You are on page 1of 26

MESTO MALACKY

Materil na rokovanie Mestskho zastupitestva mesta Malacky

slo materilu: Z 162/2011

Nzov materilu:

Zmer zriadenia pecilneho bvania

Prloha:

1. Zhrnutie a nvrh uznesen, 2. Dvodov sprva 3. Osobitn prlohy ako podklad pre rozhodnutie mestskho zastupitestva: nvrh memoranda, njomnej zmluvy, dohody o urovnan sporu, kalkulcia nkladov, rozpis njomnho, vyhlsenie sprvcu a zoznam neplatiov, nvrh dodatku mandtnej zmluvy, rozpoet projektu

Spracovali: Mgr. Bc. Juraj ha - predseda Komisie pre sprvu majetku a legislatvu Ing. Milan Ondrovi, PhD. - poslanec za 4. mestsk obvod (Drustevn ulica) Ing. Mgr. Zuzana Baligov - lenka obianskej iniciatvy udia pre Malacky Mgr. Alena Kmecov - vedca Klientskho centra Mgr. Daniel Kodaj - sociolg a koordintor projektov socilnej inklzie

Predklad:

Mgr. Bc. Juraj ha - predseda Komisie pre sprvu majetku a legislatvu

Malacky 1

Prloha k materilu Z 162/2011

Zhrnutie a nvrh uznesen


I. Zhrnutie 1.1. Vchodisko: Vchodiskom pre spracovanie predloenho materilu je podnet obyvateov Drustevnej ulice z ako rieitenej situcie, opakujce sa sanosti obyvateov, zvery a nvrhy z pracovnch stretnut poslancov, odpove na interpelciu poslanca J. hu zo septembra 2010, spis exekci, medializovan informcie a podnety z celottnych mdi a obianskeho portlu www.lpm.sk, materil na zruen rokovanie mestskho zastupitestva 12.9.2011.

1.2. Strun shrn informci: V nadvznosti na pracovn stretnutia poslancov k problmu obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici sa predklad materil so zmerom zriadenia pecilneho bvania v modifikovanch podmienkach, v akch funguje sasn zariadenie socilneho bvania na Hlbokej ulici v 6. mestskom obvode. Materil riei problematiku Drustevnej ulice a zrove sa predklad nvrh na spoluprcu v projekte inklzie vylench skupn obyvatestva a nvrh prvej fzy vypratania obytnho domu na Skuteckho ulici. Viac informci sa uvdza v priloenej dvodovej sprve. 1.3. Odvodnenie prerokovania na mimoriadnom rokovan Materil sa predklad so iadosou o zvolanie mimoriadneho rokovania mestskho zastupitestva z dvodu, e riadne plnovan rokovanie MsZ m by a 15. decembra 2011, s ohadom na aktnos problmu, ale aj bliacu sa zimu, ktor me narui harmonogram predkladanch rieen, ako aj z dvodu, e doteraz nebolo predloen iadne rozpracovan alternatvne rieenie problmu na Drustevnej ulici.

Malacky

Prloha k materilu Z 162/2011

Zhrnutie a nvrh uznesenia


II. Nvrh uznesenia predkladatea Mestsk zastupitestvo 1. berie na vedomie predloen dvodov sprvu k materilu s nzvom Zmer zriadenia pecilneho bvania (materil . Z 162/2011) 2. schvauje zmer zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, 3. schvauje a) predloen nvrh memoranda o spoluprci pri rieen prevodu vlastnckeho prva so spolonosou Bratislavsk vodrensk spolonos, a.s., so sdlom Preovsk 48, 826 46 Bratislava 29, b) predloen nvrh njomnej zmluvy so spolonosou Bratislavsk vodrensk spolonos, a.s., so sdlom Preovsk 48, 826 46 Bratislava 29, ktorej predmetom je prenjom nehnutenost nachdzajcich sa v areli Malacky VAMPIL, k.. Malacky, zapsanch na liste vlastnctva . 1603 vedenom Sprvou katastra Malacky: pozemok parceln slo 5389/3 zastavan plochy a ndvoria o vmere 17827 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/4 zastavan plochy a ndvoria o vmere 540 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/5 - zastavan plochy a ndvoria o vmere 471 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/6 - zastavan plochy a ndvoria o vmere 72 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/7 zastavan plochy a ndvoria o vmere 58 m2, parcela registra C, stavba sp.. 2877 socilna budova postaven na pozemku p.. 5389/4 zastavan plochy a ndvoria o vmere 540 m2, parcela registra C, stavba bez sp.. pravova vody postaven na pozemku p.. 5389/5 - zastavan plochy a ndvoria o vmere 471 m2, parcela registra C, stavba bez sp.. studa HGM-4 postaven na pozemku p.. 5389/7 - zastavan plochy a ndvoria o vmere 58 m2, parcela registra C, stavba bez sp.. vodojem postaven na pozemku p.. 5389/6 - zastavan plochy a ndvoria o vmere 72 m2, parcela registra C, za njomn v sume 125 EUR / mesiac bez DPH a za osobitnch podmienok urench v lnku VI njomnej zmluvy, c) predloen nvrh dodatku . 3 k Mandtnej zmluve zo da 1.5.2005 v znen dodatku . 1 a 2 so spolonosou Termming, a.s., so sdlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava, d) pouitie finannch prostriedkov z osobitnho tu pre mandanta, ktor vedie na vkon oprv v sume potrebnej na rekontrukciu socilnej budovy pre zriadenie pecilneho bvania a pre prpravu objektu poda bodu 5 psm. d) uznesenia, 4. shlas a) s predloenm nvrhom dohody o urovnan sporu, b) s prpravou projektu inklzie vylench skupn obyvatestva s monosou pridruenej vroby,

5. uklad mestskmu radu a) spolupracova s koordintorom projektu pri prprave projektu poda bodu 4 psm. b) uznesenia, b) spolupracova so spolonosou Termming, a.s. ako sprvcom pri realizcii zmeru pecilneho bvania, c) zabezpei vkon ternnej socilnej prce poda vchodsk a monost projektu Poskytovanie sluieb na rieenie nepriaznivej socilnej situcie obyvateov Drustevnej ulice, d) spolupracova so spolonosou Termming, a.s. ako sprvcom pri realizcii vypratania vytipovanch njomnch bytov vo vlastnctve mesta s monosou vyuitia kapact bytovej asti komplexu pecilneho bvania, e) pripravi nvrh veobecne zvznho nariadenia mesta s podmienkami vkonu pecilneho bvania a s uplatnenm tzv. intittu socilneho bytu, 6. uklad mestskej polcii a) vytvori v areli Malacky Vampil kritick miesto so zvenm monitorovanm situcie poas prpravy pecilneho bvania a rekontrukcie stavieb v areli.

Z: T:

bod 5 prednosta bod 6 nelnk mestskej polcie bod 5 psm. a, b, c) a bod 6 ihne bod 5 psm. d, e do 30.9.2012

Malacky

Prloha k materilu Z 162/2011 DVODOV SPRVA

1. vod do problematiky
Existencia a nrast potu neprispsobivch obyvateov v Slovenskej republike sa za posledn roky stali nebezpenm faktorom pre al vvoj obianskej spolonosti. Mesto Malacky nie je toho vnimkou. Obzvl v prpadoch, ak spolunavanie tejto skupiny obyvatestva vrazne vplva na kvalitu ivota ostatnch ud. V Malackch ij neprispsobiv v cielenej koncentrcii vo vybranch bytovch domoch (na Skuteckho ul. a Mierov nm.) a v areli Hlbok. Napriek vyvjanmu siliu a priebene prijmanm opatreniam sa spolunavanie s neprispsobivmi nedar eliminova na elan stav. Popri nedodriavan platobnej disciplny v bytovch jednotkch prenajmanch mestom, je vnym problmom ich spsob ivota, ktorm obmedzuj svoje okolie. Zrove sa iada zdrazni vplyv umiestnenia resp. vberu vhodnho objektu na rozsah problematickho spolunavania s ostatnm obyvatestvom. Umiestnenie mimo alebo na okraji obytnej zny (ako arel Hlbok) sa v doterajch podmienkach jav najvhodnejm vberom. V obytnch znach sa vrazne zvyuje poet naruen verejnho poriadku a inho protiprvneho konania, ktorho sa neprispsobiv dopaj. Ako extrmny prklad uvdzame v sasnosti tak asto a celoplone rieen spolunavanie s neprispsobivou rodinou na Drustevnej ulici. Vvoj kritickej situcie si vyaduje njdenie rchleho, vhodne umiestnenho a finanne nenronho rieenia, ktor by sa v etapch dalo vyui pre vetky u existujce problmov lokality. Cieom predkladanho materilu so zmerom zriadenia pecilneho bvania je predostrie nvrh rieen a umoni tak ich realizciu na viacer dlhoron problmy mesta, m sa vytvor predpoklad pre podanie projektu orientovanho na marginalizovan skupiny obyvatestva, ktor s ohrozen bytovou a socilnou ndzou. Materil obsahuje aj nvrh rieenia problmu na Drustevnej ulici v Malackch na zklade princpov, ktor s v Slovenskej republike doposia mlo vyuvan, ide o princp zsluhovosti, aktvnej spoluprce na rieen sporu, spoluasti na rieen vlastnej bytovej ndze a prevzatie zodpovednosti za svoje sprvanie pod verejnou kontrolou.

2. Charakteristika zmeru a vber lokality


Nvrh zriadenia pecilneho bvania vychdza z dlhodobch potrieb mesta vytvori zkladn socilnu sie v reime prstreia s nzkym stupom vybavenia, ako aj konkrtne z Komunitnho plnu socilnych sluieb v asti slabch strnok (mestu chba nzkoprahov centrum pre ud bez domova) a v asti prleitost (rozvoj ternnej socilnej prce), tak aj Nvrhu prioritnch loh v asti podpory zlepenia kvality ivota obytnho prostredia (eliminovanie dopadov na kvalitu ivota obyvateov na Drustevnej ulici). A) Reim prstreia s nzkym stupom vybavenia sa navrhuje z dvodu: vytvori IV. kategriu bytov s nzkym stupom vybavenia v slade s opatrenm Ministerstva financi SR; cieom je pomc rodinm, ktor sa ocitn v stave prechodnej 5

socilnej a bytovej ndze, a hrn prjmov nedosiahne vku potrebn pre pridelenie njomnho bytu, rovnako monos hrady riadneho njomnho a sluieb spojench s uvanm njomnho bytu, vytvori kapacity pre poskytnutie doasnho nhradnho ubytovania v zmysle bytovch nhrad poda Obianskeho zkonnka; cieom je preukza v prebiehajcich sdnych sporoch o vypratanie njomnch bytov vo vlastnctve mesta pripravenos mesta poskytn bytov nhradu ako podmienku pre splnenie sdom uloenej povinnosti, vytvori kapacity pre uspokojenie aktulnych iadost obyvateov mesta o pomoc pri rieen socilnej a bytovej ndze; prechod medzi njomnm bytom a azylom, plnenia priority mesta v asti pomoci pri rieen problmov obyvateov mesta, a to konkrtne reakcia na opakovan a pretrvvajce iadosti obyvateov mesta z lokality Drustevnej ulice o pomoc.

Na zklade analzy monost mesta v rieen nielen socilnej a bytovej ndze, prvnych sporov mesta o vypratanie njomnch bytov vo vlastnctve mesta, ale aj analzy zkonnch monost mesta v pomoci pri rieen dlhodobo naruenom obianskom spolunavan mesta, sa predklad zmer v areli Malacky Vampil. B) Arel Malacky Vampil sa predklad aj ako alternatva k doteraz uvdzanm lokalitm pre rieenie problmu obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici z dvodu (viac o rieen problmu na Drustevnej ulici sa uvdza v 6. asti dvodovej sprvy): najdostupnejieho a aktulne najkomplexnesnejie spracovanho rieenia, ktor by bolo sladn s zemnm plnom mesta, finannmi monosami mesta, prvnymi monosami rieenie vzniknutho sporu na Drustevnej ulice, arel nie je umiestnen v obytnej zne, o je pre prevdzku pecilneho bvania tohto typu dleit najm z pohadu ochrany a prevencie pred naruenm obianskeho spolunavania so susednmi nehnutenosami, kee pjde o nron vkon ternnej socilnej prce s marginalizovanmi skupinami obyvateov, v spojen s predchdzajcim dvodom zrove nie je arel vzdialen od potrebnej infratruktry mesta; je dostupn autom, pri vjazde na hlavn cestu je zstavka hromadnej dopravy, stavby s pokoden, m sa spja motivan faktor v podobe podieania sa na rekontrukcii, a predchdza obave pokodzovania novho majetku, nadviazania zmeru pecilneho bvania na schvlen uznesenie mestskho zastupitestva . 127/2011, ktorm mestsk zastupitestvo v bode 2 uznesenia uloilo mestskmu radu vyhada vhodn lokalitu pre pecilne bvanie, stavba, v ktorej sa navrhuje zriadi obytn as komplexu pecilneho bvania, je zapsan v katastri nehnutenost ako socilna budova, o asovo, nkladovo aj radnoformlne vrazne zjednoduuje proces zriadenia zmeru, vhodnch technickch parametrov arelu, ktor ponka priestor pre spoluprcu na projekte na erpanie nenvratnej finannej pomoci z oblasti inklzie vylench skupn obyvatestva vrtane projektu pridruenej vroby; k tomu je mon vyui nebytov priestory, nachdzajce sa v areli, zrove je mon vyui dostaton existujcu panelov plochu pre motorizovan obslun mechanizmy,

monosti odlenenia obytnej asti komplexu pecilneho bvania od samostatne sa rieenej vrobnej asti komplexu, zo stavby, ktor sa v prvej fze navrhuje ako konkrtny objekt pre zriadenie obytnej asti komplexu pecilneho bvania, je mon etapovite, pri minimlnych nkladoch a v krtkom ase vytvori poda potrieb mesta menie pohotovostn byty v rznych podlahovch vmerch pre vypratanch njomcov mestskch njomnch bytov, za tm elom je mon realizova rekontrukciu len vymedzenej asti objektu bez toho, aby bola naruen prevdzka ostatnej plochy, dobrej orientcie a dispozine vhodne situovanej stavby, ktor by mala tvori obytn as komplexu; prstup je zo vetkch strn, o ponka vhodu prehadnho dozoru, dobrho vchodiska pre mon dobudovanie oplotenia arelu a samotnej stavby, sladu s platnm zemnm plnom mesta, ktor umouje v navrhovanej lokalite zriaovanie a prevdzku pohotovostnch bytov.

3) Technick a majetkovoprvna pecifikcia zmeru


A) Technick pecifikcia arelu a stavieb Arel Malacky Vampil sa nachdza v junej asti mesta (1. mestsk obvod) na hranici navrhovanho zastavanho zemia mesta. Pvodne ilo o objekt vodrne, ktor je u roky mimo prevdzky. Bola postaven v 80. rokoch minulho storoia, slila ako istika vody a tie ako pohotovostn byty pre zamestnancov vodrne.

Arel je vsaden do rovinatho ternu, zaloenie objektu je na betnovch ptkch pod nosnm skeletom a na elezobetnovch psoch pod obvodovmi samonosnmi stenami. Nenosn deliace kontrukcie (prieky) s taktie murovan. Stropn kontrukcia je vytvoren z prefabrikovanch elezobetnovch panelov. Zastreenie je plochou strechou, krytina je povlakov bitmenov, priom bola v roku 2004 opravovan. Fasdy s brizolitov, sokel je obloen keramickm obkladom.

Obrzky Vavo = Predn as hlavnch stavieb, Vpravo = Zadn as hlavnch stavieb

Dnes je stavba zakonzervovan. V sasnosti je budova toiskom vandalov a bezdomovcov. V trobch budovy ako aj v bezprostrednom okol sa nachdzaj divok skldky odpadu, zeminy a stavebnho materilu.

Obrzky Vavo = objekt obytnej asti pecilneho bvania, Vpravo = objekt nebytovej asti nvrh pridruenej vroby

Objekt nie je umiestnen v obytnej zne a zrove nie je vzdialen od potrebnej infratruktry mesta. Je dostupn autom, i hromadnou dopravou, hne pri vjazde na hlavn cestu je osaden zstavka. zemn pln u v sasnosti umouje v danej lokalite zriadi pohotovostn byty.

Obrzky Pri areli sa nachdzaj divok skldky odpadu

Obrzky Vavo = Pohad na najbliiu mestsk as Juh, Vpravo = Vzdialenos od obytnej zny

V sasnosti je stavba nezabezpeen pred vstupom cudzch ud a malch det. Nevhodn voda zo studne HGM4 nebude pouvan. Na stavbe je potrebn zabezpei zkladn elektrointalciu, osvetlenie, vplne otvorov okien, toalety, sprchy, vykurovacie piecky a zabezpei klampiarske prce.

Obrzky Vavo = Spojovacia chodba v stavbe, Vpravo = Jedna z obytnch miestnost, v ktorej je odpad

Obrzky Vavo = Miestnos v stavbe, Vpravo = Hlavn miestnos nebytovej asti komplexu

Obrzky Vavo = Vedajia miestnos nebytovej asti komplexu s njazdovou ploinou pre nkladn vozidl, Vpravo = Spojovac prechod medzi bytovou a nebytovou asou komplexu

Pre vyuitie objektu na el prevdzky pecilneho bvania formou pohotovostnch bytov v reime prstreia s nzkym stupom vybavenia nie s investin nklady rozsiahle. Objekt je mon napoji na vodovodn potrubie, ktor prechdza arelom, vodovodn vetvy sa pod objektom u nachdzaj. Elektrick prpojku je mon napoji z nealekho objektu SAD alebo alternatvne dovies elektrinu zo Stupavskej ulice k stpu elektrickho vedenia, ktor sa nachdza priamo v areli.

4. Rieenie majetkovoprvnych svislost


A) vod Predkladan rozpracovan alternatva arel Malacky Vampil bol jednm z nvrhov v diskusii poslancov na pracovnom stretnut k problmu obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici 18. augusta 2011. Vzhadom na nejednoznan zver z dvoch pracovnch stretnut v auguste a zruenie zasadnutia mestskho zastupitestva v septembri z dvodu neplnosti predloenho materilu na rokovanie . 135/2011, sa uskutonila z vlastnej iniciatvy sria neoficilnych rokovan poslanca a predsedu Komisie pre sprvu majetku a legislatvu, Juraja hu, k monostiam majetkovoprvneho rieenia arelu Malacky Vampil. Na zklade predbench informci zo strany vlastnka arelu a stavieb, Bratislavskej vodrenskej spolonosti, a.s., o monostiach prevodu vlastnctva k pozemkom a stavbm, boli spsan zkladn podmienky irieho vyuitia arelu pre pecilne bvanie, a na zklade uznesen Komisie pre sprvu majetku a legislatvu, pre vytvorenie kapact pre vypratanie njomnch bytov na Skuteckho ulici. Na zklade oficilnej iadosti zo strany mestskho radu o rieenie prevodu vlastnckeho prva, pripravila Bratislavsk vodrensk spolonos, a.s. ocenenie pozemkov a stavieb v predmetnom areli. Predmetom rokovan je monos zska do vlastnctva mesta nasledujci rozsah nehnutenost: 10

pozemok parceln slo 5389/3 zastavan plochy a ndvoria o vmere 17827 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/4 zastavan plochy a ndvoria o vmere 540 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/5 zastavan plochy a ndvoria o vmere 471 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/6 zastavan plochy a ndvoria o vmere 72 m2, parcela registra C, pozemok parceln slo 5389/7 zastavan plochy a ndvoria o vmere 58 m2, parcela registra C, stavba sp. . 2877 - socilna budova, postaven na pozemku p. . 5389/4 zastavan plochy a ndvoria o vmere 540 m2, parcela registra C, stavba bez sp. . - pravova vody, postaven na pozemku p. . 5389/5 zastavan plochy a ndvoria o vmere 471 m2, parcela registra C, stavba bez sp. . - studa HGM-4, postaven na pozemku p. . 5389/7 zastavan plochy a ndvoria o vmere 58 m2, parcela registra C, stavba bez sp. . vodojem, postaven na pozemku p. . 5389/6 zastavan plochy a ndvoria o vmere 72 m2, parcela registra C.

13. oktbra 2011 sa uskutonilo oficilne rokovanie primtora mesta a predsedu Komisie pre sprvu majetku a legislatvu s generlnym riaditeom spolonosti, Ing. Radoslavom Jakabom, na ktorom bol deklarovan shlas s podmienkami spoluprce medzi mestom a spolonosou. Na zklade poverenia primtora mesta viedol alie rokovania o majetkovoprvnom vysporiadan s prvnikmi spolonosti predseda Komisie pre sprvu majetku a legislatvu. Vsledkom dvojtdovch rokovan v oktbri a novembri je nvrh memoranda o spoluprci pri rieen prevodu vlastnckeho prva v osobitnej prlohe . 1 a nvrh njomnej zmluvy v osobitnej prlohe . 2. B) Memorandum o spoluprci pri rieen prevodu vlastnckeho prva V svislosti so zmerom zriadenia pecilneho bvania sa predklad z dvodu plnosti materilu na rokovanie poslancov aj nvrh memoranda. V prpade, e mestsk zastupitestvo vyjadr shlas so zriadenm pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, predkladateom sa navrhuje schvli aj znenie samotnho memoranda. Memorandum sa pripravilo vzhadom na skutonos, e v sasne prebiehajcom rozpotovom roku sa nepotalo s investciami tohto druhu a rozsahu. Zkladnm cieom v rokovaniach o podmienkach memoranda bolo dosiahnu pre mesto Malacky pomerne dostaton ron asov priestor pre prpravu podmienok samotnho realizovania prevodu s nasledujcimi vchodiskami: i. Spolonos potvrdila, e nehnutenosti v areli Malacky Vampil vedie ako nepotrebn na vkon svojej podnikateskej innosti a v sasnosti nehnutenosti nevyuva, a z toho dvodu a vzhadom na prejaven zujem zo strany mesta o prevod vlastnckeho prva, prejavila zujem rokova v kalendrnom roku 2012 o podmienkach prevodu. ii. Spolonos a mesto sa stan exkluzvnymi stranami v alch rokovaniach o prevode vlastnckeho prva.

11

iii. Spolonos prejavila zujem dohodn sa na rieen prevodu vlastnckeho prva bu formou kpy alebo zmeny nehnutenost pozemkov, o ktor u prejavila spolonos zujem, m sa vytvra priestor pre mesto k zneniu dopadu na rozpoet mesta; spolonos ocenila hodnotu nehnutenost na cenu 111 458,11 EUR, konkrtne podmienky prevodu bud predmetom v rmci inho rokovania mestskho zastupitestva. iv. Spolonos prejavila zujem prenecha mestu nehnutenosti v areli Malacky VAMPIL za elom vkonu innosti zemnej samosprvy a prevdzky pecilneho bvania formou pohotovostnch bytov v reime prstreia s nzkym stupom vybavenia. v. Spolonos umon mestu vykona nevyhnutn rekontrukn prce na stavbch v areli ete pred prevodom vlastnckeho, aby mesto mohlo zaa vyuva arel poda svojich potrieb a cieov. C) Njomn zmluva V svislosti so zmerom zriadenia pecilneho bvania sa predklad z dvodu plnosti materilu na rokovanie poslancov aj nvrh njomnej zmluvy. V prpade, e mestsk zastupitestvo vyjadr shlas so zriadenm pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, predkladateom sa navrhuje schvli aj znenie samotnej njomnej zmluvy. Njomn zmluva sa pripravila z dvodu asovo a finanne bezprieahovho rieenia problmov, opsanch v predkladanom materili. Zkladnm cieom v rokovaniach o podmienkach njomnej zmluvy bolo dosiahnu pre mesto Malacky pomerne dostaton priestor pre prpravu projektu socilnej inklzie a takmer okamit zahjenie rieenia problmu obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici s nasledujcimi vchodiskami: i. Spolonos prenech cel arel Malacky Vampl do doasnho uvania mestu Malacky. Doba njmu sa dohodla v ase do 31.12.2012, aby mohol by zrealizovan prevod vlastnctva, v takom prpade sa platnos njomnej zmluvy skon. ii. Njomn je dohodnut v sume 125 EUR bez DPH na mesiac uvania arelu. iii. Njomn zmluvu je mon skoni zo strany mesta aj vpoveou z dvodu, ak mesto nebude pokraova z nejakch prin v zmere zriadenia pecilneho bvania. iv. Mesto je oprvnen vykona v areli a na stavbch potrebn opatrenia, ktormi zabezpe objekt pred vstupom cudzch osb a det do pokodench ast arelu. v. Mesto je oprvnen uzavrie s almi prvnickmi alebo fyzickmi osobami zmluvu o podnjme, s cieom umoni vyuvanie nehnutenost ete pred prevodom vlastnckeho prva. vi. Mesto je oprvnen vykona v konkrtnej socilnej budove rekontrukn prce svisiace s uvanm stavby v rozsahu, ktor mestu umouje zaa prevdzkova pecilne bvanie. D) Finann krytie majetkovoprvneho vysporiadania Medzi zkladn ciele v rokovaniach o podmienkach rieenia prevodu vlastnckeho prva patrilo najm vytvorenie dostatonho asovho priestoru pre dorieenie konkrtnych podmienok prevodu, dostatonch prvnych zruk ochrany zujmov mesta a tie minimalizcia nkladov na zriadenie pecilneho bvania.

12

Samotn prevod vlastnckeho prva nie je podmienen kpu nehnutenost. Do vahy v alch rokovaniach, ak bude zmer schvlen, je mon uvies: monos zmeny nehnutenost v areli Malacky Vampil s nehnutenosami vo vlastnctve mesta Malacky, spolonos prejavila zujem o pozemky, ktor v sasnosti uva pre svoju innos, za tm elom sa priprav znaleck ocenenie hodnoty nehnutenost vo vlastnctve mesta, ktor by mohli by predmetom zmeny, v prpade potreby je mon doplatok k zmene v predpokladanom objeme cca. 60 tis. EUR finanne vysporiada z prjmu z predaja bytov po vypratanch neplatioch na Skuteckho ulici, eventulne z prjmu z predaja bytov po vypratanch neplatioch na Mierovom nmest, alternatvne je mon uvaova s vyuitm prjmu z monho predaja nebytovch priestorov na Mierovom nmest, rovnako pripad do vahy priame financovanie z rozpotu mesta z spory po vyrovnan dlhov po neplatioch; v rmci rozpotu mesta kadorone dochdza k rozpotovmu krytiu hrady dlhov na njomnom a slubch spojench s uvanm njomnch bytov po neplatioch, kde sa suma pohybuje rone cca okolo 30 tis. EUR.

Njomn uhrdzan Bratislavskej vodrenskej spolonosti sa spolu s hradou za energiu a sprvu nehnutenost finanne vykryje z vybranho njomnho uvateov pecilneho bvania. Rozpis njomnho a hrad sa uvdza v predkladanom materili.

5. Organizcia zmeru
A) Sprva arelu Malacky - Vampl Mestskmu zastupitestvu sa predklad ucelen predstava a podklady k zriadeniu pecilneho bvania v lokalite Malacky Vampil. V prpade, e mestsk zastupitestvo vyjadr shlas so zriadenm pecilneho bvania, je potrebn vysporiada sa s otzkou sprvy arelu. V prvej fze zmeru sa navrhuje riei sprva samotnej bytovej asti komplexu pecilneho bvania prostrednctvom externho sprvcu. Mesto Malacky m sksenosti so sprvou podobnho komplexu na Hlbokej ulici prostrednctvom spolonosti Termming, a.s.. Kee vzahy medzi uvedenou spolonosou a mestom s dlhorone korektn, navrhuje sa na zklade rokovan o podmienkach vkonu sprvy medzi lenkou predstavenstva spolonosti, Terzie Osuskej, a predsedom Komisie pre sprvu majetku a legislatvu, Jurajom hom, mestskmu zastupitestvu rozrenie sprvy komplexu v areli na Hlbokej ulici aj komplex v areli Malacky Vampl. Sprva komplexu v areli na Hlbokej ulici je z pohadu spracovateov a predkladatea bezproblmov, sprvca vo svojom vyjadren kontatuje, e njomcovia socilnych bytovch buniek plnia povinnosti uren sprvcom. Sprva sa navrhuje vykonva v rovnakom reime ako je Hlbok ulica s uritmi prsnejmi pecifikciami, najm v oblasti kontroly ivotnho prostredia, ochrany verejnho poriadku, kontroly potu osb uvajcich nehnutenosti a in. Spolonos Termming, a.s. na zklade obhliadky arelu kontatuje, e objekt v areli Malacky Vampil je z hadiska parametrov postaujci pre zriadenie prevdzky poda 13

stanovenho elu, ie formou pohotovostnch bytov v reime prstreia s nzkym stupom vybavenia. pln vyjadrenie monho, budceho sprvcu, spolonosti Termming, a.s. k monosti a vhodnosti zriadi pecilne bvania v areli Malacky Vampil je priloen k materilu v Osobitnej prlohe . 4. Mestskmu zastupitestvu sa predklad na rokovanie z hadiska plnosti materilu aj nvrh dodatku . 3 Mandtnej zmluvy z 1.5.2005, ktor je potrebn k rozreniu vkonu sprvy, schvlenm nvrhu sa vykon zmena v prlohe . 1 k Mandtnej zmluve l. II bod 1. Schvlenm nvrhu dodatku . 3 sa rozri vkon sprvy spolonosou Termming, a.s. o obytn domy v areli Malacky Vampil za elom prevdzky pecilneho bvania formou pohotovostnch bytov v reime prstreia s nzky stupom vybavenia nvrh dodatku . 3 je priloen k materilu v Osobitnej prlohe . 5.

B) Rekontrukcia vymedzenej asti bytovej asti komplexu V prvej fze sa navrhuje zrekontruova vymedzen as socilnej budovy vo vmere cca 230 m2, a to v rozsahu najm: rekontrukcie a vyrovnania podlh, bracch prc s cieom osadenia elektrointalcie vrtane zsuviek, elektromerovch a domovch rozvdzaov a vypnaov, murrskych prc s cieom zmeni vmeru okien, mont okien a vstupnch dver do stavby, mont zrubn a interirovch dver, preistenie odtoku odpadovch vd vrtane leatch rozvodov a umpy, vkop rigolu s cieom napojenia objektu na vodovodn prpojku, ternne pravy s cieom vyrovna povrch, mont kachie do miestnost stavby vrtane s tm svisiacich murrskych prc s komnmi, nevyhnutn opravy dlaby a obkladaiek po vodointalanch prcach, vodointalatrske prce s montou WC, umvadiel, spch, maliarskych prc.

Rekontrukciu bude organizova sprvca bytovej asti komplexu za silnej spoluprce budcich njomcov, ktor podali iadosti o pomoc v socilnej a bytovej ndzi. Bytov as komplexu v rozsahu cca. 534 m2 sa navrhuje uva nasledovne: 6 pohotovostnch njomnch bytov sa navrhuje ako kapacita pre okamit vyhovenie iadost o pomoc v socilnej a bytovej ndzi, 8 pohotovostnch njomnch bytov sa navrhuje ako kapacita pre poskytnutie bytovch nhrad pre vypratanie njomcov bytov vo vlastnctve mesta. Rekontrukcia sa predpoklad v znenom rozsahu cca 15 000 EUR, a to z dvodu spoluasti njomcov na rekontrukcii, nasledovne (orientane): Rozsah rekontrukcie Odhad nkladu na zklade ponuky (v )

14

Zrubne Cugu Dvere biele s kovanm, vchod a interir Okn a mont Kachle s varnou platou a mont Oprava strechy a nitovanie Stavebn materil Preistenie leatch rozvodov umpy Vodointalatrske prce Elektrointalatrske prce Spolu

540 800 2000 3600 1300 1200 350 3000 2300 15 090

Finann krytie nevyhnutnho nkupu materilu a stavebnch sast vrtane prc sa navrhuje vykry na zklade schvlenia dodatku . 3 k Mandtnej zmluve z osobitnho tu pre mandanta, ktor vedie na vkon oprv. Rekontrukn prce a hradu organizuje na zklade schvlenho dodatku k mandtnej zmluve sprvca. Pred termnom odovzdania materilu do distribcie poslancom nebolo mon spracova monosti erpania nenvratnej dotcie od splnomocnenca vldy SR pre rmske komunity, kee rokovania prebiehaj aj v tdni distribcie materilu. Cieom je zmeni uren el schvlenej dotcie v sume 8000 EUR v asti medicie a suchch WC na kapitlov vdavky spojen s rekontrukciou bytovej asti komplexu pecilneho bvania. Nebytov as komplexu pecilneho bvania sa navrhuje rekontruova a z vdavkov projektu socilnej inklzie vylench spoloenstiev (marginalizovanch skupn). V prpade, e mestsk zastupitestvo vyjadr shlas so zmerom zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil na mimoriadnom rokovan, rekontrukn prce mono zaa po podpise zmlv takmer okamite. Ako prv sa vykon vyistenie bytovej asti komplexu za spoluasti budcich njomcov. Cieom organizcie zmeru je, aby bol objektu rekontruknch prc zhruba po dvoch tdoch od ich zaatia. uvan po skonen

D) Njomn a sluby spojen s uvanm prstreku Njomn a platby za sluby spojen s uvanm bytov sa zostavilo v slade s Opatrenm Ministerstva financi SR z roku 2008 tak, aby bol zachovan cie pecilneho bvania navrti njomcov po doasnom poskytnut bvania do riadneho ivotnho procesu. Njomcovia pri nastavench platbch mu by schopn uhrdza njomn a spomnan sluby.

15

Sprva pohotovostnch bytov bude uhrdzan strany njomcov osobitnm prspevkom na sprvu v sume 4,91 EUR / 1 byt / mesiac. Ako prklad uvdzame vpoet mesanch hrad njomnho a sluieb spojench s uvanm prstreku (v EUR) pre rzne vmery a poty osb: Vmera 38,32 m2 39,63 m2 36,68 m2 Poet osb 3 osoby 7 osb 11 osb Njom 24,56 25,40 23,51 Sprva 4,91 4,91 4,91 Spotreba vody 5,38 12,55 19,72 Spotreba elektriny 20 20 20 Vvoz umpy 15 35 55 Spolu hrada 69,85 97,86 123,14

Rovnako sa navrhuje zavies samostatn osobitn prspevok na tvorbu fondu vkonu oprv v sume 20 EUR / 1 byt / mesiac. pln rozpis njomnho a sluieb spojench s uvanm prstreku sa priklad v Osobitnej prlohe . 5.

6. Rieenie problmu obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici


A) Strun shrn informci V decembri r. 2008 sa z obce Gajary prisahovala do Malaciek rodina Galbovch na adresu Drustevn ul. . 25 (rodinn dom). Poda dajov z evidencie obyvateov z r. 2009 sa na trval pobyt na adresu Drustevn ul. . 25 v Malackch leglne prihlsilo 33 osb v prbuzenskom vzahu (z toho 17 det do osemns rokov). K 15.11.2011 je na adrese Drustevn ulica . 25 prihlsench 34 osb (z toho 19 det do 18 rokov, v r. 2011 1 obyvate zomrel a 1 sa narodil). Od tohto obdobia zaali na Drustevnej ulici spory a nespokojnos obanov z Drustevnej ulice. Konflikty sa sstredili predovetkm na obyvateov Drustevnej ulice . 25 t.j. na rmskych obanov, ktor svojim spsobom ivota a svojskm ivotnm tlom zaali zneprjemova a dokonca i ohrozova pokojn obianske spolunavanie. Vsledkom boli aj s neustle sanosti obyvateov Drustevnej ulice a teda je nutnos prija zo strany ttnych orgnov a orgnov samosprvy prslun opatrenia na zabrnenie a prehlbovanie vzniknutch sporov. Cel proces rieenia problmov Drustevnej ulice a konkrtne obyvateov z Drustevnej . 25 je obsiahnut v Shrnnej sprve k rieeniu problematiky obianskeho spolunavania na Drustevnej ulici v Malackch, ktor bola aktualizovan k 24. 10. 2011. V sasnosti je situcia obyvateov Drustevnej ulice . 25 z hadiska obmedzenia a nedostatku bvania (likvidcia iernych stavieb) resp. ostatnch sankci vemi zloit a pre tto skupinu obyvateov vzhadom na svoje obmedzen materilne monosti takmer nerieiten.

B) Vchodisko pre tvorbu nvrhu rieenia Problm obianskeho spolunavania presiahol hranicu rieitenosti zo strany obyvateov mesta bez pomoci mesta. Problematika Drustevnej ulice bola prv raz spracovan vo forme odpovede na interpelciu poslanca J. hu v septembri 2010. Do novembra 2011 16

o problme individulne rokovali obyvatelia s primtorom mesta, poslancami mestskho zastupitestva, zapojili sa obianski aktivisti, sympatizanti jednej z postihnutch rodn Drustevnej ulice, rodiny Oskara Dobrovodskho. Vo februri 2011 sa uskutonilo stretnutie predsedu Komisie pre sprvu majetku a legislatvu s nvrhom na rieenie problmu v oblasti prvnej. Komisia pre sprvu majetku a legislatvu nsledne prerokovvala problematiku viackrt na svojom zasadnut, priom hlavnm cieom bola ochrana vlastnckych prv pna Dobrovodskho. Rovnako o problme rokovala Komisia pre ochranu verejnho poriadku. Do dnenho da bolo vykonanch niekoko opatren s cieom napomc rieeniu uvedenho problmu. Popri krokoch, ktor vykonvalo mesto Malacky prostrednctvom mestskho radu, a krokoch, ktor vykonvali ttne orgny, sa do rieenia problmu zapojila obianska iniciatva udia pre Malacky. Predpokladom predkladanho nvrhu rieenia problmu bol shrn na seba nadvzujcich opatren, ktor uvdzame niie schematicky. Od marca 2011 boli pripraven a zrealizovan tieto rozhodnutia pre dosiahnutie repektovania zkonov na Drustevnej ulici: vydan a vykonan rozhodnutie Stavebnho radu v Malackch . ORP/2010/2118/Fa v marci 2011, predmetom ktorho bolo odstrnenie 1. iernej stavby; rozhodnutie bolo vykonan exektorom, mesto eviduje pohadvku voi vlastnkom iernej stavby v sume 2400 EUR, vydan rozhodnutie Okresnho sdu v Malackch . 7C/232/2011 vo forme rozkazu na plnenie v mji 2011, predmetom ktorho bolo dosiahnu ochranu vlastnckych prv rodiny Dobrovodskej a Salkovej; rozhodnutm sa uloila povinnm (rodina Jozefa Danihela a Rudolfa Galbu) povinnos zdra sa naprklad spaovania akhokovek plastovho, gumovho a inho odpadu a lakovanho a morenho dreva, alej s povinn zamedzi reniu dymu a zpachu na nehnutenosti svojich susedov, priameho vypania udskch a ivonych vkalov, odpadovch vd z prania a odpadovch vd z domcnosti a zabrni prenikaniu udskch a ivonych vkalov, odpadovch vd z prania a odpadovch vd z domcnosti na nehnutenosti svojich susedov, povinnos zabrni zneisovaniu tuhm a tekutm komunlnym odpadom, zdra sa pania hlasitej hudby a kriku po 22.00 hodine do 6.00 hodine rannej a neprimeranho hluku, demonte kovovch zariaden a rozbjania siastok tchto kovovch zariaden. Rozhodnutie je v sasnosti vo vkone exekcie, eviduje sa pohadvka voi povinnm z rozhodnutia v sume vye 330 EUR, uskutonen zasadnutie podielovch spoluvlastnkov spolonho dvora v jni 2011, v rmci ktorho bolo prijat vinov rozhodnutie k vstavbe deliaceho plotu medzi rodinnm domom Oskara Dobrovodskho a rodinnm domom povinnch z rozhodnutia sdu, zrove rozhodnutie o vypratan spolonho dvora; rozhodnutie podielovch spoluvlastnkov bolo zpisnicou oznmen povinnm s tm, e sa rozhodnutia zrealizuj po vypratan 3. iernej stavby, vydan rozhodnutie Stavebnho radu v Malackch . ORP/2011/Fa/N a dobrovone plnen zo strany povinnho v septembri 2011, predmetom ktorho bolo odstrnenie 2. iernej stavby; kee povinn vlastnk iernej stavby neodstrnil v lehote v plnosti, rozhodnutie bolo odstpen na vykonanie exektorovi, mesto eviduje pohadvku voi vlastnkom tejto iernej stavby zatia v sume 88,32 EUR,

17

vydan rozhodnutie Okresnho sdu v Malackch vo forme rozkazu na plnenie . 6C/89/2011-18 v septembri 2011, predmetom ktorho je vypratanie 3. iernej stavby; rozhodnutie v sasnosti v exekcii, povinnmu bolo zaslan upovedomenie o zaat exekcie, oakva sa vkon rozhodnutia v najbliom tdni, oprvnen eviduje pohadvku voi neoprvnenm uvateom iernej stavby v sume 116 EUR, k tomu bud vyslen trovy exekcie, podan nvrh na predben konanie Okresnho sdu v Malackch v oktbri 2011, predmetom ktorho je odobratie det z rodinnho prostredia, nvrh bol zamietnut, nie je vyten termn alieho pojednvania.

V auguste 2011 sa uskutonila sria neformlnych rokovan predsedu Komisie pre sprvu majetku a legislatvu so zstupcom spolonosti, ktor eviduje pohadvku voi povinnm a m k rodinnmu domu zriaden zlon prvo. Cieom rokovan bolo oboznmi sa s monosami rieenia vlastnckeho prva k rodinnmu domu. Vsledkom rokovan bolo to, e k vkonu zlonho prva nebude mon pristpi z dvodu sdnych prekok. V nadvznosti na to sa uskutonili rokovania predsedu Komisie pre sprvu majetku a legislatvu (poslanca za 6. mestsk obvod) o monosti zska do njomnho vzahu nehnutenosti na zem mesta, a ktor by spali stanoven podmienky: v septembri 2011 sa uskutonilo rokovanie s riaditeom Vojenskch lesov a majetkov odtepn zvod Malacky vo veci uzavretia njomnej zmluvy na nehnutenos hjenku v lokalite priemyselnho parku (6. mestsk obvod), na nehnutenos pozemok v lokalite priemyselnho parku (6. mestsk obvod), a na nehnutenos pozemok v lokalite pri Maline smerom na Pernek (6. mestsk obvod), 18

v oktbri 2011 sa uskutonilo rokovanie s poradcom ministra obrany SR vo veci uzavretia njomnho vzahu na nehnutenos vo vlastnctve ttu, v sprve Ministerstva obrany SR a eventulne k monosti otvorenia objektu kasrn na Pezinskej ulici (6. mestsk obvod). Pomoc ochotne ponkol aj samotn minister obrany SR ubomr Gako.

Napriek siliu njs vhodn spsob rieenia neboli rokovania z hadiska urenho ciea spen. Jedin monos, ktor vzila z rokovan, a to zska objekt do njmu v Spiskej Novej Vsi, sa z dvodu principilneho postoja mesta v otzke sahovania rodiny odmietla. Rovnako boli overen monosti, ktor sa nartli na pracovnch stretnutiach poslancov v auguste (arel Velnice, pozemok v priemyselnom parku vo vlastnctve Eurovalley, a.s.). Objekty z hadiska stanovenho elu nie s sladn s zemnm plnom mesta, nie je mon zabezpei vkon sprvy v dohodnutom reime, i nie s technicky stavan na realizciu projektu socilnej inklzie. Z vyie uvedench dvodov sa navrhuje spoji rieenie problmu na Drustevnej ulici so zmerom zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, a to vzhadom na skutonos, e vlastncke prvo k rodinnmu domu, ktor rmska rodina na Drustevnej ulici vlastn, nie je v sasnosti mon riei prostrednctvom sdu, a na zklade informci k 20. septembru 2011 nie je mon ani pokraova vo vkone exekcie formou predaja nehnutenost. Samotn nvrh rieenia sa predklad v spojitosti so zmerom zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil vo forme dohody o urovnan sporu so striktnmi podmienkami. lenovia rodiny Galbovej a Danihelovej s podmienkami dohody vyjadrili shlas.

C) Charakteristika nvrhu rieenia Nvrh rieenia vo forme uzavretia dohody o urovnan sporu vychdza z niekokch nosnch princpov: hlavn aktri sporu sa aktvne zastnia na rieen sporu, verejnou kontrolou sa zrealizuje presne vymedzen predmet dohody o urovnan sporu, v prpade jej poruenia, mesto nebude pokraova v participcii na dohode, lenovia rodiny uhradia dlhy voi vetkm, za tm elom prde k odpredaju spoluvlastnckych podielov k spolonmu dvoru a rodinnmu domu, lenovia rodiny musia nies zodpovednos za svoje konanie, za tm elom dohoda strn nevyli uplatnenie nhrady vzniknutej kody a nemajetkovej ujmy prostrednctvom nslednho sdneho konania, lenovia rodiny sa musia z hadiska repektovania zkonov Slovenskej republiky podiea na obnoven pokojnho ivota na Drustevnej ulici, mesto poskytne k urchleniu rieenia problmu na Drustevnej ulici presne vymedzen plochu v rmci zmeru zriadenia pecilneho bvania na zklade rovnakch podmienok ako poskytuje pomoc kadmu obyvateovi Malaciek na zklade individulnej iadosti, pecilne bvanie sa poskytuje za hradu njomnho, sluieb spojench s uvanm nehnutenosti, 19

mesto odmieta poskytova nehnutenos do vlastnctva z dvodu vzniknutho sporu na Drustevnej ulici, rovnako odmieta poskytova nhradn ubytovanie za odmenu, e by mal povinn plni radom uloen povinnos, v prpade, e lenovia rodiny chc participova na projekte socilnej inklzie, musia sa aktvne spolupodiea na rekontrukcii vymedzenej asti socilnej budovy, vrtane hrady nevyhnutnch rekontruknch prc v podobe hrady osobitnho prspevku na tvorbu fondu vkonu oprv, mesto z hadiska toho, e db o rozvoj a vchovu maloletch det, vyaduje pri plnen dohody zabezpeenie riadnej kolskej dochdzky det a aktvnu spoluprcu na vkone ternnej socilnej prce.

Na zklade vyie uvedench princpov bol pripraven nvrh dohody o urovnan sporu, ktor konkretizuje princpy dohody do podoby jasnch prv a povinnost priloen v Osobitnej prlohe . 6.

D) Dohoda o urovnan sporu Zmluvnmi stranami dohody s mesto Malacky, susedn rodiny, lenovia rodiny Galbovej a Danihelovej a oprvnen z rozhodnut sdov. el dohody je vyjadren v lnku III, a to obnovi pokojn stav v obianskom spolunavan na Drustevnej ulici v Malackch s cieom dosiahnu repektovanie princpov dobrho susedstva a dodriavanie veobecne zvznch prvnych predpisov Slovenskej republiky bez rozdielu prslunosti k nrodnosti alebo etnickej skupine. Mesto Malacky dohodou deklaruje vzhadom na situciu na Drustevnej ulici zujem: poskytn lenom rodiny do podnjmu vymedzen as nehnutenosti vo vmere cca. 194,05 m2 ako pecilne bvanie formou pohotovostnch bytov v reime prstreia s nzkym stupom vybavenia, a za tm elom zabezpei rekontrukciu vymedzenej asti nehnutenosti v rozsahu monte okien a exterirovch dver, preistenie odtoku odpadovch vd vrtane leatch rozvodov a umpy, monte kachie do uvanch miestnost vrtane komnov, nevyhnutnch oprv dlaby a obkladaiek po vodointalatrskych prcach, vodointalatrskych prc s montou WC, umvadiel, batri, zapojenia elektriny a zabezpeenia prvodu vody, zabezpei vkon sprvy nehnutenosti zamestnancami mesta alebo prostrednctvom externho sprvcu, poskytn nevyhnutn mnostvo stavebnho materilu na murrske prce, ktorch cieom je zamedzi vstupu cudzch osb do stavieb v areli Malacky Vampl, zabezpei pristavenie vekoobjemovho kontajneru na vvoz odpadu z nehnutenosti v areli Malacky Vampl, aby mohla by stavba pred rekontrukciou vyisten od odpadu, zabezpei osvetlenie priahlej plochy k nehnutenosti v areli Malacky Vampl, sprostredkova vkon ternnej socilnej prce, zabezpei pristavenie vekoobjemovho kontajneru na vvoz odpadu zo spolonho dvoru, 20

a podiea sa na zabezpeen deratizcie verejnho priestranstva na Drustevnej ulice v Malackch. lenovia rodiny Galbovej a Danihelovej sa dohodou zavzuj: vyprata odpad z nehnutenosti v areli Malacky Vampl, podiea sa na rekontrukcii vymedzenej asti nehnutenosti v rozsahu murrskych prc pri monti okien a exterirovch dver, pri monti kachie vrtane vstavby komnov, monte zrubn a interirovch dver, vyrovnania podlh, prpravy drok na elektrick rozvody, murrskych prc pri zarovnan stien po revznej obhliadke vloench elektrickch rozvodov, maliarskych prc v nehnutenosti, podiea sa na zabezpeen stavieb v areli Malacky Vampl pred vstupom cudzch osb vrtane vonho pohybu cudzch osb v nehnutenosti v rozsahu potrebnch murrskych prc, vykopa rigol pre vodovodn a elektrick prpojku, podiea sa na vstavbe plotu oplocujceho nehnutenos v rozsahu, v akom nehnutenos uvaj, podiea sa na alch rekontruknch prcach, ktor mimoriadne vyplyn z priebehu prpravy komplexu pecilneho bvania, plni povinnosti uren zmluvou o podnjme a uhrdza osobitn prspevok na tvorbu fondu vkonu oprv, odstrni zostatky nepovolenej stavby na parcele . 336, registra C, o vmere 55 m2, druh pozemku zastavan plochy a ndvoria, v katastrlnom zem Malacky, zapsan na liste vlastnctva . 536, vedenom na Katastrlnom rade v Bratislave, Sprve katastra Malacky na Drustevnej ulici, vyprata odpad z pozemku a z pozemku odstrni betnov chodnky a vrchn vrstvu zeminy s cieom vyisti pozemok od odpadovch vd vypanch z domcnosti, vyprata a odstrni nepovolen stavbu letn kuchynku na pozemku, zabezpei povinn kolsk dochdzku det. Zveren podmienky: i. Dohoda o urovnan sporu upravuje osobitn povinnos hrady dlhov voi mestu, susedom a alm oprvnenm z rozhodnut sdov, a takisto osobitn vyhlsenia, ktor sa tkaj prevodu vlastnckeho prva k rodinnmu domu. Mesto si vyhradzuje neposkytn uvateom pecilneho bvania nhradn ubytovanie v prpade neplnenia dohodnutch povinnost. Zmluvy o podnjme bud uzatvran skobne na jeden mesiac, neskr na dlhie obdobie. Nvrh rieenia problmu na Drustevnej ulici sa dopa o realizciu projektu inklzie vylench skupn obyvatestva, v rmci ktorho sa uvauje o zaat pridruenej vroby, ktor me napomc uvateom pecilneho bvania k monosti rchlejieho sa zaradenia do riadneho ivota a navrteniu sa do lokality v obytnej zne, kde mesto vlastn riadne njomn byty. Projekt bliie opisuje v asti 8) dvodovej sprvy.

ii.

iii.

21

E) Monos ternnej socilnej prce a s tm spojen innosti V prpade vyslovenia shlasu so zmerom zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, je potrebn zabezpei a vykonva kadodenn ternnu socilnu prcu prostrednctvom ternnych socilnych pracovnkov cez projekt Poskytovanie sluieb na rieenie nepriaznivej socilnej situcie obyvateov Drustevnej ulice (dotcia radu vldy SR na podporu socilnych a kultrnych potrieb a rieenie nepriaznivch situci rmskej komunity na rok 2011) rozpoet projektu v Osobitnej prlohe . 7, ktorch innos sa zameria na: poradenstvo v socilnej oblasti, v oblasti zamestnanosti, vzdelvania a vonoasovch aktivt det a mldee, na pomoc pri rieen ivotnch situci, sprostredkovania kontaktu s radmi, samosprvou a intitciami (kola, lekr a in), usmernenie rodiny nielen k vyuitiu zkonom stanovench monost, ale aj k povinnostiam vyplvajcich z benho kadodennho ivota t.j. neporuovanie zkonov a predpisov (napr. dodriavanie povinnosti plnenia povinnej kolskej dochdzky, dodriavanie poriadku a istoty vo svojom obydl, verejnho priestranstva a pod.), kontrolu plnenia povinnej kolskej dochdzky, v snahe usmerni a presvedi rodinu, e je tu monos alieho vzdelvania ich det, ktor zva po ukonen povinnej kolskej dochdzky (vo veku 16 rokov) konia na rade prce, socilnych vec a rodiny (alej len PSVaR) ako evidovan nezamestnan a potencilni poberatelia dvok.

Poas realizcie vyie uvedenho projektu (doba trvania 4 mesiace) a nsledne po jeho skonen v rmci monost optovne, v prpade vyhlsenia grantov, poiada o podobn dotciu, resp. vypracova projekt komunitnej prce, poda dispozci arelu (ako riaden a striktne kontrolovan bvanie), ktor obyvatelia z Drustevnej ulice .25 bud mc obva, zabezpei priestor pre realizciu komunitnej prce s monosou samotnho zriadenia a vybudovania komunitnho centra poda vzorov a osvedench projektov z inch miest na Slovensku, ktor sa zaoberaj danou problematikou neprispsobivch obanov.

V areli Malacky Vampil je potrebn alej: vykonva pravideln kontrolu dodriavania plnenia kolskej dochdzky a v plnej miere prsne vyuva intitt osobitnho prjemcu na eln vyuitie prdavku na diea oprvnenou osobou, pri rieen zkolctva postupova v zmysle platnho zkona, zabezpei kontrolu vo veci nezanedbania starostlivosti o deti po strnke vivy, ochrany zdravia a zabezpeenia zkladnch hygienickch potrieb, poda evidencie z PSVaR zabezpei intitt osobitnho prjemcu na vyplcanie dvky v hmotnej ndzi (alej len DHN) a prspevkov k DHN, aby sa dosiahol el vyuitia dvky, na ktor s dvka a prspevky k dvke uren, a to okrem zkladnch ivotnch potrieb aj na hradu poplatkov za komunlny odpad (KO) na prslun rok alebo napr. na hradu poplatkov za bvanie (njomn)...a in sluby, ktor im mesto poskytne nad rmec zkona (napr. pristavenie kontajnera na odstrnenie odpadu a pod.).

22

7. Rieenie problmu vypratania njomnch bytov vo vlastnctve mesta


Mesto Malacky vlastn starie njomn byty, ktor sa zaali postupne odpredva sasnm njomcom. V niektorch prpadoch vak nie je mon byty odpreda vzhadom na vysok sumu dlhu na njomnom a slubch spojench s uvanm bytu. V tchto prpadoch je mesto povinn v zmysle uzatvorenej mandtnej zmluvy so sprvcom bytov vyrovna nedoplatky, kad rok tak v rozpote mesta vyleuje iastku v priemere 30 000 EUR. Nedoplatky sa nsledne rieia riadnou cestou vymhania pohadvok. V sasnosti mesto eviduje dlhy od neplatiov k 16. novembru 2011 v sume 168 192,82 EUR. Najhoria situcia z hadiska neplatiov je obytnom dome na Skuteckho ulici (1. mestsk obvod) a Mierovom nmest (2. mestsk obvod). Situciou sa zaoberala na svojich zasadnutiach Komisia pre sprvu majetku a legislatvu, ktor v rmci prvch zasadnut k tomuto problmu prerokovala a odporuila: ukoni spoluprcu s exektorom a zabezpei navrtenie preddavku 2000 EUR, pokraova vo vypratan bytov, ku ktorm je u vykonaten rozhodnutie sdu, vyhotovi vpovede z njmu a podanie nvrhu na vypratanie na sd pri 6 bytoch, pripravi odpredaj 2 bytov do osobnho vlastnctva, zaa pripravova projekt na vstavbu nzkonkladovch bytov, resp. dobudova znien bunky na Hlbokej ulici, vypracova nvrh na zriadenie intittu socilneho bytu. V rmci uvedench opatren sa zaali realizova prv opatrenia, mimo inho aj vkon dobrovonej draby, podan vpovede z njmu. Predkladanm materilom sa navrhuje pokraova v kontexte vyie uvedench odporan, a to konkrtne zaa s rieenm pecilneho bvania a vypracovanm nvrhu intittu socilneho bytu. V prpade realizcie zmeru pecilneho bvania, je vytipovanch 10 neplatiov, ktor sa navrhuj v prvej fze vyprata z obytnho domu na Skuteckho ulici, Mierovho nmestia a jeden neplati z Pribinovej ulice bliie daje sa uvdzaj v prlohe Vyhlsenia sprvcu v Osobitnej prlohe . 3. asov predpoklad realizovania zmeru je prv a tret kvartl roku 2012. Prjem z predaja uvonench bytov sa navrhuje poui na vykrytie poadovanej investcie na prispsobenie vonch kapact v bytovej asti komplexu pecilneho bvania v areli Malacky Vampil.

8. Spoluprca v projekte inklzie vylench skupn obyvatestva


A) Strun opis sociologickch rizk vvoja na Drustevnej Celkov situcia tzv. Rmskej komunity z Drustevnej ulice v Malackch a priahlch susedstiev je u dvnejie kritick. Kvli vyhroteniu problmov s vlastnctvom nehnutenost, s

23

hospodrenm z odpadmi, medziudskmi vzahmi atd. s vysokou pravdepodobnosou hroz iveln znik tejto komunity. Jednm z monch scenrov alieho vvoja je v podstate neriaden rozptlenie jej lenov do najbliieho okolia, a to najm do intravilnu Malaciek a do priahlch obc (t.j. tam, kde m komunita rodinn vzby, kee lenovia komunity s preukzatene u genercie doma v tomto regine) a ich sstavn a v podstate neusmerniten migrovanie v rmci tejto oblasti. Vznik takejto iastone kompaktnej skupiny polo-bezprizornch ud je v zsade neprijaten, kee prina riziko vzniku rznych patologickch javov: existuje hrozba zvenia kriminality, alej eskalcie medziudskch konfliktov, verejnho pohorovania a inch javov, ktor s ivotom bez trvalho prstreia zko svisia. V neposlednom rade existuje riziko extrmistickch prejavov a celkovho pokodzovania dobrho mena mesta Malacky, k omu u v konenom dsledku iastone aj prilo. Rieenie tejto situcie, ktor by bolo aspo iastone uspokojiv, pravdepodobne presahuje monosti samotnej samosprvy, hoci tto z dvodov subsidiarity je a aj vdy bude prvotnm aktrom, ktor je zodpovedn za manaovanie tohto problmu (kee samotn komunita na to nem finann, udsk ani in kapacity).

B) Vchodisk projektu Jednm z rieen, o ktor mesto Malacky dosia nebudilo vek zujem, je monos vyuva irok klu fondov z verejno-prospenm zameranm a ich grantovch vziev. Celkov charakter situcie z ns jednoznane rob perspektvnych kvalitnch uchdzaov o erpanie finannej podpory (a prpadne i expertnch servisnch sluieb) pre grantov oblasti: inklzia vylench skupn obyvatestva (podoblasti: bvanie, trh prce, ...), rieenie mimoriadne nepriaznivch situci rmskej komunity, ne-diskrimincia, podpora socilnych partnerstiev v oblasti bvania, ubytovania, vzdelvania, dopravy a pod.

Medzi tandardnch poskytovateov grantovch vziev, ktor s vzhadom k nmu problmu relevantn, patria napr.: Eurpsky socilny fond, rad splnomocnenca vldy SR pre rmske komunity (resp. samotn rad vldy), Nrsky finann mechanizmus, Swiss contribution, rzne typy firemnej filantropie a pod. Tto obvykle v pravidelnch intervaloch zverejuj vzvy na predkladanie projektov, v ktorch mesto me iada o finann prspevok rdovo v sumch desiatok tisc euro (no rozptia s individulne zvaovan a s mon vyie i niie plnenia). Mest (resp. ich organizcie) s povaovan za dveryhodnch aktrov pri realizovan takchto projektov a anca Malaciek uspie vo vbere je, aj vzhadom k irokej publicite a plivosti problmu, znane vysok.

24

Medzi zkladn podmienky schvlenia projektu patr: spoluas iadatea (finann/personlna schopn manari s bezprostrednou znalosou konkrtnej situcie a rmskej problematiky/in), schvlenie vhodnej stavby a arelu na realizciu projektu.

Monos realizova projekt v areli Malacky Vampil vymedzen bytov as komplexu pecilneho bvania pre potreby inklzie rmskej komunity a vypracovanie projektu zameranho na prispsobenie budovy bvaniu, a prpadne aj na vytvorenie pracoviska pre tto skupinu, by bolo viac ne dobrm vkladom do projektu a signlom skutonho zujmu o rieenie problmu. Pre konkrtne uskutoovanie vetkch projektovch innost je mon, aby mesto vyuilo oficilne partnerstvo s organizciami, ktor u maj sksenos s realizovanm takmito projektmi (o znova zvi ance na spech pri pridelen grantu i pri realizcii projektu). Po priebenej sondi u boli identifikovan aktri, ktor by mali o projekt tohto typu vny zujem. Patria organizcie lovk v tsni Slovensko a Society of Goodwill. Pre projekt je samozrejme nevyhnut aktvna spoluprca s primrnou cieovou skupinou -spech projektu stoj a pad na koopercii s samotnmi lenmi komunity. Existuje vak odvodnen predpoklad, e aspo niektor lenovia predmetnej rmskej komunity s adaptovaten na podmienky benho, hoci skromnho bvania a tie i prce, ktor by mala trval charakter (napr. v minulosti viac i menej stabilne pracovali alebo si sami iniciatvne, hoci nie vdy plne leglne, zveauj svoje obydlia, a pod). Zabezpeenie minimlnych tandardov bvania pre tto skupinu (za ich maximlnej spoluasti pri vytvran tohto bvania), podmienen striktnm dodriavanm pravidiel, sa jav ako jedna z mla subnch alternatv, pre rieenie problmu. A to najm v situcii, ke rizik z neinnosti mu prekroi riziko z nespechu projektu, ktor bude navye minimalizovan trvalm a systematickm riadenm a monitorovanm. V rmci projektu sa uvauje s prpravou pridruenej vroby. Predben analza uruje monos vroby zmkovej dlaby, ktor tvor hlavn stavebn as pre rekontrukciu chodnkov a ciest v meste. V prpade, e mestsk zastupitestvo vyjadr shlas so zmerom zriadenia pecilneho bvania v areli Malacky Vampil, priprav sa pre Mesto Malacky projekt pre erpanie nenvratnej finannej pomoci v zmysle vyie uvdzanch vchodsk a pecifikci. Prpravou a koordinciou projektu za Mesto Malacky je mon poveri osobu, ktor m sksenosti s tmto druhom projektov, v ase prpravy tohto materilu boli kritri projektu u potvrden.

25

Prloha k materilu Z 162/2011

Osobitn prlohy:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nvrh memoranda o spoluprci pri rieen prevodu vlastnckeho prva Nvrh njomnej zmluvy Vyhlsenie sprvcu a zoznam neplatiov Nvrh dodatku mandtnej zmluvy Rozpis njomnho a sluieb spojench s uvanm prstreku Nvrh dohody o urovnan sporu Rozpoet projektu Poskytovanie sluieb na rieenie nepriaznivej socilnej situcie obyvateov Drustevnej ulice

26