Radionica

AMORTIZACIJA
- računovodstveni i porezni tretman -

I PRAKTIČNA PRIMJENA

MRS-a 12

RJEŠENJA RADNIH TESTOVA I ZADATAKA

Revicon

PRVI DIO: STALNA SREDSTVA I NJIHOVA AMORTIZACIJA PREMA MRS/MSFI Nekretnine, postrojenja i oprema 1. Neku pojedinačnu stavku nekretnine, postrojenja i opreme pravno lice treba priznati kao sredstvo (uslovi koji su nužni/potrebni/dovoljni za priznavanje označeni su crveno): a) ako su ispunjeni svi uslovi za sticanje formalnog prava vlasništva nad dotičnim sredstvom b) ako je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi povezane s dotičnim sredstvom pritjecati u pravno lice c) ako se nabavna vrijednost dotičnog sredstva može pouzdano izmjeriti d) ako je dotično sredstvo upisano u zemljišne knjige ili druge vlasničke evidencije 2. Nabavljena ili izgrađena stavka nekretnina, postrojenja i opreme može se početno priznati (mogući tačni odgovori, zavisno od načina sticanja neke stavke NPO, označeni su crveno): a) b) c) d) e) f) po nabavnoj vrijednosti kupljenog sredstva po trošku izgradnje sredstva u vlastitoj režiji po revalorizovanoj vrijednosti po fer vrijednosti sredstva, pribavljenog razmjenom za neko drugo nenovčano sredstvo po fer vrijednosti sredstva koje je dato u zamjenu (ako nije moguć prethodni način) po nadoknadivoj vrijednosti kupljenog sredstva

3. Prilikom početnog priznavanja, nabavna vrijednost mašine obuhvata i (mogući tačni odgovori označeni su crveno): a) b) c) d) e) f) g) h) i) iznos obaveze prema dobavljaču mašine popust odobren od dobavljača mašine plaćenu carinu i druge uvozne dažbine PDV po obračunu carinarnice (samo ako za to sredstvo nije dozvoljen odbitak) troškove prevoza mašine plaće i druge troškove radnika na pripremanju mjesta za montažu mašine naknade za eksterne usluge montaže i instaliranja mašine troškove testiranja rada mašine početne gubitke u radu zbog još „neuhodanog“ rada mašine

4. Prilikom početnog priznavanja, nabavna vrijednost nekretnine izgrađene u vlastitoj režiji obuhvata i (tačni odgovori označeni su crveno): a) b) c) d) e) direktne i zavisne troškove izgradnje nekretnine utrošak građevinskog materijala iznad internih normativa plaće radnika i poslovodstva na gradilištu srazmjeran dio općih i troškova administracije razliku do tržišne vrijednosti izgrađene nekretnine

5. Nakon njihovog početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema u upotrebi se mogu naknadno mjeriti/vrednovati na bazi (mogući tačni odgovori označeni su crveno): a) b) c) d) e) f) nabavne vrijednosti nabavne vrijednosti uvećane za troškove održavanja nabavne vrijednosti uvećane za naknadna ulaganja revalorizovane vrijednosti fer vrijednosti nadoknadive vrijednosti

6. Metoda revalorizacije po MRS 16 se može primijeniti (tačni odgovor je označen crveno): a) za bilo koju stavku nekretnina, postrojenja i opreme pojedinačno b) za sve pojedinačne stavke iz grupe sličnih stavki nekretnina, postrojenja i opreme 7. Metoda revalorizacije po MRS 16 je moguća (tačni odgovor je označeni crveno): a) samo ako postoji tržišni dokaz o fer vrijednosti dotičnog sredstva b) ako se fer vrijednost sredstva može pouzdano procijeniti (na bilo koji način, MRS 16) 8. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Procijenjeni vijek trajanja / period amortizacije nekretnine Stopa godišnje amortizacije (linearna metoda) 25 godina 4%

Elementi vrijednosti nekretnine na dan revalorizacije (31.12.2008.): nabavna vrijednost 1,000.000 KM akumulirana amortizacija do 31.12.2007. 160.000 KM (za 4 godine) amortizacija za 2008. godinu 40.000 KM (1 godina) akumulirana amortizacija do dana revalorizacije 200.000 KM (ukupno 5 godina) knjigovodstvena vrijednost na dan revalorizacije 800.000 KM Procijenjena fer vrijednost (neto revalorizovani iznos) Efekat revalorizacije (= 1,200.000 minus 800.000) 1,200.000 KM 400.000 KM

Evidentirati efekte ove revalorizacije, primjenom postupka svođenja knjigovodstvenog iznosa dotičnog sredstva na njegov neto revalorizovani iznos: Knjigovodstveni iznos sredstva nakon revalorizacije Akumulirana ispravka vrijednosti nakon revalorizacije Knjiženje: duguje konto 021 1,200.000 KM duguje konto 029 200.000 KM potražuje konto 021 potražuje konto 420 Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 20 godina Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 5% Osnovica za amortizaciju u narednom periodu Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 1,200.000 KM ..............0 KM

1,000.000 KM 400.000 KM

1,200.000 KM 60.000 KM

9. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Pod istim pretpostavkama kao u zadatku pod 8., evidentirati efekte revalorizacije primjenom postupka proporcionalne korekcije prethodne nabavne vrijednosti i akumulirane ispravke vrijednosti dotičnog sredstva, tako da (neto) knjigovodstvena vrijednost sredstva nakon revalorizacije bude jednaka neto revalorizovanom iznosu. Knjigovodstveni (neto) iznos prije revalorizacije Procijenjeno povećanje knjigovodstvenog iznosa Knjigovodstveni (neto) iznos nakon revalorizacije Postotak povećanja knjigovodstvenog iznosa Nabavna vrijednost sredstva prije revalorizacije Povećanje bruto knjigovodstvene vrijednosti (X 50%) Bruto knjigovodstvena vrijednost nakon revalorizacije Akumulirana ispravka vrijednosti prije revalorizacije Povećanje akumulirane ispravke vrijednosti (X 50%) Akumulirana ispravka vrijednosti nakon revalorizacije Knjiženje: duguje konto 021 duguje konto ..-.. potražuje konto 029 potražuje konto 420 500.000 KM ......-...... KM 100.000 KM 400.000 KM 800.000 KM 400.000 KM 1,200.000 KM 50% 1,000.000 KM 500.000 KM 1,500.000 KM 200.000 KM 100.000 KM 300.000 KM

Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 20 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 1,500.000 KM Iznos koji treba amortizirati u preostalom vijeku upotrebe 1,200.000 KM Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 4% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 60.000 KM 10. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Naknadnom procjenom na dan 31. 12. 2009. godine, vrijednost nekretnine iz zadatka pod 8. je umanjena za 114.000 KM. Zatečena bruto knjigovodstvena vrijednost nekretnine iznosi 1,200.000 KM, a amortizacija za 2009. godinu je iznosila 60.000 KM. Provesti knjiženja na slijedeća tri moguća načina: 1. način (smanjenje bruto knjigovodstvenog iznosa): duguje konto 420 potražuje konto 021 114.000 KM 114.000 KM

Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 19 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 1,086.000 KM (1,200.000-114.000) Iznos koji treba amortizirati u preost. vijeku upotrebe 1,026.000 KM (1,086.000-60.000) Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 4,97% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 54.000 KM godišnje

2. način (povećanje ispravke vrijednosti): duguje konto 420 potražuje konto 029 114.000 KM 114.000 KM

Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 19 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 1,200.000 KM Iznos koji treba amortizirati u preost.vijeku upotr. 1,026.000 KM (1,200.000-60.000-114.000) Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 4,5% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 54.000 KM 3. način (proporcionalna korekcija knjigovodstvene i ispravke vrijednosti): Knjigovodstveni (neto) iznos prije umanjenja Smanjenje neto knjigovodstvenog iznosa Knjigovodstveni (neto) iznos nakon umanjenja Postotak smanjenja knjigovodstvenog neto iznosa: 10% Bruto knjigovodstvena vrijednost prije umanjenja Umanjenje bruto knjigovodstvene vrijednosti (x 10%) Bruto knjigovodstvena vrijednost nakon umanjenja Akumulirana ispravka vrijednosti prije umanjenja Umanjenje akumulirane ispravke vrijednosti (x 10%) Akumulirana ispravka vrijednosti nakon umanjenja Knjiženje: duguje konto 420 duguje konto 029 potražuje konto 021 114.000 KM 6.000 KM 120.000 KM 1,140.000 KM 114.000 KM 1,026.000 KM 1,200.000 KM 120.000 KM 1,080.000 KM 60.000 KM 6.000 KM 54.000 KM

Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 19 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 1,080.000 KM Iznos koji treba amortizirati u preost.vijeku upotr. 1,026.000 KM (1,080.000-54.000) Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 5% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 54.000 KM 11. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Ponovnom procjenom na dan 31. 12. 2010. godine, vrijednost nekretnine iz zadatka pod 8. je umanjena za 432.000 KM. Amortizacija za 2009. i 2010. godinu je iznosila ukupno 120.000 KM. Utvrditi iznos rashoda/gubitka od umanjenja vrijednosti: Efekat prethodne revalorizacije na dan 31. 12. 2008. Umanjenje vrijednosti na dan 31. 12. 2010. godine Rashod/gubitak od umanjenja vrijednosti 400.000 KM 432.000 KM 32.000 KM

Zatečena bruto knjigovodstvena vrijednost nekretnine iznosi 1,200.000 KM, a akumulirana ispravka vrijednosti za 2009. i 2010. godinu ukupno 120.000 KM. Utvrđene efekte umanjenja vrijednosti proknjižiti na slijedeća tri moguća načina:

u preost. način (smanjenje bruto knjigovodstvenog iznosa): duguje konto 420 duguje konto 670 potražuje konto 021 400.000 KM 32.000 KM 2. 648.000 KM 432.000) Iznos koji treba amortizirati u preost.000 KM 3.000) Stopa godišnje amortiz.000 KM (720.000 KM 120.080.000 KM (1. način (povećanje ispravke vrijednosti): duguje konto 420 duguje konto 670 potražuje konto 029 400. 648. 648.000 KM 432.000 KM 32.000 KM Iznos koji treba amortizirati u preost.000 KM .1.000 KM 48. u narednom periodu: 4. način (proporcionalna korekcija knjigovodstvene i ispravke vrijednosti): Knjigovodstveni (neto) iznos prije umanjenja Smanjenje neto knjigovodstvenog iznosa Knjigovodstveni (neto) iznos nakon umanjenja Postotak smanjenja knjigovodstvenog neto iznosa: 40% Bruto knjigovodstvena vrijednost prije umanjenja Umanjenje bruto knjigovodstvene vrijednosti (x 40%) Bruto knjigovodstvena vrijednost nakon umanjenja Akumulirana ispravka vrijednosti prije umanjenja Umanjenje akumulirane ispravke vrijednosti (x 40%) Akumulirana ispravka vrijednosti nakon umanjenja Knjiženje: duguje konto 420 duguje konto 670 duguje konto 029 potražuje konto 021 400. u narednom periodu: 3% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 36.200.000 KM (1.000 KM (762.72% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 36.000 KM Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 18 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 720.200.000 KM Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 18 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 762.200.000-432.000) Stopa godišnje amortiz.000 KM 480.000-120.vijeku upotr.vijeku upotr.000 KM 72.vijeku upotr.000 KM 48.000 KM 32.000 KM 648.000) Stopa godišnje amortiz. u narednom periodu: 5% Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu 36.000 KM Iznos koji treba amortizir.000 KM 1.000-72.000 KM 720.000 KM 432.000 KM 1.000-120.200.000 KM Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 18 godina Osnovica za amortizaciju u narednom periodu 1.000 KM 480.000-432.

260.) Neto efekat revalorizacije na dan 31.) je uvećana za iznos od 292.008. 2012.200.000 KM akumulirana amortizacija do dana revalorizacije 192.000 KM 81. 2012. Amortizacija predstavlja (mogući odgovori označeni su crveno): a) sistemski raspored vrijednosti stalnog sredstva tokom njegovog očekivanog vijeka korisne upotrebe b) rashod perioda za koji je obračunata (osim ako je uključena u vrij.000 KM Ukupan efekat revalorizacije na dan 31. Utvrditi i evidentirati efekte ove revalorizacije svođenjem knjigovodstvenog iznosa na novi neto revalorizovani iznos. 12.000 KM) 72.300.200.008.000 KM (1..000 + 292.000) Knjiženje: duguje konto 021 duguje konto 029 potražuje konto 021 potražuje konto 420 potražuje konto 622 1.000 KM (292.25% Osnovica za amortizaciju u narednom periodu Iznos godišnje amortizacije u narednom periodu Amortizacija 1. 2012. (2 x 60. rashoda iz 2010.12. 292.000 KM (poništ. (2 x 36.000 KM amortizacija za 2011.) c) iznos koji se uključuje u knjigovodstveni iznos drugog sredstva (npr.000 KM.000 KM amortizacija za 2009. 12.000-32.000 KM 1.000 KM 192.): bruto knjigovodstveni iznos 1.sr.zaliha ili dr. Elementi vrijednosti na dan nove revalorizacije (31.000 KM knjigovodstveni iznos na dan revalorizacije 1. u zalihe ili dr.sred.12. Koja od niže navedenih materijalnih sredstava podliježu amortizaciji (mogući tačni odgovori su označeni crveno): a) b) c) d) e) f) građevinsko zemljište upravna zgrada zalihe proizvodno postrojenje u fazi montaže stambene zgrade i stanovi u upotrebi avans za nabavku opreme .) d) iznos koji zavisi od iskazanog finansijskog rezultata perioda 14.250 KM 13.000 KM Preostali vijek upotrebe dotične nekretnine: 16 godina Stopa godišnje amortizacije u narednom periodu: 6. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Ponovnom procjenom/revalorizacijom izvršenom na dan 31.300.000 KM Novoprocijenjeni neto revalorizovani iznos 1.000 KM 32.300. i 2010.000 KM 260.2012. 12. i 2012.000) Prihod/dobitak od povećanja vrijednosti 32.000 KM) 120. neto knjigovodstvena vrijednost nekretnine iz prethodnog zadatka (pod 11.

Prema MRS 16. zaštitni znakovi i sl. amortizacija započinje (tačni odgovor je označen crveno): a) b) c) d) po početku nabavke ili izgradnje stalnog sredstva po uplati avansa za nabavku stalnog sredstva po prijemu fakture za stalno sredstvo od dobavljača po prijemu glavnih komponenti stalnog sredstva . umanjena za beznačajni očekivani ostatak vrijednosti 17. licence. Prema MRS 16. Koja od niže navedenih nematerijalnih sredstava podliježu amortizaciji (mogući tačni odgovori su označeni crveno): a) b) c) d) e) f) g) patenti. goodwill software primljen kao donacija vlastiti software u pripremi kapitalizirani izdaci za razvoj koncesija ulaganja u tuđa stalna sredstva u dugoročnom operativnom zakupu 16. Osnovicu za obračun amortizacije (amortizacijski iznos) predstavlja (mogući tačni odgovori su označeni crveno): a) b) c) d) e) nabavna vrijednost stalnog sredstva rezidualna vrijednost stalnog sredstva revalorizovana vrijednost stalnog sredstva (nakon eventualne revalorizacije) nadoknadiva vrijednost stalnog sredstva (nakon eventualnog umanjenja vrijednosti) nabavna ili druga vrijednost koja zamjenjuje nabavnu vrijednost. Očekivani (preostali) korisni vijek upotrebe stalnih sredstava treba utvrđivati/provjeravati (tačni odgovor je označen crveno): a) b) c) d) e) samo prilikom nabavke stalnog sredstva krajem svakog mjeseca korištenja stalnog sredstva najmanje krajem svakog polugodišta samo pri značajnim dodatnim ulaganjima u neko stalno sredstvo najmanje na kraju finansijske godine 19. umanjena za očekivani ostatak vrijednosti (definicija iz MRS 16) f) nabavna ili druga vrijednost. amortizacija se obračunava (tačni odgovori su označeni crveno): a) b) c) d) e) zbirno za sva stalna sredstva koja podliježu amortizaciji zbirno po grupama sličnih stalnih sredstava koja podliježu amortizaciji zasebno za svako stalno sredstvo koje podliježe amortizaciji zasebno za svaki dio svake stavke stalnog sredstva koje podliježe amortizaciji zasebno za svaki značajan dio stalnog sredstva koje podliježe amortizaciji 18.g) h) i) j) prevozno sredstvo namijenjeno prodaji prevozno sredstvo uzeto na finansijski leasing uredska oprema i namještaj biološka imovina u fazi eksploatacije (pod određenim uslovima iz MRS 41) 15.

stopu linearne amortizacije i iznose amortizacije po godinama. Nabavna vrijednost Očekivani ostatak vrijednosti Amortizacijski iznos Stopa linearne amortizacije: 10% Amortizacija za 2008.000) 80. ako je očekivani vijek korisne upotrebe mašine 10 godina. godinu Amortizacija za 2010. su ozn.000 KM 8. godinu Amortizacija za 2015. amortizacija prestaje (mogući tačni odgovori su označeni crveno): a) b) c) d) e) f) g) h) i) po prestanku ostvarivanja zarade korištenjem dotičnog stalnog sredstva po svakom prestanku korištenja stalnog sredstva po svakom povlačenju stalnog sredstva iz upotrebe po klasifikaciji stalnog sredstva kao „namijenjenog za prodaju“ po razvrstavanju stalnog sredstva u grupu „ulagačke nekretnine“ po njegovoj fer vrijednosti po razvrstavanju stalnog sredstva u grupu „ulagačke nekretnine“ po njegovoj nabavnoj vrijednosti potpunim otpisom vrijednosti stalnog sredstva po otuđenju stalnog sredstva po donošenju odluke o rashodovanju stalnog sredstva 21.000 KM 80.000 KM 8.000 KM. godinu Amortizacija za 2011.000 KM 8.000 KM 8.000 KM 8.000 KM 8. godinu Amortizacija za 2016.000-5.000-2. crveno): a) b) c) d) proporcionalna (linearna) amortizacija degresivna amortizacija progresivna amortizacija funkcionalna amortizacija 22.000 KM. Prema MRS 16. iznosi ukupno 85.000 KM (85. godinu Amortizacija za 2013.000 KM 5.e) po dovođenju stalnog sredstva u stanje za namjeravanu upotrebu f) po početnu stvarne upotrebe stalnog sredstva g) po početnu ostvarivanja zarade od upotrebe dotičnog stalnog sredstva 20. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Nabavna vrijednost mašine raspoložive za upotrebu na dan 01.000) 4.000 KM 8.000 KM . godinu Amortizacija za 2017. godinu Amortizacija za 2018. 07. godinu Ukupno amortizacija 85. Procijenjeno je da će budući troškovi njene demontaže. 2008.000 KM 4.000 KM (85. a očekivani iznos koji će se primiti od prodaje u staro željezo 7. godinu Amortizacija za 2009. Moguće i dozvoljene metode amortizacije prema MRS 16 su (tačni odg. iznositi 2.000 KM 8. rezanja i dr.000+7.000 KM 8. godinu Amortizacija za 2012. Utvrdi amortizacijski iznos.000 KM. godinu Amortizacija za 2014.

a procijenjeno je da će kamion nakon toga moći biti prodati za iznos od 30. godinu Amortizacija za 2014. godinu 7.000 KM 23. kao i elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Na kraju 2012. 21. 12. godinu Amortizacija za 2015.000+8. a procijenjena neto prodajna cijena (fer vrijednost umanjena za troškove prodaje) na kraju vijeka upotrebe 20. 12. na osnovu slijedećih podataka: .000 KM).000+8. evidentiraj ih korekcijom samo nabavne vrijednosti mašine. Nabavna vrijednost Procijenjeni ostatak vrijednosti Amortizacijski iznos (osnovica) 130. Sačini obračun amortizacije po godinama.000+8.000 KM 30.000 KM (80.000) 21.000 KM 80. zbog očekivanih promjena u tehnologiji.000) 23.000 KM 100.000+8. 12.000 KM 23. Ranija nabavna vrijednost Ostatak vrijednosti Raniji amortizacijski iznos Akumulirana amortizacija do 31.(do kraja 2015.000 KM 7. te utvrdi novu stopu i iznose amortizacije u preostalom korisnom vijeku upotrebe mašine.000-36.000 pređenih km u namjeravanom periodu korištenja. a ovaj kamion se amortizuje na bazi ukupno pretpostavljenih 800.000 KM Amortizacijski iznos (osnovica) nakon umanjenja vrij.000) Prevozna sredstva se amortizuju funkcionalnom metodom. menadžment je procijenio da će mašina iz prethodnog zadatka.000) Preostali korisni vijek upotrebe: još 3 god. godine Gubitak/rashod od umanjenja vrijednosti Knjiženje: duguje konto 670 potražuje konto 022 85.000-21. 2015. 57.000 KM.000 KM. godine.000 KM 36.000 : 3 godine) Stopa amortizacije u preostalom vijeku upotrebe: 12.000-23. godine (tj.000 : 57.000 KM. moći biti u korisnoj upotrebi samo do kraja 2015. još samo tri godine).000 KM (4.000 KM (ne računajući PDV). Neamortizirani iznos na dan 31. Utvrdi efekte ovog procijenjenog umanjenja vrijednosti mašine.000) 44.000 KM (44.000 KM (što je manje od 21.28% (7.000-30.000) x 100 Amortizacija za 2013.23. tj.000 KM 24.000 KM (80. godine iznosi 130. Nadoknadivi iznos do 31.000 KM 5. ZADATAK (dodatna objašnjenja. 2012. Procijenjena vrijednost budućih novčanih tokova od upotrebe mašine u preostalom vijeku upotrebe je 21. pa se kao nadoknadivi iznos po MRS 36 uzima veća vrijednost.) Godišnja amortizacija u preostalom vijeku upotrebe 7.000 KM (130.000 KM 7. ZADATAK (elementi i iznosi koje je trebalo utvrditi označeni su crveno) Ukupna nabavna vrijednost novog kamiona nabavljenog na početku 2008. 2012.000 KM (21. Namjeravani vijek korištenja kamiona je 5 godina.

000 Na kraju pete godine korištenja.250 22.440 KM (PDV = 32.000 km 2009. 12.000 KM potražuje konto 022 130.000 km 2011.000 + PDV 5.500 21.000 KM (ne računajući PDV).1500 0. kamion je prodat za 32. 140. 120.000 km 2012. 35. 12.2250 0. Sastavne dijelove nekog stalnog sredstva treba priznati kao zasebno sredstvo (tačni odgovori su označeni crveno): a) u zavisnosti od vrijednosti sredstva b) u zavisnosti od starosti sredstva čiji dio se zamjenjuje c) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tim sredstvom (dijelom sredstva) priticati u pravno lice d) kada taj rezervni dio doprinosi boljoj funkcionalnosti sredstva e) kada se nabavna vrijednost sredstva (dijela sredstva) može pouzdano izmjeriti 26.Broj stvarno pređenih kilometara 1 2 2008. godine.000 95. koji su nabavljeni zasebno od nabavke stalnog sredstva. treba amortizovati odvojeno / zasebno. trebaju priznati kao sredstvo? (tačni odgovori su označeni crveno) a) kada pravno lice očekuje da će ih koristiti duže od jednog obračunskog razdoblja b) kada se ugrade u stalno sredstvo c) kada se mogu koristiti samo u vezi s nekom stavkom nekretnina. važeći su opšti uslovi za priznavanje sredstva iz paragrafa 7 MRS 16. 95. 2012. Kada se rezervni dijelovi i pomoćna oprema.1875 0.000 KM Akumulirana amortizacija do 31.9500 Amortizacija po godinama (100.2125 0.000 – 32. koji su i odgovor u prethodnom pitanju. Nabavna vrijednost kamiona 130.1750 0.000 KM duguje konto 211 37.440) duguje konto 675 3.000 KM potražuje konto 560 (561) 5.000 km 2010.500 18. cijena manja od neotpisane vrijednosti) Knjiženje: duguje konto 029 95. Svaki dio stavke nekretnine. 150. 180.000 KM Knjigovodstveni iznos na dan 31. postrojenja i opreme. . 170. postrojenja i opreme NAPOMENA: I u ovom slučaju se primjenjuju. 27.000 x kolona 3) 4 17. 12. Utvrdi i proknjiži efekte od prodaje kamiona na dan 31.000 x 17%) Specifične situacije iz MRS 16 25. 2012.000 KM Efekat od prodaje kamiona 3.000 km) 3 0. čija je nabavna vrijednost značajna u odnosu na ukupnu vrijednost te stavke.000 KM (35.000) a) dobit ili b) gubitak (jer je prod.750 15.000 km Godina Koeficijent (kolona 2 : 800.440 KM (32. odnosno. 2012.000 km Ukupno: 760.

.000 = 509.nekretnine u pripremi Konto 029.400 509.000 Potražuje 54.116.nekretnine u pripremi Konto 025 6705 Duguje .000 – 320.000 Potražuje 54.400 Obaveza za PDV 560 Isknjižavanje prodate nekretnine u pripremi 025 Gubitak od prodaje (509. ZADATAK (dodatne napomene i knjiženja su označeni crveno) Društvo je u 2004. koji još nije dovršen.000 .000 Gubitak od prodaje (509.400 Obaveza za PDV 560 Isknjižavanje prodate nekretnine u pripremi 025 Isknjižavanje ranije ispravke vrijednosti 029 116.000 KM.000 – 320. godini započelo investiciju – gradnju poslovnog objekta.2008.000) 6755 189.000 U slučaju da je prethodno umanjenje vrijednosti knjiženo direktno na 025: Opis Konto Duguje Potraživanje od kupca 211 374.000 – 116.000) 6755 189.000 KM Knjiženje: a) Umanjenje vrijednosti investicije u toku Opis Umanjenje vrijednosti nekretnine u pripremi Gubitak od umanj. vrši se umanjenje vrijednosti investicije za iznos od 116. 6705 Duguje 116.000 Umanjenje je evidentirano preko konta ispravke vrijednosti zbog moguće naknadne potrebe za podatkom o vrijednosti investicije na dan smanjenja vrijednosti.12. a njena knjigovodstvena vrijednost iznosi 625. Uprava društva je donijela odluku da se provede test vrednovanja sredstva i izvrši prodaja: a) na dan 31.vrij.vrij.000 Potražuje b) Prodaja investicije u toku po cijeni 320. Zemljište i zgrade se moraju odvojeno priznavati i odvojeno iskazivati u finansijskim izvještajima zbog (tačni odgovori su označeni crveno): a) različite vrijednosti tih sredstava b) različitog vijeka trajanja tih sredstava c) različitih karakteristika tih sredstava (misli se baš na različit vijek trajanja. Od 2005.000 116.000 Potražuje 116. umanjenje vrijednosti se može evidentirati i direktno na kontu 025 – Nekretnina u pripremi: Opis Umanjenje vrijednosti nekretnine u pripremi Gubitak od umanj. godine nije bilo nikakvih ulaganja (investicija „miruje”). pod b) d) ispravnog obračuna amortizacije e) realnog prikaza strukture sredstava u bilansu stanja 29.000) b) naknadno je izvršena je prodaja ovog objekta u izgradnji po cijeni 320. Alternativno.000 KM (bez PDV-a) Opis Konto Duguje Potraživanje od kupca 211 374.400 625.28.000 KM (što znači da njena vrijednost nakon umanjenja iznosi: 625.

procijenjeni vijek trajanja 50 godina. 07.000 233.891 Potražuje 42.650. ZADATAK (knjiženja i dodatne napomene označeni crveno) Investicija – gradnja objekta je dovršena 01. način: (25. 1) Obračun amortizacije za objekat. 31.000 Napomena: Zemljište se moglo odmah. koja je završena 31. godine. Gubitak (rashod) u visini neotpisane vrij.000) x 100 = 1. 2008.000 KM. a procijenjena ispravka vrijednosti zamijenjenog krova 775 KM (primijeni procentni račun).300 = 775 KM 2.30. način: (42. Ukupna nabavna vrijednost u poslovnim knjigama iznosi 1. objekat stavljen u upotrebu. u čiju vrijednost nije uključena vrijednost novog krova: Prvobitna vrijednost objekta Isknjiženi krov Vrijednost objekta bez krova 1.978 = 775 KM Knjiženje: Opis Isknjižavanje starog krova Isknjižavanje pripadajuće ispravke vrij.417.985% x 25. Naprijed dato knjiženje je pod pretpostavkom da su se i zemljište i građevinski objekat vodili u okviru konta investicije u toku sve do aktiviranja objekta. Knjiženje: Opis Prenos na sredstva u upotrebi Vrijednost objekta Vrijednost zemljišta Konto 025 021 020 Duguje 1. 12.300 1.07.374. Procijenjena nabavna vrijednost zamijenjenog krova iznosi 42.000 . 02. godine) 25.525 62. 2007.417. a akumulirana ispravka vrijednosti (obračunata sa 31. Društvo u toku 2008. godine.000 KM. 2008. Evidentiranje vrijednosti novog krova Ulazni porez Obaveze prema izvođačima radova Konto 021 029 679 02101 260 541 Duguje 775 41.000 x 100) = 2. na dan 31.417.-33. investira u zamjenu krovne konstrukcije. knjižiti na konto 020.000 KM. Izračunavanje pripadajuće ispravke vrijednosti za krov koji se zamjenjuje: 1. što uključuje i vrijednost zemljišta na kojem se nalazi objekat. Fakture izvođača radova na krovu iznosile su ukupno 62.591 72.42.000 Potražuje 1.978 KM. Zemljište je procijenjeno na 233.978 / 1.417.300 KM.700 .300 Izvrši obračun amortizacije građevinskog objekta na kojem je zamijenjen krov.417.8333% x 42.300 / 1. ZADATAK (elementi. prilikom nabavke i utvrđivanja nabavne vrijednosti. knjiženja i dodatne napomene označeni crveno) Nabavna vrijednost građevinskog objekta je 1.300 10.650.2008.300 KM (ne računajući PDV).

godinu: 1.) =25.-31.000 x X) + (826.04. x 100 = 1.000 14.243.583 x X = 25.15788) x 100 = 86 godina Godišnja stopa amortizacije je bila 1.: 1.. Važniji rezervni dijelovi 15.978 / 2. procjena vijeka trajanja 20 godina 1 / 20 x 100 = 5% Am.417. ima sljedeću strukturu stalnih sredstava (utvrdi iznos amortizacije): Raspoloživo Stavljeno za upotrebu u upotrebu / ugrađeno 1. 34. 8.) = 6. Printer 01.407 KM / 12 x 7 mj.431 Potražuje . kako je i izvršena procjena. 260 541 Duguje 24.571 KM Ukupna amortizacija (ispravka vrijednosti) do 31. 3.12.08.VII 2008): 16. 2008.583) x 100 X = 1.374. nerealno bi bilo uknjižiti novi krov u okviru građevinskog objekta i dalje ih amortizovati zajedno. 2.15788% = 16.300 4.374. (01.285 / 12 x 5 mj. odnosno vijek trajanja 86 godina. 20% 20% 10% 10% Nabavna vrijednost 2.01.571 =25.417.978 KM Nova stopa amortizacije objekta (bez krova) za preostali vijek trajanja od 84 godine i 5 mjeseci (84.131 28..000 20.Izračunavanje stope amortizacije (X) primjenom procentnog računa: 1.08.700 / 84.417. ZADATAK Društvo je izvršilo nabavku rezervnih dijelova i pomoćne opreme za održavanje stalnih sredstava u vrijednosti 24.15788% = 16.300 KM (bez PDV-a). 01.407 KM Am.18459% = 16.300 x 5% = 3.000 x X (za 2007.01. = 9.243. MRS-a 16).) (za I-VII 2008.298 KM Napomena: Obzirom da je objektivno da je vijek upotrebe krova manji od vijeka upotrebe ostatka objekta.407 + 9.) + 1.978 2.15788% = stopa amortizacije Vijek trajanja = (1 / 1.417.15788%.-31.700 x 1.700. Amortizacija za 2007. koji se priznaju kao stalno sredstvo (prema par.000 x 1.978 (1. ZADATAK Društvo na dan 31. Amortizacija građevinskog objekta bez krova: 1.785 KM 2) Obračun am.000 1.za period I-VI 2008.300 Obračunata amortizacija 400 200 1.978 X = (25.374. Knjiženje: Opis Zasebna stalna sredstva Ulazni porez Obaveza prema dobavljaču 35.8.000 x 1.115 KM / 12 x 5 = 1. Računar 01. Vrsta stalnog sredstva Stopa amort.333 953 Konto 022. Važniji rezervni dijelovi 15.417 = 16.2008) = 62.417 godina): 1.000 x (X/12x7mj. 4.12.18459%. MRS 16 insistira na odvojenom obračunu amortizacije za svaki značajan dio stalnog sredstva. krova za 1. za novi krov koji je posebno priznat.417.583 x X) = 25.285 / 1.04. 12.

02.-31. Ako je vrijednost motora i specijalnih dodataka utvrđena u iznosu od 152. 300. (01.000 x 20% / 12 x 10 mj.000 x 20% = 400 KM Printer: 1. 022.667 KM 2) Obračun amortizacije za specijalne dodatke Procjena vijeka trajanja je 5 godina: (1 / 5) x 100 = 20% godišnja stopa amortizacije 52. knjiženje nabavke se vrši na slijedeći način: Opis Vrijednost motora (zasebno sredstvo) Vrijednost spec.000 KM). 2.12. 3.03.-31. 03..300 x 10% = 1. u skladu sa kriterijima definisanim u računovodstvenim politikama.) = 16. Računar: 2.430 / 12 x 8 mj.03.1. (01. godine. 36. za koju je po tehničkim karakteristikama predviđeno mijenjanje motora i specijalnih dodataka za obradu u periodu od 5 godina.667 KM Konto 022.000 300. 260 541 Duguje 100.000 KM i specijalni dodaci 52. dod.) = 8. (zasebno sredstvo) Vrijednost mašine bez navedenih dijelova Ulazni porez Obaveza prema dobavljaču Izvršiti obračun amortizacije za 2008.12.000 / 12 x 8 mj. Mašina je na raspolaganju za upotrebu i amortizacija se obračunava od 01.250 .12.) = 16.-31. 4.667 KM 3) Obračun amortizacije za ostatak mašine Procjena vijeka trajanja je 15 godina: (1 / 15) x 100 = 6. međutim.03.) = 1.. zadatka).5.000 KM. godinu: 1) Obračun amortizacije za motor Procjena vijeka trajanja je 5 godina: (1 / 5) x 100 = 20% godišnja stopa amortizacije 100.000 x 6.000 72.250 Potražuje 497. ZADATAK Društvo je 15. Vrijednost motora i specijalnih dodataka utvrđuje se: procjenom ovlaštenog lica (sudskog vještaka) ili procjenom od strane interne ili druge komisije ili pronalaženjem informacija na tržištu kolika je prodajna cijena motora i specijalnih dodataka.667% godišnja stopa amort.667% / 12 x 10 mj.000 52. 2008. različliti stavovi se mogu imati po pitanju početka obračuna amortizacije na takva sredstva / rezervne dijelove.000 KM (motor 100. godine izvršilo nabavku mašine za proces proizvodnje namještaja. 022. a po izvršenoj ugradnji tretirati ga kao rashod ili sredstvo.12. 2008. dok se za ostale dijelove mašine procjenjuje vijek trajanja 15 godina..000 x 20% / 12 x 10 mj. ukupne vrijednosti 452. (1.-31. (01.) = 953 KM Napomena: Paragraf 8 MRS 16 je dao mogućnost da se rezervni dijelovi priznaju kao sredstva.000 x 10% = 2.333 KM Važniji rezervni dijelovi: 14.000 x 20% = 200 KM Važniji rezervni dijelovi: 20.-31.5. (1.12. Na fakturi nije posebno iskazana vrijednost navedenih dijelova. Iz tog razloga najpovoljnije računovodstveno rješenje je priznavanje rezevnih dijelova kao tekućeg sredstva (zaliha). u smislu da li je to datum raspoloživosti za ugradnju ili datum ugradnje u stalna sredstva (tačka 4.

a u ovom slučaju je knjigovodstvena 66. godine b) Procijenjena fer vrijednost na dan 31.vr. 12.01 do 01. = 13. 2008. 2009.333 KM. Dana 01.2008. a) Procijenjena fer vrijednost na dan 01. 2008. 2008. 40.08.Stalna sredstva namijenjena prodaji 37.: 120.) 2008.000 KM.000 x 10% / 12 x 8 mj. godine Opis Konto Duguje Amortizacija do dana reklasifikacije 310 13.333 200.000 KM 96.000 Napomena: Na konto 081 se „donosi“ sredstvo namijenjeno prodaji po nižoj vrijednosti. – 31. godine: 200.000 + 13. Razlika utvrđena prilikom mjerenja stalnog sredstva koje se klasifikuje kao „namijenjeno prodaji“ se evidentira na teret rashoda od umanjenja vrijednosti sredstava ukoliko je fer vrijednost sredstva klasifikovanog kao sredstvo namijenjeno prodaji niža od njegove knjigovodstvene vrijednosti. Ukupna ispr. 12.000 KM i ispravke vrijednosti 120. 09. 09. godine uprava je donijela odluku o namjeravanoj prodaji sredstva.08.000 KM 90.000 – 133.667 KM niža od procijenjene 70. (31.333 = 66.333 KM Knjigovodstvena vrijednost na dan 31. koja se namjeravaju prodati i čija je prodaja vrlo vjerovatna u kratkom roku c) sredstva klasifikovana po MSFI 5 se i dalje amortizuju d) sredstva klasifikovana po MSFI 5 se ne amortizuju e) sredstva se mogu neograničeno dugo držati klasifikovana po MSFI 5 38. godine c) Prodaja izvršena 06. sredstva namijenjenog prodaji 081 66. Sredstvo je vrednovano metodom nabavne vrijednosti. Smanjenje vrijednosti se evidentira na teret ranijih revalorizacionih rezervi formiranih ako je to sredstvo prethodno bilo vrednovano po metodi revalorizacije.667 KM Knjiženje: a) Amortizacija za period 01. po MRS 16. o čemu je sačinila plan i program prodaje. 08. = 200.000 KM.333 Evidentir. Amortizacija je obračunata i proknjižena do 31. . Osnovne karakteristike stalnih sredstava namijenjenih prodaji po MSFI 5 su: a) to su sredstva koja su nabavljena radi dalje prodaje b) to su stalna sredstva ranije nabavljena s namjerom upotrebe.333 = 133.333 Ispravka vrijednosti 029 Klasifikacija stalnog sredstva kao sredstva namijenjenog za prodaju Isknjižavanje sredstva u upotrebi 022 Isknjižavanje ispravke vrijednosti 029 133.667 Potražuje 13. 01. 2008. 04.000 KM Prvo je potrebno obračunati amortizaciju za period 01. sa procijenjenim vijekom trajanja od 10 godina. Stalno sredstvo (ili grupa za otuđenje) klasifikovano kao sredstvo namijenjeno za prodaju mjeri se po (tačni odgovori su označeni crveno): a) knjigovodstvenoj vrijednosti b) nabavnoj vrijednosti c) fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje 39. ZADATAK Društvo je u okviru konta 022 vodilo stalno sredstvo nabavne vrijednosti 200.09. godine. 2007. godine po cijeni od 70.

333 Prodaja nije izvršena ni do kraja 2009. nije moguće provesti navedeno knjiženje. 0291 6781 16. kao ranije. 06. ZADATAK U prethodnom primjeru prodaja nije izvršena. 09. po nabavnoj vrijednosti prije klasifikacije kao „namijenjeno prodaji“.000 KM) Opis Konto Duguje Potražuje Napomena: MSFI 5 pa. = 66. 2009.333 (amortizacija do dana klasifikacije „za prodaju“) – 20.000 – 133. godine (90. Knjiženje: c) Procjena fer vrijednosti na dan 30. u skladu s MRS 36.2009.000 KM) Umanjenje vrij.667 – 16. 1) „Retroaktivna“ amortizacija za period 1.667 16. godine „vraća“ na konto 022. godine.000 (novo vrednovanje) = 16.-1. 2009. godine i sredstvo.000 KM Opis Konto Duguje Potraživanje od kupca 211 112. godine 50. Dakle. c) Izvršena prodaja 06.000 KM Nakon toga.667 29.000 x 10% = 20. 12. 2009.“ Obzirom da za sredstva namijenjena prodaji nije bilo kumulativnih gubitaka.000 KM Potražuje 16.667 .667 (ranije vrednovanje) – 50.2008.667 KM). izvedena knjigovodstvena vrijednost = 200. 06. 04. odlukom menadžmenta. pa je izvršena ponovna procjena: c) Procijenjena fer vrijednost na dan 30. 2008. ali do iznosa kumulativnih gubitaka od smanjenja koji su priznati ili u skladu s ovim MSFI ili. sve do konačne prodaje sredstva (paragraf 24 MSFI 5). 2008.320 66. ovo sredstvo se „vraća“ u evidenciju po knjigovodstvenoj vrijednosti (tj. godine (50.9. 21: „Pravno lice treba priznati dobitak za bilo koje naknadno povećanje iznosa fer vrijednosti umanjenog za troškove prodaje sredstva. što je više od nabavne vrijednosti umanjene za akumuliranu amortizaciju. 46.667).000 KM (66.320 Obaveza za PDV 560 Isknjižavanje sredstva 081 Dobitak (prihod) od prodaje sredstva 6281 41.667 KM Opis Konto Duguje Potražuje Procijenjeno umanjenje vrijednosti Gubitak (rashod) od umanjenja vrijednosti d) „Vraćanje“sredstva na konto 022 Sredstvo koje se ponovo klasifikuje prema MRS 16 se vrednuje po nižoj vrijednosti između: 1) nabavna umanjena za retroaktivno obračunatu amortizaciju ili 2) fer vrijednost zatečena na dan ponovne klasifikacije u stalna sredstva prema MRS 16.000 ( „retroaktivno“ obračunata amortizacija) = 46. prestaje biti klasificirano kao „namijenjeno prodaji“: d) Sredstvo se 01.667 KM 2) Vrijednost po kojoj je sredstvo bilo klasifikovano na dan reklasifikacije je 50.b) Procjena fer vrijednost na dan 31. po cijeni od 96. = 200.9.

700 3.000 68.000 UKUPNO 399. imovine. 2. ZADATAK Društvo je počelo sa pripremom zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada za proizvodnju voća.000 1. 10.667 133.300 2.000 356.000 Potražuje 66.000 183. Prvi rod zasada je u četvrtoj godini.100 304.000 11.tr. Višegodišnji biološki ciklus u poljoprivrednoj proizvodnji podrazumijeva dvije faze: 1.000 Troškovi uprave i administracije 126.000 101. 45.000 403.000 23. godina 60. godini. Od čega zavisi da li će se vredovanje biološke imovine vršiti uz obračunavanje amortizacije ili metodom fer vrijednosti? Od toga postoji li aktivno tržište na osnovu kojeg bi se utvrdila fer vrijednost biol.700 4. za direktan plasman na tržištu. Tabela ulaganja u višegodišnji nasad – voćnjak: Opis 1. Posjeduje 5 hektara vlastitog poljoprivrednog zemljišta i za te je potrebe unajmilo još 5 hektara tuđeg poljoprivrednog zemljišta na rok 20 godina.700 .000 3.667 200.000 KM. 2.500 180. Početak obračuna amortizacije biološke imovine počinje sa danom eksploatacije biološke imovine.000 60.900 3. ekonomski isplativ prinos.100 9.300 1.000 127.000 28.. zasada 20. nakon čega se očekuje normalan.koji nisu vez.000 448.000 150.400 2. Izvrši knjiženja za poslovne promjene u 1. Obavljeni su pripremni radovi na osposobljavanju zemljišta i izvršena je sadnja voćaka. 46. Godina godina Priprema zemljišta 10.000 9.. poljoprivrednih mašina 2.400 101.400 Amortizac. god.300 323.za pripr.000 33. Ulaganje u biološku imovinu 2.200 6. Biološka imovina (tačni odgovori su označeni crveno): a) je uvijek dugoročna imovina b) nije uvijek dugoročna imovina 43.000 1.079.000 Zaštitna sredstva.500 Zakup zemljišta 60. 3.000 Plaće uposlenih sa doprinosima 101.300 Gorivo za poljoprivredne mašine 1. Eksploatacija biološke imovine 44. gnojivo 10.3.Opis Isknjižavanje sa „namijenjeno prodaji“ Isknjižavanje zatečene ispravke vrijednosti „Vraćanje“ na sredstvo u upotrebi Ranija ispravka vrijednosti „Retroaktivna“ ispravka vrijednosti Gubitak (rashod) od reklasifikacije Biološka imovina Konto 081 0291 022 0291 0291 679 Duguje 16.000 76.333 42. i 4.000 Sadnice 68.700 Ukupno 1.333 20. sa mjesečnom zakupninom od 5..400 2. godina 60.000 163.000 28.000 Ost.300 1.

građevinski objekti i sl.100 KM.za pr. mašine Troškovi goriva Troškovi uprave i administer. gnojivo.049 KM Stalna sredstva stečena donacijom 47.000 28.100 304.667% 600.700 600. mašina Obaveze prema dobav. alati. ali samo za vrijednost troška. donacija se priznaje direktno u prihod (zaokruži): a) DA b) NE .000 403.000 286.Knjiženje: Opis Duguje Troškovi pripreme zemljišta Biološka imovina u pripremi .667% = 40.tr.000 Od troškova uposlenih radnika do troškova goriva su troškovi internog učinka.200 6.700 Izvrši obračun amortizacije višegodišnjeg zasada: Procjenjuje se vijek trajanja / eksploatacije voćnjaka / višegodišnjeg zasada na 15 godine.-nisu vez.700 x 6. što daje stopu amortizacije 1 / 15 x 100 = 6. Kada se primi novčana donacija za nabavku sredstva.voćnjak Zaštitna sredstva.000 68. Primljena donacija može biti u obliku nenovčanog sredstva (stalnog sredstva).200 6. mašina Amortizacija Gorivo za poljopr.zasada Troškovi O p i s konta Potražuje Obaveze prema dobavljaču Obaveze prema zakupodavcu Obaveze prema dobavljaču Obaveze prema dobavljaču Obaveze I. koji takođe povećavaju vrijednost ulaganja – biološke imovine u pripremi. u ovom slučaju iznos od 314. Biološka imovina u pripremi . Opis konta Duguje Potražuje Troškovi uposlenih radnika Biološka imovina u Trošak plaća pripremi – voćnjak Amortizacija poljoprivrednih Biološka imovina u Amortizacija mašina pripremi – voćnjak Gorivo za poljoprivredne Biološka imovina u Troškovi goriva mašine pripremi – voćnjak Dosadašnja vrijednost biološke imovine u pripremi Ukupna vrijednost biološke imovine u pripremi Prenos ulaganja u četvrtoj Voćnjak Biološka imovina u godini pripremi .000 28.500 180.900 3. mašine. Obaveze Obaveze Iznos (KM) 10.V.600 600.voćnjak Zakupnina Biološka imovina u pripremi .voćnjak Troškovi nabavke sadnica Biološka imovina u pripremi . a računovodstveno se iskazuju po procijenjenoj fer vrijednosti i donacija i sredstvo.voćnjak Troškovi uposlenih radnika Trošak plaća Amortizacija poljopr. Troškovi Ost. i sl. U takvim slučajevima obično se vrši procjena fer vrijednosti nenovčanog sredstva. poljopr. 48. kao što su namještaj.900 3.voćnjak O p i s Iznos (KM) 304.

na bazi vijeka upotrebe od 5 godina (linearna amortizacija). Primljene donacije povezane sa sredstvima. . 7. 2008.00 Izvrši obračun amortizacije na dan 31. antikviteti. Navedi neke konkretne slučajeve kada se donacija stalnog sredstva priznaje direktno u prihod: Zemljište. mjerodavno je da li računovodstveni standard koji reguliše ovu problematiku (MRS 17) određuje taj aranžman kao finansijski ili kao poslovni lizing. 50. 2008. 06. ZADATAK Društvo je 05.49.900 Po kojoj vrijednosti i kako knjigovodstveno evidentirati primljena donirana sredstva? Po fer vrijednosti. godine. 12. godine dobilo donaciju koju čini jedan računar i jedan fotokopir aparat. Svake godine se za vrijednost obračunate amortizacije stalnog sredstva priznaje pripadajući dio odloženog prihoda kao prihoda.-31. tj. U darovnici su navedene slijedeće vrijednosti doniranih sredstava: Vrsta Računar Fotokopir aparat Nabavna vrijednost 2. odnosno sva druga stalna sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe. Ako se prema MRS 17 (tač. 51. priznavanja (ili nepriznavanja) predmeta lizinga kao sredstva u evidencijama najmoprimca. knjige bibliotečke vrijednosti.) taj lizing smatra finansijskim lizingom. slike umjetničke vrijednosti.650 6.-19.00 Potražuje 900. Knjiženje: (ako pretpostavimo da je njihova ukupna fer vrijednost 900. trebaju se prezentirati u bilansu stanja iskazivanjem odloženog prihoda ili tretiranjem kao odbitne stavke pri izračunavanju knjigovodstvenog iznosa tog sredstva.) = 90 KM Lizing 52.12.7.890 4. onda se i predmet lizinga priznaje kao sredstvo kod najmoprimca. 2008. uključujući nenovčane donacije po fer vrijednosti.00 KM) Opis Uknjižavanje doniranih sredstava Odloženi prihodi iz donacija i pomoći Konto 022 5122 Duguje 900. Predmet lizinga/najma se u računovodstvu najmoprimca priznaje kao sredstvo ako: a) b) c) d) e) najmodavac to dopusti najmoprimcu najmoprimac ima pravo vršiti potrebne popravke predmeta najma se lizing klasificira kao finansijski lizing u skladu sa MRS 17 se lizing klasificira kao poslovni lizing u skladu sa MRS 17 vlasništvo nad predmetom lizinga prelazi na najmoprimca u momentu sticanja prava raspolaganja Napomena: U smislu računovodstvenog evidentiranja lizing aranžmana.200 Ispravka vrijednosti 1. Obračun amortizacije: 900 x 20% / 12 x 6 mjeseci (1.

koliko traje lizing period) Napomena: Ovdje se. ipak. pa će preduzeće amortizirati ovu opremu kao i druga istovrsna sredstva u svojoj aktivi. lizingom se prenosi vlasništvo na najmoprimcu nakon završetka perioda lizinga b) period trajanja lizinga se odnosi na manji dio ukupnog ekonomskog vijeka sredstva c) najmoprimac ima opciju kupovine predmeta lizinga po cijeni za koju se očekuje da će biti znatno niža od fer vrijednosti na datum kada se opcija može iskoristiti d) period trajanja lizinga se odnosi na veći dio ekonomskog trajanja sredstva. sredstvo treba amortizirati tokom perioda lizinga ili tokom vijeka upotrebe. smatramo da je. navedene situacije su pomenute kao situacije koje pojedinačno ili zajedno obično vode ka klasificiranju lizinga kao finansijskog. Ova tvrdnja je: a) uvijek tačna b) uvijek netačna c) zavisi od uslova ugovora Napomena: Iako je svojstvo lizinga (bilo finansijskog bilo poslovnog) upravo u neprenošenju vlasništva na samom početku ugovornog odnosa (čak se vlasništvo nikad ne prenese ni u nekim slučajevima finansijskog lizinga). te vezano za lizing prevoznih sredstava). Zaokružite primjere situacija koje pojedinačno ili zajedno vode ka klasificiranju lizinga kao finansijskog (tačni odgovori su označeni crveno): a) prema ugovoru. MRS-a 17) c) uvijek se amortizira na drugačiji način od ostalih sredstava u vlasništvu najmoprimca.7% (šest godina.5% 2) Preduzeće ne amortizira iznajmljenu opremu jer je ne priznaje kao sredstvo 3) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 16. a zbog mnogobrojnih različitih situacija (prije svega vezanih za „kombinovani nastup“ banke i lizing kuće. klasifikuje kao lizing. ali ako nije sasvim izvjesno da će najmoprimac steći pravo vlasništva nad sredstvom. jer pravno nije u vlasništvu najmoprimca 56. Ako se pravo vlasništva prenosi na samom početku ugovornog odnosa. a) Ugovorom o lizingu je predviđen prenos vlasništva nakon isteka lizing perioda: 1) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 12. Predmet lizinga koji je klasificiran kao finansijski lizing se: a) uvijek amortizira na jednak način kao i druga sredstva koja su u vlasništvu najmoprimca b) uvijek amortizira na jednak način kao i druga sredstva koja su u vlasništvu najmoprimca. Ugovoren je lizing opreme. .53. 55. zavisno šta je kraće (Napomena: određeno u tački 27. Preduzeće za istovrsnu opremu u svom vlasništvu primjenjuje linearnu metodu amortizacije po stopi od 12. dakle. onda se uopće ne radi o lizingu nego o nabavci sredstva na kredit. MRS-a 17. moguće da se u nekim situacijama i neki aranžman kod kojeg se formalno prenosi i vlasništvo. radi o finanijskom lizingu (pošto je predviđen prenos vlasništva nakon isteka lizing perioda). 54. čak i ako se ne prenosi vlasništvo na kraju ugovora Napomena: U tački 10. na period od šest godina.5% (vijek trajanja osam godina).

) b) kamatna stopa na tržištu c) prosječni troškovi kamata najmoprimca . a ako nije poznata onda inkrementalna kamatna stopa najmoprimca (Napomena: vidjeti MRS 17. 1) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 12. koliko traje lizing period) Napomena: Ovdje se opet radi o finanijskom lizingu (jer je predviđena opcija kupovine po cijeni koja je manja od procijenjene vrijednosti na kraju.b) Ugovorom nije predviđen prenos vlasništva nakon isteka lizing perioda. Smatramo da bi se. a zbog bar djelimične usaglašenosti računovodstvenih i poreznih propisa u ovom smislu. niti je predviđena opcija kupovine. i 24. naknada i ostalih davanja) b) sadašnjoj vrijednosti svih plaćanja (rata). 20. tačka 20.5% 2) Preduzeće ne amortizira iznajmljenu opremu jer je ne priznaje kao sredstvo 3) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 16. s tim da period trajanja lizinga mora biti najmanje 90%. koliko traje lizing period) Napomena: Ovdje je aranžman priznat kao finansijsko sredstvo jer se period lizinga odnosi na veći dio ekonomskog vijeka trajanja. 57. taj kriterij mogao primjenjivati i kod klasificiranja lizinga u računovodstvenom smislu. a da bi se smatrao prometom dobara. kao jedan od slučajeva gdje se aranžman smatra prometom dobara je i gore navedeni slučaj. što čini izvjesnim prenos vlasništva na kraju trajanja perioda lizinga). c) Ugovorom nije predviđen prenos vlasništva nakon isteka lizing perioda. Dodatna napomena: U skladu sa najnovijim izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. te druge direktne izdatke (Napomena: vidjeti MRS 17. Pošto nije izvjesno da će najmoprimac steći vlasništvo nad iznajmljenim sredstvom. ta stopa. Koja diskontna stopa se primjenjuje prilikom utvrđivanja sadašnje vrijednosti budućih plaćanja po osnovu lizinga: a) ako je poznata kamatna stopa sadržana u lizingu (kamatna stopa koju je koristio najmodavac prilikom utvrđivanja otplatnog plana).5% 2) Preduzeće ne amortizira iznajmljenu opremu jer je ne priznaje kao sredstvo 3) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 16. sredstvo se amortizira za period trajanja lizinga (6 godina). 1) Preduzeće amortizira iznajmljenu opremu po stopi od 12.) c) sadašnjoj vrijednosti svih budućih plaćanja (rata). Finansijski lizing (sredstvo uzeto pod finansijski lizing) se početno vrednuje u iznosu: a) prostog zbira svih plaćanja (rata. tač. uključujući i troškove obrade. ne uključujući troškove obrade i druge direktne izdatke 59.7% (šest godina. ali je predviđena opcija kupovine po cijeni koja je manja od procijenjene vrijednosti na kraju lizing perioda. te preduzeće i u ovom slučaju amortizirati opremu uzetu na lizing kao i druga istovrsna sredstva u svojoj aktivi. Osnovica amortizacije sredstva priznatog kao finansijski lizing je: a) iznos kojim se početno vrednuje finansijski lizing u skladu sa MRS 17 b) procijenjeni iznos koji bi bio plaćen da je sredstvo kupljeno a ne iznajmljeno 58. ne prenosi se vlasništvo istekom perioda lizinga. dakle.7% (šest godina.

ako je: a) najmodavac priložio otplatni plan.107 = 400. sa odvojeno iskazanim iznosima otplate i kamata: 1 2 3 4 5 6 7 … 36 Ukupno Rata 13.8434 78.813.907.377.000 KM Rata 1 1 13.992 3.285 13.856.000 3.526.285 13.566.285 5 13.345 9.285 … … 36 13.285 … 13. Inkrementalna kamatna stopa najmoprimca je: a) stopa koju bi najmoprimac plaćao banci u slučaju da je uzeo kredit sličnih karakteristika (rok otplate) kao i lizing b) dodatni trošak kamate nakon odbitka drugih troškova kapitala c) prosječna cijena kredita na međunarodnom tržištu 61.622.629 9.ugovoreno je učešće u iznosu od 100. ako je učešće uplaćeno odmah.428.093 388.008 9.629 9.000 Ostatak duga 4 400.85 9.285 9.372 3.471.628 9.718.107 (IV tablice) Proknjiži promjene za prva tri mjeseca.000 3.345 9.758.622.000 396. a rata iznosi 13.000 otplata + 3. ZADATAK Oprema je uzeta na lizing pod slijedećim uslovima i činjenicama: .000 b) nije poznata kamatna stopa najmodavca.628 9.8434 78.285 7 13.000 troškovi (jednokratna naknada) = 503.na tri godine.655 3.60.215 … 13.428.285 Ukupno 478.000 392.000 KM .662.000 učešće + 400.526.372 3.260 Kamata 4.992 3.377.000 NV = 100. dok inkrementalna stopa najmoprimca iznosi 12% Napomena: Faktor za 12% godišnju diskontnu stopu na 36 perioda je 30. sa prelaskom vlasništva nakon tri godine .292 Otplata 3 (1-2) 9.285 478.000 KM Izračunati iznos po kojem se lizing priznaje u knjigama najmoprimca.856.16 400.215 … 13.153.662.566. niti je priložen otplatni plan.285 13. kao i troškovi obrade.411 373.jednokratna naknada za obradu ugovora iznosi 3.292 Otplata 9.758.372 3.285 3 13.285 13.285 x 30.ugovorene su jednake mjesečne rate koje se plaćaju na kraju mjeseca .260 Kamata 2 (4x12%) 4.153.718.16 400.008 9.813.785 … 131.285 9.285 13.907.285 KM.372 3.285 13.983 0 .655 3.561 380.285 6 13.285 2 13.938 377.15 3.785 … 131.471.279 384.285 4 13.85 9.15 3. 13.

000 500.285 4.000 3.000 9. „amortizacija sredstva počinje kada je ono raspoloživo za upotrebu.285 4.285 4. a prema tački 55.00 4. Trenutak početka amortizacije sredstva iznajmljenog na finansijski lizing je: a) kada je ono raspoloživo za namjeravanu upotrebu b) kada je ugovor o lizingu potpisan c) kada je uplaćena prva rata Napomena: U skladu sa tačkom 27.Investicije u toku Dugoročne obaveze za lizing Po ugovoru Investicije u toku Žiro-račun Plaćanje jednokratne naknade Dugoročne obaveze za lizing Žiro-račun Uplata učešća Oprema Investicije u toku Oprema spremna za upotrebu Rashod kamata Obaveze za kamatu Za kamatu Dugoročne obaveze za lizing Obaveze za kamate Žiro-račun Plaćanje 1. rate 500. rate Rashod kamata Obaveze za kamatu Faktura za kamatu Dugoročne obaveze za lizing Obaveze za kamate Žiro-račun Plaćanje 3. rate Rashod kamata Obaveze za kamatu Za kamatu Dugoročne obaveze za lizing Obaveze za kamate Žiro-račun Plaćanje 2.285 62.000 4.000 13. kontrola nad istim i buduće ekonomske koristi b) buduće ekonomske koristi i značajnost iznosa c) pouzdanost mjerenja troška nabave i značajnost iznosa .“ Nematerijalna stalna sredstva 63.000 4.000 503.000 9.000 3.285 4.000 9..000 503.000 100. postrojenja i oprema. Ključni atributi nematerijalnog stalnog sredstva su: a) mogućnost identifikacije.000 100.Nekretnine.000 13.000 4. MRS-a 17. amortizacija se obračunava u skladu sa MRSom 16 . MRS-a 16..000 13.285 4.

ocjena i izbor primjene rezultata saznanja. konstrukcija i testiranje odabrane alternative za nove ili poboljšane materijale. zasebna kupovina. da bi neka stavka bila priznata kao nematerijalno sredstvo treba da zadovoljava slijedeće uslove (odnosno da ima slijedeće atribute): da ulazi u okvire definicije nematerijalnog sredstva (tačka 8: prepoznatljivost bez fizičke supstance. 65. stvaranjem unutar preduzeća). kao dio poslovne kombinacije. pronalaske. Nematerijalno stalno sredstvo se početno mjeri po trošku nabave. da se toj poziciji pouzdano mogu pripisati izdaci. uzoraka modela. sticanje kroz poslovnu kombinaciju. 45. kontrola nad istim te da se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi). uređaje. istraživanja . Primjeri troškova koji se mogu kapitalizirati u vezi sa interno dobijenim nematerijalnim sredstvom su: a) troškovi materijala i usluga potrošenih kod stvaranja tog sredstva b) troškovi zaposlenih koji su direktno uključeni u stvaranje sredstva c) pripadajuća amortizacija drugih sredstava koji su korišteni za stvaranje nematerijalnog sredstva d) prodajni i administrativni troškovi e) izdaci za uvježbavanje osoblja za upotrebu sredstva . prototipova i modela . tač. tačka 12.aktivnosti koje imaju za cilj postizanje novih znanja . te da zadovoljava uslove priznavanja (pouzdano mjerenje. stvaranjem unutar preduzeća.iznalaženje alternativnih rješenja za materijale. ocjenjivanje i konačni izbor mogućih alternativa 68. 51. sticanje kroz razmjenu. Navedite primjere aktivnosti istraživanja: . projektovanje. konstrukcije i priprema pilot postrojenja .projektovanje alata. 33. a) tačno b) netačno 70. 25. kalupa u skladu s novom tehnologijom .). a) tačno b) netačno 67.projektovanje.-53. Detaljniji uslovi za priznavanje interno razvijenog nematerijalnog sredstva su dati u MRS 38. kroz razmjenu imovine.projektovanje..-47. proizvodnju i pripremu sredstva da bi bilo sposobno funkcionisati u skladu sa namjenom. Nematerijalna stalna sredstva se mogu stjecati kroz: zasebnu kupovinu.projektovanje. par.-41. konstrukcija i testiranje prije proizvodnje. procese.32. tač. Trošak interno razvijenog nematerijalnog sredstva obuhvata sve direktne troškove neophodne za kreiranje. tač. sisteme.ispitivanje.Napomena: U skladu sa MRS 38 tačka 18. sisteme . proizvodne procese. a) tačno b) netačno 66. 57.oblikovanje. te da je izvjesno da će donositi buduće ekonomske koristi upotrebom ili prodajom. 64. Navedite primjere aktivnosti razvoja: . Interno razvijeno nematerijalno sredstvo se može priznati: ako se može identificirati. usluge 69. a) tačno b) netačno Napomena: Svi navedeni različiti načini stjecanja su navedeni i u samom MRS 38 (tač.

000 . mašina 50. priznati goodwill podliježe procjeni umanjenja vrijednosti u skladu sa MRS 36.000 2. Poslovne kombinacije. koje ne čine djelatnost. Da li MRS-ovi pojašnjavaju šta su uslovi da bi se neka stečena imovina mogla smatrati djelatnošću? Ako da. procesa primjenjenog na taj input i rezultirajućeg outputa. MSFI-a 3 su odredili tretman. Tačka 4. koji se koristi ili će se koristiti za stvaranje prihoda. koji čini sastvani dio MSFI 3. nabavna vrijednost pojedinačnih sredstava se utvrđuje: a) jednakim rasporedom ukupne nabavne vrijednosti na sva sredstva b) na osnovu procenta fer vrijednosti pojedinih sredstava u ukupnoj fer vrijednosti (Napomena: MSFI 3. te dva kamiona po ukupnoj cijeni od 250. navodi primjere onih troškova koji se ne mogu kapitalizirati.) c) pojedinačna vrijednost sredstava se uopće ne utvrđuje u tim slučajevima 75. Goodwill podliježe amortizaciji u skladu sa procijenjenim vijekom trajanja: a) Tačno. 71. Od preduzeća u likvidaciji kupljene su tri mašine. 74. mašina 45. mašina 80. 76.Napomena: Tačka 66. tačka 4. i to u Dodatku A (Definicija pojmova). kamion 15.000 3. Međutim. uslovi.000 KM. MRS-a 38 navodi primjere troškova koji se mogu uključiti u vrijednost interno dobijenog nematerijalnog sredstva. Goodwill je nematerijalno stalno sredstvo koje se priznaje: a) kada je kompanija uložila znatna sredstva i vrijeme za poboljšanje vlastitog imidža b) kada je nabavljena neto imovina drugog preduzeća koja čini djelatnost i kada je plaćena iznad fer vrijednosti c) kada je nabavljena neto imovina drugog preduzeća koja ne čini djelatnost i kada je plaćena iznad fer vrijednosti d) kada su kupljene dionice/udjeli druge firme i plaćeni iznad nominalne vrijednosti Napomena: Situacije. gdje i na koji način? Da. Da li se troškovi osnivanja (osnivački izdaci) priznaju kao nematerijalno stalno sredstvo? a) da b) ne c) zavisno od toga snosi li troškove osnivač ili oni idu na teret preduzeća koje se osniva Napomena: U tački 69. dok tačka 67. početno i naknadno mjerenje goodwilla su uređeni MSFI-om 3. Preduzeće je utvrdilo fer vrijednosti svake pojedine mašine (procjenu su uradili mašinski inženjeri zaposleni u preduzeću) i one iznose: 1.000 1. Prilikom kupovine grupe sredstava. jer ____________________________________________________ b) Netačno. jer tako određuje MSFI 3 u tački 55. 72. odnosno situaciju u kojoj se pojavljuje goodwill iz ovog pitanja. 73.000 2. kamion 25. MRS-a 38 se navode primjeri troškova koji se priznaju kao rahod u trenutku nastanka. Djelatnost je integrisani set aktivnosti i sredstava provođen i upravljan u svrhu osiguranja: a) povrata investitorima ili b) nižih troškova ili drugih ekonomskih koristi Djelatnost se općenito sastoji od inputa. i 51. gdje se navode i troškovi osnivanja. ili neto sredstava.

zgrada.000 KM. 1. . Pojedina sredstva se evidentiraju po fer vrijednosti.069.26 58.023. potraživanjima od kupaca vezano za proizvode tog pogona. Amortizacija kompjuterske opreme koja je služila pri razvoju softvera je za cijelu godinu obračunata u ukupnom iznosu od 25.372093 50. pratećim prevoznim sredstvima. Nematerijalna stalna sredstva se amortizuju: a) uvijek b) zavisno od toga da li je procijenjeno da je vijek upotrebe ograničen ili neodređen c) nikada 79. ali ako postoji dokaz da preduzeće može izvršiti obnavljanje prava 81. Preduzeće je utvrdilo i fer vrijednost svih dobara (mašine. može biti prodavana i narednih 4-5 godina. mašina 2. potraživanja) u iznosu od 3. zalihama.000 KM.86 29. 78.000. (2. Rad na razvoju softvera je trajao šest mjeseci.77 250. Vijek upotrebe i period amortizacije nematerijalnog sredstva koje proizlazi iz nekog ugovornog ili drugog zakonskog prava može prelaziti period ugovornog ili zakonskog prava: a) tačno b) netačno c) netačno.000) 93.000. s tim da je procijenjeno da su dvije trećine radnog vremena provodili na razvoju ovog programa. zalihe.00 1. kamion 77.000 0. ZADATAK Informatičko preduzeće razvija softver koji će služiti za vlastitu upotrebu.Utvrditi nabavne vrijednosti svakog sredstva (uz zanemarivanje PDV-a).000 KM. uz sitnije nadogradnje.000 0. Troškovi ugovora o djelu vanjskih saradnika su iznosili 15.500.000 KM. Na razvoju softvera su angažirani zaposlenici inžinjeri i dva vanjska saradnika.139. Cijena plaćena za ovo je 3. / 215.000) se evidentira kao goodwill (500. a razlika ukupne fer vrijednosti (3. ali i za prodaju. Provesti knjiženja.000 0. Softver je odmah po završetku instaliran za vlastite potrebe. mašina 3.58 17. 3.000 Nabavna Vrijednost 4 (3.500.000) 80. te dogovorilo i preuzimanje zaposlenih u tim objektima.441. Ukupna fer % vrijednost 2. uključujući i knjiženje amortizacije za prvu godinu.000). Troškovi plaća zaposlenika tokom tih šest mjeseci su iznosili ukupno 45. x 250. počevši od marta/ožujka.kamion 2.116279 215.000. Pojasniti računovodstveni postupak (uz zanemarivanje PDV-a).000 0.325. mašina 1. Preduzeće je kupilo fabričku halu sa svom opremom.53 52.000) do plaćene cijene (3. zemljište. Vijek upotrebe nematerijalnog stalnog sredstva je neodređen kada: a) ne postoji predvidivo ograničenje perioda tokom kojeg će sredstvo donositi koristi b) vijek upotrebe prelazi 5 godina (20%-tna amortizacija) c) ne postoji ugovor koji ograničava vrijeme korištenja određenog prava 80.069767 25.000 KM. skladišnim prostorom.209302 15. Ranija iskustva su pokazala da ta vrsta softvera.232558 45. te je počela i promocija kod potencijalnih kupaca. Preduzeće nije preuzelo nikakve obaveze.000 0.

ZADATAK Kupljeno je pravo korištenja softvera.500 72.625 82.500 3.500 72.500 72.000 10. Ugovor je potpisan početkom maja/svibnja.625 3.625 2.500 72. a instaliran i spreman za upotrebu krajem mjeseca juna/lipnja.500 3. godinu (sept/rujan-dec/prosinac) 72.000 10.500 x 20%/(12/4) = 3.000 12. Jednokratna naknada za pravo korištenja u naredne četiri godine je ugovorena u iznosu od 10.000 200 200 .000 15.500 72.500 72.000 10.000 KM.500 72.000 10.625 45. Provesti knjiženje! Nematerijalna sredstva u pripremi Dobavljači Za fakturu Nematerijalna sredstva Nematerijalna sredstva u pripremi Za instaliranje Dobavljači Žiro-račun Za plaćanje Trošak usluga Dobavljači Po fakturi za usluge podrške 10. usluge i amortizaciju kompj.500 72. način: Vrijednost usluga u toku Raspored troškova Za raspored troškova Troškovi usluga Vrijednost usluga u toku Rashodi od prenosa usluga u toku Nematerijalna sredstva u pripremi Prihodi od vlastitih usluga Priznavanje sredstva Trošak amortizacije Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstva Amortizacija za 1. način: Obaveze prema zaposlenim Obaveze po ugovoru o djelu Ispravka vrijednosti Nematerijalna sredstva u pripremi Za obračunate plaće.625 3. Jednokratna naknada je plaćena po instaliranju.000 10. a iznosi za usluge podrške i održavanja softvera 200 KM mjesečno.1. godinu (sept/rujan-dec/prosinac) Amortizacija: 72. Preduzeće primjenjuje politiku linearne amortizacije. Nematerijalna sredstva u upotrebi Nematerijalna sredstva u pripremi Sredstvo spremno za upotrebu Trošak amortizacije Ispravka vrijednosti nematerijalnih sredstva Amortizacija za 1.

pod kontrolom su preduzeća. Provesti knjiženje! Trošak usluga Dobavljači Po fakturi 1. za što plaća godišnju naknadu od 1. 85. Preduzeće-najmoprimac ima mogućnost ulaganja u svrhe adaptacije prostora. Preduzeće je kapitaliziralo troškove ulaganja u tuđa stalna sredstva. Iznosi ulaganja u tuđa stalna sredstva u skladu sa ugovorom koje daje pravo preduzeću da koristi tuđe stalno sredstvo zajedno sa ulaganjem. a stopa amortizacije 33% Napomena: U skladu sa već pomenutim tač. Period ugovorenog prava u ovom slučaju je 3 godine. . 94. ako će se tuđe stalno sredstvo koristiti duže od jedne godine.500 KM.000 KM + PDV 850 KM izvođači radova: 25. vijek trajanja nematerijalnog stalnog sredstva ne može prelaziti period ugovornog prava ukoliko ne postoje dokazi da se ugovorno pravo može produžiti. ZADATAK Preduzeće (PDV obveznik) je u martu/ožujku potpisalo ugovor o unajmljivanju poslovnog prostora na period od pet godina. Preduzeće nema nikakav dokaz da će najmodavac pristati na produžetak ugovora. Vijek trajanja ovog nematerijalnog sredstva je 3 godina.-96. Ugovor o najmu je zaključen na tri godine. priznaju se kao nematerijalna stalna sredstva jer zadovoljavaju osnovne uslove iz MRS 38: može se identificirati. stolice i ostali kancelarijski namještaj) u ukupnoj vrijednosti od 10. Sprovesti knjiženja adaptacije i opremanja. te je i stopa amortizacije u skladu s tim. Radovi završeni u maju/svibnju. ZADATAK Preduzeće kupuje pravo korištenja softvera na neograničen period. vjerovatne su buduće ekonomske koristi i nabavna vrijednost (trošak ulaganja) se može pouzdano mjeriti: a) tačno b) netačno 86. što je i započelo odmah po sklapanju ugovora.000 KM + PDV 510 KM.83.500 Ulaganje u tuđu imovinu 84. uključujući i amortizaciju za prvu godinu.000 KM + PDV 4. kada je preduzeće nastavilo sa korištenjem poslovnog prostora.500 1. Ugovorena mjesečna zakupnina iznosi 3. MRS-a 38 (pitanje 80).700 KM. koja se fakturiše krajem svakog mjeseca.250 KM Preduzeće je takođe nabavilo i potrebnu opremu (stolove. Preduzeću su ispostavljene slijedeće fakture: arhitektonski biro: 5.000 KM + PDV 1. sa početkom korištenja od početka aprila/travnja.

000 5.000 x 20% / (12/7) = 3.000 510 30.100 30.a) iznos izvršenih radova se ne prebija sa iznosom mjesečne zakupnine Opis Ulaganje u tuđa stalna sredstva-u pripremi Ulazni PDV Dobavljači Za fakture po adaptaciji Troškovi zakupnine Ulazni PDV Dobavljači Za fakturu po zakupu Ulaganje u tuđa stalna sredstva Ulaganje u tuđa stalna sredstva-u pripremi Za prenos u upotrebu Trošak amortizacije Ispravka vrijednosti ulaganja u tuđa stalna sredstva Za obračun amortizacije za period VI-XII Amortizacija: 30.500 3.000 5.100 30.000 30.100 3.000 3. Pošto se ovdje ne radi o „prebijanju“ sa zakupninom.000 3. b) iznos izvršenih radova se prebija sa iznosom mjesečne zakupnine Opis Unaprijed plaćeni troškovi Ulazni PDV Dobavljači Za fakture po adaptaciji Ostala potraživanja Pasivno razgraničenje Izlazni PDV Za „prefakturu“ zakupodavcu Aktivno razgraničenje Ulazni PDV Dobavljači-zakup Za primljenu fakturu zakupodavca Troškovi zakupa Unaprijed plaćeni troškovi Pasivno razgraničenje Aktivno razgraničenje Dobavljač-zakup Ostala potraživanja Za mjesečni prenos na troškove i zatvaranje međusobnih potraživanja Duguje Potražuje 30.500 Duguje Potražuje 30.000 3. a obavezu prema zakupodavcu i trošak zakupnine priznaje svakog mjeseca pri fakturisanju zakupa od strane zakupodavca.000 5.500 3.100 35. iz čega proizlazi da nema osnova za obračunom izlaznog PDV-a po nastanku ulaganja za vrijednost ulaganja (ni kod zakupodavca ni kod zakuporpimca).000 3.510 Napomena: U ovom slučaju zakupoprimac priznaje ulaganja u tuđa stalna sredstva (koja podliježu amortizaciji).000 3.000 .000 5.100 35.100 35. to se ovaj promet i ne smatra razmjenom u smislu PDV-a (razmjene ulaganja za uslugu zakupa).100 3.100 35.000 3.

) b) od momenta završetka radova c) od momenta zaključenja ugovora o iznajmljivanju Napomena: MRS 40. 89. a ne radi korištenja u svom redovnom poslovanju (u proizvodne svrhe. je i primjer zemljišta koje se drži za trenutno neodređenu buduću upotrebu. pri opskrbi dobara i usluga. 90. dogradnji i sl. doradi. propisuje da se do momenta završetka izgradnje ili kapitalnog naknadnog izdatka na nekretninu primjenjuje MRS 16. U slučaju da je zakupodavac fizičko lice (ili pravno.Napomena: Ovdje se radi o „prebijanju“ sa zakupninom. a nakon toga izdati pod zakup. Poslovni prostor koji je trenutno neiznajmljen. a od tog datuma nekretnina postaje ulagačka nekretnina. Ulagačke nekretnine 87. tačka 22. ili i jedno i drugo) koje se drže radi ostvarivanja prihoda od najma ili u cilju porasta vrijednosti. a) tačno b) netačno 88. Nekretnine na kojima se namjerava izvršiti naknadni kapitalni izdatak. zakupoprimac bi svjedno morao ispostaviti svoju fakturu sa obračunatim PDV-om (i time stvoriti PDV obavezu za obračunati iznos). Zemljište koje se drži za trenutno neodređenu buduću upotrebu je: a) ulagačka nekretnina b) „obična“ nekretnina Napomena: Jedan od primjera ulagačkih nekretnina koje navodi MRS 40 u tački 8. te se ovaj promet u smislu PDV-a smatra razmjenom (razmjena ulaganja za uslugu zakupa). a istovremeno i obaveza zakupodavca da ispostavi fakturu za uslugu iznajmljivanja (jer se smatra da ju je već naplatio) u visini ulaganja. niti bi mogao ispostaviti „svoju“ fakturu. te iz tog razloga postoji obaveza da zakupoprimac (odmah) ispostavi fakturu na vrijednost ulaganja zakupodavcu. ali se inače iznajmljuje i trenutno se traži budući najmoprimac. . Ulagačke nekretnine su takve nekretnine (zemljište ili građevine. ali koje nije PDV obveznik). Zakupodavac tada ne bi morao. klasifikuje se kao: a) ulagačka nekretnina b) „obična“ nekretnina c) sredstvo van upotrebe Napomena: Ovo je također jedan od primjera koje navodi MRS 40 u tački 8. Smatra se da je promet u oba pravca već nastao i to u vrijednosti ulaganja. klasifikuju se kao ulagačke nekretnine od momenta: a) početka kapitalnog izdatka (popravki. administrativne svrhe.

navedite koje: 1. koji je etažiran i može se odvojeno prodati. Preduzeće dio prostora iznajmljuje a dio koristi za vlastite administrativne i druge potrebe (priručno skladište itd. metoda nabavne vrijednosti 2.). 95. a) tačno b) netačno c) tačno. a) Iznajmljuje se cijeli jedan sprat. u kojem se nalazi više poslovnih i kancelarijskih prostorija. Preduzeće posjeduje građevinski objekat. Navedi osnovne karakteristike primjene metode fer vrijednosti kod ulagačkih nekretnina paralelno sa karakteristikama metode fer vrijednosti (revalorizacije) kod „običnih“ nekretnina: Učestalost utvrđivanja i mjerenja fer vrijednosti Efekat promjene fer vrijednosti Amortizacija „Obična“ nekretnina Ne mora biti na svaki datum bilansa Revalorizacione rezerve – bilans stanja Nastavak amortizacije. i u kojem dijelu nekretnina/dio nekretnine klasifikuje kao ulagačka nekretnina. Efekat mjerenja fer vrijednosti se kod ulagačkih nekretnina evidentira kao: Prihod/rashod 96. ostatak „obična“ nekretnina b) Iznajmljuje se samo nekoliko kancelarija koje se ne mogu zasebno prodati (nisu etažirane) „Obična“ nekretnina u cijelosti c) Iznajmljuje se najveći dio prostora. metoda fer vrijednosti Napomena: I kod ulagačkih nekretnina kao i kod „običnih“ nekretnine su predviđene dvije alternativne metode naknadnog mjerenja. Pri tome treba reći (što će biti obrađeno kroz slijedeća pitanja) da se metoda fer vrijednosti kod ulagačkih nekretnina razlikuje od metode fer vrijednost (revalorizacije) kod „običnih“ nekretnina. 93. samo na novu osnovicu Ulagačka nekretnina Na svaki datum BS Prihod/rashod Nema amortizacije . Metoda fer vrijednosti podrazumijeva da se vrijednost ulagačke nekretnine povremeno usklađuje sa tržišnom vrijednošću. ali samo pod uslovom da je obračun amortizacije degresivan 94. koje bira sam izvještajni subjekt (uz određena ograničenja). dok preduzeće za svoje prostore koristi samo beznačajan dio objekta Ulagačka nekretnina u cijelosti 92. Ulagačke nekretnine se naknadno mogu mjeriti po dvije metode. a) tačno b) netačno Napomena: Zahtjev MRS-a 40 u slučajevima primjene metode fer vrijednosti je da se fer vrijednost utvrđuje na svaki datum bilansa stanja.91. Metoda nabavne vrijednosti kod ulagačkih nekretnina je potpuno ista kao i metoda nabavne vrijednosti koja se primjenjuje kod „ostalih“ nekretnina i podrazumijeva obračun amortizacije i eventualno umanjenje vrijednosti ulagačkih nekretnina. Površina sprata je 400 m² Ulagačka nekretnina za taj dio. ali nije neophodno da se vrši na svaki bilans. Za sve navedene slučajeve dajte odgovore da li se.

poslovni prostor i sl. postrojenja i opreme. U slučaju prenosa nekretnine koja je bila ulagačka i mjerila se po fer vrijednosti.objekat 1. a postojeću iznajmljuje. Ako je u prethodnom slučaju (prenos sa „obične“ na ulagačku nekretninu) odabrana metoda fer vrijednosti. Obračunata je amortizacija za tu godinu. ispravka vr.) b) utvrđena fer vrijednost na raniji datum c) ovakav prenos uopće nije mguće izvršiti 98. zatečene knjigovodstvene vrijednosti se samo „preknjižavaju“ na druga konta (prenose se i vrijednosti sa osnovnog konta i vrijednosti sa konta ispravke vrijednosti na paralelna konta na grupi konta 07). potrebno je na datum prenosa odrediti fer vrijednost. 100.000 KM Na dan prenosa utvrđeno je da je fer vrijednost ukupne nekretnine 2.600. na ulagačku nekretninu. U slučaju da je odabrana metoda nabavne vrijednosti. U slučaju prenosa nekretnine koja je bila „obična“ nekretnina. Ako je. prenos na konta grupe 07 se vrši uz eventualno evidentiranje na revalorizacijskim rezervama (ako je utvrđena fer vrijednost drugačija od trenutne knjigovodstvene na datum prenosa) i bez potrebe za otvaranjem konta ispravke vrijednosti i prenosa zatečenih vrijednosti tih konta na grupu 07.zemljište 300.000 KM.000 KM (nabavna vr.000. 400.97. Svoje administrativne poslove seli u novonabavljenu zgradu.500. pak.000 KM) . prilikom prenosa se: a) na ulagačke nekretnine prenose zatečene vrijednosti b) na ulagačke nekretnine prenose vrijednosti samo do iznosa procijenjene fer vrijednosti ako je ona niža. na „obične“ nekretnine (jer je došlo do promjene namjene). Razlika između knjigovodstvene i fer vrijednosti se priznaje kao: a) prihod b) revalorizacijske rezerve c) razlika se ne evidentira Napomena: Samo u ovom slučaju i samo u tom momentu (prenosa sa „običnih“ na ulagačke nekretnine) se promjena fer vrijednosti evidentiraju u okviru revalorizacijskih rezervi.) c) raspoloženja računovođe Napomena: Način evidentiranja zavisi prije svega od odabranog metoda naknadnog mjerenja. Ako je u prethodnom slučaju (prenos sa „obične“ na ulagačku nekretninu) odabrana metoda nabavne vrijednosti. 99. U svim drugim slučajevima se promjena fer vrijednosti priznaje kao prihod/rashod. ZADATAK Preduzeće je u vlasništvu poslovne zgrade koju koristi već 10 godina. Vrijednosti predmetne nekretnine u knjigovodstvu na datum reklasifikacije: . reklasifikuje. Odlučuje da za mjerenje ulagačke nekretnine primjenjuje metodu fer vrijednosti. tačka 60. Građevinski objekat i zemljište koje je ranije klasifikovano unutar nekretnina. .2. nabavnu vrijednost za kasniju računovodstvenu evidenciju u skladu sa MRS 16 predstavlja: a) utvrđena fer vrijednost na datum prenosa (Napomena: MRS 40. odabrana metoda fer vrijednosti. način evidentiranja zavisi prije svega od: a) odabrane metode naknadnog vrednovanja b) vrste nekretnine (stan.000. za vrijeme do momenta klasifikacije kao ulaganja u nekretnine. a eventualna razlika se evidentira kao rashod 101.

000 2.000 300.000 300. te da se amortizacija na ulagačke nekretnine obračunava za čitavu godinu.V. Upravne zgrade Ispravka vrijednosti zgrade Građevinsko zemljište 2.zemljište 300. reklasifikuje.000 Duguje 500.600.000. ZADATAK Preduzeće je u vlasništvu poslovne zgrade koju koristi već 10 godina.000 300.000 400. stopa 2%. 2.000 Potražuje 600.građ.000 . Svoje administrativne poslove seli u novonabavljenu zgradu.000 KM. Obračun amortizacije: osnovica 2.objekat 1.000.000 KM.000 Obračunaj i proknjiži amortizaciju. Odlučuje da na tu ulagačku nekretninu primijeni metodu nabavne vrijednosti.000 KM (nabavna vr.000. Vrijednosti predmetne nekretnine u knjigovodstvu na datum reklasifikacije su slijedeće : . ulaganja u nekret.000 2. Građevinski objekat i zemljište koje je ranije klasifikovano unutar nekretnina. za vrijeme do momenta klasifikacije kao ulaganja u nekretnine. postrojenja i opreme. a postojeću iznajmljuje.000 Potražuje 500.vlastite građev.000 KM.000. da nije došlo do promjene procijenjenog vijeka trajanja..000 Konto I. ulaganja u nekretn. Obračunata je amortizacija za tu godinu.000 400. ispravka vr. Potražuje 40.000.000. – vlast.000 Na datum bilansa vrši se (ponovno) utvrđivanje fer vrijednosti. 400. Pretpostavka je da je prenos obavljen krajem godine. iznos za godinu 40. Utvrđena je fer vrijednost u iznosu od 3.000 KM Opis pozicije Duguje Konto Trošak amortizacije 40.500.000 400. Sprovesti knjiženje: Opis pozicije Konto Vrijednosno usklađivanje Konto Prihod 102.Dopisati vrijednosti i opis konta: Ulaganje u nekretnine – vlastite građevine Revalorizacijske rezerve Upravne zgrade Ispravka vrijednosti zgrade Građevinsko zemljište Duguje 2.000 KM) .zemljište Ispravka vrij.000 KM Dopisati vrijednosti: Ulaganje u nekretnine .vlastite građevine Ulaganje u nekretnine .

500 KM b) Zamjena postojeće i ugradnja nove stolarije: 30. Utvrđeno je da knjigovodstvena vrijednost starog lifta iznosi 5.000 KM za zemljište.100 KM c) Za uvođenje centralnog grijanja (sa svim potrebnim elementima): 10. (do završetka kupovine i rekonstrukcije nekretnine koja će postati ulagačka primjenjuje se MRS 16). sanitarnih elemenata) e) farbanju i krečenju. dotrajalog lifta. b) zamjeni cjelokupne postojeće stolarije novom. Potrebno isknjižiti knjigovodstvenu vrijednost starog lifta (rashod). b) Ugradnja nove. c) Ugradnja centralnog grijanja bi trebala biti evidentirana kao zasebna stavka.000 KM + PDV 8.103. d) i e) Usluge krečenja i farbanja te uređenja sanitarnih prostorija bi predstavljali troškove tekućeg održavanja.000 KM za objekat (nije zaračunat PDV).100 KM = 35.500 KM = 58. Porezna uprava utvrdila porez na promet nekretnina u iznosu od 25. Na osnovu prednjeg. 2. ZADATAK Kupovina ulagačke nekretnine uz rekonstrukciju. d) uređenju sanitarnih prostorija (promjena pločica. kada je odlučeno da se naknadno vrednovanje obavlja metodom nabavne vrijednosti 1. a 150.000.000 KM za zemljište.evidentirati kao zasebnu stavku unutar ulaganja u objekat.500 KM + PDV 255 KM = 1. Izvršeno plaćanje. te zamjena stare stolarije bi bila tretirana na prethodno opisani način. c) uvođenju centralnog grijanja na plin.000 KM + PDV 1.700 KM d) Za usluge farbanja i krečenja: 1. 3. radi kasnijeg utvrđivanja troškova amortizacije. 4. Pristupilo se izvođenju radova na građevinskom objektu i to: a) zamjeni postojećeg. Procijenjena knjigovodstvena vrijednost stare stolarije iznosi 8. Objekat je nabavljen sa namjerom iznajmljivanja. Ukoliko bi se procijenilo da ove stavke ne čine značajan dio građevinskog objekta može biti knjižena i kao dio objekta. Preduzeće je kupilo zgradu sa zemljištem. upisati iznose: . Prema ugovoru treba platiti 500.000 KM + PDV 5. Za izvođenje radova angažovana su druga preduzeća i primljene fakture: a) Zamjena postojećeg lifta (uništavanje.755 KM e) Za usluge uređenja sanitarnih prostorija: 2.000 KM za građevinski objekat i 8. jer je neupotrebljiv) i ugradnja novog lifta 50.000 KM.700 KM = 11.500 KM + PDV 425 = 2.925 KM Računovodstveni tretman ovih troškova bi trebao biti kako slijedi: a) Ugradnja novog lifta . Uklanjanje postojećeg lifta tretirati u skladu sa MRS 16 par 70.

000 8.000 30.000 33.000 8.grijanje Zemljište u pripremi Građevine u pripremi Oprema u pripremi . dio zgrade . prostorija Ulazni PDV Obaveze prema dobavljačima Ulaganje u nekretnine .500 58.100 10.000 30.925 512.500 425 2.000 8.700 11. stalnih sredstava Građevine u pripremi Za uklanjanje starog lifta Oprema u pripremi .000 158. .500 255 1.000 50.stolarija Ulaganje u nekr.755 2.000 1.000 25.zemljište Ulaganje u nekr.centralno grijanje Ulazni PDV Dobavljači Po fakturama dobavljača Usluge održavanja – farbanje Ulazni PDV Dobavljači Usluge održavanja – popravka sanit.000 Potražuje 650.000 50.grijanje Za prenos i klasifikaciju kao ulaganja u nekretnine Duguje 150.100 35.Opis Zemljište u pripremi Građevine u pripremi Obaveza prema dobavljačima Za kupljene nekretnine Obaveza prema dobavljačima Transakcijski račun Za plaćanje prema ugovoru Zemljište u pripremi Građevine u pripremi Obaveza za porez na nekretnine Prema rješenju Porezne uprave Obaveze za porez na nekretnine Transakcijski račun Plaćanje poreza na nekretnine Neotpisana vrijednost rashod.oprema dio zgrade .000 500.oprema sast.lift Oprema u pripremi.000 512.000 650. .000 650.000 5.lift Ulaganje u nekr.000 . stalnih sredstava Građevine u pripremi Za uklanjanje stare stolarije Oprema u pripremi – stolarija Ulazni PDV Dobavljači Oprema u pripremi . .000 30.500 8.oprema sast. dio zgrade .000 158.građevinske objekte Ulaganje u nekretnine .stolarija Oprema u pripremi .000 50.000 10.000 5.000 10.000 5.000 33.700 1.000 33.lift Ulazni PDV Obaveza prema dobavljačima Po fakturi dobavljača Neotpisana vrijednost rash.

ali je još uvijek na stanju i u upotrebi treba: a) prenijeti u vanbilansu evidenciju b) nema razloga niti osnova za bilo kakvu daljnju računovodstvenu operaciju.500 33. godine ima akumuliranu ispravku vrijednosti u iznosu od 30. godine.000 KM amortizira se po stopi 12% i na datum 31. efekti (prihodi/rashodi) se evidentiraju: a) u bruto iznosu b) u neto iznosu 107.000 100.300 Amortizacija za I-III: (100.500 KM Dopuniti knjiženja: Kto Potraživanja od kupaca Kto Ispravka vrijednosti opreme Kto Rashod Kto Oprema Kto Obaveza za PDV Duguje 58. a) po cijeni od 90.000 = 23.000 – 67. 12. 2007.000 b) po cijeni od 50.000 = 17.300 33.000 Potražuje 23.000 8. sve dok je sredstvo na stanju i upotrebi 106. Prilikom prodaje stalnog sredstva.000 17. U martu/ožujku 2008.000 x 12%) : 12 x 3 = 3.500 KM = 58.Isknjižavanja stalnih sredstava 104.000 KM + PDV 15. Stalno sredstvo koje je sasvim amortizirano.000 Knjigovodstvena vrijednost : 67.000 Potražuje 100.000 KM. Stavka opreme nabavne vrijednosti 100.000 KM + PDV 8. sredstvo je prodato.000 – 67.000 . te se time i isknjižava iz bilansa stanja (vrijednost 0) c) prenošenje na konta vanbilanse evidencije 105.300 KM Dopuniti knjiženja: Kto Potraživanja od kupaca Kto Ispravka vrijednosti opreme Kto Prihod Kto Oprema Kto Obaveza za PDV Duguje 105.000 15.300 KM = 105.500 Gubitak od prodaje (rashod) = 50.000 Dobitak od prodaje (prihod) = 90. Termin „isknjižavanje“ stalnih sredstava u smislu MRS 16 označava: a) zatvaranje konta nabavne vrijednosti (ili revalorizovane) i pripadajuće ispravke vrijednosti prilikom otuđenja ili fizičkog uništenja sredstva b) potpuno umanjenje vrijednosti jer se od upotrebe ili otuđenja ne očekuju nikakve koristi.

Ta oprema nema uporedive tržišne transakcije i fer vrijednost se ne može pouzdano mjeriti. ZADATAK Preduzeće svoju polovnu opremu.000 70.000 KM. dato sredstvo se isknjižava i priznaje se eventualni prihod/rashod.800 KM/m²) b) se ne može pouzdano izmjeriti Dopunite knjiženja: a) Kto Građevinski objekti Kto Ispravka vrijednosti opreme Kto Oprema Kto Rashod b) Kto Građevinski objekti Kto Ispravka vrijednosti opreme Kto Oprema Duguje 90. nabavne vrijednosti 200.000 KM i knjigovodstvene vrijednosti 130. stečeno sredstvo se početno vrednuje po fer vrijednosti ili datog ili primljenog sredstva. Sa druge strane.000 KM (1.000 Potražuje Potražuje 200.000 Duguje 130.000 200. d) tačno e) netačno 108.000 40. akumulirane amortizacije do momenta otuđenja 70.000 70.Prilikom razmjene sredstva za drugo sredstvo. Fer vrijednost poslovnog prostora: a) se može pouzdano izmjeriti (jer se na toj lokaciji već dešavaju kupovine i prodaje sličnih prostora) i iznosi 90. zavisno čija vrijednost se može pouzdanije izmjeriti.000 KM. razmjenjuje za poslovni prostor površine od 50 m².000 .

3 % (3 godine) 20 % (5 godina) 20 % (5 godina) 5 % (20 godina) 3 % (33. vodovod i kanalizaciju Računari i oprema za zaštitu okoliša Vozila i mehanizacija Ostala oprema Stambene zgrade. ceste i gornji sloj želj.sredstva koja se koriste u dvije. odnosno tri smjene .DRUGI DIO: PRIMJENA MRS-a 12 – POREZ NA DOBIT PO PITANJIMA AMORTIZACIJE . Zaokruži i obrazloži odgovor: a) tačno b) netačno. Za svrhe njihovog poreznog tretmana po poreznom bilansu i propisima o porezu na dobit u Federaciji BiH. u porezne svrhe) mogu primijeniti veće stope amortizacije od stopa koje su inače propisane za dotičnu vrstu stalnog sredstva (ubrzana amortizacija): . hoteli. Navedi najviše porezno prihvatljive stope za slijedeće grupe stalnih sredstava: Oprema za vodoprivredu. prema grupama stalnih sredstava.3 % (7 godina) 33. Navedi slučajeve kada se po poreznom bilansu priznaju (tj. kao ni za vrijeme privremenog nekorištenja sredstva) 4. Po poreznom bilansu se priznaju troškovi amortizacije koji su obračunati do najviših propisanih (porezno dopustivih i priznatih) stopa amortizacije. pruga Ostale građevine Zemljišta Višegodišnji zasadi Osnovna stada Goodwill Ostala nematerijalna stalna sredstva 14. jer se amortizacija po poreznom bilansu priznaje samo za vrijeme u kome se sredstvo i koristi (ali ne i za vrijeme prije početka njegove stvarne upotrebe.3 % (7 godina) 40 % (2.3 godine) 10 % (10 godina) 14. uključujući i amortizaciju u periodu privremenog nekorištenja sredstva (tj.3 % (7 godina) 10 % (10 godina) 0 % (ne amortizuju se) 14. u skladu sa računovodstvenim pravilima početka obračunavanja amortizacije).5 godina) 0 20 % (ne amortizuje se) % (5 godina) 3.prema novom Zakonu o porezu na dobit 1. restorani Upravne i zgrade za obavljanje ostalih uslužnih djel. troškovi amortizacije se obračunavaju ili preračunavaju primjenom: a) linearne (proporcionalne) vremenske metode b) degresivne vremenske metode c) funkcionalne metode 2.sredstva za školovbanje i obuku kadrova .sredstva za sprečavanje zagađivanja i ublažavanje buke . Zgrade za obavljanje proizvodnih djelelatnosti Komunalni objekti. Po poreznom bilansu se priznaje trošak amortizacije obračunat od momenta dovođenja sredstva u stanje za namjeravanu upotrebu.

Troškovi amortizacije utvrđeni prema računovodstvenim pravilima moraju biti jednaki onima koji se priznaju u poreznom bilansu. ispravno je b) ne. Sa aspekta primjene propisa o porezu na dobit. Prema propisima o porezu na dobit. da li je ispravno da se i u računovodstvu primjenjuju veće stope amortizacije od stopa koje proizlaze iz procijenjenog vijeka korisne upotrebe stalnog sredstva (u slučajevima kada se porezno priznaje i veća stopa). Prema MRS 12. jer se po poreznom bilansu može koristiti i razlika između stvarne (niže) i „pune“ porezno priznate amortizacije. niti preduzeće to može učiniti (osim ako se radi o beznačajnoj stavci) jer to nije u skladu sa računovodstvenim pravilom da se stalna sredstva amortizuju po stopi koja je adekvatna procijenjenom vijeku korisne upotrebe sredstva 7. iznos amortizacije koji prelazi iznos izračunat po propisanoj stopi i uz primjenu linearne metode se: a) može uključiti u porezni bilans narednih perioda b) ne može uključiti u porezni bilans narednih perioda 9. a jednokratan „otpis“ se za određena sredstva može koristiti u porezne svrhe iako se ona i dalje amortizuju 8. nije neophodno. ali koji će biti priznati u poreznom bilansu budućeg perioda a neće biti iskazani u bilansu uspjeha tog budućeg ili budućih perioda po osnovu prihoda koji ulaze u porezni bilans perioda a koji nisu priznati (iskazani) u bilansu uspjeha tog perioda. da bi se ti (tj. nephodno je b) ne. odbitne privremene razlike se javljaju (dopuniti): po osnovu rashoda koji se ne priznaju u poreznom bilansu tog perioda a uključeni su u bilans uspjeha tog perioda. ali će biti isključeni iz budućeg poreznog bilansa kada budu priznati u bilansu uspjeha tog budućeg perioda - . nije ispravno. a) tačno b) netačno (jer su računovodstvena pravila amortizacije neovisna od poreznih) 6. ali preduzeće može to učiniti ako želi c) ne. maksimalno dopušteni) iznosi mogli koristiti po poreznom bilansu? a) da. nije ispravno. odnosno da li je nephodno da se stalno sredstvo i računovodstveno potpuno otpiše (u slučajevima u kojima se porezno priznaje jednokratan otpis). Sa aspekta primjene MRS/MSFI. odnosno da li je ispravno da se stalno sredstvo i računovodstveno potpuno otpiše (u slučajevima kada se porezno priznaje jednokratan otpis)? a) da.5. da li je neophodno da i u računovodstvu budu primijenjene veće stope amortizacije (u odnosu na stope koje proizlaze iz procijenjenog vijeka trajanja nekog stalnog sredstva). Odbitne privremene razlike po MRS 12 će rezultirati: a) b) c) d) uvećanjem oporezive dobiti u narednim periodima umanjenjem oporezive dobiti u narednim periodima uvećanjem poreznog gubitka u narednim periodima umanjenjem poreznog gubitka u narednim periodima 10.

12.000 72. 31. odnosno 24.000 x stopa 20% = 24. 12. Dopuniti obračun: Datum 31. 01. U porezne svrhe se priznaje amortizacija po proporcionalnoj metodi i stopi od 20%.000 48.2011.11.12.12.000 24. 15.000 KM. pa u računovodstvu primjenjuje stopu linearne amortizacije od 25%. Porezna osnova sredstva (porezna osnovica sredstva) je onaj iznos koji je preostao da se uključi u porezni bilans. Početak amortizacije 01. 31.000 30. 31.000 24.000 0 Obračun troška amortizacije koji se priznaje po poreznom bilansu: Izračun: osnovica 120.000 Trošak koji je preostao da se uključi u porezni bilans (iduće porezne bilanse) 96.2008. amortizacija (linearna) po stopama i iznosima koji su veći od porezno priznatih 2. za porez plaćen izvan FBiH 14.2012. 31.000 12. 31.000 48. 13.2008. preduzeće smatra da je korisni vijek upotrebe tog sredstva 4 godine. godine. godine.000 24.000 30. kod primjene funkcionalne metode amortizacije (u nekim periodima) 4.000 0 31.2009.000 0 Knjigovodstvena Vrijednost 90.000 24.000 (godišnji iznos) Trošak koji je uključen u porezni bilans 24.2010. 31. Trošak nabave 120.000 24. neiskorišteni preneseni porezni krediti.000 0 Odbitna privremena razlika 6. Obračunata amortizacija 30.000 30.000 72. 31.12.12.2011.000 30. neiskorišteni preneseni porezni gubici 5.2012. ZADATAK Preduzeće je nabavilo mašinu krajem 2007.12. Odložena porezna sredstva iz osnova odbitnih privremenih razlika su iznosi za koje se (nakon što iznosi koji su privremeno nepriznati po poreznom bilansu budu uključeni u porezni bilans za naredni period ili periode) očekuje da će: a) uvećati obavezu poreza na dobit u narednim periodima b) umanjiti obavezu poreza na dobit u narednim periodima .000 KM na godišnjem nivou. Međutim.2009.000 18.2010. 31. 2008. kod primjene degresivne metode amortizacije („višak“ amort. odbitne privremene razlike su moguće u slijedećim slučajevima: 1. Odbitna privremena razlika se utvrđuje tako što se od knjigovodstvenog iznosa sredstva oduzme njegova porezna osnova („porezna osnovica sredstva“).000 60.12. Prema Zakonu o porezu na dobit u Federaciji BiH.12.12.000 0 0 Porezna Osnova 96.000 24.12.000 24. u prvim godinama) 3.

000 0 Odgođena porezna sredstva 600 1.000 18. po godinama. Za 2008.000 24. Odloženo porezno sredstvo 600 1.12. 19. ZADATAK Iznos odloženog poreznog sredstva se utvrđuje množenjem utvrđene odbitne privremene razlike i važeće porezne stope.000 30. .000 12. 31. utvrditi iznose odloženih poreznih sredstava iz primjera pod 14.2010.000 24. Stopa poreza na dobit je 10%.16.000 Odbitna privremena razlika 6.200 1.2010.000 24. a) tačno b) netačno 18. Porezni bilansi: Preduzeće ima porezno nepriznate rashode trajnog karaktera kako je prikazano u tabeli.000 30. Uplaćivane akontacije po godinama su iskazani u tabeli.12.000 0 Trošak priznat u poreznom bilansu 24. godinu poslovanja (/0% umanjenja poreza na dobit).12.400 0 17.2008.2009. 31. pod pretpostavkom da se trenutno važeća stopa poreza na dobit u navedenom periodu neće mijenjati. 31.800 2.200 1. 31. 31.2009.2011. 31.800 2. godinu preduzeće ima preneseno pravo korištenja porezne olakšice za 3.12. ZADATAK Na osnovu slijedećih podataka popuniti odgovarajuće pozicije poreznog bilansa i dopuniti knjiženja: Obračunata amortizacija 30.2012. odnosno porezne stope za koju se očekuje da će biti u primjeni onda kada se to odloženo porezno sredstvo bude koristilo.12.12.2008.12. 31.12.2012.400 0 Datum 31.000 30. Na osnovu rečenog.000 24.2011. 31. Datum 31. Postojanje odbitnih privremenih razlika je dovoljan uslov za priznavanje odloženog poreznog sredstva.000 24. Odloženo porezno sredstvo se priznaje samo u mjeri u kojoj je vjerovatno da će postojati buduća oporeziva dobit po kojoj se mogu koristiti odbitne privremene razlike.12.12.

000 0 24.100 10.rashodi .500 107.500 2010.000 90.000 30.070 5.000 80.000 90. 200.000 5.000 90.000 80.070 5.000 101.500 2012. Prihodi perioda Obračun rezultata Rashodi perioda Obračun rezultata Za obračun rezultata Obračun rezultata Dobit prije oporezivanja Utvrđivanje dobiti prije oporezivanja Dobit prije oporezivanja Odloženo porezno sredstvo Porez na dobit-tekući Neto dobit Za utvrđivanje poreza i neto dobiti Porez na dobit-tekući Tekuće obaveze poreza na dobit Ostala kratkoročna razgraničenja Tekuće obaveze poreza na dobit Za „prebijanje“ sa uplaćenom akontacijom 2488 2000 60-63 7000 7000 65-68 700 701 701 090 7100 713 710 5460 2488 5460 Duguje 5.000 3.000 30.000 5.000 110.000 90.470 83.500 Knjiženje (31. 200. 12.000 6.000 90.100 0 10.000 10% 10. početni iznos u PB 5 Porezno nedopust.070 600 600 6.100 1200 600 9.000 -900 0 -2400 12.500 80.000 30.000 9. Bilans uspjeha 1 Prihodi obračunskog perioda 2 Rahodi od amortizacije 3 Ostali rashodi obračunskog perioda 4 Dobit prije oporezivanja u BU Porezni bilans 4 Dobit iz BU.530 7.500 80.000 80.000 Potražuje 5.070 83.070 7.000 90. bilans uspjeha 15 Odložena porezna sredstva 16 Odloženi porezni prihod/rashod 17 Ukupni porezni rashod 18 Neto dobit-raspoloživo za raspodjelu 200.100 0 10.2008.privremene 6 razlike po osnovu amortizacije Rashodi koji se priznaju iz prethodnih 7 godina – po osnovu amortizacije 8 Oporeziva dobit 9 Stopa 10 Obračunati porez na dobit 11 Umanjenja 12 Tekući porez 13 Uplaćene akontacije 15 Porezna obaveza Bilans stanja.rashodi-stalne razlike Porezno nedopust.530 2009.000 90.500 2011.000 6.030 7.000 10% 10.000 200. 2008.100 1.000 90.000 6.000 5.100 2400 600 9.000 5.000 6.000 2.000 10% 10.000 0 80. 200.000 101.100 7.000 110.000 101.000 90.000 120.000 .000 90.000 90.000 5.100 11.000 120.100 0 10.000 101.000 5.000 600 7.100 0 10.000 101.000 10% 10.000 80.000 200.100 3.000 10% 10. 200.000 30.500 80. godine): Ostala kratkoročna razgraničenja Žiro račun Za plaćanje utvrđenih akontacija za 2008.000 100 1800 600 9.

470 83. Prema MRS 12. Oporezive privremene razlike će rezultirati: a) b) c) d) uvećanjem oporezive dobiti u narednim periodima umanjenjem oporezive dobiti u narednim periodima uvećanjem poreznog gubitka u narednim periodima umanjenjem poreznog gubitka u narednim periodima 22.000 120.400 10.Bilans uspjeha za 2008. ali neće biti priznati u poreznom bilansu tog budućeg ili budućih perioda po osnovu prihoda koji su iskazani u bilansu uspjeha jednog perioda a koji se izuzimaju iz poreznog bilansa tog perioda.000 120. ali će povećavati oporezivu dobit u poreznom bilansu budućeg perioda kada neće biti iskazani u bilansu uspjeha tog budućeg perioda - .000 6. iznos koji će toj stavci biti priznat po poreznim bilansima u narednim periodima): a) veća od njenog knjigovodstvenog iznosa b) manja od njenog knjigovodstvenog iznosa 21.500 107. godinu Pozicija Dobit prije poreza Porez na dobit Neto dobit AOP 224 226 227 Iznos 90.500 20.100 107. godina. oporezive privremene razlike se javljaju (dopuniti): po osnovu rashoda koji se priznaju u poreznom bilansu jednog perioda iako nisu uključeni u bilans uspjeha tog perioda. godinu Pozicija Dobit prije poreza Porez na dobit Neto dobit AOP 224 226 227 Iznos 120. Oporeziva privremena razlika je iznos za koji je porezna osnovica/osnova neke stavke (tj.530 2012.000 12.000 2.500 700 701 701 090 7100 713 120. završna knjiženja Obračun rezultata Dobit prije oporezivanja Utvrđivanje dobiti prije oporezivanja Dobit prije oporezivanja Odloženo porezno sredstvo Porez na dobit-tekući Neto dobit Za utvrđivanje poreza i neto dobiti Bilans uspjeha za 2012. nego će biti iskazani u bilansu uspjeha budućeg perioda.

000 2011.000 2009. por.000 KM. pri čemu je nabavna vrijednost svake pojedinačne stavke manja od 1.000 KM 2. 6.000 KM godišnje). Prema novim propisima o porezu na dobit u Federaciji BiH. Dopuniti tabelu: Iznos uključen u porezni bilans 30. iznosi amortizacije stalnih sredstava koji se koriste za porezne svrhe (tj.000 1.000 2.000 1.400 KM 1.000 KM iskoristi kao umanjenje oporezive dobiti po poreznom bilansu za 2008. ZADATAK Početkom 2008. Preduzeće je odlučilo da ukupan iznos od 30.23. vrij. za hardvere (konto 022) 3. po 6.000 6. za „sitna stalna sredstva“ pojedinačne vrijednosti do 1.000 2012. Očekivani vijek korisne upotrebe je 5 godina. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl.000 0 Knjiženja: Na kraju 2008.800 KM 600 KM Na kraju 2009.200 6. za kapitalizirane izdatke za razvoj (konto 012) 25. pa je stopa linearne amortizacije 20% (tj. 6. jednokratni otpis za porezne svrhe dozvolje za slijedeća stalna sredstva: 1.800 12.400 18. jednokratan otpis softvera (samo za porezne svrhe) 4. korištenje (u porezne svrhe) razlike između stvarne (niže) i „pune“ priznate amortizac. 6. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 600 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl.000 KM. po poreznom bilansu) mogu biti i veći od stvarno obračunate amortizacije tih sredstava za dotičnu godinu: a) tačno b) netačno 24.000 2010. obaveze) 600 KM . jednokratan otpis u porezne svrhe „sitnih stalnih sredstava“ (pojed. 6.000 Oporeziva Odložena porezna privremena obaveza po stanju razlika na kraju godine 24. Prema novim propisima o porezu na dobit u Federaciji BiH. Prema važećim (novim) propisima o porezu na dobit u Federaciji BiH. 6.000 600 0 0 Obračunata Knjigovodstvena Godina amortizacija vrijednost 2008. por. oporezive privremene razlike su moguće u slijedećim slučajevima: 1.000 KM) 2. godinu. godine nabavljen je novi namještaj u ukupnoj vrijednosti od 30. jednokratan otpis kapitaliziranih izdataka za razvoj (samo za porezne svrhe) 5. do 1. 6.000 24. za softvere (konto 013) 4.000 12. jednokratan otpis hardvera (samo za porezne svrhe) 3. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 2.000 18. korištenje (samo u porezne svrhe) ubrzane amortizacije za određena sredstva 26.

Preduzeće je odlučilo da ukupan iznos od 20.Na kraju 2010. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 1. godine 5100 – Odložene porezne obaveze 600 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. 4.000 2010.000 2009.000 KM iskoristi za umanjenje oporezive dobiti po poreznom bilansu za 2008.200 KM 400 KM Na kraju 2009. obaveze) 27. obaveze) 600 KM Na kraju 2011. obaveze) 600 KM Na kraju 2012.600 1.000 12. por. obaveze) 400 KM Na kraju 2012. 4. 4.000 2011. por.000 12.000 4. obaveze) 400 KM Na kraju 2011.000 0 Odložena porezna obaveza po stanju na kraju godine 1.000 8. godine: 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 400 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (prestanak odl. po 4. por. obaveze) 400 KM .600 KM 1. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl. obaveze) 400 KM Na kraju 2010.000 4.000 KM. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 400 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl.000 8.000 16. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 400 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. 4. godine nabavljen je softver u vrijednosti 20. por. por. pa je stopa linearne amortizacije 20% (tj. godine: 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 600 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (prestanak odl. por. 4. por. Dopuniti tabelu: Iznos uključen u Oporeziva porezni privremena bilans razlika 20.000 KM godišnje). por.000 2012. Očekivani vijek korisne upotrebe je 5 godina.000 0 Na kraju 2008. godine 5100 – Odložene porezne obaveze 400 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl.000 Knjiženja: Knjigovodstvena Vrijednost 16. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 600 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. godinu. ZADATAK Početkom 2008.200 800 400 0 600 KM Obračunata Godina amortizacija 2008.

000 0 2011.000 0 - Na kraju 2008. ukupna preostala (neotpisana) vrijednost je otpisana na teret rashoda. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 8.000 KM godišnje. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl. Predviđeni period amortizacije je 5 godina.000 2009.000 KM Na kraju 2009.000 - Obračunata amortizacija. godini. obaveze) 2. Knjigovodstv. por. tj. koji su iskazani kao nematerijalno sredstvo (na kontu 012) u ukupnom iznosu od 100.000 KM godišnje). Knjiženja: Oporeziva privremena razlika 80.000 KM. Dopuniti tabelu: .000 80. 20. Preduzeće je odlučilo da za umanjenje oporezive dobiti u prvih pet godina koristi maksimalno porezno dozvoljenu amortizaciju za vozila (20%).000 6.000 KM.000 KM 2. pa je stopa linearne amortizacije 20% (tj. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 2.000 KM 29. 20. U 2010.000 KM iskoristi za umanjenje oporezive dobiti po poreznom bilansu za 2008. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 4.000 60.000 0 - Odložena porezna obaveza po stanju na kraju godine 8. pa je stopa linearne amortizacije 10% (tj. po 10. por.000 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. ZADATAK Preduzeće je početkom 2008. 2012. Dopuniti tabelu: Iznos uključen u porezni bilans 100. Godina odnosno otpis Vrijednost 2008. godinu. po 20. Preduzeće je odlučilo da ukupan iznos od 100.28. por.000 60.000 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. godine vršeni su izdaci za razvoj novog proizvoda. obaveze) 6.000 KM 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 2.000 KM godišnje). 60.000 2010. ZADATAK U toku 2008. Procijenjeni očekivani vijek korisne upotrebe je 10 godina. po 20. godine nabavilo vozilo čija je knjigovodstvena vrijednost 100.000 KM 6.000 KM Na kraju 2010.

2009.000 KM Na kraju 2017.000 2.000 2016.000 20. bilans 15. 10.000 3. 10.000 2014.000 50.000 KM godišnje).000 30.000 - Oporeziva privremena razlika 10. 10.500 500 0 . por.000 KM.000 2013.000 20.000 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (prestanak odl. godine: 5100 – Odložene porezne obaveze 1.000 50.000 KM 5100 – Odložene porezne obaveze 5100 – Odložene porezne obaveze (dio za narednu god.000 za 2011.000 2017.000 2012.) 1. pa je stopa linearne amortizacije 20% (tj.000 10. obaveze) 1. 10.000 2012. por.000 5. 10.000 20.000 40.000 40.000 2015.000 Knjiženja: Knjigovod. 10. i 2010. 2015. 10.000 1. i 2016. vrijednost 40.000 0 Iznos uključen u porezni bilans 20. 10.000 3. godinu.000 80.000 30. 2009. ZADATAK Preduzeće je početkom 2008.000 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. Predviđeni period amortizacije je 5 godina.000 2010. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze 1.000 20. po 10.000 2009.000 20.000 2011. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl.000 2011. po 15.000 za 2008.000 2010. 10. po stopi od 30% (tj.000 KM 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit (kratkor.000 15.000 60.000 5.000 10.Obračunata Godina amortizacija 2008. vrijednost 90. godine: 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 1.000 5. 2014. Preduzeće je odlučilo da u porezne svrhe koristi ubrzanu amortizaciju (veću od računovodstvene). godine nabavilo i stavilo u funkciju opremu za školovanje i obuku vlastitih kadrova u vrijednosti 50.000 KM 30. obaveze) 1. obaveza) 1..000 20.000 70.000 0 Na kraju 2008. 10.) 1.000 10.000 15. Dopuniti tabelu: Obračunata Godina amortizacija 2008.000 Knjigovod. 2010.000 15.000 KM 1.000 Oporeziva privremena razlika 5. 10. 10. por. te preostalih 5.000 0 Odložena porezna obaveza po stanju na kraju godine 500 1.000 40.000 KM Na kraju 2013.. 10.000 0 Iznos uključen u por..000 4. i 2011.000 KM Na kraju 2012. por. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl. godinu). 10.000 30.000 2.000 20.000 20.000 4.000 0 Odložena porezna obaveza po stanju na kraju godine 1.000 10.000 30.000 1.000 KM 1..000 2009. 10.

por. por.9. 2008. obaveze) 500 KM 31. godinu.9.265.322 KM. por. godine: 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 500 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (prestanak odl. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl.750.12. 04.-31.166. por. koje se sastoje od sljedećeg: Konto 310 311 029 Duguje 2. 09. obaveze) 500 KM Na kraju 2012.15 KM Broj mjeseci amortizacije u 2008.4. Izvršiti i proknjižiti obračun amortizacije za 2008.333.583. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl.) 2.) 5. Godišnja stopa amortizacije 6.000 KM 500 KM 500 KM Na kraju 2011.667% Godišnji (puni) iznos amortizacije 10.583.166.35 .800 KM. Procijenjeni vijek trajanja je 15 godina. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze Na kraju 2009.45 5.90 KM Opis Porezno priznata amortizacija Privremeno porezno nepriznata amortiz. godine: 7130 – Neto dobit poslovne godine (odl. nabavne vrijednosti 155.35 KM Od toga: porezno priznata am. godine. godine 5100 – Odložene porezne obaveze 500 KM 7130 – Neto dobit poslovne godine (umanjenje odl. 2008. godini (ukupno) 7. ali se počela upotrebljavati 01. ZADATAK Društvo je za poslovnu 200x godinu utvrdilo dobit u bilansu uspjeha u visini od 22. por. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze 5100 – Odložene porezne obaveze 7130 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 5510 – Odloženo plaćanje poreza na dobit 500 KM 500 KM 500 KM 500 KM 500 KM 500 KM 1. Slijedi postupak poreznog bilansiranja u dijelu utvrđivanja stalnih oporezivih i odbitnih razlika. godine.85 KM Mjesečni iznos amortizacije 861. godini: 9 mjeseci Iznos amortizacije u 2008.90 Potražuje 7. Ukupan prihod te poslovne godine iznosi 1.-1.000 KM. (1.750.Knjiženja: Na kraju 2008. Ispravka vrijednosti 32.45 KM nepriznata amortizacija (1. ZADATAK Društvo je izvršilo nabavku mašine za proces proizvodnje. Mašina je raspoloživa za upotrebu od 01. obaveza) 5100 – Odložene porezne obaveze Na kraju 2010.

300 + 17. Ukupni troškovi reprezentacije u svrhe poslovanja u toku 200x godine iznose 28.970 + 20. novčane kazne i penali.320 28.000 KM.200 . Rashodi po osnovu sponzorstva.023 Por. Izvršen je preračun utroška po metodi prosječne ponderisane cijene.800 .400 KM.306 3. Društvo je na ime sponzorstva kulturne manifestacije izdvojilo iznos od 5.300 KM i kazna za neblagovremeno plaćeni PDV 630 KM.13.500 . Opis Stvarni iznos 22. Dividende.670 20. naučne i sportske svrhe. u iznosu od 13.500 + 139. Društvo je u toku 200x godine dalo donacije u humanitarne svrhe u visini od 55.000 3%UP 37.700 Stvarni iznos 368. Donacije za humanitarne. Društvo je u 200x godini ostvarilo prihod od dividendi.777 9.24.900 KM.200 KM. Društvo je u toku 200x godine imalo zateznih kamata i kazni po sljedećim osnovama: zatezne kamate po osnovu dužničko povjerilačkih odnosa (po osnovu neblagovremenog izmirivanja obaveza prema dobavljačima) 3.800 .770 13.470 Elementi za porezni bilans: Računovodstvena dobit Odbitne stalne razlike Naplaćena otpisana potraživanja Prihod od dividendi Ukupna odbitna stalna razlika Dobit nakon usklađiv. Zatezne kamate.24.Prihodi od dividendi i udjela u dobiti nepovezanih društava.000 KM.000 KM. Društvo je u prethodnoj poslovnoj godini izvršilo otpis potraživanja na teret rashoda u visini od 25. ciljeve Sponzorstvo Zatezne kamate i novčane kazne Ukupne oporezive stalne razlike Oporeziva dobit (22.300 KM. koji je evidentiran u okviru konta 613 .300 KM. što u toj godini nije bio porezno priznat rashod jer ista nisu bila utužena. obrazovne.1. Utrošak materijala je obračunat po FIFO metodi u visini od 368. te potraživanja po osnovu datih avansa u visini 12.900 68. kulturne.960 2%UP 25.930 + 139.350 KM.470) Tekuća obaveza za porez na dobit (x10%) Dobit nakon oporezivanja (22.za odbitne stalne razlike Opis Oporezive stalne razlike Troškovi materijala Izdaci za reprezentaciju Amortizacija Sumnjiva i sporna potraživanja Donacije za hum. Navedena potraživanja su starija od 12 mjeseci. Sumnjiva i sporna potraživanja.000 5.350 30% 8. Prihodi po osnovu naknadno naplaćenih otpisanih potraživanja.300 KM. i dr. Izdaci za reprezentaciju.13.230 + 48.000 7. zatezne kamate po osnovu neblagovremeno plaćenog PDV-a 3.800 Odbitna stalna razlika .300 Oporeziva stalna razlika + 49. i rezultat takvog obračuna daje utrošak materijala u vrijednosti 318. Društvo je izvršilo otpis potraživanja od kupaca u visini od 56.300 55. Od toga. dopustiv rashod 318. u 200x godini je ipak naplaćen iznos od 11.11.• • • • • • • • Troškovi materijala. od čega je utuženo 20.040 3.300 .320 KM.777) .000 KM.230 137.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful