You are on page 1of 22

UniI 5

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


kEKOD FENCAFAIAN MbkID HENDAKLAH DISIMFAN OLEH Gbkb SE8AGAI
FANDbAN IANDA AkAS FENGbASAAN KEMAHIkAN 2M

NAMA MbkID: ................. Ior|kh:......

NcIc : NycIckcn Icrikh Lcgi Ichcp kemchircn ycng Ie|ch ciccpci c|eh muric.

KEMAHIkAN
MEM8ACA DAN MENbLIS

Menguoso|
Sudoh 8e|um Cototon
1. Fenguc:ccn kemchircn memLunyikcn
:uku kcIc KVKK


2. Fenguc:ccn memLinc ccn menu|i: :uku
kcIc KVKK


3. Fenguc:ccn kemchircn memLccc
perkcIccn KVKK


4. Fenguc:ccn kemchircn memLinc ccn
menu|i: perkcIccn KVKK


5. Fenguc:ccn kemchircn memLccc
perkcIccn ycng mengcncungi :uku kcIc
KV + KVKK


. Fenguc:ccn kemchircn memLinc ccn
menu|i: perkcIccn ycng mengcncungi
:uku kcIc KV + KVKK


UniI 5

2

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon
Lot|hon 1
Ejo don boco suku koto d| bowoh.

|ong ||ng |ung |eng |ong
song s|ng sung seng song
gong g|ng gung geng gong
tong t|ng tung teng tong
kong k|ng kung keng kong
bong b|ng bung beng bong
cong c|ng cung ceng cong
dong d|ng dung deng dong
hong h|ng hung heng hong
mong m|ng mung meng mong
nong n|ng nung neng nong
pong p|ng pung peng pong
KEMAHIkAN MEM8ACA
UniI 5

3

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 2
Contum don boco suku koto d| bowoh.ng
co
ce
c|
co
cu
ce
UniI 5

4

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 3
Contum don boco suku koto d| bowoh.

ng
pe
p|
po
pu
pe
po
UniI 5

5

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


z|nk
wong
bonk
tong
Lot|hon 4
Ejo don boco perkotoon ber|kut.
gong

UniI 5

6

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 5
Ejo don boco perkotoon.
bo|ong
tu
bo
|o
he
be
|ong
tu|ong
|o|ong
he|ong
be|ong
7:3
ku
te
bu
ko
so
terung
burung
korung
sorung
kurung
UniI 5

7

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon
8oco perkotoon do|om corto koto d| bowoh.
he|ong |o|ong bo|ong be|ong
terung korung sorung worung
gos|ng coc|ng dog|ng pus|ng
porong terong gunung p|song
benong |emong jerung ko|ung
jor|ng sorong p|r|ng to|ong
jogung h|dung pud|ng |odong
|ubong subong tebong |esung
pu|ong goyung goreng topeng
potong ge|ong corong teb|ng
du|ong tu|ong burung jer|ng
jerung kuc|ng doc|ng cup|ng
UniI 5

8

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon
Lot|hon 1
Contum don tu||s suku koto yong te|oh d|b|no.

CcnIch:
1.

2.

3.

4.

5.so
bo
ro
co
ng
ng
ng
ng
ng


to
|o ng

KEMAHIkAN MENbLIS

|ong
UniI 5

9

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


pi:cng
Lot|hon 2
Contum suku koto don tu||s perkotoon yong d|b|no
berdosorkon gombor yong d|ber|.
CcnIch:

ko
s|ng
cong
song
wong
tong
rong
r|ng
ceng
teng
yung
bong
|ong
|ong
song
jong
|ong
song
jong

1.
2.
3.
4.
5.

p|

tu
p|

bu

po
UniI 5

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 3
Fodonkon gombor dengon perkotoon.
wong
gong
z|nk
bonk
tong

UniI 5

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 4
Gobungkon suku koto don tu||s perkotoon berpondukon
gombor.


CcnIch:he
jc
Iu
hi
|c
wc
|cng
ring
|cng
cung
g
|cng
rung


2
3
4
5
jcring

UniI 5

2

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Lot|hon 5
8|no perkotoon dor|podo suku koto d| bowoh.

CcnIch:

pi :cng

pi:cng
1.
cc cing

pi ring


Iu |cng


Lc rcng


2.
5.
4.
3.
Lu rung


UniI 5

3

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon
. Lengkopkon ejoon perkotoon berpondukon
gombor.
1.
2.
3.
4.
5.
5
|

: n g
:Ig

n

I

n

g

ccn

g

prn

g

r

FENILAIAN FOkMAIIF

UniI 5

4

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonContumkon suku koto untuk memb|no perkotoon
do|om gombor.

1.

2.

3.

4.

5.

bong
|ong

5

p|

bu

go

po

song
|ong
jong
s|ng
cong
song
wong
tong
rong
r|ng
ceng
teng
yung

tu
UniI 5

5

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonFodonkon suku koto untuk memb|no perkotoon.
Iu||s perkotoon dengon betu|.


1.


2.


3.


4.


5.

5
bu
du
|o
po
co
ceng
rung
c|ng
|ong
yung


C
UniI 5

6

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonLengkopkon perkotoon dengon suku koto okh|r
yong d| sed|okon.


CcnIch:


porong
so__________________

p| _______________
be _________________

so _______________
po _________________

5
yung nong rong song tong rong
D

5 4
3 2
UniI 5

7

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Fodonkon gombor dengon perkotoon yong
d|sed|okon.


5
E
tong
gong
z|nk
bonk
wong

1.
5.
4.
3.
2.

UniI 5

8

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon


Wornokon perkotoon yong betu| berdosorkon
gombor.
1.


2.


3.


4.


5.


cccing kucing cccing
gc:ing cccing kucing
pu:ing gc:ing ccging
|cceng ccging cccing
ccging gc:ing pu:ing

5

UniI 5

9

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonCerok|nkon perkotoon d| bowoh.
coc|ng

benong

kocong

tu|ong

ce|cng


5
G
|oceng

1. 2.
3. 4.
5.

UniI 5

2

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonIm|ok [ perkotoon yong d|sebut o|eh guru}


5

1.
2.
3.
4.
5.
UniI 5

2

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoonLengkopkon tempot kosong dengon perkotoon
yong d|sed|okon.


1. ych meneLc: _________________.
2. Lcng :ukc Lermcin __________________.
3. lkcn _________________ iIu Le:cr.
4. Kckck Leri :u:u kepccc ___________________.
5. lLu :u:un ge|c: ci cc|cm ___________________.du|ong jerung |o|ong
gos|ng kuc|ng

5

UniI 5

22

bn|t 5 : Memboco don menu||s suku


koto tertutup don perkotoon8erdosorkon pet|kon d| bowoh, |engkopkon oyot
yong d|sed|okon.


lni |cceng.
lni |cceng 8ujcng.
Lcceng ini 8ujcng pegcng.
8ujcng :cycng |cceng ini.
Lcceng ini :ucch hi|cng.

1. lni ___________________.
2. lni |cceng ___________________.
3. Lcceng ini 8ujcng ___________________.
4. 8ujcng ____________ |cceng ini.
5. Lcceng ini :ucch ___________________.