You are on page 1of 21

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CNTTXỬ LÝ ẢNH
ĐỀ TÀI
KỸ THUẬT LỌC TRONG XỬ LÝ ẢNH SỐ


Lớp : D08CNTT2
Thành viên : Lê Thế Hùng (NT)
Lê Văn Dũng
Lê Quang Khải
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 2

Lêi nãi ®Çu
Xö lý ¶nh lµ mét lÜnh vùc ®ang ®- îc quan t©m vµ trë thµnh mét m«n häc trong mét
sè nghµnh kÜ thuËt nãi chung còng nh- chuyªn nghµnh ®iÖn tö y sinh nãi riªng
Cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc ®- îc nghiªn cøu khi nãi ®Õn xö lý ¶nh nh- ng trong môc ®Ých
cña bµi nµy em muèn giíi thiÖu ®Õn c¸c bé läc ¶nh. §©y lµ nh÷ng c«ng cô kÜ thuËt ®- îc
sö dông réng r·i ®Ó n©ng cao chÊt l- îng ¶nh, nh- läc nhiÔu, lµm næi vµ t¸ch ®- êng biªn
¶nh, kh«i phôc ¶nh.
V× cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o nªn hiÖn nay hÖ th«ng xö lý t×n hiÖu sè còng nh-
bé läc sè ®· trë thµnh ph- ¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét sè nghµnh kÜ thuËt. ®Æc
biÖt trong lÜnh vùc y tÕ th× chÊt l- îng ¶nh lu«n ®- îc yªu cÇu cao ®Ó cã nh÷ng chÈn ®o¸n
bÖnh chÝnh x¸c vµ ®iÒu trÞ cã hiÖu qu¶.
Mục Lục
T×m hiÓu vÒ bé läc. ................................................................................... 3
I. Tæng quan. .......................................................................................................... 3
1.1. BiÓu diÔn ¶nh. .............................................................................................. 3
1.2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh. ........................................................................................ 3
II.Läc sè. ................................................................................................................ 3
2.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè. ................................................................................. 3
2.2 §Þnh nghÜa bé läc sè. ................................................................................... 4
2.3 C¸c bé läc sè lý t- ëng. ................................................................................. 4
2.4 Bé läc ¶nh sè thùc tÕ. ................................................................................... 9
2.5. Bé läc hai chiÒu ®¸p øng xung h÷u h¹n. ..................................................15
3. Bé läc 3 chiÒu. ..............................................................................................18Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 3

T×m hiÓu vÒ bé läc.
I. Tæng quan.
1.1. BiÓu diÔn ¶nh.
¶nh cã thÓ biÓu diÔn d- íi d¹ng tÝn hiÖu t- ¬ng tù hoÆc tÝn hiÖu sè.
- Mét ¶nh sè ®- îc biÓu diÔn d- íi d¹ng mét ma trËn hai chiÒu. Mçi phÇn tö cña
ma trËn biÓu diÔn cho møc x¸m hay c- êng ®é cña ¶nh t¹i vÞ trÝ ®ã. Mçi phÇn tö
trong ma trËn ®- îc gäi lµ mét phÇn tö ¶nh, th«ng th- êng kÝ hiÖu lµ PEL
(Picture Element) hoÆc lµ ®iÓm ¶nh (Pixel).
- Trong kü thuËt t- ¬ng tù, mét bøc ¶nh th- êng ®- îc biÓu diÔn d- íi d¹ng c¸c
dßng n»m ngang kÕ tiÕp nhau. Mçi dßng lµ mét tÝn hiÖu t- ¬ng tù mang theo c¸c
th«ng tin vÒ c- êng ®é s¸ng däc theo mét ®- êng n»m ngang trong ¶nh gèc.
1.2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh.
C¸c tÝn hiÖu vèn lµ hai chiÒu th× ph¶i ®- îc xö lý b»ng kü thuËt xö lý tÝn hiÖu hai
chiÒu. C¸c ®iÓm ¶nh ®- îc coi lµ mét d¹ng tÝn hiÖu hai chiÒu, v× vËy c¸c ph- ¬ng ph¸p xö
lý ¶nh sö dông c¸c hÖ thèng 2-D.
C¸c ph- ¬ng ph¸p läc ¶nh cã thÓ sö dông hai lo¹i chÝnh lµ bé läc sè vµ bé läc t- ¬ng tù.
VÒ mÆt lÞch sö c¸c bé läc sè ®· t¹o ra mét nghµnh ®- îc nghiªn cøu nhiÒu trong lÜnh
vùc xö lý sè tÝn hiÖu nãi chung vµ trong xö lý ¶nh nãi riªng. chóng ®· ®- îc nghiªn cøu vµ
ph¸t triÓn víi môc ®Ých cã thÓ m« pháng c¸c bé läc t- ¬ng tù trªn m¸y tÝnh. Chóng cho
phÐp t¹o ra c¸c hiÖu qu¶ lín vµ tèi - u ho¸ c¸c tham sè cña bé läc.
C¸c tiÕn bé hiÖn nay cña c«ng nghÖ vi m¹ch ®iÖn tö sè ®· lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña
c¸c bé läc sè vµ c¸c bé läc sè ngµy cµng ®- îc øng dông réng r·i trong lÜnh vùc xö lý ¶nh
II.Läc sè.
2.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè.
C¸c thao t¸c cña xö lý dïng ®Ó lµm biÕn d¹ng sù ph©n bè tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn
cña mét tÝn hiÖu theo c¸c chØ tiªu ®· cho nhê mét hÖ thèng sè ®- îc gäi lµ sù läc sè.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 4

2.2 §Þnh nghÜa bé läc sè.
Mét hÖ thèng dïng ®Ó lµm biÕn d¹ng sù ph©n bè tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn cña mét tÝn
hiÖu theo c¸c chØ tiªu ®· cho ®- îc gäi lµ bé läc sè.
2.3 C¸c bé läc sè lý t-ëng.
ViÖc nghiªn cøu c¸c bé läc sè thùc tÕ ®Òu ®i tõ lý thuyÕt c¸c bé läc sè lý t- ëng v× vËy
chóng ta cÇn nghiªn cøu qua c¸c bé läc lý t- ëng. Cã bèn lo¹i bé läc sè tiªu biÓu lµ:
- Bé läc th«ng thÊp.
- Bé läc th«ng cao.
- Bé läc th«ngd¶i.
- Bé läc ch¾n d¶i.
Läc ë ®©y lµ läc tÇn sè chÝnh , v× vËy mµ tÊt c¶ c¸c ®Æc tr- ng cña läc tÇn sè ®Òu ®- îc cho
theo ®¸p øng biªn ®é.

2.3.1 Bé läc th«ng thÊp lý t- ëng.
- ®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng biªn ®é ®- îc
®Þnh nghÜa nh- sau:

1
w w c c
ws s
) (
e
jw
H =
0 w cßn l¹i.
) ( H s s H ÷ w

- ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng thÊp lý t- ëng:

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 5


H×nh 2.3.1. Bé läc th«ng thÊp.

- nhËn xÐt: ë ®©y ) (
e
jw
H lµ ®èi xøng nªn ta chØ cÇn xÐt mét nöa chu k× lµ ®ñ.
Khi ®ã th× cac tham sè cña bé läc th«ng thÊp sÏ nh- sau:
w
c
: tÇn sè c¾t.
wc
ws s 0 : d¶i th«ng.
H s s w
wc
: d¶i ch¾n.
NÕu w
c
= H th× bé läc th«ng thÊp lµ bé läc th«ng tÊt xÐt trong mét nöa chu k×. bé läc
nµy cho th«ng qua tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn tÇn sè.

2.3.2 Bé läc th«ng cao lý t- ëng.
- ®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng
biªn ®é ®- îc ®Þnh nghÜa nh- sau:

1
H s s
÷ s s H ÷
w
w
w
w
c
c

) (
e
jw
H =
) ( H s s H ÷ w 0 w cßn l¹i.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 6


- ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng cao lý t- ëng:


H×nh 2.3.2. Bé läc th«ng cao.

- nhËn xÐt: ë ®©y ) (
e
jw
H lµ ®èi xøng nªn ta chØ cÇn xÐt mét nöa chu k× lµ ®ñ.
Khi ®ã th× c¸c tham sè cña bé läc th«ng cao sÏ nh- sau:
w
c
: tÇn sè c¾t.
wc
ws s 0 : d¶i ch¾n.
H s s w
wc
: d¶i th«ng.

2.3.3 Bé läc th«ng d¶i lý t- ëng.
- ®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng
biªn ®é ®- îc ®Þnh nghÜa nh- sau:
1
w w
w w
c c
c c
w
w
2 1
1 2
s s
s s
÷ ÷

) (
e
jw
H =
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 7

) ( H s s H ÷ w 0 w cßn l¹i.
- ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng d¶i lý t- ëng:

H×nh 2.3.3. Bé läc th«ng d¶i.

- nhËn xÐt:®¸p øng biªn ®é ) (
e
jw
H lµ ®èi xøng trong mét chu k× ( H s s H ÷ w )
v× vËy chóng ta chØ cÇn xÐt trong mét nöa chu k× . trong mét nöa chu k× nµy bé
läc th«ng d¶i chØ cho th«ng qua c¸c thµnh phÇn tÇn sè tõ w
c1
®Õn w
c2
.
C¸c tham sè cña bé läc th«ng d¶i lý t- ëng nh- sau:
W
c1
: tÇn sè c¾t d- íi.
W
c2
: tÇn sè c¾t trªn.
w w c c
w
2 1
s s :d¶i th«ng.
wc
w
1
0 s s : d¶i ch¾n.
H s s w
wc2
: d¶i ch¾n.

2.3.4 Bé läc ch¾n d¶i lý t- ëng.
- ®Þnh nghÜa: theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng
biªn ®é ®- îc ®Þnh nghÜa nh- sau:

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 8

1
H s s
s s
÷ s s H ÷
÷
w
w
w
w
w w
w
c
c c
c
2
1 1
2

) (
e
jw
H =
) ( H s s H ÷ w 0 w cßn l¹i.- ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc ch¾n d¶i lý t- ëng:

H×nh 2.3.4. Bé läc ch¾n d¶i.

- nhËn xÐt: ®¸p øng biªn ®é ) (
e
jw
H lµ ®èi xøng trong mét chu k× ( H s s H ÷ w )
v× vËy chóng ta chØ cÇn xÐt trong mét nöa chu k× .
C¸c tham sè cña bé läc th«ng d¶i lý t- ëng nh- sau:
w
c1
: tÇn sè c¾t d- íi.
w
c2
: tÇn sè c¾t trªn.
w w c c
w
2 1
s s :d¶i ch¾n.
wc
w
1
0 s s : d¶i th«ng.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 9

H s s w
wc2
: d¶i th«ng.

2.3.5 NhËn xÐt chung:
C¸c bé läc sè lý t- ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®- îc vÒ mÆt vËt lý v× h(n), ®¸p øng xung lµ
v« cïng , h¬n n÷a h(n) kh«ng nh©n qu¶, tøc lµ:
| | | | · = +· · ÷ = , ) (n h L
h(n) = 0 víi n<0.
2.4 Bé läc ¶nh sè thùc tÕ.
Nh- ®· giíi thiÖu ë trªn, ¶nh ®- îc biÓu diÔn d- íi d¹ng tÝn hiÖ 2 chiÒu nªn c¸c ph- ¬ng
ph¸p xö lý ¶nh còng ph¶i thùc hiÖn nhê c¸c hÖ thèng hai chiÒu. MÆc dï mét tÝn hiÖu lÊy
mÉu 2-D cã thÓ xö lý nh- c¸c d·y cña tÝn hiÖu lÊy mÉu mét chiÒu b»ng c¸ch xö lý tÊt c¶
c¸c hµng (cét) mét c¸ch tuÇn tù song c¸ch tiÕp cËn nµy kh«ng cho mét kÕt qu¶ mong ®îi
nh- khi xö lý hai chiÒu. VÝ dô, nÕu chóng ta dïng mét bé läc lµm næi ®- êng biªn ¶nh 1-
D, cô thÓ ®ã lµ mét bé läc th«ng cao, trªn mét ¶nh b»ng c¸ch xö lý tõng hµng mét, th×
®- êng biªn sÏ phÇn lín ®- îc lµm næi bËt däc theo c¸c ®- êng th¼ng ®øng. C¸c ®- êng biªn
¶nh n»m theo c¸c ®- êng n»m ngang sÏ kh«ng ®- îc lµm næi mét chót nµo vµ c¸c ®- êng
biªn n»m theo c¸c h- íng kh¸c ngoµi hai h- íng nµy sÏ nhËn ®- îc hiÖu øng lµm næi ¶nh Ýt
h¬n c¸c ®- êng biªn däc. §Ó ®¹t ®- îc hiÖu qu¶ nh- nhau theo mäi h- íng, tÝn hiÖu ®- îc
lÊy mÉu hai chiÒu ph¶i ®- îc xö lý qua mét hÖ thèng 2-D.
- §Ó lµm tr¬n nhiÔu hay t¸ch nhiÔu ng- êi ta sö dông c¸c bé läc tuyÕn tÝnh (läc
trung b×nh, läc tuyÕn tÝnh) hay läc phi tuyÕn( trung vÞ, gi¶m trung vÞ hay läc
®ång h×nh).
- Do b¶n chÊt cña nhiÔu lµ øng víi tÇn sè cao vµ c¬ së lý thuyÕt cña läc lµ bé läc
chØ cho tÝn hiÖu cã tÇn sè nµo ®o th«ng qua (d¶i tÇn bé läc). Do ®ã®Ó läc nhiÔu
ta sö dông läc th«ng thÊp hay lÊy tæ hîp tuyÕn tÝnh ®Ó san b»ng.
- ®Ó lµm næi c¹nh, øng víi thµnh phÇn tÇn sè cao ta sö dông bé läc th«ng cao,
Laplace.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 10
H×nh 2.1 Xö lý tÝn hiÖu 2-D.

2.4.1Bé läc th«ng thÊp.

Läc th«ng thÊp dïng ®Ó t¸ch thµnh phÇn tÇn sè cao víi môc ®Ých lµm tr¬n nhiÔu.
Bé läc th«ng thÊp ®- îc ®Þnh nghÜa:
1 R s +
v
µ
2
2

= ) , ( v H µ
0 tr- êng hîp cßn l¹i.

Mét sè nh©n chËp:
(
(
(
¸
(

¸

=
0 1 0
1 2 1
0 1 0
8
1
1 Ht

(
(
(
¸
(

¸

=
1 1
1 1
2
b
b b
b
b Hb


2.4.2 Bé läc th«ng d¶i.

Bé läc th«ng d¶i ®- îc ®Þnh nghÜa:
1
R R 2
2
2
1
s + s
v
µ
= ) , ( v H µ
0 tr- êng hîp cßn l¹i.

h(n
1
,n
2
)
x(n
1
,n
2
) y(n
1
,n
2
)
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 11Bé läc th«ng d¶i cã hiÖu qu¶ lµm næi ¶nh.

2.4.3Bé läc th«ng cao.

Bé läc th«ng cao ®- îc ®Þnh nghÜa:
0 R s +
v
µ
2
2

= ) , ( v H µ
1 tr- êng hîp cßn l¹i.

C¸c kü thuËt xö lý ¶nh ®Òu quan t©m ®Õn viÖc lµm næi hoÆc t¸ch lÊy ®- êng biªn ¶nh.
§- êng biªn trong mét ¶nh ®en tr¾ng ®- îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c ®o¹n rêi r¹c hoÆc lµ thay ®æi
®ét ngét cña c- êng ®é møc x¸m. Sù thay ®æi nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ ¶nh, vµ phÇn ®ãng
gãp cña chóng trong phæ ¶nh sÏ t×m thÊy cuèi miÒn tÇn sè cao. Mét ®- êng biªn ¶nh, trong
tr- êng hîp tæng qu¸t cã thÓ tr¶i theo bÊt kú h- íng nµo, vµ cã thÓ biÕn thiªn vÒ c- êng ®é
s¸ng.
V× ®- êng biªn ¶nh chiÕm ë d¶i tÇn sè cao trong phæ cña ¶nh, nªn ta cã thÓ lµm næi
hoÆc t¸ch ®- êng biªn ¶nh qua bé läc th«ng cao.
Dïng bé läc cã ®iÓm c¾t tÇn sè ®ñ cao ®Ó lµm næi ®- êng biªn ¶nh vµ lµm mê c¸c chi
tiÕt kh¸c cña ¶nh cã tÇn sè thÊp.
Mét sè mÆt n¹ dïng trong läc th«ng cao:
(
(
(
¸
(

¸

÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
1 1 1
1 1 1
1 1 1
) 1 (
(
(
(
¸
(

¸

÷
÷ ÷
0 1 0
1 5 1
0 1 0
) 2 (
(
(
(
¸
(

¸

÷
÷ ÷
÷
1 2 1
2 5 2
1 2 1
) 3 (

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 12

2.4.4 Bé läc Laplace.
Mét ph- ¬ng ph¸p kh¸c hay dïng ®Ó lµm næi ®- êng biªn ¶nh lµ dïng bé läc Laplace, ®Þnh
nghÜa nh- sau:
(5.1)

ë ®©y f(x,y) lµ hµm c- êng ®é cña ¶nh. §Æc tÝnh tÇn sè cña Laplace ®- îc ®Þnh nghÜa nh-
sau:

2
2
2
1 2 1
) , ( e e e e + = H (5.2)
Ho¹t ®éng cña ph- ¬ng ph¸p Laplace trong viÖc trÝch ra ®- êng biªn vÝ dô h×nh lµ sù ®¬n
gi¶n ho¸ s- ên ©m vµ s- ên d- ¬ng ®- êng biªn.
§¹o hµm bËc hai cã thÓ dïng ®Ó ph¸t hiÖn ®- êng biªn ¶nh. Th«ng th- êng, c¸c ®iÓm c¾t
zero cña ®¹o hµm bËc hai lµ n¬i cã ®- êng biªn ¶nh. CÇn ph¶i nhí r»ng ®¹o hµm cña mét
hµm hai biÕn t¹i bÊt kú ®iÓm nµo còng phô thuéc vµo h- íng lÊy ®¹o hµm.

2.4.5 Bé läc trung b×nh kh«ng gian.
Víi läc trung b×nh, mçi ®iÓm ¶nh ®- îc thay thÕ b»ng trung b×nh céng sè cña c¸c ®iÓm
l©n cËn vµ ®- îc ®Þnh nghÜa nh- sau:

¿ ¿
e
÷ ÷ =
W l k
l n k m y l k a n m v
) , (
) , ( ) , ( ) , (
trong kü thuËt läc ta sö dông c¸c tréng sè nh- nhau nªn ph- ¬ng tr×nh trªng ®- îc viÕt
d- íi d¹ng:
¿ ¿
e
÷ ÷ =
W l k
w
l n k m y n m v
N
) , (
) , (
1
) , (
víi : - y(m,n) ¶nh ®Çu vµo.
- v(m,n) ¶nh ®Çu ra.
- w(m,n) cöa sè läc.
- A(m,n) träng sè läc.
y
y x f
x
y x f
y x f
2
2
2
2
2
) , ( ) , (
) , (
c
c
+
c
c
= V
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 13

Trong läc trung b×nh ®«i khi - u tiªn cho c¸c h- íng ®Ó b¶o vÖ biªn cña ¶nh khái bÞ
mê ®i do lµm tr¬n ¶nh.c¸c bé läc trªn lµ bé läc tuyÕn tÝnh theo nghÜa lµ c¸c ®iÓm
¶nh ë t©m cöa sæ sÏ ®- îc thay thÕ b»ng tæ hîp tuyÕn tÝnh c¸c ®iÓm l©n cËn chËp
víi mÆt n¹.
MÆt n¹ cã d¹ng:
(
(
(
¸
(

¸

=
1 1 1
1 1 1
1 1 1
9
1
H
Läc trung b×nh lµ mét d¹ng cña läc th«ng thÊp dïng ®Ó läc nhiÔu céng vµ nhiÔu
nh©n.

2.4.6 Bé läc ®ång h×nh.
Mét gi¶i ph¸p cung cÊp ®é næi cho c¸c vËt thÓ trong mét ¶nh ®· cho lµ lµm gi¶m t¸c ®éng
cña ®é chãi. Nã ®- îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Çu tiªn chia tÝn hiÖu ¶nh thµnh hai thµnh phÇn
r(x,y) vµ i(x,y), vµ sau ®ã t¨ng c- êng thµnh phÇn tÇn sè cao. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn
b»ng c¸ch lÊy logarit cña hµm c- êng ®é s¸ng f(x,y). KÕt qu¶ sau ®ã ®- îc läc qua bé läc 2-
D cã ®Æc tÝnh nh- trong h×nh


BiÓu diÔn d¹ng bé läc ®ång h×nh.
LÊy ®èi l«garit kÕt qu¶ cho ta kÕt qu¶ cuèi cïng. Toµn bé qu¸ tr×nh nµy ®- îc m« t¶ theo
c¸c biÓu thøc sau:
)) , ( ln( )) , ( ln( )) , ( ln( y x i y x r y x f + =
) , ( * )) , ( ln( ) , ( y x h y x f y x o =
H(e
1
,e
2
)
D(e
1
,e
2
)
D
0

¸
L

¸
H

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 14

dÊu * lµ tÝch chËp. ¶nh nhËn ®- îc t¹i ®Çu ra ®- îc cho bëi:

) , (
) , (
y x o
e y x g =
ThuËt to¸n nµy sÏ lµm gi¶m ¶nh h- ëng cña nh÷ng tÝn hiÖu chãi kh«ng ®ång ®Òu trong ¶nh
vµ lµm næi c¸c chi tiÕt trªn ¶nh. Ba tham sè trong h×nh trªn (¸
H

L ,
,D
0
) ®- îc chän tõ thùc
nghiÖm. §Æc tuyÕn trong h×nh trªn cã thÓ ®- îc m« t¶, cho vÝ dô, b»ng hµm Butterworth,
cho trong tr- êng hîp nµy theo biÓu thøc:

Cho

( )
( )
H
L H
L H
L H
D D
D
H ¸
¸ ¸
¸ ¸
e e
¸ ¸ e e
e e +
÷
+ ÷
+
÷
=
) (
1
) , (
) , (
) , (
2
0
2
2 1
2
2 1
2 1

c¸c tr- êng hîp cßn l¹i H
H
( , ) e e ¸
1 2
=
Läc ®ång h×nh.
2.4.7 Läc trung vÞ.
Trung vÞ M cña mét tËp hîp sè ®- îc x¸c ®Þnh sao cho mét nöa c¸c gi¸ trÞ trong tËp lín
h¬n M hoÆc mét nöa c¸c gi¸ trÞ nhá h¬n M. Läc trung vÞ trong ¶nh ®- îc ¸p dông bëi ®Çu
tiªn chän mét cöa sæ cã kÝch th- íc N, ë ®©y N ch½n. Cöa sæ nµy hoÆc miÒn cung cÊp sÏ
®- îc quÐt qua ¶nh. §iÓm trung t©m cña miÒn cung cÊp, t¹i bÊt kú n¬i nµo trong ¶nh, ®- îc
thay thÕ b»ng trung vÞ cña c¸c gi¸ trÞ ®iÓm cña c¸c miÒn l©n cËn.
Läc trung vÞ lµm cho ®iÓm ¶nh trë nªn næi tréi h¬n so víi c¸c ®iÓm xung quanh. Nã
lo¹i trõ ¶nh h- ëng cña c¸c nhiÔu kim, c¶i thiÖn kh¶ n¨ng chèng nhiÔu cña tÝn hiÖu. Läc
trung vÞ cã thÓ ®- îc bæ xung b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· ®- îc ph¸t triÓn cho bé läc FIR.

0
2
2
2
1 2 1
) , ( D D s + = e e e e

ln[f(x,y)]

H(e
1
, e
2
)

e
o(x ,y)

¶nh ®· läc
f(x,y)
o(x,y)
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 15

2.5. Bé läc hai chiÒu ®¸p øng xung h÷u h¹n.

2.5.1. BiÕn ®æi Z.
PhÐp biÕn ®æi z ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph©n tÝch vµ biÓu diÔn c¸c hÖ
tuyÕn tÝnh bÊt biÕn (linear-shift invariant - TTBB) rêi r¹c theo c¶ thêi gian lÉn kh«ng gian.
BiÕn ®æi z cña mét tÝn hiÖu ®- îc lÊy mÉu ®ång ®Òu f(t), ®- îc cho bëi
{ }
¿
·
=
÷
=
0
) ( ) (
n
n
z nT f nT f Z (2.5.1)
BiÕn ®æi z cña mét d·y f(nT) th- êng ®- îc ký hiÖu lµ F(z). V× vËy
{ } ) ( ) ( nT f Z z F = (2.5.2)
Xem xÐt biÕn ®æi z cña mÉu xung ®¬n vÞ kT, cô thÓ
) ) (( ) ( T k n nT f ÷ =o
Dïng biÓu thøc (3.1) chóng ta ®- îc

k
z T k n Z
÷
= ÷ )} ) (( {o (2.5.3)
B©y giê xem xÐt biÕn ®æi z cña mét tÝn hiÖu trÔ ®i k chu kú lÊy mÉu cña f(nT):

¿
·
=
÷
÷ = ÷
0
) ) (( )} ) (( {
n
n
z T k n f T k n f Z
Thay m = n - k trong biÓu thøc bªn tay ph¶i chóng ta ®- îc:

¿
·
÷ =
+ ÷
= ÷
k m
k m
z mT f T k n f Z
) (
) ( )} ) ( {

k
k n
m
z z mT f T k n f Z
÷
·
÷ =
÷
¿
= ÷ ] ) ( [ )} ) ( {
)

NÕu ) , ( T m f = víi m < 0 th×

k
z z F T k n f Z
÷
= ÷ ) ( )} ) ( { (2.5.4)
C¸c biÓu thøc (2.5.3) vµ (2.5.4) coi r»ng z
-1
biÓu diÔn mét ®¬n vÞ trÔ cho c¸c tÝn hiÖu mµ
cã gi¸ trÞ 0 nÕu thêi gian ©m hay cßn gäi lµ tÝn hiÖu nh©n qu¶. BiÕn ®æi cho trong biÓu
thøc (2.5.1) gäi lµ phÐp biÕn ®æi z mét phÝa. Mét phÐp biÕn ®æi z hai phÝa ®- îc cho bëi:
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 16


¿
·
÷· =
÷
=
n
n
z nT f nT f Z ) ( )} ( {
(2.5.5)
Phæ tÇn sè cña tÝn hiÖu ®- îc tÝnh tõ biÕn ®æi Fourier lµ
{ }
¿
·
÷· =
÷
= ·
n
nT j
e nT f nT f
e
) ( ) ( (2.5.6)
So s¸nh biÓu thøc (2.5.5) vµ biÓu thøc (2.5.6), chóng ta nhËn thÊy r»ng phæ cña mét ¶nh
cã thÓ rót ra tõ biÕn ®æi z b»ng c¸ch thay z b»ng
T j
e
e
.

2. 5.2. C¸c bé läc hai chiÒu cã ®¸p øng xung h÷u h¹n 2-D
Quan hÖ gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho bé läc FIR 2-D (FIR - Finite Impulse Response) ®- îc
cho bëi

¿ ¿
÷ = ÷ =
÷ ÷ =
1
1
2
2
2 2 1 1 2 1 2 1
1 2
) , ( ) , ( ) , (
N
N k
N
N k
k n k n x k k h n n y (2.5.7)
NÕu x(n
1
,n
2
) = 0 víi ( ) ( ) n n
1 2
0 0 < < , th× b»ng c¸ch lÊy biÕn ®æi z c¶ hai phÝa chóng ta
®- îc

2 1
1 2
2 1
1
1
2
2
2 1 2 1 2 1
) , ( ) , ( ) , (
k k
N
N k
N
N k
z z z z X k k h z z Y
÷ ÷
÷ = ÷ =
¿ ¿
=
(2.5.8)
Hµm truyÒn ®¹t cña bé läc 2-D FIR ®- îc cho bëi

2 1
1 2
2 1
1
1
2
2
2 1
2 1
2 1
2 1
) , (
) , (
) , (
) , (
k k
N
N k
N
N k
z z k k h
z z X
z z Y
z z H
÷ ÷
÷ = ÷ =
¿ ¿
= =
(2.5.9)
C¸c bé läc trªn ®- îc ®Þnh nghÜa lµ cã kÝch th- íc (2N1 + 1) × (2N2 + 1). Trong hÇu hÕt
c¸c øng dông chóng ta ®Æt N1 = N2 = N.
§¸p øng tÇn sè cña bé läc 2-D cã thÓ tÝnh tõ

2 2 2 1 1 1
1 2
2 2 1 1
1
1
2
2
2 1
) , ( ) , (
T k j T k j
N
N k
N
N k
T j T j
e e k k h e e H
e e e e ÷ ÷
÷ = ÷ =
¿ ¿
=
(2.5.10)
C¸c bé läc cã ®¸p øng tÇn víi phÇn sè thùc thuÇn tuý ®- îc gäi lµ c¸c bé läc pha zero.
Trong c¸c bé läc nµy, c¸c pha zero ®- îc dÞch ®i mét gãc t, cô thÓ lµ cã c¸c gi¸ trÞ ©m
trong phæ tÇn sè. Mét bé läc pha zero cã ®¸p øng xung lµ sè thùc tho¶ m·n
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 17

) , ( ) , (
2 1 2 1
n n h n n h ÷ ÷ =
Cã nghÜa lµ mçi mét mÉu ®Òu cã mét gi¸ trÞ b»ng nã t- ¬ng øng. V× thÕ, biÓu thøc (2.5.7)
cã thÓ viÕt l¹i thµnh:

) , h(0,0) +
) , ( ) , ( )[ 0 , ( +
)] , ( ) , ( )[ , ( ) , (
2 1
2 1 1
1 k
2 1 1 1
2 2 1 1
1
2 2 1 1 2 1 2 1
1
1 2
n x(n
n k n x n k n x k h
k n k n x k n k n x k k h n n y
N
N
N k
N
k
+ + ÷
+ + + ÷ ÷ =
¿
¿ ¿
=
÷ = ÷ =
(2.5.11)
Do vËy lµm gi¶m ®i sè phÐp nh©n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn bé läc.
Cho bé läc ®èi xøng vßng trßn chóng ta cã
) , ( ) , ( ) , ( ) , (
2 1 2 1 2 1 2 1
k k h k k h k k h k k h ÷ = ÷ = ÷ ÷ =
Vµ N1 = N2 = N. BiÓu thøc (3.14) cã thÓ viÕt l¹i

) , 0 0
)] , ( ) , (
) , ( ) , (
)] , (
) , ( ) , (
) , ( )[ , ( ) , (
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 2 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1
1 1
2 2 1 1 2 1 2 1
1 2
n )x(n , h(
n k n x k n n x
n k n x k n n x
k n k n x
k n k n x k n k n x
k n k n x k k h n n y
N
k
N
k
+
+
k)[ h(0, +
+
+
N
1 = k
÷ + +
÷ + ÷
+ +
+ ÷ + ÷ +
÷ ÷ =
¿
¿¿
= =
(2.5.12)
C¸c bé läc ®èi xøng vßng trßn biÓu diÔn tÝch ®èi xøng b¸t gi¸c .V× vËy:

h(k
1
,k
2
) = h(k
2
,k
1
)

Vµ ë ®©y biÓu thøc (3.16) cã thÓ viÕt l¹i thµnh

¿¿
= =
÷ ÷ =
N
k
N
k
k n k n x k k h n n y
1 1
2 2 1 1 2 1 2 1
1 2
) , ( )[ , ( ) , (

Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 18

) , ( ) , (
2 2 1 1 1 2 2 1
k n k n x k n k n x ÷ + + ÷ ÷ +

)] , (
) , ( ) , (
) , ( ) , (
1 2 2 1
2 2 1 1 1 2 2 1
2 2 1 1 1 2 2 1
k n k n x
k n k n x k n k n x
k n k n x k n k n x
÷ +
+ ÷ + + +
+ + + + ÷
+
+
+


) , ( ) 0 , 0 ( )] , ( ) , (
) , ( ) , (
)] , ( ) , (
) , ( ) , ( )[ , (
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
1
2 1 2 1
n n x h n k n x k n n x
n k n x k n n x
k n k n x k n k n x
k n k n x k n k n x k k h
N
k
+ + + +
÷ + ÷
+ ÷ + +
÷ + + ÷ ÷ +
¿
¿
=
+
k)[ h(0, +
+ +
N
1 = k

3. Bé läc 3 chiÒu.

3.1. Giíi thiÖu.

Chóng ta nhËn thÊy sù cÇn thiÕt cña c¸c bé läc hai chiÒu khi chóng ta xem xÐt ¶nh nh-
lµ c¸c tÝn hiÖu hai chiÒu. Chóng ta kÕt luËn r»ng c¸c bé läc 2-D th× tèt cho xö lý ¶nh h¬n
c¸c bé läc 1-D, mµ th«ng th- êng xö lý tõng dßng trªn ¶nh mét c¸ch riªng biÖt. NÕu chóng
ta ngo¹i suy khi xem xÐt c¸c ¶nh “®éng”, chóng ta cÇn ph¶i sö dông c¸c bé läc ba chiÒu.
C¸c bé läc ba chiÒu ®- îc dïng ®Ó xö lý trªn mét d·y c¸c ¶nh. C¸c bé läc nµy cã thÓ
cung cÊp, theo mét h- íng nµo ®ã, mét chÊt l- îng cao h¬n c¸c bé läc hai chiÒu khi xö lý
mét d·y c¸c ¶nh. Mét øng dông ®· ®- îc nghiªn cøu trong tµi liÖu lµ lo¹i bá c¸c chi tiÕt
chuyÓn ®éng däc theo mét h- íng ®· ®- îc cho tr- íc vµ tõ mét tèc ®é cho tr- íc tõ mét d·y
c¸c ¶nh. Mét trong c¸c øng dông kh¸c lµ t¨ng tèc ®é khung trong c¸c ¶nh truyÒn h×nh.
Trong ch- ¬ng tr- íc chóng ta t¸i t¹o ®¬n gi¶n c¸c ¶nh b»ng c¸ch cung cÊp mét khung víi
tèc ®é 1/60 gi©y tõ 30 khung h×nh/gi©y. §iÒu nµy cÇn thiÕt ®Ó lo¹i bá hiÖn t- îng rung
h×nh. Sù l- u ¶nh cña m¾t ng- êi kh«ng cã ý nghÜa nÕu nh- phÐp néi suy ¶nh bËc cao h¬n
®- îc sö dông.
3.2. §Þnh nghÜa bé läc ba chiÒu.

C¸c bé läc 3-D ®- îc ®Þnh nghÜa bëi hµm tuyÕn tÝnh bÊt biÕn theo thêi gian trong z
1
, z
2

vµ z
3
. Chóng ta cã thÓ coi z
1
nh- mét trÔ ®iÓm ¶nh, z
2
nh- mét trÔ dßng, z
3
nh- mét trÔ
khung.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 19

H×nh 2.6.1 tr×nh bµy mét d·y c¸c ¶nh ®- îc biÓu diÔn bëi f(x,y,t). BiÕn ®æi z 3-D cña
f(x,y,t) ®- îc sinh ra tõ F(z
1
,z
2
,z
3
) nh- m« t¶ trong h×nh.

H×nh 2.6.1 M« t¶ ¶nh "®éng".

3.3. C¸c bé läc FIR ba chiÒu

Hµm truyÒn ®¹t cho bé läc 3-D FIR ®- îc cho bëi

¿ ¿ ¿
÷ = ÷ = ÷ =
÷ ÷ ÷
=
N
N n
N
N n
N
N n
n n n
z z z n n n h z z z H
1 2 3
3 2 1
3 2 1 3 2 1 3 2 1
) , , ( ) , , ( (2.6.1)
§¸p øng tÇn sè cña mét bé läc thÕ nµy ®- îc rót ra b»ng c¸ch thay z
n
i
1
÷
b»ng e
j n
i i
÷ e
, ë ®©y i
= 1,2,3. §¸p øng xung cña c¸c bé läc nµy cã thÓ rót ra tõ ®¸p øng tÇn sè cïng mét c¸ch
nh- trong bé läc 2-D FIR. Chóng ta cã thÓ viÕt:
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 20


3 2 1 3 2 1 3 3 2 1
3 3 2 2 1 1
) , , (
8
1
) , , ( e e e e e e
t
t
t
t
t
t
t
e e e
d d d e e e H n n n h
n j n j n j
} } }
÷ ÷ ÷
= (2.6.2)
H×nh 2.6.2 VÞ trÝ cña hÖ sè b»ng víi bé läc pha zero.
§Ó thiÕt kÕ mét bé läc FIR 3-D mµ xÊp xØ ®Æc tÝnh tÇn sè ®· cho chóng ta cã thÓ dïng
biÓu thøc (2.6.2). Mét bé läc 3-D pha zero sÏ ph¶i ®èi xøng h×nh cÇu trong c¸c hÖ sè cña
nã, cô thÓ, ®èi xøng xung quanh gèc (n
1
,n
2
,n
3
) (xem h×nh 2.6.2).
Mét ®Æc tÝnh tÇn sè bé läc cã thÓ miªu t¶ cïng mét c¸ch nh- trong tr- êng hîp läc 2-D.
§Ó t×m c¸c vËt thÓ chuyÓn ®éng cïng mét tèc ®é, ta th- êng dïng bé läc kiÓu h×nh nãn .
§Ó t¨ng ®é ph©n gi¶i trªn mét ¶nh nh- lµ t¨ng sè khung h×nh chóng ta cÇn LPF 3-D tuÇn
hoµn.
Tuy nhiªn, nh- chóng ta ®· ®Ò cËp tr- íc ®©y, mét bé läc 2-D theo sau c¸c bé nh©n ¶nh th×
t¹o ra c¸c kÕt qu¶ chÊp nhËn ®- îc. C¸c bé läc ba chiÒu ®· cung cÊp sù cÇn thiÕt cña
chóng trong c¸c øng dông nµy. CÇn ph¶i chó ý r»ng mét ¶nh chuyÓn ®éng, 24 film ®éc
lËp (hoÆc khung h×nh) ®- îc ®- a ra mµn ¶nh trong mçi gi©y. NÕu t¹i tèc ®é nµy, hiÖn
t- îng rung h×nh kh«ng ®- îc quan t©m, c¸c chíp trªn m¸y chiÕu chia c¾t mçi ¶nh ra lµm
hai phÇn. §©y lµ lý do ph¶i t¨ng tèc ®é chiÕu lªn 48 khung h×nh trong mét gi©y. §iÒu nµy
®- îc hoµn thiÖn b»ng c¸ch cã c¸c chíp ch¹y qua film khi nã ®- îc chiÕu lªn mµn ¶nh.
ThËt sù lµ chóng ta sÏ ®- îc trong thÊy mçi ¶nh hai lÇn. B»ng c¸ch nµy, hiÖn t- îng rung
h×nh bÞ lo¹i bá. Ph- ¬ng ph¸p nµy t- ¬ng ®- ¬ng víi viÖc chÐp l¹i c¸c khung h×nh trong
truyÒn h×nh ®Ó t¹o ra 60 khung h×nh trong mét gi©y khi quÐt liªn tôc nh- ®- îc m« t¶ trong
phÇn tr- íc ®©y.
Xử lý ảnh

D08CNTT2 Page 21

3.4. C¸c bé läc IIR 3_D
Mét hµm truyÒn ®¹t bé läc IIR 3-D ®- îc cho bëi

¿¿¿
¿¿¿
= = =
÷ ÷ ÷
= = =
÷ ÷ ÷
=
N
n
N
n
N
n
n n n
N
n
N
n
N
n
n n n
z z z n n n b
z z z n n n a
z z z H
0 0 0
3 2 1 3 2 1
0 0 0
3 2 1 3 2 1
3 2 1
1 2 3
3 2 1
1 2 3
3 2 1
) , , (
) , , (
) , , ( (2.6.3)
ë ®©y b
000
=1.
C¸c bé läc ba chiÒu IIR gÆp c¸c vÊn ®Ò nh- : §é æn ®Þnh kh«ng ®- îc ®¶m b¶o, c¸c bé läc
pha tuyÕn tÝnh kh«ng thÓ dÔ dµng ®¹t ®- îc. Dï cã nh- vËy ®i ch¨ng n÷a th× vÉn cã thÓ
ph¸t triÓn l¹i mét ph- ¬ng ph¸p ®Ó thiÕt kÕ c¸c bé läc FIR 3-D pha gÇn tuyÕn tÝnh.

Xử lý ảnh

Lêi nãi ®Çu
Xö lý ¶nh lµ mét lÜnh vùc ®ang ®-îc quan t©m vµ trë thµnh mét m«n häc trong mét sè nghµnh kÜ thuËt nãi chung còng nh- chuyªn nghµnh ®iÖn tö y sinh nãi riªng Cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc ®-îc nghiªn cøu khi nãi ®Õn xö lý ¶nh nh-ng trong môc ®Ých cña bµi nµy em muèn giíi thiÖu ®Õn c¸c bé läc ¶nh. §©y lµ nh÷ng c«ng cô kÜ thuËt ®-îc sö dông réng r·i ®Ó n©ng cao chÊt l-îng ¶nh, nh- läc nhiÔu, lµm næi vµ t¸ch ®-êng biªn ¶nh, kh«i phôc ¶nh. V× cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o nªn hiÖn nay hÖ th«ng xö lý t×n hiÖu sè còng nhbé läc sè ®· trë thµnh ph-¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét sè nghµnh kÜ thuËt. ®Æc biÖt trong lÜnh vùc y tÕ th× chÊt l-îng ¶nh lu«n ®-îc yªu cÇu cao ®Ó cã nh÷ng chÈn ®o¸n bÖnh chÝnh x¸c vµ ®iÒu trÞ cã hiÖu qu¶.

Mục Lục
T×m hiÓu vÒ bé läc. ................................................................................... 3
I. Tæng quan. ..........................................................................................................3 1.1. BiÓu diÔn ¶nh. ..............................................................................................3 1.2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh. ........................................................................................3 II.Läc sè. ................................................................................................................3 2.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè. .................................................................................3 2.2 §Þnh nghÜa bé läc sè. ...................................................................................4 2.3 C¸c bé läc sè lý t-ëng. .................................................................................4 2.4 Bé läc ¶nh sè thùc tÕ. ...................................................................................9 2.5. Bé läc hai chiÒu ®¸p øng xung h÷u h¹n. ..................................................15 3. Bé läc 3 chiÒu. ..............................................................................................18

D08CNTT2

Page 2

C¸c ph-¬ng ph¸p läc ¶nh cã thÓ sö dông hai lo¹i chÝnh lµ bé läc sè vµ bé läc t-¬ng tù. VÒ mÆt lÞch sö c¸c bé läc sè ®· t¹o ra mét nghµnh ®-îc nghiªn cøu nhiÒu trong lÜnh vùc xö lý sè tÝn hiÖu nãi chung vµ trong xö lý ¶nh nãi riªng.Läc sè. Trong kü thuËt t-¬ng tù. th«ng th-êng kÝ hiÖu lµ PEL (Picture Element) hoÆc lµ ®iÓm ¶nh (Pixel). C¸c thao t¸c cña xö lý dïng ®Ó lµm biÕn d¹ng sù ph©n bè tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn cña mét tÝn hiÖu theo c¸c chØ tiªu ®· cho nhê mét hÖ thèng sè ®-îc gäi lµ sù läc sè.Xử lý ảnh T×m hiÓu vÒ bé läc. Mçi phÇn tö trong ma trËn ®-îc gäi lµ mét phÇn tö ¶nh. mét bøc ¶nh th-êng ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng c¸c dßng n»m ngang kÕ tiÕp nhau. v× vËy c¸c ph-¬ng ph¸p xö lý ¶nh sö dông c¸c hÖ thèng 2-D. Mçi dßng lµ mét tÝn hiÖu t-¬ng tù mang theo c¸c th«ng tin vÒ c-êng ®é s¸ng däc theo mét ®-êng n»m ngang trong ¶nh gèc. D08CNTT2 Page 3 . I.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè. C¸c ®iÓm ¶nh ®-îc coi lµ mét d¹ng tÝn hiÖu hai chiÒu. Mçi phÇn tö cña ma trËn biÓu diÔn cho møc x¸m hay c-êng ®é cña ¶nh t¹i vÞ trÝ ®ã. C¸c tiÕn bé hiÖn nay cña c«ng nghÖ vi m¹ch ®iÖn tö sè ®· lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c bé läc sè vµ c¸c bé läc sè ngµy cµng ®-îc øng dông réng r·i trong lÜnh vùc xö lý ¶nh II. ¶nh cã thÓ biÓu diÔn d-íi d¹ng tÝn hiÖu t-¬ng tù hoÆc tÝn hiÖu sè. Tæng quan. Mét ¶nh sè ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng mét ma trËn hai chiÒu. C¸c tÝn hiÖu vèn lµ hai chiÒu th× ph¶i ®-îc xö lý b»ng kü thuËt xö lý tÝn hiÖu hai chiÒu.2. 1. - 1. Chóng cho phÐp t¹o ra c¸c hiÖu qu¶ lín vµ tèi -u ho¸ c¸c tham sè cña bé läc. chóng ®· ®-îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn víi môc ®Ých cã thÓ m« pháng c¸c bé läc t-¬ng tù trªn m¸y tÝnh. 2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh.1. BiÓu diÔn ¶nh.

3. .Bé läc th«ng thÊp.1 Bé läc th«ng thÊp lý t-ëng.®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng biªn ®é ®-îc ®Þnh nghÜa nh. ViÖc nghiªn cøu c¸c bé läc sè thùc tÕ ®Òu ®i tõ lý thuyÕt c¸c bé läc sè lý t-ëng v× vËy chóng ta cÇn nghiªn cøu qua c¸c bé läc lý t-ëng. 2. (  w  ) - ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng thÊp lý t-ëng: D08CNTT2 Page 4 . Cã bèn lo¹i bé läc sè tiªu biÓu lµ: . .3 C¸c bé läc sè lý t-ëng. Läc ë ®©y lµ läc tÇn sè chÝnh . .Bé läc ch¾n d¶i.Xử lý ảnh 2. Mét hÖ thèng dïng ®Ó lµm biÕn d¹ng sù ph©n bè tÇn sè cña c¸c thµnh phÇn cña mét tÝn hiÖu theo c¸c chØ tiªu ®· cho ®-îc gäi lµ bé läc sè.sau: 1 w ww c c H (e ) = jw 0 w cßn l¹i.Bé läc th«ng cao. 2. v× vËy mµ tÊt c¶ c¸c ®Æc tr-ng cña läc tÇn sè ®Òu ®-îc cho theo ®¸p øng biªn ®é.2 §Þnh nghÜa bé läc sè. .Bé läc th«ngd¶i.

bé läc nµy cho th«ng qua tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn tÇn sè.3.®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng biªn ®é ®-îc ®Þnh nghÜa nh. Page 5 . jw w  w   : d¶i ch¾n. c NÕu wc =  th× bé läc th«ng thÊp lµ bé läc th«ng tÊt xÐt trong mét nöa chu k×.3. 0  w  wc : d¶i th«ng. Khi ®ã th× cac tham sè cña bé läc th«ng thÊp sÏ nh.sau: 1    w   wc w c w jw H (e ) = (  w  ) D08CNTT2 0 w cßn l¹i. - nhËn xÐt: ë ®©y H (e ) lµ ®èi xøng nªn ta chØ cÇn xÐt mét nöa chu k× lµ ®ñ. .2 Bé läc th«ng cao lý t-ëng.sau: wc : tÇn sè c¾t. 2. Bé läc th«ng thÊp.1.Xử lý ảnh H×nh 2.

3 Bé läc th«ng d¶i lý t-ëng. - nhËn xÐt: ë ®©y H (e ) lµ ®èi xøng nªn ta chØ cÇn xÐt mét nöa chu k× lµ ®ñ. 0  w  wc : d¶i ch¾n.®Þnh nghÜa:theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng biªn ®é ®-îc ®Þnh nghÜa nh. Khi ®ã th× c¸c tham sè cña bé läc th«ng cao sÏ nh. jw w c  w   : d¶i th«ng.Xử lý ảnh - ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng cao lý t-ëng: H×nh 2. 2.3. Bé läc th«ng cao. .2.3.sau: 1 w  w  w w ww c2 c1 c2 c1 H (e ) = jw D08CNTT2 Page 6 .sau: wc : tÇn sè c¾t.

®Þnh nghÜa: theo ®¸p øng biªn ®é th× bé läc th«ng thÊp cã ®¸p øng biªn ®é ®-îc ®Þnh nghÜa nh. trong mét nöa chu k× nµy bé läc th«ng d¶i chØ cho th«ng qua c¸c thµnh phÇn tÇn sè tõ wc1 ®Õn wc2.3. - ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc th«ng d¶i lý t-ëng: H×nh 2. 0  w  wc1 : d¶i ch¾n. C¸c tham sè cña bé läc th«ng d¶i lý t-ëng nh.3. Bé läc th«ng d¶i.sau: D08CNTT2 Page 7 . . 2. Wc2 : tÇn sè c¾t trªn. w c1  w  wc 2 :d¶i th«ng.Xử lý ảnh (  w  ) 0 w cßn l¹i.4 Bé läc ch¾n d¶i lý t-ëng.sau: Wc1: tÇn sè c¾t d-íi.3. w c2  w   : d¶i ch¾n. - nhËn xÐt:®¸p øng biªn ®é H (e ) lµ ®èi xøng trong mét chu k× (    w   ) jw v× vËy chóng ta chØ cÇn xÐt trong mét nöa chu k× .

- nhËn xÐt: ®¸p øng biªn ®é H (e ) lµ ®èi xøng trong mét chu k× (    w   ) jw v× vËy chóng ta chØ cÇn xÐt trong mét nöa chu k× .4. w c1  w  wc 2 :d¶i ch¾n. wc2 : tÇn sè c¾t trªn. 0  w  wc1 : d¶i th«ng. Bé läc ch¾n d¶i.Xử lý ảnh 1 w  w  w w w c1 c2    w   wc 2 c1 H (e ) = (  w  ) jw 0 w cßn l¹i. D08CNTT2 Page 8 .sau: wc1: tÇn sè c¾t d-íi. C¸c tham sè cña bé läc th«ng d¶i lý t-ëng nh.3. - ®å thÞ : ®¸p øng biªn ®é cña bé läc ch¾n d¶i lý t-ëng: H×nh 2.

§Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ nh. ®Ó lµm næi c¹nh. 2. MÆc dï mét tÝn hiÖu lÊy mÉu 2-D cã thÓ xö lý nh. gi¶m trung vÞ hay läc ®ång h×nh). trªn mét ¶nh b»ng c¸ch xö lý tõng hµng mét. Do b¶n chÊt cña nhiÔu lµ øng víi tÇn sè cao vµ c¬ së lý thuyÕt cña läc lµ bé läc chØ cho tÝn hiÖu cã tÇn sè nµo ®o th«ng qua (d¶i tÇn bé läc). cô thÓ ®ã lµ mét bé läc th«ng cao. h¬n n÷a h(n) kh«ng nh©n qu¶. nÕu chóng ta dïng mét bé läc lµm næi ®-êng biªn ¶nh 1D. ¶nh ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng tÝn hiÖ 2 chiÒu nªn c¸c ph-¬ng ph¸p xö lý ¶nh còng ph¶i thùc hiÖn nhê c¸c hÖ thèng hai chiÒu. VÝ dô. ®¸p øng xung lµ v« cïng . Do ®ã®Ó läc nhiÔu ta sö dông läc th«ng thÊp hay lÊy tæ hîp tuyÕn tÝnh ®Ó san b»ng. §Ó lµm tr¬n nhiÔu hay t¸ch nhiÔu ng-êi ta sö dông c¸c bé läc tuyÕn tÝnh (läc trung b×nh. tÝn hiÖu ®-îc lÊy mÉu hai chiÒu ph¶i ®-îc xö lý qua mét hÖ thèng 2-D.   h(n)  0 víi n<0. øng víi thµnh phÇn tÇn sè cao ta sö dông bé läc th«ng cao. th× ®-êng biªn sÏ phÇn lín ®-îc lµm næi bËt däc theo c¸c ®-êng th¼ng ®øng. 2. tøc lµ: Lh(n)   .5 NhËn xÐt chung: C¸c bé läc sè lý t-ëng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc vÒ mÆt vËt lý v× h(n). D08CNTT2 Page 9 .3. C¸c ®-êng biªn ¶nh n»m theo c¸c ®-êng n»m ngang sÏ kh«ng ®-îc lµm næi mét chót nµo vµ c¸c ®-êng biªn n»m theo c¸c h-íng kh¸c ngoµi hai h-íng nµy sÏ nhËn ®-îc hiÖu øng lµm næi ¶nh Ýt h¬n c¸c ®-êng biªn däc. Nh.Xử lý ảnh w c2  w   : d¶i th«ng.nhau theo mäi h-íng.khi xö lý hai chiÒu.®· giíi thiÖu ë trªn. läc tuyÕn tÝnh) hay läc phi tuyÕn( trung vÞ. Laplace.4 Bé läc ¶nh sè thùc tÕ.c¸c d·y cña tÝn hiÖu lÊy mÉu mét chiÒu b»ng c¸ch xö lý tÊt c¶ c¸c hµng (cét) mét c¸ch tuÇn tù song c¸ch tiÕp cËn nµy kh«ng cho mét kÕt qu¶ mong ®îi nh.

Xử lý ảnh x(n1.1 Xö lý tÝn hiÖu 2-D. Bé läc th«ng thÊp ®-îc ®Þnh nghÜa: 1 H (  .4.n2) H×nh 2.n2) h(n1. Bé läc th«ng d¶i ®-îc ®Þnh nghÜa: 1 H (  .2 Bé läc th«ng d¶i.n2) y(n1.4. Läc th«ng thÊp dïng ®Ó t¸ch thµnh phÇn tÇn sè cao víi môc ®Ých lµm tr¬n nhiÔu. Page 10 . Mét sè nh©n chËp: 0 1 0  1  H t1  8 1 2 1 0 1 0    1  H b  b  1 b 2 b b 1 b   1 2. 2.1Bé läc th«ng thÊp. v)  R1   2   2  R2 0 D08CNTT2 tr-êng hîp cßn l¹i. v)   0 2   2 R tr-êng hîp cßn l¹i.

4. Bé läc th«ng cao ®-îc ®Þnh nghÜa: 0 H (  .3Bé läc th«ng cao. trong tr-êng hîp tæng qu¸t cã thÓ tr¶i theo bÊt kú h-íng nµo. vµ cã thÓ biÕn thiªn vÒ c-êng ®é s¸ng. V× ®-êng biªn ¶nh chiÕm ë d¶i tÇn sè cao trong phæ cña ¶nh. nªn ta cã thÓ lµm næi hoÆc t¸ch ®-êng biªn ¶nh qua bé läc th«ng cao. vµ phÇn ®ãng gãp cña chóng trong phæ ¶nh sÏ t×m thÊy cuèi miÒn tÇn sè cao. §-êng biªn trong mét ¶nh ®en tr¾ng ®-îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c ®o¹n rêi r¹c hoÆc lµ thay ®æi ®ét ngét cña c-êng ®é møc x¸m. Mét sè mÆt n¹ dïng trong läc th«ng cao:  1  1  1 (1)  1  1  1    1  1  1   0 0 1  1 5  1 (2)    0 1 0     1 2 1  (3)  2 5  2    1 2 1    D08CNTT2 Page 11 . Sù thay ®æi nµy chøa c¸c th«ng tin vÒ ¶nh. v)   2   2 R 1 tr-êng hîp cßn l¹i. C¸c kü thuËt xö lý ¶nh ®Òu quan t©m ®Õn viÖc lµm næi hoÆc t¸ch lÊy ®-êng biªn ¶nh. Mét ®-êng biªn ¶nh.Xử lý ảnh Bé läc th«ng d¶i cã hiÖu qu¶ lµm næi ¶nh. 2. Dïng bé läc cã ®iÓm c¾t tÇn sè ®ñ cao ®Ó lµm næi ®-êng biªn ¶nh vµ lµm mê c¸c chi tiÕt kh¸c cña ¶nh cã tÇn sè thÊp.

y)  2 f ( x.1) ë ®©y f(x.4 Bé läc Laplace.  2 )  12   2 (5. n)   ( k . Th«ng th-êng. CÇn ph¶i nhí r»ng ®¹o hµm cña mét hµm hai biÕn t¹i bÊt kú ®iÓm nµo còng phô thuéc vµo h-íng lÊy ®¹o hµm.n) ¶nh ®Çu ra. n  l ) w ( k . l ) y (m  k . mçi ®iÓm ¶nh ®-îc thay thÕ b»ng trung b×nh céng sè cña c¸c ®iÓm l©n cËn vµ ®-îc ®Þnh nghÜa nh.y(m.2) Ho¹t ®éng cña ph-¬ng ph¸p Laplace trong viÖc trÝch ra ®-êng biªn vÝ dô h×nh lµ sù ®¬n gi¶n ho¸ s-ên ©m vµ s-ên d-¬ng ®-êng biªn.5 Bé läc trung b×nh kh«ng gian.nhau nªn ph-¬ng tr×nh trªng ®-îc viÕt d-íi d¹ng: v(m. D08CNTT2 v(m. n  l ) trong kü thuËt läc ta sö dông c¸c tréng sè nh. n)  1 N   y (m  k .l )W víi : .n) träng sè läc.sau:  2 f ( x. ®Þnh nghÜa nh.4. y )   2 f ( x. Mét ph-¬ng ph¸p kh¸c hay dïng ®Ó lµm næi ®-êng biªn ¶nh lµ dïng bé läc Laplace.sau: v(m. 2.l )W  a(k . A(m.n) ¶nh ®Çu vµo. c¸c ®iÓm c¾t zero cña ®¹o hµm bËc hai lµ n¬i cã ®-êng biªn ¶nh. Page 12 . Víi läc trung b×nh.Xử lý ảnh 2. y )  2x 2 y (5. §Æc tÝnh tÇn sè cña Laplace ®-îc ®Þnh nghÜa nhsau: 2 H (1 .n) cöa sè läc.y) lµ hµm c-êng ®é cña ¶nh. §¹o hµm bËc hai cã thÓ dïng ®Ó ph¸t hiÖn ®-êng biªn ¶nh.4. w(m.

y))  ln(r ( x.2) BiÓu diÔn d¹ng bé läc ®ång h×nh.y) vµ i(x.y). 2. y) D08CNTT2 Page 13 . MÆt n¹ cã d¹ng: 1 1 1 1 H  1 1 1  9 1 1 1   Läc trung b×nh lµ mét d¹ng cña läc th«ng thÊp dïng ®Ó läc nhiÔu céng vµ nhiÔu nh©n. LÊy ®èi l«garit kÕt qu¶ cho ta kÕt qu¶ cuèi cïng. Toµn bé qu¸ tr×nh nµy ®-îc m« t¶ theo c¸c biÓu thøc sau: ln( f ( x. y)  ln( f ( x.c¸c bé läc trªn lµ bé läc tuyÕn tÝnh theo nghÜa lµ c¸c ®iÓm ¶nh ë t©m cöa sæ sÏ ®-îc thay thÕ b»ng tæ hîp tuyÕn tÝnh c¸c ®iÓm l©n cËn chËp víi mÆt n¹. Nã ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Çu tiªn chia tÝn hiÖu ¶nh thµnh hai thµnh phÇn r(x. KÕt qu¶ sau ®ã ®-îc läc qua bé läc 2D cã ®Æc tÝnh nh.Xử lý ảnh Trong läc trung b×nh ®«i khi -u tiªn cho c¸c h-íng ®Ó b¶o vÖ biªn cña ¶nh khái bÞ mê ®i do lµm tr¬n ¶nh.2) H L D0 D(1. y))  ln(i( x. y)) o( x.4.6 Bé läc ®ång h×nh. Mét gi¶i ph¸p cung cÊp ®é næi cho c¸c vËt thÓ trong mét ¶nh ®· cho lµ lµm gi¶m t¸c ®éng cña ®é chãi.trong h×nh H(1.y). vµ sau ®ã t¨ng c-êng thµnh phÇn tÇn sè cao. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch lÊy logarit cña hµm c-êng ®é s¸ng f(x. y)) * h( x.

 2 )  D0 ( H   L ) H c¸c tr-êng hîp cßn l¹i H ( 1 . 2) Läc ®ång h×nh. cho vÝ dô.  2 )  D(1 . c¶i thiÖn kh¶ n¨ng chèng nhiÔu cña tÝn hiÖu.y) ln[f(x.y)] H(1. Läc trung vÞ cã thÓ ®-îc bæ xung b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· ®-îc ph¸t triÓn cho bé läc FIR.7 Läc trung vÞ. b»ng hµm Butterworth. y)  e o( x.y) ¶nh ®· läc eo(x .  2 )  12   2  D0 H (1 .  2 ) 2  H   L   H 1 2 2   H  L  D(1 . Läc trung vÞ trong ¶nh ®-îc ¸p dông bëi ®Çu tiªn chän mét cöa sæ cã kÝch th-íc N.D0) ®-îc chän tõ thùc nghiÖm. ®-îc thay thÕ b»ng trung vÞ cña c¸c gi¸ trÞ ®iÓm cña c¸c miÒn l©n cËn.L . §Æc tuyÕn trong h×nh trªn cã thÓ ®-îc m« t¶. §iÓm trung t©m cña miÒn cung cÊp. ¶nh nhËn ®-îc t¹i ®Çu ra ®-îc cho bëi: g ( x. Läc trung vÞ lµm cho ®iÓm ¶nh trë nªn næi tréi h¬n so víi c¸c ®iÓm xung quanh.  2 )   f(x. y ) ThuËt to¸n nµy sÏ lµm gi¶m ¶nh h-ëng cña nh÷ng tÝn hiÖu chãi kh«ng ®ång ®Òu trong ¶nh vµ lµm næi c¸c chi tiÕt trªn ¶nh. 2. Ba tham sè trong h×nh trªn (H . Nã lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña c¸c nhiÔu kim. Cöa sæ nµy hoÆc miÒn cung cÊp sÏ ®-îc quÐt qua ¶nh.y) o(x. ë ®©y N ch½n.Xử lý ảnh dÊu * lµ tÝch chËp. D08CNTT2 Page 14 . Trung vÞ M cña mét tËp hîp sè ®-îc x¸c ®Þnh sao cho mét nöa c¸c gi¸ trÞ trong tËp lín h¬n M hoÆc mét nöa c¸c gi¸ trÞ nhá h¬n M. cho trong tr-êng hîp nµy theo biÓu thøc: Cho 2 D(1 .. t¹i bÊt kú n¬i nµo trong ¶nh.4.

®-îc cho bëi Z  f (nT )   f (nT ) z n n 0  (2.5.1) gäi lµ phÐp biÕn ®æi z mét phÝa. T ) = víi m < 0 th× Z{ f (n  k )T )}  F ( z ) z  k (2. Bé läc hai chiÒu ®¸p øng xung h÷u h¹n.5.2) Xem xÐt biÕn ®æi z cña mÉu xung ®¬n vÞ kT. cô thÓ f (nT )   ((n  k )T ) Dïng biÓu thøc (3.5.Xử lý ảnh 2. 2.4) coi r»ng z-1 biÓu diÔn mét ®¬n vÞ trÔ cho c¸c tÝn hiÖu mµ cã gi¸ trÞ 0 nÕu thêi gian ©m hay cßn gäi lµ tÝn hiÖu nh©n qu¶.5.TTBB) rêi r¹c theo c¶ thêi gian lÉn kh«ng gian.5.1) BiÕn ®æi z cña mét d·y f(nT) th-êng ®-îc ký hiÖu lµ F(z).5.4) C¸c biÓu thøc (2. PhÐp biÕn ®æi z ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph©n tÝch vµ biÓu diÔn c¸c hÖ tuyÕn tÝnh bÊt biÕn (linear-shift invariant . BiÕn ®æi z cña mét tÝn hiÖu ®-îc lÊy mÉu ®ång ®Òu f(t).1.1) chóng ta ®-îc Z{ ((n  k )T )}  z  k (2.3) vµ (2. V× vËy F ( z)  Z  f (nT ) (2. Mét phÐp biÕn ®æi z hai phÝa ®-îc cho bëi: D08CNTT2 Page 15 .5.3) B©y giê xem xÐt biÕn ®æi z cña mét tÝn hiÖu trÔ ®i k chu kú lÊy mÉu cña f(nT): Z{ f ((n  k )T )}   f ((n  k )T ) z n n 0  Thay m = n . BiÕn ®æi Z. BiÕn ®æi cho trong biÓu thøc (2.5.5.k trong biÓu thøc bªn tay ph¶i chóng ta ®-îc: Z{ f (n  k )T )}  m k  f (mT ) z  n k  ( m  k )  Z{ f (n  k )T )}  [  f (mT ) z m) ]z k NÕu f (m.

z2 ) k1  N 1 k2  N 2 (2. cô thÓ lµ cã c¸c gi¸ trÞ ©m trong phæ tÇn sè.7) NÕu x(n1. k ) X ( z .5. k2 )z1k1 z2 k2 X ( z1 . e j 2T2 )  k1   N 1 k 2   N 2   h(k .5) vµ biÓu thøc (2. 2.5. z2 )  k1   N 1 k 2   N 2   h(k .5.2. k )e 1 2 N1 N2  j1k1T1  j 2 k 2T2 e (2.5.8) Hµm truyÒn ®¹t cña bé läc 2-D FIR ®-îc cho bëi H ( z1 . §¸p øng tÇn sè cña bé läc 2-D cã thÓ tÝnh tõ H (e j1T1 . z2 )  N1 N2 Y ( z1 . chóng ta nhËn thÊy r»ng phæ cña mét ¶nh cã thÓ rót ra tõ biÕn ®æi z b»ng c¸ch thay z b»ng e jT .6) So s¸nh biÓu thøc (2.5. Trong c¸c bé läc nµy.6).10) C¸c bé läc cã ®¸p øng tÇn víi phÇn sè thùc thuÇn tuý ®-îc gäi lµ c¸c bé läc pha zero. Trong hÇu hÕt c¸c øng dông chóng ta ®Æt N1 = N2 = N.5) Phæ tÇn sè cña tÝn hiÖu ®-îc tÝnh tõ biÕn ®æi Fourier lµ  f (nT )  n    f (nT )e  jnT (2. C¸c bé läc hai chiÒu cã ®¸p øng xung h÷u h¹n 2-D Quan hÖ gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho bé läc FIR 2-D (FIR .5. 5. n2  k 2 ) N2 (2. z )z 1 2 1 2 N1 N2  k1  k 2 1 2 z (2.5.9) C¸c bé läc trªn ®-îc ®Þnh nghÜa lµ cã kÝch th-íc (2N1 + 1)  (2N2 + 1). n2 )  k1  N 1 k2  N 2  N1  h(k1 .n2) = 0 víi (n1  0)  (n2  0) . Mét bé läc pha zero cã ®¸p øng xung lµ sè thùc tho¶ m·n D08CNTT2 Page 16 . z2 )     h(k1 . c¸c pha zero ®-îc dÞch ®i mét gãc . th× b»ng c¸ch lÊy biÕn ®æi z c¶ hai phÝa chóng ta ®-îc Y ( z1 .Xử lý ảnh Z{ f (nT )}  n    f (nT ) z   n (2.Finite Impulse Response) ®-îc cho bëi y (n1 . k 2 ) x(n1  k1 .5.

n2 ) k1 1 (2. n2  k )  x(n1  k . n2 ) Do vËy lµm gi¶m ®i sè phÐp nh©n cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn bé läc. n2  k 2 ) + x(n1  k1 . k 2 )  h(k1 .11) + h(0. V× thÕ.n2 ) Cã nghÜa lµ mçi mét mÉu ®Òu cã mét gi¸ trÞ b»ng nã t-¬ng øng. n2  k 2 )] +  h(0. BiÓu thøc (3. n2  k )  x(n1  k . Cho bé läc ®èi xøng vßng trßn chóng ta cã h(k1 .V× vËy: h(k1. n2 ) k =1 N (2. n2 )] + h( 0 .0)[ x(n1  k1 . biÓu thøc (2. n2 )    h(k1 . n2 ) C¸c bé läc ®èi xøng vßng trßn biÓu diÔn tÝch ®èi xøng b¸t gi¸c . k 2 )[ x(n1  k1 .5.Xử lý ảnh h(n1 . k 2 ) Vµ N1 = N2 = N. n2  k 2 ) x(n1  k1 .k2) = h(k2.5. n2  k2 ) k1 1 k 2 1 N N D08CNTT2 Page 17 . n2  k 2 ) k1 1 k 2 1 N N + x(n1  k1 .0 )x(n1 .12) + x(n1 . k)[ x(n1 .0) x(n1 . n2  k 2 )] +  h(k1 . n2 )   h(k1 .5. n2 )  x(n1  k1 . n2  k 2 )  x(n1  k1 .k1) Vµ ë ®©y biÓu thøc (3. n2 )  k1   N k 2  1 N   h( k . k 1 N N 2 )[ x(n1  k1 .k 2 )  h(k1 .16) cã thÓ viÕt l¹i thµnh y (n1 .7) cã thÓ viÕt l¹i thµnh: y (n1 .k 2 )  h(k1 .14) cã thÓ viÕt l¹i y (n1 . k2 )[ x(n1  k1 . n2 )  h(n1 .

NÕu chóng ta ngo¹i suy khi xem xÐt c¸c ¶nh “®éng”. Sù l-u ¶nh cña m¾t ng-êi kh«ng cã ý nghÜa nÕu nh. 3. Chóng ta cã thÓ coi z1 nh. n2 )]  h(0. k)[ x(n1 . §iÒu nµy cÇn thiÕt ®Ó lo¹i bá hiÖn t-îng rung h×nh. chóng ta cÇn ph¶i sö dông c¸c bé läc ba chiÒu.Xử lý ảnh + x(n1  k2 . n2  k )  x(n1  k . z2 vµ z3. Mét trong c¸c øng dông kh¸c lµ t¨ng tèc ®é khung trong c¸c ¶nh truyÒn h×nh. mét chÊt l-îng cao h¬n c¸c bé läc hai chiÒu khi xö lý mét d·y c¸c ¶nh. n2  k )  x(n1  k .mét trÔ dßng. z3 nh. theo mét h-íng nµo ®ã. Chóng ta nhËn thÊy sù cÇn thiÕt cña c¸c bé läc hai chiÒu khi chóng ta xem xÐt ¶nh nhlµ c¸c tÝn hiÖu hai chiÒu. n2  k 2 ) + x(n1  k 2 . Giíi thiÖu. Mét øng dông ®· ®-îc nghiªn cøu trong tµi liÖu lµ lo¹i bá c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng däc theo mét h-íng ®· ®-îc cho tr-íc vµ tõ mét tèc ®é cho tr-íc tõ mét d·y c¸c ¶nh. n2  k1 )  x(n1  k1 . C¸c bé läc 3-D ®-îc ®Þnh nghÜa bëi hµm tuyÕn tÝnh bÊt biÕn theo thêi gian trong z 1. §Þnh nghÜa bé läc ba chiÒu. n2 ) 3. n2  k )] +  h(0.phÐp néi suy ¶nh bËc cao h¬n ®-îc sö dông. n2 ) k =1 N + x(n1 . n2  k1 )  x(n1  k1 . n2  k )  x(n1  k . n2  k1 )] N   h(k . k )[ x(n1  k . C¸c bé läc ba chiÒu ®-îc dïng ®Ó xö lý trªn mét d·y c¸c ¶nh. n2  k ) k 1 + x(n1  k . C¸c bé läc nµy cã thÓ cung cÊp.mét trÔ khung.1. Trong ch-¬ng tr-íc chóng ta t¸i t¹o ®¬n gi¶n c¸c ¶nh b»ng c¸ch cung cÊp mét khung víi tèc ®é 1/60 gi©y tõ 30 khung h×nh/gi©y. mµ th«ng th-êng xö lý tõng dßng trªn ¶nh mét c¸ch riªng biÖt.mét trÔ ®iÓm ¶nh. 3. n2  k 2 ) + x(n1  k 2 .2. n2  k ) + x(n1  k .0) x(n1 . Bé läc 3 chiÒu. D08CNTT2 Page 18 . Chóng ta kÕt luËn r»ng c¸c bé läc 2-D th× tèt cho xö lý ¶nh h¬n c¸c bé läc 1-D. z2 nh. n2  k2 ) + x(n1  k 2 . n2  k1 )  x(n1  k1 .

6. C¸c bé läc FIR ba chiÒu Hµm truyÒn ®¹t cho bé läc 3-D FIR ®-îc cho bëi H ( z1 .3.Xử lý ảnh H×nh 2.1 tr×nh bµy mét d·y c¸c ¶nh ®-îc biÓu diÔn bëi f(x. H×nh 2.t). ë ®©y i = 1. n ) z 1 2 3 N N N  n1  n2  n3 1 2 3 z z (2. z2 .z3) nh.trong bé läc 2-D FIR. 3.6.y.1 M« t¶ ¶nh "®éng". n . z3 )  n1   N n2   N n3   N    h( n .1) i i i §¸p øng tÇn sè cña mét bé läc thÕ nµy ®-îc rót ra b»ng c¸ch thay z1 n b»ng e  j n .3.t) ®-îc sinh ra tõ F(z1.z2.m« t¶ trong h×nh.2.y. §¸p øng xung cña c¸c bé läc nµy cã thÓ rót ra tõ ®¸p øng tÇn sè cïng mét c¸ch nh. BiÕn ®æi z 3-D cña f(x. Chóng ta cã thÓ viÕt: D08CNTT2 Page 19 .6.

Ph-¬ng ph¸p nµy t-¬ng ®-¬ng víi viÖc chÐp l¹i c¸c khung h×nh trong truyÒn h×nh ®Ó t¹o ra 60 khung h×nh trong mét gi©y khi quÐt liªn tôc nh. D08CNTT2 Page 20 . nh. NÕu t¹i tèc ®é nµy. 24 film ®éc lËp (hoÆc khung h×nh) ®-îc ®-a ra mµn ¶nh trong mçi gi©y.2 VÞ trÝ cña hÖ sè b»ng víi bé läc pha zero.chóng ta ®· ®Ò cËp tr-íc ®©y. C¸c bé läc ba chiÒu ®· cung cÊp sù cÇn thiÕt cña chóng trong c¸c øng dông nµy.6. hiÖn t-îng rung h×nh bÞ lo¹i bá.®-îc m« t¶ trong phÇn tr-íc ®©y.6. . §Ó t×m c¸c vËt thÓ chuyÓn ®éng cïng mét tèc ®é.6. B»ng c¸ch nµy. ta th-êng dïng bé läc kiÓu h×nh nãn .2). n2 . ®èi xøng xung quanh gèc (n1.n2. )e 1 2 3 j1n1 e j 2n2 e j3n3 d1d 2 d 3 (2. CÇn ph¶i chó ý r»ng mét ¶nh chuyÓn ®éng. hiÖn t-îng rung h×nh kh«ng ®-îc quan t©m. c¸c chíp trªn m¸y chiÕu chia c¾t mçi ¶nh ra lµm hai phÇn.lµ t¨ng sè khung h×nh chóng ta cÇn LPF 3-D tuÇn hoµn. §iÒu nµy ®-îc hoµn thiÖn b»ng c¸ch cã c¸c chíp ch¹y qua film khi nã ®-îc chiÕu lªn mµn ¶nh.2) H×nh 2. Mét bé läc 3-D pha zero sÏ ph¶i ®èi xøng h×nh cÇu trong c¸c hÖ sè cña nã. n3 )  1 8 3          H ( .2). ThËt sù lµ chóng ta sÏ ®-îc trong thÊy mçi ¶nh hai lÇn.6. §Ó t¨ng ®é ph©n gi¶i trªn mét ¶nh nh.n3) (xem h×nh 2. §Ó thiÕt kÕ mét bé läc FIR 3-D mµ xÊp xØ ®Æc tÝnh tÇn sè ®· cho chóng ta cã thÓ dïng biÓu thøc (2. Mét ®Æc tÝnh tÇn sè bé läc cã thÓ miªu t¶ cïng mét c¸ch nh. §©y lµ lý do ph¶i t¨ng tèc ®é chiÕu lªn 48 khung h×nh trong mét gi©y. cô thÓ. Tuy nhiªn.trong tr-êng hîp läc 2-D.Xử lý ảnh h(n1 . mét bé läc 2-D theo sau c¸c bé nh©n ¶nh th× t¹o ra c¸c kÕt qu¶ chÊp nhËn ®-îc.

n ) z 1 2 3 N N N  n1  n2  n3 1 2 3 z z n1  0 n2  0 n3  0    b( n . D08CNTT2 Page 21 . Dï cã nh. n . z3 )  n1  0 n2  0 n3  0 N N N    a(n . n .Xử lý ảnh 3.6. c¸c bé läc pha tuyÕn tÝnh kh«ng thÓ dÔ dµng ®¹t ®-îc.3) z z  n1  n2  n3 1 2 3 ë ®©y b000 =1. n ) z 1 2 3 (2. z 2 .vËy ®i ch¨ng n÷a th× vÉn cã thÓ ph¸t triÓn l¹i mét ph-¬ng ph¸p ®Ó thiÕt kÕ c¸c bé läc FIR 3-D pha gÇn tuyÕn tÝnh.4. C¸c bé läc IIR 3_D Mét hµm truyÒn ®¹t bé läc IIR 3-D ®-îc cho bëi H ( z1 . C¸c bé läc ba chiÒu IIR gÆp c¸c vÊn ®Ò nh-: §é æn ®Þnh kh«ng ®-îc ®¶m b¶o.