You are on page 1of 3

§oµn TNCS Hå chÝ minh

Trêng §¹i häc S©n khÊu & §iÖn ¶nh Hµ Néi
----------------- -----------------

Hµ Néi, ngµy

th¸ng

n¨m 200

§¹i héi Xi (NhiÖm kú 2007– 2009)

§Ò ¸n
x©y dùng ban chÊp hµnh §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh kho¸ Xi

(NhiÖm kú 2007 – 2009)

Trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi cã h¬n 1.000 Häc sinh - Sinh viªn trong ®ã cã h¬n 600 §oµn viªn hiÖn ®ang sinh ho¹t t¹i 6 Liªn Chi ®oµn trùc thuéc víi 54 Chi ®oµn. Ban chÊp hµnh §oµn trêng kho¸ XI lµ c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §oµn trêng trong nhiÖm kú 2007 - 2009. Ban chÊp hµnh §oµn trêng cÇn ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, cña §oµn cÊp trªn, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gãp phÇn ®ãng gãp vµo sù nghiÖp gi¸o dôc toµn diÖn vÒ mäi mÆt ®èi víi Häc sinh – Sinh viªn.
I.Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng BCH §oµn trêng kho¸ Xi:

1.C¨n cø vµo yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi, ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi. 2.C¨n cø vµo híng dÉn cña Thµnh ®oµn thµnh phè Hµ Néi, c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn c¬ së vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña §oµn trêng §¹i häc S©n khÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi. 3.XuÊt ph¸t tõ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ cña viÖc x©y dùng vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña BCH ®oµn trêng khãa X.
II.Nh÷ng yªu cÇu x©y dùng BCH §oµn trêng §H SK §A kho¸ XI:

1.Ban chÊp hµnh §oµn trêng ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ ®îc giao, Ban chÊp hµnh §oµn trêng ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng, tµi n¨ng, trÝ tuÖ vµ søc s¸ng t¹o cña tuæi trÎ nhµ trêng ®Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §oµn TNCS trêng §¹i häc S©n KhÊu §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø XI. 2.§¶m b¶o tÝnh thiÕt thùc: cÇn cã c¬ cÊu hîp lý tr¸nh h×nh thøc, ®¶m b¶o tû lÖ nam n÷, tû lÖ c©n ®èi gi÷a c¸c Liªn chi §oµn.

3.§¶m b¶o tÝnh kÕ thõa: trong Ban chÊp hµnh §oµn trêng cÇn cã tû lÖ gi÷a c¸c ®é tuæi mét c¸ch hîp lý, võa cã nh÷ng c¸n bé v÷ng vµng cã kinh nghiÖm, võa cã c¸n bé trÎ ®ang ph¸t triÓn ®Ó ®µo t¹o båi dìng, võa cã c¸n bé cò, võa cã nh÷ng c¸n bé míi.
III.Tiªu chuÈn uû viªn BCH §oµn trêng §H SK §A kho¸ XI.

1.Cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, cã lèi sèng trung thùc, lµnh m¹nh, cã søc khoÎ tèt, cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh víi ®êng lèi ®æi míi do §¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o. 2.Cã kiÕn thøc, cã n¨ng lùc c«ng t¸c x· héi, cã ph¬ng ph¸p vËn ®éng thanh niªn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban chÊp hµnh. Cã tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.Cã nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ, ®îc rÌn luyÖn vµ trëng thµnh tõ thùc tiÔn phong trµo thanh niªn, ®îc §oµn viªn tÝn nhiÖm.
IV.Sè lîng vµ c¬ cÊu BCH §oµn trêng §h sk ®a kho¸ Xi.

1.Sè lîng Uû viªn Ban chÊp hµnh: C¨n cø vµo híng dÉn cña §iÒu lÖ §oµn TNCS Hå ChÝ Minh qui ®Þnh vÒ sè lîng Uû viªn BCH §oµn c¸c cÊp. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ c¬ cÊu tæ chøc cña §oµn trêng Ban chÊp hµnh §oµn trêng ®Ò nghÞ víi §¹i héi §oµn trêng nhiÖm kú XI nh sau: -Tæng sè Uû viªn BCH §oµn trêng nhiÖm kú kho¸ XI lµ 15 ®/c. -Sè Uû viªn thêng vô gåm 05 ®/c. 2.C¬ cÊu Ban chÊp hµnh: -C¸n bé, gi¶ng viªn : 05 ®/c: 1 KTKT, 1 Móa, 1 QLHSSV, 2
CBTC.

-Sinh viªn : 10 ®/c. +N¨m thø nhÊt: 04 ®/c: 1 NT§A, 1 Mý thuËt, KHDT. +N¨m thø hai : 04 ®/c: 1 SK, 1 NA, 1 NT§A, 2 KHDT. +N¨m thø ba : 02 ®/c: 1 NT§A, 1 Móa. -Ban thêng vô §oµn trêng: +BÝ th: : 01 ®/c. +Phã BÝ th : 02 ®/c. +Uû viªn BTV : 05 ®/c. +Uû viªn BCH : 10 ®/c.
T/M Ban tæ chøc
§¹i héi §¹i biÓu §oµn TNCS Hå ChÝ Minh trêng §¹i häc S©n khÊu vµ §iÖn ¶nh Hµ Néi lÇn thø Xi

(NhiÖm kú 2007 – 2009)

Trëng ban

Ph¹m §¾c Thi