[l^Ï×Ãi >i^‰ 1Ò †ËÒ Øâ]

c ~g ZŠ Ãz
~g ZÜ 
l^Ûn×Ãi oÚ¡‰] …æ]

o–nÊ àŠvÖ] •ç’ÏÚ V ÌnÖ^i
>i^‰ 1Ò ‚nñ^i oÒ Ü×Î Øa]æ Ü× Øôa] •‚ÃjÚ

oÚ;nÒ] Ý¡‰]…ôçÞ
á^jŠÒ^µ …çaŸ
yÎ 0
ùz6
ðe®gz›:ci
Z,
ÚZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Q

¡Ê ²
ö ] å‚ôãm àÚø X ^ßÖô^ÛÂœ lô^nù ‰ àÚô æ ^ߊôËÞœ …ô憕ö àÚô ²^eôƒçÃÞæ XänÖ]ô höçjÞøæ å†ö Ëô ÇjøŠøÞ æ äßönÃjŠÞøæ å‚öÛøvÞ äô ×# Öô ‚øÛ³vø³Ö] á$ ]ô

ø m†• Ÿ å‚øuûæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³þÖF]Ÿ ᜂöãø •œæ ( äÖ p•ô ^â ¡Ê Ø×ô –mö àÚø æ äö Ö Ø$ –ôÚö
ýäÖç‰ö…ø æ å‚öf ]÷‚Û$ vøÚö á$ œ‚öãø •œæ äö Ö Ô
—áøçûû Ûö×ô ŠûÚ% ÜûjöÞû]øæø Ÿ$]ô à$ iöçû Ûöiø Ÿøæø ä´jô ÏFiö Ð$ uø äø ×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™

pû„ôÖ$] äø ×#Ö] ]çÏö³þi$]æø ½ ð÷ ^ŠøÞôæ$ ]†÷ nû %ô Òø Ÿ÷^qø…ô ^Ûøãö ßûÚô &$ eø æø ^ãø qøæû ‡ø ^ãø ßûÚô Ðø×øìøæ$ éõ ‚øuô]æ$ ‹õËûÞø àûÚôù ÜûÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] Üö Óöe$…ø ]çû ³Ïö³i$] Œö^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ü
‚ûÏøÊø äü Öøçû ‰ö…ø æø äø ×#Ö] Äô_ôm% àûÚø æø

û ^÷fnû Îô …ø Üû Óönû ×øÂø áø^Òø äø ×#Ö] á$ ]ô ½ Ýø^uø…û Ÿø ]û æø ä´eô áøçû Öö ðø «Šøiø

½

Üû Óöeøçû Þöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmøæø Üû ÓöÖø^ÛøÂû ]ø Üû ÓöÖø xû×ô ’ûmö ( ]÷‚mû‚‰ø Ÿ÷çû Îø ]çû Ööçû Îöæø äø ×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%^øm5 ü

û ^Û÷nû ¿ôÂø ]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø
V‚Ãeøæ

IZÃqÏZXƒ: “ _Ð p ÒÆ¿~tC
Ù ªñ¡
ZgzZy!
iÔwŠžJ
Z
 ì 7w=J
‰
Ü z k Qq
Š 4
Æ\¬vZyZZ »} ÈË

X óì
ó yZZx *
» ~g Zˆ@
gzZ q nZ iÐC
Ù ªñ¡
ZgzZg Z Œ
Û ZÐy!
iÔ¢¢ÐwŠ L L:ì H¨Ðp ÖZyZä ®
 ) z<

( 1) X •n
gw~â U
~¨£ÆkZwqZ}uzŠ ¹!
gzZì ÝqÌZ {Š c
iЃ
 Ã ( ¢¢)¿ÆwŠ~VÐyZ

:ì \¬~g !
Š•
á g ZçO

ø òô Ö5æû ]ö ™
—ýäö ßûÚôù |õæû †ö eô Üû âö ‚øm$]øæø áø^Ûø mûŸô û] Üö ãôeôçû ×öÎö oûÊô gøjøÒø Ô
DOOV èÖ•^rÛöÖ]E

X ó'
ó ì ÅÐbzg KZG@
ÅXgzZì c
ŠÉÃyZZä\¬vZ~VߊÆX•v߸ L L

Â;g 9gzZ„
 gŠ¿»wŠ¤
ZèY óŠ
c
Š 76¿}uzŠ Ëgzi Ú Zì Š
c
Š6¿Æw›gzigŠT~ g
uz yWŒ
Û žÐBŠ\ Wn ÏZ
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZXƒu 0
Ð~g FÅkƒgzZƒgzZŠz •w›ªÆÐ
ó Vƒ9˜ iÑ¿}uzŠ

DNEDDg
ö ×ÏøÖû] ±øâô æø

Ÿ]* äö ×% Òö ‚öŠørøÖû] ‚øŠøÊø ƒø]ôæø äö ×% Òö ‚öŠørøÖû] xø×ø‘ø kûvø×ö‘ø ]ƒø]ô è÷Çø–ûÛöÖö ‚ŠørøÖ] ±Ê á]ô ŸœEE

:c
â•
Û ãZzb§kZÃqÏZ~g
ugzZq
Z
(3)
DDäö fö ×ûÎø Üø nû Ïô jøŠûmø oj$uø ‚õfûÂø áö^Ûømû]ô Üö nû Ïô jøŠûmø ŸEø E

ó Xó ñYƒ:„
 gŠwŠ »kZJ
Z
 ǃ7„
 gŠJ
‰
Ü zk QyZZ »}È
!NQQPV gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘¶ Š ´ â 0÷Ze
Zz'XU V^nÞ‚Ö] oe] àeŸ kÛ’Ö] h^jÒæ (MUTKO ‚Ûu] ‚ߊÚ

(3)

4˜ß ZvZ†0·ËZ e2¸ èm•^ÏjŸ] á^ÛmŸ] ˜Î]çÞ:¶ ŠÐ ,ÃqçñkZ
-G
ˆÆkZgzZ 38&1 öE

( 1)

E
!a0y é)™3ÅZe
Zz'é^Î^ŠÛÖ] MQUUV Ü×ŠÚ xnv‘æ ( á^ÛmŸ] QNVp…^ífÖ] xnv‘

( 2)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÅwqZgzZ•,@
ÆkZ wqZÆtC
Ù ªñ¡
Zz y!
igzZì ÝqÌZ ~(ÿÆwŠgzZwŠÆ y¨
Zžì @
ƒãZzÐ V(uVâzŠ yZ

Xì«6qJz¡ÅwqZÆwŠqJz¡
IF
4&ÆÌZ ÅkZgzZ•D™¨Ð p ÖZÆ{)zyZZgzZ {oÔŠ NZÃwqZÆwŠxsZ ñf
¾Ô b & Z ÅkZxs Z ñfÐåÃøL G
e
Ù ªgzZ s ™„¹Nt ~ yZ • ˆèÁÂŽ ~ \zQ ÈzŒ
C
Û X F:
 »Š YÆkZ c
~gz$Å}okZŽ • ìg ïŠzÂ6«™gzZ

# Šžì Ìt {oq
ãZŠ¤

zgÐ kZÃÆŠ•
Û ÌˈÆæWÅkZì
ó +Š ~y
W» *Š kZxs Z èE
LG
Z~Z
•m5gzZ {”"
U
ÆxsZ +Š

yZˆÆæWÅxs ZX •{” *gzZ c™Ôë!
X{z •D Yñ0
~ *Š kZ<
Ø Zèz yc
Š R}uzŠ æ{z´ÆkZ ì
ó 7]i YZ Åä™

~ *Š kZ  Ñžt gzZX ì {çnÆ yZZz +ŠÆ y¨
Z Ì*
™g¦ »¡~}g !
Æ yZì ] !
ÅgzŠ Â~zc Å+ Š ËÐ ~

áZz äƒZa J
#
Ö ªgzZQz ! ²Ô}gÍá»Ã\Wä\¬vZXì [ƒØ{ »ª
 ‚gz]tMÐ ƒÅ\WÔ•wÎg ~y
WÆvZ

Xì 5™ ¯wÎgnÆ÷ZzXx Ó

:,™g¨6ã éE
&Ogyâ •
Û kZ Zg fX $
Ë ƒ7]i YZ ÅnZ²ZÐ+Š ñƒñÑÆ\ W~^ÌËÿÌˈƃÅ\ W

DMQTVÍ]†Â¢]Eý^Ã÷nÛôqø ÜûÓönûøÖô] äô#×Ö] Ùöçû‰ö…ø oûùÞô]ô Œö^$ßÖ]^ãøm%^øm5 ØûÎö ™

ó Xó VƒwÎg »vZs§Åƒ
 ?~!Íß} Zž £ŠÈ\ W( ! Ñ} Z )

:c
â•
Û Š•
á g Z(~uzŠq
Z

DNSVªf‰E —ý]†÷mû„ôÞøæ$ ]†÷nŽôeø Œô^ß$×ùÖô è÷Ê$ «Òø Ÿ$]ô ÔøßF×û‰ø…ûø] «Úøæø ™

ó Xó ì 5™ ¯ÑZzäZg egzZ ÑZzä‹~Ÿps§ÅVÍßx ÓÃ\WäëgzZ L L

:ì c
â•
Û Š•
á g Z b§kZ ä\ WÃ] !
ÏZ

àûÚô áø^Òø Ÿ$]ô äô eô kö×û‰ô…û ]ö °„ôÖ$^eôæø ±eô àöÚô çû mö Ÿøæø löçû Ûömø Ü$ $ö ±% Þô]†ø ’ûÞø Ÿøæø °% •ô çãö mø èô Ú$ Ÿö] åô „ôâF àûÚô ‚ºuø]ø ±eô ÄöÛøŠûmøŸø åô ‚ônø eø oŠôËûÞø p„ôÖ$]æø EE
DPE DD…^ß$Ö] h^vø‘û]ø
ô ô

ì @
%~wqkZQì ù
~}g !
}÷óãZ¾c
ƒ~Š·{ Zp¿Ìðû#
Ö QkSì
ó yY~÷~B;ÆTnÅ] Z f kZ L L
ó Xó ì 5{zÂó@
Ñ7yZZ6½ðƒðÑ~÷gzZ6
zZ}÷ž

c
Vƒtz•yc
Š R {z {Zp ) <
Ø Zè}g ‚Æ*ŠˆÆƒÅ \ Wžì 4ZŠ~}oÆðñC
Ù ¸gzZì CƒãZz] !
tÐbÑŠyZ

+ŠgzZ¬ ¢
x »Ðµz—~ekZ c
'=g f »]•Ã~zcÅ+ŠgzZ ËÐ~yZX •ŠzŠ%gzZë!
 ƃ
ƒ
 ( ] c
Ãgz Z•~z*Š

~g !
Š•
á g ZXì c
Š™pô~[  ~y
WKZ nÆJ
#
Ö ªÃy´Z kZgzZì Hy´Z6^aÅê e ä\¬vZ n ÏZXì :
 » `zy

Ð
:ì \¬
t
DTQ Vá]†Û ٕE —àmû†ôŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸF û] ±Êô çø âö æø äö ßûÚô Øøfø Ïûm% àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø nû Æø Èôjøfûm$ àûÚø æø ™
ó Xó ǃ~Vß Zzä0
yv~]y
W{zgzZ ÇñYH: wJ+Š »kZ} ™lˆ+ŠgzZ ZÎÆxs Z¿Ž L L

ðÃgzZ {z´ÆxsZ Z®ì
ó e*
] •Å÷ZzX%Æq nZ ÅTì +Š {z„xs Z+Šžì t· ZÐå »#
Ö Z ñf6Š ã
ÅbÑŠ 4Z
™?
Ø Ð }okZ ¿ŽgzZ óY™7c™+ Š ÌðÃÐZgzZì t*
»VkÑ—‚x Óxs Zžt 2X Yƒ7wJ.
Þ ‡Ìb§Ë+Š
!>k

Ù 1Ze
C
Zz'XOQKO ‚Ûu] ‚ßŠÚ æ ! á^ÛmŸ] MQOV Ü×ŠÚ xnv‘
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 2)

Xì `g {ÐxsZgzZ•
Û »6gî.q
Š 4
Y f{zÇg {o

¿6VkÑ~uzŠ c
} ™: q nZ ÅyWŒ
Û gzZ} ™~zc ÅI~uzŠ Ë{z´ÆyZ c
} ™¿6½ÅgZz > Zg ÂgzZ yZ6Vzh
z ¿Ž , '

¯
( 5)

Xì Zƒê
О¹ ZÜgzZ {Ze¿(Z ƒg D»µz—~}g !
Æ„Zezª
HÅyZ c
} ™g¦ÑZzä0
] •ÃVß Zzä™

Xck

i~Vzq4Z Âì H ¦~^Å!‚gx7Z c
ì H™f »gñZ °oÆxs ZV˜ÌäY fÐ ¹Æd
Œ
Û èâ 6Š ã
ÏZ
Xì H™f »

:• D â •
Ûk

’~ó xó sÑZ´Zâ L!L ‚gÆgzZ¿q
Z LZ [; ßZ†0·xsÑZ •‰
Ü z›ëçO

ó Xó ì •
Û »Ì¿(Z ÂŒ9Ã<
Ø èÆyZ c
}™—~¬ÆyZ c
Œ:•
Û »ÃVÃæŽ L L
# Šs§q
Ð}oÌD¨
¤ÆÜÑxEž © ó•xzøнòs Z 9ó••Zz*
Ð]xÅðèE
LG
Zy›~¢qçL¸“èap

w1™| m
u ¹F~Š â ÅVz•
Û » s§~uzŠ ó• ìgƒÁgÐ *Š kZÆ™q
Z q
Z ã!
g ñfó• •Zz*
Ð b)±ŠgzZ q
g !
0
»] © 9B‚Æ yZgzZ + â •
Û »ÃVz•
Û » íóì c
Š ¯°•ÌÃVâ ›ä ½~z*Šì
ó ~B; Æ 4Z ]Š ª ~Š OZz Ï(Ôì „g

t ‚Æ] Z|-Z rg ʼáZzä™x »~yZyÆV]úŠžVƒ;g™] !
Å• ‹gzZ"Šq
Z LZÉ ì
ó ;g Y@
ƒË~g ½X

ÌÐ wßæÆ kZì c
Šx *
Ž ÃXkZ ä {oñfž © ó¸ •Zz*
ÌÐ wßZ ~Š ã
Æ kZ ]Z|t ÂZCÃ qçñkZ ä ëZ

( ~g ZÜz~g ZŠ Ãz)X ó ó] ZŠ çz] ÑZñL Lc
ó óY Z'zY ÑzL Lª¸•Zz*

• ðƒ I6ä™ c
Ì » Vâ ›™ƒ ¦~ Y ¨Z ! † îSФ C¨¤ ~g ‚²ì ; gƒh
'
× ‰
Ü z kZ {i Z0
Z » ÌZ Å qçñkZ
qzÑ%$
•ÃÆ Vâ ›yZZgz$Ð ¹ Ðzz ÅTóìC
Ù !
Ð yÒ {z ~g ¦

6Vâ ›¼Ž ~ V⊠d
Œ
Û ~ y*zyîSó

( 6) X •‰ƒ

MõÐ] Ñq {zžñY¹t c
ì
ó @
ƒµ» ~²µˆZÆyZÐX•~g â É,k

’+Z¼™ƒWMÐ] ÑqyZ ÌäDÿL X3Z ‰ž ©

•~Š ã
Z
yZÆxs Z {otžžì @
ƒx¥ÂñY H·_Ð ðZ• »] xòs ZgzZ ñY 1x »Ð'D

zg¨¤
ZèÑq ó•g66ä™

X$
Ë ƒ7~p~yZJ
#
Ö ªgzZì Ýqx £»] X~xsZ ÎìÐ~

îSyZŽ â}g øžl» ó• Gg (Z[|ZŠ¼nÆä™ tZg[pÐZ~ VߊÆVÍßgzZ«™Å}okZ ä \¬z ug nvZ

U¿s§ÅVßßZ ‰Ð ~ yZ¤
Z ǃ: ƒ
 o)X } ™ÒÃÅä™x ¬ ~ Vâ ›x ¬ÐZgz Z} ™g¨6kZ ó} ŠzÂ6kZ¡ »¥
(7)

X ñYc
Š™{g •
á Z

X •twßZ‰{z



!URKM Å^ÛqŸ] èÂç‰çÚ!KT p…^fÖ] xjÊ!MLQTVèÖªŠÛÖ] ÜÎ… MPPKR o×vÛÖ] !MSO(MRS ” ݈u àeŸ Å^ÛqŸ] gi]†Ú

( 5)

~wVX ÂeÜ$
[ ZÐ] c
ÉLZÃVâ ›ž åwì»yZX¸ìgƒkCy.6
Ð i ZzWX H‚ZgÐí6
y¯8är
 ™ËZ eq
Zžì ] !
ÅVâŠPÌZ ( 6)
›‰~wqÌZž 6óÏ,ŠÄg™Ã7Z~¸)Â,™g ÖZ »]ZŠ çgzZ]Ðz]zZ°ÐVÇ){z¤
Z ó•~ª
qÅ~gz$y›‰
Ü zkZèY ó1x *
»Š ˜äVrZ
VßŠÆ VÍßyZ !~}g !
ÆZ
•òsZgzZxs Z]2( ¸ìg™ ã)F
ÅV•ñ7Ð ¹ÆyZ w–Ž )r
 ™ËZ e‘ñ7q
Z¸tX Zƒ•»V¡gzZVo)
~•
Û »z›J
‰
Ü z kQž ©ó¶6 ´Z #Š ÅyZ „:gzZ å7¬»Š ˜ÃVâ ›~gzŠ VÆ]úŠ Å  Ñžìt wZÎpÐ
ó Vƒ {æ7 ]2ùùgzZ 7x¥~
GW
íz CZÃVâ ›ž ö-8óˆ¬f(ÚB‚B‚Æäg ¦
‰
Ü z c
?ˆƒ Á~}g !
ÆVâ ›]zZ°ÅVz•
Û » Hžì ]!
ÅWÎp ó¶]iYZ ÌÅ] ©ëZ‰~Š •
á
ˆÆkZgzZ 436&1~gÃzŠy¢ËZ e;@…^³³³Ë³Ó³³Ö^³³³³e èfŽjÖ] à³³Ú ènÎ]ç³³Ö] †³³³ne]‚³³jÖ]( 7)X ~ 7
ã™]ó{gëÜæ™áyYKZgzZyZZ CZ™hgÃ[g ‡Zzm
³gzZŠ ZZ
Yó
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ’ eãƒÝqÃVâ ›gzZxs ZsÜðzy

ugzZ] ³ó~—u„
ó žìg ÇÔgzZg ZŠ} úŠ »] !
kZˆyWŒ
Û
:ì \¬~g !
Š•
á gZ

DUVÌ’Ö] XOOVèeçjÖ]E —Á áøçû Òö†ôŽûÛöÖû] åø †ôÒøçû Öøæø äô ×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü †ø ãô¿ûnö Öô ÐôùvøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü Öøçû ‰ö…ø Øø‰ø…û ]ø pû„ô$Ö]çø âö ™

E
7~g7ÐZž @
# ŠgzZe
g ZÍ *
„HtÃWæ{Zp }
ó Š™¨
¸6+Š øL 4E
ì 5B‚ÆhèE
LG
Z@ÃwÎg LZä Tì „ ( vZ ) {zL L

ó Xó ƒ

:c
â•
Û Š•
á g Z(gzZq
Z
DMOUVá]†ÛÂ Ù•E— àønû ßô Úô ç+ Úö ÜûjößûÒö áû]ô áøçû ×øÂû Ÿø û] Üö jöÞû]øæø ]çû Þöˆø vûiø Ÿøæø ]çû ßöãôiø Ÿøæø ™

ó Xó ƒg ZŠyZZ ?¤
ZЃg¨
¸„?ƒ
ó â„:gzZz™:: L L
X
:c
â•
Û ñƒD™G7Z•g DÆš
 ú%ÐVz•
Û »ÐzzÅwqR ö06@
ÃgzZ ã ZZgz$KZvߎgzZ
DMLV†›^ÊE —^Ã÷ nû Ûôqø äô ×# Öô éøˆ$ Ãô Öû] á$ ^ôÊø éøˆ$ Ãô Ö] ‚ömû†ômö áø^Òø àûÚø ™

ó Xó ì ]³~g ‚Å„\¬vZ Âì Le*
™Ýq] ³¿Ž L L

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z 

DTVáçÏÊ^ßÛÖ]E — áøçû Ûö×øÃû møŸø àønû Ïô Ëô ßFÛö Öû] à$ ÓôÖFæø àønû ßôÚô ç+ Ûö ×ûÖôæø ä´³þÖôçû ‰ö†ø Öôæø éöˆ$ Ãô Öû] äô ×# Öôæø ™

ó Xó 7… Y¬otpì
ó nÆVzg ZŠyZZgzZnÆwÎgÆk QgzZ nÆ\¬vZsÜÂ] ³!’L L

Xƒ:g D»ÏŠgp“gzZ ~²kˆZƒ
ó ;g {g~wj â ÌË ƒ
ó ~ª
 qÌË ƒ
ó Ì}{ ZpðñÒÈq
Zžì Ÿ» »yZZ6] c
WyZ

{zÉ ì
ó •»:Z™z ]ÐZ®ì yâ •
Û *
gzZ ©!
» \¬vZèa uæz •
Û »žì Le *
™ Za t k ˆZzgÅq
Z~ Vâ ›yWŒ
Û

D2

ì ©!
» íz ëOE%LZ uæz•
Û »²ì @
ƒg Z ¦
®
 ¤Z » íLZ ÂyZ³èY ì
ó F
ÌÐ yZ³q
$
Zžì Zƒ àJ
x £kZƪ
f Â
:ì \¬~g !
Š•
á g ZX

Ýô^Ãø ÞûŸø û^Òø Ÿ$]ô Üû âö áû]ô ½ áø çû ×öÏô Ãû mø æû ]ø áøçû Ãö ÛøŠûmø Üûâö †ø %øÒû]ø á$ ]ø göŠøvûiø Ýû]ø Á ÷¡nû Òôæø äô nû ×øÂø áöçû Óöiø køÞû^øÊø]ø ½ åö çFâø äö ãö ÖF]ô „øíøi$] àôÚø kømû ðø …ø ]ø ™
DOO(ONVÙ^ËÞ¢]E —Á÷¡nû fô‰ø Ø% •ø]ø Üûâö Øûeø

ì ð>̼ ~ yZž @
ƒx¥ÃvZ¤
ZgzZX f
 7x »Ð =Ž • vß fÍ}¾ {zgâ YÆ n+F
q
$
Š 4
ÆvZ GL L
X ó óD Y¢îE
0!NB‚Æqg" {z" Â@
Z’{z¤
Z%Æð>p óêŠ=ÂÅG
 ( ÐVâ »ÆwŠ )7Zgz¢Â

! ÇÇgù/_
»]œñz›~}g !
ÆV2!
ÆvZgzZVz•
Û »{zÂǃ@
™tvZðw2ÐZgzZ ǃ‚
gyZZð¸Ž6
] c
WÑ!
{gÃè
Xì ÔŠ »}È(C
Ù ÆvZž ©ÔŠ »wÎgÆvZ óÔŠ »vZ•
Û »C
Ù » *™žì @
™{0

iÌkˆZt~wŠÆVëñˆyWŒ
Û

:ì \¬~g !
Š•
á gZ
Ùøçû ‰ö†$ Ö] áøçû qö†ôíûmö ÐôùvøÖû] àøÚôù ÜûÒö ðø «qø ^Ûøeô ]æû †ö ËøÒø ‚ûÎøæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üû ãônû Öø]ô áøçû Ïö×ûiö ðø «nø Öôæû ]ø Üû Òöæ$ ‚öÂø æø pæôù‚öÂø ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%^ø³m5
DMVèßvjÛÛÖ]E —ýÜÓöeôù…ø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ç+ iö áû]ø Üû Òö^m$]ôæø

D3

ÃkZì c
Wk0
}g vhŽèÑqƒ s Z e b§Å4zŠB‚ÆyZ ?Ô ƒ ¯: „
 zŠÃV7Š LZgzZ}÷!ƒ ñÑyZZŽÍß} Z L L

ó Xó ƒñÑyZZ6[g LZ ?ž•D™íz°~g]kZsÜÃ?ŠpgzZÃwÎgžìtlzgÅyZgzZ ó•`™g ï ZtÐ+ â

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

äö ×# Ö] t Üû ãö Þøçû Ûö×øÃû iø Ÿø t Üû ãôÞôæû •ö àûÚô àømû†ôìô!æø ÜûÒöæ$ ‚öÂø æø äô ×# ³Öþ ] æ$ ‚öÂø ä´³þeô áøçû fö âô †û iö Øônû íøÖû] ½ô^eø…ùô àûÚô æ$ éõ ç$ Îö àûÚôù Üû jöÃû _øjø‰û] ^Úø Üû ³ãö Öø ]æû ‚% ³Âô ]øæø ™
— ½ Üû ãö Ûö×øÃû mø

ÆvZ=g fÆ kZž @
Åg ½ c«£Æ yZ } h˜á Zz •gñÈ g »gzZ ‰
Ü ¤ {Š c
iÐ {Š c
i- ' Zg vA vß ?gzZ L L

DRLVÙ^ËÞŸ]E ó Xó ì }YvZ1 ó… Y7?Îz™{ŠispÃY Z°Z}uzŠyZgzZÃV7Š LZgzZ

:,™g¨Ì6{kZÆe
Wq
Z Zg f

DMLMVð^ŠßÖ]E —Á ^ß÷nû fôÚ% ]æ& ‚öÂø ÜûÓöÖø ]çû Þö^Òø àømû†ôËô ÓFÖû] á$ ]ô ™

ó Xó •ÔŠA}g v•
Û » GL L

ÆkZgzZ \¬vZ {zžì et b§¾nÆ kZ Ç
ó g›Ð yZZ IZgzZ wÎgÆkZ ó\¬vZ {zžì xiÑÌ b
»yZZÆ Tðñ{zQ
XŒ6
hÓZg~pÌË7ZgzZAŠÐÃÅÏh
IÃV7ŠÆvZY 1zZgzZwÎg

:¶~Š}Š!¸t ä\¬vZ óM
™7“
 ZŠ'~]gßÌË7Z¬I Z•ì‡6
+ Š LZyZZI ZJ
Z

D4

ø ßû³Âø o³•F†û ³iø àû³Öøæø ™
pû„ô$Ö] ‚øÃû eø Üû âö ðø •çø âû ]ø køÃû føi$] àôòô Öøæø p‚Fãö Ö]çø âö ²
ô ] p‚øâö á$ ]ô ØÎö Üûãö jø×$ Úô Äø³fôj$iø o³j#uø p†F³’F³ß$³Ö] Ÿøæø •ø çû ³ãö nø Öû] Ô
ø Öø ^Úø Üô×ûÃô Öû] àøÚô Õ
ø ðø «qø
DMNLVé†ÏfÖ]E —†õnû ’ôÞø Ÿøæ$ oùõ Öôæ$ àûÚô ²
ô ] àøÚô Ô

Z@ÝZ „e
e
Z@ÅvZž £ŠÈ\ WX N Y0: ,@
Æ<
Ø èÆyZ\ WJ
Z
 ÐVƒ7èZg ¦

Ù òg »zŠ·Ð\ W L L
C

ó Xó g ÇŠæ:gzZ ǃà zðà Â: »\Wk0
Æ\¬vZ ÂÅ~zcÅV¼ ZpÅyZQÆäYWDk0
LZŠŽ z!
ä\ W¤
ZgzZXì

:ì ã éE
&OgŠ •
á g Z(gzZq
Z
— ½ ]çû Òö†ø •û]ø àømû„ô$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]çû ßöÚø ! àømû„ô×$ Öùô é÷æø ]‚øÂø Œô^ß$Ö] ‚$ •ø]ø á$ ‚ørôjøÖø ™

ó Xó ÐN 0
ÃVÃægzZV-Š·ÔŠ {Š c
iЃ
 »VßZzyZZ\ W GL L

:c
â•
Û ~p ÖZyZ(q
Zs ÏZ »V¦ë!
ŬÿL X3Z

DTUVð^ŠßÖ]E —ýð÷ ]çø ‰ø áøçû Þöçû ÓöjøÊø ]æû †ö ËøÒø ^ÛøÒø áøæû †ö ËöÓûiø çû Öø ]æû •% æø ™

ó Xó ƒ YƒV7ƒ
 QgzZÏ䙬 b§ÅyZ Ì?••
Û »{zb§Tžì >
Ø eÂÅyZ L L

:c
â•
Û V-(q
Z™f »VzŠ Zg ZßÆVÃægzZVz•
Û»
oûËô íûiö ^Úø æø t Üãôâô ]çø Êû]ø àûÚô ðö «–øÇûføÖû] lô‚øeø ‚ûÎø t Üû j%ßôÂø ^Úø ]æû •$ æø ½ Ÿ÷^fø ìø ÜûÓöÞöçû Öö^mø Ÿø Üû ÓöÞôæû •ö àûÚôù è÷Þø^_øeô ]æû „öíôj$iøŸø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5 ™
DMMTVá]†ÛÂ Ù•E —Ááøçû ×öÏô Ãû iø Üû jößûÒö áû]ô kômFŸF û] Üû ÓöÖø ^ßøn$eø ‚ûÎø ½ †ö føÒû]ø Üâö …ö æû ‚ö‘ö

{zX n
g 7VZŸ ðÃ~ „ n ~g vvß}uzŠ Ù Š 7 ? óƒ ¯ :ÃgzZ ËZÎÆVß Zz yZZ„
 zŠz à z CZ ?!ß Zz yZZ} Z L L

ä ëX ì {Š c
i¹ {zì {æ7 ~ VlÆ yZ¼ŽgzZ ì
ó _ƒC
Ù ªÐ y!
i ÅyQŠp Â#Š ÅyZ óƒ Y7~ÄŠ ?ž• T eÂ

ó Xó ƒn
gú1™ªZz?¤
Z,Š™yÒtWn}g v
x Z ¸ZX~}g !
ÆVâ ›Xì 7öRÅg ïZÆkZžì ˆ Wt ‚™ÁgŠkZ #ŠB‚ÆVâ ›gzZxs Z ŬïG
L ÒO$~¢qçL¸“

?ì Y™g¦„
 zŠ CZ7ZùgzZì Yƒbâ b§¾6gîàŠs§ÅyZy›q
ZVƒx Z¤
z6gzZ} Š Zg ZÆb§kZÆ

èY óVƒ: [ú%йF
~ œ â ÅyZ y›N Y™ ¹F
ÌgŠTì e6gî~ œ â g ñžì c
Š ÌtgÅq
ZÃVâ ›ä \¬vZ

D5

Xì ~E™ {Z
ûV¶F
~C
Ù ªx ÓÅyZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:ì \¬~g !
Š•
á gZ
½

t

— áøçû ×öËô ÆF Üû âö éô †ø ìôŸF û] àôÂø Üûâö æø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] àøÚô ]†÷ âô ^¾ø áøçû Ûö×øÃû mø ( áøçû Ûö×øÃû møŸø Œô^ß$Ö] †ø %øÒû]ø à$ ÓôÖFæø åü ‚øÂû æø äö ×# Ö] Ìö×ô íûmöŸø äô ×# Ö]‚øÂû æø ™
DS(RVÝæ†Ö]E

ÆÏ0

i ~EŠ sÜ Â{zX … Y 7vßÒZp ó@
™7s ÜÆ} °z LZvZX ( Ç} ™¨
¸ÃVzÈ LZž )ì {°z »vZ L L

ó Xó •¸" Ç!
Ð]y
WgzZ•… Y„ÃC
Ùb

:# 7ÌßÞZsf •gŠ Zg f

ø fû rôÃû iö ¡ø³³þÊø ™
—Á áøæû †ö Ëô ÒF Üûâö æø Üû ãö ŠöËöÞû]ø Ðöâø ˆû iøæø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖ] oÊô ^ãø eô Üû ãö eø „ùô Ãø nö Öô äö ³×# ³Ö] ‚ö³mû†ô³mö ^³Ûø ³$ôÞ ] ½ Üûâö •ö Ÿøæû ]ø Ÿ? øæø Üû ãö Öö]çø Úû ]ø Ô

DQQVèeçjÖ]E

yZ~ª
q Å„¬ÆyZgzZ}Š Zw„~Ï0

i Å *Š 7ZÐ kZžì ¸>
Ø e ÅvZ óBZ e: ~ÀŠ Ñz Zzwâ ÆyZÃ\ W L L
ó Xó ì3YÅ

VƒÇg ¦

»
e
H

C ì s ?ì YƒWMùÐV¶F
~ œ â ÅVz•
Û » {zÇgyZZ6] c
WyZð¸Ž

:™^
g ë¤

e™

Å
~

Ã

Vƒ Ã

g°P

Å

*™

`gÎ

Å
g @
q

H

:

ä&

ðe

Vzg *ÑZz


LZ

ä

T

Ï0

i

Å

I
g8
]
h
gzZì y'
× Çs§ÅägŠÏ Q6gî ¹Ü Pì ;g™ ¹F
gŠT6gî~ œ â y¨
Zžì 8 Št ~ ¹F
ègzŠ kZ ðñÑZzp
g ]‡êL F

7ì‡6Š ã
k^˹F~g ‚tèY óì Y™„ y›q
Z { i Z0
Z » kZž• g » +Z q
Z6yZZz +ŠgzZ ¡Ô t ÜZÆ y¨
Z ] ZŠ XZ
Ï
!ǃ

}™

:äwD Z)´¹ sXì

ÉŠp

g ZG 0
*


Ç

\W

Ð
: âW

Vð;
?

LZ
ui *

•
d

˜•
á

~g v
Ž

gzZƒ Ì}V˜uÑz¬žì (6³kZ y›q
ZˆÆä™g¨6XóŠ
3gt ‚Æ\ W~ Ýzg ÅbÑŠÃX‰'!
à ßZPt
»yZZ6
vZ Z®„
ó zŠÆvZyZZ IZgzZ•ÔŠgzZ©!

ÆvZá Zz+ â ÃuÑz¬èYXì ]ÐëÑgzZ œg.
Þ ‡~wqC
Ù ƒÌ~^T

n¾…~}g !
ÆVz•
Û »Šqz [8Zg øžñY ¬ŠgzZ ñYŒÔŠ CZ~]gßC
Ù gzZ~ wqC
Ù ÃV7ŠgzZ V2!
ÆvZžì Ÿ»

Xì @
â•
Û IÐ] ©Æn¾gzZì êŠ]i YZÅ] ©Æ

@Š~Ýzg ÅwZ ¸ZÆ#
Ö ZÐ fgzZmÀÆg
uz yWŒ
Û ]!
Ù žì „gt ÒÃgzZì ÅÒÃÅä™ ãZzzÃb ÏZ ä ë~[ÂkZ
C

X ñY

Vl¡ÓŽÚ 6nÚ å]… Œ]

LZ~èY ‚
gt ‚Æ6g ZŠ™Æ#
Ö QÐ ,ÃqçñkZDïE
L 8™ðÃl»ž¶é ZpgzZ ; g dÐ V⊠°» qçñt~wŠ}÷

ÅÈ Å™¼ ~} g !
kZ Z
 6g ZÜZÆgâ0Y
Ý°Z†1Z •„
 zŠ x HpX å ;g 0

 &řР,6qçñë Z kZg0
Z

ÁÂ ÅnC
Ùh
]
z *Š6qçñkZv:Z Â~ y!
i ! ²X åë ZÐ ƒ
 X »V1ÂR0Ð qçñˆÆ<
 z [ Â nÆ·_Â
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

kZ!£c
;@
ðÃÅY fy!
ië LZž åLe~%Z ó• Ìg ZŠ hÆkZ {z µZß Z °gzZì Hx » °»6qçñkZ ä ]úŠ[ZgzZ •ŠŽñ
Å]úŠY fgzZ U Z%*ŠÂmï: [ ðÃ0Ð qçñkZŠŽ z!
Æg §ZÐDI Z‰gzZg }
lˆZ
 p óǃ4ÂñYï~e
~y*] !
~gz¢) ðÞ„gt ÒÃ%ZÔ Š
ñwî °»y*~ËƬ_-gzZ H qzÑ r¼6qçñkZÆ™Š OZ6V1Â

X ñ0
äƒ: 4ZŠ

gzZ 5¸g »/Š‰ž„g: Y •Z Å]ªˆÆ·_ÆkZX ~g ¦
ÐÃ[ Âq
Z {”;@
~zŠg Z6qçñkZˆÆ~g »Å[ kZ

~g6ÅyZÐ Tì ÑZ e WZ (Z ä ] ©~Š OZz ¦½ZÐ yZgzZ•g~ kz7ÆyZ ó¹F
~ œ â ÅVz•
Û »6]Z|á Zzp
g·_ Wz
Xì c
Š}Šg Z Œ
Û ¬zzq
Z‰ÝÃåL7~} g !
Æ#Šz4zŠ ÅVz•
Û »ŽÃg
Š q Zz]c
WŠ¼äVrZžì ˆVJ
ukZ

ÅkZ6gîzzQ c
n} Š:zÂs§ÅXkZ {zÐT c
ŠÄg™ {Z~b),Z¼ÃY fäV7ŠxsZ~d
Œ
Û èâžì @
ƒkC(Z
ñY6{Ñçv߸Ðg ±Z VâzŠk

’zk

½èÑq óìg …¸Ð kZ ÌÜÑÄEÈ ]¤gzZ Y fLgž •t³» TóH: kCÃÌZ

hZzÐ xE)gzZ Cc
•Ž ~ 6 kZÆ Vâ › îSó´ÅÌZ KZgzZ Š
d
ƒ ÍzZÐVzÃÅx Zúy›Xtž ©X • Tg

Xì @

E
E
4¨3{!åÉžâJ
VŒ]!
Q
c
Šg Z Œ
Û X¦z•
Ûq
Z »}sÜÃ]©CÑçz¦½ZÆVÇ)( Zƒ{g •
á Zs§ÅXÌZ ÌZ ) ä èEG

ÐgT{ÒWÃMg ‡{i Z0
Z »Tì
ó Xà ßZq
ZÐg ±Z VâzŠ ãKz ¯] ©Ð VÇ)èÑqì
ó Åc6kZÐg ±Z ÏZgzZì

X ǃ

ÏZ6ZkZ ä q*
,Š ð3Š {Š c
iáZjÆV1 ðƒè6Z
•Ã\ WB‚B‚Æ<
 z[žÐBŠ\ Wn ÏZì
ó ÅcÐ õ/G8 *

o¸Z >ú-Z‰gzZ ãZgâÝ°Z†1Z •„
 zŠx HX å»®
 SXë ZЃ
 ó¶_ƒå¬w‚& ã½Ð` WŽ ˆ
ó Æ;@
Å[ ÂkZ
E
E
X¸g »~›•
Û AÍZ nÆkZvZ é):XŠ©8Ý°Z†•k

æÆ
Zi ZâÐ VzgtdÆgzZ ðâ •
Û b ˜Z /gzZ ~½(Š¼ó H·_Ð wŠ „ ¹ » t
 I}g7 Æ [Â kZ ä Ý°Z†1Z „
 zŠ x H

ñY c
Š™76DïE
ZÐZ¬Ð ®
 Sž¶é Zp~÷pX UívZ { Z b
X ;e 'nÆ®
 SÐZ6gî~g ¯Æí@
Ë%gzZ
L 8™Ë¤
EE
5{¢Ã~÷nÆ kZçOX ǃ¯
Å7„
 ZpgŠ KZt ‚Æ sßñä ~ Z
 gzZ ó~ 76
vZ î•E©E8vZ àz •g Æ-Z G
îÏG
 !
»yEZh
'
× Â

 oV˜gzZ à Z eÃ~WgzZd6] ¬çñx ÓÆ[ ÂkZÐ yEZ} (
ƒ
gzZ 1™wJÐ à}
Z•
Û ~(ÐZ ä VrZŠŽ z!
Æq'Â
X ;ZuÃckZ {Š c
iеÂ~÷gzZ c
Š {gt»çFŒ

©EÅ éŒSE©EÅÃc kZ Ìä sßñX Š
©E8 À•
H7Ì6vZ î•E
á £ZRw³ ÆI Z1Z •[g•Ãc kZˆÆ}gtÆ [ xZ ‰VW'
h
'
×
éŒSE

,g¦
7Yq
] â ¥ÆâZ6qçñkZÐÃ~÷ž c
â•
Û 2Xì ~gz¢gzZë Z ~(‰
Ü z kZctž c
â•
Û gzZ c
Š {gt»çF
(FgzZ J 7

™wï‰
Ü z ËCZ ä VrZžVƒg Z ¦

]Ð wŠ »VÍg )
VâzŠ LZX å’ e *
YW~ ^! ¬¹PÐ ` WÃc kZž c
â•
Û ÌtgzZ ó

}WX ñ¯]y
WÒífÿkZÆyZ \¬vZX J 7
Ã[ ÂkZ

ckZžì lg Z ¦
Ð + ø*
ÌQ óŠ
ƒ‚yEZ}gŠ=žì ]!
òiÑóà wZ eÃ~W~•q
Z6[ Â ä >VâzŠ yZp¤
Z
X ñY~Š™ b & Z ÅkZ~ci
ZŒZž @
ó,Š™ iÐkZ ÂñW:~™] !
c
ñWÃtðÃ}V˜~

qJÅkZ~VߊÆVzÈLZgzZ ñâ •
Û wJÐZ Âì¨9Å wÎg<
 gzZvZ[ ÂÒÃt ~g ø¤
Zžì ¬ŠÐ \¬vZ~y
W
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

! }WX ñâ •
Û pôÐÑÆkZÃVzÈLZgzZ ñâ •
Û g¦

gŠÐV‘@
Ã~g øÂì ˆƒl»Ðë¤
ZgzZ}
ó ŠwZe
÷0
Zí

ëdZŠ°æ1Z

³âþ MPNO bML [²~Š:Xt<Zp ¸Z¥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

i ¸W½w

Xì `g {ÐxsZ {
]ZŠgzZ•
Û »¿{zŒ9Ã<
Ø èÆyQ c
}™—~¬ÆyZ c
Œ
ó :•
Û »Ã•
Û »¿ŽX 1
Xì `g {Ðxs Z {
]
ZŠgzZ•
Û »Ì¿{z} ™yz¬ÐyQs ÜÆVâ ›gzZ}™ŠæÅWæŽX 2

B‚q
Z 7Z n kZì Z•¹m»:WgzZ*gb!
»VâzŠ yZèaXì HyÒµ Z µ ZÃVÂ!
VâzŠyZ ä[ ;ß Z†0·xsÑZ •
Xì ; g YHyÒ

Æ uÑz ¬gzZƒ èZgÐ ¿áZz ¬ÌËÆ yZ c
ƒ
ó tÐ ª
 q ÅyZÉ óŒ: •
Û »6gîîÃVz•
Û » ¿ŽžìtžÜ » c kZ

Υ
Û »gzZ ǃg Ñ>% »x » °oÆ xsZ ¿(Z Âìg V•
á ÃnÆ äàyvc
8{Æ xsZgzZ Vâ ›}
ó ™Šæ ÅyZ~ ä;

X ÇñY
•_C~ kZ vßÐ ¹·ZŠ *
c
·ZŠgzZì „gƒx ¬¹ ðZ'
t Ðzz ÅÏ0
â : ÅxE~z*Šgz Z ~gz$Ï(ÅVâ ›~¢qçL¸“
X •DƒC
Ù âÆ{)zb‚ }xEh
]
vßt%Zì @
ƒx *
ñZ'
ÂD¦Ñk0
ÆT¡{zîSó

?ìŠ Z%HÐuægzZ•
Û»

9ÅkZžJ
Z
 Yµ7J
‰
Ü z kZ¬96qËèY ?ì HŠ Z%~g øЕ
Û »gzZuæ~X{gÃèžì ~gz¢s
 Ÿz ÅqkZVŒ
X ñYƒ: yT

:•Æn&•
Û »žì YY¹t™ÄgÃ6<
 zyWŒ
Û ·À

# ŠÐ}uÂc
äVMvß}uzŠÆnkZgzZêñ zó yókXóòg »Šó ·‰ó•uæz•
Û » >z ¹ZŽ vß{z
7„wJxs Z èE
LG

X1

)‰X ìm 5q
Š 4
Æ#
Ö QÐ f*
ƒ uÑz¬ »T• D™[ ‚g Z »x », Z Ëp• Âg ZŠ} úŠÆäƒ y›Ž vß{z

X2

X 7„ìg¦ðû<
Ø èVŒÆyZQ c
󕉃D

%ÐkZˆÆä™wJc
H

Xƒ_ƒì‡u6yZ c
Vƒ¸!
Šp{zªÆó*
Z h ZtZè»xs ZÄ ©Z c
wÎgÆkZgzZvZ ó*
™g ïZ »VÂ!
~Š ã
Å+ Š ó*
™{>ÃvZ
%NÃ x Z™/ôó *
4O] ÿL X3Z ñf *
ZæE
ƒ uÑ c
¬ » T, ™[ ‚g Z » x »,Z ËŽ vß {z X 3
hg » i ú‰óƒB Z~ ®
 )z ïGE
X {)zI>

BZq
Š 4
ÆY f*
ƒ uÑz¬ »Vñ»X%Z ó7s %Z ðà »Y f~ uÑz¬ÆXªì
ó Ð V©zŠ «Š Z%~g ø ~Xck

i
X •`g {ÐcqçñÃk

i}g øvß{zì

=ÐnÊçjÖ] ä×# Ö^eæ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

#
G
E
û%zx £»xsZ èL Š

:ì \¬~g !
Š•
á g Zì 7wJV; Æ\¬vZ Ï0

ix ÂZuzŠ ÌðÃ{z´ÆTì Ï0

ix Â{z„xs Z èE
L #GŠ
DMUVá]†ÛÂ Ù•E — ÌÎ Ýö¡ø‰ûŸô û] äô ×# Ö] ‚øßûÂô àømû‚ôùÖ] á$ ]ô ™

ó Xó ì „xs Z+Š ( w= )q
Š 4
Æ\¬vZ—" L L
# ŠtX ÇñY H7wJ+Š ZuzŠ {z´Æxs Z èE
# Š V; ÆkZžì y´Zt Ð s§Å\¬vZ~`™ ì
GLG
" WkZ
ÅTì +Š „zxs Z èE
LG
LG

ì c
Š™åÃe
Z@z”g MkS ™ â •
Û _¬Ã  vZwÎg ä \¬vZžJ
VŒó•ìg D Ñp= Y m
Z~äâ iC
Ù nÆV
&
ðä
Z Z®X ~zc Å j§ÆvZ wÎg åƒ)Aì {zgzZì ¹!
i§q
Z sÜgzZ sÜX • È 5 Zg—‚} g ‚Æ îJ
\¬vZ [ ZX
( 1)X Ç} ™: wJ¦

Ù ÐZ \¬vZ ƒ¢qg—ÆvZÆ™~zcÅ<Ñ~uŠ Ë¿
C

:ìŠ •
á g Z(~uzŠ

DTQVá]†Û ٕE — àømû†ŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸF û] oÊô çø âö æø t äö ßûÚô Øøfø Ïûm% àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø nû Æø Èôjøfûm$ àûÚø æ ™
ó Xó ǃ~Vß Zzä0
yv~]y
W{zgzZ ÇñYH: wJ+Š »kZ} ™lˆ+ŠgzZ ZÎÆxs Z¿Ž L L
# Š[ ZX •`ƒ c™+Š}g ‚Æ*Š {z´ÆxsZžì @
ƒ ãZzÐ e
WkZ
kZgzZì 7e]•ÅÆŠ•
Û ÌË%G wJxsZ èE
LG

Þ ‡*
.
)ŠzŠ%wqZ}g ‚:gz w= Âì xsZB‚Æ’ ™ ÎL qZ¤
ZX Ç ñY c
¯ g £ » qJÅwqZÆ VÍß~ yZyÆ•ÃxsZ +Š

:c
â•
Û Š•
á g Zä wÎgÆvZžì ~z%Ð{k

Ù 1Z]|XÐN 0
C
gZŒ
Û ( wJ
Ÿ$]ô äô eô kö×û‰ô…û ]ö pû„ô$Ö^eôæø oûeô àûÚô ç+ möŸøæø löçû Ûömø Ü$ $ö o% Þô]†ø ’ûÞø Ÿøæø pû•ô çû ãö mø èô Ú$ Ÿö û] åô „ôâF àûÚô ‚ºuø]ø oûeô ÄöÛøŠûmø Ÿø åô ‚ônø eô ‚õÛ$ vøÚö ‹öËûÞø pû„ô³$Ö]æø EE
DNE DD…^ß$Ö] h^vø‘û]ø àûÚô áø^Òø
ô ô

 Qá
Z
ó Í~}g !
}÷Ž óã Z¾ c
ƒ ~Š· {ZpŠ•
Û Ìðà »#
Ö Q kZ !ì yY Å ( )·~B; Æ TnÅ]Z f kZ L L
ó Xó ì 5{zñÑ: yZZ6
<ÑðƒðÑ~÷gzZ6
íJ

:ì C™ãZzh
'
× ÃqçñÝZŽì g
u~uzŠq
Z
ø Þ$]ôVÙöçû Ïönø Êø X éö¡’
ø $ Ö]^Þø]ø hùô …ø ^møVÙöçû ÏöjøÊø éö¡’
ø $ Ö] ðø oûrôjøÊø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ùö^ÛøÂû Ÿø û] ðø oûrô³iøEE
hùô …ô^møVÙöçû ÏöjøÊø äö Îø‚ø’$ Ö] ðö oûrôjøÊø X †õnû ìø o×FÂø Ô
ø $Þø]ôVÙöçû Ïönø ÊøX Ýö^nø ’ôùÖ]^Þø]ø hùô …ø ^møVÙöçû Ïönø Êø Ýö^nø ’ôùÖ] ðö oûrôiø Ü$ $öX†õnû ìø o×FÂø Ô
ø Þ$]ôVÙöçû Ïönø Êø X èöÎø‚ø‘ø ^³Þø]ø
o×FÂø Ùö^Ûø Âû Ÿø û] ðø oûrôiø Ü$ $ö ( †õnû ìø o×FÂø Ô
t äö ßûÚô

ø eôæø „öìö• Ýøçû ³nø Öû] äö ³×# ³Ö] Ùöçû ³Ïö³nø Êø XÔ
ø ÖôƒF
ØøføÏûm% àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø nû Æø Èôjøfûm$ àûÚø æø ™ äô eô^jøÒô oûÊô Ø$ qøæø ˆ$ Âø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^ÏøÊø (oû_ôÂû ]ö Ô
DOEDD— àømû†ŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸF û] oÊô çø âö æø

ì q hZ Â: Çñâ •
Û \¬vZX Vƒi ú~! „g}÷} Z : ϾgzZ ÏñWi úXÐVƒ7g—ÆvZ yŠÆ#
Ö ªíwqZ L L

™ƒZ9t ‚ÆvZgzZ ÇñW{izgQXì qhZ Â:Çñâ •
Û \¬vZX Vƒ‘œ~!„g}÷} Z :Ǿ gzZ ÇñW‘œz> 2iQX

ZC
q
Ù \¬vZgzZÐN WíwqZ} g ‚ b§ÏZQX ì q hZ Â: Çñâ •
Û \¬vZX Vƒ { izg~! „g}÷} Z :ǃi ZŠ6n²
ø $Þ]ôL LÇñâ •
Çñâ •
Û \¬vZX VƒxsZ~gzZì xsÂ! „g} Z :ǾgzZ ÇñWxsZQ ( ì qhZ Â) ó ó †nû ìø o³×F³Âø Ô
Û ¸Ð
Ü׉æ än× ²] oב ‚ÛvÚ^ßnùfÞ èÖ^‰†e á^ÛmŸ] hçqæ h^e á^ÛmŸ] h^jÒMQOVÜ×ŠÚ xnv³‘( 2) !MQS tXNUNKM oÞ^fÖ¡Ö èvnv’Ö] !NSNKM †n%Ò àe] †nŠËi

:( 1 )

!NURKTXTR(S:¼‰æŸ] oÞ]†f_Ö]æ!MLPKMMXRNOMVo×Ãmçe]‚ߊÚæ!ORNKN‚Ûu] Ý^ÚŸ] ‚ߊÚ( 3) !QLTKMXPLMVå‚ßÚ àeŸ á^ÛmŸ]æ!OQLKN‚Ûu] ‚ߊÚæ!îÖ]ý
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

äö ßûÚô Øøfø Ïûm% àû×øÊø ^³ß÷³mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø ³nû Æø Èô³jøfû m$ àû³Úø æø ™:ìŠ •
á g Z »\¬vZ~[ ÂKZèYX ÇVzŠÃË™ ¯Š ã
Â` W ì
ó qhZ Â:
yŠÆ]y
W{zgzZ ÇñYH: wJ{zÐkZ Âì @
™lˆ+ŠgzZ ðÃ{z ´ÆxsZ ðÃŽgzZ L L — àømû†ŠôíF³Öû] àø³Úô éô ³†ø ³ìôŸF û] o³Êô çø ³âö æø
t

ó Xó ǃÐ~Vß ZzäVZyv

bŠg Z Œ
Û ( ÑZz ä0
] •) Y *
ÐZ c
*
™—~¬ÆòŠ W,ZX ì •
Û » {zƒ:È0
»xs Z +Š ¿Žžì @
ƒ ãZzÐ g
Š q Zz ] c
WÑ!
{gÃè

„B‚ÆæWÅ  vZ wÎg ä \¬z ug nvZèYXì Z
 ñ »Š Z D

g ZÐ xs Z +Š Z®óì'
Z'Æ ä™g Z Œ
Û Z » ðCÅ<
Ø èÆ kZ
yc
Š R}g ‚Æ *Š {z´Æ xs Z +Šžì YY ¹t ~ V/s ™É ó7^
Y ~zc Å<
Ø è ÌË[ ZXì c
Š™ c™Ã<
Ø Zè }g ‚

X •5 ZgÆ3gzZª
Hz„Ze<
Ø Zèz

kZ „:gzZì öRŵz— Ë Â: ~ Tì Š
c
Š™yÒB‚Æ s
 ZÜ~g7 gzZ s
 Ÿz ~(~ g
Š q Zz yWŒ
Û & ì q +Z q
Zt

:ì \¬~g !
›•
á g ZX ǃw=vZÃg±ðÃ~}g !
t Fû û
ø ŠøÛûjø‰û] ‚ôÏø³Êø äô ³×# ³Ö^³e Ý àûÚô ç+ möæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓû³mø àû³Ûø ³Êø t oùô ÇøÖû] àøÚô ‚ö•û†% Ö] àøn$føiø ‚û³Îø t àômû‚ôùÖ] oÊô åø ]†ø ³Òû]ôŸø ™
oÏ$çö Ö] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
DNQRVé†ÏfÖ]E —Á Üönû ×ô Âø ĺnû Ûô‰ø äö ×# Ö]æø ½ ^ãø Öø Ýø^’øËô Þû]Ÿø

gzZ } ™g ïZ » ]¨¤ ðÃŽ :X ì Š
c
Š™ ãZz Ð ª
HgzZ h*
Ãe
Z@ gzZ hX ì 74Š'
i ðÃ~ ä™wJÆ +Š L L

ó Xó ì ÑZz+ YgzZ ÑZzG
vZgzZXì 7ÑZzUILŽ ó1ñ Zg –o¢äkZ ÂñÑyZZ6vZ

:•ðƒyÒ'!
~Š ã
&~e
WkZž ǃãZzÂ,™g¨

X ÇñYH:g66
ä™wJxs ZÿÌËXìg ¹!
6
¬ c
} ™wJxsZ {zžìg (ZÿC
Ù X1

!ìO—3 Zg »3gzZì H3 Zg »¼
 žì c
Š™yÒ™wÅЪ
Hz„ZeÃe
Z@z”¥gzZÐë!
zhä\¬vZ X 2

Xì ~gz¢ÌWÑЕ
Û »gzZ¬2gó ï Z »„Zezª
HÉ ì
ó 7°»„¢
™wJÃe
Z@z”gsÜX 3
:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

ø nû Öø]ô «³ßø³Öûˆø ³Þû]øæø ™
Üû âö ðø •çø âû ]ø Äöfôj$ iø Ÿøæø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø Üû Óöuû^Êø äô nû ×øÂø ^ß÷Ûônû ãø Úö æø gôjFÓôÖû] àøÚô äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖùô ^Î÷‚ôù’øÚö ÐôùvøÖû^eô gøjFÓô³Öû] Ô
ø ðø «qø ^Û$ Âø
DPTVé‚ñ^ÛÖ]E —½Ðùô vøÖû] àøÚô Õ

ÆyZ\ Wn kZXìƒõÅyZgzZì C™& ¤ÅV1‹ZÐ LZŽì ðâ •
Û wi *
[ ÂtB‚Æhs§Å\ WäëgzZ L L
ó Xó N Y:úÆV¼ ZpÅyQ™?
Ø ÐhkZgzZ,™êB‚Æ[  ðƒ~g @
Z ÅvZÏZ~] 5çÆ: W

ÃÞZ¬èY ¸
ó Âe ä™~ Ýzg ÅV1Â4ZŸLZ 7Zžì ˆÅN @
Ãòg »zŠ·gzZì ™f »gZz ] Zg Â~ ]c
WIâ Ð kZ
Xì [zÕgzZ¬ *
CZÃ2Z ¸}uzŠ™hg

:•ˆÅyÒ'!
ëZ ~(&~e
WkZ

Xì C™& ¤ÅyZÉ 7h
Š F
ÅV1Â{gÃèŽ ì
ó ~š
~y
WÅeÏZÉ ì
ó 7qðõ ZÐV1ÂyQˆƒÂt

Š·ž b§kZ {zX ì B
g ÌwÅy˜gzZƒõÅyZÉ óì „g™& ¤ÅV1 {”wi *
¬ Ð LZ sÜ: [ Â klt
»VŠyZÆyZ[ Âtì 1x »Ð ã â ðT~ sz@
z‚ÅkZgzZì |öŽ »] Þz@
ë!
z ]d’~ V1ÂyZ ä òg »z

X1
X2

Xì ugzZŠ OZ.
Þ ‡g
uwq¾X99'8+s Z …z302&16£ZµbѶ ŠXì c
Šg Z Œ
Û Œä[Æ+s Z …gzZ 9Ãg
ukZ~bÑÅ£Zµä™
ò •
á £Z)´

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ kZ Ž gzZ ì wJ.
Þ ‡ {z ì ¬ZñÆ [  kZ¼ Žžì t i§» + T |Å V1 ën kZX ì „g } Š wÅ Ìw7

DPE

X wJ.
Þ ‡*
{zì s Ü
.•ÅZQ1Zx â Z
: •D â •
Û ~‚Åe
WkZ ~ çE

غ›^e çãÊ ^ãßÚ äËÖ^ì ^Úæ кu çãÊ ^ãßÚ äÏÊ]æ ^ÛÊ Xä×fÎ èÚ‚ÏjÛÖ] ^fjÓÖ] o× àºnÚ] ᕆÏÖ]

ó Xó ì ë!
{zì s ÜÆkZŽgzZ h{zì ¬ZñÆ[ ÂkZzŽ »V1ÂyZì
ó y˜6
V1«ÐLZˆÈ WŒ
Û LL

kZ vß { Zp óǃ ._Æ ]c
Z@ Å[ ÏZ {zÇƒêŽ [ Zˆ Æ äYWÆ [  kZž Š
¹Æ™[æà  wÎgÆvZ X 3
X ǃ'âê»[ÂÏZÃq
ZC
Ù X NÑ: c
NÑyZZ6

Њ·çOX } ™: ~zc Å wÎgÆvZgzZ ñÑ: yZZ6kZŽ ì Š
¹•
Û »ÃŠ•
Û gzZ x ¸ó®
 ) k QC
Ù ~ klƒÂ kZ Ân ÏZ
:ìŠ •
á g Z0

DNV†ŽvÖ]E—½†ôŽvøÖû] Ùôæ$ Ÿôø Üûâô …ô^mø•ô àûÚô gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] tø†ø ìû]ø pû„ô$Ö]çø âö ™
ó Xó Ñï‰
Ü zÆ•¬ÐVzyÆyQÃVz•
Û »Ð~[ ÂI Z äTì „zL L
4G
¢ÆŠ·6gîàSe
5E
wÎggz ZyWŒ
Û èaX ¸ì‡6e
Š· J
‰
Ü z kZgzZ D J 7_7Ãe
g ÂŽì ðƒwi *
~}g !
Æy´ î0ÏG
Wt

Xì Š
¹•
Û »7Z š ZÜnkZ¸ñÑ7yZZ ̈Æ+ Tà 

:ìŠ •
á g Z0Ðòg »b§ÏZ
DTNæMSVå‚ñ^ÛÖ]E — ½ Üømø†û Úø àöeû] xönû ŠôÛøÖû]çø âö äø ×# Ö] á$ ]ô ]çû Öö^Îø àømû„ôÖù]†ø ËøÒø‚ûÏøÖø ™
ó Xó H¬äVrZì *%0Z [„vZž ¹täVÍßXL L

:ìŠ •
á g Zh
'
×

DSOVé‚ñ^ÛÖ]E —èõ %ø×F$ø &öÖô^$ø äø ×# Ö] á$ ]ô ]çû Öö^Îø àømû„ôÖ$]†ø ËøÒø ‚ûÏøÖø ™

ó Xó H¬ä VrZµšì ZŠ»~&vZž ¹äVÍßXL L
E
-#
Æäƒ( ] Z f ÅvZ )vZ ÐÆ }ŽgzZ Ì7Z¸b‡ÆX •êLG‡ZŽ ì
ó Š
¹•
Û » š ZÜÃV¸•
Û VâzŠÆVÇ|~VìWVâzŠ yZ

X Ì7Z¸b‡

Æ™[ æÃl Wæn ÏZXì Š
c
Š } Šg Z Œ
Û•
Û » Ì7Z Â3â : ÌgzWgzZ à áÆ pÑvZ š
¤
Z Ãxs Z +Š {h
I Æ \¬vZ


c
â•
Û

Üû Óößömû•ô Üû ÓöÖø ( ‚öföÂû ]ø«Úø áøæû ‚öfôÂF Üû jöÞû]øŸøæø ( Üûi%‚ûfø Âø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^³Þø]ø Ÿ? øæø ‚öfö Âû ]ø^Úø áøæû ‚öfôÂF ÜûjöÞû]øŸ? øæø Á áøæû ‚öföÃû iø^Úø ‚öfö Âû ]øŸ? ø ( áøæû †ö Ëô ÓFÖû]^ãø m%^ø³þm5 Øû³Îö ™
Dáæ†Ê^ÓÖ]E—àômû• oøÖôæø
Á

~:gzZX Vƒ@
™]Š „~ÅTƒá Zzä™]Š „ÅkZ ?:XƒD™]Š „?ÅX@
™7]Š „ÅyZ~! z•
Û »} ZžzŠÈ L L

+Š Zg vn}g vX Vƒ@
™~]Š „ÅTƒáZzä™]Š „Åk Q ?:gzZXì Åä?]Š „ÅXVƒÑZzä™]Š „ÅyZ
ó Xó +Š Z÷n}÷gz Zì

Xì Y™Ðã‚ WÌy¨
Z –J 7à ©&ì
ó Z 7Z½ˆÈWŒ
Û Ð] c
WÅnkZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XN â•
Û g¨Zg fXì ZƒyÒ~p ÖZ ãZz} (¬tÌ~ttg
Š q Z

:c
â•
Û Š•
á g Zä wÎgÆvZž•D™e
ZzgÐW ZzÆ-Zz LZº
ò Z ´ â1Z]|
DQE DDäô ×# Ö] o×øÂø

äö eö^Šøuôæô äü Úö •ø æø äö Öö^Úø Ýø†ö uø äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô ‚öføÃû mö^Ûø eô †ø ËøÒøæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³þÖF]ôŸø Ùø^Îø àûÚø EE

kZgzZ ‰ƒ( «™.
Þ ‡z x H )x Zwwâ z yYÆ k Z  Hg ï Z » VzŠq}g ‚ {z´ÆvZgzZ Hg Z Œ
Û Z »vZ ÑZ[Z Ñ ä ¿TL L
ó Xó ì)fÆvZ[ ˆ»

:ì ~p ÖZyZŠ •
á g Z » \ W~g
ugzZq
Z

ø ÖôƒF ]çû ×öÃø Êø ]ƒø^ô Êø éø^Òøˆ$ Ö] ]çiöç+ möæø éø¡ø’$ Ö] ]çû ÛönÏô möæø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]øæø ²
Ô
ö ] Ÿ$]ø äø ³þÖF]ô Ÿø áû]ø ]æû ‚öãø Žûmø oj#uø Œø^ß$Ö] Øøiô^Îø]ö áû]ø lö†û ³Úô ]öEE
DRE

DDäô ×# Ö] o×øÂø Üûãö eö^Šøuôæø X Ýô¡ø‰ûŸô û] Ðùô vøeô Ÿ$]ô Üû ãö Öø]çø Úû ]øæø Üûâö ðø ^Úø •ô oûßôù Úô ]çû Ûö ’øÂø
: > 2igzZ,™: ì‡i úó,Š: „ZÍÅ ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³þÖF]ôŸøžJ
Z
 ìŠ
c
Š¬»ä™wyJ
‰
Ü zk QÐVÍß=L L
~igzs ÜÅyâ ‡òsZ )XƒxsZ þL8ðÞt Æä‡S ó1™pôÐíÃwâgzZypLZ äVrZ ÂN Yµ ä™x »t {zZ
 QX ,Š

ó Xó ì V;ÆvZ[ ˆ»yQgzZ ( ÐN Yƒpô)wâ zyYÆyQ6

GLE
4]gzZyWŒ
X ǃ._Æ~tï
Û kS Žì wJ.
Þ ‡+ Š „zsÜ~]y
Wz*Šž•C™ª
ÑŠ š ZÜ6
] !
kZhuVâzŠt
:•_0
!
[ !
~›9~zâx âZçO
ä×ùÖ] oב ð^q^Ú ÄnÛre ]çßÚ©mæ é^ÒˆÖ] ]çi©mæ é¡’Ö] ]çÛnÏmæ ä×# Ö] Ù牅 ‚ºÛvÚ ²]Ÿ] äÖ]Ÿ ]çÖçÏm oju Œ^ß³Ö] Ù^³jϳe †³ÚŸ]
DSE

Ü׉æ än×Â

kZ• ñW™á ÅzmvZ -·ŽgzZ ,Š > »i ó,™ì‡i úóB™g Z Œ
Û Z »vZ wÎg·vZ ÑZ[Z Ñ{zžJ
VŒì ¬»wyÐ VÍßL L

ó Xó NÑyZZ6

:ì „g™ãZzh
'
×g
usf `gŠÅ ¿vZègvZ†0'Y]|Ã|kZ

Ŷ‚kZ}g vž ¹ä q
ZÐ ~ yZX ñƒ¢q~ #
Ö }
Å \ W º•
Û Pž¸ìgÎg !
Z wÎgÆvZ L L
q

º•
Û X ì ;g v Y wŠp• „gÎgz¢ Â@Wž ¹ä º •
Ûq
ZX • ìgÎ{z ¹ä º •
Û }uzŠX z™yÒ &ì wVq
Z

ÂX ñÑšÃVÍßž 5Ãá Zz¶Š]úŠq
ZgzZ Hx OZ »ä3~kZgzZ Hyyq
ZäTì Üy¨
ZkZwVÅyZž ¹ä
: {z ãâ : ] !
ŦZŠ ä TgzZ c
3Ì*
3{”g »nÆÄMgzZ Zƒ4ZŠ~ y{z ¹Ž6
i ZzWÅ ( á Zz äg å)¦ZŠ ä T
X c
3 *
3»ÄM„:gzZ Zƒ4ZŠ~y

• „gÎ@WÅyZž c
Š[ ZŽ ä º •
Ûq
ZX •ìgÎ{zž ¹ä º•
Û Âzó Š™yǪ̀ÅkZž ¹ä º•
Û gzZ ˈÆkZ

ÅvZ ä kZ Å®
 ¤Z Å  ·ä T Âó• ·áZz äšgzZì ¼
 Š Z%Ð yž ¹ä º•
Û X ì ;g vY wŠp
t•
Û yxgŠÆVÍß ·L LDDŒô^³ß$Ö] àønû eø Ѻ†û ³Êø ‚º³Û$ ³vø³Úö æø EEX Å ã â•
Û *
ÅvZ äkZ Å ãâ •
Û *
Å ·äTgzZ Å®
 ¤Z
( 8) ó Xó •á Zzä™

h^eX á^ÛmŸ]XNNVÜ×ŠÚ xnv‘æ ! éøç×F’$ Ö] çûÚö^Îøø]æø ]çûeö^iø áû^ô³Êø h^³eXá^³Û³mŸ]XNQV p…^³í³fÖ] x³nv³‘( 6) !PSNKO‚Ûu] Ý^ÚŸ]‚ߊÚæ!Th^eXá^ÛmŸ]XNOV Ü׳ŠÚ x³nv³‘( 5)
! ä×#Ö] Ù牅 àߊe ð]‚jΟ] h^eX Ý^’jŸ]XSNTMVp…^ífÖ] xnv‘ ( 8) !MSLKM oe¢] |†• ÄÚ Ü×ŠÚ xnv‘ |†•( 7) !T

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ•
Û »z›[ ZX •áZzä™t•
Û yxgŠÆVÍß ·žìg¨.
Þ ‡6gîàSó ó Œô^³ß$Ö] àønû eø Ѻ†û ³³Êø ‚º³Û$ ³vø³Úö æø L]
L ~y
W»g
ukZ
X ǃãZz t•
Û )g fÆj§ñƒñCÆ\ WyxgŠÆ{ ZegzZCc
Z@gzZyxgŠÆ5zMóyxgŠÆ”z•$
e
yxgŠ

*
™—6
¬Æ•
Û»

~}g !
Æuæz•
Û » c
@
Ñ7yZZ6\ WˆÆƒÅ  \ W¿ðä
Zžì ;g W` q )Z »#
Ö QÐ äâ iÆG™x
X 1x »Ðµc
•Â~}g !
Ƭm5gzZx¥6gîãZz~+Š äkZèY ì
ó `g {Ðxs ZgzZ•
Û »Šp{zÂì @
™—

:• D â •
Ûk

’~ó ó oËF_’ÛÖ] ÑçÏu Ìm†Ãje ð^ËŽùô Ö]L L[ ÂKZn
ò Èè‡çO

ù • æ] ÜãnÊ ÌÎæ æ] Ø×ÛÖ] àÚ ànÛ׊ÛöÖ] è×ùÚ †nÇe á]• àÚ †ËÓm àÚ †Ë³Ó³Þ ] „³ãFÖæ
ÔÖƒ ÄÚ †ã¾] á]æ Üãfâ „Ú xvù‘ æ] Ô
DUE ÔÖƒ Í¡ì àÚ †ã¾] ^Ú …^ã¾^e †ºÊ^Ò çãÊ å]ç‰ ga„Ú ØÒ Ù^_e] ‚ÏjÂ]æ å‚ÏjÂ]æ Ý¡‰Ÿ]

x »Ð•Â~¬ÆyZ c
Œ
ó :•
Û »ÃVß Zzä™~zcÅ<
Ø è}uzŠ Ë{z´ÆxsZŽ •ïŠg Z Œ
Û•
Û »Ã¿k QC
Ù ën kZ L L

._Æ xsZì
ó @
™y´Z » äƒy›LZB‚B‚ÆkZ {zp¤
Z ó}Šg Z Œ
Û 9ƒ<
Ø èÆ yZ c
ó} ™—~¬ÆyZ c
óá
{zÐzz Åg Ö Z s ÜÆ{oLZ ÌQì
ó ‚
g Ì{o» äƒë!
Æ<
Ø Zè} g ‚ ZÎÆ xsZÐ wŠgzZì Ì{o» kZ

ó Xó ì •
Û»
Å
+
:ž•D â•
Û ( ³¸Æ öW ÐC Z[ ¨zdszc) x x

0·1Zx â Zg•
DMLE ]…^ËùÒ p…^’ßÖ]æ •çãnÖ] ènÛŠi o×F ]çÏËiù]æ
DM ME

ó Xó ì t · Z »Y f6ì•
Û »Ã~g »zŠ·L L

ànÒ†ŽÚ áçÛ% Šm h†vÖ] Øâ] àÚ Üâ]‚Â^Ú á] o×F ]çÏËiù]æ

ó Xó ÇñY¹uæ7Z•[wI ZŽ {z´Æòg »zŠ·žì t · Z »Y fgzZ
G
G!OQ q )ZgzZ ïGE
4O]z yWŒ
}g øC
Ù bZÆ Tì ; g Y @
70
â {o»ì•
Û »ÃVz•
Û »~ î*Ðh!N ï
L !QŠŽz!
Æ bÑŠ ôÜyZ fp â Ð ï
Û
:‰ó•D Yñ0
yxgŠ

Xtûyc
Š Z‹uz

X1

X yZh»Y Z'
zY Ñz

X2

X ~zcÅ2Z ¸]{ðgzZ nZ²ZÐë Z2Z ¸ X 3
X Ïh
I*
ÅVÂ!
ÅwÎgÆkZgzZvZ X 4
X *
Z h Zt Zè»ÜÑÄ ©ZgzZwÎgzvZ

X5

X •D™WÐ,}gŠ6
1}uzŠgzZ¬sÜëVŒXì ;g W~^Åcx™f »C
Ù b&Æy
W

!MNL ”XÅ^ÛqŸ] gi]†Ú( 11) !MMU ”XÅ^ÛqŸ] gi]†Ú( 10) !DQNLKN p…^ÏÖ] o× ¡ÛÖ äu†•æ RMLKN ð^ËŽÖ]( 9)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

tûyc
Š Z‹uz

:žì @
Y¹Xì HŠ XZ äV¡ÔŠxsZÃTì b ˜Zh
]
q
Z ó óyc
Š Z‹uzL L

gzZg3Zzyv
ó Z y›&ì ]Z f F
'
z vg )
„q
Z*u »<
Ø Zè}g ‚X @
77t•
Û ðÃÐ s %ZÆV2Zg ƒq
Zw2L L
GL!}
ZgzZ}g e ð¸z 4zŠ ó»ï
q
ós »Zz h<
Ø è 2X • j§ZÆ ÞZ ‹Š „<
Ø Zè Zt X • ë ( God) e Ç môZ
g ›gzZ u| èE
D
L j8Ð Vß Zz + â Æ yZ gzZ ’ e *
™ x Z •Z » <
Ø Zè x ÓÃVâ ¨
Z x ÓX ì êŠ ½Å x Z •Z Æ }uzŠ

ó Xó 슟gzZƒY" I (Z ó ì
ó «~~zcÅ<
Ø èq
Z Ë] •~]y
W L LX ’ e

„g Y ÅÂcл~ V”ZgzZ • „gJZ ,i ZzWÐÚÍÚÍÆ *Š ` WnÆ TžÜ »½ÅkZgzZtû yc
Š Z ‹uzìt
tèÑq ó• V•
á ÃÐ ïŠð@nÆ! x»ÅkZÉ • WOЄkZžt sÜ: y›Ð ¹žì ˆ VJ
ukZ wq‹gßÉ ó•

Xì ñƒnVÒZy

g Ñ"g0
Z LZŽì li ‚~•q
Zs ÜÆxsZtÃ
©$E
¦Ñó õg @
Å•ÃkZ U¿n kZìŽu *
çgzZë Z Z (q
Zt Ð ~VKÆ¢qçL¸“èa
H™f »]*
vÆkZgzZ¬»kZÐÃî0•G

gzZ k& Z£Z yÎ;@
ó xó sZgzZtû yc
Š Z ‹uzL L}Xì Y™ qŽg s§ÅV1 ˆè6qçñkZ {zƒg »gŠ ,&Xì @
Y

kZtzf ïE
W îSX h
i1ZvZ†0ËZ e;@
ó ó á^³m•Ÿ] àne ¼×íÖ] èm†³¿³ß³Ö Ù^³³_³eŸ]L L
L 8™ðÃl»XìÆ„¹gzZ¿[  ~y
( 12) X •à Ð [ ÂÏZ äë] â ¥ÒZ} Š z)Y»zŠg ZÃa Â

©:]g@

Vâ {g »ÔŠxs ZgzZ òg »zŠ·Žìg Ï{zs ÜÆxsZtÉ ì
ó *
Z6¹tç•É ì
ó g ZzZa Å~œkZ „:gzZì 7*ðÃtÃt

Xì •™ƒg »~
EE
5{¢
ëñƒ D™Š OZ64ZX ì H„~iZ%g eÐZ ñƒ D™c6©: ]g @
Æ•ÃkZ ä h
i1ZvZ†0–ËZ e #Z îGÏG
:•D™k

’~sf õg @
Å•ÃkZ

:~~tdz
ó %ª

GE
"Nc
ì
Vƒ~^Åòg »zŠ·{z { Zp óä xsZ È =Šgz Z‰IƒqzÑ/i ‚„Ð~tåL<X’s ÜÆVß Zz + âÆkZgzZxsZ +Š
6O
}ŠÎ 3U
X 4Š'
igzZ Zwz 1 ÆäSÍZX • G wEZ"wzŠ nÆp
ggz™Ð xs ZÃx Zú™ïä VâzŠ ó~ ^ÅWæ„
 6ê XÂz„
 6

X ~i ‚ •gzZ ~i !

wŠ Øg Ñ wøÃó Vâ ›~ VÖ%VâzŠÆ~tåL<X’ž• •Zz b§hZÐ |kZáZzp
g ‘Ð~t]§

yWŒ
Û s§ÅTñWFZ6~i !
} ŠÎ Âñƒ7[ x»~ kZxs Z È =Š Z
 gzZXì Z 7*
ƒg ezŠÐ xÑWz T
ráZz ¶Š h ÃyYz

%*
Ññxf *Zx HXì Š
c
Šg Z Œ
Û Ã~i !
} ŠÎÏZ wz4
 »yz•
:
Û ÃZ >gÎ~ ]§z‚Ã6gîx ¬É ó•ŠŽñ]ZŠ •
á g Z(Š¼~ˆ
: •D â •
Ûk

’~ó ó]t]“ L L[ ÂKZ ~g7ug IÝ°Z

©E8 a™£Z t ” *
x ¬©ÐZ „¢žì ÒÃX ì 5k0
}÷{Šz» kZ Iizg „P ÌZgzZì c
Š™åÀF»[ ÂkZ ävZ î•E
Ññžì ] !
ÅÙp ~(

( 1 2)

Xñ Yc
Ñ6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ë : ¹Ð\ Wä VrZçOX ñY Å ~i !
} ŠÎ~}g !
Æ+ Šž eÎä WæˆÆò » *
kZ~ (F
z ø’L L
Y7ÅVzŠq}g ø \ Ww‚q
Z :¹ä VrZ ?ì H{z:Y7ä \ WXì \
gŠ Å\ W~T•D™7] !
Z6\ W
q

kZ ä ë •6h\ W¤
ZgzZ 1ázq
ZÐ kZ ä \ W •6hë¤
Z [ ZX ,™]Š „ÅŠqÆ\ Wëw‚q
ZgzZ ,™

7~ÐQƒ”7?&! z•
Û »} Z :,ŠÈ\ Wž ) ðâ •
Û wi *
áøæû †ö ³Ëô ³ÓF³Öû]^³ãø m%^ø³³³³³³þm5 Øû³³Îö>gÎä\¬vZ6
kZX 1ázq
ZÐ

n}g äXƒM
 `7?ÐQVƒ•7~&:gzZVƒY`7~ÐZƒ”7?&:gzZƒ
ó ”7?ÐQVƒ•7~&:gzZ ó•7

( X +Š Z÷n}÷gzZì +Š Zg v
:c
â•
Û wi *
Ìt

DRPV†ÚˆÖ]E — áøçû ×öãôrFÖû]^ãø m%]ø ‚öföÂû ]ø oû?Þôæû †ö Úö ^ûiø äô ×# Ö]†ø nû ÇøÊø]ø ØûÎö ™

ó ó?z™]Š „ÅgzZ ËZÎÆvZ~žƒï Š¬=?H ! ŠY} Z
:c
â•
Û wi *
ÌtgzZ

( X 10&2x ÷0Z]§¶ Š2X 120ó119mó]t]“ )

DQRVÝ^ÃÞŸ]E — ½ äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûiø àømû„ô$Ö] ‚øfö Âû ]ø áû]ø könû ãôÞö oûÞùô ]ø ØûÎö ™

ó Xó Vz™]Š „ÅyZ~ƒDg å?ÃXZÎÆvZžì Š
HI=,ŠÈ\ W L L

{z »  \W ÂÑ ä7x3
ÌR\ WgzZ ñƒ|h
'
× Z
 ]Z|qéZpÆ ~i !
}ŠÎB‚Æ\W~}g !
Æ +Š
G
Xì ]‡È â‚•
Û ZznÆ] Z|WOÐtÃÆyc
Š Ze
uz~kZì
ó 3gpôn}g øä]§zg
u ïE
L 3µ&[ ZŽ uIzŠ

V<~g ø {z Ù Š 7Ã( )£Z\ W H ÎìgzZ Zƒ¢q~ #
Ö }
Ũ
¤1ZÆz »÷Œ
Û ž• D â •
Û yÒFð¸ÆZ]|
~X ƒ Ñš à  ·ƒ Yž ¹Ðí ä ¨
Š
 ¤1ZX XzgÐ •
wkZÐZ \ Wn kZX ì H >Z'
gzZì @
™y.6…~KgzZ
kZ ÂnkZì
ó êŠ1~KgzZ~V<ÅyZ7Q ž•ìgÈ𸊠Zi R}¾!¯} Z :¹ä¨
¤1Z ÂñÑp=\ WX c
ÑšgzZ
DMPE

:c
â•
Û gzZ c
VZs§Åy• WÃug IÃKZä\ WX YugÐx »

DD‹ÛŽùÖ] oßÃm è×Õ ^ãßÚ oÖ ]ç×ÃŽi á] ÔÖƒF ÜÓÖ Å•] á] o×F …‚Î^e ^Þ] ^ÚEE

ó Xó Yhg7Ãx »kZ§{ÅVÍß ?~̃ Ñh Â>q
ZÐ`gÎn}÷vß ?¤
Z L L

7[ x»~"w¬Z
 gzZX G wEZ"wVâzŠÆÓÑz ø’gzZ ã .6zY Z j
Z~¿#Ìä [ ÂIZˆÆäƒv{gëÜæ
:~œgÆTÑ
ó ¶Š]úŠ Å+
 Z¾ze
Š·Ã wÎgÆvZŠp Âñƒ
:c
â•
Û Š•
á g Z ä\¬vZ

]çû ËöÂû ^Êø t Ð% vøÖû] Üöãö Öø àøn$ føiø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚôù Üû ãôŠôËöÞû]ø ‚øßûÂô àûÚôù ]‚÷³Šøuø t ]…÷ ^Ë$ Òö Üû ÓöÞô^Ûømû]ô ‚ôÃû eø àûÚôù Üû ÓöÞøæû •% †ö mø çû Öø gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àû³Úôù †º³nû %ôÒø •$ æø ™
DMLUVé†ÏfÖ]E — †ºmû‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø ä×# Ö] á$ ]ô ½ å´†ôÚû ^øeô äö ×# Ö] oøiô^mø oj#u ]çû vöËø‘û]æø

zhggzZ z™s çÌ?X • T e bŠ U Ð yZZ Ì»6¯ Å•zŠ¡Æ äYƒ ãZz hŠŽz!
vß ÒZÆ [ Â I Z yZ

ó Xó ì ‚
g]gŠ6qC
Ù vZ GX ñWá ¬CZvž
Z J
VŒ

4G
5!ÐVz•
~}g !
ÆVâ ›gzZ #Šm!
z~C
Ù ªÅyZ7ZgzZì ;g™îE
0OE
Û »[ ÂI ZÃVzÈð¸LZ \¬vZž•D â •
Û M0Zx â Z
( 15) Xì DÌ»½Z Å#
Ö QkZÃ[ ÿL X3ZyZèÑqì
ó ;g}Š q :Z ÅkZ슎 ~VߊÆyZ
X ~‚Å{gÃèe
WXM0Z‚( 15) !MUNXMUMVoÞ]†f_×Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]æ!NUKUXTQPTVoÞ]†f_×Ö ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ] ¶ Š 2!UOVèvnv’Ö] &m•^uŸ] è׊׉( 14 )
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
DMOQVé†ÏfÖ]E — àønû Òô†ôŽûÛöÖû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ½ ^Ë÷nßôuø Üø nû âô ]†ø eû ]ô èø×$ Úô Øûeø ØûÎö ½ ]æû ‚öjøãû iø p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çû âö ]çû Þöçû Òö ]çû Öö^Îøæø ™
GÒO$6{Zg 9É : ¼ ?X Ѓ 0
¸ g *6ÆvZ Ø{ ) •Z'Z gzZ ó• á Zz ½ Z'Z ï
Z@Â ƒ Y 0 ãZ¾ c
e
~Š· ?ž• ëgzZ L L
ó Xó ¸: uæ( gzZ

ñ#ˆÆ \ W b§ÏZX , ™wJ bŠtb
™0g Zpz ?f {zž Hg67Z1  wÎgÆvZŠŽ z!
Æ V@Ãx ÓyZ Å òg »zŠ·
( 16) X ,Štb
gzZ•g™0g Zpz?f {zž Hg67ZgzZ HŠ ˜Ð[ ÂIZ Ìä+”Zg

:gzŠ ZuzŠ

yc
Š Z‹uz Âc
Š ` ZzgÃs¦Dä ] ÒÅ *Š » OgzZ ~gz™Ð DIZgzZÑ äƒ òZg<
Ø Zè: ‘~ Vâ ›óZƒ »gzŠ »yz ÅZíZ

Z ÌËX ì ÝqËg Z <
q
Ø Zè~xsZ wŽ ì „z ë !
wÅxs ZgzZ+
 Z¾z e
Š·ž Š
¹J
VŒgz Z c
VQuQ ä •Æ
 wÎgÆvZž Š
HC
Ù ªt g0
ZÆX} {ÌNz ‰ä òg »zŠ·nÆkZ

( 17)

Xì YVJ
\¬vZ y¨
ZÆ™¿6<
Ø è

.•ÅZQ1Z x â Z Â HC
~ çE
Ù ªÃ)*
ÇkZ~ qzÑÆ ~ó ~œ¶a ä V-Š· Z
 Xì 7tb
6
zZÆ yZž å c
Š™É)*
Çq
ZÊ· ä

x â Z& Š
HC
Ù ª~ äâ iÆ ~Š Z• ¿x â Z~ ~ó ~œ,v0
¤zgzZ q
Z »nÏZQX H"
U
*
ƒ] {ðgzZ N
Ñ» kZ ä 
# Z x âZ xsÑZ •& Š
èE
HC
Ù ª~ ä âiÆŠ 0Z x â Z¤z q
LE
Z » nÏZ™^ÐWQX c
Šg Z Œ
Û ] {ðgzZ ë!
Ð bÑŠ ä sßñ
( 1 8)

X H"
U
N
ÑäŠ

 Z¾gzZ e
+
Š·nÆkZ Â( ñYƒb‡ »ŠŽß Z ]uz ª) ñY0[y¨
Z¤
Zž‰ÈJ
VŒ ]Z|Y 5ß9‡ÆŠŽßZ ]uz
( 19) Xì 7`wðÃ~ä™wJ

ŠŽñŠ Zñ °»0Ð qçñkZ~ òzëÆ\ WX N â •
Û ;@
Á Š¼gzZ H Ž ¹»®
$
kZ ä Š 0Z x â ZxsÑZ •~gzŠ kZ

:gzš ZŠ

äƒÒÃŶŠ™ *Ð b§C
Ù Ãxs Z óŠ
ƒï»VšZÆyZ c
 Z¾z e
+
Š·6xs ZÝ ¬}g ‚ ã½~ qzÑÆ~ó~œ,ðŠa
gz¢vß,Z¼ ‚C
Ù gzZ (20)X 7WOÐkZ b zgz»J
uËpŠ
ƒï»V7ŠxsZ Â6VñgzZ}iž ;g@'
ÆkZ³p óÐ

( 21) X¸V •
á Ã~p
g {0

iÃbzgÅxsZzyZZ nzi¸Žìg D WÃ

( 20) !NRTXUUXUTKM èm‚Ï’Ö]( 19) !TXQKM èÚ„Ö] Øâ] Ý^Óu]( 4 ) !NLPKP pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ

( 17)

úZ•
Û gzZ ð1y!
i úZ•
Û 7Z óH4ZŠ ~ wjZ úZ•
Û ÃVY±kŠ Å]Z b
ä ÷Z•
Û ~ äâ iƺ6]
Z4ZXì§Zzt ?Š ~(Ð ƒ
 Åw¸kZ}g ø
ź
 Z•
Û ÃVY±~]Z b
yZ~ ¡kZž @
;e*
o¡q
ZˆÆV⊼6!x»kZ KZ ä÷Z•
Û X ‰Cƒx¥Vc
7úZ•
Û Ç!
{zÐ T c
Š8
g~ d
•
™NŠt…Zg ‚Âc
W‰
Ü z»äW6nZÃVY±yZZ
 ~…}½X¸ï•
á Ìg ó)*
Ð ¹~Tˆ~Š]úŠÃVzg Zh
Ç} (} (
~d
½kZX ñ Y~Š•
]
Z4Z~[ ZŽÆT ?H Hä ÷Z•
Û Ð w‚128` Wž c
îÞzZzä ]Zg ¶Z úZ•
Û ™NŠtX •k•~ k]~]Z b
ñOÆk]úZ•
Û VH±{zž Š
{g8
Š
( | 1409&4&26Qgñó1169>ú-ZC) ó ó?Vz™ H~ƒg !¤{Š c
iÐ÷Z•
Û yWŒ
Û¤
Z L L:ž ¹ä}ÒúÆ÷Z•
Û g0
ZÆ
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ
gÎ^ßÛÖ] h^jÒXOPPNVp…^ífÖ] xnv‘yDDŒô^ß$Ö] o×øÂø áøæû†öâô^¾ø Üûâöæø äô×#Ö] †öÚû]ø oøiô^ûmø oj#uø ÜûãöËÖø^ìø àûÚø Ÿøæø ÜûãöÖø„ûìø àûÚø Üûâö†% –ömø Ÿø äô×#Ö]†ôÚû^øeô èºÛøñô^Îø oûjôÚ$ ö] àûÚô èºËø³ñô^³›ø Ùö]ˆø³iøŸøEE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 21)

4$~•
.nG
Û )+
ÎâçO
ñYƒÁ{zì „g Yð0
~ Vâ ›]ÐŽ ~}g !
Æ+
 Z¾ze
Š·ž @
H— {È»yc
Š Z]uz ä( q
’~çE
ÃVâ ›¼ ä ®
 ) kZ nÆTóñW: 7^z»g ðÃ~ äƒ*‡6xsZ ݬ îSgzZ V”}g ‚7Z •Æ x Â@¬h
]
gzZ
G
W-8
Ì‚Îq
Z~ ]zÛ™ïB‚ÆV¹‚P LZ ä {†·ž ö X • „
 zux *
Æ(23) øZ†·gzZ (22) ãjZ + -Z w) ~XHwE Z

( 24 )X¸ï•
á Ì~Š·gzZ ð|Û
ó ~VzMÆÌ‚ÎkZžt] !
NŠgzZX 3g ó ó gm†ÏjÖ]æ ÌnÖªjÖ] ènÃÛqL Lx *
»TÅì‡

Vâ ›áZz yZZgz$%Znƒ: Â[ x»~} Š Zg Z u 0
*
kZ LZxs Z È =ŠÐ V@ÃÅ hñfˆÆkZgzZx™z aÆvZp

X ‰ {g ¹!
gz¢] Z WZ »q
’kZ~VߊÆ

:gzŠ åa

Æ xsZèY óZg ¸ZÐ ~!ä +
Îâ q
’~Š· @ ¬ÃTì @
ƒ qzÑÐ y
WÆ ~ó ~œ,ðŠa³%~y
WgzZ åa » yc
Š Z ]uz

Yg {gzZ ½ZŠ LZxõzÁqÆxs Z6gîx ¬žìC
Ù ªzzÅTóZƒkCƒ
 o„¹‰
Ü zt ÃVzŠ¤
•
á Æy-gzZV2!
ÆvZgz Z óV7Š

vß‘ñ 7óH„ ]!
ÂÅx ZúóÐä™Ï? ÅwÍ ZÇ"
¾Åxs Z óŠ
ƒŠ ®D´Š ~ Vâ ›x ¬X ¸ ‰ƒ ,@
Æ [f~ x Â

sÜgzi Zg ‚ »k

½zk

’KZ {z6X‰ {gZWuP[zœÈZy »Y fóˆƒ »„ yTÅgñZ °oÆxsZÃVÍßCc
½h
]
îS
nÆ y›4gzZ xs Z ö0’ZŠq])C
Ù ~§Zz sf `gŠX Š
ƒi Z0
ZÄ Ç!
Ânç» ( ~g ZÜ z ~g ZŠ Ãz) Y Z'z Y Ñz ê™SX ìg D™
µñ»•
Ñ~HËÆ( c
Z ) ÷Š6
&
Xæ/ßóã±àB‚Ær
 ™Ý°Z%*
Ññf *Zx Hì
ó ] !
ÅY 1982X슎ñ]‡È â ‚

µÈ0
ÆqÑJ
u °»ÐC
Ù ªL Z ¸
ó å~ wjZ Ë]|{zX ñWnÆ]‡5 r
 ™q
ZÐ x Hf *Z yxgŠÆ [fz)X 5
E
-A!
å c
W7Ñ ðÃ~ y*zy Hž åÌt wZÎq
ZÆ ]ÑZÎîÏ)EX G ] ÑZμÆOŠ QOŠ S Ð x Hf *ZX ¶ÌSh ZŠ6} nó¸ ìg
:ìŠ •
á g Z » \¬vZ óǃc
Wgz¢:c
Š[ ZŽ äf *Zx H?

!TXQKM èÚ„Ö] Øâ] Ý^Óu] ( 4 ) äÖ ÀË×Ö]æ XQO h^eXé…^ÚŸ] h^jÒXMLOSX Ü×ŠÚ xnv‘æOP h^eX
å {z¤

tgzZ óñYW¬»vZžJ
VŒóÇñ0
}Š 7yvðÃ7Z {z}™¿# c
ìe *
™?fÃyZŽ óÇìg Z9™áìÆvZå {z¤
q
Z »#
Ö Z ~÷L L
X ó óÇìg¨
¸6VÍß
ìÎZ 9L L[ ÂÅ ã]Z)´ÃX•ÅÜ~.Z ìÎZäï-Zx â Z] c
ZzgÅ /ôâÐ~XX•~z%Ð /ôŠ¼huŠ¼~pkZ
XìYY¬Š~ó.
ó Z
½X ÅÝqÐ \ !
LZ½ðZ’ZX¸Š *ZgzZݬÆV¤-ZzÆyZX ñƒ Za ~Š !
W‡Zàq
ZÆyZk

Z~Y 1838¬Zñ| 1254ãjÑZg(0+-Zw)·
DG
}gzZ {oXì™f .
Þ ‡6gîàSx *
»{)zè‡ZgzZ ö|%$ #Z óy{¸W~XóÅå½KZÐ{E
‚Zg•Æ‰
Ü zk Q™{gw‚g e V˜Hp»1nÆà ¬

( 22)

u0
}g ø~Tì ZƒµÐ V@ÃÏ(ÅyZgzZ ãjZ ªÚPÅyZÃVÍßÐ ¹Xì „g,ãZz)gzZãq
Z] Z f Å ãjZX¸ÛÐg ±ZÆ
Zg – »%è˧{ÅäÖ |ÝZ )¿sÜg Ö Z »ÚgzZ ÄãjZ ä ¿kZžì ˆ Wt ‚™Á] !
¢
tèÑqX •ï•
á Ì]†ëZ ‰Åyz
4$~•
.nG
nÆ,X ZƒwÙZ »yZ~| 1314X¸( ãÎâ )ÐZÆ~çE
Ûq
’~Š·@¬™| (ÐkZgzZ ~‚z Z ó~QÛÐg ±ZÆ}z{o{z:gzóH6
gîÆ(
!á]ˆnÛÖ] oÊ oÞ^ÇÊ] àm‚Ö] Ù^Ûqéç•:¶ Š
E
G!
x ¬ ö0-©gzZ Q ñó臉ì
ó g^
Ã6šoëZŠ¼X ÅÝq½ÐC
Ù iZ ìYX ñƒZa ~^~Y 1849¬Zñ| 1266X•ãÎF¹Zì x *
Œ0 øZ†0·

( 23)

(NQNKR o×Ò…ˆÖ ݡŸ]:¶ ŠX ZƒwÙZ~Y 1905¬Zñ| 1323X•³¸ÆV1ÂϹX

X~^Ÿgæg·#Z;@
8ó 298ó 17&1x â ÑZ f *ÑZ õg @
õJ/¼G
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 24 )

DNP V†›^ÊE —†ºmû„ôÞ ^ãø nû Êô ¡ìø ø Ÿ$]ô èõ Ú$ ]ö àûÚôù áû]ôæø ™

ó Xó ƒc
W: ÑZzä™GðÃ~T~g ¦
7+Z#
Ö Z ðÃgzZ L L

~ V1ÂyZ² îSóVƒ fp â Ð V1Â ã • W c
VƒÁ 㕠W{)z yZ6

h
ó z‰Á Å<
Ø èzyž7et Hž åt wZΆ Z »yZ

[ÂI Z ñOÅì uæz•
Û »ÃVƒ zyZ®ì
ó CƒÐˆÈ WŒ
Û G @
ÅXì {™E
»Vz¸Åw+Z~X•CYð0
'!
+Z Ϲ

Xì CƒZa]ÐÎâÆyZgzZ}g øgzZ•D m
Ðë{zÐì•
Û »žnkZ ?ñY¹: VY
» \¬vZX ì Š
¹uæz •
Û »Ã[  ÿL X3ZB‚Æ s
 ZÜ~ yWŒ
Û ž c
Š [ ZŽ Ug ¯ä ~ž¸ìg „ aμ f *Z ]|6] ÑZÎyZ ÌZ

:ì yâ •
Û

DM V èßnfÖ]E —Á èößønùô fø Öû] Üûãnø iô ªiø oj#uø àønû Óùô ËøßûÚö àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] àôÓömø Üû Öø ™
ó Xó ñYW: ?Š×zg k0
ÆyZžJ
Z
 ¸:á ZzäWi !
ЬLZ {z¸•
Û »vߎÐ~WægzZ[ ÂIZ L L
DNV†ŽvÖ]E—½†ôŽvøÖû] Ùôæ$ Ÿôø Üûâô …ô^mø•ô àûÚô gôjFÓôÖû] Øôâû ]ø àûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] tø†ø ìû]ø pû„ôÖ$]çø âö ™
ó Xó Ñï‰
Ü zÆ•¬ÐVzyÆyQÃVz•
Û »Ð~[ ÂI Z äTì „zL L

y*zysÜtX •…¸gŠ¾Ð+ŠwßZgzZ WOgŠ¾Ð} "z6ÆV7Š Ì] Z|ï¬6
+ Šžì YYc
Î{ i Z0
ZЧZzkZ
X •WO{Š c
iÌÐkZ º´‰É ì
ó ª¸ ÅxsZݬ}g ‚Éì 7] !
Å

´Š L LLgzZ ó óyc
Š ÑZ Î [g »L LÐZ LX c
Šgzi °»6]úŠ s§Åyc
Š Z ‹uz ä òg »zŠ·X ~Š™!•
wKZ ä +
Îâ ~ wj â kZ
G-W8
] Zg ʼX ‰ G ì‡W
(‰Ð x *
Æó óyc
Š ÑZ …Lž
L ö ó‰ áÅ~^nÆó ó}g e 𸠴Š L LLgzZ c
Šx *
» óØ
ó { »ƒ

N Yð¯•Ç]Š „Å<
Ø ZèZ~ðq ZgzZ ~g Z- Šg X„q
ZžÐäY~Š]úŠ Å]!
kZž àJ
VŒnçgzZ‰ GŠ XZ} ÈgzZ
4E
5± K
ó X
Zá Zz <
q
Ø Zè x Óž àJ
VŒ nçQgzZX ñY c
Š™ ¦ÃV1 Iè x Ó~ [  „ q
Z óVƒB‚q
ZgqgzZ y Y¤
ó îpG
G
W
Æ<
Ø Zè x Ó~ #
Ö â Z Å\7 ~ OZÃY 1996'
Æ Z& 27gzZ Š
c
z Ì)Y iÐZž ö-8ó³7i úúÆ x â Z „ q
ZgzZ(„ q
ZB
ó ‚

ZŠ Zi út6KaÅ ~h N ™g0
ZÆy0
Y Ì~ˆQX å; g Z™•
Û » ðÃ#
Ö â Z ÅVâ ›ž å§Zzª{z » õg @
tX S7i úžœä Vzg »zc
wV ãZzÐ kZ Å ~qŸg iÐ ¬y
WX ¸ ï•
á Ì}ÒúÆ Vo) òsZg•‰~ i úg !
kZžì x £» k\Z} (
gzZ ˆÅ

( 25ó23m ów8ÑZ[ ÂÅh
i1Z–¶ Š nÆ, ) !ì $
Ë ïV¹gzZ

¦ZŠ y›q])q
ZÉ X ì Y™ qŽg s§ÅV1 {”;@
~ekZ {zƒg »gŠ,&X ¶õg @
¿t ÅtÃÆ yc
Š Z ]uz

¬»<Ñ

Xì ~gz¢¹·_»V1ÂyZ nÆ

H ?ì H¬»<Ñ0ЕÃkZžìt{zì @
ƒZawZÎë ZŽ [ZˆÆh
 yY e
¸zn¾ÅkZgz Z õg @
ÅtÃÆó óyc
Š Z‹uzL L

?ì Y™wJÃtÃkZxsZ+ Š HgzZ ?ì öRÅkZ~ðsZ<Ñ

~ekZXì ]gz¢”Z Åäâ igzZ Ÿ» »‰
Ü z *
ƒx¥Ì[ZŽ »Xó• D Wt ‚ÆD¨
¤q
ZÉ y›q
ZŽ • ]ÑZΊ¼t

:슎ñ~yz•
Û Ã Z >gÎÂ[ ZŽ¿»wZÎkZžì n²

Åy Z~:gzZX Vƒ @
™]Š „~ ÅTƒáZz ä™]Š „ÅkZ ?:Xƒ D™ ?]Š „ÅX @
™7]Š „ÅyZ ~ !z•
Û »} Z :zŠÈ L L

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

}÷gzZì +Š Zg vn }g vX Vƒ @
™]Š „~ ÅTƒá Zz ä™]Š „ÅkZ ?:gzZXƒ D™]Š „ ?ÅXVƒ ÑZz ä™]Š „
ó Xó +Š Z÷n

+ŠgzZŠ Z D

g Zz¬uZu*
™wJ»tÃkZÉ ó@
Y{g7i ZŽ ðûä™wJÆ•ÃkZ nÆy›q
ZˆÆTêuIzŠ »<Ñìt
X •] ;Ž zŠ¼ÅTì
ó ]z Œq
Zs ÜÆxs Z

ZuzŠ ÌðÃ[ ZX • `ƒ c™yc
Š Z}g ‚Æ *Šˆ Æ ŠÅTì ï» + Š xsZèY óì @
Z”ƒz•
Û zißZÐ xs Z +ŠtÃtX 1

:ì yâ •
Û »\¬vZXì 7wJ.
Þ ‡Ðg ±Z ÌË<
Ø è

DTQVá]†Û ٕE — àømû†ŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸF û] oÊô çø âö æø t äö ßûÚô Øøfø Ïûm% àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø nû Æø Èôjøfûm$ àûÚø æ ™
ó Xó ǃŠ Z%*
zx » *
~]y
W{zgzZ ÇñYH: wJ¦

Ù i§{z»kZì e *
C
™g (Zi§gzZ ðÃZÎÆxs Z¿Ž L L

kZ c
ÐF¨
 ¤Æ+Š}uzŠ ËZÎÆxsZvߎž c
Šâ•
Û y´Zt~p ÖZs ™[ ZˆÆ¶Š™ãZz bÑŠ~hÆxsZ ä\¬vZ

XÐVƒŠ Z%*
zxzø~]y
Wvß,ZX ǃ: w=V;ÆvZ {zó+ŠgzZ ðÃc
 Z¾c
+
ƒe
Š·{zž7n¾ÐkZÐ
ó •g36
:•g¨.
Þ ‡Ž •+Z'!
ë ZzŠ~e
WÑ!
{gÃè

X ~]y
W:gzZ~*Š kZ: óǃ: w=‡+ Š {zªó óÇñYH: wJ¦

Ù ÐkZ L L V ]
C

X ǃgl»kZ {g Ä»]y
Wz*ŠgzZ ǃŠ Z%*
zx » *
ñOÆäƒyZ%»gzZ[x»{z Vh

ÐZ „:gzZì ]gz¢: Å[  ~uzŠ Ë~ ÏŠŽñÅkZX ì ÑZz ä™ c™ÃyZgzZ Áq6V1 Iè ~g ‚ Å *ŠœÈ WŒ
Û

X2

ä™th'Ã] xë!
Å[  c™Ð b§q
Z *
;~ VÍßgzZ r~[ Âq
ZB‚ÆyWŒ
Û ÐZX ì YY c
5B‚ÆyWŒ
Û

:ì yâ •
Û »\¬vZ ?ì YƒHgzZŠ Z D

g Z Z (ÐkZgzZì'
Z'

Æ

ø nû Öø]ô «³ßø³Öûˆø ³Þû]øæø ™
Üû âö ðø •çø âû ]ø Äöfôj$ iø Ÿøæø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô Üûãö ßønû eø Üû Óöuû^Êø äô nû ×øÂø ^ß÷Ûônû ãø Úö æø gôjFÓôÖû] àøÚô äô mû‚ømø àønû eø ^ÛøÖôù ^Î÷‚ôù’øÚö Ðùô vøÖû^eô gøjFÓô³Öû] Ô
ø ðø «qø ^Û$ Âø
DPTVé‚ñ^ÛÖ]E —½Ðùô vøÖû] àøÚô Õ

ä™& ¤ÅkZì ŠŽñÐWÆkZ¼ŽÐ~ó[ 2 Z gLzZì ðW™á hŽ È[ Ât s§~g väë ( Ñ} Z )gzZ L L
îE
0!NÐ kZì c
Wk0
}g vhŽgzZz™ê »] 5çÆVÍß._Æyâ ‡{Š™wi *
ÆvZ ?Z®Xì y˜zƒõÅkZgzZ à Zz

ó Xó z™: ~zcÅ] ÷ZpÅyZ™hñ

t! ( ) wÎgÆvZ} Z :c
â•
Û gzZ ñƒ¢q~ ~t#
Ö }
™á t ZgzZPÆ]Zg Â/]|žì e
ZzgÐ vZ†0'
Y]|

\WXÑ "7Ãt Zgz ZyS ñ/]|™ VZ {Z
ÃÐ Ùñ{ Å \ WXìg lñ{\W6] !
kZ Å /]|X • t ZgzZPÆ] Zg Â

wÎgÆvZ }
ó ™>Z¾vZ !/} Z :c
â•
Û ä& œ–1Z]|™NŠªtX Š
w$
8
g »} nÆ
%NÆ\
:Ñì™Ö.
Þ ÆVZ
t ‚Æ\ W ¬Šs§Å}n…æF
å Wä/]|Z
 ?•~Vb§¾{zžƒìg
^n&fôÞø ‚õÛ$ vøÛöeô æø ^ß÷mû•ô Ýô¡ø‰ûŸô û^eôæ$ ^e&…ø äô ×# Ö^eô könû •ô…ø X äô Öôçû ‰ö…ø gø–øÆøæø äô ×# Ö] gô–øÆø àûÚô äô ×# Ö^eô ƒöçû Âö ]ø

NŠ7s§Å}nÆ

ÑÆ(  )·gzZ äƒ +ŠÆxs Z ó䃄gÆvZ ~X Vƒ Le {C ÅvZÐ …ÆwÎgÆ k Qgz Z …ÆvZ~L L
ó Xó ZƒèZg6
äƒ

:c
â•
Û Š•
á g Z ä\ W6
µñkZ
oûiô ç$ föÞö Õø…ø •û ]øæ$ ^n&uø áø^Òøçû Öøæø X Øônû fôŠ$ Ö] ðô ]çø ‰ø àûÂø Üû jö×û×ø–øÖø oûÞôçû ÛöjöÒû†ø iøæø åö çû ÛöjöÃû fø i$^Êø o‰Fçû Úö ÜûÓöÖø ]‚øeø çû Öø åô ‚ônø eø ‚õÛ$ vøÚö ‹öËûÞø pû„ô³Ö$]æø EE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 25) DDoûßô Ãû føi$Ÿø

9ÂÏä™ q nZ ÅyZ ?™hg=gzZ N YW( ) .ñt ‚}g v¤
Z !ì yY Å (  )·~B; Æ TnÅ] Z f kZ L L
ó Xó D™q nZ ~÷Ì{zÂf
0
: â i »]t~÷gzZ Dƒ{0

i .ñ¤
ZgzZÐ
ó ƒ YxÐ5 Zg

:ž•tp ÖZÆe
Zzgq
ZÆ£Zµ

ó Xó @
ƒ: {g e%Æq nZ ~÷Ìà ÏñL L

kZgz Zì ¹!
]gz¢Å+ŠgzZ [ ÂgzZ Ë~ ÏŠŽñÅxs Z +ŠgzZˆÈ Z Œ
Û ž,Š [ ZŽgzZ ³7Ðg¨Qg !
ZÃg
q
ugzZ e
WÑ!
{gÃè
! 7¦

Ù ó7?ì YYc
C
5B‚Æ[ ÂgzZ ËÃug IƒÂ

Ïìg: ¹!
ÌöRÅg ÖZÆyQÉ Ð
ó N Y{g™ƒØy»g ZйÆxsZ +Šžì³òi Ñ»h
™wJtûyc
Š Z]uz X 3

ykZ »5ZŠ Z Å9•
Û kZ ÂñY1™wJtûyc
Š Z‹uz¤
ZXì c
Šg Z Œ
Û Ág Ù »xsZ äY f‰&ì
ó nç»”
zszc6gîÆwVX

Ëžì³òiÑ»kZ Š
1™wJÃØÃkZ Z
 [ ZXì ¬z uÑ„
 zu~”
gzZyZZz© „
 zu~szcèY óÇñY{g: ¹!
X ñY~Š]úŠ Å© ÂzxsZÐZ „:gzZ ñY¹:•
Û »Ã•
Û»

]ÑZñÒoÐ ~] â i Zßz _ ZÑÆóv
ó Z ÑZ[Z ÑLè
L ÑqX ì °oÆ~g ZÜz ~g ZŠ Ãz) ]ZŠ ç] ÑZñÒotû ó óyc
Š Z‹uzL L
X4
N ‚B‚ÆyZZ ÿL X3ZgzZwÎgzvZ]ÑZñ~g øžìt x|s ™»h
O±B
™wJtûyc
Š Z‹uzXì Ì] ZŠ çz
Ð oogzZWæzg é¨E

:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZèÑqì
ó Ì
äü ³þÖøçû ‰ö…ø æø äø ×# Ö] Ùøçø ³jøm$ àû³Úø æø ( áøçû Ãö Òô]…ø Üû âö æø éøçÒFˆ$ ³Öþ ] áøçû ³þiöç+ möæø éøç×F’$ Ö] áøçû Ûönû Ïô mö àømû„ô$Ö] ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø äü Ööçû ³‰ö…ø æø äö ³×# ³Ö] Üû ³Óö³n%Öôæø ^³Ûø³$Þ]ô ™
Üû Óö×ô fû Îø àûÚô gøjFÓôÖû] ]çû iöæû ]ö àømû„ô$Ö] àøÚôù ^f÷Ãô Öøæ$ ]æ÷ ˆö âö ÜûÓößømû•ô ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àø³mû„ô³Ö$]^³ãø m%^ø³³³þm5 ( áøçû fö ×ô ÇFÖû] Üö âö äô ×# Ö] høˆû uô á$ ^ôÊø ]çû ßöÚø ! àø³mû„ô³$Ö]æø
DQSIQQVé‚ñ^ÛÖ]E — àônû ßôÚô ç+ Ú% ÜûjößûÒö áû]ô äø ×# Ö] ]ç³þÏö³þi$]æø t ðø «nø Öôæû ]ø …ø ^Ë$ ÓöÖû]æø
ŽgzZX •á Zz ä™ qÃg {zgzZ• ï Š > 2igzZ• D™~È0
ÅVzi úŽ ó•á Zz yZZgzZ wÎg »kZv
ó Z„
 zŠ Zg v! â ›L L

yZ !ß Zz yZZ } ZX Ïìg ¨
¸ „ ®
 ) Å \¬vZž äâ ¢ {z }™4zŠÐ Vâ ›gzZÐ wÎgÆ k Q óÐ \¬vZ ¿
ð¸ ?¤
ZVƒg ñ c
¸‰ •Š[ ¬Ð?Ž VƒÐ~yZ {z {Zp ó•ñƒñ¯öçÃ+Š}g vŽ ƒ ¯:„
 zŠÃVÍß

ó Xó ƒg Dg eÐvZ ƒ

:•ðƒyÒë Z ~(
'!
&~VìW&Ñ!
{gÃè

X ’ e*
ƒB‚ÆݸgzZwÎgÆkZv
ó ZsÜmgzZ 4zŠ ÅVâ › 
Xì nÆVâ ›gzZwÎgÆkZv
ó ZsÜ! x»z„ 

Xì 7^
Y*
¯„
 zŠ CZÃVz•
Û »gzZ òg »zŠ· 

Xì „g W~cx,ÅTì
ó Š ZD

g ZgzZ °oxs Z ( ~g ZŠ Ãz )]ÑZñÐWæzg ñžì ¸ØÐbÑŠŠ¼Æb§ÏZ

~uzŠ Ë™?
Ø Ðt·<Ñžì ^
Yt nÆVÍßž c
Š™"
U
t ä ë c
ÍÆ™wJÐZž7^
Y Ìn kZ *
™wJ» • ÃkZ X 5
$žì @
GLI
3šE
q nZ ÅÑ}uzŠ ˈÆ~·ï
ƒ"
U
t Ð X• _g ¦
IÐ kZ g
Š q Zz ]c
WŠ¼èÑq ó• M
™¿Ì6<Ñ
X 7^
Y~]gßÌË~zcÅ<Ñ~uzŠ ËgzZ

!ROKM é^ÓŽÛÖ] Ðn×Ãiƒ±5Xì ¹ŒÃg
uäã
ò ]ÑZ x â Z ! OTSKO ‚Ûu] ‚ߊÚæ ! POQ | XMNR ”  ofßÖ] &m‚u †nŠËi àÚ oÏjm^Ú h^e X oÚ…]‚Ö] à߉( 25)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:ž•D â •
Û vZ¶gŠ0Zx âZxsÑZ •

{z´Æt·<Ñ c
+Š}uzŠ Ë{z´Æxs Z+ Š äTžì Ìt · Z »Vâ ›6kZgzZì x¥6gî¸$
] !
t~+Š L L
( 26)

X ó ó*
™g ïZ »‰gzZ 'â ÃVÂ!
‰ÅyWŒ
Û ž 6ì „(Z¬ »kZgzZì •
Û » {z Œ^
YÃq nZÅ<Ñ~uzŠ Ë

]Z W
Zß6
â ›gzZxsZÆyc
Š Z‹uz›Ã

ì:
 »Š Z D

g ZÐ xsZgzZ[ ‚g Z »%Z °oÆxs Z *
™wJ»kZgzZ ì
ó tÃ: Z•
Û »q
Ztûyc
Š Z‹uzž Š
ƒ ãZzt ÐWë~g ø
~yZ ó• ‰ Wt ‚™Á~¢qçL¸“]Z WZ‰X • DƒA
á] Z WZßÐ ¹6Vâ ›gzZxsZÆtÃkZB‚B‚Æ! Zy
kZX
EE
5{¢{zƒg »gŠ,&X •D™6
îÏG
VŒë™f »] Z WZPÐ
Xá™gz¢·_»[ ÂÅh
i1Z0–ËZ e #Z G

Æòg »zŠ·™òÐB; Æ Vâ ›]Š ª@¬

( 27)

ñO Å•gÝq ~ F
'
z E¯Ãxs Zž Zƒt WZ u *
çÐ ƒ
 » •ÃkZ X 1

žn kZì
ó H"
U
Ã\WLZ Z§ãqzg »<
Ø Zèx Ógz ZVZzg — zg »q
’kS ä\7žì ¸wVãZzЃ
 ÅTXì ˆ¬~B;

kZ Âä wÎgÆvZ² ó; gÝqÃÏ QsÑ »#
Ö â Z ÂS7i úúÆx â Zq
ZB‚q
Z™ïä VßZz<
Ø Zèx ÓÆVâ ›wøZ

Æ îÂO$I ZŽ yç1Z IÐ äÑxs Z yŠÆ îÂO$ìçOX ñY 1¬Ð y›x ¬ Ëx *
» ÉgÆ®
 )•
Û » Ëž ~Š 7]i YZ ÌÅ
G
àe „ñ^Âæ á^nˉçe] ]„³âþ Lž
L ¹ä! ôË~ÏŠŽñÅ \ WX ñWnÆ~¢q~~tï
L !}
B‚Æz/0Z
¬¸
ó g ZŠu

gzZz/0\
¬t) DDáø^nø Ëû‰öçû eö]øæø æ†ÛûÂø àöeû„û³ñô^³Âø ]„ø³âFEEž c
â•
Û gzZÅ oÅ¿kZ ä\ W( X •ìg Wz/0\
¬gzZyç1Zt) ó ó æ†ÛÂ
( ! •ìg Wyç1Z

:ž c
Š}Š wßZtÃVâ ›nÆJ
 *ŠSg ä\ WQ
DNTE DDo×FÃû mö Ÿøæø çû ×öÃû mø Ýö¡ø‰ûŸ
ø ÖôƒF àûÚô ˆ% Âö ]ø Ýö¡ø‰ûŸô]øEE
ô ]ø X Ô

ó Xó Yƒ7™zZ<
Ø èZuzŠ ðÃ6kZì
ó —xsZ ( ñY1x *
»•
Û »¬Ðy›Ëž )ì ™zZ}ÐkZx £»xsZ L L

c
Šg Z Œ
Û ÏžœÅ<
Ø Zè x ÓÃyŠ Tä VÛZŠÆó óyc
Š Z‹uzLž
L ìt wV ãZz ~uzŠ ÅäY~ Vð; Æx ¸)]Š ª@ ¬

ï Šg Z Œ
Û yŠ »Ï{z&ì yŠª»w‚Æòg »zŠ·yŠ » ~g†Jžì F
Ñ!
Ð ]2ÆnC
Ù ]!
t²ì
ó yŠ » ~g†J{zì

Xì „g WÐW,(29)X 7^
Y*
™Š OZ6
õg @
òs Z)™hgà õg @
òs Z c
bŠg Z Œ
Û yŠ »ÏÃyŠkZnÆVâ ›gzZ•

ðÃÅx *
( ~g Zi" z ~g ZŠ Ãz) Y Z'
zY Ñz~<шÆh
™wJ{otžìt WZ u *
çZuzŠ »ä™wJtû ó óyc
Š Z‹uzL L

X2

žì s
 Ÿz ~ X] c
W{z ÅyWŒ
Û gzZ ÏñY {g™0Iw=)q
Z óì6Y Z'
z Y Ñz „ k‚ Z ÅT½ Z'Z I{zÉ ó$
Ë {g 7¹!
q

Š· y›C
Ù É óÇìg 7e¿6yZì
ó n Æ Vz•
Û »gzZ V7ŠÆvZ ( ~g ZÜ) Y Z'
gzZ n Æ Ý¸gzZ wÎgv
ó Z sÜ( ~g ZŠ Ãz)Y Ñz

äô ×#Ö^eô áøæû †ö ËöÓûmø àømû „ô$Ö] á$ ]ô ™:ì HãZzb§kZ~Y ûZ >gÎä\¬vZÃqkZX MSLKR Å^ßÏÖ] Í^ŽÒbÑÅkZgzZ q ¤ÑZ ¶ Š2 !QNPKOT pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ

( 26)

ø òô ³Ö5 æû ]ö ( ¡÷nû fô‰ø Ô
ø ÖôƒF àønû eø ]æû „öíôj$mø áû]ø áøæû ‚ömû†ômöæ$ ˜õÃû føeô †ö ËöÓûÞøæ$ ˜õÃû føeô àöÚô ç+ ³þÞö áøçû Ööçû Ïö³møæø ä´³×ô ³‰ö…ö æø äô ³×# ³Ö] àø³nû e ]çû ³Îö†ùô ³Ëø³m% áû]ø áøæû ‚ö³mû†ô³möæø ä´³×ô ³‰ö…ö æø
^Ï& uø áøæû †ö Ëô ÓF³Öû] Üö³âö Ô
DMQMIMQLV ð^ŠßÖ]E — ^ß÷nûãôÚö ^e÷]„øÂø àømû†ôËô ÓF×Öô^Þø‚ûjøÂû]æø
gzZì yZZ Zg øÂ6‰ž•ëvߎgzZ óOgt•
Û yxgŠÆVßÎgÆkZgzZvZž•T e vߎgzZ ó• D™¬B‚ÆVz9Æk QgzZB‚ÆvZvߎ L L

ó Xó ì¿g™g » ZwöW;Z äënÆVz•
Û »gzZ ó••
Û »-Zv߃
tžâ â ¢X Bï{Zg ðÃÎÎÆ( ¬ )kZgzZÆ( xsZ ) kZž•T egzZ ó76‰
E
(
§3;XE
5Ò›ÅZY Zzg Z ó175&3~g ]Z ì¶ ŠX •Æ öG
YZb
Z‰Æg
ukZXì ¹ŒÃg
uäã
ò ]ÑZx â ZX106&5 ÿG
p ÖZt !NLQKRoÏnãe pF†fÒ à߉XOUQ Voß_Î…]‚Ö] à³ß³‰( 28)
G
!QPO ” äß oãFßÛÖ] äfŽjÖ]( 29)X •Šg Zzxb
Ù~pÑ~g g
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ˆyWŒ
Û ž Hc_»ä™gŠ ™ò :Ðk

izÆgñZ ´Š ägœÆÅF
žìzz ¸h
•
á X ǃg66ä¯ =gz„
 zŠ CZÃVƒ zygzZ òg »z
( 30) X YYH7¿~ äâ ikZ6
XN Y~Š™sv
tWZ
ZiÐ( 300)Î&+ZÐ

%Nq
nÆvZ G
î*ЮР´Z †•
Û ÝZ ÅŠ ˜èY óÏìg: ¹!
q ðÃÅx *
Š ˜ ~xs Zžì Ìt WZ ZæE
Z »h
™wJtû ó óyc
Š Z‹uzL LX 3

Ø è}g ‚žZ
<
 [ ZXì n•
Û Š ˜6kZ Âì k
^z»gx ¸gzZ®
 ) ðä
Z~ VÅ+ Š ug IkZžì YY¹t ~ V/}uzŠX ì

ÅxsZŠ ˜èÑq óÏñW7]gz¢ÅŠ ˜ „:gzZ Ïìg: ¹ !
„]gz¢Å¶Š ]úŠ s§ÅxsZÃË ÂB™wJ+
 ›Å}uzŠq
Z
ÅTì ~h N —gzZo¢{zŠ ˜X ( ì Š ˜ x » +F
sÑ Z »xs Z b§ÏZì @
ƒ y;ÃzVc
úÐ ƒ
 ».
zZž b§T)X ì y; Ã

Ū
f bŠ™uF»kZgzZì JÅ•g {0

i]³!
ÆVâ ›´g ¹!
»Tìí¿{zŠ ˜Xì CYÅ«™Å y úxs Z™Ö6Ka
ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZXì sŠ ZáÆä¤
~ð3u ܃

ø mû†ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø äö ×# Ö] ‚øføÃû mö o³j#uø èô Âø ^³Š$ Ö] pô‚ø³mø àø³nû eø kö³%ûÃô ³eöEE
àûÚø o×FÂø …ö ^Çø’$ Ö]æø èö$Ö„ôùÖ] ØøÃô qöæø oûvôÚû …ö Øùô ¾ô køvûiø oûÎô ‡û …ô ØøÃø qøæø äö Öø Ô
( 31) DD Üû ãö ßûÚô çø ãö Êø Ýõçû Ïøeô äø f$Žiø àûÚø æø X pû†ôÚû ]ø ÌøÖø^ìø

3g ~ Vƒ Y Å} 2 Ãtig }÷gzZ óñY Å ]Š „Å q
Š
ÑÑ {uzvZž ©ì Š
5™} Š g ZŒ¬ Ð #
Ö ª =L L

gzZXì ˆ~ŠÄg ðZÎggzZª
f~‚ÆkZ Å ãâ •
Û *
Ŭ}÷äTgzZ ( ~g ]Z 샱5Xìg @
ZØZ}»Š ˜Ú)ì
ó Xó ǃg Ñz»x ¸ÏZ {zÇ}™g (Zàe8
g »x ¸TòŠ WŽ

:ì ~g
ugzZq
Z
oj#uø äö Âö ˆôßûmøŸø Ÿ&ƒö Üû Óönû ×øÂø äö ×# Ö] ¼ø×$ ‰ø äô ×# Ö] Ønû fô‰ø oûÊô •ø ^ãø rôÖ] Üö jöÒû†ø iøæø Åô…û ˆ$ Ö^eô Üû jönû •ô…ø æø †ôÏøføÖû] hø^Þøƒû]ø Üû iö„ûìø]øæø èô ßø³nû Ãô ³Öû^³eô Üû ³jöÃû ³mø^³fø iø ]ƒø]ôEE
( 32) DDÜû Óößô mû•ô oÖF]ô ]çû Ãö qô†û iø

4‘?Z
Ü zk Q6

?\¬vZ ¹hgŠ ˜~{Zg ÅvZgzZ ƒ Yƒlp6~h !
kgzZßó ñà 2CVñ™ ÅVEgzZ óƒ Yƒw'~]g ˆ1CîE
0G
 LL
ó Xó D W<7s§Å+Š LZ ?žJ
Z
 Ç} Š™™ª
fJ

:c
â•
Û äZ]|

ø †ø i àÚø æ X èô ß$rÖ] àÚô hº^e äô ×# Ö] Øô³nf‰ o³Ê •ö ^³ãrô³Ö]
ÄßÚæ ÌŠíøÖ^e Ün‰æ …^Ç’ùÖ] km•æ ð¡fÖ] ä×Û•æè$Ö„ùô Ö] äö ×# Ö] äö ŠøføÖû]ø •ø ^ãø rÖ] Õ
( 33) Í^’jÞŸ] oßÃm Ì’ßùÖ]

Y šóÇ ñz k] » ª
f ÐZ \¬vZ Â c
Š™uF
Š ˜ ä TgzZ óì {i ZzgŠ q
ZÐ ~ Vzi ZzgŠÆ ¼
 Š ˜ ~ 5 ZgÆvZ L L

ó Xó ÇìgxzøÐs »Z {zgzZÐ, 7
ä™ Ug6x »{h
I*
ÐQ óÏñY0¶‚ÅkZ ðZÎg óÇñJ hzZgŠ e Ťz

}iÅyZ ä V>ªgzZ• âi WŠÎÐ VÇ)(ÌËŽ y›{z c
[²îSy›žì Ìt³q
Z »ä™wJÆtÃkZ

X4

-!
:XE
;g Y Hc_ » ~p~ ½ ÷ EÆyZÐ Vâ ›gzZì „gJZÐ V”}uzŠgzZM%Z ‰
Ü z kZ ] !
¸gzZX Y 1999&11&5 ¬Zñ| 1420&7&27 nc
°Z >h
`
¶ Š

( 30)

Å ä~Š !
W[Zº Zì¹ sXì
@
ƒ
ÓÎ

x *

$

:
:

Æ

{z
Å

Ò»

V”
Ã

Ð
yú•
Û

O
ž

Vk\Z

MLLKM Œ^vßÖ] àeŸ Ñ]ç•Ÿ] Å…^•( 33) !OOKS †Ò^• ‚ÛuŸ ‚ßŠÚ |†•¶ Š †Û àe] àÂ!OMRKQ oÏnãe pF†fÒ à߉!QP h^eXÅçnfÖ]!OPRNV•¨]• oe] à߉( 32)
X ÎhgŠ ˜ªXìxgsz^~~h !
kŠ Z%Ðäñx™ÅVE2C Xì @
4‘L L1C
YH|
 z•
Û 6
7{Š c
i~«£Æ×Ãwâ g JŠ Z~Tì ]gßq
Z Å]g ˆó óîE
0G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ã*zyó,Š™uF
c_»kYZš
 gzZ¦ óB™tï»V- Š·Ýª6¦ ó,Š™ »·i Ú CZÐyZy›[ Zì ¿g™\E
Ù Š ZGY

{)z k]zZ½ŠæÅV⠛ƙgzZzÎà óbÍiC
Ùû
1ò
ó Ý¬È *
›gzZ óN Yƒæ~d
•ã *zy™hg•CZ~y*zyy›

X ñY{g: ¹!
x *
»Š ˜p ó,™ ÂÐ" _
ã ¨
Z=g fÆ

gzZVr’ÔŠxsZtÃtžì @
ƒãZz! lÐkZX •IÅ7] •
á gZ¦

¿t6]Z W
ZßÆkZgzZ¬»kZ ó õg @
ÅtÃÆyc
Š Z‹uz
E-Ê
34)G
Xì sŠ ZáƶŠ™®ŠÃxsZÉ ó•pëÆc îZÉŠ Z D

g ZÐxs Z *
™wJ»Tì Š
Hk0
~V ðH
g 0
Å´ ˜„
 6
uÆyZ
4h.NÅZvZz
! y é›G

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

]ZŠ çz]ÑZñ&Y Z'
gzZY ÑË
( ~g Zi" z~g ZŠ Ãz)

X ñY1™Ãx|¦Ñgz Z ~½ÆV/VâzŠyZžì ~gz¢nÆîJ
|ÅY Z'

zY ÑzX

~¹ó Yó ÑzL L

gzZ„
 zŠ ó[8q
ó Š 4

ód
Œ
Û :•pÆTì+»ÌZ ó ó o' ³³³³Öæø L Ð
L ÂÏZ (34)X •D WÆó óO Š 4
gzZ[ Œ
Û L L~¹pÆó ó oº³³³³Öæø L L

( 36) X •f
Š Z%Ì{)z𸊠Zi RgzZ Ïz7
ó ™w1Âb§ÏZ (35)Xg ÇŠæ
°

X †OgzZ! ó]¾›
ó :•DƒpÆ] ÑZñgzZe
ÑzóY Ñz

~b ˜Z¦Ñ]ÑZñgzZà zóY Ñz

ìt x|»] ÑZñc
Y ÑzgzZe
Ñzžì YY¹tÐ p ÒÆb ˜Z¦Ñ b§kZ (37)X •Ù~p~½d
Œ
Ûd
Œ
Û ~ˆyZ Œ
Û p ÖZt
Å]Z fgzZ wdZz wZ ¸Z {Èžì YY ¹t c
ƒ
ó nÆݸgzZ wÎgÆkZv
ó ZÐ p ÒÆwdZz wZ ¸Z LZx Z •Z xó Z™ Z Šó æ›
ó Å} Èž

wZ ¸Zz wqZ yZì
ó @
™›vZÐ X}™›Ð Vzq 4Z {zžìt yT Å à zÆvZgzZXƒ~ kZñgzZ ,@
Æ ›ÅvZ ~ ›
( 38)Xì èZgvZÐXƒèZg} m¾ZgzZ

~¹Y Z'

X ƒ XgzZ Zg Öó~gz™ :•p~½ÆY Z'

:ì \¬~g !
Š•
á g Zž‰ƒ
ó ï•
á U»g Z 2
Z~Tg Ö Z »WÑ+ZˆÆ¶Š™7g±žt{zXì ï•
á pgzZq
Z~kZB‚B‚ÆÏZ
( 39)

DMVèeçjÖ]E — àønû Òô†ôŽûÛöÖû] àøÚôù Üû iö‚ûâø ^Âø àømû„ôÖ$] ?ä´Öôçû ‰ö…ø æø äô ×# Ö] àøÚôù 麕†ø eø ™

ó Xó ì HyezÇä?ÐX~}g !
ÆVÃæyZì ( WÑ)]Y Z'È ´ZÐ+
YÅwÎgÆkZgzZvZ L L

~b ˜Z¦ÑY Z'

g Ö ZÆ•gzZ ~gz™ ó~g Zi"Ð 5#ÆwÎgÆkZgzZvZˆÆ¶Š™ì‡užì YY¹~p°Å ó óY Z'L L~Ýzg Åp~½kZ

( 40)X ì Y Z'
x *
»

ÅY Z'b§kZX }™†OgzZ kZñÅ„g LZ {È ~p
g •B‚ÆyZ • {h
I*
Ã\¬vZ ] Z fz m¾Zgz Z wdZ ówZ ¸ZŽ vŠ p Ö!
E3!
( 41) X} ™I*
7ZgzZÇg•ÐyZ6gîå{È•{h
I*
gzZnðšE
ÃvZ,qŽžÏƒt#
Ö ´
nÆݸgzZ wÎgÆkZv
ó Z sÜ"
Œ
Û gzZÛZ ›
ó ó4zŠ nÆy›q
ZˆÆh
™g Z Œ
Û Z »vZ ÑZ[Z ÑÝžìtžÜ »]d°yZ

]ÑZñL Ð
L ZëXì @
Y¹Y Z'zY Ñz~b ˜Z ÅY f&ì q¸XƒÐwZ ¸ZzwqZÆyZgzZ ÉÃó¬oó•
Û » ~gz™gzZ]Ðó•ó#ŠgzZƒ

X •M
™¨Ðó ó~g Zi" z~g ZŠ ÃzL Lc
ó ó#Šz 4zŠ L Lc
ó ó] ZŠ çL Lc
óó

ÃvŠz XXp ÙæZZå•^ÚXh†ÃÖ] á^ŠÖ!NQNUKRp†âçr×³Ö |^³v³’³Ö]( 36) ¼nvÛÖ] ŒçÚ^³Ï³Ö]( 35) !XXp Ù æZZé•^ÚX ¼nvÛÖ] ŒçÚ^ÏÖ]!PPSKMQXèdz׳Ö] g³m„³`i

( 34 )

”Xèmæ^v_Ö] é‚nÏ |†³•XMUL” Xà³n‰^³m ܳnÃ³Þ á^³Û³mŸ]¶ Š 2 !NNP ” X ènÚ¡‰Ÿ] é‚nÏÃÖ] è‰]…‚³Ö س삳۳Ö]( 38) !QOO ” X gÆ]†×Ö á]†Ï³Ö] l•]†³Ë³Ú( 37)¹
!UL ” X oÞ^_vÏ×Ö ð]†fÖ]æ ðŸçÖ]( 40) !PQ”XᕆÏÖ] l•]†ËÚ!NRTXNRSKMQ èÇ×Ö] gm„ãi( 39) !PLO
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÌZÅY Z'
zY Ñz

ˆ Æ uÑ œggzZ© ‹mZÆì I » Y f‰ž ©ì
ó Ð ~ _ ZÑgzZ ] âi ZßÆó ó LgLzZ k‚ Z Å{oòsZ] ZŠ çz] ÑZñ
Y Z'
z Y Ñz Ä©Zz Z (¹q
Z »ˆÈ WŒ
Û ÂñY1x »Ð„zg¨¤
ZXì 76X}uzŠ Ëgzi Ú Zì Š
c
Š6Y Z'zY Ñzgzi A~ˆÈ WŒ
Û

ŠuÅ hÐ fÐ ¬$
pX {)z yz•
Û ÃZgzZ»Z/ó pZ >gΉó• ðƒ wi *
nÆ ] mZÆZkZ „ 'gÎx‰ž ©X ì Œ6
Xì c
Š™ »ÃÌZÅZkZ äÅÑe ÅV7ŠgzZ ~$

ua

KZ

;g

@
Y

®z

Â

Ûz

»

ƒ

¼
g ‡z

~

Â

Vz)
¡

ÏZ

¼
'

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì Š
c
Š¬Ã0#
Ö Q » q nZ ÅTì ½ Z'
ZI{z¸ž ǃx¥ÂñY¬ŠgN¤
ZèÑq

Üû Óöeô ^Þø†û ËøÒø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô áøæû ‚öföÃû iø ^Û$ Úô æø ÜûÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^Þ$]ô Üû ãôÚô çû ÏøÖô ]çû Öö^³Îø ƒû]ô t äü Ãø Úø àømû„ôÖ$]æø Üø nû âô ]†ø eû]ô oû?Êô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö Üû ÓöÖø kûÞø^Òø ‚û³Îø ™

DPVèßvjÛÛÖ]E —ýýåü ‚øuûæø ô²^eô ]çßöÚô ç+ iö oj#uø ]‚÷eø]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éøæø ] ‚øÃø Öû] ÜûÓößønû eøæø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø
Ð VzŠqyZ}g vgzZÐ ?ëž c
ŠÈs ™Ð x ¸KZ ä VrZžì:%YZq
Z~V¹‚ÆkZgzZ•Z'
Z nÆVÍß ?

?J
Z
Š
7
ÛgzZ ˆƒ]zZ°nÆå yxgŠ}g vgzZ}g øgzZ H¬Ð ?ä ëX •g ZÜ ¬ƒ
ó ”7 ™hgÃvZ ?ÃX
ó Xó ƒ Ñ: yZZ6u ZzvZ

:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ
( 42) DDäô ×# Ö] oÊô ˜
ö ÇföÖû]æø äô ×# Ö] oÊô g% vöÖû ]æø äô ×# Ö] oÊô éö]•ø ^Ãø ÛöÖû]æø äô ×# Ö] oÊô éöŸø]çø Ûö Öû] áô^ÛømûŸô û] p†ôÂö Ðö$øæ]øEE

ó Xó ´g #Šz›§{Å ŸgÅ„vZgzZ ( ~g Zi" z~g ZŠ Ãz)] ZŠ çz] ÑZñ§{Å ŸgÅvZ Z š
o¢Ðƒ
 »yZZ L L

X •D™ÒÃÅä™yÒÐ,} gŠÃqçñkZënÆs
 Ÿzh
'
× X •C™ãZzÃÌZÅY Z'
zY ÑzÒog
uz e
WÑ!
{gÃè
( 43) ~y WŒ
Û Y Z'
z Y ÑË

Òo

:ì \¬~g !
Š•
á gZ

ø ÖôƒF ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] áôæû •ö àûÚô ðø «nø Öôæû ]ø àømû†ôËô ÓFÖû] áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] „ôíô³j$mø Ÿø
Üû ãö ßûÚô ]çû Ïöj$iø áû]ø Ÿ$]ô ðõ oû•ø oûÊô ²
ô ] àøÚô ‹ønû ×øÊø Ô
DNTVá]†Û ٕE —†ö nû ’ôÛø Öû] äô ×# Ö] oÖø]ôæø ½ äü ŠøËûÞø äö ×# Ö] Üö Òö…ö „ôùvømöæø ½ è÷ÏFiö

IM

t V;Xì 7mðÃÐvZ » kZ Ç} ™ (ZŽ N ¯: ¦

Ù g ÇŠæzg c
C
gzZ =g CZÃVz•
Û »™hgÃyZZ IZ ݸ L L

Å„vZ»gzZì
ó @
Zg eÐ\WLZ»vZ1 óƒ Y™g (Z¿¯§(ZC
Ù „ nÆvÐÕÆyQ ?žì s ç
ó Xó ì *
Y™<s§

7Z™hgÃVâ ›c
Og 4zŠz ] ÑZñÐ Vz•
Û » {zžì c
â•
Û IÐ ]!
kZÃݸ~ e
WkZ ä \¬vZž• D â •
Û M0Zx â Z
ÄÚ^rÖ] xnv‘¶ ŠXìc
Šg Z Œ
Û 9ñƒn
gÃ6
t§Æg
ukZ äã
ò ]Z)´ !MSNKMMXMMQOSV †nfÓÖ] oÞ]†f_Ö]( 42) !NNQX oÚ¡‰Ÿ] é‚nÏÃÖ] è‰]…‚Ö Øì‚Û³Ö]( 41)
пgzZªà Š óñƒ¥%zŠÆY Z'b§kZXì CƒC
Ù ªÐ¿ˆÆªàŠ Ïh
I*
gzZì @
ƒx *
»ªàŠ• !MSNT èvnv³’³Ö] XPUSKM XNQOUV †³³ndz’³Ö]
-²76gîÆ?Š g
ÆyZgzZ Y Z'
z Y Ñz ÂÐ ˆyWŒ
Û nÆ,• „g éE
CG
Š qZz ] c
WP sÜX 7eyÒ»g
Š qZz ] c
W] 0Ð Y Z'
z Y Ñz( 43) ( ãZgâ )g Ö Z
( ãZgâ )X Xì Š
HwÑ+Z6qçñkZÐ] c
WZ
ZiÐ~Tì ~gz¢áÆDIZ Ì·_»MPMIMNNKT èm‚rßÖ] èeçqŸ] oÊ ènߊÖ]……‚Ö]Xì YY¬ŠÃ] º

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 44 )Xì ~'

ÐkZ \¬vZ ÂH (Z äˤ
Zžì ~Š Ì–Št6à z°¬kZgzZX ,™g ÖZ » 4zŠÐyZgzZN ¯„
 zŠ CZ

&Å] ÑZñB‚Æ •
Û » Åð¸Ëžìg ~ y·Š ] !
tž• D â•
Û ˆÆ ä™Ü] c
WŠ¼~G @
Åe
WkZ ~i Zg +-Zõx â Z
:•'gß

c
Šg Z Œ
Û ÇÃ<
Ø è kZ ä k Q c
Í H (Z Ìä TèY óì Itƒ @
™4zŠz ›Ð kZÐzz ÏZgzZƒ èZgÐ ¬Æ •
Û » ð¸

V]

X ñY{gy›óy›ðÞì e*
ˆÆä™ (ZXì ¬ *
ƒèZgЬgzZì¬ bŠg Z Œ
Û ÇìgzZ ó

Xì 7qNtÇ
ó gu|ŒÐVz•
Û »6
gî~C
Ù ª~*Š Vh

¼ ÅyZ6Š ã
Å4zŠ c
Z Œ
"
Û sÜì
ó ë!
+Š »yZžñƒ n
gŠ NZtgzZƒbâ s§ÅVz•
Û » {zžì { Zg Å Ö
ÆVÂgßVâzŠ

Vt

ÆyZgzZKYZÃ& §gîgzZgzZÌgz {ZgÆyZ× W× W] ÑZñ~pkZèY ì
ó q NÌt pì 7¬tÂ} ™{)zG@
gzZŠæ
( 45)

X ÇñYƒ`g {} <
Ø èLZ {z b§kZgzZ ϶:
 » ~qŸgÐ+Š

DMPPVð^ŠßÖ]E —^ß÷nû fôÚ% ^ß÷_6 ×û‰ö ÜûÓönû ×øÂø äô ×# Öô ]çûû ×öÃø rûiø áû]ø áøæû ‚ömû†ôiö]ø ½àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] áôæû •ö àûÚô ðø «nø Öôæû ]ø àømû†ôËô ÓFÖ] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5 ™ D 2
ó Xó ?ß™ì‡us ™Å\¬vZ6
zZ LZžƒT e?H óƒ ¯:„
 zŠÃVz•
Û »™hgÃVë¸ !ß ZzyZZ} Z L L
G
.2ÅZ °Ý ç‚g•KZ  ~N x â Z
t gzZì »zgÐ( ~g ZŠ Ãz) ] ÑZñB‚Æ Vz•
Û »ÃVë¸ä \¬vZ ~ e
WkZž• D â •
Û ~ s çEE
?ƒìg { e*
™ì‡u6zZ LZ nÆwz4
Æ[ Z±Æ\¬vZÆ™]ÑZñB‚ÆVz•
Û » Hžì ~Š –Š
p‚ôãû møŸø äø ×# Ö] á$ ]ô ½ Üû ãö ßûÚô äü $Þ^ô Êø ÜûÓößûÚôù Üûãö $Öçø jøm$ àû³Úø æø ½ ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üûãö –öÃû eø Ý ðø ^nø Öôæû ]ø p†F’Fß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%^ø³³³þm5 ™ D 3
DQMVé‚ñ^ÛÖ]E—½àønû Ûô×ô ¿6 Ö] Ýôçû ÏøÖû]
( 46)

=g CZÃyS ðÃÐ ~?¤
ZgzZX • =gÆ}uzŠq
Z~„ :Wt X ƒ ¯: =g CZÃVÇ|gzZ V- Š·!ƒ ñÑyZZŽÍß} Z L L

ó Xó ì ‚
gxzøÐðÉZg KZÃV>ªvZ GXì ~4Z Ìg Ñ »kZ Âì @
¯

å´‚ôßûÂô àûÚôù †õÚû ]ø æû ]ø xôjûËøÖû^eô oøiô ^ûm$ áû]ø äö ×# Ö] oŠøÃø ³Êø ½ 麆ø ñô••ø ^ßøfø nû ’ôiö áû]ø o?ŽFíûÞø áøçû Ööçû Ïömø Üû ãônû Êô áøçû Âö …ô^Šøm% š
º †ø Ú$ Üû ãôeôçû ×öÎö oûÊô àømû„ôÖ$] p†ø ³jøÊø ü
DQNVé‚ñ^ÛÖ]E — àønû Úô ‚ôÞF Üû ãôŠôËöÞû]ø oûÊô ]æû †% ‰ø]ø «Úø o×FÂø ]çû vöfô’ûnö Êø

D4

6
ëXŠ q ðÞƒ: (Zžì {ç…ž•ëgzZ•ìgß~yQ™hzŠ hzŠ {zì ( t Î) ~g F~VߊÆXžÐBŠ\W L L

ó Xó Ð'äƒxŠ *
6VÂ!
ðƒðÖ~Vߊ LZtQ ÂñÑqðÃÐk0
LZ c
}Š} Š ì\¬vž
Z ì e¹X ñY7

7Zžì ;g} Š e
Z@t ÃVzÈ ð¸LZˆÆ™fÆ] ZŠ ¬ ÅyZgzZ] ÑqÆòg »zŠ·\¬vZ :ž• D â •
Û ~ÄÝ°Z†)´

{zèaX •zi !
z„
 ŠgzZg ÇŠæz ™Æ}uzŠq
Z~¨£ÆVzuzŠgzZ„
 zŠÆ}uzŠq
Z~: W{ zèY óN ¯: =gzZ„
 zŠ CZ

ÐOg: VZŸ ðÃ~ ¶Š ê
 »{zÉ ó Cƒ 7{Zz6ðÃÅyv}g v7ZX ƒ ¯ : „
 zŠz =g CZ 7Z n kZ • ÔŠ Ç}g v
4Z {zñ¯„
 zŠ CZÃyQŽÐ~? ) û Üãö ßûÚô äü Þ$^ôÊø Üû ÓößûÚôù Üû ãö Ö$çø ³jøm$ àû³Úø æø üyâ •
Û LZ ä\¬vZX ǃb§Å4ZŽ ÇÇg¿{z4zŠÐyZX

CYá s§Å4zŠ {Š c
i× W× W4zŠ ~hðgzZì `zy

Ð +Š 4zŠz ‰
Ü Ãg åB‚ÆVz•
Û »èY ì
ó H ãZzÃq ÏZÐ( ì Ð ~
( 47)Xì @

Yƒb§Å4Zy¨
ZÐTì
ó

:c
â•
Û äŠ&0vZ†0E0vZ†]|ž•D â •
Û +§0·¹ @
g•
å†ÃŽmŸ çâæ ^nù Þ]†’Þ ^mù•çãm áçÓm á] ÜÒ‚öu] ÐjùnÖ
!MUS ” X àÛu†Ö] Üm†ÓÖ] †nŠËi ( 47) !PUNKM ØmˆßjÖ] ÜÖ^ÃÚ †nŠËi( 46)X‚Åe
W{gÃè†nfÒ †nŠËi( 45)X PSRKM†n%Ò àe] †nŠËi( 44 )
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó ƒ Y0ãZ¾c
~Š·6
gî~gÅÑ}ž”ÐkZ ? L L

( 48)X ås§Åû ý•çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 ü e
WÏZ {g •
á Z » f *Z}g øž 1™äëž•ë +§0Z

XìÆgzZ ~gz¢nÆD¨
¤C
Ù ·_»kZì ÅäM0Zx â ZŽ‚ÅVìW{gÃè~y*Ãk

i

DMMOV•çâE — áøæû †ö ’ôßûiö Ÿø Ü$ $ö ðô «nø Öôæû ]ø àûÚô äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚôù Üû ÓöÖø^Úø æø …ö ^ß$Ö] Üö ÓöŠ$ ÛøjøÊø ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] oÖø]ô •çû ßöÒø†û iø Ÿøæø

•Š Šæ ?:gzZ ǃ: g ÇŠæ Zg vðà ZÎÆvZ gzZ Ï ñY µ v WÅ c izŠ Ì»:gzó D: ¦

Ù s§Å V> ª !dŠ L L
C

D5

ó Xó Ѓ Y

Ð Vñ*
g »Æ yZæó •
á p Å yZ ó]g c
i Å yZ óá
 àZB‚Æ yZ óÄÅ yZ óyDg s§Å yZ ó~zc Å ]÷Zp Åg ñ~ e
WkZ

( 49) Xì Š
»zgЙfÆyZW§•gz ZÚ ŠÐVzÃðAÃVz~E™ ÅyZ ¹
ó xB‚ÆyZ ó~qŸg

áøçû qö†ôíûmö t Ðùô vøÖû] àøÚôù ÜûÒö ðø «qø ^Ûøeô ]æû †ö ËøÒø ‚ûÎøæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üû ãônû Öø]ô áøçû Ïö×ûiö ðø «nø Öôæû ]ø Üû Òöæ$ ‚öÂø æø pæùô ‚öÂø ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$] ^³ãø m%^ø³m5 ™
Üö×øÂû ]ø ^Þø]øæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üû ãônû Öø]ô áøæû †% Šôùiö oûiô^•ø†û Úø ðø «Çøjô eû]æø oû×ô nû fô‰ø oûÊô ]•÷ ^ãø qô Üûjöqû†ø ³ìø Üû ³jößû³Òö áû]ô ½ Üû Óöeùô …ø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ç+ iö áû]ø Üû Òö^m$]ôæø Ùøçû ‰ö†$ ³Ö]

D6

DMVèßvjÛÛÖ]E û Øônû fôŠ$ Ö] ðø •çø ‰ø Ø$ •ø ‚ûÏøÊø Üû ÓößûÚô äö ×ûÃø Ëûm$ àûÚø æø ½ Üû jößû×øÂû ]ø «Úø æø Üû jönû Ëøìû]ø «Ûøeô

[Wk0
}g vŽB‚ÆhkZ {zgzZƒ¬x •s§ÅyZÐ 4zŠ Â? óƒ ¯:„
 zŠ CZÃV7Š LZŠpgzZ}÷!ßZzyZZ} Z L L

n ÆŠ ˜ ~ {Zg ~÷ ?¤
ZXƒ n
g yZZ6„g LZ ?ž• D™íz°Ðzz kZ ¡Ì»ŠpgzZÃ9X • D™¬ì

ä?Žì x¥[p=gzZƒ
ó ¬{æ7{æ7x •»›k0
ÆyZ ?( z™: Vø
zŠÐ yZ Â)ƒä
~ÔÅ~qŸg ~÷gzZ

ó Xó ÇñYxЄ
 ZgÓZg {zÇ} ™Ãx »kZ ÌŽÐ~?X HC
Ù ªä?Ž Ì{zgzZ c
Ö

4zŠ ó• ÔŠ ÌÆ Vâ ›gz Z • ÔŠ ÌÆvZŽ óÐ Vz•
Û » Ì¿Žž c
Š â•
Û yÒt 6gî ãZz „ ¹ ä \¬z ug nvZ ~ e
WkZ

X Vƒ: VY„g ZŠ m³gzZg ZŠ¸gÆݸԊt{Zp óÇ} 7^6{Zg Ū
Hz„ Ze™xО¹ ZÜ{zÇÇg‰
Ü Ãgz
X ÏN YWÃ~y*ûzµñø
 ]c
W‰Ð~X•] c
WϹÌgzZ Åx|kZ

ILG
" Š qZ
Y Z'
zY Ñz~wÎg ì

-MÊ
CE
ÆvZ } Zž Hn²ä ~gzZ Zƒ¢q ~ å~t ïG
L !}
n Æ äÑ yZZ ~ Z
 ž • D™yÒ öÐE
ZvZ†0k

]|
`

X1

:c
â•
Û ä\W ÂN Εe*
ÎoÑŽ6zZ}÷\W ! wÎg
DQLE
ø $ Ö] o×ôù ’øiöæø ^ò÷nû •ø ä´eô Õ
û †ôŽûiö Ÿøæø äø ×# Ö] ‚öfö Ãû iøEE
DD†ôÊô ^ÓøÖû] àøÚô ].†ø fûiøæø Üø×ô ŠûÛö Öû] xö’øßûiøæø èø•øæû †ö ËûÛøÖû] éø^Òøˆ$ Ö] p•ôù ç* iöæø èøeøçû jöÓûÛøÖû] éø¡’

ó Xó z™g ÖZ »]Y Z'Е
Û »gzZz™„ZpíB‚ÆVâ ›ózŠ > 2in•
Ûð
ó 7
i ún•
Û zó ™: uÑ̼B‚ÆkZ zó ™]Š „ÅvZ L L
G
Ž 7Z ä\ W •e ] â¥ÅVÂ!
~Š ã
Åxs ZgzZ ñƒ¢q~ ~
å tï
L !}
nÆäÑxsZ Z
 {©0tzç]| X 2
:ž åÌtÐ~yZ‰Ne'!
à ßZ
( 5 1)
DD àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] oÖø]ô àønû Òô†ôŽûÛöÖû] Ñö…ô^Ëømö æû ]ø ¡÷ÛøÂø Üø×ø‰û]ø ^Úø ‚øÃû eø Õõ†ôŽûÚö àûÚô Ø$ qøæû ˆ$ Âø äö ×# Ö] Øöfø Ïûmø ŸøEE

ó Xó ñYW: k0
ÆVâ ›™ƒZ]
ÐWæ{zžJ
Z
 @
â•
Û 7wJJ
‰
Ü zkZ¿ðûkZˆÆäÑxs ZÆuæË\¬vZ L L


o¢Ð ƒ
 » yZZ L L: ž c
â•
Û wZÎ ä g f1Z ]| Ð wÎg Æ vZ ž ì e
Zzg Ð k„ 0vZ† ]|X 3

ð]æ…]¶ Š2X•Æ£Zµp ÖZ !MPTKS o³³ñ^³³Šß³Ö] à³ß³‰æ !OQTXOQSKP ‚³³Û³³u] ‚³³ß³³ŠÚ( 50)X PSRKMQ X ènß³ŠÖ]……‚³³Ö]( 49)X UQKN †³³n%Ò à³e] †³³nŠË³³i( 48)
!ORU t X oÞ^fÖ¡Ö èvnv’Ö] è׊׊Ö]¶ Š2 IRSKP ÜÒ^vÖ] Õ…‚jŠÚæ ! é^ÒˆÖ] h^jÒXTOKQ oñ^ŠßÖ] à߉æ!PKQ ‚Ûu] ‚ߊÚ( 51) !MNLSVØn×ÇÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:c
â•
Û ä\WX •… Y4{Š c
iwÎgÆkZgzZvž
Z c
â•
Û ~[ZŽ äg f1Z]| ?ì H
( 52) DDäô ×# Ö] oÊô

˜öÇûfö Öû]æø äô ×# Ö] oÊô g% vöÖû]æø äô ×# Ö] oÊô éö]•ø ^Ãø ÛöÖû]æø äô ×# Ö] oÊô éöŸø]çø ÛøÖû]øEE

ó Xó #Š nÆ„vZgzZ›nÆ„vZgzZ ó~g Zi" z#ŠnÆ„vZ ó~g ZŠ Ãz§{Å Ÿg ÅvZ L L

:c
â•
Û ä\ Wžì ~g
ugzZq
Z

DQOE DDàønû Òô†ôŽûÛö Öû] †ôãø ¾û]ø àønû eø Üö nû Ïô mö Üõ×ô ŠûÚö

Øùô Òö àûÚô ðº p†ôeø ^Þø]øEE
ó Xó ìk
5
x ªB‚ÆWæŽ Vƒ@
™g Ö Z »]Y Z'
Ðy›k QC
Ù ~L L

X •~'wÎgÆvZÐkZìgB‚Æ4Z] ÑZñÅkZ ̈ÆäÑxs ZÉ }
ó ™: ]Y Z'y´ZÐWæŽ ª
:ì w¸» k„0vZ†]|

X5

l†%Ò á]æ á^ÛmŸ] ÜÛ غq… ‚rm Ÿæ XÔÖ„e Ÿ] ä×# Ö] èmŸæ Ù^ßi Ÿ äÞù^Ê ä×# Ö oÖ]ææ •^Âæ ä×# Ö] oÊ ˜Çe]æ ä³×# ³Ö] o³Ê gù³u] à³Ú
Ýçm ^òn• ä×â] à pˆrmŸ ÔÖƒæ ^nÞ‚Ö] †Ú] oÊ ÝçnÖ] Œ^ßÖ] é^ì]çÚ l…^³‘ ‚³Îæ X ÔÖ„³Ò áç³Ó³m o³ju ä³Ú^³n‘æ ä³i¡³‘
DQPEèÚ^nÏÖ]

VJ
ÞZe
Ñz=g fÆkZ ÂÅ] ÑZñnÆ„vZgzZ ¿g]zZ°nÆ„vZ óÅ#Š nÆvZgzZ Å›nÆvZ äTL L

ð0
: ] Ìt ~ kZ J
Z
 ƒÈ0
» { izgz i ú„ H {zì e Y0
7ÝegzZ ]¯ÅyZZ J
‰
Ü z kZ {È ÌðÃgzZX ì Y

ó Xó $
Ë W7x »ËÆyZJ
#
Ö ªŽì ~] 5ç~z*Š Ïg e ð¸ÅVÍßF
{Š c
i‰
Ü zkZp óN Y
4݁
-I
EE
4
G
)
E
5{¢)´
: ]Ìt ~kZJ
Z
ƒ
ó ÑZz ä™x ÈZ »{ izgzi ú„ H{Zpy¨
Z ÌðÞìtp»g
ukZž•D â •
Û  èG Z0Z #Z G
îÏG

Ð V7ŠÆvZ {zžì $
Ë Y ¿gyZùtƒ
ó y›{z<YpÐ
ó =r
 ™ ËèY óY™Ýq7]¯gzZ k‹ÅyZZ {z N Y ð0
, Z {z ÌQì
ó g ZŠ} úŠ »ÚgzZ Íg0
ZÆkZ {zì
ó ; g™¬z uÑB‚Æg ` 0
LZ ì
ó ÔŠ »vZtžì ; gNŠt {z!Çg 4zŠgzZ] ÑZñ
Çìg xzøÐ ]¯ÅyZZ ÌÂìg~ ª
q Å} izg yŠ Zg ‚ óìg k7i ú]Zg ~g ‚ì e ¿t!Çg ] ÑZñgzZ}™›Ð VÍß
%NÐ ] ZŠ çz •B‚Æ yZ gzZ #Š Å V7Š ÆvZ gzZ ìg Z½Ð ] ÑZñB‚Æ kZ gzZ ›ÅvZ wŠ Zg vžì ~gz¢n kZX
æF
( 5 5 ) X ìg

X •„g W6µñLZ LZ~],Œ Zg
Š q Z ϹÐ~Xì
ó ˆÅ ãZzÌZ ÅY Z'zY Ñz~g U
Wz g
Š q ZŠ¼{z´Æg
Š q ZyZ

&
?
'g߉Å) çO ‹ÑZñ

Ö wsܼgzZû
#
ó Z¬¼gzZ•º Z¬Ð~yZ ¼X •„g Yð0
yxgŠ}g øϹÐ~yQgzZ• $
Ë ƒ'gߊ¼Å)ø‹ ÑZñ
ILG
" Š q ZgzZ`™‹ c
]ZŠ çz ] ÑZñÐ É@
z/ôÁZ ¸ZgzZfÑ ì
Wä[ ;ß Z†0·0vZ†0(56)yÑ •) ÕäO‘X • B
gzgŠ »
( 57)Xì c
â•
Û ™f »VÂgßäÀÅ] ÑZñB‚ÆVz•
Û »ˆÆä™ãZz|Å ( ~g Zi" z~g ZŠ Ãz)

h^eX †nŠÖ]XMRLQVp„Ú†jÖ] à߉æ ! •çrŠÖ^e Ü’jÂ] àÚ ØjÎ à oãßÖ] h^eX•^ãrÖ]XNRPQV•¨]• oe] à³ß³‰( 53)Xì _g ¦
óCÅkZ „d
Œ
Û ó å†nÆæ †nfÓÖ] oÞ]†f_Ö]( 52)
£Zµ)Xì ~z%̃¯%e
Zzgt~x|ÏZ ã½!NNV^nÞ‚Ö] oe] àeŸ á]ç³ìŸ] h^³jÒ!MNMXMNL”XOQOVÕ…^³fÛ³Ö] à³eŸ ‚³âˆ³Ö]( 54) !” ²]‚f àe †³m†³q à³ÂPO
E
ZuzŠX 57&2åG
5©.ÅZ wÁZXì ~ ¬Æ q ¯% pì gz¢s ¸ñ WZ t ž ì I» Y f ‰X Š
H 7Š OZ4Z n kZ ì ®• Å kZ p( 312&1Y 1zÑZ G
îG
0Ò7ó420&3
dzg
uz‚ðƒöZa Å\W~| 1200X•D7Æ[ ;ß Z†0·xsÑZ •sßñ)´( 56)ci
Z ª

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

!MQQKN ‚nuçjÖ] h^jÒ o× ‚n˳۳Ö] Ùç³Ï³Ö]( 55)ci
Z

Æ,X ì @
Y H7ÃyZ ó• òZgÐ ]ÒVŒ }g øŽ 'gßP sÜX YY 3g 7B‚ÆbÑŠgzZ 5!
ÃVÂgßx ÓyZ VŒ
:,™qŽgs§ÅV1Âsf `gŠ n

,z10ó98ó Å èm‚rßÖ] èeçqŸ] oÊ ènߊÖ]……‚Ö]X y{Œ& œ[ Zâ :;@
ó[!
~y
W» é†rãÖ]æ é•^ãŽùÖ]æ æˆÇÖ] oÊ ð^q ^ÛÚ é †f³³þ ³þ ³Ãþ ³Ö]
G
X {)zã éŒB§ÅZG·:;@
óÝ¡‰Ÿ] oÊ ð]†fÖ]æ ðŸçÖ]gzZ,¢

:•ìg™7~^ÅVçxëÎ'gßòZg‰Å] ÑZñ
XG@
z]¾

D1

X 4zŠgzZ›

X2

X WgzZx Z •Z

X3

XjgzZ\ 5é

X4

X ¹x

X5

X ~g ZŠi Zgë ! X 6

x *
»TèbÑä \ WÅ©pZ[ Âg ÇizggŠ *
Å ZŠ ZŠ LZXì ðƒ]Š ÞÅ\ W~/Å„w‚ 32sÜèÑq ó•@•
á ÅkZ] c@
Å\WX¸ x â Z\ WÆ}gzZ {od
4G
&
.nG
¶gX c
Š Z h ZÆ™ Z9t ‚Æ\ ÂÃsßñ•Â Z h YZ Z
 ÃÜgŠ°òsZ ä ~^ •
á 0
•Z'Z ~| 1233X c
ŠÄg™wÅwÅÃœ£Æ©Âg0
ZÆT 3g?Z m+Z çG
ZÆðsÑZ >·Z îG`Zg-4=Z[ÂKZ äyk_Z•Z'ZËZ e !MQQXMQPKT èm‚rß³Ö] èeç³qŸ] o³³Ê ènß³ŠÖ]……‚³Ö]( 57)X( 129&3x´ÑZX 44m¦
0
ó Yè f‹x)mM»'zvZ
XJ
237Ð232mó4=Z¶ ŠXìH™f »VÂgß!ÎÅ]ZŠ çÐx *
ÆY Z_Zt £.
Þ £ÆÏZgzZì H™f »VÂgß!ÎÅ] ÑZñÐyZÄÆY Ñß Zt £g



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

G @
z]¾

yzçÆ}uzŠq
Z~: W{zžì Ìt x|q
Z »äƒ à zÆy›}uzŠ »y›q
Zžì @
ƒãZzt Ð p¦Ñgz Z ~½Æ] ÑZñ
:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZž 6ó•Dƒg ÇŠæz

ø òô Ö5 æû ]ö ]æû †ö ’øÞøæ$ ]æû æø ! àømû„ôÖ$]æø äô ×# Ö] Øônû fô‰ô oûÊô Üû ãôŠôËöÞû]øæø ÜûãôÖô]çø Úû ^øeô ]æû ‚öâø ^qøæø ]æû †ö qø^âø æø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô ™
˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üûãö –öÃû eø Ô
t
Ýõçû Îø o×FÂø Ÿ$]ô †ö ’ûß$Ö] Üû Óönû ×øÃø Êø àômû‚ôùÖ] oÊô Üû Òöæû †ö ’øßûjø‰û] á]ôæø ]æû †ö qô^ãø mö oj#uø ðõ oû•ø àûÚôù Üûãôjô møŸøæ$ àûÚôù Üû ÓöÖø^Úø ]æû †ö qô^ãø mö Üû Öøæø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø

½

DSNVÙ^ËÞŸ]E —†ºnû ’ôeø áøçû ×öÛø Ãû iø ^Ûø eô äö ×# Ö]æø ½ Ѻ^%ønû Úô Üû ãö ßønû eø æø Üû Óößønû eø

Ý

}uzŠq
Z~: Wƒ
 t ÅŠægzZ ~Š {CÃyZ ä VÍßXgzZ HŠ ˜ ~ { Zg ÅvZÐ yYz wâ LZgzZ Å]ógzZ ñÑyZZ vߎ

?{z¤
Z óV;X , ™: ]ó{zžJ
Z
 7‰
Ü Ãg ̼ ÅyZ n }g vÅ7]óp• ñÑÂyZZŽgzZX • =ggzZ à zÆ
ìg™¼Ž ?X ì yezÇ~ yZ gzZ ~ ?žÆ VÍß yZ ñZÎì
ó ~gz¢ *
™Šæ6? Â,™ÔŠæ ~ }g !
Æ +Š Ð

ó Xó ì 8 Š[pvZƒ

:c
â•
Û ñƒD™o¢gzZøgÏZ äwÎgÆvZ
DD^Ú÷ çû ×ö¿ûÚø æû ]ø ^Û÷Öô^¾ø Õø^ìø]ø†û ’öÞû]öEE

ó Xó x¤c
ƒÝª{z {Zpz™ŠæÅð¸LZ L L

:c
â•
Û Š•
á g Z~g
ugzZq
Z
û ãø jøßûmöæø äô •ô†û Âô àûÚô äô nû Êô “öÏøßûmö àõ›ô çû Úø oÊô ^Û÷×ô ŠûÚö ]/†ø Úû ] Ùö„öíûmø Üõ×ô ŠûÚö àû³Úô ^³Úø EE
g% vômö àõ›ôçû Úø oûÊô oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] äö Öø„øìø Ÿ$]ô äô jô Úø †û uö àûÚô äô nû Êô Ô
ø ãø jøßûmöæø äô •ô†û Âô àûÚô äô nû Êô “öÏøßûmö àõ›ôçû Úø oûÊô ^Û÷×ô ŠûÚö †ö ’ößûmø ‚õuø]ø àûÚô ^Úø æø X äö ³iö†ø ³’û³Þö äô ³nû Êô
g% vômö àõ›ô çû Úø oûÊô äö ×# Ö] åö †ø ’øÞø Ÿ$]ô äô jô Úø †û uö àûÚô äô nû Êô Ô
( 59) DDäö iø†ø ’ûÞö äô nû Êô

Ç}™ ZÎg(kZÿ,Z \¬vZ ƒ ; g Y c
5~ èÃx Z •Zgz Zƒ ; g YHú6] ³ÅkZ V˜ Ç}™ ZÎ¥(+ZÃy›ËŽ L L

(k QŠæ ÅkZ \¬vZ ƒ;g Y Hú6] ³gzZ wâ0
Ö wÅk Q V˜ } ™(k QŠæ Åy›ËŽ gzZ óσg »gŠŠæ ÐZ V˜
#

ó Xó σm³ŠæÐZV˜Çñâ•
Û

Xƒg ÇŠæz¥»kZ {zžì Ìtx|»äƒ„
 zŠzà znÆð¸}uzŠ »ð¸q
ž
Z ì @
ƒãZzÐg
Š q ZgzZe
WÑ!
{gÃè

CY Å7,ÅkZ Z®ì ‰gzZ¿èa ¬tXì 7nÆ•
Û » ËŠæz ]¾Åð¸žìt x|»Y Z'z ] ZŠ çÐ •
Û »@'
ÆkZ

:•sf `gŠ'gßPÅG@
z]¾Xì Zk]gß~uzŠ¬»]gßC
Ù gzZ•Cƒ'gߊ¼ÅG @
z]¾Åuæz•
Û»
X *
™ŠæÅ•
Û »~«£ÆVâ ›
X *
™ÏÎYnÆVz•
Û»

X1
X2

†nÇ’Ö] ÄÚ^r³Ö] x³nv³‘Xì ¹Œäã
ò ]Zx â ZX ~
ñ g »ÑZ³1Zzv
ñ Z†0'Ye
Zz'
ó èfnÆ Ü×ŠÚ à •ù… àÚ h^e X h•Ÿ] PTTTPV•¨]• oe] à߉æ!OLKP‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚ( 59)
!QRULV
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( ƒ{æ7ÅðÃV;zZ
 ) *
™~« £ÆVz•
Û »ŠæÅVz•
Û»

( ƒ: {æ7ÅðÃV;zZ
 ) *
™~« £ÆVz•
Û »ŠæÅVz•
Û»

X3
X4

*
™ŠæÅVz•
Û »~¨ £ÆVâ ›:]gß«

ì 4ZŠ~gñZ °oÆxsZ *
™ q Ê »V¦ogzZVz•
Û »Ðg Ïzy!
igzZ yYz wâ LZgzZ *
™k
 s ÜÆVâ ›™ïB‚ÆVz•
Û»

:ì \¬~g !
Šè •
á g ZXì ¬ ôÜgzZ

ø ÖôƒF ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø àønû ßôÚô ç+ Ûö³Öû] áôæû •ö àû³Úô ðø «³nø Öôæû ]ø àø³mû†ô³Ëô ³ÓF³Öû] áøçû ³ßö³Úô ç+ ³Ûö³Öû] „ô³íô³j$mø Ÿø
è÷ÏFiö Üû ãö ßûÚô ]çû Ïöj$iø áû]ø Ÿ$]ô ðõ oû•ø oûÊô ²
ô ] àøÚô ‹ønû ×øÊø Ô
½
DNTVá]†ÛÂ Ù•E —†ö nû ’ôÛøÖû] äô ×# Ö] oÖø]ôæø äü ŠøËûÞø äö ×# Ö] Üö Òö…ö „ùô vømöæø ½

?žì s çt V; Xì 7mðÃÐvZ » kZ Ç} ™ (ZŽ N ¯ : ¦

Ù g ÇŠæzg c
C
gzZ =g CZÃVz•
Û »™hgÃyZZ IZ ݸ L L

ó Xó ì *
Y™<s§Å„vZ»gzZì
ó @
Zg eÐ\ WLZ»vZ1 óƒ Y™g (Z¿¯§(ZC
Ù „ nÆvÐÕÆyQ
E
.•ÅZQ1Z+ çl©.ÅZx â Z
:• D â •
Û ~e
WkZ ~ çE

Vâ ›gzZ z™Šæ ÅyZ s ÜÆ Vâ ›Å
ó g yz¬Ð yZ~ +ŠÆ yZž ƒ ¯ :g ÇŠægzZh
¸ CZÃVz•
Û » !ë¸} Zžìt p» e
WkZ L L

Ðk QvZgzZ ~'
ÐvZ™ƒ4ZŠ~¬gzZ Š
QÐ+ Š LZ {zªó ó ðõ oû•ø oûÊô ²
ô ] àøÚô ‹ønû ×ø³ÊøL LÂH (¤
ZäËžnkZ zó ™lÃ6
yQi ZgÆ
yZ~Vñ»t¬ÆyZgzZÅg ñÖ #Šz •nÆyZ~wŠpz™g ÖZ » 4zŠÐ yZÐy!
i KZ ƒ~#
Ö ÓÅyZ ?žt Æä‡S óŠ
ƒ ~'

( 60)

ó Xó z™ŠæÅyZs ÜÆVâ ›„:gzZz™:G @
Å

:ìŠ •
á g Z »\¬vZ~Y ûZ >gÎ X 2
è÷Ãø ‰ô]æø ²
ô ] šö…û ]ø àûÓöiø Üû Öø]ø •çû Öö^Îø šô…û Ÿø û] oÊô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÚö ^ß$Òö ]çû Öö^Îø ÜûjößûÒö^Ûønû Êô ]çû Öö^Îø Üû ãôŠôËöÞû]ø oû?ÛôÖô^³¾ø èöÓø³òô ³×F³Ûø³Öû] Üö ³ãö Ê# çø ³iø àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô
ø òô Ö5 æ^öÊø ^ãø nÊô ]æû †ö qô^ãø jöÊø
DUSVð^ŠßÖ]E — ]†÷ nû ’ôÚø lû ðø «‰øæø Üø ß$ãø qø Üûâö ]æø ^ûÚø Ô

KZëž• ï Š[ZŽt?¸ ~wq¾?ž•y7• D™H²zg ÅyZ º •
ÛZ
 • áZz ä™Õ6Vâ YKZ vߎ L L

~'Åî{zgzZì
ó c izŠ: 1»X•vß{z¸ ?D Y™]óž¶: {Š ¤}iÅ\¬vZ H:•ë º•
Û X¸x¤gzZgz$(
ó Xó ì(

E
Û çLl©!
:ž•D â •
Û 0Ðwz4
È•
á Æe
WkZ k„0vZ†]|yWŒ

Ñ » yZX †áB‚ LZ Ì7Z † n Æg$
Òzçl WæZ
 X ¸ ñƒ ñÖ ÃxsZp ó‰ƒ y›vß¼ ~)(l L L

g$

Òzçvß¼~yZX ¶Ä¤
.
Þ ‡gz¢] !
tn kZ ¶ðƒCŠ c
i~Š Z®gzZ†ŸZ~‰
Ü ¤Åg ñÐkZèapå: ÂðZ ±Ð Vâ ›

7ZB‚Æs
 ZÜ~ T ðƒwi *
Wt 6T ó;e *
e
™g lZ nÆyZ ä VÍß¼gzZ åk\ZÃVâ ›0Ð Xñƒ ÌO~

( 61) ó Xó Š
c
Šg Z Œ
Û5

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z~]gÎÏZ X 1
äü Öø ‚ørôiø àû×øÊø äö ×# Ö] Øô×ô –û³m% àû³Úø æø ½ äö ×# Ö] Ø$ •ø]ø àûÚø ]æû ‚öãû iø áû]ø áøæû ‚ömû†ô³iö]ø ½ ]çû föŠøÒø ^Ûøeô Üû ãö ŠøÒø…û ]ø äö ×# Ö]æø àônû jøòøÊô àønû Ïô Ëô ßFÛöÖû] oÊô Üû Óö³Öø ^³Ûø³Êø ™
]çû $Öçø iø áû^ô ³Êø ½ äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ]æû †ö qô^ãø mö oj#uø ðø «nø Öôæû ]ø Üû ãö ßûÚô ]æû „öíôj$ iø ¡ø³þÊø ðø •çø ‰ø áøçû Þöçû ÓöjøÊø ]æû †ö ³Ëø³Òø ^³Ûø³Òø áæû †ö ³Ëö³Óû³iø çû ³Öø ]æû •% æø ( ¡÷nû fô‰ø
쿼pì Ì~pÑ~g gg
utX 4596g
ubÑk

i X MU h^e X †nŠËjÖ] h^jÒXMMNKTp …^fÖ] xjÊ !NQOKPp†f_Ö] †³nŠË³i( 61) !NNSKO p†f_Ö] †nŠËi( 60)
Xì Š
1x »Ð}g •
á ZsÜs§ÅkZ nkZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DTUXTTVð^ŠßÖ]E — ]†÷ nû ’ôÞø Ÿøæ$ ^n&Öôæø Üû ãö ßûÚô ]æû „öíôj$iø Ÿøæø

Üû âö çû Ûöiö‚ûqøæø &önû uø Üûâö ]çû ×öjöÎû]æø Üû âö æû „öíöÊø

" µt ?H[ ZX ì c
Š™ J0
Z ä \¬vZÐzz ÅwqZÆ yZ Â7Z ?ƒìgƒ {z¤

zŠ ~}g !
Æ V¦ož Š
ƒ H»L L

yZXÐN 0
: {Zg ðÃnÆkZ ¦

Ù \ W Â, Š >{Zg \¬vZ&?z™ Z9Ñ6„
C
 ZgÓZg ?ÃVƒƒG {ZeÆ\¬vZžƒìg|0
!

íz §{ Å xsZt J
Z
 :X ƒ Yƒ V7 ƒ
 Q gzZ Ï䙬 b§Å yQ Ì?• {z •
Û »Æ b§Tž ì >
Ø e ÂÅ
0!Nt¤
ZQ óƒ ¯:„
 zŠ ÇÃË~yZ ,hg:
=g CZÃËÐ ~yS g ZŠ¸X N YµB; t ÌV˜z™OgzZzñ7Q ÂB¢îE

ó ó! Ι:g ÇŠægzZ

:žìt{zì c
Šg Z Œ
Û e Zg&ñƒn
gÃ7Ãtòzt (p ó•G Üä~dx â Zwz4
È•
á Š¼ÆVìWVâzŠyZ

gzZ¸TgB‚Æ„Wæ{zÉ ó¶Å: ]óä VrZp¸‰ƒ Ây›vß¼Æs Z§ZÆ{gëÜæb§ÏZgzZ)(îÂO$
Bt †C
Ù !
ÐlÐ n¾Ëvß {zžt ZƒQX ¸ D™ÌŠæ ÅVz•
Û »gzZ¸ Dƒq
ÑÌ~ VÇZzg »s ÜÆ Vâ ›

VÍß¼ óZƒs %Z~}g !
ÆyQ »VÍßÆ{gëÜæ‰
Ü zkZXÐ,™: n°Ð ëy›ÆÜæó• y›vßëžñƒ

•`| 7
vZ ÑZ[Z ÑÝ{zèaž ¹ä{z¤

}gzŠ² ó•ìg D™ŠæÅWæs Ü} g ø{zèYÐ ,±ÐyZëž ¹ Âä

ÝZÉ ó’ e *
ƒ 7s %Z Ö
}g v~}g !
ÆVÍßyZž (62) ðƒwi *
Wt 6kZXì 7^
e
Y *
™¨£Ð yZ n kZ
7Z ÁÐ Á:gzó@
ƒ†ŸZ ~ ]¸ÅVâ ›ž @
¶’ e ã™]óˆÆh
™wJxs Z 7Z Â ÆäSÍZèY ó• ¬ovßt ~

ó Xó ì x`
Z (¹gzZ Âtž’ eã™7ŠæÅV7Š}g vs Ü}g v

†ŸZ è!Š Z®Å Vz•
Û »™ {g ~ ¬§c
Š ŠŽ z!
Æ äÑ xs Z Ž ì Š
¹ ¬oÃVÍß,ZB‚Æ s
 ZÜ~ e
WkZžì x £g¨.
Þ ‡
X å: *
àyvÃVâ ›pz+
 ÅyZèÑq¸
ó D™ Zƒq
Ñ~VÇZzg » ms ÜÆVâ ›gzZ

p‚ôãû mø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ô ½ Üûãö ßûÚô äü Þ$^ôÊø Üû ÓößûÚôù Üû ãö Ö$çø jøm$ àûÚø æø ½ ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû ãö –öÃû eø ½ ðø «nø Öôæû ]ø p?†F’Fß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„Ö$] ^ãø m%^ø³þm5 ™
å´‚ôßûÂô àûÚôù †õÚû ]ø æû ]ø xôjËøÖû^eô oøiô^ûm$ áû]ø äö ×# Ö] oŠøÃø Êø ½ 麆ø ñô]•ø o?ŽFíûÞø áøçû Ööçû Ïömø Üû ãônû Êô áøçû Âö …ô^Šøm% š
º †ø Ú$ Üû ãôeôçû ×öÎö oûÊô àømû„ôÖ$] p†jøÊø ( àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû]

D4

DQNXQMVé‚ñ^ÛÖ]E —àønû Úô ‚ôÞF Üû ãôŠôËöÞû]ø oû?Êô ]æû †% ‰ø]ø «Úø o×FÂø ]çû vöfô’ûnö Êø

{z} ™4zŠÐ ËÐ ~ yS ÌŽÐ ~ ?X • „
 zŠÆ}uzŠq
Z~ : W Ât X ƒ ¯: „
 zŠÃòg »zŠ· ?!ß Zz yZZ} Z L L

yS ™hzŠ hzŠ {zì ( t Î) ~g F~ VߊÆXžÐ BŠ\ WX @
3Š 7„
 ZgÓZg ¦

Ù \¬vZÃV>ªXì Ð~ 4Z—"
C

q ðÃÐ k0
LZ c
} Š} Š ì\¬vZžì e¹X ñY76ëXŠ q ðÞƒ: (Zžì {ç…ž• ëgzZ• ìgß~

ó Xó Ð'äƒxŠ *
b§"6VÂ!
ðƒðÖ~Vߊ LZt ÂQóñÑ

àS( ìÐ~4Z—" {z}™‰
Ü Ãgz4zŠÐËÐ~yZ ÌŽÐ~? ) û Üãö ßûÚô äü Þ$^ô Êø Üû ÓößûÚôù Üûãö $Öçø jøm$ àû³Úø æø ü]Šg Zz~e
W«
~IÅ4ZgzZ~+ŠÆ4Z {z}™ŠæÅyQ~«£ÆݸgzZ} ™›Ð yZ¿Ž L L:• D â •
Û ~dx â ZXìg¨.
Þ ‡6gî
»³ #ÆkZ {z ZƒèZgÐ ¿z+ŠÆkZgzZÐËŽgzZì
ó @
ƒèZg Ìпz+ ŠÆkZ {z Âì ‚
g]ÑZñÐ ËðÃZ
 èY ì
ó gÑ
( 63) ó Xó Zƒq
Z¬»VâzŠyZgzZ Zƒ³ #gzZÔŠ

( 64 )ì Ð~ 4Z { zžìê» \¬vZ Âu™ŠæÅVz•
Û »~«£ÆVâ ›Ž ) ó ó Üãö ßûÚô

äü $Þ^ô Êø Üû ÓößûÚôù Üû ãö Ö$çø jøm$ àûÚø æø L L:•D â •
Û?
ò Œ
Û xâZ

ᕆÏÖ] Ý^ÓuŸ ÄÚ^Ûr³Ö]( 64 ) !RMSKP p†f_Ö] †nŠËi( 63) !MUNKM V‚Ûu] ‚ߊÚæ SLUKM†n%Ò àe] †nŠËiæ !NUOKQof›†Î †nŠËi!MUQKPp†f_³Ö] †³nŠË³i
d ‡^e àe] înŽÖ]

( 62 )

pæ^³jÊ( 66) !NNLN ÜÎ… ä×òŠÚXMNRKMN o×v³Û³Ö]( 65) !OUSXOURM oÞ^ÛnÖ] p†rß×Ö Øn×ÃÖ] oÊ^•XPPNKM ¼nvÛ³Ö]†³v³e †³nŠË³i¶ Š2!NLPKRd

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:• D â •
Û x x

0Zx â ZXì @
™ŠæÅVz•
Û »~« £ÆVâ ›Žì c
Šg Z Œ
Û•
Û »Ã¿,ZC
Ù äY f~ÝzgÅ] c
W{gÃè
( 65) †Ê^Ò çãÊ äe^jÒ æ] äjÚ‚íe àm†Ê^Ó×Ö ^ß÷nÃÚ ànÛ׊Û×Ö ^e÷ …^vÚ Õ^ßâ

á^Ò á^Ê

Û » {z Â}

ó ™ŠæÅVz•
Û »™0u°»¬Ä ÂsÜc
Æ™#
Ö }
ÅnÌËgzZ}™wyÐVâ ›™{g}~¬§c
Š¿ðä
Z L L

ó Xó ì

Å4Z Ì¿{zƒ
ó ÌÅnËŠæ{z{ Zp }
ó ™ŠæÅVz•
Û »~« £ÆVâ ›¿Žž•56kZxsZ ñfž•D â •
Û i !
0Z)´

:ìŠ •
á g Z »\¬vZž 6Xì •
Û » b§

½
—½ Üû ãö ßûÚô äü $Þ^ô Êø Üû ÓößûÚôù Üû ãö Ö$çø jøm$ àûÚø æø ½ ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû ãö –öÃû eø ðø «nø Öôæû ]ø p?†F’Fß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 ™
{z} ™4zŠÐ ËÐ~yS ÌŽÐ~?X • „
 zŠÆ}uzŠq
Z~ :W Ât X ƒ ¯: „
 zŠÃòg »zŠ·?!ß Zz yZZ} Z L L

( 66) ó Xó ì Ð ~4Z—"

~Š ZÐZ c
6äe ð‡´ c
ƒ6äe ±Šæ {z {Zp óì Š Z D

g Zz¬ *
™Šæ ÅVz•
Û »~« £Æ Vâ ›žì @
ƒ ãZzЂÅyZgzZ ] c
WyZ

kZ%Z ì
ó 7Zg Ö Ð x ©Z ~C
Ù ªÆ*ŠÐZ ÌÂóåg66䙊æ ÅVz•
Û »~gzZ Vƒy›~žì @
™7g± ðä
Zž ©6
ó äe
G
wÎg ~ g$
ÒzçB‚Æ îÂO$ Wæžì gÃè§Zzt ~ ‚Å (67) 70 e
WÅ wÎÑZ >gÎ~ ‚ïE
»
L 3µçOXì áZjÆvZ í!
ÆHn²äk„0Z ]| ÂHc_»tÆÐ yZ ä wÎgÆvZgzZ ñƒg ë¤
 ïEÒŒ.ÅZ†0k„]| R ÆvZ
:¹gzZ c
â•
Û 7wJg±t»yZ ä\ W ÂVƒ•™ƒg6B‚ÆyZgzZ åy›~! wÎgÆvZ} Z
ø nû ìô]ø oûßeû]æø Ô
ø ŠøËûÞø ‚ôjøÊû^Êø X ^ßønû ×øÂø áø^Òø ‚ûÏøÊø Õø†ö âô ^¾ø ^Ú$ ]øæø Ô
ø mûˆôrûmö äø ×# Ö] á$ ^ôÊø Ùöçû Ïöiø ^ÛøÒø àûÓömø áû^ôÊø X Ô
ø Úô ¡ø‰û^ôeô Üö ³×ø³Âû ]ø äö ³×# ³Ö]øEE
Ô
DRTE DDæ†ÛûÂø àe èfj Ô
ø Ën×ô uæ gõÖ^› oe] àe ØnÏÂæ '…^u àe ØÊçÞ
õ

ås Ü}g øC
Ù ª»\ Wèa p óÇ}Š!$
»kZÃ\ WvZ Âì 9It »\ W¤
Z ì
ó } Y4~} g !
ÆxsZÆ\ W\¬vZ L L

ó Xó < ZŠ ZtÆÌ»z/0E™LZgzZ¨
 ¤! Z0FgzZ_g q0…âV–VâzŠ LZ2X ,™ ZŠ ZtÆCZ nkZ

]| Âc
WB; ÆVâ ›Ì*
Î{zgzZ ñƒg ë¤
Z
 gzZ óN` ay
»VÍßÐ kZž @
¸ ñW™á Ì*
Îó µ
ó zZ äL L  k„]|

Vz™7s çLÂÐQƒ†nÆŠæs Ü}g ø™á qŽ L L:c
â•
Û ä\WpX < rZ6*
εzZäkZž Hn²äk„
( 69) ó Xó Ç

*
™ÏÎYnÆVz•
Û » :]gß~uzŠ

~(q
Z ¿tX }™ÏÎY ÅVâ ›§{ ÅDÆ] ZŠ ¢Æ Vz•
Û »y›ðÞìt ]gß~uzŠ Åyz ¬B‚ÆyQgzZŠæ ÅVz•
Û»


Œ7°ç.
Þ ‡~yâ ‡ÌË&ì x`
°ç.
Þ ‡*
gzZì
!DOUM” X Ý¡‰] ˜Î]çÞENSPKM

ÆÒB;LZÑ}Z L L — ܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø äö ×#Ö]æø ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmøæø ÜûÓößûÚô „øìô]ö ^Û$ Úô ]†÷ nûìø ÜûÓöiôç+ ³þm% ]†÷ nû ìø ÜûÓöeôçû ×öÎö oûÊô äö ×#Ö] Üô×øÃû m$ áû]ô pF†‰FŸ6 ] àøÚô Üû Óömû‚ômû]ø oûÊô àû³Ûø³Öùô Øû³Îö o% ³fôß$³Ö] ^³ãø m%^ø³mF™( 67)
X óì
ó y!
$ÑZzÛvZ óÇñâ •
Û s çÌ{ k
}g vgzZ Ç}Š»4ÐkZì Š
1Ð ?¼Ž ÂÇAŠ {
(ÅVߊ}g v\¬vZ¤
ZžzŠÈÐV-{

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

*
™[ c
ì7Z6Vâ ›gzZ *
™o¢Ã‰
Ü ¤ÅVz•
Û »Ñ »kZÐ Tì ;g™ÏÎYnÆVz•
Û »™{g~}Ñç›y›(Z ðä
Z
»ÏÎYkZ¤
ZpXì #ŠÐ xsZgzZ›Ð¬ÐZžì @
ƒC
Ù ªÐ ¿kZÆkZèY ì
ó 4ZŠ~gñZ °oÆxsZgzZŠ Z D

g Zqt ƒ
{k
¿t ÌQ ƒ CƒÝqÙpÐQ6! x» ÅVz•
Û » „:gzZƒ:Ñ»kZ *
™gz$É
Ü ¤ÅVâ ›gzZƒw”»Å~z*Š¡È
( 70)X ÇÑ:6
kZ¬»Š Z D

g Z%Z óǃg Ñ~{L

:ì \¬~g !
›•
á gZ

áøçû qö†ôíûmö t Ðùô vøÖû] àøÚôù Üû Òö ðø «qø ^Ûøeô ]æû †ö ËøÒø ‚ûÎøæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üû ãônû Öø]ô áøçû Ïö×ûiö ðø «nø Öôæû ]ø Üû Òöæ$ ‚öÂø æø pæùô ‚öÂø ]æû „öíô³j$iø Ÿø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$] ^³ãø m%^ø³m5 ™
«Ûøeô Üö ×øÂû ]ø ^Þø]øæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üû ãônû Öø]ô áøæû †% Šôùiö oûiô^•ø†û Úø ðø «Çøjôeû ]æø oû×ô nû fô‰ø oûÊô ]•÷ ^ãø qô Üû jöqû†ø ìø Üû jößûÒö áû]ô ½ Üû Óöeôù…ø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ç+ iö áû]ø Üû Òö^m$]ôæø Ùøçû ‰ö†$ Ö]
DMVèßvjÛÛÖ]E — Øônû fôŠ$ Ö] ðø •çø ‰ø Ø$ •ø ‚ûÏøÊø ÜûÓößûÚô äö ×ûÃø Ëûm$ àûÚø æø ½ Üû jößû×øÂû ]ø «Úø æø Üû jönû Ëøìû]ø
}g vŽB‚ÆhkZ {zgzZƒ¬x •s§ÅyQÐ4zŠ ? óƒ ¯:„
 zŠ CZÃV7Š LZŠpgzZ}÷!ƒñÑyZZŽÍß{z} Z L L

~ {Zg ~÷?¤
ZXƒn
gyZZ6„g LZ ?ž• D™íz°Ðzz kZ¡Ìà ?ŠpgzZà ( ) wÎgX • D™¬ì [Wk0

ì x¥[p=gzZƒ ¬{æ7x •»›k0
ÆyZ ?( z™: Vø
zŠÐ yZ Â)ƒä
 ~ÔÆ~qŸg ~÷gzZ nÆŠ ˜

ó Xó ÇñYxЄ
 ZgÓ Zg G{zÇ} ™Ãx »kZ ÌŽÐ~?Xì HC
Ù ªä?Ž Ì{zgzZì c
Öä?Ž
G
Æ÷Œ
Û gz Z wÎg6µñÆiu *žìtžÜ »kZì ~z%~ g
uz‚ïE
È•
á Æ] c
WðZ’Z Å]gÎkZ
L 3µrŽ 0Æwz 4

÷Œ
Û Ž gzZì Y0ì e à
™ » ( )·¿Ž X Ïìg ~È k
 n Æ w‚kŠÆ Ö
ž å{@çt ~ kZ å Š
–)*
*Ž Îâ
4ZŠ ~} @çÆ ÷Œ
Û §ñvßÆ–´gzZ ‰ƒ ï•
á B‚Æ Vâ ›·Z •

´Fg••Æ} @çkZ X ì Y0ì e à
™ »

ÆvZˆÆ (
Ë ÇkZ Å÷Œ
Û X ÅŠæ Å–´ s ÜÆ·Z •

´gzZ Å ~igz s ÜÅ}@çkZ äg ñÆ} g ¦

: Ìw‚zŠOŠ Zp ó‰ƒ

ÒÃ~g7gzZ 3g~i Zg ÒŠ6ä\WøkZp óc
Š¬» ~g »Å} zçÌà /ôgzZXq zÑVc
g »Åú6)(l äwÎg
G&
žÈq :Zt™É§gq
ZÃ÷Œ
Û ä îœ3ÒE
! Z0¥q! ô~g$
q
Zpn
ó V:)g fÆVâ ‚g¸gzZVÎÎYnç»ç6
÷Œ
Û ž„g

X c
Š£zç6äàJ
÷Œ
Û ÐZgzZ c
ŠÃ]gúq
Z§gtäVrZX •áZzä™ú vZwÎg
&%1ZgzZŠó ZlÛ
`Šƒq
ZV;zóƒ Y6(ò *
c {Rzgž 5Èt à  ~éåI
ó i óZ] Z|ä\ WgzZ ðW¸Ð y• Wà vZ wÎg

VÍßyZX 7§g ðÃk0
}÷¹ä kZpHÔ§gÐ ]gú™ Yä VrZX ¢
áÐ kZ {zóǃ§gq
Z k0
ÆTσ]gúd

ñWk0
Æ Ñ™á ÐZ vßtX Ñï§gÐ } hŽÆVß !
LZ ä kZ6kZXÐ B وƙ^'»ë c
ß ï§g Âc
ž ¹ä

zz ÅkZžì 7"
Z Œ
Û ÅyZ~÷Œ
Û gz Z• a w!
gzZwÈz I ZÆyQ~îÂO$žÅ]gmä ¥q ?ì Ht ¥q L L:c
â•
Û ä\ WX

ÅvZ èg/]|X :
 ÆäƒèZgЬ:ì H:
 Æ äƒ D

%Ð xs Z: x »t ä VrZ:gzó,™«™ÅV”w!
Æ y Z { zÐ

ävZ wÎgXì Š
ƒ ¬ogzZì ÅìÐ wÎgÆkZgzZvZ ä kZèY óVzŠg â yŠ¤
ÅkZ ~ • hg=! wÎgÆvZ : ¹ä
™Ító óc
Š j»ä ~ zó ™ƒeŽ vß ?žƒ ¹™ƒg ZŠ%~g$
IZ ä \¬vZžì Yƒ!ØH»gzZì [ƒ¢q~g$
k
 tL L:c
â•
Û
( 71) X •… Y4wÎg »kZgzZvZ :ž ¹gzZIƒß@WÅ /]|
.•ÅZÍ!OTUXOSTKO pçÇfÖ] †nŠËi ! å†nÆæ ONPKO Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ^vÖ] !MUR ” X p‚u]ç×Ö ÙæˆßÖ] h^f‰]¶ Š2 !PONKN †n%Ò àe] †nŠËi( 68)
tÌ~‰zÑZ °ãZ çE
I
-4X3
B&¶ ŠXì c
dNUU ” oÞ^_vÏÖ] ‚nÉ àe ‚ÛvÚ Ý¡‰Ÿ] oÊ ð]†fÖ]æ ðŸ]çÖ]( 7 0) !èÏe^ŠÖ]…•^’ÛÖ]( 69)X 28&7Z
Zz²Z üE
ŠgZ Œ
Û 9ä ö+ G
)´Ã•ÅTì¿pì e
Zzg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:•CƒÝq]â ¥PÐwz4
 gzZ3 F
:
Æe
W

Xì s Üƽ Z'ZIgzZ °oÆxs Zx •» 4zŠs§ÅyZgzZ] ÑZñÐWæzg ñ

»<Ñðƒ Åwi *
ÅvZžt sÜ: ä VrZèY ó• ÔŠ ÌÆݸ{z n kZ• ÔŠÆ+ ŠÆ kZgzZvZWæzg ñèa

]ó™hgŠ ZG Y~g ‚gzZ y CZÃVë¸gzZ wÎg~ËÆT ó• ~Š™ßÌ•Zg ÅÏ0

i6Vß Zz + âÆkZÉ Hg ïZ

X1
X2

Xì s Ü ‡ÆŠy

z=ÂtXÇg] ©Æ›z4zŠÐyZð¸q
ž
Z ì YƒeùtQX ~ 7
*

ðÙ W~›ÅyZž b§kZ {zóáá: s§Å¬7Z}[g ‡ZÆyZgzZŠ ÑzZ ÅyZž’ e xgÈaz ueg âƒÃVâ › X 3
X ñY0:
 »äƒ`g {Ðxs ZŽ ,g ¦

™•
w+Z

Æ*Š kZÃy›Ën kZ óǃ’ ™ÁqZgz Zv!
yZZ sÜg £ »Y Zwz Y Z b
~]y
WXÐN Y {g~ „ *Š ºg}g ‚Æ*Š X 4
XìgÃèš ZÜx|t~3gzZ 2•e
WÅ]gÎkZX ’ e*
™7Š !
'Ã]y
Wn

XƒhÑ{ç„ HÃ[g ‡Zzm³d
Œ
Û Ðd
Œ
Û gzZwâ zyYLZ {Zp ó7^
Y~]gßÌËÏÎYÅVâ › X 5

xi Ñt ÎgzZŠ Z D

g ZÐ kZ ì
ó %Z °oÆxsZ *
™)ö s ÜÆyZgzZ *
àJ
VÇ)Ãi ZgÆyZ ó*
™ÏÎYs ÜÆVâ ›

! ô~g$
sÜÉ (72) Å7h
Š F
ÅyQ6kZ äwÎgÆvZgzZ c
â•
Û ä/]|ž 6ì
ó •» O¿(ZgzZì @
W

X6

X Hx Z™ Z c
~Še
¬gÅ b§q
Zð*
Æäƒ

7›ÅuÑz¬ÐZ~ ÏÎYÐZžVƒ „g e] â }
ÅkZ~èâgzZ èâ »kZƒ
ó ;gïq » {o9¿ÑZz ä™ (Z¤
Zp X7
Î(73)Xì YƒÌt Î{k
tgzZX ÇñYŒ>%»{L{ k
%Z ǃ: Â`g {Ðxs Z¿(Z Âì
ó Zg ¸Z äÅ~z*Š ËÉ X 8
X ånç» ¥q]|ž 6ó•CYƒ{g ñ»Vƒk
{LÆkZV)¸¦
Åy¨
Z] ‡zZ

( 74) X }Š™s çÂì egzZ} ™m

?ZwgzZ ðÃc
} Š™OÐZ Âì eì
ó 6
ñZgÅx â Z ZwÅkÎYy›

X9

Xì YYHg ¦

gŠÐV!ÅyZ~V‘@
Ƀ({Z
ÃÃVÍßÐ] â}
ÅyZgzZVƒD YŒyYÅ}Ñ çvߎ X 10
:c
â•
Û ävZ\WXì ~pÑg
už 6
DSQE DD•ø æû ‚övöÖ] Ÿ$]ô Üûãiô ]†ø %øÂø lô^òønû ãø Ö] pæƒø àûÂø ]ç×önû Îô ]øEE
ô
ô

ó Xó 7öRÅe
¬g Ë~A çÆŠzu%Z zó ™ 1™g ¦

gŠÐV!ÅVÍß 1CwïE
L 8™L L

Æ„ÆVz•
Û »6Vâ ›gzZ bŠÃVz•
Û »¸Å" µÆyZ ó*
àJ
V7ŠÃVzŸÆyZ ó*
™ÏÎYs ÜÆV⠛Р{
$

žtžÜ
( 76)

Xì 4ZŠ~gñZ °oÆxsZ xgV•
á Ãn

ŠæÅ•
Û »~«£Æ•
Û » :]gß~Š

kZž @
ƒ
ó *
™gz$gzZ *
h ÂÉ
Ü ¤ÅVz•
Û »ÑÐ TñYÅ~« £Æx ¸•
Û » ~uzŠŠæÅx ¸•
Û »q
ZXì ]gß~ŠÅŠæÅVz•
Û »t
ÏÎYkZ¤
Z :•D â •
Û ~~]
| Z[ÂvZ¶gIfx â Z ( 72) !RQPL | ànÖæªjÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e X àm‚i†ÛÖ] èe^jj‰] h^jÒX p…^ífÖ] xnv³‘¶ Š 322m ó]t] “( 71)
]
| ZXì •»[ Z±JgzZì ³O»kZ ì
ó V•
á ÃnÆ~Š !
'űz_wgzZŠ Y~ }i¿(Z ƒ A
á*
YN
ß ó*
ƒO»Vâ ›ã
ó yvÃVâ ›gzZxs ZÐ
à߉æ!MTMKR ‚Ûu] ‚ߊÚæ! ÐʆÖ] h^e XNMS h^eXPRQVp…^ífÖ] Ý^Ú¡Ö •†Ë³Û³Ö] h•Ÿ] ( 75) !PNNKO •^ÃÛÖ]•]‡( 74) !NMR ” X ofâ„×Ö †ñ^fÓÖ]¶ Š ( 73)X216m ó
uäã
ò ]Z DzäŽñ^ àÂE •æ‚vÖ] Øâ] o× †jŠÖ] h^eX •æ‚vÖ]XPOSQV•¨]• oe]
7g ZŠwâ Š Z%ÐwïE
L 8™ 1C !RTO V èvnv’Ö] &m•^uŸ] è׊׉ƒ±52Xì ¹9Ãg
!MUN ” X àn‰^m àe ÜnÃßÖ á^ÛmŸ]( 76) ( ãZgâ )Xƒ({Z
ÃÐ] Z f ÅyZÃVÍßgzZì Zƒ¯x £q
ZÐzzÅ#
Ö }
~}Ñç»X•vß{zÉ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vz•
Û »Š°Ð¿kZ² îSóǃï]‡zZ ÎgzZ ^
Y*
™ (Z óÃà: yvÃVâ ›™ƒo
 Z {zgzZãyvÃ]¸¦½Z ÅyZ b§
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZXƒ*
™o¢Ã‰
Ü ¤ÅVâ ›™h ÂÉ
Ü ¤Å
( 77) DDpçFÞø ^Úø

põÿ†ôÚû ] Øùô ÓöÖô ^ÛøÞ$]æø lô^nø ßùô Ö^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø û] ^ÛøÞ$]ôEE
ó Xó Å+
 ä kZ ÅT ÇA¼ „zÐwqZÆkZÃòŠ WC
Ù gzZì6V¦g Zæzg ZŠ »wqZ L L

xsZ +
 ÅkZÐ kZèY óσ: ^
Y ]gßt Âì 4zŠgzZ ] ©Ð ®
 ) ÅVz•
Û »¤
ZÑ »Šæ kZžì CYƒ ãZz ] !
tÐD
Xì 4zŠgzZ]©Ð•
Û »gzZ¬É 7›ÐVâ ›gzZ

( ÆÑË%)ŠæÅ•
Û »~« £Æ•
Û » :]g߶a

%Ƀ
ó : {æ7ÅðÃÅ} Z
ÃÆVâ ›~kZp óñYÅ~«£ÆVz•
Û »}uzŠŠæÅg ñžì ]g߶at ÅŠæÅVz•
Û»

Å{•x Z ¸Z㠯Ŵ ˜›._Æ2Z ¸h
]
Æx Â@¬ ‰
Ü z kZž 6ƒ
ó „g Y ÅŠæ ÅVz•
Û »6Š ã
Å~g ZŠ Zzg sÜÆ}Z
ÃË

V; z ǃ:Ñt V˜gzZ ì
ó *
™— Ã} }ÆxsZgzZ VùuÃë!
Ñ »Š ˜èY ì
ó ^
Y*
‡]gßtó• CY ÈOŠ QOŠ S ~ ÏŠ™u

yp »y›ËžìC
Ù ªgzZ óǃV¨Zg Ìyp »Vâ ›¼~ðZ±ÅnkZžÌn kZgzZ óǃ: ^
Y *
Î6ƒ ZŠÃ‰
Ü ¤ K Z nÆ V â ›
( 7 8)

X 7^
Y*
™ (Z Z®óñYc
Š ·~~g ZŠ ZzgB‚ÆVz•
Û »ÐZž7lgzZ7"gŠkZV; ÆvZ

©E8 å›iÅZÝ°Z†vZ†•xs Z´Zâ bÑîi Z ( 78)!OQ h^eX é…^ÚŸ]XMULSVÜ×ŠÚ xnv‘X g
vZî•E
u« X p…^ífÖ] xnv‘( 77)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4zŠgzZ›

c~uzŠ

»kZƒ]ÑZñÅð¸q
ZÐ Tªì
ó Ì4zŠz›Ÿ» » óY ÑzLž
L ñY¹V- c
Xì 4ZŠ Ì4zŠgzZ›~x|¦ÑgzZ ~½Æó óY ÑzL L
»] •gzZqŠÎnÆ}ÈÝtªXì H™f Ì»›äY f~_ ZÑÅqJÅmÜ Z î0*ЮçOXƒÐ kZ Ì4zŠz›žì³òi Ñ

( 79)X ñ YśРy Q ì
ó @
™ Ÿ»Ýt»›ÅY âZXgzZÝkZžì Yƒ~]gßÏZ¯
 !

:ì Š
HyÒ~e
Wsf `gŠÃqkZX ’ eãƒnÆݸgz Z  wÎgÆkZv
ó ZsÜ4zŠgzZ›Åy›q
Z ª

äü ³þÖøçû ‰ö…ø æø äø ×# Ö] Ùøçø ³jøm$ àû³Úø æø ( áøçû Ãö Òô]…ø Üû âö æø éøçÒFˆ$ ³Öþ ] áøçû ³þiöç+ möæø éøç×F’$ Ö] áøçû Ûönû Ïô mö àømû„ô$Ö] ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø äü Ööçû ³‰ö…ø æø äö ³×# ³Ö] Üû ³Óö³n%Öôæø ^³Ûø³$Þ]ô ™
DQSIQQVé‚ñ^ÛÖ]E —áøçû fö×ô ÇFÖû] Üöâö äô ×# Ö] høˆû uô á$ ^ô Êø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø

g—ÆvZgzZ• D™ ZŠ Z > 2i ó• D™ì‡i úŽ ó• á Zz äÑyZZgzZ wÎg » kZv
ó Z sÜ Â„
 zŠz à z}g v( !ß Zz yZZ ) L L

ó Xó Ïìg™ƒ¨
 ¸„ ®
 )Åvž
Z Çg¢{zá ¯„
 zŠÃVë¸gzZwÎgÆkZv
ó Z¿ŽgzZX •áZzs

:•ðƒyÒ'!
ë Z ~(
zŠ~VìWzŠySž ǃãZzÂ, ™g¨

Xì m{ B‚ÆY âZ[8ÅkZgzZ \¬vZsÜgzZs܉
Ü ÃggzZ›ó4zŠÅVâ › X 1

„µšÂB™m{B‚ÆY âZ [8ÆkZgzZvZÃ] ÑZñgzZ •g} hŽ ÐvZ sÜmCZ vߎžìt³»›Ð \¬vZ X 2
X σ‚ »yZ! x»gz Z

:ìŠ •
á g Z(q
Z

½

áøæû †ø mø ƒû]ô ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] p†ø mø çû ³Öøæø äô ×# Öôù ^f&uö ‚% •ø]ø •çû ßöÚø ! àømû„ô³Ö$]æø

½

äô ×# Ö] gùô vöÒø Üûãö Þøçû f%vôm% ]•÷ ]‚øÞû]ø äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô „öíôj$m$ àûÚø Œô^ß$³Ö] àø³Úô æø ™
DMRQVé†ÏfÖ]E — h]„øÃø Öû] ‚ömû‚ô•ô äø ×# Ö] á$ ]ø æ$ ^Ã÷ nû Ûôqø äô ×# Öô éøç$ ÏöÖû] á$ ]ø hø]„øÃø Öû]

¹~›ÅvZá ZzyZZgzZ ó’ e ãƒÐvZ›Ü•D™›+ZÐyQ™ ZIÃVzgzZq
ÑÆvZŽ •Ì,Zv߉L L

ÑZz ¶Š[ Z±J\¬vZžtgzZì ÝqÄvZ‰
Ü ¤x ÓžÐByY™NŠÃ[ Z±ÆvZžZ
 … Yvßuæžl»X •J
ó Xó ( D™: uѦ

Ù Â)ì
C

Ð q k QC
Ù žì Ÿ» »›ÐvZgzZ ì
ó @
ƒJ¹ ~ ä™›ÐvZ {zì ÅyÒt Úq
Z Åð¸ä \¬vZ~fÑe
WkZ

:c
â•
Û Š•
á g Z äwÎgÆvZXì Š
HãZzÃqkZ Ì~g
Š q ZŠ¼Xì @
™›vZÐTñYÅ›

X äô ×# Öô Ÿ$]ô äö f%vômö Ÿø ].†û ÛøÖû] g$ vômö áû]øæø X^Ûøâö ]çø ‰ô ^Û$ Úô äô nû Öø]ô g$ uø]ø äö Ööçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] áøçû Óöm$ áû]ø V áô^ÛømûŸô û] éøæø ¡øuø à$ ãôeô ‚øqøæø äô nû Êô à$ Òö àûÚø 'º¡ø³³þ$øEE
( 8 0)

DD…ô^ß$Ö] oÊô Íø„øÏûmö áû]ø åö †ø Óûmø ^ÛøÒø †ôËûÓöÖû] oÊô •ø çû Ãö mø áû]ø åø †ø Óûmø áû]øæø

:Çá 0
ÝeÅyZZª
z$
ÅyZ {zIð0
VÒp&~¿TL L

X Vƒ[8{Š c
iÐqC
Ù ÐZwÎg »kZgzZ \¬vZ X 1
X} ™›ÐË{z§{Å ŸgÅvZsÜ X 2

Xì @
ƒI*
*
YÑZ e~v Wb§TƒI*
b§ÏZÐZ *
Y<s§Å¬ X 3
!MQ h^eXá^ÛmŸ]XPOXNUVÜ×ŠÚ xnv‘æ!Uh^eXÝ^ÛmŸ]XMRVp…^ífÖ] xnv‘
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 8 0)

( 81 ) X ì q
ZÐ~VßßZÆ+ŠgzZx~(g
utž•D â •
Û vZ¶g ~zâx â Z

:ì CƒÌg
usf `gŠG@
Åx|Æg
ukZ

DTNE DDäô ×# Ö] oÊô

˜öÇföÖû]æø äô ×# Ö] oÊô g% vöÖû]ø áô^ÛømûŸô û] p†ôÂö Ðö$øæ]øEE

ó Xó ì ´g•§{Å ŸgÅvZgzZ›§{Å ŸgÅvZ Z š
o¢Ðƒ
 »yZZ L L
E3!
G&
]c
WŽ 6µñÆl ì0Ð îœ3ÒE
gzZI*
ÃvZŽ q {zC
Ù žìt³òi Ñ»›kZ
! Z 0¥qX Çg #ŠgzZ ]ÐÐ kZì nðšE

nÆ ›z 4zŠÐ Vz•
Û » ?žì c
Š™yÒ ~ i Z0
Z ãZz} (ÃwßZ kZ ä \¬vZ Ìg0
ZÆ yZ óì Zg ¦
ÌZ ÌZ™f »XóNƒ wi *
íì
ó @
YVJ
]ÑZñz ]¾™| ({z ƒ Za/_
»›nÆËV˜žìt |Xƒ D™œ~ekZgzZƒ n
g/_
» ~g ZŠ Zg

( 8 3 )Xì @

Yƒ4ZŠ~ŠzuŬ™ƒ`g {ÐyZZ {È

:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZ

DMMOV•çâE —áøæû †ö ’ôßûiö Ÿø Ü$ $ö ðô «nø Öôæû ]ø àûÚô äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚôù Üû ÓöÖø^Úø æø …ö ^ß$Ö] Üö ÓöŠ$ ÛøjøÊø ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] oÖø]ô •çû ßöÒø†û iø Ÿøæø

ó Xó ÏãŠæ»:gzZ ǃ:g ÇŠæðÃZg vZÎÆvZgzZЃ Yƒ2~v W:gzó*
Yƒ: bâ s§ÅV>ªgzZ L L

:ì ÅÐp ÖZyZä~Nx â Z‚ÅTì ZƒwEZ ó ó áç³³þ Òþ …L LÂnÆy~s§ÅV>ª~žg Ie
WkZ
DTPE g×ÏÖ] ØnÛÖ]æ èfù vÛÖ] çâ áçÒ†ù Ö]

ó Xó •ëyÃgÃy~ÆwŠgzZ›L L

:ì Å~p ÖZyS‚Åe
WkZ äï±x â Z
( 85) DÜãÖ^ÛÂ^e ^•…æ] èßâ]‚Ú é•ùçÛeE ]çû Ûö ×ø¾ø àømû„ô$Ö] oÖø]ô D]ç×nÛiE ]çû ßöÒø†û iø Ÿøæø

Xƒ: bâ s§ÅyZÆ™C
Ù ª~qŸgÐwqZÆyZgzZò3›
ó s§ÅV>ªª

E
:ì H ãZz b§kS Ãx|Æe
WkZ ä~<%ZvZY z *
ÑñxsZçL‡o

2~ [ Z±Æ v WÅ c izŠ:gzX bŠ:(~ wŠ ÛÅyZ zó ™: y~ÌZg f s§ÅV>ªž’Ì]!
~gz¢gzZ q
Z L L

à ŠÐ yZ Âq
ZX •UzŠÆss§ÅV>ªX ÏãŠæ ÅËÐ b§Ë»:gzZ ǃ:g ÇŠæ ðÃZg vZÎÆvZgzZЃ Yƒ
G
B-²>
G
ÅyZ „:gzZ ðE
Ø e à ŠÐ yZŠp ð$NÂ:žì ;g Y¹Ð•n kZX ¢
™g (Z we ÅyQŠpžìt & § ZuzŠ ó´g >
Ø ez ›
B-²g (Z i$
G
( 86)X ó óðE
Å b§

gzZ Å3ƒZ±Âq
ZX ì ˆ~Š –Š Å ZwÅnzŠ6kZÉ ì Š
»zg sÜ:Ð y~¯ÅV>ªgzZ Vz•
Û »~ e
WkZžì x £g¨.
Þ ‡
?ǃwq H »yZZÆkZ ÂÇg›ÐVz•
Û »6
gîå¿ðä
ZQX Å8{Æ]¾z] ÑZñÐvZ}uzŠ

:žì @
â•
Û ñƒD™Ò6V‘@
Ä+Z ÅVâ ›\¬vZ~>Y Z'
ÒgÎ
ø òô ÖFæ^öÊø ÜûÓößûÚôù Üû ãö Ö$çø jøm$ àû³Úø æø ½ áô^ÛømûŸô û] o×øÂø †ø ËûÓöÖû] ]çf%vøjø‰û] áô]ô ðø «nø Öôæû ]ø Üû ÓöÞø]çø ìû]ôæø ÜûÒö ðø «³eøþ ! •æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àø³mû„ô³$Ö] ^³ãø m%^ø³³³þmF
Üö âö Ô
^âø •ø ^ŠøÒø áøçû Žøíûiø 麅ø ^røiô æø ^âø çû ÛöjöÊû†ø jøÎû]ôá Ùö]çø Úû ]ø æø ÜûÓöiö†ø nû ŽôÂø æø ÜûÓöqö]æø ‡û ]ø æø Üû ÓöÞö]çø ìû]ôæø ÜûÒö ðö ^ßøeû ]ø æø ÜûÒö ðö ^eø• áø^Òø áû]ô ØûÎö ( áøçû Ûö×ô ¿# Ö]
Ýôçû ÏøÖû] p‚ôãû mø Ÿø ²
ö ]æø å´†ôÚû ªøeô ²
ö ] oøiôªûmø oj#uø ]çû ’öe$†ø jøÊø ä´ ×ô ³nû fô‰ø oû³Êô •õ ^³`ø qô æø ä´³Öôçû ³‰ö…ø æø ²
ô ] àø³Úô Üû ³Óö³nû Öø]ô g$ ³uø]ø ^³ãø Þøçû ³•ø†û ³iø àø³Òô^³ŠøÚø æø
pçÇfÖ] †nŠË³i( 84) !SUO ” X p‚ÊÖ] †nŠË³iæ ! ð]†fÖ] à MMLVèfn• oe] àeŸ á^ÛmŸ] !NTRP ‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚ( 83Ô82) !MOKN pæçß×Ö Ü×ŠÚ xnv³‘ |†³•( 81)
!NSU ” X oñ^ß$ †nŠËi( 86) !OLM ”XànÖ¡q †nŠËi ¸ÈŹ!PLPKO
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DNPVäeçjÖ]E —àønû Ïô ‰ô^ËøÖû]

Q ÂÇÇg›Ð yZ ÌŽ Ð ~ ?X Og m³{Š c
iÐ yZZì{z¤
Z ƒ ¯ : „
 zŠÃVǸ LZgzZÃV7!
LZ !ßZz yZZ} Z L L

ñ¾}g vgzZ\æ}g vgzZ Vc
ç ~g vgzZ ð¸ } g vgzZƱ}g vgzZ \ !
}g v¤
Zž £ŠÈ\ WX • ݪvß„z

{ Zg ÅkZgzZÐ wÎgÆkZgzZÐvZ »ƒ
ó D™I ?ÎV´j{zgzZƒ Dg e ?Ð ä70
â Æ T]g ˆ{zgzZ wâ ñƒ
ó Xó êŠ7e
Z@ÃVdÃ\¬vZX ñWá[ Z±CZ \¬vZžz™g OZ ?•m
³{Š c
iЊ ˜~

: •} Z
Ãë Z} (
P~VìWVâzŠyZ ÂñYHg¨¤
Z

X Vƒ: VY„g ZŠ¸g RŒ
Û gzZ ð¸ó\ !
ód
LZ {z{Zp ó7^
Y~]gßË4zŠz›Ð•
Û»

X1

G
Õé5S8ZÜ´gŸ » 4zŠz ›Ð yZ ó• ÔŠÆwÎgÆkZgzZvZ {z Âì I „¬7Z ÌQpŠ
ƒ ãZz ht ‚ÆVÍßX X 2
Xì { k
Z (
¹Žì

àû³³³³³³³³³Úø L L:ž c
â•
Û äk„0vZ†]|yWŒ
Û ¬ž 6} Š à: J
uÑz¬ÃVÍß,Z›gzZ 4zŠ¸}žì {çž © X 3

Xì uÑÌ~qŸg6uÑèY ó ì
ó uæb§Å4Z {z}™4zŠÐVÃæyZŽ L L (87)ó ó Üûãö ×ö%ûÚô Õû†ôŽûÚö çø âö Üûâö Ÿ$çø iø
VÍß©!
ÆwÎgÆkZgzZvZ b§ÏZX ì yZZÌ b
tgzZì n•
Û ›Åm¾Z(gzZ ] ZŠ „ÅnC
Ù gzZ wÎgÆkZv
ó Z6y›C
Ù X4
Xì z b
»yZZ ÌtgzZì Z
 Zz#Šgz Z•z]ÐÐVñ»Æãâ •
Û *
zuÑz¬gzZ

hvZ ΕÉÃ~ÝZ {z•n
gxl6›ÅwÎgÆkZgzZ›ÅvZÃY âZgÃè~]c
WyZgz Z©!
Ю
 ¤Z ÅvZvߎ X5
( 88)X ¿7= ÂÅ

~ wŠ „ q
ZB‚Æv!
yZZžì e*
t ÌYgzZX ì °oÆ yZZ ›Ð V2!
ÆvZgzZ Wæzg ñžì @
ƒ ãZzÐ ] c
WyZ
:ì Š
H ãZz~e
Wsf `gŠÃqÏZXƒ¦›ÅÉÃz•
Û »gzZ[z¬

Üûãö iø†ø nû ŽôÂø æû ]ø Üû ãö Þø]çø ìû]ô æû ]ø Üûâö ðø «ßøeû ]ø æû ]ø Üû âö ðø «eø ! ]çû Þö^Òøçû Öøæø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] •$ «uø àûÚø áøæû •% •çø mö †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô áøç³ßö³Úô ç+ ³m% ^³Ú÷ çû ³Îø ‚ö³rô³iøŸø
½
ø òô ÖFæû ]ø
Üãö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †ö ãFÞûŸø û] ^ãø jôvûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø Üû ãö ×ûìô‚ûmöæø ½ äßûÚôù |õæû †ö eô Üû âö ‚øm$]øæø áø^ÛømûŸô û] Üö ãôeôçû ×öÎö oûÊô gøjøÒø Ô
½
DNNVèÖ•^rÚE — áøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üöâö äô ×# Ö] høˆû uô á$ ]ô «³þÖø]ø äö ßûÂø ]çû •ö…ø æø

{zÍ Ð
ó N 0


Ù ñƒn
C
g›Ð Vß Zz䙿#ÅwÎgÆkZgzZvZ\ WÃVß Zzp
gyZZ6yŠÆ#
Ö ªgzZ6\¬vZ L L

c
ŠÉyZZ ä \¬vZ~ VߊÆX• vß{z ¸X Vƒ: VY „ m
³Æ\æÆyQ c
ð¸ÆyQ c
ód
ÆyQ c
ó\ !
ÆyQ

• „gË,1nÆXÇ}™4ZŠ~VkyQ ÎgzZ (89)Xì ÅÐ b zg KZG@
ÅXgzZ ( ì c
Š™o¢z tZg ª)ì
ó Xó •vß[ x»„áZz{z¤

ÆvZžƒg {Ç W ì
ó H»vZtX •lpÐvZtgz Zì èZgÐyZvZXЕgåtV˜ó

: •D â •
Û ~Nx â Z

Ç} ™: 4zŠÐ Vz•
Û » {z ǃð¸ŽgzZ ì
ó @
Yƒ { nyZZ »Ý¸~ 4zŠB‚ÆVz•
Û »ž ~Š q :Z~ e
WkZ ä \¬vZ L L
( 90) ó Xó Vƒ: VY „y Z0
{I ZÆkZvß•
Û »{ Zp

B‚ »TgzZ BÄ6vßÃVz0

g »Æy éŒG3kIÅZ[ x

gzZV‘3Æ[ x

Æ™76Tˆ~ŠÄg KããZzq
Zt ‚ÆVÍß~e
WkZ c
Í
{gÃèÅyZ7ZŽ yZZ§â c
m{‹¾KZŠ Z%Ðbzg ( 89) !NQOKN†n‰^ËjÖ]†Šm]XQOP ” X p‚ÊÖ] †nŠËi¶ Š ( 88) !OQOKN †n‰^ËjÖ] †Šm]XMUKMR p‡]†Ö] †nŠËi( 87)
X ZƒÝqÐzzÅ! p
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ãq ÏZX áB‚ÆVâzŠ‰
Ü z à {zž Yƒ7tX , ™]òZzz Zƒ 㙊æ ÅkZ c
ƒ xgB‚Æ®
 ) Tó, Š]òZzz dbŠ
H
#
-E
g yZZ6]y
W¯ zggzZvZx ¸ðÞì e*
tžì @
â•
Û \¬vZ ñƒ D™ ãZz
 Ð wÎggz ZvZŽÇg õž Ç 4zŠÐ VÍßyZgzZƒ B
k

n kZì
ó KÑ~yZZ ñZúŠ LZ {z Â}™ÌòúŠ »yZZ „B‚gzZÇg Ì4zŠB‚Æ5#ÆwÎgzvZ®
 ) ðä
ZX Vƒìg™

ÅVzq [g JzŠŠ „zŠ {z Z®óDƒ7wŠzŠì @
ƒ wŠq
Z~UÆ y¨
ZgzZX • ¡Å}uzŠ q
Z b§Å] ZggzZ yŠ '!
VâzŠtž

X Y™7¦g0
Z LZÛ

CƒÕZz ~¡Ãy¨
ZB‚ÆXgzZ• Dƒd
Œ
Û {Š c
iЃ
 Ž*ZzgÆFz_gzZd
 óð¸\ !
ì
ó ] !
ÅgzŠ Â] ©gzZ ºg}uzŠ

{D1Z]|žìt w VãZzÐ ƒ
 ÅkZX} Š(~wŠ LZÃyZð¸ðÃgzZ N W~« £ÆyZZ {zž n
g7zgŠt Ì{zì
ó

HOÃ@0Dð¸ LZ ä @0 ïEš{!óZg —Ã0

i•
Û LZ ~g$
ä –1Z *
¦óð`g ZŒ6b Z`
0vZ†\ !
LZ~u Q Òzçä
( 91)X H3ÝZzÃ6zgzZŽE
ó : {I Z LZä{D1ZgzZ {ÚzZgzZ HOÃx ÷0m¬Vñâ LZ ä/]|X

:N Yà™'!
sfzgqžì ~gz¢nÆKÃ] Z WZ6Ï0

igzZ|Å›
X ÝzÅkZgzZx|»ÞZ›

X1

X 9Å›

X2

X ]â ´Å›

X3

ÝzÅkZgzZx|»ÞZ›

Æy¨
ZgzZG
 Ú Š ÌqŽžì YY ¹ÌtgzZ (92)X y~»Ës§Åq [¨%• pÆkZ~ ¹ì
ó m¯Ø{q
Z ›

( 9 3) X ì @

Y¹›Ãy~ÆËs§Åqk QƒyZÅ œËÐs§Åk Q c
Ñ hZÃKµZj ¹!

:•,qzŠ à Zzäg ¸Z6
›c
Í

X Cgzpz! p~C
Ù ªX 1
X {Z
ÃgzZyˆZX 2

hZÃVâ »i ZzWÅkZƒ
ó kC>ÃV\W© » kZƒ
ó ]gß[pq {zž• Dƒ:
 zŠ ¸úÆkZ Âì @
™›Ð q Ë¿ðÃZ

ìg™x »ïZúzŠ ¸úÆ ›C
Ù ÂñY 1x »Ð 'D

zg¨¤
ZXƒ sp » yvgzZyZ Å œËÐ q kZ c
ƒ kCj
¯ {z ~™gzZÑ

)Ìä VÍßXgzZXì ] Z f „z sÜg ZŠ hÅ›Çn kZ • CY ð0
~ \¬ ~g !
‹ Z f sÜw¾z x Ž ,q VâzŠtèaX •

ÏyÃ{z?ì H Za ä ¾…žì ꊸ‹úŠÃ=~fC
Ù \¬vZX ì ðƒt~KÃ|Å\¬~g !
‹Z fÐ yQì Å›ÐvZ
ÀI
ìg hzŠÐ ¬Æ¾] Z¢Æ yp~ VÍg ~g ø?Hä ¾x OZ » ~izg ~g øÐ „gŠ â êL ]?Zi ZâÐ VzÅnC
Ù …ä Tì ] Z f

ì M{'
× Ì»™ó• @hZ ÌÃVâ » ó•C¸ÌÃV\W~g øŽ •Å ½?+Z +Z~ *Š kZ ?•ð¯ä ¾?Å *Š ~g ‚ ?•
¼ƒ
 t¤
ZQ ?ì Œä ]Z f¾Ìs¬z¡nÆäƒiz0
Z¯Ð VzVÍ *
ÍyZVW'h
'
× gzZ ?•Ðs§Å¾?ty
WX
gŠ ‡kS Ž ñY c
Šz{z »›KZ&ì ] Z fgzZ ðà HÉ ! ñY Å: VY›Ð kZ Âì
ó ]Z fq
Z „z GgzZì
ó „vZ sÜÑZz ä™

E3Å
†nŠË³i( 93) XXh h |ZZ é•^Ú X l^dz׳Ö] |^³f’³Ú( 92)X422ó421&4M0Z‚ó313ó322&4~ ðšE
Z‚¶ Š2X U¿ó275ó274&8yWŒ
Û 'D
( 91) !OMNKP pçÇe †³nŠË³i( 90)
!ULKN…ç•^Â àeŸ †mçßjÖ]æ †m†vjÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:ìŠ •
á g Z »\¬vZXì xÕgzZ ôÜ¿Ñ Gt?’ eãƒnÆÇ
ö …ô‚ûmö çø âö æø ‡ …ö ^’øeû Ÿø û] äö Òö…ô‚ûiö Ÿø ( غnû Òô æ$ ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø
Õ

½

åö æû ‚öfö Âû ^Êø ðõ oû•ø Øùô Òö ÐöÖô^ìø t çø âö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿø t Üû Óöe%…ø äö ×# Ö] Üö ÓöÖôƒF ™

DMLOXMLNVÝ^ÃÞŸ]E —†ö nû fôíøÖû] Ìönû _ô×$ Ö] çø âö æø t…ø ^’øeûŸø û]

G
'N
Ë ÂÃkZXì i ‚g » »qC
Ù {zgzZX z™]Š „ÅÏ Q ê Âì
ó ÑZz ä™ Za»qC
Ù ó7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆkZ ó„g Zg vvZìtL L
óì
ó ¸!
gzZÎq
g !
Z („zXì @
Yƒ”ÃVƒóƒ
 {zgzZ $
Ë ƒ7”{óÅ

:c
â•
Û Š•
á g Z(~uzŠ

ø eùô …ø èöÛø×ô Òø kûÏ$ uø Ô
ø Öô„FÒø ( áøçû Êö†ô’ûiö o#Þ^øÊø t Øö×F–# Ö] Ÿ$]ô ÐôùvøÖû] ‚øÃû e ]ƒø^ÛøÊø t Ð% vøÖû] ÜûöÓöe%…ø äö ×# Ö] Üö ÓöÖô„FÊø ™
Üû ãö Þ$]ø •çû ÏöŠøÊø àømû„ô$Ö] o×øÂø Ô
DOOXONV‹ÞçmE — áøçû ßöÚô ç+ mö Ÿø

: yZZtž] !
t Å„gÆ\ Wb§ÏZ !ƒD Y}QV¹Q ?Æ„ZeSŠ
{g HgzZˆÆhQì
ó Ç„g Zg vŽvZìtL L

ó Xó ì _ƒ"
U
~}g !
ÆVÍßÉÃx ÓÐ
ó NÑ

Ü z,Zƒ

ó :yZ ÅYã 0

ó Š
ƒÈ² óVƒVZŠ¤

uë~ÔÅ ã0
} Qƒ
ó „gƒkCk\ J…¤
Zžìg¨.
Þ ‡Ìx £t
Ð,Š™g 2
ÅkZ Ìz Z (q
Z »›KZÉ Ð•gg‡z yNÆkZ sÜ:½Ï0

ië Â} Š™7k† » ã0
} Q…¿q
Z~
EÐ kZž’ e *
ƒ Ÿ» » äÑyZZ6zZÆ kZÉ (94) Xƒbâ : VYwŠ Zg ø s§ÅkZ • ŠzöÑ?Å] Z f Tó,™g¨Zg f \ WX

#â Æ bzg š Ÿ]Š „%Æ›kZ óì bzg Å]Š „„›¸X N Y ñ ÑOx ©Z {Š™gHÆkZB‚Æ›î0E
!_
gzZ ñY Å›
X σZ
 ñ»[ Z Nz`
Z[ ˆ" nÆá Zz䙿ÏñYÅÐ" _
kZ]Š „ÌŽgz ZXì
:ì \¬~g !
Šè •
á gZ

DOTV…çßÖ]E — hõ^Šøuô †ônû Çøeô ðö «Žøm$ àûÚø Ñö‡ö †û mø äö ×# Ö]æ ½ ä´×ô –ûÊø àûÚô Üû âö ‚ømûˆmøæø ]çû ×öÛôÂø ^Úø àøŠøuû]ø äö ×# Ö] Üö ãö møˆôrûnø Öô ™
ó Xó ì êŠ[ ˆ"ì Le&vZ}
ó i ZâÐaLZh
'
× gzZ}ŠÃyQ Z b
ÅwqZ+4ÆyZvZž @
LL

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
ö iø áû]ôæø t éõ …$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô Üö ×ô ¿ûmø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ô ™
DPLVð^ŠßÖ] E — ^Û÷nû ¿ôÂø ]†÷ qû]ø äö Þû‚ö$Ö àøÚô lôç+ möæø ^ãø ËûÃô –Fm% è÷ßøŠøuø Ô

ó Xó ì @
â•
Û «`
Z Z (Ðs§KZQgzZì ꊙPzŠÐZvZ Â}™nðä
ZX @
™7ÕÌ'
Z'
{g f6ËvZ L L

Xì Ì–Š Å[ Z±+F
J6
kZ Âìg Dƒwâ 0
ë ZŠzu ó„g „@
Ã~]Š „¤
ZgzZ


DMPVð^ŠßÖ]E — àºnû ãôÚ% hº]„øÂø äü Öøæø ^ãø nÊô ]‚÷Öô^ìø ]…÷ ^Þô äö ×ûìô‚ûmö åü •ø æû ‚öuö ‚$ Ãø jømøæø äü Öøçû ‰ö…ø æø äø ×# Ö] “ôÃû m$ àûÚø æø ™

gzZ óÇìgå {z~T Çá Z e~v WvZÐZ ÇñY™izˆÐVzu ðƒÅgHÅkZgzZ Ç}™ ã â •
Û *
ÅwÎgÆkZgzZvZŽ L L

X óì
ó ZwÁZÎgnÆkZ

:c
â•
Û gzZ

èôÚô^³nøÏôûÖ] Ýøçûmø äö³ûßÂø Ùö^ø³³Šûmö ^³³Úø Ùøæ$ ø] á$ ô]EE:žì~g
u9Xì „
 zuã0
ZQgzZs¬z¡~kZ ǃwZÎ0ÆVzX¬Ðƒ
 yŠÆ#
Ö ªžìzz¸h
•
á ( 94 )
!MMRRKN•…]çÛÖ]æ !NQTQVá^fu àe] xnv‘æ ! †$^ÓjÖ] é…ç‰ †nŠËjÖ]XOOQTVp„Ú†jÖ] DD•ô…ô^føÖ] ðô^ÛøÖ] àøÚô Ôømæô†ûÞöæö ÔøÛøŠûqô ÔøÖø x$ ’ôÞö ÜûÖøø] VäöÖø Ùø^Ïømö áû]ø ÜônûÃôß$³Ö] àû³Úô ‚ø³fûÃø³Öû] o³ßô³Ãû³mø
DDýäô³×#Ö] gùô vöeô oÞôçf%uôø]æø ܳóßôù³Ö] àø³Úô äô³³eô Üû³Òöæû‚ö³Çû³mø ^³³Ûø³Öô äø³³×#³Ö] ç³f%uø]øEE:žìBZ~Y f¡ÅT»g
ukZì x|¸gzZX{k

Ù 1Ze
C
Zz'XMOTKP ÜÒ^³v³Ö]æ
!k„0Ze
Zz'MQLKO ÜÒ^vÖ]æ gÎ^ßÛÖ] OSTUVp„Ú†jÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø$ •ø ‚ûÏøÊø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] “ôÃû m$ àûÚø æø

½

û Üaô†ôÚû ]ø àûÚô

éö†ø nø íôÖû] Üö `ö Öø áøçû Óöm$ù áû]ø ]†÷ Úû ]ø ?äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] o–øÎø ]ƒø]ô èõ ßøÚô ©ûÚö ]Ÿø] æ$ àõÚô ©ûÛöÖô áø^Òø ^Úø æø ™
] ÷]×F•ø
DORE Vh]ˆuŸ]E — ^ß÷nû fôÚ% ¡

»ä™êŠp~nçLZÐZQ Â, Š™ê»A çËwÎg »kZgzZvZZ
 žì 7htÃ]gúð¸Ëgz ZŠ%ð¸ËgzZ L L

ó Xó Š
7
~„ Ze ôÜ{zÂ}™ ãâ •
Û *
ÅwÎgÆkZgzZvZ ðÃŽgzZì
ó gÝqg (Z
34XgzÉg Yó Ygzsp ó•wßZzŠ {z¸
:ì \¬~g !
Š•
á g ZçOXì 쇊 ã
Å]Š „ÅG™zY m
Zx Ó6Xgó ez›óïGE
DUVð^nfÞŸ]E —àønû Ãô ŽôìF ^ßøÖø çû Þö^Òøæø ½ ^f÷âø …ø æ$ ^f÷Æø…ø ^ßøÞøçû Âö ‚ûmøæø lô†Fnû íøÖû] oûÊô áøçû Âö †ôŠFmö ]çû Þö^Òø Üûãö Þ$]ô ™

á Zz ä™~ b
¬t ‚}g øgzZ ó¸ Dg å Ð spzg egzZ Ñz ÓÑ …gzZ¸ D™~i !
¢s§ÅVñ»( vßvg )

tL L

ó Xó ¸

:ì @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZ0ÐWæž 6X Š
ƒ4ZŠ~uÑ{z‰ ñ0
nÆgzZ Ë" _
VâzŠt~ËÌZ
 gzZ
DMRQVé†ÏfÖ]E — äô ×# Öô ^f&uö ‚$ •ø]ø ]çûû ßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø äô ×# Ö] gôùvöÒø Üû ãö Þøçû f%vôm% ]•÷ ]‚øÞû]ø äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô „öíôj$m$ àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚô æø ™
 ƒ Î à Š {z • ð¸ŽgzZX ’ e ã™ÐvZ Ü• D™›+ZÐ yZ ó• D ¯ ŠqgzZ ZÎÆvZŽ • ,Z v߉gzZ L L
ƒ
ó Xó •n
gB‚ÆvZ {Š c

Ýz~x|ÆÞZ›

gzZ ‘œ{izg ói ú‰

( 95)

:žì Ÿ»»›Å\¬vZèY ó•Wz¹ŠzuÅkZÉ ó•7J
] Z f ÅkZsÜŠzuÅ›ÅvZ

X ñYc
ÑOÃx » kZÐ " _
Æ ›Å] Z f Ï QgzZ ñY 3g [8ÌÐZì [8ÃvZŽ x » {zC
Ù

X1

\¬~g !
›•
á g ZXì $
Ë ƒ:
 »Š Z D

g ZÐ+Šq¸] ‡zZ ÎÉ óσ]ÐÉ 7›B‚ÆvZtˆÅ]ÐÐ yZ¤
Zgz ZXíÁqZ}uzŠ


ø ÖôƒF ™
DUV‚ÛvÚE — Üû ãö Öø^ÛøÂû ]ø ¼øføuû^øÊø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø ^Úø ]çû âö †ôÒø Üû ãö Þ$^øeô Ô

ó Xó •Š™ù ŸwqZÆyZ Ìä \¬vZ :óñƒlp *
Ðq{Š™wi *
ÆvZ {zžnkZtL L

]‡zZ Î gzZì zb
»yZZ ̛РyZX ݸ}g ‚gzZ G™z Y m
Z‰X ì @
™›vZÐ XñY Å›ÌÐ ] †yZ b§ÏZ

]úŠ ÅäW~« £ÃvZ {z c
Í Âì ‚
g •z ]zZ°Ð VzÈ (ÆvZ ðä
Z n kZX ì @
ƒ4ZŠ~gñZ °oÆyZZ yZh » kZ
:ì ~ÏŠg
uXì ;g} Š
DURE DDhô†û vøÖû^eô äö jöÞûƒø• ‚ûÏøÊø ^n&Öôæø oûÖô •ø ^Âø àûÚø EE

X ó óc
Š} Š ½»k
 ÐZ ä~Å#ŠÐ( à z)„
 zŠ Ë}÷äTL L

c
ñY3g•ÐyZ¤
ZÆkZs Ü'
X {)z™fÖWgzZ]
)ó<Ñ}w‰óñY3g[8Ì7Z•[8ÃvZx £Ž b§ÏZ

X3

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì CYƒ4ZŠ~¬Æ]zŒB‚ÆvZq¸ ÂñYHwâ 0
Ã#
Ö wz]³ÅyZ

qÑx © ZgzZ›Å wÎgÆvZÃ] ÷ZpgzZVzq[8KZäIfx â Zž ‚OTT”X ÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] ÄÚ^q !PUTKM oÛn×v×Ö á^ÛmŸ] gÕ oÊ t^ãßÛÖ]¶ Š ( 95)
ã»Øx â Z nÆbÑÅTó•ðƒyÒ] ÌÅVCzÆvZg0
ZÆTì
ó g•Ð àzg
uq
Š 4
ÆY fŽì Z•q
Z »g
usît( 96)Xì H4ZŠ~ ]· *
™xl6
! {k

Ù 1Ze
C
Zz'
MUKQXMNPTVèߊÖ^u†•!OTh^eXÑ^ΆÖ]XRQLNVp…^ífÖ] xnv‘XìƹnÆD¨
¤C
Ù ·_» ó ó oÖçÖ] &m‚u oF× oÖçÖ] †_ÎL L[ ÂÅ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DNQVsvÖ]E — Üõnû Öô]ø hõ]„øÂø àûÚ äö Îû„ôÞ% Üõ×û¿öeô äô nû Êô •û †ôm% àûÚø æø ™
ó Xó ÐN š[ Z±u *
ŠgŠÐZë Ç} ™{Š Zg Z »Š ÒZ ( ~xw) V;zB‚ÆÕÌŽ L L
~g
Š q Z 9¤ÅXyŠ {z}uzŠgzZ ug MZ G
óug M Zypg‰óñYÅ›ÌÐyQ•[8ÃvZŽ¹gzZyŠx Ó, Z X 4
îœ.9E

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì $
Ë 0{çnÆyZZÆ}Èq¸ Š
¬ŠÐÃÅÏh
I*
7Z c
3g•ÐyZ¤
Š
ZgzZXìŠg Zz
àûÚôù ]¡÷] –ûÊø áøçû Çöjøfûmø Ýø]†ø vøÖû] kønû føÖû] àø³nû Úôù ]5 ?]Ÿø] æø ‚øñô]?]¡ø] ÏøÖû] Ÿ] ø] æø pø‚û`ø Öû] ]Ÿø] æø Ýø]†ø vøÖû] †ø `û Ž$ Ö] Ÿ] ø] æø ²
ô ] †ø ñô«Ãø •ø ]çû ×% vô³iö Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³m5 ™
]çû Þöæø ^Ãø iø æø

ÌÎæ
Ý ‡Ÿ

½
½
]æû ‚öjøÃû iø áû]ø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÛøÖû] àôÂø Üû Òöæû ‚% ‘ø áû]ø Ýõçû Îø áö^Fßø•ø Üû Óöß$³Úø †ô³rû³mø Ÿ] ø] æø ]æû •ö ^_ø‘û^Êø Üû jö×û×ø³uø ]ƒø]ô æø ^Þ÷]çø •û…ô æø Üû `ôeùô …$


DNVé‚ñ^ÛÖ]Eô —h^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ô•ø ²
ø ] á$ ]ô ½ ²
ø ] ]çÏöi$] æø áô]æø ‚ûÃö Öû] æø Üô$ûŸô û] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iø Ÿ] ø] æø pçFÏûj$Ö] æø †ôùfôÖû] o×øÂø

~Ž ÅVzgâ Y‰ ñzøgzZáZz äƒy!
Û ~xw: óÅV¸áZzx Z •Z: (97)äw" Å]ÃÆ\¬vZ !ß ZzyZZ} Z L L
Œ
x ZwZ ?Z
 V;X Vƒìg YÐ +
 Å ðŽ Ÿg ÅkZgz ZaÆ\¬„g LZÐpÆvZš
 Ž ÅVÍßyQ:gzZ Vƒìg YÃ

gzZ nX ƒ Yg ¦
Ð u ?ž}™: {Š â W6] !
kZ »#Š Å yQ å»zg Ð x ZwK»ä VÍßXXƒ M
 ög D Âß Z eg @
Z

J\¬vZ—"ƒ
ó g Dg eÐvZgzZz™:ŠæÅ}uzŠq
Z~CŠ c
izÕ{ k
gzZƒg D™ŠæÅ}uzŠq
Z~Vñ»Æ~g ÇÌ6
ó Xó ì ÑZz¶Š Zw

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
Ýø†$ uø ^Úø ]çû ×% vônö Êø ²
ö ] Ýø†$ uø ^Úø éø‚$ Âô ]çû òö›ô ]çø nö Öùô ^Ú÷ ^Âø äü Þøçû Úö †ùô vømö æ$ ^Ú÷ ^Âø äü Þøçû ×% vômö ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] äô eô Ø% –ømö †ôËûÓöÖû] oÊô 麳•ø ^³mø‡ô ðö oû?³Šôß$³Ö] ^³Ûø³Þ$]ô™
DOSVèeçjÖ]E —àømû†ôËô ÓFÖû] Ýøçû ÏøÖû] p‚ô`û mø Ÿ] ø] ²
ö ] æø ½Üû`ôÖô^ÛøÂû ]ø ðö çû? ‰ö Üû `ö Öø àømùô ‡ö ½²
ö ]

gzZ • f
™w'ÐZ Âw‚q
Z ó• •
Û »Ž • D YáZ e ~ „Zevß {zÐ kZ (98)ì CŠ c
i~¬ bŠ™úÐW »V¸L L

ì Hx ZwävZ& B¯ w'ÐZQ óB™kZñÂ~g ÑÆkZì ¿g #
Ö wŽ ävZž• f
™g ÑÑZz #
Ö wÐZ w‚q
Z
%NÆyZ7Z ó
ó Xó @
â•
Û ðÉgvZ Åg ñgzZ ó•‰ •Š 3Š@x »} æE
\¬~g !
›•
á g ZXì ŠÅe
ŠˆgzZ b zg ÅyZZÆk Qq ¸gzZÇ
ó gxåO¨G!6] ÷ZpKZÃVzq [8ÅvZy›q
ZžñY¹tž c
Í
ø eôù…ø æø ]¡ø]Êø ™
—^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù Šømö æø kønû –øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†ø uø Üû `ôŠôËöÞû]ø ?oûÊô ]æû ‚örômø Ÿ] ø] Ü$ $ö Üû `ö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûø nû Êô Õøçû ÛöÓùô vømö oj# uø áøçû ßöÚô ©ûmö Ÿ] ø] Ô

yQ ,Š™~ yZ \ WŸŽQ óB yâ : ÁqÃ\ W~ ] Ã%Z x ÓÆ :WJ
Z
M
ƒ 7ð¸t! Åg ÇŠgz6}¾ì nÎ

DRQVð^ŠßÖ]E ó Xó B™wJB‚Æ~g ZŠ'
Vâ •
Û gzZN 0
: Ùp *
gzZ ;Å b§Ë~wŠ LZ6
:ì Š
H ãZz~g
usf `gŠÃx|ÏZ

Ö w~žg Ie
#
WkZXì 1Š Z%e‹osÜÐkZ ä‰gzZì 3%¬Ð Z äY f‰Xì ðâ •
Û gHävZWÅX•,q{zŠ Z%ÐkZXì ¦Å{Â]
Ã( 97)
E
$
pÆ ö0g ( 98) Xì s
 ŸzÅkZ~y
WÆe
Wž 6Xì ˆ~Š –Š Å[ Z±J6äw" ÅkZgzZì ¬»Wóãk c
Vƒ ãâ i {z{Zp óÅðsZ]Ãx ÓgzZ¹áZz
Ð wy~ yZ ñƒ n
gpÅÃ#
Ö wÅyZ¹&ÚpX å@
YŒI*
JÃg â ^ßgzZ wy~xøgzZ¶Z ~ f ó{˜Z ~f óZ
 gV¸g eÆ#
Ö w~[²X •Æä™ú
á$
Æxø}XǃÑZz #
Ö w·V#(ÅkZž ï Š™y´ZgzZ f
™{z~kZ T e *
™wy{z~¹Æ#
Ö wTžÑïtä VrZi»TóåÂnÆyZ xgÆg
X3g: ¹!
Ã#
Ö wŹug IkZ äVrZèY Š
¹ CŠ c
i~¬ÃqkZX ïh
Šg Z Œ
Û ÑZz#
Ö wÃ#

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DUUE DDäô e köòûq ^ÛøÖôù ^Ã÷ fø iø åö ]çø âø

áøçû Óömø oj#uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ç+ möŸøEE
ô ô
ó Xó ñYƒ: ,@
ÆqðƒðÑ~÷~IwŠÅkZJ
Z
 Yƒ7ð¸J
‰
Ü zk Q¿ðÃÐ~? L L

UZuzŠq
Z»ÞZ›

E3!
:ž‰ (100)ì
ÃvZŽ ñYÅ]ÐÐqk QC
Ù žì³òiÑÉ óŸ» »›Ð\¬vZ
ó nðšE
:ì \¬~g !
Šè •
á g ZçOX ]ÐÐ] ÚgzZ] â øÆnC
Ù gzZ¬zuÑX 1

— ½ Üû ÓöÖø äö •ø†û mø ]æû †ö ÓöŽûiø áû]ôæø †ø ËûÓöÖû] åô •ô ^føÃô Öô o•F†û møŸøæø ÌÎ ÜûÓößûÂø o' ßôÆø äø ×# Ö] á$ ^ôÊø ]æû †ö ËöÓiø áû]ô ™
t

ó Xó ì @
™In}g v{zÐZ Âz™]?gzZ ó@
™7IìnÆVzÈLZ {zpì
ó i *"Ð?vZ Âz™¬ ?¤
Z L L
E3!
ÃvZŽ ñY3g •gzZ ñY Å]ÐÌÐ VÍßyZX 2
z 61Z óyú•
Û óyzg ‡‰óVƒ: VY „ [g ‡Zz m³LZ {z {Zp ó• nðšE
:ì ÞZŠ •
á g ZX Wæzg ñ}g ‚gzZ†1Z

½
]çû Þö^Òø çû Öø æø ( áæû ‚ö×ô ìF Üû aö hô]„øÃø Öû] oÊô æø Üû `ônû ×øÂø ²
ö ] ¼øíô‰ø áû]ø Üû `ö ŠöËöÞû]ø Üû `ö Öø kûÚø ‚$ Îø ^Úø ‹øòûfôÖø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] áøçû Ö$çø jømø Üû `ö ßûÚôù ]†÷ nû %ô Òø p†Fiø
DTMITL V é‚ñ^ÛÖ]E— áøçû ÏöŠôÊF Üû `ö ßûÚôù ]†÷ nû %ô Òø à$ ÓôÖæøF ðø «nø Öôæû ]ø Üû aö æû „öíøi$] ^Úø äô nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø oôùfôß$Ö] æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûmö
%N¹{zì 3g ŸÐWn LZ äVrZ¼Ž X •D™Vø
žì ZæE
zŠÐVz•
Û » {zžÐBŠ\ WÃVÍßйÐ~yZ L L


zŠÐg ñtÂ@
ƒyZZ6kZì Š
Hwi *
ŽgzZ6
ÑgzZ6\¬vZ7Z¤
ZXЕg~[Z±å{zgzZ ZƒnZg *
ÐyQ\¬vZ

ó Xó •ÉÃvßÒZÐ~yZp óD™:
E3!
E3!
:ì \¬~g !
›•
á g ZX ·Åg ¯z[gzZ} e ZÆuÑz¬‰óñY3gnðšE
Ì7Z•nðšE
gzZI*
ÃvZŽ ] â £{zX 3
?å´†ônû Æø &õmû‚ôuø oûÊô ]çû •öçû íömø oj#uø Üû`ö Ãø Úø ]æû ‚öÃö Ïûiø ø¡Êø ^`ø eô ]öˆø `û jøŠûmö æø ^`ø eô †ö ËøÓûmö ²
ô ] kômF]F Üû jöÃû Ûô‰ø ]ƒø]ô áû]ø gôjFÓôÖû] oÊô Üû Óönû ×ø³Âø Ùøˆ$ ³Þø ‚û³Îøæø ™
DMPLVð^ŠßÖ]E —^Ãø nû Ûôqø Üø ß$`ø qø oûÊô àømû†ôËô ÓFÖû] æø àønû Ïô Ëô ßÛöÖû] ÄöÚô ^qø ²
ø ] á$ ]ô ½ ûÜ`ö ×ö%ûÚôù ]ƒ÷]ô ÜûÓöÞ$]ô

…k Q Â’ñƒD Z h Zt ZègzZ D™¬B‚ÆVìWÅ\¬vZÃVß Zz>ËZ
 ?žì [g @
Z¬t~[ ÂKZ6?\¬vZgzZ L L

 gzZ Vz•
ƒ
Û » \¬vZ GXЃ Yƒ‰4Z‰
Ü z k Q Ì?:gzó'ä™: '!
gzZ {z´ÆkZ {zžJ
Z
 ¹:B‚ÆyZ~

ó Xó ì ÑZzä™ ¦~3ÃV¦o

X’ e¢
™kªÌÃgñZ ¹!
6ÏZ

9Å›

:ì @
Y•~V©zŠžÜ»X•ÅyÒ9Š¼Å›äY f
›¦ÑX 1
›~¡X 2

gzZ 9Ãg
ukZ ä( 217m]
ó | Z )Ifx â ZgzZ ( 41b óÉg ÑZ ) ~zâx â Z z/0vZ†e
Zz'NMOKMXMLPVpçÇf×Ö èߊÖ] |†•æ !MNKMXMQVèߊÖ] oÊ Ü‘^ oe] à³e]( 99)
!OTT”XÜÓvÖ]æ Ýç×ÃÖ] ÄÚ^qæ!PUTKM á^ÛmŸ] gÕ oÊ t^ãßÛÖ]( 100)Xì c
Šg Z Œ
Û ŒÐ Zä( 354&13~g ]Z ì)v0Zƒq
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

›¦Ñ X 1

c
ƒ³ #ÆÑé Zp›t{ Zp ì
ó {~
Z ¸kZ6
uF
ÆkZgzZ ÇA`
ZÃð¸6›kZXìÐs§Å<Ñc_»Tì n{zÅ›t

X ¬Zñ
:•9&Å›¦Ñ
X ›ÐvZ

X ›ÅvZ)~¨£ÆvZ

X ›nÆvZ

:¬»kZgzZ›ÐvZ 

Ðg ±Z ÏZ σgz$›t gŠTgzZ ǃ o¢gŠÏZ yZZ σo¢gŠT›tX ì xi ÑÌ b
» yZZÆ}È gzZ Z
 Zz ›ÐvZ
X N YG} úŠùùÐy!
i{ Zp$
Ë ƒ7~wŠqðÃÅx *
yZZ ˆƒa *
Ç!
›tnÁ!
ZgzZX ǃg Ñgz$yZZ
¤

:¬»kZgzZ›~«£ÆvZ 

îSG
0Ò®ÆyZZgzZì uÑ›tgzZì
ó CB›~« £ÆvZ›ÐVzŠqë!
ñOÆvZ
ÐT›t™hgÃ]Z f ÅvZXì °o G

TªXƒ›Ð ËÐ ~VzŠqë!
c
ƒB‚Æ ËÐ ~ x Z™Y 1zZƒ
ó Ð wÎg ËÆvZ ›t { Zpéì ¸ ¬»q
ZC
Ù ñY Å Ì

( 101) X σ4ZŠ~ uÑtˆśРVÍßy ZÆ}oÏZ¤
Z ¶’ eã YÅ›ÐvZB‚Æ} o

:¬»kZgzZ›nÆÆvZ 

Ym
ZgzZ ó{)z òó] ‚Zz óøZ•
Û vŠgzZ { izg ói ú‰ì
ó CB›nÆvZ›+Z σÐáZjÆÚÅvZ›Ð( c
x » ó]Z f T
» yZZ ]‡zZ Î gzZ Z
 Zz ›tX ÏñB›n ÆvZ ›Ð ƒ
 yZ ó{)z™f î0ªGÒ7K
ó }•l‹ â £gz Z {)z ¢œz G™ó 

:ì ~pÑg
uXì @
Yƒ]¯yZZ »}ÈÐyZhÆkZžì C0
gZŒ
Û xiÑÌ b

DMLNE DDàønû Ãô Ûø qû]ø Œ^ß$Ö]æø

åô ‚ôÖøæø æø åô ‚ôÖô]æø àûÚô äô nû Öø]ø g$ uø]ø áøçû Òö]ø oj$uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ç+ möŸøEE
ô
: F
[8Ð VÍß}g ‚gzZ Š ÑzZ Å kZ ó-ZzÆ kZ q
Š 4
Æ kQ~ J
Z
 Yƒ 7ð¸J
‰
Ü z k Q ¿ðÃÐ ~ ? L L
ó Xó Vƒ Yƒ

~ wŠÆ }È TªX ì ˆÅ ÔÅyZZ6x°Æ k ZgzZ ì Š
c
Šg Z Œ
Û yZZ ÐÛŠ wÎgÆvZ ~ g
u kZ

&
G
:•]c
Wsf `gŠ?Š ÅkZXìm{B‚Æ\¬vZsÜ›tnkZX•ïŠx *
»]Š „ïE
L 3B Y fÃV©VâzŠyZ Å›( 101)
‚ömû ‚ô•ø ø²] á$ ]ø æ$ ^Ã÷ nû Ûôqø äô ×#Öô éøç$ Ïö³Öû] á$ ]ø hø]„øÃø Öû] áøæû †ø mø ƒû]ô •çû Ûö×ø¾ø àømû„ô$Ö] p†ø mø çû Öøæø äô ×# Öùô ^f&uö ‚% ³•ø]ø •çû ³ßö³Úø ]F àømû„ô$Ö] æø ô ²] gôùvöÒø Üû`ö Þøçû f%vôm% ]•÷ ]‚øÞ]ø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô „öíô$jm$ àûÚø Œô^ß$³Ö] àø³Úô æø ü
—h^fø‰ûŸø û] Üö `ôeô kûÃø _$ Ïøiø æø hø]„øÃø Öû] ]æö ]ø…ø æø ]çû Ãö føi$] àømû„ô$Ö] àøÚô ]çû Ãö fôi%] àømû„ô$Ö] ]ø†$ fø iø ƒû]ô (hô]„øÃø Öû]

Ѓ
 vßáZzp
gyZZèÑq ó’ e ムÏh
z¤

B‚ÆvZ‰• {h
z¤

, ZÆyZgzZ •D ¯ .
Þ £ægzZŽ »kZÃVzuzŠ ZÎÆvZŽ •, Zvß¼ L L

ì JZ (Ì~ ¶Š ZwvZžtgzZ•Æ„vZ ] Zg (ZgzZ Ф ~g ‚ž ñYúÎÃV>ªyZ „ ` W{zì ÑZz}Î7Z™NŠ [ Z±¼Ž l»X • n
g [8ÃvZ™| (
yZgzZЕg™ 0
Zw{z1Ð
ó ,™g ÖZ »W"ÐVƒzcLZ ¶ˆÅ ( ›~« £ÆvZÐyZgzZ ) ~zc~*Š ÅXZ§„zžÏƒtª‰
Ü zk Q Ç}Š Zw{zZ
X
E
5©.ÅZwÁZ ¶ Š nÆ,X ó óÇñ Y–
x³³³³³³nv³³³³³³‘( 102)XˆÆkZgzZ 44&2åG
Ÿ» ( ¸n
gÐ VzŠqë!
~]gßÅ]Š „z›Ž )[ òZzb‚z}g ‚Æ

ñ â 0÷Ze
Zz'XMRh^eXá^ÛmŸ]XP PV Ü×ŠÚ xnv‘æ!Th^eXá^ÛmŸ]XMQVp…^ífÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X (103) ǃ`g {6gîåÐyZZ¿{zÂσ: Ç!
›Å wÎg¤
ZgzZ óǃ³*
gŠÏ QyZZ »k QσÁgŠT›Å wÎg

ݔ0E
!_
¸ Z
 gzZ ǃï»yZZ »kZgŠÏZ ǃ›î0E
!_
gŠT~wŠÆy¨
Z nÆyZžce ¢
™kª6ÏZÃwqZ(x Ó}uzŠ

H ãZz~ g
Š
usf •gŠÃqkZX σg Ñ~gñZ °oÆyZZq¸ ÂÏáá ›ÅŠ Z•
Û ZzwqZ}'
æ ÅkZgzZ ÇñYƒŠ ®À!
(
çø âö æø Ñö†ôŠûmø àønû uô Ñö…ô^Š$ Ö] Ñö†ôŠûmø Ÿøæø àºÚô ç+ Úö çø âö æø ^ãø eö †ø Žûmø àønû uô †ø ÛûíøÖû] hö†ø Žûmø Ÿøæø àºÚô ç+ ³Úö çø ³âö æø oû³Þôˆû ³mø àø³nû uô oû³Þô]ˆ$ ³Ö] oû³Þôˆ³³³þmøŸø EE
DMLPE DDàºÚô ç+û Úö
ä™~gaóLg 7ð¸J
‰
Ü z kZ {zì ¥ [Zщ
Ü zTÑZzÅ
 [ ZÑóLg7ð¸J
‰
Ü z k Q {zì @
™ *
i‰
Ü zT ãZi L L
ó Xó Lg7ð¸‰
Ü zk Q {zì @
™~ga‰
Ü zkÑZz

Ð xsZÐZx »t » kZžì {ç „gª¸ ÅkZ¤
ZgzZì
ó Cƒ µZz ¶~›¦ÑÐ kZ²• DƒŠiu‰
Ü z Ï Qx »t Ð kZ ª
( 105)

X Ç} Š™ `g {

:ì ~g
ugz Zq
Z
DMLREDDáø^ÛømûŸô û] ØøÛøÓûjø‰û] ‚ôÏøÊø äô ×# Öô ÄøßøÚø æø äô ×# Öô o_6 Âû ]øæø äô ×# Öô ˜
ø Çøeû ]øæø äô ×# Öô g$ uø]ø àûÚø æø EE
Æ„vZ Ì{z »zg¼ŽgzZ c
Š nÆŸg Å„vZ c
Š¼ŽgzZ óÅ#ŠÐËnÆ„vZgz Z Å›ÐËnÆ„vZ ä¿T
ó Xó à ™ŠÅyZZ LZäkZ »zg n
E
ÂÅ#ŠÐËgzZì [8»vZ {zžn kZ ÂÅ›Ðˤ
Z ón™,@
ÆÞZ ö0t%] !
}g ‚gzZ] Z
_
z]»w~g ‚KZä ¿Tª
ay

(+Zžìt sÜzz ÅkZ »gÐ ¶ŠÆqËgzZ ì
ó [8ÃvZ *
™ ay
»qkZžn kZ Â~ŠqðÃÃË ì
ó ©!
»vZ {zžn kZ

kZvZžì @
Yƒg Z2Z m{z »Šqz$
¬ˆÆ kZgzZ óì @
Y¹ŠÅyZZ& H ZŠ Z h{z »v!
mLZ ä kZ Z c
Í Âì I*
ÃvZ *

\Z''ì 8 Š {zÐTì @
Y0çWmQ ì
ó @
`{zÐTì @
Y0Vƒ 0
»} ÈkZvZì
ó @
ñ{zÐTì @
Y0B; Æ }È
X {y
W

:›~¡

:• Õ
 ZÅ›kZX @
ƒ74Š ðûžzœCZ f~kZgzZì ˆÅ<Šzg0
ZÆy¨
ZÐs§ÅÛ{6gî8gzZ ~¡Ž ›{z
X ›ÅŠ ZZ
YgzZŠ ÑzZzwâ ›
ó Ðã 0
}QgzZ ä3ÆÐ\ gzZÆȉó›8 X 1
X ›ÐVÉ%gzZVzgz$ óVIg‰ó›à ZzØgz. X 2

X ›Ð{)zDI ZgzZ {E
‚ Z ó+-ZzLZ‰ó›à ZzWzx Z •Z

X3

á^ne h^eX á^ÛmŸ]XQSV Ü×ŠÚ xnv‘æ ! äfu^‘ áƒ] †nÇe oãßÖ] h^eXNPSQV p…^ífÖ] xnv‘( 104)!ORQKN “Ö^íÖ] àm‚Ö] ! QLKN ‚nuçjÖ] h^jÒ |†• ‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]( 103)
{gÃè~g
ukZ b§ÏZ ) ÑZzÅ
[ ZÑžì YƒÌtx|q
Z »g
ukZž•D â •
Û ~bÑÅg
ukZ v0Zƒq ( 105)X {k

Ù 1Ze
C
Zz'óàš!
yZÑZyv
^ãøÞ$^ôÊø †øÛû³íø³Ö] ]çû³fößô³jøqû]ôEE:Å7g
usfngŠ6gîÆ?ŠˆÆkZXñ YƒØ{Ç!
»yZZV˜Çñ YVÃukZ ( Â;g^6
x »kZ¤
Z )× W× W( ÑZzä™wqZ}uzŠ
Ãg
ukZž•D â •
Û ƒqX M
ƒ7N Zg ZÜZ6Å
[ ZÑgzZyZZ~wŠÆòŠ WËnÅvZèY ”
ó Ð[Ѫ DD]‚÷eøø] Øõqö…ø …ô‚û‘ø oÊô†ôÛûíøûÖ] áº^Úøƒû]ôæø áº^Ûømû]ô ÄöÛô³jørû³møŸø äô³×#³Ö]æø
G
(
§3;XE
p†fÓÖ] àߊÖ]æ!QUNKM]XMOSQVá^fu àe] xnv‘ ‚ñ]æ‡ oÖ] á^³Û³¿³Ö]•…]ç³Ú¶ Š !OOKML p…^fÖ] xjÊXì c
Šg Z Œ
Û 9ƒ¯%äyx0Zx â ZgzZ He
Zzg 8¸ñzƒ¯%ä öG
x âZ
!OTLVèvnv’Ö] è׊׊Ö]XMR h^e èߊÖ] PRTMV•¨]• oe] à߉( 106) !NTTXNTSKT oÏn`f×Ö

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 107)X ›Ð ~牛
ó Å÷ Qz]á X 4

ILG
" Š q ZgzZˆyWŒ
ì
Û X ì '6kZ » Ë„:gzZì à {y¨
ZgÅ~ f ðÃÐ kZ „:X ì rcg~ Ëz ]¡Åy¨
ZŽ ì ›+Zt
:ì CYÅ™f g
uq
ZsÜVŒXì ;g WÐW™f »g
Š q Zz] c
W‰Ð~yZX슎ñ™f »›kZ(Š¼~fÑ
DMLTEDDéô ¡’
ø $ Ö] oÊô

oûßô nû Âø éö†$ Îö kû×øÃô qöæø gönû _ôùÖ]æø ðö ^ŠøßôùÖ] Üö Òö^nø Þû•ö àûÚô o$ Öø]ô gøfùô uöEE

ó Xó ì ~i úuQÅV\W~÷gzZ ó•ÒpgzZ]gú[8q
Š 4
}÷~VzqÅ *Š L L

й)g fÆTì Ÿ» »]¡›ÐkZèY ó]gúq«X ‰[8¹Ã \W,qVâzŠtÐ~VzVÍV*
ÍÅ *Š
E
E
$
ó pq ~uzŠgz Z • Dƒ ÝqZ
Z ¯
QŠæ ~ ]Š „Å \¬„gÐzz ÅTì @
ƒ Ýqgœ —ÑgzZ x Zg Wo ¶
à ã¨
Z øL ©ÒpèY Ò
( 109)X ì

kZ {zÂ} 7*
™„'
Z'~VñŠ WzŠ¤
ZÛkZgzZ Lg7wzNÃy¨
Z6\ WLZžì CY'aggŠkS g0
ZÆy¨
Z] ‡zZ Λ8t

:ì HãZz~g
ukZä\ WÃqÏZX @
ƒ7~'Æ
ö ×ô Úû ]ø Ÿøæø Ô
ö ×ô Ûû iø ^Ûønû Êô oûßôÛû×öiø ^Ûø nû Êô oßô Ûû×öiø¡ø³þÊø Ô
ö ×ô Úû ]ø ^Ûønû Êô oûÛôŠûÎô ]„øâF Ü$ ãö ×# Ö]øEEVÙöçû Ïömøæø Ùö‚ôÃû nø Êø Üö ŠôÏûmø  äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø
DDÔ

É ó7]gŠ=6TgzZ ì
ó t {zì ]gŠ=6„T !vZ} Z : ëgzZ¸ D â •
Û „~g !
~ ` Zzi R KZ wÎgÆvZ L L
( 110 )

( 1 11 )

ó Xó Ç <: { ~
Z ¸ Z÷6kZì
ó ´ â »kZ

X ¶›{Š c
iÐÈ ¬]|~« £Æ` Zzi Z ~uzŠÃ \WèY ì
ó s§Å TÈ ~gz Z›à Š {g •
á Z » \WÐkZ

»
q {Zp{)zdgzZgz$ ó!%ó óa ó~çó+-Zz‰Xì CYð0
~q
ZC
Ù$
z( óð¸z•
Û »gzZì ^
YÆVÂgß]KZ ìnt Å›
IL“!
›¦Ñ›t ¤
ZgzZXì [ Z Nz`
R ï
ÂñY Å›t g0
ZÆ V绦Ѥ
ZÉ óì 7{~
Z ¸ ðÃ6kZ ÂñY Å›¤
ZÐ yZ óVƒ6

¶~ yZZgŠÏZ ÏñYCW¨
 ¸6›¦ÑgŠT›tgzZXì g™g (Z c ¥ » {k
ÂÇ ¶ ^z»g~5ZŠ Z ÅøZ•
Û gzZ ñYW¨
 ¸6

]â ´Å›

X ÏñYCƒµZz

:»kZgzZyZZЛРyZZ IZgzZ vZwÎg§{Å„vZgzZ›ÐvZ
Åäƒ:gzZì @
WxiÑÚ~yZZÐ ¶ÅTì
ó xiÑæE
LE
0Ò®yZZ~^
zÁgŠkZ »›kZÃVÍß] ‡zZ ÎÉ óD 0
™76gîx ¬vß{ i Z0
Z »g Zl9gzZÝZ ÅTì q+ZtgzZì
ó @
YƒÁG
îG

kS 6ºÅÜÑ›{zž @
ƒ 7J
kˆZt 7ZÐzz ÅdÑ c
dÁgzZ • D WÃ} 9~ Kvu *
çÖ
Æ yZZz ¬{zžì M
X •` VÃuu *
ç

ÅkZì
ó ›à Zz löWc
ì ›Ø{›t ÅyZžt k\Zp ó•n
ggz¢~Vߊ LZ îO~8/5q
Z »›¦ÑvßÐ ¹b§ÏZ

X Cƒ77Z×

gzZ \¬z ug nvZ~wŠÆkZžá™x¥t¿C
Ù ÐXñYc
Š™™f »VE¶
gzZ]â ´yQ‰gÃè~g
uzyWŒ
Û žì ~gz¢n kZ

oe] à߉( 110) !OMNPVÄÚ^rÖ] xnv‘¶ Š ´ â 0÷Ze
Zz'61&7 oñ^ŠßÖ] à߉æ !MNTK O‚Ûu] ‚ß³ŠÚ ( 108) !PRXPQKN ‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]¶ Š nÆ,( 107)
!MQMKU pçÇf×Ö èߊÖ] |†•( 111)XÈ ¬e
zZ'
X|^ÓßÖ]XUMSMVèq^Ú àe] à߉æ ! |^ÓßÖ] MMPLVp„Ú†jÖ] à߉æ ! |^ÓßÖ]XNMOPV•¨]•
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

^z5~ ›kZ¤
ZgzZ óì ‚J
u¾ð;~ kZ Âì ŠŽ ñg Zl~(q
Z ÅkZ¤
ZgzZì
ó X˜7 ¦Å›Ð wÎgÆ k1

!ì Xg ZlÅkZ Âì •
Ñz

Ö ´«
#

~g !
›•
á g ZX bŠ™uF
gz Z *
™IÃVñ»Æãâ •
Û *
gzZVzq{h
I*
V;ÆkZgzZ *
™xl6]÷ZpKZÃ%ZzZÆkZgzZVzq[8Å\¬vZ

:ì \¬
àöÓôŠFÚø æø ^aø •ø ^ŠøÒø áøçû Žøíûiø 麅ø ^røiô æø ^aø çû ÛöjöÊû†ø jøÎû]ôá Ùö]çø Úû ]ø æø Üû Óöiö†ø nû ŽôÂø æø Üû Óöqö]æø ‡û ]ø æø Üû ÓöÞö]çø ìû]ô æø Üû Òö¨ö«ßøeû ]ø æø ÜûÒö¨ö«eø]F áø^Òø áû]ô ØûÎö ™
?]
—ànû Ïô ŠôËFÖû] Ýøçû ÏøÖû] p‚ô`û mø Ÿ] ø] ²
ö ] æø ½å´†ôÚû ^øeô ²
ö ] oøiô^ûmø o] j#uø ]çû ’öe$†ø jøÊø ä´×ô nû fô‰ø oûÊô •õ ^`ø qô æø ä´Öôçû ‰ö…ø æø ²
ô ] àøÚôù Üû Óönû Öø]ô g$ uø]ø «`ø Þøçû •ø†û iø

T]g ˆ{zgzZ ówâ ñƒ ñ¾}g v\
ó æ}g vóVc
ç~g vóð¸}g vód
 } g v\
ó !
}g v¤
Z ! zŠÈ ( ! Ñ} Z ) L L
g OZ ?• m
³{Š c
i ÌЊ ˜ ~{ Zg Åk QgzZÐ wÎgÆk Q Ð
ó vZ »ƒD™I ?ÎV´j{zgzZƒ
ó Dg e ?Ð ¶Å
DNPVèeçjÖ]Eó Xó êŠ7e
Z@ÃVdÃ\¬vZgzZX ñWá[ Z±CZ \¬vZžz™

:•DƒÝq} Z
Ãë Zsf `gŠÐfÑe
WÑ!
{gÃè

Xì Cƒ›6gî8c
~¡Ãy¨
ZÐXì H™f »Y âZx ÓyQ ã½ä\¬zug nvZ~e
WkZ

Xì 7Ì{~
Z ¸6kZgzZ7`wðà ÂñYW:¨
¸6
›¦Ñ›t¤
Zgz ZXì Ÿ» » ã¨
Z‹¡›ÅY âZ Ñ!
{gÃè

X ÏñY~Š: ßF
6
›¦Ñ~]gßÌËÐZpì Ìm
³ÃÑgzZì ¬ZñÐÆÑéZpp¤
Z›~¡

nkZì
ó ]zŒÐvZgzZ[u Zutž,Š ‹–Š7Z•ïŠ ßF
6›¦ÑÛ~¡vߎž c
Š¬Ã Ñ LZ ä\¬vZ
X z™g OZ »[ Z±ÆvZ:gzÅ
ó gxlÃVñ»[8‰]ózŠ ˜óz™Ì6ÐkZ


:ì \¬~g !
Š•
á g Z(gzZq
Z
‚ôÃû eø Ý àûÚô äô mû‚ô`û m$ àûÛøÊø é÷çø ŽFÆô å´†ô’øeø o×FÂø ØøÃø qø æø ä´fô×ûÎø æø ä´ Ãô Ûû ‰ø o×FÂø Üø jøìø æ$ Üõ×ûÂô o×F³Âø ²
ö ] äö ³×$ ³•ø]ø æø åö ]çF]aø äü `ø ÖF]ô „øíøi$] àôÚø kømû ðø †ø Êø]ø™
DNOVèn$^rÖ]E —áøæû †ö Ò$ „øiø ]¡ø]Êø]ø ½²
ô ]
½

kZgzZ óc
Š N~ „ZeÐZŠŽ z!
ÆDävZgzZ 1¯ Šq CZÃÑé ZpKZ ä T Hg¨Ì6wqÆ¿kZ Lä ?HQ L L

ó ó?f
7$ðÃvß?H !} Še
Z@ÐZŽì yÃ[ZˆÆvZX c
ŠwZ e {Š66
V\WÅkZgzZ ~Š Î$6Vâ »gzZwŠÆ
IX
x »TgzZƒ
ó Hx ZwÐZ ävZ {Zp}g ¦

™ì e wŠ » kZÃx »TóñY {g™0{È »éZpKZ òŠ Wžìt Š Z%Ðh
 ¯ ŠqÃÑøL 4Zp
Eš!
{zÉ 7vZŠq» kZž•t öW - »kZ ÂÑ ä™®
 ¤Z ÅËb§kZ òŠ WZ
 Xƒ c
Š™n•
Û kZ ävZ { Zp} ™:ÐZì e: wŠ »k QÃ
( 112)XƒH: c
ƒHŠqgzZ[Z CZÃkZÐy!
i{zžÐkZÃsì
ó ; g™®
 ¤Z {zÅTìŠp

:ì Š
H ãZzÃx|ÏZ Ì~g
usf `gŠ

DMMOE DDäô eô köòûqô ^ÛøÖô åö ]çø âø áøçû Óömø oj$uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ç+ möŸøEE

ó Xó ñYƒ: ,@
Æ<ÑðƒðÑ~÷éZpÅkZJ
Z
 Yƒ7ð¸J
‰
Ü zk Q¿ðÃÐ~? L L

>%»gñZ °oÆxsZgzZ N
Ñ~›ñZúŠ LZ {z@
™7,@
ÆqÑx ©ZgzZ ÞZ›Ã›~¡z8KZgzZÃÑé ZpKZ¿Ž n kZ
`g {6
gîåÐ k QyZZž © óÇñY`@
ƒÁgÐ kZyZZgŠÏZ Ç} hzŠúÆÑéZpKZ~~g ZŠ ,@
kZ {zgŠTgz ZX ì

G
:-©E$
OMOKMpçÇf×Ö èߊÖ] |†•!MQ Ü‘^ oe] àeŸ èߊÖ]:( 113)X778m óyWÅZ ê XG3( 112)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4O]z yWŒ
Û {z • ñW™á¼Ž  wÎgÆvZèY óÇñYƒ
}™& ¤Åg ¶ ZgÃè ~ yZžì È » äÑ yZZ6kZX ì „ ïGE

¬Ð¸ Âì @
™I*
Ãx ©ZÆyZgzZ<
 z yWŒ
Û É @
™7,@
Æ<
 zyWŒ
Û ÃéZpKZ¤
ZpX ñYugÐ ] ¬NgzZ ñÑOÃx ©Z ó

( 114 )Xì y ZÑZ³*
Âì êŠ ßF
6kS ÛŠ*Š%Z @
™7ÂI*
ZgzZXì%Z °oÆxs Z6
¤
gî´gzZì

~g ZŠ'
Vâ•
Û z®
 ¤Z :#
Ö ´~uzŠ

4O]NÅ \ WgzZƒ Zc¿6j§ÆwÎgÆvZgzZ Ç»ÞZÄ©Z {Èžì Ÿ» »›ÐwÎgÆkZgzZvZ
ñ¯yYèiwÃïGE
:ì \¬~g !
Š•
á g ZX ǃÑZzä™›gŠÏZÐ\¬vZ {zǃÇgŠT» wÎg¿Ž X
t
½
]çû Ö$çø iø áû^ôÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö] æø ²
ø ] ]çÃö nû ›ô]ø ØûÎö ( ܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø ²
ö ] æø Üû Óöeøçû Þöƒö Üû ÓöÖø †û Ëô Çûmø æø äö ×# Ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçû Ãö fôi$^Êø ²
ø ] áøçû f%vôiö Üû jößû³Òö áû]ô Øû³Îö™
DONOMVá]†ÛÂ Ù•E —àømû†ôËô ÓFÖû] g% vômö]Ÿø] ²
ø ] á$ ^ô ÊøgŠÐ Vƒ æ ~g vgzZ Ç} ™›Ð ?vZ zó ™g (Z ~zc ~÷ƒ n
g ›ÐvZ ~ |?¤
Z zŠÈÐ VÍß( ! Ñ} Z )
tGÂ,™: wJ]úŠ ~g v{z¤
ZQ zó ™wJ®
 ¤Z ÅwÎgÆkZgzZvZžzŠÈÐyZXì °ggzZ ÑZzä™s çZ ({zX Çñâ•
Û
ó Xó •D™g ï ZЮ
 ¤ZÅwÎgÆkZgzZ ÅkZŽ} ™›ÐVÍß,ZvZžì 7e
:•DƒÝq} Z
Ãsf `gŠÐe
WkZ
Xì ~gz¢*
™7]oÐwqZ LZnÆkZÉ ì
ó 7°» òúŠ »›B‚Æ\¬zug nvZ

X ñY0.» wÎgÆvZ {ÈžìtoÑnÆkZgzZ#
Ö ´Å›EÐ\¬vZ
GL“¤Z%
Xì :
 »}g ÄgzZë!
òúŠ »›ÐvZÆwÎg ï
E3!
GL“¤ZgzZÞZ ïGL“¤Z
SG
Û »z¬gzZì
ó ¬ *
hñîE
X •nðšE
É 7[8ÃvZ•
0!NîG
0Ò®ÐwÎg ï
GLG
" Wq
t ä \¬vZ ÂHòúŠ » ÞZ ïE
â•
Û ä ~y Œx â ZçOXì CY ãYÐ yJZ ì
Š 4
ÆY fe
Wt
L B&ä VÍß¼žì c

.»  wÎg ÆvZ y¨
Zžì ~gz¢n Æ äƒ i Z•
Û uÐ °ç Å Vƒk
gzZ “
 _g Zz » ¼
 ™ƒ 4ZŠ ~ š
 8ÅvZ

( 115) X z™®
 ¤ZÅ wÎg ƒF ~} úŠ LZ ?¤
ž
Z c
â i W7Z™ â •
Û wi *
W
e( 116)Xƒ

•ÐVß Zzp
g]ZŠ çÐwÎgzvZgzZ›ÐVß Zzp
g]ÑZñÐwÎggzZvZ :#
Ö ´~Š

m»kZ¤
Z ?ìB‚ÆVÍßÁ\ 5éóÎ3Z óm»kZžì @
ƒ ZawZÎtì
ó g ZŠ} úŠ »›Ð\¬z ug nvZŽ 0Ð ¿k QC
Ù

YqtèY ì
ó N
Ñ~›ñZúŠ LZ {zžì È ãZz»kZ Âó{)z •$
gzZ ÉÃóuæó•
Û »‰ì
ó Ð V2!
gzZ V7ŠÆvZ~C
Ùª
:ì \¬~g !
›•
á g ZX} ™g Z2Z]©ÐV7ŠgzZV2!
Æ[8LZ¿ðÞìêÌ

]çû Þö^Òø çû Öø æø áøæû ‚ö×ô ìF Üû aö hô]„øÃø Öû] oÊô æø Üû `ônû ×øÂø ö²] ¼øíô‰ø áû]ø Üû `ö ŠöËöÞû]ø Üû `ö Öø kûÚø ‚$ Îø ^Úø ‹øòû³fôÖø ½ ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] áøçû $Öçø jømø Üû `ö ßûÚôù ]†÷ nû %ôÒø p†Fiø
—áøçû ÏöŠôÊF Üû `ö ßûÚôù ]†÷ nû %ô Òø à$ ÓôÖæøF ðø «nø Öôæû ]ø Üû aö æû „öíøi$] ^Úø äô nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø oùô fôß$Ö] æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûmö
oûjôÚ$ ]ö Øù% ÒöEE:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ~pÑ~g g9Xì Š
HãZz~g
usf `gŠÃqkZ ( 116) !MSSXMSUKN ‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]( 114) !PSSKM †n%Ò àe] †nŠËi( 115)
c
äY~¼
 ) äTÆ¿kZ ñZÎÐN Y~¼
 äZ}g ‚}÷L L DDoeøø] ‚ûÏøÊø oûÞô^’øÂø àûÚøæø èøß$røÖû] Øøìø•ø oûßôÂô^›ø]ø àûÚøEEVÙø^Îø[øoeø]ø àûÚøæø ØønûÎôDDoeøø] àûÚø Ÿ$ô] èøß$røÖû] áøçû³×ö³ìö‚û³m
x³³³³³³³nv³³³³³³³‘X ó óHg ï Z ( ÐäY~¼
 ) äkZÅ ãâ •
Û *
~÷äTgzZ Zƒ4ZŠ~¼
 {zÅ®
 ¤Z ~÷ä T L L:c
â•
Û ä\ W?Ç}™g ïZ ( Ð ®
 ¤Z ~÷
X {k

Ù 1Z km]æ†eXNh^eXÝ^’jŸ]XSNTLVp…^ífÖ]
C

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

%N¹ Gó• D™‰
yZ ~g » ÅTì x •Z ZæE
Ü ÃggzZ e
×Åg ñ~¨ £ÆyZZ IZŽƒ Ù Š vß,Z]{~ yS ?` W L L

kZgzZ wÎggzZvZvßtµZßZ °¤
ZX •á Zz äƒ2~[ Z±EZŠ {zgzZì Š
ƒu õ6yZvZXì ÅnÆyZ ä V$Æ
ÅvZ vß ÒZÐ ~ yZ1 óD ¯ : =g CZÃVz•
Û »~« £Æ yZZ I Z L¶ðƒ wi *
6wÎgŽ DƒáZz + â Æq
DTMXTLVé‚ñ^ÛÖ]E ó Xó •` òЮ
 ¤Z

~g !
›•
á g ZX •gzŠÐØg ÅvZgzZ y²vß,Z ÂiÍ Zžì wë)Ìn kZ *
™g (Z‰
Ü Ãg ÅyZgzZ ´g 4zŠÐ V2!
gzZ V7ŠÆvZ
:ì \¬

÷ nû jôÏûiø ]çû ×öjôÎöæø ]æû „öìô]ö ]çû ËöÏô $ö ^Ûøßømû]ø t àønû Þôçû Ãö ×ûÚø ™
—¡

ó Xó N Y•Š™} •} •[pgzZN Y} ñN YïÌV˜óˆð‚'

 6
yZL L

:ì yâ •
Û »\¬vZX N W7ÐñÐyZ)g fÆ¿zw¸LZgzZ,™Š ˜ÐVÍß,Zžì ¬ÃVâ ›:3U
DMNOVèeçjÖ]E —àønû Ïô j$ÛöÖû] ÄøÚø ²
ø ] á$ ]ø •çû Ûö×øÂû ] æ$ è÷¿ø×ûÆô ÜûÓönû Êô ]æû ‚örônø Öûæø …ô^Ë$ ÓöÖû] àøÚôù ÜûÓöÞøçû ×ömø àømû„ô$Ö] ]ç×öiô ^Îø ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™
ó Xó ìB‚ÆVÍßs\¬vZžÅg¢tgzZ ó’ e*
0
ñg0
Z}g vÃyZgzZ•k0
k W}g vŽ z±Ðg ñyS !ß ZzyZZ} Z L L

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
DUVÜm†vjÖ]XSOVèeçjÖ]E —†ö nû ’ôÛøÖû] ‹øòûeô æø ½Üö ß$`ø qø Üû aö æ] F]^ûÚø æø ½Üû `ônû ×øÂø Àû×öÆû]æø àønû Ïô Ëô ßFÛö Öû] æø …ø ^Ë$ ÓöÖû] ‚ôaô^qø o% fôß$Ö] ^ãø m%^øm5 ™
ó Xó ì(+ F
e
$
.Žì c izŠ(ÝZÅyZ óƒ YƒJ6yZgzZÅg ~g YŠ ˜ÐV¦ogzZVz•
Û » !( ) Ñ} Z L L
I
:ì \¬~g !
›•
á g ZX ǃ0
'Š Y„
 Š'
i~}i ˆÅg (Z: "
Œ
Û ÐVë¸gzZ ~gz™ÐVz•
Û »¤
Zžì Š
HGÃVâ ›: éS5ÅU
DSOVÙ^ËÞŸ]E —†ºnû fôÒø •º^ŠøÊøæø šô…û Ÿø û] oÊô èºßøjûÊô àûÓöiø åö çû ×öÃø Ëûiø Ÿ$]ô ½˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû`ö –öÃû eø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] æø ™
ó Xó ÇñYƒŠ Y„
 Š'
igzZŽ~o ÂH: (Zä?¤
ZX •g ÇŠæz=g}uzŠq
Z~: W•
Û » LL

Z (
Q ÂÅ: ] ÑZñÄ°Ð Vz•
Û »gzZe
×Å}uzŠq
Z6Š ã
ÅyZZ Ìä ?¤
Z b§ÏZ•î×gzZ„
 zŠÆ}uzŠq
Z•
Û » b§Tª
( 117)
4]IZ~nçÆ+ŠÐ] ÑZñz›gzZo %Zb!
34XZægzZ { éE
5G
Æ•
Û »gzZð¸ž{zgzZ óǃŠ YgzŽ
Z
X σZa ïGE
:ì H ãZz~yâ •
Û kZ LZ äk„0vZ†]|yWŒ
Û ¬ÃqÏZ

ø Öô„Feô äô ×# Ö] èømø Ÿøæø Ùø^ßøiø ^Ûø Þ$^ô Êø äô ×# Ö] oÊô pF•^Âø æø äô ×# Ö] oÊô oÖF]æø æø äô ×# Öô ˜øÇøeû ]øæø äô ×# Öô g$ ³uø]ø àû³Úø EE
äö ³þiö ¡ø‘ø lû†ø %öÒø áû]ô æø áô^Ûø mûŸô û] ÜøÃû ›ø ‚ºfû Âø ‚ûrômø àûÖøæø X Ô
( 118) ÷ ø ø ø
ø ÖôƒFæø ^nø Þû‚% Ö] †ôÚû ]ø o×øÂø Ýøçû nø Öû] Œô^ß$Ö] éö^ìø]çø Úö è÷³þÚ$ ^Âø xøfø ‘û]ø ‚ûÎøæø X Ô
ø Öô „FÒø áøçû Óömø oj$uø äö Úö çû ‘øæø
DD^òn• äô ×ô âû ] o×Âø p‚ørûmö Ÿø Ô

›gzZe
ÑzÅvZ)g fÆkZ ÂÇg]ZŠ ç§{Å„vZgzZÇg]ÑZñ§{ÅvZÇ
ó g•nÆ„vZgzZ}™›nÆ„vZŽ L L
VÍß6gîx ¬` W²X ñYƒªtÅkZžJ
VŒY0
7ÃÝe ÅyZZ óVƒ {Š c
igŠ¾{ Zp Ð
ó { izgz i úLZ {ÈgzZX ì YVÃ
( 119)X ó óÏñW:x »ËÆyZtèÑqì
ó Cƒ~] 5ç~z*Š 4zŠz]ÑZñÅ

oe l‡ˆÃjÊ oÖ] ÔÂ^_ÏÞ] ^Ú]æ ÔŠËÞ èu]… k×rùÃjÊ ^nÞ‚ùÖ] oÊ Õ‚â‡ö ^Úù]V‚e^ÃÖ] á¡ËÖ ØÎö á] ð^nfÞŸ] àÚ o³fÞ o³Ö] ²] o³uæ]:ìŠ
H ãZzÃqkZ Ì~e
Zzg¢Zu Zq
Z ( 119)
0vZ†e
Zz'(NLOKO•]‚Çe îm…^³i!OMRKMLð^³nÖæŸ] èn×uE []æ& ‚³Â o³Ö k³m•^³³Â æ] ^³³nùÖæ oÖ knÖ]æ ØâVÙ^³Î[où× ÔÖ ^³Úæ hù…^³m Ù^³Î [Ôn× o³Ö ^³³Û³nÊ k³×³Û³Â ^³³Û³Ê
V˜gzZì 10
yj¯~*Š ä?á$
ÆkZ Âì m» ~g ÇÌ6~g v~ *ŠJ
V˜žzŠÈÐ$
¬V#žÅkzts§ÅÑq
ZÆLZuZ µä\¬vZ L LX ( Š&
6
zZ}÷»\W !g ÇŠgz6HwZÎä$
¬?H ZŠ Z hV¹ »kZì6zZ}¾hŽ Z÷pXì à™Ýq] ¸Ðíä?á$
ÆkZ Âì m»•gêµ ZÐ VÍß Zg vJ

?ì h‚yÃ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

J~«£ÆVz•
Û »gzZx3
nÆݸ :#
Ö ´,v0
gzZ ¶a

:³7
Ðg¨Ã ã éE
&OgñZ0
kZ nÆä™x¥ÃyTgzZ#
Ö ´ÅVß Zzä™›ÐvZ
àømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø éõ ˆ$ Âô ]ø àønû ßô Úô ©ûÛö Öû] o×ø³Âø èõ Ö$ƒô ]ø Ÿ ?äü Þøçû f% vômö æø Üû `ö f%vôm% Ýõçû Ïøeô ²
ö ] oiô ^ûmø ]Íø] çû ŠøÊø ä´ßômû•ô àûÂø Üû ÓößûÚô ‚$ iø†û m$ àûÚø ]çû ßö³Úø ]F àømû„ô$Ö] ^ãø m%^øm5 ™
½
ø ÖôƒF ½Üõñô?]Ÿø] èøÚø çû Öø áøçû Êö^íømø Ÿ] ø] æø ²
DQPVé‚ñ^ÛÖ]E —ܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø ²
ö ] æø ðö «Žøm$ àûÚø äô nû iô ©ûmö ²
ô ] Øö–ûÊø Ô
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öaô^rømö
VƒwŠx3
{zóσ B
g›}vZ Ì{zgzZ σ[8ÃvZŽ ÇñÑx ¸+Z¢¹vZ ÂñYƒ D

ç'N¿ŽÐ ~?!ß Zz yZZ} Z L L
»vZìtXÐ,™: Ì{ Zz6Å#
Ö 5ÅáZz ä™#
Ö 5ËgzZÐ,™Š ˜ ~{Zg ÅvZ6
ó g ñÐVƒ!gzZJgzZ6Vâ ›Ð
ó Xó ì ÑZzD„
 Š'igzZ ÑZzÝz~(\¬vZ}
ó Šì e&a
:ž•D â •
Û Y «]|

( 120) äjŠm†Ê o× ÄfŠùÖ^Òàm†Ê^ÓÖ] o× éˆù Â] Xå‚nù ŠÖ ‚ôfÃÖ]æ å‚ôÖ]çÖ ‚ÖçÖ^Ò ànßÚ©ÛÖ] o× è³þÖùƒ]

LZ {0

gŠ‰6
ó g ñÆÐVƒ !gzZ Jì
ó @
ƒwŠx3
nÆ´ â LZxÝgzZ6\ !
LZ g
‰6
ó Vâ ›ÐVƒwŠx3
ªL L

ó Xó ì @
ƒ•J6g D

:•ðƒyÒõg eÅVß Zzä™›ÐvZgzZyZZI Z~e
WkZ
X x3
nÆVë¸
X J6
Vz•
Û»

XŠ ˜~5 ZgÆvZ

X *
™: {Zz6Ť
#
Ö 5~]5ç´ŠgzZ

(1
(2
(3
(4

äZ áó`'
× x3
p
ó x3
nÆVâ ›{zžì ! pë Z ~(
t ÅyZ• D™›ÐvZ {zgzZì @
™›Ð XvZžìt °â »V:zŠ «
:ì Š
H ãZzV-~ìÒgÎÃqÏZX •Dƒ# âÆy"gzZh.
Þ ‡*
óJ~« £ÆVz•
Û »²ó•DƒplpgzZ
( 29e
W )
x3

!ð¸

ì

½
—ýÜû ãö ßønû eø ðö «Ûø uø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðö •‚$ •ô]ø äö Ãø Úø àømû„ô$Ö]æø äô ×# Ö] Ùçû ‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö ™
ó Xó •wŠ3g~:W ó•J6
Vz•
Û »•B‚ÆyZvߎgzZ ó•wÎgÆvZ ( )·L L
Å
1'Â
VZg c
î0ªGÒ7
ƒ

Š ѯ

h
Ä ig
GL3OB&gzZ yZZ ÂòúŠŽ ì ¿(Z ðä
ðZ Âòg »zŠ· ~oƒ
ó nÆV7ŠÆvZ ~zg lpgzZ ò3
zó Šz K
~g ‚ÅkZpì @
™ » ÞZ ïE
Z
# Šgz Z •gÐ yâ Zz
ä™ cg »ÖW´Šz]
)gzZ ~˜Ð ã‚ W6VÃvvß_C~g ¯z [óVƒ ñƒ}½ãÐ VÛZŠÆ hèE
LG
Â

ƒ

ë!
z

X •DƒL ÑÌ~} úŠÆ›gzZ L Ñ~yZZ LZvß, Z ÂVƒ,ÃÅÏÎY6Vß Zz

Š ˜~{ ZgÅvZÐwâzyYKZ :#
Ö ´”

•DƒáZz 䙊 ˜~{ ZgÅvZ {zžì ðƒyÒÌt#
Ö ´q
Z ÅVzÈ[8ÆvZgz Zá Zzä™›ÐvZ~] c
W{gÃèIÐkZ
Ü zC

Ù nÆŠ ˜Ðwâ zyYLZ {zX @
Zl
7yYÐ䙊 ˜~{ ZgÅvZ {zì @
ƒg ZŠ} úŠ »›ÐvZ¿Žžìt°â »Tó

èßm‚ÚXDÙ^Æ…çe]E ‚ãÊ Ô×ÛÖ] ÄÛrÚ èÂçf_ÚXQLN ”X ᕆÏÖ] oÞ^ÃÚ †³nŠË³iæ èÛ³q†³i( 117) ó ó?3g•Ð ÔŠ Ën„}÷c
Å4zŠÐà zË}÷Hž c
â•
Û ä\¬vd
Xì_g¦
óCÅWZkZ !TSKT…ç%ßÛÖ] ……‚Ö]!OQO ”X Õ…^fÛÖ] àeŸ ‚âˆÖ]( 118) ! é…çßÚ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

yâ ‡6kZ n kZì ÅvZ}itžì {ot»kZÉ óLe 9 Š 7º™š
ZgzZ] ³!
6}i ÅvZÃV7ŠgzZV2!
ÆvZ {zXì Lgg »

:žì yZZt»kZXì @
™t9•
Û CZ *
™Š ˜ÐV7ŠÆvZ {zn kZX Ç- »„vZ Ì
ö ] Üö Óönû ßôÇûmö ]Íø] çû ŠøÊø è÷×ønû Âø ÜûjöËûìô áû]ô æø t ]„øaF Üû`ôÚô ^Âø ‚øÃû eø Ýø]†ø vøÖû] ‚ørôŠûÛøÖû] ]çeö†ø Ïû³mø ¡] ø]Êø ‹
²
º røÞø áøçû Òö†ôŽûÛö Öû] ^Ûø³Þ$]ô •çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™
áøçû ßömû‚ômø Ÿ] ø] æø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] Ýø†$ uø ^Úø áøçû Úö †ùô vømö Ÿ] ø] æø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû^eô Ÿ] ø] æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûmöŸ] ø] àømû„ô$Ö] ]ç×öiô ^Îø (Ünû Óôuø ܺnû ×ô Âø ²
ø ] á$ ]ô½ðø «•ø áû]ô ä´?×ô –ûÊø àûÚô

DNUXNTVèeçjÖ]E —áøæû †ö Æô ^‘ø Üûaö æ$ ‚õm$ àûÂø èømøˆû rôÖû] ]ç_öÃû mö oj#uø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$] àøÚô Ðùô vøÖû] àømû•ô
ž 7ê Âì sp » 4Š ß»¤
ZgzZX N 0
:d
´
Œ
Û Æ x ZwKt ˆ Æ w‚ kZ Z®ó• u 0
*
vß uæ!ë¸} Z L L

yZZ6]y
W¯ zggzZvZŽ s ÜÆ VÍßyQ ~ [ Â IZ z™k
 X ì œz lvZ GX } Š™"Ð aLZ »Âì evZ

LZ {zžJ
VŒzó ±Ð yZX D ¯ 7+ Š CZ h+ŠgzZ D™7x ZwÐZì c
Šg Z Œ
Û x Zwä wÎgÆkZgzZvZ¼ŽgzZ D Ñ7
ó Xó •g™0LggzZ,Štb
ÐB;

:c
â•
Û2

ö ] höçû jömø æø ½ Üû `ôeôçû ×öÎö Àønû Æø gûaô„ûmö æø ( àønû ßôÚô ©ûÚ% Ýõçû Îø …ø æû ‚ö‘ö ÌôŽûmø æø Üû `ônû ×øÂø Üû Òö†û ’ößûmø æø Üû aôˆôíûmö æø ÜûÓömû‚ômû^øeô ²
²
ö ] Üö`ö eû „ùô Ãø mö Üû aö çû ×ö³iô^³Îø ™
DMQXMPVèeçjÖ]E —Ünû Óôuø ܺnû ×ô Âø ²
ö ] æø ½ ðö «Žøm$ àûÚø o×FÂø

¡ÅVߊÆVë¸gzZ óÇ}™Šæ ~g v~" £ÆyZ óÇ}™?f 7ZgzZ ÇñZߊ ZwÃyZÐ Vð; }g vvZ óz±Ð yZ L L

ó Xó ì ] Z fœzlvZgzZX Ç•Ì=ÂÅ/ÂÇì e&gzZ Ç} Š S

:ì ‚
gt ‚Ã ~t›•
á g Z‰
Ü zC
Ù håXL3W
( 121) DDÜûÓöjô ßøŠôÖû]øæø Üû ÓöŠôËöÞû]øæø ÜûÓöÖô]çø Úû ^øe àønû Òô†ŽûÛöÖû] ]æû ‚öâô ^qøEE
ô
ô
ó Xó z™Š ˜ÐWæ)g fÆy!
igzZyYwâ LZ L L

*
™: { Zz6
ÅË~}g !
ÆvZ :#
Ö ´,‚

ÜÑÄ ©Z ó~ä™~zcÅ+Š LZ {zžìt °â »Tì ðƒyÒÚ¶atÅVß Zz ä™›ÐvZ~( 54:>Z
ÓZ ) Ñ!
{gÃèe
W

•x ¬V×Z'Ž ~}ÑçX D™7kC5ÅnÌË~ìë!
ÐZì ë!
ŽgzZ hÐZì hŽÐ zg Å+Š kZ ó~ 䙿6
X @
ƒ7u !
ðÃ7Z~•g36
•ñkZgzZ äVZi ZzWs ÜÆyZ

ÅVz¤
#
Ö 5p•T e *
XÂðZŠ CZÐ VçZy
Å}ÑçgzZVÇZ'Žž•vß„Ä:gzì
ó ë Z ~(Út ~] mZÆ›ñZúŠ

kZ™{g lñ{ Ái Z Á c
ó• TgxzøÐ =ÂÅvÐ Cz ë!
{z íX ì êŠ ‡Š~ w-Š ÅVÇZ'7Z p Òz k0
»wj âgzZ #
Ö 5
X •Dƒg66ä™ *Ðwj â

:ž•D â•
Û #
Ö ¬Z0{Š „]|çOX¸D™ 1³Ðx Z™/ô6
%ZkZ wÎgÆvZ nÆä™ãZzÃÌZÅkZ
^ß$Òö ^Ûø%önû uø ÐôùvøÖû^eô Ùøçû ÏöÞø æû ]ø Ýøçû ÏöÞø áû]øæø äö ×øâû ]ø †ø Úû Ÿø û] Åø‡ô^ßøÞö Ÿø áû]øæø åô †ø ÓûÛøÖû]æø ¼ôŽøßûÛøÖû] oÊô èô Âø ^_$ Ö]æø ÄôÛûŠ$ Ö] o³×ø³Âø  äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû mø^eø
DMNNE ÜñŸø èøÚø çû Öø äô ×# Ö] oÊô

Íø^íøÞø Ÿø
õ
Æ#
Ö ÓI Z~}g !
Æ#
Ö ÓgzZÐ
ó 3âgzZÐ[] !
~ wqC
Ù :gzZ ±žà ³Ð VÍßëäwÎgÆvZ L L

Ð#
Ö 5Ť
#
Ö 5Ë~}g !
ÆvZgzZÐ
ó XzgÐðZ'
gzZÐ,Š¬» ð>Еg Ì}V˜gzZÐ
ó ,™7ðZ±B‚

!é…^ÚŸ] XMSLU Ü×ŠÚ xnv‘æ ! Ý^ÓuŸ]XSNLXSMUU Vp…^ífÖ] xnv‘( 122)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó Ð,g e7

:•ðƒyÒ9&Å›¦ÑQX ›~¡gzZ›¦Ñ:•9zŠ Å›žìtžÜ
Xì xiÑz b
»yZZ c
yZZÐŽ ›
ó ÐvZ

( 1)

Xì uÑÐŽ ó›~« £ÆvZ ( 2)

Xì C0
gZŒ
Û xiÑÌ b
»yZZ] ‡zZ ÎgzZì ~gz¢áÆyZZw¾Ž ó›nÆvZ ( 3)



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 ŸzÅVÂ!
s
&~ZkZ

]!
«

Å›~«£ÆvZ›t ÅyZ µZß Z °² »›nÆvZ • f
 Âx *
vßÐ ¹É óD 0
™7t•
Û ~ V©yZ vß6gîx ¬èa

KZ ä ²Z 0Z x â Z ã !
g œX ì ~gz¢s
 Ÿz Å kZ n kZX • D Yƒ 2~ uÑ·ZŠ *
c
·ZŠ {z b§kZ óì g™g (Z ^
Xì @
YH7žÜ»kZVŒXì ZCÃqçñkZ~ó óbz°Z L L[ Âg•

»ŠÅyZZ {zì Cƒ›Ž nÆvZX ì ` ZJ» + YÆkZ ¿C
Ù gzZì ë Z ¹ t•
Û »›~«£ÆvZgz Z›nÆvZ

ðÃZ
 èY ì
ó ,@
ÆkZgzZzq
Z »›B‚ÆvZ~ÝZ {zì Cƒ›Ž nÆvZX ì uÑ›~« £ÆvZ²ì
ó =g f

 {È ð¸q
Z
Z b§ÏZXì ˆÅn ÆŸg Å ‡WgzZ ´ â c
Í›t Âì {h
I ô âgzZ ‡WÆ k QŽ ì @
™›Ð q +Z ËxÝ
,qtžn kZ Âì ‚
g•Ðuæz•
Û »gzZuÑz¬¤
Z {zb§ÏZX •[8ÃvZ] †žnkZsÜÂì @
™›ÐVCzgzZVßÎg
E3!
ÃvZ
X •nðšE

Ö ´Å›nÆvZ
#

gzZ ñY w$
: ~ ¿Zz ›Ðzz ÅyˆZz #
Ö }
Ë{zì #ŠŽB‚Æ ÔŠÆvZžìt #
Ö ´ Å›kZž• D â •
Û sßñx â Z
X ñYw$
:~]Ð6¿{h
I*
ËÆkZ~ÃKZ c
tÅkZ {zì ›ŽB‚Æ[8ÆvZ

c
*
ÑOÃx » ˪ó• Dƒ Za ~ËÆyZ wßZzŠ ¹!
gzZ ó]zZ°gzZ›:ì ì‡6VßßZg e „Š ã
~g ‚Å+Šž• D â •
Û sßñx â Z
X bŠ hgÃx »Ë

ÆvZ Âì @
™]ÐÐ Ë ónÆvZ Âì @
™›Ð Ë{zTž Š
ƒå+Š »k Qƒ nÆvZ bŠhg c
*
™x »gzZ]Ðz›ÅTª

yZZ »kZ σ µZz¶gŠTÚÅvZÐáZjÆVzqg eyZgzZX nÆvZ Âì @
YugÐx »ËgzZ nÆvZ Âì @
™x » ðà ón

X ǃ³*
Ðg ZlÏZ

›~«£ÆvZ

xsZgzZì uÑ›tXì CƒWOŠ ã
ÝZ Å© ÂÐ Tì {z Âq
Z :•9zŠ ÅkZXì ›~« £ÆvZs Ü'
Æ›ÐvZ
GG3;XЊɎì {zn~uzŠgz ZXì °oÆ
X @
W7xi Ñ`zy

Ðxs ZÐkZpì Cƒi Z0
Z WZ Â6
ÜÑ›gzZŠÅ ï
"NLZ ÅWæ :n«
3E
:›B‚ÆVzŠqë!
gz ZV ðG
½

DMRQVé†ÏfÖ]E —ä×# Öùô ^f&uö ‚% •ø]ø •çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] æø ô²] gùô vöÒø Üû `ö Þøçû f%vôm% ]•÷ ]‚øÞ]ø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô „öíôj$m$ àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚô æø ™
~›ÅvZáZzyZZgzZ ó’ e ãƒÐvZ›Ü•D™›+ZÐ yQ™ ZIÃVzgzZq
ÑÆvZŽ •Ì,Zv߉L L
ó Xó •J¹

¹›Å]ÑZñz]Š „&ì ›¸X •n
gB‚ÆvZ {z ÜÅ›„ +z ÌÐVzŠqLZB‚B‚Æ›ÐvZ äVÃæyZ

Xì CYƒï•
á ̬ŠgzZyZ ósp~Tì
ó @
Y

#Šz ]ÐÐ V- g ù Æ yZgzZ VG yQJ
Z
 ǃ: åJ
‰
Ü z k QyZZ »}È ËX Çñâ•
Û 7s çLvZ&ì ¡èuÑ›t

wyÐ VÍß_C~ ›ÏZX ì ¸Ñ » ðÅ3ó• ˆÅwi *
n ÏZ Á óì nÆÑÏZ ƒ ÅVßÎgX } ™: ðZ±gzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì ˆð¯¼
 nÆVß Zzp
g]Ðz#ŠÐyZgzZì q zæ

kZX {)zñ0
agzZ k }
ó h˜{Šiy¶
ó~0
eó*
Îóa ó]gú‰Xì c
Š™+'
× nÆã¨
ZÑävZ ΛÐVzq+Z :n~uzŠ

:•'gß&Å›

nÆvZ Ìt gzZ ÇA `
Z6kZ ÂñY Å›t¤
Z c ä™Ýq] ¸6]Š „ÅkZgzZ ÔÅÞZ ñŸg óîJ
\¬z ug nvZ
*Šž 6X åwq ¸ »  \ W,qzŠÐ ~ *Šž 6X åwq ¸ »  wÎgÆvZ y¨
Z ï»Ð ƒ
 X σ 4ZŠ~ ›
X ¶g ÇŠæz¥Å \ W~ª
 ‚g§ñZ›tXÒpgzZ]gúó‰[8à \ W, qzŠÐ~

X1

p óǃ: {~
Z ¸ðÃ~kZì
ó ^
YtÂóˆ~Š: ßF
ÐZ6Vzq{h
Iz[8ÅvZªÆóˆÅ›6gî~¡gzZ8ÐVzqyS ¤
Z X 2
Xì CYÅvZ °zvŽ ǃµZzñ~›¦ÑkZЛ+Z

{h
Iz[8ÅvZÃVzqyZ {zž ©VƒnÆw”ÆVzq4Z lÃ~g ‚ÅkZgzZƒ*
™›ÐVzqyZ „Ñ»y¨
Z¤
Z X 3

Xì xÝ»] ÷ZpgzZݪ¿(Z Âì @
Z™xlÌ6
Vzq
G
( 123)
3©!~uzŠì
ó ›Åj—Z]gß«
X Å=ª~ŠgzZÅ+ å}G

]!
~uzŠ

b§ÏZXì 7öRŵz—Ë~TìX (Ztì n•
Û 6VzÈÌ›ÐwÎgÆkZ nÆ„vZgzZyZZЛÐvZ
ñY™g (Z: ]gßÅ›~«£ÆvZ ›tžìt oÑpX ì ~gz¢nÆ yZZ ŠÌ›Å¢œgzZ G™z Y m
Z}uzŠ

wÎg » nZgzZ• ”ä™›~« £ÆvZÉ 7nÆvZÐY 1zZzG™gzZ Y m
ZvŠzwÎgÆvZvßйЬ$
ó
©ó• f
Zg – »g
Š q Z qçñgzZ ‰‰™hgÃbÑŠ ãZzgzZ ôÜ~G@
ÅÝz•ñLZ ó• D Y™g 0
ÃqÑ›zu~Y fx Z •ZgzZ

c
ì CƒG@
Å] ÷ZpÅyZÐ ] c
ZzgyZž• n
gxln kZsÜÃg
Š q Z qçñgzZ®‰6] â© Z ôÜÆyWŒ
Û ] ‡zZ Ξ

Xƒ„gƒG @
ÅZ
•t¬gzZë!
ÆVÍßyZÐTCƒyÒ]:S+Z ðÃÅ wÎgÆvZ~]c
Zzg qçñgzZ®yZ

ÅyZ c
ñY c
Šg Z Œ
Û c™Â c
x *
ÆÇÃg
Š q Z)g fÆ X‰ G äz wßZ,Z n Æp
g xlÃñZg ÅY f6Äg
Š q Z b§ÏZ

gñZtt ‚ÆD¨
¤C
Ù á Zzä™x »~yZyiÉì 7]gz¢Åä™7bÑŠ nÆwÑ+Z6X•gñZ,ZtX ñYÅsz@
E
ÐO !
G@
Å•ñLZgzZ *
™g 0
æћzu~ bæÅ \ W6x *
ÆÑ ïG
L š$Š ZZ »Š ~À~›Å Ñ wNZ-dX • ê h
wÎgÆvZžì ] !
g¨.
Þ ‡X ì ?Š Å  wÎg •É ì ®
$
ôÜžt sÜ: *
™ (ZèÑqX ¢
Zg – » g
Š q Z qçñgzZã~

»vZ ~ kZžì ›tt gzZ !ƒ ; g™¿#Å<Ñ ðƒ ðÑ Å \W~ ¿z {o] Zg yŠŽ • M
ƒ èZgùÐ ¿k Q 
?ƒ: sp

]!

:ì \¬~g !
Š•
á gZ
æø Ýô^Ãø ÞûŸø û] æø èô Úø ç$ ŠøÛöÖû] Øônû íøÖû] æø èô –$ Ëô Öû] æø gôaø „$ Ö] àøÚô éô †ø _øßûÏøÛöÖû] †ônû ›ô^ßøÏøÖû] æø àønû ßôfø Öû] æø ðô «³Šøßùô ³Ö] àø³Úô lôçF³`ø Ž$ Ö] g% ³uö Œô^³ß$³×³Öô àø³môù‡ö ™
t

æø ä´ ŠôËûßøÖùô ܺÖô ^¾ø Üû`ö ßûÛôÊø ^Þø•ô ^fø Âô àûÚô ^ßønû Ëø_ø‘û] àømû„ô$Ö] gøjFÓôÖû] ^ßø$û…ø æû ]ø Ü$ ³$ö üì s§Åe
WkZŧÃÒgÎÐ kZ {g •
á Z »²
ò Z0Zx â Z !RNTXRNSXRNR ”X |æ†Ö] h^jÒ ( 123)
t

ø ÖôƒF ½ ²
VzÈLZ nÆV
ZgzkZäëÎÃVÍßyZ c
Š ¯_g Zz»[ ÂkZäëQL L( 32e
W ) û †ö nû fôÓøÖû] Øö–ûËøÖû] çø aö Ô
ô ] áôƒû^ôeô lô†FnûíøÖû^eô ºÐeô^‰ø Üû`ö ßûÚô æø
Ý

t

‚º’ôjøÏûÚ% Üû`ö ßûÚô

ó Xó ìaZ (¹¸ì
ó ÑZzä™'~V>Ð yf ZÆvZ ðÃgzZì kZgÅ Ö
ðÃgzZì ÑZzä™Õ6ÑLZÐ~yZ ÂðÃ[ ZX 1`Ð~

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

t

ø ÖôƒF 'ô†û vøÖû]
DMPVá]†ÛÂ Ù•E —h^FÛøÖû] àöŠûuö åü ‚øßûÂô ²
ö ] æø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] Åö^jøÚø Ô

gzZ} h˜g ZŠ y¶
gzZ äZ •
ñƒG ¦Æ~0
e äÎgzZ d
gzZ 'gú‰ì
ó ˆ~Š™+'
× nÆVÍߛРVzq [¨%L L

ó Xó ì k0
Æ„vZ Â: 1YZ » UßgzZì
ó yâ ‚ »Ï0

iÅ *ŠtókgzZ ñ0
a
:•ðƒyÒëZ ~('!
&~e
WkZ

Xì 7Zg ÖÃËÐTì 4ZŠ~]¡ã¨
Z›Åª
zŠzwâgzZa ó'gú

( 124 )Xì @

Y™g 0
ÊzuyS Žì yÃgzZì ‚
gpÅÃwZŠZ åL7~kZyÞì öâ i Wq
ZÐs§ÅvZ“
 iz›t

:(1
:(2

*
Y™< Ãq
ZC
Ù s§ÅTì \¬vZ ÂUç'MgzZ: 1ÝZ ì
ó =g f q
Z » ð¾nÆ]y
WÉ ì
ó 7ÑÝZ Ï0

i È â ‚ Zg ‚t :( 3

4G
5k!Ð kZgzZ e
3E
WkZ
*ŠÉ ì
ó „ nÆw”ÆVzq [¨%4ZzŠzK
ÅyZž ǃx¥Â¶ ŠÃ]ÑqÆVÍßx ¬gzZ <g¨6Z
Z ¯ûE

wŠÆkZžìc_Ð ð¸q
Zpƒ
ó : ›ÅwÈz IZ~wŠÆT ÇA: (ZÆ›•
Û ÌðÞ © ó•, qt, a
ÅVK}g ‚~
Xì _ƒ"
U
]!
tÐbÑŠž 6X ’ eã W¨
¸6›ÅVzq[¨%yZ›ÅwÎgzvZ~

ï¬6øZ•
Û z ]‚Zz vß{zèÑq óì Sg {Š c
i~ VßŠÆ yZ ›ÅY âZ {gÃèž• D™kCt vß6gîx ¬žì p Ò.
Þ ‡ÌNt VŒ

ÌQ ó• D™ cg Ì»Š ˜ È ZygzZ• ä
 ÌnÆe^ ó• Tg Ì77~ Vñ»Ænó• D™ÌÌ6Ð Vƒk
ó• Dƒ

ñY¹ H~}g !
Æ¿,ZQX Cƒ7Z]
M YD Îóä
 0Zžì Cƒ,¦
YgŠkZ~VߊÆyZ›Åwoz wâgzZ wÈz I Z
gzZì
ó x|¸ »›ÅwÎgÆkZgzZvZ¤
Z ?Å wÎgÆkZgzZvZ c
ì {Š c
i›ÅwÈz I Z~ wŠÆkZ ?7žì ð¸¿{zž

Xì ~}çgzZì ³*
yZZ »VÍß6gîx ¬Âìg £¸ »VÍßx ¬

ë&ó›[zÄgz Z›~¡z8ó•9zŠ Å›žth
'
× ~kZXì YƒÐã ‚ WˆÆh
 wZ eÃq
Z6VE¶
Å›!Zi Z »µkZ

VߊÆVzÈ›Ž ÅY âZ[¨%gzZì
ó ›[Ä{zìc_»›TÐ VzÈ ~} g !
ÆwÎggzZ \¬vZX • ëÜÑ›

¸6›~¡gzZ8KZÛÄkZ {zžìc_Ð ð¸q
¨
Z%ZXì @
ƒÐ ã‚ WgzZ {Š c
igÅ»kZ n kZ ì
ó 8gzZ ~¡{zì ~
]Š „ÃVzÈ™ V6x £kZXìi§ » ó ó] Z<!
.‚ L LgzZŠÅyZZ ¸ ˆ W¨
¸6›8ˆÆÒÃ(125)›Ät ¤
ZQ }
ó ™

ÅkZ {z ÂñY0y¶» kZ ¿+F
[8ðà » Ëž b§TXìIÃ[8Æ kZ ]Š „tèY óì @äƒ kCs
 ZggzZ ]¯~

Ԋ ˤ
Zq¸²ì
ó @
™kCs
 Zgzyj~wŠ™ë~#
Ö }
ÅkZgzZ~¶Š™ ay

ÃY âZ +F
[8KZ6ÄMÅkZ óä™#
Ö }

¡KZÐZèa p ì
ó @
™I*
ÃZzŠ6gî8p¤
Z !%b§ÏZXì Cƒ>
Ø Z™gzZ Ïh
I*
ÃwŠ Â} 7ã™sÜnÆ¿[8) c

BÐrq
Z ] !
t [ZX ’ e ¢
™kª ÌÃY âZ ~uzŠ6Vß VXì @
™wEZgzZ @
™I ŠŽ z!
Æäƒ VZ¤

6Ën kZì m³
X ÏñYWt ‚™ÁgzZ]!
ÐT•

~ŠŠ _öm+Z†{ •
á tX ¸ Ì ~gO
gÍ t GZ · •vg )
q
Z ~ V8lpáZz äƒL~ ^ÃÑ!
B‚ÆL£Z ¦

{•
á *
Ññg !
Z yZgzŠÆ x ª~uuX nƒB‚ÆL£Z¦Ð •zgzZ¸ ñÑ p=‹Š n Æ ä™Ýq’sÑÐ
q
äëÐ Z켎6}iñzg L LDSVÌ`ÓÖ]Eû ]¡÷]ÛøÂø àöŠøuû]ø Üû`ö m%]ø Üûaö çø ×öfû ßøÖô ^`ø Ö$ è÷ßømû‡ô šô…û Ÿø û] o×øÂø ^Úø ^ßø×ûÃø ³qø ^³Þ$]ôü :ì Š
HyÒB‚Æs
 ŸzgzZ~l Z >gÎÃqkZ ( 124)
ó Xó ì @
™¿(yÃÐ~yž
Z N â iWÃVÍßëž @
ì
ó c
¯“
 iÅ}i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ðâ •
Û ~i Z0
Z|@
6} (
‚Å ( •J¹~›ÅvZ {z•y›vߎgzZ ) û äô ×# Öô ^f&uö ‚% •ø]ø ]çßöÚø ! àømû„ô³Ö$]æø ü~÷zäL³• Z

~çKZ= ¹ä •X h7zzg™šÂZƒD» î Zz kZZ
 Ã *
ÑñX c
Š™uFÁ
*
3gzZÑ äzgg (Z"ž Zƒ W
Z Ú Z »÷z kZ6
t GZ·•X

\WZ
 ¶ª¸ ̉
Ü zkZ H Y7ä*
ÑñXì °oÆû äô ×# Öô ^f&uö ‚% •ø]ø ]çßöÚø ! àømû„ô$Ö]æø ü]gßtì
ó Lgwì»kZ‰
Ü zC
Ù gzZì ›Ð

™hgÃxs ZH~lŽÆ›Å~ç\ WHž Y7ä *
ÑñX @
ƒ7bZiwì»kZ[Zp¶: ªt‰
Ü zk Qž c
Š[ ZŽ ?¸~íz
ä*
ÑñX ÇVz™:p»ízgzZ ÇVßÛÙpÙp ÂN YW7̾Vzg ZD
Ù¤
ZVŒžì1‡Ú Z6wŠ=ó7¦

Ù c
C
Š[ ZŽ ?•M
Yíz

( 126)X c
3*
3ˆÆkZX •ï•
á ~{z¤

Æó ó ä×# Öô ^f&uö ‚% •ø]øL L G\ Wžq
gyEZQ:c
â•
Û
X 169m $
ó wÎgxÝi Z ó+@W®
 )( 126)



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c~Š

Wzx Z •Z

Xì 4ZŠ ÌWzx Z •Z~yZì Œ6ãçX6gî¦ÑgzZ ~½ó óY ÑzL LÂ

ñzgi Zžì |î*ÐOh!q
ZtgzZX ñYH"
U
aZgzZ dZÐ LZÐZgzZ ñY ~Šfgz ]³ÐZžì @
ƒt x|»ƒzx Z •ZÆË

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì »Ý¸gzZwÎgÆkZv
ó ZsÜx £»Wzx Z •Z qÑ
— áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] à$ ÓôÖFæø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖôæø ä´Öôçû ‰ö†ø Öôæø éöˆ$ Ãô Öû] äô ×# Öôæø ™

DTVáçÏÊ^ßÛÖ]E ó Xó … Y7¬otpì
ó nÆVzg ZŠyZZgzZ nÆwÎggzZnÆvZsÜÂ]³L L

:ì \¬~g !
Šè •
á g ZXì @
™?fì Le&gzZì ¿] ³ì Le&{zì
ó ´ â»] ³~g ‚„vZgzZ

½

ø ×ûÛöÖû] Åöˆôßûiø æø ðö «Žøiø àûÚø Ô
ø ×ûÛöÖû] oiô©ûiö Ô
ø ×ô ³ÚF Ü$ ³`ö ×# ³Ö] Øô³Îö™
Õø‚ônø eô ðö «Žøiø àûÚø Ù% „ôiö æø ðö «Žøiø àûÚø ˆ% Ãô ³iö æø ðö «Žøiø àûÛ$ Úô Ô
ô ×ûÛöÖû] Ô

ø Þ$]ô ½†ö nû íøÖû]
DNRVá]†ÛÂ Ù•E —†mû‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø Ô

• V×>ƒ
 ~B; „}¾ó} Š ª
fì e& gzZ} Š „•
á Š !
ì e&Â! ´ â Æ y˜ x Ó} Z !vZ} Z : £ŠÈ\ W L L

ó Xó ìgŠ ‡6
qC
٠—" X
:ì \¬~g !
Š•
á g ZXì Cƒ~‚ÆV7ŠgzZV2!
ÆkZª
fgzZì êŠÃVCz LZ \¬vZ] ³ì |î*ÐOh!ÌtgzZ

äô ×# Öô éøˆ$ Ãô Öû] á$ ^ôÊø éøˆ$ Ãô Öû] Üö aö ‚øßûÂô áøçû Çöjøfû mø]ø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] áôæû •ö àûÚô ðø «nø Öôæû ]ø àømû†ôËô ÓF³Öû] áøæû „ö³íô³j$mø àø³mû„ô³Ö$]ôá ^Ûønû Öô]ø ^e÷]„øÂø Üû `ö Öø á$ ^ø³eô]àønû Ïô Ëô ßÛF]ö Öû] †ô³Žôùeø ™

— ^Ã÷ nû Ûôqø

lˆÅ] ³vßt HXì Zwu *
ŠgŠ nÆyZžzŠ ‹ ~Ÿpt 7Z• D ¯„
 zŠgzZ =g CZÃVz•
Û »™hgÃyZZ I Z ¬oŽ L L

DMOUXMOTVð^ŠßÖ]E ó Xó ì nÆ„vZ ~g ‚Å~g ‚ Â]³èÑq•D Yk0
ÆyZ~

{z&X ì @
™ «„ÃVß Zz + â LZ ] ³{zgzZì ~g (ZÆvZ Ânç»]³É óÏñYï7]³Ðí Y~ à ÑÅVz•
Û »ª
~g !
ÐQƒg »gŠ ]³ÃTn kZXn j]³ÐZžì 7+Z‰
Ü ¤ ðÃ~ *ŠQ} ™?f {z&gzZì ÑZz ] ³ w„z} Š ] ³
:ì \¬~g !
›•
á g ZX ǃ*
ƒ¢q6} i ZzgŠÆ\¬
DMLV†›^ÊE —^Ã÷ nû Ûôqø éöˆ$ Ãô Öû] äô ×# ×ô Êø éøˆ( Ãô Ö] ‚ömû†ômö áø^Òø àûÚø ™

ó Xó ì Å„\¬vZ]³~g ‚žáyYt{zÂì Le*
™Ýq] ³ðÃŽ L L

:•p ÖZÆkZ ó¶ð1à Œ]|ÐZâLZ ä\ WŽ ¬Šg•ÅF
zi ú
DMNSE DDkømû•ø ^Âø

àûÚø ˆ% Ãô mø Ÿøæø X kønû Öø]æ$ àûÚø Ù% „ômø Ÿø äü Þ$]ôEE

ó Xó Yƒ7] ³!
~wqË{zƒ#Š ~¾ÐTgzZ óYƒ7g Zpz?f {zƒ4zŠ ~¾ÐTµš!vZ} Z L L

V1LZ sÜ] ³\¬vZžtg zZì êŠ}ŠÐ ~ kZì Le ÎgzZì LeÃTóìvZ sÜ´ â »] ³žì ¸ Ø Ð mÀyZ
oÊ lçßÏÖ] oÊ ð^q^Ú h^eX é¡’Ö] èÚ^Î]XMMSTV èq^Ú àe] à߉æ!†içÖ] oÊ ð^‚Ö] h^eX Øn×Ö] Ý^nÎXMSPP oñ^ŠßÖ] à߉æ! †içÖ] oÊ lçßÏÖ] h^eX†içÖ]XMPNQV•¨]• oe] à߉( 127)
E
(
§3;XE
5Ò›ÅZY Zzg Z¶ ŠX •Æ öG
X 429m óÿG
G
ò«Zòp ÖZt!NLUKN pF†fÓÖ] à߉æX ( )Z0Œe
Zz'†içÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

}™wEZ nÆVÍß4ZsÜÃ] ³ðƒ ~Š ÅvZgzZìgÐ „vZ¨
¤»] ³ž’ eÃð¸n kZXì êŠ „ÃVCz yZZ I ZgzZ
]³ðƒ Å «Å\¬vZ nÆ yZìB‚Æ ]¨¤gzZ y-( 4zŠ ) ] ÑZñÅXgzZ • ©!
ÆvZŽ %ZX X • •vZÃÆ kZŽ
X} ™: m{zðû

Xì Z]
Z]
̬»VâzŠgzZ•9zŠ ÅWÅg ñ

X WÅVz•
Û »~gñZ´Š V]

X WÅVz•
Û »~gñZ ~z*Š Vh

WÅVz•
Û »~gñZ´Š V]

kZXì ÑZzä™x ÈZ »gñZ´Š c
ì ÑZz+ Y»[ ÂÅyZ c
ì
ó \7»yZtž, ™nkZWÅ•
Û »Ëž•ptÆWÅg ñ~gñZ´Š

ÅV- Š· gzZ wØF
Æ VƒzyóÇȶ
Æ VEZ¾‰X } Š ]³ÃVzq ´Ð <
Ø èÆ yZ c
Xì Z§ c
¿Iè » yZžÐzz
4Óƒ
X}™WÅ] â £IèÆyZ c
}™WÅy éhG

~gñZ °oÆ xsZqt n kZƒ ~qŸgÐ yZ~ ^ÌËgzZƒÌZ ÅVzq yZ~ wŠ Z
 ì Yƒ~ ]gßkZ sÜ (Zèa
ì _g ¦
~],Ô,ÅkZX ÇñYƒ`g {Ð xsZgzZ ÇñYŒ>%»¬¿ÑZz ä™ (ZçOXì 4ZŠ~Š Z D

g ZgzZì ï•
á
E&
Xì ¬ç«½ÓE
Ÿgž

WÅVz•
Û »~gñZ ~z*Š Vh

X {)zbŠE¯7Z6
Vâ ›~c
Z@z`Žó*
™wEZ] ܽX *
™U~xs‰X •$
Ë ƒ'gߊ¼ÅWÅyZ~gñZ ~z*Š

Š q ZŠ¼X 7^
g
Y*
™7U~xsÕ
Û »Ën kZXì pëƶŠx Z •ZzWÐZ *
™U~xsÐ Ë

:*
™U~xs

:ì ~g
uq
Zì c
â•
Û IÐä™U~xsÐòg »zŠ·ä wÎgÆvZ~

DMNTE DDäô Ïønø •û]ø oÖø]ô åö æû †% _ø•^Êø Ðmû†›ø oÊô

Üûâö ‚øuø]ø Üûjönû Ïô Öø ]ƒø]ôæø X Ýô¡øŠ$ Ö^eô p…F^’øß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æ+ ‚öfûiøŸøEE
õ ô
X ó ózŠ™g66äg ¦

Ð5 ZgßÐZ ÂC~5 ZgÐËÐ~yZ¤
ZgzZX z™: U~ä™xsÐòg »zŠ·L L

:ž c
â•
Û Ð/ôÂc
â•
Û {Š Zg Z »äYs§ÅŠ·B‚Æ/ôLZä\ Wg !
Z
q
DMNUE DDÝ¡Š
ô ø $ Ö^eô Üû âö æû æ. ‚øfiø ¡³ø þÊø •ô çû ãö nø Öû] oÖø]ô ]‚÷Æø gºÒô]…ø oÞôù]ôEE

X ó ó*
™: U~xsÐyZdŠ óVƒ;g Ys§ÅŠ·À~
ILG
"u
YWÅVz•
^
Û »²ì
ó )i Ñ»x Z •Zz] ³*
™xsžì n kZƘtž•D â •
Û ~zot Zi°Z†ƒq~bÑÅ {k

Ù 1Z ì
C

›)žì ¸ w¸9»Ýw•
á X ñY 1x »Ð qg"gzZ nZ²ZÐ yZ óñYÅ?E

z •ÂÅyZžì ƒ
 o¸ ÂnÆyZÉ ó7
( 130)Xì x Zw*
™U~xsÐ

( 131)X ì c
Šg Z Œ
Û e ZgÄ#
Ö w~›9bÑÌä~zâx â Z

h^eXMMLNVp…^íf×Ö •†³Ë³Û³Ö] h•Ÿ]( 129) {k

Ù 1Ze
C
Zz'XQMOV•†ËÛÖ] h•Ÿ]æ!MPUh^eXh•Ÿ]XQNLQV•¨]• oe] à߉æ!Ph^eXÝ¡³ŠÖ]XNMRSVܳ׳ŠÚ x³nv³‘( 128)
|†•( 131) !QLMKR†m‚ϳÖ] ˜³nÊ( 130) !TOTV•†ËÛÖ] h•Ÿ] x³nv³‘ì
ó ¹9kZ äã]Z)´X ~g BZ {y1Ze
Zz'XMO h^eXh•Ÿ]XORUUV èq^Ú àe] à³ß³‰æ!QMN
!MPQKMP Ü×ŠÚ xnv‘

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 132) Xì c
â•
Û IÐä™xsÖSZ’ZÃVz•
Û »Ìä 

S

4݁
-I
E¢EG-{G
¢
4
)
G
G
E
{
5 ê )´gzZi !
0Z #Zñ
èG Z0Z #Z îÏG

kZ~ 5 Zg {ZpX 7^
Y‡t n kZì @
ƒg Ö Z »WÅkZèa Ð ä™U~xsÕ
Û » Ëž Zƒ ãZzÐ wZ ¸ZÆY fgzZ g
Š q Z yZ

ZÐ Vz•
q
Û » ƒ ~g6 c
ƒ7]gz¢ðä
ZpX 7^
Y *
™U~ xsÐ k Q~ wqC
Ù ó} 7*
Y6y»Š c
yÆ kZ c
ƒ] ‡5Ð
( 133)X åHxsÐ j§m{Ð y Z‰
Ü z˜oèÃx ©•
Û »äwÎgÆvZž 6óÇñYHxsÐj§m{

X {)z)g â £ í
ó ‘
<
ó Z b ï‰Xì ^
YóVƒòZg~}ÑçËŽ wE»] Ü,Z‰c
*
™{g •
á Z b§ÏZ

ðZ (gzZ WÅyZÐ XwEZ »] Ü, Z ÏZì I*
™U~xsÐ Vz•
Û » b§T

Xì YYc
ŠÐó i
ó zL L[ ZŽ »xsÆVz•
Û»

:wEZ »]ܽnÆVz•
Û»

X {)zx Z •ZzWºÖZvŠgzZ[ –]³ó[ »à ¬gó ZŠu¦
ó u
ó ‰Xì 7^
Yƒ
ó g Ö»

:ì ~tŠè •
á gZ
DMOPE DDØ$ qøæû ˆ$ Âø Üû Óöe$…ø Üû jö_ûíø‰û]ø ‚ûÏøÊø Üû Òö‚ønù ‰ø Ô
ô ö mø áû]ô äü $Þ^Êø ^Þø‚ønù ‰ø ÐôÊô ^ßøÛö×ûÖô ]çû Ööçû Ïöiø ŸøEE
ó Xó HnZg *
Äg LZä?Âc
¯g ZŠu CZ ä?ìo¤
ZèY ¼
ó :gó ZŠu}÷Ãó ¬oL L

:ì ~z%V- g
u~p ÖZ}uzŠ

DMOQE DDØ$ qøæø ˆ$ Âø

äö e$…ø gø–øÆû]ø ‚ûÏøÊø ‚ºnù ‰ø ÐôÊô ^ßøÛö×ûÖô Øöqö†$ Ö] Ùø^Îø ]ƒø]ôEE

ó Xó HnZg *
Äg LZ äkZ ¹±Ã¬oä¿ËZ
 LL

Ð !N
X 7^
Yƒ
óC
Ù ª½ZÅkZ6ê hgzZE¯Åk QÐT[ ØZz] ܽ,Z nÆ•
Û »gzZ ¬ož Zƒx¥Ðg
ukZ
( 136)

:• D â •
Û |ÑZ0Z)´

ó Xó ì 7IÄg}g v(ZgzZ ǃaZgzZ4Ð?Š
ƒ¦ Zg v{z¤
ZèY ¼
ó :¦Ã¬o

E
¸ ÌyDg »  k éC-ÊZ 0Z x âZgzZ If x â Z (137)Xì x Zw6gî¬*
g å ™È *
Ññó *
¦Ã•
Û »ž• D â •
Û ²Z 0Z x â Z
G

( 138) Xì


gzZ » Vdà yZ ¬¸
~zâ x â ZçOX Vƒ á Zz ä™ [ ‚g Z » kZ îWt ‚ÆVÍßgzZ ^6®
$
gzZ [LZ Ž ì » V ðG34‘$

:ž•_0
!
[ !
~G¬Znc
g

( 139)X ó óyһƘÅì ¦
ó LÃó {)z•$
gzZ ÉÃL L

kZXk„0vZ†e
Zz'
XNRh^eX†nŠÖ]æ •^ãrÖ]XMSSOVÜ×ŠÚ xnv‘æ!Qh^eX ouçÖ] ð‚eXSVp…^ífÖ] xnv³‘¶ Š ( 130) !UUXUT” XÝ]†vÖ] ‚×fÖ] ð^Û× pFæ^jÊ( 132)
ijfi] à³Ú o³×³Â ݺ¡³‰X Ý憳Ö] ܳn¿³Â سΆ³â o³Ö] ²] Ù糉… ‚³Û³v³Ú à³Ú ܳ³nu†³³Ö] à³³Û³³u†³³Ö] ²] ܳ³Še:c
Zz™k

’~kZ –âÃxzg•C
ÙZ
 ä\ Wžì ~g
u
kZ äã]Zx â ZX å‚m†eèm]æ†e•†ËÛÖ] h•Ÿ]!PUSSV•¨]• oe] à߉æ!NTTh^eXSRLV•†Ë³Û³Ö] h•Ÿ]!OPRKQ‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚ( 134 )6
™Œ Zí q† !D&m‚vÖ]E!p‚³ãÖ]
áç³Â( 136) !OSM Vèv³nv³³’³³Ö] ¶ Š !MUTKN á^³³ãf‘] …^³³fì]XOMMKP ܳ³Ò^³³³v³³Ö] Õ…‚³³jŠÚ( 135) !NSM|Xèv³nv³’³³Ö] è׳³Š×³³ŠÖ]ƒ±52Xì ¹9Ãg
u
h^eXPPPKN Üq†jÚ ànvÖ^’³Ö] š^³m… ( 139) !PLL ”XŒ^vßÖ] àeŸ àn×Ê^ÇÖ] änfßi!NNN ”Xofâ„×Ö †³ñ^³fÓ³Ö]( 138) !SSMKN èÚ„Ö] Øâ] Ý^Óu]( 137) !ONPKMO•çfÃÛÖ]
!ONM

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X •D™Üg
u ~z%Ð{h
']|ˆÆkZQ

X {)zr
 ™gzZ *
Ññóà ¬ƒ»óx Hu
ó›
ó ‰Xƒ@
ƒg Ö Z »WÅ•
Û »ÐX•ï•
á p ÖZ} g ‚{z~¬kZ

»p ÖZ,Z yxgŠÆ yZ óìB‚Æ V¦ogzZ Vz•
Û »g !
zg »gzZ Î3Z »Xvß{z îSX ì _ƒx ¬ ¹ ~ VÍß !
zt Ð ¬$
p

( 140) X „
 zŠgzZ ð¸»kZ „:gzZì Yƒóu
ó L LÂ: »y›Ë•
Û » ðÃèÑqì
ó ;gƒÐà Š c Z•
Û gzZ] Ò~(wEZ

_gÐ Tì 7=g f ZŠðÃ{z´ÆkZX Ïg e𸴊‰¦ÑgzZ 𸦟ggzZu‰8z~¡X ¦ÑgzZ8z~¡ó•:
îG
00I
 zŠÆÏg e ð¸gzZ]p Z îG
00_Ig~xs Z ( 140)
~ˆÈWŒ
Û Xì c
Šg Z Œ
Û ð¸ÃyZZIZx Óä\¬vZÐáZjÆ+Š%Zì
ó ãZz¹Ânç»]p Z6Š ã
Ÿg ãpX=g fgzZ ðÃc
±„:gzZmz„:n
ó YHÝÃ]p Z
žì³òiÑ»Tì Ho zæB‚ÆxsZÃÏg eð¸ä\¬vZ~e
WkZX ó ó•ð¸ð¸~:WyZZIZ L LDMLVl]†rvÖ]û éºçø ìû]ô áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû]^Ûø³Þ$]ôü :ì \¬~g !
›•
á gZ
Æi úgzZB™/Ât¤
Z Ì[Z L Lû àmû‚ôùÖû] oÊô ÜûÓöÞö]çø ìû^ô Êø éøçÒFˆ$ ³Ö] ]çö ³iø]Fæø éç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îø]ø æø ]çû eö^³iø áû^ô³Êøü :ìŠ •
á gZ~ îGE
!pZ >gÎXÏìg CYÌÏg e ð¸„B‚ÆyZhÆyZZ
}™ Ô™¿gzZ ñÑyZZ}
ó ™/ÂÐ uÑLZ•
Û »žì oÑnÆ]p ZyxgŠÆ›z•
Û »žì ¸Ø Ð e
WkZ ó ó• ð¸Æ+Š}g v{z Â,Š > 2igzZN YƒÈ0
ç³³³³ìö]ø Üö³³³³×ô³³³³ŠûÛö³³³³Öû]øEE:žì ~e
Zzgq
Z Å®çOXì Š
HozæB‚Æ+ŠÃºgÆ]p Z {z´Æ®
 Ÿgz©Ì~g
Š q ZŠ¼~z%ÐwÎgÆvZX
›)Ëžìò :»Y f6Š ã
ÅbÑŠ 4Z ( /0vZ†e
Zz'Xè×’Ö]æ †fÖ]XNQTLVÜ×ŠÚ xnv‘æ!ÜÖ^¿ÛÖ]XNPPNVp…^ífÖ] xnv³‘EX óì
ó ð¸»y›y›L L DDÜô×ôŠûÛöûÖ]
Ã]gú•
Û »Ë¬¸X PMKN èÛñ]‚Ö] èßr×Ö] pFæ^jÊXMLPRKO ‡^e àe] Ý^ÚŸ] pæ^jÊ ÅçÛ³r³Ú¶ Š nÆ,XìYYc
¯¶‚gzZ„
 zŠ CZÐZ „:gzZ7^
YƒÑ Ið¸Ã

ZX ì @
ƒx¥ÂZg ÖÐ kZžì x ¬gŠkZ {zì ÙnÆVÎ3
6gîx ¬ŽÃ îSó• ‰ƒx ¬¹ ~ VÍßp ÖZt Ð ¬$
pXì Ì»ì Ç
àe †Óe înŽ×Ö èn¿Ë×Ö] oâ^ßÛÖ Ür³Ã³Ú¶ ŠXñYHÌ6ÐìÃÃ{`
Ã{•
Û »Ëžì ¸4ÌQ†
ó U»WÅËÐ Tì 7Ù~pkZÂt~{h
]
b ˜Z
!NUS ”X‚m‡çe]²]‚fÂ
Ëc
*
¯ÇKZÃ]gúc
*
¯ð¸CZÊ%xø)˪ì
ó ðW™e
Zu~¹xÅx ¸)tq
ZV; }g ø~]gßÅì ð¸Ð y!
iŽì ~gz¢Ìs
 ŸzÅ%ZkZVŒ

+ZXì „g YCƒx ¬~{Ñç›ttó{)zðZg WÀ: ZŠ ZiW ó]ïóÏŠ6" ªó•ñƒ~]gßÅ ºgxøq
ZŽ ¢
™g¦t £x Ó{znÆyZgzZ *
™g¦ec
CZÃ
g

Š%ˤ
Z b§ÏZXì @
VZÕ™ÄgB;6pÑ~™ Y~x ZwKðà ì
ó @
3n™ÄgB;6ˆyWŒ
Û ðÃX•D™wEZ j§ZvßnÆg ÖZÆ~g ZŠ¸g•‚Šp

D™y´Z » ~g ZŠ¸g~ :WÌ{zÂì @
ƒÖ
Æ]gú›gzZŠ%•
Û » c
]gú•
Û »gzZŠ%›n縤
ZXì &ÇKZÐ Z ƒ c
Š yp•Æ]gz¢ò u ËÃ]gúËä
h
Æy¨
ZB‚B‚Æäƒx ZwgzZ ì
ó ^
Y*
u Zu¿tžìg ãZzX •C™¢ÃVÂ!
KZ™ÄgB; 6ª!
'gú\gzZ• îŠÇt)g fÆïÈ éhIŸ²g 'gúzyž ©X•

kZÃMg ‡•ìg W7]U
Š qŽÆ s%Z yxgŠÆ~çVxgzZr
ó !
*
i ó*
i~h WÅtkZXìÃy›])r
 ™C
Ù {i Z0
Z »kZì
ó u *
çgŠ¾nÆt ÜZz +Š
G
E
4& L L&ì
 ž å ` Zzgt~qY Uâ iX ¢
Z
¯g
Ñ1ìªóå @
Y¹ ó óöW -E
ó _ Y ~Šg Z Œ
Û ë!
Iw‚Î{Ša Ð ` WŽì Ìg ‹Y„ztÂñ YHg¨¤
ZX ••Zzb§hZÐ

g wŽ é„zÐ kZ agzZ ~çÅkZ b§ÏZX {)zh»V
n
Zgz ªóå @
ƒg
ÇCZgŠT å @
ƒ •»t £}g ‚yZ g
Ñ1ìˆÆkZ ¸f
¯ g
Ñ1ìCZÃË

ÐZÆ™ »ÃekZ ä<Ñp ó;gŸt J
V⊼ Ìg0
ZÆxs Z qzÑX å @
YŒx ZwgzZ ^
Y*
b ï»kZÐ V@ÅkZž ©ì
ó @
Y 3gÐ ð¸gzZ d
ÇŽ¸

y´Z »8{Æ` ZzgßÏZ~ qzÑÆ[Z x
ÑZ >gÎX;g: ^
Y *
™Ús§ÅkZ c
Ig
ÐZ[ Z Âå 1¯g
Ñ1ìCZÃËäËЬ¤
Zž ©óc
Šg Z Œ
Û x ZwgzZ ^
Y*
Ç!
t
]
?
t
½
û ÜÓöaô]çø Êû^øeô Üû ÓöÖöçû Îø ÜûÓöÖô ƒF Üû Òöðø «ßøeû ]ø ÜûÒöðø «nø Âô•û ]ø ØøÃø qø ^Úø æø ÜûÓöjô`FÚ$ ]ö à$ `ö ßûÚô áøæû †ö `ô¿6 iö] ]oû ÿô Ö#] ÜöÓöqø]æø ‡û ]ø ØøÃø qø ^Úø æø ´äÊô çû qø oûÊô àônû fø×ûÎø àûÚôù Øõqö†ø Öô ²
ö ] ØøÃø qø ^Úø ü :ì\¬~g!
›•
á g ZXì
t
Ÿ
´äeô Üûiö^û_øìû]ø «Ûønû Êô |º^ßøqö ÜûÓönû ×øÂø ‹ønû Öø æø ½ ÜûöÓnû Öô]çø Úø æø àômû‚ôùÖ] oÊô ÜûÓöÞö]çø ìû^ôÊø Üûaö ðø «eø]F •çû Ûö×øÃû iø ÜûÖ$ áû^ôÊø ²ô] ‚øßûÂô ¼öŠøÎû]ø çø aö Üû`ôñô«eøŸôF Üûaö çû Âö •û ]ö (Øønû fôŠ$ Ö] p‚ô`û mø çø aö æø Ð$ vøÖû] Ùöçû Ïömø ²ö] æø

]û ‚øÛ$ Ãø iø ^Ú$ àû³Óô³ÖF æø
s) ävZ7Zƒä
ÈVâ ?ÃV-çXKZgzZÇ
ó g7wŠzŠä\¬vZ~J
ÆòŠ WË L L DQXPVh]ˆuŸ]E û ^Û÷nû uô…$ ]…÷ çû Ëö³Æø ²
ö ] áø^³Òø æø ½ ÜûÓöeö çû ×ö³Îö ] l

V7!
ÇÆyZÃVÈ0
áXì @
C{Zg S¦{zgzZì @
â•
Û ]!
hvZ ó•'!
ÅìLZ ~g vÂtXì c
¯d
}g vªZzÃVñ´ 0
á}g v:gzZ óc
¯ 7N â ~g v( ã

{k
ðÃ6?~kZ ñYƒ¼Ž~uawÈÐ ?X •„
 zŠgzZ 𸴊}g v{zÂì 7D»V7!
ÆyZ»¤
ZQXì¸s »Z Zg7q
Š 4
ÆvZ óƒ šÆ™Ús§Å

kZÐZì
ó I+Š CZ&y›q
ZXìðW^ß6
x *
Æä¯Ç𸄠Ze{zÌ~äâ iÆ` W ó Xó ì y!
$ÑZzÛ„ Z(\¬vZ zó ™Ð wŠ ?{Š Zg Z »Tì{z{k
%Z ó7
X •ìgƒ©!
Ð+Š LZ™™w'ì
ó c
Šg Z Œ
Û x Zwä\¬vZ&Ãq+Z Ëëžì 7Â(Z}ž’ e*
™g¨gz¢6N

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ì @
YVJ
Y Z'zY Ñz Çnçž © ó•DƒC
Ù ª6‚f ã¨
Z] Z WZßйÆkZ™^ÐWp•Dƒx¥~uugñZt Â~Y Z’Z

{i Z0
Z »}çkZ vßá Zz•g ~ wj â ,ZX • D Y- _(] ©Ð Vz•
Û »gzZ • D Y {gú Âg ZŠ hgz Zg ZŠ¸g ÇLZ íX

µñÆ[ NZ Ï(x ¬q
ZÆy*zy~ð;Š ,‚Å~œ,•žìŠ c
b§hZ=Xƒ Zz]‡Òh
Š ÅyQªÆ• M
™Ð ã‚ W

~VªVâzŠŽz ÄäVÍß~p°Åg7kZX å¿êñ›)q
Zg ZzyZ ÑZzäƒ[ x»X Š
HÂ*q
Z6! x»Åg7Ë6

p°Åg7tC
Ù ŠgzZ •
Û » k Q²•
á y›g•q
Z »àX ¸ y›6gîx ¬ ¥‚z +gH*+¢qÐ ¬$
X Hg Ö Z »] Ñì LZ LZ
ó zó ™

x Z •Z

»

GE
( ”m¬¬ÿL ¨$ )

?

yZ

ó

Ü z

:ž Š

ÈJ
VŒ~

ñZ}
L L

t¬kZ Ų•
á žì6] !
kZ k\Z {Š c
iЃ
 gzZXì CY{g ¹!
(ÏyÃ~ wŠÆ²•
á kZ nÆyZZˆÆx¯kZžì x £»g ¨
Ï( ðêÆ)6µñÆ q ½Z òsZ Ø{gzZ d
½Iè Ë

X H:J
s Qä Ë6]!

:bŠ ]úŠ Å ~gzWp=ÃVz•
Û »~ ]â½´ŠgzZ V5

Vâ ›gzZx Z •ZzWÅyZÐ kZèY ó7^
Y ÌbŠ ]úŠ Å•
ÑÃVƒ Z§gzZ Vzg7›)( ƒ: ]gz¢m{ ðÃÅ b§kZ c
~g6

Xì 7^
YÐzg Å<ÑŽì @
ƒg ÖZ »E¯ÅyZ~« £Æ

:ž åt°â »T à)*
wZÎq
ZÐ+
YÅV⠛ƴ7 Wk0
Æ( ð^jÊŸ]æ 'çvf×Ö èÛñ]‚ùÖ] èßr×Ö]) ò :zï>Å[²~Š:
ó ó?•M
} Š µñ»ä™k

½7Z6
µñÆV5gz Z]¬½Z LZëHXì e
ÒZ ÅVÇ)~o}g øL L

: •$
Ë ƒZaV×Z'zŠÐ¿kZèY ì
ó 7^
Y*
™ (Zž åt [ZŽ » ò :zï>

X N Yƒ2~ ]2Ð+Š LZy›™Í&N YÈ] !
+Z ðÃ~k

½KZ {zžì e¹

X1

¦gzZx H{z~ÃÅVÍßÁi Z Ác
)• M
7~•vß™ƒg D»›ÅyQgzZ σÌZq
Z ÅVÇ)~ÃÅ+¢qÐ kZ

X2

( 141) X ( ÐN Y0,

7„x ZwgzZ ^
Y*
x »tqÑñzgi ZèÑq ó•~üª
q c
~¼Zy›V˜(+Z îSì
ó „g YCƒx ¬¹ÌðZ'

tЬ$

ËÂì 7]i YZ ÌÅkZ~<Ñ Âˆ~ŠE¯6y›Ã•
Û »ËÌ~A ç~z*ŠØ{ˤ
ZèY ì
ó d
Œ
Û ÆgñZ °oÆxs ZÉ

!ì YY¹^
YùöŠ]úŠÐwÅàSy¶c
ä™]g ZœÅ>kZ c
ä™k

½6
µñÆq ½ZgzZd
½òsZØ{

VâzŠ LZÃg7›)Ë{zž Š
c
3Š~wq kZÃVƒ Z²zŠ›PÅ c
eë~Tðƒ ù •
ák

¦q
Z~g ¶Z Ë~| 1420

½q
d
Z ˆÅÂ0ЈyWŒ
Û Ãg7•
Û » kZžt ñÑ!
0X • „g™wL Z lŽ6»g7•
Û » kZgzZ • „g™7òs

:C
Ù b‰

( 142)

™hŽB;

X åŠ
HúæÐwÅàSÈ ¶~

4ZŠ~Š Z D

g ZŽÐ VÂgßyZ »WgzZ]gßkZ ?ì $
Ë ƒ]gßgzZ ðÃu *
ç{Š c
iÐ kZ Åx Z •ZzWÅ•
Û » ËHžì wZÎÐ Mg ‡
ÌÐ ¤§*ŠÃVzg7Ï(›)‰6~¢q~ VƒÇ]g c
iy›‰Ìˆz IÆkZgzZ w‚kZX • „g|0
!
ðŸx â ZÐZ

Xì: ZzyØ{i§t»ä™7òsžìg ãZz( 142) !RRXRPKNX èÛñ]‚Ö] èßr×Ö] pæ^jÊ( 141)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

žì sX •77~x ¬OÆVâ ›vßtžƒ„g Y~Š]!
kZ¤§*Šh
•
á XŠ
Zi Zâ
I
E-G
d
@
3

Ö

Zl

Ž
ì
xw
÷L
¸
-Í ¯
gŠ e
z
þLÅŠ
z
g f1
êLG
C

ì

ZC
Ùi

Ù^fÎ]

‚ 95ƒ
 Ú »Vâ ›~ kZgzZì CY ðC hz™b } h ‚ ~Š !
WÅTo›q
Zžì ] !
ÅY 2000~gz•
Û 18 .ì | 1420{˜Zzf 22
Æ} g ZŠ Z ´Š} (Ð ƒ
 Æ*ŠÉ }g ZŠ Z ´Š} (Ð ƒ
 Æo kZ Š
6}gzŠÆo kZg7 {Š™u ð|q
Z Z
ì
ó {Š c

( 143)X ; gq
Ñ~VñZ¤
z6x ÓB‚B‚ÆkZÉ HwL Zu w6kZsÜ: äóº
ó Zx â ZgLzZ ó óWZ •L L

( v!
f oZ )Xì ;g™ÒÃÅp
g6
uLZÐZgzZì ;g} Š²1ÃVð;Æ!
!
{zž Š
H7b§kZ6
ynù{ Z'
u »^›q
Z6
µñkZ
4E
5±´ÅÆ]zÛ ~Y 1965 ag â { Z'
Z~ ]‡5 kZX Å]‡5Њ „•Z'Z <
Ø ZgÆkZgzZ Zƒ4ZŠ~ éhG
u »^Ï(¸ b§ÏZ

Y™Šæ ðÃ~g v~ H ƒ
ó ñWÐ ]gz¢m{ Ë ` W ?žì 4 (Zž HwZÎä <
Ø Zg ~ y
WÆ ] ‡5 kZX ðƒW6]¬çñ
( 144) X VĬ
 ¤»VÆ'
gzZ ¬ŠsÜÐ\ Wž c
Š[ ZŽ ä{Z'
u›kZ ?Vƒ

ž BŠ™| (ÐWÌÐ k ZÉ Sg 7ŠzöJ
wEZÆ ] ܽgzZ WsÜ]! :bŠ¤Ã•
Û »6
Vâ ›~+ŠA

èY ƒ
ó CƒC
Ù ª¤ÅkZ ~«£Æ y›ËÐ TÇ ñYH7nç(ZB‚Æ •
Û » ËÆ ]gz¢m{ Ë%~C
Ù ªsÜ
:žì {°‡0t »<Ñ
DMPQE F ø ö ö ø û ø
XXo×Ãû mö Ÿæø çû ×Ãû mø Ý¡‰ûŸô ]ZZ

ó Xó $
Ë ƒ7—qðÃ6
kZì
ó —xsZ L L

:}X ÏñY~Š 7ßF
6Vâ ›~A çÌËÕ
Û »(ÌËgzZ ÇñY3gÃæ(C
Ù wßZt »<Ñ

X ÇñYc
Š:x £4gzZ ™zZÃVz•
Û »~« £ÆVâ ›~] ¬½Zx ¬ÆV⠛ƒ:7gŠÅë Z c
~g6m{ðä
Z X 1
( XƒŠ°»ýL G3Å@
žt ÆäOS )X ÏñY~Š: ßF
ÅVz•
Û »6Vâ ›~¶Št@gzZj X 2
X ÏñY~Š: ßF
ĥ
Û »6y›Ìƒ*
Î6
x »Ë

X3

X ÇñY1: yâ‚Ðy»Š Å•
Û »Æ]gz¢m{Ë%™hgy»zŠÅy›ÂVƒ3»ŠzŠ¤
Zžì YY¹Ìt X 4
~6µñÆ îÂO$ìž• D â •
Û yÒã çE,ÅZz/0\
¬ ]|çOX ÇñY1: x *
»•
Û »¬Ð y›ËÌ~h
 x *
Šêž © X 5
]„âL L:ž ¹äËÐ~/ôŠ¤

Æ\ WX¸ñƒ7y›yç1ZJ
ÌZX Zƒ¢q~~tïG
L !}
B‚Æyç1ZgzZ
:c
â•
Û ä\ W™ÍtX •ìg Wz%0\
¬gzZyç1Ztª XXæ†Û àe ‚ñ^Âæ á^nˉçe]
( 146) ó ó o×FÃû mö Ÿøæø

ø ÖôƒF àûÚô ˆ% Âö ]ø Ýö¡ø‰ûŸô û]ø X áø^nø Ëû‰öçeö ]æø æ†õÛûÂø àöeû „öñô^Âø
]çû ×öÃû mø Ýö¡ø‰ûŸô û]ø XÔ
ó Xó @
ƒ7—<
Ø èZuzŠ ðÃ6kZì
ó —xsZXì ~ ¸ÐkZxsZX •ìg Wyç1ZgzZz/0\
¬tž¼V- L L

X {)zóñYÅ: Y Z’ZЕ
Û »~¶ŠÆqËÂVƒŠŽñ•
Û »zy›¤
Zt ‚ X 6
4݁ G-{G
-I
¢
E
4
G
)
E
N
:ž c
â•
Û ä \W ?ì ¬H »¶Š ßF
7Z6Vâ ›gzZ 4zŠB‚Æg é¨O±ž Š
HwZÎÐ èG Z0Z ê î0%´

d Ðn×ÃjÖ] Ðn×ÃiE

‚ñ]çÊ oÊ o×n×íÖ] o×Ãmçe]!NLQKR oÏnãf×Ö pF†³fÓ³Ö] à³ß³ŠÖ]( 146) !NMUKNŒçrÛÖ] …æ• ð^qæ( Z 44 ) ógó ¶ÑZ L gL ¶Zg•ÑZzäƒù •
á Ð^¶ Š ( 143)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 ZztÂ6kZèYX H[ ‚g Z » {k
Z
} (¹ ä kZì @
™›{Š c
iÐ Vz•
Û »~¨£Æ Vâ ›Žž7— ðÃ~ kZ L L
Æ Vâ ›ÃV7ŠÆvZ {zžt %ZX ì @
™I n LZŽ } ™I¼ „z n ÆVâ ›gzZ} ™›Ð Vâ ›{zžì

Ð Vz•
Û » {zžì 7^
Y ÌtÂn Æ kZž ©X ì g ezŠÐ {çxq
Z {zgz Zì x Zw6kZ ÂtóÇg „
 zŠ {Š c
i~¨ £
ó Xó } ™›Á~¨ £ÆVâ ›

:c
â•
Ûh
'
× ä)´ˆÆä™™f bÑŠ‰Q

ÆVǸ y›LZgzZ H[ ‚g Z » { k
Ìä kZ Âì êŠ ßF
7Z6Vâ ›~ {)zh
 x » c
ì @
™p°ÅyQŽ b§ÏZ L L

x » {Zp ó~ yZyC
Ù žì Z
 Zz6Vâ ›X • 7{zg ZŠ hÆ T ;g ~ .lp+ZB‚Æ Vz•
Û »gzZ Zƒg D» ~$
~}g !

} ™Ã7Zžì Z
 Zz6kZ Âì Cƒ„@
ÃðÃÐ y›¤
ZgzZX ,Š ßF
6VÇ)ÃVâ ›óðÃgzZ c
ƒX »ä™gH6
( 147)

ó Xó } Š}Še
Z@)g fÆkZÃVâ ›yZ \¬vZžì eÐX ñe7Z! Zy

ÅÕgzZ ñŒgzZ

E
5Ò›ÅZ ƒ Zzg Z 269ó268&3~g ]Z ì¶ ŠXì c
Šg Z Œ
Û ŒgzZ ~ ¸Ãg
ukZäã]Z)´gzZv0Zƒq !^Ûâ†nÆæDPSUKNXd
X 106&5ó1268: ÿG



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

jgzZ\5é
-

c¶a

D WÌÆÏz7gzZd
Œ
Û pÆó óà zL L~¹Ð 9
 oÏZXì Ì» O Š 4
z"
Œ
Û pq
Z~ p~½ÆY ÑzÆì _ƒ±Â¬ž 6
X•

gzZ \ 5 éì Ÿ»òi Ñ» ó ó[ Œ
Û L LgzZƒ
ó nÆ„ ð¸q
Z [ Œ
Û »ð¸žì Ÿ» »]ÑZñz Y ÑzgzZì à z »ð¸}uzŠ ð¸q
Zèa

x ©Z L L[ Âg•KZ  ! ²Z 0–1Z x â ZX ’ e xggz™Ð jB‚Æ yZgzZ ÄÅVz•
Û »gzZ ’ e ãƒB‚Æ „ Vâ ›j
:• D â •
Û ~ó óyWÅZ

žì ƒ
 ot„:gzZì
ó ¬ *
™ (ZèY ì
ó ì‡6¬LZŽ} ™g (ZÄÅ¿, Z Ëžì 7ƒ
 ot nÆy›Ë L L
ó Xó ì C *
™ (ZèY }
ó ™È ¢ÐË~x »Æ{k
Ë
( 148)

:ž•D â•
Û ˆÆä™ÜbÑŠ¼Q

ó Xó @
ƒ7wŽ éë !
Æ›gzZ 4zŠ%L L

Xì ›ÐkZgzZ 4zŠÅkZB‚ÆkZžìtÈ»kZ Âì ;g™g (ZÄÅËŽ ª

9zŠ Å+
 rB‚ÆVz•
Û »Xì @
Y3gÐ ,ÐZ n kZXì Z̬»]gßC
Ù gzZ•'gߊ¼Å+
 rB‚ÆVz•
Û»
X#
Ö ‡ZgzZj X 1

:•

X Ìgz{ ZggzZ\ 5é X 2

:•'gßzŠÅ#
Ö ‡Zzjb§ÏZ

X#
Ö ‡Z EZŠ X 1
X#
Ö ‡Z zz X 2

:• Õ
 zŠ ÌÅ#
Ö ‡Z EZŠQ

]gß«Å#
Ö ‡ZEZŠ

y›~ˆ p å•
Û »6gî›Za Q c
ƒ6gî›Za { Zpƒ
ó {°!
»à c
o kZ y›ƒº » Vz•
Û »6à c
o Tžìt Â^q
Z

ŠŽz !
Æ kZƒ
ó : gŠ ‡6g Ö ZÆ +Š LZ y›V;zgzZƒ s¥k

iÆ Vz•
Û »Ž(+Z ðÞì @
ƒx¥ÐÄg
Š q ZgzZ yWŒ
Û XƒŠ
ƒ

•gV;z ¿ðä
ZgzZX ñYƒ4ZŠ~gñZ °oÆxs Ztžì e¹gzZXì >%» {L{k
¿(Z Âìgk
5
jy;zÉgzŸ'

X ÇÑ 7¬»Š Z D

g Z6kZ Âì @
™Ìg Ö Z »]zZ°z]Y Z'
ÐVz•
Û »Ðy!
izwŠ LZ®
 , Zø
 gzZìg66

:ì \¬~g !
›•
á gZ
è÷Ãø ‰ô]æø ²
ô ] šö…û ]ø àûÓöiø Üû Öø]ø •çû Öö^Îø ½šô…û Ÿø û] oÊô àønû Ëô Ãø –ûjøŠûÚö ^ß$Òö ]çû Öö^Îø ½Üû jößûÒö Üø nû Êô ]çû Öö^Îø Üû`ôŠôËöÞû]ø oû?Ûô×ô ¾6 èöÓøòô ×5 ÛøÖû] Üö `ö Ê# çø iø àømû„ô$Ö] á$ ]ô™
!MLRRKO ᕆÏÖ] Ý^Óu]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 148)

ø òô Ö5æ^öÊø ½^ãø nû Êô ]æû †ö qô^`ø jöÊø
]û ðø «‰ø æø ½öÜß$`ø qø Üû aö æ] F]^ûÚø Ô
DUSVð^ŠßÖ]E —]†÷ nû ’ôÚø ]l

ëž• ïŠ [ZŽt?¸~ wq¾?: •y7• D Wä™Hb zg ÅyZ º•
ÛZ
 ó• áZz ä™Õ6Vâ Y KZ vߎ L L

Åî{zgzZì
ó c izŠ: 1»X•v߸ ?D Y™]ó?ž¶: {Š ¤}iÅ\¬vZ H:•ë º•
Û X¸[¦gzZgz$(KZ
( 149)

ó Xó ì(~'

Ðlp¸` ÑÂxsZŽ ðƒwi *
~}g !
ÆVÍßyZe
Wtžì [g ¦
wz4
È•
á »e
WkZÐáZjÆpÑ~g g 9¬] ,P

ÃyZž å{Z
ÃtÃg ñs§~uzŠgzZ ¶: ~Š Zi WÅÞZ‹Š „6gîA 7Zž åt yv»yZ Âs§q
ZÐ T¸
ó ñW7ÜæÆ™]ó

Vz•
Û »~x £zw2gzZŠæ6gî•)gzZƒg ZŠ} úŠ »xsZ¿Žž Zƒx¥ÐTóŠ
c
Šg Z Œ
Û 5Æs
 ZÜ7Z n kZ ó¶Qe
¾ÐyZ
É 7]ÑZñB‚ÆVz•
Û »gzZƒ;g™g ÖZ »+Š LZV;z {zžt ÆäSSì
ó 5gzZ•
Û »¿(Z ÂóVƒBŠ•
Ûq
Z CZÐZ•
Û »ž b§kZƒ
ó B‚Æ
( 150)Xƒ@

™g Ö Z »]zZ°

:ž•D â •
Û M0Zx â Z

gŠ ‡6g Ö ZÆ+ Š LZ™{g V; zgzZì Y™]óV;zóì k
5
jyxgŠÆVz•
Û »Žì x ¬ ~}g !
Æ¿k QC
Ù e
WtL L

( 151) ó Xó ì >%»x »x Zw{ zžì q )Z6

kZ »Y fgzZì ÑZzä™Õ6zZ LZ {zÂì 7

:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ
DMQNEDD^ß$Úô ‹ønû ×øÊøEE Vèõ mø]æø … oÊô æø DDÜû ãö ×ö%ûÚô çø ãö Êø Üû ãö Ãø Úø ^qø æû ]ø Üû ãö ßøÒø^‰ø àûÛøÊø Üû âö çû Ãö Ú^røiö Ÿøæø àønû Òô†ŽûÛöÖû] ]çû ßöÒô^ŠiöŸøEE
ô
ô

# â Å4Z {zìg™ïB‚ÆyZ c
}™jB‚ÆWæŽ :ƒ
ó g™ïB‚ÆyZ „:gzZz™:g (ZjB‚ÆWæ? L L

ó Xó 7Ð~ë{zL L:ì ~e
Zzgq
ZgzZX ó ì
ó

:ì ~z%V- g
ut~p ÖZ}uzŠ

( 153) DDäö ×ö%ûÚô

ø †ôŽûÛöÖû] ÄøÚø ^qø àûÚø EE
äö Þ$^ô Êø äö Ãø Úø àøÓø‰øæø Õ
X óì
ó b§ÅÏZ {z}™g (ZjB‚Æk QgzZìg™ïB‚ÆuæŽ L L

:ì ~g
ugzZq
Z
( 154) DD^Ûøâö ]…ø ^Þø p ðF†ø iøŸøEEVÙø^Îø[Üø Öô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ]çû Öö^ÎøDDàønû Òô†ôŽûÛöÖû]†ôãø ¾û]ø àønû eø Üö nû Ïô mö Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö àûÚô ðºpû†ôeø ^Þø]øEE
%MÐ y›k QC
ÃyZ ) L L:c
â•
Û ä \ W ?VY (Z !vZ wÎg c
ž Hn²ä /ôóƒ
ók

#
5
Ö ‡Z Ö
ÆWæŽ Vƒ ~æE
Ù èG4$ML L
ó Xó } Š: ð3Šv WÅ}uzŠÃq
Z (ž’ exggz™gŠkZÐ}uzŠq
Z

ÆTì ‚
g yiz(KZ wZλ •]| ó ó?ì YYÆ™]óy›V˜ ì o ‚yà » *Š ‰
Ü z kZžìt w ZÎL L:• D ÎíqVŒ w³ÑZ1Z •x H

( 149)

ä™C
Ù ªÃ•ñ¦Ñ 9~ÝzgÅxÁZ ¸ZgzZg
uz yWŒ
Û äë?•ÅlÃHÅ% ïÐ w-Š kZÃVâ ›äVÍßyZžVƒ¨
¤»[ZŽÐ x ©zY fnÆ[ ZŽ
©$E
†³³³n%Ò à³³e] †³³³³nŠË³³³i( 151) !MRTæMROKT ènß³³ŠÖ]……‚³³³Ö]( 150)X,™g¨ÐÃî0•G
Ï(6
qçñkZ {zž•=ÂÃx ©zY f}g øžì ¬ŠÐ\¬vZXìÅÒÃÅ
h^eX •^ãrÖ]XNSTSV•¨]• o³e] à³ß³‰( 153)X[+0>ªe
Zz'!MPNXMPMKN ÜÒ^vÖ]!MRLQ|XPNh^eX †nŠË³jÖ] h^³jÒXMOOKP p„³Ú†³jÖ] à³ß³‰( 152) !SNLKM
RMVÄÚ^rÖ] xnv‘¶ ŠX k

0>ªe
`
Zz'X †nŠÖ]XMRLQ p„Ú†jÖ] à߉æ! •^ãrÖ]XNRPQV•¨]• oe] àß³‰( 154) !NOOLVèvnv’Ö]¶ Š [+0>ªe
Zz'
XMTN
!MP

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

çOXÐ N YW~ xs Z§c
ŠÆ™]óÐ ¬§c
Šˆ Æ äÑ xsZž ¶à ³6] !
kZÐ/ôÐ ¹ ä \ Wž ©

CE
:ž•D â •
Û  öÐE
ZvZ†0k

]|
`
ø Ãö mô^eø]öEE VÙø^Îø X Üö ×øÂû ]ø køÞû]øæø o$ ×ùÂø ½ö†ôjø•û]æø Ô
ø Ãø mô^eø ]ö oj#uø Õø‚ømø ¼ûŠöeû]Vkö×ûÏöÊø Äö³mô^³fømöçø ³âö æø  o$ fôß$Ö] könû iø]øEE
äø ×# Ö ]‚øföÃû iø áû]ø o×FÂø Ô
( 155) DD àønû Òô†ŽûÛöÖû] Ñø…^Ëøiöæø éø^Òøˆ$ Ö] oøiô©iæø éø¡’
ø $ Ö] Üø nû Ïô iöæø
ô
ô
GL^Š CZ wÎgÆvZ } Z :¹ä ~ó¸ ìg á ³ Ð VÍß  \ W‰
ug I ï
Ü z k Q ó Zƒ¢q ~ ~t#
Ö }
~L L

Ð ?~L L:c
â•
Û ä\ W Âó•… Y4{Š c
i\ WèY óN Εe *
ÎoÑŽ6í\ Wgz ZVz™³Ð\ W~ž @
• J (

ó Xó Ðß™g (Z ðZ]
ÐWægzZÐz™ ZŠ Z > 2iÐ
ó Åg ì‡Ãi úÐ
ó z™]Š „ÅvZž6]!
kZVĩ
³
} Z : ¹ä ~ÂZƒ¢q ~ ~t ïG
L !}
~ Z
 ž• ë ñƒ D™yÒ§Zz » äÑ xs Z LZ  {©0tzç]|! ôg•
n( ¹ñƒ D™{g •
á Z s§ÅVèZ ÅVáVâzŠ LZ ) Vƒ [ 3ng !
âZ ~èÑq óVƒ¢q~ #
Ö }
Å\ W~!  wÎgÆvZ

~gzZ N1= wÎgÆkZgzZvZŽ } Y7¼ÆkS S~‰
Ü z kZX ÇVz™wJ+Š »\W„:gzZ ÇVƒ Wk0
Æ\ W~:ž å[3

xsZ= ävZ L L:c
â•
Û ä \ W ! ì 5s§~g ø™} ŠÃ\Wä \¬vZ¼Ž Neq {z=žVƒ @
™wZÎW ZzÆvZÐ \ W
:c
â•
Û ä \ W?•H[ ZŠ Wzx © ZÆxs Zž Hn²ä~X ó ì
ó 5™} Š

ø $ Ö] Üö nû Ïô iöæø Xkönû ×$ íøiøæø Ø$ ³qøæû ˆ$ ³Âø äô ³×# ³Ö] o³Öø]ô oø³ãôqûæ kö³Ûû³×ø³‰û]ø Øû³ÎöEE
áô]çø ìû]øX ݺ†$ vûÚö Üô×ô ŠûÛöÖû] o×øÂø Üô×ô ŠûÛöÖû] Ø% ÒöXéøçÒFˆ$ Ö] oiôçû iöæø éø¡’
( 156) DDàønû Ûô×ô ŠûÛö Öû] oÖø]ô àønû Ò†ôŽûÛöÖû] Ñö…ô^Ëømöæû ]ø ¡÷ÛøÂø Üø ×ø‰û]ø ^Úø ‚øÃû eø Õ
õ †ôŽûÚö àûÚô Ø$ qøæø ˆ$ Âø äö ×# Ö] ØöføÏûmøŸø X áô]†ø nû ’ôÞø

ì x Zw6y›}uzŠ y›q
ZX zŠ > 2igzZ ð7i úgzZX 1™msÐ ¬z uÑgzZ c
Š™Š4ÆvZ Ã\ WLZ ä ~:¼ L L

Vâ ›™ƒZ]
ÐVÃæ{zJ
Z
 @
™7wJ¿ðÈÆäÑxs ZÐuæË\¬vZXìg ÇŠægz Z ð¸»y›óy›X

ó Xó ñYW: k0
Æ

: ~Š Zi WÅ䙿6xs Z Ä ©ZÐZ V˜ƒ Lg(+ZB‚Æ W晃 y›Ž ì Yµ ¬»[c
¬6¿k QC
Ù Ã7Æ bÑŠ yZ

åÇ*
¬ÄÂ~ Xˆ Æ™fÆ ´ ˜yQ ‰Æ äâ i LZ  x x
0Z x â ZçOXƒ ‚
g Ì®
 , Z Å ä™]óÐ V;z {zgzZƒ
:• D â •
Ûó

ÆÓÑ~z*ŠsÜV; z¤
ZgzZXì •
Û » {z Âì Lg nÆ#
Ö }
ÅyZgzZŠæÅVz•
Û »s ÜÆVâ ›¿ðä
Z~ ´ ˜yS L L

nÆkZXì 7gz™Ð¬{z ÌÂì ̉
Ü ¤ÅîJ
}iuòsZ k0
ÆkZgz Zì LgÐ wÅòfÆVz•
Û »6gî

ó Xó &7g±ðÃ~

: •D â •
Û ÐWgzZ

( 157) ó Xó •D™y ´ÑZZ[ ‚g Z »gñZ °oÆxs ZgzZ¬E Z Œ
Û èY ì
ó •
Û »µš{zì LgÉgzŸ'
~º´ÆE Z Œ
Û ¿Ž L L

E
E
3B Ä B Ä
§
:•˜  ö Zm é}EZ–1Zx â Z

ì ~¬ÆWæ¿{z ƒk
5
x ª~}iuÅ ( Vz•
Û » ) V7Š ÌQƒ
ó Y™íz uF
s§ÅVâ ›Žž• ë Ô™0ŒL L
HwJxs Zä( •
Û »á Zz•g~¬›šª) ! w¤
ZgzZ ( ì 7g ±Z »} úŠkZÆkZp )ƒ@
™ »xs Z òúŠp¤
Z ó

X2202•X !MNRKMN o×vÛÖ]( 157) !RNRVèvnv’Ö]vZ†0k

e
`
Zz'
MPTKS oñ^ŠßÖ] à߉æ!ORQKP‚Ûu] ‚ߊÚ( 155)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

! w¬»yYz wâ ÆkZ ì
ó 7y›Ì{z Â;gk

x ª•z {z ÌQì
5
ó ̉
Ü ¤Åä™]ós§ÅVâ ›k0
ÆkZgz Z
ó Xó ì »•
Û»

¬»Š Z D

g Z6kZÐzz ÅähgxsÑZg ZŠ ÌÂ}Q :Ðxs ZgzZ ñY`[žZg ZŠ y›Žž• D â •
Û ~y Œ]|
( 158) ó Xó ÇÑ

 ŸzÅVÂ!
s
ëZzŠ

( 159) :VƒVc
g6zŠV;zªÆóÇñYŒ>%» {LÓk
c
¬¿ÑZzä™ (Zj~¬§c
Š

:] !
«

Xƒ: ]gŠgzZ]i YZ Å䙿6<ÑÄ©ZÐZ~àc
okZ

X VƒÈ zgÐízuF
ÐZ•
Û » c
Vƒ:g Zû5 ZgnÆkZ { Zpƒ
ó Y™: ]ógzZƒg6{z

X1
X2

?ì H ¬æÝZ »V- g6VâzŠyZž•Ôs
 Ÿz¼ Vc
g6VâzŠt

]i YZ ?Åä 1
Ð zg ÅòsZ<ÑÃ]5çCÑ ç‰> 2iz e ó{ izgz i úžì @
Y 1t x|»kZ6gîx ¬ Âì m»oÑ«J
V˜
Å wD Z)´w–ì x|ŠzögzZ¿„¹t» ~Š Zi WòsZèÑq ó•Š Zi W~A çÆ+Š LZy›ž ÇñY¹tƒÝq
]i Y Z

!Š Zi W

Å

}>

~

ì

xsZ

ž

y
ì

ì

Ã

Ž
&

t

5

VZŠ *

Æ~Š Zi WòsZ b§ÏZì î~O 8»xsZ *
ÑOÃxsZ È »g Z {)z > 2i óe ó{izg ói úb§TXì ñƒ n x|Wz ¹q
Z ~Š Zi Wòs Z²

gzZ É{g )Ð yQ gó ï Z6yZgz Z ~g Zi" Ð wqZÆy Q ó~gzŠÐ yQ ó]zZ°z •Ð Vz•
Û » ó]ÑZñÐ Vâ ›ó~gzŠÐ ] âø~x|
( 160)X ì î~O 8»xs Z Ì*
™Ì6ÐÇz¹xÅyQ

E
ÃîG
0šrz 2Z ¸ÆyZ ó*
™: ]Y Z'Ð y*
´ÑZ ZgzZ ]Ñ çB‚ÆyZ óyz¬Ð yZ~« £ÆVâ ›Šó æ ÅyZ óWóp°ÅVz•
Û »¤
Z
kZ² îS)6µñÆ{ Òz ~Š •
á ó•
g xgzZg Ö Z »uÐ yZ~azÙp ó( {)z %gzZŠÃö~yZ ª)x Z •Z »VzÏÅyZ ó*
™wJ

*
è7Z >uQ ó*
™¿77Z nÆ~¢q~ ]¬½Z Iè LZ ó~¢q~ ] ¬½ZÆ yZ óyz¬Ð yZ ( ƒ[ ‚g Z »gñZ ¦Ñ)~
]ÑZñB‚ÆVz•
Û »É 7~Š Zi WÅxs Zt „g ~g6Ðb§Ë~gñZyZgzZ Š
c
0
{)zbŠ]úŠ7Z nÆk

½~V5´Š LZ ó

( 161)Xì ~Š Zi WÅäg Z ¦
Ï0

iÐè%KZÃy›ž ÇñY¹7t~VÂgß+ZXìŠ Z D

g Zt q
Š 4
Æ{oñf‰É ì
ó

:ì \¬~g !
›•
á gZ

Üû Óöeô ^Þø†û ËøÒø ²
ô ] áôæû •ö àûÚô áøæû ‚öfö Ãû iø ^Û$ Úô æø Üû ÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^Þ$]ô ÜûãôÚô çû ÏøÖô ]çû Öö^³Îø ƒû]ô t äü Ãø Úø àømû„ô$Ö]æø Üønû âô ]†ø eû]ô oû?Êô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö Üû ÓöÖø kûÞø^Òø ‚û³Îø™

DPVèßvjÛÛÖ]E —ý åü ‚øuûæø ô²^eô ]çßöÚô ç+ iö oj#uø ]‚÷eø]ø ðö «–øÇûføÖû]æø éøæø ‚øÃø Öû] ÜûÓößønû eøæø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø
Ð ?ëž c
ŠÈ5'Ð x ¸KZ ä ƒ
 yZ² ì
ó :%+4~ V¹‚ÆyZgzZ~( )•Z'Z]|n }g v( ! â ›) L L

: yZZ6+
 Zuz ÅvZ ?žJ
Z
 •”
( ÆZ
•)} g vëó•g Zi" Ç!
Ѓ
 yZƒ D™]Š „ ZÎÆvZ ?ÅXgzZ

ó'
ó Š
7
ÛgzZ ˆƒC
Ù ª]zZ°nÆå~?gzZ~ë óƒ Ñ

Xìwõµš]óÐo‰y*zyXA: {Ç]ó}žì Ìt~g6~Šq
Zž•D Î^â6VŒvZàzËZ e ( 159) !NPMKN ᕆ³³³³Ï³³³Ö] Ý^³³³³³³Ó³³³³u]( 158)
PRRKMQ ènߊÖ]……‚Ö]( 161) !PRRKMQ ènߊÖ]…‚Ö]( 160)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~e
WkZÉ ?ì CY{g ¹!
öRðÃnÆ]ÑZñB‚ÆVz•
Û » H,Š[ ZŽQ ó³7Ðg¨{g !
zŠÃ3 F
ÆkZgzZ e
WkZ ! Mg ‡
ÆyZ¤
ZgzZ (162) Bx »Ð [AZgzZ ~g Zi" zó#ŠÐ yZ ómx°B‚ÆVz•
Û »ž c
Š} Š¬t ÃVzÈ ð¸x ÓLZ ä \¬z ug nvZ
GLE
4]ÏyÃ{z ‰ GÈ kg ZægzZ 3»Š ~ x Z •ZÆ Vzg ZqgzZ VzÏÅyZ óˆÅ°WëB‚Æ yQ~ aÙp óŠ
ï
Hyz¬ »nËB‚

!Еg Zc¿ë6Tì ½ Z'
Z
-ÐCEÊ
ÆäÑyZZ~ wÎgÆvZ} Z : • D™n² • Dƒ¢q~ ~t#
Ö }
nÆäÑxsZ Z
  ö EZvZ†0k

]|
`
:c
â•
Û ä\ WX N ΕeoÑŽ \ WX VƒZƒ#
Ö }
¢qn

DMROE DD†Êô ^ÓøÖû] àøÚô

.]†ø fûiøæø Üô×ô ŠûÛö×ûÖô xö’øßûiøæø èø•øæû †ö ËûÛøÖû] é^Òøˆ$ Ö] p•ôù ç* iöæø èøeø çû jöÓûÛøÖû] éø¡’
ø $ Ö] o×ôù ’øiöæø ^ò÷n•ø äô eô Õö†ôŽûiöŸøæ äø ×# Ö]‚öfö Ãû iøEE
ô
g ÖZ »] Y Z'Ð Vz•
Û »gzZ z™„ ZpíB‚ÆVâ ›zó Š > 2i n•
Ûð
ó 7, i ún•
Û óz™: q
ÑÃËB‚Æ kZ zó ™]Š „ÅvZ L L
ó Xó z™

Ð +•
Û »z¬gzZ „ZpíÅVâ ›B‚ÆkZÉ 17Ç »¿6øZ•
Û sÜÐvZ†0k

]|~ yâ •
`
Û kZ LZ ä \ W

X ðÎoÑÌÅ]Y Z'

gzZ 1™tÑ Ã¯ä WZ ›ZÎX¸ vßÆ n&~ yZ Âñƒ D

%Ð xs Z +Š Z
 ˆ Æ~t]Ãz vßá Zz •gÆ)Z

gzZ H: Ìg Ö Z »]Y Z'
Ð +ŠÆkZgzZ¯pH7Âg Z Œ
Û Z »]tůä\z¤

}uzŠ ó,Š™ qzÑVc
g »nÆwyÐ Vâ ›
@
YŒà ©7Zž ¶: ÌÁâZp¶: {Š c
ip¤
ZŠ Z®ÅyZX Åg (Z Ùñ{É ó 5x • nÆ ðZ ±s ÜÆ kZ k0
Æ Vâ ›„:

yZÐ Vâ ›gzZ Hg ÖZ »]Y Z'Ð kZ óHg ïZ »]tůäVMå»Vâ ›ÐyZ\z¤
ZŠgzZX å{g Z%0·Wg ZŠu »\z¤
kZX

X¸wU
Z0)v„
 zu~yZX žâ Šæs ÜÆ

Æ\z¤
}uzŠ b§ÏZ HOÃ\z¤
¬ b§T Âðâ •
Û «! x»z ìävZgzZñ(ÐWnÆwyÐ yQ 6z0-{]|Z

[Z˜Ã¯~èÑq ó;g lñ{~n kZ åg ZŠu »x ¸KZ~ž H7g± CZ ä kZgzZ Š
H7t ‚Æ\ W·WZ
 gzZ óH7wJÃg±

èZgÐ wqZÆkZ ?žì ?Š Å] !
kZ *
™: ]Y Z'Ð kZgzZ *
™:h
Š F
ÅVÂ!
Åk Q Zg vž c
â•
Û ä6z 0-{]| Âå &
( 16 4 )

X c
Š™{÷W6Š ã
ÅÅmp óc
Š™O¸~Š Z®ÅVz%ŽÃV¹‚ÆkZ ä6z0-{]|çOXƒ

s ÜÆ qÑ — zgggzZ ßu Zu {zì 3g™ä VßZz •g ~¬›š x|ŠzögzZ¿Ž » ~Š Zi WÅxsZž ’ e 6g ãZz ]!t n kZ
JgzZ•
Û » LZ {z1 ó• D™x ÈZ Ì»…ZâÉ 7„øZ•
Û sÜŽž•AŠ Ìg *ŠzîE
0O8E
[ ôZ,Z‰ä ëžì³»g¦ßÏZXì

gzZXì ¸gzŠ »[ ·z [ZÑgzZì @
ƒyâ‚ »gzuz³g~X•g66ä™wJžì 4¨tÉ ó• D™wJÌ'úŠ +Z ÅV¹‚
Xì @
YHõ§•~]Š Zg Z î0ªGÒ7LZ™f » ~¢q~yZgzZV<+ž
Z t¤6kZ
:ì \¬~g !
Š•
á gZ
?å´†ônû Æø &õmû‚ôuø oûÊô ]çû •öçû íömø oj#uø Üû `ö Ãø Úø ]æû ‚öÃö Ïûiø ¡Êø ^`ø eô ]öˆø `û jøŠûmö æø ^`ø eô †ö ËøÓûmö ²
ô ] kômF!F ÜûjöÃû Ûô‰ø ]ƒø]ô áû]ø gôjFÓôÖû] oÊô Üû Óönû ×øÂø Ùøˆ$ ³Þø ‚û³Îøæø ™
—^Ãø nû Ûôqø Üø ß$`ø qø oûÊô àømû†ôËô ÓFÖû] æø ànû Ïô Ëô ßÛöÖû] ÄöÚô ^qø ²
ø ] á$ ]ô Üû`ö ×ö%ûÚôù ]ƒ÷]ô ÜûÓö$Þ]ô
DMPLVð^ŠßÖ]E
!ONPXONOKR†n%Ò àeŸ èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ]¶ Š2DOLLXNUU”X‚nuçjÖ] èÂçÛrÚE Õ^ÓËÖ]æ é^rßÖ]¶ Š ( 164 )

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Â’ñƒ D Z h Z t ZègzZ D™¬B‚ÆVìWÅvZÃVß Zz >ËZ
 ?žì [ g @
Z¬t ~ [Â KZ k0
}g v\¬vZgzZ L L

V¦ox Ó\¬vZ GXƒ‰ 4Z ‰
Ü z k Q Ì?:gzó'ä™: '!
gzZ {z´Æ kZ {zžJ
Z
¹
ó :B‚Æ yZ ~ …kZ

ó Xó ì ÑZzä™ ¦~3ÃVz•
Û »ƒ
 gzZ

" Z•óY Z%ZÀ` W‰ƒ
5G
gzZ ÿE
ƒq
Ñ~]¬½ZgzZV<+Zž Zƒx¥Ð kZ
ó ;g Yc
Z h Z t Zènc
i¸»x ©ZÆwÎggzZvZ~X*

5“zÅû ïܳ`ö ×ö³%ûÚôù ]ƒ÷]ô Üû ³Óö³Þ$]ôüì { k
ÆyZZI Z ãWŒ
Û åLG
Jì
ó @
YH~] â½Å{)z{D‚gzZ {Ò~Š •
á c
ì
ó @
ƒxk!
~Vò{Ši[f

( 165)Xƒy ZZg0
ZÆwŠªÆì
ó °»nƶŠ™~g ¤ß
g0
Z

:ì ~tŠ •
á g Z~g
ugz Zq
Z

…ö ]‚ømö éõ ‚øñô^Úø o×FÂø ‹û×ô rûmø ¡ø³þÊø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ç+ mö áø^Òø àûÚø EE
ó Xó ƒ;g^gzŠ »[ ZÑ6TÆ:6yZp,Š,Z {zƒ‚
gyZZ6
]y
WÄ- gzZvZ¿Ž L L
( 166) DD†ö Ûû íøÖû] ^ãø nû ×Âø

wZÎq
Zä#ZwW•Z'Z0·)´tŠ:§c
Š ?‰
Ü zx âZ ?ì x|H » ~Š Zi WòsZžñY1™b§hZÃoÑkZžì ~gz¢nkZ

:c
â•
Û ~[ ZŽÆ

ÅkZ {z} ™g (ZjB‚ÆkZgz Z}™kZñÅuæŽ ) DDäö ×ö%ûÚô çø ãö Êø äö Ãø Úø àøÓø‰øæø Õø†ôŽûÛöÖû] ÄøÚø ^qø àûÚø EEg
u'v:Z L L
] Zg Ö
ÆWæŽ Vƒ~'Ðy›k Q~) DDàønû Òô†ôŽûÛöÖû] oÞø]†ø ãû ¾ø àønû eø lø^³eø Üõ³×ô ³ŠûÚö àû³Úô ðºpû†ô³eø ^³Þø]øEEg
ugzZ ( ì b§Å

yZ 2ì
ó @
ƒ]o»]”Å#
Ö wÅ¿kZgzZì Ïz J6•gB‚ÆyZgzZkZñÅWæ~ V(uVâzŠ yZ ( ì @
gZ ¦

&ÐuÑåLÓE
&ÐV(uVâzŠ
g: ]gŠ6g Ö ZÆ+ Š LZŽì ~}g !

Æ¿k Q¬t Xì M]o»]ós§ÅxsZ åLÓE

ï]ónÆ kZ Â] ‡zZ ÎXì ïÉ ó7Z
 Zz ]ónÆkZƒ ‚
g]gŠ6g Ö ZÆ+ Š§ñZ LZ ¿Ž%ZXƒ

Ýq]gŠÐZ~h
Š F
Å®
$
z uÑgzZ ]úŠ s§Å<
 z© ‰ƒ
ó {æ7Å´Š ðÃ~•gV;zÆkZ²Ïƒ: Ì

Å+ŠÉƒ
ó Y™Ì6Ð Vzq x ZwÜ{)z*
iŠó ÎgzZƒ]i YZ Å䙿6VÂ!
Å+ Š ~uzŠgzZ i úžì 7pt»+Š§Ö Z
( 167)X ó }
ó ™g Ö Z »]Y Z'Ð{)zuÑÁqZÆWægzZ} ™y´Z îW»© žìt~Š Zi W

@
Y¹t 6gîx ¬Xì Š
3gŠzöJ
gñZ ~z*Š sÜÃ~g6kZž ǃƒ
 o ItÉ ì
ó Œßä VÍßÌx|» ~g6~uzŠ~ KkZ
T?ÐVƒù Zg f HÆu~g øV; zˆÆä™wJQ ?Ç} ™wJ…Žì o ‚yÃ{z?ñYc
YV¹Æ™(168)ízuFLž

sÜnç?7ž ÇñWkZg…wj âgzZ Zƒz[ WÅV;zÐF}°!
ëÆoTQ?Ƕ H »Š ZGYÅV;z• }°!
ëÆo

c
Ç}™wJ…{Ñç »V;zÐVƒvë(TÐ
ó N Y{g™–
Ð yZ0
{}g ‚ë Âb§kZ ì
ó » y} g7gzZ V”}g øó7Z÷
qÑñzgi Zpì ÌÌZ ÅkZÐzg Å ã¨
Z‹¡gzZ ~g6~ œ âX •Tg D Wt ‚g Z±RgzZä·Vzg ZD
Ù ÆnkZ ó Xó {)z{)z?7
Æ yZì ðƒ wi *
~}g !
Æ VÍßXó~g ¦
¬ ] ,P ÌZŽ 97 e
WÅY ûZ >gΞ ǃ: Y" ItÉ ón
g 7ÌZ ðÃg Z±Zt
( 169)X¸g±„, Zt ‚

h^eX•†ËÛÖ] h•Ÿ]æ!NTLMVp„Ú†jÖ] àß³‰æX tzg Ã/e
Zz'NRRKS oÏnãf×Ö pF†fÓÖ] à߉æ!NLKM‚Ûu] ‚³ß³ŠÚ( 166)X ~‚Åe
W{gÃè á^nfÖ] àŠu] †nŠËi( 165)
!RM ”XRL •‚ ènÚ¡‰Ÿ] 'çvfÖ] è×rÚ( 167)!RKSXMUPU Øn×ÇÖ] ð]æ…¶ Š vZ†0'
Ye
Zz'NTTKPÜÒ^vÖ]XPO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gzZ CÑç¸ Ìt ‚Æ yQ c
Š hgnÆvZ¼ ƒ
 gzZ ~Š 7ÌZ ðÃÃVzg±yZ ä VÍßXgzZX c
â•
Û 7wJ7Z ä \¬vZp

:c
â•
Û «jt7Zä\¬vZ Â}g ¦

:§{§!
ÆyZb)}g ‚tZ
 p¸
ó 7gŠb)~Š OZ

½
DNLSVé†ÏfÖ]E —•^føÃô Öû^eô ͺ] æû ðö …ø ²
ö ] æø ²
ô ] lô^•ø†û Úø ðø «Çøjô eû] äö ŠøËûÞø pû†ôŽûm$ àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚô æø ™
ó Xó ì ÑZzä™ ã!
$~(
6VzÈLZvZgzZ ó•s Z e Ö
J
yYKZnÆ~qŸg ÅvZŽ •Ì{zv߉gzZ L L
%Nq
„ ]Zçs§Vzg eÆ Tì @


™ƒÐ Kvg {æF
Z3 Zg » ¼
 ž’ e *
ƒx¥t ÃVß Zz WΙwZ e ~ Œ tî » V-g6~ œ â

ì Íż ƒ
 CZ nÆ îJ
VzyZ ¿ðä
ZX • ] ¸!
Æ Vzà Zz•gå6}g )}uzŠÆKvkZpX • ] Zç

ì ¬ZñÆã ^‹÷ZpgzZ s ™ÂC
Ù „ Žì ¸65 Zg,Zq
Z™hgÃKvu *
çkS Žžì6k Q Âk\ZÉ ì
ó 7k\Z ðÃÌÂ
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZX }Y7ðÃgzZ ZÎÆvZ ðZ•ÅTì J ¥
u *
ç (Zq
Z~y
WÆkZp
( 170) DDåô …^ÓøÛøÖû^e èöß$røÖû] kôfø ruöæø

ô
ô
ô lô]çø `ø Ž$ Ö^eô …ö ^ß$Ö] kôfø rôuöEE
ó Xó ì Š
c
Š=
Í ÐVzq{h
I*
ü
 gzZÐ] ÷ZpÃ3L L

Ð V ƒ Çq
ZÉ ì 7m{ n Æ o}uzŠÐ o q
Z sÜ ãk ¿F
tž ’ e ´g ~ ‚f & ì CY {g ]!
~gz¢q
Z VŒ

Æ~g6Ë%ƒ:x~Š Zi Wòs ZÃy›™{g Ì(Tžì ¬¸ Ì»à}uzŠÐàq
Z "
ó ß}uzŠÐ"ßq
Z óVƒ Ç}uzŠ
%NË™hgÃ(kZÐZÉ ì
Ã[g ‡Zz m
³gzZŠ ZGY ~g ‚KZÐZ nÆkZ {Zp Xó ǃ *
™]ó(ðZæF
ó 7^
Y nÆkZ xg}IV;z
X ǃ>%»%Z °oÆxs Z c
{LÓk
Ã7Æwq‹gß{zÂì Lgk
5
x ª6
(kZ {zŠŽ z!
Æ®
 , Z¤
Zp }
ó 7*
hg
E
$ V;z {zèÑqƒ
ó : Ì]gŠ6g ÖZÆxs ZÄ©RÐZV˜ƒ
ók
5
x ª~¬§c
ŠÉgz Ÿ'¿Ž :s
ÿL ¹Ð
 Ÿz ÅkZgzZ]!
~uzŠ

Xì •
Û »¿Âƒ‚
g Ì]gŠ6
ãk

V˜Š ¡7Z {zÉ óVƒ: wú6C
Ù ª LZ g
Š q Zz ] c
W{z q
Š 4
ÆVÍß¼žì Yƒì Š
HwÑ+Z™Ägt ‚ÃbÑŠX6XkZ

ñ ‹Ïz Å3ƒ Z±\¬vZ6¿TèY ì
ó >% » {LÓk
G¿ÑZz ä™ (Zžt {zì 7GÃËÐ ¬Tp óVƒ D™wú6
Å w å˜ÑZvZ†¦ y{Œ& œ[ Zâ)´çOX YYŒ7à ©b§ÌËÐZ ,™g Ö Z »]Y Z'Ð kZ vZ wÎggzZ
:• D â •
Û ÜÐó ó …^ËùÓÖ] oÖ]çm àÚ o×FÂ …^jùfÖ] ÌnŠÖ]L L[ Â
: èZg} ¬ÁqZgzZ¬{zªÆì
ó >% » {LÓk
gzZ Éÿ{z ƒº»¬I Z~Tì Le*
ƒ v~à,Z Ë¿Ž L L

ó Xó ÐVƒÇ*
x ©ZÆD

%6kZgzZì D

%z•
Û » {zÂ;gèZggzZƒ
ó

:• D â •
Û ÐW

™g Ö Z »+ Š LZ~àkZy›¤
M
Z ì
ó ~ŒÆVz•
Û »[ ZgzZ å»Vâ ›~ÝZàŽž ˆƒ"
U
] !
tÐ ,kZ L L

àkZ¤
ZgzZ ì
ó ï]ónÆyZ ÂÐN WÊæ ÅyZ y›ž7y Z ÅkZgzZ• pôÐ •( ~}g !
Æ+Š )gz Z•

7gŠ ‡6g ÖZÆ+Š {z¤
Zpì
ó Z
 Zzxg ¹!
V; z6yZ •M
™q Ê CZgzZ•M
™g Ö Z »+Š LZ™{g µ ZÐ Vz•
Û »~

( Z7Z ) ó Xó ì Z
 Zz]ó6
yQ®
 , Z‹gzÂì sp »Ž~}g !
Æ+ŠgzZ•

é•^`ŽÖ]æ æˆÇÖ] oÊ ð^q ^Ûe 醳fóÖ]( 171)X•ÆpÑ~g gp ÖZtX {k

Ù 1Ze
C
Zz'èßrÖ] èË‘XNTNOVÜ×ŠÚ xnv‘æ!NTh^eXÑ^ΆÖ]XRPTSVp…^í³fÖ] x³nv³‘( 170)
XìÆ„¹·_»[Z1Z ~y
WÆ[ ÂkZnÆݬgzZ¦ZŠC
Ù !NQNXNPL”Xé†rãÖ]æ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Åp
g ¹!
ÕLZvß,Z Â~Y Z’Zì
ó @
ƒ„»¬ÿL X3ZgzZ¬V˜•Tg~}Ñç,Z ËŽ vß{zžì Y ²Z.
Þ ‡Ì%ZtVŒgzZ

wŠÆð¸q
ZŽ •D YDƒÁ] ‚ ˆZ {z× W× Wzz Å•gB‚ÆyZp ó•Tg Ì[ x»~kZJ
uËgzZ• D™ÒÃ
Žì gÀ±+ZÐÐÄÃÅyZZ ÿL 3XZq])4ZQì
ó @
YƒŠ ®Ð}uY Z'
zY Ñz Òo× W× WgzZÂe äƒnÆVz•
Û »~

7»J
DsÜ] !
gz Z ì
ó @
ƒ6Š ã
Å] †gzZ‘´ó}i óÅCZ f sÜY Z'z Y ÑËq
Š 4
ÆkZ ó Cƒ 7•Zz ‡Ð }okZ
G
¿TgzZì
ó ;gÉ6Š ã
Å"ŠCZ f LZ'!
tgT êL ZgXì @
YwÈÃ}okZ Ì¡»] Z|DÿL X3Zžì (J
VŒnçÉ CYƒ
I
g8
ô´Š Ë{zžì lg Z ¦

Ð kZ Âì nZ ‹Z6]ŸzcyZ ~÷Ãˤ
ZX Ç}™kZñœ°œÐ ]!
kS ~÷{z σZz]ùêL FÌÅ
•Zz6gîiz dÐ }okS Ž • ,Z w.âÄ ~ yZž} ™êQ i
ó 7 Ð yQ™ÄgMt t ‚Æ Vß .âÆx ¸kZ™Ö~

X•

?ZƒÁgùÐwŠÆVß .ây›{oty
W?ì HzzÅkZy
Wžì wZÎÐ y›gzZ¦ZŠ]) ïE
Ù [Z
L 8™C

6
x *
Æ~gŠ Zzgòs ZgzZ 1x »Ð~$Šuñƒn
gÃæÃ2Z ¸Æo Ë6Š ã
ÅÅsÜä] ¬ŠgzZY fžìt sÜgzZsÜ[ ZŽ

±5Ðzz ÅT¸
ó cqçñyxgŠÆyQŽ ‰ {g™ÏZ~ b)øXPyZ] ¬ŠgzZY fc3g7t ‚ÆVÍßÃ}oëZ kZ
( 172)X „gkâ â *
Ð}oòs Zë ZkZ

x â Z {zgzZÐN YƒãZz ë› ÂÇ}™g¨6ò}Z
 pƒ
ó : 5gzZ} ™nZ ‹Z6] Ÿzc¸¦
~÷¿ðÃ~Y Z’Zžì Yƒ n kZ
:ž Ç} ™t9Ã]!
kZÅ x x

0Z

+ Š L Z { z V ˜ì
ó g » Á q•
Û »êz¬p,Š•g6wqÆyQÃVz°!
y›ÆV; zgzZ N Yƒ*‡6àòs Z Ë•
Û »¤
Z L L
( 173) ó Xó Çñ YŒ•
Û »ƒ
ó g ZŠ} úŠ »xsZp¤
Z {zóÇ}™yz¬B‚ÆyQ™{gV;zÌy›Ž Â}
ó ™Ìg Ö Zy´ÑZZ»¬

*
™wJe
àÅo•
Û »Ë:]gß~uzŠÅ#
Ö ‡ZEZŠ

]óÅVÍßì
ó œ

%ÝZ » ~Š Zi WÒgzZ Ïg ZzW6f Šó ÒZ¬
ó Ž s§Å[f§c
Š‰
Ü z kS Ðzz ÅÏ0
?~Š âgzZ dÅtæ§c
Š~¢qçL¸“
vßnÆîV;z n kZ ó7x »Âðà ¢
e
àÅV;zˆÆh
™g (Zö;gV;zžì (Zx »[fèaXì VZzgƒcq
Z »

X •D™wEZ"wÆnC
Ù^
Y*
z^
Y

kZ å: òZgx »e
à~èâèa?ì ¬H »ä™wJe
àÅo•
Û » Ë6gî¦Ñ)žì @
ƒ Za wZÎt ¬Ð ƒ
p

ZƒqzÑx Ât»VáÓ~d
Œ
Û èâ Z
 gzZX Q7Ð}u] !
ðÃ+Z~Vzk

’ÅY fƬ~œq
Z ._ÆD}÷n

ì „gŠŽñ®
 )+Zq
Z~äâ iC
Ù gzZìg BÃÌZ ÅkZY f~äâ iC
Ù É óŒ7ÃÌZ ÅZkZ c
Hg (Z]j6gî´ähY fž7¦

٠ȻkZ
C

( 172)

._Æ®
 ,Z KZ KZ y›q])gzZ •„gJZ ,iZzW+ZÐÚÍÚÍÆ*Š Ì` WgzZì wVãZz ÅkZ +Lq
’~ y*zyX „g â iWŠÎs ÜÆë!
Ž
Üûâö]æø^Þø àûÚø o×FÂø àømû†ôâô^¾ø ÐôùvøûÖ] o×øÂø áøçû×öiô^Ïømö oûjôÚ$ ö] àû³Úô èºËø³ñô^³›ø Ùö]ˆø³iøŸø EE:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZX Çìg ¸J
 *%0}wz4
ŸtgzZ•sz^~ÒÃÅ¿z{o
Z Å#
q
Ö Z ~÷L L D àn’u àe á]†Û àÂ!SMKNÜÒ^vÖ] Õ…‚jŠÚæ!PNUKP‚Ûu] ‚ߊÚæ!P h^eX •^ãrÖ]XPOTPV•¨]• oe] à߉E DDÙô^q$ ‚$ Ö] xønûŠôÛøûÖ] Üûâö†öìô• Øöiô^³Ïø³mö o³#juø
GW8
¸6yZgzZ Ïìg C™Š ˜ Ð ³#LZ™{g6hå ®
)
*%0}~ ®
 ) kZžì ~ e
Zzg Å£ZµX ( Ï} ±Ð wYŠ ®
 ) ~y
WÅ~ yZž ö- ÏñW¨
:G-!
]jÐXÝZ » WZ› ZÎÆ ägzZÜÑxEÈ]¤Ñ Z÷Ð kZÉ ¯z •
á qì
ó H ê X Ã] ¬Šz Y fx Óä 람: È »k

’~÷¿ðÃn kZX ǃ wz4
»
!MNRKMN oF×vÛÖ]( 173)X ˆª~gz¢s
 Ÿz6
Ò ÅvZàzËZ eXì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÉgzŸ'
Ž •D â •
Û HY f~}g !
Æy›kZ :ž Š
HwZÎÐò :>Å^çOXì HyÒÃkZgzZ ZCÃqçñkZ äY fh
]
Â

t~)*
ÇkZ ?ÐVƒÇ*
2Z ¸Æok Q6zZÆkZ ñOÅ2Z ¸òs Zž} ™Ç »]!
kZgzZ} ™wJe
àÅ#
Ö Ó›)¾

àÅ÷Z•
e
Û g0
ZÆ÷Z‰
Ü z kZnçtX} 7*
™wyÐ oy›ËÃ#
Ö Ók Q {Zp ǃï•
á ~` ¯Å#
Ö ÓkZ¿{zžì 4ZŠ Ì

Xì 7gŠ~eÆh

x ZwÅvZ óä™uF
xsZÄ©ZÉgzŸ'¿{zžì ‚
g pt *
™wJe
àÅ#
Ö Ó›)Ë._Æ*ZçzwßZgÃè~wZÎ

:[ZŽ

wJÃ2Z ¸,Z {z 2X ì @
™Ç » + â x ZwÃVzq {Š™w'‰ÅkZgzZ + â w'ÃVzq {Š™w'‰ÅkZgzZ + â w'ÃVzq {Š™

Å7{z´Æ ]Šg Lô
L ÂÅ¿q
Z ËÐ ~ kZž7— ðÃ~ kZXì H ãZzÃVçZy
ÅkZgzZì c
Šg Z Œ
Û ë!
ä xsZ&ì ;g™

( 174)X •V © ~e
àÅo: Z•
Û »Æb§kZž 6ƒ
ó 1™ ‰ZÃx ©Z}g ‚yZ äË<Yp$
Ë Y

*
™wJ»e
à+Z ÂìgÃè~ wZÎŽì ¸ wq‹gߤ
Zž c
â•
Ûk

’t~[ ZŽÆwZÎkZ Ìä~^Ÿgæg)´Ý¬ ~^g•

Xì `zy

ÉgzŸ'
Ðòs ZIgzZŠ Z D

g Zs %Z šq
Š 4
Æxs Z ñf

~Š:•(176)X ì c
Šg Z Œ
Û `zy

Ð <ÑgzZ °oÆ xsZÃä™wJ( e
à) p+Z Ìä ~ŽŠ Š- )´Ý¬ ~^g•

( 177)
%Ìã ¢i·*
Ññݬg•ÆyÎ 0
Xì c
Š ò :»#
Ö wh
”ÅkZ~Vz:Z
ZiÐq
Z LZ Ìäó ó èÛñ]‚ùÖ] èßr×ù³³³Öþ ]L LÅ[²

:ž•D â •
Û {zçOX •ïŠg Z Œ
Û x Zw ÞÃä™wJe
àÅ#
Ö Ó›)Æ~g6JË

¹x~Ï0

iiÅVz°!
Æok Q c
bŠ ßF
ÐZ6
pÅo›c
ó*
™wJpÅVáÓ›)6
gîÆ ]; IzõL L

ó Xó ì x Zw Þ¢
pnÆ

gzZ *’ó>
Ø Z™ ói ZŽ ¬»kZ%Zì
ó {ç Z (¹nÆwÈzI ZÆkZgzZyZZÆ}È*
™wJe
àÅo•
Û »ËÃ7ÆwZ ¸ZÆY f
X ǃ«6_ ZÑÅä™wJe
àgzZ] Ñq CZ fÆáZzä™Ýqe
àgzZ2Z ¸ÆokZ óÎâÅe
àkZ¬

 s ÜÆVâ ›¼
k
ó ZŠ~` ¯ÐZŽá™wJe
àÅo,Z ËgzZƒ: pôÐp ÒÆ] ³gzZwâ zyY~o LZ¿ðä
Z%Z
X σ^
Ye
à+Z Â}™:g66gñZòs Z)gzZ

7~gz¢Ìx »x Zw{gÃè6ä™wJe
àgzZì 7ex ª~ o kZG wJe
à%gzZì Le *
™ VÅ+Š~o Ë¿ðÃc
Xì ^
Y]gßtÂDƒ

ÆkZB‚ÆozÑ{gÃèÂ7eÆe
à%ö;gV˜ìg66äYo){zgz Z7xtig]gz¢ø
 ~o LZÃˤ
Z b§ÏZ
( 177)
Xƒ:+
 Å•gå~o•
Û »kZªÆì
ó ^
Y*
™wJe
àV;z Ìn
àÅo kZ¤
e
ZQX ǃ: ^
Y*
™wJe
àÅoòs Z)Âì ;gƒ {g Z ¦
b§Ëc
ì
ó xtig]gz¢ïE
Zp
L i8~o LZÃˤ
É óǃ: ^
Y]gßË*
™wJ»e
à+Z Â} 7*
™x Z nZ »kZÿkZgzZ Vƒs ÜÆðs Zè<ÑŽ Vƒ,Z wßZ¼~ ä™wJ

àf •Z·•gzZ ènÚ¡‰Ÿ] †nÆ Ùæ• ènŠßre ‹ßr³jÖ]!£ÆLZ0·#Zxwx â Z] â ¥t䳸ÆxsZ´Zâ !ORUIORS ”X èn×ÛÃÖ]æ ènÖçÏÖ] Ý¡‰] ˜Î]ç³Þ( 174 )
”X 醳‘^³Ã³Ú ä³³nãÏ³Ê ^³³m^³³–³Î o³³Ê 'ç³v³e( 176) !SOXXRUKN èÛñ]‚³Ö] èß³r³×³Ö] pFæ^³³jÊ( 175)X‰ðƒù •
á ~4Š°ÆXXo³ãϳ˳Ö] ij۳r³Û³Ö]ZZCŽ •à Ð!£Æ
kZì Ås
 ZÜÅiZŽÆ]gßkZ äY f‰èa%Zì
ó yizq
Z(KZ »ñZgÅx HXì H•Â6iZŽÆ]gßkZ äw³ÑZ1Z #Zx HåÃ( 177) !OOMXOOL
!ONU”X 醑^ÃÚ ènãÏÊ ^m^–Î oÊ 'çve¶ ŠXì 3g ¹!
ÐZ äq*
n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

! DZvZzX σg Ñ~Š Z D

g ZgzZgñZ °oÆxsZq¸ Š
HwJÐZÉgzŸ'
¤
Z

Ö ‡Z zz
#

Š¼ÌÅkZ Âì m»jzz~º´s¥k

iÆyQJ
V˜X ¶0ÐjEZŠ~º´s¥k

iÆVz•
Û »W~g øJ
[ Z
G-d
¼ Åj~ º´s¥k

iÆVz•
Û » b§ÏZX • 4ZŠ~x ZwgzZ {z(‰gz Z• B
gwÅi ZŽgzZ [ éE
5B Z 'g߉X • 'gß
G
I
E!
-4 › Å
-G{¢
O
©
4
)
G
É
}
O
E
} :kZ~sfXì HyÒ ÿ ægz Z ÿ ÃVîÑÅyZgzZVÂgßx ÓyZ~ ò :q
Z LZ ä èG Z Ô™0·#Z ê î0%´X • _ ZÑ
Xì @
YHÜg "Z »

?ì ¬H »ä™g (ZjV”ÆVz•
Û»

:wZÎ
ì ¬Š Ìä VÍßgzZ b§~g øgzZ ä ëXì {ç Z (¹ nÆu|z [ZŠ WgzZ t Ü Zz +ŠÆy›x ªz j~ V”Û•» :[ ZŽ
}g ‚É xs Z <
Ø è Â‰É óÉÃÂñƒ: ZzX ñƒ: Zz™ Zr¼ ƒ
 Âñƒ: Zz Z
ì
ó gk

x ª( J
5
]æq
Z ) V;zŽ vß{zž

XÑ äZ h Zt Zè»+ ŠIZgzZg ï Z* !
»+Švß{zžJ
VŒóñW:Zz™ƒ”
Æ<
Ø Zè

VîÑzŠ nÆi ZŽÆ#
Ö ‡Z~V”•
Û »XzgÐ ä7~•
 hkZŽ N Y¿g…Ѽ nÆkZgzZƒD»kZžì ~gz¢n kZ

Xì ~gz¢*
Yc
0
»

yEZÐZžƒŠŽñ{íf Ú Z »u³zyZZgzZ +ŠDk0
ÆkZž b§kZƒ
ó t0Ð +Š LZ ÑZz ä™g (Z jV; z

:oѫ

Ð ›gzZ 4zŠB‚Æ yZgzZÇg •gzZ ]Ðs ÜƬIZgz Z¬~ wŠX ìg XÐ Å|$
z „ZeB‚Æ•g ì‡6+Š LZ {zžƒ

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì °oÆyZZ 4zŠgzZ ÃzB‚ÆyZèY }
ó ™Ì6
—Üãö iø†ø nû ŽôÂø æû ]ø Üûãö Þø]çø ìû]ô æû ]ø Üû âö ðø «ßøeû]ø æû ]ø Üû âö ðø «eø! ]çû Þö^Òøçû Öøæø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] •$ «uø àûÚø áøæû •% •çø mö †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ²
ô ^eô áøçßöÚô ç+ m% ^Ú÷ çû Îø ‚örô³iøŸø™
DNNVèÖ•^rÛÖ]E

{zÍ Ð
ó N 0


Ù ñƒn
C
g›ÐVß Zz䙿#ÅwÎgÆk QgzZvZ\WÃVß Zzp
gyZZ6yŠÆ#
Ö ªgzZ6
\¬vZ L L
ó Xó Vƒ: VY„m³Æ\æÆyZ c
ð¸ÆyZ c
ÆyQ c
d
\!
ÆyQ

:c
â•
Û Š•
á g Z(gzZq
Z
Ÿ] ø] ²
ø ] á$ ]ô û Ü`ö ßûÚô äü Þ$^ôÊø Üû ÓößûÚôù Üû `ö Ö$çø jøm$ àû³Úø æø ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû`ö –öÃû eø
ðø «nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö] æø •ø ç`ö nø Öû] ]æ„öíôj$iø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™
½
xôjûËøÖû^eô oøiô^ûm$ áû]ø ²
ö ] oŠøÃø Êø ºé†ø ñô••ø ^ßøfønû ’ôiö áû]ø oŽ5 íûÞø áøçû Ööçû Ïömø Üû`ônû Êô áøçû Âö …ô^Šøm% š
º †ø Ú$ Üû`ôeôçû ×öÎö oûÊô àømû„ôÖ$] p†ø jøÊø àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû] p‚ô`û mø
½

½

݇ŸÌÎæ
Ù ˆ ß ÚÌ Î æ
á]†ËÆÌÎæ]ø

DQNXQMVé‚ñ^ÛÖ]E — àønû Úô ‚ôÞF Üû `ôŠôËöÞû]ø ?oûÊô ]æû †% ‰ø]ø «Úø o×FÂø ]çû vöfô’ûnö Êø å´‚ôßûÂô àûÚôù †õÚû ]ø æû ]ø
} ™4zŠÐËÐ~yZ ÌŽÐ~?X • „
 zŠÆ}uzŠq
Z „~:W Ât X ƒ ¯:„
 zŠÃòg »zŠ·?!ßZzyZZ} Z L L

~ yQ™hz hzŠ {zì ~g F~ VߊÆXžÐBŠ\ WX @
3Š 7„
 ZgÓ Zg ¦

Ù \¬vZÃV>ªXì Ð ~ 4Z—" {z Ç
C

qgzZ ðÃÐ k0
LZ c
} Š}Š ì\¬vZžì e¹X ñY76ëXŠ q ðÞƒ: (Zì ç…ž• ëgzZ • ìgß

ó Xó Ð'äƒxŠ *
( b§" )6VÂ!
ðƒðÖ~Vߊ LZtÂQ óñÑ
DMSTE

:ìŠ •
á g Z » *™Ñ~g
u9

DDg$ uø]ø àûÚø ÄøÚø ðø †û Ûø Öû] á$ ]ôæø Üû ãö ßûÚô çø ãö Êø ^Ú÷ çû Îø g$ uø]ø àûÚø á$ ]ôEE

X óì
ó B‚Æ[8LZòŠ Wgz Zì
ó Ð~ÏZ {zÇ}™›Ðx ¸TŽ L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ân ÏZXìg ï ZÄ°6
yQ Ái Z Ác
ì
ó ~zcz q nZ ÅyZ³òi Ñ»›ÅyZèY ì
ó {ç¹ nÆ+ŠÆy››ÅV7ŠÆvZgzZ
XìB‚ÆV2zŠ LZòŠ Wž c
â•
Û ä\ W

g} izg ó¶Š > 2i óä™ì‡®
p
 )z-ÂVƒ ¶‚ÆkZV;z¤
Z ó"7i úƒ
ó ]gŠÐZ6䙿6]
ÃÆ+Š LZ

:oÑ~uz™

X σZ
 Zz]óÉ óǃ: ^
Y*
IV; zƒ: ]i YÅVÂ!
yZ¤
ZXƒ:7gŠ^z»g ðÃ~{)z ä™ e ó
:•'gߊ¼Å#
Ö ‡Z~¬§c
ŠˆÆäYñ0
ÆVîÑÑ!
{gÃè
X *
™x ªnÆV]úŠ Å+ŠX 1

èY ƒ
ó : ~È0
ðÃ6ä™wJÐZgzZ ä;+Š ‹úŠ ~ o kZªÆì
ó tñ¸•
Û Š ˜6®
 ,Z r
 ™C
Ù gzZì nq
Z ÅŠ ˜ Ìt
GE
4O] Å  Y m
\WX ñYc
àJ
ykgzZ äâ iC
Ù Ã]úŠ kZžì ¬»  wÎgÆvZXì ï
ZgzZ ] ‚ZzÆ +Š ‹úŠ s§Åxs Z

:ìŠ •
á g Z» 
( 179) DDè÷mø• çû Öøæø oûßùô Âø ]çû Çö×ôù eøEE

ó Xó ƒ: VYe
W„q
Z {Zp ƒ àÐs§~÷L L

%NÆyQgzZ yûz ! Zy
Žž @
ó*
™x ªnÆä™Ýq] â ¥~}g !
Æt ÜZ} æE
Å] ZŠ „zZ
•ÆyZ ó{^
Y»] ÑqÆVz•
Û »X 2
Xn YHG7Z•g D» .lp~}g !
ÆyZgzZ WOÐyZvß

Æ#
Ö Ó›~¬ÏZX ñY0:¯
 !
»! Zy
~(Ëx ªtgzZƒÝq {Z
Ã{Zp§{Ð x ªkZžìtoÑpì
ó ]gßq
Z ÅŠ ˜Ìnt
Xn YHGÃVâ ›ÐV-g »d
•
Û ÅVz•
Û »ž @
ì
ó 4ZŠ Ìx ª »ÏÎYn

¬» kZo
ó » Vzg ZŠ Z´Ð kZgzZ Vâ {]g \‰X *
InÆ {)z ~g Z2Z Å] ©Ð VáÓbZ •Æ ]gz¢Å#
Ö Ó›X 3

ãZôÅ¥ŠŽñV;zžƒtÑ»T ó] Y%R•z (‰óǃ[ Z N¯
 !
Âì x ªV;zÐѦÑˤ
ZX ǃÐp ÒÆÑÆx ª
X ñYÅðÉgz

]g ˆ¸Ž ~ oÆ Vz•
Û » ä DIZX ǃ ^
Y ]gz¢§” x ªtX x ª n Æ„ çz ` ´gzZ ]g ˆ‰óx ª n Æ ]gz¢ CZ f ËX 4

Xì w®(Z ÌÐx Z™ î0E
!ôXì ~Š ]i YZÅäY

劤
•
á èYXì :
 » ~Š !
'Åt Ü Zz +ŠÆ}gzZ u *
ç{Š c
ix ªt p ì
ó b§Ån{”™f Iâ ¬»nkZX *
™x ªnƽX 5

[ZŠ WgzZì @
ƒ ÌWOÐ Y Zg Wz ]ÑìÆ kZ óì @
™ÌWÅ f *Z ( •
Û » ) LZ {z ~ËÆ Tì &»ZgŠ F
ÁÐf *ZÃ\ WLZ

kZŠŽz!
Æ䃱
Ð 5 Zg 9gzZ „Ze ó• zgßÆf *Z {z n kZì @
ƒ` Z»Š *Z LZŠ¤
•
á èa2Xì @
™ÌÇÅkZ~u|z
34XZægzZò3
Xì @
hŽ ̸g »] ÑZñz›gzZ 4zŠ {zÐX•DƒÌ¶‚¼ V; zÆkZgzZì ©
x »Ð ïGE
B‚Æ
X ǃ: ^
Yx ª:gzì
ó ~gz¢*
Yc
0
»VîÑsf `gŠh
'
× {z´ÆVîÑ~Š ã
òÀZ®ì
ó u *
ç{Š c
igzZx ª~V”: Z•
Û »nƽ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

}ç} (¹'ÃVß Zz=ÁgzZVâ ZŽ â/Á%Zƒ
ó {Š c
i6wÃÅkZn
ó ™×~yvzœ{zÐ Tƒ
ó ´ â »=¢D¨
¤ 

yQC
Ù iŽgzZÐVƒ:Zz™| 7ts§ÅTì {çnÆ#
Ö Q ~g ‚Éì {çnÆt ÜZz +ŠÆyQž7¸sÜXì :
»

X ñYc
ŠwZ eÃV- –t ‚Æ•ƒg Z éZpËžì +Z ÂwVÅkZXÐN;~x ¸~g ‚ÐZì 1ÐVz•
Û» 

ž @
n
ó ™"
U
Ãhgz Z œg »ë!
{zžƒ¢
 &t g0
ZÆkZXn™×~ë!
z h{z)g fÆTƒ {íf Ú Z »D¦Ñk0
ÆD¨
¤

X ñYƒ:g D»žðŠ™™ë!
Ãhgz Z hÃë!

\ WLZÆ™x ª~¬§c
Š¿ïq »yZZgz$žn kZn
ó ™«™ÅkZÐuÑz¬ŽƒŠŽñg Ï{z» ò ¾z+Š k0
ÆD¨
¤ 
X •D Yƒi Z0
Z WZ¢¹6áZzp
gyZZgz$ž•W
¸gzZ {Š c
igŠkZV;z[ òZÆ[z¬èY óÇñ0
Äg: pôÃ

ÅV⠛РTì D(Z {z¤
ZXƒ:ŠŽñw$
» kZ~ ´ ˜òsZgzZƒhZz ÅÅVâ ›~IÆkZì Š
V; zIDŽ 
( 180)X ǃ: ^
Yx ª~o•
Û »ËÂ슎ñ~´ ˜›w$
»kZ c
ì 7hZz]gz¢

X x ªnÆjxX 6

x ªkZX ÏVƒZa VÒZy
ϹÐzz Åo %Z åЬIZ~]gßkZèY ì
ó u *
ç{Š c
iЃ
 ~VÂgß{”™f.
Þ ‡â ]gßt

ÇñÑOÃ] ‚ZzgzZ Ç} ™ ZŠ Zt £}g7ÆkZ {zì C™ Ÿ» »qTe
àÅo ËXì {°!
»okZ {zž ǃZa kˆZzgÅtÐ

]ZŠ ¬z t ÜZÆyQ {z V˜ÐN 0
lgz6Ö
ÆVz•
Û »wÈz I Z b§ÏZX {)z†ŸZ~Š Z®ÅyZgzZ ]ÑZñó›Ð VÍßÆV;z‰ó
:ìŠ •
á g Z wÎgÆvZ n ÏZX ,™ÌÇÅyZ~]Š „z{ožì e¹gzZÐ,™g (ZÃ
( 181) DDäö ×ö%ûÚô

ø †ôŽûÛöÖû] ÄøÚø ^qø àûÚø EE
çø ãö Êø äö Ãø Úø àøÓø‰øæø Õ
ó Xó ì b§ÅÏZ {z} ™g (ZjB‚ÆkZgzZìg™ïB‚ÆuæŽ L L

KZÐZgzZƒ;gƒês ÜƬÆwÎgÆkZgzZvZ óVƒ—¬]
ÃV˜ }™x ª~o,Z Ë{zžì YƒIùt Ãy›q
ZgzZ
b§kZ V;zB‚Æ wÈz IZ LZgzZƒ ;g™ÚKZ s§Åo kZ™| (ÐWÌÐ kZgzZƒ ; gÍÐ Vâ » LZƒ
ó ;gNŠÐ V\W

( 182)XìƒLg~o›‰ƒk
5
x ªÐyEZ

x¢
 !
Z Ògz Z Ïg ZzW6f V˜ ~o•
Û », Z îSì
ó 7^
Y*
Y~ o•
Û » ËÆ]gz¢”RgzZ m{ Ë%ž Zƒx¥Ð ,kZ

ä6f6gîLZ ÑZz äY ~ VÂgßVâzŠ yZèY óì u *
ç„ ¹*
YÐ n¾Åx »gzZ ½m<!
ƒ
ó Š
ò{ i »»g ZŠZ ¹ÜRgzZƒ

½kˆZ »Tì q +ZtXì ©
™g (Z3 Zg »Š ÒZz e
C
Ù Š¢¹Âƒ: ] â ¥¢gzZ 90Ð <
Ø èLZ¤
ZgzZ ì
ó @
ƒg D» ~²gzZ
C :ž¸`ZÈtÌ{z¸
ó h
¸Æ½~)Ž wD Z)´nÏZX å[ƒIw‚ÎÐ` WÃ]Z|+C
Ù âÆš
 F
z
1

Ð

¹F

Å

Vâ ZŽ

Ì

ë

Â

lp


CE
öÐE
ZvZ†0k

]| ! æx â Zç OXì 7^
`
Y *
I6V;z nÆ]æ Dq
Zƒ
ó ¿Ð¿]æ ÅäIV;zžt {zì
ó H†ŸZ »oÑgzZq
Z VŒä Y fª( 180)
I4´
Û ~b çlG
kZ DPOS”X àߊÖ] †’jíÚ ÄÚ àߊÖ] ÜÖ^ÃÚEXX Ý^m] èÃe…]é‚Ú àÚ †%Ò] ^ãnÊ Ý^ÏÛÖ]æ é…^rj×Ö h†ãÖ] …]• Ùçì• èâ]†Ò o׳ èÖŸ• ä³nÊæZZ:ž•D â •
u~z%Ð 
g
~¬g c
Šƒ
ó ~gz¢Ž ]æ ÁiZ ÁžìtÑ »  !æx â ZX DZvZzX ó ó}I{Š c
iÐ yŠg e nÆ{)z]g ˆ~ [žZg ZŠ ¿ðÃì ?Š Ì6>
Ø Z™Å¬kZ~ g
u
î³nŽÖ] سñ^³³‰…æ pæ^³³³jÊ Åç³³Û³³r³³Ú¶ Š ( 182)Xì _ YÅ"
U
Ð wZ ¸ZÆY foÅkZ6•zgzZì _g ¦
óCÅg
ukZ ( 181)6
™Œ Zíq† X’ e ãg Z ¦

!OLINQKO

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

B‚

Ì

½
!
ú

!B‚

B‚

 Z•
º
Û

Ì


Ì

Š c
Û

CY

ì
Ï

ŠÒZ
ðƒÂ
Š ;•
Û

ñÑ
Ç

4G
&
î0pIG

ò
ž

ñW

`

¸

m
z6
ì

Ìgz{ ZggzZ\ 5é

VZç

ïE

ŒÂ

ë

ž

Æ
1

Ð

ðW

¸
~
Æ

H
y
á

:•'gßZÅTì ´gÌgz{ ZggzZ *
™+ŠAB‚ÆyQ^q
Z ÅwŽ éB‚ÆVz•
Û»
X xg~yq
ZB‚ÆyZ
X ´g 4zŠB‚ÆyZ

X1
X2

X ´gŸ »] ‡5gzZ *
Y*
WVήyZ X 3
X *
ƒq
Ñ~]â½´ŠgzZIèÅyZ X 4
X *
™wJ•gzZb@ÆyZ bŠt@ÃyZ

X *
YV;ÆyZ nÆ]Š È

X5
X6

X Îk0
ÆyZÐ]gz¢gzZ Ëc
 z•
|
Û zh
y
 X7
X *
W7Ðu|ŒB‚ÆyZ

X8

xg~y„q
ZB‚ÆyZ :c«

3 Zg »ÄgzæW~Tì @
ƒt· Z »•g~8
¤„q
Z c
{#q
ZB‚ÆVz•
Û »7Zž•D W7] Ñq,Z¼t ‚ÆVâ ›‰
X •Dƒuœ] â i ZßvŠgz Z ’:ó {<gzZY sZš
ó

ìg™0!\ ëz!Zâë »•
Û »Ëy›Z
 èYX ǃ: ^
Y*
™ (Z Âì ÂZg ÖÐTƒ: ~g6+Z ðä
Zžì ò :»Y f0ÐkZ

B‚ÆT{zžì 4ZŠ~ ]¡Åy¨
Z] !
tèY óǃ µZz ñ~Y Z'z Y ÑË ÒoíX ǃbâ s§ÅkZ ÌwŠ »kZ× W× W ÂÇ

( 183) Xì @

ƒWOÐtÜ Zz]ZŠ ¬ÆkZì Lg

ì!\ q
Z6gîÆwVXì òiÑ*
ƒWOÐ kz7Æ}uzŠq
Z »y¨
Z •Dƒ W
OÐ}uzŠq
Z] ZŠ ) Z
 žì g¨.
Þ ‡Ìt
ÌU ÃÒpÐ ~á\ k Q¤
ZˆÆ kZX ì @
YƒC
Ù ª~á\ kZ W
Z » k Z ÂñY ~ŠÄg nÆ ]æ q
Z q g ZŠÒp ðä
Z ~ kZ ó

Lg 7%G wJWZ » kZ {z ÌÂñY ~ŠÄgq ~zš
c
g ZŠ1$
ðÃ~ kZ¤
Z b§ÏZX Çìg ¹!
~ kZJ
]æq
Z W
Z »kZ ÌÂñYc
Š
à³³Ú h^³³³³³eL L:•_0
!
[ !
~9KZ ~g gx â ZXƒÔŠgzZ©!
»vZŽ ’ exggz™Ð•g™ïgzZÄÅy¨
Z, ZC
Ù Ãð¸çOX

( y Ò» ó ì
ó 4ZŠ~+Š xggzŠÐ(Å•gzZÐVK) (184)ó ó àjËÖ] àÚ …]†ËÖ] àm‚ùÖ]

:ì ÅÜg
usf `gŠ Å ~g}
G1Z]|•Æ[ !
kZQ
ö •øçû möEE
DDàôjøËô Öû] àøÚô ä´ßômû‚ôeô †% Ëô mø †ô_ûÏøÖû] ÄøÎô ]çø Úø æø Ùô^førôÖû] ÌøÃø •ø ^ãø eô Äöføjûmø ܺßøÆø Üô×ô ŠûÛöÖû] Ùô^Úø †ø nû ìø áøçû Óömø áû]ø Ô

!á^ÛmŸ] h^jÒX p…^ífÖ] xnv‘( 184 ) !MLPRKO ‡^e àe] înŽÖ] pæ^jÊ ÅçÛrÚ( 183)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

nÆäX+ Š CZÐ VK{z(ZX ñY`~Vkvgz ZVkaÅh N {z™á ÎVƒVc
–wâ +4»y›žì d
Œ
Û LL
ó Xó Ç}™

:ì YYHwÑ+Z ÌÐp ÖZòÀÆg
ukZÅ \ W~ƘÅjB‚ÆWæ2
( 185)

DDÜû âö çû Ãö Úô ^røiö Ÿøæø àønû Òô†ôŽûÛöÖû] ]çßöÒô^ŠøiöŸøEE
ó Xó ƒgB‚ÆyZ „:gzZz™g (ZjB‚ÆWæ„: L L

´g 4zŠB‚ÆVz•
Û » :c~uzŠ

„q
Z Ëc
k7B‚q
Z {z² îSì
ó Í™Ì4zŠÐ yZ y›q
Z] ‡zZ ÎÐzz Å•g~kz7ÆyQgzZjB‚ÆVz•
Û»

ùtn kZì
ó „
 zŠ »vZð¸gzZì ÔŠ »vZ•
Û »èY ƒ
ó ÐÔŠÆvZ 4zŠ Åà zÆvZžì 7^
YÌ(Z qÑñzgi ZXƒ@
™x »(

Û »Ãy›q

Z • D™Ìg66á
 àZB‚q
ZgzZ•g(q
Z ]c
gz¢z ]Ñq¤
ZÉ óñYÅ4zŠÐ ÔŠÆ„
 zŠ LZžì e

Xì _g ¦
,ÅkZž 6X ’ e*
™g Ö Z »]Y Z'
ЬÁqRÆkZgzZ ~gzŠÐkZykÑZ ‚É X ’ e*
J (7B; »4zŠÐ
4 ݁
-I
EE
4
)
G
E
5{¢
ð¸Z÷tž c
â•
Û ~[ ZŽ ä\ W?•D™ÃH\ WÐZì
ó @
™x »B‚ÆVz•
Û »¿q
Zž Š
Y7}  èG Z0Z)´#Z G
îÏG
»+ ŠgzZ Ë{z´Æxs ZŽ )ÔŠ ðûwÎgÆkZgzZvZ~Tá&

ðex » (Z ðÃ{zžì Ã~÷ÐZì ;g™x »™ïB‚ÆVz•
Û »Ž

K- e KZ•
Û »gzZì ;g S K- e KZ {zèY ì
ó 7`wðÃ~ kZ ÂñW:x (Z ðä
ZgzZX ì ƒ
 ogzZ4¸ ÂñYWxt ¤
Z ( ì È0
ìgÈ0
»x ©ZvŠ 0Ð yZžÌt gzZ Ç
ó g] ÑZñÐ kZ „:gzZƒ 4zŠz›Å•
Û »~ wŠÆkZ Â:žB‚ÆoÑkZp:ì ;g} Š
Ï Å yZ :ƒ q
Ñ ~ } i » Æ yQ : b§ ÏZ }Š ~g6 ø
 [ ZŽ » xs Æ yZ gzZ }™ : U ~ xs Ð yZ ‰ó

( 186)X }ŠŠ !
ug I7Z6
µñÆVzÏ„:gzZ} ™•
Ñ~

DMTSE

( 188)

:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ

ø Úø ^Ãø ›ø ØûÒö^mø Ÿøæø ^ß÷Úô ç+ Úö Ÿ$]ô göuô^’øiö ŸøEE
DDo' Ïô iø Ÿ$]ô Ô

ó Xó N 3„vßssÜ*
3Zg vgzZ ƒ ¯Ãð¸sܶ‚ L L

Xì {ŠyvnÆ+ŠÄÅyZèY ì
ó )zgÐÄÅg ñgzZooÃV⠛ѻyâ •
Û kZÆ\Wžì I»Y f
:žì ~g
ugz Zq
Z
( 189) DDØöÖô^íøm% àûÚø Üû Òö‚öuø]ø †û ¿ößûnø ×ûÊøXäô ×ô nû ×ô ìø àmû•ô o×FÂø Øöqö†$ Ö]øEE
ô

ó Xó ƒìg™4zŠÐ¾ždŠt?:Xì @
ƒ6
+ ŠÆ„
 zŠ LZòŠ W L L
( 190) X} Š hgÐ Z:gz} ™4zŠ Âì @
4‘ÐQ¬ì Le*

™IÃt Ü Zz+ŠÆk Q¤
ZXAŠÐ]ùèE
LG
™4zŠÐË¿Ž ª

y›g ZŠ™$

É ¬ogzZuæz•
Û »Åy›ËZ® ?Ç} ™IÃ+ŠÆÔŠÆwÎgzvZgzZ•
Û »Žì y›‚yÞì wZÎ[ Z

X$
Ë ƒ74zŠ ÌÐ

G1Ze
Zz'
OTKO‚Ûu] ‚ߊÚæ!QQ h^eX‚âˆÖ]XNOUQVp„Ú†jÖ] à߉æ!MUh^³eX h•Ÿ]XPTONV•¨]• o³e] à³ß³‰( 187) !PLXOUKO înŽÖ] Øñ^‰…æ pFæ^jÊ ÅçÛr³Ú( 186)
Zz'XOLOKN‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚæ!PQh^³eX‚³âˆ³Ö]XNOSTVp„³Ú†³jÖ] à³ß³‰æ!MU h^³eXh•Ÿ]X •¨]• o³³e] ೳ߳³‰( 189) !MSUKMN•ç³fó۳Ö] áç³Â¶ Š ( 188)X ~gŽZ
e
!RUKP †m‚ÏÖ] ˜nÊ( 190)X {k

Ù 1Z
C

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

]g c
iÅVz•
Û » :c~Š

pX ^
Y*
:gzì
ó ^
YtÂì 7yvðû+Š~p
gŸ »ÄgzæWVŒÆkZgzZì •
Û »g ZŠ¸g RŒ
Û gzZ m
³RŒ
Û ðûy›Ë¤
Z
( 191)

X ǃ: ^
Y*
YnÆ’
Ÿ
gzZäg Z ¦
‰
Ü zîSó´gŸ »ÄgzæWÑ" VŒÆkZ Â7g ZŠ¸g•
Û »¤
Z

Vz•
Û »nÆœ£~z*ŠsÜÆÑË%p óσ^
Y]g c
iÅkZ ÂÇñYƒd
Œ
Û Æxs Z•
Û » {zžƒyZtÐ ]g c
i ~g ø¤
Z%Z
y›vß¼žì ~{@x] !
tgzZX ÏñY~Š: ‡]i YZ ÅkZÃVÂgúîSóǃ: ^
Y´gŸ »ÄgzæWVŒÆyZgzZ]g c

:Ýq Zg ÖÐ ] ZŠ ¬z t ÜZ: »æz: Z•
Û »äZ6LZaÆyZ „gB‚ÆVz•
Û »]g c
i ã Z0
{gzZ ©¬ îSÄgzæWÅyZpñƒ
X n™

±gzZ]Š È:c¶a
e

[!
L L:•_0
!
[ !
~9KZ ~g g x â ZçOXƒ{æ7ÑðÃúÆ]Š ÈÅkZ²îSì
ó YYc
YnÆ]Š ÈÅ•
Û »Ë

X ( yÒ»]g c
iÅuæ) (192) ó óu çl. Z >Š È

\ W Š
7g F{zg !
ZX å@
q
™ H#
Ö }
Å wÎgÆvZ »±~Š·q
Zžì ÅÜg
uq
Z Å ´ â 0÷ R]|•Æ[ !
kZ

Å\ Wä kZ óƒ Wá xs Zž c
â•
Û Ð kZ ä\ WX ‰ á p=nÆ ]Š ÈÅkZ  \ WX ‰ á p=nÆ]Š ÈÅkZ
( 19 3 )

X c
Wáxs ZgzZ à yâ ]!

( 194 )X ñ Y~Š]úŠ ÅxsZÐ ZgzZ ñY ÅÃÐ Z‰
Ü zkZžìt4Ѓ
 gzZì
ó 4gzZì 9*
YÃ]Š ÈÅuæž Zƒx¥ÐkZ

Xƒ;gƒ:[ ‚g Z »] Z”
V;zªÆì
ó Ì»e
±ÅyZ¬¸

Îk0
ÆyZ•Æ]gz¢gzZËc
 z•
|
Û zh
y
:c,v0

ðÃ~kz7¤
Z b§ÏZì
ó YY´k0
ÆyZ nÆ|
 z•
Û zh
y

Ð y»Š Å•
Û »Ëžì @
ƒãZztÐw©ÆxgzZ<
 z[ ·À
:ì \¬~g !
›•
á g ZçOXì $
Ë YÅ>B‚ÆyZg rLÂì c
WnÆ] ‡5Ðgz™ c
ì ›)

ø Ïø×øìø pû„ô$Ö^eô lø†û ËøÒø]ø åö …ö æô^vømö çø âö æø äü föuô^‘ø äö Öø Ùø^Îø™
DOSVÌãÓÖ]E —Ø÷qö…ø Õøç# ‰ø Ü$ $ö èõ Ëø_ûÞö àûÚô Ü$ $ö hõ]†ø iö àûÚô Ô
òŠ WZg7Ny
s !
ó ûQ óH Za Ð èNä Tì @
Ð
™¬Ð Û{kZ ÂHž ¹ñƒ D™] !
Ð kZ ä ¶‚ÆkZ L L
ó ó?c
Š¯

Ä+Z² îSì
ó $
Ë ƒ+
 r~VñŠ WzŠŠŽ z!
Æt•
Û ÆyZZz¬žì @
ƒx¥ÐTì™f »•
Û »gz Zð¸V¹‚zŠ~e
WkZ
Xƒ÷zzÃÑ»

ÅkZ n kZ ó• x¥Ãx ¬zm{C
Ù Ž •+Z '!
tX åLg Ìnç»+Š AÐ yZ »\ WgzZ¸ä
 ™ WŠ·k0
ÆwÎgÆvZŠp
X 7]gz¢VZPÅ,

Ñ~]â½IèÅyQ :c”

:žìtêT
Þ ZgzZk^q
Z »yWŒ
Û ~ekZXì Mµñ»•
Ñ~azÙp] ‡zZ ÎÐzzÅ•g~kz7Æ›)Ë

!MLQMKO ‡^e àe] în• pFæ^jÊ ÅçÛrÚ( 191)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

—” áô]æø ‚ûÃö Öû]æø Üô$ûŸô û] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iø Ÿøæø ” pçFÏûj$ Ö]æø †ùô fôÖû] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iøæø ™
DNVé‚ñ^ÛÖ]E X ó zó ™:ŠæÅ}uzŠq
Z~CŠ c
izÕgzZ { k
gzZƒ
ó g D™ŠæÅ}uzŠq
Z~~g ÇÌ6
gzZ ngzZ L L

~d
½Iè ÅVz•
Û » ä Y fÃ7ÆwßZ kZX Cƒ ðÉg ÅyZ6xŠxŠ ÂD CZÃwßZ kZ y›žl»X ì wßZ ë Z e
.q
Zt
%NÌÐ kZgzZ (195)Xì „gƒŠæÅyZgzZ ~qŸgÐ yQ~ Vñ»Æ{ k
ÅyQžìt ZæE
gzZ C c
Í b§kZèY ì
ó ¹^
Y*
Õ
Ñ

„g W~ c Źx,ÅkZ (196)X ì HÜt · Z »Y f6#
Ö wÅkZ ä²Z 0Z x â ZX ñY Å7Š ·g I7Z6µñÆ VzÏ

•gzZ•@:c,‚

yZ '!
J
IèÆ™kâ â Ð LZ 7ZÆ™wJt@»yZ c
ì *
™d
Œ
Û Æxs Z +Š 7ZÑ » kZ¤
ZgzZX ì ^
YbŠjzt@ÃVz•
Û»

»yZ¤
Zžì 7s %Z ðûË~kZpXìBZq
Š 4
ÆY f*
™wJt@»yZ6µñÆg ZqIèË%ZX σïqtÂì *
à
( 197)

Xì x Zw‡*
™ (Z ƒCƒWÅg ZqIèÆyZ c
ƒCƒZa›ÅyZ~wŠÐä™wJt@

*
W7Ðu|èE
L j8N:c,^W

:Ž • gñZ, Ztó*
™{C
Ù b »t Ü ZiZt ‚ÆyZ ó´g p Òz k0
»]³ÅyZ ó*
™Šæ ÅyZ6gîà â ó*
W7Ð u|èE
L j8B‚ÆVz•
Û»

ZgzZXÐVƒbâ s§Åxs Z+Š•
¤
Û »Ðä™ (ZžƒyZt Z
 ~‰
Ü z,Z îSó•D Yƒ~N @
gz Zï]‡zZ‰É ^
YsÜ
Xì CY| (
gzZÌZ ÅqkZ ÂVƒÐ~[g ‡Zzm³Wæzg ñ

:ì \¬~g !
Š•
á gZ
½
g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ûÜ`ônû Öø]ô •çû _öŠôÏûiö æø Üû aö æû †% fø iø áû]ø ÜûÒö…ô^mø•ô àûÚôù Üû Òöçû qö†ôíûmö Üû Öø æø àômû‚ôùÖ] oÊô Üû Òöçû ×öiô^Ïømö Üû Öø àø³mû„ô³$Ö] àô³Âø ²
ö ] Üö ³Óö³`Fßû³mø Ÿ] ø] ™
àûÚø æø Üûaö çû Ö$çø iø áû]ø ÜûÓöqô]†ø ìû]ô o×5 Âø ]æû †ö `ø ¾6 æø Üû Òö…ô^mø•ô àûÚôù ÜûÒöçû qö†ø ìû]ø æø àômû‚ôùÖ] o³Êô Üû ³Òöçû ³×ö³jøÎF àømû„ôÖ$] àôÂø ²
ö ] Üö Óö`Fßûmø ^ÛøÞ$]ô àønû _ôŠôÏû³Ûö³Öû]
ø òô Ö5 æ^öÊø Üû `ö Ö$çø jøm$
Dé‚ñ^ÛÖ]E —áçû Ûö×ô ¿# Ö] Üöaö Ô

Ð ä™ ƒ @
': ²gzZ ä™yˆZz u|B‚Æ yZ Híz°»„:gzZ ~±7ðZ±~}g !
Æ + ŠÐ ?ä VÍßXL L

?ä VMì ÂzgÐ ›ÅVÍßyZ sÜ»\¬vZXì @
™›Ð Vß Zz ä™s »Z Â\¬vZÉ ó Âzg 7»\¬vZ

Ý ª‡{z ,™›Ðg ñ,Z vߎ X ÅŠæ ÅVß Zz ¶Š ÑïöŠgzZX •ŠáïöŠ »gzZ , ±V×Z ±~}g !
Æ+ŠÐ

ó Xó •

:•Cƒx¥'!
sf `gŠ Â,™g¨6VìWVâzŠyZ

ì^
YB‚ÆVîÑ&u|ŒB‚ÆVz•
Û » ( 1)

X Vƒ:g •u'ÐVâ ›{z :

XƒHg66äƒgz™Ð[òZzzwâÆyQÃVâ ›äVrZ „:gzZVƒD™:/i ‚s ÜÆVâ › :
X Vƒìg™:ŠæÅyZÐb§ËgzZVƒD J (
: ¬ÐV7ŠÆVâ ›{z :

Xì @
â•
Û IvZÃä™s »Z ÌB‚ÆVz•
Û »ž © ó, hg: ðZŠ »s »Z {zž’ eÃVâ › ( 2)

!NLQKM èÚ„Ö] Øâ] Ý^Óu]DMURE!OOXONKO ànÛn%Â àe] pFæ^jÊ ÅçÛrÚ( 195)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8 ‚ÆyZVƒg •u'
X ’ e *
™gz$7ZÐgîeC
Ù Éì
ó 7^
YŠæÅyZgz Zu|èE
L jB
B‚ÆVâ ›•
Û »Ž ( 3)

Xì ÕtÉ ì
ó 7^
Y~]gßË~g ZŠ ÃzgzZ 4zŠB‚ÆVz•
Û » (4)
wÎgzvZ sÜ] ÑZñp óÇ ñYHu|ŒÐ yZƒ:g •u'Ð Vâ ›•
Û »ŽçOX ì t•
Û ~ ] ÑZñgzZ u| èE
L j8 ( 5 )

8{Æe
W~uzŠgzZì ¬»yˆZgzZ ·g,68{ÆkZì ¬»u|Œ~ e
W«n kZXì m{B‚ÆݸgzZ

Xì µ Z¬»VâzŠžì x|ãZz»Tì Š
HIÐ4zŠgzZ] ÑZñ6

t•
Û ~u|ŒgzZ]ÑZñ

Æ™g¨6X• D YÇgt ‚ÆMg ‡]ïP nÆ s
 Ÿz ÅkZ ?ì t•
Û H~ ] ÑZñgzZ u|Œžì @
ƒZa wZÎVŒ [ Z
:ì YYHt•
Û ã ‚ 7 ~VâzŠ

Ð kZžì 7‡Èt » kZì ; g Y Hu|ŒB‚Æ TªXì ¿Yg { q
Z u|ŒgzZì Ð wŠ m» ›z ] ÑZñX 1

ø e
•Æû ýäÖøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] •$ «uø àûÚø áøæû •% •çø mö †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ô²^eô áøçßö³Úô ç+ ³m% ^³Ú÷ çû ³Îø ‚ö³rô³iøŸü
W v0ZçOXì „g YÅÌ›z] ÑZñ
:• D â •
Û
wyŽ ì x ¬ ~}g !
Æ ¿k QC
Ù e
WtèY ì
ó Š
»zg~ e
WkZÐ Tì 7x{Ã4zŠgzZ›kZ yˆZgzZ ·g, L L
( 198)

ó Xó ( Vƒ:g •u'
Žì m{B‚ÆVÍßyZsÜu|ŒgzZ )}™: c
ä™

:ì Š
H ãZzV- ~w¸[™s§Å Z]|ÃqkZ

ÔÏ×íe …^rËÖ] ¼Ö^ìæ Ôf×Ïe àÚ©ÛÖ] ¼Ö^ì Vé‚Â^Î o× oßfm Ð×íÖ] àŠuæ ðŸçÖ] àne цËÖ]

ó Xó Ðt ÜZ LZÐ`
ÃgzZCÐðZ•ÅwŠ LZÐð¸žì F
6}°‡kZt•
Û ~u|ŒgzZ]ÑZñL L

ÅkZX σ6ËgzZ ]¡Š ã
ÅTìnç ~z*Š Ø{ u|ŒgzZ σ6VßßZ òs ZŠ ã
ÅTì q Iè Ø{ q
Z ] ÑZñX 2

kZè
‡LZ ÌQì ;gƒ 7s§kZ y~» Ëp¤
Zì ŠŽñ~ <Ѭ» ] ÑZñÐ Y âZ Xžì $
Ë Y Å b§kZ s
 Ÿz

% ïÐwŠ7ZgzZ Ç} 7xggzŠÐyQ ÌA
ƒÌbâ ÅyZˤ
Zì ¬»]Y Z'ÐY âZXgzZ Ç} 7
*
™g6nÆäƒbâ s§
Ð utÒzçžìtžÜ »Tì
ó ŠŽñwaz¿~‚z ]§ÃŽ ì§Zzg•{z »  ~tÇwVÅkZX Ï} 7ã™ÒÃÅ

ÌÐñ¢vßë Âì st ¤
Z • ìgÈ ( )·¼Žž ¹ä h
Î0k°™Í7Z Nƒwi *
tWŽ ~}g !
Æoo63Zz

ÂV- ž ¹gzZ ”] !
t ä VrZX 劎ñÌÄ0(199)@yZŽ âq
Z ÑZz ä0
lgz6~ŠÍÅkZgzZ g
» ~çÅk°~ >kZX • F

$
Zžì à ïÐ îE
¤
0!N]!
+Z ä\ W‰
Ü zkZpì
ó Áy.6
{Š c
iÐ1 ~÷q
Š 4
}÷1Å\ W ó•[8{Š c
iЃ
 =\ W

Ð}uzŠ6zZ}÷q
ZC
Ù gzZì ~Š !
'z•
 h ´Š ~÷~kZ ÂVƒ à:gzZì ðZÎg ~÷~kZ ÂVƒ àJ
 wÎgÆvZ~ÐZ

Ö }
#
Â`Ø Z
 Ãk°X N ‹È'!
Åk°gzZ ñƒ¢q~ ~t#
Ö }
Ä0@™Èt( ì q ÑÐ ~Š !
'ðZÎgp )ì ~g ¸

:ðƒwi *
Wt6
e
kZX Å7¦

Ù ] !
C
+Zäëž Îä PÃ@™ƒ¢q~~t

9
=žVƒLe~ž¸D™ ¹ \WXc
â•
Û gH3
gÍ » ú.7Zä/]|X•!ôÆñ0
}(~g »ÑZÏzÑZD0Ä0@( 199) !NNNKQ p…^fÖ] x³jÊ( 198)
wÙZ »yZ~| 45â½X¸ë\ WwVKZª XX傳³³³uæ s³³³³³nŠÞZZ7Zž¸WOgŠkZÐyZ /]|XVz™ H#
Ö }
ÅVâ ›~ÐXŽv߉Ä0@
(QRN^iQQSXMLOKN ð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰X Zƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

æø ²
ö ] Üö `ö ßFÆû]ø áû]ø ?]Ÿ$]ô •çû ÛöÏøÞø ^Úø æø t ]çû Öö^ßømø ÜûÖø ^Ûøeô ]çû Û% aø æø Üû ³`ôÚô ¡
] ø] ‰û]ô ‚øÃû eø ]æû †ö ËøÒøæø †ôËûÓöÖû] èøÛø×ô Òø ]çû Öö^Îø ‚û³Ïø³Öø æø ½ ]çû Öö^Îø ^Úø ²
ô ^eô áøçû Ëö×ô vû³mø™
t
ö mø ]çû eö çû jöm$ áû^ôÊø t ä´×ô –ûÊø àûÚô äü Ööçû ‰ö…ø
àûÚô šô…û Ÿø û] oÊô Üû `ö Öø ^Úø æø tô é†ø ìôŸF û] æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^Û÷nû Öô]ø ^e÷]„øÂø ²
ö ] Üö`ö eû „ùô Ãø ³mö ]çû $Öçø jøm$ áû]ô æø Üû`ö $Ö ]†÷ nû ìø Ô
DSPVèeçjÖ]E —†nû ’ôÞø Ÿ] ø] æ$ oõùÖôæ$

gzZ ó• ‰ƒ•
Û »ˆÆxs Z LZt gzZ ì
ó •Ð y!
i ÅyZÝ»¬ GèÑq ó¹7( (Z ) ä VrZž• ë™ 3 39tL L

zŠ ä wÎgÆkZgzZÐ aLZ ävZ7Zž•ìgá x ÙZ »] !
ª
kZsÜtXn™: Zg7Ž HÌp»x »kZ ä VrZ
0!N¤
ZgzZ ì
ó 4~ hÆyZtÂB™/ÂÌ[ Zt ¤
ZgzZ c
Š™q
gzZ óÇ} Š[ Z±u *
ŠgŠ~]y
Wz *Š 7Z \¬vZ •g} hñîE
ó Xó ǃZ9:g ÇŠægzZ î×ðûyZ~½}i

ìg Ìì‡6kZgzZ Å/ÂÐx`
LZ äk°ˆÆwz4
Æe
WkZ

( 200)

kZgz ZvZs§~uzŠgzZ•] *
ˆZÆkZgzZ›ÅkZ óu|ŒB‚Æ\!
öÎLZs§q
ZX å»öâ i WJ‰
Ü z {z6@]|

X Z 7
*
ƒbâs§Å] ÑZñ™ƒg6ÂZƒƒ Z”»VâzŠZ
 p ó] ÑZñÐwÎgÆ
Š•
á g Z »  wÎgÆvZž 6X ì [£ÌB‚Æ V- 0
až ©ì x ¬ u|èE
L j8² óì m{B‚Æ Ý¸gzZ wÎgv
ó Z ]ÑZñX 3

|ö†ônö Öûæø äö iø†ø Ëû•ø Üû Òö‚öuø]ø‚$ vônö Öûæø (èøvøeû„ôùÖ] ]çßöŠôuû^øÊø Üû jövûeøƒø ]ƒø]ôæø èø×øjûÏÖû]]çßöŠôuû^øÊø Üû jö×ûjøÎø ]ƒø^ô Êø Xðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø áø^ŠøuûŸô û] gøjøÒø äø ×# Ö] á$ ]ôEE
( 201) DDäö jøvønû eƒø
ô

gzZßx »Ð yˆZ Ì~ kZ Âz™ %fgzZßx »Ð yˆZ Ì~ kZ Âz™OZ
 n kZ ì
ó HZ
 Zzà óyˆZ L~x »C
Ù ä \¬vZ L L
ó Xó ƒ àx Zg WÃgâ YgzZß™!~qKZ (ž b§kZ {z)

ÆÏZ sÜm¯gzZ›p ó•
Û » c
ƒð¸{ZpñYHu|ŒgzZnçYZ ªó óyˆZ LB
L ‚ÆkZžì g ZŠ h{Š c
i »] !
kZ Ây¨
ZQ

Xìg ZŠ'
Vâ •
Û z.»wÎgÆk QgzZvZŽ ’ e*
ƒn
žìtwV~uzŠ ÅkZgzZXì _g ¦
wVÅkZ~•}uzŠž 6óÇñYHxlÃ] ÑZñV;zǃƒ Z”V˜~u|èE
L j8gzZ] ÑZñX 4

:ì \¬~g !
›•
á g ZçOX ÇñYHxlÃ] ÑZñÂñZ”Ð] ÑZñq¸Z
 pì n•
Û u|ŒB‚Æ+-Zz
Ÿ
ø Öø ‹ønû Öø ^Úø oûeô Õø†ôŽûiö áû]ø o×5 Âø Õø‚] F]aø ^qø áû]ô æø ™
DMQVá^ÛÏÖE —^Ê÷æû †ö Ãû Úø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^Ûø`ö fûuô^‘øæø ^Ûø`ö Ãû _ôiö ]¡ø] Êø ܺ ×ûÂô ä´eô Ô

ƒ @
'(B‚Æ yZ~ *Š%Z óyâ : ¦

Ù ] !
C
ÅyZ Â} Y 7Â&}™q
ÑÃ,Z Ë ÂB‚}÷žBZ e ƒ !
Š6•{z¤
ZgzZ L L
ó Xó {g @

*
™xlÃhÆvZ ÂñZ”Ðt £ÆvZ u|ŒB‚ÆyZgzZ®
 ¤Z ÅyZ¤
Zpì
ó Z
 Zz u|ŒÆyZì
ó ~gz¢®
 ¤Z ÅyZ ª
( 202)

X H7$gŠÐOÆ\ !
LZ~uQ Òzçä{D1Z Ân ÏZX ǃ

Xì ~z%Е 9~{)zŠ ƒ ZŠ! ZòŽì {z§Zzu Ú‡{Š c

 ~ekZ

¸È zgÐZ! ôÓ
*
{zó¶9>Z'Ã wÎgÆvZŽ ¶

-z ôOLQq
Zk0
Æ! ôÓ
*
Zž•D â•
q
Û k„0vZ†]|

( 203)

ènߊÖ]……‚³Ö]( 202)X kzZ0Š Z”e
Zz'MNOKP‚Ûu] ‚ߊÚæ!MNh^³eX^³m^³v–Ö]XNTMQV•¨]• oe] àß³‰æ!MLh^³³eX x³ñ^³³e„³Ö]悳n’³Ö]XMUQQV ܳ׳ŠÚ x³nv³‘( 201)
d6

™ŒZíq†X ÏñYƒŠ ZiW{zˆÆwÙZÆ´ âžìt¬¦Ñ~}g !
ÆkZ}ŠX^ ðÃÐ ûÆ´ â LZŽ ì CB~&

ß { zó ó zx Z L L( 203) !MPTKT

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KZ™Ä6ù Æ k Qá{zóZƒ: “
 ZŠ'Ð ! ôÓ
*
kZ óжŠ à Çà \ W{zžì§Zz »] Zgq
ZX ¶CW: i !
Е
wKZ {zp

7r» äƒw>Æ ~&

ßt ‚Æ wÎgÆvZÃ ðX Š
’yp„ yps§Vzg e óc
Š™OÃkZgzZ ‰Ö6kZÐ ‰
Ü ¤ ~g7

ÃVÍß ! ôñ h1Ó
*
„z Âó óñYƒZ9žVƒêŠôZz »vZ óì h̼ Z÷¤
Z Ãó ¿kZ~L L:c
â•
Û Æ™ ¦ÃVÍßä \ WX Zƒ

ÐZ~ó¶9>Z'Ã\ WtX VƒL
Þ ‡»kZ~! wÎgÆvZ} Z :ÑìgzZ‰Öt ‚Æ\ W™ Wñƒ D Z9±gzZ _\

áä ~ ÂжŠ à ÇÃ\W{zžì ] !
Å] ZgÀ ó¶y!
$~ (6zZ}÷t ó• Ìd
‰}‹zŠ}÷Ð ~&

ßkZ óå ÂQgzZ å Âzg

:c
â•
Û ä\W™ÍtX c
Š™OÐZžJ
VŒóŠ
Ögz Z 3g6
ùÆkZ
( 204)

DD…º‚øâø ^ãø Úø •ø á$ ]ø ]æû ‚öãø •û]ôEE

ó ó!ì V¨Zgyp »kZžƒg {ZÍ L L
7NÐ}uzŠq
çOX ÌZ åE
ZgzZ• M
ƒÌ¦(„q
Z VâzŠÉ ì
ó x{] ÑZñu|èE
L j8„:gzZì x{ Ãu|èE
L j8„: ]ÑZñX 5
:ì \¬~g !
›•
á gZ

½
ø Öø ‹ønû Öø ^Úø oûeô Õ
ø †ô³ŽûjöÖô Õø ‚F]aø ^qø áû]ô æø ½^ß÷Šûuö äô mû‚øÖô]çø eô áø^ŠøÞûŸô û] ^ßø³nû ‘$ æø æø ™
^Ûøeô Üû ÓöòöfôùÞø^öÊø Üû ÓöÃö qô†û Úø o$ ³Öø]ô ^Ûø`ö Ãû _ôiö ]¡ø] Êø ܺ×ûÂô ä´eô Ô

—áøçû ×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö

»»Tß™q
ÑÐZB‚}÷?ž,™ÒÃt {z¤
Z óV;Xì ÅÃÅä™u| YZB‚Æ+-ZzLZÃy¨
ZC
Ù äë L L

DTVlçfÓßÃÖ]E ó Xó ƒìg D™ ?Ž ÇVz™ iÃ?Ðqk QC
Ù ~Qì
ó s§„~÷Rß»ƒ
 ?X â â: I »yQ Â7D

ÏVk: ÏV ƒ 3~:ž ¹ä {-Zz ÅyZ6äƒy›ÆyZžì g•¹§Zz »  m‡z ! Z 0Ä]|~ wz4
èy•
á Æe
WkZ
( 205)X ðƒwi *
Wt6TóD î™wÅîE
e
óñYW]ñ=žJ
VŒ
0!N4Š'iÃ{-ZzKZtX} Š™g ï Z »]tÅ ( )·ÂQ c

G
ä \ WX ¶ŠŽñk0
Æ \ W~gzZ „e ]i YZ Å ! c
g !
~ ~t ï
L !}
ä ¿q
Zž • C™e
Zzg  È ¬ ]|
%N¹»FLZt DDéô †ø nû ŽôÃø Öû] àöeû ] æô]ø éø†ø nû ŽôÃø Öû] ç³ìö]ø ‹ø³òû³eôEE:c
kZgzZ ~Š} Š]i YZ ÅäWg0
ZÐZ ä\ WˆÆì Ú Z ó ì
ó òŠ WZæE
â•
Û
7Ð ò3
kZÐ kZQ åc
â•
Û ¼t ~} g !
Æ kZ ä \W !  wÎgÆvZ} Z : ¹ä ë Š
` {z Z
 QX Å]!
Ð ò3~(Ð
!È ¬} Z L L:c
Š[ ZŽ ä\ W Â?ñW
DNLRE
DDäô ŽôvûÊö ðø ^Ïøiôù ]ô Œö^ß$Ö] äö Âø •ø æø àûÚø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø äô ×# Ö] ‚øßûÂô è÷ÖøˆôßûÚø Œô^ß$Ö] †$ •ø á$ ]ôEE

X ó ó,Š hgÐZÐspÆò¯$
ÅkZvßžì »¿kZx £+F
izgÆ#
$
Ö ªq
Š 4
ÆvZ L L
( 207)
X ÇñYƒãZzt•
Û »u|èE
L j8gz Z]ÑZñ6kZ Ç} ™g¨b§hZ¿Ž ~VÂ!
yZ
21102m‚
ó zÀFì*™yWŒ
Û ( 205) ! Ü׉æ än× ²] oב ofßÖ] gŠf‰ àÛnÊ ÜÓvÖ] h^e Ý‚Ö] Üm†viXMLTKSoñ^ŠßÖ] à߉æ!N h^eX•æ‚vÖ]XPMRMV•¨]• oe] à߉( 204 )
xnv‘æ!PT h^eXh•Ÿ]XRLQRVp…^ífÖ] xnv‘( 206)Xm‡z! Z0Äe
Zz'OL h^eX ᕆÏÖ]†nŠËiXOMSUVp„Ú†jÖ] à߉æ!NRVgÎ^ßÛÖ]XMSPSVÜ×ŠÚ xnv³‘¶ Š
XˆÆkZgzZ 35mX Ý¡‰Ÿ] oÊ ð]†fÖ]æ ðŸçÖ]¶ Š2( 207) !NO h^eXh•Ÿ]XNQUMVÜ׊Ú

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¹xÐx ¸)

c,v0

&‡Ã¿ÆkZZ
g!~C
ÿLE
 ì @
™‰
Ü zÏZ¹ é<XI
Ù ªÅ¿}uzŠ¿q
Z6gîx ¬èY ì
ó @
ƒ¹x1ë Zq
ZÐ~C
Ù bÆY Z'

zY ÑË

kZì
ó Le 9 Š ¨
¸ÐZ6*Š ~g ‚gzZì Le•µ Z »Vâ ›xsZèapXì @
ƒbâ s§ÅkZ6gî¯gzZì &4J
uÇ
:ì \¬~g !
›•
á g ZXì @
™IÐñйxÅVñ¸~uzŠ7Z {zn
ø ßûÂø ]çû ßöÇûm% àûÖø Üû`ö $Þ ô] (áøçû Ûö×øÃû mø Ÿ] ø] àømû„ô$Ö] ðø •çø aû ]ø Äûfôj$iø ]Ÿø] æø ^`ø Ãû fôi$^Êø †ôÚû Ÿø û] àøÚôù èõ Ãø mû†ô•ø o×FÂø ]Ô
ø ßF]×ûÃø qø Ü$ $ö™
àønû Ûô×ô ¿# Ö] á$ ]ô æø ½ ^ò÷nû •ø ²
ô ] àøÚô Ô

DMUXMTVèn$^rÖ]E —ànû Ïô j$Ûö Öû] o% Öôæø ²
ö ] æø t˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû `ö –öÃû eø
ÆvZ ¦

Ù vßtžOgŠ c
C
X ,7: ~ ~zc ÅV¼ ZpÅVâ ZŠ *
gzZ •gÑ6kZ\ WÎóc
Š™ì‡6{ Zg 9Å+ŠÃ\ Wä ëQ L L

X óì
ó \¬vZi ‚g » »Vzg ÇÌ6
gz Z ó•Dƒ=gÆ}uzŠq
Z~:WݪžB™X M
W7x »¼Æ\ Wt ‚

Å\ Wžì ;g} Š¬Ã Ñ \¬vZˆÆ™fÆ] Ã%ZÆ:WÆyZÆzz wëË%gzZ™fÆVz~ œ âgzZ ~s6LZu Z µ
Å] ÷ZpÅyZgzZ •ggz™Ð ¹xÅyZ \ Wì Å¿#Å<ÑÝZ ä VÍßXgzZ •g36kZ \ Wì ˆÅwi *
<ÑŽ s§
X ,™: ~zc

:• D â •
Û ˆÆä™ÜÃe
WkZ~h
Š F
ŹxÐx ¸)Š0Zx â Z
ÅX•ìgአZ%'!
{zÅ<
Ø èë!
gzZlzg ~C
Ù ªÅLZuZ µ™w1»] ÷Zpªó ó Üû³âö ð•çø ³³aû ]øL L~e
WkZ \¬vZ L L
( 208)

ó Xó •T e*
Z™~zcÐVzuzŠLZuZ µ

:ìŠ •
á g Z~e
WgzZq
Z

ø òô Ö5 æ]ö æø ½kößFnùô føÖû] Üö aö ðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø Ý àûÚô ]çû Ëö×øjøìû]æø ]çû Îö†$ Ëøiø àømû„ôÖ$^Òø ]çû Þöçû Óöiø Ÿø æø ™
DMLQVá]†ÛÂ Ù•E —Ünû ¿ôÂø hº]„øÂø Üû `ö Öø Ô
ó Xó ì [Z±Z (nÆVÍß4Z óHs %ZgzZ ÑZ e‘¸ÌˆÆäYWPŠ×zgk0
LZäVM*
Yƒ: b§ÅVÍßyZ ? L L
Æb§kZ'ì Š
»zgÐ s %Zz ~È ‘•
Û kS Ã ÑX ì {Š c
iÐ( 70) çG.OcŠ Z®ÅV¸•
Û ÆXì ™f » òg »zŠ· ~ e
WkZ
TƒР"
xÅ[ÂI Zë¤
Z~kZì 7z »<Ñn}g ø x »Ž ì
ó ¬ãZzq
Z »¿#Å[ ÂIZžì @
ƒãZzÐx © Z

( 209) X ÇñYƒy ‚ W ÈÐ kZì Š
»zgйx

:c
â•
Û Š•
á g Z6
x £gzZq
Z
½
DMLPVé†ÏfÖ]E —Ünû Öô]ø hº]„øÂø àømû†ôËô ÓF×ûÖô æø ]çû Ãö Ûø‰û] æø ^Þø†û ¿öÞû] ]çÖöçû Îöæø ^ßøÂô ]…ø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ô$Ö] ^`ø m%^øm5 ™
u *
ŠgŠ nÆVz•
Û »gzZ óz™ ; g F
gzZ ¶ Šs§~g øª)¼ ó ó ^Þø†û ³¿ö³Þû ]öLÉ
L zó ™ ¹: ó ó ^ßø³Âô ]…ø L L( à Ñ ) ?!ßZzyZZ} Z L L

ó Xó ì [ Z±
ÅŠ Áz•LZ ~Š·p óå@
™zás§KZÃ1Æ™wEZ »ÂkZ ì‚ ÂñW:~™]!
X < wìgzZp ÒZg ø•pÆó ó ^³ßø³³Âô ]…ø L L
ó ó ^³³³³³ßø³³³³nû Âô ]…ø L ¸
L ë {z}X ¶CYƒ-ÅŠ Á î0E
!_
ÆV- Š·gzZ ~p~pÆkZÐT¸D™wEZ™h —‚ Z hðÃÂkZÐzz

X 40m2
ó »ÆhÓZg ( 209)X 39m2
ó »Æh{Zg ( 208)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D™ ¹ ( ñYW]ñ6
?ª) ó i
ó x —Z L ÃL wÎgÆvZ ñOÆix?Z {z‰X {)z( ÛZ ) ó ó ^³³³³³³³³ß³³³³³³Â]…ø L Lc
( ì Zzl
} g ø)
7Æx Z •Zz[Š Zƒ<•
á »;ZzÃ~Xp ÖZ,Zž Zƒx¥XtÂq
ZÐkZ !z™ ¹ ó ó ^Þø†û ¿öÞû ]öL L?:c
â•
Û ÐVâ ›ä\¬vZX¸
( 210)X ñY XÐ ä™g (Z¹ x~ w Z ¸Zzw dZÆg ñž Zƒ"
U
tX ZuzŠXì

79wEZ »yZ6
gîÆ=g f åO]gzZÃ

Å  Š 0Z x â Z ,Å ] c
WyZX ì »zg Ð ¹x Å Vñ¸)ÃVâ ›ä \¬vZ ~ X• ]c
WϹ ÌgzZ Å b§kZ
( 211)

Xì YY¬Š~ó 2
ó »ÆhÓZg LÀ
L F
zg "Z »kZgzZ ó ó ÜnÏŠÛÖ] ½]†’ùÖ] ð^–jÎ]L L[ Â

:ì ~g
uq
ZçOXì Š
»zgйxÅVñ¸)Ð] Ò~fÑg
Š q Z b§ÏZ
DNMNE DD^Þø†nû Çøe äø f$Žøiø àûÚø ^ß$Úô ‹ønû ÖøEE
ô ô
ó Xó } ™g (Z¹xÅ{z´}g øŽ 7Ð~ë{zL L

:ì ~g
u~uzŠq
Z
DN]OE DD^Þø†nû Æø èô ß$Šöe ØøÛôÂø àûÚø ^ß$Úô ‹ønû ÖøEE
ô
ô

ó Xó 7Ð~ë{z} ™¿6j§ÆVz)Ž L L

( 215)

:ì ~g
ugzZq
Z
DNMPE
DDÜû ãö ßûÚô çø ãö Êø Ýõçû Ïøeô äø f$Žøiø àûÚø EE

ó Xó ìÐ~4Z {z Åg (Z¹xÅx ¸ËäTL L

:ì ~g
ugzZq
Z
( 216) DDÜû ãm‚÷ûãø Öô Ì
ô ô º Öô^íøÚö ^ßømû‚øâø EE

ó Xó ì µ ZÐj§ÆWæi§Zg øL L

tgzZXì c
â•
Û IÐ ¹xÅx ¸)Ð ñÃVâ ›äwÎgÆkZgzZvZžì ¸Ø Ð g
Š q ZŠ¼~uzŠ ÅnkZgz Zg
Š q Z yZ

›9çOX å @
Yƒ ÌÃVñ¸)kˆZ » kZž ¶Ð ]Òk Z ƘŹx~gñZ x ÓÉ óì 7m{~ yZyq
Z ËƘ
ZB‚ÆkZ „:gzZ¸Ã
q
 D 3B‚ÆkZ {z: ÂCYƒî~EJ$ q]gúZ
 V; ÆŠ·žì e
ZzgÐ´ â 0÷Z ]|~ pÑ
:ðƒwi *
Wt ÂY7~}g !
e
kZÐ\ Wäx Z™/ôZ
 X¸Tg(
Ÿ
Ÿ
½
ø Þøçû ×öòøŠûmø æø ™
àûÚô à$ aö çû iö^ûÊø áø†û `$ _øiø ]ƒø^ôÊø áø†û `ö _ûmø oj#uø à$ aö çû eö†ø Ïûiø Ÿ] ø] æø ˜ônû vôÛøÖû] oÊô ðø «ŠøßôùÖ] ]çÖöˆôjøÂû ^Êø pƒ÷]ø çø aö ØûÎö ˜ônû vôÛøÖû] àôÂø Ô
½
] ö] nû uø
DNNNVé†ÏfÖ]E —àømû†ô`ùô _øjøÛöÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$ Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô ²
ö ] Üö Òö†ø Úø ]ø &

: u 0
{z J
Z
 gzZƒg µ Z Ð VÂgú~ ¬ª
q óì Ïn {zž £ŠÈ ó• D™wZÎ~ }g !
Æ ¬vßÐ \ WgzZ

ÃVß Zzä™/ÂvZì
ó ~Š]i YZ Åä Y»ävZÐ V˜ƒ Yk0
ÆyZ ÂN Yƒu 0
{ zZ
 V;X ƒ Y: d
Œ
Û ÆyZN Yƒ
h^eXá]„òj‰Ÿ] XNRUQVp„Ú†jÖ] à߉( 212)X 47@
36m2
ó »ÆhÓ ZggzZX111@
83m1` X ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]¶ Š ( 211)X‚Å{gÃèe
W X á^nfÖ] àŠu] †nŠËi( 210)
‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚE†nfÓÖ] oÞ]†f_Ö]( 213) !NMUPVèvnv’Ö]¶ ŠX/0vZ†e
Zz'DOUKT‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚEoÞ]†f_×Ö ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]æ!Ý¡ŠÖ^e ‚nÖ] é…^•] ènâ]†Ò oÊ ð^³q^³Ú
¸C
Ù ª»g
ukZp¤
Zì
ó »#
Ö w{zì ¸Ø»¬TÁi Z ÁÐ g
ukZž•D â •
Û Š0Zx â Z ( 215)!NMUPVèv³nv³’³Ö]¶ ŠX k„0vZ†e
Zz'DMRUKQ
[æ0/e
Zz'MTL ”X霆ÛÖ] h^f׳q¶ Š MNQKQ oÏnãf×Ö p†fÓÖ] ೊŠÖ]( 216) NPLKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–³jÎ]Xì@
Yĥ
Û »ÑZz䙹xÅx ¸)žì ;g e
X

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó ì @
â•
Û IÃVß Zz•gu 0
gzZ

7qðÿtžÑì Âðƒx¥]!
tÊ·Z
 XÅgo %Z »nC
Ù Ð î~EJ$ q {z´Æq )ž c
â•
Û ä \ W~ s
 Ÿz Åe
WkZ
( 217)Xì @

™¿#~g ø~qC
Ù É ó@
hg

I$
çOXìgÝq„Ãxs Z6yc
Š Zë!
}g ‚Æ*Šžì Š
HyÒtÑq
Z » wÎg ïG
L 3šE
~ˆÈ WŒ
Û žìt ]!
ë ZЃ
 gzZ
:ì \¬~g !
›•
á gZ
½
?û „ô$Ö] çø aö ™
DNTVxjËÖ]E —]‚÷nû `ô•ø ²
ô ^eô oËFÒø æø ä´ ×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü †ø `ô¿ûnö Öô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p]‚F]`ö Öû^eô äü Öøçû ‰ö…ø Øø‰ø…û ]ø p
°»„ ZÍÅvZ6|kZgzZ}
ó Š™¨
¸6yc
Š Zx ÓÃkZž @
ì 5B‚ÆhèE
L #GŠgzZe
Z@ÃwÎg LZ ä Tì „( vZ ) {zL L
ó Xó ì

ãZzÃ|kZ ~tÈâ •
Û sf `gŠX •g “Ð ¹xÅx ¸)y›žì Ìt :
 ëZ q
ZÐ ~ yZ• [òZŽÆjkZgzZ
:ì ;g™
( 218)

DDáøæû †ö ìôùç* mö p…F^’øß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] á$ Ÿôø Œö^ß$Ö] Øør$ Âø ^Úø ]†÷ âô ^¾ø àömû‚ôùÖ] Ùö]ˆø mø ŸøEE

ó Xó •D™í@
~g žZ òg »zŠ·èY óÇìg¨
¸+ŠÐ•g D™~i !
¢~ä™g žZ { izgvßJ
Z
 LL

ÆvZy›J
Z
 ž•D â •
Û ~bÑÅzâ 0Z S•)´çOXì Š
c
Šg Z Œ
Û:
 »jÆ+ ŠÃ¿#Åòg »zŠ·~g
ukZ
( 219)

X Çñâ •
Ûe
Á„Ã+ŠgzZ Çìg @
â•
Û ŠæÅyQvZЕg D™x ÈZ »¿#ÅV7Š

•gŠÐZnƪ
œÅMg ‡X •n
gt ‚Ð,}gŠëÐZ n kZì
ó ÍzZÐVzÃÅVÍßx ¬gzZë Z Z (qçñ»¹xèa
:•D™„~V”sf

?ì Š
»zgVYйxÅx ¸)

X1

?ì Š
»zgйxÅVÍßÁ

X2

?ì Š
»zgйx~gñZÁ

X3

X '!
ë Zgz Z ~gz¢P

X4

?ìŠ
»zgVYйxÅVñ¸•
Û»

„ª
HgzZ „ZeÌ{z ƒ „g WÃ! pC
Ù „ g0
ZÆ¿ËÐ~yZ¤
ZgzZX • DƒŒ6„Zezª
H6gîx ¬j§gîÆVÇ)X 1
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆn kZ óꊬ»¿6kZ…\¬vZ Â@
ƒU»íc
Cƒ+
 ›Ì¼g0
ZÆkZ¤
ZèY ì
ó

ÜûÒö‚öÂô ^føiöæø …ô^ß$Ö] àøÚô ÜûÓöeö†ùô Ïømö ðºoû•ø ‹ønû Öøæø X äô ³þeô ÜûÓöiö†û Úø ]ø ‚ûÎø Ÿ$]ô …ô^ß$Ö] àøÚô Üû Òö‚öÂô ^fø møöæø èô ß$røÖû] oÖø]ô ÜûÓöûeö †ùô Ïømö ðõ oû•ø àûÚô ‹ønû Öø Œö^ß$³Ö] ^³ãø m%]øEE
DNNLEDDäö ßûÂø Üû Óöjönû ãÞø ‚ûÎø Ÿ$]ô èô ß$røÖû] àøÚô
ô

ì 7qðÃ+ZgzZì
ó c
Š¬» kZ »ä ~žt 1}™gz™Ð 3gzZ} Š™d
Œ
Û Ð¼
 »Žì 7q ðÃ+Z !Íß} Z L L
ó Xó ì c
Šuzg»ÐkZä~žt Æä‡S }™gz™Ð¼
 gzZ}™q
Š 4
Æ3»{zž

„Ze GqtgzZ óHg Z Œ
Û Z »äƒiZÆkZÐ ¿LZ c
Í ÂˆÅ¹xÅx ¸•
Û »~]Š ¬c
]Š „}
ó o¤
Z ̈Ɗ •
á g Z ôÜkZ[ Z
oe] à߉æ!PQLKN‚Ûu] ‚ߊÚ( 218) !é†ÏfÖ] é…ç‰ †nŠËiX †nŠËjÖ]XNUSSVp„Ú†jÖ]æ!PS h^eX |^ÓßÖ]XNMRQV•¨]• oe] à߉æ!PL h^eX ˜nvÖ]XO!NVÜ׳ŠÚ x³nv³‘( 217)
!MTRKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]¶ Š2!ONPTN p‚ߊÖ] |†•( 219) >k

Ù 1Ze
C
Zz'
XNPh^eXÝ^n’Ö]XMRUTVèq^Ú àe] à߉æ!NL h^e XÝç’Ö]XNOQOX•¨]•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì °oÆxs ZgzZ

qTžìtx|x »ä™¹xÅx ¸ËèY ì
ó ; g} Š~~zcÅk QÊpÑZz 䙹xžì @
ƒÌt pq
Z »¹xÅx ¸ËX 2

IZgzZì ¬» q nZ Å j§ÆݸgzZ wÎgÆkZv
ó ZÃy›q
ZèÑqì
ó ;g Y*
â Z§ CZÐZ~q kZì „g Y ŹxÅkZ~
:ì \¬~g !
›•
á g ZXì ˆ~Š –Š Å[ Z±u *
ŠgŠgzZ3ÃáZz䙿#Å j§ÆyZZ

½
—]†÷ nû ’ôÚø lû ðø «‰ø æø Üø ß$`ø qø ä´×ô ’ûÞö æø oÖ#çø iø ^Úø ä´Öôùçø Þö àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] Øônû fô‰ø †ø nû Æø Äûfôj$mø æø p‚`ö Öû] äö Öø àøn$ føiø ^Úø ‚ôÃû øe àûÚô Ùøçû ‰ö†$ Ö] ÐôÎô ^Žøm% àûÚø æø ™

DMMQVð^ŠßÖ]E

zá„OŠ QÐZ ëó ™hgÃ{Zg Åݸx ÓgzZ}™¿s ÜÆ( ) wÎg ÌŠŽ z!
Æ äYƒ ãZzÆ e
Z@ ÓZg ¿Ž L L
ó Xó ì(~'
„¹ŽÐ
ó , ŠwZ e~c izŠÐZgzZ ZƒzáŠp{zO]
Ð,Š™

¿C
Ù %ZtXì @
ƒC
Ù ª~ ^Źx6gî~C
Ù ªWZ »›m!
ž b§Tì
ó k
:
 »y~¯s§ÅkZ¹x~C
Ù ªÐx ¸ËX 3

Æ kZgzZì @
™ÒÃÅäƒ bâ s§Å}uzŠ q
ZC
Ù Ð ~ yQ ÂVƒ òŠ WzŠáZz% 1 y!
iq
Z6(bZ¤
Zžì ~} @xÆ

ì „g Y ð0
~]gßÅy!
i~ VâzŠŽì WZ »¹x~C
Ù ªÏZ¼ ƒ
 žìC
Ù ª[ZX ì H] !
ÅwŠ LZÐ kZgzZì Íq
Š 4
g Z2Z ̸g »¿Qz] œñB‚ÆyZgzZ σ Ì]ÑZñÅkZB‚ÆVz•
Û »ž³òiÑ»kZ Âì @
™¹xÅVz•
Û »¿ðä
Z n kZX

;r
 ™C
Ù {@x»Tì q +ZtX ì 4ZŠ~gñZ °oÆxsZ ]!
tX ÇñY` @
ƒgz™Ð Vâ ›× W× W{z~ËÆTóǃ
Xì @

 gzZX ì @
Z
ñ8
g™NŠÃ} i1y
{i1y

žì g•éXì ‚
g ¢
 &Å ~k

WZÐ}uzŠq
5
ZC
Ù Ð ~ yZžì ]¡Å] ‡‘X 4
gzZwŽ éB‚ÆVñ¸)~Vâ ›È$
ϹŞìzz ¸Xì CY| (
gzZ ~k
5
WZ‰
Ü zk Q Âì CYð0
¹xUC
Ù ª~VzqzŠ

~C
Ù ªB‚ÆyQ {z¬•Tg~º´ÆVñ¸)vߎžì ~} @x%Zt X •ðƒZaÐzzŹx~gñZ ~C
Ù ªB‚ÆyQ

B‚ÆVÍß(òŠ Wg Ç{k
gzZ {o$
ðä
ZÆkZ ³ {'
X ì CYƒ qzѹxÌ~ ]ZŠ „× W× WQ ó• D™¹x~ wqZ
Xì @
Yu¥ÌÐZ
•ßgzZVƒ{k
й{z× W× WQì
ó @
™q zѹxÅyZ~1LZU¬Âì @
™q zÑ xg

gzZVâ ›{zíì
ó ꊙ qzÑ9 ŠÐÃhZÃwqZÆyQÆkZ ì
ó @
ƒ WOÐ ] ZŠ ¬z t Ü ZÆVz•
Û »xk!
ÑZz ä7~¹xX 5

›zu {zy
s !
gzZX ì CY0:
 »>
Ø Z™Ð Vž™| (
ÐW× W× Wq ¸gzZ ì
ó ꊙ q zÑ I{h
I*
É ?)Ã[ZŠ Wz x ©Z ¦Ñ

!v!
f oZXì @
Yƒ4ZŠ~¬› zu™òÐxs Z

ÁgzZHÐ kZÊpgzZì &] ³!
gzZ4ÐLZÐZì ;g™¹xÅTçOXì @
ƒg D»Ï0
?6f ÑZz 䙹xÐ x ¸)X 6

ìá
Ï0
?6f ¸ :
 ~Š ã
»¹x6gîx ¬žì ¸ |p óD 0
™7vß6gîx ¬ kˆZ »Tì q +ZtX ì &»zgŠ F
( 221) XŒ4Ð \ WLZé!
ÆvZgzZHÐ׊ÆvZÊpy›ðÞì 7^
Y~]gßÌËtèÑq ó

?ìŠ
»zgйxÅÁ

!N â•
Û ±5?Šz,Zg fXì Š
»zgйxÅX•vßyÃ{zžì @
ƒZatwZÎ[ Z
Y «n kZì
ó CƒG @
ÅkZÐ e
ZzgÅ/ô}uzŠpì ®•Åg
ukZXŠ&0vZ†e
Zz'XPKN ÜÒ^vÖ] Õ…‚jŠÚæ!OLOKMPXPMMMVèß³ŠÖ] |†³•( 220)
X 26&10Y 1zÑZ G
îG
0Ò7e
ZzgÅ)â 1ZgzZ 4&2~Áqug´e
ZzgÅvZ†0'
Yó203&14~vZ bÑe
Zzg ÅÈ]|‰Xì HwJÐ Zä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¹xB‚ÆÛ{X 1

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì c
W™f »kZ(Š¼
é ~g
Š q ZzyWŒ
Û Xì »zgйxÅÛ{ÃVâ ›ä<Ñ
D”¡ìŸ]E —Á‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü $Ö àûÓömø ÜûÖø æø Á‚ûÖøçû mö Üû Öø æø ‚û×ô mø Üû Öø Á‚öÛø’$ Ö] ²
ö ]ø Á‚ºuø]ø ²
ö ] çø aö ØûÎö™

ó Xó ìuë»kZ ðÃ:gzZXìŠ ÑzZ ðÃÅkZ:X •` ZÆkZƒ
 gzZì i *"Ѓ
 vZXì «vZ {z¼ L L
( 222)
4$»kZ ðÄ: ª
5I
XìC»kZ ðÄ:gzZì ÿG

X •Æ~z)gzZûgë óz˜/ó xn
ó pÆTì ZƒwE Z ó ó ]ç÷ ËöÒöL LÂVŒ

]Zg (ZgzZwdZ ó]ÌKZŽ c
ƒ
ó û%ëÆk Q c
# âÆvZŽì YƒL: óåL: ì
ó 7ðÃ~] Ñ» ~g ‚žìtÈ »e
WkZ :
( 223)Xƒ‚
g¹x~zgŠ ËÐkZ~

:ìŠ •
á g Z(~uzŠ

t
—†ö nû ’ôfÖû] Äönû ÛôŠ$ Ö]çø âö æø ðºoû•ø ä´×ô %ûÛôÒø ‹ønû Öø™

ó Xó ì ÑZzÚ ŠgzZG
¼ƒ
 { zì
ó 7/xÆk QqðÃÅ]Ñ» L L

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
½
ƒô ]ô p†5 iø çû Öø æø ö ä×# Ö] Ùøˆø Þû]ø «Úø Øø%ûÚô ÙöˆôÞû^ö‰ø Ùø^Îø àûÚø æ$ ðºoû•ø äô nû Öø]ô |øçû mö Üû Öø æø o$ Öø]ô oøuôæû ]ö Ùø^Îø æû ]ø ^e÷ „ôÒø äô ×# Ö] o×øÂø p†FjøÊû] àôÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø àû³Úø æø ™
½
t
o×øÂø áøçû Ööçû Ïöiø Üû jößûÒö ^Ûøeô áôçû `ö Öû] hø]„øÂø áøæû ˆø rûiö Ýøçû nø Öû]ø ûÜÓöŠøËöÞû]ø •çû qö†ôìû]ø Üû `ômû‚ômû]ø •çû _ö‰ô^eø èöÓøòô ×5 ÛøÖû] æø lôçû ÛøÖû] lô†] F]ÛøÆø oûÊô áøçû Ûö×ô ¿# Ö]
DUOVÝ^ÃÞŸ]E —áøæû †ö fôÓûjøŠûiø ä´jô mF]F àûÂø Üû jößûÒöæø Ðùô vøÖû] †ø nû Æø äô ×# Ö]

ðW7kz ÌÅ] !
Ëk0
ÆkZèÑq ì
ó CWkz6íž¾ V- c
ñÎo^Ñ6\¬vZŽ ǃyÃÝ ªZ (Ð ¿k QgzZ L L
~ VgÅ]ñݪtžZ
 BŠ\ W‰
Ü z k Q¤
ZgzZX Vƒ@
ÑÌ~ » b§ÏZì Hwi *
ävZx¯ 6ž¾ V- ¿ŽgzZ ó

KÑ)fÆ \¬vZ ?žÐ :
 kZ óÏñY ~Š ZwŪ
f à ?` W !ß ï3Y KZžÐ Vƒìg J (
B; LZ º •
Û gzZÐ Vƒ

ó Xó ¸D™°Ð] c
WÅ\¬vZ ?gzZ¸D Î'!

c
ì
ó Ýq htÌ=b§ÏZì h» ~i ‚yâ ‡gzZ ~i ‚<ÑÃvZ b§Tžì &tgzZì @
™¹xÅvZ~#=gzZx ©Z¿Ž ª

ÅÛ{B‚Æs
 ZÜ~] c
W~uzŠ Å b§kZgzZ ]c
WyZXì •
Û »gzZݪZ (Ð ƒ
 ¿(Z ÂóVƒ Y¯ yâ ‡Ì~b§Åë Z2Z ¸

Xì Š
c
Šg Z Œ
Û ¬zÕùx
:ì ~ÏŠg
u

( 224)

DDé÷†ø nû Ãô •ø ]çû Ïö×öíûnø Öô æû ]ø è÷f$uø ]çû Ïö×öíûnø Öô æû ]ø é÷…$ ƒø ]çû Ïö×öíûnø ×ûÊø oûÏô ×ûíøÒø ^Ï÷×ûìø Ðö×öíûmø gøâø ƒø àûÛ$ Úô Üö ×ø¾û]ø àûÚø EE

ó Xó , Š 3ŠÆ™ Za„Ž q
Z c
: ZŠq
Z c
{ ¨ fq
Z {z:!ì Le *
™ Za6}÷Žì YƒyÃgzZݪZ (пk Q L L

( 224 ) !UMNKT p…^fÖ] xjÊ( 222) !MNXU”X ÜãßÚ çãÊ ÝçÏf`fŽi àÚVäÖ^‰†Ö]»2ZÜ*
ËZ egzZ!PTTXOSRKMXÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]¶ Š nÆ,( 221)
X {k

Ù 1Ze
C
Zz'
XRh^eXèßmˆÖ]æ Œ^f×Ö]XNMMMVÜ×ŠÚ xnv‘æ!ULh^eX Œ^f×Ö]XQUQNV p…^ífÖ] xnv‘

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÅvZ +
 ÅkZgzZì @
¯k

¦¿ðä
Zž ©(225)Xì {LÓk
gzZ ¹xÅÛ{ *
¯k

¦Å bzg ~ fžì I »Y f6Š ã
Åg
u kZ
( 226)

X ǃx ZwÌtÂì 7Źx
G
:ž c
â•
Û Š•
á g Zä \ W ¸
ó Dg å™ÈÇZ1ZvßÎñƒ¢q~~tï
L !}
! ôq
ZÆx *
ã ;b§ÏZ

( 227)

DDÜö ÓûvöÖû] äô nû Öø]ôæø Üö ÓøvøÖû]çø âö äö ×# Ö] á$ ]ôEE
ÀM
ó Xó ì »Ï Q ÌêgzZì ê 7M„\¬vZ L L

X ~ŠÄgRÅyZ6
x *
ÆôÑd
} (
ÆyQ™w$
Rt ÅyZ ä\Wžì ~y
WÆg
ukZ

u5 ÆäMZ ëN ÓL$Mg zZ m³‰ó¸ •Š w$
ä wÎg ÆvZ ó¶CY ð0
¹xÐ ] Ì ÅvZ g0
Z Æ X Y • Z Ð ¹gzZ b§ ÏZ
( 228)

X {)z( {÷)

:ì CƒÌÐyâ •
Û kZÆ\¬vZG@
ÅkZ
DRQVÜm†ÚE —^n&Ûø‰ô äö Öø Üö ×øÃû iø Øûâø ™

ó ó?ì ðÃÌ?ëgzZx *
ë »kZ~D}¾H L L

ì m{B‚ÆvZŽì @
™òúŠ »! pgzZÚ+Z Ë¿ðä
Z n kZXì 7^
YnÆVzȹxÅÛ{žì ¸ØÐ bÑŠyZ
$ ¼ (Z c
©E
{Š Zg Zz å}G
ƒòúŠ »¹xÐÛ{ªÆó{)z*
™ «ec
ó*
g
™{0

iÃ}Š ç'NóãZŠ(‰X ǃ4ZŠ~gñZ °oÆxs ZgzZ¬{zÂ

c
{LÓ k
¬»kZÐ ÎâÅx » kZ%Z ǃ:¬{z ƒ Cƒ¹xÅ=°Z„gÐ T Š
Hx » (Z ðÃÆ{Š Zg Zzp%¤
ZpX ñYH

¹xB‚ÆVâ ¨
ZX 2

X ǃÎâÆ{z(

:•sf •gŠ {zì »zgÃV⠛йxÅVÍßXÐ~Vâ ¨
Zä<Ñ


Z X 9 [IZX 8 ®
$
I ZX7 qYI ZX 6 YI ZX 5 kXX 4 ( òg »zŠ·)[ÂI ZX 3 WæX 2 ( 6gîòÀ )g ñX 1
X ¹xн~uzŠ Žq
ZX 10 CŒŠgzZ

à߉æ!SL h^eXh•Ÿ] PUQQV•¨]• oe] àß³‰( 227) !oFÖæŸ] èÏf›XNLOKO ‚nËÛÖ] ÙçϳÖ]( 226) !MUN”XŒ^vßÖ] àeŸ àn×Ê^ÇÖ] änfßiæ!MRM”Xofâ„Ö] Ý^ÚŸ †ñ^³fÓ³Ö]( 225)
0–ݬËg•XˆÆkZgzZ NUTKMO•çfÃÛÖ] áçÃÖ] ÄÚ•¨]• oe] à߉¶ Š ( 228) !MLUMKOXPUTLVoñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘æ! ‚mˆm àe oÞ^â km]æ†e ð^–Î] NNNKT oñ^ŠßÖ]
}g ø:]!
zÂ.
Þ ‡X {)z p…^fÖ] ÐÖ^íÖ]XÜnu†Ö]X àÛ³u†³Ö]‰•m{B‚ÆvZŽì c
Šg Z Œ
Û x ZwgzZ ^
Y*
Ãx »kQC
Ù ~ DPR”E•çÖçÛÖ] èÛnŠÞ!‚g LZ äh
i1ZvZ†
Û{sÜÃÛÓZ†óÝgsÜÃÝ°Z†‰ó•Dg å™áx *
ÑZzˆÆkZsÜ™hg» ó†
ó L Lvß6gîx ¬‰
Ü zDg å7Z•D YÇgx *
ŽB‚Æe
†~ wj â
Xì~gz¢Ì6ÐTìd
Œ
Û Æx ZwgzZ ^
Y*
~] Ñq‰Éì ƒ
 o)†Žì @
ƒÌB‚ÆVñ*
}uzŠnç¸X ó ó~g !
L LsÜÃ~g ]Z°gzZ



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

O±N6
¹xÅg é¨E
gîòÀX i

ÆyZ Vƒ ÌÆnTóêñ c
Vƒ„
 6{œ â J
ó c
Vƒ uæ{zóVƒ Vß Zzp
g mÐ ®
 ) ÌË óVƒáZz•gÆ(Ë{ Zpg ñ
G
™g (Z ¹x~ Vñ» ~i q
Ð ZÆ yQB‚
¿#ÅVz•
Û »Æ n! {zžì C™c_ » ] !
kZÐ y›<ÑÉ ì
ó 7^
Y é›S ‹¢ *
:žì ~pÑg
uX} ™

oÊô Üû ÓöÖøæø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Üûãö Öø ^ãø Þ$^ÊøX^ãø Êô ^vø‘ô oûÊô ]çû ×öÒö^iøŸøæø èô –$ Ëô Öû]æø gôâø „$ Ö] èô nø Þô• oû³Êô ]çû ³eö†ø ³ŽûiøŸøæø tø^³fømû‚ôù³Ö]æø †ø ³mû†ô³vø³Öû] ]糊öfô×û³iø Ÿøæø EE
( 229) DDéô †ø ìô¤]

ó ó!~]y
Wn}g vgzZ•~*Š nÆVz•
Û » {zèY k
ó ƒ 3:~Và'
Æ~0
e äÎgzZ-: ` âŠz1g L L
ìŠ
c
Šg Z Œ
Û x ZwwEZ » Và'Æ ~0
egzZ äÎnÆ Vâ ›x ¬gzZ wEZ » 1g nÆ VzŠç'My›B‚Æ s
 ZÜ~ g
ukZ

D™™yYw'ÐS wEZ » kS g ñ{ Zp ó7^
Y¹xB‚ÆVz•
Û »gzZì k]»Vz•
Û »t ~ *Šžì ðƒyÒt Aq
Z ÅkZgzZX
( 230)
GÒO‘L*’ÅVzq{gÃèäY fwq¾X VƒD™wEZ »kZ6gîÆ]Š ¬sÜc

Xì k]»Vz•
Û »tžì ÅyÒt ï
# Zx â Z
( 231) Xì Š
»zgйxB‚Æg ñ~g
ukZž•D â •
Û ·Z±Š èE
LE

\W  ¬Š ê Z hŽ q
Z Zƒ óg ~ 8
gŠgi= ä wÎgÆvZž • D â •
Û  m°Z 0z/0vZ†]|óì ~ g
ugzZ q
Z
( 232)

:c
â•
Û ä

DD^ãø Šûf×ûiø ¡ø³þÊø …ô^Ë$ ÓöÖû] hö^nø $ô åô „ôâF á$ ]ôEE
ó Xó -:ÐZì
ó k]»Vz•
Û »tL L

•D â •
Û vZ†]| ?ì c
z»t äVâ ~g vHž HwZÎÐvZ†]|ä\ Wžì ~z%b§kZ g
ut ~p ÖZ}uzŠ
( 233)

ó Xó zŠ °ÐZÉ ó7L L:c
â•
Û ä\ W Â?Vß Z eðŠÐS ~H !wÎgÆvZ} Z :Hn²ä~ž
( 234 )
$E ut
Xì 7^
Y¹xÅVz•
Û »Ì~k]~C
Ù ªžì ôÜúLO g

( 235)Xì ¹xÅg ñAÅÆ˜Ð Ü } ÀÆb§kZžì @

ƒx¥ÐkZž•D â •
Û ?Œ
Û xâZ

~ŠÛpgzZ[½»Vz•
Û »)g fÆkZ c
Œw'ÐZ¤
Š
ZgzZXì x Zwn kZì g ûVz•
Û »8
gtèa pì ^
YŠp‹Z &


Z8
gt

nkZ n kZ ó• Û Z À »8
g) sܧ{Å#
Ö èg Ö Z ÌÏŽ zyXì $
Ë ƒ4ZŠ~gñZ °oÆxs Zq ¸ ˆÅÒÃÅw”Æ
X Çáá ¬CZÐg ±ZÆwj â 8
g c
Z Àm{»

¹xB‚ÆVÃæ-ii

)¹x¸¤
Zp óσ ^
Y*
¹xÅWæ~gñZ,Z ÂVƒ D™™™g à CZ vßuæŽ x » {z c
ƒ m{B‚ÆWæŽ x » {zC
Ù
$ ¹xgzZ ðƒ~ ]Š „ÅvZ
©E
y•Z c
G ó¢
az » VzŠ ç'Nó']Š „ÃäO äljóσ °oÆ xsZgzZ uÑ G{z ˆÅ{Š Zg Zz å}G
Ä
 ÃV- ÓZ KZ~ 3ä wÎgÆvZæZ~Z öA 0z/žìzz ¸X •gñZÉу
ñ
 tó*
hg{)zgâ Y6x *
ÆvZ)gzZ *
™ %f6
:ì ~®çOX åÑ$
ý Z'Z+Š~¹xÅx ¸)äTì ¿ª{ztèY ó¬Š

Ý^Óu]( 231) !ONNKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–³jÎ]( 230)Xfv
e
Zz'XM h^eX èßmˆÖ]æ Œ^f×Ö]NLRSVÜ×ŠÚ xnv‘æ!NS h^eX èe†•Ÿ]QRONV p…^í³fÖ] x³nv³‘( 229)
x³nv³‘( 233) !MUKML‚³ß³ŠÛ³×³Ö†³Ò^³• ‚³Û³³u] |†³³•¶ Š !NLSKN ‚³Û³â] ‚³ß³ŠÚæ!Sh^³eXèß³mˆ³Ö]æ Œ^³f׳Ö]NLSSVܳ׳³ŠÚ x³³nv³³‘( 232) !NMQKNÝ^³Ó³uŸ]
!OUUKQ ÜãËÖ ]( 235) !MUKML†Ò^• ‚Ûu] |†•( 234) !MRPSKOÜ׊Ú
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 236) DDgøñô]çø Š$ Ö] gøn$ ‰ø àûÚø

Ùøæ$ ]ø áø^Òøæø …ô^ß$Ö] oÊô äö fø’ûÎö †% römø oÂô ˆø íöÖû] †õÚô ^Âø àøeûæ†ø ÛûÂø kömû]ø…ø EE
"NäTì ¿ª{zèY ì
3E
ó ; gžÃVÕWKZ~3{zž ¬ŠÃ¦Z~Z%¬0z/ä~L L
ó Xó åZ hgÃVzgâ Y6
x *
ÆV ðG

V; zgzZ Š
s§Åx •
áZ
 ¿tóåÝqx £m{q
ZÐZ~[²bDŠ !
W~ s Z§ZÆlgzZ¸ D™x Z •Z »kZvß óåg ZŠu »l ¿t
"Nó”7 ì
GE
"NÃWæ
3E
'hZ '!
t ÐZ ¬Š D hg&
‚6x *
ÆyQgzZ D™y!
Û gâ Y6x *
Œ
ÆvZ)óD J m
} zJ m
Æx *
ÆV ðG
X c
Š™2~n%ÆuÑÃVÍßíóc
Š™·~)(îÂO$7ZgzZ c
љ8
 â V»gñ¼gzZ

çOX σ^
Y*
gzZx Zw̃„g Y ð0
ÌÆp%gzZ~^~C
Ù ª¹x¤
Zž ©Xì Š
»zg~g
Š q Z ϹР¹xÅWæ
GÒO‘LÅkZgzZ c
â•
Û IÐ"7
i ú‰
Ü zÆ[z¾zqƒÆ`gÎäwÎgÆvZ
:ž ðâ •
Û yÒt ï
( 237)

DD…ö ^Ë$ ÓöÖû] ^ãø Öø oû×ôù ’ømöæø áô^_ønû •ø oûÞô†û Îø àønû eø hö†ö Çûiø^ãø $Þ^ôÊøý…ö ^Ë$ ÓöÖû] ^ãø Öø oû×ôù ’ømöæø áõ^_ønû •ø oûÞø†û Îø àønû eø Äö×ö_ûiø ^ãø $Þ^ô ÊøEE
ÐZ ( Wæª)g ñ‰
Ü zkZgzZì @
ƒqƒ~Ö
ÆV®VâzŠÆy-{zèY ( ð7: i ú‰
Ü zÆ[z¾z qƒÆ`gÎ) L L
qƒÆ `gÎ) ó Xó • D™{>ÐZg ñ‰
Ü z kZgz Zì @
ƒ [z¾~ Ö
Æ V®VâzŠÆ y- {z G gzZ '
ó • D™{>

( Xƒ]Š „ÅkZž @
ì @
Yƒd
Œ
Û ÆkZy-‰
Ü zÆ[z¾z

p óÇ}™{Š Zg Z »ä™{>à `gÎ{zžì $
Ë YÅ µÂtÐu¸Ë„:gzZ @
ƒ7*
™{>à `gÎ{Š Zg Z »y›ÌËžì ãZz] !

Ðzz Źx~C
Ù ªn kZì @
ƒZ9™ ÎÃV®LZÐ `gÎy-gzZ •D™{>Ã `gÎÐ x ÈZWæ6gîàS‰
Ü z k Qèa
Xì Š
»zg ÌÐ"7i ú‰
Ü zkZÃVâ ›

kZ¸
ó Dƒ: ZzgˆÆå
 `gÎÐ2Š'
× gzZ¸D YƒÁg¬Ð¶ze6
Æä7¨Æ`gÎÐ] òWæ6µñÆe b§ÏZ

Ã2Š'
× gzZ VƒÁgˆÆ¶ze `gÎÐ ]òž c
Š¬ÃVâ ›ävZ wÎg~ ¿#ÅyZgzZ nÆvÐ ¹xÅyZ n
:ž c
â•
Û gzZ (238)X , Šhg¬Ðå
 `gÎ
( 239) DDÜû ãm‚ûãø Öô ÌÿÖô^íøÚö ^ßømö‚ûâø EE

ô
ó Xó ì s ÜÆj§ÆWæi§Zg øL L

X¸D™ c
â•
Û Ð] Òx ÈZ »vйxÅWæwÎgÆvZžì CYƒãZz] !
tÐ g
Š q ZyZ

Ýð0.ÅZ÷ZX ì 7^
Y ¹xÅyZ Ì~ k] ~C
Ù ªž © óì x ZwgzZ ^
Y*
¹xÐ Wæžì t· Z » <
 IZ6Š ã
ÅbÑŠ yZ
:ž å–ñƒD™ÃÊ•
Û 0µ]|} ytzg Ã/
( 240) †ø mû†vøÖû] Œøçû föÖöæø

Õô†û Žùô Ö] Øôâû ]ø p$ ‡ôæø Üø Ã% ßøjøÖ]æø Üû Òö^m$]ôæø
ô
ó Xó xg “ÐÜ 1ggzZk]ÐÆWæóÚzi *
?L L

¹xÐ[ÂIZ -iii

™Ã \W LZ t gzZ ¶ŠŽñ[  㠕 W k0
Æ X ‰‘Q ¸ sÜ~ ~tçL¸“èY ó• òg »z Š· Š Z%Ð [  I Z
~¨£Æ Wæy›Z®¸ n
g ¹xÐ wqZÆ Vâ ›wqZÐ ¹Æ yS èa gzZX ¸ ë ( x ¸[8Å \¬vZ )g êZvZ

oe] à߉æ!à³m†³Ê^³³ŠÛ³Ö]XTONVܳ׳ŠÚ x³nv³‘( 237) {k

Ù 1Ze
C
Zz'XMO h^³eXèßrÖ]NTQRVÜ×ŠÚ xnv³‘æ!Uh^³³eXg³Î^³³ß³Û³Ö]XOQNMVp…^³³í³fÖ] x³nv³‘( 236)
4‘0z/e
9g
ut!MRPNKO Œ^f×Ö]XNLRUVÜ×ŠÚ xnv‘( 240) !MNQKQ oÏnãf×Ö p†fÓÖ] à߉( 239)X  îpE
Zz'XMMNKP‚Ûu] ‚ߊÚæ!NUU h^eXé¡’Ö]MNSSV•¨]•
!Œ^f×Ö] X QTNLV&m‚uX¶ Šì
ó Šg ZzU¿Ì~~g g
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
E
"7Z
ÅyZÃ  \ WžJ
VŒ(241)¸ D â •
Û IÃkZñÅŠ·îS[ I Z~ Y Z’Z Ì wÎgÆvZŠp ó¸ Ù Š x Z •ZçLŽ3E

)g fÆt•
Û ~]Ý ‰c
CŠ c
i ó¶~yZ¸uœ~+
 Z¾gzZe
Š·óxsZŽ x »{zž © óŠ
»zgÐ ¹xÅyQ Š
c
Š¬»¿#
gz¢» ó ó ÜnÏjŠÛö Ö] ½]†’ùÖ] ð^–jÎ]L L[ ÂÅ Š0Zx â ZxsÑZ •{zƒg »gŠ,&ó•#
Ö }
7'!
¼X Š
c
Š¬»¿#ÐyZ

X} ™·_

:ì \¬~g !
›•
á g Z(q
ZXì Š
HIйxÅ[  ÿL X3Z(Š¼~ˆÈ WŒ
Û
ø òô Ö5 æ]öæø ½kößFnùô fø Öû] Üöaö ðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô ]çû Ëö×øjøìû]æø ]çû Îö†$ Ëøiø àømû„ôÖ$^Òø ]çû Þöçû Óöiø Ÿø æø ™
DMLQVá]†ÛÂ Ù•E —Ünû ¿ôÂø hº]„øÂø Üû`ö Öø Ô
ó Xó ì [ Z±Z (nÆVÍß, Z óHs %Zgz Z ÑZ e‘¸ÌˆÆäYWPŠ×zgk0
LZ äVM*
Yƒ: b§ÅVÍßyQ ? L L

:ìŠ •
á g Z(~uzŠX¸‰ #
~V¸•
ÛZ
ZiÐ,Ž •òg »zŠ·Š Z%~e
WkZ
Üö`ônû ×øÂø Ùø^_øÊø ØöfûÎø àûÚô gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$^Òø ]çû Þöçû Óö³mø Ÿ] ø] æø Ÿ Ðùô vøÖû] àøÚô Ùøˆø Þø ^Úø æø ²
ô ] †ôÒû„ôÖô Üû `ö eö çû ×öÎö ÄøŽøíû³iø áû]ø •çû ßöÚø ]F àømû„ô×$ Öô áô^ûmø ÜûÖø]ø ™
DMRV‚m‚vÖ]E —áçû ÏöŠôÊF Üû`ö ßûÚôù †ºnû %ôÒø æø ½Üû `ö eö çû ×öÎö kûŠøÏøÊø ‚öÚø Ÿø û]

gzZ ógÐWÆh{Š™wi *
ÆkZgzZ N Yƒ {ŠispЙfÆvZwŠÆyQž c
W7‰
Ü z {z ÌZ nÆVß Zz äÑyZZ H L L

¶ÉÃÒZÐ~yZ ` WgzZ ó‰ƒJwŠÆyQ ˆg ¦

6yQ]æDq
ZQ ó¶ˆ~Š[¬ÎN Yƒ: b§ÅVÍßyZ {z

X ó ó•ñƒ

äVÍßyQ ˆg ¦
]æq
ZZ
 gzZ ¶ˆ~Š[ ÂIÐ?Ãòg »zŠ·žì ; g™IйxÅòg »zŠ·ÃVâ ›\¬vZ~e
WkZ

x Zwz w'ÃVúgzZ V>¬ó1¯ g à CZÃÇÅY fgzZ Y Zg WB Z óc
ŠÖ
núÆ VdP Ãx ©ZÆ kZ ó 1x »Ð p’z sp~ [  kZ

?! â ›} Z n kZ¸
ó Dƒ: x3
ŠŽz!
ÆG
 ÃzGž c
Š™JÃVߊÆyQä \¬vZ ÂH (Z äVrZZ
 Âóc
Š}Šg (Z »äZI
( 242)X”Ð ä™ (Z

:ì ~tŠ •
á g Z~g
ugz Zq
Z

éö…ø ^•øŸô û] p…F^’øß$Ö] Üø nû ×ô Šûiøæø Äôeô^‘øŸø û^eô éö…ø ^•Ÿô û] •ô çû ãö nø Öû] Üø nû ×ô Šûiø á$ ^ô Êø X p…F^’øß$Ö]æø •ô çû ãö nø Öû^eô ]çû ãö f$Žøiø Ÿø X ^Þø†ônû Çø³eô äø ³f$Žiø àû³Úø ^³ß$³Úô ‹ø³nû ÖEE
( 243) DDÌôùÒöŸø û^e
ô

òg »gzZ•D™xsÐ {g •
á ZÆiZŠ·žn kZ óz™:¹xÅòg »zŠ·Xì 7Ð~ë{z}™¹xÐx ¸•
Û »Ž L L
( 244 )

ó Xó Ð{g •
á ZÆÒ

GÒO‘gzZìŠg ZzƘÅä™xsÐ{g •
á Z~g
ukZ
Xì ¹xÅ[  ÿL X3Z~kZžì ˆÅyÒt ï
!z™g¨Zg f6kZì
ó ZƒŠg Zz§Zzq
Z~g
u

:c
â•
Û Š•
á g Z ä\WX ‰CV·h ZŠ ÅXZƒ6®
 )q
Z ÅVðh1Æ/ô§»Zg ¦
» wÎgÆvZg !
Z
q
DDhô^jøÓôÖû] Øøâû ]ø ]çû ËöÖô^ìøæø ]æû †ö Ëôù ‘øæø ]æû †ö Ûôùuø …ô^’øÞûŸø û] †ø ŽøÃû Úø ^møEE
ó Xó z™¿#Å[ ÂI Z ( Ðb§kZ )gzZß™¨wÑÃVÉh ZŠ KZ ! ®
 )Åg »Z} Z L L

:c
â•
Û ä\W Â_0
!
7g Zi Z6
zZ ó•Û )ž0
sÜ[ ÂI Zž Hn²ä /ôÐ\ WQ
kZ ( 244)Xì _g¦
g
ut !á]„nj‰Ÿ] NRUQ Vp„Ú†jÖ] à³ß³‰( 243) !OUTKNP†n%Ò àe] †nŠË³i( 242)"
# ²] Ù牅 á^³Òæžì yÒ» k„0vZ†]|( 241)
Xì fp â Ðòg »zŠ·„i§»äg â ^+ñOÆä™xsVzg ZŠ Z‰žìV•
á Ã~¹xÅyZgŠ¾¡q
Z »Vâ ›` WŠŽz!
Æs
 ZÜ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DDhô^jøÓôÖû] Øøâû ]ø ]çû ËöÖô^ìøæø ]æû …ö ˆôjøñû]æø ]çû Ööæø †û ŠøiøEE
ó Xó z™¿#Å[ ÂIZ ( Ðb§kZ )gzZð
ó0
!
Ì•gzZ-Ì)Y0
?L L
E
:c
â•
Û ä\W ÂóÛ 7@
Ž ó•Û ( { iñ»} l) ý8N[ Â ÿL 3Xž
Z Hn²h
'
× ä/ô
DDhô^jøÓôÖû] Øøâû ]ø ]çû ËöÖô^ìøæø ]çû ×öÃô jøÞû]æø ]çû ËöË$ íøjøÊøEE
E
ó Xó z™¿#Å[ ÂI Z ( Ðb§kZ )gzZ-Ì@
ŽgzZ-Ì( {iñ»} l ) ý8Nvß? L L

:c
â•
Û ä\ W Âó•D™D†ñgzZ 3»V·h ZŠ KZ[ ÂIZ ! wÎgÆvZ} Zž Hn²äVÍßëž•ë ~z Zg
DDhô^jøÓôÖû] Øøâû ]ø ]çû ËöÖô^ìøæø ÜûÓößønû Þô^%øÂø ]æû †ö Êôù æø æø Üû ÓöÖø^fø ‰ô ]çû ’% ÎöEE

ó Xó z™¿#Å[ ÂIZ óƒ J(V·h ZŠgzZ I »†ñKZ L L
( 246)Xì ¹ »vÐ ¹ xÅyZgzZì c
Š¬»¿#]{Å[  ÿL X3Z äwÎgÆvZž•?Š ôÜ6
] !
kZhut

¹xÅkX-iv

mÀx ÓyZ n kZ ó• 4ZŠ~ Wæzg ñ6gîòÀèa vßt Xì C™ Y7 Åv W c
`gÎŽ ì @
Y¹Ãx ¸k Q à Zz …~ ‰zZ ¾ÑkX
~X• ÌbÑŠ m{¼B‚Æ kZX ì @
ƒ]oÌ»¹xx°gzZ ¿#ÅkXóì Šg Zz ¬»¹xx°Ð Wæzg ñ~XÐ

:ìŠg Zz~g
uq
ZXì Š
c
Š¬»vйxB‚Æs
 ZÜ
( 247)
DDŒøçû röÛøÖû] ]çËöÖô^ìø X ovF×ôù Ö] ]çìö…û ]øæø hø…ô]çø ŽùÖ] ]æˆ% qöEE

ó Xó z™¿#ÅkX( Ðb§kZ ) zó Šhg6ª
 qÅkZÃSh ZŠgzZ I »†ñL L

žì @
ƒx¥Ð Tóz™¿#ÅkXžì ðƒ yÒt AÅkZgz Zì Š
c
Š ¬» äJ (ÃSh ZŠgzZ ä™- Ãsñg0
ZÆ g
ukZ

¿#ÅkXóå7¬ðÃÐs§Å<Ñ~XÃgñZ,Zйä Y f6Š ã
Å{°‡ÏZì qÑ› °Žì%Z (Zq
Z¿#ÅV±X
~ x ¬ s²&ó*
™ N
gÃVß!
Æ Vzg )~« £Æ Vß !
Æu}g ‚ ó-7i ú™Äg v Wt ‚‰ (248)óì c
Šg Z Œ
Û q NÐzz Å

( 249)X ì @

Y¹ ZŠ1c
~ môZ

:ì C™ãZzh
'
× Ã%ZkZg
uÅsf

(ÅÅ
 ä3}g vb§kZèY ózŠ^»†ñKZ L L:c
â•
Û Ð kZ ó‰D†ñÅT ¬ŠÃ¿q
Z äwÎgÆvZ L L

( 250) ó Xó ì g Ö Z »]Y Z'
Ð8
 XgzZ«™Ð~g FÅ ( | hà )x Z_
gzZì d
Œ
Û {Š c
iÆ<
 ÅÑ} g vì
ó ðÌnÆ

¹xÅYIZ-v

ë QÐQƒ: ! ²\ !
»T¿{zC
Ù b§ÏZX ì @
Y ¹YÃVÍßÆC
Ù !
Ð [²Òk
b
ª (251)X ì ¡Å ó ó[²L LÂó óY L LÂ~¹
( 252)X •

йxÅXW ¬Z {zž c
â•
Û ~[ ZŽÆwZÎq
Z äx?Z†0+Zx â ZXì @
Y1Š Z%kg ÃI Z™w1ó Y
ó L LÂ6gîx ¬~ b ˜Z

~ó ó kfŠÖ] Ýçm Ýç’Ö] oÊ kf%Ö] ÙçϳÖ]L L;@
KZäVrZÃb)yZgzZX¸Z
ZiÐAÂH ¦Ãb)ŠgZz~¿#Å[ÂIZ ä~ž•D â •
Û v0Zƒq ( 246)
ð^–jÎ]( 248)X {k

Ù 1Ze
C
Zz'ORRKN ‚Ûu] ‚ߊÚæ! é…^ã_Ö]NRLV Ü×ŠÚ xnv‘( 247) !OROKML цËÖ] h^eX Œ^f×Ö] h^jÒX p…^fÖ] xjÊXì HÜB‚Æ?Šz,
d

h]•¤]!NSLKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]XPMRKM†m‚ϳÖ] x³jÊ |†³•XTTK O o³ß³Ç³Û³Ö]XQNSKM p…^³fÖ] x³jÊ( 249) ! OQRKO †m‚ÏÖ] ˜nÊ !MTNKM ÜnϳjŠÛ³Ö] ½]†³’³Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 253)

X¸•Æó óòŸ LÆ
L äâ ikZ {zì Š
»zg…

4E
5±‚ÆC
‰X •
Û » c
Vƒ y›{z { Zp ó• DƒŠ Z% èEG
Ù !
Ð [²Òk
b
LgzZ • DƒŠ Z%•
Û »ÆC
Ù !
{z´Æ [²Š Z%Ð kZg rLgzZ
( 254)

XáZz•gÆ{)zSgzZuF
óxzg ókg Ã

Xì c
â•
Û IйxÅ{)zkg ÃI ZäwÎgÆvZ~g
Š q ZŠ¼

‰ƒ} 9vßë™NŠÃ  \ W óñÑp=k0
}g ø ñƒ n Zg – » ~rq
Z  wÎgÆvZž• D â •
Û )â Z1Z ]|

( 255) ó Xó •Dƒ} 9nÆWÅVz(
LZ ( vßÆkg Ãc
)vßQb§kZƒ
ó#
Ö } 9 L L:c
â•
Û ä\ W Â

:c
â•
Û IÐVzqsf `gŠ äwÎgÆvZžì ~kZì
ó ~z%Ð: %g1Z]|Ž g
ugzZq
Z
ZÐ
q
ó äÎ6_ q
ZB‚ÆŠç'MÆŠç'MÆ} Š6Ë%óÐ äh 3Z w!
Æ V– óÐ äŠÍ ( y¶
6Ÿ) óÐ( ä™!ÃVÕZŠ )ÑË L L

wâ » Ë Ð
ó äÎ Vc
±Å1g6ñ+LZ b§ÅV½Ð
ó äÎ1g6ðZŠ b§ÅV½Ð
ó äÎ6_B‚Æ]gú~uzŠÆ]gú
( 257) ó Xó Ð Ü _ùZÆ}uzŠ Ë{ z´Æ( è‡) ÁqgzZ ( 256)Ðá
 6} lÆVz0

gŠÐ
ó ä3™ác
™^ß

Ϲ²ì
ó Š
»zg ÌÐg Zl~hðÅ1g~g
ukZèY ì
ó ðW7Â~Kg
utÃY •Ð ¹ž•D â •
Û Š0ZÄ â Z

\Wž 6óåx » » V½èa *
™ (Zžìtzz ÅkZì gÃè #
Ö wŽ ~ g
ukZèÑq (258)óì Mi ZŽ » 1g~g Zl~hðÐ mÀ

:ªì
ó ðÎ{Å ó óW ¬ÑZéL(
L VâzŠ~g
uä

B‚Æ V½~ yZž• q Nn kZ ( ŠŽ z!
Æ äƒg Zl ~hð ) 'gßVâzŠ {gÃè pì ^
YÂ1g ~g Zl~hð~ ] Ñq x ¬
( 259)

Xì ¹x

¹xÅqY ÿL 3XZ -vi

E&
G
$ Ž • wqZ {zŠ Z%~g ø Ð qY
GLI
3šE
õ» ©z ø
 ãZ0
{ ó*
™g ÖZ » V ð34G
i {æ7 KZ » VÂgú‰¸
ó òZg~ Vz•
Û » IÐ ~t ï
»üz¡~kZ nkZ mï: }gzZ=g
ut{z´ÆV1ÂVâzŠyZ !NRPKN &m‚vÖ]•…æ h^f‰^e Ìm†ÃjÖ]æ á^nfÖ]XPQRKO †m‚ÏÖ] ˜³nÊ( 250) !OOQKOän†ŽÖ]d
ÜnÏjŠÛÖ] ½]†³’³Ö] ð^³–³jÎ]( 254) !PQ ”XÝ¡ŠÖ]‚f àe ˆ³Ã³Ö] pFæ^³jÊ( 253) !NST ”X pæçß×Ö ä³nfß³jÖ] †³m†³v³i( 252) OSO ” X ᕆÏÖ] l]•†³Ë³Ú( 251)X Yµ7¬
V½tžìðƒyÒtAq
Z ÅkZ ( 256) !SOTLVÄÚ^rÖ] xnv‘¶ Š XNh^eX ð^‚Ö]OTORVäq^Ú àe] à߉æ!MQM h^eX h•¢] QNOL V•¨]• oe] àß³‰( 255) !ORSKM
ukZäŠ
g
ò 0Zx â Z ( 258)!MOQXMOPKP‚Ûu]‚ߊÚæ!MPUæMPOKToñ^ŠßÖ] à߉æ!MLh^eXŒ^f×Ö]PLOMV•¨] • oe] àß³‰DNQSE !UTKMM•çfÃÛÖ] áçÂXìi§»
D
IGk!
XìÐV(u9]o»X• ö-45 Ð kZ'gßPpì x Zw1g6
VzŠ%y›žì ¸ Â{°‡ÝZ »<Ñ!OLTKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]Xì c
Šg Z Œ
Û uÃ
žì ~z%Ð´ â 0÷Z]|~®ç OXì YX1g]gz¢ø
 {zƒY°ZgzZ8
 ˆÐk]x ¬gzZƒ~g FÅåª[`
6
ŸÆˤ
Z :•Æ]gz¢( 1
DŒ^f×Ö]NLSRVÜ×ŠÚ xnv‘æ!Œ^f×Ö]XQTOUVp…^ífÖ] xnv‘EX¶~Š]iYZ ÅÜ 1gÐzzÅåà sú0Ý°Z†gzZà x Zú0Ûi]|äwÎgÆvZ
Y*
^
Âǃ {Š c
iÐ kZ¤
Z ì
ó ^
Yƒ~ ðZ haÅøZg e~ kZg ZlÅ1gpƒ»1g)Z À Zg7¤
Z ªì w'nÆVzŠ%1g~g Zld
Œ
Û ÆøZg e:g Zl~hð( 2
~g ZlâZ âZžt Æä‡S c
â•
Û IÐ Ü 1g ä wÎgÆvZž –k0
ÆŠ•
Û 0µ]|ä/]|žì ~z%Ð ò~%y¢1Z ]|~ {)z®çOXǃ
( •ÆŠ ƒ ZŠ! Zòp ÖZt!Uh^eX Œ^f×Ö]PLPNV•¨]• oe] à߉æ!NQ h^eX Œ^f×Ö]QTNTVp…^ífÖ] xnv‘EX'
Z'ÆiZg egzZ iZ&óiZzŠƒ
]|çOXì ^
YÌ<Z À (Z ÂŒ: 1gÐZ ÑZzÚ ŠÆb§kZƒ
ó Ág ZlÅÐJŠÆ1ggzZƒ^z5Å{)z]Î~ kZɃ: »1gØ{Z À¤
Z :ƒ: 1gØ{( 3
oe] à߉æ!NMTKMXOMOV‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚEX 7`wðÃ~kZ ƒ*
@
c

»1g~kZžt Æä‡S ì c
â•
Û IÐ Ü 1gØ{ävZwÎg•D â •
Û yÒk„0vZ†
d X p…^³í³fÖ] x³nv³³‘¶ Š )Xì YX1g Â슰*
ÑŠ×ÃV7ŠgzZì~k
 yZyòŠ W¤
Z :~k
 yZy( 4DOMLKM سn׳dzÖ] ð]æ…]¶ Š !Œ^³f׳³Ö] PLOSV•¨]•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 261)

X •D YnŠ Z%gñZ¸™w1 C1 qYÂ6gîx ¬

( 262)

( 260)

X *
™g Ö Z »ƒÆ±gzZyZ0
{\
ó gzZ ~gzŠÐ+ Š ó*

Xƒs ÜÆ<ÑðƒðÑÅVßÎgŽì x »{zC
Ù qYžì 1Ìt x|q
Z »qYäŠ0Zx â Z {z´ÆkZ
:ì à ¬~g !
›•
á g ZXì »zgйxÅqY ÿL 3XZÃVâ ›äwÎgÆkZgzZ \¬vZ
DOOVh]ˆuŸ]E —oÖFæû Ÿö û] èô n$ ×ô âô ^røÖû] tø†% fûiø àøqû†$ føiø Ÿøæø à$ Óöiô çû nö eö oÊô áø†û Îøæø ™

ó ó!z™:g ÖZ »g 4ƒ ¯LZ b§Åäâ iÆqY*ŠgzZzñg Z Œ
Û ~VzyLZgzZ L L
nC
٠gzZƙC
Ù ªÃ{)zCYgz Zzi !
ó{nu
ó CZ'gú~qYU â i b§Tžì @
â•
Û Æ™[æÃÝð0.ÅZ] é<X&OQ \¬zug nvZ~e
WkZ

:ìŠ •
á g Z(gzZq
ZX z™:g (Z¹xÅyZgzZzhgÃ]Š ¬kZ[Z‰Ç
C
Ù !
B‚Æg 4ƒ ¯Æ
½

—áçû ßöÎô çû m% Ýõçû ÏøÖùô ^Û÷Óûuö ²
ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø áøçû Çöfû mø èô n$×ô aô^røÖû] Üø ÓûvöÊø]ø ™

ó ó?ì YƒyÃÑZz䙬gz ZŸ4Ð\¬vZ nÆVßZzp
g¢?•T eê»qYQvßtH L L

V; ÆyZ 2Z ¸z wßZ „zgzZ¸ D™._Æ` Zzgz ÌgÆyZ0
{gzZ\c
Y Zg Wz] ÷ZpsÜŸLZ b§TvßÆqY Uâ i ª
( 263)
¢q çL¸“
X 7^
Y ‡*
™ê ._ÆyZgzZ 'â Ã2Z ¸Æb§kZ[ Z ¸
ó KA
%•ÆI*
zI CZ f KZ ä VrZŽ ¸òZg

tÃ~ F
'Å{•x Z ¸Z ó*
™tÃ2Z ¸ÆM%ZgzZ6¤'ó÷Z•
Û c
VhÆògØ>zŸg 0
{ŠŽñ§°ZZÆ]xãZzÅg
uzyWŒ
Û~
:c
â•
Û äwÎgÆvZ ñƒD™ãZzh
'
× Ãs
 DÅTì
ó sŠ ZáƹxÅqYIZgzZ ä™{0

iÃ<
 ÅqY*

Ðømû†ôãû nö Öô Ðõùuø†ônû Çøeô Üõ×ô ŠûÚö p0 †ôÚû ] Ýõ•ø gö×ô _$ Úö æø èô n$ ×ô âô ^røÖ] èøß$‰ö Ýô¡ø‰ûŸô û] oÊô Äõjøfû Úö æø Ýô†ø vøÖû] oÊô ‚ºvô×ûÚö Vèº$ø¡ø³þ$ø äô ×# Ö] o³Öø]ô Œô^³ß$³Ö] ˜ø³Çø³eû]øEE
( 264)

DDäö Úø •ø

Ãj§ËÆqYU â iˆÆäWxsZX 2X ÑZz ä™ 0
'Š YzŽ~xwX 1:• vßÆn&{h
I*
{Š c
iЃ
 Ã\¬vZ L L

ó Xó ÑZzä™ÒÃÅä·yp »y›Ëh*
X 3X ÑZz¶Š ` Zzg
:åc
â•
Û äwÎgÆvZ ñƒD™[ æÃq ½Z} (Ѓ
 Æ~tåL<X’nÏZ
( 265)

èô n$ ×ô â^røÖû] †ôÚû ]ø àûÚô ðõ oû•ø Ø% Òö Ÿø] X]„ø³þâF ÜûÒö‚ô×øeø oÊô X]„ø³þâF ÜûÒö†ôãû •ø oûÊô X]„øâF Üû ÓöÚô çû mø èô Úø †û vöÒø Üû Óönû ×øÂø ݺ]†ø uø Üû Óö³Öø]çø ³Úû ]æø Üû³Òö ðø ^³Úø •ô á$ ]ôEE
( 266) º ö
DDèÂø çû •çû Úø èô n$×ô âô ^røÖû] ðö ^Úø •ô æ źçû •öçû Úø o$ Úø ‚øÎø køvûiø

}÷x »C
Ù »qYžìg ãZzgzZ ì
ó x Hàtgz ZyŠt·
ó t b§T• x Hb§ÏZ6}uzŠq
Zwâ }g vgzZ yp}g vL L

ó Xó ì V¨ZgypC
Ù »ä âiÆqYgzZìÒ Vzc

X σ: ^
Y¹xÅyZ~x »ÌË ó‰ •Š™ »x »}g ‚ÆqYU â i~xsZž åy´Zq
Zt~q ½Z} (
Ѓ

<1g~g ZlTc
~]ÑqXž ZƒÝqÌt{Z
Ãq
ZÐ ck

ig
up( OOTXOOSKS ànvÖ^’Ö] š^m… |†•æ MLMKR p…^fÖ] xjÊ æUM h^eX •^ãr³Ö] h^³jÒd
oãßÛÖ] ä³fŽÖ]( 260) !OLUKM ÜnÏjjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–³jÎ]¶ Š ( 259)Xƒ{æ7]gz¢c
Å~uzŠ ðÃɃCYð0
:¹xÅx ¸)~kž
Z ìtoÑnÆkZì ^
Y
ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–³jÎ]( 261)Xce´gpÅt•
Û ~VâzŠyZXì uawÈgzZ *
™ CŠ c
i6Ë ó6gZr ódÑóãZŠ *
pÆTì ó ª
ó ˜L LÂPMÐkZ :1C !QR ” X äßÂ

dÃgñZ&yZ ( 265) !UPXUOKN †n%Ò àe] †nŠË³i( 263) !OLU KM

ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’³Ö] ð^³–³jÎ]¶ Š nÆ,!NOLKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’³Ö] ð^³–³jÎ]( 262) !NON KM

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9
]|Âóì H{Š Zg Z » ä™ e™{g lñ{ ä kZž Zƒx¥Â}g ¦
Ð k0
Æ ]gúq
Z ðƒ ðWÐ ú. Zg !
Z  & œ–1Z ]|
q
( 267)

Xì x » »qY*
™ (ZèY zó ™: (Zž ¹ÐkZ äº Z þLG

Zƒx¥Ð kZXìi§ »qYtž ðâ •
Û yÒt AÅäƒ ^
Y*
ÆkZgzZ c
â•
Û IЕg lñ{Ã]gúk Q äº Z & œ]|
¹xÅqYÂì 7ùðÃ6äƒ qzæx°gzZ qzæÆkZ~<ÑgzZ¸D™™™4gzZ[ Z NvßÆqYU â iŽ x » {zC
Ùž

X ǃ^
Y*
gzZ qNÐzzÅ

ÐkZ ÌyZy »+Šž © ó• „g YÅ{0

i~Vâ ZyZ~ÅqYŠŽz !
Æ] â ©ZmÜ,Zžì k\Z6qYÅx ¸~g ø ` W

Z§CZ 7ZŽ • D Y ñ0
Ì` WáZz + â ÆyZgzZ +h
%ÆX• }g ¦
N ‚g
 ðÃ~ º´ ËÆy*zyX e {g 7pô

Xì Lglñ{Ì{zì Í¿Ž6g Z'
× ÆyZ Ì` WgzZX •B
LZ Ìqt X • D™g Ñ~¬ÏZ Y f‰Ìà ( w@
Ù uÈ ) äY u¥Ð Å
E
 ä 3nÆäZë] !
KZ6gîÆ` îZ~¢qçL¸“
Xì @
Yƒ†ŸZgzZ~s
 DÅkZÐzzÅÇÅx ¸)gzZ¹xÅqYp„ì ÂqNÐzzÅ% Z e~•
 hÃ\ W

¹xЮ
$
ÿL X3Z-vii

Xì c
Š¬»vÐj§Æª
Hz®
$
ÿL X3Z ñƒïŠ¬»•gy'
× Ç6ž¹ ZÜÃVâ ›ä\¬vZ~ˆyWŒ
Û

:ì \¬~g !
›•
á gZ
t
½
—áøçû Ïöj$iø ÜûÓö×$ Ãø Öø ä´eô Üû Óö‘# æø Üû ÓöÖôƒF ä´ ×ô nû fô‰ø àûÂø ÜûÓöeô Ñø†$ ËøjøÊø Øøfö Š% Ö] ]çÃö fôj$iø Ÿ] ]ø æø åö çû Ãö fôi$^Êø ^Û÷ nû Ïô jøŠûÚö oû›ô]†ø ‘ô ]„øaF á$ ]ø æø ™
DMQOVÝ^ÃÞŸ]E

\¬vZÃ ?»kZX Ï, Š™ Z]
Ð {Zg ÅvZÃ ?•Zg {zžg#
Ö 6VƒZg ~uzŠgzZg6{Zg kSì
ó žŽì 3 Zg Z÷+ ŠtžtgzZ L L

ó Xó z™g (Z ~g ÇÌ6?ž @
ì c
Š¬~N @
ä

Æj§ÆG™xgzZ•D™nZ²ZÐ5Zg ñƒñCÆwÎgÆvZvߎž c
â•
Û ä\¬vZ ñƒïŠe
¾h
'
× Ã¬kZ
X •5{z•D™g (Z3 Zg »®
$
ÿL X3Z {z´
½
—]†÷ nû ’ôÚø lûðø «‰ø æø Üø ß$`ø qø ä´×ô ’ûÞö æø o#Öçø iø ^Úø ä´Öùô çø Þö àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] Øônû fô‰ø †ø nû Æø Äûfôj$mø æø p]‚F]`ö Öû] äö Öø àøn$ føiø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô Ùøçû ‰ö†$ Ö] ÐôÎô ^Žøm% àûÚø æø ™

DMMQVð^ŠßÖ]E

,Š™zá„OŠ ZÐQ ëó ™hgÃ{ Zg ÅVë ¸x ÓgzZ} ™¿s ÜÆ wÎg ÌŠŽ z!
ÆäYƒ ãZz e
Z@ ÓZg ¿Ž L L

ó Xó ì(~'¹Åî{zgzZÐ
ó ,ŠwZ e~c izŠÐZgz Z ZƒzáŠp{zO]
Ð

 6Ñ{zžì HGÃî*Ðh!N#

Ö QgzZì c
â•
Û IÐ ñì
ó Šã
Å®
$

žŽ Ð ~zc ÅÑ]÷Zp~ˆÈ WŒ
Û ä \¬vZ n ÏZgzZ

:žì @
â•
Û ñƒD™¥#Ã[ÂIZ \¬vZçOXƒÐ¹xÅyZgzZ,™Ì6
ÐVo)
ðô •çø ‰ø àûÂø ]çû ×% •ø æ$ ]†÷ nû %ôÒø ]çû ×% •ø]ø æø ØöfûÎø àûÚô ]çû ×% •ø ‚ûÎø Ýõçû Îø ðø •çø aû ]ø •çû Ãö fôj$iø Ÿø æø ÐôùvøÖû] †ø nû Æø Üû Óößômû•ô oûÊô ]çû ³×ö³Çû³iø Ÿø gô³jFÓô³Öû] Øø³aû ^ø³m5 Øû³Îö™

Ën kZƒ
ó Oh*
»VÍß{k
"gzZ ~ m3
p6}ižìtŠ YZ (Ѓ
 Ðg ±Z ~z*ŠX ~] 5ç~z*Š c
ǃ~ +Š Âc
Š Yžì Š
¹n kZ {h
I*
{Š c
iÐ ƒ
d
gzZìŠ Y»¿*
™{0

iÃ<
 ÅqYX 0пÈkc
ǃ0Ð ¿Âc
ó•9zŠ ÅŠ YÆ+ŠgzZXì Š
¹{ k
Z(Ѓ
ì
ó Š Y»+ŠŽ ˆ
ó ÆuÑz¬ÃOh*
Æ
èË‘ h^eXsvÖ]MULQV•¨]• oe] à߉æ! ofßÖ] èru svÖ]XMNMTVÜ×ŠÚ xnv‘( 266) !NNRXNNQKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]¶ ŠXìŠ Y»¿ÈkŠ ÒZ~ug Ixw
!èe^v’Ö] Øñ^–ÊXOTOPV p…^ífÖ] xnv‘( 267)X vZ†0'Ye
Zz'
XofßÖ] èru
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DSSVé‚ñ^ÛÖ]E — ôØnû fôŠ$ Ö]
{ZeÃVÍß¹gz Z • { ZeÐ „¬Ž g:úÆ VÍßyZgzZz™: 0h*
~ +Š LZ ! [ ÿL X3Z} Zž £ŠÈÐ yZ \ W L L
ó Xó •‰ ÂО¹ ZÜgzZ•`™

ÅyQgzZ ~zc Å j§Æ ®
$
ÿL X3ZgzZ Y ZƒZ ÿL X3ZÃòg » îS[Â ÿL X3Z ŠŽñ~ äâ iÆ  wÎgÆvZ ä \¬vZ ~ {gÃè e
W

Xì 7^
Y¹xgzZ ~zcÅ®
$
I
è Zžì @
ƒãZzÐTì »zgйx

x Zw¹xÅyZ \zQ î0<Eg$
n kZ óì c
â•
Û IР䙊 XZ ®
$
~ +ŠgzZ ~zc ÅÑé Zp~ g
Š q ZŠ¼ÌäwÎgÆvZ

¹xÅ®
$
I ZäY fÐxÀÆ( ìÐ~ÏZ {z} ™g (Z¹xÅx ¸ËŽ ) DDÜûãö ßûÚô çø ãö Êø Ýõçû Ïøeô äö f$Žøiø àû³Úø EEg
u2X σ^
Y*
gzZ

B‚Æ Vdà ¿Žžì C™ª
ÑŠ6%Z kZ g
utž• D â •
Û ~ bÑÅg
u kZ  ã 3÷ZçOX ì HwÑ+Z6#
Ö wÅ
G
( 268)
XìÐ~4Z {z Âì m{B‚ÆyQŽ}™¹x~q+Z ËÐV ðG34‘$
gzZVz•
Û » c
ì
ó Ð~4Z {z}™¹x
)lÆó xó JÑZ L L[ ÂgŠ *
Å ?•
á x â ZwZ ¸ZÆXìg D™IÐ ñÐ{)z òÀÅ®
$
IZÐ *ŠU â i<
 ÿL X3ZÐ fn ÏZ
X •M
YAŠ~

Ðt ÜZm»yZ { Zp Ð
ó Š ÈZ c
Vƒ´Ð] ZŠ ¬,q {z{ Zp7^
Y"
xÅyZ~yZN Y0g û®
$
IZ ,qŽžt x¯žÜ

:wNZLZZXÐ] ZŠ „T §c
ƒ
ÇñYHx ÈZ »k]6 yŠ kZ nÆwÈzI Z „: óσ: ^
Y†Oz¹xÅyZ~yZ•ï Šg Z Œ
Û yŠ »ÙpzÏ®
$
ÿL X3ZÃx c
ZXX 1
» ~pÅo•
Û ÆygzZ ðÌÅ{)z yyŠ kZ „:gzZ ÇñY c
Šg Z Œ
Û yŠ » ÙpgzZ ”ÃyŠ kZ „: óÇñY Hx ÈZ »Vâ 3{•~ y„: ó

X ÇñYHx ÈZ
wqZ LZ „:gzZ ÇñY zk]Ñ» „:ƒ
ó Ð ^ÌË{z {Zp óÏñY Å: ¹xÅyZ~ yZ , Šg Z Œ
Û yŠ » ?â z §®
$
ÿL X3ZÃyŠ TX 2

X ǃ# âÅVâŠx ¬vŠÆw‚yŠ {zÉ óÇñYHg Ö Z »w5zyx

ÆnË)g fÆwdZz

VâŠx ¬ ÌÃy@, ðgG gzZ ` Zc‘
 b§ÏZ ó*
™x ÈZ » kžH‰óÏñY ~Š: ÌZ ðÃÃyŠ kZ6µñÆŠ ~Ï6gîàSX 3

X ÏñY~Š7ÌZ ðÃ~« £Æ

~x._Æ] â ¥~÷èY ì
ó 4ZŠ~ kZ ÌIŠ !
{0

iÿ c
*
™—»rÒÈyZgzŠÆk

½ÅgH~kžHq
Š 4
}÷X 4
&
.2E½G
! DZvZzX å7` Zzg »äÎ} ÈÆŠ !
{0

i •V#c
¦½ZçLG
4݁
-I
4
)
G
E
)]Š ¬tC
Ù „ž c
Š [ ZŽ ä \ W?ì ¬H » ä O¥gzZ äO à @
~ ] ¬½Zž Š
HwZÎÐ èG Z Ô™· •]|)î0%´

r6gZp¾ óº
ó ZvZ L Lc
óv
ó Z y4L L( 6gî~Š ZÐZ ) ÂÑ hZqðÃÃˤ
ZX ’ e *
™: (ZÃVâ ›n kZ ì
ó ˆà Ð VÇ

ðÃÅìrz Ä6gZ6• YZÆq ËèY óÇ} ™ Äc
rÐ× W6gîLZ y¨
ZÉ ó•D™v߉ž 6óÏñY½7
( NL Ù]ç‰XNT ” XèÛùãÚ è×ò‰]¶ Š ) Xì 7?Š

¹xÐ[ÿL X3Z-viii

VÍß,Z ~ <Ñ(269)X D™7~È0
Å<Ñ› zugzZ • D™y´ÑZ Z[‚g Z » Vƒk
{LgzZ ]â øŽ • vß{zŠ Z%Ð [ÿL X3Z

!TKP †m‚ÏÖ] xjÊ †nŠËi( 269) !OPTKP Ý¡ŠÖ] Øf‰( 268)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

t ä Y fÐ xÀÆTì
ó Lg @
ƒ[ ‚g Z »]
·gzZ] â øÐ yZ í• …¸Ð™fÆvZ~ Ï0

i iŽ Xì Š
»zgÐ ~zcgzZ¹x
( 270)X ’ e *
™Ì6йxÅyZÃy›x ¬q
Z ÂñY0g û[ÿL X3Z¿ðä
Zžì HwÑ+ Z
:ì yâ•
Û »\¬vZ

DNTVÌ`ÓÖ]E —^›÷†ö Êö åö †ö Úû ]ø áø^Òøæø åö ]çâø Äøføi$]æø ^Þø†ôÒûƒô àûÂø äü fø×ûÎø^ßø×ûËøÆû]ø àûÚø Äû_ôiö Ÿøæø ™
IX
Š™…¸Ð™f LZ ä ëÃwŠÆT 'â: I »kZd
ó Š ( ! ·} Z ) L L
x » »TgzZì ZƒZ 7úÆÑøL 4ZpKZŽgzZì c
ó Xó ì [g ¦

Ðu

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

Ý

ø òô ÖFæû ]ø ûÜãö ŠFÞû^øÊø ²
DMUV†ŽvÖ]E —áøçû Ïö‰ô^ËøÖ] Üö âö Ô
ø ] ]çû ŠöÞø àømû„$Ö^Òø ]çû Þöçû Óöiø Ÿøæø ™

ó Xó •ÉÃvß„zóc
Š >7Z ÌävZèY ó•‰ wÈÃvZŽ ƒ Yƒ: b§ÅVÍßyZ L L

6
{k
gzZƒ[wÈÇ!
ÃvZ¿ðä
Z Z®ì
ó CYƒgz™ÑÅk QgzZŠ c
ÅvZÐ wŠÆkZZ
 ì @
ƒ‰
Ü z k QÐ}È[‚g Z » {k
èa

KZ ÌvZÐZž ZI•»] !
kZ {zgzZX ì Éà µZß Z °¿{z ƒ: Ì#
Ö Z0

z ÏqÑÅnË6GgzZ6V™LZÐZ óñY @
™{k

wÎgÆvZgz Z}I: •»g ì
 ÅvZ {zž @
ìggzŠÐVh§gîÆVÍß, Zžì Z
 Zz6
y›C
Ù nkZX} Š™gz™ÐØgze
Á

:žƒ: 4ZŠ~Ïzg•kZ {Š™yÒÅ 
( 271) DDÜû ãö ßûÚô çø ãö Êø Ýçû Ïøe äø f$Žøiø àûÚø EE
õ ô

ó Xó ìÐ~4Z {zì @
™g (Z¹xÅx ¸ËŽ L L

{zóVƒ D™„ [I Z mŠ ¬ wEZ » kZ c
ƒ m{B‚Æ [I ZŽ i Z0
Z »á
 àZ c
^Å DŽ óÈÅVß !
ówJ e weók](ZC
Ù n kZ
E3E
"p¤
Z
:žì –äY fX ǃq NÐzzŹxÅ[ÿL X3Zpƒ
ó^
Yî•p©E
( 272)

ó Xó ǃx ZwÌt Â•Û ,qx ZwvßÉÃÐi Z0
ZTN Y8 Ði Z0
Z kZq b IÜã0

Z L L
( 273)

X ǃx Zw<k]6VzègzZV- ÍnÆV-Š ZipÑgzZVzŠ ZipÑ

( 274) Xì ]Š ¬ÅVÍßw'~±zÛgzZVzè
èY ì
ó ^
Y*
*
Oà @

Xì YYHkªÃVzqh
'
× 6
VÂ!4Z
Z6
q
µñm{Ëc
i úÈZgzŠ nÆVÂgú%Z ì
ó Iì ] !
Ù ª{zì CƒZa i ZzWŽÐª
C
 ë !
ÃV ð{O8ã zg0
ZÆVð; VâzŠ :^â
( 275)

Xì ^
Y~g6z]gz¢ø
 {zσZai ZzWŽÐäg â 61ÅB; }uzŠÃÒÅB;

&)V6õ
¹xÐwZjZzwqZ¦Ñ)ÆVZŒŠ c
( Vƒz åOE
Z -ix


VZŒŠ c
N Yð0
~ V- àVÒpgzZ]Ìt {Zp ì
ó Ô™ ÿL)gzZDóò ¾óyZZ xó s Zg £ÝZq
Š 4
Æ\¬vZžì 7— ðÃ~kZ

:ì \¬~g !
›•
á g ZX ~
DMOVl]†rvÖ]E —Üû ÓöÏFiû]ø äô ×# Ö] ‚øßûÂô Üû ÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô ™

óCÅg
ukZ ( 272) ³âþ SSU oÊçjÛÖ] oÃÊ^ŽÖ] pˆÇÖ] ‚ÛvÚ àe ‚ÛvÚ înŽÖ] äËÖçÚ äfŽjÖ] oÊ •…æ ^ÛÖ äfßjÖ] àŠu h^jÒ à¡³Ï³Þ SLXRU”Xä³ß³Â o³ãß³Û³Ö] ä³fŽjÖ]( 270)
”Xäß oãßÛÖ] äfŽjÖ]ySSTKMM pæçßÖ] Ý^ÚŸ ànfÖ^_³Ö] è•æ…( 274 ) fzx Y}ó•ï•
á Ì@'
m{ÆÅ
[ ZÑ~¬ÏZ !QOQKU àm‚e^ àe] än•^u( 272)Xì _g ¦

!MPTXMPS ”X oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] oÊ äßÃnãßÛÖ] äfŽjÖ]¶ Š nÆ,( 275) wMPT
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó ìg ÇÌ6{Š c
iЃ
 g0
Z}g vŽì {zÑZz]³{Š c
iЃ
 ?q
Š 4
ÆvZ|gŠ L L

Dƒg D» à ŠßzñgzZ•DƒgzŠÐ¿zyZZ6gîx ¬vßáZz•ggz™Ð V-Š !
WgzZ œ
Z%(óVzàžìg•zszcÌ%Ztp

ºÖZ ñzgi ZX ìg^6òõ
Z gzZ ñW: {gëÜæÆ™]óÌˆÆ äÑxs ZŽ ì Šg Zz #
Ö è ÅVÍß,Z ~ˆ ÈWŒ
Û n kZX •
:ã WŒ
Û

DUSVèeçjÖ]E —Ünû Óôuø ܺnû ×ô Âø ²
ö ] æø ½ä´Öôçû ‰ö…ø o×FÂø ²
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Úø •ø æû ‚öuö ]çû Ûö×øÃû mø Ÿ$ ]ø …ö ‚øqû]ø æ$ ^Î÷^ËøÞô æ$ ]†÷ ËûÒö ‚% •ø]ø hö]†ø Âû Ÿø ]û ø ™

LZ ävZŽ •g•Zz*
ЊzuÅ+Š kZ {zžì ykZ {Š c
i »%Z kZ~nçÆyZgzZ • J{Š c
i~ tÎz¬vß ~z$
tL L

ó Xó ì *
ZŠzœgzZì }Y¼ƒ
 vZì
ó Hwi *
6
wÎg

X å@
ƒ7t ·Z »G
'!
Å wÎgÆvZ7ZgzZ¸Tggz™Ðš
 F
z½œ
Z%gzZàvß{zžìtsÜzzÅkZ

ÆnTgzZì Lg~ wj â T¿ŽèY ì
ó îŠ ¯ ÖZ χgzZ wŠ JÃy ¨
Z {zžì Cƒ +Z ÎâÅx »gzZ jÈ k¼ b§ÏZ
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZXì @
™wJgz¢WZ »yZì @
7—‚ »kZÐ] ‡‘gzZVÍß

( 276)

( 277)

DDØôeôŸô û] hô^Þøƒû]ø Ùôçû ‘ö]ö ‚øßûÂô àømû•ô ]‚$ ËøÖû] oÊô hôçû ×öÏöÖû] Àø×ûÆô æø éøçø ŠûÏøÖû] á$ ] Ÿø ]øEE

ó Xó ì ~Vß ZzäñxŠ Å.
zZ óVß Zzä™k]zlÅwŠgzZ ñžìg ãZzL L

:ìŠg Zz~g
ugzZq
Z
DDàøjøjøÊû] áô^_ø×ûŠ% Ö] hø]çø eû]ø oiF]ø àûÚø æø ØøËøÆø ‚ønû ’$ Ö] Äøfø iù] àôÚø æø èømø•ô ^fø Öû] àøÓø‰ø àûÚø EE

ó Xó Zƒ2~Ž{zc
W6} i ZzgŠÆVƒ•
á Š !
ŽgzZ óZ 7
~ê{zÎúÆg DŽ óZƒwŠJ{z; gdtŠ !
ŽLL

ƒÑÃVñ»x ÓÆ nkZX n
g 7kZñÐ <Ñ — zgŽ • D Y ñ0
~ VZŒŠgzZ V6tŠ !
] ZŠ ¬z t Ü Z, ZÐ ¹ n kZ
X σ: ^
Y¹xÅV6tŠ !
gzZVZŒŠ~yZpYY¹7q N

:ìŠg Zz~g
uq
ZçOXì HG6gñZ‰,Z äwÎgÆvZ
( 278)

DDðö ^ŽøÃô Öû] oøâô Ùöçû Ïöiøæø hö]†ø Âû Ÿø û] Ùø^Îø Xhô†ôÇûÛø Öû] Üö Óöiô¡ø‘ø Üô‰û] o×øÂø hö]†ø Âû Ÿø û] ÜûÓöß$fø×ô ÇûiøŸøEE

ó Xó ì Y (tž•ëvßz$
óN YW:¨
¸vßz$

t~ ( % $
)x *
Æ[fi ú~g vL L

:ì ~g
ugzZq
Z b§kZ
( 279) DDØeŸô û^e áøçû Ûöjô Ãû mö Üû âö æø ðö ^ŽøÃø Öû] ^ãø Þ$]ô Ÿø ]ø X Üû Óöiô¡ø‘ø ܉û] o×øÂø hö]†ø Âû Ÿø ]û ÜûÓöß$fø×ô ÇûiøŸEø E
ôô ô
ô

G
LZ vß{z‰
Ü z kZ ( èY• ë î*-“ÐZ vß{z)gzZì Y (tóN YW: ¨
 ¸~}g !
Æx *
Æi ú~g v6zZ}g vtŠ !
IZ

ó Xó •D YÐí@
nÆ% ï|ŠzŠ »VŠzZ
G
I Z b§Tž Zƒx¥
Å׎ vß CŒŠgzZ I Y b§ÏZXì 7ƒ
 o¹xÅyZ~A çkZ • ë î*-“ÃY (gzZ Y (Ã[ftŠ !
# Zx â Z¶ Š nÆ,h
Š èE
LE
'
× Xì qNgzZ {z(¹xÅyZ~gñZyZ ó•ë i úÅ] ZggzZx •
á Ãi úÅY (z[fgzZi úÅPzŠÃi ú
àß³‰( 277) ! •çÃŠÚ àe] km]æ†e X á^³ÛmŸ] Øâ] Ø•^³Ëje^³eX á^³ÛmŸ]XQMVܳ׳ŠÚ x³nv³‘æ!ܳ׳ŠÛ³Ö] Ù^³³Ú†³nì h^³³eXг׳í³Ö] ð‚³e OOLSVp…^³³í³fÖ] x³nv³‘( 276)
á] å†Ò àÚ h^eX knÎ]çÛÖ] QOTVp…^ífÖ] xnv‘( 278) !‚n’Ö] Å^fi] h^eX xñ^e„Ö]æ‚n’Ö]XPOLUV oñ^ŠßÖ] à߉æ! |^m†Ö] g‰ à oãßÖ] oÊ ð^q^Ú h^e àjËÖ]NNQRVp„Ú†jÖ]
EE
X /0vZ†e
Zz'
XTR h^eX h•¢] PUTPV•¨]• oe] à߉æ!OU h^eX‚q^ŠÛÖ] RPPVÜ×ŠÚ xnv‘( 279)  ÿ¨š!0vZ†e
Zz'Xð^ŽÂ h†ÇÛ×Ö ÙçÏm

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

{zžìg•0ÐVñ*
ÆV¸! ²~VÂgú{o$
gzZIYŽ »N‹Š ¬kZì ¬¸DNTLE ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’ùÖ] ð^–jÎ] [ ÂÅ 

{)zX •9·»,ƒg Š
Ãy
ÑZ ßggzZ] Ãz{g !
ÃwzÑZ ßg ó~!{¾Ã#·
ó » à {Ã{˜Zzf·
ó »Ï•Ã¶Z ~ f·
ó »ÏÃwZØ
:žì Ìt! Zy

ZÅä™xÎñÐVñ*
q
yZÃV¸! ²{z ´Æ¹x
X •s ÜÆVñ*
¦Ñx *
t

X1

Xì CY| (
gzZs
 DÅwEZÆyZgzZVñ*
yZÐT•ÝЮ
$
Ë: Ëx *
ÒZÐ~yZ

X2

¹xн~uzŠÅ½q
Z-x

Ìg » {]ZŠgzZ k]µ Z µ Z nÆ yZÃ7ÆV-g ZŠ)f ÅÏ0

igzZ ˆ ÅyZgzZ • Çg µ Z µ Z ÷áÆVâzŠ ]gúzŠ%ä ]¡

}uzŠq
ZÐp ÒÆíZ m
egz Zi§óq âk]ÆV}VâzŠX {Ñ ç›c
ƒ {Ñ ç•
Û » {z { Zpì @
Y3gpÅÃt•
Û kZ~wj âC
Ù Xì ³
G
.--!Ð
»VÍßÌ~}g !
Æ ]¡È â ‡kZ Âì [ƒŠ ®yxgŠÆ VÍßg £»ª
Z fgz ÄZÑžZ
 ` WÐ ¬$
pX • • DƒçE
G
Xì Š
w$
i Z0
Z

G
.--!Ð ½~uzŠÃ½q
Zžìt wßZq
Z~Xó•G ³wßZ¼ ñƒn
gpÅÃt•
Û ~¡kZÆyizŠ%ä <Ñ
kZX ’ e xgçE
G

:ž•D™e
Zzg k„0vZ†]|Xì c
â•
Û IÐñйxŽ~uzŠÃ½q
Z äwÎgÆvZ n
( 281)

DDÙô^qø†ùô Ö^eô ðô ^ŠøßôùÖ] àøÚô lô^ãø fùô ŽøjøÛöÖû]æø ðô ^ŠøßôùÖ^eô Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô àønû ãôfùô ŽøjøÛö Öû] Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø àøÃø ÖøEE
ó Xó •C™¹xÅVzŠ%Ž6VÂgúyZgzZ•D™¹xÅVÂgúŽ6VzŠç'MyQ ðâ •
Û Òä vZwÎg L L
wJ e w e ~
ó ] !
É ó7ŠzöJ
k]nçtX 7^
YnÆVzŠç'M•mºB‚ÆVÂgúŽ “
 igzZ} À {zž Zƒx¥Ð g
ukZ
( 282)X •IÐ kZ { zì ÐíÿL)’m»XgñZ { z%ZX σ: ^
Y¹xÅ}uzŠq
Z~•
wzÜgzZ~
:ì ~g
ugz Zq
Z
DDÙô^qø†ùô Ö] àøÚô ðô ^Šøßôù Ö^eô äø f$Žøiø àûÚø æø ðô ^Šøßôù Ö] àøÚô Ùô^qø†ùô Ö^eô äø f$Žøiø àûÚø ^ß$Úô ‹ønû ÖøEE
ó Xó ì 7Ð~ë{z} ™g (Z¹xÅVÂgúŠç'MŽgzZ} ™g (Z¹xÅVzŠç'M]gúŽ L L
5ÒM$N1Z]|¹ @
:c
â•
Û ä\W Â( ì ¬H »kZ )ì =@
Ž » » säz: ZŠ%]gúŽÃ Š
HwZÎÐÈ ¬]|ž•D â •
g•
Û îÂG
( 284) DDðô ^ŠøßôùÖ] àøÚô èø×øqö†$ Ö] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø àøÃø ÖøEE

Xì Hg Ñ~{LÓk
ùxŽ~uzŠB‚ƽq
ZäIfx â Z
E
¹xÅ]gúŠç'Mc
}™¹xÅŠç'M]gú~^zˆ ÌËc
ó’
 ] !
ó~k]žì 4ZŠ Ìt ~]·ž• D â •
Û k éC-ÊZ0Zx â Z
( 285)

¹xB‚Æy-X 3

( 286)

X} ™

gŠTÐT~wŠžìt§Zz%ZgzZ|É óñYÅg (Z¹xÅÔŠ LZž7wëb§Ë] !tgzZXì ÔŠ î »y¨
Zy-

:c
â•
Û (q
ZXì HyÒ(Š¼Ã#ŠkZÅy-äˆyWŒ
Û Xì Cƒ~gz™gŠÏZÐwJ eweÅkZì Cƒ#Šgz Z]Ð
DRV†›^ÊE —†nû Ãô Š$ Ö] gôvF‘û]ø àûÚô ]çû Þöçû Óönø Öô äü eøˆû uô ]çû Âö ‚ûmø ^Ûø$Þ]ô ½]æ& ‚öÂø åö æû „öíôi$^Êø æ' ‚öÂø Üû ÓöÖø àø_6 nû Ž$ Ö] á$ ]ô ™

# Ze
˜nÊX OOOXOONKMLp…^³fÖ] x³jÊ( 282) k„èE
LE
Zz'wQMLLV ÄÚ^³rÖ] xnv‘y èÃe…¢] à³ß³ŠÖ] h^³³v³‘]æ RM h^³³eXŒ^³³f׳Ö] QTTQVp…^³³í³fÖ] x³nv³‘( 281)
ó Xó ì c
Šg Z Œ
Û y²äwÎgÆvZÃ]gúàZz䙹xÅŠ%L 6
L ™Œ Zíq† X OM h^eX Œ^f×Ö]PLUUV•¨]• oe] à߉( 284)X NSMKQ†m‚ÏÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó N YƒÝZz3ƒ
 {zžì @
šn ÏZsÜÃ{z¤
LZ Â{zóâ YÐQ ?ì
ó ÔŠ Zg vy-ÅgŠ c
LL
á]†ËÆÌÎæ
½

Ø$ •ø]ø ‚ûÏøÖø æø (Ünû Ïô jøŠûÚ% ½º]†ø ‘ô ]„ø³aF ]

:ì Š
HG~i Z0
Zg ZŠgzi} (
(gzZq
Z
oûÞôæû ‚öföÂû ] áô]ø æ$ àºnû fôÚ% æ' ‚öÂø Üû ÓöÖø äü ³Þ$]ô àø_6 nû Ž$ Ö] ]æ‚öfö Ãû iø Ÿ$ áû]ø Ýø•ø ]F ?oûßô fømF Üû Óönû Öø]ô ‚û`ø Âû ]ø Üû Öø]ø ™
DRNIRLV‹?mFE —áøçû ×öÏô Ãû iø ]çû Þöçû Óöiø Üû ×øÊø]ø ½]†÷ nû %ô Òø ]¡&]fôqô Üû ÓößûÚô
t

ì ¸ {Zg S¦ó*
™]Š „„ ~÷gzZ ì
ó ÔŠ î Zg v{zó*
™: ]Š „Åy- ?ž å17g Z Œ
Û z w¸Ð ?ä ~H ! xŠ W› ÑzZ} Z L L

ó ó?n
g7=?H Âóc
Š •Ãt‘~g ‚¹Ð~?Âäy-X

ÅkZèYX ì ~gz¢ ÈÐ ¹xÅkZ n kZXì @
™ÒÃeC
Ù Åä •Ð hÓZg 7Z {zgzZì ÔŠ î »Vâ ¨
Z y-ž Zƒx¥

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì Š
H¨Ð]Š „ùx
‚ömû†ômö ^ÛøÞ$]ô (áøçû vö×ô Ëûiö ÜûÓö×$ Ãø Öø åö çû fö ßô jøqû^Êø àô_6 nû Ž$ Ö] Øô³Ûø³Âø àû³Úôù ‹
º ³qû…ô ÝöŸ] ø]‡û Ÿø û] æø hö^’øÞûŸø û] æø †ö Šônû ÛøÖû] æø †ö ÛûíøÖû] ^ÛøÞ$]ô •çû ³ßö³Úø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5
t
—áøçû `ö jøßûÚ% Üû jöÞû]ø Øû`ø Êø éô ç×F’$ Ö] àôÂø æø ²
ô ] †ôÒûƒô àûÂø Üû Òö‚$ ’ömø æø †ôŠônû ÛøÖû] æø †ôÛû íøÖû] oÊô ðø «–øÇûføÖû] æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö Óößønû eø ÄøÎô çû m% áû]ø àö_6 nû Ž$ Ö]
DUMIULVé‚ñ^ÛÖ]E

ƒgµ ZÇ!
ÐyQ ó•x » ã-'!
~nƒ
 t¾Æµ 0
Æ% ïwÃgzZy•RgzZ ZŽgzZ[ ZÑžì ¸] !
!ßZzyZZ} Z L L

Њ c
Å\¬vZgzZ}Š™µZz•gzZ]zZ°Îâ }g vÐ)g fÆñŽgzZ[ ZÑžì Le„V-Ây-Xƒ[ c
b #?ž @
ó ó?( 7c
)Ѓ Wi !
Ì[ Z ?HQXÇgi !
Ã?Ði úgzZ

:c
â•
Û Š•
á g Z ä\ Wžì ~g
uq
ZXì c
â•
Û IйxÅy-B‚Æ s
 ZÜ~g
Š q ZŠ¼KZ äwÎgÆvZ
DDäô Öô^ÛøŽôeô hö†ø Žûmøæø äô Öô^ÛøŽôeô ØöÒö^ûmø áø^_ønû ŽøùÖ] á$ ^ô Êø X äô ßønû Ûônø eô hû†ø Žûnø ×ûÊø hø†ô•ø ]ƒø]ôæø äô ßô nû Ûônø eô ØöÒö^ûnø ×ûÊø Üû Òö‚öuø]ø ØøÒø]ø ]ƒø]ôEE

( 287)

B; N !
gz Z @
3ÐB; N !
y-èY •
ÐB; N ZŠ •
 ã 0
 gzZ ñ3ÐB; N ZŠ Âñ3 *
Z
3ðÃÐ ~ ?Z
 LL

ó Xó ì ¥Ð

Åy-~ qÑž Zƒx¥ÐTì
ó ¿»y-tžì ðƒyÒt AÅkZgzZì
ó Šg ZzƘÅÅ
gzZ ä3ÐB; N !
~g
ukZ
( 288)

X슰¿#

:c
â•
Û ä\ W Š
Y7~}g !
Æó ó{ íL Ð
L wÎgÆvZžì yÒ» vZ†0'
Y]|
( 289) DDá^_ønû Ž$ Ö] ØÛø Âø àûÚô oøâô EE
ô
ô
ó Xó ì x » »y-tL L

x ¬gzZ ì
ó @
™„)g fÆzŠ Y h »zŠ YgzZì @
™„¤
zŠ YZuzŠ ðÃx » » äg @
Zz™ YÐ6Ë6gîx ¬èa gzZXÃäg @
ZzŠ Y• ë ó ó{ íL L

h ĦѤ
ZpXì x » ã-tž ðet AÅkZgzZ c
Šg Z Œ
Û x ZwÐZ ä wÎgÆvZ n kZì Sgï•
á Šæ Åy-~zŠ Y6gî
( 290) Xì 7s %Z ðûË~ kZì
ó ^
YtÂñYHh »zŠ Y)g fÆVƒ ¬ŠgzZVƒ ZzŠ ó7
Y

OSSV•¨]• oe] à߉æ!NM h^eXèe†•¢]NLNLVÜ׳ŠÚ x³nv³‘( 287)!NTNKML~V¶‰gzZ OOOKML p…^fÖ] xjʶ Š 2!NRQå†nfÒXMNT”X†ñ^fÓ³Ö] h^³jÒ( 285)
kZyһƘÅä™g(Z¹xÅg ñgzZy-:•_0
!
[ !
~G¬Znc
g ~zâx â Z ( 288)X /0vZ†e
Zz'XOOXTKN‚Ûu] ‚ß³ŠÚæ!SLh^³eXè۳ó›¢]
‚nËÛÖ] ÙçÏÖ]!NPUKML•çfÃÛÖ] áçÂ:( 290)!OUSKN Üq†jÚ ànvÖ^’Ö] š^m…¶ ŠXì HÜ~o ÖZZÐáZjÆ›9Ãe
Zzg {gÃèÅ /0vZ†]|ˆÆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì „g W~yÒÆó ózŠ YL L,6qçñÆz™ Y

¹xB‚ÆVâ Z³X 4

ZX ì c
q
â•
Û ™f yˆZ§•(Š¼~ˆÈ Z Œ
Û ä \¬vZÃq ÏZX Zi ZâÐ ]gßz ^+4ÐZgzZ c
¯ ] ‡JZ sÑ ZÃy¨
Z ä \¬vZ
:ìŠ •
á g Z(

÷ nû –ôËûiø ^ßøÏû×øìø àûÛ$ Úôù †õnû %ôÒø o×FÂø Üû `ö ßF×û–$ Êø æø kôfFnùô _$ Ö] àøÚôù Üû `ö ßÎû‡ø …ø æø †ôvûføÖû] æø †ùô føÖû] oÊô Üû`ö ß×ûÛøuøæø Ýø•ø ]F oû?ßôeø ^ßøÚû †$ Òø ‚ûÏøÖø æø ™
—¡
7Z6t‘Ϲ KZgzZ ,Š Vc
izg ÅVzq {À 0
7ZgzZ , Š Vc
g ZÎÅ ~ F
gzZ .7Zgz Z ~Š ]³~(ÃxŠ W› ÑzZ ä ë GL L
DSLVð]†‰Ÿ]E ó Xó ðâ•
Û «¤

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

DPIMVànjùÖ]E —ÜõmûçôÏûiø àôŠøuû]ø oû?Êô áø^ŠøÞûŸô û] ^ßøÏû×øìø ‚ûÏøÖø( àônû Úô Ÿø û] ‚ô×øfø Öû] ]„øa æø ( àønû ßô nû ‰ô …ôçû ›ö æø (áçû jömûˆ$ Ö] æø àônû jôù Ö] æø ™
ó Xó H Za~]gß+4Ãy¨
Zäë GX Åàá ZzyâZzðZkS gzZ óÅ #§îgz ZÅyìiì ngzZ ÅîZì nL L

0!N» kZžì H Za b§kZÃt‘C
Ù ä k Qžì c
Šg Z Œ
Û ïq » ]gß+4Ãy¨
Z ~ i Z0
Z— ¸} (ä \¬vZ ~ ] c
WyZ
Zƒ qn îE
gzZì @
Yc
0
 ÚÐq
ƒ
Z~ kZž c
¯ Ð àe kS ÞC
Ù ÆkZX ì ¥ @
3Ð VÂ; LZŽ ì
ó c
¯ J¦#
Ö ‡i ZgŠÃy¨
Z sÜì
ó

që ZÐkZQX 3g, Ã
 o]gz¢ø
 ~VâzŠgzZ 3gzŠzŠ äk QÃY ¡
Zë ZQXì 76_
Ï e" ~kZ b§ÅVzgâ Yй

ÚkZvߎgzZ (291)Xì Y™×ã‚ 7 ~g Ÿz «*
gzZë!
zh{zÐ Tðâ •
Û <Šz] ¸Åyz †gzZ]ùz='
óD

zûg0
ZÆkZžt
:ì \¬~g !
›•
á g ZXì ~ŠUÐV-0
a7Z D™7wEZÃÞZ

DPPVá^ΆËÖ]E —¡÷nû f‰ø Ø% •ø]ø Øûeø Ýô^Ãø ÞûŸø û^Òø Ÿ$]ô Üû âö áû]ô áøçû ×öÏô Ãû mø æû ]ø áøçûû Ãö ÛŠûmø Üû âö †ø %øÒû]ø á$ ]ø göŠøvûiø Ýû]ø™

ó Xó •ñƒ±
 {Š c
iÐyZÉ ó•‰V-0
a} 3
Â{z?•Bc
 ÒZÐ~ySž•~wìkZ\ WH L L
F

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

ØöÒö^ûiø ^Ûø Òø áøçû ×öÒö^ûmø æø áøçû Ãö j$Ûø jømø ]æû †ö ËøÒø àømû„ô³Ö$] æø ½ †ö `FÞûŸø û] ^`ø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ³ßö³Úø ]F àømû„ô$Ö] Øöìô‚ûmö ²
ø ] á$ ]ô™
DMNV‚ÛvÚE —Üû `ö Ö$ pç÷ %ûÚø …ö ^ß$Ö] æø Ýö^Ãø ÞûŸø ]û

ñƒ•
Û »vߎgzZ ó• ~g Y,1nÆXÇ}™4ZŠ~ V¨!
,Z GvZ7ZG wqZ(ä VrZgzZ ñÑyZZ vߎ L L

ó Xó ì 3: 1ÝZ »yZ ó•ìg 3ÆV- 0
aégzZ•ìg VZ {Z
û„*Švß{z

Ð~yZXì c
â•
Û IйxÐVâ Z³ÆnZäwÎgÆkZgzZ \¬vZ nÆp
g ¹!
Ãi q
Ð Z ÏZÆVâ ›îSy¨
Z
:•t‰

¹xÅ È X i

:ì \¬~g !
›•
á gZ
šô…û Ÿø û] oÖø]ô ‚ø×øìû]ø ?]äü ß$ÓôÖF æø ^`ø eô ]äö ßF]Ãû Êø†ø Öø ^ßøòû•ô çû Öø æø (àmûçôÇFÖû] àøÚô áø^ÓøÊø àö_6 nû Ž$ Ö] äö Ãø fø iû^øÊø ^`ø ßûÚô îø×øŠøÞû^Êø ^ßø³jô mF]Fäö] ßnûF]iø]F?pû„ô$Ö] ^øfø Þø Üû `ônû ×øÂø Øöiû]æø ™
t
ø ÖôƒF ½ &]û `ø ×ûmø äö Òû†ö ³jûiø æû ]ø] &
]û `ø ×ûmø äô nû ×øÂø ØûÛôvû³iø áû]ô tgô×ûÓøÖû] Øô%øÛøÒø äü ×ö³%øÛø³Êø töå]çF]aø Äøfø i$]æø
“ô’öÎû^Êø ^ßøjô mF ^Feô ]çû eö „$ Òø àømû„ôÖ$] Ýôçû ÏøÖû] Øö³%øÚø Ô

G
45ÅZ >gÎóy#ZŒZ‚( 291)
X‚Å èEG
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DMSRIMSQVÍ]†ÂŸ]E —áøæû †ö Ó$ Ëøjømø Üû `ö ×$ Ãø Öø “ø’øÏøÖû]

{ zÎ Š
µúÆ kZ y-Q óŠ
ò„Ç!
Ð yQ {zQó,Š tWKZ ä ëÃTž• ‹™| 7wq » ¿k QÃVÍßyZgzZ L L

Åé Zp ã^KZgzZ Š
ƒbâ s§Å *Š Â{zp óû%—ª
z$
ÅVìWKZÃkZ ÂT eë¤
ZgzZX Š
ƒï•
á ~VÍß{ Ze

ì ÅVÍßyZª
q¸X| ; ÌA
} Š hgÃkZ c
| ; ÌA
}™ú6k Q ¤
Zž ˆƒÏÅ È ª
 q Åk QÎóÎ ä™~zc

ó Xó vμvß{zh
•
á £Š™yÒÃwqkZ\ WÎX c
PÃVìW~g øäVM


Z yÃh$
Ð kZ Âó ; g ÎúÆ y-gzZ *Š ÌŠŽ z!
Æ ä0
Ú+ZgzZ ZƒÝqD» ÞZ ƒ Â&ì ™f » ¿k Q~ ] c
WyS

kZ wq ¸‚X ì Lg @
]wZggzZ ¡
; ™wïÃy!
i KZ~ wqC
Ù gó Fc
ƒ„
 gHó{0
â Ýc
ƒ ‚ \ »ÈŽ ì ÜÈ k Q ÂwVÅkZ !ǃ

wZg ÅkZ~ÓÑÅ q Oz wâÆ*Š ÌÂzŠ hggzZ ÌÂz™÷zÐZ ó@
ƒ;g ,
; ÌÂ@
ƒ: Dì
ó ; g,
; ÌÂì Dk0
ÆkZžì »¿

t ~ ]gßÌËnÆkZì c
Š D»<
 z[ Â ävZ& ¿{zC
Ù n kZXì ñƒ ñ¯=g f » ä¾ *Š {zÃDpÑgzZì Sg ô
X} Š Ö
núÆ*ŠÃ]y
WKZgzZ} ™¹xÅ õG/O²Nž7^
Y
( 292)

:c
â•
Û Š•
á g Z äwÎgÆvZ

DDgô×ûÓøÖû] ½ø^ŠøfôÞû] äô nû Âø ]…ø ƒô ÜûÒö‚öuø]ø ¼ûŠöfûmø Ÿøæø •ô çû röŠ% Ö] oûÊô ]çû Öö‚ôjøÂû ]ôEE
ó Xó ñw: b§Å ÈÃVƒzi !
VâzŠ LZ ðà ƒ
ó gÇ~}> L L

ƘÅàZá
 b§ÅyQgzZ ] ZŠ ¬ ÅyQ ót ÜZÆVâ Z³?f ~ g
ukZž• D â •
Û ~ bÑÅg
ukZ  ~zos ƒ °Z†ƒq
( 293)X ì

X ÇñWÐW™f »‰Ð~Xì Š
»zg Ìйx~gñZ}uzŠ Å È b§ÏZ

¹xÅ.
zQX ii

IävZ wÎgÐ ] ̉Å.
zZ~i úª
 q }Xì Ì.
zZ~ yQì Šg ZzƘ~ >
Ø xÐ ]ZŠ ¬z t Ü ZÆVâ Z³X
:ìŠg Zz~g
uq
ZçOX c
â•
Û
( 294)
†ö nû Ãô føÖû] àø›ôçû mö ^ÛøÒø ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô áø^ÓøÛøÖû] Øöqö†$ Ö] àø›ôçû mö áû]øæø ÄöfûŠ$ Ö] •ô†ø jøÊû]æø hô]†ø ÇöÖû] éô †ø ÏûÞø àûÂø  äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø oãFÞø
b§Å.
zZ~KòŠ WžÐ ] !
kZgzZÐ äw zi !
LZ b§Å}0

gŠ Ð
ó äg â õa b§Å} ðO± c
â•
Û Iä \ W L L
ó Xó ᙳ#
Ö ‡Z ñYm{ ðÃ

:ì ~t›•
á g Zh
'
×

( 295) DDäô nû jøfø Òû…ö

ö †ö fû mø ^ÛøÒø Õ
û †ö fû mø¡ø³þÊø Üû Òö‚öuø]ø ‚ørø‰ø ]ƒø]ôEE
ØøfûÎø äô mû‚ømø Äö–ønø Öûæø †ö nû Ãô fø Öû] Õ

ó Xó Çg¬ÐVZ
ÃVð; VâzŠ LZÉÆ
ó : b§Åá
 Æ.
zZ Â}™{>ðÃÐ~?Z
 LL

¹xÅ} ðO±gzZ}0

gŠX iii

Xì ¸Ø»¹xÄ°ÐVzgâ Yh
'
× zŠÐe
Zzg¸¦

à߉æ!MPU h^eXé¡’Ö]TRNV•¨]• oe] à³ß³‰( 294) !SLRKMV†m‚ÏÖ] ˜³nÊ( 293) !PQ h^eXé¡’Ö]PUOVÜ×ŠÚ xnv‘æ!PM h^eXá]ƒŸ] TNNV p…^í³fÖ] x³nv³‘( 292)
5_I
‚Ûu] ‚ߊÚæ!NLSKN oñ^ŠßÖ] à߉æ!MPLV•¨]• oe] à߉( 295) !MMRTVävnv’Ö]¶ Š óÿE
0Ý°Z†e
Zz'NPO h^eXé¡’Ö]MPNUVäq^Ú àe] à߉æ!NMPKN oñ^ŠßÖ]
!NTNKMé^ÓŽÛÖ] sm†íi¶ ŠX {k

Ù 1Ze
C
Zz'OTMKN
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~&
× ßX vi

Æqíz q Ë~i úª
q ~i úžìt ÑXì ï•
á Ì~&
× ß~yQ} Š
»zgÐ VЉÅVzgâ YÃ~i ú~i úª
 q b§ÏZ

ì @
7t•
Û ~ qíz q ËÐ kZèY óñYá:OŠ QOŠ S ÃVzÃKZ b§Å~&
× ßgzZƒzás§Å„g LZÆ™q
Zè
‡z »B‚
( 296)

:• D â •
Û yÒ{k

Ù 1Z]|çOX
C

DDgô×øÃû %$Ö] lô^Ëøjô Öû^Òø lõ^ËøjôÖ]æø ðô ^Ãø Îû^ôÒø ðõ ^Ãø Îû]æø Ô
ô mû‚( Ö] †ôÏûßøÒø éõ †ø ÏûÞø àûÂø  äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø oûÞô^ãø Þø

äƒzáOŠ QOŠ S b§u~&
× ßgzZÐá
 6+uKZ b§Å È Ð
ó äg â õa b§Åª%c
â•
Û I= äwÎgÆvZ L L

X óÐ
ó

XÐäg â õa~} >b§Åª%ªì
ó Š
»zgйxÅyZ³h
'
×q
Z~g
ukZ

J¢X v

:ì \¬~g !
›•
á gZ

p‚ô`û mø Ÿ] ø] ²
ö ] æø ½ ô²] kômF^Feô ]çû eö „$ Òø àømû„ô$Ö] Ýôçû ÏøÖû] Øö%øÚø ‹øòûeô ½ ]…÷ ^Ëø‰û]ø ØöÛôvûmø …ô^ÛøvôÖû] Øô%øÛø Òø ^aø çû ×öÛôvûmø Üû Öø Ü$ $ö é…ø çûF] j$Ö] ]ç×öÛôùuö àømû„ôÖ$] Øö%øÚø ™
DQVèÃÛrÖ]E —àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû]

ñƒ}Š Ñ Á Ϲ Ž ì ÏÅñ¢kZ wVÅyQ óH7¿6k Q ä VrZQ ó Š
c
Š ¬» 䙿6] Zg ÂÃVÍßXL L
%N~(ÅVß ZzäPÃVÂ!
ó Xó êŠ7e
Z@Ãx ¸Ýª+ZvZgzZì
ó wV~æE
ÅvZƒ
ó
( 297)

Xì Š
»zgйxÅñ¢~`™e
WkZ

X ó ó äö ßûÂø oãFßûÛøÖû] äö f%ŽøjùÖ]L gLzZ ó ó Ý¡ŠÖ] Øf‰L L¶ ŠnÆ,h
'
×

yQgzZ qN ó•Ð~÷áÆyQŽ~Y âZyZ îS¹xB‚ÆVâ Z³žìt{zì CWt ‚™ƒãZz] !
Ž ~g
Š q Zz]c
WyZ

Æ kZ { Zp óσ q N¹xkZ ~ k Qƒž{ » yZ³y¨
Z ËŽ ]Š ¬ {zC
Ù žì @
ƒx¥ç{°‡q
Z VŒ É X ì qÑ›°¿#Å

( 298)XƒZƒ: c
ƒZƒŠg Zz¬¦ÑðÃ~}g !

¹xÅyZ³Ë¿ðÃÆp%¤
ZX ñYH: c
ñY H{Š Zg Z »¹x{Zpσ q N¹xB‚ÆVâ Z³žìg¨.
Þ ‡`q
Z VŒ
( 299)

Xì CYƒ~'
gzZ •{Š c
igzZq¸ Âì ©
™{Š Zg Zzp»¹xÐkZ¤
ZgzZì
ó IŠp]Z &

tÂì @
7
~

?ì Š
»zgйx~gñZÁ

„«ÑZzÚ ŠC
Ù žì Le 9 Š~wqkZÃVâ ›{zXì Le*
™i ŸÇ!
ÕÆVâ ›xsZžì [ƒãZzЬ_ÆJ
[ Z

,ÅTì @
™ IÐ ñÐ ¹xÅV2!
gzZ V7Š LZÃVâ ›xsZžìzz ¸X ì „
 zŠgzZ à z »vZtžá™kCt ~Ã

•H‹g ZŠzuÆ¿#ÅyQgzZ¹xÅV2!
gzZ V7ŠÆvZžì @
ƒZa wZÎë Zq
Z™ V6hñkZX • ñW| 7~] ,Ô\ W

gzZì [ ZŽ¿q
Z »wZÎkZX ì ~gz¢ *
™Ì6
óì Š
»zgÐ ¹xÅXÐ VÍß}uzŠ c
Vz•
Û »~X• gñZÐ yÃyÃ{zgzZ ?
X -q
Z

kZgzZ¹xB‚ÆVâ Z³äŠ0Zx â Z !NQSKON pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ¶ Š ( 298) !MULXMQT ”X äß oãßÛÖ] äfŽjÖ]( 297) !OMMKNXTLUMV‚Ûu] ‚ߊÚ( 296)
!NQTKON pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ( 299)X}™·_gz¢» 260m@
256m ó32¢Åòzë·ùžìlg Z ¦

ÐD¨
¤gzZtzf r
 ™C
Ù ó•ðâ •
Û yÒtzŠ¼ÅÎzæx°Å
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:c
â•
Û ä\ WX슎ñ~g
ukSÅ wÎgÆvZ[ ZŽ¿»wZÎkZ :[ ZŽ¿
( 300) DDÜû jöÃû _øjø‰û] ^Úø

Øùô Óöeô áô^_ønû Ž$ Ö] ðø ^nø Öôæû ]ø ]çû ËöÖô^ìø EE
ó Xó nƒJ
V˜z™¿#ÅV2zŠÆy-L L

™ƒi ŸÐyZgzZ’ e ã™ÒÃÅ¿#ÅyZykÑZ ‚gzZ’ eÈgzlйxÐV2!
gzZV7ŠÆvZžì ¸ØÐg
ukZ
X ’ exg
:ì ÂzgйxÅVÇ)~Vzqg eÃVâ ›\¬vž
Z ìt[ ZŽ -»wZÎkZ
( 301)

¹x~] ZŠ ¬X 4

¹x~Vzg ZqgzZVzÏX 3

¹x~]ZŠ „X 2

¹x~Z
•

:[ZŽ -

¹x~Z
•X 1

Xì @
YHãZzÐwVÃVÂgßx ÓyZ~sf

Ž ñYc
XÐ ¹xÅVÍß,ZÃZ
•LZžì Ÿ» »«™ÅkZgzZXì »«™ÅkZgzZ {oXë ZЃ
q
Š 4
Æy›q
Z

LZ {zƒfp â Ð<
 ÅwÎg‰½·]|gzZ[ ÂÜyWŒ
Û {o»Tì wë)gŠ¾]!
tX •ÔŠÆVâ ›gzZÆvZ

[ÂklKZ ä\¬vZXƒîŠg Z Œ
Û ñƒ±
О¹ ZÜgzZ I Yó{ Ze[ Âug It Î} ™¹xÅVzq+Z c
VÍß, Z~Z
•
:ì Š
c
â•
Û ~]gÎkZ

ì Åe
Z@Å"7g !
{,~yŠ ÁÐÁäx™ ZÁÎg&gzZì H qzÑÐ]gÎxTÃ
Ÿ
DSIQVèvi^ËÖ]E —àønû Öùô «–$ Ö] Ÿ] ø] æø Üû `ônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø Q Üû `ônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ô$Ö] ½ø]†ø ‘ô( Üø nû Ïô jøŠûÛö Öû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôaû ]ô™

( 303)

( 202)

ó Xó ñƒ7{ ZeŽgzZ Š
H7…6
XóHx ÅZ CZ äÂ6X{ ZgÅVÍßyQX 3Š {ZgEgzZ S¦…( !vZ} Z ) L L

:ìŠ •
á g Z(q
ZXì c
â•
Û IйxÅx ¸)~}g !
Æ}o(Š¼~ˆÈ WŒ
Û ä\¬vZ nÏZ
½
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ûø eô áøçû uö†ø Ëûmø gøjFÓôÖû] Üö `ö ßFnû iø]F àømû„ô$Ö] æø ™
ä´eô Õø†ô•û]ö Ÿ?] ø] æø ²
ø ] ‚øföÂû ]ø áû]ø lö†û Úô ]ö «ÛøÞ$]ô ØûÎö ½ äü –øÃû eø †ö Óôßûm% àûÚø hô]ˆø uûŸø û] àøÚô æø Ô
ø Öø ^Úø Ü×ûÃô Öû] àøÚô Õ
ø ðø «qø ^Úø ‚øÃû eø Üûaö ðø •çø aû ]ø køÃû fø i$] àôòô Öø æø ½^n&eô†ø Âø ^Û÷Óûuöäö]ßÖF]û ˆø Þû]ø Ô
ø Öô„FÒøæø (hô^FÚø äô nû Öø]ô æø ]çû Âö •û ]ø äô nû Öø]ô
æ$ oõùÖôæ$ àûÚô ²
ô ] àøÚô Ô
DOSIORV‚†ùÖ]E —Ñõ]æø Ÿ] ø]
\ WX • ”
Æ VÂ!
‰ÅkZ º•
Û }uzŠgzZ ó• Dƒ lpÐ kZì @
YZg Z @
Z¼Ž6\ W Â{zì ~Š [  ä ëÎ L L

ÅÏ QgzZ Vƒ ; g š s§ÅÏZ~X Vz™: q
ÑB‚ÆkZgzZ Vz™]Š „ÅvZ~žì Š
c
Š¬¸ sÜÂ=ž £Š™y´Z

Æ \WƈÆkZ Å ~zc Å ~ŠÛpÅyZ ä \ W¤
ZX ì Zg @
Zyâ •
Û »y!
i ! ²ÃyWŒ
Û kZ ä ë b§kZXì Rß Z÷+
Y

ó Xó ÑZzäX:gzZ ÇA î×ðÃÃ\WÐ[ Z±ÆvZ Âì [WDk0

h^f×q¶ Š2XMQRKSàm†vfÖ] ÄÛr³Ú¶ ŠXì c
Šg Z Œ
Û ŒÃg
ukZä[Æ àm†vfÖ] ÄÛr³ÚX vZ†0'Ye
Zz'TRKQXPMOQVoÞ]†f_×Ö ¼‰æ¢] ÜrÃÛ³Ö]( 300)
EE
5{¢gzZ 118ó17m ÜãßÚ çãÊ ÝçÏe äf$Ži à³Ú!‚g »2Z *ÆZ†Ü*
çãÊ ÝçÏe äf$Ži à³Ú:îÅk

½q
Z Å å›iÅZvZ†#Z îGÏG
ËZ e¶ Š ( 301) !MTP ”X oÞ^fÖ£Ö èÛ׊ÛÖ] 霆³Û³Ö]
{z´ÆVÑg {,~yŠy›C
Ù žìC
Ù ªgzZ•n•
Û Òg {,À~Vzi úõ 0
gzZ•n•
Û ,i úʼn
Ü zõ0
~yŠz] Zgèa6
y›C
Ù žìtÑÐ kZ ( 302) !Üãß³Ú
x³ni^³³Ë³Û³Ö] é³³^³³³Â†³³³Ú¶ ŠXì Ágq
Š 4
ÆY fйÉì Z
 Zz-7»BÃÒgÎ6
~iú~«gC
Ù ÅiúC
Ù žì ãZzÌtgzZì@
™ZŠ Zi ú~^gzZ Ëc
Òó<
Ì
‚ö Š ó•( ð|)Š Z%Ð ó ó ànÖ^–Ö]L L~kž
Z •56
] !
kZ+¬( 303)ˆÆkZgzZ MLPKO
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:•DƒÝq} Z
Ãë Zsf `gŠÐVìWVâzŠ Ñ!
{gÃè

}uzŠp óñÑyZZ6kZgzZ Ht[ 㕠WÐZ Âä & •
Ûq
ZX¸ñƒN ~V”zŠ[ ÂI Z~}g !
ÆˆÈ WŒ
Û kZ

X Hg ïZ »kZ6
Šã
ÅŠ Áä& •
Û
»wqZÉÑgzZV‘ZeÅyQ~X•D™g ï Z »]x4ZsÜÉ óD™7g ï Z »½~g ‚ÅˆÈ WŒ
Û º•
Û ‰Æ[  ÿL X3Z

X1
X2

X åŠ
ÑÅw7
ÏÈÅvZq
Zž’ e *
CZt zg „q
ZsÜÃVßZz+ âÆ[ÂkZ ,™s %ZÐ kZ c
3â Ã[ ÂkZWæÆl c
[Â ÿL X3Z

X3

’ eã™x ¬½tÃVâ ›™ƒi *"п#zkZñÅ[ ÂI Zì
ó Zƒwz4»yWŒ
Û nÆä™x ¬ÆTì ]úŠ {z¸

X4

X ,™Ì6Ð^C
Ù ÅuÑB‚ÆkZgzZ,™

Xì ~gz¢”Z *
™Ì6ÐyZ•à ™Š XZÈ$
Ž ä [ÂIZ~}g !
ÆŠ NZz© ÂÆ™~zcÅ] ÷ZpKZ
ÐZvZ ÂÆ™ÌwÎg[HÐ [H[‚g Z »kZ¤
Zžì xÄ`
(ZtÉ ì
ó 7•
wà ©~zc ÅyZ6lzg kZ Å[ Â ÿL X3Z

X5
X6

Xì 7ÑZzÛ

Ð
ó s§Å vZ wÎg [ æ~ e
Æ ÇêL ‘gzZ ŽƒÂ kZ {zžì Š°*
™GÃ ïG!OQÐ kZ µZß Z °pì
WkZ ÂC
Ù„
X ,™Ì6gzZƒÐ] ¬$
: »æx ÓÅ[  ÿL X3ZˆÆäYW

X7

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
½
½
ø ßûÂø o•F†û iø àû³Öø æø ™
pû„ôÖ$] ‚øÃû eø Üû aö ðø •çø aû ]ø køÃû føi$] àôòô ³Öøæø p] ‚F] `ö Öû] çø aö ²
ô ] p‚øaö á$ ]ô ØûÎö Üû `ö jø×$ Úô Äøfôj$iø oj#uø p†F’Fß$³Ö] ]Ÿø] æø •ö çû `ö nø Öû] Ô
ø Öø ^Úø Ÿ Üô×ûÃô Öû] àøÚô Õøðø «qø
DMNLVé†ÏfÖ]E —†nû ’ôÞø Ÿ] ø] æ$ oùõ Öôæ$ àûÚô ²
ô ] àøÚô Ô

Ž ì „z Âe
Z@ÝZž £ŠÈ\ WX N Yƒ: ,@
Æ<
Ø èÆyZ\ WJ
Z
 ÐVƒ7èZg ¦

Ù òg »zŠ· Ð \WgzZ L L
C

à z ðà Â: » \ Wk0
ÆvZ Å ~zc ÅV¼ ZpÅyZ ÌQÆ äYWÆ Dk0
LZŠŽz!
ä \ W¤
ZX ì Ð s§Å \¬vZ

ó Xó g ÇŠæ:gz Z ǃ

ÅƘq~uzŠgzZì ~^Ÿ Âq«X • ñƒyÒgñZëZ} (zŠ~e
WkZžì @
ƒx¥Â,™g¨6ÀF
ÆkZgzZ e
W{gÃè
X ì ~^
GG3;XЊÉmÜZŠ ã
GLÒ$ :¸X 1
wZÎt ‚Æòg »zŠ·èY ó$
Ë Äg 7kZñÌLÐ +
 Z¾z e
Š·óì6Y Z'z Y ÑzgzZ ï
ÅT½ Z'

Æ ] ÷ZpKZ {Š c
iÐ h{zX ì » ]úŠ s§Å kZgzZ ƒz Š§6j§LZ LZÉ ì 7»g¼Æ bÑŠgzZ s
 Ÿz Å hsÜ
G
ÆvZ~e
WkZÐzzÏZX Lg7¹!
„wZÎðû ~zcÅè%ðz] ÷ZpV˜ì6ã éE
&OgDgzZ ÞZ ö09zŠ ã
Ž Z'Z ï
L Ò$gzZ•g *6
vß ?èagzZ ó Xó ìÐs§ÅvZŽì „zÂe
Z@ÝZ L Lû p]‚F]³`ö Öû] çø ³aö ²
ô ] p‚ø³aö á$ ]ôü :ž,Š ‹êt7Z\ Wžì ;gƒ¬Ã wÎg
C £ w–X 7et ·Z n kZ Y™7ã ZŠ¤
zgÐÇDgz ZÞZ ö09z~gzZ M
hg7Ã]¬$

ƒ
ó xÝÆ] ÷ZpKZ
à{
!


à{

Ð
?

§
:

LZ
à{

ë
ë

›•
Û

:

ó


N

Ð

Vz)
[Z

»

g

GLÒ$ :4X 2
¹xÅòg »zŠ·îSVñ¸)~] ZŠ „zZ
•gzZ ~zcÅ] ÷Zp{zžì ˆÅƘB‚ÆñÃVzg »zcƽ Z'Z ï
ˆÅ: ¿#ÅyS gzZ Š
H: Ì6Ð kZ¤
Zžì ë Z Ú Z%Zt gzZX ,™Ì6Ð yZ • Ð ] :SÅòg »zŠ· Ìx »ŽÉ óƒÐ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xg ÇŠæ„:gzZ ǃ„
 zŠ ðÃ: »Ë~« £Æk QQ óÇ}Š™2~[ Z±JvZ

ì ÐZ
•m»Xì Š
c
â•
Û IÐ ñÐ ¹x~gñZ yZ c
¹x~Z
•B‚ÆVñ¸)~ g
Š q ZŠ¼Å wÎgÆvZ
-ÐCE

? óxgg âƒ'L L:¸ìg â •
Û \ Wž ‹Ã \ Wä ëIyŠ õ 0
Ð ] Ãzž• D â •
Û  ö EZvZ†0[+]|! ôg•çOX
( 304 )

ó Xó Vƒ@
™IÐkZ»~ó¢
¯: {Ç{>ÃVzGvß ?dŠ óå1¯{ Ç{>ÃVzGÅVCzgzZV1LZ äVrZ¸vߎ¬Ð
( 305)

:c
â•
Û äwÎgÆvZž•D â •
Û {k

Ù 1Z]|
C

DD‚øqô^ŠøÚø Üû âô ðô ^nø fôÞû] …ø çföÎö ]æû „öíôi$]ô p…F^’øß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] äö ×# Ö] Øøiø^ÎøEE
ó ó! 1¯{ Ç{>ÃVzGÅY m
Z LZ äVrZžÃòg »zŠ·}™]g ¸\¬vZ

ìŠ
HIÐ ñÐ "7i úk0
ÆVzGÅyZgzZ óä™®Š~]
)ÃVÍg )

óä¯ÕúKc
ä™y]
)6VzG~V(uVâzŠyZ
 V ; z¸
ä
ó Çg ¯] Zg Z'
× ÆY 1zZgzZY m
Z LZ äVrZèY óxg “йxÅòg »zŠ·~}g !
kZžì Š
HGÌÐkZgzZ

X¸_â ,Š Z%KZÐyQgzZ D™]Š „ó
4‘0z/]|
ä\ Wc
â•
Û Äc
gŠ Ì0Ð ]‡zZÆi úB‚B‚ÆxsZ§ñZ}uzŠgzZ ñƒ¢q~~tïG
L !}
 îpE
:c
â•
Û Š•
á gZ

ø $ Ö] àôÂø †û ’ôÎû]ø Ü$ ³$ö xô³fû ’% ³Ö] éø³¡ø³³þ‘ø Øùô ³‘øEE
„õòô ßønû uôæø áõ^_ønû •ø oûÞô†û Îø àønû eø Äö×ö_ûiø àønû uô Äö×ö_ûiø ^ãø Þ$^ô Êø ÄøËô iø†û iø oj$uø ‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ô _ûiø oj$uø éô ¡’
^ãø Öø ‚öröŠûmø „õòô ßønû uôæø áõ^_ønû •ø oûÞô†û Îø àønû eø hö†ö Çûiø àønû uô hö†ö Çûiø ^ãø Þ$^ôÊø ‹öÛû Ž$ Ö] hø†ö Çûiø oj$uø éô ¡ø’$ø Ö] àôÂø †û ’ôÎû]ø Ü$ $öý…ö ^Ë$ ÓöÖû] ^³ãø Öø ‚ö³rö³Šûmø
( 306)

DD…ö ^Ë$ ÓöÖû]


Æ V®zŠÆy-{z Âì @
ƒqƒ`gÎZ
 èY óñYƒ—`gΞJ
VŒƒ YugÐ "7i úQð
ó 7i úÅ ðL L

èY óñY[ze `gΞJ
VŒƒ Y ugÐ "7i úgzZ ðÙ| 7i úÅ)'• D™{>à `gΕ
Û »‰
Ü z k QgzZì @
ƒ qƒ
ó Xó •D™{>ÐZ•
Û »‰
Ü z k QgzZì Cze Ö
ÆV®zŠÆy-Âì Cze `gÎZ

`gÎuæ‰
Ü zkZž ðâ •
Û yÒtAÅkZgzZì c
â•
Û IÐ"7i ú‰
Ü zDƒqƒgzZ I zŠÆ`gÎäwÎgÆvZ~g
ukZ

»ä™{>à `gΉ
Ü z _7i úy›óŠ
HIÐkZ n kZì
ó ¹x~uÑz¬B‚ÆVÃæ-7i ú‰
Ü zkZ ªó• D™{>Ã

Æ Vz•
Û » c
~Z
•§ñZ¤
Z pƒ
ó : {Š Zg Zzp » ¹ xÐ yQ {Zp7^
Y ¹xÅVz•
Û »~ Z
•§ñZž Zƒ x¥(307)‚
g 7{Š Zg Z

c

» kZ™ÆVÇ|ó8 ze ÅV- Š·‰ óσï•
á ~gñZ °oÆxs Zq ¸ ˆŹ xÅyZ~ {)zWÅVzq už
q
Š 4

~Vñ»mºB‚Æ\¬vZ‰ó¹x~Z
•§ñZ mºB‚ÆVz•
Û » b§ÏZX ǃuÑz¬tŠ
c
Šx•ZzWÃwØF
ÆVƒ zy

g ZŠ î~O 8~ :ß Zz š
 1g 7Zgz Z B™tVÃ
Ó nÆ \¬vZ ä îÂO$ Wæóc
Šg Z Œ
Ûg
nÆvZ ä òg »zŠ·‰ó*
™q
ÑÃvZ)
O
O
‰{)z ÿÉE

z q ËóspzY Yg óÿ®ÂzY ¬Š ó{>zqÃg óHm{nÆyZî~O 8¼ »] ZŠ „KZ óHg¦´ â »yvzœgzZs‘~ݬóc
Šg Z Œ
Û
XÐVƒ4ZŠ~¬gzZuѵšgñZ} g ‚t ÂóHq
Ñ7Z~]Š „§ñZ

xnv‘( 306)X •ÆpÑ›p ÖZ !O h^eX‚q^ŠÛÖ] QOLVÜ×ŠÚ xnv‘æ!QQ h^eXé¡’Ö]OOSVp…^í³fÖ] x³nv³‘ ( 305) !O h^eXé¡’Ö] QONVÜ×ŠÚ xnv³‘( 304 )
Xci
ZVZ ‚ XNMTKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]( 307) !NUU h^eXé¡’Ö] h^jÒXMNSSV•¨]• oe] à߉æ! QN h^eXàm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘XTONVÜ׊Ú
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¹x~]ZŠ „

ÏZì ÇzgÐ ¹xÅVñ¸)ÃVßZz + â LZ~ [ !
ÆZ
•<Ñ b§TgzZX ì ÝqÃ]ZŠ „x £ë ZÐ ƒ
 ˆÆZ
•

Xì C™IйxÅVÇ)Ì~[ !
Æ] ZŠ „b§

:•9zŠ Å] ZŠ „~[ !
ƹxžce ãƒãZz]!
t¬Ðƒ

X bŠzgŠ »]Š „ÃäOäÇgzZ+
 Gg‰ó7„ qzæÐ}u]Š „{z~xsZpì òZg~Âx ¸)Ž ]Š „{z :wÍ Z
X {)z{ izgi ú‰ì
ó qzæ~xs ZŽ ]Š „{z

:xzŠ

σg Ѯ
$
~+Š {zžt:
 ZuzŠgz Zì qNŠp‹ Z &
Žì CYð0
¹xÅx ¸)~kZžt Âq
ZX •:
 zŠÆäƒqNÆn«
:ì \¬~g !
›•
á g ZX

½
—ܺnû Öô]ø hº]„øÂø Üû `ö Öø àønû Ûô ×ô ¿# Ö] á$ ]ô æø ½ Üû `ö ßønû eø oø–ôÏöÖø Øô’ûËøÖû] èöÛø×ô Òø Ÿ] ø] çû Öø æø ö²] äô eô áÝû ƒø^ûmø ÜûÖø ^Úø àômû‚ôùÖ] àøÚôù Üû `ö Öø ]çû Âö †ø •ø ]ç. Ò5 †ø •ö Üû `ö Öø Ýû]ø™
Z ó• 7ñƒ ñâ •
¤
Û ÆvZŽ • •Š™gHx ©Z,Z ä VM•( ñƒGgH) q
Ñ, Z ( nÆvZ )ÆVÍßyZ H L L

ó Xó ì [ Z±u *
ŠgŠ nÆV> ªyZ GX @
Yc
Š™ê~yZ ( ÌZ ) Â@
ƒ: {°z»yŠÆŸ

nÆvÐTì ¹xÅVñ¸)sÜ:
 »äƒq NÆn~uzŠXì c
Šg Z Œ
Û x ZwÉ {k
{Lä Y fùx~] ZŠ „ÅnkZ

{z( Âì ˆÅ{Š Zg Zzp%¤
Z¹x~ ] ZŠ „ÅnkZX ì 1x »Ð ~p~gñZ ~C
Ù ª‰c
~p~] ×b
Å]Š „kZ ä <Ñ

©E
X •BÐVß V[ZÃV©VâzŠyZX ñYƒ4ZŠ~gñZ °oÆxsZžì eЈŹx{Š Zg Zz å}G
ZgzZì ?)gzZ

 G¦ :n«
+

g » f Zz™fgzZ ÞZ‹Š „sÜÃ\ WLZ~(Š !
W) c
k™ƒgz™Ð Vñ» ~z*Š •Æ" _
Æ ÞZ ñŸg ä VÇ| îS[ ÂI Z

„:gzZ¸D™~Š •
á {z:ž åti§ »yZX Ù]Š „ÅvZ {Š c
iÐ {Š c
i b§kZž @
¶ÅŠ XZ®
$
Å+
 Gg nÆp
gw'~
:ì {g •
á Zs§Å®
$
kZ ÅyZ~y
WÆh
u ÒgÎX Tgw'~Ñq c
gsÜ{z™ƒmÑÐVzqx ÓÉ gó !
zg » ðû *Š
Ÿ
½
æø è÷Ûøuû…ø æ$ è÷Êø]û…ø åö çû Ãö fø i$] àømû„ô$Ö] hôçû ×öÎö oûÊô ^ßø×û³Ãø ³qø æø Q Øønû rôÞŸô û] äö] ßnûF]iø]F æø Üø mø†û Úø àôeû ] oŠønû Ãô eô ^ßønû Ë$ Îø æø ^ßø×ô ‰ö†ö ³eô Üû ³aô…ô^³$ø]F o×5 Âø ^ßønû Ë$ Îø Ü$ ³$ö ™
t
t
Üû`ö ßûÚôù †ºnû %ôÒø æø Üûaö †ø qû]ø Üû `ö ßûÚô ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ßønû iø]F^]Êø ^`ø jô mø^Âø …ô Ð$ uø ^aø çû Âø …ø ^ÛøÊø ²
ô ] áô]çø •û…ô ðø «Çøjô eû] Ÿ$]ô Üû `ônû ×øÂø ^`ø ßFfû jøÒø ^Úø ^aø çû Âö ‚øjøeû]ôá øèn$Þô^føaû …ø
DNSV‚m‚vÖ]E —áçû ÏöŠôÊF

Æ VßZz + â ÆyZgzZ ðâ •
Û «gZ 7ZgzZ 5Ã*%0}ˆÆyZgzZìg ¬9gŠ9 ÃVßÎg LZ ëÌQˆÆyZ L L

nÆðŽ Ÿg ÅvZ ñZÎóåH: Z
 ZzÐZ6yZ ä ë ó¶à™Š XZŠpi Z ä VÍßyZ Â+
 Gg óV;X H Za 3ggzZ .~ Vߊ

ó Xó •yâ •
Û *
vßF
{Š c
i~yZgzZ c
Š`
Z »kZ7Z¸ñÑyZZŽÐ~yZäëÌQ óÅ: e
¬g ~g7ÅkZäVrZÎX
X c
â•
Û IйxÅ[  ÿL X3Z~}g !
kZgzZ Å¿#Å j§kZ äxs Z
E
NĢq~ #
Ö }
Å  È ¬ ]| œ›
 !p~ç Å y ðš‹!0y¢]|žì ~z%Ð m‡z ! Z 0ÄgzZÈ ¬ ]|

i ú] Zg ~g ‚gzZì ‚
g {izg½yŠC
Ù ØZ÷ž c
Š[ ZŽ ä!p]|?VY (Zž Y7™NŠÃà q)gzZ Ïn Z6ÅyZäÈ ¬]|X

\WX c
‹È§ZzZg ‚ ä È ¬ ]| ÂñÑ p=y  wÎgÆvZ yZgzŠ ÏZ ( ?Vz™ n Æ ¾“
 iz d
i ~ Â) ì k7
:¹gzZ 5šÃ y¢]|ä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 308) DDèºßøŠøuø éºçø ‰û]ö o$ Êô

( 309)

ø Öø^ÛøÊø]ø X^ßønû ×øÂø gûjøÓûiø Üû Öø èønø Þô^fø âû †$ Ö] á$ ]ô áö^Ûø%ûÂö ^møEE
Ô

ó ó?ì 7:%+4] Z f ~÷n}g vHXì 7^
Yn}g ø( *Š¿F
)+
 Gg ! y¢} Z L L

X슰¿#Åòg »ÐTìŠg Zzx *
»+
 Gg6gîàSgzZì Š
»zgÐò˜ÍnÆ]Š „~g
ukZ

¬gzZ ñYƒ4ZŠ~gñZ °oÆxs Z] !
tžì e¹ Âì 4gzZ ^
Y *
™ (Z n }g ø c
ì <Ѹž Š
Hn kZx »¸¤
ZgzZ
X ñYVJ

bŠzgŠ »]Š „ÃäOäÇ

gzZ c
Šg Z Œ
Û^
Y*
ÿkZ ä<Ñó•D ÑOgzZ D™™™[ Z NvßΕòZg j§,Z¼ÆvZ à Z[½gzZ ÞZ ñŸg~Vñ¸‰
:žì @
â•
Û ~™fÆVñ*
g »ßÆqYU â igz Z÷Œ
Û §ñ\¬zug nvZçOX c
â•
Û IйxÅx ¸)~}g !
kZ
ö ] ø]‘ø áø^Òø ^Úø æø ™
DOQVÙ^ËÞŸ]E —èmø‚ô’ûiø æ$ ð÷ «ÓøÚö Ÿ$]ô kônû føÖû] ‚øßûÂô Üû `ö i¡
( 310)

ó Xó Ë
Ó V1@
gzZ *
OV•ž¶tsÜk0
Æ~i úÅyZgzZ L L

Æ™{i Z0
Z »‰
Ü z ÂÑ " 7i úÐ ®
 )gzZ ñWÆ™]ó{gëÜæ Z
 y›žì ~z%Ð/0vZ†]|~ ®b§ÏZ

Åòg »¹ä ËX ñƒ¦nÆ{gt~ekZ vßû%q
ZX å@
ƒ7y´Z ðÃnÆi úJ
‰
Ü z kZX¸ D™ c
YĢq~K

bŠ ŸnÆ ä™y´Z~ V-ÃòŠ WËž c
â•
Û ä/]|X ’ e *
gâ 7
Y ~ È b§ÅŠ· ¹ä ËgzZce*
O k ¸*

( 311)X ’ e

žì ~] c
Zzg ‰Å~g g 9X c
â•
Û 7wJÐZ ä\ W ÂZƒ™f » k¸*
Æòg »gz ZÈÆŠ·Z
 ~eÆy´ZÆ®
)
( 312)

X c
â•
Û 7wJÌÐZ ä\WpŠ
c
Š {gtÌ»ä°v W

ž 6¸
ó T e ÈÐ ¹xÅx ¸)wÎgÆvZÆì ~z%t sÜ~ g
Š q Zzz Åä™: wJÆVzgtyZÆ x Z™/ô

ì ¿» òg »k ¸*
ž c
â•
Û ä \Wžì ŠŽ ñs
 ZÜt ~zâ 0Z ògzZŠ ƒ ZŠ ! Z òçOX ì Šg Zz~ V(u 9Š¼s
 ZÜÅkZ
( 313)
( 314 )Xì ÷»kXtžì s
 ZÜt~]c
Zzg‰0Ðv WgzZ
Xì ÷»Š·*
OÈgzZ

g¦tgzZ ú
à Z ¸68
g ‚z i ‚gzZ Ë
Ó Ú@
z wðe ó*
™Â·Ågzuz³g™ƒ ¦~Vâ *WgzZVzKžì ¸ØÐ g
ugzZe
W{gÃè

äˆÈ WŒ
Û Ã¿kZèY óêŠ7g Z Œ
Û^
Y~ ]gßËxs Z&ì ¹xÅWæzg ñgzZ ^
Y*
u Zuó• ìg™èZgÃvZÐ kZž *

G (315)
s§~uzŠì
ó x ZwµšŽì i ‚s§q
ZXì H{Ze[pÃVâ ›äqÅx *
à Z ðO¢m<!
Xì c
Šg Z Œ
Û ¿»WæB‚Æs
 ZÜ
ÂñYƒ „ @
Ã~ ]ZŠ „É óì @
Y c
ŠzgŠ » ]Š „ÐZgzZì @
Y ‹Ð x ÈZ } (ÐS ŠŽ z!
Æ uÑÉ ðZ'gzZX • ¿z p ÖZÉÑ

m‡z!Z0Äe
Zz'MOOKOoÚ…]‚Ö]‚ߊÚæ zèŽñ^ àÂKOLMKP ÄÛrÛÖ]y†nfÓÖ] o³Þ]†³f_³Ö]wMNTTVá^³Û³¿³Ö]•…]ç³Úy á^³fu à³e] x³nv³‘æ!NNRKR‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚ( 308)
^»vZš
 b§TWæ( 310) !MQRKMÜnÏjŠÛÖ]†’Ö] ð^–³jÎ]( 309)Xì Š
c
Š7¬»+
 Gg=:ž•p ÖZÆòg ZŠµ!STKR Øn×ÇÖ]æ…]æ NUPVävnv’³Ö]¶ Š 
xnv‘( 311) !NOR”Xá^nfÖ] ‹u] †nŠËiX¸D™g¦ngzZ]Š „{zÌÃkZX D OV1@
Ð Vð;gzZV•™wZ e~ìVÄ
Z {zyZgzŠÆs Zîb§ÏZ¸D™s Zî
oe] à³ß³‰ ( 313)X´ â 0÷Ze
Zz'XM h^³eXá]ƒŸ]RLOVp…^³í³fÖ]( 312) !MPTKO‚Ûu] ‚ߊÚæ!M h^³³eXOSSVܳ׳ŠÚ x³nv³‘æ!M h^³³eXá]ƒŸ]RLOVp…^³³í³fÖ]
;@
gŠ *
Å Š0Zx â Z¶ Š ( 315) !TLKNp…^fÖ] xjÊ( 214 )X/0vZ†e
Zz'XMh^eXá]ƒ¢] SLSVäq^Ú àe] à߉!…^’ÞŸ] ˜Ãe èm]æ†eXNSh^e é¡’³Ö]PUTV•¨]•
¹gzZÆ·_»[ÂkZ nÆD¨
¤C
Ù Xì0ÐqçñÏZì
ó Œ6
] ,g ZD
Ùq
Z â½._ÆTh
]
Ž [ Â~g7tÉX {)z OUPXOLSXNRRKM èÚ^³Ï³³j‰Ÿ]
Xì~gz¢
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

G
X 7Zg ZÍÌ„@
Ã~à Z ðO¢ñYƒ

> & ó]Š „mºÅ‘
 , ƒgGÅy@‰ì
ó HŠ XZ~¹xÅVñ¸)äVâ ›I YΕ4ZŠÜ$
‹ ZŠ „~g ‚{z~¬kZ
ÅyZ ä Vâ ›™ƒ WOÐ Vñ¸)pì
ó 7ÝZ ðà Â~ <ÑÅXó{)z { izg » yŠgzZ ~g ZË ‘
 ÅZ
 g ,™*óT
¸°Z

X •à ™Š XZ] ZŠ „m{‰~V⊉~¹x

{Š Zg Zzp»¹xÅx ¸)¿ðÞt ÆäS Z óÇÑ: ¬»¬6kZpσ®
$
gzZx Zw]gß{gÃèŹx~] ZŠ „žìgd‚f ]!
t
g { izg c
p
"7i ú¿ðä
Z b§ÏZX σ 4ZŠ ~gñZ °oÆ xsZgzZ σ¬q ¸ ÂÑ ä™¨£ »<ÑÄ© Zz <ÑgzZ} ™
0Ò®ÆxsZ ÌtÂì ¹xÅyZÑ»kZÐkZgzZì »Vz•
Xì °o G
îSG
Û »Žì @
™g (Zi§mº„z»

:n~uzŠ

»Tì ˆÅ~p+Z¼~yZ nÆvйxÅx ¸)~] ZŠ „x Ó+Z óÌ~t·<ÑgzZ •Ì~x ¸)Ž ] ZŠ „{z
Xì @
YH r Z6Vß VPsÜVŒì
ó s
 zÅ] ZŠ „yZ

( 316)

Xì ¿#Åx ¸)~C
Ù ªŠ°

»äƒÁgxЃ
 »xsZˆÆ]Š ÞŪ
 ‚gz© ÂÐZ Ì~òs Z »ÑXì Hn•
Û 6x ¸C
Ù ä \¬vZ&ì ]Š „q
Zi ú :i ú

ÐZgz Z BZ e™V´p¼g0
ZÆ kZ~ ~zc Å] ÷ZpKZ ä VrZp ó¶ïq ÅÌZ ~(i úÌVŒ Æ [ ÂI ZX ì Ýq sÑ

:ì \¬~g !
›•
á ZX åc
Š™ù Ÿ
Ý
DQUVÜm†ÚE —^n& Æø áøçû Ïø×ûmø Í
] ø] çû ŠøÊø lôçF`ø Ž$ Ö] ]çÃö fø i$]æø éøç×F’$ Ö] ]çÂö ^•ø]ø ̺×ûìø Üû aô‚ôÃû eø àûÚô Ìø×øíøÊø™

ñWÐWÆyQyv»yQÎó‰ 7úÆ ]÷Zp ã^gzZ c
Š™ ù ŸÃi úä VrZž ñƒ Za vßî *
,ZˆÆyQQ L L
ó Xó Ç

oÅ<
Ø Z踦
x ÓŽ xsZXì YYH¨Ð( > [ ) i ú~b ˜Z&åg¦»]Š „+Zq
ZVŒÆyQ̈ÆV=px ÓyZp

:}X c
Š¬»¹xx°ÐyZ~] ×b
‰gzZ Å¿#Å[ ÂI Z~] ×b
‰gzZ c
N
ß:Zz6
 q 9ÅkZÃi úäkZì
ª
ó c
WnÆ

»® kZ(Z
ZiÐ q
Z ~ˆ È WŒ
Û ž 6óå c
Š ¬» ¶Š wïÃVÂŽ LZ 7Z ä \¬vZ Âã ~ kl „Š Zz .ñ]|‰
Ü zT
wÎgÆvZ~ ¿#ÅyZpï Š wïDŽ LZ • Dƒ} 9nÆ i ú{z Z
 ž ~ 7^<
 t ~Š· Ð D

( 317)

X ì™f

:ž c
Š¬tä
( 318)
DDÜû ãôÊô ^ËøìôŸøæø Üû ãôÖô^Ãø Þô oûÊô áøçû ×% ’ømöŸø Üû ãö Þ$^ô ÊøX•ø çû ãö nø Öû] ]çû ËöÖô^ìøEE

ó Xó _7
7i ú~Vziñ( Æ} l )gzZVÂŽ LZ {zèY ( ð7i ú™X@
Ž ? )z™¿#ÅŠ·L L

Dƒ} 9~ i úZ
 Š· b§ÏZ

( 319)

X ì ï-7i ú~ VÂŽ LZg rLÐ n¾Å¿#ÅŠ·žì ¸ Ø Ð g
u kZ

6}iz »n gzZ @

ƒ¦
~ } À6gî埞 D Y f ~ kZ b§kZ ™Äg 6ñ+ LZÃ} À} ha gzZ Wz q
Z •
Z haÚ Z {zgzZì Z À „q
Z¤
ZgzZ ’ e •7i ú~ yZ •x} ÀzŠ¤
Zž c
â•
Û gzZX c
â•
Û IÐ kZÃVâ ›äwÎgÆvZX Lg

™f »‰Ð ~Xì»zgÐ ¿#ÅVñ¸)gzZ òg »zŠ·ä<ÑÌ~yZì ÌZq
Z6gî¦ÑÅX] ZŠ ¬+Z ϹÉì 7ŠzöJ
]ZŠ „sܬt( 316)
ø $Þ]ô tÔ
ø nû ×øÃû Þø Äû×øìû^Êø Ô
ø e%…ø ^³Þø]ø o?û Þùô ]ô (o‰Fçû ÛömF pø•ô çû Þö ^`ø iF]ø «Û$ ×øÊøü:ìŠ •
ÂãV;zþ.ñÿ{zZ
 ( 12ó11] c
W ) —pç÷ ›ö Œô‚$ ÏøÛöÖû] •ô ]çø Öû^eô Ô
á g Z~î†W ÒgÎ ( 317)X ÇñWÐW
á^³³fu à³e] x³nv³‘æ!TT h^³³eX鳡³’³³Ö]RQNV•¨]• o³³e] ೳ߳³‰( 318)X óì
ó ~òîyZyu0
ÂèY }
ó Šg @
ZV»Ž KZ ÂóVƒg ÇŠgz6Z¾„~Gó.ñ} Z :ˆ~Ši ZzW
XkzZ0Š Z”e
Zz'
XNRLKM ÜÒ^vÖ] Õ…‚jŠÚæwMLS”XOQSV•…]çÛÖ]y
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÅŠ·gzZᯕÐZ Âì ßZ À¤
ZgzZXá™ (Z Âì $
Ë {g’Ì{ ÇxÑgzZ•M
{gŠ Zi WB;Ðh
¢N !
N ZŠ™Äg6
ñ+žì

:ì ~pÑg
uçOXf
:Š¤
LZÐZ b§

( 320)

DD•ô çû ãö nø Öû] Ùø^Ûøjô •û]ô ØûÛôjøŽûmø Ÿøæø äô eô …û ˆôiø^+ n×ûÊø ‚ºuô]æø hºçû $ø Ÿ$]ô àûÓömø Üû Öø áû^ôÊø X ^Ûøãônû Êô Øùô ’ønö ×ûÊø áô^eøçû $ø Üû Òö‚ôuøŸôø áø^Òø ]ƒø]ôEE

: f ~ kZ b§ÅŠ· gzZ á ¯ g Zi Z ÐZ ƒZ À „ q
Z ¤
Z gzZ óñ 7i ú~ yZ ÂVƒ } ÀzŠ k0
Æ ËÐ ~ ?Z
 LL
( 321)

ó Xó ñY

:ì \¬~g !
Š•
á g ZX ån•
Û 6
VáQ ~g ‚—‚ŽìÐ~] ZŠ „yZ Ì{izg :{ izg
DMTOVé†ÏfÖ]E —áçû Ïöj$iø Üû Óö×$ Ãø Öø Üû Óö×ô fûÎø àûÚô àømû„ô$Ö] o×øÂø gøjôÒö ^ÛøÒø Ýö^nø ’ôùÖ] Üö Óönû ×øÂø gøjô Òö ]çû ßöÚø ]F àømû„ô$Ö] ^ãø m%^øm5™

ó Xó ƒ Y0s?ž @
óåŠ
Hn•
Û 6VÍ߬Ð?ž b§Tì Š
Hn•
Û { izg6zZ}g v!ë¸} Z L L
~g » & §ÆkZgzZ]Š „kZ ä [  ÿL X3ZXì @
ƒg Ñ »kZ~KÈ »g ZÆxsZÉ ì
ó ÝqÌZ à ©)Ã} izg Ì~ òs Z »Ñ

X c
Š¬»¹xx°B‚ÆyZgzZ¿#Å[ÂI Z~VÂgßZgzZ Å b & Z ÅyZ Ì}g !
kZ ä<ÑX å1x »ÐV=pϹ

¸ D™g OZ »J
äƒC
Ù ªÆVzg *nÆ~g žZ [ IZ b§ÏZX å: ` Zzg » ä 3~HV; ÆyZp¸ n
g { izg [Â IZ : }
:c
â•
Û X c
Š¬»¹xx°B‚ÆyZgzZ¿#Å[ ÂI Z~VzqVâzŠyZäwÎgÆvZX
( 322) DD†vøŠ$ Ö] èö×øÒû]ø h^jøÓôÖû] Øâû ]ø Ý^nø ‘ôæø

( 323)

^ßøÚô ^nø ‘ô àønû eø ^Úø Øö’ûÊøEE
ô
ô
ô ô
ó Xó ì *
3~Hqà Zzä™t•
Û ~VzizgÆ[ ÂI ZgzZ}g øL L

Xì qÑ›°*
™t•
Û ~]Š „ÅVo)VâzŠžì @
ƒx¥Ðg
ukZž•D â •
Û Š0Zx â Z
( 324 )

:c
â•
Û ä\ Wžì ~g
ugzZq
Z

DDáøæû †ö ìôùç* mö pF…^’øß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] á$ ŸôøX†ø _ûËô Öû] Œö^ß$Ö] Øør$ Âø ^Úø ]†÷ âô ^¾ø àömû‚ôùÖ] Ùö]ˆø møŸøEE

ó Xó •D™í@
òg »zŠ·èY Ð
ó ,™~¢~ä™g žZ { izgvßžJ
Z
 Çìg„J
‰
Ü zk QÃ+Š L L

ÃÌZ Å} izg kZ ä xsZX ¶Ýq ÌZ ~(ÃkZ Ìq
Š 4
Æ Š· b§ÏZì y%~ ~·<Ñ b§T {izg » Y Zgج

kŠ ) Y Zgج yŠ q
Z sÜŠ·çOXn Y X Ð ¹xÅŠ·ž 1x »Ð†ŸZz sv
, Z¼ ~ kZ p ó~Š (F
Å kZgzZ 3gg Z Œ
Û'

c
( xø,â )Y ¬Î@
B‚ÆY Zgج~ ¿#ÅŠ·É 7„»Y ZgجsÜž c
Š¬ÃVâ ›äwÎgÆvZ²¸
ó n
g {izg » ( xø
{izg »Y ZgجäwÎgÆvZZ
 ž•D â •
Û k„0vZ†]|çOX {izg » Z Z ó10c
10ó9ªóOg { izg Ì»ˆyŠq
ZÆY Zgج

ä\WX • D™Ìòg »zŠ· ÂWÅyŠ kZ ! wÎgÆvZ} Zž Hn²ä /ô Âc
Š¬Ã  /ô» { izgÆyŠ kZgzZ 3g
( 325)

ó Xó ÇVÅg Ì{izg », â ( B‚Æ,Ί ) Â;g {0

iw‚{ÒW L L

:c
â•
Û

:žì ò :t» k„0vZ†]|g
u „zZg6Š ã
Åg
ukZ
( 326) åö ‚øÃû eø ^Ú÷ çû mø æû œæ äö ×øfû Îø ^Ú÷ çû mø ]çû Úö çû ‘öX•ø çû ãö nø Öû] ]çû ËöÖô^ìøæø ð]…ø çû •ö^Âø Ýøçû mø ]çû Úö çû ‘ö
xnv³‘( 322) !‚Ãeæ NQSKM ÜnϳjŠÛ³Ö] ½]†³’³Ö] ð^³³–³jÎ]( 321) !NOUKM•çfó۳Ö] áç³Â¶ Š 2 !†Û àe] k³m]憳e!TM h^³³eX鳡³’³Ö]ROQ V•¨]• o³e] à³ß³‰( 320)
Ý^n’Ö]NOQOV•¨]• oe] àß³‰( 324)X z/0vZ†e
Zz'!MSh^e Ýç’Ö]æ!SLp„Ú†jÖ] à߉æ!QMh^eXÝ^n’Ö]NOPOV•¨]• oe] à³ß³‰æ!MLh^³eXÝ^³n’³Ö]MLURVܳ׳ŠÚ
!RPh^eXÝ^n’Ö]NPPQV•¨]• oe] à߉æ!OMh^eXÝ^n’Ö]MMOPVÜ×ŠÚ xnv‘( 325)X {k

Ù 1Ze
C
Zz'XNSQKNXNLRLVèÛmˆì àe] xnv‘æ!PQLN‚Ûu] ‚ߊÚæ!NLh^eX
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ì»ˆ yŠq
Z c
¬yŠ q
ZÐ kZ ( ?p• n
g {izg »Y Zgج sÜŠ·ž b§kZ {z )z™¿#ÅŠ·gzZÅg {izg »Y ZgجL L
( 327)

ó Xó Åg { izg

:ì \¬~g !
›•
á gZ
DNSVsvÖ]E —èm¤]ýsùô vøÖû^eô Œô^ß$Ö] oûÊô áûƒôù ]øæø ™

:e

ó Xó zŠ™y´Z » e~VÍßL L

àS} °!
Æ[²} g ‚¸
ó D™]g c
i Å yug IkZ vßÌIÐwÎgÆvZ~[ ZŽÆ½ Z'Z ñZ0
¬ZñÆe
WkZ

{Š c
iÃx Z •ZzWÅkZÉ 3gg Z Œ
Û 'Ã#
Ö wÅ ykZžt sÜ:™ Wä xsZX¸ ïŠÌZ ~(à eÆkZgzZ¸D™x Z •Z » ykZ6gî
X ¶ðƒyÅkZnÆT c
Š™m{ÃykZnÆÑÝZk QgzZ H

x ª~ {)z ] ògzZ2Š'
× óÖ¸
ó D™ HpÌ»y Z • ] Ó
‹ c
Wz {²xŽŠ¤

Šg ZÆ kZgzZ ykZ [²È Ç°!
žì |Ìt gzZ
:ì \¬~g !
›•
á g ZX HÑ!
zŠÃö¼zWŲxyZ~ˆyWŒ
Û ä\¬vZX
DONVsvÖ]E —hôçû ×öÏöÖû] pçø Ïûiø àûÚô ^ãø $Þ^ôÊø äô ×# Ö] †ø ñô«Ãø •ø Üû ¿ùô Ãø m% àûÚø æø ™

ó Xó ìÐzzÅ~g ÇÌ6ÅwŠÆkZtÂì @
™WÅ]Ã{Š™³ÆvZŽgzZ L L

ÅWæÐ kZž Å~p+Z ~ ] ̉ÅyZ ñƒ n
g ¹!
VÂ » VŽ Ã]
ÃgzZ²xyZ ä wÎgÆvZŠŽ z!
Æ ¹xkZp

Ð] òä wÎgÆvZ²ˆ
ó Æå
 `gÎÐ2Š'
× gzZ¸D™ aìР¶ze `gÎÐ ]ò[²èWæ‰Xnƒ¿#
:ž c
Šâ•
Û Ìy´ZtgzZ c
â•
Û aìÐå
 `gÎÐ2Š'
× gzZˆÆ¶ ze `gÎ
( 328)

ó Xó ì s ÜÆj§ÆWæi§Zg øL L

ä³fùŽjÖ]L LÔó ó ÜnÏjŠÛÖ] ½]†³’³Ö] ð^³³–³jÎ]L L{zƒg »gŠ,&ì @
YH r Z6Vß VPsÜVŒXì sî¹qçñt»¿#z¹x

X} ™·_» ó ó …^ËÓÖ^e äfŽjÖ] à oãßÖ] oÊ …^$¤]æ àߊÖ]L gLzZ ó ó oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ] oÊ äß oãßÛÖ]



äÛmˆì àe] xnv‘y9KZä`•

0Zx â ZgzZ 241&1µKZäN
 0£Zx â Z&ì
ó ~z%̃¯%g
ut~p ÖZyZ ( 227) !NTSKPoÏnãf×Ö pF†fÓÖ] à߉( 326)
Xì _g ¦

ÐáZjÆò«Zòg
ut( 328)XìHŠ OZ6
s ¸ñg
uäënkZì
ó BZq
Š 4
ÆY f¡ÅkZpì
ó He
Zzg~wNULKNLUQ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¹x~Vzg ZqgzZVzÏ

DÈ Èæ ‰ž ©vßÐ ¹žt 0ñÑ!
0gzZX • 4ZŠ~¬gz Zº Z ¿Ñ'gßϹ ŹxkZX ì ë ZgzZ Wz „¹ qçñt
Xì @
YHyÒÐ,}gŠÃqçñkZ n kZX •2~kZ6
gî·ZŠ *
c
·ZŠ

E!
öW -š »Ï

ó óRß L L•DƒpÆTÐ
ó ó Šó úL LÂì ÃóÏ
ó LL
X ñW™^ßg !
g !
Ž •ëÉ
Ü zÆac
Ùpk QC
Ù Ïq
Š 4
Æ[²ÿL X3Z
( 329)
X N YðoVâp~T•ëÃyŠk QC
٠ϹI Z‰gzZì ZÏ{zñYH q ½Z ðÃyŠTžì I»¹ÿL X3Z‰

~b ˜Z¦ÑÏ

™^ß~ ‹ c
¹w‚6gîÆq ½Zx ¬Ž • ëÃyŠ kZ ó Ï
ó Lž
L •Dâ •
Û Š0Zx âZX ì Ù~ pÏZ ã½ÏÌ~<Ñ
( 330)

Xì @
W

:•ï•
á ,q&~x|ÆÏ6
gî¦ÑgzZ ~½ž’ e6gd‚fqtnÆs
 ŸzgzZ ô=h
'
× Åp°kZ

Xƒ@
W™^ß ‹C
Ù c
¹C
Ù ów‚C
Ù Ž yŠ {zC
Ù X1
X VƒDƒo
 Z(q
ZvßyŠ kZX 2

мÆ] ZŠ ¬c
VƒÐ¼Æ]ZŠ „wqR {z{Zp óVƒD YG ZŠ ZwqZmº¼~q ½ZkZgzZyŠkZX 3

yZ c
gñZt Ì}V˜žtžÜX ì @
ƒ t :Z » óÏ
ó L LÌ6q q
Z ËÐ ~ yZ LgzZì @
Y 1Š Z%·ù»Vzq x ÓyZ L™w1»Ï
( 331)
X ǃÇ*
¬»Ï6kZ ƒÑz G
îSœEʼn ñ0
‰Ð~

9ÅÏ

5“L Lä Š0Zx â ZxsÑZ •&ì @
VâzŠ yZgzZ • D™¨Ðó óã k åLG
ƒÐ yŠ ³Ëm»VzωX • Cƒ Å b§zŠ ,Ï
:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ0ÐyŠÆ-}XìŠg Zz~qÑ ·À™f »VzÏ
( 332)
DDàønû Ûô×ô ŠûÛö×ûÖô äö ×# Ö] äö ×øÃø qø ‚õnû Âô Ýöçû mø ]„øâF á$ ]ôEE
ó Xó ì c
Šg Z Œ
Û nÆVâ ›ä\¬vZ&ì yŠ »Ït—" L L

X ÇñYH¨ÐÏÐZN YG ZŠ ZwqZmº¼™ƒ¦~TyŠ {zC
Ù ž Zƒx¥Ðg
ukZ
:ìŠg Zz~g
ugz Zq
Z

( 333)

DDÜûjößûÒö &önû uø oûßôÇö×öfûiø ÜûÓöiø¡ø‘ø á$ ^ôÊø o$ ×øÂø ]çû ×% ‘øæø X]‚÷nû Âô pû†ôfû Îø]çû ×öÃø rûiøŸøæø ]…÷ çû fö Îö Üû Óöiøçû nö eö ]çû ×öÃø rûiøŸøEE
ó Xó ÇãJ
íŠzgŠ Zg vЃÌ}V˜?èY Ù
ó ŠzgŠ6zZ}÷gzZ óƒ ¯: {ÇÏÃG~÷gzZ ƒ ¯: ,GÃVzyLZ L L
( 334)

Xì ‚
g¬»Ï*
ƒ¦B‚Æ{Š Zg ZzpnÆx »m{Ë6(m{Ëž Zƒx¥Ðg
ukZ

ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]( 330)!SORKNÀF
zŠg Z »kZ¶ Š2 !•æ Å é•^Ú gÆ]†×Ö l]•†ËÛÖ] …æ]X• æ Å å•^ÚXh†ÃÖ] á^ŠÖ!MONXMOMKO p†â‡£Ö èÇ×Ö] gm„³ãi¶ Š ( 329)
NLPNV•¨]• oe] àß³‰( 333) !NNQTVÄÚ^rÖ] xnv³‘ó k„0vZ†e
Zz'èÃÛrÖ] Ýçm èßmˆÖ] oÊ ð^q^Ú h^eXé¡’³Ö] èÚ^³Î]MLUTVä³q^³Ú à³e] à³ß³‰( 332) !PPNKM
d9&&Åq
ZC
Ù äxsÑZ •ˆÆkZX Mt ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’³Ö] ð^³–³jÎ]¶ Š,( 334) !SNNRVÄÚ^rÖ] x³nv³‘X {k

Ù 1Ze
C
Zz'XMLL h^eXÔ‰^ß³Û³Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ìX¦Ñq
Z”ÅkZgzZÏ

Ð ]ZŠ ¬ sÜm»VzϪì
ó DÂnç »VzÏ~xs Zžìt {z ’ e 6gd‚fŽ ] !
ë Z ~(q
Z 0Ð Vzg ZqgzZ VzÏ

{Zp,Ïn kZX • ï•
á VâzŠ ] ZŠ ¬z ] ZŠ „~ T

( 235)

ì Å {Âq
Z |ÅkZÉ óñY c
Šg Z Œ
Û ÃÔq ÝZ ~ kZžì 7

ǃ:Ýqg (ZtÐZVƒ]; Žz ÌŽ ÅkZgzZƒÑZz•g »}{ ZpÃy›ÌËXì ~gz¢~È0
Å<Ñ~”ÅyZ ãkc
Vƒãâ i


ó H7Ð ?Šz ,~(Ã qçñkZ ä Š0Zx â Z xsÑZ •X ì 7Ð g
uz yWŒ
Û ]o»X}™Š XZ ,Ï+Z {zž

•6
gî¿VŒëX} ™·_» ó 2
ó »ÆhÓ Zg LÀ
L F
z3ÅkZ c
ó ó ÜnÏjŠÛÖ] ½]†³³’³Ö] ð^³³–³jÎ]L L[ ÂÅsßñx â Z {zƒg »gŠ,

X •D™™f »bÑŠ‰ñƒG™fÆxsÑZ
:ì \¬~g !
Š•
á gZ

X1

DPTVé‚ñ^ÛÖ]E —^q÷^`ø ßûÚô æ$ è÷Âø †û •ô Üû ÓößûÚô ^ßø×ûÃø qø Øùõ ÓöÖô ™

ó Xó ì ų¿Ó Zgq
ZgzZ<Ñq
ZäënÆq
ZC
Ù Ð~ Vâ ¨
Z ? L L

ìZ
 Zz6
zZÆkZ ~zcÅTì ³¿ÓZgq
ZÐ s§ÅvZ nÆkZgzZì m{<ÑÅkZB‚Æx ¸C
Ù žì ¸ØÐe
WkZ
ðÌÏèažìg ãZzÌtgzZXì ~g Zi"§Ö ZÐ` uz<ÑÅ[ÂI ZÑ»kZžì ¸ØÐkZìŠg ZzÐt (Te
WtX

Xì m{B‚ÆyQŽìÏKZ ÌÅVâ ›n kZì ` ugzZ<Ñ]

{z ~ X¸, Z yŠzŠ V; ÆÜæ I Z ‰
Ü z k Q óñÑ p={gëÜæ wÎgÆvZžì e
ZzgÐ ´ â 0÷Z ]|

X2

\W ÂX ¸ D™ HŠÃö~ VâŠzŠ yZ ~ qY Uâ i ëž ¹ä VÍß ó ó?• HyŠzŠtL L: Y7 ä \ WX ¸ D™ HŠÃö

:c
â•
Û ä
( 336)
DD†ô_ûËô Öû] Ýøçû møæø ovF•ûŸø û] Ýøçû mø X ^Ûøãö ßûÚô ]†÷ nû ìø ^Ûøãôeô Üû ÓöÖø‚øeû]ø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ]ô EE

tE
A
W
ó Xó [ZÏgzZ ö ÑZϪì
ó c
Šw$
ÐVâŠzŠ4ÐyS ÃVâŠVâzŠyZ n}g vä\¬vZ L L

Æ<Ñ~nçÆVzÏy›žì ‚
gx|s ™tó*
™³nÆÏyŠ}uzŠzŠ™w$
7ZgzZ ´g: ¹!
ÃVzg ZqÆqYU â i
¹ógó ÃL LgzZ ó ó{ÂL LÂ( 235)X 160@
134mó2 »ÆhÓZgX • M
NŠ ~2 »ÆhÓZgÐZ ] Z|yZŠ zŠg Zì ~gz¢·_ »kZ nƦZŠC
Ù gzZ DIZX • ðCd
D Y GZŠ Z~ ex c
ZŽ wqZ {z e]ÉóVƒ 0Ð ] ZŠ „z ] ¬¤Ž ]â ´+Z îSVƒó ‘
ó g Ã] â ´L L c
ó óiq
Ð Z y¶
L L»x ¸ËŽ • ëÃY âZ yZ~ b ˜Z Å qÑz
>gÎ6gîÆwVXì x|¸ »kZgzZì ZƒŠg Zz( F ógó ÃL LÂ~ˆyWŒ
Û X ¹Ã{)z298&2b 7ZX 302&3kz²Z ` @
¶ ŠX {)z2Š'
× z†²½ ¸zós Zîxó ZwZª•
ó
gâ YÆã!
Û gzZ {z%zÌóe ëL ]oŠ Z%Ð]ÃVŒX ó zó ™: äw" ÅÞZ]
Œ
Ã!ß ZzyZZ} Z L L( 2:e
W ) û ²
ô ] †ø ñô«Ãø •ø ]çû ×% ³vô³iö ]Ÿø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³m5 ü :ì ~qzÑÆ>Z
ÓZ
%D
Ðó ]
ó ÃL LX 849móyWÅZ ]ZŠ ÃZáX 385X384&1 yWŒ
Û æLE

X 439ó438&1yWÅZƒ: ¶ Š nÆ,( X541&1zŠg ZáZæÎÉyWÅZ ]ZŠGX 8&2M0Z‚)X • {)z
ì 4ZŠ~]
ÃqŽ c
}Š™4ZŠ~]
ÃÆ+ŠÃqË6gîLZ {zž7Ýq htÃË ó•{Š™gHÆwÎgÆkZgzZvZ ó ]
ó ÃLž
L t{zì ]!
à ßZëZЃ
 Ž0
kZ ä VrZžì {ZÍ õg @
• • Šg Z Œ
Û ]ÃÐ Y LZ ä Vñ¸XX• t•Zg Å®
$
z uÑÐ s¥äâ ðÆnkZ~ +ŠX }Š™ `g {Ð „
 zÅ]
ÃÃkZ
%D
76ñZg ÅVÍß¡ä <Ñ& • CY ªiq
РZ ȶ
»Vñ¸,qt gzZ • 4ZŠ ó ó]ÃL LÌg ZqgzZÏèa QX ( 385&1yZÅZ æLE
)X ,Š wÅ•Zg Å®
$
z uÑ b§
h^eXé¡’Ö]MMOPV•¨]• oe] à߉( 336)Xσ4ZŠ~®
$
q¸ ˆŊ XZgZqgzZÏðÙ?
Ø Ð<Ѥ
Z nkZì ¿gk0
LZ ~g ZŠ)f Å”zh
•ÅkZÉì Z hg
!MOUXMOT”XPTSVÝ]†ÛÖ] Éç×e¶ Š !àm‚nÃÖ] MTLXMSUKO oñ^ŠßÖ] à‰æ!NPR

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

: ³nÆÏ6gî¦Ñ(gzZyŠŽgzZ σϦÑ{z}Šg Z Œ
Û Ï<ÑÃ(TgzZÃyŠTÉ ì
ó 7»t Ü Zz]ZŠ ¬x ¬¬»yZX •È0
X σ®
$
{zƒ

0Ð _ … Ä- V( ~g »ZzŠ k0
}g øóñÑp=V; } g ø& œ–1Z ]|g !
Zžì e
q
ZzgÐ È ¬ ]|

X3

ÆvZ Œ » y- H:c
â•
Û ä –1Z ( ‰: V1Zz äÇgz& ª) ‰: V1Zz äÇ VâzŠ {z p ó‰„g Ç Œ‰ ¾ Æ g »Z
:c
â•
Û Š•
á g Zä wÎgÆvZX å»Ïµñ{zgzZ ?~yÆwÎg
( 337) DD^Þø‚önû Âô

]„øâFæø ‚ºnû Âô Ýõçû Îø Øùô ÓöÖô á$ ]ô =†õÓûeø ^eø]ø ^møEE
ó Xó ìÏ~g øtgzZì @
ƒyŠ »Ïq
ZnÆx ¸C
Ù !–1Z} Z L L

:ž•p ÖZÆ] c
Zzg‰Å~g g 9
( 338)

óì
ó yŠ »Ï~g øtL L

:žì ~] c
Zzg‰gzZ

DD‚õnû Âô Ýö^m$]ø ^ãø $Þ^ô Êø =†õÓûeø ^eø ]ø ^mø ^Ûøãö Âû •ø EE

ó Xó •yŠÆÏtèY zó Š hg7Z !–1Z} Z L L
( 339)

Xì »ÖÄ c
Z§ZztgzZ

ÅVÍß~kZì
ó Ðs§Å qÑyŠ »Ïžì ¸ØÐó ì
ó yŠ »Ï~g øtL gLzZ ó ó•yŠÆÏtL LÔó ì
ó Ï~g øtL Lp ÖZŠg Zz~g
ukZ
( 340)

Xì 74Š ðû6»z] ZŠ ¬

:ìŠ •
á g Z » vZwÎg X 4

( 341)

DDhõ†û •öæ$ ØõÒû]ø Ýö^m$]ø oøâô æø Ýô¡ø‰ûŸô û] Øøâû ]ø ^Þø‚önû Âô oßFÚô Ýö^m$]øæø †ôvûß$Ö] Ýöçû møæø èøÊø†û Âø Ýöçû mEE
D
ó Xó •yŠÆÅ
ä3tgzZ•ÏÅVâ ›ë (¶Zzf 13ó12ó11)yŠÆ ö-!gzZyŠ » ã!
Û óyŠ »†²L L
Œ

ŠzöÐ s§Å<Ñ,ÏÅVâ ›èY ó• ZÐ Vñ¸~uzŠ y›~nçÆg Zqžì ?Š Å] !
kZŠ •
á g Zt»  \W
( 342)

X•

'gߏx~VzgZqgzZVzÏ

:}X •$
Ë ƒ'gߊ¼Å¹xÅx ¸)~Vzg Zqgz ZVzÏX •D Ws§Å qçñÝZˆÆc~žkZ
X ñYÅ•
Ñ~VzÏÅyZ

X ñYc
Š ` ZzgÃVzg ZqgzZVzÏÅyZ~VzàgzZV”LZ

X N YGŠ XZ~VzàgzZV”LZg ZqgzZ,Ï/xÆVzg ZqgzZVzÏÅyZ

X N YÅŠ XZ,ϦÑ)
X ñYH{0

iÃVzÏ{Šç'NÅqYU â i

X {)zì
ó CƒÅVzÏÅVz•
Û »Ž ñY~Š} Š]gßz^{zÃVzÏÅy›

X1
X2
X3
X4
X5
X6

xnv‘( 339) !PR h^eX…^’Þ¢] gÎ^ßÚXOUNMVp…^ífÖ] xnv‘( 338) !Q h^eXàm‚nÃÖ] TUNVÜ×ŠÚ xnv‘æ!Oh^eXàm‚nÃÖ]UQNVp…^ífÖ] xnv‘( 337)
!‹nÛíÖ] Øâ^e ‹nÛíÖ] änfŽi!‚g »Ifx â Z¶ Š 2!PMLXPONKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]( 340) !NQ h^eX àm‚nÃÖ]XUTSVp…^ífÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ǃgz¢p Ò»A
Z%¾•
Û ~#
Ö w%Z óǃq
Z¬»q
ZC
Ù Ðg ±ZÆAz#
Ö wgzZ ÏVƒ4ZŠ~¹x'gß~g ‚t

Ñ~VzÏÅVz•

Û »X 1

Ñ~ÏÅVz•
q
Û » y›6gîx ¬6V»+Z ó~ e
ÒZ c
Vƒ~ ¼Z y›V; z {Zp• TgB‚›z •
Û » V˜~à c

c
]g ˆ‰Å~z*Š¡vß¼X • Dƒq
Ñ~ VzÏÅV ƒzygzZ òg »zŠ· y›žì Š
¬Š Ìt6V»Š¼X • Dƒ

gzZì x Zw ‡ *
™ (Z qÑñzgi ZX • D™Ì^ » V” c
Vzà}uzŠ 6]úŠ ÅyZ6µñÆ VzÏÅVÇ) n Æ •gB‚

kZ ó• Dƒo1%Ð x »ÉÑ c
} oë!
Ë: Ë6gîx ¬g Zqc
,ÏÅVñ¸)èY ì
ó Yƒï•
á Ì~gñZ °oÆxs Z] ‡zZ Î
Xì °oÆxs Z š ZÜŽì ?Š Å]Y Z'x°ÐuÑz¬gz Z ~qŸg6
gñZÉÑÆyZ *
ƒq
Ñ~VzÏÅyZ~]gß+Z n
:žì @
â•
Û ñƒD™yÒ] ÌÅVzÈð¸LZ \¬vZ
DSNVá^ΆËÖ]E —^Ú÷ ]†ø Òô ]æû †% Úø çôÇû×$ Ö^eô ]æû †% Úø ]ƒø]ô æø Ÿ …ø æû ˆ% Ö] áøæû ‚ö`ø Žûmø Ÿ] ø] àømû„ôÖ$] æø ™

ó Xó •D Yg ¦

Ðgî: dÑ{zÂì @
ƒg ¦
»yQ6q{Šƒ" Z
 gzZ Dƒ7q
Ñ~ë!
ËŽ ( •{z} ÈÆÝg )gzZ L L

÷Z 0 ßggzZ kƒ ¤D
ó °Z1Z)
ó M óu ?@ó Wó+§0·‰X ì ÅÐg ZqÆ Vñ¸)ä +¬Š¼‚Å ó ó…ø æû ‡% ZZ Šg Zz ~ e
WkZ

„ÇÆx Z™/ôžÐBŠ\ Wn kZXì Ÿ»¦Ñ•
Ñx°~VzÏÅVñ¸)žì ¸è ЂÅY fyZX (343)ë)z
X¸D™IÃVzuzŠgzZ “ŠpÐäƒq
Ñ~VzÏÅVñ¸){zžì ;gi§t»G™xÐ

( 344)

:c
â•
Û ätzg Ã/çO

ó Xó ì @
ƒ;gƒwi *
…»\¬vZ6yZèY óƒ Y:~VƒÇ]Š „ÅyZyŠÆVzg ZqÆWægzZ³:WÅV½L L

:c
â•
Û äz/0vZ†]|

Æ yZgz Z}™x ÈZ » kZgzZƒq
Ñ~( VzÏÅyZ ) yY$z iz.ÆyZ ó} ™yyk~ º´Æ( Vz•
Û » ) V½¿Ž L L
( 345)

X ÇñYc
VZB‚ÆVÍß4ZyŠÆ#
Ö ªÂìg ì‡6g ZŠ™ÏZ LZJ
äW]ñgzZ}™g (Z¹xB‚

‰É ì
ó x Zw ‡*
™ (Z n kZì ?Š Å~qŸgg7½Ð ¿: Z•
Û »kZÆyZèa•
Ñ~Vzg Zqgz ZVzÏÅVñ¸)žtx¯dÜ
Ä
+E
E
E
3B G-BE
§
:ž•D â •
Û ~ó ó Ðñ^΂ùÖ] ˆßÒ |†• oÊ Ðñ]†ù Ö]†vfÖ]L L ö Z ê 0Z+ -Z+i)´Xì c
Š ò :»¬6
kZ ÂäY f
( 346) ÝçnÖ] ÔÖƒ oÊ áç×ÃËm ÜãÃÚ äÏÊ]çÚ ŒçrÛÖ] ‡æ†nÞ oÖ] äqæ†íeæ

( 347)

ó Xó ( ÇñYƒ•
Û » )Ðä™x »{z•D™{z¼Ž yŠ kZgzZå
~iz.ÆV±XL L

'gßÅ•
Ñ~VzÏÅVz•
Û»

Xìg D»µ Â" ÅVÍß6gîx ¬Ž ñY~Š ÑŠzÂÅMg ‡s§ÅXë Z „¹q
ZVŒ¬Ð"(
ÐWžì @
ƒx¥ƒ
o
Ñ~VzÏÅVñ¸)žì @

ƒ Za wZÎë ZgzZ Z (q
Z VŒ[ ZXì 7^
Y•
Ñ~Vzg Zqgz ZVzÏÅVñ¸)žì Zg ¦
ÌZž 6
Š¼ÅkZ ä Y f?ì CWxiÑ •
Ñ~ VzÏÅyZB‚Æ Vz•
Û »Ð ä™Æ yZž• wqZÐ yÃyÃ{zgzZ • $
Ë ƒÕ
 H HÅ

X •Å™f 'gß
înŽÖ]çe]!NOUKU pF†fÓÖ] àߊÖ]!PMMKMXMRLUVÑ]‡†Ö]‚³f Ìß³’³Ú( 344) !PNSXPNRKM ÜnÏjŠÛÖ]†’Ö] ð^–jÎ]!POUKO†n%Ò àe] †³nŠË³i!MLUKR†³nŠÛ³Ö] •]‡( 343)
†vfÖ]( 346)!PQSKM ÜnÏjŠÛÖ]†’³Ö] ð^³–³jÎ]Xì9•ÅkZž•D â •
Û Š0Zx â Z !NOPKU oÏnãf×Ö pF†fÓÖ] à³ß³ŠÖ]( 345) !wPQQKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†’³Ö] ð^³–³jÎ]y
Xg
u] qzÑ{)z PQXPPKQ xni^ËÛÖ] é^†ÚgzZ PPNKN p…^fÖ] xjʶ Š2( 347) !MOOKQÐñ]†Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

oàƒ‰X } ™x » „z Ìy›• D™ ZŠ Z •
Û » ]â ÎgŽ 6µñÆÏkZ ªóñYZƒq
Ñ~ wqZz ] â Îg Åg Zq: Z•
Û»

X1

gzZ ^
Y*
6gî¬'gßt Å•
ÑX {)z*
Z h ZX ™ƒq
Ñ~ ÙpÅV³gzZ Vƒzy6µñÆÑgzZ *
¯t±~ ÜÅV¤~xøó

xsZtÂñYÅ•
Ñ~ kZÉgzŸ'
gz ZVƒ4ZŠ~ uÑz¬wqZ´Ð kZ c
ƒ0Ð î Zzt¬gzZÉÑËg Zqt ¤
ZgzZX • x Zw

X ÇÑ ¬»Š Z D

g ZgzZ äƒ`g {ÐxsZ6¿,ZgzZ ǃg Ñ~gñZ °oÆ

Åy ó*
åä3iZiZ ó*
Z´} À6 nÆV”‰X} ŠÌZ à ©)ÃyŠ kZ%Z} ™:•
Ñ Â~] â Îg ÅÏc
g ZqkZ
X2
ä™lpÃV”gzZ èSŠ ¬ sÜ (Z¤
Z σx ZwgzZ ^
Y*
Ì]gßtX {)z VƒÈ g !
zg »~ T bŠg Z Œ
Û yŠ »”ÃyŠ k Qgz Z *
™x ÈZ » ðÌ
Š 0Z x â Z xsÑZ •çOX ǃ ï•
á ~gñZ °oÆÆ xsZ x »t ì {ç ÂñY H~ WÅyŠ kZ¼ ƒ
 t¤
Zp óñY HnÆ

~ ä3 ƒ
ó m{B‚Æ( x c
Z àS) Vzg ZqÆyQŽ ,™¹xÅVz•
Û »~x »,Z Ë{zž7^
YnÆVâ ›ž• D â •
Û

Y*
^
™]úŠ6µñkZ b§ÏZX ~ ä™x » ðÃw©s Ü:gzZ~ä™uF
gñZ ~z*Š}uzŠgzZg !
zg »: ó~ ä™V¸Zl
: ó~ k]: ó

„:gzZnƒŠæ Åg ZqzÏÆ yZÐ TÏñY Ž: q +Z ðà b§ÏZXÐN YG 7( Ð 9
 okZ ) `Žzj„:gzZX ǃ:

ñY Hg ÖZ » +
iz d
i ÅnË„:gzZ • D Yr6µñÆg ZqÆ Vz•
Û »Ž Ç ñY c
ŠÉö (Z ðÃ6µñÆg ZqÆ yQÃV”

*
ƒ b§ÅVâŠx ¬ nÆVâ ›ÌyŠ {zÉ ó,™m{B‚Æ{ÂËÃVzg ZqÆVz•
Û »žì 7^
Yt nÆVâ ›žtžÜX Ç

( 348)X ’ e

ÑÅnÌË~Vzg ZqgzZ VzÏÅVz•

Û »~i Z0
ZJ} (gzZì c
â•
Û ;@
!‚gxq
Z 0Ð Vzg ZqÆVz•
Û »äIfx â Z

:ž•D â•
Û (q
ZXì »zgÐ

Cc
x ÅZÆ k QŽ Çg y'
× Ç6žo ZÜNž™ ¬ŠÐvZg !
{,~ yŠz ] Zgžì HZ
 Zz 6zZ }¾ ävZ ! y›} Z L L

ÅXžì 4 YZùtÃwŠ}¾ ÂX ñXÐ5 ZgÆVÍß,Z ñƒ{Zevߎgz Z Zƒwi *
…»k Q6XgzZì
ó 3 ZgÃVÍß

² óÇÆ$
Ð x »kZ ÂÂ}™¹xÅ} èc
±(ËžñY¹N¤
ZX }™¹xÅyZ ÂVƒ ïgZ »3{zgzZƒÚt
G
7Zì
ó ;g z} À6 ÃV”LZì
ó ;g™¹xÅá Zzä™ Y7Å ( y¶
»kZ™ )Ç6µñÆÏó( òg »ª) ýÒ¡ Z Â
ÅÑ LZ‰ì ; g oVâp+Z6µñÆÏÆÔŠ LZgzZì ;gh
y

Òp ì
ó ;g8
g} &
Z nÆyZì
ó ;g™q
Ñ~Vìp

á s§ÅWZg *
gzZ …ÆvZ ÂH: s çävZ¤
Z ? Ç ñYá V¹N¿t  H (Z ä¤
Zž aÎ ÂXì @
™ c
o6Ï
( 349)X Çñ Y

: •D â •
Û ó•D™6µñÆÏÅòg »y›[ ‚g Z »XˆÆ™fÆwqZ, Z‰4ã ¾F
ögŠ Z)´

Æ iz. ä Tžì I» îG
0½É â ‰gzZX ì •
Û » b§Å4Z {z Š
%Æ/Â%gz Z H¼ ƒ
 t ä Tžì I » s ¦ Z Y f‰L L

ó Xó H %fÃgÎäkZ c
Í ÂN
»i1F
~x Z •Z
+E
-GBE
WÅyŠ kZÑ » kZ¤
Z (351) å @
™ Zh
y
7¬ & ~h
y
q +Z ðÃyŠÆ iz.g ZqÆ Vz•
Û » ä Tž• D â •
Û  ê 0Z)´
( 350)

( 352)

ó Xó 7`wðÃ~kZ Š
ƒ(Z C ·ZÉ ì
ó yŠ »iz.tž å} Y:t¤
ZgzZ óŠ
ƒ•
Û » {zÂì x Z •Zz

'•]çvÖ] oÊ ÄÛ׳Ö]( 350) !w ³âþ MPMQ Äe]… •‚ÂXMSU ”XèÛÓvÖ] è×vÚy ‹nÛíÖ] سâ^³e ‹³nŠí³Ö] ä³nfŽi:!‚g»Ifx â Z ¶ Š ( 349) !ONUKNQpFæ^jÊ ÅçÛr³Ú( 348)
†fÒ¢] äÏËÖ] |†•¶ Š 2!MOOKQÐñ]†Ö]†vfÖ]( 352)X CY~h
y

:qtÂ@
ƒ: µñt¤
ZXì ˆ~h
y

Ð9
 oÅyŠ kZqtª( 351) !MPP á^nfÖ] è×rÚ à ¡ÏÞ NUPKM
!OOOK O äm‡]ˆfÖ] pæ^jËÖ]gzZ X NTN ” p…^Î oסÛöÖ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ëg Zq{z¤
ZQX 7^
Y*
ƒq
Ñ~kZì 4~ c
•Dƒ] ¬½ZŽÆyQ6µñÆVzg ZqÆVz•
Û»

:*
ƒq
Ñ~VqÆyZ

»Y f6#
Ö wÅ ~¢q~Vzg ZqÆVz•
Û »X ǃ[:gzǃ¬t ƒB‚ÆÏh
IgzZx Z •Z ~¢q~ kZgzZƒ0Ð î Zzt¬gzZÉÑ
( 353)

Xì t · Z

:•Ãk

ibÑŠ‰Ð~yZX •G7bÑŠ6#
Ö wÅ•
Ñ~]¬½ZyZÐVƒUFäŠ0Zx â Z
:ž•D â •
Û sßñx â Z

q )Z»Y fgzZ x Z™/ôV]

» Ïh
I 0Ð Vñ»Æ nkZ ~ VߊР¹gzZ¸ D oÌg ZqCZgzZ¸ Tg~àÆ Vâ ›™} Štb
kXzŠ·L L

ËÐ~yZž7"
U
t ~}g !
ÆËÐ ~ Vâ ›Æä âi ðZ’Zp ó• C™~ VqLZ~¸)Î劎ñ/_

( 354 ) ó Xó ƒÅ¹xÅy Z~ VzÏÅVz•
Û »Ì}

: •D â •
Û (gzZq
Z

:gzZ¸ Dƒ: q
Ñ~ÏËÅVz•
Û »y›~~tÇžì } Yb§hZ {zƒƒ Π̼Ð~t‹§ÃTQ L L

Ë Â@
ƒH: IÐx »kZ óåc
0
ÐÑ LZ ä VrZ&ä +ŠÆyQÃVâ ›¤
Z Â'¸D ÑV´p¼~] Ñ©LZ „
( 355)

ó Xó CYð0
gz¢•
Ñ~^Ë:

yZ óHwJÐZ s %Z š ä Y •ÆˆgzZ Ht · ZÐ \ Wä /ô6kZgz Z ¶Å *6VîÑXÐ òg »ä/]|

Vh

XÐ,™:g Ö Z »Vzg ZqgzZVzÏKZ {zž åÌt~_ ZÑ

?ì $
Ë ƒ^
Yb§¾•
Ñ~kZ ÂVƒ5y›6ä™IÆqTžìt] !
g¨.
Þ ‡VŒ[ Z
G
(
§3;XE
B‚Æ• 9ä {)z öG
x â ZçOX å c
Šâ•
Û IÐ ~¢q~ VzÏgzZ Vzg ZqÆVz•
Û »B‚Æ s
 ZÜä /]|
Vt
( 356)

( 357)

:c
â•
Û ä/]|žì He
ZzgÐg bŠ0Y «

ó Xó ì @
ƒ…»vZ6yZèYX óƒ Y:~VƒÇ]Š „ÅyQyŠÆVzg ZqÆVÃægzZ³:WÅV½L L

( 358)
X”Ð y ZyŠÆVzg ZqÆV7ŠÆvZž c
â•
Û ä/]|žì yÒ»y!
ZgzZ

IZ LZgzZÃ\ WLZž’ eÐZì ‚
g yZZ6]y
Wx- gzZvZŽ y›{zC
Ù :• D â •
Û If x â ZŠ¤
•
á g•Æ Š 0Z xsÑZ •

žì H Âì @
Y»zgÐx »ËÐZZ
 ž’ e *
ƒ76òŠ WVß Z×gzZy•Z k QÐZgzZÆzgÐ ~¢q~VzÏÅVñ¸)ÃwÈz

Ú Š~ »Vzg ZqÆVzg ZŠ™$
gzZV7ŠÆvZ {zžì c
Š •J
VŒäy-ÃVÍß{ZegzZg ZŠ™$
йgzZ ó ì
ó bŠ ¢
HÐkZ… L L

:žìŠg Zz~pÑg
u² ó•D™†ŸZ~Š Z®ÅyZ b§kZgzZ•D™^ »à}uzŠÐàq
Z nÆ
( 359) DDÜûãö Ãø Úø

†ø Žôuö Ýõçû Îø •ø ]çø ‰ø †ø %$Òø àûÚø EE

ó Xó ÇñYc
VZB‚ÆVÍß4ZÐZyŠÆ#
Ö ªÇ} ™†ŸZ~Š Z®Åx ¸ËŽ L L
½

½

p‚ô`û mø Ÿ] ø] ²
ø ] á$ ]ô Üû `ö ßûÚô äü $Þ^ôÊø Üû ÓößûÚôù Üû `ö $Öçø jøm$ àûÚø æø ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üû `ö –öÃû eø

:ìŠ •
á g Z »\¬vZgzZ
]øð«nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö] æø •ø ç`ö nø Öû] ]æ„öíôj$iø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ô$Ö] ^ãø m%^øm5™

݇ŸÌÎæ
Ùˆß ÚÌÎæ
á ]†ËÆÌÎ æ

pF†fÓÖ] àߊÖ]( 357) !…‚’ÛÖ] ‹ËÞ ( 356) !PQPKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ] ( 355) !PPUKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ] ( 354 ) !QOO ”X äß oãßÛÖ] äfŽjÖ]( 353)
쮕ÅkZ%Z Š&0vZ†e
Zz'QRNMV Œæ•†ËÖ] ‚ߊÚwOTXOSKMO p…^fÖ] xjÊy oF×Ãmçe] ‚ߊÚDOQUE!PQSKM ÜnÏjŠÛÖ] ¼Ö]†’Ö] ð^–jÎ]!NOPKU oÏnãf׳Ö
!PNKNänÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] Ð×Ãi¶ Š ó
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DQMVé‚ñ^ÛÖ]E —ànû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû]

{z}™4zŠÐ ËÐ~yZ ÌŽÐ~ ? ó•„
 zŠÆ}uzŠq
Z „~:W Âtóƒ ¯:„
 zŠÃòg »zŠ·?!ß Zz yZZ} Z L L

ó Xó @
3Š7„
 ZgÓZg ¦

Ù \¬vZÃV>ªXÐ~4Z—"
C

Åäox ¬AÏKZÃVz•
Û »~oÆVâ ›² ì
ó 4ZŠ~ ›Ð yZ ~¢q~ VzÏÅyZgzZ ¹xB‚Æg ñžì I »Y f
xsZ +Š *
™ (ZX ì ;g™Šæ ÅyZ~ y´ZÆVzÏÆyZ {zžì È » kZ ƒ ;gƒq
Ñ~ Vzg ZqÆyZ y›¤
ZQX 7]i YZ

Å wÎgÆvZgz Z ǃyZÑZ³*
gzZ +Š$
„Z (Ž Y™¿„z sÜ(Zgz ZX ì x » {h
I*
„ Z (
gzZì sŠ ZáÆŠ XZÆ®
$
~
:ǃ4ZŠ~ÏzkZ

( 361)

y»Š KZ~‚ÆyZ%Z

( 362)

( 360) DDÜûãö ßûÚô çø ãö Êø Ýçû Ïøe äø f$Žøiø àûÚø EE

õ ô
ó Xó ìÐ~4Z {z}™¹xÅx ¸ËŽ L L

X •$
Ë Y ~h
y

q Ðg Zi !
kZ ƒ @
ƒ:g ÖZz y´Z »”
ËV;zgzZ Vƒ ”g Zi !
6µñÆVq¤
Z%Z

X σ^Åyz¬ÆðZ'
tèY ó$
Ë Yð=7

gzZ¬g Zqx ¬ÆyZèY óì ^q
Z Å•
Ñ~ Vzg ZqÆyZ ÌŠ»yZ • CƒwEZ~ Vzg ZqÆyQ6gîàS,qŽ

X4

:žì s ÜÆÞZ¬kZ *
™ŠæÅyZ b§ÌËnkZ•DƒŒ6Vñ»Æã â •
Û *


DNVé‚ñ^ÛÖ]E —hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ô•ø ø²] á$ ]ô ½ ²
ø ] ]çÏöi$] æø áô]æø ‚ûÃö Öû] æø Üô$ûŸô û] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iø Ÿ] ø] æø pçFÏûj$Ö] æø †ôùfôÖû] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iø æø ™

JvZ—"ƒ
ó g Dg eÐvZgzZ zó ™:ŠæÅ}gzŠq
Z~CŠ c
izÕz { k
gzZƒ
ó g D™yz¬Ð}uzŠq
Z~~g ÇÌ6gzZ nL L
ó Xó ì ÑZz¶Š Zw

X ÏñYÅ:ŠæÅnÌË~k Qƒ
ó » ãâ •
Û *
ÅvZŽ x » (ZC
Ù žì @
™ðÉg ÅVâ ›6xŠC
Ù Žì {°‡ë Z (Zq
Z »<Ñt

g•Æ´ â x â ZçOX ÏñYÅ:ŠæÅnÌËÅyZ~Vzg ZqÆVñ¸)žì Š
HÜq )Z »xs ZY fÃ7Æ{°‡~Š ã
kZ
:• D â •
Û ~^̇0Ý°Z†x â ZŠ¤
•
á

" g ¬7Zgâ Y„:gzZ Z À: óÞ‚: ó“
ñYc
Š éG
5SG
 Í„: óǃ: ^
YnÆy›Ë Š»k QƒÌqŽ ~Š ¢Æg ZqÆòg »L L

ž’ eÃVƒ•
á Š !
XìŠæÅyZ6¬wqZgzZWŬÆyZÐkZèY óÏñYÅŠæÅyZÐqgzZ Ë6µñÆg Zq„:gzZ Ç
( 363)

ó Xó ƒs %Z »Ë~kZž }Y7~gz Zì w¸¸ » ´ âx â Z óXzgÃVâ ›ÐkZ

,Ï{zÐ TÏñYÅ:Šæ ÅyZÐ q +Z ˪ì
ó ¬¸ Ì»kZ Âì @
™¹xÅyZ~ VzÏÅVñ¸)y›ðä
Z b§ÏZ

`Žz c
Z@„:gzZ ÏñYÅ: wJ]úŠ ÅkZ Âì @
™x ÈZ »]úŠw©½ Üy›ðä
Z6µñÆg ZqÆyZ Z®ó,™¹xÅx ¸)

?f c
t@» {)z H xñ6µñÆ( …™ ) [› ~‰óƒ $
Ë Y à Šæ ~ ¹x Ð Tt@» nkZ îSóÐ N Y G wJ
( 364 )
Ð kZ² îSÇ ñY c
Š 7t@ðÃ6µñÆg ZqÆ Vz•
Û »Ãy›Ë b§ÏZ't@» {)z ~–gz é£\zŠ óZ&
Z6µñÆ
] ZÔ
( 365) Xì q NžŽì „g Y ð0
Šæ~ðZ'
~kZèY ƒ
ó QŠæ~ä™g (Z¹xÅVz•
Û»

½]†³’³Ö] ð^³–³³jÎ]¶ ŠnÆ,( 362) !wije]†³Ö] •‚³Ã³Ö] èÛ³Ó³v³Ö] è׳r³Úy‹³³nÛ³í³Ö] س³â ª³³e ‹³³³nŠ–³³Ö] ä³³³nfŽi¶ Š 2( 361)Xì _g ¦
óCÅkZ ( 360)
‹³nÛ³ìL LäIfx â Z&ì Ìó óug IÁÏL Lq
ZÐ~VzÏg•¹ÅVÇ|( 364) !QNSKN ÜnÏjŠÛÖ] ½]†³’³Ö] ð^³³–³jÎ]( 363) !QMUXQMTKMÜnÏjŠÛ³Ö]
X 117mÀ
ó F
z3»kZgzZ QNMKN ð^–jΟ]¶ Š ( 365)Xì c
Šx *
»]ZÔ?f ªó ó ‹nŠì
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

N YG7`Žj7ZgzZ ñYc
YÃ]g c
iÅyZ c
ñYÅ7Š !
ug I7ž
Z ì Ìt^q
Z Å•
Ñ~VzÏÅVÇ)

X5

x ZwY f¾ · !
bŠŠ !
ug I6Vñ»´Ð¬]
Þ• D â •
Û  ²Z0Zx â ZX ì x Zw6gî. *
™7Š !
ug I7Z6VzÏÅVz•
Û»

@
ƒgz¢>% » x Zw  @
Yƒ 7•
Û »¤
Z ÑZz ì (Z Â] ܉ {)zóƒ
ó ÒWlp n }g vÏtL Lªó óug IÏLž
L ñY¹V- ¤
ZX ì

Š !
ug I6ä™ *
igzZ ä™OóÅ
 [ ZÑË ÂtÉ óñY~ŠŠ !
ug I6ä™{>Ã ( y¶
kZ™ª) Ç7Z‰ì, ZwVÅkZXì
{k
} (Äž … Y 7t {zgzZ • D Yƒ _C~ x » kZ {z óì 7x¥gŠÅ+Š Îvß {zÐ ¹gzZ (366)Xì Z'ÌÐ ¶Š
( 267)

Xì ;g} Š]úŠÃ…ÆvZ {zÂì ꊊ !
ug I6¬ c
$
®
c
{k
ÃË¿ŽçOXì ;gƒ[ ‚g Z »

nÆ ~g ZÎ6µñÆ {)zg ZqgzZŠæ ÅyZ ~ äå*
3 óä™7•f óá
 6µñÆÏB‚Æ yZž• ˜  ã¾F
0Z ögŠ Z)´
( 368 )

X ǃg Ç{k
y¨
Z ÑZz¶ŠwEZ ñZ'

gâ Y

ó ¬tÂì êŠj~WÅyŠ ËÃuæËðä
¬gz ZX ì ?Š Å ~qŸg6uÑz¬ÆyZ *
™ (ZèY (369)ì
Zž•˜ 451Zx â Z
Xì °o G
îSG
0Ò®ÆxsZÉ x Zw6gî¬~qŸg6uÑz

:ì @
â•
Û \¬vZçO

DSV†ÚˆÖ]E —†ø ËûÓöÖû] åô •ô ^fø Ãô Öô o•F†û mø Ÿøæø ™

( 370)

ó Xó @
â•
Û 7IìnÆVzÈLZ {zL L

{z ƒWÅyŠ kZÑ»kZÐ kZgzZ @
y
h
7~ VâŠ}uzŠŽì @
y
h

q +Z ¿ðä
Z yŠÆiz.ž• D â •
Û s ¦ Z ñfb§ÏZ
( 371)

kZ óñYHx ÈZ »yZ óñYc
Š ` Zzg~VzàgzZV”›Ã

( 372)


ƒ•
Û »¿

bŠ ` Zzg~VzàLZÃVzÏÅVz•
Û »X 2

Vzg ZqgzZVzÏm{yZžì Ìt ^q
Z ŹxÐVzÏÅVñ¸)

ƬgzZ {LÓk
¬» kZgzZì 4ZŠ~ ¹xÅx ¸)Ìqt(373)X ñY Hy´Z »”x ¬ ~ FÊ ~g »ugzZ N Y GÈ g !
zg » yŠ

ä×rÚE '•]çv³Ö] o³Ê x³Û³×³Ö]( 368) !NLQXNLPKM äÚ„Ö] سâ] Ý^³Ó³u]( 367) !†fÒŸ] ä³ÏËÖ] |†³•æXMOOKQ гñ]†³Ö] †³v³fÖ]¶ Šì¬tq
Š 4
Æs ¦Z ñf( 366)
Ðñ]†Ö] †³v³fÖ]( 371) !DPRXPQKO ànÛn% àe] înŽÖ] pFæ^³j˳Ö] Åç³Û³r³Ú¶ ŠnÆ,( 370) !QMOKN p…^fÖ] x³jÊ( 369) !wMPNM á^fÕ гÊ]ç³ÚXMPP•‚³ÂXá^³nfÖ]
VáÓ•
Û »z›x Ó~d
Œ
Û èâ &ì
ó Ìd
½àZzäYðo6
x *
Æw‚gZD
Ù zŠÆ[Š ~~¬kZgzZ {)zw‚*󅙉( 372) !PQXPO †ËÓÖ] Á^ËÖ] èÖ^³‰…!MOOKQ
è!¬ÏZ Ì*
™m{nÆ”g Zzßà ( g Z ÂZ )Dq
ÉXì4ZŠ•¬ÏZ Ì~ »ÑX 7^
Y•
Ñ~Tì d
½\Ø{tèÑqì
ó c
oÐx JŠxðŠ} (
ä
ˆ{g Å]¬½Z x ¬ sܪÅyZ ~h
]
gzŠ p• ÝÐ õg @
´Š ËÅVz•
Û »~ ÝZŽ • 4ZŠ Ì]¬½Z Y•gzZ Iè }g ‚ {z ~ ¬ÏZ ( 373)X ì 4ZŠ
"%Ð ^@¬q
3G
» ó ósg šZ >]ZŠ L Lc
be¨
Z !²g•ç OXì Ð {´ŠgzZ<
Ø è m»kZ6gî]g @
èÑqì
ó ûE
Z ÅVŠ~¢q)Ž ó óö»zZ L 6
L gîÆwVì
ó
Ð .Å
`¦ÑnkZX ó ó¶•Æœ£´ŠŠ XZ ÅVŠyZ~Y Z’Z LwLRTQKPènÚ¡‰Ÿ] Í…^ÃÛÖ] é†ñ]•yènßm• š]†Æ¢ Ÿæ] h^ÃÖ¢] å„â Ä•æ á^Òæžì q ã{
k~ ê › Z³ñ
:•zŠzzÅTóσ: ^
Y•
Ñ~kZgzZx ÈZ »yZ ó*
™Š ZZ »]¬½Z, ZÐÃ
Xì1ÐZäVEZ¾gzZVñzgÐ •zX ¶CYãâÏëZq
Ztq
Š 4
Æy*
-I ZgzZì Å46"
Š ã
ÝZ ÅökZ VŸæ]
$ ~{)zŠ ƒ ZŠ ! Zòž 6ì
5kE
Zžì ~z%9åE
q
ó °»nÆäƒ ^
Y*
gzZ¦Ñ)ÆkZ „ ’»x *
kZgzZ ¶ðƒY Z’Z ÅkZÐx *
Tì xÎñÐ x *
äZ6kZ LZtV^÷nÞ^$
Y7Å"
Ë~qY Uâ i6x £kZž Y7 ä \ WX H™f »g 2
KZgzZ Zƒ¢q~~t#
Ö }
nÆ]iYZ óÇ}™ %f .
zZ¼6(ò *
ó:ó Z1Lž
L ãâ g 2
ä ¿
d o³³e] ೳ߳³‰EX z™~g7g 2
KZž c
â•
Û ä\ WX 7c
Š[ ZŽ äVÍß þ å4~V;zÿ¶CYðoÏðÃ6x £kZ Hž HwZÎQä\ W ó7c
Š[ ZŽ äkZ ?¶Cƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:ž c
â•
Û ñƒD™W6VzÏÅVz•
Û »äŠ0Zx â ZXì Îâ
:•9zŠÅ¹xÅyZ~gñZòsZ)L L

*ŠÐZ6
¯ ÅyQ Ëc
Ðzz Åé ZpËc
~kZñÅyZ¡ÐZ ì
ó Ð~] :SÆ+ŠÆyZ¿tžñƒ… Yt X 1

ñY VJ
u Ŭ#
Ö wt g rL%ZXì 7µ ðÃ~ #
Ö wÅ¿6kZ ~ VÂgßx ÓyZ Â}Š x •Z™™Æ~ ]y
Wz
X ǃ6Š ã
Å?Š¦Ñ »g ±Z kZX Ï

:• Õ
 zŠ ÅkZXìÐ~Vñ»Æg ñ¿tžƒ:x¥t X 2

B‚Æ~p¼~¿T §gzZ‰
Ü z(
ó c
ó劎 ñVŒ Æg ñ~ ^T~ ^{ŠŽñkZ‚ {Zpƒ
ó fp â Ð Vz•
Û »¿t V]
ÅVzg ZqyZèY ó•D™¼Ž6µñÆ{)z] ZÔsfggz Z ( …™ ) [Š ~Ïž 6ó•Dƒ2~nkZ F
{Š c
ivßx ¬X

ðƒ Ð V¹Y Z’Z Å kZž … Y 7vß ÒZ Ð ~ yZèÑqì
ó Š
1 ÐZ Њ Z]
Zz Y !
WgzZ ì ðƒ 6]Š ¬ kZ „ úz›
X ǃ»n«Ì¬»kZ:gzÇÂñYWi !
Z óÇñYc
¤
e¬»x »kZÿ,Z

( 374)

Ñ»¿#ÅyZp CW7xi ѹxÅg ñÐ kZXƒï¬6kZ Ì{zpƒ: Âfp â Ð yZ¿{zžìt ]gß~uzŠ Vh
( 375)

ó Xó ǃ«6bÑŠ¬»äƒx ZwgzZ {z(ÆkZXì @
Yƒ]¯

*
™Š XZ,Ï/xÐVzÏÅVz•
Û »X 3

~ ¹x Å À :gzZ [›~ωóN Y ÅŠ XZ~ VzàgzZ V”LZ ,Ï/xÆ 4Z %Z ñY H: {0

i ÂÃVzÏÅ Vz•
Û »ª
ƒ (Z·ðÄh
•
á »w‚ž ©X {)zŠ XZ Å]Y Z'‘
 ~¹xÅà Z-Š óx ÈZ »xø
t±~¹xÅXx Zg Šó XZ Å #ZŠ ~Ï
XƒˆÅŠ XZ:ÏðÃ~¹xÅVß Zz•g~kz7
} g ø ~T

à ZzVzÏä ] ¬½ZyZžñY¹V- É ì
ó CY~ŠÃÏb§Tì CY~ŠÌZ b§kZ Ε 4ZŠ Ì] ¬½Z Ï(x Ó{z~¬kZ

»yS Xì ‚ »Ï¬»VqgzZ] ¬½Zx Ó, ZX {)z[8Ïgó Š â ÏóV#x- óe
g/Ä-ó~Š Zi WÄ- ‰óǃ: Y" Âì à ™g (Z ^å

( 376)Xì s ÜÆ<ÑgzZ®
$
*
™x ÈZ
½]†’Ö] ð^–jÎ]Eì c
Šg Z Œ
Û 9Ãg
ukZäv0ZƒqgzZŠ0Zx â ZxsÑZ •( u ?0"
U
Zz'SRXSQKOXMOPMV†nfÓÖ] oÞ]†f_Ö]X…æ„ßÖ]æ á^Û³mŸ]OOMOV•¨]•
e
"%Ð {)zŠ ~‰xÎg¦Ñ)Ë~èâ »(m{Ëžì@
3G
:x »¦ÑðÃV;zžì ?Š Å]!
kZ *
ƒ ûE
ƒx¥Ðg
ukZ D]TQKNXMOSTVÝ]†ÛÖ] Éç×eXPOSKMÜnÏjŠÛÖ]
"%Ð(Z
3G
Ðg ÃgzZx *
äZ6LZ Âì $
Ë ƒ qNgzZ x ZwqðÃ6Š ã
Åäƒ ûE
 Âó¶:ŠŽñq+Z ðÃ6V;z å HwZÎt Ð\ Wä b‚‰
Ü zTèÑq óñ YH
"%
3G
kZw‚,v0
ˆÆw‚g eC
Ù ó*
hzŠ™á>»v W~d
½k¶Z }ì
ó ŠŽñ~ ^ãZ6KZÐ b§C
Ù Âö»zZtgzZX Ïñ 0
gZŒ
Û qN\zZzg$
ÐzzÅäƒ ûE
xðŠ ~(
g ZqÆ{)zÑ~V”}g øb§T ( 374) !DNSXNR” X ³âþ MPNM ÐÊ]çÛÖ]XMPP•‚ á^³nfÖ] è׳r³Ú¶ Š óDZvZz)X xg ¹!
6
x *
äZ6LZgzZ *
YHx ÈZ »
åc
Š™Oä #
Ö ÓòsZ&ì @
Yc
o~Š c
ÅwÎg c økZg Zq»Ñ²ó• C™46
uÅyZ Ì‘ÓòsZŠ .x *
ÅV”}g øÐ ¬$
gzZ• D Yñ oÐ x JŠ
ÅVÍg)
gzZVz(LZ sÜì
ó fp â Ð V¹tgzZì HÝZ ÅkZž … Y7tx ZúÐ ¬$
Xì y²~y!
iÅ wÎgÆvZ *
™ŠæÅ b§Ë~ kZ ó*
™{0

i »kZX
x-žì YƒµtÃVǸ‰}g øVŒ( 376) !MMP”ó3zÀF»kZgzZ PUNXPUKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†³’³Ö] ð^³–³jÎ]¶ Š nÆ,( 375)X •Zc¿6
kZ~Ç
E
G458E
Vâp~ kZ ó”Åx c
Z yZgzZì Cƒ {i@
›ÅVÍg )
yZgzZízÐ ä™{i @
Ê c
ÅVÍg )
~x c
Z yZgzZ äoVâp~ V⊠{)z} e WZZ
‡óö-G
S0
Ç ówD Zx-ó~Š Zi W
,Z n kZì ÔÝZ~] ZŠ ¬èagzZX ñYc
Šg Z Œ
Û®
$
ÐZžì 74Š ðûéc
] ZŠ „~kZì
ó ~] ZŠ ¬Šê*
™™f »Vñ*
g »ÆVÍg )
yZ c
*
™ŠÃö¼gzZ *
o
dyYp°ÅÏÐ b &Zz¹6

] ,Ôpó•D™7ó•ï•
á Ì] Z|{Š™u‰~Xð¸‰}g øŽ bÑŠ {z•tXì 7s
 DðÃ~}™x ÈZ »VâŠ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

*
™Š XZ,ϦÑ)X 4

ÅVz•
Û »C
Ù „ ~ kZX ì 7~ <Ñ]o» XN Y ÅŠ XZ , Ï+Zžì Ìt ^q
Z ŹxÅ Vz•
Û » ~ Vzg ZqgzZ VzÏ

ì ¹xÅVñ¸vŠgzZ[ ÂI Zèa*
™Š XZ »®
$
~+ŠgzZX ǃ®
$
kZ솟Zq
Z~+Š *
™ (Zèap CYð0
7¹x
:ž•D â •
Û xsÑZ •çOX σqNÌtn kZ

[ ÂIZžn kZ óa’) c
ƒa’>
Ø Z™{z {Zp ó• {z(gzZ”
ƒ
 {zèY ó• 4ZŠg Zq{”Š XZ6 gzZ ,Ïx Ó{z~¬kZ L L

• 4ZŠ~®
$
{zžt xzŠX ì CY ð0
¹ xÅVz•
Û »~ kZžt wÍZX ì Š
»zgÐ :
 zŠÃV⠛РVzÏÅV½gzZ
] â½yZ¤
Z n kZXƒ: c
ƒ¹xÅVz•
Û »~yZ { Zp•{h
I*
~ÃÅ<Ñ{z•{”Š XZ⎠,ÏgzZ‚{zC
Ù n kZX

:•D Yñ0
 zŠÆƘÅkZ ÌA
:
ñYð0
Ì:¹xÅ[ ÂI Z~Vzg ZqgzZ

Xì CWtŠ ™p°Å®
$
6
kZžt X 1

XM
7™7vßx ¬Ðž
Z •CƒZa VÒZy
Ϲ+Z~+ŠÐkZžt X 2

( 377)

Xì ~gz¢·_»kZ nÆD¨
¤C
Ù Xì Å~] ,£ ã½±ÂÅ[ òZVâzŠyZ äsßñx â Z
Xì CY¿gt ‚,¼nÆs
 Ÿzh
'
× %ZX Lg7¹!
yizðûnZ ‹Z kZˆÆh

4&Š]ÃÏgzZ•ï•
Æ”ÅTì {Âq
ZÐ ~îG
0E
á UVâzŠ] ZŠ „z]ZŠ ¬g0
ZÆkZÉì 79*
™4ZŠ~nÅ ó óî~EB&]
è ZŠ ¬L ÃL ó Ï
ó L L~xsZžì [g¦

Xt( 1
G
Xì ]gz¢Å?Š¦Ñn
Xì [g ¦
~p°ÅÏž 6ì @
WtŠ ™6
x c
ZyZ {zì@
Y¹ÏÃqT~¹zs²( 2
‡~ <ÑÅX• gñZ, Zt bŠ · b§Å ã0
wâ »Vzhz™x ¸gzZ *
oVâp™ƒ ¦6x £q
Z ó*
™”x ¬ yŠ kZ óbŠ ÌZÐ Zƒ: "
U
6gî¦ÑÌZ ÅyŠ T( 3
0Z xsÑZ •‰
Ü z› ëX ìN®
$
bŠ }Š wÅyT ~i q
Ð ZgzZ‘g Ë⠴gzZ {ÂÆx ¸ËÐZì ~Š 7ÌZ ðÃä <Ñ&ÃyŠ, Z ËÉX ì 7]i YZ
:ìtžÜ»Tì
ó H ãZzÐ,~(ÃXkZäŠ
Xì Zƒ`Zzg »Vo$
Ϲ~q
ZC
Ù Ð~yZgzZì @
ƒnÆq
ZC
Ù q½ZgzZ‰
Ü z(
ó t :Z » þ g ZqÿÏž•` C¬ëL L
X •ˆƒï•
á ÌÈ$
Lzãk‰~Xó•9&ÅVo$
ãâ i
Ðx *
ÆT
¸g&] Zg Å-ˆÆkZgzZDE
ª»Z
 gÓ≃Z
 ñðûWÅkZ:ƒH™f »kZ äx:ƒ: "
U
Ð <ÑWÅTyŠ (Z V ܳŠÎ o³³×³³ãµ
ÕZXì ZƒqzшÆ~ó~œ¶aŸ»WÅ]ZggzZyŠ kZì@
YHsßñ
Š5~äâ iÆÑXƒÅWÅkZäx:gzZƒ:xiÑbŠwÅd
½ÃyŠkZÐ9
 oÅkZpƒZƒÂg¼»§Zzà ©)Ë~TyŠ (Z VÜŠÎ p†³‰æ•
ì ]Š ¬Åòg »zŠ·ÝZgŠ *
¯ g ZqÃVâŠÆb§kZX Š
c
Š 7¬»ä¯g ZqõñgzZ yŠ ÌË…pX¼ZŠ~ÜægzZ§Zz»]ól
ó ìótçgó $
}óñ W7]uZz
ÇÅyZ ó• D oöZa x-» }]|òg »X 7Ã}uzŠ óÇñY c
¯g ZqÃÏZ ǃ¬»  wÎgÆkZ c
\¬vZ~}g !
ÆyŠTXì ¬¦Ñq
Z~xs Zp
IL“!
ì®
$
*
¯g ZqÃ]Š Ñzx-pì`
Z ï
gzZ[£~+Šµš ›Å ÑX •ïŠzgŠ »g Zqà ~t]Š Ñzx-Ìy›Ð wìÆWz›Å Ñ~
U
"
¤ÅXyŠx Ó{z}uzŠgzZyŠ kŠ¬Æ¶Z ~ f óyŠkŠ ~y
WÆypg óyŠÆ+ÏóyŠ »†²óyŠ »Y Zgج}ì Ñ~<ÑÅXgñZ,Z VܳŠÎ p†³³Šni
m2
ó »ÆhÓZg ¶ ŠX *
oÐ x ÈZ àSÐ ZgzZ ÜïkžyŠÆY Zgج}ó• Dƒ qNz”
{zèÑq ì
ó @
YŒ¤ÃX• D Y n™Š XZ wqZ, Z V⊠yZì
XˆÆkZgzZ QTMKNÜnÏjŠÛÖ]†’Ö] ð^–jÎ]( 377)X J
140Ð 122

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

*
™{0

iÃVzÏ{Šç'NX 5

VrZì BðÉZg 97Z• ñƒy›ÉgzŸ'vßÌ}V˜gzZX ñWòC
Ù !
Ð x »C
٠ƬgzZ¬y¨
Zžìt x|»äÑxs Z

c
og ZqZqYIZžì ¸ØÐg
Š q ZZçOX •ï•
á Ìg ZqgzZÏ~Vñ»t¬Xì Åg (ZWÑÐVñ»t¬ÆnC
Ùä
~ Vzg Zqxk!
èY óTg D oÃyZ vß Â@
ƒ c
â•
Û : IÐ Vzg ZqyZ ä \W¤
ZX ‰ƒ »ˆÆ ƒ Å  ÑŽ ¸ D™

Vâ ›ävZ wÎgžì @
Yƒ"
U
6gî¬Ð äYƒ »ÆVzg ZqyS ˆÆäÑxsZXì @
ƒŠŽñU» ô¸nÆTã¨
Z
:ì yâ •
Û » \ W(378)X åc
Šâ•
Û IB‚ÆñÐVzg ZqÆVz•
Û »Ã

Ðømû†ôãû nö Öô Ðôùuø †ônû Çøeô Üõ×ô ŠûÚö ðõ †ôÚû ] Ýõ•ø gö×ô _$ Úö æø Xèô n$ ×ô âô ^røÖû] èøß$‰ö Ýô¡ø‰ûŸô û] oÊô Èõjøfû Úö æø XÝô†ø vøÖû] oÊô ‚ºvô×ûÚö V èº$ø¡ø³þ$ø äô ×# ³Ö] o³Öø]ô Œô^³ß$³Ö] ˜ø³Çø³eû]øEE
( 379)

DDäö Úø •ø

ËgzZ ÑZz 䙊 XZi§ðà » qY~ xsZ óÑZz äîŠ YzŽ~ xw› zu :• vßÆ n&{h
I*
{Š c
iÐ ƒ
 Ã\¬vZ L L

ó Xó ÑZzä™ÒÃÅä·yph*
»y›

iz.ÏgzZ oZŽ ó*
™ ?â z<â ó*
™¹ ó¢
ãÎ$
ó*
™gÍgŠ {0
iÃVY±‰ój§ÆqYž•D â •
Û ~bÑÅg
ukZ ~zo)´
( 380)

X *
W} h W~{)zmŸgzZ *
o

{Šç'N+Z ‰Ð x *
Æ *Šd
•gzZì ¿g yVÅä™{0

i {g !
zŠÃ_ Z÷ÅŠ Z]
Zz Y !
W•
Û » LZ ä VÍ߉̈ÆÏz JâZp
E
-o 4 É
•
h
á (382)X {)ziz.Ï~{)z yazx •
á gzZ (381) êG ZÖÏ~^&ì
ó ¹!
„x *
sÜ~ õg @
»X•ìg { e *
™{0

i {g !
zŠÃVzÏ

Xì ;g YHÐ/_
ÏZx ÈZ »Ñ~÷Š@zyÎ 0
xsZx »¸ ˆÅÒÃÅä™{0

i~«£ÆVzÏ6gî¦Ñ c
ñƒ B4ÃÏ{Šç'NkZ¤
ZgzZX ì {LÓk
gzZx Zw*
™ (ZÐ p Ò¦Ñ
X ǃ4ZŠ~gñZ °oÆ

GE
"NË:6V; zž Š
Y7Å ì
ƒ¢t Z
 ~Š‰
Ü z k Q] YZ Åä™~g7g 2
KZ~: Z1Ä£Ã! ôq
Z äwÎgÆvZžìt%Zg¨.
Þ ‡
X åg Zq‹YðÄ:gzZ ¶Cƒ

kZž å¸sÜ:
 »kZXì Z
 Zz *
™ Zg7»g 2

²ó@
ƒ: ^
Y*
™ Zg7»g 2
ÂCƒq+Z ðÃV;z¤
ZžìC
Ù ªs ™Ð ï-6µñkZ

Æ x Z™ î0E
!ôèÑq ó,Š™ q zÑ *
og ZqðÃ(kZ vßž ñYW: Zz: ÐQg¦ *
Z6„z ~ VÍßáZz äW~ˆž å60
ZÐ

X å: {çðûnkZ~}g !

bŠ}Š]gßz^àZzVñ¸)ÃVzÏÅVâ ›X 6

X •CƒZÐ] ;Ž zŠ¼ÐVzÏÅVz•
Û », ÏÅVâ ›

X Cƒ70ÐÌgßc
}oë!
ËÏÅVâ ›
I
i ú«gzŠ ó• D YB‚ÆËzrs§Å{ÇÏy›} k

Î ðXì CƒÐg Ö ZÆVzÅk QgzZ ÞZæL¾]Y Z’Z ÅyŠÆÏ

X •Dƒ:ZzñƒD™7Š !
ug IÃ}uzŠq
ZVq•
Û zVZŠ •
á s§ÅVzyLZ LZ™| 7

V]
Vh

˜³nÊ( 380)X k„0Ze
Zz'U h^³³eXl^³³m‚³Ö] RTTNV p…^³³í³³fÖ] x³³nv³³‘( 379) !ܳnϳjŠÛ³Ö] ½]†³’³³Ö] ð^³³³–³³jÎ]ÀF
z3101ó100m2
ó »ÆhÓ Zg ( 378)
x ÈZ}(~yZk

ZŽì x *
»Ïg•Ð~VzÏÅkg ÃIZ ( 382) !wNSRXOSQ”XÅ]‚jeŸ] …^’Ê oÊ Å]‚eŸ]ÿìÏg•q
ZÐ~VzÏÅÅZ•
Û ( 381) !TMKM†m‚ÏÖ]
X ˆðoÐx JŠxðŠ ~(
w‚¸¦

ÏtÌV; zˆÆºÆM%Zxê6
0Èj
jZžì] !
Åk\Z} (
Xì CYðoÐ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

£œ6µñÆ[ZÏž 6ì
ƳÑZÏgzZì Z
 ZzÜï»[Z îGG
ó @
Y3gÃæÃh»VŽ ZgzZV» óV'¾~VzÏÅVâ ›

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì Š
3g Ìz»V'¾~“
 ÍÆã!
Û 6
Œ
µñ

Vt

^³`ø eö çû ßöqö kû³³fø qøæø ]ƒø^ô ³³Êø Í$ •çø ‘ø ^³`ø nû ×øÂø ²
ô ] Üø³‰û] ]æ†ö ³Òöƒû^³³Êø ] t º†nû ìø ^³ãø nû Êô Üû ÓöÖø ²
ô ] †ôñô«³³Ãø ³•ø àû³Úôù Üû ³Óö³Öø ^³³`ø ßF³×û³Ãø ³qø áø‚û³fö Öû] æø ü
ø Öô„FÒø ½†$ jøÃû ÛöÖû] æø ÄøÞô^ÏøÖû] ]çÛöÃô ›û]ø æø ^`ø ßûÚô ]çû ×öÓöÊø
DORVsvÖ]E —áøæû †ö ÓöŽûiø ÜûÓö×$ Ãø Öø ÜûÓöÖø ^`ø Þ†ûF í$ ‰ø Ô
t

1³×³‘

x *
»vZ6yZÆ™} 9h •7Z :óì œn }g v~ yZ ó• ~Š™gHV*¶
ÅvZ n }g vä ë.
zZÆ ã!
Û LL
Œ

äë b§ÏZX ƒ îÌÃVß Zzä™wZÎgzZV»áZz1gÐ wZÎgzZ ƒ 3ÌŠpÐ ~yZ ÂN YµÐ}iUÆyZZ
 ßó

ó Xó z™ ZŠ Z]?ž @
ì c
Š™•â} g vÃV-0
a

ì 3gÃæÌÃ]¡kZ ÅVâ ¨
Z ä <ÑXì Lex Z¤
z6m¸¼gzZŠÃö6µñÆÙpÌË{zžì 4ZŠ~]¡ ã¨
Z
XƒŠ
3gpÅʶzŠzuÅ+ Šzt ÜZ~kZªÆì
ó ~Š]i YZ ÅŠÃö7ZgzZ

@
YŒ7hðûV»gzZ V'¾ó@
ƒ 7U ðà » ÞZ]~ yZ ó• Cƒ 0Ð} oë!
Ë6gîx ¬ ,ÏÅVz•
Û »%Z
OÓ$z]Záó•CY~Š™g UŠzu ~g ‚Å[ ZŠ Wzt ÜZ6x *
Åx *
])zsÑžì @
YHizˆJ
ukZ~] Z åE
Æô¸gz ZŠÃö ó
X •CY«
'³„XgzZ•D YƒŠ !
'
y„Ä óSg7¹!
qðÃ

~Š {Š c
izÂ6cy
w‰gzZ Šó Ãögz Z ÁU » ~g Z ¦

]Ì~ VzÏÆyZ ó• „g™e
Zu× W× W~ Vâ ›] ZŠ ¬t Ð ¬$

©ó•ˆƒx ¬ Ç!
Ž • ,q +Zt y¸~] ‚Zzz øZ•
Û gzZo %Z ^
Y*
ÆyizŠ%óð§" z ÙJóäÇ a *
Šó Ãö ì
ó „g Y
, Z6µñÆ[ZÏg ¦
»gT ¶Zg]‡zZ ÎX a:q ðÃÅx *
])z sÑ~Xì ;g Y HŠ ZZ »] ¬½Z,Z6gî±[Zž
{z»o %ZÆyizŠç'MQgzZ y´Z »kZ$Z e ƒ Ñ=g &
gzZ8
eg kg ÅVâ Çeó÷Z eÆVY±Æ±yZŽ âx ¬uV˜ ZƒÐ Vzà
ó Cƒ1 ÌÃV-i úÐ Tì @
ì
ƒ k0
k WÆ VzK¼ ƒ
 t VW'h
'
× X ¸ ‰ {gúÐ yZ‚ÆVñ¸)ž å©
Å ì s@
™7]Y Z`
Åä™ (Z›)ðÃèÑq

!Š·N âÑ™NŠÎ•y›t

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

V•

¹x~]ZŠ ¬

]ZŠ ¬ ÅVz•
Û »gzZìg Vc
úgzZ i ŸÐ Vñ¸) Ì~ [ZŠ Wz ] ZŠ ¬žì Z
 Zz6y›q
ZÉ ì 7» J
Z
•z ] ZŠ „sÜnç
kZVƒ~ qÑ›zu,qx Ót ›‚ggzZ]gßz^~C
Ù ªóÁ
*
3 ó•
wzÜók]»y›žì ~gz¢t V˜gzZX }™Ì6
Ð t Ü Zz

Xƒs ÜÆj§ÆV2!
ÆvZx »C
Ù »kž
Z ì ~gz¢ÌtB‚B‚Æ


¤C
Ù nƹ!
ó•n
g6gî¿'!
ë Z&sÜëVŒXì Â*
™ ¦»yZž•ŠŽñbÑŠÐ ] ÒkZ6kZ~g
uz yWŒ
Û

ÐzÂ~g7à ó ó ÜnÏjŠÛÖ] ½]†³’³Ö] ð^³–³jÎ]L L[ÂÅ Š0Zx â ZxsÑZ •îS}
ó ™·_ÃV1 ˆè6qçñkZžì ~gz¢6
X ¹x~]ÑçT §X t

Xñ7

¹x~k]X h ¹x~]gßz^X ]

¹x~]gßz^ V]


Z Ž 7y-gzZXì 7^
YizˆÐ Tì Å ³u q
Z ä <Ñn Æ kZ ó’ e ムt]gßz ^~C
Ù ª Å y›q
Z

L ó~ ðÝZ L{z nÆ kZX } Š wïC
Ù !
Ð Šzu {Š™³Å„gÆ kZÃy¨
Z b§ÌË{zžì Sg ÒÃt ÅkZ ì
ó ÔŠ î »
©!LgzZ~bÑz^L ~
HGÃVâ ›(Š¼Ð we kZ ÅkZ ä*™È WŒ
Û Xì @
g ¸ZÃVÍßnÆ~p~ðåL}G
ó >
Ø ³~C
Ùª
:ì \¬~g !
Š•
á g Z(q
ZXì
æ$ ( ^•÷æû †ö ËûÚ$ ^f÷nû ’ôÞø Õø•ô ^³føÂô àû³Úô á$ „ø³íô³i$]Ÿø ]ø Ùø^Îø æø ö ²] äö ßøÃø $Ö( ]‚÷mû†ôÚ$ ^ß÷³_6 ³nû •ø Ÿ$]ô áøçû ³Âö ‚û³m$ áû]ô æø ^%÷ÞF]ô ?]Ÿ$]ô ä´?Þôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚û³m$ áû]ô ™
½
‚ûÏøÊø ²
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^n&Öôæø àø_6 nû Ž$ Ö] „ôíôj$m$ àû³Úø æø ²
ô ] Ðø×ûìø á$ †ö nùô Çønö ×øÊø Üû`ö $Þ†ø ³Úö ]ŸF]ø æø Ýô^Ãø ÞûŸø û] áø]ƒø]F]à$ Óöjùô fønö ×øÊø Üû `ö $Þ†ø ³Úö ]ŸF]ø] æø Üû `ö ß$nø ßùô Úø ]öŸ] ø] æø Üû `ö ß$×$ •ô]öŸ] ø]
Ì Îæ
]݇Ÿ

t

DMMUIMMSVð^ŠßÖ]E —^ß÷nû fôÚ% ^Þ÷]†ø Šûìö †ø Šôìø
ìg™®
 ¤Z Åy-kZ {z)ì H{Ši ÒävZÃT• D ¯ ŠqÃy-©!
kZ {zX • D ¯ ŠqÃV-- Š™hgÃvZ {zL L

~óÇVƒ {Z~ Vƒzig W7Z ~óÇVƒ • 7Z ~óÇVƒg™ázgHq
ZÐ VzÈ }¾~Lž
L å ¹ÐvZ ä T( •

,™w$
z œg~ |
 ‚ ðZ}
Ð ¬}÷{zgzZ ÇVzŠ ¬7Z ~gzZÐ ,h M y»Æ Vzgâ YÐ ¬}÷{zgzZ ÇVzŠ ¬7Z

ó Xó ÇñVZ {g ÄJd
k{z1¯„
 6
uzà zCZÃy-kZ ñOÆvZä TX óÐ
ó
:•DƒÝqZ
Z ¯ë Zsf •gŠÐ] c
WÑ!
{gÃè

X¸”7{zΉ¿g™³ÌVc
-Š¼ äVrZɸ”77ÄVƒ @
-ŠsÜWæÆ[²gzZîÂO$X 1

Xì •ÅäB]Š „Åy-{z~|nkZì CƒÐä™+ '
× ÆkZgzZ äÝgzÆy-]Š „ÅvZ)èaX 2

X Ç} ™g (Z j§eC
Ù nÆä•Ð„
 ZgÓZgÃVâ ¨
Zzzžì 1™ÇtÐwÍ Z ¯ zgäy-X 3

ÆvZ)Ð wâ LZ6ìÆkZgzZÐOghZzÃ\ WLZÐ VzyZ KÑðƒ ðÑŠ Åy-ŽÐFvß„zz »3X 4

XЕg D hg6
x *
ÆvZ)ÃVzgâ YgzZЕg s ïi *zg 2
n

ó*
¯ ŠqÃvZ)ó æZŠÃVzgâ Yó*
h M y»ÆVzgâ Y‰ó• D™~p~ ðÅvZ™ W~ìÆ y-Ž • vß „zt X 5
X *
™xzøТ
 &ÅŠ ÑzZ7ZÆ™c6W»VÂgúgzZ ~È÷ÅVzŠç'M
e‰óñY1¯ ŠqÐZ™w$
0
ÃðÑÆkZì H Za nÆÑTÃt‘Tž¶Ìt ^q
Z Å~p~ÞZ ðX 6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

™™Šq7Z tZ ó‰ wÈÃÑkZvßp ‰
ó ˆÅ Za nÆ} Z
ÃgzZ#
Ö }
ÅVâ ¨
ZÐ s§Å\¬vZ]‡‘Ü`gÎó

X ‰ µÃ7

Y 1zZ ªY fgzZG™zY Zßb§ÏZ¸
ó ‰ ñâ •
Û _¬nÆðÉgz e
Z@ÅVâ ¨
ZŽ Ë¥zY m
Zžì Ìt ^q
Z ÅkZX7
X ˆ~Š™ qzÑY7ÅyQ™™az»îJ
„ggzZ™™Šq7Z•ìg D™ ZŠ Z n•
Û » ðÉgze
Z@nÆ#
Ö QŽ x Z™
ÅVzŠç'MnÆTñYc
Î6x »,Z™ UÐÑ~Š ã
kZÐZì ðƒ Za nÆÑT]gúžì Ìt ^q
Z ÅkZX 8
X {)zì
ó ðƒð

*
YáC
Ù !
Ð qÑ›zu6gîåÃVâ ¨
Z {zÉ @
™7ÒÃÅä™ Za ! Zy

g0
ZÆ„] ZŠ „zZ
•sÜÆVÍß7y-X 9
XÐtÜ Rz]ZŠ ¬c
Vƒ0Ð] ZŠ „zZ
•{z{ Zpì Le

ì @
™¹xÐVÍß,Z¿ŽgzZXì {g ÄZ (
¹gz Z „ZeuZu *
¯=g CZÐZÆ™~zcÅy-gzZÆ™ ãâ •
Û *
ÅvZX 10
Xì ~L vJÌ{z

:ìŠ •
á g Z(q
ZXì c
â•
Û IÐä™g (Z]gßz^ÅVFÆy-ÃVâ ›~g
Š q ZŠ¼KZ ÌäwÎgÆvZ
( 383) DDovF×ôù Ö] ]æû †ö Êô æû *]æø

hø…ô]çø Ž$ Ö] ]çû Ëöuû*] àønû Òô†ôŽûÛöÖû] ]çû ËöÖô^ìøEE

ó óƒ J (
ÃSh ZŠgzZz™- ÃVsñ(ž b§kZ {z)z™¿#ÅWæL L

~ ËgzZ kX~ Ë ì
ó gÃè¿#ÅWæ~ Ë ì
ó ¬»¹xx°Ð [ ÂIZ~ Ë• Šg Zz g
Š q ZŠ¼0Ð VsñgzZ Sh ZŠ
( 384)

Xì YY¬Š~g
Š q Z î0”ùËÃg
Š q ZyZXì ¬»vйxÅV½

6
gîàSÐ y›q
Z n kZXì Å®
 ¤Z Åy-gzZ¿#ÅëZ‹¡ä Vñ¸•
Û »x Ó~}g !
kZžìtx|ãZz»g
Š q ZyZ

¡x ¬ » Vâ ›` Wžì u *
k\ZgŠ¾©t ŠŽ z!
Æ x ©Z mÜyZX ìc_ »¹xx°gzZ ~g Zi" Ð VCzx ÓyZÆ y-

Xì @
WÃ~]gßz^Å„V2zŠÆyE+G
Ò
C
3
:žì c
W~g
ugzZq
Z0ÐkZ•ÅV´pŽ ~ÞZ þLG äVz•
Û »Ðã-k
z
( 385) # û ø
DDäô ×Ö] Ðô×ì lô]†ø nùô ÇøÛöÖû] àôŠûvö×ûÖô lô^’øÛôùßûjøÛöÖû]æø lô^’øÚô ^ß$Ö]æø lô^Ûø•ôçû jøŠûÛöÖû]æø lô^Ûø•ô]çø Öû] äø ×# Ö] àøÃø ÖøEE

§ñZyZ *
™-ÃVsñgzZ *
hg6ª
qKZÅkZÃSh ZŠX /0vZ†e
Zz'XMPh^eX é…^ã_Ö] NQUVÜ×ŠÚ xnv‘æ!RPh^eXŒ^f׳Ö] QTUNVp…^³í³fÖ] x³nv³‘( 383)

ù Îæ ð^ÛÖ] Ñ^Žßj‰]æ Õ]çŠùÖ]æ ènv×ùÖ] ð^ËÂ]æ h…^ŽùÖ] “
ù ÎV醳_³Ë³Ö] à³Ú †º³ŽÂEE:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZXì 4ZŠg0
ZÆvZ»pG~pg0
ZÆXìÐ~]¡
‚ߊÚæ!MR h^eXé…^ã_Ö] NRLV Ü×ŠÚ xnv‘E è–Û–ÛÖ] áçÓi á] Ÿô] †•^ÃÖ] knŠÞ V gÃ’Ú Ù^Î DDð^³Û³Ö] š^³Ï³jÞ]æ ä³Þ^³Ã³Ö] г׳uæ ¼³eŸ] ÌjÞæ ܳq]†³fÖ] سŠÆæ †³Ê^³¾Ÿ]
X  È ¬e
Zz'
þ SSPKP Ùç‘Ÿ] ÄÚ^q¶ Š ÿ èÃe…Ÿ] àߊÖ] h^v‘]gzZ MOSKRXNQLQMV‚Ûu]
u~ ZzgX ó ó*
g
™Y ¼Z ó*

&
ñw!
s *

k
i ó*
Í Z w!
;
Æ•ó*
ðŠÃVzhŽÆVèZ óÙZ F
o*
ó*
™s ™™wZ e ã0
~ u*
ó*
™uZzó*
¯ Sh ZŠ óR»†ñ:• ~¡,qkŠ L L
ó Xó ì *
™´{zh
•
á óŠ
wÈq,Ί~ž•ë
1™ÌwJÃ~zcÅkZ ä VÍßgzZ c
Š™+'
× nÆyZÃ ãâ •
Û *
gzZ Zg ¸Z6¿#ÃV2zŠ LZ ä y-pì 7^
Y ~p~Xì ™f »]¡wákŠ~ g
ukZ
Å wÎgÆkZgzZvZÐ ¬$
gzZƒc
Š•g6ª
q9gzZ -Z KZäV2zŠÆy-ÃTƒ¹!
q+Z ðÄh
•
á Ð ~]¡wákŠ yž
Z ǃx¥Â,™g¨\ W¤
ZX
•,q+Z R»:ÃVß !
Æ•gzZo*
ó*
™:x ÈZ »Ï À 0
z]g Óó*
J (†ñó*
Z r»Sh ZŠX•ìg WÃV•
á Ã~¹xÅV2zŠÆy-Ìy›g ZŠ} úŠÆ4zŠ
d !MTSXMTQ ”Xè۳׳ŠÛ³Ö] 鳜†³³Û³³Ö] h^³³³f׳³qgz Z

QUMKPXMOQKS pç³fß³Ö] &³m‚³³v³³Ö] Í]†³³›] èÂç³³ŠÚ¶ Š ( 384 )X•_™g (Z^Å !
z~{Ñç›`WŽ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ä™, Ã yxgŠÆ VÕZŠ n Æ CgzpgzZ VCZz äZz9Zgz Z VCZz äh 3Z w!
Æ V– óVCZz äZz¢gzZ VCZz äŠÍ

ó Xó ì ðâ •
Û ÒävZ ó•V1Zzä™~p~]gßðƒÅ ZaÅvZŽ6
VCZz

ìŠ
H~ q nZ ÅkZgzZ ~zc Åy-¼ƒ
 tžt3U
ì
ó ~p~ ðÅvZtžtÂiÍ ZX • {Ž zzŠ ÅÒ6Vñ» {gÃè ~ g
ukZ
Xì »zgйxÅVzg »zcgzZV¹‚ÆkZgzZ ~zcÅy-ä\¬vZÃVâ ›èY ì
ó ^
Y*
zx Zw*
™ (Z nkZ ó

:ì Š
»zg b§kZйx~] ZŠ ¬ÅVCzÆy-~g
ugzZq
Z

wÎgÆvZgz Z¸( s ï8
 â ) D h M ÃVß !
LZ WægzZ D \
ÃVß!
LZ [ Â IZž• D â •
Û  k„0vZ†]|

 â ~ ¿#Å yZ ä \W~ ˆ p óñ\
8
w!
Ìä \ W ¶I kZñÅ [  IZ ~ Y Z’Zà 
( 386)

X àï

Šzö~[ ÿL X3ZsÜ¿#gzZ Š
ƒØ{ ã½»WæÐ [²§c
ŠgzZ Š
c
Š¬»¿#Å[ ÂI Zà wÎgÆvZ Z
ª
( 387)
( 388)

X à ï8
 â ~¿#ÅŠ·ä\ W ˆ{g™ƒ

XÐBï: 8
â ªt•
Û ÃVß !
LZ {zž¶ðÎoÑt6î%O£ IZ ä/]|nkZ

gzZ lZy
lZ F
ÅVß!
ÆkZž ©}
ó ™¹xÅyZ<Ypì
ó gñâ 6¿#ÅVñ¸)Ì~]gßz ^~C
Ù ªKZy›q
Zž Zƒx¥

Xƒg ûx ¸ËŽ •B{z(c
Y*
^
Ãi Z0
ZgzZÈ+ZC
Ù ÅVß !
x Z™[Zn kZX Âe äƒZÐVñ¸)Ìi Z0
ZÆäg Z’
x ZwgzZ ^
Y*
Ì~ VÂgúc
Vƒ ~ VzŠç'M{z {Zp ó• CY ð0
~ Vâ ZŽ â Õ
 ZŽ Å ¾Z F
w!
~ }Ñç}g øž Zƒ x¥ Z®
( 389)

X •„g YÅ~¹xÅ[ÂIZgzZVdÃóVz•
Û »,qtèY ó•

} 96Ÿ
gzZ ñÑp=Üæ {z H e w‚Tätzç]|:• D â •
Û Ý°Z†0q]|žì c
W~ g
ugzZq
Z~ekZ
ðZ'»Ž )• V¹Y f}g vÜæ ÿL X3Z} Zž ¹ óå~B; Æg ZŠPq
ZŽ 1Þq
Z »Vß !
~ Vð; LZ ä \ WgzZ H¥#ÃVÍß™ƒ
:ž¸D â •
Û \ WgzZì c
â•
Û IÐkZ ä\ Wžì ‹ÐwÎgÆvZäë ?( È zg7Ð
( 390) DDÜû âö æ. ^ŠøÞø åô „ôâF „øíøi$] àønû uô Øønû ñô]†ø ‰û]ô ]çû ßöeø

kûÓø×øâø ^ÛøÞ$]ôEE

ó Xó ( F:
 » ~Š !
'z•
 hÅyZ~ˆ,q¸ª)‰ƒuh{zÂH qzÑwEZ »kZ äVÂgúÅLZu Z´Z

Šg Zz~g
uq
ZXì ˆ~Šg Z Œ
Û y²~[ –ª
‚gÈ !
i]gúà Zz ä™ (ZÉ ó7^
Y‡nÆVÂgú*
hŽ » ( vÌ ) Vß !
¦¡

( 391)

X • q NÐ {Ž z F óV‹a ðƒ µ ÅVÍ JŠá »‰

DDèø×ø‘ôçû jøŠûÛöÖû]æø èø×ø‘ô]çø Öû] äö ×# Ö] àøÃø ÖøEE

ó Xó 6à ZzäZza
gzZ ähŽÃVß !
ƒÒÅvZ L L

ƒC
Ù ª *
ƒ M » Vß!
Ð T *
hŽ~ Vß!
Ãq +Z Ë c
*
hŽÃVß !
¦¡

( 392)

h^eXŒ^f×Ö]QUMSV p…^ífÖ] x³nv³‘( 386)X Š&0vZ†e
Zz'!NO h^eXèßmˆÖ]æ Œ^f×Ö]NMNQVÜ×ŠÚ xnv‘æ!TNh^eXŒ^f×Ö]QUOMVp…^³í³fÖ] x³nv³‘( 385) d
ƈÆkZgzZ MTSKM ÜnÏjŠÛÖ]†’Ö] ð^–³jÎ]( 389) !PMPKM ÜnÏjŠÛÖ]†’Ö] ð^–³jÎ]( 388) !PRNKMLp…^fÖ] xjÊ ¸ÃÈǹ !OPh^eXØñ^–ËÖ] NOORVÜ×ŠÚ xnv³‘æ!SL
NMNNVÜ×ŠÚ xnv‘æ!TNh^eXŒ^f×Ö]QUOOVp…^ífÖ] xnv‘DOUME!OO h^eXŒ^f×Ö] NMNSVÜ×ŠÚ xnv‘æ!TN h^eXŒ^f׳Ö] QUONVp…^³í³fÖ] x³nv³‘( 390)X ] ,
d0'

Y]|:ì CƒÌÐg
usf `gŠ Å›9G @
ÅÝkZ !OSQKMLp…^³fÖ] x³jÊì ¸Ý »Y fg/( 392)X –1Z›
 Y • Ze
Zz'!OO h^³eXŒ^³³f׳Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

I
~q ÌËAq
Z ðÃÐ ~yZ ÌZ
 gzZì „ŠžðŠ~ kZžÐzz kZ éS5ÅU
gzZì CYð0
¹xÅVñ¸)~ kZžÐzz kZ iÍ Z
4G
5Ò‘VÐt<Ypì °»nÆäƒ^
X N Yƒ¦~¿ËB‚q
Z èG
Y*
c
x ZwÆkZ ÂñYð0
:ì ë Z Ìg
usf `gŠ0п#Åx ¸•
Û »~]gßz^
( 393)

DDÜû âö çû ËöÖô^íøÊø áøçû Çöfö’ûmø Ÿø p…F^’øß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] á$ ]ôEE

ó Xó z™¿#ÅyZ ?nkZ D Î7[ äòg »zŠ·L L

Å[ äÐTìÐzzÅ¿#Åòg »zŠ·‰g »Vß!
CgzZÎzæÅ[ äžì ?Š~%Z kZg
utž•D â •
Û ã »Øx â Z
H¿6<
 kZ ä G™xÐ ¹X¸ ïŠ Ì¬»kZgzZ¸f
 x »Ð ] Ò~¿#Å[  ÿL X3Z wÎgÆvZXì CƒN @
~iœZ 0Z x â ZX å @
Î 7[ äݬV#gzZ å @
Î [ä ݬ V#ž• D™™ft ~ ~g ó öZΞРBŠ Ãðg ¸\ Wn kZXì

lp¹Âì ñƒ ñÎ[ä {zž ¬ŠÃ¿q
Z äN
 0£Zx â ZXì c
Î[ 4 äÉ@
gzZ /ôÐ ¹ž•˜ 
Xì c
Š™{0

iÃ<
q
ZäTVƒ;gNŠÃ¿,Z~ž c
â•
Û gzZ ñƒ

¹x~k] Vh

k]ÆVñ¸)Ìk]»kZžì ~gz¢Ìt6kZ b§ÏZƒ:/xÆV7ŠÆvZ]gßz ^ÅkZžì Z
 Zzt6Vâ ›b§T

:c
â•
Û ä\ W ¬Šê} ÀÆ8
g ã Z*izŠÃm¬0z/0vZ†]|äwÎgÆvZçOXƒ:/xÆ
( 394)
DD^ãø Šûfø×ûiø ø¡Êø …ô^Ë$ ÓöÖû] h^nø $ô àûÚô åô „ôâF á$ ]ôEE

( 394)

ó Xó -:ÐZì
ó k]»Vz•
Û »tL L

ó Xó zŠ °ÐZ ó7Lž
L c
â•
Û ä\W Â?Vß Z eðŠÐZ~Hž Y7äz/0vZ†]|žì ~e
Zzg ~uzŠq
Z

Ð Z]|Xì Cƒ ¹xÅVz•
Û »Ð Ü Æ kZž c
â•
Û In kZ sÜä \ WÐ Ü Z Àtà  z/0vZ†]|
( 395)

:c
â•
Û Š•
á g Zä wÎgÆvZžì e
Zzg

DDoûßôù Úô ‹ønû ×øÊø äø f$Žøiø æû ]ø Üû ãôeô^mˆiø àûÚø äö Þ$^ôÊø áô^føâû †$ Ö] Œøçû fö Ööæø Üû Òö^m$]ôæø EE
ó Xó ì 7Ð~ë{zÅg (Z¹xÅyZ c
zk]»Vz•
Û »äTèY ”
ó ÐÜ k]ÆVÖZg ?

]|n kZX ǃ: ^
Y wEZ » kZ ÂóñY 0g à » kZ {zž b§kZƒ
ó m{B‚Æ x ¸ËÌk]Žžì ¬òÀq
Z ~ g
u kZ
kZ nÆVâ ›ƒ
ó m{B‚Æx ¸ËŽ Z À{zC
Ù žì @
ƒx¥ÐkZ (396)Xƒg “Ð k]ÆuÑIZž –ÃVz3
gÍLZ ä/
kZgzZì 7k]»Vâ ›{zžì °»¸ nÆäƒ qzæ)ÆkZɃ
ó : ! Zy
ðÃg0
ZÆk]kZ‘ °p¤
Zì
ó 7^
YwEZ »

k]zÍ%~ äâ ikZ‰X @
Y {g7µðÃ~ äƒx ZwÆkZ ƒC
Ù !
Ð qÑ›zuk]{z‘ °¤
Zgz ZX ì CWxiѹxÅx ¸)Ð

@
Y c
0
Ì*
ƒ s ÜÆ k]Æ xgzZ H: »,ï» ó*
ƒnÐ V'~ kZB‚B‚Æ äƒ k]»Vñ¸)Ž ì ðN
gzZ ^Ñz Ì
( 397)

h^³eXŒ^³f×Ö]QTUUVp…^³í³fÖ] x³nv³‘( 393) !Œ^³f×Ö] NMNRVÜ׳ŠÚ x³nv³‘Xìc
â•
Û IÐähŽÆqË~Vß !
äwÎgÆvZž•D â •
Û yÒvZ†d
_g ¦
g
utg !
ZiÐq
Z
Z ! èßmˆÖ]æ Œ^f×Ö]NLRUVÜ×ŠÚ xnv‘( 396)Xì _g ¦
óCÅg
ukZ ( 394 )X{k

Ù 1Ze
C
Zz'!NQ h^eX Œ^f×Ö]NMVÜ×ŠÚ xnv‘æ!RS
X}™g Ñ:nÐ{z(Ãk]kZh
•
á Â}™g¨6gñZsf •gŠ¿ðä
Zpƒ
ó s%ZÐkZÃð¸Ëì YƒXìñ Zg¸ Åq*
~eÆ{)zÌ( 397)Xì
dJ
d
Œ
Û èâ ÌZgzZì ZƒˆÆÏ0
?6f ÅyZgzZ ~gz$Ï(Vâ ›` Zzg »k]kZgzZì fp â Ð k]ÆVz•
Û »~ÝZtpì Š
ƒgz¢x ¬~¢q)k]t( 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

hu‰ÅekZXì »zg ÌÐ ¹xŽ~uzŠÃ½q
Z b§ÏZì »zgйxÅx ¸)~k]ÃVâ ›ä xsZ b§T

:ì ~g
uq
ZXì @
YHVŒ™f »Z
Z ¯fp â ÐV(uyZgzZ™f »‰ó•_g ¦

( 398) Øqö†$ Ö] èøŠøfû Öô ‹öfø ×ûiø éø*]†ø ÛøÖû]æø

éô *]†ø ÛøÖû] èøŠøfûÖô ‹öfø×ûmø Øøqö†$ Ö] äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø àøÃø Öø
ô
ó Xó ì =k]‚ »VzŠç'MŽ ÅÒ6
]gúk QgzZì ;k]‚ »VÂgúŽ ÅÒ6Š%k QäwÎgÆvZ L L

:c
â•
Û Š•
á g ZäwÎgÆvZžì ~g
ugzZq
Z

Ùô^qø†ùô Ö^eô èöãø fùô ŽøjøÛöÖû] èö×øqùô †û jøÛöÖû] éö]*†û ÛøÖû]æø äô ³mû‚ø³Öô]çø ³Öô Ñö^³Ãø ³Öû]øVèô Úø ^³nø Ïô ³Öû] Ýøçû ³mø Üû ³ãônû Öø]ô äö ³³×# ³Ö]†ö ³¿ö³ßû³mø Ÿøæø èøß$³rø³Öû] áøçû ³×ö³ìö‚û³mø Ÿø 'º¡ø³³³þ$øEE
( 399) DD'öçû m%‚$ Ö]æø
Å VzŠ ç'Móyâ •
Û *
» +-Zz:ÇAŠ ( Ð ØgÃ) s§Å yZvZ yŠÆ #
Ö ª „: gzZÐ Vƒ: 4ZŠ ~ ¼
 vßÆ n&L L
ó Xó _- ŠgzZ]gúà Zz䙹x

5ÒM$N1Z]|ì
H\ W~}g !
Æ]gúkZž Š
Y7ÐÈ ¬]|ž•ëvZD0vZ†îÂG
ó ~g
uq
Z Å~g g 9zŠ ƒ ZŠ ! Zò
:c
â•
Û ä\W ?ì =@
Ž ( ÑZzVzŠ ç'M)Ž •Câ •
Û
( 400)

ðô ^Šøßôù Ö] àøÚô èø×øqû†$ Ö] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø àøÃø Öø
ó Xó ì ÈÒ6]gúà Zz䙹xÅŠç'MäwÎgÆvZ L L

:•DƒÝq}Z
Ãë Zsf `gŠˆÆp
gt ‚ÃV(u ~uzŠ Å qçñkZgzZhut
:^
Yó~ ^z¯ c
ƒ~ 8
gÆ yZ ¹xt {Zp ók]/xÆ VÂgún Æ VzŠç'MgzZ k]/xÆ VzŠç'Mn Æ VÂgú X 1
X nÆVzŠ ç'Mó•m{B‚ÆVÂgúŽ }
ó Àg ZŠ9YgzZÅgzZ nÆVÂgú^ÑzÌgzZM™‰X ǃ

_ùZSó•C™wEZ'gúŽì x ZwgzZ ^
Y*
g- i (ZC
Ù b§ÏZ7^
Y<*
ÎnÆVzŠç'M~¹xÅVÂgúb§T X 2

X¸D™ HIB‚ÆñÐk]kZY f
Æäƒ ^
YÆkZ vߎgzZ {)z¹xÅÇ~"0
!
ðN
gzZ óÏŠ6" gzZ ;ówòZ‰ó•CY ð0
]Ö#¦ÑŠ¼~ kZžì b§kZ¼ lZy

zlZ F
Åk]kZ ( 2
Xì Š
¬Š „gŠ *
zf •
á Dƒ¿6kZ~Ï0

iiì ÏÅÏ(6
½»sÜwÅyZ•D Ί¶¼ n
X •g6Ð] Ñq c
ì c
Šg Z Œ
Û xiÑ6yZä¯gÍ°•c
•gzŠÐ +ŠŽì òZg~VÍß4Z6
gîx ¬k]tÌ` W( 3
Xì ÌZq
ZÅñZgÅyZgzZWZ› ZÎÆY f~ÃÅ<ÑgzZ &7^
YwEZ »kZ nLZgzZì 8 ŠÐ ]ÐÐ ZWZ›ZλDIZ Ì` W( 4
ÆkZ {zžì x|ãZz »T•D™Ì6Ð k]kZ •Dƒ¢q~>´Š c
½´Š ËZ
d
 ÌŠp{z•D™wEZ »kZ c
•b‡Æi ZŽÆk]kZvߎ ( 5
6gîÆ( Workng Dress) k]Æx »¡» k]kZ¤
Z%Z V;L L:ž• D Î^ât VŒvZ î•E©E8 ãZgâÝ°Z†1Zx H!DZvZzX • 7tÌŠp6äƒ k]: dÑ
ðZ`
›Z [w! Z0·x â Z : ì CƒÐ w¸sf `gŠÆ N
 0£Z x â ZG @
ÅñZg Åsßñó Xó 7`wðÃh
•
á Â( • ¹Žs§C
Ù V˜) ñ Y z~ {)z ä{g »
ƒ nÆ{)zçzgzZY sZ š
¤
Zž ¹gzZ c
â•
Û I*
nÆVâzŠ]gúzŠ%ÐZ ä\ W Â?ì YY •C
Ù !
™XóS• Hž Š
HwZÎÐN
 0£Zx â Zž•D â •
Û
p…çe^Šnß×Ö ‚Ûu] Ý^ÚŸ] Øñ^ŠÚEXì HÜÌä~g7E•Z'Z0t GZŠ¤
•
á g•Æ\Wò :¸ »sßñx â ZDOSOKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]E7`wðÃ
‚Ûu]‚ߊÚæ!MPQRXMPQQVá^fu àe] xnv‘æ!NM h^eXŒ^f×Ö]OLUTV•¨]• oe] à߉DOUTE!NSP^iNSNKMÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]E¶ Š nÆ, !DMPRXMPQKN
0vZ†e
Zz'!SNKM ÜÒ^vÖ] Õ…‚jŠÚæ!MOPKMXRMSPV‚Ûu] ‚ߊÚæ!QPMKN o³ñ^³Šß³Ö] à³ß³‰ x³nv³‘!TLKQVo³ñ^³Šß³Ö] à³ß³‰( 399)X {k

Ù 1Ze
C
Zz'!ONQKN
!OPQQV•¨]• oe] à߉ xnv‘ !ðð^ŠßÖ] ‹fÖ h^eXŒ^f×Ö] h^jÒXPLUUV•¨]• oe] à߉( 400)X•Æ£Zµp ÖZ /
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XB‚ÆVîÑPÌ{zgzZÆ

Xì Š
»zgйxŽ~uzŠÃ½q
Z Ì~{)zW¯§gzZ•
wzÜÉì 7ŠzöJ
k]sܹxt X 3
( 401)X ñ Yƒ:/xÆ)qÆVzŠç'ž
M @
ì HIÌÐmg !
ZiÐg !
Z
Z~uÃøzŠ LZ nÆVÂgúäY f‰ X 4
q

X •D Zz™lZy

zlZ F
ÃVß !
LZvߊ%b§T ǃIR » b§kZ »Vß !
LZnÆVÂgú X 5
( 402)
( 403)

Xì 7qN¹x~íÁqZ‰] Zí‘œgzZ { izg ói ú X 6

X ñYc
z: Z À/xÆ}uzŠq
Z ÌÃVY±gzZƱÚ!
*
X7

'!
ëZzŠ
G
éS¨EÒ¹$gzZ U•¹xŽ~uzŠ½q
Zžì ~]gßkZtó ì
ó 7^
Y¹xÅ]gúnÆŠ%gzZ¹xÅŠ%nÆ]gúL L :wÍ Z

~ ¹xÅ ~y
W½6gî!gzZ ~¡Æ {Š Zg Zzp%¿ðä
Zpƒ
ó @
Y3g t•
Û ~ k]Æ V}VâzŠ ~ wj â kZªÆó} ™

gzZªweÆT¿(Z%Z ì
ó 74ZŠ~¬kZt Â@
Y3g 7pÅt•
Û ðÃ~ V}VâzŠg0
ZÆwj â kZ~q m{ Ëc
ì @
Y7

F
ÁÐ Á¹xc
ñYƒÁ¹tg0
ZÆkZ× W× Wž’ e ã™ÒÃÅä™gz™ÐZ ƒCYð0
m¡¹xÅy
W½~x¯z•
w

•» yZ • Šg Zz ~ g
Š q Z ,ÏzŽ 0Ð kZgzZ ǃ 4ZŠ ~ ¬kZ G  ;g )6kZ ÉgzŸ'
g zZ^6]¡KZ {z¤
ZgzZX ñYƒ
( 404)

X Ç}I

{zÐzz Ås²kZ • m{B‚ÆVÂgúŽ 'Ü k]{zŠç'M~ wj â ˤ
Z ªóǃ4ŠÃqÑ{Š c
iÐ s²~Xck

i

:xzŠ

C™7wJÐZ<Ñpƒ4ZŠ~s²¹xÅ}uzŠq
Zp¤
Z~kZèY ó] Zg-ivŠ c
*
ÎgzZ1g‰óǃ: ^
YnÆVzŠç'Mk]

»kZ:gz ÇÂì F
‚k]¤
Zž ÇñY3gÃæÃqÑÌ~ ]gßkZ Âì 7t•
Û ðÃ~ k]ÆŠ%gzZ ]gú~ wj â ˤ
Z b§ÏZX
( 405)

X <k]: ZŠ%»VÂgú‰óB
g7^
YùxÅŠ%~}g !
kZ<ÑèY óǃ~gz¢Ü$

¹x~]ÑçT § Vt

kZX • ³Ð s§Å<Ñ‹g Z›zuÆT c
Š ú{Ñçåq
ZB‚B‚ÆkZÉ c
Š7x *
»x Â~] ZŠ „zZ
•sÜä xs Z

Æ VßßZ òsZ Å{ÑçkZ ._Æ™ÅgT ¶ZgX ì Ýq h» ž¶g0
ZÆ kZÃÆ Ë„:gz Z 7^
Y~ ]gßË~pg0
ZÆ
:•C™ ZŠ Zg ZŠ™ë Z Z (,qzŠ~y._

XƒÈ0
» qÑ› zu~Ï0

i[ ZŠ WgzZ {)z +ŠAgzZá
 àZ ó\5é{Ñçt:wÍ Z

Ð ¹xÅVCzÆy-gzZ V7ŠÆvZ {Ñçt Ì~gñZ ‰ž ©ƒ
ó y¶
~i q
Ð ZgzZ •µ Z CZ »kZ~« £ÆVñ¸):xzŠ

X} ™Ì6

;•CY¿g,qP6gîÆwVsÜX YY7Ú~c¿kZ&ì sî¹Âqçñt
XX »x *
X 4 XX »y!
iX 3 X x ÈZ »ÄÂX 2

XŠzuÅ\5éÆ]gúzŠ%X 1

tž ¹gzZ c
Š h MÐZ ¬Š Z Àq
Z »1g6Ʊq
ZÆÛi]|g!
Zä/]|ç O( 403) !OONKML p…^fÖ] xjÊ ( 402) !MQM ”X äß oãßÛÖ] äfŽjÖ]( 401)
q
ÆD¨
¤C
Ù !MQQ ^iMPQKNN pFæ^jËÖ] ÅçÛr³Ú¶ ŠnÆ,6
qçñkZ ( 405) !OONKMLp…^fÖ] xjÊ( 404)!MPOKNN pFæ^jËÖ] ÅçÛr³ÚXì 7^
YnÆkZ
Xì ~gz¢-7» qçñkZ n

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ŠzuÅ\5éÆ]gúzŠç'MX 1

Š%]gúgzZ +
YÅ]gúŠ%6gî~¡n kZì
ó 3g {Š â »]áñ,gzZš
 f YnÆ}uzŠq
Z~ V}VâzŠ ä \¬vZ6gî~¡
n kZ• Cƒ Za VÒZy

Š¼~ ]gßÅ\ 5 é: ZŠ Zi WÆ VâzŠ yZèaX • T e *
ƒd
Œ
Û Æ}uzŠ q
ZgzZì Cƒ bâ +
Y Å

Z fg ¹ÜZ {z 3g7p Ò»Š¶zŠzuyZ ä Vñ¸XgzZX 7^
ª
Y‡*
™iz ˆÐX• ųŠ¶Šzu¼ Å\ 5éÆVâzŠ ä <Ñ

Ð ã ‚ Wg0
ZÆV”V•
á Ã~ÇÅyZ c
´ ˜! f]gß{0

i ÅkZ =~fC
Ù XŠ
ƒÂÂ
Ð kZž, ¤
b§kZ~ñ¥

ÆÏnz

c
â•
Û IÐå
ÐyÑ"gzZ ~zg {g ZzWÅVÂgúB‚B‚ÆkZ•¿gŠ¶zŠzuV˜ä <ÑnÆvÐ! Zy

kZ (406)ì YNŠ

:ì \¬~g !
Š•
á g ZXì

DOOVh]ˆuŸ]E —ýoÖFæû Ÿö û] èô n$ ×ô aô^røÖû] tø†% føiø àøqû†$ føiø Ÿ] ø] æø à$ Óöiô çû nö eö oûÊô áø†û Îø æø ™
X ó zó Q C3Š: íŠ rÅqY§zŠ .‚gzZƒg™S
~VzyLZ L L

Æä™GÐqkZX •4n}g v„y}g vÉ d
ó :C
Ù !
Ðy™0{g ‹úŠïÆ™g 4!Îb§ÅVÂgúÅqY*Šª
:c
â•
Û Š•
á g Z äwÎgÆvZ n

Øønû ñô]†ø ‰û]ô oûßôeø èô ßøjûÊô Ùøæ$ ]ø á$ ^ô Êø ( ðø ^Šøßôù Ö] ]çÏöi$]æø ^nø Þû‚% Ö] ]çÏö$i^Êø(áøçû ×öÛøÃû iø Ìønû Òø †ø ¿ößûnø Êø ^ãø nû Êô Üû ÓöËö×ô íûjøŠûÚö äø ×# Ö] á$ ]ôæø 麆ø –ôìø éºçø ×ûuö ^nø Þû‚% Ö] á$ ]ôEE
( 407) DDðô ^Šøßôù Ö] oÊô

kûÞø^Òø

µèY ó”Ð VKÆ VÂgúgzZ”Ð •Æ *Š ƒ
ó D™¿÷žAŠž @ÇÇg~ kZ »vZ óì ~½~C
Ù gzZ ·*Š L L

ó Xó ¶ðƒÐVÂgúY Z’Z Å•~LZu Z

•ðƒŠ !
'zuh~¸ë„™7
~VK~Æ*ŠkZèY ì
ó ðâ •
Û N @
ÅvЕÆkZgzZ *Š äwÎgÆvZ~g
ukZ

wVgzZì ðâ •
Û N @
ÅvЕÆVÂgú6gîàSÐ~VKÆ*ŠgzZ

( 408)

슎ñ™f »kZB‚Æs
 ZÜ~{)z®ž 6ó

m!
KZgzZ 't˜C
Ù !
Ð ~Š Zi W'gúÅyZž å *
7~•Æ VÂgú:
 ª » ~Š !
'z •
 h ÅyZžì c
â•
Û ™f »LZu Z µ 6gîÆ
 hÅLZuZ µgzZ Š

ƒx ¬ŽtÐTB˜7ZÐs§ÅVâ ZŽ„
 6]ágzZVߊg FX 'ä™t ‚ÆVzŠ%xø)g Ö Z »“
i
X} ™Ýq]‡ÐVz)Žì {zq=èY óxg “йxÅVñ¸•
Û »~nçÆVÂgú6gîàS?n ÏZX ¯:
»
( 409) åô †nû Çøe ÀøÂô æö àûÚø ‚önû Ãô ŠøÖ]
ô ô
ó Xó } ™Ýq]‡™NŠÃÃ)Žì {zëlp L L

• kZ {zž @
óì Š
»zgÐÇÅVñ¸)Ì~}g !
Æ o %ZÆyizŠç'MÃ0#
Ö Qžì @
Yƒ ãZz ! lÐ g
Š q Z yZgzZ e
WkZ

äVâ ›Š .x *
Æ¢q)žì @
7It Ðk\Z} (pX •_ƒŠ !
'
z { n6gî¹Ü Z™ƒ µZz~¸ë~T,7:~•
 hgzZ
NVܳ³×³³³ŠÚ x³³³nv³³³‘( 407)Xì Zƒx » °»6qçñkZ~y!
izŠg Z ~g øv:ZXì YY¬Š~V1ˆè6qçñkZ7Zì
ó 7µñt»™fÆŠ¶zŠzuyZ ( 406)
^ÛÒ ^nÞ‚ùÖ] ÜÓn× ¼Šfi á] ÜÓn× oŽFìø] àÓÖæ ÜÓn× oŽFìø]†Ï˳Ö]^³Ú ²]ç³ÊEE:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZ ( 408)X ~gŽZG1Ze
Zz'XNNKO‚Ûu] ‚ߊÚæ!Ñ^ΆÖ]NSP
0z/e
Zz'XM h^eX ‚âˆÖ] NURMV Ü×ŠÚ xnv‘æ!QT h^eXämˆrÖ]XOMQTVp…^ífÖ] xnv‘yDDÜãjÓ×✠^ÛÒ ÜÓ×ãiæ ^âçŠÊ^ßi ^ÛÒ ^âçŠÊ^ßjÊ ÜÓ×fÎ á^Ò àÚ o׳ k³_³Še
Ì?Iµ~hzŠ Å *Š~¸—‚b§TQóñY~Š™ ãZzZ•
Û Å *Š b§ÅVñ¸—‚Ì6?žì »] !
kZspÉì 7spБÃzL6VÍß ?=nÅvZ L Lþsú
ã]Z)´óìBZq
Š 4
ÆY f¡ÅkZ pì CY ÅyÒ Ìg
u q ¯%q
Z ~ p ÖZ yZ ( 409) ó Xó }Š™uh Ì»c
Š™uh 7Z ä *Š b§Ty
s !
óƒ Y µ
!TLXSTKMXMSTVÜ‘^ oe] àeŸ èߊÖ]X TLXSUKM h^ãŽÖ] ‚ߊڶ Šì
ó c
Šg Z Œ
Û 9{Š c
i*
ƒw¸» Š&0vZ†]|ª*
ƒs ¸ñ»kZä
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vzg Zi !
X •ˆ0~6Å œñOÆ: {ÈÂ{'gúX •x ¬k]¦Ñ)Xì c
Š™wâ0
ÃqÑ› zu0ÐVÂgú~¹xÅVñ¸)

xø)zxøX ì ˆJZ×Åxø)zxø)Ì~ äY äWC
Ù !
ž ©’
 ] !
 àZX ;g YŒ7Íðà Â
á
Ð “
 iï»gzZ {Š6" ~
VñbZ c
g ZŠ ºgxø)Ë™ íŠ r~“
 izd
i ~g7KZ »VY±yZŽ âXì x ¬À!
äÇ}ngzZ 9 Š`e™ƒo
ú
 Z »yizŠç'M
}g !
ÆVzC
Ù ØLZg¦»V- çXì ˆ¬B; ÆVÂgú™fÐB; ÆVzŠç'MSq ÅyXì Š
0•q
Z o˜~VÃg 0
B‚Æ
p Ò»ŠzuyZžt ¤6¤gzZ ˆ{g 7¹!
q ðÃÅx *
x Z •ZÆC
Ù ØX ì Š
{g »„
 zŠz ´ â Æ t£'Z'gzZ ¶‚x ¬ q
Z sÜ~

Xì³»¹xÅVñ¸)gzZ½! f¼ƒ
 tž7µðÃ~kZgzZì Š
{g™0æÉ bZgzZI‡g~wj â LZŠpy¨
Z ÑZzp
g
GLE
"ì ì
à ©)~ bÑÅt : ó• ìgƒ úzgÐ ] Ò] uZzÆÛ
 zi ì
ó [ƒë'ëgŠ x  CÑ çZg ‚žì ; gNŠ=~fC
Ù n kZ

Æܹ b ZgzZ CŠ c
i ÅŠ ÑzZ ¦Ñ)~ {Ñ ç›ó• ,¸xÅVzg ¶Z: Zizg] U
Š qÆäY ñ°{0

igzZ OÆåzi ì
ó ;gƒ†ŸZ

X •7{æ7ÐVß Zzh
 pŠ~ä™iÃb)Æ~çVxŽ •'!
+ZtXì ;gƒ†ŸZ~] uZz

x ÈZ »ÄÂX 2

Šè •
á g ZXÇggz™ÃŠpÌÐ VUÑW~C
Ù ªb§ÏZƒu 0
Ð V7nm!
b§T{Ñç›q
Zžì Le {zXì <
Ø è» ðÌzÄÂxs Z

:ì \¬~g !

DNNNVé†ÏfÖ]E —àømû†ô`ùô _øjøÛöÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö ²
ø ] á$ ]ô™
ó Xó ì @
â•
Û IÃVß Zz•gu 0
gzZÃVß Zzä™/Â\¬vZ L L

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
½
DMLTVèeçjÖ]E —àømû†ô`ùô _$ ÛöÖû] g% vômö ²
ö ] æø ]æû †ö `$ _øjøm$ù áû]ø áøçû f%vôm% Ùº^qø…ô äô nû Êô ™

ó Xó ì @
™IÃVß Zzäƒu 0
[p\¬vZgzZ ó•D™IÃäƒu 0
[pŽ •òŠ W,Z~( DK ) kZ L L

:c
â•
Û Š•
á g Zä wÎgÆvZ ñƒïŠe
¾h
'
× ÃqÏZ
( 410)

DDáô^ÛømûŸô û] †ö _û•ø …ö çû ãö _$ Ö]øEE

ó Xó ì yZZÛÅ 0

ÆvZ ñƒ D™G~A çkZ n kZ óÏñY7~¹xÅVñ¸)gzZ Ï} ™„@
ÃÌ~nçë Z kZ #
Ö Qtž å60
Zèa gzZ
:c
â•
Û Š•
á g Z äwÎg

]çû ãö f$Žøiø Ÿøæø Üû Óöjønû ßô Êû]ø ]çû Ë% ¿ôßøÊø (•ø çû röÖû] g% vômö •º]çø qø (Ýø†ø ÓøÖû] g% vômö ܺmû†ôÒø X èøÊø^¿ø$ßÖ] g% vô³mö ̺nû ¿ô³Þø gø³nùô _$ ³Ö] g% ³vô³mö gº³nùô ›ø äø ³×# ³Ö] á$ ]ôEE
( 411)

DD•ô çû ãö nø Öû^eô

@
™I Ã]zIgzZì Mì
ó @
™I Ã ã!
$gzZì y!

ó @
™I ÃÄÂgzZì ÑZzÄÂì
ó @
™IÃÅ 0
gz Zì u 0
\¬vZ L L
( !”йxÅyZ ?Z®)

ó Xó z™:¹xÅŠ·gzZÅgs ™zu 0
ÃV`ÆVzyLZ ?Z®ì
ó

( 412)

X •D™ ¦~VzyLZ•
™ Z hÃgzZ ÏnŠ·žì ~e
Zzgq
Z

‚ß³ŠÚæ!h•Ÿ]NSUUVp„³Ú†³³jÖ] à³ß³‰( 411)X ~ÄÑZ´ â 1Ze
Zz'XTS h^³eX l]ç‚Ö] OQMUVp„³Ú†³³jÖ] à³ß³‰æ!M h^³³eX é³…^³³ã_³Ö]NNOVܳ׳ŠÚ x³nv³‘( 410)
Š·èYz™s ™ÃV`LZ Lž
L •tp ÖZÆe
Zzg‰! NSOKMXNORVèvnv’³Ö]¶ Š ( 412) !NORVoÞ^fÖ¡Ö èv³nv³’³Ö]¶ ŠXm‡z! Z0Äe
Zz'
XONLKO…]ˆfÖ]
woÞ^fÖ¡Ö èvnv’Ö] 2!PLMKMXQMUVàm†vfÖ] ÄÛrÚy¼‰æ¢] oÞ]†f_Ö]¶ ŠXó ón
g7s ™öLZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ðÌ~¸)¤
Zžì gñâ 6]!
kZ y›q
ZÉ (413)Xì%Z ¦Ñ) m¤

Ð ðZ_z ðÌ~¹xÅVñ¸)žì ãZz Ç!
ut
g
ZhÃ~ V²gzZ VzyLZ {zó¶g•ÏnÅŠ· ~ ~tåL<X’ž b§TX ’ e *
™x ÈZ » ðÌÐZ ~ ¿#ÅyZ Â,™: x ÈZ »
X ˆ~Š½ÅvÐkZÃVâ ›n kZ¸
ó D ΃eÆ–
™

X »y!
iX 3

CZë™z¹F
Åy!
iKZx ¸C
Ù n kZXì CYãTÐx ¸~uzŠx ¸q
ZЄy!
iÏZXì ïq »ÌZ ~(~Ï0

iÅVñ¸X »y!
i
Xì Lg ¹!
•»Vñ¸Ðy!
iXì Šn•
Û

:’
 ] !
ÅV½ž c
â•
Û ä /]|çOXì ÌX » y!
i~ yZì c
â•
Û I*
ùxÅVñ¸)~gñZ Xä G™x
( 414 )

Xì Cƒwi *
WZg *
ÅvZ6zZÆyZèY ƒ
ó 4ZŠ~VƒÇ]Š „~yZyŠÆÏÆWæ:gzZ³

ݸ » ( )s ¦ Z ñfÐ ¹gzZ·x â Z ó´ â x â Z ów•
á x â ZX ì {z(*
™] !
~ y!
i ÅV½]gzz¢šžì ݸ »Y fg/
( 415)

•W
OÐ d
•ÅyZ6gî6f ëì
ó s§Åx ¸kZy~¯Zg øžì ?Š Å]!
kZ *
™wEZy!
iÅVz•
Û »ªx ¸)Æ]gz¢Ë%
7[¦,Åy›q
ZèÑq ì
ó „g0:
 »¹xÐ yQŽì q ¸gzZ ó• ìg™4Ãy!
i ÅyZ~¨ £Æ y!
i KZ ëgzZ
k\Z} (pXì c
â•
Û ÉnÆ[ ÂaZЃ
 gzZ Ñ ~y
WLZ ä \¬vZ&’ e *
™õ6! ² îSy!
i KZÐZ ì
ó ¨
 ¸É ó

Y c
gÑ »Tì
ó @
™] !
~ y!
i ÅyZÆ]gz¢Ë%žì [¦gŠkZÐ ]!
ÅV7ŠÆvZ¡ –J 7Zg øžì @
7IB‚Æ
~KÑ»k QÃ¥#] ‡Z Ξì @
™Ð] ÒkZwEZ »] Ü~ môZ yZgzŠÆWKZ¡tX @
ƒ7¼ {z´Æ] ;IzõgzZŠ%z
( 416)Xì {z(gzZ {h
I*
G*
™ (Z qÑñzgi ZXì CW7‰
Ü Š

Š OZ6
V¸bZX 4

:ì \¬~g !
›•
á g ZXì ¿g {g !
Š Z®ÅV¸„Љ
Ü zÆ öZa Åy• Wz}iä\¬vZ
ø ÖôƒF ½ ݺ†ö uö èºÃø eø …û ]ø «`ø ßûÚô šø…û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðø×ø³ìø Ýøçû ³mø ²
àömû‚ôù³Ö] Ô
ô ] gô³jFÒô oû³Êô ]†÷ ³`û •ø †ø ³ŽøÂø ^³ßø³$û] ²
ô ] ‚ø³ßû³Âô …ôçû ³`ö Ž% Ö] éø³‚$ ³Âô á$ ]ô™
DORVèeçjÖ]E —ýÜö nùô ÏøÖû]

á Zz [Š Zz #
Ö wg eÐ ~yZ óH Za ä kZÃ}iz y• WÐ Z
 Ð yŠ kZì
ó Å{g !
~vZ[ Âq
Š 4
ÆvZ 2
Ì ÅV¸L L

ó'
ó ìi§L¸ ó•

:ì C7Ýzg6VÂ!
ëZ FÐe
WkZ

Xì ¿g {g !
Š Z®ÀÅV¸ä \¬vZЄà•
Û WñZ’Z X 1
»½» nƼZ ñOÆègzZ ã0
*
™x ÈZ » ó óKs Lì
L }n ó*
J(o*
ó*
¯: »Vß !
Æ•ì
ó g: i!
Ð ¹xÅVñ¸)Ì~}g !
kZ y›Ð ¬$
( 413)
]ƒ÷^³³³³³³³³³³³nÂX •„g Yk
Y b
»{Ñ盎 •,q+Z {)z*
™x ÈZ »Y sZš
 Æi§k%Z~VzyLZ óbŠwN
É *
™í@
~<»]gúzŠ%ˆÆ"
»ó*
™wEZ
m‡z!Z0Ä·
ò ]|!MMKTXRNONVèfn• oe] àe] Ìß’Ú¶ Šì
ó w¸¸ Ì»Y «]| !PMMKMXMRUVÑ]‡†Ö]‚f Ìß’Úæ!NOPKU oÏnãf×Ö pF†fÓÖ] àß³‰( 414) !²^e
38ª XXènËßvÖ] ‚Ãe èn‰çrÛÖ] Ù^e^ÚZZ:c
GG3©EE
( 415) !MMKUXROOOVèfn• oe] àe] Ìß’Ú?ì B
g pHg åÅ8
 XˆÆäW~ ï
â•
Û Â¬Š D™] !
~y!
iÏg ÃÃËä
G
I
-4‘
-{¢
4)G
~#
Ö Z gpX 963mtó )òzë¶ ŠXìc
Šg Z Œ
Ûƒ
 o)Ð Z Ìä èEG
0Z •êG)´( 416) !QNR ” Xäß oãßÛÖ] äfŽjÖ]!PRQXPRPKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]
(†ŸZЯÆvZàzXŠ )Xn YH Zg7ÌÃVÂgz¢äÓ{z´ÆkZn
ó ƒZŠ Z9•
Û »vZ àZ]úŠž @
ZÃVâ !
iÅVÇ)Žì ~gz¢ŠŽ z»Š Z•
Û Z, Z¼
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì 9[ ˆ¸gzZŠ Z®¸ óK
 F
¸gzZ X 2

X 7^
YðZ±ÌÐVz•
Û » — ÂÐVâ ›~X•¹á Zzx Z •Zg eÐ~V¸{g !
yZ X 3

[ˆT §{z¸gzZK
 F
{z¸Xì @
YHŠ c
ÐÕZ'# xó øÎ ó•¹~ sZ¸ {z•¹Ž ¬ZñÆÞZ‹¡žì @
ƒãZzÐkZ

iÃK
 F
ÅkZÆ™Š XZ®
$
Å ó óY ´L L~q nZ Å] ÷ZpKZ ä[²I Zp óåòZg~Vƒ zcFÆÑC
Ù gzZx ¸›Åäâ iC
Ù Žì

+Šä \¬vZZ
 n kZ ó¶ˆ{g™™]gß9ÅyZž‰,Š™V´p+Z¼~Š Z®zK
 F
ÅV¸yZ6Š ã
Ū
 ˜KZgzZ åc
Š™ûÒ$

 F9ÅV¸yZ~ kZ ÂHx ÓZ »ÚKZ Z
K
 6)j%#
Ö Q k QgzZ c
Š N
ß~ª
 q -Z ÅkZ ÌÊ Z®z K
 F
ÅV¸yZ Âðâ •
Û ŠÅ

:ìŠ •
á g Z » wÎgÆvZX ¶ï•
á ÌŠ Z®z

V lº^nø Öô]çø jøÚö èº$ø¡ø³þ$ø ݺ†ö uö èºÃø eø…]ø ^ãø ßûÚô X]†÷ ãû •ø †ø ŽøÂø ^ßø$û]ô èößøŠ$ Ö]ø X šø…û Ÿø û]æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] äö ×# Ö] Ðø×ûìø Ýøçû mø äô jôòø³nû ãø Òø …ø ]‚ø³jø‰û] ‚ô³Îø áø^³Úø ˆ$ ³Ö] á$ ]ôEE
( 417) DDáø^føÃû •ø æ p•ø ^Ûøqö àønû eø pû„ôÖ$] †ø –øÚö

gºqø…ø æø ݺ†$ vøÚö æø èô r$ vôÖû]æû ƒö æø éô ‚øÃû ÏøÖû]æƒö

Xì »V¸{g !
w‚X ¶ðâ •
Û ðÅ}igzZ Vâ • WävZ Z
 å‰
Ü z k Q6ª
qTì Š
W6ª
 q -Z KZ™ ƒx˜: â i L L
( 418)
E
ó Xó ì yxgŠÆy@gzZ {y
s Z ~Š )Ž ç¸!NZ
 g ( åa)gzZ xó ø¶
ó Zzf ó{˜Zzf ªó•9gŠ9&ó•áZz#
Ö wg e~

V˜ {z {Zp• ¹ÆVâ ›¹¸gzZ óì @
Y ¹¹òsZ ÎgzZ • "
U
6gî¦ÑŽ ’ e *
™x ZoZ »V¸4ZÃVâ ›ž Zƒx¥

{)z] ZŠ „ÆVâ ›žìŠŽñ?Š6
XkZ~e
WkZž•D â •
Û ~‚Åe
W{gÃèÅ/ÂÒgÎ?Œ
Û x â ZX Vƒá Zz•g ÌÆ
( 419)

XÐV¸{Š™gHÆ{)zVñzggzZVª óV½ž:Еg0ÐV¸! ²4Zx ©Zzb)Æ

x Ó}uzŠgzZ 5ZŠ Z Å > 2i óç»]æÅ+Š Aó|
 z•
Û zh
y
KZžì Z
 Zz6yâ ›~Ýzg Åe
WkZì I »DI Zž•D â •
Û ~i Zg

X ǃ: ^
Yg ±Z »Vß‚QgzZòzgnÆyZ óOgg ±Z »w‚! ²~x © Z
E
E
3Ò7nƶŠe
ž @
~Vß ‚„:gzZ~ V¸„: n
ó ƒ: ¹xÅx ¸)b§ÌËž @
HŠ XZ w‚ ~óä/”Zg î0ªG
¾Ãq ÏZ
¢
-OG
XnƒÌ¿#ÅVCzÆy-gzZV7ŠÆvZB‚B‚Æ¿6j§LgzZ êG+Š
( 420)

ƒ: ]gz¢m{ ðä
ZgzZ ó•Z
 Zz6Vâ ›„VâzŠtgzZ xó ZoZ » õg @
! ²ZuzŠgzZx *
! ²»V¸q
Z ó•p Ò.
Þ ‡ZzŠVŒžtžÜ

´ â x âZX c
â•
Û I*
JÐZ ä \ W Â?ì ¬H »p
g x *
Ïg à » V¸ž Š
Y7 Ð N
 0£Z x â ZçOX ǃ: ^
Y nZ²ZÐ kZ

( 421)Xì s§ÏZ Ìy Dg » w•
á x â ZgzZì w¸¸ Ì» 

õg @
+Z Ìn kZì *
™{0

iÃÌgë!
kZ ÅyZ wEZ » õg @
ÅyZgzZ • Cƒ 0Ð xÎg Iè c
g ZqËÆ Vz•
Û »ug @
‰èa gzZ

¹xÅx ¸)žt xzŠgzZ nZ²ZÐ õg @
òsZÆ~g6gzZ]gz¢Ë%Âq
Z ó•CWxiѬ
 DzŠ~]gßkZèY óǃ: ^
YwEZ »

X {)zõg @
~{‰G
ó @
Å<
Ø èë!
ÆyZgzZ

{g !
ÃwÍ ÑZ ßg‰ƒ
ó Ý®
$
ðÃB‚Æ x *
Æ kZ²~ ] Ñq,Z îSì
ó 7^
Y Ü$
Ð ¹}uzŠ ËÃV¸òs Z b§ÏZ

X {)zI·», ƒg Š
Ã\z ÆäNZ ~Š )gzZ *
™xÎñÐ~!{¾Ã#óI·»]Y Z'ƒ
 Ãy@·
ó »] Ãz

»Z
 gFµž Š
¹nkZµZ
 gùÆZ
 g ( 418)X >–1Ze
Zz'XU h^eXèÚ^ŠÏÖ]MRSUVÜ×ŠÚ xnv‘æ!èeçjÖ] é…ç‰ †³nŠË³jÖ]PRRNVp…^³í³fÖ] x³nv³‘( 417)
x×ËÚ àeŸ èn†ŽÖ] h]•¤]DPNME!QQKTp‡]†×Ö †³nfÓ³Ö] †³nŠË³jÖ]( 420) !TQKT of›†Ï×Ö á•†Ï³Ö] Ý^³Ó³u]( 419)X ( ãZgâ )Xå@
™Ð ~È0
~«£ÆWæ}uzŠx Z •Z
!PMSKO
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

:X »Vñ*
! ²)X 5

,q {z qÑñzgi ZèÑq ó@
YŒ7ÍðÃ7Zž• ˆƒ òZggŠkZ V× Z'CÑç¼ ~ {ÑçÆ Vâ ›~¹xÅVñ¸•
Û»

»V”LZgzZ wEZ »V¸! ²)~VÇZ'4ZX • CY VJ
uŬ] ‡zZ ‰™| (ÐWÌÐ kZgzZx Zw] ‡zZ ÎÉ {h
I*

Xì Ì´gx *
! ²)

:ì ~pÑg
uçOX ï Šw$
ÐZ Â@
ƒI*
x *
»( c
¿ËZ
 ž¶©‹Š ¬Å wÎgÆvZ
( 422) àŠøvøÖû] ܉Ÿô û] oøÖ]ô xønû fÏøÖû] Üø‰ûŸô û] †ö nøù Çømö áø^Òø

ô
ô
ô
%N\ W
ó Xó ¸ï Šw$
Ðx *
iZÃx *
} æE

:ìŠg Zz(gzZq
Z

( 423)

é÷†ø –ôìø ^âø ^Û$ ŠøÊø 麆ø Ëô Æø ^ãø Öø Ùö^Ïømö èõ mø†û Îø o×FÂø †$ ÛøÊø åö †ø n$Æø ^v÷nfôÎø ^Û÷‰û] ÄøÛô‰ø ]ƒø]ô áø^Òø

\ W Â å( (?f ) {]x *
» T Zƒ Ð Vƒ Ç q
Z g ¦
»  \ Wg !
ZX ïŠ w$
q
ÐZ ÂF
 x *
•ðÃZ
  \W L L

ó Xó c
ŠÄg ( g ·zr !
) {åx *
»kZ™w$
ÐZä 

7^
Y *
™izˆÐ X• Š¶zŠzu¼ ~ qÑnÆ kZgzZì ÝqÌZ ~(~ qÑÃVñ*
ž• „g™ ãZzÃ] !
kZhuVâzŠt
X óì
ó s ÜÆi§ÆWæi§Zg øLDLDÜû ãômô‚ûãø Öô ̺Ö^íÚ ^ßømö‚ûâø EEžì Ìt{q
ZÐ~Š¶zŠzu4Zì
ó

6
kZgzZ {°‡tÐ ¬$
pX ’ e ÈйxÅVñ¸)~p
gx *
»Vzq~uzŠgzZ Vzgâ YLZ óVzàLZ óV”LZÃVâ ›ª

ä™x »~*Š MgzZ V-h î@¬ ä ù Zg f}uzŠÆã‚g] â ¥gzZ] Zg ¶ Z ó~z K-ó i
ggzZì Š
ƒÁgÐ yxgŠÆV⠛̿

we ì
ó @
™ÇÅ4Z~ k]X ì ; g $
Ö %6ÇÅyZ yZŽ âžì H7Ð i Z0
Z kZ ( •gz¢ÉÃÁÐ Á c
••
Û »6gîx ¬Ž )ÃVß Zz
©$E
‡qtÐÃî0•G
¦Ñ² ó•Ñ äYÇg6Vñ*
Æ4Z Ìx *
[ Zž ©ì
ó @
CZi Z0
Z »4Z~wew1ì
ó @
™g (Z:%»4Z~wJ e
Xì 7ƒ
o

:• $
Ë ƒ'gßzŠ ÅVñ*
Æg ñ c
x *
¦Ñ)

IX
Û »gzZ ~ ~zc ÅÑøL 4Zp c

dÑsܤ
Z ´g x *
»nkZX {)z mó*
c
e ó`g YóT`
óáZg‰ó• m{B‚Æ Vz•
Û »Ž x *
{z

X1

ïŠ ßF
6x *
òs ZÃVñ*
yZgzZ ñƒ D™nZ²ZÐ Vñ*
Æ Vâ ›x *
¸¤
ZgzZ óì 4ZŠ ~ {LÓ k
Âì Š
3g™ƒ W
O]†
( 424)

X ǃ4ZŠ~gñZ °oÆxs Z Š
3g ñƒ

Xì 7s
 DðÃ~p
gx *
(Z ó{)z*%}
ó óyщó•uœ~VÇ)gzZVâ ›Ž x *
{z

X2

`wðÃ~p
gx *
,Z ƒ: s
 D ðÃ~ yZÐg ±ZÆpgzZ Vƒ uœ~ VÇ)gzZ VÇx *
{gÃè ~ n«~ wj â ˤ
ZgzZ

!DZvZzXì4Ì6ÐyZ%Z ó7

'!
ë ZgzZ~gz¢P

Xì ^
Y¹x~] Ñq‰ X 1

ã.6z WZ ¿#Ð Vz•
Û »Ðg ±ZÆ] Ñq ~C
Ù ªV;zgzZ Vƒìg™¬Ï0

i Åš
 ¦y›V;zgzZƒ:„ÃVâ ›gzZxsZ V˜
Ȭe
Zz'MNRKM †nÇ’³Ö] ܳr³Ã³Û³Ö]( 423)X•Æïà Zp ÖZtX È ¬e
Zz'!MSLNKQ ð^³ËÖÖ] oÊ Ø³Ú^³³Ó³Ö]!RS h^³³eXh•¢]NTOUVp„³Ú†³jÖ] à³ß³‰( 422)
!PS ”X•çÖçÛÖ] ènÛŠi[ ÂÅh
i1Z0– •¶ Š nÆ,( 424)X huňÆkZgzZ NLTXNLSVèvnv’Ö] &m•^uŸ] è׊׉¶ Š ó 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~ [žZg ZŠŽ ì Ì» kÎY ›¬¸X B™¹xÅyZ ~ {)z k] ~C
Ù ªžì ^
Y n Æ yZ ~ ] Ñq,Z ƒ $
Ë 0:
»

 !
¯
» ã.6z¤nÆyZ¹xx°gzZ•g66
^Ƭ› šŽ •4ZŠ Ì•
Û )gzZ`
@
{z~¬kZXì ;g™ÏÎYnÆVâ ›

0:
 »]ÐÐ VÍßgz ZWZ nÆyZ ´gg Z Œ
Û '•~C
Ù ªCZgzZ •e *
Y~ V”yZÐ Å´Š ËŽ vß{z b§ÏZX ì $
Ë 0
( 425)

Xì ïc
 Zzó^
Z
Y]gz¢ø
 kZñÐVz•
Û »nÆyQ ƒY

:ì ^
YB‚ÆVîÑP]gz¢‰
Ü 1¹x~{)z] ZŠ ¬%Z óσ: ^
Y‡¹xÅVñ¸)~VzÏgzZ] ZŠ „Z
•

XƒyTàSÅyZx »t„:gzZ ñYH:~ÇÅVz•
Û »x »t

X {)z½Ò>‰ƒ
ó : 4ZŠ~<ÑÅyZx »t

Xƒ:ŠŽ ñ~ó ó7L Lc
ó óV; L L¬ãZzðÃ~<Ñ~g ø

X ñY0: :
 »¿#ÅðsZ<ÑkZñz¹xÅyZ
( 426)
Xƒ]gz¢§”gzZ]gz¢ïE
L i8kZñt

0ÐkZq
Š 4
ÆY fйŠ
ƒx ¬x » {z~ˆp¶CƒyTÅyZÐkZgzZ åógó ÃL L»Vz•
Û »x » ðÃ0Ð] ZŠ ¬
( 427)

X2
V]
Vh
Vt
V•
Vb
X3


ƒ^
Y<»kZ ˆƒx ¬Z
 p óå@
YŒk]»Š·gzZì 8 IÅnm{q
ZŽ ó!ó pL‰
L ì
L @
Yƒ»¬»¹x

på@
™ Zƒ k]~i q
Ð Z »Vñ¸)p¤
ZŽ wEZ »i ƒ šgzZ Sh ‚ »VÂgú<»^ÑgzZÌ ` Í%~¢q)q
Š 4
ÆY f‰b§kZ

Xƒ: s
 D¦ÑðÃ~Ü ÆyZªÆì
ó 4ZŠ~¬ÏZ n kZì x ¬Ç!
Ü zkZèa

ÄG
é&OZ c
~ x ZžZ xø‰óǃ: ^
Y < » kZ Â Š
0g û Vz•
Û » c
 ) {Zem{ ËQó å ^
®
YgzZ x ¬ k] ðä
Z @'Æ kZ

X4

Ðó ó£L L7Zž¶ÌoÑt ~ kZ ÂXð _ ZÑB‚Æòg »zŠ·äyzŠ !0·yÎZ
 ~|700X {)z <Z ÀÑ»~Š Zu

~ôwÑ~%‚gzZ ,™wEZ » ~ô³Š·ó³0
!
Vc
ôšòg »óñYHy´Z~à}g7 ,™wJ bŠtb
™ƒg Zpz?f {zóñYc
L
( 428)

( 429)

Xn YHi Ÿ7ZÐVâ ›ÐT³0
!


ƒ^
Y*
wEZ » ~ôwÑgzZ³óš6
Vâ ›V;zÐyŠkZž•D â•
Û ˆÆ™fƧZzkZ Ifx â Z

6kZ „:gzZ ,Š™uF
Ã]Š ¬ KZž ǃ: q zæt nÆVâ ›~ ]gß+Z Â'䙹xÅVâ ›~x » Ë•
Û »¤
Z

X5

:c
â•
Û Š•
á g Z äwÎgÆvZ‰XÐVƒA
áx ©Zƹx
( 430)
DDovF×ôù Ö] ]æ†Êô æû ]*æø hø…ô]çø Ž$ Ö] ]çû Ëöu]* àønû Òô†ôŽûÛöÖû] ]çû ËöÖô^ìøEE
ó Xó ƒ J(V·h ZŠgzZz™-ÃVsñzó ™¿#ÅWæL L

Ð spƹxÅyZ ¬¦Ñ CZž ǃ: ^
Y nÆVâ ›~ kZ Â'äJ (Sh ZŠgzZ 'ä™ Kg†ñKZ Wæ(ˤ
Z Â

:ÏVƒ'gßzŠ ÅkZÉ ó,Š™uF

7Z ÂVƒ TgÐ wÅ ó óðZ ¨
¤L Lc
ó óö&Of L L•
Û »~ #
Ö ÓÅyZgzZƒÝq„7ZgzZƒ #
Ö ÓÅVâ ›žt Â]gß«

X ÇñYc
ŠuzgйxÅVâ ›
E
E
3Ò7çO
_ ZÑyZì
ó HwJs %Z š ä Y •z Y fƈ Ήðâ •
Û gH_ ZÑŽ nÆVñf ätzg Ã/]|Ýð0.ÅZ÷Z”Zg î0ªG
oÓÛÖ] ݆vÖ] Œæ…•æ pæ^jÊ ÅçÛrÚ!NSQKML p…^fÖ] x³jÊ( 427) !QUXQT ”X …^ËÓÖ^e äfŽjÖ] à oãßÖ] oÊ …^$¤] àߊÖ]DPNRE!PMTKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^³–³jÎ]( 425)
Xì _g ¦
g
utm
ó 5( 430) !wP•‚Â èÛÓvÖ] è×rÚy‹nŠvÖ] änfŽi( 429) !MRKMP èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ]( 428) !ORSKO
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

)qó8 I Ð
ó ,Š™à { >nÆyZ ë •e Î~ >{z¤
Z Ð
ó , ™x Z •Z »V⠛랸 D™g Z Œ
Û Z »] !
kZ òf x Óž åt ~

N\
:g ZŒÐ
ó Og: +i6~g ZÎÐ
ó ,™: RÅyZÐ
ó B1: y!
iÅyZÐ
ó ,™: ¹xÅyZ~k]gzZ Ëc
 â ÅVß !
8
gzZ @
Žó
ňz k]LZ Ð
ó ›» w!
Æ õzO8 ŒZÆuÐ
ó ,™: |
 z•
Û Å[ZÑ Ð
ó N Z™: {+]g „! ²6_ùZ Ð
ó Og: g ÏðÃgzZÐ

: ]Ð i ZzW— ~ VƒÇ]Š „KZÐ
ó , ™: ·Ç~g Zi !
gzZ 5ZgÆ Vâ ›gzZ VŽ¤
Ð
ó ³0
!
g *
i ~# Ð
ó ,™~È0
X {y
W\ZXÐN O

/]|X £Š 5B‚Æ V1²… ! Ýð0.ÅZ÷Zž ¹gzZ ñW™Xó q‰V1²vᬒ A´ k0
Æm+Z†0/ b§ÏZ

ãZ¾ë c
Š [ZŽ ä VrZ ?ƒ7Ð ~ [²s ZÑZ ? Hž Y7 ä /]|X ì mZg ø Ð A´ ¹ ?ƒ yà ?ž Y7 ä

z™: ~g ZÎ6+iž c
â•
Û gzZ c
Š h Mƪ!
Zg”ÃgŠ e Åq
q
ZC
Ù gzZ c
Š Zz F
Z)qó•Š^»w!
Æã%
ÅyZ™ |8ä /]|X •
( 431)

X¹Æ™s§q
ZVƒ 0
VâzŠ6~g ZÎgzZz™wEZyÑ0
É



XTMXTL m ó3zÀF
ÅkZgzZ ONOXONLKMXÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]¶ Š ( 431)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

*
¯i ZgëCZÃVz•
Û»

c”

KZ {z s ÜÆkZž- '»kZ6y›“
žì Lg~lˆkZ‰
Ü zC
Ù {zÉ óYƒ7{ZpíL»y›Ç•
Û »žìê¬t» \¬vZ
:ì \¬~g !
›•
á g ZçOXáïkZ¿
DTVèeçjÖ]E —áøçû ÏöŠôÊF Üû aö †ö %øÒû]ø æø tÜû`ö eöçû ×öÎö oeF^ûiø æø Üû `ôaô]çø Êû^øeô ÜûÓöÞøçû •ö†û mö ½ è÷ Ú$ ƒô Ÿ] ø] æ$ Ÿ&]ô Üû Óönû Êô ]çû föÎö†û mø Ÿ] ø] ÜûÓönû ×øÂø ]æû †ö `ø ¿ûm$ áû]ô æø Ìønû Òø™

p ó•ìg e6»Ð Vâ !
i KZ ó»yezÇ:Ð,™wì» ~g ZŠ "
Z Œ
Û t: ÂñYƒ„6?¤
Z »yZgó ±Z H »Vz°zÆyZ L L

ó Xó •ÉÃÒZÐ~yZ ó… â 7wŠÆyZ

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z

û Ü`ôaô]çø Êû]ø àûÚô ðö «–øÇûfø Öû] lô‚øeø ‚ûÎø t Üû j%ßôÂø ^Úø ]æû •% æø ½ Ÿ^÷]fø ìø Üû ÓöÞøçû Öö^ûmø ]Ÿø] ÜûÓöÞôæû •ö àûÚôù è÷Þø^_øeô ]æû „öíôj$iø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™
Üû Òöçû ÏöÖø ]ƒø]ô æø t ä´ ×ôù Òö gôjFÓôÖû^eô áøçû ßöÚô ©ûiöæø Üû ÓöÞøçû f%vômö ]Ÿø] æø Üû`ö Þøçû f%vôiö ðô Ÿ?] ø]æû ]ö Üû jöÞû^øa5 ( áøçû ×öÏô Ãû iø ÜûjößûÒö áû]ô kômFŸF û] Üö ÓöÖø ^ß$n$ eø ‚ûÎø ½ö †føÒû]ø Üû aö …ö æû ‚ö‘ö
1ב
Ý
½
½
Üû ÓöŠûŠøÛûiø áû]ô ( …ôæû ‚ö’% Ö] lô]„øeô ܺnû ×ô Âø ²
ø ] á$ ]ô ÜûÓö¿ônû Çøeô ]çû iöçû Úö Øû³Îö ô Ànû ÇøÖ] àøÚô ØøÚô ^ÞøŸø û] Üö Óönû ×øÂø ]çû –% Âø ]çû ³×ø³ìø ]ƒø]ô æø Ñt ^ß$Úø ]F •çû Öö^Îø
—¼
º nû vôÚö áøçû ×öÛøÃû mø ^Ûøeô ²ø] á$ ]ô ½^ò÷nû •ø Üû aö ‚önû Òø ÜûÒö†% –ömø Ÿ] ø] ]çû Ïöj$iø æø ]æû †ö fô’ûiø áû]ô æø ½^`ø eô ]çû uö†ø Ëûm$ èºòønùô ‰ø Üû Óöfû ’ôiö áû]ô æø ‡ Üû aö ©ûŠöiø èºßøŠøuø
oûËô íûiö ^Úø æø

1ב
t

7VZŸðÃ~„n~g v( Âvß}uzŠ Ù Š7Â? ) ƒ ¯:ÃgzZ ËZÎÆVßZzyZZg ZŠi ZggzZ„
 zŠzà zCZ ?!ß ZzyZZ} Z L L

ì {Š c
i¹ {zì {æ7 ~ VlÆyQŽgzZì _ƒC
Ù ªÌÐ y!
i ÅyQŠp Â]zZ°ÅyQ óz7~ÄŠ ?ž• T e Â{z ón
g

… â Ã[ Â ~g7 ? ón
g 7›Ð ?{zgzZƒ T e 7Z Â?V;X ( z™g¨Â)ƒq=?¤
Z ó,Š™yÒ] c
Wn }g vä ëX

LZžzŠÈX • D ç VÄ
ZÆV}g â ~ ðËp ó• D™g Z Œ
Û Z »yZZ LZ Ât ‚} g vt( ?t›Q ó… â 7{z)ƒ

Ì6gzZz™ñ?¤
Z ó• D Yƒlp ÂãðZ'¤
ZV;ó•Dƒlp *
t ÂA ð>¤
Z »Xì }Y! li ZgÆVߊvZ óƒ Y%„V
DMNLIMMTVá]†ÛÂ Ù•E ó Xó ì 3g™©q Z »wqZÆyQä\¬vZ óÇ} Š: yv¼»(»yQ Âz™g (Z ~g Ç

:•DƒÝq} Z
Ãsf •gŠ ÂñYà wZ eÃ~uuq
Z¤
Z6] c
WyZ

• 0ÐgñZ ~ãÆVâ ›Ž ~ ] 5çyZ6gîm{ óN ¯ i Zg ëgzZžCZÃV¦ogzZ Vz•
Û » {zžì 7^
Y nÆVâ ›X 1
Xnç»Vzg ZŠ Zi ‚Œ0
gzZi ‚g2Šn
ó ç»VÂg ZizëZ Åon
ó ç»Vzg Ïn
ó ç» ` ¯‰ó

X D™7ù ŸµñðÃnÆäàyvÃVâ ›žt{zì
ó „g „q
Z~äâiC
Ù ] ;ÅVz•
Û »X 2

yvÃVâ ›{z ~ Tì @
YW µñ (Z ðÃZ
 p ó• D™7]â }
KZÆ™g Ö Z » ÃzgzZ ›KZ • Dƒg z$Z
•
Û »X 3

:ì c
â•
Û ãZzb§kZä\¬vZ~»Z >gÎÃqÏZX D™7“
 Z *z•
Û ÐZ •M
à
DNVèßvjÛÛÖ]E —áæû †ö ËöÓûiø çû Öø ]æû •% æø æø ðô ?çû Š% Ö^eô Üû`ö jøßøŠôÖû]ø æø Üû `ö mø‚ômû]ø ÜûÓönû Öø]ô •çû _öŠöfûmø æ$ ð÷ •‚øÂû ]ø ÜûÓöÖø ]çû Þöçû Óömø Üû Òöçû ËöÏø%ûm$ áû]ô™

ž'• eÐ wŠgzZ 'ä™~i ZgŠy!
igzZ ~i ZgŠ„
 Š6?B‚ÆðZ'
gz ZN YƒÔŠA}g vÂN Y0
1‡}6
?{z¤
Z L L

ó Xó ƒ Yµä™¬Ì?

yZÃVâ ›ÌÂVƒ Ìq
Ñ~gñZ ~C
Ù ª‰i úB‚Æ Vâ ›oogz Z , ™g Ö » ~g ZŠ Ãzz áZÆÐ y!
i KZ ¬ogzZ •
Û »¤
ZX 4
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ’ e ÜeÃ] 5çB‚Æ„
 Z•
Û : o¸KZÉ ’ e*
37žðŠÐ

Xì ;g<
 t ÎÉ ó7yZZ~wŠžì ?Š Å] !
kZ *
ƒlp~¤ÅVâ ›gzZ *
ƒ{fg6
! x»ÅVâ ›X 5

:ãWŒ
Û ºÖZ ñzgi ZXì @
YƒÌÐ]Ñq ~C
Ù ªgzZW¯ Z0
ZÆyZg Ö Z »Tì #
Ö ´+ZtX 6
—†ö føÒû]ø Üû âö …ö æû ‚ö‘ö oûËô íûiö ^Úø æø Üû ãôâô ]çø Êû]ø àûÚô ðö «–øÇûfø Öû] lô‚øeø ‚ûÎø ™
ó Xó ì {Š c
i¹{zì {æ7~VlÆyZ¼ŽgzZì „g-Ðy!
iÅyQŠp]zZ°L L

:ìŠ •
á g Z(gzZq
Z
½
DOLV‚ÛvÚE —Üû ÓöÖø^ÛøÂû ]ø Üö ×øÃû mø ²
ö ] æø ½Ùôçû ÏøÖû] àôvûÖø oûÊô Üû `ö ß$Êø†ôÃû jøÖø æø Üû `ö ÛFnû Šôeô Üû `ö jøÊû†ø Ãø ×øÊø ]Üû `ö ÓøßF]mû…ø Ÿ]ø]ø]ðö «ŽøÞø çû Öø æø ™
yTÐW¯ Z0
ZgzZŸÆyZ 7Z ? GgzZ óf
 yT „Ð} nÆyZ 7Z ?:óï Š 3Š »Ãƒ
 yZ ÂT e ë¤
ZgzZ L L
ó Xó •x¥ÃvZx »ƒ
 }g vÐ
ó ß

:•ñƒyÒj§zŠ~]c
WyZ nÆTì ~gz¢ÈÐ(ÆV¦ogzZVz•
Û »X7
O
X ÿ®Â6
vZ ñOÆä3spÐyZgzZ ó#
Ö / Zzñ V ]
( 432)

Xì ðŸÅ! x»gzZ ¹F
ÅVâ ›q¸X *
ñxiÑÃ~g ÇÌ6gzZ ò ¾ V h

G
kZgzZì c
Šg Z Œ
Û x Zw*
™^
Ã6šoë Z~ðsZ ï
L ½Ó)&ÃVR)äÉ@
gzZ x Z™/ô~Ýzg Å]c
W~uzŠ ÅnkZgzZ] c
WyZ
:H¥#V-Ã {k

Ù 1Z]|~âq
C
Z LZ ä[ æ0/]|ÇYÑçOXì Å¿#ÐñÅ

t t•
Ûƒ
óq
ZÐ ~4Z ?èY ó*
™ÒÃÅä1
Ð Vð; LZŠpx » »Vâ ›gzZ ¢
:ŠæÐ uæ~A çËÆVâ ›

ó Xó ì ~Šwe ~g ZŠ)f ÅyZ6zZ}g vä\¬vZžì
Ð.ñ1Z ]|ä/]| óåÌöâƪA
» » yZB‚Æ yZ óñƒ¢q~ ¹zg à ïG
L !}
~ÄZ .ñ1Z ]|g !
Z
q
( 433)

J7Z ä\ W6kZX Yƒ74ZŠ~K ì
ó ãZ¾{z c
â•
Û ä~ÄZ .ñ1Z]|óñ‹™| 7mz*Štž¼ÐA
» LZž c
â•
Û
7Z ävZ² ƒ ¯: i Zgëz}Z7ZgzZì Zg \
Ï Š 7Z ävZ²z™: d
Œ
Û 7Zì
ó H?f 7Z ävZ²zŠ: ] ³7Z ?ž c
â•
Û gzZ ¹N
( 434)

Xì c
Šg Z Œ
Û í{

ä/]|ì
ó A
» ãZ¾q
Z VŒ}÷ž Hn²Ð/]|ä~ÄZ .ñ1Z]|ž• b§kZ p ÖZ ‰Æe
Zzg kZ

:‹7yâ •
Û t»\¬vZä?Hž c
â•
Û

DQMVé‚ñ^ÛÖ]E —˜Ãû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üûãö –öÃû eø ³Úþ ðö «nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™

ó Xó •„
 zŠÆ}uzŠq
Z~:W Â{zóƒ ¯:„
 zŠzà zÃòg »zŠ·!ß ZzyZZ} Z L L
47
3E
§E
gzZìg »zuÐ"
ÂÅkZ=! Ýð0.ÅZ÷Z} Z ¹ä~ÄZ .ñ1Z]|Â?{Î: VY ~g ZŠî%O£tà ( y›„
 6
© Â) öG
Ëä?

?f7Z ävZ² Y} Š7]³7Z~óŒ7.
Þ ‡kZ7Z ävZ² Y™7WÅyZ~:c
â•
Û ä\ WXì ´ â »+Š LZ {z
( 435)Xì Hgz ™7Z ävZ²Y™7d
Œ
Û 7Z~gzZì H

V¦ogzZVz•
Û »žì 4ZŠ Ìt~„Zâz%ZzZ4Z }
ó ™: wâ 0
ÊzuÅ„Zâz%ZzZÆ\¬vZy¨
ZžìtŠ ã
Åò ¾ž•˜ ñƒD™‚Å]c
WyZ ~dx â Z ( 432)
àe] †³nŠËiy Üi^³u o³e] àe] †³nŠË³i!MNSKML o³³Ï³nãf×³Ö pF†³³fÓ³Ö] à³ß³ŠÖ]DPOPE!NMNKM èÚ„³Ö] سâ] Ý^³³Ó³u]( 433) !p†f_³Ö] †³nŠË³iXñ Yc
¯: iZgëgzZ„
 zŠ CZÃ
dì He
ZzgЕ9ÃWZkZ ä£Zx â ž
Z •D â •
Û Š0Zx â Z !MRQXMRPKM ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ð^–jÎ]!NMMXNMLKM èÚ„Ö] سâ] Ý^³Ó³u]DPOQEwRTKN†³n%Ò

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

;g™w¸NŠ Å] 5çÆVâ ›Žì 3g ¯ à ã Z¾Ë~ñhCZ ä ?ì â¸t=ž –Ã3
gÍq
Z LZ äm+Z†0/]|

:žì @
â•
Û \¬vZèÑqì
ó
áû]ô ²
ø ] ]çÏöi$]æø ðø «nø Öôæû ]ø …ø ^Ë$ ÓöÖû] æø Üû Óö×ô fû Îø àûÚô gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ô$Ö] àøÚôù ^f÷Ãô Öø æ$ ]æ÷ ˆö aö Üû Óößømû•ô ]æû „öíøi$] àømû„ô$Ö] ]æ„öíôj$iø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5 ™
t

DQSV é‚ñ^ÛÖ]E —àønû ßôÚô ©ûÚ% ÜûjößûÒö

g ñ c
‰ •Š [ ¬ Ð ?Ž VƒÐ ~ yZ {z {Zp• ñƒ ñ¯ öçÃ+ Š} g vŽ ƒ ¯ : „
 zŠ ÃVÍßyZ ! â ›L L

ó Xó ƒg Dg eÐvZ ƒð¸ ?¤
Z óVƒ

•Ð~kZëgzZìÐ~ë{zÂá™wJxsZ {z¤
Z ózŠ]úŠ ÅxsZ ( ÃA
»›)kZª)h
i0yˆÂã»âtZ÷Z
 n kZ
( 436) X ;g YZxsZ »kZgzZ HwJxs Zäy ˆ{gÃèX ƒ Î:6

x »ËÆV⠛Û)ÌËgzZß:x »ÐkZ Â} Š™g ïZ {z¤
ZgzZ ó

.ÅZQ1ZÑÏ„b§ÏZ
4]I¿g•¸tgz Z Š
~#
Ö }
ÅQ1Z ÂBÃo³Û³nÛ³jÖ] Ž0 ïEG3E
c
Š {ÇÃVz•
Û »(‰Z
 ~äâ iÆg ð{3E
( 437)

Xƒ›)Ž ñYc
Š™„
 {'Ãg ZŠ}Ç,ZC
Ù ž†™áyâ •
Û ty
s !
gz Z H' õÐñ»yZ6%ZkZgzZ ñƒ¢q

0 /‰X ì ;g W` ~ #
Ö Q í ™f » X ;g » Y # yZ i§ ¸ ž • D â •
Û  ²Z 0Z x â Z ˆ Æ ä™ Ü] uZz Š¼
( 438) X 
.ÅZ óm
+Z†
{)zgXZgzZ óÀáóyñâ ó~uæ
ó °Zgó ð{3E

~Vâ ›ÐT bŠ£ (Z ðÃ7ZÉ ì
ó 7^
Y*
™^
Ã6£ëZgzZ ~ãËÛ)žì @
ƒãZzпkZÆY fgzZY #/ó ô

ÌÛbZgÆ¢q)Xì ¬¸ »q
ZC
Ù óã c
Š ‡gz Zzyc
Vƒ òg »zŠ·{ Zp›){zXì s ÜuZuÆó óY Z'zY ÑzLM
L ƒC
Ù ªãZxÅyZ

c
Vād
Œ
Û èâ ‘Ó{z {Zp ó•} 7Ú ŠyŠ} '
!õÑ7Zì Å ãâ •
Û *
ŬôÜkZÆ*™È WŒ
Û ä VáÓXX •4ZŠ~¬ÏZ

سâ] Ý^³³Ó³³u]:¶ ŠrZg7( 437) !NMPKMèÚ„³Ö] سâ] Ý^³³³Ó³³u]( 436)X !DZvZzƒ
ó ~z%t~[ÂgzZ ËÅsßñx â Zì YƒX mï7=g
ut~£Zµpd
sf `gŠX H'õÐ ñ»x © äY fÆäâ iC
٠‰ G «šoëZ~#
Ö ÓÅVâ ›ÃVz•
Û »ž Zƒ(Z ÌZ
 gzZ !NMPKMèÚ„³Ö] سâ] Ý^³Ó³³u]( 438) !NMQKMèÚ„³Ö]
m{žÿmÓZø*
gzZ þWZ k

izÿg =Z ø*
‰ó¸ •Š šoëZ ÃVª‰~ #
Ö ÓÇ LZ ä yzŠ ! 0 ·yÎL LXì 7à { Ð }Z
ÃgzZ pŠ ™f » î Zz
4E
5±LZ™á îG
SG
!g ¬ÃVw¥‰Åm¬0z/Kì Y ñƒ D VZ {Z
Ɖ
Ü z kZX 1\
6îpG
ÃÐ VzÇLZ6µñÆÏËKZ ä Vªž Zƒ (Zg!
Z~| 412X {)zþ
q
5ÅZ[ ©0Z•øozg•
4E
5±™áÃV¹‚¼ LZ ÂZƒx¥tZ
KgzZ ¹>Z'ÃVzg ZŠ)fÆkZ™ W~m¬0z/KìYQXðîhYh Â[pgzZ‰ ß~îpG
 Ã~ æ¾E
E
VâzŠ yZ¼ƒ
 tžÑìtgzZ ¹>Z'[pÃm{çL‡*
gzZg =Zø*
t ‚ÆkZ ä~– •X Zƒ#
Ö }
¢q Ug ¯ÂZƒx¥Z
 Ãg Ñ‚(Æ` ¯X ‚ÙwÅwŠÃ¿zx â ZÆ
E
È™ƒ¥#ÃyΞJ
VŒóÅk

½ÜægzZlŽ6q
Zt ‚ÆyÎä~– •Xc
š ÌÃ~– •gzZ c
Š¬»äƒ¦ÃV ðG3r‡x ÓÂðƒ¸ÅkZÃyÎZ
 XZƒÐ è%Å
¶ ŠX ~gŽZG1Ze
Zz'
XNL h^eXàjËÖ] PLMMVäq^³Ú à³e] à³ß³‰ÿXìŠ ˜aZ bŠÈ] !
ht ‚Æ{•
á Š !
ݪª †ñ^q á^_׉ ‚ß Ðu èÛ³×³Ò •^³ãr³Ö] س–³Ê]:‰
ìHo ¢Ã+ŠÆyZgzZì 3g™™6Vâ ›ÃVªä\W ó•Ýª\W !V; :c
Š[ ZŽ ä~– •?VƒÝª~:¹gzZ Zƒu*
…JyÎ6
kZ wPUMVèv³nv³³’³³Ö]
}÷äkZè‡} Zž Y7gzZ Zƒzás§Å > ?ZKgs‘0ZyÎX 1ñB;»yΙ| (
äðC÷Zp; e*
™ú6~– •™ ég ZŒgzZ Š
ƒ!$v WyÎ6kZX
òÐg !
gŠ LZÃ~– •gzZ Š
;g:Ð yΙÍtX}I•» Zw{zÐ Tž½7] !
+Z ðÃäkZž c
Š[ ZŽ äs‘0Zè‡?ì H ZwÅkZì Å! Š Z"B‚
Æ~ŒZ]!
¸Z
 ž¸ZgŠ¾ÐVƒ•
á Š !
Æ\zZÈzŒ
Û {•
á Š !
ƈžìt]‡¯
 !
{Š c
iÐZck

i~® kZ !MPLKOä³ßÚ^³³Ó³Ö] ……‚³Ö]Xc
Š}Š¬»äY
C äàq¹ sX Zƒ9gŠÆÛ*
LZŠŽz!
ÆVçpx ÓKZyzŠ !0·yβóc
Š™~g Yyâ •
Û » b &ZgzZ Hs Z ‹Z »tKZ Ug ¯äkZ ¶ˆ½t ‚
¶ tÅ äâ i k Q ~(]Š X
!Ń
 ?à yŠ¤
CYÌž
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ••Zzb§hZÐò}ÆnkZ]Z|áZzp
g pŠÐ§zõg @
X Å¢qçL¸“

$ g Z 0vZ†~ ]ó^ä wÎgÆvZž 6X ì ^
Ð Y ‡gz 0 s$
~ ]Zzç‰gzZ û©E
G
Y*
Î6Vñ» ~Š ZÐZ ‰Ã•
Û » Ë%Z

Åp
g6]`
Z xi 5§•Ã•
Û »Y •6gîx ¬ž• D â •
Û ~ ~g g bÑw8 0ZçOX ¸ ñÑ 7yZZ {z J
‰
Ü z k QèÑq óB ] â}

ÆY Z'z Y Ñz Òo*
™ (ZÉ ó@
ƒ7ƒ
 o‡¢
x »Ð uæc
Û » Ë~yZž• Dƒ,Zx » ~Š ZÐZ ‰p(439)X • ï Š]i YZ

LgB‚ÆVß Zz y Î 3Z »xi 5gzZì @
ƒôZzš Њ Z•
Û ZÆym»Vñ»,ZX {)z ~gÇZg e c
Ö }
#
Å yž 6ì
ó @
ƒs ÜJ
( 440)

Xì @
YƒÂ[ !
‡»yZž•CYƒZa VÒZy

+ZÐzzÅ]©ÐVz•
Û » b§kZì
ó
?ì Y™~™â c
~gzŠ'
× VŒÆ•
Û »Ëy›ðà Hžì @
ƒZawZÎq
ZVŒ[ Z

:wZÎ
:•ÅyÒ´âzŠÅä™x »VŒÆ•
Û »äY f :[ ZŽ

Ð b§kZèY óǃ: ^
Y VŒ Æ•
Û » ËnÆy›ËX *
™x »Ð wÅ{)zgÇZg e óxŠ {VŒ Æ •
Û » ˪

:*
™~™âX 1

ݸ»  N
 0£Z x â ZX } ™ ZÎg ~ «£Æ •
Û » ËÃ\ WLZ y›žì 7^
Yt gzZ ó Ç} ™?f ˜ iÑ Ã\ WLZ ð¸
( 441)X ì

Û »ËÃ\ WLZ~[w¸g Z y›žì HI*

Ã~™â CZ f ÅVz•
Û »nÆVâ ›ä DÿL X3Zž• D â •
Û ù]|~g g bg •
á g•
Ðx »kZžtxzŠgzZƒ^
YnÆy›‘°¿{zžtÂq
ZXì ^
YB‚ÆVîÑzŠ ƒ7gŠ]ggz¢”Z¤
Zžt iZX} Š~~gzŠ'
× Å
( 442)Xƒ@

ƒ: yv»y›Ë

ðÃÐq]gz¢Ëžì @
ƒt sÜx » »VÍßXó{)zg z±(
gó ;߉ƒ
ó }Y&»ÄwzÅ»nËy›ðä
Z :*
™~gzŠ'
× X2

äZ´q ðÃk0
ÆkZ uæz•
Û »gz Zƒ Í6y»Š Ë& r
 ™ c
óB™{@ç6x » ËÐ yZ nÆ ‰
Ü zŠzöc
ó,Š™ Zg7 ÐZ™á x »

:•ðÎ…ÑzŠ Ì6x »kZ äY fpì
ó ^
Y*
™ (Z Âó{)zi ‚ ~{gzZ¤
¯g ó~igŠ‰óVƒD W
Xƒ@
ƒ: yv»Vâ ›Ðx »kZ V

( 443)

]

Xƒ^
YnÆVâ ›‘°x »{z V h
kZ
:ì g
usf `gŠ Å~g g 9ÿÓÉŠÅ] !

ˆƒ¦~gzŠ'
× à{ ~÷k0
ÆkZZ
 óN ¯,q¼ nÆbZz0m¬ä ëóåg ;ßq
Z~ž• D â •
Û ]g ÑZ0[ ¶]|Ù (Z !vZzž ¹ä ~zó ™:¬B‚Æ( )·?J
C
Z
 ÇVzŠ: ~gzŠ'
× ~g vJ
‰
Ü z k Q~Z{n¹äkZ óH Ÿ» »kZ ä~
ì {zÂ( ǃg¢(Z ) V; :¹ä~?ÇVƒ Yc
VZ {g !
zŠˆÆä%~Hž Îì {zX Yƒ7(Z ÌÂñYH{0

iQ óñY%ž ©Yƒ

:ðƒwi *
W6
e
kZX ÇVzŠ™ ZŠ Z nŒ
Û Z¾~gzZÐVƒŠ ÑzZzwâ }÷ÌV; zYZ :Î
DSTISSVÜm†ÚE —]‚÷`û Âø àôÛFuû†$ Ö] ‚øßûÂô „øíøi$] Ýô]ø gønû ÇøÖû] Äø×ø›$ ]ø(]‚÷Öøæø æ$ Ÿ] ÷]^Úø à$ nø iøæû Ÿ]ö ø]Ùø^Îø æø ^ßøjô m^F eô †ø ËøÒø pû„ôÖ$] kømûðø †ø Êø]ø ™

äkZ c
ìŠ
^Ø»(ÐZ H ?ÇñYc
Šgzz¢Š ÑzZzwâ=ìì Hgz Zì”
»] c
W~g øŽ ¬Š ÌÿkZ ä\ W>L L

qçñkZ !PQNKP p…^fÖ] xjÊ( 442) !MOQKT èÚ]‚Î àeŸ oßÇÛ³Ö]( 441) !OMM ”X á]‡çËÖ] xÖ^‘ înŽ×Ö •^ÏjŸ] xnv‘ o³Ö] •^³•…Ÿ]( 440) !PPNKP p…^fÖ] xjÊ( 439)
à³³³ß³³³‰ÿó }
ó ™?fÃ\WLž
Z 7ƒ
 otnÆy›Ë L L( ( ä³³³³³³ŠË³³³Þ Ù„³³³m á] à³³³Úç³³³³Û³³³³Ö o³³³³³Ç³³³³fß³³³³mŸ) ) :ì YYHwÑ+Z ÌÐg
usf `gŠ6
gâ]„Ú o× äÏËÖ]!MOQKT oßÇÛÖ]!MORKP p…^ŠÖ] •^•…]!PQNKP p…^fÖ] x³jÊ( 443)X þ fv
e
Zz'NM h^eXPLMRVäq^Ú àe] à߉æ!RSh^eXàjËÖ]NNQPVp„Ú†³jÖ]
!MNQKO èÃe…¢]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 444)

ó ó?ì 3gáÇÐvZ

.E
2.ÅZ0Z :•˜ v0Zƒq ñƒ D™ bÑÅg
~Vâ »Š KZ nÆVzgz& gzZVzvg »žì t ·Z6kZ »Y fx Óž ¹ä çG
ukZ
$ @
Ã\ WLZ ) *
™#
Ö }
ÅyZ™ƒyâ •
Û üLE
»yZ~ VzyÆ yZžÆ kZ s Ü'ì
ó 7*
™?fÃ\ WLZ *
™ (Z ì
ó ^
Y *
™x » »)f I Z
( 445) ( ǃ: ^
Yn kZì *
™?f

wJÃÒÃHkZ ~÷žì ¬ŠÐ \¬vZXÐB: x »Ð k~ ¶Š ñZg KZ] Z|DÿL X3Zžì yZX • È zgï[ Z™ VJ
VŒ

! ñ¯]y
WÒíf nÆ+-Zz}÷ÐZgzZ ñâ •
Û

Üø ×$ ‰øæø Õ…ô^eøæø ‚õÛ$ vøÚö ^ßønùô fôÞø o×FÂø äö ×# Ö] o×$ ‘øæø ( lö^vøÖô^’$ Ö] Ü% jô iø ä´jô ÛøÃû ßô e äô ×$ Öô ‚öÛûvøÖû]æø

E
©EÅ
3
|
G
ö ZdZŠ°æ1Z
h†Â p•çÉ!èm†níÖ] ½^ÇÖ] ènÃÛq

ìÅù•
á nÆŸgÅvZµ{[ ÂtnÆœÆVâ ›äyÎ 0
ùz6ðe®gz›
~gzŠ'
× Åuæ~[žZg ZŠ¿ðà H:ìJ0
!
[!
»kZgzZìHÜMQ h^eX é…^³q¢] h^³jÒä~g gx â ZÃg
ukZ !NUh^eXÅçnfÖ]NLUMVp…^ÓfÖ] x³nv³‘( 444 )
PQ NKP p…^fÖ] xjÊ( 445) !PQNKP p…^fÖ] xjÊ ÄÚ p…^ífÖ] xnv‘¶ Š ?ìY™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com