Πώσ γράφουμε ςτισ εξετάςεισ. Τι προςζχουμε ςτο γραπτό μασ.

Ε΢ΩΤΗΣΗ 1: Αν κάνω λάθοσ ςτο γραπτό μου, τι κάνω;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Διαγράφω με ζνα Χ το λάκοσ. Δεν κάνω μουντηαλιά για να μθν δει τυχόν το λάκοσ μου (το οποίο –
ενδεχομζνωσ- κεωρϊ μεγάλθ ςαχλαμάρα) ο διορκωτισ. Το Χ «διαγράφει εμφανϊσ» Κανζνασ διορκωτισ δεν
διαβάηει καν ό,τι ζχει Χ . Και να το διαβάςει ςπανιότατα, δεν το λαμβάνει κακόλου υπϋόψιν του.
Ε΢ΩΤΗΣΗ 2 : Είναι ςωςτό να αφήνω κενζσ ςειρζσ για λόγουσ ευανάγνωςησ;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Πχι, διότι όταν αφινεται κενό πάνω από μία ςειρά, ο επιτθρθτισ βάηει ζνα Χ ςτισ δφο ςειρζσ ζτςι ϊςτε
να μθν μπορεί να μπει κάτι ςυμπλθρωματικό εκ των υςτζρων. Αυτό τίκεται για λόγουσ αςφάλειασ των εξετάςεων.
Για παράδειγμα, δεν μπορεί ο διορκωτισ του γραπτοφ να βάλλει τον εξεταηόμενο να γράψει κάτι παραπάνω (ςε
ξζχωρο χρόνο) για να περάςει το μάκθμα. Γι αυτό άλλωςτε και ςτο τζλοσ του γραπτοφ, υπογράφει ο επιτθρθτισ για
να υποδθλϊςει το τζλοσ του γραπτοφ. Και αυτι θ ενζργεια τθν ίδια ζννοια ζχει: Να διαςφαλιςτεί το αδιάβλθτο των
εξετάςεων.
Ε΢ΩΤΗΣΗ 3: Είναι ςωςτό να γράφω με μολφβι φάμπερ;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Πχι, διότι το μολφβι υπόκειται ςε αςφαλζσ ςβιςιμο και δυνθτικά, μπορεί να εξαφανιςτεί κάτι από το
γραπτό (ασ ποφμε και επίτθδεσ) . Να υποκζςουμε, ότι το γραπτό, ζχει διορκωκεί, ζχει πάρει κάποιο βακμό και
μετά πάει κάποιοσ κακόβουλοσ και ςβινει μζροσ (ι και όλο) του γραπτοφ. Επειδι ζνα επίςθμο γραπτό υπόκειται ςε
αναβακμολόγθςθ, κεωρείται -και είναι- δθμόςιο ζγγραφο, γι αυτό άλλωςτε και τα επίςθμα διαγωνίςματα ζχουν
ςφραγίδα και υπογραφι του διευκυντι. Για να είναι αυκεντικά, για να μθν μπορεί κάποιοσ να αλλάξει ζνα γραπτό
εισ όφελοσ ι και ςε βάροσ κάποιου μακθτι. Πταν ζνα γραπτό πάει ταξίδι για να αναβακμολογθκεί, πρζπει να
υπάρχουν κάποια εχζγγυα ότι δεν κα παραποιθκεί ςτθν πορεία. Άρα δεν κα πρζπει να ζχει κενά (για να μθν
ςυμπλθρωκεί κάτι εκ των υςτζρων) να μθν μπορεί να αντικαταςτακεί (γι αυτό ζχει ςφραγίδα και υπογραφι του
Διευκυντι) και βεβαίωσ να μθν είναι γνωςτά τα ςτοιχεία του μακθτι για να μθν μπορεί να γίνει διάκριςθ.
(καλφπτονται τα ςτοιχεία του μακθτι) Πλα αυτά είναι κανόνεσ .
Ε΢ΩΤΗΣΗ 4 : Λευκό διορθωτικό μπλάνκο μπορώ να χρηςιμοποιήςω ςτο επίςημο γραπτό;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Πχι, διότι κεωρείται πλαςτογραφία Δθμοςίου εγγράφου. Αν δεχόμαςτε ότι είναι ςωςτι θ
χρθςιμοποίθςθ του μπλάνκο, τότε ςε ζνα ιδθ διορκωμζνο με μπλάνκο γραπτό , βάηω ξανά μπλάνκο και γράφω ό,τι
κζλω (ςωςτό ι λάκοσ) Ρρζπει αυτό να είναι δεκτό; Γι αυτό απαγορεφεται ςτισ Ρανελλινιεσ και ςτα επίςθμα
διαγωνίςματα του Ιουνίου. Στα πρόχειρα που διορκϊνει ο κακθγθτισ μζςα ςτο ςχολείο, πικανόν να μπορεί να
ανεχκεί μια χριςθ μπλάνκο, όμωσ γενικά δεν είναι ςωςτό, αφοφ δεν ζχει καμία χρθςιμότθτα. Το όποιο λάκοσ το
διαγράφεισ «εμφανϊσ» και γράφεισ παραδίπλα το ςωςτό. Δεν τίκεται κζμα αιςκθτικισ εμφάνιςθσ του γραπτοφ,
αφοφ ακόμα και το καλφτερο γραπτό, όταν ζχει κενά πάνω από μια ςειρά που χωρίηει δφο κζματα, ο επιτθρθτισ
βάηει Χ. Επίςθσ Χ βάηει και όπου γενικά υπάρχει κενό (ζχουν χρθςιμοποιθκεί 10 ςειρζσ ςτο ζνα τρίτο του μικουσ
τουσ λ.χ. για τθν επίλυςθ μιασ εξίςωςθσ . Ο επιτθρθτισ κα διαγράψει τον χϊρο που δθμιουργοφν τα 2/3 των 10
ςειρϊν.
ΕΩΤΗΣΗ 5 : Χρηςιμεφει κάπου το μπλάνκο;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίωσ! Πταν ζχει κάνει λάκοσ κάποιοσ κακθγθτισ ςε ζνα πρωτότυπο που πρζπει να αναπαράξει ςε
φωτοτυπίεσ, τότε το διορκϊνει με μπλάνκο και το αναπαράγει ςωςτά. Επίςθσ όταν γράφει ζνα ανεπίςθμο γράμμα
και τον ενδιαφζρει θ αιςκθτικι πλευρά μόνο και όχι θ χρθςτικι. Οι μακθτζσ όμωσ, ακόμα και ανεπίςθμα όταν
γράφουν, δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφν το μπλάνκο, αφοφ :
Α) Είναι ςαν να κάνουν προπόνθςθ ποδοςφαίρου με μια μπάλα προδιαγραφϊν «Χ»
απαγορεφεται ςε επίςθμο αγϊνα!

ενϊ θ ίδια μπάλα

Β) Το διαλυτικό που ζχει είναι επικίνδυνο για τθν υγεία , όπωσ και το διοξείδιο του Τιτανίου που περιζχει.
Γ) Είναι παντελϊσ άχρθςτο ςτα επίςθμα γραπτά.
Δ) Ζχει ζνα κόςτοσ αγοράσ.

Ε) Απακανατίηει διάφορα ςυνκιματα ςτα κρανία αναγλφφωσ, καταςτρζφοντάσ τα και αιςκθτικά και λειτουργικά
(δεν μπορεί να γράψει ςε μονι κόλλα κάποιοσ)
ΣΤ) Για να κακαρίςει καλϊσ τα ανάγλυφα ςχεδιάςματα –εμζςματα με μπλάνκο θ κακαρίςτρια, χρθςιμοποιεί ζνα
δυνατό οργανικό διαλφτθ (Ακετόνθ) που είναι εξαιρετικά μεν δραςτικόσ αλλά και εξαιρετικά τοξικόσ και επιβλαβισ
για τθν υγεία τθσ κακαρίςτριασ. Αυτοί που γράφουν ςτα κρανία με μπλάνκο, ασ το γνωρίηουν κι αυτό.
Ε΢ΩΤΗΣΗ 6 : Πώσ γράφουμε γενικώσ ζνα διαγώνιςμα;
ΑΡΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ που ζχουν δοκιμαςτεί πολλά χρόνια και είναι προϊόν πείρασ πολλϊν.
Τουσ μαηεφουμε ςε ζναν κατάλογο:Ξεκινάμε να απαντάμε απαραιτιτωσ από το πιο εφκολο ερϊτθμα, αφοφ προθγουμζνωσ τα διαβάςω ΟΛΑ τα
κζματα-ερωτιματα.
Στθν τελευταία ςελίδα γράφω επικεφαλίδα «Ρ΢ΟΧΕΙ΢Ο» και εκεί γράφω ό,τι κζλω. Πτι και να γράψω δεν
λαμβάνεται υπϋόψιν. Καμιά φορά ο κακθγθτισ κοιτά το πρόχειρο για το καλό του μακθτι, αν λ.χ. ο
μακθτισ ζχει ξεχάςει να γράψει ςτο «καλό» Στισ Ρανελλινιεσ αυτό βεβαίωσ το επιεικζσ, δεν ιςχφει.
Γράφουμε με ςτυλό διαρκείασ μπλε ι μαφρο . Πχι άλλο χρϊμα, όχι μολφβι.
Πχι μουντηαλιζσ, όχι ςβθςίματα, όχι μπλάνκο, όχι ςθμαδάκια.
Πχι ποιθματάκια όχι καραγκιοηάκια όχι εξυπνακιςμοί εκτόσ κζματοσ. Οπωςδιποτε όμωσ όχι φβρεισ, διότι
ναι μεν αποβολζσ δεν πζφτουν για να κινδυνεφςετε από απουςίεσ, αλλά χαλάει θ διαγωγι. Και από
Ρανελλινιεσ χαλάει θ διαγωγι.
Ζχετε πάντα υπϋόψιν ςασ ότι το γραπτό ςασ το διορκϊνει άνκρωποσ. Ρου μπορεί να ζχει και τα νεφρα του.
Ασ ποφμε, αν ζνασ ζχει ζναν κάκιςτο γραφικό χαρακτιρα, όπου ο άλλοσ μόλισ και μετά βίασ κατορκϊνει να
διαβάηει ςυλλαβιςτά και κάκε τόςο προβλθματίηεται με το δίλλθμα «τι κζλει να πει ο ποιθτισ» είναι λογικό
να μθν ςασ βάλλει το μζγιςτο τθσ βακμολογίασ. (Πχι όμωσ ότι κα ςασ βάλλει και το ελάχιςτο, κα ςασ βάλλει
λίγο λιγότερο, χωρίσ οφτε και ο ίδιοσ να το καταλάβει!) Αυτι θ ακραία περίπτωςθ που περιγράφω, αφορά
ζναν με κάκιςτα , χείριςτα γράμματα. Δεν αφορά ΚΑΘΟΛΟΥ ζναν που γράφει κακά γράμματα. Ο
βακμολογικισ ζχει απαίτθςθ τα γράμματα να είναι ευανάγνωςτα. Ζνα ανϊδυνο τρυκ είναι να γράφει
κάποιοσ μεγάλα γράμματα για πιο ευανάγνωςτα. Να φτιάχνει μεγάλα ςχιματα και με χάρακα. Να
χρθςιμοποιεί διαβιτθ (και το μολφβι του διαβιτθ να το κάνει μετά, ςτο τζλοσ, με ςτυλό πολφ προςεκτικά)
Πταν ο μακθτισ ηθτά Βϋκόλλα , γράφει ςτθν Αϋκόλλα , ςτθν κορυφι «
Ρριν βάλλει τον βακμό ο
βακμολογθτισ κα δει ότι πρζπει να ζχει διορκϊςει και τθν Βϋκόλλα, αλλιϊσ κινδυνεφετε με μερικι
βακμολογία, μερικϊν κεμάτων!
Δεν πρζπει να απαντάτε δφο φορζσ το ίδιο κζμα. Για κάκε κζμα, βάηετε ςαφϊσ τθν αρίκμθςι του. Λ.χ.
ΘΕΜΑ 1) α) ………………… Θζλω να ςυμπλθρϊςω κάτι ςτο ΘΕΜΑ 1) α) Τι κάνω αν δεν χωράει ο χϊροσ αφοφ
ζχω διαπραγματευκεί κι άλλα κζματα; Απλό: Γράφω ςτο τζλοσ : ΣΥΜΡΛΗ΢ΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1) α)
……………………………………….
Χρθςιμοποιϊ όλο τον χρόνο του διαγωνίςματοσ. Κόντρα ςτο ενδεχόμενο άγχοσ, ςτθν πίεςθ, χρθςιμοποιϊ
ΟΛΟ ΤΟΝ Χ΢ΟΝΟ. Ραλεφω όλα τα ερωτιματα. Ιδίωσ όταν επιδζχονται διαπραγματεφςεωσ και δεν είναι
ερωτιςεισ απόδοςθσ και δεν μπορϊ να περιμζνω επιφοίτθςθ να επζλκει θ μνιμθ (οφτε και αυτό
αποκλείεται πάντωσ!) Ράντα επίςθσ υπάρχει χρόνοσ επαλικευςθσ αποτελζςματοσ . Ράρα πολλά λάκθ και
παρεξθγιςεισ ζχουν βρεκεί τθν τελευταία ςτιγμι. Δεν πετάμε ςτα ςκουπίδια τον υπολειπόμενο χρόνο
εξζταςισ μασ!
Αφινω μια ςειρά από κζμα ςε κζμα και οφτε δφο ςειρζσ , οφτε και καμία! (το εξιγθςα πριν!)
Δεν είναι να τα γράψω όλα ςτο πρόχειρο. Εκεί καταλαβαίνω αν βγαίνει κάτι και γράφω ςτο κακαρό. Αλλά
και λάκοσ να κάνω ςτο κακαρό, δεν τρζχει τίποτα, βάηω Χ και ςυνεχίηω κανονικά! (Κανζνα άγχοσ!)
Ππου ζχετε αντίρρθςθ ι απορία (ι νομίηετε ότι υπερβάλλω) με ενοχλείτε για να το ςυηθτιςουμε.
Υπάρχουν και κανόνεσ διαχείριςθσ του διαγωνίςματοσ Ρ΢ΙΝ το διαγϊνιςμα. Αυτά εν καιρϊ, κα ςασ τα
γράψω.
ΓιάννησΠ. Πλατάροσ.