ATA-MA

Ebben a kiinyvben a tranzakci6analizis (TA) elm6let6be6s gyakorlatdba vezetjiik be az olvas6t. Az anyagot oly m6don rendeztiik el, hogy j6l kezelhet6 legyen, ak6r tanfolyamon ak6r fgy, hogy csak a kiinyv alapj6n akarja elsajdtftani. Ha el6sziir tal6lkozik a TA-val, rrcm6[iiik, hogy 6rt6kelni fogia fesztelen 6s ktizvetlen stflusdt. Az elm6leti 6llfft6sokmegvildgitds6ra b6s6gesenhozunk fel p6ld6kat. Azok az olvas6k, akik a TA 101-estanfolyam h6tt6ranyagak6nt haszn6lj6k a kiinyvet, annak teljes anyag6t megtaldljdk benne. Ez a kiinyv nemzetkiizi olvasmdny 6s azt rem6ljiik, hogy olvas6tdbora is nemzetkiizi lesz. Ezt tartottuk szem el6tt, amikor a kiinyv nyelvezet6t 6s a felhozott p6ld6kat megvdlasztottuk.

Bevezet6s akorszerfi tranzakci6analfzisbe

IAN STEWART VANN JOINES

Bevezetds fi tr akorszer anzakcidanalizisbe

Grafit Kiad6

lilltttlt tlltl ,illtlill il il

ISBN 963 854882 7

TARTALOMJEGYZEIK
A mf eredeticime: TAToday A New Introduction to Transactional Analvsis Nottingham Ufes Space,19g7 @Ian Stewart,Vann Joines A magyar kiadilst szakmailag lektoriilta: dr. Valkai Zsuzsanna dr. Miinnich Iviin Ez a kcinyva X6nia Konyvkiad6 1994.6vi kiadiisaalapjr{nk6sztilt. @Xdnia Konyvkiad6 rsBN963 851701 I @Grafit Krinyvkiad6 rsBN963 8548827 A kcinyva Grafit Kcinyvkiad6 gondozrisdban X6niaKcinyvkiad6val a kcitdttszerz6d6s jelenrmeg. alapjrin E l 6sz6 I. r6sz - A TA BEVEZETfSE 1.. N Ii aTA ?.. A TA kul csgondolat ai. .. A TA fi l oz6fidja . . . II. r6sz - A szEMELYrsfc Arp{zoulse: . . . . . . . . '. . 9 . . . . '. '. . 13 . '. ". . . 13 . . . . . . . . '. 16 az 6n-dllapot-modell 27 24
ZJ

2. Aa 6n-dllapot-rnodell P6ldrik az in-rillapot-modell-v:iltilsokra Azdn-iillapotokmeghatiiroziisa . . . . V:nnak-e val6s kiilonbs6gek az 6n-iillapotok koz<itt? En-iillapotok6s a superego,ego 6s id Az 6n-iillapotok elnevezdsek6s nem maguk a dolgok sftett modell A tf legyszerfi

26
,7

3. As 6n-dllapotok funkcioruilis a,nc,l{zise 6s Gyermeki Alkalmazkod6 Gyermeki Szabad 6s Szi.il6i. . Irrinvit6-Szabillvoz6 Gondoskod6
Feln6tt

E 6 g i" -* a k . . . . . . . : . : : . . : . : : : : : : . : : : : .
modell 4. A tnd,soilrendfr stntkturdlis M6sodrendri struktura: Sziil6i . Miisodrendti struktlira : Feln6tt Miisodrendri struktdra: Gvermeki A struktdra ds a funkci6 megkiilonb<iztetdse . . .. 5. As dn-dllapotokfelisnerd,se Viselked6stanidiagn6zis Szociiilis diagn6zis T<irtdnetidiagn6zis Fenomenol6giaidia gn6zis Az dn-6llapot-diagn6zisa gyakorlatban Avdgrehajt6ds aval6s 6n . . . . 6. Strukturdtlis patol6gia Kontaminiici6 Exkhizi6 III. r6sz - KOMMUNIKIi,CI6: Tranzakci6k, sztr6kolg iddstrulcutdlds

29 30 32 33 34
5/

3B 40 40 43
4q

Grafit Krinyvkiad6Budapest,1998 Felel6skiad6: A Grafir Kiaddigazgat6ja Felel6sszerkeszt6: ZentaiLdsz16 A borit6terv Sz6kely Agnesmunkrija Szed6s tcirdel6s: 6s Jaczina Jiinos(KisEg6rKkt.) K6sziilt a Grafit PencilNyomdaiizemdben Felel6s vezet6:Korokp6ter 18,0A/5 iv teriedelemben ISBN963 8548827

45 49 49 51 51 52 56 56 59

7. Tranzakci 6 k . . . . .
Kiegdszit6tranzakci6k . Keresztezetttranzakci6k Rejtetttranzakci6k . . Tranzakcidk6snemverbiilisjelek . . . Vrilasztdsok lehet6s€ge 8. Sstr6kok Inger-6hs6g

65
OJ

68 7I 74 77 77

Sztr6kok 6s a viselked6s meger6sft6se Sztr6kok adiisa6s kap6sa Sztr6k-gazdiilkodeis . Sztr6k-profil :-_ ^ -" r ^ "__' On-sztr6k Vannak-e ,j6" 6s ,,rossz" sztr6kok?
o

Id6strukturdld,s
Visszavonulds Ritusok Iddtolt6s Aktivitiisol< .Iiitszmdk . Intimitzis

79 80 82 B4 87 B9 97 9I 92 94 95 96

V. T6SZ _ HOGY A VILAG Passzivitis

ILLESZKSI,JT;K

S(,ITSI((,II

I V UN|1' T\,4:

r69 r69
170 170
t/J

174
. . .' " 78. Afdlreistnerdsimatrix A fdlreisme16steriileter A f d l r e i sm e r d sti Pu sa i '...... A fdlreismer6s siintjei (m6djai) .' Af6lreismer6simatrixdiagram . .' A f6lreismer6si matrix haszndlata . '
r/o l /o

w" rdsz - sA.rAT ffrrronrfNnTiiNK

MEcfRrisA: sorskiinyvek
101 101 r.03 109 109 r72 115 I17 118 119 t22 125 125 725 728 134 134 I40 r40 r44

IO" A so,rskiinyv terrndstete is ered-ete A sorskrinyvtermdszete6s definici6ja A sorskonyveredete . I 7^ meg a sorskiinynet? . . . . . ^Hograndljiik cy6ztes, vesztesds nem gy6ztessorskcinyvek . _S9r;k<;nyvafeln6ttdletben . . . . . . . . . . . Mi6rt fontos a sorskcinywek meg€rt6se? Sorskonyv6s dlenit . 12. . Etetpozi?i6\ ; ., Ete!pozicloka telnottkorban,az okd_keret Szem6llsdgvriltozds6s az ok6-keret I 3. Sorslccinyr i iizenetek is sorslcdnyvi mo:trir. Sorskcinyvi iizenerek6s a gyermek6sziel6se Asorskrinyviiizenetfajtiii . . . " . . A sorskonyvi matrix . 1-4. Para;ncsokds d.iintdsek . . . Atizenkdtparancs. . . F,Fisc r ipt . . . : Hogyan kapcsol6dnaka drintdsek parancsokhoz?. . . . . a Antisorskonyv 15. 1 sorskiinyvifolyarnqt ... A hat sorskrjnyvi folyamat ..bin6c i6i :: Afo lya m ar - r em dk k om . .. . . A sorskonyvi folyamat eredete Hogyanlehetkitorniasorskrjnyvifolyamat-mintdkb6l? . 76. Eldirdsok ds a mini-sorslcdnyv figygJj.uk meg az el6irds-magatandst? Lofl?n Elsocteges_elor-rqs . .. 916inisok-6sa lolyamat-sorsk<inyvtipusai Utasitils ok ds dlet hely z et . . . . . . . . .. . Az otmegenged6s . . Az el6friliok eredete . Amini-sorskrinyv ... A negy mitosz

176 177 177 179 782 182 183 184 184 787 190 19I L92 t94

VI. r6sz - SORSKONYVI HIEDELMEINK IGAZOIJ\SA: Helyettesit6 6rzelmek 6s jeitszm{k 27. HeIv ett esitd 6 melmek ds ss e tonok ." " " Helvdttesit6sek6ssorskonyv Helvettesit6drzelmek6s autentikus6rzelmek €rzelmek, autentikus 6rzelmek 6s probldmamegoldrls ' ii;iffi;;ii6 H e l y e n e si t6 sd i....' - .... Zsetonok

L99 201 203 205 207 208 """'271 zr L """" 2r4 " " "

r47 r47 r51 151
. .. .... . 151

22. A helyet t est t Sr ends'zer . . . ' S orsk onwihiedelm ekdsdr zdsek n.fv"""'.iiO-"c"yilv6nuliisok ni rE f" ""t ir O iendszer b6lval6kit or 6s 23. Jtitsztntik 6si dtsxmaelemzds Aj6tszm6kp6ldei. . Trik6k .
A idtszmdk fokozatai . Aj:itszmak6plete .. A dreima-hiiromszcig ' Aj6tszmdktranzakcidanalizise . . .'

il;"r6'i;t".l3r.ir..

""

"

153 153 156 r57 160 160 161 761 764

24. Miert i dtsxunk i titszmdikc:t? kiegyenlitds 6s Jrltszmdf zsetonoli sorskrinyvi , meger6sit6se hiedelmek A sorskcinyvi

"218 221 22r 223 224 zz+ 225 227 229 230 232 232 232

'276

A.2 5.... ebb6l a konyvb6lmegtanulhatja Ha doldsait. Ha el6szrir tal:ilkozik a TA-val.. Jdtszmzlk. hogy olvas6tdbora is nemzetkiizi lesz.. V6gezd el azonnal. . ."rrra-tiar. 27.. Ha azonbanTA-teriipidtvagy szolgilltatiisokatakar nffitani miisoknak.vii.243 rl6sz6 Ebben a kcinyvben a tranzakci6analizis (TA) elm6let6be 6s gyakorlatilba vezetjiik be az olvas6t. amikor soron kdvetkezikO Amikor ezzel a nyomdai jelz6ssel taldlkozol.. .tdsbo:n 6s a sservezetekben 263 Ktildnbsdgekaz oktatdsi-szervez6si a klinikai alkalmaziisok 6s kozdtt . A gyakorlatokat be6pitettiik a szovegbe'Minden gyakorlat a kapcsol6d6 elm6leti anyag utiin k<ivetkezik. annak teljes anyaget megtaldljiik benne. ..s okto. n.. egy gyakorlatot olvasol...karlatak javasoljult az A TA m6dszer6nek elsajiitftdsa sordn sok gyakorlat e1'.24O . azt. . Hogranfejlfid.. amikor riikeriil a sor. Az. rem6ljiik.me r 6s j6t s z m dk .r682€s6t olvas6nak.fozAS: A TA a gyakorlatban 26. . r6sz .. A vtiltoztis cdljai a TA-ban Auton6mia Hogy szabadd ii. . .A-t leghat6lesz Ez 6s megjegyz6seit a megolddsokat.... a hogy a T.ljunk sorskonyw6l a ProDtemamegoldas . . Steiner.-hogy ez a leghat6konyabb m6dja annak. Ez a konyv nemzetk6zi olvasmdny 6s azt rem6ljiik.ndgyelvdrdLsa" Mi6rt haszn:iljuka szerz6ddseket? ..23g . valaki TA-terdpidba amire sztks6gevan. : . .TA-t er dpis . akar l6pni. 263 Szervezetialkalmazdsok 264 A TA az oktatiisban 265 3A.. .. akdr tanfolyamon. hogytanuljdkmega TA alapelgonarra A TA-terapeutiik biztatjiikklienseiket. aliriicsak'a konyv alapjiin akarja elsajdtitani. amikor a konyv nyelvezet6t 6s a felhozott p6ldiikat me gviilasztottuk. 268 Eric Berne 6s a TA eredete 268 Akorai 6vek . hat el6ny e" ZJJ 235 .k az olvas6k. . hogyj6l kezelhet6legyen. ha minden grakorlatot akkor vdgez el. .akkor fel. . . .. 237 .238 . .238 .. Az elm6leti dllitdsok megvil6gitri... amit az elej6n Littril. 258 A TA hiirom iskolija 259 29.s z t r 6k ok hely enes it ds e. 269 Az elrerjedds6vei . ..vAI. 236 . A tananyag minden r6sz6t kcizvetleniil kdveti egy odavonatkoz6 gyakorlat.. .. . . . .. Hog r anbdnjunk ajdt s x m dk k al? . ..srirab6s6gesen hoztunk fel p6ldiikat.a. 242 . A gyakorlat v6g6t ugyanaz a jelz6s mutatja. 6rt6kelni fogja fesztelen 6skiizvetlen stflusdt. . konyabbm6don sajdtftsael. hogy az olvas6k min6l jobban elsajiitithassilk az elmdletet.enev ez niink aj6t s z m eik at ? Is. Szersdddsek amegvdltoxtisro.. Hat6konyszerz6d6sk6szit6se . akik a TA 101-es tanfolyam hdtt6ranyagak6nt haszniiljiik a krinyvet. segits6g6re abban... : . ... .fltt aTA? ... 257 On-terdpia 257 Mi sziiksdgvan a terdpidra? 257 ATA-terdpiajellegzetess6gei. Az anyagot olyan m6don rendeztiik el. A TA o. . Azutdn t6rj 6t a kovetkez6 oktatiisi ittyag.. A gyc. .. hogy sajdtr6sz6rehasznflja' Mire lehet ds tnire nem lehet hasznrtlni a kiinyvet? 273 tudja Ont ellitni.. Ezt tartottuk szem el6tt. Elve av dlas z t ds ok lehet 6s dgdv el -. 270 Nemzetkozimeger6sod6s 27L FOGALMI SZ6fl{R VII... Ugy gondotjuk.atszmarr lo"ii. . Ane ga t iv k iegy enlit ds elnem is m er ds e Ajdtsz m a. tigy... .gy6gyul:is"szemponrjai fel hogy egyjegyzetfiizetbejegyezze a gyakorlatokkalkapcsolatos Javasoliuk. O z+ / 247 248 z5u 253 253 254 254 255 2 8. . szimbi6zis6s a referenciakeret Jiitszmiik 6s sztr6kok Be rne . . hasznrilhatja elsajiititiisdra elm6letdnek ezt a konyvetcsaka TA legalapvet5bb . Legcdkzerfrbbenigr hasmdlhatja fel a kdnyvet. Elke ll. . . .

gyakorlati tapasztalatokat szerezni6s szuperwizi6ra van sziik6g. a v6letlenmrive. Feln6tt az itt-6s-most-ra A az egydn teljes feln6tt er6forriisait felhaszndlja. an6lkiil.Arra az mutassuk 6s torekedtiink. r6sz A TA BEVEZETESE 10 .in. ahogya TA-szakemberek folytattrik rijitdsait. 6srigy gondoljuk. hogy trivializiiltrik a TA eredeti6slegalapvet6bb tanitdsait. Berne azt akarta.yonfontos alapelveka TA f6 vonulatiiban.Eredetimunkdj{ban Berneujra es fjra azt hangsflyozta. Oridsia ktilonbs6g ktizott a n6zet kozott. amihezBerneannfra ragaszkodott. nagyontetszene neki az a m6d.ha a TA-elm6letm6gvitiis r6szeir6lis besziimoln:ink. hogy fel kellene dldoznunk azt a nyelvi tisztasiigot6s egyszerris6get.a megadottnevekkitaliiltak. A Sziil6i 6s a Gyeradott reakci6. hogy a TA mindenki szdmerael6rhet6 legyen..hogy TA-szakemberkdnt kell kiil<in tanulmi{nyokatkell folytatni. Ha b6rmely kapcsolat felfedezhet5 val6sszemdly egy nev6vel.dolgozz6k. a megalapozdsdra.le ti tne gkii relit 6 siink Az itt kozcilt anyaga mai TA-elmdlet:iltaliinosan elfogadottf6 vonulatiit adja. hogy tulegyszenisitenformdban adj:ik az olvas6koz<ins6g A TA m6g mindig nem gy6gyult ki teljesenabb6l a el6. mely szerint:A feln6tt6 a gondolkodiis.hogy az 6n iillapotoknakid6dimenzi6javan. Ez a legkoriibbi iddszakbanmegkezd6dritt.hogyazigazi el.rigy trinik. a az visszat6riinkBerne eredeti elk6pzel6s6hez 6n-6l7apotEbben a k<inyvben alapk6nthaszndljukaz elmdletegy6bteriilemodellel kapcsolatosan konzisztens 6s teinek megmagyar 6zis6ra. V6giil vizsgritkell tenni a TA-t hitelesit6szervekn6l. az elgondoldsun(hogyezekkel ja volt. 6sa k6s6bbi. 6s szerz6k k6tesstetusziit6rteel a 60-as dvekben egyes A TA a ndpi pszichol6gia a TA felszini egyszerfs6g6thaszniiltiik fel arra.szakricsktinyv-pszicho16gi6t6l" megszabadulni.amelyetazokbanaz 6vekben TA-szerz6k6s -szakemberek rendkivtil komoly munkdt vdgeztekaz elmrilt 6wized neh6z sor. amelymdr Van egykev6ss6 kfviinatosvdltoztatdsa TA gondolkoddsm6djriban. annyit jelent. drzest6smagatartdst. Az ilyen jellegri szovegn6lnem lenne helyes.e c6lb6l Ez az alapvet6tud:is nem el6g ahhoz. sdrtil6sb6l. E lrn6.amely meki egyardnt a mrilt visszhangjai. hogy a. szenvedett Annakellen6re.amelyekr6lEric Bernenem hallldig. Esetek ds nevek Ahol eset-illusztrdci6kat alkalmaztunk.A mai TA azonbannagyon kiikinbcizik a 10 6wel ezel6tti TA-t61. Egyszerfi az szavakkalirta le gondolatait.trivializdlt vriltozatkozritt. Vannak nag. hogy a TA-elm6leteteredetifinomsiig:iban m6lys6g6ben fel.Mindhdrom 6n-rillapotmagfban e foglalja a gondolkodiist. hogy ezt a hamisk6petkiigazftsuk.s. Sziil6i6pedig a magatartiis. E konyv megiriisdniilaz volt az egyik f6 is hallott 1970-benbekcivetkezett kordnaknagyfjit6Berne megismertessiik olvas6t. riltaluk kifejezett gondolatok bonyolultak 6sszrivev6nyesek. a Gyermekidaz 6rz6. az [. E kcinyvmegiriisdnail is c6lunkvolt. els6sorban TA-elmdlet Ez magdra az 6n-iillapot-modellrevonatkozik.J6lleheta szavakegyszeniekvoltak.

Val6jriban a TA manapsdg mrir enn6l j6val tdbbetjelenf a pszichol6giai megkozelit6sek kozritt a tranzakci6analizis kiemelked6 elm6let6nek m61ys6g6t 6s alhalmazhat6sriginak szdles skdlijdt illet6en. hogy az emberek pszichol6giailag hogyan strukturdl6dnak. A TA hasznos eszkrjza szervezdsndl6s a kommunikiicids k6szs6gekfejleszt6s6ben.a mindennapi €lewezet6si probldmdkt6l kezdve a komoly pszich6zisig. hogy megmaradjanak a tiszta kommunikrici6 sftjdn 6s elkeriiljdk az improduktiv 6s elterel6 szembesiil6seket. ahol emberek kozotti meg6rtdsre van sziiks6g.1.. fejezet MI A TA? .tadja. amely a szem6lyis6g fejl6d6s6vel 6s a szem6lyesviltoziissal foglalkozik. Segits6grikkel megkrilcinbdztethe$tik biirmely a TA-t mds pszichol6giai rendszert6l. hogy jelenlegi dletmintiiink hogyan gycikereztek a gyermekkorban.Asorskonyukoncepci6megvildgitja. A fejezetekben kcivetkezd r6szletesen megvizsgdljuk p6ldrikkal illusztriiljuka 6s is 13 . A TA egy6b alkalmaz6i kozott fel kell sorolnunk a szociillis munkdst. amelyet aNemzetkiiziTranzakci6analitikusTdrsasdgfogalmazott meg.valamint a szervezet-elemz6sben.A tranzakci6analizis szem6lyis69. A gyakorlati alkalmaziis teriilet6n a TA val6jriban egy eg6sz pszichoterilpiiis rendszert ad. A szem€Iyisdg elmdletekdnt a TA k6pet ad arr61.azaz hogyan fejezik ki szem6lyis6giiket a magatartds eszkozeivel. A TA b:lrmely teriileten haszni{lhat6. hogyan folytatjuk gyermekkori jritszmiiinkat feln6tt korunkban. Alkalmazziik a kiilonboz6 pszichol6giai rendellenessdgek minden fajt6jrinak gy6gyftrisdra. TA-nak kukinosen nagy haszndt A lehet venni a tandcsad6i munkilban." Ez a TAdefinici6ja. 6s nem utols6sorban a lelki vezet6ket 6s a papokat. amelya TA alapjdt kdpezi. A TA kulcsgondolatai Vann6hdny olyan fontos kulcsgondolat.6s csaliidterdpids m6dszereket egyardnt biztos(t. hogy a rendszerek6. p6r. ha ezek kudarccal teli 6s fdjdalmas eredm€nyekhez vezetnek. Tehiit aTApszichopatol6giaielmdletetis biztosit sz{munkra. A teriipiiis teriileten kiviil a TA oktat6si c6lra is haszndlhat6. a fiatalkorriak brinriz6s6vel foglalkoz6kat. A TA ugyanakkor jelent egy kommunikdci6s elmdletet is. Ugyanez a modell segit annak megdrtds6ben. Egy6ni-. csoport-. A sorskiinyv keretein beliil a TA magyardzatot taldl arra. a rend6rt. Ez kiterjeszthet6 szen ezetekelemzdsdnekm6dszer6. 6n-rillapot-modellk6nt ismert modellt haszn:il fel. olyan m6don.6s szisztematikus pszichoterdpiiis elm6let. m6g akkor is. Segiti a tandrokat 6s tanul6kat abban. hogy az emberek hogyan funkciondlnak .s ATAkinriljaa grermekifejl6ddselm4letdtis. Ennek drdek6ben a TA egy hdrom r6szb6l 6116.emberi kapcsolatokr6l 6s kommunikiici6rdi van sz6.

simogat:istrila legszdls6negatfvig (iitis) terjed.".u.A szabiilyosiz6t annakklfejezdsdre haszndljuk.om1 engedilyezett 6tz6. meger 6s{t6. El6fordul. elnyomtakl-Hogy megkapjuk.hogy a rendelkez6srerfll6 hrirom dn-:illapot kriziil me$ikkel fordul az illet6hciz.gondolkodom6s 6rzek. figyelmenkiviil hagyiisf6i nem ismer6snek.kci6k. Az angol sz6 szdlesszemantikai skdliit otel fel.Elciljrir6banaz alapfogalmakkal szakkifejez6sekkel 6s ismerretjiiKmegaz olvas6t. ahogyan szem6lyis6giink egy r6sz6tegy adott id6pontbanmanifeszt:iljuk.felhaszniilva adottszitu6ci6ban 6s az igdnybe vehet6er6forrdsokat. nem annyiraa TA eg6szEr6l van sz6. amikor visszat6rekolyan magatartdsi. '/ijr o trtehnezds. az id6t olyan m6dokon hasznriljrik.1gy kln itut]tor"""t .rztfdtreiiiiat""t Ha az ember valakivel kommunikiil. gondolkodom 6rzek.*Erre a sz_tr6kra sziits6giik van az embereknek fizikai 6s pszichol6giai6rtelembenvett j6 kciz6rzetiikfenntartdsdhoz. 6rzds.i. Van.a. hogy olyan m6don viselkedem. amellyel valamelyik szi.tr""g. hogy a csaladunkban Kisgyermekk6nt . szfunbi6zis Sorslccinl'u M I ATA? Tra nzs.i"""a. ^a. Az 6.meger6sft6 . nyelvenezt az elfogaddst TA nevezziiksztr6knak.gondolkodiisformiikhoz. A modellhiirom killonboz66n-dllapotot rajzolfel. Ilyenkor Gyermeki 6n-dtlapotban vagyok. akkor a Feln6tt-6n-dllapotban v agyok.iakar.6rz6sek6s gondolatokegyiittese." t i"tiitt affiuka7"-[y bi'onyot 6lethely-zet . elemz6se.flstrukturdlds tev6kenys6ge. id. hogy ritjdn hozz4nk6rkengy.iit. Ha ezt teszem.akkor a Sziil1i4n-dllapotbanvagyok. de magiiba foglalja ai elismerdsso66le absz. Felismerds. * -'uri. Amikor a tranzakci6 csoportokbanvagy p:irokban t<irt6nik. 6s amelyeketakkor haszndltam.trakt formrijrit mind pozitlv. hogy kimutassuk. m6djribaniill viilasztani.iz az a m6d. 6n rillapot az egymiishoz Az kapcsol6d6viselked6sm6dok.6dja annak.ell Mind kciziil legalapvet6bbaz 6n-dllapot-modell. hogy csaka csal6dunkban * Az angol szaknyelv a racket kifejez€st haszn6lja' L4 15 . hogl l vitrigot sajdt sorskony*inkttql ilessziik.Z i.aki visiont viilasza sordnugyanilyen vdlasztilsel6tt rill.hanem inkiibb annak egyik speciriiis iigazatilr6l. zsetonok 6s jdtsztruik bizonyos6rz66szrekellett venntink. . Amikor az dn-dllapot-modellt tranzakci6-sorozatok a analizis6re haszndliuk.amikor gyermekvoltam.-A foraitaii nehdzsdgekmiatt a toviibbiaktran a szoveg az eredeti angol sz6 magyarosanirt vriltozatriq a TA szikkifejez6sdt haszniiljuk.f. Helyettesttdsek (racket-ek)*. Ezt a kommunikiici6cser6t evezziktanzakcin onaK. tlrtelme a konkrit pozitiv fizikai 6rintdst61. mind negativ 6rtelemben.titl. Ha az itt-6s-mosr tdrt6ntekre val6 reakci6imbanfeln6tt m6don viselkedem.te viszonzod ezt az elfogadiist.6n elfogaddst jelzekfel6d.nevezettszabdlyos tranzakci6-analizisr1l beszdliink.il6mvagy sztil6figurdmmagarartiisiformiiit mintegy lekopirozom.rd".rir"on.. .sek. " Sztr6k."t"t t]iioguttut.hogy az osfielyozhat66s elemezhet6 Ez az id6strukrurdlds .A T A MA fentieket. akkor az rigl.r. Amikor te 6s 6n tranzakci6ban vagyrnk.n-dllap o t-tno d.

hogy nincsenek annak tudati{ban. A TA rigy alakitotta ki eszkcizeit.'ioi.kkor vagyunk' ir id ir""-k"ro. TA nyelven sz6lva. 15 .ti.es azintimitdsravalo k6szs6g. mint embeNem 6llok felen"a it t"'". Az embereksajdt magukhatdrozzdkmeg \nnonv1. Az emberek fgy jdtsszrik a jdtszmiikat. Ez az elhatiroz{s nem tudatosan alakul ki benniink. mindig elfo-gadlak'Emberi guani.. a TA azt mondja.6.szakem ber 6s6nvagyokakliens. Amikor miir sajeit sorsunk szdvegkcinlvdt jeitsszuk feln6tt dletiinkben."F Ez akkor kiilonbozik' is.ATAMA seket fo&iuk 6rezni... Elfogadom rinmagamat. feliil kell vizsgiilnunk a gyermekkorban kigondolt strat6gi6kat.u.en rendherl vo:n.A vdltozrisokat mintdink helytelenek'hanemkomolyan beldtjuk. sdtudjuk tenni.hogy mit akar ember felel6ss6Se k6p. ha . hogy az egy6n k6pes legyen arra. "r. ki kell l6pniink a sorskonlvb6l 6s egyfajta auton6midtkell taldlnunk. Mindenkinek megvana gondolkodd.i egyiitt fog 6fni azokkal a kovetkezm6nyekkel' az 6lett5l. legalapvet6bb feltev6se. il6.ge. Sserz6ddses rn6dsser H atevagy aTA.. M I ATA? Id6nk6ntel6fordulhat.ses m6dszer 6s a nyilt kommunikdcki.agondolkoddsrava16 A srilyosagykrirosultakon annak eldont6se.ha=iz eredmenyekudarcot 6s korunkbansemrudtak bennilnket rdk6'ny' m6don fejl6dltrn\' Term6meghatdrozott t<rdnk. ietletenok6.A. dont6siinkon"rO.idrdr". amilyen te vagy. fajtdjriakvagyvalliisriak Mindenkinek tnegttoLn a gond'olkod'dsra val6 kdpessdge kiviil mindenkinek megvan.-ilv?1ff"". Minden "gy"t-EitU* j6r.. hogy azok segits6k ezt a folyamatot. amit szeretn6k' 17 Autontitnia Hogy 6letiinket teljes drtelemben 6ihessiik..Ez azt a kdpess6getjelenti. veliink minden ok6' El6fordul. A jiltszma a tranzakci6k ism6tl6dd sorozata. amely melameutak-m6dok.knek 5bbi alkalommal megviiltoztathatjuk' Ez is' 6 korai elhatdrozesainkra Ha ezenkora netleneredm6nythoz szdmunkrafeln6ttazeredetielhatirozlst. amikor a jdt6kosok megtapasztaljdk" hogy valami vdratlan 6s k6nyelmetlen dolog tort6nt. mrilil<.bdr a visillied6sed nnim. ha nem a Az emberektehiit k6pesek vditozfsra.*n. rnindkett6nknek vannak 6rdemeinlq drt6keink 6s emberi mdlt6sdgunk. A fenti t6telekb6i kovetkezik a TA-gyakorlat kdt alapelve: a szerz5dd."J lehet.hoff az ellens6gesnek vil6gt6l az id6nk6ni megpr6biilunk ugyanezeken :gtessziik. melyben mindk6t f6i v6giil is racket-drz6seket tapasztal meg. sokszor toviibbra is lefedjiik autentikus 6rz6seinket azokkal. Ereii'-i"a""-"gy. alkalmasabbakkal keil 6ket helyettesiteniink.iro t o-ii. mindenki okd.. amilyen vagyok.vagy ne is vegyiik rudomaisul' elmondani. ahelyett.ttosy uLgi viselked6si csupdn 6start6shigy .gv6ltoztatluk. tnind. amelyeket gyermekkorunkban enged6lyeztek szdmunkra. hogybefiSdot. hogy rogtrin kifejez6srejuttatniink. visszatetsz6 "zonban.Nekiink azonbanm6dunkband1lt' rk ellene. Komponensei atudatosstig.amitcsindlsz'vagynemtudomelfotokdlel6nyeged tt.gzetiiket. nr-imdenki akd Ez a T. az6letr6l 6s a viiltoziis c6ljrir6l tett megdilapitrisok.zhat6 lesmegfelel6bb trin6 azt. Ez inkribb l6nyegi. A vrlltoziisokatpedig val6ssil .. Amikor pedig rigy tal{ljuh hogy ezek a strat6gidk mdr nem igazdn mrikcidnek megfelel6en. 6s elfogadlak t6ged. hogy zsetont gfrjtiink. d<int6se amelyekkel A iliintisi modell rnk.sra val6 kdpess6. akkor kozosf elel6ssd'get vrillalunk az6rt]hogy el6rjema vfltozdst. Ha ilyet tapasztalunk ds elraktilrozzuk.s az ellutdrozds ez megvdltoztathat6. Az etmberekke{.* dllsz felettem' Egy szinteny1Fy". mint viselked6si megrillapitiis. a spontaneitds. Ezeket a helyettesit6 6rz6seket racket-6rz6seknek (racket feelings) nevezziik. Eletkoriilmdnyeink arra. rdnk' Al azonbanmindig a mi egy6ni gyakorottratriit< .*6. hogy sajdt probldmdit ijsszesfeln6tt er6forr6sai moz g6sftds6valmegoldja.Jj*ii.k. T. hogy rik. Ezekemberekr5l. A kovetkez6t jeienti: Neked 6s nekem."nEU"n va. A TA filoz6fiai alaDt6telei a kovetkez6k: Az emberekkel miiden rendben van..tlylnkvagvmriveitsdgiink .Kornyezetiinkrremkdnyszertthet vagy hogy bizonyosm6don 6rezziinkvagy viselkedjiink.rnk-. megfelel6bb vriltoztassuk dont6sekre fgy drhetjtik el.tyo*?ri mdsemberek Felel6sekvagyrnk apresszi6knak.hogynemtetszik. azt a strat6gi:ltkcivetjiik. . A TA filoz6fi6ja ATAbizonyos filoz6fiai alapfeltev6seken alapszik. A jftszma mindig tartalmaz vdratlan dtkapcsokisi mozzanatot.ui.6s rij. i.

citi Erq Berne nagyon fontosnak taldlta. J6llehet a TA nyeive egyizerfl elm6lete mdgii m6ly 6s gondosan fel6pitett. A SZEMETYISEG ABRAZOTI\SA Az 6n-6llapot-modell Egyesek ebb6l arra a-kavetkeztetdsrejutonak. mint a szakem_ ber. hogy mi *egy udgb" kciz<is munkiijukban. hogy a kliens. T6vednek. r6sz Nyflt kotntnunikd.ATAMA II. hofi azimberek rendben -' vannak. csakfgy. 18 .mindenok6. hogy a TA felszinesgondolkoddst tiikroz.6shogymindenkitud gondolkodni. minden informiici6val rendelkezzdk arr6l. Ez abb6l a k6t alapfelt6telez6sb6l kcivetkizik.

mint ahogyan hosszriiddvel ezel6tt a sziileidt6l vagy mds. len reakci6kaz itt-6s-mosr-ra Gyermeki 6n-{llapot (Child) gondolatok 6s 6rz6sek.ahogyazt sziileimt6l liittam. 6s nem merij{t6l gyermekkorodba.gondolkodom6s 6rzek..n-dllapot-modell 21 . gondolkodom6s 6rzek..akkor Szill6i dn-dllapotban vagrck Esamikor olyan m6don viselkedem. al<kor Feln6tti. olyan feln6ttk6nt. t Ndzziik. amely a TA-elm6letkdzponti gondolata. aJ*orGyermeki dllapotban vagyok.Sziil6i-ben vagyok' vagy . Srrib6l!O fs mostbefejeztedels6 gyakorlatoda az dn-dllapot-modellhasznLilatiiban.n-dllapotban vagrck A mindennapiTA-gyakorlatban sokszor egyszerfien mondjuk: . fqezet AZ EN-ALIJIPOT-MODELI Gondoljvisszadleted elmrilt huszonn6gy 6rrijdra! Voltak-eez id6 alatt olyan perce\ amikor rigy cselekedt6l. mekkoriak fjrajdtszdsai 2. amelyeket sziil6k161 sziil6-figureikr6l 6s mdsolunk Feln6tt 6n-dllapot (Adult) gondolatok6s 6rz6sek. Ezekmindegyikevrselkedeselg gondolatok 6rz6. 6s gurdtjelent6 emberektdlmiisoltad? szdmodra szti{6-fi Maisalkalmakkor viszont magatartiisod. Sziil6i 6n-dllapot (Parent) viselked6se\ gondolatok6s 6rz6sek..Feln6tt-ben vagyok".s Amikor rigy viselkedem. dnAmikor fgyviselkedem. vissza I O Szdnjarra most eg'ykis id6t.mit is csiniiltail?Megvizsgr{ltad hiirom kiilonbciz6m6djrit a viliigban val6l6tezdsnek.1. Ezt hdrom egymdssal 6rintkez6kcir segitsdg6vel ribnizoljaa TA. gondolkodom 6s 6rzek.amelyek a g'yerviselked6sek.az 6.gondolkoztiil 6s 6reztdl. mint amikor kisgyermekvoltiil? Voltak-eolyan id6szako\ amikor rajtakaptad magad.6rz6smintAkra elmrilthuszonn6gy 6s az I viselkedds-. Ha rjsszetessziik hairom6n-iillapotot. vagysziil6-figuriiimr6lmdsoltam. ami 6ppenkciriilcittedtcirtdnt?Ilyen alkalmakkor feln5ttkdntreagdltiil.amelyek kozvetviselked6sek.2. gondolkodol 6rzel.Gyermekiazt benvagyolC' vagy . 6.gondolataid 6s 6rz6seidkcizvetlen itt-6s-most reakci6kvoltak-earra. hogy rigy viselkedsz.melymeksordn felhaszndlom cisszes feln6tt k6pess6gemet. akiv6 mostanraviiltdl.sekk6szlete. hogy le rudj frni legalibb egy-egypdlddt a fenti gondolkodiis. dbra:Ekdrendfrstukrunilis diagrant. hogy ez a koriilcittemtrirt6n6 esem6nyekre val6 krjzvetlenreakci6. mint gyermekkoromban.megkapjuka hiirom rdszb6l 6116 a dn-dllapotszem€lyisdgmodellt.

Ji. t6l.. 6rzeseidet.ii6. "..lli e 6-bdcsi6'esetl g vo It ziil6de.ll"ptodban rartiisodat.rflotatokat.r"tiitrl.. .lj.rkezeti diagramnak nevezziik.il "" dn-dllaPot Gyermeki vol"'"' "e. AZ EN-ALIAPOT-MODELL Sziil6i 6sFeln6tt 6n-6llaO Miel6tt tovribbolvasniil. erz6sek"ei..menj visszaa Cye-n19$' jesvzeteidhez' . tdrtdnteket.'.rinia7"i-r-ili a drzbsek kozvetlen frzelmi amikor a *atit csakvisszal"""li"Jti-dri.pillanatr6l pilanatra meg-...ugu f6.22 z5 6n-6llapotodban le tudsz Elk6pzelhet6.. v"l6szinriteg konnyen 16fogsz .iil6i ha iinha kaphatsz.'iolutaidat."sy. dgy. ritletio 1a![ta1 Aut6jdt annak megfelel6envezeti..az egyszer( diagramot. Fit.'1.. egyesalkalommal."ffi. s\arnk6rz6sekreFeln6tt aFeln6n6s a Gyermekierz6. masatart6roaut.amikorS-ziil6i-benvolmds esetleg val6di szirleidr6l.6s . elemzdsneknevezziik. s"gi*6gedre tfl.ort i.. gondolod. Eml6kezziink ".*i.".ff". helydnu. A k6s6bbiekben taliilkozni fogunk egy rdszletez6bb. megkdrdezed .en a m6donird le kapcsol6d6 voltdl. nagyndni i.luhol-a iil r. tandrod6. Ezt. hogy azt fogod taldlni.'iikiliilili-a*ri"J.--ily"" P6lddk az 6n-6llapot-modell-vi{ltiisokra gul6javal ggyrgndkiviil forgalmas fton halad.". ktizbennem rraoruggur-riffiuau"t hai6konyanfoglalkozni'hogy az ift-es-most a retn6tt 6n-6llapotbanis k6pesekvaS.. gor.hogy is mona anyaiugy uiru rn"*"i"ii"rr. ha megpr6b6lod er"aral"rtupiritutiat.amikor Gyermeki6n-allapotodban lehet.ii.'**ejukmegkiilonbriztetni jelentik. A legtiibbsziirugyanis j"gy".Uan irp"r""f"rf. ltt rijra el is jStszhatoda amikor S"iit6i il-. "r"6s"idet taliitni..rri ituszonn6gv6rdt felt6rk6pez6 . Feln1tt6ndllap otdban van. ffiH..seket?A ""'Hfr.iaoutot ui legkcinnyebben-rigy De fejedben?" azis lehet.. i. miisodrendri diagrammal is. hogy Feln6tt . hogvki is az.i"{"..8il1 ^i[rr...A TAMA .'#i.. ekirendit sze.tit t"puirtut.{u1" figyeli a kciriikitte elhalad6 tgbbj_jermfihelyzet6t6s sebess6g6i.kt" az id6szakokra. amelyena korciknincsenekfeloszwa.lekopirozol"' ut ii -itia"" de 6ii6seket nem.. .. A szemdlyis6gnekaz 6n-:illapotok fogalmilval ttirtdn6 leiriis:it stukturdlis .r^.hogyazokbanazidSszakokban. '"'*'s-..'amititt 6s.conaorav6grg.at6 fgslylkgzast iegfeletT.. amikorez lezajlott! SrilIii ""-'" dn-dllaPot maSagondolaraidat.tiOit6vdgott' .^.

akkor magarartAst elrrlfo.bozterher6 lit ezekmegfelelnek-e a hiirom dn-dllapotra vonatko26 gutrr.i felt6telezhet6.6rz6sekhez a tapasztalathoz' kap"csol6dnak n..amig Jane .g-""Jft"iO.intdzottsaghoz. kozben ugyanazt a p:inikot ahogyanakkor viselkedett. * t"pur"i"lanal vagyokftapcsolatbin. k...ntggZ -u"gututtatioi.A.hogyamikoregyadott6n-dllapototmeghat6roz6erz6sekis fogom *. riirai6tszom.a.o"J"I iehiit m6dot ad irra. hogy ilyenfajtakapcsolatokat kozott' Ha azt liitod' hogy olyan 6s tapasztalat 6rz6sek .1i1el6'olyan 6s (jrajiitszom azokataz6rz6seket tapasztalatokat.t 6s 6s az.amelyGyermeki6n-dllapotomra is 6s tapasztalataimat 6rz6seimet "rrt.togyU"iiitt6l r6luk mdsoltam.. "lk6r6 "r-itf. jel-zik. elkeza ho"gy.ri..... ilyen 6s m6don segits696re abaleset volt elkeriil6s6ben.ALIAPOT-MODELL Berneaztmondja.ofaUOf arzii. 6s ezek szint6n kovetkezetesendsszerarroz6egys6getalkotnrinair. JA .s-ds tapaszralati minta.."*"ii"-"f'et gy"r-"kimLdkeit npownlja. pedig t6rjrink vissz.kozvetleniil kapcsol6d6.-akk.t"t .'#.-iir.6s Hapedigaztieitoa.6s definfci6nalc? ?5 .ilrp"i hoz.."ugatartds..ATAMA visszahatdsa feler6sitette reakci6it.... vannak-e val6s kiildnbs6gek az 6n-6llapotok kiiziitt? Ugyanilyen m6don el lehetne kdsziteni Jane Feln6rt €s Sziil6i 6n-dllaporainak listaij:it is.i.' kifeiez-6sre. rn.dt hogygyermekkori .l. P6ldriul. .l..irmuratnak-e.t. AZ EN....akkor azokai a magatart{sokat urt a ti"o.az emberel<h:irom."gudltoztattim magatartdsomat'.ll1[ .Konzekvensirzd.t mutatok. amelyeket Az 6n-6llapotok meghatdrozdsa Eric Berne a kovetkez6kben definiiilta az 6n-dllapotot..ryos 6n-dllapototmeghatfrozzdk. Beme meghatiiroziisrirf ds olszpontositsuk figyel_Most miinket a. amelyet sziileimr6l kopiroztam.l.unf.ln'eg.r bizoJ'u i.6t is 6s'6rz6seim az itt-6s-moit reagiil6 feln5tt ember6i' tapasztalataim il.kGer$g. -azokat felhasznillnunk: man4l. amJgek Feln6rt6n-dllapotomat .g"r""ar"k kozvetlenfii 6n-6llapot6t' ecviitiesen ieltjlikki JaneGyermeki '"'"'. 6s igyanolyan m|4on viselkedik. jellemz6' mutatok. amely k6zvetleniil kapcsol6dik a megfelel6konzekvensmagatartdsi m. egymdst6l vildgosan megkiili.

. 26 27 ..azonbanmegtaldlhat6k azok a mrivek. hogy rigy beszeljenek ^rot.:'alig#' tegv6k' . mind a kdt k6rd6sreadand6 .0" nem "t* Freudmodellje6s az 6n-6llapot-modell esv dbr6zolisdnak egyszertiei a szem6lyis6g Egdszen egym6snak' is mondanakellent m6djai. amelyek r6siletesen fogialkoznak a t6mrival..ATAMA (2) Azok a tapasztalatok6s 6rz6sek.J. AZ EN-ALIAPOT-MODELL 6t"ryX!:1:9:l:9:. ahogyanmi elvrirndnka modell alapjrin? amelyek ."il?. megfelelnek-ea magatarrdsmint6knak olyan m6don. l. Ezenkutatiisok r6szletes leirdsa kiviil esik a konyv drdekl6d6sikor6n. ki. A bibliogrilfiai hivatkozdsokkcizott . ego 6s id megit6l6se.igen"viilaszt trlmasztjrikalii. M1 miir tekint6lyes mennyis6gfirnegfigyeldsdll rendelkez6siinkre.6ttn"ti t"ii'ogv 6nokugvanezt modell A t(legyszeriisitett ben tanultdk a TA-t.amelyekr6laz illet6 szem6lybesziimol.ilonbdz6 maguk a dolgok Az 6n-rillapotok elnevez6sek 6s nem fn-dllapotok 6s a superego.. lehet6s6gek az 6n-zillapotokr6l'mintha E konw szerz6ielkertlik.

f. dr. Irdnyft6-Szab AIyoz6 (Controlling Parent) Sziil6i rrisftemvdltozat ad nekiink n6h:iny egysze_ . A szerkezeti. a funkcionflis modell pedig azok modell az 6n-iillapotoktartalmdval foly amat dr a ko nce n trdl. Formiilisabb nyelven kifejezve a fenti elgondoldst: a strukturdlis 6n-iillapotfoglalkozik. grakran drzdseim van_ an itdleteket alkotok.ATAMA Mit mond nekiink ez a trilegyszerrisitett modell? Pusztdn ezt z{llftja:Amikor gondolkodom. ezdrt ezzel kezdjiik..Arr6l azonban.bbenten k"drd. Feln6tt-ben vagyok. Gyermeki-ben ._kdnt kivilr6l figyelnd a magitartdsomat. " . Kcinnyfi olvasmdnyok :gteszi. Els6 liitiisra tal6n a funkcioni{lis modellt konnyebb megdrteni..ben vagyok. 6samikor6n6kft6retJer lii"i. val6_ odom."" hetek ds irtEkrt6leteke. Ezek a k6zenfekv6 ogy teljes leirdst adjanak az egyes in_dlla_ ulasztja megemlfteni. Amikor feh6ti_bin va_ rmeki.k felismerdsdben.]r.'"gyoi.riof. Gondoskod6 Sziil6i (Nurturing Parent) Feln6tt (Adutt) Alkalmazkod6Gyermeki (AdaptiveChild) jelenlegi feln6tti er6forrdsommal 6sszes zenisftett modellt. N6zzrik a 3.1 ribrrit! 5n-dllapotomban vagyok. SZERKEZET = . Err6l van sz6! Nem csoda. Ez sokszor Ilyenkor val6szinrileg. dbra:Az 6. hogy iindr. hogr an haszniiljuk azokat. szerkezet vagy funkci6 tekintet6ben vizsgriljuk az dn-dllapotokat. 3. sziii6iben vagyok. FUNKCIO :. hogy mi is a TA a kcinyvben mostant6l kezdve mindvdgig Szabad Gyermeki (Free Child) 3.gondolkod6.. -. hogy a hogy ez a TA alapkove..MI" : TARTALOM...n-dllapotok analizise funkciontilis 2B 29 . hogy mi van az egyes 6n-iillapotokban. hogy bemutassa. az itt_ 6s most_ra rnnyi er6forriisommal reagdlok. nf]lio.modell azt mutatja. amikor 6rzdse_ im vannak.HOGYAN" : vtOoSzrn.1. A funkciondlismodell sz6wiilasztja az 6n-iillapotokat abb6l a c6lb6l. Fejezet AZ EN-ALLAPOTOK FUNKCIONALIS ANALIZISE A kcivetkez6 k6t fejezetben az 6n-i{llapot-modell r6szletesebbv:iltozatiit dolgozzuk ki.' "*".

Majd omban ugyanezr a lflzad6 eligedetisdglr hogynem tud riivenni a tiinydiomon lev5 m11dig a gyermekkori szabiilyokra reagii_ Lakkoris azAlkalmazkod6 Gyirmeki 6ni6l_ st kiilcin €niillapot_felosztiisban iibriizoltiik lnevez6s m6g a mai. amikor a szril6i elvdrisokt6l telie_ :m alkalmazkodtam a sziil6k fel:illftoita :n. 30 31 . amikor rlciktem. ponrosan rigy viselke_ yermekkoromban szoktam. rbbr6szt alkalmazkodtam a sziil6k vagy szi.s nego:tiiv Alko.bnsl. hanem csak magamnak.ztetds6re.ATA MA ANALLZISE FUNI(CIONALIS EZ EN-EU-qPOTOI( Alkalmazkod6 Gyermeki 6s Szabad Gyermeki llapotomban vagyok. hogy :illand6an nevet dacos es morcos voltam. Rmlkor Positiv d. 69 ha nem is nagyon sze. szakok.kad6 Gyewneki 6s a legszivesebben kiab:iltam volna vele. amit 6n magam rlt. modemebb forrdsok_ :n azonban a jelenlegi gyakorlatot folytat_ ma gatartdsformdk kcjz6 soroli uk. sfrtarry mert szomorf voltam. m ezeket a magatartiism6dokat. Oriikig rudtam olvasni 6s kirakds .i_ hogy ha nem akarok bajt magamnak]lobb. Amikor fgy teizek. amelyeket sziileim elviiriisr{nak. olyan volt. olyan iddszakok is. Egyszenien azt tettem.etem 6ket. amikor Teilrizadtam a mert nem volt kedvem el6venni a zsebl annyira diihften. mintha a sziileim :illitotta szabd_ ntha egy bels6 hang azt mondanii: .. akod6 Gyermeki r6sz6ben vasvok..

benvoltdl. Mds alkalmakkor a sziileim 6vtak is vigyiiztak *im. rlbra rrividen osszefoglalja az eg'lszet.1. amelyek nincsenektekintettela szril6iszabiilyokra korldtokra. magatartdst sko Gondo d6 Sriil6i-ben vagYok. hogy itt a segits6ga miisik ember figyelmen kiviil hagyriYval igy sziii6i magatartdsban sz6lunk a tirsunkhoz: trirrdnik.Szdmomra.hogy milyen gyere-kkori szituiici6t jiitszol fjra? Csiniildv6gig ugyaneztazokraaz alkalmakra.Gyertneki ANALLZISE FUNRCIONALIS AZ EN-ALI-APOTOK melyik sziii6m megnyugtatott..6briin az Sbrafels6k<ir6ben.Nejr{rkrilj az fton a kocsikel6tt!" SzilI1iolyan magatartdsokatloglal magrilant A negitiv lrdnytt1-Szabdlyoz6 veszilitekintetbea mdsik embert. Esy orvos p6lddul . amit a sziileim akkor mutattak. majd 6n megcsiniilom!".amelyeszedbe fel id6 Effperc gondolkoddsi alattjegyezd az risszes kapcsolatosan. amit kicsi kordban a sziileit6l O"nnek.nigyja abba a dohrinyzrist!Art llyenkor fjrajritssza azr a fajta utasitdst.minr a Gyermeki A 3.. Pozitirt is nego:tiv lrdnylt6'szabdlyoz6 ds Gondoskodd SsiilSi A SzabadGyermeki magararresok szint6npozitiv (ok6) 6snegativ (nem ok6) formdkra oszthat6k. biztositsukj6l6tiiket. 6sjegyezd fel jut az cisszes sz6t. SzabadGyermeki-ben vagyok. amelyekkel az itt-6s'most szituiici6ra reagiilunk.Amikor azt a fajta jdtszom rijia.Ha azt mondjuk.Nincs 6s igy iOleU".Na.fojtogat6 tartds egyesalkalmaira! sz6t. kett6soszt6ssal ugyanfgy. jeloljtik ezt esetdben.1. O alcsopora EgyesTA-szerz6k sziilSi mindk6t r6sz6ttoviibbi negativ 6sp-ozitiv E tokra oiitidk. feln6tt sz66s a p6ldiiult6telezmdra ezekegyes produktivak6sigy pozitivnak esetben nevezhet6k. Ezzel dttekintettiik a funkciondlis modell teljess6g6t. aneil: negativ Alkalmazkod6Gyermeki. amelyeka temogaSrilI6i olyanmagatartdsokat Apozitiv Gondoskod6 fakadnak. negativGondoskod6 6s kivessztiliimunkdta kez6bSl befejezziik p6lda. aki. (Helyenk6ntitt is tal6lkozunk az ok6 6s nem ok6 kifejezdsetrkel."n. Tedd ugy..riin"t i bltegdrei.pozitiv Szabad3yermeki es negativSzabad Gyermeki esetdben. anya"a leglobb re a .MArmeginthibrizott!". hogy meg6vjuk.) vagyrnk. felhaszniilva a rendelkez6siinkre iill6 osszeser6forr:ist. hogy olyan gyermekkoromb_6l szilrmaz6magatartdsformdkat veszekfel.. hogy gyermekkorombanelhatdroztam. Azokat a magatartesokat.megv6djiik 6ket.ATA MA Pozitiv 6s negottv Szo. Anya dajlc{lt 6s Apa lefekv6sel6tt mesdket olvasott. 6s a vaL32 . vdlogatds n6lkiil a Feln6tt-hoz soroljuk.api.A munkahelyi f5nok.kimosta 6sbekotoztea sebemet.Amikor elestem lehorzsoltam tdrdemet.Szakitsegypercnyiid6t.igykirilt rrl amelyekn-em ritkriin6j6re: . amikor vigydztak r6m. a pozitiv GonTeddmeg ugyanezta negadvIrdnf t6-SzahAlyoz. akkor csaksz6ljril!"Ennek negativmegfelesziiks6ged .hogy szileimmel tcirt6n6alkalmaz- o Gondolj issza az elmrilt huszonn6ny6riira! K6szitsfeljegyz6stazokr6laz alkalmakr6l. ziik fel.add ide.6 is! Sziil6iesetdn O Sziil6i6sa negativGondoskod6 doskod6 Ir:inyit6-Szab6lyoz6 6s Gondoskod6 Sziil6i Feln6tt A Feln6tt fnnkciondlis modellt :iltaliiban nem osztjuk fel. ezzel Sziil6iA helyette.A negattvGondoskod6 tiisra szbrul6 ember iriinti igazi segit6k6szs6gb6l Sriilii aztjelenti...magakordbanugyanezttette vele.amikor negativAlkalmazkod6 Gyermeki.bo'd. aki hat6ves tartdsdtj:itssza jelent." kapott: . Pozitiv Gondoskod6 Ha segits6gre? igen. amikor a mdsokhoz Szrild'r-ben szerz6kszlrint pozinvtrdnytt6-Szabdlyoz6 intdzett utasit6iaink c6lja.ez aztjelenti. annak a tanit6nak a hanghordozdsdt. rijra.ami csakeszedbe a pozitiv Alkalmazkod6Gyermekimagatartds leir:isdra. amikor pozitiv Alkalmazkod6Gyermeki-ben votiel.t sz-6lunki mdsikhoz: . amikor pozitiv SzabadGyermeki-ben6s amikor negativSzabad Gyermeki-ben volteil. jut a pozitivIriinlt6-Szabrilyoz6 Sziil6i-vel Sziil6i. A 3. Milyen volt a magatartdsodilyenkor? Visszatudsz eml6kezni.

Az egogramma elk6szit6sihez el6szor egyvrzszintes is vonalatkell hriznunk. 3.a kcivetkez6k6ppen dbriizolhatod: I Pozitiv l I Negativ 3. A 1ek a ma_gassiiga kovetkez6k6ppen ki egy megrajzolt egogramm(ez p6rdriula szeru6sajritja): n6z .4.LPOTOK Egogrammdk Vajgl a szem6lyisdgiinkbenmilyen fontossdgrihell'et foglalnak el ezek a . Gyorsan 6s intuitiv mddon dolgozz! 35 .tiog.2.a szabadGyermekiszcy 6sigy toviibb. GS z 3.ypdtaad ir'ilyei m6rt6kAz azt re ben haszniilod azt a bizonyosfunkcioniilis r6szt. fekv6n6gyszogek fiigg6leges f<il6 oszlopokat emelj. mikcizben rijzolsz. _ nglatiul ha a Iegtcibb d6 Szril6iben.4 MA Ha meg akarom mondarri. . Az Ir:lnflt6-szabdlyoz6 sziil6i tehdt ISz lesz.3.dbro id6t a Feln6m-ben tciltrjd6sa legkevesebbet Gondoskoa .dbra C Ldss neki 6s rajzold meg a saj.tink. Pontosan emiatt ezeket a funkcioniilis alosztdlyoka t nevezhetjiik v iselkedds-leirdsoknak is.fa 3. dbra Dusayelgondol6sa hogy az egyes az. hogy melyik funkcioniilis 6n-illlapot-rdszedethaszndlod. oszlopmagassdga mutatja. ANAL{ZISE FUNKCIONALIS Az 4N-ALI. Mindegyiknikrcizze az illet6 6n-rillipotra forditott relativ id6tartamot.5. M6dszerdtegogrammainak nevezi. a magataftesodbdl kell megft6inern.funkcionillis 6n-:illapot-r6szek? Jack Dusay intuitiv m6dsiert d6lgozott ld ennek kimutatdsiira.it egogrammddat! Ha csoportban dolgozol.AT. gondolataidat oszd meg a tobbi csoporttaggal. Ezt cit r6szre osztva cimkdzziik meg az rit funkcion:llis 6n-r{llapotbet(jeleivel. dbra Most pedig folytassuk6s rajzoljuk meg a mdsikhiirom oszlopotis.

. 6s el kell dontentink. l6ssuk. . mint egyfajta kartotdkoz6 rendszerre. ne ez azuj egogramma igazofale az diland6sdg hipot6zis6tfO- 37 . ho gy mi van az 6n-iillapotokb al .inkben tapasztaltaknak minden pillanati{t meg5rizztik valahol az emldi<ezeriinkben? Meg'uan-e a k6pessdgiink arra. hogy az az iizleti munkdjdnak haszndra van. hogy hogyan mutatkoznakmeg a magatartisban .. A kartot6l<oz6 rendszer segits6g6vel fgy n:Ldiarendenti anyagait. K6pzeljiink el p6ldr{ul egy iizletembert. Ezenfeliil lehets6ges. iizen"tr6l bizonyos m6don gondolkodunk 6s bizonyos fantrlziiikat friziink hozzijuk. Ezek koziil n6hdnyat eg6szenkonnyed6n visszaemelhetiink a tudatossdg szintj6re. hogy egy szem6ly gondolati.tehiit a mfikodds m6dja szerint. Minden egye. T6telezziik fel pdlieiul. hogy mindegyiket el6hivjuk? Senki sem tudja biztosan. amelyek egy b. hogy mit fogunk csin{lni az iizenet . san elteszi kartot6koz6 rendszerdbe. amelyekkelgyakoroihatsz.tartalom szenntMegsziilet6sem piilanatzit6l megtapasztalom a kciriilottern lerrd vilaigot.urkolt iizenetet tesznek hozz| a nvf]tan kife iezetthez. Az sem vili.szdmliik" ielirattal ellitott kartokdk-sorhoz. a TA-szakember a mdsodfokri strukturailis modellt haszndlja fel arra. vuin. A miisodrendri strukturdlis modell cdlja ezeknek az eml6keknek az 6n-iillapotokon beliil tiirt6n6 hasznos osztdlyozd.azt vizs griljuk me g. meg valakit. 6bra mutatja be' Hogyan is mrikcidik mint kartotdk-rendszer? Gyermekkorunkban mindannyian kapunk iizeneteket sziileinkt6l. Nyilvdnval6.Azuiqn rajzald meg rhjraaz egogrammiidatl lehetsdges. A megszerzetttapasztaltokat elraktdrozom az eml6kezetemben Vajon az 6leti..amit esetleg megakarsz vdltoztatniaz egogrammeidon? Ha igen. a""ytt biztosan tudunk.gy. hogy sziileink megokoljrik. Minden ember tapasztalatok megsziimliilhatatlan sokasdgiit halmozza fel eml6kezet6bengondolatokr6l.k6zhezv6tele"utdn. sz6ml:ik..7. mi6rt is olyan fontos az iizenet' Ilyen m6don olyan 6rz6seket fejezhetnek ki. hogy mindenki meg6riz eml6keket a mriltjrir6l. 6rz6sekr6l 6s magatartisokr6l. hogy az elraktdrozz{s pontosan hogyan is trirt6nik. hogyazt abizonyos 6n-iillapot-r6siedet noverd!Fiatiiro"a *iii. szeresen druld el neki. ugy is gondolhatsz a milsodfokri strukturdlis modellre. drzdsi 6s magatartesbeli eml6keit kartot6kba sorolia olyan m6don. aki T6gedj6l ismer.hogy el6rd ezt a vAltoz{st? Gondoijki legal:ibb ot rij magatartdsform:it. Pontosan ug'yanezen a m6don. hogymilyenviiltoz6stakar?l"gogru--r{t. aki eg€sz nip 6s mindennap a legkiilcinbciz6ub falta papirmunkilkkal foglalkozik: bejov6 es kimen6 levelek.ATA MA 4" fejezet STNUKTUR]ILISMODELL E NNESODR-END{I Az el6z6 fejezetfunkcioniilis modellj6ben az 6n-iillapotokaI aszerint rrdlasztottuk sz6t.so Ha j6nak ldtod. Ezeket a papirokat a napi munka hanem gondosan 6s sziszternatiltuv6gezt6velnem hajig6lja el e8y szemeteszsdkba. hogy mi6rt teszi ezt. A mdsodfokri strukturiilis modellt a 4. "t kcivetkez6 h6tengyakorolnifogodezeket! Ha k6rj . anyagelszdmoldsokstb. A kora gyermekkor emldkei pedig val6szinrileg csak dlmainkban 6s fantrlzidnkban t6rnek vissza hazzink. Vannak drzdseinh amelyeket megtapasztalunk az iizenettel kapcsolatosan. 6s ott.melyik oszlopor kell magasabbrieirelned. Miisokat nehezebb fetfedni. sorrendben lerakva megtaldl minden. Most a miis od fokit str ukrur dlismodell kovetkezik .h.gos. hogy az hasznosithat6 legyen a szem6lyis69 struktur6lis analizisen keresztiil tort6n6 meg6rt6sdre. Egyszeriien oda kell mennie a . Az rillsnd. hogy m6rleget kell kdszitenie. szfmar a szii k6ges anyagor.6 stig hipo td*ise tDVan valami.aun. hogy 6 ii kdszftsen rlrmd_ "gy riefrral6sitani.

l8 Anydnak. kiionbriz6TA-szerz6k Sz:-nak. A mdsodfokri jeldljiik ezen a diaghogy az eg6szSziil6i 6n-rillapototSz2-vei Megjegyezztik.r". Mi alosztiilyokat. Ha valamit Formrilis nyelven azt mondjuk. burkolt r. k<ivetkezetesen Ssiilfli a Ssiil6i-ben (Sss) 'onAil ltAnEt Gvermeki (Gyz) (Mdgikus !zrl]9 a Gyermeki-ben Sztil6) Feln6tta Gyermeki-ben (Kisprofesszor) Gyermekia Gyermeki-ben(Szo_ matikusGyermeki) 4. hogy a szril6idn_-rillapot jelenti a gondolatoi<.azt az Fs_ban raktdrozzuk"ef..az introjekci6nak pota.Apdnak 6s a Tanft6nak is.Fs-nak6s Gy:-nak nevezziikazokat.. amelyeketsziit6kr6tEssiila_fid..ik. i.evessziik a modell. _t"n ora[. .lij a'oiitriiit *.nniarhiiJ.d iitt".ha az iizenetet ki.il.1. Gyenneki s Ssiilfi-ben (Gys) Annyit mdr tudunk. mindegyikiiknek volt Gyermeki6n-:lliavolt az rdsze 6ket. 6rz6sek 6s ragarartdsok teljes sordt.'onatkozdsok pediga Gy:-banvannak. Azok az 6rz6sek.L A MASODRENDTSTNUTCTUNALIS introjekci6k. -"g.i. hogy megrdgnank mintha lenyeln6nk eg6szben..]ili6..ogy rr'.. introjektdlunk.kartot6kren_ Cez6dobozait"."t6r.. amit arr6l arakrnrnk hogymi lesz.. 6s "mtetivo*al. ?r-i.ai olyan.rn"ni.ATA MA A m:isodrendristrukturdlis modellbena sziil6kt5lvagy sztil6-figur:ikt6lkaport uzeneteka sz: kartot6kbanraktdroz6dnakel. MODEI.. hogy ezek sziJll6i ahelyett.. ribra:Ivlisodrend(strukturdlis modell Az az elgondolds. eredetri 6rz6sek magatartdsot 3ondolatok. amelyeket elgond ol:isaink. ""gy Az tizenettell<apcsoratos gondorataink Fz-ben sajiit az taldlhat6k.isy J. Felndtt a SziilSi-ben (Fil l!fidsodrendii struktrira: Sziil 6i (Szz) valahaigazvolt. tolt6sek strukturiilismodellbenel6szriraszerintosztjukfel a Sziil6i-t. kdvet_ jiik vagy nem krivetiiik' a szr-nekvdrik r6sz6vZ..0r. il.az Fr-b6lion. Akovetkez6 r6szekben'behat6bban szemiigyr. eredm6nyek6nteqltinh a cy. beliili Sz.Amikora sajdtSziil6i--be introjektriltam 39 . amit tenni fogunk. Sziil6i (Szr) eml€kei.trukturdlis modellben a sziil6i rartalma. Amiver r.?k .tlj.i6rrfontosak az rizenete:k.F 6sGy kiilonboz6m6donjelolt6ka Szz-n A ramon.

Az eg6. az ordcig el6jorr a pokolb6l €s eivisz. hogy a szabiilyokat kovetni kell. amelveket itt--6s-most-ru az . likrilja'hogva Fern6tt akartot6kgy.Nem szabad gondolkodnod!" Az ilyenfajta nyerses69 visszaaddsiraaz Szr-nek kiilcintrrizS ijeszt6 g(n5meveket adtak a koriibbi TA-szerz6k.szGyermeki 6n-i{llapotnak a mdsodrendri strukturdlis modellen beliil a Gvz elnevez6stadtuk.erzet Z.ift..Az itt_6s_most feltrima_ te is visszalcikdrisd igy visszanyered 6t. hogy vannak olyan szabdlyok.a modellben a gyermek Sziil6i 6n-rillapotdnak tartalmak6nt csoportositottuk azokat. ur.. A r6luk felharmozott eml6keken keresz- Az emldkeknek ezeket a milli6it szdmtalan kiilonboz6 m6don lehet osztdlyozni. A sziil6nek ez a fantiizia-viiltozata gyakran sokkalta fenyeget6bb.grii"". 6s soha nem jon .a mama orokre elmegy. hogy ezeket hogyan lehet legiobban megszerezni (Sziil6i).dkffi ietn6ttk6nt A Feln6tt-em tarralma irgy rlefinidlhat. Egyszerrien annyit tud. Feln6tt 6s Gyermeki 6n-:illapotaim..iziak6pei a szril6i iizenetekjelent6s6vel kapcsolatosan.. .ATA MA A MASODRENDU STRUTTUR.. visszamehetek a Gyermeki-be.r. Es minden gyermek rendelkezik intuitiv probl6mamegold6 k6pesc6ooel (FelnAtt) Mdsodrendfi struktrira: Feln6tt mint azok a gondoratok..hogy megmagyar{zza a szabdlyokat €s ellen6rizze.. mdr voltak SziilSi.mekr* az iirer"ink+ e. lehets6ges. az Emberev6 Sziil6i 6s a Diszn6 Sziil6i. ameiyeket k<ivetni kell. a"n"jaf irf..tr-Ia vissza.1. M{sodrendfi sruktrira: Gyermeki Az egydnneksaiiit gyermekkoriib6l szdrm az6 felhalmozotttapaszralaraita Gyermeki dn-dllapot tartut-a"ut.il. Minden gyermek mdr rriszonylag koriin megtanulja 6iet6ben.Sohasemmit nem szabaddlvezned!" . Igy mddot taliil arra.Bdrcsakmeghaln:ill" . ""gy. +o 47 .6-d.. amelyek a Szril6i-t alkotjeik a Gyermekim-ben.. 6s el6kereshetem ezeket a miigikus iizeneteket. urt i. a rendelkezdsemre eillnak. . z egym:isfajta problima megoldrisi m6d_ rgyvalami szdmodrafontos Elveszett. Ezeket a szabiilyokat pedig Anya 6s Apa iririk e16.inmugu*ut."\rb". Minden gyereknek vannak alapvet6 sziiks6gletei 6s kivdnsiigai (Gyermeki)" Vannak fantiiziij 6s elk6pzel6seiarr6l."uga ldsokdsa probl6rnamego ld:isok azo?.1j. a sziil6 terte. hogy vajon van-e drtelme kcivetni azokat. €rzdsek 6s magatartdsok...zol.iriio"t n....Az agramon. ivl6g gyakrabban.. De gyakran egyriltaliin sernmi hajland6szigotsem 6rez a kovetdsiikre. feln6ttk6nt. Sziil6i a Gyermeki-ben {SzJ rszon uta. mint maga a sziil6.t. dbra mutat.ITI S MADELI. amelyet a 4. M6g akkor is. Fanita English ezt tett6k. "rt-t.. hogy a gyermek rigy 6rz6keli.illapototjelz6 nagyobb korrin behil rajzoltunk Sziil6i." nem eszemmeg mind a'vacsordt. hogy ilyenfajta destruktiv iizeneteket krizveritenek fe16: .i 6. Ennekjelzds6re a Gyermeki 6n-.Haj6 leszek... 6 Gyermeki-jiikkelkapcsolatos6szrer6sem. mindenki szeretni fog-" Ebben a miigikus formdban raktdrozzaik ei a gyerekek a sztil6kt6l 6rkez6 iizenetek saj. Szr. "L1'r. masarar_ tdsaikkar' Megtapasztar'ato. ha a sziil6k nagyon szeretik 6s d6delgetik gyermekiiket. a struktur:ilis Gyermeki €n-:illapotot kiilcinbciz6 m6don osztjuk fel. . amikor kicsi volram..it viiltozat:it. iiltaiiibannem osztjukfela Felndtet.. Ilyenek voltak p6ldiiul a Boszork6ny Szill6i.Ha nem mondom el esti imdimat.p_ az ui-.r#iiir. It4ivel ezek az impresszi6k a gyermek fant. Fr-nek 6s Gyr-nek nevezziik. A feln6ttekkel ellent6tben a kisgyermekeknek nincs rd k6pess6ge. hogy engedelmess6grer6mitse vagy csiibitsasajiit mag6t.. kcizepen. tril kapcsolatba ke^ilhetek 6 cye. Egy nyilv6nval6 m6dja az osztiilyozdsnakaz 6letkor szerinti csoportositds. -ir. melletted A rill6emberolyan :m kieselaz ajt6n. K6s5bb.. A Gyermeki 6n-6llapotnak ezt a hdrom belsd felosztdsdt konvencioniilisan Sz1-nek." .lt.ilok. Feln6tt 6s Gyermeki 6n-6llapotoliatjelz6 kriroket."d"1." raiorffi i"ro .ti.pl.ugararr.r. Ezt a ltovetkez6k6ppen magyardzzuk: Amikor gyermekvoltam.Egyes TA-szerzdk.

iu e.tlonboz6bb ugyanis teiiipiasorrin nuifixrl a Gyera " azokkala k6p-ekkel. 42 .1.HocYaN" MoDSZER' rur... ASztil6i a Gyermeki-ben a Ttind6rkereszranydval.9"1!P--AmikormegraJAzonbeliikvan egy m6g koriibbi Gyermeki' nem mutatjuk ki tet:": tT"Jt^Y1€ggel' Ezt zoliuka modell diagramjai.li?""f.6Jrk a amelYet 4. Gyermeki-n behil. a.. c'y.hogymi niilnunk. reagdl a jutalomnak 6s btin_ tetdsnek ezekre a mdgikus k6peire.iti"r m:isodrendri alkottunk.ut turefs modell segits6gdvel vizsgi{lni' STRUKTURA :. ". (FJ A strukt(ra 6s a funkci6 megkiiliinbtiztet6se vil{gosan lii'tnunk Hogy hat6konyan tudjuk alkal ^3!\i "len-dllapot-modellt' Osszekever6siikkomolyprobl6mdt kell a struktriru e."i.. a t<oraili cyermet<i-le a...H. ahogyan a gyermgf. 6leikorainkellv6gigkrivetni Felndtt a Gyemneki-ben vagy a .ds orr_t osszerakjuk strukrurdlis diagramot' u ..ATAMA A gyelTek csapong6_fant|zrilja azonban nemcsak negativ lehet.[adgrkui sziii6i" terminusr haszndljuk az ip6y{ Szl idfejezds6re....kk. u.amelyeketFeln5tt-r61.nk. meki_r6t "kk"l.rrit Gyenneki a Gyertneki-ben (Gy) an kiikinbs6get tett a struktunllis 6s funkLtosnaktalSltla' Sok mai szerz6 megkfs6rli' leit. Berne elekrr6ddnak nevezte az Sz1_et. az elnevez6s arra a m6dra vonatko_ Ez zik.6 riinddnel ts a Mikulis is osszekapcsol6dhat.ezi iiltaidban el6tt' tartsd'szem A "r"iiiffi.elltkell haszHa emberektOzOit]i"**il. a funkciondlis mod. il6gszab6lYoz6ra' nthetjiik. er-uen tartok. u f.isoonnvo srnurtunaLlsMoDELL 6sez igy Tgfl t.gk ATA-munkainterperszoncilis a Ha ugyanezt teriiletet viszont Az inrrapszichikus . hogyin viszi a leveg6t Lsznfliisiival stb' Ez tulajdonkeppen annak mfikodik egY adott id6Pontban'" re a struknlia 6s a funlci6 kozotti kiilonbFeln6tt koriiban Jean eml6kezetdben elraktdrozva brijik meg ez a jelenet.... ahogyan rijra {t6li a macskakarmol:lst6l val6 r6'mriletet 6s fiijdalmat. majdnem kompulziv m6don. .urauui .inkcion6lis kell -oaJlirogr"ftozik si.i ftifO"Uteget..-t iJ'tti"Oi. Ha el6hivja az emldket.. t a la. hanem pozi ...Ez6rt mi a .t'. megyv6gbevalakin beliil' aspekki: sruroi"i ny"t""n. ?. Azutiin hirtelen atiit<fit<a cy1-be. hogy el6rjem azt az inruitiv k6piss6get 6s kreativitiist. mint p6lddul a kompresszort vagy a ciondlis vagy leir6 szempontb6l vesszrik r hriti 6s fftia haizat.]xCro Mi6rt olyan fontos a lcorrektkiilcinbsdgt6tel? rlzsgilu.6t* Cy". {bra mutat' :. ritidtni 6s meg6rteni' Egyetlen egyszerri Feln6tt 6letemben m6g mindig vissza tudok menni a Gyermeki 6n-dllapotomba.MI'' : TARTALOM.rhain:ilhat6. tiv is. el6szor a Fern6tt-tel fog taliilkozni h"i6..' vasv' [d<inosen' lelapeuta fr3. ilYen m6don : = :.Kis professzor'.r-al"_ potilban (fon1ve1 olvas).. i"gf.i* amikor aztvizsg6ljuk. Asrntkrurdlis.fgiezz.

lent6tben val6szinrileg az Alkalmazkodd Gyermeki-ben rragyok.qiio*ri a besz6lni kezdei<.amir6iie m6gnem"tudsz.fu. mozdulatokat. Ujjaim a szdk karfriidn :tekjelz6sei most rigy tiinik.AUAPOTOK felismerds6nek.seket.rdsr. ha egyszerre tobh^etis felhaszndlunk k<iziil. TJljes diagn6zis esetdn mind a n6gyet fel kellhaszndlni. 6s elrakt:iroztam az sz1 6n-:illapotba. akkor a sajritsziil6i dn-dllapotom r6sz6be l6pekbe.Lehet. hogy tehets6ges szinl.erer 6s _ s6t az is megtcirtdnhet. hogy magatartdsom Feln6tt. A srruktririira azonban csakkiiviike ztei i t. ami a GyermJkia sziil6i_ben (Gys). hogy amint ott iilok. amelyet hdromdveskoromban dpitettem fel magimnak. e negy kd"ziit avi-selked6stani diagn6zis a legfontosabb' iJ:u""*ft hdrommal mintha e'nnek az els6nek az eredm6ny6t ellen6rizn6nk' tt.Azk lehetsdges. hogyaztjiitszgp fjg.hangsrily arra utal.a Kommunikici6. .nti-Barr.llapitjdk hogy azegy6n melyik 6n-illapotban van' Akovetkez5ket Litjuk 6s halljuk: szavakat.lazeik. arra utalnak. hogy Feln6tt 6n-dllapotomban artiis alapiiin alkotott it6letet. Az arckifejezfs 6-9. frogyo_lv1n{4ra 6szle16seket amelyeka szomatikus Gyermeki. testhelYzeteket.seket. hogy a rdmiiletesemberev6rragy boszorkiny kdpel"e teleir uete.szvagyok. atom meg.ATA MA Epbgn a krinyvbena III. rdsz azonban.neti diagn6ris Fenomenol6gi ai diagnS zis. Ahogy . De az is leh-ets6ges. 5. Ha leirod a szavaimat. majdnem teljeseg6sz6ben a funkci6val foglalkozik. hogy tekintetem nyflt.a sorskcinyve-kr6t sz6l6 leirls f6k6nt a strukturdlis vonatkozdsokat vizsgdlja. 44 45 . fgy Ha van. hanglejtd. deriniciojahoz cyr illenek. fejezet ..nle kiixiitti ci6 lccpcsolot Viselked6stani diagxr6zis meg.Testem minden r6sze a koz6pvr Mindk6t talpam a padl6n van. €selvorciscidn!qTikgr gycrmekkoriitranfenyegiiettn& 6reztemag:it. az eg6sz jere. mdssal konzisztensek? Tegynk fel p6ldd sz6kemen. FELISMERESE ez f NU. Az egyln funkciondlis dn-iillapotiit kijziil t<ibbet is megfigyeliink. hangomnak egyenlJies a lejt6se.rrett "z6 A kovetkez6fejezetbenismertetjiik Eric Bernen6gy 6n-6llapot-diagnosztizdidsi m6dszerdt6sazt tisszekapcsoljuk struktrira-funkcil6 a megkiilSnbcizte"t6ssel. hogy ldbaim elmozdultak' dalra hajtottam.. K6zenfekv6 felt6telezned. A strwktrtrc ds o. Eric Berne n6gy lehets6gesm6dj:it sorolta fel az 6n-dllapotok A kovetkez6k6ppen nevezte el 6ket: Viselkeddst ani diagn 6 zis Szocidlis diogn6rk Titrt4. ahogyan apdmszokottcisszegcirnyedni . A sorrendben. r6sz. A IV. U? igy van. Ezekb6l a tr iod. tesri tapasztalok meg.Lehet. A viselked6stani diagn6zis sordn a magatartiis megfigyel6s6veld. osszefoglalva: amikorrdm n6zelvagyhallgatsz engem. tudatosan rendezem-megvalamilyen feln6it c6lra. Berne azt rartotra a leghat6konyabbnak. arc-izmaim. arckifejezd.meg tuclodfigyelnia funkci6t.rek . ' pillanwa azr liitod. a f. akkorval6s-zinrilegbels6 kapcsoliisokatv6gzek a Feln6ttGzj 6sKisprofesszor-i (Fr) tartalmamkcizcitt. Feln6tt0ost azt lrttod.irogyfgy rsvan. 6 cinmagiiban. Vannak va.

Lehet. zeng6. amit 6 ir be saj6t mag6nak az ISz cimsz6 alatt. Helyette .ha az_ 6n-rillapot-modell fundament6lis term6szet6t figyelembe vess ziik.Szabrilyoz6 sziil6i-hez. . Es most minden egyesoszlopban tciltsd ki a sajrit m agatartdsi jellegzetess6geidet. hogy mit kell tenniiik gyermekeidnek.. A legels6 oszlopba egyrniis ald frd fei a k<ivetkez6ket: Szavak Hanglejtdsek +o j6 6s hat osztopot. g6gos stb. amit megfigyelsz. e nyafo96 hang az afuaTmazt<"oao'cyermeki jellegzetessdge. menj v6gig a tribbi oszloponhasonl6k-dppen! Gcndoskod6 Sziil6i-n6l azckat a r:ragatartdA sokat frd fel. ha A Szabad Gyermeki-n61gondolj arra. aki nem alkalmazkodik fb!e1 a konS. az Irdnyt6. igy van! Most j6! Ez rossz! Ezt kellene tenned! Ezt kell tenned! Hanghordozris: m6ly. aki egykor voltiil. A fenyeget6 ujjat pl. GSz. tdbbi dtdt pedig iz egogrumm. amikor a gyerekeidre wgydzol. Ne irj be olyan szavakat. Ha sziii6 vagy. utasitiisokat teljesit6 magatartdsaidat.vben nem adunk jegyz6ketaz . amikor hozzdidomuisz a tdrsasdghoz. Most pedig az a legfontosabb. amikor sziileid mrisokat kontrollil6 vagy szab:ilyoz6 magatartdsdt utdnozod. azt6rzed.n-dllrrpatoknak d1lolnd"6j eltegzetess6gei? Mozdulatok Testhe$rzetek Arckifejezdsek.. a miisik a hangsrilyokra szolgdl stb. A ?v:ry fW. olyan gyermek. rilland6_jellegzetess6gekr6l. Ez m. Az onk6nyesked6 magatartds azonban nem olyasvalami. F. el6vigyiizatossz{got tandsitanunk. hogy ez az 6rtelmez6s a megfigye16st6l kiildnboz6 6s kiilonr{116 dolog. mint a gyermek.soroljiik. Testhelyzetek: Er6sen hdtrahajolok a sz6l<ben.csa6"kidltdsokpedig a Szabad Gyermeki-hez tartoznak.. Igy viselkedsz. A}ogy ri{m ndzel 6s a hangomat hallod. azoha a magatartdsokra gondolj. Gyakorold. ha sziileid ilyenfajta magatartesdt utdnzod.Halih6"... amelyeket akkor mutatsz.r6rtelmez6s.ATA MA Vrrnnak-e at egyes d.amikor i{ltaldban az Irdnlt6-Szab|Iyozo Sziil6i 6n-iillapotban vagy. A nyakamon hilnrl osszeku-icsolom kezemet. hatdrozott. Lehet. Ezek mdr 6rtelmezdseklenn6nek. Irt azonban. felk6rtink.iyn-agjrt. a f6nrikriddel besz6lszstb. Kezdj neld! Csakazt ird fel amit az emberek ldthatnak d...l6gy tudatdban. amikor munkahell beosztottaiddal vagy. amikor djrajiitszod gyermekkori. amit gondolatban vdgzel el. Gondolj olyan helyzetekre.hogy pr6b:ildmeg a sajdtoditTelvr{zolnl. amelyeket akkor mutatsz. A szerz| a kcivetkez6kben n6hrlny p6lddt hoz arra. AZ EN-ALIAP OTOK T'ELISMERES E A T4-16l s2616 konyvek hagyom6nyosan listiikat krizolnek a viselkeddstani diagn6zisndlalkalmazand6..s hallhatnak. ds igy toviibb.AGy). Jelle-gzetess6gek.. mint leereszked6. lehet. Ha kitoltritted az Ir:inyit6-Szab6lyoz6 Sziil6i oszlopot. A szemoldokcimet felhrizom.iilland6 jegyekr6l.lagr..J.hogy cisszeiillitsda sajaitlistildat. Szavalc:Ne tedd! Hagyd abba! Tedd ezt! Tess6k. SzGy. szabdlykrivet6. amikor nemr6giben rigy viseikedt6i. . amit az emberek az arcodon liitnak. hogy mindig tudatosan figyelj meg dolgokat! Ha azutdn 6rtelmezed a megfigyeleseidet. .A .iknail a haszndltjelekkei li{sd el (ISz. egyMozdulatok: Jobb kezemmel a leveg6be csapkodok. amikor megmondod. amelyeket akkor mutatsz. Ha magad is sziil6 vagy. hogy a fentiek kriziil egyes jellegzetess6gekr{d is illenek. hogy olyankor van igy. A Arckifejezdselc: sziij sarkai enyh6n lefeld gorbiilnek. hogy Te is hasonl6k6ppen teszel. Hegyesszogben a mdshoz tdmasztom a k6t kezemet. szell6senrajzotjrd ftigg6teges tegersotore ird fel: 47 . amelyeket akkor mutatsz. Az Alkalmazkod6 Gyermeki-n6l azokat a magatartdsokat vedd fel.Fejemet hdtravetem 6s lefel6 n6zek. Vegyuk p6ldriul az hdnyrt6-Szab{Iyoz6 Sziil6i oszlopot! Ide azokat a magatartesijellegzetess6geket irod be. hogy cink6nyesked6 vagyok. kell Mindegyik szo al6h:jzz egy egyenes vonalat a hat oszlopon v€gig. Ne drtelmezz! P6lddul az arcldfejezdsekcimsz6niil csak azt tintesd fel. akkor lehet. Az egylk q szavakra.

irogy miis emberek hogyan viszonyuln akhozzdm. amikor a munkahelyeden informilci6t cserdlszegykoll6gr{ddal. mintha sponrdn gyermek volndi. 6s tanultiil az 6n-dllapotokr6l. Eml6kezz. Lehet. O Ndha.isi jeiz6seimnek aldtiimaszti{siiralehet. hogy nemrdgiben feliilt6l a hullilmvasritra. 6s nem spontiin feln5tt. hogy rnilyenek voltak a sziileim. Hogyan vdltoztathatod meg sajdt magatartdsodat oiyan mddon. elSfordul-e. lankadtan iilcik. amelyek segitenek megitdlni. hogy egy bizonyos magarartdsforrna melyik 6n-:illapot kifejez6je. hogyan liihed 6s hallaniid <inmagadat videofilmen a negativ Alkalmazkod6 Gyermeki-ben? A Feln6tt oszlopban olyan magatartdsokat tiintess fel. s kozben magadban azt kiviinod. haszniiljuk fel arra. Tdtelezziik fel. Arcomat a kezembe temewe el6rehajolok. M6lyeket s6hajtok. ds arr6l. amikor a lejt6re siklott. hogy a Feln6tt 6n-dllapot az it-6s-most 6rzdshez 6s gondolkoddshoz kapcsol6dik. amikor a magatart:isi jelzdseimre figyelsz. Amikor egyszer a kcizelmfltban orvosi kivizsg:iliisra ment6l. hanem negativ m6don is elv6gezhet6k. ahogyan az illet6 szem{ly t6ged lftott 6s hallott a Sziil6i-ben. amikor p6ldriul valakit a negativ lrdnyit6-szabrilyoz6 Sziil6i-b6l Ietorkolsz? Ha sziil6 vagy. ami kedvdre van. ds vi{laszd ki azt.ATAMA 6s nem rsl6zad. Ezdrt a Feln6tt magatartdsok is magukba foglalharnak 6rzelemkifejez6st.Vagy lehet. Sziil6i-b6l reagiiLlriid. E OTOK FELISMERES AZ EN-ALLAP Szocidlis diagndzis Sziil6i megkozelit6semenvilltoztatni. amelyeket akkor mutatsz.el6fordul-e. O Ha most megndzziik Berne hdrom miisik diagn6zism6dszer6t. hogy rralaki a Gyermekregyeket mutatott a mesik ember. vdltoztassuk meg 6seg6szitsiihki iistdnkat az rijonnan megtanultak szerint. hogy valaki a Gyermeklje:gyeket mutatott a miisik ember. hogy brigyadtan. 6s a szemem megtelik konnyel. Kdrd6seket tehetsz fel az 6lettort6netemmel kapcsolatosan. biircsak lenne legaliibb 100 km tiivolsiigra? Ha igy van. hogyan ldtnak 6s hallanak 6k t6ged a negativ Gondoskod6 Sziil6i-ben? Amikor a f6nokriddel beszdlsz. Magatart. hogy v6rt vegyen. o t6sdg. amit rijra meg tudok tapasztalni a gyermekkoromb6l. amikor az itt-6s-most Feln6tt 6nedet alakitod. r rigy trint. hogyszinte ldbujjhegyen kozelited meg. hogy az iizletben vdsiirolod meg. Vannak-e olyan magatarti{sm6djaid. Ez lehet pdldiiul olvan helyzet. 6s sikitotrril 6s eltakartad a szemed. ha a kifejezett 6rz6sek az itt-ds-most szitudci6ra megfelel6 reakci6k. hogy k6rd6seket akarsz feltenni arr6l. hogy mdr olvastad ezr a kcinyvet. mi az. hogy a Sziil6i 6s a Gyermeki funkcionrilis felosztdsai nemcsak pozitiv. amit felfrtiil a bev:isrlrl6 listddra. n6zd :it a magatartdsi jegyekr6l kdsziilt listddat. hogy az. tobb kdrd6st kell feltenned. o Tiirt6neti diagn6zis 49 . remegtdl 6s elforditottad a fejed. hogy ilyen m6don manipul ii ljam a kciriil<ittem lev6ket. hogy azr liitod.zalm{s. hogy elnyomod a gyermekeider? Ha igy van. hogy v6gigellenlrizziJk az <inmagunkr6l kdszrilt magatartdsi list:ir. Emldkezz. amikor rigy viselkedsz. sziim sarka lefel6 g<irbiil. amikor a n6v6r bevezerre a tft. amikor rigy ttnt' hogy valiki Feln6tt-b61. Lehet. ameermeki-re mutatnak? zab6lyoz6 Sziil6i-vel vagy a Gondoskod6 sziil6i-vei vdlrortad ki? Ha igyvan. hogy rijrajdtszom magam 6s szomorfnak tiinrik fel. Feltiirhatod.ln-rillapotb6l tortdn6 reakci6ra kdsztesd 6ket? V6gezd el u"gyanezt a gyakorlatot arra-az alkalomra. csak teszi. Tartsuk meg a Szabad Gyermeki oszlopokat azokra a magatartdsokra. ameermeki-re mutatnak? ikor rigy trint.

.s6rz6. ezt az elgondoldsomat meger6sitett6l< szavaid. 6snem csup{n eml6k. hacsaknem vagy benneeg6szbiztudni akarrdla' tos. O Most pedig ndzd 6t :fjra a sajiir magatafiesijellegzetessdgeidrSl kdszrilt listiiclat. hory ttirtdneti szempontb1l ellen6rizzem megdllapittisomat . Hiiny 6ves voltril? Mit gondolrdl 6s mit 6rezt6l abban az id6ben? A Feln6tt dn-dllapotniil azt ellen6rizd.. 6s ez6i-a lehetSlegjobbm6dszert dsi vagy kommunikiici6s tr6ninggel kap"mdsokliil val6 mindennapi kapcsolataink :iisi diagn6zisrakell tiimaszkodnrrnk'Ezr az rt6si diign6zis m6g a TA-teriipidbanis felismer6senek' lk ak.ed u p'arnft. hogy hogyan is iillnak a dolgok val6jdban?" E szavakat hallva lehetsdges. hogy csoportban liitlak t6ged. alapjdn tett megdllapitiisaimat. hogy olvassak fel konyveket. hogy gondolkodjiil?" Vagy mondha' iom esetleg ezt: . hogy az lrdnyit6-Szabtilyozd SziilSi €n-dllapotodban vagy. O Az 6n-6llapot-diagn6zis a gyakorlatban k mincl a n6gy formdjdt haszniilne{nk'A Itlen.. hogy a list:iba vett magataneisformdk nem megem6sztetlen gyermekkori vagy sziil6i magarartrisformilk fjraj6tszdsai-e." Magatartd' sodat tekinwe fgy it6lem meg.ATA MA P6lddul lehet. Ahogy az lrdnlt6-Szab6lyoz6 Szli. azzal ijra tudom eliendrizni a magataftAsod. ez megint a Papa. hoA torteneti diagn6zisndl ezt k6rdezhetem meg t6led: . sel. Ez6rt inkribb megi:itszottam a hii- AZ EN-ALI}PO TOK FEI/SMEREST1 Fenomenol6giai diagn6zis a rsztalom mfltat. Nem tudok gondolkodni.Igen. hogy azok a jellegzetessdgek. Kezeddel eltakarod a szemedet. ds a tcjrtdneti diagn6zis felhaszndldsdval eTlen6rizd az eryes 6. Amikorpedigmagatart:isod a Sziil6i jellegzetessdgeket mutatta. hogy pontosan mellk szril6 vagy sziil6-figura magatartdsiit miisolod az adott magatartiisformiival. ami a gyermekkorodra eml6keztet?" Ils lehet. arr6l szdmohAlbe.sformiik.Vajon nem [iLt-e ugyanilyen m6don az egyik sziilSd. amikor pontosan ilyen mddon viselkedt6l.Hallom. amint elgondolkoz6 arckifejez6s. hogy nevetdsbe tdrsz ki.n-'i1l. amikor valaki arra k6rt. amikor k6zolte veled.hogy mi6rt tett. Megmaradndl ebben a helyzetben egy pillanarra? . osszehdzott szemolddkkel el6rehajolsz.Apdm mindig azzal gyottirt. hogy a sziil6i et'6szakrapontosan ezen am6donreagdltill gyermekkorodban. m6giscsak inkAbb az Alkalmazkod6 Gyermeki-hez sorolanddk.igy' Ezert kell nt"6rtelemben haszn6lnunk' rnind pedig szociLlis jellegzetessdgekkel bizonyitani tudom. Van valami. Pdlddul megtrirtdnhet. hogy erre el6j<in egy eml6k: .k4rdezhetn4m.l6i 6s a Gondoskod6 Sziil6i magarartiisi jegyeket vizsgiilod.szdmomra olyan vagy. amelyeket el6szcir Feln6tt-nek tartotteil. Melyek azok a kopirozott gondolkoz{si 6.. 6s elkezden6lkiabiilni: "Ez nem . 6s amikor nem tudtam helyesen kiejteni a szavakat. pr6brild meg eital:ilni. hogy val6jriban egyik szril6d magatart:isiit miisoltad.Zavarban vagyok. amint azt mondod: . amelyek a magatartdsformdkat kis6rik? Az Alkalmazkod6 Gyermeki 6s Szabad Gyermeki 6n-dllapotokndl em16kezz issza olyan gyermekkori 6lethelyzetekre. amelyek azt igazoltAk. mintha ktiriilbeliil most lennel hat6ves. Amikor aztlAtom.hogy a miisikszemdly 51 .. hogy vizsgiilatod eredmdnyek6nt egyes magatart{si jegyek iitkeriilnek egy maisik oszlopba.hogy az adott magatart{sform{id az 6n v6lemdnyem szerint az Alkalmazkod6 Gyermeki dn-iillapotodhoz illenek.t. ahogyanapiidat szeretted OgiuidiagnO'istkEiziten6nk a Gyermeki yan 6rtelembenhaszndlta' amely elt6r a Lgy^'6ztume8. Lehetsdges..apotokra jellem z6 jellegzetessdgeket. kinevetett.menol6giai6rt6kel6scsakakkor jelenik teljesintenzt' 6n-6llapotot alni az eg6sz urulniil. 6s ezt vdlaszolod: ." Amit elmondasz teh6.Gyermekkorodban gyan drezted magad. hogy az Alkalmazkod6 Gyermeki-ben vagy.

fejezetbena tranzakci6kat vessziik szemiigi. Feln6tt-r6l a Gyermeki-re. 53 . mfg egy ett6l kiilonb<iz6 6n-dllapotban bizonyos megval6s6n-jek6nt. D6 mi tort6nik akkor. Erre a tdmdra akkor fogunk visszat6rni.re.ATAMA n or az iN -aLnep ox r nLtsunnis erejeegy o TaldJjunk hiirom miisik pdlddtarra. Tudsz esetleg hasonl6 pdlddt felhozni a saj:it.hogyvalakineka vegrehajtd 6n-dllapotottaPasztal van. mrilt heti tapaszO talataidb6l? Inkongruittis A v6grehajtd 6$ a val6s 6n bels6tapasztalat:1161. amelyet a TA haszniil6jiinak Ll kell sajrititania. hogy ilyen eserekben magatartesa inkongruitcistmutat. ha az egy6n k6s6bb ritkapcsolval6s 6n-j6ben egy mdsik pasztal. amikor a 7. Az inkongruitdsok felismer6se a legfontosabb k6szs6g egyike. Szaknyelven ezt rigy fejezzilk ki.

Ez a kcitetlen katexis term6szet6t illusztr6lia. Ezt azonban nem tettem. Ezt addig csindltam. Berne dllitiisa szerint az energidnak ez az akaratlagos haszndlata a szabad katexissel anal6g.ATA MA fJ erne energiaeltndlete Eric Berne kialakitott egy elmdletet arra. a kcircirt katexis iitalakul kcitetlen katexiss€.-Amikoramajomegymagas 6gon. Berne-nek az volt a hipot6zise. amely a Feln6tt 6n-iillapotomban taliilhat6. amikor a v6grehajt6 er6t 6s val6s 6n-tink 6szlel6s6t :iwissziik egyrk 6n-rfllapotb6l a mrisikbi. Elk6pzel6seszerint ez az energia hiirom formiiban 16tezik: kotcitt. 54 55 . amely a hatiirain beli. hogy val6ban hatdkonyan dolg6zom-e. akkor iitvittem nimi szabad katexist a Gyerineki-be. Amikor elkezdtem unatkozni.al kapcsolarosan. Ha a majom azutiin leesik azigr6l. A munkamegbesz6l6sem kezdetdn a v6grehajt6 er6m a Feln6tt-ben volt 6s a Feln6tt-et tapaszraltam meg val6s 6n-emk6nt is.potencidlisenergilja rran . Az . Berne Freudot kovetre abban. Ez a potenciiilis energia a kotcitt katexissal anal6g. hanemmegpr6bdlhat ugrani. Ha ez az eneigia egyadott piliana"tban nem haszndl6dik fel. imelfk egy adott pillanatban a legnagyobb mennyis6gri szabad katexisjel rendelkezik. Amikor a figyelmemet a feladatra cisszpontositotiam. kotetlen 6s szabad.. amig az 6n-i{llapot nem tarralmazott magasabb izahad katexist. A majom azonban 616organizmus. Igy a sziilSi dn-iillapotom hatirdn beliili katexis kcitott maradt. 6s aki r6szletesebb ismeretekre vdgyik. hogy egy 6n-dllapot akkor veszi iit a v6grehajt6 er6t. ezzer azt mutarva. amikor elkezdtem a munkahelyi megbeszdldsemer.olyan energia. akatexk 16tez6s6t. Minden egyes 6n-dllaporot ligy k6pzeliink el. akkor a kototr katexisnek felel meg. szabad katexist vittem dt a Feln6tt-embe. Amikor piaig a bennl6vd energiiit felhaszndljuk. e konyv korldtain krviil esik elm6let6nek r6szleres megtdrgyaliia. hogy a legmagasabb aktiv katexisem 6s a legmagasabb szabad katexisem a Feln6ttben volt. hogy mi tcirtdnik. megtalilja a hivatkoziisok listiij:in. Ezen a Donron eikezdtem a Gyermeki-t val6s 6n-emk6nt megtapasztalni. A v6grehajt6 er6f azonban a Feln6ttben tartottam. Pdldriul. mint akdr a Feln6tt-em. iogy az aktiv kitexiiem legnagyobb r6sze m6g mindig a Feln6tt 6n-illlapotban van. amikor abban a kcitetlen 6s szabad karexis (akdv katexis) egyiirtese ely adott pillanatban a legnagyobb.i{ taldlhat6 energia egy r6sz6t. A katexis hdrom formdja kcizotti kiilonbs6g illusztr6lilsdra Beme a .aktiv katexis" kiegdsz(t6 kifejez6s6t a kritetlen 6s szabad katexis osszess696nek kifejez6sire haszn6ljuk. hogy hatdra van.. hogy felt6telezte a pszichikus energia. a potenciiilis energiakinenkus energiak6nt szabadul fel.majom a fdn"metafordthasznillta. akdr a stiil6i-m. Ezenkrvtil minden egyes 6n-rlllapot ranalmaz egybizonyos mennyis6gri energidt.fil. E fejezetben viizlatosan ismertetjiik. amely felszabadulna. p6lddul rijrajdtszhattam volna a magam s i6rn6raaszil6j it6leteket azz. A szabad _ katexis pedig kcinnyeddn mozog az eg'yes6n-dllapotok krizritt a hatdrokon keresztiil. Aval6s 6n-k6nt megtapaszralt 6n-rillap-otlesz az.aktivan hasznziltam azt az energiat.il tal:ilhato. Az ebben az 6llapotban l6v6 katexis krjtetlen volt. Ebb6l arra kcivetkezrerhetiink. A pdldabeli jeienet sordn felhaszndlhattam volnc a Sziil6i 6n-rillapotomon beli. fs ez6rt nem poryan le egyszerriena f6r6r. ha a majom leesne i fcildre.

de most mdr a mrilt eml6keik6nt -'nn"gto. a "-oii'oilu'gy ujt"*. Berneezt el6tt1letnek . az a7'5 dolguk.illet6sziileit6ltanulta ezt a k6t J.br4rmi rajrad.ezpedig Sziil6i riiir ttodlimondand6ja kontamineil6_dott "ufOrri".ri. fejezet sTRUKrUnArrs PATOrocra Eddigazt t€teleztri. .azt rnondjuk. pedig a Gyermeki dn Abr kexds kontamindcio Lithat6.diisomagyermekkorb6l sziimaz6hiedelmekfelh6zik be. f"'frets6g"r. tibra : Kontaminiici6 c) Kett6s kontamindci6 55 . Megtort6nik..Ezek tanult trledetmet.hogy-a a szamegyek szobdba akkor ki nemmel vdlaszolnak. hogy eppen tdvoz6ban af. u. Azt is fertettiik. 1. kifiirk6szni.rijra 6srijra megkell pr6bflni'" . amelyeket t6nyk6nt fogunk fel' .'Az embernek ki Ha valaki a kovetkez6k6ppen t onr.. trogya""""gy6"ek terizdsrikizerini*o?ogrru.ha a szil6i szlogeneket sziil6i kontaminiici6ban t tn6. amelynek semmi *t urru. amikor.n" .h9w az egyik en-dlrapot vi*igosanmeghr'cinboztethetS a m:isiktdl.Ha a kiielentdsek val6sfgotfejezikki' akkor hogyaz ilyenfajta Ha rigy gondolom. besz6lonmagilr6l: . Sszint6n val6ban venddgek jelen helyel Ha a tudok"mozdulni kontaminrici6b6l." kizsdkmdnyol6k. En akkor is rendtrenrragyok'" nevetniak"arnak 57 a) Szril6i kontaminilci6 b) Gyermeki kontamindci6 6. tartalmatkozol. 6n-:illapotok krizcitt.k fel. hogy a val6siigr6l megdllapit{sokat..*i"a." ..idt hogyvisszaeml6kezem voji hozz1m. 6s mindenkitudja rajtam kem megmondani.an mi akl<or van? Ha ilyenkor igy johetek ki a kontaminiici6b6l. lnjzenem helyreazokat' teszem imre.IS STRUI(TURI{L PATOI.vagy bel6le kikertirni? Eric e". k6t dn-dllapot ha rartalmacisszekeveredik? havalakinem Vagy tud egy dn-." a A 'ez egyrijrajdtsz{s.Minden sk6t [osv6nY. hogy ezt hallvdnazt mondommagamban:.mid6nkil6pek az ijrszejovetelr5l.. kontamindci6ban ln6tti val6shelYzettel.riilapot hogy Feln6 em kontamindl6 ttclott.Az . va kontamineci6ban gYok. val6siinrisdge. els6renem sikeriilvalami.ha arra gondolok: . tudomvdlasztani az zetemf'eh6tt 6rt6ke16s6t idej6t mriit Gyermekivikigk6pt6l' Esakkor ri{6bredheemberekegy viccen nevettek. kett6 egytitt R pedig a.lf"rrat tesznek *"rJeri..nur.t"nt szabad kell tartania.i..-"-. Amikor ez trirt6nik.hogy Gyermeki vagySziil6i6n-rillapotaim tartalmdroszszet6vesztem Feln6tt 6n a tartatmr{#ar." 61et . tal6n igazdnmeg valamibaj van.Afeh6r emberelt szornYf.lo] itgCryi' hogy az 6rz6sei ft jtijjon.Es rajtam. igy teszek.aul.iillapotba b9.t6nhet ^rajtamnevettek. hogy a szobiiban gyermekkorjgyotrelme-"." emberekben . ahol mincl a Sziil6i. hogyvalaki nevet.strukturtilis pato_ I6gia" cimsz6 alatt szerepel Kontamindci6 Id5nk6ntel6fordul. az azonban is.. ndio.Lehets6ges.Az nem lehetmegbizni.'k?i probl6mrit kontamiruici6nak6sexklwi6iarc nevezte.. nem gondoiod? .. feln6tt gondolko.* " P6ldilul: nevezte. Gyertneki kantamiruicid t an Amikor Gyermekikontamindci6b vagyok.. hogy azokaz emberekval6b.ho' ?z. mind lefedia Feln6tt egY16sz6t Sziitdi kanto:mindci6 osszet6veszakkorvagyok." . realitdssai.."irogy sziilei is iigy gonaottak.An6gereklust6k. Demi tcirt6nik.iy"t"i kiilonb<iz66rz6sek amikor azt hallom.OGIA 6. "-'---n-it ot p6lddui valaki egyesszdmharmadik szem6lybenbesz6ldnmagdr6l. Ha rajtam nevettek-e. Ezekolyan tdnykdnt felfogott fantziziviiltanak ki."N"Sy .Kinevetnek hdtam jritszomrijra.

ATAMA Az is lehet, hogy azon a napon nem 6llok k6szen a kontamin{ci6b61 val6 kimozduldsra. Ebben az esetben, ha kdrddsemre a szobdban iil6k ezt v6laszoljdk: ,,Dehogyis rajtad nevettiink", magamban azt gondolom, ha igy van, akkor hirlba viilaszoljiik 6rdekl6d6semre:,,Dehogyis, nem rajtad nevetti.ink"; magamban pedig azt gondolom: ,,Fogadni merndk, hogy nem mondanak igazatt" Berne helyenkern a delizi6 sz6t haszndlta az olyanfajta hiedelem leiriisiira, amely a Gyermeki kontaminiici6b6l szdrmazik. Ilyen tipikus dehizi6kpdldriul: ,,Nem vagyokj6 m6rtanb6l, nyelwanb6l, nyelvekb6l stb." ,,Engemsenki sem szeret." ,,Valami baj van velem." ..Kovdrneksziilettem." ,,Egyszerriennem tudok leszokni a dohainyziisr6l!" Amikor a Gyermeki kontaminiici6 tartalma a korribbi gyermekkorb6l jon, a delizi6 valdszinrileg mdg bizarabb. Ez kiilonosen val6szinfi, hogy ha az egydn gyermekkora tele volt traumatikus esem6nyekkel. ,,Meg tudom cilni az embereket a puszta megjelen6semmel." ,,Ha holtan esem ossze,Mama szeretni fog engem." ,,Kozmikus sugarakkal pr6brilnak meggyilkolni engem." Kett6s kontanlind.ci6

S KTURALI PATOL6 GIA STRU bariitkoz6 vagyok' j6l kjoazt kihrizva kell beirnod: ,,Intelligens6skonnyen az v<ik emberekkel." '^--vi;;;fld megillapit6sodatezen a 6t minden' Gyermeki-kontamindlt ! K6t percnyiid6 alatt ird le azokat,a hail:, sztileidt6i6s sziil6-figureidt6l ! Nez'd lyezkedjFeln5tt 6n-6llaPotod-ba koztiik olyat, amely a valon taliilsz-e rntaminiici6.Ha tigy 6rzed' hogy van 6t megfelel6en akarszalakitani' hrizd lul isetleg kihrizhatod a kovetkez6t: 6sbeirhatod els6renem sikeriil, rijra 6srijra pr6b6|kozz61|''; ..Havalami helyette ezt: -,. ---w^-. ^A-^A-oa- """ " sikeriil, csindldmdskdppen'rigyhogymilsodszo' -U, u"f rt"i els6renem sikeriiljbn!" ra miii biztosan O csindlhatod' Szabadid6benis 6sj6 Eza gyakorlathasznos sz6rakoz6s'

Exkhizi6 (hizi{rfs)
*itt'izi6 Iehet6s6 6 nev e ukli rihnak ezr. a'u l-' i1"'' ei' ai ^"tu tfrk' i" 6n-6llapotot jelz6 kort' 6s fgy dbrdzortut'logy aitt'i""ft a l<zirr ezt ramokon
vonalakat hriztunk' akija-fo16je vag:y tobb dn-6llapotot |<:26r.Ezt Berneszerint el6fordul, hogy az ember egy gei A di agt'

Kett6s kontaminrici6 akkor tortdnik, ha az egyln egy Sziil6i szlogent jiitszik ijra, azt Gyermeki hiedelemmel elfogadja, 6s mindkett6t ijsszet6veszti a val6sdggal: P6lddul: (Sz) Az emberekben nem lehet bizni; 6s (Gy) Soha nem bizhatok senkiben. VAGY (Sz) Fiam, el6g ha lStlak, nem kell, hogy halljalak; 6s (Gy) Hogy el6rejussak a viliigban, n)'ugton kell maradnom. Egyesmodern TA-szerz6k minden kontaminilci6t kett6snek it6lnek meg. Szri' mukra a kett6s kontamin6ci6 tartalma azokb6l az idej6tmrilt, torzult hiedelmekb6l :ill, amelyeket egy egy6n cinmagilr6l, miisokr6l 6s a vildgr6l tart. TA nyelven kifejezve, ezek a,,sorskdnlntihiedelmek". O Vegyrink egy iv papirt 6s irjuk fel a tetej6re: ,,fn az a fajta ember vagyok, aki..." Ezuteln szinj arra kdt percet, hogy az risszesdltalad elk6pzelhet5m6don befejezd a mondatot. A k6t perc elteltdvel kicsit lazits, l6legezz m6lyeket, ds n6zz kririil a szobdban. Segitsd onmagadat a Feln6tt 6n-iillapotiiba irgy, hogy egyenesen rilsz a sz€ken. Mindkdt lSbadat helyezd szil;irdan a talajra. N6zd rit, amit irtril. A mondat minden egyes befejez6si m6djrir6l pr6b:ild megiillapitani, hogy az vajon a valdsiigra vonatkoz6 megiillapftiis-e vagy Gyermeki kontaminiici6. Ha rigy gondolod, hogy az onmagadr6l tett megdllapftdsok bdrmelyike Gyermeki kontaminiici6b6l szdrmazik, gondold v6gig, hogy mi is a val6s helyzet. Ezutdn hdzd ki a Gyermeki-kontaminiil6don szavakar, 6s ird be helyettiik az 6rv6nyes Feln6tt-et. P6ldriul, ha eredetileg ezt irtad: ,,En az a fajta ember vagyok, aki senkivel nem tud sz6t 6rteni", akkor lehets6ges,hogy ezt

Sz

)

a) KizrlrtSztil6i

b) I(izzirt Feln6tt 6.2. dbra: Exkltizi6

c) Kizi{rt Gyermeki

58

s9

ATA I\44 Az,akaz emberek, akik a Sz,ildi-t zdrjdkki, nem 6inek,,el6recsomagold' szab6lyokkal. Ehelyett minden egyes dlethelyzetre maguk alkotjrik meg a szabdlyokat. Remel<til hasznrilj:ik a Kis Professzor intuici6jdt annak megiillapit6sdra, hogy mi tcirt6nik kciriil<ittiik. Az ilyen emberekre mondjrik, hogy gdtldstalanok. Ezekb6l lesznek a sikeres politikusok, viillalkoz6k vagy maffiavez6rek. Ha aFeln6tt-et zdrom ki, akkor mintegy lekapcsolom a val6siig megft6l6s6nek feln6tt kdpess6g6t.Helyette 6lland6an egybels6 Sziil6i-Gyermeki dial6gust hallok. Az ezt kovet6 cselekedeteim, 6rz6seim ds gondolataim ezt az 6lland6 harcot fogjdk ttikrozni. Mivel a val6siig megit6l6s6re adott Feln6tt er6imet nem haszndlom fel, gondolataim 6s cselekedeteim bizarr6 viilhatnak, m6g az is lehets6ges,hogy pszichotikusnak diagnosztiziilnak. Ha valaki a Gyermekt-t zdrja ki, az a sajilt gyermekkordnak felhalmoz6dott eml6keit rekeszfi ki. Ha megk6rdezik t61e: ,,Milyen volt a gyerekkorod?" - ezt viilaszolja: ,,Nem tudom, semmire nem em161szem." Amikor feln6ttk6nt 6rz6seket fejeziink ki, gyakran vagyrnk Gyermeki 6n-iillapotunkb an. Ezdrt azt az egy6nt, aki a Gyermeki-jdt kiz:irja, gyakran it6lik hidegfejfinek, szdraz embernek. Ha a h6rom 6n-6llapot koziil kett6 kiz6r6dik, az egyetlen mrikrjd6 6n-rillapotot dlland6nakvagy kizdr6nak nevezziik. A 6.3. ilbra mutatja a h:iromfdle lehet6s6get: az 6l1and6 6n-rlllapotokat er6sebben meghrizott korrel jeloittik. AIIand6 SriilSi-vel rendelkez6 egy6n a villgot csak 6s kiziir6lag szi.il6i szabdlyok sorilt alkalmazva it6li meg. Ha p61d6u1 megk6rdezziik t6le: ,,Mit gondolsz, hogyan kellene kialakftani ezt a tervet?" - azt fo&ia vdlaszolni: ,,Nos, rigy gondolom, ez egy j6 terv. Tartsunk ki mellette." Arra a k6rd6sre: ,,Hogy vagy?", igy viilaszol: ,,Azt gondolom, hogy manapsig az embernek meg kell 6riznie a nyugalmdt."

P KT STRU URALIS ATOI'O GIA

Sziil6i-vel. egykev6s

aJ ldlranoo lKlzaroj b z u lo l

I

i,

b) fuland6 (kizdr6) Feln6tt

cJ Auanoo [Klzaro_, Gyermeki

.

i rr

6n-iillapotok 6.3. dbra: Alland6 (l<tzAr6) 60
61

III. r6,sz KOMMUNIIAICIO Tranzakci6k, sztr6kok, id6struktureilds

A tranzakci6t tehdt a sdtingernek vdlaszegyiines6veldefinirilhatjuk." egy egyszerfr . TRANZAI(CIOK A szobiidbani..7. 7.ha egyik szem6ly kifejezve.dbra:Feln6tt.Szia." Ezzelitt-6sjonnek.ilsz 6s ezt a kcinyvet olvasod. te Hellod-ra vdlaszolhais.. Kieg6sz(t6 tranzakci6k t6led: .1. Mire te feln6zveigy v:ilaszolszl.a kommunikiici6 megkezd66s kommunikrici6t az reagiilrii.Egy6ra.Hell6. Atranzakci6anolizisbenaz4n-iillapot-modellthaszniiljuk annakmegmagyar|ziis:ira.J6napodvoit?" Amire te valahogyanviilaszolhatsz. . Szavainka Feln6tt 6n-aillapotb6l ziisunk6stestijeleink megerSsitika Feln6tt 6n-iillapotot. tok k6rddssel pl.. Szaknyelven nevezziik. a tranzakci6sldncolat formdjSlesz. Hanghordomostinformiici6t viiltottunk. hogy mi is tort6nik a kommunikdci6nakebbena folyamatdban.: ." felajdnl a miisiknak egyfajta A tranzakci6akkorval6sulmeg.igy most egy tranzakci6sLinc jrin 16tre.Hdny6ra van?" igy viilaszolsz: Megkdrdezem .Feln6ttkiegdszit6 tranzakci6k 55 . lin beldpek is azt mondom: Ez tranzakci6. fejezet ..Mindegyik viilasz a krivetkez6 reagdliis stimulusa Az kommunikiici6mindig igy..A rd t<irt6n6reagiiliispedig a vdlasz. Berne inger 6sa tranzakcion:ilis nanzakciondlis nevezte. emberekk<izcitti bantortdnik. a a tranzakci6kat tdrsas6rintkez6salapegys6geinek A Te meg 6n toviibb folytathatjuk besz6lget6stinket.

dbra:SzGy -+ GSz.. Gy -+ Sz kieg6szit6 tranzakci6 + SzGy kieg6szit5 tranzakci6k 7. Ezt ilil . A kommunikdci6 elsS sxobdlYrl jellemezhet6' Ha cs elv6r{s teljesit6sdvel v6laszolfoBsz r'etnOtt-uOt nJfi' a beosztottjdt' GYermeki "arnitort' vezet6 il. hogy a fenti definfci6 hogyan illik a pdld:iban emlitett Feln6tt-Feln6tt tranzakci6ra..x'at 6j a g zit6 z 6 rinici zib isbeleiuik akie 6s tranakci de 6sa Gyermea milsik lehci6'sege Sziil6i-Sziil5i tranzakciokkdt O A kieg6szit6 diagramotmindker tranzakciondlis X"'o1 no"a e'"t+ofj :gV ingeresetekben ki-Gvermeki.HfiIf'n aztdn elfdradtam' szivem'" : t kor okkal) "Term6szetesen' a 6s" t"te halad es a-vilasz [a ' szcy-t6t jon vissza(7'3' f<iuel d3' t6f szGy-be ribra). hogy a Vvekror a re Feln5tt-edet jelz6 kcirt6l az eny6mbe t6rvissza. mindent meg fogok tenni."get' iibrezol6sdra' eset o k6"r?.3.'. Ezt mutatja.1. hogy a t6led kapott informiici6t a Feln6tt-ben fogadjam.t#X7l. Feln6tt dn-i{llapotomban voltam.. Sbra rndsfajta kieg6szft6 tranzakcidt mutat.. Az I betrijel az ingert. Vizsgiiljuk meg.t az' 'anzakcr6ksordb6l dllhat' Ha igy van' tort6nil<' el6remegl6solhat6 .trk6nt alkalmazhat6' Afunkcionalismodellhaszndlatdvalr6szletesebbtranzakci6analizistkaphaJ6 lenne'ha : ./. Fenti p6ldiiban egy kieg4. amelyaz egyes Gonooi ii oliu" i'oi.Sz6val rijra elk6sett! Ez igy nem megy tov:ibb!" Elgy:ivulva 6s Gyermekiben elpirulva az alkalmazott fgy dadog: .Sajniilom. Lgy az 6n Feln6tt-emb6l kiindul6 vektor a te diagramodon beltil a Feln6tt-re ireinyul..-i 7.SzFGydiagram F r6sz6r6linditluk.NZAKCI6K ATAMlA A 7. Kommunikdci6mat a te Feln6tt-ednek szdntam.jelzik. az alkalmazott dt is megy a Gysl- iizlewezet6t' Sziil6i-j6bener6siti meg az Elmormolt-menteget6z6se meki-be.. Formflis nyelven ezek a nllak vekt:orktint ismeretesek. Ez alkalommal a Sziil6i 6s Gyermeki dn-iillapotok kapcsol6diis:lt Lirjuk. A7. Ezt a kovetkez6k6ppen definidlhatjuk: A kiegd.. A nyilak a kommunikiici6k irrinydt . GSz 66 67 .Izott4n-dllapot az.Ti.t'ogyt'i. a V betrijel pedig a vdlasztjelenti. Sziil6i 6n-dllapotba helyezkedve az iizletvezet6 remordul az alkalmazottra: .szitdtanzakci1val taliilkozunk.szit6tranzakciSndl a tanzakci6t jelz6 vektorok pdrhuzamosak 6sa megc6.llikiti6b6l indul 6s a beosztott Gyermeki krire fel6 halad. Az rizlewezet6 feln6z. gyakran p drhuzamos tranzakci1nak is nerrezik. 6s azt vdrtad.." Ezzel a Sziil6i r:imorduldssal az izlewezet6 sziitrd6ka az. ahogy a tiszMsel6 bejrin az ajt6n 10 perc k6s6ssel. i{bra ezt a Feln6tt-Feln6tt tranzakci6t mutarja.. T6nyszer( v:llaszodban te is a Feln6tt fel6l indultril el. Amikor informdci6t kdrtem t6led.2. hogy az I vektort az. hogy a beoszrottja Gyermeki-ben hallja meg az ingert. igy az I vekror az 6 Sz:d... amely vdlaszt ad. dbra: Sz -+ Gy. Ezt azzal jelezziik.lil: tffi.2. Mivel a kieg6szitd nanzakci6 vektorai mindig piirhuzamosak a diagramon.tt. Es val6ban.l. hogy ez ne tijrrdnjen meg rijra.

ami megakadAlyozni az inger 6s a vdlasz tijretlen folyamatait.. Formiilisan a keresztezett tranzakci6 olyan. f6ncik. elv<irosddsz6s r:im ilvriltesz: ." Az ilyenfajta sz6vdltiis szinte a v6gtelens6gig mehet tovilbb. tranGy-Gy zakci6kesetdn. O Keresztezett tranzakci6k Megk€rdezem t6led: ..Azt elhiszem. Ehelyett te dtment6l egy m6rges Sziil6i rillapotba. a kommunikdci6 a vd gtelens6gi g f olytat6 dlut.. Elligyulis 6s menteget6z6s helyett azonban." Beosztott (grcngehangon): .. Sz-Sz. vagr amelyikben a megallzott dn-dllapot nent dz. I(6rem. mi a fen6t csiniil?" Ez nem az a Feln6tt vdlasz. kordbban kellett volna elindulnia. l Gv \. hogy igy 6rez. akkor rigy 6rzem. F -+ F keresztezett 69 . Nyilv:inval6an minden besz6lgetds a v6g6re 6r egy bizonyos id6 utiin. Sz6vriltiisunk tranzakciondlis diagramja a 7. ellt kell haszn6lnunk. Tegyukmeg ugyanezr Sz-Gy.. eg6szen addig... hogy kimozduljak a Feln6ttem-b6l 6s i{tmenjek Gyermekibe. Szidalmaz6 szavaiddalarra inditottiil engem.a tisztyisel6 nlugodtan a f6nok szem6ben6z. Sz -+ Gykeresztezett a 7 5' rr€t egy F-F reakci6val' Ezt iiithatjuk folya3resztiilvd&ia azt a kommunikdci6s viirt. hogy On m6rges.-es dbriin liithat6. Tulajdonkdppen ez formalizSl6dik a kommunikdci6 els6szabdlydban: Egdszenaddig. Vigyfzzunk arra.Mondtam." od ) tranzakci6 7.. amelyik vdgilI reagdl. amtg a tranzakci6kkieg4. hogy mennyi ideig tudnak megmaradni piirhuzamos egy tranzakci6s ldncolatban. hogy nagyon sajniilom. hogy 6szrevegyiik' iul: Igazdn megmasszt. hogy nem azt mondjuk: . mit kivi{n. mert az ilyen tipusri tranzakci6 diagramjaindi a vektorok:iltal6ban keresztezik eg1'rniist. mig a tranzakci6kkifogynaka g6zb6l.folytat6dik".ilyrihoz. dbra: Sz + Gy.-__-. amelyegy Feln6trFeln6tt kiegdszit6tranzakci6s l:incb6l611. mintha keresztiilv{gtad rrolna a kommunikeici6 folyamatdt.alakitsunkp{rokat 6s szerepjdtdkban adjuk el6 az egyestipusri tranzakci6kat. hogy sajndlja! Ez a harmadik eserezen a h6ten. nagy volt a forgalom. tranzakci6 7. dbra:F + F. Az6rt nevezziik igy.Legaftlbb ezzelamarhas:iggal ne jrijjon nekem. A tiszMsel6 bejon 6s az iizlewezet6 sziil6i-leg rdmordul.. mit tegyek. Meg is 6rtem.vagyvalami mdst csiniilnak.szit1ek maradnok.folytat6dhat". Fussunk irjra v6gig az izletvezetd 6s a k6s6n 6rkez6 beosztott kozotrijelelteten.keresztezett" sz6 az ilyenfajta gondolarcser6hezkapcsol6d66rzdsleirdsiira is alkalmas. De semmik6ppen nem tudtam el6bb j6nni." Uzletvezet6:.. hogy mindegyik illeszkedjdk kommunikiia ci6 els6szab. De eg6szen addig.Hallom.ztezetttranzakci6 egy pdldrlja.TRANZAKCIOK ATAMA Uzletvezet1:.hogyriim orditasz. Ha csoportban dolgozunk. Amikor te kereszrezed a tranzakci6nkatazzal.4. amig a tranzakci6k kieg6szit6ek maradnah a kommunikiici6 folyamat6ban nincs semmi. Figyeljiik meg. Higgadtan vdlaszol: . amit Feln6tt kdrddsemmel akartam kiviiltani.4.Mennyt az id6?" Erre te felugrasz.5..Figyeljiik meg. 6n aztfunelfdradtam' O Kdszitsiink k6pzeletbeli egy besz6lget6st. Ez a keres.Id6. hanem azr: . A. id6! Ne az id6r6i k6rdez6skridjon! I\Iegint elk6settl Mit gondol. amelyben a ffanzakciondlk vektorok nem pdrhuzamosak. niondja el.

". hanghordozdsok 6s vizuiilis k6pek segiF6g6vel.k". az.. szintf iizenetek 61ta16ban Fdrj: ..Betettem a szekr6nybe.munikd_ . " igazs:igtalanul bf rillgatsz engem.*bben a 70 mindkett6jttk'n_drrilpototlerrvdrtsaiak: i.s i:^"y^6::lilyf::"s ctoI otytathat6 legren." Feles6. 6s It 6s Vt elnevez6ssel illetjtik.b. dbra: SzGy __+ GSz. ..Mit csiniiltill az ingemmel?" Feludg (remeg6 hangon.fitui e.szemolditkd.. Most azonban fussunk rajta rijra v6gig. ereszked1 hanglejt4.ik sxo. hogy let a kdt ember drihcingve lcirohana szobrib6i. azt kell mondanunk.s.6.* -.ssel. szem6ld6kdt 6sszerdncolva): .d.June az rsz r8i 6s nem a a -^ -' jott GSz-b6l vissza. feszillt arcizmokkal.16 .Mit csindltiil az ingemmel?" 6.ena szinten elhangzott iizeneteket." ^"..6.Hiilyevagy? Azt nlszeo.A A MA hangon.. Leggyakrabban a tdrsadalmi szintri tartalom Feln6tt-Feln6tt. van Ilt ig"g Bob Gy-szinger6resz-Gyviilasztadott. amikor egy F-F ingert vagy egy Gy-Sz vagy rel kapcsolatban. Ferj (durvdn. Ezek akkorjelenetkeznek.t dsszevonva.yniissa'i._ t zert.. tottiitok? O Rejtett tranzakci6k 7. e.melked6hanglejtessel. iibrrin mufatott tranzakciondlis diagrammal szeml6ltetjiik' A t{rsadal6i szintri ingert 6s reakci6t folyamatos nyillal ribrrizoljuk.s fejjel felal6l ndzki):.Ltt.9:.nogyneketl.71ez.g:.Oroktisen <isszekevereda dolgaimat.. E' Bernekalkuldcidjaszerintelm6letilegz2 lehets6ges varidci6javan a keresztezeft rranzakci6nak.j TRANZAKCIOK gyakorlatban.ISz + AGy keresztezett tranzakci6 .. Ez tiirsadalmi szinten igy is van. hog1.." hizott szemdldoke A pszichol6giai szint pdrhuzamos SzGy-GySzgondoiatcsere.... Az els6rendri modelrrren a tranzakci6pdrhuzamosnak irinhet.. . hogy a kommunikiici6s t<ir6s csakenyhdn 6rezhetd.4 katnrmumifuicid rnds o d.7..s kiivetkezik be.-.rrr.el6rees6vdlokkal d.i. A pszichol6giai vagy Sziil6i-Gyermeki. hangok. szerencs6reezek koitil csak keft6 fo.. 77 nesetreeredeti Feln6tt informdci6k6r6semb6l arra az id6re elfeledkezem.. a Kommuntkaci6 masodik szabdlya igy szol: Amikor egr tranzakci(..n. vagy Gyermekj-Sziil6i-ek. ezt kapjuk: FdrT:.Valahogy mdgisaz az erzesmt...hdlv a A rejtett n'anzakci6kban u8-yanazon id6ben k6t iizenetet kiildnnk. Lehetsdges.. A keresztezdd6s term6szet6r 2. haragosan):. Bob-otAGy-j6ben szdlitja e. hogy ez egy F-F kieg6szit6 tranzakci6. 6" "f:rt\ ezek koziil nyflt vagy t<irsadalmi szintfr iizenet.kere.igr kommunikdci6s tor6.Orciktisen Eztal . a mdsik pedig rejtett vagy pszichol6giai szintfr i. miisikv6gA .Jrzenet.." Feles Ha egyszerfen a leirt szavakat iddzziik. Ha szavakba iintjiik az ez._^!":r^!!yrua pont masszirozdsra id6m?. ibra ta?jaret.Afi6kodba tettem..ot u uenr besz6lnek tcibbet eg. szcyjti. A nagyitott nyilakpedig a pszicho16giai szintri ingert 6s reakci6t jelcilik Io 6s Vo-veljelezve.6.

Titkos iizenetem azonban az 6n Felndttem-b6l a A ka tntnunikdcid hrrr mrrdik sz ab dly a .Ellen6rizdBerneelk6pzel6s6t. Enn6l egytrirsadalmi szintri ingerrel iz6li talak meg Feln6tt-h6l-Feln6tt-be. amelyben az F-F tdrsadalmi iizener elfedi a pszichol6giai szint( gondolatcser6t az Sz 6s a Gy koz<itt (ritkr{bban Gy-Gy vagy Sz-Sz kozcitt). Ip i F 6s tdindig 16gytudatiiban a pszichol6giai a c Gyakorolda marslak6siigor. KettSsrejtett tranzakci6 Az ilyenfajta rejtett tranzakci6t.g. pszichol6giai szint: Sz -+ Gy.7. F + F.meghatirozza"6s nem . Igaza volt-evajon.-I"t"k k6t t/ittt"tt kommunikdlnak.. 7. megtell figyeltesthelyjelzdseket.meghati{r. ned u nemiierbrilis az a kifejezettjelz6sek.ATAMA TRANZAKCIOK " gveszem..hogy a viselked6s o ten d6l el? Tranzakci6k 6s nem verb:ilis jelek a A rejtett tranzakci6ban tiirsadalmiszintli iizenetet a szavakadjdk meg' Ahhoz.gesztusok.. amiszintnek. hogy Mars-lak6k6ntgondolkodjrll a pszichol6giaiszinten.ozhatja". trirsidalmi szinmindig a pszichol6giai ldmenetele kor azt gondolta.8.. dbra: Szcigletetbezdr6 rejtett tranzakcid 72 . tranzakci6nak nevezziik..Berne. az mindig bel6lekovetkez6magatart{st.harmadikszabdlya"igysz6l: szinthatdrozzameg'" 6s a netel1t pszichol6giai nema tdrsatl'almi Arra utal.ami val6jdban tort6nik. l6gz6sben.Me 6 e Z. 6br6nlithat6 Lanzakcioni{lisdiagram mutatja az IrIo vektorok szrig6t.Areitetttranzakci6vkelked4. s Vev (daco an):. hogy Beine fgy irla: .zdr6 (angular) tranzakci6naknevezte. E Berne egy miisik fajta rejtett tranzakci6tfpust is felrajzolt 6s ezt szdgletet be. kev6sb6 Vannakezekndl zetek6sarckifejez6sek.. Ilyenekp6lddula hanghordoziis. 7. amikor ur . dbra: tdrsadalmi szint: F -+ F. kett1zdtt vagy duplafenekfi.sbelikimeE. Gy -+ Sz.

j6l jrihet. hogyhaszndlhatunknegativ 6s pozitiv 6n-iillapot-felosztdsokategyardnt.6laz ot funkciondlis 6ndllapotod bzirmelyik6r6l. hogy simdn foly6 k-ommunikrici6i vigy..Karpmann m6g azt is javasolia.iOLL"l. hogy ezek kciziil a felt6telek kozil az els6 6s a m:isodik a legfontosabb. TRANZAKCIOK hets6gesrij tipusri tranzakci6l<atvdlasztanunk az6rt. A Szabad Gyermeki keresztez6ddscsak egyviilasztiisi lehet6s6g.6h. ha a folyamator 6lbeszakitod.. hogy vajon re 6s 6 gyakran a igy van.Na.n vag..ir"rr. f6nok?" tdr F1nijk (nevet6.."a r.ATAMA izomfesziilts6gben. hogy megint rosszul csindltam? Egydltakin mi a fendt akar t5lem. Lehetsdges az is.Sajr6lom. amelyekolvishat6k.. hogy ez a strat6gia mfikcidjcinmeg keII vdltoznia. Mary dtkapcsol a Szabad Gyermeki.ben StephenKarpmann aztaz c' elgondol:ist fejri ki. L""t A {radozik.n'. hogy a kommuniklci6d vala_ vizsgiild meg_..b'dffier." a kett6t. A/Iary fteruzdt dsjegtzetfizetet vesz): ... az 6n hibaim. hogy Mary el6szor egy konvencioniilisabb Feln6tt keresztez6d6stpr6bdl ki.n-dllapoLnak A tranzakci6nak keresztezettnek kell lennie. val6szinrileg nem is tudott mdst tenni. bdr iiltaidban alkalmazhat6k" F6nbk: .pulzusszdmban. F6noke ennek az elrendez6ddsnek a miisik oldalrin 6llva folyamatosan birillgatja Maryt 6s magyarilzza neki. sziind6koltan keresztezett tiu*"f." F6nok: ." o Pr6brild ezt ki. Ugyanakkor meg is cdlozhatod az ot r6sz biirmelyik6t a mdsik szem6lyben.."6n mindig megpr6brilom elolvasni az On feljegyz6seit.Val6jdbanegy6l_ taliin nem. hogymit keresstink.en "el"d. A kijvetkez6 kett6t viilaszthat6 extri{knak gondoljuk. . .*.. hogy dlasztdsunkszerinr olyan m6don'taprr"ttit'r.6sfok{ban. . hogy mik6nt kellene a dolgoknak lennie.. Hirr. Ha egy simiin foly6 6s ot akarunk fenntartani. 6s fgy tovribb. rragy igazolja magiit..td. N6gy feltdtelt szatr. nem baj. kdnyelmetlenn6v6lt.gy".pldig 75 .hiinyfdle tranzakci6ttudszldtrehozniktilcinf6i.Igazin kisebb papirra is irhatta volna ezt a jelent6st. Az el6zd tdmcit eI lcellfelejteni" tlgy trinik. hogy keresztezz." Ha bdrmikor (tgy 6rzed. akkor megvan a lehet6s6ged.. Fdnok: ."toekben"npi?'algliii"r."""h..ha tudjuk.. hogy a k6nyelmetlen tranzakci6k sordba ziirtak be. Fdnitk:.a szinyegre fekszilg ldbdvaL ds karjdval a Ievegdben-kipdl6dzik):.i. alkalmaziisiival." Ma4r Qdtdkosan lenthan szdk6.O V:ilasztdsok lehetds6ge y rossz rinm-agilban.il ru u nem verbiilisjelzdsek. de 6szint6n sz6lvaaz ut6bbi id6ben annyira elfoglalt voltam.rJli'. aklor tranzai<ci6_ r azt taliilod. A f6nok pedig elfogadja Mary meghivilsdt a Szabad Gyermeki-be. a a az izzad. A vdlasztasok cikk. rranzakci6t . Mary azt is vdlaszthatja. .ndrad. A munkahely6n Mary 6lland6an menteget6zik.. Tartsd rneg ezeket a szavakat a f6rj 6s felesdg kdzort.titkosak. akkor most diktrilja Ie nekem.i".csoportbanjdtszd el a f6rj-feles6g ktilonf6lenem verbdlis jelekkel.. Pedig felirtam magiinak.idt6kra az Alkalmazkod6 Gyermeki menteget6z6sek helyett." " Mary:.Kisebbm6retfi papirt kellett voina haszn6lnia..et6hez.. hogy f6ntik6nek negativ Irrinlt6-Sz abSlyoz6 Sziil6i szidalmazilsira negatfv lrdnyit6-Szabalyoz6 Sztil6ib6l reagiil.hogy hozzikera. id1legesen Az egikvagt mindk6.on i6 -akkor u ..pupillatdguldsdban.. dcintsd el..er. Iezdrt eszmecsere-alakzatokb6l..amelynek teljesiilnie kell.. amfg mlgisszakrivddat.rreaoa :ppen most telepedertIe..rib"n .\zt tudja. hogy i.K6rem. *"r. A tdr gmak meg kell v dlto znio.sben ki). csak nem azt akarja mondani. hogy milyen m6retfi papiron 6hajtja ezeket a jelenteseket a jciv6ben. Pszicholdgiaiszinrriiizenetekretitkos iizenerekk6nt urarnak. hogy mit csiniiljon. Gondold el. hogy kitorjiink a megszokott.d..r6l'. hogy ezt a jelent{st egy kisebb formdtumd papirra kellett volna imia!" Mary: .r.

vagy egy s6rt6s . retsdges heresztez6st. Ugyanakkor megtanuljuk. Berne a7 elismer6s-6hs6g tudomdsulvdteliink sziila6glet6nekIeirdsdra. hogy a l6tezdsunket kifejez6s6t haszn{lta a miisok Sltal tort6n6 eliimert6k.olyan m-6$ot. szomsz6doJ vrilasz n6lkiil hagpa meqiegyz6sedet. Sziiks6giink van a sztr6kokra ds deprivdltnak 6rezziik magunkat.ATAMA 8. hogy egy krizelebbi :cionrilis modell hasznrilitriiat lokalizril_ rb6l re 6s a mzisik egy6n jcittetek. amelyeket 6n_:lllapori Lnzakci6ke folyamiinak keresztez6s6re. egy b6h vagy ellenkez6leg. Val6szinrileg megtZra6""e"d onmagadt6l. Egy mosoly. sztr6kot krilonbriztetrink Ezek Tobbf6le 77 . m6g akkor is.m6g mindig vdgyrnk a iizikai kontaktusra. fejezet SZTR6KOK elyben rigy drezted. ha mazhat6. a Az. ha nem kapjuk meg azokat' Inger-6hs6g E.mondja . akkor bizonyara meglep6dn6l azon. mint a legtobb ember. hJg1.mind azt mutatjdk nekiink. hogy az elismerds miis formiiit helyettesitsiik be a fizikai 6rint6s hely6re.amelyeltet mildannyian megtapasztalunk.stroke") sz6ra esett. esetben? Hogyha olyan vagy. Berle bizonyos fajta dhsdgeketirtle.De az is lehet. az 6rint6snek erre a gyermeki sztil<sdglet6revonatkozik. egy szigoru tekintet. A sztrdkok fa. hogy be vagy z6wa tzamos ftanzakci6s hril6ba valakivel. vajon mi tort6ntetett. Berne ezt inger-dh:uiici6ban.itdi lehetnek: meg. rdgy. Ezek egyike a fizikrilis 6s mentdlis ingernek a sziila6glete. Ez ci<i. Feln6ttk6nt . pr6b6ld ki viilasztdsilehet6_ t. hogy Berne rr:ilasztdsa sztr6k (..

i.teles arravonatkozik.ttr' f ."".. Nyir6 pdldti. aki kapja.ai['iiii'brv""J6.'.ami vagy' v6gezt6l'" ..ameiyekafelszinen-onbiintet6k'Tektiinnek'Ezzelazelgondoli{su jattzmail"iJt tot'fto"y'eket fogunk fjra t"r'fft"'"i'-"*iito' salakkor Feltdteles 6s feltdtel ndlkiili szfr"<ikok hogy mit csin6lsz' Afeltdte|'tdtkiilisztrfk szttrik ahhozkapcsol6dik' Afeltt."'.kban te 6ia szorisz6d pozitiv tr6kokat viiltottatok mind verbdlis-. p ozitfuak vagr ne gattvak.i. Anegartv 6l sztr6ko^ tr frijdalmaskdnt rapaszraljukmeg.i. mind nemverbdris6nelemben.teles d.losvlt-119v" n9\9m a zoknid'" Nezattv feltiter"t "r'1"*ititzif< '.tg' 79 . ek feltdtel ndlkijliek. amelyetkellemesen megaz.. feltd..s Verbdlis 6s nentverbdlis sztrikak tdrgyaljuk viseiked6seknek. nakiitt: "GY6Iollek'" :. rneger6sit6se Sztr6kok 6s a viselked6s nektrinnek' arra' hogyan s"ahadulhahi megvriltoztatjuk "'t '"otganuk izt ugy t?it'tjiL.SZTRAKAK ATAAIA verbdlis vag/ nemverbdlis ak ak.J6 Pozitfufeltdteles.t'r "t 6s a Lindegyik6re a pozitiv felt6telesre Minden egyes i et i f"ftet"f tt6tkiilit"' oxitiv ds nego:tiv sstrdkok A pozittv sztrilc az. munkdt '.

.M."k.iL.Eieknek . ahot ritkrin fordul."gyiik'i"fu.ii"al" valami pozitivetadniinak. sztr6kok !ffiilF.. ilr6 szakemberdi6r. . odarohanhozzzid.:zubjektiv Dan lonnek. mi"6ta bejott6l. alkalommal.de ezt 6szint6tleniilteszik. 6s 6ppenaron gorrdolkoat^--[o.ri u .. .ii"ur mol6tmityen nagy fekterel< de ilG{i1..ge intenziuisa.5ffi)::zinr6n mo. Aail iliaaur grrura embereket hidegnek tart6zkod6nak ds ".ndom "csod6llak' ezt gverek hogvamikor rli"iir"si.ATAMA sztrdk-keres6si m6dszereinket.dlvezetes pozitiv sztr6kok m"gszerzEi6t kelr c6rurirt.' n ritkd dro ril<' a :'#:J. a " 6s Azu. .-".. Deeg6szen "gyik" termdszeies felt6teler"i.Nyilvdnval6.d ot'oaut6s fetnuzoJaz a ahorvmondod. 6sez6rt felv6tel6t' Es r. akit nem 6raikel TA.. . ezt 6rted..<.. mondjuk.._ maz6 emberekliber:ilisabban. M6g a s-zoba vildgosabb is lett..Ez u . 6.n olvasta fr5... 6s .' egy gyonyriirit<aiat. tehrit .Latin vagy Karib-tengeri a kuti.iJek felndtt6letben 30 .r.il1. u.t osy"r. olyan m6don viselkedik.merrmindenszavainspiiitiv 6serg6ndolr. "6h"J. sztr6kok kiizott.##?. .az elrenr<ez6 irernyba mennekel 6snehezen .nz ii az. nem' 6samelvek "-"lly"l itte{)i.. ".ur. vdlhetik.."f*art-rrtrot r. .e lizom".az a szokdsuk."* m6rhet6sz:imszerfien.s. hosv abeszdneked: ezt "n'ryf. nemittesiteaitaz Altalad.-Egdszen.n.lfl ?il. hogy aztaz rij viserked6ita.6nk...Eric Berneezt a sztr6kterminusthasznriljrik 6szint6tlen az pozitivokIeiriisdra.n..mert aki ..tdn kdpzeljiinl el egy gyereket..azutdnfjra elvenndk. krilcincisen pozitiv fizikai sztr6kokkal.et mulatsdsos' nem voltiil. sediiikbe. amelyek hogv fennszolgdlja.rerm6sze.rt"# r.a JA.v6ben meji"ilZt"5iift.i %l'i3'""*u erhat z3 ho-qr r :flY^Y'l*okmeg'A 6lnek r..iii.. "u hogytcibbre rogrukeit"klini-.llR i"t'"'' hosveztmondod: "Kdszonom'" sztr6k-kvocienrn"r' rossz valami mintha a szddat' ""'ikiilu"irttii"i" elbiggyeszf. P6lddult6telezziikfer.. Jerremz6. oiyun.amelynemilleszkedikaziiltala-preferdlt a leldcsinfti ielenmao-att.d..ne"n.aki feHeJez t?l. ..i"gutr*-"r.i..iv"ttti"tnegativokon " . 81 1"h.iili-du-iprasztik Ie. 6rneka sztrdkok .figyelmen voln"..ouban k6szendllunk arra.ii::iflf. ha fizikai sztr6kot kapsz' €zrizAs' Sztrdkoh ad{sa 6s kapdsa kiviil kevesetjelent' Egyes embereknek.. -i"trra is.igyhat6roztdl: prefcrdlt ':il'. . kiszriri"i Azokat a sztr6kokat en*"'TH.rr"# ia?!ir*eri.iil pdldriul az angol 6s skandiniiv emberek dltarirbanszfikmarkrian bd."d. *""'il".De kisdrhetiatifroskiatrif ris.riliii.ot ot.iat Jiri"zhet egy szigoni hangvagy fenyeget6ujj formdjriban.rouauun.tii.ai"-.guiii.ii:#. epp.hogy olyan sztr6kokat adnak.n"r.d.d siatuhthat_ tlvauu. "g" "gy-llgutiu legaliibbis tribbd-kev6sb6. Itt nagyon fonros a szrdkok min6s6..ltzrir6set a negativok u"porlriiror.bainnak apozitiv iitrok"kkal.ilyen formriP:q. amit a mriltkoriban iri:il. SZTROKOK 6n pedig an. abban' bizonyoiinkongruit6s megfigyethet6 val6szinfileg Amikori8y tesz..rp"u a Dc sirlyt gondoltoaasru.hogy kcinyvkdt szerz6je e pozitfvsztr6kotkap ez6rta kgnprv...afu"tf"gr". Md: emberek pedig.ilt "irrtn. negativsztr6kotkap az apjiit6l..J.r(.vagy kor6t.nak egy kciztiszteletben el e lejdr6lv6g6ig..o6\s7ur5(nialTii:-:'abe Jhif.s6t fizikai verds-is. ami pdlddul valaki olyant6rjon.i?fZ.irrtirri-Er-.ki l.. sztr6kot.rrrrr""r.mint az el6bbrt.pozirivs266pl4 kurturritishritid"l.lit ailor .re. hgw ry ilyen szemdryek oryancsalddbdr jonnek. ami nem tetszik szil-6j6nek. -ost mint azr. i.'rirOf.oociensiinkhtiz. Azilyenfalta sztr6kokath amissztr6koknaknevezzik.J'u . Ahelyett..rra"ry"r..e a v6g6n r.' ..16 fordulnak e.Oru krvijl hagyjavagykisrfrri azr a szdmit:ison Azt r6sdg6t. melldre<jleldsszdles a visyorral-ezrmor_dj".onban.'9t""5... hagvdsdnak l<iviil u JrnJior.Haitri"a.:"d.ember.."" n6k neked. adnakbdrmiIyen pozirivszrrdkot.rot<t at. Elisnrrr.ra.il.k .. orvu*u. amelyek pozitivk6nt indulnak el. n cikker...i.innil" "r. tirrtu rog)r.el6.13'iax'rx'ITlre.. t ogy il! yucy.is-szfir5 Amikorvalakiolyansztr6kotkap.pen hogy csakdtolvasta bevezet6st a feiezetcimeket.hogy frijdalmas negativszrr6kokat keres_ n. azt a c61t izokat kinnhagyirk.uuro. logy az ut6bbii a gyermek interrzivebbln iogu .amikor egyfj viselked6sformd6rt pozitiv sztr6korr. jelens6gethabcsdk-dobildsnakirja M6s .szn6kokat. megdlni.rt.il"!i*7g:" izritk6stolt6l .. _vannak olyanemberek akik ugyanliberiilisan alkalmazdsdval.lerekkiiljn6rt6ket adnak a sztr6koknakaszerinr.'.

amig a mrisik hairom rrerbdlis sztr61<.ikenil a-sor.g az d ..sorosra" 6s ism6telj6tek meg az L:pdszetekilr6l. kivi{nsilgiit respektiilni kell.sgl szrr6kot? r<i hagyta..Olyan j6 ma a hajad!" . hogy mondod.amikor szijks4ged rd. G S z?. a .Akapott sztr6kok kriziil melyikre szdmitottam.rtban gondolj vissza arra a jeitdkra. Az adott sztr6kok kiziil melyek voltak egyenesek ds melyek voltak harnisalc? Dobiilt-e valaki habcs6kokat? Amikor az emberek befogadtiik a sztr6kokat.czumiijdhoz ragaszkodnak.eirkel. Fldrorn percen keresztiil a . hogy a k<ivetkez6 gyakorlatban csak pozitiv sztr6kokkal fogsz-e dolgozni vagy p-ozitivokkal 6s negativolikal eglrszerre ! Ha n6gycitcik k<iziil brirmelyiktek cJif pozitivat akar.soros" megosztja tapasztalatait a tcibbi -. hogymeglupom? fuIely sztr6kokat nem \rdrtam? IVleiyik sztr6kok tetszettek nekem? I\4eivik sztr6kok nem tetszetteir nekem? _\/oltak-e olyan sztr6kok.. hogyan 6s milyen m6don tettdk ezt? \/olt-e rralald. . ds nem esupdn figyeimen kiviil hagyta? .az-emberek a r6pa. Amikor a 3 percnek vdge van.6lkcl cl 6s Claude Steinerv6lemdnye szerintglzermekkorunkban szrileinka sztr6koi. Most oszoljatol< ndgyes csoportokra! Hatdrozzdtok el.Ne kdrj sztr6kot.. .ATAA/IA Ezek. A kcivetkez6 k6rd6seken kell gondolkozni: .soros" iir 6s fi$reli. . ki fogadta nyflt lelkendez6.n6. aki nyfltan visszautasftotta a nemkivilnt sztr6kot.6giil ilem l{aptam rneg? Azutdn_menjetek tovdbb a krivetkez6 . amelJrekerszerettem voina megkapni 6s l.jait adja.Ne adj szt6kot.. amikor adhatndl... Ha ferajiinlanak nekik egy nozitiv elismer6st. I\4indenkire r.issal lapcsolatban citkorliitoz6 szabiilytneveliekbel6nk. A sztr6kok lehetnek felt6teTesek 6s felt6tel ndlkiiiiek.lrvelmen krviil a felajrinlon iztr6koi? Mir tapasz3 taltdl. van ii2 .. val6szinfileg nem veszik tudomdsul. r'negis kellene mdr v6gre mosnom!" o csop. amikor sztrdkokat adtatok ds ltantatok.rdrh.

rD p< Milyen gyakran adsz m:isoknak + sztr6kokat? Milyen gyakran fogadod el a + szt6kokat? Milyen gyakran kdreci Vlrtyengyakranurasitod el.szrr6adiAI? kokat? (/) N H 8.1.d ol< F.sztr6kokat? -2 1 I -5 -7 -8 -. +sztr6kokatmegkapjad? amikerakarsz? Mindig Nagyon gyakran Gyakran Sokszor tutk6n Soha Adds Kapiis +i0 +9 +B +7 +6 +5 ++ +3 +1 +0 K6r6s Adeseiurasitesa -0 -t Soha tu&dn Sokszor Gyakran Nagycn gyakran Mindig Milyen gyakran adndl miisoknak.t0 Miiyen gyakranurasitod Milyen gyakrank6rsz el. R d o'i i::hX _q. hogy a t6lecivdn m:isokr6l a + sztr6kokat.dbra:Sztr6k-profii a\ -i . hogy .{ q 44 N *^ + =N A)!].szrr6kokat indirekt rn6don.sztr6kokat? Milyen gyakran veszed a .

dbra: A szr6k-profil egyikveiltozata . hogl.2. Vajon igaza van-e McKenna-nak abban. ha gratuldltak. a csoport tobbi ama j6tulajdonsiiggal 6s figyelmesen mutassaki tetsz6s6t tagja hallgasson a megoszt csoporttalamit kapcsolatban. hogy szer6nyvilllr:inditiissal . nagyoncsrinya otodikszabrilyatl.SZ?ROI(OI( tatni al<arsz. a sztr6koke.m6gsajdtmalegtiibbenannyiramegszokjuk. 'Teljesenamikorrdkeriil a sor.at. Ha tal:llsz ilyet.lopokat. folytathatjukezt az Alkahnazkod6 Fell6tt korunkban hogy.lp. dolog. a dicsekv6 86 87 8.gy is iorriisiit korliitozzuk. hogyan gyakorolhatjuk ezt a kellemesk6pess6get.ielentstik .Sajritmagunkatbdrmikor sztr6kolhatjuk. egy mondjona csoportnak j6 iiljetekkrirbe6s mindenszem6ly I Csoportban: m sajrit agir6l. Amikor az egyesszem6lyekel5adjrik mondand6jukat. h6ten.mondjonegyszedolgoi rfen. meg kell nijvelni azokar az osz. T6link magunkvettiik..Semmi t6l azonban-azt egdsz.il sok van b"ldliik.. fontos gunkn"ak lekicsinyeljiikteljesiim€nyeinket. rigy csokken automatikusaD az. ime ndhiiny mZda innak.Brirki. t."Az iskolafolytattaennek az aicset<edj. hogy nyiltan 6s 6szint6n dicsekedj6le gyakorlat sordn. az ki: vrirtdk el. m6gpeaigaz tin-sztr6kok{st.Ne 6rtiik 9lt ulgy diial<at az Amil<or osztilybana legiobberedm6nyeket a sulykolasrit.aki nemhajland6ezt megtenni. amelyekll6X tobber akarsz. ameliyel ezeket helyettesit. A Gyermeki-ben vil6szinii. hogy nemigen fogod feladni a 16gisztr6k-mintiikat.ffifl"P"d 6s rajzold meg sajdt sztr6k_profilod. amig csak nincs vaiami. Mire igazanfeln6tt6v61unk. rendbenI6v6.iobb. Dotgozzgyorsan 6s .rtiink a sporrnapon. amelyb6l kevesebbet akarsz? O On-sztr6k megtanitottiiksteiner sokunlcnak hogy gyermekkorunkban Nem k6ts6ges. hogy ahogvan ucirreled azt az oszlopoi a--ib6l tribbet akarsz. mintha megpr6biiijuk csokkenteni azokar az oszlopokat. heted.Ha igy tesziink. m6soki6lszivesen ny. az oszi.Passz-t". McKenna szerint ez val6szinijleg jobban bevailik." Gyermekimagatart6st. amelyekr6l rigy gondoljuk.

. ez t6nyleg nagy dolog.. Egy mdsik hdrom perc eltelt6vel a vezet6 .il.V6giil. aki figyel 6s 6rt6keli a hallottakat. Bizonyosodj meg arr6l. soha nem helyettesftheti teljesen azokat a sztr6kokat. amelyeket mds emberekt6l kapunk.tinsztr6kol6 korhinta-jdt6k".L^f. v6gy egy nagy papirlapot. nemcsak az trirtdnik.A TAAIA Amikor mdr megvan az az 6rzdsed. Ha egyediil dolgozol. Ha dletkcirtilm6nyeid megengedik. Ez aztjelenti. mig mindenki mindenkinek dicsekedett a k6t korben.. K6s6bb azutdn visszamehetihnka bankhoz.k ^ Vannak-e .VALIAST" mond 6s a kiils6 partner veszi 6t a dicsekv6 szerep6t. ahol gyakran ldthatod. amikor valami j6 dolog jut eszedbe onmagadr5l. 6s megi{llds ndlkiil dicsekszik egy bizonyos kozosen meghatdrozott ideig. Azutiin az rij kiils6 partner folytatja a dicsekv6st hiirom percig.nk J6llehet az on-sztr6kolds fontos sztr6Korrds. Onnrin kedwel6sedre add ezeket magadnak. amennyire ehhez sziiksdged van. Az egyik ilyen lehet6s6g egy kellemes melegvizes fiird6 6s kozben kedvenc zen6d hallgatdsa. . mig a bels6 ember hallgat. tiizd fel ezt a papirt olyan helyre. egyszerfienism6teld onmagadat. el6vehetjiik a sztr6kot 6s felhaszndlhatjuk on-sztr6kk6nt.O SZTROKOK kiiionosennaSyrabecsiiltiik. A bels6 korben mindenki eggyel arr6bb megy balra. Ha ez valamilyen okb6l nem megy.De lehet ez egy kiilcinlegesenfinom vacsora. mintha valamennyiiinknek lenne egy sztr6k-bankunk. De ne tekintsd ezeket a sztr6kokat.tai"r"r.Hiit igen. Mondjril m6g mdst isl" Ennek egyvaridnsa az.sokszo-rrijrafelhasznr{lhatjuk. biztonsiigosak 6s eg6szs6gesek szdmodra. A vezet6 akkor ."i.MOZDU[J"-I kidlt. A dicsekv6nek kozvetlentil kell besz6lnie a krirben l6v6 emberekhez. vagy legaliibbis addig. az egyik kcir a m{sikon beliil. izt Otot "r"esztit< uj sztr6kokkal' bankunkatrn6sokt6lszdrmaz6 . A csoport tcibbitagja illedelmesen biztatja a dicsekv6t ilyen mddon: . A bels6 kcir arccal kifeld fordul fgy. hogy az emberek peirokban fordulnak egymds fel6. Ezt krivet6en a bels5 hcir megint arrdbb mozdul eggyel 6s igy tovribb. Ha a sztrdkot BB B9 . Ha kifogysz az otletekb5l.rjti" 6s 'rro$sz" sztrdkok? Sxtr6k-ba. mig id6nk 6s energidnk bfrja. hogy ezeket a sztr6kokat megengedheted magadnak. Erre minden j6t irjail fel magadr61. Olyan. Amikor sztr6kot kapunkvalakit6l.. Uljetek le k6t kcirbe. Minden alkalommal. Vagy egy sz6p utazes.. Aztin kezdj hozz66s adj magadnaksztr6kokat. Keszits egy listiit. irdhozzd a listiihoz. Feln6tt 6rt6kel6st haszniilj annak megit6l6s6re. hogy mondtdl a csoportnak egy j6 dolgot cinmagadr6l. Az egyes p{rok bels6 tagja folyamatosan dicsekszik a kivtil i-rl6nek. hogy fogadjuk ezt a szt6kot az adott id6ben. hanem ugyanakkor elraktdrozzuk az eml6ket a szf6k-bankunkban. ameiyen feltiintetsz legaliibb ot m6dot onmagad pozitiv sztr6kolds 6ra. hogy a csoport minden egyes tagja sorban a kor kozep6re megy. eI6g hangosan. folytasd ezt egy kiterjedtebb dicsekv6sigyakorlattal. A csoport k6t 16szre oszlik. Folytassuk eg6sz addig. igy mindenki rij partnerhez jut 6s rijabb hilrom percre megkezd6dik a dicsekv6s. hogy ezek a sztrdkok val6ban pozitivok-e. akkor is mindig tarsd k6zn6l.azonban'ezekaz Mindig rijra 6sriira ki kell eg6szi trat6t<onysagukat. hogy mindenki hallhassa.jutalomnal{' valami6rt. A csoporwezet6nek vagy egy onk6nt jelentkez6nek kell az id6t figyelnie hdrom percen kereszti.

ideigcsendben 9l 90 . T6telezztik hogyr6sztveszek csoportdinamikai 6Jnincsmris tennival6nk' csakott lenni' Egy emberzsrifol6diktissze t'.ii"gy .a-'szem6llyel v'ltoztat6sdra L"pitotutot."".t.#H""T#:. amelvbenensem elfogadnak' k..:.Arrak..ii. vs . ".s Amikorazemberekpdrokbavagycsoportokbarenclez6dnek.zt tapasztaljuk.hogi a pszichol6giai kockii-zatfoka is reim6iietesen a sztr6kolds el6re ki nem iilonosen neh6z lesz el6re megmondani' sit minket.k6nyszerithet'' senki kockdzatot.h.r..}lin y#fffi Iis :::' dprthetndk' -n a i..if..jr.""..-.T::"!r"'Rosszur be asz6t meg a kdrd6st... megigy' 6smagatart6sa m6donviselk"dit lrere*.nyszerite. A szir6kok intenzitiisa novekszik' ul6st6l es6szen az intimitiisig" rl6s.i.... hogy kapcsolh-at6ak az takhoi.Gyril<illek. teir tdkel4s :. ir semhordozilven l*?!nu *:* td6strukturdlas 6rz&ekre.. fejezet in6srnuKTURAld..sz. vatis. "'gy iildog6liink...la..r._.+. F mind.t6le' mi6riiett megszakircma kapcsolakdrhetem. "1v"" Visszavonule{s ntcat gyakolaton"Egy egy fel.lds:.A TAI{IA ran a legtcibbszilS a mrnd._okat.ilffi ?.l n1lkijli sztr6h..eSyiittesid6tolt6siiknekhat kiililnboz6 m6dja rran' a kovetkez6 b!*e i.LXi.ll*.i::f rdrel Negativ fe.!:.[.ua egym{sik szem6lyvisszautasit6 sem. hogy kivailasztja a maga .Glriloretes gy. 6s Ezt a hatf6le cimk6kkel liltta el: -oaor"n"il VisszaYonulds Rftusok Id6tiilt6s Aktivitfuok Jdtszmdk Intimitds Berne szerint mindezek a sfmkrura-4lts Sztr6kok 6s lefrtdkeLdsek *qu.-#i-iial..h"ti. ahor az egyenes."ff . Y:f:#!fr!::.... Ezt az el6re ki nem sz{mithartk6nt 6szleljiik' Amikor gyermekek vol6kokt6l zuggi'ff ' n tOtiik kapott elrrtasitdst N"s"ti.i".'rllnerere..*?ijJcizltink n6hrinv pdldrit. orya z Ezt JJ..-okata re6rt6ker6sekker trizted ezr ..:J#.I6str..ri"gtteiJtttt"'".i..rkturdliisnak nevezte.r.W.r}:lvseget nem r._okat.i.r. feltdte_ mind a szabiilyokfelillitrisrit g.il.1ly^ll bg13 Iedrtdke em d nekem njerdst.ig a ... ...ffi gl'" .

. u-"""VtlE"-i6l-6rzik magukathagyomiinyos szerepiikfeliratucsevegeseket. . p6i. sohase .^"'i. ra. tort6neteiket' zinezz6k .qgtba Most tehdt vuszavonulok.*Ti:i"J:fift Ifl :illi....ry! rytl:kiink volt ebben korban'" igeneml6kszem. kokat villtani' lDdsrRLTfl'un'ir'As ber.a j6g megtort' It4ost t{rsaloga tapasztalatai16l' oszolva tudtam meg' hogy de . iJp valaki d" .Iff mintai.i r. konnyrip6nzazoknak embereknek.l-.Howdo you do?.A a vitaggatkaicsolatos el6it6letesv6lem6nyiiknek az sziil6i id6t<jlt6sben .aiturauan sziil6k Amikor ben.".#iffi#:'.phetek. ez a szdkde eniil6r megkdrdezem.i.lgokat.errt.Hl. v6sb6.az'tv6riiik ezeketa dc.r kL["AguJ".i.*. akkor . restben iilcik.fr"j. Azid6t<ilt6seketettaliibanGyermekivagySziil6i6n-rillapotb6l.ATA II4A .gesztust a tinuljrik Lyok ... .e. vagya f6nokkelvald .iaiii""l.az."-Es igYtoviibb' A sz6t gyakran igei form6ban A r6szwev6ktenat rilst drmentek id"6tijltd.Ez egyismer6s ti{rsasiigi inter_ )rogramozottan tnenne.Jaj. T'egnapmajdnem eg6sz djszaka fonn ..M"g*orrdom akikldtalelaz ez 6szint6n. legismertebb L'frgorot szamaraa Gyermeki-b5ltekir . tudnii meg mondau*o'u. de erre vonati<ozo a . 6ppentegnapis az ttjrt6nt" '" ...szletes utasit:isokat setleg 6ri{kigis eltarthat.i"pi Amikor nzikai rug."".i"tffiit&""tt"iTH:ftf.:.ira megtanulnak a v:iltoznak.1kdr jelentkeztemebbe a csoportba. -dljaidejdt.f#[:i:.k adnakhangot. iam.F6iskoldn 6rtelme!" mi volt az eg6sz birom a legkecsenCeket tudom. e""l'g.ilru. Semmijel6i tort6nik' ami a csoporttran : (passtime a :ulcsa mrilt id6 felemlegetdse a tegnapi nap esem€nyeit 5tolt6k inkabb l6t<ilt6stipikus formiija a kokt6lpartikon Ritusok egyszer csakmegtriria csendet..'A m:isikvdgleta vallisiiiiur{ld.sbe. iis kultririijdnak ritusait. 6s *"T". .r"t[i-"gyhasonl6 csoPortban.Johnnynak most jon a mdsodik foga' voltunk. hogymire gondol'f'n ezeketa hosszri . Ha ny_ugati kultir_ kezernyrijt neked..e mii fiatalok nem is tudjd\ hogy mit akarnak'" maom. tartanak. a J6llehet. megsemneveBerne amelyet id6toit6s.ttes mint a ritus6' Az id6tolt6kprogramozott...opoii# u _"-*0. n gyermekek namaste." ""-.o J"gy...:l'.4..l.i.l..hogy iddttitltenek' szdmukraismer6senhalad' Az id6tolt6s a'zidOt<.. azt mondjuk. iil6st (Szii16-Tandr-sziivets6g) szfsz jonneiioJs"".ahiv6k r6. .jt. tribbiekez id6 A magararrrisi criagri6. om :ly6n k6borlok.0''i.*[: 92..irrinfltjuk.Txi#::f"..i*ai-tat: n6i ^ ".id6jdnis". Valamennyikriziil legegysze_ lld!. hogy.'." """"". filXilff*#dnak Id6tiilt6s mi{r tobb ember csoportokra a Visszatdrue csoporthoz.-"-r. Szomszdd_ n be is mutatkoihatndnk.r"h.T"r Esetleg.frulo"fiioru" haszndlidk. zett...tray'.Igen.FreJ smith va_ :etnyri.ooonuu.hogy visszavonurdsom sor6n..r.tgett..?' regyek szobdb6l.lIf.t.. *re"go.."t'"'f'}}f"Hil? .?. u fiO"lT..zdlnekt g an valamir6!.egy bels6monol6got rk itt? raran valakl tudJa... a amikoru *i.6tolt5ka csoportgyakorlatbancsoportot' nemadjdkannak'hogy azzal g. ttt a a pap-6s.

Ez olyan m6d. mintha Feln6tt-ekvolnilnak..Hm..Nos. A 6s Az aktivitiisb6l szirmar. kovetkez6kben ..A ezekr6lfogunksz6lni" . ahogy itt riliink....{ pszichiiitriiinaknevezett.zSkclnlnret. amelyekettcibbnyire a j6l vagy rosszul'v{92gtt aktivitdsbefejeztdvel kapunkmeg. rigy 6rzem.hogy mit fogunk itt csiniilni.Szerinted is?" ."csoport tagjai beleegyeznek elkezdiksorolni otleteiket. kideriil..az id6tiSltds.eg'6sz' mondta' hoglr a szavaz{s A tdrsasdrintkez6sbenaz id6tcilt6sldeg6szit6 funkci6t rdt ei.el qgy 6rzem. hogy Qyslmsi<i-ben voitam. IJa azonbanmarslak6kdntgondolkodunkr6luk.6sgyermekkorukbdl az jaltszanak djra gondolatokat 6rz6seket. mintha Alkalmazkod6 lenn6nk.. -Gyermekiben . de .kipr6briljdk egym'ist" mint lehets6ges partnereket az intenzivebb sztrdkvilltdsol<ra.' Egyes id6ttilt6sektdrsadalmiszintenrigyhangzanak.Az akirritrisban 6szleltpszicholo94 95 . 6s a . qT A M A A Gyermelci id6tcilt6krrisszamennek id6ben.. piir perccelezel6ttlehet.. Mosr mir igaz{n kivilncsivagyok. amellyelaz emberek mintegy.t i^"tir^r"t egyenk€nt j -u' -"'irrurru fejezt6vela egyz6l<ony b"e "6s feln6z 6s .Ahtivitdsok lik 6ss6hajt egyet' Vdllat vonva ktjrbendz A szomsz6dja reag{l: .. hogy Gyermeki-ek." kelt ." Ez.Ez csendval6bankellemetlen 6rzdseket bennem. most Felndtr-ben'agyok.kock6zat" foka nagYobb ierm6szet6t6l fiigg6en' Jiftszmif.amelyet BerneT.Tudod.lt v6get 6rt-a fejtot A csoportszobdban a t6blSra' 'u\kkor mos tegyt lelolvasok' '"*r"eiltinu*t"zet6 ir'#.zobamiisik fel6b6l' Mindenki t6tunk"iZiae" kdnytikolve el6rehajlik' Ki z az. 6n ide rillok 6s vezetema fgy ez jeE5.Az informdcid- TD65TRUIffUfuiI-.iS id6toltds6' mindkett6 vagy ldsebb lehet. mint az siai . Ezek dltaldban-kdsleltetensztr6kok.6 sztr6kok lehetnekfelt6telespozirivok 6s felt6teles negativok.szerintem j6 ritlet. amelyeka jiltszmiikbanvagy azintimiidsbantort6nnel<.

inos elleni diihomet kiengedtem.iltal keltett hogy az inrimit.ilasztottunk. hogy nagyon j6l 6rtik szerz5ddseiket 6s egymdsnak val6 elkotelezetts6giiket.iiil< jelenet follrl"at6dna.todsrautcnnuAs viselkedjen. Amikor ebben a r6szben hordbban beszdltiink az intimitdsr6l.Az iizenet ebb6l az 6n-6llapotb6l a kiivetkez6: Nem 6rtdkellek Ie.il<inboztet€s6re' Berne az intimitas sz6t szigonian v6ve terminus technikusk6nt haszn:ilta. i*it or a jritszmiikat ds racketeket r6szietesebben fogiuk vizsgiilni. akdr negativ sztr6kok vdlthat6k. arnelyben a cser6lt sztr6kok egyenesen neE. De 6rzds 6s gondolkodils szintj6n egyardntmindketten a lehet6 Iegrrililgosabbritettiik. . hogy a Berne utdni egyes TA-szerz6k. visszatdriink a produktiv 6s improduktiv 6rz6sek megki. hogy mi az. akkor azokat kiilcinoseu meg. P6ldriul elk6pzelhetiinlt egy mddot. megnyugszom' szemdbe n6zek ds mosolyogva ezt monclom: . A r6sztvev6k Feln6tt 6n-dllapo_tat kezdem1nyezikrigy. Ennek ellent6telek6nt a jiitszma v6g6n tapasztalhat6 6rz6sek egyiiltal{n nem jiitszmdkat oldjdk fel a szitueci6t a jrit6kosok szimdra. mivel az intimitds definici6ja szerint autentikus akaratok 6s 6rz6sek cser6je. Az intimitiisnak mint id6struktur:il6nak lehet vagy nem lehet kijze az intimitds szokiL- mondta: . amit akarunk 6rzelmi 6s gondolkodasj szinten. Akir pozitiv. ahogyan a csoportbeli kellemesneh6l. jobban ismerlerlt ..." A szn6kok{s arintimitiisban intenzivebb.l\/Iiutiin J. Amikor az intimitiis pozitiv sztr6kok cserdj6t.. hogy a mindig rijraj iitsszuk. hogy az intimi- githetiink olyan i96nyeket 6s sziikdgletet. mint az id6struknrr:ilds bdrmelyik formdjdban.ativokvoltaic. hogy te le6rt6kelj engem.nincsen jaitszma ds nincsen k<ilcscinoskizsiikmdnyolAs.Az intimitiis krviincsi Gyermeki-Gyermeki kapcsolat. amelyben .isnak mindig valamif6le hetedik mennyorsziigbeli azon irnpresszi<5t. amelyeket korai 6veink 6ta kiel6gitetleniil hordozunk. 6s nem engedem meg. Ezt onnan tudjuk. Egyes TA-szerz6k szerint az intimitds krjlcsiinris 6vdst 6s rr6delmet is jelent a Sznl6i i6sz6r6l.Ezt pontosan azdrt tettiik igy." Ebben az iddzetben az aliihriziissal azt akartuk hangsrilyozni. ehrethessiil<.jelenti. nozitiv sztr6kol6snahlcell lennie. tudatosan egy olyan pdlcLit v. most rlgy 6rzem. Leert6kel6s azonban nincs.No.

szomszidokkalval6 besz6lget6sekben.amellyel o m*'.etei< hi{rompercig rigy. Ne mondd meg mdsoknah h?gy mit csindlsz. irj.id6stmkturiil6 hogymindenkijiitsszaa megfelel6szetapasztalataitokat csoporttcibbitao_ a IV" r6sz SAJAT . igen.le leslldbb <iiolyan m6dszert..hacsaknem vagybenne biztos. Elemezdur iaori.akkorrajzoldle azt iviiltozatot.o j{6szits egyid6struktur:ll6 torta-:ibrait. ism6teljJiek. hogy mennyi id6t szentelszaz id6stmkturill6shat kiil<inboz6forW:^' megvdltoztatni enneka .rmilyen be_ csoportban alkossatokhetes alcsoportokat.partikon vagy bdrhol ahol jiirsz.rt . Besz6lj. v6lasszatol mrisikt6mrit. hogy te ds miisok hogyanstruktur:iljritokid6toket. 6s ri az embereketeg1't6lhatig. Gondolkozzel rajta. turiiliist taldlkoz:isok sordn. Minden a 2-eseknek ritusokat. szd]get6si t6m-dt.vr{ltoztasegy sritokmeg az id6strukturdl6 szerepeket. 3-asoknak a id6_ :tek el 6s tartsatok egy .amelyek 6bren tciltcittid6dnek a r6sieit iiiitonat< iibrdzolni. A'irdrorn perceltelt6vel vitassdtokmeg tapasztalataitokat.Akcirt oszd is f<il szeletekre.r"i Jrr"ii"n id6struktririlttr6vrteni akarod..Akcivetkez6 h6tengyakoioldezeketa *ugotu. hogy vajon nem akarod-e tortdnak a metsz6svonaldt.tni+onrnNErtiNK nnncfnr[sn Sorskiinlruek 9B . amelyer Ha el akarsz 6rni.hogy rudni akirjrik.Minden nap filyeld meg. hogy minden szem6ly r6la eljdtssza id6strukturriftis_hat az mddjakoziil ar egyi"ker. Azuteinrajzold ijra az id6struktur:il6 to-ririaat. El6szcir rajzolj egykrirt. munkdban.tdsokat. Vrilasizatokbd.

h6sn6i. f6t6mr{ja van mell6kcselekmdnye Lehetkomikusvagy tragikus. amely a saj:it 6leted. A sorskiinyvek termdszete 6s definici6ja A sorskdnyv elm6let6tel6szorEricBeme6smunkatilrsai.M6gvisszat6rhetszhozzS. amikor miir tcibbet tudsz a sorskonyvek term6szet6r6l.hogy eg6szen tad. az 6letiinkhcizk<izelrill6 szerepl6ket gondolunkki hozzit.Ez a tdrt6net a te sorskdnyved. Most.Serdtl5korunkban azutdndtdolgozzuka tdrtdnetet 6skorszenisftjii( 6suj. Hdtdveskorunkra majdnem teljes r6szletess6ggel k6szeniill a tcirt6net. C MinennapiTA-nyelvenegyszenien szkript sz6thaszndljuk. 101 . izgalmasvagy inspirativ vagyjellegtelen. amely a k6rd6s nyomiin eszedbe otlik.t A SORSKOT{n/ TERMESZETE fs rnnnETE Az embermegirja sajiit 6lettcirtdnet6t. Mi a cime a tdrt6netednek? Milyen fajta tortdnet ez? Boldogvagy szomoni? Gy6zelmes vagy tragikus? Erdekesvagy unalmas?Hasznrilda sajdt szavaidat6s rigy frd le.hogy egydltaliin megirel. fejeze.krizepe a is 6s 6sv6ge.f6kdnt ClaudeSteiner gondoltrik ki az 1960-as6vek k<izep6n. papfrt 6s vdlaszolja kdvetkez5k6rd6sekre. 12 dves korig mdg alakitgatjuk a tcirtdnetet 6s itt-ott hozz:itesziink valamidiszitdst.gonosztev6i jriv6-men6figurdi is. Ezt sziiletdskorkezdjiik el 6s n6gy6ves korunkra miir eld<intriniik a terv f5bb vondsait. Az6ta miir sok szerz6 dpitett az erederi jelent6s6ge elgondoldsra. eszedbe N6hiiny mondatbanird le az utols6jelenetet. Vdgy ceruziit. hogy feln6tt vagy.amikor sorski5nya vekr6lbesz{lijnk. Ett5l kezdvekb. mindig az els6vdlasztleirva. Tartsd meg a viilaszaidat. hogy v6gig fogod 6lni a tdrt6netet.10. ahogyana tdrr6neted v6gz6dik. hogy val6banmegirtada tdrt6netet.Megvannaka h6sei.Dolgozz gyorsan ds intuitiv m6don. unalmas. a tdrt6netedelej6ttudatosemldkezetedmdr nem 6ri mostaniiignem is voltiil rudatiiban. sorskrinyvkoncepci6jrinak A megn6tt a TA-elmdletbends napjainkramdr az 6n-iillapot-modellel egyiitt a TA kcizpontielgondolilsdnak szdmit.en6lkiil a tudatossdgn6lkiil is val6szfnf. C T6telezziikfel.M6gis. Minden tcirtdnethez hasonlatosan mi 6lettcirt6neriinknek van eleje.azt. Megvan a 6s is.ahogyhosszri6vekkelezel6tt cinmagad sziimdramegalkottad.Lehet. ahogy jutnak.

ibankulrrindl". K6s6bb a .fiigg6 m{ihoz" A solrskcimlrveredete alapjdn a vol6sdg tesztel-6se szdmara' )'-t6seket a grermeki drzelmek 6's ' aor 2..e. il"y-:fi. A sorskonYvl 'ltozzuk' stan \Aloollams munr-r-rgd1g2ffkben tort6n6 megvitatds6ban ' a sor A fentieknek k6ssAgArat6rnaszkodunk' LA 2 . t's gwpnru .. nuil ar uo r.er(ipia alapeivei-" a:.6ljiik atokat magatartast afi<or is.tti t"azdLstfl.yu dd ntis JelLeffi elFco.egy. lteetdl"oin lcfirriil esilc c fudntos"sdg .. volLciscfgof {itndrtelmesxiilc" hogt Are.rlr'ernativ..trt-o.slcrin3nr ss eLszti.'l sorskdn. ha It sor.benri:i:H:Ltffi ihEih"iiiTiHillilfF::.. a szril6kr{ltal rnirger6sitetr 6s a k6s6b.4 soRslto^rx4 r TEIIIIIIESZETE ssiiildlt amegends{tritc A sonskrinSnrefnr . .#ki"dlasztott .. korai tur r.4 .nem tudatos 6lettenret".tr1l.ffi. drdernes id6t szanni a f er:ti definicidk r6szletes elernzdsdre.miirrdben Eerne rigy definidlta a sorskcinyvet.biesem6nyek ziiran i[azolt dlemeru.ssllt.sl(ort-nI iletter. " tudatunltot ki".. t<onweuen e-irn6lteljesebb megliatdro::eist adott: .+ c sorskcinyuet "igrrzcllio" . leg .Asorsflcdn3ru 6veinkhe.fe\6 frdrrE3rufl A.nlint.n6..."'u I_3:1:.a/iit mondasi a Heltd utdn."ly./^'t'A AIA ..A csoporn. c..a gyernekkor-ban k6szften.lld's .n.6. Ha tok6letesen Ineg szeretndnk drteni a sorskclnlnret.

.:T. -"gi."natkozik. amely megmutatja... fantiizi:ik.rdri.-iog t i-iu.ATAMA Reakci6 ax ell"ensfges vil. hogy a k6pzeleted szabadon sziirnyaljon.. lis hatalma van. hagyd.'t"Jii.. n6hr{ny gyakorlat.A toryogri.osy nrncs ereg rs szeretet? O GYAKORIJ\TOX: SA. hogyababa eg6.re sziiletik."11ligfsz. ogy tuian. Ne cenzrirdzcl 6s ne alalatsd..EL "1"".. amit mondani sziind6kozoll Egyszertien fogadd el az els6 gondolattiirsitiisod 6s azokataz 6rzdseket. i....6gra T ES A SORSKOAIYTERMESZETE EREDETE Lehet.akrmosrmdr egy?.i. hogyan haszniiljuk ezeket: Xmiko. ime...Kisgyermekkoriibana ez igdnyeinek sziiks69leteinek es kiel6git6se katviilaszt 6letben az maraddsra sztik€s dre.IAT SORSI(ONWt}NK FEI.hogy mire val6k rragy mit jelentenel-.. a gyikoriatokat csindlod. amelyekvele jeirhatnak! Az inter- o4 10s .8y tesw.csiinagyour..il.FEDEZf SE elmok.."Isy k. tiinddrmes6k 6s gyermekkori tort6netek mind-mind kulcsot adhatnak sorskonyriinkoz.iili. Ne ibr6dj azzal..ur_ :l:?.il.:ilil..?.szet az erfogia venni? A"fenyegetettseg drz6se mosta mama .". rrdna gyermek aliirendelt helyzetben van.z"ret"t6.iuion. I(orai val6 sdg-vizsgdtat 6s irzeletn Amikor a gyermek 3 6vesl'megt.gyngosr<oaasai!rveszi.

ATA ATA

g ES A SORSKOA/}^/ TEPJWESZETE TRTPM

alakiaiu'o"oitlli dlmodegves ,{zut6n6pptisy, "h;;;;#";ii;ft' magadr6l"., .1esbesz6lj vaivagytdrgyaivat, Kell es b6l dlmod fel€bredt6l. em m 6rJzt6l, iur6n no"sy;'n vrssru, Emldkezz
Hds vagr h6sn5 Ki a kedvench6srid?Lehet, hogy egy gyermekkoritcirt6netb6lsz6rmazik. Az is lehet, hogy egy szindarabb6l,lionyvb6l vagy filmb6l eml6kszelrri. Xilegtort6nhet, hogy y3l6r szem6ly" Az eis6tv:ilaszd,aki eszedbe jut. Most iillitsd be a magnetofont, 6s k6rj figyelmet partneredr6l vagy a csoporn6l. Ldgya vilasztott h6sodd6. Beszdlj magadr6l, ameddig csakakirsz. Haszndldaz ..8n" sz6cskaitl P6ld6uitegyiikfel, hogyaz 6n h6scim Superman. a Kezdhetem igyis: ,,f,n ^ Supermanvagyok. Az a dolgom,hogy segitsek embereknet< proli6miitaz a ban.A semmib6l6rkezem,rnindenf6lecsoddlatos dolgotmrivelekiazutiinrijra a semmibe tdvozom. Legtcibbszcir senki sem tudja, hogy ki vagyok, mert :ilruhiban i<ozlekedem. " Akirki is a re vdlasztott h6sod,mosrfo&i hozz{ ds vakozzrit. ds kezdjdl el rinmagadrdl besz€lni. Ttjrtdnetyagr mese Az els6 g1r2[sfla1 varidci6ja,ha egytrirt6netervagy egy mes6tmon_ egy dunk-el. Megint bdrmilyen trirrdnetetviilaszthatsz. legiobbii, amiel6szrir A jut- LeJretgyermekkori tiind6rmese,klasszikuimitosz, vagy b{rmi eszedbe mds,ami eszedbe jut" l;iny, akit gonoszmostohiija .. Kezdhe.tgd.igy,,Eg1'szer "gy gy<iny<ir( -. rirrik :ilomra kdrhozratott. Ez a 9k a kist6ly m6ly6nfekiidiegy kis szobiiban. ldny A kast6lyt mindeniinnen vad-r6zsa<isv6rry t Or,it. firatliok 6s hercegek fogta jci.tteka ldny megment6s6re, egyikiik semvolt el6ger6s,hogy de iithatoljon a scivdnyen..."

ieienben' [4ondd el az dlmot, cle ne mflt id6ben' hanem

Tdrgroszobdban
ha A legiobb-, az N6zzkiiriil a szobfban!villassz egy t6rgyat, amit l:itszTiaott'iAgi' az a tirw 6s besz6lj sajdt vdlasztoa, u.n"fyif. els6t "ttuaU"l"t magadr6l. N6ha ftj:iban F6ldriul: ,,Envagyokaz ajt6"Fdb6lvagyok,neh6z6s sima' .'ugyok"ui*";u";*!ft. ;; h;lsv tort.nik; cuuitet k"ll engemlokni a m6sik

diiul: "'*''

envagyok az ait6"Amikor az emtrerekritjdban iillok' fdlreioknek ,,r1r, gem." t"^"' amikor f6lreloknek?" ,,Nor,ajt6,monddmeg,milyep6rzds, havagyok, ae dit'ef aitd vagyok, nem tudolt tiltakozni" csak ,,rt*t;6 j6l esik"" ami gyom,hoglrtegY6k, ..run,rur"'-i,-u,,'in viiltoztatni szerern6l' hogy jobban 6rezd -.Aha.Es -ugud?" t T ekintsd 6letedeti dtLlcnal Enn6l a gyakorlatndlvalaki olyanra van sziiksdged'aki :'""-t-"-:-{:f6"' De amfg ie retaxatsz. azt-is lehet, hogy az utasitdsokat tud kcizremriktidni, vezet6 vegigvezeti;l't ;;;d ;"gn6ra, 6s leirallgatod,amig te relaxdlsz'Egy

Atan
Viilaszdki egy iilmodat. A legrobberegyk<izermriltbeli iilomb6l tudhatsz meg, vagy egyvisszat6r6;ilomb6l, de brirmilyen:ilorn megfelel.
10 6

107

ATAMA
Milyen darab ez, amit n6zni fogsz? Kom6dia vagy trag6dia? Magasrriptri drdma avagy szappanopera? H6sies vagy unalmas, eiaetei vagy t6nlrszeni milyen lesz vajon?

A HocYANfrriix MEG soRsrc6nrrnmra

11. Fejezet

,,Most a szin megviiltozik. Szindarabodnak ebben a kcivetkez6 felvond_ kisgyermek vagy - olyan 3-6 6ves. Hol vagy? Mit l:itsz magad kciriil? -s:lban ott Vannak mes emberek is? Mondanak valamit neked? Te mondasz nekik valamit? Van valami mds ha ng a k<irnyezetedben? Mit 6rzel ebben a kcirnyezetben? Erzel valamit vagy van valami testi erzesed? f rzel esetleg 6rzelmeket? Lehetsdges, hogy valami szagorvary izt 6rzel? Szdnj rrl id6t, hogy tudatriban l6gy mindannak, amit i6tsz, hallasz, 6rzel vagy izlelsz jiit6kodnak ebben a mdsodik felvon6s6ban. Abban a felvondsban tehilt, amikor 6letkorod kb. 3-6 6ves.,'(sziinet) Ezutdn a,,vezetl" iitfut a szindarab kcivetkez6 felvondsainak f6 cfmein. ilyen m6don: Tizendves szin: 10-t6l 15 6ves korig. Jelenlegi szin: a mostani dletkorod. Kciriilm6nyeid 10 6vmrilva a jciv6ben. A szindarab utols<i felvondsa - a hal:ilod. Amikor megadja a j6t6k f6 cfmeit, a vezet6-nek meg kell k6rdeznie: ,,Hdny 6ves .,nugyi szindirabnak ebben az utols6 felvoniisiiban?" \/6gtl a vezet6 megk6r t6ged, hogy gyere vissza a jelenbe, ds vedd igdnybe az osszesid6t, amire ehhez szriks6gedvan. Tapasztalataidnak azt a r6sz6t oszd meg a csoporttal, amelyiket akarod. o

mi6rt fontos a sorskonyvismereteaz em pontirib6l. '''^''Soirtonwednek rortalma es folyamatavan. Emi6keznedkell arra, hogy a tartalom u ,,rni'-.. vonatkozik, a folyamat pedig a-,,hogtan"-ra' *--*i;kd;y"ed tartalma mindenki mds6t6lkiilonbrjzik. olyan.egyedi, mint egy kicsi szdmri uiilenvomat.e so.ttO"n"iolyamat viszontrigy tfrnik, hoSV-eqf 19t-ative fejezetbenfosiuk esy oszhkl-Ezeket t<6s6ubi ;int,a tetrelosegetre ;t;iliiidffi;"r6 vizsgdlni.

Gy6ztes, vesztes 6s nem gy6ztes sorskiiny'vek
Tartalomszerinthdromfdletipusraoszthatjukasorskonyveket: gr6ztes vesztes nem gr6ztes.

Gy6ztes sorslcdnlru

Vesrfe.$ sorslcrinSnr olr/anvalaltitielr:ni. ,,aid nern ieljes{ti a kitfizott ellent6tek6nt a vesz.tes Fentiekel.nern 6rese cdit". lrt is el kell moirdanunk, ho2xrnem csupAn a cel eierese rraSJr horiilrnef i'elt kozott frtrijk el" FI;t ross:1 sz;imit, hanern az.is, hogy rnennyrre.i6\/agy

108

109

A,TAMA

f'uut<mnce soRsKoN'n'Tr? r'IoGYAlr
n lesz f6ncik' \/al6sziniileg munkaidejdt z6k egy dLll66rfval, 6s nyrgalombavonui' ren ilyen gondolatokkal r-ildo96l: "l-ehet16ben, a fregfelel6 hellren iettem volna' n van."

Gyftztesek, vessfe"*ek 6s nent g3rdxfesek' Bernev6lem6nyeszerintagy6ztestugylehetmegkiiliinboztemiarreszrest6l, gy6ztes tludia,te nem besz6l r6la' A ha megkdrdezziik, mit te.,t'", ha"oe'ziten-e-A rt6pEi besz6lni' "Ha megnyerem az els6 vesztes nem tudja, 6t .t;k ;'gy;""r"-ta egy lehet6s6gre tesz fel 6s pontosan igy milli6mat... ha a lorram U":ti"ll:' frni"dent sztiisi lehet6s6ge van, 6s igy gy6z' Ha az ik, valami mdsicsinril, eg6szenaddig' mig eszit, de ez soha nem e16gnagy m6rt6k(r' alapokon jzitszik' 6s igy ' Csakbiztonsiigos

lek rrl L egyrtnlc rirrctos olc e rne ghort dr oad's o A veztes-sorskonyveket els6-, m:lsod- vagy harm adfokrinak lehet definidlni, az _ . elszdmoliis sflyossdg:inak foka szerint. Rz eli6fokri veszres sorskrinyv tdved6iei, buktat6i 6-s vesztes6geiel6g enyh6k ahhoz, hogy ti{rsasdgban meg lehessenbesz6lni. Ilyenek p6ldriul a rrisszat6r6 munkahelyi vrtdli ds ellentEtek, enyire depresszi6 vagy vizsg:in vald bukiis esete.

lehet. Mindannyiunksziimiiraalegfontosabtlannakfelismer6se,hogybdrmelysorstudatosul bennem' felfedelhetem azoota.-Ho u to'ikijttyu"* t arw iiiad^rott

ili'"ifii#il:;l;i;';t,.s

informdcid meghatdrozdshaszno.s gy6ztes-vesztes hatom azokat.A gy6ztes-nem ritit6rk6to.t6n6 vi{ltiztatiisairnhoz 6rt6kes i;;;;fl,;;"urTiora$irro".-i""llnb"r, jiiv5 ,ttlgoat or,"rhatatlan megiillapit6s a pet ad nekem. nu r"*il1iepfi;';;; iekintet6ben.
amikor az el6zo O Vizsg6ld rit, hogy mi az, amit sorsitcinyvedr6l felfedezt6l' feiezet gyakorlatait v6gezted! --'--lSirtOnw"aet f?Hf--gyOzresnek,veszresnek vagy f6k6nt banflisnak it6lecl? ,, ,4 \/annak-eolyanteriiletek,aholmindeddigvesztesvolt:ilvagynemgy6ztes, 6s gy6ztess6szeretn6l viilni?

vdltoztatdont6sekk6 h dont6seketozom6s,gvdztes.

V etm gy6ztes

sorslcdn;rru

A nem gySztes sorskcinyvszerepl6je,,koz6putas". Tenreit napr6l napra k6sziti, . rincsenek nagy gy6zelmei, de nagybukdsai sem. Nem v:illal kockiizatokat. Ezt a ajta sorskonyvet gyakran banrihsnik nevezzrik. 10

111

Ezt a jelensdget a freudistdk transzferencidnckhivjrik. Mivel az Apa 6s az Anya olyan fontos szem6lyek korai dletiinkben.11l"fl"|.hogy tudok a sorskonywr6l. amely egy mriltbeli filjdalmat hiv e166s . hogy a f6ncikcim behivat az igazgat6s6gra. A TA-ban val6 vriltoziis egyik c6lja az. hogy az apdm ott van mogirtte. mintha csak rijra hdrom6ves. Amikor p6ldriul csatlakozunk e8-y csoporthoz. 6s olyin szavakat ki6ltozott. hogyan reag6lunk iddnk6nt. mert az itt-6s-most jelenet hasoniftort egy f6jdalmas jelenetre a gyermekkoromb6l.Az dn sziimomra a gumikrit6l a veszeked6 igazgat6t6l a diihos aprimig nyilott. An6lkiil. A sorskcinyv meg6rt6se 6s az egy6ni ter:ipia sordn feloldhatom az eredeti traumdmat 6s megszabadithatom magamat a r6gi gyermekkori jelenetek visszahriz6 erej6t6l.7. m6g akkor is. TA nyelven azt mondjuk.6ridskdnt ingott felertem. Ez perszenern azt jelenti. 2' Amikor hasonlato-sstig. tudatosan nem realiziiltam. r1k fjra.envtsszahajlott a gyermekkori jelenetre. foko"atot 6rem el a stressz-skdliin.ny 6rdek6ben! Ezencselekedeiek . hogy .tr ---rJ 'O szdmolj sikereidr6l! be Sorskiinyv a felndtt 6letben De mon_djuk pdldriul.nyez6eglnni{st er6siti. szagokba. akivel komoly kapcsolatban rillunk.. hogy sorskonyvi magatartdsba csapn6k:it.hogy most mdr. tov6bb tudom javitani a probl6mamegold6 k6pess6gemet 6snem menekiikik rogton sorskon].. Amikor az itt-6. hogy a mostani helyzet gumik1t4kzerfr. A TA-ban rigybesz6liink r6la. tseakadhatnakhangokba. ez nem csupdn az6rt tort6nt. hogy szdtkapuolja a gumikijteleket. j6 A stressz-skiila m6dszer a stressz6s a sorskonyri reakcidk koziitti ltapcsolat kimutat6sdra.pang! . ha az elhatiirozdsnem tudatosul.:"H::ili#*n.rezzijk. amelyeket gyermekoromban haszniiltam. 113 taliiban nem vagyrnk tudatiiban annak.m:ir bele is meriiliink a mriltba.wi magatartdsba. . amiket nem is 6rtettem.. Beleakad a jelen egy voniis:iba.ATAMA C HA GYAN EIJ iIX TIIS E SORSI(O]VN/ET ? Ha igy van. nagybiicsikkal 6s miis szril6figurdkkal is. mert a szitudci6 stresszelterhelt volt.:g:. Val6szinfi. hajtsdrv6grer Ha isoportbanaorsorti"ok"d. 6rz6seket 6s gondolatokat ittlriato*. egy id6 utdn valamely mriltbeli figurdval azonositjuk. Atcstisztam a sorsktinyvbe. Ha felvilllalom az egy6ni ter:ipirit. hogy pusztdn azzal.ryutt? Mi renne a gy6zelmed eredmdnye? Azutiin minden teriiletn€l frjiil le iegaldbbcitolyan cselekedetet.s_most helyzetet stresszel terheltnek d. A sorskonyvbe val6 mozdulis elhatiiroz:lst6l ftigg6. hogy a stresszhatdsdra az ember biztosan sorskonyri reakci6ba megy {t. sn'esszelterhelt helyzet kozijtt. Az igazgat6val szemben ugyanazokat a fizikai reakci6kat. honnan tudndd. azigazgato . Ha biirkivel besz6ltink. apdm arcdt tettem rd. Amikor a f6nciki vitiim soriin sorskonyvibe mentem. amikor diihos apilm. !z-t a ruditossiigot rigy alakfthat_ :lfedezziik korai dcint6serYnkei' .'ffl"1. hanem az6rt is. nagyn6nikkel. K6pzeljrink el egy hatalmas gumikdteget. Igy vagyunk a nagysziil6kkel. nagy val6szfnris6ggel a csoport minden tagia{nak kiosztjuk egyik sziil6nk vagy kozelihozzAtartoz6nk szerep6t. amely ritnyflik az id6n. mintha visszacsap6dndnk a koragyermekkori jelenetekbe. Aialiban nincs is tudatos eml6kijnk a gyermekkori jelenetr6l. mindezekena teriileteken ird le. hogy ezl tudatosan realiziilnrlm. ami cintudatlanul egy gyermekkori stresszelterhes szitudci6kra eml6keztet. 6s rigy reagdlok.an a. Ez a kdt t6. A vele vai6 vita miatt mdr i 6. r6miilt kisgyermek lenn6k.arcot tesziink valakire". Ezt term6szetesen<intudatlanultesszrikigy. cumikiitelek Amikor az igazgatdval va15 rritdm sordn dtmentem sorskcinyvibe. ii-ii-iott szttudci6 ds egr grermekkori. Ez grafikusan fejezi ki. A gumikcitelek nem mindig nyrilnakvissza emberekre.gylzni fogsz veszt€svag'ynem gyor6r h.apdmmii viilik" sz6momra.: I1l l"jtanod I(ozuregyermindennap. kiilonleges komyezetbe vagy bdrmi miisba. nagyobb stresszt leszek k6pes elviselni an6lkiil. igy nem is ismerhetjiik fel a hasonl6sdgot. gyakran 6ket taliljuk a gimukot6l tiivolabbi v6gdn61. ameryet a gy6ztesv6geredrir. De amig az igazgato diihe miatt rettegtem.

s t6le.feln6ttkent megrnindig_6rizheti magiibanezt a fesziiltsdget. amelyik hasonl6_ kdppenrosszulv6gz6ddtta szrimodra.Berne..nil...lajdarmukut".4 Hq igy teszek. Grflzeneves korodbol.5 . xtr. EU HOGYAN iiX Ut'c e soRSKOArvvFlr? tneg6rt6se? Mi6rt fontos a sotrskiitlln/ek r:rso-1r.i. lralxki sorskcinlrubemozdult.gyhel)rzetrea-i<<izermriltb6l.. Most pedig eml6kezz egy..yn' fesf ds ea tesriinkker6sagyrnkkar egytitt hozlsv tiinik.+ilcdrr.e.Nem meg sziiksdges. l. t"rtiriirr". \/annak TA-terapeutiik.. 5 6'vetr 6s emrdkezzvi-csza ameiyben ug-yanezt rossz6rz6st a 6rezted. amikor stressz aratt voltiil 6samely kelle.r.Rrikell azonbr.rilletre en specializ:iltdk magultat" :t1'+ mre5Xoldd"s" A sorskdrryrr rnint n. t.lehet5vdr16li\.*"grlrriri l"rjait ds vdiiait" sok durel k6sdbb.. gyal(orlator csinillod.metleniilvagy 5iks6.. akik kifejezett errea te. ..olyan helyzetrea mriltb6l. ilgv.lenil v6gzddo* a szi{modra. Lehet..rr*pp. -ort.". Hogy csiliapitsaa visszaurasitiis miani raiaaima[-et t<eti nJromnia rest6nel< k6sztet6seir..-"-dll.. hogy mennl rossz6rz6st-rapasztaltfl a szitu6ci6sorrin. '-3sr1mgafgqziti test6nek egy r6sz6t...iamrneg.tndgileus [ ].]"#aruaumai rs rnegszabadulha amelyet kisgyermekkora elnvomJtt.'r. c-enem lesz tudatiiban annak.ameryek mutatjdk. a_baba hogy anyiautiin n. hogy megint rnegtapasztaid a rossz"6rz6sr ezt ur-j.i'u"u go_ndolj."iiat.u. Menj vissza kb.hogy az itt-6s-most szitrriicidkat rendelkezdsernre a dil6 teljes feln6tti er6ickelold.yrakranelhriz6dik r6le. tapasztaltad rneg.ATA M. Most hozz. hogy eit teszi.r*. jd.hogy m6ryetsoii"it.. azt i:o91.or.ban 6s a nvakiibanLehets6Ses. h?gy ur)l.". s16tmitszirozds hogy vagyrerdpia hatiisiiru m"sEr"ztreti ezr a ''esziiltseget megszabadulhat d. hogy lea{llftsa mag6t. amelyben 6s ugj. hogy legkordbbi dcintdseinket :uk. o Gondolj e. egy hasoni6 sziturici6ra. Az6n.sorskdryrvi jelekrfiIir.-Ezekoryan testijegyek.rf e. Ezzelvaldizinl.. A4egrcirtenik..l. seme" liitdndsen i iestnyitjsok kozeleben elheiyezked6izmokra hirmlit a figyelmet. 6ta Eric..nissz'a eml6kezetedbe ugyanilyenkellemetlenszirudc! az egy .

' ? EU HA GYAN UK MEGA SORSKOAT}'\IET Sorskiinyv'6s 61etftt Berne a kcivetkez6t irta: .nyv-mentesnekvagy auton6mnaknevezziik.d. amikor nagyon gyengdnek 6rzikmagukat. de legal6bb k6pess6 teszi a gyermeket arra.trd. T€telezziik fel pdldrlul. aki halott asszonyok 6letre cs6koliisdban utazik.ruf. az ittlds-most Amikor kisgyermekkoromban sorskonyui dont6seimet hoztam. ha feladjuk a tok6letes viligr6l va16hitiinket. Termdszetesenazt nem tudtam.n m6djai is vannak. miisokr6l ds a vikigr6l alkottam."". 6l"tut. esetleg valamelyvadrillat vagyb6ka kdpdben kozlekedhetsz.csak azr tudtam.ATAMA szfrod meg az ujjadat 6s viirod.. (Ez term€szEnvednek neurotiku. Ha hercegn6t akarsz feles6giil venni.ami eredm6nye : embe. mint b6keid6ben. akkor el6szcir csrinydnak 6s kigdnyoltnak kell lenned. K6s6bb a feln6tt 6letben a benniink lev6 Gyermek toviibbra is ragaszkodik ehhez a mrigikus hiedelemhez. hogy a tiind6rmes6k a haralom .meg tudtam er6. auton6m elhatdr oztk ok. a v:ilaszt:isok hasonl6k6ppen vonz6ak. val6s6glal jelenlegi feln6tt 6n-dllapotomban trrO. amikor . um"lyeth'e" feln6tt er6forrdsaimra Amikor auEzeket a dont6seket iorsk. a uliOveit<e"O egymds ra h at6 t6nyez6k oroKLes. akik elmenekliltek el6led. dletem sordn sok 6s k6szs6geimre-van sziiks6g' d<int6sthozok. sorskdnYv. Ha eddig m6g nem mrikodott. A sorskonyvb6l va16 menekiilds egy r6sze. hogy milyen fajta szrirnyris6ger. . Elindulhatsz halott asszonyokat cs6kolgatni.r"r. hogy varangyokat cs6kolgatsz vagy megpr6b6lsz vaddiIatok-at hercegekk6 v:iltoztatni.) olyan Akdr r6szt veszek egy formiilis ter6pii{ban. hogy trildljen egy olyan helyzetet. Az egyetlen probidma az. hogy megdrdemeljiik a megmenekiil6st.r"Uu"" nem a hi{bomk melletti 6rv. Azt is rnegpr6b:iliratod.r. hogykiils6 befolydsoknegultY. rigy trint nekem. punutzikt6l.r. amidrt az emberek olyan aggiilyosan ragaszkodnak sorskonyvi el6irdsaikhoz. ha ragaszkodtam a sorskonyv'i diint6seimhez. aki bebortcinztitt asszonyok megtal:ililsiin fiiradozik. hogy szembekeriilcik azzal a lehet6elhatdrozdsomat. hogy a felajiinlott megoldis miigikus 6s nem mfikodik a val6s6gban. pd"ldtiul amikoi-egy orsz:ig lakossdga haboru-idej6n_cisszetart. hogy megkeresel olyan asszonyokat.itu"uf. Ennek a pozitiv oldala az. Azt is megteheted. kev6sb6 val6szfnrinek liitszott. Ez6. de szdp 6s 6lvezeteslehet. melyeket magamr6l.az dletrit pedig az. a neur6zis gy6gyitrisiinak sokkal kellemesebb .. Helyette pedig elkezdhetjik haszniilni Feln6n probldmamegoldeisi kdpessdgiinket 6s lddolgozhatjuk.rt ezt minden :iron el kellett kertilnrim. hogy valaki kiszabaditson. Elkeriil6s6re egyetlen rit kfndikozott. ime egy mdsik ok. Vagy p6ldiiul bezdrnak egy toronyba.n dOntert hozok. vagyts azt szeretnd.'' Az elhatdrozott.siteni" ezeket a dcint6seket.elem a tragddia ellen. hogy jojj6n egy fick6. kiikd esemdnYek. A sorskcinyrt mint .tot+gT{ri meg.. ha a ttinddrmese mfikcidne. amely soha nem lesz tok6letes.Ha sikeresakarszlenni 6s kozszeretetnek drvend6. hogy v6gig Fogja. ennek az lehet az oka. amely egy6bk6nt rem6nytelennek trinik a sz|m{ta. akdr nem.A sorskonyv az. el5ir6sokat N6ha az is megtort6nik. hogy m6g nem szenvedfiink eleget. hogy a katasztr6fa magiival sodor engem. hogy hogyan juthatunk el igdnyeink kiel6git6s6hez egy olyan viliigban. Minden alkalommal. amitazegy6n koragyermekkor6ban val6ban tort6nik. hogy a dcint6sek kcivetds6n krviil minden mds alternariva valami szrimyris6get id6z el6. vagy bez:irt holgyeket felkeresni. hosszri hajat norresztesz €s rrdrod.5saz er6 6rz6s6t adjzik a gyermekel<nek olyan id6szakban.vinni. hogy nagyon fdltem t6le. 1 15 777 .

gy rnegiillapitdst kapjuk magunla6l 6s mdsokr6l: ".szdban. hogy az 6let fokislegis gyotrelem es tele van szenveddssel. Te ok6 vagy" Nemvagyokd. jo""*tt el6sziir'q:lt]fl totui gyermel( 'roTie'"t'' igazoltatia a ' Ezzel minte2'f Ezeket minden lehets6ges kombinfci6jdban tisszeverve. En ok6..vagr..t::jitksem Usvhiszi...h6t6ves gyermekkorban <orai donteset'" otuPulo kk""i.6s a kovetl<ezSkdppen foglalhat6k ossze: [. xi.y ok6" a vesztes sorskonyv legval6sziniibb rnegalapozdsa. .minclen nap .'ok elemz6s6re 119 .. 2.A En oKe vagyot(..:. Nemvagyokok6. .e. Ennemvaglokok6.4 1."i. 2. fejezet aut'rPozi'cxix okek' igysorskirnlvenek neki' semsegithet ho8ysenki ""i:i. 3.liill..i:3:i[. te nem vag.vagrok 6s te k okd. En ok6..il2. szolnak' u a leGnetei visszautastta'roi?t "isstautasittatis16l tlr 6letP axicif er edete hogy az dletpozicibban a tekintetben' dnelc' 6s hdrorn.{i r6sz6ben.. lriv6 emberekr6l.a kovetkez6 n6.. 3. A gyermek arr6l gy6z6dott meg. i.i"il -*.i.vagrolg te nem vagt ok6. az'ok6-k'er"et a ci6ban a Minrlannyian{rgydrkcziinlcmegafel-n6ttkorba'hogyirtunkegysorskonvvet' .eanmasdr'tis liletpoz{ci6 a fetn6ttkorball' Az .'acilinkebbenpozf n6sv "po'i'il :ffi # .i:..te nem vagr ok6..l.. rn6clszert Frank]in grnst rialakitott egy tevezi (12' 1' dbra)' keretttek .oioiut' iriI"ETPOZfCrOr< Berne vdlem6nye szerint a kisgyermeksorskonyvekialakitdsdnakkorai szaira...: "* nmelv et pozici6nkat' viiltoztathatjul< sZ? 615...vagr..dn nem vagyok ok6. En nem vagrok okd. Ezt okd. te ok6.auan' percr6lpercre ...Saj{t magdt ali{rendelhek 6s szerethetetlennek tekintj.". 4. 4. mdr rendelkezik bizonyos meggy6z6d6sekkelcinmagiirdl 6s a koriilcitte . Ezek ameggy6z6d6sekval6szinrilegvele maradnak 6lete hdtral6r.

.7.\ keret vertikillis tengelyea .te ok6vagy"Slldspontra vasvok Ner nembirom a fick6panaszait' szJi.ieg-ii. dsa. v |raszo6t k6rem.. van."Megfeszitem gyor magyar forditdsban a Te rcividit6se T r2a 121 . isbenne v6gzemazr el' a f5nokot i. balra pedig a ...". Iln netn vogyok ok6.._hogr ok6-si{gaz 6n meggy6z6d6semiiagamr6l az 6s ui ii-'i"ggyaraae_ sem r6lad.r"r. TE OKEVAGYVELEI\{ Hogyan mrikridik: Elkeriilni Ebb6lszirmazo pozici6 En nem vagyok okd magamnak 6s Te okd vagy velem (Depressziv pozici6) fmrPozicr6x Hogyanmrikcidik: Boldogulni Ebbdlsziirmaz6 gozici6: En okd vagyok magamnak. te ak6 vagy: elkeriilni TE NEM VAGYOIG VELEM 72. s6tj6 6iz6ssel amit hozzrimint6zett'igy az "6n ok6 6se.Itt mag6nak a pontokat'. Te okdvagyvelem (Egdszsdges pozict6) Hogyan mrikcidik: Megszabadulni Ebb6l szdrmaz6 pozici6: En ok6 vagyok magammal 6s Te nem vagy ok6 velem (Paranoidpozicio) rtn okd vrrgyok.. 6siegyenj etent6st16la.Teok6 vagf'_ra mutat felfel6. te akE vogy: kijiinni vele E NNE M VAGYOK OKE MAGAM..ATAMA Ernsra ..al iak{n a ki kell menekiilnom."CJelciltemazokat amitvdrtunk" a ielentds.dt 6letpozicidnak. Interakci6nkbana f6nok 6s 6n kijorriink hogYcselekedjiink' megerosi Lpoiici6b6l l6pek in-terakci6ba' hogy 6n 6smiisok a vildgban ok6kvagyrnk' tem azt a hitemet.hogybizonyos az sz6litdsiit.-Bejonaf6ndkegyhalompapirral'."r.il.ami tortdnik .amit .ien nem 6rdekli. .. vasvFeln6tt-b6l "' mfrkijddstdtelezziik fel' Sorskdnlrui hely ok6. MAL Hogyanmrikridik: Sehova semjutni Ebb6lsz{rmaz6 gozici5: En nem vagyok ok€ magammal 6sTe nem vagy ok6velem (Folo ess6g pozici6) sleg OKE VAGYOK MAGAMMAL Mostdrkeztemmegamunkahelyemre.nemvasvok ok6" hervezkedik A n6gy i6glalapmindegyike..1il. "gy reagrilok.A vizszinresrengelten pedigliilbra az .Tenemvagy ok6"-ra lefel6."t""?it' kjiffi .dbra: Az ok6 keret: Mi az. 6n hogyanreagdlok.Enok6 vagyok..velemok6" kifejez6sthaszndljaaz egyszer(tok6 helyett.RendbenN4"".Ez azt hang_ srilyozza.r el..

-rdgy_szrige.n p"iig az lesz.t.ATAMA a jelentdsben. a sorsk<iny'r. ahol id6nk legnagyobb r6s#t t<iltjiik.ami avizet. . Teh:it Feln6tt tudatossiiggal vdlaszrom az elieiil1.rijra ott vagyok az iroddmban 6s egy csdsze kiiv6val a _ kezemben a jelentdsbe m6lyedek. miel6it el iudtam rrolna z. te r. ' rmelyetgyermekkorunkban alapvet6 pozfci6k6nt hatdrozrunk mes.. Tiz perccel k6. Rem6lem.: ntegszabaclulmi.Attdl tarrok. te rr"ent vagy ak6.v_altogatjuk.Elfelejtettem a nyomd:lba kiildeni azt az anyagot. meg nrdod oldani a probl6mdidar.TOK AZ OTCf-XNRNUT'UN Szern6lyis6gvi{ltoziis 6s az ok6-keret mindegyikrinknek egykedvenc van .'flik. J6llehetakerern6gyszQeg]!..valami szornyirs6grorr6." hogy eltfinjon. rossz hirem van . 6smdr elmirir a lapziiita. rrizvezet6kcs6kilyukadt 6.efit vqry ak6: sehovd se jutni A telefon csong. amit adtiil nekem. Ez atkalJmmal az asszisztensem nagyon levertnek ldtszik: ." Folkapom a jelent6st 6s kis6tillok a szobzib6l.s6bb. vcrgyok. Egy . Mit csindljak?" IiI'ETPAZ]$AK En nern vsgak ok6. 122 ].s mrivelet6t.rnonclja. O GYAKORLA. En ak6.saz egdsz sz6nyeg tcinkrement. Az 6lettairsamhi' hazurr6r. Az ajt6 rijra kini.23 .

Ha csoporrban dolgozol. hogy. A sorskcinyvi iizenetek f6k6nt a gyermek sziileit6l sziirmaznak.legakibb egyalkalmat. amit egy feln6n 6szlelne. azok a. hanghordoziisokat 6s szagokat. ahelyett. gondolj arra. reakci6k6nt arra.6shogyan6rztink. a mozdulatokat. ahogyan ezek iltadhat6k. szavak n6lkriLlerre a krivetkeztet6sre juthat: . boldogulni Sorskiinyvi iizenetek 6s a gyermek 6szlel6se Fontos rrisszaeml6kezni ana.amilior a jov6 h6tenldpr6brilsz egy Feln6nmriveletet6s csini{ldis meg. mds emberek iizeneteit a nem verbdlis jelek alapjrin 6rtelmezi rinmag:inak.+ n€gysz<igekbe? Altaliibanmit csiniilunk6s mondunk. miisokr6l 6s a rriliigr6l. A kisbabrik rendkivril 6lesen 6szlelik az arckifejez6seket.6s realitiis-pr6ba alapjain nyugszik.szimolj be az eredmdnyeh6l. nemverbdlkan 6s a k6t m6d kombiniilaisak6nt drkezhetnek. amelyekr6l a gyermek irgy 6szleli.ATAAM Franklin Ernst ezt a k6oet korrelogrammdnaknevezte. hogy a sziii5kt6l 6s a kciriilott-e lev6 vil6gb6l 6rkeznek.ty. amit meg_ .Valaki ott kint megpr6b{l megolni engem!" Ugyanebben a pillanatban megtdrt6nhet. amelyek kozott belekeriiltink az egyes . a test kiil<inf6le feszrilts6geit. hogy sors-tonyrri reakci6kba keriilndl. akarsz v{ltoztatni? Ha viiltozalsokar akarszel6rni. Paranoid T Fcilcislegess6g Verbdlis 6s netm verbdli. a sorskdnlrvi matrixsza\ amely megadja a m6dszert az egyes sorskdnyvek m6gottes iizeneteinek elemz6s6hez. O L3" fejezet . hogy a sorskcinyv egy sor dijntdsb6l 1111. Nlind a verb6lis. Y. dbra: Korrelogramma Miel6tt a kisgyermek megtanul beszdlni.l<onilm6nyek.iknek. hogy a gyermek mintegy reakci6k6nt hozza a sorskonyvi dontdseit. hogy a baba boldog sziilei gratuliilnak egymdsnak. Ha a mama szorosan 6s melegen mag:ihoz rilel. egdszen kiilonboz6ek lehetnek att6l. A kisbaba... E E+ A sonskiinyvi iizenet fajtdi A sorskcinyrri iizenetek yerbtilkan. 6s hagyja.s iisenetek 12.ozzmeg. Taliilkozunk egy modellel. reakci6jakdnt a gyermek alkotja magdr6l. hogy megrajzoltad a korrelogrammdt.. Ebben a fejezetben a sorskrinyvi iizenetek termdszetdt vizsgiiljuk meg 6s azokat a m6dokat. SORSKONTVI IIJZENETEI(ES SORSKONTWI IT{ATR[X Ezeket a sorskonyviiizenetek Tudjuk. akit a hirtelen hangos zrirej megrdmit. mind a nem verbiilis tizenetek tartalmazhatnak egy modelldl6 elemet. Azok az iizenetek tehzit. Hatar. ezt a kicsi val6szinrileg rigy 6rtelmezi. amit a koriilcitte vdgbemen6 dolgokb6l 6 maga dszlel. T+ Depressziv Kijrinni valakivel.. hogy hogyan tudniil viilasztani a n6gy Feln6tt mrivelet kcizrin.2.ran-evalami.irnikor az egyesn6gyszcigekben vagyunk? I\4ilyen6n-dllapotokb6lj riviink az egyesndgyszogekbe ? Mojt. Averbiilis sorskonyvi iizeneteketparancsokvagy attribiciSkfarmi{jiiban lehet iitadni. hogy milyen biztonsdgos k<irnyezetet sikenilt teremteniiik gyermeki. Ez az 6szlel6s a gyermeki 6rzds.elfogadlak t6ged 6s r24 ]25 . hogy teste a baba test6hezsimuljon.

Marslak6ja"ezt az rizenerertolmdcsoljaa gyereknek: .1n'i ii?*tk6"t--olout'i' lehets6ges hogy 6 4ontmeshar6*r"a?. visszavihog. "gg6dunk miatta. A gyermeklevonja a kovetkeztetest: <iiltindsena f6fiakt6l' amit akarok' ha ds Fo-rcrnc"sole o f tribriei'dlc munikiici6s szab6lydra:amilcora tranzakci6krejtenekvagyritkosak. erre."iliJr.rot. tudod'" . ..vagy amikor risszakeriila Syermeknez' olYandrdga. mintha ugyanezeketa szavakat lrve mondandnk' jelenti' Lndirektm6don 6rkeznek' Ez azr a gyermekis jelen mdsnak.. Hoqrhl azonban testdt megfeszftve merevenegy kiss6 eltartja le: pag616l. .!ja.O." sziileit#6soknakarr6lbesz6lni. hogy amikor apjdt6l valamit ld. 6s h"ogykozellegy6l hozzim". .fih'i'A sorskonyv-analizis n n'7 Madellrilds 125 .. hogy mit kell csindlnia' nevezik' . zavarj!""Ted$.6"lesi tra go"naott<oaot. erlu^ir.ATA IWA szeretlel<t6ged"." . hogya gyermekmell6 iil .i..orrf..elutasitalaktdged nemakarom. *ottd16k...ok szdzdval att6l fiigg' hogy milyen vi iizenett6.a." rigy.' rilisjelekl<el u". . .Lehets6ges.eztrigyol'rrashatja . . Mondhatja az apa nyrrgodthangonis a szavakat 6s rdmutat a kdrddses sz6ra. az jdrnak egyiitt' .. ELpfl dduk olyan voniisokonalapuljiin vagy a n6vadris'P6lddul Ellen az6rt sordn kide. arra' L^r a gyer:6.Pisti olyan csintalan'" ..Erre az apa m€g jol6"" elnerreti magiit.tizenetet gyerrnek igy olvassa:..Akkorcinrend'eztetsz"meg.." lehet nd...llu "tAtztir bombilzzagyermek6t' .'trill nemer6sfiri.:Ali. parancs' a kozvetlen "Ne nem sikeriil valami' pr6bdld . hogy az anyamaganincsis tudateiban enneka fesziilts6g"nek 6stiivols:lgtartdsnak. i egf il<generiici6a mdsikrahagyomdnyoziban.t t sziileit' mint akik a Usv tekinti ".g O".kdnyri vagy!" duruAnhangzik 6sm6g egy pofon iizenet. fibgy.i-".urun. mert kibirhatatlan egyszerfien . a Kis Professzorstratdgiiit alkalmazv.in].." d6.A kisl.Azutdn id6t ad sz6mara. u.Az.hogy ""gy:'l t usontAli'Jirektattribrici6knagyonalkalmasak nr'.a szignifikiins iizeneta pszichol6giai szinrenrran. MATRIX soRsKoNl'l4 ti Z$til'nt< i's soRsKoAM/I 'eli anyjdt.r" ii"jierr. hogy mi 6' Ezt afajta iizenetet Itacsintiissal6s vihogilssal is kis6rheti az apaa szavait.attribrhci6nak hanemazt. . ostobdn a ha cselekszel..ottattribrici6kp6lddi'Tartalmul< ilzenetek 6rt6keit befolyrlsoljrika .

mid6n a sziil6 I'eln6tt-j6t a gyermek Feln6tt-j6be modelleiljtl<. hogy meghaljak.Az is megt<irtdnhet. 6 pedig elfordul t6le. hogy 6 igenis f6l6nk. amelyben traumatikus esemdnyek 6s ism6tl6d6 iizenetek alakitjiik a szciveget.Soha tobb6 nem bfzom meg a f6rfiakban. A pszichol6giai szinrri iizenet.. ha az risszes ugyanabban az iriinyban gcirbiil. Pdlddul egy kisl:inyt szexudli san biintalmaz az apja." Egyes TA-szerz6k tigy gondoljdk. Ez lilth lt6 a 13. hogy egy nagyon er6sen elferdrilt 6rme az eg6sz oszlopot elhajlithatja. aki a krivetkez6 attribdcidt hallja: .a csaliidunkban mindenki. Ujra utiinanyril. kloncisen. 728 rh b. Mindhiirom 6n-rillapotb6l kuldtek neked sorskonlwi iizeneteket. /iv \ J' .sigy hatfirozhat: . Cl lude Steiner megrajzolta a T." A koribbi dletkorban az any16t6l val6 szepardci6 gyakran ilyenfajta nem verbdlis dcint6shez vezet: . Azokat az ilzeneteket.1. Mindketten Ellen mostani 6letkoriiban villtak pszichotikussii. m6g h6napokon 6s dveken keresztiil hallania kell ezt a megjegyzdst. a sorskdnlrvi rndtrixot. Ennek azonban tdbbszdr meg kell ism6tlSdnie 6s akkor kezdi kialakitani a gyermek a kcivetkeztet6st: . Eric Berne pdnzdrme-oszlophoz hasonlitotta a sorsk<inyvi iizenetek fel6pit6s6t. hogy maga a szrilet6s traumds esemdnye elegend6 befoly:ist. vagy: . hogy a gyermek centr{lis sorskrinyv'i d<int6st hoz egyetlen esern6ny alapjrin.. Te megkaptad az izeneteket 6s elraktiiroztad 6ket a saj:it hrirom 6n-iillapotodban. iibriin. Ezt az egyetlen esem6nyt dont6 sorsk<inwi iizenetk6nt 6lheti meg 6. Feln6tt 6s Gyermeki dn-dllapotai.$.ATAMA riilt. Annak a ldsfifnak.jelent a sorskonpi dont6sekre. bogy u kozel6ben legyek". mint sajdt Sziil6i 6n-iillapotunk egy rdsz6t. hogy a sorskcinyrri dcint6sek egy bizonyos id6 utdn sziiletnek ismdtelten megtapasztalt sorskonyvi iizenetek reakci6jak6nt. Az apa 6s anya Gyermeki 6n-6llapot:ib6l sz{rmazo iizenetek k6tf6l6k lehetnek: paroncsok vagy engeddlyek. MATNX soRsI{oN}'\4i ZgNgrnxEs soRsKoAiwr € s Traurnds esetndny 6s istndtlds // Megtort6nik.A kcizponti modellj6t. Kdpszenien igy 6br{zolhat6 a sorskrinyv. akit Ellennek kereszteltek. Min6l trjbb a ferd6n bekeriilt 6rm€k sz{ma. hogy a csaliidban miir k6t mdsik n6t is Ellennek kereszteltek: a nagyn6njdt 6sa nagyanyj:it.u cr) A sorskiinyvi nnatrix rU QI ftll Apridnak 6s anyiidnak is megvoltak a sajdt Sziil6i. bdr szavakban kifejezve soha nem hangzott el. Azt a folyamatot.\ +\ h (^' /. amelyek Apa 6s Anya sziil6i 6n-rillapotdb6l sz{rmaznak. hogy a gyermek az anyla fel6 nyil.hog5r az eg6sz oszlop cisszed6l. Taiiin gyakoribb az. 35 6ves koriiban meg6riil". s megint csak nincs vilasz.0 egy f€ldnk gyerek". Ugyanigy van./ U a. mig szililrdan elhatirozza. Ezeket sajdt Gyermeki 6n-dllapotunk tartalmdba raktdrozzuk el. pro gramnak nevezziik.2 emberek azt akarjdk. amelyet kiilcincisen fenyeget6nelc 6rez.Ugy rakt{rozzuk el. Nlegtiirt6nhet.Nem bizhatom meg senkiben".Anya nem akarja... Ndhdny drme ferddn keriil az oszlopba.. ha nagyon sok az eg6szen enyhdn elferdiilt 6rm6k szfma. annAlvalisziniibb. igy sz6lt: . >' o -O gdr 6bO X (g . ellenparancsoknak nevezzik. r29 .

.amelyeketa negativ sorskonyvi errendez6d6s . mert rigy gondoltdk.dly ek amelyek specieilis szerepet jdtszanak ellensorskcinyv_ az K6pzeljiink el egy anyiit a kisbab:tji{val.Nagyszerri!Most van itt egy m:isik gyerek is.r.ye.sniai autanal.ugyJffi forgalom kcizepdbe nem tessziika keziinket 6s a tiizbe..6rz"ktni r. Az 6 sziikdgleteik az els5dlegesek. ahogy sajdt kisgyermekkordban dlvezte az 6rint6sek adilsdt 6s kapdsiit. olyangyakran meg is er6sitikazokat. az elensorskcinyviinkben. egy sor magatartdsformdval is kisdrem.. tejdardt k6sziteni. hogy Feln6tt 6n-dllapotdban van 6s gyakorolja a gyermekgondozds azon fort6lyait.i"n"."". amelyek tipikusan azzal avezet6vel jdrnak egyiitt.. A sorskonyvi matrix rissze:illitdsa sordn ezek a mondatok a krivetltez6kdppen kezd6dnek: .ahelyi karrierembenis el6seat. tcibbnyirepozitiv .*. fl." Sorskcinyvi nyelven azt mondjuk.. mint p6ldriul: .sdt rehetnek terlesen kc. "re-Jrei"]?"r -rnr. leirni a nevedet. De vajon mi megyv6gbe a Gyermeki 6n-:illapotriban? Ahogy a mama visszamegy 6s ujraj.il.vezetd.az elren_ parancs elnevez6s megmaradt.rint.rugy .'irreszkedni a tdrsadalomba.:l#e'r. x}k1'. amelyek esvmdsr6lcsak kis rdszretekben r. hogy gondoljunk magunkri 6s kcinnyen uJt"Jj*r.igy kell.n* ugy s".rtelemben alkalmazzuk az6rt. ami' ket a kcinyvekben olvasott..iil. kedvesneklenni. kiirf*"roa?1#.. amig engedLrmeskedrint "aaig .[ff:rr1J."i0r.vaSyrsenged6lyt a l6tezdsre6s enged6lyt a kcjzelldtre.ltssza gyermekkordt. Progrant Aprogramolyan iizenetekb6l iill.A'TAMA Az egyes TA-szerz6k kiilonboz6 sorskonyvi matrix-diagramokat rajzoltak. cy"r-ltr. ..rrr. elnevez6staz6.:#iii tir.rot ."*hatjuk-e a nemkiviint 6telt a v:ilruntiF"t..uia.tt lnooon nem rohanunk ki az ftra a . akivel lehet jiitszani!" l...rits:i_ galmat a munka tdmasztotta kcivetelminyek -ugum.0"".rt !t. Ahogy gondozza a gyereket. Ezt haszniilharom az iskolai ds egyetemijd gith eti botdosuldsom"tua-eny"L .ritag. ua a sorskonyvei. Felcsipegerv6n anyja nem verbiilis iizeneteit.L6gvi6t" . Egy k6s6bbi fejezetben r6szlete' senmegfogalmazom. hogy 6lvezi az 6rint6sek fizikai cserdj6tcinmaga6s a b6bi kcizott. dpprigy.'Az ellenparancsokl mrt tegyiink vagy mit ne tegytinkre vonatkoz6 utasftiisokb6l. hogy a .A mama akar engem..e...rthaszn6rjuk. 6s szereti. "it. amelyeket gyermekazellenparancsok_ a kal cisszhangban hozott.Dolgozzkem6nyenr" stb.. Ha egy egy6n vezet6 magatartilszit vizsg{lom.tiloi. lenni.n u de regakibb -ar?djuk. hogy a mama enged€Iyeketad a gyermeknek . Fern6tt korunkbanmiir tudiuk. rajzoljuk meg..hogy kcivesse ezeketa parancsokat..igy kell. Ldgr tdkdletes! Ldgr er6s! Tegr dIer6fes seket ziti ! Szerezz iiriimet! Siess/ Ezeketutasit1nzell. i o rgoror. Ellenparamcsok A sziil6i-b6l szril6i-bevar6 iizeneteket eredetileg elenparancsoknak nevez_ tdk.ir"r.-roknak. MATRB 0 soRsKo^m4 znwnrmEssoRsKo^nw tet bels6leg rijraj6tszom.u.d"ljrk. a bdbi val6szfnrileg erre a krjvetkeztet6sre jut: . az . #B.. rrii'sr. hogy azok a pu*.ehetsdges. P6ldiiul :.:.. oszt:ilyels6nek ekitkolni az 6rzelmeket. Az ellensorskrinyv-olyan d.. f6rfinak vagy n6nek lenni.e-iffi . orti{rdn.h.iriel"tet. elsziimolni 10-ig..rk""r.Nel6gy csintalan!'."d.'rvru hogy ezekaz iizenetekn6haeilenimondunuk puiun.zombrtliartarri. azonban nem ezzel a r6szletess6ggel Par ancsok 6s enged.zom".ff t"**v"ii..Mindannvian hordozzr]i< ezt a" r. ." gvomorrek6lyb!. 130 !3g_t-ureszit-"ba..il...".. Legtcibbiinkner< azonban van n6hdny ellensorskcinyv.u vonatkoz6definici6kb6rdnnak.t t oiaoroL a fejemben. <isszevont verzi6tmutattunkbe...A..i..Ezekayezet6imagatartasok konzisztensek az egyes szem6lyekre." Mindannyian sok ezer programiizenetet tanulunk iiiileinkt6l 6s sziil5-figurdinkt6l.hogy ezl drzi: ..seksora.. Iryenekp€ldiiul: . amelyek meghatdrozzd( hogyan kell csiniilni a dolgokit. megbizhat6an kovetkeztethetek sorskrinyv6nek egyes fontos vondsaira.. Az ellensorskcinryet. H:" -ugu.. o: lo6y oryJn i.u." Ideje nagy r6sz6ben lehets6ges.n"" "".gy dn hercegn6m!'. li"gy maradunk okdk.' hamarti- rerdrd.!<nek egysz uagy n grJig utasitdsoknak nevezik.i rizenete.r". lehetsdges.orru. ha kozel vagyokhozzA. ret"t.L6... j6llehet eg.ilik. megkritni a cip6ffiz6t.. _emberer<re u Mindannyian ezek ezreit kapjuk sziileinfl6r 6s sztilo nguriiinkt6l.? l.i'#u"1'Jm.szen elt6r6 ariinyb"". 131 .'. hogy'rik-e brifr.rrltTer. sajiit Sziil6i 6n-dliapotiinak iizeneteit jdtssza vissza.Y?:.Dolgozz kem6nven!"sziil6i utasitii.iasv. mert a gyerrnekk6nyszerr 6rez.A gyerekeket ixmi kell.

" Ezek a negativ iizenetek a sziil6 Gyermeki-jdb6i adottparancsokp{Iddi. Val6sziniileg a legkev6sb6 sincsen tudat6ban 6rzdseinek. Ahogy 6rzem. Ha egy parancs ellen6re tesziink. aki a parancsot adta. M6lyen Gyermeki 6n-j6ben lehets6ges. Meggyorsulhat a szivdobogi{suuk. Az ellenparancsok verbdlbak. val6szinrilegtesti fesziilts6getvagy diszkomfort 6rzdst 6rziink. s6t megiilni akarja a babiit. felnSttk6nt encounrer-csoportban veszek r6szt. Mit gondol. hogy ne keniljekhozzi kozel. 7.Ne l6tezz!" 6s . P6ldful t6telezziik fel..hogy az atya r6miilten 6s diihodten fogadja az rij 6rkez6s6t. plusz a veliik kapcsolatos dont6sek egyiittes6t gyakran a ntlajdonkdpp eni sorski5ryrvnek nevezztik. sorskonyvtnk legf6bb megalapozdsai. hogy anydmtdl azt a parancsor kapram.hogy az anya Gyermeki 6n-je ezt erzii . minden figyelmet magilra von. ha egyiilta16nnem is lenn6k.. A nem verb6lis jelekre val6 . Ebben az esetben a parancsok a krivetkez6k: .. Mikor fog rdm is sor keriilni? Lehet. A kisbaba azonban tudja. es keressrink egy partnert pusztdn 6rint6s ritjiln. A parancsok 6s enged6lyek. Onmaga 6s a ktls6 megfigyel6 szimira 6 a szeretS 6s gondoskod6 anya. hogy lci az a szil6 vagy sziil6-figura.Eztril vesz6lyes. Azok a dontdsek. Aprdnk6nt erre a szavak n6lkiili kovetkeztet6sre jut: . valo. akkor meghallja a szavakbaoltott ellenparancsokat. Hogyan tudjuk megkiilonboztetni a gyakorlatban a negativ ellenparancsor 6s a parancsot? Vagy akir a pozitiv ellenparancsot 6s az enged6lyt? K6t m6dja van a me gkiikinbciztet6snek. mire val6?" 732 133 . val6szinrileg verbdlisan fogiukhallani a sziddst att6l a sziil6-figur:it6l. Val6szinrileg keresstik azt a formdt. Ha az ember befeld figyel.Nel6gy kozel!" Feln6ttkdnt mindannyian egy sor parancsot 6s enged6lyt hordozunk.. hogy elkezdiinkizzadni vagy csom6kat 6rziink a torkunkban. a paranuok d. hogy ez az fj baba itt van.hogy elutasitani.. hogy mindenkinek jusson?" Ha rijraj6tsszacsecsem6kordnakcenzrirdzatlan6rz6seit6ssiirget6seit. Gyermeki dn-iillapotunkban elraktdrozva. A vezet6 felsz6lit. hogy csul<jukbe a szerlunket. tizek a formdk Feln6tt-nek trinhetnek szdmunkra. A parc:ncsoknak megkiiliinbiiztetdse 4s engedilyeknek oz ellenporancsokt6l val6 ES U SORSKO. Nem sok €rtelmdt l6tom ennek a gyakorlatnak. 6s mdr kora gyermekkoromban meghozram azr a dont6st. Most.ATAMA De lehets6ges.ppen preverbdlisak.lehets6ges.Most. hogy valaki kinyril a kezem fel6.MruI ZNNNTNX SORSKOAM/IMATNX 12 6vesdletkor kozott kapjuk. Ezzel szemben a parancsokat 6s enged6lyeket nem sziiksdgszenien halljuk szavakban.jd pedig rapintds ritj:in ismerjiik meg azr a szem6lyt.Hm.. hogy nincs is e16gfigyelem ahhoz.jd ban azonban ra cio nalizdciok. Helyette 6rzelmekben 6s testi dszlel6sekben drezziik 6s magatartdsunkban ttikrozzrik vissza azokat.saz engeddlyek tulajdonk4. aki eredetileg mondta ezeket nekiink. lehet. ma.kihegyezetts6g6vel" felszedi anyja r6miiletdt 6s m6rg6t. amelyeket ezen iizenetekre val6 reakci6k6nt hozunk.Anya nem akarja. hogy hogyan tudn6nk elkeriilni a parancs ellen szegiil6 rnagatartdsr. Val6jdban azt szeretn6. Gyakran mdg azt is halljuk. Ha az ellenparancs ellen6re cseleksziink 6s rijra befel6 figyeliink. hogy kozel legyek hozz6. ha nem kenilik kcizel senkihez. kinyitom a szemem 6s ezt mondom: . hogy legiobb. Enyh6n eikezdek izzadni 6s a pulzusom meggyorsul.

arnelyek a korai negativ dcint6sek alapjak6nt ujra 6s irjra felbukkantak. Most feln6ttk6nt..v6letlentil" sziiletik egy rij gyermeke. Saj6t Gyermeki 6n-iillapotii)J+ Ne tdgy iinmo'gad! 13s . A k6t6ves mdlyen rnegrendrilt 6s att6l tartott. Realiziiljuk azt is... Esetlegvisszaeml6kezhetsz. hogy a parancsok 6s engeddlyek ezen elnevez6severbdlis r:imk€k.inteti az ldjbabdt az ritb6l. Ugyanez a helyzet. amelyeket a konnyebbsdg kedv66rt alkalmazunk a sorskrinyvi analizis soriin. A krivetkeziikben megadjuk az {ltaluk cisszeiillfrom parancs listrijzlt. az enged6lyeketpedig :rz . Mindenfajta tudatossiig n61kiil rijra6li azt az. Vagy taldn egy asszonynak mdr sok gyermeke van. nagyon val6szfnri. amikor k6t6ves volt. sajiit Gyermeki dn-illlapotdban megfosztva 6rzi magiit vagy fenyegetetts6get 6rez a gyermek megjelen6s6vel.Ne l6gy!" parancsot.hogy egyik sziilSdilyesmit mondott neked: ...id6szakot.Bdrcsaksohasesziilett6l volna meg!" E sz6beliiizenetek tovribb er6sitik a parancs jelenl6t6t.rem verbdlis jelzeseknek van.sztci. hogy lehet6leg meghaljon.Ok6. hogy a feles6ge most ideje 6s energii{ja legnagyobb r6sz6r a kicsire forditja. hogy a fenti k6t kifeiezds nem egyszerffen egyrnds ellentdte. A parancsok 6s enged6lyek maguk f6k6nt nem verbdlis riton 6rkeznek el a grrermekhez. 6s rij gyermek drkezett a csalddba. Inkiibb vrila. kifejez6s azonban nem valamely cselelredetre va16felsz6litds. haszontalannak vagy szerethetetlennekdrezted magad. mert a sziil6. csindl-evalamit vagy nem.. bdr legielent6sebb szerepiik ebb6l a szempontb6l azoknak a .. Az ok6 -.tls PAllAlvcsoK oomrrsgx ! 4" fejezet FARANCSOK ES DONTfSNX Bob 6s Mary Goulding terdpiiis munkfjuk sordn 12 olyan t6m6t taldltak. az apa megtapasztalhat egy.vr.iba visszavezet6 gumikcitelet. Mi6rt adniinak a sziil6k ilyen iizenetet egy gyereknek? Ez val6szinrileg az6rt tort6nik. Csaliidi nyomdsra vagy . amelyeket koriibbi dletedbenkapt:l1. hogy v.mdnyaszerint a parancsokat a..ilasszon." sz6cskdvalkezdik.. A sorskonyvi analfzis hag.Ezdrt megcillek!".si lehet5s6gerad az iizenet vev6j6nek. ha elti.rrtizenk6t parancs 4ic trigy (Ne l6tesx!) Ha valaha eszedbejutott az cingyilkossdg. 12 Minden parancshoz megvan a megfelel6 enged6ly. 6s nem akar tribbet. m6ghozzri rigy. Hogyar is szerezhetnd vissza Anya szeretetet? Az egyetlen rem6ny az. nem verbdlisan u$/anezeket a gyilkos k6sztet6seket jelezheti sajiit gyermek6vel szemben. a gyerekItor. l.. amely arra vonatkozik.hogy a sorskonyrii ijzeneteid tartalmazzdk a . ha. Azt l6wa.Ne.. hogy valamit nem szabad :sindlnunk. A riltds egy parancsot tartalmaz. Figyeljiik meg.. hogy a fiatalember megn6siil 6s gyereke sziiletik." szavakkal. Vegyuk p6lddtl azl az esetet. hogy nem lesz trjbb6 szdmdra elegend6 figyelem.ha.azaz'. ha valaha is 6rtektelennek.rendben -.

hogy gyerekesen viselkedjenek.Ne l6gy gyerek!" parancsot olyan sziil6k is kiadjiik.. .. sajiit 6n-rillapotukban mindig akarnakhagutit ortit -Gyermeki egy kicsi gyermeketa csaliidban.assa( hogy. . valami rossz fog tcirt€nni.. amiftbt a gyerek mdr l6that6an tart' lyenkor onncinszeiu6lis reakci6it6l :ieit kiildi.iizenetet torban.ATAMA saj:it gyermekdnek csakazokra a cselekedeteire reagiilnakpozitiv m6don. Lehet. ez6rtfenyegewe6rzik magukata 6s gyerekesmagatartdsmiatt.L"oko* n6j f.. Nel (Ne tAgY semmit!) Ne n6j fel! gyerek.. a.Ne l6gy szexi!"' Fzt az. Ha a gyermekiikfein6. a tobbit pedig nem veszikfigyelembe.Ez azlrtvan.az." OK D PARAAICS -dS OMflJSEK 6rt6kesnek.hogy a sziil6k. hogyvan egy olyan mdgikushiedelmed]hogyha rril j6I 6rzed magad. mint az a semmirekell6 nagybdtyi{d. iizenetilv#ft""-igy l h"glr el engem " Az u-l:.pont olyan vagy. akiknek soha nem engedtdkmeg. Vagy depresszi6s id6szakbannevelkedtek..ha nem 6rzed magadj6l. hogy j6 apdk vagy anydk-e. amit a kisl6ny rigy 6rtelmeziv6vdlds elleni Parancsot' Ne l6gy gyerek! Ne csindld! A .Nen6j fel!" parancsot aki kapja. ahol az 6rdemds 6rt6k egyediil a munkdhozfiiz6drjtt.Eztaparancsotolyansziil6kisadhatjdk. vagy olyan szigorri otthonban..r !" .Ns N6haa'Ne lehet' hogy ezt az iizenetet iJtt""yratt""dozni' aki asszony. otthon *utui"i?'oJ 6ja: .akikmaguksohane-mn6ttek hu"!'if<' "t21i :' 6n kis i{tsz6tdrsam!" Az feles6szen.Megtcirt6_ .amelyek annak a k6pnek felelnekmeg. mdr nem 6"rzik magukat \ 37 136 .Gyakrana legkisebb nik.. A szril6k ilyenfdle kijelentdseketis tehetnek: . men saj:it 6ri6kriket igyhitdrozzdk meg. 'nz6rt rigy tudod a bekrivetklzend6 rosszatelhdritani.i.. N6mely csaliidban a tril sokat mu1at6vagy sz6rakoz6csaliidtagorlust{nak vagy brinrisnektartjrik.

.pr6bdlni pusztuldsls 6ket hailand6 elutasitani.. 6"""*i' p6nzt stb') 6s olj X-re! (X jelenthet szexet' It. '.1.ik ai a generriiiot< egy olya'o.A TAMA trrlel6gy fontos! DOMN1SEK PARAIVCSOKfS 6s a kapcsolatot"' amif<1n^es. hogy: l6gy 6rzermireg kozeii' ez tz"iltnEi< ezi a rormeiat -. reaeln6tt val6szinfileg zavarodottsiiggal uttelye"tt'hogy a rnegolddson . err..1:''ri':'..snak adhatj.t "n".o.b.r_ mei<r6l beszdlni". g..#*k.apa.ukat. .giaj"i.3.ifit6g troS:yan Ne gonclalkaxz! a delldlja gyerekstulnu'i' A. Ebbena formiiban gyakran -.r.n"rriiror.f?galmazziik meg..de ne mutasd ki!" Egyes 138 1?o .z6 er6. elentik: "Hdt nem megmond il" #.svtinek Ne ldgy kii*el! E2. Ne l6gy egds*sdges! (Ne l6W nor.i. Ne ta:rtaar (sekav6)! mo o"th'. :lL_11szlt9k usyan_ akkor azr is jelenti.:lf.Al^1r'itn"onauttun csaledban' azadott tjroklSdik fiil.*" I6gv sv-']1i:.n.k*ik.i..ffi'tturt nrtrtb.salddb.a.h.ooutut't'JiJ-ulttliffi.r. K6pzeliiik hogy az anya6saz.g a" szeretika r6n1. amit in gondolok! Ne 6res'z! gyet 6rz6seket.aki-k ritkdn erintit ffiart.aranc:a fizikai kcizers6g elutasitiisiitjelenti...a !" tam ki.""ill"T:i:1":Surokon norm6lis!"r'aridnst oda' ha eleg bolondul arr<il' szabdlvok hogv Ezt viselkedik.k6t amikoi este hazat6rnek a to..i..Ne eg1'rnf-.ri..rndlis!) nap dolgoznak' elfoglaltember'Eg6sz el..

amit 6rzekl" p6ldriul...!. rragy. tapasztalj iu.mqdon u"iJ *.hogy kidolgozza dletbenmaradds m6djdt.ogyrr"r..ATAMA nyosfajta 6rzelmeket p6rdriul drezzenek.". fef -orrdja gyilkossrig ritjdn tort6nik..f. uz 740 741 .6brdnmutatott sorskcinlwi Figy.egyu..or paRerucsorEs DoIVTESEK Egyessziil6k a k9v.Ne tapasztalj'r"".Hanem Az is megtcirtdnhet.gr.. tovribbnormiilis emberkdnt.1T^"::\ "rll a KapottparancsokkalAkad oryangy". hogya szi.6rezd.". a F an'rrmcs t f.Ne 6rezd... ."Ez adja a l6tezem Episcript (ut6nz6 sorskiin5rv) l6iv6v61nak.i-."ri"ri_"fc. hogy.Xl.fhes vagyok.1d.7. az A Hogyan.Mit akarszenni?".edd ellenp ar ancs matrixot! me Vizsgiiljuk g a14. hogy nem kell meghalnom...ljiik meg..ona!.il.Fdzom.Ezek fordithatdk le.il6 parancsai nemkdnyszeithehka gyermeketsorsbi??nlo:. gyakran rehethailani..amit 6rzel..kapcsol6dnak a diint6sek a parancsokhoz? Hangsrilyozzuk.ek.Nel6tezz!"parancsotadta fidnak a Kis professior-6an..*-".T.ahol az elszdmol:is hogy a mdgikushiedelemezt a formdt veszifel: . aki erfoga?ja ut"sitasirigrii.hogy mir tesz I?..ryi"'ri a fiiinak . a mdnye hamartikussorskonyv.91k9_z_6 vdltozatotadjrikrit gyermekiiknek:......hogy kisfirikezt az utasftdst kapjrikanyjukt6l:. menj v"egy6f egy pul6vert!.Nagy firik . e gyermek dijntiet. Ld.rgy.lehet. hogy Jack anyja a .s.i?. legf6bbfeladataz.

hogy el tudja keriilni anyja hal6los fenyeget6s6t. hogy nehezen tud simogardsokat adni 6s kapni. hogy miir nem dolgozom olyan kem6nyen.TVCSOK tiist mutat. vagy iitadja munkdja egy rdsz6t maisoknak.yanezt a vdltozdst 6lete elleni fenyegetdsnek6li meg.Ne l6tezz!" nem az egyetlen parancsvolt. Szinte rintudatlanul k6telezetts6gekkel tolti meg szabadidejet. Es csak akkor.. Lehet. vagy gyomorfekdlye miatt munkak6ptelenn6 viilhat. ha :{tftitjuk az osszetett dcint6s dinamikrijrit. Most pedig azt fogja tapasztalni. A sorskonyv e r6sz6nek hatiistalanitdsa c6ljdb6l Jacknek el6szor vissza kell utasftania a . Csecsem6kori{banezI az osszetett dcint6st irozta: . amelynek c6lja a hamartikus v6g elleni v6dekez6s. Szem6lyes kapcsolataibanmegdolgozik az6rt.. hogy Jack felboritotta sorskcinyv6nek dinamikus egyensrilydt. Jacknek azonban a Kis Professzor-bana szabotdzsnak pontosan elentdte az egyetlen lehet6s6g. amit Jack az anyjiit6l kapott." Amikor felnSttk6nt meg6li a sorskrinyvdt. De a tflfeszftett munkdban toltcitt 6vek utdn szivinfarktust kaphat. hogy fjra cissze! trilfeszitetten kezdjen dolgozni. Amikor kevdsbd kem€nyen dolgozik.A'I'AMA ESDOwTESET PAM. [4ost t6telezziik fel. hogy Jacknek kezd magas v6rnyomdsa lenni. Jack dntudatlanul kijdtssza ezt a korai dont6s6t. amikor megterhel6s6nek egy r6szdt6l megszabadult.Ne l6tezzt" izenet6t a. Sorskonyvi hiedelme a kcivetkez6: .Ne l6gy kcizel!"-t is. hogy trilfeszitett munkiit fog v6gezni.Ne ldtezz!" iizenetet. mint az eddigiekbe. De kiilonosk6ppen Jacknagyon nehezen tud irj 6letrn6djdhoz alkalmazkodni. akkor hamarosan riira ott tart. 6s a szexudlis6letben nagyon trirekszik partnere kiel6gft6s6re. Jack ezt a krirnnyebb parancsot haszniilhatja fel a nehezebbel szemben. azt irgy 6rthetjtik meg. Elhat|rozza.. hogyJackbefedte anyja. eg6szenaddig. felfedi a parancsot. Adta neki a . akkor is a lehet6 legtobbet hozza ki onmagiib6l. Hogy Jack val6jdban hogyan tud kiszabadulni ebb6l a negativ elrendez6d6sbll. Tudatos 6nj6vel irgy ldtj.. Mi tort6nik? A megfejt6s az. Jack a Kis Professzordletben maradiisi stratdgiiijdt kriveti. hogyj6 tdrsasiigotjelentsen. oiyan embernek. N o bo 0.Nagyon val6szinri. hogy hamarosan megtaldlja a m6djrlt. hogy anyja 6tka el1en6re tovdbb 6ljen. h h (. akkor kezdhet hozzii munkafeladatainak redukiil:isilhoz. hogy nem fog kemdnyen dolgozni. ha miir megkapta az enged6lyt.. Milsok szAmira tiivolsdgtart6nak trinik. hogy m6gis csak eldrte a kertilni lciviint v6get..Ne l6tezzt" iizenettel. hogy k6nyelmesen 6s tart6san tiivol tudja tartani magiit6l a nyomdst.a. hogy dj szerep6be tcibb munkdt fektet. Ha elhatiirozza. Ontudatlan Kis Professzor-dban azonban ug. aki nem kdpes megosztani az 6rzdseit. Ha sportoi. Amfg kem6nyen dolgozik.. Ennek a fajta sorskrinyvi elrendez6d6snek id6nkdnt paradox 6s kiilonosen kellemetlen kimenetele van.Dolgozz kem6nyen!" ellenparanccsal. amig nem kenilok krizel valakihez.\ 'aJ gri *v M/ 'qJ \ N.Toviibb 6lhetek. Pontosan ugyarazzal az elrendez6d6ssel. de nem csindl semmit a mogottes ..) E P ! V 9t Gl h\ N v) o bo N (! F) 9) . kiikinosen fizikai jellegfieket. Esetleg szabadsdgotvesz ki. r42 1. hogy kevdsbd kem6nyen dolgozik a jiiv6ben. Azt mondjuk. oda jutott.. meg kell hallanom a mama Ess holtan iizenet6t.$ 2 O 9r N gp /___\ A* egyik parancsot fed.Most.43 . hogy pozitiv l6pdst tett. gyomorfek6lye vagy miis stressztiinet alakul ki.6 tndsik paroncs >'t / <\ cn N t-{ A. Ez a kiils6 megfigyel6 szdmdra valamifajta dnszabotdzsnak trinhet.Egy ideigmindenj6l alakul." Nem is csoda.

hogyvalakivelkcizelebbi kapcso_ dvid id6n behil megakadiilyozza ebben'sajrlt it annak."itl n. bd-"k6diil"f":.r. ha "ul. parancsot. hogy mi tcirt6nik.."a"roaJrit.. hogy meg_ Antisorsktinyv EllensorskonYv na magdt az elleasorskcinyw6l. uat-ii. munki{val kapcsoratos esetben.i elr.lulazintuici6idra! Poro. konyv az...nyvhoz6s az-elleniorskcinyvhoz. ha nem kdveri iobb6 hatnak. ir.ASA O SAJAT SORSKONyVI IVIATRD(OD Je{nkj:it"' rigy Ezt teheri.ite"i. ontudatran Kis professzor-dban azonbanmegkonnyebriii.shozpr6brilja tartani magiit.an.r""iiserrr."'' Az egyik sziild kijdtsztisa a mdsik ellen ji:Ij"9:i:_lrq^'sorskonyv.ne el6bbtiveszi a . tittv tF l:q-t-t^'il6ktSlJrallon . erveznl. Helyette a . amikor a llt a sorskonyvb61 6s az ellen. szabadfolyiist engeda . Program a harvomdnyosan Program matrixotosszedllitjuk' Amikor a sorskonyrri it i*n". ezt azonban csak dgy. 6. 'yugodttii "il. 6s igy megtori l68t-k".k. rijra egyedrir marad.. lehetsdges.ii.i' negativ rkszdrjegvezz"'k 0til arra' hogy a negaf"ff"-Lklzreit felj egyezzik') Emldkezziinkvissza "Hlgv"" A kds6bbiekb"". Sztr6Kosztotr Ihat{rozza.ro_ latdt..k"_."r"ir-rr r44 1.." r6ha.tezzl.. csak kiforditotia a sorskrinpi ditunk ds a hdtoldaldr6l n6zziik. trogi zr^ir"g.jJrioze1 t"p.Ne Tf^.Ne gondolletben maradds ujabb. Ujra dskomrencionrilissri vrilik.J. hogy SEK dS PAMT{CSOIdDOATT'f MEGRAIZOT.sorikrinyvb6J i. hogyugyaneza ldnykimoz_ "Tr. A valdsiig rt azel6tt..Valahogynem tudom cisszeszednia gon_ ft1.. e.. 16 tezz!"gyilkosparancsanak.kisgyermeki sirat6gi rndolkodhatoft :.Ne l6tezzl.kikapcsoija"gondolkodiisiit...t6l eltrivolod_ Tudatosan szomo-rf 6...Amig a-irrllydt jr{tszonia nama szimdra. Itt tehdt ugyanaza heryzet.4s . amit akkor csindlunk. k.ncsok 6.i'r"r'ror.it...mint a fenti..ATAMA ldt ilyen kririilmdnyekkciz<itt.r. mint f6rj6nekkis feiesese..i#.il.hogy a miisik szem6l1. ehatai"rr".tehed. Ilyenkor : .f!lf" -"rr.I.p?rancs. dul az antisorsk<inwb6l6s visszat6ra soiikr.

.mint az onmagunkiiltal iriinyitott sorskonyviexpl6rdci6ra...hogyan kapcsol6dik minden ahhoz. mint egy sor kijelent6st. aki mindig szerette a klasziiikusokai."A26let 40 6ves korban kezd6dik. kor a fantiiziiikkal. cmig so rslcdn.. O bi Kahler. miel6tt meg rudn6k viiltozni." . hogy hogyan 6rj6l el valamely sorsk<inyv'rv€geredmdnyt? Gyakran az egyik sziil6 azt modelldlja. ahogy eszedbe otlenek. a matiixnak ezt a r6sz6t hagyd iiresen. a ^ fenti gyakorlatban felfedezettsorskdnyviadatok azonositiisdra.lapozzuk enneka iei -akarjuk fejezetnek referencia-listiiieit." Mint minden t|ma.tatt folyarnat A Tj{-syakorlat hagyomiinya. az addig.ime.ATAMA tiv program a sziil6k kontamindl6dott Feln6tt-j6b6l jrin.hogy formdlissorskrinyrri k6rd6ivekethaszndl. Nlodelliilta-e szdmodra valamelyik sziil6. fejezet A SORSXOTVNN FOLYAMAT azaztartalmrirvizsg{ltuk . Vdltoziasd meg vagy tciltsd ki a matrix rovatokat ennek megfelel6en.saz dlom adatqinakhaszndlqta 15. amig be nem fejeztem a munkdmat'" Ennek mindenf6le lehets6gesvari:lnsa van. a A hat sorskdnlnri folyamat tehii. a goriig mirol6gia alakjait ruh|zta fel sorskonyui tort6netekkel.hogy a formdlis k6rd6ivekmegfelel6bbek interjrihaszndlatra.Ha a gyerekek feln6nek 6s kirepiilnek. mdr fogok tudni utazgatni'" . igy kell az 6rz6seiderietagadni. amit akartam. ami_ ..ugyanezt a mintilt 6li megrrjvidebb id6szakokban is. Ha egyet sem tudsz azonositani. amfgvalami kev6sb6 meg kell 6rtenem magamat. hogy egyszerrien a Feln6tt krirb6l jon. az 6letemben a kijvetkezrj lesz a mott6: .t a kovetkez6. Berne. ahogyanaz egy6n megeli a sorskonyv6t az idSben. tcirt6netekkel 6s iilmokkal kapcsolatos gyikoilatokat csinziltad a 10. Ezt mondjap6ld6ul t46 L47 . Most n6zziik meg formiilis sorskonyvi matrix adottsdgaiszerint. P6ldriul lehetsdges. A hat sorskdnpi Addig.izenetet adott :it neked.pedig ndzziik v6 g1gazt az anyagor. Afantdzio" a tiirtdnetmesdl|s d. hogyan keil eng_edelmeskedni egyparancsnakvagy ellenparancsnak. nem csatolunk Itt sorskcinyyik6rd6ivet.Ha nyugdijba megyek.Vaiamij6 nem t6fi6nhet addig... hogy eller6rizd. amelyet akkor gy(jtott6l. mivel rigy gondoljuk. fejezetben.Ajutalom a trilvildgon vdr engem. Add ig.hogy az anya egy. amelyet a mTsik sziil6t6l kaptunk.Teljesen ." .miben"-l6t6t.rrv Ha e szerint a minta szerint 61ema sorskonyvemet. de egyben minden viiltozat osztozik: jdt be nem fejeztiink. r6szbeneddig a sorskonyvek 6s a krivetkez6fejezetbenfigyelmiinket a sorskonyr/olyamatdra forditiuk' Ebben Most. A IV.Ne6rezz!. brir a diagram rigy mutatja.Vedd rigy a negativ grogramodat. amit miir feltrintettdl a matrix diagramon. igy kell!" Egyes embereknek nincsenek nyif viinval6 negativ program-iizenetei. amely leirja azt a m6dot...ime. amelyek mindegyike igy kezd6dik: .Nem sz6rakozhatom addig. Ezr szabadkdzzel rajzoihatod rigy.. mig az apa ezt modelliilja: . amig folyamat is rtivid t{von 6s hosszri tdvon is meg6llhet6." ." . Gondolataidat 6s intuici6idat haszndld arra.\ona Irlindig Ivlojdnem Ny. Ezek mindegyik6nek megvan a sajdt t6mdja. iesz id6m pihenni 6s megcsindlni mindent. amig Azutdn .. Jdnos igy gondolkodik: . Ha m6gismeg tekinrenia formiilisk6rd6ivekp6rd6it." Es ahogy nap mint nap viirf a ezlazid6t.

ron'is'"7iu nevezi. A t6 egyik partjdn 6lelem volt. hogy visszamegy az egyetemre.Koszcincim hagv "? mossa.. amire a iegnagyobb sztiks6gem van. hogy mikor fog lezuhanni a kard..:il::fl valahovd'" sorsamely a Londatszerkezetet' "mindig" aztiin elt6r az eredeti t6mdt6i' majd tot.Berneezr u . azut:in jon egy fordulat. amig befejezem a mosogatdst. p6ldriul el kellett tiivolitania egy triigyahegyet a kirrily istrill6ib6l. de holnap meg kell 6rte fizetnem.orri. F.nmajdnem" sorskonYu egy hegvre. I48 A .tdj " kivdteldvel mindent elolvastam' Amikor a ktinyvet.nsahat'sorslton3ru A. azutdn" sorslcdn3ru agyobb megdribben6s6reazonban hamar Egy ferfivai. hogy <ircikk6 egy t6 kozepdn :illjon.'grirf. Herkules. csak viirj egy percet.soha"sorskonywelellemzo' figyelhet6.6. amig"-nak az ellent6te.ezt mondja: " Fred krilcsonk€.Me gmondtam a felesdgemnek .. gorg"ir"n folfele *.. de rossz rdgondolni. a mrisik oldal6n iv6vfz.f. a hasonlatosan mai.t .majdnem" folon. Az . hogy holnap leesik a kard.rtlt" eJrilra"-nat< -i"iai isteneknek esett eldozatul' 6t Sziszifuszegy m:lsik szem6lyis6g.Miirt6hoz hasonlatosan . Miel6tt azzal jutalmaztrik..tif*0" tiioi.tz.i* iiJ? azt{ka munkahii:in meglutalm ""iJ:at 6li meg.i'. .rigy trinik ." Jdnos ugyanezt a mintdt mutatja m6. Amikor visszaadja. hogy hozzAjrthat az dleiemhez 6."nl"r"n" m6d"on besidlnek.ztam egy bardtommal 6s' " mellesleg volt A .de" sz6cskajelez.. miel6tt befejezem". A mondat magasan kezd6dik.azutln" sorskonyves egydn is rigy gondoija. az6rt jottem hozz|tok' .qft. neh6z feladatok sordt kellett v6grehajtania.. Eg6sz id6 alatr azonban egy hajsziilon felfiiggesztett kard fiiggott a feje f<ilcitt. Ezzel a mondatszerkezettel Jdnos az ..Miuteinmegn6stilt6l.Sohanem kaphatom meg azt. Damokldszhoz hasonl6an.... Alland6an att6l retregett.azutdn" sorsk<inyves egy6n a kovetkez6 mott6t kciveti: .addig. .mindent el kell mondanom. fedeztekfel a.."ii-"Ja". hogy kcizbevessen egy rijabb gondolatot.. Milrta harmadik f6rje visszaa dinamikus 6s lti'6rta 6lland6an panaszkodik ek .J[ ugyu"ligy megism6tlik.serr6l jut eszembe.-Sziszifusihoz a:..soha" sorskdnyves ' de vtitteg" van egy l6pds megtdtelev. hogy az . amelyet gyakran a . hogy valamit csiniilnunk kell a hdzzal. ald.. hogy egyszerfen egy l6p6st tesz valamelyik oldalra.gaz riltala hasznrilt mondatszerkezetekb en is. Elmondj:ik I p. P6ldiiul :.addig. hogy az ilyen sorsktinyves 9C. ahol rij n6kkel takilkozhatna. hogy ma ugyanj6l sz6rakozhat. De valahogy sohasemjut el a jelentkezdsi papir kitrilt6s6ig.." Gyakori.Sz6val.ain -itttat ...sa vizhez irgy. Gyakran rigy gondolja. Az .Szeretema napot kordn kezdeni.. A mitoszban Tantalosz . de Tantalosz egyiket sem tudta el6rni.1uiott.azrtAn" mintdt Damokl6sz mitoszdval illusztr:llja.rt.a gorog Minden r49 .oti sokriig. s att6l kezdve soha nem tudott rijra boldog lenni.l i..el. ahelyett' hogy Az. az ." Andrds gyakran mondja. iiej.Egyszerfeln6zett 6s megldtta. )61d6u1:.icrri-. Ehhez hasonlatosak a . 6s igy dhes ds szomjas maradt.Most majdnemsikeriilt' " gy6. elvesztettehatalmiit a szikla ^rr" amikor .-o. elmegyek veled 6s iszunk valamit.azxt{n" sorskdnyves egy6n az els6 6s harmadik pdld:iban emlitett mondatszerkezeteket haszndlja. Ezutiin a pont uten az osszes tobbi mdlyen fekszik. 6s diplomiit szerez. . Gyakran minte gy go ndolatj elet hasznailbesz6d krjzben." .FOLYAMAT A SORSKOAIYW ATAMA a feleseg6nek: .Ez egy nagyszerri buli. aki mintha c-saka m6sa lett ... az 6let csupa kotelezetts6gb6l:ill..L":a""^ii. de m6g sosetette.11 fejezet. akit arra kdrhoztattak.. mintha az el A.fJ"%:ilt''1lx'"lj"J .i t..nem ismeri fel.aztfi6n" minta az ." .." . ".k.Jtgy'i"ikla." Mondat kcizben gyakran f6lbeszakitja magdt.. hogy soha nem is megy el olyan helyre. Ebben a sorsktinyrri mintiiban Andriis Tantaloszhoz hasonl6.mindig" sorskonYv Az.#u alkalommal..csakn6hiinypiszokfoltot tii"titj". milyen fejfrijrisom lesz holnap reggel. a kinyomnak is ugtanezt mondtam tegnap -.de csak azon az 6ron.h tL-Sy"ti. hriz6d6. a gcircigh6s e szerint a sorskonyv szerint 6lt.. de est6re elfdradok. csendes 6s nem nagyon t3?:"'?'"i. A k6s6bbiszerz6k hely€n..Jil.egyik nem 16la mdsikbavdltanak' Ennek egyikvdltojobbat rflasztdsndl marad.kis . 6saz rijra a hegy "lrai. hogy f6listenn6 lehet.Ma sz6rakozhatom. hogy szeretne dlland6 kapcsolatot kialakitani egy n6vel. iviissal 6s egy6b mulatozdssal triitotte napjait. amfg" hiedelmet tdmasztja ali{.i.soha" sorskcinyvt6milja a kovetl<ez6: ..Rendben. Val6jiiban rigy trinik. ..gy'i'""V""t a bairitlrit6l."y"". Ez a gorog h6s ev6ssel.

E k6rd6sekre a vdlasz megaddsa a TA-kutatds nagy kihivdsa. de ne olyan sokat..addig. ezt a hiedelmet koveti: . Kimondatlan mott6ja a kcivetkez6:. Ugy ninik.s meg kell iillapitanod.igy:il elegetahhoz. hogy nem kell ugyanazokat a hibdkat megism6telned vagykitartanod. Jrinos p6ldriul f.. amig a csfcsra fel nem 6rtem. ismerdfel. a leveg6 hideg. amit akarsz. amig" volt.K6szits egy listiit cit dologr6l.. de a miisik is nagyon fontos. A milsik lehet6sdg az. hogy a sziil6k hogyan adjdk dt gyermekeiknek a sorsk<inyri folyamatot. Vannak emberek.6s elhatiirozzdk..") folyamatAz . amig" minteit is. P6ldriulha bulin vagy.majdnem" sorskcinyv kettes tipusdhoz tartoz6 egydnek mutathatjilk az . azt tJW tcjrheted meg.Nem pihenhetek addig." A sorskiinyvi folyamat eredete Mi6rt van csak hat sorskcinyvi folyamat-t6ma? Mi6rt annyira uniformizdltak a kiilonbriz6 kultririikban? Ezt senki sem tudja. . S amikor megvan erre a rdliitiisod.6legaz. amikor rosszuldllnak a dolgok.rty itott" sorskiinTru Ho gyan lehet kitiirni a sorskiinyvi folyannat-mintdhb ril? Ha el6gedetlenvagy a sorskonyui folyamatoddal.It:it gy6irydrriek a frik "6in Ssszel? Meleg is van 6s gycinyorri ragyog6 napf6ny. 6s igy tovdbb. akik k6t mintrit haszniilnak.hogyj6l 6rezdmagad..mindig" t6miit 6lted meg. hogy miisnapfejfrijrissal 6bredj6l. Ez mondhat6 el Jane-r6l a mi p6lddnkban.addig. amelyet f6k6ppen a sziil6i modelLflds ritjrin kapunk meg. A. hogy elm6sz sz6rakozni.majdnem" elnevez6st fogadtiik el.soha".majdnem" els6 tipusa 6s a .. amig" sorsktinyvet mutatja. hogy a mai napot 6lvezik. A. r50 1s1 . P6ldr{ul a .soha"minta megtor6s6re diintsd el.azut{n" sorskrinyves egy6nekn6l rigy lehet kil6pni a sorskonywi b6l.mindig" mintiit 6li ki.soha" sorskcinyveket kombindlja. FALYAMAT A SORSKOAJYT{ A folyamat-t6m6k kombindci6i Mindannyiunkniil megmutatkozik mind a hat sorskcinyv:i folyamat-minta.. egyszerfen Feln6tt m6don kontrollailnod kell 6s olyan m6don viselkedni. Ezek koziil egyik a f6minta. amely megtciri a mintiit. Most m6r van ndmi elgondoldsunk arr6l. miel6n befejezted volna az cisszesmunkddat. hogy minden mintiit tijra 6s rijra dliink 6.. amelyeket meg rudszcsiniilni... hogy az ellensorskcinlv r€sze. De ureniigyiri.addig. amelyeker egyetlen_ negativum krivet. A TA 6ltal javasolt risszes szemdlyes viiltoziis kciziil ezt a legkrinnyebb megtenni. amit akarsz. Ha legfontosabb mintdid az . Miirta pedig a ..majdnem" sorsk<inyvesegy6n egy sor pozftivumor s-orol fel.Ez6rt sohasempihenhetek. hogy el6rd. A legtobb ember szilmilraazonban az egyikmintapredomindnssd vdlik.." Miis gyakori kombiniici6 az . aki az .Nem sz6rakozhatom. amig be nem fejeztem a munkiimat... De sohasem fejezhetem be a munkdmat. kil6phetsz bel6le.. amig" 6s a ...s azerta .." Az olyan egy6n. mert valahol mindig taliilok egy m6g magasabbat.addig. hogy a .Ha akarsz.mindig" plusz . ez6rt sohasem sz6rakozhatom. El6sz<ir i. hogy mi az. Es val6jrlban sohasem 6rek a csricsra..hogy a holnapot is ilvezni tudjrik. miel6tt kitakarftottuk volna az istdl- 16r. (Daniel Casriel erre azt mondja: .Meglovagoljuk a p6nilovar.Aerr{n az citkciziil minden nap t6gy meg egyet. Hogyhaa..ATAMA azonban kimutatjdk. hogy melyek a legfontosabb folyamat-mintriid.az'otAn"plusz .

.ii. Megvitatjuk. mint jciv6beni visel_ ked€sm6ddal? Ha nem.IAT-MINTI{I} Ndzd iit a sorskonl. hogy milyen lesz a sorsk<jnyvi folyamata. ds tanulmdnyozzuk a mini-sorskcinlnr sorozateinak mrikciddsdt.i.eiiemz6ef<.. Ha megfigyeljiik valakinek az el6freis-mintaiit..i folyamatodial. .6irdsoknak neveztdk azokat.il.ok Mdr megtanultuk.g t\lcdletes! dr6met! Szerezz Tdgr erdfeszit4st! Ldgt er6s! I Siess Ezekmindegyik6tkiilon6ll6szalak.wi folyamarokr6l a fentebb adott leirdsokat.. amelyek ellentetesek Kahler 6s munkatdrsai ot ilyen magatartdssort irtak le 6s el.hanglejt6'sek'. .6l. Folytasd uJJrg. megbizhat6an meg rudjuk dllapftani. kapcsolatotvagylakdhelyet.testtartdsok6. ked6si diagn6zisdnak egy p"aigretperct6l percig "rki. azlaosr.u_rg nem vagy megel6_ gedve a viiltozdssal. akkor hatdrozzlr\ meg. fejezet ErdfRAsoK e fs NIINI.riEiil""i Az 6t el6irdsrdl kidertilt. rcivid id6 alatt sokat megtudhatunk egy emberr6l.Sesztusak.ATA MA ha. hogy az el6irdsok hogyan figyelhet6k meg. Igyha megtanuljuk az <itel6iriis-magatartiisjegyeinek felismer6s6t.'i-l.O asorskcinyr. hogy kdzvetlentil kapcsolddnak a hat sorskcinyrri folyamattfpushoz."r"rajrr"rr!--.gyjdlott egyszdmodra nem kieldgit6 dll:ist. L6. Ebben a fejezetben azt irjuk le. villaszd ki azt-a_mintdt vagy mintzikat. hogy az el6irilsok hogyan illeszkednek a teljes sorskdnyvbe. hogvan haszndljulc le el6irrisosfragatartiisokat keressiik.gy elegedve ezzelvagy ezekkei a mintiikkal.s ek ar ckifeiezds sorajelzi' viselezeket a jegyeke:-11E'illt'9:o. . 6s keress valami rijat. n. Hogyan figyeljiik lrireg az el6frds-magatartii st? Az dt el6irds akdvetkezS: Ld.. fi""iiut egy ilyen magatartdst minden nap..legal:ibb citfajta magatartiist.-amelyek rda .roirir-*ugararrdsokar kellszrikiteniink 1 52 153 .SORSKONrV O SAJAT SORSKONyVI FOLYAJ\. Mgq yu.

Hanglejtd.Eza konlv untat. hogy 6n j6l 6rzem magam. ahogy ost rdd n6zek.." A . ha nem vagyunk hozzilszoha. .sek: az egydn gyakran megfesziti nyaki izmait.. . 6s k6rd6 mormogdsk6nt: huh?! Hanglejtd. de alacsony'. az a koverkez6.Mai tdmiink .) .1. Esetleg a zdvel simogatja az 6ll{t a hagyorndnyos gondolkod6 pozici6ban. kez6t tdrd6re helyezi. Ugyanakkor ajkiin mosolyhoz hasonlatos kifejez6s iil. Ugyanakkor a sziij gyakran megfesziil...Ma az6rt vagyok itt. Fejb6logat{s.Ok6. ahogr ldttuk. amely az egyes mondatok veg6n tipikusan emelked6 inton6ci6t mutat.. esetleg.hogy. .. Ilyen m6don minden egyes el6irilsnfl <isszedllithatod a jegyek listdjrit. a sarkak egy kiss6 kifel6 hriz6dnak. ox md inas nsA Mllvr-soRsKonrn/ Gyakran olyanszerri szavakat 6s kifejezdseket tesz a mondatdhoz. ahelyett.. ..2." Hanglejtes: gyakran Feln6tt-nekhangzik. Gesztusok: az$j{n szdmol.Hm?" . aztmondhatk. .gy er6s! A.. Hamarosan azonban mdsodik term6szett6vdlik.Ldgy er6s!"-ben l6v6 egy6n gyakran ilyen szavakat haszndl: . 6s az egyik lalra :iltali{ban.T6gyer6feszitdst!"-benl6v6 szem6ly gyakran hasznillja a pr6bdlni sz6t.endben van?".megprdbrilni" mindig azt jelenti. amivel miir taliilkoztunk az ..Eza gondolat arra cisztokdl. a sorskcinyvhcizval6 kapcsoCdsuktanulm 6nyozdsa. mi ez megint. Tarrs ki azok mellert a agatartdsok mellerr.. az emberelg oz." 155 igy tdk6letes! Szavak: a. Testtartds: a viillak felhriz6dnak 6s el6reesnek. vag.Erzdseim 6s cselekedeteimnem az 6n felel6ss6gem... Egyenes ds egy kdz6pvonal kdnilj6l yensrilyozott. eg6.$z ilyen helyzetek nyomaszt6an hatnak az emberre. hogy visszatssek. a..hanem rajtam kiviil dll6 t6nyez6k okozziik. pdlddul abb6l. :iltaliiban teny6rrel felfel6.LEgy tok6letes!"-ben l6v6 egy6n gyakran haszniil kozbevetettmonrtokar..Szerezzordmet mdsoknak!" kifejez6sfesziiltebb.A TA.szarc szoros rrincokba hriz6dik.." teszel engem.Szetezz tjrrimet m6soknak!"-ban az egy6n gyakran enyh6n lefel6 fordftott arccal n6z r|d. hogy . te. mint p6ldriul az ember. amelyeket val6j:iban ldtsz 6s hallasz.. hogy megcsiniilnrim. Gesztusok:mind a k6t k6z kinyui.s: fiigg6leges vonal jelenik meg az orra felett. nem fogok eml6kezni rd. ...sek: a...Jttlegpr rilom megtenni azt. hogy nekem kell megtartanom. sorskonw isrrtet6jegyek6nt. rigy 6rezheted.. hogy kdt Arckifejezd.y a fril mell6 helyezik.. Testtartdsok: gyakran Feln6tt-nek lzitszik. Tdgy erff...gytok6letes!" megszcivegez6segyakran tartalmaz a fentiekhez hasonlS avakat 6s kifejezdseket.szigonian n6zelC'. nehdz megtennistb.." . sem mdly. mint p6ldii." . a jelzert pontok vagy betrik kis6ret6ben. amig az egy1n sziineret tart a beszddben. ahogr mondtam-. hogy homlokdt vizszintes vonalakban rdncolja.." 6b . mint nikor a magatartds-diagn6zist tiirgyaltuk iiltalinossiigban.ran az. Arckifejez1. A kezeket <ikcilbeszoritj eik. sem magas.hogy a besz6l6 mondanival6j{t szdmokra vagy betrijekre osztja fel.azvtlLn. A mdsik szem6ly fel6 hajlis. maradj az ezel<hezhasonl6 megfigyeldsi tekn6l. az el6irdsokmegvitat:isa 6s . hritrit folpripositja.Szerezz ciromet m:isoknak!" esetdben az egydn gyakran el6rehajlik. Testhelyzete: csakrigy.s:magas hang.!. rgy az ujjhegyeket V alakban egymaisnak tdmasztja.L6. rigy. de azt hiszem. igy felhrizott szemcildcikkel fel kell. ami elhangzott.M6rgess6 . hogy liisson vagy halljon valamit..TAMA :rjed6 id6 alatt ismerhetjiik fel.) .magas. L6. hogy az egyik kezet vagy a szem el6." . A .Az 6rz6seidetmeg kell tartanod magadnak. J6l moduldlt." (Ez azt jelenti.A belviirosi k6rnyezet ma gdval hozza az er6szakossdgot... renek tipikusan: tulajdonkdppen. hogy az egy6n irgy riincolja szemcildok6t." Gyakran olyan tdvolsdgtart6 szavakat haszndl.mint a . :erezs iiriitnet! Szavak: a. hangos vagy harsdny? Szemrildcikeim nt vannak vagy lent? Milyen ir6nyba n6zek? Milyen gesztusokat csinrilok? Hogy ryes legy6l az el6frdsok kimutatdsdban.Vril6ban ilveztem a tanitiisodat. :ndatszerkezetet haszniilja. A szem 6s gyak. bizonyosan..... intha az egy6n a tokdletes viilaszr valahonnan a plafonr6l vagy a padl6r6l akamd rlvasni. Arckifejezds: a szemek felfel6 n6znek (kev6sb6 gyakran lefel6). Lehets6ges. Termdszeresen. .Micsoda nagyszerfi buli! De a kuryafrijdt! Reggelre biztos :gbdnom. S ilyenkor magiir6l besz6l.. hogy ilyen rcivid id6 alan megfigyel6seket v6gez:sstink. Egy6b tipikus kifejez6sek: nehdz. Mdsik jellegzetessdg." + . testemmel 6s hangommal.Olyasf6le. egy szem6lyisdgelm6let." (Ez azt jelenti." .Ne 6rtelmezz!" figyelmezrerds ide is vonatkoztathat6. minthogyha az egy6n er6ltetn6. nent tudom.Szerezz cir<imet!"-benl6v6 egydn gyakran a... Ezek nem adnak rij informdci6t ahhoz. taldn.bbenaz 6rtelemben haszndlva a . hogy n6zzen rild.. amit te. De mit csiniilok az arcomal. itgr is mondhatjuk. . hogy hangja fojtottan hangzik." tI . P6ldi{ul: . " . Ha azonban osszehasonlitjukegy nem el5iriisos eredetli mosollyal.." F. hogy az el6iraisokr6lbesz6ljek.eszitdst! Szavak: a . pontosan dgy. gy mit mondtdl. A fels6 fogak 6s gyakran azals6 fogakis kiliitszanak. Ez valahogy olyan. magas.Amit mondani prdbdlok. imi gyakorlatra van szriksdgiink...teljesen. P6ldiiul: .' .Ezj6 6rc6s. amiben megegyeztiink. Gesztusok: gyakori. meg fogom pr6biilni.?". jellegzetes. Ez azt jelenti.A magatartdsa arra k6nyszerit.szigonisrigk6nt" 6rtelmezel? Hol liitsz izomszrlltsdget? A hangom vajon m6ly.

menjiinlg nincs id6. Eldirdsok 6s a folyamat-sorskiinp tipusai Elsfdleges el6frds Mindegyiktink murar.L6gyer6s!-t.ATAMA Hanglejtd. mocorgds a sz6kben 6s az 6ra gyakori megn6z6se. monoton.gzorsan . amikor egy tranzakciondlis stimulusra reagdlnak. gyors viiltoz6sai. Az ilyen egy6nek gyakran olyan gyorsan mondjilk ki a szavakat.aoflositlr. Legtobb embernek azonban van egy el6iriisa. Arckifejezd. akik hdrom vagy tdbb el6irdst mutarnak esrrenletes elosztdsban.. amelyet el6szrir mutatnak. : EL1'RASAKESA MIIVI-SORSTOTiIZ SiessI Szayak: siess.. vannak emberek. akiknek k6t f6 el6irrisuk van. . Haszn:ild gyakorlat_ kdnt abban. kett6 koz<itti mat-sorskdnyv FolYamat-sorskiinYv Els6dleges el6irf.. amelyet a leggyakrabban mutat. hogy bele is l<everednek. F. dltaldban m6ly. hogy az egyik Llb bokdja a miisik l:ib t6rd6n nyugszik. A ldbakat keresztbe helyezi.s Addig. vagy a . de az dltaldnos benyomiis aztzgatott mozgds6. Testhelyzetek: nincs specifikus testhelyzet.stelen 6. Gesztusak:iiltaliiban a gesztus hi:inya jelzi a . amfg L6gytok6letes! Azut6n ezz Szer orometmdsoknak! Soha L6gyer6s! Soha T6gyer6s! Mindig T6gyer6feszitest! tipus ezz Szer cirometmiisoknaki -+T6gyer6feszit6st! Majdnem1-es Majdnem2-estfpus mdsoknak! + L6gytrikdletes! ezz Szer <ircimet Nyitott ezz Szer orrimetmiisoknak! +L6gytokdletes! o Az EL6fRisoK KIMUTATASANAK GYAI(ORLASA Ha van televizi6d.s: [res..zitrt." A karokat <isszekulcsolja vagy keresztezi a test el6tt. Gesztusok: ujjnyomogatiis. meg megfigyel6sdvel tudjuk mondania legf6bbfolyael6irdsok Az els6dleges listamutatja. amelyek kciriilbeltil egyenl6 gyakorisdggal fordulnak el5.n6gyespozici6ra" helyezi rigy. a megfelel{st kovetkez6 A trpusokat. Az egdsz test immobiliriist tiikroz.o.zt eb1dleges el5irdsuknak nevezziik. folyamat. Testtartds: a testtartds gyakran . Sokkal kev6sb6 gyakran olyanokl<aiis taldlkozhatunk. Arckifej ezds az arc ltf ejezf. Hangsrily: staccato. Ez sol<szoraz az el6iris lesz. 16sorsk<inyrri 757 156 . Egy jeggyel flent s.tunk egy elflirdst O 6rdekl6dnekirdnta.smozdulatlan. ndzz meg egy interjri-programot. hogy kimutasd az el6friisos magatartz{spercr6l percre megmutatkoz6jegyeit. induljunk.ia mind az ot el6frdsos magarartdst. gdpfegyverszerri.s:a pillantds iriinyrinak gyakori.

Mutasd ki nyiltan... Ui hangot kapcsolok be a fejembe. 6s homlokom sima marad.i lyamatot. a kovetkez6 iizenetnek engedelmeskedem: .ak akkor vagy ok6. Eimondaniid rijra?" A sorskrinyv 6s el6irrls krizti kapcsolat nem olyan vildgos a k6t . amely ezt mondja: . keveset rzogsz. hogy elSbb vagy ut6bb kifogyok az oromszerzl ergirib6l. Ha onhan osztdlyom egy hallgat6ja lenn6l. amely ezt mondja: . ahol most vagyok." Amikor a gondolatjeles rdszt mondom. amikor a . hogy biztos legyek benne. Els6 tanulmdnyait az 1950-es 6vek vdg6n irta.. er6feszit6st kell tenned.. amikor a Damokl6sz kardja a fejemre zuhan..Szerezz ciromet mdsoknak!"-b61. el6irfsmentes Feln6tt-ben maradok. megszabadulok a . Ujjaimal sziimolom a .Ok6 vagy.. Lehet. Ha n6ha valamit drthetetleniil mondanak.lMicsoda? jiiban a hall:isom kitrin6.. amig" mintilmar. EL6 ilu^S OK ES A MINI. hogy el6ggd rmszerz6 vagyok. hogy kapcsolatokat kivdnok 6s sztr6kokat rrdrok a kririil<ittem l6v6kt6l. 6s annak meger6sit5iek6nt mrikodik! O ELS6DLEGES EI"6iRASOK fS A SORSKdNYVI F'OLYA]uA-T Azt m:ir tudod. e engedd.. hogy megkapjam..serdet6s az ig6nyeidet az emberek e161. Lehetsdges. amig" sorskcinyv.. (Sajiit magunknak is kidolgozhatjuk a kombindlt mott6kat." Val6isak nehezen hallaniilak. hogy mindenf6le m6don szabadon mozoghatok. Mert ha ezt megteszem. 6s ezrittal meger6sitettem ezt a folyamatot. Ez azt mondja: . elkezdem gyakorolni. hogyha indent j6l csin6lsz.Hogy okd legy6l. ha holnap nem leszel k6pes el6g ijrcimet szerezni nekik.modell" szavakat. :lyette egy :iltalam bekapcsolt rij hangra figyelek.Liissneki 6s mutasd ki.L6gy er6s!" el6frdst mutatva. Ezt mondom: . A. De att6l tartok. amit szeteszem meg. megszabadulsz att6l a f6lent6l. Eric Berne rkttotta ki.soha" folyamatmintdt. Ha belefdradok Tantalusz miisoldsdba. Ha kitorolt a . ahogyan a fentiekben leirtuk? i59 ." Hogy ennek a parancsnak engedelmeskedjek.Alkalmazkod6 Gyermekiben tudom.SORSKOAIn/ Amikor ezeket a magatartdsokat mutatom.. A kezem a fejem mellett van. hogy megcsineild a dolgokat..Sies. Tantaluszhoz hasonlatosan pontosan azt a mozdulatot nem lenne. ki6lem 6s meger6sitem a . ha orcimet szerzel az embereknek.olyan rendszer.LEgyer6s!" viselked6si mintrib6l. hogy a tcik6letes definici6 oda van irva.soha" sorskcinl.Az rit el6irris a nem ok6 (struktur:ilis) ellenrskrinyv funkciondlis manifesztdci6ja..addig.addig. hogy nem fejezhetem be e mondatot. I\4egfelel a kett6 egymiisnak.A \ .. nem engedem. Kiilcin<isk6ppen eg'yenesentartom szemrildrikcimet. B hogy halljam.. hogy leggyakrabban egy mdsik els6dlegesel6iriissal egyiitt fordul el6...nyitott v6gti" sorskcinyv eset6n.Csak kor vagy ok6.sorskonyv-kapcsolat. hogy elv6gezzek bdrmit is.. hogy l:iss:i\ hogy gyenge vagy!" Ha erre figyelsz az Alkalmazkod6 ermeki-ben.Eztmost nem hallottam. igy nem is :eriilt olyan sokat mondanom. Ahogy ezt csini{lom.'.relaxil< 6s ezt mondom: . az . 6rz6sben 6s gesztusban. amely azt mondja.. hogy tcik6letesnek kell lennem.Szembeniillok az osztrillyal. mintha azt vdrndm. egyhangrian besz6lsz." Ha ig5rmondom.majdnem" sorskonyvn6l 6s a . amikor ezt a . amelyre a legnagyobb szi.L6. hogy b:irmit csindljak. Ehelyett az informdci6mat kisebb egysdgekben adtam dt.tudatositanom kell magamn a magatartiisi elSiriisokat.J6 vagy te. hogy az els6dleges el6iriisom a .. mit mondanak az emberek nekem. hogy nem nagyon szeretem azt. 6s akkor eljdn az id6. ha megvdltoztatom az elSiriisosmagatartdst.W tcikdletes!" magatarrdst kcivetem. gy mondhatniink modell.wt6lis. Ugy trinik.Csakakkor lehetsz ok6. de m6gsem teszem." Felhrizott szem<ildokkel6s lles mosollyal alkalmazkod6 Gyermekim-ben abban rem6nykedem..Szerezzor<imet mdsoknak!" el6iriist mutatom. most menjiink vdgig rijra az egdszen.. folyamatosan toviibb 6s tovdbb haladok a . Hogy kil6pjek a . hogyan mutassam ki az 6rz6seimet hangban.) rigy 16phetekki. hogy mit akarsz!" Tdtelezziik fel.Addig. Az elmflt n6h:iny mdsodperc alatt egy Sziil6i hangot hallottam a mriltb6l: . melyik viiitozatot rarrariid 6rthet6bbnek? Ahogy kil€ptem az el6iriis-mintdmb6l. mintha Nem 6rtelek pontosan. Akkor.TAMA Ahogyan a Taibi Kahler kifejezi: . szemeimmel pislogok. Els6dleges el6irSsodnak is tudatdban vagy.mindig" sorskonyvi minta kortil.. Er6feszit6st teszek.. hogyan 6tzell"." P6lddul tdtelezziik fel. hogy a T4-16l tanitok egy csoporror 6s ezr mondom: ...amelyet Eric Berne alakitott ki az 1950-es 6vekt6l kezdve . hogy miishova kertiljek.T6gy er5feszit6st!" el6irdsban vagyok. az. Igy ebben a n6h:iny m:isodpercben megdltem az .sl" mindenkdppen ktlonleges helyet foglal el az el6frdsok kozijtt.iks6Sem retn6k. amlg mindent el nem mondtam. Kiilcinosk6ppen felfedezem annak az orom6t. nem engedhetem meg magamnak.. 6s igy eljuthaMindenesetre ezekb6l a sorskcinpi minteikb6l is tunk sajdt kcivetkeztet6seinkhez. de owvaw. hogy felhrizneim. Kcivetkeztet6ssel nem nehdz bel:ltni. hogy hogyan ad6dnak hozzd a kombiniilt el6irris-mott6k a sorskonl'vi mintdkhoz. Kikapcsoltam a fejemn azt a r€gi Sziil6i hangot.. akkor tobbet nem tudok er5feszitdst tenni. arcodat passzivan tartod. inden lehets6gesm6don elmondtam. Eziihal pedig a magam imdra m6g kcinnyebb6 tettem. hogy szdmodra melyik sorsktinyvi folyamat a legtipikusabb.a rt|rr" nt:it 6lem ki! A sziil6i hang a fejemben azt az ellensorsk<inyvet ism6tli: . Ahogy pr6brilom a dolgokat csindlni.T6gy er6feszitdst!" Ahogy folteszel nekem egy k6rd6st..A TA a szem6lyis6g meg6rt6s6nek egy modellje. hogy mi tcirtdnik. A . amely a szem6lyis6g meg6rtds6t c6lozza: legaldbbis ez y els6dleges definici6. akkor kizilrod a krils6 jeleket.Siessl" el6irdsneilnincs kcizvetlenel6irds .. beliilr6l egy rij iizenetet adok 6t rgamnak: .. igy reag:ilok: . Nos..." ^Azel6iriisos magatartds me96rt6se sordn tudatosan elkeriiltern a gondolatjelek sznillatdt. ds igy t6ve gyengitem az . A . Ez az el6ftAs-sorskonyv kapcsolar a mrisik n6gy el6iriisra is 6rv6nyes. hogy a kcivetkez6 alkalommal rijra kil6pjek bel6le. ha elrejted az 6rz6. egy bels6 Sziil6i Lngnak engedelmeskedem. de kifejez6stelen magatartdsom fonntartiis{val err6l semmilyen jelet nem adok." Mivel ok6s6godat ir nem alapozod az emberek megorvendeztet6s6re. mint amennyit az el6iriist6l terheltveltozatban. elyett. hogyha magadat megorvendezteted. el6rehajolva.rendszer" 6s a . szemoidijkomet az orrom folott k€t ftigg6leges rdncba hrizom. hogyvizszinralncokba gyur6dj6k. fcilfeld ndzek a ennyezetre. amig" folyamatb6l is kil6pn. Minden ialommal. A." Alkalmazkod6 Gyermekim-b6l e hangra figyelve arra gondok..

Minden alkalommal. ameddig az el6irAsnakengedelmeskeclern. la nem. hogy azt tudatod <inmagaddal.Ahogy a lciforclftotrsorskonyvj iizenetre figyelek a fejemben. Sziil6i rizenetez: . t6rj el t6le egy id6re.Ok6 A vagy. tcik6letes vagyok. kultrirdra vagy mrivelts6gre? Mi6rt kis6rik az egyes el6irdsok konzisztensen sajiit ellensorskcinyri iizeneteiket? Senki sem tudja.Ok6 mdsokatstb. Ellensorskcinyrri iizenetek maniesztdl6drisai. Ahogy ezt teszem. .v gondoiom. el6gg6 sietni stb. Ekkor nem sikeriil el6gg6 tcik6letesnek lennem. Ezek utdn a sorskcinyrri hiedelmeim szerinr annak kell krived1s71is. hogy . 60 n-es paxici6: e16{rdsos laelyxet . Ez f6i mdsodperctSlh6t miisodpercig ter-jedhetid6ben. El6freis Ldgyt<ik6letes! Szerezz ciromet mdsoknak! Megenged6s J6 vagy. Ezek az elgondoliisok azonban meg a taliilgati{s szintj6n vannak. ha. \z iit megenged6s Minden egyesel6irds-tizenetn6lvan egy ellenpont. hogy kieldgitsem bels6 Sziildm krivetelmdnyeit. ahol yakran liitod. igy itt is az e16iriisok jritszhatjrik azt a sorskdny\d funkci6t. hogy az utasit{. 6s fejezd ki a kiviinsdgaidat! Tedd meg! Adj id6t magadnak! L6gyer6s! T6gy er6feszit6st! Siess ! X4inden alkalommal. hogv sikerul er6feszit6st tenni..hogyaz ellensorskcinyyiutasit6s egynehezebb rrskrinyrri drint6st takar. Tok6letes .hogy az ellensorskrinyv-el6irds iizeneteiaz 6lethelykiilonlegesvonatkozdst ettel kapcsolatban hordoznak..te. Hogyha els6 ldtiisra irgy trinik. Ezt a folyamatot Taibi Kahlermini-sorskinlnneknevezre. nem verbiilisan a megengr:d6st 16sitjiik. amikor tudatosan kil6piink az el6irilsos magatartil sb6l. tekintet ndlkiil korra. Megteheted. kaptdlndhdnyilyen megenged6st t6hik.megorvendeztetek Azt momdjuk.1. miel6tt elalszol ... . megcirvendezretni az embereket stb.hogy most mdr oda kell figyelnem a parancsra.hogy az egy6n nem megfelel6en azonositotta els6dleges e16iriisrlt. hogy nem felelnek meg egymiisnak? A fentiekben leirt el6irdsok ds a sorskrinyvi folyamat k6zti kapcsolatok.ldthat6." vagyok 6sezt a Sziil6i dzenerer igy amikor sorskonprben hallgatomAlkalmazod6 Gyermekim-ben. amfg kitartok az el6irilsos l<iforditott sorskdnlwi utasitds mellett. Tcikdletes mdsoknakstb. A jelenlegi TA-kutat:is egyik legnagyobb kihiviisa meggy6z6 magyardzar kialakitrlsa az el6ir6sosmagatartdsra.T TAAM Mi van akkor. amelyeket a gyermek el6szor a szobatisztas6gra szoktatiis kcizbenhall. Ennek ket lehets6gesktjvetl<ezmdnyelehet. dltal:inositdsok. Szerezzdrrimet magadnak! L6gy nyilt. circimetszerzel agy. A mini-sorskiinyv Az el6irdsok a feltdteles ok6siig dll6spontyrit tiikrozik.automatikus" min6s6gtiket. Vigtdzz!Hakezdesz rossz6rz6seketvagy kellemetlens6gekettapasztalni. hogy megtartsam magam az el6iriisban. hogy nem kell figyelnem a parancsra. Amig az el6ir:isban vagvok. hogy a nehezebb dont6sek koriil formrll6dott parancsok ellen v6denek meg. ahogyvagy. hogy ism6telgeted magadnak a megenged6st. Taibi Kahler maga arra gondol.. a term6szet 6s a nevel6s eredm6nyekdnt. Itasfti{sok 6s dlethelyzet Azokb6l a p6ldrlkb6l.sokafeltdteles okdsd. Tapasztalatunk szerint ugyanis a ldtsz6lagos. amit ezzel a paranccsal kapcsolatosanhoztam. hogy riid egyszerfiennem vonatkoznak.. egy el6irdsmentes magatartessal helyettesitjtik. figyelt kliens eset€n azonban megfelel6nek bizonyultak. sajilt magad adhattadmagadnak. It4dsteoretikusok arra gondolnak. amikor nem lesz el6g energidm.snek volt eveziink. rig. A kcivetkez6kben cisszefoglaljuk 6ket. Egdszen addig.amig. Azt tan:icsoljuk.rossz 6rz6seketfogok megtapasztalni. Hedges Capers v6lem6nye szerint azel6irdsokat rigy kell tekinteni. E funkcidnak azonban k6t irtjavan.r a megenged6st er6sited. Ez term6szetesenr6szben igazoln:i liitsz6lagos. nem tapasz!. iibrz{nldthatjuk ilbrdzolva. . Ei6fordul azonban oiyan eset. amelyet megenged1. hogy el6bb fedezd fel 6s hatdstalanitsd zt a nehezebb drint6st. i-ehet. mint a csecsem6 tril6l6si strat6gidjdt a sorskrinywk6szit6se folyamiin. megcirvendeztetek miisokat" stb. Ha kellemetleniil 6rzed magad. ha fgy tfuik.okd vagyok addig. miel6tt folwatod az el6irdsb6l val6 kimozduliist. amelyeketaz utasit{sok 6s a sorskonyvifolyamat-tipus imf r6szbenadtunk.t6ves kapcsoliis" oka sokszor az. es miel6tt fel6bredsz reggel. hogy az el6friisok rdszben veliink szijlettek. a megfelel6 el6inisos magatarrdst mutatom.4.." agyok. hogy az ot el6iriis olyan mott6. 6rdemes rijra megrrizsgiilni els6dleges el6irdsodat 6s sorskonyvi folyamatodat. amint rrisszajdtszoma korai dont6st. dlldspotom kcivetkez6: az a vagyok.. A 16.Alkalmazkodd Gyermeki hiedeimem az. elkdpzelhet6.g {IlAspontjdra reflektrilnak. amif. amikor ezen a sorozaton v6gigmegyek. azt hiszem. amig. hogy addig maradok ok6. miniatrirben lejdtszom a sorskonyvemet 6s meg is er6sitem azt. Tobb ezer meg.Ahogy az biirmely m:is ellenparancsndl. Amig el6iriisban vagyok.Ha szerencs6d a sziileiddel.Mindegyikiikkel taidlkoztunk a fentieken. :het.. Ird fel egypapirra 6s tedd a feljegyz6st oda. hogy nem alkalmazhat6ak rdd.alole iyzelmeL. .O nLSiaesor EsA MI]Vl-soRsKoArw Az eL6irl5:sok eredete Midrt van ot 6s csak ot el6friisosmagatartiis? Mi6rt ugyanazok mindenkin6l. Ha igy " 161 .. miniscript sorozat mindig el6ir:issalke zdldik. hogy kiel6gitsem a fejemben l6v6 Sziil6t.. ..

nem kivdlt. 69 zavattsdg.fiiegvet6.. gyfzelmes.o.iiress69.zavarodotts 16. euf6ri6s.D t IDTJ H Nincsenek 6rzelmek 5 3 OKOLO HELYZET Tipikus racketek: okolds.sdrtetts6g. aggodalom. diihodt sz6gyentelen. felesleges MEGA]TiTO HELTZET (E + T+ ) Tipikers racketek: biinoss6g. dbro: Mini-sorskonlv . sarokba szorf tott. rem6nytelen.l NJ r EL\Jrl\-t\JtJJ nIlLl 1. nem szeretett. G+r-) xfrsfcenEJT6HELYzET (E-r-) Tipikus racketek: 6rt6ktelen. 1.

amit mondokneked.Oh. mivel sok ember sz|mfira a 4-es pozici6 nem .rAklcor fogod j6I drezni magad.Minden eSyesszituiici6ndl vrilaszolj a krirretkez6k€rddsekre: . Ha elvdted az el6irdsjegyeit. rijrajdtszom egyhangot a negatfv Gondoskod6 Sztil6m-b61.No. Ezt bdrmikor megteheted. izgatottszigot.y6gs6" hellzet. P6lddul az 6n gyakori mintiiim. Szokjdl hozz6. mitosz. hogy reag:ilok-e a meghivdsodra. egy bels6 hangot hallok a negativ lrrlnyit6-Szabdlyoz6 SziilSmt6l: .4. vizsgiild meg. val6szinfileg iisszeomSosetudok eljutni lok 6s ezt mondom magamnak: .d meg. akkor ritkin megyek az el6irds szintje ald. 6s elkezdem hinni: ." Att6rve anegativAlkalmazkod6 Gyermeki-re.Minderyik pdr egyike a Sztil6i-b6l jon.sm6dodat.. hogy azt akarod.d mini-sorskonyr melyik telyzet6be kertilt6l el6szor?" . Ahogy ezt teszem.el tudod kapni" az el6iriisos magatartdst abban a pillanatban. hogy a minisorskrinyv koziil van-e egy va8. de mdg egy villani{st felmutat a. Mi rigy gondoljuk.mi 6rtelme van az eg6sznek? az emberekhez. Az. amelyekben rossz 6rz6sselreagiiltiil a sffesszre. Ezek kdt prirbdl eillnak. De nem te mdrgesttesz engem.ici6 : kdts 6gbeej td helyxet Korai gyermekkoromban tapasztalataim arra a kcivetkeztet6sre vezettek: . Erezhetek sz6rahozotts{got. fel r6miiletet. . Ezzel a k6pess6ggel .Rri ntdlak venni. En reidkiabiilok: ..Ott milyen rossz 6rz6st tapasztaltiil meg?" . amit mondanak nekem.. Lehet. Ahogy el6irdsba keriilok. hogy az okol6 kifejez6s tal6l6bb ELOLRASOKES A ]\4IAI1-SORSKOAM/ Alkalmazkod6 Gyermekim-ben igy reagiilol<: . Itt a racket-6rz6seim osszhangbanlesznek azzal a hiedelemmel.f. milyen rossz 6rzdseket tapasztaltiil. te sem vagy az. hogy az 6let rem6nytelens6gvagy sarokba szoritottsig. Jobb azonban az ut6bb adortkdtsdgbeejtdelnevezds. A minisorskcjnyv-elmdlet nem j6sol semmif6le specifikus mozgdssort egyik pozici6b6l a mdsikba.. ahogy elkezded csindlni. A rnini- sorskdnyv iin dt .. hogy te 6s 6n rritatkozunk. mrlsik Gyermeki vdlasz. T6telezziik fel. akl<orvdgigmdsz az el6irdson 6s elkezded rosszul drezni magadat. De nemkd. A TE MINISORSKONW-IT{INTAID Gondolj n6h:iny nem16gi helyzetre.JRritudsz venni arra. Ott a nem megfelel6s racket-drz6seit tapasztalja meg. Bizolyos. egyszerrien vdltoztasd meg az 6rz6.qTAMA lisan a negativ lriinft6-Szabrilyoz6 Sziil6i-b6l vagy a negativ Alkalmazkod6 Gyermeki-b6l fejezhetjiik ki. Fartnerem legink6bb szokdsosmint|jaa. ahogy megmutatkoznak. Ha folcisleges. vagy terdpiiiban feloldottam a sorskcinyri kerd6seirnet.." Amfg hiszek ebben a 2.nyszertthetsz arra. akkor egyenesenvisszaugrom az el6irilsba.En sem vagyok ok6.hogy igy 6rezzek. Keriilhetei< oda a 2-es a mini-sorskonyv 4-es pozici6jdig.. Val6jriban nincs olyan eszkriz.Szerezzorcimetmdsoknak!" el6frdst6l a megiillit6 helyzetig megy. Ha igy tcirt6nik. amit ntondasznekem. hogy feldiih<id6ssel reagdlok a szavaidra. ameiy a megfelel6 megenged6ssel azonos. Azutiin megtdrt6nik. Ha igyvan." Minisorskiinyv-sorozatomban eljuthatok eddig az E-T. Sok esetben ez a helyzet megdllit6 vagy okol6 pozici6ba is torkollhat. K€pzeletedbenjiltsz rijra az egyes szituiici6kat eg6szen addig a pontig. Egy ideig ezekkel az 6rzdsekkelmarad. fdl mdsodpercre. mitoszban hiszek. hogy bosszankodjam.. Ha szerencs6svoltam a sziileimmel. ha dn gondolkotlom helyetted. majd visszat6rek a nem sorskonyui magatartdshoz. vagyis hogy mds emberek rossz 6rztlst okozhatnak nekem azzal. 6s 6k sohase 6rtenek meg engem.zem.A rossz6rz6st mag:lt nem kell rljrajiitszanod. Feln6tt elhat:irozfssal ldpj k az e15ir{sb6l. 6rkezem. Ezzel el is 6rkeztem az okol6 helyzethez. amikor elkezdted megtapasztaini a rossz €rz6st.ahol remdnytelennek 6s nem szeretettnek 6rzi mag6t." Kahler eredeti vriltozat6ban a 4-es pozici6tv6gs6 minisorsk<inyv-kiegyenlit6snek nevezi.Amikor mdr tril sok id6t toltottem a sorskonyvemben. Te pedig azt gondolod. a rossz drz6s hely6be helyettesfts egy vdlasztiisod szerinti j6 6rz6st. Er6teljesen hivhatsz erre az 6rz1sre.fikkor 6rzem magam j6\ In te gondolkozol helyettem.Atkeriilt6l-e a mini-sorskrinyv 2-es vagy 3-as poziciojAl:a?" Ha igy van. amelyek az el6irilsok 6s a rackettek mogott taliilhat6k. iiressdget.rz6seim: kdts6gbees6s. hogr rossruldrezdmagadatt6l. hogy bosszantaszengem.Ldgy tcik6letes!" el6fr:ison 6s azonnal bosszris:igot6rzek.pozfci6ig. Eheiyett viselkedj olyan m6don. Tal:in iitrnegyek az el6irrlson egy racket-6rz6sbe." az \. Csak egy kis kezdeti gyakorlatra van sziiks6g. amely ezt mondja: . hogy a 2-es helyzetb6l dtmegy a 4-esbe. Miutdn tcibb helyzetet megrrizsgdltAl. ebbe a helyzetbe keriilcik. ezta4. Az egy6neknekmegvannakerre a sajrittipikus mintrii.szerezz ririjmet miisoknak!" el6iriissal.. A n6gy mitosz Taibi Kalrier dllitdsa szerint nigr mitosz van. riira6ljiik ezeket a mitikus hiedelmeket. vagy tobb ezer 6rz6s kciziil bi{rmely mdsikat. tl-es po*. hogy iitmegyek a . mdr t6lem ftigg. hogr rosszul 4rezzem maganT att6l. f.Milyen el6irdson mentdl keresztiil ?" ." Amikor el6friisokban 6s rackettekben vag'yunk. bdrmelyik ponton viiltoztathatsz. mig a csoporthoz besz6leka bulin.y tcibb tipikus mozgaisi mintdd! Akarsz-e vdltoztatni e mintdk valamelyik6n? Ha igen. mftoszban.hat{roz. Ez 764 16s .n felel6s vagyok a sajrit 6rz6seim6rt 6s cselekedeteim6rt.. most mdr igazin felm6rgesftesz. a kdtsdgbeejt6hdz uagy pedig a 3-as pozfci6b6l. mikcizben kommunik{lunk.hogy 6szleld sajdt el6irris-jegyeidet dgy." Ebben a pillanatban a 4. majd visszat6r a nem megfelel6s 6rz6s6hez 6s v€giil kil6p a mini-sorskcinyrb6l.. ami iiltal ez megtort6nhet. mitosszalvisszaid6.. fenntartom felt6teles ok6sdgomat.

amikor azt vdlasztod. segitesz Mindig. Nehezen tudod elhinni. hogy a 3. amikor megenged6st gadnak abban.hogy egybizonyos m6don 6rezzen. Ha te is ilyen vagy. Ha Ebbena gyakorlatbannem besz6liinl! fizikai bdntalmazdsr6l.hogyj6l 6rezdmagad. tdgy fel magadnakegy 6rz6st? igy Ha mdsik k6rd6st. 0 V. mitosz valdban mitosz? Sok el ember els6reneh6znektal6lja.amit mond neki. De a szavakne:mt6gliik. Ha rigy gondolod.a racket-6rz6s helyett. r6sz HOGY A VITAC ITLESZKEDJEK SORSKONNTUNKIilOZ aa .gezz egypapfr-ceruza szegyakorlatot.AMA mavdlasztasz el6irrishelyett.. nyilvinval6.Vdlaszthatot[\rolna-eaz a szem6lyb{rmely mcis van. hogy rosszul fogom drezni magam.Ugyanezt csindlod minden alkalommal. a besz6l6nem tudta volna rdvennia mdsik szemdlyt. valaki megiit engem egy tdgliival. hogy a jciv6ben kioltsd minisorskdnyv-mintiiidat. 6s 4. ahogyanelk6pzeldsed rint egyik emberrossz6rz6st+lcozam:isiknak azzal.hogy taldltdl e8y ih/en m6dot. v6. Egyszerfenird le azokat a m6dokat.

17.mint aprobldmamegoldasdhozfontosinformdci6 Afdlreismerl.strigy 769 . feiezet Fnr.nnrsMERES A f6lreismer6s term6szete 6s definfci6ja defin:ilj6k.

a leveg6be rneredve. fgy a trilalkalmazkod?st leggyakiabban az egy6nnel kapcsolatban l6v6 szemdlyekjutalmazziik. F{a nem akarsz rdsz t venni. vagyvan oiyan bar6tod. Amy azonnal a konyhdba megy. a trilalkaimazkodiist a legnehezebb 6szrevenni a n6gy passzfv magatartds koziil" I ndgy passziv magatartds Amikor f6lreismerek.Eilrrnir tudna hezdeni ezzei a helyzettel. annak felnagyit:isiivalardnytalanul elfrijjuk" mert a pinc6r nem hozta a pohdr iiltem az 6tteremben. adj mrisik veilaszt is a k6rddsekre. hogy az egydn gondolkodik.ltja. hanem a pinc6rnekolyan ratalmat tulajdonitottam.hogy 6 ott iil 6s morog a pinc6rre. hogy segft6k6sz. Egy-k6t ember passztmond" Most Norman keri. Ez a helyzet olvan probl€miit jelent." A gyakorlat megkezd6dik. amelyek el6rhet6ek voltak.grposszit mogatartos a kovetkez6. fgy a f6lreisier6. hogy a f6rfi nem akarja. val6jriban rnelyek a kivrinsrigo( 6s m6g csak nem is gondol arra. aki ezt a passzirrmagatartdst mutatja. Akdr kapsz. hogy passzt mondjon. Azt sem k6rdezre meg t6l e. aki hajland6 segrteni neked.Hello .. rigy a miisik voniisiit. tudsz-e ebben a helyzetben olyan vondst vagy vondsokat taliilni.hegyetcsiniilni a . ellent6tben a semmittev6vel.. amelynek kimenetele nem volt hieldgit6 szdmodra. ahogyan akkor nem is gondoltad volna? Tudomdsul vetted-e mds valaki \/oltak-e olyan lehet6s6gek k6szs6g6t. Ahogy a bardtom fdlreismertea pincdr kompetenciiljrit. minrha nem gondolkozna. Trtl. Az.ez trgy t6rt6nik. hogy megtegye. Tairsadalmi elfogadottsiiga miatt 6s mivel fgy trinik. azr. F6ireismeri saj:it k6pessdg6t. vagy m6gis megfelel6bb lenne. ugye?" Levervdn a kab:itjrit. nerncsaka sajdt viilasztdsaimat ismertemf6lre. Xtt az id6 a teaira. igy morog: . Tovdbbra is {gy iil ott.amelya fdlreismerds :sak nem besz6l 170 17'1.Ez a fick6 nyilvi{nval6an nem k6pes :lliitni a munkiijdt.il sorra. . hogy. Azon is keveset gondolkodott.izet. Ahelyett. hogy mi a v6lem6nye a mai til6sr5l. hogy semmif6le megjegyz6st nem fog tenni. hogy melyek az 5 kivdnsdgai.akondtririisb6l"mondds. semmivei rem hoz engem kozelebb a pohdrvfzhez.amikor sejoga. Nem veszi figyelemtre a pincdr lehet6sdg6t." A bardtom szintdn sorskcinyvbe keriilt.vagyisannak meghatdro:6siit.6s nem az i-T+ 6letpozici6 mellett dcintott. Lenn6k csalt a f6noke. Az emberek a csoportban vagl/ drtdkel6 vagy elit6l6 megjegyzdsttesznek. hogy energidit a probi6mamegoldds revdkenys6gdbe vetn6 be.hajelenl6t6re utal. Amikor valaki trilalkalmazkodik.{ tulalkalmazkodiisbaa ldv6 szem6ly.s ruIalkalmazkodds zaklatottsrig tehetetleru6g vag)r e. Norman azonban ezt sem teszi.\ TA X[4" Egy bar6tom iil velem az dtteremben.Nliutdn ben6z a konyhrlba. hogy a pinc6r nem vesz udomdst a gesztilddldsomr6l.mondja Bryan -. Elmossa az ed6nyt 6s hozzAlit a teal<6szit6shez.5 is felnagyitott sajdt vette magdra. hogy heiyes-e. A felnagyftiis-6lm6nyttokiletesen kifejezi a .Menjiink kijrbe a csoporton. akkor eleget tesz annak. a szitu6ci6val kapcsolatos probldmiit tartsd a fejedben..Hozzilm rasonlatosan a bardtom is passziv. akiir nem kapsz azonnali vdlaszt a k6rd6sekre. sem Amy nem rreszi 6szre. amelysk mindig azt indikziljdk.gondolkodik'passziv magatartiisa kciztren. . Bryan iil 6s irjsdgot ohras. a mellette iilS szem6ly csak azt vdrja. de 6 nern teszi. Amy 6ririsi halom mosarlan ed6nyt liit a mosogar6 meliett.s lnmagdban nem megfi.hogy kapok vagy nem kapok vizet. amelyet nem tudtiil megoldani. amelyeket fdlreismert6l? Cselekedhett6l volna-e miis m6don. Most a sajiit sorskonyve szemiiveg6n keresztiil r6zi a pinc6rt.Ahogy a helyzet egyik vondsajelent6s6g6ben cstikkena el nem ismerdsmiatt. amir6l Gyermeki-ben azt gondolta. akarja-e. O Gondolj rrisszaegy olyan helyzetre. Mivel fgy kitszik.Gondolatai azonban val6j6ban egy kontaminrici6b6l szdrmaznak. hogy elmossa az ed6nyeket ds tedt csin:iljon. kinigndm.nem tudjuk megiillapftani. minr aki n6ma. udunk gondolatot olvasni. mondhatod azt. I\iliutdn l.. pdrnrrsmrnris Ndgy magatart. hogy ellen6rizn6.rr'lka.is-tipus van. iigydsz6s a bfr6 szerep6t nem e felel6ss6ge volt ezttennj. hogy Norman mondjon valamit. Amikor rem6n5rtelentil . .rd zak" s Semrrnriffeyds Felnagyitds 6lm6nykis6r. Csrind lesz. Ha valaki trilalkalmazkod{sban van. 6s mindenki mondja eI.l m. k6nyelmetleniil 6rzi rnagzit 6s rigy tapasztalja. arra haszndlja.hogy valaki f6lreismer. I\4ozdulatlanul6s csendeseniil. FIa most rrisszatekintesz. semmittev6.hogy elhdritsa rnagdt6l a cselekvdst. adakozd vagy alkalmazkod6. Az nagdvalkapcsolatosan.hogyha 6 maga elmossa az ed6nyeker.. Amy passziv magatartdsa tulalkalmazkodd. Gyermekkordban 6 az f +f. Az emberek vrirjdk. remdlem j6 napod volt. amivel 6 nem is rendelkezett. hogy a sz6ban l6v5 szemdly f6lreismer. ha Bryan mosnd el 5ker.asXcodcis Amynapi nehdz munka utdn rdrhaza" F6rje.hogy reagriljon. Ez pedig a val6siig egyesvoMinden f6lreismerdst/elnagrftdsralainak eltflzdsa. mdsok :iltaftiban rigy tapasztaljiik.grellrerd. hogy m:isok xr-vdnsdga" Ezt andlkijfl csiniflja. hary p assz. O A TA-csoport tagjai krirben iilnelc A csoporrvezet6 ezt mondja: . A nd. vagycselekszik olyanm6don. ho8'y hol nagyitottdl? Mik voltak azok a vondsok ebben a helyzetben niilad vagy mdsokndl. Egy szem6ly. amelyeket ardnytalanul felfujtril? Ha csoportban dolgozol. A fejezet k6s6bbi rdsz6ben ugyanis visszat6rhetrink 16. rnint a saj:ltunkat. hogy gondolatbanteszekegy megdllaMivel nem rftfst magamnak. Gyakran konnyebb mds emberek nagyitiisilt 6s f6lreismerds6t felismerni.hogy egy bizonyos m6don cselekedj6k? ebben a helyzetben. azttapasztalja. Sem Bryan. de haszniilarukra nem gondoltdl? Fcilismered-e rrrost.

Adiim egyre nehezebben koveti azt. hogy besz6ljen hangosabban. Kirohan a h:izb6l 6s egy ideig s6tdl az utcdkon. semmit nem tesz. Ha Ad:im Feln6tt-j6t hasznflnd. Azut:ln ftilkap egy sz6ket 6s betori a bdr osszesablakdt. Az el6ad6 halkan beszdl ds Adiim nehezen hallja 6t. Amikor Robert betciri az ablakokat. Abbahagyja a keny6r.{z egrih elgondoi. vagy eikezd kribft6szert vagy drogot fogyasztani. Zo. hogy nem ismerem fel saj:it k6pessigeimet arra. Mennyiben viselkedn6l miisk6ppen? o Fdlreismer6s 6s 6n-6llapotok patoi6giilr6l A f6lreismerdskapcsolhat6 ahhoz. hogy az itt-6s-most szituaici6nak megfelel6en gondolkodjak.iuk: amikor fdlreismerek. mind az er6szakniil a szem6ly nem ismeri fel probl6mamegold6 k6pess6g6t.mert mintegy ldradirozom 6n-dllapotaim egyik6t-mdsikiit" Ha Gyermeki-metzdrom ki. Az energia a zaklatott tev6kenys6g ellen iriinyul 6s nem megy ilt olyan cselekv6sbe.el tcirtdnt risszekiikinbriz6s6t. 6rz6srevagy a probl6ma megoldiis. Robertnek szenved6lyes vitiija volt bariitn6j6vel. egy1n zaklatott. amit cinmaga vagy mdsok ellen irrinyrt. Rendkiviil kellemetleniil 6rzi magdt 6s c6ltalanul cselekszik. AdAm zaklatoftsdgof mutat.ls a rndsikat definirilja. Az anya passziv magatartiisdt tehetetlensdgnek nevezzik.amely megoldja a probl6mdt. hogy alkalmatlannd t6ve mag6t.6rzek 6srriselkerlem. hogy o\ran ir6don gondolkc. A doboli{s 6s a liibriizds ugyanis semmit nem segit a probldma megolddsiiban. 172 773 .ival kapcsolatos magatart:isra.mert nem iriinyul a probl6ma megolddsdra. Mind a tehetetlensdgn6i. amelyeket a sajilt gyermekkoromb6l hordozok. Ahogy az 6rahaIad. A tehetetlensdg vagy az er6szak gyakran a zaklatottsdg peri6dusdt koveti.hogy a probl6m6t megoldjz{k helyette. hogy az er6szakra mint passziv magatartdsra hivatkozunk. ez azt jelenti.nia miatt a szdnd6ka miatt. A kiziin Feln6tt azt jelenti. Az onros semmi fizik6lis betegsdget nem talill niila. Ilyen esetekben ez egyszeriien az egydn Feln6tt-j6nek informdlatlansdgiibdl vagy f6lreinformriltsrigrib6lszdrmazik. hogy elkoltrizik. ahol elkezdted a passziv magatartdst.A kizdrt Sziil6i-vel a vih{gnak azokat a trirv€nyeit 6s definici6it radfrozom ki. A terem hiits6 r6sz6n iil Adam. a haj csavargatdsa€s a k6nyszeredett ev6smindennekp6iddi. Nagy mennflsdgri energi{t szabadit fel. . mint az 6hala feladott dtelekben. hogy sajiit vzilasztiisai szerint cselekedhet. F6ld6ul eglz trilsrilyos holgy fogy6krirdba kezd. M6g mindig egyiitt 6l koros mamiijiival. hogy csijkkentsea kellemetlen 6rz6st. \/al6jriban ezekben m6g tobb kaldria van. ezzel a f6rfival fog 6lni 6s tal:in cjrsszehdzasodnak. Az id6s asszony kora ellen6re val6ban rendkrviil j6 eg6szs6gnek orvend. N6h:iny nappal k6sdbb az anya sz6diil6ses rohamokat kap 6s le kell fekiidnie.zt a t6nyt egyszerfienazdn nem ismeri fel. fejezet). Es valahdn)rszor f€ireismerelt. Gyermeki-ben abban rem6nykedik. A f6lreismerds indikdlhatja a kontamindciri jelenl6t6t. amelyek a zaklatottsdgot jelzik: a krircimrdgds. akdr er6szakossd O Vizsgaild meg rijra azt a probldmaszitudci6t. Az is megtortdnhet. a doh{nyzds. 6rz6seket 6s inrufci6kat. hogy elkdltdzik. Ahogy elvdrhat6. a val6sdgot a Sziil6i vagy Gyermeki sorskonyv-hiedelmekhez illesztem 6s azokat a Feln6tt gondolkodz{ssalt6rresztem<issze. kdpzeld el. 6szrevenn6nk. A kizdras a f6lreismer6s mdsik forrdsa lehet. amir6l a tanilr besz6l. bair ezek gyakran szint6n hasznosak lehetnek a probldmamegoldiisban. hogy melyik passzivmagatartdsban voltiil? Most bels6 klt:isoddal fuss v6gig rijra a helyzeten! Amikor ahhoz a pillanathoz 6rsz. tr<mmpli6s kif6tt t6szta fogyasztaisdt. Ha azt mondjuk. Helyette di6t 6s sajtol eszik. mert nem tud rdla" Az 6n-6llapotok h. fdlreisrnerek. iszik n6hriny pohdr srirt. Helyette olyan vdlasztiisokat kovet.k FELREISMERES A tehetetlens6get fgy tekinthetjiik. Nem ismeri fel sajdt k6pessdg6ta probl6ma megolddsdra. Ha a pad alii l:itndnk. amely a probl6ma megolddsiira vezethetn6. amellyel az e162. 6s teijes feln6tt gondolkodiisi k6pess6gedethaszndlod a gondolkoddsra. hogy Feln6tt-ben maradsz. A vdrosba megy. 6s amelyek a val6sdgbanrelevdnsak lenn6nek a jelenlegi probldmiim megoldi{sdra.ami kellernetlen.ATAMA A trilalkalmazkod:lsban l6v6 egydn f6lreismeri azt a k6pess6g6t. egyszeriien magdra vonnd az el6ad6 figyelmdt 6s megk6rn6. Sok olyan szokds van. Tehetetlensdg 6s erdszo.rnkciondlismodellje szerint a f6lreismerds egyenesenkife.klotottsdg Az. akkor nem veszem tudomdsul azokat a kivr{nse{gokat. lrezzekvagy cselekedjek.iezhet6. Ez pedig k6ts6gbeesettkis6rlet a kornyezet k6nyszerit6s6re. amit mdr tudrrnk az 6n-611apot (6. amelyeket a sziil6-figuriiimb6l tanultam.nom.\/alahdnyszor negativ 6n-dllapot-reszb6l jovrik. hogy az egy6nisegem negati\/ r6szer6l jov6k.6 r6szben foglalkoztrll. de az6rt passziv. [. Egyszer csak Betry hirtelen szerelmes lesz egy fdrfiba. amelyekr6l azt hiszi. haszniil fol akrir tehetetlenn6 v6lds. Leteszi a tolliit 6s ujjaival az asztalon dobolni kezd. Passziv magatartds6ban az egy6n f6lre6rti k6pessdgdt. mint egy befe16forditott er6szakot. akit gondoz. Itt az egydn valamilyen m6don tehetetlenn6 teszi magdt. sikerteien Betty k6s6i harmincas dveiben jdr. Furcsdnal< trinhet. hogy az illet6 idegrisszeomlilstkap. hogy feloldja bariitn6j6r. Itt nem veszem tudomdsul a val6sdg egyes aspektusait. K6t l:inytesw6r koziil 6 a fiatalabb. A zaklatottsdgidej6n az egydn nem gondolkod6nak tapasztaljameg magdt. Ezzel azt mond. mint itt is. negzrdrr in-itllapot-r6szb6l jovrik.ism6tl6d6 mozg6sbakezd. olyan energiiit halmoz fel. Robert passziv magatartdsa az er6szak. hogy ebben az esetben a legintenzivebb a szem6lyf6lreismer€se. a \<tz{rt Fein6tt iegkiirosabb a hdrom kiziirds koziil abban az 6rtelemben. Tudod-e most mdr azonositani. Betty azonban brintudatot kezd 6rez. m:ls valaki fogja megoldani a probl6mrij6t. hogy mi{sok akarjdk. Amikor az. hogy Ad:im fol 6sle rizza alSbit a pad r+toget6s6nekritmusdra. Boldogan bejelenti anyiiinak. Af6lreismer6s gyakran jelentl<ezhetbdrmilyen 6n-:illapot-patol6gia n61kii1is. oszt6ly tanul6i a tandrra figyelnek. A tehetetlens6g gyakran pszichoszomatikus megbeteged6sekform:ij:iban jelenkezik. amelyet azutdn destrukti\ran vrilds eset6n.

Ez aztjelenti." Az akaszt6fa-reakci6ban inkongr:uit.Mondhatjuk ezt is: . pp:tnusMnans Nem mondja meg.. Havalaki iiyen m6don nevet. ha nem vagyunk hajland6k nem tr6fa". hogy kit6l akarja az rileldst' Kihaglja-rehdt azt az sigem. mosolyog.ielenti: . hogy az elmondott sza'yak ds az 6ket kisdr:6 nem jeleknem illeneh ossz. FIa fontos szdmodra. C Mdr gyakoroltuk a marslal<6m6dra gondolkodiis k6szs6gdt. amelyek nem.Unalmas . ha." amely fontos lenne probl€mdjamegolddsdra.Egyrilel6srelenne sziik- 775 . krirbemosolyog az asztalnill iildktin. Az akaszt6fa-reakci6ra rral6 egyenes vAlasz az. a"(korszrils6gszeriien fdlreismertem.. ahol ez tersadaimilag megengedett.2 ha olyan helyzetben vagyunk. volt t6lem. viiiigosan meSmondani valaki nem verbdlis Valfiiiban nem mindig lehetsdges jelz6seib6l. Az5.Ez azt jelenti. 6s arra bfvia meg a hallgat6kat.Kicsitosszeiitktiztem a kocsival az idevezet6 riton. amelyek fdlreismer6st jeleznek azokt6l.is van a nevet6s 6s a szavak fdjdalmas tartalmakozott.. igy er6sftsdkmeg a .Oh... ha.F.... a meg kiviint <ilel6st 6silyenformdnk6rdseegy fdlreismer6stfoglal magiiba. amikor vaiami kellemetienr6l tesz megiegyz6st.Egy N6ha a f6lreismer6sraz jelz\.al. Verbdlis jegyek A f6lreismer6s egyilt gyakori jele az akaszt6fahumor. ha. hogy csatlakozzanak a 6s nevet6shez. imoresszi6idat verbiilis kdrddsselellenSrizheted.. amit mondasz. o sziimomra. . ha.e. hi.lVIasok munka rill el5tttlink." De ahogy ezt a komoly bejelent6st teszi..Hi.nein tudok gondolkodni" sorskcinyvi hiedelmet.i.. Esamilior nem oldottam meg egy piobl6mkt. ha.ink. ha. fejezetb6l eml6kezheti.A'TAMA r/agy hatiistalan eredm6nyekethoz szdmomra. csatlakozni a nevet6shezvagy a mosolygdshoz.p6ldriul a TA-csoportegyik tagla krjrtLln6z. hi.En htilye vagyok. hogy f6lreismer-e. hogy nern olclottam m-ega probl6mdt. . hogy ezt megtudd.ez ostobasdg .hogy ezt ajelens6verbdlis 6sbejelenti: .Marslaktii" jelz6se egyszerf en azt..Itt a f6lreismer6st az jelz..Es tiriil<ik.tdrsainak ezt mondja: . nonverbdlisan ana hivja meg a hallgat6t.Eza probl6ma eg6szenzavarbahoz. ha a hallgat6k csatlakoznak a nevet6shez.z. Nem verhdlis A" f6lreismer6sek 6szlel6se ielelc Ugyanilyen fontos a f6lreismerdsnek a nem rrerbdlis jelekb6l tortdn6 azonositdsa... " . gondolatfutotr dt az agyamon. ha.. verbdlis jelz6seket.P6ld6ul ha az egy6n azt mondja: . hogy az egy6nnevet." ..hogy kihagyunk egy r6szt a mondatb6l. j61 megkaptam t6le!" . ha. vagyvihog.. Most tovdbb hogy megkiilonbozteted azokat a nem finomfthatjuk ezt a k6szs6getaz." Akasrt6fo. hogy er6sitse meg sorskonyvi iriedelmei egyik6t' A meghiviis elfogaddsiira tal:il pszichol6giai szinten." .'" akkor sorskcinlvben van. -.. ha.r'agyis hogyan kapja informiici6t.hogy mindannirian itt rrannak.

amelyek bfriilatiinak ellentmondhattak volna. hogy milyen vdlasztiisi lehet5sdgeim vannak azon kiviil. iibriin mutatotr diagramor. ha a matrix tizenkdt rovatdnakegyik6benlenne? 777 .Term6szetesenodameherndk nyakon ragadhatndm a fick6t.s.t ismertem volna f6lre. hanem a mdsik embert ismerte f61re. csak probl6m6t okoz. T6telezziik fel. A fentebbi pdldriban.hogy felvessziik a f6lreismer6s t(pusainak6. Azt is felismerem." Itt felismertem.g.. az egydn tudatdban van annak. matrixnak. hogy nem veszek tudorndst az 6szleI6sr6l.sa helyzet. ahogy a pincdr sok mils venddget ldszolgiilt.ami segitmeg6rteni matrixjelent6s6t. Kdrlek. hagyd abba a dohinyzist!" Mit vdlaszolnaa clohdnyos. hogyhdromkiil<inboz6 szemmatrix abb6l az elgondoldsb6l f6lreismer6si a pont szerintosztdlyozhatjuk f6lreismerdseket: teritlet. hogy sajdt k€pessdgeimeterre haszn. Ahogy ott iiltem magamba roskadrra. hogy van valami mds is." Itt tudatdban vagyok annak. hogy odamegyek hozzii 6s megkdrem 6t. hogy egydltaldn valami trirt6nik. Agg6dom6rted.ssrinSeinekminden lehets6geskombinzici6jrit. Ugye?" Itt 6n a szituiici6t ismertem f6lre. hogy a l:ardtom. hogy i6p6sekettegyek c6lom el6r6s6re. mdsok 6.Tegyuk fel. hogy ami tcirtdnik. Az. hogy a lehet6sdg 16tezi1t eredm66s nyeket is hozhatna. A fdlreisrnerds tipusai probldmdk 6s lehet1sigelc" A f6lreismer6s hdrom tipusa a kovetkz6: ingerelc.. amelyen az emberek fdlreismerhetnek: 6nmaguk. hogy brirki aktuiilisan val6ra v. hogy valami tort6nik. 6s ez probl6mdt jelent. felismeri.Az eredm6nyek6ntkapott tizenk6trovat a trpus 6s a szint kombinzici6jrir mutatja. hogy integetn6k neki. hogy szomjas vagyok. a T6telezztik fel.. ahol az dtteremben magamba roskadrra iilcik.geiml6.g4. De fogadni merndk." Ebben az esetben megengedtem magamnak. kohcig6si roham kapja el. igy sz6ltam volna a bardtomhoz: . De nem vesz tudomiist a lehet6s6gr6l. . hogy a matrixnak hdrom oszlopavan a fdlreismer6s hfrom tipusiira 6s ndgy sora a n6gy m6d vagy szint szdmdra. f . . de a szint sz6 jobban megkozelfti jelentds6. hogy egyes emberek a viliigon j6l haszndlhatniik ezt a lehet5s6get.Nahiit itt vagltink.. megtortdnhehogy egydtrtaldn nem engedem meg magamnak. amit tehetek.I6tez6.sdt probl6ma a megolddsdra. fejezet A FHLREISMERE SI IMATRJX probl6mfk. F. Nem ismertem fel a sajdt k6pess6gemet arra. Ahogy rrigyrijt m6g egy cigarettdra. hogy k6t bardt besz6lget. 6s Alkalmazzuk ezt a n6gy sz. A f6lreismer6s szintiei (mddjai) A srint 6s a m6d szarrak felcsel6lhet6k. hogy az se szilmitana. De 6s nem lehet ilyeneket csinillni 6tteremben. 6s eredm6nye is lenne. A szemdlyeskdpessdgek szintj6n a fdlreismer6s igy tort6niretem volna: . hogy a pinc6r reagdlni fog.A indul ki. Dehdt ilyen igazsdgtalan a vildg. ttdltoztisi lehet6s6. tucltam. De elutasftom. Igy ismertem f6lre az 6ttermi jelenetet eredeti verzi6jiiban. de nem vettem tudomdsul azt a lehet6s6get. arr6l.zal. de nem szdmit"" 176 A f6lreisrnerdsi matrix diagrann A fdlreismer6simatrixot rigy rillitjuk ossze.intet a sajdt lehet6sdgeimre a fenti p6ldriban.geketismeriink f6he.1\4ost nagyon szomjasnak6rzem magam. al<tegy probl4.hogy ennek a tettnek biirmilyen eredm6nye lehet. cle egyszeriien nincs idegem. aki feldiihodott. Egyikiik er6sdoh{nyos. ezt mondtamvolna: . magamat ismerem f6lre. tudataibanvoltam annak.Ezt nevezikfdlreismer1si eszkoziinkleszprobl6mamegolddsra.er6teljes trlyen eszkoz l6tezik. mintegy kiradirozta a pinc6r tetteinek azon oldalait. P6lddul ha szomjrisdgot erzeh ott az 6tteremben.nem lftta" azt a m6dot. ezt mondhattam volna a baritomnak: . hogy n6mi tcipreng6sut.bbenaz esetben f6lreismerem sajiit szomjrisiigom inger6t.iljam.ger fdlreismerdse azt jelenti.hogya pinc6rt inkompetensnek nevezte. Az elgondolds pedig Ken Mellort5l 6s Eric Sigmundt6l szdrmazik. Ldtni fogiuk. nem magdt. hogyodemenjek6s sz6ljak a pincdrnek. Mid6n az 6tteremben iiltem. Ha lehet6s6geimetavdltoztatdsilehet6sdgek szintjdn ismertemvolna f6lre. A f6lreismer6s n6gy szinje a k6vetkez6:. de nem vettem tudomdst arr6l a lehet6s6916l.Egyeiltaldnnemis gondoltam p6ldiiul arra. A jelenet eredeti villtozatdban f6lreismertem a sajdt lehet6s 6. hogy megtegyem.. A bariitom. A f6lreismer6s teriiletei Hdrom olyan teri)Iet van. hogy m:is lehet6s6g is l6tezik.s szlntszerlnt. bfr a bizonft6k ottvolt e16tte.ilthatja ezt.szornyriez a krih<ig6s. Az in. 6s elkezdte birdlni a pinc6rt. Amikor lehet6s|.tez6. Az az egydn.Amikor fgy tesziink megkapjuka 18. Lehet. Ha a vdlasztiisaim jelentSsd. de nem veszi tudomiisul.. hogy a szomjrisdgomprobl6miit jelent nekem.in odafordulok a bardtomhoz 6s ezt rnondom: .gek szemdlyeskdpessdg. igy ha szisztematikus eredm6nyeia megoldatlan A f6lreismer6s 6s m6don akariuk azonositania filreismer6sterm6szet6t intenzitdsiit. A bariitja ezt modja neki: .Tudom. Veglrink m6g egy p6ldiit. Nem valami rendes dolog. ahelyett. hogy mis embereket ldszolgiilnak 6s engem nem. hogy odamehetn6k 6s k6rhetn6k t6le egy kis rrizet. sdgomat. hogy a probl6miival biirmit lehet csiniilni. hogy rralami tort6nik. mert a pincdr nem hozza a pohiir vizemet. aki inkompetensnek ne\reztea pincirt. de ontudatlanul ignoriziiltam azt. elgondolilsunkat.. hogy csak ott iilok 6s rem6nykedem.A FELREISMERES A/IATRIX I 18. ttpus d.mritismer f6lre. hogy drezzem a szomjiltett r1<r112.

" A Ts-ijn ezt v6laszoln6: . ne f6lre bdrmelyik ferde nyil mentdn a matrixban. a beleillenek-e f6lreismer6tapasztaltak Gondoldv6gig." fs i to-ot a*dohdnyosezt mondand. Ez viszont irdnyuldst biztosit azon specifikus tevdkenys6geknek. hogy el kellene dobnom a cigarettdt orokre. feles6g elkezdsirni." alatta i. esetreis. amelyeket meg kell tenniink a probl6ma megolddsa 6rdekdben.. 6bra:A fdlreismerdsi marrix Hu.eztvilaszolnii: .De egyszenien nem vesz tudomiist arr6l. hogy megtegyem.ATAMA AFELREISMERESI MAIRIX IVIOD -rll l TIPUS I rBrnzns Ingerek \r] JEI.lehet6s6gr6l. De valahogy soha nem jutolr hozz:i. De nellr tudok riiicinni.Igen! Miir r6g6ta mondogatom magarllnak.u.Nemgondolod.:.hogy ha 6 ismeramiketa feles6g Dolgozdki azokata vdlaszokat.. Fdrj es matrixotegymdsikk6pzeletbeli O K6szitsd a fdlreismer6si el l6vij szobdban Ekkor a mz{sik a dppenhozzdk6szril6dneklefekv6shez. 179 .dohiinyos" p6ldilhoz 6s ez meger6sfti afdlreisntcr i selc ezenhier ar chidj dt. hogy a bdrmelyikrovatban el6fordul6 fdlreisnte' 14 r' Az egy6nk6SZEMELYES pessdge. A f6lreismer6si Most beismeri.hogy az Sltalad O sekhierarchiilja{ba. ds ez probl6mdt jelenthet. A f6lreismerdsi matrix szisztematikus mddinformrici6kr-61 szert ad a keziinkbe._ En nem is kohogtem.nevezetesen azr. ha most abbahaglmiim. hogy brirki is tehet valamit a dohainyosok kohog6s6nek kikriszcibril6s6re.hogy mi6rt sir a gyerek?" adna..s t6le jobbra elhelyezked6rekeszt. hogy megoldjaa probl6mdkat / Iql Az egy6nkdpess6ge. osszes Ezut:ln vissza lehet mennj a.hogy val6bank6hog. trogy KEPESSEGEK miiskippen reagdljon i!-l Az egy6nk6pessige. melyik informzici6t hanyagoltuk el. hogyan csindfiam. 778 matrix haszndlata Ha egy probldmiit nem oldunk meg. 1.Biztos.hogy igazad van.hogy valarnelyikiinknekki kellene menni 6s megn6zni." A miirix mfsik fontos voniisa. akkor a megoldds szempontjiib6l relevdns nem vesziink tudom6st.. dohiinyzds a megdlheti az embert..A f6rj igy sz6a feles6gehez kisgyermekiik .a.dghiinyos f6lreismeri azingerldtez6'6t. hogy ki tudjuk mutami. le kell szol<nom..ENT6SEG Az ingerekjelent6s6ge ' / ' r" l :i l Aprobl6maik jelent6s6ge rdlehet6s6gek A jelent6sdge Tql "l VALTOZASI I-EHET6SEGEK Az ingerek viiltoztathat6siiga r' !!l A probl6miikmegoldhat6siiga Tsl 1 Alehet6s6gek jiirhat6siiga vdltoztatna.hogy. hogy a lehet6s6gek alapjiin cselekedj6k 18.Milyenk<ih<ig6s? .

stEP Et etl T.e6szortuJ"'alu"'ift"[ pi"lr8*iok "l"h"t az aggodalomra' t .u-t# 6nYtis' tobbi vagy alatti rovat:tli-e az ijsszes el' rent€nhelyezkednek vagya f6lre' mdsokat ismerted /lagadat ...Illusztriiljuk ezr a fent emlitett p6lda.Megfogja c.il.i.pA. gondolkozol :g a helYzetkimenetel6t?O jTi.Izgatt6ged ei a kcihcig6s?" ezt v6laHa szolja: .egyszerfen elfogadom6i k6sz".gg6dom zilst!" uo*tffi ci6uot r ra. :ej6n.ellen6rizzminden egy"t 1o1-uio'' nem azonositod ..:l::1"r0.AF4IREISMERESIMATRIX ATAMA bardtodfel akarjaadni Ebb6lmegtudod'hogyha-dohiinyos komoly probl6m6t ted el a f6lreismer6s6t' ftogy iti'hog6se lennie' ezt a szokdsdt.. Ha m-eger6sfti.. .Nem. Ahogy hallgatoda bariitod iulaa''ozo[ritrr.g€s6t.*l"'itti'"# " val6s6g-T:lX.igy sz6lszmagadban: . hogy tudatiiban van a krihcig6snek."u' 6lreismer6:t:q::g:llf tT:lazonositottadaf . hogy te vaw az a bar6t. infor"mriciora ismerteh f6tre el6z5legl . ttuty"ttesitsd vagy 6rzel . K6rlek.hogyhagyd abbaa dohdny_ ..etkez5 ferde nyflra.nem igazdn.ev Amikor ahhoz a 6n belsS szemeddel! a be a f6lr€ismerdst .Azt is fel kell itt#. -Fennhangonigy sz6lsz:. "' ameelemz6s6re' rrobl6ma-szitu6ci6d dani.."ttttt"l.rr"*i.?:hidnvo* informdci6id tt." .lnimagrit..Valamit tenni kellene. Megk6rdezheted: ." 6rted.b"n . Lg6sz"naddig'amig dolgoztil' csoportban r azelSrt.. a dohrinyos6s bardtja segitsdg6vel.ha nem hagfa abbaa dohrinyzilst.akkor"aTz_5n helyezhe_ 1 80 181 .gy okoz. Tdtelezziik fel.:::t"i' Kontamind voltakiiuautoiitta magadban'hogy'a sakvasy t6vesek van sziksdged' ri. akkor toviibb mehersza kciv.

hogy mik6nt 6szleljiik a jelenetet. kopogltsz az atrlakon. Mid6n te 6s 6n bendztiink abba a szobiiba. nem veszem tudomdsul az itt-6s-most szituzlci6 vondsait. 6n Feln6tt-be keriiltem.iltiink egynii{ssai tranzakci6ba. 6s rijrajiltszottad az ehhez hasonl6. A tereferenciakerefed kiildnbdzikaz enydmt6l. hogy a sorskrinyv a referenciakeretr6szdt alkotja. hogy a teljes szem6lls6giinket kifejezziik. Ott anya. Elmondiuk KImqsnak. elraktiirozl-ratjuk a Sziil6i 6n-e{llapot rartalmak6nt (Sz2) vagy a Sziil6 a Gyermeki-ben tartalmal(6nt (Sz1). A referenciakeretet egdsz6benegy nagyszdmri definici6 teszi ki. valdszinrileg ezek a beszilmol6k is kiilcinboindneli.. es-oaeUU mJnn6k. ds az itt-6s-most liltott alakokra. hogy a :ferenciakeretet rigy kell elk6pzelni.o reakci6inkat is ennek megfelel6en viilasztjuk. hogy a referenciakeret. Alakja ndgyszogletes..iezet REFERENCIAKERET ES UJRAERTELMEZES A vil:ig dszlei6sdremegvan a sajiit m6dom.sz atmoszf6ra meleg. Referenciakeretiink megadja azokat a mintdkat. 32 Mi a ktilcinbs6g a sorskcinyv 6s a referenciakeret koztitt? A vdlasz az.. az is val6szfnri. mdsokr6l 6s a vilig16l all<otott n6zeteinket. mdsok nem. €s az :'-ilonbozik az eny6mt6l. Ezr mondrad: . tiszta. A szoba nagy. 6s szituiici6kraval. " gyhogy Afenti szavak alapj:ln egy kiils6 megfigyel6 azt gondolhatnii. i^n_az sok helyi-ik van. Neked is meg-r/ana tied.Az eg6sz tmoszf6ra meleg. hogy 6n semmi kiilonciset nem 6rezn6k.integriilja a kiiltinboz6 6n-dllapotokat".. kiils6leg a vdlaszott 6n-6llapotb6l keri. s6t 6. besz6lgetnek 6s nevetnek.b6rre. A SziilSi saerepe I referenciakeret E formiilis definfci6 vil:igosabb meg6rtet6s6re Schiffdk azt mondjdk.Ez egy el6g kicsi szoba. T6telezziik fel. ahogyan dn-Sllapoti reakcidinkat integriiljuk rigy. S6t mi tribb. konnyii' neh6z. hogy re 6s 6n mdsk6ppen reagdlunk arra a :lenetre. szagolvagy lei. hogy te 6s en k6t iilondll6 szob:ir6i besz6itiink. amelyek magukba. hogymithall.fti6ib6l :i11. A szoba azonban ugyanaz. hogy mellk dletkorban kapjuk 6ket.Ezeket a definici6kat pedig eredetileg sziileinkt6l vagy sziil6-figurdinkt6l tanuljuk. I\4indegyikrinknek van egy Sziil6i definicid-sora arr6l hogy mi a j6. Ez azdrt van. Igy te €s 6n abban kiilonbcizunk. Az 6szlel6si m6dunkkiilonozik.Emberek 'annak benne.. hogy az Re-ferenciakeret 6s 6." En a vildgot sajiitos referenciakeretem szerint 6rtelmezem 6s sajzitos 6n-:iiiapotaim alapjdi t. szinekre 6s m6retekre tettem me&iegyzdst. 6s 183 . de a szrir6m<in kiviil maridtak a szobiihan l6v6 A sziil6i 6n-:illapot kiilcinosenfontos szerepetjiitszik a referenciakeret kialakitiisdban.n-dllo:p atak A referenciakeret meg6rt6s6heztovdbbi segits6gk6nt Schiff6lt aztjavasoljdk. fgy megtortdnik." Te ezt mondod: . Miut:in ezeket az 6n-dllaporviiltiisokat bels6legelvdgeztiik. fe. Most t6telezziik fel. amikor ben6z ebbe a szob:iba. hogy egy ablakon kivijl iillok 6s ben6zek a szobiiba. miutdn 6hdny percig szeml6ltem a szobiit.". Amikor sorskonyvbekeriilok. Te Gyermekiben voltiil. Lehet. Fdlreismerek." En egy:iltaliin nem aenniattam az armoszf6r6t.. mindkerren kiszrirtijk a ielenet bizonyos r6szeit. En ezt mondom: . amelyeket nagyon 6lvezhen6l gyermekkorodban. 6s kiilonboiinkabban is. 6s sz6ba elegyedsz az ott I6v6 emberekkel. becstelen 6s fgy toviibtr. A sorskonyv a referenciakeret f 6Ir eismer dst t ar talmaz nak. egyetdrtek-e veled abban. boldog csalddi k6peket.a val6s:ig szi:r6j6t". becsiiletes..":ttem mint a jelenet 16sz6t. amely koriilveszi 6s cisszetartjaaz 6n-illlapotokat.6rez.LMEZES REFEREAICIAKERETES UJ RAERTE 19.u[61ok erre az 6szlelt viiiigra. Ahogy te €i-6n endztiink a szobz{ba. Att6l firgg5en. mint a . Havalamennyiiinknekbekellene sz:imolniarr6l. Fetdr{d en regfigycltem a sz6nyeg szin6t. A referenciakeret 6s a sorskiinyt Te a leireishozhozzAtett|l m6g egy meghatdrozdst. hogy mit laitunk. hogyhogyan reagiilunkrii. rossz. hogy rigy gondoljunk rd. piszkos. amelyek relevdnsaltlenn6nek a probldma rnegoldiis:iban. mert a referenciakeret a vili{g defln.Egy csalddi jelenetet l{tok. Erre a definfci6-sorra alapozzuk onmagunkr6l. helycs. hogy megk6rdezed. Ezen definici6k kciziil egyesek f6lreismer6st foglalnak alyan definici6ib6l dll. Te viszont boldognak 6rezheted magad. mint egy. az apa 6s a k6t gyerek. Az eg6. A sz6nyeg zrild 6s a fiiggonycik barniik. .

Igy azzal. i.isomb6l.hogynemvagyokbennebiztos'hogy adni. hog az a sorskinyemhez illeszkedjdk. az eriberek 6rint6leges nem visz sehova..'e*il van v:ilranak'rral6szinrileg egy tranzakci6l<at o. amire sziiksdgiinkvan.vagy mintha . hogy most rijra6rtelmezek-e vagysem? tovdbb. hogy azt a megegYez6st?" ". Ha ezena pontonsorskonyvbe keriikil! beis6mben elkezdem tjrqAtszani a r6gi sziil6i definici6t. hogy olyan lizeneteketkaptama sziileimt6l.hogy nem tudok azt alkotott kdpemet .hogy nem tudok gondolkozni." vezet6:. alkalmatlannak zavarodottnak 6s 6s 6rzemmagam.flieiai adjAk"az... frr int 6l eg es tr rr:nso. sdban'P6ld{k: meghotdrozd mega tdma egreznek 84 185 .A besz6lget6s azeredetit6miihoz'ami a megbeszdtnak l6stiirgyiitk6pezte.rtelmezunek.\T A M A rhogyezt teszemidej6tmrilt definici6katjritszokrijra magamr6l. kol6tranzakci6. ameyekazt mondtaik. a folyamatot nevezziikrtjra4. Az ilyenfajta besz6lget6sek hogy kem6nyendolgozik rigy drezhetik..mrisokr6l6s a .hogy elfogadtamonmagamr6l a r6gi definici6t.az nem vagyrnk megel6gedve Oncikziltalediii^Ziyretiyezerd:.ondolkodni.iidgr6l. B lotekol<i tnangalccirik mivel nem a A blokkol6 ranzakci6ban a t6mafelvetesd. Ezt Jjra6 rtelm ez6 tr aLrrzakci 6k Amikor irjra6rtelmezek.Nemtudsz gondolkodni.gr6l igr..amelyeknyilvdnval6an. hogy feln6tt:6ntvizsgael6tt iillok.kci6 Iz rijradrtelmez6s ternndszete 6s funkci6ja az hogykdpes vagyokgondolkod.nekcdlidt megkeritlilc. azt Honnantudhat6 a ktils6 magaart.amelyekmagukban foglaljdka f6lreismer6seket." iyermeki en-dllapotomban elfogadomsajdtgondolkodiisi k6pess6gem ilyet6nf6leismer6s6t.Nem. P6ldriul: tet6 alii hozzuk is : zerv Sz ak:s ezeti kdPv eI6 .verbdlis lanzakci6 6s a blokEzek: az 1rintdleges frizo.Abajaz..Egyditaliin digjavasoltfelt6telekkel.Most rdtelezziikfel. befejev6g?re6rtekvolna..van.Mit akarnak a mi oidalunkr6l." -meg tudji{k iliiay"etivezets: .ruZii"ftn""esnek. 6s mi sem vagyrnk megel6gedveazzal' amit Szakszewezeti Onokajilnlottak.kciret6siik In ez a c6l.i. eltorzitottam a val6sd. Ebbena p6ldiibana szitui{ci6nak a realitdsa. Pdldriul gyermekkdntlehet. amely ezt mondja: .. S NTUTZE Ti REFEREA/CIAKERES W NEENT K6tolyanmegkiil<inbtiztet6tranzakci6." . bels6legreszem.

biztositsunkfjabb k6r percet a kliens 6s a taniicsad6 szimara..4116l lunk..I{e l ye tte cse n d b e n e sm o zd u l a tl a n u l i i l e g yi d e i g . amelyekaz egyik vagy mindk6t o csoponmunkilban formiiljunk hilrmas csoportokat.hogyfelismerjiiliazokat 6rini6legese_ ad az ket 6s blokkoliisokat.' szakszervezetikd. vagy arr6r.ruL tudja.A kriensc6lja az. Miisodikrdszben azonban tu.kliens".pvisel6:.ATAMA Terapeuta: . hogy megkaphatjuk?" Ritkiin lehet hallani blokkold tranz kezdeti blokkol:lsutdn a rdszwev6kr6s megmagyardzz6l<... u-"nnyru. azt. amikor a kliens egy 6rint6legest"4.i?.'"sitott 20. alkalommal..hggy annl'r drint6legesbe vonja bele a ran:icsad6t... megfigyel6vagy a csoportvezeto nu (A van olyan. lommal a tandcsad6nem fogadja er a rdiens 6rint6iegest"ukc'iJrt.amit a tanaicsad6 mond. -egfigyeft cser6ljiink szerepeker ismdteljukaddig.Rendbenvan' Jim? Elmonrn jui el a megold6shoz?" _ _ _..st?" besz6l..fi u-.ilaszt. hogy megvitassdk tapasztalitaikat. . kdtr6szes gyakorlatot.Erzelmilegvary hzlkailag?. Hierrs miisik-drint6legesre (tangesre)tdr 6t 6s igy tovribb. amilyet kivrin. a.r" ndlnia kell taliil6konysdgiit.. dbra: Szimbi6zis J i m n e m m o n d se m m i t.. Amikor ez az id6 v6get 6rt.amig mindenkie!:itszottminclen . alka_ Ez . M6g mindig nem sz6l egv .Jorr-ri Majd elkezdi l6b6lni d.Az elSz6ekhez hasonl6ana gyakorlat els6 rdsz6ben tandcsadd a meeensedia kliensnek. hogyki lesza .amitmi gondo.uao?uk"h.incolaton i<e.amelyeketaz emberekonnrdatlanulhasznrilnai<. izegni-mozogli . ^ sem.) A kliens feladata az.*ilir.amit mi akarunk.gy . hogyblokkolja5t.Ei.-. nempedigezentranzakci6k val6s p6lddi. amig rnindenkireminden 6s szerepben keriil.i-.a piirbesz6dek 6rint5_ . Minden alkalommal... amint szemindriumot tart hallgam6letben' Az el6ad6 felir egy gyakorlatot Lmegk6rdezi: .r"i"p"t. 186 2O. a taniicsad6nakkovetni kell 6t az rij tdmriban.1..gy 6rint6leges irdnyiiba. Csoporttag: . sor Most menjtink vdgig rijra a gyakorlaton.itrtfel.ko.Minden egyeskiscsoportbanhatdrozzuk meg.figyeli az id6t.iil. hogyjelenrse. a taniics'ad6 yegtalilja a m6djdt. nheiyen minden. hogy "gy 6rint6leges tranzakci6k egisz sordtrartsafLnn a reljes l.Hogy6rzi magdt?'. _ A ldiens oiyan tdmdt v. fejezet SZilVIBIOZIS A schiffi elm6letben a saimbi6zisr6lal tan6rt._hogy 6rint6legesenreagiiljon mindenre. o az Mi-v9lezt a gyakoriatotFeln6tt rudatossiiggal v6gezziik. szemd. mig a kliens toviibbi " er6feszitdseket teszminden egyes tranzai<ci6 blokkoldsrira. vegul besz6ljiikmeg_.. kliens i A feladata. egv Jim'Val66an kicsit t B7 . a besz6lget6s hirtelen s szintena blokkol6tranzakcid cdljaugyan: tdmiikat. . -oialu'].De a gyakorlatlehet6s6get arra. 6n-6llapot U..""*itait. amit ldtott 6shallott.de egy ki. A tobbi hallgat6 is eikezd kem6nvebben "r.amikor a klietir .ta.#ffi'. ezarkalomde ..Mit a mi r6sziinkr6l.hogy tet6 ald hozzuk akar ezt a megegyez6.Ha azon kodott blokkol6. sz6t a fej6t.tandcsad6" ki ilounselor) 6ski a . hogy a blokkol6 tranzakci6kathaszniil6gyakorlat mennyire ktilonbcizcitr 6rint6iegesuanzakci6kathasznifl6gyakorliit6l.hogy visszavigye klienstazlredeti t6mdhoz. Ism6teljtik meg. leges blokkol6 tranzakci6_k 6s eljdtszdsai leszneli.hogy elkertilje a blokkoliist.Iyzetivezet1:.ilonbsdggel. 6 6s a tandcsad6err6l a t6miir6l hiirom percig besz6lgetnek.Mostpedigv6gezzrirrkegyhasonr6 mal blokkol6 rranzakci6kat tegyiink az 6rint6legeitranzakci6k hely6re.megfigyel6".zdrndrais.. rnir6lvan szd. 6i a .Vggut gz e16ad6 A csend elhriz6dik.

hogyan jutunk el a megolddshoz. Ha a hdztartiisban valami siirg6s elint6znival6 akad. Ugy n6z ki.rrik magrkat.hogy az els6 r6sz. . Bettyt csak k6s6bb 6rtesiti r6la.i. mikozben iry s'at'ukbu a partnered ryel6re "" o"ita dettkimozdulniebb6i? ----^* ^r.szereti. . 6s titkon arra manipuldlva az el6ad6t. Tagadv:in sajdt k6pess6g6ta megoldds kidolgozdsiira. hogy f6lreismerik k6pess6geik egy r6sz6t..egy krcslt'regy teszllt-e1' az t gondolsz.ilusztr6ria. Jim megnyrgszik. akik a hagyomiinyos hdzaspfrt p6lddzz{k.ikisztil a szi*uiiri. aki megoldotta a feladatot. hogy az eg6szmunk:it nekem kell elv6geznem. maradjatok fgy. Amikor valamely iigyben dont6st kell hozni... hogy Bill hazat6rjen 6s mindent elint6zzen. hogy mindenki a t6le elviirt szerepben van. Ha megengedte volna magdnak. 18 8 e g Yr 6 sz6 tvi se l j 6 l e J<'. Elmaradhatatlan pipdj:ival a sziijiiban mordulilsokkal fejezi ki magiit. hogy boldoggd tegye f6rj6t.'i.. Ha egy szimbi6zis kialakult. az 6ltaluk megtapasztait stabilitdst azon az iiron vdsiiroljiik meg.. Es ahogy az a szimbi6zisban mindig tort6nik. Miutiin fgy tett. ami val6szinrileg n€mi teivolsiigtartzistokoz majd a kapcsolatukban. N6ha az is el5fordul. Egyes bardtaik ndha azon csoddlkoznak.Hii'. Stabilitiisuk abb6l sziirmazik.. Ki kellett volna mondani egy intuici6jit: .. f.xi'#:'J'"Jl'? .THA*'r. hogy mikdnt k6pes Bill meglenni Betty dlland6 szerencsdtlenked6seivel. Bill er5s.Ezen a szimbi6zison beliil mindkett6nek sztik6ge van a mdsikra. riljott volna. Egy id6 mrilva mindketten neheztelni fognak e f6lreismer6sek miatt.i .. vagy vihog 6s vdrja. abbahagfa lilba himbriliisrit 6s kritelessdgtud6an jegyzeteket kdszit a megolddsr6l. hogy m6g sokdig fog tartani. Jim is megnyugodott 6s kellemesebben drezte magdt. Val6idban azonban a hdzassiigukmdr j6 n6hr{ny 6ve tart 6s rigy trinik.Iimnek figyelmeztetdst adott.s most n!.:lxililH'. Bill szil6rdan megtartja 6rzelmeit egy grdnithomlokzat mcigcitt."k. hogy k6pes lett volna tal:ilni egy kreativ m6dot. Az e16ado.".SZIMBIOZIS ATAMA kellenedolgoznia.. hogy vegye iit a helyzet int6zds6t.*:*n:ifn*':n*. hogyan kell ezt megcsindlni.. lehet. az el6ad6 fdlreismerte saj:it Gyermeki 6n. a r6szwev6k kellemesen d. amit az e16ad6irt fel a tdbldra.. hogy megoldj:ik a gyakorlatot. Ez elmondhat6 Billr6l 6s Bettyr6l. rijra fi. hogy gondol:"3miisik 6szteti." Ha ezt a gyermeki percepci6t haszniilta volna. Mdsok azon csodzllkoznak." Ezutiln befe' jezi a gyakorlatot a t:lbliin. Jim f6lreismerte sajdt Feln5tt 6s Sziil6i 6n-iillapotait. hogy hasznillja Gyermeki forrdsait. Ez abaj a szimbi6zissal. O int6zi a h:iztartds anyagi iigyeit 6s heti hdztartzisp6nzt ad Bett.t""i"#n-uia""i "t*b:l:.s rnrr. Betty a maga rdsz6r6l 6let€nek kiildet6sdt abban l:itja. Betty Gyermeki-j6hez. Ezt a kdnyelmet azonban nagy dron 6rik el: a szimbi6zisban l6v6 emberek Feln6tt forrdsaik eg6sz teriiletdt kizdrjdk. Bill Sziil6i-t 6s Feln6tt-et jdtszik.:^ ^ :+ | i 'zetet. csendestipus.. hogy szimbidzisban vannak.H6! Eg6sz idAig azt gyakoroltuk.A. a mdsik u..T. Mivel igy cselekedett.. tat"dtugos arra szfntuk'."tilez6kre az' amely a sztmez a hiedelem " Paradox."":'. Bill hozza meg. 6s a Feln6tt valamint Sziil6i kieg€szit6 szerep{be 16pett. Johet orom vagy baj.'nek. amikor annyira 6rz6sn6lknli. hogy kellemetleniil 6s engedetleniil 6rzi magiit a Jim 6s kcizte lefolyt prirbesz6d miatt. prinikba esik.zzik. Ezen a ponton a hallgat6 6s az el6ad6 szimbi6zisba kenilt. hogy egyhosszri tdvri kapcsolat alapul szimbi6zison. ds nem tetszik.zlllapot{t.. men ahogy a bariitainak mondja. Betry kcinnyekre fakad. -oo""eltito*a a kaocsolatot. ha egy er6s emberre tiimaszkodhat".. amint visszakeriilt megszokott Gyermeki szerep6be. amivel megk<innyrthette volna Jim 6s a tdbbi hallgat6 szAm|ra.6t kifejezeften megta- ijil."tt rek6nyszeriil u. A mindennapi kapcsolatokban az emberek percr6l percre mozdulnak ki 6s be az egymdssal val6 szimbi6zisb6l.llx'#*1#1"fr :.az v6dekez6sval6szinrile.-r1t. Boldog.iti 189 . hogyan tud Betty Billhez k<it6dni."'m:*i. ha eleget tehet dontdseinek. kiziirta Gyermeki diszkomfort 6rz6seit 6s helyette felvette megszokott Feln6tt 6s SziilSi szimbiotikus szerep6t.rjJr.m6don n6lkiil k6ptelen leszek ""gAiti adja' min6s6g6t e. ilii:1lff partner Amikor egvik 0""".):lHrti.

. is kildp a szimbi_ e az is lehet. ds.ATAMA S2II\4816NS ga vdltoztat magarartdst. szimbirizis zAsa a f6 cllja..nEg6szs6ge$.eg6szs61gtelen.. Ssfurnhi6xis 6s normdl d'ependencio . hogy csatlakozik egy csoport_ ismerte f6lre a Gyermeki-j€t. Szimbi6zis 6s a sorskiinlrv t9 0 797 .

it.nfizetek.tt ldtezett. ontuditlanul is fjrajdtsszuk u "rit ffigy"r-"H. hofi ulro.s xitnb i. [vlinden szirnbi6zLs kk6. 9k6-keretben egyes az verseny sordn6sazutiin.ha ragaszkodszhozzft.i"u A . hogy jel ezz6k egyrdsnakazt.Ez a t6ny f6nyr ver a szimbi6zisfeln6n korban betriltott sorskcinyyi funkci6jdra. minden.A..iil ""*szlit6 iagy.Enragaszkodom hozzA. hopr az egyile b61. nem. sor. fugy ror.k..Na..1n amelyeke besz6lgetds a Abrdzolcl tranzakci6ltat.Nos. akil<etszrireikbdntarmaznak vagy elnyomnak..-' 4 szitnbiotikus helyxet vdls.rrirau"" p"rrl" lrtdsforma-v-alamelyik6t " "igy vagy ezekkoziil tobbet is mutatnak a puit"i..j..zzelvisszit6rt a Gyermeki pozici6ba. ft4it tclrtdnnek.#. a M:is gyerekek. P6lddui sol<szor amikor a kdt ember Fizetni k6sziil lehet haliani 6tteremben a kovetkez6 sz6viilti{. Amikor szimbi6zisba keriiliink. _vagyrendben pozici6t vehetik r"rl g. "rot "t-i-jijlaieri'rgenyrk"r."T "rim szimu'ioiikusmeshivdsdt [6szdrsemmittev6ssel. hogy fetvehetik kedveit szimbiotikus szerepiiket."r.e. zerepbe szimbi6zisban.nzt.lev6egy€nr6gi idej6tmriltstrat€giiikat haszniilsziiksigleteikieldntdsdre irdnvuld torekvdsdben.. hogy a mdsik szemdly gondoskod.pesek arra.il.ti. vagy mindketten Gyermeki-ben akamak cselekedni? Amikor ez igyvan. a szimbi6zis_ 1 .Nem. ogy "i-i '*iarlainut a szim_ lcapcsolataikban." . tdn elkezdettmocorogni.tedd el azt a p6. e.rtilorig.gyermek rigy megy v6gig d f":iOaer"". ban..6 zi s Mi tort6nik akkor.i. l..6let6ne-k fel ratiisdban magais egykis sziil6v6 vzilhat. nem re. . szimbir> lcus. t zrileikr6l lerzeszik szril6i pozici6r.?. ur. mula tzgutonrdss"i.AT A M A Mindkett6 k6pesftiggetleniil megeillni.amely a mrilrbankoittink 6segy "rzgi." .Ha ezt teszed.kapcsolatukatakararragosan 6piteni vagy megszakitani.i lilgyermek_ k6nt ki tudott dolgozni... €s rij.zir"tiJzisban az egy6n f€Ireismerifeln6tt vdlasztdsilehet6s6geit.rlet arra.s zttisa SZ]MBIOZ]S V et"s e ny . hogy sztiksdglettinkei ki iil..iier6gitet_ leniil hagyott sziiks6gletiinkremanipuiiiljuk a mdsik felet. 'iotikus izinnbiotikus nneghfvd sok Amikor az emberek taldlkozna-k.st.-..yo.."\/agy: .versenytfutni a helyzet6rt" abban a rem{nyben.ion16la rrersen\r-szimbi6zrsO trdeszits masikp6ldrit a Sztil6ihelyzet{rt foli'rarotr egy a partnerrrisszatdr Gvermeki-be.Arra kiegeszit6 szerepet \reszfel a szimbi6zisban. hogr-kiel|gttsnk amely t gt erekkorunkb nem rudnLnk eke an kield.hogy elhatiirozza.Bdrmilyen. . el partnerekmilyenhelyet foglalndrrak a az gondolsz. -"s" A p6ldriban..r\." . de a feln6it dletbennem iegfelei6et<. F6lddul a vend6gl6i sz6viiitiis v6gz6dhet azzal. hogy milyen szimbiotikusszereper akarnakfelve""i. f6l. -k.N rrra k6rt6k.'Adi." .gileni.ezt a burkolt iienetet kcizvetftette az el6addfeld: . t"autln"r..ahol fgy 6reztiik. u.meghivd'sokat gyakran szavakndlkiir udlat at.1)nl ma_gatartdsban iiltaldban tcirt6nni szokort.i6lellitjrik az apa6s az anya feladatair. sziiks 6gletei kiel6gitetleniil maradnali. dltaliiban k. €tkez6suti{n: .ismera. megengedven magdpak.ds kelletlensfget mltatva elteszi az ersz6ny6t.Ju.Ezek a strat6gi6li voltak a legiobbak.rai{ttutunk 16rZ.ezt 6n fizetem. Ez megint csakrijrajiitsz6diil.k. az 6n rendben 'a-gyok. vissza:lllftjuk a kapcsolatot.biintaszengem.i... hogy vdllalja a felel6ss6seta eagiilhat. amelryei ezt a fejezetetnyitottuk.rru j szituiici6n. \pa1 az' hogy nincsenekide:ilis sziir6k..hogyegyikiikvisszalip? 1A? .. hogl' az egyik partner ezt mondia: . d. E. a partnerek elkezdenek.. ha k6t ember talillkozik 6s mindketten ugyanazt a szimbiotikus szerepet akarjiik felvenni? Ha mjnclketten sziil6k akarnak lenni. amelyugy v6g7fiflilq. F..ri ..kisdrletet krizci. .i. menf milr.o_ ri helyzeteket.

. Val6szin(t. Rajzolj tranzakciondlis diagramot Jim 6s az e16ad6besz6lget6s6nek dbrAzolisira.2.. mint a felel6ss6g 6s az ellen6rz6s sziiksdglete. Ez m6g m6lyebben Agyazodil< a tudateiba. akkor az anyja elveszt6set haliilos it6letet imolikdl. 6s ez a hal:iltjelentr.6saki az 6rz6seketkifejezi. Bill6ben 6s Betty6ben? O SZIMBIONS jiitssza ijra. ha Betty kitcirni k6sziil a szimbi6zisb6l. Bill uralja a helyzetet6sfoglalkozik a gyakorlati probl6mrlkkal. hogy amikor kds6bbi sorskonyui dont6seit hozta. amelyben Jim kinyilviinitotta szimbiotikus meghiviisiit 6s az el6ad6 elfogadta azt. az Szr-et is az Fr-et haszniilva 6 lett gondoskod6ja anyja szomatikus Gyermeki-j6nek. iibrdnmutatottformetveszifel.2. kiikinosen a fdrfiakat. kiz.Az el6rejutz{snakegyetlen m6dja. lnogy el fogia vesziteni fizikai 6rintdseinek egyetlen forrdsdt. Jobban szerette a napot munkiival vagy iv6cimboriijval tcilteni. legobb. 6s fejl6d6s6nek kordbbi stddiumrib6l szdrmazik. aki kieldgitene volna Gyermeki igtinyeit a gondoskoddsra 6s az elismer6sre.Betty az. sorskonywi betekintdsre 6s teriipiiis segitsdgrelesz szriks6giik.Bill egy ez : Nem hasznositott dn_iillapot : Szimbi6zis '" . Ar. hogy a mama j6 :illapotban marad. mert a Gyermeki 6n-rlllapotmaisodrend( strukturdjiin beliil jelenik meg. Bill szomatikus Gyermeki-je halrilos retteg6sbe keriil Gyermeki hiedelme az. kev6s szaui emberhez ment felesdgiil.Igy hogyan juthat most hozz{jnk? Aviilasz az. hogy mivel Bettyt szimbiotikus partner6nekviilasztotta. A20.r jelenti. amely azzal v6 gz6dik. hogy ha megtori . ez pedig a korai Gyermeki a Gyermeki-ben. Amikor Betry kisgyermek voli. Helyette inkdbb racionaliziiljdk azt.-' : Mdsodrendri szimbi6zis 20.irta ezeket a korai Gyermeki sziiks69leteket. 6s ne sokat gondolkozzam. hogy az egfik parrner visszahriz6dik. Igy ebben a p6ldaiban. mig Betry Gyermekitjdtszik. sem Betty nem fogia beengedni ezt a korai rettegdst a tudatziba. tsillnel<azonban van egy mdsik sziiks6glete is." Betg dcint6seez rrolt: . A Billhez6sBetryhez hasonl6p6rokkozcitti gyakran kapcsolat foglaimagdban mdsodrendri Els5benyomiisra vildgosnak szimbi6zist. hogy mi6rt folytatjrik szimbiotrllcus kapcsolarukat. hogy megiirvendeztessel< mdsokat.ion. Ezeket a tranzakci6kat is iibrdzold diagramon 6s elemezd az ok6-keret poziciokat. hogy Bill szimbi6zisban van a Sziil6i-Fetn6tt szerep6ben. az els5rendri Es szimbi6zis szintj6nval6ban is tort6nik. tfinik.Ha azt akarom.. Eles gyermeki megfigyel6s6vel Betty szavak ndlkril igy hatdrozott: . hogy sziiks6gleteiket ki tudiiilr el6giteni ezeken a sorskcinyv'idcintdseken keresztiil. magamat is bele6rwe. Ha val6ban ki akarnak trirni abb6l a kapcsolatb6l. Edesanyjinak nem volt tehiit senkije.gyes szimbiotikus kapcsolatokban l6tezikegy mfsodik szimbi6zis. Eml6kezziink vissza. Mit gondolsz. dbra: Mdsodrendriszimbi<izis 194 i95 . Mdsodrendfi szimbi6zis F. ha 6n gondoskodom r6la.akitvezetnek. Ugyanezen a korai Gyermeki szinten Betry azt 6rz6keli. . melyek a fontos parancsok 6s ellenparancsok Jim sorskonyvi matrixiiban? Az el6ad66ban. aki fel fogja venni a kieg6szit6 szerepet a mdsodrendri szimbi6zisban. Az ilyenfajta szimbi6zist krikin<isen neh6z megtcirni." Az el6rendri szimbi6zis egyiittes er6feszit6seiketmutatja annak 6rdek6ben. dbrdn ezt Bill (Gyi) szomatikus Gyermeki-je tartalmal<6nt mutatjuk. a fajtaszimbi6zist Ezt mdsodrendfi szimbi6rknak nevezziik.ATA M A K6szits p6ldrit a Gyermeki verseny-szimbi6zisr6l.. olyan valakitviilasztott.Az 6n kiildet6sem az 6letben az. A kisgyermek szdmdra ez szintdn egy szimbi6zist. KezdetlegesSzril6i-j6t 6s Feln6trj6t. l\4ost feln6tt szimbi6zisban ezt a minteit jdtssza irjra Billel. aki nem szivesen adott fizikai drint€seket. Bill probldmdj a az. Betty 6desanyjaBettyhez hasonlatosan egy er6s. 6s kelletleniil veszi fel a Sziil6i szerepet. hogy a sztr6k a korai Gyermeki 6n-iillapot fontos tril6l6si t6nyez6je. amelyaz e1s6 alattmegy vdgbe.hbgy sem Bill. Ez pedig a fizikai sztr6l<ok 6s a komfort sziiksdglete. apja nem sokat volt otthon. ha vdllalom a korai elhatzlroz:lsdt felel6ss6getds szigoni ellen6rz6sem alatt tartok mindenkit..

r6sz soRsKouwr HIEDELMEINK IGAZOTASE Helyettesft6 6rzelmek 6s jdtszmifk .VI.

el6gedetten nyugtdzod. 199 .j6" vagy . nem fogod megkapni az drukat. ha meghagynilm a nevemet 6s cimemet. A pfnzt{ros beiiti a g6pbe az eirakat 6s megmondja a v6giisszeget Nyrilsz a p6nzed6rt 6s nem taldlod. mit 6rzel. hogy az in ktiveta improvizill.rzel. Ujra kutatsz. O Amikor az emberekezt a gyakorlatotv6gzik. hogy mi6rt: otthon hagltad.rossz"vdlaszok. elvinn6m az drukat." Arra mdr nincs id5d. Nincsenek . Sok id6d van. hogy 6pp el6g id6d maradt. 6s az iinnep utdn jitnndk vissza fizetni?" A p6nztdros igyv|laszol:. amikor n6h6ny napig minden bolt ziinra rart.. Mdr majdnem teljesen kifogytril az alapvetl 6lelmiszerekb6l 6s ldtsziiks6gleti cikkekb6l. hogy vonatkoznak-e az iiltalad feljegyzett kez6kben foglaljuk <jssze. hogy mdr el6g reg6ta nem vdsiiroltdl semmit. Hitelkirrya 6s csekk sincs n:ilad. Siets6gedben p6nz ndlkiil jritt6l az iizletbe.IVIEK ZSETONOK el. Ekkor hirtelen r:ijossz. ds m6g mindig nem taliilod. hogy k6pzelj el egyjelenetet 6s azuten viilaszolj meg n6hiiny k6rd6st ezzel kapcsolatosan. ha m6g ap{nzt|rnilfizetszV6gtil oda6rsz a plnztirhoz.Ezeket kovettipikusjellegzetess6geket v6g6n6szlelt 6rz6seikbizonyos Ellen6rizd. Oda6rkezve hatalmas tdmeget taliilsz.2 L. K6pzeljiik el.a ird le az dltaladdszlelt6rz6st. miel6tt az izlet bez6r. Ezt k6rdezed: . Azt javasoljuk. korbem6sz a polcoknril 6s osszeszededa sziiks6ges dolgokat.Nem. 6rzelmekre.hogy v6gezz6tek egy gyakorlattal Ezt a fejezetet vagy egy onk6nt dolgoztok. Az 6rridra pillantva megkiinnyebbiilten realizdlod. hogy eljuss az iizletbe. Ahogy a sorban rlll6k kezdenek fcilgyiilekezni m<igcitted. kez6 instrukci6knakmegfelel6en C Ebben a gyakorlatban arra kdriink. K6pzeld el azt is. att6l tartok. hogy mdg hiitravan n6hiiny perc az rizlet ziirdsriig. Amikor befejezed. Sz6val. 6s adj nevet ennek az 6rz6snek. miel6tt beziir.csoportwezet6 Ha miel6tt tovdbbmentek. akik hozziid hasonl6an iinnepi beviisdrlisaikat int6zik. Es az iizletek csak tobb nap mrilva nyitnak ki rijra. Mit d. fejezet ES HELYETTESITOERZET. An6lktil kell elmenned. csoportban viillalkoz6 vezesse gyakorlatonv6gig a csoportotolyan m6don. hogymi tdrt6nt. a mutatnak. hogy hazamenj. 6s magadhoz vedd a p6nzedet. Azutdn gyere ki az elk6pzelt jelenetb6l. Szemmel tarwa az id6 mriliisiit. Agyadban v6gigfutsz a beszerzend6 riruk listrijrln 6s elindulsz az iizlet fel6..amikor erre rddobbensz? Jegyezd meg. elmondod a p6nztiirosnak.J6lenne fgy. hogy a holnapi nap egy hosszabb iinnepi id6szak kezdet6t jelenti. kezdjtk. ez nem lehets6ges..

naKDeerzetmerkrol.k kdszletdt. Egy michahik-us hiba miatt k6#sbe keriilsz. egy kcire6s az 6rz6seknek mdsik szdlesebb 201 megvitatni" Nagyon fonlo. amelyet mekkorbai tanulunk. stressznek. hogy 6ltal6nos6ru6nyrikapcsolatvan a sorsktinyrek6s a helyetdrzelmet tapasztakzmeg. rlyr! .i. vagy b -ekiiltaliiban besz:imolnik. vonaton vagy buszon utazol 6s id6re kell rialahova odadrned. olyan. az -rugy*ok. hogyvalaki r 6rz6st mutattiik gyakran a sztiliid 6s a < amikor te magad is ezt mutattad.amelyet greramelyre gyermekkorunkban tanttottak ds biztattak.z6s. Ahelyette.^lt*i:uulonbciz6 talod mes. mil. egeszen rossiur iireinek ..ltak a probl|...rt Lorpo..r".solyan..ti1rffi.-r"a_o5u_ vegig rakteiron.. hogy pdnikot 6rezn6l.Jllra-orok ahol is.. Egyesszerz6kfelcser6lhet6en n"onalt. (2) Az-dr.r-a heryenesit6s a helyettesit6 6s 6rzer_ nek meghatdroz:isa. amit a v6g6n megtapasztaltam.i u" errert.. tipikusak arra a fajta 6rz6sre.amit 6. P61d.o. Aztmfir ldttuk."gu*. """Lrr" _..s P6lddul ha azrjegyezted fel. hogr ez egr ismerSs drz6s. a helyettesftds olyan folyamat.gy:. anndlhosszabb eszleit'drzelmek ". amelyben valaki felk6sziil arra..fl. " 100 .o irdck6. tZiG"i"r". Te pedig lehet..rzelem.i dorgozol. Ha feldilhiidt6l 6s elkezdt6 <aptad meg az drukat. val6szfnfi.iouu.Zi szirudci6kban val6szfnrileg ugyanezra rossz6rz6strapasz_o:.. ame$et nem tudatoscln i kdrnyezet manipuldldsdra hoszndlunh 6s amely azzol jdr.vwanezr az 6rzelmet6"izem..vagy ami m6g rosszabbvojt sziimodr nem vettek r6la tudomdsr.. mtg a titbbi irzd.gy a csoporr ragjaia legkiilcinboz6bb €rzelmekr6l'szi{molnak Tipifusin a kciveilez6€rzelbe.rzelmekr1l szdmolnak FIa csoportban be. amikor Eizi. bdz6stresszhelyzetekben.^Y*-uj:_legzetess6gek trzcLemneK neve7. valamif Teljes sora taleilhat6 m.sit6 d.amelyt6l elriasztjiik 6s tiltjrik. mint c Iegaldbbk bdtorttonak. dolgoztokmenjerekkoriil.rezt6].mamegoldos feln6tt eszkijzeik4nt.shaszndlhatatlannak bizonyu. amiket akarriil.-ar"rritua.ben. amely hasznosnak tali{lja a megkiilcinboztetdst a helyettesitds 6s a helyettesit6 6rzelem kozott.szrimoltdr uu panikerzZr..rtsiik.s sok killijnbijzd stesszhelyzetben megtapasztaltunk 6. mint a sorskonlnti magatartdso.jelenervdg6n 6rzett.r:tir. h helyettesfidst rigy definidljuk. Bdrmikor. (4) Az az d.."herre vagykellemetlennd viilnak. IT nr_:U5:I_bardtodat. l *lfryert1l. errvermrnk4r. a.is 6rz6sekne tattak a csalddodban. hogr oz egrdn egr helyettesit1 drzelmettopasztalMiii szavakkal. amilyennelgrakran taldlkozol kilIiinp6ldriulha ennlk aieienitnek ai6ge.\/alaki irja fel.. hogyhelyettesit6 6rzelmei tapasztaljon 6s 6rzi is ezt az 6rz6st. hogy a helyettesft66rzelmekettanitj6k 6s er6sftik a gyermekhelyettesit6 drzelmeinek korban.iutelk6pzeltjilenetiinkben. Egyet tartanak otthoni hiszn:llatra.amelyer aTAhelyettesit6 . Biztosithdttamvolna. "r". Iistdla. mintha mindannyiunknak lenne egy . de nem iekintett6k ki5zil az 6rz6sel<koziil bilrmelyiket muta 5rte. egyik 6rz6iser rogy megkapjad az :iruidat.vagyok kit6rre. hogy menjenek u. amelyet. 6. m6svalaki rosszul lenne ds igy toviibb.. be.AT'AMA (1) Kiilijnbijzd emberekkijli:nbozI d.. helyettesttf d. uiieg. ha helyettesit6 sorskdnyvbenvagr. Helyettes(t6seh 6s sorskdnYv Ismerjiik fel.T OK Ebben a kcinyrben mi ezr nem tessziik. Ebben a p6lddban n zott a csalddon beliii. De rriiogsz jd.a. nti6rt jr{tszanak a helyettesit6 drzelmek olyan fontos szerepeta sorskcinyr A mechanizmusiiban? viilaslt abban raldljuk meg.. ho'y -'k abban.hogy sok "r.M6rges vagyokmagamra.Ha ON TS HFTYETTES|T 6 ENZNTTWNX Z SF.hogy az 9?i meg.A kovetkez6 r6szekben a helyettesit6 drzermek term6szet6t 6s funkci6jrit fog_ igen?" A miisok iriint 6rzett diih a kedvenc helyettesit6 6rzelmem stresszheiyzetek" ben. Ez a felk6sziil6s kiviil esik az egy6n tudatossiigdn. hogy p{1g"r vagyok magamra. Egy m:isik iskoiiit kovetiink.. Es repiil6g6pen.. N6hr{ny embernek k6t-hiirom iossz igen 6ri6se vana is .rzelem deftntciija A TA-irodalomban sok zavarrokozor.-_^. amelvetmindenc6lrafel tudunkhaszndrni.""i"n J. 6 (3) A felkmert 6rz6.kedvencrossz 6rz6se. elkezdtem drezni azt arossz6rz6st. olyin ez. AI< -osszull6-tet vagy iiress6get 6rezt6l. hogy a percek mrilnak. Ot miisik ember tit kiilcinbtiz6 rossz 6rzdst 6rezne ugyanebben a helyzetben.. Ahogy ott iilsz 6s tigyeied. semmt .gyanaz A volt. panima m6rges vagyok-apdnztdrosra. mek tal:llhat6k a listdn:_... hogy a gyerekekmilyen m6don kiel6gitds6nek ranuljdkmeg a helyenesit66rzelmekethaszniilnimint sziiksdgleteik a eszkcizeit csalddban. . azt rrrgy. ahol p6nz n6lkiljottem el otthon16l." Min6t nagyobba csoporr."r.rzelmetig definidliuk. 6s \6r:p1ekmegminden ogor.erzel? Enval6sziniileg a kozlekeddsiv6llalatra lenn6k m6rges. Joig"oi . Minden csalidnik megvan a sajiit enged6lyezett kcire. akkor tesit6 drzelmek kozrtii.rru_ rak emberek hogyin 6lik ki i sorskrinyveikel'I helyettesitds 6s s.. amit a ta[okmona-"nnt -' jelenet mindenki sz'm'ra u..

Igazolniakartam a mdrgemet.rijrajdtszomegy idej6tvagyok.. firi. ahogygyermekkoromban tanultam..de a r6miiletet 6s a sfrdst tiltjdk.. Ugy 6pitkeztem. Ha a p6tliisnak erre a min6s6g6re utalunk.. a Feln6ttkorbanmindig ez a szerepiika helyettesit6drzelmeknek.Gyermekim-bena sztr6k ir:inti ig6nyt tapasztaltam meg." A helyettesit6sek ismeret6benazonbaninkdbb ezt mondjuk: .Ha megr6miikik 6skimutatom. ON HEI"yETTESfT ENZMUZrc ESZ SET OK O semvdltoztatom meg azt a t6nyt. m6g akkor is. hogy a sziil<s6ges :iruk n6lkiil kelljen elmennem. hogy megoldjam Az 6rz6sreakci6m legkev6sb6 a az itt-6s-mostprobl6mdmat.6s ezt mondja: . amely gyermekkorunkbaa tiltott volt. Ezen a m6don a helyettesit6sielmdlet teljesen ij magyarizatot adott arra.redlis 6rz6sek" kifejez6st haszndlta a helyenesft6 6rz6sekkel szembedlliwa. amely megengedett. amely. T6rjiink visszaa szupermarketp6lddhoz.te"ni helyes. Ennek h6tkciznapimagyarizata a k<ivetkez6lenne: . mrilt gyermekkoristrat6giiit. -Nfme. Amikor a gyermek a tiltott 6rzdsek egyik6t tapasztalja meg.amit grermekkoromban 6s ezeknek helyettesit6 a 1rzdseknek megtapasztakixival kimutatasdval. akkor a helyettesit6 6rzelmekre nem autentrkus drzelmekkdnt hivatkozunk. . hogy az embemekmi6rt vannakrossz6rzdsei.mielittm6g megtanulndnk kiseleitezni azokat a csaliid helytelenftdse miatt.sorsk<inyvben H ely e ttesitd s ek fel€pitd se azt Pdtd:inkbanin dpitettem fel a helyettesit6st.6sez6rtmdrgesvoltam. g'yorsan iitkapcsol egy m:lsik drzelemre. trogyhi dtihcitszerern6nek mutatni. na! L6gy biitor katona! Menj ki 6s rillj meg a Libadon. Az anyja r{n6. H elyettesitd.. ugyanezen a folyamaton megyiink kereszttl. Ezen a m6don a helyettesit6 6rz6s mindigp6tldk egy miisik 6rz6s helyett.. mfg miisokt6l elriasztanak.ifunkci6jdt. Ezt a liiildnbsdgt6telt a helyett"iit6 6r autenrikus 6rz6sekkozott el6szor Fanita English javasolta. amikor megtapasztalok egy helyettesit6drzelmet. hogy nem engedi meg magdnak.sek is gurnikiitdl Helyettesit6 6rzelrneh 6s autentikus 6rzelmek Azt mdr elmagyardztuk.ha-egygyermek a tiltott 6rz6sekegyik6t mutatja? T6telezzrik fel p6ldiiul.V6letleniil" p€nzthozni magammal. hogy bizonyos 6rz6sekethelyeselnek a csaliidban. hogy firir6l vagy liinyr6l van sz6.igazolt"engema helyettesit66rzelmeimmegtapasztalils6ban.Na.hogr elnyerjem sriil6i kimogatast.z.v6delmet akartam 6shelyette nem is vettek r6lam tudomdst. hogy a kisfiri megr6miil 6s ki is mutatja.ATAI/IA enged6lyezett6rz6sfiigg att6l. .hogyhozzAjussak ezekheza sztr6kokhozazon a m6don. tri petaau iild"riz6be veszi egy er6szakos Rohanva az anyjdhoz. HelyetteazJnnalritkapcsJl agresszivltasDa. MEg az is lehet. az eg6szbels6m 6s aznapm6g em6szt6si sem volt hasznomraabban.lvkor_az A kisfiriknak gyakranazr tanitj6( hogy m6rgesnek6s agresszivnii. Amikor feln6tt korban helyettesft6 6rzelmeket tapasztalunk meg.az esemdnyeknek a sordt.sr. egy olyan 6rz6s helyett. M6g mindig zavaraimis lesznek.'.hogy ugyanazokataz alap6rzdseket 6rezzem. miir ig4 hogr megtudjam lrithatjuk. De cintudatlanul is egy olyan motivumot kerestem. hogy tiltott 6rzds tudatiiban legyen..Megkkdreltem kdrnyezetet elnyertem a manipuldlni. Ennek ellent6tek6ppen az autentikus 6rz6sek azok. igr a amelysokkalfontosabbvolt nekema probl6mdnril. s6t eltiltanak.hogymi6rt tettem igy. Ez6rt rigy rendeztem. Eredeti munkdj:iban a . 69.Minden alkalommal. hogy t6liik azt ira4ag hogy a stresszresfrdssalvagy aranyosankell reagdlniuk. fut r6miiletr6lreszi<ewe vddelmetk6r. hogy az iirukat ott kellett hagynom. elfelejtettem Most.."Aztdntovdbbfolytatjaa tennivalSjt. hogy milr ismerjiik a helyettesit6erzelmeksorskonyr. Frililllitottam a helyettesft6st tapasztalnia helyettestt6 4rzelmet. A gyerek ezt jegyzi meg: . Mindenesetre manapsdg iiltaldnosabb. amikor r6miiletet vagy szomonisiigotkezd el 6y\i. A kisl6nyok megtanulhatjdi<.eredm6nyeket hoztak" nekem a csaliidomban. hogy a gyermekek hogyan tanuljiik meg." Most mdr minden alkalommal.Mds szavakkalsz6lva. . nem az az eredm6_ nye..au- 202 203 . amelyek. amelyeket fiatal gyerekk6nt tapasztalunk meg. amit akarok.. m6g sajdtmagael6l is elrejti az 6rz6.ez6rt rigy rendeztem el. Mi tort6nik tehiit.Az {ruk n6lkiil kellett elmennem.

6s h amelyben gyermekkdntnem akart lenn ahogy R6bert kezd megr6miilni ett6l. 6hes.r helyetteift6 6rzelJm volr. forrtos.s rrutentikrts drx6.Amikor feln6n_ el. Autentikus mdrgit .uutentikusheryettesit6siomo.ATAI\/IA tentikus"6rz6sekr6l besz6lni. val6ban diihos voltam. de sohanem lehet m6rges.isdggal Egyesembereknemcsakaz autentikus6rzdseket bontjdk be hetyettesit6 6rzelmekkel.ly1kb" tcir ki. m6g kisfgy gyermekkoriibankezdte eltakarni a fdlelmet diihvel.g..emlko1 egykicsitid6sebb lett.nagyrdsz6t abban a-retteg6sben t.. ami_ kor nem cenzrirdzunk? TA-bannigyet nevezhetilnk A meg: drih (mad) szomordsdg(sad) (scared) r6.. Diihcim aron6u. amelyeketakkor 6rziink." .nem medritszottam a m6rget. iilm"os stb. lii :lli:fi :."igy csatlakozviii a partnereaz elutasitds jeleit mutatja. hogy valaki durviin megl<ikiegy tdmotr ot< Es 6 nnZntmtt< zssrot't HET. korai gyermekkora.val6s'. sok oldalt tolthetn6nh meg Talein azokkal a nevekkel.hogyi<iilonbs6get tegyiink a helyettesit5 6s az autentikus A helyettesitf 6. felfedezte.hogyegykisldnyaziianulja meg.WTTES|'1Ellent6tben az autenrikus 6rz6sek riivid listiijdval.merr ha m6rges is csalid kizilr magrib6l. r gyorsanhonrja be m6rg6tkifejezestelens. tdban vagyunk.sek megnevex4se Melyek az autentikus6rz6sek.reiilis" 6rz6sekr6l. rit66rzdsekr6l.1f[*TYJ::fli l1o.hogy diihot-mutasson minden"alkalommal. ban mindenki szdmflratilos biirmilyen 6rzdskim-utat:isa.de-egyik helyettesit6t pdldriuinOUert bebontjrikmfsik helyettesitbvel. legalibbisailennyire ruda_ . 2 04 20s . imikor rdmiilete-t 6rez.miilet cirom (glad) Ezekhezhozz:{adhatunkkril<infdlefizikai dszleleteket.azokaz6rz6sek.'1e. hogyazokategyaurentikus pdlddul.pdldriul: kipihent. sz-avak ndlkril megtanulta. rnegkdrd Ha nem sokat 6rzek.6bert diih 6rz6s6t elfojtom.rosszk6nt"tapasztaljuk 6rzdsek *.. nem autentikusdrzds. izgatort..undorodik.val6s"6rz6se. hogy anf a elhagyhatja 5t. amelyeketegy gyerek 6rezhet. minr.ffi rm rb a r mi dra. Ez merr amikor helyertesit6 6rzelmettapasztalunkaz az 6rz6..ilr. amelyeket az emberek helyettesit6 drzelmeiknek adnak' gye ekko n tanur nt A d T:il:. valaki a csalddi norHa mzikhoz--illeszkedni akart. hogya kisbabiik kiv6tel6vel csalilda .Val6jziban Helyettesit6 6rzelmek. fiiradt.. z€stelensdg a. merermel 6s kifejezdstelennek illett maradnia. hogy legakibb valami erismer6st kapjon az any16tor.i"l.. au-tentikus drzelmek 6s prohl6mamegoldAs Amennyiben a helyettesit6 6rzelmeket nem mindiS.re. Amikor elkezdtem kiabdlni a p6nztrirossil. az6rtvanigy.itte.R. .tele van.s...

kriszonom.f6n<ikcisdi" a lVb tipusri helyettesit6t irja le..Ugyanm|r.Oh kedvesem. amely segitett volna neked befejezni a helyzeret a nyit6 p6ldrinkban. hogy a helyettesit6sdi egyfajta id6tcilt6s.. nem pedig a 206 207 . hogy a keresztez6stkezdem6nyez6 a helyettesft6 maga. ezt sajndiattal hallom." Helyettestt1: . hogy az aut6 eliisson.Ez ellen6iizhet6 azokb6l a pdldr{kb6l...{kkor mi6rt nem panaszkodsza szakszervezetnek?" A II.Sajndlom. A paraleli tranzakci6k csak akkor fognak megszrinni.):. Azt jelenti: .. hogy vajon ezen 6rz6sek egyike segftettvolna-e a helyzetet befejezni. mi lett volna az az autenrikus 6rz6s." Partner (Sz-Gy. nem?" Helyettestt1:. hogy nem fogod megkapni az druidat. de telesen tele vagyok. tipusban a helyettesit6nek szint6n k6t miikod6si lehet5s6ge van' A II. aki a tranzakci6kat negativ Iriinfit6-Szabrilyoz6 Sziil6i-b61kezdi. C6lja mdsik szem6lyb6l. Ilyen m6don elkeriiltem azt a i6v6beni esemdnyt.IIIEK ZSETONOK Helyettesft6sdi Georg Thomson nem vitatja meg a boldogsdg funkci6jiit." Partner: . fles ellent6tben az aurentikus 6rz6sekilyen probldmamegord6 funkci ojaval.. ai.. r6miiltnek vagy boldognak 6rezted volna magad.a helyettesit6 6rzelmek soha nem segitenek a helyzet megoldrlsilban. 6s trilsdgosan nagy sebess6ggel rohan fel6m. hogy az emberek helyettesithetnek Szril6 a Sziil6-htiz olyan t6mdkban. Amikor rdki- ilyenfaj ta besz6lget6stlehet hallani: Helyettesit6 (Gy-Sz): .Nem szornyri ez?" vagy Gyermeki a Gyermeki-ben az 6rz6sek cser6j6nek eszkaliici6jrival.Megint eikesett. ES I:IELWTTES|T1ERZEI." 86r Fanita English nem mondja.Ma megint nagyon a padl6n vagyok. keliemesen 6rezni magunkat.. mint p6ld:iul: . IVIi azt mondandnk....segit6k6sz"-bena negativ Gondoskod6 SziilSi l6pt6ket veszi fel..hogy eleget ettdl?" Paitner (Gy-Sz): .Mi6rt? Hiit nem tudsz megdlini a sajiit l6badon?" v6rsz t6lem.Oh igen... Helyettestt|:./a tipusban a .Biztos. rig-ygondoljuk. Ellen6rizd." O Mit gondoisz. ezra kis szelet siitem6nyt m6g megehetn6d'" partner: . dlvezni a jelent. az egyik oldalra ugrom. ha most is megtcirt6nik 6s a jov6ben is rrirtdnjen meg. kciszdnom'" A . hogysajniilja? Negyedszer fordul el6 ezen a h6ten." Az aurentikus boldogsrigfufejezdse: relaxdlni.A TAMA egy mell6kutcdb6l. Menteget6zS Gyermeki 6rzelmi sztr6kokat v{r a oartner6t6l. amelyeket mdr ebben a feiezetben bemurartunk. 6s arnikor eltelttink vele.*{mi a mriltban tort6nt. elaludni..Igazinnagyon finom volt.. Gyakran el6fordul. hogy az autentikus boldogsi{g id6tlen. A f6lelemt6l mintegy galvaniziilva. 6 a fdncik.1\4it Partner :..Esa f6ntik is megint r6mszdllt. t Partner:. ha a r6szwev6k egyike visszavon vagy keresztez egy tranzakci6t. hogy elismer6 6rzelmeket csiholion ki a Gyermeki-ben 16116 Helyettesit1(Sz-Gy): . hogy mit csin{ljak. Ha mz{rrealiziihad. ahol az eszmecser6k helyettesit6 6rzelmek terh6t viselik.." Helyettesit1:." Helyettesit6. Mindebb6l Lithatjuk. j6.Mit 6rt azon. autentikusan mdrgesnek. szomoninak.

r ke. mert a liibam alii keriilt.sefont. miisol< tobb fiizetet is teleraktak 6s v€giil val6ban nagy 6rt6ken veiltottdk be. gy6zedelmes. val6szinrilegnagy zsetonSy(ijtem6nyr sorsi<onyve srilyosfizets{gre vdlthat be. akkor hogyan keresztezed legkozelebb a tranzakci6kar? O ON ES O HFIYETTES|T ENZMTWNrc Z SET OK illusztrilija. hogy 6n diih-zsetonokat gy(jtok.Amikor egy bizonyos szdmf zsetont begyiijtottek. hogy a viisdrl6k kiilonf6le szinii zsetonolcatkaptak azokkal az iirukkal.Egyes szetz6k. vagy milyen? Mekkora gyfijtem6nyed van ebb6l az &z6sb6l? Nlleddig teruezed a gy6jtem6nyed gyarapitiisi{t? Amikor elhat Lrozod.nekvan-e Azt vitatiak a TA-szakemberek.zaHht6. Gyakori eredm6ny.ig.t. v6giil bevdlthatja-ongyilkosseigra' {z.. eg6szaddig. Rdorditok a kutydmra.. Ez az6rt van.. Amikor az emberek pszichol6giai. k6t dolgot tehetek vele. mire akarod beviiltani? O A zseton sz6 a . hogy . pozitiv v6geredm6ny-eset€n amelyeket 6rwe'ezen"iz olyan zsetonokat.olya. amikor helyettesit6 6rzelmet 6rezt61 es elraktdroztad ahelyett. hogy ott 6s akkor kifejezted volna? Ha igy van. hogy partnere legy6l a helyettesit6sdiben? Ha igy van. ldsebb zsetongy6jteaki viiltjfkbe. szerepel.iganincssziiksdge Akem6nyendolgoz6tisznrisel5nek sorsk<inyiben..miel6tt bevdltand'H6nagyrijtem6nyre banszeretegysokkalnagyobb pokon6s6veke. gyiimoltalan voltiil vagy kcilykos? Segit6kdsz vagy f6nokosdi? Vagy tobbet is megpr6bdltril ezek koziil a helyzetek kciziil? Akarod-e tov:ibb is folytatni ezt a helyettesit6sdit? Ha nem.. hogy ez hogyan tort6nil<.."ame"lyet egy6n. i. ami a zseronra volt irva? F6lt6keny.. Dilhos vagyol<16. munkahelyi vitdk formrijriban vdltja be.it eg6szegyszer(ten Zsetonok (Starnps) Amikor helyettesit6 drzelmet tapasztalok. vagyis a. bemegya f6rir. amelyet m6g azon a napon bevdltottam.Az a szemdly.kereskedelmi zsetonokat" be lehetett ragasztani fiizetel<be. ds esetenk6ntkidobjdk a munkahelyd16l.' vdltja be. Mi volt az elnevezdse annak a helyettesit6 6rzelemnek.iid6del"fethetia di.f6lrefizet6s6rt 6skisebb m{rryt. gyomorfekdlyre Azok iz emberek. hogy gyiijtemdnyedet k6szp6nzre vdltod.t.6sv6giil egyj61meg6rdemelt JjOf elv6gzetf l" kiviilthatja azokat. azt mondjuk. O Helyettesitett6l-e az elmrilt h6ten? Ha igen.de m6gmindiS a vesztes zsetonokatgyrijthet 6sv6giil sziwohamra. minden h6napban hatalmasvita formiijriban viiltja be-a fJ. eii-h. diihong6. hogy a helyettesft6sdi eszmecseredtmegyjdtszmiiba. hogy 5 szerttenni.illitanuk<issze 6it6si" zsetonokatgyrijt. hogyan szerzed be azokat a nem helyettesit6 elismer6seket. Itt csak egyetlenegy zsetont gyr:rjtottem be. P{lddul 6vekenkeresztiil gyfijtheti hoz ossze.. vagy elraktilrozom 6s a kds6bbiekben haszndlom fel. Amikor az ut6bbit csinflom. beglnijtott6l egy zsetont..iite-enyt halmo?hatfel.. f"tet6t. . Amikor a j:itszmilkat vizsge{ljuk egy k6s6bbi fejezetben. Kifejezhetem ott 6s akkor. amelyeketazuten gyrlkossdg. 208 is.igazol1sAra". ' jobe mrinkatdrsamsiint6n diih-zsetonokatgy(jt.n diihzsehatalmas. a helyettesit6k a ndgy m6d melyik6ben voltak? Tovdbbra is elismer6ssel akarod-e kis6rni helyettesft6 drzelmeiket? Ha nem.) sordn szabadsdg munkiik alapjdn. Egyes emberek jobban szerettdk a zsetonokat lcicsinyenkdntbev:iltani. rnint hogy 6rzelmi sztr6kok forrdsait hagfra kimeriilni ezen a m6don. mint a munkuiiirsum. ugyanol5ranm6don vdlaszthatnak a beviiltiisukkal kapcsolatosan.atanyzsetonokat id6igbesz6lti. Mehet zolja.amelyekr61 a barna zsetonold(al.H. meg fogjuk magyarizni.negativoid<al. P6ldiiul t6telezziik fel. Munkahelyemen a f6nrik kritizril. Gzeket szembeittlitlrik gyrijthet p6iddul a kem6nyendolgoz6iigyint6z6.. mfg azon az est6n haza nem 6rek. akkor a gyfijtem6nyt egy bizonyos iiron bevrilthattdk.t< Zsetonok ds a sorslctinlnr Eric Bernejavasolt egy vdlaszt effe a Mi6rt sviiitik az embereka zsetonokat? dlta| rudnakhaladni sorsokraval6 . vondsdt egy a Ez a p61da zsetonbeviiltds m6sikkozos uLirerrJgiii is rrizriditjdk a rakomdiyt.ink. gyakrannem u*'yanaza szem€ly. I\degtartom a zsetont.aranyzsetonokra" szerepea kaplnk.erzt.ih6ta f6nokeellen' Azutzincisszegyiijwe lehordja 6skidobatja magdt' iroddiziba.:*"f .aki az els6 helyentirgya volt a helyettesit66rzelemnek. szomoni vagy gyiimoltalan zseron volt. egy nem sziiksdges eredend6engy6ztes Azigondoljuk.'szabadsrigrit az6rt.gy6n hamarrik's. De tdtelezziik fel.mert igy akarja' 6sEhezheti a s"ibadi. fronnyedebtszinten. a i6l Llv6gzeit munhiikkal vagy akdrmilyen mds alapon.AiZitreszit<. hogy a mdsik szemdly mikor akar visszavonulni a cser6b6l6s inkiibb megmarad a kezdem6nyez6 pozfci6ban.-gy. magasvernyomasravagJr ber ... m6rges. hivatkoznal<' gy6iates sorskonyvben.aki diih-zsetonokatgyrijt a vezet6kk"i sze-#. hogy vajon a zsetongyiijtemdnl. Ezeket a . de nem mutatom.miisok biintalmaziisa" fizets6g6ben nek'hamartikus to. t6snek 249 . akiknek baniilis sorskonlwiik van. amelyek elfogadhat6ak lesznek a helyettesit6sdib6l kapott elismer€sekhely6n? Elfogadtad-e valaki mds meghiviis:it. O Az eimrilt h6ten volt-e olyan alkalom.aki6s a depresszi6-zsetonokat.ATA A4A partnere."i.haszn6l r6szek€ntegyiizletemsorskcinyv fei. Az 1960-as dvekben az volt a gyakorlat a szupermarketekben. hogy a zsetongyffjt6s arra.. * . P6ld6ulegyasszony..bevdltas" k6rd6sre.. amelyeket vdsiiroltak. gr entitds f eI6. hogy f6lrerakram egy z. mert a zseton ilk i gkie k6nyv v6. mert a rnegrogzott helyettesit6k megdrzik.kereskedelmi zsetonokat" gyfitenek. ngy olyan iilaki.pszicholdgiai kereskedelmi zseron" rcividit6se.

Ha ezt ellen6rizniakarod..idej6tmrilt hiedelmeketjdtszom rdjramagam16I.amikor a cenzirizatlan 6rz6sek kifejez6sdvel nem 6ri el. Kdpzeletben most ndzz a kezedre6. fejezethez.I. Bemutatjuk a helyettesit6 rendszer Abrij{t ds magyardzatotadunk az 6brajelentds6re. hogy az emberekhogyantartj6k fenn a sorskonyviiketeg6sz 6letiikben. iibra diagramszenien emldkek.UdvOzOld a kellemes ezt valaki_tvagyvalamit. Mivel megkisdrliezt meg6rteni.s hiedelmekr e. . Udvozoldezeketa sztr6kokat. Erskine6sZalcman fgy rajzoljrikmega sorskrinyv'i hiedelmeket6s6rz6seket.Erezda megkrinnyebbrildst.Minden kisgyermek6let6benvannak olyan id5szakok. mutatja. Bels6 sorslc iinyvi hiedelmek A bels6 sorskrinyrri hiedelmekmegfelelneka gyermek legkorribbi 6s legalapvet6bb sorskonyvihiedelmeinek.s gy6z6djmeg r6la. mellmekcfme:4 helyettesit1 rendszer:modell o helyettesitds elemzds6. hogy szi. Amikor a feln6tt dletbenstressz keri.kimagyariizom" azt a gyermekkorikrivetkeztetdsek rijra6lesztds6vel rigy tapasztalommeg. amelyeket cipeltdl. hogy ajriv6ben nem 6rzed sziiks6g6ta zsetongyrijt6snek. fejezet A HELYETTESITO RENDSZER A helyettesit6rendszeregy modell. mintha iga6s zak lenndnek jelenben.kimagyar|zisAra".lapozzvissza 6. mint az 6rz6seknek. Aztmdrkittukazel6z6 fejezetben.L:itszvalaki vagy valami nagyonkellemeset.amelyeka sziil6i figyelem felhiv:isa alapjiin meghozzLk akjvlnt eredmdnyt. Azutdn hagydabbaa gyakorlatot. Ha v6dekezni akarok az erz6smegtapasztaldsa ellen. hogymegfordulsz6sfeln6zel.rijra hasznrilhatjukezt a gyermeki strat6ali girit.Erskine 6s Zalcman ezert a mriviikdrt elnyert6k az Elic-Berneeml6k6realapitott tudomiinyos dijat. M6gis. Ebbena fejezetben Erskine Zalcman 6s cikk6thasznfljuk fel..s Mindezta 22.A helyettesft6rendszerrigy hatiirozhat6 meg.AT A M A Ha ezt vdgiggondoltad. Most kdpzeldmagadel6.gdrdl 6s Erskne 6s Zalcmanszerint ezeketa sorskonyri gyermekkorban drint6seket hozzuka befejezetlen 6rzdsek . gondolatoknak6s cselekedeteknek cinmeger6sit6 torzitott rendszere.md.iliink.O Sorsktinyvi hiedelmek 6s 6rz6sek Amikor sorskrinyvben vagyok.sokr6l az €Ietmin6sd. Hiirom kapcsol6d6 6s egymiissal van: sorskcinyvi cisszefiigg6 komponense hiedelmek 1rzdselg es helyettesit6 megnyilvdnuldsok meger4sitd 6. amelyekaztjelentik.re.amelyet a az sorskrinyvhciz kcit<jttszemdlyektartanak fenn. hogya gyermekhogyanpr6b:ilki e8'ysor p6t6rz6st. hogy nem kell tovdbb cipelneda zsetongyrijtemdnyt. mivel az eredeti 6rz6srenem reag:iltak. hogy eg6sz6ben v6ve a Feln6tt kett4s kontamindci6jdtreprezentiiljek. hogy iires. a Ezekalkotjrikazutdna sorskcinyrri hiedelmeimet.amig fel nem fedezi azokat. m6g mindig meg akarsz szabadulni a zsetonokt6l? 22.krivetkeztet6sekre 270 2t7 . amely megmagyarflzza sorskcinyvek a term6szetdt6s kimutatja.A rendszerRichardErskine6sMarilyn Zalcmantervei alapjdnsziiletett. 6saz eredeti cenzur{zatlan6rzdstelnyomjiik. felirva. a kisgyermekdrzelmi tapaszjut talata befejezetleniilmarad.Ezeketa p6t6rz6seket helyettesit66rzdsekkdnt fogadjuk el. 96.iks6gletei kiel6guljenek. dsmiir nincsenek zsetonok. Ittkapod megaj6 6rint6seket. a A sorskcinyvihiedelmek minden cimsz6 alatt feloszthat6k bek6 sorskdnlrvi hiedelmekre tdmogat6-kie szit6 sor skdnytti 6. Az esetillusztrdci6kat az aldtdmasztilnterpretdcidkat ennek a konynmeka szerz6i 6s szolgdltattdk. amit nem liittdl azel6tt.

Mdsokr6l 3. d. Megfogalmazott bels6 tapasztalatok (szomatikusfiij dalmak: fizikai 6szlel6sek) 3. Megfigyelhet6 magatartiisok (stilizrilt.. ism6tl6d6) 2.bra: helyettesft6 rendszer A .Bev:ilthat6 zsetonolC') Bizonyit6st 6s igazoliist nyrijtanak 22.H N A HEIYETTESiT6 RENDSZER r{ S N SORSKOI\RA[ HIEDELMEvfnzfsEr lliedelmek 1. Magunkr6l 2. Fantdzirik EMLEKEK IVIEGEROSITO t4rzelmi emldkek (.1. Az 6let min6s6g6r6l (Intrapszichikus folyamat) a sorskiinyvi diint6s idej6n elnyomott 6rz6sek HELYE]TESITO MEGI\MLVANUTASOT 1.

Az egyik korribbi fejezetbenhoztunk erre egy p6ldrit.aki nagy 6sokos.rzd. mint 6n.Az 6szlelt visszautasitfst cintudatlanuligy.sokat. Ilyenkor Ddvid fjra megtapasztaljakorai gyermekkorilnak 6rzdseit6s hiedelhogy barritn6je.. Eml6kezziinka ki.hogyan 6rez.7. Az 6let nagyon-nagyon igazsigtalan.nk. illusztriilj:ik a szaggatott Ezt vonalasnyi.Ontumeit.magyardzza" magiinak:. energirijritelt6ritsea kiel6gi. Mivel D6vidnak mdr van egy arra.6rWeezena testdbentortinteket.Az." AHELWTTES(T' RENDSZER tapasztalatokat6.aldtdmasztotta" sorskcinyvi hrisvitdbakezd a bariitn6jdvel. 6t" datlanul rigy reagiil. bels6sorskonyrui.." Igy azutiin Ddvid elkezdte ki6piteni kieg6szit6sorskrinyrri hiedelmeit: . Fesziilt perceibensorskonyvbe mehet iit. mi a baj velem.egyediilfogokmaradni.ezt az energidt arra haszniilhatja.Esminden alkalommal.. szintjealatt sdrtetts6get6smegf6lemlftetts6get Amikor igy tesz.gatorttis ok A sorskiinyvi hiedelrlek.s bekd magatartd. ha diihcis sz|rmazik:. akl-ism6teltenkinyril az anyjii6rt. Tdtelezzrik fel.. kiikinosen a fontos n6kt5l. Ahogy Litruk. !rogya va16siig. hiedelmeit az6.gyelhe t6 rno. a m6sikmegszerz6sdig.Ezen a m6don elkezdmegalkotnitiimogat6 sorskcinyvi hiedelmeket. hogy L:ittuk.Engem bels6leg nem lehet szeretni.s d.momra fontos asszonyvissza akar Ha engemutas(taniteljesen.sokb6l dll. de nem kap v{laszt. tudatossdg A kezdtapasztalni.kkor korai kovetkeztet6sb6l Ddvid most mdr feln6tt." M e gfo galmazo t t b els5 t ap as x t alrrtok hiedelmeket.. mint amikor anfra l6kte el 6t kisgyermekkordban.olgoa.mert valami alapvet6en rossz van bennem..rdkiabdlvagy lokdosni kezdi." Minden alkalommal.6s is.megmagyariizza" folyamatosanijrafogalmaz6dnak.. Ezek magukba 7-14 . Es ezt az6rt mondhatom.ellciki kapcsolatukban.Most miir gondolom.A kognitfvfolyamatonkivi. mert a testv6rem. ajelent6st.AT A M A jdk a tapasztalatait. Toryog66rvel6s6vel ban: ..rt.iletlen 6 hogy fenntartsonegyfajta fizikai fesziilts6get vagy kellemetlens get.. Hogy mehetkeresztil szomatikus sziiks6glett6l. azt 6. A sziiks6gleteimnem fontosak. hogy a kisgyermek az6rt alakitja ki a sorskcinyrri megkis6reljen6rtelmet adni egy befejezetlen6rzelmi tapasztalatnak6s igy azt a lehet6legiobbanfejezzebe. vagyis az egy6n . hogynem vagyok el6g okos.hogy ez a folyamat intrapszi:hikusanmegy v6gbe.amikor Diivid ezeket megiillapitiisokat a teszimag{ban.Vagy lenyeli a m6rg6t.ilaz egy6nhasonl6sorozaton szempontb6l. Ddvidnak volt egy firiteswdre. melyek er6sitik 6s m6g jobban kidolgozzrik bels6 sorskcinyvi a hiedelmeket. erz6sek lak a 22. dbriln. A szeretni.iss. hogy azt azt jelent6snek tekinti-e ezeket. M egfi. Milsok nagyobbak 6s okosabbak.amikor rijra tapasztalja . a hiedelmeket.sek manifesztdl6dasai. ezt szor csakmegism6tli az rijrafogalmazdsi rijraer6siiazt az 6szlel6s6t. aki nrila n6hiiny 6wel idSsebbvolt. Ez a szd. Emiatt fontosabbak.sgyerid6 utrin mekre. megfogalmozott foglaljAk a megfigrelhet6 fanuizidkat. 6sminden figyelmet 6k kapnak meg. Ellenkez6leg. igy "gy 275 Flelyette sit6 me gnyilvi{nuldsok A helyettesft6megnyilvdnuldsokazokb6lanyilt d. rette96 6ss6rtett 6rz6seit.magyar:izata" amit elutasitiisk6nt 6szlelt. A korkiinagyobbvolt Drividn:il6sa gondolkod6sik6pess6ge miatt termdszetesen is l<inbs6g D6vid m6gegykovetkeztet6st alakitott ki mag6fejlettebb volt.*A. Erskine 6s Zalcman hangsrilyozza .szleli.. ha az itt-6s-mosthelyzetvalahogyhasonlit egy jon gyermekkori stresszhelyzetre ha gumikdtdl-reakci6 16tre. tudom. n6k elutasftanakengem 6s egyediil maradok. fgy tesz. rijraji{tsszasorskonyrrihiedelmeit.mint 6n. drzdsek ujrafeld.hogy magdnak. ez krilonrisenval6szfnri akkor.ah{nyfolyamatot.sorskdnyvihiedelneit nem aktualizdlja az itt-6s-mostval6silg risszevet6sdvel.mindenkitdl megkap rnindenfigyelmet.sa a magatartd. bariitn6j6vel szembenebb6l a helyettesit6 megnyilvrinuldsa Ddvid agressziv tudom ig6nyeimetkiel6giteni.igazolja" ism6teltenmegdllapftjasorskonyyi :zeket az 6rz6seket. amelyeka sorsk6nlnti hiedelmek6. Fizikailag gyenSevagyok 6s tril kicsi.fej6nbeliil".amelyeta tapasztalatokhozfiiz.Ezena m6dona sorsk<inyv'i hiedelmek6s .Ostoba vagyok.

ilt mqo46rt 6rt6keli 6s szeretnemelletie maradni' De amikor sorst6b5l' tditozzaeml6keze udlhat olvan fantdziajeleket' amelyek a en fantdzidkemldkei6ppenolya'nhat6koeml6kei'Minmint a val6sesem6nyek eml6kk6nt.'*it6 rendszer I(6pzeld ahogyri{d vonatkoztak' Dolgozzgyorsanesrntenzrven' r6szleteil.. .ili"*l"ilot 6ltalSban? 6s rnin6s6ger6l a rril:i9161 ilet .. csair masszfroziishatds dra.ATAMA O ES A HF.ri . tartalmft' renciszered kitiilteniiaj6t helyetGsit6 etlilzanetea -.amikor eg.ega 22J' iibra viizlatait' alcime alatr. 6s visszamagada szittrilci6ba toltsdY 1 l"lY. .1' Abtin' az egyenes me Minden alkalommal.i"..ors" drtJst moii akarod.l.YETT iT6 NTII SZNN \Iannakolyanesem6nyek.-gondolj ery ne.. idej6n?Azon"gl'ii"*iE"yn6l fogvn.."... nrxnszEREDET! o Ar. ni'iltatt megmondtaDrividamikor esy asszony .uisszacsatoli![6nt vonalri nytla22. elnvo-eg.1.esetek.f.eml6keinekegy gyrijtem6ny6hez fordul. ha nem kell irira megtapasztalnod' nem A sel v6gz6dott. 76 .ymegtapasztalod autentikus keriilsz' Peldiiul ha a lyenisft6 6rz6sUe gel6d6s.J.dezed n ro. megeroa mennyirecinerSsit6 helyenesit6 i. ratnakmegerZsit6 nal. amelyek reakci6k a sorskonyrri hiedelmekre. ha senki sem viselkedik aktu:llisan a sorskcinw.6t. .s6ge 6s szomatikus fiijdalma van. A k6pzelt magatarti{s lehet a sajiitja vagy valaki mdsd.ei6tte egy pillanat tti'red6k6ig magadt6l:FIakisgyeri megk6rdezed 2t 7 2 .den egyes.hogy ezeketaz 6rz6^seket dcint6s benned rendsze'be"tugy."hogy Ezt hiedelmekhez' mutatla a szolgrilnak sorskon]r.f-"ftftt" illeszteni' szelektiven elfelejti az ilyen esem6nyeket ecv6n riiabb strategiiit . amikoiaz izomfesziiltsdget annyira elnyomjiik.tt.itO "miei"t.I.rkOilnt"f."eii. hogy az egy6n nem is 6bred tudatdra. a soiskonyvi-ttiJa..volt onl"'iyn. hiedei-eihez legk"onniebUen magamr6l?-Mitgon' m abbana helyzetben it m..ndtam gond'olatban az voitalt?Mit gondoltarn a helvzet szerepi6i akik -o*u. de az egy6n beszdmol r6la.rijabbmeger6sit6 '-* A rendszer. Fantdzidk Meg akkor is. '-" ugyiutsz' ha me. ho2.1. Az embereknekeg6sz sor fesziiltsdge.k ntvu.i hiedelmeivel osszhangban.ep. n4indezekizLml6kezetbe iddzett Hagyi sok \/6gy egynagyiv papirt 6s rajzoldm.?F'^lt ldtjuk."r.J.gk€r.nirsn 6sszE sA"tArI{ELYETrEsfr6 Megerdsitd emldkek Amikor az ewen sorskrinyvben rran.ividdal is a fenti p6ldrinkban.atbesz6lnekr6laa ad eml6l<et eddigigy(rjtem6ny6hez' hdtamogott.t. fanr|ziilhat magdnak ilyen magatartdst. n€mtudato-s.mrgslbl-titji' il ezt a gyakorlatoiel i..Y D. erzeses a szdmodra rossz vagy f:ijdalm-as.ulnal< .". Lehet.i?.i'.arod "6ge-zni. \/an olyan eset..amikor-Ddvidelk6pzeli.hogyazembereltrossz.ddtd. Ezen az iires diagramon tretyeta-h6r6* oiitop *i.kiel6git5 helyzerre.*JaZ"i.amelyeketm6g'alegzseniiilisabblcsProfesszor Ebben az esetbenazonbanaz . kellemetlen. amig a heiyettesit6 kulcsok'ame'| iplFnethenkrilcinbozS Vannakazonban az t. amelyekmeger6sitik sorskcin)ry'i a hiedelmeket. hogynem feltrin6 amegfigyelhet6 magatarrdsban.hogy rnilye-n6rz6seltetnlromtil el a sorskcinpn tuaod H.

.'^'l't:5"'.lr< A helyettesft6 rendszerb6l val6 kitiir6s 218 279 ..mint amelyikre tti'oli.Li ezt Ha megfelel6je' tetszlk' aionbanannaipozittu val6jdban .i..?A.rfi A 6s hiedel-ek €iz6sek'' koz6ps6 .i:T: UJra raJzo{ fel narom uszruuuL' n uar^La if..^..'t'ii"--*'t.1:3 "aa' orzrop"arr i#"'*i1.?ffi#kj.".pol'4Palk:.ATAMA to ir 6 A HELWTTES pan szna szerint..lgl=lf. .-.t:1.d..ti"pi"i.oi. rriaits.relil:':-:. ahelvettesiu wanaz"y]"ljiTi:f1$:..-^-r----.lv-"' Erre rendszeredet.esJ mint acime.r. a felraizoltad helyettesit6 O V6gyegyolyannagyiv papirt.auion6mia ""..'.. olyaniiid.St *llt :ry-q... amelvrigvli'. "r rendszernek"..

. 6s ugyanakkor realizAltad-e. Ez ugyanis a feln6tr: dlettervez6srevonatkozik." 22A tn . a . mint a tobbiek. hogy dletterueinknek er6t adjunk 6s kifejlessziik azokat.amelynek nem volti{l tudatiiban? Ha igy van. s ns rArs znrrAx rAuszMAELEMzf Volt valaha olyan interakci6d..tervek 6s pozitiv kdpi megjelenit6sek". \I€giil a meger6sit6 ernl6kek oszlopdt alkossuk meg. Ez egy olyan cimsz6. Ugyanezen a m6don dolgozd ki a m6dositott jelenetr6l megfogalmazott bels6 tapasztalatokat. A..fantdzieik". ha igy teszel? Az autondm rendszerben nem szerepelnek a .. amit annak 6rdek6benbiztositunk. amit nyugodtan ellazulva kell kitolteni..tTtat-JJ "'"'l. hogy k6pes leszel dletedben valamely olyan pozitiv szituiici6t tal6lni.ilt pozitiv helyzetekre rral6 rrisszaeml6l<ez6s minden iz6ben olyan hat6kony.ATAMA sorskon) rt6l szabadon 6s helyettesit6 drzelem helyett autentikus 6rzelmet 6rzel..Hogy az cirdcigbetdrtdnt ez mAt megint?" .Mi6rt tort6nik ez mindig velem?" . azt is irjrairhatod 6s finomithatod. hogy ajov6beni helyzetek a most konsrru:ilt pozitiv m6don 6piiljenek ahelyett a helyettesit6sdi helyett.gesztusokatstb. akkor sokar fogsz talillni. hogyha sokat gondolkozol. Es mi van. Helyette ezt irjuk fel: . A kellemetlens€gek hely6n milyen kellemes 6rz6seket €rzel? Tudatrlban vagy-e bdrmily fesziilts6gnek. amely hasonlit a fenti jelenethez. amelyet te 6s a mdsik szem6ly.." Megdcibbent6l-eazon. ahogy az id6 halad. Lehet.. Ahogy liitruk. amelyeket ebben a mdsodik. amelyet a helyetresit6 rendszerben elemezttink."J. javrtott kiaddsban haszniilsz. fejezet zis-m6dszereketvizsgiilunk meg. A fantdziiik helydn l<reativ 1<6pimegjelenit6 technikilkat alhalmazhatunk az6rt. mintha megtcirtdnt helyzeteket iddzndnk fel. hogy milyen fdjdalmasnak bizonyrlnak a dolgok. A helyettesit6 rendszerhez hasonl6an. ha egyre se tudsz visszaeml6kezni?Akkor alkoss egyet! A kital. A jr{tsznndlc p6lddi o6nzdt6s elfeleitivisszaadni. mindketten rossz 6rz6sselv6geztetekds a v6g€n valarni ilyet mondtiil magadnak: . Most rendelkez6sedre iill auton6m rendszered inditd v6ltozata.legrosszabbr6l"s2616fantdzidk a helyettesit6 rendszer 16szei. hogy kipihened ezeket a fesztilts6geket?Mi tcirt6nik. vdlasztasz-e... frjad. iesz a f6rfi' 6 ellendre rrelemara<l' Min6l agresszirrebb .. Majdnem bizonyos.legjobbr6l" 6s . hogy ugyanez a fajta dolog miir megtcirt6nt veled azel6rt is? 23.megfigyelhet6 magatartdsok" alii azokat a szavakat. de.Azt hittem 6 mds.

g f6rfi1. '.utiin rij kapcsolatotkezd valakiver.s azegdsz sJiozatotujrajriisszr{k. mit tegyek. u.. meg.P_^.hogy mds emberekkozcittlegyek.b3jnlncselegpenzema lakb€rre...1.mondja a kriens-. .9.hogy fog tudni segiteniiet<ef...hogy hangzanakJack T6rj visszaa sal6tiritszmridp6lddjrihoz.kdrdezi Molly magri-t6r...bizrosyagyok benne.. .Hivataliiban iil 6s kliensselbesz6l. hogy segrteniprobdlt" .. Molly eg6szen gyakran keri tardcsotaj:inl fel klienseinek aztdnros 6s s s t Arsztttix Es JAT ZMAELEMZE O Kozelmriltbeli tapasztalataidkriziil gondolj egy faijdalmas interakci6ra.k maganaK.mondja lehangoltan. Vala eleintej6k hozz6. Mit .. . hogy magrinviselte-eaz citvondst. s6t gy6'zedelmes erzese van. kapjon szociiilisseg6lyt... 6slevertnekl:itszik. de 6n. Kliensehosszrit s6hajt.Ezt mondja magiinak: nem _.ATAMA Jean is keresztiilmentmdr ezendl miel6n Jackkel taliilkozott volna.ilgslgy i..Ez szdrnyfirivioiry homlokriincoliissal..amit a fentiekbena jdtszmdk tipikus jeleik6nt adtunk meg.fuemvagyok j6 s"e8itA.. jdtszmrij:it. azonbanlryanaz marad. nJm szdgyelli*rlgat.tl6d6ek.Gondortam. amelybeleillik a jritszmafenti lefrrlsiiba." .Mit gondolsz. f6rfiak mind egyformrik.atrogyettrinit< a.Most rajtacsiptelelg gozembeT. mi volt a trik6d elejdnl6v6 felirat? Es a hrituljdn? lzekbql a pdldrlkb6l l4$3tjuk a jiitszmrikrajellemz6 tipikus vondsokat. mondja :l:::._^_.. 6sjegyezdle..6 jdtszmdjilti. ontdl ...Kedves jgyr. Vajonez egyismer6s magada v6g6n.felill 6sindulni k6sziil.t"m ui. Molly. A tdbbi jdt6kos ds a kciriilmdnyekvriitozharnak. Igy sz6l magiihoz:. de nem hiiiem."ttit.. A kliens ezt mondja: .aromienkiidt6konyirigrit..Ellen6rizd. a hajldktaran . A f6birl6m kidobott 6s nincs hova mennem.Amikor fgy tesz. mindenestre kosz<inom...Kriszonom mondja a ldiens-.te tehetndk. mind-enalkalomr fs diisa 6s elutasitja."-r".Mi a csodatort6nt?" ." mo1dj3Molly kliensem6gjobban lesrijrva. 6ppenmostjott be. Kozbenkliense6rii diihcingve m6rgesen 6s megyv6gig az utcdn.hogyan6rezted Azt isjegyazd O sziimodra? 6rz6s A jdtszmdk tipikus voruisoJ trik6jrinak feliratai? Es Mollydnak? O Mit gondolsz. .Nos. Mdsik pdlda: Molly szocirilisgondoz6.Maga 6s 6n Atn6zzik az esti rijsdgot 6s keresiink egy kiad6 szob:ita vdrosban.i.Nos. -V6gy egy ceruzdt6spapirt.Nem tudom" 39ndja. mind kliense sz:im6raez alelenet t<ibb'mrilibantriridntnek az fjrajdtszdsa." .Minden szemdryiaorot ia&e uirair{tssruk"drr". 1r A jtitszmdk ismd. . hogy segftsek?" "gfoaa -o"a." .l{em tudori.. -"gat.6.aki . mi volt a szituiici6. El6szcirmegdcibben. hogy valami szcirnyfitrirt6nt.'ivdgiilazona ban egy id5.6! ss mi lenne. -Mind Molly. De mdr semmi otlJtekentciri nemjut esz6be. mint az el6bb_. hogy el tudniim viserni.Gondoltam. "gy .a fejdt.ton r<er"." j6 69!.. hogy el tudom inr6zni. ahogyMolly rijabb-agamur.Att6l tartok. Az.. ha keies"et Onn"t sz6lliison?._nek te hivjrik.amikor igy 6rrem csend hullik kriz6jiik. hogy _. azutrin 6s depresszi6snak 6rzi _ . "lairrir" "r"pmintada 222 . de hamarosankezdet Minden alka-lommal elfogadjaa f6rfi biir delmesasszonykdt.

Segitenemkell ezeket az embereket.. aki elnyomja a tdbbi embert 6s lekicsinyli 6ker. Az Uldijz| olyan valald.. 11A 225 . mepr6biilok segiteni neked. Megtcirtdnik. hogt jdtszmdkat jdtszanak. Kliense rigy 6rzi. Mollynak a Szril6i iizenet ezt mondja: . hogy azt a sorskonl.Akiscsoport minden ra&ia inruitiv m6don irja le a tobbi tagok etol es hritul l6v6 iizenet6t. a bir6sdgon vaw a halottashiizban v6gz6dik. A zavar e pillanatait nevezziik szembesiil6snek. I{iens6nek hasonl6tapasztalata van. l-3 emberbdl alkossatokalcsoportot.+ Sz .beldpneka hdrom kiivetkez6 sorsvalahdnyszor az embere. hogy elfedi a g/enge pontjrit.romszdg(23. hogy segftsek?" A jiitszma vdlasz-stddiumd egy sor tranzakci6b6l iill. Molly lehangoltnak 6s alkalmatlannak 6rzi magdt. hogy az Ndozat keres egy Uta<izOt. .." Molly jiitszmdra val6 hajland6si.. O Mik voltak a jdtszmak6plet fokozatai a Jack 6s Jean dltal jiitszott jiitszmeiban? Mik voltak a jdtszmak6plet fokozatai a sajiit szem6lyesp6ldddban? Mik voltak azok a pszichol6giai szintfi iizenetek.lgdt azzalfejezi ki. hogy hdziura kidobta 6t. amely arra vezet valakit. hogy segitsdk sajiit magukat..azt nem engedem.+ A.k kdnyvi szerep egrik€be: Ulddz6." Ahogy beliilr6l hallgatja ezt az iizenetet. hogy segiteni pr6bdlt. aki legySzott 6s nem j6.. Vigy az Ndoiat Ha csak a kezd6bettiket haszn:lliuk: t I + G y = V. de az is lehet.Segitenedkell annak. A tartalma pedig ez: . Az az elgondold. Ezt gondolja: . E mrigritt a t:irsadalmi szintfi iizenet mrig<itthelyezkedik el ahorog. A tdrsadalmi szinten ezek a tranzakci6k egyenes inform:lci6cser6nek ldtszanak.Rendbenvan.. A kov :tkez6k€ppen nevezte el a fokozatokat: Florog * Gyengs pont : Vdlasz -+ Atkapcsolfs -+ Kiegyenlittis _+ Szernbesiil6s A dri{ma-hiiromsziig Stephen Karpman kialakitott egy egyszerr"r." A krivetkez6 pillanatban Molly rigy 6rzi.De ha megpr6biilsz nekem segrteni. rendkrvtl alkalmas diagramot de a jdtszmiik elemz6s6re. aki letapossa 6s iiidriz6be veszi. jdtszmrik fokozatai A. O pedig mindegyikr5l megmagyardzza. amikor Molly kifogy a javaslatokb6l 6s kliense ezt monda: . hogy a v6g6n nem hagysz magadnak segiteni.Ezadrdma-hd. amit leirtaiok. Az Uldoz6 mdsokat legy6zcittnek 6s nem rendben ldv6nek tekint.A ldiens azzal kezd. . hogy minden egyesjdtszma hat l6pcs6fokbdl zill. hogy 6riikon. Azutiln mondjiitok el egymiisnak. A Megment6 azonban rigy reagiil.gyenge pontot" irja le.ATAMA Mit gondolsz. ha.. amelyeket minden fokon viiltot- A. Jean-ben viszont felgyiiit volna a mdreg. hogy nincsenek rendtren 6s legy6zrittek. akik ebben a szitudci6ban hozzid kapcsol6dtak? Ha csoportban dolgoztok.+ K Ezt a sorozatot jdtszmakipletnek nevezzik. hogy segits6get ajdnl fol egy jobb hellzetb6l..sa. tal?o A jdtszrna k6plete . Iilegmentf vagr Aldozat.Mit tehetek On6rt. E E ter sztr. A k6rh:izban." AzAldozat szAm:ira saj:lt maga az. amig egy nap lekapja a konyhakdst ds leszriria vele..hogy mi6rt nem haszndlhat6.1. hogy jogosan diihcis. Ezt kovet6en mindegyik jdt6kos cisszegyrijti a helyettesft6 6rzelmek kiegrenlifdsdt.Kriszcin<im. ha.ters ur szmlntrutz s Alkalmazzuk a jiitszmak6pletet a Molly 6s kliense kcizt jaitszott jeitszmdra. Jack fizikailag biintalmazta volna Jean-t.__ Berne felfedezte. hogy bekapja m6svalaki horgiit.harmadfoki jitszma Berne szavaival olyan. mert nem el6g j6k. De a pszichol6giai szinten megism6tlik a horognak a gyenge pontba val6 beakasztdsdt. Berne ezt a sz6t arra haszndlta.amit 6letre-hal:ilra jdtszanak.. pszichol6giai szinten igy vdlaszol a kiiens6nek: . dbra).'v'i . Ebben az esetben Molly tcibb tandcsot is f<ilajrinl kliens6nek.Ha Jack 6s jean ezzel az intenzitdssal jeirszott volna. . mintha mintegy megdribbentette volna a meglepetds. Az dtkapcsokisra akkor keriil sor. A MegmentS is fgy Lit miisokat. aki ilyen rossz iillapotban van. de mindketten tudjuk.. Ez nemverbdlisan tortdnik. napokon vagy 6veken ke-resztiil fo11'tat6dnak. amellyel a jdtszmiit nyitottiik. ha.." Tdrsadalmi szinten ezt ezzel a k6rd6ssel borida be: . Tarthatnak egy-kdt miisodpercig. milyen elcil 6s hiitul l6v6 feliratai voltak azoklak.

ATAMA uldozo s nr szYttNEst Ar szv'enLt'twzi Megment6 csiniilt Jeanjiitszmdjiiban?tiis dtkapcsoldsokat o Milyen driima-hdromszog soran jdtszma-interakcloJuK i a Mol$ {5 kliense te a sajdtj:ltszmaMilven driima-hriromttOfatftattol6sokat csindltdl o o6ldridban? A jdtszmdk tranzakci6analfzise Aldozat 23. hogy elutasitsdk 6s alibecsiilj6k." rt"tliot". cselekedni 6s dont6sekethozni.. kezdetieszmecser6t Jack6sJeankcizri A mat ku'pc. O Egy percnyi id6 alatt ird le az osszes sz6t.1...megment6ire dldozataitagondolunk.otutosan.. a mriltra reagdlnakinkdbb..ikat tudsz a hiteles megment6 6s a Megment6 szerep6t j 6tsz6 szem6lykozotti ktil<inbs6 gre? Szerinted lehets6ges-e bairki szdmiira. :.mint aki megdrdemli. a sztileikt6l vett6k iit azokat.Igen. mind a Megment6 figyelmen kivi.' diagr ornj a A23'2. vet Mind azuldozl.hogy helyesen tudjon gondolkozni.6bramutatjaEricBernev6ltozat6tatranzakciondlisjdtszma'diagram' mutatja.. kereshet egy Megment6t is.s zeretne l o bbanmegismerni t6 i.il hagy miisokat. 6s (DTudsz-egondolni egyval6s6letbeliiildoz6re. hogy sziiks6ge van a Megment6 segits6g6re. hogy gondolkodanak 6s sajdt kezdem6nyez6siik alapjrin viselkedjenek. aki Megment6t keres. aki segits6get ajrinlj fol 6s tov:lbb er6siti az Aldozat kcivetkez6 hiedelm6t: . Ha Uldciz6t keres.itetttranzakci6kat' a iritdkosoi< r. rigy gondolja.zza B erne tr crnsakcio ndtis i ritszmo.. dbra: A drfma-hiiromszog. 23. 6n is ezt szeretn€m'" Vj: 'Iean ftdrsadalmiszinten. C Ez diag-ram' kiilonomdsikm6djaa tranzakcion6lis A iiitszmakelemz€s6nek kozti re.. akkor egyet6rt azUldoz6 lekicsinyl6s6vel 6s rlgy tekint cinmagdra. . Mindh:irom dr:ima-hiiromszog szerephiteltelen." A driima-hfromszcig mindhi{r:om szerepe magiiban foglal egy ellensors-klny..En nem tudom megdllni a helyemet. hogy ugyanakkorAldozat lenne? O 226 Jack jiitszma-diagramja 2..akkor a val6s 6let iildcjz6ire.#kth.. Amikor az emberekezenszerepek egyik6benvannak. Hogyhakisbetrivel irjuk a szavakat.k?.. Az Aldozat sajiit magdt hagf a figyelmen kivtil. "'-t' ged'" tel< IJ iimi s zinten. A il4egment6 nem veszi figyelembe mds emberek k6pess6geit arra. aki ugyanakkornemUldoz6? Milyen pdld. Az az Ndozat. Az Uldoz6 figyelmen kivril hagyja a mrisik ember €rtdkeit 6s m6lt6srlgrit. mint az itt-6s-most-ra.. Aldozat6sMegment6 szavakat.d.hogy {Idozatt| vrilj6k an61kiil. R6gi haszniilna\ amelyekmellen gyerekkorukban sorskonyvistrat6gidkat dcintdnekvagy jelezziik. amelyek eszedbejutnak az Uldriz6vel kapcsolatosan Tedd meg ugyanezt a Megment6 6s az Aldozat eset6nis. dbra:Bernetranzakciondlis 227 .Hogya hiiromszcig-szerepek hiteltelens6g6t nagybetfivel irjuk az tlldoz6... Az extrdm iildoz6k figyelmen kliil hagyhatjdk az ember jogiit az 6letre 6s a fizikai eg6szs6gre.

. n. hogy a 8/a-ndI a k6rd6st ismer6skdnt 229 ..#i fi:lt:m:*. aki osztozik az elgondol:lsainkban a jdtszmaterv k6rd6seinek kitcilt6se soriin. Jack elolvassa er '. Ebben az esetbenJack ez1mon ia. B/b.) 5.rd6."".om nekecl.misztikus k6rd6sek" a fejezet vdg6n tal6lhat6k.3.. n. "s A jdtszmaterv John James kifejlesztett egy k6rd6ssorozatot.t'J". 7. Ne ndzd"meg addig.isy. hogy analizriljuk a Molly 6s ldiense riltal jdtszott jiitszmiikat. ft*m.ig UUem. ahogyin vdlasztott i6mridra alkalmazhat6k. A Go ul ding -Kupf er _diagr ann lgoztrlka tranzakcioniilis jiitszma diagram_ ttik a jritszmriknak5 szriladges vondsavan.. rp):. amig ezt be is bizonyrtom.a vdgeredm6n'. C *'X.mfg az :itkapcsoliis pillanat"#ankideriilnek. A sajdt j:itszmap6ldfd elemz6s6reis haszniild fcil. szintrimegnyit6ja (It).Vp): bel6m.tiikosrejtett ii/enetei'iazegles ^^. Mint. ha vdlasztunk valakit. Gouiding6sKupfer ezi.mindig. szint hat'rozza meg. J6 ijtlet. Mi ttirt6nikrrelem rijra 6s fjra? 2.ATAMA S JATSZMAKES JATSZMAELEMZE (f:::ld: yyi..tizeneidr.r.Ii. togy el6szcir magdtroi urutarr. tr. "M..___3. nagy val6szinris6ggelhelyettesit6 6rz6seid. 5' A rejteti tranzakci6k teljessorakivil marada Fern6tttudatoss'gon. 6s jegyezd le a vdlaszt a kovetkez6 k6rd6sekre.ljd 61 jiit6kosoktudatdnr<ivi' maradlr 1 Yl '. Jean ^. ioulor'g Kupfer elgondoldsa sze'nt ez a titkos i. Hogyankezd6dik? 3. 6.i.rrlrrruuturitirl tc.io. Azoi az 6rl6sek. Mi tort6nik azttt{n? 4.ui-ai .izenetre adoft villasz. egeszen nak -!. addig.ryi""tt.Rfei ber6m!".. amig meg nem vdlaszoltad az ijsszes tdbbi jdtsnnatervlc6.Megtort6nhet.k6rlek. "t""sf.'. amellrek segitenek megrrizsg6lni rtV6gy centzAt 6s papirt. A . trnterpretdci6k _: Esazutan/ (Misztikus k6rd6s.Rrigy *:\ (Pszlcholonli-szi7ten.szintri iizenet (Io)."-l. amelyeket a 8/a 6s 8/b k6rd6sekn6l vettdl fel.l 4' Mindkdt iiitdkoshelyettesit66rz6sekkel fejezibe.a tribbi embermit 6rez?o 23.. B/a. rean megmutat.) Hogyanv6gz6dik? Hogyan6rzek? X{it gondolok.vagyisa kiegyenlitds rossz 6rz6st eredm6._.szinten. dbra: A Goulding-Kupfer-diagram zz6 Ajdtszmaterv k6rd6seire adott viilaszok szekvenciiija ki kell mutassa a drdmahdromszrig dtkapcsolisait 6s a jdtszmak6plet fokozatait..te ordcigfajzatl.r a pszichol6giai O Haszniiljuk Berne tranzakcion6lis jdtszma-diagramjdt 6s a Goulding-Kupfer-f6le diagramot. (Misztikus k6rd6s. imultiin pszichol6giai.st!Azutiin tedd hozz| a vdlaszt a kdt misztikus k6rd6shez.

sre mint a jdtszma alapvondsaira hivatkozik./z emberi jdtszmdk"-ban . sz' misztikut -atit "-uer u30 237 .. .{ jdtszmdk definici6i A TA-szerz6k kcizrjtt vita folyik a jiitszma megfelel6 definici6jrit illet6en. A krivetkez6 kdt fejezet sordn rijra felhaszniiihatod.. szex az emberi szerelemben"cimri mrivdben leienik meg. A k6t . kiilonbs6get ho ig"t nvujt-... hogy ez vajon igaz-e rdd n6zve. Ellen6rizd. a mdsik szem6lynek? 4. hogy a B.misztikuskerd6s:Mi az 6n titkos-iizenetem titkos iizenetenekem? k6.l. A k6s6bbi vAltozar a ./.9az. " 6rez' 6s a azzal v6'gz6dik'hogy zavart 6s f6lre6rtetts6get 'uuu"rlt-r'uenkiben okolni'" akarja mdsikszem6lYt A.aki vunn Joinesezt a krivetkez6 t". hogy a ..zb alatt megnevezett 6rz6s szint6n a te helyettesft6 6rz6sed.ellen6riztesd olyan '. kiviil esik a Feln6tt tudatossdgon."ak megert6s6ben'.. S JATSZMAK ESJATSZMAELEMZE Ar6sztvenincs6tkapcsol6s' en azonban amig akarjrlk'vagy energidjukvan 6sdit. sz."zOvattaiorua vildgos 6 definici6nk t'utt' hogy mindig resz6liink' nem :k akarjuk defini{lni a jdtszm6t'.misztikus kdt ddsek" . Ldtni fogiuk a dont6 kiikinbs6get a kdt definici6 kriziiu. az dtkapcsolasra 6s a szembesijld.A'IAMA iidvrjzlod. Lorenz Collinson elk6pzel6se szerint mindk 6t kijetentu val6sziruileg olyan tizenet. mert gondolkodiisdnak kiikinb<iz6 fiizisaiban Berne maga is kiilcinboz6k6ppen defini:llta a jdtszmilkat..misztikus kdrddsre" adott vdlasz a tranzakciondlis j6tszmadiagram pszichol6giai szintri iizenetei. Miisik lehet6s 6.Mit mondasz e heII6 utdn?". Koriibbi mfiveiben. amelyeket tc adteil a sziileidnek. rvIi" 6.. ElSszor .misztikus kirddsek" egyik6n6l vagy meisikrin:ll a vdiaszok lehetnek olyan iizenetek is..A uoportkezel1s alapelvci"-ben haszndltakhoz hasonl6 definici6t alkalmaz 6s nem tesz uialdst az iitkapisoldsra vagy a szembesiil6sre. de megdobbensz.]1osv 6s hogyan k6pesekkijrinnt .. nem vrilik e. Orizd meg jdtszmatenri vdlaszaidat. aki j6l ismer t6ged. Ez taldn az6rt van.pliti'o6. iniilnak' reszwev6csniii egy iais'maUu.ralakivel. m6dt8o*""Oft tem kapcsoljdk6t viselked6si 2. ha egyik hogy az emberek arr61' bet is etmonduni 6s tenni a helyettesit6sdi a .. amelyet kkgrermekkorodban sziileid adtak dt neked. amikor felismered. val6jdban csak a jiitszmaelm6let kds6i feil6d6se sordn vezene be Berne az dtl<apcsoliiselgondoldsiit... amikor nagvon fiatal voltd.t"tlttttuit' : valamit rejtett motivummal csindlunk' amely 1. A korrlbbi definici6ban ez nem igyvan.Ha ez igaz veled kapcsolatban.

. t"l*t uzsetonokat neguiiir.Igyne:fl. " Me$ 6letpozici6khozilleszkednekezeka hiedelmek? getelttik-eezazalapvet66letpozici6ba.I-"s. o amikor az ok6-keretr6ltanultunl<? Jdtszmr{k.ti"ili"i. mint a trildlds megakarjuker6sfteni.rrr.Ji.U-#iil?lrek hiedelmeketer6sitett6lmeg milyen sorskonyrri i A te sajritj6tszmap6ld6dban miisokr6l 6s a vikigr6l? magadr6l.. hogyiorskciny'r r'i"J"r-li.rrru tikus ilbr51a 24.1/ B szimbio 122 t32 .:gg.tekinti.p:. sorskrinyvriket hogy .MIERTJATSZUNK JATSZMAKAT? -fejezet MrERT rArszuNKJArsznruir<arr 24" A jtitszmdk 6s as dlethelYxet Ji{tszmdk.-l"cy"Tik. szimbi6zis 6s a referenciakeret 1 o Gondoljvissza-asajaltjdtszmap6ldddra! Milyen6rzelmizsetont retrelf6lre? I *"*Soufl::#l3t1dt'"otn''ot'^ A sorskiinyvi .amelybenakkorldttadmagadat. *.rny' hiedelmek meger6sit6se egyetlen :lel:9qe-'m6djdt.l"iioi.qlonr.*ru"r. zsetonok 6s a sorskiin5rvi kiegyenl(t6s mindenekel6tt j:itszanak az6rr j'tszm'kat.dcintdseir rigy. qorolrdore Tudjuk' hogy-a gyermek korai.i'r*rr.

hogy tudta volna. Jack rijrajdtszotta an$dhoz kapcsol6d6 gyermekkori szimbi6zisdt.(d lF EJ (g \(g (! r . Ontudatlanul is visszahriz6dott a ldnydt6l. vagy m6g meSJis pofozta. jobb lesz. milyen gyermekkori szimbi6zist j:itszottdl rijra vagy mi ellen l. de mindenk6ppen jobb a semmin6l. hogy esetleg elfogynak a sztr6kok. igy a jiltszmAkatazertiltsszlk. amivel elutasit engem. ahogy az anylAt zaldatta 15 h6napos kordban.ll. Ezzel referenciakeretiiket v6dik meg. el6segitiazz.) (n N (l N .al. amikor valaki ezt teszi. ez a jeltszmiit6l fiigg.izadtiil? O Amikor arra haszndlj:ik a jiitszmdkat. {l Rajzold meg a Molly 6s pilciense :iltal jdtszott j6tszm:ik szimbiotikus diagram. akil<val6szinrilegvisszafogjiikutasitani 6t a Sztil6i pozici6b61. amikorvalami olyat csin. ugyanrigy. Feln6tt kordban Jack rintudatlanul is ugyanezt a gyermekkori strat6gidt folytatja. ha fenntartom az elutasitdsokat. hogy gyermekkori szimbi6zisokat jiltsszanak :6fa. Mdsk6nt egyiiltaliin nem kapok figyelmet. amelyekkel meg tudja tartani a sztr6kokat a maga szdmdra.A jdtszma nyit6 szakasziiban vdltott sztr6kok lehetnek pozitivak vagy negativak.Nyafogott.. s kozben :6jra 6rzi a gyermekkori diihot. amikor Jean n6ies nagyl6ny lett.hogy iildozi a n6t. N Jitszmdk 6s sztr6kok cS 234 Tudjuk. hogy:itrrigy6k a felel6ss6getvalaki vagy valami mdsra. megerdsiti a sorskcinyvet. Az dtkapcsoldsndl minden jdt6kos kap vagy ad er6teljes negativ sztr6kokat. amit a jiit6kosokmiir dreznek 6s hisznek (helyettesit6 6rz6sek €s 6lethelyzet). a jdtszma sordn villton minden sztr6k magdban foglal egy f6lreismer6st. Minden alkalommal." Hamarosan kidolgozott egy sor strat6giiit a fenti eredmdny el6r6s6re. Sziil6i-be ment dt..hogy . 235 . azzal igazolnak 6s fenntartanak egy f6lreismert probl6ma{t. s6rtetts6g6tdiihvel boritotta.Ha az eiutasitiis lassanjcin. Ez ellen v6dekezik 6s olyan manipulici6kat dolgoz ki. 6s az6rt. CJ 'c! q. Olyan n6ket keres.lalt. hogy a gyermekeknek sztr6kokra van sziiks6giik a tril6l6shez. Csecsem6. hogy anyja elutasitja 6t. akiir negativ. M:is alkalmakkor hiszt6riiis rohamot kapott. a mama vdgiil is diihcis lett rii. Ilyenkor pedig kiabrilt Jackkel. A jdtszmrikkal megbizhat6 m6don lehet er6teljes sztr6kokra szert tenni. FelnStt n6k6nt ontudatlanul ug'yanezt a dontdst jdtssza ki. Eljott azonbar az id6.rmeki-j6ben apja kdnyelmetleniil kezdte 6rezni sajdt szexudlisfelel6ss6g6tiriinta. Jean s6rtettnek 6s kijeltszottnak drezte magiit. Ez a fajta figyelem frijdalmas volt. hogy legySzze az apa Gyermekij6t. Id6nkdnt minden gyermek megr6mtil att6l.Ugy leitszik. Hogy valahogyan elmulassza frijdalmdt. Igy legiobb. 6s rigy hatdrozott. Szavak n6tkiil Jack igy dontcin: . a fogiit csikorgatta 6s fgy tovribb. Apja arcdt mdsolja ahozzit kapcsol6d6 fdrfiakra 6s eiutasftja 6l<et. Aklr pozitiv. csak akkor kapok figyelmet anydt6l. ha 6 a visszautasit6 f6l.ATA A4A MIERT JAT SZUNK JAT SZMAKAT ? An6lkril. Akiirhogyan is trirt6nt. Jean szint6n egy gyermekkori szimbi6zist jdtszik rijra.igazoljdk". Kisgyerrnekkor{ban nem verbdlisan dszlelte. Gye.G \N t ! t cg o tsl d d d 'n \o OJ .cg U N d L \i. Sajiit szemdlyes p6ldridban milyen szimbiotikus pozici6t vettdl fel a j{tszma elejdn 6s milyen pozfci6ba ment6l azAtkapcsoliisndl? Tudod-e azonositaai.6s kisgyermekkordban sok jeitdkos sztr6kot kapott az apjdt6l.

un .l'"fi :T #}.-F.s helyettesitflsdi ? NK J M IERT ATSZU JATSZMAKAT tegiobblesz' ha nigiisokra hozzdLjutni...6k"sra A oozitiverszeimor6s mindig megtalalnato' messzerintazonban Moliy 6s kliense. 237 .hogy .ATAMA J dtssmdJg sztr6kok 6..ttuttu.JohnJa*tje'"T. amikor az "f's mi6rt befejez6seil te a sajritjiitszmap6ldrid de az is lehet' hogytcore ri a vflaszra."'.Most rajtacsiptelek' "" o M. amilor rijraj6tszom fi '::trff T: l'i""'l.tgy klviil' lsz:lmo16son gidja.*ogibel6m!" j6t€kosokaz eny6mb6lnyerhetnekpozitiv-elszdmoldsokat' esvedileg ieilemz6. *"gfJetttnk egy eiedend6.amikbr i helyet6sir6szrr6kokata kifogyds .li"t "ra"v"lid jdtsimap6ld:idban? sajdt A jdtszmiik Pozitiv elszdmoldsa el6nyei dol6st.. a jdt6itot' k"tottnul.i. f."0.alamit megkapjona-vil:igt6l' gygrr'ne$ . O Milyen sztr6kokatadtiil 6skaptiil a sajiitjiitszmap6ld6dnril? jiitszmdba. t'ogy u t"ikt6gl"t kiel6git6s6nek . I | el6nye"? te gazember" jritszmdj6nak "hat f" Ui Jean.Akkor keriilt6l-e a vesz6lyefenyegette?O t"''il?'r'.t.t.ft ezt a dtszma-rugdstkapok' meger6sitem pozici6t.iapi". hogy a jdtszmilknakval6s minden jiitszma magdban lrn.

mjdtszmdvar jelemezhet6.rsy.#1ffi J ..opo.tttr. hogy a fennmarad6 ii'tszmAkaz.: 3ondoljuk.'n)i"i"g. al6mzmat. 3B 239 . Az Emberi jritsnruik_ban Berne elbrivdlte olvasdit elnevezdse n6h:inv€vis divattdveirta TA-ban...nl. Minden minta egvi6l ismerrjiitszma-n6rver ilrethet6-etobfi.l. a helyzer sok Ez olyanjiitszmz{val. muju""f". ahog-y . Megrn analizdlhat6k. r.iiJ. 6smindegyikn-et "i.*..' Berne rerre.a..e}.lkratiuk ezekera nem-jritszmr{kaq ferfedezzi..i.ikl.r""i-i"]ia.zma-n haszniilt Ats -E.gJir.".o:tt.ez. Murupld.k.ortir-#"1u. azi. hog.ar.'rdr"it. talill6 neveket adott listiiba jdtszmeiknak.th?r.rorar.tkc:pcs olds ismer6s j:itszm6h Ebbena rdszben legiiltalirnosabban a jdtszma-elnevez6seket haszn:i]t vessziik orra' osztdlyozdsuk dr:imahiiroms.ifi i.l:ithatjuk] hogy ezekkAziil csup:in jelentett n6h.ar..g le_gtcibb a TA-szikernber gazdaidgosabban bdnikaz drtala .egl kelljegyezni.B HOGYAIV ANJ UNKA JAT SZMAI{KN'? 25. d-t r!111r(or l. inkdbb rartatmr.itszmiikat? azzal...e.antit6zist. uegau ajdtszmiiban.mint iogy hogran jritssz:ik "r.i. ...il .fedez_ meguoli. z'-r. F9s t ez6rt inkdbb id6trirt6snekvagy heryJttesft6sJinet nevezhd.....a megkozelit6sl amely"s el..-qmelygk 23' fejezetbental:ilhat6 d"ii.. v"rojaur" tdk fel".. rr" jat*-ir..tjiik..il..e..:inakdltal:inos mintdira konientrdrin#i.6.ffiffiiad?T"".jdtszmiik megertds6h.-k szerint egy..il.tkap cs aldn a Ez a Rrigjbel6.il.orii-n dolgoznak.i.zog-pozicid a aion viiltoziisai szeriniiortenik..n listdba.... 20 6v eltelt6vel.'ur?idrp.alapvet1 mintdk szerrntrJrairvekis*i. Ebben a feje."""er". melyeketa jiitdkos az Atkapcsoliispittaia'talunierr.io.a ji{tszmdk ellensrilyozdsdnak praktikus El kell-e nevezniink a j. isk.. mint folvamativilrtozarok.iny adal6kora.. fejezet HOGYAN NAruTUNUKJATSZNruIKKAI? A istalanitiis:inak le gfontosabb16p6seit. Ma mdr.iatrr_at a vett n{eisok . da Al.egteg... itaAzan At Ald. nlr. Ismerjiik a rejtett motivu_ Liikjiitszdsa s. jarszi. a ]9.^ i"r?r"r. ameryer mdr pdiddkka] ilrusztrdltunk.e.i.lg. arrr'..rntc$r j. " rlhzirit:is iiltaldnos etveketdol_go zira zrr"k k.z az.ior. d. errekl< F.'rr"#"jl"r. Kti]6n9*.tru osztiilyozhat6k. a..ouran'alatszmdkat. z crtb6l iha as 6n e d.6"il..hogy akkor drthetjiik m..mberijdts" _iunr.l..roroii t"*r. i..u artalmdraspecifikus liellenekid..dltali{n nem iiitszm:rk..ik.et. ameJyet az"F.

nyit6 M egtnent6b6l Ald..hatdkony fegyverzetet"biztosif a jritJzmiik elleni harcban.ogdsa Megtnent6b 6I thd. vidrimabbathelYette.6 6be dtkopcsolds Elve a viilaszti{sok lehet6s6g6vel A 7. akkor mostanra mdr eg6szeniigyesentudod haszniilni.ATA A/IA B/IVJUNK A JATSZMAKKAL? HOGYATV A . fejezetben vdlasztdsok a lehet5s6g6r6l tanultunk.Ha gyakoroltad azokat." F fllreistnerdselc ds utositdsok megfigy el6se 240 241 . Ez a li6pess6g jiltszmaa analfzis ismeret6velkombin6lva .osatbo dtkapcsolds horog" elf..

Mint mindig. Vigy.Ennektudatdbanfeln6tt vilasztdsi leher6s6gei met haszniilhatom arra. --amellyelkil6phetlz ajdtszmr{b61.zal adrim+hiiromszog Vagymiisjiltszmdkatkezdesz eljliszrisrira. az-.hogy elvdlunk.hogy szakitoktiz perc-isendes ld6t i *agam 't/1 megfeiei6m6dj6naktartja.van akkor..hogy tudnrid.mindkett6nknekszembe miatt egy szomorf id6szakkal. kellemesnek nek vagy kev6sb6 Jus.hogy a Gyermeki a sziim6raa sztr6kokelveszt6se tril6lesfenyegetetts6gdtjelenti. mindignem M6g kell iiwenned a rossz6rz6skiegyenlit6sedet. szimlra minden reggel6s d6lutdn. kevdsbd fogjuk taliilni. "#anabban . fogod konnyrinekfogjut< seit. kiviil a Gyermeki-benpdnikot 6rezhetsz6smegk6rdezheted A tudatossdgon magadt6l:.e96szen *-Ltii.she* A ji{tszma-sztr6kok helyettes{t6se T6telezztikfel. ho gy lenyomo zzttk egyj Stszm egym:lst kov_et6 eHa m6rho zzirs Fel tatami.j6llehet ennek inkiibb becsiiletbeli. hogy ezeketa javakat an61kiilkapjam meg. ponton m6gmindig van egym6dsze-r.elfele. hogy a Rrigj beldmjiitszmiim pozitiv kiegyenlit6se id6t 6s ha helyet teremteka magam szdmdra. hogy racket 6rz6sekbe 6s menndnkLile.intimitiist n6zniink vesztes6giink 6s mint a jdtszma-jdt6kot.Ahelyett. lehet.d .belekeriilszaj:itszmeiba. hogy felismerjiik az Atkapcsol:ist.Alternativ m6don rigy is hatdrozhatunkazonban.amikoregyediils6tdlgatok vid6ke: Gyermeki ig6nyeimmel.a jrit6kos utasitds-magatartdst mutat.utasitaiz u*ig "f akarom. A 16. hogy elhagysz.Ennek eredm6n hogy egyre ritkfbban 6s ritkiibban jiitszo jritizmrit.hogykellemesebblehetel6ri megl6solni. 6s csakaz Atkapcsoldsniil tudatosulbenned? Nincs mindenelveszve.. Feln6tt fondolia.Ezzelszemben magr{i.-haj6 Feln6tt okokb6l redukdljuk a jiitszott jdtszmdkat?..utasitsdel.t 6io"tt.amely a szembeszegiil6st *":a""* alkotja. hogy belekeriiltem.amely a jiitszmiiba val6 bel6p6stmegel6zi.adaz hogy egretlenvdlasztdsaa fuegyenlit6sfel6 val6 elmozdul:is.? A negativ kiegyenlftds el nem ismer6se Mi. 6s megakaddlyozdaz ezt kovet6jiitszmaldp6seket. fejezetbenmegtanultuk.agguilroiUutt miis utat is vdlaszthatunk. Helyette adj magadnakegy megenged6t.Most engem'Most att6l f6lek.lted" kapcsolissal. hogy a miisik szem6lyutasitds-magarartdsdra utasitiisajdt soddal reagrilj.jiir hogy bennemarad. kiegyenlft6st.u. Mi a A jdtszma-jiitdkor Gyermeka sztr6kokszerz6s tdrt6nhet reh{r. Llszdnta 6s autentikus 6"rz6seiv-ei ig6nyeivel reagdljon.ha jon velem.mind kell j:itszmabeliokai vannak. hogyan lehet azonositaniaz utasitdsokat. strat6Siiikat. mert el6gokosvolram. hogy Rrigi bel6mjaitszmiitjdtszottam egykapcsolatban Ezt a jdtszmdban.hogy sokkalkisebb Ldpj iink intimiuieb J H O GYANBAT{UNKA JATSZMAKKAI. Ha igy tesz.Mi lesz a sztr6k-ellitmdnyommal?"Eml6kezzvissza. a boldogsdg€s megkonnyebbiil6s6rz6s6velternettnt< visszaa kapcsolatba. P6lddul tetelezziik fel. 6s a pillanatbanfelismeriteka zavart.'E""r. az Felszfnesen ilyen a szembesiteni f6lreismer6seket. hogy mit csineltam. a fgy an6lkiil.hogy maradj velem.ATAI\[A Abban a pillanat-triredekben. fiia"toi. hogy egy ismert sz6nok6ltal tarton el6addst s az Atkap cs otasndt jdtszm:iba.pedig val6jdban az't n". mondhatoma mdsili el 6ppenmostdrkeztem az AikapGoldshoz Elloklekmagamt6leg6szaddig. hogy 6szrevegyem. ki akarszmaradnia Ha jatszmab6l. 243 .Ez a k6pess6g abbanis segfteni fog..KezdhetemazzaI. az bizonyos. tudszmagadnakadni egyj6 Erzds S6t. hogy el6szor megrrigndnak. hogy te 6s a m'isift szemdlyvalamilyen m6don szerePetviiltottatok..tvI6gcsaliarra semkdsztethetem.elkezdheted-haszndlniKis Professzor hogyvilszany". hogy elkapda nyit6 Horgot.hogy maradhogy l6pj"n 19l sajritjritszmrij:ib6l. Azdrt gratuliilok magamnak. legyiinknyiltak a miisik szem6llyelautentikus6rz6seinket ig6nyeinket illet6en. ha nem veszed6szrea nyit6 Horgot. pillanatiiban. arrahivom meg6t. si6m6lynek: .snnlc egyenesen a pozitiv kiegyenlitddd. irgy ga vatat<i " Rtkipcsolds 6s a Szembesiil6s soiskrinyvberirr.tt sztr6kokat. jrivcikrii." a Ezzeli-nyflt kijilent€ssel nemk6nyszer(thetem mdsik embert.hogysa.igy intimitishoz jutunk a jdtszma kiegyenlit6sekor' €s p6ldriulk|pzeld el. 16p a zoktunk.Ha iz ut6bbi dont6sthozzuk. vagy a kokat.Tal6n m:lsm6dokat taldlsza r6gijdtszmiik jdtszani ugyanaz.

ATAMA jellegri tevdkenys6get lehet interpretiilni. A korai Gyermekite,,tinszabotdzs"-nak kintetdbenviszonta c6ljuk pontosanaz ellenkez6je. motivilci6a sztr6k-ell6tmdny A biztositaisa, vagyisa tfl6l6s biztosftrisa. Ez6rt fontos, hogy ne egyszerriencsak ,,abbahagfuk a jiitszmdk jdtsz6s6t". a Meg kell taliilni a m6djrit annak, hogy helyettesitsrik kor:ibban a jritszmrlkb6l hivta fel a figyelmiinket.A szdrmaz6 sztr6kokat.Stan Woolams m6g egy csapddra jritszm:ib6l sz{rmaz6 sztr6kok nagysziimriak 6s intenzivek. Ezzel ellent6tbena jdtszmamentes sokkalkisebba sziimuk,6snem 6letb61 szi{rmaz6sztr6kokgyeng6k, nyljtanak elegend6kfn:ilatot. Bizonyos,hogy ezek az rij sztr6kok igazak 6s nem rejtenek magukbanf6lreismer6st.Azonban tudjuk, a sztr6kokra6hesGyermeki-t inkdbb a mennyis6g6rdekli, mint a min5sdg. Nem marad m:is hiitra, mint, hogy meggy6zdmagad arr61a Gyermekiben, hogy az fj sztr6k-elldtmdnyelfogadhat66start6s lesz.Ebbenaz iitmenetiperi6dusa ban j6, ha taldlunk extra sztr6k-forrdsokat,amelyekiitsegfthetnek neh6zsigen. P6ld6u1 csoporttdmogatdsasegithetiaz egy6nvdltozdsdt. egy Hosszabbt:ivon hozzd fogsz szokni Gyermeki-benehhez az rij 6s kevdsbd jelentheti az izgalom n6intenzfv sztr6k-bev6tel6hez. j6tszmiit6l val6 szabadsdg A hdny ismer6sforrdsiinak elvesztdsdt. Megengediazonban,hogy olyan Feln6tt vdlasztdsokathasznriljunk, amit a jritszma-jrit6k sordn megtagadtunkiinmagukt6l. Azzal, hogy kimozdulunk a jdtszm:ib6l, megkcinnltjiik ma$gnknakaz intimitiis autentikuskcizels€g6be keriildst. '. C Vizsgdljukmeg rijra azt a jdtszmap6ldiit,amelyetajdtszmatenr segits€g6vel analizdltunk(23. feiezet). egyik6vel?Ellen6Azonosithatod-eezt a fent megadottjdtszmanevek rizd ezt a driima-hiiromszogpozici6 Atkapcsoldsiival, amelyeta jiitszmdban tort6nt Atkapcsol:isn:il csinrilth. Gondold v6gig a kiilonbciz6 technikiikat, amelyeketa jdtszmiik ellen ebben a feiezetben tanultunk. Alkalmazd mindegyiket a jiitszmap6ldddra. V6giil eg6szsor mddszer r{ll majd rendelkez6sedre ahhoz, hogy a jciv6ben ellen tudj dllni ennek a j6tszmi{nak. dcintsdel, hogyan Ha alkalmazni akarod ezel<et technikdkat,el6szcir a fogszsztr6kokatszerezni,hogy helyettesitenitudd azokat,amelyeketelveszitesz,amikor kimozdulsz a jritszmdb6l.Jegyezd fel magadnakezt az alternais tiv sztr6k-ell:itmdnyt. Azutiin kezdjhozz| 6sharcolj a jAtszmaellen.Viilasszki egy technikdt 6s k<jvetkezetesen haszndld egy h6tig. Azutdn a tdbbit is pr6bdld ki hasonl6 m6don. Ha csoportbandolgozol, szrimoljbe sikereidr6l!O

VII. r6sz

vAltoz*s
A TA a g5Yakorlatban

244

26. fejezet

SZERZODESEK MEGVALTOZASRA A
Meghaladja e konyv kereteit, hogy rdszletesbesz:imol6t adjunk a TA profi haszniilatrlr6l.Ennekaz utols6r6sznekc6lja,hogy gyorsdttekintdstnyijtson azok16la mddszerekrSl, amelyekben TA-t a megvdltozdsel6r6s6re a haszndljfk. Ezt a fejezetetazzal kezdji.ik,hogy megvizsgrlljuka TA-gyakorlat egyik kozponti voniisdt:a szerz6d6sek haszn:ilat6t. Beme a szerz6ddst k<ivetkez6k6ppen a definirilta: ,Nyilt kd.toldo.Ii elkotelezexsdgegr j6I kiiriiltrt tevdkenysdgsorrd." James 6s Jongeward definfci6ja is nagyon tetszet6s:,/, szerz6d6,s Feln6tt elki)telezetts6,g, amelyet magunk ds/vay mdsvalaki gv 6rdekdb vdllalunk a me tiltozrk megv sitd,s a." en al6 dr A szerz6d6sek kovetkez6ket a foglaljrikmagukban: - kiak6t szerz6d6f6l; - mi az, amit egyr.ift sziinddkoznak csinillni' - mennyi id6t iTesz igdnybe; ez - mi a c6ljavagy eredmdnye enneka folyamatnak; - honnan fogjrik tudni, hogy eldrtdk-ea cdlt; - mennyibenleszj6 hatiisri6s/vagykiel6git6 a kliens szdmira. A TA-szakemberek k6tfajta szerz6ddst kiilcinbriztettekmeg'.az adminLsztratht vagy ilzleti szerz6dd.st a klinikaivagy kezel4si szerz6d6.st. 6s Az iizleti szerz6d1s a megegyez6s szakember6s a kliens kcizotta fizetds 6s a vonatkoz6an. kcizris munka adminisztrativr6szleteire A gy6gykezeldsi szerz6d6sben kliens leszogezi,hogy milyen viiltozilsokat a akar megval6sitani,6smi az, amit hajland6megtenni e vdltozeisok megval6sit;isrira. A szakember elmondja, hogyhajland6-e egyiitt dolgoznia klienssel 6hajtott az c6loke16r6se 6rdekdben leszogezi, 6s hogymi az 6 szerepe ebbena folyamatban.

Steiner,n6gy

elvdr{sa"

szerz6d6skdsz(r6s ClaudeSteinern6gyelviirdstsorolfel az egdszsdges 6rdek6ben. (1) Kolcsonosgretdrtdl Ez aztjelenti, hogy mindkdt f6lnek bele kell egyezne e a szerz6d6sbe. szakember A nem er6szakolhat ldiensresem iizleti. sem kezel6si a c6lokat.De a klienssemer6szakoskodhatszakemberrel. szerz6d6skot6stk6t a A a f6l kcizcittitrirgyaliissal el6rni. kell (2) Ervdnya ellenszolgdltatd.s. nyelven az ,,ellenszolgriltatris" Jogi egyfajta rejelent, amit valakinek az idej66rt vagy munkrijddrt adunk. A TA-ban kompenzdci6t az ellenszolgdltatris dltaliban a kliens iiltal a szakembernek fizetett p6nz. Vannak esetek,amikor miisfajta ellenszolgdltat{sraszerz6dneka felek. Pdldriul a kliens szerz6dhetarra, hogy bizonyos6raszdmotdolgozik a szakemberneka kezel6sdrt. Biirhogyanis egyezzenek meg, az elienszolgriltat6snak nyilviinval6nak kell lennie, 6smindk6tszeru6d6 belekell, hogyegyezzdk. fdl 247

ATAMA (3) Kompetencio. I\ilind a szakembernek, mind a kliensnekkompetensnek kell A lenni, hogy kivitelezhess6k amibena szerz6d6sben azt, megegyeztek. szakember amely r6,sz6r6I, azt jelenti, hogy rendelkezikazzala specifikusszakkdpesit6ssel, ez hogy a kliens eldrjeaz 6hajtott c6lt. A ldiensnekk6pesnek kell ahhoz sziiks6ges, lennie arra, hogy megdrtsea szerz6d6st6s meglegyeneka fizikiilis 6s mentdlis hogy azt ki is vitelezze. aztjelenti,hogyp6ldful egykomolyagys6Ez er6forrdsai, krisszerz6d6st rtilt egydn nem k6pesarra, hogy kompetensm6don gy6gykezeldsi aki son.Olyan szem6lyseml6phetkornpetens szerz6d6sbe, alkoholosvagydroS-bealatt folydsoltsdg iill. (4) TiSrvd.nyessdg. A szerzldds c6ljainak 6s felt6tefeinekjogilag precizeknek azt kell lenniiik. A szakemberszimdra a trinr6nyessdg is jelenti, hogy ragaszkodik az etikai elvekhez,amelyeketaz a szakmaitestiilet fektetett Ie, amelyheztartozik.

O A O SZERZ DE SER MEGVALT ZASRA

Mi6rt haszndljuk a szerz6d6seket?
Az els6 6s a legfontosabbaz, hogy a TA-gyakorlatbana hangsrily azon a filoz6fiai alapfeltev6sen legyen, hory ,Az emberek okdk."A szakember6s a kliens kapcsol6dnak egymiishoz. Ez6rtmegosztj{k felel6ss6get a az6rta vdlegyenl6k6nt tozds6rt,amelyeta kliensel akar 6rni. val6 Ez abb6l a hitb6l fakad, hogy mindenkinek megvan a gondolkodrisra k6pess6ge, v6gs6 fokon mindenki felel6s a sajdt 6let66rt.O az, aki dont€se 6s kovetkezm6nyeivelegyiitt fog 6lni. Ez6rt tehdt a kliens feladata 6s nem a szakemmit berd, hogy eld<intse, akar az 6let6vel.A szakember munkrija,hogy rdmutasson mindarra, ami rigy trinik, nem az eredetifunkci6jrinakmegfelel6en mrikodik. jelent6s, mindk6t f6lnek viligosan Litnia kell az Ha a felel6ss6gmegoszldsa 6hajtott vriltoz{s term6szet6t, azt, hogy 6k ketten mennyibenfognak hozzrijdrul6s ni a vfltoziis el6rds6hez.

i. " :6toldalon,a terapeuta6s a klienskieg6a romszogben'ez'zelmegnyitjek az utat

SzersS dd sek 6s cdl- orientdci6 megolhogy egyprobldmdt szer,etne A legtobb kliens rigy jiin a temPe,ut6lozl 6s a probl6miir6l, a u r,gyJi*e"ielterele egyik dani.A szerz6d6s_k6szites c6lja,t ogry

A szersdddsek 6s a rejtett

teend6k

Tudjuk, hogy minden kapcsolatban r6szwev6ktitkos iizeneteketis v:ilthata nak. Ez kiiltincisen igaz lehet olyan helyzetekben,ahol szemdlyivagy szervezeti viiltoz:ist akarnak megval6sitani, mivel az ilyen viiltozilsok iiltaliiban fenyegetdst Mind a szakembernek, mind a ldiszemben. .jelentenekvalaki referenciakeret6vel fontos ensnek lehetnek rejtett teenddia tdrsadalmiszintri c61mellett. A szerz6d6s funkci6ja, hogy explicitt6 tegye a rejtett teend6ket. rejtett iizenetekfeltiirrisdvala A viligos szerz6d6skdszitds l<eresztezi pszichol6giaijiitszmdkat 6s segiti mind a a klienst, mind a szakembert, hogy t:ivol maradjona drilma-h{romszrigt6l. A szakembernelt megvan a sajdtreferenciakerete ez kril<inbrjzika kliens66s 16I.Ez6rt6 a kapcsolatba fgy drkezik,hogyhozzasajiit bels6definici6it arr6l,hogy milyen v:iltoz:isok ,j6k" az emberek sz{rnAra. szerz6d6s A ndlkiil kis6rt6st6rezne arra, hogy felt{telezze, a kliens definfci6i megegyeznek ov6ivel.Tovdbbd,mivel az a referenciakeret6ben l6v6 definici6k lehet, hogy nem egdszen tudatosak,feltehet6 az, hogy szdm{ra nem egy€rtelrnriekazok az el1feltevd.sek, amelyeket szerinte a ldiensnekhelyeslenne kcivetnie. 248

probl6m{jdndolgozzanak' 249

re. ezt csakrigy tudja megtenni.fei a o EllenSrizd.mind a tiirsadalmi alkalmassilg szempontjdb6l! I a O Biztonsiigos-e kiviint v6ltoziisszdmodra?O kell keriilni.n"e. -egtogalmuzni I c cdlodat olyan szavakkalfogalmaztad-e me8.. ha.hogy mennyire akarod azt av6ltoz6st saj6t magadnak inkaibb.elkotelezetta elbricsrizilitvagy szemben6z6st vdltozdsr6miilet6vel. m6g mindig akaroda vdltoz{st? O 257 rthatunk.abbahaglmi nmigtezitint< O Honnan fogod re 6s mdsok megtudni. fogalmazd-dt olyan m6don.fogmiakarvagy megszr. amelyek -org6ti.abbahaffi Jerzdd6sek'.megfogalmazott negativ c6l szavakattartalmaz. jelenthetid6t.'"ib?'"ii4onag.nem valamit" o bewonod. Jr"f"tds6ggel dolgozdki. Ez6rt a TA-sierz6desc6ljait egy-nyolc6ves Gyermeki6n-iillapotodbanis 6rthet6ek.Mi iz6l ebbena viiltoziisbana javamra?" o Hogy el6rd ezt a c6h. Q ""s1. r"ui"oaZr"t..hogy a c6l kezdeti -A megfogalmazdsa negarivumokatis tartarmiz. A TA-elmdletb".6r. amit abba akar hagyni. Gyakori. pdldriul ha valaki ar hiinyziist.t olyan szavakkal.ami legalibb olyanj6. sz<ivegezd I nyolc6ves Ez C6lodel6r6s6nekmindigvanvalamidra. o Ellen6rizd.. pap{rra6sid6re leszsztiks6}ed. Biztosftaniake[ egy ij ft6s6re.Azfirafosal_ mazort c6lkitriz6sazt mondja il. O el6rtiik-e azokat.irrr h"t mdsoflt megdrvendeztess. . r6iiben azr Ez z:ici6k6nt mrikcidnek.ik-e? i"i[. Gyerrygki..apozitfuat hat{rozzuk meg. hogt cs.uot<at tartat mazzor. mint iiegi o Ha az iiltalad kitrizritt ds.hogr kikre gond'okz!O kell A c6lul kitfzott villtozSsnakbiztonsdgosnak lennie.irat. pdrZlui uz Lw6. Pontosan -"gJ"..k poziti. Ir6eszkciz<ikre.tvt6rk6pp"r.6gi direktivdt ad... el6rte ezt? Ha igen.A. Jelenkrinyv egyik s zerz6je (IS) fejresztette tovdbb.intefnr a tekint€ryt6r val6 fdlelm6t. .. hogy mi6rt hatiistalanokaz szerz6d6sek". Haszndld a Feln6tt 6s 6rt6ke16s6t fontold meg mind a fizikai bizlonsdg. automatikusan arr6l k6siitesi bels negadv szdt kciveti.lelkesed6st.fi""ia?ttozai eredm6nlekdppen.: . 6s i"gyl1z.is felteheted az ellen6tz6k6rd6st: . megszerezdvalakinek a helyesl6s6t. TgS_"S-y -magyarlzatvanarra.hatiirozd mef'nevszerint.f"t"ai" vonatkozik.m6sok" a. c6lod mds emberekkelval6 i. hgev a kivdnt v6ltoz6st el6rti. hogy az elk6pzeltv6ltozds lehets6ges-e szdmodra-' u k6rd6rt.ziil6i 6s Feln6tt er6forriisaidat egyardnt sVelme\ nyelv6n kell iL. I I O Ellen6rizd.-hosszri trivon sohanem mrikcidnek. akkor tartsd lehets6gesnek' . amely eszedbe drlik.."p.k ird kririil a c€lt!) O k6szftdsifolyamatiin alapulnak.ATAMA O 6 SZERZ DESEKA MEGUALT ZASM Hat6kony szerz6d6s k6szft6se Tedd.mennyibefog keriilni a c6l el6r6seneked?Most. fogl hozzd6s k6pzelj magade lod.ZdJvalakieilen?-A. .f.r a dohrinyz:ist..valaki" lehetnek a mriltadb6l vagy a ieGiredb6fval6 emberek. p6nzt. Haszniilj biirmilyen sz6t. sok I I o Dcintsd el' milyen^szemdlyi vdltozdst akarsz.egezni. szerz6d6st pozit{v szau-akkalkell megszi.ll.* . hogy tudod az .kontrolkflniazivdst. hogy neked6smdsoknakmit kell mdskdppen Ha faiii er-fr. Az ilyenfajta. Volt-e legal6bbegy olyan ember a vilii(E86szen "fi"nO?ertg". hogy milyen poritirr"t ["rr"ai* i helyettesitdsd. . s6get. s.r. amelyeket egy intelligens fjra! O Ha megdrtene? nem..

Sziil6i definici6knak megfelel6en. de rigy irta le.A tudatossiig kdpess6g dolgok l{tisAra. 6rezni. hallds:ira.A tudatos egy6n nem interpretdlja 6s nem sztiri rit a viklgr6lval6 tapasztalatait.""yre?"t"t'i4't".Ha akar. Tud gondolkodni. liithatnak ds hallhatnak.dszlei6sdre.viselkedni.dorgot." FIa engedem.6s sorold fel 6ketn6vszerint.TOZAS CETJAI A TA-BAN Az el6z6 fejezetbenliittuk. hogy vdlaszthatunkegy sor 6rz6s-.""er.ila ezek r . 6s Ahogy felnoviink.ATAMA A tovritrbi l6p6sek mdr a specifikus tennival1kra vanatkoz6 elk1telezettsd. pedigidej6rmflt Sziil6iparancsoka ne nak feleljenmeg. 253 zJz .idkszitudci6hoz. fejezet A VAI. a spontdn egy6n reagdl rd. Bdrmelyik6n-:illapotothaszndlja.taneitd"s jelenti. a Spon. A spontaneitiis a k6pess6get azt gondollcodds. 6s Epprigy. . A sz6t sohasem definiiilta. ahogya tudatosembermegtapasztalja a vililgot. ndv szerint nevezd meg. 6rz6seket magatart{sformiikatamelyeketa sziil6kt6l 6s a sziil6-figu6s r. hogy olyan"te"ef. hogy az illeszked. hogy rnegfeleljen a Sziil6i definici6knak.Ezugye 1856-banir6dott? Szerintemkicsit ttil gyorsa ternp6. j:itszanak.rjed.holnapsok munkdmlesz. haszndlva Feln6tt 6n-illlapotdt. kik azok. a legtcibben megtanuljuk tudatossdgunkatelhallgattatni. kcizvetleniil. hogy krizosmunkdjuk v6get 6rt? Auton6mia Eric Bernejavasoltidedljaaz autondmia volt. amelyeket a jriv6 hdtenfogsz megcsiniilni. Egyszerfien befogadom zenehangjdt6sfigyelemsajdttesti reakci6mat.gzend6 dolgok listrijiir6l vailaszd ki ds ird le azokat. a amellyel az rijsztilcittkisbabais rendelkezik. kikapcsolomezt a hangot a fejemben. fjrajdtszva azokat a gondolatokat.il<t6ltanult.amit 6s gyermekkoriibanbirtokolt. an6lkiil.:itmehetGyermeki-be6srijra kapcsolatba a keriilhet azzal a kreativitrissal. reakci6jiit szabadonfogia vdlasztani fgy.. hogy kiradfroznii a val6sdg egJres r6szleteitvagy rijrainterpretiilnd azokat. hogy a specifikusszerz6d6sicdlokat hogyan tdrgyaljameg a TA-szakember a kliens^ 6s Honnanfogliik tudni. hogy egy koncerten tilolt. ds fudctossdg .Vajon mikor leszv6ge?Ma koriin kellene lefekiidnrim. Vagy reagiilhatSzril6i-b6lis.hogy rudatoss:i vriljah. amit meg ken tenned hogy szerz6dritt cdrodat u-"ty"ker re 6s mdsok is .Sajait a testi 6szlel6seivel a kiils6 ingerekkelvan kapcsolatban.efd. P6lddult6telezziik fel.intimitils-kdszsdggel €rz6s-intenzitdssal. spontaneitos intimitds. Helyette megtanulunk energiiit fordftani a dolgok megnevezds6re a magunk 6s 6s miisok viselked6sdnek biriilatiira.hogyaz egy6nszabadon azt reagiilhathrirom6niillapota kciziilbrirmelyikb6l. hogy hdrom k6pess6g felszabadftiisiiban vagy'risszanyer6s6ben nyilvSnul meg: rudatossd-g. A spontaneitiis isjelenti. 1rzdsdre.ligy|zz.viselked6sm6db6l. Mfg a zen6szek bels6monol6got folytatok:.rnint Feln6tt 6nje. Most pedig az elve.ErvregJk J --o-' emberekre is vonatkoznak.O 27. Ird le: Ebben a v{ltozdsbin a kcivetkez6 emberek fognak tiimogatni engem .get jelentik ! ]ti Ir legalribb 5 olyan .

kifejezett6rz6'sek A autentikusak. CEUNATA-BAN AVALTOZAS Hogy szabaddd vi{ljunk a sorsktinFir6l A sorokkcizrirr olvashat6 j6llehetBernenem mondraki nyfltan-.eioreget. frogy el6szorbiztonsiigoshiitteret biztosit a Feln6ttszerz6d6sk6szit6sen a sjtitOi veaJi6I men keresztril.val6szinrileg SzabadCyermeki_be ... . gindolkoddsvag.emelkedetts6get" 255 . ami[j'inkdbb a" itt-6s-mostrealitdsravdlasz. Az auton6mia mindil sorsk<inyv.gy6g5rul6s" szemPontiai l6enhozza.sorskiinyvigy6gyitrist"' hogya gy6gyitis azijviilasztdsok gyakorsz6l6er"rrrerry.skdnytt1l var6 fitggetrensdgger.i. hogy hogyan definifljuk a .AT A M A Intitnitds A 9. M neh6zkesnek tfinik.hogy az az auron6mia.igi. mint krizvetlenreakci6taz itt-6s-most-ra? auton6miateh. " Iyenfr6don larrasolhaturriegy definici6t az auton6midra: magatartds. vis.mint a sorskliyvi hiedelmeki Feltehetjiik a kdrd6st: De nem a Fein6tt cn-i{llapotot definiriituk rigy. hogy sorskrinywnentes.azutdn fenntart hogy melyik 6n-dllapotb6l reagrilunk.zontazt foglalja magdban.egyet jelent a sor. Bernl aiu r"gi"tftu TA-szerz6rigyszint6nazonosftottaa k6t fogaim-a*t. szignififdnsan tipasztal meg' Azutdn egy id6 pig vagy h6tig egitermZtt"i"t .hogy a vili Feln6tt dn-iillapotunkba. Bir az auton6mia nem jelenti azt. progressziv liisdnak '-----ff"'"uf?f. 6s lrggy az intimitiis az 6rz6sek ig6nyek nllt megosztiisiitjelenti k<iztem_6s egymiisil emberk<izritt.""gy ai.Ha egy egy6n intimitiisban van. rrogy"edg Az Feln6tt-benvagyunk? A. "54 ez ritkiin Nem sz6mit.. Gy6gyitds: az ij vdlassttisok progressziv megtanuldsa aztjelenti. intimitiis kezdetbenk6nve Az t6k vagy a helyettesft6sdi. fejezetbenmegtanult"k.it.rem aztj"i""ii.-dokta"igyakoribb. 6s tiiban pozitiv Gyermeki€s pozitiv Sziil6i r rdlt Felnin|ofejez6st javasbltaaz elgondc Prob16mamegoldi{s Schiffi kifejez6sekkel 6lve azr mond makt6l. irzd.. mivel az intir m6don.i riltaldbanndhrlnyh6navdltoztatotta sorsktinyv6n. rir<ikre megtanul6sa-. Az auton6m 6n-iillapowdlasztiis Majdnemolyangyorssi{ terin6szetess6.. igy az intimitiis kzfirja a helyettesit6sdi€s a jiltszm2"-3atek Gi.

igy B'yorsankimozdulnak be161e. Ugyanazon az urcdn s6tiilok v6gig. EI6g hamar eljon az az id5. hogy ugyanottvagyok. hogy felismerik. hogy kisdrletet tegyen a r6gi magatartiisiival. vrilioz:isukel6rEs6ben. Ugyanazon az utcdn s6t6lok. Ugyanazon az utcdn sdtiilok. mintha a kliensek egy rdsze ldtni akarnd. zJo 257 .iffi" rr|-ety". Beleesem. 6s term6szet6t technikiiit vizsgriljukmeg. hogy ennekm{r semmi vonzdsa nincs. Az 6n hibdm. ez puszta megszokiis. mint volt 6s vannak (j viilasztdsaik. Liitom. hogy kitaldljak. il.egdr. t/gy csinSlok. hol vannak. Olyan ez. IMegkeriilom. A r€gi magatartiis mdr nem olyan kiel6git6. hogy ott van.TERAPIA Aterdpiaegyolyan folyamat. On-terdpia m.. 6s nem maradnak ott sokiiig.. 28. Nincs segitsdg.. Taliin ezt a folyamatot a kcivetkez6 vers foglalja <isszea legjobban: Ondletrajz 6t r6vid fejezetben Irta: FortiaNekon L Sdtdlok az utcdn Egy m6ly lyuk van a jdrddn.ATAMA utdn sokszor visszafordul. M. Egy m6ly lyuk van a jdrddn.hogy az embereksegitEbbena fejezetbena TA-gyakolat . Nem tudom elhinni. M6gis beleesem. Mi sziiksdg van a teriiPiiira? v. A kiilcinbs6g az. Egy m6ly lyuk van a jiird:in. Egy mdsik utc:in sdtdlok vdgig.fejezet TA. Ujra beleesem. Nem az 6n hibdm Egy rirokk6val6srig kell.amelyetarra terveztek.. 6s teljesen elhagyjrik. Egy m6ly bruk van a jr{rdiin. A szemem nyiwa van. M6g nagyon hosszri id6 telik el. Azonnal kijovok. hogy maradt-e valami j6 abban a r6gi magatartdsban. De nem az 6n hibiim. Elvesztem. Tudom. hol vagyok. mintha nem liltniim. mig ki rudok jonni.

skarrigdlhatom FelnStt er6feszft6ssel..mesvdltozna' ftunft. hogy mdskdpi.. rogy 6rdemesid6t.amelyeketGyermeki-ben fciltitt6bb fontosnak taliilok tril6l6sem szempontjiib6l. soha nem becsiilt6k az onmaga """'-fi". 6szbentaldlkoztunk a TA leirdsdvalarr6l.. Ezt nem tudatosanteszem. A IV.a A TA-ban a terfpiris kapcsolatazon ( Aklienst 6s a terapeutet rendbenvannak . rogy feloldjuk ezeketa sorkcinyviprobl6mzikat. nekiiillunk 6sv6ghezis vissziiLk' . p6nzt 6s elkotelezets6get szilnni rii. Ezek mindegyik6nek 6s teoretikushangsutya az. .fi. Kinek tes* j6t a terdpia? A dmogatjdk. a amely ellent mondanaezekneka ldnyegi fdlreismer6seknek.. vagy lehetsz csoport tagja is. A TA-terdpirit tehaitb:irki megkeresheri.l az orient6ci6vala'TA-izakemberek elhriz6dJierripirikat.ilete.8". amely nincs kit6ve sajdtvakfoltjaim vesz6lydnek. 6s a legt<ibbTA-terapeuta n6g mindig jobban kedveli a csoportoskezel6st.ahol probldm:ikat d6ziink el6 magunknakazzal. i. hogy ei6sziiris dijnt6sthozunk arr5l. 6s A szemdlyes vSltozis a dijnt4.hogy melyik milyen ter6piristechnikdkat *.hogye: premissz{ja tiinden TA-terripia A 26.Val6jdbana szakmaihitel elnyer6st hogyk6pesmindhdromiskolam6dszereir re. terapeuta6s a kliens koztis zavalat-haszndlva.jdt el6nyben.TA-TERAPIA adjon lehet6s6get..l€zziikiit ezeket! A TA-teriipia gyakorlatakoherensteoretikus keretmunkdnalapszik.ilyottu is: . akinek egy6ni probldmiii varrnak.amit a valtozasaKtrvloryamafaDafi onmasdban au.beldtishozl$l?l: Ttgi6tt..hogy TA-ter{piiba mdsz. hogy tanuljon min61tcibbeta TA-r6i' A t. A TA hfrom { TA-terdpia j ellegzetess6gei Ha elhatiirozod. et t reket tolts<jn aizal. Mindenesetrereferenciakeretemnek lehernek olyan r6szei.hogy sorskonyvbe keriiliink.iks6gszerfien kedv6?Jhosszan itZ""p.a27. mesfogalmazott leirt aitsanik.telekedni. r6szesit Kev6segydniTA-terapeutatartozrKI l4hoz.latravan sziiks6ga ldiens 6s a terapeuta eliil is. Ebbenaz analitikus eszkcizokTAfegyrerzetenagybansegits6gemre lehet.Inkabb eszkiiz."g" "uuai o"rl fozunt .rigy. hogy hogyandrintottiink mindannyian r58 iskokf.arnit ebren 1 kiinyvben elsajiitftottunk. fejezetbenmegtanultuk' hosy i e&rli A m6dszeren kliens 6s a teraPeuta ses a Ezeket c6lokel6r6s66rt.els6 ldpdsedaz legyenhogy keress :gykvalifilcilt terapeut6t6sktissvele szerz6d6st bizonyossziimriiil6s megtartiisdra. A srilyosabbrendellenessdgek kezeldsepszichiritriai oszt:ilyokonkell.amelyekkel ebben a k.f. A korrlbbi fejezetekbenmdr dwettiik a TA-reriipialegf6bbjellegzetess6geit.iskoldt"kiilonbijztetnek meg. hogy fenntartoma val<foltokat val6siigminden 6szlel6sdn..ja A mai TA-ban hdrom f6 . hogv.ii.AT A M A vehetenl 6.. lzek lehetnek egydni konzultiici6k. me_+ koveti legszorosabbarr Berne A klasszikus t:ioijoron legkoribbi vdltozatot. fejezetben m6don. A klasszikusszakemberek 6s munkat6rsaidltal 2s9 . azut{n pedi. sorskijnyuiviselkedds cvermekkorunkban az.simodell terminus rechnicusaiban Lithat6.input"-ravan siii[valaki miist6l. Tudjuk.a 'ut6 kapcsolatt6la munkahelyi nehdzs6geken keresztiil a komoly mentdliszavarodg.h'l6sztirl6gy j6I' utdna majd Bprne ezt esv hfres -""Jlta"if probEgyes megkozelit6s' rer6piiis" ryors. Berne a TA-t :ls6dlegesen csoporneriipidsm6dszerk6ntk6pzelte el. mint i A lclasssilcus islcolo a ez iskokit az6rt nevezikfsy.". lehets6ges. Ezeket kikin<is energi6valfogomv6delmezni. hogy az elm6let legf6bb 6pit6krivei az n-dllapot-modell a sorskonyv-koncepci6. lsaknem mindannyiunk szdmdravan az 6letnekolyan teri. Hogy ezekena tertiletekenviihozni tudja( . akinek nincsenekmeg ugyanezen s6gem vakfoltjai.-A ktivetkez6 rtivid v6zlatokbanbem eziiltalkiiliinboz6bbnektfinnek fel. Ha igy van.. hogya kliens szi. hogy cirtdnjdk.Nemv6rjiikel.'hofri vegyenekr6szt egy bevezet6kurrint amilven p6ld6ul ez' Ha a terapeuta Mindezzela kliensthozz6sebetekinthet. naszila" val6 c6lnak. hogy teriipiiiba menjiink.

6riilts69"rombo16. mintdb6l az auton6miamelyekjelzik a rdgi sorskcinyrri ribatrin6n5 kimozduliist.feln<iv6s" miisodik alkalommalsokkal gyorsabbantcirtdnik.amelyek.ATAMA eg6szsor analitikus modellt haszn:ilnak.. dolgoznak. ki kell fejeznie azokat az 6rz6seket.enged6lyeket"..Ez azon az el6feltdtelez€sen amelyet. amellmeksordn a kliens visszaemldkezik korai traumiisjelenetre 6srijra megtaegy pasztalja azt. A Gouldingosokkimutatjrik. a hogybritoritsa 6s meger6sitse vdltozdst.6s a terapeutaitt mint pozitiv modelljelenik meg.s enged€Iy. 6. A schiffi m6dszer e terripiribanhat6konynakbizonyult a nem pszichotikus 6s is. A terapeuta nem ves4hogy tij m5dokon viselkedA ad a kliensnek. de a biztatiis az 6rz6sekkifejezdsdre nem kcizpontik6rd6sea klasszikus TA-nak. hogy a kliensnek fj Sziil6i rizeneteketadjon.Ez6rt. betegekkel A hangsrilyitt a f6lreismer6sek fjradrtelmez6sekkonfrontdl6ddsdn helyett az embereketarra biztatjdk.Term6szetes. Olyan megkrizelit6sthaszn{ltah (reparenting) neveztek. terdpiainkribb k6t ember kcizcitttortdnik.kdt-sz6kes illtaliiban a gestalt-technikdvalalkalmazz{k. hogy a szem6lyisdg rdsii ellenkez6 t6t irdnyba tcirekszikazonoser6vel. tik. mint valamely er6forrdst. amely a TA elm6letdt a Frederick (Fritz) Perls iiltal kidolgozott gestalt-terdpia technikiijdval kombinrilja.... Sziil6i iizenetek eredm6nye. mint e az els6 alkalommal. A Gouldingosokolyan m6don dolgozt:ikki Perlselmdletdt. r6szbentaldlkoztunk a Cathexis-iskoLinak TA-ehndletheztett fontos kiegdszitdseivel. vagyisnagyobbpotencidval rendelkezik. akit6l a negativiizenetekjottek. siti rij dont6seit.hogy a zsiikutciika jelennek meg. 6s ezalatt a terapeuta biztositja a pozitfv 6s kcivetkezetes Sztil6i inputot. A Cathexis-islcol<r a Az V. hat6 a mai TA j6 n6hrinyelismert szakembere.. Azutdn szerz6d6st viselked6sivdltozdsokhoz.amit 6rzel".hogy ezt hat6konyanv6ghezvigye: v6.Ezt a helyzetet zsdkutcdnaktevezztik. A kliens sajiit szemdlyis6geinek egymds utdn mindkdt fdllel azonosul 6s dial6gust folytat a konfliktust felold6 tiirggyal.. Ez tcirt6nhetfantrizidval vagy dlommunkiival. Hasonl6k6ppena potencidtugytekintik. Ennek sordn a kliens dekathekuilja. amelyviszonta gyermekkorban megoldadanulmaradt probl6maszitu:ici6k rijrajdtsz. A kliensnekfgy is kell ldtnia a terapeutdt. amelyeketa tribbi 6s csoporftaggal6sa terapeutrival val6 kapcsulatukban mutattak. az hogy a kliens sziimiira fonehhezaz iskolihoz tartoz6 terapeutfk hangsrilyozzdk.delem potencia. hogy gondolkodjanak6s alapszik..Acsoportfolyamatot kcizponti fontossdgrinak tekinti. Ezutdn sz6szerintmegkapjaa lehet6s6get.gyermek"egy id6re er6senfiigg6v6 vrilik rij . Ez aztjelenti. Ezekverbdlisan6tadhat6k.a kliensnek Gyermeki-benrigy kell 6reznie.horogra" kapjdk a Gyermekimotivdci6t. mint kdtoldalf megegyez6st a kliens saj6tmagdnakvrillal.hogy aztErzed. a Ha el akarja fogadni a terapeuta enged6ly6t.anyjdt6l". Az ijrodiintisi islcola TA-TERAPIA nyisdgrienergidthaszndlfel. biztos hiitteret 6s magasfokri elkcitelezetts6get korai napjaibana Schiffeklegrilisanadoptdlmint pszichidtriaihdtteret. mostanraigencsak fgy kiterjedt a ..rijrasziil6sit6snek" hogy az . Schiffekeredetilegrigy alapitottiik a CathexisIntdzetet.Passzivitris 267 Bob 6s Mary Goulding a megteremt6i annak a terripids megkrizelit6snek. amely.mint gondolkodrisipozici6b6l sztiletnek. krivetkezetlen kezeldssor{n a klienst br{toritjr{( hogy korai gyermekordban regrediiiljon. hogy tudatositsiik a jiitszmdkat. bels5iitk<iz6r€szeitkdt kiilcinbciz6sz6kbek6pzeli. kliens enged6lyt jen 6s 6rezzen.Felismert6k.az egogramma. v6sdt.Ne dolgozzolyan sokat!" Az engeddlyeket terapeutamodelkilhatja. a 6s korai dcint6stuj 6s megfelel6bbijraddntdsrekell viiltoztatnia. hogy a korai d<int6sek inkdbb 6rz€si. hogy meg is 6rtse.A kezel€snekez a stflusa tehdt valaig6nyel a terapeuta rCszdr6l. jobban hangsulyozzdkaz Az rijraddnt6si terapeutiik a tdbbi TA-terapeutilnril nem rigy tekinegydnifelel5ss6get.a sztr6kprofil..mint aki kdpesvddelmet biztosftania szdrnyfikcivetkezm6nyekkel szemben. Bob 6s Mary Goulding k<ivetikPerlst amikor rigy gondoljr{k.amely segiti a csoporttagokat. a A csoporrtobbi tagia pedig tanrik6nt mrik<idikkrizre 6s pozitiv sztr6kokat biztosit.hogy tos. Az enged{Iy megadfsiival a terapeutaolyan iizeneteketad a kliensneh amelyek aktivan ellentmondanakasorsk<inyvparancsainakvagynegativ ellenparancsainak.hogy megktinnyfts6ka Feln6tt meg6rt6st dsugyanakkor.hogy az egydnnagymeny260 . Amig az 6rz6skifejezdsek<izpontijelent6s6gtiaz rijradcint6simunkiiban.A tiszta eredm6nyaz.apjrit6l"vagy. A alapszik. cinmagalban A klasszikusiskola el6nyben r6szesitia csoportterdpi{t.ez azt jelenti. mint a A pszichotikusbetegek gy6gykezel6si krizpontj:it. de nemjut sehovii.Schiffcsaldd". mint a val6s sziil6. Pat Crossman szerint a terapeutdnakhiirom dolgot kell biztositania.azut:in olyan m6don l6p krizbe. hogy nem engedelmeskedik a sziil6k negativparancsdnak.hogy az egy6nkildpjen a sorsk<inyrrb6l.Hasonl6k6ppen viiltoz:isra krisscin amellyel gyakorolja 6smeger6olyan magatartiisbeli szerz6d6st. amelyeta kliens hozott a terdpi:iba. hogy a igy a klasszikus megkcizelit6sben kliens els6 l6p6seannak meg6rt6se..hogy a feln6tt .Vdlasztdsok stb..de nem kcizponti Az rijradcint6si terapeutiik gyakrancsoportokkal k6rd6ssziimukra a csoportfolyamat. hogy ahogyana kliensviiltoztatja magatartdsiit. 6s a terapeutaennekcsaka tamija. vagy: . k6szft.5riilt sziil6i" 6n-iillapotiit. De m6g igy is az a helyzet.. A klasszikusiskola n6zeteszerint a terapeutafontos funkci6ja. A Cathexis tdk.isa. vagy egy gyermekkoridrdmaijelenet megmunkiildsdval. a helyettesit6sdit m:issorskonyrri mintrikat.ami tcirt6nik. val6szfnrilegelkezdmiisk6ppen6rezni is. Szerencsirea .hogy ha valaki beleragad egy probldmriba. tijra kontaktusbakell keriilnie a Gyermeki6rz6sekkel..amellyela kliens mdr rendelkezih 6sazt nem a terapeutabiztositja.p6lddul: .hogy hagyja a csoportfolyamatotkjfejA 16dni. rijradrintdsimunk6bana ter:ipi:isszerz6d6st Az amelyet kliens 6sterapeutakcizritt:elkcitelezetts69. neki amelyeket a korai dont€s idej6n tapasztaltmeg. hogy a kliensneka t<ibbicsoporttaggal val6 interakcidja annak a problimrinak az rijrajritszdsa. hogy eljussonolyan hogyan alakftotta ki a probl6mdit. fontos a kliens szdmdra.hogy a terapeutaa Sziil6i-bener6teljesebb.gyermekeiket". terapeutaszerepeaz..att6l tart .Ezekkoziil sokkaltaliilkoztunk a konyv korfbbi fejezeteiben:a drilma-hiiromsztig.abb6l sziirmaznak. vagyis minden energiiit visszavon hogy djra6pitsefelnobel6le.A terripiriban zsdkutca-elhatdrozrlst a kiilcinbciz6 6n-dllapotokkcizcitt munkak6nt" ismert.Kciztiiktaftllterapeutiija6s tandra. Ebben a folyamatban az elfojtott Gyermeki6rzdsekgyakran a felszinre kerillhetnek.

t{rsas A TA-r. ilkalmazottakkal dolgozzon. 4 rain.ATAMA 29. nem mindei emberi setre.i. Mindk6t terdpids modell kidolgozti a saji{t megkiil<inbciztet6 teriipiiis megkcizelitdsdt. a terapeuta 6s a kliens kcizdn jrin l6tre. fejezet A TA AZ OKTNTASNArufS A SZER\MZETEKBEN meginduliisa6ta Eric Bernerigy tekintette.hiirom iskola" hatd. nem pedig azok az egy6nek vagy csoportok.mint a . A szerz6d6st is legaldbb r6szben a szakember 6i-a fizet6 f6l koti. k<izvetleniil a kliensei rudomdsdra hozza' 162 .fejl6d6s6nek A tevekenysdg'eim6let6t 6s miit a csoportmxnkam6dszer6t" TA ncivelhetimajdahol emberekmds emberekkelfoglaitrirekvdshatdkonysrigdt.. ahangsrilyokban 6Ji technikriban azonban kiilonbs6gek vannak. Ennek kdt p6ldrija Erskine 6s Zalcman Helyettesit6 rendizere is Kahler -qi Mini_ soi'sktinyve. P6lddul egy i..t a szerz6ddsriltaliban kdtoidahi..izleti c6g szerz6dtethet egy TA-szakembettl hogy a. Am. a . rA f6bb fejl6d6si vonalai leginkribb kiviil esnek a . Az iizleti szerz6d6st a terapeuta 6s a szponzordl6 c6g kciti a c6g tagjainak jav:ira. mint kiinikai alkalmaz6sra. A TA-szakemberek k6pz6se figyelembe veszi ezeket a kiiltinbs6geketR klinikai muikriba.Ezzelellent6tben az oktatiisi 6s szervezeti teriiletenv6gzett munka dltalibln hdromoldahi szerz6d6st felt6telez.hdrom iskoldn" trtlvc:n Kiiltinbs6gek az ohtati{si-szervez6si 6s a klinikai alkalmazdsok kiizdtt A TA alapelm6lete ugyanaz oktatiisi ds szervez6si c6lra.

hogy hogyantartsdk fenn a kommunikiici6 szabad riramkisdtparalel tranzakci6k ritjrin. vagy hogyan keresztezz6ka potencidlis vitilt egy tranzakci6keresztezdsdvel. ncisen olyan szitu:ici6kban vagy eltorzulhatnakritkijzben. igazgat6knakmeg kell tanulniuk pozitiv sztr6kot adni a j6l elvigzeft munlui6rt.Megtanuljdk. sztr6kok. Sziil6-Gyermek van a teljesftm6ny-motiv6nyilv6nval6szerepe A szrnik-mintdkelemz6s6nek Az ci6 ncivel6s6ben. munikiici6t 6sjavithatja a takilkoz6k hat6konysdgiit.A Fdlreismerdsi ahol az informdci6kat6sinstrukci6kat a. iddstrukturdlds iervezeti alkalmazfsok -dllapotok alkalmaztiik olyan szem6lyzetkik6pz6s6A tranzakci6anal(zist szdleskorfien vannak az emberekkel. keriil a hallgat6kkal.tal6n itt is ezekjelentik kev6saz aktivitiis 6ssok a szabad Az az emberi er6forriisok legnagyobbid6pocs6kolisdta szervezetekben. akik kcizvetlenkapcsolatban felvev6 tisztvisel6k. bizonyrl a szervezetialkalmahasznosnak A schiffi koncepci6szdlesktirfien probl6mamegoldds eszkoze. ezenk6szs6gek magdban.. 6sitt a r6szletekelveszhetnek 6rint6legesvagyblokkol6 tranzakci6kismeretenovelheti a komlis f6lreismerdsek. egy6nek beliil nem kapgyakranfordulnak ajdtszmihoz. A . addig a mrisik szabads{gjelentia pozitiv sztr6kotnagyobbb6r vagy hosszabb emberszdmdra Amikor az iddstrukturdkist vrzsgilljuk. szrr6k-mintrlkmegvdltoztatdsa6s nak megfelel6elismerdst noveldsecsodiikattehet a jiitszma-jiit6k megsziina pozitiv kihiviis lehet6s6geinek procedrirdja tet6se6s a produkrivitfs novel6sedrdekeben. mint a klinikai munkdban.ha a szervezeten A vagy foglalkoztatdst.rAMA ES A TAAZ OKTATASBN. A TA az oktatdsban Az auton6mia tiszta gondolkodiist 6s hat6kony probl6mamegolddstfoglal Ez6rt kifejleszt6sdben. oktatdsi krirnyezetben. hogy a gyfl6seken id6. 6snem csaknegativokata rosszulv6gzettmunk66rt.ATAszerzddds-k6..term6I .p6ldriul recepci6sok6s ben. kapcsolatba Az oktat6 hosszabb tiivon 6s szemdlyesebb Az mint ahogy a szervezetimunkiiban lehetsdges. A verbillon adjrikle". n6ha kideriilhet.sr(tdsi szint6n segitheti a szervezetienergidt abban. hogy 6pftd jellegf tev6kenys6gbe fogion a burkolt c6lokhelyett. ha unatkoznak. Ahogy a j6tszmrikndl. oktat6 c6lja a tanul6k segitdse Az az auton6mia mint v6gc6l legaft{bbolyan relevdnsaz oktat6i munkdban.vonahasznos. KiilciMatrix a szisztematikus ziisban.I A SZERVEZETEKBEN Trqnsakci6lc.kiilonvonatkozik: amfg egyik elv briz6 sztr6k a kiilcinbriz6embereknelC' a k<ivetkez6kre a emberbena legnagyobbmegel6ged6st f6nok dicsdretevdltja ki.

a 6s 6rdek6ben. osztdly6s az el6ad6teremki.6gy tok6letes"el6frdskcivetelm6ny6t. Ahallgat6kis javithatjriktanuftisitechnikrijukat. idflstruktur dkis A tranzakci6analizis hasznos kommunikiici6fenntartdsdban a taniirok 6shallgat6k kdzdtt.lezirt" Sziil6iGyermeki interakci6kb6l. Gyakran a pozitiv lriinyit6-Szabillyoz6Sziil6i-b6lkell sziliird hatdrokat lefektetnie. Az 6raad6kjobban haladnak.hogy a szabadGyermekia kreativitiis 6s az energiaforrdsa a szemdlyisdgben bele kell dpiteni a tanuliisi folya6s matba.Nagy kiilcinbs6gvan a k<izrin. vagy gondoskodilstmutatni a pozitiv Gondoskod6Sziil6i-b61. Gyermeki-be keriilhet. hogy mi6rt vannak itt.s-k6.szit6. A gyermekifejlSd6sTA-elm6leteiirdnyithatjiik azoktat6t abban. Segithet ennek az elheriil6s6ben. ismeretek6pess6 teszia tanul6kat6s taniirokat arra. megvizsHa gdljdk mindhairomdn-dllapotuktartalmdt 6smotiv:ici6j{t. 266 267 .ha sietsdg helyett az idejiiketjobban kihasznifljdk.A TA egyszerfinyelve segit enneka megtanuldsdban. a sorskcinyv-elm6let6r6l ha tudomdst szerez.. Az id6 legnagyobb r6sz6ben a Feln6tt probl6mamegoldristdemonstrflja.getjelent a kommunikdci6 tisztitiis:iban. ha megeldgednekazzal. nyflt megegyez{sre hogyantudjfk a legjobbancsindlni. gondolkodiis6s az aktiv probldmamegoldais Trqnzo.6 pedig a mriltnak ezeket az rijrajftszdsait Sziil6i szerepfelv€tel6velellensrilyozza. hogy elkertilj6k ezeket az improduktiv vitdkat 6s haladjanak a tanit{s €stanuliis tev6kenys6g6vel.A tapasztalatoknakaz ismerete a legval6szinfbbenakkor hat6kony.ikincisen Az gazdagt{ptalaja ajd*zmdknak6.sra val6 figyelem ugyanannyirarelevdnsaz oktatdsban.. sntrdkole..A tanilrok jritszhatjaik: a N€zd.6s megtanulja saj{t sorsk<inyve tartalmdt.ostoba". Kiikinrisen fontos felismerni.s jusssanaka tekintetben.hogy alkalmazdsa Aszerz6d6.ban.hallgat6k olyanjritszmdkat A j:itszhatnak..sahelyettestt1sdinek. vagy ha megpr6bdljukmegtanulni. hogy mindent megpr6bdltam.hogyhat6konyan foglalkozz6ka fejl6d6skiikinbriz6 ldpcsSfokain lev5 fiatal emberekkel. hogy modellizr4lja spontaneitiis. dsnem trizik ki a mindent elfedS.t.hogy elegettanultak. mire kdnyszeritett€l). ha mindh:irom 6n-iillapotnaktetszik.eg'y arcot tesznek"a tan6rra. Csak segiteni pr6bdlok rajtad.ATAMA szet6n6lfogva kiilonosen val6szinli -.. rejtett gondolatokt6l mentesen.. nem k6nyszerithetsz engem semmire" (potencidlis Atkapcsoliissal l6sd. 6s azt tiszta.kci6k. a hallgat6k .ha megtanulunk valamit. Az oktat6nakmagiinakszabadbejrirrissal rendelkeznie kell minden 6n-rillapotiba. mint pdldriul az . Az e16friisos magatartiis6szrev6tele elkeriil6se 6s nagy segftsd. a tanul6kjobban k6pesek lesznek arra. A jiitszma-elm6let . hogy saj:lt c6ljaikat 6s vdgyaikat min6l tisztdbban megismeddk.intuitiv k6pess6g a tanul6s6lvezet6tis. Es mi6rt nem-et vagy sz6ps6ghibrit. A sztrdkok 6s az id6strukturdld. AVdlaszttisokhaszndlata segitheti a tan6rokat 6s tanul6kat abban. tisztiin. ES A TAAZ OKTATASB4N E SZNNWZNTEKEE]V seg(tia tandrokat 6shallgat6kat abban. mint a szervezetimunlai. A p as s siv it tis ko nfr o ntdkits s En-dtloLpotok Az alapvet6 6n-:lllapot-modellt krinnyen meg6rtik a gyerekekkorai iskolai 6veik folyamdn. ldthatod. hogy kitrirjenek a .

Tranzakci6analizis" cfmet viselte. Berne individualista volt.6skiilonos 6lvezettel kfsdrte apj:lt orvosi kcinitjain. A korai 6vek Az 1950-es6vekelej€t6lfogva Berneis munkati{rsaiszabdlyos klinikai szemindriumokattartottak.megmutatjaaz Azonkiviil. Ebben a fejezetbenBerne6let6tk<ivetjiiknyomon. L957-etk<ivet6 6s Az 30 6v el6szrir a korai fejl6d6s f:izisrit ldtta.Egr laikus iltmutat6ja a pszichidtridhoz6s psrichoanal{rishez" cfmmel. Igy a TA-terdpiaalapvet6kerete a mairk6szen volt. hogy ez biztositotta BerneTA-koncepci6jrinak a hangsrilyis. Eg6sz alatt Bernefolytattapszichoanalitikus id6 int6zetndl. A TA numerikus kcivetdse l976-os csricsr6l jelenlegiszintreesett.marsigondolkodrisra"fel<tetett:a rejtett 6s nyflt iizenetek meg6rt6s6re. 6sbevezette jdtszma6s a sorskonyu fogalmiit. Ugy dontott..iletett 1910-benMontrealban. amely 6lete jellemezte. verseng6 t:ivolsdgottart6nakv6ltdk.amelyekreBernea TA fejl6d6sdtalapozta. a II. amit a .hanem apjdvaltciltritt boldog gyermekkor:it is.amely. Ebbenaz id6szakban kezdteel a csoportterdpiilt gyakorolni. David eml6k6nek.szerkezeti Ezeketa cikkeket 1957-benpublikdlta. 1941-benpszichoanalfzist kezdetttanulni.bdr alacsonyabb. kezetttagsiig6rta szakmaipszichoanalitikus E visszautasitdst6l sarkallvaBerneelhatiirozta. amikor apja meghalt. alkaez lommal Erik Eriksonirinyitrisrival. 6sBeme 1943-banpszichidterk6nt csatlakozotta hadsereghez. s6t l6zad6 is. Mrisok 6les nyelvfi.mondja Berne. Ezt viligh:iboni szakitottaf6lbe.amely.mindig el6szrir6s els6sorban betegegy6gyrtdsdra orient:i16dik.kiilcinboz6eml6keket volt. hogy besz6ljen.a TA-kcizriss6g val6ban nemzetkoziv6viilt. Azigazi orvos . az aki .Ez m6g mindig kovetelm6ny a 'IA-szakemberek hitelesitds6n6l. gy<ikerez6 Paradox m6don. Ellenkez6leg iillftotta. hogy minden terapeutiinakel kell fogadnia az orvost6l azt vrirhat6felel6ssdget. az Emberijdtszmdlg a 60-es6vek kozep1naz 6rdeld6d6s kciz6ppontj:iba 6llitotta a TA-t 6s ezzela tdmegesn6pszerfis6g 6vtized6nek kezdet6t megjel<ilte..de visszautasitottiik. Berne legsikeresebb mrive.hogy zseni6lis azt hordoznakosszetett szem6lyis6g6r6l. hogy mit csin:il 6s mi6rt csinrilja..megttirte" az int6zm6nyszabdlyait. nem pedig 6vekendt tan6 terdpiiiban kezelni 6ket. Csak taldlgathatjuk. Ebbena cikkben. az embereketgyor-san ha meg lehetne gy6gyitani. Eg6szprilyafutdsasordn Berne fenntartotta az intuici6 iriinti 6rdekl6d6s6t. hogy a TA a laikusok nyelv6nkell. Els6 krinyvdt.HOGyAIV FE/t 60 0r'r e rez 3O. kezdet6t. 1958-bankialakitottdk a SanFrancisc6-i Szocidlpszichiritriai 269 . leszerel6se utdn (jra elkezdtepszichoanalirikus k6pz6s6t. A TA-nak . hogy a kliens 6s a terapeutardgtdn egfiittmfik<idhessenek gy6gyitris a folyamatiiban. orvosrudomdnyok doktora. nem is csupdnaz angolul besz6l6orszdgokhoz kcit6dik. Feln6n 6s Gyermeki6n-:illapottalkapcsolatos jdt. Most mdr nemcsak Amerika nyugati parrjai hoz. Att6l az 6vt6l kezdveegdszen 1958-ig ezekbenjelentek meg azokaz elgondol:isok. Ezekbenel6szor fejtette ki a Sziil6i.Ugy kell a kezel6stmegtenreznie. Amerikai iillampolgdrlett 6snev6t Eric Berne-revdltoztatta. hogy minden fizisAbantudja.PaulFedern vezet6s6vel.Berne orvosiegyetemre ment...Nekifogott a pszichidtridval 6s pszichoanalizissel kapcsolatos irodalom gyrijt6s6nek Ezekk6pezt6k k6s6bbi(rrisaialapjait. latimrl dedikrflta. elm6let 6sa gyakorAz lat lerisztult 6sfej16ddsnek indult.nem pedig latinul vagy gorogiil. amely a kcivetkez66vbenjelent meg nyomtatdsban.hogy egyedtilkonstrurilegyfj megkiizelit6sta pszichoteriipiiihoz. is Az l970-es 6vekv6g6t6lmostandiga konszoliddl6dris korrit 6li. is miisokt6lis.ahogy Bernel6tta 6ket abbanaz id6ben. Feln6tt 6s Gyermeki analfzis"kifejez6sthaszndlta. Amikor Bernemegirta a . mint a korribbi6vekben. Akkoriban Eric Berne megjelentette az els6szakmaicikket. anfra pedig fr6../z elmetevdkenys6. dn-iillapottal kapcsolatosn6zeteit. fejezet HOGYAN FEJLODOTT A TA? Kcinyrriink els6 publikrici6stanulmdnya6ta 30 6v telt el. Milyen ember volt Berne?Az emberek. De sikeriilt egy pszichoterdpiris m6dszertmegval6sitani. tiiEgyesek mondj6k. 6s 1935-ben owosi diplomiit kapott.Ennek az 6vnek a v6g6rek6t rijabb dolgozatot adott ki az intufci6r6l. A harminc 6vnek tobb mint a fele eltelt Berne 1970-benbekcivetkezett korai haliila 6ta. Berneirt egy rijabb dolgozatot. Ezzel nem azt mondta. hogy csak orvosi diplomdval rendelkez6klehetnek terapeutdk. hogy az lenne az idea{lis. €s hogy tiszta gondolkod6volt.g€'-t 1947-benadta ki. Ambici6zusanfdt6l brltoriwa.a sebdszet mestere a szegdnyek 6s oryosavolt. mogat66s tr6faszeret6. ezt 1957-ben rijra kiadtdk . 6smegkovetelte tiszta gondolkoddst a Annyi bizonyos.Bemelegmdlyebben elgondoliisai egyenesen orvosi hiitt€rb6lsz:irmaztak.Tranzakci6analizis: csoportterdpiarij 6shatdkonym6dszere". az a de stabil 6s m6g mindig magasabb. taldnnemcsupdn sajritorvosik6pzetts6g6t Ez a tiikrrizte.a magiinpraxist hiitralev6 r6sz6ben kombindlvahivataloselfoglaltsiigokkal 6s irilssal. Rtividdel ezutdn Amerikriba kdltdzdtt 6s pszichidtri:ival kezdett foglalkozni. 6s a . Korai gyermekdvei boldogokvoltak.. egy maroknyi TA-szakember termdkeny elm6j6ben Amerika nyugati partjain.Berne koncepci6a ujrafogalmazta Sziil6i.Ugy v6lte.Berne-hez magS\oz hasonlatosan. 1949-ben Berne publikrilta az intuici6 termdszet6vel foglalkoz6 hat szakmai cikke k<jziil az els6t.akik ismert6k. 268 1956-banjelentkik6pz6s6t. Taliin mind kciziila legfeltiin6bb. hogy vajon a pszichoanalitikus int6zm€nyt6lkapott visszautasftds volt-e eredetilega TA kialakit:isiinakoka. Eric Berne 6s a TA eredete Eric Berne Eric LennardBernstein-kdnt szi.az apa korai elveszt6s6vel kellett szembesiilnie.Apja orvosvolt.Edesapdm.. A cime. Vesztesdge m6lyen 6rintenea kisfift 6snagyhatdssal volt Bernekds6bbifejl6d6sdre.tovribbrigondolkod:ism6djdnak eredet6taz 1950-es 6vekkezdetdn azt megel6zSen.Tranzakci6anal{ris a pszichoterdpidban" mfiv6t. Eza min6s6ga TA-elm6letkoherens struktrir6jdb6l kidertil szdmunkra. amely a . 1946-ban.hogy a TA irdnti 6rdekl6d6s az eg6sz viligra kiterjedt. A neh6zmunka id6szakrit kezdte el. c.amelyet az be A AmerikaiCsoportpszichoteriipids Szcivets6Snekmutatott 1957 november6ben. A kis Eric kilenc 6vesvolt." Berne szdmdraa hat6kony terapeutiinak val6di orvosnak kell lennie.

El6sz<ir biztak abban.Fonazonban TA tortdnet6nek a csupdn r6sze. hogy a TA-t mdr az USA-n kiviili szakemberek egyre ncivelcv6 sziimban k6pviselt6k. Krizbena TA mindhdrom iskoldja az elmdlet 6s gyakorlat tovdbbi fejleszt6s€vel foglalkozott. Ekkor adtdk ki az Embei jdtszmrikat. Az 1964-es 6v szintdn m6rfcildk6 volt a TA tcirt6net6ben. els6sorbana szakmaikrizrins6gnek zakci6analizis Berneutdn c. Azokban a korai 6vekben a San Francisc6-i szeminiiriumok term6keny talajnakbizonyultak a TA elk6pzeldsek fejl6d6s6ben. 1961-ben jelent meg.6s rigy mutatta be a TA alapelveit. Az SFSPS tagsdga sok olyan embert foglalt magiiba. 1970k6s5 szrillitottrik k6rh{zba. teljes eg6sz6bena TA-nak szentelt kcinyv.6s hellvdltoztatdssal ezek a szemindriumok eg6szena mai napig tartanak.6s el6gg6 kis elhanyagolhat6 tosabbenn6l. A TA rijdonsdg6rt6ke trimegkommunikici6ban megkopott. A u'ana kett5 szimp6ziumk<itet volt. Ugyanebbena szdmbanAron6sJacquiSchiffpublikr{ltarittcir6cikkdt a.Sorskcinyvekdsellens orskonyvel{'a TA Bulletin-b en. m6lys6gdhez sz6A TA-ir6ka tovdbbiakban hozz6adtak TA-gondolkodds a 6s less6g6hez. vagok.il neveket. a TA nyelve 6s elgondol:isai megragadtiik az olvas6kcizrins6g sz6les trimegeinek figyelm6t. Ahogy a tagsdg sziimdttekinrvencivekedett. Jack Dusay. de a mdsodikinfarktusjrilius 15-6nelvitte. sziim. ma-hdromszcige el6szor Berne eg6sz alatt folytatta a kemdnymunkiit.Tobb n6v. RichardErskine6s Nlarilyn ZalcmanRacketrendszer6tp6lddul el6szrir 1979-benaTAUjsdg egytkcikk6benadta kozre. Ez a hanyatliis a r6sze. akik j6l ismert figuriik a TA klasszikus iskol:ijriban. ATranzakci6analais Ujsd.Vrilasztdsokr6l". Angliriban. 1968-ban az ITAA tagsiiga500 f6 fdl6 emelkedett.. hogy a krinyv szrik szakmai 6rdekl6d6sre tarthat szdmot. Ugyanakkor az SFPSelnevez6s San Francisco Tranzakci6analizis Szeminiiriumra viiltozott (SFIAS). Berne Tra nzokci6analtzis a pszichoterdpidban c. mfive 1967-ben jelent meg. rij utat jelenten a TA szrimriia. ha n6ha idioszinkretikusnakis trint fel.6s tr985-re de 5000lnirtil stabilizdl6dott. 1970-rek6t konyv k6ziratrit id6 fejezte be: A szexaz emberi szerelemben a Mit mondasz heII6 ut<in?Kcinyvei 6. tovdbbhanyatlott. technikdja kiinak. amelv jelent meg afAtjsdg-ban. Nemzetkiizi meger6stid6s Ha a TA Bernekorai intuici6r6l irt tanulmiinyaibanfogant meg 6s 1957-ben sziiletett.Mind sz{nt{k. Esbdr a mini-sorskiinyvszil:irdan gyrikerezik TA alapjaiban.g szdmdt els6 1971-ben Berne eml6k6nek szentelt6k. Berne volt a kiad6ja.hogy rendbejon. Ehelyett a kcinyvbestsellerr6 viilt. amit a 28.A TAMA Szeminiiriumot (SFSPS). nrivekedett.s a jriniusdbanszivinfarktussal megjelen6s€t azonbanmdr nem drhettemeg. Dorothy JongewardGy6mi sztiletett mrive dsszehozta TA-elgondoleisokat gkrizelit6s6vel. amelya TA alkalmazdsdra risszpontositott. Stephen Karpman 6s Franklin Ernst.bdr cscikkenS E m6rt6kben. 6s a TA elm6let6nek6s gyakorlatdnak fejl6d6s6t dokumentdltaBernehaliila 6ta.passzivitiis16l" 6s StephenKarpmankcjzcilte irdsdt a.mint Berne sajdt mrivei.akkor 1978-banlett nagykonivd.Jelenleg ITTAA6saz EATA(Eur6paiTranzakci6analitikus az Tiirsasdg) adjaki. hogy a TA pszichol6giai"im:izsilt. k6t mrlsik konyv is irdnyitotta a kcizrins6g figyelm6t a TA-ra..hogy azonnal 270 . ATranzakci6analizk Bulletin 7962-ben indult. Ezt 1963-ban kiivetteA szerve zetek 6scsoportok stntkturdja 6s dinamikdja.6s a Schiffek megalapitottdk a Cathexis Intdzetet.amelyt6l Bernenem a is hallott 1970-ben bekcivetkezett hal616t megel5z6en.Erre az 6we az ITAA tagl6tszdma8000re esettvissza.2000 volt az USA-n l<ivrili 271 Az elterjed6s 6vei Az Emberijdtszrnrikkereskedelmisikerenem eredmdnyezett azonnali robbaniist a TA-t haszndl6szakemberekkrir6ben.. 197tr-benMuriel James6s Fritz a c. K6t konyvjelent meg 1977-ben. az meg Steiner cikke. Csakrigy. te is ok6.s szd. hogy a TA mint diszciplina be6rett. Muriel Jamesvolt a kiad6ja A tranzakci6analizk pszichoterapeutdk tandcsad6k 6. amely1000 koriil volt 1971-ben. igy vetett6k el a jelenlegi k6t mrisik TA-iskola magvait.Az ITAA tagl6tszii6rdekl6d6s6nek A kciz<ins6g 5000-ren6tt 1973-ra.. BerneA csoportterdpiaalapelvei mriv6t 1966-banadtikki. Szint6n a korai szeminiiriumi takilkoz6k reszwev6je volt Jacqui Lee Schiff. Perlsgestalt-me h6labdrija elkezdett gorogni. akik mosr az USA keleti r6sz6bendolgoznak. rigy amikor az ossztagl6tsz{mlO 000 felenire emelkedett.6s StephenKarpmandriijelent meg egyTABcikkben. amelynek tagjai minden kedden Berne lakds:ln gyfiltek rissze. n6tt az USA-nkiviili tagoh sz:ima. mint p6ldriul Claude Steiner.ilmiir az elterjed6sf6 id5szakael6tt az TAmegkozelit6s6t megkezdSdritt. a. Kahler elSszrir 1974-ben elgondolisaikiviil esteka f6bb iskokik keretein. bevezetn6hf ny olyan elgondoliist. 1964-ben Beme 6s koll6gdi kialakitottdk a Nemzetkozi Tranzakci6analizis Sz<ivets6get (ITAA).amelyekezt a v:iltoziist szimbolizdljdk. kcitete az els6. elkezdtdkpszichotikusbetegekkel val6 munkiijukat. Ebben a tekintetben nem volt rossz. 1965-ben a Schiffek. ITAA 1965-<is Az cimlistdja cstpiln279 nevettartalmazott. Az ITAA 1965-ristagsiigamdr tartalmaz az USA-n kivi. Az Emberi jdtsnndld<aleilentdtbenezt a krinyvet ir6ja eredetileg is a laikus olvas6koz<insdgnek szdnta. 1965-bena csoportinterakci6 Mrir tanftotta John Allaway professzorLeicester-ben.Ezutdnfolyamatosan ma. A TA iriinti aktiv 6rdekl6d6s USA-nkivi. amelyrea gyors elterjed6s6veiben elveszftette a. Thomas Harris En ok6.JackDusayeredeti cikke az egogrammdkr6l1972-benjelent meg az aTAlJjsag-banUgyanebben 6vbenBob 6sMary Gouldingkctzdlt6kelgondoldsaikat az fjradrint6sr6l 6s a parancsnokr6l. mrivet Graham Barnesadta ki. Ezenkiviil Eob Goulding klinikai szupervizi6ba ldpett Bemnel a 60-as 6vek elej6n. Ahogy sikere vildgszerte elterjedt. fejezetben imrnk le. Az ilyen formrijri k6pz6sa mai napig folytat6dik.mdra munc. Berne rigy gondolta.n6pszerri tett szert. FEIL6NOTTETEZ HOGYAN tetsz6sre taliilt. Taibi Kahlemekaz el6iriisokr6l 6s a mini-sorskcinvw6lirott munkdia. 6sugyanebben 6vbenjelent c. amig el6rte a majdnem 11 000-escsticsot7976-ra. felel viliigszerteelismertszabvdnyoknak A szakmaikdpzds6s a TA-k6pesit6s meg. 6s szakmai megkrizelit6sk6nt nemzetk6zi elismer6sretaftilt.Ez a kis sz6mriszakember azonbana TA elm6let6ben gyakor6s latdban komoly fejl6d6st 6rt el. annak a t6nynek az elismer6sek6ppen.1976-ra. vagl c.

6s spontaneit6s intimitdshdrom k6AUTONOMIA (AUTONOMD:a tudatosssdg.igy az riltakinoscsdkkendsen Ezt d6stmutat. mutat. (aberne-iterminol6gidbon): Feln6tt 6n-dllapotokkontaa DELIiZI6 (DELUSION) min6l6diisa Gyermeki a dn-dllapottal.amely a sorsktinyvbenszerepl6 irrinyul.MI SZOTAR AKASZT6FA (GALLoWS): olyan kommunik{ci6.nozer MCTIM) (a drilma-hiiromszogben): mottnak tekinti.A taSldtsziimcsokken6s6vel beliil ez a szim ncivekeaz USA-nkiviiliek l6tszilma. 272 273 . hiedelmekhelyett az itt-6s-mostval6srigra BAI\rALIS soRsKdNYv (BANAL SCNPT): ugtana4 mint a nem gy6ztes sorsk<inyv. ideje alatt is folytat6dik.amelyetaz egy6nmdr gyermekkordban elfedni.mely szerintvalamely 6n-rillapot intenzitdsilaz a nak ntiveked6se eset6n tdbbi dn-dllapotintenzitdsacsdkken. (PARENT)I(egru szerzfik an) sz6haszndlauib : a BOszORIaiNY (szUL6) TvvITCH SztllSia Gyermeki-ben. hogy az risszenergia marad. szervez6dtek T6rAz helyi. tiikrcizi az amely a kiinyv kiaddsdnak ITAA szerkezet6nek n6h:iny alapvet6 rijraszervez6se. hiedelmet tiikr<iz6folyamatAMic soRsKONw GrNnL scRIPT): a k<ivetkez5 dolognem tcirtdnhetmeg mindaddig. 1987 jantt|qSbanITAAldtogat6k csoportja adta az els6 TA 101-eskurzust a Kinai N6pktiztdrsasdgban. Az ITAA egyrenriveked6m6rt6kbenvrilik nemzetkdziv6.gondolat vagy 6rz6s. hogy az egy6nhogyank6pes Gyermeki6n-:illapotr6szeleme. minpess6g6nek vagy felfedez6sdvel felszabaduldsdval den olyan viselkedds. vagy nevet. amelybenvalamelyt6ma felvet6s6ta t6ma definici6jafeletti vita segitsdgdvel kertilik el. Eur6paiTranzakci6analizis sasiigot 1964-benalapitottd\ 6sjelenlegtcibbmint 2000 tagot sziimliil. begyrijtdse 6rdek6ben szerepet AUTENTIKUs fnzfs (AUTHENTICFEELING):az az erederi.. a DIszNo sziiL6(PIG PARENT) (egyes szerz6k sz6haszndlatiiban): Sziil6i a Gyermeki-ben.AT A M A azonbannem csokkenttovdbbardnyosan tagokszdma. FOGAI. Azsi:iban6sAusztrdliiiban. nemzeti 6skontinentiilis TA-szervezetek.ugranaz.mivel a pszichimennyis6gerilland6 kai energia mindig rigy tol6dik el. ezt Eszak. (6n-zillapotokvonatkozdsiiban)'. ahol a j:lt6kos a nyeresdg a Arxepcsou(S villt. olyan szemdlS aki magdt elnyoAr. minden jel arra Baira TA-t lassabbanfogadtdk el a keleti blokk orszdgaiban. jellemzett min6s6g. szolg6ds eztaz ln-illapotot a szabdlyok tiirsadalmi elvririisokkiel6git6s6nek latdbaiillitani. CHILD): a funkciondlis modellben a ALKATMAZKOD6 GYERMEKI (ADAPTED amelyarra utal. BLoKKoL6 TRANZAKGI6 (BrocKING TRANSACTIoN): olyan tranzakci6. Arr'A'lvo6 (CONSTANT) (az (coNsrANcY FTyPoTHESIS) egogrammokvoHrPorfzrs . amelyben az egy{n mosolyog valami fiijdalmasr6lbesz6l. hogy megdrdemli.hogy lekicsinyelj6kvagy k6ptelensegits69 n6lkiil el6rejutni. 6s NemzetiTA-szervezetekvannak Eur6pasokorsziigdban. minta kiv6tel.4r.1975-ben tartotta els6kongresszusdt. a ligy Ahogy a TA ir{nti 6rdekl6d6sviliigszertemegnrivekedett.mik<izben AIJIPHELYZET (BASICPOSITION):ugtana4 mint az 6lethelyzet.Valamelyj6 j6 valamelykevdsb€ dolgot be nem fejeziink.D6l-Amerik6ban. kcivette1976-banaz els6piinamerikaikongresszus." (SWTTCH): jiitszmiinak az a pontja.cenzrirdzatlan6rmegtanulhelyettesit66rz6sekkel z6s.utn6sAc natkozdsdban): a hipotdzis. vagy rigy 6rzi. amig sorskcinyv. hogy ott is gyiilekezneka hivek. amelyben.

epoT-MoDELL (EGo-STATEMoDEL) : a szemdlyisdget sziil6i. Feln6tt leir6 modell. . (ADULT EGo-STATE):az itr-6s-most-raadorr. intuitiv 6rt6ke16s6t alegys6gek fontossdgenak (egresszerz6ksz6haszruilauiban): Sziil6i a Gyera ELEIffR6DA (ELECTRODE) meki-ben. Fs (&l: A Sztil6imrlsodfokristruktririijiiban a sziil6 vagy a sziil6-figura introjekci6j{b6l szirmaz6Feln6tt tartalmakat reprezent:ll6r6sz. mezett ot lehets6ges a nl6itf rtr @REruDICE)(aberne-iterminotdgidban): Feln6tt 6n-6llapotkontaa 6n-6llapottal. FELN6TT A GYERMEKI.trror. nem a FEI 16TT fru-lirr-lpoT sziil6kt6l vagy sziil6-figurrikt6l mdsolr. ezekkoztitt. amely az 6n-dllapotokataszerintosztjafel.Megment6.yperspektiv:ib6l. megviiltoztathat6ak. Aldozat).iil6i muELS6DLEGES Et6fRlis (PRIMARYDRIVER):az egydnriltal leggyakrabban ingerreels6k6ntmegielen6el6irris. ELS6RENDf uonrrl GIRST-oRDER amelybena hdrom dn-rillapototnem osztjiiktovdbb. szerz'ksz6hasntdlatdban)a Szi: EMBERIV6 (SZUL6) tocRE (PARENT)I(egres l6i a Gyermeki-ben.6shogyanmozognak EGOGRAMM (EGOGRAM): a funkciondlis 6n-dllapot-modellekbenaz egyes illusztrdl6 oszlopdiagram. felszabadft6 sorskcinyvi iizenetek. a a ELLENsoRsKONw (ANTISCRIPT): sorsk<inyrnek sajrit ellentdt6beforditott pontosanaz ellenkez6je az szer6sze. amelyef a sziil6 kiiLldabban a mdgikus rem6nydben. risszhang: ellenparancsokkal ELLENTfTES SORSKONYV (COUNTERSCRIPT) ban hozott gyermeki dont6sek k6szlete.. FUNKGIONALIS MODELL (FLINCTIONAIMODELL):az az 6n-6llapor-modell.de kiilcinbcizS EROSZAK CVIOLENCE) egy6.amely megmutatja. pARENT): a tunkcioniilis modeltben a GONDOSKOD6 szUt6 (NURTURTNG Sziil6i in alosztiilya. kit6 konzisztens fru-Ar. 6s Gyermekidn-dllapotokban 274 FAGALMT SZOTAR (a ENGEDfLYEK (PERMISSIONS) sorskcinyvben): sztl6 Gyermeki6n-iillapor.hogy az iizenet elkiild6se riltai megszabadul tizenet 6t 6rint6 hatisait6l.melybena szem6ly eredetiiizenetnek rintj6r el. :a ELLENPARANCS (COUNTEzuNJUNCTIONS) sziil6k Sziil6i 6n-rillapotdb6lindul6 sorskonyviiizenet.hogy hogyantapaszralmeg a sajritmriltjdb6l sz{rmaz6esem6nyeket. fl. miniil6ddsa Sz. viselked6smintdkat fru-Ar. : DRAMA-HARoMszoc hogy az egy6nekhogyan fogadjrik el a hdrom sorskonyuiszerepvalamelyik6t (Ulddz6.rla b6l inditott 6s a kisgyermek Gyermeld6n-iillapotdbanmegtapad6 pozirrr. FELREISMERES (DISCOUNTING)a problima megolddsiiban : relevdnsinform:i. (RECOGNITIoN-HUNGER) miisok :iltali elismer6sirdnti :a ELIsMERfs-fnsfc ig6ny. FELREISMERESI MATRIX (DISCOUNTMATRIX): a fdlreismer6sta rerijlet. amelybenaz inger 6s a vdlaszvagy kiikinbciz6dologra vonatkozik. hogy hogron hasznriljuk6ket. Fr (Ar) : uglanaz. Fz (Az): ugtand4 mint a Feln6tt 6n-iillapot. ugyanarraa dologra vonatkozik.nrpozicr6 hiedelmek6sv6lecinmag:ival m6sokkal 6s kapcsolatos igazoldsdra szolgdl6. amelypusztiin az emberl6t6hezkapcsol6dik.r szrR6K (uNCoNDITIoNAL srRoKE): olyan sztr6k. a d<int6sek (DRAMA TRIANGLE) diagram annak illusztr 6l5sfira. ci6ktudattalanignordlilsa.BEN (AI-}ULT THE CHILD):A GyermeKimrlsodfoKri IN strukturiijiiban a gyermek val6siigrrizsg6l6 probl6mamegoldd strat6giiir 6s .r. a tipus 6sa szintszempontjdb6l elemz6modell.r-apoT (EGO-STATE): konzisztens a kozvetleniil kiala6rz6sek6s tapasztalatok egyiittese.n : az olyan passzivviselked6sm6dja. 6s emberekmagukhatiirozzdkmeg sorsukat. az ked6sekosszess6ge: egy6n cinmagiival6s mdsokkalkapcsolatoslegfontosabb 6rt6keirevonatkoz6 alapvet6beiillitottsf g. FELTETELES SZTROI( (CONDIIONAL STROffi): az egy6n cselekedeteire vonatkoz6szft6k. amely megtapada kisgyermekSztilfiij6ben. FENOMENOL6GIN DIAGN6ZIS (PHENOMENOLOGICAL DIAGNOSIS):AZ egy6n6n-Sllapotrinak megit6l6se annakalapjrin. az fnrrur6r.hogy az egy6nhogyan k6pesezt az . FELTfTEL nfrxiir. amelyet gyermekkorunkban lehet6leglobbtril6l6si dsszriks6gletkorli{tain beliil 16tez6 6sval6siigrrizsga{lat kiel6git6sim6dkdnt. amelybendesrruktiv energidkkibocsdtdsiival pr6briljarrik6nyszeriteni komyezet6tvalamely probl6ma megolddsdra.AT A M A vary az 6let min6s6g€revonatkoz6 DdNTfs (DECISION):tinmagunkra.mdsoi<ra alaldtunk ki a gyermeki6rz6sm6d kcivetkeztet6s.a negativ elent6tessorskrinyvfunkcioniilismanifesztiici6jak6nt viselkeddsminta egyike. (IJFE PoSITIoN): az egydn6let6bena dcint6sek6s viselked6sek fr. EPISCRIPT (EPISCRIPT): negativ sorskcinyvi iizenet a kisgyermekfel6. mint a Feln6tt a Gyermeki-ben.rcEs rRA lzAKcI6 (TANGENTLAL TRANSACTIoN):olyan tranzaitci6. tatott 6srendszerinta rranzakciondlis vagy vesztessorskrinyvekvonatkozdsdELs6For(6 (FIRST-DEGREE) Qritszmdk megvitathat6nyeresdg. 6s nem is az egy6n gyermekkor6b6l felid6zett krizvetlenvdlaszokatmagiibanfoglal6 viselkeddsek. terjed6 idStartamalatt : n6hrinymrisodpercig El6iru{s @RIVER) f6l mdsodperct6l 6rtellezaj16.yanr. mely szerintaz norgrfsr UoDELL (DECISoNALMODELL):filoz6fiai elgondolds. vap. ban): az egy6nnormdl szociiilisk<imyezetdben MoDELL): olyan 6n-dllapot-modell. gondolatok ds 6rz6sek k6szlete.rnr GIFE couRSE): az egy6niletdnek val6di t<irt6ndsei(a kora gyermekkorbanbeprogramozottsorskdnywelszemben). reprezent616rdsz. FUNKCI6 FUNCTION) (az dn-rillapitokvonatkoziisiiban): 6n-6llapotokalkalaz mazdsdnak vagy kifejezds6nek m6dja.

: GRAI\IDIOZITAS (GRANDIOSIFY)a val6s{gvonatkoziisdnak pontvalamelyitt-6s-most stresszhelyhasonl6sdgi GUMIKOTEL (RUBBERBAND): helyzetek<izdtt. I(ERESZTEZETTTRANZAITCId (CROSSED TRANSACTION) olyan tranzakci6. (GAMEFoRMUIA): ugrcnaz. hogy a szem6lyelfogadta a jiitszmdra sz6l6felhivdst. : amelyben a tranzakcion6lisvektorok nem pdrhuzamosak.s szrr6kokkiaddsa.autentikus6rz6seket igdnyeketfejeznekki egymiisfel6.6sa miisik szem6lytkivrinja okolni mindez6rt.il6s.Vdlasz. srilyoss6riil6shezvagy betegs6gHARMAI)FoKf j{ro vezet6. mir nem felel meg' de amely feln5tt szintfi probldmamegolddeszktizkdnt szem6lyek SYSTEM)sorskonyv-vezdrelt : HELYETTESfT6 nrunszER (RACKET eltorzult rendtinmeger6sit6. amely megmutatja. ahelyett. sora. amelyben az HELYETTESiT6SDT (RACKETEERING): kapni mdsokt6l. GYz (Cz): uglqnaz.megszo: HELYETTESiT6 f nznrrM (RACKET kott 6rzelem. (rgnn-DEGREE): hakilhoz.amelypszichol6giai jelzi. cY6zTEs (WNNER): olyan szern6ly. JATSZMAKEPLET (FORMUIA G): a jdtszma hat stddiumiit tartalmaz6 kdplet (horog. IZGATOTTSAC (eCtfeftON) : passzivviselked6s. JATSZMA (GAME)(Bernev6.aki el6r valamelykitfiz<ittc6lt. hogy probl6mrijrinak megoldiisiivalfoglalkozna.hogy mindenki zavarba 6rzi magdt. Nyeres6g). melyekv6giil is azt eredmdnyezik. amelyben az emberek besz6lnek rn6rtilrf.IVII ZSETON (TRADINGSTAMP):ugtanaz. hogy az egy{n maga is csak egy helyettesit6 6rzelmet meg.ir{nyit6sra vagy birdlatra felhaszndlni.gs6 pontb6l. .SHMALLow-THRowING): nem 6szinte pozitiv HABcs6K-DoBAri.r. . olyan tranzakci6sm6d. (az KATEXIS (CATHEXIS) energiaelm6letben): berne-i terminol6giiiban az 6na rlllapotokk<izritti viiltiisokmagyarizatiraszolg6l6.ff6 E-T6lethelyzetet tiikrcizi. . amelybena nyecY6zTEs soRsKONw (WINNING SCNPT): olyan sorskonyv. amely (1) kfvtil van a Feln6n tudatossdgon. (tulajdonn6vk6nt) a Schiff hdzaspdriiltal alapitott intdzet . INTEGRI{LTFELN6TI GNTEGRATED ADULT): a Gyermeki 6s a Sziil5i 6n pozitiv tartalmait magrlban foglal6 Feln6tt 6n-6llapot. jdr. amelybena szem6ly ism6tl6d6. de az egy6nsorsktinyv-vezdrelts6g6t GYr (Cr) : ugrcna4 mint a Gyermeki a Gyermeki-ben.nyeres6ggel" j{tsz' hez. dn-dllapot (oespenfER): a mini-sorskcinlv negyedik pozfci6ja. guriit6l introjektdlt Gyermeki tartalmat reprezentdl6 szinten GYENGE PONT (GIMMICK): tranzakciondlisvdlasz.ATAMA vagy a segitsdgny(jt:isban dn-iillapotot a gondoskoddsban.Gyenge pont. €s v6gtil Nyeres6ghez vezet6 tranzakci6sorozat. trilzott felnagyitdsa.s valamir6l. INGER (STIMULUS): kezderi kommunikilci6 egy individudlis tranzakci6ban (amelyrea reakciSa viilasz). (PASTIML):id6stmtur:il:isi m6d.a gondozdsban alkalmazni.):a fizikai 6s mentiilis ingerek iriinti sziiks€glet. amelybena szem6lyek cenzlfrdzatlan. archaikus6n-rillafelid6zett viselked6sek. defin{ci6jaszerint):Horogb6l. Pot. INKONGRIIITAS (INCONGRUITY): nyflt kommunikdci6startalom 6s a viselkea d6sijelek k<iz<itti diszkrepancia. 6s (coNTRoLLING pARENT): a funkcion:ilis rRiNYiT6-szABl.rArszuerfPl.Ez rendzet6. fAfSZnAe (GAME)(Joines defintci6ja szerint):valamely cselekv6s folyamataolyan rejtett motivummal.6s az 6 megkcizelitdsiiket alkalmaz6 tranzakciondlisiskola elnevez6se. mint a Gyermeki 6n-rillapot. melyekkel az egydn HELYETTESiTfS (naCrcT): sorskiinyuiviselked6sek 6s nem tudatos m6don kdrnyezetemanipuldliisdrat6rel<szik. de az mdr nincssziind6kukban. Atkapcsolds. amelyet az egy6n sokszorrit6l kiil<inbtjz6stresszhelyzetekben. hogy az egy6n hogyankdpesezt az 6n-{llapotot ellen6rz6sre. illerve a tcirvdnnyelval6 tisszetitktiz6sbe mdk vagy vesztessorskcinyvek.6s (3) azt eredm6nyezi. ugtanoz.ET JATSZMATERV (GAMEP["AN) az egydnijritszm:ikl6p6seinekelemzds6ben : alkalmazottkdrddssor.a Gyenge a az Atkapcsoldsb6l a Szembesiildsb6l 6s rill6. c6ltalan tev6kenysdgekre fecs6rli energi:ijiit.epoT (CHILD EGo-STATE) az egy1nsajdt az gondolatok 6s 6rz6sekkdszlete.amely az I(ffsfcnnu.. GYERMEKI A GYERMEKI-BEN (CHILDIN THE CHILD): a Gyermekidn-iillapot szdrmdsodfokri strukruriijiinak a kisgyermekkorribbi fejl6d6siszakaszaib6l r6sze. tapasztal FEELING) gyermekkorieredetri. f6lre6rtettnek ra. egyfajta pszichikaienergiilt jelent6 elm6leti konstruktum. INTIMITAS (INTIMACY):olyan id6strukturiiliisi m6d. minra Formula G.(2) csak akkor vdlik kifejezett6. maz6 emldktartalmait 6s tapasztalaitrePrezentdl6 gyermekkordb6l : GYERMEKI fiv-Ar. mint a zseron. KER-ESKEDEI. szerint nem tudatosul. drzdseinek.gondolatainak ds cselekedeteinek szere.s egydngyermekkoriinakvalamelyfdjdalmas az eredm6nyezheti. I{AMISiToTT szTRoK (CoUNTERFEITSTROIG): a felszfnenpozitivnak trin6.ha a r6sztvev6k dtkapcsolnakaz adott viselkeddsm6djcin. vagy kiel6giil6ssel. hogy tegyenekis valamit.6slvagya kitfzcitt c6l el616s6vel resdgboldogs6ggal (MAR. de valamelynegatfvjegyet is tartalmaz6 szff6k. egy6nsajilt helyettesitS6rzelmei6rtsztr6kokatszeretne felhfvdstk6pvisel6tranzakHOROG (CON): pszichol6giaiszintenajiitszmiira va16 ciondlis inger. GYg (Cs): a Sziil6i 6n-dllapotmrisodfokristmktrirrijribana sziil6t6lvagy a sziil6-fir6sz.Lyozo szft6 modellbena Sztil6i 6n-iillapot rdszeleme. INGER-fHsfc (stnauluS-FIUNGER. Szembesi.vagy amelyben nem a megcdlzott vdlaszol. 276 FOGALMISZ6TAR TD6sTRUKTURJfuis GIME STRUCTURING): emberekcsoporros az vagy pdros id6tcilt6s6nek m6dia.mint a harmadfoHAMARTIKUS SORSKOI\IY\/ G{AMARTICSCRIPT): kri vesztessorskcinyv.

Amikor egy tranzakci6keresztezett6 kommunikiici6ban. ITIAJDNEIMSORSKONYVI (ALMOSTSCRIPT):a kovetkez6v6leked6st tiii<roz5 telfolyamat-sorskrinyv: megoldoma dolgokat. sem nem NtIERESfc GAYOFF) (a iiitszmdk vonarkozdsiiban): jiitdkos dltal a jiitszma a vdgezt6vel megtapasztalt helyettesit6 6rz6s. POzITfv SzTRdK (POSITIVE STROIG):olyan sztrSk. .ha egyik vagy mindk6t fdl 6n-:illapototviilt..amelyer kellemesnek6rez az. amelya az KIZAR6 (EXCLUDING):(6n-dllapotokvonatkoziisdban) az6n-6llapot.azon 'v6leked6se alapjdn. jelenletdr mura16 PAssZfVI/IAGATARTAS (pASSME BEFIAVIOR)a f6lreismerds : ndgymagatartiism6d egyike(semmittev6s. nint az lrdnfit6-Szabrilyoz6 Sztil6. mint a dcint6s.amelyaz E-rT. (opEN-El{DEDsCI{IpT): a ltovetkez6hiedelmet lsYIToT"f \rfcf sonsxoilrw tiikroz6 folyamat-sorskcinyv: bizonyosid6 mrilva mfr nem fogom tudni. mint a kieg6szit6tranzakci6. n6lkiili mgSfiSyel6sen (SECOND-DEGREE) amelyek F1IASODFOKU sorskonyvelt): 6s Qritszmdk vesztes gy miir srilyosahhoz. hogykcivetn6 azokat.amit az egy6nebbena pozfci6banmeghall.6 (MAGICALPARENT):ugranaz. miisik kett6 kiziir:lsa utiin mrikrid6sben marad.S6 SZAnAr. . nnffnwyac szTR6K (Pt. . MINDIG SORSKOMV (ALI/rrAYS SCRIPT)a kciverkez6 : hiedelmet tiikr 625 folyamat-sorskdnyv:.. tehetetlens6gvagyer6szak). korl6toz<i sorskonwi iizenerek.Valamely rejtett tranzakci6 viselked6si giai 6s nem a szocidlisszinthatirozza meg. mint az 6lerpozici6. amelybenaz egy6nfelldzadaszab|lyok ellen.sem nagyvesztesdgei nincsenek.. ame\rer kellemetlennek .semho az ery6n tfrsadalmi ko16. .amelytren n65gr a diepozicid specifikus tiirsadalmi mrikod6sekhez k<ir6dik." IVIARSLAK6 (MART'IAN):az emberi viselked6s6s kommunikdci6 prekoncepci6k alapuld6rtelmez6se.isoDRElvnfi szrMurozrs (SECOND-ORDER : SYMBIoSIS)az egyikf6l szr-e 6s Ft-e 6s a mdsikf6l Gyr-ekcizcitti szimbi6zis. : r{RTTII(us sziil6 (CzuTICALFA-RENT): u8J/anaz.s GXCLUSION) egyvagy t<ibb6n-dllapotkiziiriisa az egy6n :lltal." Of<E'-Xnnnl (OK CORRAI-): olyandiagram. minf a szinr.LOWER)az urasitdspozitir6a tcirt6rr6iitforditdsa. krirnyeill. amelyben az egyes dn-dllapotok rn6g tovdbbi r6szekre oszlanak." MINI-SORSKOIVW (MINISCRIPT): sorskcinyviviselked6sekhelyettesitS 6s 6rz6seksorozata. akkor sziinet 6ll be a CATION): .ve (sEcoND RULEOF COMIVIUNIvflik.ahelyett. Monru{soonruDf srRur(IunArrs srRUcruRAL vroonl." i(ORAI DONTES (EARLYDECISION) ugtdnaz. : IfiEGf sziT6 TRANzAKGT6 (conaprnuENTARY TRANSACTIoN) olyantranzakci6.aki fens6bbs6gespozfci6b6l ajrinlja fel segits6g6t mi{soknak. NEM cYozTEs s(rRsKotwv amelysemnagygy6zelmeket. amelybenaz egydn egy rcividvagy koz6pt:lvriid6tartam sordn a sorskcinyriel6ir{sok szerint cselel<szik. nagyvesztes6geket tartalrnaz.(a sorskonyr rronatykozdsriban) : a sorskrinyv irdnyultsdgdnak megfelel6zdr6jelenet.$fEGliLLiTO (STOPPER): mini-sorskonyrrnek E-T+ pozici6ttiikr<iz6miisodik a az pozici6ja: az a parancs. PROGRAM (PROGRAM):a sziil6 Feln6tt 6n-iillapotrib6l kiildritt 6s a gyermek Feln6tt6n-rillapotriban rnegtapad6 sorskcinyvi iizenetek kdszlete. az.Egy mit kell tennem.6sa kommuniklci6 csakakkor v6lik rijra folytathat6vil. amelyben a tranzakciondlisvektorok pdrhuzamosak.6lethelyzetettiikrcizi.ilsiigosan ben elfogadhatdtdrsalgr{si t6ma legyen. eziiltal meger6sitiaz eredetisorskrinlnret.Majdnem jesen. PASSZIVITAS (PASSVII$: ha az embereknem csinriljdka dolgokat. hogy megmutassiik az egydn Gyermeki-j6nek 6n-dllapotstruktrirdjiit ds a Sziil6i-ben inkorporiilt figuriikat. PARANCSOK (INJTJNCTIONS): sziil6 Gyermelci-je a {ltal kiilddn 6s a gyermek Gyermeki-j6ben megtapad6 negarirr. hogy azok. rMt.de az{rt sohasem . (NON-iMNNING SCRxFT): olyan sorskorryv...Va (FTRST RULEOFCOMMUNICATION): kommunikdci6 elvbena v6gtelens6gig .A csakkieg6szft6tranzakci6kb6l6116 folytat6dhat. amelyekkelaz egy6nmiis szern6lyeket. (A) KOMMLJNTT{CT6 nr. n/tu{crr(Us sziil.nyeres6ge" tr." (A) KOMMTJNIKACI6IIARI\4ADIK SZABI{IYA (THIRD RULEOF COMMUNIeredm6ny6t pszichol6a CATION): . trilalkalmazkod6s.hogysegitsenek magllkon".{STICSTROKE): pozitrir sztr6k.nem el6gj6k ahhoz. : (a MEGMENT6 (RESCUER) dr:ima-hiiromszcigben): olyan szemdly.ATAMA n6gy 6n-6llapototmagdban Kmm6s rRANzAKcr6 (ouprnx TRANSACTION): foglal6 rejtett tranzakci6. PARHUZAMOS TRA IZAKCIO (PARALLEL TRANSACTION):uglanoz.mindig meg kell maradnom ugyanabban a nem kiel6git6 helyzetben. OKOL6 GLAMER):amini-sorskcinyvharmadik pozici6ja." (ru KoMMLJNTXACT6 rW{SOnrrSZerAr. 6s M6D (MODE) (a f6lreismer6s vonarkozds{ban):ug'tanaz. zet6t sajiit prol6mdinakmegoldiisiiramanipuli{lja.amelymindig egyolyan el6iriissalkezd6dik.ynem hatdkonyanteszik.l(SECOND-oRDER DEL): az a strukturdlis modell. n'fifpoziCf 6 GXISTENTIAT FoSITIoN): ugtanaz. 1t7B . FOGALMISZ1TAR MEGENGED6 (AI. az I"/\ZAD6 GYERI\4EI((REBELLIOUS CHILD) (egyes szerz6ksz6haszn{latiiban): Alkalmazkod6Gyermekikifejez6sm6dja.OFESSZOR(LIT'ILE PROFESSOR): ugrana4 mint a Feln6tt a Gyermekiben.. n\nSPR. va8. izgatottszig. nem Sszinre NEGATfV szTROK (NEGATIVE STROIG):olyan sztr6k. NEM GYOZTES (NON-WNNER): olyan egy6n.minr a Sziil6i a Gyermeki-ben. aki kapja.6rez aki kapja. : K[zAR{.6s amelybena t6nylegesen megcdlzott6n-iillapotvdlaszol.akii-rek sernnagy gy5zelmei..

illapotot mozg6sit6 rejtetttranzakci6.)j elz6je. el6re programozott sztr6kokatv:iltanak egymds amelybena szem6ly SEMITIEVfS (DOING NOTHING): olyan passzivviselkedds. soRsKONf\rI JELZfS (SCRIPT SIGNAL): testi jel. amely lehet6v6teszi <inmaga.igazolt"6s a vdlasztottalternativdbanmartett. SZFGYMODELL (PACMODEL:Wnna4 mint az 6n-iillapot-modell. viliigosan megfogalmazott k6toldahi elktitelezetts6g SZERZ6DfS (CONTRACT): valamelykririilirt tev6kenysdgsor irrinyiiban. ta sordncinmagdra. a az dn-iillapotot 6rzdseinek vagy a t:irsadalmielviirdsokraval6 tekintet ndlkiil. SPONTANEITAS (SPoNTANEIIII): az 6rz6sek. szill.AT A M A pszrcnol6crAl : szINTO Uzrurr @sycHoLocIcAL-LEVEL MESSAGE)rejktildtin iizenet. 6s ez6rtnem haszndljaki komplementer6n-iillapotait.mintha egyetlenszem6lytalkotna. a Feln6tt k<itelezetts6gvdllaliisa cinmagdvalEs/vary valaki mdssalszembenvalamely vd. vdltoztat{silehet6sdgekrevary vonatkozik. szoGET BEZARO TRAI\ZAKCIO (eXCUrnn TRANSACTION): hiirom 6n-.sztr6koliissal" : kapcsolatos korliitoz6 Sziil6i parancsok k6szlete. amelyeket az egydnirjra felhaszniilhat. amely megmutatja. tartalommal kcizvetftettnyflt iizenet.. SORSKdNYVI (SCRIPTY): sorskrinyv-vezdrelt a egy6n:iltal mutatott jelek (viselked6sek.ltoziismegval6sitiisiira.a cenzrirdra. nifUS GITUAL): olyan id6strukturrildsi m6d. SZTR6K-PROFIL (STRoKINGPRoFILE):a sztrdkokadrisdval. SZTR6K-BANK (STROKE BANK):mfltbeli sztr6kok osszegyrijtotteml6kei.6l A GYERMEKI-BEN (PARENT THE CHILD): a Gyermeki m:isodfokri IN stnrkninijrinak r6sze. SOIIA SORSKOI\IYV NEVER SCRIPT):a kovetkez6hiedelmettiikrciz6folyamatkaphatom meg azt. (STRoKEQUoTIENT): a kiilonboz6 tfpusri sztr6kok egy6szrR6K-Iff6cIENs nileg preferiilt k6szlete. olyan tranzakci6.amelynekalapjrina gyermek sorskonyvk6szit6s a von miisokra 6s a viliigra vonatkoz6kcivetkeztet6seket le. magdta helyett abbafektet energidt. zflsitaz egydn szdmdra.hogy az egy6nhogyan haszndlhatjaezt vagy ig6nyeinekkifejez6s6re. tdlyainak fogalomk<ir6be ezektartalm{t mutatja meg). amit legiobbanakarok.s/vagy1ozfu6s.amely meSmutatja. rendszerint nem verbdlis kulcsingerekkel : tiirsiton viilaszokolyan struktfREFERENCIAI(ERET (FRAMEOF REFERENCE) rrija. asziil6kdltal meger6sfdltal .ls DIAGN6ZIS (SOCIALDIAGNOSIS):az egy6n6n-dllapotdnakmegit6l6seaz egy6nneltranzakci6tfolytat6 miis szem6lyek 6n-dllapotainakmegfigyel6sealapjrin.valamint a lehets6ges k6pess6ge. SORSKOI$YI/ (SCRIPT):ugranaz.sze..6rz6sekstb. konceprudlis.illewe ezekalosz(ti." sorskrinyv:. a a az ajelent6s6gre. SZz (Fz)r ugtqnclz. Sziil6i tartalmakat reprezentiil6rdsz^ SZABAD GYERMEIC (FREE CHILD): a funkciondlismodellbena Gyermeki6n-dllapot alosztdlya. SZTROK"SZfiRO (STROIGFILTER):a sztr6kok elfogacldsdnak elutasitdsiinak 6s az 6nkdp-konzisztencia vddelm6ben kialaskul6egy6nimintdzata. szocilIrs szINT0 iiznnnt (socLAL-LEVEL MESSAGE)rendszerinrverbdlis . SZINT (LEVEL) (a f6lreismer6svonatkoziisdban):annak megiillapit:isa. 2BO FOGALMISZOTAR SZe (Ps):a Szii{6imilsodfokristruktrirrljribana sziil6vagy a sztil6-figura introjekci6j{b6l szirmaz6. egy6nk6pess6geire szocl-lil. tranzakci6k sorozatdnakelemz6se 6n-iillapot-modell STRUr(TURALIS MODELL (STRUCTURAL MODEL): az az 6n-Allapot-modell. (STRUCT{JRArpATHoLoGLl : kontaminiici6 srRUr(TURJirIs PAToL6cra 6. szabiilyokra utdn megszEMBESiJLfs (CnOSsup): ajdt6kos dltal ktizvetleniilaz Atkapcsolds tapasztaltpillanamyi zavar. szTR6K-cAzDALKoDAs (sTRoKEECoNOMYJ a. hogy az egy6n belementa sorskcinyvbe. SZIMBI6ZIS (SYMBIOSF): olyan kapcsolat. tett. amely arra utal.amely a gyermeki fantizi{k 6s a sztil6t6l kapott iizenevdltozata.minta Sziil6ia Gyermeki-ben. mint a Gyermekia Gyermeki-ben. : szENNYEzdnfs (cONTAMINATToN) a GyermekivagySznl5i 6n-6llapotoktartalmiinak az ar6. amelybena r6szwev6kj6l bejdraktiz<itt. olyan teljes perceptudlis.amely TRANSACTION): REJTEm TRANZAKCI6 (ULTERIOR egyidejrilegegy nyflt 6s egy rejtett iizenetet kozvetft. (az STRUKTI1RA (STRUCTURE): 6n-rillapot-modellben): egy6nviselked6sdnek. SoRSKONYVI iiznrunr (SCRIPTMESSAGE): sztil6kt6l szitmaz6verbdlisvagy a folyamanem verbiilisiizenet. az terminusaiban.k616s6vel visszautasiilsdval 6s kapcsolatos egy6nipreferenciiikelemzdsdre szolgril6 diagram.Sohasem SORSKONW(LIFE-SCRIPT): gyermekkorban kialakftott. mint a life script.hogy mi tartozik az egyes6n-iillapotok.elfogadiisiival. amely a specifikusingerekre adott viilaszkdntmegielen66n-rillapotokat integrdlja. hogy a f6lreismer6s l6tez6sre.6rzelmi 6s tev6kenys6gi mdsok6sa vilig meghatdrok6szletetbiztosit.ill.gondolatok6s viselkeddsm6dok viilasztds 6n-6llapotokb6l val6 szabad teljes tiirhdzdb6l. SZOMATIKLIS GYERMEK (SOMATTC CHILD:ugnnaz. szTR6K (STROKE): elismer6s az egys6ge. mint a Sziil6i 6n-6llapot.. oszt{lyozdsa dn-:illapotok az 6rz6seinek tapasztalatainak ds 6s STRUr(TURALIS ANALiZIS (STRI-ICTURAL ANALYSIS):a szemdlyis6gnek a az terminusaiban. a k6s6bbi esemdnyek kdnsanmegjelen6nem tudatos dletterv.hogyvisszatartsa a probl6ma megolddsa cselekv6st6l. tott.amelyben vagy tcibbszem6lyrigy k6t viselkedik. amelyetaz egy6ntdvesenFeln6tt tartalomnak tekint. sORsKdI\IYvf MATRIX (SCRIPT-MATRDQ sorsktinyviiizenetekkozvetit6s6t :a az 6n-rillapotokterminus technicusaiban elemz6diagram. SZr (pr): ugtanaz. tek mdg-ikus 281 .

vagy figyelembevenn6 sajiitig6nyeit. : melybena szeTEHETETLENSIfG (INCAPACITATION)olyan passzivviselked€s. (ACTMTY): olyan id6struktunlklsim6d.amely meghat6rozza..KArJvIAzKoDAs (OvEMDAPTATIoN) : olyan passzivviselkedds.mdsokravagy helyzetrevonatkozik-e. ZSETON (STAMPS):helyettesit66rz6s.amelymdr tekintetbevesziaz egy6nrisszes rdsdt.igy 16l az egy-6n 6rzi. az amely. egykolcsonzott 16l mdsoltviselked€sek. mdra vagy helyettesit6sdire 6rtelmez6s n6lkiili. amelyben a sziil6k megmilyen is 6 val6jdban. 282 FOGALMISZOTAR (neonCtSION): valamely6nkorldtoz6korai dcint6sfelvdltdsaegy urnentiutfs feln6tti er6forolyan rij dijnt6ssel. alkalmazkodik andlkiil.irozel.aki nem 6r el valamelykitrizdtt c6lt. \TEKTOR CVECTOR):tranzakciondlisdiagramonelhelyezked6 a ny'il. amelyjdtszval6 rejtett felhiviisk6ntmrikodik. vonatkoz6sdban): att6l fiigg5en." az tir. UTAJ\rsoRsKOI\rYV (AFfER.hogy korvalamely probl6mamegoldiisrira. nem 6s val6ban torel<szenek r6la. DIAGNOSIS) az egy6ndnrillapotiinak : rdnrfivntl DrAGN6zrs (HISTORICAL megit6l6seaz egy6nsziileirSl.valamint a szem6lyesnijveked6st6s szem6lyesvdltozdst pszichoterdpia. VESZTES (LOSER):olyan szem6ly. val6 megszabaduliis 6rdek6ben. TARTALOM (CONTENT) (az 6n-rillapotokvonatkozdsiiban):a strukturdlis mordszelemeihez tartoz6 6*Sllapothoz. hogy bennevan.sziil6-figuriiir6l 6s gyermekkoriir6lnyert t6nyszerri inform:ici6k alapjrin. vrsELKEDf S-DTAGN6ZTS(BEHA\{ORALDTAGNOSTS): egy6naktuiilis 6n-dlaz lapotiinakmegft6l6se egydnviselked6s6nek megfigyeldse alapjrin. az lrISSzAHfZdnAS (wITHDRAWAL): az id6strukturrileis m6dja.amely frijdalmas vagy destrukriv kimenetel6.rnef nrrr. TUDATOSSAC (ewennNESS): a tiszta drzdkibenyomiisok k6pessdge. annak holnap rigyis meg kell fizetnemaz 6r{t. (egy6nitranzakci6ban):valamely ingerre vdlaszk6ntadott vlilAsz (RESPONSE) kommunikiici6. hogy ameiyben az ery6n miisok v61tkfvdns:igaihoz ellen6rizn6 ezen dltala v6lt kivfnsdgok val6disrigrit. ajiitszmriban) a Horog 6s a Gyengepont utdn kovetkez6 6s a benniik rejtett tizenetetmegism6tlS rejtett tranzakci6ksorozata.Ha ma valami j6 tortdnik velem.amely osszekriti a kommunikdci6tindit6 6s az Altalamegc6lzott6n-:illapotot.zorr er.ATAMA (PARENT EGo-STATE). ezekmdsodfokri dellbena kiilcinb6z6 eml6kezeti tartalmak €s stratdgirik. vaSyls az. nyezet6t rdk6nyszeritse TERMfSZETES GYERMEIfl (NATURALCHILD): ugtanaz. 6s/vagymagdbanfoglalja a kitfizott cdl el6r6s6nek kudarciit.n1reresdg" ldegyenlft6s6re .sziil6kr5l a vagya sziil6-figuriiksziil6r fl-rirmpoT gondoiatok 6rz6sek 6s kdszlete ti.nciz6 (PERSECIIOR) (a drilma-hdromszcigben): a szem6ly.ill.iZTS GRANSACTIONAIANALYSIS)(ITAA definici6): sz..rrrszfs GEDEFINING): az egy6nval6sdg6szlel6s6nek illeszkedj6k. cdlz6szisztematikus az TRIK6 (SWEATSHIRT): egy6ndltal nem verb:ilisankiildritt mott6.k6szvdltsa".hogyk6s6bb majdvalamely negativ. rijsztilcittm6djdra trirtdn5megtapasztaldsilnak TUIIL'DONiTAS (effnfBUTION): sorskdnwi iizenet. eltorzit:lsa. a probl6miira vagy a vdlasztdsilehet6s6gekre kozik. 6n-:illapot. a inger 6s a tranzakcioniilisviiTRAIIZAKCI6 (TRANSACTION): tranzakciondlis alapegys6ge. hogy a f61TiPUS (TYPE)(a f6lreismer6s vonatreismer6s az ingerre. minta SzabadGyermeki. k6szlete.aki mdsokat elnyom vagy lekicsinyel.amelyetaz egy6nazz. m6ly tehetetlenn6vdlik vagy annak mutatkozik annak 6rdek6ben. vAL6s fu (nnar SELF)(dn-rillapotokvonatkozdsaban): az 6n-Allapot.ala sziind6kkal rakt. (a sorskcinyvben) egydnrejellemz6 korai dcint6sek hogy mit tartalmazzonaz egy6nisorskrin)nr.. specifikus vizs6n-dllapotok elemz6sdn alapul6pszichoterripids (3) g|lat{n alapul6 szemdlyisdgelmdlet. nir. ritjrin dsspecifikus6n-rillapotoktermiamely a tranzakci6katszigorrielemz6s 6s nusaiban6tfog6 6rv6nyess6gri vdgessziimriosztillyokbasorolja. olyan irdnyri f"rnefnrnr. mondjdk a gyermekeknek. csupdnbesz6lnek vonatkozdsdban): annak megrillapit:isa. amit az egyes 6n-rillapotok az magukban foglalnak. VESZTES SORSI(ONYV (LOSINGSCRIPT):olyan sorskonyv.hogy a f6lreismeTEULET (AREA)(az iit6rt6kel6s r6s az 6nre.SCRIPT):a kovetkez6hiedelmet tiikroz6 folyamatsorskrinyv:. db vf cnrHe^n6 Gxgcurnrn) (6n-rillapotok vonatkozds an) : az izomappardtus vezd116 vezdrl6se ritjalna viselked6st 6n-aillapot. n6nzre 283 . lasz mint a tdrsas besz6lget6s : (Berne defintci6ja) (7) : TRANZAKCT6ANALiZTS (TRANSACIONALANALYSTS) iil6sek soriin kialakul6 tranzakci6sl6ncok tranzakci6analizisen a terdpiais 6s (2) rendszer.emdlyis€gelm6let.MEz6 TRAI\lzAKcr6 (nennrwINc TRANSACTIoN) 6rint6leges vagy blokkol6 tranzakci6. TRANZAKCTOANaT. amelyben az egy egy6nnem I6p tranzakcidba m6sokkal. a tdrsastevdkenysdg olyan elmdlete.hogy az a sorskdnyhoz : f . amelybena r6szwev6k TEvfKENYsfc cdl valamelynyfltanmegfogalmazott el6r6s6re. vAr-aszTAsr LEHET6SfGEK (OPTIONS):a tranzakci6banaz 6n-dllapotok nem 6pft6jellegii eszmecser6kt5l megv:ilasztdsdnak technikiija a megszokott.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful