PROCEDURA privind reducerea absenteismului

PROCEDURA privind reducerea absenteismului

Potrivit MECTS in anul scolar 2011-2012 se deruleaza 20113 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar: scolar:
1.

Reducerea absenteismului;

2. Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a invatarii; 3.

Imbunatatirea competentelor de lectura.

mod a) profesorii de educaţie fizică vor consemna zilnic. la fiecare ora de curs absentele. . catalog. Monitorizarea absentelor Art. clasei. b) profesorii de limbi moderne vor consemna zilnic. prevenit si redus. PROCEDURA privind reducerea absenteismului Avand in vedere Legea Educatiei Nationale . Foaia de parcurs. ROFUIP.PROCEDURA privind reducerea absenteismului ABSENTEISMUL Premise: alimenteaza insuccesul scolar. absenţele elevilor în catalogul clasei. proceduri. clasei. clasei. toate cadrele didactice din CNLR vor realiza prevederile prezentei proceduri. obligatoriu. in Art. este un prim pas spre abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de invatamant. 1. la sfârşitul orelor de curs. ordine şi metodologii în vigoare. la sfârşitul orelor de curs. in catalog. absenţele elevilor în catalogul clasei. Cadrele didactice vor consemna. c) fiecare cadru didactic va consemna elevii absenti la fiecare ora de curs intr-un registru care se va afla la seful intrclasei. scolar. Acţiuni: Acţiuni: absenteismul trebuie monitorizat.

b) Profesorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat. Profesorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii. articol. Art.c din ROFUIP si in conformitate cu acest lit. CapVIII. a.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art. elevilor. articol. Art. (Exercitarea calitatii de elev) si elev) a prezentei Proceduri. conform relementărilor legale. Art. a) Profesorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. alin. frecventa elevilor. a) b) Cazurile grave de absenteism. vigoare. Proceduri.b. pentru a se lua măsurile de sancţionare conform reglemetarilor in vigoare. . absentat.2.3. Situatia săptămânală a absentelor pe clasă se va prezenta la persoana nominalizată în Planul operaţional. in special Sectiunea a 2 a. 2. prevederile ROFUIP. 94. se vor prezenta la Secretariatul colegiului. operaţional.4. lit. Art. alin. art. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar au obligatia de a monitoriza. saptamanal. 94. funcţie de ciclul de învăţământ. PROCEDURA privind reducerea absenteismului Art.

Plan operational Indicatori de performanta Prevederi art.2 Permanent Dirigintii Activitatea Termen Raspunde Verifica Prevederi art.. Art. Art. didactice. in cel mai scurt timp. profesorilor care consemnează zilnic absenţele elevilor Prevederi art. timp. profesorilor care prezintă situaţia absenţelor Eugenia Dorina Reducerea cazurilor Director adj.claselor la care Mathe diriginţii vor prelucra. formându-i şi dezvoltându-i formândudezvoltânduacestuia competenţele cheie.5. prin activizarea activităţilor didactice. colegiului.. Mathe Nr.PROCEDURA privind reducerea absenteismului Prevenirea si reducerea absenteismului Art. speciale . profesorii diriginti.3 Permanent Dirigintii Prevederi art. Profesorii diriginti şi profesorii pentru ciclul primar vor analiza cauzele absentelor impreuna cu elevul si parintii acestuia/reprezentantii legali. directorii colegiului. Art. Eugenia Dorina Director adj.7.. diriginţilor care Mathe respectă . Art.6.. Eugenia Dorina Director adj. Nr. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri se insarcineaza toti profesorii claselor I-XII din CNLR. Nr. Cadrele didactice din CNLR îşi vor centra demersul didactic pe elev..1 Permanent Cadrele didactice Nr. Art.4 Permanent Dirigintii D-na laboranta Papolti Viorica Mathe Eugenia Dorina Director adj.

CEAC.7 invatatori.6 Prevederi art. Comisia pentru Evaluarea si asigurarea calitatii Mathe Eugenia Dorina Director adj Reducerea numarului de Mathe absente la nivelul CNLR Eugenia Dorina Director adj Managementul prezenţei prezenţ elevilor la şcoală coală .5 Termen Permanent Raspunde Dirigintii Indicatori de performanta Nr.Plan operational (continuare) Activitatea Prevederi art. orelor asistate Satisfacţia elevilor faţă de modul de desfăşurare a activităţilor didactice Verifica Mathe Eugenia Dorina Director adj Prevederi art. şefii catedrelor consiliere si sedintele cu parintii Permanent Toate cadrele didactice. Orele de Dirigintii. proceselor verbale care demonstrează existenţa discuţiilor respective Îmbunătăţirea atutudinii elevilor faţă de prezenţa la şcoală Nr.

PRENUME_____________________ SEMNATURA_________________________ Profesorii vor completa nominal elevii absenti la fiecare ora in “Registrul de consemnare a elevilor absenti” conform modelului absenti” de mai sus. in mod obligatoriu. 10: 14:00. In fiecare luni. obligatoriu.REGISTRU DE CONSEMNARE A ELEVILOR ABSENTI CLASA __________ DATA ORA NUME ELEV ABSENT NUME PROFESOR DE LA ORA SEMNATURA VERIFICAT DIRIGINTE NUME. saptamana anterioara d-nei laborante PAPOLTI VIORICA la sala 12 conform urmatorului formular: formular: RAPORT SĂPTĂMÂNAL ABSENTE CLASA DIRIGINTE LUNA SAPTAMANA NUMAR ABSENTE MOTIVATE NUMAR ABSENTE NEMOTIVATE DIRIGINTE. invatatorii vor preda. intre orele 10:00 – 14:00. clasei. sus. profesorii diriginti si luni. NUME________________ SEMNĂTURA__________ . Registrul de consemnare a elevilor absenti se va afla la seful clasei si va fi verificat si semnat de catre diriginte clasei. situatia absentelor din preda.

luni. XII A XII B … XII G … … … … Centralizarea la nivel de scoala se va face conform acestui formular pe baza rapoartelor saptamanale de absente pe clase. M N M Luna OCTOMBRIE … S1 N … … … … …. respectiv an scolar 20112012.F1 . saptamani. .FISA DE CENTRALIZARE A ABSENTELOR DIN CNLR Luna SEPTEMBRIE S1 CLASA M IA S2 M N M S3 N M S1 N TOTAL SEPT. … … … … … … … … … TOTAL SEM I M N N … … … … … … … … … … IB … IC … IG … …. semestrul I si II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful