RICIIARDRORTY

CONSECUENCIAS DELPRAGMATISMO

JOSI! MIGTJEL ESTEBAN CLOQUELL

ca$.@.4 alPnwtbn tú,ry reDJeM) Lto&dbyeUd*r||yof¡,j!@!b' Mbl4ü.M!@Us^

yE..údcdsb!1F4'odúEd9&@4&ú'FÑ e¡DdoiFEúEt{4dEütui&@újoqopr¡¡]@adoQF q u e ¡k@d@ o.iñdtc i¡e 6 dqúdF

& qc

ÓUdmJ'ydMi¡EeDe ¡.llEbb¿'4|3,@¡¿d D4&bLe|M..2959¡95 hndh lpdn bFüó r BFü ñ¡.úemr ¡or.¡¡'¡!dA|l[n.[!,NMl;!l!@Gd¡)

ÍNucE
...... ... ... t4e. PRoL@óDELAmRAaPdsEWeroóN ¡usoFla: Ns^yo s3@ mcoFl{ y L^ culr@
5 LA ütr^dgICA DED*ÉY

¡.

¡ÉllD.cFqYw¡¡¡Ms¡nr

DE EDICION PRÓLOGO AUTOR LA PRESTNTE DEL
b@ @F tolm Edaados dlmt lo! ¡nos q-e d.d'qué ! Algúo! s EinpE. ú$it la trL¿tolbt ¿ csprtodr l¿ ND'rzI. jon6 @.d{B & Birb f loefiq !i b'.n l¡ or¿yúú EFs. r düiSim . @ ¿ndi*tr m d úis primG i¡lc¡r6 Miú¡i.ó ¡,. ñhsfE c.¡ri.la a pófffi w.,¡'ñ d.l PqñMo Rdfü otol¡r .l llbn ade.,.¡d p€rfte c66 d. l¡ 38 doü qk b D.¡ición qe m él fomhbr h¿bio @nb¡idooú Willim Jmes y JolD Dc*cy. E alsMs d. csbr ptudoÉ. ,6 d8mñG d. smbos m¡s}!É hro dcDomr4 Eh 'on (mEhDorlnó( mo S.lic cs .l h@jo ¡h filóofos ú¡lhcos vi'c'no¡ dñ Quine,D¡v¡dsony PutuD. En ob, inhb .sllble pri¡tuds & h filmffr y I. t¡dic¡ó¡ {,. a.l áE l¡ bdicióó dmpd. E d¡_ &rh ¡bl Flsidb Nilah-Hcd.g3d.M.G c'óoq¡r. ¡l ¡léú d..ú.)ü @ {El id¿d'm d.l *lo s y.l G'. m Attm bajo.l nóülo tu¡lim d.l s,, é ror1)llrrd ffi¡da (Por16 @E üdi.¿ds ó d¡ f:l@f6 t8y o (@ir lidi.'. {to An¿ri@, l¡ hñhÁ ¿e l¡ filosfia udóto¡, r¡¡lirica, y ló qú lN sige djn ahirl¡ D. mclóloros ddomi¡m ñ16olia (mdit6bl' sdr q F .(nbn cn inslac¡@ d. 6u uluru compotu dirigiu. 4 r úkgnd& ¡xi5 qr pó' prcf€G ¡L jiloeña pó' pú_ "udiemD ¡i€libÉd!¿. polirid e h¡slorir) fcs E¡ cs cst&, y d bdc llt qE qn'd dépüÁ.i.fi.Íro qú cl sin q* I. fitmli. drcpé Mó m Ni6h¿ - .1 ai.jmiqb ssi¡ .l cü.| (@m dE¿ N'.tule fl L duoda_ ¡Ll DlrÚpF *úim ¿ehtu3.¿r4 dll6nBw6bddinB dBsci6¡d. El e¡ñitu inpnmi.m lospñC¡DÜrB sinD' r¿nbiénlo siqm*hm2u

' ú.dadt,

b fl6on4t ¿ ¿t-ja e b M

ñó24

d @tu

eb@d4

ú¿^

*iEdcFEubiM

se¡rg!rturre4

mól-¡rcDÉ^mR^hPlll:sÑDrdoN m.ri.mG En n¡ opinión.dichoprircipio sodá¡ico6 coDtsio de h rcrs qu. h¿cc lorú.iñ¡?'¿ dcl el *'rido dcrcDAenroción exa! r,de 3 nstudlcaitrktrr.¿ de-n ¿r¿hdrd ctnú odc rnduntchtmana.f,si¡ lcsk se.árica,pt¡rónic¡ r újroÉlica mcünab¿.dsdc l¡ óp¡ia d. 106 y De*€y. h nmh lc¡rliE de oD.edd mayrr ó no.hlllr]lm q( ¿ nustu El¿ c¡orr m ro\ dcfri s hllrrDm\ coño ¡nhb ñBbtM m c¿f nnserci4 imia y solidLriltadi,t^ Gncxió¡ filo,5fica d.bcriácmtu* ohn.ip¿iñenk m n .ohdn&d h d¡dñd¡llád.ü rmcEó d dad 'ñ r n- ;o¡ in ó n.csoct¿menú,qu.t,rcoe t ró n n rr! . h , a ¡o n L " l¿. do,ri-L rcnr¿lú\d¡ $cÉ¡!ro ] d.tEc'ouh\ño¡i.ro hk. sc ¡onp,i¡d¿ pór ci.do d6der h¿cr¿ ,im;a... t¿ 'd¡o$i"d,o ) d ¡nvidÁm JJn?s, D ry no comDd,s d,.ho d.üfn. r bicrdr{ónriabrn!o-N'cbched.tpt6ronnmoyde ¡ród,c,onou Hciddeserllana (ñebfreico, y Derid! (falosñenrismo,, po;b quc enr vros.ómo. \upeimdo¡Ahdr,ór HciJcslqyDewr , .{án.n mcio,sto¡crór orh supmrñ¡ ñdf'ó¡q( rbF rc-o \.d/{,e } H.dcg!$ an ¿¡D¿ryi¡¡o f h c s ru n'ckluú¿en Ir rhid¿ dem nur¿cs,e sbEhunrná.sino.r rcconoc'ñÉnro rEgn¿risb de qrc h búlqued¿d. tr \crdjd nu difi.rc de h bt8qucd¡ dc ta fclicidsd huñu;, sino quc ca púrc de D¡B nro.cnqñó¿ vero\.oroLn¡cspe.cb,otós,crcnhoh mu¡hL !.n qucdto nosln. ietr psre\ \o! hvo vc, comoh etu. ión cu¡tnri y, e Ddicutú, ta mluiti hác¡¡ sicn desrdtrrc y d.nantb €ulihd 0.d'! cnrmdñ cmo m ddmtb ;; l¡ sol*ióo b'olo8r¿. dee' púro d. \,qdúinirocn tk ctok Jancsy Dtuy con.urlú, ul pdo deun1ctrlhe queciñd al obicti'vo Jcl¿'mer's4 o cnap$md. cómoenhrc;o"tmktrN;oc qu{ lo \de en la 6n¡sr on d! mrrrEs ob oe fehc,@dhmm lonr ruyt i ¿rms sotuti\o. ¿l gu¡t qr et Dáú d. @ cutú" Nb\¡sr¡ a om qu abolrla l¡ e*t¡v,tud b t¡ úo,. DEúúr6 que€múáh ¡l r'n¡ldc e sum(É mtubE Mdlc¿';.c L m$rcnsi nl o¡pom calid&l&¡3a @ n¡¡Di@ ütinsca ducci.rls @d o oietu mioncs s*n inbln*@cnlc suFrioc a o@ Fn{mrmh,N'l'¿c'or üop'c¡.l¿ Er'8p(ión,*¡m 6sn. ' o e n d r¿ . * c n F n ¡te i ' ¡ m r am n o r d c p l m ' s p r r r i p a ñ o s 6 c f fomenh ¡ f.l'cjd¡de.neFr lmlds r dsrllüúMp.$n*qr (p.rned'o & mcjo6 6mló3i6 o d¿ñbB shl6 nás bl. q!. al Desdd .$nbi eG e@Fi hc lle8ado conmcinjú¡o dc que la do.tim cm¡:l del p6s@lsmo GpE$rh h Dropueso d. lodistinción 0po¡úci y Élid¡d ycnl¡.lamM enh redpl@r le¿ inúin*!¡ d. ¡lso y su.(Mrtrt\úc& nc6'¡cn'c rlRiotutu ublc.) dc{rp'io-c\ lñ* po, h di,Mc.oncnn 'lc$p(.ons Dich/ docrim qpor qú .l pmsÉ intIlrm uril$ dc la c@ fiel la1ürl y mEl mcompoú ¡r mnEr8mci¿ hei¡ h otenhión d.la mtud@ intilga d. algo(sd d. la ná@lca rc h@M o de nosh3 ñhñd), sino ndsbie¡ cl h de mtuurleroc.0s coes lslesdFú'oi,ons!o{b'l'h modos inL h,sd c¿ü \e ! felics Pcnsdo c s'6 .rñiñi\. ho predc q¡é willim rMs dcdtqSsu libo PD!'¿ni,o ¡ da eftn¡ler ror mmú¡ dc ¡o¡n SrM M'll. dc qúm prim rprcnd' la rnpljn¡d p€gmdric¡dc l! ¡lnte y a qnid ñc !ú¡ in¡giúrcomo glii nll€s f¿ frL6ofia mslófor Millcd urilihri.h¿ h \.,cuccrpr.b q hs de*mbofudo ¡o- ec.ddcmpúi.m Id smpoElc¡ pnsmdtse de ld\ rco'Jb dc ü \er&d coño @Rpordencie ri!6 y de l¡s &l mnÉimienro cdm (opiD úribuycu ¡ s! cxürciór P.o ¿l úilitrrism si8ñ @BM¡do nd¡ s püj@ n *gú' cE, I' ñejo. ro@ dc cnh¡Ier erpBsnrnff ñ d modo¡i. !trhkismo apli. €do a l¡.lisrcñolosia. Cono eúÉ on ¿l dpi¡ism, .l ulilidiso qG iguer.ndodclpRrdopo rum.Gs filó$foseuropco balo ' eLd¡d. Hc'dcglc'.csecolmcrdosoeqF.¡oaoskulrmodiiocn . h út¡¡ff ón nei! md dd ¿mcnsimo m hmi. dre 6uó¡. ms ¡t l pn8dismo pet@ cn l¿5¡ftm ¡i.l Eino nclaljsio q¡k ds¿tP I'Ltu e EIn Piúqúr.rdchn6qEM¡fl¡kfi

,/@úm ldo\ hr¡dos es rLtu¿ dep.nd.no¡ J trszónj rcprenu rr mqtr ruem d. dei-b¡luño! da lo quc HcÍt mÍ @nomü! dúñ8itu, l¡ me or mdeñ de i'cw tr oin'ru dhió d. lo tr e llmba @l Em dd SE e¡boñbñr.

PREFACIO
Est wlwn .eti@ úsále *db tu 192 y 1930. ord.r Su üñe á s ¿ldcrs fehs {¡. Sdrc h dntldu.oióD, ¡incu 'rdción. m T 6 n&ib Lor *dib ¿hoÉ li3@ d.qr qk !f.cú derde
ñ cúh párE dg|e p.lrlr$ rúlbs lo! pri'l@ 69Ghe fa a lG üriñ. H. diiz¡l¡rlü rfmidd.ls l@ ¡ pÉ & pagilE€l¡. A¡i ybd4 b É.ll¡ &nd.h..¡ddo@riobd@rtc wi* rulüi. ¡i. IG @ rc lx pl6ú niryriúcnFñó ú Erdi@. b li@ r@ ,!@'d, tu lc pitrB publ'@ióñ¿.1mr.dd ñ .6iór (*@ ci& hr¡h¡ d. lú dimi.s i¡14ra. otu M d.l wll¡¡M), \o do) pü bÉno b¡o lo qu. diJc etu úyd. sbr bdo ñ lG m qr *hbl! @miMs delc *hú rmp@ sp.lld¡ffi(m srb low ¡l ( m r¡d., loc É¡djb porq*. qüú.do uq h r.rddci. gaEd d. rodd eI6 .ún F@ t{¡¡,& b exc€rpió. 6 .l ffi dE4e mbp.trm eñ H.id.33d y D¿wy Hq porhoy(@q! mi üsrand. H.idqFr o lasÉgDe q( ddm el ar¡,yo d .rciB ffi o.SadE No obft. lo Édib cd l¡ @.l¡D & qtk l4 pri. ft6 pos@! M d. ,lcü úE f¡. C65o o6Es ffi iftrpe:ón ñÁr ecúánim y psv*hos á ni p!óxim libo sbe Hcidc3$r'.

.Ñ 6¡d[@ ¡Fbl k' ¡h rÉ4|!'E&rd@¿b,,6@¡dP@e\ú,eFam d ¿ú, uo@i¡r h 4d, cqs4. vFL' P #' B h!' 4j q.oú' N ñqú í.4ú e edcerqú L & rü !&c!

.@ú ¡s!. r€r. úd rdé ¿r tMGNF¿dpld

Rq,

' ñ' " sFúLdj hH d& eye L*¡¡p!ry¡|fu'R4*&n F'dühqúdqefuúdqEFEx@eF6&b"ffio¡lú¡¡fu(4 d.r D edh.t4M@ sEed bFü<nofteerrFü4&F 1614 . ¡ . P . r s, r ¡ r Eaq ¡ Jir q¿\ F. '. t . f udqcb oDUds4rcv'TiEo,ord"

Nohei¡-|,'do¡.gúo.om.üf..tosc*ibmeepmoJo r. de c¡rúct€rprdonimbncno pol¿micoo tecnicF. S¡lo hc dado cnhda ¡ ensyos q@ pücda reneriileé¡ pan teoioH no fit&oIo!, MÚ ie.b ñr ¡éBdft mmo ¡ tostecbr\ demi hb,o¿¿¡¡mr;J ¡ !, ¿:pejo¿eta mtunt@ qere süEj;@n h oNmcrcia¡e ¡d;r;üs re 4 c0 a eE¿r6 q( I¡nNn co- rutq d.EmFn,o d f 'm hros tms queú * libú me linir€ , b¡sqb ú. Pm 8c¡bü. oo) 1,. sa .tu , Pe¿| Glsruugr. la RÍ,ú, Bw) RoMo v An Ctun. ¡ L¿m Brtt por su psihrc hb€t¡ ñe,ro. g.¡Jlcoy d Dd¡d vtudld po,.u. v.i'M 6\ep\ M t¿cdn,ó, re cM)6 pllrffnd.16!suenb\ hB. vn T6 n)coó gElia á bdor ) c¡d¿m de lo! ed'l6 y de t6 edrbn¡tcr.jc,b Fnb) |6 compil¿flú6¿b¡jo enmmdb po' pcmihr (npn. Fr msyo t..¿¡ mudo rct,hcnreFijdo, kn. world $$) Ldr. ñF le'doú l¿Á^r¿ ¿h ! tú dc tr )npndh ph¿ürpún dt ,{serrrr¿, d diciemhEdc t972.6 16 úmúios d. B'@ A@ r Milbo Filt Ap¡Fó tu II¡ Jaa t ¿l Phttsopht, \tx \trl',, | EIens4! 2.rcdwdo l¡ plllud.h f'lNfi¡,¡¡l(@úe¡hl lGophyPrFi r.¡prrÉ6o ri. fr'l. ¡de, L\ v ( to7or,D. j l; '}so ¡. .,su!@dó taftúc,on. Herl.ssd y rltwe, (.¡oE' . Fr Kr! (mins dr TEd¡üon.He'd.csr sd D.eF), ñf nr .onhbfDi " u @916 eür He'd*ge, qú ruvotüsü en táUn'ffi'd¡d dc CüF l¡Bi¿. sú Dfgo. d lo¡4. Aprq ñ lr" Ra¡$ oJM¿taphya, t, 'o El esy! 4. (L¡ pófEionálizción d. taf'16fi¡ v ra.utod rtu_ endmblkb ((P:ofsiómli4d Philosphy údTend.nblijr Cu! liF lfldo f h el ,@p,r¿l s@un ot Prttú@tn cÉt,. '@} p.¡ 2 c,N un¡v^;^ ot \d to,( m to76 ;¡¿R ado ió ;ú; E; D". ññ ú Ír1?(ñtÉu Rü4. yaxl', ¡ tc76'.rp.75. ?6e.j m& Á{c lcol el rituro"ChEdSydh6r! P{fNio¡¡l Atrh*s. úJ T'Mn. dmr¡¡i$ cul@,) s ra aca d.l rid¡b^ñ¡at swNim Túcer

turi6 { Phild.ph! ¡n Añenca, Pctd caws (ed), BhckwlL Oxfü4 Elcturo 5."ro mdh{icr dc D""q L Delty vtuphycicv) ¿ Í! ún!co;lcE cja ds un ciclo dedjcado l¡ filosoffadeJohnDN€v oelcbndoen la Uniw6ided de Vcmont m 1975y patutmdo por Ia hhn De¿4 F.,nla|oq ApM a?n \" .tudt?t ;n th" Phtto\?ph'ot ./o¡, D¿@, s¡dm M. c¿¡n (cd.),UnivcBiq Pre$ orN* lnglar4 pp Há¡dq. NH. 197?, 4174 El msyo 6, ¿i filosoffa en .w@ céMo dc 66tur: eú¡v. ¿.¿ KjDJof w-tus f!s) o Dm sobftDcrd¡ r"PhilosDL! d&r,¿p¡rcriom!& ¿r¿¿o,9!,¡r.l(1c73_lo7or,np l4L l60 pBbletuú' d d-r N del:Éiór1 n EIcn¡)o 7,'.H¿) ¿llrin ' os ú ¡niculo esrito Thm a lr:oblcñ aboutFi.rion DisNr)), del ,4,I*iasrupp¿ Pa* ud IlÜm cú úsión de radÉüra bi¿n¡l o rtur{, cdcbEú cn B€dHombue le"s SepJblnómF,"h,n." ¿6 Fn¡n n P,anl vn¿t ].nP\tutil, X C'ñr veús Munich, l93l ) cl crni¡liso d¿l s, El óa 3, (El i¿aliso d.l sielo u dnd Twnmrh4enhr} Tanditu) r"N'n{bnth cenú ldc'l's ' tuc sriro Dañ un coc'g f, hdq de M¡üi€ Múdelbom Élc_ por br¡dom lr-rals tor&a U¡¡eñr¡ 4 la30 y poh inado l¿r't| Aw na lhc Mvnú Lxl v I193 L pp l\51?¡ .hetu td^danon nPng Fl¿riürm c m nDlrnó tl cnerc 9. "t'r;qf ' 'ffi, prqdúci¿l tu. m'diN tulrtiq\ñ;d lm¡tdl'tur, motr.m ñla Eút¿ñ Diri;¡ú ¿cl, lñ¿n@ Phito$ptiúl Astionú ea i979. Apñió m Pm¿s¿t!5 o/¡r. .Inetuü Ph¡to\.phi.ot lse' pp. ci¿ri,,.L¡l¡ (1930), 719-733 II ensro 10,"tlgepriciso ú caell i.{dcll d slepu_ sGJv'lq3Gla3ll ¿.lfléolMPt¿pt,5a csru,,ioñ'o.n El cnsyo I l. (Méródo,cinia y 6T.l¡M sials) ({M.üo4 S@i¡l S.id.é ¿¡d Sai Éop.,i, cs @ vmión Évied¡ de u e_ dolo cffito conÉdiór d. ú únsEo sb6 rciflcia scial v elc r$ c.l.b,¿do cn lo U'ive6idrl dc Csllfonia Bdkelet en I 930 Ld EGión oncinal aFÉcad en r¿t¿s and the So.i'l Sciena,Nñú ll¡fin. Roh;n Bcliahv Prd PúbinN (eds), conel lilulo (Me$od úd tq@ió ú ne Ctuad¡¿^ Monliry', r¡ vdió¡ quc aqú p6ú Jor.rcl oI Phttaú]., \.t (1931),op 569 53,t Elcr*Jt 12. tnfilo{fi3 o} enAtrnc& ' Plüo'JohvinAne ñ.¡ lodal ), iuc floo conAl¿sdlr v¿rlnBlem un rirpGioqobr ¡flosf& el en.umft úurl de I el fú ro "L¡no@.sI 'lc -

@dor & otu ¿mü i;b húio. ú.sq ¡ L 4Én;¡Ihqm(.¡

13

ONSÚU8NCN DE PUCMMMO

w.an ¿rviliü @ A Aqñan phttdapbet rú]J¡nú Iir @ .offfi.ia dento de ü ciclo d¿dicado ¿€s bu]Midrte! ^tuiúbt a ed 16 ó-hmb oiews d.b¿E\ de &tr¡lid&r, o@i¿do Nr .l ELM4ú6 catu ot stuhd tJn*n¡r (6 b ;dú ciónalm ^pm'o JñAmlrte undKriti* a 1981y.n flÉ,{Micü ftho-

INTRODUCCION: Y PRAGMATISMO FILOSOFIA
POSÍIWSTAS Y P¡ACMATTSTAS 1. PLATÓNICOS, ¡leáhe cd*ÚmriÁ pñ;m6b r e1" dÉIa ve'd¡d rlB m_¿ _o! diceqlr d. ú, b; l, Erdld noecl, ! la* dc {s so6F ld qüequ.p, e.ped un¡ ren" e 4rdad" 6 snndmoF e nrrs filNfico P@ ld pñend'.6 m D@ied.d que rodocls rm! i d¡{ wdadm' tr_ ndbr o. Boóo no es.nb'ó h. obÉs dc sh: ó¡m. o aú ii¡ne; e. 6;u ¡w llo¡¿", "l--.e" "ts m'id brúe md fle It i.om. ¿- tt&üto d¿la Púryn Freü obÉ mr>h devrÉ' -'*, ioo".i^ *igull a *m- y núr 'nr'nibsno_dreable' "* du¡l¡n que how nucho que dnn sbÉ éie Éso ls pÉgrutu qlt mu, ¡l iBUal dudtr oÉ hay¡ rur"o qú der loN er rugo ñLrht mmmiabld cmo q"e gu{? (dm la' en 16 Sus d.ie r su IMdo, que An¡tic, dn-s¡ qR $mré -o ñüF de lo csd quc ! ; E de Viffi. "-i Rog;lünph ¿l *ndem e d6lcd.n. o oñ losludrs * tutr'dr 6 b'e6) qú b¡Jodrúmrr¡ Visd¡.(r.qÉcitu¡1'one<sn pm dudtr quchat?dg. re@ l¡ om, rsl6l¿i .l,s !Núü.8 (io qu Is b¡re buñ$ Aflru ldml v ur aue deú sbt o mqüiÁ oNoenE i*i"' < ¡ioou u asms,." . s@|! m fl ;ccid.s r6nrubl. v d'36 oeeloA.o mma u".d;¿ tu s pobable que con bdo, ar6ni¿¡; dtuimd¡s .itmt¡ncis. hzy, ,lso s*dl v úol quedeü ó omo a Io quels \m bh6 m rmó sr É¿o ffún d. bda l¿i oe L.s @eühsE p,el]g qG l¿ hu'on¡ de los cod6 de¡islü I Vedadeb o lo B,e-o. o de defm ld témiDos lsd¡dm- o bLÉ no".rtu.%sue$áh¡deqüebdoloqueth¡e¿odiüráFrcm cedi in@ \iq; de.¡ or fle l¿\.os podri¿rhábtr ido dntin_ inmsmh qÚ hs b Po qMño qurptrr¡, láA.nre F cooh'losrgD detr.nbm rir;ñc,! de b fúdva h de-úic'd ¿r { üreó"

.

mW"wm fiffi'**r*
rum:ffiffiffiffiH*g¡¡

ffift.Tffiffi,ffi

ffi*lm*sffi;$'nliffiffi,g

En* s€úd. srido. pn dc r8n¡f@ *guir c¡ cj.no¡o d. Pl¿ut,J dc K¡nt fdmulan¡ld pÉslnhs sbrc li n¡tr¿lq decictu Mto.6 (bd{,¡dJ,, por .jmplo) co¡ lá nmariE (Kcrd¡ó', @iú¡lidldr, csp.M ¡L 06.¡G..ls raFnmc. La ida 6 ffi n:áslcd&ks o h¡cs cl qor bio o sd Dls a.io¡¡i sbiendo m& sobft k Vert 4 L¿ Bondád tl R¡c'odhd&l Mc gaié de la o cll@ 'lasl! h¡ble ¿ filosoF¡"úFrc*guldo..nudopúhponrd. ñm ftsdc ro qú l: FilMña, ¡z Vcda4 l, B.n&d y I¡ Ratonrlidad u nocimé plató¡icasin&dónebd¡s. L6 pneútiú qu. l. .¡llú ñejü cspcl¡M p¿d b nldsffr caat6rdónr l¿púctid ¡Gl¡ Filo&. fif, C@ qucp¡n &cn d¡o v¿'d.d.odc úda sircD.Md L. \¿rd¡4 coho hp@o siNe¡L Mdapctrar cr tá Bon¡l¡dp¡m acruübi.n, n' p€e d L¡ Rrio¡¡ri&d plE s n¡5 @ioul Po!el momft, si¡ mb¿Igo, mi desripciór delprsmrismo m h! hdo h ffib m¿ npoí¿nF dF nnór D.nm dc h r'bsñ¡ b h¡bi& uú hdicioúl difttui! & @üiór¡ s.t'r l¡ NrfrrJ@ ¡le l, v.'d¡4 r bsb l, cnF (ó p,r¿b6 de Pkrjñ)Jiof," y lhd Porun l¡d. ebd loó Iilobfd lxlmrddl mm.l nsm Pl¡@ ¡mrbdoi demM ilriña Frd icutiú ñ d r 16 sm hdm! M úid6E d€rG & ¿ubrop.b pó'qE bnim u p'en 6 ¡lL d.l 6p€cioyd.l ricmDoEkloñlrdo sbr bdo d6¡6 d. qk C.Jik¡ nst¡e cóno losh.¿hos epeiorcmpó.r¡Bpodlm subsmis bajocl ti!. d. .Lgüb krs n@iriÉ cuy¡ ¡plialh PldS¡ qÉlclÉb. liñibda ¿l oh ñúdo c¡Bb¿nlG Fildsofd rHobbÉ\y Mm. por qu. i6diü o qrx cl 6p@io y c¡ üd¡o odiú)q .iúplo) ¡¡ f¡ni6 qlid¡d. Rálid¿dqú h¡n y qel¡ \&¡d6l¡C.ftsponddü@na¿ E¡ el l¡3lo q, 6b opoe.iónüirllliz5 m m oposició¡d[r l¡ diloy l. (flrcli¡ bñ. h*ñdoráh .flpiÉ. dr {PL¡óm , t.ci mn r¡ cnM6s úrmÉd.¡blmcnrc "Portrvsb!lmno. hsoo, ¡uqB rodó inÉletu¡l s¡bh rpüirúdrlmc dtndc sbs ¡iru¡lo m El¡.i@ ¡ mbG mwimi6c, f,@ d.l lado¡Ñorddhl dig¡ifr@héD.lM qb b cnnci. únftl m d la úlritu pal.bq quc podi¡ .'xn@ m \¿dd¡d tllm. Eú dcl r¡do@pr¡i@ sigif€b. q@no h¡bl¡ ñá! \4dd qú l¿cicno¡ númL ló. h*hoe Elatr. ncM 631 frfti¡Midf..s..i@!.nr d. bse PdEe d.¡ l.do d. H.gcl o d. Ccñ {grifi.¡ba Gr qu. ¿!Bú ¡tr'ónF 'l@ri$ Etuab ¡ h Bcio¡,lid¡d úE9o¡diM ¿ ¡lso É1, pd invieiblequ. rud @ h .idir rdud. ¡dñ d¿l l¡do d. CdnE o & Mrh d cffi qr o bF dicha @r@ 4 rcduc,e ¡ oEim NI¡DE h6lEM¡GberJBomm !Éd.En xión úia

22
E iúpotur d|R .hu ¡L qur jc r,¡d6of6 @úi6 16 p6tuós r.úvL sbo¡ Dds,üo t¡ t mü¿ Ei rc@du ph¡n¡o qú 4 . De v. td ubÉ, ¡ ptdrd y ¿ Ljdnó;b. ; x,r y ¡ Mnr, ¡ HrÁs't v ¿ RqtL é q( || qE .t n¡leo u¡m ;dd, q Mq.4 .lÑoa vsdad.É d.beü @É6iR m dso tur¡jrto m &5 r'¡dé m u¿ pnffi y @ *gud, d¡üsióq u (m tms prah@l d I'@ opü"ón y mm-b @l@. ts s (mpm onffi mú(iú6 @o4.Arrrtldió" ) .i¡_dhómbGdebd pJM€ rssen ru !a ¡ommo" P¡ñPhror,tc.nm8do,dctirer¡oo;G,tudo ordcr, ñdpr,¡ o 10¿. EI útnru. ¡unq¡ ut € n; u* i,in;¡a. tr ft d ñenG u ced'd¡b r.¡¡út?. phn t¿hdi. im po{iüJ qr * driendededc Hobb.¡ hab cúüp. t¡ pnmm oEi¿n úñtur; cl ptu8ro 4 roou. h \rd¡d ftpE*nbb4 Tmh qr k thn¡ h o uñ m pE4e ón sbÉ tc cfdo.6útñ f c,m eonuiJ]]Hr¡s o Lien lr "dpE óñ dr @ eñfútu. Doodet6 fit6or6 b¡llsúr¡rF hiü to @'nu¡ tos r,tósb @,iG vrú¡ to elm rN. b qü. pe fitdsfo, cmpúim. tu I@ df L c,tru ¿ld6cu¡rir l¡ utonlu d.l¡ Ráld!4 @ t6 Llmf6 tu 'le¿l c¿¡daüté aff b.¡di.t¡dq !ftbdé mkEn6 Fn ri \tld rr H png@m üom t¡ dúr¡nc'ón hMd nbü@úim únih, ú ñ du¡,¡ t¡ pGupalrD cdún pd ta qucpu.r..*bt4; h me¡fipú*'ón cnh mbo6 upo{d. Edd¡r\ paE er@¿di! b. 16 oft.ors wdaL6 noto sn porqu.rcGpondr a ú ¿hd¡4 o..Ifu¡ qG no tuq por quó pRLpG. de qüé lpo & ru d!4 d. J)@.rg@ romp.ndc ¿r,.rmitu¡t¡ o@.on, ,o bsyñ, qle Drtup¿Nfietoou.h.húe¡4¡d¡dm,At glal qc no ú' _¿e;dm c pr€Lnhr ú¡\sqL. Fluetro cóno ebe eEd. s h¡y -nohr algom rr RoLdd qúcúrhn¡e ¡e,ó1en L Acc,on.omM 4r ¡ .6.¿l D Egn Fhhhcrnoidadorpt& j. o r¡, 6 b b u c n roc'tuc@do prN¡bú quc¿.gun¡ coq noe\Dr,o.hm heb w'r.'lftB ¡ s ju .i6 o !i ta rcñlia d. b. ih, ,eiifids qu. r'ú* dr ma:oto, o "f; m6ac0n6ño¡r.eo4tumr.ehdrbe. Ls d6tlünp6c ióñrr'ft d dcs¡Éjo qr mbs cts & Frru er6 ídb tuE cr pdgmi{ Et ph¡óm6 E at @i¡q úm ú nÉmp6iiúd.dr ssú Lt¡os,hvübtowo;oalMouq pÉt¿t!¡É y @nsu.lo,¡ P|lmrmo¿tm ñb t¡d8 ió¡o;s ¡¡ rftrd¡d ObjdiB rpo {h otu,¿. vdda¡kB othida m.dúE . v t6 oEdB qr c.ltm d. t¡ m,,it¡ -t

reJmoN

eM6úrsMoYruel\

{olrlsfuri¡ @ l¡ Elidtd, q@ ólo e mábdoDU.d.@G m flóm 6 víd¡¡LEtMt ú a;b6 uc¡@ qú ?l pmgdis iÑb d.fe Ñ El FrgtÑ $fo,¡lcs¡¡doqúméDhlt6ofo dh.ndo @ @ Dü.d. q ú r'ió!. dá d. d.t en& ¡ la los é diffi úrd y qir L m¡d ffi y rbi'dd y pdiüüc ¡¡ b pÉ<¡rp6na lñ¡o ft ola¡iF cc qE r(r .l Égroho ¡ l¡ hoñ d. cbriñ uú & l8 dir posic'm s 'rulhd.¡ d.b. diguÚ co_.l úiriutb .l pxeft rlc pué qü. c& s mds m¡iDl¿b m. Qú,* sl@al plún'@ co- sllm d¡¡rB @ ls d.l oo{nrrb. pm a prn.d \i$. no püc. dd! n6 qued4 \¡oed¡d e Do{nt sb. Lmp¿ft co- cl pÓsbvis l, .ocep(ió¡ bs.o é podÜ u Dm_ nimr y hobb$Bfu *gú .¡ cul .lcdo.rmdo mn l¡ F¡ld'd Pcñ ll*t ci¡ ido b*o.'m n¡nb Dh háb¿Grlls hú ¡ú qbw, bq qu noh¡e.lDoruvDo tudd¡ Do¡ffi¿ ón ¡r Filtd¡4 .fmando b ¡eión de Érd{i l]mo oG!.nGrcir h¡ca 6rt 3 h fÉli{dpo4u. mdd4ú ¡6 rrit no o. L cimcia G paoú on.lh tN qú .inplmú g!¡d. oftToú&rD ¿J[¡ftúq@ w6rsr6c6tl# E1p.¡sdis hGI. Sqk m h,n efrdo @ de ú gi¡b d¡Fo d. id¿s ¡ Ia diór d. (& 16 p.luffi o ¡h ls p€h¡Ú @ ld ¡@Ew¡d.¡@ P¡a.lp|rE@65t LlrmLj.dcd¡d¿sdmud@hitui.6 M) v.'d¿¡i.6 tunci@ p.4E @ N l¡ rfúFció. ¿Á mirc ;óndm @n el oodo deq d.lñ cole rc 6 d! lminrdon qu. r. if'rrmon ".lgo es bmo po'qk .úpl. la L.v Modl{ Aflbar ohffi ones.¿ s- ñodo d. E io rcdincc ¿r la ¿4ald¡ del id.rig¡dor iMuos enhb qr paLn¡dit¿s o d d s ru 3 s E ú Ñ s o , ñ ' n P filosólicancnro, y socleifidr T Y 2. EL PMC\4,ANSVO LA I ILOSOTIA ONTI MPOfuiAFA ú su.lcn \q cn .l pÉ!@úm únhFr¡ld Ijs | 'lMfos que florc.ió a nwinimro filoeifico d¿¡fs¡¡ro. u ñdiñicnro omi.Ms dr \islo ñ @ MdcÉ ligo púrRM v quchovd¡ va .losú t 16 g@ o ¿rltrlo¿.¡ D. ve o cudro * hr sdo 'tnrbdó Jú6 y Dcw)- por s mri6 ¡l pl¡boim dé pÉero¡is |Gtucr@Á (pc.l.np¡d ¡ Devf, pors6mo@¡Boct ú ¡l€ b .nüx'm a lm ú $ .rit,6 a lo\ rurtoDr.ol.lB

24
fi!c6). con rodo,$ útiplobnjs@ rc 6 lo sufi.i.nrcmma riE@ p¿d 16 fibr¡lG ¡ndÍ's n' lu sulrHh* ndlel p6n lc mm. li@. D.&xdoff l¡ 6¡di.ioq@ ¡lfué &lposiiivimlogio,lós abquF pÉstu¡ls {br l¡ filoof¡ hnygúcnul. cr-rpl¡b. " la ¡Eudca deu úálisis nás ñdl.ul6o y rurñúizdo de 'lquiftn (mo ae'drd" .qig-it."do Sesu laFadr'ón i srcc.on6 di J f Jr delrlff'cnD qa Lenrcóro pi@ d. prtrJ¡ Dn({\ ) trlr l¡ rhi€ nic¿ehem¡ d¿!ñb¿s tutr del penMicnb ¡Gcimnónico p6inu'¡qur dr b h.oünbt Lo msoc,, rc pdsña'.s ¡a medcaú qu. d F¿Id¡dl.na únp !m ún .l "m FA¡dod C@ qúcninslu d. ánbalcritode\ d. Elh¡zo rlt¡j6rifi!¡ J,. S.sri¡erp¿no?f¡dc h nro.ori,Mr.(r qucofa(,eñ¿-J,¿ tqia, et dpejo d¿la hu¡utulnt,1¿ hisrd¡ d. .sr movinienb ha tc- do m r ¡ ó ¡bporuna-pi¡B Tdi¿.ión . t d J u ¿ rd c ro \ D-iño \ p, ongrná.io"di pó ri rro log.co. Seginelp30o,¿mrJc l os h r'inenb, rcflcnr qL. -.pe ñ" sob¡cHcidegige¡ ¡r5 crnic¡s de Jaúesy Nie¡zrhc ¡1 posamienro , d cJr o n ó n ico{1p¿r¿tcl¿\.r.m.,¿!e6 , ó n d c rrn . s e \ p F f e rble, pG clude lc ¿l¿mn¡os (mbfisicosr ¡Ll noreñi.nro ¡L Nrkbequ. He'd.¡¿cr{Ñ¿nó¡ho\.¡ dcp@, ló\e|mcnrd ,m.'!fi snos"delp€D$mi.dodeHci'le$r qL. c'rh¿ Derdr'. A sólo 6l¡b¡n uuarrlá¡do 3i final dcl.mino¡li¡l¡.Lcor(0fl .do Do,l¿ filo,ofir¿nllh.c¡.rno un po¡ b'an¿d que. ejerplo.Fouc"..) D l.r/c (n k,crutrhd¡dTc, P'e n lo q ueldfiloso6ran¡r'c¿c.lm m¡ rc . c lrE ü n d o l' i. au geGreiq Sell6 y D¿vidsi, lo qú cquivale ¿ñn q@ * ¡mciende ¡ &¡os EG¿doG tuviron cl eido deb.@ v rcú¿ólaasimÉm

Y MROD!¡Có\' P! AÚ6f SMO fl Ú9

L{

t lo pÉlFÁeo 'rm o ¡r'l'no v l¡s dB¡irdond mft lo ffrico rt bn' v B ffi' v lo l'ñphM v lo dpifi! hinlfu ff 'nh ¡ h dFhúon ;ción tr Fi¡iru¡¿i..1 ¿bqu d' D*idd

ffi l"ffi: ff r.ff:#m"-':-'*d":::,Yr*1¡'f
.* up-mc ! úbd tl lcncuÉ @ vP u"-" ¿" O* ¡*' a.lÚ '.p,*"pou'ón \ mml dch " Gd ¿ &eB' d" lu ¿.*."*tot ¡L¡ ú dosp3r4 r¡ iurorvom nr .kil)É\.ú¡Ld*óv -, orc5oÉ ún d.w' l.i.*i-. o*..n""¡.'¿' "¡sovaG É$etoú(ú¡¡odvffóú' d. arru d l'n3ur' ms Dsnm dl Fd üqdsdu (r kÑ 'iffi u ú¡ h'mús d.r L63uie F iút á ' hipó@ hr¡drff epLMolÓsré(úim¿v m( -'de w 'l -iñho;ndad i¿iiJ..i;"."er¿,.b' K'Í Plcs pca'E iiii'il'i,"ii¡-" q"¿ m¡ sujcb J ob d0 { r-,. ¡.i".* *mo 'mp'@ -n q* ' ". rom$ p dosÉru.de r' rur_ a .'-i. *

"( ",-* de "-. d¡d r o,omo od. d.l¿ condúcE ld*É!

humúo! ! r¿ 8sr'ü

c * dc LÚcoq quer¿esk mG ¿¿oitm, ^¿¡¿,¿ "no*" r¡ úúñ d6'dd dcr hsüF . * ¡,**i* -,*" * on@ 6 he cift Pudo ñ- * r"**, -" v "ú purrsd 6b mrloeis & m ¿" ¿.-*-i-¡¿*- üiL-e.. t'k'Cut' ú h.ff''-u *pdd Lr mmo u.E cú. * puede ou. or' pd los'¡ nslms pnpsr c .q.-' o dedL "" '";,id. qi -deu¡ io,.Alh¡rrc{o uxiñoprsuÉ¿nemd h¡} ¡lsú Túo nodo PN{ i".^ii.'ri-"i.""..":'ú ","D!rs!í¡d¿rc{ o sbÉ íueto prcpó¡ic .r""i**.."¡" '' 'údo M' Fn8urepd ao(r_ "J.i'.i ¡Rsr; lñ*úic uoopu.d. ";.mid @lEb. ,súr qU.pu.de?iR'ü s póp'o e?rDop¿n i; o d; 'r p.o p|r¡' q'l losur¿+*m' ,lai",u,'to v "' '"1*uat

Et tibñ É r , tu o4t^\,tt Pwe ^ ^fl ú. rs. a ü bo ej4pro & ¡t¡o pub & ií¡

'e).\úRq''b|1lqo|1!'d<web ¿R,d¿6'cddFUiiñi'yft6

P ldqhl.,¡P+ó.^+ú,a

*n**#* *m,-x*Txt-,F.s,
*.Ts,#kg:** **6úé dffi oá Fd.

.v* dF+ú tur4r@FId'¡@*[h

MoMcrÓNimlMmrcv.llÑ¡^ ¡do ñ rteión .m oh cor. s taqr ¡e aphcao pM l, c ¡t 'lEW f:n.L6cn* 6 u ndú4¡\rtu su ) u.c,m(i¿!, y ts fitosoli¡ s tubqú aübftitrrión. incs@.on. con{,tuF ú pE6o de m¡!¡flú y bbbreúienb. hó l¡ F,tosff¿.t ühro d. daü @ d ¡dguj. * q ¿¡mundo¡dauE,ñ¡to qú € to 'EtD¡oú qE&¿ qr citu on m @ lrúdeB o qú o.tu;oB y r¡r@ h ú'o'js o bkm' 6. ¡t de a6 D.ñr.ñE. ¡Eu Es@ hpcDk h6i€ d. dhpolro! dc ,L*Ei D,et dc t6 bdc'ons, lingilhus. y ño nnguGlc6. o rurc sm [.;hos a @b ru6bp.nsdE-bynlñhauhñr€ .od@mpúm6coo¡l!¡ abslub. F3r aptmo d¿m6 por {o¡ d. t¡ | o,fod d. nutuu ¡qr¡poyd.'Érugr.&lo!¿¡r.cb\mG@tlttr'duls y¡nMcñ6¡ & d'¡s vid4. Ésporsble d. tade'le ditur ún pDrdm' 6h dos géRff d. k'm6 v€rdadd 6h últim diln.ón. la hd.nff hoh(ic¡ ) ^@do ¿doÉ d. tá fuu s1á úd¡[o ns h¡ rwddo ¿ Er ¿óm "pñ@f inpJt¡omuñs4, op€E c coaú á qhühéúm6 dMghB ) ¿ q,mdr.6c E¡th6- deslb pE rm M rmdbtu @s1¡ocspicir o tr epero ! I¡ ids de qe .Erh c'*i¡ 6Iei¡l r.[gm qE ¡i fisi6) o aF uft tu lrrálio rdjsm qc t pGí¡ DñÁnbs o h r,lNfi; turdúrh, fo5 pmDórcM. ¡qurb 61ci. ¡l. oÉc,ónv@.d.dq@ no.! r¿{ r¿lo m oturón wdldm, si¡o u f¡¡Sncú rG la njhlsim V.n¡d AúqLe dch.chootcs@lionc¡ púrdcn muj d,tca.,ov¡ ¡ h¿bG, $ unadplnecrón hjosot'ade¡u uriti&o tú dpli{ron, at re6t ou! b t6lllce'dn únd de ta omcid. ** rcom purcq_,ir,.,ru molaed 4 * otr'ón 6n .fu o*ioD6dltfuú fonn ¡da dd tlrlfu@buhioodoú Ma d6co,p!Ec¡@ s cÑ er nno o e¡ po.ra po' .¡.fptq ó q@i d.t fitMto tu d.t Fit&! b, @rdr.m áp.rb m h _rt'd!do r t¡ Mción o h. 6Btru ñebnnco@ Len¡u¡¡e detPcúmbb o El ¿r¡quc Wifgebbin. Scllm. euine y Davidjoncúrr¡ los dn dc úngor bb. d¿*\ deodion6 Npn*nb tap¡ rc,t, ¡Do*fld d. B arobn¡ uho ¡ ¡¡ ianRn úriptabdo h h ub,cu&d d.l ,úcrE.^Bb-rñtuu @tuia (mo ¡t ft ¿l p,¡gdrrm qui .lE@r .i@lG
*hfuhyenNoqúEi&núwú
bh.gdMhk!¡Lprpdúncúoji¿gfueiu¡dflú hü{ ñq' q 66diEó¡ ¡ bqúk ¡lldl4Fúu6iN¡4fu¡Ld6¿'ir|.F & r@ f t r,.ñ¡rol&ñoNcíórlo e s¡rrc..ñcj¡44, i!úoi ú,qÉ6!@ .6idi riq0lc ($¡ql . q@ eú u N

sdro r d rqui

qq rd

LqFh¡tuasft¡tuúsútu(ctu) I .ld bome&brhrd hi..e @rd 4¡t ¡tN b'núe d ld ú sbÉ r'tfutu¡b
H¡66 &l hsje d!id. I ¡yrG4dd.dffi(tsd¡cF)' !e e 6@ s

| (Fok )

S'n .nhrgo. .re cm no.tcbim htrf,ds pc'w quc.r. u ricnposetEpar.rl ¿d*ubi.noalgonuercy.ñ.c'onanr.¡r c0 drl engu{.. *b s. 3 go qqcl,Tqlse 30b( lo quc¡nkriú nmr !e hiblá peru¿do L6 oblc¡v¡cione! d. lo! ouioRs crsdo! Dn .xclusiv¡ñ.'c ¡'!d¡¡@ Alimú que ¡d ú¡¡lor dc rcboce

¡!q!6D.d&&üFdbbgl¿'sigh fudcdeúdK.ÉPd|'h 'úq,sr3@cqP¡,@,4¡dl¡@@

Felr@/r.q

6n¡cIÚ4

rst

tsd!!46ffi4¡bo,¡'dt.¡!t"'Ú

b¡n,nc6soo!¡u¿

¡,fu ' Mii.lFdú¡q tuM¡ol¡rhtr .M!@Hod{sq'd^]o,¡,¡,{4'dry

r3
de' Jlended.l cncu¿jc \üb 3l3oqn.lo "ba¿", o ¡rgo qucé!E oaisoo locul.¡b€ esp€nrqJc *,Ldccuc,, hú fÉcr-c\0É¿". e'to. La lbicuid¡d del l.ngu.jc !isn. qu. v.. co¡ su d4ocFación, rhodid, po'ct f€lM derodos r¿riopnb5cu¡jrdlro( atpuc! tor " dcl rhími.ab, Mknor.s . in¡lcmdien'es la -úmr d. b¡btüi Dr¡hrc¡ o D¡sdr3, o. de cido cul¡uÉ. (E¡ft los c!¡'lid¡r6 ¡ bles Du¡os dc Érida .¡b, ¡cluf le,d6 cluB ) ór'n6,los !e6p ¿r¿. 16drcsofisdcl .hcotuo.nc'¡prchn!üEbcr/ coss p.r cr 6tilo.) P.iú, ssl¡ú y wihs@rci¡ ¡c dier au. rl EcFs d. l¿ DEDúcbn .o pu.d. dch.N snfl6 !t fio dc ¡irtuirió$ sunid¡ por la .pErmolosi¡ c¡ñ.i!r c¡¡i.mc , Dmida áfll@ qE r@rh culM h. 6bdo biio ct dom¡¡io d. t¡ @ión de fr¿dó IeúdcnEto, lacu¿1, ddcn'6rio cs (gR. "\isn' 5. D6 Itbctui¡ d. la m¡inge¡ci! y ¡t ta m@ció¡ ú.í @du_ cimt ¿ l¡ verdadloHülr nbd(c q( ffi.rtff dc$rtuu m.r¡ñrc.i proDó('ón¡do por t¡ r.dF eñdur'tHF d.l údld c¡ónñlosófic¿, d. s ¡Mgcr il.l Hombr. cn t. aú ¿r. cucnu con u dobleD (cl ¡hE, el YoNoué.io) qú.mpl6 c¡ v.¡d¡&ó ¡cn, gu¡c ¡le b R.diiLd y m.l nñ vMbutlno p'op'o d. N ¡pd. r u rug¡. hr úrúmo,Hcn¡lee' nos rrir cl ldguje .n m D'lft L5piñ ¡tc ú6Eaoór yü,o t'tMf'a coEsü'lms ÉÉr tos vúi6 r i¡¡¿miD¡bt.s c¡isru tihdóí,. cG que$lim6 Dlmrd ¿nbno rl s.r o al ñhiáro. Esb úlrim ¡üldsa("if, .quY¿1., d qF C@v Bsstll¡m ll@bo "en linsüúó" coño to h'c'@ tü! posinül'1 coño :i ms p.mirie ,t Don¡¡r Dcsú t ¡¡i¿A sin ha qf p wel r@ dc ld pi4la*ls¡ r5ló.on ha¡tr, ¡ ú K!r¡. sbrh "6pritue o la{o*ien!b, És tu.,@ heho.t¡ neb. ción iniiál d.l rgio¡ ¡. m Gñ( ia ¿t holism v ¿ pngtuBmo b los ¿ubc ! ihdot l¿ f'l$oñá e 0.a ou¡b n d o. do mü. ' vaci& kati@ y ¡d¡pb úa erihr¿ 4in¡th¡4 'tb.hlvio¡úd h&i..1 lñsuje. Til áditud l¿ \¡ Mdo . lóqm\m< d.ñrfts úr to! ou (o¡rinor¡lr conF¡ tá b¿dicional,rcbtml¡i.¡ cmim l¡ '@iór qú .nontus karitu, Eeción d Ni.@h¿ y H.id.88f. &6

NnoblaúN,

PMaMfrsMo v F[o$FL{

G l¿ ¡'lo{[c dcmuerHq8la hd(reúllskoú 6'lmú.8 lalllo{ri¡ {ontusd airhiácd' m m.iriü!m úpÑnbvd' lpógtuna'. cd r bl¡ndo¡i¡Msno lle\ ¡ r ú @ñpldo iE¿to ú po{h É6 ! oóñ' dc la f'l@na mlirrs orDl'ó la Rp€'bÚv6 qd*cúo' Bc'm' rratud.lñodopo¡cllo'pEvrdo Noh¡nób re ücÉdo o'ünhf lo$ñ!,rinomab,mmcminoqu'hde t bEdL a ffi4d ¡o' ri\ isb d. fibprs siÚú cbsmr-F r c,ón¿i N;dhc, H.Ílcss.' r Dcñd¡ porcÚo ÚncM Ón D F'lÑli¡ pP¡ ¿ hDr ¡o da.Dltbnmo ub¿ ú'.r clÍ r dclo pr hdi.;6 ¿m! ' tlDd ú pdodó d. d"d¡ 6n 6p@ ¡ su 'M vim t c¡balloaft un tsdo qE Ep@ú v ui Iio cstNb. Añb.s vislmD'¡n luú q@ 'Dcr6 ], LA REACCIÓNR¡ALISTA (T)]R¡f,\IISMO TÉCMCO

sbrc aiE qú ¡adn¡ m cÚ t h€d djeie an6 & 'l ¿r (k h p.rna qu¿ fl dsiF 'd &b. dl8 tuá d-lúsór@ ir PÚ ml)ffi spli5b F'bsfa 6 d.libc¡rJdrr' @; 'r H'h6{Eú¡-ÑcrtE i!údo.lúhsdpcdipdgn¡ris

í. **

*'

¿",,,i-

¡L úm'so. s;!do w ldon
m 6 d,f(I#

n *\ P¿¡u pr'sutis lmrrndo "* lado¡t l@l hd@e {C'|lff É pF Er M t ñ qE tresú r
rr'ü¡bl. ¡l dIffi rÉmino b
ñs:

*á*-"**a..mp.,gñ .i*-u o.."i. m¡,.¡-L ¡r¡lm cñ¡o.dcftit -r* s ¿¡ord! d!@

¿ ¡ n¡*n" &l lmsúJ. lEntuó o dú

l) la op|niód s'gtim h M

rG ||ffiG

ir "r, ro"- a' qr r¡eoñnd¡' isrr*rlid f,?-ii*i"ia r^ p-or" r'. ¿'rt¡do"'* h¡sF r'-'ir ar r'm a" hm @nbn¡do póbhM @d v -r" d¡do, d. q* 16 p:¡gtuG
úü{roúobil.ffi o M ftrKh o4ir d. qú lufirimc ú. irpotuk p'ñd i E rln]* ir h ás'ú It! .@ d'*Qhú sdóro@ om cd@l (bl v @m h¡ s$.nido con l. 6Losrá) indqU@< +''mor'roqnescd'no !{.id;ño¡K rñpMñ_ 8- m rpÉ'ú ¡ólo(on lá f'los ¡) noon h I 'losf mk lared¿ dd úsm t.m Édlionddffi,E d. esp*'aÍs n?(n' pLo tr ldco¡t'ccor dequ. Úa (-lM rn FilMl ¿ hi

h¿(r la !@i¡ dc h Erdtd ¿¡ p-s*usm qu el minino hr h6h dÑ , o, m ! hr6 ¿rc intirc¡d'! .Ésl|{B .i@

.v&qesfus,.4¿'Roú|dg.ÚdR

MODUAIÓN

PMGUMMO

Y ffiTL\

ndtr6¡, dcqucund \3tiowc¡pi( idrdhu1h q ldús ab,kd!. o d. qu..u, qíud¡enhtd.l horbF dri,ñ, dc katrde ermDto. Vünu deprcrsE\ de l:tcoñ¿ dr fruncrrJAjmd, y de f,tú¡ofs ,6 pfñ.rcs ¡! dl\rr¡i¡ 0 upá^. ( .tgo dTnno de, t*¡io d. H.r. oeg8.r.c h dñ¡ rcpfüoó, fle h . d( oÁh$or" b ñfico hkr. ñac b {ftGnns (-id4ot¡te hpÉ*nqá¡. L.sutrllrGqkmm rcN.¡ . mbrM er e$inL d. t6 pnmtu! tód6. de !.jnrqq e *nrdo & h Í'lqñ¿ ñ .t qu. ¿s 6 w &m,jrioo ¿ ,adr. u6¡ sfrra ¿ u ú¡b¡jo DrmG, nsl@ ¡trcidmenk cw peñ¡rc $DE pmdha rom,na¡ioÉ6n pmhim rct spEtu qq( ' .4¡ ,úa d r ño rvrseBrú. ro !t *sudor. D€ ro¡o o( !u! pnk{rcs dc odmm,e tan,ú ¡¿Ttun,E@ úci¿ t¡ rrdoh úmr\¡,sbf 'rb$tidd ho.i¿to. ñto$.o.0n¿h!ic6.oe¿r,>bs.,, qüÉmsrÚoñh- qho'oJo ocpnbt.hr tr o$ricd!.\ ¡ Lúft¡.,a ¿mtr¡úmr dc h rJo$l:x ,.,múm.a.' , ¡l¿N,e¿! hr Hejdese,, 4md¡. ar@md. roKd,ljl por .rempld ,or tu_oi @b 4 .;jus o.@mi6 bnbroqy rc¡icmo¡ d. tircEM orDofu I r.n r¡ porr{4 pónsm por@. qu..n tc &pátuñb d. |J@h ú oB an(nói6 dir. .t tur d. qú t¡ | rtMñ¿ Disü !u ud or red ¡ip'tu'o ! m @tub nenrifo ) d. qu. qE¡c Rte¡¡¡h . M! brdc mr ar.¡d.F m dfr . sm¡ d.6r rre, cmdo , , n¿D,c.oé p.tspeb\6 qu- ofr*. ú¡.utm ñ t¿qG t¡ ¡tsunc,ün E cr*drkdm h¡y¿pc'd¡dó hpl)l@tr ¡r M. ceno¡r ahm entus oorpnhs norr$\c mmmeEdo., ¡,sd$a dd grF¡ nm¿nd f p¡meme póp.o de fto;r;¡ ¡re,tcn-kmñcd!.dFúroi suJe mtro *ur tu'Dk. y Mich¡.t D ro6 d( sríbH ñ.nG 6re¡sl¡adc y conn,yor kd¡d d; rG. |ts. róno sdey L¡EI ) Tto@ Nas.t LLtu@G6RnL a$¡ qud6 { u'f6 d. ¡¿! ck d. K¡pkc ¡@ ¡h t¿f.fffi. p6n b\ r_h64 m epnE@hsD et,* (por qfrp¡o, H¡t, Fi.t4 ((|'d óqd y. o lÉm. Hitúy AtuhL A c5e , Nrs.t ! 06. 6mo_r Mmpq cLne , Br¡ry Shud, Ic ¡M ¡dqli¡b muN¡". rtbs¡itu¡objtu qk tsd¡stucioF pnm.bsbs oq m.pmbrcme hdnmda en {Fnf mdhb., cftn @. nuGm ü sped¡d d. shbr.r, to ;uc ;id¡-o mqtr@ (km.me co|r ó1 de ú prcbtcmacotunore @ lu, pan d. ü @ bdo .t Drcbrh¿ Adopw sk pub @ ; .b .s. ¡edn \agcr. !cg, ¡ v.- qle f qRr!óbt@*¡,motub,emf;. no

ütuitiKs mjüci$ ¿l p6g@ttsm froq@ s ir&l' I, lrsElisk pd sB rflb¡ rlcgodo qucla ftmia pdgn¡ri¡n.n lá ubrrdad del tñCu e ¡bM s fl.ru ñiru$¡ll¿ r h hod d. É(onc$qu.lo.D^ prcckmorc,ili dond..l l¿tgü¡jc sc ft b1d6 6losófims 5uq¿n .o-E.Frorldm,riod.lolubjcrd.(ú¿.dhechos "M 6hff a6tm Naspl- údl@ l¡ @'¡ ti6ad.lquieóderalom* ñ*n d.l .L¡m d. los m la aiúci¡ dc h6hos qú $ .ñútu quc cl pÉ3úl¡ Eli* ¡¿cnis, por .l dbriq o6&ú $p.rfic l d.tmblF rism6íónó m¡dqúlboqc¡útrh¡ n8 profrDdq sim Doquc & hs enu f oefiá d¿ll.nguj. d¡i' ports lü s',vc¡ificacidlsr. No lcsdissushel cf,ificeionhño' ñer¡ñ16óti@s, sinópoqu. wn ñ &1e@ ml6mpenrón deh ros Rr'ó- enh.llensuoic ) clrtu{ro. La "u op'1rón. Qdncy wñ rsa deF!3r qgú h(úlel"ié. sftbú !e.qütrmn !l kg!tr lr n,ficrdo -¡l!o &rmiMrlo por 6 trFfr onetdc ou'm mpl4 ft p¡l¡bÉ- detmid I! cf.rc.¿. lo qu ld p€l¡bÉ *lacioE ú el nu¡d.. S€¡ú¡ .llos. sbE l¡ b8. de l¡ ollm hría dt la Et¿ltmia' qEd¡p.rS¡ln r'ipkcd¡¡lm d si@i¡5nd. poddc6dn ú dé. d.16 Rlñ(m pdl,bÉmundo Mid6 oF @ú. ÉÍqdr ',iñ qE fEce. ¡l igu¡l quc Kút, ttd¡rb¡ qr nlllsb onRpt ( feio_ $leútan @ multiplici¡ild indrr@c'a& de lcuddo ón ñ6d babc diEh rl domi¡tltsm p! ÉÉs (bis queáboco dc colóeico, dc Sellm y r ']W.n ¡¡ indifcúcia gúd.mian. h8.tu l¡ onrolc gh), Kripkc vcls c1ñun¡lo 6m ¡lBo psiamentc divididono 35loen p¡ntr sino.' g¡rm8 n¡ú¡le! deprúcules . inr¡o h tu 'imi e$miBlesy eciddble dedichossé@rcsy p€niculús. La pF t¡s 3uE sobE l¿ r.dad dc ".x e\ o' * r.pond! d.tubrimdo \ uál 4 . turó q@ hého tuio, y rc pd oba & lÁ Éf.lwi. d. (x' < InrúciG{t ¡tsui.É pu ñ¿s kde d.sbrir í c$ prdiculI o s dich¿di¡ {isi€li@ dc l¡ Éf.lfui4 ¡a@ é l silo nd¡¡t h na'ór & rrtrdrd ¡fi']M los R:liü Én@' r¡ede !ffi .m drÉpordcnci¿ o¡ l¡ r:lidáó. h E5pu6¡ dcl pBgEdis 3 si, hiendo .n cúnb cmb úb treÉr¡ 6 bim dÉtinb iNert¡

ñro\4d./

! @¡/ú.

úoql

l2

(xr (X uw lórréminos y (or), esnl¡ ú¡i¡rbnsor crcñoia é O, lo
cÉn errvüm rm'rJ, cntuBmnt distiñr¡s. El pEgñ¡rhb 6r¡ d. mu.rdo en quc si úo qu;* psñ d h no. ió¡ de ,.t ort$oDdm(j. coJ l¿ nm 'sldrt, si6 ú. ró¡h ñsic¡itsladela Elmcir I, p.rc no vetD quépñru .euión Elpr¿srutis m poc na'on rlgm dev.rüdqE k pc, nib di sniido r L ¡riro ión dc qú ! pcu ¿. qc ere'u 'ltll:s G mr p(miricru hE bdG lo1pDpos'bs pú¿ 16 qE hrm fd. murad!, &6 ¡ún Fnrie q Í¡Lr¿5 ro lloGpondeF a ¡ os rlg!y

lado¡csvcngd al .as 6 m pdiculü nuslros ¡tuñsiros á lz hoB de

?+e d6.fu!úüdjtuorqiccrssqe€nhhd

u-!tudl.rr hü!!

É 4 ú h d 6 s fu | ¡9 ¡o ' 9 d' lipi¡el @i'drrr ¿! w ¡Gr& o Fñn PlDhtu@fúd.,ryddi

" --," .

;t..;

l( ¡m !M b Ñ & &1 4 ¡q q l + Él d fu ¡ hp &h @ i ó e l td l I

El roblem queel Edl.so re\nto s rM Lécni6.ñ el qo del¡ filGoñ¡oc lñgulqpm (oÉ' w 'ún6 o ¡bandúúeÉhnmión exhGónc¡? r6xi¿rón nmetr no i¡tuiriru ¡aÉ dc'dtr ¡i. sl oro G .l pdgm¿n.b, la pRgku Fó' 14rcicÉn !i¡ dc, X" ese oson s'o os'c. <omo¡ll p.m sndo ¡ t¡ órdEu lin8i'lsúú ¡i. m ffiu'drlo $ úro H!4 fEtd dir
@¿iú.{e& Liú Eb¡go4qtu6dF fu{uplFdn&|6d6ffieLMld|ñ d@c

.ú bdo,no6u !l'm c, q,¿podnmún ru Ro prc(cdim.€nPL.srll! poh m úles\onl$d¿rosqa brcrlo\-ointuirnd h ñlñ6a del lmsújc d.bc dtliw. El d:b cibdo cor m!)or fts cuoci¡ m6i* a qú la ciaci¡ ct .Eñtiw, lasn Nlkdos: nl Fñ'h fjB mi(n.d.ds. bod &l nüI€ !iud¿d6. y cÉ pof cl dtlo ¿Cónosi¡ñponblc,pr¿€uh16Elisrqs,ci.n6ouF m!i dt ¡ Bdo.c f,n fico!-o oretond'eq dl modb *r d. *\e nhmfff Pro, €plia el pmgm¡¡Éb.¿oimoe que es v¡rc coño una .rplicació¡? ¿Qú:ofts cspaificacio¡ñ dc h Él¡ción ft (orrc$on másúlor quccl d.nciD püedcn d¡ñ pu quccsh dpli€ción lenEa ¿ rc (ra o -lr' , d (, ¡l4 r r , , r r \ a l 0 q t r e e l d o . o r d r \ 4 o ' ; T ' ¡ . 1 ¡ b ¡ r 0 por quéel opio pmvocabs Búeno)? cos corcspóndc el .rplicr ¿Qué del opióI licuál es .i crc 6q vdsa l¡ expdsión.a la micodmcú dc s¡ (orrspond¿ndD? El ¡paáb bnkidro de l¡ ñic@stlllfu lon'licionesde rerúd y dc Elacids de disf&ción io curlvc l. n¡rclcrA F quc dicho !¡m¡o e ¡j@ ieu"lmenrcbi6 ¡ 16 bri6 fin(ri'6 (''tnü¡ro6- rroF*ld.rrmd lb r4i6.oh.FnriG y pEBtu!.¿\ nls Dñ lotu f icrd holk' CMdo 16 r¡lis '6 qL- L¿hrir dc ! \afd.d de 'd¡on 0r¡utfn igud qú l¡ róri¡ d.l (gcnDdc Mcndel.qüeEquiea w @duetónD lhicalish € r¿minosno smlnúNs'1 los pE!ña¡ista! rcplicú lun lll ¡ Sbphenrccdt quc ds¡¡dr {como ¿@no y r dircE cr de q ú c t rrn o A n rro . ó n c \ p h c d ¡ ¿ ' ' O q . e . d ! { . . h e J r u . ' u a d c e¡ * c'npleaEquiN m¡yor milisis.) fu crDli.acioncs l¡s 'tuc

b '.Jq ú ú l ,l - o p \'

qrrr¡!¡ptL, Lxq r¡e?:! I tl

" sbc !*

Fc

we

d !üiF6

ó eL4 ' ' ¡' o 3 0¡d$N Ñ 4uU ' b' ' ' c ¡ mds' u' l ¡rql r'

b i d s . M N ,F s . ¡ i o r l t r F s

l5
¡ \u,qucdJ un"bu r¿m."qÍdRidd l, poli dc e ddi.n¿ d'ficú|,¡.nb cu¡¡do el ulish d¡ por sb¡lo quc ei pBsturisb no sólo sisuc ¡ Dsry mo i ¡o ¡, o 1 J i-ú ¡, b , r, . d',1Jq lr ü /" ¡%. ¿ l- J! . io q u L - n c - N' ild r. 'e'd-J ' a-ión ran nlat,-d. /.¡!,,,4..,¿ d¡. vsd¿dr, 'cr.,i pogr! 6. sl d.ñucrs tner sbidul\ troc¿cfl ú l¡ rcnu.ih dc complelfi punros ros suspmsivos d c,mciado c, E csionc. S s vcd¡d@ s y ljlo si puc& d.@e ... . r o \ed¿dr ¡ de -n¿pen.'on pn ! p'o l, ru( rvn nFn.'mar' D) esalEomís quclo qucwillitm Jús defni¡ coño, cl nomba dc rodoaqueuocu!5 .eNi¡ úcmuft s b€ncfic'€. y a&nis por l ¡opifl .nJi J¡mc lenl¡darc-dTonc\lll'n dr.J *r. L. lsmejaa(bEm'or(somr'mc ounplido quesehacc! ltr or¿cion.rquepüc.e¡ u¡ñplt su core¡do yq'ee cq' .!nohcor.r.'one u.6ño--'ol'¡.ú q uoptuón. 'n p. iEc' q,e l, vc,n¡dri' -¡n c'¿, u¿¿r' flT rmen'e ld iú'.-on .cp.io plo'.r, vEutrd cut | | B'en+.1 {\ r- ? . Pmr qk r!.no\ñe' m.'utrrlts-o !e pE ).údc noobng'cro. l l¡ venld es, cuyo oidiñ'úro .06plec ¡ nuetu 'tuc ¡úqr no'^qúllo h4¡ FRm G cono ¡.Nr qr trcm. m €l ¡lml (imciomlimo s¡enprcy .u¿ndono nosconr'l¿.¡ rr.M qr L¡ L L rM@l' . p lrd e r c ¡ r ' l _ ú a o - o r c r i c o . r s c 0 r o d r l s \ i . n ¡ . tudcs dc Nestu vida $prcicbmpo.¡14. P¡n ol pnBdisr4 h trmiói dc <vrd¡d) coño ¡lso rcbjciivd' ¡oictrc sifrths€ñte de la (l) Gtu pft dcl ñundo escono 6 ( $bE ¿sr¿ o lo quccs |o mnmo,nue cauel nuy I'n'bd¿) efiaia

ún L /eu .' oo"h\v!!nJu,üldm-nsn'm. o -* S L n lNr¡n o 1\Jcnu c.@.ul ¡ -i.on!.¡Lqutr,o @! o ¡ RNo n o Ra ld f , li dczdclrermenb dél¡ (f¿1&irnaúlisb debido lutnrm:sicono r mú! puc'lcallenü Ios pudor suspensiús cn ,1 c\l o mei!'\uc oulnih,-cN. h r i. L lI s ){ o r

hml)oco,!/¿¡rid1, habd ird¡ qucrcllcnc lospünbr surpcrrivosenel quc s * lo mejor pucd.hrcN ñ Cr y !510 si... ^fimft
S' rlp'rgn¡ri"D,i lc fto c¿noco-ton¡li' l,, ro,4,4¡4d¿ r¡rrrtcs pz¿ld¡ i N$onde.aq, - dnh¡.4n{jucunq.r.!.

(ll)

(1d Ad¿más mundo,q hf ¿ni tuen also 11mado vúd¡d del (1.queJm* ll¡mdM ¡obrcel Du¿or intn.iirio enft los bcch$ r.r 5s,tot un l¡do, ,¿, 4¡¿id y nuesúo óndimi.nlo dc ¡s¡os,f¡i cl dDt ;'

ElpEstut¡o 6'enrc todo dc @atn a (l) mF¡$e€úd_eañ!.¿.ino. rpFmmk poa,.c.,nÁ-rc.rci- {be lkrlod¡ le queL Nrü¡r .r dúl¡ pN' l¡ qucr¡m hero. k_do 'Mn6 d¡r rajf, ¡lL (¡l) Cumdó sl elisd ,nb¡ra crplnr {lI) rectr ¡8dc
!q "ih Iifu''"j. ¡ ' ' olr i. '

r { ¡ f r d d h " rtr. |9' dE Rt L' Ú d 1 q ' ¡r@ .'

¡A!{

. slú

r@EoaMBñ

ú¿ ttu MeútE aJrn^

h¡i rreecN¡.lerjao.ry6dÉ

moDuccrÓN rR^aMArwo YF@soFla
(.r1, L¿ vc!d obF .l m-ndo !orJre e ,n¿ d. '.|¿.ión hm dde' in¡da ()Úom. -rGp.ndmu4 d ñu¡ de la cúle, sin dud! dgu4 csránDo. fomulr) y'm'ch".

oliúcños ) ún Drv'oso-en q,e Bo c{,"r', lo qucToF}iDuede p . e rl.t u s c ¡ ' * d r u n ¡ r c f l c to n l i ¡ o - ó f ! ¿ h o h a 3 ro d o lo q al gx¡lqucd pÉgúüsú nodcbús € e- ll Ená. ióndr 'c¿p d€\er¡¡ú (n- o\idrlÁ re.lúntnid¡f,ldsr'6dcnu$hndDrdiculúid:dcsd.{¡rtuK'onqü.hlen&lÉál;soslcorenr¿do' . r¿r¡pñ dó.¡¿ Bd r l¿hbúo ¡h Dffc( bnündo ptrr'¡tr cn (bi%lffi¿D. Dllm.tr (quicn hbién ábn8¡ 36 c¡ ¡¡.bob ebÉ la propis (j¡ds sbr cl úlisño) h¡ sugñdo qüe bum pú ¡lc lG d *n. o-e\ftdic otu|ts. lápollrrcr ! \mo msndismo prd.n cl¿ñrtrñ s¡.i¿s¡ ¡raEto(cn'.o dc h ilo¡ñd dl lengL,¡c.óbc. dsiendo líned comol&ss,guicnics:

cl pn€núisb sólo D!.dc cqEnue ón dcr. m !¿ M. qu( ¿lme sigl6 y sBl6 las tnra¡iÉs d. ¡Lfún qua 6 l, dGpon Je('¡ hú demrhdo w.¿lliJx sb¡¡ rodo, l¿ hm dc Rph., 13 com y p.' quéel\&ab.l,noúk'modc fii.""c"bd p.f.ef.ld. p, ¿qr que. fnJ ilcrh. ro\pm'r roflnro' L'o ¡ -d\du6 n6 qrc * ciñf, ¡ lo qur l¡ p¡op¡dN prasmalisbpietueqE,por'¡rchas ErmnzóncsimpLdenquccl quepueda haccrlá fllosofir dcl lc¡guajé, ésh v¡y¡ d cúL ürN cosd No nina¡enuddcfiricióndcdcrdldcrc)ouesuDerc¡l¡dcJ¡ms entont.Jo quLl0 filo.ol:¡ enELieDUc.ii 'icrc 'ncon\cnrae 'lcl por rc¡lizú ofts muchó r¡rcls Pu.dc. Doñsamos caso, scguir ¡ un T¡6ki y €júpljfica.óño scd¡ l¡dcliniciónd¿ p€dndo veri krno prÉ u l-n8udjcJ¡ir I L flrL dn! purde dcepr' LUDav'¡rson definndichoDrcdtradoiGarollüu¡arcori¡d.l, oue lerdrdp¿ÉoÁ d.l d'sams wi¡ @ burn¿mrnc 'ones 'núld\. cr n, y quiTá ú¡ic¡, d. prcscDra. rcnsújc ¡ modo d. cnrucrur¡ '¡ ¡ccü6 ñ?. su$ep¡iblc dc serlp¡c ndida.ofic iendoasi ura tN.ia sÉ Pcó @bién concucrd¡ r.níricr dcl sic¡ituado p¡m ¡d lcneuajer".

cidsechorFs¡coL !¡Ñ erL@

fo, onctúdrh, sh qú lDidEhFrD Itd
Eú¡dd'G{E'e5

y 16 rtr'di^ñdé

6ó3eoo.Mi'tgEúrtrú

iúo6 sE ü tqrjc e6' { c ¡di/u s¡ic übd búa +€ $er Fr k¡s c

rE¿¿l¿rh'¿n &r,iprñú(DdM. bñdF.ri¡g.|9*.Ps¡'lrl¡Édt¡rcr
&Lmiúrll*¡4flp&df 4uFdúfr¡Ft¡dq¡|i{¡Bjl

h ih$¡¡

er k's¡n

s d Íutu.i

Iu_

33

co\strclENci^s PMaMnsMo oEL
e!!ültro t ltubFcn!kdidlE rc o ¡koscpúm

INfNODU(IÓN MCMTSMOYFILOSFK

. doe ' " .b ú e s ry ú q ¡' d !4 < boh' d c ' d fu (i w n e ' T ' ' fu o ' ú e É ú ¡d ' ¡Jr!@ o'

PDcto quela óiBlmctD esla pnpie¡¡d de Fr o bienverdadcro o biñ f.hd, Dllmd pime quc ¡¡ poshió¡ r¡lisb co¡ rq,e¡o ¡ . ,tu ဠ(16 srG mor¿i6 diso6. o osnúda po,ibh¡ ¿d\ cribc la binlenci¡ a mmiadG qE w$n sobEo6 hl6. $ m¿ncn d¿r¡m'ljü h p.r:nis rd¡m P)tr qu. el pr¡lmtif ieE, h biÉl*ia i bdd lc ouÉi¡¿d y qus 13 4\hú rcdnb b ¡dnibe ¡ ods e[s. mien@ oG u¡ ruwñ¡ jüiciw ti* la sNr¿ ¿. diri¡ern mtre lc duci¿.los biEl{ po' B & h frsic¡ 16 tu bi€lhrs dc Ir m@1. .j<npro t¡ "b'Éle. , c0, s edjúh 6i 3i e\pN' delada co'aomprcmie c€F,ione. mebfis..¡rn ú logqc {ntnri ¡o pu6@¿idi¿ trdo @fbiñc c ¡Égruu\b.ofo ú m.bli.i. 'l co .Eiideliú cu}t únicoconponi$ onblógico $n la idcd o la oEcion6, quicnnoc¡ccq@hay! m¡16 @¡i tu@) q!. hala Edrlm curqüer bpo de enm úo. eo,dJ"ln p.m.nre en e e d. 'tucm ñiño No€\e,q m.nocomomebli.i.oJe,¡¡a,trpo.d¡dosÉ no¿?r¿dp h oñ'on de, 5¡bfl ,nifuem.h¿l\or-. \.nrdolr rál de dhi fueú,, s93ún.l cu¡l sie¡ific¡ (fr d¿¡mirad. lo.¡liz!ción spmnl,t No ftomtm poahoso dpli.or l! coivi.c'ón ¡la ¡úni!á ácrca del Bien o deLos Númros afimmdo ouc d Dldórir

dienrcmerFdele6r¡dod' kl cNcqué1. cs v.m¿oerco o '1depe' e.bgf o- d.D nusrc.ono 'orde'mieDroodclo\rrcceJiñic n c s 6 o b r - m . o m o e l ó n ú lc s , . L c o Í L . c o l c e l e ' & c \ B ü r Al h¡er ñeno ¡l p¿s¡. de @rdc h;!ción ¿Esue L¡ve '. LJo.cl!6Bmdnh* pRCsb droD'ú Drmmd' rnrenor¡r'efl u n o rJ irirc - ia ,u n { i p o d . r e n f c r d o - d c o m . v e n q . c c o \ h l h rh rc n d! in r-. . ro ls' . o b Eo r e m ' e \ ' ' D o . d c u ñ ! E a o ' I L e \ . n _- ürr-co'. ¡o3 pf¿gñd\bd.b'aop'e.qmcnrc¿que o uene qucquicEdr'crb¿i¡".Nde(/lc\¡l .'dirtuic'oncidre*hDoq ¡ ¡udrft0rcr r, .uaDdo{ he..¿ DRsunu { úbe q¡{ debrru 'lc Fr ME óu¿ucro cnlnc_¿doss redlderc..o ci.c rriu d sbo s e l¿ "qu¿coldL'anc\en¿blc.cpd no.ohos trüd o l¿fll$dd d. sa cla*r,s sicn 1o! cnurciádos I |rSub -..trná.'e,lfc he.rdo DUir ) q-r bbF rcn ! TEnd.¿ solr'füque e( ú¿ |rsú cn ño'lo ¡lsDnopuedercspondctr 3p.lD'lo ! h i¡tospceión Peo cu¡ndodc ¡abiElcicir E hh DopN. h¡b.. ob nodo Dumc¡ tu ros ¡ndr ¡ vcr ¡o aue cucnh úno u buen,rsme'b a h hoB d. !d{;br h btr¿h;'¿ ¿ 16 enun ra.lÁ mor¿16o mód¡le. po' .jcñ o.*l'ñr¡sdaimosqrhrvqu'rhtiLstFb€vhdvqú.mo d.b'¿o nmb¡blcmcnrc hm ú ¡ qú osi onÉF'oc\ 'úfiJ€s h¡b'crdo ¿edo .n cl o.in.mo cm É('trb r l¿ uhl'd¡d de l¿ file me bnó, uro .d.nis m;c.dim.rr. eeb blescm!ry'otí h¿(cdela -on d. auc'¡ r,o-úcron q-. D]ffd t¡se!ón a,rso isüalñcn' tFwÉis hdiconales *plic. lo obsüo apel¿ndo y sbrc olffen pÉknd. p.¡e_ eo,lud¡ ts t¡ d'cho sobr f '.ld ¡iu,i ¿6nN6Bmbc \Ü'rn'.o-tein .úc.r! ón d.l (
id!ñdbmo v (a ñ-o debc lcf r.5

' D!|llftn. rtuú @d atut ¿ñ4ú4t.r 153.

;.:"d" d".;-d. dmtrod.l' I'1.{Ío d.l enFar. Peob'ft' l-_ mnoc\r'c (onrod¿rsu¡L¿ l,¡ulp"norsoc l, r'lo.o5 'dd a.dopb Ln¡po5!,: rd¿, Fqrc.$noddprágñ!'.'b F{e* nieg¡ mú t rll¡h d c -s e . c f d " d c o , N - e F r p L o , 0 d ! - b 1 o ü c n c c Ú Rehús¡ ealiajusdr d8m en,¡t3?,. delosju¿' ¡ hbiv0lcn.ia. prr.c ps Pand l¿a.mm ic" dela ffn ¡or¿,o!q(!c c f!'b ' ,biv¿..n¡¿, ¡i¡.¿E ótrüá,, de.¡ o a lú!¡h tn13r cshs nocioncs nodo de *plicaciones. no sólo coFo qne i¡toicioncs, rino como nociones rrlizm nelonss qN exDrcs¡n por ¿jerplo, cxpljor <po¡quó l! cÉncia14n 1¡¡tos 0lórl0funció¡:

rc$l¡¡do$¡i. Llc!¿dor sÉ puDro,.lpragto¡¡úb a h¡ceusode su \'li' de c, rbiros d¡ /. ri.o\ di p,obrJoÁ ie10 sr d \pdc ¡€umcn¡¡r qué no hry ninpur dilcroncii pnsn,tricr, ni¡sua dile n^rqN.. \lldrduo, . e! rrd-d.,o ro'qG ¡l¡ G\ulr'do . Jl'sudl qlc no l¡ haycnft (s dslro p.rq¡c los d¡órs la múD y (los dto. d ifcr n.d ómE r¡.i.¡,rgu, r{ ( |, nr . h h i d ¡ r, rc ¡r¡d ) \ r prucb¡.yqucesbpruebaquéenumiadosh!úosdea*en¡-no .d'.i + c ( c.,epa mdo. n' .úd6 ( ú. ¡d o . rln T n o \ ) ú r ¿ LonL'erl¡Ld kb'n:lG -' rlÁ h . u lu . L n o ¿ J b ' '- 1 f,n .i ó. 1 .u' fl' - urr i! ónd(t.in. f i, ! ' d , d u ¡c l r¿ l \ u i' t . '.

rs dil¡ q* flers d' -en..ds pueJ< !c' nnc' x quc ña,q reii' ¡ru! !n o¿'on¡\ (l úlu /¡. "Jt cs I hEn- d" o'da aEao' .?d¡, qDem ocsiones la útlrdlcz¡ dc X ,, no! púcba la pcscnc,a

dú|¡lem|úa¡ÁbjLÚÚrÁ¡ñotriu*fu'fub!ó\@si@i rcB¡).lrdükFP]*re[jqe rd,!fu ro ó úeo e dñ bio w ú

dc la x idzd. Y ai su.esivm.n¡.. cd. nu6h oncl$ió! dcb. s quccl Él$ño ¡éñico s ScArin l ndccnclúlisinoiri$qsl¿'i,¡i¿cuerióndebotiblequeobn Lr podrde erM e. .u on\ (üo- \h qú L lRa$ncit dc lo\ \ r rory ñrai¿bL públcña mtuh J.o. '. h¡y t'¿l¡'a? ui\etulñ' f j obr i? objtu. o poú' rru$|. o ¡lJ lu /r'¿'Ú ,lh¡J ^,/r¡ impotucia Proloqur dcctu¡unbüc¡fin,hía¡lgoalaluz.rdtriosu prcr¡¡ñmt cro No dc$r s ul ¡,nsnarúh desa sndcr ¡ d0barc dirctrtir$brc l¡s .ordic$ncs ¡ccsri¡s y surtients pm queu¡ or¿_ ciói se vc¡drdcn, sinoqm,r,s.iú¿¡,r¿ dc$r dieuln rt h Dnjcri.¡ qrc ¡spn¡ ¿ m.onLr una ¡in*ón.! pamaisla¡1aesncia dc 'natrcr¿cond ido Dc ro<lo q!. h poi¿n, su l¡ Verdldh?cüplido deheóhd rc n . T e . p d g t u . \ L y c r 3 l . . L r n ' . L h ¡ e n . o a o úo ' d r l J ' r r u ' k ü " I ' l ' l o ¡ l i r L ¡ . ! ' d ¡ d c : o n irc . c a rs ir. . . , o o " l n , A b d c l " I i l o o f i á c l ¿ r r o ¡ oL d c ' d e n ' en tu|,¡ 0u b qüe ld rrori",n,clc\ul¡l, oLUJcn'(d p¿ernn lo. Pófurü6" ¡mbrema|'lNlI r!¡rdscd€ ErGquc s'b qu el m:lúh quiercprc$mr os ¡, ( LA REACCIóN REALISTAII): RIJALISMOINTUITIVO

ff.6rn, r üúi¡i

I k\¡ fjqhn{b

dri

1ü!iluóqÑtsúnN¡Ó*F{o

si ú¡,tr djor,¡ñltr ¡L {c Fr ¡ ' ' |¿ *h- - Í i. d .' fu & 6 9 i ¡N Irú ' " e &4 fu !.h ¡+ 0 -

.bi1'ui I - -t d¿.!.l rhr r dcbr'c Ír r ¡'-s tnLyrl€ c qú dcct quc(l¡ vc¡¡hd es sitne'nosinhiciones vlctrctrr r¡vo "ocs rrú ¡ -ó \ q u c . : mu¿d ' ñ ' ó rl¡ú 1 a q u rlo , e . ho . . r r D ' r l ( " . , 1 r ' \ n ) u - d p , s n - ¿ n r r l , r . i . { no¡em y nüsb $nddo dc rcsPors$ilidadmor¿rr P¿rr¡p¿¿ro Jc mdl6' 5. rcdffo.Jrir en N li¡ cducado d sho d. un¡ tndició¡ in(clcr@l .ods¡l¡ de ñe l¡F¡ d. dElmciom. y & ob cono rS, Diosnoexhrc,rodosií P6 tltid.", ,,lj di,Fid¡d dcl hombrcrcsi¡lceñ ss lms co¡ el ordcn ¡bEn¡ru:iD y (No d.bsms mofmd dc lÁ cos egÉda'. Pñ hallü un¡ cmccpciót filostfica qne<6ptu' es ú¡Í qusdebcDos ¡rúúiunrrscosritu)e u pdición ¡lc pnncpio m lo rcfcMb tl dcb¡ r! lDrN cl p¿gm¡hb y cl e¡l¡rr E y ¡{o l0 querodmos pm d¿li¡¡l¿ rd¡¿¡c$ inluicioncs ¡ desmilr t¡f¡ ,r.,2 b¿diciónin¡clcdu¡l

\u mi ! ¡ f ro p u É . . rñ r m .u¡nntrd,,F Én .nrcnu les ses¡jnl¡ .oñcib€¡, L fi loso,l¡ rióe qu hr*ju*icia a tÁ i' ru'cic ne ¡lc¡ol/¿r. como asi lslu$ic¡¡ scial esalsoquch¡ deenan¡.le is ¡ju¡r¡df. r\fn ur' ú. r.J. ' .n '.1q 1 ú lh0dtr.oordhd¡ks¿. d , s o J ¡ c . \ q'. n ¿ t q . n , . u .i dnpon. dd ricmp. ) de r !¿Fs 'dm ro q rc c r .b \n'ó n J. d\'üFh('u,tpE ,up.n€o b rq (. o n n prf.!. JL l¿rb'LU,J"da¡ rie'-n lo\ lenoi. rÍF. r cr . gu¡ 'dos psc re¡o $cñpc srá pEerq ó bienque, ¡ hs,psnemEi r tr tos msbulrnos r¡n comeüublcs. Laprinen ¿lr.mrin equival.r ofi¿ mr quc¡l mcioscietus intuicion.s,¿ esián lui.túi cf .óño r no\ 'lc h¡esetudo¡habhi dctoshrosldet.s¡caoDascontasqu¡.d equiBr J,i'Jfu, quc .'.'ntu d¡ o. Bucmrc ñomn..,.. L sbios büdsas.loscienifi.ord. la llusra.iótr losactulles y cfiricos
t ie?r ¡ d.dcró ¡ ir.¡$ o d n tu 1 ,l d ( !ñ

tr
\ !T D¿n f¡ -u rt.F

Iodos 'tujD¡mrmulú f'n,blcn6 a losqucftxloscllos* .rfnnbr sllosy Po. -r l..do. elDngr fr',, \,ccqu drd¡ m-n,t,n.\L vt co !|['m , .- prop.o L\.ñJ Jsoi I m"n,., ro .tr i'flnr presfvr L¡is dcñcnbs dc ¡odarrdicrón iddcdu¡ J- ']uc n.,it o-¡.f'.ru i.ts.o. .'lo ' . " ' f . L ü h , F . ' rr. r. '\o r nh ¿qo.3 elL rL-r.n¡lo,\lr lr. , t r. L t ' . lrÚ¿ ^ t rr. . n " Aqu'leryrDu'hrL¡yoisic¡y¡Dedd¡ L¡.leúrmos,sicsqu. oo d m o r d'rre.10 d \,1*' c - ed id lr r os¡. p.:;¡\rn..7 de,'ro¡f . , " \ o c . p , o bb t : q , . fiqr. . , t { -J , t o e J ¡ , a r dmosy I slri,cri.os,hága tuf, iusici¡¡ rodos iSur,tidich¡cu cm I'or caé ,ñ b.s polosco la d'vcr id{ co¡dcscrdcn c a rit"s de l¿sDucLrs na in o h b c n ¿c n h r, . i ,onr.¡,1,.n..', . i" r. / ' t u , o . r\ r, ( d. . P?'," , .r dcb,oo d . r: r, . . h , s j. r, r ^ .'.-opo,mda y conpulrivA coño cl ülkh dice p¡n ¡lcs?uós inrh¡r .¿nbn' de Fñ¡ pqunbdo: Y quúri.n$sdc i,.d? condichó i¡turi{¡nc! ¡*rúpülA o hall.r ur vo!Ñla¡o queles h¡!¡ ju$icia? ..

-a rh t , t o a ' f d.,¡ u¡ r'en?d t epubt¡, pJ'r

. 1 . t . t r.

d D¡J- elpunrooe.Éudcrl|usnd'ó 5 ¿ornbr-pridiúr lo. (etu qr ls librc.d. kró dñ ' lo p mb lc ñ r\ d c l i r l . o r . - c . . 5 ' ¡lc ' L o . d e F rn -d ¡ ¡ e o J . J c L l ' o r i "d er u l p r . o - d u . n . h -.8s'no.u1.. : o qu! ¡troo'Lbr ú ¡fo trr.1vtr sr E ¡ ron a. ren,dcld ¡rctundidrd-dclo. D.emo. o.cl$.'o Nsr''& \P ¡lp3rp¡LnNno. ¿ld ra.To. cL. d u il " ¡' o b l! mr. pu.ro o.' C{ ru r\,' JIEU P¡Jr\ dc ld lgl6k r I lpEpnrnuc.ú 'nLlñdi du'nú rn(.ndcr- o\ GJ o rm-rlli pri.l:ru ran llL Jcs-!cr. drre J .u. { qu! enhd¡no q-t\ 9-i it "c ¡.Lpd1 l. tñ. ¡ 1'.¡n 1.. !t 'b' inn'ii ! . ¿ e\quf iÁ .o. o $que fu n¿btr rl-ooo ltrJri.'tdc Hc dcgei,) Dc\s o¡ -o,li -E !m¡\r có'rbp.lÁs.ode fo.c¿.i. a.Jcd¡s ¿ *hJÉú¡idrld hd\'rn \u IMm Jr hr.u lo qu.d¡ e h deal.rl¡. . ¡¿lldi nk'!'cD' -rl "A'J. |f ' c ¿ d ¿ 0 o _ l^ ' n F ' o oro! p' Fletud. 1rro\l' 'su- lrlJr noshrsoñdn¡osinocoñodDniblom¡dequ¿ripodcscrpodn¡h¡.!' hacc¡ usodc h ex¡lcrc ds figuós cdin¡ * es¡ prgu¡h '. dc mdicio\ ¡c alco i,rporúirc acrú de los rc¡a Dr$¡¡i.s a niodo^6bos ,,mñ¿r. y rc nñplmen¡c accrc¡dcl Oei¡lenrc mod.mo | | meju'.j!r'nlode60 e.brlli¿.\ do'oJ¿ n. u e r' l' á ' r K r '.^.re dkp@s bajola njbica Gubjdivo{¡bkri6,. ¡r igud qucKMr rm'ó ur
.onj úbf p1 {rm}p¡ nk. r '! l¡ r r on. '6f l'Fb. Jil3r u6 . d r on

tro diciomdcin!¡trd icioúdoD.N,gcl s. hace ¡c Küf al ¿fim¿r:

.\46r,.

tvt

a.'¡PhL¡l\

qi'fldógio\r¡ldG6!cNF¡kót N4d r/,r?10,¿6. ¡ {

PamhNc¡nos un! idca dc lo quc N¡ld ncn0 rn menre,examinemos (itñ¡lo JLl fmble % de ¿'moñ-. r l!lh¡\h.J¡qu¡uo.o p.ede $.1.r¿,'Joo. lp¿b:tádo _.dl'ñ. rcJc"quc oqLc6bbd sD¿onhl..unque¿nlapráciican¡d¡lósr¡ ConodreNasel:

t lscknoúdNuer'!r!(rr$r!

. h\ qu¡d Y¿ - " i. pcññ¡ 't' e -o . d . . r " ' r ! F o ! ¿ molo -' . b dc n ño . htr,l n' ñ!L lo. hT

,¿ rmld o quc fl ro ¡. I

\r g L r'. krro.' n,c\n,.1i" n . " , n ¡. . lL ' o n . n p . , -qrc mmrLL ( vciricrcQiiso,Én efe pbbl¿,m ¡bdlros LL€ú. csb . l . Á l - Jj ll"md'entudoen l.i L ! ' L rn ^ . r. ¡. f ro . d eL tr.u . . , , , t r \ J ¿J . { . b ',

dc con@nd ¡non b ádifud N¿s.lh¡ci¡ (l¡ n¡toBlcz dcliu' vu'.|<h f o mu ! - t o - ¿ d! l f i . t rt ú o d e l¿ r.' ¡ r o ". 'Fn?q ¡o'.,1ron a!" un .idir,ló'rodun ' o(idenh Dcimdc.úhkrdliónpotrk¿nri¡ñ¡ diccMurLlo.l'

I uñc D I!tu ! .b ¡ frúd frsj¡d4 FBcn;rú l¿ iad qu( -. ,ug¡^ qu( n,,!.\c Lnr.edd¡ úfimJ rcto-dc lr. o de r 'betud v'rrl',|yqq lJ ¡"'on¿.on mozlmcnr'hn, r{bh. dc 'ooo o r',.pú,{'n.linr po, qu! ..ac q4lu. J-jJ 'nrrpl¡J

S€lri¡ Müdmh. cia coicp.ión exisrcn!i,lúá del sujclD¡sc¡t romo\o.u uJ a.J.¿ \rnc, ^tr,¡¿ s m- lh o -b P o u, . fclu f¿dilLn( er lib"ali m' y r¡ optr¿$ É!n{c nrE,úl!ñr'¿d, p.r ttúJ ' \ 5 tMrúo '

Pt'ocllono"qu \sl.¡ dE-ar -tr del¡ NruEl.z¡ dc la Libqrd d.l ¡ipo qucKúr hl meno:en alEuos pasalls)prr.c. pmpoKiondos a¡res b'cnl

I n ugd d. pÉ r Frucz¡ ¡ c a de"nrión (ov qú hd ú dc N¡gcl y Saft). MurdÉh dM dü ñ¡rh¡ !hás, siúi!úoe ¿nrcs úk.dc L fon ul¡ nnlrr,rL¿ h¡R.oKlúudAde\oluüd l¡ uúresis eofr ddcmirhño y ro$onsbilida4 rts ¿c l¡ disrir.ión

"[ilMud6h''t$É¡¿]y|¡/.Jdvh¡É

drRoDr((tr)N rscsaúMo\ ¡i ú!+l^
rrbM enft u yo tr'oñ¡ y ú yo enpi¡ico D¿screromr st \(abr rrio G r el^on n¡d {w;n cruii"-..r-' . ¡ ¡, , e n ¿qu¡. 1"t q r, . F rL^r..¿" . -."jrl f r .h n i.-.,\r" ( nrLlJJo hrenro enül en el q$ l¿ ¿ribución de rsponeb¡lidrd ño.¡l !s un dcñcib enbncn¿ Duliún ruasorio, y cn cl quccl dc$ubrañiú¡o yo{dd pLopió dctdcttiójimo)s tr inmrblbt.lm¡ dstmor . 'lcl o 4 ir o1d,D rer,\. u(tJ. vrJo,h." o i' o ' I u . . , rru r 1 e ú t dur a Mu¡loch cDI lisb dr caúaddls pdsrulisbs, ni bpo.o d. 4ud ¡f¿rdnflr¡,r \rrd d *sx qN c'úcn mo¡¿r r\rüdüh rpBsú. DsLo m¿! bis lluidr t¡ difr rcNEqu cxurc.nrcrsuñrü ripico poblcñi fitosó¡co10 h¿ m d¡.mbFnL in,-n hdo 'd.¡ J.I i - L. n) lrra¡. {h ,l-J,,p,ij. n a . o f u , , . . i. 1 . strcsicia? ¡A qué¡bisnosi.errbls, ! qu¿liñ lc dd lengule,nos Ito .d Queno¡n..i..$b. t.,.¡/,x¡1 4 ¡1 . T . _ Q -. 1 r J( p( M¡. \i r d,r u r obrcn r,o n . . . , r, r' . q u ¡ ñ ¡g . n (.ul d r l ho n bre. Jc Lrc.¡-h -& , P . q u ! . . r' r' - r. -n¡por -t rd , cicmos subrTsado\ cNosprcbLm¡s. lrmos $ cllos prcblemas 1 o fua 'lo )núnJ"i r ,J,^ ,dtu 4 d i. rr, , \ . . ou ru ^ ¡o. etreia r¿Rl.kn.L dt e{o ¡rcbhn. ¡br 44 'i.,.ldodr ¡' & .!Dr¿d ¡r¿r1ig/o rÍD. ci.namenre, N¡leL nd \c cq¡nca. y e\ ñuy lúcido,¡r ¡bofl& cdño u¡ .onjuñrod¿nlcrsjcuyoñáxiño eklo nenFr Ktr n..eñFL , hr ae.'-o. J_.omo . o.uDf .o .c p.n od, \"r.t d.vnt. ñ'c"de'on.4n t ! . , , . -. , : ) J ! ' . . rt " r r ,to - o Nd-m. de.i¡li¡f'm,' ¡ú'or ro -rrr r. o ñ . ,a- o nulir) ¡rcblcm6tiLosólicos.ptrhcl¡lúncedenRrmlctrsüljc.¡rft n n fx\fr i'.¿r'o''U'''o¡'.r riroeificÁque¡oshn¡bc¡do adeú elo.str\¡ti&D? b mismocab. ¡ccn dcr¡¡b d. pmbtcm¿s ti,osoññi qu. N.gcl rcúne o r¿njbiü rebjd No sbFüvo, El nr¡tr rj.mpto dela opo bar si.ión enft 1rs inn'i.ioncJ ocfific¡cionisbr y @!lisu$ qui¿ L( biidccl cólcbto¡riculo N¡s.l (.jEnqué.oNiscscrun dc nrmiél: uo¡, Nasdap¿rrrqtriinucsftinruiciórdcqrr(nodcDosimsin¡ ¡luéss *¡ m nn'riül,lor poro¡o un lbmd o Lrdnllo,a|im¡nd! d. ¿ ¡: ¡ ^r3 dl t, rtrtr1 ú. a¡ co caprl@ ara intuic'ón [:k ú¡ri M m u¡ ¡cdtud dla¡.¡os hú,¡ 16 (*Ncioncs cn bru¡oD ror .j.mDlo h- r l- | r' J¡.r/d¿ :nomlno óg¡J \ \u l¡r \r da dolor suB¿nüpn D)ncl Dem.t:

D¡ tn ¿(r¡

ñEiB

I l

s

ñ !üi Mi! !L [ ío ü nr! uer Lli¡ r

+{Dúghred¡¡¡u]hq&úJotFiiil

¡

, f 'ir ¡ t

M o.

NlEel * unodr quiencr dc$ptucbm laNon'c\l&Lón dt Demen del Súnn!ñdiñ.rrnÉno sc hace ronotatnrc ctrcl i-luie're rex¡o:
t l5 & úúúr!$!!¡ flqo5dtdo{

6 qFj¡nÁ ¡rd úN r.ú¡h Lnor{s úMtr¿ ] r,&{{s ff Etujr'ÁN P¡E.9'N.qú¡rlMqE¡@oé'! 3@!ü'+v¡do{J!ü¡{E'r9oFl

rc¡!¡@ $diw¡ úüúdosc! ct ui LU ¡! r úw-o $c ¡F Ndc

t,

43

.oNsEmchs

DrL PMcM^rsMo

NnoDU..rÓN PR^cM^r6Mor ftrosoú\

Lo .icdo cs qucwifl8.dr.in ao 2/¿/./a cabid¡I * i¡ruic,óñ d¡f pcsublg si hcmos cNm'r ¡ 1¿ El póblcúa cs si cabe lc mtuicion denfic¡cidnND J¡pngnári.a pof racu¡r dod¡ diflfcict¡ dcbcz4E ,J !!_a irn'cn.. utu d femc;(Um ¡uod¡ pu¿dc conetux¡o que gúra.si'rquccor.ll¡ scnucv¡ el úi| ' . 1 . " t r1 i' o o.d! 'l'mir':'' th u r r J l.^ Í ,ic.o)c,dc\,E a e;'. n " . . 1 . , . u n . . ic n cD^ 'l^ ' dcDls. k ¡,¿r mbas intuicions. En opi',i¡]'tr Nasel,su .opasen dc ¿B s i"diocdcqúcros hallMosctr lin(cs¡cl $¡cidinicÍo, dc l¡s qDeh!mor rocado roDdo. opinión¡c Wrrscisci',, cs En muesft 'ncr¡ <¡ós d.l podn d! .onvj$ón dc la imsei ctrn.li ¡. ui¡ iñagú 'tD¿ "!Ti!.,,r\u. \ no pon- o ¡.'.p!. rr,l. c- tr,e.dolensx{e . ¡r. prB.e rcp(¡imosl¡ irctonbl!'nur¿D '
t .| ' | t| l i J¡1.Ínop.dd' .'

.¡¡.¡,!¡

¡ ¡ . úo"

. ?at ¡ . ¡ . , t r .

'"d n c _ o n o \ p .n i . g . T ¡! f -u ,

d.'ur'r'rón

'-l

-(1.

pdd¡1.. ¡or modos dL ¡lrlmáiiyosa la !o¡N$ pr¡sr¿risu dcÉ?nn¡¡ ¡leih-rJ,-- ( ..tu n .h oné.,!l J¡ f lnro.\r tt¡.eer reos.. '..' J.los hc.hos r qN ú lc¡osuh'!uo <lug.xñ¡c tipodecoN.ictrci¿ pncdc y *n$msc 0' d hneuaje qre dud¡ . por $r its indulgcdc y dcc! quc lity 0n thgu¡jc caJdinal ¡ or i - . J.' h. mohone qucc. nJ' F n . . r¡¡d ' s lo ¿ ' | -o p . J m 'gi'r.,$ do., ,r V i, L u rm. ¡f i ¡ '\"$lbddic 'J.,. proniT¡ v¡ ¡ p¡m¡ m cl mismoco¡.c¡o dc d¡luiud ¡¡hd¡D pop ¡u$dr in(rcioils. Naeel¡l¿b. bbndú Ir p.imri Ticnc qr n ¡ I mr¿dopo'.Ilmsu, .o¿,.J -c8r qL" nñ.ondnlntu.N!n. quelÍbLúr\. Lllgr ¡ dc.n oh iMro enel pa!j. qu. sigur:

befl r"oc r' I'P-'il's',lr ' ün lédilr cs indie dc ¡nñÑmrú f hsólic¡ o de imptu.cdcic , 'lc 3 knsuslcqueh¿dcsd mmphTdo ¡ot oro qñ noaboque r¡lcsprí h r. \ f n in mm r, 4 , , , ¡ J , r ,i l r , . h\c'¡ m dirpdr.nrr Lrnn8 n' .L' / d ÉhsL L. z" t,l' dc q r N' n mproh Nn({ .hn llso dis¡odellm@ ,,jüoo monl),ios abtrn cd¡ .r Lür¡) \m pu roú -nb'. \T"lqk dc dc li [ñoria de Lr¿!@ ¡uedcrmirr h7. A direftnci¡ la idurción jmk7.r . {i(n . in R dbl! r¡lNrcn.' núóm ' ' "o 'lÉ
.J- 1 ..\.! ñ c'd 'd .

l

-b { k q . e n --r f r d " r 1 l r l u 7

Jn'J do. rfim¡c/

+

¡\uflr'rr l |l' s n d i ¿ p ' c n . ' o . ú t r - 1 . ) J r \ A ! o p s . ' q qu¡ \,sclú r lu +ubje¡\o d! ri5 u- r+¡1 le¡ld hrmimo ái ftd ücfuósafmr que criq!clsr slo dcntudc 13 veó¡|. oant n. cJ.b^dqu.obr. Nde'd!J5r'r t Nl" n rü A ú q r j . |l¡ ülcn ndietuBpdd un tonr nlosófic¡.oúome a l¡ culr l.otrD d t (s . 1 ñ , ro ü . 4 n r n . ' , . tu .'-crxp,opo{. or c". rc,o sobrc l¿ hl iir¿ no soi el rcsulbdd . unnir\trisación Filosóhca

¡ N4¡.r¡"ar'htrr,D
" s{L8q\rq¡. rh¿{q/¡¡,

re¡Dr
¡iE{&¿d. I at,

NTRODL'CIóNiPRA'M^T6MO V NÚSOFI^

r¡ .c¿ "r'<."nif."do. r o e lc o ñ . ó ! e rl€ . . . r, ' , 'mrle p .:b h .onh s n' o l'lo ur'c..'^l' e u , ro . ¡ r' 1 0 , \ , n u n o i'nplsiosinÉpresnración politic¡riocoÑlrir m Nctrbiüicnro c un.*.,\oI'r d¡ '1r ",1,..;L I- n-'o3"r..oilc-q.r . @ ¿ 4\quepreb m r 1 r o .ro " '¡ iñ 1 ir o ¿...RU -1o.D, d ¿ fl.! r.{'.lu rii ¿ n L \4du5qrcs¿n.nple¡daspmleEirinlf un¡csbrla¡o(.1 \ocrbu rn¡rrr, or'-o¿t.cl..n!.i-no-nfit o o l" d ¡ t . n n ü t . . r . o¡,nLó¡h¡ des emdicadoy .o fotuLedo. Pcrcsu¡tri.o argunmh en pfo dc rtr¿fndu.ióo dc hles intuciones rn.rbtrt¡no5 a\tca cn y qúch ridi!ióna 1¡quepefteie.e¡ h¡.umplido pfon$rs. tr. io sus q(!¿Dhr fh-¡ o n y r' a ¡ u , r. . . l F d,g .r :.rode\,- .."d q ''Jn ''t'' id¿ddc'p rrr lLdo dl l. co i.dics admire d*r'p.oicr dos b c- a ¡ ó ¡ ri.!r'ftintur'o !n.' . ,d ! u ' \ o ¿ ru rr, , ., 'nñr oto Flr¡l¡e scrn p¡ridanodel¡princn dn.ñp.,úrcl pi'sml ¡ L d c r ¡ {tu d csrdr,Tpo r wde dÍ0 quc,¡ ¿/twtr( 4, r ".1r L Lla,F r, r.. r', tdr o nn d . " n -t t , , . d . , . , , r rt , . -

5
[' !o

IINA CLJLTUMPOSTflLOSÓFICA , , { rn . r r r'
e

.. q ¡,'?sr.r.\u
?uq¿\ iJr ¡ d¡ l

rm"'b'r¿.|E
¡ dcn om oi

l¿d .
Ff _

cEcr lo drfci'r(or l! rcal,d¡4yun! desesun¡o,.omo queconüene l)'N ouúcondlu¡i nrrbr elPrubL\r pl4roiro de .n i ;, .',, I o. 'ñ_n'o. o n " d e l ^ \ { ¿ a - o r e . r 1 '. rn ,llr Lo\\l¡¡úh'mo\!r'gÉte. enlosq!chc inrsbdo r(pl$ e u[' ioof'.Io ¡" Í P'r.ñr\non'e der cmo r.s l! id¿¡deSell¿6d¿ ¡ll¡ ¡! u h F¡\ibrld¿d ú n,ás d! od. sLLli\É o"quc.p.ác'I ¡c"rc.-. . . , . , ^ rl¡, qú ñcdidá voc{büi¡ ronos dÉlntos bs ver r.rro{ di$, sisn'fi.x e' n,",r. !u,Lsq;n ep*¡ \.' Ms* rulJ.Mr flúc ! L: 'nrui ü u ¡, . . . " 1 o c -h' ñ o ñ T b 1 a o PJn ' rlor ui¿ di'ho núslh\d¡del¡ filo$tua lariLosofia u',n mr sidceitr 'tN L ofrcnr¡b¡ .nlcnoñeni¿ quch¡bir !ió¡ snnDBsdnh. h mm csrl'?l% de¡p.Ñ dcl mmciomdo¡o r m.dodcqtr.dc-o rbl . . , r. L e { x ' ¡v f¡ , - . o a n r J ¡. r'lo. f¿ de _o hoc tr ¡d d " 1 É ¡ f t ' e { ' d e I o ' c ñ .d d 5 i n hhnao. r h¡bn pedidot9o q . 'tr ' ' "-do F'rü'iF¡c s { t r , ' lrr. L 'cú 'J J n . r c L d l d . O c . i d al wnri¡l ¡& l¡ vid¿irtlcctuaidc O.cidedc, i3!al quep*dinos i, rd o h f r u . . ' o m - h ¿ t . n d q r m d t c o u ¡ T . l* ' (" . n i, i e! m.ñ " p.úb ci, 'u. 'c "l.,r.a$¡¿ sur' lx llurnciói pdÉ¡b¡.conr.da rujn. qucll rel'gión ItN t u u lr. t rr . -¡l
I\r' l '

F' l oofi .

¡c 5ú F,iosofia Errdr(r¡ rnn¡nno verdld Frlosófic¡p.fque crccqu¿.sübyx.icido ¡ ro¡o rcrro.hayalso qucnos hn sóloN dro ñás,sino¿1go lo quelosdúri'io\ r.i¡^ a riquid¿ ice que pnedsanb^D llso omo ( os pfoÉsnos paiacurai cumt'liNcnloconsrui¡,osro.abulriosy rotrñcLrlrr¿le$ qk nR drn lnrprcmcpxr¡ conrdúrve.but¡¡ios y lormas cuxu l.\ pu¡ s nce qucer crpMgsodeconhrr ctrlrc siR,$bLrlmios lonn¡ ) ¡.tuü. m.dos¡¡ucno sonmcjore! xrenióndoiosr cmon ]rre ¡ ' ' ir r unu iJo inotñ' urnol.¡ Dqofs qDe pr¡cc$o.es. sus

¿ i¿ii'ur"d
'g '. t si ¡ é é- o

j i l o'

u'l lrN, J r. iJ r ' . t " i ! ( 1 ¡ g n i .'trmo nrdu n'.lLr' ' 'l nmJ"Ji io ^rtu Lo r' obnm! Í¡¡-de t " \ Í ' l¡, rl, l¡! . ^lo¿r.' o. 'vc'd¿d nipoeúss¡irnconridcadoss.rcs éf i(trl¡ü¡.nisrcrd¡$.iifi sicos

sIoDld nó n.i oo¡c. .mJ {'cnr.f.o. om¿ { a 6 q -c ¡ a % \'n s.n' pr .el,d(,..k-'¡ pJJn;(,.oC c . . ( lmp lo ¡o . o mv n noLb.e on ae emplu d. Í 3\Fr4'o-é. d. b J:nñ !o P drr sitiJ. quc.rilcn¿,d( \.'ien-. r@¡lñ.i¡li¿a cnusJ.pRuÉ
, o- d' e' . r ¿ o n !.!' rj J \ tríh (l l . 1 d -.. I r l ul .' ^ql ,tso ' r¡ ..u" Ín t., turiu L\.j.nrrl..ho¿l ^ irc . ! b ' e n ro , h d trs dc$endienres Lor d! dioscs. dejadosdel río ¿cL hümili&d p.r S(rnrúi, dmÚ ede L ¡Jmi.-.in nr. dd h ¿c.¿Lomb^-,rjia.c\rpt'o-órenr¡p ru . ¡¿ n , d ú f t d e \) lc l¡Ei r NiliT¡r Pcñna ¿sitroc{¡n¡n !T po*sió¡ 'niú¿Bbl6 dt m t.r cb"ru."J!.ncr.¿n ode r v d ü L ! -J q -. $ n rf p.6on¡r vrlids¡ p.r su hunlni'lld .ill¡ñcnre ,.1r6rtbr, cn ¡ir cullum no habn (F1lósoror,ercarsrdo¡c .xpliclr cóno y por riorrr lrcru dc la 'iué : ' lit L , J! c e rF .,1'L ',dif l-..tr-r'ro ¡' q -pr;.!n ', r\pc. ár. a\quf \?.nrc;rLt..\\64\' pcMna no s. oruEriande m ripo rehciom lnúc si Nl$ dichas .\|...¿l dr ,.mb!tu,.tr J\ro drdd. ú . , n rr. ¡1 . , . . . . ¡c . ia ¡ é rid cánonesdisiplin¡rcsqrrcs ñiempmpios,ni umpsoscsraroe¡im \onoñnmbrc\d-un.,l(.Inv p¡r6ión¡l I ¡tnrn !u¡l-' \ id., pmido con loi prof.$cs d. filoslla conrcmFni¡.os po¡ motu ñ¡yor inieés ¡o. la NFinslbr r ñonl qü. por li ptoed id, o por 'l¡¡l podia offii¡ la rniculaciónvcrb¡l q c po¡ 1¡co¡lor¿l, F-tu rambi¿n _(( u-1. s-. i. t l. \ p u cro " 'le m r n G,u .. opinó ",b'c"h' rodo.lo. ' rr$ . - " t r 1 , . . . ¡-. rlMd e .

ó\ | ¡ \!Ñ\nsvo \ FrÚsfl \

5l

posnivis DichacuLturahil)olórica hnrehto al plalónis¡oo'noal L.qu a f ld to-.idrn'..'l¡rd¡ h I o . rr¿ ' o 1 . o \p irn . ¡n , t u " r r le d e p rin.,pr, Jr rnúo.de c it u . , u n L o . ¡o . h \ F u 'L.b'. njnúornosuárd¡.r,rrbidorspero|..rro\h\ho\nnqrbh\.po. c* m 6tu.ul¡-E L lJc !n!r eoelqu !lJ b ! \ rJ -d " l¿ a ' d rl ¿ -ñG ión I o. r ¡o i..1gx.c d dpor unaculruo regida lo c¡cmo.I-osposilivisdsgusdri¡n deofr Egi .r ¿¡ n,r oFTrozr.{r¡r t i ihi:a¡3 ro d c rm" J u , li{ f L rc rñ , n J, Vr 'dn bo qúrhr-nrcrltr'?/t¡raJ a . ! o a d ' . h . q u c . o q -rd r sc lbsdomd¡ a su sucnc. Pm mbs, 13decrdcroi¡ rcsi'le ú l, or .r . mer'{rrl!oq-.$cnc-Lru--¡h lf u c ' r . , d n iú \ u . 'en . inb dero. m¡djc\quchsb n¡r¡r,. ¿ loqu! J(hos lcngú1.,.,lG miúo humb'6) aujeÉ quelo habla lrfu dc GdcuN' Po. end., pü mbos, ¡¡ Fi¡oFfi4 ¿tr

:-x::l¿ tr+ H#.6,:$,: ui,'n* "tirffiáfi'**'lTJ:ffiiil-*,'*' "'-, -"' *

rtl

PR^cúrsNto v nlosorr¡ rNrRoD¡c.rÓN: n pod Filosófica coincid,n¡ con l{egclen quc la lilosontr d¡ * ¡p¡ehensión conceptos su pmpia época'". en de En m curM pór-rilsóric¡ Nur¡nr cwo quc ra filcoñ¡ no á\.\op rJc I' ( pu . -4 p . É u . d Á ' -¿ d¿ ¿ | ¡ ¡ ¡ ¡ a¡ i¡'' a d e \ . ¡{ . 0 c , ¡lcl, . que rrvc,lG voc¡buldiG hpler slaÍdaconaLeoquenosa que s do.o p o'¡o c á 4nlrd. ) l. lu i. " ! " ú e n e ¡le " Jir'n.. f"ft. de tubl.' m"d d, nu pm¡spallb€s:l¡ nlosoli¡sesmcja b6dne.lo que¡ v*es l¡amam u !aicrde e,percnqrl' ó a s b e o o f o -T ¡" r" '..|tu"h 'po ló e , . o / t o : ' . u ¡lq , c (. ^ '.o.¡ y aludia.El dndco dc h cu11ub modemo oeidenhl sesienielo'bs k F 6T u " h,.-.,n enano., ofl o d o , q re llo u c{ . . n ú ¡ q Rcprcscnb preti$.¿ción del irelelual de¡mpliasmins peneDc uú I o o r d¡¡ nnenqu uft rdo. tdc h Filosoli¡.P¿s¡¡in solu.iónde '¡ conrinuid¡d d¿ tEtñsloncs a M¡n. a Fou@uh, Mary Dou. ¡ ¡u'condrl .uJl r ¡iL o . a C, . J h , . $ I Ei. 3 l¡ au ' pm rf.rinc " S o f o un dilehr qüeacndc¿ dichosno,nbrcs a un¡ sn. d¡ dsüi¡cions, ¡lesistm¡sslñbólicos, nod6 ¿c vc¡ l¿scoss.!s dc ,lu . k' ¡um.Je"o ol"..o..e iu f ¡ qu e . -infond¡ odA ra ¡oñ a . p . ¡q . ! ! n ¡n ru t ! , t . l r ¡ h.l i . d.r.b4rjd-co' e. p . é . ' o q . n o d t s p o n . d +tr f¡ n.élrro,rq , .n:.¡) '-een ¡ \ u . i' 0 . . q . c ü ' o b o . ¡h ,o ¡o.N¡dic crl b p¡s¡do demod¿ cono el z¡de 1¡cereüdóD útno. el hombr quesonctió a ur nucvadscrirc,on rodas catuvicj¡s dcs '.f .io n c Ji 16 !u.. s'-.i- !¡ p,n! . ó . n ' 1 , d ^ . ' p t o t u d de habibn¡cs la dlt Psn el pl¡ró¡ico y cl positivjsb,h vidade1os rúftrhkfú¿ des¡@, qucies.iñ¡ ¿ nnturl'a ÁuPnPú ePG Po'c od-nopor' ia pron!0!tr ',;.o;F kd m" r¡oh . o 1 i F d " h É . u J i \ " d ¿ d q eeeóübF1úpo ' h; do'd l!\s-e'd _a \c ¡de qi trr , h$\ r de Hon;;;, 'oddó ¡n p d e n \o' n- Ji h ,¿ nuñm ' l- '-o . l¡ de¡onllm ' \u¡ c t{c ¿enl¡ "!"o /ora f r llL L l, , . m. t i< n e ' n n r i \ u n . l o ¿ l ' r Ú á t ú \\ü'T!der',uL'ffirú'r" r. "i , n ú . r' o b " f t o Í . n \o GL . " . . . n o h ¡a ' , s d .'irioñlcco'opiolles poh Áindel¿ 'r'oT[údd ...1 0,.| ..,.,.",r.'¡' -1!r'¡ o Du$ lte ui Das únho v dehivo quDd1oI pÚtr en rad*coni ; ' Nt u r! B h J c ¡ , I l u s o Í , l |" " F " c ¡" t r. . .b ' . , ' k^. q¡ ' c f e i' J ' e Ltru" vLJs¡rnrÚfon ¡' ü n s s e ' Dú Úrr n ' o t ] 1 . . ¿ B ' ¡¡"rno ¡ d-'rh¡ o.. ', rJ.r' ñ r* , l|. ñ t -.-s u_a ñu fr?b' mo e 'P'a0 'ú ñ L. l. -ul- rrd',lr'¿ ' rr '\¿ Fd _

¡MODUAIóN:

PMCM^TISMO Y FúSFI{

¡¡n ¡$ jnr.lcduales inclin¡doshacio l¡ .ien¿iao ti Filo¡oñ¿de td /'Füo! s !r inc¡pr:tudde$sL.'drE0ryumnL(ions ns rc% j dr sdhriar r o qrphúr.nr \rtü's Dmd'n-n uMdi.D@_ ld c¡i¡ric ¿ los qu¿bda Las pariesdebñ u.tar Es q@ruior desp¡¡ce.io cr uiÉ cdh@ por-FilN5ficc E¡ dichacdr@ los fr¡Biosrre .o@bidos ¡ l¡ m¿]m d.l pEsn¡ris¡a .otu ¿gmrre¡ prD finBc¡fus turúidln¿dG &su l¿hx pnen$lE m ñlmo l¿r3oqu s \tsu. & 16 aiolG toqu?t ¡Aurású14 toaur el eúruto cshble) ló d por cudo citu p.,áct¡! si¡t @ FquicÉqlc r!¡zhf d p1Fodc úEd's¿uon.qr * ¡¡chs¿ e d¿do,. Dc loDa q@, e, ¡lrrta s€¡e¿¿{, l¡ ¡rgmcnbción ¡isi,. posibilibdapor.l .onsns sobro s¡*s crne.ios, Dlóchcs sob¡e Nnfi..' N .nuc. ó\de de&r q_, h p¡n,tmoonúe ptrrooe 'o\ rs4ljoqL- onqcne re-e-amroc¡nLo.e¡ueda 'n\c{'s¡'ón Cutulo lo( úr.rc q ¡ uno!e 4ñprc. .rc s .csutr pGdfn Jelrn mtrd.rrh o con.. f'c. k pmr'on(po'.rrp o. s.rieúdo d mcbhr.fó rlcu¡ ru ponjendo ! t¡ ! iotcc r lJterq¿ fc¡o dmhrdó rmc6), -cA¡r'¿'d disDarú ds dich¡ ,rE¡j]Mhiór cudo Guft lo ú@io (m succ¡jc.on t Dctsxión d. e sicdld j8b, cd Ir tdlmio d. m d,t@ mÉ1, cd la er@ión de un iimbolo dc fu¡l¡f cnr¿lm@tuft B. !o' t¡ bls d4 ud !4rb . dd qDshd¡hú) lo nis pnbable 6 quc no p.d:mosi y Mpoco

htrypo¡ qu¿inbbló. si lo quco uo lc i'@€¡ 6 lal¡¿!¿la, , &re r.&¡ro nopodrl dhpo@rdcclla,pú.s unode16 puros enel quedilie_ Fn losdiwMs vocabul&id pú¡ dc$tibn cNd cscl propGib,i qu. ddc dc 0t dd. b ocs.nrc.or Ll llosfo no dei, di{uñro pdc'on d. ¡n_c'pior'r bo¡' d. ¡hLidn Mó5 ¡rcú'em en r L¿ mbioó( d. h¡ r Filosru d. r¿ auiñb ¡le.np(¡m .nh 'a om !@jr a la mbición d. h@r dc ell¡ l¡ búsqúd. dc ú flMfi! túbuluo d.fn'iw qx Fdm6 cqu'pm F' ¡&lúhdo @ .r y h v.r&d delnto dc @bulMó. su$.pbblñ dedu' iúdó du l,le.lddblión¡l.quc,cnopinónd.lpd!ru' úh¡t t¡úsLlu8ü qucloDr coro,cos qucun¡ oltun pGlliilNóiica h¡bna hsEdo. d¿ L¡ @5n deroyor pes pm ncsú h pos¡bilid¡d s flItuñ didc quc,3l lIEü, concébi¡ mbs ¡c,dffi m lodoslos cnrcfiÓs fi q J ú, @'dm J_ ! Fa n0Éh¡.n l i\trb|tu l¡¡n.r"no, -ÑnF. su|.ngro qlc só,d$ Fubs mBrm- e r'lJt B $ 0rco i ü_ ur ror J quc@a h¿j¿f 6 ! rro | ¿ vsrü4 dc trodoqf ff6 úc intuiriwmt cu¡¡dó vüdB a pIt$N ¡@ & E.mül¡ irFB. Edo qui* déüque .@do Llcs¡l¡ poli.¡ascEb. (;wdo los &l viohn al incdq m éb. popiMl6 m¡¡fi|niciór ñ!ñúó6 (oh: m b ids*r ¡lsp ¡ b qE hici.B. Aunqu a lii¡eF r&s lh. nás ¡llí d. ¡t @ *i.drl úblí¡n¡ q* iñp.t.tntll]ft, ¡i!t6 prácli6 dic ¿ieoqDe cdd.b, Lldmviü¡ondmádo¡* te al i8üalqu ¿ r¡ ¡dren6ci¡ d. stu: Irrbimb, -¡
r@ ejú +! s srsr @tr

{\diF¡full?¡idAF'p||rn¡@ s!qL4 [ú-|@f Lil5!d¡tlÚ@,(6t,üq'o;¡ ú- o¡a;o.detuGo{1Ú !h¡@wsebo.u@iúbdú,

¡¡¡

3 h.¡ col¡.iónlo qu Lincur¿ Dst, ) r tuk p6osd(6ffi J¿lG y a Niekhe d *.¡imenro de qú d lo ñis pG ul¡, a ¡L ñ$tu no h.y n¡& qm ms¡ú niws noh¡'m6 depc cibio qu. no n¡yms cE¡do ál ¡l¿rlu n úr p.icdcr, . ¡insún qucN ¡pclc dicho! ordis. ni ¡Jsu r cmn ¡t trml'd¡d alsm qüem obdcaa ' ció¡ ngNe

({ lÓ\ PRA.I!\T|SNo Y j llosotsi{

¡ito\óri¿4 hosbros y'¡uje, rcs siti¡id rbritloiadossi h )s. sc a romo *Es nero crrcfin,
.. b !l po r^ \o,.'rpn cnLb¡ tr L{.,J ' u i e n e a ' o . rrrp e ¡r h n.úcia a Dior egún t. $ptrsióndcSrrrcPu.clposirivd¡rrcni¿¿Diosensu,dcrdcc,ú i'le J' E_"r ' d e r ú l..h d onJir, u.hbno.,. n¡. J , k @¡ .\ , id f . . J . d$úipciún. prc\.h.ulhraposi(ivisr¡ ptrsocnmdi'nicDb Asi nnÉr Jtro qu e o . ,r,., e-,c {L¡u . em.n'. alJr.\ , on ,+ r,.-Jr l..ou. ór. L! " ro\ e , o b lh r r' . , { l, . i . , ol,"ond r' Dl. m* a - d e \ . F , 1 r 'r r 'od u .nnrf!. tr moEr Porcr¡ñirio. crpnBñ.rsr¡ no üLee tacicnci¡roili idoro q u . Jeo.Lp..' | 1É ' ' . o + . , (l' t iü . ¡ i.. ., . o) ' ( .r odoJi'n!Lr'ó,.'o,.c.d¡ i ¡1i" .u rt u d . . n , . k . ¡ n l'¿ l¡cieicL¡ l). nm¿núlquc nocq'.Ib.l¡óriÚcomo uninnbúo Jso'trilt$ic l¡.oN"ñó¡i l¿(qcnuo, L¡fisica.sun,nrcnh¡1.
flint'.d..trv|l,. .,i...

^noDl PemqúddebrEsuinrnNrdoioesroónparrdc\ds rrl¡ LddÉDuh r'.ó c'.deoi ( n.' rq ul-''' 'o rn'j 1 'ch1 d'lrodo.lr'l -' JF "T ¿e il'\'drddt¡P:enr'n

'o

(s {L or¡ccsoÉ. ¡o \tr r R$orvcff gncus I útr trucvov rqi!ñrio dL[riNcrro de]vsddüo i( dc Ld cosrs scdccdn{.sisqú l¡liN [r r ms.oicc'lc lr \üf icicdtc¡lm¡. sólosfic]Ár un¡p¡u$d¡vdold

,rg i,!.,. \

B¡.ion. . btr tr¿."b¡ .n].ll. qu \,lr F | .r1.oii¡r¿drporlo5cúrd¡\qu!.onremph'vporlNnamriv¿sqk.s(!hf h¿dr J)ütrn'.i.! rotrs.8ur kJqrc qucEños (o lo quc'$b..¡lsoqftqueFn ¿¿diir'D,r . o-¡i,sa¿i . lir , n 'ñ¿¡t jj . Í!n¡*Ju l!irl r{.'qhp.-,r'jj ',, preguur por kN tuqtr d. surrporclsigrilrldodcoñlLdcrD. 'r nJu({ k , -iIpenden.uJr-.56ncn'c, n 1 r Prusniaush Epoduco' ! iftr .roner dc Ducsh lulru No h¡y mancrud.?¡njreldebdccDr!,i pftLgndisraysu o|[n.nraperrdo!.,r¡¡osvárrdos¡¡(rNrMsD., u od o.JeLr'JiL , ur"L. - 1,., i r (r$ dÍo$ o sobfu Loqtrc 7.i iin

ubft.lñmo' mr' ú -c rs p ' rum. sólopuc¡. clrú um influe¡c

I. EL MUNDOFELZMENTEPERDIDO
Dc\dcllcscl,laidc¡dcui m:rcomncrpruat¡trcru¡i$vicncsiond0 'tr 'Í! J-tr Nr,..k trh\'o..i.D ' -. , a c s o . o . . , , , t { " .d D r ',r i,d¿.! ,n, óu(trr.¡,nno o micnro dc l¿smi¡dad.Ilnrrdohacia dúás vr J Dodcmos qu;d dr clai r l(¿ni ¡l n.nos hilon.L\u ds 1ü fitóv¡riÁ h,s tu; Kd o;iL r!\-f$sono y ciiió l¡s dosdisrincioics¡s.snas p@ drr forn; r L noflon d. ui oarco cdr.d¡tu¡t ahcnarvor, h disrincionciúc ^ I n..n r J.'tj)ró'¡ciprt h \ L o! nc..rL n . t ¡u d . . t . r, r vsdadconri'rgcirc. Dsdc Krnr,h¡llmos crJ i'¡nosibte no.dd..tru td .,.n,¡ ..t,i ¡¡,,1,¿n
'. 'fFnc úki'n¡'rtrñb¡senconrn¡i{diñcit.\'6r d,jinción rcucIL^ h enh perüpuc¡icrrcriidny aqürtk\ q"e " 1úJJo. \ in.

,".,.."i',,".i,.'"'."* ". de L dúrl..u! d^-biTJ\L"o
i,.*.- .,,.^ *' ....1
.1."d l. .' ' 'l( Nrú J'-rio úr"

ui .i op.( '$\ ') u 'p'e.i .i..*". 'ar '.ú \ s Afer üLc m r l 'der m - r .*oi,n.,i""..co- ¡..,..- ¡ tr ..
üd N frflc a'{' ooc +r tr 0Lbf o l{r ql g¿ i-o F -r*r"",.,-.".ñ "r.Bv.

Li'ntr'.inñ\m'n'

r-cun'o

JrhJ mlnh

:'".,

m' s l"do \ u" rn rk '

,r.u"t d.f-r,,r. .,n. jt." rg¡o .1!rr\odf"F'l .. r"' r.h. " " -.4"p"", r' o'l(d'' r'' mu-r" ob: doinü.J,f.RT .n.rL:. .0, ."-;d. .^,., id" ts nür D llci iiai rlNr..roDoder" lr'\'-n,io'lo

y conlcb''¡r 1rs veilldcs ¡!c d. .,,.,,1,.,-e c.. r. .1.. Lnritl, l i. o. p,"¡l'Étrdn., lll'. trÍ., vr'-nD,o.r.,r..,.. Je rJ mqnc e orÉi' .. rq,. rin. Hee¡ qu. '0m 'od¡ nmstr¡ nonl, podrib h¡bs sido d .n.id¡u ¡,_..i!, o ¡¡¡¡,.t,, !!,i.inro.m. oq . .\ ,nDF\dLtsct,,r. o!.o ..r"bedo,c."-t,.., aron,ndr , , dcñcne. ¡;t , ' iu.fÍis¡nn'ic'anc{dcp(Dicüd..múno, notdesdircf!d5 ! 'ercf rncf puc\coNdei.rddcutrñundoditcRnr.l rh tv¡ \{^otut\ t.¡.( mo(po¡cjc'nplo,losdcl(nhn. lcycBbendyscths)h¡d$cmbd kt! ñ ü¡¿ nücv.t ¡p@r¡oó| dt ¡ rcs( kmri¡Dr n!ún la cutel¡dL ü r, canbr) ú nuesros .otrcctitus !¡nxMia cii td to qm explnDnri atua r ¡orcf ei dud¡ la finJnf ¡liiinción ere sidrhneidrd v f.!cf ¡ivid¡d Lx ¡oib id&l de d ¡c'.d6 6aFm¿. Fm de nmirisr, .l

oros qr pu.d. ¡dopbr o ,Lt ido¡ri

r it ,

t ' " r- . a - . . " + a { - ". 11,..-."o m

r i :l -

rop" r'r'u

q." t,,.1,,.. ' I. r.n'i ' Yjlo s drx n,ismoscnimrk,\ Puedr &' crpreble .n p¡lún\ y sucaue inrrrblc

Po¡consiluL$rc.lano.iónhr(o concer | ¿r¿rer¡a i( dc ru,' :, ,., .. .." . ;,. *. r¿.üx¡ddc|lro.qfLv¡dad\d .nninosnísglioiat.s.sobfet¡nmnr de subsrúoncúrl, csaDiism Jtrdrscprup¡$ or i'nü J¡citüxd
'.'. '. .uoriah¿ci¿l¡nlc¡deun I$irtu Univrñ'lqtr. r ¡splies¡ d¿ icnr ¡ dc ' J . r cúkn'. !i ¡.

Conrodo,l dud¡squecl N'lro ¿ I h.Ldrdl,.- \ J rr.. 'g^) .otr,wLj \.',n,¡,qurr.u f .t"t, . .!r^,.. q. nq, ,d. t...1,-rr-r'.ú! l' e'd¿d,/¡"¡Ji''L,n"deq .deqL¡n,.r.cdrr.Lbe,cl m '.. J" L5-if ...J^-.u...,o1(oomoseii.rrb,,Qtrftar.nlic¿ftrLrm¡p)dúrii3trrcüjn¡lo*rdtr1r! , . .(rr,. .á.d..,...tr,.,.oc rt'{,...'\,..t fi¡o,jfi.o dc 6s ric¡do, lonri¡c¡qus aumptursb s, ú si on no ¿.r'J r c, Jl n,ur -..,1,!d,d, 'onr'l sri$ enne.uyrl cn.mlioncs $ '--o. cncumh 1¡ ]il.úm ¡lcqw 'dú .cpro' L¡ d!.14lión eúc 9or¡lados ¡lcsisDt¡.¡doD.5lavl 'dci dc ión actu¡l'zadtr la dca ¡ft cl*.ión cnre esqrcmÁ.o¡clptu?lc, ,rrm"rlo f'.,. dlnr:f.". to'.\,r úeliii.oenrinni'$dcsierficúo..1 ¡uquea l¡m.ión'tneHüñr L,d"d. [.m.," nrotuJ .n i,t ¡{ a,. . Dénc mlr dtrI[ no.ión k dr ' llesadosrcúpüDb,hcmosvNloconolasc icir a to d.do y tr ,trJiri. .1 tr.r.mbFpr:d\tru

re hrúrr! tr¡'ren ntr'otr'lcl¡e\Fncn$ Pirloqüe 'Jñrr6ou e h ¡ r r t d c \ ' _ o n r f u ' q rl[ñL¡ rs rlh -" ' ; . o d -rd o j^ ' , . m'J or-l , " ^ 1 , * " ¡i. ' o ' I -r ^ J m r h d ' o ¿ b Jl r Jr r r ' \ d o q¡' o ¿-J . . r. 1 r" i '" n nrmú, j v sr 'i,,rr- d' ko-" ' " ' . 'L i. . ,

^d.,, -:"

" ,,".:r . " , ¿ + " ' ( " . ¡ Go o.e
t."nil' r'ü

¡.

;' ,h( ""ler "q;'bnr'. ,'

i.¡i¡"','.."""
ft rl L¡rj oL-coí

.ts . ¡ ,,- - ..'" .'0 'r " J r''br"orre^ LLu$ d'Ú' ''.ro 'on. . ;.''..
r' r n {
r'Jc

'Ja\ ,;o

", i'

'q

u$

'1"'f

lLr;imt'ú \o'sar 'b".
trD ó

ú¡r-€r 'ÚoJr

^ ru . . ' -n . i. l. L ' s t r . llc ¿ r¡ o . . i

d¡ m o ) r

¡ P.

J'1¡ q0'f

lr r "r r :r m r b r ü u ¡rr q L ' e
"b../

r l' d a ' d J

vtu cikr

I rtu,

ra!úc q soaq d

64

roNsL.uEN.jasDLLpR^(jM^flsMo

susrcnnDosy ¡lgunosdc los nuc{Nr J ús [esaremos e* .f,$ ¡ ¡ Dr ú .r du !. r-un cDrodeD",üun,pD,q u ( r. , c . e . q , r¿ J j r J l'ia F.. ll! r -lrre menbd¡ N¡ r - a ."d[r.nr hdu,,,¡ r,. o,.or, J , , ñ n -iq r¡! r(. .¡ n \ú"úrcn8j.rrts dr ü!r ¡J (. o n . . n d o " r, .,!.onr\ ni. rL . (¡t u o . -t -

"d.ndr"'-r ú m-n' ',¡r, ¡o,

,

|rtrtrtr- qu tr nsú tmu o d h lu.'.,.ohn&'ii.dJi t r),q¡i"'.rr, u\. núu-,idL. d. ú c l..l,(¡od!ok13. j¡u" r.i r .,fl^ p¡dJ¿o.u,i, o-. h,|r, !n,r'. -do oniJo.J. rnr {,,q, ltrrtU-",d, . p,oG,en.,!."m..1,,r!. ¡¡.no.o dJt¡ e., rt¡ . r¡ otr"r 'lcpr.,.ulqrn' -..-1..,.. 'c¡oe."b'-r., r14..r,./ 14, pd,.brnu . c.'r|n. nJo.r n, .,...11" n(tr!,\,1 1. 'j ul.'"l tr'..,.{r^. .ro F Ja"n

rr¡i'sÍrddosdc.oml¡.ious{e,ríricmdcdichossonidos.otrel cDntrN y h .oidud¿ del oe¡njfto ¡;atríLJ.t$ij $, nuesh conctu . r u k,oJ,'b1"....'..-,ou gnnúcsms sqlcr¡asdefrd(ción *pcnrr$btc! hrccn ¡tcon uso r ''.\.. ,.I lo. d ro c nnhúord¡orimme4oricne¡diJ.turjcrls¡¡lios.urljbrno,j o ¡3olo'd !\úlo P¡6 ¿habfia atsúi,¡t¡loJ! dlcanr¡n$ F¡ sb rr p!¡n,¡rifnr¡hporbnid4rdcquclor\oDd$onrtdo\N;et o¡:ni¡ r, i¡ Ju .'b¡.' .t¡n. , . n , h , n F . .te,a 1 ao,,¡.,¿ qur jri.,.r a \ . n . .r" do , + / -. n,..j . , r, , I h o t , J ! ú u o

"'.,

i.

F hpor.i { . .'.1.lr-'.r',.1., 1,.{.., d NlJitl,ñ l.i.n. l r p Jnim -n' q'c ¡d' LrJ\.'i.n.i- f-|. {n. rrh Liib¡d rdna N hrúlo l)rtr ii'q--Drdo r(úoul qur,dchmbo.bl hnbn¡A inln¡ribl! Ji $q\IJJLJ! blLl'l,,lJr\L v rru

o i r¡.tr.ili .otr'Mc o do .*

r¡tiodr obsü\r quc*re ¡¡grn.nrj NcdNülscindirdetos@l tr r f.ttr .n,. totr-,1 ,,, htr.t1. r. \ o , . r, ¡d e i'ni.iitrdchr¡durción El¡Xumcnbc\vit doDo¡simismoiL¡ún ! i,k ¡ Jcoutr.ilf!!moi¡r¡¡trdrrr ro n sJ ! r¡J c n c rt r "r ,r ,¡ . Fi tid'rJ. r q,,. ¿nÍ,..d,.,LtrÍ . t . . ¡, j! d t rf d cj. I , rhL ¡ ¡-fl:n.o 'rq., .rooú
.j r., ,{Jrj ,1¡ dú ,.

lú¡.i¿ m.d *.,n ., ' occ l¡.¡(..1'a.,¡ ns.iúc "{

r'r'

.:r.,,.1-r.'rJi!u!

tn¡ I.1 ' ..' . \i1.^.noo

nir ,,¡ l - 1,.m ,

¡ r .r ,, l .,;.i .

e,

r

¡ d o ,e J .j ,,,t

d.., cl ¡lll,^.. i l.'u.r..r,m. tu !,h!'r -.q'e.po' Jca r,.. r"lnr - ¡. qu!-u.i. r. r..nl, .l.cD.. i i.o.l .' hn\,il.ol,. r apL.'qu. lflq o rtlR:di.. ,qu ¿ .?'dn,r."r ü¡ru. po'.oq,.r"rJ,rLno f'!'¡lrcn¡ru!'po ondi'u)!n-i.m..1 ll. elc"!p."-¡( llBtLV -.be .,(b¡np,d¡¿ü re."¡ lltulrn.,¿ r¡ry . i! "-.,

p_r , dequelá ¡hc-ad\¿ 1c{ veidad.a -m¡s lo.upiáro1 q@ no n@e 'tr pm discuri sbÉ el la n4 ¿l útiééplico rspond. lcma hsl¿ q@ cl esépriconosdpliqú ponemnz¡blrmc cuáles rll¿ron. h,lmd'a'tue¡..tu4'u-Lüdoqleoop.drih¡cdlo. quecóÉ conl¿ dt@6i! genenfl u fomjñ sobft riere 'rüién grd(kprueb€ ene'q.eele{e!rmde'if,deq-cñohcomspóndc. rlds deBllad¡. uents h,lhmhr q,e s-s *.3i¡óq e h¡& *' dol urieséprim qnim ¿emüetu a pridi queello esimposible. Fne caoqlel¡?mGe ft mmós. elerélticod un¡dhin¡io'o q!.ptur.aúelepb.¡-o¡ cepM s ¿ih¡ri@ 'e{u(ru!cd d. cRn(i,c podrh sru e.r'¡ J ro n-¡ qf bd¿ nucsh Fm.u déspd¿.er sin dejú 6tro y ss ¡mpl@da por u¡ alrrnariw on pleu r oñdtucú deqrejrre F nedcÉho r!Éeu@ córu¿igüi¡nprde ?e¿ mflsmoou¡ ¿ iMmde s ¿l¿ F e!épr . decodpo@'enro-$ 'tudq. r.gle-o.¿ l¡ ero.prrce.bslom-ñh l qu Ephc¡que ¿ r,¡., 'dr. Y cgo.mi¡icosquesomos. reIa oh w'. No obsbb. en sb ss la dilemcia de1 ctro de ú ee4ti.i!ñq . n'bdoa -j po-el-¡ro mjo" o "do o. ¡:gnjficú Io mimo po ' 6bd qú pm mi). ¡l sübsra slobal del scéptió le d¿unawnl.Í di¡lécricaa bner encuenb.Pu* ¡cró ieBüidopuodcsboar ¡ gtudc\ pam" ! ha ET¡riq q.e %eo. qu¿ "-L.mll.gm r m'*i6ltsF !n rem qf eIffi d i¿ dispuLa.ec¡ d.lr inrp@ iónd Ésulbdc cxpe¡imenblñ onftlos. Pucde simplcmenle Fmitioos x (" rur¡l$ qucesrin io'dr'leld'apm ú r "€ms-ienoficos/ de exhml[l6 al údio de la ci*cia-n.ción. Part¡mo* nc diE. N." tr sisu. e mepc.or d. láhtsro. yderpü\rúdcrmbr ¿ cnhid lobÉ la ñareno) cl ñMñRrro. ebE h r¡l¿ oueel ho b,. debclls ú v sobre oB @@ \ M hú elrmmhdo cmbio ' lesy complicadosdcsde liempos lossúesos.Müchtr de1s p1úd{ de delbro de {e@rh.- bm de.DFd do \ trhd cilo-r'¡to dc or modo.Percd¡do que l) lodmos de*¡ibn pú qu': ca& mo deei! (o lo< griegp! 4r'l¡J, h. .mb'o.m' triotu y qr 2)trpdimd

lMcias d¿ld quc dis.nüms (!or ejenprq qE la ceb¡daes mejor q@ los ñai6 hieó¿i h lih€r¡d que la *clávibd quc el ójo é ui @lo. y qJeel ÉLinp¡Lo .on ñsm. ia prelele 3Jt'lgol. r¡d¡ oue de d.jstifi.ü rod.vianusto deseo habl$ deu oum óncelrual . Y¿ma'ocb!ñGdn,nrquehaB lo)Fpmc onhrl¿ ¡ltudo hm 'mdo u¿d ú lo" pa¡Josdos dmñk múoa delbúo 'tu- ¡utó¡¡ics dificu[¡des inohso s ]a ñil 3ñ6 batu pm plutúds i.n d. u¡du.trolsua oE rne. de e'.eor d.e\pl'c¡ ld orioúlld{t delos €mbio¡ h¡hidc Dc num. le diverus hLhio¡es que m.tu b'm dee6odr lo.obemdch.cd¡ h¡ Hdo.ugú. (reslra'r6, por ú! tmifiÉtmmr€ rcoñp.riddr .d los gricCps ljmplo. d.ldé¿m 'o de ora -sle hrrbN. d. nlll'% for A de Flavit4 dr nFos nodc depodu.n pmc?cion6 crc¡¡áii@sy d¿ nüs6dol'!(.onroe .o1dotr lo! r'rler J ¿eldlJd¿ loqrcánenb' !|¡6 ' ns h¡. dudd q-e cmpalfuo! Rñ. itu Nor tM esú l¡mb,An - M qk dEü'bn h turon¿,podemos dicuinaqu, r¡ó Il P.mi'am6 ¿non ú¡ $r¡p.l¿clón qu. ros llc\ e dsde nE>h lun h66 um civiliación $ldcti@ d.l nÍuo qEj supons¡lm, t¿ N¡do y rr¡llmdo l0! plm.htr del barcoen el qE mvcg¡m6,

logndo cmbi¿¡ neñpos Anrobla, sólohenas de lntu qucdcsd.
l0' En6tscaep€reque5u!rümi¡arpÉb\ióndeesb

de ione6 réñims & um s@cia decobios m¿ionrles en

ed'fub|A@á6'.^LrI y I (úED e ren), ru. I 14, @LEi! ud xdd,r}, tu, vur 1 (@tro! ¡ ,.

ú d rono ¿ m múmo km¿ Es'nb ur pm fo¿do, al tieñpo Éslb lber6 lmr qu. ñ rqu'eE e mjÉ mümk ¿. lB hkb¿ ! g¡lldicG de ¿ cimci¿.llesue úprendmosr. Por60. nEh eséptio, no ba36 afimü con Dauds y Stoüd J€ d*riba en deblle 16 (Enci6 dela civiliación saláctic. sig¡iMdülas duroúáti€nst ñ ñ.d rorl6 aiermriBs prd rs, u mecocomjn AuhrGndob c¡reión, si!ú siúd. lespetrqE \uehd a h¡bftnucvos @sr FcmúisbÉ e llgiblé, sú tuddq ¿ Árp,,¡di m podnos ni esribn ni her l.b dé ci*ia-ñcción qucdaüiba la civiliactón $rácft' Por ¡úiore, nor n @s mb u cN en el q@ d. r/m exir. u¡ y d oAo sr¿rdi y queinposibi id eú. el ordoústqgdi ¡plicñón d. c!slquiü üsllmrro lri fic¿cioni:h. q@l¡ úrimñi¿ a la qE .qui ¡$ óñflr¿re adquim m]¡r .on.almos, por @ del 3rslllrmb. qw M d)diciór *.sqre m afidád s M pe6oú 6 q@lerc¡ o h!y! rflido sp¡ !@ mcxltr cr6ri6 y d6€6 úy0 cdnd¡d y orDlqrld¿d M ¿ lá¡ D*h. lsl¿s Gticdme s inpNindrbles a h

63

ONSMIIN¡ÁDEPMCúMMO Quc6b últiru posibitdádtnsr c¡¡itu lucdc s j¡d¡cio dc q!. rlgp noúd. bicn Ou.á m d.bié'ü6 h¿b€mos ro!ftdo b pÉ{u. . ldmirir la posibilid¡dde exhporü Qüizá@s hatúor prccipÍ¡do q!.16 rEibucioB dcbm¡LdJ ubb¿lcN' d..cñc,a¿ri4l¡da cm ir*pmbleq ptrs lo ctero s cuc sb€mos dc bu.ns ! t¡mdsquclasñlriposñdo¡onpftonar.po' bro.qucno¿bns¿n pü lo quc! ñi rcspccr¡ino v@ i¡d! cróreo cn l¡ cxhpol¿ciór proptr*h, ni hpso vó lo quc h dc brb ¿ D ouc¿lsono $ @ p.hon,¡. locuc,ón ".rbe 'Tffi\ noú0 sgr'fi.m. edo$¿phcr¿lsm imr b. qño el qR lótur.nó ri.n l¿ rpdencia de u kr hlrlrHo PlD n¡d¡ cn Dú¡icula¡ t{cdc 'oú h¡(cmoi p€nw qucnrsm\ hj¿ o\ úctutu o n-*rrcs d.} . !.nd,mEt p¡cciek- b poú rúm6 ¡ o-o .osmLr'¡lryo\ l¡ ¡ción de tcñoü $¡ d.ompLjá y multic¡itúl coño ros ^u tuo ¡¡B& $So sn \ e qr pcd¡ despmdeFede b d. ú únlunb @r . i&lo dc\(m.6 yde*dú ñuulonclótr ni q¡.s! úlr'ru¡uF h¿br ú lmeÜ¡lc úadFblc 4.i lht lsnñdc L J.ld epacidddde qu. daru Ir sc)6ión ¡ie lÁ ruipoes cquinlc r Jen . lc, 'ñ ¡ h dclúm ¡le lG sB salr¡rc o d.l hombF¡L N.¿¡darhrl, r il¡o ¡h¡ cab¡d¡a Ir p6ibili(M d. dt¿polar hd. d6 úhim6 ¿qu lrl . dr €bid: a l¿ pc'bilid¡d de qr fflM hq dh 16 nü¡sa que d ¿l ftú ¿húán nutu ¡c n smitjM .lmi6 i6h sllácric. Podem *sú a nEhs @c y ¡fiñú

hd d. úduu !6 FhlB ) pcuE dcnáb ) de Actui, pún , rcbor¡dr lpón¡y.inlpk Ri!, mo s loM.14 lrrffi 'scon6 nós@simi¡ pbbhm cu¿¡do llcgbos ¡ ffi ú ld qucm qu.d¡ dñ qu. cqm. cdJtrdo o ú¡ peem da@llhdo $ ún{cG¡es Irbnt4s(cm cM'lo meñ¡ms a u ¡jño ciú Imsu) o tufo¡rÚ@ w @ cn u p.6@ Gmo cúdo i(*rbÍos enetm6ordMs Jo¡dA @ mmd¡ ¡¡iciorle{ Apúhdo po- r motrroe(h'dir' c-hd liñr¿rom.0 oo..q qr sb 6a utr'o renerro Lcr !ffD qucl0 dq -pi.on dehm'd¡d la rdsF dc j ¡ensu¡jl 'f h8d!.nFióndccEAiNydccds ru. n*pnbtes Demodoqu. .i ONid¡N 6[i cn lo cidó,1¡ adsnp.iór dehumidrd y ¡¡¿dsidioi deb3 tu}!tu d. rlq ia co4 ra ) dem¿ uybr c d.q..4?,. ¿?,r¿sMbi¿¡ so¡ b*!¿nblñ Ello signifÉ qü júás podEmos iocr ¡idm'á& l¡R"h a&prvBqrh,b ñlengkiBqreenpnrcr p'o m pu({4 h¡ú'M ¿l-ffi y qR ¿bnFn c'ffs h¿ o ca nlMb conle nlllfu 'EoúBribl6 No ob6unr..cllo no ¡os iñpidc um cxdÉte1ó. eerc¡ detmj bk o,iso dc csb f{M6. Bl que ¿rp{cca,. €t múdo pu.dc ricür 3 ¡'.ar¡R dc pc^¡IE ¡quitr nnn€ podms bh . 'Únenm \rm6 ¡hm quc u viajm { et ridpo d. dsen s¿i¡dro q8 $ iruulujcÉ h¡É nM mn .r r6npó c¡drü qü ircesrim¡ td{¡o !riónquc'oiácn ur r¡ñR'pio, sbd qú¿lm6¡.ff,h ¿ h., ue%Dmr@cia€n nhl,, cntm dc foft br quch pem Fs .@ u lsjm puñr. hr(, idim , cl nucsh. Nuetu supueb inici¿1, s!bú, qE el mi$ño ¡ s¡l{dico m u¡ ¡cdor¡, * veriahshdo por ú dsDbriñhdo dsl ñútu rl!o. Esmuyhrcqúdc fl ¡lft qúr Dmcnucho@c. -cN r@ muMlet inc¿pr..df Ronco rev¡rnDdL l¡utr. Fsprrériollctrv' oucnórúos.qucn- o\ !B sdoenetricmpo ¡s' i4s¿lhorbE dc \c¡rdern,l poddos .o pdn eie to quctr . ¡ ¡umgdlácú.acspu nosúos. Pcroh situción esi¡.lM psi po. L: rMñs¡h¡qu.¡rrc!rlrdn anoa n.deño!.e que.riüloquc,.rj mos. ñurdd eL pod¡h*rr q Lrooc oho' ñ.r T, ^,¡¿irporr,4 -oc,bl$iomou.F,lPo oue'02ónh.ño!deisroats¡osb...J-Ji. q-cá'bolct,mui'éhsos mor'porsy..m s,rg¡rs6p'op'o. t, inr¡du(iblc...no.,tu- noocmdee\pFsru. úñ! s,aFs.ro¡lo¡ ka ¡ É$cúN tcr.-cLy¡le*ci-P Gr o q ' -. E ó Rrn o s ro . ! ¡. ¡ .ibn p¡E rccibirund s¡lmulc y p@ rcsldndr deh6 ñ¡i!¡ L. $cnr kb{ rDEnd¿-o\ d{ que l¿ lintu r to. pd'crdos b} . , d. suslsguij.s ¡o guúdcnElació¡ árE@ cünlos nustu

mmo €out. choD o (noun,, dc r¡l .lc .ucr6 h dcicricos n oü. ó c¡d¡ ce nosmftiñ6 ns6¡n¡nñrc r ¡ushr cn.
ia. P.fo és¡ cs h nr¡¿ lrlmn deexclur e los *6 s¡lacri. y ¡'ü.¡dc l¿ rucEdee\cluú¿ hmnp6i. ',ri¿¿ si t!c' tl d¡o n$ parc.c Entúiiico, cro quelo pmccii pa¡slel¡sños. quc 'ncnos Supong¡nos los hihnúús dc r ¡ euoro algunos y rl!8ori¡ .@én depoesia qüelos del plmeb Monsodc ño$1i , SuD.nsuos Mhién que algü¡os n¡nvosdó sd¡ uno d¿ é$os obiecioncs nuesh esfthez demins, nor ¡cldrú ¡ |¡r, poniendo |¡ llonc¡ plsla. 6r@nmj¡ o moml,setl¡n cl 0so, úunquc dc $¡ llDo Pd los h¡bir¡nrñ de la Prbeoni¡. ni ¡Ionero. ni shello/. ni D¡y¡lens¡ siquiea pc6. Coniodo,a¡l,ri¡enqu. Milqu. hmq hmq ni D¡y¡len siquieapc6. Coniodo,a¡l,ri¡en Mil, Swinb@c gedd ú l€mto precido, ¿el que 3510$bc ung

l¿mi¡os .@o $€t!¡@,,

(c¡mjD,

dlvoD

y d.ngü¡j.D s

¡

¡|gcnFióq mn losp.@s pradrsnát¡.os l. P¡r¡lorl¡. rus dc lsr rtoctdp¡Édieú'ticoscmpla ensucul¡G ahlnasd. bs ^ la nucrr¡, ¡unq@ roda no

Lo\ úrig.K no ebcr nd¡ dc cqu dá dlr¡¡gujr 16 pLlÚ dc ¡c ddlL!. Sü dbdgq and6 rl m'so kmim pan EfmÉ ¡ 16 plúcÁ r 16 , lo\ y a¡ sol. sus El¡rú cr ¡óno rl núiDimro 'l1l:Mb5 úhimos o¡]6 ¡tees .do @n @ idn4rda sn d. Fl¿u m bm ¡ h d,v napoid.n-ü J l¿cmcióú dee¡felmü¡L!, qu. \u<rcra'o!.nromo¡ lr.¡hll6.imñ qu ver4.ru-i*D qñcnccd.llqo Losh.bihks¡t lpLntu Vmso pdEm ñd ddhbedeqrc e pcMBsd'g¿nl¡ wdad ! ¡u é,sus. 'g!¿lB solpra y nq qc * ¿b!Ér8ár de rótutu ¿ 6gab-ndor i¡dcfhb .. ' '{o osrcenknÍn.-gur ¡no dc bbu$ ¡qulé.peó. ipmec6enr urálonlñetu (úúdodcal,m.D'm* Mh. Sn mbalEo.lo!hab bnbs de MonsoconliesúIa rcpugnancia le c¡us¡.lqu. los quc Fmqrs no ffprddrnc .l llunb de r bE mof¿lJ que lpmnr ' Denreco¡liúdam8 h DoBli¡l¡¡l con I¡ cliquer¡ y cor 4p.diñr.s q!. €@n.c¡ .l üdo 3ñirl. Ln los r.e¡ 6rcn crbdosrc$lb oño qú .¡ju ¡L Mir ¡.Vónlkt á l¿ pÉgub "oS. hb ¡L ft ¡!o ¿. !Gü 'ryor ro d¡ ¿ft''mt¿od.dhliüdroffi ill¿Mt.rrrod.clla?{ Acny qE !¿s.r ld * g¡l¡dicc. o |ts mipos¿s Fss dñnB d n(!¡so D $n 6 ¡bolu¡op.rm?tr. En l¡6 Gst¡m¡e¡ d6 pod.m! Fúlonsr m¡tcfin'¡l¡ñ m¡ybc rlebils No *uN ¡o miffi .n el @ slo6¡1,¿n¿l qu¿¡l bp¿¡¡¿e nüettn 64u.fu d. hdwsón cmpliií sup'¡pósiro ftn ci .l r@ slób¡l (d. ft6(ia ¡or, úd) ñúo ñ el ce pd.ul¿' .1. loqEru b.mr s ., -enc,bamómrcAod.cr.cn(6mho, qucesr¡n¡|, lo ú¡i@ qucúd¡ dju.só 6 qÉ mmm depRdecn,co¡ hll ).ú ssm'. d. hrb¿roslocú la enu'bde, ier'o\c. . en. mejoi Eñ e¡ cuM dc dichr d..i!idn, bpeznos 6n abúos d! lt" ¿rduo.pmblem¿¡alo\qucan(enc(¡cia\ordrfr, ilbdesquex' eensl h(.r tum a caoe úcictu¡, 6'nó lor RfemEr a ftus, u i-' É prelinsübtiu¡. ord¡Ddw! y dmúk! deÉho . L ¡, | '@ júificmG les?¿D.be@s úfe ell6? ¿Tidd cÉr.i¡s o 'nen¡¡ sindmf,É Hpddcn ¡ cdlFulor? ¿Asigm snndo a la p¡labns. tr Lmplm( Enih ul $M*El Dudoqu. huyd mu.no\ljlóld ,. qüelism cEF d. qE los pBcd¡mmb t@ dr lspr.u ¿ e{.' pFt¡re midú m 4.ft ldsul.r ¡ l¡ .{eñ des ddubtr' r " nediDc.l (málhis onccptul, Y si )a no lo cÉmo: 1alw rnli G d¿lll@ @ dc.i' qu. .l cM sl.,h6l.$nrde ¡ l¡ pE¡.ü i¿85 po6¡6hqE .rrb ,l nrAtr, tl46 comt¡tEk5 .h@6

qucjdís pod¡ím @|M tro bl6?D ll pod.r d. p.ffi Itrdo qú .lg@ € po&rc bosqu.rü pFccd|ffi ros¡16 d.l tipo ..Tm d¡r@t.6 crk caqw¡ ¡Í¡ Épd|dq r FguB ¡Ll Mtu, o biú 6 o cm snRbnb sqüñ ono u .ftsúl y ffiL¡rúj.?¡. (JS. hb ¡h @ Ftuú co. o4úG, dpls d¡fmG, ún qun¡ ¡már po&lm6 (oñú(rrl¡¡ .@pl.ffir. no¡.o simDlmmre deur c@ d. cmducb @Fp¡cj.n,, &u ! oncG'ón .rdrfmnÉ" er bdo ofEr en lo -mro DE¡to b!0nk ¡ l¿únnomi¿ mm cl ¿¡Emmo d. D¡! idsony Smud po' ú lrdo, y h ahp.la.ió¡ d.l RéCno por otu Pc¡ono dcbcri¿pm¡b! qu. conelladrq rdÍo h rDorrn¡ dc 'e ,nm¿cron6 de j Dúvld¡on 5houd Po-elcootuio.pÉrsquc. srausac¡u mrino peldbdo de h dcl priñ.' qrmerro nn, h¡ habemos 'dc\úcia Enu.súousodclan( ónd.-pcToñró..!rorcnm..orstua.ión t Lbpuedr slrr!rlu,)qm! ll. h o m( \ c s ' mpo s . r o h objeión ripica ñenb a l, bir d. la v.'did{ohcEr.ia (61 la wdad delnhdo'), y ¿) volvicnddt rú.sh mre.d.so6h dieGiór sb¡r 16 Éi.d külia@ d. l. noión & <n.Ñ .* Ccn¡¡ffi
& b s¡14

Dnrem l¿hdicion¡l obJailh ¡ la E6s colEÉ
*Eim Ir oEl, ¿unqE nll.h pdt€ ffi d.

d.h. s l. 6hoúcia nüú d€ ¡u.fu'int¿ffiia. h etod.l. wda¡l ha& s la (ocFndc@i¡ 61. N¡lid¡d,. P@ c¡. puro dc vis no basbún ¡4un.nd qu. l¡ Vdn¡d.s
qw lG ¿eM ¡!e fth.i¿! i8úlncnrc cohftnrG y

, nimtu

liw m Muchdr. El .dhe¡ÉMmto qú Id d¿itdoÉs ¡lelá3 ü d. l! vcrd¡d pEgñ,b..s y .oheHnsh! hü .lgnñrdo es que

d. ¡ DtMr¡ üntuicióD d¿la Unldad I! Vcrdad oors¡r. sim d ld¿xp€útiú d. qne, rüvi¿md bdd losi¡lotrs pú ii nlc b, cdnr.rlMosm ü¡ fom¡ ópliñ¡ pm hed un¡ slcc.ión !116y cnt! cl rcslo lc erúoiadospo¡ibLs. el nodo qE dc dc
hó en Fder de ú sisba ds cE¿ncia wüdc6 d. i¿als

nloné EI tipio i¡Gnb d. Etubión d. éG órtu¡¡údro
cn ¡fiIfuq@*rrlbcl@qu. hábn¿ sinnúm.bd.posiui ril cle, ú lG cu,ies!ólo po¡'idos clc8ücn be ilr.ru &

trrhfffi

ch&dój¡úrv&hL

F,rubqtrre,l;x,r0úh&

Fnim e¡¿

dro&iEw

12
a lof detu'oneseftna Otr Rlhrcr úi\ rda mn ú onetu¡ n ienbmucho malu. cod: cm¡fim¿'qucc.clq¿¡do.lqrd.@minala @t¡d. El accid€deqüer@ rknrtbd Je Erodeú.ide,k\delo:prcdicaLioqqúhcñosintudücidoo hs 6da ¿. cuya prcpo(ions nosconsntnmos. pueder i¡culcd nesb derccho cM Md ¿cóñdpoddú d.lemi¡ar quécs ¿ Aho?b'm. elr8ürefro de D¡v:úm y SbouJ póporion. nos ua Rspn*b sinplej aúqu¿ tusiEmb, r esb ripicr objeciónconta l¿hl¿ óhcMüsu. Y¡ qu¡ l¡ ñayüi¿dcnuém mcnc3s(au qr 'ing' n¡ r p¡riolÍj r, ¡,P/P" i podri¿contu úmo evidencia¡le lá láhed¡d ds l. Eún mtori¡ dc r{4 c 4prtudo- rteruco. co eptule. 3l cn8nrc¡ i r1s' d l¡ Dosibilid.ddoq@ *ish unas cumLs ñáneru igualncn¡cvÁli. d6 de modtltoú liger@úte nusto actualacflo de ftencias coD visbs ¿ ammh¡ nuesh c.p¡cid¡d d. pÉdióción,dc *duc.iól! o dc lo que aied dis¡ong¡. El puto que Davidsn y sbnd subny$ nos p,opd. ó h.3 ¿r emofü.enhoú!Los. q,e úlu,r¡ pcqucñ¡ r A fis.or pericG o noEles.mbid. J nosh¡.e¡!u' q.é po. r ed,r¿r cu b ü \o! $e d¡ru,¡uenb deoueelrr-Td-¡' ! tu de¡a.L!e..u hde ru'op¿qJe suñdocdb d cqnd'r, h¿n lMede p.qüño en comD¡Eoión@n el de lÁ que hú qu¡ 'ún@ drdo inbcbs. De mmm queere ¡$úento nd pemire ¡ñmar: Jr la calali&d do qlo no qñren sisr¿mAglobal* dó ftemis mhc Enf,sy",]rtu'voy &Jeltu¡locietuque"icñprchrb'¡á'c- .1. qr invcrig¡ción ¡rondc*istu sislma dc orcenoid incoFpahbles € tub'bm nu[menk PeDelhe(hodeqleb.edparedcn ' y d. 6 crocis s.8!i.án siüdo ve'd¡d.É por J¡?'?u jmár qw.pranbmeok. e¡Fn pue< cooucb 6. Lln u do .. -en m4oria de ls weF hacequ l! onteior obs@ción plsca ¡Lso filo,of.dmmE inocuo. ¡ncdo.lr k.¡po Iac.¡l.daJo!, r fn debrmo.T Jflrü i¿ eprFolosr" fu ún-n61ii¿ que rl¡" eroliqE rcóno es posibleel conocinienro, dwien¿ eioero Nos tFonrr¿trc (l¡ ñ¡yoná dcl licmpo)rcn oon@t¡ ún.l ñutu or sir Í.nw o do. re*s, di.ponsho- o m de m r irdo icüreibk. oh .'po p'..'.es ado o r-nddcio' que t búrú. o tr a".q'. P.a e, ¡cil qu e k -odo deha $ ten e , la ¡R'..ión dr qr de mL hr.l¿ri./¿ el¡]r &flde h \erd"d am$. pd¿r¿ 1¿udu y smú P@ ul t .mo lá hc cmp.ado. .¡ conc.!. iór dc D¿v'dson ¡le..brin:' Ir noció¡¡leh ia..ei o eble DrEccwle* del ¿rd¡d denr.6 !rmr! Do' la nd o dr 'rúdo NG h¿rrüVs.¿ (ohm¡i!u! (m l¿ d( Roycc.q-ic' .llmb¿ qú l[nq' cn reúid

u$|n neión do (ñundor sqüiv¡lc.wr¡scnlc a ls onlcnidos
l@k mheRdú lberg¡¿ospor m¿ mmk ide¿lnmkúsolub,

anli'oción pdgmriu dc "e^penmi¿shBdd , ¡quclld rcm-

quch el ñoñcnb pre$nrc es¡án no sjclas a ñisión, d¡doqrc

pcsnr¡n prcblem ¡lgro y quemdie seha proctrp¡do ¿D peIM blm m¡riss.tr¡erosca6 D¿üdsnySmu4Rqce,o$e' o p@* qú simpleñdc R h¡ esqu¡¡do cl probhm¿dc la vcF ros dié no s la de c@n' , ¡G nuest¡ núiór do mudo ¡n¡li$utid6, o indi$utibleso idalmenrecohed*, si¡o nás bien -e un ¿rui i,t sólido,indomnoy )€tu que* mnriene ¿ dislmy q@ mueslra lna sublie i¡difftnoia auque lo olmemos de bb los ide,lis oEyenre EalÉh sNpecha¡á roion6.El re¡dade@ y lc Rlbnos bnb cono el vedaderocE'€nÉ ú el Di6 de

¡ Dáddspccb¡í, p& cjnrplo, di*so dcTillich d.l ¿e(a bjcto nuesr¡s de na}¡€ i¡quieM6r ',
que bieq po¡ponerniscdG sobRl¡ nes, pienso l¿nsión

¡l¡6

oüc¡braz¡cl vü¡¡dLrocemt s¡lisr. timcr& dcobsu! dcinruioión. Picnso 6jñimo qu Dewy 6rabaenIo ciero
@mi¿mba oue la ú¡is ühlciitr aü¿ hmos del nundo

, h(FeFsd¡

Ehn!qünrch ¡4req Lrw,3 úúhe ir0). p.1&! r,.,1' |l¡roJúbnr rj@Drsd LFú! pwd

o4hr, ú rtuvid(d),

4¿

ddrD,s€lurr$,P¡ldop¡¡@r

coro m¿llo qE dúIruz L ven¡d e¡ pr. ismo k r intu!'on o. qucdob.mosh¡er qucn@st-¿s cErcid se¡jüsEn a ú !¿ro corp6 deópios, idfoms p€mptivosindisutidos y c66 !o¡ ct csrilo.Por dq Dé sarisr@o i¡ropletu el Esulladodel ar3uetrb dé Davideñ y Slroud la n'lm ¡leDeú€y. a

Pdo¡o dispongo ¡Aumo¡ros de cónh Iadesripción nuesras de
Deúi¡3 -¡nluic:ooe..,1414.Ll E drde'o"nenre. c d Todu ló qi ebe hoco nenk x l. prre"ron dc quc"ese rMd¡ etqr. de:de l¿\e d¡d de16co"6"e6Fd¡rüet u.odóreoqueet F¿ \b \M del¡ neión dem údo \r1 ¡lmñE. Lü csbe (on sJgurenur ú el scniidode (ftundor en e1'quc édc ca sdcillmenre cutqüiú ÉtémG hoydla gign¡ble ¡ 1agru m¡yo¡i¡ de¡@sfrs crencirs no drán sujcus a rev¡tón ,. si uno adopb la p.sr4 d. D¡üdson y s m ud {l ñ.ndo, .o-iü, Lrplcñhk d e a ú e t t , r. p { ñ o m. nesasy hitrb$, toda ess cosa cuya inexisrencia nadie,*.¿pto d rilófo$ trlhb r'm!r.(o" oe [mo. Doda coRbi. D¿ nom oL< que e. indirurible . . er núdo.,er cietu.en oquetcueho 'do did no .u.e q.,edoes. m"'€rmte.d-o . 'mpid.dudd"e q.e E s4 ¡ bf dioq!. ne \ de!.o\naoDle.)J oel't''ri-o. efd"dde,b. N, Lr . labeem' -."lq.-deam,rrh n' "deción, c¡ba po¡ sr h eilo el hochode qu. nuesh cEñch cn L¡ blr . n ¡reran'6e ñ.fl dd-T d.d doa quc¡¿niñe bin.! 1 !. quenre.6 T-"fl4 4ocrtte ¿.e.re,h\ q \cr¡adeñ.dFh'do quel¿sdistibuinos en @nsbl¡cións. erc. Peo,.mo eE de *ped. 6c smtido bivial de de'd¡'lr .onr <onacompondñci¡ co¡ la rcalidadry omo ¡lso que dep€nde dL uf¡ ftáfidad ind@ñdionc de nuetu

d4Ds:¡,son Blku" L!'e pd" pR' denE Io q-e el d!úño . noció¡ dehúundo 6¡ drdop€rdient d. Shud le impi¿eótnmei 1a que.po' lo qre sb€nd. poüt @ú ñminEtu comcim¡r 'o lt¡Meots derod¡"ló cdls ¡ 16 qu. s..ñpchcmo! ftido a'er 'md Quift inlerir iftda lú cdN á ld qücnG ef{i,ros po¡ido¡sd _rqlg¿ cl e oompleúd k d\¡in$ dcloq@pe¡amos a p/rn de. {{podrim6 esb¡ equiúdd8 en lo €ldonlo a la nanml* dc las ltló, . a¡hllas . rn . iu de eúe s'b d$d. Jo co d , ion¡do \s " ln.ond¡cionrdo, enléminos kmliand, no essrpmdenie quesjú r¡dnoni.s on bnh f¿cilidad.

L¡ noción @1 de nudo, r¡l y como .6Dla enfilses deltipo sc ¡dlt Ént. 6qum¿,.deput" oemñúd el múdodr¿'rea. sk ¡r modc- dLbc.$cq.:Dmable n6'ón de,lEoo''_' ie e n' .).ooe.trE!d Itlñirccpccifica.ó
quc to y dc I¡ consoieicia deéros bnemosio deciedo tipo de<ñ ulo$ plpúes a inpd.l¡r m cie¡ioliDo deó'Eúos, hú6 Ebaü u hien mn cied tuna pdicule do cl jucgp.Ples por ¡ho6 'os frúdo. Pcmi¿umdons pn oremosds@lle úa toria de Ia ¡d-corupo¡dencia quene@ca $r di$uti¿, y qü¿no s bivisl. Eldrá wcúacledeión ¡lelo má5 ws¡ del estilod¿¿a ca$a de lñpa.bs sbE nust Rcpiivid¡& y ¿¿ cl objtu de nuetu de l¡lbd de6p6r¡¡eid¡ó,. l¡s locion$ dece'naó), m el s¿nrido d délis¡da ¡lerod¡ toriD', y de ,oudD, mrendido(xno do ¡lotmm drchov.'t¡d- (sl ieu¡l que los r¿mim 6!jeb' ]
m Lém.noi .le domo' J qflo, o de "P,'

lll0Á 0 cdnreor el ñúdo

D¡Er¡ +! qo& @s!
¡sidi&idsigdllmbydua@dt ed{]@DP@iÚ$sibDtúdbD & kho (¡qrcfttus) e ¡qo ¡ ioqw 4 ! s' ¡ bi¡ . s 6J ' iñs pd fu s e fe @ f 16 (vrtud f den] rrd eEhñc Eú.e!hrt{!.6qquk¡r (co@1@dnaíoy6dúrs€dúü r,m@ drh hú

qw €by sstri
qtcmósi¡l@r Elftdc ¡tü{ qE 6si!

ítu¡ !qi4, ! ndo& 4!dqj¡

m 4! Ifle

Gr {Édizt

ró30t¡o) rodÁ ¡
0 Ytrjo

(drc si¿.

dtha&h{Br¡ú
I ¡

I

b ra fr 6,, kwktP

h t@prt,LM, z| (6eñvihüE4

p6el4 r4L

Úfu¡údwsqh6|óraú¡!¡y mLq(o|@¡lgodnuedi¡b&*

d DMf a qñdq dqrdú

sb'@tu

modode Esuñh, lo que ¿en cs ttue h noüón de cl 'tui.b ^ 0 bFn esel non'ba qucJamo\a a'tnellos qR, pú ¿tñommb. ob.jebs l ¡ gr.iun oreFpof d $gurn e' su ririo a ñi nodo de ver dsdc K¡nr. ! '¡onenro, gsq,c.J!,.Fror ' u.,o ero . J f ¡h . o . t rr. l "d BFircohoDombfcdennairlr¡bl.riednderooücdc¡¿inKiicr.iór q'!D r ¡¿o,,¿ e,i.',.ooerJ. res y ¿ono nombredc uri sirrcsis ideal'neú. cohs¡enr de rm!^ cnr¡ioscomo sc¿tosibtc. Enno¡rútrói_dilhoequirc.opdstbtI tk poruL¡ dc los lilósobsquc lcr cn el (c¡kño' o !n ta ftoÍ.1 dc lr vqdad mfsponJen.i rsú a¡dtunarcs o neF.cdoñs ¿r Iafa wirü dcl lodol¡ ieúr.ión (rc¡l¡lO) d.cmnl6ta p.t¡b¡r onrocl mrcriofj ¡ñJnmos qu¡ tnuncrde um rcz po¡rodd¡ roda ü¡s.t¿xiadeDocioncs titosot. nptr.! t, L d i, n , . n r. \ n , t u 0 , disrurh al pd¡.ipio.Pu.ssupoDeenos disNn.nDsde utu ¡!o;i., qu! to.r ¡ qu.. . e l ' dcl¡nrtumLezadc l¡s!os¡s,cl iipodceon. queenonMmos,po¡g¡ rc$ tir *e sso,I. iocióndeseries alrfndiv¡sdc comepbs ¡ü¡ no d 'r r ch!.. rd. o,ena idead.qu.tsftnrccrí¿scindn!¡m ddexs !ñ¡l.e o<jntr . n ^bi,rp, ¡ m D¡ c¿ o n h.,.. nomin.is) lmpie¿n r DÍclr ph[sihles &¡ h lorir de 1altjd.tr] .oheEn.ia ,z actfuic¡s objccioFs a ér¡. sólo eDron. !ob.¡ p r L N sibirid¡dr¿idc¡ dc queta iivcri¡:ación co¡súie cr d¡¡ d.bida tonni . ¡usl.¡s (cprfnú.ions) y Dosi'nptcñcnrccn dc$r[n e] ñlnr o Sidel¡nosdcconebúcl.oioriniú{o.onr 6uL6do dela m¡ri u l.dón de t/¿,ikl/uss,, cRo queF&ñc rsritui¡ ¡¡ semi|]j ¡oc u aristotli.¿ Jc re¡dadóno un¡ .Gpondencd on t¿rcdid¡d d! l qucbmos cr@ con.icncia, pDes e'ron¿cs dmostuá sr rarndñ tibletivi¡lid¡d quedehcchocs. P¿ndsartolla. s¡ l$is sobr k natui¡t.¿ delvinculoqucl¡ f, renolosi¡ k¿ntimama!úe con L ids de um @na no.rivi¿l J!

po, e de ún d h. . . é,riL. dr o¿ tuL!.p. n. \q ¡'nk 1 'fe.p' ,to-. .i mre do3 sa,n ^¿.. .:T r ,. on ! ¡lr'É¿r .,4n h .,0 c j h!. ,¿ t! rd,L (- d -\¡l La.¡, ¡mu l . e¡04o r.tu¿ n ñruJ¡er ¡ , |¡ tui r ". p i os ,.l ¿ o.i i n l . .nor n.- l .,1 'lo!F ¿

"f!o d.t¡ d s d ,f s,po, .iinJi libinn.ue-¡úioóis. , ¡ i' J iwr. J 1 . m . C , \o'rr'o)rn f.r , ¡' , 1 ¡r' re € 1 , , ñ o r n o - f n . . , 1 " o.'ond u oo ¡¡ ¡n l4 ' o d - 1 . o ' o n o ú . r'L . ou.r.1. ..n-,.. t. t..ti.ot o de.-\rhde , o, ad y espoibictd¡t Do&s &l ) , D' ¡ n . i, . 3 b c ¡ ¡ . . r ' , m . n . , , J : o t o d . , d c , q u . .
!1 .t.' ,. q"

- .o

n ri¡ t r, ^ d k f , . . ñ 0 t . . , t . n r .

"

, ,,. ¡...91o .,.; ,.¡.. .

io." ,lo.l'1.. mu 'f l, para 4(.ión ú ii¡ Püo cl sntidoheceLLamh ri¡ro. la .¡ u$ dc cof.ccrds ¡p¡o¡i,.s inmum¡ úr'hD.ultonl ru.l¡chvcd! ¿kqrcdc DNcy sobrc ep¡rcno. le con lrIln qrc HcgslconDrni] Kmr Di.hodlquc scdcbiliróp.fcru qucDo-cy h..i. dcl rórminorcxperien.ix, ¡ Diodr dc co¡. m 'l¡ 'so . . " r, m. T - d r , . , D 4,doq,r' i no.b-.p r I , r" , -. lr!¡[d'.ixdcsurcsi!¡cqu! h(crFncn.ia¡súdDcncl(v¡Lo¡d! ][r¡ qucwn¡senreü.Quine] lmrhio' dc lr nción dc nnDtrdoD i¡lln'sl¡nnul¡r.¡qd¡ic¡sñuchomisdiMhs Ptro,úsv¡7su'i ¡: quiz hxy¡llesrdo ¡ll',lNcri¡icas, clñ¡ricnb Jc inlcnhrrc.obrul¡ ,l r Du\!\ JiúJ dc Ljoro\m^ h€AdJnú r4 r' rn J rc ^ ió n l , i ! ¡ o r . i 5 ¿ Í n r r r \ c r r ! n c t \ ¡ r ' L l o d eb s r y¡lrlrr'ly ld itr{itucio.6soci¡lcsno ronridLyen ,nr¿ntos cmm dc o imr l¡'riulrh !e¡da4laboDd¡d rab.rr.7. soninrnlos¡c $1 V! i' tbblcn6, dc ñodiric{ nust¡s rc.ncias,desosyde roú¡ lllqr ¡ hr hrs¡n n¡s felicñ delo lhoo sonos.Ds.rnr pone¡ d€ 'tüe Itllóu, qr c$e @nbio pc6Édn? s h n¡tuml .otrrcücñ.ia d! 'lc erft la espotriaNid¡d ñrlrhLI r r l¡s distinciones l L¡ flccprilidad trt¡*rn, tutriói y !r!o¡!!p! J. !n,imiros mn setrenle\ ¡b:¡. de *'tu | LL¡clpli¡n del omLr ¡tueD$qy ¡lcrúmLtu "Eodr del ,rllL [L'loir y Iledegger ddcndfi.rción deprri¡ e ¡¡l¿r Dadoquc

73
lo! deus@ (onrnmm €ú EU¡ scncr¡t] * dednrcl s rcder,n.,€ objeb deconeimienb, nmchüon ¡¿ftluhció' del id.Átiso v det¡ ói,d.h coftlpondoir&,,).ütccrcrcn tá@nttñoyl¡"b ía dc l¿ 6@Fon&e¡). MG, si.lc.fu6 ¡ I ¡¡ b;' de t¡ cú'rsofl.ldri¡ y la d. b ldftñ'r m hq¡Li¡zk: enql6 qüjá gr rú po&mi u IB állá d.¡ €t'sm v d.t TdtE 'dét,sño. lesm! r u pmroeoetqe. ñ tÁmimssnsdÉ,n,¿n6. Nd¡ noe d.¡edc hur nlGofi¡ (uú¡lo ouctuñr

2, CONSERVANDO PUREZA T¡. FII¡SOFIA LA DE ENSAYO WITTGENSTEIN SOBRE
T¡mlaconv6ió¡ d¿h nbst:a enuú diki¡lim ¡sf¿sionclizdda y @n*idre dc a! Ésbtuio, riempddc Kúr¡ ls fló$fos schu m su tl¡¡L.lgñrt hq¡ u dKúnBe.nE m¡€ y l¿d. ¡irripl.B l|! nolfu m& ¡ll¡". Mo l¡ o{c'a cl d. } l¡ F¡'gión.t¡! f lo{ b rüm d.lr d. pct¡m h,berddcübtu E@d6 fr,B d. pr.ici6, oab.óh¡¡r11* rigwss, o húüáda, s com qu¿los d. 1os ¿¿s¡d DGfi1ósof6 (O. d. hechqquc los dcl t dc filó€ofc, s¡lvo el16 ñGmG, sB coftligiondios y 3E disi Lr ) L¡ niyó'jr dc l¡$ wceq los filósofosqu. hiciom esrcidc¡l ü@ (xiedrcs6¡d y De$y, por ejmplo) no mbbú om d+ l¡ u p.ü.ipio. LüdwigwidgeBt.i¡ p@b. qE habiapúific¿lr flo$tu h¿s bl D!tr q@ l¡ fmül.ción des pnbhtu ¡be . su slxión o ¡ su dislnci¡í¡. !o¡ lo qG cEía q@ l. lildofr¿

Ile¡do a su fir.

pe@r, ld prcpósicionñ su D¿.r¿tu dc

h3lhhanbn ol.j¡dls dcrnúrto y d. eú ¡vL &.P¡rldorrir!. s.^l oom la d. l¡ misn sma rlerc¡:dn pbpor.ion$ qú mosh a{ucllodelo qú ro s.puedeb¡b r. Esp6ihle h¡blrd.ls hsh6 h foF Fq d suooi¡ióq lale d¿l¡ fi¡ñ6¡ m nl)s
bd6 16 h.rh6 p6ihl6. uD € qu. .i ñ d. tlrM d6.

rl ¡red¿cii lú dls'u6 r'ireóñ6 (} h póOa fitoefiaj elll.ñ d. lugár Ab aq w'ugflr.ir kmno por mfiÁc dc !u 0üi y, enconcrcroj s msia d! purcza, Pemaun'tucs b¡rláde

tuimrlo qnsr, algorle lo qa ño * pucd. h!blü: d ongd ñleli¡, cl irf¡hle cuhio d. DdsÉa¡jn queFrdc h¡s del ¡L {06 pDbh@ & l¡ fik6oñu ¡leo Leiri@ y cmüul L, El T¿¿r¿tu h¡bíá d.j.d,r c@rci: dc la iñDGibilid¡d de lin¿ dieiplim dkcmin qu. s¿o.up@ d¿ tem6 E¡ul¡dos blom6 de l0 filosofio,. @é enól $ cúbbleiú los llnit.s del r y pormnli3lnde delr in\eúg¿.ióndir6i!¿. LA /ra\x-

(en ru i enro cl n¡cratu) dc (nosúáD l¡ to6¡ debdG los p6ibl.s, los ¡ D.riblB ñortudo la folm d. rodós lensudcs

30

CONSEC@NC¡AS MCMATSMO DEL

coNs*vA@LAPÚrcaDtlAFrosÓlt\

3l

r s¿ ,brdl¿ orú eú6 s m qr lodF.iphn¿ o.or.'!."dede¿ rdlN a nucrs arbjo, pm ¿cshos scguu dc qum¡ ha.crlo?
c. i'rú L. ¿-útu. ioB bflme' ¿m,tle pr{' ?i¿.rotu po¡ 16 !¡e$nl¿s E.órica -,de ld.¡,E t¡aro¡a s lü ed- s DFi, ,iñ. de k s4menb ó-. &lrrerb pd¿. del signifi.aba tMrrode

1(pónrI¡ nbsofi¡ ú lá hd¿ scgüm l¡ cimciar,rc¡ce¡ndo lo dc dc óuqueenomtr1'¿o,r par do .esu .ie¡do t¡ e¡p'ñ¡o Perc tiano.Si, sisüendo tu.hdd Xronú,con¡enplmos Ioblld¡ddcl ¡ l¡

ps^Tl M , Mo 3 rar rde ¡ I in m !u.!r L fc . y anlcloncño. cup.d¡ ro a $ ¿c' \ idld a"¡denica ¿ qnmacia dela pláctisr a h (asición tmcendenht. podrenosvr hnb m K?ntcono m Wiúlorein él arsi. ¡lc ú. púsa ó cou ói queElev¡ a la ne¿si'ladde .x¡rlicr. jnsrificd y *poner Esb pll]ü r'io !óluecú¿ ¿k¿nrc qu.hN h¿r a.lroa ¡a. . deq, úr! dc Rli mdle s dejen ü6tu püsh ncsida¿ y queyahm losr¿do wiqsrein Epreseniapm la filoslia rsdémica & nuestos dias10qE rs1 ¡epresúl¡h¡ pm l¡ üd¿ inclcctual de Alemoh . Io ,do .úli m€!dA 3d¡.d-l d- Ksn'. ¡,nquenz¿'e vbk r.ienc.a.ietuqr¿ h¡b'adi.ho.n¡l crrbi *e¡ dr qua¡ms d"u do 'o qr d ó b ¡ b hquedef,.hr.b .' rA m¡n¿ J c p o ' ln o n c r. p . sedmñ¡c siC¡ific¡b¡ cnt*acor y ¡dhefts r cienast¿sisde rdr o h,ü rr u endenhflleldr'p¿lü.Ho) hJ:¡.ps¡dos\cin( oj losftó$fsseencucntr¡f dddcIopublicooióndelas,kriA¿¿¡,r¿q e- u3 itu¿flon¿n¿ os¿.lrlnobliLrJo.r r.h,x L.ehAil rinsmúein..n¡JLlahis'ori¡d(la f fúü Da nuevanch parala ñlosofa. Los filó$fos se hfron¡d ¡l Philovphiealsert¡ dilctu dc @cprar.l i¡realkütieo depE ú vi" ,¿l o el !p. de pu eá Je cod¿ór po"Tsfe.ion sp ' redenron y p¡ivad¡ quc ¡l paecer ropüsnab! witgenrein. s. púr¡, ds coñ¡ i úcnmtu mft 1aspa¡ta deFofesa¡unddisciplin¿ y 4ñ. en pofer nr ¡¿ ¡ prcp'a. b pú-ddeú1m. 6n L !'. *irseGieinida rc*a dela n¡imla desudisciplin¡.(Y digo¡,¡, m. " me L n\v¡ l c.d .\rpfibo-ár,-,sr6ahmdoq ú \ , \ ' ll u prcis y elegaÉ definicióncónextualdoes@ iémino al rcfcirr esú genio.6 ú rDl6¿4 u sr cuyr hrc l a Wilhclñ wundr 'No es.¿be lo ¡dor.mk quop:iiónsob, . lo q E c o r. ie a e . ', 'úd rod¡ di$iplina,otnir la oblisación,Ll ,¡¡c, [...]. Afimaba 'tnó, Dan Vúds ¿ vc¡, nmifesh su opi¡ión al Épeóró: Aú cuálhc dc o¡rr I

r(u mmo p F o n ' . . o n p o - b . c " r J l r ' ¡ ( r ¿ h r : Y e l o e 1 5 o ' s o ' de úlo cúro J Adop un¿occqtu.khl M¡oisrrl.d¡sru!fr tu elpc.ictL u4nrPt n&on; h'?1f cn un¿ 'n.bcL.upenü,ero úllno, ek , ek \ ) qúehm rodúelld Ar bFr d! D¡\'d ¡n s u " Rio n ie d b u ¿ ú s . . i . i ó n ú ¡ e , ' r e m h i ' p o ri L d o J l a r l o { l i f t q F . , -r' o . o f a rU u . { . . _ posrua.d'!e/ whq.n.knib¿.po_oh I dDrimm orillt)! rlob h conk npoióré, omo ! dr nó, skndÍls denh dc l¿ tuchardMonsere y Gilbcd Hgñm, sedilcücia Don¡ld Davidson, M srt ein úov @' o s .r lonm r origcr ¡lr l, ü 0 roe ofodelprimfl Lpo ¿e{ududdKul,nvSblc\ CA_ll.rncl 'lo \ d¡d M¿ ¿pffiderlo a¿n.l¿ecne trudrrc lclpur nuesm.apá paDhm"'-hd tnrlTenrc lilo$¡ o ñui¡lo,nFs'r ud \-r de {lG q,tl ñ rnm'm ' Pm{rde.. qP. no obcEnele' oerk s l,úhM ¡ rsúenE d¡cuñ'qnen'e ) poliblemeñF ddlesÚ pMe. e pdre wid, ¡01('one¿ck. cúosruror. *,nsp¡dn m

cl.vc pa€ úsú l¿ ñ¡rcin.ei autor&l Tn¿i¿k Vc¡ cnla lósrcrLa que pücd¡rslsp¡obleúG loeflacnün¡disiplin¡ cuásiciútir,ca

hs ¡e@ del 1ús@jc ,i tiemp. queelud¡ el mquro dc psudo blomasmoriladospor las distinciú do, ñhtc y ñaierir. Cüúdü €tos filósofd s pmnmim sobrc lgostcin,liendm ¡ dprob¡rsucritio a la t¡dició. cdesim, .u¡' 1odñ qú rienep@s co$s re1eúfs qucdecnbor lo ñenosen lrwfir.¡¿¿¿s) en bno a h nlosofiad¿l ldgújc, 'lGcipl'm r la h ilDft rcducen nebfisicc cuúdo rc bd. la filostia Pórolr. ,l$ filo¡rosquen crc6 dup¿dosmsph.trenqué,ir@ión h¡dcj¿doWiltgmr ¡endm¿\rml,desinEs¿(ión'lelspm lü.¿ e¡lesian¡ no sóloú¡ n@n d r.udopnblems filosófi.os, sinobñbiéf de tusf(rfu¡ I¡ nlob ¡, y l¡l re ól pensañidro y la vida mtu6& Pm *bs autorcs. 3 Krt n0 6'dn dcl l)lm de fefdria común¿ Dlferca v

| ¿ttuerusakrs¡úet6&cülD&úe,ñ¡cqrllElc¿),r/¿i

wi4e !@, p.!. rduoñ¡ l, Nr¡rrD, ¿{e? &e6¿fr, Ns{ Yofrq llh turd PLmrt,cd¡L¡c ¡nrbr D¡, p.$ ¡!h e d eim.ro¡Fe €rcrh (Er¿u¡tioo @cddit óM€ oe

T
I
EprcqnE !ólo h sBión de ¡Gstu

offv^m

!^ PUiu

DE nÑr1^ LA

33

¡lemoul. S. mo dc unpceú menúlquchr dedL'a gÉlmr 'o. b ptufudo J lornldo coq el de h d.*uccióñ d.l m¡M ¡terfr m. iocftrirno cm'in a Sú AgÉnr y ¡ \cmü. El ci@ qú. du6ré l¿ lluso"eió4 spmba a ¡6 qu. esr¡bon mpotuia a la Eligió¡ pü¡ d.dicN. ffdúá! 'ubEs Ed$ y dc ¡G qüel¿coñel¡m l¡ niriminpcb!r hM elsrm dc DmF{nü ú ¡5.dlo lmk tuDido. ¡ndi.rinin¿do il 6..D¡icim Eligr6 Dé¡úBDúblc tt*ioGdc ld firiorGeel Fepric'no r jngÉÑinitu r!9.(ro & la rhdición filGólÉ pd. R.sulb .büo qL. .L ri68o d. l¿ úfil.sfi¡ linsÍl.dc¡ sisG¡Áric¡ a ce ¡ .nc¡c*olN'c'so\ e-h tuol' d ¡d . ¡d B o u cd d e ¡I a m $fi¡ -qing.ndehu¡ $ce h unám¡ul!¡ inrmrcr de ú s4rl aurord. ¡lorism6. Aun así!rc voy 0 abo¡ds dichd peligrcs,ni h poo n n8ün ¡r ierb f'l$óficupds,ng.r*n'ido. Mi ¡l6ión ¡ ño\ di"hocúm! trmc@ru mco rn @r u- hrfo¡do $bF.lqu. ¡bordqclptubl.m qG m élm8'd. knu¡t ds queunJ "Ticnc ' nl@ ftct'.ión nl6tr¡€ te eB'so h mucrlcdc la frlosfu? [n clffi. shdo deu qF. DG s¡¡. .órm, l¡ lilN6, ¡E r'1" $Fr¿da "ü.nc i-. h¡ &jrdo irc6@¡k ñro& o hr qucdad.\ iú F.r, m ¡G lo qu s lE ¡lzdo stui6 I cicró &sobrimido üúg8r.injm .i lbru .i.r6 .heh6 lirEúhri@v" .Es pdibls ebull;ñ dl d.lh¡. o bi.n W'nsrE ein * linibbr l iólons oh dudog ko' filoe5frcoo bi6 ¡i siquim eúbo (¡eiodo fibbflD? Ensulibm sobEWittspnrein,PeG s lumqse en6bs osrioncr áer¿ delo q!. éldroñin "únopo.mh,ñ.) e¡boE uM rcsiÉ trirsctuEmno,la c.d.en mi op'nión..otusru't mM'en.o d pDFúdo y már ¡glda dcl náodo y el pDl,si(o d0 lás/,8s43!.¡/ra de los hBb l¡oE publica¿os. ródo,cñ quef.m s equivo.a¡l Cor inkrprb¡ ! wingcn{.in ddm d.t nl.e d¿um *ne & dirir io. ((hehos linsüiiicdl 866 nahos Dlinsú¡riq l:¡)ffi¡ú R) kr ühr¿la. Mqidd ¡lb.lro nwidld Eldiq fila,rr.¡ 'ñb l6d cicrci4 srido E,ff sitdi¡rd, comimim¡o ñdio n) tu, ohr áñbic & di< @) qr $n cidu6 d.l ¡dB J ¡l, l. qú nocab.hÁer ,{ sú p.-p.ú rl nkm ricmpo.lronep o 1 ¡losñromo¡,-rp,opi¡mñ'edih, D.sput!dcrodo.noe"po' di$or( dc úr¡ ,Fd¿,si¡ o6ru m pddú dc d¡tincionesquela denrn quendo o(msdc idé¡lico o mc¡o¡ ¡a¡Co,Mos,ouúdo ¿@pbnosc$h disincioic¡, ros mñentu on la pcsunh ¡c Pcm ¿Có'nodflM

a{lncris ¡l : iL¡ Dodem eber si winsNEin .súb! enlo cido 31 deentuc hlcü cl filosr¡l pod¡d ¿Q!ólic{na i ¡tú¡úñtimo? h¡¡pocom*o qne.*r¡'mo o, por el .ontuio, htci¿.l \É llño" d el "oble!'hmo; sr ¡ccnhor rods l¿r disrnc'o_.p¿dn ¡ rcr ¡d.r¿a ¡t laqü.ssMP.¿F ésr4s rsdrbdd m t o¡so d. li F".,¡ del filóúfo SrlL i!¡lcm c$ qw ¿i8o qú_ -l*ión ¿!sÉ vñns m b ob.. & wrsdtin l*ü¡m, 6É.F¡¡n rlo!órq pu6 lcd sü.1 ob¡ú ¿'.s @n_ h lLru
& €t. d'klú ' R¡n .s b|m @idtc d. wids¿Ni.in rriñúdo lqm¡tisrc,
,6. qq o@ tuún( sh

Reap'nü .l @drcal ú' qú obj!úo $bq ( ¡dsr

¡ raii rbn{b

dqé'rrdÚbr.|üq4fu!Ú!D

'*r-rr,b"t']*,-.¿'.q.ebÉd4 sü @P!di,!ü
ñ' 4É du@ qm ir dje i6dk"*i".&Ld*&...d ¡úhE¡Étbqx&l<¡trJqet Fj!Lrtu(dimúsbid. D6 pági6

ei sd

después, P.5B inraduce $b ¡@t:

xo6fuúesdbieú!nm.naii!i4!d'dn0'nÉd0oid

¿6úqiÚFúi& *ii}úb ñ!!!ú¡

¡o6&o¡a wicdú@Efuddjdviñlq.

iÁ;-Ddr.F*..64rsdú Ndwú,o!+LqEqd¿wrr6t@¡1q!

b iñtu' d b@út1 erubñi6hdia. JdFiló6Fd'&iiidlfuüffifuqd¡ úFfuúFtr4¡s.tJ*.ú}pd*''nrbbi b^. Pe N @¡lot @cdffi6ú¡fud'6Éúq4 desg4dñdd¡Fr

qF lr ple

Unqmd¡ FEdoj¡ qu.d¡Éoeid. m l. ¡e!r¡d. d.16 o@ioc
á ffiE p|A !i l¿ ¡leñd! ón & rtúopdúis|D

In 6a pú¡o. Pcs r.n¡.¡¡ ¿lsolo m p¡Ed.j6 Algud de a . . sn (j@ión d.l pop'o wi gcnsr.in (autor qü en cl c'm ¡h 16 /ñ!t n!¿.iora. lmo quicn ñ qqm ¡. cM l¡ú dc8lmk rEd! dc.

m d. mapc¡ms ncr¡fi1@óli6 immp¡ribl6). No ob6¡¡nr, ( It¿ m6bli.lrorula¡ru.Blaformnd¿.tlr,,lmmsd.. €¡ü¡h r dE di¡la T6 d.66 ¡'.Ed.ja qu.dú Én.jd¿\ o 14\h m ¡(h q@hcp8b m (us¡b ri ida de"rtúb linitG & rr gújer, w rcliquir d.l t)".rot6, siBlc *hdo tMl {i. abicú 3 objeió¡ ¡ípimnrc dnigid. cn @nt¡ d.l posiriviso lóg.o: @uD¡ dr q.es goab tu@ dc lo! limnBd.l hlEqe no* Rl'crn 1". \mrido. Élr eoE¿ q-e nopudr dc,Fc. {to ! qucnoriene ¡c'o. n, !n qucno rcú *nn'lo, hon¡lc hrb. ha mtndido 10sulicidré, ab¡ln $ idr dcbdiabH.' l: id$ rcbil dlbb de que nu4b l.ngüoj. obm lom¡ m mediodc univñrl( $!¡ ficadoson6s,d¿dcsqucc.r¡n tuñ ah qlreli,gorarr i. deakpñEmden6ótuÉñ¡ñG-csüninbliBible('bsp€dni r cmo la idc¡ dcqur lr ¡cymoEl.VEs h tol hbd d. Dios Ni. dr .u adi q ' . r'¡ ncopor¡n ilb de h Ehgión h. "ido capy ¡t jdifm d.l hino aiññido" á ñm'¿doq qu (iltuk siglcrrd c .¡¡L sdidos a lúcids di*usioñ. Nad¡ b¡y ú bs rtrú:s¿¿t (a qL'L psúiu ¿lllrnb.l c¿'{.h l|siprio ó d ¡lcme ¡le¡lichoFmr!

r. tuby. @icdiD,lc@ 4i objdivimo,. di.ho ¡¡ons rc dc Si h(úr¿la)6 w ilb¡ór, hti6lo 6 rÉ¡aarD¡*ip¡is. y el (h@bo. Tltmi¡os colr¡drdG ripo d. 6r. ll ¡sNmióD o s¿dosoom rod6 h rcz abfisú mr bis rcfti ¡ d¡M al oilgcn dr l, na d.l,'l ^ abl gü' oh qucDorbrlÍc iu .o-r( o ¡lúf'co o'rimido serl¡ rñ d s@ €la\. P!.( cú rcln rcdr de ' ¡ Bci¡l¡d e\ u ,p!n ene m \mo *nrdo ci clque oudor¡beru j&unn bsBeimopúkahdensde DidL, cncl rMudoopuc. D'o.d- un¡n¡^on¿ qucprcn!¡quc rhs ó- la F¡l¡'6\tuelBde pu.ril(oño pdr arkne' ús dMr'ón *d¡ ¡l 5¡\ir¡lo 'clpeibl L. tcnen pmdoja * ú rúd¡d idó¡rico¡ lc elundo. Po6 espúd h füñul¡( ión ( trdo delü prócrica iin8Uistics rel.En'l| tú F ll¡l¡. no ab. sim rdücn hechos,v dc ¡. orcdm ú 'irim p¡iblc B áqüella sceln la .!al !ólo hayh*hc li¡8ük¡i.o$. Petu, l¡ ¡ mp.a, o bifl el deneujc, e .ontlsi¡ on @l nudo, (y r¡dho lingúb¡icN o 16 {h6hc n}lirgúlri.oe). o bañ el cre d. cdie.pttsiúD Si iodo lo qE h.y s h(hos thor, M linitu¡Étéutia ¡odos Í¡¡gFs lÉh6.mo 16 ¡l¡b¡¡'d¡d d. l¡ qú b¡y))

¡rios,. Si¡ tusr ¡ du&s.P66 $ 6lEnb rl dilcru ü hxcr d.rimñ¡c * sinift ((No h¿y l. ¡bicú dublosí¡ delaque 4!¡lh Feúnl¿cualsólob¡y h$hosli'slknos¿
dc ¡limú quc(¡¡ ú¡ic¡ bria Fsi

o dcd6-

qrc dó $o¡rboc¡6do enúciádo cmien.¿dhicndo t¡nic¡róqlo 1o'bteoíavicncdclc ñmo dcolE (u oút. En lhh , ), )€ ro ¡b uM tddd ¡lelG di6s o del¡. épúrs hi$ióric$, h¡y hl reu de16 dioss o d. las¿po.as h¡rónGspor , dio hcchos
i¡lod. Com d.cia D€q, h hrir ómn.a d. la d!d4sqú ¡hg¡ conEspedo , lo qu. simpm s hr cnido por bu.no y D¡cmiú ü.Ea ¡teh eirm.i¿ d. tu ñodo d. hfe¿r d l¡ sibili&d dc rco.i6 ¡¡ra@riE oD lo .¡b. d.ditE po' dicho rtu dlw lE* .l DUnbd. qú ¡ n¡dú lc M6 Io qE ¿lsuid p{ed¡ d.cir sbe órc pof 16 qE r.do á$él qú irhr. ddibn lls ü la ffi ¡6/'E¡!,¡eim Fdc s qi mwlb m ¡@jrnca paF

,¡r.n!indulq¡lomcll,cl(m'norlingúúrno¡ Pm,rú' cñú ¡ ur ladola pmdoja orisi¡rdr por h ¡u$nci¡ d. corhI mrrc dó lingúKicor y lo oo]ingüir¡icor, Esh la p¡4doja a

Fñk

J. l¡ i¡lá & qE wfus@in rú l¿¡}!d! & Gdloü

COSERVAMO LA PIREZA DE U ñLGOfIA

a1

r,rur ¿,, ¡d o s la rrloira e.g tu rÉge.Berrd Rus*ll.Rudolf /¡"&;r.ú. Je qucWiug*hú -o. h . ise \ -. h Fooüfl! dellñ. Cu o . Sdlá Ésdf()fuE pmu qE. e lo. :hino r-pos l¿ f slb a e ls poerG ) qu. l¡ mcjo' n&ú úcc{' b 3d reF ' cia enft el queh¡cü de los filósfos a¡glófon$ de tugurdia y el de *s trhrsor.lo eld- lo.4'Áofsún,-po /cda t¡ údgu¿l(ü s¡h h \db'd del C1o ü-cür o. J de .n, ..Nl@ lma d. q.ép.ede¡teMrh6oñ tl¿¡r' Petunddieh.podidosph.o' las p¡l3bff útd qre a lascoss, ni Doi qüéel dodo fom,ir cam p fo d\É b d( ruyor poMd.d¡d r rl$of.R q_esu ,modomden¡ c\mdo uo crceGoru widcssrein ft'a ñ .l Ttocrotu) m la *is rom, (k rodolúguje pG:blc". puede e"fr de en defiw h onblosí¡ de h lfuica. Perc.rú ai, wft861c¡¡ h¿brl¡m.dhdodif'culuJa¿l¿Lmded ¡En'r!'.ehbTe ogá. d¡s límiFs dc ni lóEü¡je sdnlos limibs demi mündo)dela afinnr ciónopEsra(I¡s llmiresdc ni mundom lds limibs d. ni lmsuaje! E 36údmd k no.,onde"d,olog.,. coño winsmre n itr'., ñlslnwnso.iota e inbifica h p8n¡loj! origiiad¡ po¡ ¡¡ ji\t n ficrbilid¡d d( l¿ :d.1de " e su,r, ta tr Fn 6 de doEt¡ d. \c¡l úbil:¡lad d.dopo' hú Ldoú! nn:nm ded yrossen¿r|, 'w id¡diledi"ine!:r -e e ls.u6tiom"".ü.tptuale. (o ,sm, rc. o rmánio l deld mpiriG . Sehallebddode.i. a v-e.po" d pnpio Pds. qE pft deh onginaridlddcr6 ¿M¡ig,¿rd'¿srcBidc01 l¿dem.h! ión deqr ,lsú6 de d\0,Uú6dc lo..lá!.6 h tlorñ¿(!o' e mp o L co-ieM h rffi dequ- e, paroleq, ¡ hga i mtu tu.ión P€Fotus posibiljdlde que id@stu Imsuj. pemib ún la que¡o¡. A dNi' v€ ¡4 Pe6 ¡fiña qü. en l¿s¡Mrruaod,
qü d úrd q Isit8leh¡ @b rútu #4d@¡1u,6&ñk'sirsú8s6|@tudrño!j!.¡h c@d¡,úrrdrqsi6rd6ñ5&b b'siedFd{b{dñdqe&b6J¡ñisjglal

qw culquier cúricade la hdición siguersmñké En lo 'lE á6Dio de hcchos rcl¡iivG al le¡snaje pod¡iaasimimo brad¡ m ú rc'slór.¿ )que.*¡mofu bluFemia..prode!e.fo'dd n¡ no e.c cm có-o dh.¡su erbe ¿mbAcndcs Poo úire e aukT ¡ll3m er.mn d ¿ 6r rrg!ñmo cidiéndo¡ de n úr'n ¡ io &ru ¡le .¡ d de l¡ f.lo$l:, p elc.m¡* oolnd'¿.umdoúopien$quewifl Lm.F n-\ dudl0. t alicr ¿soDEr h6 ho.Tld vosdl leneujc- Pus p¿É. ro n,l ¡F¡hur: siére ñ elnébdo ¡plo paa la filosofia,iro¡qué m prdicalo o|.úlfi.anmb? ¿Poiquéno subsiihn e1ollab ütigeGteinimo pm ¡oe ¡ioodr Acr od I a dhunc.ons pur' c*a lü 0ralocrN lloso por.ponsmos por cxo. un prosm¡ infomd¡ico a)¡s ¡ry¿n Íonbotu d¿decodJidh.Jo)o"r¿lr'{r.- n irdo.mr8d".ig illlc¡dodelep¿l¿bB'rre d¿"¿_ me- derdb d r¿f dldñr" L, Lnlú Fg@ de h cimcia s hr ümific¡do en bd¡ una$ric dc prolnr¡N de ilo{lrd oel lmsú c Jc lo. úi ro rienpo.d.lo..uJpnp,os Io lrós pñ6 Iidú ur. eshe.h¡ relaiói ún 16 inrereser lvllrBcnsein.Ello pr¿o.+a 3 P.eq hsb el puro depEsrnhÉe €i lllolofio pEde witu convdine en ú¡ ciúci¡, y si debch@rlo *irAcnsicinim dE.re r h cien rñ sinparizaconla i€sishci ,¡mnoesbsgutu d. ¡mrdtr.ho5 elo Porm lrdo,*diñcil

osúnta.porcjcñcrdcun¡¡a.rsrdbponüdeus.ien.i¿

¡ io disponú d¿,%¿,alEM, sinosilo detécnic$ o l¡l ve dei¡Ce , Porób, lá filósofi¡ sicnpe sc hajacr.idode s máspófird4 o quc ohá o ohvad¿, másDüm, l. cimcia ñtinca, ms ¿qné ciencl¡ l0 cmpldcase ocupda de l(hsnos relativosal lm$ájt? Dc Equeel'lúclbrinienb singmde ddodcl mé¡odoapnpsa ldoñD paree aboá¡ ¿ m lintúisti.a enC€idao 3 la prcdffi dqruNh .apa.id¡d d. d6obrn rüfrfo$ nclinsüisd.os (Éldabso¡bid¡ l¡ cienciade r ¡1lene!¡je'. O bienIa dilosfia será Doi ro bien secoru€dió u¡¿spericdc aic P.oúih m ¡0lstis fi¡ 6 d Íc¡lid¡d .omoEble .o¡ trm ¡ ¡lso que.JRd

qü pucdc pod@nu ejmplo linsüGtico podri¡dcliniEe no .on llanú dlloso ! dr nnafo¡nula¿¿ súenliu ciónr']. posiblc ¿Es
Jc rd¡ fóñulo genml?

I lhil,r r mr¡ Erebhd@¡oddidr

ri dih,fl ¿dc ,?ñLr ocnu¡ 6 ¡k ú illÑ(u o cl hu y üm. ¡ sllffi a l¡ di$lxión mienroq* F.s hled. Win&6bin d¡l pÉB|W &l I'.r,b ellM'ndo ¿et¡mh @i¡r¿dA.b^,o lllb. rlel pm8¡m quscn oh ¡impo Wiis.Ñi¡ úrbpdim con y Hc3!l. Pucscuúdo d.F dmc ¡b (Eesid¡dN Pl¡tjn, D€srn6 ordiruiñ y codringcn .ord,c or.rc qL. d.pcn&n d. cmccñls rF dcL leoaujú"' n6 cnlortlm6 en la dfm dr'o iBBbl.. dc pdcri.o y d€lo impedi.¡iblc, prcciwnb ¿on¿e filosffá úc¡ hr 1¡ qF-dDe1ú S' a lr n¡ncE comq k ¡Gb¡bl¿ L¡quc.onfica nA dospeBpar ont't sidld) ¡ obs¡va.iond dcl ripó<Noesp¡siblc ']!e r! moidequc filó"o'^ los .on\mo óense cuúnuutrlMcn óD "qué y pu.do s¡nos úr detrm ee m¡nsd susGBnmodificeioncs '¡nc ,e.rfl6pc.bdc ¡f'losf¡reJu.rd¡a Rromend¡.'ónlinsrn.!' cnh ñ esoa pamquc¡cto sryuidooh espEto ¡in ñás ¿l6mdo'. mís <la filosffa cóño .ucriór d¿susb, lc h¡g¡ salir (Ptrs ¿qué ¡, si he t ádo on unL auc los dení6 @rrcn o no nis rc.mod,eciúd ür ¡ J ñmi deh¡b r qúcs ncJú pan n", | | dbpMnúi.m (l¡ ¡6is & qu¿rod¡ ndidad €ide ú ls mnriDs?rc¡ la nesidad dc lá piádú¡ sial) cmpic¿ ! ohr ! la iwibb¡e mud dc l¡ fi16( li¡ rd . ¡'m h*b ¡fioE l¡ h¿b'm'6 cnrendi¡bO hih Wns6t'n " dedia ¡ ñ6d cóm h.q u$ d. mdios oDinús M ¡|esubn' ,,los l'ñ'b dcl kngü01.¡ rcn \ ur! lU l¿ pmip¿l frú dc o ¡ r+ I iMlico\ lcnd qn rq'o insúfic'mk ¡lehshd) o bir .omoqd r ' quesá, cstijusúdo cotr nu.sh ¡msto d. *nrinimrc cspcki 1r. l¿rdd('oñf lóef'c¡')¡.omo6ñrorMrinco.y¡comotmp..ut. Ob$n cnosoucbdd 4bsdilcñü sidad' PcaBno dud! dc h crist.ncia dealgoa msnb @hi liN¡' o!'jriRdclhnsuqe qur.ir4 / m. o n 6 d o . -o s d s rJ n ¡¡l R Ddrrci llumek n ' e ' \ ' L 1 p * o J u d ¡d . , " j 'oücl.ord. el \alluso dc lo\ llmt( dcl le-sule Epdmu e h,llrgodr,l, oeosio'. L¡ iñpoúncii dul dsnmii¡do llgió li¡sijGtico rlc lr losF¿ o.lo\ ulrñor ¡io. E.id. lupu$hhu cn quc.!u!... I dempoart! .iEu,cMor a Ariiórele< y pmslseru\ qúr k ncrcJJ ¡ l pd.dú d. la cosü, y ru ldclsb ¡ Kr' y !eB:¡im( quer|, r dia ¡le l, BtutDú dc stcn6 )á qE esel l.naq. 'ü6h ':nr.i

al ou¿mnfiñ ¡c6id{L Hsbi.b cudb dc qú h filüofia d¿ücir ¿n ¡.; dc lo tl'lxso, h€ d. dc@tr fns!'<n. Todo.\b psc m_ . tu a: sólolc n@up¡.1 ptlblcm¡ ¡|. qc el ¡¡tu m.dc.¡d¡nft fl*(@m ú p*k¡ súl nún 3o lo $flmrdoh h{u¡ ñ s Mp h on' l¡. ono pd¡ a€rl¡ú r. bnsión. si cr knsu¿r. tlaiór d. ls co€. o ¿el at @* mpÉ\ ó" deq( ñd.n(nnim6cn ¡ isüLmk | sinosdcsl''c sdc de con.cpbdcnccc¡id¿dpodim¡ liluftioir ^slDuad,13 s hr sór'oeiopú aelft dknB Icú alFnjn.is' ¿ clc rcncpú rs tlr v*m WnsñsÉrnI Bjrico¿nhP6énricoqú.dEblei¡ ! d ¡. n d . k n d$ d r d m r l h o f l b E p d ¡ ¡ w ¡ q r m d d 6 ñ b r dcl drepro de necsid¿d b;o qú sus.m qG pt*tu'¡'ms enfrrbmo( 3 m l¡ bndn¡lú a@ dc l¿ disiDliu lildófiG, aú a !i63o ds dud¡¡ dc su póp'a

\.rd¡dalgo qGp¿.ú qu. n¡¡idon¿ll¿ño\ '1.lmc' Jb¡"¡ños.nh.(i.ndo rilosofl¡' iLG z.{¿",.i'? D. nos ¿i. r',ét¿nos

er

rcnuiimos t¿-tié" ¡ mi!-o {or€plo dcfilosóll¡ si dejó-

pEsub Enpnñ lus¡r'rrs d. ym ¡os'u! ur¡ lllo úú das rñ@'do d. Mdsñc'n m l¡ qucdj. mátqr hablm6 d¿ra

d. .lld En spn¡rd h8,r, ¿sri¡ ú¡ 16 h¡bla o oh ! la pnl¡m pt rreir ¡h @la 6b trirón? L¡ 6tN3 ¡¡tc! !r, cs,t¡ l:ñ, róuño ¡ É6 si y 0 wr ro, C¡b.n mt6 úuciM cid! queEfub tr mims d. \v]d€edlin: D@den P¿rc,ilo quim rbórda la ssú¡l¡ nñ¡rwüú*és¿sis ci Me prc u¡ cuy¡ EspuFir6. m m óp n'on.un 'otÚdo l0 qw d pn_ dlfmdr qu. cl *sur¡ro wiqcnrcii c5a Dclsv dc*cvüo dc hs ¡ocioes o ! Kor: ñc cl d¿cnMcaMi.nb loNl$ ¡lc la filoso¡¡ y su inbnb dc qu.bE dktincionescmo { re/Rhglón, ñodlid¡d/ciencir' nre @lq fiLcofi¡/c,flc,¿, el¡ú.de bLm! 13cn[ci wingsúitrúm ,]c l, tr¡diciód |F ini DKd¿cl ,ub de vist¡ ¡le D*y' l¡ dilosfD) 6mo elF Mt¡n a fld¡q a K¡t y ¡'¿.¡¿&r, lonritu)t !m ftdición úo*risric4 D@ú ú¡'1¡4¡ (*$ á qucsu.studio¡0s}

rlto,.n m mti¡to m6 l*ó -! gddcs dsos, 6c 8¿nm@
¡L blsi¡do deeeEnlidrd qE s6lo4b. ubiúlo al N F!.J,. @ 6 ,lF bi.n dBhnro i,rl .drp¡o ¡lc ndd¡d m

v ndrlcfu ¡M6loóófiús ¿ñbmo ¿ s objcto a sumato&. á qú bp(m e mftHE . dilcru cmo los.qúlEms Ysb
¡ lird ñ .quMl¿ri¿ ¿ ¡b¡rdM

@¡sERvAmo ú P¡Ma DE Fesllr\ h eliF ro¡lc.turo ,ollrfudetJf 6of¿¡úque vcnl]q "defl ya dtrh0iirenro nosh¿he.ho m¿lcdorJelGrad4tucla. F"el fondo.edebdea.c'r.¡le¿uo de. 'tadrL-o 'onoc d¡J úui3 r,ldcb¿L e¡rrl ol'noque..esd PtA.Ln.s¿ ra /,prl¡lc¡b¡q y el ¡ioniso cmcrérisrtco r¿.¡¿tu. Dl hot¡! det ño. cor o 6m n D,n-.0 nrc ) K tr. r,poyr en t, -v.,ú.,, de .n, oñplisiT sM¿ oepo"iDúdmF dila n,- @s háorcs d. ti Lu i!'r .pdqucdcn.db'@ a h d€ do¡oú4 oca erdm osof.ld o¡ i, dpc. h-k rt¡soq/ D,o. c{ ¿mDh.iTs gm. podr sr4 oudd I {br ado.et rim d- o .o, m a bs queschaúido cl nombre 'Qut¡e) $bÉ cóno dj$insuir cuátes de désic cmbios .otóquiats exprMn cambios ftdda, , oÁtos (¡le ¡/ r' , r ñ e . ' s h n o r' . \ o n d e . i.a ro r, dch imd¡¡udicnfl E 1 e mo '.¡lv¿nd!o mosdccn con ¡r' lo qu. sieúpE quisimos dsii aunque h.ñddcja do e ce¡que i0d0x esY,' (o,!o¡ el contuio, (Nucsb conceDro d! "\"h ¡ c b k pakbn/J noiB ñ r' . a ó m. mo p a d mb ; "do. Pofoello escE$ión dedóri€ y no dedm@ción 4ft <¿lcon r m ñro l: ciú, . pó' u ) L¡tu.y le r.doñ¡., po-oh {!tDLe. ) o so,?_bñdldar.o-o¡d.mbu 3 e nDe t rq . m He E ; t 'o 0 . P( ñ\e" et tr,ñouin¿e-. enru milro rgxe ádhinéndo* .dcs q,'eb is enrioo tó tr d¡ 3 , ¿ .bdel ¡,, ¡¿h pf'oq.epa'cenh.berpd,dotuor ! cma¿1ofts cuddo ídoptu h DersDediuhotístic¡ de h /rusr@.¡¡,ft Peb ¡er^ m h¡e naú qle et pmp'o hsen F' nonubiei.LFt. u |¿.ide\dd lru, uto g cnE¿pffi pop.ou nsen e'noffie sulbrr.¡p€rpte ¿4 r: als o hdiculia a k\¡{ho. ¡unqr- o our u'a¡otrdo. !t., p r-ó, & Jo qú bb Pes cono Músenreir $ ¡fetu a ditncioncs del i¿, , I r aú? 4 tr ansa nrp tu*imden poq r bG dpu- a ¡ 'e p'l@ deld Anbo!qu-nmqú"nro,of,.tucdetno r de ¡ lsodis.nb.ñJmdeloco. -l6oia un.q, ' z -o u n a / -t r¡, p m. ' , e ñ r, , , trñ de ld.'os ód M4 i ae!8.(d".ldbl I \. 'lcPea'", " co ñ rú's a l¿úñvs,or dc la flo$ñs; to qr paB D$er ] , |..n\ne ro"-rj@cl.rdo 1r 1ve,dcgclm ¿d \u!úo, '", . sndod róoJc¡r o\*';g* ióo.s_. EIq. de 1alilosona ¡o ob€decen Is diñculrads imoti.itu c, rrt a idÉs deoe.csidaó y de(hÉho lingúCti@rjpoet c;tuq \ $rr

9l

les s I ülrins nociones preocu!€n debrdo la üisr¡cia dc dificulr¡ds ¡nDlicil4 ci l¡ idc¡ dc (filo$ñ.r. o, k i,le¿rle,tr. wint.d.ci. qu¡ór ebe.óno.prim Iü a r filo.ofa rsuedels¿o-os 'su,lde pllleplln!160q re-sopon¿lderq@lapor,b'l'd@d.oonc' r'n r l¡ Llosfi¿ ¡dmiricnJoel c"rá.n dmoo-énh6 de l¡ .oaA d-d, rhod a $ ncenrr" ! ron e , Ps¡. ¡ s prnú. 4ft'uos. ique qE hfid deenend* po¡ din,? Supong¡mos la Kec*id¡ó deúa crbsó¡ica y filosófi.¡ de iniei& 6, smo vúgo dcfúF,¡,osición <gmuinmen 4!ndo, unncm .mplido rednco ¡l supueroc¿rácte¡ qu. h¡s¡ l lllosório de, ¡rcpnr.,oi ¡o sbre p!€.6u,t?e (o ||. üú @os.iór, o de d¡ cueriónsleosenuinmedc om' ||lntor) filosófico? Dc 5a 6r, ¿qu d oqu.llo a lo quc sc le püede ú fin? Po¡atdá. sólohé ütuhdo nostu h Dosibilidad ilibr de ¡lirmción auto.onhdido¡ia sc$1nla cu¡l soh¿pu¿fd fin a l¡ 6lc de lh porñor de m num hria filosófio acerca u tópicosenui-

úb ñbsófio (!o¡ ejúplo, dch rc€sid¡d).Pm qúd¿¿ún otá ¡lo¡ dccdádernásgEIML k nlostu s 6enejs al spacioy ar lpo:6 drlrcjlin¡gimrlcsú ditu. pmdojq hedeesrlblecer disrjnDcm r úo'na eshúltima ua
6nit @s cld.s d. shlidos. losouccl !énnino(filosóliD seaDli I I ló aueSellm llma rcl tÍeib w cóño ls cosd- encl sn'le h¡¡ laio del l¿mino, s Éleionan enhesi. en el sntido nás 1ú de rópicos disoii{ios poi l¡ninori 2) u sele.ción los plincip¿ies Mde fibslor sujeb) objero, múE) robü, éticÁdilib

nuñiñb,Diosy ei mDdo.mils¿lesy púi.ulres,sis yEfrm.iq e( ir) ú¡ ó,r¡h@ 6.dAñ(0, esocs,cutquift & problm de 6 queboyh¿bl¿n pmlesoRs nushs los de

libetuddcla volud¡dy dcrminkño, lmgút d.oniolósicaE

ñotrros filcofio p€dileros de

húnbsrdn lscossqued's¿mos5oft¿pmzde ¿ tuosñg

ponede *srin decuál esbstrcs ¡in ¡bilidad.le ¡le sñlidoss M-

¡l plimd stido, resulbdbüo qú 1¡filosoña¡o esua ft¿A de I y tuóe qlmana nüca su ewb), ¡i M¡o.o n¡die pereo dnó$fo, s cai ¡ Duedá sedeba Enü1e fin Enesbs¿nrido. ho dc <inbleftal'. si¡ lusü o dud4, la filosofi¡ coño vbión ¡ no petueé a l¡ prvücia dennuM disillim académis lo ral. si enumeEna las ecntcslm vdiopiniasquo hábi!úl0u0hrcomo,f iló5ofc.(rorelemp

i b l¡e teskdoctonles frlosna), ú nreslrco olc¡tdio de

LoNsERvaMbPuRaDLuFmeFL{ spidoaMM.Kic ceanlFapodná in.lui r Hc¡'cl:b,Abcl{do. Gitd¿l D$ry y Auri¡. Nadiepodriapdmder qE dichosaúon se, lornpMh k¿ ietuicr codi¡. cuy! sDdo ¡os*¡r¿ d. (pde¡mo po_cdo) rplde., Pe ¡o D'oú D, Monts'gm. \ñon. cm," tohNon. Lúpold b X mkc, s'mdh¡]. Thoma llunry f,dru d wil. y los aubB delosques h'm deposibios 1os sny Yeah.Lostu dúdbñoc de fiosotr fomM un b¡ bunillo b¿shrc fod:ro , por tusibrio, dehimdo .n str paú por 16 anfts dela luch3s l¡sñod¿s¡le (Com¡r¡ dpodc' dcn@dc su"ndd¡dc,)po nos ú tsú docroElonhpoúne¿ con m de 1900e itugilMos cono s6á or¡alelü en2050.) ¡oemos po¡qú: hocmos c@6 poi No dlo;1os perñlescmiculaes no sonb ü¡porbks Es si, sb nos ayüa ¡ tc¡ú !€senie qu. obngü oinuciosd concepciones acen¡ d¡ l¡s cNd m sllrml m impli€ sr objerodeestudio los prcfcsorc de defrlostia, comoEmpoo esb r¡ltno inplica h pnnúo. P¿endomonmtínÉmmb po¡alb el sesudo snrido -la filoso l a.o_ o e colunode orcbemétu'co e ' e , o b \ -\ . -o . q r ¡p.t-eLhe !d dom.- c ! prcberuJ slIs lob.úk¡L dc la frlo$fE l¡s lcñs bajo¡liscusió¡enddefrinado no6ñro y sr demi' ddd e{r ¿ ¿rfruh de u rurüúrpll]ude.-dlquied,i p no rao i so-ÉnouD-ticñrepob ñ4 pu'm6h ¡ilo , ll po' I enul¿póndeq-eh¡h im-orprb.b o$áfiqueJ.rr colcido na @niexlu¡bnoic oilcs sonéN ¡nblehas y qucsólohabn¡n pnlisEs de ñlosolia. E:h clasBde prez es l¡ que cu¡lquiL los i, , sdquieT drr nd.'t.r-úercs.le6o-srh¿yrdrd;,.' 'm, ella dlltrre cietu riempo!sóloserán do a elos quimñ dichim I qucricm rekq. ia y qu¡ncs. .on wón. lmcncn l, i@sión dc fi'o,que!¡bfl ld km¿elh¿. pflo no!u mlsica. tsbp-'eá n r (\ uvrenre llo¡F\r úbién di,ñ-u& drcl, el e,,diod¡ fuoru'dJ e de agosdirde.h'-ce. A{6k d d".$rp.tuli .r (ib d pobleru depom eonorn,hfilñtu CulquirDl " r¿cDico inp.ú cuánesmltuticoo;dículo pued.pG.er a losN -no úMdidos ti$¿ su pópio ciclo vibl, y nadapuede abtu o sr M .''$ niur.ó1,.ió¡s¡ti'f"cbrüoiel(m."ohucquim! 3urd"' oD6rabu por él y alloB vo quecond@ ! un callojónsin sa]ida De fom¡ quep¡¡ cntnJe.qué"iJn.f,.al¡pds.bilid¿d J!.r.I' f aofi¿ llegu, su am,3.i.oro pm slF.ir e ,¿rr^ d- t n1t1 il ll' d¡d dr pma f.lNófica hmo" d. ¡p4(mo" 4la ed.lr !,.,ond," I dr k r: o oñ¿.d o egashdrd 3úderi.r. He ñ ¡r ph!a' !n L filo$l:r ( ,ñu r' lo l¡do ¿lFr.d.o dec;dosp'ol r,.tr

9l

podemd. rodo, lo.queb¡loúhbo( &lnd6yFrE1e. Ítr.rdd lascdss h¿deh¡cer tunb: prcbltus ds los quelos poGso n dc ¡.tcof¿ oebe¡ *sLü eup¿ndo*, no rpos cu ñ tú I Lm6 p.r los queú la actu¡ii&d sienh pÉdilo.ción. I,¡ Ndlrl¿a t¡l s.r, dcl Hombrq la Relá.iónúr¡e s¡jeio y objeb. el ldelajc y cl \e.ess l0I bsuddeL\61ú6d eldDode hemieob.l¡ vcrdrd que lo. 'ilósfo, h¡bim ¡te DmnucizN. y que los ¡rm bbR 16 ¡Or!lt'& y loc . nucos, o. lilndoE' . lo! . iúL l..o!, quedtr eu üld.Éded*uo- a blespodemde m¿nu *eü loqwittgtrs.i_ nospmirm de €rp€r¡2o, De mft ellc m& l¿slMra¿¿bd los mados pó¡ ei dualisño c&isim qu. aqüélld liúú e¡ rrco ñ!r los problús 66io@dos por púsr quc.l homba 6. q¡ién del lo cómo,algomtgóricandle disbn¡o Ero dela ¡¡tú¿l@, qu. é u pmcso que no denej¿ ¡ niñeú oft. qw lá ¡oeimimto er tosi so quesólubenc (uenblLRpresnkionesdcl murdo <*perda, delúmdo), qucla volic'ónesú acb rcz poi sllo cs!Á l¡l iidc cfeios lisics, qu¿cl lú8uje y el l¡l que.nübiosnent,

¿¿ unicnl,rsonsisiemls ÉpHmtuión qú dcú nodou ob bé (@r6pmdeD,¿lñundo.comostudio de616 problm¡s, ttñ
lo au¿.cono ofima Pem. ¿¡ ñlosofi¡, ¡ dif@nch dela reli no é p¡ne deh vidr ditui¡, si¡o unae$sie d¿ercNión pü s6 s16 problma m.cn dc (@ntusio¡e$, o. Si ecpr¡oos 'tDe ricnc@ó¡ al afimr qu. <Gl lensmimto hmmo tiúc la ¡cnla I n0!úl y 6i nrcsistibledecr* ces snñsion*, di¿rdonos ¡ónd¿ que *hE ft¡lñm¡e algopm6rdo y oculio ll¡s elló) hmano deb.¡iadecncl peE_ di.e rcl p€nsmienro ú donde

se ¡me}?msisntuadobsbnbpE.is eqüqlc¡triñd ¡si. lqu.h¿6 dela reocis ¡o,puesbs ü Is Men no q a !* ¿ ¡lgú,, ¿hú¡JcdolErlos Nin$l¡ hdho rcldivü l¿(ro o 0 l¡ molécul¡del aDN, o á 1¡idhünc¡cjó¡ del cmbn con ' Mdoao sl desmllo i¡feril, o r 15 tibusp¡iñiliv¡! o a l¡ fisi' l.\ sff.a dem¡k, r¿ quelosptublcm r hs consdidodc
q( 5! prcblftled¡ quedúÁ iibd pr much6 dcblles

*tos prcbltu .e ¡fimsión dc¡rue

de .lhd¡¡. El q@hacer los filósofG sb€ los pDblems carF h¡ egEs¡do m sinnrinm denufl6 disiplim (lógicaroflal Ñr rodoavú.e q@ p@cs h¡br *pqiññl¡do s &*sti de dil. atibuyéndoloa 1aconnrsión poblens qmnd{o

14pobl de lu hhroria la ides) pero

filosóicó, on ¡tlü cEslión (melmob n¡c.tc . En iod6 t¡s gcnm(ion* \s \oñbreó mprurnaó I I Go¡mmem .nrerrJ. ldbr Spoe.. Thora hu\¡cl. A dou.Hqh\. kd o,n B. I slr e.. cho d.y,qu- rs'.r¡n Je"ue.p;sid¡d !¡;ae. m^ffr! ^mr dhitid¿d de , f,tMh ¡ o ¡r8úos de rosviejoslfobGna lilosófiós Do¡rbn D.nctu:e desd¡ árt6 ¡je@ a Ia filosfr4 el h€ho deq@ siEmos hiendo FDrcsoEs ¡lef 6ofs -\I, inArelba oq e n¡ddh¿.mo'@. Li t, o or,s e- rr *8u,¡ló {oom t,\otu.'onde o. Dób hr hdl,onols d.bc cermmrccd. ceDnre-po\d.ondeú-e odoinco.i n. bhmñr rilo$i"o v pu o. cu"{ one\ @n.nJepeno'-nr\ I o. he.ho.to-o rb !uy¿!debfnrnroia,.erMendonc dc L, meL, ú)€pu^álepen'6 @cnhaeen s. ahdih(Ntunod¡d., J. .,,€en -s públems ,t rg!¿t que tc s r¡nok\ de 'ldde púifi.¿bú enC¿srdt¡añt.sdedesende¡a I¡ .nú. ^poto De o ú q@rfiroouek./lm¡¡s¿,-ia o o o n a n p o re , , . s i¡o oia$loouede gn'r'cüq,e-Fhoropoú¿de¿tpñúuhL to!de k " iñrde1q,e-o\'rccruFvo,, d e . , ma lmo F ! o ' , . quegcneBlos póble@ hdiciomles, AfiM quela filosofla¡¡sdr k fl ¡i- -o.qu L¿e¿r'trüoue¡bnsa' co-.e?.ioL.gmm - p¡ ded.Já' s r demda, o q,F lo. dsúr de enb.d'toúttr'olml .Jtu,l.u e f,p .lb¡lo*s.no n¡ bFnqrc d*n nód,r¿dic.oD dN¡offifl .s -lloó.umse.deqmo\Jepenú q,e ¿sFü -n, nencrón depmbttu srtesionor inresEse ¡.¿.r: Dorel co¡br ú. u¡ lo qucidñf fi. ¿noho, o ¡¿,t *r ¿e c nn o oe nrrcsq.Fa r. con tlrc o. ¡n¡losi,d9o ,ot! . -o-mrcd4otu*6poble%.. Lldñplffjcn'od€deL, s oa'a., r -etestuúo L re s,oihú dc r¡gtr,a. rac¿htr'ón. t¡ Nruñte¿deDTe hbknor -hot . ros *tudio:ñ clDAm'. ¿F grolch¡menrcdct¿os¡o'or ¡, 're ld h¡{n¿..¡ üs.ipt'm,rie Fnj ) oc (utflnom b'hh ü "nhporosD mpoau$rvn¡ ú¿ a4 ho-bÉ ¡t q. - ¡ 'ñasm llm b ¿d ( l¿tuor msds.'plin¡quesDo -d a b ¡t 4 d d rrn @,u'. r ! E dc d*cripción de es hecho.cú Do$dioridrr (c@ndo.s!!í .o-re. cl dbdo cEedo 3ts@o ,onrotosito n ,ob -r r¿ i¡'{, ño. un¿irueer ¡re hoE co-o mmk. espt tu d'ee; de L tuha tuciónde lN objebs en el mundo,o ecmbtatc de dnbnidos scNL ñ a le .D i .p on ¿no"deu' dtu!'n n5q rdisr ¿ ro d s s c ¡6 itc , n ú vd..5inpor. iam;e"dud!qEbub ¿¿&4oc.umd ootu, T in [. t6ciónmre mb,L, , I nrez: ¡le¡:npueú qüeiendor. cido dmlúño quetusendcr r $

filo$na b.a a s fq ssá poqü sh itugú huM quécubdrSi 1a io¡ é ún a. coñoh :mgñ d.l hombÉ m ¡ño hto ¡¡e D:0. Siér
.irm mienboF u hotü¡ll.s¡.Etumh"w¿ssFhae á mododc (leid tsp..id cnm su rc () r ob¡roroño loe! l

a hoyftb subondad mododeei¡ción esp*irl enft sualnü y Dos. Sr.or.ebrG cl f:n dc la filo$fir ú dichG tmiros. Blu b.m ' d mq u . mG s c o q u e q , r $ ' a dc o dm¡rc¿¡do los limits ! d dl¿sárcs dc disuno, o heihdo 'l!¡lones, ddh o. lenguje Ilpo,oa.motóg.o"dqtrdsúo. "h$ros por " i{in y

mla repubciód c¡lifi* dc súrido, ¿ h rcligión ¡ la y Ed¡ddela F¿ u M incanto lmsuje. ldén a del oflsica rdúú 1a rcpuhción ¿dquü¡lm 16lMiis'.,',6 si s púse qucatibuh filosn¡ cftsim ¡ us <.oinrsió

¡d d¡n ¿ enhdd qú ñisE ¡lgo dnoñinaüo oúsh h4uajo) hdo tuquilmmré a la espm deEólososy lilósofG (pen m, pft quc ¡blomdc. decimlifios d poel¿s) ctuú @d¡tusidNr, ig¡o¡!¡ conplcjida'l* yj por lo d.ñás, hlgo de ésteu us irdebido. no h¡y quiende leB s lo cH; bólosos y fil'jsofos ¡potu ¡ !o ldgujc r¡nro cono d cro, y si los filósols cdesimos se ¡lcronsbE ld kólos6 oo rueporqG suleosu¡jetueÁ me¡o, (o

si¡o deim ús 'bn obviúúr.) coñtuso. po¡quc

quelosóbú

r h 0bción de h ¿udiemi¿"Nue5tu lensürje" nme h po.os I doNdd qplicú la ve¡d.d o la neesidld cono D'os o la esbuc' do ld É¡lidrd o cu¿lquidáde 1a áplic¿cioÉs ¡l por ñryór de l¿

¡loión ún@imicnro dcl olrccidADo¡la !¡dición cdrcsiúa.No

U¡ht,), sinonás bim ¿¿que<nuesh lensurjer essm.illmenre hade dals nmbm q@ Éib€ el necúiso quesupüe6ñi. ú@ la lrBre y suobjdo lmossalru h hEb? (*siu kco¡vcnBMo!cncllo,Hb6dicúoqEf debtl,in¡or qucls t,'g¡?¿.rb,6 dehecho distnb. Si m nosproporionum ñ¿todofilor5frco denayor pu@ y aurod¡l!4 si no rcs
ün0 nlM

d. 16 qw prsunhenic nG dorarl¡ (ló!io) y Is filosfis

¡te qre..o,ro su8rm Peü! nr5tu lmeuje io pued¡ h¡.e¡ ¡ lN dcmtud¡ quc lo filo$fi¿ imponeporquesólo nd do@ ldülesrco¡dicionalev l¿ difescia de la Eesida¡tB €6solu

hl Crcoqlc cn pa¡lesedcbr . q@ .s la p¡jnen de la gmdes pol6nic6 conft la t¡dición cftsim que ¡doprala postua 'o ¡nk cnafi'1ú(Desde Des¡¡i.s,losilósofü hú peisado h renb y el múdo s ¿e hl o m¡l nodo, y yo'rue 1* ló¡ cnft

bsis ¿eft¿ de , n*esid¿4 ¿¿ qué obede.e a

óNsv¡@hI'lJ¡¿D¡hmoFt^ dcmusm oG esdeú o@ mdo bLmtu vadrcimalB d. l¿ filoof¿ modm¡ brn óbÉJo tipicñdrr '¡ rorr depopuó6 Rl!riva s r rodo nma'.\ o d. pms qlc s i r. dichospnblmñ En s nejoE mmmtoi Wir€pnd.i¡ no dud¡ m h¡€r 60 omisodc la c¡ii6 @nsr@tivay 6 ¡t.nce ¡ u¡a o.cn linib ¡ úóstu úedide ¿júplos culr imolúble$ r¡r dndr ¡árin. SE los orcblmN r¿dicional.s,cóño e"uinbaods cn @ cminololi,' q E p¿Ee k' r el¿b,do pamrb deiñpG'bilib r- .olu.iór.córr rú.M arcgú6 qG $lo puedm rorul4. .n .s r.ñinolo8l . 6n nuwos púrós pü .ós! úrig6bRchs rh¡b.d¡ \h6dc q.c dnh6 bRCh6honlido ¡\i.j pm hrc, .t, h d. mdo qu. wela d dñúyñ lo.ufi! como 'ele a" -o\ ., . rc,l4rú\ o itno d. \úñ 6ul4 iñúl) w 'rgos(in pu sj¡ d.jr deconcebnel boBhrecono u sr s!€Edo ¡cr obj¿¡ó ú vclo p.mtrirc pd ps' , ódebúlo n ohs tam.G lpor \' " n sind¿r m el .a-r¿, y cl rd'r. rls tiú qucd m(c y cuüri (sft), ó m s qu. h¡ ado@o .¡ru d:rkki¿ b&ie ?l , ¿ ' ,r61r-S.t, o ür * qu¿inlft ¡le16 ffiilos st$id6la ¡R¡n'. q mtutm I'Xtá (Fstnvtw lóg¡oI Y tMpaortr d(ks d. ru. l¿ hdic'óo h¡ cédo l¿ imsfl ¡le ú mm¡lo Edtu d. run'ur' ruaqu¡ ñll@qúaprir ir qd¡t, ü ñu¡& sin é6 Fn v,,1. do, wiusñ'n * lmhr ndicdia l¡ ¡leqx h¿y¡¡qu' lr, 'da LPIski lms cufu mij¡rné sti'ims ritr porriem un¡ rn,lr .ión d. lB.icnrd rlss? D6d¿ luegoqu¿tu. E¡púls látologi¡ ¡l¡ rl vida iDble l dc occidenre tue el losm deü ribN, ni dc ú hdDr no bE. nid. @ ee"eEión.ni¡L u siglo. Elfúde l¡ filoofi¿ 'L '.'.r qu. sucsn de rahlosia). dem d' d.n mbhmd dc húdft n¿diin@ ñér.dos debidmúb ¡ú\.0L llc8'rú o nudh¿pma De hecho rrdie sabe hadc u.gar ¡r[ir rr¡ si si llce¿ráel dla ú q@ ¡dv6g! lo queCorne [am rcl shdo |DNrr, vó. ! ¡unquedichoshdo llese, nosri¡ r¡l y codo Co'nrck) ¡o sgd¡ um époc¡enl¿ qucbdo h¡ púldo d sr rciordfi.o. L '¡rl ! L( r,$ú oiaconofrenre¡tela(dd¡óJ rteüvdorcuyoran8osupci, bond¡ddc Ialidd ronl y l¡ llM belleadel de- 6 M dgls "l¡ el ide¡i dc dilosofia snnü rqt cla crri.h'. si l¡ imlgh c*6im dd hoñtÉ s déúobnN irr! (N c @do ad&¡ibiños Í rll. y de1a cabilid&lr a ls ¡fimidnes de1¡nml relisión,dcci'r$ ¡ I'l am dc &L!. I¡ DiMo wid. htEúL or lc @ntsrrei¿ión lnclM ¿l esudo wiqgftcin e¡bbt* mw pbpor.iou qG l¡¡ pdsifilió¡Gs fÁchéb y prcDdrcrore¡qcuyo lFbd6 EptMú f¡cldó.¡ otrerncia d.5u ubrd'ón ll¡ t.ed¡húútu,,Lr |o!.la qd&l -ú pKk r¡dido sbÉ t¡ q$ud. qk $lsirl mhF d.l mudF u wld cd@l En m éús á h au lr !m-

(tuñ1. ¡ a & inbp@ l' @ntucio, ür8sr.úiúr 'wB ,m&¡ 6, .n mt@injó¡.dt údrl¡ ¡ bd¡ l¿ddiclón cutMt du. olcriM h¡yad¿j¿¡io r.Nmos euri6, yaro rcr pmdla de M dr úp@ a I¡ ElEiór y ¡ 1a nonlidrt aisttn¡lots.n ru

qE qk l¡ difdr¡.i¿ ffi l¡ ¡A@ y t. cdtia c@buúr win. úM * Gr mjü si @ñ¡trl:lfu ¡ Wñs6cú 6n D.q. llaó .l hoGm hr_s tu.xbr4 deó to! f.i¡daru d.

y o.cidrlr

d.!ún la distircioG érb5i¡Dr, hiz bd. lo qú F¡do pol l¡ lll¿ ¡t l¡ l¡losñ. y l¡ id6 rrdjcion¡t d. tl€i, ünpió l¿e diriúitus dh dieipliG y f¡)M et¡ulé .
.Lbúú@ yüiód & l¡ vij. d l¡G.l E¡ú.7h¿' d 6¡ó-

d. @steb€, mftó eu{r ¡t.jrds d. h rid¡

Dcog¡íirc. Túobl3qú cudqüiatufldelol D.rEy isi. .4.cb rdúi¡ @oh¡r Y !6 úf s ob¡¡ e Fbri6i@ . h fm d. @oqli@iónd.bl¡d¡ ¡t !c quat6 Gi@ miD o oduló) o dósi@ ¡o cfu m l, t¡d¡ciór . oeltdo, ritu 6m él lG ffibli. Fi R¡mm. rbduio n hn¡ fil@fie á I¡ liE hóflmd. Eig.n&ó sl, mo

¡@co ritu ll6ófi@ dtiñido sgin tu ü.lc Éslsl, y ¡¡t*uto6 ¡m¡ d. lo esudo o lo srónó d. 5D "d.finL ü c¡FrimF,. Si hbpEh6 sl r-gúdo Wirg.tuErn

do lú d¡dmond .ñpla¡la po¡ P8* fto qu. sEirt lo , lhd¡.ñog $r@ dcbats sbn la nq.sida¿ .bsluu Er ld¡d EI¡¡iv!. sbÉ 16 diri¡l¡. EiúbÉ (!l .oNncion+ l6lF lá didirció' @F¿@glD e oÉrpFllcióD,, y osr Dor ¡ ¡o hlyo fo@ de*itar 6G deba16, qui2l rcngd di¡i. y l¡ hpoebi¡id.d üreletu¡1. Pl6 *dr m lÁsrin¡ ou¿ ¿l I¡ ll¡la d. Ii ñloefo ñ!e t¡n ftcr. ou¿noe I 0@M ,or.nlm & I¡ ¡árin ürge$t inl@ y d¿l inr.nro dc conl hm3 deq ¡lD.tus denwsr! üd¡ sir vd.¡le¡¡cu¡s

|' LibM coñd.l de¡¡shMü¡dch ne üveEinttu o.Goód lú G..¿rnü Ltuercsá ol an @ qk nñú i: po!'-

93
qú el¡r¡lt l¿ dttuc D rllt d. u ccrcrc liloúf(o de .rñM ' b.rcf¡oi¡ndlN dc l¡ s¡¡d qiugens d.bid¡ co¡ ü ñdicjó¡.¡6id, Eúdúla o erDhdl¡ Aqui str ¡ cEnb ( r.irú 6i¡ Dbú @mDrm & ML¡dGb. do qu d hbcE6 n@b ¡Dqo ¡ lo qu rt dr l¡f.nb54 v m cl enri¡iod.l potio ñ ¡réÉcl rcnis v¿,I¡ pujlM & I! ot.¡ d. wrla.Éun B' 'llld}'.Aúimdo¡t d. á.1 vLlMbdniob de m úb o .r qú ¿podmo¡ dqü o¡ qlffios" DÉforu D,eÍl¡ ¡oslibrcs L. h¡rn l'losla.udo Mmochv¡leGoodnoGménversómo¡útunhv:rudm¡tr\' q ú hs d.rü ¡lc pEglrlams qu. -Ldoorcs lc¡E mo6l v eE Eo.tbs lrbm flcol'@i r qu. cú3[oÉs no los offde hr'' ctnDú lñ/M¡i@d, D@6& ltp'luqÑ 4ffi q¡ @ ¡6b c¡.¡xk] s h¡ lib.Édo deu d. w F,¿[ s l! Nñtrioo neid¿d dc onl.fu p¡rcu6 itdbllbl6

3. SUPEMNDOLA TFIADICIóN: HEIDEGOER DE\\'EY Y

cdidia d. losci.rlfrcos cmtrue l¡ filG l¡¡ filósle qG sicntcn p.obld6 ft."'ú¡dc d tómjmreu¡¡16, ¡¿lo¡Lb.í¡ ab.dr i6 disrrrdtd úú tod6 aüñé d.fiñ¡t€¡ e¡ucid6 pmblcms cmü6 y sit ltg¡enr¡tt@, e dis. , Al D'lw, si¡ mos de m di$iplim ¡,rcf6ioü1, y ni iquicE de ú ñébdo lhrinlirr n¿rtu Don6úi¿dos.Pftúmibloüre, sin dt$ipli. p.mrn¿ eludtr nl¡.@ Ep..sbilid!_ ñ¡ñ, d ¡lCo qw 'or lanELs. a H¿i&ggd su.le eheíÉL 6b ü.im. su pd¡-

ú@ m el mkrickm, o enla rcl¡,

o cr It i6piñciór; e¡

rq.¡dr

. ¡iñ 3iúlm¿nE ¡¡ t'dición d¿ la (IMfsio psje .5b &Minm6 'lpico
eruhebq]¡qhn.údo4r¡ i@*d@@d( bnwúú6,.OOrp¡

qE Hc¡|.sae tu háclud¡do ÉpG¡b¡li¡l¿d d¿l la
o l¡ (dtc

u¡c €d@qc!rctsr dr*degtutuchl

üd¿n tbrdmr. th¡.ia&a.ahsb

w, { q M. fti&sri d eDü¿hn útuhe.t ü@<tD

Nú,

Li.tdñtr¡ruqEtu¡r4

d,*!(M! m|4 |cr,,'.'d¡w(xfu ' l$|r s =b od¿n 0.'d, ñíry, t!bi4 reD y rr = ñ¿w.
¡ M@d!yRo6ñ{tcr4qdtr'4
rrJ@FGqrúJF@,dtrYqt

scÍ k,
I

Ldq

sd)(h

rso y ¿v¿ - hd*ú

i¡r6¡ & PáqD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful