DINUL ISLAM

Dinul berasal dari bahasa Arab "addin" yang berarti agama, sedangkan islam itu sangat
luas pengertiannya dan secara istilah disebutkan bahwa islam itu adalah keselamatan, perdamaian yang meliputi : 1. Islam itu keselamatan, yang artinya seseorang yang memeluk agama islam akan selamat di dunia dan akhirat selama dia menjalankan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup agama Islam. 2. Islam itu perdamaian, yang artinya bahwa islam itu adalah damai dan cinta perdamaian dan sebaliknya benci terhadap permusuhan.

Secara keseluruhan bahwa Dinul Islam itu adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syari'at dinul Islam itu Dalam sendiri al-Qur'an yang berlandaskan dalam al-Qur'an surah Ali dan ‘Imran: Hadist. 19

disebutkan

“Sesungguhnya

agama

yang

di

ridhoi

Allah

di

sisi-Nya

ialah

Islam.

2. Mendirikan Shalat wajib lima kali sehari. dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. 3.” Orang yang akan memeluk agama Islam harus dan waib hukumnya mengetahui dab melaksanakan Rukun Islam yang terdiri dari lima Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1. . Membaya Zakat 4. Ibadah Haji bagi mereka yang mampu. Mengucap dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Puasa pada bulan Ramadhan 5.Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam QS. dia tidak akan diterima. Ali ‘Imran: 85 "Dan barangsiapa mencari agama selain Islam.

Mulai Nabi Adam. Iman kepada Malaikat Allah 3. Nuh. Ibrahim. Musa dan Isa sampai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Daud. Iman kepada Allah 2. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Dinul Islam dengan tujuan memurnikan tauhid. tidak ada sekutu bagi-Nya. yaitu mempercayai dan meyakini bahwa hanya terdapat satu Tuhan yang wajib disembah. Nabi Muhammad SAW.Agama islam mempunyai Rukun Iman yang terdiri dari 6 yaitu : 1. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah 5. dimohonkan petunjuk dan pertologan-Nya. asal makna tauhid adalah berkeyakinan bahwa Allah itu Esa. membawa dinul islam berupa wahyu Allah yaitu Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia yang pertama disamping Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kedua sebagai pedoman hidup manusia. . Iman kepada Hari Kiamat 6. Konsep islam sebagai agama tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah manusi dari tiap-tiap Rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. kepada Qoda dan Qadar (Ketentuan yang baik dan ketentuan yang jelek) Tujuan Dinul Islam Dinul Islam yang utama adalah bertauhid kepada Allah.

dia berkata. Aku ingin menitipkan kesaksian ini kepada Allah. Saya berkata. tatkala saya hendak turun.ini terdapat dalam Firman Allah Q. `Aku pun bersaksi dengan apa yang dipersaksikan Allah. Abu al-Qasim ath-Thabrani meriwayatkan dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanadnya dari Ghalib al-Qathan.' . maka sembahlah olehmu sekalian Aku (Allah)". Dia membaca ayat dan sampai pada `Allah mempersaksikan' hingga ayat `sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam'. Pada malam hari. Saya menginap dengan A'masy. "Saya datang ke Kufah untuk urusan dagang. Secara tegasnya Tauhid itu urat nadi segala rupa ibadah dan muamalah. A'masy pun bangkit kemudian shalat malam.' A'masy mengatakan hal itu beberapa kali. Juga aku menitipkan kesaksianku pada sisi Allah bahwa sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam sebagai suatu titipan. `Sungguh aku mendengar sesuatu dalam ayat ini. Kemudian dia mengatakan. Syiar Tauhid adalah kalimat Thayyiba "Laa Ilaaha Illallaah" dialah sendi utama Dinul Islam.S Al-Anbiya : 25 yang artinya : "Dan kami tidak mengirim seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku (Allah).

bersabda. namun Anda belum memberitahukannya kepadaku. `Hamba-Ku telah berjanji kepada-Ku. aku tidak akan menceritakannya kepadamu sebelum satu tahun. `Abu Wa'il telah menceritakan kepadaku dari Abdullah. lalu Allah Azza wa Jalla berkata. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). setahun telah berlalu. saya mendengar A'masy berkata. `Sudah sebulan saya bersama Anda. maka saya bertanya. `Demi Allah. Yang menegakkan keadilan. dia berkata bahwa Rasulullah saw. Setelah satu tahun berlalu. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masuklah ke dalam surga.' A'masy berkata. ' Maka aku pun tinggal bersamanya selama satu tahun.' A'masy berkata.' kepadamu? Saya menjawab.'" Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. saya menemuinya dan berkata. Sesungguhnya agama (yang diridai) di . Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. `Hai Abu Muhammad.Ketika pagi tiba. Anda `Bukankah mengulang-ulang kandungannya telah ayat disampaikan itu. `Pada hari kiamat akan ditampilkan pemilik titipan ayat itu. dan Aku adalah yang paling berhak memenuhi janji itu. `Hai Abu Muhammad.

(Ali-'Imran:18-19) . Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka.sisi Allah hanyalah Islam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

1. diharapkan dapat dengan ikhlas dan sadar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. pengabdian dan batas – batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Setiap umat harus mengetahui apa yang ada dalam ruang lingkup dinul Islam. Tujuan dinul islam merupakan suatu arah yang harus dicapai oleh setiap muslim dan muslimat. Dengan mengetahui tujuanya maka akan timbul gairah atau semangat mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dari segi bahasa dinul Islam terdiri atas dua kata : Pengertian ad-din dapat dilihat seperti ini : .Dinul Islam mengandung pengertian yang dalam dan sangat luas. • Pengertian Dinul Islam dapat dilihat dari segi bahasa (lugat) dan dari segi istilah (terminologi). amalan. Dengan demikian bagi yang telah memahami dan menghayatinya. seperti pengetahuan yang menjelaskan tentang sarana.

Addin berarti peraturan. undang-undang. • Firman Allah SWT : ”Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. . • Bersabda Rasulullah SAW : ”Dia itu nasihat. Addin yang berarti nasihat. agama. Addin yang berarti pembalasan dan kiamat. Al-Fatihah : 4) c. Al-Kafirun : 6) b.a. tata cara dan adat istiadat.” (Al-Hadist) • Sementara pengertian Islam itu sendiri mempunyai (memiliki) empat arti dalam bahasa Arab. • Firman Allah SWT : ”Penguasa hari pembalasan (kiamat)” (QS.” (QS. pedoman.

• Firman Allah SWT : . Islam berasal dari kata : Artinya : Selamat. (benar)” (QS.. Islam berasal dari kata : Artinya : Jenjang atau tangga. Al-An-am : 71) c.. • Firman Allah SWT : ”. keselamatan atau kesejahteraan. Katakanlah : Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan Semesta Alam..a.. Islam berasal dari kata : Artinya : Tunduk. • Firman Allah SWT : ”Dengan kitab itulah Allah SWT menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaanNya kejalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah SWT mengeluarkan orang–orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjukkan mereka kejalan yang lurus.” (QS. menyerah dan pasrah. AlMaidah : 16) b.

.” (QS. • Firman Allah SWT : ”.”Ataukah mereka mempunyai tangga (kelangit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib).. • Firman Allah SWT : ”Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar .” (QS. dinul Islam wajib dilaksanakan menurut tahap kemampuannya sehingga tercapai kedamaian dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dari segi istilah... Qaf : 34) 2. Dengan tunduk atau pasrah kepada Allah.. itulah hari kekekalan. Al-Bayyinah : 5) Dinul Islam berarti peraturan atau pedoman yang datangnya dari Allah berupa wahyu kepada Rasul-Nya untuk seluruh manusia agar memperoleh keselamatan. At-Tur : 38) d.?” (QS. dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). Islam berasal dari kata : Artinya : Damai atau tentram. dinul Islam diartikan seperti berikut ini : Addin atau Din ialah peraturan tau undang-undang yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah (khalik) dan hubungannya dengan sesama umat manusia (makhluk) agar tidak mengalami kekacauan dan hambatan. • Firman Allah SWT : ”Masuklah kedalam syorga itu dengan aman.

Syekh Al-Azhar Mesir yaitu Al-Ustadz Mahmud Syaltut.agar Dia memenangkannya ditas segala agama-agama meskipun orang musyrik benci. As-Saf : 9) Ulama besar. Tujuan dinul Islam dapat disimpulkan menjadi empat macam. kekhurafatan dan ketahayulan.) • Tujuan Dinul Islam : Berupaya mengetahui tujuan dinul Islam merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba muslim karena dapat menimbulkan gairah mengamalkannya. yaitu seperti berikut : 1. Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim beriman kepada Allah dan berakidah secara benar. Hanya dengan mentaati dan melaksanakan peraturan tersebut hidup kita akan selamat di dunia sampai akhiriat.” (Dari buku AL-Islam Akidah Was Syari’ah. dalam bukunya : Al-Islam Akidah Was Syari’ah memberikan ta’rif (definisi) agama Islam sebagai berikut : ”Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk diajarkan prihal pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menyerukan agar umat manusia memeluknya. menghindari kemusyrikan. Tunduk dan . Peraturan harus ditaati dan dilaksanakan. 2.” (QS. Dinul islam bertujuan agar setiap muslim mentaati peraturan Allah dan RasulNya serta peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

pasrah kepada-Nya untuk memperoleh hidayah dari Allah dengan disertai ikhtiar merupakan wewenang yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia.” (QS. beramal shaleh. beribadah sesuai dengan tuntunan syariat yang didasarkan atas kemampuannya sebagai muslim. Dinul Islam tidak merupakan beban berat jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim bertakwa. setiap muslim harus berusaha memelihara lingkungan dan melestarikannya untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman. Al-Hajj : 78) 4. 3. • Mengenai kewajiban seorang mukmin didalam menjalankan ibadah dijelaskan oleh Allah dalam Friman-Nya sebagai berikut : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. bergaul dan memelihara hubungan dengan semua mahkluk Allah. Dinul Islam bertujuan agar setiap muslim berakhlak mulia. • Perhatikan Hadist Nabi SAW berikut ini : ”Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan .. kesadaran dan pemahaman yang tinggi apalagi pengamalan ibadah mengenai jenjang kesanggupan. Selain itu..

” Setelah itu dia bertanya lagi : ”Kini beritahu aku tentang iman. dan para Sahabat) duduk – duduk bersama Rasulullah SAW.” Rasulullah SAW menjawab : ”Beriman kepada Allah.” orang itu .beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Untuk mengetahui ruang lingkup dinul Islam. hari kiamat dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. seraya berkata : ”Ya Muhammad. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah dan kedua telapak tangannya diletakkan diatas paha Rasulullah SAW. inilah ruang lingkup dinul Islam. berikut ini diuraikan sebuah Hadist Rasulullah SAW serta sejarah disabdakannya (as babul wurudnya) : • ”Pada suatu hari. puasa Ramadhan dan mengerjakan haji apabila mampu. kami (Sayyidina Umar r. mendirikan shalat.” (HR. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. menunaikan zakat.a. Rasul-rasul-Nya. beritahu aku tentang Islam.” lalu Rasulullah SAW menjawab : ”Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. kitab-kitab-Nya. lalu muncul dihadapan kami seroang yang berpakaian putih. amalan ibadah dan batasbatas dinul Islam. malaikat-malaikat-Nya. Ibnu ’Asakir) • Ruang Lingkup Dinul Islam Ruang lingkup dinul Islam mencakup sarana dan prasarana. amalan ibadah yang bagaimana yang harus dikerjakan serta batas-batas mana yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya.

rukun iman dan ihsan.” Dia bertanya lagi : ”Beritahu aku tentang Assa’ah (azab kiamat). (kenikmatan) duniawi dan . Ihsan merupakan masalah pengabdian. lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar r.” setelah itu oran gitu pergi menghilang dari padangan mata. Orangorang tanpa sandal. Muslim) Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup dinul Islam meliputi rukun Islam.” Rasulullah menjawab : ”Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. kerena sesungguhnya Allah melihat anda. setengah telanjang.lantas berkata : ”Beritahu aku tentang ikhsan.a.a. melarat dan penggembala unta masingmasing berlomba membangun gedung – gedung bertingkat. Ibadah ’am (umum) atau setiap ibadah termasuk dalam ihsan yang menumbuhkan takwa. : ”Hai Umar. • Perhatikan Firman Allah SWT : ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu.” Rasulullah menjawab : ”Beribadah kepada Allah seolah-lah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. Rasul dan sesama makhluk.” (HR.) menjawab : ”Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. keikhlasan dan kesadaran. tehukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?” lalu aku (Umar r.” Rasulullah SAW lantas berkata : ”Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. ketaatan kepada Allah.” Rasulullah menjawab : ”Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya. Peringatan Rasulullah SAW tentang hancurnya lingkungan akibat umat lalai terhadap hari akhir.” setelah itu dia betanya lagi : ”Beritahu aku tentang tanda-tandanya.

Islam memerintahkan agar penganutnya berkhitan untuk menjaga kebersihan dalam ibadah. penyempurnaan agma lain. tentang kebersihan.berbuat baiklat (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuata kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas : 77) Adapun yang menjadi batas-batas dinul Islam ialah segala yang berakibat kerusakan. baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan. Demikian juga yang dilarang dan diharamkan sebab semua itu mendatangkan kerusakan. pendorong kemajuan dan sebagai pedoman hidup.. Dinul Islam memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan adanya perbedaan agama Islam dengan agama lainnya di dunia ini. Menjaga kebersihan itu sendiri merupakan fitrah manusia.... Ingatlah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Islam sebagai Agama Fitrah Agama fitrah artinya agama yang sesuai dengan tuntutan fitrah manusia.” (QS..” (HR. Ciri-cirinya adalah Islam sebagai agama fitrah. Misalnya.. . a. • Bersabda Rasulullah SAW ” ”. Bukhari dan Muslim) • Ciri – Ciri Dinul Islam. dan sesungguhnya bagi setiap Raja memiliki batas berupa larangannya..

c. dalam dinul Islam diajarkan. Al-Qur’an menyebutkan berkali-kali tentang peranan akal pikiran. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Islam sebagai Pendorong Kemajuan. Dinul Islam menyempurnakan agama sebelumnya. apa yang belum pernah diajarkan oleh Nabi-nabi terdahulu.Apakah kamu tidak melihat ? . . Syariat dinul Islam sangat luas. misalnya : . Ar-Rum : 30) b. waris dan munakahat dalam Islam yang diatur secara rapi. misalnya adanya muamalat. Dinul Islam sangat mendorong pemeluknya utnuk menggunakan akal.Coba perhatikan bagaimana unta diciptakan.” (QS. Itulah agama yang lurus. Islam sebagai Penyempurna Agama Lain. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.Apakah kamu tidak memikirkan ? .• Sesuai firman Allah SWT ”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) dan (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.

infak dan hadanah (memilhara anak). Waafwa minkum Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. seperti zakat. Syariat dinul Islam juga memberikan tuntunan dalam beribadah untuk melakukan pengabdian kepada Allah secara teratur dengan waktu yang teratur pula dan mensucikan harta yang tidak mementingkan diri sendiri. tetapi ada aturannya. Saudaraku. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terhadap kesalahan. . sidang pembaca sampai disini saya sudahi dulu dakwah saya (lewat tulisan) semoga bermanfaat. Demikianlah ciri-ciri dinul Islam yang secara ringkas dan masih perlu dijelaskan lebih luas lagi tentunya. Islam sebagai Pedoman Hidup : Syariat dinul Islam memberikan tuntunan cara beriman yang benar dan bertuhan yang jelas.d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful