Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012 Proba C de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională studiată pe parcursul învăŃământului liceal Proba orală la Limba engleză Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

MODEL

1. Answer the following questions: Is there any kind of entertainment you do not like? Why (not)?

2. Describe a friend of yours. 3. Give your opinion on the following statement: Apart from family and friends, there are other types of relationship which are important in people’s lives. Use relevant arguments and examples to support your ideas.

Proba C – Limba engleză

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful