Bài 3: Các lo i Control và Indicator

BÀI 3 CÁC LO I CONTROL VÀ INDICATOR
H c xong bài này, b n s n m ñư c: - Các lo i Control, Indicator thư ng dùng - Các ki u d li u c a các Control và Indicator - Chuy n ñ i qua l i gi a các ki u d li u - B ng, bi u ñ , ñ th

3.1. Các Control thư ng dùng Các control thư ng dùng g m các d ng: numeric, fill slide, pointer slide, knob, dial, constant, string, simulated signal,vv. ð l y các Control, ta vào thư vi n theo ñư ng Numeric Control như Hình 3.1 và ch n Control c n l control: Right click trên c a s FP, ch n Express, ch Ch n Numeric Control và ñ t ra màn hình. Tương t và String control ta làm như trên. d n: FP> Express > y. Ví d l y Numeric n Numeric Control, ñ i v i Slide control

Hình 3.1: Cách l y Control Ta có th copy nhanh các Control b ng cách nh n Ctrl (Trên bàn phím) và kéo th các Control b ng chu t trái.

Hình 3.2: Copy nhanh b ng vi c kéo th
31

L p trình LabVIEW

TS. Nguy n Bá H i

Các Control thư ng dùng ñư c tóm t t t i b ng sau: Numeric control: là control d ng s

Fill slide: Control có d ng m t thanh trư t Pointer slide: Control d ng thanh trư t có nút kéo Knob: Nút v n Dial: ðĩa xoay

Constant: h ng s , hay có th xem là m t d ng numeric control nhưng giá tr không thay ñ i trong su t quá trình ch y chương trình. ð t o Constant ta l y m t Numeric control, chu t ph i lên Numeric control ch n Change to constant (Quy t c vàng 1). String control: là 1 dòng ch hay còn g i là text control. S d ng text Control này ñ nh p các ch ho c chu i ký t , ho c m t câu văn, xem thêm bài 4 – case structure. Simulated signal: m t tín hi u ñư c mô ph ng s n trong LabVIEW có th dùng như m t Indicator trong m t s trư ng h p. L y Simulated signal b ng cách vào: BD> Express> Input> Simulated Signal. Xác l p các thông s khi b ng thông s hi n ra.

N i ñ u ra c a kh i v a l y v i m t Graph b ng cách ch n Right Click lên ñ u ra, Create> Indicator.

Thư ng các control ñư c chia làm 3 d ng: Boolean, Numeric và String.
32

Bài 3: Các lo i Control và Indicator

Ví d v s d ng các lo i control và Indicator khác nhau ñư c trình bày trong hình 3.3. Xem ví d này trong CD kèm theo sách này t i thư m c CD/Bài 3/Vi du3-1 cac dang Control va Indicator.vi

Hình 3.3 Ví d v các control và Indicator 3.2. Các d ng Indicator thư ng dùng Tương t các Control, ta cũng có các Indicator như: numeric, string, slide, vv… Gi a Control và Indicator có th chuy n ñ i qua l i nh vào thao tác Right Click> Change to Control ho c Change to Indicator. Như v y ta l i th y quy t c vàng Right Click ñã phát huy hi u qu (vi c chuy n ñ i qua l i) trong trư ng h p này. ð l y các Indicator, ta vào thư vi n theo ñư ng d n: FP> Express > Numeric Indicator> như Hình 3.1 và ch n Control c n l y. Ví d l y Numeric control: Right click trên c a s FP, ch n Express, ch n Numeric Indicator, Ch n Numeric Indicator và ñ t ra màn hình. Tương t ñ i v i Slide control và String control ta làm như trên.

Hình 3.3: Cách l y Indicator
33

L p trình LabVIEW

TS. Nguy n Bá H i

B ng tóm t t các Indicator như sau: Numeric indicator: là Indicator d ng s Meter: Indicator có d ng ñ ng h vuông Gauge: Indicator d ng ñ ng h vuông

Thermometer: C t nhi t ñ

Graduated Bar: Thanh hi n th quá trình String: là 1 dòng ch hay còn g i là text Control, dùng ñ xu t các ch ho c chu i ký t , ho c m t câu văn, xem thêm bài 4 – Case structure. L y string indicator t i FP> Modern> String & Path> String Indicator. Chart: là bi u ñ hi n th các giá tr theo tr c th i gian

Graph: là ñ th thư ng ñư c dùng ñ hi n th các tín hi u d ng sóng (waveform). XY Graph: ñ th hi n th quan h gi a hai tín hi u X và Y ho c dùng trong bài v ñ th hàm s y=f(x) – ñư c trình bày trong bài 4. Ví d v s d ng Chart trình bày như hình 3.4.

Hình 3.4: Cách l y Indicator
34

Bài 3: Các lo i Control và Indicator

Trong hình trên, ñ t o sóng Sine, ta l y Simulated Input theo ñư ng d n: BD> Express> Input> Simulated Input và ñ t thông s như m c ñ nh trong hình 3.5.

Hình 3.5: Cách l y Indicator Ngoài ra, m t Numeric Indicator ñã ñư c s d ng ñ ch nh Amplitude (biên ñ ) c a sóng Sine, và m t Graph Indicator ñ hi n th sóng Sine. Xem file Vi du 3-2 Waveform display.vi trong CD kèm theo sách. 3.3. Ki u d li u trong LabVIEW và chuy n ñ i d li u Ki u d li u là công c dùng ñ gán (ép) m t numeric hay indicator vào m t dãy giá tr nào ñó. Ví d , ta mu n m t Numeric Control có giá tr (và ch n m trong giá tr ñó ngay c khi ngư i ñi u khi n nh p giá tr khác) là 0-255 thì ta s gán Numeric Control ñó vào ki u d li u Unsigned 8 bit (Vi t t t là U8). Mu n ñ i ki u d li u c a m t Control, ta ch n Right Click lên Control ñó> Ch n Representation> Ch n Ki u c n gán. Hình 3.6 li t kê các ki u d li u trong LabVIEW.
35

L p trình LabVIEW

TS. Nguy n Bá H i

Hình 3.6: Các ki u d li u trong LabVIEW Trong LabVIEW có nhi u ki u d li u khác nhau, ví d : Ký hi u Ki u d li u Byte signed integer Word signed integer Long signed integer Quad signed integer Byte unsigned integer Word unsigned integer Long unsigned integer S bit 8 16 32 64 8 16 32 Kho ng giá tr –128 t i 127 –32,768 t i 32,767 –2,147,483,648 t i 2,147,483,647 –1e19 t i 1e19 0 t i 255 0 t i 65,535 0 t i 4,294,967,295

Cách chuy n ñ i ki u d li u: chu t ph i lên ñ i tư ng mu n chuy n ñ i ch n Represention r i ch n ki u d li u mong mu n. 3.4. Bài t p Bài 1: Vi t chương trình tính y = 4 x 2 + 8 , v i x nh p t bàn phím. Trong ñó, x có ki u Numeric Control, y là Indicator ki u ñ ng h . Bài 2: Vi t chương trình v ñ th : y = n 2 x 2 + m . T p xác ñ nh (TXð): x = {x ∈ Z | −100 ≤ x ≤ 100}. Trong ñó, n ñư c nh p vào t bàn phím và có d ng Numeric Control. Bài 3: Vi t chương trình tính Y= | b-c | Y là Numeric có ki u Unsigned 8 bit. b, c là các Numeric ki u Double pricision.
36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful