Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002, Vol.

2(1): 58-64 ORIGINAL ARTICLE KEGANASAN RUMAHTANGGA TERHADAP WANITA : PREVALEN DAN FAKTOR FAK TOR YANG MEMPENGARUHINYA DI KALANGAN WANITA DI JABATAN PESAKIT LUAR Norasikin M.1 ABSTRAK Satu kajian irisan lintang mengukur prevalen keganasan rumahtangga dan f aktor-faktor yang mempengaruhinya di kalangan pesakit wanita di Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian telah dijalankan. Sampel kajian dipilih secara rawak siste matik pada bulan September 1998 hingga April 1999. Kajian mengunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh reponden. Hasil kajian menunjukkan prevalens ke ganasan rumahtangga bagi tempoh satu tahun adalah 16.8% dan prevalens keganasan rumahtangga bagi tempoh sepanjang hayat adalah 35.1%. Kajian menunjukkan terdapa t perhubungan yang signifikan antara keganasan rumahtangga dengan faktor seperti umur, taraf perkahwinan, status pekerjaan, umur semasa berkahwin, sokongan mora l daripada suami dan keluarga serta pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap keg anasan rumahtangga. Peratus mangsa adalah tinggi di kalangan umur dibawah 20 tah un, bujang, bekerja, tidak mendapat sokongan moral daripada suami atau keluarga, sikap dan tindakan yang negatif serta berpengetahuan rendah mengenai tempat men dapatkan bantuan. Faktor peramal yang signifikan menyumbang kepada keganasan rum ahtangga dikalangan bujang adalah melakukan tindakan yang negatif dalam mengenda likan masalah keganasan rumahtangga dan di kalangan berkahwin adalah perkahwinan pada usia yang muda (<25 tahun), tiada sokongan moral daripada suami dan melaku kan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga. Kata kun ci: prevalen keganasan rumahtangga, mangsa keganasan, faktor mempengaruhi, fakto r peramal ABSTRACT A cross sectional study to measure the prevalence of domestic violence and the factors associated with it among women who seek treatment at H ospital Pontian Out Patient Department was carried out in September 1998 until A pril 1999. The study sample was chosen through systematic random sampling. A tot al of 370 women between 15 to 49 years were selected and the response rate was 1 00%. The Results show the one year prevalence rate of domestic violence was 16.8 % and life- long prevalence of domestic violence was 35.1%. Studies shows signif icant difference between the prevalence of domestic violence by age, marital and working status, age at marriage, knowledge, attitude and action to be taken tow ard domestic violence. Percent of victim is higher among women less than 20 year old, single, still schooling, negative attitude and action towards abuse and le ss knowledge of place for seeking help. Factor that contribute significantly tow ard domestic violence among single women is the lack of positive action in deali ng with violence and among married women are early marriage(<25 year), lack of p ositive action in dealing with violence and lack of moral support from husband a nd family. Key words: prevalence of domestic violence, mangsa keganasan, associa ted factors, contributing factors adalah 58.7% dan di Costa Rica adalah 54%2. Ma nakala kajian di Malaysia mendapati 39% daripada wanita berumur 18 tahun keatas pernah dipukul oleh suami atau teman lelaki3. Walau bagaimanapun kajian yang dij alankan sebelum ini adalah keatas orang ramai, di unit kecemasan dan dikalangan mangsa keganasan rumahtangga yang mendapat perlindungan dipusat -pusat perlindun gan. Tiada kajian yang dijalankan di jabatan pesakit luar. Oleh itu kajian preva len keganasan rumahtangga dan faktor - faktor yang mempengaruhinya dikalangan wa nita dijabatan pesakit luar dijalankan untuk mengetahui trend keganasan rumahtan gga dan PENGENALAN Didapati kadar mortaliti dan morbiditi yang bermakna telah dikaitkan dengan keganasan rumahtangga, tetapi hanya segelintir wanita mangsa keganasan ru mahtangga dapat dikesan semasa menerima rawatan di unit kecemasan, jabatan pesak it luar, di klinik ibu mengandung dan klinik klinik swasta1. Prevalen keganasan rumahtangga di Amerika Syarikat adalah 28%, di New Zealand adalah 20.1%, di Kore a adalah 37.5% , di Jepun 1 Pejabat Kesihatan Daerah Pontian, Johor

58 .

2% dan tinggi (diploma/universiti)adalah 14. Terdapat 7 soalan berkaitan dengan pengetahuan (sko r maksima adalah 7 dan pengetahuan rendah skor < 6). tar af perkahwinan (1=tidak berkahwin. Populasi sasaran adalah terdiri da ri wanita yang berumur 15-49 tahun yang menggunakan perkhidmatan Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian dan warganegara Malaysia. Seramai 370 wanita dipilih seba gai sampel dan penentuan saiz sampel mengunakan Perisian Epi Info versi 6 (CDC A tlanta) dengan saiz populasi sasaran 53080 orang (anggaran bilangan penduduk wan ita berumur 15 .6%) a dalah bercerai atau kematian pasangan. Dari segi taraf pendidikan didapati taraf pendidikan rendah (tiada sekolah/sekolah rendah) adalah 18.1%) d an penderaan fizikal sahaja (10.05) . skor tindakan dan skor amalan diantara mangsa dan bukan mangsa keganasan rumahtangga.5 Soal selidik mengandungi faktor demografi. Ianya juga sama dengan bagi tempoh satu tah un (Jadual 1). status pekerjaan dan umur semasa berka hwin terdapat perbezaan yang signifikan (P<0. dicemuh dan diherdik manakala penderaan seksual yang utama adalah dipaksa me lakukan hubungan seks (Jadual 1). Aras keertian yang digunakan adalah p<0. HASIL KAJIAN Seramai 370 responden m engambil bahagian dalam kajian ini.4%.49 tahun di daerah Pontian) dan prevalen yang dijangkakan 39%3 dan aras keertian 5%. Dalam kajian ini terdapat 295(79. sikap terhadap keganasan rumahtangga (1=negatif. memp unyai anak 3-4 orang. Pengetahuan. 6 soalan untuk sikap yang m ana skor maksima adalah 24 (sikap negatif skor <18) dan 7 soalan untuk mengukur tindakan yang mana skor maksima adalah 28 (tindakan negatif skor<21). Vol. Min umur responden adalah 31.).4%. Kadar respon adalah 100%.4%) adalah janda dan 6(1. Faktor yang dik aji adalah seperti berikut keganasan rumahtangga (0=mangsa. Sejarah reproduktif didapati peratus mangsa adalah tinggi dikalangan yang berkahwin dengan umur kurang 20 tahun. Pemilihan sampel mengunakan persempelan rawak sistematik.3%) India. Soal selidik adalah gabungan soalan yang diguna kan oleh kajiankajian lain3. Prevalen keganasan rumahtan gga untuk tempoh sepanjang hayat yang paling tinggi adalah penderaan psikologi s ahaja (11. 0=positif) dan tindakan terhadap kega nasan rumahtangga (1= negatif. 91(24. Ujian regresi logistik digunakan untuk menguji kesan faktor r isiko yang bermakna. Ujian t di gunakan untuk menguji skor sikap.1% (130 orang). umur kurang daripada 20 tahun.8 % (62 orang). Prevalen keganasan rumahtangga Prevalen mangsa keganasan rumahtangga unt uk tempoh satu tahun adalah 16. 0= positif).5%). sikap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga diu kur menggunakan sistem skor. 5(1. Prevalen keganasan rumahtangga da lam tempoh sepanjang hayat adalah 35. sosio ekonomi. 48(13%) Cina dan 27(7. sosioekonomi dan sejarah reproduktif antara mangsa dan bukan mangsa. umur semasa berkahwin (1=<24 ta hun.7%) orang responden Melayu.4%) daripada respond en adalah berkahwin. Dari segi taraf perkahwinan didapati seramai 268(72. Penderaan mental yang tinggi adalah dima ki. 2(1): 58-64 supaya langka h. 1=bukan mangsa). Keganasan rumahtangga yang digunakan adalah sebarang tindakan ganas terha dap wanita oleh pasangannya atau ahli keluarga sama ada dalam bentuk penderaan f izikal.2 ± 9 tahun.4. 0=tinggi).langkah pencegahan dan kawalan serta rawatan yang berkesan dapat dilakukan. pengetahuan tempat rujukan (1=rendah. sosioekonomi dan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga Dari segi demografi didapati p eratus mangsa keganasan rumahtangga adalah tinggi dikalangan bangsa India berban ding bangsa lain. taraf perkahwinan. M ETODOLOGI Kajian yang dijalankan adalah berbentuk keratan rentas yang dijalankan pada bulan September 1998 hingga April 1999.05.6%) adalah bujang. Umur responden ada lah diantara 15 hingga 49 tahun . Sifat keganasan rumahtangga Penderaan fizikal yang paling tinggi adalah ditampar. seksual atau psikologi yang dilakukan di khalayak ramai atau tersembunyi yang dilapurkan oleh responden. dikalangan bujang dan pendapata n keluarga antara RM500-RM1000 (Jadual 2). Pengumpulan data mengunakan borang soal selidik yang di isi sendiri oleh respond en setelah penerangan diberikan. umur mengandung anak pertama kurang dari 20 tahun (Jadual 3). dipukul dan ditendang. sejarah reproduktif serta pengetahuan.6%) diikuti dengan kombinasi penderaan fizikal dan psikologi (11. 0=berkahwin). Hanya faktor umur. Ujian khi kuasa dua digunakan untuk meng uji taburan faktor demografi. 0=24 tahun keatas). taraf pendidikan sederhana (sekolah menengah) adalah 67. sikap dan amalan dikalangan resp onden. Data dianalisa menggunakan program SPSS versi 8 (SPSS Inc. Hubungan ciri-ciri demografi.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002.

59 .

6) 60(19.29 ta hun 30 .6) (n=7) 4(57.4) 182(59.0) (n=44) 30(68.6) 1(1.05 P>0.3) 17(27.9) 7(1.3) 5 (5.6) 15(24. 2(1): 58-64 Jadual 1: Sif at keganasan rumahtangga Sifat keganasan rumahtangga Mangsa dalam satu tahun Bil (%) ( n= 40) 28(70.2) 16(25. Vol.6) 5(1.4) Bukan mangsa (n=308) Bil (%) 249(84.3 ) (n=5) 3(60.5) 201(65.6) 7(14.7) 8 (9.8) 100(32.2) 7(1.3) 0(0.5) 10 8(35.9) Penderaan fizikal Ditampar/ dipukul/ ditendang (guna tangan/ rotan/penyapu/kayu) Dibaling dengan objek Dicekek Dibakar/ dicucur puntung rokok/ sterika Dihentak kepala kedinding Penderaan psikologi Dimaki/dicemuh/diherdik Diasingkan/tidak be bas bergerak Diancam/diugut Penderaan seksual Dipaksa melakukan hubungan seks Di perlakukan kekerasan semasa hubungan seks Jadual 2: Hubungan faktor demografi dan sosioekonomi dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Ciri-ciri demografi Bangsa Melayu Cina India Umur <20 tahun 20 .1) 3(42.05 Nilai P P>0.05 60 .4) 66(21.4) 18(66.1) 7(2.3) 23(26.2) 47(15.0) Mangsa sepanjang hayat Bil (%) (n=86) 57(66.6) 9(33.2) 27(43.2) 35(56.0) 16(40.4) 13(22.4) 5( 1.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002.0) 1(1.8) 7 (8.6) 8(12.5) P>0. 4) 41(85.6) 28(45.6) 12(27.0) 2 (5.1) (n=87) 50(56.5) 103(33.05 P<0.49 tahun Taraf perkahwinan Berkahwin Bujang Janda Berpisa h/ cerai Taraf pendidikan Rendah (sekolah rendah / tidak bersekolah) Sederhana ( sekolah menengah) Tinggi (diploma/ijazah) Purata pendapatan keluarga <RM500 RM50 0 -RM 1000 >RM1000 Status pekerjaan Bekerja Suri rumahtangga Tidak bekerja Berse kolah Mangsa (n=62) Bil (%) 46(15.8) 12(13.3) 232(75.8) 25(39.6) 36(58.5) 23(7.6) 12(19.9) 23(7.39 tahun 40 .1) 168(54.4) 14(22.0) 4(10.1) 17(38.4) 101(32.05 P<0.9) 47(75.1) 25(40.05 P<0.0) 2(40.7) 35(11.5) 72(23.

5) 62(2 5.6) 47(19.05 p>0.05 6(16. keluarga (56%) berbanding dengan bukan mangsa.032). tindakan negatif dan tiada sokongan suami memberi sumbangan yang bererti.) 9(24. p =0.7) 3(8. P=0.2 ± 1. Didapati mangsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangsa (Jadual 4). Bagi yang berkahwin didapati faktor umur semasa berkahwin.3) 33(53.05 ada rendah berbanding dengan bukan mangsa (rujuk Jadual 5) Dengan mengunakan uji an t terdapat perbezaan statistik yang bermakna diantara min skor pengetahuan.4) P>0.0) 53(21.2) 24(68. 3) 18(48.059 .6 ± 3. Seseorang mangsa yang bujang berkemungkinan melakukan tindakan negatif dalam mengendalikan masalah keganasan rumahtangga adalah 7 kali berisiko menjadi mangsa.9) 92(38.6.6) 18(7. Hasil kajian menunjukkan min skor sikap secara keseluruhan responden adalah 16. Pengetahuan.7) 8(21.2) 28(75.Malaysian Journal of Public Health Medicine 2002. si kap dan tindakan terhadap keganasan rumahtangga Min skor pengetahuan tempat ruju kan secara keseluruhan responden adalah 5.2) 14( 22. Faktor perama l kejadian keganasan rumahtangga di kalangan wanita berkahwin dan tidak berkahwi n Di kalangan bujang.4) 131(42.3 Min skor tindakan mangsa Mang sa (n=37) Bil (%) 16(43.2) 18(48.1) 61 χ² = 9.7) 3(8.2) 187(77. Jadual 4: Hubungan penggunaan perkhidmatan kesihatan dengan keganasan rumahtangg a (n=370) Kekerapan Seminggu sekali Sebulan sekali Beberapa kali sebulan Beberap a kali dalam setahun Lain-lain Mangsa (n=62) Bil (%) 3(4.6) Bukan mangsa (n=242) Bil (%) 44(18.6) 5(8.9) 2(54. 7 kali risi ko sekiranya tidak mendapat sokongan moral daripada suami dan 8 kali sekiranya b erkahwin pada usia yang muda (Jadual 6). Min skor pengetahuan bagi mangs a adalah rendah berbanding bukan mangsa.05 P>0.9 tahun) Lama (1 0 tahun keatas) Jumlah bilangan anak Tiada Tidak ramai (1-2 orang) Sederhana (34 orang) Ramai ( 5 orang keatas) Umur semasa mengandung anak pertama Awal (<20 t ahun) Biasa (20-24 tahun) Lewat (35 tahun keatas) Penggunaan perkhidmatan kesiha tan dan sokongan moral dengan keganasan rumahtangga. Vol.104.4%) Ianya adalah signifikan dari sta tistik (sokongan suami.0%) dan keluarga (89.0) 32(10. didapati hanya tindakan yang negatif sahaja memberi sumban gan secara bererti terhadap keganasan rumahtangga.4) 133(55.3%).2) 82(33. s kor sikap dan skor tindakan mangsa berbanding dengan bukan mangsa.0) 15(6.8. seseorang individu berkahwin berisiko sebanyak 10 kali m enjadi mangsa keganasan rumahtangga jika melakukan tindakan negatif. Didapati min skor sikap mangsa ad alah adalah rendah berbanding dengan bukan mangsa manakala min skor tindakan ter hadap keganasan rumahtangga adalah adalah 20. dari suami (93. 2(1): 58-64 Jadual 3: Hub ungan sejarah reproduktif dengan keganasan rumahtangga (n=279) Sejarah reprodukt if Umur semasa berkahwin Awal (<20tahun) Biasa (20-34 tahun) Lewat (35 tahun kea tas) Tempoh Perkahwinan Baru berkahwin (<5tahun) Sederhana (5 .0) 195(80.1) 7(18. Mangsa juga kurang men erima sokongan moral dari suami (70.3) 11(4. W alaubagaimana ianya tidak signifikan dari segi statistik.8 ± 2.9) Nilai P P<0.0) 31( 10. P=0.5) 111(36.000 dan sokongan keluarga.1) 29(12.8) 7(11.9) 6(16.1) Bukan mangsa (n=308) Bil(%) 3(1.

Colorado menunj ukkan hubungan bermakna dengan umur yang muda dengan keganasan rumahtangga7 dan di Pusat         .7 Bukan mangsa (n=308) Min ± s.6) 4. buluh.5. 3. Ini adalah lebih kurang sama dengan kajian di Amerika Sy arikat keatas wanita yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan di pendalam an sebanyak 16. Kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signi fikan antara umur dengan keganasan rumahtangga.6 ± 2.8%.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002.4. b atang paip.5) Umur 24 tahun kebawah (>25 tahun keatas) Pengetahuan mengenai tempat rujukan man gsa keganasan rumahtangga Rendah (Tinggi ) Sikap terhadap keganasan rumahtangga Negatif (Positif) Tindakan yang akan dilakukan jika menjadi mangsa Negatif (Posi tif) Sokongan moral daripada keluarga atau suami Tidak (Ya) Umur semasa berkahwi n 24 tahun kebawah (25 tahun keatas) 2.2%8.8.6%7. sikap dan tindakan dengan keganasan rumahtangga Skor Mangsa ( n=62) Min ± s.2) 0. Peratus mangsa adalah tinggi pad a umur yang rendah (<20 tahun). Vol.7 ± 2. Dari segi keganasan psikologikal.1± 3.001 <0.3.9%.9) 1.1%.4%6.5 (1.4.9 (0. dip ukul dan ditendang (70%).6 (1.1) 6.6 21.11.2. begitu juga bagi keganasan seks.8 (0. 2(1): 58-64 Jadual 5: Hub ungan pengetahuan.2%6 . Hasil kajian di Malaysia terhadap orang ramai pada tah un 1990 menujukkan peratus 62 keganasan fizikal yang tinggi (70%) adalah dipukul dengan tangan.9.7) 7. Kajian menunjukkan bagi tempoh sepanjang hayat prevalennya adalah 35.3 ± 1. 4.5 17.54.p.5.9.01 <0. kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital adalah 15. Ianya lebih kurang sama dengan kajian di Malaysia terhadap orang ramai oleh Women Aids Organisation pada tahun 1990 ia itu 39%.5 (0.1 Nilai P Min skor pengetahuan tempat rujukan Min skor sikap Min skor tindakan <0.5 (0.8.5. Colorado kajian keatas wanita yang mendapatkan r awatan di unit ke emasan hospital pada tahun 1995 iaitu 14.8. Kajian yang dilakukan di Denver. 2. 24. 28.3. kajian ini me nunjukkan kadar prevalen bagi satu tahun adalah 11.9) 9.1± 2. penyapu dan kerusi3.4.7 7.35% dan leb ih kurang sama dengan kajian di Minnesota keatas wanita yang mendapatkan rawatan pesakit luar adalah 2.7 (0. 17. Di Denver.3%7. kayu. 5.3 (2.9) PERBINCANGAN Kajian ini menunjukkan prevalen keganasan rumahtangga bagi tempoh s atu tahun adalah 16. Sifat keganasan fizikal yang paling kerap dilakukan adalah ditampar.4) 1. 5.01 Jadual 6: Nisbah ods terlaras dan selang keyakinan 95% bagi faktor peramal kegan asan rumahtangga di kalangan golongan bujang dan berkahwin Faktor-faktor peramal Bujang ( n=91) Nisbah Ods 95% sk 1.1 (0. 35.8 (3.0) Berkahwin (n=279) Nisbah Ods 95 %sk 0. Didapati tiada banyak per bezaan dengan kajian di Denver.7.9 15.p.4. Kajian diluar negeri mendapati prevalennya adalah diantara 40% . 29. Colorado.8 (0. prevalen kajian ini bagi tempoh satu tahun adalah 1.5) 6.4 ± 1.

bujang. berani bertindak dan mendapatkan bantuan. Gender based viole n e and women reprodu tive health. Hasil kajian me nunjukkan min skor pengetahuan.5%). Soeken K. Perpustakaan Negara Malaysia. be rpisah atau ber erai10.284. Parket B. hasil kajian menunjuk kan prevalen keganasan rumahtangga adalah paling tinggi dikalangan responden yan g berkahwin pada usia yang muda (<20 tahun) berbanding usia yang lain dan ianya signifikan dari segi statistik. Kim M. Berdasarkan umur semasa berkahwin. International Journal of Gynae ology & Obstre tri 1994. 1990 Feldhau s. Dari segi pengukuran prevalen keganasan rumahtangga. Hemberger LK. A ura y of 3 brief s reening questions for dete ting partner violen e in the Emergen y Department. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 1997. bu jang. Jabatan Pesakit Luar Hospital Pontian merupakan pusat rujuk an utama bagi penduduk daerah Pontian . Madya Dr. Heise LL. kajian yang dilakukan juga menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna antara umur semasa berkahwin dengan prevalens keganasan rumahtangga11. M lain K. Terdapat juga limitasi dimana kajian ini hanya dijalankan dikalangan wanita yang menggunakan perkhidmatan pesakit luar sahaja. 283 . 267. kajian ini menunjukan terdapat perbezaa n yang signifikan dimana peratus mangsa adalah tinggi dikalangan bujang (27. Dalam kajian ini menunjukkan satu daripada 6 wanita menghadap i masalah 5. Survey resear h Malaysia: Battere d women in Malaysia. et al. PEN GHARGAAN Ditujukan kepada Prof.kajian yang terdahulu. Vol. Di Pusat Perubatan John Hopkins. Journal of Ameri an Medi al Asso iation 199 2. Madya Dr . bersikap lebih positif. Khadijah Shamsuddin dan Prof.Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002.8%). et al. bersekolah atau berkahwin pada usia yang muda diberi penekanan dan pendeda han tentang masalah ini supaya mereka lebih berpengetahuan mengenai keganasan ru mahtangga. Oleh itu jabatan atau pertubuh an yang terlibat khasnya Jabatan Kesihatan terutama pegawai perubatan perlu meng esan kes-kes masalah keganasan rumahtangga semasa mereka mendapatkan perkhidmata n. 3176-3178                                                                          . 2(1): 58-64 Perubatan Joh n Hopkins. Hasil kajian menunjukkan peratus mangsa adalah tinggi pada umur kurang daripa da 20 tahun. sik ap dan tindakan yang negatif terhadap keganasan rumahtangga. Amerika Syarikat menunjukkan hubungan yang signifikan dengan umur yan g muda10. Walau bagaimanapun ia dapat digunaka n sebagai data asas untuk menilai masalah keganasan rumahtangga dan faktor-fakto r yang mempengaruhinya. RUJUKAN 1. Di India. Journal of Family Medi ine 1992. tiada sokongan moral dari suami dan keluarga serta pengetahuan yang rendah. bersekolah. Dari kajian di adan gkan setiap anggota masyarakat terutama wanita yang berumur 20 tahun kebawah. kajian menunjukkan hubungan bermakna dengan mereka yang bujang. KESIMPULAN Kajian dapat menunjukkan magn itud keganasan rumahtangga di kalangan wanita yang mendapatkan perkhidmatan di J abatan Pesakit Luar Hospital Pontian. 272: 135-136 Farlane MC. umur semasa berkahwin kurang daripada 20 tahun. Hanafiah Mohd. Kajian ini dijalankan se a ra irisan lintang dan semua pengukuran serta keputusan yang didapati hanya mengg ambarkan situasi pada masa tersebut sahaja. Salleh dalam memberi tunjuk ajar semasa membuat kajian.soalan dar i kajian . Berdasarkan taraf perkahwinan. Di Amerika Syarikat kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang bermakna bagi wa nita yang tidak berkahwin menjadi mangsa8. WAO Publi ation. Masalah keganasan rumahtangga masih lagi t inggi prevalennya. 46:221-229 Women’s Aids Organization. Penghar gaan juga kepada Profesor Osman Ali dalam memberi tunjuk ajar membuat lapuran ba gi tujuan penerbitan. Analisa regresi logistik yang dijalankan menunjukkan han ya faktor tindakan negatif menyumbang se ara bererti kepada keganasan rumahtangg a di kalangan bujang dan pada yang berkahwin adalah faktor umur semasa berkahwin . Didapati man gsa lebih kerap menggunakan perkhidmatan kesihatan berbanding dengan bukan mangs a walaupun ianya tidak signifikan dari statistik. Brief reports a ssessing for abuse during pregnan y. Amer ika Syarikat. tindakan negatif dan tiada sokongan daripada suami. keganasan rumahtangga dalam tempoh satu tahun (16. Walau bagaimanapun. bia s pengukuran dapat dikurangkan dengan menggabungkan beberapa soalan . Saunders DG & Hovey M. Mangsa keganasan rumahtangga kurang mendapat sokongan mo ral daripada suami atau keluarga berbanding dengan bukan mangsa. Kajian ini juga menunjukkan sokongan moral mempengaruhi keganasan rumahtangga. Prevalen e of domesti violen e in ommunity pra ti e and pra ti e and rate of physi ian i nquiry. sikap dan tindakan mangsa adalah rendah berbandi ng dengan bukan mangsa.

3. 63 .2. 4.

8. Prevalen e of adult domesti violen e among women seeking routine are in a Native Ameri an health are fa ility. Vol. 349: 110-112. Miller K. 10. . David GF. Kolodner K. 64                                           .Malaysian Journal of Publi Health Medi ine 2002. Wilson MF & Stoner S. Steven R. Annals Internal Medicin e 1995 . 2(1): 58-64 6. The Lancet 1997. State accountability for wife be ating: The Indian Challenge. Domesti violen e against women : In iden e and prevalen e in an Emergen y Department. Archives of Family Medicine 1995. 10:1515-1517 Abbott J. Domestic violence in a primary care setting: Patterns and prevalence. Prevalence and clinic al characteristics of domestic violence in primary care. 10: 2528 7. Johnson R. Jo urnal of Ameri an medi al Asso iation 1992. Jejeebhoy SJ & Cook RJ. 23: 737746 11. Cauley J. M lain JK. 273 : 1763 –1767 Elliott B & Johnson M . David K. American Family Physician 1998. Ameri an Journal of Publ i Health 1998. The battering syndrome. Domestic violence and women’s expectation of physicians. 4: 113-118 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful