KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA DEFINISI Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ) ialah kaedah yang menggabungkan proses

mengajar mengenal bunyi huruf dengan membina dan membaca perkataan serta dapat membaca frasa atau ayat. Selain itu, kaedah ini merupakan satu alternatif kepada kaedah abjad atau fonik dan kaedah seluruh perkataan. Kaedah ini merupakan kaedah yang mudah dan berkesan untuk memulih murid yang tidak boleh atau lemah membaca.

TUJUAN Kaedah ini dibuat untuk mengajar kanak-kanak 2M iaitu membaca dan menulis berkenaan aktiviti mengenal bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. Selain itu, kaedah ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak mengenal suku kata dan seterusnya membina dan membaca perkataan, frasa atau ayat.

PRINSIP KGBK berasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang tidak terdapat dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab atau Bahasa Cina. Kaedah ini mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik. Contohnya, setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e, yang mempunyai dua bunyi. Misalnya, huruf a bunyinya ‘aa’, huruf b bunyinya ‘bh’, c bunyinya ‘ch’, d bunyinya ‘dh’ dan sebagainya. Hanya huruf e yang ‘mempunyai dua bunyi iaitu e taling seperti dalam perkataan ‘emak’, ‘enam’ dan e pepet seperti dalam perkataan ‘ekor’ dan ‘elok’. Selain itu, dalam prinsip KGBK digunakan kerana suku kata Bahasa Melayu jelas, misalnya ‘batu’, ‘kaki, kaki, ‘makan’ dan sebagainya. Tatabahasa melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa inggeris dan Bahasa Arab. Misalnya, dalam Bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender seperti lelaki atau perempuan bagi menyatakan banyak serta menyatakan perbezaan waktu seperti yang terdapat dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak boleh dibuat dengan menggabungkan pengajaran bunyi asas iaitu fonem beberapa huruf vokal ‘a i u’ dan bunyi satu atau dua huruf konsonan, misalnya bunyi ‘b’ untuk membentuk bunyi

cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘cuba’ dan ‘bucu’. membaca perkataan mudah ‘baba. Perkembangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat secara sistematik berturutan (sequential) berkembang. y. b. seperti dalam kaedah seluruh perkataan. Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu‘ dan ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. bibi. ubi. setelah murid belajar membaca ‘b dan ba bi bu’ dan perkataan-perkataan daripada suku kata ini seperti ‘ibu baba. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu memberi makna dan berguna. Jika dicantum pula dengan suku kata ‘ba bi bu’yang dipelajari sebelumnya. kaedah ini juga merupakan kaedah yang digunakan untuk membaca perkataan yang bermakna serentak dalam suatu pelajaran. abu buka buku’. Berdasarkan kaedah ini murid tidak perlu diajar ‘mengecam seluruh perkataan’ iaitu pandang dan sebut perkataan serta menghafal bentuknya. baca. Seterusnya. Proses ini mengambil masa yang panjang iaitu selama dua hingga tiga bulan di sesetengah sekolah. Selain itu. bunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi perkataan dan dibaca. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo. ubi abu’. murid diberikan asas kemahiran untuk mengesan sesuatu perkataan dengan melihat bunyi huruf dan suku katanya sekiranyan tidak tahu membaca. bubu. kemudian ‘cerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. bunyi turut digabungkan dengan terus membentuk perkataan dan membacanya kita sudah menggunakan kaedah yang dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ). Dalam KGBK kanak-kanak terus ‘membina’ dan ‘membaca perkataan’ berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pelajaran itu. . Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. murid boleh membina dan membaca perkataan dan ayat seperti ‘buku abu. Berdasarkan kaedah ini. di mana pelajaran yang lalu terus diguna untuk belajar membaca pelajaran yang baru.ibu. ca ci cu ce ce co. c sampai x. Kaedah ini dinamakan KGBK kerana dalam satu set pengajaran dan pembelajaran.suku kata ‘ba bi. abu dan frasa seperti ‘bubu baba’ ibu abu yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Misalnya. Apabila kedua-dua bahagian ini digabungkan. z seperti dalam kaedah abjad atau fonik. dan sebagainya’ yang mengambil masa sebulan sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. murid boleh disambung berikutnya untuk belajar bunyi konsonan ‘k’ pula membentuk dan membunyikan suku kata ‘ka ki ku’ dan terus membaca perkataan atau frasa ‘kuku kaki aki’. Hal ini penting untuk memberi kemahiran atau kecekapan mereka membaca sendiri perkataan baru.

Kaedah didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. Utusan Publications.1982. Seterusnya. Kemudian suku kata ca ci cu dan perkataan kvkv seperti ‘caca cucu cuci aci acu’ dibina. mem seperti ‘berjalan’. Semua langkah di atas dibuat dalam satu atau dua pelajaran saja.Fasa pertama kanak-kanak menguasai membina dan membaca perkataan suku kata terbuka. perkataan seperti baca bucu cuba dibina. murid diajar untuk membina rangkai kata atau ayat. Kemudian. Akhir sekali. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. babu baba dan menulis serta menyalin apa yang mereka baca berdasarkan huruf. suku kata dan perkataan. murid diperkenalkan dengan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. Pada permulaannya. Fajar . Fasa berikutnya murid belajar jenis-jenis perkataan suku katanya diftong (seperti sungai. ibu cuci ubi. Bagi pelajaran berikutnya. murid menyalin apa yang dibaca berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. seperti ‘ibu abu. dan cara menulisnya. Seterusnya frasa atau ayat seperti cucu aci. pulau) dan imbuhan seperti ber me. ‘bu kit’ atau kvk+kv) seperti ‘lam pu’ ‘lembu’ dan sebagainya. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. Murid juga diajar untuk membina perkataan dari suku kata (kv + kv). seperti ‘baba bibi bubu babu. pada fasa kedua membina perkataan suku kata tertutup (kv +kvk seperti ‘ka sut’. ‘memberi’. Setelah itu. dan sebagainya dibina. LANGKAH-LANGKAH ASAS DALAM PENGAJARAN MEMBACA DAN MENULIS KGBK. ibu’. Hal ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dengan membina dan ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca. murid diperkenalkan bunyi vokal mudah a i u. murid diminta mengulang pelajaran unit yang lalu dan huruf konsonan baru. melawan’ dan sebagainya. Murid juga terus membaca ayat mudah dalam sesuatu pelajaran itu. Dengan menggunakan suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu. iaitu murid menulis apa yang dibaca. membentuk suku kata terbuka (kv) darinya. Seterusnya. misalnya ‘c’diperkenalkan. dan Mudah Membaca Bahasa Melayu. Pendekatan ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran membaca dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). frasa atau ayat bermakna. Pada akhir setiap pelajaran kanak-kanak ‘boleh’ membaca ‘perkataan’.

Ibu bapa juga percaya anak-anak hendaklah diajar a b c dahulu sebelum boleh diajar membaca. 1990. dan buku Bahasa Malaysia. supaya mereka mudah membaca. murid perlu belajar dahulu nama huruf dan bunyi semua huruf a b c…sampai …x y z sebelum mereka diajar membaca perkataan. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) digubal secara sistematik untuk mengajar kanak-kanak 2M. beserta Panduan Guru. atau menyanyi semasa mengajar 2M. murid itu tidak boleh diajar membaca Bahasa Melayu. iaitu mengenal huruf abjad a. z dahulu sebelum membaca. Ini menyusahkan dan melambatkan kebolehan kanak-kanak membaca . Pendekatan KGBK menyatakan bahawa tidak perlu dipisahkan ‘sequence’ antara mengenal ‘bunyihuruf’ dengan membina-dan-membaca ‘perkataan’. Ramai guru masih percaya kuat bahawa kalau murid ‘tidak kenal huruf abjad. ada kaedah dan teknik tertentu khusus untuk mengajar kanak-kanak ’membaca dan menulis’ pada peringkat permulaan. Guru tentu sekali harus mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. untuk pra sekolah. Kemahiran murid mendengar dan bertutur terselit secara informal semasa guru dan murid. frasa atau ayat. Walau pun terdapat pendekatan gabung jalin sebagai ‘pendekatan am’ untuk mengajar bahasa. Maka kadang-kadang timbul konflik di antara guru tadika yang mengajar kanak-kanak membaca mengguna KGBK (dan kanak-kanak itu boleh membaca ). y. b. supaya murid seronok belajar. Guru hendaklah juga selang selikan aktiviti pengajaran membaca dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. ‘pendekatan seluruh perkataan’. iaitu mendengar dan bertutur. Pendekatan KGBK ini juga tidak memulakan pengajaran membaca dengan memperkenalkan ‘perkataan’ (whole word) dahulu dan kemudian ‘mencerakinkannya’ menjadi suku kata dan ‘bunyi’ setiap huruf. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti. Begitu juga guru yang mengajar Bahasa Inggeris. siri Genius. Dalam pengajaran 2M kita perlu juga mengajar kemahiran berbahasa lain. c sehingga x. Kepercayaan ini didasarkan kepada pengalaman mereka diajar dan belajar membaca di zaman kanak-kanak dahulu. . Fajar Bakti. mendengar dan bercakap. Guru hendaklah membina keempat-empat kemahiran berbahasa ini. Pendekatan ‘gabungan’ dan susunan bahan secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam ‘pendekatan abjad/fonik’. murid dan murid berbual. tetapi ibu bapa masih tidak puas hati dan mahu anak mereka diajar a b c Sampai x y z mengikut susunan dalam abjad.Bakti. atau ‘pendekatan eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar Bahasa Inggeris. Dalam kaedah abajd / fonik. Ini juga melambatkan dan menyusahkan setengah murid dan mereka akan tercicir. 2003.

Ia digubal atas keistimewaan yang terdapat dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. dan tertanam tabiat dan minat membaca. Selain itu. Hal ini kerana. Kaedah ini merupakan bahasa tulen bagi masyarakat Amerika. Jika ini berlaku. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk ‘pendidikan sepanjang hayat’. Setelah asas awal membaca dikuasai oleh murid. diperbualkan ditulis. KAEDAH-KAEDAH LAIN DALAM PENGAJARAN PERTUTURAN Kaedah-kaedah lain yang terdapat dalam pengajaran pertuturan ialah Kod Tangan Bahasa Melayu. bentuk-bentuk yang dilambangkan (kiu) ditentukan pada kawasan dimana bentuk tangan menentukan bunyi-bunyian tangan. maka fasa seterusnya ialah murid diberi dorongan dan peluang membaca berbagai bahan bacaan: cerita. Pertuturan kiu mengunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian . dan murid boleh membaca sendiri ayat dan cerita mudah. Misalnya 8 bentuk . di mana sistem ejaannya fonemik dan sistematik. Penggunaan ASL di Malaysia kini agak ketinggalan berbanding ASL di Amerika yang telah mengalami pelbagai perubahan. dan buku pilihan. suku katanya jelas. Kaedah kedua yang boleh digunakan untuk mengajar pertuturan ialah menggunakan America Sign Language (ASL) terutamanya dalam pengajaran Bahasa Inggeris. dan kanak-kanak terus membaca perkataan. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan murid mulabelajar membaca.Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) menyatakan bahawa kita boleh menggabungkan proses mengajar ‘mengenal bunyi-huruf’ dengan ‘membina-dan-membaca perkataan’ dalam satu atau dua pelajaran. puisi. Kod Tangan Bahasa Melayu ini bukan Bahasa Malaysia Isyarat Tangan (Malay Sign Language). kewujudan persamaan isyarat tidak bermakna BIM menggunakan ASL. supaya mereka terus membaca sendiri. dan tatabahasanya yang mudah berbanding dengan sistem ejaan yang celaru dan tatabahasa yang lebih kompleks dalam Bahasa Inggeris. Kod Tangan Bahasa Melayu ini diadakan menurut asas-asas dan tatabahasa serta prinsip-prinsip Bahasa Malaysia sebagaimana yang didengar. Kaedah ini merupakan isyarat tangan yang digunakan oleh golongan pekak dan bisu sebagai bahasa komunikasi. walau bagaimanapun. Kaedah ketiga yang memberikan manfaat dalam pengajaran pertuturan ialah Pertuturan Kiu ini khas sedikit kerana pertuturan kiu ini menggunakan isyarat tangan untuk membolehkan golongan pekak untuk bercakap. ASL Pernah digunakan oleh orang pekak Malaysia sebelum kewujudan BIM sebagai bahasa komunikasi. frasa atau ayat. dibaca dan difahami oleh rakyat Malaysia.

mimik muka. mimik muka.tangan membentuk huruf konsonan dan 4 bentuk tangan membentuk huruf vokal. Seterusnya. Akhir sekali ialah pengajaran pertuturan menggunakan kaedah mimik muka. pertuturan dan sebagainya digunakan dalam komunikasi seluruh. Kaedah pengejaan jari ini digunakan untuk mengeja kata nama khas sebelum diisyaratkan . Digunakan dalam pendidikan kanak-kanak pekak. pertuturan kiu menggunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian. lakonan. Menurut Abdullah (1997 ). . bacaan bibir. ejaan jari. Kaedah ini juga boleh digunakan bagi yang tidak mahir menggunakan bahasa isyarat. membaca dan menulis. Walau bagaimanapun. menggunakan keseluruhan bahasa iaitu gerakan isyarat. bahasa isyarat. Kaedah keempat ialah pengajaran pertuturan melalui pengejaan jari. Kaedah ini digunakan untuk mengeja huruf-huruf abjad dengan menggunakan pelbagai posisi jari dan tangan. petuturan. kaedah ini seringkali menyukarkan dan lambat untuk difahami kerana memerlukan tahap penumpuan yang tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful