You are on page 1of 12

Empirijski modeli zavisnosti srednje prostorne brzine od protoka

Na osnovu opšte teorijske relacije izmedju tri osnovna parametra saobracajnog toka i empirijski definisanog odgovarajuceg modela brzina-gustina , može se formulisati i odgovarajuci empirijski model brzina-tok.Pošto protok predstavlja slženu funkciju koju čine proiyvod odgovarajucih srednjih prostornih brzina i gustina, to postoji i druga granična vrednost gustine (maksimalna gustina) u kojoj je protok jednak nuli.Pri maksimalnoj gustini protok i srednja prostorna brzina imaju vrednost nula.Iz izloženog proizilazi da kriva brzina-tok ima tri poznate tačke i to : jednu u koordinatnom početku , jednu na ordinati koja odgovara maksimalnoj vrednosti brzine tj. Brzini slobodnog toka , kao i jednu tačku i koordinatama qzt = max q i Vzt

Empirijski modeli zavisnosti
Vs - q
Pošto protok predstavlja slženu funkciju koju čine proizvod odgovarajucih srednjih prostornih brzina i gustina, to postoji i druga granična vrednost gustine (maksimalna gustina) u kojoj je protok jednak nuli. Pri maksimalnoj gustini protok i srednja prostorna brzina imaju vrednost nula. Iz izloženog proizilazi da kriva brzina-tok ima tri poznate tačke i to : jednu u koordinatnom početku , jednu na ordinati koja odgovara maksimalnoj vrednosti brzine tj. Vsl, jednu tačku u koordinatama qzt = max q i Vzt

Parabolični model “brzina-to

Model brzina-tok zasnovan na logoritamskoj zavisnosti brzine i gustine
Ako se u osnovnu relaciju q=Vs*g uvede GREENBERG-ov logaritamski model brzina-gustina Vs=Vzt*ln (max g/g) dobija se relacija brzina-tok: q=maxg* Vs * e-(Vs/Vzt)

Model brzina-tok zasnovan na eksponencijalnoj zavisnosti brzine I gustine
Ako se u osnovnu relaciju q=Vs*g uvede UNDERWOODova eksponencijalna relacija brzina-gustina koja glasi Vs=Vsl *e-(g/gzt) moze se dobiti I relacija brzina tok koja je zasnovana na eksponencijalnoj zavisnosti brzine od gustine

Dvorezimski model brzina-tok
Linearna zavisnost izmedju toka i brzine u granicama izmedju malog toka i maksimalnog toka , sa krivolinijskim segmentom segmentom od maksimalnog toka do koordinatnog početka

Dvorežimski model brzina-tok
Dvorežimski model koga je razradila ROAD RESEARCH LABAROTORY iz Engleske. Na njemu je brzina konstantna pri malim protocima a potom nakon dostizanja granične veličine protoka brzina linearno opada sa daljim povećanjem toka .

Hipotetički petorežimski model brzina-tok
I režim:-slobodan tok II režim:-normalan tok III režim:-zasićen tok IV režim:-forsiran tok V režim:-u ovom režim ne egzistira neprekinuti tok

Relacije brzina-tok koje se koriste u inžinjerskoj praksi
Za praktične potrebe najznačajniju primenu dobile su interpretacije linearnom zavisnošću jer su jednostavne za primenu.S obzirom da je gustinu toka (g) kao najadekvatniju nezavisno promenljivu veličinu za analizu zavisnosti srednje prostorne brzine saobracajnog toka, praktično vrlo teško meriti, to su za potreba inžinjerske prakse razvijene relacije izmedju srednje prostorne brzine i protoka.

Relacije brzina-tok koje se koriste u inžinjerskoj praksi
Empirijski obrazci kojima se iskazuje srednja prostorna brzina toka u zavisnosti od veličine protoka preko linearne interpretacije imaju sledeci opšti oblik:

Vs = Vsl - K*q

Modeli brzina-tok koji se najčešće koriste u Srbiji
Za izradu studija opravdanosti izgradnje puteva uglavnom koristi model koga je na osnovu NORMANN-ovog linearnog modela priredila NemačkaAmerička konsultantska firma DORCHBERGER.

Modeli brzina-tok koji se najčešće koriste u Srbiji
Za dvotračne i trotračne puteve Vi = {Vsli - q/c(Vsli-Vc)} * {(1-R) + RP/100};
q/c ≤ 1

Za autoputeve i višetračne vangradske puteve

Vi = Vsli - q/c(Vsli-Vc);
q/c ≤ 1

Obrazac za definisanje brzina toka pri velikim gustinama

Vf = Vc / (qz/C+fg)