You are on page 1of 8

SECTION A

1. The Iollowing are computer lab rules except:


Yang berikut merupakan peraturan makmal computer ecuali:

A. Students cannot enter computer lab without teacher`s permission
!engguna tidak boleh memasuki makmal tanpa kei:inan guru
B. Students should record usage on the log book provided
!ara pelafar perlu mencatat penggunaan di dalam buku log yang disediakan
C. Students can play computer and internet during class
!elafar dibenarkan bermain computer dan internet sewaktu kelas
D. Students are prohibited Irom downloading materials Irom the internet without teacher`s permission.
!elafar dilarang memuat turun bahan internet tanpa kebenaran guru

2. Organisation chart in school is headed by
Carta organisasi sekolah diketuai oleh

A. Students
!elafar
B. Teacher
Guru
C. Senior assistant
Guru !enolong Kanan
D. Principal
!engetua

3. Which oI the Iollowing is true about passwords?
Yang manakah antara berikut -enar mengenai kata laluan?

A. It is type oI data
erupakan sefenis data
B. Can be shared with Iriends
Boleh dikongsi dengan kawan
C. It is not part oI user saIety
Bukan sebahagian daripada keselamatan pengguna
D. Should be recorded online
Dirakamkan secara atas talian

4. Which oI the Iollowing is a storage device?
Yang manakah di antara berikut adalah sefenis peranti penstoran?


A. Scanner
!engimbas
B. Printer
!encetak
C. Monitor
monitor
D. Hard disk
Cakera keras


5. The types oI secondary storage are Iollowing except:
Berikut merupakan fenis penstoran sekunder ecuali:

A. Magnetic Medium
edium magnetik
B. Random Access Memory
Ingatan capaian rawak
C. Optical medium
edium optik
D. Flash memory
Ingatan kilas

6. An output device does the Iollowing except
!eranan peranti output adalah seperti berikut ecuali:

A. show results oI a computer
enunfukkan hasil daripada komputer
B. delivers inIormation to users
enyampaikan maklumat kepada pengguna
C. stores inIormation
enyimpan maklumat
D. data processed is presented externally
Data yang diproses dipaparkan di luar computer

7. Which oI the Iollowing is 34t an input device?
Yang manakah di antara berikut -uan sefenis peranti input?

A. scanner
pengimbas
B. Printer
pencetak
C. Keyboard
!apan kekunci
D. Mouse
tetikus

8. Which oI the Iollowing statements are true about computer storage except
!ernyataan berikut adalah mengenai penstoran komputer ecuali

A. inIormation can be retrieved later
aklumat boleh diakses kemudian
B. Two types oI storage
Terdapat dua fenis penstoran
C. Cannot be accessed by computer processor
Tidak boleh diakses oleh pemprosesor komputer
D. Data is stored in electromagnetic Iorm
Data disimpan dalam bentuk elektromagnetik
9. The Iollowing are optical media except
Yang manakah merupakan medium optic ecuali

A. CD-ROM
B. ROM
C. DVD
D. DVD-RW

10. Which oI the Iollowing is true about primary storage?
!ernyataan yang manakah -enar mengenai storan primer?

A. Storage capacity is larger than secondary storage
Kapasiti penstoran lebih daripada penstoran sekunder
B. Main memory oI a computer
Ingatan utama komputer
C. examples are Ilash memory and hard disk
Contohnya ialah ingatan kilas dan pemacu keras
D. Cannot be accessed by processor directly
Tidak boleh diakses oleh prosesor secara terus

11. The smallest computer known as
Komputer yang terkecil di dunia dikenali dengan nama

A palmtop
B pamplate
C netbook
D notebook
12. Which oI the Iollowing is not anti virus devices?
Berikut ialah perisian anti virus, KECUALI

A Flash antivirus
B Kaspersky anti virus
C Norton anti virus
D Avast anti virus

14. The main circuit board oI the system unit is called
Komponen litar utama dalam system unit dikenali sebagai

A Motherboard
B Reset Button
C Read only memory (ROM)
D Expansion Slot


15. An audio output device produces music,speech and .........
!eranti output fenis audio menghasilkan mu:ik, ucapan dan .......

A Text
Teks
B sound
bunyi
C Data
maklumat
D Number
nombor

16. Example oI primary storage......
Contoh penyimpanan pertama ialah

A Hard Disk

B Thum drive

C RAM

D CD ROM

17. Which oI the Iollowing device is the pointing devices
Yang manakah peranti berikut adalah peranting penunfuk

A Keyboard
!apan kekunci

B Mouse
tetikus

C Monitor
monitor

D Webcam
webcam

18. Modem enables a computer transmit data over........
odem membolehkan computer menghantar maklumat menerusi........

A wire
wayar

B circuit
litar

C laptop
Computer riba

D telephone
telefon19. Example oI the Ilash memory is .....
Contoh ingatan kilat ialah.......


A Floppy disk

B CD ROM

C Pendrive

D telephone

20. A LCD projector uses ........... to reIlect light
!rofektor LCD menggunakan ..........untuk memantulkan cahaya

A tiny mirror
Cermin nipis

B screen
skrin

C camera
kamera

D graphic
grafikAnswer/Jawapan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.SECTION B


1. Nyatakan syarikat yang menyediakan talian perkhidmatan internet di negara ini.
i. ........................................
ii. ......................................
iii. ......................................
iv. .....................................
v. .....................................
(5 markah)
2. Nyatakan kelengkapan asas mengakses internet
i. .....................................
ii. ......................................
iii. ......................................
iv. ......................................
v. ......................................
(5 markah)

3. Nyatakan dua dua cara mengakses internet
i. .....................................
ii. ......................................
(2 markah)
4. Senaraikan 3 jenis peranti peripheral (peripheral devices)
i. ........................................
ii. ......................................
iii. ......................................
(3 markah)
5. Berikan nama penuh bagi setiap singkatan dibawah
a) ICTL : ...............................
b) PC : ...............................
c) LCD : ...............................
d) CCTV : ...............................
e) USB :................................
(5 markah)
JAWAPAN:
Output devices direct access Telekom dial-up
reverse access YES Router Celcom
modem Wireless Access Point modem Input devices
Storage device Network InterIace Card ( NIC )Padankan maklumat yang diberikan dengan peranti yang betul


(5 markah)
Namakan peranti yang ditunjukkan dibawah(5 markah)

Peranti output untuk memasukkan video ke dalam
computer.

Peranti input yang digunakan untuk memasukkan teks
ke dalam computer

Peranti input untuk memasukkan data ke dalam
computer

Peranti output yang digunakan untuk memaparkan teks

Peranti output yang digunakan untuk mencetak teks di
atas kertas
Webcam

Pencetak(Printer)

Monitor


Papan kekunci (keyboard)


Tetikus(mouse)


Tandakan \ ) pada penyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada penyataan salah.
1. Hub adalah penapis dan pembungkusan ke depan antara segmen LAN.
2. Perisian window yang paling terbaru ialah window 7
3. Router ialah peranti yang membolehkan komputer menghantar data melalui kabel
4. Modem luaran boleh dilampirkan pada setiap komputer yang mempunyai port RS-232
5. Speaker adalah audio output peranti yang menghasilkan suara
(5 markah)
Lihat pada diagram dan padankan port di dalam kotak yang disediakan(5 markah)
No Label Port
Reset Button
DVD ROM drive
Power Button
Floppy Disk Drive
CD-RW drive


Y
S
P
T