Wednesday

ENGLISH

Nov.2, 2011
I.

MATH A. Visualizes multiplication of decimals using models. B. Multiplies tenths by another tenths.

I. Identify possible causes to a given effect in situations heard. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II. Identifying Possible Causes to a Given Effect Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p.21, Fun in English ( R ) p.119-120 III. A. 1. Spelling 2. Review on answering why questions. 3. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. Give the standards in listening B. 1. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board. Underline the exact answer to the question. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4. How do you identify causes to a given effect? 5. Practice Exercises a. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. (Teacher reads the sentences) b. Group the pupils into three. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it. IV. Identify the possible cause to the given effect. 1. Cause: a. Since Kate loved the outdoors b. Since Kate loved to play c. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened.

II. Comprehension of Multiplication of Decimals Reference: Materials: Value Infused: III. Pre-activity 1. Drill Perform the indicated operation. a. 0.4 + 0.5 c. 3.6 + 0.8 2. Review 1) A Grade 6 boy buys the following one Sunday at National Book Store: a pencil for P 1.25, a ballpen for P 4.25 and intermediate paper for P 15.00. If he gives a P 50 – bill, how much will he receive from the cashier after paying all? 3. Motivation Class, I have 3 sticks of 0.5 ft long each on the table. If you connect them together, how long will the stick be? What operation(s) can be used to get the answer? B. Activity Proper 1. Presentation a. Ask two pupils to come forward and tell them to verify the length of each stick using a foot rule found on the table. b. Call another pair of volunteers to find the total length of the 3 pieces of stick using the ruler. c. Allow the volunteers to list down these data on the board until they get their answer: b. 0.3 + 0.6 d. 2.4 - 0.9 PELC J.1.1, 1.2 Flashcards, pieces of sticks, ruler Accuracy

0.5 ft. 0.5 ft. + 0.5 ft. 1.5 ft.

0.5 ft 0.5 ft 0.5 ft

d. Call another volunteer and ask if he can get the total length of the 3 sticks using another method. e. The volunteer may hold the 3 sticks and illustrate/show to the class that they have same lengths. Since their lengths are the same, he told them that by multiplying 0.5 ft by 3, result will be the same. Thus, 3 x 0.5 ft. = 1.5 ft. IV. Multiply 0.7 by 0.9 Rewrite the vertical form: 0.7 x 0.9 63 Ask the pupils to count the number of digits with decimal point, then ask a volunteer to put the correct decimal point on the answer which is 0.63. V. 2. Generalization Remember the following facts: a. Multiplication is a repeated addition. b. To multiply tenths by another tenths, the product is in the hundredths place. C. Application factors in

b. Multiply each of the following decimal numbers: 1) 0.4 x 0.2 2) 0.7 x 0.4

5) 0.6 x 0.4

6) 0.8 x 0.3

1. List 5 items which can be measured in centimeters. 2. Multiply: a) 0.8 x 0.5 2) 0.4 x 0.9

3. Express as a multiplication sentence: a) b) 0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5

Cut strips of paper with lengths: 0.4 ft., 0.7 ft., 0.9 ft.

EP I. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin

a. Using a ruler, give the measure of the following in cm:

1) c)

2)

II. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan - Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. III. A. 1. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon.

2. Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. 3. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. 1. Pangkatin ang mga bata. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. 2. Pag-uulat ng bawat pangkat. 3. Pagtalakay - Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? - Sinususnod ba ninyo ang mga ito? - Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. ____ 1. Tumtulong sa paglilinis ng paligid. ____ 2. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. ____ 3. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 4. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. ____ 5. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. V. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay.

anong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. 1. Ipapanood ang isang video ng brass band. Isaisahin ang mga instrumentong brass. 2. Ipakita ang mga larawan ng tuba, trumpeta, trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. 3. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. 4. Paglalahat Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV a. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog. b. Kilalanin ang ss. na instrumentong brass.

V. EPP

I.

LAYUNIN: A. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. B. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan C. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak.

MSEP I. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) - Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. Instrumento ng Banda (Brass Band) III. A. 1. Tuwing fiesta sa inyong barangay, ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? AnuA.

Kusang Loob sa Paggawa

II. NILALAMAN: Paksang Aralin: - Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan - Banghay ng talatakdaan ng mga gawain

B. bulletinboard. PELC 2. ate.5 p. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina b. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? c. Panimulang Gawain: 1. Kagamitan: Tsart. ate Mag-anak Inay.2. gayundin kung Sabado. Ate Kuya. 2. (Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya. Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? Inay Mag-anak B. Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain. inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya. b. kuya Mag-anak C. banghay ng talatakdaan ORAS C. Sanggunian: BEC. Panlinang na Gawain: 1.2.58 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 9:30 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke Paglilinis ng bahay.2. “Brainstorming” sa nakatalang gawain. Pangwakas na Gawain: . 2. pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga SINO ANG GAGANAP Itay.2. Paglalahad: a. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw. Balik Aral: a. ate 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate. bakuran. kuya Mag-anak Ate. Ina Mag-anak Mag-anak Ate III. Pamamaraan: A. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap. oras at kung sino ang gaganap) 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Mag-anak Inay. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain.2. (Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain. Linggo o kung mayroong okasyon.

ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 2. Pamamalantsa KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. V. Paksang Aralin: A. B. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. Pagluluto 2. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan. 3. Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Paguugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan 1. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan C. III.1. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya II. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. Paglalahat: Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya. MGA GAWAIN 1. I. BEC V 2. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. Pag-aayos ng higaan 9. Paglinis ng tahanan 5. pagsisilig ng halaman 6. Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) 3. Pag-aalmusal 10. FILIPINO Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. Pamamalengke 3. Pagtatapon ng basura 7. Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta . AMA INA ATE KUYA Pamamaraan: 1.

) mga sentro ng pamilihan.) B. . Sa kasalukuyan.”) 2. Ipalarawan ang kanilang nakita.7 bilyon. Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF). Ang Estados Unidos. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025.2 biyong mamamayan. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain. iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1. Sa kabilang dako. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1. ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. bigas at trigo. Tinatayang sa taong 2000. Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig.na ba sila sa lugar ng mga iskwaters. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. aabot na ito sa 6.8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996. Noong 1996. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon.) 3. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap. May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao. Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig.8 bilyon. umaabot na sa 5.2 bilyon hanggang 2025. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. Palawakin ang aquaculture upang mahirap dukha salat naghihikahos (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita. Ang dahilan ay ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan.

Pagtataya A. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa . Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4. Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain. Tingnan ang sumusunod na tsart D. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2. Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3.) G.makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig. F.) Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin. IV. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? E.) taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. Pagtatalakay Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Batay sa ipinakikita sa grap. ikalawa at ikatlong pangkat. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog. Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo.

II. 4. Comprehension checkup  Why was the sea named Dead sea?  Why is the Dead Sea very dense?  What will you do to preserve water resources? 3. Since Kate loved the outdoors e. A. Give the standards in listening B. Anong mga buwan ito? 4. 1. Identifying Possible Causes to a Given Effect . 8.21. 3. 2011 Writing Possible Causes to Given Effects PELC 7 Listening p. 2. Expresses the ratio of two numbers by using either colon ( : ) or a fraction. 2011 The same lesson plan as of yesterday. Since Kate loved to take a bath Effect: She is going to take a fishing trip V. 2011 I. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2. MATH Nov. Since Kate loved to play f. Listen to a news report and be able to get the cause why such thing happened. Write some possible causes to given effects Preserving the water resources II.1. 1. Review on answering why questions. Ask: What do you call the underlined phrases? What does the underlined phrases state? 4.1 1. Have you heard a about the Dead Sea? Do you know where it is found? 4. Underline the exact answer to the question. OBJECTIVES: 1. Friday District Meet Monday Holiday Nov. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Thursday Nov. 2. Fun in English ( R ) p. Listening activity: “Why is there no life in the Dead Sea?” 2. (Teacher reads the sentences) b. Group the pupils into three. 3. Spelling 2. 2011 Tuesday ENGLISH Nov. SUBJECT MATTER: Comprehension of Ratio Reference: PELC F. Visualizes the ratio of two given sets of objects. Listen to the sentences and write the possible causes to the given effects. 7. Give each group a situation and let them finish it by giving possible causes to it. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. How do you identify causes to a given effect? 5. Let the pupils give the complete answer and write the pupils answers on the board.119-120 III. Cause: d.Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e Series1 Buwan 1. Lessons were not accomplished due to poor attendance.2 I. Identify possible causes to a given effect in situations heard. Identify the possible cause to the given effect. IV. Practice Exercises a. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3.

suppose in a basketball game. 8 24 4. a. It won 20 games and lost 5 games. Generalization What is a ratio? A ratio is a pair of numbers that compares two quantities in the same unit by division. Activity Proper 1. flowers and vases. 4. Application Express each of the following as ratio in fraction form (Answers should be in lowest term). 5 25 2. Presentation Present these to the class: following c. Motivation Show to the class 8 roses and 4 vases. 2. Can you distribute the roses equally among the vases?(Let the pupils show the distribution of roses) IV. 1. a. 10 months to a year 3. 3. How will you write it in symbol? Is there another way of writing it? (expected answer is 20:5 or 20 5 c. Can you represent your answer in symbol? f.Materials: Flash cards. 3. 8 bottles to dozen of bottles 3. PROCEDURES: A. Drill Change each of the fractions to lowest term: 1. 5. 3 teachers to 60 pupils 6 books to 12 pupils 3 candies to P2 8 meters to 12 meters 40 min. Pre-Activities 1. 10 20 2. or any pair of objects Value Infused: Working well with others III. 48 bottles to 2 cases 20 days to 1 month 6 red balls to 10 blue balls EVALUATION . What do you call such relationship? g. 1. 3. Review Convert each of the following to fractions: 1. e. 4. Describe the relation between the numbers of roses to the number of vases. Then call a volunteer to arrange these 8 roses to the 4 vases. 20 minutes to an hour 2. Can you express your answer in lowest term? 2. 5. Call 1 or 2 more pupils and ask what they have observed. (expected ans: 20 games won to 5 games lost) b. Compare the number of games won to the number of games lost. B. 5 rows to 8 columns 5 liters of gasoline to 45 kms. 2. C. How many roses does each vase contain? d. How many roses do we have? How many vases? b. What is a ratio? Consider another example. a team played 25 games. to 60 min. 9 72 Express each of the following as ratio using color: Focus your attention to roses and vases.

3. Instrumento ng Banda (Brass Band) III. Ipakita ang mga larawan ng tuba. B. Paglalahat . Illustrate 4 cubes. There are _____ legs and ______ tables. 2. Write a ratio for each of the following in fraction form and using colon. ____ 5. 3. Bqalik-aral sa mga pagpapahalaga sa buwan ng Oktubre. Sabihin sa bawat grupo na itala ang mga patakaran ng paaralan na may kinalaman sa mga kaayusan ng mga mag-aaral at ng paaralan. May mga tuntunin ba o patakaran na ipinatutupad sa ating paaralan? B. Isaisahin ang mga instrumentong brass. Iparinig ang tunog ng bawat instrumento. A. 3. Tuwing fiesta sa inyong barangay. Pag-uulat ng bawat pangkat. 1. Nakasusunod sa mga patakaran ng paaralan at natutulungan ang iba sa pagsunod nito Pagiging masunurin II. Did you get the same ratio? Justify your answer. Igawa ito ng tseklist at lagyan ng tsek ang waatong hanay. ____ 4.Sinususnod ba ninyo ang mga ito? . 2. Ano ang magagawa mo upang ang lahat ay makasunod sa patakarang ito? IV. V. ____ 1.Tumutulong ba kayo upang makasunod din ang iba sa mga patakaang ito? Bakit dapat itong gawin? 4. Ipinatutupad sa ating paaralan ngayon ang paghihiwalay ng mga basura. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan . Look at the tables at the right and answer the following questions: 1. 4. Pagbabahaginan ng mga bata sa nagdaang isang linggong bakasyon. EP I. Pangkatin ang mga bata. ____ 3. Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) . trombone at French horn at hayaan ang mga batang kilalanin ang mga ito. ____ 2. Tumtulong sa paglilinis ng paligid.Anu-ano ang mga patakaran n gating paaralan upang mapanatiling maayos ang kapaligiran? .Nakikilala ang iba’t ibang instrumentong ginagamit sa banda at nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha nito Pagpapahalaga sa mga instrument ng banda II. 2. 1. b. 3. 1. Write the ratio of the number of faces to the number of cubes? c. 15 hours to 1 day V. A. 50 dm to 6 meters 3. Lagyan ng √ kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagsunod sa mga patakaran ng paaralan at x kung hindi. Itala ang mga patakaran ng ating paaralan. Pagsabihan ng maayos ang mga kamag-aral na hindi sumusunod sa mga patakaran ng paaralan. 1. Pagtalakay . III. 1. Write the ratio of 4 cubes to the total number of corners. 2.Pagsunod sa mga Patakaran ng paaralan at pagtulong sa Iba sa Pagsunod nito. based on these cubes answer the following: a. ASSIGNMENT 1. Sundin ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. MSEP I. Hinahayaan ang iba na huwag sumunod sa mga patakaran ng paaralan. Ipapanood ang isang video ng brass band. If there are 4 tables. trumpeta. We can write this ratio as _____ or ______. Hinihintay ang mga dyanitor na maglinis ng tapat ng silid-aralan. the ratio of legs to tables is ____ or _____.A. ano ang inyong inaabangan at nais na makita o mapanood? Anuanong instrument ng banda ng musiko ang nakikita at nakikilala ninyo? B. 20 boys to 25 girls 2.

2.Paggawa ng talatakdaan ng mga gawain sa tahanan . (Isulat sa tapat ng bawat gawain kung sino ang karaniwang gumaganap at oras ng pagganap) Suriin ang talaan at bubuo ng konseptong kung anu-ano ang mga salik na dapat tandaan sa paggawa ng taltakdaan ng gawain. 1. Paglalahad: “Brainstorming” sa nakatalang gawain.2. Panlinang na Gawain: 1. Kusang Loob sa Paggawa II. Kilalanin ang ss. d. Muling iparinig ang mga tunog ng instrumento.2. banghay ng talatakdaan C. Kagamitan: Tsart. pagtalakayan kung sino ang gumaganap ng bawat tungkulin at pananagutan at oras ng pagganap.Anu-ano ang mga instrumento ng banda (brass instrument)? IV c. PELC 2. Sanggunian: BEC.2. 2. Paksang Aralin: . gayundin kung Sabado. Sinu-sino ang dapat gumanap sa mga tahanan? Ano ang madarama pagkatapos makapag-ayos ng tahanan? 2. Panimulang Gawain: Balik Aral: Inay . 2. (Halimbawa ng taltakdaan ng isang mag-anak ara sa araw ng Linggo ) (Ang mga mag-aaral ang magpupuno ng mga gawain.Banghay ng talatakdaan ng mga gawain B. bulletinboard. Nahihinuha ang maaring mangyari kung susundin o hindi ang talatakdaan ng mga gawain ng mga mag-anak. (Itala ang mga gawain sa pisara) Pagusapan din ang ginagawa ng ibang kasapi ng pamilya. Pag-uulat ng ginawang pag-aayos sa silid kainan at mga kasangkapan sa kusina 2. Pagganyak: Pag-uusap tungkol sa mga gawaing ginagampananng mga mag-aaral sa arawaraw. Nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain ng mag-anak para sa isang araw. Ina Mag-anak Mag-anak Ate V. Pamamaraan: 1. A. na instrumentong brass.58 III. oras at kung sino ang gaganap) ORAS 5:30 – 5:45 6:00 – 7:00 7:00 – 7:30 7:30 – 8:00 8:00 – 9:00 GAWAIN Pag-ayos ng kamang hinigaan Pagsimba ng maganak Pag-aalmusal Pagliligpit at paghuhugas ng pinggan Pamamalengke SINO ANG GAGANAP Itay. Linggo o kung mayroong okasyon. Bakit kailangan maging maayos at maganda ang ating tahanan? 3. Ipatukoy sa mga bata ang nadinig na tunog. 2. a.5 p.2. Nakasusunod sa talatakdaan ng mga gawain at sa panuntunan/ pangkaligtasan c. b. EPP I. Paggawa ng mga mag-aaral ng huwarang talatakdaan ng mga gawain.

inay Mag-anak Pag-aayos ng sirang Tatay o Ama kagamitan Malayang oras Mag-anak Paghahanda at pagluluto ng hapunan Paghahain Paghahapunan Pagliligpit ng pinagkainan Pamamahinga att paghahanda sa pagtulog (Panonood ng TV) Kuya.9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 10:00 – 11:30 Paglilinis ng bahay. Pag-aayos ng higaan 9. Pag-aalaga ng bunsong kapatid 4. Susundin ng mga bata ang pormat na ginawa at pinagtatakayan IV. kuya Mag-anak 3. ano ang mangyayari? Anong kaugalian ang dapat isaloob sa paggawa at pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain? 5. Pagluluto 2. kuya Mag-anak Ate. Pamamalantsa AMA INA ATE KUYA 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 1:00 1:00 – 1:30 1:30 – 4:00 4:00 – 5:00 5:00 – 6:00 6:00 – 6:30 6:30 – 7:00 7:00 – 8:00 8:00 – 9:00 Ate. ate Ang pagsunod sa talatakdaan ng mga gawain ay nakabubuti sa samahan ng isang pamilya. Paglalahat: V. Dapat isaalng-alang ang kakayahan ng bawat isa o kasapi ng pamilya sa panahong iniukol sa mga gawain. KASUNDUAN: Gumawa ng isang talatakdaan ng gawain para sa isang okasyon tulad ng pista sa inyong bayan o kaya ay sa kaarawan mo. Ate Kuya. pag didilig ng halaman Malayang Oras Paghahanda. Paglinis ng tahanan 5. Nagiging maayos ang pagsasamahan at pagsusunuran. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek ( /) ang mga gawain na nauukol para sa bawat kasapi ng pamilya MGA GAWAIN 1. Pagtatapon ng basura 7. Pangwakas na Gawain: 4. 6. ate Mag-anak Inay. Pagsusuri: Bakit kailangang gumawa ng taltakdaan ng mga gawain sa tahanan? Sa palagay ninyo nakabubuti ba ito sa isang pamilya? Kung hindi ninyo magagampanan ang tungkulin ng bawat isa. . pagsisilig ng halaman 6. ate. Hlimbawa: Araw ng Sabado o araw ng Lunes na may pasok sa paaralan. pagluluto ng pagkaing pananghalian Paghahain ng hapag kainan Pagkain ng tanghalian Pagliligpit at paglilinis ng pinagkanan Pamamahinga Mag-anak Mag-anak Inay. Paglalapat: Paggawa ngmga mag-aaral ng kanikanilang talatakdaan sa isang araw. bakuran. Pagkukumpuni ng sirang kagamitan 8. Pag-aalmusal 10. Pamamalengke 3.

Noong 1996.) 3.2 bilyon hanggang 2025.”) 2.8 bilyon ang kabuuang populasyon ng daigdig taong 1996.8 bilyon.) Taon Se… 1 2 Populasyon 3 Talakayin: Napansin ba ninyong laging nagsisikip ang mga lansangan sa dami ng tao? Gayundin ang mga sasakyang pampasahero. Sa kabilang dako.) C. aabot na ito sa 6. Pagpapalawak ng Bokabularyo (Itanong sa mga mag-aaral ang mga salitang naiuugnay nila sa salitang dukha.1 bilyon at sa taong 2025 ay 6. paaralan at simbahan? Hindi lamang sa Metro Manila nagaganap ang di-mapigil na pagdami ng tao kundi maging sa mga lalawigan din. Sa kasalukuyan. ang mga bansang umuunlad ay may kabuuang populasyong 4. Paksang Aralin: Paksa: Populasyon Pagpapahalaga: Kanais-nais na Pag-uugaling Pangkalusugan at Kaayusan Para sa Kabutihan ng Buong Daigdig Kagamitan BEC V Teksto – “Populasyon sa Daigdig” Magbasa at Matuto (Patnubay ng Guro) mga larawang nagpapakita ng dalawang mukha ng buhay: Ang kadahupan dulot ng sobrang laki ng populasyon at kasaganaan III. Ang patuloy na pagdami ng tao ay problema na rin ng buong daigdig sa ngayon. Layunin:    Nahuhulaan kung ano/sino ang tinutukoy sa inilalarawang talata Nakakukuha ng impormasyon sa tulong ng garp o tsart Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. (Sundin ang istratehiyang nabanggit sa paglinang ng iba pang bagong salita.FILIPINO I. Pagganyak (Ipakita ang mga larawang may dalawang mukha ng buhay at itanong sa mga magaaral kung aling larawan/kalagayan ang gusto nilang titirhan. Paglalahad Ibigay ang pamagat ng tekstong “Populasyon ng Daigdig”at ipabasa nang pabigkas ang seleksiyon. May kinalaman kaya ang populasyon sa kanilang kalagayan? Alamin natin pagkatapos nating mabasa ang “Populasyon sa Daigdig. umaabot na sa 5. Ang dahilan ay mahirap dukha salat naghihikahos . Tanungin din ang klase kung kung nakakikita/nakapunta na ba sila sa lugar ng mga iskwaters. Ipalarawan ang kanilang nakita. Isulat at ipakita sa pisara sa pamamagitan ng estratehiyang “word association”ang mga ito. Pagtatakda ng layunin (Ganyakin at hikayatin ang mga magaaral na bumuo ng mga tanong tungo sa mga dahilan na maaaring maghambing sa mga bansang mauunlad at sa mga bansang mahihirap. Pamamaraan: 1. Populasyon ng Daigdig 2030 2020 2010 2000 1990 1980 II. Ipakita rin ang grap ng populasyon ng daigdig at itanong kung ano ang gusting ipakita ng grap. ang populasyon ng mauunlad na mga bansa ay napako na sa 1.7 bilyon. Tinatayang sa taong 2000. mga sentro ng pamilihan.

Batay sa ipinakikita sa grap. Ang populasyon ng India ay umaabot sa 969 milyon at ng Tsina na mayroong 1. Ang Estados Unidos. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa Ormoc. Leyte dahil sa rumaragasang tubig mula sa kabundukan? Alam mo bang dahil sa patuloy na pagkakaingin at walang habas na pagtotroso. Paglinang ng kasanayan (Sabihin kung ano/sino ang tinutukoy sa talata at gumawa ng grap gamit ang ibinigay na data sa liit ng kagubatan.) Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: 1. Sa isang pag-aaral na ginawa ng United Nations Population Fund (UNPF). iminungkahing pagsikapan ng mga bansa ang pagtatanim ng halamang nagdudulot ng malaking ani tulad ng mais. Anong bansa ang may pinakamabilis na pagdami ng tao? 2. Isa na rito ay ang kakapusan sa pagkain. May kasabihang wala tayong kalabanlaban kapag humagupit ang kalikasan. Samantalang ang populasyon ng Pilipinas noong 1980 ay 60 milyon lamang at ngayon ay may 68 milyon na. hindi sasapat ang pagkain para sa bilyun-bilyong mamamayan ng daigdig na magugutom sa taong 2025. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang gawing tirahan ang dating taniman o bukirin.) 3. Kung hindi mapipigil ang pagdami ng tao at mapaunlad ang produksiyon ng pagkain. ilang bahagdan ang paglaki ng populasyon sa loob lamang ng apat na taon? 4. Paglalahat (Ipabuo ang paniniwalang “higit na mainam paunlarin ang pagsasaka kaysa “birth control” o pagpigil ng populasyon sa paglutas ng kahirapang dulot ng sobrang dami ng tao.ang napakababang populasyon ng mga bansa sa Europa at sa Japan. kailangan ang mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang pagtatanim ng sorghum at kamoteng-kahoy na karaniwan sa mga bansang umuunlad. Maraming problema ang idudulot ng patuloy na paglaki ng populasyong pandaigdig. Paano maiiwasan ang pagkagutom ng sambayanan dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon ng daigdig? 6. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ang produksiyon ng pagkain. Alin ang pinakamabisang paraan upang maragdagan ang produksiyon ng pagkain? 3. Isa pang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. Pag-usapan muna ng awat pangkat (brainstorming) ang agwaing ibinigay sa kanila bago nila ito isulat at iulat sa klase. Pagpapayaman ng Gawain (Hatiin ang klase sa apat na pangkat at bigyan ng Gawain ang bawat pangkat. May 18 milyong mamamayan ng daigdig ang namamatay taun-taon dahil sa matinding gutom. Ano ang pagkakaiba ng bansang maunlad sa bansang mahirap ayon sa pagdami ng tao? 4.2 biyong mamamayan. ay siya pa ring may pinakamabilis na pagdami ng tao.) 6. 5. bigas at trigo. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? (Habang nagbabasa ang mga mag-aaral ilagay/isulat sa pisara ang isang “graphic organizer”at papunan ng mga nararapat na salita ang mga bilog. Pagtatalakay . Ano ang dahilan ng pagiging mahina ng produksiyon ng pagkain ngayon kung ihahambing sa produksiyon ng pagkain noong nakaraang panahon? 5. umaabot na lamang sa 19% ng kabuuang sukat ng ating lupa ang natitirang kagubatan sa taong 1993? Ang 17% naman ng ating kalupaan ay may malaking suliranin sa erosion o pagguho ng lupa. na ang kasalukuyang populasyon ay 267 milyon. Palawakin ang aquaculture upang makatulong sa pagpapakain ng sambayanan sa buong daigdig.

Pagtataya A. (Group Work) Give the possible effects to the given cause. What do we call these outcomes or results in every cause? 4. Kailan pinakakaunti o pinakamaliit ang naipagbili niya? 3. What do you usually do during summer? Why do you do such thing? B.Pangkat 1 Itala ang mga suliranin ng edukasyon ukol sa malaking populasyon Pangkat 2 Itala ang suliranin ng kapaligiran ng dulot ng malaking populasyon Pangkat 3 Itala ang suliranin ng kaayusan at kapayapaan na dulot ng malaking populasyon Pangkat 4 Itala ang mga hakbang na maaaring gawin bilang sagot sa mga nabanggit na suliranin Ang ulat ng ikaapat na pangkat ay pagkatapos lamang ng ulat ng una. Practice Exercises A. Tingnan ang sumusunod na tsart Tala ng Naipagbiling Bote ni Eric Bilang ng Bote 600 500 400 300 200 100 0 En e Pe ro br er o M ar so Ab ril M ay o Hu ny o Hu ly A o Se gos to pt em br e O No ktob by re e Di mbr sy e em br e 1. Ilang bote ang pinakamarami niyang naipagbili. Use pronoun in giving possible effects. ikalawa at ikatlong pangkat. How do you identify possible effects to the given causes? 5. Hulaan at tukuyin kung ano at sino ang inilalarawan ng sumusunod na talata: Isang dahilan ng pagkawala ng lupang taniman ay ang pagbabago ng klima sa iba’t ibang dako ng mundo. the pupils will laugh ____________. Identify possible effects to given causes in situations read Use pronouns correctly to give possible effects to given causes Awareness/ energy Conservation II. Identifying the Possible Effects to Given Causes Using pronouns to Give Possible Effects to Given Causes PELC Fun in English ( R ) p. Anong mga buwan ito? 4. Effects: a.” B.1. Ilang bote ang naipagbili ni Eric sa buwan ng Enero? Abril? Agosto? 2. Malinaw na nagpapaligsahan ang paglaki ng populasyon at ng produksiyon ng pagkain. Reading the selection 2. 4. IV. Sino kaya sa kanila ang magwawagi sa susunod na sanlibong taon? B. Checking of assignment 3. 1. Review on identifying possible causes to a given effect. 9. A. Bakit kaya maraming naipagbibili si Eric kung Mayo at Disyembre? Wednesday ENGLISH Nov. Comprehension checkup  What were the effects of heat wave during summer? 3.157 III. if you tell a funny jokes b. She will represent our country in Olympics _____________ 2. Read the ff. Subalit ang karaniwang dahilan na likha ng tao ay ang dating mga taniman o bukirin na ginawang mga tirahan. 2011 I. causes and select the possible effects. Pronunciation drill 2. Causes: 1. if she wins the race Series1 Buwan . “People continuously cut down trees. Write the complete sentence.

Petals 5 20 Leaves 12 Review Let the pupils recall the ratios used in the drill. 5:8=____________ ___________ ____________ b. Which ratio is not in the lowest terms? 3.. 2. 1. 1. Eggs Pancakes 2 7 Make a table like this. 3:4=6:8 2. I wake up early so _________. Water your plants regularly so _________. V. Naming and Writing Ratios in two Ways. Tables Chairs 3 27 4 V. Complete the sentences by giving possible effects. 4 : 5 = 13 : 15 4. Write 3 equivalent ratios to the given ratio. b. C. 1. 1.IV. 6 : 36 = 1 : 6 5. Lead the pupils to discover the pattern on the table. Present the following Two eggs are needed to make 7 pancakes. IV.II. 4 : 9 = 12 : 5 4. Drill Naming Ratios: a. 5. 6 : 3 = 24 : 2 5. show-me- cards III. Presentation 1. 4. Fixing Skills: a. Write Yes or No. 4 14 6 21 8 28 2. 9 : 2 = 72 : 16 Assignment Complete the table. 1:5=____________ ___________ ____________ 2.E1. Generalization When are two ratios equal? How can we build a set of equal ratios? Application Complete the table to build a set of equal ratios. Use the correct pronoun stating possible effects.1 Materials: activity cards. Write “yes” if the 2 ratios in each number are equal and ”no’ if they are not. Checking of assignment 4. The pupils studied their lessons so _________. 4. How many eggs will be consumed for 28 pancakes? 2. Motivation Do you know how to cook? What recipes can you cook? B. A. They will specifically report on the news item related to ratios. Evaluation Identify equal ratio. 4:5=6:5 MATH I. 3. Identify equal ratios. Reference: BEC-PELC D. 1. They will go around the room and look for something to report on. 1. Give more examples. Appreciating the value of proper nutrition II. The teacher will tell the pupils that they will be acting as reporters. 3:2=6:4 3. . 3 : 5 = 6 : 10 3. Write 3 effects of global warming 2. Remind the pupils that the table can be completed by finding equivalent fractions. 3 : 4 = 12 : 16 2. 3. 3:4=____________ ___________ ____________ 3.

4. Pagtalakay sa isinadula ng mga bata. so “Ako ay Pilipino. Checking of attendance 3. II. 1. C. ¾ . Panimulang Gawain 1. Balik-aral Pag-usapan ang kahulugan ng mga sagisag na “p” at “f” B. Pagtataya May mga ipinatutupad na patakaran sa ating paaralan ano ang dapat nating gawin? Bakit dapat nating sundin ang mga patakaran ng ating paaralan? V. 2.EP I. PAGPAPAHALAGANG MORAL Pagmamahal sa mga awiting Makabayan Paksang-Aralin Paksa : Paglakas at Paghina sa Awit (Daynamiks) BEC/PELC V.1. Pamamaraan A. ¾ . Pambungad na Awit Iparinig mula sa tape ang awiting “Pilipinas Kong Mahal” at “ Ako ay Pilipino” Pabigyang-pansin ang paraan ng pag-awit ng mga napakinggang mang-aawit.Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo. fa Kagamitan: Iskor ng awit Tapes Cassette recorder III. A.” d minor – D major.Nasusunod ang mga patakaran ng paaralan at tulungan ang iba sa pagsunod nito. Nationalism Katapatan at Pagmamahal sa Diyos III. IV. Pagsasagawa ng isang dula-dulaan ng mga bata ukol sa pagsunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng paarala at pagtulong sa iba na sumunod sa dito. II. .1. 1 Halina’t Umawit 5 d 66-70 Mga Awit: “Pilipinas Kong Mahal”. Greetings 2. ¾. Pagganyak .” a minor-A major. Health Inspection B. Pansaloobing Takdang aralin. Layunin: Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na p (piano) at f (forte). >Bakit dapat na sumunod sa ipinatutupad na patakaran n g ating paaralan? >Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa patakaran ng paaralan? >Sa mga ayaw sumunod ano ang dapat nating gawin? >Bilang isang mag-aaral paano ka makakatulong sa mga batang ayaw sumunod sa patakaran ng ating paaralan? 5. A. mi “Bayan Ko.Pumili ng lider sa bawat pangkat. Anu-ano ang patakarang ipainatutupad ng ating paaralan? 2. . Panlinang na Gawain MSEP I. Ano ang dapat gawin sa mga patakarang ipinatutupad ng mga paaralan? 3. Paglalahat Sumunod sa mga patakaran na ipinatutupad ng ating paaralan at tulungan natin ang iba na sumunod sa mga patakarang ito.

1. Pagtatataya Panuto: Piliin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita o senyas sa Hanay A V. Pangwakas na Gawain Sagutin ang tseklis. Anong senyas ang ilalagay mo kung ang nais ng kompositor ay papahinain ang himig? Papalakasin ang himig? Pagpapahalagang Moral Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa mga awiting Makabayan? 4. mahina d. Iparinig mula sa tape ang awitin “ Ako ay Pilipino” Itanong : Saang parte ng awitin malimit na inaawit ng p at f? 4. mf 4. Nabigyan ko ba nang wastong damdamin ang mga awiting pinagaralan? Nakilahok ba ako sa lahat ng gawain sa aralin? Naging aktibo ba ako sa mga gawain? Nasiyahan ba ako sa pakikilahok sa mga gawain. Pagtalakay 1. Ipasagot ang “ Subukin Mong Gawin” sa pahina 70 3. ppp 5. 5.ano ang mga senyas pandynamika? C. katamtamang lakas e. katamtamang hina c. Pagsasanay: Sagutin ang mga tanong. Saang bahagi ng awit malimit inaawit nang malakas? Mahina? 3. Mga tanong Oo ba na DiGaano Hindi 1. Ipabasa ang aklat sa pahina 66 2. HANAY A 1p 2. malakas Sumipi ng isang awitin at iparinig sa klase at lagyan ng mga senyas dynamics. ako nasusunod ang mga sagisag na daynamiks. f 3. ff Kasunduan HANAY B a. 2. Tanungin ang mga bata: bahagi sa awit mahina/malakas? “Aling ang 3. Paglalahat Anu.. IV.Pangkat ng kani-kanilang listahan (paramihan) ayon sa napiling panuto na ibinigay ng guro tulad ng: Pangkat . Nakaawit 2. mahinang mahina b. . Mga Tunog ng mga Instrumento Lakad ng Pompyang elepante violin Lukso ng rabbit torotot Lipad ng Tambol kalapati Maracas ng kabayo Patpat Ungol ng leon Mga Kilos ng Hayop Mga Tunog sa Kapaligiran Ihip ng hangin Alingawngaw ng batingaw Patak ng ulan Dagungong ng kulog Alon ng dagat 5. Paglalahad Iparinig ang awit “Ako ay Pilipino” at “Bayan Ko” mula sa tape.

Paglalahat:  Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng kaalaman  Madali at maginhawa ang pamimili at pagtitinda kapag kaakit-akit. kalinisan at bentilasyon ng tindahan d. Pagsusuri: TAKDANG ARALIN: Magdala ng mga bagay na maaring gawing displey ng tinda-tindahan. (maaaring tunay na bagay o pinaglagyan lamang) IV. pagtatanghal ng mga paninda b. Panlinang na Gawain: 1. 4. Kagamitan: Tunay na mga bagay. maayos. Panimulang Gawain: 1. Pangwakas na Gawain: 1. a. Sanggunian: PELC.EPP I. Nakatutuloy sa pamamahala ng isang tingiang tindahan 1. SUKATAN OO HINDI HINDI GAANO 1. BEC 11.2. Pagpapakita ng larawan ng ibat-ibang uri ng tindahan 2. LAYUNIN: A. PAMAMARAAN: A. Malinis ba tindahan? ng at ang ng ang V. Bakit kailangang kaakit-akit. Madali bang mabasa ang presyo paninda? 4. kasipagan at pagkamalikhain II. Pangkatang Talakayan tungkol sa mga sumusunod: a. Pangkatang nananaliksik sa aklatan 3. Madali bang maabot ang paninda? 3. malinis ang tindahan at wasto ang pagmamarka ng panind 2. Isinaayos ko ba nang pantay-pantay ang mga paninda? 2.3 III. Paglalapat:  Ipaayos samga bata ang mga paninda ayon sa wastong paraan sa pag-ayos ng paninda. PAGTATAYA : Saloobin sa Paggawa. NILALAMAN: A. pagmamarka ng paninda c. maayos at wasto ang pagtatanghal ng paninda? b. Balik Aral: Pamimili ng Paninda 2. Nakasunod sa mga tuntunin sa pagaayos ng mga paninda C. Pag-uulat sa kasunduan Ano ang napansin ninyo sa ayos ng mga paninda? B. Ano ang katangian ng maayos na pagmamarka ng paninda? . larawan C. pag-aanunsiyo ng produkto Sagutin ang mga sumusunod na tseklis upang malaman kung natutunan ng mga bata ang wastong kaugalian sa pagtitinda. May sining ba makulay pagkakaayos paninda? 5. Paksang Aralin: Pagsaayos ng mga Paninda B.

Ama ng “Margate System”sa pagsasaka sa Rehiyon 8 at Buhay ni Lam-ang III. pinagpup uksa _______ 3. d. II. Panlinang na Gawain a. nananalik sik  Habang Bumabasa (Bago ipabasa ang mga kwento hatiin muna ang klase ng dalawang pangkat. Sanggunian: BEC Kagamitan: larawan. B naghah anap nanlala ban matali no malayo ng lugar mayab ang pinagp apatay e. * Panimulang Gawain Bago Bumasa 1. Pagsasanay – Magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik-aral Pangganyak – Magpakita ng tunay na larawan ng (tao tunay na nilalang) at (larawan na iginuhit) isang iginuhit ng larawan.  Pagkatapos Bumasa (Gabayan ang bawat pangkat na masuri ang kanilang binasa at ipasulat sa kanila ang mga napansin na pagkakaiba ng dalawang kwentong binasa. Margate.) B. f. Ipababasa nang tahimik sa unang pangkat ang kwento ni Eugenio Margate at ang pangalawang pangkat naman ay ang Buhay ni Lam-ang) at pagkatapos ng unang pagbasa. Pamaraan: A. Lupalop _______ 2. . c. kung ano ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyona at pagkasunod-sunod ng pangyayaring makabuo sa banghay ng kwento at paggawa ng balangkas ng kwento. Pag-alis ng balakid Ipares ang mga salita sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa patlang. 3. mag-aaral ang kaibhan ng dalawang larawang ipinakita. ipabasa naman sa una ang Lam-ang at sa pangalan ang Eugenio Margate. Ipabigay sa mga 2.FILIPINO I. Paksang Aralin: Paksa: Pasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata. Pagiging mapagpakumbaba at matapat sa Gawain. Pagpapahalaga: A _______ 1. Layunin:    Nasusuri kung palarawan o pasalaysay ang pinakinggang talata Nasusuri ang pagkakaiba ng piksyon at di-piksyon Natutukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento. naghaha mok _______ 4. 4. mapagku mbaba _______ 5. b. tsart kung saan nakasulat ang mga kwento Eugenio R.

2. 3. tumilaok ang puting tandang at ipinahayag nito sa mga magulang ni Ines ang pagibig ni Lam-ang. 3.1. Isang mapagpakumbabang magsasaka na taga lungsod ng Dipolog ang tinaguriang “Most Outstanding Farmer of the Year” sa taong 1950. IV. Margate? Anong pangkalahatang impresyon ang iniwan sa inyo ng kwento? Ipakwento na muli ang Buhay ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayaring bumuo sa banghay ng kwento (tauhan pook na pinagyarihan at mga pangyayari) Talakayin din ang Buhay ni Lam-ang at ipasagot ang mga sumusunod na tanong. Ganoon din ang gagawin sa pangalawang pangkat. pinarangalan ang butihing ina ng tahanan na si Aling Remedios. Paglalahat . Ipasuri rin sa pangalawang pangkat ang kaibahan ng una nilang binasa sa pangalawang kwento at ipatala rin ang mga ito sa pisara. Paano pinaunlad ang pagsasaka ni Eugenio R. napakalaking bata ang bagong silang na sanggol na si Lam-ang. 2. Pagpapayamang Gawain a.) 1. 2. Isulat ang P kung ang talata ay piksyon at DP kung di-piksyon 1. Siya ang napiling “Huwarang Ina ng Taon”. 4. Ipaulat nang berbal sa mga bata sa unang pangkat ang kanilang nasuring kaibhan ng unang kwento sa pangalawang kwentong kanilang binasa at ipatala sa pisara ang mga ito. 3. 4. 2. Paglinang ng Kasanayan 1. biglang lumitaw ang isang higante at agad itong nagwikang kumakain siya ng bata. (kung maaari hayaan ang mga batang magtanong sa kabilang pagkat na pangkat ni Eugenio Margate sa lahat ng gusto nilang malaman sa kwentong nakatakda sa kanila . . nararanasan ng magasawang Nilo at Linda ang magdildil ng asin para lamang makakain ngunit sa bandang huli guminhawa rin ang buhay nila. Samantalang ang di-piksyon naman ay mga kwento o seleksyong makatotohanan ang impormasyon o datos ay batay sa tunay na pangyayari. 3. Dagdag na Gawain (Ipabasa sa mga bata ang ilang talata at pahayag na mula sa dalawang kwentong binasa at itanong kung aling talata ang naglalarawan at aling talata ang nagsasalaysay. Takdang-aralin: Sumulat ng dalawang talatang piksyon at dalawang talatang di-piksyon.Ipabuo sa mga bata ang impresyon na ang piksyon ay mga kwentong kathang-isip lamang at ang mga tauhan at pangyayari ay mahiwaga at may elementong pantasya. Talakayin ang kwento ni Eugenio Margate sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na: 1. nang mabasag ang bote.

So he thought of a way to buy the bicycle. He wanted that bicycle very much but she loved his sister’s too. One day. Listen to our story “Makes Dream” Motivation What do you want to find out from the story? (Teachers writes question on the board) 2. 1-4 III. Mark’s Dream Mark saw a beautiful bicycle in the store. Objectives: Nov. 22 Fun in English V. if you were Mark. On the day of the program her mother got sick. He then save some amount from his mother gave him for snacks. The salaries of his parents are first enough for their needs. Soon he was able to have the money to by the bicycle .   1. The Hunter and His dog: UNDP-BEE MLM. 10. He has still other sisters in school. She needs some amounts for her fees. 2. pp. Listening 1. During Reading What did Mark see in the store? What did he dream to by? what did he do to buy the bicycle ? What happened when he was able to have money to buy the bicycle? 5. he got his money and gave it to his mother. His mother was worried . Give justification to a possible ending to a story heard.Pre Listening Activities. Amalia preferred very well her kart in the programs.Thursday ENGLISH I. 4. He also worked in his ant’s house on Saturday and Sunday. 1999 pp. 3. Answering the motive question Comprehension check-up 1. Post Reading Activities Activity 1. have do you feel? What are some if the things you like most. a letter came from his sister studying in Manila.   1. would you do the same? Why? 6. 3. Mark did not know what to do either. How did mark’s mother and sister feel? 7. His mother brought her a new dress. 230-231 Lesson examples in English. 2011 Teacher reads the story while the pupils are asked to listen attentively. Give possible ending to a selection read. What kind of a boy is Mark? 3. His parents could not buy for him. Subject Matter: 1. 2.. Write an ending to an incomplete story. II.   Let pupil’s listen to the following paragraph Asks them to answer the questions after each paragraph. Predicting Outcomes References: BEC PELC no. isn’t it? When you see your friend have new things. How he wanted to buy it but he has no money. Nobody would take care . Learning activities A.  Motivation Everybody loves to own toys or other beautiful thing. The bicycle could wait.

One day he had a terrible toothache. Hikat felt well again.   1. Hikat. she threw her reddish at her neighbor’s vacant lo. “Good dog! Get some more. until he as tried.of her. 5. thinking wild animals are plentiful. What do you think did her neighbor feel? Why? Vin-vin often eat candies. He did this several times. He found a brook hidden by big trees. 4. he went deep into the forest. He doesn’t like to go to the dentist. How did Jon-Jon face in the test? Why? Cynthia cleaned their surroundings. But the place was empty of game. He seemed to understand his needs. hungry and thirsty.So the dog looked for water . Motivation 4. Skilled 3. Jan-Jan studied very well before the test. 3. 1. Vocabulary development The words we will meet in the story we are going to read. Reading Activity a. Finally. The first one is done for you. a skilled hunter lived near a forest. Motive Questions  Let us read the story about the “Hunter and the Dog” The Hunter and the Dog. 2. C. He sought help from his father on the difficult subjects. he could no longer move. He hunted wild animals accompanied by his faithful dog. The dog saw his master. He went on and on. Motivation  How many of you have animals at home?  Which of these is your pet?  What do you do to take care of your pet?  Are they useful? why? b. Hikat opened his eyes after he felt the cool drops of water. What do you think should Vin-vin do? Why? (Teacher may add more exercises) B. weak and in pain. Answering of Motive Questions Comprehesion check-up Example: happy glad joyous where did the story happen? who are the characters in the story? What happened to Hikat in the forest? How did the dog help his masters? How did Hikat get well? . One day. What do you think did Amalia do? Why? 2. 3.” The dog understood and ran back back to the brook. He lay motionless on the ground. To Hikat and let water dripped from his tail to Hikat’s lip. Write words with similar meaning as the word in the circle at the center.

6. What do you think happened to Nilo after recess? a. something happened to Nilo. He slipped d. The next morning the king visited Daniel. Hikat and the dog found fresh fruits in the forest. Distribute short selection to each selection. He had a bad cold. They also knew that Daniel faithfully prayed to his God. He told the king that his God sent His angels to shut the mouth of the lion. Ask the leader to read the selection and have each number give their answer to the question of the each selection . would you treat your feet well? Why? 8. Tell each group to have a leader. Listen to third paragraph. “I prayed to my God and thanked Him. Is the ending of the story clear? 9. he had to follow the decree he had signed. Hikat saw a wild pig. To his surprise he saw Daniel very much alive. Writing Activity: Write an ending to the story. After recess. Hikat and his dog killed some wild animals? Do you want a sad ending to the story? Which of the following do you prefer? 1. (Illustrations depicting the different scenes of the story may be shown on the screen) DANIEL Daniel was an upright and godly man. How do you think did Hikat feel with what his dog did? 7. 1. Although the king love Daniel. Write the letter of the correct answer that gives the possible ending. Daniel went home and prayed to his God. They decide the possible answer and the leader repeats this to the class. 2. The dog led Hikat out of the forest. then continue reading the rest of the story. (Please see the selection in the sample plan) B. He broke his legs Activity 2:     Group the children into small groups. said Daniel”. if you were Hikat. Daniel walked out of the den. He fell from the tree c. What do you think Daniel did? Give your answer and then continue reading the next part of the story. Do you want a happy ending in the story? Which of the following do you prefer? 1. 3. Anyone who violated the decree would be thrown into the lion’s den. Some officials caught him praying. He got sick b. What do you think will be the outcome after this event? IV. But he took a bath and went to school. He had Daniel cast into the lion’s den. So they took him to the king. What do you think the king will do? Write your answer. Evaluation a. 2. He was the king’s best adviser. So they made the king sign a decree forbidding anyone to pray except to the king. Hikat and his Dog finally found their way out of the forest. The king returned to his palace in deep sorrow. Generalization:  What do you do when you guess what will happen next in the story? planned to give Daniel more power to rule. The other official of the land did not like Daniel. A big wild pig attacked Hikat 3. V. Practice. Read the following story. The king told his soldiers to trust Daniel’s God. Tell what possible things will the king do and the soldiers. Did the story tell what happened to Hikat after he got well? Guided Practice Try to give possible ending possible ending to the story. They knew that the king . Nilo was not feeling well that day.

Read the following paragraphs. PROCEDURE: A. He fetched water c. He threw stones at the animals b. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number. 3. Pre-activity 1. while he was guarding the animals. Review Rename each fraction as decimal 3. Underline the possible ending. He was not going to work. Write the letter of the possible ending of each paragraph. 0. He continued cleaning the shop 3. a. One day.1 2. the shoemaker rose very early and cleaned out his workshop. 273 042 2. The nurses and the mother of the child were worried. Agreement Write a short paragraph about plants and their needs. The child did not like to taste the medicine. Aldrin was a new zoo keeper. II.2. He drove the animals out from the zoo c. What do you think did Aldrin do? a. He was eager to make friends with all the animals. He went to see what happened to the animals d. He ran away 3. Her brother and sisters help her clean the house? What do you think about her mother feels? 1 She is sad 2 She is angry 3 She is happy 4 She is lonely VI.1. B. 497 413 d. He was expecting a special guest. 12. 492 b. he heard a loud sound. Conrad. Do not erase the answer on the board. Then he went to the kitchen to prepare his breakfast.003 . OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. Observe the given number on the pocket chart c. What do you think the doctor will do? 1 He will sent them home 2 He will go home 3 He will help the nurse solve the problem 4 He will tell the mother to sold the child MATH I.02 3. 32 175 e. What do you think did he do? 1. He prepared lunch for his visitor 2.Activity Proper a. a. 158 305 d. Presentation a. 1. Everyday Norma picks flower in the garden.2 Materials Flashcards. She places them in the flower vase. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H.

how many digits are therein 3. 94. 5. IV.1 is tenths.208 d. 25.73  B. 84. d. 7. 43. the following are to be considered: 1.301(hundredths)_________ 32.973 b.075 21. 4. 51. 4.49 25.02 is hundredths. e.357 9. 0. and the place value of 3 in 0.02? In 0. 4. 5. 0. 2.     Describe the set of numbers in the pocket chart. 68. 42. a. 6. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1. 21. V.528 (thousandths) C. c. 3.168 (hundredths) 1. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers.973 .1 after the decimal point? In 12.001 c. 3.0014.309 32. What is the role of decimal point in each given number? In # 1. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number?   If you have 10. c. the second digit in the hundredths place.013 7.730 8.037 (tenths) 0.02 5. b. in the thousandths place.1 3. b. (Expected answers: The place value of 1 in 3.08 4. and the third digit.46 (tenths) 50. Application a.859(hundredths)_________ 76. Give the place value of the last digit in each given decimal number. Identify the digit of the given place value.706(thousandths) ________ 25. 2. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number. the place value of 2 in 12.936 (tenths) _____________ 81. 1. 432.036 e. b. 1.423 (thousandths)_________ EVALUATION: 1. 1.384 6.906 2.038 10. what is the place value of 4? Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary). The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number.003 is thousandths) b.357 (thousandths) 42. 42. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a.017 19.538 24.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? 4. 46.

Pagtataya Isulat ang dg kung nagpapkita ng dapat gawin at di-dapat kung hindi nagpapkita ng pagtangkilik sa sartili nating produkto.3 III. Pansaloobing Takdang aralin II. a) Victorio Edades c) Anita Magsaysay Ho b) HR Ocampo    d) Nena Saguil 4) ipalahad ang bawat gawa ng pangkat at magtalakayan tungkol sa impormasyong nasuri nila. Paglalahat Tangkilikin natin ang sarili nating produkto upang tayoy makatulong sa pag-unlad n gating produksyon. Health Inspection B. Papiliin ng isang larawan na gusting-gusto ng bawat mag-aaral. B.1) Balik-aral Balik-aralan ang mga likhang sining nina Juan Luna at Fernando Amorsolo. Pahalagahan ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa pisara. Paglalahad ng isang kuwento >alin sa dalawang kuwento ang nagpapkita ng ng pagtangkilik sa produkto na yari sa Pilipinas? >Paano nila ipinakita ang pagtangkilik ng sarili nating produkto? >Bakit kailangangtangkilikin natin ang sarili nating produkto? >Makaktulong bas a ating ekonomiya ang pagtangkilik sa ating sariling produkto? 4. Katapatan at Pagmamahal sa Bayan A. 1. Bigyan ng likhang sining na gawa ng apat na pinto ang bawat pangkat.Bumili ng produkto ng ibang bansa 2. Natatangkilik ang mga kalakal na yari sa Pilipinas gayundin ang mangangalakal na Pilipino II. Nationalism A. Natatalakay ang damdaming hated ng mga larawan. V. IV. Greetings 2. magsalita ng sarili nating wika 5. Magpabuo ng paglalahat tungkol sa mga gawa ng mga dalubhasang pintor ng bansa. Ipasulat ito sa manila paper.6 Batayang aklat sa MSEP V Kagamitan: larawan ng alinmang likhang sining ng mga Pilipinong pintor na binanggit III.1. Natutukoy ang mga element ng sining na taglay ng isang larawan Nasasabi kung aling element ng sining ang nangingibabaw Pagpapahalaga: Pagtangkilik sa sariling likha ng ating mga kababayan .1-1. 2. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata. (Interactive) Puwedeng mag-react ang mga mag-aaral sa buong klase. Pamagat Damdaming Mga Elemento ng ng haitd ng Elemento Sining na Likhang larawan ng Sining nangingibabaw sining na taglay ng larawan MSEP I. Magpagupit sa mga magasin o peryodiko ng mga likhang sining ng mga dalubhasang pintor. 3) ipakita ang likhang sining na ginawa ng apat na pintor.  Napahahalagahan ang ilang halimbawang sining ng mga dalubhasang pintor ng bayan. Pagpapkita ng dalawang bagay na ang isa ay galing sa US at ang isa ay galing sa Amerika. Checking of attendance 3.1) Pagganyak: Sino ang tinaguriang Ama ng Makabagong Pagpinta? 2) Ilahad ang mga sumusunod: Si Victorio Edades ay tinatawag na Ama ng Makabagong Pagpinta. Tumawag ng isang mag-aaral sa pangkat para magtalakay sa mga sagot. C.EP I. at si HR Ocampo ay tanyag din sa pagpinta. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto 3. Manuod ng palabas ng mga amerikano 4. Mga Pilipinong Pintor Sanggunian: BEC-PELC D. IV.A. Pangkatin sa apat ang klase. A. at iab pa V. Alin sa dalawa ang bibilhin mo at bakit? 3. 1.

IV. Patnubayan sila na sundin ang wastong paraan ng pagkukumpuni. Halimbawa: (tamang paghawak ng kasangkapan) C. 3. Kunin ang opinion ng mga bata tungkol sa wastong paraan ng pagkukumpuni. Paksang Aralin: Pagsunod sa Wastong Paraan ng Pagkukumpuni B. Sanggunian: PELC 6. ginamit ang tamang kasangkapan atbp. Pangwakas na Gawain: 1. 2. Paglalahat: Inaasahang mabuo: May mga wastong paraan tulad ng paghawak ng kasangkapan.EPP I. Pagkamalikhain Patnubayan ang mga bata. III. paghahanda ng kinakailangan sa paglikha at pagsunod ng wastong paraan sa pagkukumpuni. Panimulang Gawain: Balik Aral: Handa na ba kayo sa mga materyales at kasangkapan na gagamitin sa pagkukumpuni ng sirang kasangkapan? Anu-ano ba ang maari ninyong gamitin. Mga kasangkapan at materyales na Salawikain “Ang Pagkamalikhain ay Pinakamataas na Natamo ng Bagong kaisipan ng Tao” Inaasahang sagot: Natapos ang pagkukumpuni dahil sinunod nila ang wastong paraan ng pagkukumpuni dahil sa kanilang pagkamalikhain. Sinukat ang pirasong tabla 2. Ipakitang turo ang pagkukumpuni. Paglalahad: a. sinukat nila ang tabla. Kagamitan: 1. Pagganyak: Ipakita sa mga bata at Ipabasa ang salawikain. PAMAMARAAN: A. 1. Tumawag ng dalawang bata na magkaroon ng simpleng pagkukumpuni alinsunod sa ipinakitang turo. Pinutol ang pirasong tabla na gamit ang lagari .3 C. Pagsusuri: Bakit nakatapos ng pagkukumpuni sina (pangalan ng dalawang bata)? II. GAWAIN PALAGI MINSAN KUNG IBIG LANG b. Maaaring gawin ito sa paraang paligsahan ng pangkat. Bakit kailangan nating maging malikhain? Ipaliwanag na ang pagkamalikhain ay pinakamataas na antas sa kaisipan ng tao upang maging gabay sa pagsunod sa wastong paraan sa pagkukumpuni. pagpili ng matryales. PAGTATAYA: Lagyan ng tsek kung saan ang nararapat sundin sa isinasaad ng tsart. Hikayatin ang mga batang nanunuod sa wastong paraan ng pagkukumpuni. NILALAMAN: A.1. Panlinang na Gawain: 1. LAYUNIN: Nakasusunod sa wastong paraan ng pagkumpuni. 2. Paglalapat: Pagkukumpuni ng mga bata ng sirang kasangkapan. Ang may pinakamaraming sagot o opinion na naitala sa pisara ay siyang mananalo. B.

“Palagay ko. ang paborito kong rosas ang magiging mabili. itatanong ko sa inyo. 112 . Katulong niya sa pag-aalaga ang kanayang tatlong anak na sina Pilar. mga tunay na bagay na maaaring paghambingin ayon sa antas. Sabi ko.” “Mas magiging mabili ang ilang-ilang na paborito ko. taas ng buhok. “Aba. paggamit ng iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. Tanungin ang mga mag-aaral sa nakikita nilang kaibahan sa kanilang tangkad. bagay. Panimulang Gawain * Bago Bumasa 1. Diwang makabansa. bagay. ‘higit na mabango ito kaysa rosas at saka maaaring tuhugin upang ikuwintas.” Sabad ni Fe. 2.” sabi ni Pilar. Oo!” sagot ni Aling Metring. Paksang –Aralin: Paksa  Pagpapangkat/pag-uuri. Mila at Fe. Sabihin sa kanila na maari mong kumpunihin ang simpleng sira nito. Mahalaga ba ang pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan? 5. pook at pangyayari at pagsulat nito sa dalawang seleksyong magkaugnay Pagpapahalaga : Pagtutulungan para sa kabutihan ng mag-anak. Ang Paborito Nilang Bulaklak Si Aling Metring ay may hardin ng mga halamang namumulaklak. Iniiwasan ang sakuna III. “Inay. “Kasi maganda nay a mabango pa. Natapos at sinunod ang wastong paraan 2.” Sagot naman ni Mila. 4. V. pook at pangyayari Nakapaghahambing nang pasulat ng dalawang tauhan o dalawang pangyayari sa dalawang seleksyong magkaugnay II. 3. Layunin:    Nakapapangkat/nauuri ang mga pang-uri sa iba’t ibang antas Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pang-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. ang paborito kong sampagita ang magiging pinakamabili. may mga nagtatanong po king nagbibili raw tayo ng mga bulaklak. Paghawan ng balakid Gamitin sa pangungusap ang bagong salitang nasa kwento Pangganyak na tanong Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang gusto nilang malaman sa kwento at pabuuin sila ng mga tanong na maaaring sagutin pagkatapos ng pagbasa sa kwento * Habang Bumabasa Ipabasa nang pabigkas ang kwentong pinamagatang “Ang Paborito Nilang Bulaklak”pagkatapos ipaalaala ang mga pamantayan sa pagbasa nang pabigkas. “Kahit siya pinakamaliit. FILIPINO I. KASUNDUAN: 1. Sanggunian BEC V .” 4. Pagsasanay – magpabasa ng talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon Balik. Makinayam sa nanay o tatay ninyo kung anu-anong kasangkapan ang sira sa bahay. Ang Paborito nilang Bulaklak. May nilikha na paraan upang madali ang gawain 5. Pamaraan A.” Sabi naman ni Fe.3.” “Ang palagay ko naman. wika d.aral Pagganyak – Tumawag ng tatlong bata at iharap sa klase. laki ng katawan atbp. maganda rin at siyang pinakamabango sa lahat ng bulaklak sa ating hardin.

mas marunong. IV. Pagtataya: Piliin sa loob na panaklong ang tamang pang-uri. V. Ilan ang pinaghahambing kung ang kasunod na salita ay kaysa o kaysa sa mga salitang mas higit pa o lalong 2. Paglalahat Kailan sinasabi na ang panguri ay nasa kaantasang lantay.“O. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-uri 1.”sabi ni Aling Metring. pinakamarunong) 4. Paglinang na Gawain 1. Paano pinaghahambing ni Mila ang bango ng sampagita at Ilang-ilang? d. Takdang-Aralin: B. 3. siya. 5. Siya ang _______ (matapang. at pasukdol? 3.” Sumulat ng dalawang talatang naghahambing ng dalawang tauhan/ pangyayari. Pagsasanay Ilarawan ang mga sumusunod sa tulong ng mga pang-uring nasa iba’t ibang kaantasan. 4. Maton si Joko sa Tondo. Ano ang magandang katangian ng mga tauhan sa kwento? b. mas mabait. mas malaki. mas matapang. mas malawak. * Pagkatapos Bumasa Talakayin ang nilalaman ng kwento. Ipasagot ang mga pangganyak na tama 1. pinakamalaki) kaysa sa bahay ni Aling Tessie. pinakamatapang) sa kanilang lugar. higit na matulungin pinakamasunurin marikit lahi ng tapang lubhang maginhawa B. Ang lupain ni Cory Aquino ay _____________ (malawak. Anu-anong mga pag-uri ang ginagamit ni Pilar sa paglalarawan niya sa kanyang bulaklak? c. ___________ si Peter sa buong klase. “tama na ang pagtatalo ninyo. Ang bahay ni Aling Nita ay __________ (malaki. 2. pinakamalawak) kaysa lupain ni Danding Cojuangco. Lahat ay magiging mabili dahil pareho silang maganda at mabango. (marunong. 3. Pangwakas na Gawain . 5. Paglinang ng Kasanayan – Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: a. Ilan ang pinaghahambing kung ginagamit ang unlaping pinaka na may karugtong na lantay na may karugtong na lantay na pang-uri? f. pahambing. ___________ na bata si Amy (mabait. pinaka-mabait 2. Paano naman paghamhambing ang Sampaguita at sa lahat ng mga bulaklak sa hardin? e.

Values: hard work. g. 12. Practice Exercises A. a. That is truly amazing. 2011 What words can we use if we want to point at these objects? B. Presentation 1. determination II. Is this the one about the mouth painter? 3. That’s the boy’s tree. 4. j. those) in sentences. 7. That seems to be a work of Van Gogh 6. Efren dug the soil. Have you seen the girls? 3. Language V. Generalization What are demonstrative pronouns? (Demonstrative pronouns points out a particular person. They displayed that to show people his creativity as a painter. The boys added animal manure to the soil. 1. We kept the trees safe from pests. Would you like to buy those. f.” These are the fruits of their labor.) 4. The principal thanked the boys and the girls for the trees they planted. Miss Lopez was delighted to see the ten new trees in the schoolyard. Learning Activities A.Saturday English I. That was his first attempt at painting. place or thing. Discussion Who made the project pointed at in the first sentence? What did they do with the project? Why did they display the project? If these are the fruits of their labor. Are those his works? 5. Have you seen the new trees? h. Review Use the correct pronoun for underlined nouns in the following sentences: the Patient physician project story shelf This is the project of the “Tahanang Walang Hagdan. these. c. that. i. Underline the demonstrative pronoun in each sentence. These are the exact copies of what he painted. This is an interesting story. Has the tree grown? e. Drill Give the plural of the following nouns: chair lady bird child player 2. d. Motivation What objects do you see inside the classroom? . Preparatory Activities 1. Have the sentence: pupils read the following Use demonstrative pronouns (this. how do you think did they make the project? If you are tasked to do something. This is Miss Lopez’s tree. pp. b. Objective  Nov. how will you do it to produce good results? What words are underlined in each of the sentences? What does this point out? these? that? those? Where are the things pointed out by this and these? by that? and those? What do we use this? these? that? those? What do you call these pronouns? 3. 8. 2. 82-83 III. diligence. 2. I am fascinated by those. Subject Matter Demonstrative Pronouns BEC PELC.1 Reference: Fun in English. 7. 7.

II. IV. 3. The small sharp things that we use all the time. Who made the frames in display? ______ were made by the shop at the corner. I like to collect things like ______. Which tools do you use for your project? ______ is the biggest tool. OBJECTIVE: Gives the place value of each digit of a given decimal. 1. the spade. 2. 2. Who are the children in the pictures you are holding? ______ are the members of Math Quiz team. 7. These were the cards they sent to the sponsors. What is on top of the table? ______ is a souvenir from Sulu.9. V. 4. PROCEDURE: B. 3. ______ is the Wimbledon Cup desired by all tennis enthusiasts. 3. Drill Identify the place value of the underlined digit in each given number. ______ was done by my sister. Points to some books in the room and asks: What are those? Pupil 3: Those are books. Have the pupils ask and answer questions by getting or pointing at objects in the classroom using demonstrative pronouns: Example: Pupil 1 holds a pencil and asks: What’s this Pupil 2: That’s a pencil. _______ girl in the blue dress in my best friend. SUBJECT MATTER: Comprehension of Decimal Reference: RBEC H. Complete the sentences with the appropriate demonstrative pronouns. Do you know that ______ are what he got from winning? 4.1. Many of _____ are recognitions of an extraordinary performance. ______ is the reward he got for practicing everyday. 273 042 2. What are those flowers? The red one. C.2 Materials Flashcards. 5. Have you seen all ______ plaques on the wall? 8. Review Rename each fraction as decimal c. Do you want to buy those? B. 497 413 d. Assignment Answer the following questions using the correct demonstrative pronouns. ______ is the gold medal prize for the most valuable player. 5. a. _____ are very useful tweezers. 5. Evaluation Write the appropriate demonstrative pronouns on the blank to complete the sentences. Onyok Velasco was awarded ______ trophy after winning in the Olympics. 10. 32 175 b. ______ is the American Rose. ______ are the talented recipients of the awards. ______ is the promotion he got as a reward for his hard work and determination. pocket chart Value Infused Observe neatness and orderliness in one’s work III. 9. 1. 4. etc. This one I’a holding. 10. What are those plaques on the wall? What do you have in your hand? Who made the cards with rice paintings? What awards did he win? Who are the people on the stage? MATH I. The ones that look like birds. 2. Pre-activity 1. 1. Where did they get all ______? 6. ______ are called Birds of Paradise. 158 305 .

73 B. What is the role of decimal point in each given number? In # 1.3. 42. B. b. EVALUATION: 1. Zero before a decimal point would mean there is no whole number in the given. 3.02 is hundredths.859(hundredths)_________ 76. Give the place value of the last digit in each given decimal number. and the third digit. Can you see a pattern on how we determine the place value of decimal number? 1. Who can write a number on the board illustrating a digit in hundred thousandths place? 3. Give the place value of the underlined digit in each of the following: a.1 3. 94.906 2. 9.208 d. Motivation Ask one student to write the number 423 758 on the board and let him/her recall with the class the place value of each digit of the given number. 51. Generalization To determine the place value of each digit in a decimal number.1 2.936 (tenths) _____________ 81.46 (tenths) 50.003 is thousandths) 2. 46.08 4.003? Are there whole numbers in items 1 and ? in the third item? What is the important role of 0 in the third number? b.301(hundredths)_________ 32.973 b. Do not erase the answer on the board. 84. 6. c.003      Describe the set of numbers in the pocket chart.02 5.357 (thousandths) . how many digits are therein 3. d. The first digit to the right of the decimal point is in the tenth place. Application a. in the thousandths place. the second digit in the hundredths place. what is the place value of 4? 2. How would you differentiate the process of identifying the place value of whole number from that of a decimal number? (Pupils answers vary). 12. Identify the digit of the given place value.02? In 0.Activity Proper 1.001 c. 1. Observe the given number on the pocket chart C. Identify the digit of the given place value in each of the following decimal numbers.423 (thousandths)_________ (Expected answers: The place value of 1 in 3. Presentation a. The digits at the left of the decimal point represent the whole number while the digits at the right of the decimal point represent the fractional point of a number. If you have 10.706(thousandths) ________ 25.02 3. 8. 0. 5. IV.037 (tenths) 0. 432.49 25. 6. b.168 (hundredths) 1. the place value of 2 in 12.036 e.1 after the decimal point? In 12. 0. e. the following are to be considered: a.1 is tenths. 7. 7. 0. and the place value of 3 in 0. a. c. 4. 1.0014.

Nakatutulong sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Papagbalik-usapan ang layunin ng pamahalaan ng Ikatlong Republika sa pagtataguyod ng BLISS Project. 42. Panuto: Lagi Mad alas Bihira Hindi EP I. Alin sa mga paraan sa pagtataguyod ng kalinisan at kaayusan ng pamayanang ipineresent ng iba’t ibang grupo ang ginagawa na ninyo? ng inyong pamilya? Alin ang hindi pa? Bakit? c. A. 2) Sinasaway ko sa marahang paraan ang maliliit na batang naninira ng mga halaman.10. mani. at kaayusan ng sariling pamayanan? B. Aling presentasyon ng iba’t ibang grupo ang naibigan ninyo? Bakit? b. 5. 1. 3) Ganyakin ang bawat grupo na ipresent ang output sa masining na paraan. kalinisan. 2) Sa loob lamang ng limang minuto. 5) Ipapresent ang output ng bawat grupo sa masining na paraan. 3) Sinusuportahan ko ang mga batang nagsasagawa ng bandalismo.309 32. ipis. sa loob lamang ng isang minute.2 Awit: Bahay-kubo III. Ginagawa mo ba ito? 1) Iniiwasan ko ang pagkalat saanman ng mga balat ng kendi. at daga. p.017 19.538 24. 68. Kung hindi pa. 21.038 10.973 C.Komik Istrip Grupo II.528 (thousandths) V. 25. Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan ng Pamayanan II. at iba pagkain. 3. papag-usapan sa bawat grupo ang mga paraang gagawin nila para makatulong sa pagtataguyo ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. 1) Pangkatin sa tatlo ang klase.Usapang may kilos Grupo III. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit .3. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. 1) Ipaawit ang Bahay-kubo. 4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran.730 8. paano kayo makatutulong upang ito’y maging malinis at maayos? IV.075 21. prutas. langaw. 4. Malinis at maayos na ba ang inyong pamayanan? Patunayan. 43. 1) Ipatalakay: a.Rap 4) Subaybayan ang gawain ng bawat grupo. c. Grupo I. Ano kaya ang uri ng kapaligiran sa bahay-kubo? Ano ang nagpapatunay nito? b.357 9. 2.384 6.013 7. BEC-PELC sa Edukasyon sa Kabutihanng Asal at Wastong Pag-uugali. ASSIGNMENT: Give the place value of 3 in each decimal number: 1. Ikalimang Grado. Paano ba kayo makatutulong sa pagtataguyod ng katiwasayan. 1. 2) Ipasagot: a. 42.

Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola V. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase. Pangwakas na Gawain 1. paso. 3. 5. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? V. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. 180-183 Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. lubid. dahon. C. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. Pamamaraan A. IV. Kung walang tunay na katutubong sining. araw atbp. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. 3. ang simbolong disenyo ng ilog. mga pandekorasyon. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit III. Bigyan ng pansin 3. p. Karagdagang Gawain . Layunin:    Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan II. banig. MSEP I. ahas. D. palamuting beads 2. Ipakita sa klase ang ilang halimbawa ng gawaing sining. Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. Hal: hinabing tela. 5.sa bahay. basket. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. tao. B. Patnubay ng Guro. 2. 4. Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. Panimulang Gawain 1. Panlinang na Gawain 1. malong. 4. 2. Lumipad sa klase at obserbahan. bituin. Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. sinulid. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase. Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi 1. Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining.

wika d. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. bagay. A. b. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. 2.3. a. 5. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”. Pagsasanay Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. d. Masabi ang sustansya ng pagkain. Makapagbalak ng masustansya. (picture) PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan - II. 1.A. B. IV. Pagbuo ng Suliranin d. 1. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari (picture) Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. II. Layunin:  Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon nagagamit ang angkop na panguri sa paglalarawan ng tao. FILIPINO I. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito. Panimulang Gawain Bago Bumasa 1.Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan. 1. Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2. 3. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . C. Alamin kung anong tawag dito. 71-78.1 III. 136-141 III. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: Kasiya-siyang saloobin sa paggawa Sanggunian: PELCV d. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat. pangyayari sa binasa. 2. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. e.1. Paksa: EPP I. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. Isulat ang titik ng tamang sagot.3 Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B. 59. Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri 4. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B. lugar. Paksang-Aralin: . Talasalitaan Maramus balanseng pagkain c. Pamaraan A. ELC 2. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat. bagay.

Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? Pagkatapos Bumasa: Talakayan. 3. okra’t kundol May tubo. bagay. mayro’ng mani. mayaman sa kultura an gating bayan b. lugar at pangyayari. kamatis. Sagutin Nating: 1. matatapang an gating mga ninuno d. 4. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. 1. at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. IV Pagtataya 1. pandan. mayroong isang balon Malinaw. gawing likod. kalabasa’t talong Sigarilyas. kalabaw. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. B. 4. lugar at pangyayari ay Pang-uri. Ilarawan ang lupain sa tula. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punung-puno ng kanyang pinamili. 5. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan. Panlinang na Gawain 1. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. 2.Tanim na mga gulay. bagay. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili. bulaklaking halaman Halamang-ugat. 5. 2. baliktad ang kanyang damit e. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay. .” 3. Sa dulo. Ilarawan ang lupain. kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry. 2. Mayroon kaming sitaw. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao. gabi. Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri a. sa pagkauliran. 3. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? Habang Bumabasa: V. bagay. gamot sa karamdamam. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong. lugar at pangyayaring inilarawan. naglalakihang ube Saka ng luya. patani. lugar at pangyayaring inilalarawan. Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao.

lessons were not accomplished due to poor attendance.Monday Nov. 14. 2011 The same lesson plan as of Saturday. .

5. dahon. araw atbp. bituin. Layunin: • • • Nabibigyan ng pansin ang mga disensyong etniko Nakalilikha ng gawaing sining na may disensyong etniko Nakatutuklas ng disenyong etniko na natatangi sa pamayanan 1. mga pandekorasyon. sinulid. basket. 6) Naglalagay ako ng basurahang may takip sa tabi ng kalsadang malapit sa bahay. malong. Panlinang na Gawain MSEP I. Panimulang Gawain 1. Magpakita sa klase ng ilang katutubong sining na may disenyo o palamuti. Paksa *Gawaing Sining: Palamuti sa Buhod at Leeg Paksang Pangkawilihan: Mga disenyong etniko *Kagamitan: Musika at Sining. 5) Nililinis kong mabuti ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. II. magpakita ng larawan nito at talakayin sa klase. langaw. tao. paso. Ipalabas ang kanilang kagamitan at magkabuo ng pamantayan sa paggawa para sa gawain. III. Pangguro: mga larawan at halimbawa ng disenyong etniko Pambata: beads na may iba’t ibang kulay. 3. at daga. Magkasundong itaguyod ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan sa iba’t ibang paraan. 180-183 4. Ipakita na ang mga halimbawa ng disenyong etniko na nasa aklat. ipis. lubid. suklay Pagpapahalaga: Nakapagbibigay o nakipagpapalitan ng Gamit Pamamaraan A. Kung walang tunay na katutubong sining.4) Tinatamnan ko ng mga halamanggulay at halamang ornamental sa angkop na bakanteng lugar sa aming bakuran. banig. . Hal: hinabing tela. Lumipad sa klase at obserbahan. Patnubay ng Guro. halimbawa ng gawaing sining. Ipaliwanag ang pamamaraan sa paggawa na nasa kanilang batayang aklat. B. Pasimulan ang pagtutuhog ng beads. Ipakitang-turo kung paano ito ginagawa. V. Bigyan ng pansin ang simbolong disenyo ng ilog. p. palamuting beads 2. papurihan o alalayan ang mababagal magtuhog ng beads. Ipakita sa klase ang ilang 2. ahas.

1. A. Pagpapakita ng larawan ng pagkain at pagsasabi ng sustansyang dulot nito. Itala ang mga sangkap na lulutuin ng inyong pangkat.A. 3. Tawagin ng pangkat-pangkat at patayuin sa harap ng klase upang mabigyan ng papuri o puna ang natapos nilang sining.3. 5. 2. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak. 1. 3. d. Pagtapat-tapatin ang Hanay A at Hanay B. b. Paksang-Aralin: Paksa: Pagtukoy at paggamit sa mga pang-uri sa paglalarawan ng tao. D. Karagdagang Gawain Subukang magpagawa ng iba’t ibang kulay at disenyo ng sining na ito sa inyong tahanan. Magpakita ng iba’t ibang sakit sanhi ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan. Pagtatanghal ng proyektong nilikha mula sa patapong kagamitan. a. Makapagbalak ng masustansya. bagay.1. 1. Ipalagay sa buhok ang beadworks ng mga babae at sa leeg naman ang sa lalaki 2. I. lugar. mga kahalagahan at gawain nito sa katawan at sakit na dulot sa kakulangan nito. d. pangyayari sa binasa. 2. ELC 2. Talasalitaan Maramus balanseng pagkain b. Pagpapakita ng Larawan ng mag-anak na may maraming anak/ kaunting anak. Layunin:  II. Ilagay sa bawat hanay ang larawan ng pagkain na angkop sa bawat pangkat. Kilala ko na ba ang ilang simbolong ginamit sa disenyong etniko? Nakagawa ba ako ng palamuti sa buhok o leeg na may disenyong etniko? Nakapagbigay o nakapagpahiram ako ng gamit sa kamag-aral? Nasiyahan ba ako sa kahalagahan ng sining na ito? Susuportahan ko na ba ang katutubong sining at sariling produkto ng aming pamayanan? I. 1. Magbigay ng pangkalahatang pagpapahalaga sa natapos na sining ng klase. FILIPINO Natutukoy ang mga pang-uri sa napakinggang seleksyon EPP I. Takdang Kagamitan Magdala ng papel at crayola II. Pagbuo ng Suliranin c. Isulat ang titik ng tamang sagot. II. 71-78. Masustansyang Pagkain ng Mag-anak Bilang ng Araw. C. . Masabi ang sustansya ng pagkain.1 II. 1. Pagtataya Sagutin ng Oo o Hindi Kagamitan: Tsart ng 3 Pangkat ng Wastong Pagkain Sanggunian: B.C. 4.3 – – nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao. Pangwakas na Gawain 1. Masabi ang nialaman ng “Tandaan Mo” 2. B. Nakasusulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan/pangyayari II.

Tanungin ang mga bata kung anu-ano pa ang gusto nilang pag-usapan tungkol sa tula Pang-uri (picture) 5. mayroong isang balon Malinaw.wika d. 1. mayro’ng mani. Sagutin Nating: 1. gawing likod. patani. Pamaraan A. Panimulang Gawain Bago Bumasa Pagsasanay PARAISO SA KABUKIRAN Napakalawak na lupaing kinatatamnan Ng naglalakihang puno’t mga kawayan Tanim na mga gulay. malamig na tubig ang bumabalong Hindi natutuyuan sa mahabang panahon Sa pagdidilig naming sa umaga at hapon. 59. kalabasa’t talong Sigarilyas. Magpabasa ng isang talatang may kaugnayan sa nakaraang leksyon 2. Ilarawan ang lupain. 4. kamatis. 4. lugar at pangyayari at pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang karanasan Pagpapahalaga: saloobin sa Kasiya-siyang paggawa Sanggunian: PELCV d. Paghawan ng balakid (Gamitin sa pangungusap ang mga bagong salitang nasa tula) Pagganyak na tanong: Sino sa inyo ang nakapamasyal na sa isang bukirin? Anu-ano ang inyong nakita doon? Tingnan natin kung angbukirin na inyong nakita ay tulad ng bukirin ng tulang pinamagatang “Paraiso sa Kabukiran”. gamot sa karamdamam. Sa dulo.bagay. 136-141 III. at Bangkok Matamis na santol at gayundin ng sampalok Manggang piko at Indiyan sa tabi ng bakod. Tooong di kalakihan itong aming bahay Ngunit kamiý maligaya sa pagtutulungan Si Ama at Ina sa kanilang kasipagan At kaming magkakapatid. at mga kamote Mayroon ding tanim na niyog sa apat na sulok Bayabas na senorita. (picture) 5. bulaklaking halaman Halamang-ugat. pandan. Alamin kung anong tawag dito. 3. gabi. Balik-aral Pagganyak – magpakita ng larawan ng isang bukirin na sagana sa tanim at ipalarawan sa mga mag-aaral. Pansinin ang mga salitang naglalarawan sa tula. mga larawan Paraiso sa kabukiran pagdiriwang Wikang Filipino . 3. Mayroon kaming sitaw. sa pagkauliran. kalabaw. okra’t kundol May tubo. Anu-ano ang tanim sa bakuran? Ano ang gamit ng balon? Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? Anong ugali ang pinaiiral kung kaya’t sagana sila sa pananim? Ilarawan ang magkakapatid? . naglalakihang ube Saka ng luya. 2.

kakahigin ng kapatid ang baradong kanal C. B. Bumabagtas pa lamang siya sa tarangkahan ay sinalubong na siya ng kanyang anak na si Jerry. maraming bayani ang namatay alang-alang sa bayan c. Ilarawan ang lupain sa tula. Anong ugali ang pinaiiral ng magkakapatid? Takdang Aralin Bumuo ng apat na pangungusap na may salitang naglalarawan ng tao. Paano kaya siya makatutulong sa kanyang ina? a. Ilang ulit silang nagdidilig ng tanim? 5. Paglalahat Pagkatpos masuri ng mga mag-aaral ang mga bagay. Paglinang ng Kasanayan Isulat sa pisara ang mga salitang naglalarawan na mula sa tula at hayaan ang mga mag-aaral na tuklasin ang tao. 14. Bitbit niya ang malaking plastic bag na punungpuno ng kanyang pinamili. IV Pagtataya Habang Bumabasa: Ipabasa nang tahimik ang tula pagkatapos ipaalaala ang pamantayan sa pagbasa ng tahimik. baliktad ang kanyang damit e. bagay. matatapang an gating mga ninuno d. Anu-ano ang tanim sa bakuran? 3. Ano ang gamit ng balon? 4. bagay. Monday Nov. lugar at pangyayaring inilarawan. lugar at pangyayari ay Panguri. lugar at pangyayaring inilalarawan. 2. 2. lessons were not accomplished due to poor attendance.Pahalagahan Natin Basahin ang bawat kalagayan kung paano makatutulong. lugar at pangyayari.Talakayin ang sagot sa panggayak na tanong. mayaman sa kultura an gating bayan b. Panlinang na Gawain 1. Pagkatapos Bumasa: Talakayan. Pangwakas na Gawain Pagsulat ng talatang naglalarawan ng isang pangyayari/karanasan. 2011 The same lesson plan as of Saturday. . Pagsasanay Suriing mabuti ang pangungusap at sabihin ang mga salitang inilarawan ng pang-uri V.” 3. bagay. ipabuo ang tuntuning “ang salitang naglalarawan sa tao. Tanghali na nang dumating ang nanay galling sa pamimili. 1. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful