You are on page 1of 22

§oµn TNCS Hå ChÝ Minh BCH §oµn Trêng §H S©n KhÊu §iÖn ¶nh ®¹i héi ®¹i biÓu

lÇn thø xI

Dù th¶o

Hµ néi, ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2006

B¸o c¸o
tæng kÕt C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Sinh viªn trêng §¹i Häc S©n khÊu ®iÖn ¶nh HN nhiÖm kú X

Ph¬ng híng c«ng t¸c
nhiÖm kú Xi (2007 – 2009)

PhÇn I B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®oµn nhiÖm kú X
A- §Æc ®iÓm t×nh h×nh nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n:

I/ T×nh h×nh chung: §¹i héi ®¹i biÓu §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ néi lÇn thø XI diÔn ra trong kh«ng khÝ tng bõng cña tuæi trÎ c¶ níc híng vÒ 32 n¨m ngµy ®Êt níc hoµn toµn thèng nhÊt (30/4/1975 – 30/4/2007). Chµo mõng thµnh c«ng §¹i héi §¶ng lÇn thø X. §Æc biÖt ®©y lµ thêi ®iÓm mµ §¶ng bé vµ tËp thÓ c¸n bé – Gi¸o viªn c«ng nh©n viªn – häc sinh – sinh viªn toµn trêng ®ang nç lùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng bé nhµ trêng, thi ®ua häc tËp lËp nhiÒu thµnh tÝch nh»m ®a trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ néi xøng ®¸ng lµ trêng ®Çu ngµnh cña c¶ níc vÒ s©n khÊu vµ ®iÖn ¶nh gãp phÇn vµo sù nghiÖp ®µo t¹o chung cña ®Êt níc. §¹i héi cã nhiÖm vô tæng kÕt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn nhiÖm kú 2004 – 2007, rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n n÷a trong c«ng t¸c §oµn, t×m râ nh÷ng nguyªn nh©n cña c¸c mÆt h¹n chÕ trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh môc tiªu, ph¬ng híng c«ng t¸c trong nhiÖm kú tíi, ®ång thêi bÇu ra mét Ban chÊp hµnh míi

1

®Çy ®ñ n¨ng lùc vµ nhiÖt huyÕt víi c«ng t¸c §oµn, nh»m kh¬i dËy søc trÎ cña thÕ hÖ thanh niªn hiÖn nay gãp phÇn ®a c«ng t¸c §oµn cña Thµnh phè nãi chung vµ cña nhµ trêng tiÕn lªn mét tÇm cao míi. II/ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: 1/ ThuËn lîi: - NhiÖm kú X diÔn ra vµo thêi ®iÓm cã nhiÒu sù kiÖn träng ®¹i cña ®Êt níc, cña Thñ ®« Hµ Néi, ®©y lµ thêi ®iÓm g¾n víi nhiÒu ho¹t ®éng häc tËp, thi ®ua s«i næi cña tuæi trÎ c¶ níc nãi chung vµ tuæi trÎ trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi nãi riªng, nh»m thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø X cña §¶ng vµ NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn c¸c cÊp... - Trong nhiÖm kú võa qua §oµn trêng lu«n nhËn ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña cÊp uû, Ban gi¸m hiÖu, sù t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho §oµn thanh niªn t¹o ra m«i trêng cho §oµn viªn thanh niªn m¹nh d¹n ®¶m nhËn nhiÒu phÇn viÖc, bªn c¹nh mét bé phËn sinh viªn cßn thê ¬, Ýt quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña §oµn th× cßn nhiÒu sinh viªn vÉn s½n sµng xung kÝch, t×nh nguyÖn ®i ®Çu trong c¸c phong trµo t×nh nguyÖn cña trêng vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ còng nh tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp vµ nhiÒu phong trµo kh¸c. ChÝnh ®iÒu ®ã kÕt hîp víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÒ nhiÒu mÆt trong thêi gian qua §oµn ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña tuæi trÎ nhµ trêng. - NhiÖm kú võa qua ®· ®¸nh dÊu mét bíc chuyÓn míi vÒ c«ng t¸c §oµn cña nhµ trêng trong thêi kú ®æi míi, sù gia t¨ng ph¸t triÓn cña mét sè ngµnh nghÒ ®µo t¹o míi, do nhu cÇu vÒ nguån lùc cña x· héi mµ sè lîng ®oµn viªn thanh niªn ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó §oµn n¾m b¾t c¬ héi tõ viÖc tuyÓn chän c¸n bé §oµn ®Õn viÖc t×m kiÕm vµ ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n tè lµm phong phó thªm c¸c ho¹t ®éng cña §oµn trêng.

2

- NhiÖm kú X víi con sè 09 chÊp hµnh lµ sinh viªn trªn tæng sè 15 (cã 06 chÊp hµnh lµ c¸n bé, gi¸o viªn ) nªn viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §oµn c¸c cÊp còng nh viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña §oµn trêng ®Õn víi sinh viªn cã thÓ nãi lµ rÊt gÇn, viÖc triÓn khai trong sinh viªn nh÷ng néi quy, quy ®Þnh nh÷ng chñ ch¬ng míi cña nhµ trêng còng ®îc triÓn khai rÊt nhanh ®Õn víi ®oµn viªn thanh niªn. Bªn c¹nh ®ã viÖc kÕ thõa nh÷ng thµnh tÝch, nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c thÕ hÖ c¸n bé §oµn ®i tríc, tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè thuËn lîi ®ã ®· gióp cho §oµn trêng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña §oµn trong nh÷ng n¨m võa qua. 2/ Khã kh¨n: - Do ®Æc thï lµ trêng nghÖ thuËt, sè lîng ®oµn viªn thanh niªn kh«ng nhiÒu (cßn rÊt Ýt so víi c¸c trêng §H kh¸c), ®Æc biÖt kinh phÝ cho cho ho¹t ®éng cña §oµn cßn eo hÑp khiÕn §oµn cha m¹nh d¹n tham gia, héi nhËp vµo c¸c ho¹t ®éng lín ®ßi hái ph¶i sù dông nguån nh©n lùc cã kh¶ n¨ng vµ nguån kinh phÝ ®¸ng kÓ. - §éi ngò c¸n bé §oµn cña trêng lµ c¸n bé kiªm nhiÖm 100% nªn thêi gian dµnh cho c«ng t¸c §oµn cha nhiÒu, ®Æc biÖt lµ c¸n bé trÎ hiÖn nay hä ph¶i ®¶m nhËn nhiÒu phÇn viÖc cña Khoa chuyªn m«n vµ c¸c phßng ban liªn quan nªn thêi gian lµm viÖc cho §oµn lµ cã h¹n. Bªn c¹nh ®ã chÊt lîng vµ tr×nh ®é c¸n bé ®oµn cã thÓ nãi lµ cha ®¸p øng ®îc víi xu thÕ ph¸t triÓn míi cña §oµn céng thªm c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho c¸n bé §oµn cßn h¹n chÕ nªn cha thùc sù ®éng viªn, khuyÕn khÝch ®îc c¸n bé gi¸o viªn tham gia c«ng t¸c §oµn. - Kh«ng chØ mét sè c¸n bé gi¸o viªn trÎ cßn kh«ng quan t©m tíi c«ng t¸c thanh niªn, mµ mét bé phËn kh«ng nhá häc sinh – sinh viªn cßn thê ¬ víi c¸c phong trµo §oµn vµ cã nh÷ng biÓu hiÖn yÕu kÐm vÒ tinh thÇn kû luËt, sa sót trong häc tËp cha tù m×nh phÊn ®Êu v¬n lªn vÒ mäi mÆt. Bªn c¹nh nhiÒu tÖ n¹n cña x· héi mµ tuæi trÎ rÊt dÔ bÞ l«i kÐo, kÝch ®éng vµ sa ng·, ®Æc biÖt lµ ©m mu diÔn biÕn hoµ b×nh cña nhiÒu thÕ lùc ph¶n ®éng trong vµ ngoµi níc nh»m chèng ph¸ C¸ch

3

m¹ng ViÖt nam mµ tuæi trÎ cã tri thøc lµ häc sinh – sinh viªn ®ang lµ ®èi tîng ®Ó c¸c thÕ lùc nµy tÊn c«ng b»ng nhiÒu h×nh thøc nh»m lung l¹c ý trÝ cña thÕ hÖ trÎ. B- Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: I/ C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ®oµn viªn thanh niªn: Thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §oµn trêng nhiÖm kú kho¸ X, díi sù chØ ®¹o cña §¶ng uû Ban gi¸m hiÖu, §oµn cÊp trªn, §oµn trêng ®· rÊt chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng, n©ng cao ý thøc C¸ch m¹ng, lý tëng Céng s¶n cho ®oµn viªn thanh niªn. §oµn trêng ®· phèi hîp víi phßng C«ng T¸c ChÝnh TrÞ – Qu¶n lý häc sinh sinh viªn nhµ trêng tæ chøc nhiÒu líp häc chÝnh trÞ, häc tËp néi quy – quy ®Þnh cña nhµ trêng, ph¸p luËt cña Nhµ níc cho 100% ®oµn viªn thanh niªn trong trêng. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng ®îc tæ chøc triÓn khai lång ghÐp trong c¸c buæi sinh ho¹t chi §oµn, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc ®îc nhiÒu buæi ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV, AIDS, luËt giao th«ng... NhiÖm kú X lµ nhiÖm kú diÔn ra nhiÒu sù kiÖn quan träng cña Trung ¬ng vµ Thµnh phè ®Æc biÖt lµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, ViÖc qu¸n triÖt tinh thÇn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, §¹i héi §¶ng Bé Thµnh phè Hµ Néi vµ §¹i héi §¶ng bé trêng §H S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi còng nh viÖc lÊy ý kiÕn ®ãng gãp tõ dù th¶o b¸o c¸o ®· ®îc triÓn khai réng kh¾p trong ®oµn viªn thanh niªn. §Æc biÖt viÖc häc tËp c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, cña §oµn c¸c cÊp, viÖc tæ chøc cuéc thi viÕt t×m hiÓu vÒ 75 n¨m thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, 75 n¨m thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, 60 n¨m thµnh lËp níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y lµ cuéc thi t×m hiÓu vÒ 60 n¨m ngµy toµn quèc kh¸ng chiÕn ®· cã tíi gÇn 100% ®oµn viªn thanh niªn cña trêng tham gia. ViÖc tiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c nghÞ ®Þnh 36/CP, 87/CP cña ChÝnh phñ, kÕ ho¹ch 23 cña UBND Thµnh phè Hµ néi, kÕ ho¹ch 04 cña GÝam ®èc C«ng an Thµnh phè Hµ néi, Ngoµi ra cßn nhiÒu ph¸p

4

lÖnh th«ng t vÒ ng¨n ngõa vµ phßng chèng AIDS, ma tuý vµ tÖ n¹n x· héi trong nhµ trêng ®· gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, b¶n lÜnh chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn. II/ Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng giao lu VHVN – TDTT: §îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu toµn trêng ®· tæ chøc ®îc nhiÒu ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ bæ Ých vµ lý thó nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng biÓu diÔn mõng §¶ng, mõng xu©n, tæ chøc liªn hoan tiÕng h¸t häc sinh – sinh viªn, tæ chøc héi tr¹i, héi chî Èm thùc phèi hîp víi C«ng ®oµn vµ Ban n÷ c«ng nhµ trêng tæ chøc thi N÷ sinh thanh lÞch, c¾m hoa, thi nÊu ¨n, tæ chøc gi¶i bãng ®· truyÒn thèng häc sinh – sinh viªn ... nh©n c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m. Ngoµi ra §oµn trêng cßn tæ chøc c¸c buæi giao lu víi c¸c tæ chøc §oµn trong côm §oµn CÇu GiÊy còng nh ngoµi côm §oµn gióp cho §oµn viªn thanh niªn trong trêng cã dÞp tiÕp cËn víi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ ngoµi trêng. Tõ ®ã cã c¸i nh×n ®a d¹ng h¬n víi c¸c c«ng t¸c phong trµo cña §oµn trêng. III/ Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn: 1- T×nh nguyÖn phÊn ®Êu v¬n lªn trong häc tËp, s¸ng t¹o nghiªn cøu khoa häc. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña TW §oµn vµ Thµnh §oµn Thµnh phè Hµ Néi, ®îc sù chØ ®¹o cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ nghiªn cøu vµ häc tËp cña ®oµn viªn thanh niªn trong trêng, §oµn trêng ®· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua häc tËp trong häc sinh –sinh viªn lËp thµnh tÝch chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m, nh phong trµo b¹n gióp b¹n trong häc tËp, c¸c phong trµo mïa thi nghiªm tóc – chÊt lîng – hiÖu qu¶ ®· thu hót ®îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia, kh¾p n¬i tõ ký tóc x¸ ®Õn gi¶ng ®êng ®Òu thÊy sinh viªn luyÖn tËp móa, h¸t, ®µn ... víi sinh viªn c¸c khoa §iÖn ¶nh ®Æc biÖt lµ nhiÕp ¶nh vµ khoa mü thuËt th× viÖc d· ngo¹i sÏ t¹o cho häc sinh sinh viªn cã nh÷ng bµi tËp lµ nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt theo ®Æc thï riªng cña m×nh. §Æc biÖt víi sinh viªn chuyªn ngµnh viÕt nh lý luËn, biªn kÞch, ®¹o diÔn cña 02 chuyªn ngµnh §iÖn ¶nh vµ S©n KhÊu th× 5

nhiÖm kú X §oµn trêng ®· 02 lÇn tæ chøc ph¸t ®éng viÕt bµi nghiªn cøu cho t¹p chÝ S©n KhÊu §iÖn ¶nh cña trêng. N¨m 2006 ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu §oµn trêng phèi hîp víi viÖn nghiªn cøu S©n KhÊu vµ phßng ®µo t¹o nhµ trêng, tæ chøc thµnh c«ng héi nghÞ sinh viªn víi c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc lÇn thø ba, t¹o ra bíc ®ét ph¸ míi trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña sinh viªn trong toµn truêng víi gÇn 40 tham luËn ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng, vµ nhiÒu bµi viÕt hay ®· ®îc ®¨ng trªn tê th«ng tin khoa häc cña nhµ trêng. Bªn c¹nh ®ã c¸c cuéc triÓn l·m ¶nh cña Khoa NhiÕp ¶nh vµ triÓn l·m tranh Khoa Mü ThuËt ®îc tæ chøc song song nh©n dÞp ngµy 20 th¸ng 11 hµng n¨m ®· thu hót ®îc ®«ng ®¶o häc sinh – sinh viªn tham gia víi nhiÒu t¸c phÈm nghÖ thuËt cã gi¸ trÞ cao, nhiÒu tranh vµ ¶nh cña sinh viªn ®· ®¹t gi¶i cao t¹i c¸c cuéc thi cÊp thµnh phè vµ nghµnh. N¨m 2005 nh©n dÞp kû niÖm 25 n¨m thµnh lËp trêng, lÇn ®Çu tiªn “TuÇn phim sinh viªn trêng §H S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi ” ®îc tæ chøc t¹i Trung t©m chiÕu phim Quèc gia ®· ®îc ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ quan t©m, ®îc giíi chuyªn m«n vµ ban tæ chøc ®¸nh gi¸ rÊt cao sù kiÖn nµy. §©y còng lµ dÞp ®Ó sinh viªn chuyªn nghµnh ®iÖn ¶nh cña trêng cã ®iÒu kiÖn ®a nh÷ng t¸c phÈm cña m×nh tiÕp cËn víi kh¸n gi¶ vµ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh. 2- C«ng t¸c T×nh nguyÖn chung søc cïng céng ®ång: Víi ®Æc thï lµ trêng cã nhiÒu nghµnh n¨ng khiÕu kh¸c nhau nªn ho¹t ®éng t×nh nguyÖn cña häc sinh – sinh viªn trêng còng phong phó vµ ®a d¹ng víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng t×nh nguyÖn kh¸c nhau. Cã h×nh thøc t×nh nguyÖn vÉn g¾n liÒn nhiÖm vô häc tËp cña c¸c chuyªn nghµnh nh viÖc dùng c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ, hµi kÞch cña häc sinh – sinh viªn nhµ trêng theo h×nh thøc tù dµn dùng, ghÐp ch¬ng tr×nh tõ ©m thanh - ¸nh s¸ng, lµm biÓn qu¶ng c¸o, lµm s©n khÊu ... t¹i trêng vµ mang ch¬ng tr×nh ®i biÓu diÔn t×nh nguyÖn nh ch¬ng tr×nh phèi hîp víi §oµn Bé VHTT biÓu diÔn t¹i NhÖ An, phèi hîp víi Ban V¨n nghÖ ®µi TH ViÖt Nam tæ chøc ch¬ng tr×nh biÓu diÔn tõ thiÖn t¹i Hµ Giang... Cïng víi viÖc biÓu diÔn t×nh nguyÖn cho bµ con xem ®îc hoan nghªnh nhiÖt liÖt §oµn 6

trêng cßn tÆng nhiÒu ®å dïng c¸ nh©n nh s¸ch b¸o, xµ phßng, bµn ch¶i, mò, cê, quÇn ¸o ... cho c¸c hé nghÌo trong c¸c x· n¬i §oµn ®Õn biÓu diÔn t¹o ®ù¬c d luËn tèt còng nh sù yªu mÕn cña bµ con dµnh cho sinh viªn t×nh nguyÖn cña trêng. M« h×nh ®éi 23: nhiÒu n¨m liÒn Sinh viªn t×nh nguyÖn cña trêng lµm c«ng t¸c t×nh nguyÖn trªn ®Þa bµn QuËn CÇu GiÊy thuéc 02 phêng DÞch Väng vµ Mai DÞch. T¹i ®©y häc sinh – sinh viªn t×nh nguyÖn cña trêng gióp ®Þa ph¬ng kh¸ nhiÒu viÖc thiÕt thùc, tõ viÖc xo¸ biÓn qu¶ng c¸o dao vÆt, quÐt dän lµm vÖ sinh nghÜa trang liÖt sü ®Õn viÖc phô tr¸ch ®éi thiÕu nhi, d¹y móa, d¹y h¸t, dµn dùng c¸c ch¬ng tr×nh vui ch¬i cho thiÕu nhi, ®îc ®Þa ph¬ng ghi nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao vai trß cña §oµn trêng víi c«ng t¸c t×nh nguyÖn cña ®éi 23. Bªn c¹nh m« h×nh 23 §oµn trêng cßn tæ chøc ®éi t×nh nguyÖn d¹y móa, h¸t, vµ d¹y vÏ cho c¸c ch¸u thiÕu nhi t¹i lµng trÎ BIRLA. V× môc ®Ých t×nh nguyÖn c¸c b¹n ®· vît lªn tÊt c¶ ®Ó cèng hiÕn hµng tr¨m giê d¹y mang l¹i kh«ng chØ tri thøc mµ cßn nhiÒu niÒm vui tiÕng cêi gióp c¸c ch¸u v¬n lªn tõ chÝnh hoµn c¶nh khã kh¨n cña m×nh. §îc sù chØ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu c«ng t¸c t×nh nguyÖn t¹i chç còng ®îc §oµn trêng ®Æc biÖt coi träng tõ viÖc dän dÑp vÖ sinh gi¶ng ®êng, khu ký tóc x¸ ®Õn phong trµo hç trî mïa thi còng gãp phÇn vµo thµnh c«ng chung cña c¸c mïa tuyÓn sinh trong nhµ trêng ®îc ®«ng ®¶o thÝ sinh, còng nh ngêi nhµ thÝ sinh hoan nghªng nhiÖt liÖt vµ t¹o ®îc khÝ thÕ míi vÒ c«ng t¸c thanh niªn t×nh nguyÖn trong nhµ trêng. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Trung ¬ng §oµn, Thµnh ®oµn vµ Ban c¸n sù ®oµn Côm CÇu GiÊy, ®îc sù ®ång ý cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu trêng §H S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi trong hai n¨m 2005 vµ 2006 §oµn trêng ®· cö ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn tham gia cïng “Tæng ®éi TNTN Côm §oµn CÇu GiÊy” lµm c«ng t¸c t×nh nguyÖn t¹i tØnh Tuyªn Quang vµ c¶ hai n¨m ®Òu ®îc Chñ TÞch UBND tØnh tÆng B»ng khen cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®éi. §©y còng lµ m« h×nh tuy kh«ng ph¶i lµ míi nhung còng lµ nÐt s¸ng t¹o riªng cña Côm §oµn CÇu giÊy nh»m 7

gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng, n©ng cao d©n trÝ cña ®ång bµo c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c vµ gãp phÇn vµo thµnh c«ng chung trong phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn cña Thµnh phè trong vµi n¨m qua. VÒ ho¹t ®éng 3 cïng: Thùc hiÖn sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Thµnh §oµn TP Hµ Néi, ®îc sù nhÊt trÝ cña §¶ng uû BGH nhµ trêng §oµn trêng ®· tæ chøc ®îc ®éi TNTN tham gia ho¹t ®éng “Ba cïng” t¹i Trung t©m lao ®éng 05-06 t¹i ®©y SV t×nh nguyÖn cña trêng ®· cïng ¨n, ë, lµm viÖc víi häc viªn cai nghiÖn cña Trung t©m, tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ t¹i trung t©m ®îc l·nh ®¹o c¸c trung t©m vµ Thµnh §oµn TP Hµ néi ®¸nh gi¸ rÊt cao phong trµo nµy. §¸nh gi¸: C«ng t¸c t×nh nguyÖn ®ang cã nhiÒu khëi s¾c do ®îc sù quan t©m chØ ®¹o cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu. Tuy nhiªn quy m« ho¹t ®éng vÉn cßn h¹n chÕ do lùc lîng máng, nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng cha cã mµ chñ yÕu dùa vµo sù t×nh nguyÖn cña SV. Ngoµi ra c«ng t¸c t×nh nguyÖn cÇn ®îc duy tr× mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc kh«ng chØ ë mét sè liªn chi, mét sè bé phËn häc sinh – sinh viªn mµ cÇn thu hót ®îc sù quan t©m cña ®«ng ®¶o häc sinh – sinh viªn h¬n n÷a ®Æc biÖt lµ sinh viªn mét sè Khoa cã phong trµo t×nh nguyÖn cha m¹nh nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c t×nh nguyÖn. IV/ C«ng t¸c cñng cè tæ chøc §oµn tham gia x©y dùng §¶ng: 1- Cñng cè tæ chøc §oµn: X¸c ®Þnh c¸n bé cÊp Liªn chi cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc triÓn khai chñ tr¬ng ®êng lèi cña §¶ng, còng nh kÕ ho¹ch cña §oµn trêng ®Õn c¸c chi §oµn trong toµn Liªn chi, c¸n bé cÊp Liªn chi cã n¨ng lùc míi triÓn khai tèt c¸c phong trµo cña Liªn chi Khoa. ý thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt lîng c¸n bé §oµn c¬ së, liªn tôc hµng n¨m BCH §oµn trêng ®· tiÕn hµnh kiÖn toµn hÖ thèng c¸n bé §oµn ë cÊp liªn chi vµ chi §oµn. BCH §oµn thêng xuyªn n¾m b¾t t×nh h×nh c¸n bé §oµn c¬ së kÞp thêi nh¾c nhë, ®éng viªn c¸n bé n©ng cao tinh thÇn tù gi¸c tÝch cùc v× phong trµo chung cña

8

§oµn trêng. Víi nh÷ng c¸n bé yÕu kÐm vÒ kü n¨ng nghiÖp vô, sa sót vÒ tinh thÇn m¹nh d¹n ®Ò xuÊt xin thay thÕ, bªn c¹nh ®ã nh÷ng c¸n bé ®· ra trêng còng ®îc bæ sung kÞp thêi. ViÖc båi dìng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §oµn còng ®îc ®Æc biÖt chó träng hµng n¨m §oµn trêng ®Òu cö c¸n bé tham gia c¸c líp tËp huÊn vÒ kü n¨ng nghiÖp vô còng nh c¸c líp tËp huÊn c¸n bé kh¸c do Thµnh §oµn thµnh phè Hµ Néi tæ chøc. 2- C«ng t¸c x©y dùng §¶ng: Trong nhiÖm kú võa qua viÖc tham gia c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn §¶ng ®îc §oµn trêng ®Æc biÖt coi träng vµ bíc ®Çu ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Víi hai lît giíi thiÖu §oµn viªn u tó theo häc líp t×m hiÓu vÒ §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, BCH §oµn trêng ®· giíi thiÖu ®îc 33 ®oµn viªn u tó tham gia. Nh©n dÞp th¸ng thanh niªn n¨m 2004 BCH §oµn ®· chän vµ ®Ò nghÞ chi bé Qu¶n lý häc sinh – sinh viªn xem xÐt kÕt n¹p cho 08 ®ång chÝ ®oµn viªn u tó ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Còng nh©n dÞp nµy 03 ®ång chÝ ®oµn viªn ®· vinh dù ®îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam. §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn sù quan t©m cña c¸c cÊp §¶ng chÝnh quyÒn tíi c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn trÎ trong nhµ trêng vµ thÓ hiÖn sù quyÕt t©m cña tËp thÓ BCH §oµn trêng trong viÖc x¸c ®Þnh ®îc vai trß lµ hËu bÞ, lµ c¸nh tay ph¶i §¶ng. Míi ®©y BCH §oµn trêng ®· giíi thiÖu danh s¸ch 08 ®/c ®oµn viªn u tó cña c¸c Khoa víi chi bé Qu¶n lý HS-SV xem xÐt tiÕp tôc båi dìng ®Ó c¸c ®/c nµy cã thÓ ®îc ®øng trßn tæ chøc §¶ng. Tuy nhiªn trong hai n¨m qua kh«ng ph¸t triÓn ®îc ®¶ng viªn nµo, ®©y còng lµ vÊn ®Ò mµ Ban Thêng vô ®oµn trêng cÇn ph¶i nghiªm tóc nh×n nhËn ®Ó cã t¸c ®éng tèt h¬n n÷a ®èi víi c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ lµ häc sinh sinh viªn.
C- Mét sè tån t¹i - nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm:

I/ Tån t¹i: 1- VÒ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng:

9

Cßn nhiÒu h¹n chÕ c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc do vËy kh«ng t¹o ®îc sù høng thó trong häc sinh – sinh viªn, viÖc triÓn khai ®«i khi cßn chËm kh«ng ®¶m b¶o ®îc tÝnh thêi sù, hÖ thèng th«ng tin tuyªn truyÒn cña §oµn trêng cßn yÕu vµ thiÕu. VÉn cßn mét bé phËn häc sinh – sinh viªn cha ý thøc ®Çy ®ñ ®îc vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng trong nhµ trêng. T×nh tr¹ng mét sè häc sinh sinh viªn ®i häc muén, bá häc, vi ph¹m qui chÕ thi vÉn cßn x¶y ra. 2- VÒ c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn: ChÊt lîng §oµn viªn nh×n chung cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra nhÊt lµ nhËn thøc vÒ chÝnh trÞ, tÝnh tiªn phong g¬ng mÉu cña ®oµn viªn thanh niªn cßn cha ®îc thÓ hiÖn trong nhiÒu mÆt ho¹t ®éng. C«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn ®«i khi cßn bu«ng láng, chÊt lîng ho¹t ®éng §oµn cña c¬ së cßn thÊp, viÖc sinh ho¹t chi §oµn kh«ng ®îc duy tr× thêng xuyªn vµ thêng lµ kÕt hîp víi mét sè c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp häc.
- §éi ngò c¸n bé §oµn ®©u ®ã cßn thiÕu nhiÖt huyÕt vµ

cha ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cho c«ng t¸c §oµn. - Mét bé phËn sinh viªn cßn thê ¬ víi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, cha nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ý nghÜa cña c¸c ho¹t ®éng phong trµo, cha nhËn thøc ®îc tr¸ch nhiªm vµ nghÜa vô cña ngêi ®oµn viªn thanh niªn víi phong trµo ®oµn cña nhµ trêng nãi riªng vµ cña ngêi ®oµn viªn thanh niªn trong thêi kú míi. II/ Nguyªn nh©n: - ViÖc phèi kÕt hîp c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ gi÷a §oµn trêng vµ phßng C«ng T¸c ChÝnh TrÞ –Qu¶n lý HS-SV cßn h¹n chÕ, cha cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tuyªn truyÒn s©u réng tíi häc sinh – sinh viªn. §«i khi §oµn cßn thô ®éng trong viÖc triÓn khai viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ®oµn viªn thanh niªn, cha m¹nh d¹n tham mu, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p còng nh nh÷ng h×nh thøc phï hîp ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t t-

10

ëng cho sinh viªn cã ®Æc thï nghÖ thuËt víi §¶ng Uû – Ban gi¸m hiÖu. - §éi ngò c¸n bé §oµn phÇn lín lµ sinh viªn ®ang ph¶i häc tËp nªn thêi gian dµnh cho c«ng t¸c §oµn cßn cha ®¶m b¶o, kÕt hîp víi viÖc lu©n chuyÓn c¸n bé gi÷a c¸c nhiÖm kú mµ chÊt lîng c¸n bé §oµn kh«ng ®ång ®Òu khiÕn viÖc ch¨m lo båi dìng cho c¸n bé §oµn gÆp nhiÒu khã kh¨n, bªn c¹nh sè lîng c¸n bé gi¸o viªn tham gia c«ng t¸c §oµn rÊt Ýt ®Òu lµm c«ng t¸c kiªm nhiÖm l¹i ph¶i tham gia nhiÒu viÖc kh¸c cña nhµ trêng, chÝnh ®iÒu nµy lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc ph¸t huy hÕt n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé §oµn. - ViÖc ®µo t¹o båi dìng kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn mÆc dï ®· ®îc quan t©m nhng kh«ng ®ång bé, vµ hiÖu qu¶ cha cao. - C¸c mÆt c«ng t¸c míi chñ yÕu m¹nh vÒ phong trµo bÒ næi, §oµn cha thùc sù g¾n c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, c¸c ho¹t ®éng phong trµo víi nhiÖm vô häc tËp, h×nh thøc ho¹t ®éng cha phong phó nªn cha huy ®éng ®îc toµn thÓ ®oµn viªn thanh niªn ®Õn víi phong trµo. Bªn c¹nh mét sè häc sinh – sinh viªn võa ®i häc võa ph¶i ®i lµm thªm ®Ó lo cho viÖc häc hµnh nªn hä rÊt Ýt quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®oµn. - C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ cßn cha ®îc quan t©m ®óng møc, ho¹t ®éng cña uû ban kiÓm tra cßn h×nh thøc, ®¹i kh¸i kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch cô thÓ cßn thô ®éng trong c¸c ho¹t ®éng. III/ Bµi häc kinh nghiÖm: - CÇn chñ ®éng tÝch cùc tham mu víi §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu, tranh thñ ý kiÕn chØ ®¹o, sù ñng hé t¹o ®iÒu kiÖn ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn. - Coi träng viÖc quy tô vµ ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ, tÝnh s¸ng t¹o chñ ®éng cña ®éi ngò c¸n bé §oµn, tin tëng vµo nhiÖt huyÕt cña ®oµn viªn thanh niªn, ®i s©u nghiªn cøu ®æi míi

11

ph¬ng thøc ho¹t ®éng, t×m híng ®i ®óng ®¾n ®Ó thóc ®Èy phong trµo §oµn cña trêng. - Ho¹t ®éng phong trµo ph¶i cã néi dung phï hîp víi nhu cÇu, nguyÖn väng cña ®oµn viªn, ph¶i lång ghÐp néi dung ®µo t¹o cña nhµ trêng vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ®ång thêi thÓ hiÖn ®îc sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých chÝnh ®¸ng cña häc sinh – sinh viªn víi lîi Ých cña nhµ trêng. - Tham mu víi cÊp §¶ng, chÝnh quyÒn cã c¸c biÖn ph¸p ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi ®éi ngò c¸n bé §oµn kh«ng nh÷ng vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch râ rµng mµ cÇn ®Çu t c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c.

12

KÕt luËn Tr¶i qua c¶ kú §¹i héi díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû, Ban Gi¸m hiÖu, sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn cïng sù phèi hîp t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c Phßng, Khoa, Ban trong nhµ trêng, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi bªn c¹nh nh÷ng viÖc tån t¹i ®· nªu ë trªn, chóng ta nhËn thÊy r»ng ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¸c cÊp ®· tõng bíc trëng thµnh, chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao, vai trß cña §oµn thanh niªn ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh qua nhiÒu ho¹t ®éng, nh÷ng thµnh tÝch ®ã gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt cña §¶ng bé vµ nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trÞ kh¸c cña nhµ trêng nh»m x©y dùng trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh tiÕn lªn mét tÇm cao míi. Nh©n dÞp nµy t«i xin thay mÆt Ban chÊp hµnh §oµn trêng nhiÖm kú X xin ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi sù quan t©m chØ ®¹o cña Thµnh §oµn Thµnh phè Hµ néi, §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu, c¸c phßng, Ban, Khoa trong nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó §oµn hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ trong nhiÖm kú võa qua.

13

PhÇn II Ph¬ng híng c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo sinh viªn trêng ®¹i häc s©n khÊu ®iÖn ¶nh hµ néi nhiÖm kú 2007 – 2009 A- ®Æc ®iÓm t×nh h×nh: NghÞ quyÕt cña §¶ng ®· chØ râ c«ng t¸c thanh niªn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng . Sù nghiÖp ®æi míi cã thµnh c«ng hay kh«ng phÇn lín tuú thuéc vµo thÕ hÖ trÎ ngµy nay, vµo viÖc båi dìng, rÌn luyÖn vÒ mäi mÆt cho thÕ hÖ thanh niªn. NhiÖm kú kho¸ XI cña §oµn trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh diÔn ra trong kho¶ng thêi gian cã nhiÒu sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i cña ®Êt níc nh §¹i héi ®oµn Thµnh phè Hµ Néi lÇn thø XIII , §¹i héi ®oµn toµn quèc lÇn thø X NhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh niªn trong nhiÖm kú kho¸ XI lµ hÕt søc lín lao, c«ng t¸c §oµn ph¶i tiÕp tôc ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc míi ®Æc biÖt lµ khi níc ta ®· ra nhËp tæ chøc Th¬ng quèc tÕ WTO, nÒn kinh tÕ x· héi ®îc dù b¸o lµ sÏ cã nhiÒu biÕn ®éng th× c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ®oµn viªn thanh niªn, c«ng t¸c phßng vµ chèng c¸c tªn n¹n x· héi, c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc trong nhµ trêng ... ®ßi hái tËp thÓ c¸n bé ®oµn vµ toµn thÓ ®oµn viªn thanh niªn nhµ trêng cÇn ph¶i nç lùc ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng t¸c, trong nghiªn cøu khoa häc, xung kÝch t×nh nguyÖn ®Ó kh«ng phô lßng tin cña §¶ng, cña nhµ trêng vµo líp thanh trong thêi ®¹i míi. B- Môc tiªu ph¬ng híng: I/ Môc tiªu tæng qu¸t: -TiÕp tôc x©y dùng tæ chøc §oµn trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ néi v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, n©ng cao nhËn thøc, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kh«ng ngõng rÌn luyÖn cho ®oµn viªn thanh 14

niªn, ph¸t huy vai trß xung kÝch cña tuæi trÎ gãp phÇn x©y dùng nhµ trêng ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. - N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ®oµn viªn thanh niªn theo ph¬ng ch©m ®a d¹ng vÒ h×nh thøc, ®æi míi vÒ néi dung, t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng cô thÓ h¬n n÷a. - §Èy m¹nh phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn, n©ng cao chÊt lîng cña c¸c phong trµo ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c t×nh nguyÖn nghiªn cøu khoa häc, c¸c m« h×nh t×nh nguyÖn t¹i chç, hç trî trÎ em nghÌo cã hoµn c¶nh ®Æc biªt khã kh¨n ë c¸c Lµng trÎ ... - N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n béi ®oµn c¸c cÊp, n©ng cao chÊt lîng ®oµn viªn, ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn, g¾n c¸c ho¹t ®éng cña §oµn víi c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ trêng ®Æc biÖt víi viÖc häc tËp vµ thùc hµnh nghÒ nghiÖp cña mét sè chuyªn nghµnh. II- C¸c néi dung c¬ b¶n: 1. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho §V-TN: Víi môc ®Ých tiÕp tôc më réng c¸c h×nh thøc tËp hîp thanh niªn, t¨ng cêng vµ ph¸t huy cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc víi nh÷ng néi dung nh båi dìng, n©ng cao nhËn thøc vÒ chñ nghÜa M¸c Lª nin - T tëng Hå ChÝ Minh víi ®êng lèi ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, båi dìng truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc, truyÒn thèng cña Thñ ®« anh hïng. §oµn trêng x¸c ®Þnh viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ®oµn viªn thanh niªn lµ mét nhiÖm vô quan träng trong nhiÖm kú nµy. Bªn c¹nh ®ã viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña §oµn trêng ®Ó n¾m b¾t t tëng cña ®oµn viªn thanh niªn tõ ®ã ®a ra nh÷ng ®Þnh híng ho¹t ®éng v¸ gi¸o dôc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy c¸c chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: - ViÖc häc tËp lý luËn chÝnh trÞ, viÖc tuyªn truyÒn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, néi qui vµ

15

nh÷ng qui ®Þnh cña nhµ trêng ph¶i ®îc qu¸n triÖt vµ phæ biÕn ®Õn toµn thÓ ®oµn viªn thanh niªn trong nhµ trêng. - Thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng t¹i Th viÖn ®iÖn tö, ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh – sinh viªn dµnh nhiÒu thêi gian h¬n víi Th viÖn ®iÖn tö cña trêng nh»m phôc vô c«ng viÖc häc tËp vµ gióp cho häc sinh – sinh viªn cã thªm nhiÒu th«ng tin kh¸c cña ®êi sèng x· héi. -Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng cña tæ tham dß d luËn trong häc sinh - sinh viªn tõ ®ã ph¸t hiÖn vµ sö lý c¸c hiÖn tîng mét c¸ch kÞp thêi ®Æc biÖt lµ c¸c ©m mu diÔn biÕn hoµ b×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng… 2. Cñng cè tæ chøc ®oµn – Tham gia x©y dùng §¶ng: X¸c ®Þnh ®îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c cñng cè tæ chøc §oµn gãp phÇn tham gia x©y dùng §¶ng bé nhµ trêng vµ viÖc båi dìng ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¸c cÊp, §oµn trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ néi x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng träng t©m c«ng t¸c cña nhiÖm kú kho¸ XI, lµ tËp trung vµo c«ng t¸c x©y dùng §oµn, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®oµn c¸c cÊp nh»m n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé. Cô thÓ lµ cÇn thay ®æi ph¬ng ph¸p, t¸c phong lµm viÖc theo híng t¨ng cêng tÝnh chñ ®éng tríc tiªn lµ cña líp c¸n bé ®oµn trêng, cña c¸c Liªn chi ®oµn vµ Chi ®oµn, cñng cè c¬ cÊu tæ chøc cña §oµn trong toµn trêng, cã h×nh thøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c tõ cÊp Chi ®oµn ®Õn Liªn chi ®oµn nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng §oµn viªn gãp phÇn triÓn khai cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®oµn viªn, c«ng t¸c ph¸t triÓn ®oµn vµ båi dìng ®éi ngò ®oµn viªn u tó giíi thiÖu cho §¶ng. Cô thÓ nh sau: - PhÊn ®Êu 100% c¸n bé ®oµn c¸c cÊp ®îc tËp huÊn vÒ kü n¨ng nghiÖp vô cña c«ng t¸c ®oµn. - PhÊn ®Êu 100% c¸c chi ®oµn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x©y dùng §oµn vµ ph¸t triÓn ®oµn viªn. Cè g¾ng ®¹t møc 100% häc sinh – sinh viªn tríc khi ra trêng ®îc vinh dù ®øng trong hµng ngò cña §oµn. 16

- Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n lo¹i ®oµn viªn lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña §oµn víi nhµ trêng trong c«ng t¸c xÐt ®iÓm rÌn luyÖn cña ®oµn viªn cuèi mçi kú häc. - Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn trÎ, §oµn trêng phÊn ®Êu t¨ng gÊp hai lÇn sè lîng ®oµn viªn u tó ®îc tham gia c¸c líp häc t×m hiÓu vÒ §¶ng. PhÊn ®Êu tû lÖ ®¶ng viªn míi ®îc kÕt n¹p trong nhµ trêng do tæ chøc §oµn giíi thiÖu chiÕm tõ 40%  50% sè lîng ®¶ng viªn míi trong toµn §¶ng bé. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã §oµn trêng cÇn phèi hîp víi Chi bé Qu¶n lý HS - SV chØ ®¹o c¸c liªn chi ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn §¶ng trong häc sinh – sinh viªn víi träng t©m lµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “§oµn viªn phÊn ®Êu v¬n lªn trë thµnh §¶ng viªn” kÕt hîp c¸c tiªu chÝ vÒ häc tËp, n¨ng lùc c«ng t¸c… 3. Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn: §Ó ®¸p øng ®îc víi nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ trêng trong thêi gian tíi, §oµn trêng x¸c ®Þnh cÇn ph¸t triÓn réng h¬n n÷a c«ng t¸c t×nh nguyÖn , tõng bíc ®a c«ng t¸c thanh niªn t×nh nguyÖn cña trêng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u còng nh bÒ næi, n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c t×nh nguyÖn, x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc vµ ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i h×nh t×nh nguyÖn, ®Æc biÖt cÇn ph¸t huy tinh thÇn t×nh nguyÖn trong viÖc n©ng cao chÊt lîng häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, còng nh viÖc thùc hiÖn cã nÒ nÕp nh÷ng qui chÕ vµ qui ®Þnh cña nhµ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã BCH §oµn trêng ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, c«ng t¸c tËp huÊn cho ®éi ngò c¸n bé ®oµn chñ chèt cña c¸c Liªn chi ®oµn vµ viÖc híng dÉn tæ chøc c¸c m« h×nh ho¹t ®éng t×nh nguyÖn, tõ ®ã kh¬i dËy niÒm tù hµo vµ ph¸t huy tÝnh xung kÝch t×nh nguyÖn cña ®oµn viªn thanh niªn trong toµn trêng nh»m phÊn ®Êu: - TriÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c néi dung cña chiÕn dÞch mïa hÌ thanh niªn t×nh nguyÖn hµng n¨m theo chØ ®¹o híng dÉn cña T¦ §oµn, Thµnh §oµn, vµ §¶ng Uû Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng.

17

- PhÊn ®Êu 100% c¸c Liªn chi ®oµn trong toµn trêng cã c¸c ®éi, nhãm thanh niªn t×nh nguyÖn. - PhÊn ®Êu 100% ®oµn viªn thanh niªn nÕu kh«ng ®¨ng ký lµm c«ng t¸c t×nh nguyÖn t¹i trêng, khi vÒ nghØ hÌ ®Òu cã ®¨ng ký t×nh nguyÖn t¹i quª h¬ng n¬i m×nh sinh sèng. - PhÊn ®Êu 100% c¸c chi ®oµn trong toµn trêng ®¨ng ký thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng n©ng cao chÊt lîng häc tËp, ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cô thÓ, tr¸nh h×nh thøc, ph« tr¬ng, thùc hiÖn cã nÒ nÕp c¸c qui ®Þnh cña nhµ trêng nh viÖc §V-TN ph¶i ®eo thÎ sinh viªn khi lªn líp, §V-TN kh«ng bá häc, kh«ng ®i häc muén… -Tæ chøc hµng n¨m c¸c diÔn ®µn trao ®æi, to¹ ®µm vÒ ph¬ng ph¸p häc, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò vµ bµn vÒ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc cho ®oµn viªn thanh niªn. Tham mu ®Ò xuÊt víi §¶ng uû cÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®éng viªn c¶ thµy vµ trß cïng tham gia nghiªn cøu khoa häc. 4. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng V¨n ho¸ - V¨n nghÖ – TDTT, giao lu kÕt nghÜa gãp phÇn ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. Víi ®Æc thï lµ trêng v¨n ho¸ nghÖ thuËt c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ – thÓ dôc thÓ thao ®îc tæ chøc mõng ®¶ng, mõng xu©n vµ chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m còng cã thÓ coi lµ c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t chuyªn m«n cña häc sinh sinh viªn. Trong nhiÖm kú 2007 - 2009 §oµn trêng x¸c ®Þnh môc tiªu lµ n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng c¸c phong trµo trong nhµ trêng ®Ó ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu sinh ho¹t ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng cña ®oµn viªn thanh niªn. C¸c ho¹t ®éng cÇn ®a d¹ng, phong phó vÒ néi dung vµ h×nh thøc ®Ó thu hót ®«ng ®¶o h¬n n÷a ®oµn viªn thanh niªn tham gia nh»m x©y dùng m«i trêng s ph¹m lµnh m¹nh trong nhµ trêng gãp phÇn ®Èy xa c¸c tÖ n¹n x· héi ®ang cã chiÒu híng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi tuæi trÎ häc ®êng. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng phong trµo trong ph¹m vi nhµ trêng, viÖc giao lu v¨n ho¸ v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao gi÷a 18

®oµn viªn thanh niªn trong nhµ trêng víi c¸c ®¬n vÞ b¹n còng lµ mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ®îc §oµn trêng rÊt quan t©m. Trong nhiÖm kú kho¸ XI §oµn trêng x¸c ®Þnh ®Èy m¹nh h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng giao lu v¨n ho¸ v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao víi c¸c c¬ së §oµn ngoµi trêng, nh»m môc ®Ých t¨ng cêng mèi quan hÖ hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a §oµn trêng víi c¸c c¬ së §oµn trong khu vùc. III- Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C«ng t¸c chØ ®¹o: Nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c néi dung ®· ®îc nªu trªn, §oµn trêng x¸c ®Þnh c«ng t¸c chØ ®¹o ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, thêng xuyªn ®æi míi n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng cña ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu trong nhiÖm kú ho¹t ®éng cña BCH §oµn trêng. Träng t©m c«ng t¸c chØ ®¹o bao gåm: - Tranh thñ sù chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng Uû – Ban gi¸m hiÖu vÒ c«ng t¸c ®oµn, ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng nh¹y bÐn, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé, cña §V-TN. Chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi trêng ®Ó n¨ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn. -TËp trung sù quan t©m ®Õn ho¹t ®éng cÊp Liªn chi ®oµn vµ Chi ®oµn. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, híng dÉn c¸c c¬ së, c¸c ®Çu mèi trùc thuéc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña §oµn trêng. TiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thi ®ua khen thëng t¹o ®éng lùc vµ khÝ thÕ thi ®ua s«i næi gi÷a c¸c c¬ së ®oµn trong toµn trêng. - C¶i tiÕn c«ng t¸c th«ng tin, b¸o c¸o, tuyªn truyÒn cña §oµn, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc trao ®æi th«ng tin cña bé m¸y §oµn. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp c¬ së §oµn:

19

C¨n cø vµo môc tiªu, ph¬ng híng, nhiÖm vô c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh niªn nhiÖm kú 2007 – 2009, BCH §oµn trêng cã nhiÖm vô cô thÓ ho¸ thµnh c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng n¨m víi ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ, c¸c Liªn chi ®oµn c¨n cø vµo néi dung ho¹t ®éng cã nhiÖm vô triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch cña §oµn trêng ®Õn 100% chi ®oµn trong toµn Liªn chi nh»m hoµn thµnh mäi kÕ ho¹ch ®îc ph¸t ®éng. Ngoµi ra BCH §oµn trêng còng cã kÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t ®éng theo ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. §¹i héi ®¹i biÓu §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ néi nhiÖm kú 2007 – 2009 diÔn ra trong thêi ®iÓm ®Æc biÖt cã ý nghÜa, khi tuæi trÎ c¶ níc ®ang ra søc thi ®ua lËp nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng th¸ng Thanh niªn n¨m 2007. Nh÷ng quyÕt ®Þnh cña §¹i héi thÓ hiÖn ý chÝ, nguyÖn väng cña tuæi trÎ nhµ trêng mong muèn gãp søc lùc, trÝ tuÖ, nhiÖt t×nh cña m×nh vµo x©y dùng nhµ trêng. Chóng ta hoµn toµn tin tëng vµ hy väng r»ng díi sù l·nh ®¹o cña §oµn cÊp trªn, cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, sù hç trî cña c¸c Phßng, Ban, Khoa tËp thÓ BCH §oµn trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ néi cïng toµn thÓ häc sinh – sinh viªn nhµ trêng sÏ thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn trêng nhiÖm kú kho¸ XI.
ban chÊp hµnh ®oµn trêng ®h s©n khÊu & ®iÖn ¶nh hµ néi kho¸ X

20

Mét sè sè liÖu ho¹t ®éng cña ®oµn trêng Trong nhiÖm kú kho¸ x 1- C«ng t¸c gi¸o dôc CT t tëng:
Häc tËp NQ §H c¸c cÊp (buæi) 04 HT qui chÕ, néi qui trêng (buæi) 12 Tuyªn truyÒn Phßng chèng TNXH 08 Giao th«ng 04

2- C«ng t¸c Nghiªn cøu khoa häc:
N¨m 2004
(Sè ®Ò tµi - TL)

N¨m 2005
(Sè ®Ò tµi - TL)

N¨m 2006
(Sè ®Ò tµi - TL)

Tæ chøc b¸o c¸o cÊp Trêng – ViÖn
(Sè lÇn)

26

32

38

03 -

3- C«ng t¸c TN t×nh nguyÖn:
Quyªn gãp ñng hé §B bÞ b·o lò TiÒn
(TriÖu ®ång)

QuÇn ¸o
(bé)

(buæi)

TN biÓu diÔn t¹i vïng s©uxa 13

TN t¹i chç
(ngµy c«ng)

TN t¹i vïng s©u vïng xa
(®ît)

D¹y trÎ em cã h.c¶nh khã kh¨n
(Mïa TN)

Ho¹t ®éng ba cïng
(§î)

Tæng sè tiÒn hç trî trùc tiÕp cho CT TN
(triÖu ®ång)

6.555.0 00

350

60

03

03

02

12.800.0 00

4- Cñng cè XD tæ chøc §oµn – Ph¸t triÓn §¶ng:
Sè ®oµn viªn ®îc kÕt n¹p trong nhiÖm kú 51 TËp huÊn cho CB ®oµn c¸c cÊp Sè §VTN ®îc häc líp t×m hiÓu §¶ng 48 Sè ®oµn viªn u tó ®îc giíi thiÖu víi §¶ng 18 Sè ®oµn viªn u tó ®îc kÕt n¹p §¶ng 04

CÊp trêng (®ît)
03

CÊp TP
(®ît)

06

21

22