You are on page 1of 12

§oµn TNCS Hå chÝ minh

Trêng §¹i häc S©n khÊu & §iÖn ¶nh Hµ Néi §¹i héi Xi (NhiÖm kú 2007 – 2009)
----------------- -----------------

Hµ Néi, ngµy

th¸ng

n¨m 200

kÞch b¶n ®¹i héi (Phiªn néi bé)
§¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø Xi

(NhiÖm kú 2007– 2009)

I.Thêi gian: II.§Þa ®iÓm:

Tõ 08 giê 00 ®Õn 11giê 30 ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2007.

Héi trêng tÇng II – Nhµ A – trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi.
III.Néi dung chi tiÕt:

1.Chµo cê, Quèc ca, §oµn ca: §/c Bïi Thanh Tó æn ®Þnh tæ chøc vµ tiÕn hµnh lÔ chµo cê.
2.Khai m¹c §¹i héi: (®/c ph¹m ®¾c Thi)

§/c Ph¹m §¾c Thi – BÝ th §oµn trêng kho¸ X (nhiÖm kú 2004 – 2007) tuyªn bè khai m¹c §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI (NhiÖm kú 2007 – 2009) phiªn néi bé. KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu! Tha toµn thÓ §¹i héi! Trong kh«ng khÝ s«i næi cña tuæi trÎ c¶ níc thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng kû niÖm 32 n¨m ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng, 117 n¨m ngµy sinh Hå Chñ TÞch, vµ chµo mõng thµnh c«ng BÇu cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. §îc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng uû, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Thµnh §oµn Hµ néi, h«m nay 127 §¹i biÓu u tó ®¹i diÖn cho gÇn 1.000 §oµn viªn thanh niªn trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ néi ®· vÒ ®©y dù §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lÇn thø XI – nhiÖm kú 2007 – 2009 trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ néi. §¹i héi ®oµn trêng lÇn nµy cã nhiÖm vô tËp trung trÝ tuÖ, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn trêng lÇn 1

thø X, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh môc tiªu ph¬ng híng nhiÖm vô vµ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn nhµ trêng nhiÖm kú tíi vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tuæi trÎ nhµ trêng ®Æt niÒm tin lín vµo sù thµnh c«ng cña §¹i héi chóng ta ngµy h«m nay, v× vËy tr¸ch nhiÖm cña mçi §¹i biÓu víi §¹i héi cµng nÆng nÒ h¬n. Chóng t«i mong r»ng mçi §¹i biÓu sÏ ph¸t huy ®îc vai trß cña ngêi §oµn viªn víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao nhÊt ®ãng gãp cho thµnh c«ng cña §¹i héi. Víi ý nghÜa ®ã, cho phÐp t«i thay mÆt §oµn chñ tÞch tuyªn bè khai m¹c §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø X – phiªn néi bé.
4.Giíi thiÖu ®¹i biÓu: (®/c ph¹m ®¾c Thi)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Tíi dù vµ chØ ®¹o §¹i héi ngµy h«m nay, vÒ phÝa Thµnh §oµn thµnh phè Hµ Néi, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu: (§äc Danh s¸ch kh¸ch mêi) VÒ phÝa c¸c cÊp l·nh ®¹o nhµ trêng, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu: (§äc Danh s¸ch kh¸ch mêi) §Ò nghÞ §¹i héi chóng ta nhiÖt liÖt hoan nghªnh vµ chµo mõng sù cã mÆt cña c¸c vÞ §¹i biÓu.
5.BÇu §oµn chñ tÞch:

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! §Ó ®iÒu hµnh §¹i héi, xin §¹i héi cho ý kiÕn bÇu §oµn chñ tÞch theo NghÞ quyÕt cuéc häp Ban chÊp hµnh §oµn trêng më réng ngµy 5/03/2007. Chóng t«i dù kiÕn §oµn chñ tÞch gåm 5 ®ång chÝ. Xin §¹i héi biÓu quyÕt b»ng h×nh thøc gi¬ tay th«ng qua sè lîng §oµn chñ tÞch §¹i héi gåm 5 ®ång chÝ . §ång chÝ nµo nhÊt trÝ víi sè lîng gåm 5 ®ång chÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao vÒ sè lîng §oµn chñ tÞch gåm 5 ®ång chÝ. VÒ nh©n sù §oµn chñ tÞch, chóng t«i dù kiÕn gåm c¸c ®ång chÝ cã tªn sau ®©y: 1.§ång chÝ Ph¹m §¾c Thi – BÝ th §oµn trêng kho¸ X.

(®/c bïi thanh tó)

2

2.§ång chÝ kho¸ X. 3.§ång chÝ X. 4.§ång chÝ 5.§ång chÝ

NguyÔn TuyÕt Minh TrÞnh ThÞ Thuû NguyÔn V¨n Nin NguyÔn Thanh HuyÒn

– Phã BÝ th §oµn trêng - Uû viªn BTV §oµn trêng kho¸ - Chi ®oµn CBGV. - BÝ th Liªn chi S©n KhÊu.

Xin §¹i héi biÓu quyÕt mét lÇn b»ng h×nh thøc gi¬ tay th«ng qua dù kiÕn nh©n sù §oµn chñ tÞch §¹i héi chóng t«i võa giíi thiÖu. §ång chÝ nµo nhÊt trÝ víi 5 ®ång chÝ cã tªn trªn ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao vÒ nh©n sù §oµn chñ tÞch gåm 5 ®ång chÝ: Ph¹m §¾c Thi, NguyÔn TuyÕt Minh, TrÞnh ThÞ Thuû, NguyÔn V¨n Nin, NguyÔn Thanh HuyÒn ®îc bÇu vµo §oµn chñ tÞch §¹i héi. Xin §¹i héi cho mét trµng ph¸o tay ®Ó chóc mõng §oµn chñ tÞch, xin chóc §oµn chñ tÞch ®iÒu hµnh tèt néi dung ch¬ng tr×nh §¹i héi cña chóng ta.
6.BÇu ban thÈm tra t c¸ch ®¹i biÓu: (®/c

KÝnh tha §¹i héi, thùc hiÖn §iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ ®Ó gióp §¹i biÓu dù §¹i héi n¾m ®îc sè lîng, chÊt lîng vµ thµnh phÇn §¹i biÓu tham dù §¹i héi, xin §¹i héi bÇu Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu, theo dù kiÕn cña Ban tæ chøc §¹i héi, sè lîng Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu gåm 7 ®ång chÝ víi dù kiÕn nh©n sù nh sau: 1.§/c – BÝ th Liªn chi S©n khÊu – Trëng ban. 2.§/c TrÇn Kim Anh - BÝ th Liªn chi NT §iÖn ¶nh – Phã ban. 3.§/c Ph¹m V¨n Ngäc - UVBCH §oµn trêng kho¸ IX- Uû viªn. 4.§/c NguyÔn Thanh Hµ – BÝ th Liªn chi Mü thuËt - Uû viªn. 5.§/c Lª H¶i Minh - QuyÒn BÝ th Liªn chi Móa - Uû viªn. 6.§/c §oµn V¨n Chung - BÝ th C§ Qu©n ®éi - Uû viªn. 7.§/c NguyÔn ThÞ Thanh V©n - BÝ th C§ ViÖn SK - Uû viªn. Chóng t«i xin ý kiÕn cña §¹i héi th«ng qua sè lîng vµ danh s¸ch giíi thiÖu Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu dù §¹i héi: §ång chÝ nµo nhÊt trÝ víi 07 ®ång chÝ cã tªn trªn ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. 3

Nin)

§ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao vÒ sè lîng vµ nh©n sù Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu. Xin mêi c¸c ®ång chÝ cã tªn trong Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu vÒ ban th ký ®Ó nhËn tµi liÖu thèng kª. TiÕp theo ch¬ng tr×nh, t«i xin tr©n träng kÝnh mêi §oµn chñ tÞch lªn ®iÒu hµnh §¹i héi.
7.§oµn chñ tÞch cö Ban th ký §¹i héi:

KÝnh tha §¹i héi, ®Ó ghi chÐp l¹i c¸c ý kiÕn cña §¹i biÓu tham dù §¹i héi vµ ®Ó gióp §oµn chñ tÞch chuÈn bÞ NghÞ quyÕt §¹i héi, §oµn chñ tÞch giíi thiÖu Ban th ký §¹i héi gåm 2 ®ång chÝ cã tªn trong danh s¸ch sau ®©y: 1.§/c HiÖp- C¸n bé Khoa Kinh TÕ Kü thuËt §iÖn ¶nh 2.§/c - UVBCH Liªn chi TruyÒn H×nh. Sau ®©y xin mêi Ban th ký lªn lµm viÖc.
8.Th«ng b¸o ch¬ng tr×nh lµm viÖc §¹i héi vµ Quy chÕ §¹i héi: (®/c trÞnh Thuû) ThÞ

(®/c HUyÒn)

KÝnh tha §¹i héi, thay mÆt §oµn chñ tÞch, t«i xin th«ng b¸o ch¬ng tr×nh lµm viÖc cña §¹i héi. §¹i héi chóng ta ®îc tiÕn hµnh tõ 7giê 30 phót ngµy 14/04/2007 ®Õn 14 giê 30 phót 14/04/2007 gåm 2 phiªn: phiªn néi bé vµ phiªn c«ng khai. Trong phiªn néi bé ngµy h«m nay, chóng ta sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau:

1. 2. 3. 4.

æn ®Þnh tæ chøc, v¨n nghÖ. Chµo cê, Quèc ca, §oµn ca. Tuyªn bè lý do, khai m¹c phiªn néi bé vµ giíi thiÖu §¹i biÓu. BÇu §oµn Chñ tÞch, Ban ThÈm tra t c¸ch §¹i biÓu, giíi thiÖu §oµn

th ký. 6. Th«ng b¸o ch¬ng tr×nh vµ thêi gian lµm viÖc phiªn néi bé. 7. C«ng bè Quy chÕ §¹i héi. 8. B¸o c¸o qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c Chi ®oµn, Liªn chi vµo B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH kho¸ X tr×nh §¹i héi. 4

9. B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña BCH §oµn trêng kho¸ X. 1 B¸o c¸o kÕt qu¶ cña Ban ThÈm tra t c¸ch §¹i biÓu. 0. 1 Tr×nh bµy §Ò ¸n x©y dùng BCH §oµn trêng kho¸ XI, th«ng qua 1. sè lîng Uû viªn Ban chÊp hµnh §oµn trêng. 1 øng cö vµ ®Ò cö vµo BCH §oµn trêng kho¸ XI (th¶o luËn theo 2. c¸c tæ). 1 Tæng hîp danh s¸ch ®Ò cö, øng cö Ban chÊp hµnh §oµn trêng 3. kho¸ XI. 1 BÇu Ban kiÓm phiÕu. 4. 1 Ban kiÓm phiÕu lªn lµm viÖc. 5. 1 V¨n nghÖ chµo mõng §¹i héi. 6. 1 Tæng kÕt, th«ng b¸o ch¬ng tr×nh lµm viÖc phiªn chÝnh thøc. 7. KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! TiÕp theo ch¬ng tr×nh, t«i xin tr×nh bµy dù th¶o Qui chÕ cña §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI: (§äc Dù th¶o Quy chÕ) Chóng t«i xin ý kiÕn cña §¹i héi th«ng b¸o Qui chÕ cña §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §H S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI: §ång chÝ nµo nhÊt trÝ víi b¶n Quy chÕ trªn ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao vÒ Qui chÕ cña §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI (NhiÖm kú 20074 – 2009). §Ò nghÞ c¸c §¹i biÓu dù §¹i héi nghiªm tóc thùc hiÖn ®óng Quy chÕ ®· ®Ò ra ®Ó §¹i héi cña chóng ta ®îc thµnh c«ng tèt ®Ñp. Xin c¶m ¬n!

5

9.Tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®¬n vÞ cho b¸o c¸o tr×nh t¹i §¹i héi vµ gîi ý th¶o luËn: (®/c HuyÒn)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Dù th¶o B¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ X (NhiÖm kú 2004 – 2007) ®· ®îc chuÈn bÞ theo quy tr×nh chÆt chÏ, ®¶m b¶o ph¸t huy ®îc trÝ tuÖ cña tËp thÓ sinh viªn trong toµn trêng. B¶n B¸o c¸o nµy ®· ®îc §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, Thµnh §oµn thµnh phè Hµ Néi vµ Ban thêng vô §oµn trêng dµnh nhiÒu thêi gian gãp ý ®Ó bæ sung, ®iÒu chØnh. C¸c Liªn chi ®· tiÕn hµnh c¸c buæi th¶o luËn vµ ®ãng gãp ý kiÕn vÒ kÕt cÊu néi dung vµ c¸c chØ tiªu trong B¸o c¸o. Sau ®©y t«i xin tr©n träng kÝnh mêi ®ång chÝ Ph¹m §¾c Thi – BÝ th §oµn trêng kho¸ X thay mÆt §oµn chñ tÞch ®äc b¶n B¸o c¸o tæng hîp c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®¬n vÞ cho B¸o c¸o tr×nh t¹i §¹i héi. (§/c §¾c Thi lªn ®äc B¶n tæng hîp ý kiÕn) (Ph¹m
®¾c Thi)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! §Ó gióp cho c¸c §¹i biÓu tiÕp tôc ®ãng gãp ý kiÕn trùc tiÕp cho b¶n B¸o c¸o trong phiªn häp c«ng khai, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn trong nhiÖm kú võa qua, §oµn chñ tÞch ®Ò nghÞ c¸c §¹i biÓu tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: (®äc v¨n b¶n ®· chuÈn bÞ s½n).
10.B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña Ban chÊp hµnh ®oµn trêng: (®/c TuyÕt Minh)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Trong nhiÖm kú võa qua, Ban chÊp hµnh §oµn trêng ®· ph¸t huy tinh thÇn ®oµn kÕt, n¨ng ®éng, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn. Tuy nhiªn, do cã nhiÒu ®ång chÝ trong Ban chÊp hµnh §oµn trêng lµ sinh viªn n¨m cuèi nªn Ban chÊp hµnh cã nhiÒu sù biÕn ®æi vÒ nh©n sù. §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn. Ban chÊp hµnh §oµn trêng ®· nghiªm tóc kiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ nh÷ng u khuyÕt ®iÓm, chØ râ c¸c yÕu kÐm tån t¹i trong nhiÖm kú võa qua. Sau ®©y, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu ®ång chÝ Ph¹m §¾c Thi – BÝ th §oµn trêng kho¸ X lªn ®äc B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ X (NhiÖm kú 2004 – 2007). (§ång chÝ Thi ®äc B¸o c¸o kiÓm ®iÓm) (ph¹m ®¾c
thi)

6

Tuy vÉn cßn mét sè tån t¹i nh ®· nªu trªn, nhng vÒ c¬ b¶n, Ban chÊp hµnh §oµn trêng nhiÖm kú X ®· chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c néi dung c«ng t¸c trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i biÓu toµn trêng lÇn thø X ®· th«ng qua vµ t¹o ®îc sù tÝn nhiÖm cña §¶ng uû – Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, §oµn cÊp trªn vµ cña §oµn viªn thanh niªn trong nhµ trêng. Ban chÊp hµnh §oµn trêng nhiÖm kú X xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù l·nh ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû, §oµn cÊp trªn, sù t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì tÝch cùc, hiÖu qu¶ cña Ban gi¸m hiÖu, C«ng ®oµn vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng trong nhµ trêng. Ban chÊp hµnh §oµn trêng nhiÖm kú X xin ch©n thµnh c¶m ¬n tæ chøc §oµn c¸c trêng b¹n, c¸c ®¬n vÞ kÕt nghÜa, Ban chÊp hµnh c¸c Liªn chi, c¸n bé c¸c Chi §oµn cïng toµn thÓ §oµn viªn thanh niªn trong nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho Ban chÊp hµnh §oµn trêng nhiÖm kú X thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ!
11.B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu: (®/C

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu do §¹i héi bÇu ra ®· nghiªm tóc lµm viÖc vµ cã kÕt qu¶. Sau ®©y, xin mêi ®ång chÝ Nin – Chi ®oµn CBGV - trëng Ban thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu lªn ®äc B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu dù §¹i héi. (§ång chÝ Nin ®äc B¸o c¸o thÈm tra t c¸ch §¹i biÓu)
12.Tr×nh bµy ®Ò ¸n x©y dùng BCH vµ b¸o c¸o qu¸ tr×nh giíi thiÖu nh©n sù Ban chÊp hµnh ®oµn trêng kho¸ XI: (®/c T Minh)

trÞnh ThÞ Thuû)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Thùc hiÖn §iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Híng dÉn thùc hiÖn §iÒu lÖ §oµn, Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ X ®· tiÕn hµnh Héi nghÞ thèng nhÊt vÒ sè lîng vµ c¬ cÊu nh©n sù cña Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI. Ban chÊp hµnh §oµn trêng ®· giao cho Ban thêng vô §oµn trêng x©y dùng thµnh §Ò ¸n chi tiÕt tr×nh xin ý kiÕn chØ ®¹o cña §¶ng uû vµ Thµnh §oµn thµnh phè Hµ Néi. Sau ®©y, t«i xin tr×nh bµy víi §¹i héi §Ò ¸n x©y dùng Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI. (§äc §Ò ¸n) KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! T«i võa tr×nh bµy xong §Ò ¸n x©y dùng Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI (NhiÖm kú 2007 – 2009).

7

TiÕp theo, thay mÆt §oµn chñ tÞch t«i xin ý kiÕn toµn thÓ §¹i héi vÒ sè lîng Ban chÊp hµnh §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi kho¸ XI (NhiÖm kú 2007 – 2009). §ång chÝ nµo nhÊt trÝ víi sè lîng Uû viªn Ban chÊp hµnh §oµn trêng gåm 15 ®ång chÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao vÒ sè lîng Uû viªn Ban chÊp hµnh §oµn trêng gåm 15 ®ång chÝ. Chóng t«i ®Ò nghÞ toµn thÓ §¹i héi ®oµn kÕt, thèng nhÊt trªn c¬ së §Ò ¸n x©y dùng Ban chÊp hµnh ®· ®îc tr×nh bµy tríc §¹i héi, s¸ng suèt lùa chän nh÷ng ®ång chÝ cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt tham gia vµo Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI. §Ó thuËn lîi cho viÖc øng cö vµ ®Ò cö tham gia Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI, dù kiÕn cña §oµn chñ tÞch ®îc thùc hiÖn theo c¸c tæ gåm: Tæ 1: Liªn chi NghÖ thuËt §iÖn ¶nh: -Tæ trëng : ®/c Ph¹m Huy Quang – CB Khoa NT §iÖn ¶nh. -Tæ phã : ®/c Bïi Thu Hång – BÝ th Liªn chi NT §iÖn ¶nh. -Th ký : ®/c– UVBCH Liªn chi NT §iÖn ¶nh. -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C101. Tæ 2: Liªn chi KÞch h¸t D©n téc: -Tæ trëng : ®/c Bïi ThÞ Dung – UV BCH §oµn trêng kho¸ X. -Tæ phã : ®/c– BÝ th Liªn chi KÞch h¸t D©n téc. -Th ký : ®/c– UV BCH Liªn chi KHDT. -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C102. Tæ 3: Liªn chi Mü thuËt: -Tæ trëng : ®/c – UV BCH §oµn trêng kho¸ IX. -Tæ phã : ®/c NguyÔn Thanh Hµ – BÝ th Liªn chi Mü thuËt. -Th ký : ®/c Lª §×nh C«ng – UV BCH Liªn chi Mü thuËt. -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C103. Tæ 4: Liªn chi S©n khÊu: -Tæ trëng : ®/c Cao Ph¬ng Dung – Uû viªn BCH §oµn trêng kho¸ X. -Tæ phã : ®/c H¸n Quang Tó –UV BCH §oµn trêng kho¸ X. -Th ký : ®/c Trang – Phã BÝ th Liªn chi S©n khÊu. -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C201. 8

Tæ 5: Liªn chi Móa vµ Liªn chi Kinh tÕ Kü thuËt §iÖn ¶nh: -Tæ trëng : ®/c NguyÔn §×nh Nin – Chi §oµn CBGV. -Tæ phã : ®/c NguyÔn Vi Linh – BÝ th Liªn chi Móa. -Th ký : ®/c Ký – BT Liªn chi KTKT§A. -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C202. Tæ 6: Liªn chi NhiÕp ¶nh vµ Liªn chi TruyÒn H×nh: -Tæ trëng : ®/c NguyÔn BÝch DiÖp – Chi §oµn CBGV - Tæ phã : ®/c Vò ThÞ Phong – Chi §oµn CBGV -Th ký : ®/c– UV BCH Liªn chi TruyÒn H×nh -§Þa ®iÓm : Gi¶ng ®êng C203. §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ tæ trëng híng dÉn c¸c thµnh viªn thùc hiÖn viÖc øng cö vµ ®Ò cö vµo Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI theo ®óng §iÒu lÖ §oµn. Chóng t«i xin göi tíi c¸c ®ångchÝ b¶n dù kiÕn giíi thiÖu nh©n sù Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI do Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ X giíi thiÖu ®Ó tham kh¶o. B¶n giíi thiÖu nµy ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së Biªn b¶n giíi thiÖu nh©n sù bÇu vµo Ban chÊp hµnh §oµn trêng t¹i c¸c §¹i héi Liªn chi tríc §¹i héi §oµn trêng. §Ò nghÞ c¸c tæ tiÕn hµnh th¶o luËn trong thêi gian 15 phót. Sau khi th¶o luËn, c¸c ®ång chÝ tæ trëng tæng hîp c¸c ý kiÕn t¹i c¸c tæ vµ nép l¹i cho §oµn chñ tÞch, c¸c ®ång chÝ §¹i biÓu tËp trung ngay t¹i Héi trêng ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung tiÕp theo cña §¹i héi. §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ trëng c¸c ®oµn §¹i biÓu theo dâi vµ n¾m t×nh h×nh §¹i biÓu thuéc ®¬n vÞ m×nh.
*Chèt danh s¸ch bÇu cö:

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Sau mét thêi gian lµm viÖc khÈn tr¬ng vµ nghiªm tóc víi t×nh thÇn ®oµn kÕt cao, c¸c tæ ®· x©y dùng vµ giíi thiÖu danh s¸ch nh©n sù tham gia Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI (NhiÖm kú 2007 – 2009) nh sau: (§äc b¶n tæng hîp Danh s¸ch ®Ò cö – øng cö) Theo §Ò ¸n x©y dùng Ban chÊp hµnh §oµn trêng vÒ nh©n sù ®· ®îc §¹i héi th«ng qua, Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI nhiÖm kú 2007 – 2009 sÏ gåm 15 ®ång chÝ ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸c Liªn chi, c¸c Chi §oµn trong toµn trêng. VËy c¨n cø vµo danh s¸ch øng cö vµ ®Ò cö trªn, chóng t«i xin ý kiÕn toµn thÓ §¹i héi vµ c¸c ®ång chÝ cã tªn trong danh s¸ch nh©n sù. Xin mêi c¸c ®ång chÝ! §ång chÝ nµo cã ý kiÕn xin rót tªn trong danh s¸ch ®Ò nghÞ viÕt tªn vµo phiÕu xin rót tªn vµ göi vÒ bµn th ký §¹i héi. ……………………………………………………………………………………… 9

(®/C trÞnh ThÞ Thuû)

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kh«ng cã ý kiÕn nµo kh¸c, xin c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ . Nh vËy, §¹i héi ®· ®a ra ®îc danh s¸ch bÇu cö Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI (NhiÖm kú 2007 – 2009). Tríc khi bíc vµo phÇn bÇu cö, xin ý kiÕn §¹i héi vÒ danh s¸ch bÇu cö. NÕu §¹i héi nhÊt trÝ víi danh s¸ch bÇu cö nªu trªn xin §¹i héi cho biÓu quyÕt b»ng gi¬ tay. §ång chÝ nµo nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao víi danh s¸ch bÇu cö Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI (NhiÖm kú 2007 – 2009) gåm 15 ®ång chÝ.
13.bÇu ban kiÓm phiÕu: (®/c

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö, tiÕp theo §¹i héi sÏ tiÕn hµnh bÇu Ban kiÓm phiÕu. Dù kiÕn cña §oµn chñ tÞch, Ban kiÓm phiÕu gåm 11 ®ång chÝ. NÕu §¹i héi nhÊt trÝ víi sè lîng Ban kiÓm phiÕu gåm 11 ®ång chÝ xin §¹i héi cho biÓu quyÕt b»ng gi¬ tay. §ång chÝ nµo nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao víi sè lîng Ban kiÓm phiÕu gåm 11 ®ång chÝ. Theo dù kiÕn cña §oµn chñ tÞch, chóng t«i xin giíi thiÖu c¸c ®ång chÝ cã tªn sau vµo danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu: 1. §/c Bïi Thanh Tó 2. §/c Ký 3. §/c Phã ThÞ Ph¬ng Thuû 4. §/c TrÇn QuÕ H¬ng 5. §/c §inh Kim ¸nh 6. §/c TrÇn Thuú D¬ng Chi ®oµn CBGV Trëng ban UV BCH Liªn Chi KTKT§A Phã ban Líp trëng líp DV MR T¦ Uû viªn BÝ th Chi ®oµn Nh¹c Uû viªn c«ng 2 Líp phã líp C¶i l¬ng 2 Uû viªn BÝ th Chi ®oµn Trang Uû viªn 10

HuyÒn)

7. §/c NguyÔn ThÞ H¬ng 8. §/c Tr¬ng Minh H»ng 9. §/c TrÇn V¨n S¸u 1 §/c Phan ThÞ Nhµn 0. 1 §/c NguyÔn V¨n Phøc 1.

phôc 2 Líp trëng líp LL BK SK 1 Phã bÝ th Chi ®oµn Móa 2 §oµn viªn Chi ®oµn Qu©n ®éi BT Chi ®oµn LLS©n KhÊu 1 Líp trëng líp DV Rèi TL

Uû viªn Uû viªn Uû viªn Uû viªn Uû viªn

NÕu §¹i héi nhÊt trÝ víi danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu gåm c¸c ®ång chÝ cã tªn trªn xin §¹i héi cho biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo kh«ng nhÊt trÝ ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. §ång chÝ nµo cã ý kiÕn kh¸c ®Ò nghÞ biÓu quyÕt. Xin c¶m ¬n. Nh vËy lµ chóng ta ®· nhÊt trÝ cao víi danh s¸ch Ban kiÓm phiÕu gåm 11 ®ång chÝ. Xin c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ. Sau ®©y xin mêi tæ kiÓm phiÕu lªn lµm viÖc. (Ban kiÓm phiÕu lªn lµm viÖc) (Bïi thanh tó) -C«ng bè thÓ lÖ bÇu cö. -TriÓn khai ph¸t phiÕu, thu phiÕu cho c¸c §¹i biÓu. Sau ®©y xin mêi Ban v¨n nghÖ. (®/c H¸n Quang Tó)
14.tæng kÕt, th«ng b¸o ch¬ng tr×nh lµm viÖc phiªn chÝnh thøc: (®/c Ph¹m ®¾c Thi)

KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Phiªn c«ng khai §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI (NhiÖm kú 2007 – 2009) sÏ ®îc diÔn ra vµo 13 giê 30 phót ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2007 víi c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: -Khai m¹c phiªn c«ng khai vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc phiªn néi bé. -Tr×nh bµy B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña BCH §oµn trêng kho¸ X (nhiÖm kú 2004 – 2007). -Tr×nh bµy ph¬ng híng c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña BCH §oµn trêng kho¸ XI (nhiÖm kú 2007 – 2009). -C«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö vµ LÔ ra m¾t BCH §oµn trêng kho¸ XI 11

-Ph¸t biÓu chØ ®¹o cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Thµnh §oµn thµnh phè Hµ Néi vµ §¶ng uû, Ban gi¸m hiÖu. -C«ng bè NghÞ quyÕt §¹i héi vµ biÓu quyÕt th«ng qua NghÞ quyÕt. -Tæng kÕt, bÕ m¹c §¹i héi. Chóng t«i tin tëng r»ng víi tinh thÇn ®oµn kÕt, tr¸ch nhiÖm cña toµn thÓ §¹i héi, ch¬ng tr×nh lµm viÖc cña phiªn c«ng khai sÏ thµnh c«ng tèt ®Ñp. KÝnh tha c¸c vÞ §¹i biÓu, tha toµn thÓ §¹i héi! Sau thêi gian lµm viÖc khÈn tr¬ng, nghiªm tóc, phiªn né bé §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI (NhiÖm kú 2007 – 2009) ®· hoµn thµnh tèt ®Ñp. §¹i héi ®· nhÊt trÝ cao víi nh÷ng ch¬ng tr×nh, néi dung lµm viÖc vµ §Ò ¸n x©y dùng Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI do §oµn chñ tÞch tr×nh tríc §¹i héi. Víi tinh thÇn thèng nhÊt cao, §¹i héi ®· giíi thiÖu danh s¸ch nh©n sù vµ tiÕn hµnh bÇu cö Ban chÊp hµnh §oµn trêng. Chóng t«i tin tëng r»ng, víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña toµn thÓ c¸c ®ång chÝ §¹i biÓu, §¹i héi cña chóng ta sÏ thµnh c«ng tèt ®Ñp. Thay mÆt §oµn chñ tÞch §¹i héi, t«i xin tr©n träng tuyªn bè: BÕ m¹c phiªn néi bé §¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI (NhiÖm kú 2007 – 2009). Xin tr©n träng kÝnh mêi c¸c vÞ §¹i biÓu ®øng lªn lµm lÔ chµo cê. (Quèc ca).
§¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI

Ban tæ chøc

(NhiÖm kú 2007 – 2009)

12