Introducere

Pe parcursul perioadei 01.03.2009 – 30.03.2009, am optat să efectuez stagiul de practică în cadrul cabinetului de contabilitate,expert contabil Vint Tatiana., unde am avut posibilitatea să cunosc mai multe informaţii despre organizarea şi activităţile efectuate in acest cabinet. În urma stagiului, am întocmit prezentul raport, în cadrul căruia am încercat să abordez diverse aspecte legate de particularităţile evidenţei contabile din firma care am ales-o. Motivul pentru care am ales să fac practică în acest cabinet de contabilitate este unul de interes personal, anume că, pe viitor, mă interesează o formare profesională în domeniu. Pe viitor, doresc să urmez un program de masterat în management financiar - contabil, si consider că-mi va fi de mare folos acest stagiu de practică. Cunoscând-o deja pe Dna Vint Tatiana, mi-a fost destul de uşor să urmăresc îndeaproape activităţile firmei, mi-au fost oferite informaţii despre modalitătile de efectuare a diferitelor operaţiuni de încasare şi plată, despre utilizarea documentelor folosite în cadrul acestora.

1

1. Organizarea şi functionarea SC EXPERT SRL

Societatea comerciala EXPERT este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, sector 3. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5194/2003 are CUI 15372878 atribut fiscal R. Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie tinerea evidentei contabile pentru societati comerciale si institutii publice, cod CAEN 7412 „Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal”.Capitalul social al societatii este detinut de cei doi asociati , persoane fizice romane, astfel: Ionita Mirela detine 45 parti sociale, a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 450 lei reprezentand 90% din capitalul social si cel de al doilea asociat Vadulescu Cristian detine 5 parti sociale a cate 10lei fiecare in valoare totala de 50 lei reprezentand 10% din capitalul social. Asociatii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata la capitalul social confera proprietarului ei un drept proportional cu numarul partilor sociale existente, privind exprimarea votului in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, participarea la distrbuirea beneficiilor societatii sau a activului social. Administratorul societatii este Ionita Mirela, ales pe o perioada de 2 ani. Personalul societatii este angajat de catre administrator sau de catre directorii executivi imputerniciti, pe baza contractelor individuale de munca. Structura organizatorica a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si
2

compartimente este evidentiata in organigrama

societatii(tabel1). Diagrama

organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

3

ORGANIGRAMA SOCIETATII ADUNAREA GENERALA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENTUL MARKETING DEPARTAMENTUL FINANCIAR DEPARTAMENTUL JURIDIC SALARIZARE RESURSE UMANE FINANCIAR CONTABILITATE SERVIC IUL FINANC 4 .

daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. fixeaza remuneratia cuvenitã pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor. programul de activitate. 5 . se pronunta asupra gestiunii administratorilor. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii. ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari. dizolvarea anticipata a societatii. Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. emisiunea de obligatiuni. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi. stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si. pe exercitiul financiar urmator. conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta. majorarea capitalului social. reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni. dupa caz. si fixeaza dividendul. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare. agentii. iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. pe baza rapoartelor administratorilor. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale. schimbarea obiectului de activitate al societatii.Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea ordinara se întruneste cel putin o data pe an. in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv. adunarea generala aproba sau modifica situatiile financiare anuale. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: schimbarea formei juridice a societatii. alege administratori si cenzori. mutarea sediului societatii. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni. prelungirea duratei societatii. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

La intrunirile consiliului de administratie. ea poate fi depusa si de un tert. iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. la cererea acestuia. prin depunerea a 10 actiuni care. directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat. Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei. Garantia va fi depusa intr-un cont bancar distinct. sunt necesare la prima convocare. iar comitetul de directie. Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar. prevazuta in actul constitutiv ori. când actul constitutiv nu dispune altfel. iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale. 6 . garantia se poate constitui. prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social. iar la convocarile urmatoare. Daca administratorul este actionar. pe perioada mandatului. iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. Administratorul va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare. cel putin o data pe saptamana. la dispozitia exclusiva a societatii. El trebuie sa se intruneascã cel putin o data pe luna la sediul societatii. sunt inalienabile si se pastreaza la societate. aprobata de adunarea generala a actionarilor. din care rezulta depunerea garantiei. in lipsa unei clauze in acesta. si va putea fi restituita administratorului numai dupa ce adunarea generala a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar în care administratorul a îndeplinit aceastã functie si i-a dat descarcare. Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator. prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social. Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului o data cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori.Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare. administratorul este considerat demisionat.

Departamentul marketing se ocupa cu promovarea pe piata a serviciului oferit de societate si de contractarea altor clienti. aduce la cunostiinta celorlalte departamente ale societatii modificarile si completarile aduse actelor normative. inspectori personal. Departamentul financiar contabil are personal salariat de specialitate: contabili. 2. Serviciul juridic avizeaza pentru legalitate contractele si actele emise de societate. reprezinta societatea in relatiile cu institutiile statului.Directorul general coordoneaza si conduce activitatea firmei. economisti. Organizarea si tinerea contabilitati proprii 7 . Acesta are in subordine trei departamente si anume departamentul marketing condus de directorul commercial. salariala si de personal a societatii noastre cat si a clientilor nostri. Acestia tin evidenta contabila. departamentul financiar contabil condus de directorul economic si departamentul juridic condus de sef oficiul juridic. toti acestea avand personal in subordine care reprezinta personalul operativ.

Societatile comerciale. atat pentru cerintele interne ale acestora. trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica. Persoanele juridice care au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale. creditorii financiari si comerciali. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza înregistrarilor in contabilitate. cel putin o data pe 8 . Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii. prelucrarea. ca activitate specializata in masurarea. potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. precum şi a celor care le-au inregistrat in contabilitate. institutiile publice si alti utilizatori. dobandind astfel calitatea de document justificativ. gestiunea si controlul activelor. performanta financiara si fluxurile de trezorerie. respectiv contabilitatea financiara. dupa caz. si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. Contabilitatea. publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la poziţia financiara. cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. vizat şi aprobat. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atat in moneda nationala. datoriilor si capitalurilor proprii. precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice. clientii. cunoasterea. cat si in valuta. evaluarea.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. conduse de catre directorul economic. Persoanele juridice organizeaza si conduc contabilitatea. Inregistrarea in contabilitate 9 . cu exceptiile prevazute de reglementarile legale. cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementărilor contabile. la valoarea justa a acestora. performantei financiare şi a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurata. precum si in alte situatii prevazute de lege. Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.an pe parcursul functionarii lor. Raspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilitatii revine administratorului. care raspund. in conditiile stabilite de reglemenarile legale. care trebuie să ofere o imagine fidela a pozitiei financiare. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitătii. contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. de evaluatori autorizaţi. în compartimente distincte. de regulă. Reevaluarea activelor imobilizate se face. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. potrivit legii. Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii în domeniul contabilitătii. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. în cazul fuziunii sau incetarii activitatii. Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor juridice sunt situatiile financiare anuale.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli. Aceste doua programe sunt CIEL si OMC. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri. Societatea mai sus mentionata a achizitionat doua programe de contabilitate pentru evidenta in sistem electronic a contabilitatii proprii cat si a pentru evidenta contabilitatii clientilor sai. Pierderea contabilă reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat. dupa natura sau destinatia lor. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.a elementelor de activ se face la costul de achizitie. de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie. profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri. Contabilitatea proprie a societatii este tinuta in programul de contabilitate OMC. Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. de regula. dupa natura sau sursa lor. cu certificarea situatiilor financiare de catre expertii nostri contabili. In contabilitate. la sfarsitul exercitiului financiar. Program avizat si licentiat. după caz. Contabilitatea clientilor si furnizorilor. 10 . etc. program predefinit cu inregistrari contabile si cuprinde mai multe module: contabilitate. gestiune comerciala. este conceput in limbajul de programare Paradox. productie. potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct în contabilitate. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza. a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii. salarii. din rezerve si capital social. imobilizari. salariala si de personal se face sub coordonarea directorului economic si sub asistenta oficiului juridic. Fiecare salariat al societatii. din departamentul financiar contabil are in sarcina un numar de societati. dupa caz. dupa caz. pentru care evidenta contabila.

3.Contabilitatea Clienţilor 11 .

in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizării lor pentru lucrari si servicii. valoarea nominală a creantei este data tot de netul comercial. valoarea nominala este data de netul comercial. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. in momentul livrari bunurilor. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare. moment care corespunde cu facturarea. scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiară. Creantele inteprinderi fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. adică cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. In cazul in care se acorda reduceri comerciale. Pe baza facturii. Creantele devin certe. În situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. creantele se inregistrează in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominală. adică din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor. respectiv realizări lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. conduc la creante si datori. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. 12 . deci.Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice. Transferul de proprietate se produce. la care se va adauga si TVA. sigure.

imprumuturi acordate pe termen lung). creantele si datoriile se impart in: creante si datori pe termen scurt . prin aplicarea principiului nominalismului. cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate.Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial. valoarea de inventar sau valoarea bilantiera. Creantele si datoriile pe termen lung si mijlociu se încadreaza in categoria imobilizarilor financiare (titluri de participare. dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. creante si datori pe termen mijlociu. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii. creante legate de participatii. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. Pentru evaluarea creantelor si a datoriilor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei sau a datoriei la valoarea curenta sau contabila. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare. cu o perioada de decontare între 1-5 ani. Pentru inregistrarea creantelor asimilate”. cu perioada de decontare mai mica de un an. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor. Dupa perioada de timp la care se refera. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare. dupa care creantele sunt inscrise in contabilitate la valoarea lor nominala de 13 se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi . creante si datori pe termen lung. titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu. Evaluarea curenta. Diferentele de curs valutar.

materiale). materialelor marfurilor etc. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor respectiv platilor datoriilor. livrate. In debitul contului 411 „Clienti” se inregistreaza: pretul de vanzare al marfurilor. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. marfuri etc. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate. semifabricatele. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. Este un cont de activ. materiale. produselor. Contul 411 „Clienti” tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele. semifabricate. vandute. marfuri. iar datoria la intrarea in patrimoniu la valoarea ei normala de rambursare. lucrari executate sau prestari de servicii. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit” 416 „Clienti incerti sau in litigiu” 418 „Clienti – facturi de intocmit” 409 „Avansuri acordate furnizorilor” Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse. Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse. se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate” Contul 411 este un cont activ.rambursare. semifabricatelor etc. lucrarilor executate si serviciilor prestate. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul 14 .

a lucrarilor executate si a serviciilor prestate. prin creditul contului 419 „ Diferente de conversie – cont de pasiv ” In creditul contului 411 „ Clienti ”se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . chiri”707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”708 „ Venituri din activitati anexe”4427 „ TVA colectata”4428 „TVA neexigibila” pentru livrarile cu plata in rate.valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. prin debitul contului 413 „ Efecte de primit „ sume datorate de clienti rau platnici. dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. prin creditul conturilor: 512 „ Conturi curente la banci „531 „ Casa „ contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute. prin debitul 15 .conturilor :701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”. prin creditul contului 754 „ Venituri din creante recuperate”valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. prin creditul contului 418 „ Clienti – facturi de intocmit ”la deschiderea exercitiului cu reluarea sumelor inregistrate la sfarsitul exercitiului precedent ca diferente nefavorabile de curs valutar. decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti – creditori „ diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului.702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. aferente creantelor exprimate in devize. prin creditul contului 477 „ Diferente de conversie – cont de pasiv”contravaloarea creantelor reactivate.704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”705 „ Venituri din studii si cercetari”706 „ Venituri din redevente. rezultate in urma cresteri cursului valutar. prin debitul contului 416 „ Clienti incerti „contravaloarea bunurilor livrate. 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. locatii de gestiune. cu diferente favorabile de curs valutar. aferent creantelor exprimate în devize. prin creditul contului 476 „ Diferente de conversie – cont de activ „la sfarsitul exercitiului.

prin debitul contului 477 „ Diferente de conversie – cont de pasiv „diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize. Exemple de operatiuni cu contul 411 „Clienti”: 1. primite de la clienti. prin debitul contului 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar„valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. prin debitul contului 419 „ Clienti – creditori „ valoarea sconturilor acordate clientilor. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate „ Soldul contului este debitor si reprezints sumele datorate de clienti. deci creante fata de acestia neancasate inca. cu facturi 4 411 = = % 7 707 4 4427 La livrarea produselor fara facturi 4 = 16 . Nasterea creantelor la livrarea produselor.contului 476 „ Diferente de conversie – cont de activ ”reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar .

418 = % 7 707 4 4428 Si ulterior la intocmirea facturii 4 411 4 4428 = = * 4427 = 418 4 4 2. Micsorare creantelor cu sumele incasate prin contul curent si prin casa 5 121 5 311 = = = 411 = 411 4 4 valoarea cecurilor cu limita de sume acceptate 5 112 = = 411 17 4 .

primite de la clienti 4 419 = = 411 4 decontarea avansurilor incasate de la clienti 4 419 = = 411 4 Alte operaţii cu codul 411. cu factura.valoarea efectelor comerciale (cambii ) acceptate 4 413 = clientilor 6 676 = = 411 4 = 411 4 valoarea sconturilor acordate clientilor cu ocazia incasarii valoarea clientilor incerti.„Clienţi”: Evidentierea unor vanzari de marfuri. insolvabili. pe credit comercial. 18 . pe piata interna sau externa. dubiosi si in litigii 4 161 = = 411 4 valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.

4 411 = 408 7 Dobanda calculata de incasat la marfurile exportate pe credit comercial pe termen scurt sau / si mediu.4 411 = = % 7 707 4 4427 Evidentierea diferentei dintre valoarea CIF si FOB a marfurilor exportate. respectiv cheltuielile de asigurare si cele de transport extern. 4 411 = = 404 7 Valoarea cuvenita unitatilor producatoare din tara. inscrise in facturile pentru exportul de marfuri in comision. 4 411 = 666 7 Comisionul cuvenit intreprinderii de comert exterior. 4 411 = = 701 19 4 . la facturarea marfurilor exportate in comision.

4 411 = = % 7 704 4 4427 -La incasarea creantei comision 10% 4 % 5 121 6 22 = 411 4.Reflectarea in contabilitatea furnizorului de bunuri la export a comisionului retinut de intermediar -Facturarea bunurilor. Monografia contabila:Inregistrarea operatiilor in contabilitate 20 .

Riso Scotti Danubio S.Bon fiscal nr 375/03/2010 in valoare de 2172.C.5 2172.L.R.5 1825.80 676. marfa in valoare de 5122.00 3561.63 346.865/03/2010 se achizitioneaza de la S.59 2.41 4428 4426 = 574.R.79 401 242. Redoxim S.87 21 .65 3.TVA 19% 371 = % 401 378 4428 4426 5311 = = % 707 4427 401 5122.80 378 1748. Pe baza de factura nr.Operaţiile economice care au loc în luna martie sunt următoarele: 1martie 1 Pe baza de factura nr 483/03/2010 se achizitioneaza de la S.L marfa in valoare de 3600.30 742.T VA 19% 371 = % 3600 4011276.C.90 817.

57 271.50/03/2010 se achizitioneaza de la Ecoplant marfa in valoare de 150 lei.Comision gestiune credit.29 5.4.157/03/2010 in valoare de 226.20 9.29 lei 6. 200/03/2010 in valoare de 1416.Plata Riso Scotti Danubio.chitanta nr.Pe baza de factura nr 049/03/2010 se achizitioneaza de la Ecoplast marfa in valoare de 1700 lei. Doc.doc.67 lei 627 = 5121.nr. Pe baza de factura nr. Doc 263/03/2010 in valoare de 2173.67 02 martie 8.39 2173.nr.67 lei 5191 = 5121.1 1416.nr.Incasare credit BT.TVA 19% 371 =% 401 378 4428 4426 = 401 1700 1180 248.67 7.05 22 .TVA 19% 371 = % 401 378 150 96 30.1 = 5191 1519.300/03/2010 in valoare de 1519.43 224.Plata credit BT.1 226.39lei 401=5311 5121.

02 12.376/03/2010 in valoare de 2561.50 401 711..98 = 5311 50 42. Bon fiscal nr.Pe baza de factura nr. 160/03/2010 se achizitioneaza de la Mefim Agro marfa in valoare de 1098.24 10.4428 4426 = 401 23.17 11.TVA inclus 23 .562/03/2010 in valoare de 50 lei.02 7.43 378 211.95 18.68 4428 4426 = 401 175.39 135.52 408.TVA 19% 371 = % 1098.98 42. Bon de motorina nr.50.50 2152.50 lei 5311 = % 707 4427 % 3022 4426 6022 = 3022 2561.

99 24 .51 172.52 495.13.782/03/2010 se achizitioneaza de la Premar marfa in valoare de 3354 lei.83 140. Pe baza de factura nr.60 lei 401 = 5311 846.60 03 martie 14.141/03/2010 in valoare 846.13 4428 535. Pe baza de facture nr. Pe baza de factura nr.80 4763.05 = 401 15.97 212. 894/03/2010 se achizitioneaza de la Redoxim marfa in valoare de 1080 lei.Chitanta nr.TVA 19% 371 = % 401 378 4428 4426 1080 767. TVA 19% 371 = % 401 378 4426 = 401 3354 2605.44 145. 773/03/2010 se achizitioneaza de la Agricover marfa in valoare de 11394 lei. 371 = % 401 378 11394 4810.51 16. TVA 19%.

10 25 .95 5191 = 5121 529. 627 = 5121.95 21. Plata credit BT.0 22.05 401 17. 5311 combustibil) 19 .02(consum 18.378/03/2010 in valoare de 1609lei 5311 = % 707 1609 1352. Virament intern nr.4428 4426 = 1819.98 6022 = 3022 42.123/03/2010 in valoare de 50 lei.1 5. Bon de benzina nr.128/03/2010 in valoare de 1500 lei 5811 5121 = = 5311 5811 1500 1500 20.95 50 42. Bon fiscal nr. 5311 = % 707 4427 % 3022 4426 = 1221. Bon fiscal nr.21 914.02 7. TVA inclus.05 194.377/03/2010 in valoare de 1221 lei. Doc.200/03/2010 in valoare de 529.nr.00 1026. Taxa gestiune cont in valoare de 5 lei.

TVA 19%.48 26. 003/03/2010 in valoare de 4078. Pretul unitar fara TVA 6.13 3427 651.90 04 martie 23 . Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante.13 24. reprezentand incasare. fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.97 84.03 15. 158/31/03 emisa de “S.3025 lei/kg.A SIMNIC” indica livrarea cantitatii de 400 de kg porumb samanta pentru “S. nr. Bon fiscal nr. 33/03/2010 in valoare de 100 lei % = 5311 3022 4426 6022 = 3022 100 84.Factura nr. 5311 = % 707 4427 2621 2202.Marfa primă a fost recepţionată. EXPERT SRL”.C. 379/03/2010 in valoare de 2621 lei. D.doc.4427 256.13 lei 4111 = % 707 4427 4078. Bon de motorina nr.52 418.03 05 martie-31 martie 25.C. 26 .21/31/03. Vanzare clientului Popescu.

IULIMAR SRL” indica livrarea unei cantitati de 80 bucati tarate de grau sac la pretul unitar fara TVA de 9. Expert S. Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante.L.50 28.52 4428 4426 = 401 247. “PREMAR COM SERV” S.06lei.C.C.L.Factura nr. Marfa a fost recepţionată.66 lei/buc. fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.99 27. 371 = % 3200 27 .86 = 401 478.371 = % 401 378 4428 4426 3400 2521 336.5 bucati la pretul unitar de 58.83 si 5 bucati la pretul unitar fara TVA de 63.48 199.20 bucati de malai furajer sac la pretul unitar fara TVA de 11.2156/30/03 emisa de “ S.C.76lei/buc si 10 bucati de malai sac la pretul unitar fara TVA de 4.03lei pentru S.886/29/03 emisa de S. Datele din factură şi nota de recepţie sunt concordante. indica livrarea unei cantitati de 40 de bucati azotat de amoniu la pretul unitar fara TVA de 47.20 lei/buc.Factura nr.19/30/03.18/29/03.R. 371 = % 1550 401 1050 378 252. fiind emisă Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.R.14 542. Marfa a fost recepţionată.

4288 lei pentru S.32 323.44 482.71 197.S. “RISO SCOTTI DANUBIO” S.L. Vodafone Romania SA – factura nr.32 lei +TVA 19 % Achizitie si plata % 626 4426 = 401 385.92 473. 371 = % 3020 1128.37 510.Facturile emise de furnizorii de servicii prezintă următoarele date: .18 214.773/29/03 emisa de S.39 401 378 4428 4426 = 401 Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr.401 378 4428 4426 = 401 2491.80 61.52 401 = 5311 385.38 1409.Factura nr. 886/14/03 – 385.3192lei si 1500 de kg spartura de orez la pretul unitar fara TVA de 0. Datele din factură şi nota de recepţie 30.. Marfa a fost recepţionată. fiind emisă sunt concordante.C.42 29.C.R.32 28 .C.R. indica livrarea unei cantitati de 1520 kg de boabe verzi la pretul unitar fara TVA de 0.L. EXPERT S.17/29/03.

S.43.C.54 6.factura nr..48 401 = 5311 Situatia privind calculul amortizării imobilizărilor corporale (mijloace fixe) pentru luna martie 2010 Spatiu comercial: 28000/180 luni=155.241/03/2010.48 36.50lei (grupa 1) Autoutilitara: 10924. CEZ OLTENIA .07lei(grupa 2) CONCLUZII 29 .94 43.48 lei + TVA 19% % 605 4426 = 401 43.37/60 luni=182.

. 30 .S. organizarea unui departament de audit si implementarea standardelor I.imbunatatirea pregatirii profesionale a angajatilor prin trimiterea la cursuri de perfectionare. imbunatatirea sistemului informatic prin utilarea birourilor cu aparatura performanta si achizitionarea de programe informatice care sa satisfaca cerinteleclientilor.O.Unitatea SC EXPERT SRL are ca obiective viitoare contractarea de noi clienti.

ordin care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2006. privind Codul Fiscal. Monitorul Oficial al Romaniei nr.571/2003. 83/2004. privind Codul Fiscal. pentru modificarea si completarea Legii nr. 5.BIBLIOGRAFIE 1.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.793/27 august 2004. Editura Economica.1752/2005. Legea nr.927/23 decembrie 2003. 2002. Bucuresti. Legea Contabilitatii nr.1092/24 noiembrie 2004. 2. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 4.82/1991.571/2003. Monitorul Oficial nr.1154/07 decembrie 2004. nr. O.1080/30noiembrie 2005. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.F. 3. modificata de Ordonanta nr. privind Codul Fiscal. nr. nr.571/2003. nr.48/14 ianuarie. pentru modificarea si completarea Legii nr.M.P. Monitorul Oficial al Romaniei.2005. Reglementari Contabile pentru Agentii Economici. 6 Ordonanta de Urgenta nr. pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Legea nr. Monitorul Oficial al Romaniei nr.571/2003. privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.123/2004. 31 . privind Codul Fiscal. Ministerul Finantelor Publice. 494/2004.

1850/2004. Legea nr.138/2004.7. 11. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Ordinul nr. 10. privind Codul Fiscal. nr. Monitorul Oficial al Romaniei.123/2004. pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003. Editura Imprimeria Nationala.23/07. Monitorul Oficial al Romaniei. nr.466/01.Ordonanta de Urgenta nr. Legea nr.571/2003.ianuarie 2005. 32 .aprilie 2005.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. nr.1281/30 decembrie 2004. 9. pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2005.138/2004. privind Codul Fiscal. privind Codul Fiscal. Bucuresti. privind registrele si formularele financiar – contabile.325/18 aprilie 2005. Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila.571/2003. 8. Monitorul Oficial al Romaniei. pentru modificarea si completarea Legii nr. 2004. privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful