You are on page 1of 8

Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -

Vui lng truy cp Tuyn Sinh i Hc
(http://TuyenSinhDaiHoc.OdayNe.com) xem p n im thi i hc
2011 nhanh nht c th.

M 817

Cho bit: hng s Plng h = 6,625.10
-34
J.s; ln in tch nguyn t e = 1,6.10
-19
C; tc nh sng
trong chn khng c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.

I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu t cu 1 n cu 40)
Cu 1: t in p 2 os2 ft u U c t = (U khng i, tn s f thay i c) vo hai u on m ch mc
ni tip gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C. Khi tn s l f
1

th cm khng v dung khng ca on mch c gi tr ln lt l 6 O v 8 O. Khi tn s l f
2
th h s
cng sut ca on mch bng 1. H thc lin h gia f
1 v
f
2
A. f
2
=
2
3
f
1
B.

f
2
=
3
2
f
1
C.

f
2
=
3
4
f
1
D. f
2
=
4
3
f
1
Cu 2: Ln lt t cc in p xoay chiu
1 1
2 os(100 t+ ) u U c t = ;
2 2
2 os(120 t+ ) u U c t = v
3 3
2 os(110 t+ ) u U c t = vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v
t in c in dung C mc ni tip th cng dng in trong on mch c biu thc tng ng l :
1
2 os100 t i I c t = ;
2
2
2 os 120 t+
3
i I c
t
t
| |
=
|
\ .
v
3
2
' 2 os 110 t-
3
i I c
t
t
| |
=
|
\ .
. So snh I v I', ta c:
A. I = I' B. ' 2 I I = C. I < I' D. I > I'
Cu 3: Gi s trong mt phn ng ht nhn, tng khi lng ca cc ht trc phn ng nh hn tng
khi lng cc ht sau phn ng l 0,02u. Phn ng ht nhn ny
A. thu nng lng 18,63 MeV. B. thu nng lng 1,863 MeV.
C. ta nng lng 1,863 MeV. D. ta nng lng 18,63 MeV.
Cu 4: Bn mt proton vo ht nhn
3
7
Li ng yn. Phn ng to ra hai ht nhn X ging nhau bay ra
cng vi tc v theo cc phng hp vi phng ti ca proton cc gc bng nhau l 60
0
. Ly khi
lng ca mi ht nhn tnh theo n v u bng s khi ca n. T s gia tc ca prton v tc ca
ht nhn X l
A. 4. B.
1
4
. C. 2. D.
1
2
.
Cu 5: Khi electron qu o dng th n th nng lng ca nguyn t hidro c xc nh bi cng
thc
2
13, 6
n
E
n

= (eV) (vi n = 1, 2, 3 ....). Khi electron trong nguyn t hidro chuyn t qu o dng n =
3 v qu o dng n = 1 th nguyn t pht ra photon c bc sng
1
. Khi electron chuyn t qu o
HNG DN GII THI
TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2011
MN: TON, khi A, ngy 4/7/2011
(Gio vin: T Vt l Hocmai.vn)

Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -


dng n = 5 v qu o dng n = 2 th nguyn t pht ra photon c bc sng
2
. Mi lin h gia hai
bc sng
1
v
2
l
A. 27
2
= 128
1
B.
2
= 5
1
C. 189
2
= 800
1
D.
2
= 4
1

Cu 6: Khi ni v tia , pht biu no sau y sai ?
A. Tia khng phi l sng in t.
B. Tia c kh nng m xuyn mnh hn tia X.
C. Tia khng mang in.
D. Tia c tn s ln hn tn s ca tia X.
Cu 7: Nguyn tc hot ng ca quang in tr da vo
A. Hin tng tn sc nh sng B. Hin tng quang in trong
C. Hin tng quang in ngoi D. Hin tng pht quang ca cht rn.
Cu 8: Trong nguyn t hir, bn knh Bo l ro = 5,3.10^-11m. mt trng thi kch thch ca nguyn
t hir, electron chuyn ng trn qu o dng c bn knh l r =2,12.10^-10m. Qu o c tn gi
l qu o dng
A. L. B. O. C. N. D. M.
Cu 9: Mt khung dy dn phng quay u vi tc gc w quanh mt trc c nh nm trong mt phng
khung dy, trong mt t trng u c vect cm ng t vung gc vi trc quay ca khung.
Sut in ng cm ng trong khung c biu thc e = Eocos(wt + ii/2). Ti thi im t = 0, vect php
tuyn ca mt phng khung dy hp vi vect cm ng mt gc bng
A. 45
0
. B. 180
0
. C. 90
0
. D. 150
0
.
Cu 10: Mt cht im dao ng iu hotrn trc Ox. Khi cht im i quav tr cn bng th tc ca
n l 20 cm/s. Khi cht im c tc l 10 cm/s th gia tc ca n c ln l 40Cn 3 cm/s2.
Bin dao ng ca cht im l
A. 5cm. B. 4cm. C. 10cm. D. 8cm.
Cu 11: Mt cht pht quang c kch thch bng nh sng c bc sng 0,26um th pht ra nh sng c
bc song 0,52um. Gi s cng sut ca chm sng pht quang bng 20% cng sut ca chm sng kch
thch. T s gia s phtn nh sng pht quang v s phtn nh sng kch thch trong cng mt khong
thi gian l
A. 4/5. B. 1/10. C. 1/5. D. 2/5.
Cu 12: Mt cht im dao ng iu ha theo phng trnh x= 4cos2II/3t (x tnh bng cm, t tnh bng s).
K t t=0, cht im i qua v tr c li x=-2 cm ln th 2011 ti thi im
A. 3015s. B. 6030s. C. 3016s. D. 6031s.
Cu 13: Nu ni hai u on mch gm cun cm thun L mc ni tip vi in tr R = 1 m vo hai
cc ca ngun in mt chiu c sut in ng khng i v in tr trong r th mch c dng khng i
cng I. Dng ngun in ny np in cho mt t in c in dung C= 2.10^-6F. Khi in tch trn
t in t gi tr cc i, ngt t in khi ngun ri ni t in vi cun cm thun L thnh mt mch
dao ng th trong mch c dao ng in t t do vi chu k bng ii.10^-6s v cng dng in cc
i bng 8I. Gi tr ca r bng
A. 0,25 . B. 1 . C. 0,5 . D. 2 .
Cu 14: Mt lng knh c gc chit quang A = 6* ( coi l gc nh ) c t trong khng kh. Chiu mt
chm nh sng song song, hp vo mt bn ca lng knh theo phng vung gc vi mt phng phn
gic ca gc chit quang, rt gn cnh ca lng knh. t mt mn E sau lng knh, vung gc vi phng
ca chm tai ti v cch mt phng phn gic ca gc chit quang 1,2m. Chit sut ca lng knh i vi
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -


nh sng l n = 1,642 v i vi nh sng tm l nt = 1,685. rng t mu ti mu tm ca quang
ph lin tc quan st c trn mn l
A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm.
Cu 15: Mt cht im dao ng iu ha trn trc 0x vi bin 10cm, chu k 2s. Mc th nng v tr
cn bng. Tc trung bnh ca cht im trong khong thi gian ngn nht khi cht im t v tr ng
nng bng 3 ln th nng n v tr c ng nng bng 1/3 ln th nng l
A. 26,12 cm/s. B.7,32 cm/s. C.14,64 cm/s. D.21,96 cm/s.
Cu 16: Mt on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on mch AM gm in tr
thun R
1
mc ni tip vi t in c in dung C, on mch MB gm in tr thun R
2
mc ni tip vi
cun cm thun c t cm L. t in p xoay chiu c tn s v gi tr hiu dng khng i vo hai
u on mch AB. Khi , on mch AB tiu th cng sut bng 120 W v c h s cng sut bng 1.
Nu ni tt hai u t in th in p hai u on mch AM v MB c cng gi tr hiu dng nhng lch
pha nhau
3
t
, cng sut tiu th trn on mch AB trong trng hp ny bng
A. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. D. 180 W.
Cu 17: Chiu t nc ra khng kh mt chm tia sang song song rt hp( coi nh mt tia sng) gm 5
thnh phn n sc:tm, lam, , lc, vng. Tia l n sc mu lc i l l mt nc( st vi mt phn
cch gia hai mi trng). Khng k tia n sc mu lc, cc tia l ra ngoi khng kh l cc tia n sc
mu:
A. tm, lam, . B. , vng, lam. C. , vng. D. lam, tm.
Cu 18: Khi ni v mt vt dao ng iu ha, pht biu no sau y l sai?
A. Lc ko v tc dng ln vt bin thin iu ha theo thi gian.
B. ng nng ca vt bin thin iu ha theo thi gian.
C. Vn tc ca vt bin thin iu ha theo thi gian.
D. C nng ca vt bin thin iu ha theo thi gian.
Cu 19: Thc hin th nghim Y-ng v giao thoa nh sng n sc mu lam ta quan st uc d vn
giao thoa trn mn. Nu thay nh sng n sc mu lam bng nh sng n sc mu vng v cc iu kin
khc ca th nghim vn gi nguyn th
A. khong vn tng ln. B. khong vn gim xung.
C. v tr vn trung tm thay i. D. khong vn khng thay i.
Cu 20: Pht biu no sau u l sai khi ni v sng in t?
A. Khi sng in t gp mt phn cch gia hai mi trng, th n c th b phn x hoc khc x.
B. Sng in t truyn c trong mi trng chn khng.
C. Sng in t l sng ngang nn n ch truyn c trong cht rn.
D. Trong sng in t th dao ng ca in trng v ca t trng ti mt im lun ng pha vi
nhau.
Cu 21: Mt mch dao ng LC l tng gm mt cun cm thun c t cm 50 mH v t in c
in dung C. Trong mch ang dao ng, in t t do vi cng dng in I = 0,12cos 2000t ( i tnh
bng A, t tnh bng s). thi im m cng dng in trong mch bng mt na cng hiu dng
th hiu in th gia hai bn t in c ln bng
A. 12 3 . B. 5 14 . C. 6 2 . D. 3 14 .
Cu 22: Pht biu no sau y l ng khi ni v sng c?
A. Bc sng l khong cch gia hai im trn cng mt phng truyn sng m dao ng ti hai
im cng pha.
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 -


B. Sng c truyn trong cht rn lun l sng dc.
C. Sng c truyn trong cht lng lun l sng ngang.
D. Bc sng l khong cch gia hai im gn nhau trn cng mt phng truyn sng m dao ng
ti hai im cng pha.
Cu 23: mt cht lng c hai ngun sng A, B cch nhau 18 cm, doa ng theo phng thng ng,
vi phng trnh l uA = uB = acos50t t ( vi t tnh bng s). Tc truyn sng mc cht lng l
50cm/s. Gi O l trung im ca AB, im M mt cht lng nm trn ng trung trc ca AB v gn
O nht sao cho phn t cht lng ti M dao ng cng pha vi phn t cht lng ti O. Khong cch MO
l
A. 10 cm. B. 2 10 cm. C. 2 2 cm. D. 2 cm.
Cu 24: Mt con lc n c treo vo trn mt thang my. Khi thang my chuyn ng thng ng i
ln nhanh dn u vi gia tc c ln l a th chu k dao ng iu ha ca con lc l 2,52 s. Khi thang
my chuyn ng thng ng i ln chm dn u vi gia tc cng c ln a th chu k dao ng iu
ha ca con lc l 3,15 s. Khi thang my ng yn th chu k dao ng ca con lc l
A. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s.
Cu 25: Khi n v h Mt Tri, pht biu no sau y sai ?
A. Sao chi l thnh vin ca h Mt Tri
B. Cc hnh tinh chuyn ng quanh Mt Tri theo cng mt chiu.
C. Hnh tinh xa Mt Tri nht l Thin Vng tinh.
D. Hnh tinh gn Mt Tri nht l Thy tinh.
Cu 26. Dao ng ca mt cht im c khi lng 100g l tng hp ca hai dao ng iu ha cng
phng, c phng trnh li ln lt l
1
5 os10 x c t = v
2
10 os10 x c t = (
1
x v
2
x tnh bng cm, t tnh
bng s) . Mc th nng v tr cn bng. C nng ca cht im bng
A. 0,1125 J. B. 225 J. C. 112,5 J. D. 0,225 J.
Cu 27. Mt si dy n hi cng ngang, ang c sng dng n nh. Trn dy, A l mt im nt, B l
mt im bng gn A nht, C l trung im ca AB, vi AB = 10 cm. Bit khong thi gian ngn nht
gia hai ln m li dao ng ca phn t ti B bng bin dao ng ca phn t ti C l 0,2 s. Tc
truyn sng trn dy l
A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s.
Cu 28. Mt hc sinh qun mt my bin p vi d nh s vng dy ca cun s cp gp hai ln s vng
dy ca cun th cp. Do s sut nn cun th cp b thiu mt s vng dy. Mun xc nh s vng dy
thiu qun tip thm vo cun th cp cho , hc sinh ny t vo hai u cun s cp mt in p
xoay chiu c gi tr hiu dng khng i, ri dng vn k xc nh t s in p cun th cp h v
cun s cp. Lc u, t s in p bng 0,34. Sau khi qun thm vo cun th cp 24 vng dy th r s
in p bng 0,45. B qua mi hao ph trong my bin p. c my bin p ng nh d nh, hc
sinh ny phi tip tc qun thm vo cun th cp
A. 40 vng dy. B. 84 vng dy. C. 100 vng dy. D. 60 vng dy.
Cu 29. Cht phng xa poloni
210
84
Po pht ra tia o v bin i thnh ch
206
82
Pb. Cho chu k bn r ca
210
84
Po l 138 ngy. Ban u (t = 0) c mt mu poloni nguyn cht. Ti thi im
1
t , t s gia s ht nhn
poloni v s ht nhn ch trong mu l
1
3
. Ti thi im
2 1
276 t t = + ngy, t s gia s ht nhn poloni
v s ht nhn ch trong mu l
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 -


A.
1
15
. B.
1
16
. C.
1
.
9
D.
1
.
25

Cu 30. Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c nh, u kia gn
vi vt nh m
1
. Ban u gia vt m
1
ti v tr m l xo b nn 8 cm, t vt nh m
2
(c khi lng bng
khi lng vt m
1
) trn mt phng nm ngang v st vi vt m
1
. B qua mi ma st. thi im l xo c
chiu di cc i ln u tin th khong cch gia hai vt m
1
v m
2
l
A. 4,6 cm. B. 2,3 cm. C. 5,7 cm. D. 3,2 cm.
Cu 31. t in p xoay chiu 2 os100 u U c t t = vo hai u on mch mc ni tip gm in tr
thun R, t in c in dung C v cun cm thun c t cm L thay i c. iu chnh L in p
hiu dng hai u cun cm t gi tr cc i th gi tr cc i bng 100 V v in p hiu dng
hai u t in bng 36 V. Gi tr ca U l
A. 80 V. B. 136 V. C. 64 V. D. 48 V.
Cu 32. Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khe hp S pht ra ng thi ba bc x n sc c
bc sng l
1
0, 42 m = ,
2
0, 56 m = v
3
0, 63 m = . Trn mn, trong khong gia hai vn sng lin
tip c mu ging mu vn trung tm, nu hai vn sng ca hai bc x trng nhau ta ch tnh l mt vn
sng th s vn sng quan st c l
A. 21. B. 23. C. 26. D. 27.
Cu 33: t in p u = 2 os U c t e vo hai u mt t in th cng dng din qua n c gi tr hiu
dng I. Ti thi im t, in p hai u t in l u v cng dng in qua n l i. H thc lin h
gia cc i lng l
A.
2 2
2 2
1
.
4
u i
U I
+ =

B.
2 2
2 2
11.
u i
U I
+ =

C.
2 2
2 2
2.
u i
U I
+ = D.
2 2
2 2
1
.
2
u i
U I
+ =
Cu 34: Theo thuyt tng i, mt electron c ng nng bng mt na nng lng ngh ca n th
electron ny chuyn ng vi tc bng
A.
8
2,41.10 m/s. B.
8
2,75.10 m/s. C.
8
1,67.10 m/s. D.
8
2,24.10 m/s.
Cu 35: t in p xoay chiu u =
0 0
os ( U c t U e khng i v e thay i c) vo hai u on mch
gm in tr thun R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C mc ni tip, vi
2
R 2 C L < . Khi
1
e e = hoc
2
e e = th in p hiu dng gia hai bn t in c cng mt gi tr. Khi
0
e e = th in p hiu dng gia hai bn t in t cc i. H thc lin h gia
1 2 0
, v

l
A.
0 1 2
1
= ( + ).
2
B.
2 2 2
0 1 2
1
= ( + ).
2
C.
0 1 2
= . D.
2 2 2
0 1 2
1 1 1 1
= ( + ).
2

Cu 36. on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni tip. on mch AM gm in tr thun
1
40 R = O mc ni tip vi t in c in dung C =
3
10
4
F
t

, on mch MB gm in tr thun
2
R mc
ni tip vi cun cm thun. t vo A, B in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i th
in p tc thi hai u on mch AM v MB ln lt l:
7
50 2 os(100 )( ) 150 os100 ( )
12
AM MB
U c t V v U c t V
t
t t = = . H s cng sut ca on mch AB l:
A. 0, 86. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,71.
Cu 37. Trong th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, hai khe c chiu bng nh sng n sc,
khong cch gia hai khe l 0,6mm. Khong vn trn mn quan st o c l 1mm. T v tr ban u,
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 -


nu tnh tin mn quan st mt on khong 25 cm li gn mt phng cha hai khe th khong vn mii
trn mn l 0,8 mm. Bc sng ca nh sng dng trong th nghim l
A. 0,64 m.

B. 0,50m. C. 0,45m. D. 0,48m.
Cu 38: Hin tng quang in ngoi l hin tng electron b bt ra khi tm kim loi khi
A. chiu vo tm kim loi ny mt chm ht nhn heli.
B. chiu vo tm kim loi ny mt bc x in t c bc sng thch hp.
C. cho dng in chy qua tm kim loi ny.
D. tm kim loi b nung nng bi mt ngun nhit.
Cu 39: Trong mch dao ng LC l tng ang c dao ng in t t do. Thi gian ngn nht nng
lng in trng gim gi tr t cc i xung cn mt na gi tr cc i l
4
1, 5.10 s

. Thi gian ngn


nht in tch trn t gim t gi tr cc i xung cn mt na gi tr l:
A.
-4
2.10 s. B.
-4
6.10 s. C.
-4
12.10 s. D.
-4
3.10 s.
Cu 40: Mt ngun in O pht sng m c cng sut khng i trong mt mi trng truyn m ng
hng v khng hp th m. Hai im A, B cch ngun m ln lt l
1
r v
2
r . Bit cng m ti A
gp 4 ln cng m ti B. T s
2
1
r
r
bng:
A. 4. B.
1
.
2
C.
1
.
4
D. 2.

II. PHN RING [10 cu]
Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50)
Cu 41: Cng sut thot electron ca mt kim loi l A = 1,88 eV. Gi hn quang in ca kim loi ny
c gi tr l
A. 550 nm B. 220 nm C. 1057 nm D. 661 nm
Cu 42: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox. Trong thi gian 31,4 s cht im thc hin c
100 dao ng ton phn. Gc thi gian l lc cht im i qua v tr c li 2 cm theo chiu m vi tc
l 40 3 cm/s. Ly 3,14. t = Phng trnh dao ng ca cht im l
A. 6cos(20 ) ( )
6
x t cm
t
= B. 4cos(20 ) ( )
3
x t cm
t
= +
C. 4cos(20 ) ( )
3
x t cm
t
= D. 6cos(20 ) ( )
6
x t cm
t
= +
Cu 43: Mt con lc n ang dao ng iu ha vi bin gc
0
o ti ni c gia tc trng trng l g.
Bit lc cng dy ln nht bng 1,02 ln lc cng dy nh nht. Gi tr ca
0
o l
A. 3,3
0
B. 6,6
0
C. 5,6
0
D. 9,6
0

Cu 44: Tia Rn-ghen (tia X) c
A. cng bn cht vi tia t ngoi.
B. tn s nh hn tn s ca tia hng ngoi.
C. in tch m nn n b lch trong in trng v t trng.
D. cng bn cht vi sng m.
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 -


Cu 45: Mch dao ng in t LC gm mt cun dy c t cm 50mH v t in c in dung 5 F.
Nu mch c in tr thun 10
-2
, duy tr dao ng trong mch vi hiu in th cc i gia hai bn
t in l 12 V th phi cung cp cho mch mt cng sut trung bnh bng
A. 72 mW. B. 72 W. C. 36 W. D. 36 mW.
Cu 46: Mt my pht in xoay chiu mt pha c phn cng gm 4 cun dy ging nhau mc ni tip.
Sut in ng xoay chiu do my pht sinh ra c tn s 50 Hz v gi tr hiu dng 100 2 V. T thng
cc i qua mi vng dy ca phn cng l
5
t
mWb. S vng dy trong mi cun dy ca phn ng l
A. 71 vng. B. 200 vng. C. 100 vng. D. 400 vng.
Cu 47: Mt thin thch bay vo bu kh quyn ca Tri t, b ma st mnh, nng sng v bc chy,
li mt vt sng di. Vt sng di ny c gi l
A. sao i. B. sao siu mi. C. sao bng. D. sao chi.
Cu 48: Mt ht nhn X ng yn, phng x v bin thnh ht nhn Y. Gi m
1
v m
2
, v
1
v v
2
, K
1
v K
2

tng ng l khi lng, tc , ng nng ca ht nhn v ht nhn Y. H thc no sau y l ng?
A.
1 1 1
2 2 2
v m K
= = .
v m K
B.
2 2 1
1 1 2
v m K
= = .
v m K
C.
1 2 1
2 1 2
v m K
= = .
v m K
D.
1 2 2
2 1 1
v m K
= = .
v m K

Cu 49: t in p xoay chiu u = U 2 cos100t (U khng i, t tnh bng s) vo hai u on mch
mc ni tip gm in tr thun R, cun cm thun c t cm
1
5t
H v t in c in dng C thay i
c. iu chnh in dung ca t in in p hiu dng gia hai bn t in t gi tr cc i. Gias
tr cc a bng U 3 . in tr R bng
A. 10 . B. 20 2 . C. 10 2 . D. 20 .
Cu 50: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sng
nm trong khon t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha s vi O v
cch nhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truyn
sng l
A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 90 cm/s.

B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60)
Cu 51 : Xt 4 ht : ntrin, ntron, prtn, lectron. Cc ht ny c sp xp theo th t gim dn ca
khi lng ngh:
A. rtn, ntron, lectron, ntrin
B. Ntron, Prtn, ntrin, lectron
C. ntrin, ntron, prtn, lectron
D. ntron, prtn, lectron, ntrin
Cu 52 : t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng v tn s khng i ln lt vo hai u in tr
thun R, cun cm c t cm L, t in c in dung C th cng dng in hiu dng qua mch
tng ng l 0,25 A ; 0,5 A ; 0,2 A. Nu t in p xoay chiu ny vo hai u on mch gm ba phn
t trn mc ni tip th cng dng in hiu dng qua mch l
A. 0,2 A. B. 0,3 A. C. 0,15 A. D. 0,05 A.
Cu 53 : Con lc vt l l mt vt rn quay c quanh mt trc nm ngang c nh. Di tc dng ca
trng lc, khi ma st khng ng k th chu k dao ng nh ca con lc
A. khng ph thuc vo gia tc trng trng ti v tr con lc dao ng.
Hng dn gii thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2011 Mn Vt l, khi A, ngy 4/7/2011

TuyenSinhDaiHoc.ODayNe.com Tng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 -


B. ph thuc vo bin dao ng ca con lc.
C. ph thuc vo khong cch t trng tm ca vt rn n trc quay ca n.
D. khng ph thuc vo momen qun tnh ca vt rn i vi trc quay ca n.
Cu 54 : Mt bnh ang quay u quanh trc c nh ca n. Tc dng vo bnh mt momen hm,
th momen ng lng ca bnh c ln gim u t 3,0 kg.m
2
/s xung cn 0,9 kg.m
2
/s trong thi
gian 1,5 s. Momen hm tc dng ln bnh trong khong thi gian c ln l
A. 3,3 N.m. B. 14 N.m. C. 1,4 N.m. D. 33 N.m.
Cu 55 : Mt vt rn quay nhanh dn uquanh mt trc c nh . Ti t = 0, tc gc ca vt l
0
. e K
t t = 0, trong 10s u, vt quay c mt gc 150 rad v trong giy th 10 vt quay c mt gc 24 rad.
Gi tr ca
0
e l
A. 2,5 rad/s. B. 5 rad/s. C. 7,5 rad/s. D. 10 rad/s.
Cu 56: Mt ci thc khi nm yn dc theo mt trc ta ca h quy chiu qun tnh K th c chiu
di l
0
. Khi thc chuyn ng dc theo trc ta ny vi tc bng 0,8 ln tc nh sang trong
chn khng th chiu di ca thc o c trong h K l
A. 0,8
0
. B. 0,6
0
. C. 0,36
0
. D. 0,64
0
.
Cu 57: Mt vt rn quay quanh mt trc c nh, c momen qun tnh khng i i vi trc ny. Nu
momen lc tc dng ln vt khc khng v khng i th vt s quay
A. vi gia tc gc khng i. B. vi tc gc khng i.
C. chm dn u ri dng hn. D. nhanh dn u ri chm dn u.
Cu 58: Mt a trn mng ng cht c ng knh 30 cm, khi lng 500 g quay u quanh trc c
nh i qua tm a v vng gc vi mt phng a . Bit chu k quay ca a l 0,03 s . Cng cn thc
hin lm cho a dng li c ln l
A. 820 J. B. 123 J. C. 493 J. D. 246 J.
Cu 59 : Mt si dy n hi cng ngang, hai u c nh. Trn dy c sng dng, tc truyn sng
khng i. Khi tn s sng trn dy l 42 Hz th trn dy c 4 im bng. Nu trn dy c 6 im bng th
tn s sng trn dy l
A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz.
Cu 60 : Khi chiu mt bc x in t c bc sng
1
= 0,30 mvo catt ca mt t bo quang in th
xy ra hin tng quang in v hiu in th hm lc l 2 V. Nu t vo gia ant v ca tt ca t
bo quang in trn mt hiu in th U
AK
= 2 V v chiu vo ca tt mt bc x in t khc c bc
sng
1
= 0,15 mth ng nng cc i ca lectron quang in ngay trc khi ti a nt bng
A. 1,325. 10
-18
J. B. 6,625. 10
-19
J. C. 9,825. 10
-19
J. D. 3,425. 10
-19
J.

Gio vin : T Vt l Hocmai.vn
Vui lng truy cp Tuyn Sinh
i Hc
(TuyenSinhDaiHoc.OdayNe.com)
xem p n im thi i hc
2011 nhanh nht c th.