Somos I!.JIll CQlectiv·t;lde oineaSwS. CQmUliicadOIl\~s "I g e!!

j·tores II: UJI rales d,edicadios a~ dfile pa ra la tJlJI tll(ln$rornn ~o61i :6Q~i'13l,

DistribuirnQSf e::d·liiO'ilill'ilos y difl,lndimos IfI'~Hwla:s propl!/!i<5 v deoiro<s; d neasli.as die I Per~ 'If el muncie. Apolit:<lIii'lOi!>
de:~Q~ntri;llizacioli

D ~lAS MPOR771N~
.fi.,rJ~.'~L
t
I· ........... _--...,··

a

la democliatlrzadon ,d~1 cin~" 8mpQderi:!rl!{il(l

1:11

y la

poblad6'1fI en el !1J so de herramlenms aurliovi ~1W'alas 'if Ias Ii! LlIBVgS ~eur'lOloglaSi"
ConSil:nJimOa

a 32 (it istrlti)s en ., reg,iol'l es del pars, con la riqueziii aud iovi~ua I naoi,(:I al y rniUnrliiCil. n H,emos di:sena,ch). un p rngr,a rna de furmaGi6 rli pa fa loa gles1iion ii:ilJlb.!Iral de ,eir1~ par~ '(i!'1d~s~lli'1li(i1l1o" con la Red de Mh::r,oc1r'l!l1ilsV' !L!Iifr'eceli'lilo;s:un lfIi'1odelo que perrnite (1Ies~lilxlllar cultlJra ::Iudio'Visual dese! e el barrio, 0 la COIi'IiiIU nrd ai:il.
Sistemetiz:am
O'S

IUlna

Red de Micr,coi rilles que: conecta

nuestre

eXp'e'riem:i~' de ~ bajo

.. Promio

Company.

"'M,O'viliza'" de Ashoka

MeKiins;i!Y&.

,., iPr,em 100· "Ct'eativld ad if:: mprssa rial" eli"lle I rubre Cultl.l f@ de 1.1;1IJniv€!rsidiilld P'erual!1i:l de Oiem:;ias:
Aplicad as (UI?C). ,., IPr,emloO "'Chasqur
IEdl,ll>ea!!;iQn.

de Orn'"

dell Mlmlsrerlo

de

* PUR LA DIVEIRSIIIDAD DEL C:INE Y DE LA CllIURA
Despu~S1 de IIT!IUemOIS,anoS1 con poHrtica~ y IiEllcetas n'~Qlibera,I\~s pli~dQmilila un o:lferta dedne y iI'\!' rota 1 mente, d l:5Itor:5,lonada - sin ap~li'ites; a f'iI uestras
oom WI FiI,i·o~u~i6n, eultu
If~

~UlDIIIO'VIISUIAL
Sis,b~\l1'iIa que

y

genera urna neoesidaJdes reales. de

d~~rJiolliO·.

ArtiOl!.lliiH'

las icl~5 e inidiiiiliti'llas (i1l'!iII~: eperecen en ,cirtuitO$1 "'I reees de plJ'"Qdl,lcto~" dIs'tribuidol1e5, exnibldores. fadlitadar,e!S,. gesMres cu Iturad'e:s, muastras, f'estliVales" ,e!tc.

r"€alized!l;lrr~s,

IC:on IIBI m
!I

e~all~C:rD,91['III~I~ ule 1~I~n~~ tulviim~IS,: e
hlU~\iI3i~ reclil!)liJgr,~~

.. ",.
•'

C'lldenas pf~duii:Uv!:!l!s pam e'l c1t1'Je la pt"([lduccl6n ~UJdlov1:$\.!Ialpropl!!,. y Plan€$ esllrategicoSi co PI e~pi;)~ pa ira IQgf'~~Q. NI!Je!VOS oorncepros c~li"I!;lraf1'ldes esl\uleno5 die, mrmadOfil . Mi;lrcO leg\[;I1 p~r.3 'I§!IdtntEl! Y I!) a~diQviSiUal tOn1alildp '11!Il! cuenta IlOs talilrl!bi,os qu@ las

esmn proo Ii.I c:lenee (on ~nm velocl d ad.

*

C:DINICEIPIOS: Y IPiROPUIES,JAS

NUIEVAS 'UCIN mUI~fA:S:
"'as, nuevas recnologi'a15, ofr,eooncalldad OJ pl'!ecios bajo5. La relaclolil entre COlStOIS Y ~eneficios cambia radicallm@rlte. l"Qdas lasiildividiaaes Il"elacionadas al cine "l 10 audiioviS:Uiilll entll"al'1l ell IOrisis Y fl!!;C!Ill!Iil!!'ren Inlilo\l'adon 'If creaci6fiJ de fUJE:'rlOS dlsefios.

Los f'I'I,!IE!!V'O'S amprend i Ii1llI iii! ntes audiQviSlIUii1lll!!s ge!l1elf\Cuii n eCQnomi~ CFe1iitivei y em p I~or com oi n eido con desarmllc :9lOcial 'If cultural. ~I iI:,o,moept-o'que correspoli"ldie a ems meta's Y o bjeti'!,ll0I5, mixtos es la S:Qstenilbi Ii'dad"

La:!>nuevas ,opo'ttunldladh~sgetii,el<lli'an nuevos 'Up>os d:e,eirnpreS<liS. ~udiovisl,liiill!11s tr'~b;;tj~ n 00 iii ~I cQlloepto ,d,~1,;;1"emp[\~s;;tcli,db,;1r~I""

Los mlcrodnes y las mh::roemp.,esas

MIIIC~;OI~:I,mINAS y ICAIDINIAS PieD DIUiCTIV,A:S:
EI desam.l,lllo del seeter cine y IOO!lIIJJ d r,ovisual es c..ompa r,i;IQ Ie ,['j un IfIfl,OtOir: Si ~ Ita n pi€iza~ [I si una p ileza flO eSJta cOliremmente colocada ...NQ premo!!! De:s:de I(iS m icrncines ha[ieiillfH:lS esfuerzos de olfganizad 6 I'll Y arti<ouladon. 1ll1tro~uclmoo el IC'O ncepoo ~h! las 'cadena:s: p. mdu(;~iva:; au d iovisuales.

Aparece U riI nuev 0 ttpo de socied ad. Ava nzamos ihacia ";s.oc:iedad'e~ del 'OOF'l>odmient-o"'. Ulli"biilgran pall't.e de los: ccneenlcos que. clrcnlan en drc.ulto,s, Y li'€des SOIi"i eente FiI id'o!:i audiQ'!,'iSlUeJ les. El ~en9uolje (Iud ioviSuiillltiene (!Il!JIle 'folimar parte ,de ood!!.'! el sistema de edw::ad6n. 1N'~:!;iiternQ~ ceJIiip!~.II'i~S1d e ~Ifabetiziil oi 6 n aud i'ovisUiiIIl.

OOSE!nram05 un ":antes'" y un "despl!.les:" del camblo digiittal. ApilIi'"eofr I~ ne~esid~d uty~1'ite d€: ifliiU€{\!'IO~ rTI;:1!i'Ws I'egales que t{) man en C;'!1.i,e:ntOlI las COl i,f,U:teris~c:as y 1 d inil m~ca~ .de ~stQS C!;!!1'l i OiS. o

LA CULTURA ES EJE TRANSVERSAL 'y MOTOR DEL DES,ARROLLD INTEGRAL

UN

,:f, S:ERVIC:IOS: ,-PRIOIDIUCIDS
--

Y AJCTIIVIIDADIES:
R.ei!lirzamos e>::t11lblclofile"s pellolJlLas ae,orniP'atfiiadas de, de cine fQ I'"Q!5L L~ prog !i'arnalci:6n fu I'liQiGna CQIii eli'esrem ~tiCO$ mensual es, lia mblen b t1ndamos servlclos die pr.oveoolo n en es~CiGS de 0 rganiza ci'CIFHl!5 que 10 $ClIIioit<:i n.

N [IN 1MIIC:ROICIIIN [S,

pa f~ '14 li,Iie"'~ e~~n i iThtef'~~i;ldQS1 en de::5<:ifiFGllaF CcUltil,lra <lIudlc'!Il5!l.1,aI desdle 1.01 comlllJlillld<ld apmVEchando el pGt€!no.;l1 'Ilran!!ifo!l'"mador liIBI all,ldil;livislJ!~1 pa11i"i;i din6rnil;~:5, de 00 IJJcadon, eemuntea cion, olJlliWrn y desa !Tirollc"

cmINIS~ll,TmRI~AY ASIESlllRfA A~I

I'

lUlU

ReaIliZa mos bFindandoi:j
I flICCrpOliar actividad5

(:ol'1itenldcsa ud I o.\llsuales por enca 1ig>O, at!l'"as organ iz.al[iones." II,tI po~ibilidad de el p.orenetal d IrI am Izadcr del a".IIl:llovlls,UIi~1 a SlJIiS
edu';;<:Irtivas"OiJiIrttUFaII!5, Y de BPlti'iElt€11iJ i m iBntO.

, IPOR INICAM'COI

CIIAR LAS" ~:mINnRIE~~ IA~,,
m EIAln~:OlLLml

ulLU:ES,

101 I~NIE. , I

~ sist€ malliz~u::j6n constanWi de m..ilestra e;!< p@rie:IflCi,i;j labor!!! I elill los d Ilfernntes rubres del q uehaeer l:iraemamgrillifficcG Ms cia la po~ibilidad de ~Olililpa'i1:jr n !.!Ies~ros eonodmlenoos COIili pe rsenss e Ins~ltU!:lone:s ir'iI~~rr€lSa d!;iS ~ rIi la 9@~i61i! ,CiJJhli ral y 012I! ~I U:SO g~l~i n!ll': f' como n e:ITalrili r,e nta pOI ra ,el d'esarro 11-0.

TV IDeal"

,!! eml so ras de Ii<ldla 'if pillgilil!;is web, p€riodicaiS, foll'li::t,(;j!S, I€tcf la, oual perml~egiestlol'lar cOlm!)a'fiias multimedia 'if aumentar ell impactD de IM ej~ it~IfIfI;iiltloo!S·.

CAMIP,A,NIA,E MlUl II MI~mA

Los mrcrodliles estiin!Coneaad.os

CID NI EJES UMIA,nC:mS

PIROGRAMA DE
SlflI[Qrml,adon

no h <lIYcamble, EI<1boliamQs y ofrrecel1Ji1l OSun IPrngralma de forma oi·6rII que co riltiel'1!2 10 qlJ ~ "odes n,ecesftamossa ber para reladol1a mos de msnera prodlllctiva y cr~tiva con el n I!J ~VO efi1tOrrlo d i,gi1al "f aud lovisua I.
l

MIA.CII~N IPARA

U

GEsndNI MIIICIRDI~:1 NI:

VINIU mlE PIRIDIC DAMAS

Seleoc:lernamos; pre grams S 't:em;li1ti(o$ y 9 estior'l'i!il mas IGiS derec'ho!5 para ~IJJ V12l1m a peliSon:a!s Eo'! ill'nrtlhlCIOI'H!S i lfl1teresadacS.

TEIM,~,ll~IClmS

Ii::: I eqllJJipo de rea Iizaci6n Chaski rlelii me 00 nccimientcs y capacldades q~e Ipermioon produclr "I1"'Ii!,al1zarpe~h::IlJIOjJS: un ecn alt.o, Ifi ivel de ca liildL[jdtiicn~c-a 'If de contenido.

plRlom DeIC:1DIN , RIEAlll'A!C:1 DIN I~II: IPEHCIMILAS

Con las n L.:IBVas: 1teofi,O IO~iras los melo(!os pa rra rea ILz;a r p'I!lku las van C!l!mbiall1do, se v!lJel'l,ien l'lI'lIas i l'1i1!:eglradores II! IilfiollLi'ventes. La me"adGlogla p.aFa I,a pn:n:iluooiOI1i de: dne parliioi pativ(!I 'I!S la clave en la demQ;era~iiZaci6n y desce:lil'l!:r.i I izaG16f1J del cine.

TA1LEIRIS 'y MIOOINHOIREOmE ClilNE P'AIHII ml,IA HVm

r!IiI.!.les~rill RJed estilic·o·nrrormO'lidla,P<111" 2 m lcrednas 3 I!.I brca<ilos en oll.J1<ilades, d istrltos 'if comunld<lldes ca IiITiI p'!3$inal; d ~ if\! no, Cusco, Apu r! IiITiI<liC, .A;yacucho, Li ma, La l.Ji Dlffirtad 'if P>i'l! ra. A pa lril;ir d ~I 2!012 IS@: a m~'1ra 1<:11 hacla eeras reg iOlflre5 del pars" red

MIONI~I~IR'EOII mIRIECI~I mN mE U I~ElmDIE MIII~IRmC:IINn

ra

Cada tilloroclne rer.::lbe'conanrttdpadon un programa mensual can 4 lalllllometrajes y ~. tCortome~rajes. Tr,1;ioajarnfi00, coli ej€$rernijrl!1(o$ qllLJ~ se ,d!2-fiili'1l'~1i! ~liIitFilndo en ouelilta 1,1;115 lieolffiidades audiovi~u;;I1~ de 121 pobl~ol6 n. E~t;!l d I m lea perm ltea los micro 01 as tU'!SC;!I r y mOVilliza r pObllcos ·ob'j,etlvos p::Ilia cadl~ terna. n

Olin ~~lllml~:1ml , PAOIGil'AIM,AIC:lldIN IP.ARA LA R'EI~IDIE MIIICIOIC:I NI~;S

ria

creames, 1n nO\!,'ilIim os, UPI)s1!':1'n'10'5, ii!ifliilesgO!!! 0'5, nos equlvoca mOS,1i.l prenderncs, I'i1 mejo remes, EspeOia Iistas de Ia consultors il1'i.ernaoi'D rilal MoKillisey &. Comparny nosayucian ill sislle matizar Iill e)(iperien'Oia. NlJJ1!'5!tra meta: Cliear un modele qlJJe p~eda ser fa 0] I de ecpiar y adaptar- a diferen~es Ilucgares: "f real ida des,

RIE'UCAS Din ;IMI~ eMIA DEU

~I

IEL,CIIINE DE CIHASKII

Lo q lJi.!' I nteres6 0; 100s i nteglrafil~e5 del GrllJ po Ch.aski dl€sde su oread DIiJ enl 1.9.132 er,a~1 potential tra nsf>ormf,j!d or del cine. :S I.!I Pi(i!pues-ta va IilIi1 direccion de IUn cine que ger"li~rdi conodmliamif[o,. rene:x1ldrn,d lalogo 'if eendenela ,cll'llth::a,.

1:1 largometr:i:lj,e"'Gl1e~orio'" deSlct'lil:ie la mig,radon del la ;dmladdiesde Ie perspeotiva de U.J n fi'llno quachua de :12 ·afij·os""]l.!Ili::ma", etre lal"-g.ol11lil!tll'aje,
c-ampoa descrlbe el mundo de una ii1ilTla que vlve

y trabaja elll

las eatles de Lima,
lEr'itre los. dG(.umelfltale~ se puede mencionarr "'MisiS IIJniv~rso en ~I P~rlr", "per'l! Iii LeCIl~ ni Gloria"', "'Camlnos dil! Ubera'ololrr", "Suen!l)s Lejan!l)s",.asl COrl'liO· 181 serie de oortometra,fes "'Retl'aws de $obrevlvellida",.!i;lrllil!re- otrras prtll:iIL,iooi.r)['lJes, ~r'i prooeso lIelfl MilOS IOI!'lIpr,oyems del Agual•

dnemaltogr,a~ic-os: ~I Reg IllSO, ~I aza roso c-amino Cle' I'a Fe, MemOli"lias

Des afro UaT culturaaudio» isualde~8d e barrios ycomun i dades .requ i ere de aliam as entre organizoeiones de' la soetedad ,ai'v#., entidades del estado, e.mp'.r',esa:s de !.. "1"d . • ". "',, • responsaouiaaa d' socuu 1 e tnstuuctones d J' cooperaeton tntemactonat. J' "',eia

NUle:stms, 8 Iiad~s: 0210jig ~,alleIS::Q 'tO$Q'(Jw~s.inch;s
ot1"OS.

Ca:S'a:del C1Jmedo Justo, W:a:s1 Yl;1yanapaq, ASAP Purm casa del C()l1'i!,(}lcror, Municipio DtstJ1.fai de Pucarn, CEPAS~Ayavi'ni~, Asodacron de Artfstas Afi'd~CI'.$'" Ce.i1tt:D Cultural Tr;nstJ,co san CrisMbaJ de HuamarrgaI Gasa de fa ClJltfu.ra deJ'Disf:rittJ d.e l.eOn Pamp,aslF
l

PSlrti 0 il~:almOs:en
ri~

PEru,

CoaUc/dn Pe.roJiJ'fU~or ia Dblersld~rJ p

1108: glfslmmiOS:: uniOn de Cineastos;

PeRJ.aN()S§ ,Asudacmfl de Pror:JiJctores un,ematografioos Culwral" Howmlenw SomCl's CiUl,tu~I'l'"

Lfemt1!nst-ei\l"it rert'ie' des Hommes Schr<leiz, Marla M~r1na' Fotmd6trron de ,i.iechr~nst-e"nt Hives, DCJ<en" an J Vrijman Y' .Hubert Ba.(sFumJ' de /1oi,crrtialF Fr:eerK}JTJttl CreaM de Si'flgtjpare§ Aedd de Espafio,£ Cfisude de Suiza;.. .unesco, Unicef. tlsf!oka-, ,otros..

IC:GIO ml8mO:SPI[iDY8D~mIS, J slotM dla~18:SO:Olnli nlstji~~C:i 0 nlo:s del 1:3 O~I~lpler81Dlimn ~imterml8oi!omall OIDlmIO::LED r~li

rie ;~ Hujer., Minismrio' ,r:J.ei Am\b.iientt:'" Mu;nicJpaJidad.e~sy Gabiemos Re.gionales'en

IC:~lor~linlamo:s leve~tIOS: y slctMdla~le:s loam 191~tiii~al~eisdlel Es~aldD comIO:: Mifii~ter!(J

de' ~r:rumcroflJ Mmi$;teri'o Mr.Jnjci(HJ~ir:JJiJdy G~CI'bjeMO R:e.~i([)n~J ckl 1..i.m.iJ', difer.entt:'s zJOm:§icon miO'tlcifle.s.

EmIDI[IDs:a:s 00 n IrI99:pl~lmI8,8Ib iIii dad SIOIDiii2111~emGI:

Edelt'l(Jr,. Edegef, Mt:Kins(!:.'I 6J: Compal1.Y1 Qtms.
Aprodeh,

IDrm:amiiz:ac:i 0 ~Ie:s~Ie1121:smc:i el~:ad c:iviil~:: Tares,

ABp~, Plan In~emacJ'o.na'" orras.

Los aVa'DeNV' 1011",5110' serianposibles SiR".s,grandes .paTtest" e&,fuerzos' de' cientos de VoluntarioB ,delltro y :meTa del pals~1
lMilgmdas'a TOD05J

II rna 9, - P'enlj

M,alecQn Grau '9:2;'7'~ChQrnlillllQ5;

Tell~: {SII) 2,5:1"'341ID4

CD iCC

II

1!3

rlil

c::::I
~

twittet.comI9Rr~pochaski vtmeo.com/arupochaskt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful