You are on page 1of 12

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Kinh Doanh Là Văn Minh

Saga Comunitication |

http://saga .vn

1

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

M CL C

Các phong cách lãnh đ o Charismatic Leadership Participative Leaders hip Transactional Leadership

Saga Comunitication |

http://saga .vn

2

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Các phong cách lãnh ñ o
Có nhi u cách ti p c n hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh ñ o và qu n lý. Nh ng phong cách này ñư c , hình thành d a trên h th ng nh ng gi ñ nh và lu n thuy t riêng. M i ngư i s l a ch n cho mình m t phong cách lãnh ñ o/qu n lý riêng d a trên k t h p các y u t bao g m ni m tin, giá tr và nh ng tiêu chu n cá nhân liên quan, c p ñ l n hơn ñó là nh ng y u t v văn hóa doanh nghi p và các chu n m c chung mà trên m t h th ng t ng th chung ñó, có th có m t phong cách s thích h p, ñư c ng h nhưng phong cách khác l i không có ñi u ki n áp d ng. Nh ng phong cách lãnh ñ o thư ng ñư c nh c ñ n là: ( ñây xin gi nguy ên văn t ti ng Anh do ti ng Vi t chưa có khái ni m tương ng)

• • • • • • •

Charismatic Leadership Participative Leadership Situational Leadership Transactional Leadership Transf ormational Leadership Transf ormational Leadership The Quiet Leader trên, nhi u nhà khoa h c cũng t nghiên c u nh ng phong cách lãnh

Ngoài các phong cách ñư c phân lo i ñ o/qu n lý riêng, ch ng h n:

• • • •

H th ng lư i qu n tr : Nghiên c u c a Blake và Mouton v s cân ñ i nhi m v c a t ng ngư i. Phong cách lãnh ñ o c a Lewin: Ba phong cách cơ b n. Phong cách lãnh ñ o c a Likert: t chuyên quy n ñ n chia s v à cùng tham gia. Sáu phong cá lãnh ñ o c m xúc: t "Ngài Trí thông minh c a C m xúc" Daniel Goleman v à các b n. ch

Chúng tôi s l n lư t gi i thi u t ng phong cách lãnh ñ o và nh ng nghiên c u liên quan ñ n phong cách ñó. Trư c tiên chúng tôi gi i thi uv Chari matic Leadership. s

Saga Comunitication |

http://saga .vn

3

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Charis matic Leadership
Các gi ñ nh

• • •

S thu hút/uy tín cá nhân và phong cách ñ c trưng c a m t ngư i cao quý là nh ng cái ñ ñ thu hút nh ng ngư i ñi theo. T tin là yêu c u căn b n c a ngư i lãnh ñ o. Con ngư i s nghe và ñi theo ngư i mà b n thân h khâm ph c.

Phong cách Ngư i lãnh ñ o Charismatic là ngư i thu hút ñư c nh ng ngư i ñi theo b i nh ng ñ c ñi m, u tín v à s thu hút c a y cá nhân ngư i ñó ch không d a v ào cá d ng quy n l c bên ngoài. c

T p trung s quan tâm Khi nhìn m t ngư i lãnh ñ o charismatic ñi trong phòng h p, g p t ngư i này ñ n ngư i khác ta s th y r t thú v . Con ngư i nà khi g p t ng ngư i ñ nói chuy n s dành h u h t s quan tâm ñ n chính ngư i ñang nói v i mình. y Chính ñi u nà làm cho ngư i nói chuy n cùng c m th y mình, trong th i ñi m ñó, là ngư i cóv ai trò quan tr ng nh t y th gi i. Ngư i lãnh ñ o charismatic dành r t nhi u s quan tâm v à chú ý c a mình ñ theo dõi và "ñ c" môi trư ng xung quanh mình. H có kh năng r t t t trong vi c ghi nh n ñư c tình c m v à m i quan tâm/lo l ng c a m i cá nhân cũng như c ñám ñông. N m ñư c ñi u ñó, nh ng ngư i lãnh ñ o này s ñi u ch nh hành ñ ng v à ngôn ng cho phù h p. Ngư i lãnh ñ o phong cách charismatic s d ng nhi u phương th c khác nhau ñ ñi u ch nh hình nh cá nhân mình. N u b n thân h không có nh ng ñ c tính charismatic m t cách t nhiên, h có th luy n t p c n m n ñ có ñư c nh ng kĩ năng c a m t nhà lãnh ñ o như th . H có th gâ d ng ni m tin thông qua nh ng n tư ng mang l i t s y hy sinh l i ích b n thânv à ch p nh n r i ro cá nhân v i ni m tin c a mình. Nh ng ngư i lãnh ñ o này th hi n v i ngư i ñi theo mình s t tin g n như tuy t ñ i. Bên c nh ñó h cũng là nh ng ngư i có tài trong kh năng thuy t ph c, s d ng r t hi u qu các lo i ngôn ng bao g m c ngôn t và phi ngôn t ... Trong quá trình ti p xúc, phong thái và uy tín c a ngư i lãnh t là n n ñ ngư i lãnh ñ o ñó di n tác ph m c a mình v à t o ra n tư ng mà h mong mu n trong tư du c a "khán gi ". H thư ng có kh năng s d ng r t hi u qu các k y năng k chuy n, s d ng các phương pháp hình tư ng, n d v à so sánh. Nhi u chính tr gia s d ng phong cách lãnh ñ o này vì h c n ph i t o cho mình lư ng ngư i ng h l n. Có m t cách hi u qu ñ tăng nh ng ph m ch t lãnh ñ o theo phong cách này c a cá nhân là nghiên c u và h c t p nh ng băng v ideo v các bài thuy t trình, phương pháp giao ti p, ng x v i ngư i khác c a nh ng ngư i lãnh ñ o n i ti ng

Saga Comunitication |

http://saga .vn

4

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

trong phong cách này. Nh ng ngư i lãnh ñ o m t tín ngư ng, tôn giáo cũng là m t ví d ñi n hình cho ngư i lãnh ñ o phong cách charisma.

Lãnh ñ o nhóm Ngư i lãnh ñ o theo phong cách charisma khi ti n hành xâ d ng nhóm làm vi c c a mình, dù là nhóm chính tr , tôn y giáo hay thu n túy kinh doanh, cũng thư ng có xu th t p trung làm cho nhóm c a mình rõ ràng, ñ c trưng v à khác bi t so v i các nhóm khác. Ti p ñó nh ng ngư i lãnh ñ o này s xâ d ng trong tư duy c a nh ng ngư i ñi theo mình y hình tư ng v m t nhóm v ư t tr i hơn b t kỳ nhó nào khác. V lãnh ñ o cũng s g n ch t nh ng ñ c tính c a nhóm m v i b n thân mình, do ñó ñ tham gia v ào nhóm này, ngư i có nhu c u tham gia s tr thành m t ngư i ñi theo ngư i lãnh ñ o ñó. Các góc nhìn khác Nh ng mô t trên xoay quanh phân tích ngư i có "s c hút c a m t lãnh ñ o". Nhi u nhà nghiên c u ñã phân tích v ngư i lãnh ñ o này trên cái nhìn r ng hơn. Ch ng h n Conger & Kanungo (1998) ñã ch ra năm ñ c ñi m hành vi c a m t ngư i lãnh ñ o charismatic:

• • • • •

Có t m nhìn xa và chi ti t, rõ ràng t ng bư c; Nh y c m v i ñi u ki n môi trư ng; Nh y c m v i nh ng nhu c u c a các thành viên; Dám nh n r i ro cá nhân; Th c hi n nh ng hànhv i không theo thói quen cũ

Musser (1987) cho r ng ngư i lãnh ñ o charismatic là ngư i truy n ñ t ñư c ñ ng thu n chung, m c tiêu lý tư ng v à lòng nhi t tình cá nhân. Nh ng ñ ng l c cơ b n cũng như nh ng nhu c u c a chính ngư i lãnh ñ o s quy t ñ nh m c tiêu chính c a c a nhó m. Th o lu n Ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic có m t s ñ c ñi m gi ng v i ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transf ormational mà ta s nghiên c u trong nh ng bài ti p theo - m t ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transf ormational có th có ñ các ñ c trưng c a c a m t lãnh ñ o Charismatic. ði m khác bi t gi a h là ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transformational có m i quan tâm cơ b n là vi c bi n ñ i (transform) t ch c c a mình, v à trong nhi u trư ng h p là bi n ñ i c chính nh ng ngư i ñi theo mình; trong khi ñó ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic l i không mu n thay ñ i gì. Ngoài nh ng m i quan tâm v u tín, danh ti ng và nh ng ñi u hi n h u khá mà ta có th nh n th y bên ngoài, y c ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic thư ng quan tâm nhi u ñ n chính b n thân mình hơn là ñ n ngư i khác. M t ví d di n hình cho ñi u này là c m giác trong m t b u không khí " m áp v à tho i mái" khi nói chu n v i h , khi y ñó b n c m th y h là nh ng ngư i có s c thuy t ph c cao. Tuy nhiên ch ngay sau ñó, khi h hư ng s quan tâm v à

Saga Comunitication |

http://saga .vn

5

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

ñ ng th i c nh ng c m giác choáng ng p ñó ñ n ngư i khác, b n s b t ñ u t h i h ñã nói gì v i mình (hay thâm chí là li u h có nói v cái gì ñó có ý nghĩa hay không). Giá tr mà nh ng nhà lãnh ñ o theo phong cách Charismatic t o ra có tác ñ ng r t l n. N u như h th hi n ñư c s quan tâm ñ y ñ v i t t c m i ngư i, h có th làm h ng kh i và thay ñ i toàn b doanh nghi p. Ngư c l i n u h ích k , "gian x o" thì h có th mang l i nh ng tác ñ ng tiêu c c cho doanh nghi p (hay nh ng ngư i ñi theo h ).

Jack Welch - CEO c a General Electric, ngư i có nh hư ng và uy tín cá nhân l n t i toàn b GE Nh ng ngư i này thư ng r t t tin v ào b n thân, do ñó h cũng d có c m giác mình không bao gi sai. ði u nà có y th ñưa toàn b nh ng ngư i ñang ñi theo h ñ n "v c th m" ngay c khi ñã ñư c c nh báo trư c. m c ñ cao hơn, s t tin quá m c có th làm d n ñ n tình tr ng b nh lý tâm th n mà ngư i ta quá tôn sùng b n thân, d n ñ n y êu c u s thán ph c, t n sùng t nh ng ngư i ñi theo mình, k t qu làm ch ính nh ng ngư i ng h nghi ng v kh năng lãnh ñ o c a h . M t ñ c ñi m khác là h thư ng s không khoan dung v i nh ng ngư i c nh tranh v i mình và chính ñ c ñi m không th thay th này làm cho không có ngư i k t c h khi h ra ñi.

Saga Comunitication |

http://saga .vn

6

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Participative Leadership

Các gi ñ nh

• • • • •

Vi c cùng tha gia v ào quá trình ra quy t ñ nh giúp cho nh ng ngư i s ph i ñưa ra quy t ñ nh n m b t t t m hơn v n ñ c n gi i qu t. y Con ngư i thư ng s tích c c tham gia vào nh ng vi c mà trư c ñó b n hân h có tham gia, m c ñ nh t ñ nh, v ào quá trình ra quy t ñ nh. Con ngư i s ít tranh ñua v à h tr nhau t t hơn n u h cùng làm vì m c ñích chung. Khi nhi u ngư i cùng nhau ra quy t ñ nh, s cam k t c a m i ngư i vào ngư i khác s cao hơn và do ñó cam k t chungv ào công v i c s cao hơn. M t quy t ñ nh do nhi u ngư i cùng ñưa ra s t t hơn do m t ngư i th c hi n.

Phong cách Ngư i lãnh ñ o theo phong cách Participative thư ng không chuy ên quy n t mình ra quy t ñ nh. Trái l i, con ngư i này thư ng có xu hư ng ñưa thêm ngư i khác v ào quá trình ra quy t ñ nh, bao g m c ngư i dư i quy n, ñ ng nghi p, nh ng ngư i gi i hơn và nh ng ngư i có liên quan khác. Tu nhiên, do v i c trao truy n ho c t ch i cho m t y ngư i c p dư i tham gia vào quá trình ra quy t ñ nh thư ng là ý ñ nh "ch t n y ra" c a ngư i qu n lý nên h u h t các ho t ñ ng tham gia ra quy t ñ nh k trên thư ng ñư c th c hi n v i m t nhóm mang tính t c th i. Câu h i v kh năng tham gia và tác ñ ng ñ n quy t ñ nh mà m i ngư i trong nhóm này ñư c cho phép hoàn toàn tùy thu c vào các cơ s tham chi u v à ni m tin c a ngư i qu n lý, s có nhi u m c ñ tham gia khác nhau, mô t như trong b ng dư i

← Không có tham gia Quy t ñ nh hoàn Ngư i lãnh ñ o toàn do ngư i ñ xu t phương lãnh ñ o ñưa ra án, l ng nghe ph n h i ñ có quy t ñ nh cu i cùng

C nhóm ñ xu t phương án, ngư i lãnh ñ o ñưa ra quy t ñ nh cu i cùng

M c ñ tham gia cao→ Ngư i lãnh ñ o Ngư i lãnh ñ o h p tác công giao toàn b b ng v i các trách nhi m ra thành viên khác quy t ñ nh cho cùng ra quy t nhóm ñ nh

Saga Comunitication |

http://saga .vn

7

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Ngoài năm kho ng cơ b n này, có r t nhi u m c ñ bi n th khác, ch ng h n m c ñ khi ngư i lãnh ñ o truy n ñ t l i ý tư ng và yêu c u v i nhóm s tham gia làm. M t d ng khác cũng ñư c áp d ng trong phong cách lãnh ñ o này là ngư i lãnh ñ o s mô t m c tiêu/ñ i tư ng c a công v i c là gì v à ñ c nhóm cũng như m i cá nhân qu t ñ nh làm y như th nào và cách th c ti n hành tri n khai phù h p - phương pháp này còn ñư c g i là "Qu n tr theo M c tiêu". M c ñ tham gia c a nhóm v ào công v i c còn ph thu c vào lo i quy t ñ nh c n ñư c ñưa ra. Nh ng qu t ñ nh v y cách th c ñ ñ t m c tiêu có th c n nhi u ñ n quá trình h p tác, th o lu n ra quy t ñ nh, trong khi quy t ñ nh v nh ng v i c liên quan ñ n ñánh giá công vi c c a ngư i c p dư i thư ng ph i do chính ngư i lãnh ñ o th c hi n. Th o lu n Ngoài nh ng l i ích mô t ph n gi ñ nh, vi c lãnh ñ o theo xu hư ng ñ m i ngư i cùng tham gia còn mang l i nhi u l i ích khác. Cách ti p c n theo phương th c này trong phong cách lãnh ñ o còn ñư c g i là phương th c c v n (consultation), trao quy n (Empowerment), h p tác ra quy t ñ nh (Joint decision-making), Qu n tr theo m c tiêu (Management by Objectiv e - MBO) và chia s quy n l c (power-sharing). m t tiêu c c, phương pháp này thâm chí có th làm cho ngư i ta c m th y có mày s c gi t o n u ngư i lãnh ñ o có h i ý ki n c a các thành v iên nhóm nhưng sau ñó b qua v à không s d ng. ði u này có th t o ra nh ng n tư ng v à c m giác không t t trong ngư i lao ñ ng.

Saga Comunitication |

http://saga .vn

8

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Transactional Leadership

Trư ng phái lãnh ñ o Chuy n giao ñư c xây d ng d a trên b n gi ñ nh cơ b n:

• • •

ð ng l c c a con ngư i là thư ng và ph t. H th ng quan h xã h i làm vi c hi u qu nh t khi các m nh l nh ñư c ñưa ra thành chu i rõ ràng. Khi m t ngư i ch p nh n m t công vi c thì cũng có nghĩa là h ch p nh n trao quy n ñi u khi n hoàn toàn cho ngư i qu n lý. • Công v i c chính c a nh ng ngư i c p dư i là làm theo nh ng gì ngư i qu n lý c a h yêu c u.. Cách th c làm v i c c a ngư i lãnh ñ o phong cách Chuy n giao là h xây d ng lên m t khung rõ ràng nh ng vi c mà ngư i c p dư i ñư c yêu c u ph i th c thi và nh ng ph n thư ng tương ng khi làm t t công vi c ñó. Nh ng hình ph t thư ng không ñư c mô t chi ti t nhưng nh ng ngư i tha gia trong h th ng lãnh ñ o này ñ u hi u r t rõ v à ch p m nh n s t n t i c a m t h th ng các hình ph t quy chu n . Hình thái ñ u tiên c a d ng th c lãnh ñ o chuy n giao th hi n qua thương lư ng h p ñ ng lao ñ ng trong ñó ngư i c p dư i s nh n ñư c lương và các l i ích khác, v à công ty (c th là ngư i qu n lý c a ngư i c p dư i) có quy n ch huy v i ngư i ñó.

Khi ngư i lãnh ñ o trư ng phái chuy n giao phân công vi c cho c p dư i c a mình, h s coi như ngư i ñư c giao s ch u trách nhi m hoàn toàn v i công vi c và không quan tâm ngư i ñư c giao có ñ các ngu n l c và năng l c c n thi t ñ tri n khai công v i c ñó hay không. Khi có sai sót x y ra, ngư i c p dư i s ph i ch u trách nhi m cá nhân v i toàn b sai sót và ch u hình ph t tương ng - gi ng như cách h ñư c thư ng khi làm t t. Áp d ng trong th c t M c dù có nhi u nghiên c u ñã kh ng ñ nh phương pháp lãnh ñ o này có nhi u h n ch , th c t v n cho th y ñâ là y phương pháp ñư c nh ng nhà qu n lý s d ng nhi u nh t. Nhìn trên góc ñ so sánh Lãnh ñ o - Qu n lý thì phương pháp này nghiêng nhi u v phía qu n lý hơn. Gi i h n cơ b n c a phương th c lãnh ñ o này là gi ñ nh "con ngư i h p lý" - gi ñ nh v ngư i có th ñư c khuy n khích ch y u b ng ti n và các hình th c thư ng cơ b n, t ñó hành ñ ng c a ngư i ñó cũng có th d ñoán ñư c. Cơ s tâm lý ñư c s d ng ñây là h th ng Lý thuy t hành vi, bao g m c Thuy t ði u ki n C ñi n c a Pavlov v à Thuy t ði u ki n Hi u l c c a Skinner. Nh ng h c thuy t này d a r t nhi u trên nh ng thí nghi m th c t ñi u khi n (thư ng v i ñ ng v t) và b qua các y u t c m xúc ph c t p v à các giá tr xã h i. Trên th c t , các nghiên c u cho th y có ñ y ñ các cơ s tin c y cho s t n t i c a hư ng ti p c n theo trư ng phái Chuy n giao d a trên Lý thuy t hành vi. ði u này càng ñư c kh ng ñ nh b i d ng th c cung-v à-c u c a h u h t ngư i lao ñ ng, v à tá ñ ng c a hi u ng nhu c u tăng d n trong lý thuy t b c thang c a Maslow. c Tuy nhiên khi nhu c u v lao ñ ng vư t quá lư ng cung thì trư ng phái lãnh ñ o Chuy n giao thư ng không còn thích h p v à c n ñ n nh ng phương th c lãnh ñ o khác hi u qu hơn.

Saga Comunitication |

http://saga .vn

9

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Tương ng v i trư ng phái lãnh ñ o này, các nhà nghiên c u tâm lý nh n th y s hình thành m t m i quan h ñ c bi t, ñư c chu n thành lý thuy t v i tên g i "Lý thuy t Trao ñ i Lãnh ñ o-Thành viên" y Lý thuy t Tra ñ i Lãnh ñ o-Thành viê (LMX - Leader-Member E o n xchange Theory , còn có tên là Vertical Dyad Linkage Theor - Lý thuy t Liên h Sóng ñôi Chi u d c) mô t cách th c ngư i lãnh ñ o trong nhóm du trì v trí c a y y mình b ng cá th a thu n trao ñ i ng m v i các thành viên trong nhóm. c Thành viên "trong nhóm" và " ngoài nhóm" M t ñ c trưng chung c a nh ng ngư i lãnh ñ o theo trư ng phái trao ñ i là h thư ng xây d ng m t m ng lư i các m i quan h ñ c bi t v i m t nhóm n i b (inner cycle) bên trong chính nhóm mình lãnh ñ o, nhóm n i b thư ng bao g m nh ng ngư i tr lý ho c c v n c a h . V i nh ng ngư i này h trao cho nhi u trách nhi m, quy n nh hư ng trong các quy t ñ nh v à kh năng s d ng nh ng ngu n l c nh t ñ nh. Ngư c l i nh ng ngư i này ñư c ch ñ i s cam k t trung thành tuy t ñ i v i ngư i lãnh ñ o c a mình.

Cách th c này rõ ràng s t o ra nhi u khó khăn cho công vi c c a ngư i lãnh ñ o. H ph i khu n khích, nuôi dư ng y m i liên h bên trong này ñ ng th i v n ph i cân b ng ñ không trao quá nhi u quy n cho nh ng ngư i "bên trong" c a mình ñ h có th vư t quá v trí gi i h n c a h . Quá trình LMX Nh ng m i quan h mô t trên s ñư c hình thành r t nhanh theo ba bư c ngay khi m t ngư i tham gia v ào nhóm "bên trong" c a ngư i lãnh ñ o. 1. Nh n vai trò Thành v iên gia nh p nhóm v à ngư i lãnh ñ o s ñánh giá năng l c c a thànhv iên m i. Trên cơ s này, ngư i lãnh ñ o s ñ xu t dành cho h nh ng cơ h i ñ ch ng t năng l c. M t y u t khác cũng r t quan tr ng trong bư c này là quá trình mà m i bên s tìm hi u cách mà bên còn l i mu n ñư c ngư i khác ñ i x . 2. Thi t l p vai Trong bư c th không chính th l i h a/cam k t trò hai, ngư i lãnh ñ o v à thành v iên nhóm do mình lãnh ñ o s tham gia vào m t quá trình ñàm phán c v à cũng không có cơ c u c th , trong ñó h xác ñ nh lên m t vai trò cho ngư i thànhv iên v à nh ng ng m v l i ích và quy n l c ñ ñánh ñ i cho d t n câm và lòng trung thành.

Xây d ng ni m tin là m t công ño n r t quan tr ng trong bư c này, m i bi u hi n gây c m giác không h t mình, ph n b i,ñ c bi t là c m giác c a chính ngư i lãnh ñ o, s làm cho thànhv iên b l ai ra và x p vào lo i "ngoài nhóm". Quá trình thương lư ng nói trên bao g m c nh ng y u t quan h v à nh ng y u t thu n túy trên góc ñ công vi c, v à thông thư ng thì thành viên nào có nhi u ñi m tương ñ ng v i v i ngư i lãnh ñ o s có nhi u cơ h i thành công hơn. ði u này có th gi i thích t i sao nh ng m i quan h khác gi i thư ng ít thành công hơn nh ng m i quan h ñ ng gi i (m t ph n do nh ng khó khăn có th phát sinh trong quá trình tìm ki m s tôn tr ng l n nhau bư c m t. Nh ng nh hư ng tương t cũng xu t hi n khi có s khác bi t v văn hóa, s c t c. 3. Hình thành thói quen Trong bư c nà d ng th c trao ñ i liên t c trên góc ñ quan h xã h i d n h y, ình thành gi a ngư i lãnh ñ o và thành viên ñư c thi t l p Nhân t thành công Như ñã gi i th ích, nh ng thànhv iên thành công qua ba bư c trên thư ng là nh ng ngư i có nhi u ñi m tương ñ ng v i ngư i lãnh ñ o (ñi u này cũng có th gi i thích m t ph n vì sao các công ty nư c ngoài h u h t ngư i lãnh ñ o

Saga Comunitication |

http://saga .vn

10

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O
ñ tu i trung t m). H làm v i c chăm ch v à luôn c

c p cao ñ u là nam gi i, da trăng, thu c t ng l p trung lưu và g ng duy trì ni m tin v à s kính tr ng.

ð có th th c hi n t t nh ng ñi u này, h thư ng ph i nh y c m, kiên nh n, h p lý trong tư duy, có kh năng ñ ng c m, v à gi i n m b t cách nhìn nh n c a ngư i khác (ñ c bi t là ngư i lãnh ñ o). Hi u chi n, thích ch nh o v à ích k là nh ng bi u hi n d d n ñ n b lo i ra nh t. M c ñ g n k t trong các m i quan h LMX bi n ñ i theo m t s y u t . Kỳ l là m i quan h này thư ng t t hơn khi m c ñ thách th c c a công v i c ho c quá th p ho c quá cao. Quy mô c a nhóm n i b này, ngu n l c tài chính s n có v à kh i lư ng côngv i c chung cũng là nh ngy u t quan tr ng nh hư ng ñ n m c ñ g n k t. Hư ng v phía trư c và Hư ng lên trê n Nguyên lý ñang bàn ñ n trên cũng có tính tăng b c. Ngư i lãnh ñ o c a nhóm cũng có th tìm ki m qu n l c b y sung c a mình thông qua v i c tham gia vào m t "nhóm bên trong" c a các nhà lãnh ñ o v à t ñó có th chia s xu ng nhóm "bên trong" nhóm qu n lý c a mình. Nh ng lý thuy t này có ý nghĩa gì? Áp d ng Khi gia nh p m t nhóm làm v i c, ta c n n l c ñ tham giav ào ñư c "nhóm bên trong" c a nó. C g ng làm nhi u hơn m c ñ côngv i c ñư c giao, th hi n s trung thành c a mình và quan sát cách th c nhìn nh n v à ñánh giá c a ngư i lãnh ñ o. T ra h p lý, có tinh th n ñóng góp trong quá trình thương lư ng và n m l y cơ h i m t cách th n tr ng. N u b n là m t ngư i lãnh ñ o, hãy l a ch n ngư i vào nhóm n i b c a mình m t cách c n tr ng. Dành cho h nh ng ph n thư ng x ng ñáng cho s chăm ch và lòng trung thành, ñ ng th i c n th n trong vi c duy trì tinh th n cam k t làm vi c c a nh ng ngư i khác. T v N u b n ch mu n là m t thành viên bình thư ng trong nhó làm vi c, hãy c n tr ng khi th c hi n công vi c c a mình. m Trong nhóm s có nh ng ngư i có nhi u quy n l c hơn b n. N u b n là ngư i lãnh ñ o và mu n duy trì v ai trò công b ng cho m i thành viên thì c n lưu ý trư c nh ng ngư i có thói quen xu n nh.

Tài li u gi ng d y Investvietnam và www. saga.vn

Saga Comunitication |

http://saga .vn

11

March 27, 2007

CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O

Kinh Doanh Là Văn Minh

Saga Comunitication |

http://saga .vn

12