96ì111

) response@aamadermalda.in

8 Õáèý±ûþí 1418, qSõ±õþ F õø¸Ç 9 üÑàɱ 8 F 25 òËöÂ¥¤õþ, 2011 F 6 ó±î± F ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ü£Ó˚ G˛úÑ˛
å¿õ Ð ¿÷üõ±Uù ýßÂ

ß±ûDZùûþ

% 03512 - 220522

¦œÔ¿îÂõþ Õ±Ëù±ûþ ¿õ÷ù ð±ü
÷±ùð± úýËõþõþ ÷ßÂð÷ÂóÅõþ Ûù±ß±ûþ õùËðõ±òj ¿á¿õþ Îõþ±ëÂ Ý ¿õ¿Âóò¿õý±õþÏ Îâ±ø¸ Îõþ±ËëÂõþ üÑËû±á¦šËù Ûß¿é ձõ Îõè±Ë?õþ ÷Ó¿îÇÂ
õþËûþËå/à ›¶¿îÂõåõþ Îüý× õÉ¿Mõþ æiœ¿ðò ý×ÑËõþæõ±æ±õþ ÎÂóÌõþüö± ëÂ×ðÄû±Âóò ßÂõþËùÝ Îüý× õÉ¿Mõþ Âó¿õþäÂûþ ÛàòÝ ÕËòËßÂõþý× Õæ±ò±/
¦¤ò±÷ñòÉ Ý õËõþíÉ Ûý× õÉ¿Mõþ ¦œÔ¿îÂä±õþí±ûþ... qö±¿úü¸ Îüò

¿î¿ò ¿õ÷ù ð±ü/ ÷ßÂð÷ÂóÅõþ ¿òõ±üÏ Îá±ÂóÏË÷±ýò ð±ü
Ý úßÅ™LÃù± ÎðõÏõþ ÛßÂ÷±S ü™Lñò üÅËû±áÉ Ý õËõþíÉ
¿õ÷ù ð±ü 1930 ü±Ëùõþ 5 òËöÂ¥¤õþ æiœ
¿òËûþ¿åËùò/ ÷±ùð± Îæù± ¦Å¨ù ÎïËß ÷ɱ¿éªßÅÂËùúò
Âó±ú ßÂËõþ ¿î¿ò ÷±ùð± ßÂËùËæ ö¿îÇ ýò ¿ßÂc ¿õËúø¸
ß±õþËí Îüà±Ëò Âóh±qËò± Îúø¸ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò/
á±Ëæ±Ëù òÔËîÂÉõþ î±Ëù î±Ëù Îæù±õþ ðÅý× ÷LaÏ
ÂóõþþõîÇÂÏËî ¿î¿ò õýõþ÷ÂóÅËõþõþ ßÔÂøò±ï ßÂËùæ ÎïËßÂ
¦§±îÂß ýò/ Û¶ï÷æÏõËò ¿î¿ò õþ±©†˜Ïûþ ¦¤ûþÑËüõßÂ
¿úq¿õ:±ò ßÂÑËáèËü Îæù±õþ ðÅý× ¿õ:±òÏ üÑËâõþ ü˼ ûÅM ï±ßÂËùÝ 1950 ü±Ëù õ±÷ÂóLšÏ
n Ûõåõþ æ±îÂÏûþ ¿úq ¿õ:±ò ßÂÑËáèËü ÷±ùð± Îæù± Õ±Ëj±ùËò ü±¿÷ù ýò/ îÂÈß±ùÏò Õ¿õöÂM
ÎïËß Û¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþËå ðÅý× ¿úq Æõ:±¿òßÂ/ ÛßÂæò ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ Ûß¿ò‡Â ßÂ÷ÇÏ ¿ýü±Ëõ îÒ±õþ
Îæ Û÷ Ûü ¿ý¿j ý±ýצŨËùõþ å±SÏ Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþÏ ÛõÑ ßÂ÷ÇæÏõò q ýûþ/ 1964 ü±Ëù ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ
¿õö±æËòõþ ÂóËõþ ÷±ùð±õþ ÕËòß üÅÂó¿õþ¿äÂî Îòî±
ÕòÉæò ù±ùõ±ï±¿ò ý±ýצŨËùõþ å±S ¿õ÷±ò Îâ±ø¸/
÷±ßÇÂüõ±ðÏ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂËî Îû±á ¿ðËùÝ ðËùõþ
Õ±á±÷Ï 27 ÎïËß 31 ¿ëÂËü¥¤õþ ÂóûÇ™Là Ûý× ¿õ:±ò
ðÅÐü÷Ëûþ ¿î¿ò Âó±¿éÇ å±ËhÂò¿ò, õõþÑ ðËùõþ Âó ÎïËßÂ
ßÂÑËáèü ÕòÅ¿‡Âî ýËõ õþ±æ¦š±Ëòõþ æûþÂóÅõþ úýËõþ/
îÂÒ±Ëß Îæù± ü¥ó±ðß ¿òûÅM ßÂõþ± ýûþ/ îÒ±õþ ÎòîÔÂËQ
Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþÏõþ áËõø¸í±õþ ¿õø¸ûþõd – ‘¿÷¿ò áèÏí
ö±õþîÂÏûþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ üÑáêÂò ÂóÅò#Ï¿õîÂ
Îõþö¿ùëÂ×úò ý×ò Îî¿ùÂóÅßÅÂõþ, ÷±ùð±/’ ëÂ×Ë{¡àÉ Îû
Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþÏ Õ±á±÷Ï õËø¸Çõþ Ý æ±òÅûþ±¿õþõþ Ý¿hÂø¸É±õþ ýûþ/ 1966 ü±Ëùõþ à±ðÉ Õ±Ëj±ùËò Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§
æ±ûþá±ûþ îÂÈß±ùÏò Û¶ôÅÂ{¡ Îüò üõþß±Ëõþõþ ¿õËXÂ
öÅÂõËò«Ëõþ æ±îÂÏûþ ¿õ:±ò ßÂÑËáèËü Îû±áð±Ëòõþ
à ›¶¿îÂõ±ð Õ±Ëj±ùËòõþ ÂóÅËõþ±ñ± ¿åËùò ¿õ÷ù ð±ü/
Õ±÷Laí ÎÂóËûþËå/
Ûå±h± ¿õ÷ù ð±ü 1962 ü±Ëù äÂÏò-ö±õþî ûÅËXÂõþ
Âó¿õþËÛ¶¿ÂËî ‘÷ɱßÂË÷±ýò ù±ý×ò’ òÏ¿îÂõþ ¿õËõþ±¿ñî±
õý×Ë÷ù± 10 æ±òÅûþ±¿õþ
ÛõÑ 1969 ü±Ëùõþ õ±òö±¿ü ÷±òÅËø¸õþ Îüõ±ß±ËûÇ
n 23 îÂ÷ ÷±ùð± Îæù± õý×Ë÷ù± q ýËõ 10
îÂÒ±õþ öÓ¿÷ß± ¿åù Õò¦¤Ïß±ûÇ/ õ±Ñù±ËðËúõþ
æ±òÅûþ±¿õþ ’12 Îü±÷õ±õþ äÂùËõ 17 æ±òÅûþ±¿õþ ÂóûÇ™LÃ/ ÷Å¿MûÅËXÂõþ Îû±X±Ëðõþ ü˼ îÂÒ±õþ Îû±á±Ëû±á ¿åù/ ëÂ×Z±dËðõþ æòÉ ü±ý±ÂóÅõþ Î÷Ìæ±ûþ
õý×Ë÷ù±õþ ëÂ×ËZ±ñËòõþ ¿ðò Îß±òÝ Ã›¶Ëõú÷ÓùÉ ù±áËõ üõþß±¿õþ à±ü æ¿÷Ëî •õîÇÂ÷±Ëò ¿õ÷ù ð±ü ßÂËù±¿ò— S±í¿ú¿õõþ Âó¿õþä±ùò±, üõ¿ßÂåÅËîÂý×
ò±/ îÂËõ Ûõ±Ëõþõþ Î÷ù±õþ ëÂ×ËZ±ñß ¿òõDZäÂò ÛàòÝ ¿î¿ò ¿åËùò ÕáèÉáíÉ/
äÓÂh±™Là ýûþ¿ò/
õþ±æÍò¿îÂß æÏõËò ¿î¿ò Û¶ïË÷ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ ÎÂóÌõþüö±õþ 5 òÑ Ýûþ±ëÇ ÎïËßÂ
Îæù±-¿ú± Âó¿õþðúÇËò Û¶¿î¿ò¿ñ ðù æûþÏ ýËûþ¿åËùò/ ÂóõþõîÇÂÏËî ¿õñ±òüö± Îö±ËéÂõþ ¿òõDZäÂËò 1967 ü±Ëù ßÂÑËáèü-›¶±ïÇÏ
ú±¿™LÃËá±Âó±ù ÎüËòõþ ß±Ëå ÕŠ Îö±Ëé Âóõþ±¿æî ýò/ ÛõþÂóõþ 1969 ü±Ëù ûÅMôèÂËKé˜õþ
n áî 4 òËöÂ¥¤õþ, Âó¿}Â÷õ¼ üõþß±Ëõþõþ ëÂ×Bä¿ú±
›¶±ïÇÏ ¿ýü±Ëõ, 1971-Û ö±õþîÂÏûþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ ýËûþ ÛõÑ 1972 ü±Ëù ¿Âó ¿ë ÛôÂü¥ó¿ßÇÂî ˆÂɱ¿`ÂÑ ß¿÷¿é ÷±ùð±ûþ Îæù±¿ö¿MßÂ
Ûõþ Û¶±ïÇÏ ýËûþ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ ¿õñ±òüö± ÎßÂf ÎïËß ¿òõDZ¿äÂî ýò/ 1975-Û ¿î¿ò
ó¿õþðúÇò ßÂËõþ ÎáËùò/ ßÂ÷ÇüÓäÂÏ ÕòÅû±ûþÏ îÒ±õþ±
ðùÏûþ ß±Ëæ ÷˦¨± ¿áËûþ¿åËùò/ qñÅ õþ±æÍò¿îÂß õÉ¿MQ òûþ, ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß æáËî îÂÒ±õþ
ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ, ÷±ùð± ßÂËùæ, Õ±ý× ¿é ձý×
¿õäÂõþí ¿åù/ üËàõþ ¿ïËûþé±õþ ßÂõþËîÂò/ ‘¿üõþ±æËðÌ{¡±’ Ý ‘òjßÅÂ÷±õþ’ ò±éÂËß ò±÷ öÓ¿÷ß±ûþ
üý Îæù±õþ ÛßÂ÷±S Îõüõþß±¿õþ ý׿?¿òûþ±¿õþÑ
îÂÒ±õþ Õ¿öÂòûþ ¿åù Õ¿õ¦œõþíÏûþ/ S÷±áî ðùÏûþ ß±Ëæ õÉ™¦¸ ï±ß±ûþ úõþÏËõþõþ Û¶¿î îÒ±õþ
ßÂËùæ¿éÂÝ âÅËõþ ÎðàËùò ÛõÑ ¿ú±à ›¶¿î‡±ò&¿ùõþ ûP ¿åù ßÂ÷/ Âó±ß¦šùÏ Ý ûßÔÂËîÂõþ ÕüÅËàõþ æòÉ î±Ëß 1978-Û ßÂùß±î±ûþ ý׈ Û`Â
Âó¿õþß±ê±Ë÷± óûÇËõÂí ßÂõþËùò/ ß¿÷¿éÂËî ¿åËùò
ò±¿üÇÑËý±Ë÷ ö¿îÇ ßÂõþ± ýËûþ¿åù/ Îüý×õåËõþõþ 22 ÕË"±õõþ ßÂùß±î±õþ ¿Âó ¿æ ý±üÂó±î±Ëù
¿õñ±ûþß îÂí ò¦¨õþ üý Âóұ䠿õñ±ûþß ÛõÑ Ûý×
¿ä¿ßÂÈü± Âóõþϱûþ Âó±ß¦šùÏ Ý ûßÔÂËîÂõþ ßÂɱòü±õþ ñõþ± ÂóËhÂ/ ÕõËúËø¸ 30 ÕË"±õõþ,
ß¿÷¿éÂõþ ÎäÂûþ±õþ÷ɱò Õ±¿úü¸ õËjɱÂó±ñɱûþ •Ã›¶±Mò
1978 Îü±÷õ±õþ ¿î¿ò ßÂùß±î±õþ ý׈ Û` ò±¿üÇÑËý±Ë÷ üß±ù 10.15
ÕñɱÂóß—/
¿÷¿òËé ÎðýîÂɱá ßÂËõþò/

Õ±Ëù±ß ÷Åà±æÇÏ, ü÷ûþ-Õü÷Ëûþõþ õgÅÂ
¿õ÷ùð±Ëß ձ¿÷ ð±ð± õËù ë±ßÂî±÷/ îÒ±Ëß Õ÷ù¿õ÷ù-ßÂ÷ù Îû ò±Ë÷ý× ë±ß± Îý±ß ò± ÎßÂò ¿î¿ò
Îüý× ò±Ë÷ý× Âó¿õþ¿äÂî ýËî ó±õþËîÂò/ ÛßÂý× Âó±h±ûþ
õüõ±Ëüõþ ôÂËù îÒ±õþ ü˼ õgÅÂQ áËh ëÂ×Ëê¿åù/
õîÇÂ÷±Ëò Îû ÷±-÷±¿éÂ-÷±òÅËø¸õþ ßÂï± Îú±ò± û±ûþ,
¿õ÷ùð±õþ õþ±æÍò¿îÂß ¿ä™Lñ-ö±õò± ¿åù Ûý× ÷±-÷±¿é÷±òÅø¸Ëß ¿òËûþý×/ îÒ±õþ õMõÉ ¿åù, ÷±òÅËø¸õþ Û¶¿îÂ
Õ±™Lÿõþß ýÝ, üõ ÷±òÅø¸ Îî±÷±õþ ýËõ/ ¿î¿ò ¿åËùò
ÂóËõþ±Âóß±õþÏ/ îÂÈß±ùÏò Ûß Îý±¿÷ÝÂóɱï ë±M±õþ
¿åËùò, ¿û¿ò õ±¿h õ±¿h âÅËõþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþËîÂò Ý
ÝøŸñ ¿ðËîÂò/ îÒ±õþ ÎîÂ÷ò Âóü±õþÝ ¿åùò±/ ¿õ÷ùð±õþ
Û¶Ëûþ±æò ò± ï±ß± üËQÝ ¿î¿ò Îüý× ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ
ß±å ÎïËß ÝøŸñ ¿òËîÂò ÛõÑ îÒ±õþ ý±Ëî ðÅ’é±ß±õþ
Ûß¿é Îò±é &ÒËæ ¿ðËîÂò/ ÕïÇ±È ¿î¿ò Ýý× ðÅ’é±ß±õþ
Îò±é¿é ¿ðËûþ Îüý× ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ ß±æ¿éÂËß Îû÷ò
ü¥œ±ò æ±ò±ËîÂò, ÎîÂ÷¿ò Õ±õ±õþ îÒ±Ëß ÕïÇü±ý±ûÉ
ßÂËõþ üý±ûþî± ßÂõþËîÂò/ Ûý×õþßÂ÷ ÂóËõþ±Âóß±õþÏ
¿òЦ¤±ïÇ ÷±òÅø¸ ¿åËùò ¿õ÷ùð±/ îÒ±õþ ձ߿¦œß ÷ÔîÂÅ Éõþ
Âóõþ ձ¿÷ ౿òßÂé± Õ¿öÂö±õßÂýÏò ýËûþ ÂóËh¿å/

ðÏÂóß ÷`Âù, ß¿õ Ý ò±éÂÉßÂ÷ÇÏ
Îå±éÂËõù±ûþ ûàò ÕöÂûþ ßv±Ëõ Õ±÷õþ± ò±éÂËßÂõþ
¿õþý±üDZù ¿ðî±÷, îÂàò ÷±ËçÂ-÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ
¿õþý±üDZËù Õ±üËîÂò Ý Õ±÷±Ëðõþ ëÂ×Èü±ý ¿ðËîÂò/ õþ±æòÏ¿îÂõþ Âó±ú±Âó±¿ú îÒ±õþ ÕòÉîÂ÷ úà
¿åù Õ¿öÂòûþ/ Ü¿îÂý±¿üß ò±éÂËß ¿õËúø¸ö±Ëõ î±õþ ò±éÂÉÛ¶¿îÂö±õþ ¦£ÓÂõþí âËé¿åù/ ¿õËúø¸îÂ
‘¿üõþ±æËðÌ{¡±’ Ý ‘òjßÅÂ÷±õþ’ ò±éÂËß îÂÒ±õþ ò±÷öÓ¿÷ß±ûþ Õ¿öÂòûþ ¿åù Õ¿õ¦œõþíÏûþ/ Ûý×
Ü¿îÂý±¿üß ò±éÂßÂ&¿ù ÷Óùî ¿åù ÎðúËÛ¶÷÷Óùß ôÂËù ¿î¿ò ÎûËýîÅ ÛßÂæò àÒ±¿éÂ
ÎðúËÛ¶¿÷ß ¿åËùò, î±ý× îÒ±õþ Û¶¿î¿é տöÂòûþý× ýËûþ ëÂ×êÂî Û¶±íõ™LÃ Ý æÏõ™LÃ/

îÂí ð±ü, ö±õþîÂÏûþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ Îæù± ü¥ó±ðßÂ
Õ±¿÷ ûàò ÕSÅõþ÷¿í ¦Å¨Ëù òõ÷ Î|íÏõþ å±S ÕïÇ±È 1966 ü±Ëù à±ðÉ Õ±Ëj±ùËò ûàò
ü±õþ± õ±Ñù± ëÂ×M±ù Îüý×ü÷ûþ Ûß Âóï-¿õ˱Ëö ÂÛ¶ï÷ ¿õ÷ùð±õþ æ;±ù±÷ûþÏ õMÔî± q¿ò/
îÒ±õþ Îü¿ðËòõþ Îüý× Õ±äÂõþí Õ±÷±Ëß õ±÷ õþ±æòÏ¿îÂõþ æáËî Û¶ËõËúõþ Âóï Îðà±ûþ/ ðËùõþ
ö±ãËòõþ ü÷ûþÝ Îû ßÂËûþßÂæò ðùÏûþ ßÂ÷ÇÏ ðËù ÎïËß ðùËß ձõ±õþ ÂóÅò#ÏõËòõþ ß±Ëæ
Û¿áËûþ Õ±Ëüò, î±õþ ÷ËñÉ ¿õ÷ùð± ¿åËùò ÕòÉîÂ÷/ ¿õ¿öÂi§ õþ±æÍò¿îÂß ßÂ÷ÇüÓäÂÏËî îÒ±õþ
ü˼ ß±æ ßÂõþ±õþ ÎüÌö±áÉ ÎÂóËûþ¿åù±÷/ ÕîÂÉ™Là Õò±hÂ¥¤õþ æÏõòû±Âóò Ý üõõþßÂË÷õþ
÷±òÅø¸Ëß ¿òËæõþ ÷î ձÂóò ßÂËõþ ÎòÝûþ±õþ Â÷î± ¿åù îÂÒ±õþ/ ÷±S 48 õåõþ õûþËü Ûý×õþßÂ÷
ÛßÂæò ßÂ÷ÇðÂ, ü±Ñáê¿òßÂ, Õ±ðúÇ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Îòî±õþ Õß±ù Û¶ûþ±í Îæù±õþ õþ±æÍò¿îÂßÂ
Õ±Ëj±ùËòõþ ÎÂËS Ûß ÕÂóÓõþíÏûþ ¿îÂ/

›yœ”y ö›!vþ„þÄyœ
yœ ö¢rÝþyîû ç ~›.~
~›.~›.!¢.
~›.!¢. vþyëûyöì@Ày!ÞÝ
Ày!ÞÝþ
!ÞÝþ„þ ö¢rÝþyîû
21

4D UL
ULTRASONOGRAPHY
LTTRASON
NOGRAPHY & C
COLOR
OLOR
Apex Sc
an Cen
tre)
DOPPLAR (A
(Apex
Scan
Centre)

2
n qSõ±õþ n
25 òËöÂ¥¤õþ, 2011

¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô ±ò ßÂò

¬Û±Sœ ‰¬±˝◊

Îð±ß±ò âõþ ä±ý×

ÎÂóÌ`˜Â¿Sûþ, ÂóÐõÐ, üÐ ä±Ð,
25, 5’8’’, Õò²ñõDZ 21,
5’4’’, ôÂüDZ, ¿¦−÷, âËõþ±ûþ±
Û¶ßÔÂî üÅjõþÏ, Îô ±ò
82931 68963

÷±ùð± úýËõþ ÎßÂ. Îæ.
ü±òɱù Îõþ±ëÂ, õþ±æ÷ýù
Îõþ±ëÂ, ÷ßÂð÷ÂóÅõþ üÑù¢Ÿ
ü¥óÓíÇ ÷±¿ùß±ò±ñÏò, 120
ÎïËß 150 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂéÂ
Îð±ß±ò âõþ ä±ý×/ Îô±ò
98320 06464

ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ

ø˙é±

Ûß¿é Û¶àɱî Îß±¥ó±òÏõþ Îú±Ë÷õþ æòÉ
ÎáÌh Îõþ±ë Õïõ± ÷ßÂð÷ÂóÅõþ ýý×Ëî ÷±¿îÂõþ
Îú±÷ •ûðÅÂóÅõþ— ÂóûÇ™Là Ûù±ß±õþ ÷ËñÉ
2,500 - 3,000 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂé æ±ûþá±
Û¶Ëûþ±æò¼ ö±h± “ ¿ùæ “ ÷±¿ùß±ò±ñÏò¼
¦¤MWõþ Îû±á±Ëû±á ßÂò¼

úýËõþõþ ÷ñɦšËù 400ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×
600 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂéÂ, éÂûþËùéÂ,
æù üý ö±h± ¿òËî ä±ý×/ úýËõþõþ ÎßÂf¦šËù òîÅÂò
Ýø¸ÅËñõþ Îð±ß±Ëò
94349 37991
ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×/
ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ë ¿¦šîÂ
Îû±á±Ëû±á  
¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ ëÂ×#;ù ßv±Ëõ
97330 47259“
2000 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂËéÂõþ âõþ
94343 03335
Õ¿ôÂü ¿ýü±Ëõ ö±h± ÎðÝûþ±
ýËõ/ Îû±á±Ëû±á   94340
50994 •›¶õÏõþ õɱò±æÇÏ— w÷ üÑËú±ñò

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ

fl¬˜«‡±ø˘

92327 90070

% 97330 64994
ø‰¬øfl¬»¸±

26 ÕË"±õõþ 11 õþËà
Û¶ï÷ Âó±î±ûþ ۶߱¿úî ÎòéÂ
ßv±õ úÏø¸Çß ¿õ:±ÂóËò
Îü±ò±õþ ßÂËûþò ¿õò±÷ÓËùÉ
¿ßÂåÅ ¿ò¿ðÇ©† ÎÛ¶±ë±Ë"õþ ÎÂËS
Û¶Ëû±æÉ ÂóhÂËî ýËõ/
– Âó¿Sß± ðlõþ

fl¬˜«‡±ø˘
ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ
÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

fl¬˜«‡±ø˘

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

Âóh±Ëî ä±ý×

ά◊»¸ı - ’Ú≈ᬱÚ

Ûà±Ëò òõ÷ Ý
ðú÷ Î|¿íõþ
ÎöÂÌî¿õ:±ò
Âóh±Ëò± ýûþ/
Îû±á±Ëû±á
94750 97895
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò±
ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ/

03512

& 220522

ó¿Sß ± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþýß±õþ õgÅÂõþ ß±å ÎïËßÂ
ÎäÂËûþ ¿òËî öÅÂùËõò ò±/

ø‰¬øfl¬»¸±

üîÂßÂÏÇßÂõþí
¿õ:¿l
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ
¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼
Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá
Âó±êÂßÂËðõþ
ûï±ûï
ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù±
ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ
Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ
¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ±
ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

qSõ±õþ n 25 òËöÂ¥¤õþ, 2011 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

qSõ±õþ n 25 òËöÂ¥¤õþ, 2011

2

v˛yˆÏÎ˚!Ó˚
xy õy ˆÏî Ó˚

õø¸Ç 9 üÑàɱ 8
8 Õáèý±ûþí 1418
qSõ±õþ

ëÂ×i§ûþËòõþ ëÂ×Mõþß±ù
î±õþ ÛßÂÂó±Ëõþ æ¼ù ÕòÉÂó±Ëõþ òáõþðÂóÇí/ ÛßÂËä±Ëà õáDZõþ ùh±ý×, ðËyÂõþ Õ¿òõDZí Õ±&ò Õ±õþ ÕòÉ
Îä±Ëà æù üMËõþõþ ¿õw±¿™Là ձõþ üÏ÷±™LÃýÏò üLa±ü/ ú±Ëùõþ æ¼Ëù, ÷æÅËõþõþ ëÂ×Ëê±Ëò, ¦Å¨Ëùõþ ÎðÝûþ±Ëù
îÂ±æ± õþËMõþ ¿åËéÂ... ¿ðËò îÔÂí÷Óù, õþ±Ëî ÷±Ýõ±ðÏ... Û÷ò ëÂ×ð±ýõþí î±õþ ðÅý×Âó±Ëõþ S÷ú õðù±Ëî ï±ß±
õU áè±Ë÷ý× Õ±Ëå/ ¿ðËò-õþ±Ëî Ûý× õþ+ÂóõðËùõþ Îàù±õþ Âó±ú±Âó±¿ú äÂËõþõþ Âó±Ëú ¿õâ±õþ Âóõþ ¿õâ± æ¿÷õþ
ý±îÂõðù/ ùh±ý×Ëûþõþ ÎßÂËf Îüý× æ¿÷ Õ±õþ Â÷î±/
Î÷¿ðòÏÂóÅõþ, õÒ±ßÅÂh±-ÂóÅ¿ùûþ±õþ õò±=ÁËù ¿òú±Ëòõþ ùh±ý×/ Ûà±òß±õþ ÷±òÅø¸ ÎðËàËå ¿ðËòõþ Âóõþ ¿ðò üÏ÷±
Õ¿îÂS÷ ßÂõþ± üLa±ü ÎðËàËå ßÂÏö±Ëõ ձî±õþ úõþÏõþËß Õõú ßÂËõþ ¿ðËî Âó±Ëõþ ßÂÏö±Ëõ î±õþ áù±õþ
ð±ÂóÅËé ¦¤õþËß ô±ù±ô±ù± ßÂËõþ ¿åÒËh ÎôÂùËî Âó±Ëõþ... ÛßÂé± Îö±éÂ, qñÅ÷±S ÛßÂé± Îö±ËéÂõþ ¿õæûþ ÛËò
¿ðËî ó±Ëõþ î±Ëðõþ ü±õþ±æÏõËòõþ ձÎïËß ¦š±ûþÏ ÷Å¿M/ Îüý× üÅËû±áéÅÂßÅ ¿ðËî î±õþ±Ý î±Ëðõþ õþ±æÍò¿îÂßÂ
ßÂîÇÂõÉ æ±Ëò/ Îüý× üÅËû±á î±õþ±ý× ¿å¿òËûþ ÛËò¿åù/ î±õþ± ¿õùÂí æ±Ëò, Îß±ï±ûþ Û¶±íÂóËí æ±ò±Ëî ýûþ
î±Ëðõþ ûLaí±õþ ßÂï± î±õþ ûLaí± Âó±õþ ýÝûþ±õþ ձ߱º±õþ ßÂï± ձö±㱠Û¶±ïÇò±õþ ßÂï±/ Âó¿õþõîÇÂËòõþ
ý±Ýûþ± õý×ù ú±ù-÷ýûþ±õþ æ¼Ëù Õ±õþ üÅõíÇËõþà±õþ ðÅý× Âó±ËhÂÝ ¿ßÂc ¿ßÂåÅ ¿ß Âó±ŒÂ±ù·
å’÷±ü ¿î¿ò õþ±æÉ üõþß±õþ ä±ù±ËBåò/ Ûõþ÷ËñÉ ßÂîÂõ±õþ ¿î¿ò æ¼ù÷ýËù Âó± ÎõþËàËåò Õ±õþ æ¼ù÷ýùý×
õ± ßÂÏ õðù Îðàù· Â÷î±ûþ Õ±ü±õþ Âóõþ ¿î¿ò Ûàò ü±ð±Ëä±Ëàý× ÛßÂü÷Ëûþõþ îÒ±õþý× òæËõþ... ‘÷±Ý-ô±ݿßÂåÅ Îòý×’ ÛßÂü÷Ëûþõþ ‘Õ±ý×Ýûþ±ú’ ÷±Ýõ±ðÏËðõþ Îõú ÎðàËî Âó±ËBåò/
Õ±õþ î±ý× Îòî±ý× ÎïËß òjÏáè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸, û±õþ± õUõåõþ ñËõþý× Õú±¿™Là ձõþ Õò±ý±Ëõþõþ ü¼Ï î±Ëðõþ Îüý×
ձö±㱠Û¶±ïÇò± Ûõ±ËõþÝ Îõ±ñýûþ ò± Îú±ò±ý× õþý×ù/ ú±¿™Là Û¶¿Sûþ±õþ äÂõþ÷üÏ÷± Îû±ûí±õþ Âó±ú±Âó±¿ú
üõþß±¿õþ U÷¿ßÂ, Õ±õþÝ õ±¿ýòÏ Õ±ò±, ÷ñɦšî±ß±õþÏËðõþ ÂÛ¶¿î տõ«±ü õÉM ßÂËõþ éªɱß ¿ïè ÂóËï ÛËá±ËBå
ú±¿™LÃ... Ûö±Ëõ î±õþ± ¿ß ձËðÌ ¿ßÂåÅ Âó±Ëõ· ÷¿õþûþ± ÷ÅàÉ÷LaÏ Ûß¿ðËß ÷ñɦšî±ß±õþÏËðõþ ñ÷ß±ËBåò
÷±Ýõ±ðÏËðõþ ö±h±Ëé &`±, üÅÂó±¿õþ ¿ßÂù±õþ õùËåò ÕòÉ¿ðËß åSñõþ ÷±ý±Ëî±õþ ÷±ñÉË÷ Õ±Ëù±äÂò±õþ òîÅÂò
Âóï Îà±ù±õþ Î䩆± ßÂõþËåò/ õ¿j÷Å¿M Ý ÎûÌï õ±¿ýòÏ Ã›¶îÂɱý±Ëõþõþ Û¶¿îÂ|n¿î Âó±¿ùî ýûþ ¿ò/ î±ýËù ¿ßÂ,
ý±÷DZðËðõþ æ±÷±õþ õþÑ õðËù Ûàò üõÅæ·
Õ±üËù, üõþß±õþ õðù±Ëùý× Îî± Õ±õþ Û¶ú±üò õðù±ûþ ò±/ ßÂùËæ ÎåÒh± ß±i§±Ý î±ý× Õ±õ±õþÝ å¿hÂËûþ
ÂóhÂËå üß±Ëùõþ úýËõþ, ÛàòÝ ÕüîÂßÇ òðÏõþ Âó±ËhÂõþ áè±÷&Ëù±ûþ/

ÕòÅõþ±ñ± ßÅÂ`±

ü æ±ûþá±é± ÛßÂõ±õþ Â
ó±õþ ýËî Âó±õþËùý×...
Ûß¿é á±yÂÏûÇÂóÓíÇ Õõî±õþí±   ûÒ±õþ± ü±¿ýîÂÉ ü¥óËßÇ Ýûþ±¿ßÂõý±ù, îÒ±õþ±
¿ò}Âý× ý׿îÂ÷ËñÉ ¿úõ±æÏð±’õþ •õËjɱÂó±ñɱûþ—
‘õ±Ñù± ¿úqü±¿ýËîÂÉõþ Îå±éÂË÷Ëûþõþ±’ ò±÷ß Õü±ñ±õþí
üÑßÂùò¿é ÂóËh ÎôÂËùËåò, Õ±õþ ÛàòÝ ò± ÂóhÂËù
Õ¿äÂËõþý× ÂóËh ÎôÂùËõò/ áèLš¿éÂõþ Û¶¿î ÕËúø¸ ßÔÂîÂ:î±
汿òËûþ ðÅ’ä±õþ¿é ÕòÉßÂï± õ¿ù.../
õ±¿h ÎïËß Âó±¿ùËûþ...

Îî±÷±õþ àÅ¿ß ¿ßÂBåÅ Îõ±Ëç ò± ÷±...
Ûàò Õ±÷õþ± ðÅ¿òûþ± Îð¿à Îû õd ¿ðËûþ î± ýù,
Õɱ¿é¿éÂëÂ×ë/ î± Îå±éÂË÷ËûþËðõþ Û¶¿î õ¼ü±¿ýËîÂÉõþ
Õɱ¿é¿éÂëÂ×ë , ü±¿ýîÂÉ÷ýËùõþ ð±ð±÷ú±ûþ
¿äÂõþ™LÃòö±Ëõ ¿òñDZõþí ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åËùò ÛßÂé±
ü÷ûþ ÂóûÇ™LÃ/ î± ýù, Îî±÷±õþ àÅ¿ß ¿ßÂBåÅ Îõ±Ëç ò±
÷±, Îî±÷±õþ àÅ¿ß ö±¿õþ ÎåËù÷±òÅø¸/ Ûý×
Õɱ¿é¿éÂëÂ×ëÂé±Ëß Î÷±é±÷Å¿é ¿úËõþ±ñ±ûÇ ßÂËõþ
ü±¿ýîÂÉö±õò± ‘Îà±ß±’Ëðõþ æáÈé±Ëß ¿òËûþ
ÕɱËî± Îõ¿ú ÷±ï± Ɀ÷ËûþËå, Îû ý±Ëî Îá±ò±
Îû’ß¿é àÅ¿ß ձËå î±õþ± õõþ±õËõþõþ Û¶±¿™LÃßÂ/ Õ±õþ
û¿ð õ± î±õþ± ÎßÂËfÝ Õ±Ëü, î±Ëðõþ
Õ±úÂó±Ëú ùÂËíõþ á¿` ß±é±
Õ±Ëå, î±õþ õ±ý×Ëõþ î±Ëðõþ ÎûËîÂ
Îòý×/
Õ±üËù ¿úqü±¿ýËîÂÉõþ Îð¿õþð±Ý
Îî± Îà±ß±õþ ö±õò± ¿òËûþý× ÎöÂËõËåò,
Õ±õþ ö±õò±&Ëù± Îû÷ò õdõ±ðÏ ÎîÂ÷¿ò
ÛßÂù±Ëø¸ÒËhÂ, ¦¤±ïÇÂóõþ Îà±ß±õþ ö±õò±...
‘Î÷±Ë÷õþ ÂóÅîÅÂù Îù±Ë÷õþ ÂóÅîÅÂù, Õ±áËù ñËõþ ý±ËîÂ
îÂõÅÝ ÎßÂò ý±õù± ÎåËùõþ ÷ò ÝËê ò± î±Ëî·
ÛßÂù± ÎæËá Ûß ÷ËòËî äÅÂÂó¿é ßÂËõþ õËü
Õ±ò÷ò± Îü ¿ßÂËüõþ îÂËõþ Õ±ãÅù౿ò Îä±Ëø¸·
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
ö±õËå õÅ¿çÂ, ðÅËñõþ Îõ±îÂù Õ±üËå ò±Ëß± ÎßÂò·
¿ßÂÑõ± ö±Ëõ ÷±Ëûþõþ ¿ßÂËü ýËBå Îð¿õþ Îýò·’
ÛõÑ õþ±á ýËù Ûý× ý±õù± ÎåËù ö±Ëõ Îû,
‘ÛßÂé± ¿ßÂåÅ êÅÂßÂËî û¿ð ÎÂóîÂ/
ÂóÅîÂùé±Ëß ßÂõþî êÅÂËß ÛËßÂõ±Ëõþ ÎïÒËî±/’
àÅ¿ßÂõþ± ¿ßÂc ÛõþßÂ÷ ßÂï±õ±îDZ ßÂàËò± õËù ò±/
ñËõþý× ÎòÝûþ± ýûþ, î±õþ± ýËõ ú±™Là ձõþ ù„Ï/
ù„Ïå±h±Ëðõþ ÷ý±õþ±æÝ î±ý× ‘ðÅ©†Å Î÷Ëûþõþ’
Îë¿ôÂËòúò Îðò ‘¿ýÑüÅËéÂ’ Õ±õþ ‘çÂáh±ËéÂ’/ Îü
î±õþ ¿ð¿ðõþ ÷î Û¶±ý×æÿÝ Âó±ûþ ò±/ Õ±õþ Îü Îû
Õ±ù÷±¿õþõþ ÷ËñÉ ÂóÅîÅÂù ÎðËà ò©† ßÂËõþ ÎôÂùù,
Îü Îî± ‘¿ßÂBåÅ Îõ±Ëç ò±’ õËùý×/ ÕïÇ±È ¿úqËðõþ
üÅßÅÂ÷±õþ æáîÂé±ËîÂÝ Õ±¿ñÂóîÂÉ ¿õ™¦¸±õþ ßÂËõþ
ï±Ëß Îà±ß±õ±õÅõþ±ý×/ î±õþ±ý× ÕɱëÂËöÂ=Á±õþ ßÂõþËîÂ
Âó±Ëõþ, ÷Åàö±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ, ð±ð±õþ ü±Ëï Îß±÷õþ
ÎõÒËñ UËh±U¿h ßÂõþËî Âó±Ëõþ, Âó±Ëúõþ õ±¿hÂõþ ä±Ëù
ä±÷ä åÅÒËh ÷±õþËî Âó±Ëõþ, Õ±ò÷ò± ýËî Âó±Ëõþ/
Õ±õþ àÅ¿ßÂõþ± Ûüõ ßÂõþËî ÎáËùý×... ü±õñ±ò¯
‘ÕõÅçÂ’ îÂßÂ÷± ÎùËá û±Ëõ á±Ëûþ¯¯¯ Îö±¥¤ù üðDZõþ
õ± Âó±áù± ð±qËðõþ ë±ò¿ÂóËé æáËî Î÷ËûþËðõþ
æ±ûþá± Îòý×/ ð±ð±÷ú±ûþ ¿åËùò îÒ±õþ ßÅÂü¿÷ËßÂ
¿òËûþ õËéÂ, ¿ßÂc üÅßÅÂ÷±Ëõþõþ ÷î õÅ¿X ßÅÂü¿÷õþ ¿åù
ò± õËù, ßÅÂü¿÷Ëß ÷ÔðÅ Îà񱎱 ¿ðËîÂÝ å±ËhÂò¿ò
¿î¿ò/ îÒ±õþ Îàûþ±ùàÅ¿úõþ ü¿¼òÏ ßÅÂü¿÷, ¿ßÂc
÷òËòõþ æòÉ Õ±Ëå üÅßÅÂ÷±õþ/ ÎüÝ ¿ß ßÅÂü¿÷ ‘¿ßÂåÅ
Îõ±Ëç ò±’ õËùýׯ ¿ßÂc...

qñÅ ß±=Áò õ± Îö±¥¤ùõþ±ý× û±ûþ ò±/ Îü±ò±¿éÂûþ±õþ±Ý û±ûþ/ ß±¿ùûþ±õþ æ¼Ëù û±ûþ/ ¿ßÂc ÎßÂò
û±ûþ· ¿Âó¿üõþ Îà±ß± Õ±üËå Îû¯ ÂÏËõþõþ üËjú,
õh õh ÂóÒɱ ÂóÒɱ ÂóÅîÅÂù ûàò Îüý× ÂóÅÑ¿úqõþ
Õ±¿õöDZËõõþ æòÉ îÅÂËùý× õþ±à± ýûþ, îÂàò ÷Ëòõþ
ðÅÐËà äÂùù õËò ðÅý× Îõ±ò/ ÕïÇ±È õþ±á ýËù
ý±õù± ÎåËùé± ÂóÅîÅÂù ÎïÒîÂËù ÎðËõ •ßÂÏ öÂûþ±òßÂ
ÃõðùÂí¯— Õ±õþ Îü±ò±-¿éÂûþ±õþ õþ±á ýËùý× Îä±à
¿ðËûþ ð±Ë÷±ðõþ òð/ Ýý× æòÉ ÝËðõþ Îß±Ëù ßÂËõþ
òðÏ ó±õþ ßÂËõþ Îðûþ ÷±ßÅ ձõþ Ýõþ± ßÒ±ðËù ÝËðõþ
ý±ü±ûþ ü㯠ձüËù àÅ¿ß õh ÕùËõËD ßÂÏ ò±¯
îÂõÅ Îðà¿å ôÒÂɱäÂßÂÒ±ðÅËò àÅ¿ßÂõþ± Âó±ŒÂ±ËBå/ Îü±ò±
õßÂËå Îå±é Îõ±ò¿éÂËßÂ... ‘äÅÂÂó, ¿éÂûþ± äÅÂÂó/ ßÂï±ûþ
ßÂï±ûþ Õî ß±i§± Õ±õ±õþ ßÂϯ ÷±ßÅ Îî± ßÂËùõþ
ÂóÅîÅÂù, ü±Âó-¿õËå Ýõþ ßÂÏ ßÂõþËõ·’ Ûý× ù¿æßÂ
Ý¿õþËûþËKéÂë õ±¿ùß±õþ± ü±¿ýîÂÉüy±Ëõþ îÂ±Ý ÎîÂ÷ò
æ±ûþá± ÎÂóËù ò± ÎßÂò Îß æ±Ëò¯ öÂõâÅËõþ
Îà±ß±Ëðõþ ÷î öÂõâÅËõþ àÅ¿ßÂõþ Îðà± Î÷Ëù ò±/
ýÒɱ, Îü ¿åù ò¿ùòÏ ð±Ëúõþ ‘Îá±Ëûþj± á`±ùÅ’
î±õþ± Îõú Îõþ±÷±Ë=Á æ¿hÂËûþ Âóh± õþýüÉüg±òÏ
õËéÂ, ¿ßÂc ÎôÂùÅ-Îî±ÂóËüõþ Îð±ðÇ` Û¶î±ËÂóõþ ß±Ëå
î±õþ± Îòý±îÂý×
òáíÉ/

¿ðò ôÅÂËõþ±Ëù...
üÓ¿ûÉ ò±¿ß ü¿îÂÉ ¿òËæõþ ý×ËBåûþ ëÅÂõ ¿ðËûþËå·
üËgÂÉ ýù ðÅBå±ýׯ
ձ߱úæÅËh ÛÅ¿í Ûß Ö«õþ äÂ÷Ëß ÎðËõò
ùÂõþËãõþ ðÔËúÉ/
ù õ± î± ýËîÂÝ Âó±Ëõþ ÛßÂËú±...
ÎðàËå Îß ձõþ &Ëí õþËãõþ õ±ßÄÂËü±¯
Õ±÷õþ± Îûüõ ÎðàËî Âó±Ëõ± ö±õËå±· ›¶ßÔ¿î õþ+Âóü±áËõþõþ
õþ±æßÅÂ÷±õþ ð±ü
•úº Îâ±ø¸— ëÅÂõÅ¿õþ õþõÏfò±ï ÷±òÅø¸Ã›¶ßÔ¿î ձõþ ó±ø¸±Ëíõþ ÷ËñÉ
ü¿îÂÉý× Ýõþ± ÎðàËî Âó±ûþ ò±/ ßÂàò ÎðàËõ· üõþß±õþ õ±ý±ðÅËõþõþ ¿òËðÇËú ¿úq|÷ õgÂ/ Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ¿õ«±¿ûþî ÕòÅöÂõ ßÂËõþËåò Û¶±í¦ójò/
Âóõþ÷±íÅú¿MÂ÷ ëÂ×i§ûþòúÏù ÎðËúõþ ù#± ò±¿ß ¿úq|÷¯ Îû ÎðËú Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ Îå±A Î÷ËûþËß ü¼ ¿ðËî áè±÷ ÷±òÅËø¸õþ ÷î Âó±ø¸±íÝ î±õþ ß±Ëå
ÎïËß ձò± ýûþ Õ±Ëõþß¿é Îå±A Î÷ËûþËß ¿ðËòõþ ÎúËø¸ Õ±÷±õþ-Õ±Âóò±õþ ßÂòɱ¿é õþ±ËîÂõþ à±õ±õþ Îé¿õËù Õ±õþ áè±Ë÷õþ ý±¿ü-ß±i§±õþ ÕòÅöÓ¿îÂËî ÕòÅõþ¿?îÂ/ á¼±
Î÷Ëûþ¿é üÒɱîÂüÒɱËî õþ±i§±âËõþõþ Î÷ËçÂËî ëÂ׿B婆 Âó±ËîÂ/ Ûà±Ëòý× Îúø¸ òûþ/ ä±Ëûþõþ Îð±ß±Ëòõþ Îà±ß± Õ±õþ âËõþõþ îÂÏõþõîÇÂÏ ¿õ™¦¸ÏíÇ ðÅý× Âó±h î±õþ æòõü¿îÂ,
ß±Ëæõþ àÅßÅÂõþ±ý× ¿ßÂc ¿úq|Ë÷õþ ÂóÅËõþ± å¿õ òûþ/ õ±¿æõþ ß±õþà±ò±ûþ Õ±&ò ù±áËù ÂóÅËh ÷Ëõþ ß±õþ±· ðÅ’Ëõù± à±Ýûþ± Û¶ßÔ¿îÂõþ ùÏù±Íõ¿äÂS ÷±òÅËø¸õþ ¿õ¿äÂS üõ æ¿éÂù ÷ò™¦¸±Âó üõý× îÒ±õþ Îå±éÂáËŠõþ
Õ±õþ ûÈü±÷±òÉ ÷±Ëü±ý±õþ±Ëî æõþËðÌ¿üõþ ß±õþà±ò±õþ Õ±Ëñ± ÕgÂß±õþ âËõþ, ÷±Ëõþõþ öÂËûþ ß±ê ýËûþ õËü âõþõ¿j ü¿äÂS ßÂɱòö±Ëü ëÂ×¾±¿üîÂ/ áŠ&ËBåõþ Û÷òý× ÛßÂé± አ‘â±ËéÂõþ ßÂï±’
Õõ¦š±ûþ ¿ðËò ðúâKé± Îä±Ëàõþ ß±æ ßÂËõþ û±õþ±, î±Ëðõþ Îä±Ëàõþ ðÔ¿©†Ý ßÂ÷Ëå Û¶¿î¿ðò/ õþäÂò±ß±ù 1291/ ß±Ëùõþ ÎÛ¶¿ÂËî Îå±éÂአõþäÂò±õþ ÛËßÂõ±Ëõþ Û¶ï÷ÂóËõÇõþ
õþäÂò±/ ‘â±ËéÂõþ ßÂï±’õþ æõ±¿òËî õù± ü÷ß±ùÏò ü÷±Ëæõþ ò±õþÏõþ Û¶¿î õ=Áò±,
î±ýËù ùÂõþËãõþ ÷ɱ¿æß ÎðàËõ Îß· Âó±ú±Âó±¿ú Õ±õþ ÛßÂé± አձËå/ Ûß զ¤±ö±¿õß áŠ, û± ¿ð¿õÉ î±õþ ðÅÐà-ß©†, õɱï±-Îõðò± Õ±òj-ýî±ú± ¿õËBåð-¿òÂóÏhÂò ßÅÂüÅ÷ ò±Ë÷ Ûß¿éÂ
ü±õùÏùî±ûþ Õ±÷±Ëðõþ Îä±Ëàõþ ü±÷Ëò âËé äÂËùËå Îõþ±æ/ ßÂò¿æÿëÂ×÷±¿õþæÿË÷õþ Îü±ò±õþ ¦¤Ë›Ÿõþ ôÒ±Ëð Îå±é Îå±é õ±¿ùß±õþ ßÂí æÏõò ß±¿ýòÏõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Âó±êÂËßÂõþ ü±÷Ëò ¿òËûþ ÛËüËåò/
¿úq÷ò ¿òËæËðõþý× Õ¿öÂö±õËßÂõþ Îù±ËöÂõþ ¿úß±õþ/ ÂóÅËõþ± ÷ñÉ¿õM ü÷±æé±ý× Ûß վ³î ¿ÂóË뱿ô¿ùûþ±õþ ¿úß±õþ/
¿êÂßÂý× õËùËåò òõòÏî± ÎðõËüò, Ûý× ¿ÂóË뱿ô¿ùûþ±á虦¸ ¢Ÿ ü÷±Ëæ ÆúúËõõþ áÉ±Ñ Îõþ¿ÂóÑ äÂùËå õ±õ±-÷±Ëûþõþ õ±ùÉ¿õõ±¿ýî± ßÅÂüÅË÷õþ ¦¤±÷Ï ¿õËðËú ä±ß¿õþõþîÂ/ ßÅÂüÅË÷õþ ü˼ î±õþ ðÅü¿Sûþ üýËû±¿áî±ûþ/ ¿÷¿ëÂûþ±õþ ü÷™¦¸ ú¿M Âó±Ëú ¿òËûþ Îö±áõ±ð çÒ±¿ÂóËûþ ÂóËhÂËå Û¶¿îÂö± ÷Ôáûþ±ûþ/ Õ±æËßÂõþ ÛßÂõ±Ëõþõþ Îõ¿ú ü±±îÂý× âËé¿ò/ ¿õõ±Ëýõþ ÛßÂõåËõþõþ ÷ËñÉ ßÅÂüÅ÷ ¿õñõ±
ÆúúËõõþ ÝÂóËõþ/ î±Ëß ý±ËéÂõþ ÷±Ëê å¿hÂËûþ ÎôÂËù ¿åi§¿öÂi§ ò± ßÂËõþ å±hÂËõ ò±/ ýËûþ ¿üÒ¿ïõþ ¿üÒðÅõþ ÷ÅËå ý±ËîÂõþ úұౠÎöÂËã ¿õñõ±õþ ï±ò á±Ëûþ îÅÂËù Õ±õ±õþ
¿ÂóîÔÂáÔËý ¿ôÂËõþ Õ±Ëü/ ¿òÐü¼-¿ò™¦¸õþ¼ ¿õõíÇ æÏõòËß ¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ ¿òËûþ
Û¶¿îÂõ±ð Îû Îòý× î± òûþ éÂɱËùKé ý±KéÂ-Ûõþ ü=Á±ùËßÂõþ æ±ûþá± ÎïËß üËõþ ÛËü ¦¤ö±õ¿üX Îà±ù±Ë÷ù± ö¿¼Ëî ßÅÂüÅ÷ ñÏËõþ ñÏËõþ ÎûÌõËò ëÂ×ÂóòÏî ýù/ î±õþ ÷¿ùò-õüò, ßÂí ÷Åà, ú±™LÃ
õùËùò, ‘‘õ±õ±-÷± ýËûþËåò õËù ¿ß û± ý×ËBå î±ý× ßÂõþËõò· æiœ ¿ðËûþËåò õËùý× ¿ß ÷±ï± ¿ßÂËò ¿òËûþËåò· ¦¤ö±õ ÎûÌõËòõþ ëÂ×Âóõþ Ûß ¿õø¸±ð÷ûþ Õ±õõþí õþäÂò± ßÂËõþ¿åù/
Õ±Âóò±õþ õ±Bä± ¿ß ձÂóò±Ëß Õɱ¿›−ËßÂúò ¿ðËûþ¿åËùò Îû, Õ±÷±ûþ æiœ ð±Ý ¿õ¿ò÷Ëûþ Îî±÷±Ëðõþ ¦¤Ë›Ÿõþ Î÷±é õý×õ· ...¿ðò û±ûþ/ òðÏõþ Âó±Ëh áè±Ë÷õþ ÷¿jËõþ Ûß üi§É±üÏõþ Õ±á÷ò/ üi§É±üÏËßÂ
Õ±Âóò±õþ ýûþ¿ò/ î±ý× Ýõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþý×... Õ±Âóò±õþ ýûþ¿ò, Õ±Âó¿ò ÕÂóð±ïÇ î±ý× õËù Õ±Âóò±õþ õ±Bä± ¿ß ձÂóò±õþ ÎðËà ßÅÂüÅË÷õþ ÂóÓõǦœÔ¿î ÎæËá ÝËêÂ/ Îûò ÂóÓõÇæËiœõþ öÅÂËù û±Ýûþ± Îß±òÝ
ý×ËBåõþ Î÷±é õÝûþ± á±ñ± Îû ÝËß ձÂóò±õþ ý×ËBåõþ Î÷±é õý×Ëî ýËõ·’’ ÕñɱËûþõþ ýêÂ±È çÂùß±¿ò/ ßÅÂüÅ÷ üi§É±üÏõþ Û¶¿î ձßÔ©† ýûþ, Õ±ü¿M ÕòÅöÂõ
ü¿îÂÉé± Ûé±ý×/ ý×ËBåé± îÂËõ î±õþ õ±Bä±õþ òûþ î±Ëðõþ õ±õ±-÷±õþ/ Îüé±Ëß îÂÒ±õþ± ý×òËæ" ßÂõþËåò ü™LñËòõþ ÷ËñÉ/ ßÂËõþ üi§É±üÏÝ/ ¿ßÂc ¿õø¸ûþé± Âóõþ¦óËõþõþ ÷ËñÉ õÉM ýÝûþ±õþ Âóõþ üi§É±üÏ öÅÂËù
Õõ±ß ýËûþ ö±¿õ, ý×ÒðÅõþËðÌËhÂõþ ù±ý×Ëò õ±Bä±Ëß ðÒ±h ßÂõþ±Ëò±õþ Õ¿ñß±õþ ÛËðõþ Îß ¿ðËûþËå· û±Ýûþ±õþ ëÂ×ÂóËðú ¿ðËûþ Õ±|÷ îÂɱá ßÂËõþ/ û±Ëß ö±ùõ±ü± û±ûþ, î±Ëß ¿ß ÕîÂ
÷±ò¿õßÂî±-Õ÷±ò¿õßÂî±õþ ô±õþ±ß &¿ùËûþ ÎôÂËùËåò/ ßÂÏ äÂõþ÷ Õ÷±ò¿õßÂî±õþ ü˼ Ûõþ± ÆúúõËß õ±¿òËûþ üýËæ Îö±ù± üyÂõ¯ Îö±ù±õþ îÂËù îÂËù Îû Õ|næËùõþ Îàù± äÂËù î±õþ ΦڱîÂ
îÅÂËùËåò, ¿õËò±ðËòõþ ü™¦¸± Îà±õþ±ßÂ/ X ßÂõþËî ßÅÂüÅ÷ á¼±õË Û¶±í ¿õüæÇò ßÂõþ±õþ Âóï ÎõËå Îòûþ/ ßÅÂüÅË÷õþ
䱿õþ¿ðËß ¿úq Û¶¿îÂö± üg±Ëòõþ ý±æ±Ëõþ± Û¶¿îÂËû±¿áî±õþ ò±Ë÷ Æúúõ äÅ¿õþõþ æâòÉ ø¸hÂûLa/ ¿õËûþ±á±™Là Âó¿õþí¿îÂËî Ûý× áËŠõþ ü÷±¿l/ ¿ßÂc éªɱËæ¿ë qñÅ ÷ÔîÅÂÉËî òûþ,
Õß±Ëù ÆõñËõÉÝ û± ¿òÐüÏ÷ ¿òÐü¼î±ûþ üi§É±üÏõþ õ=Áò± Ý ö±Ëù±õ±ü±õþ
Õ¦¤ÏßÔ¿îÂËî î±õþ æÏõËòõþ ßÂí Âó¿õþí¿îÂ/
Îî±÷±Ëß ÎÂóËîÂý× ýËõ úîÂßÂõþ± Õ™LÃîÂ
òõTý× õ± òõTý×-Ûõþ Îõ¿ú
ò±éÂÉß±õþ ¦¤Âóò á±¼ÅùÏ ÕîÂÉ™Là ÷Å¿kûþ±ò±õþ ü±Ëï Ûý× áËŠ ò±éÂÉõþ+Âó Õ±Ëõþ±Âó
Îî±÷±Ëß ýËîÂý× ýËõ ÛßÂð÷ Û¶ï÷
ßÂËõþËåò, û± Õ±õÔ¿M ¿ú± Ý äÂäDZ ÎßÂËfõþ ëÂ×ËðɱËá üѦš±õþ ü¥ó±ðß üÅú±™LÃ
î±õþ õðËù ÷±Mõþ ÂóÒ䱿ú¯
ü±ý±õþ ¿òËðÇúò±ûþ 23 ÕË"±õõþ ÷±ùð± é±ëÂ×ò ýËù î±Ëðõþ ¿õæûþ± ü¿¥œùòÏõþ
ÂóÒ±äÂé± ò¥¤õþ ÎßÂò ßÂ÷· ÎßÂò ßÂ÷·
ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß ügÂɱûþ ëÂ×Â󦚱Âóò ßÂËõþò/ ßÅÂüÅË÷õþ ÷±Ëûþõþ öÓ¿÷ß±ûþ ¿õþò± ð±ü ûàò
Õ±îÇÂß±i§±ûþ ÎöÂËã ÂóËhÂò... ‘qòËî Âó±Bå, Âó±ø¸±í â±éÂ, Îî±÷±õþ ßÅÂüÅ÷ ¿õñõ±
Ûý× æòÉ Õ±¿÷ Îõþ±æ ÷ÅËà õþM îÅÂËù ÎàËé ձ¿ü·
ýËûþËå/ Îü Õ±õ±õþ Ûý× áè±Ë÷ý× ¿ôÂËõþ ÛËüËå Îî±÷±õþ é±Ëòý× î±Ëß õÅ¿ç ¿ôÂËõþ
Ûý× æòÉ Îî±÷±õþ ÷± ß±ßÂËö±Ëõþ ëÂ×ËêÂ, üõ ß±æßÂ÷Ç ÎüËõþ
Õ±üËî ýù· ßÅÂüÅË÷õþ üÅà õÅ¿ç Îî±÷±õþ üýÉ ýù ò±·’...
Îå±éÂËõù± ÎïËß Îûî Îî±÷±Ëß ýצŨËù ÎÂóÒÌËå ¿ðËî·
îÂàò ðúÇß±üËò õü± Î|±î±õþ ý+ðûþ Õ±ËõáXÂ, Îõðò±õþ ÎìÂëÂ× ÷¿ïîÂ/
Ûý× æËòÉ· Ûý× æËòÉ ý±hÂö±㱠Ýö±õþé±ý×÷ ßÂËõþ
Îî±÷±õþ æòÉ ‘ Õ±¿KéÂ’ õþ±àî±÷·
üi§É±üÏõþ öÓ¿÷ß±ûþ ðÏËòú ý±ùð±Ëõþõþ ßÂË_ ûàò q¿ò... ‘ñ÷Ç æ±òËî ýûþ ò±/
û±ý± üîÂÉ î±ý±ý× ñ÷Ç/ Ûß¿é ñènõüËîÂÉ Ûý× ¿õ«äÂõþ±äÂõþ ÷±ù±õþ ÷î áÒ±ï±
...Û¶ï÷, Û¶ï÷¯ ß±Ëõþ± Õ¿ñß±õþ Îòý× ¿ZîÂÏûþ ýÝûþ±õþ/
õþËûþËå, ÎßÂëÂ×ý× ¿õ¿Båi§ òûþ/ îÂËõ Îüý× õgÂò ü¥óËßÇ ÎßÂëÂ× üËäÂîÂò ÎßÂëÂ× õ±
Îî±Ëß Âó±M± ÎÂóËî ýËù ï±ßÂËî ýËõ ¿õËðËú, ôÂËõþËò/
ÕËäÂîÂò/ ÕËäÂîÂËòõþ õgÂò ð±üQ Õ±õþ üËäÂîÂËòõþ õgÂò ÎÛ¶÷/’
Ûò.Õ±õþ.Õ±ý× ýËî ýËõ¯
üi§É±üÏõþ Ûý× ëÂ×ÂóËðËúõþ ÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ üò±îÂò üѦԨ¿îÂõþ õ±íÏý× Õ±õþÝ
Ûò.Õ±õþ.Õ±ý×... Ûò.Õ±õþ.Õ±ýׯ
ÛßÂõ±õþ ëÂ×Âóù¿t ß¿õþ/
îÂËõý× ÷ɱ¿æß Îðà¿õ/
â±ËéÂõþ Õ¿öÂòËûþ üÅú±™Là ü±ý±õþ ßÂË_... ‘æËùõþ ëÂ×Âóõþ ûàò ßÅÂüÅË÷õþ Îå±éÂ
å±ûþ±¿é Âó¿hÂîÂ, îÂàò Õ±÷±õþ ü±ñ û±ý×î Îü å±ûþ±¿é û¿ð Õ±÷±õþ Âó±ø¸±Ëí ñ¿õþûþ±
î±õþ æòÉ Ã›¶ï÷ ýÝûþ±õþ ðõþß±õþ Û¶ïË÷/
õþ±¿àËî Âó±¿õþ¯ Îü ûàò Õ±÷±õþ Âó±ø¸±Ëíõþ ëÂ×Âóõþ Âó± Îô¿ùî îÂàò î±ý±õþ
î±ýËùý× å¿õ å±ÂóËõ àõõþ ß±áæ
ä±õþ᱿å ÷ù îÂàò õ±¿æûþ± ëÂ׿êÂî Îû Õ±÷±õþ Æúõ±ù&¿ùÝ ÂóÅù¿ßÂî ýý×ûþ±
Õ±õþÝ ðõþæ± àÅËù û±Ëõ, Õ±õþÝ ÂóÒ±äÂ,
ëÂ׿êÂîÂ/’ üÅú±™Là ü±ý±õþ Õ¿öÂòûþ ðÂî±ûþ Õ±õþ ßÂË_õþ üÅù¿ùî çÂÑß±õþ ÷±ñÅËûÇ
Õ±õþÝ ÂóÒ±äÂ, Õ±õþÝ Õ±õþÝ ÂóÒ±äÂ...
Âó±ø¸±íâ±éÂÝ Ã›¶±íõ™LÃ/ ßÅÂüÅË÷õþ öÓ¿÷ß±ûþ Õò±¿÷ß± ü±ý±, ûÅõËßÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ
•æûþ Îᱦ¤±÷Ï—
üÅðÏÂó ð±ü, ûÅõîÂÏõþ öÓ¿÷ß±ûþ ý׿jõþ± ð±ü ÛõÑ úõþËîÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ Õ¿òî±
ð±Ëüõþ Õ¿öÂòûþ ûï±ûï/ Îúø¸ ðÔËúÉ ôvÂɱúõɱËß ßÅÂüÅË÷õþ Õ±R¿õüæÇËòõþ ðÔúÉ
Ûý× õ±õ± ÷±ËûþËðõþ ß±Ëå àÅõ æ±òËî ý×ËBå ßÂËõþ, Îüý× Õ÷ùß±¿™LÃËß ÷Ëò Õ±Ëå Õ±Âóò±õþ... Îû ò±¿ß qñÅ Îõþ±VÅõþ ÷±i§±Ëðõþ Õ±õý±Ýûþ±, äÂjò Æ÷ËSõþ Õ±Ëù±õþ ûÅáùõ¿j... ò±éÂß¿éÂËî Õü±ñ±õþí
ýËî ÎäÂËûþ¿åù¯ ¿Âó¿åËûþ Âóh± Ûý× Õ÷ùõþ± Õ±æ îÂù±¿òÎî ÎêÂËßÂËå ü±üËÂók üÔ¿©† ßÂËõþ ßÅÂüÅË÷õþ ¿õËûþ±á±™Là Âó¿õþí¿îÂõþ ÷ÅýÓËîÇ â±éÂ, ûÅõßÂ-ûÅõîÂÏ Ý
õ±¿ß õþý×ù, ä±ËÂó Îå±éÂ, ÷±ËÂó õh Ûß Õüý±ûþ Û¶æiœ/ ßÅÂüÅË÷õþ üÑù±Âó ÕòÉ÷±S±ûþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþ Î|±îÔÂý+ðûþËß ßÅÂüÅË÷õþ 骱Ëæ¿ëÂõþ
22 11 2011
ÕîÂËù ëÅ¿õËûþ ¿ðËûþËå/
mail2chirasree@gmail.com

áÔýõñÓ¿é ýËûþ Ýê±õþ ÷ËñÉ/ Îß±ï±ûþ ý±¿õþËûþ û±ËBå
î±õþ ðÅõþ™Là ÆßÂËú±õþ î±õþ ÷ËñÉ Îûò ¿åù
ë±ò¿ÂóËé ý×fò±Ëïõþ ÎåÒ±Ýûþ±¯ ¿ßÂc î±ËßÂ
ù±õíÉ÷ûþÏ ò±õþÏËî Âó¿õþíî ò± ßÂËõþ ¿ßÂ
ð±ð±÷ú±Ëûþõþ ú±¿™Là ձËå· ò± ýûþ ï±ßÂîÂý× î±õþ±
ðÅ©†Å-ë±ò¿ÂóËé ¿äÂõþäÂ= ù±Ëðõþ Îî± Õö±õ Îòý×
üÑü±Ëõþ/ õ±ð ü±ñù ü±¿ýËîÂÉõþ ‘¿òûþ÷’, üÑü±Ëõþ
Îû÷ò ü±Ëñ/

ÎÂó/Åý×Ëòõþ ág Âó±¿Bå
‘áËhÂõþ ÷±ËêÂõþ ÝÂó±Ëõþ, á¼±õþ ÝÂó±Ëõþ,
õ˼±Âóü±áËõþõþ ÝÂó±Ëõþ, ö±õþîÂ÷ý±ü±áËõþõþ
ÝÂó±Ëõþ, Îß±òÝ ÛßÂé± õõþôÂæ÷± ZÏËÂóõþ ÝÂóõþ
ü±¿õþü±¿õþ ÎÂó¼Åý×ò äÂù±ËôÂõþ± ßÂõþËå, î±Ëðõþ ÷ÅËàÎä±Ëà Îõþ±ð ÛËü ÂóhÂËå ÎêÂұ頿ðËûþ ë±ò±
Âó¿õþ¦¨±õþ ßÂõþËå... ÎðàËî Âó±Bå ò±·
ýצŨùá±÷Ï ÎâÒ±îÂòËß ÛõþßÂ÷ ¦¤›Ÿ Îð¿àËûþ¿åù Îû
¦¤Ë›Ÿõþ Îô¿õþÝûþ±ù±, õ±¿ùß±Ëðõþ Îõù±ûþ î±Ëðõþ
öÓ¿÷ß± ÕòÉõþßÂ÷ ýËûþ û±ûþ/ î±ý× Îõ±ñýûþ
ü±¿ýËîÂÉõþ æáËîÂÝ üÑßÂÏíÇî± Îà±ß±õþ± ÕËòßÂ
ü±õñ±òÏ, î±õþ± æ±Ëò Îû ¦¤Ë›Ÿõþ Îô¿õþÝûþ±ù±õþ±
ÕgÂß±õþ õþ±Ëî á¿ùõþ ÷ÅËà õұ߱ åÅ¿õþ ý±ËîÂ
ðÒ±¿hÂËûþ ï±ËßÂ/ ÕîÂÛõ ÎâÒ±îÂò Îü Âóï ÷±h±ûþ ò±/
àÅ¿ßÂËðõþ Îõù±ûþ Ûý× Û'ËÂó±æÿ±õþé±ý× Îòý× Îû/
î±ý× äÒ±Ëðõþ Îå±é Îõ±ò¿é ¿ò÷¿ßÂ, ¿äÂõþß±ù õþ±ËS
Ûß± ëÂ×êÂËî öÂûþ Âó±ûþ äÒ±ðËß ü˼ ÎûËî ýûþ/
Ûà±Ëò äÂÒ±ð áyÂÏõþ ýËûþ õËù, ¿ò÷¿ßÂËß ü±ýüÏ
ßÂõþËî ýËõ/ ...ü±ýüÏ ßÂõþ±õþ æòÉ ÝËßÂ
ÎÂó¿õþ™¦¸±Ëò ¿òËûþ û±õ/

Ýý× ü æ±ûþá±é± ÛßÂõ±õþ Âó±õþ
ýËî Âó±õþËùý×,
Ý ü±ýüÏ ýËûþ û±Ëõ

àÅ¿ßÂËðõþ ÎßÂëÂ× õËù¿ò...
...ÕîÂý× û¿ð à±õþ±Âó ù±Ëá, îÂËõ ýצŨËù û±Ý
ÎßÂò· õhÂõþ± û¿ð ÛîÂý× ÕõÅçÂ, î±Ëðõþ ßÂï± Î÷Ëò
ò±Ý ÎßÂò· Îû Ý¿õò ê±ßÅÂõþ å¿õ ¿ùËà ÷Ëòõþ
æáÈé±Ëß õþ¿ãò ßÂËõþ ¿ðËûþËåò, îÒ±õþ ß±ËåÝ
Õ±÷õþ± ¿ý¿õþðËûþõþ Îß±òÝ õ±¿ùß± üѦ¨õþí
Âó±ý׿ò/ Õ±õþ õ±¿ùß± üѦ¨õþí ä±ý×õý× õ± ÎßÂò·
Õ±÷õþ± Îî± æùæɱ™Là õ±¿ùß±ËßÂý× ÎäÂËûþ¿å... Îü
î±õþ ¿òËæõþ ÷îÂ/ òòÅ Îû÷ò Õ±¿ù-öÅ¿ùõþ ÎðËú
Îûî ý×ËBå ýËùý×/ üÅàùî± õþ±ÝËûþõþ Îüý×
‘¦¤›Ÿä±ßÂù±õîÂÏ’ ÎàËî õËü ö±ËîÂõþ áè±ü ¿òËûþ
ðÓËõþ ÎäÂËûþ ï±ËßÂ, ÂóhÂËî õËü õý×Ëûþõþ Âó±î±
݌±Ëî öÅÂËù û±ûþ, ëÂ×ð±¿üòÏ ýûþ, î±õþ õ±¿hÂõþ
õhÂõþ± ¿ä™Lñûþ Õ±ßÅÂù ýò¯ òòÅ ÎßÂò ‘¿÷¿ò’ ýù ò±¯
û±õþ Õò±¿õù Æúúõ, ÎûÌõËòõþ Z±Ëõþ ÛËü ÎÂóÒÌËå
û±ûþ ‘üüÅõþõ±¿hÂ’ËîÂ/ Õ±õþ Îß±òÝ ÎýùËð±ù Îòý×/
¿÷¿òõþ ÷Ëòõþ àõõþ Îß õþ±Ë௠ձõþ Îû ¿åù
¿äÂõþäÂ= ù± ÷ÔiœûþÏ, ÎüÝ Âó¿õþí¿î Âó±ËBå ú±™LÃ|Ï

Îüý× ü æ±ûþá±é±õþ ÝÂó±Ëõþ Õ±Ëå ÎÂó¿õþ™¦¸±ò/
õþõÏfò±ï õËù¿åËùò óõþϦš±Ëòõþ ßÂï±, Îüà±Ëò
Õ±õþÝ üËîÂÉõþ ß±õþõ±õþ/ àÅ¿ßÂõþ± Ýý× Õ±õþÝ
üËîÂÉõþ ß±õþõ±õþÏ ýÝûþ±õþ æòÉ Âó± õ±¿hÂËûþ Õ±Ëå,
ß±õþÝ Îä±Ëàý× ÂóËh ò± ÎßÂò· Û¿òë õv±ý×éÂËòõþ
‘ÎôÂ÷±ü ô±ý×öÂ’ æ¿æÇûþ±ò± î±õþ ò±÷ ÎåÒËéÂ
ßÂËõþ¿åù, ææÇ Õ±õþ Îü ï±ßÂî î±õþ Õ±õþÝ
üËîÂÉõþ ðÅ¿òûþ±ûþ/ õ±Ñù±ü±¿ýËîÂÉõþ Ýý×
Îá±Ëûþj±áËŠõþ ðÅ’ä±õþ¿é ¿õõþù Û¶±™LÃõ±¿üòÏ å±h±
Î÷Ëûþõþ± Îù±ý±õþ ÎôèÂË÷ Âó± ¿õÒËñý× ï±ßÂù/ ÂÛ
ÂóûÇ™Là ÛßÂéÂ±Ý ß¿÷ßÂü ýËûþËå, û±õþ ÎßÂËf Õ±Ëå
Îß±òÝ ¿úqßÂòɱ· &¿ÂóËðõþ &là±î± ï±ËßÂ,
ï±Ëß Âó±òÅÂóÅõþ±í Õ÷Ëùõþ ï±Ëß õþ±æ±õþ ¿ä¿êÂõþ
æòÉ Ã›¶îÂϱ Õ±õþ üÅñ±õþ± qñÅ Õ±Ëü Õ±õþ û±ûþ/
ûà¿ò âÅ÷ ö±Ëã îÂà¿ò ÎðËà Îû î±õþ± ÎæËá¸
Õ±Ëå/
î±ý× ¿÷ä¿ßÂõþ ð±ð± ôÅÂéÂõù àÒɱß ßÂËõþ õËù,
‘Îî±õþ Õ±õ±õþ ßÂÏ Îõþ· îÅÂý× Îî± Î÷Ëûþ/’
¿÷ä¿ß õËù, ‘Î÷Ëûþ Î÷Ëûþ ßÂõþ¿õ ò± ð±ð±/ Î÷Ëûþõþ±
õÅ¿ç ¿ßÂåÅ Âó±Ëõþ ò±·’
ôÅÂéÂõËùõþ Õß±éÂÉ ûÅ¿M... ‘Îðà± Îî±, ÛßÂé± Î÷Ëûþ
Îö±¥¤ù¯’ î±õËù Î÷Ëûþõþ± qñÅ ‘Î÷Ëûþ Îö±¥¤ù’
Õ±õþ ‘Î÷Ëûþ õþ¿õòUëÂ’ ýËõ ò± ¿ß· õËù¿å ò±,
üѦ¨õþí ä±ý× ò±¯ Õɱ¿é¿éÂëÂ×ëÂé± Âó±ŒÂ±ò/ ð¿üÉ
Î÷Ëûþ&Ëù± ð¿üÉý× ï±ßÅÂß ò±/ Îæ±õþ ßÂËõþ Âó±Ëûþ
Îù±ý±õþ æÅËî± Õ񱎱 ü±¿ýîÂÉßÂõþ±Ý å±h³Âò/
ÛßÂéÅ ý±îÂ-Âó± Î÷Ëù õÒ±äÅÂß ‘¦¤›Ÿä±ßÂù±õîÂÏõþ±’/

ÕîÂù
â±ËéÂõþ
ßÂï±

qSõ±õþ n 25 òËöÂ¥¤õþ, 2011 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

6 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

qSõ±õþ n 25 òËöÂ¥¤õþ, 2011

Îð õ õþ± æ õþ± ûþ ËäÂÌ ñÅ õþÏ
Ûý× Âóï û¿ð ò± Îúø¸ ýûþ, îÂËõ õ±ý×ß ä±ù±Ëù Îõú ýûþ... ßÂï±&Ëù± ÕõúÉý× Õ±÷±õþ
òûþ/ Õ±÷±Ëß õËù¿åËùò Ûß ÎÛ¶ÌìÂÿ, Îõú ßÂËûþßÂõåõþ Õ±Ëá ú±¿™LÿòËßÂîÂËòõþ
ÎÂóÌø¸Ë÷ù±ûþ Ûß ý±hÂßÒ±Âó±Ëò± úÏËîÂõþ ÷±çÂõþ±î î±õþ ëÂ×Âóõþ ¿åù õÔ¿©†/ ÛßÂ÷Åà
ü±ð± ð±¿hÂ-ÎáÒ±ô ¿ßÂc ûË渚 üÅê±÷ Îüý× ÎÛ¶ÌìÂÿ Î÷ù±õþ ÛßÂé± Õ±àh±ûþ Õ±üËùò
õþ±æ±õþ ÷îÂ/ ÛßÂé± Û¶±ûþ ý±æ±õþ õåËõþõþ ÂóÅõþËò± 350 ¿ü ¿ü õÅËùé ä±¿ùËûþ, ÂóõþËò
qñÅ Îáûþ± Âó±?±¿õ Õ±õþ ùÅ¿¼, üõé±ý× õÔ¿©†Ëî ÎöÂæ±/ ßÂËûþß ¿å¿ù÷ á¿?ß±
ÎüõËòõþ Âóõþ ¿î¿ò Õ±÷±Ëðõþ ü±÷Ëò Î÷Ëù ñõþËùò îÂÒ±õþ õ±ý×ßÂðúÇò/ ¿ý¿jËî û±
õùËùò î±õþ ü±õþ÷÷Ç ýù, õÔ¿©†Ëî õ±ý×ß ò± ä±ù±Ëù õ±ý×ß ä±ù±Ëò±ý× ëÂ׿äÂî òûþ/
ÎúËëÂõþ îÂù±ûþ õþ±à± ÕËòß õ±ý×ËßÂõþ ÎäÂËûþ õþ±™¦¸±ûþ õÔ¿©†ËöÂæ± ÛßÂé± åÅé™Là õ±ý×ßÂ
ÕËòß Îõ¿ú üÅjõþ/ õ±ý×ËßÂõþ ëÂ×Âóõþ ö±Ëù±õ±ü± Õ±õþ ¿òËæõþ ëÂ×Âóõþ ¿õ«±ü ï±ßÂËù
úýËõþõþ Îúø¸ õ±¿î™¦¸yÂé± ÎÂó¿õþËûþ ÎûËî ý×¸î ßÂõþ± ÛßÂð÷ ¿êÂß ò± ß±õþí úýËõþ
õ±ý×ß á±ò á±ý×Ëî Âó±Ëõþ ò±, üÓûDZ˙¦¸õþ Õ±Ëá âËõþ ÎôÂõþ±õþ î±h± ï±ßÂËù üÈü¼
Û¿hÂËûþ û±Ýûþ±ý× õÅ¿XÂ÷±Ëòõþ ß±æ/ òý×Ëù îÅ¿÷ ëÂ×Ëê õ±ý×ߠ䱿ùËûþ Õ±õþ ¿ôÂõþËîÂ
Âó±õþËõ ò±, õ±ý×ËßÂõþ ¿õþûþ±õþ ¿öÂëÂ× ¿÷õþõþ ÎïËßÂý× üõËäÂËûþ ö±Ëù± Îðà±ûþ ÂóÓ¿íÇ÷±õþ
äÒ±ð.../
ßÂï±é± Îû ßÂî ü¿îÂÉ î± õÅËç¿åù±÷ õåõþà±Ëòß ձËá/ Ûß ù„ÏÂóÅËæ±õþ õþ±ËîÂ,
ßÂËûþßÂæò õ±ý×ß ¿òËûþ ¿ú¿ù&¿h ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÂóËh¿åù±÷ ÎüõËßÂõþ õþ±™¦¸±ûþ ú±ùÎü&Ëòõþ æ¼Ëùõþ ÷±Ëç ÂóËh ï±ß± ÎæɱȦ§± Îñ±Ýûþ± ¿òÐü¼ ÷üÔí ¿Âóä õþ±™¦¸±ûþ/
üõ±ý× ¿ò¿öÂËûþ ¿ðËûþ¿åù±÷ õ±ý×ËßÂõþ ÎýëÂù±ý×é ձõþ Õ±÷±õþ õ±ý×ËßÂõþ ¿õþûþ±õþ ¿öÂëÂ×
¿÷õþËõþ Õ±éÂËß ¿åù ÛßÂé± Îá±é± Îß±æ±áõþÏ äÒ±ð/ õ±õþõ±õþ ÷Ëò Âóh¿åù Îüý×
ü±ñÅõþ ßÂï±/ ÎüõËßÂõþ ÕËòßÂé± Õ±Ëá õþ±™¦¸± ÎïËß ¿ßÂåÅé± õÒ±¿ðËß ¿áËûþ ÎÂóÒÌËå
¿áËûþ¿åù±÷ ¿î™¦¸±õþ ÎõËë Îüý× õþ±Ëî ÷Ëò ýù, ¿î™¦¸±õþ ÎõËë ¿õú±ù Ûß ËÂó±¿ù
ä±ðõþ ¿õå±Ëò±, æ±ûþá±é±õþ ò±÷é± ö±¿õþ Õ¾³îÂ... äÅÂ÷ÅßÂë±¼±/ ÛßÂéÅ ðÓËõþ ¿î™¦¸±ûþ
ÛËü ¿÷ËúËå Ûß¿é òðÏ ò±÷ õþ±ã±Âó±¿ò/ Õ±÷±õþ õ±ý×ß¿õX ýÝûþ±õþ Îüý× Îõ±ñýûþ
q/ ¿òËæõþ ý×ûþ±÷±ý± Õ±õþ Û' ý±Ë`˜ÂëÂé±Ëß ÷Ëò ýî ÂóÔ¿ïõÏõþ üõÇË|‡Â õ±ý×ßÂ/
Õ±÷±õþ Ûß õgÅ Ýõþ ò±÷ ¿ðËûþ¿åù ÷Å™¦¸±ô± ÎßÂò Îß æ±Ëò· Õ±ËùßÂæ±`±Ëõþõþ
õÅËüËôÂù±ü ¿ß õþ±ò± Û¶î±ËÂóõþ ÎäÂîÂËßÂõþ ÷î õUõåõþ ñËõþ Îü ¿åù Õ±÷±õþ ¿õ«™¦¸
õ±ýò/ îÂËõ îÂàò ¿åù 18 é±ß± ¿ùé±õþ ÎÂóéªËùõþ ûÅá Õ±õþ Ûàò 70 é±ß±
屿hÂËûþËå ßÂËûþß¿ðËòõþ ÷ËñÉ Îü=Å¿õþ ýù õËù/ îÂõÅ ¿õjÅ÷±S ßÂË÷¿ò õ±ý×ß¿õ˦£Â±õþí ò±¿ß õ±ý×ßÂ-¿õ›−õ/ õ±ý×ËßÂõþ üÑàɱ ¿îÂòËß±¿é 屿hÂËûþ ÎáËå/ ü±÷Ëò
qñÅ ¿äÂò ÎðhÂËú±õþ ëÂ×Âóõþ ÷ËëÂù/ ¿òî±™LÃý× ò±õ±ùß ձRÏËûþõþ ÂóÅS áhÂáh ÂßÂËõþ
õËù û±ûþ... Û ôÂõþ ÕɱËöÂ?±õþ ¿õ ôÂõþ õ'±õþ ¿ü ôÂõþ ßÂɱ¿ùõ±õþ ¿ë ôÂõþ
¿ëÂüÄßÂö±õþ ý× ôÂõþ Û¿ù¿÷ËòéÂõþ Ûô ôÂõþ ¿ôèÂëÂ÷ ¿æ ôÂõþ ¢−ɱ÷±õþ Ûý×ä ôÂõþ
ý±òÄß ձý× ôÂõþ ý×KéªÅë±õþ Îæ ôÂõþ... Îü ýûþî Îæÿë ôÂõþ ¿æÿûþ±Ëü ¿áËûþ ï±÷îÂ
î±õþ Õ±Ëáý× î±õþ Îõõþ¿üß ÷± î±Ëß ﱿ÷Ëûþ Îðûþ/ ÕËòß Î÷Ëûþõþ ß±Ëåý× õ±ý×ßÂ
ÛßÂé± ¿õË^±ý Ûß¿é ÕòÉ ¦¤±ñÏòî±, Û¶õÏí ¿ä™Lñ¿õð Îî± õËùý×Ëåò Îß±òÝ
Õ=ÁËùõþ Î÷ËûþËðõþ ü±÷±¿æß õ± ÕïÇÍò¿îÂß ¦¤±ñÏòî± ÕËòßÂé±ý× Îõ±ç± û±ûþ, Îüý×
Õ=ÁËùõþ ßÂîÂæò Î÷Ëûþ õ±ý×ß ä±ù±ËBå Îüé± ÎðËà/ Õ±÷±Ëðõþ Ûà±Ëò ÛàòÝ
Îüö±Ëõ Î÷Ëûþõþ± õ±ý×ßÂ-¿õË^±Ëý ü±¿÷ù ò± ýËùÝ ÂóÅø¸ü¼Ï ¿òõDZäÂËòõþ Õ±Ëá
î±õþ± ÕõúÉý× Âóõþà ßÂËõþ Îòûþ ü¼Ïõþ õ±ý×ËßÂõþ ß±ù±õþ-÷ËëÂù/ Û õɱÂó±Ëõþ î±Ëðõþ
ßÂɱ¿`Âë ßÂòËôÂúò... ô±ˆÇ õ±ý×ßÂü, Îðò õËûþæÿ/ ÎÂóéªËùõþ ð±÷ ûîÂý× õ±h³Âß Ûý×
÷ÅýËÓ îÇ ÛßÂé± õ±ý×ËßÂõþ ¿õߊ ýËî Âó±Ëõþ ÎßÂõù÷±S Õ±õþ ÛßÂé± õ±ý×ßÂ/ ÛßÂ鱿ðòÝ
¿òËæËß ձõþ õ±ý×ß¿õýÏò ö±õ± üyÂõ òûþ, îÂõÅ ûàò üýßÂ÷ÇÏËß Îð¿à ¿úqÂóÅSËßÂ
ü±÷Ëò õ¿üËûþ Õ±Âóò÷Ëò ü±ý×ËßÂù 䱿ùËûþ äÂËù û±ËBå... îÂàò õ±õ±Ëß ÷Ëò ÂóËhÂ/
ü¥óÓíÇ õ±ý×ßÂõ¿æÇî ÛßÂé± Æúúõ ÎöÂËü Õ±Ëü/ ß±Ëòõþ ß±Ëå Îß±òÝ Î᱿õjÉ÷±¿íßÂÉ Îûò ¿ôÂü¿ôÂü ßÂËõþ, ‘...Ûî õ±ý×ß ÎßÂò·’

Ûý× Âóï û¿ð ò±
Îúø¸ ýûþ

...

îÂËõ õ±ý×ß äÂhÂËù Îõú ýûþ
q ö ðÏ Âó ¿÷ S
‘Õɱ-ý×ý× ^...¯ ßÂÏ Îõþ Ûà±Ëò· ßÂÏ àõõþ·’
ðÅÂóÅõþ á¿hÂËûþ ÕËòßÂÂí ¿õËßÂù ýËûþËå/ ¦¤¿›Ÿù ðÒ±¿hÂËûþ
æùÂó±ý×Ë÷±ËhÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð ...òîÅÂò ¿ßÂò¿ù· •õ±ý×ßÂé±Ëß ý×ú±õþ± ßÂËõþ—
õvɱß ß±ù±õþé± ð±í ýËûþËå/ ßÂî ÷±ý×Ëùæ ¿ðËBå Îõþ· 
^ Ð üËõ ðÅËé± ü±¿öÇ¿üÑ ýËûþËå/ 45 ›−±ü ¿ðËBå/
¦¤¿›Ÿù Ð ßÂËõ ¿ò¿ù· 
^ Ð Ûý× Îî±, ù±ˆÂ ÷±ËäÇÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð Îß±ï±ûþ ¿áËûþ¿å¿ù Û¿ðËß· 
^ Ð ÛËü¿åù±÷ Õ±ý× ô±ëÂ×Ë`ÂúËò, Îüõß Îõþ±ËëÂ/ Õ±÷±õþ ÛßÂ
÷±¿üõþ 屿ò ÕÂó±Ëõþ¿éÂÑ ýù Õ±æ/ üß±Ëù qËò¿åù±÷, Ûý× ËéÂ
Õ±æ õ±Ëüõþ á`ÂËá±ù Õ±Ëå î±ý× ö±õù±÷ Ûé± ¿òËûþý× û±ý×/
¦¤¿›Ÿù Ð ýÉÒ±, ¿ú¿ù&¿hÂ-æùÂó±ý×&¿h Ëé õ±ü ÷±¿ùËßÂõþ± ýõþî±ù
ÎëÂËßÂËå/ ëÂÅûþ±ËüÇõþ ᱿hÂÝ Îî± Îõ¿ú Îðà¿å ò±/ Õ±õþ Îû&Ëù±
äÂùËå, ÂóÅËõþ± õòáÒ± Îù±ß±ù/ ÕɱM ¿öÂhÂ/ 
^ Ð îÅÂý× ÎßÂ±ï± ÎïËß ձü¿åü· ý±Ëî õɱá¯
¦¤¿›Ÿù Ð ßÂùß±î± ¿áËûþ¿åù±÷ ðÅ’¿ðËòõþ æòÉ/ 
^ Ð äÂù/ õËü ÂóhÂ, ¿ÂóåËò/ ÛËá±ò û±ßÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð ö±¿áÉü, Îî±õþ ü±Ëï Îðà± ýù¯ ò± ýËù Îû ßÂÏ ýîÂ Õ±æ¯ 
^ ÷Åä¿ß ÎýËü õùù, ‘...äÂ’ /
᱿h ˆÂ±éÇ ßÂËõþý× Îõú ¿¦óë ¿òù ^/ Õ±õþ ÛßÂé± ù¥¤± «±ü
¿òËûþ, áù± ÎåËh ÎáËûþ ëÂ×êÂù ¦¤¿›Ÿù,
...Îý..... Îý..... ý±Ýûþ± Î÷â üõþ±Ëûþ, ôÅÂù çÂõþ±Ëûþ, ¿ç¿õþ ¿ç¿õþ ÛËù
õ¿ýûþ±...../
üÅËõþù± õ¿ù‡Â áù±/ ÷Ëò ÂóËhÂ, ßÂËùËæõþ Îû Îß±òÝ ÕòұËò
Îõþ&ù±õþ ¿ü¼±õþ ¿åù ¦¤¿›Ÿù/ îÂËõ Õ±æ Îõä±õþ± õh ձîÂË‚Â
ÂóËh¿åù õ±ü õg ÎðËà/ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ÎÂóËûþ ÷Ëò õh ձòj
ÎæËáËå/ ÛËßÂý× õËù ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸/ Îå±é Îå±é ¿æ¿òËüý× Âóõþ÷
îÔÂl/
îÂËõ Õ±òj õh Âí¦š±ûþÏ õh äÂ=Áù/ ÛßÂéÅ ß±Ëå ÎïËßÂý×
Âó±¿ùËûþ û±ûþ/ ýûþî õ± Âó±ù±Ëî õ±ñÉ ýûþ/ ß±õþí...· ß±õþíÝ Îû
Õ±÷±Ëðõþ ¿Ã›¶ûþ Îüý× ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸&¿ùý×/ Õ±õþ î±õþ ü÷ü±÷¿ûþßÂ
ß±Ëùõþ ¿õ«±üÏ õgÅÂ, Îå±A Õïä Õü±ñ±õþí ÛßÂé± ûLa Î÷±õ±ý×ù
Îô±ò/ Õ±äÂ÷ß±ý× ¦¤¿›Ÿù-ü¼ÏËîÂõþ ÷ËñÉ û±¿LaßÂ-ü¼ÏËîÂõþ
Õ±á÷ò/ ‘...Ý ÷±ý× ù±ö¯ ¿õ ÷±ý× ù±öÂ... Õ±ðÅËõþ Õ±ù±Âó...’
¦¤¿›Ÿù ÕËòß ßÂË©† äÂù™Là õ±ý×ËßÂõþ ÎÂóåËò õËüý× ÂóɱËKéÂõþ ÂóËßÂéÂ
ÎïËß ¿õõþ±éÂ-ß±Ëù± ÛßÂé± Îô±ò Îõõþ ßÂËõþý× ù±ý×òé± ÎßÂËé ¿ðù/
î±õþÂóõþ ¿òËæý× Õ±õ±õþ ßÂù ßÂõþù/
ÛõþÂóõþ ü±õþ±õþ±™¦¸± äÂùù ÛßÂîÂõþô± ßÂï±õ±îDZ/

¦¤¿›Ÿù Ð ýɱËù±..... ýÉÒ± õù/
¦¤¿›Ÿù Ð Îð¿õþ Îß±ï±ûþ ßÂõþù±÷· ÂóËßÂËé ¿åù Îû, Îõõþ ßÂõþËîÂ
ü÷ûþ ù±áù ÛßÂéÅÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð Õ±Ëõþ¯ Õ±¿÷ õ±ý×Ëß õ±¿h û±¿Bå/ ^õþ õ±ý×ßÂ/ Õ±æ
Ûà±Ëò üõ 骱kËÂó±éÇ õgÂ/ ö±¿áÉü ^õþ ü˼ Îðà± ýËûþ Îáù,
ÎõÒËä Îáù±÷/ òý×Ëù ü±õþ±¿ðòý× ðÒ±¿hÂËûþ ï±ßÂËî ýîÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð ò±ýÄ/ ÝËß ձõ±õþ ¿æË:ü ßÂõþ±õþ ßÂÏ Õ±Ëå· Õ±÷±Ëðõþ
õgÅÂËðõþ ÷ËñÉ Û üõ Îî± ýûþý×/
¦¤¿›Ÿù Ð ëÂ×ôÂÄôÂ... ÎßÂò ô±ùîÅ ßÂï± õùå õùËî±· Õ±Bå± ÝËßÂ
¿æË:ü ßÂõþ¿å... Õɱý× ^, Îî±õþ Îß±òÝ ßÂ±æ ¿åù· Îüé± ò±
ßÂËõþý× îÅÂý× Õ±÷±Ëß ¿òËûþ û±¿Båü· 
^ Ð ò± Î Õ±¿÷ Îî± õ±¿hÂý× ¿ôÂõþ¿åù±÷/
¦¤¿›Ÿù Ð qòËù Îî±· ÷±ï±ûþ Ûî ßÂ÷¿›−ËßÂúò ÎßÂò·
¦¤¿›Ÿù Ð Õ±Bå±, îÅ¿÷ ßÂàò, Îß±ï±ûþ, ßÂÏö±Ëõ û±Ý Õ±¿÷ üõü÷ûþ
æ±òËî ä±ý×·
¦¤¿›Ÿù Ð •áù± ä¿hÂËûþ— ˆÂÂó ý×éÂ/ üõ¿ßÂåÅõþ ÛßÂé± ¿ù¿÷é ýûþ/
Ûõþ ÷ËñÉ ö±ùõ±ü±õþ ßÂï± Õ±üËå ÎßÂ±ï± ÎïËß· üõü÷ûþ
ýɱÑù±õþ ÷î Îô±Ëò ßÂÏ· ÎßÂò· Îß±ï±ûþ· Û üõ õ±Ëæ õß±
÷±Ëòý× ö±ùõ±ü±·
¦¤¿›Ÿù Ð •ê±`± áù±ûþ— Õ±ý±¯ îÅ¿÷ ýɱÑù± ýËî û±Ëõ ÎßÂò· Õ±¿÷
î±ý× õËù¿å ò±¿ß· ðÅõþ õ±õ±¯¯¯ õù¿å Îû, Õ±ý× ßÂɱò ÷±Ëòæ
÷±ý×ËüùôÄÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð Õ±Bå± ü¿õþ... ü¿õþ¯¯ Õ±õþ Îß±òÝ¿ðò õùõ ò±, Û¶¿÷ü/
¦¤¿›Ÿù Ð •÷æ± ßÂËõþ— ýÉÒ±/ Õ±¿÷ Îî± õ±Ëæ ÎåËùý×/ î± ö±ù
ÎåËùé± Îß q¿ò· Õ¿öÂËø¸ßÂ, ò± Âó{¡õ·
Ý ò± ò±¯¯¯ üÔæò, î±ý× Îî±·
¦¤¿›Ÿù Ð •áyÂÏõþ— ßÂàò ÎðàËù ÎôÂüõÅËß·
¦¤¿›Ÿù Ð •Õõ±ß— Õ±õþ îÅ¿÷ ÎôèÂ`¿úÂó ¿õþËß±ËûþˆÂ ÕɱßÂËü›I×Ý
ßÂõþËù·
¦¤¿›Ÿù Ð •¿õõþM— îÅ¿÷ æ±Ëò±, ÎåËùé± Îî±÷±õþ ÝÂóõþ ÃÛßÂéÅ ëÂ×ýß× Â,
îÂ±Ý îÅ¿÷·¯ ö±Ëù±/ û± ö±Ëù± Îõ±ç ßÂõþ/ ÛõþÂóõþ ¿ßÂåÅ ýËù
Õ±÷±Ëß Îô±ò ßÂËõþ òɱß±¿÷ ßÂõþËõ ò± õËù ¿ð¿Bå/
¦¤¿›Ÿù Ð ò± ÕɱßÂËü›I× ßÂõþ±õþ ü÷ûþ ¿ß ձ÷±õþ Âó±õþ¿÷úò
¿òËûþ¿åËù·
¦¤¿›Ÿù Ð ò±/ î± ÎßÂò ÎòËõ· îÅ¿÷ Îî±÷±õþ ÎôÂüõÅËß û± àÅ¿ú ßÂõþ/
Õ±÷±õþ õù±õþ ¿ßÂåÅ Îòý×/ ¿ßÂc Îß±òÝ Ã›¶õËù÷ ýËù ¿òËæý× üùÄöÂ
ßÂõþËõ/ ÂóËõþ õùËõ ò± Îû Õ÷Åß Îî±÷±õþ Ýûþ±Ëù Ûý× ¿ùËàËå,
îÂ÷Åß Ýý× Îô±Ëé± éÂɱá ßÂËõþËå õ± Îî±÷±õþ ôÂËé±Ëî Ûý× ßÂË÷KéÂ
ßÂËõþËå¯
¦¤¿›Ÿù Ð •ëÂ×ËM¿æî— ÎßÂò îÅ¿÷ ÕËäÂò±Ëðõþ Õɱë ßÂõþËõ· îÅ¿÷
î±Ëðõþ ÎäÂËò± ò±/ æ±ò ò±/ Õ±÷±õþ Ûüõ ÛßÂð÷ ö±ù ù±Ëá ò±/

ûMüõ ô±ùîÅ ÎéÂòúò/
¦¤¿›Ÿù Ð •äÂõþ÷ ÎõþËá— Îý±ûþ±é· Õ±¿÷ üõü÷ûþ Îî±÷±õþ ëÂ×Âóõþ
ÎÛ¶ü±õþ ¿SËûþé ß¿õþ· Õ±¿÷ ôè±üËéªËéÂë· æÏõËò Õ±÷±õþ ü±Ëï
ßÂï± õùËõ ò±/ Îáé ùˆÂ...¯¯¯
•Îô±òé± ÎßÂËé ¿ðËûþ— Õɱý× ^, ᱿hÂé± Âó±Ëú ðÒ±h ßÂõþ± ò±/
¿üá±Ëõþé à±õ/ ¿üá±Ëõþé ñõþ±Ëò±õþ Âóõþ... 
^ Ð ßÂÏ ýù·
¦¤¿›Ÿù Ð å±hÂ/ ÂóËõþ õùõ/ qò¿ùý× Îî± üõ/ ô±ùîÅ ç±Ë÷ù± ò±
ßÂõþËù ÛËðõþ ö±î ýæ÷ ýûþ ò±/ ¿õj±ü Õ±¿åü ö±ý×/ Ûüõ
ÎÂó¿PËðõþ ý±Ëî Âó¿hÂü¿ò/
Õ±õ±õþ äÂù± q/ ðÅ’æËòý× äÅÂÂóä±Âó/ ÛõþÂóõþ ¿ß ձõþ አæË÷· 
^ ¿òËæõþ ÷î õ±ý×ß ä±ù±Ëî ï±ËßÂ/ ¿÷¿òé ðú-ÂóËòËõþ± Âóõþ,
Õ±õ±õþ ¦¤¿›ŸËùõþ áù±...
¦¤¿›Ÿù Ð ýɱËù±...¯ îÅ¿÷ Õ±æ ¿ð¿ðö±Ëûþõþ ü±Ëï ü±ëÂ×ï ¿ü¿é û±Ëõ
õù¿åËù ò±·
ÛàòÝ ÎõþËá Õ±å· Õ±Bå± ü¿õþ/ îÅ¿÷Ý ÛõþßÂ÷ ßÂËõþ± ÎßÂò,
÷±÷ò·
¦¤¿›Ÿù Ð Õ±Ëõþ¯ Ý ¿ßÂåÅ ÷Ëò ßÂõþËõ ò±/ ^ àÅõ ö±ù ÎåËù/
¦¤¿›Ÿù Ð ßÂÏËõþ· ßÂÏ õùËå, Ýõþ ÎõˆÂËôèÂ` տð¿î ôұ߱ Õ±Ëå/
骱ý× ÷±õþ¿õ ò±¿ß· 
^ Ð ò±-Õ± Îõþ/ Ýüõ Õ±÷±õþ Z±õþ± ýËõ ò±/
¦¤¿›Ÿù Ð Õ±Ëõþ, îÅÂý× â±õh±ü ò±/ Õ±÷õþ± Õ±¿å Îî±/ üõ ¿ôÂéÂ
ßÂËõþ Îðõ/ î±õþÂóõþ æ¿÷Ëûþ ÎÛ¶÷ ßÂõþ¿õ, Õ±÷±Ëðõþ ÷îÂ/ ßÂÏ
÷±÷ò· ù±ö ý×ëÂ× Îõ¿õ.../ 
^ ÷Åä¿ß ÎýËü äÅÂÂó ßÂËõþ ï±ËßÂ... ‘ÎÛ¶÷¯ Îî±Ëðõþ ÷î·
õ±ÂóËõþ¯¯¯’
õ±ý×ß îÂîÂÂËí æùÂó±ý×&¿h úýËõþõþ ëÂ׿ßÂùÂó±h± Î÷±ËhÂ
¦¤¿›ŸùËß ò±¿÷Ëûþ ¿ðù ^/ ¦¤¿›Ÿù îÂàòÝ Îô±Ëò ñ±õþ±¿õõõþíÏ
¿ðËûþ äÂËùËå...
¦¤¿›Ÿù Ð ...Ûý× Õ±÷±õþ õ±¿hÂõþ Î÷±Ëh äÂËù Ûù±÷/ ïɱÑßÂüÄ ^/
Ûà±ò ÎïËß ÎýÒËéÂý× äÂËù û±õ/ ...Ûý× Îõþ¯ üõÇò±ú/ õ±¿h ÎïËßÂ
÷± ÕËòßÂõ±õþ Îô±ò ßÂËõþ¿åù/ ÎîÂý×úé± ¿÷üëÄ ßÂù/ Ûàò õþ±¿à
Îü±ò±/ ÷±, ò±ýËù àÅõ ¿ä™Lñ ßÂõþËõ/
õ±-Õ±-ý×... ù±ö ý×ëÂ×, üÅý×éÂý±éÇÂ/
¦¤¿›Ÿù Ð •Îô±òé± ÎßÂËé ¿ðËûþ— Õ±æ ä¿ù Îõþ ^,
ÂóËõþ ßÂï± ýËõ/ 
^ ÷±ï± ò±hÂù/ Ûî¿ðò Âóõþ ÛîÂé± õþ±™¦¸± ÛßÂü±Ëï Ûù±÷/
ÛßÂé± ßÂï±Ý õù¿ù ò±/ UÒ.../
¿ò}Âûþ ÂóËõþ Ûß¿ðò ßÂï± ýËõ/ Õ±õ±õþ õ±ý×ß ˆÂ±éÇ ßÂõþù//

õÅËùéÂ
ò±õþ±ûþí
Îð õ õþ± æ õþ± ûþ ËäÂÌ ñÅ õþÏ
õ±ý×ËßÂõþ õ±æ±Ëõþ ÷õþ± ý±¿î ýù õÅËùéÂ
û¿ðÝ ÛàòÝ ÂóÅËõþ± ÷Ôî õù± û±ûþ ò±/
Ûàòß±õþ Ûý× 100-150 ¿ü ¿ü
õ±ý×ËßÂõþ ð±ÂóËé Ûõþ± õþÏ¿îÂ÷îÂ
üÑàɱùâÅËî Âó¿õþíî ýËûþËå Õ±õþ ð±÷
Õ±¿õþß ÂÕËïÇý× ù±à é±ß±/
õþûþɱù Ûò¿ô‹ Îß±¥ó±¿òõþ Û¶ï÷
Õ±R›¶ß±ú ý×ÑùɱË`Â, 1933 ü±Ëù/
Õ±¿úõåõþ ñËõþ õ±ý×ËßÂõþ Îß±òÝ ÛßÂé±
÷ËëÂù ä±ùÅ Õ±Ëå Û÷ò ò¿æõþ àÅõ
ÛßÂé± Îòý×/ ö±õþËî õÅËùËéÂõþ ëÂ×ÈÂó±ðò
q 1955 ü±Ëù ÎäÂi§±ý×ËîÂ/
¿õ¿õ¿üõþ ÷±ßǠ鱿ù îÂÒ±õþ ö±õþî ü¥óËßÇÂ
Îùà±ûþ ÷™LÃõÉ ßÂËõþËåò, ëÂ×Mõþ ö±õþËîÂõþ
¿õ™¦¸ÏíÇ Õ=ÁËùõþ áè±÷&Ëù±Ëî 50-6070 ðúß æÅËh ÂóÅËø¸õþ ¦¤Båùî± Ý
üÂ÷î±õþ ÛßÂ÷±S Âó¿õþäÂûþ ¿åù õÅËùéÂ/
‘ÎåËù ßÂÏ ßÂËõþ·’... ßÂËòÂóËÂõþ Ûý×
۶˟õþ ëÂ×MËõþ Âó±ËSõþ õ±õ±-߱߱õþ±
üáËõÇ õùËîÂò, ‘ÎùhÂß± õÅËùé ä±ù±î±
ýɱûþ¯ Þõþ ßÂɱûþ± ßÂËõþá±·’
Õ±¿úõþ ðúËßÂõþ ÷±ç±÷±¿ç 100 ¿ü ¿ü
õ±ý×ËßÂõþ Õ±á÷Ëòõþ ü±Ëï ü±Ëï
õÅËùËéÂõþ Îü±ò±¿ù ¿ðòÝ ôÅ¿õþËûþ û±ûþ/
Õ±õþ Ûý× Õ±ß±úËåÒ±Ýûþ± ÎÂóéªËùõþ ð±Ë÷
õÅËùé õþ±à± ý±¿î ÎÂó±ø¸±õþý× ü±¿÷ù/ îÂõÅ
ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õ±Ëåò ÛàòÝ ß±¿ùõþ
ßÂùË÷ ¿ä¿ê ÎùËàò Õ±õþ õÅËùé ä±ù±ò/
Îüý× õÅËùéÂËß ˆÂ±éÇ ßÂõþËî ÎáËù
ú’ÎðËhÂß ¿ßÂßÄ Û¶Ëûþ±æò ýûþ, õþ±™¦¸±õþ
Îß±ï±Ý à±õþ±Âó ýËûþ ÎáËù Îüà±Ëòý×
ÎõþËà äÂËù Õ±Ëüò Âóõþ¿ðò ¿÷¿¦a ü±Ëï
¿áËûþ ÎðËàò ¿ð¿õÉ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëåò,
õÅËùéÂ-ò±õþ±ûþí ÎßÂëÂ× åÒÅËûþÝ ÎðËà ¿ò/
ý±¿î ÎåÒ±Ýûþ± Îî± üýæ ßÂï± òûþ¯

ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×
úýËõþõþ ÎßÂf¦šËù òîÅÂò
Ýø¸ÅËñõþ Îð±ß±Ëò
ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×/
Îû±á±Ëû±á  
97330 47259“
94343 03335

9 õø¸Ç 8 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342, Postal Regn. No. WB/MDA‐77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful