You are on page 1of 43

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN TiangPhn 1: HJ THNG GHP KNH TDM
Chuong 1: L thuyt v h thng ghp knh TDM
1. Nguyn l ghp knh.
Tin hiu co th la tuong tu hoc tin hiu s. Tin hiu s cu truc boi mt s huu
han cac ki hiu. No la dang tin hiu roi rac theo thoi gian. Con tin hiu tuong tu duoc
dc trung boi cac du liu co gia tri thay di lin tuc trong pham vi cho truoc. Hay co
th no la tin hiu bin di lin tuc theo thoi gian.
Uu dim cua tin hiu s so voi tin hiu tuong tu la. Tin hiu s duoc truyn di bng
cach dung mt tp hop gioi ni cac dang song din. Nguoc lai tin hiu tuong tu thi
dang song cua no la quan trong nu nhu no bi meo hoc bi nhiu v dang song s gy
sai sot cho b thu. Nu tin hiu s la mt dy xung nhi phn thi khi truyn s bi meo
mt chut nhung vn phn bit duoc muc nao co xung muc nao khng co xung thi o b
thu vn nhn duoc thng tin chinh xac, dy la uu dim cua tin hiu s so voi tin hiu
tuong tu.
Qua trinh vn chuyn mt s cac tin hiu dng thoi qua mt phuong tin truyn
dn goi la ghep knh, la mt ung dung ph bin trong din tu thuc hanh. Cac tin hiu
co th duoc ghep trong cu ly gn hay xa. Voi bt ky ung dung nao ghep knh du duoc
dung d giam gia thanh khi truyn hay phn b mt s tin hiu. Mt h thng ghep
knh bao gm cac phn tu sau dy: n` tin hiu nhp (mi tin hiu tu mt knh nhp
hay nhanh con) duoc hi nhp vao trong mt tin hiu don d duoc ghep (knh). Tin
hiu phuc hop nay co th duoc truyn hay su ly theo yu cu. Nu duoc truyn n` tin
hiu ring bit nay s duoc tach o du xa va duoc nap vao cac knh ng ra thich hop t
chuc hoat dng nay duoc m ta nhu hinh 1.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh1: Mt h thng ghep knh
D don gian hinh 1 chi trinh bay theo mt huong. Tuy nhin h thng ghep knh
duoc dung trong vin thng thng thuong la hai huong (cng duoc goi la song cng).
Diu nay dat duoc bng cach kt hop song cng hai h thng don huong nguoc nhau.
Co nhiu k thut ghep knh, nhung co hai kiu ghep knh thng dung do la:
Ghep knh theo tn s (FDM)
Ghep knh theo thoi gian (TDM)
Trong k thut (Irequency division multiplexinh FDM) mi knh duoc phn phi
mt bng tn xac dinh, thng thuong co b rng 4Khz cho dich vu thoai. Su phn tach
mi knh tu tin hiu hn hop duoc ghep knh duoc thuc hin nho cac b loc thng
thp.
Trong k thut ghep knh theo thoi gian (time division multiplexinh TDM) thi
cac tin hiu co tn s hoc bng tn nhu nhau cung truyn tai mt thoi dim phai su
dung ghep knh theo thoi gian. Co th ghep knh theo thoi gian cac tin hiu tuong tu
hoc cac tin hiu s.
2. Phn loi TDM.
TDM tn hiu tuong t.
$o d khi TDM 4 knh tuong t
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 2: So d khi TDM 4 knh tuong tu
Nguyn l hot dng TDM 4 knh tuong t
loc thng thp han ch bng tn tin hiu thoai analog toi 3,4 KHz. chuyn
mach dong vai tro ly mu tin hiu cac knh, vi vy chi cua b chuyn mach quay
mt vong ht 125 3 s, bng mt chu ky ly mu. Chi tip xuc voi tip dim tinh cua
knh nao thi mt xung cua knh y duoc truyn di. Truoc ht mt xung dng b duoc
truyn di va tip theo do la xung cua cac knh 1, 2, 3 va 4. Kt thuc mt chu ky ghep
lai co mt xung dng b va ghep tip xung thu hai cua cac knh. Qua trinh nay tip
din lin tuc theo thoi gian. D phia thu hoat dng dng b voi phia phat, yu cu chi
cua b phn phi quay cung tc d va dng pha voi chi cua b chuyn mach. Nghia la
hai chi phai tip xuc voi tip dim tinh tai vi tri tuong ung. Yu cu dng b giua may
phat va may thu s duoc dap ung nho xung dng b.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

O phia thu, sau khi tach dy xung cua cac knh cn khi phuc lai tin hiu tuong tu
nho su dung b loc thp ging nhu b loc thp tai may phat.
Qua trinh ghep knh theo thoi gian 3 knh tin hiu duoc th hin duoi dy:
X
R
(t) la dy xung ghep tai du ra cua b chuyn mach
Hinh 3 : Qua trinh ghep knh TDM tuong tu

2.1 TDM tn hiu s
$o d khi TDM 4 knh s
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 4: So d TDM 4 knh s bn phat

Hinh 5: So d TDM 4 knh s bn thu

Nguyn l hot dng TDM 4 knh s
O bn may phat, sau khi ly mu tin hiu thoai tuong tu cua cac knh, xung ly
mu duoc dua vao b m hoa d tin hanh luong tu hoa va m hoa mi xung thanh mt
tu m nhi phn gm 8 bit. Cac bit tin nay duoc ghep xen byte d tao thanh mt khung
nho khi tao khung. Trong khung con co tu m dng b khung dt tai du khung va cac
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

bit bao hiu duoc ghep vao vi tri d quy dinh truoc. tao xung ngoai chuc nng tao
ra tu m dng b khung con co chuc nng diu khin cac khi trong nhanh phat hoat
dng.
O bn may thu, dy tin hiu s di vao may thu. Dy xung dng h duoc tach tu tin
hiu thu d dng b voi b tao xung thu. tao xung phia bn phat va phia bn thu tuy
d duoc thit k co tc d bit nhu nhau, nhung do dt xa nhau nn chiu su tac dng cua
thoi tit khac nhau, gy ra sai lch tc d bit. Vi vy duoi su khng ch cua dy xung
dng h, b tao xung thu hoat dng n dinh. Khi tai tao khung tach tu m dng b
khung d lam gc thoi gian bt du mt khung, tach cac bit bao hiu d xu ly ring,
con cac byte tin duoc dua vao b giai m d chuyn mi tu m 8 bit thanh mt xung.
Do b phn phi hoat dng dng b voi b chuyn mach nn xung cua cac knh tai du
ra b giai m duoc chuyn vao b loc thp cua knh tuong ung. Du ra b loc thp la
tin hiu thoai tuong tu. tao xung phia thu diu khin hoat dng cua cac khi trong
nhanh thu.
2.2 Ghp knh theo thi gian diu xung m (TDM/PCM)
l. dim ghp knh theo thi gian diu xung m
Thit bi ghep knh bao gm khng chi thit bi xu ly tin hiu tuong tu du vao thanh
dang xung PAM va ghep cac xung do ma con co cac thit bi d chuyn di lung bit
hop thanh mt lung PCM co tc d bit s liu nht dinh ITU T n dinh tc d bit
phu hop voi s luong knh m tn trong mt h thng. Cac b ghep knh thng
thuong sau dy:
ghep PCM 30 knh, co tc d bit bng 2048 Kbit/s.
ghep PCM 120 knh, co tc d bit bng 8448 Kbit/s.
ghep PCM 24 knh, co tc d bit bng 1544 Kbit/s.
ghep PCM 96 knh, co tc d bit bng 6312 Kbit/s.
Vit Nam su dung h thng theo tiu chun Chu u la 30 knh thoai, 2 knh bao
hiu va dng b voi tc d la 2048 Kbit/s.
2.2.1 Ghp knh PCM bn pht
$o d khi ghp knh PCM pht
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 6: So d khi ghep knh PCM phat

Nguyn l hot dng ghp knh PCM pht
Cac tin hiu thoai tu knh 1 dn knh 30, sau khi nen di qua b loc thng thp
trong dai 3400 Hz, tin hiu thoai duoc ly mu (PAM) va giu. Sau do cac tin hiu qua
b chon knh va b chuyn di A/D, luc nay cac tin hiu thoai o dang PCM. Cui cung
cac tin hiu thoai di qua b ghep knh, ghep 30 knh thoai lai voi nhau va m hoa s
chung tu PCM thanh m HD3 d truyn di trn knh truyn.
Ngoai tin hiu thoai, con co cac tin hiu bao hiu tuong ung tung knh thoai. Cac
tin hiu bao hiu nay di qua b chuyn di tin hiu va dn b ghep knh. Mt khac con
co b dng b khung/da khung lam nhim vu phat di cac bit d dng b cac khung
knh thoai voi nhau.
phat xung clock co nhim vu la tao xung dn cac b chuyn di tin hiu bao
hiu, b ghep knh va b giai m.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 8

Nhu vy, cac tin hiu thoai PCM, cac tin hiu bao hiu va cac bit dng b khung
du duoc di qua b ghep knh tao thanh mt tin hiu chung. Tin hiu sau khi ghep
duoc m hoa s thanh m HD3 d phat di. Tc d truyn tin hiu s HD3 la 2048
Mbit/s.
2.2.2 Ghp knh PCM bn thu
$o d khi ghp knh PCM thu.


Hinh 7: So d khi ghep knh PCM thu
Nguyn l hot dng ghp knh PCM thu
Nguoc lai bn phat, bn thu s nhn tin hiu s HD3, tin hiu nay duoc dua dn
b giai m va b khi phuc dinh thoi. Sau khi qua b khi phuc dinh thoi, tin hiu s
dn b phat xung d phat ra xung cp cho cac b tach knh, b chuyn di D/A, b
chon knh, b chuyn di tin hiu, va b phat hin tu m dng b khung / da khung.
Tin hiu s sau khi qua b giai m (tao xung PCM), no s dn b tach knh phn
thanh cac knh tu knh 1 dn knh 30, va qua b chuyn di D/A d tao thanh cac tin
hiu tuong tu (xung PAM) tuong ung. Sau do chung qua b chon knh va b loc thng
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 9

thp, luc nay tin hiu s duoc giai nen tao thanh tin hiu thoai. Ring tin hiu bao hiu
s duoc khi phuc sau khi qua b chuyn di tin hiu.
2.3 PCM - 30
Tin hiu s du ra thit bi PCM 30 duoc sp xp thanh khung va da khung truoc
khi truyn.
2.3.1 Cu tr. mt khung PCM - 30
Mi khung co thoi han la 1253 s, duoc chia thanh 32 khe thoi gian va danh s thu tu
tu TS
0
dn TS
31
. Mi TS co thoi han la 3,93 s va ghep 8 bit s liu. Tu m dng b
khung co cu truc ring 0011011` va duoc ghep vao TS
0
cua khung F
0
va cac khung
chn (F
2
, F
4
,., F
14
). Trong TS
0
cua cac khung le (F
1
, F
3
,., F
15
) ghep cac bit nhu sau:
bit thu nht su dung cho quc gia (S
i
), bit thu hai c dinh bng 1 d phn bit tu m
dng b khung voi tu m dng b khung gia tao khi 7 bit con lai trong TS
0
cua cac
khung le trung voi 7 bit tuong ung cua tu m dng b khung, bit thu ba canh bao mt
dng b khung (A). Tin hiu cac knh thoai thu 1 dn knh thoai thu 15 ghep vao cac
khe thoi gian TS
1
dn TS
15
, tin hiu cac knh thoai thu 16 dn knh thoai thu 30 ghep
vao cac khe thoi gian TS
17
dn TS
31
.
Tin hiu goi cua mi knh thoai co 4 bit (a, b, c, d) ghep vao mt nua cua khe thoi
gian TS
16
cua cac khung F
1
F
15
trong da khung.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 8: Cu truc khung va da khung PCM 30
Trong do:
A 0 co dng b khung S
i
su dung cho quc t
A 1 mt dng b khung S
n
, x su dung cho quc gia
Y 0 co dng b da khung Y 1 mt dng b da khung
abcd 4 bit bao hiu
2.3.2 Cu tr. da khung PCM - 30
PCM 30 ghep duoc 30 knh thoai. Vi vy co tt ca la 30 tin hiu goi. Mi
khe TS
16
ghep duoc tin hiu goi cua hai knh thoai. Do do cn phai co tt ca la 15
khe thoi gian TS
16
d chuyn tai tin hiu goi cua tt ca cac knh thoai. Ngoai ra cn
thm mt TS
16
nua d ghep xung dng b da khung va canh bao mt dng b
khung. Nhu vy yu cu da khung phai chua 16 khung (mi khung co mt TS
16
).
Cac khe thoi gian TS
16
cua cac khung trong da khung duoc b tri chuyn tai s liu
nhu sau:
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

TS
16
cua khung F
0
ghep cac bit dng b da khung 0000` va bit canh bao mt
dng b da khung Y.
Nua bn trai cua TS
16
khung thu 1 ghep 4 bit tin hiu goi cua knh thoai thu
1, nua bn phai ghep 4 bit tin hiu goi cua knh thoai thu 16. Nua bn trai cua TS
16

khung thu 2 ghep tin hiu goi cua knh thoai thu 2 va knh thoai thu 17. Cu tip tuc
nhu vy cho dn TS
16
cui cung cua khung thu 15 ghep tin hiu goi cua knh thoai 15
va knh thoai 30.
2.4 PCM - 24
Mi khung co mt bit co (F) dt du khung va 24 khe thoi gian, mi khe ghep
8 bit.
Tng s bit trong khung bng 8 bit x 24 1 bit (dng b) 193 bit. Tc d bit
du ra PCM 24 duoc tinh nhu sau:
R
PCM 24
193 bit/ khung x 8000 khung/s 1544 Kbit/s.

Hinh 9: Cu truc khung va da khung PCM 24
3. Ly mu.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Qua trinh chon cac dim do trn duong cong tin hiu ting noi tuong tu goi la
ly mu. Cac gia tri do duoc goi la cac mu. Ly mu la buoc du tin th hin tin hiu
ting noi duoi dang s, vi cac thoi dim ly mu d duoc chon s chi ra cac toa d thoi
gian cua cac dim do.
V y nghia din hoc thi ly mu tuc la ly cac gia tri tuc thoi cua tin hiu
tuong tu tai khoang thoi gian cach du nhau. Tin hiu ly mu la mt dy xung ma
duong bao cua no la tin hiu gc.
Tin trinh ly mu bao gm: Loc thng thp tin ly mu, ly mu va loc phuc
hi. Qua trinh ly mu duoc ap dung vao mi knh sau do qua h thng TDM. Cac
mu cua mi dang song duoc ly tu mt chui cac xung dinh thoi theo dinh ky, cac
xung nay chuyn trang thai dong mo cua b ly mu, sau do chuyn di cac mu cua tin
hiu gc. Cac mu nay tn tai duoi dang mt tp cac xung voi cac muc din ap bng
voi gia tri (m hoc duong) cua tin hiu gc ngay tai thoi dim co xung dinh thoi. Tp
hop cac muc din ap cua cac mu co hinh dang tuong tu voi tin hiu gc.
Dua vao ly thuyt ly mu Nyquist cho phep mt h thng ly mu thich hop
duoc thit k cho mt dang song nht dinh. Ly thuyt ly mu phat biu rng bt ky
mt dang song nao du co th duoc ly mu va sau do duoc tai thit lp. Tc d ly
mu phai lon hon hoc bng hai ln thanh phn tn s lon nht cua tin hiu gc. Do do
mt tin hiu gc co gioi han tn s duoi I
H
thi tn s ly mu I
S
phai la I
S
~ 2 I
H
. Gia
tri ti thiu cua I
S
duoc goi la tc d Nyquist hay tn s Nyquist cho I
H
.
Ly mu duoi tc d Nyquist s gy ra sai lch trong dang song duoc phuc hi
do hin tuong 'Aliasinh. Aliasinh la thut ngu chi su chng ln giua cac bin tn k
nhau sinh ra trong qua trinh ly mu.
Di voi tin hiu thoai, vung ph ting noi tu 300 Hz dn 3400 Hz duoc su
dung. Trong thuc t ph ting noi cua nguoi la tu tn s thp vai trm Hz cho toi tn s
m rt cao. ng tn nay d duoc may din thoai han ch bot nhung han ch o vung
tn s cao nhung vn chua du. Vi vy truoc khi ly mu tin hiu ting noi phai qua b
loc thng thp d han ch ph ting noi toi 3400Hz. Tn s ly mu 8000 Hz duoc su
dung cho cac h thng din thoai PCM. Tn s nay lon hon hai ln tn s cao nht
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

trong bng tn tin hiu thoai 3400 HZ mt it d giam bot nhung kho khn khi ch tao
b loc thng thp.
Tin hiu mu thuong duoc goi la tin hiu diu bin xung vi no gm mt dy
xung co bin d duoc diu ch theo tin hiu gc. Diu ch xung PAM (Pulse
Amplitude Modulation) la mt phuong phap diu ch xung tuong tu vi bin d cua
xung bin di lin tuc theo su bin di cua tin hiu gc. Do cac h thng PAM tuong
di don gian nn chung cng duoc dung trong ky thut din thoai. Tuy nhin k thut
PAM khng thich hop truyn o cu ly xa vi kho tai tao xung du chinh xac. Diu nay rt
quan trong vi dy xung PAM chua tin tuc o dang xung.


Hinh 10: Ly mu tin hiu tuong tu

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Chuong 2. Thit k v th. nghim m.h ghp knh TDM
Muc dich cua ban thit k la ghep 4 knh theo kiu TDM. Tin hiu tuong tu
duoc ly mu va sau do ta ghep s liu dn du thu. Du thu co nhim vu khi phuc lai
tin hiu diu khin nhu nhip bit va tin hiu dng b, nho tin hiu nay ma ta khi phuc
duoc tin hiu ban du.
1. Khi to sng sine.
Khi moi cp din cho mach, do su bin thin ngun din s co mt vn din
th bin thin ng vao V
i
. Qua mach khuyt dai s tao din ap ng ra V
o
A
v
.V
i
voi goc
lch pha u so voi din ap ng vao. Din ap ng ra V
o
lai qua mach hi tip cho tin hiu
vao. Nu la hi tip m, tin hiu hi tip v nguoc pha voi tin hiu ban du ng vao va
lam suy giam bin d tin hiu vao, do do bin d tin hiu ng ra cua mach khuyt dai
cng bi giam theo, kt qua la khi ngun din n dinh, su bin thin tin hiu vao bi trit
tiu va bin thin tin hiu ra cng bi trit tiu, mach s n dinh o muc phn cuc DC.
Nu la hi tip duong, tin hiu hi tip v s dng pha voi tin hiu ban du o ng vao
va lam tng bin d tin hiu vao. in d tin hiu ng ra cua mach khuch dai cng
tng theo, kt qua la ng ra cua mach lun xut hin tin hiu dao dng trong khi o ng
vao khng cn tin hiu kich thich dua tu bn ngoai vao. Tin hiu vao co duoc do mach
hi tip cung cp tu ng ra tro v.
Khi hi tip duong dong vai tro quyt dinh trong vic tao tin hiu dao dng.
Khi khuch dai tin hiu dao dng d bi suy giam sau khi truyn qua khi hi tip, duy
tri bin d dao dng n dinh o ng ra. Nu khi hi tip [ khng co tinh chon loc tn
s, mach s tao tin hiu xung vung o ng ra. Nu [ co tinh chon loc tn s, chng han
la mach cng huong o tn s
0
thi chi co tin hiu o tn s
0
duoc chon loc dua vao
mach khuch dai, va o ng vao cua mach chi xut hin tin hiu dao dng hinh sine tn
s
0
.

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 11: So d khi mach tao dao dng
Tu hinh trn, d co tin hiu dao dng o ng ra, din ap hi tip tro v phai co
bin d va pha trung voi bin d va pha cua bin d din ap ng vao:
VV
o
A
v
V
i
Suy ra:
|[
v
| = la diu kin bin d
arg(A
v
)0 la diu kin v pha
Hai cng thuc trn la cac diu kin d tao va duy tri dao dng, trong thuc t
diu kin ,A
v
,1 rt la kho dat duoc, nguoi ta thuong cho ,A
v
, ~1 d tao dao dng va
n dinh bin d tin hiu dao dng ra bng cac them mach hi tip m vao b khuyt
dai. Khi do A
v
phai la h s khuch dai cau mach hi tip m.
Sau dy la cach tinh toan trong mach thuc t su dung mach cu Wien, ta co mach din
nhu sau :
Tu hinh trn ta tinh duoc cac thng s v h s khuch dai va h s hi tip
theo nguyn ly d noi o trn.
D loi din ap Av:
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Ta co:
v
cut
-v
-
R
6
=
v
-
R
4
-
out
=
R
6
R
4
+
-

Vy d loi din ap:
v
=
v
cut
v
-
=
R
6
R
4
+ (1.1)
Ta co R3 va C2 song song voi nhau nn tng tro cau chung la:
Z =
R
3
(R
3
C
2
S)+1
va dong qua Z la: I
1
=
|(R
3
C
2
S)+1]v
-
R
3
voi =
Mt khac tng dong din trong mach la: I =
V
out
R
2
+
1
5C
1
+
R
3
(R
3
C
2
5)+1
va II
1
(do R
3
va
C
2
mc song song nhau va ni tip voi R
2
va C
1
) nn ta co:
|(
3

2
) +]
-

3
=

out

2
+

1
+

3
(
3

2
) +

Suy ra:
v
-
v
cut
=
R
3
(R
3
C
2
S)+1
1
R
2
+
1
SC
1
+
R
3
(R
3
C
2
S)+1

out
=

3

1
(
3

2
+ ) + (
3

2
+) +
3

out
=

3

2
+ (
2

1
+
3

2
+
3

1
) +

Thay = ta duoc:

out
=

3

1
(-
2

2
+) +(
2

1
+
3

2
+
3

1
)

Don gian j ta duoc:

out
=

3

1
(
2

2
- ) + (
2

1
+
3

2
+
3

1
)

D thoa mn diu kin v pha cho mach dao dng thi goc pha bng 0 nn.

0
2

2
- = -
0
=

2
-
0
=

n
2

2

Io chinh la tn s dao dng cua mach. Nu chon R
2
R
3
R, C
1
C
2
C thi:

o
=

n

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Dt [ =
v
-
v
cut
=
oR
2
C
1
](o
2
R
2
C
1
R
3
C
2
-1)+o(R
2
C
1
+R
3
C
2
+R
3
C
1
)

Va d thoa mn diu kin v bin d tai goc pha bng 0 thi:
|
v
| =
1
|[|
(1.2)
Tai thoi dim goc pha bng 0 thi:
[ =
R
3
C
1
R
2
C
1
+R
3
C
2
+R
3
C
1
=
1
1+
C
2
C
1
+
R
3
R
2
(1.3)
Thay (1.1), (1.3) vao (1.2) ta duoc:
R
6
R
4
=
C
2
C
1
+
R
3
R
2
khi ty l cau R
6
va R
4

bng tng ty l cua C
2
/C
1
va R
3
/R
2
tai tn s Iothi mach dao dng. Noi cach khac d
mach dao dng thi |[
v
| ngay tai thoi dim goc pha bng 0 (tuc tai thoi dim
0
)
thi:
_

+

1
+

2
__

4
+ ]
Nu chon R3R2R, C1C2C thi ta duoc:
6

4

Vy theo yu cu thit k la tao ra song sine co tn s tu 300 toi 4kHz thi chon
linh kin nhu sau: R3R2 (o trong mach la 2 bin tro co gia tri 50k d co th thay di
tn s do do 2 bin tro nayhai thay di cung luc d co gia tri gng nhau va cng d thoa
mn cng thuc tinh o trn).
C1 C2 0.01F
R4 1kO
R
6
la bin tro co gia tri 10kO d co th chinh d bin dang cua song sine.
Chinh gia tri R
6
sao cho ti thiu phai bng 2 ln R
4

Vy d co song sine trong khoang xac dinh truoc:
<
0
< E - <

n
< E - u < < u
Co nghia la phai thay di bin tro R
3
va R
2
cung luc sao cho gia tri nm trong
khoang tu 4kO toi 50kO.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 8

Dy la mach tao dao dng dung d tao tinh hiu ng vao cho mach TDM, tinh
hiu nay co tn s dao dng trong khoang tu 300Hz 4kHz ung voi khoang tn s
ting noi cua con nguoi.
2. M.h PLL.
PLL (Phaselocked loop) la mt h thng hi tip gm co mt do pha (Phase
detector), b loc thng thp (LPF: Lowpass Iilter), b khuch dai va mach dao dng
th kim ( VCO: Voltagecontrolled oscillator ) trong mt s mach PLL thi b VCO co
th duoc thay th bng b CCO (Currentcontrolled oscillator).
PLL gm 3 khi duoc mc theo hinh vong (phan hi):
so sanh pha.
loc thng thp.
phat xung tn s diu khin bng din ap (VCO).
a b nay hop thanh h s phan hi v tn s khep kin (close loop Irequency
Ieedback).
$o d khi

Hinh 12: So d khi mach vong khoa pha PLL.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 9

Nguyn l hot dng .a PLL.
Khi khng co tin hiu vao PLL, su chnh lch din ap Ve(t) o li ra cua b so
sanh pha bng khng. Din ap Vd(t) o li ra cua b loc thng thp cng bng khng.
May phat xung tn s diu khin bng din ap hoat dng o tn s dao dng trung tm.
Khi co tin hiu dua vao PLL, b so pha s so pha va tn s cua tin hiu li vao voi pha
va tn s cua tin hiu do VCO tao ra, do do tao ra mt din ap sai Ve(t) ty l voi su
lch pha voi lch tn s cua tin hiu li vao va VCO tuc la phan anh su khac nhau v
pha va tn s cua hai tin hiu. Din ap sai nay duoc loc ri dua li vao diu khin
VCO. Din th diu khin Vd(t) thuc dy tn s cua VCO thay di theo huong giam
bot su khac nhau v tn s giua hai tin hiu li vao. Khi tn s tin hiu li vao Is tin
gn toi tn s Io do tinh hi tip cua PLL no s thuc dy VCO dng b hoc bt chp
voi tin hiu li vao khi bt chp tn s cua VCO s bng tn s cua tin hiu li vao.
Tuy nhin s vn con mt d lch pha nao do. Su khac nhau v pha do la cn thit vi
no tao ra din ap vi sai Ve(t) d chuyn tn s dao dng tu do cua VCO thanh tn s
dao dng vao Is. Nhu vy s giu cho PLL o trang thai giu chp tn s. Duong nhin
khng phai tin hiu nao VCO cng co th bt chp duoc tn s ,ma chi voi tin hiu co
tn s trong mt giai huu han nao do gn Io thi VCO moi co th bt chp duoc. Dai tn
s ma h duy tri tinh trang chp voi tin hiu li vao duoc goi la giai giu chp hay dai
bam (lock range) cua h thng PLL .Dai tn s ma trn do h thng PLL co th bt
chp mt tin hiu goi la dai bt chp (capture range) va khng bao gio lon hon dai gi
chp.
Chung ta cng co th dung cach khac din ta hoat dng cua PLL. so sanh
pha thuc cht la mt b nhn ,no chn tin hiu li vao voi tin hiu VCO. Su trn nay
tao tn s tng va tn s hiu Is Io. Khi mach o trang thai chp thi tin hiu tn s
IsIo0. Do do tao thanh phn mt chiu. loc tn s thp loai bo thanh phn tn s
tng IsIo, nhung tip nhn thanh phn mt chiu. Thanh phn mt chiu nay diu
khin VCO hoat dng o trang thai du chp voi tin hiu vao. Dai du chp nay dc lp
voi dai tn s b loc thng thp vi rng khi mach o trang thai giu chp thanh phn hiu
tn s bao gio cng la mt chiu.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

D co th hiu thu dao nhung trang thai co ban nht cua PLL, truoc ht ta hy
d cp dn nhunh hoat dng co ban cua tung khi trong PLL.
2.1 M.h d pha (Phase dete.tor).
nay co nhim vu cho ra mt tin hiu phu thuc vao hiu pha ( hiu tn s)
cua hai tin hiu vao, thuong la tin hiu hinh Sin hoc dy xung chu nht hay noi cach
khac la so sanh Iin va Iout cua VCO d cho ra din th DC ti l thun voi d sai pha
giua hai tn s. Co hai loai do pha:
Do pha tuyn tinh: thuong duoc thuc hin boi mach nhn tuong tu. Tin hiu
ra ty l voi bin d tin hiu vao.
Do pha phi tuyn (do pha s): duoc thuc hin boi cac mach s
(AND,OR,XOR,EXOR). Tin hiu vao cua no la dy xung chu nht. Tin hiu ra
khng phu thuc vao bin d tin hiu vao.
2.2 B so snh pha
so sanh pha tuong tu
Thuc cht b so sanh pha la mt b trn kep. Khng mt tinh tng quat ta xet
mach so sanh tuong tu duoi dy.

Hinh 13: Mach so pha.
Tin hiu li vao so sanh voi tn s Io mo va dong chuyn mach .Nu Io khac Ii
thi mach s cho ta b trn tn s tng va hiu (Io Ii). Gia tri cua tu din duoc chon
sao cho cac thanh phn tn s tng Io va Ii s bi chn lai. Chi cho qua thanh phn hiu
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

tn s va do do tao ra din ap V
d
. Din ap nay tao su khoa pha trong khi mode thu nhp
dang hoat dng.
Khi vong duoc khoa pha Ii s chinh xac bng Io chi co mt su sai khac pha la
tn tai .Su sai pha nay s duy tri din ap DCV
d
. No ty l voi su sai khac pha:
0e 0i0o
Ta gia su hai tin hiu vao la
Ii(t)sin(eit0i)
Io(t)sin(eot0o)
Khi do: Vd Asin(0i0o) su bt chp tn s d xay ra
Din ap nay ty l truc tip voi bin d tin hiu li vao va quan trong hon no ty
l voi hiu pha 0e0i0o.Khi A khng di va 0e nho thi ham truyn la tuyn
tinh.Nhung thao lun trn cho ta thy nhung nguyn ly co ban cua b so sanh pha, cu
th la so sanh pha tuyn tinh. Mt kiu so sanh pha kiu s s thuc su thich hop cho
ung dung nay (b thu du liu ) s duoc trinh bay duoi dy.
so sanh pha s
so sanh pha s co th duoc thuc hin bng cach su dung mt cng hoc
tuyt di (XOR) hoc mt trigo RS duoc khoi phat bng suon xung. Li ra Y cua cng
hoc tuyt di s thp khi ca hai li vo cung cao hoc cung thp cac truong hop khac
li ra Y s cao Din ap li ra s duoc lam nhn bng b loc thng thp RC tao ra din
ap Vd.Cng hoc tuyt di yu cu li vao la cac xung vung di xung, diu nay co th
tro thanh mt vn d trong h thng chung ta. n canh do trigo RS lam vic tt hon
voi cac loai xung. Mt vn d khi su dung b so sanh s la no kha nhay voi nhiu. No
co th loc duoc nhung xung kim va hai ngn gy nhiu tn s radio.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


Hinh 14: so pha s.
2.3 Khi khuy.h di.
Khi thu hai trong vong la b khuch dai (trong so d vong khng duoc th
hin boi vi no n chua trong cac b khac) thng thuong la b khuch dai DC. Chuc
nng cua no lam tng d loi vong bng cach khuch dai din ap li ra b so sanh pha.
D rng dai cua b khuch dai phai dam bao rng hon d rng dai cua vong. Hoc noi
cach khac din ap nay phai du lon d tao su lch pha vuot qua gioi han quanh vong.
Diu nay s chc chn tao ra su phat lai phan hi. Hay noi cach khac la tao su bt chp
tn s.
2.4 'CO
phat dao dng duoc biu din bng din ap duoc tim hiu trong nhim vu
cua no nhu la mt b diu ch tn s. Cach tip cn don gian nht la su dung din dung
phu thuc din ap trong mt b phat da hai. Khi thay di din ap dt vao phn tu bin
thin lam cho din dung cua no thay di theo. Do do cng lam thay di tn s cua may
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

phat da hai. Hinh 15 la vi du don gian mang tinh ly thuyt. Tn s cua mach da hai
duoc diu khin boi din khang thay di cua D
1
va D
2
.

Hinh 15: So d khi VCO
Trong hinh trn gm co 3 khi so pha: khi so pha 1 PC1 su dung 1 cng logic
EXOR tin hiu vao va tn s ng vao so pha phai co 50 duty, din ap trung binh ng
ra cua khi so pha 1 nay, duoc dua vao chn VCO thng qua b loc thng thp, din ap
trung binh nay chinh la su khac bit pha giua tin hiu cn so pha va tin hiu so pha, khi
khng co tin hiu hoc khng phai tin hiu AC thi ng vao cua VCO bng Vcc/2 voi
din ap ng vao nay tn s hoat dng cua VCO la o trung tm. Dai tn s bt cua PC1
phu thuc vao b loc thng thp va co th tao ra dai khoa lon. PC1 co th khoa tn s
tin hiu vao voi dai khoa cua VCO. Khi so pha PC2 dung d bt giu duong bin gioi
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

va do ra tn s, khi su dung khi PC2 nay vong lp duoc diu khin boi tin hiu truyn
dn, va duty cua tin hiu vao va tin hiu so pha la khng cn thit. PCP thng qua xung
ng ra so pha chi ra pha hin tai la cua PC1, PC2.
Vy d co th lam cho pha cua tin hiu vao pha cua tin hiu ra la cung pha thi
VCO cn phai co tn s dao dng ring , tn s dao dng nay kt hop voi tn s ct cua
mach loc thng thp d tao ra dai bt pha cua tin hiu va tin hiu VCO. Tn s dao
dng cua VCO phu thuc vao cac linh kin C
1
, R
1
, R
2
, trong do so d khi cua VCO
cua ic 4046 su dung trong mach thit k duoc trinh bay o hinh duoi:

Hinh 16: So d khi mach VCO
Trong so d trn dong nap cho tu C
1
chinh la dong din tng cua I
1
va I
2
, ma
I
1
=
vC0n
R1
I
2
=
vcc-0.6
R2
,2 dong din nay di qua 2 b khuch dai co tuong ung la CMA1
va CMA2 va co h s khuch dai la M
1
va M
2
, va tn s cua khi VCO nay duoc tinh
bng cng thuc:
co
=
1
21c
, trong do T
c
la chu ky nap cua tu duoc tinh bng cng thuc
T
c

1,8C
1
M
1
I
1
+M
2
I
2
trong do cac h s khuch dai M
1
va M
2
do nguoi thit kt lua chon. Tn
s hoat dng cua VCO phu thuc vao VCO
in
nn khi VCO
in
0 thi s khng co h s
khuch dai M
1
nhung lai co h s khuch dai M
2
va luc do tin hiu VCO co tn s nho
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

nht, va khi do dong I
2
duoc tinh bng cng thuc I
2
=
5-0.6
10
6
= 4,4 A, va h s khuch
dai M
2
chon trong thit k nay la 1, va khi VCO
in
bng Vcc thi luc do I
1
=
5
10
4
=
. , va tin hiu VCO co tn s lon nht va M
1
gn bng M
2
nn ta co th tinh ra tn
s lon nht cua VCO bng cng thuc F
max

M
1
I
1
+M
2
I
2
3,6C
1
tn s trung tm cua VCO tinh
bng cng thuc: F
o
( F
max
F
min
) /2, va khi kt ni thm b loc thng thp thi tn s
ct cua mach loc s tao ra dai tn s bt pha cua tin hiu, tn s ct cua mach loc thng
thp tinh bng cng thuc F
c

1
2nRC
, dai bt cua tin hiu duoc tin tu F
o
F
c
toi F
o
F
c
.
Vy khi co tin hiu vao thi tin hiu nay s so pha voi tin hiu cua VCO nu co su lch
pha thi PC
1
s tao ra 1 xung clock, va xung clock nay s di qua b loc thng thp d tao
ra din ap diu chinh tn s tin hiu cua VCO sao cho su lch pha cua tin hiu vao va
tin hiu VCO la bng 0.
3. Khi to xung .lo.k.
Khi phat TDM co nhim vu ly mu tung tin hiu va ghep tung mu lai ri
dua ln 1 knh truyn, trong khi nay gm co cac khi nhu: khi tao xung clock, khi
mach dm, khi ghep knh.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Hinh 17: So d mach tao xung clock
Khi tao xung clock su dung ic vong khoa pha HEF4046 d tao ra xung vung,
ic s tao ra dao dng xung vung tu do co tn s chay trong khoang F
min
va F
max
cua ic,
d diu chinh tn s ng ra cua ic thi diu chinh din ap ng vao o chn s 9. Dai tn
s Fmin va Fmax phu thuc vao C
23
, R
34
, R
43
trong do R
43
va C
23
quyt dinh tn s
Fmin cua ic, R
34
va C
23
quyt dinh tn s Fmax cua ic.
Tn s F
min
cua ic duoc tinh bng cng thuc:
n
=
M
2

4.4
R
43

2C
23
.1.8
chon M
2
0.9,
R
43
1MO, C
23
10
9
FF
min
1100Hz.
Tn s F
max
cua ic duoc tinh bng cng thuc:

=
M
1

S
R
43
+M
2

4.4
R
43

2C
23
.1.8
chon
M
1
0.3, M
2
0.9, R
43
1MO, R
34
33kO, C
23
10
9
FFmax
Khi diu chinh bin tro R
1
thi din ap tai chn s 9 cua ic s thay di lam cho
tn s ng ra thay di theo nhung chi trong khoang F
min
va F
max
, tuong ung voi dai din
ap tai chn s 9 la 0 Vco
in
Vcc.
4. Khi m.h dm.
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Khi tao mach dm co nhim vu tao ra m dm nhi phn d lam xung clock
chon knh cho khi ghep knh, khi nay co so d nguyn ly nhu sau:

Hinh 18: So d khi mach dm
D hiu duoc cach hoat dng cua mach cn phai co so d xung clock cua mach
trn duoc biu din o hinh duoi:

Hinh 19: Gian d xung clock
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 8

Dua vao so d xung o trn co th thy duoc xung clock Q
1
co tn s chm hon
xung clock cp vao 2 chu ky, con Q
2
thi ly 4 chu ky xung clock. Cac du liu nhi phn
ly ra o Q
1
va Q
2
la 00, 01, 10, 11, chu ky du liu nay lp di lp lai.
Nguyn tc hoat dng cua mach dm nhu sau:
Du liu vao cua FlipFlop 1 la o muc cao, khi xung clock bt du di ln thi ng
ra Q
1
cua FlipFlop 1 cng bt du di ln, va ng ra Q
1
dao thi bt du di xung, va
xung clock lai di ln 1 ln nua thi ng ra Q
1
cua FlipFlop 1 lai di xung, va ng ra Q
1

dao lai di ln. Chu ky cu lp di lp lai nhu vy. Con di voi du liu cua FlipFlop 2
cng chinh la ng ra Q
2
dao, nhung xung clock cp cho FlipFlop 2 la Q
1
dao. an du
ng ra Q
2
dao cng o muc cao, va khi xung Q
1
dao bt du di ln thi ng ra Q
2
cng bt
du di ln, va Q
2
dao cng bt du di xung, cho toi khi Q1 dao bt du di ln ln nua
thi Q
2
bt du di xung va Q
2
nhudao bt du di ln. Cu nhu vy, khi ta ly du liu cua
Q
1
va Q
2
thi ta duoc 1 mach dm nhi phn 00, 01, 10, 11.
. Khi mach hop knh

Hinh 20: So d khi mach hop knh
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 9

Cac duong vao cua b hop knh gm co 2 loai. Cac duong vao du liu, cac
duong vao diu khin chon knh. Nu s vao du liu la n duong thi s li vao diu
khin ti thiu la
= o
Tuy theo t hop cac gia tri o li vao diu khin chon knh ma li ra duoc ni
voi li vao tuong ung. O dy ta chi nghin cuu truong hop b hop knh co 4 duong
vao du liu la D
0
, D
1
, D
2
, D
3
va hai duong vao diu khin A, li ra ky hiu la Y. So
d khi m ta chuc nng hoat dng cua b hop knh 4 li vao du liu, mt duong ra du
liu duoc trinh bay nhu hinh 21 duoi dy:

Hinh 21: So d mach ghep knh 4 li vao 1 li ra
ang chn ly cua b hop knh 4 duong vao 1 li ra va 2 duong diu khin.
D liu vo A B Y
D0 0 0 D0
D1 0 1 D1
D2 1 0 D2
D3 1 1 D3
Hinh 22: ang chn ly hop knh 4 duong vao.
Tu bang chn ly ta co th tim duoc phuong trinh logic cua b hop knh nay.
I =

0
+

1
+

2
+
3
()
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Phuong trinh 1 giai thich nhu sau: tu t
0
dn t
1
dia chi A00 hay tich
AD
0
Do thi D
0
duoc truyn nghia la trn duong truyn tn tai duy nht mot knh
duoc ghep va dia chi cua no la A, tuong tu tu t
1
dn t
2
voi dia chi 01 thi trn duong
dy chi co D
1
, tu t
2
dn t
3
voi dai chi 10 (D
2
), tu t3 dn t4 voi 11 (D
3
). Ht mt chu ky
qua trinh lp lai.
. Khi dng b xung .lo.k.
Khi dng b xung clock co cu tao gn ging voi khi tao xung clock cua bn
phat TDM, dai tn s Fmin va Fmax duoc tinh bng cng thuc ging nhu bn phat
TDM, su khac bit cua khi dng b bn thu va khi tao dao dng bn phat la ng ra
cau b so pha di qua b loc thng thp RC d tao ra dai bt tn s theo pha cua tin hiu
du vao, dai bt nay nam trong khoang F
min
F
c
F
out
F
max
F
c
, trong do F
c
la tn s
ct cua b loc thng thp, theo thit k thi tn s ct cau b loc thng thp la 10kHz,
duoc tinh bng cng thuc
c
=
1
2nRC
, R150 Ohm, C10
7
F theo thit k, ngo ra cua b
loc thng thp s di vao chn s 9 cua ic d diu chinh tn s cua b VCO, lam cho tn
s ng ra cua VCO thay di theo tin hiu ng ra cua b loc thng thp, ng ra cua b
VCO duoc dua vao b so pha 1 ln nua d so sanh voi pha cua tin hiu vao.
. Khi m.h dm.
Khi mach dm co cu tao ging nhu khi mach dm cua bn phat TDM.
. Khi phn knh TDM.

Hinh 23: Mach phn knh
J336
CON1
1
clock2
0
out2
+15v
out3
out4
0
out1
-15v
U15
4052
12
14
15
11
1
5
2
4
6
10
9
13
3
16
8 7
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
EN
A
B
X
Y
VDD
GND VEE
clock1
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

phn knh la mt mach logic lin hop co chuc nng nguoc voi mach ghep
knh. phn knh lam chuc nng chon loc, truyn du liu tu mt duong vao du liu
va dua ra cac duong ra ring bit. Cng ging nhu b hop knh b phn knh cng co
cac duong vao diu khin d chon li ra, li vao duoc ni voi li ra nao tuy theo t hop
cac gia tri cua li vao diu khin. Vi du b phn knh co 4 duong ra du liu la Y
0
, Y
1
,
Y
2
, Y
3
va hai duong vao diu khin la A, li vao du liu la D.

Hinh 24: So d khi mach phn knh
Ta co th lp bang chn ly biu din suhoat dng cua b phn knh duoc nu
trn bang duoi dy tu bang nay ta co the thit lp duoc phuong trinh logic cua b phn
knh.
A B Y0 Y1 Y2 Y3
0 0 D 0 0 0
0 1 0 D 0 0
1 0 0 D 0
1 1 0 0 0 D
Hinh 25: ang chn ly cua mach phn knh
Phuong trinh logic cua b phn knh.
I
0
=

I
1
=

I
2
=

I
3
=
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

. B l. thng thp

Hinh 26: Cac b loc thng thp
Khi loc thng thp co nhim vu tai tao lai tin hiu ng vao thng qua cac tin
hiu roi rac duoc ly mu trong khi phat TDM. Trong hinh 4 khi mach loc thng
thp co tn s ct la 4 KHz va duoc kt ni voi cac linh kin din tro va tu din ging
nhau. Cach tinh toan mach loc thng thp nay nhu sau:

Hinh 27: Mach loc thng thp
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

Dong din chay qua R
1
la dong I, dong din chay cho C
1
la I
1
, dong din chay
qua R
2
va C
2
la I
2
. Tng dong din tai nut V
1
la bng 0: I I
1
I
2
0 (1.3). Trong do
cac gia tri dong din duoc tinh nhu sau:
I =
v
in
-v
1
R
1
(1.4)
I
1
=
v
-
-v
1
1
SC
1

I
2
=

+
-
1

2

Do dc tinh cua Opamp V

, ma VV
o

Nn
I
1
(VoV
1
)SC
1
(1.5)
I
2
=
v
0
-v
1
R
2
(1.6)
Thay 1.4, 1.5, 1.6 vao 1.3 ta duoc nhu sau:

v
in
-v
1
R
1
+ (
0
-
1
)
1
+
v
0
-v
1
R
2
= (1.7)
Mc khac do dong I
2
chay qua R
2
va tu din C
2
, nn ta co th tinh din ap V
1
tu
dong I
2
ma khng cn quan tm dn dong chay vao cng V

cua Opamp vi dong din


chay vao V

rt nho co th bo qua dong din nay. Dong din chay qua R


2
bng voi
dong din chay qua tu.

v
0
-v
1
R
2
=
-v
1
R
2
+
1
SC
2
-
1
=
0
(
2

2
+ ) (1.8)
Thay 1.8 vao 1.7 ta duoc.

n
-
0
(
2

2
+ )

1
+ |
0
-
0
(
2

2
+ )] +

0
-
0
(
2

2
+ )

2
=
-

1
-

0
(
2

2
+ )

1
-
0

2
-
0

2
=
-

1
=

0
(
2

2
+)

1
+
0

2
+
0

2

-

0
=
2

2
+ +
2

2
+
2

1

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

-

0

1
+
2
(
2
+
1
) +

Thay S = j -
v
0
v
1
=
1
-o
2
C
2
C
1
R
1
R
2
+]oC
2
(R
1
+R
2
)+1

Dt
2

1
=
o
2
o
0
2
-
0
=
1
C
1
C
2
R
1
R
2
s ro
0
=
1
2nC
1
C
2
R
1
R
2

I
0
la tn s ct cua mach loc thng thp bc 2 duoc su dung trong thit k, thay
cac gia tri cua mach thit k vao cng thuc cua I
0
ta duoc.

0
=

n,.
-9
. .
-9
. 8.8
= E
Ng vao cua mach loc thng thp tich cuc nay la 1 mach loc thng thp thu
dng coa tn s ct la
0
=
1
2nRC
= E. Vy khi tinh hiu co tn s trn 2 kHz s bt
du suy giam bin d khi di qua mach loc thng thp nay. Trong ghep knh TDM mach
loc thng thp dng vai tro la b phn ghep knh cac tinh hiu roi rac lai voi nhau, va
mach loc thng thp thu dng co th hiu la 1 b tich phn tinh hiu ng ra cua mach
loc thng thp nay la cac tich phn cac tinh hiu roi rac o nhung thoi dim khac nhau.
Tinh hiu sau khi phn knh duoc dua dn cac b loc tuong ung. Tinh hiu du
ra sau khi qua cac b loc thng thp thi tin hiu du ra ging voi tinh hiu du vao phia
bn phat TDM
10. Mt s hinh anh thuc nghim

uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


PHU LUC VA
TAI LIEU
THAM KHAOuhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

PHJ LJC A
THNG $ KY THUAT CC IC

1. 2N304 (Transistor loi NPN)
So d chn:

Thng s k thut: (hoat dng o ch d cuc dai)
Thng s Ky hiu Gia tri Don vi
Ap C E V
CEO
40 Vdc
Ap C V
CO
60 Vdc
Ap E V
EO
6 Vdc
Dong Collector I
C
200 mAdc
Cng sut o T
A
25
0
C P
D
625
5
mW
mW/
0
C
Vung hoat dng nhit d T
J
55 dn 150
0
C

2. 4013 (Flip-Flop loi D knh di)
So d chn:
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang


ang trang thai:
Ng vao Ng ra
Reset Set Data CK
1 "3
1 "3
L H X X H L
H L X X L H
H H X X H H
L L L

L H
L L H

H L
L L X

*
"3
*
"3

Thng s k thut:
M ta Ky hiu Min Typ Max Don vi
Ngun cp DC V
DD
3 18 V
Ap ng vao V
IN
0 V
DD
V
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 8


3. 401 (B dm 1ohnson)
So d chn:

Thng s k thut: hoat dng o ch d cuc dai
Tm cp ngun DC: 0,5 V dn 20 V.
Tm ap cac ng vao: 0,5 V dn V
DD
0,5 V.
Dong din cac ng vao DC: / 10 mA.
Cng sut tiu thu (P
D
):
O T
A
tu 55
0
C dn 100
0
C: 500mW.
O T
A
tu 100
0
C dn 125
0
C: 200mW.
4. 404 ('ng kha pha .ng sut nho)
So d chn:

Thng s k thut:
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang 9

Tiu thu cng sut rt thp: 100W (chun) o din ap hoat dng VCO co
I
0
10Khz, V
DD
5V.
Vung hoat dng tn s: ln dn 1,4 Mhz (chun) tai V
DD
10V.
D dich tn s thp: 0,06/C (chun) tai V
DD
10V.
D tuyn tinh VCO cao: 1 (chun).
Ap cung cp gioi han la 5V, 10V va 15V.
Thng s gia tri linh kin bn ngoai di voi h thng vong khoa pha 4046:
5kO _ R1, R2, RS _ 1MO
C1 _ 100pF khi VDD _ 5V
C1 _ 50pF khi VDD _ 10V

. 402 (Ghp / t.h knh tuong t ho. s 4 knh di )
So d chn:

ang trang thai:
Ng vao
Ng ra
E

A
1
A
0

L L L Y
0A
Z
A
; Y
0
Z


L L H Y
1A
Z
A
; Y
1
Z


L H L Y
2A
Z
A
; Y
2
Z


L H H Y
3A
Z
A
; Y
3
Z


uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

H X X Khng co

Thng s k thut:
Vung hoat dng cua V
DD
va V
SS
la tu 3V dn 15V.
V
EE
hoat dng trong tm 18 V dn 0,5 V khi ghep knh tuong tu.

. 404 ($u .ng dao t.h hp)
So d chn:

ang trang thai:
Ng vao Ng ra
A Y
L H
H L

Thng s k thut:
Ky hiu Thng s Min Nom Max Don vi
V
CC
Ngun cung cp 4,75 5 5,25 V
uhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang

V
IH
Ap ng vao muc cao 2 V
V
IL
Ap ng vao muc thp 0,8 V
I
OH
Dong ng ra muc cao 0,4 mA
I
OL
Dong ng ra muc thp 8 mA
T
A
Nhit d hoat dng 0 70
0
C

. 41 (Op - amp)
So d chn:

Thng s k thut:
Ky hiu Thng s Gia tri Don vi
V
CC
Ngun cung cp / 22 V
V
i
Ap ng vao / 15 V
V
id
Ap ng vao vi sai / 30 V
P
tot
Cng sut tiu thu 500 mW
T
oper
Tm nhit d hoat dng 0 70
0
Cuhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tianguhp knh TBN

ChHHng : ThiHt kH v thHc nghiHm mHch ghp knh TBN Tiang