1

NILAI-NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH

• • • • • • •

Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak mulia Ikram

OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga mausia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2

BAB 1

PANDUAN AM

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH 1.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pelajaran, sekolah dan Nilai-Nilai Teras Sekolah Menengah. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Vivi dan Misi Sekolah. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi Matlamat dan Objektif Sekolah. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi. Semua guru adalah guru displin. Semua guru adalah gu ru kaunseling.

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

2. KEDATANGAN
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

3

2.1

Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah, dipejabat. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali keadaan kecemasan. Waktu bekerja semua staf sokongan mengiktu waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang berkuatkuasa.

2.2

2.3

2.4

2.5

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS 3.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Guru Penolong Kanan. Guru Dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan Ketua Bidang masing-masing ( untuk menyediakan guru ganti ) dan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di pejabat manakala satui salinan lagi diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan. ( Rujuk Lampiran A ) Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah

3.2

3.3

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

4

3.4

Staf sokongan dikehendaki mendaptkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

3.5

4. MELAKUKAN KERJA LUAR 4.1 Penjawat awam ( termasuk guru ) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ’ D ’ seperti berikut :-

4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 4.1.2 Dibenarkan dengan syarat :4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam 4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan. 4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah melanggar Akta pendidikan 1996 ( Akta 550 ) subseksyen 79 ( 1 ) dan subseksyen 132 ( g ) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 ( Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu ) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedu-duanya sekali.

5. CUTI
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

5

5.1

Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut surat pekeliling Kementerian Pelajaran KP ( PP ) 0046.SJ / A (30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

5.2

Cuti Rehat Khas ( CRK )

5.2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh ( 7 ) hari yang diberi

kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8. Pekekliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh ( 7 ) hari dalam satu tahun kalendar ; dan 5.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian bagi pegawai yang layak. 5.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.
5.2.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak

menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 5.2.5 Bilangan hai CRK yang layak diambil adalh berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan ( rujuk Perintah am 1 ( ix ) Bab C ) .

5.3

Cuti Sakit

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

6

5.3.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-berturut hendaklah disahkan oleh P egawai Perubatan Kerajaan. 5.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. 5.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. 5.4 Cuti Keluar Negara

5.4.1 Semua Guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang permohonan yang ada dipejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti. 5.5 Cuti Khas – Isteri bersalin

5.5.1 Diberikan selama tujuh hari ( 7 ) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan in dihadkan kepada lima ( 5 ) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.
5.6

Cuti Tanpa Rekod 5.6.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemak tahunan pertubuhan / persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

5.7

Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat

5.7.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga

terdekat. Selama tiga ( 3 ) hari sebagai cuti tanpa rekod. Ahli
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

7

keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri, anak – anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 6. PAKAIAN 6.1 Guru hendaklahberpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu, guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu ( kasut sarung / bukan sandal ) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi. Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada 1 dan 15 haribulan setiap bulan. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai :

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.6.1 Guru perempuan : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T, Kemeja sukan, Baju trek, Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. 6.6.2 Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, Kemeja sukan, baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. 7. TANDA NAMA

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

8

7.1

Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

8. BILIK GURU 8.1 Guru hendaklah berada dil bilik guru semasa tidk mengajar di kelas. Masa tersebut hendaklah dianggap ’non teaching period’ dan bukannya ’free period’. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sam bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu kententeraman orang lain. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, ternasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru. Sesiapa yang terakhir meninggallakan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer, lampu, air-cond dipadamkan dan semua pintu di kunci.

8.2

8.3 8.4

8.5

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan dengan ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

9

9.2

Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan ketua panitia, guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan. TUGAS GURU

10.

10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab. 10.2 Sekiranya guru dikehendaki mengahadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah lain hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua.
10.3

Guru ysng mewakili sekolah dalam man-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai hendaklah dikemukakan kepad Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah (rujuk Lampiran B).

10.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan / Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya. 10.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada ketua Bidang.

11.

BUKU REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru bertangggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

10

11.2 Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada guru Penolong Kanan, untuk urusan guru pengganti. 11.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Sekolah. 12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. 12.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran. 12.3 Guru tingkatan ( Akademik ) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. 13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong kanan HEM. 13.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentuseperti makmal, bengkel dll.

14.

KEBERSIHAN

14.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat membersihkankan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

11

14.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas ( bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal bahasa dan lain-lain ) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik masing-masing. 14.3 Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.

15.

SURAT MENYURAT

15.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

16.

SURAT YANG DITERIMA

16.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut. 16.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui salinan dan salinan kepada Pengetua, Surat itu boleh itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan. 16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah : 16.3.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika salinan asal minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat. 16.3.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap disi hendaklah disediakan surat litup / iringan ( covering ) yang boleh didapati di pejabat sekolah. Adalah tidak wajar borang
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

12

berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup ( covering ) dari sekolah walaupun dihantar dengan serahan tangan. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup ( covering ) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

17.

URUSAN DENGAN JPN / PPD

17.1 Guru dan staf sokongan tidak digallakkan pergi ke jabatab Pelajaran Negeri atau Pejabat Pekajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. 18.
18.1

PELAWAT / JURUJUAL semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya ( rujuk Lampiran C ) PEMBELIAN BARANG
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

19.

13

19.1

Setiap pembelaian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah, ( rujuk lampiran D )

19.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru Penolong Kanan Sebelum diluluskan oleh Pengetua. 19.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan ( Local Orcer / LO ) 19.4 Segala invoismesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekodkan no. daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku buku stok dengan tepat dan kemas. 20.
20.1

KEGIATAN KOKURIKULUM Semua guru adalah penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan teratur dan megikut jadual yang ditetapkan.

20.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah. 21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
21.1

Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.

21.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. 21.3 Guru akan bersama-sama pelajar menasyidkan Asmaul Husna, menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

14

22.

MESYUARAT GURU

22.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan. 22.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia. 22.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja, Kemeja T, seluar trek, selipar tidak dibenarkan. 23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23.1 Semua Guru Dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman. 23.2 Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24.

PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

24.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata, supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. 24.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

15

24.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum,status sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. 25. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG ) 25.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah 26. ARAHAN DAN PEKELILING.

26.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 26.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya didalam fail khas. 27. PENGGUNAAN ALAT- ALAT

27.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. 27.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan. 27.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik. 27.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya. 28. TELEFON

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

16 28.1

Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru dan staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi.

28.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat 29. KUNCI

29.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjam di pejabat. 29.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas sekolah. 30. BUKU STOK / INVENTORI

30.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memuaskan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini, ( setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ). 30.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru Penolong Kanan / Pengetua.

31.

KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

17

31.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat dikesan.

31.2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untukl P & P sebagaimana objektif penggunaanya.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

18

BAB 2

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1. Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader ) 1.1 1.2 Mewujudkan infrastuktur yang sesuai untuk mengumpulkan data. Merancang secara kolaboratif untuk keperluan ’stakeholder’.

1.3 Memanfaatkan sumber manusia, fizikal dan kewangan sekolah berasaskan keutamaan. 1.4 Mengaitkan proses akauntabiliti dengan output yang telah dipersetujui. 2. Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader ) 2.1 Memberi ransangan kepada guru dan ahli komuniti untuk menyumbang idea dalam proses pembentukan visi sekolah. 2.2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip padagogi serta untuk mendapatkan outptut pengajaran dan pembelajaran yang maksimun.

2.3 Memupuk kepimpinan secara bersama ( Collective Responsibility )

2.4 Melaksanakan proses perubahan yang berkesan melalui penambahbaikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

19

2.5 Menggalakkan hubungan yang efektif diantara sekolah dan komuniti.

3. Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader ) 3.1 Mengaplikasikan ketrampilan Teknikal ( Technical Competencies )

3.1.1 Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan tentang perkembangan kurikulum, kemahiran dalam displin ilmu untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dingini. 3.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bidang yang generik dan spesifik. 3.1.3 Mengaplikasikan asas-asas kurikulum ( falsafah, sosiologi, psikologi dan sejarah ) 3.1.4 Menjalankan kajian dan membuat kajian atas perkara yang dibuat untuk dimanfaatkan. 3.2 Mengaplikasikan Ketrampilan Kemanusiaan ( Human Resource Competence ) 3.2.1 Cekap dala mengendalikan keperluan individu dan keperluan pasukannya serta komuniti ( interpersonal skills ) dan proses ”group dynamics”. 3.2.2 Memenuhi keperluan pelajar dan komunitti. 3.2.3 Memberi penghargaan kepada individu dan kumpulan. 3.3 Melaksanakan Ketrampilan Bekerja di dalam Sistem Organisasi ( Political Competencies ).
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

20

3.3.1 Memastikan sistem di dalam organisasi itu berfungsi dan bagaiman hendak mnyesuaikan diri ke dalam sistem. 3.3.2 Mengimbangi bebanan dengan kemampuan seseorang. 3.4 Mengaplikasikan Ketrampilan ”Kejurubinaan” ( Architecural Competencies ) 3.4.1 Membina satu kerangka peranan dan perhubungan dengan manusia di dalam organisasi untuk menggerakkan sesuatu tugas ( task-oriented ) 4. Pengurus Sumber Manusia 4.1 Fungsi Penghubung Dan Pembangunan sumbar Manusia :

4.1.1 Berkomunikasi secara berkesan dengan guru, pelajar, ibu bapa dan ahli komuniti. 4.1.2 Menguruskan konflik secara berkesan dengan harapan untuk mencapai senario menag-menag ( win-win ). 4.1.3 Menguruskan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan staf. 4.1.4 Menggalakkan semangat berpasukan dan proses membuat keputusan kolaboratif. 4.1.5 Menguruskan Latihan dan Pembangunan Manusia. 4.1.6 Menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk guru, pelajar dan ibu bapa. 4.2 Fungsi Pentadbir

4.2.1 Mewujudkan persekitaran yang menimbulkan kepercayaan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

21

4.2.2 Mewujudkan persekitaran yang teratur. 4.2.3 Mewujudkan polisi komunikasi terbuka. 4.2.4 Mewujudkan tingkahlaku menerima dan menyayang. 4.2.5 Akui keunikan dan diberi peluang individu menunjukkan identiti diri. 4.2.6 Iktiraf individu dan buatkan dirinya dihargai. 4.2.7 Bina kejelekitan dan saling trime staf. 4.2.8 Wujudkan perasan bangga terhadap sekolah dan pekerjaan. 4.2.9 Tingkatkan semangat berpasukan dan kerjasama rakan sekerja. 4.2.10 Sediakan peluang bagi individu menonjolkan kebolehannya dan iktiraf. 4.2.11 Tetapkan tahap pencapaian yang tinggi dan boleh dicapai.

4.2.12 Memantau kemajuan dan diberi maklum balas yang spesifik.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

22

2.

GURU PENOLONG KANAN

Bidang Tugas 1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. 3. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam hal pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. kurikulum,

4. Membantu penngetua menyelia dan meneliti proses pengajaran. 5. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengajaran sekolah. Senarai Tugas 1. Kurikulum 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Menentukan pelaksanaan bidang pengajian. Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

23

1.7

Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan bimbingan dan pemulihan. perjalanan kegiatan-kegiatan

1.8 1.9

Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber dan buku bacaan.

1.10

1.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta jadual guru ganti.

2.

Pengurusan 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. Membantu menyemak dan mengawas kedatangan guru dan staf sokongan. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan untuk guru serta staf sokongan. Membantu menyelenggara data/maklumat. dan menyelaras kutipan

Membantu merancang,menyelia dan mengawasi pelaksanaan Takwim Sekolah. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran.

2.10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

24

2.11 Membantu menyelia surat-surat sekolah. 2.12 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah. 2.13 Mengurus dan menilai prestasi tahunan guru dan staf sokongan.

3. Pembangunan Diri Pelajar 3.1 3.2 3.3 3.4 Membantu merancang langkah-langkah keselamatan. Membantu merancang, melaksana Latihan Mencegah Kebakaran/Latihan Kebakaran dan Kegiatan seumpamanya. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. Membantu Belajar. menyemak/menandatangan Buku Laporan Adab

4.

Pembangunan Organisasi 4.1 4.2 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.

5. Pembangunan Kendiri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. dalam bidang pendidikan

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

25

6. Tugas-tugas Lain 6.1 6.2 Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

3.

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Bidang Tugas 1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin, bimbingan dan kaunseling, keselamatan dan kebajikan pelajar, kesihatan, buku teks, biasiswa, perayaan sekolah, kantin sekolah, kebersihan dan keceriaan sekolah. 4. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara (1.3) di atas. 5. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. dalam semua aspek perancangan dan

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

26

Senarai Tugas 1. Pembangunan Diri Murid 1.1 Disiplin 1.1.1 Menentukan murni. penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai

1.1.2 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. 1.1.3 Menjadi ketua guru penasihat Sekolah/Majlis Perwakilan Pelajar. Lembaga Pengawas

1.1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku. 1.1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin pelajar.

1.2

Bimbingan dan Kaunseling 1.2.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru bimbingan dan kaunseling. 1.2.2 Menyelaras dan menyediakan rekod dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan. 1.2.3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. 1.2.4 Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru.

1.3

Program Perlindungan Murid/Pelajar 1.3.1 Merancang dan mnyelaras program penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. 1.3.2 Memastikan langkah-langkah Keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

27

1.4

Kesihatan 1.4.1 Mengurus kemudahan rawatan pelajar. 1.4.2 Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. 1.4.3 Menguruskan kad 001/002, Kad Tenaga Asas dan lain-lain. 1.4.4 Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. 1.4.5 Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.

1.5

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.5.1 Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapus kira buku teks. 1.5.2 Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik SPBT. 1.5.3 Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks.

1.6

Biasiswa dan Bantuan 1.6.1 Menyelenggarakan bantuan. perakuan-perakuan biasiswa dan

1.6.2 Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan. 1.6.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran bisiswa pelajar.

1.7

Kebersihan, Keceriaan dan Keindahan Sekolah 1.7.1 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan, keceriaan dan keindahan sekolah.

2.

Pengurusan
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

28

2.1 pelajar. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. Menguruskan pertukaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian pelajar. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Menyemak kad 001/002 dan kad tenaga asas. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Membantu merancang Takwim Sekolah.

3.

Pembangunan Organisasi

3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. 3.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.

4.

Pembangunan Kendiri 4.1 4.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan

4.3 Menjalankan sekolah (R&D). 4.4 4.5 4.6

Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. dalam bidang pendidikan

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

5.

Tugas-tugas lain
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

29

5.1 5.2

Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh pengetua dari semasa ke semasa.

4.

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas 1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan yang lain. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu sukan/permainan, kelab/persatuan dan unit beruniform, aktiviti koperasi sekolah dan penerbitan/percetakan Majalah Sekolah. 4. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti dalam perkara 3 di atas. 5. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. dalam semua aspek perancangan dan

Senarai Tugas 1. Kokurikulum 1.1 Sukan dan Permainan
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

30

1.1.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 1.1.2 Membantu merancang Takwim Sukan dan permainan Sekolah. 1.1.3 Mengurus pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah. 1.1.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan permainan supaya mencapai matlamatnya. sukan dan

1.2

Kelab/Persatuan

1.2.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 1.2.2 Memastikan pelaksanaan berjalan mengikut jadual. program kelab/persatuan

1.3

Unit Beruniform

1.3.1 Merancang strategi penglibatan unit beruniform. 1.3.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah. 1.3.3 Memastikan pelaksaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.

1.4

Koperasi Sekolah

1.4.1 Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan koperasi sekolah.

1.5

Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

31

1.5.1 Membantu dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan Majalah Sekolah dan seumpamanya.

2. Pengurusan 2.1 Mengurus kokurikulum. dan menyelaras anggaran kegiatan belanjawan setiap bidang

2.2 Menyediakan kokurikulum.

pengurusan

2.3 Menentukan langkah keselematan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. 2.4 Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. 2.5 Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. 2.6 Memastikan rekod-rekod diselenggara dengan baik. dan data kokurikulum

2.7 Mengenalpasti pelajar yang berpotensi untuk maju dalam bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk mereka.

3. Pembangunan Organisasi 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. 3.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.

4. Pembangunan Kendiri 4.1 4.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

32

4.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan sekolah (R&D). 4.4 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan.

4.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 4.6 Melibatkan diri secara aktif dalam berkaitan dengan profesion keguruan. persatuan yang

5. Tugas-tugas Lain 5.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

5.

GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang) Bidang Tugas 1. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. 2. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan pengurusan kurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.
3. Membantu

dan

Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

33

4. Mengadakan program untuk akademik dan sahsiah pelajar.
5. Membantu

meningkatkan

kecemerlangan dan

Pengetua dalam semua aspek perancangan pengurusan pendidikan yang berkaitan bidangnya.

6. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal berkaitan dengan

bidangnya, dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah, Latihan Mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/universiti dan seumpamanya. 7. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

Senarai Tugas 1. Kurikulum
1.1

Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan, Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran bi bawah kawalannya. perjalanan

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Membimbing guru terlatih, guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Menyelaras pengurusan dan perjalanan bimbingan, pemulihan dan pengkayaan. dengan

aktiviti-aktiviti

Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

34 1.9

Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. dan

1.10 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah jawatankuasa lain yang diarahkan oleh pengetua.

1.11 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan, dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. 1.12 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. 1.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. 1.14 Mengenalpasti masalah kelemahan langkah-langkah untuk mengatasinya. pelajar dan mencari

2. Kokurikulum
2.1

Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Merancang, mengawal dan menyelaras persatuan di bawah bidangnya. segala aktiviti

2.2

3. Pengurusan 3.1 3.2 3.3 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

35

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Membantu merancang Takwim Sekolah. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah dan sekolah.

3.10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. 3.11 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaiman yang dirancang.

4. Tugas-tugas Lain 4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data maklumat mengenai semua mata pelajaran menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. atau dan

4.2

4.3

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

36

4.4
4.5

Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

4.6

6.

GURU MATA PELAJARAN 6.1
6.2

Mengajar mata pelajaran mengikut jumlah waktu dan kelas yang ditetapkan. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan yang berkenaan. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir setiap pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi setiap tingkatan. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang sentiasa dikemaskini dan menyerahkan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang ditetapkan. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Rancangan Harian perlu disediakan sekurang-kurangnya sehari sebelum P&P tersebut dijalankan. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

6.3

6.4

6.5

6.6

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

37

6.7

Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Rekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar. Mengesan kelemahan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan untuk mencapai objektif SBP.

6.8

6.9

Menjadi ahli dalam Panitia Mata pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

6.10 Guru mata pelajaran hendaklah menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran dan Pejabat Pelajaran Daerah.
6.11

Memastikan keselamatan pelajar di makmal sains/bengkel KH/bilik ERT/makmal bahasa/makmal komputer dan bilik-bilik khas yang lain serta mengawasi penggunaan peralatan. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. Menyampaikan semula kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama di sekolah.

6.12

6.13 Sentiasa mengikuti prkembangan dan pembaharuan tentang tknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam P&P. 6.14 Melaporkan kepada Guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 6.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar (ABM) yang digunakan, memastikan ABM digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah. 6.16 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 6.17 Membantu menguruskan Koleksi Soalan dan Bank Soalan. 6.18 Menjalankan tugas seorang kaunselor dan guru disiplin.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

38

6.19 Bekerja sebagai “Team Player”.

7.

GURU PENYELARAS BESTARI (ITC)

Senarai Tugas 7.1 Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 7.1.1 Guru penyelaras bestari menjadi sumber penting menyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. 7.2 Mengurus dan menyelenggara kemudahan IT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. 7.2.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.2.2 Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem, router, hub dan sebagainya. 7.2.3 Memastikan kesemua keadaan baik. infrastuktur teknologi berada dalam

7.2.4 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilikbilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 7.3 Menyediakan keperluan peralatan IT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 7.3.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 7.3.2 Menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah bestari.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

39

7.3.3 Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector dan sebagainya. 7.4 Melatih guru menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 7.4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 7.4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan IT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. 7.4.3 Memastikan penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching and Learning Materials atau TLM atau courseware). 7.5 Melatih staf menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 7.5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran kepada pengguna-pengguna dengan sistem komputer dan aplikasi perisian. 7.5.2 meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran. 7.5.3 Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan SEkolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) untuk pengurusan sekolah beroperasi dengan baik. 7.6 Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan penilaian yang telah ditentukan oleh kementerian Pendidikan. 7.6.1 Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran. 7.7 Sebagai Pengurus e-mel.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

kriteria

40

7.7.1 Menguruskan akaun pengguna dan e-mel. 7.8 Memastikan integrity dan keselamatan data. 7.8.1 Guru Penyelaras Bestari dikehendaki memastikan supaya ciri-ciri dan polisi-polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. 7.8.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 7.8.2.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. 7.8.2.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. 7.8.2.3 Memastikan alat penghawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 7.8.2.4 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti. 7.8.3 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 7.8.3.1 baik dan lancer. 7.8.3.2 7.8.3.3 Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan Memastikan komputer bebas dari virus. Membuat backup dan replikasi maklumat.

7.9

Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (Resource Person) IT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

41

7.9.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-Mail, Internet, Printer dan lain-lain lagi. 7.9.2 Memberi latihan IT dalaman kepada masyarakat sekolah. 7.9.3 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan, Sistem pengoperasian, Sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. 7.9.4 Menentukan kelancaran perjalanan Sistem Rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 7.10 Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan. 7.11 Meningkatkan budaya IT di sekolah. 7.11.1 Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 7.11.2 Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan laman web sekolah. 7.12 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. 7.13 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 7.13.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dari dalam negeri atau luar Negara mengenai fungsi-fungsi infrastruktur teknologi sekolah-sekolah bestari.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

42

8.

KAUNSELOR SEPENUH MASA

Senarai Tugas 8.1 8.2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melaui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar. Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod dan iventori pelajar. Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. Merancang, melaksana, mengawal selia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara professional dan beretika. Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Merancang, melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT. Merancang, melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV-AIDS.

8.3 8.4 8.5

8.6 8.7 8.8

8.9

8.10 Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran dalam dan luar Negara.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

43

8.11 Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 8.12 Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibubapa, guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 8.13 Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrumen dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan professionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 8.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. dan bahan resos

8.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 8.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan professionalism perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 8.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 8.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga/ Badan Pengawas Sekolah. 8.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 8.22 Menjadi penyelaras dalam program Jati Diri. 8.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolukium, motivasi, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan. 8.24 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

44

Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (kemasukan) pelajar di sekolah. 8.25 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG). 8.26 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling jabatan pendidikan negeri di peringkat sekolah. 8.27 Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan dari semasa ke semasa.

9.

GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER

Senarai Tugas 9.1 9.2 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua, kakitangan Pusat Sumber Sekolah, guru dan pelajar sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah. Merancang Pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

9.3 9.4 9.5

9.6

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

45

9.7

Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran berasaskan sumber. dan

9.8 9.9

9.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah. 9.11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah. 9.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. 9.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. 9.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 9.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri. 9.16 Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah. berhubung dengan

9.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. 9.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. 9.19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.

10. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

46

Sebagai bahan bertindak tertinggi di sekolah yang anggotanya terdiri daripada wakil-wakil komponen/bidang bagi tujuan memastikan perlaksanaan dasar dan program sekolah mencapai matlamatnya dengan sempurna selaras dengan dasar dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bidang Tugas 1. Bertanggungjawab untuk memastikan semua misi dan visi sekolah tercapai. 2. Menjalankan tugasnya berasaskan peruntukan, undang-undang dan peraturan pelajaran serta Arahan Perbendaharaan, Perintah Am dan Surat-surat Pekeliling Am/Khusus yang berkaitan. 3. Bertindak berasaskan peraturan-peraturan yang dilulukan oleh jawatankuasa dengan tidak melampaui kuasa-kuasa yang diperuntukan. Senarai Tugas 10.1 Kurikulum 10.1.1 Memimpin guru-guru menetukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 10.1.2 Memimpin perjalanan panitia-panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. 10.1.3 Menjalankan penyeliaan/pencerapan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. terhadap

10.1.4 Menetukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan. 10.1.5 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. 10.1.6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan. aktiviti-

10.1.7 Menanggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

47

10.1.8 Membantu menjalankan kursus taklimat atau penerangan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. 10.1.9 Mendapatkan dan meyebarkan maklumat terkini tentang kaedah atau pendekatan P&P yang berkesan kepada guru-guru. 10.1.10Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan mencari langkah mengatasinya.

10.2 Kokurikulum Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik bagi membantu meningkatkan kecemerlangan akademik berkaitan dengan bidangnya.

10.3 Pentadbiran 10.3.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugastugas guru mata pelajaran di bawah bidang kawalannya. 10.3.2 Membantu menyelaras kursus dan latihan untuk guru. hal ehwal peperiksaan,

10.3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 10.3.4 Membantu merancang Takwim Sekolah. kerja-kerja guru di bawah bidang

10.3.5 Menyelia kawalannya.

10.3.6 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawal perbelanjaan di bawah bidang kawalannya. 10.3.7 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan barang atau bahan yang berkaitan. segala

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

48

10.3.8 Menentukan aspek-aspek penyemaian murni diamalkan di bilik darjah dan di sekolah.

nilai-nilai

10.4 Tugas-tugas Lain 10.4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.

10.4.2 Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan.

10.4.3 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.

10.4.4 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.

10.4.5 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

11. JAWATANKUASA KEWANGAN 11.1 Membantu Pengetua mengawasi, mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957, Arahan

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

49

Perbendaharaan, Pekeliling, Surat Pekeliling dan Tatacara yang berkaitan dalam bidang: 11.1.1 11.1.2 11.1.3 Pergurusan Perbelanjaan Pengurusan Perakaunan Pengurusan Punggutan dan tunggakan hasil

11.1.4 Penyediaan dan perbentangan penyata kewangan dan laporan tahunan sekolah 11.2 Membantu Pengetua meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit. 11.3 Merancang latihan untuk staf yang mengurus hal-hal pengurusan kewangan. 11.4 Mengadakan mesyuarat tiap-tiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 bulan sekali yang boleh membantu jawatankuasa mengesan dan mengawasi operasi kewangan dan peraukaunan dengan lebih berkesan.

12. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI 12.1 Mengurus bidang masing-masing penggunaan IT berjalan lancar. dengan memastikan

12.2 Memasukkan data-data yang diperlukan mengikut waktu yang ditetapkan. 12.3 Melancarkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. 12.4 Menghasilkan video sekolah/laman web mengemaskinikan bahan dari semasa ke semasa.

13.

JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR 13.1 Bertanggungjawab dalam urusan menyebarkan berita tentang sekolah kepada masyarakat luar.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

50

13.2 Berhubung dengan pihak media cetak dan media elektronik dan memastikan kehadiran pihak-pihak tersebut dalam acara-acara sekolah. 13.3 Menentukan protokol dalam majlis-majlis yang diadakan. 13.4 Menerbitkan Buletin Sekolah sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk diedarkan kepada ibu bapa.

14.

JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU surat panggilan mesyuarat dan menentukan

14.1 Menyediakan agenda mesyuarat.

14.2 Mencatat dan menyediakan laporan minit mesyuarat. 14.3 Mengedarkan minit mesyuarat sebelum mesyuarat bermula. 14.4 Menyimpan minit mesyuarat dalam fail di billik Pengetua. 14.5 Memastikan keperluan semasa berfungsi dalam sistem PA. mesyuarat disediakan dan

14.6 Mengedarkan dapatan mesyuarat kepada guru-guru yang tidak hadir dalam mesyuarat.

15.

JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI ruang yang sesuai untuk dijadikan tempat

15.1 Mengenalpasti pameran/galeri.

15.2 Mengumpul bahan-bahan yang sesuai berkaitan dengan sekolah untuk dipamerkan. 15.3 Menjaga keselamatan bahan-bahan yang dipamerkan. 15.4 Menjaga kebersihan dan keceriaan tempat pameran. 15.5 Mengemaskini bahan –bahan pameran dari semasa ke semasa. 15.6 Membaik pulih/menggantikan bahan-bahan pameran yang rosak atau hilang.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

51

15.7 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung. 15.8 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri.

16.

JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH 16.1 Mengumpul semua anugerah yang dicapai oleh sekolah dalam tempoh 5 tahun untuk dipamerkan. 16.2 Menyusun atur bahan dan menjaga keselamatannya. 16.3 Menjaga kebersihan dan keceriaan galeri. 16.4 Mengemaskini bahan-bahan pameran dari semasa ke semasa. 16.5 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung. 16.6 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri.

17.

JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH 17.1 Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan.

17.2 Memastikan menggunakannya.

guru-guru

membuat

tempahan

sebelum

17.3 Merekodkan penggunaan. 17.4 Memastikan kebersihan dan keceriaan. 17.5 Memastikan alat-alat yang ada seperti OHP, Sistem PA, LCD Projektor dan televisyen berfungsi dengan baik dan selamat.

18.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI 18.1 Memastikan dewan sentiasa bersih dan ceria.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

52

18.2 Menguruskan tempahan penggunaan dewan oleh pihak luar. 18.3 Memastikan dijalankan. kerusi dewan dikemas semula selepas acara

18.4 Memastikan sistem PA berfungsi sebelum acara di dewan berlangsung.

19.

JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU 19.1 Memastikan anjung tamu sentiasa bersih dan ceria. 19.2 Menguruskan penggunaan anjung tamu apabila diperlukan. 19.3 Mengawasi pergerakan dan keselamatan peralatan dalam anjung tamu yang dibawa keluar dan dihantar semula apabila selesai digunakan.

20.

GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Senarai Tugas 20.1 Guru bertugas hendaklah dating ke sekolah sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula dan balik pada jam 4.30 petang. 20.2 Memastikan Bendera Malaysia, Bendera Negeri dan Bendera Sekolah dinaikkan pada sebelah pagi dan diturunkan pada sebelah petang. Bendera perlu diturunkan sekiranya hujan. 20.3 Membantu Pengetua membuat terhadap pelajar-pelajar sebelum pengawasan menyeluruh waktu pertama bermula,

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

53

semasa rehat, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan segera jika perlu. 20.4 Memeriksa kebersihan bilik-bilik darjah, bilik air, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. 20.5 Menilai dan memberi markah kebersihan dan keceriaan kelas serta diumumkan pemenang semasa perhimpunan rasmi. Keputusan pemenang hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan HEM pada hari jumaat (akhir minggu persekolahan) untuk tujuan pengesahan. 20.6 Memastikan pelajar menepati waktu datang ke sekolah dan balik dari sekolah, waktu rehat dan waktu pertukaran guru. 20.7 Mengawasi kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. 20.8 Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. 20.9 Melibatkan diri dalam acara/program sekolah. 20.10 Mengumum dan menyebarkan maklumat dan arahan-arahan kepada guru dan pelajar (jika ada). 20.11 Mengelolakan perhimpunan pagi dan perhimpunan rasmi. Pelajar dipastikan hadir di perhimpunan dan beratur dengan kemas. 20.12 Memastikan pembesar suara berfungsi dan tempat duduk guru mencukupi untuk perhimpunan rasmi di dewan. 20.13 Memastikan guru menandatangani borang kehadiran guru dalam perhimpunan rasmi dan serahkan kepada Pengetua/PK untuk pengesahan sebelum difailkan. 20.14 Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman perhimpunan pagi dan menyampaikan laporan semasa perhimpunan rasmi. semasa mingguan

20.15 Menyediakan laporan berasingan untuk perhimpunan rasmi dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan. 20.16 Menjadi pencatat taklimat mingguan (jika ada) dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

54

20.17 Memastikan semua lampu, kipas, dan komputer ditutup setelah tamat waktu persekolahan. 20.18 Menyediakan laporan lengkap dalam Buku Laporan Bertugas mengikut format yang disediakan.

BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 1. JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM 1.1 1.2 Mengesan dan memastikan bahawa semua aspek program kurikulum sekolah dilaksanakan dengan sempurna. Mengemukakan, mengambil keputusan dan melaksanakan cadangan-cadangan berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Membuat penilaian strategi-strategi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaik kualiti pendidikan. Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peperiksaan. Merancang dan mengadakan taklimat/kursus (in house training) kepada semua guru tentang perkara-perkara baru dalam pendidikan. Mendapatkan bahan-bahan rujukan berhubung pendidikan untuk disebarkan kepada semua guru. dengan

1.3 1.4 1.5

1.6 1.7 1.8

Menganalisis laporan akademik selepas setiap kali proses peperiksaan/ penilaian dijalankan. Mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan prestasi akademik berasaskan analisis peperiksaan.

2. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN 2.1 Struktur dan Organisasi

2.1.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

55

2.1.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh semua guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Pengetua.
2.1.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automatik

menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua. 2.1.4 Keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman.

2.2

Tujuan Panitia Mata pelajaran

2.2.1 Memperbaik dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 2.2.2 Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. 2.2.3 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah. 2.2.4 Mewujuddkan semangat kerjasama antara pelajaran dengan persatuan/kelab akademik. panitia mata

2.3

Peranan Panitia Mata pelajaran

2.3.1 Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli panitia.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

56

2.3.2 Menyediakan rancangan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang berkaitan. 2.3.3 Menetapkan TOV (Take Off Value) bagi setiap pelajar dalam mata pelajaran berkaitan. 2.3.4 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah. 2.3.5 Memilih dan mencadangkan pada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran. 2.3.6 Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan dan menubuhkan Bank Soalan. 2.3.7 Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran. 2.3.8 Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal). 2.3.9 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurangkurangnya 4 kali setahun. 2.3.10 Bekerjasama dan bertukar-tukar pengalaman kepakaran dengan penitia sekolah berhampiran. 2.3.11 Menyelenggara fail panitia, minit mesyuarat, menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan. serta surat-

2.3.12 Menyampaikan laporan prestasi dan analisis pencapaian mata pelajaran kepada Pengetua. 2.3.13 Melantik seorang guru dalam sesuatu panitia sebagai penyelaras dalam sesuatu tingkatan. 2.3.14 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip pelajar bagi setiap peperiksaan yang dijalankan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

57

2.3.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya. 2.3.16 Menyediakan Perancangan Strategik Akademaik 3-5 tahun.

2.3.17 Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata pelajaran.

3. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI 3.1 Mengkaji keperluan guru pada sesuatu masa berpandukan bilangan mata pelajaran dan opsyen guru mata pelajaran dan lain-lain lagi. Memaklumkan kepada Pengetua tentang lebihan atau kekurangan guru pada sesuatu masa untuk tindakan beliau. Merancang dan menyediakan senarai nama guru, mata pelajaran yang diajar, jumlah waktu mengajar dan kelas yang diajar kepada Pengetua untuk kelulusan. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Menyusun jadual waktu. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar. Menyebarkan jadual waktu kepada semua guru. Membuat pindaan jadual waktu apabila perlu. Menyediakan jadual guru ganti seberapa awal yang boleh dengan cara mengenal pasti guru-guru yang tidak hadir.

3.2 3.3

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

3.10 Menyerahkan kepada Pengetua jadual waktu peribadi dan jadual waktu kelas sebanyak 3 salinan bagi setiap kelas untuk disahkan.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

58

4. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Tugas setiausaha dibantu oleh penyelaras-penyelaras: 4.1 Peperiksaan Dalaman

4.1.1 Merancang pelaksanaan semua jenis peperiksaan dalaman (peperiksaan penggal, ujian bulanan, ujian lisan, peperiksaan percubaan, dengan menentukan tarikh dan takwim/jadual waktu peperiksaan). 4.1.2 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas jawapan setelah ditentukan oleh Panitia Mata pelajaran. 4.1.3 Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan serta memastikan keselamatan. 4.1.4 Menentukan satu sistem pengawasan peperiksaan dan mengambil langkah tertentu jika ada guru yang tidak dapat mengawas disebabkan hal-hal tertentu. 4.1.5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan dan disusun mengikut: 4.1.5.1 4.1.5.2 4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 Mata pelajaran Kelas Bilangan pelajar Tarikh peperiksaan Guru mata pelajaran

4.1.6 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

59

4.1.7 Memastikan jadual waktu pemeriksaan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

kertas

jawapan

4.1.8 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 4.1.9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.

4.2

Peperiksaan PMR, SPM dan STPM berkaitan

4.2.1 Memberi penerangan tentang hal-hal yang mengenai peperiksaan kepada guru tingkatan.

4.2.2 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan. 4.2.3 Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan, biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. yang

4.2.4 Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. 4.2.5 Mengisi borang PMR/SPM/STPM. komputer kemasukan peperiksaan

4.2.6 Memasukan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 4.2.7 Memaklumkan kepada Pengetua jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerluka bantuan. 4.2.8 Menguruskan borang-borang peperiksaan PMR/SPM/STPM: 4.2.8.1 4.2.8.2 yang berkaitan dengan

Analisis kertas soalan yang dipilih oleh calon. Borang Kewangan

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

60

4.2.8.3 Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan 4.2.8.4 Borang-borang lain yang berkaitan.

4.2.9 Menentukan dewan/bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 4.2.10 Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi dewan/bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 4.2.11 Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada semua calon dan memaparkannya di papan kenyataan peperiksaan. 4.2.12 Menyediakan label meja calon untuk ditampal di atas meja (selepas kerusi dan meja siap disusun). 4.2.13 Slip peperiksaan SPM dan STPM diliminet sebelum diedar kepada calon untuk menggelakkan daripada rosak kerana tempoh masa peperiksaan agak panjang. 4.2.14 Menyediakan peperiksaan: 4.2.14.1 4.2.14.2 4.2.14.3 4.2.14.4 4.2.14.5 4.2.14.6 4.2.14.7 Almari Jam dinding yang berfungsi Cop sekolah/lakri Whiteboard Pen marker Pemadam whiteboard PA sistem (jika dewan) perkara-perkara berikut di dewan/bilik

4.2.15 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. 4.2.16 Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab PMR, SPM dan STPM.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

61

4.2.17 Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata pelajaran/ Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan Peperiksaan Amali. 4.2.18 Mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjam dikembalikan ke pejabat atau disimpan di bilik peperiksaan. 4.2.19 Mendapatkan 3 set soalan PMR, SPM dan STPM untuk rujukan sekolah. 4.2.20 Menyelaraskan penyediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). 4.2.21 Menganalisis keputusan peperiksaan Ketua Panitia Mata pelajaran. dengan bantuan

4.2.22 Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan oleh guru-guru memulih dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

5. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) 5.1 Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber

5.1.1 Menyediakan satu polisi berdasarkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah. 5.1.2 Membincang dan menimbangkan untuk diluluskan: 5.1.2.1 5.1.2.2 Perlantikan Pengawas PSS Anggaran Perbelanjaan PSS

5.1.2.3 Hukuman ke atas Pengawas PSS yang melanggar peraturan atau tidak menjalankan tugas seperti yang diharapkan.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

62

5.1.2.4 Pemberian penghargaan kepada pengawas PSS yang difikirkan sesuai yang dicadangkan oleh Penyelaras PSS 5.1.2.5 Tugas-tugas sekolah. lain atas arahan pihak berkuasa

5.2

Tanggungjawab Penyelaras PSS

5.2.1 Bertanggungjawab ke atas segala hal yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah. 5.2.2 Mengurus dan menyimpan buku stok PSS dalam keadaan baik. 5.2.3 Menyediakan bidang tugas bagi tiap-tiap kakitangan di bawah seliaannya. 5.2.4 Memastikan semua keputusan dan polisi jawatankuasa PSS dilaksanakan dengan sempurna oleh semua Penyelaras Unit PSS. 5.2.5 Menyelia dan membantu Penyelaras Unit di dalam bidang tugas masing-masing. 5.2.6 Mengambil tindakan ke atas semua pekeliling yang diterima daripada PPD, JPN & KPM. 5.2.7 Mencadangkan Pengetua. pelantikan guru Penyelaras Unit kepada

5.2.8 Mengadakan perjumpaan/mesyuarat/taklimat dengan semua Penyelaras Unit PSS di bawah seliaannya sekurang-kurangnya sekali di dalam sepenggal. 5.2.9 Memikirkan dan melaksanakan menggalakkan guru-guru dan kemudahan PSS. langkah-langkah untuk pelajar menggunakan

5.2.10 Mengetuai urusan pemilihan dan pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah yang diadakan di dalam penggal ke-2 tiap-tiap tahun.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

63

5.3

Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan

5.3.1 Bertanggjawab ke atas semua urusan yang berkaitan dengan perpustakaan dan bahan percetakan. 5.3.2 Menyediakan Peperiksaan. program pelaksanaan tahunan bagi Unit

5.3.3 Menyediakan jadual giliran penggunaan perpustakaan. 5.3.4 Mengurus dan memproses kerja katalog semua bahan di bawah jagaan. 5.3.5 Mengemaskini buku stok unit perpustakaan dan menyerahkan kepada Penyelaras PSS pada akhir tahun. 5.3.6 Menerbitkan majalah/risalah perpustakaan. 5.3.7 Menguruskan pelantikan Pengawas PSS yang baru.

6. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 6.1Mengadakan kursus perkembangan staf sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. 6.2Mengenal pasti kursus dalaman yang sesuai diadakan untuk guru. 6.3Membuat catatan/laporan ceramah. 6.4Menguruskan jemputan. surat-menyurat/ bayaran dengan penceramah

6.5 Memastikan guru-guru mengisi borang laporan minit curai setiap

kali selesai berkursus.

BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

64

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID 1. Bertanggungjawab terhadap aspek-aspek kebajikan pelajar seperti membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. 2. Bertanggungjawab mengadakan langkah keselamatan bagi semua pelajar. 3. Mengesan dan membuat keputusan tentang hal-hal kebajikan pelajar yang timbul dari semasa ke semasa.

2. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 2.1 Menentukan berpandukan 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 dan melaksanakan panduan dasar-dasar disiplin disiplin arahan/buku Kementerian

Pelajaran/Jabatan Pelajaran. Membuat keputusan tentang kes-kes disiplin yang dikemukakan oleh guru dan pengawas. Melaksanakan polisi displin dengan bantuan semua kaki tangan sekolah dan Lembaga Pengawas. Menyimpan rekod pelajar yang melanggar disiplin. Menghubungi disiplin. Memantau dan melaksanakan perjalanan perhimpunan rasmi dan perhimpunan khas. ibu bapa pelajar yang mempunyai masalah

3. JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR 3.1 3.2 3.3 Menjadi ahli panel pemilihan calon pengawas. Mengendalikan temuduga bertulis dan temuduga berkelompok calon pengawas. Merangka dan melaksanakan program dan kursus kepimpinan yang berkaitan dengan pengawas.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

65

3.4 3.5

Membimbing Memastikan pelajar.

dan para

memantau pengawas

pengawas sentiasa

supaya berdisiplin

dapat serta

menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. menampilkan imej yang sesuai sebagai seorang pemimpin

4. JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS a. Menyenaraikan segala yang diperlukan oleh setiap kelas. b. Merangka program kebersihan dan keceriaan kelas dan memantau dari semasa ke semasa. c. Mengadakan pertandingan kelas terbersih. d. Memaklumkan kepada guru kelas tentang polisi, peraturan atau makluman terbaru daripada pihak pentadbiran. e. Melaporkan aduan salah laku pelajar di dalam kelas kepda guru disiplin.

5. PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN a. Membantu Pengetua dan mendapatkan kerjasama semua guru tingkatan mentadbir bilik darjah iaitu: i. Menjaga kebersihan. ii. Menjaga keselamatan perabot dan mempastikan disusun dengan kemas.
iii. Menghias kelas secara berpatutan.

iv. Mengadapakan sudut-sudut tertentu dengan bantuan guru mata pelajaran. v. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kelas. b. Mengambil alih tugas guru tingkatan, jika guru tersebut tidak hadir. c. Menyemak jadual waktu kelas.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

66

d. Menyelaraskan semua hal yang berkaitan dengan kelas di bawah seliaannya. e. Menyelaraskan kerja guru-guru tingkatan di bawah jagaannya iaitu: i. Pengisian borang masuk peperiksaan. ii. Mengagihkan Jadual Waktu Peperiksaan. iii. Penyediaan Dewan Peperiksaan. f. Bertanggungjawab mengumpulkan Laporan Adab Belajar (LAB) dan Mark Sheet yang telah dikemaskinikan oleh guru-guru tingkatan dan menyerahkannya ke pejabat untuk ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan. g. Memberikan taklimat tentang pemilihan mata pelajaran dan bayaran-bayaran yang dikenakan bagi peperikasaan awam kepada pelajar-pelajar dan ibubapa/penjaga beserta dengan senarai nama pelajar yang belum menjelaskan yuran peperiksaan.

6. GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a. Mentadbir Bilik Darjah i. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketu kelas, penolong ketua kelas, setiausaha dan ahli jawatan kuasa kelas. ii. Mengadakan mesyuarat kelas dari semasa ke semasa. iii. Memastikan segala minit mesyuarat direkodkan dalam buku log khas dan dihantar kepada Setiausaha organisasi kelas. iv. Memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria. v. Memastikan pelajar membuat jadual tugasan dan menjalankan tugas masing-masing.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

67

vi. Memastikan perabot, peralatan dan keadaan fizikal kelas dalam keadaan selamat. vii. Menerima laporan kerosakan dan mengambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. viii. Memaparkan dengan jelas segala peraturan berkaitan dengan kelas di papan kenyataan kelas. ix. Menentukan disiplin pelajar di dalam kelas terkawal. x. Memastikan papan kenyataan kelas diuruskan teratur dan dapat memanfaatkan pelajar.

b. Menguruskan Jadual Kedatangan Kelas i. Merekod dan memasukkan semua butiran pelajar ke dalam Jadual Kedatangan mengikut ruangan yang ditetapkan. ii. Menandakan kedatangan pelajar perhimpunan pagi. iii. Menghantar jadual kedatangan pelajar ke pejabat sekolah sebelum bermula waktu ketiga pada setiap hari persekolahan. iv. Menutup jadual kedatangan pada akhir tiap-tiap bulan dan menyerahkannya disemak. v. Memastikan pelajar-pelajar yang tidak hadir membawa surat ibu bapa/penjaga/doktor jika pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. vi. Memaklumkan ketidakhadiran pelajar ke sekolah yang tidak melebihi tiga hari kepada pihak sekolah (PK HEM) dan ibu bapa. vii. Mengambil tindakan tentang pertukaran pelajar: 1. Mencatatkannya ke dalam jadual kedatangan kepada penyelaras tingkatan untuk setiap hari sewaktu

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

68

2. Menyediakan semua dokumen pertukaran seperti laporan keputusan peperiksaan, butiran biasiswa, markah ujian lisan (tingkatan 4 dan 5) dan perkaraperkara lain yang berkaitan dan menyerahkannya kepada pejabat. viii. Warna dakwat yang digunakan dalam jadual kedatangan hendaklah serupa dari awal hingga akhir. ix. Pemadam cecair tidak boleh digunakan untuk memadam apa-apa catatan dalam jadual kedatangan. Sekiranya berlaku kesilapan potong sahaja dengan menggunakan dakwat yang serupa dan tandatangan ringkas.

c. Yuran i. Mengutip yuran persekolahan, asrama, peperiksaan dan PIBG. ii. Mengeluarkan resit bayaran yuran dan rekod dalam jadual kedatangan kecuali kutipan PIBG perlu dicatat dalam buku rekod mengajar (Bukan Jadual Kedatangan). iii. Menghantar wang kutipan yuran atau slip bank kepada kerani kewangan di pejabat sekolah atau bendahari PIBG pada hari diterima. iv. Memasukkan butiran buku resit ke dalam Buku Rumusan Resit. v. Menghantar Buku Rumusan Resit kepada Jawatankuasa Kewangan untuk disemak. vi. Memasukkan butiran yuran ke dalam buku kedatangan kelas. vii. Mengambil peringatan tindakan terhadap sewajarnya pelajar seperti yang memberikan belum masih

menyelesaikan bayaran yuran sehingga bulan Ogos.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

69

d. Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa. i. Mengedarkan borang berkenaan kepada para pelajar. ii. Mencadangkan menerima ditetapkan. iii. Membantu pelajar mengisi borang permohonan. iv. Menguruskan penyerahan, pengambilan serta pemulangan buku-buku SPBT mengikut jadual yang ditetapkan. pelajar-pelajar dengan yang mematuhi sesuai syarat untuk yang bantuan

e. Lain-lain tugas i. Mengedarkan borang serta membantu pelajar mengisi borang-borang surat akuan dan surat berhenti pelajar yang akan digunakan bagi keperluan mengeluarkan sijil berhenti dan surat akuan. ii. Melaporkan pelajar-pelajar yang perlu bimbingan dan kaunseling kepada bahagian bimbingan dan kaunseling serta memberikan kerjasama yang diperlukan. iii. Bertanggungjawab tentang kebajikan pelajar dalam kelas. iv. Menyediakan dan mengisi profil pelajar dalam komputer. v. Bertanggungjawab menyemai dan memupuk rasa kebanggaan terhadap sekolah serta semangat kekitaan dan semangat kekeluargaan dikalangan pelajar-pelajar di dalam kelasnya. vi. Melaporkan kepada penolong kanan dan penolong kanan HEM tentang perkara-perkara yang tidak dapat diatasi sendiri misalnya masalah disiplin. vii. Membantu penyelaras/penyelia tingkatan /setiausaha peperiksaan melengkapkan butir-butir yang dikehendaki bagi peperiksaan PMR/SPM/STPM.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

70

viii. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pengetua dan penolong-penolong kanan.

7. GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a. Akademik i. Mengumpul semua markah ujian/peperiksaan daripada guru matapelajaran. ii. Mengisi markah ujian/peperiksaan ke dalam komputer. iii. Memproses dan menganalisis data. iv. Mencetak pelajar. v. Menulis dan memberikan ulasan sewajarnya serta menandatangani slip keputusan peperiksaan. vi. Menghantar slip keputusan pelajar kepada pengetua untuk ditandangani lengkap dengan dokumen-dokumen lain berkaitan Laporan Adab Belajar (LAB). vii. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran dan mengambil langkah tertentu mengatasinya. keputusan ujian/peperiksaan untuk setiap

b. Kokurikulum i. Mengumpul dokumen berkaitan kokurikulum setiap individu dalam kelas. ii. Semua dokumen dismpan dalam fail peribadi pelajar dalam Pusat Sumber Dokumentasi. iii. Melengkapkan kokurikulum. Laporan Adab Belajar berkaitan

8. PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

71

a. Merancang pelaksanaan aktiviti skim pinjaman buku teks untuk setahun. b. Mengedarkan borang-borang SPBT: i. Mengedar tingkatan. ii. Menyemak dan memastikan setiap borang itu diisi dengan betul. iii. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan mengenai kesahihan butir-butir dalam borang tersebut. iv. Mengasingkan borang SPBT bagi pelajar-pelajar yang layak dan yang tidak layak menerima buku teks SPBT. c. Mengesan buku-buku SPBT : i. Mengisi dan menyediakan borang SPBT tertentu mengikut bilangan salinan yang diperlukan dengan kerjasama guru tingkatan. d. Menerima buku dari pembekal. i. Memastikan bilangan dan jenis buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana yang tercatat dalam borang penghantaran. ii. Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku seperti mutu kertas yang digunakan, muka surat, kesilapan cetak, penjilidan dan sebagainya. iii. Memasukkan buku ke dalam buku stok SPBT sebelum diedarkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan. e. Memproses buku-buku teks. i. Mengecop semua buku teks yang diterima.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

dan

memungut

kembali

borang

SPBT

kepada/daripada semua pelajar dengan kerjasama guru

72

ii. Menulis bilangan siri bagi tiap-tiap buku. f. Mengedarkan buku SPBT kepada pelajar-pelajar dengan

kerjasama guru tingkatan i. Menyemak kembali senarai pelajar yang layak dan tidak layak menerima SPBT. ii. Mengedarkan buku-buku kepada pelajar yang layak melaliu guru tingkatan. iii. Menyediakan dan mengedarkan peraturan penggunaan buku SPBT. iv. Mengedaran borang G kepada guru tingkatan untuk dipenuhkan dalam dua salinan. v. Memungut satu salinan borang G untuk disemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya disimpan di dalam fail. g. Memungut kembali buku SPBT daripada pelajar-pelajar melalui guru tingkatan. i. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap pelajar memulangkan buku SPBT. ii. Menyerahkan kembali borang G kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh pelajar-pelajar yang memulangkan buku. iii. Menyemak bilangan buku yang dipulangkan supaya sama dengan bilangan buku diterima pada awal tahun. h. Menyimpan buku-buku SPBT ditempat yang dikhaskan ( BOSS) i. Mempastikan pelajar-pelajar menggantikan buku-buku yang

dihilangkan/dirosakkan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

73

j. Menyediakan senarai pelajar yang tidak mengembalikan buku teks SPBT atau tidak menggantikan/tidak membayar harga buku berdasarkan borang G. k. Memberitahu ibu bapa/penjaga.

9. JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN a. Menyediakan polisi berpandukan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa, bantuan pelajar dan yayasan. b. Menguruskan permohonan pelajar-pelajar untuk diluluskan. c. Menguruskan kes-kes rayuan permohonan. d. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah.

10.

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING a. menyediakan rancangan tahunan dalam hal bimbingan dan kerjaya. b. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah. c. Menentukan sebarang maklumat dari runding cara dirahsiakan dan hanya disampaikan kepada pengetua sahaja. d. Menghadiri kursus yang berkaitan dengan bimbingan dan kerjaya. e. Memrikan nasihat kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran dan peribadi. f. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

74

g. Menyebarkan maklumat tentang kerjaya dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. h. Menjemput pihak-pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi.

11.

JAWATANKUASA REKOD PELAJAR a. Mendaftarkan pelajar-pelajar baru ke dalam buku pendaftaran sekolah. b. Mengambil tindakan berhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar masuk atau berpindah. c. Menjaga keselamatan dan kekemasan buku pendaftaran. d. Memastikan semua maklumat yang perlu diisikan di dalam buku jadual kedatangan adalah benar, tepat dan kemaskini. e. Memastikan bulan. semua guru tiingkatan telah menutup dan menandatangani jadual kedatangan pada hari terakhir setiap

12.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH. a. Mencadangkan taman-taman yang sesuai (bertema) disekitar kawasan sekolah dan asrama. b. Membantu menyelia pembinaan hiasan yang dilakukan oleh pekerja. c. Memastikan pokok-pokok hiasan sentiasa dijaga dan melapor kepada pengurusan sekolah mana-mana taman atau pokok hiasan yang tidak sesuai lagi untuk diganti dan sebagainya. d. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan keceriaan dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

75 13. JAWATANKUASA KESELAMATAN

a. Memastikan peralatan keselamatan yang disediakan berfungsi dengan baik. b. Mengadakan latihan kebakaran dua kali setahun di sekolah dengan diselia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. c. Menentukan kereta diletakkan ditempat yang ditetapkan. d. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan ditempat yang sesuai. e. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan/pelan kebakaran kepada setiap kelas.

14.

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH. a. Menjalankan program/kempen kebersihan yang berterusan sepanjang tahun b. Mengedarkan risalah untuk meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada seluruh warga sekolah. c. Memastikan tempat berlangsungnya acara-acara tertentu dibersihkan apabila selesai sahaja acara tersebut dijalankan. d. Memastikan tong sampah yang mencukupi disediakan disekitar sekolah.

15.

JAWATANKUASA KANTIN a. Mengawasi segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian dipatuhi. b. Memaklumkan c. Memantau pekada pengurusan mutu kantin mengenai harga hari serta persekolahan,cuti dan perubahan-perubahannya. kebersihan, makanan, perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

antara

pihak

sekolah

dengan

pengurus

kantin

76

d. Menerima aduan dan pandangan daripada pelajar, guru dan staff sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya. e. Mengawasi kantin supaya tidak menjual barang larangan.

BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 1.0 JAWATAN KUASA KOKURIKULUM 1.1 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum di peringkat sekolah. 1.2 Menyelaras program tahunan setiap untuk kokurikulum. 1.3 Memastikan semua aktiviti kokurikulum berjalan dengan berterusan, lancar dan berkesan. 1.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 1.5 Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan perbelanjaan kokurikulum. 1.6 Menyelia rekod pengurusan kewangan gerak kerja kokurikulum dari segi pungutan dan perbelanjaan wang. 1.7 Membuat penilaian ke atas penglibatan dan pencapaian pelajar dalam penyertaan sesuatu aktiviti kokurikulum. 1.8 Mengawal pembekalan, penyimpanan dan penggunaan peralatan gerak kerja kokurikulum dengan penyelaras-penyelaras. 1.9 Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir datahun daripada penyelaras-penyelaras. 1.10 Memilih pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum untuk diberikan anugerah kecemerlangan kokurikulum.

2.0

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

77

2.1 Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum di sekolah. 2.2 Menyelaras, menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum sekolah. 2.3 Menentukan semua aktirviti kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun. 2.4 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti kokurikulum. 2.5 Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 2.6 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum 2.7 Mendapatkan kokurikulum. 2.8 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk disampaikan kepda pihak sekolah bagi tindakan yang selanjutnya. 2.9 Menyediakan mini mensyuarat jawatankuasa kokurikulum sekolah. 2.10 Menguruskan penilaian aktiviti kokurikulum. 2.11 Mengumpulkan kokurikulum. 2.12 Merancang kursus kokurikulum. 2.13 Merekodkan semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum. pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/ kelab/unit beruniform tentang cara-cara menggerakkan aktiviti maklumat dan menyimpan rekod aktiviti laporan tentang kegiatan setiap bidang

3.0

GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM 3.1 Mengadakan Mensyuarat Agung kelab/persatuan/unit beruniform pada minggu ke-3 bulan Januari untuk melantik AJK persatuan/kelab/unit beruniform berkenaan. 3.2 Mengadakan peraturan/perlembagaan. 3.3 Merancang kegiatan untuk satu tahun

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

78

3.4 Menyerahkan kokurikulum:

perkara-perkara

berikut

kepda

setiausaha

3.4.1 Perlembagaan persatuan/kelab/unit beruniform. 3.4.2 Senarai AJK. 3.4.3 Senarai nama ahli 3.4.4 Rancangan/aktiviti tahunan.
3.5 Memastikan setiap aktiviti berjalan lancar mengikut jadual. Guru

penasihat hendaklah menghadiri setiap perjumpaan. 3.6 Mengawal dan mengemaskini papan kenyataan 3.7 Bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam menyediakan laporan kegiatan mengikut format yang ditentukan selewat-lewatnya seminggu selepas setiapa kegiatan diadakan. 3.8 Mengiringi setiap rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya. 3.9 Memajukan kelab/persatauan dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai. 3.10 Sekiranya ada pungutan selain dari yuran persatuan/kelab, guru penasihat hendaklah menyerahkan penyata kewangan kepada penyelaras Gerakerja Kokurikulum pada akhir tahun. 3.11 Semua kegiatan lawatan anjuran persatuan/kelab hendaklah mendapat kebenaran pengetua. 3.12 Bertanggungjawab menyerahkan senarai nama pelajar yang menyertai kegiatan diluar kawasan sekolah kepada Penolong Kanan Kokurikulum dan HEM. 3.13 Bertanggungjawab menempah bas sekolah jika pengangkutan diperlukan.

4.0

PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

79

4.1 Memanggil dan mempengerusikan mensyuarat unit Gerakerja Kokurikulum sepenggal. 4.2 Menyediakan aggaran perbelanjaan setahun. 4.3 Jadual perjumpaan aktiviti hendaklah Gerakerja diserahkan Kokurikulum kepada untuk Setiausaha penyelarasan. 4.4 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan dengan sempurna. 4.5 Mengumpul laporan kegiatan setiap unit dan diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Gerakerja untuk rekod sekolah.
4.6 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian

masing-masing

sekurang-kurangnya

sekali

Jawatankuasa

Gerakerja Kokurikulum kepada guru-guru penasihat unit gerakerja kokurikulum lengkap diisi untuk diisi dan disahkan. Borang-borang dipungut dan diserahkan yang hendaklah kepada

setiausaha pengurusan maklumat pelajar. 4.7 Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit untuk diubahsuai jika perlu dan mengadakan mensyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan.

5.0 SETIAUSAHA SUKAN

5.1 Mengatur rancangan/jadual sukan sekolah dengan rancangan MSSD, MSSN dan MSSM sepanjang tahun. 5.2 Membahagikan pelajar-pelajar mengikut rumah sukan masingmasing. 5.3 Menetapkan ketua guru rumah dan guru-guru rumah. 5.4 Menyelaraskan kegiatan, latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat, gelanggang dan padang.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

80

5.5 Mengaturkan 5.6 Menyediakan berkenaan 5.7 Menyelaraskan

rancangan anggaran

lengkap

untuk

Kejohanan sukan

Olahraga tahun

Tahunan sekolah. perbelanjaan sekolah untuk

penyertaan

dalam

kegiatan-kegiatan

sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain. 5.8 Mengawal dan menjaga alat sukan agar berada dalam keadaan yang baik. 5.9 Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guru yang berkenaan. 5.10 Mengemaskinikan buku stok sukan. 5.11 Mengaturkan sekiranya perlu. 5.12 Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaannya. 5.13 Menyediakan laporan sukan tahunan. 5.14 Mencadangkan nama olahragawan sekolah. 5.15 Merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar-pelajar di dalam kegiatan sukan. 5.16 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah. pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah

6.0

KETUA GURU RUMAH 6.1 Menetapkan tugas guru-guru rumah. 6.2 Memastikan alat sukan mencukupi untuk permainan rumah, serta bertanggungjawab menjaga alat sukan dalam keadaan yang baik. 6.3 Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan sukan antara rumah kepada Setiusaha Sukan Sekolah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

81

6.4 Mencadangkan

ahli-ahli

rumah

yang

berpotensi

dan

layak

diserapkan ke pasukan sekolah.
6.5 Menagihkan pemain-pemain kepada jenis-jenis yang disediakan

setiap petang. 6.6 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan pada peringkat sekolah. 6.7 Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah. 6.8 Bekerjasama dengan Setiausah/Penyelaras Sukan Sekolah dalam segala hal berkenaan dengan peningkatan mutu sukan sekolah.

7.0

GURU SUKAN SEKOLAH 7.1 Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagi sekolah. 7.2 Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalam pasukan. 7.3 Membentuk, membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka. 7.4 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permaian itu. 7.5 Menentukan peralatan/gelanggang permainan yang selamat untuk digunakan 7.6 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasi pasukan. 7.7 Guru permainan sekolah menjadi pengerusi jawatankuasa permainan antara rumah bagi tiap-tiap jenis permainan. 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh ketua guru rumah.

8.0

GURU RUMAH
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

82

8.1 Mematuhi arahan ketua rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. 8.2 Bertangungjawab dalam membentuk pasukan rumah. 8.3 Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang telah ditetapkan. 8.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman dan ubatan yang mencukupi. 8.5 Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumah dan melaporkan kepda ketua guru rumah dan diserahkan kepada setiausaha sukan 8.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan-peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun untuk tindakan Setiausaha Sukan. 8.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua rumah untuk perhatian guru permainan pasukan sekolah. 8.8 Mengambil kedatangan pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan. 8.9 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti urmah dan diserahkan kepada ketua guru rumah pada penghujung tahun.

9.0

PENGURUS PASUKAN PERMAINAN 9.1 Bertanggungjawab sekolah. 9.2 Mengawasi perjalan latihan dan pertandingan pasukan masingmasing. 9.3 Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk pertandingan antara rumah. 9.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan ,pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

dalam

membentuk

pasukan

permainan

83

9.5 Menguruskan

pengangkutan

untuk

pasukan

sekolah

ke

pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat permainan. 9.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan pertandingan peringkat sekolah kepada setiausaha sukan. 9.7 Menyediakan pengurusan 9.8 Menilai anggaran bagi perbelanjaan dan untuk peralatan dan permainan pasukan menyerahkannya sesuatu pelajar kepada dan

setiausaha sukan. prestasi dalam setiap pertandingan dalam pelajar kepada berusaha untuk meningkatkan pencapaian. 9.9 Mencatatkan tahunan, Laporan penglibatan permainan berkenaan. setiausaha berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan penilaian ini kegiatan kokurikulum diserahkan hendaklah

jawatankuasa kokurikulum sekolah melalui setiausaha sukan. 9.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

10.0 GURU PENGIRING PERTANDINGAN 10.1 Bertanggungjawab dalam menentukan pasukan sekolah. 10.2 Mengawasi masing-masing. 10.3 Menentukan peraturan-peraturan pertandingan yang disertai. 10.4 Menentukan keperluan seperti pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi. 10.5 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat pertandingan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

perjalanan

latihan

dan

pertandingan

pasukan

84

10.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah kepada setiausaha sukan. 10.7 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan dan pengurusan pasukan dan menyerahkan kepada setiausaha kokurikulum. 10.8 Menilai prestasi pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan pencapaian.
10.9 Mencatatkan penglibatan setiap pelajar dalam pertandingan

berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa kokurikulum sekolah

11.0 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH. 11.1 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah. 11.2 Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lainlain aspek majalah sekolah. 11.3 Menentukan mutu dan bentuk majalah sekolah. 11.4 Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga majalah sekolah diterbit dan diedarkan. 11.5 Menyediakan anggaran perbelanjaan
11.6 Menentukan pencetak majalah.

11.7 Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta mendapatkan tertentu. 11.8 Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti atau kegiatan sekolah dan artikel-artikel untuk dimuatkan di dalam majalah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

kata-kata

aluan

majalah

daripada

individu

85

11.9 Mendapatkan seberapa banyak iklan dan penajaan sebagai satu sumber kewangan. 11.10 11.11 Mrngumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai Mengurus penghantaran bahan pencetakan kepada pihak untuk dimuatkan dalam majalah. pencetak dan bertanggungjawab menyemah kandungannya dari segi format bahasa dan isi sehingga sempurna. 11.12 11.13 11.14 Membuat ‘dummy’ dan ‘proof reading’ Membuat pelancaran majalah. Menguruskan penghantaran majalah kepada pelajar, guru,

pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu.

12.0 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1 Tugas jawatankuasa koperasi: 12.1.1 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya.
12.1.2 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali.

12.1.3 12.1.4 12.1.5

Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang telah Memastikan urusan jual beli dijalankan dengan baik Memasikan buku stok sentiasa kemaskini.

ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi. dan betul.
12.1.6 Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi

sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum Mesyuarat Agung. 12.1.7 Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.
12.2 Tugas Setiausaha Koperasi: 12.2.1 Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

86 12.2.2 Menyediakan dan menyampaikan semua laporan serta

dokumen untuk pertimbangan mesyuarat. 12.2.3 12.2.4 Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan Menentukan tarikh, masa dan tempat mensyuarat dan mengedarkan diadakan agenda kepada mesyuarat ahli dan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan. dengan persetujuan pengerusi.
12.2.5 Menyediakan

sebelum 12.2.6

mesyuarat

menyediakan bahan keperluan untuk mensyuarat. Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan.
12.2.7 Memastikan daftar keahlian ahli ketika mesyuarat dan

menulis minit mensyuarat untuk edaran seterusnya. 12.2.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa.

12.3 Tugas Bendahari Koperasi: 12.3.1 12.3.2 12.3.3 satu 12.3.4 Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke Memastikan wang tunai dalam tangan pada satumasa tidak melebihi RM 200.00 ( atau yang membuat pembayaran mengikut arahan lembaga. dalam bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan.

ditetapkan oleh Lembaga). Menyediakan resit, baucer dan dokumen untuk
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

bayaran dan menyimpannya dengan baik.

87

12.3.5

Mengemaskini semua buku akaun koperasi supaya

dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik. 12.3.6 Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. 12.3.7 Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan. 12.4 Tugas Juruaudit Dalam Koperasi 12.4.1 12.4.2 Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan. Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan

hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Lembaga Pengarah Koperasi.
12.4.3 Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful