NAUČNO STRUČNI SKUP

VOZILA SA POGONOM NA GAS

ZBORNIK RADOVA
BEOGRAD, 31.03.2005

VOZILA SA POGONOM NA GAS

VOZILA SA POGONOM NA TEČNI NAFTNI GAS -propisi i njihova primenaBranimir Pejović, dipl. ing. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije

Abstrakt: U radu su analizirani nedostaci propisa koji određuju oblast pogona vozila na tečni naftni gas i primene tih propisa od strane subjekata koji vrše ugradnju uređaja i opreme i organizacija koje se bave ispitivanjem prepravljenih vozila i vršenjem tehničkih pregleda vozila.
KLJUČNE REČI: PROPISI, TEČNI NAFTNI GAS, UREĐAJI I OPREMA, BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, ISPITIVANJA VOZILA, TEHNIČKI PREGLED VOZILA

1. UVOD Imajući u vidu pitanje obnovljivosti energo resursa i tendenciju porasta stepena motorizacije ekonomski razvijene zemlje sveta ulažu velika materijalna sredstva u oblast ispitivanja i primene alternativnih goriva. Primena prirodnog gasa, alkohola, vodonika, biodizela i drugih alternativnih goriva u ovom momentu učestvuje svega sa jednim procentom u ukupnoj potrošnji goriva za pogon motornih vozila. Prema evropskim planovima razvoja alternativna goriva bi trebalo da učestvuju u ukupnoj potrošnji goriva u 2020. godini sa 20% [9]. Primena tečnog naftnog gasa (u daljem tekstu TNG) za pogon vozila je počela još dvadesetih godina prošlog veka, tako da je ovo gorivo danas najrasprostranjenije alternativno gorivo za pogon vozila. S obzirom na aktuelnost pitanja zaštite životne sredine i činjenicu da je aerozagađenje upotrebom ovih goriva neuporedivo manje, većina evropskih država poreskom politikom stimuliše primenu TNG pre svega kod najvećih aerozagađivača u naseljenim mestima- vozilima namenjenim za javni prevoz putnika (u Grčkoj većina taksista koristi TNG kao i 90% taksista u Japanu). Najveći potrošač TNG u Evropi je Italija sa približno 1 400 000 vozila (putnička i dostavna vozila), zatim Poljska sa 600 000, Norveška 400 000, Holandija 360 000, Francuska 210 000 vozila itd [10]. U Republici Srbiji u 2004. godini je registrovano 10 100 vozila sa pogonom na TNG (6 700 u Vojvodini i 3 400 u centralnoj Srbiji), dok je prema procenama Auto gas asocijacije Srbije (AGAS) broj ovih vozila u saobraćaju 15 puta veći [11]. Prema ovom podatku Srbija je na šestom mestu u Evropi. Kada se uzme u obzir i broj pumpnih stanica za ovo gorivo (oko 90) i tendenciju njihovog rasta mogao bi se izvesti zaključak da je državna strategija u pogledu rešavanja energetske krize na nivou evropske. Nažalost, nije tako. Da se ni u ovom pogledu ne uklapamo u evropske standarde najbolje govori podatak da se potrošnja TNG od strane taksi vozila "stimuliše" naplatom i dodatne naknade za upotrebu lokalnih, nekategorisanih, 2 Beograd, 31.03.2005

Branimir Pejović magistralnih i regionalnih puteva pri registraciji ovih vozila. Nagli porast ovih vozila u poslednjih dve godine je posledica privatne inicijative, niskog životnog standarda i veoma brze isplativosti investicije u uređaje za pogon na TNG. Strategija "praznog novčanika"- što više jeftine i nekontrolisane robe na tržištu, pa samim tim i delova za vozila, bi mogla da izazove veoma ozbiljne posledice, kako u pogledu bezbednosti saobraćaja tako i u pogledu primene ovog alternativnog goriva u budućnosti. Naime, poslednjih 3 godine veoma se povećao broj instalatera koji vrše ugradnju ovih uređaja na vozilima i prema procenama AGAS-a više od polovine ih nije registrovano za obavljanje ove delatnosti, odnosno da ti neregistrovani instalateri uglavnom ugrađuju tržišno nelegalnu robu, neutvrđenog porekla i kvaliteta [11]. Izostanak planske aktivnosti i strategije u primeni alternativnih goriva, pre svega TNG-a i prirodnog gasa, vidi se i u propisima kojima se određuje oblast primene TNG na vozilima i u nepostojanju propisa za ugradnju uređaja za pogon vozila na prirodni gas, kao i u činjenici da ECE Pravilnici 67 i 115 koji se odnose na uređaje za TNG nisu ratifikovani u SCG. 2. PROPISI Problematika prepravki vozila je nepotpuno i neprecizno određena u zakonskoj regulativi o bezbednosti saobraćaja. Naime, u odredbama člana 194. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu ZOBS) je propisano da bezbedonosno-tehničke karakteristike prepravljenog vozila ne mogu odstupati od karakteristika prvobitnog vozila, osim ako je takvu prepravku predvideo proizvođač, a u članu 130. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu ZBS) da se ne može smanjivati nosivost utvrđena od strane proizvođača prilikom proizvodnje vozila [1] [2]. S obzirom na restriktivan stav većine proizvođača u pogledu prepravki, odnosno posledicu da se prepravkom gube prava na garanciju, mogao bi se izvući zaključak da odredbe člana 194. ZOBS-a onemogućavaju i prepravku vozila u pogledu ugradnje opreme za pogon na TNG i prirodni gas. Međutim odredbama podzakonskog akta donetog na osnovu navedenog zakona ista prepravka je omogućena za pogon vozila na TNG pod uslovom da se izvrši ispitivanje prepravljenog vozila od strane ovlašćene organizacije. Podzakonski akti koji bliže određuju problematiku ugradnje uređaja i opreme za pogon na TNG su: Pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima (u daljem tekstu POU) [3], Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu na tečni naftni gas (u daljem tekstu PTNG) i [4] Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (Izmenama ovog pravilnika iz 1986. godine rezervoari za pogon vozila na TNG se ne ubrajaju u pokretne sudove) [5]. Odredbama člana 68. POU je propisano da se rezervoar za gas sme postaviti samo iza prostora za vozača, odnosno putnike i da prostor za smeštaj rezervoara mora biti odvojen metalnom pregradom, od prostora za smeštaj vozača, odnosno putnika, kao i od prostora za smeštaj motora [3]. S obzirom da se u ovim odredbama ne navodi da pregrada mora omogućiti potpunu nepropustljivost gasa iz prostora za smeštaj rezervoara u prostor za putnike, nameće se pitanje njene uloge u vozilu. Jedan od

VOZILA SA POGONOM NA TNG

3

u slučaju nezgode. koje je prezentirao republički inspektora opreme pod pritiskom Vojislav Radosavljević na sastanku ovlašćenih organizacija za ispitivanje vozila održanom na Mašinskom fakultetu u Nišu 2004. odredbe člana 15.2005 . U ovom slučaju prostor gde se nalazi rezervoar mora biti provetravan odgovarajućim uređajem. Za vozila kod kojih nije obezbeđena neraskidiva prepreka između prtljažnika i prostora za putnike rezervoar se mora smestiti u zaštitno kućište. (Ovakvo rešenje je primenjeno i u predlogu PTNG Ministarstva rudarstva i energetike. Postojanje neraskidive prepreke (koja ima zadatak da spreči fizički pristup rezervoaru gasa putnika iz putničkog prostora i koja ne mora biti nepropusna za gas) između prostora za putnike i prtljažnika. Dakle. kao ni od strane ovlašćenih preduzeća za vršenje tehničkog pregleda. godine. ispitivanje i tehnički pregled predmetnih vozila koja daje Centar za vozila Hrvatske. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom je određeno da kada je rezervoar gasa smešten u prostor za vozača i putnike.03. 31. autor ovog teksta je potražio odgovor u propisima Republike Hrvatske i uputstvima za ugradnju. Ovlašćene organizacije za ispitivanje vozila ovo nepoštovanje objašnjavaju odredbama člana 15. u pogledu metalne pregrade. a ne i druge elemente zaštite rezervoara i zaštite od rezervoara [4]. ili onemogućavanje neposrednog pristupa rezervoaru od strane putnika. Ova tri slučaja su prikazana na sledećim slikama [8]: 4 Beograd. Nepropusno kućište u koje se smešta rezervoar i Nepropusan poklopac kojim se pokriva armatura rezervoara i koji može biti izveden i kao zaštita armature rezervoara od mehaničkih oštećenja. PTNG. Ovo rešenje je moguće i kod vozila sa petim vratima pod uslovom da se naslon zadnjeg sedišta i polica prtljažnika neraskidivo učvrste (obezbede od pomeranja) u svojim ležištima. Da bi razrešio dilemu u pogledu opravdanosti postojanja metalne pregrade. PTNG tretiraju zaštitu putnika od gasa. Odredbama člana 15. i sprečavanja povređivanja putnika. rezervoar gasa i elementi koji se nalaze na rezervoaru (u koje je uključeno i zaštitno kućište armature) moraju se smjestiti u zaštitno nepropusno kućište [7]. ne zahteva postojanje zaštitnog kućišta rezervoara. Odredbama člana 37. uključujući i prtljažnik. Odredba navedenog člana.) U uputstvima za ugradnju rezervoara Centra za vozila Hrvatske obrađeni su svi karakteristični slučajevi. PTNG su nedvosmisleno određena tri načina zaštite putnika od gasa iz rezervoara: Nepropusna metalna pregrada. se u praksi ne primenjuje ni od strane servisera. odnosno tehničkom zastarelošću ovakvog rešenja. ni od strane organizacija koje se bave ispitivanjem prepravljenih vozila.VOZILA SA POGONOM NA GAS razloga za njeno postojanje mogao bi biti onemogućavanje pomeranja rezervoara gasa prema prostoru za putnike.

VOZILA SA POGONOM NA TNG 5 . PTNG propisano da veza za pričvršćenje rezervoara mora izdržati ubrzanje od 100 m/s2 u pravcu vožnje. odnosno 50 m/s2 u svim pravcima poprečnim na pravac vožnje. Iako je odredbama člana 14. postavlja se pitanje koliko lim vozila (čija je prosečna starost 16 godina) omogućava takvu vezu [4].Branimir Pejović a) Naslon zadnjeg sedišta i polica su neraskidivo učvršćeni-nije potrebna posebna zaštita b) Naslon zadnjeg sedišta i polica su naknadno neraskidivo učvršćeni-nije potrebna zaštita c) Slučaj ugradnje rezervoara kada je potrebna posebna zaštita-4 Funkciju zaštitne pregrade bi trebalo posmatrati i u funkciji zaštite putnika od rezervoara u fizičkom smislu.

ODGOVORNOST SUBJEKTA KOJI VRŠE UGRADNJU UREĐAJA I OPREME ZA TNG Preduzeća i samostalne zanatske radnje. delove i opremu proizvode. izrada i ispitivanje rezervoara za gas vrše u skladu sa jugoslovenskim standardom. PTNG je određeno je da svaki rezervoar za gas mora biti snabdeven i ventilom sigurnosti.000 dinara za pravno lice. Zbog nepoštovanja ove odredbe kaznenim odredbama člana 221. odnosno koliki je maksimalni vremenski interval dozvoljen između ispitivanja. godine. Da bi se razrešio problem nadležnosti u pogledu ispitivanja rezervoara Uprava saobraćajne policije se obratila Ministarstvu rudarstva i energetike i Zavodu za standardizaciju ali. koje se bave prepravkom vozila dužna su da vozila. Kako je odredbom stava 2. određen cilindrični oblik rezervoara i date su njegove mere. PTNG je propisano da se proračun. pri čemu se ne utvrđuje da li oni ispunjavaju uslove iz navedenog standarda a i nepoznato je u čijoj nadležnost bi trebalo da bude ovo ispitivanje. uređaje. ali nadležnosti u tom pogledu su nepoznate. kao i odnos Inspekcije parnih kotlova prema navedenoj izmeni ovog Pravilnika.03. postavlja pitanje: da li je dozvoljena prepravka motora sa vazdušnim hlađenjem ugradnjom uređaja za pogon na TNG. što rezervoare torusnog oblika stavlja van upotrebe. rezervoari za TNG se ne ubrajaju u pokretne sudove od 1986. s obzirom da to ispitivanje za rezervoar nije određeno u PTNG. koji je u njenoj nadležnosti (rezervoar za TNG ''i jeste i nije'' u njihovoj nadležnosti). prema odredbi člana 6.2005 . su određene karakteristike vodova za grejanje i gde je u zagradi navedeno.rashladne tečnosti motora. pored ostalog datog u navedenoj odredbi. U praksi se i na ovim vozilima vrše predmetne prepravke [4]. Nakon navedene izmene PS javio se problem i periodičnog ispitivanja. U članu 5. odgovori nisu dobijeni. ZOBS-a. Torusni rezervoari su problematični i sa aspekta postavljanja na mesto rezervnog točka. konstruisanje. i pored urgencije. člana 12. međutim na tržištu se prodaju i ugrađuju u vozila i armature (višenamenski uređaj) bez sigurnosnog ventila [4]. Najveći broj rezervoara koji je u upotrebi (cilindričnog i torusnog oblika) se uvozi. i 6 Beograd. Ovim standardom je. odnosno popravljaju prema propisanim uslovima neophodnim za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju na putevima. 31. postavlja se pitanje da li je ovakvo rešenje primereno situaciji koja postoji na tržištu uređaja i opreme za pogon vozila na TNG [4]. kao i pitanje neophodnosti periodičnog ispitivanja. člana 25.VOZILA SA POGONOM NA GAS Članom 5. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove uneta ta odredba [5]. stavljaju u promet. PTNG je određeno da potvrdu o izvršenom ispitivanju izdaje proizvođač. godine kada je izmenom Pravilnika o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. Naime. pa se u tom smislu. I za ostale uređaje i opremu za pogon vozila na TNG je propisano ispitivanje. održavaju. Doprinos trenutnom stanju daje i nezainteresovan odnos organa zaduženog za kontrolu primene propisa o standardizaciji (nekada Savezna tržišna inspekcija). što vlasnika vozila dovodi u poziciju neposedovanja rezervnog točka (saobraćajni prkršaj) ili nebezbednu situaciju stvorenu nepričvršćenim točkom u prtljažniku. Standard koji određuje ovu oblast je M. Iako propisi ne daju mogućnost ugradnje opreme za pogon na prirodni gas u saobraćaju na putu je utvrđeno postojanje i ovakvih vozila. ZOBS-a predviđena je novčana kazna zbog privrednog prestupa u iznosu od 300 000 do 3 000.Z2.570 iz 1984. 3. Stavom 3.

jedna samo rezervoare iz Bugarske (jer se ispitivanje vrši pod pritiskom od 25 bar).Branimir Pejović novčana kazna od 20 000 do 200 000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Radnici Uprave saobraćajne policije su u toku maja i juna 2004. Pod uslovom da se ne osporava validnost ovih papira. Autor ovog rada je izvršio neposredan uvid u ispitivanje jednog vozila sa opremom za pogon na TNG. Članom 225. kao i kontrola vodova instalisanih u donjem postroju vozila. ne postoji pravni osnov da se u kontroli saobraćaja preduzimaju mere protiv fizičkih lica koja su vlasnici vozila na kojima je izvršena bilo kakva prepravka. Odredbom stava 1. koji je najčešće u obliku fotokopije i na jeziku zemlje u kojoj se proizvodi rezervoar. Prema procenama AGAS-a u poslednjih 3 godine veoma je porastao broj instalatera auto gas opreme od kojih više od pola nije registrovano ni kao pravno lice ni kao samostalna zanatska radnja. Tom prilikom je utvrđeno da je u poslednje dve godine najčešći razlog za ispitivanje prepravljenih vozila ugradnja opreme za pogon vozila na TNG. konstruisan. Jedna od ovlašćenih organizacija je sklopila ugovore sa servisima koji ugrađuju ovu opremu i koji ovlašćenoj organizaciji dostavljaju dokumentaciju o vozilima koja su prepravili. 4. Jedna organizacija ne prihvata rezervoare proizvedene u Bugarskoj i rezervoare iz Republike Srpske. Prema navedenom. traži da obezbedi dokaz o ispitivanju rezervoara. Prema tvrdnji odgovornih lica ostalih ovlašćenih organizacija sva vozila moraju biti pregledana. oni u svakom slučaju ne predstavljaju dokaz o ispunjenju uslova iz člana 5. Odgovornost fizičkih lica koja se bave navedenim poslovima nije predviđena. ZOBS-a je određeno da se nakon prepravke vozila moraju podvrgnuti ispitivanju. uglavnom. dok je prekršajna odgovornost zbog nepoštovanja ove odredbe u novčanom iznosu od 100 000 do 1 000 000 dinara određena samo za pravna lica i kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 6 000 do 60 000 [1]. I sam proces ispitivanja je različit. bez obzira ko je ugradnju opreme izvršio. pa i ugradnja uređaja i opreme za TNG. izrađen i ispitivan u skladu sa jugoslovenskim standardom [4]. PTNG da je rezervoar proračunat. Autor ovog teksta ne raspolaže podacima da li su po osnovu povreda člana 6. ISPITIVANJE I TEHNIČKI PREGLED VOZILA SA POGONOM NA TNG Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa nadležnim ministarstvima za saobraćaj i privredu ovlastio 7 organizacija da vrše ispitivanje vozila. predviđena novčana kazna u iznosu od 4 500 do 21 000 za samostalnu zanatsku radnju [1]. pri čemu vozilo nije navezeno na kanal VOZILA SA POGONOM NA TNG 7 . odnosno su vlasnici takvih vozila. člana 194. U postupku ispitivanja se od vlasnika vozila. ZOBS-a preduzimane mere od strane MUP-a radi utvrđivanja odgovornosti subjekata koji vrše prepravke vozila. a preostale tri prihvataju sve pod uslovom da imaju opisane dokaze o ispitivanju. Postupanja ovlašćenih organizacija u pogledu zahteva za dokazima o ispitivanju rezervoara su različita. Ovo ispitivanje je izvršeno na ulici i sastojalo se iz popisa oznaka sa ugrađenih elemenata i fotografisanja vozila. Provera ugradnje opreme za TNG od strane ovlašćene organizacije se vrši samo na manjem broju vozilima u cilju provere kvaliteta ugradnje od strane servisa sa kojim se sklapa ugovor. Ova pojava ima uticaja na realizaciju javnog interesa i u materijalnom i u bezbedonosnom smislu. Na primedbu autora ovog teksta izvršena je provera zaptivenosti spojeva (pomoću četkice i sapuna za brijanje). je zbog prekršaja odredaba člana 6. godine izvršili inspekcijski nadzor nad radom 5 ovlašćenih organizacija za ispitivanje vozila (2 organizacije su ovlašćene nakon toga). i člana 194.

Neophodan i veoma bitan proces primene alternativnih goriva. odnosno neprimenjivati. Odnos između procenjenog broja vozila u koja su ugrađeni uređaji za pogon na TNG i broja registrovanih vozila ukazuje na činjenicu da se pri tehničkom pregledu ne traže dokazi o izvršenom ispitivanju ili se previđa njihova ugradnja. Pri ispitivanju ovih vozila. što je u slučaju propisanog i savesnog rada nemoguće. jer takav odnos već za posledicu ima ugradnju neispitanih uređaja i opreme. u budućnosti.VOZILA SA POGONOM NA GAS ili dizalicu. Ratifikovati ECE Pravilnike 67 i 115. Analiza propisa o uređajima i opremi za pogon vozila na TNG. na način određen u prelaznom rešenju. Pojava korozije na rezervoaru nije okarakterisana kao nedostatak. odnosno nivo ventila. pod uslovom da se propisi u potpunosti primenjuju. norme date u određenom propisu ne bi trebalo selektivno primenjivati. moglo bi se desiti da radnici koji vrše tehnički pregled vozila za koje je izdato uverenje o ispitivanju okvalifikuju vozilo kao neispravno. već pokrenuti postupak za preispitivanje istih. bi verovatno ukazala i na druge probleme. Njihova zvanična promena bi trebalo da proistekne iz predloga utvrđenog nakon stručne i argumentovane rasprave svih relevantnih subjekata. 8 Beograd. Inicirati promenu ili donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz svih oblasti koje su u vezi sa alternativnim gorivima sa ciljem unapređenja primene alternativnih goriva uz maksimalnu realizaciju javnog interesa u bezbedonosnom i materijalnom smislu.2005 . ZAKLJUČAK Data analiza propisa i načina njihove primene je izvršena sa aspekta najosnovnijih problema koji. nekvalitetnu i nestručnu ugradnju.03. koji omogućava maksimalno punjenje do 80% zapremine rezervoara nije izvršena. sa usko stručnog aspekta. a što sve. uređaja i opreme neproverenog kvaliteta i Definisati rešenje kojim će se obezbediti da se ispitaju sva vozila kod kojih je izvršena ugradnja uređaja i opreme za pogon na alternativno gorivo. ipak ne može biti opravdanje za selektivnu primenu propisa. Dakle. Definisati prelazno rešenje do donošenja novih propisa (u saradnji sa nadležnim organima). U smislu svega iznetog neophodno je: Inicirati definisanje državne strategije u pogledu primene alternativnih goriva. 31. koje će sprečiti nekontrolisanu ugradnju. ali se u praksi to ne dešava zbog selektivne primene odredaba POU pri tehničkom pregledu vozila i duboko ukorenjenog stava da podaci iz uverenja o ispitivanju ne mogu biti predmet preispitivanja već samo prepisivanja. Kao posledica ovakvog načina rada. kao što je napred navedeno. POU o obaveznoj metalnoj pregradi između prostora za vozača i prostora za smeštaj rezervoara gasa. bi praktično zaustavili proces primene alternativnih goriva na motornim vozilima. a kontrola položaja rezervoara. ne poštuje se odredba člana 68. koji postoje u objektu ovlašćene organizacije. kao ni kontrola spajanja elemenata veze rezervoara za lim vozila. već je radnik konstatovao ispravnost iz klečećeg položaja. može proizvesti negativan efekat na primenu ovih goriva. 5.

Vozila sa pogonom na ukapljeni naftni plin (UNP) ili stlačeni prirodni plin (Metan).cvh. Predlog dopune postupka ispitivanja vozila sa pogonom na TNG VOZILA SA POGONOM NA TNG 9 . Revija “Auto Gas”. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Službeni list SFRJ" broj 25/80) [6] JUS M.hr) [8] Stručna uputa Centra za vozila Hrvatske . Članak: Evropski trend velikog rasta. [10] Nedeljković G..570. 1984. Članak: Naučni i praktični razlozi. Savezni zavod za standardizaciju. oktobar 2004. Revija “Auto Gas”..Branimir Pejović LITERATURA [1] Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ" broj 50/88) [2] Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik SR Srbije" broj 53/82) [3] Pravilnik o dimenzijama. [11] AGAS. ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima ("Službeni list SFRJ" bro 50/82) [4] Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu na tečni naftni gas ("Službeni list SFRJ" broj 7/84) [5] Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. [7] Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom. (www.cvh. oktobar 2004. (www.hr) [9] Petrović S.Z2.

магистре и дипломиране инжењере у области саобраћаја (најзначајније Саобраћајни факултет у Београду и Факултет техничких наука у Новом Саду). године. године и републичким Законом о безбедности саобраћаја на путевима са основним текстом из 1982. ни са стандардима које су усвојиле развијене земље. Србији Област безбедност саобраћаја на путевима данас је у Републици Србији уређена савезним Законом о основама безбедности саобраћаја на путевима са основним текстом из 1988.) на савезном и републичком нивоу. Београд.VOZILA SA POGONOM NA GAS Демир ХАЏИЋ. Е-mail: dhadzic2002@yahoo. Овакав начин уређивања односа у безбедности саобраћаја на путевима био је у складу са уставним решењима СФРЈ из 1974.инж.саоб.yu ЗАДАТАК И ЦИЉ НОВОГ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА Резиме: Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која се бави изучавањем штетних последица саобраћаја и методама њиховог смањивања. У овом раду представљени су задатак и циљеви новог Закона о безбедности саобраћаја који треба да уреди односе у области безбедности саобраћаја на такав начин да Република Србија ухвати корак са земљама ЕУ. Данас су у Републици Србији на снази два закона из области безбедности саобраћаја који су старији више од 20 година.03. У Републици Србији има више високошколских институција које школују докторе..инж. циљеви. Министарство за капиталне инвестиције. Са једне стране држава улаже у развој теоријске свести и школовање стручњака у области саобраћаја. закон. Постојеће стање прописа у безбедности саобраћаја у Р. На основу ових закона донет је сет подзаконских аката (правилника. Кључне речи: безбедност саобраћаја. уредби. експертски тим. Дакле. 31. саобраћај 1. методологија. Министарство за капиталне инвестиције. дипл. Е-mail: nnikolic@msaotel.саоб. нарочито земље Европске Уније. дипл. Немањина 22-26.co.uk Ненад НИКОЛИЋ.2005 . док са друге стране тренутно не успева да утиче на одређене факторе који “коче” и спречавају примену стручних достигнућа у безбедности саобраћаја. У складу са тим научна свест у области саобраћаја је на високом нивоу и у складу је са достигнућима развијених земаља.. Београд. Они нису у складу са савременим технолошким и техничким достигнућима. безбедност саобраћаја даје одговор на питање како саобраћати уз што мање штетних последица. одлука и сл.gov. 10 Beograd.sr. Немањина 22-26.

Пракса је показала да су овакви закони тешко добијали подршку стручне и најшире јавности. а републике. Решења одређених питања датих у наведеним законима и правилницима у насталим друштвеним променама произвела су значајне потешкоће у примени и функционисању целокупног система безбедности саобраћаја на путевима. Носилац израде новог закона по логици ствари било је министарство задужено за послове саобраћаја. Почетком 2003. Имајући у виду тежњу Републике Србије да постане члан Европске Уније (ЕУ). ЗАДАТАК И ЦИЉ НОВОГ ЗБС 11 . као и у односу на ЕУ у погледу управљања безбедношћу саобраћаја. док је Закон о основама безбедности саобраћаја (1988. године) који се примењивао на територији СФРЈ био је припремљен и предложен од стране Савезног министарства саобраћаја. Имајући у виду постојеће стање као и чињеницу да је постојећим прописима министарство унутрашњих послова један од кључних субјеката за спровођење прописа. године) који се примењивао на територији Републике Србије припреман је и предложен од стране Министарстава унутрашњих послова Републике Србије. Због таквог уређења. Изолованост Србије и оптерећеност другим значајним проблемима у 90-има утицали су да се нека законска решења не могу применити. по којем је савезна држава утврђивала основе. Рад на припреми новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима Закони који важе на територији Републике Србије писани су од стране службеника запослених у министарствима. два министарства направила су основни текст Нацрта новог Закона. система возачких дозвола и казнених одредби. имајући при том у виду и значајне промене у међународним конвенцијама и другим споразумима и уговорима из области саобраћаја. оспособљавања возача. године започете су припреме за израду новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима који је требало да укључи стручну јавност. због одређених техничких проблема у израду и припрему овог текста нису били укључени представници струке и науке који би могли да предложе најновија технолошка и техничка достигнућа из развијених земаља. није догодило. 2. може се закључити да постоји велики раскорак између одредби садашњих прописа и важеће законске регулативе у ЕУ. напретком струке и технологије и развојем нормативног регулисања безбедности саобраћаја у Европи. године постојала је обавеза да се републички закон ускладити са савезним што се. односно безбедношћу саобраћаја. пројектовању возила и саобраћајница.Демир ХАЏИЋ. Нарочито постоји значајно заостајање за светским кретањима. па је била отежана и примена појединих одредаба из закона. Ненад НИКОЛИЋ године. а друга да остану неусклађена са друштвеним променама. а затим би се предложена решења износила на стручно расправу. Нека веома значајна решења из постојећих закона и подзаконских аката не могу се ефикасно применити у данашњим условима. да су поједине норме застареле и не садрже савремена решења која се примењују у управљању саобраћајем. Нажалост. сагласно овим основама. остала питања безбедности саобраћаја на путевима. нажалост. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (1982. Након усвајања савезног закона 1988.

уважи специфичности Србије (стање путева. а комплетна израда новог Закона поверена је Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Нацртом новог Закона је треба да буде обухваћена реализација следећих циљева: 1. радна група састављена од службеника Министарства унутрашњих послова (Управа саобраћајне полиције) и Министарства саобраћаја и телекомуникација написала је иницијални предлог новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Министарства унутрашњих послова. возила.) и предложене законске норме буду примењиве у пракси. Повећање свести о безбедности саобраћаја (неопходно је појачати превентивни рад у свим сегментима безбедности саобраћаја. буде у складу са међународним уговорима које је потписала и ратификовала СФРЈ. проширити и осавременити систем образовања учесника у саобраћају. створити систем обуке возача који ће подржати нови систем возачких дозвола. Саобраћајног факултета у Београду.VOZILA SA POGONOM NA GAS У периоду од августа до новембра 2003. свести становништва и тд. године именовао је Експертски тим. 3. У Експертском тиму налазе се представници Министарства за капиталне инвестиције. Задатак и циљеви које треба да испуни нови Закон Задатак постављен од стране Министарства за капиталне инвестиције био је такав да Закон о безбедности саобраћаја на путевима мора да: • • • • • обједини области садржане у два важеће закона. Саобраћајни факултет у Београду има обавезу да завршен предлог Нацрта Закона достави Министарству за капиталне инвестиције на даљу процедуру и учествује у стручној и медијској презентацији новог закона.03. СРЈ и Државна заједница Србија и Црна Гора. увести систем лиценцирања ауто школа. Нови Закон би требао да буде системски закон за област безбедности саобраћаја на путевима и важан документ који ће регулисати област друмског саобраћаја. буде у складу са директивама и препорукама ЕУ и трендовима у земљама које постижу најбоље резултате у области управљања безбедношћу саобраћаја. у који је укључено 32 учесника. као и представници привреде. Факултета техничких наука у Новом Саду. техничких прегледа и организација које испитују возила. 31. Машинског факултета у Београду. нарочито обратити пажњу васпитању најмлађих учесника у саобраћају. а својим решењима треба да понуди перманентно и несметано управљање безбедношћу саобраћаја на путевима и допринесе развоју друмског саобраћаја. Министар за капиталне инвестиције (министарство надлежно за послове саобраћаја) у јулу 2004. појачати контролу и направити законски основ за примену најновијих технолошких решења у контроли Beograd. Имајући у виду значај и сложеност Закона.2005 12 .

10. 6. поједноставити процес регистрације возила. унапредити технологију и контролу техничке исправности возила и испитивања безбедносних карактеристика возила) Промовисање приоритета у безбедности саобраћају (рад у кључним областима. уредити обавезе доношења и спровођења стратегија и планова на различитим нивоима) Побољшање сарадње надлежних органа и институција у безбедности саобраћаја (формирање и ефикасан рад националног тела за безбедност саобраћаја (Агенције за безбедност саобраћаја) које ће бити носилац најзначајнијих активности у безбедности саобраћаја) Управљање безбедношћу саобраћаја (уредити дужности и обавезе у вези праћења стања.. 7. омогућити промене у режиму коришћења саобраћајница у циљу олакшавања збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама) Унапређење безбедности саобраћаја кроз истраживања у безбедности саобраћаја (финасирање истраживачких пројеката у области безбедности саобраћаја.Демир ХАЏИЋ. осмислити начин за примену принудe која ће имати већу друштвену подршку) 2. стимулисати трансфер знања и развој сопствених модела безбедности саобраћаја) Усвајање и ефикасно спровођење стратегија безбедности саобраћаја (створити законску обавезу да се стратегија донесе. 5. вијадукти. дефинисање периода за који се усваја национална стратегија. 8. унапредити стање техничке исправности возила.. омогућити примену нових технологија које смањују човекову грешку. Ненад НИКОЛИЋ саобраћаја. 9. стимулисати доношење стратегије одржавања путева. тунели. двогодишњих). годишњих.). Унапређење безбедности пута (стимулисати инвестирање у изградњу путева високог ранга и реконструкцију постојеће путне мреже чијом реализацијом ће се побољшати услови за одвијање саобраћаја и стање безбедности саобраћаја. рад са најугроженијим категоријама учесника у саобраћају. Формирање заједничког регистра и базе података о саобраћајним незгодама (формирање база података које ће бити доступне стручној ЗАДАТАК И ЦИЉ НОВОГ ЗБС 13 . утврдити одговорност за праћење и унапређивање безбедности пута. 4. процедуру дефинисања и санирања ''црних тачака'' на саобраћајној мрежи. омогућити формирање посебних јединица службе прве помоћи за хитне интервенције. превенције и редукције саобраћајних незгода) Побољшање квалитета возног парка (стимулисати процес обнављања возног парка. квантификације циљева и дефинисања мера безбедности саобраћаја) 3. дефинисати примену нових технологија и решења у области саобраћајне сигнализације. рад на унапређењу понашања возача …) Побољшање квалитета збрињавања настрадалих (подићи ниво обуке возача у пружању прве помоћи.. унапређење постојећих и инвестирање у изградњу нових путних објеката (мостови. дефинисање спровођења стратегије кроз више периодичних оперативних планова (нпр.

забрану употребе мобилног телефона у вожњи. путеви. регулисање правила саобраћаја у посебним ситуацијама (радови на путу. Побољшање и унапређење надзора и информисање учесника у саобраћају 12. Овде би се спојиле одредбе савезног и републичког закона и представиле јединствено. управљање безбедношћу саобраћаја. 10. испитивања. регистрације 9. уводне одредбе. у складу са европским стандардима и проблемима које ми имамо у безбедности саобраћаја на путевима. отворити простор за доношење новог Закона о превозу опасних материја са процедурама спровођења и сл. Смањивање негативних последица саобраћаја у загађењу животне средине (увођење возила са новим моторима у складу са ЕУРО стандардима. губитак права на управљање возилом и сл.2005 . дефинише се као најважнија целина новог Закона и обезбеђено је другим целинама. зоне успореног саобраћаја. Структура новог закона Имајући у виду постављени задатак као и раније одржани научно-стручни скуп на тему Прописи у безбедности саобраћаја.03. 2. учесници у саобраћају. значење и други детаљи биће уређени посебним правилником. али и нове. прописује основне захтеве које путеви морају испуњавати са становишта безбедности саобраћаја. Изглед. Поред правила која су данас предвиђена треба додати забрану коришћења уређаја за откривање и спречавање рада радара. које одређују предмет Закона. 3. мора да у себи садржи међународне споразуме и стандарде. услова техничке исправности.VOZILA SA POGONOM NA GAS јавности и које ће бити основа за даљи истраживачки рад на унапређењу безбедности саобраћаја) 11. поглавље које шире дефинише одговорности за безбедно учешће у саобраћају. 8. 7. дефинишу основна начела безбедности саобраћаја и најважније појмове. дужности у случају саобраћајних незгода морају се детаљније и прецизније уредити тако да се смањи ометање протока и угрожавање саобраћаја. саобраћајно образовање и други видови превентивног рада у безбедности саобраћаја. Експертски тим је усвојио следећу структуру и садржај будућег Закона о безбедности саобраћаја на путевима: 1. 13. Развој и унапређење система казни (увођење система казнених поена. возила треба уредити у погледу услова за учешће у саобраћају. 4. лиценцирање. 6.). 31.) 4. приредбе на путу) и др. правила саобраћаја обухватају општа правила која су већ дефинисана међународним конвенцијама и споразумима. треба да обезбеди трајне позитивне ефекте у 14 Beograd.. посебне мере безбедности треба да систематизују све досадашње мере. хомологације. употребу светала дању. одговорност власника возила. саобраћајна сигнализација. Област путева би требало детаљније уредити у посебном закону и подзаконским актима. 5.

12. ЗАДАТАК И ЦИЉ НОВОГ ЗБС 15 . прелазне и завршне одредбе Закона треба да уреде значајне процесе увођења нових решења као и овлашћења и рокове за заокруживање правног уређења безбедности саобраћаја на путевима. светска и домаћа искуства. Ненад НИКОЛИЋ безбедности саобраћаја и створи најважније предуслове за успешно управљање ризицима у саобраћају. надзор над спровођењем прописа. треба на адекватан начин да изрази потребу за делотворнијим надзором и допринесе укупном побољшању стања безбедности саобраћаја. Детаљи овог процеса би се уредили посебним упутствима. Очекује се да ће нови Закон. односно створи добра основа за нормативно уређење области друмског саобраћаја. казнене одредбе.Демир ХАЏИЋ. 14. Аутори очекују да се овим законом системски уреди проблематика безбедности саобраћаја и управљање безбедношћу саобраћаја. Нови Закон треба да унапреди безбедност саобраћаја на путевима Републике Србије. да уважи научна и стручна достигнућа у безбедности саобраћаја. треба значајно изменити. као основа за квалитетно праћење стања безбедности саобраћаја и њено стално унапређивање. да нас приближи европским стандардима. На дан писања овог рада Експертски тим је био у завршној фази припреме предлога Нацрта новог Закона. 13. Закључак Аутори су у овом раду анализирали процес реализације новог закона о безбедности саобраћаја на путевима. са оваквом структуром. Овде треба уредити обавезе државе и других субјеката за перманентно управљање и програмирани рад у безбедности саобраћаја. 11. евиденције и базе података. решити уочене проблеме и нормативно подржати системско управљање саобраћајем у циљу непрекидног развоја и унапређивања безбедности саобраћаја. 5. као обавезе давања информација значајних за безбедност саобраћаја грађанима и другим корисницима. у циљу препознавања низа нових санкција које су у свету прихваћене и дају одличне резултате и њихове ефикасније примене. Овде треба уредити ко ће и које евиденције да води.

11/91 и Службени лист СРЈ. 5/86. Београд.2005 . CODE OF GOOD PRACTICE. 34/92 и 3/2002.VOZILA SA POGONOM NA GAS 6. 53/82. 21/90 и 28/91. 2003 NATIONAL STRATEGIC ROAD SAFETY PLANS. Министарство за капиталне инвестиције. Правни основи уређења материје безбености саобраћаја на путевима у Републици Србији. maj 1996 Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима. 63/88. Литература: Пројекат израде новог закона о безбедности саобраћаја. 15/84. и др. :. Београд 2001. Виша школа унутрашњих послова. PRI. Липовац К. бр. К. Вујанић. 29/90. Службени гласник СРС. јун 2004.. М. бр. Службени лист СФРЈ. П.03. Ковачевић. Липовац. :. Теорија и пракса управљања безбедношћу саобраћаја. бр.. Процес доношења новог закона о безбедности саобраћаја са смерницама за кључне области. и др. 2003 Липовац К. Београд. 31. 16 Beograd. maj 2000 RECOMODATIONS/CONCLUSIONS ADOPTED AT THE COUNCIL OF MINISTERS. 80/89. :. Закон о безбедности саобраћаја на путевима. Budampest.. 50/88..

odnosno o svim vrstama vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. A pri tome se potrošnja energije se stalno povećava. Ali ostao je nerešen problem emitovanja ugljen dioksida. tako da se današnji nivo razvoja čak ni grubo ne može da poredi sa onim od pre samo desetak godina. Druga veoma važna karakteristika današnje energetske situacije. Koliko će one još potrajati nije lako odgovoriti. godine biti iskorišćeno pola svetskih rezervi nafte. Sve veća potrošnja čini da su raspoložive rezerve fosilnih goriva sve manje. međutim. godine /2/. Objektivne prognoze pokazuju da će se u narednim godinama.5 do 2% godišnje. situacija je sasvim drugačija. Procene su da će se u narednim godinama ovog veka tražnja za energijom stalno povećavati za oko 1. Procesi ovih promena ne moraju da se odigravaju istovremeno. uporedo sa daljim razvojem tehnologija i porastom stanovništva zemaljske kugle. ozbiljno zagađuje okolinu. Ne računajući još uvek veoma spornu nukleranu energiju. dr JOVAN TODOROVIĆ Mašinski fakultet Beograd GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA Uvod Tehnološki i ukupni razvoj društva karakterisan je i nerazdvojno povezan sa promenama u mobilnosti i komunikacijama i promenama u energiji. kada je reč o sabraćaju i transportu. a pre svega znatno boljim sistemima sagoravanja u motorima. U području energije. a gasa 200 godina. Jovan Todorović Prof. ali ima i onih koji tvrde da će nafte biti samo za 30 do 40. izvori energije danas su skoro isti kao i pre mnogo godina.). ali u svakom trenutku ovi procesi su međusobno uslovljeni. Drugim rečima. a znatno manje iz hidroelektrana i drugih obnovljivih izvora (solarne. Dobro je poznato da su u području komunikacija i mobilnosti poslednjih decenija ostvareni izuzetno veliki prodori. dr. To zapravo i ne može da se potpuno reši sa ovim gorivima. omogućavajući jedan drugi i obrnuto. Po jednima. Sagorevanje foslinih goriva. vetra. Veoma je važno da se pri tome ima u vidu da se energenti u sektoru transporta skoro u potpunosti dobijaju iz nafte /1/. (što nije slučaj i sa drugim sektorima u kojima se fosilna goriva sagorevaju). pošto njihova toplotna moć zapravo i potiče od sagorevanja GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA 17 . geotermalne i dr.Prof. nafte će biti još najmanje 100. Od toga će se na transport trošiti oko 50% ukupne energije. i to posebno nafte koja je osnovni energent za sektor transporta. Neke prognoze govore da će već pre 2040. a prirodnog gasa za 15 do 60 godina. u visokom stepenu rešeni problemi emitovanja glavnih zagađivača. koji zagađuje okolinu doprinoseći stvaranju efekata “staklene bašte”. odnosno osetno više nego u ukupnom sektoru industrije (ostatak u sektoru domaćinstva). To će zahtevati i sve veće energije. čestice i dr. a neka istraživanja pokazuju da će to biti već 2010. može da se tvrdi da su velikim tehnološkim unapređenjima. naime. energija se i danas pretežno dobija iz fosilnih goriva. vezana je za ekološke probleme. teški metali. odnosno sve veću potrošnju energenata. Međutim. pa se prognoze na raznim nivoima i u raznim sredinama veoma razlikuju. kao što su ugljovodnici. godine potrebe za energijom više nego udvostručiti. nastaviti stalni porast transporta roba i ljudi i svih drugih aktivnosti. To znači da će se do 2050. odnosno proizvodnje i korišćenja energije iz fosilnih goriva.

Sa ovim alternativnim gorivima. Traže se gorivo koja će imati dovoljnu raspoloživost i koga će u dužem periodu vremena biti dovoljno.5%). svima dostupni izvori energije. Nasuprot tome. 1 TNG je poznat i pod nazivom LPG. 31. po prihvatljivoj ceni i sa povoljnim ekološkim osobinama. uz male troškove. Na razvoju vozila na etanol i metanol radi se u više zemalja. Konverzija vozila na ova goriva može da se izvrši relativno lako. Alternativna goriva za motorna vozila Već niz godina istražuju se nove vrste goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Sve to govori da se nalazimo na početku nove “energetske ere”.). uslovljena je rezervama fosilnih goriva (kao i TNG). Znatno je manje vozila na metanol. odnosno snabdevanja ovim sirovinama. raspoloživost ovog goriva može da bude veoma velika. Etil alkohol ili etanol. u javnosti poznat kao auto-gas ili TNG (“tečni naftni gas”)1. kikiriki. etanol. biogas i bio-dizel gorivo. Na razvoju vozila na biodizel dosta se radi i razvojni programi su vrlo ambiciozni. koja bi se umesto nafte i njenih derivata koristila pre svega u motornim vozilima /3/. odnosno prema engl. a i manje bezbednosti (opasnost od požara) procenjuje da ovo gorivo nije u središtu očekivanja u novoj energetskoj eri. Zbog osetno niže cene dosada je veoma mnogo vozila konvertovano na pogon ovim gorivom. pod uslovom da se poljoprivredna proizvodnja usmeri na proizvodnju ovih kultura. prirodni gas. metan. odnosno od raspoloživih rezervi fosilnih goriva. seme pamuka. Emitovanje ugljen dioksida je. ne rešavaju se problemi zagađenja okoline. Otuda u jedom osmišljenom sistemu prikupljanja. 18 Beograd. Nužno je da se obezbede novi.2005 . skraćenici “Liquefied Petroleum Gas”. To su relativno jeftine i jednostavne rekonstrukcije. raspoloživost metanola ili metil alkohola. Etanol i metanol se koriste za pogon vozila najčešće u mešavini sa benzinom. koji je nesporno daleko najbolje gorivo /4/. dakle. koji se dobija fermentacijom šećera iz skroba kukuruza. Ovo gorivo se dobija derivacijom životinjskih i biljnih masti i biljnih masnoća (soja. Pored osetno veće ekonomičnosti. vozila na TNG manje zagađuju okolinu od klasičnih motora na benzin i dizel gorivo. metanol. Kao rešenje za dalju budućnost veoma se istražuje i vodonik. novi energenti i nova goriva. U eksploataciji već ima mnogo vozila na etanol. kukuruz. Auto-gas ili TNG predstavlja mešavinu propana (90%) i butana (oko 2. U tom okviru se intenzivno traga za novim obnovljivim izvorima primarne energije. a s tim u vezi i novi sistemi distribucije i korišćenja ovih novih energetskih oblika. u novoj energetskoj eri ni ova alternativna goriva nisu u središtu pažnje. ali se zbog zavisnosti od nafte. a isto tako i za alternativnim gorivima.VOZILA SA POGONOM NA GAS ugljenika. je alternativno gorivo koje može da ima veliku raspoloživost. posebno u nekim zemljama. koji se dobija iz prirodnog gasa ili uglja.03. Pažnja se usmerava na različite alternative: propan-butan. Zato i pored načelno povoljnih performansi. pšenice i drugih biomasa. kako vazduha. međutim. tako i voda. suncokret i dr. tj. neizbežan pratilac svih procesa sagorevanja fosilnih goriva. pa mu je raspoloživost direktno uslovljena rezervama ovih fosilnih goriva. Ovo gorivo je nuzprodukt prerade prirodnog gasa ili rafinacije sirove nafte. Veće šanse se daju bio-gasu i biodizelu.

odnosno komparativno najboljem alternativnom gorivu. odnosno propan-butan gas. Ekološke osobine. Korisno je da se ova tri alternativna goriva nešto bliže razmotre. Naime. Isto se odnosi i na dizel gorivo. a sa “3” velikim nedostacima. po većini navedenih kriterijuma. Savremeni benzinski motori su ekološki veoma čisti. tehnološki visoko usavršenim motorima. ali i to se relativno uspešno rešava. Ovo gorivo ima veoma povoljne ekološke osobina. osim u pogledu emitovanja čestica. dr. pa realne šanse ovog goriva teško mogu da se zasada bliže sagledaju. međutim. koji je nesporno najbolje gorivo. odnosno metan. savremeni dizel motori su ekološki takođe sasvim zadovoljavajući. zaslužuje najveću pažnju. a rezerve ovog goriva u mnogim zemljama sveta su veoma velike. Od svih pomenutih alternativnih goriva. Takođe treba da se napomene da u ovoj tablici nisu prikazani i uticaji posmatranih goriva na emitovanje ugljen dioksida. Jasno je. što važi i za sve druge sisteme u kojima se energija oslobađa sagorevanjem ugljenika. i vrlo su ekonomična. odnosno prednosti i nedostataka pojedinih alternativnih goriva u sledećoj tablici /6/: GORIVO ETANOL METANOL METAN TNG BENZIN VIDLJIVOST PLAMENA PALJENJE PARE U REZERVOARU RIZIK DETONACIJE TOKSIČNOST ZAGAĐENJE VODA ZAGAĐENJE VAZDUHA 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 3 3 2 3 0 1 2 1 3 0 1 2 2 2 1 1 3 U ovoj tablici oznaka “0” odgovara najboljim svojstvima. Kao što se vidi. odnosno gasova “staklene bašte”. međutim. U jednom svom elaboratu od pre više godina firma SULZER je okvirno uporedila osnovna svojstva. odnosno metan. GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA 19 . energent koji će se u narednim godinama sve više koristiti. a bezbednost im je zadovoljavajuća. Jovan Todorović Performanse vozila su uporedive sa vozilima koja troše dizel gorivo. najveće šanse za budućnost trebalo bi da imaju TNG. nisu još dovoljno istražene. ali u osnovi prihvatljiva svojstva. Zato se smatra da je pored vodonika prirodni gas najbolja alternativa naftnim derivatima. Otuda oznake za benzin u pogledu zagađenja vode i vazduha svakako ne odgovaraju današnjim. Treba da se naglasi da su podaci iz ove tablice odnose na stanje tehnologije od pre više od deset godina. lako zadovoljavaju sve. pa i najstrožije propise. tako da bi verovatno u ovoj tablici trebalo da budu oznaženi sa “0”. prirodni gas. sa “2” goriva čije korišćenje je praćeno većim. najbolja alternativa. i prirodni gas. za neku globalnu orijentaciju ovo upoređenje je dosta interesantno. odnosno jednako nepovoljne. da su sa ovog stanovišta sve posmatrane alternative iste. sa “1” su označena niža. Vozila na prirodni gas su ekološki čista. Ovo gorivo ima i veoma povoljne bezbednosne karakteristike. Ipak. Ima osnova za sumnju i u pogledu nekih drugih ocena pojedinih navedenih alternativnih goriva.Prof. Uz ovo svakako treba računati i na vodonik.

U vezi sa kriterijumom ekonomičnosti korišćenja alternativnih goriva treba da se istakne da cene goriva. Na ovaj način. koja ne zagađuju okolinu. Niža proizvodna cena i veoma jednostavna konverzija motora sa unutrašnjim sagorevanjem sa benzina na TNG učinili su da ovo alternativno gorivo postane veoma privlačno za mnoge korisnike motornih vozila.VOZILA SA POGONOM NA GAS 2. To se odmah odrazilo na znatno manji interes korisnika za korišćenje TNG. da je ovaj interes utoliko veći ukoliko korisnik više koristi vozilo. Može. Veliki broj fabrika proizvodi opremu za konverziju benzinskih motora na TNG. predstavlja nuzprodukt u procesima rafinacije sirove nafte. a postoji na hiljade radionica u kojima se za kratko vreme vrši ova konverzija. Razumljivo je.1 TNG . odnosno odvodi. svojim merama i odlukama. u Velikoj Britaniji ih je danas preko 1000. u procesu rafinacije nafte izdvajanje TNG može da se intenzivira.Auto-gas Auto-gas. ROVER).03. posebno iz politike razvoja saobraćaja i energetike. tj. ali mu je prozvodna cena ipak znatno niža od proizvodne cene benzina i dizel goriva. može da se direktno pospeši korišćenje jednog. čije su rezerve velike. FORD. da se podstiče potrošnja onog goriva za koji država ima najveći interes. pored proizvođača. To znači da korisnik manjim cenama TNG goriva nadoknađuje troškove konverzije i eventualno druge troškove vezane za poreze. a samo pre nekoliko godina ih je bilo svega desetak. na uštrb drugog goriva. tvrdi se da je u Italiji skoro 50% svih vozila na benzin osposboljeno da radi i na TNG. u Velikoj Britaniji ih je danas već preko 250. 31. troškovi registracije. dakle. To znači da na cene propan-butan gasa. TNG se ispušta i sagoreva u okolini. 20 Beograd. kao što je rečeno. pa su ovi podsticaji ukinuti. a ovo gorivo se može dobijati i preradom prirodnog gasa. Naravno. kao goriva koje manje zagađuje okolonu (zajedno sa prirodnim gasom i drugim alternativnim gorivima).. Ako se ne sakuplja.000 (a pre desetak godina ih je bilo samo oko 3000). Na primer. odnosno ukoliko vozilom prelazi više kilometara. direktno i odlučujuće utiče država. O ovome će biti reči nešto kasnije. Uz to izazvalo je i velike proteste mnogih privrednika zbog ugrožavanja velikih investicija u razvoj sistema pogona automobila na TNG. Za sada je korisno da se napomene da je u Velikoj Britaniji do nedavno bio na snazi propis koji je stimulisao korišćenje TNG. proizvodne cene. Na primer. Tada je njegova proizvodnja nešto skuplja. registraciju i td. Danas se u saobraćaju nalazi verovatno više miliona vozila na TNG. TNG ili propan-butan gas. u mnogim zemljama. naročito u Italiji. Treba ponovo da se istakne da je ovaj široki interes korisnika isključivo motivisan ekonomskim razlozima.2005 . porezi i druge obaveze koje se nameću korisniku vozila proističu iz globalne fiskalne i ekonomske politike u jednoj zemlji. Kasnije je zaključeno da vozila sa pogonom na TNG nemaju tako povoljne ekološke osobine kao što se pretpostavljalo. Intenzivno se širi mreža stanica za napajanje vozila sa TNG. odnosno u proizvodnji benzina i dizel goriva. Sve je više i renomiranih proizvođača automobila koji na tržište isporučuju vozila koja su već prilagođena za ovo gorivo (VOLVO.

kao što se to radi i pri konverziji na TNG. U pogledu motora. Bolje je. posebno taksi vozila. dr. posebno u pogledu emisije izduvnih gasova. ali pažljivim konstruisanjem ovo se može rešiti na zadovoljavajući način. a dobijene performanse su poptuno uporedive sa klasičnim vozilima. koje generišu električnu energiju za pogon elektromotora. Da bi se koristilo na postojećim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. a delimično prirodnim gasom (takođe “dvogorivni motori”). Jovan Todorović Prirodni gas Već je rečeno da je prirodni gas jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva. Rezervoari sabijenog prirodnog gasa su relativno velike zapremiene i mase. za korišćenje prirodnog gasa potrebne su i izmene na vozilu. uz ostvarivanje većeg veka. dok u drugom slučaju prirodni gas u rezervoarima mora da bude rashlađen na veoma niske temperature (oko –2700C). Pri tome su vozila na prirodni gas ekološki znatno povoljnija. Ovaj projekat. Pored izmena na motoru i njegovoj opremi. Zbog niza tehničkih prednosti prirodni gas se u vozilima daleko najčešće koristi u komprimovanom stanju. Tvrdi se i da korišćenje prirodnog gasa traži manje održavanje motora. ali sve je više i putničkih. što načelno pogoršava dinamičke. odnosno prilagođeno. Ako se radi o dizel motorima. vozilo mora biti na odgovarajući način rekonstruisano. Ovo se može rešiti tako da pomoću jednostavnog preklopnika na komandnoj tabli motor može da radi ili na benzin ili na prirodni gas (“dvogorivni motor”). da se dizel motor rekonstruiše tako da radi samo na prirodni gas (“namenski” ili “dedicated” gasni motori).Prof. pre svega u cilju ugradnje rezervoara sabijenog gasa (korišćenje gasa u “utečnjenom” stanju je znatno inferiornije). u koji je Evropska komisija uložila 2. a cena im je nešto viša od cene vozila na benzin ili dizel gorivo. situacija je nešto složenija. kao i vozila za komunalne službe i unutrašnji transport. Procene su da je pre desetak godina u svetu bilo preko milion vozila na prirodni gas. pa i neke druge performanse vozila. međutim. U ovom slučaju adaptacija motora može biti takva da se motor delimično napaja dizel gorivom. uz veliko učešće većeg GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA 21 . sa ciljem razvoja vozila na prirodni gas i kompresorskih stanica. Najčešće se počinje od gradskih autobusa. Kao gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem prirodni gas se može koristiti na vozilu u dva oblika . Postojeći benzinski motori mogu da rade na prirodni gas bez ikakvih rekonstrukcija. Ovim gorivom može da se direktno napaja motor sa unutrašnjim sagorevanjem. a sasvim retko kao utečnjen. promocije i ispitivanja ovih vozila. Načelno se ove repravke mogu lako izvršiti. godine Evropska komisija pokrenula razvojni projekat NGVeurope. samo ugradnjom mešača gasa u usisnu granu motora. U prvom slučaju prirodni gas se na vozilu nalazi u rezervoarima pod visokim pritiscima (ranga 300 bara i više). primena prirodnog gasa ne stvara praktično nikakve probleme.6 miliona Eura. u odredjenoj srazmeri mešavine. O aktuelnosti i značaju konverzije motornih vozila na prirodni gas dobro govori i činjenica da je 1998. a može se korisititi i za generisanje vodonika i napajanje gorivnih ćelija.kao sabijeni ili komprimovani gas (KPG) ili u tečnom stanju (TPG). Primena prirodnog gasa za pogon motornih vozila doživljava poslednjih godina pravu ekspanziju.

naftne derivate. rezerve skoro neiscrpne. odnosno zbog još uvek nedovoljno efikasnih i skupih procesa proizvodnje. Samo. metanola. međutim. koja se prate i ispituju po posebno razvijenim i medjusobno uskladjenim programima /5/. Uz to. Proizvodnja vodonika na duži rok mora da se zasniva na obnovljivim izovrima energije (sunce. Zato može da se tvrdi da će vodonik kao energent biti sasvim dostupan i u pogledu cene. prirodni gas i druga gasovita goriva.2 Vodonik Od svih alternativnih goriva najveće šanse se daju vodoniku. infrastrukture. Paralleno sa razvojem vozila na prirodni gas razvija se i infrastruktura. Dosada je u okviru ovog projekta razvijeno i u eksploatciju uključeno više stotina vozila. ali u prelaznom periodu će se svakako koristiti i energija dobijena iz fosilnih goriva. dostavna. zbog znatno većeg stepena korisnosti u procesu transformacije energije. u svim zemljama. postiglo bi se i radikalno smanjenje zagadjenje okoline (u atmosferu se emituje samo vodena para). a i iz vode. kako je to bilo sa radiotranzistorima. Kada se tehnološki reši efikasno i ekonomično dobijanja vodonika iz vode. 2. posebno korišćenjem solarne energije. koje dobro pokrivaju mrežu glavnih saobraćajnica i auto-puteva u ovoj zemlji. u svakom naselju ili selu. gorivnih ćelija. taksi i komunalna vozila koja se koriste u ekološki ugroženim sredinama. Od osnovne je važnosti da se obezbede i dobro promišljene i efikasne mere zaštite i bezbednosti. zbog svoje izuzetne raspoloživosti i rasprostranjenosti. uglja. biti sve manje. moći se da proizvodi na svim krajevima sveta. Isto važi i za proizvodnju električne energije na ovim osnovama. 31. Procena je da već danas ovih stanica ima više desetina hiljada. Da bi se to ostvarilo nužno je reše sistemi proizvodnje. 22 Beograd. Pri tome je suštinski važno da će vodonik.VOZILA SA POGONOM NA GAS broja firmi. biomasa. Dosad ostvareni rezulteti govore da je “era vodonika” vrlo realna i da je već na pomolu. vetar. računarima i mobilnim telefonima. naročito prirodnog gasa. da će cene vodonika. distribucije i snabdevanja. a cena prihvatljiva. Otuda i procene da će se razvojem efikasnih i ekonomičnih gorivnih ćelija na vodonik promeniti ceo sektor transporta. hidro i td. medjutim. raspoloživost ovog goriva će biti veoma velika. Treba da se obezbede i zadovoljavajuće ekonomske performanse. Sasvim je izvesno. Mehelen i Gent u Belgiji. Tome će doprineti nove tehnologije. još uvek ne koristi u većoj meri zbog proizvodno-tehnoloških razloga.2005 . Koblenc i Augsburg u Nemačkoj.03.). Dablin u Irskoj). Vodonik se može dobiti iz prirodnog gasa. a usmeren je na gradske autobuse. Kolmar i Poater u Francuskoj. Grade se gasovodi (koji svakako snabdevaju i druge potrošače). odnosno tako proizvedene energije. Harleem u Holandiji. realizuje se u 15 gradova u 7 zemalja Evrope (Geteborg i Eslev u Švedskoj. u Nemačkoj. Ovo gorivo se. a vodonik će biti gorivo bez konkurencije. U pogledu infrastrukture za distribuciju i snabdevanje krajnjih korisnika treba da se ide na rešenja koja će biti konkurentna postojećim sistemima za naftu. ali i zakoni masovne proizvodnje. Ako se vodonik koristi za rad gorivnih ćelija. na primer. postoji oko hiljadu stanica za punjenje vozila prirodnim gasom. širi se mreža kompresorskih stanica za punjenje vozila prirodnim gasom. odosno prihvatljive cene. znatno bi se smanjila ukupna potrošnja energije u transportu. Rim u Italiji.

regionalne i nacionalne energetske mreže. Primera koji ovo dokazuju ima veoma mnogo. pa ni zaštita životne sredine. sasvim razumljivo. U tom smsislu se na nivou država. Ovo je posebno izraženo u zakonu “Energy Policy Act” u SAD kojim su podsticaji za korišćenje alternativnih goriva za motorna 2 Ovaj princip je u načelu iskazan i u našem Zakonu o zaštiti okoline. Prvi se odnosi na zakonodavno-normativno uređenje.Prof. Treći svet neće više zavisti od uvoza nafte i politike globalnih operatera. odnosno vlada utvrđuju odgovarajuće strategije. drugi na izgradnju nužne infrstrukture i treći na stvaranje povoljne klime u javnosti. mnogo manje interesuje problem rezervi fosilnog goriva u svetu. odnosno web sisteme. Nemačkoj. Obezbedjenje nižih troškova korišćenja alternativnih goriva za motorna vozila reguliše se i na druge načine. odnosno stimulisanje primene ovih goriva. Šire korišćenje alternativnih goriva za pogon motornih vozila uslovljeno je rešvanjem nekoliko krupnih problema. međutim. GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA 23 . U takvim uslovima. što je za sve korisnike ili vlasnike veoma stimulativno. Njih. i pored sve veće penetracije u svet motorizacije. Velikoj Britaniji i nekim drugim zemljama. Energija će biti dostupa svima na zemlji. sa više ili manje uspeha. Najbolje objašnjenje ove situacije leži u činjenici da korisnici vozila na alternativna goriva gledaju usključivo sa trenutnog ekonomskog interesa. stvoriće se mogućnosti za potpunu demokratizaciju sveukupnog energetskog sistema. koje danas “vladaju svetom”. koristeći iste principe projektovanja i inteligentne tehnologije koje omogućavaju World Wide Web. tj. Time se omogućava smanjenje ukupnih troškova korišćenja vozila. odnosno porezi na motorsko gorivo odredjuju u zavisnosti od stepena zagadjenja koji se stvara njegovim sagorevanjem u motoru vozila. ali ne za goriva motornih vozila. vlasnici vozila imaju prema ovim novim. prepoznati od svih upravljačkih i političkih struktura u svim razvijenim zemljama. tako da su takse veće za dizel gorivo i benzin nego za prirodni gas. proizvođači nafte i električne energije. odnosno energetske politike. stvarajući novu formu decentralizovanog upravljanja i korišćenja. Električna energija će se razmenjivati i deliti. Jovan Todorović Kada se sve to postigne. Podsticaji se daju i u vidu smanjenja taksi pri kupovini vozila. Oni posmatraju koliko to košta. dr. već za druge zaga|ivače (industrija. alternativna goriva se još uvek nedovoljno koriste za pogon motornih vozila. komunalna privreda). Širi okviri ove problematike. moći će da se bave samo proizvodnjom i prodajom gorivnih ćelija i infrastrukturne opreme. Ipak u celini posmatrano. i u pogledu buduće raspoloživosti goriva i u pogledu zaštite okoline. posebno siromašnim zemljama u razvoju. koliko sa nekim alternativnim gorivom mogu da uštede. Jedno od rešenja je da se takse. Ovi propisi zasnovani su na principu “zagadjivač plaća” (“polluter pay”)2. gasovitim energentima. na primer. Govori se o vremenu kada će milioni krajnjih potrošača povezati svoje gorivne ćelije u lokalne. postoji zakonski akt kojim se utvrdjuje da cena prirodnog gasa kao motorskog goriva mora biti dva puta manja od cene tečnih goriva (benzina i dizel goriva). velike energetske kompanije. dobro su. odnosno na eliminisanje “objektivnog” otpora koji korisnici. koje podstiču primenu alternativnih goriva. U Ruskoj Federaciji. od jednog proizvodjača do drugog. Ovi problemi se u raznim sredinama rešavaju na različite načine. Ovo se nalazi u osnovi fiskalne politike u Švedskoj. kao i održavanjem i regulisanjem postojećih i novih razvodnih mreža i energetskih sistema /3/.

sistemi snabdevanja vozila gorivom.03. propana-butan. References /1/ . u ovom trenutku i u bližoj perspektivi. a posebno u cilju postepenog uvodjenja TNG i prirodnog gasa za pogon motornih vozila. IANGV Newsletter No.2005 . kao što su sirovinska baza. bio-goriva) kao i novih sistema pogona (elektro-vozila) iskazani u vidu značajnog smanjenja taksi na prodajnu cenu vozila. To najbolje potvrđuju iskustva iz dodadanjeg korišćenja ovih vozila. sa bezbednosnim svojstvima pojedinih goriva i efektima koji se ostvaruju na korisničkom i opštem planu. Izbor najpovoljnijih alternativa. metanol. a kasnije i vodonika. energijom. United Nations. 2003 24 Beograd. mogućnosti zamene naftnih derivata alternativnim gorivima su velike. 31. a i već razvijeni sistemi zaštite i bezbednosti. proizvodni kapaciteti. nije jednostavan. J. S tim u vezi je i zakonska i fiskalna regulativa. odnosno da ugrožavaju bezbednost vozača i putnika. kompresorskih stanica. New York. 1999 /3/ Rifkin. etanol. ST/TCD/EB/1. a posebno za vodonik.. odnosno drugih instalacija za punjenje vozila gorivom. pa i šire okoline. On zavisi od niza činilaca. 1993 /2/ . ZAKLJUČCI Kao što je pokazano. 54. taksi i drugih podsticaja treba da utiče na potrošnju jednog ili drugog goriva. for Dev. itd. Hydrogen Economy. pri tome treba imati u vidu da bi stimulisanje korišćenja TNG u vozilima u našoj zemlji trebalo u određenoj meri da se shvati i kao priprema za prelaz na primenu prirodnog gasa. London. sa stanovišta raspoloživosti goriva i zaštite okoline. Support and Management. široko upoznavanje javnosti sa razlozima i očekivanim efektima primene alternativnih goriva. Iako za ova mišljenja ima određenih oparavdanja. utvrdjivanje globalnih strateških opredeljenja državnih i organa uprave u smislu definisanja efikasne energetske i saobraćajne politike. “opasna”. Publ. Dpt.VOZILA SA POGONOM NA GAS vozila (prirodni gas. vezan je za uvrežena verovanja i strahove da su sva gasovita goriva koja se na vozilu nalaze u rezervoarima pod velikim pritiskom. tj. a to važi i za TNG i za KPG. vodonik. izmene na vozilima i uticaji na njihove performanse. Tarcher Putnam. Okvirni pregled činilaca koji utiču na primenu alternativnih goriva u saobraćaju pokazuju da se u cilju intenziviranja njihovog korišćenja u našoj zemlji posebna pažnja treba da usmeri pre svega na sledeće: upoznavanje svih pozvanih i potencijalno neposredno zainteresovanih sa stvarnim problemima obezbeđenja energenata za motorna vozila i razlozima primene alternativnih goriva. Problem odbojnosti. 4. koja sistemom poreza. odnosno neprihvatanja pojedinih alternativnih goriva od strane korisnika. - 6. Smanjenje taksi je predvidjeno i za gradnju potrebne infrastukture.Alternatives for the Future. u vremenu kada to bude neophodno.The NGV World. medjutim.Energy Efficiency in Transportation . Dec. ona su ipak neosnovana i neopravdana.

: Alternativna goriva za motorna vozila . Iss. 1996 GASOVITA GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA 25 . naučnog simpozijuma “MVM”. Kragujevac. Beograd.9.ENGVA News. Medj. Jovan Todorović /4/ Todorović J.Sistemski prilaz. Sept. dr. Jugoslovensko udruženje za gas. 2000 /5/ .Studija o mogućnostima primene prirodnog gasa u saobraćaju u Srbiji.Prof. 2000 /6/ . Zbornik XI.

proveru samog sistema i konfiguracije sistema. Kragujevac 1. kao lakom dostavnom vozilu namenjenom za transport tereta u uslovima gradske vožnje. od kojih je jedno izlagano na 26 Beograd. čime se znatno redukuju transportni troškovi. kao i potreba za zaštitom životne sredine razlog je da se sve više primenjuje tečni naftni gas (TNG) kao pogonsko gorivo. Saša Spasojević. ali ne samo kao pogonsko gorivo niže proizvodne cene već i zbog racionalnog korišćenja pogonskih materijala. Vozila su kroz redovne kontrole korišćena kako za optimizaciju sistema u pogledu potrošnje. Vera Vučković Institut za automobile. Sl.2005 . posebno u zemljama u tranziciji.VOZILA SA POGONOM NA GAS SERIJSKA PROIZVODNJA VOZILA I TNG OPREMA dr Milan Milovanović. Sprovedena razvojna istraživanja su imala za cilj kako aplikaciju sistema za TNG na serijskim vozilima iz proizvodnog programa tako i na vozilima u postojećem voznom parku. Izvršena je aplikacija sistema za TNG na modelima: .3CW. 31. Uglavnom nije bilo većih intervencija iako se radi o vozilima koja prelaze više od 5000 km mesečno.0 UVOD Ekonomska kriza.Florida/ Florida Poly . Posle istraživanja mogućnosti za primenom sistema za TNG urađena su dva prototipa ovoga vozila. Ugradnja sistema na ovim vozilima omogućuje intenzivno ispitivanje odnosno praćenje ponašanja sistema u eksploatacionim uslovima. 2 Smeštaj cilindričnog rezervoara na jednom prototipu vozila Florida Poly Početna istraživanja bila su usmerena na aplikaciji sistema za TNG firme Lovato na vozilu Florida POLY 1.Skala/ Skala Poly .03. Zastava. 1 Sistem za TNG na modelu Florida POLY Sl.Koral. Razlozi za istraživanja su višestruki i to: praćenje istraživanja u ovoj oblasti odgovor na zahteve tržišta i povećanje konkurentnosti vozila Zastave iznalaženje mogućnosti za zadovoljenje propisa raspostranjeno iskustvo u primeni raspostranjena distribuciona mreža itd.

2002. u datom slučaju firme Lovato. Iskustva su pokazala. Tipsko atestiranje/homologacija. da kod ugradnje sistema za TNG. 2. Kod vodećih modela obavezna je optimizacija sistema čime se može postići veća efikasnost sistema i smanjenje troškova ugradnje. Samostalno komponovanje sistema iziskuje dopunske troškove. U zavisnosti od veličine serije za početne analize mogu se uzeti više sistema različitih proizvođača. sa mešačem koji je trenutno dostupan. Kod ovoga vozila serijskom ugradnjim rezervora za gas postigli bi se pravi efekti koje jedino može da omogući upravo serijska ugradnja optimiranog sistema. Na ovom vozilu su postavljene osnove za ugradnju sistema u motorskom prostoru.1 Analiza rezultata uporednih ispitivanja pogona na benzin odnosno TNG Karburatorski motor. Milan Milovanović. Isporučilac sistema treba da ima usvojen sistem kvaliteta.dr. Uglavnom se konačno rešenje svodi na dva do tri sistema koji se uvode u dokumentaciju. Definicija konfiguracije sistema. Uticaj mešača može biti značajan i njegov se uticaj mora uzeti kod optimizacije sistema za TNG. Pre uvođenja u dokumentaciju realizuju se razvojna a kasnije ispitivanja u cilju održavanja kvaliteta proizvoda. Ispitivanja. Moguće su rekonstrukcije na vozilu što je izuzetna prednost u odnosu na drugu ugradnju. gde je najgora mogućnost komponovanja sistema za TNG od komponenti različitih proizvođača. 2 prikazano je dobro rešenje smeštaja cilindričnog rezervoara za gas. kod standardnog SERIJSKA PROIZVODNJA VOZILA I TNG OPREMA 27 . sa ugrađenim sistemom firme Lovato. kod većine koji ugrađuju sisteme za TNG. Kod ispitivanih mešača izvršeno je prilagođavanje mešača karbižuratoru i obrnuto. van putničkog i prtljažnog prosrora. Prilagođavanje konstrukcije vozila. Uslovi primene su poznati i vezani su za modele iz proizvodnog programa. na kome su u cilju optimizacije kod ispitivanja ugrađivani mešači sledećih proizvođača: Lovato. Vera Vučković Međunarodnom salonu automobila Beograd. Uglavnom se primenjuju preporučene komponente od jednog proizvođača.064 sa pogonom na benzin a potom sa pogonom na TNG. Pošto su dobijeni dobri rezultati zadržana je konfiguracija sistema kod drugih modela. uglavnom se ne poklanja mnogo pažnje optimizaciji sistema u odnosu na vozilo odnosno motor. U cilju optimizacije apliciranog sistema za TNG na motoru sa karburatorom izvršena su merenja na kočnici standardnog motora 128A6. čime je došlo do otežane montaže mešača. sopstvena konstrukcija i proizvođača iz Poljske. Provera komponenata (materijal). Na sl. Sistem se u početnim ispitivanjima definiše prema preporukama proizvođača. Izbor sistema. Ulazna kontrola je obaveza. U Institutu za automobile pošlo je se od predpostavke da je u početku dovoljno izabrati sistem od jednog vodećeg proizvođača. Sistem za gas je optimiran na motorskoj kočnici i proveren na putnim ispitivanjima. Optimizacija sistema. U radu je dat prikaz analize uticaja jednog mešača na brzinske karakteristike. 2 prikazane su prednosti serijske ugradnje odnosno mogućnosti uklapanja rešenja u koncepciju vozila. Na sl. MDS-metal Kragujevac. PREDNOSTI SERIJSKE UGRADNJE Prednosti serijske ugradnje su: Ograničen broj modela. Pošto se radi o tačno definisanim sistemima odnosno vozilima moguće je atestiranje tipa. Sistem kvaliteta. koja omogućava konstantan kvalitet ugrađenih delova. Atraktviniji modeli dozvoljavaju veće intervencije na vozilu imajući u vidu troškove aplikacije. Saša Spasojević. godine.

064 za vozilo Florida 1. koje je korišćeno za predhodna ispitivanja. i potom sa ugrađenim sistemom za TNG.3i. putanje cevovoda). 28 Beograd. izgrađen je karburatorski motor i ugrađen DMB-ov motor 1. Drugo merenje je urađeno na istom motoru sa pogonom na TNG (vidi sl. Karburator je CARTER WEBER 7Z2MRA i razvodnik paljenja R. Sistem za TNG firme Lovato.3 POLY. Spoljne brzinske karakteristike snimljene su prvo sa standardnom opremom motora 128A6.VOZILA SA POGONOM NA GAS karburatorskog motora sa pogonom na benzin i sa pogonom na TNG.2005 . Čajavec RPS-16E. Sl. u dozvoljenim granicama. Zadržana su mesta ugradnje zajedničkih komponenti sa karburatorskom verzijom (smeštaj boce. 4 Brzinske karakteristike motora sa pogonom na TNG Motor sa ubrizgavanjem benzina. Na ispitnom vozilu Florida. Idejno rešenje aplikacije sistema za TNG firme Lovato na motoru sa ubrizgavanjem benzina realizovano je na ispitnom vozilu Florida. Degradiranje brzinskih karakteristika je neznatno. koji je firma Euro Gas iz Subotice ustupila za potrebe ispitivanja. sa mešačem firme BRC što ukazuje na mogućnost degradacije sistema. nalivnog mesta. 4). Uočava se da je došlo do promena brzinskih karakteristika. 3 Brzinske karakteristike motora sa pogonom na benzin Sl. sa pogonom na benzin (sl. što je i očekivano. 3).03. 31.

Saša Spasojević. 8. Milan Milovanović. 6 Optimirani proizvodnje mešač domaće Sl. Vera Vučković Sl.3 i Sl. 5 Vozilo Florida 1. jednog sistema za TNG sa četiri tipa mešača (dva gotova rešenja. vidi sl. U cilju optimizacije sistema odnosno optimizacije potrošnje benzina i gasa projektovan je novi mešač za motor 1. Na sl. definisanje regulacije) urađena je na vozilu i proverena u eksploatacionim uslovima. 5 prikazan je ugrađeni sistem za TNG firme Lovato sa mešačem domaće proizvodnje (vidi sl.dr. 7. vidi sl.3i. Uporedna ispitivanja na motoru sa ubrizgavanjem benzina realizovana su na motorskoj kočnici Instituta za automobile. 6).3EFI sa ugrađenim sistemom na TNG Sl. provera funkcionalnosti. SERIJSKA PROIZVODNJA VOZILA I TNG OPREMA 29 . 8 Uporedna ispitivanja na motorskoj kočnici Optimizacija rada sistema na ispitnom vozilu (podešavanje rada sistema. 7 Industrijski prototip mešača za motor 1. Analiziran je uticaj tipa mešača na karakteristike motora sa ubrizgavanjem benzina kao i kod napajanja motora sa TNG. jedno rekonstruisano i jedno novo).

Ponovo su neznatno degradirane brzinske karakteristike motora ali u dozvoljenim granicama. 12 prikazana je brzinska karakteristika motora sa pogonom na TNG.2005 . Samom ugradnjom sistema za TNG odnosno mešača dolazi do degradacije brzinskih karakteristika motora.Načina dovođenja gasa .VOZILA SA POGONOM NA GAS Sl. analiziran je uticaj: . na jednom sistemu. Na sl. što na ispitivanom motoru nije bilo izraženo.Na tehnologičnost izvođenja mešača. 30 Beograd. 9 i 10. vidi sl.Različitih konstruktivnih rešenja (dimenzija mešača) .03. 11 dat je uporedni prikaz karakteristika motora na benzin. Na sl.3istandardna oprema motora Sl. 31. sa i bez ugrađenog mešača firme BRC. 9 Brzinska karakteristika motora 1.3i-Sistem za TNG sa mešačem BRC Uporednim ispitivanjem različitih mešača. 10 Brzinska karakteristika motora 1.

benzin ili TNG. SERIJSKA PROIZVODNJA VOZILA I TNG OPREMA 31 . Takođe se i bolje podešavanje i održavanje sistema. 12 Brzinska karakteristika motora sa pogonom na TNG-mešač BRC U toku realizovanih ispitivanja dostignut je zadovoljavajući nivo optimizacije mešača domaće proizvodnje odnosno i mogućnosti razvoja sopstvenih mešača. Milan Milovanović.dr. Ukoliko se sagledavaju efekti ugradnje sistema za TNG. za svaki motor odnosno vozilo može se znatno ublažiti ovakav negativan uticaj ali uglavnom na štetu brzinskih karakteristika pri radu motora na TNG. kao dela sistema. Rezultati sprovedenih ispitivanja na karburatorskom i motoru sa ubrizgavanjem benzina su potvrdili da ugradnjom sistema za TNG dolazi do degradiranja brzinskih karakteristika motora sa pogonom na benzin. Vera Vučković Sl. na motor sa karburatorom ili sa ubrizgavanjem goriva. postignuti su bolji rezultati kod motora sa ubrizgavanjem kako kod ispitivanja na motorskoj kočnici tako i u eksploatacionim uslovima. Firma MDSmetal Kragujevac pokazala je izuzetnu profesionalnost u poslu. 11 Uporedni prikaz brzinske karaketristike motora sa i bez mešača Sl. Saša Spasojević. Zato se kod optimizacije sistema mora voditi raćuna o nameni vozila odnosno o preovalađujućem gorivu u toku eksploatacije. Optimiranjem sistema odnosno mešača. Za potrebe ugradnje moguće je uspešno razviti nove mešače što se mora imati u vidu obzirom na promenu propisa u ovoj oblasti.

Dobijeni su slični uporedni rezultati 32 Beograd. 14 Aplicirani sistem za TNG Sl. Sl. 13 i 14 prikazano je ovo vozilo. 31.3CW TAXI sa pogonom na TNG.2005 . 16 Uporedni karakteristika prikaz brzinskih Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja odabrana su dva mešača sa kojima su izvršena ispitivanja u eksploatacionim uslovima.3CW TAXI Sl. Na sl. sa znatno boljom emisijim izduvnih gasova.VOZILA SA POGONOM NA GAS Serijsko vozilo Florida 1.03. 15 Mešač MDS 2 Sl. 13 Florida 1. Vozilo je prvenstveno namenjeno za gradsku vožnju.3CW TAXI Za potrebeBEOTAXI-ja započela je serijska proizvodnja vozila Florida 1. Na vozilu je apliciran optimirani sistem firme Lovato.

na kome su u međuvremenu realizovane sledeće izmene: Po zahtevu kupca uvedene su i toroidne boce Realizuje se izmena objedinavanja mesta za nalivna grla benzina i TNG-a. Beograd.Naučni i praktični razlozi. Institut za automobile. Saša Spasojević. ZAKLJUČAK U narednom periodu će verovatno doći do povećanja primene TNG-a kao i uvođenja novih propisa koji regulišu ovu oblast. oktobar 2004. Milan Milovanović. Milovanović: Ka serijskoj proizvodnji zastavinih automobila na autogas. preko servisa DMB-a. Iz tih raloga potrebno je neprekidno vršiti ispitivanja. autoGAS. dogradnju sistema i pratiti ponašanje u uslovima eksploatacije. LITERATURA / 1 / S. 15). Beograd. je neprekidno u kontaktu sa korisnicima TAXI vozila. Petrovoć: Brojne prednosti i neki nedostaci TNG u automobilima. Uspostavljena je dobra saradnja koja je rezultirala sve manjim primedbama koje se odnose na sistem TNG-a. U toku je proces uvođenja toroidnih rezervoara u ponudi što je direktan odgovor na zahtev kupaca. oktobar 2004. SERIJSKA PROIZVODNJA VOZILA I TNG OPREMA 33 . / 2 / M. Osvojen novi mešač (sl. Uvođenjem periodičnog podešavanja sistema od strane Instituta za automobile podići će se saradnja na još viši nivo. Na ovakve zahteve treba dati brz i adekvatan odgovor kako bi se postigli odgovarajući efekti.dr. autoGAS. Na sl. Vozilo se i dalje usavršava. Vera Vučković kao i kod ispitivanja na motorskoj kočnici.u susret zahtevima tržišta. 16 dat je uporedni prikaz brzinskih karakteristika.

tako da TNG postaje popularno i prihvatljivo gorivo predstavljajuci alternativu drugim skupim energentima. YU WAX INTERNATIONAL D. Do kraja osamdesetih godina dvadesetog veka TNG se koristi prvenstveno kao jeftinije gorivo za pogon motornih vozila.A. na taj način se dobija 60% TNG-a. Danas se širom zemljine kugle kreće flota od oko devet miliona vozila koja koriste TNG kao pogonsko gorivo. Nedostatak TNG stanica u današnjoj formi diktirao je primitivan način prepumpavanja TNG iz kućnih boca bez zadovoljenja osnovnih mera sigurnosti. u SCG) TNG – EKOLOGIJA. 31. a podatak da je 60% TNG poreklom iz zemnog gasa donekle ukazuje na manju zavisnost potrošača ovog goriva od izvoznika sirove nafte odnosno članica OPEC-a. kao sto je bio-dizel i njegove masovnije primene proći jos dosta vremena.O.VOZILA SA POGONOM NA GAS Goran Nedeljkovic. a posebno u delu Evrope gde se nalazi naša zemlja. predstavlja jedno od vodećih alternativnih goriva današnjice.03.tečni naftni gas (LPG-Liquefied Petroleum Gas). Izvori za dobijanje TNG-a ukazuju da se na tu vrstu goriva može zasigurno računati i u daljoj budućnosti . Pored izuzetno masovne post prodajne ugradnje uredjaja koji omogućavaju korišćenje TNG-a kao pogonskog energenta vozila sa benzinskim 34 Beograd. Kod TNG je suprotno. U promociji autogasa i njegovom sve masovnijem korišćenju početkom osamdesetih godina u bivšoj SFRJ značajnu ulogu odigralo je uvodjenje bonova za benzin tokom poznatog “naftnog šoka”. Proizvodnja TNG se uglavnom bazira na izdvajanju propana i butana iz prirodnog gasa.P. ENERGIJA Zahvaljujuci ekoloskim. AUTOGAS ASOCIJACIJE SRBIJE i Sales Manager. a TNG se masovnije koristi kao ekološki prihvatljiv energent cijom upotrebom se znacajno smanjuje emisija stetnih gasova. Pojedine procene ukazuju na zaključak da će kada se radi o drugim vrstama alternativnih goriva . Generalni Sekretar. Početkom devedesetih ekološka prednost ovog goriva se sve više prepoznaje. U SFR Jugoslaviji upotreba TNG-a kao pogonskog goriva automobila počela je krajem šezdesetih godina prošlog veka.2005 .O. te da u proizvodnju takvog goriva trba dosta ulagati. a 40% se dobija u toku procesa prerade sirove nafte u rafinerijama. poznat i kao autogas.(Ekskluzivnog distributera LANDIRENZO S. Ovaj broj ima trend rasta i na osnovu podataka THE GLOBAL AUTOGAS INDUSTRY NETWORK on iznosi 12-15% na godisnjem nivou. nisu potrebna velika ulaganja. EKONOMIJA. ekonomskim i sigurnosnim prednostima TNG. a zadovoljeni su svi eko standardi.

Goran Nedeljkovic motorima. a proizvodjaci poput NISSAN-a i TOYOTE proizvode za potrebe taxi službe vozila u “mono fuel” autogas verziji. kreditna politika) maksimalno promovišu TNG kao pogonsko gorivo motornih vozila. to su takozvane “BI FUEL” verzije vozila koja mogu da koriste TNG i brnzin kao gorivo. Daimler Crysler. Tokom 1994 ukupan broj motornih vozila (motocikli. kamioni i autobusi) u svetu procenjen je na 750 miliona. kombi vozila. Pored pomenutih putničkih vozila zapažen je i razvoj na polju teških vozila tj. vodeći svetski proizvodjači automobila sa svijih proizvodnih traka isporučuju vozila sa već fabricki implementiranim TNG sistemom. a to su DAF-Holandija i OAFAustrija.co.a1autogas. U Japanu više od 90% svih taksi vozila koriste autogas kao pogonsko gorivo. Pored ove grupe mera.Pre svega treba pomenuti dve firme koje su razvijale TNG motore za primenu u ovim vozilima .uk).U okviru netehničkih podsticajnih mera trebalo bi pomenuti i omogućavanje pristupa pojedinim zonama u nekim gradovima sveta samo vozilima koja koriste TNG. Ford. Instrument tabla “bi fuel” vozila Od takvih OEM’s proizvodjača. Volvo. autobusa koji koriste TNG kao energent . Fiat. postoje i tehničke podsticajne mere koje se ogledaju u stalnom usavršavanju TNG sistema tako da se mogu obezbediti visoki ekološki standardi kada se radi o sadrzaju izduvnih gasova i drugo. Netehničke podsticajne mere medjutim odnose se na mogućnost parkiranja vozila koja koriste TNG na mestima gde nije dozvoljeno parkiranje vozilima koje pokreće benzin ili dizel gorivo.fsnet. jedna od ekspozitura MAN-a TNG . do 2006 godine pretpostavlja se da će njihov broj porasti na milijardu (www. EKONOMIJA.EKOLOGIJA. Nije teško zaključiti da je tako veliki broj motornih vozila ogroman potencijalni zagadjivac čovekove okoline pa mnoge drzave sveta prepoznajući prednosti TNG-a fiskalnim i drugim finansijskim podsticajnim merama (subvencije. ENERGIJA 35 . putnicka vozila. Vauxhall.Original Equipment Manufacturers najpoznatiji su Renault. Kao primer za ove mere je i oslobadjanje od placanja takse za ulazak u centar Londona –“congestion charging” u iznosu o 6 engeskih funti samo za vozila sa ekoloski čisim gorivom sto je rezultiralo naglom povećanju lakih dostavnih vozila i sluzbenih vozila koje pokreće autogas. GM i Rover. Drugi po broju proizvedenih automobila u takvoj verziji su proizvodjaci iz Južne Koreje.

31. Medjutim. ZEMLJA AUSTRIJA ČESKA DANSKA ŠPANIJA FRANCUSKA FINSKA ITALIJA HOLANDIJA POLJSKA BROJ AUTOBUSA SA POGONOM U 2002 GODINI 550 80 270 98 130 7 25 150 85 TNG Ovaj segment nije samo predmet tržisnih odnosa. Preko hiljadu ovakvih motora pokrece autobuse u više evropskih gradova doprinoseći na taj način jeftinijem gradskom prevozu i manjem zagadjenju u urbanim sredinama. Zaključci EVROPSKOG PARLAMENTA i SAVETA EVROPE insistiraju na tome da TNG mora biti integralni deo politike vezano za alternativno gorivo u EU.(Green paper:Towards a European strategy for the security of energy supply. situacije na svetskoj sceni može se zaključiti da ova vrsta motornih vozila uglavnom kao pogonsko gorivo koristi CNG. godine EVROPSKA KOMISIJA usvojila je takozvanu ZELENU KNJIGU O SIGURNOM SNABDEVANJU. Kada se radi o ekološkim parametrima ova dva energenta oni pokazuju približno identicne vrednosti. vec razvojne politike u EU. Kada se radi o teškim vozilima i spoznajom. identično kao što se to dešava sa dizel gorivom i motornim benzinom mišljenja je predsednik Nemačke asocijacije za TNG(DVFG) –Hanns Richard Hareiner .Pod alternativnim gorivom se u širem smislu smatraju goriva koja su u stanju da zamene postojeća klasična goriva za pogon motornih vozila kao što su motorni benzin i dizel. sagledavajuci situacuju u više zemalja korisnici motornih vozila uglavnom mogu odlucivati o korišćenju CNG-a ili TNG-a kao pogonskog alternativnog goriva vozila.U tržisnoj utakmici za koju očekujemo da će biti korektna ova dva alternativna goriva će se takmičiti .COM(2000) 769 Final).U tom smislu 29. 36 Beograd.2000.2005 .VOZILA SA POGONOM NA GAS (PREGLED BROJA AUTOBUSA NA TNG POGON PO AEGPL-u 2002 GODINE) U Beču vec četrdeset godina u javnom gradskom saobraćaju autobusi koriste TNG kao gorivo. u kojoj je kao jedan od ciljeva navedena potreba zamene 20% goriva u drumskom prevozu alternativnim gorivom do 2020 godine.03.11.

EKOLOGIJA.Ocekuje se da ce 2005. EKONOMIJA. od čega je 81 odsto utrošeno za potrebe domacinstava (grejanje i ostalo) i industrije. ENERGIJA 37 .Prema izvorima Evropske asocijacije za TNG očekuje se da će stopa rasta od 47 odsto u potrošnji TNG kao pogonskog goriva automobila u periodu 2000-2005. sto čini oko 8 procenata njegove ukupne godišnje potrošnje. godine četvrtina ukupne potrošnje TNG u Evropi biti upravo za pogonsko gorivo automobile. (31/12/2002) Austrija Belgija Nemačka Danska Španija Finska Francuska UK Grčka Irska Italija Holandija Portugal Švedska Ukupno EU Švajcarska Norveška DOMAĆINSTVA 125 274 1 552 57 2 399 239 2 773 1 041 362 133 2 387 114 930 443 12 829 92 138 KAO AUTOGAS 1 94 15 11 28 0 188 73 13 2 1 326 494 18 0 2 263 0 3 2 266 Total 126 368 1 567 68 2 427 239 2 961 1 114 375 135 3 713 608 948 443 15 092 92 141 15 325 Ukupno EEA 13 059 Česka Madjarska 74 204 68 41 142 245 TNG . godine ukupna potrošnja TNG je bila 18 miliona tona. godine.Goran Nedeljkovic Na svetskom nivou automobili koji koriste TNG kao pogonsko gorivo potroše godišnje oko 16 miliona tona ovog goriva . a 19% kao automobilsko gorivo.U Evropi 2002.Godišnja stopa rasta potrošnje TNG kao autogasa iznosi 12-15 odsto na svetskom nivou.

2002) U DOMAĆINSTVIMA I KAO AUTOGAS ZEMLJA Austria UKUPNA POTROSNJA LPG POTROSNJA LPG (u hiljadama tona) AUTOGASA(u %) 126 0.5 16.5 35.VOZILA SA POGONOM NA GAS Poljska Rumunija Slovenia Ukupno EEA ne 590 252 83 1 203 960 32 0 1 101 1 550 284 83 2 304 Total 14 262 3 367 17 629 POTROSNJA TNG-a U EVROPI PREMA AEGPL (31.6 0.03.2 25.12.7 1.2 1.3 2.6 3.2 0. 31.0 6.0 16.6 1.3 6.1 KAO Belgija i Luksemburg 368 Švajcarska Česka Nemačka Danska Španija Finska Francuska UK Grčka MADJARSKA Irska Italija Holandija Norveška 38 92 142 1 567 68 2 427 239 2 961 1 114 375 245 135 3 713 608 141 Beograd.7 81.2005 .0 47.

EKOLOGIJA.0 POTROSNJA TNG-a U EVROPI SA PROCENTUALNIM UČEŠCEM AUTOGASA PREMA AGPL-u SJEDINJENE AMERIČKE DRZAVE Prema izvorima AFDC –Alternative Fuels Data Center .Ovo alternativno gorivo medjutim pokreće taksi vozila u Las Vegasu (Las Vegas). radi sprovodjenja istraživackih.3 0. Federalna vlada je prakticno implementirala programe kojima se nalaze korišćenje alternativnog goriva. koji obezbedjuje 90% svojih potreba.000 automobila sa pogonom na autogas. ENERGIJA 39 .0 0. upotreba autogasa kao i ostalih alternativnih goriva generalno prisutna je na podrucju takozvanih flota.Goran Nedeljkovic Poljska Portugal Rumunija Švedska Slovenia 1 550 948 284 443 83 61. SAD su jedan od najvecih proizvodjaca TNG u svetu. Uz ovu fiskalnu meru u Australiji će biti prisutna i politika drzavne subvencije za ugradnju TNG uredjaja od 1000 australijskih dolara po svakom novom vozilu. pa se procenjuje da je ukupan broj ovih vozila u Kaliforniji (California) oko 40. tako da je za još tri godine produzen period neoporezivanja TNG-a. u SAD se vozi oko 350. Autogas pokrece laka i srednje teška teretna vozila kao i vozila policije. školske autobuse u Kanzas Sitiju (Kanzas City) i Portlandu (Portland). U toj državi zahvaljujuci činjenici da je motorni benzin kao vodeće gorivo relativno jeftin .Ovakav sistem mera doveo je do konstituisanja PROPANE EDUCATION RESEARCH COUNCIL-PERC. razvojnih. Izmedju 4-5 % lakih vozila koristi upravo ovo alternativno gorivo sa procenom da će do 2010 taj broj vozila u Australiji biti oko 8%.9 11. Kada se radi o vozilima u privatnom vlasništvu gotovo da se autogas i ne koristi. edukativnih i sigurnosnih aktivnosti u vezi sa korišćenjem gasa kao ekoloskog goriva.U SAD postoji oko 3400 autogas stanica. Na osnovu izjava predstavnika za štampu TNG asocijacije Australije Phil Westlake saznaje se da broj vozila koja koriste TNG za svoj TNG . gde je moguće nabaviti ovo gorivo. AUSTRALIJA U Australiji se TNG za pogon vozila masovnije koristi još od 1960 godine. a neke od drzava kao Texas i Kalifornija imaju i dodatne podsticajne programe. Danas je ova zemlja jedna od vodećih zemalja kada se radi o upotrebi ovog energenta. ali pomenutom odlukom ovaj period ce trajati do 2011 godine.000. odnosno sluzbenih i dostavnih vozila što je direktno posledica uticaja države.9 1. Da bi još više omasovila upotrebu TNG-a Vlada Australije je sa opravdanim razlogom prihvatila inicijativu TNG asocijacije ove zemlje. PROPANE EDUCATION AND RESEARCH ACT koji je potvrdjen od strane Kongresa 1996 godine daje dozvolu da se sredstvima ostvarenim prodajom propana vrši njegova promocija kao ekoloski čistog goriva.Ova podsticajna mera trebalo je da traje do 2008. EKONOMIJA.

godine.2005 .MTM.Struktura konvertovanih vozila je takva da su polovinu od ukupnog broja vozila činila privatna putnička vozila. Takodje treba naglasiti da je ova zemlja i jedan od najvećih proizvodjača TNG opreme za automobile (LANDI. Ukupna potrosnja TNG u ovoj zemlji tokom 2003. koje je moguće nabaviti na oko 2000 mesta širom ove zemlje.ROMANO.OMVL. Poljska je druga zemlja u Evropi po broju konvertovanih vozila na gas.Prema najnovijim podacima iz casopisa RYNEK GAZOWY.ZAVOLI. gde je na velikom broju štandova bila prikazana oprema najvećih i najpoznatijih kompanija.E MER.322. Podatak se odnosi na period do februara 2004. 40 Beograd.LOVATO. STARGAS.1 milion.Pored postprodajne ugradnje TNG uredjaja koja za automobile najnovije produkcije kosta oko 2000 australijskih dolara. Svoju lidersku poziciju u primeni TNG Poljska je prakticno dokazala i organizovanjem LPG FORUMA 1011.Ostatak su ostale kategorije motornih vozila.MARINI. koja predstavlja najnovija tehnička dostignuca u ovoj oblasti. Kao mera podsticaja u primeni je i pravilo da se u periodima visoke zagadjenosti vazduha.TOMASETTO BIGAS.77 miliona tona što praktično iznosi preko deset puta više nego 1991.EMMEGAS i drugi) Pored velike popularnosti ovog energenta u Italiji se zbog sve većeg zagadjena vazduha primenjuje odluka Vlade ove zemlje po kojoj se fizickim licima subvencionira instalacija TNG uredjaja kao i uredjaja za prirodni gas. vodeći proizvodjaci motornih vozila nude TNG modele koji su skuplji u rasponu od 8002500 australijskih dolara u odnosu na osnovne benzinske modele.000. istovremeno je u foajeu varšavskog hotela Viktorija Sofitel bila organizovana izložba. JUŽNA KOREJA Prema Global Autogas Industry Network No13-2004 godine u Juznoj Koreji se kreće oko 1.VOZILA SA POGONOM NA GAS pogon u ovoj državi je 500. godine. konvencionalna vozilia na benzin/dizel imaju zabranu kretanja u 18 naznačenih podrucja) POLJSKA Trenutno Poljska je zemlja sa najdinamicnijim porastom broja vozila koja koriste TNG kao pogonsko gorivo.STEFANELLI. ITALIJA Italija je danas najveci konzument TNG kao goriva za pogon automobila.000 tona na godišnjem nivou.2005. a četvrtinu minibusevi (minibuses). godine iznosila je 1.Broj takvih vozila kreće se oko 1. 31. a broj TNG stanica procenjuje se na oko 4000.74 miliona vozila na TNG. koja iznosi oko 1.3. Paralelno sa referatima koji su bili prezentirani ovom prilikom tretirajući problematiku vezanu za TNG u Poljskoj kao i u drugim zemljama.LANDIRENZO.BEDINI.03. Forum je redovna manifestacija i održava se svake godine. koji prtedstavlja jedan od najvećih dogadjaja vezanih za posao u ovoj oblasti. godine. Flota od preko milion vozila koristi upravo ovo gorivo za svoj pogon.Osamdeset procenata taksi vozila u ovoj zemlji je vec implementiralo gasne uredjaje. koji je takodje popularan u Italiji sa 650 EUR.

Goran Nedeljkovic VELIKA BRITANIJA Odmah treba reći da Kraljica Elizabeta II koristi automobile koje pokrece TNG. Isti slucaj je i sa premijerom ove zelje. Na osnovu praćenja situacije od strane Asocijacije za TNG Velike Britanije predvidja se da ce broj vozila sa TNG pogonom 2005. godine iznosti 250.000. Vlada je osnivac agencije ENERGY SAVING TRUST, čiji je prevashodni zadatak da prati problematiku vezanu za alternativna goriva.Navedena Agencija ima godišnji budzet od 16,3 miliona EUR. Kroz POWERSHIFT program subvencioniraju se ugradnje auto gas opreme.U smislu podsticajnih mera kojima se popularise auto gas u Velikoj Britaniji svakako je i već pomenuta taksa koju plaćaju vozila prilikom ulaska u centar Londona u vremenu od 7 ujutru do 18,30 popodne radnim danom. Fabrika Vauxhall je lider u razvoju vozila koja se sa fabrički ugradjenim TNG uredjajem isporucuju tržištu.Tako da kupci mogu nabaviti sledeće modele ovog proizvodjača Astru, Astru Coupe, Vectru, Zafiru, Astravan, Combo, a u skoroj budućnosti i neke nove modele u bi-fuel verziji. HOLANDIJA Druga zemlja u Evropi po broju konvertovanih vozila u odnosu na broj stanovnika je Holandija sa preko 400.000 vozila koja koriste TNG kao gorivo za pogon automobila. Pored velike popularnosti zastupljenosti TNG-a vlada ove države nizom podsticajnih mera neprekidno želi da ovo gorivo što vise omasovi. U aprilu mesecu 1998. potpisan je sporazum izmedju holandske vlade i javnih prevoznika čiji je cilj postizanje porasta broja novih autobusa koji koriste kao energent gasna goriva sve do iznosa od 50% od ukupnog broja novih vozila. NEMACKA U Nemackoj oko 3,5 miliona potrošaca u domaćinstvima, industriji, poljoprivredi i transportu koristi TNG kao pogonsku alternativu. TNG će do 2009. godine biti pod poreskim olakšicama u ovoj zemlji, a predsednik DVFG-a gospodin Hareiner ističe da ova zemlja ne može odustati od medjunarodnog trenda koji uvodi ekološki neškodljiv auto gas. Danas u Nemačkoj postoji oko 550 TNG stanica nas kojima se moze dobiti TNG,a oko 18.000 vozila je konvertovano na TNG, ali broj raste iz dana u dan. Polazeći od ekološke čistoce ovog goriva gospodin Hereiner kao predsednik nacionalne asocijacije za TNG kaže: ”Ako smo od propasti i uništenja spasili Rajnu, onda možemo spasiti i svoj vazduh”, misleci na sve veće korišćenje TNG-a kao pogonskog goriva. Do 2010 godine uzimajući u obzir trend kojim se kovertuju vozila može se očekivati oko 100.000 vozila koja će koristiti TNG za svoj pogon. Pored pomenutih zemalja trebalo bi reći da niz drugih država sirom sveta poreskim olakšicama i drugim vidovima stimulacije promovišu i popularisu korišćenje TNG, a.Takvi programi se odvijaju u Španiji, Norveskoj, Japanu (gde cak 95% taksi vozila trenutno koristi TNG), Belgiji, Francuskoj (Postojale su čak olakšice za poreske obveznike koji koriste TNG kao gorivo uz istovremeno smanjenje poreza na TNG. Broj TNG–om pokretanih vozila od 70.000 u 1997. godini porastao je na 180.000 u 1999. godini uz rast od 130% u potrošnji TNG-a), Novi Zeland (57% ukupne potrosnje TNG-a odlazi na ovo gorivo kao auto gas), Kina kao i zemlje Latinske Amerike i Afrike.

TNG - EKOLOGIJA, EKONOMIJA, ENERGIJA 41

VOZILA SA POGONOM NA GAS

Hrvatska kao drzava iz našeg neposrednog okruzenja takodje izuzetno promoviše primenu TNG-a. Prema procenama iz intervjua gospodina Vavro Zlatana, predsednika Hrvatske LPG udruge, procenjuje se da je broj vozila koja pokrece TNG u Hrvatskoj izmedju 15.000 i 20.000. Broj TNG stanica je 45 očekuje se povećanje njihovog broja uz privatanje evropskih normi i načina ponašanja za primenu ovog ekoloski čisog goriva. Suviše pretenciozno bi bilo reci da ovaj rad ima za cilj da prikaže trend primene TNG-a u svetu zahvaljujuci cenovnim, ekoloskim i prednostima primene ovog energenta uzimajuci u obzir mobilnost i lakoću transporta ovog energenta do mreže punionica. Ova skromna prezentacija predstavlja samo deo iskustava i primera iz prakse kada se govori o primeni TNG-a koje je prvi i dominantan alternativni izvor motornog goriva danas. Navešću jos neke pojedinacne primere koji bi u skladu sa već recenim trebalo da potvrde prednosti ovog energenta. U glavnom gradu južne kineske provincije Guangdong, Guangzhou saopsteno je da ce taksi vozila i autobusi koristiti TNG kao pogonsko gorivo do kraja 2005. godine.(Soutern Metropoliten News-17.8.2004.) Policija iz grada Humberside godišnje ustedi 200.000 engleskih funti pošto koristi TNG za pogon svojih službenih automobila. Sada svojoj floti dodaju jos 20 ovakvih automobila tipa PROTON Impians.(Fleet Week-4.8.2004) U radu koji je tretirao zagadjenost vazduha u Londonu izneseni su podaci da jedno vozilo koje koristi dizel gorivo za svoj pogon emituje čestice-fine particles čak u iznosu kao 120 vozila koja koriste TNG za svoj pogon i istu količinu NOx kao 20 vozila na TNG pogon. (Evening Standard Science Correspodent -3.8.2004) Na trzistu Engleske pojavio se Fiatov model DUCATO koji ima ugradjen TNG uredjaj u saradnji sa Nicholson McLaren Enginers koji ovaj posao obavljaju po odobrenju Fiata.Vlasniku ovako konvertovanog vozila država subvencionira troškove ugradnje sa 800 engleskih funti. (Fiat Commercial vehicle UK-22.9.2004) Posetiocima na Fleet Week Drive Show- 2004. prikazan je model SAAB-a koga pokrece TNG. (Fleet Week-21.9.2004) Za Flotu vozila koja opslužuje aerodrom Heathrow (London) u cilju zaštite životne sredine planira se ugradnja TNG uredjaja. (Fleet News-4.11.2004) Automobili koji opslužuju Britansku kraljevsku porodicu konvertovani su tako da koriste TNG kao ekoloski čisto gorivo.Odmah su konvertovana dva vozila marke BENTLEY, vozilo DAIMLER i vozilo koje koristi Princ Filip za svoje potrebe. (Sunday Miror-17.10.2004) Mexico City je jedan od najzagadjenijih gradova sveta. Da bi doprinela zaštiti zivotne sredine kompletna auto flota kompanije Coca Cola u Meksiku konvertovana je na TNG. (Petrol Plaza-11.10.2004.) 42 Beograd, 31.03.2005

Goran Nedeljkovic

Na osnovu informacija saopštenih od strane LOS ANGELES DEPARTMENT OF TRANSPORT(LADOT), 200 autobusa sa pogonom na auto gas prevozi putnike u javnom prevozu ovog grada. (World LPG Gas Association -1.10.2004) U Hong Kongu se planira zamena 18.000 taxi vozila sa pogonom na dizel gorivo sa auto gas modelima do kraja 2005. godine. Prema vldinoj odluci ovaj plan bi trebalo usmeriti i na 8000 mini-buses i 6000 gradskih autobusa.(WLPGA-31.12.2004) U Indijskom gradu Calcutta odlukom State Transport Departmenta-a odlučeno je da flota od 29.000 taksi vozila nastavi da prevozi putnike ali sva nova taksi vozila moraju koristiti TNG.(WLPGA-31.12.2004) Vodeći proizvodjaci automobila u Australiji Toyota, Mitsubishi, Ford i Holden predstaviće pocetkom 2005. godine vozila namenjena tržistu Australije sa već fabrički ugradjenim TNG uredjajem.(Butane Propan News-13.1.2005) U nasoj zemlji TNG kao pogonsko gorivo automobila stiče sve veći broj poklonika, čemu doprinosi i za sada relativno zadovoljavajuca mreža TNG stanica, kojih ima preko 130. Sa žaljenjem se ipak mora konstatovati da je posao vezan za auto-gas u znatnoj meri poprimio karakteristike stihije koja proizilazi iz činjenice da su siva ekonomija i šverc opreme zavladali TNG biznisom u našoj zemlji. U oblasti korišćenja TNG kao pogonskog goriva u automobilima naša zemlja jos nema dovoljno jasnu strategiju i predvidljiv pravac razvoja, a država i njene institucije do sada nisu obraćale veću pažnju ovoj oblasti pa nije bilo ni angažovanja države u prihvatanju evropskog paketa standarda i donošenja domaće regulative , kako bi ova oblast bila regulisana i kako bi situacija na polju šverca, prodaje i ugradnje auto gas opreme bila regulisana shodno evropskim standardima. Nedovoljnim angažovanjem carinskih organa u zemlju se prošvercuje preko 60% auto-gas uredjaja, a zahvaljujuci ovom švercu i nedostatku mera koje bi obavezivale da se ugradnja TNG opreme obavlja u prijavljenim i licenciranim servisima, danas se u Srbiji ugradjuje TNG oprema bez kontrolisanog porekla i odgovarajuceg standarda kao i problematicnog nivoa kvaliteta ugradnje od strane neregistrovanih kvazi majstora. Kada se zna da se na mesečnom nivou u našoj zemlji plasira oko 5000 uredjaja nije tesko zaključiti koliko je drzava izgubila u finansijskom smislu pošto nije naplaćena carina i porez, a posebno treba naglasiti bezbednosni momenat jer je nekontrolisanom ugradnjom švercovane opreme ugrozena bezbednost svih učesnika u saobracaju, a i gradjana šire. Decembra meseca 2004. osnovana je u Beogradu AUTOGAS ASOCIJACIJA SRBIJE- AGAS kao reprezentativno telo svih subjekata iz oblasti auto gasa koji se ovim poslom bave na legalan način. AGAS bi upravo trebalo da svojom aktivnošću doprinese uvodjenju reda i standarda na tržistu-regulativa R67.01, licenciranje servisa kao i zaustavljanju šverca TNG - EKOLOGIJA, EKONOMIJA, ENERGIJA 43

a TNG tamo već ima svoje mesto koje shodno ekoloskim zahtevima i drugim prednostima čvrso drži.Uput za pregled vozila izdat od strane MUP-a . Polazeći od pomenutog stanja na domaćem trzistu TNG opremom i problema koji proisticu iz ugradnje ove opreme u neprijavljenim sevisnim radionicama trebalo bi preduzeti hitne mere koje bi bilo lako primeniti u okviru postojeće legislative i koje bi relativno brzo mogle dati zadovoljavajuce rezultate.2005 . Napred navedenim uz preduzimanje aktivnosti koje bi permanentno promovisale i popularizovale korišćenje TNG kao pogonskog goriva automobila AGAS ce sigurno postati faktor reda i organizovanosti na tržistu. homologacija.03. Kao hitnu meru za prevazilazenje opisanog stanja AGAS predlaze da se donese naredba od strane nadleznog ministarstva kojom bi se propisala obavezna prezentacija dole navedenih dokumenata ili MUP-u radi dobijanja uputa za pregled vozila ili instituciji koja vrsi pregled vozila i izdaje odgovarajuci atest . 31. Odgovorno se može zaključiti da se prihvatanjem navedenih predloga od strane državnih organa može prevazići stanje koje ograničava i koči razvoj ovog značajnog segmenta energetskog tržista te približiti ga krajnjim korisnicima i uskladiti sa evropskom regulativom. -Izjava servisne organizacije-radionice koja je izvršila ugradnju TNG opreme sa podacima o sevisu i opremi (Proizvodjac. dobavljač-uvoznik). tip. kada i gde izvršio ugradnju auto gas opreme u motorno vozilo. 44 Beograd.Sertifikat proizvodjaca rezervoara i reduktora –isparivača Uvidom u tu dokumentaciju nije moguce utvrditi da li se radi o auto gas opremi koja je uvezena na legalan nacin u zemlju sa svim plaćenim carinskim i poreskim obavezama niti je moguce ustanoviti ko je.Radi se o sledećim dokumentima: -Fiskalni isecak-fiskalni račun za kupljenu opremu i izvrsenu uslugu ugradnje sa podacima o robi. prodavcu i kupcu. U dosadasnjoj praksi ispitivanja vozila u koja je ugradjena TNG oprema kod ovlašćenih institucija potrebno je bilo dostaviti sledeću dokumentaciju: .VOZILA SA POGONOM NA GAS opreme.

nauka ** BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA PRI UGRADNJI I ODRŽAVANJU UREĐAJA I OPREME ZA POGON MOTORNIH VOZILA KOJA KORISTE TNG KAO POGONSKO GORIVO UVOD Pod tečnim naftnim gasom (TNG) ili LPG ("Liguefied Petroleum Gas") podrazumevaju se tečni ugljovodonici.8.5 a za butan 1. proizvodnju i integrisane sisteme zaštite TEHPRO d. Smeša propana i butana 1. butan (C4H10) i njihove smeše prema odgovarajućim standardima za TNG. odnosno propan (C3H8). Isto tako ako u vazduhu ima više od 9% ove mešavine gasova opet neće doći do eksplozije u prisustvu izvora paljenja zbog male koncetracije kiseonika. Granice eksplozivnosti u zapreminskim procentima gasa sa vazduhom za propan iznosi 2. Burno sagoreva oslobađajući ugljen dioksid i vodenu paru pri čemu se oslobadja velika količina toplote. ing. Odnosno pod tečnim naftnim gasovima podrazumevamo ugljovodonike koji se pod specijalnim uslovima tenperature i pritiska mogu pretvoriti u tečno stanje. Najviša tenperatura plamena sagorevanja smeše propana i butana sa vazduhom je oko 1900 oC.butan (35: 65) je 2 vol %. Granice eksplozivnosti smeše propana i butana su veoma male u odnosu na druge zapaljive gasove. org. ZNR* Slobodanka Radojević. Nije otrovan već samo u veoma velikim koncetracijama ima lako narkotično dejstvo. karakterističnog mirisa.ing. Beograd.9 . 16 BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 45 . Pošto je smeša propana i butana gotovo dva puta teža od vazduha to se ovaj gas zadržava na najnižim mestima. Admirala Geprata br. * ** Preduzeće za protivpožarni inženjering.9 puta je teži od vazduha. Sa vazduhom stvara eksplozivne smeše koje se lako mogu zapaliti u prisustvu otvorenog plamena.5. što treba imati na umu pri projektovanu ventilacionih sistema. To praktično znači da ako u prostoriji ili prostoru ima manje od 2% smeše propana i butana neće doći do eksplozije i ako postoji izvor paljenja.9. veoma zapaljiv i eksplozivan gas. spada u grupu običnih zagušljivaca jer svojim prisustvom istiskuje kiseonik. a gornja 9 vol %. Donja granica eksplozivnosti za smešu propan . TNG je bezbojan.4 kg/dm3. Slobodanka Radojević Branko Radonjić. a gustina tečne faze na temperaturi 50 oC nije manji od 0.o..1 . dipl.Branko Radonjić.o. kao i drugi tečni naftni gasovi čiji pritisak na temperaturi od 70 oC nije viši od 31 bar. dipl.

jer ne prlja motor. Eksplozivna smeša autogasa i vazduha može da se stvoriti u malom zatvorenom prostorima u koji se parkiraju pravilno ne održavana vozila koja koriste ovo gorivo. jer postoje ugrađeni ventil sigurnosti koji će sprečiti isticanje gasa u slučaju oštećenja cevovoda od rezervoara do motora. organskim jedinjenjem koje sadrži sumpor. Ipak. ili 46 Beograd. Ovo se posebno odnosi na male neprovetravane. ispitani su na znatno više pritiske i postoje sigurnosni ventili koji efikasno upravljaju rizikom.2005 . 31. jer ne stvara kondezaciju goriva po zidovima cilindra. TNG se koristi kao pogonsko gorivo u industriji i domaćinstvu. Veoma značajna prednost autogasa u odnosu na klasična goriva je i činjenica da izduvni gasovi . ovo veoma isparljivo i zapaljivo gorivo nesmetana ističe za razliku od autogasa.produkti sagorevanja TNG znatno manje degradiraju životnu okilinu. što treba imati na umu pri projektovanu ventilacionih sistema. Maksimalno dozvoljena koncetracija u radnoj okolini za propan iznosi 1800 mg/m3. što je praktično nemoguće postići na otvorenom prostoru gde se automobil kreće. Znatno je jevtiniji od benzina i produžuje vek motora. U slučaju sudara rezervoar je dovoljno čvrst da pretrpi velika oštećenja i ostane nepropustan za razliku od plastičnih ili limenih rezervoara za benzin. Ako se ošteti cevovod za benzin. ima nižu tačku isparenja pa se bolje meša sa vazduhom i ima širu granicu upaljivosti. postoje mnoge predrasude i verovanja da je TNG veoma opasno gorivo. oktanski broj je mnogo veći od oktanskog broja benzina. distribucija i uskladištenje TNG u odnosu na dizel gorivo i benzin. Ova opasnost uspešno se ostranjuje sa samo dva otvora za prirodnu ventilaciju u donjem delu nadzemnih garaža. Eksplozija autogasa je moguća samo u koncetraciji od 2 do 9 vol%. Zato ga mnogi nazivaju autogas. TNG za široku potrošnju je zamirisan etilmerkaptanom.5 do 4 mm. jer je radni pritisak u rezervoaru.03. Sve ovo zahteva poznavanje osnovnih karakteristika mešavine propana i butana i striktnu primenu mera bezbednosti. rezervoari se prave od čeličnog lima debljine 2. i smatraju ga idealnim gorivom za pogon motornih vozila. posebno podzemne garaže. Tačno je to da je rizičnija i otežana manipulacija. u normalnim okolnostima samo malo viši od pritiska u bojleru za toplu vodu. a za butan 1900 mg/m3. a poslednjih godina se sve više koristi kao pogonsko gorivo za motorna vozila.VOZILA SA POGONOM NA GAS Pošto je smeša propana i butana gotovo dva puta teža od vazduha to se ovaj gas zadržava na najnižim mestima. Primenom tih mera u potpunosti se otklanja rizik. tako da se veoma male koncetracije gasa u vazduhu mogu identifikovati putem čula mirisa. što pre svega omogućava rad motora sa znatno siromašnijom smešom. bez obzira na mnoge prednosti autogasa u odnosu na klasična goriva.

Punjenje rezervoara vrši se preko nepovratnog ventila. a u druga motorna vozila najviše dva rezervoara ukupne zapremine 200 l. a od izduvnog sistema najmanje 500 mm. ventilima se mora osigurati pojedinačno punjenje. prečistač TNG.Branko Radonjić.butan u smeši 50% : 50% pritisak u posudi oko 3 bar na 0 oC.butana potrebna zapremina od 2. odnosno pražnjenje rezervoara. Treba imati na umu da je veoma opasno prepuniti rezervoar za TNG.propana nalazi se gas sa promenljivim pririskom u zavisnosti od temperature gasa. Čelične boce za TNG namenjene za domaćinstva ne smeju se koristiti kao rezervoari u motornim vozilima. Slobodanka Radojević ugradnjom elektro ventila novije generacije koji će sprečiti curenje gasa kada se motor isključi. Armatura rezervoara mora biti zaštićena od mehaničkih oštećenja i mora biti sprečen prodor gasa u unutrašnjost vozila i prostor za smeštaj motora u slučaju propuštanja armature. a na priključku za pražnjenje mora se postaviti ventil protiv loma cevi. konstruisanje. ventili za gas i gorivo (benzin ili dizel). Rezervoar mora biti udaljen od motora i izduvne grane najmanje 200 mm. Ventil sigurnosti onemogućava stvaranje pritiska u rezervoaru iznad 25 bar. Tako je za propan . Rezervoar za gas se postavlja iza prostora za smeštaj vozača i putnika i ne sme biti ugrađen ispred vetrobrana. Proračun. U svakom rezervoaru iznad tečnog butana . pod uslovom da je postavljena odgovarajuća toplotna zaštita.35 lit. UREĐAJI I OPREMA KOJA SE KORISTI ZA POGON MOTORNIH VOZILA NA TNG Uređaji i oprema koja se ugradjuje u putnička i teretna vozila i koja se koriste za pogon na TNG moraju biti izrađena od materijala koji ne stvaraju zapaljive smeše. Takođe rezervoar u cilju bezbednosti mora da ima ventil sigurnosti. Postavljanje uređaja ograničavanje nivoa punjenja je obavezno. Rezervoar za gas mora biti postavljen tako da je obezbeđeno da BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 47 . koji su hemijski otporni na gas i koji ne menjaju hemijske osobine gasa. jer jer je za 1kg propan . isparivač.butan za vozila sa pogonom na TNG. izrada i ispitivanje rezervoara za gas koji služe za smeštaj TNG vrši se po standardu za zavarene čelične rezervoare za propan .8 bar. Ovaj uređaj ne sme dozvoliti punjenje rezervoara količinom većom od 80 % zapremine rezervoara. temperature okoline i temperature rezervoara. dok je na 20 oC oko 5. Rezervoar za TNG Rezervoar za gas mora biti snabdeven priključcima za punjenje i pražnjenje i pokazivačem nivoa tečnosti sa oznakom najveće dozvoljenog nivoa punjenja. vodovi za gas niskog i visokog pritiska i električni uređaji i instalacije. Ako su ugrađena dva rezervoara za gas. Pod uređajima i opremom koji se koriste za pogon motornih vozila na TNG podrazumevaju se rezervoar za gas sa pripadajućom armaturom sa zaštitom. U putničke automobile može se ugraditi samo jedan rezervoar ukupne zapremine do 100 l. reduktor -regulator pritiska.

u slučaju propuštanja armature izvodi se kao nepropusna pregrada odgovarajuće čvrstine. Priključak za punjenje rezervoara gasom mora biti pristupačan. Nepropusna pregrada. ili kao nepropusno kućište u koje se smešta rezervoar i armatura. Prema Pravilniku o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane. mora biti sigurno pričvršćen za svoju podlogu a gas iz rezervoara mora da izlazi samo u tečnom stanju. Prostor u koji je smeštena armatura rezervoara mora da ima dobru i sigurnu ventilaciju van karoserije vozila preko otvora prečnika najmanje 20 mm. 56/95 i 1/2003.5 mm.godine.kompozitnih materijala koji su nekoliko puta lakši od čelika. Armatura rezervoara postavlja se direktno na rezervoar ili iznad rezervoara. Dozvoljeno je i postavljanje nepropusnog poklopca.2005 . zapremina rezervoara u litrima. u prostor za smeštaj motora. Rezervoar za autogas je sud pod pritiskom i po našim tehničkim propisima mora da ima odobrenje za korišćenje od nadležne inspekcije za parne kotlove. tečne i pod pritiskom rastvorene gasove (" Sl. prostoru za smeštaj putnika i prostoru za smeštaj motora. kao i u pravcu potencijalnog električnog iskrenja.03. Gas iz ventila sigurnosti ne sme biti usmeren ka izduvnoj cevi. Zaštitna armatura koja onemogućava prolaz gasa u kabinu vozača. žig nadležnog organa sa datumom poslednje kontrole i najveću dozvoljenu masu punjenja u kg. 31. u prostor za vozača i putnike. Rezervoari za autogas podvrgavaju se redovnim i vanrednim pregledima. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na TNG donet je 1984. list SFRJ" br. na zahtev korisnika suda ili isporučioca gasa. U zemljama Evropske unije doneto je više direktiva o tehničkim normativima za uređaje i opremu za TNG koja se koristi u putničkim vozilima. ne sme se nalaziti u kabini vozača. fabrički broj. 9/86 i "Sl. žig toplotne obrade. kućište i poklopac moraju biti izrađeni od materijala čija čvrstoća odgovara čeličnom limu zatezne čvrstoće iznad 350 N/mm2. Redovni pregled pre prve upotreba obavlja proizvođač suda. Početkom ovog milenijuma sve više se koriste rezervoari za TNG raznih oblika koji je zavistan od same forme šasije automobila. 25/80. Vanredni pregled rezervoara za TNG je pregled koji se vrši po potrebi. probni pritisak u barima. Često se izrađuju od lakih . debljine 0. i nije usaglašen sa novim propisima u razvijenim zemljama. naziv gasa kojim se sud puni. Rezervoar ne sme da bide izložen direktnim sunčevim zracima. masa praznog rezervoara. 21/94. Zapremina 48 Beograd.list SRJ" br.VOZILA SA POGONOM NA GAS izduvni gasovi iz motora nisu direktno ni indirektno usmereni ka rezervoaru. odnosno 50 mm ako je postavljen odgovarajući usmerivač.) na svojoj površini ili na pričvršćenoj tablici rezervoar mora da ima tačno utisnute oznake prozvođača rezervoara. a zatim obaveza korisnika suda je da rezervar podvrgne pregledima svake desete godine. Izlazni otvori za ventilaciju moraju biti udaljeni od izduvnog sistema najmanje 200 mm. prostor za smeštaj putnika i u prostor za motor. Veoma su popularni ovalni rezervoari u obliku krofne koji se ugrađuju na mesto rezervnog točka u podu prtljažnika automobila. van predviđenog roka. kojim se pokriva armatura rezervoara. godinu proizvodnje.

na mestu sa što manje vibracije.Branko Radonjić. Isparivač gasa Isparivač gasa postavlja se na unutrašnju stranu karoserije izvan prostora za smeštaj vozača i putnika. Svi ovi rezervoari se ispituju na pritisak. nepropusnost i ponašanje u požaru po veoma strogim standardima. na šasiju ili školjku vozila. odnosno 5 godina ako je vozilo promenilo vlasnika.regulator pritiska Reduktor . Razmak između dva mesta pričvršćivanja ne sme biti veći od 500 mm.regulator pritiska izveden zajedno sa isparivačem gasa. i učvršćuje se na šasiju ili školjku vozila. Od početka 2000. Čelične cevi se sa spoljnje strane štite od korozije. on se postavlja kao reduktor . a poluprečnik savijanja cevi ne sme biti manji od trostrukog spoljnjeg prečnika cevi. Ventil za TNG Ventil za TNG ugrađuje se na vod između prečistača gasa i isparivača. Kada se cevi ugrađuju u ovaj prostor to se može učiniti samo postavljanjem cevi visokog pritiska u širu cev koja mora da bude otporna na mehanička oštećenja i da ima odušak na spoljnjoj strani vozila. i mora se voditi računa da vodovi ne dođu u rezonansu sa vibracijama motora. i to što bliže uređaju koji uvodi gas kao gorivo u motor.regulator pritiska ne sme se pričvršćivati na motor vozila. Slobodanka Radojević ovih rezervoara kreće se od 40 do 150 litara. Postavljanje se vrši tako da se onemogući trenje cevi. na udaljenost najmanje 200mm od izduvnog sistema. Vodovi za gas visokog pritiska izvode se od čeličnih ili bakarnih cevi. naročito pri prolazu kroz zidove. Prolazak cevi kroz prostor za vozača ili putnike treba izbegavati. Vodovi za gas Vodovi za gas visokog pritiska pričvršćuju se na šasiju ili školjku vozla. a postavlja se na šasiju ili školjku vozila. Ako je reduktor . između rezervoara i ventila za gas. udar.regulator bez isparivača. Prečistač TNG Prečistač TNG postavlja se na vod tečne faze TNG. Reduktor . Reduktor . Cevi ne smeju imati oštre uglove savijanja.godine vozila u zemljama EU koja koriste TNG moraju da imaju ugradjen ventil sigurnosti čiji je zadatak da u slučaju porasta pritisak usled porasta temperature ili deformacije zbog sudara u saobraćaju smanji nastali pritisak odvodeći gas izvan vozila. Komanda ovog ventila mora biti na dohvat ruke vozača. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 49 . Cevi moraju biti zaštićene od mehaničkih oštećenja i tako postavljene da se mogu lako pregledati. Ako je ventil izrađen u istom kućištu sa prečistačem gasa pričvršćivanje za šasiju vozila vrši se isto kao ventila bez prečistača.regulator pritiska ugrađuje se u prostor u koji je smešten motor. Ponovna ispitivanja se vrše svakih 8 godina.

Uputstvo za rukovanje mora da sadrži upozorenja da je punjenje rezervoara autogasom dozvoljeno samo: na mestima predviđenim za snabdevanje vozila autogasom. izvedeni pomoću navojnih spojeva. pri stalnom osmatranju pokazivača nivoa tečnosti. Uputstva o rukovanju i održavanju Vozila u koja se ugrađuje uređaji i oprema za TNG mora da bude snabdeveno tehničkim uputstvom o pravilnom rukovanju i održavanju uređaja i opreme za TNG. 50 Beograd. Vod od rezervoara do isparivača. Takođe uputstvo mora da sadrži upozorenje: . ako nije posebno zaštićen. posle kontrole poklopca sigurnosnog ventila. mora da bude udaljen od izduvnog sistema najmanje 200 mm. Postavljanje vodova električne instalacije vrši se tako da ne stvaraju trenje sa podlogom na koju se polažu. . koja omogućuje dilataciju. . cev mora da ima kompezacionu spiralu. Ako je taj razmak manji od 200 mm. Spojevi vodova za gas niskog pritiska moraju da budu nepropusni i izvedeni vijčanim spojevima ili obujmicama sa odgovarajućim osiguranjem od otpuštanja. Vodovi za gas niskog pritiska koji spajaju reduktor .da posle punjenja rezervoara priključak za punjenje mora da bude nepropusno zatvoren. i to u zaštićenoj zoni uz primenu odgovarajućih mera zaštite. 31.VOZILA SA POGONOM NA GAS Spojevi cevi moraju da budu nepropusni. a postavljaju se tako da najkraćim putem. zaposlenima koji su osposobljeni za bezbedan rad sa autogasom. Pre spajanja sa uređajem. ako nije istekla važnost odobrenja za upotrebu rezervoara za autogas. Električne instalacije Električne instalacije postavljaju se tako da ne izazivaju varničenje i štite se topivim osiguračima. kada je motor vozila isključen.da rezervoar ne sme da bude napunjen više od 80% njegove zapremine.da proveru ispravnosti sigurnosnog ventila smeju da vrše samo određena i stručno osposobljena lica. ali nije manji od 50 mm cev mora da bude zaštišena termičkom izolacijom koja se štiti od mehaničkih oštećenja.03. ako se u vozilu ne nalaze lica. Spojevi vodova za sredstvo za grejanje isparivača osiguravaju se obujmicama. spajaju izvor toplote sa isparivačem.regulator pritiska sa uređajima u kojima se stvara smeša za pogon motora ne sme da bude u dodiru sa motorom i izduvnim sistemom. bez oštrih uglova.2005 . tvrdim lemljenjem ili zavarivanjem.

570:1984. filter.godina izrade. . .oznaka toplotne obrade.naziv gasa kojim se puni. Takođe uputsvo o održavanju mora da sadrži upozorenje da je neophodna ventilacija u zatvorenim prostorijama u koje se smeštaju vozila koja koriste za pogon autogas. .da vozilo koje nije u pogonu. Nišu i Kragujevcu i institut Vinča ). Ispitivanje i označavanje Uređaji i oprema za TNG (rezervoar. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 51 . posebno pri radovima na rezervoaru. .žig nadležnog organa sa mesecom i godinom poslednjeg kontrole.regulator pritiska. Uputstvom o održavanju posebno mora da bude istaknuto da se pri održavanju motornog vozila na autogas moraju izbegavati izvori varničenja i paljenja.firma. a atestiranje vrši akreditovana laboratorija. kao i da u toj prostoriji ne sme da bude otvoreni plamen i drugi izvori varničenja. u bar.najveća dozvoljena zapremina punjenja. servis koji je izvršio ugradnju uređaja i opreme za TNG izdaje izjavu o izvedenim radovima na vozilu. u L. . armatura rezervoara. standardom JUS M.izmerena masa praznog rezervoara sa sa zavarenim priključcima. Potvrda o izvršenom ispitivanju za uređaje i opremu za TNG izdaje proizvođač. O izvršenom ispitivanju uređaja i opreme za pogon vozila na TNG i o ispravnosti ugradnje izdaje se potvrda o ispitivanju. N. 7/84) utvrđen je sadržaj oznaka na rezervoaru. . . odnosno da je zabranjena upotreba otvorenoe vatre. a potvrdu o ispravnosti ugradnje preduzeće koje je izvršilo konrolu ugradnje uređaja i opreme.žig .fabrički broj rezervoara. isparivač.ukupna zapremina rezervoara. kvalitet materijala i uslovi izrade i ispitivanja zavarenih čeličnih rezervoara za propan butan za pogon motornih vozila na TNG. odnosno ovlašćena institucija (Mašinski fakulteri u Beogradu. za zavarene čelične rezervoare za propan . ne sme da bude ostavljeno u prostoriji bez efikasne ventilacije. . u kg.ispitni pritisak. Slobodanka Radojević . Predmet pomenutog standarda je oblik i glavne mere.butan za vozila sa pogonom na tečni naftni gas predviđeno je da svaki rezervoar mora da ima natpisnu tablicu na kojoj moraju na trajan i čitljiv način biti upisani sledeći podaci: . u L. Pravilnikom o tehničkim normativima za uredjaje i opremu za pogon motornih vozila na tečni naftni gas ("Sl. reduktor . ventil za TNG i elementi zaštite armature rezervoara moraju da budu ispitani i na vidljiv i trajan način označeni. list SFRJ" br. Takođe. Sadu. a napunjeno je autogasom. .Branko Radonjić. otvorenog svetla i alata koji varniči. odnosno naziv ili registrovani znak proizvođača. Odnosno.Z2.

radna prostorija u kojoj se obavljaju poslovi ugradnje i održavanja vozila. uredjaja i opreme za TNG mora da ispunjava opšte i posebne mere zaštite na radu. osvetljenosti. otporan na oštećenja od mehaničkih uticaja. prirodno provetravanje i zaštitu od atmosferskih uticaja i toplote. Najpovoljnije je da se odsic vrši preko kanala i 52 Beograd. čeonih zidova ili plafona. slobodna površina poda najmanje 2m2. buke. Servisi u kojima se vrši održavanje vozila koja koriste uređaje i opremu za tečni naftni gas moraju da imaju efikasnu veštačku ventilaciju. obično sa kote 300 mm pošto je TNG u gasovitom stanju znatno teži od vazduha. Zidovi od stakla ili drugih lako lomljivih materijala se učvšćuju. Vrata moraju da obezbeđuju dovoljan prostor za prolaz i evakuaciju. obezbeđuju od udara i zaštićuju od loma. Unutrašnja vrata radionice i spoljna vrata objekta postavljaju se tako da se otvaraju u pravcu izlaza. bez obzira na eventualno postavljanje mehanizma za automatsko otvaranje. Površina zidova mora da bude obojena svetlom bojom.VOZILA SA POGONOM NA GAS OBJEKTI I RADNE PROSTORIJE ZA UGRADNJU ODRŽAVANJE VOZILA UREĐAJA I OPREME ZA TNG I Projektovanjem i izgradnjom građevinskog objekta namenjenog za ugradnju i održavanje uređaja i opreme za TNG obezbeđuje se takav raspored radnih i pomoćnih prostorija sa pripadajućim uređajima i instalacijama da se omogući primena propisanih mera zaštite na radu koje se odnose na zaštitu od atmosferskog uticaja. vodonepropustan. Unutrašnja površina zidova mora da bude glatka i ravna da bi se izbeglo zadržavanje prašine i omogućilo lako održavanje. Prozori radionica moraju da obezbeđuju dnevnu osvetljenost. a odsis se uvek vrši sa donjeg dela prostorije. 31.2005 . Pod radionice mora da bude praktičan za lako održavanje. Na velikim pokretnim vratima za ulazak motornih vozila u servis mogu se ugraditi posebna vrata za prolaz zaposlenih i drugih lica kojima se pružaju usluge održavanja ili ugradnje uređaja i opreme za TNG. odstranjivanja hemijskih štetnosti. od završnog poda do završnog plafona mora da iznosi 3 m.03. Vazduh se može ubacivati u prostoriju sa gornje strane. a slobodna zapremina vazdušnog prostora najmanje 12m3 po zaposlenom u radionici. ograđuju i označavaju. ravane i hrapave površine tako da se obezbeđuje sigurno hodanje. Vrata koja imaju zastakljene površine posebno se obeležavaju. Sva vrata moraju da imaju mogućnost ručnog otvaranja. Najmanja visina radionica. sa bočnih. Radionica . zaštitu od vlage i toplotnu izolaciju. zagrevanja i provetravanja. Moraju se otvarati i zatvarati sa unutrašnje strane sa poda i biti pristupačna za održavanje. Na otvorima u zidu čija je visina manja od 90 sm postavlja se zaštitna ograda. Uobičajeno je da se opštom ventilacijom prostorije predviđa petostruka izmena vazduha za jedan sat. bezbednog kretanja vozila i zaposlenih.

merama zaštite. opasnim radnim operacijama. fleksibilnih creva koji se priključuju na izduvnik gasova motora u slučajevima kada je neophodno da motor bozila bude uključen pri radu na motoru. u cilju bezbednog rada. Rad sa veoma zapaljivim i eksplozivnim tečnim naftnim gasom nosi obilje opasnosti i verovatnoću nastanka povreda na rada ako se ne poznaju sve mere zaštite na radu. odnosno očuvanja života i zdravlja. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA 53 .lokalna ventilacija. Osvetljenje servisa u kojima se vrši održavanje vozila i ugradnja uređaja i opreme za TNG vrši se za obavljanje poslova u horizontalnoj ravni svetiljkama sa dubokim karakteristikama. Širina jednosmernih puteva za prolaz vozila ne sme biti manja od 3 m. Električne i gromobranske instalacije u servisima u kojima se vrši održavanje vozila i ugradnja uređaja i opreme za autogas projektuju se. zaštitni transformator. napon od 24 V ili akumulatorske baterije. Poželjno je da se u donjoj zoni radnih kanala izvede odsis . Projektovanjem i izgradnjom saobraćajnica ispred objekta u kojima se održavaju vozila ili ugrađuje oprema i uređaji za pogon motornih vozila na TNG obezbeđuje se sigurnost radnika učesnika u saobraćaju i ostalih radnika koji se kreću ili rade u krugu preduzetnika ili preduzeća. pošto su kanali idealno mesto za sakpljanje TNG i stvaranje eksplozivne smeše sa vazduhom. Zahtevi poslova koji se obavljaju u radionicama za osvetlenošću radionica pretežno su prosečni. a u radionicama se koriste prenosne svetiljke koje se priključuju na transformator za razdvajanje. što zavisi od veličine radionice. Zato je potrebna odgovarajuća obuka na kojoj će se upoznati sa organizacijom rada. a dvosmernih 5m. izvode i održavaju tako da obezbeđuju zaštitu zaposlenih od opasnog dejstva električne struje. Ručne prenosne svetiljke moraju da ispunjavaju uslove predviđene odgovarajućim standardima. odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija mora da se pribavi dokaz o njihovoj ispravnosti. Slobodanka Radojević rešetki na više mesta u radionici.Branko Radonjić. odnosno radnici koji održavaju motorna vozila koja koriste uređaje i opremu za TNG kao pogonsko gorivo moraju da budu osposobljeni za bezbedan rad. zaštićeni od povređivanja i zdravstvenih oštećenja i teoretski i praktično osposobljeni za rad. a u slučajevima kada se zahteva izuzetno dobra osvetljenost na neosvetljenim mestima rada mogu da se koristite prenosne dodatne svetiljke. Ako u radnim kanalima ne postoji izvedena ventilacija gasovi se mogu odsisati preko rebrastih creva za odsis izduvnih gasova motora koji se povremeno postavljaju u radni kanal. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH KOJI VRŠE UGRADNJU I ODRŽAVANJE UREĐAJE I OPREME ZA TNG Da bi zaposleni formirali pravilan stav prema zaštiti na radu. Na ovim saobraćajnicama primenjuju se propisi o bezbednosti saobraćaja na javnim putevima. Pre puštanja u rad novih. pravima i dužnostima. uputstvima za bezbedan rad i dr. neophodno je da steknu određena znanja. Zato zaposleni koji obavljaju poslove ugradnje uređaja i opreme na TNG. Lokalna ventilacija izvodi se preko rebrastih.

nove dvostubne dizalice za podizanje vozila. već je neophodno da se rad obavlja pod nadzorom neposrednog rukovodioca. odnosno preduzeća koja se bave poslovima zaštite na radu. kako bi se postiglo što detaljnije i potpunije upoznavanje radnika sa materijom zaštite na radu. a provera iz praktičnog dela osposobljavanja putem osmatranja. ili pri nabavci uređaja i opreme za TNG koji se ugrađuju u vozila od novog proizvođača. Posle teoretske i praktične obuke. Osposobljavanje zaposlenih se uvek vrši u toku radnog vremena putem seminara. Provera iz teoretskog dela može da se vrši putem testa. Teoretsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad izvodi se po programu koje donosi poslodavac. Posle teoretskog osposobljavanja za bezbedan radnik ne može odmah da samostalno obavlja sve poslove. izvedene prema utvrđenom programu. O osposobljavanju radnika za bezbedan rad vodi se odgovarajuća evidencija na propisanim obrascima. pri promenama poslova koje zaposleni obavlja.VOZILA SA POGONOM NA GAS Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad vrši se po zaključivanju ugovora o radu. pri promenama u procesu rada. Program treba da sadrži teoretske i praktičneo oblike obučavanja i osposobljavanja. odnosno predavanja koja su praćena praktičnim primerima. prigodnim brošurama ili filmovima. Poželjno je da se demonstriraju pravilni i nepravilni postupci koji se dešavaju pri radu i istaknu pojedine karakteristike ugradnje uređaja i opreme za autogas u zavisnosti od tipa vozila i dr. 54 Beograd. 31. odnosno prilokom uvođenja nove oprme ili oruđa za rad. usmenog propitivanja i zapažanja pri praktičnom radu radnika. Osposobljavanje radnika za bezbedan rad za potrebe trećih lica može da obavlja preduzeće koje ispunjava propisane uslove.03.2005 . odnosno iskusnog i već osposobljenog radnika. odnosno prijemu u radni odnos kod poslodavca. zaposleni se podvrgava proveri znanja. Ovo praktično znači da je neophodno izvršiti obuku radnika pri nabavci npr. neophodnog za bezbedan rad.

• Ekologija – gas se smatra ekološkim gorivom jer u sebi ne sadrži olovo. a i Bugarska). OPREMA KOJA SE IZVODI U SiCG I U EVROPI 1. Drugi štetni izduvni sastojci kao što su sumpor-vodonik. TNG STANICE 55 . OPASNOSTI KOJE PRATE MAŠINSKU OPREMU I NJIHOVO OTKLANJANJE. Oktanski broj daje stepen gustine gorivne smese cilindrima. • Dužeg veka motora • Povećane autonomije vozila za duplo (nekad i više) • Nema pojave detonacije . Nema eksplozije nereglamantirane u cilindrima. Francuska. Ukoliko je niži oktanski broj. Zbog svih nabrojanih prednosti sve vlade sveta favorizuju vožnju na gas. vodonik-sulfid su za 6-10 puta manji nego što su to izduvni gasovi kod vožnje na benzin.Dilijana Ivanova Diljana Ivanova direktor Tempo Gas TNG STANICE USLOVI ZA UGOVARANJE I IZVOÐENJE RADOVA . uz to je ekološki čisto gorivo za razliku od benzina i dizela. a isto tako i veće investicije za uređaj u automobilima. To je i razlog da postoji mreža pumpi za točenje gasa u automobile već u celoj zemlji. Autogas je popularno gorivo zbog: • Ekonomske strane – cena gasa je trenutno 29 – 31 dinara. toliko je lakše zapaljiva smesa goriva. u zavisinosti koliko je oktana. a benzina preko 60 dinara. Autogas produžava radni vek motora za najmanje 30%. metan) ali je u Srbiji slabo zastupljen u eksploataciji za razliku od neko drugih država (Italija. Problem predstavlja nedostatak punionica za CNG u Srbiji. AUTOGAS Autogas je alternativno gorivo koje je trenutno najekonomičnije za eksploataciju automobila. Cena je uvek duplo manja od cene benzina. a svakodnevno se radi na proširenju mreže. U autogas spada i CNG (zemni gas.oktanski broj je između 101 i 104. a potrošnja autogasa je nešto veća od potrošnje benzina i iznosi za ispravne motore 10% više u odnosu na potrošnju benzina.

56 Beograd. u kompletnom obimu. znatno je veći od istog koeficijenta drugih goriva. idealno je gorivo za oblasti gde aero-zagađenje predstavlja problem. a na osnovu odobrenog projekta. 31. tako i unutrašnji na samom gradilištu. u istim količinama i istog kvaliteta. ugradnjom opreme za TNG u vozila.VOZILA SA POGONOM NA GAS 2. Svi ponuđači moraju dobiti projekat na uvid. vozilo može koristiti i benzin i TNG. sumpora na primer.2005 . sagoreva bez dima i praktično ne zagađuje sredinu. koji TNG koriste kao pogonsko gorivo. odnosno sklapanje ugovora služi ovaj odobreni projekat. prema raspoloživoj energiji koju daje. već nakon prve godine eksploatacije pokriva investicije uložene u ugradnju potrebne opreme za korišćenje TNG umesto benzina. kalorična vrednost) se lako kontrolišu. je doživela nagli rast i to posebno kod putničkih automobila. kao i otkucani tekst predračuna bez cena u koji će ponuđači unostiti cene. TNG se lako meša sa vazduhom. uvozne carinske i druge troškove za uvoznu opremu. OPŠTI USLOVI ZA UGOVARANJE I IZVOÐENJE RADOVA Ugovor za izvođenje predviđenih radova zaključuje se između investitora i izvođača. TNG STANICE Investitor se odlučuje da izgradi punionicu za punjenje rezervoara automobila. temperatura. a time i bez gubitaka. ne prejudicira se isključivost upotrebe TNG. Tečni naftni gas (TNG) propan. butan. Projekat je sastavni deo ugovora između investitora i izvođača . kako spoljni. • koeficijent zapremanja skladišnog prostora. karakteriše i sledeće: • • TNG se lako i ekonomično transportuje. Svi primerci predračuna koji se daju ponuđačima moraju biti identični. celokupan rad za izvođenje instalacije uključujući pripremne i završne radove. • zbog malog procenta štetnih sastojaka. usled sve većih zahteva za potrošnju tečnog gasa. Razlozi za povišano korišćenje ovog goriva su sledeći: • • • • znatna razlika u ceni kod korišćenja TNG. Kao osnova za podnošenje ponude. odnosno ponude treba da obuhvate sve troškove realizacije od strane komisije za tehnički prijem i pregled. TNG ne ostavlja naslage na klipovima 3. Primena TNG kao pogonskog goriva za vozila (motore sa unutrašnjim sagorevanjem) poslednjih godina. svi osnovni parametri (pritisak.03. pored ekonomske isplativosti (znatno je jeftiniji od klasičnih goriva). kako bi svi ponudili iste radove. bez pripremnih faza. svi putni i transportni troškovi za radnu snagu. sav transport materijala. U ponudi moraju biti obuhvaćene cene za: sav potreban materijal odgovarajućeg kvaliteta. • energija koju daje odmah je upotrebljiva.

saobraćaja i susednih objekata. sravni projekat instalacije sa građevinskim projektom. Ugovor o izvođenju smatra sa zaključenim kada se stranke pismeno sporazumeju o izgradnji ovog objekta i ceni izradnje. ili ako utvrdi da postoji neslaganje između projekta instalacije i građevinskog projekta. tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za izgradnju ove vrste objekata. standardima. kaznene odredbe. za bezbednost zaposlenih radnika. da bi zajedno utvrdili rokove u kojima se ti poslovi moraju završiti. a koje ima zakonsko pravo na tu funkciju. standardima. prolaznika. Povoljnost ponude ocenjuje investitor imajući u vidu ne samo ponuđenu cenu ponuđača. Isto tako. Ugovor o izvođenju mora da sadrži sledeće: rokove početka i završetka svih radova. U slučaju nekih izmena na terenu i u objektu. Izvođač ovog projekta dužan je da pre početka radova izađe na gradilište i na licu mesta prekontroliše projekat i sravni ga sa stvarnim stanjem na objektu ili da. kao i važećim propisima i standardima. ukoliko sam objekat nije završen. pod uslovom da komisija za tehnički prijem da • • • • • • • • • • • TNG STANICE 57 . da preduzme mere zaštite čovekove životne i radne sredine. U ugovoru sa izvođačem treba da bude naznačeno fizičko lice koje će rukovoditi radovima. Instalacije se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom projektu i uslovima proizvođača opreme. da radove izvodi prema propisima. a ima zakonsko pravo na ovu funkciju. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača. da izvrši pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvođačima.Dilijana Ivanova Radove će investitor ustupiti najpovoljnijem ponuđaču. Garantni rok za kvalitet montažnih radova je rok predviđen zakonskim propisima. način naplate izvršenih radova. izvođač je dužan da sa dovoljnim obrazloženjem traži da se projekat prilagodi postojećem stanju. opreme. da blagovremeno preduzme mere za sigurnost objekta i radova. nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan da blagovremeno i pre početka radova drugih izvođača koji prethode njegovim radovima skrene pažnju investitoru na potrebne pripremne radove. već i njegov poslovni ugled. a sve izmene se moraju uneti u građevinski dnevnik. ukoliko u ugovoru nije drugačije određeno. u ugovoru treba da bude naznačeno fizičko lice koje će na gradilištu predstavljati nadzor i vršiti njegovu funkciju za sve radove na gradilištu. tehničkim uslovima i normama. tehničku spremnost i zakonsku pogodnost za izvršenje ovih radova. Svako odstupanje od projekta dozvoljeno je samo uz prethodnu saglasnost projektanta. kako bi se što manje ometalo izvođenje radova na objektu. Izvođač je dužan: da radove izvodi prema projektu. uređaja i postrojenja. garantni rok sa preciziranjem onoga što se izuzima iz garancije. Garantni rok (godinu dana) teče od dana tehničkog prijema izvedenih radova. obavezu izvođača da radove izvodi prema odobrenom projektu i u skladu sa važećim propisima.

odnosno jugoslovenskim standardima. Ukoliko izvođač izvede instalaciju u svemu po odobrenom projektu i sa materijalom predviđenim ovim projektom. ali tada ne odgovara ni za njega. ni za posledice. kvaliteta materijala i kapaciteta pojedinih elemenata.VOZILA SA POGONOM NA GAS pozitivno mišljenje. Ukoliko proizvođač smatra da investitorov materijal nije propisanog kvaliteta. loše ili neusaglašeno sa građevinskim objektima ili drugim instalacijama. s tim što ima pravo na sporazumno produženje roka. što se konstatuje odgovarajućom dokumentacijom u pismenoj formi. ali mu ovo daje pravo na produženje roka za završetak izgradnje. naplaćuje posebno. Ukoliko uverenje dokaže da materijal ne odgovara standardima. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmenama projekta. bez ikakvih naknada od strane investitora.2005 . Takođe. Ugrađeni materijal mora imati ateste po važećim propisima. Sav upotrebljeni materijal mora da bude najnovije fabričke proizvodnje. Ako nadzorni organ bude izričito zahtevao da se ugradi neodgovarajući materijal. izvođač će ga podneti na ispitivanje ovlašćenoj ustanovi. a garancija se izuzima za taj deo instalacije. ovaj ima pravo da pozove drugog izvođača radi otklanjanja kvara. o tome odmah obavesti investitora i traži izmenu projekta. tj. tehnički prijem ne izvrši blagovremeno. on se odmah uklanja sa gradilišta. sav materijal predviđen za ugradnju mora biti nov. dobrog kvaliteta i obrade.) popravlja izvođač o svom trošku. Svaki kvar koji se dogodi na postrojenju u garantnom roku. izvođa će ga ugraditi. neupotrebljavan. Ukoliko se na zahtev proizvođača. Materijal ne sme da ima fabričkih grešaka i mora odgovarati propisima (normama) za fabrikaciju odgovajućih materijala. on će odbiti da ga ugradi i to će konstatovati u građevinskom dnevniku. a tako prerađeni projekat uputi ponovo na odobrenje investitoru. Za ugrađivanje neispravnog. Ako nadzorni organ bude zahtevao ispitivanje nekog materijala. garantni rok teče od dana kada je prijem trebalo izvršiti. Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i ukoliko ga ustupi izvođaču u cilju njegove ugradnje u postrojenje.03. Samovoljno menjanje projekta od strane izvođača je zabranjeno. 31. Dani u kojima vlada nevreme ne računaju se u radne dane. Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat dovoljna je saglasnost nadzornog organa. a troškovi padaju na teret izvođača. a broj ovih dana uzima se iz građevinskog dnevnika. snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje sistema samo u pogledu izvršenih radova. izvođač snosi svu odgovornost i snosiće sam troškove demontaže neispravog materijala i ponovne montaže ispravnog. Izvođač je obavezan da. Štetu prouzrokovanu višom silom (elementarne nepogode i sl. kao višak rada. izvođač je dužan da na prvi poziv investitora otkloni o svom trošku. onda je potrebno da projektant preradi projekat. ukoliko prilikom izvođenja radova primeti da je predloženo rešenje tehnički neispravno. Ako nije drugačije dogovoreno. ako izvođač radova utvrdi da se usled greške u 58 Beograd. a troškove. izvođač je dužan da sav materijal pregleda i neispravan odbaci. a troškovi u tom slučaju u potpunosti padaju na teret izvođača radova. odnosno neodgovarajućeg materijala. Ako se izvođač radova ne odazove na prvi poziv investitora. a prouzrokovan je isporukom lošeg materijala ili nesolidnom izradom. ukoliko materijal odgovara.

koje ima zakonsko pravo za rukovanje takvim radovima. dužan je da investitoru odmah podnese predračun za te naknadne radove ili izmene postrojenja. tj. odgovara sam za nastalu štetu. a potpisuju je nadzorni organ i predstavnik izvođača. njegovog nadzornog organa radovi izvode na štetu trajnosti. odnosno instalacija. Mere bezbednosti zaposlenih radnika na realizaciji ovog posla dužan je da preuzme sam izvođač u svemu prema važećim propisima. Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da na gradilištu vodi građevinski dnevnik. Svi radnici moraju imati odgovarajuće kvalifikacije i stvarno stručno znanje potrebno za izvođenje radova na datoj vrsti instalacije. Građevinski dnevnik overava nadzorni organ i predstavnik izvođača. Nadzorni organ ima pravo i dužnost da putem građevinskog dnevnika naredi izvođaču da sa gradilišta odstrani nestručno osoblje. ili izmene koje imaju uticaj na učinak ili obim postrojenja. od kojih jedan mora biti zastakljen. funkcionalnosti i kvaliteta. Vođenje građevinskog dnevnika vrši se u skladu sa odrebama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika (“Službeni glasnik RS”. U njemu moraju biti upisane sve promene i odstupanja od glavnog projekta. Tehnički pregled radova se vrši na osnovu zahteva koji mogu podneti izvođač ili investitor. broj 105/2003). TNG STANICE 59 . Pored građevinskog dnevnika nadzorni organ investitora za svoj račun vodi građevinsku knjigu u koju se evidentiraju svi izvedeni radovi.Dilijana Ivanova projektu ili usled pogrešnih uputstava investitora. odnosno Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole (“Službeni glasnik RS”. Projekat izvedenog stanja mora biti urađen u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu instalacija. koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom primeru. Izvođač je dužan da uradi projekat izvedenog stanja u tri primerka i preda ga investitoru. u protivnom će se smatrati da ponuda nije usvojena. Izvođač je dužan da po završetku radova izradi i preda investitoru uputstvo za rukovanje instalacijom. Građevinska knjiga mora biti zapečanjena i overena od strane investitora. Građevinska knjiga služi kao osnov za sastavljanje situacije za naplatu. Izvođač radova mora za pojedine stručne radove imati na gradilištu rukovodeće tehničko osoblje. Ovo uputstvo se izrađuje u tri primerka. stabilnosti. Ako izvođač za vreme montaže primeti da se moraju izvesti naknadni radovi na postrojenju. kao i za trajno dokumentovanje obima izvedenih radova. Tehnički pregled objekta. njegova primopredaja i konačni obračun vrši se shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji. ako na ove činjenice ne upozori investitora. Završeni objekat se ne sme upotrebljavati. uramljen i postavljen na mesto dostupno rukovaocu gradilišta. Investitor mora dati odgovor na dopunsku ponudu u roku od osam dana. odnosno stavljati u pogon pre nego što se izvrši tehnički pregled radi pregleda radova izvedenih na objektu i njegove tehničke ispravnosti. Izvođač će pristupiti izvođenju naknadnih radova ili izmena postrojenja tek pošto mu investitor odobri predračun za te radove. broj 111/2003).

2005 • • • • • • • . Za vreme nadzora sklapa se ugovor sa stručnim licem (projektantskom organizacijom). Tokom izvođenja radova investitor mora obezbediti lice koje će vršiti stručni nadzor za njegove potrebe. situaciju i druga službena dokumenta. izmena i sl. i to u roku od šest dana. On treba da usmeri radove na gradilištu na takav način da ne dođe do nepotrebnih rušenja.03. kiša. dnevnik. ili investitor vrši nadzor preko svog organa. potrebno je da bar deset dana pre isteka roka podnese investitoru zahtev za produženje roka sa obrazloženjem razloga koji su doveli do kašnjenja. popis lica koja su vršila i prisustvovala ispitivanju. U ugovoru sa nadzornim organom investitor treba da predvidi način svog obeštećenja za slučaj nastalih troškova zbog nepravilnog ili nesavesnog vršenja funkcije od strane nadzora. i sl. 60 Beograd. Izvođač je na gradilištu odgovoran jedino nadzornom organu i sa njime komunicira putem građevinskog dnevnika. Ispitivanje vrši izvođač radova uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Nadzorni organ je obavezan da u obliku rešenja odgovori na sve zahteve izvođača definisane u dnevniku. O izvršenom ispitivanju moraju se sačiniti zapisnici koji moraju da sadrže: predmet ispitivanja. okolnosti pod kojima je ispitivanje vršeno (temperatura. Ime nadzornog organa saopštava se izvođaču pismeno pre početka radova. 31. Nadzorni organ overava građevinsku knjigu. Nadzorni organ vrši u ime investitora stručni nadzor nad izvođenjem radova.VOZILA SA POGONOM NA GAS Ako izvođač utvrdi da radovi na izradi instalacije neće biti završeni u ugovorenom roku. sneg. Kao završetak radova smatra se dan kada izvođač podnese nadzornom organu pismeni izveštaj o završetku ugovorenih radova i ovaj to pismeno potvrdi u građevinskom dnevniku. rezultati ispitivanja sa tačno dobijenim vrednostima. odnosno pismeno zatraži od investitora da se obavi tehnički pregled i prijem objekta od strane nadležne komisije. U protivnom nadzorni organ je odgovoran za produženje roka i nadoknadu štete nastale usled zastoja. Za izvođenje radova nadzorni organ je direktno odgovoran investitoru. Nakon završetka montažnih radova celokupno postrojenje se mora ispitati. svojeručni potpis lica koja su vršila ispitivanje i koja su prisustvovala ispitivanju. Nalozi nadzornog organa telefonom ili usmeno predstavljaju obavezu za izvođača tek kada se upišu u građevinski dnevnik. Ovo lice (nadzorni organ) mora ispunjavati uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji i posedovati odgovarajuće stručne kvalifikacije. Ugovor takođe predviđa sumu do koje nadzorni organ ima pravo da bez posebne saglasnosti investitora odobrava naknadne radove. usklađuje dinamiku izvođenja radova i daje potrebna uputstva izvođaču.). datum i vreme ispitivanja. zaključak u kome se konstatuje da rezultati ispitivanja zadovoljavaju ili ne.

da li se objekat može pustiti u rad i pod kojim uslovima.Dilijana Ivanova Pre podnošenja zahteva nadležnom organu za izvršenje tehničkog prijema i dobijanja dozvole za upotrebu. • • • • • • • • • • TNG STANICE 61 . Ukoliko puštanje u rad usledi posle ugovorenog roka. a koje su po predmetu ugovora obaveza za izvođača. velikih tržišnih poremećaja (za šta treba formirati preciznu dokumentaciju). a prema odgovarajućem pravilniku. kao i potrebnu radnu snagu. atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala. Tehnički pregled objekta. mora otpočeti najkasnije u roku od petnaest dana po prijemu zahteva. za čiju je izgradnju izdato odobrenje. Sam tehnički pregled se obavlja u svemu prema važećim zakonskim odredbama. dužni su u zakonskom roku izvršiti primopredaju i konačan obračun svih izvedenih radova. Investitor i izvođač radova. vodu. električnu energiju. ocenu ovlašćene stručne ustanove za izvođenje objekta sa aspekta zaštite na radu i protivpožarne zaštite. Po završenom pregledu komisija daje mišljenje da li su radovi izvedeni prema projektu. građevinski i elektrotehnički projekat. ili dela objekta. odnosno investitor dužan je da kompletira i komisiji stavi na uvid sledeću dokumentaciju: odobrenja za gradnju sa saglasnostima nadležnih organa i ustanova (MUP. radioničku dokumentaciju i sl. vodoprivreda. PTT. mazivo.) sa unetim izmenama i dopunama. Ugovorena vrednost (cena) obavezna je za izvođač radova.) kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju (mašinski. ateste zavarivača. Komisija za tehnički prijem objekta (postrojenja) dužna je da pregleda svu navedenu dokumentaciju. Samo u slučaju nagle promene cena. sirovine i ostalo. zapisnik. kao i gorivo. Izvođač radova je dužan da odmah o svom trošku otkloni sve nedostatke koje komisija za tehnički pregled pronađe i navede ih u pismenoj formi. urbanistički itd. obrazuje se interna komisija koja će prema zapisniku komisije za tehnički prijem izvršiti ponovni pregled i ispitivanje svih izvedenih radova. može se isplatiti viša cena. tj. zapisnik o izvršenoj kontroli i prijemu opreme pre montaže. izveštaj o ispitivanju i rezultate ispitivanja. dnevnik rada i građevinsku knjigu. izveštaj o internom pregledu izvedenih radova. Izvođač je obavezan da obezbedi merne i kontrolne instrumente za obavljanje tehničkog pregleda i prijema. uputstvo za puštanje u rad i održavanje sa šemama postrojenja. kao i sve izvedene radove. O ovom pregledu komisija sačinjava zapisnik i daje mišljenje o stanju objekta za puštanje u rad. energetika. Za tehnički prijem izvođač. zaštita na radu. nakon dobijanja dozvole za upotrebu objekta. snosi investitor. Sve troškove komisije i troškove koji nastaju pri tehničkom pregledu i prijemu. protivpožarna zaštita. Petnaest dana pre završetka radova na objektu investitor sa izvođačem podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtev za obrazovanje komisije za tehnički pregled i prijem objekta. korisnik-investitor određuje stručna lica koja će izvršiti interni tehnički pregled izvedenih radova i o tome sačiniti izveštaj.

ili da se obave neki radovi koji nisu predmet ugovora. • • • 62 Beograd. Nepravilnog rasporeda priključaka cevovoda i usled toga mogućeg mehaničkog oštećenja istog. što bi prouzrokovalo deformisanje rezervoara i kidanje cevovodnog sistema. ukoliko se rasporedom opreme ne obezbeđuje dovoljan manipulativni prostor i mogućnost intervencije ili spašavanja u slučaju požara. usled pojave podzemnih voda. obezbeđen je adekvatan prilaz skladišnom prostoru radi gašenja požara. Neodgovarajuće zaštite rezervoara. Nekvalitetno proizvedenih cevi. tako da ne ugrožava susedne objekte što mora biti odobreno od nadležnih organa dobijanjem odobrenja lokacije. Projektom je predviđeno ankerisanje rezervoara. OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI • Projektovana TNG stanica mora biti locirana u skladu sa važećim propisima. koja je locirana uz javnu saobraćajnicu. u slučaju moguće pojave visokih podzemnih voda i izazivanja potiska na rezervoar. Nepravilnog postavljanja rezervoara i cevovoda. Nepravilnog izbora uređaja i opreme. OPASNOSTI ZA MAŠINSKU OPREMU PRI TEHNOLOŠKOM PROCESU MANIPULACIJE GORIVOM U toku eksploatacije mašinske opreme i instalacije. 4. 31. tako da ne može doći do "plutanja rezervoara". Pumpni automat je adekvatno postavljen i ankerisan prema važećim propisima i normama. Obavezno je prisustvo ovlašćenog stručnog radnika za vreme manipulacije gorivom. mogu se pojaviti sledeće opasnosti. armatura i spojeva. troškovi ovakvih radova padaju na teret investitora. Neizvedene zaštite rezervoara i cevovoda od korozije.VOZILA SA POGONOM NA GAS Ako komisija bude zahtevala da se izvrše izmene u odnosu na projekat. usled: • • • • • • • • • • Nepravilnog dispozicionog rešenja. Kako se radi o TNG stanici. 5. Pojave požara. Nestručnog i nepravilnog rukovanja i održavanja instalacije. Raspored opreme je izvršen tako da postoji dovoljno prostora za manipulaciju i intervenciju u slučaju požara.2005 . posto je isti vezan za betonske temelje. Nedovoljne zaptivenosti na priključcima i prirubničkim spojevima cevovoda.03.

šaht iznad revizionog otvora rezervoara. mereno od tla. TNG STANICE 63 . automat za punjenje. a na vidnom mestu će biti istaknuta uputstva za rad i potrebna upozorenja. poluprečnika 1 m mereno horizontalno i visine 1 m iznad otvora mereno od tla. što je rešeno posebnim projektom protivpožarne zaštite. Da bi se sprečile posledice neodgovornog i nestručnog rukovanja postrojenjem. mereno horizontalno i 1 m iznad okna. širine 5 m mereno horizontalno od ivice zone II i visine 0. biće dozvoljeno rukovanje samo ovlašćenom i osposobljenom osoblju. koja se snabdevaju gorivom na stanici. • • ZONA OPASNOSTI II obuhvata: • Prostor oko ulaznog otvora podzemnog rezervoara. poluprečnika 3. • Prostor oko otvora za punjenje pogonskih rezervoara motornih vozila. U zoni II se ne smeju nalaziti kanalizacioni otvori za odvođenje atmosferskih voda i otvoreni kanali za kablove i cevovode. Cevovodni sistem je odabran tako da što je moguće više smanjuje pojavu stvaranja elektrostatičkog elektriciteta (izbor prečnika u odnosu na brzinu strujanja). odušnog cevovoda i ventila.5 m mereno od tla. Predviđena je hidroizolacija cevovoda i rezervoara. • Prostor oko automata za istakanje goriva. odušnog cevovoda i ventila mereno od tla. armatura i ostala oprema uređaja za punjenje goriva. odnosno otvora za istakanje autocisterne. Cevovod kojim se transportuje gorivo obezbeđen je od deformacija samokompenzacijom. Skladišni rezervoar i istakalište moraju biti protivpožarno dobro zaštićeni odgovarajućom hidrantskom mrežom i prevoznim aparatima za gašenje požara prahom.Dilijana Ivanova • Cevovodni sistem je odabran tako da su svi spojevi i armatura predviđeni za nazivne pritiske od 25 bar. 6.ZONE OPASNOSTI I ZAŠTITA OD POŽARA Na pumpnoj stanici za TNG postoje sledeće zone opasnosti: ZONA OPASNOSTI I obuhvata: • • • • unutrašnjost rezervoara. merač protoka. poluprečnika 2.0 m. - ZONA OPASNOSTI III obuhvata: • Prostor iznad okolnog terena.5 m mereno horizontalno i 1 m iznad automata odnosno otvora.

2005 . INSTALACIJA ZA TNG KOJA SE IZVODI U SiCG PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA Vrsta medija Donja toplotna moć Max dozvoljen radni pritisak Temperatura Gustina gasa (q) Proračunski pritisak (ispitni) (P') Atmosferski pritisak (P) Brzina pri punjenju minimalna (w) TNG 103270 KJ/m3 1.67 MPa . 31.01 bar 90.0 l/min 64 Beograd.VOZILA SA POGONOM NA GAS 7.692 kg/m3 2.1.20o ÷ + 50oC 1. OPREMA ZA TNG 7.50 MPa 1.03.

Isporučuje se sa kompletnom armaturom. a gornji nivo plašta se nalazi 600 mm ispod nivoa terena. Ceo modul (skladišni rezervoar i pretakački most) se ograđuje metalnom ogradom visine 2. sa debljinom sloja od najmanje 6 mm. Rezervoar pripada podzemnim rezervoarima.E2. sa ugrađenim i na oba kraja pričvršćenim penjalicama za ulaz. kamenja i šljunka. Na gornjoj površini rezervoara postavljen je ulazni otvor. jer se potpuno ukopava. Rezervoar se obezbeđuje od pomeranja i potiska podzemnih voda. koji mora pri polaganju rezervoara da bude suv.Z2.600 i odobrava od nadležne Republičke Inspekcije parnih kotlova. kojima podleže kao stabilna posuda pod pritiskom. Sa spoljašnje strane rezervoar ima hidroizolacijski sloj na polipropilenskoj ili bitumenskoj bazi. uz tehničku dokumentaciju u skladu sa JUS M.153. debljine minimalno 20 cm.Dilijana Ivanova Tehnološka šema instalacije PODZEMNI REZERVOARI Podzemni skladišni rezervoar predviđen je pored pretakačkog mosta.sedla i polaže se u sloj opranog i nabijenog peska. uključujući i odgovarajuće sigurnosne ventile. TNG STANICE 65 . Rezervoar se postavlja na dva betonska oslonca . koji služi za ulazak u rezervoar radi čišćenja i periodičnih pregleda.0 metra u odnosu na okolni teren. Rezervoar se izrađuje u svemu prema uslovima datim u standardu JUS M. Pri određivanju dubine ukopavanja rezervoara vodilo se računa o dubini smrzavanja tla. bez zemlje.

Pri termičkoj obradi ovi nedostaci se eliminišu i popravljaju se mehanička svojstva celog rezervoara 20 : 50 NADZEMNI REZERVOARI ZA TNG Nadzemni rezervoari se. ako u blizini postoji visoko napajanje i pri oštećenoj izolaciji krene da prolazi električna struja.Drugi slučaj. i to tako da zapremina svake grupe može iznositi do 3000m3 na međusobnoj udaljenosti od 120 m. 31. cisterna dobije statički elektricitet. rezervoari moraju biti odvojeni u grupe rezervoara. sa promenom kristalne rešetke materijala. koje bi trebalo staviti u zakon/: . postavljaju van građevinskih objekata.dodatna zaštita – kad je zemlja agresivna ( so osnovni ili kiseli karakter) negde mora da se izgradi stanica za katodnu zaštitu (SH2) cisterni i cevovoda – elektrohemijska korozija. koji na dužim cevima može da dostigne i do 10-12000 V.VOZILA SA POGONOM NA GAS BEZBEDNOST /predlozi. po pravilu. Nadzemni rezervoari se ne smeju postavljati ispod javnih puteva i u udubljenjima ispod nivoa terena. koja dovodi do proširenja mikroskopskih rupica na cisterni i dolazi do nepropustljivosti na samoj cisterni termička obrada – u procesu zavarivanja rezervoara na mestima šavova se pojavljuju lokalna deformaciona naprezanja. Ako ukupna zapremina dva ili više nadzemnih 3 rezervoara prelazi 3000 m . Kad fluid prolazi kroz cevi.03.2005 . 66 Beograd.

75 1. rezerv. Nadzemni rezervoari moraju biti obojeni svetlim reflektujućim aluminijumskim ili sličnim lakom. Nadzemni rezervoar mora biti poduprt tako da se spreči koncentracija suvišnog tereta na plašt rezervoara.5 1. a mesto dodira plašta rezervoara sa temeljom mora biti na pogodan način zaštićeno od korozije. 3.0 10.0 3.0 75.0 5. nadzem. ali najviše za 10%.75 1.0 20.5 1.0 3. Nadzemni rezervoari moraju imati temelje čija je vatrootpornost predviđena za najmanje 2 časa.5% do 1% u smeru drenažnog otvora i moraju biti pričvršćeni na način koji im omogućava toplotnu dilataciju.0 35.Dilijana Ivanova Skladišta kod proizvođača i skladišta od distributera mogu biti na udaljenostima manjim od udaljenosti iz tabele 1.0 1.75 0.0 35.5 1.10-120 120. Udaljenosti rezervoara: Tab.5 2.0 50.5 _ 0.0 30.0kW i ima sekciju koja zadržava postojeću tečnu fazu.5 0.5 2.0 2. zaprem. Prva koristi motor 3.0 2.0 3.0 60.51 -2.10-200 200.6kW a druga motor 5.10-3000 PUMPE ZA PRETAKANJE GASA Pumpa sa kojima radimo su SIHI CEHA 3605/5 i 3606/7.0 25.5 do 0.0 10.10-60.0 2.75 0.0 20.10.0 1. podzem.5 15. a kod 3606/7 120l/min.10-500 500.10-1000 1000. Pri diferencijalnom pritisku od 10-12 bar kod pumpe 3605/5 dobija se protok 90l/min.0 25.5 2.0 12. Nadzemni cilindrični rezervoari postavljaju se najmanje na dva temelja od kojih je jedan klizni sa nagibom od 0.0 _ 0.10.1 Ukupna geomet. TNG STANICE 67 . podzem. u m3 Najmanja udaljenost Udaljenost između rezervoara od značajnih objekata rezervoara mereno od gabarita u m javnog puta unutar postrojenja u m nadzem.0 7.

• volumetar povezan sa elektronskim senzorom impulsa. Pumpe ne smeju biti neposredno postavljene na priključak skladišnih rezervoara.03.najmanje 15 m. • separator gasova (filter sa magnetnim hvatačem i finom mrežom sa otvorima od DN25.izrađeno od nerđajućeg čelika.2005 . čiji nivo mora biti najmanje 10 cm iznad okolnog terena. 31. • priključnog uređaja za prenosne rezervoare . • građevinskih i drugih objekata čija je vatrootpornost predviđena za manje od jednog časa. na pretakalištu. • bilo kog mogućeg izvora paljenja . • pristupnog puta pretakališta . a u kojima može postojati otvoreni plamen najmanje 7.najmanje l m. u pogon za punjenje boca i prenosnih rezervoara. na auto-cisternu i na rečna i pomorska plovila. moraju se nalaziti na udaljenosti.najmanje l m. postavljati ispod nivoa terena niti u bilo kakva udubljenja. Ako nisu pokretni. • nepovratni ventil.5 m. 68 Beograd. Automat se sastoji od sledećih elemenata: • kućište . odobrene za pretakanje gasa mogu se postavljati unutar skladišnog prostora. Pumpe mogu biti postavljeni na otvorenom prostoru ili u građevinskim objektima AUTOMAT ZA TNG Automat za punjenje rezervoara motornih vozila može biti simpleks LPGK 220 sa jednim točećim mestom i dupleks LPGK 230 sa dva točeća mesta. pumpe moraju biti postavljeni i pričvršćeni na betonski temelj. • javnog puta .najmanje 15 m. • loptasti ventil za liniju tečne faze. • priključnog uređaja za transportne cisterne . po pravilu. Pumpe. mereno od gabarita.najmanje 2 m.VOZILA SA POGONOM NA GAS Pumpe. i to od: • skladišnih rezervoara . • loptasti ventil za liniju gasne faze. Pumpe se ne smeju.najmanje 3 m.

kao šestocifreni broj. dugotrajno korišćenje. pištolj za točenje. koje odlikuju niski troškovi servisiranja. količinu i cenu prodatog goriva. visokopritisno crevo za punjenje (dužine 4 metra. puls transmiter osvetljenje. Korekcija temperaturnih vrednosti protokomera: Elektronsko zadavanje količine ili novčanog iznosa preko spojne tastature. diferencijalni ventil.40C + 80C • Maksimalni radni pritisak max. • • Automat ima sledeće dimenzije: • Težina 250 kg • Visina (automata) 1820 mm • Visina (hidrauličnog dela) 795 mm • Širina 520 mm • Dubina 930 mm Tehničke karakteristike: • Temperatura vazduha . sigurnosni ventil. visok stepen korisnog dejstva. pomoću koje se sprečava gubitak podataka pri prekidu napajanja. 25 bar • Minimalni protok 5 I/min. • Prikazuje vrednost. Kućište automata za gas je iz dva modula. Razmena podataka sa registar kasom kroz dvožilni ili četvorožilni vod. signalna lampica za rad motora pumpe. pouzdanost i bezbednost po povoljnoj ceni. U donjem delu se nalazi hidraulični blok. Elektronski blok je tipa EI 4/2-KL i ima sledeće specifične karakteristike: • U elektronskom bloku je smeštena akumulatorna baterija.pomoću prenosa podataka. Oprema pripada novoj generaciji automata za gas. razvodna kutija. operativni prekidač.Dilijana Ivanova • • • • • • • • • • • manometar. ventil protiv loma. • Maksimalni protok 50 l/min. • • Elektronski čitač ukupnih podataka (prodaje i prometa) u autonomnom režimu rada: Podešavanje jediničnih cena u autonomnom režimu rada vrši se uz pomoć tastature. sa nastavnom spojnicom). TNG STANICE 69 . Ispis se neće poništiti kada se pištolj vrati na mesto. L gornjem delu smešten je elektronski blok. izrađeno od kvalitetnog hrom-niklovanog INOX lima. prekidači za uključivanje i tastatura za početno podešavanje. a u centralizovanom režimu .

ostalih objekata u kojima može postojati stalni izvor paljenja . javnog puta . skladišnih rezervoara .najmanje 7. 31. 70 Beograd.najmanje 2 m. mereno od gabarita.VOZILA SA POGONOM NA GAS • • • • Minimalan dotok goriva 5 l Nominalni prečnik DN20 Obim merne komore 2 x 0.25 l Stepen tačnosti l Podaci koje sadrži LCD displej: • • • Ukupan iznos izdatog goriva Količina izdatog goriva Jedinična cena goriva.najmanje 15 Na pretakalištu sme biti priključena samo jedna transportna cisterna.03.2005 . mora biti udaljeno od: • • • • m. Priključna armatura za transportne cisterne na pretakalištu mora biti smeštena u zaštitno kućište tako da onemogući eventualno neovlašćeno korišcenje.5 m. samo ako su smešteni na auto-cisterni i snabdeveni hvatačem varnica na izduvnoj cevi motora. pretakalište mora biti opremljeno tako da ih može primati. pristupnog puta . Pretakalište. Na pretakalištu nije dozvoljeno punjenje prenosnih rezervoara i boca. Ako se gas doprema auto-cisternom i vagon-cisternom. Posebni uslovi za pretakalište kod potrošača Pretakalište kod potrošača locira se zavisno od učestalosti dopreme gasa i mogućnosti pristupa transportnih cisterni na teren potrošača.najmanje 15 m. Na pretakalištu se smeju upotrebljavati motori sa unutrašnjim sagorevanjem za pogon pumpi i kompresora.

da sve autocisterne imaju ugrađenu pumpu nije neophodno posebno mesto za pretakanje.50 MPa 4250 m m 1250 m m 1900 m m 1070 kg 10 m 3 1.Prečnik . praksa u celoj Evropi .Izlaz (te čna faza) 9.Filter 10.50 MPa 5400 m m 1600 m m 2100 m m 2900 kg 45 l/min 90 l/min 90 l/min 25 m 3 1.kraća usisna linija koja obezbeđuje bolji rad pumpe /preporuka proizvođača pumpi SIHI/ . INSTALACIJA ZA TNG ČIJA SE IZGRADNJA DOZVOLJAVA U BUGARSKOJ I ZEMLJAMA EVROPSKE ZAJEDNICE S obzirom na savremenu tehniku. Re gulacioni kran 11. europske norme i regulative predlažem tehnološku shemu.67 MPa 2.Visina TEŽINA BRZINA PROTOKA PUMPE .Manometar sa manometričnim kranom 6.Pumpa SIHI 8.Regulacion i kran 7.kraći rok montaže TNG STANICE 71 .Radni .u slučaju.B ajpasni ventil 12.LPGK 220 .LPGK 230 45 l/min 90 l/min 90 l/min Obj ašn jenje: 1.Dilijana Ivanova 7.Zaštitni ven til 3.67 MPa 2.Probni 5 m3 1.50 MPa 9950 m m 2024 m m 2500 m m 7000 kg 45 l/min 90 l/min 120 l/min DIMENZIJE .Gas fa za ka pumpi Prednosti: Pumpa ne vibrira i to dozvoljava montažu iznad cisternе na lokalno pojačana mesta: Kroz ovu konstrukciju se dobija: .Elektromoto r 5. koja bi se prilagodila zakonima i eksploataciji u Srbiji: 2 1 3 4 5 6 11 7 9 10 0 8 12 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PRITISAK .Priru bnica 4.gasna stanica dolazi na objekt spremna za montažu .LPGK 220 .67 MPa 2.Dužina .50 MPa 8350 m m 2000 m m 2500 m m 5375 kg 45 l/min 90 l/min 90 l/min 30 m 3 1.2.67 MPa 2.jeftinija oprema celokupne instalacije .Trod elni kran 2.

Prednosti: .mali investicioni troškovi . Punjenje gasne stanice se obavlja samostalno ili preko pumpe.predmontaža instalacije se vrši u fabrici . ovaj modul predstavlja postrojenje za skladištenje TNG i punjenje boca propan butanom za putnička vozila. da će iskustvo koje imamo ne samo u Srbiji već i u Nemačkoj. Poljskoj. Turskoj. koji dovode do bezbednosti eksploatacije opreme. našim partnerima i budućim investitorima u ovom efikasnom i profitabilnom biznisu.03.skraćeni rokovi za isporuku. firma čiji smo mi ekskluzivni predstavnik je proizveo preko 1500 gasnih stanica. Bugarskoj i drugim zemljama u Evropi. 31. Makedoniji. struje .2005 . Rumuniji.mobilnost. nezavisno da u Srbiji jos nije dozvoljeno. Postrojenje sadrži rezervoar zapremine 4. Nemačkoj.85m3 i simpleks automat za TNG. a masovno se koriste u Italiji. montažu i puštanje . Rumuniji. Mislim.mali građevinski radovi .snaga pumpe je manja i samim tim manja je potrošnja el. investotor može da pomeri stanicu na bilo koju lokaciju . Gasdetektor prekida rad pumpe posle signala curenja gasa TEMPO GAS je izgradio na teritoriji SiCG preko 80 gasnih stanica.gasdetektori se stavljaju obavezno. Indiji i Bugarskoj više od 15 godina biti od koristi našim kupcima. a Kalvacha Inženjering. Takvi moduli prema JUS pravilniku iz 1971 godine nisu dozvoljeni za izgradnju na teritoriji Srbije i Crne Gore.VOZILA SA POGONOM NA GAS NADZEMNE TNG STANICE Po propisima u Evropskoj zajednici. 72 Beograd.

Nelegalan uvoz (oprema bez potrebne prateće dokumentacije) kao i postojanje opreme sumnjivog porekla (falsifikata) je znatno doprinelo ovakvoj situaciji. Revizija 1 smernice 67 definiše pre svega kakva oprema se može upotrebljavati.Milan Došlić Ispitivanje vozila Milan Došlić. Ohrabruje činjenica da se u poslednje vreme kod nas pojavljuju servisi (servisi koji su uglavnom oslonjeni na najpoznatije svetske proizvođače opreme za TNG instalacije) koji svojim evidentnim kvalitetom ugradnje značajno doprinose podizanju nivoa puzdanosti vozila sa pogonom na TNG. situacija je malo bolja obzirom na postojanje smernica 67 i 115 radne grupe 29 pri Ujedinjenim nacijama. Poštujući smernice 67R1 (jer je postojeći TNG pravilnik iz '84. Ispitivanje vozila 73 . godine zastareo i nepotpun). Poreklo opreme na našem tržištu je jako diskutabilno. Od opreme koja se proizvodi kod nas treba pomenuti: • rezervoari (Lifam i Metalgas). Laboratorija za ispitivanje vozila Svaka zemlja zainteresovana za blagostanje svojih građana ozbiljno razmišlja o nivou bezbednosti vozila koja oni koriste. iako je najveći broj zemalja (pa i naša) potpisnik Bečke konvencije o minimalnim uslovima tehničke ispravnosti vozila radi međusobnog priznavanja pregleda tehničke ispravnosti. Ako se bavimo samo pitanjem ispravnosti ugradnje uređaja za pogon vozila na TNG. ali u međulaboratorijskoj saradnji treba da se razradi jedinstvena metodologija ispitivanja (što je već dogovoreno na sastanku koji je nedavno održan u organizaciji MUP ). Nažalost na pitanje šta je to bezbedno vozilo ne postoji za sada jedinstven odgovor. Smernice 115 pre svega uređuju sistem homologacije opreme predviđene za naknadnu ugradnju u vozila (retrofiting). a sve to u cilju ostvarivanja istovetnih tehničkih uslova za izdavanje uverenja kod svih organizacija. ovlašćene laboratorije koje se bave ispitivanjem vozila bi trebalo u najskorije vreme da usaglase jedinstvenu proceduru ispitivanja vozila sa pogonom na TNG. bavi šest organizacija: • • • • • • Mašinski fakultet Beograd Fakultet tehničkih nauka Novi Sad Mašinski fakultet Kragujevac (dve laboratorije) Mašinski fakultet Niš Insitit nuklearnih nauka Vinča AMSS Centar za motorna vozila Beograd Tehnologija kojom su do sada vršena ispitivanja na žalost nije bila jedinstvena. AMSS-Cemtar za motorna vozila. kako se dokazuje da je upotrebljena oprema bezbedna za ugradnju i na koji način mora biti ugrađena u vozilo ako tu ugradnju vrši proizvođač vozila. Pravilnost ugradnje kao i ispravnost i pouzdanost opreme TNG instalacija koja se ugrađuje na vozilima u našoj zemlji još uvek nije zadovoljavajuća. U našoj zemlji se odgovornim poslom ispitivanja pojedinačno proizvednih vozila odnosno vozila na kojima su izvršene prepravke (u šta spada i ispitivanje vozila sa pogonom na TNG).

creva za rashladnu tečnost.03. poštujući zakonske norme. Problem identifikacije ugrađene opreme se uglavnom svodi na sledeće: • • • • • Različiti standardi po kojima se vrši homologacija odnosno pregled rezervoara (JUS MZ2 570. mešač.. Nedostatak prateće dokumentacije za vozila koja su uvežena iz inostranstva sa već ugrađenim pogonom na TNG. zanemarivanje ostalih elemenata opreme.VOZILA SA POGONOM NA GAS vodovi niskog i visokog pritiska za TNG. Nepostojanje homologacionih oznaka na opremi domaćeg proizvođača (vodovi niskog i visokog pritiska za TNG. kad je pregledan i do kada se može koristiti. vakuum creva za isparivač. Nemogućnost da se pri ugrađenoj opremi proveri da li se radi o originalnim delovima ili falsifikatima. Smatramo da te preglede treba vezati za godišnji tehnički pregled ispravnosti vozila. čija pouzdanost može biti narušena neadekvatnim održavanjem vozila ili nekim drugim uzrokom. Nedefinisan organ koji vrši proveru usklađenosti rezervoara iz uvoza sa ECE 67 R01 odnosno koji bi proverio da li je rezervoar pregledan..). 580 i ECE 67R01). navodi na zaključak o uvođenju periodičnih pregleda opreme koji bi sprečili havarije na vozilu u vremenu važnosti uverenja. 74 Beograd. Zato što hitnije treba zakonski regulisati periodične preglede ugrađene opreme. vezuje za rok važenja atesta rezervoara (10 godina).2005 . • Analizom uzorka od 530 vozila koja su bila na ispitivanju u laboratoriji AMSS Centra za motorna vozila ustanovili smo sledeće: • bez primedbi na ugradnju ili opremu uverenje dobilo 58% vozila dok je za preostalih 42% bila bar jedna primedba koja je zahtevala obaveznu ispravku. Iako je rezervoar jedan od najodgovornijih elemenata TNG instalacije. 31. Gore navedena oprema (osim rezervoara) vrlo često nije deklarisana što često otežava postupak njene identifikacije odnosno donošenje zaključka o tome da li je ona podobna za TNG instalacije Rok važenja uverenja o ispravnosti TNG instalacije se kod nas. Lica koja budu vršila pregled treba da su obučena i da poseduju potrebnu licencu za njihovo obavljanje. creva za benzin (Rekord-Rakovica) • mešači (MDS METAL iz Kragujevca). creva za rashladnu tečnost.

Razmatrajući ukupan broj ugrađenih rezervoara došli smo do zaključka da je 71% rezervoara bilo izrađeno u skladu sa ECE 67 dok je 28% rezervoara odgovaralo zahtevima JUS.570.Z2. JUS X NISTA 12% 1% JUS OK 16% ECE OK 41% ECE X 30% Neispravnosti na koje je ukazano vlasnicma vozila su radi analize podeljene na: Rezervoar nema homologacju Neadekvatno učvršćenje rezervoara Isticanje TNG u zoni rezervoara Multiventil nema homologaciju Ugao ugradnje multiventila neispravan Ne postoji merenje količine TNG Neispravnosti armature multiventila 3 51 3 1 30 1 12 Ispitivanje vozila 75 .570 a 1% nije odgovarao nijednom od pomenutih pravilnika.Z2.Milan Došlić ispravnost 42% 58% • od ispravnih 306 vozila 219 je imalo rezervoar izrađen prema zahtevima ECE 67 dok je 87 imalo rezervoar izrađen prema zahtevima JUS.M.M. U donjem dijagramu se može videti broj rezervoara prema odgovarajućim standardima koji su ugrađeni na vozila koja su prošla bez primedbi (OK) i koja su imala neku primedbu (X).

03. 31. 76 Beograd.2005 .VOZILA SA POGONOM NA GAS Neispravno izvedena ventilacija Neispravno položene ili učvršćene cevi Neodgovarajuće cevi TNG niskog pritiska Neispravna creva za rashladnu tečnost Neispravna montaža nekog od elemenata Isticanje gasa u prostor motora 60 68 23 8 86 26 Na narednim slikama daćemo par primera neispravnosti koje smo pomenuli: Prolaz za ventilaciju namerno zatvoren.

najverovatnije od kontakta sa točkom. Ispitivanje vozila 77 . Cev visokog pritiska ukrštena sa izduvnom cevi na nedozvoljivo malom rastojanju bez termičke zaštite.Milan Došlić Cevi visokog pritiska se zajedno sa ventilacijom nalaze u košu točka (nedozvoljeno) a na desnoj cevi se već vide tragovi oštećenja.

VOZILA SA POGONOM NA GAS Cev niskog pritiska oštećena usled kontakta sa elementom koji je direktno vezan za motor (vibracija elementa je pohabala metalnu zaštitu na plinskom vodu) 78 Beograd.2005 .03. 31.

neispravnim uglovima ugradnje rezervoara-multiventila i neodgovarajućim cevima za TNG i crevima vodu.Milan Došlić Cev visokog pritiska uz izduvnu granu motora (na jednom mestu je izolacija počela da se topi) Posebno bismo vam ukazali na visok broj neispravnosti u izvođenju montaže. Mehanički oštećena cev visokog pritiska prilikom njene montaže na multiventilu Ispitivanje vozila 79 . postavljanju ventilacije i posebno opasnim isticanjima TNG.

03. 31.VOZILA SA POGONOM NA GAS Znatno veći unutrašnji prečnik creva za plin od metalnog priključka na karburatoru je doveo do konstantnog isticanja plina u motorskom prostoru Čest slučaj provlačenja cevi visokog pritiska kroz pod a da pri tom nije obezbeđena ventilacija multiventila 80 Beograd.2005 .

(sa obaveznim osnovnim specijalističkim obrazovanjem i ispitom. Na osnovu svega iznetog smatramo da se mora najhitnije pristupiti izradi sledećih dokumenata i procedura: • Pravilnik o ugradnji opreme za pogon na TNG usklađen sa odredbama ECE 67R01 i ECE 115. • Pravilnik o ugradnji opreme za pogon na CNG usklađen sa odredbama ECE 110 i ECE 115. Uz vesti da se u prodaji nalazi i oprema koja je falsifikat sa sve homologacionim oznakama originalne opreme. i periodičnim dopunskim kursevima obnavljanja znanja sa ispitom za produženje važenja licence). Ispitivanje vozila 81 . „Opravdanje“ vlasnika sevisa je da je u vreme kada mu izvršena ugradnja (godinu dana pre izlaska na ispitivanje) takva vrsta rezervoara mogla da „prođe“ ispitivanje i da je ugrađena veća količina takvih rezervoara za koji bi sad neko trebalo da snosi troškove zamene novim rezervoarima. mora se upozoriti na najstrožu kontrolu uvoza opreme. ugrađen je pod uglom od 55º Kao slučaj koji nije mogao da se dovoljno izrazi kao statistički podatak naveli bismo da je jedan vlasnik koji je vraćen u servis na doradu.Milan Došlić Multiventil čiji je ugao ugradnje deklarisan na 30º. zbog toga što je rezervoar bio bez ikakvih oznaka homologacije. dobio (uz kauciju) nov rezervoar da odradi „atestiranje“s tim da ga vrati i da mu se ponovo ugradi neispravni rezervoar za dalju upotrebu. • Pravilnik o načinu licenciranja servisa ovlašćenih za ugradnju i održavanje TNG/CNG instalacija • Pravilnik o licenciranju servisera – ugrađivača TNG/CNG opreme.

kada je ugradnju izvršio od njih ovlašćeni servis. Postupak u ispitivanju vozila na kojima se ugrađena gumena creva domaćeg proizvođača nisu posebno označena.03. Način ugradnje rezervoara ispod poda vozila obzirom na neristupačnost ventila za zatvaranje gasa i očitavanje nivoa goriva u rezervoaru. serijski broj. Dokument koji moraju da izdaju ovlašćeni servisi mora da sadrži izjavu ugrađivača da je na vozilo (broj šasije. serijski broj. Na ovo pitanje moraju odgovor dati proizvođači opreme obzirom da u slučaju pucanja ili havarije na usisnoj grani. 2. prečnik. Smatramo da bi u pomenutim dokumentima i procedurama moralo da se odgovori na pitanja koja nisu detaljno definisana ECE smernicama a posebno: 1. Rezervoari moraju biti pregledani i žigosani sa svim podacima koji se traže prema ECE 67R01 i mora se izvršiti provera usklađenosti dokumentacije i samih rezervoara sa homologacijom u nekoj od nadležnih laboratorija koja bi izdala dokument na srpskom jeziku sa svim potrebnim podacima za rezervoar koji bi ga pratili kroz ugradnju i upotrebu. Način ispravnog izbora vrste opreme koja se ugrađuje na vozila sa ubrizgavanjem goriva sa metalnim odnosno plastičnim usisnim granama. ugao ugradnje/prečnik rezervoara). • Multiventil (proizvođač. registracije) izvršio dana (datum) ugradnju opreme za pogon vozila na TNG (CNG) koja se sastoji od: • Rezervoar (proizvođač. 31. • Isparivač (proizvođač. homologacija) 82 Beograd.VOZILA SA POGONOM NA GAS • • • • • Javni tender za organizacije odgovorne za sprovođenje sistema obuke i licenciranja servisa i radnika Primena Pravilnika o pokretnim sudovima pod pritiskom koji se upotrebljavaju kao rezervoari u vozilima. Jedinstvenu proceduru ispitivanja vozila sa pogonom na TNG/CNG Definisanje izgleda i obima dokumenata koji moraju da prate opremu od ugradnje preko postupka ispitivanja do stalne upotrebe. datum izvršenog pregleda). Postupak u ispitivanju vozila sa mešačima domaćih proizvođača do organizovanja laboratorije za homologaciju mešača. Predlažemo da odluka o načinu uvoza opreme za TNG/CNG obuhvati obavezu uvoznika da prilikom uvoza dostave dokaz o originalnosti delova u vidu izjave proizvođača sa navedenim serijskim brojevima za rezervoare i isparivače kao i spiskom ostale opreme po broju i tipovima.2005 . ugao pod kojim je ugrađen. Način bezbedne ugradnje rezervoara na krov vozila. 3. štetu treba da snosi proizvođač opreme. Odluku o načinu uvoza opreme za pogon vozila na gasna goriva koja bi regulisala obaveze uvoznika i carinskih organa. 5. 4. homologacija. homologacija.

Obzirom da proizvođači opreme za retrofiting svojim obučenim ugrađivačima daju materijal o načinu ugradnje smatramo da ne bio nikakav problem dati korisniku pored uputstva za upotrebu i šemu ugradnje za njegovo vozilo. Ispitivanje vozila 83 . Kod jednostavnih sistema za karburatorske motore može se izraditi jedan generički konstruktivni crtež. što se može lako primetiti tokom ipitivanja i na stanici za utakanje goriva. Nalepnica preko steznih traka rezervoara kao zaštita od namernog narušavanja pravilnog položaja ugradnje Oko obaveze izdavanja šeme montaže TNG opreme stručni krugovi nemaju jedinstveno mišljenje. Jedna nalepnica se postavlja na zadnju stranu vozila (staklo) i označava da je vozilo sa pogonom na TNG/CNG a druga (kao na slici) se postavlja na rezervoar tako da prekriva delimično trake za učvršćenje i obezbeđuje da se eventualno zakretanje rezervoara. no pri ugradnji sekvencijalnih sistema na savremenim motorima sa ubrizgavanjem će se od vozila do vozila jako razlikovati deo šeme električnog povezivanja. čime se remeti sistem za ograničenje punjenja.Milan Došlić Za sledeću opremu su potrebni podaci o proizvođaču i homologaciji: • Elektroventil gasa • Filter gasa (ako nije zajedno sa ventilom) • Elektroventil benzina • Cevi za gas 8mm klase 1 • Cevi za gas 5mm klase 1 • Cevi za gas klase 2 • Creva za rashladnu tečnost (grejanje isparivača) • Regulator protoka gasa • Mešač Uz izjavu ugrađivač mora izdati uputstvo za korišćenje TNG/CNG i postaviti dve nalepnice.

Jedinstvenost izgleda bi obezbedila i poznavanje odnosno priznavanje njene autentičnosti u inostranstvu. 31.2005 . na kvalitenom materijalu ili sa kvalitetnom zaštitom za očekivani period upotrebe.03.VOZILA SA POGONOM NA GAS Organizacije za ispitivanje vozila bi pred uverenja uobičajenog izgleda morale da izdaju karton odnosno karticu koja bi se koristila kao „uverenje o ispravnosti u vozilu“ jedinstvenog izgleda. Natpisi bi morali biti na srpskom i jednom od bitnijih jezika EZ (gde se odvija najveći deo saobraćaja naših vozila u inostranstvu). Kartica bi se izdavala sa jednim rokom važnosti. 84 Beograd.

u okviru mepunarodnog Sporazuma o homologaciji vozila. 110 koji definiše postupak homologaciju opreme na motornim vozilima koja koriste KPG i homologaciju vozila u odnosu na ugradnju takve opreme. 67 koji propisuje homologaciju opreme na motornim vozilima koja koriste TNG i homologaciju vozila u odnosu na ugradnju takve opreme.. opreme i delova (Sporazum iz '58. koji predstavljaju osnov za bezbedno korišƒenje vozila koja koriste kao pogonsko gorivo te…ni naftni gas (TNG) ili komprimovani prirodni gas (KPG). KLJU„NE RE„I: motorna vozila. koja treba da ispune motorna vozila koja koriste TNG u svom pogonskom sistemu definisana su tek avgusta 1996. Naime. koje poseduje saopštenje o homologaciju tipa. godine u okviru ECE Pravilnika br. godine u okviru ECE Pravilnika br. u sistemu homologacije vozila.). Po…elo se intezivnije razmišljati i provoditi višestruka ispitivanja sa gasom.WP. TNG. pored dobro poznatog benzina i dizela.ing. Uvopenje KPG kao pogonskog goriva za motorna vozila ima malo druga…iju retrospektivu. Sva dešavanja u vezi uspostavljanja tehni…ke regulative za motorna vozila koja koriste TNG i KPG dešavaju se u Svetskom forumu za harmonizaciju pravilnika za vozila . da bi bezbedonosni zahtevi bili uspotavljeni oktobra 2000. Prihvatanje i što hitnija primena odgovarajuƒih propisa omoguƒava urepenje trñišta vozila.Vladan Popović ECE PROPISI ZA VOZILA SA POGONOM NA GAS Vladan Popoviƒ. odnosno njegovoj Radnoj grupi za aerozagapenje i uštedu energije ECE PROPISI ZA VOZILA SA POGONOM NA GAS 85 . propisi. 83 (Dodatak 1 na 03 seriju amandmana) za putni…ke automobile. Ekološki zahtevi. 49 (Dodatak 2 na 02 seriju amandmana) i 83 (Dodatak 1 na 03 seriju amandmana). da stupi na snagu ECE Pravilnik br. takope. Vozilo na TNG ili KPG. kao pogonskim gorivom za motorna vozila. opreme i delova kao i maksimalnu sigurnost korisnicima vozila na TNG ili KPG. mogu zadovoljiti sve oštrije ekološke i bezbedonosne zahteva i tako omoguƒiti prihvatljiv daljnji razvoj drumskog saobraƒaja. da bi tek juna 1987. 49 (Dodatak 2 na 02 seriju amandmana) za motorna vozila koja sluñe za prevoz putnika i robe. samostalno ili u kombinaciji sa drugim vrstama goriva. u kazuje i na viši ekološki nivo što ima posebnu specifi…nu teñinu u okolnostima kada pitanje smanjenja toksi…nosti iz motornih vozila postaje dominantno. Beograd REZIME: U radu je dat pregled postojeƒih mepunarodnih propisa koji. opreme i delova. a maja 1998. Zavod za standardizaciju. UVOD Brzi razvoj motorizacije neminovanoje doveo i do preispitivanja koja vrsta goriva za motorna vozila. pored toga što ukazuje na odrepeni nivo bezbednosti. De fakto ovim su bili postavljeni prvi bezbedonosni zahtevi kod motornih vozila koja koriste TNG u svom pogonskom sistemu. godine u okviru ECE Pravilnika br. prvo se upostavljaju ekološki zahtevi putem gore navedinih ECE Pravilnika br. godine bio postignut dogovor na nivou Ujedinjenih nacija. KPG 1. dipl.29.

Grani…ne vrednosti (ETC-ciklus) koje moraju biti zadovoljene date su u Tabeli 1: Tabela 1: Masa ugljen moksida (CO) [g/kWh] 5. U okviru Evropske unije postoje direktive (70/220*2001/100/EC.REGULATIVA Zahteve koje treba da ispune motorna vozila sa stanovišta ekologije a koja koriste TNG i KPG kao pogonsko gorivo postavljeni su u dve ECE pravilnika.03. B1 i B2.2005 . (2) (3) Ovaj ECE Pravilnik se primenjuje u našoj zemlji. Primenjuje se za merenje gasovitih zagapiva…a i …vrstih …estica iz dizel-motora. 86 Beograd.1 0.55 0.VOZILA SA POGONOM NA GAS GRPE pri Ekonomskoj komisiji za Evropu pri UN. Ekspert Zavoda za standardizaciju aktivno u…estvuje u radu Radne grupe GRPE. Ne primenjuje se za gasne motore za nivo A.75 [dm3] po cilindru i broj obrtaja veƒi od 3000 [minSamo za motore koji koriste NG.6 1.1 1.0 3.40 Masa metana (CH4)(2) [g/kWh] 1. u pogledu emisije zagapiva…a iz motora. N1. a) homologaciju motora kao zasebne tehni…ke jedinice i b) homologaciju vozila u odnosu na njegov motor. N2 i N3.0 3.0 Masa ne-metanskog ugljovodonika (NMHC) [g/kWh] 0. 88/77*2001/27/EC) koje regulišu ovu materiju i one su identi…ne sa odgovarajuƒim ECE pravilnicima. EKOLOŠKI ASPEKTI . M2.45 4.03 0.02 Red A (2000) B1 (2005) B2 (2008) C (EEV) (1) 1 Za motore …ija je radna zapremina manja od 0.16 0. Ispitivanje motora koji koriste TNG i KPG (u daljem tekstu: gasni motori) odvija se prema u uslovima evropskog tranzijentnog ciklusa (ETCciklus ispitivanja).0 4.1 ECE Pravilnik br.21(1) 0.03 0.0 Masa …estica (PT)(3) [g/kWh] 0. 2. 31. 2. koji se koriste u motornim vozilima …ija brzina prelazi 25 [km/h] kategorije M1 …ija ukupna masa prelazi 3500 [kg]. 49/04 Ta…an naziv ovog pravilnika je Jednoobrazni propisi o homologaciji dizel-motora i motora na prirodni gas (PG) kao i oto-motora na te…ni naftni gas (TNG) i vozila opremljenih dizel-motorima i motorima na PG i oto-motorima na TNG. motora na KPG i oto-motora na TNG.78 0. Obuhvata dve vrste ispitivanja i to. M3.65 Masa azotovih oksida (NOx) [g/kWh] 5. ]. Kada je u pitanju gorivo (bilo TNG bilo NG) motor mora da demonstrira svoju sposobnost da prihvati svaku sastav koji moñe da se nape na trñištu.5 2.55 0.0 2.

17 0.29 0. Sa stanovišta predmetne materije moñemo govoriti o “Homologaciji B” tj.74 0. TNG.025 N1(3) I RW # 1.13 - 0. Primenjuje se.04 0. emisija kartera.0 0.22 1.20 Diesel L3 [g/km] Petrol 0.25 - 0.3 Diesel 0.30 0.08 0.760 kg 1.10 - 0.305 kg 2.86 0.33 - 0. ili koja mogu koristiti ili bezolovni benzin i TNG ili priridni gas.21 0.63 0.65 - 0. trajnosti urepaja za kontrolu emisije.0 0.305 kg 1.305 < RW # 1.2 ECE Pravilnik br.3 0.305 < RW # 1.760 < RW All 4.64 L2 [g/km] Petrol 0.25 - 0. emisije zagapiva…a kod hladnog starta i OBD dijagnostike kod vozila koja koriste TNG ili priridni gas. emisija isparenja. ili benzin ili prirodni gas i dizel.95 0. prirodni gas. ograni…enjima emisije gasovitih zagapiva…a iz motora. motora na KPG i oto-motora na TNG kategorije M1.760 kg 1. izmepu ostalog.11 0.39 - 0. ograni…enjima emisije gasovitih zagapiva…a iz motora.16 - 0.08 0.56 0.06 III 2. Pod izrazom “gorivo koje zahteva motor” podrazumeva se gorivo koje se normalno koristi: benzin. trajnosti urepaja za kontrolu emisije.025 II 1.78 0.10 - 0. Granice vrednosti emisija za motore napajane sa TNG ili KPG su iste kao i za motore napajane benzinom (Tabela 2).81 0.27 0. ili govoriti o “Homologaciji D” tj.07 III B(2005) M(2) - 5.05 N1(3) I RW # 1. 83/05 Ta…an naziv ovog pravilnika je Jednoobrazni propisi o homologaciji vozila u odnosu na emisije zagapiva…a iz motora od goriva koje zahteva motor.72 0.Vladan Popović 2.20 - 0.760 < RW 1.50 0. na vozila opremljena sa dizel-motorima.56 Mass of particulates (1) (PM) L4 [g/km] Diesel 0. M2 i N1.25 - 0.18 0. emisije zagapiva…a kod hladnog starta i OBD dijagnostike kod vozila koja koriste bezolovni benzin.46 (1) For compression-ignition engines. Tabela 2 Reference mass (RW) [kg] L1 [g/km] Category A(2000) M(2) Class All Petrol 2. ECE PROPISI ZA VOZILA SA POGONOM NA GAS 87 . ili benzin ili TNG.30 0.50 - 0.10 0. (3) And those category M vehicles which are specified in note (2).50 0. emisija kartera.500 kg.39 0.10 0.05 II 1. …ija ukupna masa ne prelazi 3500 [kg].15 0.15 Diesel 0. (2) Except vehicles the maximum mass of which exceeds 2.50 Mass of carbon monoxide (CO) Mass of hydrocarbons (HC) Mass of oxides of nitrogen (NOx) Combined mass of hydrocarbons and oxides of nitrogen (HC + NOx) L2 + L3 [g/km] Petrol Diesel 0.64 0.80 0.

višenamenski ventil. sigurnosni urepaj. U slu…aju TNG postoje varijante kao odnos C3/C4. Takope treba imati uvidu da su TNG komponente razvrstane u …etri klase u zavisnosti najveƒeg radnog pritiska i funkcije same komponente. pumpa za gorivo.VOZILA SA POGONOM NA GAS ali se mora voditi ra…una i o odnosu rezultata emisije “r” koji uzima u obzir tipove goriva (Tabela 3). nepovratni ventil. 67. radna spojnica. (II) homologaciji vozila opremljenih sa specifi…nom opremom za pogon na TNG u pogledu ugradnje te opreme. pokaziva… nivoa goriva. Odrepena vrsta ispitivanja definisana su prilozima ECE Pravilnika br. deo za mešanje gasa. zaustavni ventil za ograni…enje punjenja rezervoara do 80% njegove zapremine. nepropusno kuƒište. BEZBEDONOSNI ZAHTEVI . daljinska urepaj za punjenje. zaustavni ventil.03. urepaj za doziranje gasa. 88 Beograd. zasun za gorivo.REGULATIVA Zahteve koje treba da ispune motorna vozila sa stanovišta beybednosti a koja koriste TNG i KPG kao pogonsko gorivo postavljeni su u tri ECE pravilnika. daljinsko-regulacioni dovodni ventil u sastavu s ventilom za regulisanje prekomernog protoka. urepaj za ubrizgavanje gasa ili brizgaljka. uvodnica za dovod struje (pumpa/izvršni mehanizmi). Pod “specifi…nom opremom” podrazumeva se rezervoar (sa pomoƒnom opremom koja je ugrapena). fleksibilno crevo.1 ECE Pravilnik br. sigurnosni ventil na cevi za gas. 3. elektronski regulacioni urepaj. dok u slu…aju prirodnog gasa postoje generalno dva tipa goriva: visokokalori…no gorivo (H-gas) i niskokalori…no gorivo (L-gas). Tabela 3 Tip(ovi) goriva TNG and benzin (Homologacija B) ili samo TNG (Homologacija D) KPG and benzin (Homologacija B) ili samo KPG (Homologacija D) Referentna goriva Gorivo A Gorivo B Gorivo G 20 Gorivo G 25 r= G25 G20 Izra…unavanje “r” r= B A Ovaj ECE Pravilnik se primenjuje u našoj zemlji.2005 . senzor za pritisak/temperaturu i filterski urepaj za TNG. ispariva…/regulator pritiska. 67/01 Ta…an naziv ovog pravilnika je Jednoobrazni propisi o (I) homologaciji specifi…ne opreme motornih vozila sa pogonom na TNG. sigurnosni ventil (izlazni ventil). 3. 31.

ali zakonodavstvo još nije objavilo Naredbu o homologaciji. Tako. regulator protoka gasa. zapreminu. pritisni pomoƒni urepaj. 110. ECE PROPISI ZA VOZILA SA POGONOM NA GAS 89 . kod ispitivanja rezervoara on mora biti tako montiran i pri…vršƒen da apsorbuje energiju ubrzanja (bez ošteƒenja kada je pun) od 10 [g] u pravcu kretanja i 5 [g] horizontalno popre…no na pravac kretanja kod vozila kategorije M2 i N2. radni pritisak/ispitni pritaisak. kontrolni ili nepovratni ventil. Ovaj ECE Pravilnik je notifikovan za primenu kod Generalnog sekretara UN. Odrepena vrsta ispitivanja definisana su prilozima ECE Pravilnika br. Kod homologacije vozila u pogledu ugradnje TNG opreme definisani su bezbedonosni nivoi koje moraju da ispune odrepene komponente na vozilu. priklju…ak i gumeno crevo za provetravanje. meša… gas/vazduh (karburator ili brizga…(i)). Svako vozilo u javnoj upotrebi koje koristi KPG sistem mora biti ozna…eno sa stikerom koji je otporan na vremenske uslove. kuƒište koje nepropušta gas. Ovaj ECE Pravilnik je notifikovan za primenu kod Generalnog sekretara UN. elektronska upravlja…ka jedinica. pritisni pomoƒni ventil. fleksibilni vodovi za gorivo.Vladan Popović Svaka komponenta mora nositi homologacionu oznaku a rezervoar i: serijski broj. oznaku “TNG”. 110 Naziv ovog pravilnika je Jednoobrazni propisi o homologaciji (I) specifi…ne opreme motornih vozila sa pogonom na KPG. Pod “specifi…nom opremom” podrazumeva se rezervoar (sa pomoƒnom opremom koja je ugrapena). ali zakonodavstvo još nije objavilo Naredbu o homologaciji. filter. radni pritisak/ispitni pritaisak. senzor/indikator za pritisak ili temperaturu. servisni ventil. ru…ni ventil. regulator pritiska. kruti vodovi za gorivo. Takope treba imati uvidu da su KPG komponente razvrstane u pet klase u zavisnosti najveƒeg radnog pritiska i funkcije same komponente. jedinica za punjenje ili priklju…ak. oznaku “KPG”. kod ispitivanja rezervoara on mora biti tako montiran i pri…vršƒen da apsorbuje energiju ubrzanja (bez ošteƒenja kada je pun) od 20 [g] u pravcu kretanja i 8 [g] horizontalno popre…no na pravac kretanja kod vozila kategorije M1 i N1. Svako vozilo u javnoj upotrebi koje koristi TNG sistem mora biti ozna…eno sa nalepnicom koja je otporna na vremenske uslove. Svaka komponenta mora nositi homologacionu oznaku a rezervoar i: serijski broj. teñinu i godinu i mesec dodeljene homologacije. 3. (II) vozila u pogledu ugradnje specifi…ne opreme homologovanog tipa za pogon na KPG. ispusni ventil za prekomerni protok. automatski ventil. teñinu i godinu i mesec dodeljene homologacije. zapreminu. Kod homologacije vozila u pogledu ugradnje KPG opreme definisani su bezbedonosni nivoi koje moraju da ispune odrepene komponente na vozilu.2 ECE Pravilnik br. Tako.

4. odnosno ECE Pravilniku br. 83 serije amandmana koji su bili na snazi za vreme inicijane homologacije motora. Po pitanju ekoloških zahteva jedan uzorak zemanljivog sistema TNG ili KPG. Ovaj ECE Pravilnik je notifikovan za primenu kod Generalnog sekretara UN. kao nosilac sistema sprovopenja Sporazuma iz '58.03. i za vreme razvoja i za vreme proizvodnje. Zahtevi koji se odnose na emisiju zagapiva…a ne odnose se na motore koji su homologovani pre 30. 110. Zavod za standardizaciju. Osnovni zahtevi za ugradnju specifi…ne opreme za korišƒene TNG ili KPG mora najmanje sadrñati: . Zamenljivu TNG ili KPG sistemi ugrapeni u vozilo moraju zadovoljiti zahteve ugradnje prema ECE Pravilniku br. 31. decembra 1992. 90 Beograd. 49/02. pošto se ova materija oslanja na odgovornost Strana ugovornica zemlje u kojoj je vozilo registrovano. 67/01. godine prema ECE Pravilniku br. Ovaj Pravilnik se ne primenjuje na postupke. (II) Specifi…nih KPG zamenljivih sistema koji se ugrapuju u motorna vozila za korišƒenje KPG u pogonskom sistemu.uputstvo za odrñavanje za krajnjeg korisnika. 83/01. mora zadovoljiti postupak ispitivanja dat u ECE Pravilniku br.101 ili br. ali zakonodavstvo još nije objavilo Naredbu o homologaciji. za specifi…nu familiju vozila. 833 i br. 49 serije amandmana koji su bili na snazi za vreme inicijane homologacije motora.uputsvo za ugradnju. za koja su homologacije veƒ dodeljene. odnosno ECE Pravilmiku br. Ovaj Pravilnik se primenjuje. 4) Prema ECE pravilniku br. kada proizvopa… ili instalater zamenljivog sistema zadrñava osnovne karakteristike celog sistema.3 ECE Pravilnik br. ugrapen u osnovno vozilo.Odnosi se na zamenljive sisteme koji se ugrapuju u vozila kategorije M i N. 494. 67/01. provere i kontrolu u cilju verifikacije ta…nosti instalacije zamenljivih sistema na vozilu. odnosno ECE Pravilnik br. izvršio je notifikaciju svih ECE pravilnika koji regulišu ekološka i bezbedonosna pitanje u vezi motornih vozila i 3) Prema ECE pravilniku br.VOZILA SA POGONOM NA GAS 3. ZAKLJU„AK Imajuƒi u vidu sadašnju situaciju u pogledu regulative i primene postojeƒih neadekvatnih popisa po pitanju korišƒenja TNG i KPG. 115 Jednoobrazni propisi o homologaciji: (I) Specifi…nih TNG zamenljivih sistema koji se ugrapuju u motorna vozila za korišƒenje TNG u pogonskom sistemu. 110. .2005 .komponente nazna…ene u ECE Pravilniku br. .

2 4. ECE PROPISI ZA VOZILA SA POGONOM NA GAS 91 . UN/ECE Pravilnik br.4 Da domaƒe zakonodavstvo objavi odmah korpus naredbi o homologaciji vozila. neophodno je: 4. LITERATURA 1.. Broj 36.„asopis za nauku u praksi. Završiti proces poveravanja poslova homologacionih ispitivanja što je pre moguƒe. opreme i delova. Da bi se spre…ili i ekološki i bezbedonosni incidenti a korisnicima motornih vozila omoguƒila korišƒenje TNG i KPG kao pogonskog goriva. Godina XV. jun 2001. ZASTAVA . Staviti van snage sve propise koji nisu u skladu sa evropskim. Kragujevac. 83/05 4. UN/ECE Pravilnik br. 5. UN/ECE Pravilnik br. Razvoj evropskih propisa o izduvnoj emisiji vozila. UN/ECE Pravilnik br. 110 5. 67/01 3. 49/04 2.Vladan Popović opreme. Uspostaviti stimulativni modus za korisnike vozila sa pogonom na TNG i KPG ili koja su na višem ekološkom nivou od postojeƒih. UN/ECE Pravilnik br. Petroviƒ S. 115 6.. Popoviƒ V.1 4.3 4.

ne kao imitiranje „velikih“ nego kao potreba za zaštitu od bahatosti nas samih. Posebno naglašavamo njihovu ulogu u merenju sastava izduvnih gasova koju bi trebalo mnogo više potencirati. van naših ruku i možemo se samo nadati da će inicijative koje su već pokrenute. To je zadatak udruženja.VOZILA SA POGONOM NA GAS Sisitem licenciranja . iako sigurno nismo pobrojali baš sva problematična pitanja koja sebi postavljaju mogući korisnici gasa. Posebno u branši koja se bavi ugradnjom sistema za pogon vozila na TNG mora se naglasiti: Uplašen ili nesiguran čovek NIJE klijent! Da bi smo se preciznije pozabavili ovom temom moramo prvo razlučiti zbog kojih sve razloga ljudi osećaju nepoverenje u vozilo sa TNG uređajima. Uostalom ovde se nadamo da će se mnoga zakonska rešenja razvijenih zemalja primeniti i kod nas. mi se nećemo baviti ocenom opravdanosti tih strahova. Ne samo zbog međunarodnih obaveza. Na pitanja koja se postavljaju u vezi sa isticanjem gasa. Takse i porezi su pitanje koje je.reklamni trik ili potreba ? Nenad Jovanović. AMSS Centar za motorna vozila U poslu koji dobrim delom zavisi od poverenja klijenata u bezbednost proizvoda i usluga imperativno je izgraditi dobru sliku i o firmi i o proizvodu odnosno usluzi. i naravno jedan od naših radnih zadataka u AMSS. 92 Beograd. 31.. baciti povoljnije svetlo na goriva koja manje zagađuju ili imaju povoljniji bilans toka ugljen-dioksida. Direktor kvaliteta. se protiv nekih od njih ne vredi „boriti“ nego mora da se radi na dugotrajnoj edukaciji vozača (efekti TNG i CNG na rad motora. Sigurnost .03. koje smo preuzeli na sebe već pre svega zbog očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja. povećanom potrošnjom (i povećanim zagađenjem. kao što je AGAS.).2005 . ali u ovom slučaju kao posledica lošeg podešavanja a ne karakteristika gasa kao goriva) odgovor bi trebalo da daje redovna kontrola tehničke ispravnosti.. na žalost. Iako je u ljudskoj prirodi da određene strahove iracionalno uvećava. otrovnost?? potrošnja.pouzdanost opreme Verovatnoća nekontrolisanog isticanja iz instalacije ili rezervoara Otrovnost gasa Mogućnost eksplozije Nesolidna ugradnja Loš rad motora Oštećivanje motora Povećana potrošnja koja bi mogla da „pojede“ efekte jeftinijeg goriva Takse i porezi Očigledno je da. a koje se odnose na strategiju korišćenja goriva u sledećoj deceniji. već samo njihovim uzrocima.

Pri tome se mogu definisati dva nivoa potrebne opreme obzirom na velike razlike potrebne za ugradnju na vozila sa karburatorom ili računarski podržavanim ubrizgavanjem. magacinima i drugoj infrastrukturi radionice i razloge odnosno postupak u slučaju da postoji potreba da se licenca povuče. Na ove teme i država ima šta da kaže obzirom da od njih dirktno zavisi bezbednost. a proizvođač opreme mora održati istovetni kvalitet proizoda inače se homologacija povlači. ovlašćenja kontrolora u pristupu radnom mestu. Homologacija u ovom slučaju znači da oprema mora ispuniti jedan niz tehničkih zahteva. • Nakon prelaznog perioda organizacije zadužene za ispitivanje vozila neće na pregled primati vozila koja nemaju izjavu o ugradnju TNG/CNG opreme izdatu od licencirane radionice i potpisane od strane licenciranog radnika. Tokom tog vremena može se već raditi na licenciranju radnika. strah od loše opreme i loše ugradnje je osnovan i dugotrajno podriva ne samo ovu poslovnu granu već nažalost i moguće pozitivne efekte upotrebe čistijih goriva. Strana iskustva pokazuju da se uvođenjem obavezne obuke radnika. SISTEM LICENCIRANJA 93 • . Pa tako država sa svoje strane zahteva da oprema za gasna goriva mora biti odobrena za upotrebu na motornim vozilima kroz proces homologacije. obavezama i običajima dobrog poslovanja. Na kraju takve obavezne obuke se polaže teoretski i praktični ispit. • Ministarstvo zaduženo za poslove saobraćaja na predlog organizacije koja izdaje licence određuje način redovnih kontrola rada. a što je najvažnije i u skladu sa očekivanjima korisnika. obim koje takva kontrola može ili mora da ima. • Ministarstvo zaduženo za poslove saobraćaja na predlog organizacije koja izdaje licence određuje rok nakon kojeg je obavezno da se obnavlja licenca za radionicu odnosno za radnike s tim da radnici prolaze kraći (jednodnevni) kuras obnavljanja znanja sa polaganjem stručnog ispita. Zahtevi koji se postavljaju pred svaki deo opreme su takvi da je obezbeđen visok stepen sigurnosti svakog elementa posebno i celog sistema za TNG/CNG do te mere da je sistem bezbedniji od rada motora sa pogonom na benzin. provere osposobljenosti radionica i kontrolom rada vrlo uspešno zadobija poverenje korisnika usluga. • Na nivou Ministarstva se verifikuje plan obavezne obuke radnika koja se sastoji od obuke od strane proizvođača opreme i teoretskog dela upoznavanja sa zakonima. No ako razmotrimo malo u kakvoj poslovnoj atmosferi sada rade ugrađivači slika će se promeniti.Nenad Jovanović Međutim. Analogno ovim merama mogu se uvesti i mere koje će obezbediti visok stepen pouzdanosti ugradnje u skladu sa tehničkim normativima proizvođača opreme i važećih pravilnika. • Određuje se prelazni period tokom kojeg zainteresovane radionice mogu ako je to potrebno da se doopreme ili na drugi način prilagode svoju infrastrukturu. • Stručna komisija organizacije koja će izdavati licence zajedno sa stručnjacima postojećih stručnih udruženja ugrađivača i distributera definiše nivo opreme neoophodan za korektan rad na TNG/CNG instalacijama. propisima. Na osnovu uvida u sistem rada više zemalja predložili bismo sledeći način organizovanja sistema licenciranja: Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja bi odredilo organizaciju koja na najbolji način definiše plan rada i ciljeve. Na prvi pogled neko bi pomislio da se radi samo o još jednom maskiranom nametu koji bi ovaj put trebalo da plate ugrađivači TNG.

Smatramo da bi uvođenje reda u uvoz opreme. autobuski prevoznici). a cena konverzije će kroz razliku u ceni pogonskih goriva da se vrati samo kroz nešto veći broj pređenih kilometara. tri vozila dnevno po jednom radniku koji vrši ugradnju. Da bi delovi bili jeftiniji moraju biti ili neodgovarajući za ugradnju u zemlji porekla (ovo je dobar način da se odande rešavaju otpada preko nas). Kako banke radije daju kredite kada je izvesnost vraćanja 94 Beograd. Iako već sada neki uvoznici priznaju garanciju to se većinom svodi na rad samo određenih radionica u čiji rad su se lično uverili. • Država bi stekla poverenje u zaista „čist“ rad na konverziji u čista goriva tako da bi se mere posebnog favorizovanja takvih vozila lakše pojavile što će pored same cene goriva navesti više ljudi da se odluči za konverziju. Napominjemo da se zbog zagađenja u gradovima sprovode i takve mere koje direktno ili indirektno prisiljavaju stalne učesnike u saobraćaju da izmene pogonsko gorivo (taksisti. Znači lošijim startnim mestom (veća cena u odnsou na nelojalnu konkurenciju) je kažnjen onaj vlasnik radionice koji želi da radi pošteno. • Smanjenja broja konverzija po radionici/radniku jer će se za razliku od trenutnog „nabacivanja opreme na gomilu u vozilo“ morati izvršiti kompletno podešavanje sistema i provera pouzdanosti rada pre davanja vozila vlasniku. Drugi način smanjenja cene ugradnje je slabije plaćanje radnika. Ove mere bi otvorile mogunost učestvovanja u ovom segmentu tržišta i ostalim dobrim radionicama. U Srbiji ugradnja za isto karburatorsko vozilo košta od 180 € do 300€ s tim da u jednoj radionici radi tri radnika 1 vozilo dnevno a u nekima i dva. ili je u pitanju ugradnja falsifikovanih komponenti. legakno uvozena i naravno homologovana u skladu sa dokumetima koje smo prihvatili. • Vraćanje poverenja mogućih korisnika i lakše odlučivanje za konverziju vozila na čistija goriva. Već iz ovoga se može videti da nešto jednostavno ne može da bude u redu. Ali kao što su nazovi kapitalističke zemlje shvatile postoji jedna donja crta nakon koje se posao jednstavno ne obavlja na nivou koji bi vlasnik radionice zahtevao. u principu normalna kapitalistička praksa. domaću proizvodnju i retrofiting vozila za pogon na TNG/CNG doveo do sledećih efekata: • Povećanja cene konverzije za krajnjeg kupca.VOZILA SA POGONOM NA GAS U Velikoj Britaniji recimo ugradnja košta od 1000 Funti naviše. a na vozilu se radi od dva do četri dana. Pored toga i država može da na celu branšu gleda kao na izvor nebezbednih vozila i leglo svih mogućih oblika sitnog kriminala koji se štiti već relativno velikim brojem konvertiranih vozila. odnosno onih za koje nije plaćena carina. obzirom na to da će morati da se koristi oprema poznatog porekla.03. • Uvoznici vozila bi se sigurno na osnovu uređenog stanja lakše odlučivali da priznaju punu garanciju za konvertovana nova vozila ako bi to radile licencirane radionice. Naravno da i ovaj efekat kroz veće radno vreme podiže cenu konverzije za krajnjeg kupca. 31. Kao što se vidi potrebno je da korisnici shvate da će sa većom cenom konverzije dobiti sigurno vozilo na koje će u krajnjoj liniji plaćati manje takse i poreze. I jedna i druga praksa uništavaju dobre radionice i rasteruju moguće korisnike iz već gore navedenih razloga.2005 . Najčešće je to ugradnja delova kji su jeftiniji na tržištu. reklo bi se.

Nenad Jovanović veća za očekivati bi bilo da se pojave namenski krediti za konverziju na gasna goriva koji bi bili usklađeni baš sa stepenom uštede na ceni goriva tako da korisnik ne mora da isplati celu sumu odjednom već otplaćuje ugradnju taman onoliko koliko inače uštedi na razlici u ceni goriva. Nakon određenog broja kilometara (što zavisi od potrošnje i razlike u ceni energenata) takvo vozilo počinje svojem vlasniku da donosi znatnu uštedu. samo u pogonu na benzin bi to bio novac bačen u vetar (i ugljenmonoksid). automobila. Dodatno. Zaključak: Uvođenje mera licenciranja i borbe protiv nelojalne konkurencije u oblasti ugradnje i servisiranja uređaja za pogon vozila na TNG/CNG će dovesti do većeg broja vozila sa pogonom na čistija goriva i do osetnog smanjenja zagađenja u urbanim sredinama. Time bi i banka bila sigurna da je otplata izvesna jer bi taj novac i inače bio potrošen. a na ulicama će se nalaziti vozila povećanog stepena bezbednosti za saobraćaj. novog. smanjiće se potrošnja maziva (uvozna sirovina). SISTEM LICENCIRANJA 95 . Može se kod vozila domaće proizvodnje reći da ta ušteda u radnom veku jedne zastave 101 iznosi taman za kupovinu istog.

VOZILA SA POGONOM NA GAS

Milivoj Mehandžić, Dipl. ing. maš. Tehnički savetnik «Petrobart» d.o.o. – «AVIA»

TNG kao motorno gorivo, propisi, kvalitet i cena na tržištu Državne Zajednice SCG

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2.

Prednosti primene TNG-a za pogon motora su: Laka i brza substitucija motora sa benzina na motor sa gorivom TNG Dobro obrazovanje smeše TNG-a sa vazduhom Visoka donja toplotna moć TNG goriva Velika brzina sagorevanja Sagorevanje bez ostatka pepela Povoljan sastav izduvnih gasova sa aspekta zaštite životne okoline Duži radni vek motora Veći termički stepen korisnosti motora Veća otpornost na detonaciju, tj. visok oktanski broj Relativno lako održavanje motora Duži radni vek motornih ulja Niža cena TNG goriva u odnosu na bezin za 40-45% Mane TNG-a kao motornog goriva:

2.1. Naknadnom ugradnjom rezervoara za TNG u vozilo, oduzima se korisni prostor 2.2. Vozilo postaje teže za cca 100 kg 2.3. Gubitak efektivne snage motora za cca 5-10%, mada je efektivna potrošnja 2.4. goriva srazmerna dobijenoj snazi, tj. manja efektivna snaga ne poskupljuje cenu vožnje 2.5. Zbog osobine TNG-a da je teži od vazduha, vozila sa ugrađenom TNG 2.6. opremom, iz preventivnih razloga, ne smeju se parkirati u podzemne javne garaže a privatne, zatvorene garaže, obavezno moraju imati otvore provetravanje pri podu. 3. Broj vozila na TNG u Evropi i u Srbiji

Prema sređenim podacima za 2002.god., na evropskim putevimna saobraćalo je više od 2.5 miliona vozila sa motorima prilagođenim za sagorevanje TNG-a, što je oko 1% 96 Beograd, 31.03.2005

Milivoj Mehandžić od ukupnog broja vozila. Računa se da će do 2010.god. u Evropi biti oko 5% vozila koji koriste TNG, a plan je da do 2020.god. 20% automobila, kamiona, autobusa i drugih vozila koriste TNG kao gorivo. U Evropi su vozila koja koriste TNG oslobođena poreza na zagađivanje vazduha i približno su 20% jevtinija od motornih benzina.

U Srbiji ne postoje podaci koliko je vozila prilagođeno za koršićenje TNG-a, računa
se da u Beogradu od 7.500 registrovanih taksista, između 3.500 i 4.000 taksi vozila, koja koriste TNG kao gorivo.Trend povećanja potrošnje TNG-a na tržištu Srbije u 2004.god. je oko 20% i smatra se da je uglavnom prouzrokovan upotrebom TNG-a kao motornog goriva. U Srbiji je u 2004.god. napravljeno 114 benzinskih stanica sa aparatima za točenje TNG-a tako da ih sada ukupno ima oko 200. U Crnoj Gori trenutno ima dve BS sa TNG-om, a u planu je da se u 2005.god. napravi još osam. 4. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

5. (objavljeno u Službenom Listu SCG br. 51/2004), propisuje tehničke i druge zahteve koje moraju da ispunjavaju tečna goriva naftnog porekla koja se koriste za motore sa unutrašnjim sagotrevanjem, a koja se prodaju na tržištu SCG, nije obuhvaćen TNG i praktično on kao motorno gorivo ne postoji. 6. U Zajednici SCG na snazi je Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na tečni naftni gas (skraćeno TNG ili trgovački propan-butan smeša) objavljen u Službenom listu SFRJ br. 7/1984 Pravilnikom, navedenim u tački 4. ovog članka, nisu postavljeni nikakvi tehnički zahtevi u pogledu hemijskog sastava TNG-a kao goriva, traženom ili preporučenom procentu smeše propana i butana, procentu prisustva drugih ugljovodonika i njihovih izomera, visini oktanskog broja goriva TNG, procentu sumpora tj. H2S u TNG, prisustvu vode itd. Navedenim Pravilnikom iz tačke 4. ovog članka, u članu 11. se kaže da sastav i kvalitet proizvoda, koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, definiše sam proizvođač svojom specifikacijom. Državna Zajednica SCG ima važeće standarde koji propisuju karakteristike gasova i to: 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Za propan (PN) standard JUS B.H2.130/1962 Za butan (BN) JUS B.H2. 132/1962 Za smešu propana i butana (PBS) standard JUS B.H2. 134/1962 Po navedenim standardima, gasovi se koriste kao: Gorivo za proizvodnju toplote i za osvetljavanje Gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem Sirovina za hemijsku preradu Sirovina za specijalnu upotrebu u industriji

7.

8.

TNG KAO GORIVO 97

VOZILA SA POGONOM NA GAS

9.

Iz napred iznesenog, vidi se da država praktično ne tretira TNG kao gorivo za motorna vozila, nego se sav proizvedeni i uveženi TN gas troši za druge svrhe navedene u tački 7. ovog članka. Na tržištu države SCG, TNG se pojavljuje kao rafinerijski nuz proizvod u procentu od 1.5-2% od ukupno rafinisane nafte u našim rafinerijama, kao prateći gas dobijen degazolinažom iz bušotina prirodnog gasa i kao trgovačko uvezeni gas. Trenutna godišnja potrošnja TNG-a u Zajednici SCG se procenjuje na 120130.000 MT Kako su proizvodne količine TN gasa praktično ograničene kod nas, povećana potrošnja TNG-a na našem tržištu dopunjava se uvozom. Režim uvoza TNG-a je LB (slobodni uvoz) uz obaveznu prethodnu energetsku saglasnost za uvoz izdatu od Ministarstva rudarstva i energetike R Srbije (za tržište Srbije); carina na uvezenu robu je 3% a porez (PDV) 18%. Za Crnu Goru ne plaća se carina već akciza u visini od 70 €/MT , carinska evidencija od 1% i porez (PDV) 17% Na bazi nabavne cene na spoljnom tržištu, transportnih, skladišnih, carinskih i poreskih troškova, formira se tržišna cena TNG-a. Uredba o cenama derivata ( Sl. Glasnik RS br 103/2003 i br 117/2004 ) ne tretiraju i ne ogranicavaju formiranje maloprodajne cene TNG-a. Formiranje cene je slobodno a marza je proizvoljna i samo je podlozna uticaju trzista. Obzirom da uvoznici, manje-više, gorivo TNG kupuju od istih isporučioca iz okruženja, tržišna cena bi trebalo da bude približno ista ili slična. Međutim, cena TNG goriva koji se isporučuje benzinskim stanicama varira od isporučioca od isporučioca za 10-15%. Kako je to moguće? Kao što je poznato, standardi imaju status preporuke, a ne obavezne primene. Prevedeno na tržišni jezik, to znači da na našem tržištu nema standardizovanog goriva TNG za motorna vozila, niti je ono propisano, odnosno ostavljeno je na savesti uvoznika i prodavca da vode računa o kvalitetu goriva koje nude kupcu. Pravilnikom o tehničkom i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, nisu propisane sankcije za nesavesne prodavce TNG-a. U slučaju štete na motorima automobila, kupci nemaju osnovu da se žale i traže nadoknadu štete, a inspekcija da povede postupak. Dovoljno je da prodavac pokaže bilo koju deklaraciju o sastavu goriva i da u skladu sa članom 11. navedenog Pravilnika to proglasi svojom specifikacijom; nije čak ni propisano da i takva specifikacija bude okačena i prezentirana kupcu pre kupovine goriva. Obzirom na razliku u ceni, logično je da je jevtinije gorivo lošijeg kvaliteta odnosno da ima veći procenat butilena i drugih izomera kao posledica ne prečišćenog goriva u rafinerijama, a što bitno utiče na niži oktanski broj TNG-a kao goriva, veću potrošnju, lošije sagorevanje i nepoznatu smešu izduvnih gasova.

10.

98

Beograd, 31.03.2005

odobrava eksploataciju rezervoara za narednih 10 godina.5 bar. E 2. kao i boca za PRIRODAN GAS tretiraju kao posude visokog pritiska. a zatim na PROPAN-BUTAN i PRIRODAN GAS kao alternativna goriva za pogon automobila. 150) ispunjeni su uslovi da se rezervoar za PROPAN-BUTAN. Inspektor za posude pod pritiskom svojim žigom na boci i pečatom u CERIFIKATU. obzirom da su pod pritiskom. E 2. demontira rezervoar za TNG sa vozila i preda specijalizovanoj radionici radi pregleda i ispitivanja. Prema standardu ( JUS M. Prema našem pravilniku ( Sl. To je bezuslovno potrebno zbog bezbednosti. Rezervoar se ispituje na čvrstoću hladnim vodenim pritiskom na 30 bar (JUS M. 570). Iz navedenog proizilazi da svaki sklop gasne instalacije u automobilu mora da poseduje ATEST. pritisak se penje i do 17. PROPISI VEZANI ZA GASNU INSTALACIJU 99 . Prirodan gas kao pogonsko gorivo automobila smešten je u čeličnim bocama pod pritiskom do 200 bar. mogu se smatrati kao sastavni delovi tih posuda. ATEST izdaje odgovarajuća institucija zemlje proizvođača.Miroslav Vulin Miroslav Vulin VZ "MOMA STANOLOVIĆ" Batajnica PROPISI KOJA SU VEZANI ZA GASNU INSTALACIJU VOZILA KOJA KAO POGONSKO SREDSTVO KORISTE TNG I PRIRODAN GAS Cena benzina skrenula je pažnju vozača na dizel gorivo. 202 ). 9/86 ) neophodno je da se posle 10 godina eksploatacije. Z 2. List SFRJ br. a kod većeg zagrevanja rezervoara. Ukoliko rezervoar zadovolji sve preglede i ispitivanja. odnosno isporučioca proizvoda. a ATEST o ugrađenim uređajima i opremi izdaju ovlašćene organizacije za ispitivanje kvaliteta. Tečni PROPAN-BUTAN u delu gasne instalacije je pod pritiskom od 5 do 8 bar zavisno od spoljne temperature. Sklopovi gasnih instalacija. odnosno na hermetičnost po jednoj od metoda utvrđenih standardom ( JUS M.

“LANDI” 100 Beograd.Koristeći iskustvo iz nekih drugih evropskih zemalja. od onoga koji je propisan i naznačen na ugrađenoj armaturi ( 0 . Ovo su domaći propisi koji regulišu upotrebu motornih vozila koja koriste alternativna goriva. ZAŠTO: . Rezervoar može da se pomeri usled inercijalnih sila pri naglom kočenju. Smatram da današnji propisi NEDOVOLJNO regulišu oblast upotrebe vozila. jakom ubrzanju i vožnji u krivini.03. .Jedanput godišnje potrebno je proveriti ventil koji ograničava nivo punjenja tečnog plina u rezervoaru ( 80 % zapremine ). ( aktivira se pri naglom padu pritiska na izlaznom vodu ). 31. a ne bi ispravno funkcionisalo ni osiguranje protiv prepunjavanja rezervoara ( 80 % zapremine). . odnosno gasnog uređaja u automobilu. Ovakvi propisi ne mogu da obezbede punu sigurnost pri korišćenju navedenih vozila. . Periodi obaveznog ispitivanja i pregleda ovih boca su 3 godine ( SVL 5/99 ). Pomeranje rezervoara će uzrokovati da pokazivač nivoa tečnog plina daje netačne podatke. Na tehničkom pregledu treba proveriti da li se rezervoar pomerio između stega i zauzeo nepropisan položaj. koji se aktivira pri pucanju cevi za odvod plina od rezervoara. potrbno vršiti jedanput godišnje i to istovremeno sa tehničkim pregledom vozila.VOZILA SA POGONOM NA GAS Sličnim postupkom vrši se pregled i ispitivnje boca za prirodan gas. 30 . smatram da je tehnički pregled plinskog. koja kao pogonsko gorivo koriste TNG i PRIRODAN GAS.Na tehničkom pregledu potrebno je proveriti ispravnost sigurnosnog ventila ( ventil se otvara na 18 bar u trajanju od oko 1 sekunde pri čemu se čuje kratak pisak). 45 ili 90 ). “LOVATO” .Potrebno je proveriti jedanput godišnje brzo zatvarajući ventil. čija neispravnost bitno utiče na bezbednost korisnika uređaja.2005 . Ukoliko inostrani rezervoari za TNG nisu proizvod poznatih evropskih firmi kao što su “BEDINI JUNIOR” .

Miroslav Vulin . “MARINI” . nakon čega će Inspektor posuda pod pritiskom izdati knjižicu-certifikat. “CAR-GAS” ili “VEBER”… bez obzira na CERTIFIKAT inostranih institucija. PROPISI VEZANI ZA GASNU INSTALACIJU 101 . Ugradnju uređaja za pogon vozila na TNG vrši samo specijalizova radionica. “TARTARINI” . na istim se mora izvršiti hidraulično ispitivanje na čistoću. "BIGAS” .

U nekim zemljama su već puštene u komercijalni rad stanice za distribuciju ovih goriva.01. kao i kombinovane stanice (TPG / KPG-a). Applied procedure presents transient phase till roviding a valid procedure on the state level. KHS-2.Sc. there were appropriate criterion for the conformity audit established. KHS-2. Najveći broj vozila koristi KPG zbog razrađene tehnologije korišćenja. ekološke. Na slikama 1.01. ekonomske i motorne osobine prirodnog gasa kao pogonskog goriva za motorna vozila dovele su do ekspanzije voznog parka ovakvih vozila širom sveta. Key words: аCNG.03.2005 . Primenjena procedura predstavlja prelaznu fazu do donošenja validne procedure na državnom nivou. M. Ključne reči : KPG. Inače u svetu se sprovode intenzivna istraživanja u pravcu eksploatacione primene tečnog prirodnog аgasa (TPG) i vodonika kao pogonskog goriva za vozila. 102 Beograd. The conformity audit procedure for vehicles with compressed natural gas (CNG) as a driving fuel Abstract: Due the absence of legislation concerning utilization of vehicles converted to use compressed natural gas (CNG) as a driving fuel. homologacija Mr Aleksandar Stevanovic. formirani su odgovarajući kriterijumi za proveru usaglašenosti vozila. homologation UVOD Povoljne resursne.2 i 3 prikazane su stanice za distribuciju vodnika.VOZILA SA POGONOM NA GAS Mr Aleksandar Stevanović Procedura za proveru usaglašenosti vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas (KPG) Rezime: Zbog nepostojanja zakonske regulative koja se odnosi na korišćenje vozila prilagođenih korišćenju prirodnog gasa u komprimovanom stanju (u daljem tekstu KPG) kao pogonsko gorivo. 31.

ostavljena je sloboda da formira svoj model razvoja KPG pogona /3.000.267 911 500 490 192 Tabela 1 Pet vodećih zemalja u svetu za KPG vozila Paralelno sa razvojem voznih parkova i mreže stanica za punjenje. u svetu postoji oko 4. Prema ovim direktivana zacrtano je da se do 2020 godine mora razviti vozni park od 23.250 222. 1.288. Svakoj zemlji. promovisanjem Studije o MOGUĆNOSTI PRIMENE PRIRODNOG GASA U SAOBRAĆAJU U SRBIJI u Privrednoj komori Jugoslavije.921 475.Mr Aleksandar Stevanović Slike 1. 4/. koja je danas prerasla nacionalne nivoe i prešla u domen međunarodne regulative. članici evropske zajednice.000 381. Ovakav pristup je bio veoma pogodan budući da je evropska zajednica donela niz direktiva koje se odnose na razvoj voznih parkova i mreže stanica za punjenje. KPG kod nas Razvoj KPG pogona kod nas započeo je 1995 godine.000.2 i 3 stanica u Tokiju. Redni broj 1 2 3 4 5 Država Argentina Brazil Pakistan Italija Indija Broj vozila 1.000 stanica za punjenje. razvijala se i zakonska regulativa za ovakav pogon. stanica u SAD Prema poslednjim izveštajima ENGVA (European Natural Gas Vehicle Association).462 786. U tabeli 1 nalazi se prikaz prvih pet zemalja sveta koje imaju najveće vozne parkove KPG vozila /1/.000 KPG vozila raznih kategorija koja su podržana sa oko 8. 1998 godine je napravljeno pilot postrojenje.306 Broj stanica 1. Teoretski rezultati analize primenljivosti KPG-a kod nas su pokazali da je ovakav pogon primenljiv. stanica u Berlinu.000 voznih jednica sa godišnjim prirastom od 8 %. koje sačinjava gradski autobus IK 104 CNG i Procedura provere vozila sa pogonom na KPG 103 . ekonomski i ekološki opravdan.

Slika 4 Postojeći i planirani gasovodni sistem na teritoriji Srbije Može se konstatovatiа da je gasovodni sistem Srbije dovoljno razuđen i da pokriva celu državnu teritoriju.VOZILA SA POGONOM NA GAS mini stanica za punjenje FuelMaker FM4. Sankcije međunarodne zajednice.000.000 m3/h do sada nije dostignut što znači da postoji rezerva za priključenje novih potrošača kao što su motorna vozila. postojanju razgranatog gasovodnog sistema dovoljne propusne moći za sve potrošače i forimiranje adekvatne mreže stanica za punjenje. U okviru postojećeg gasovodnog sistema postoji nekoliko karakterističnih putnih pravaca kao što su : E 75 (granica SCG/Mađarska – granica SCG/BJR Makedonija) i .03. Na slici 4 prikazna je postojeća i planirana gasovodna mreža na teritoriji Srbije.E 70 (granica SCG/BiH – Beograd) 104 Beograd.2005 . Bitan uslov za razvoj voznog parka koji je prilagođen korišćenju KPG-a je postojanje odgovarajuća logističke podrške. a dobijeni eksploatacioni rezultati su u potpunosti potvrdili povoljne teoretske rezultate koji se odnose na KPG pogon kod nas. nepovoljna ekonomska i politička sutuacija u zemlji kao i ratna dejstva. Ona se ogleda u obezbeđenju odgovarajuće količine prirodnog gasa. 31. usporili su eksploataciona istraživanja a povremeno ih i zaustavljala. Posle 2000-te godine eksploataciona istraživanja su nastavljena. Maksimalni projektovani kapacitet od 1. Neki rezultati početnih eksplotacionih ispitivanja su su bila bolja od teoretskih.

Slika 5 Deo koridora 7 i 10 koji prolaze kroz SCG Inače ovi koridori se u velikoj meri poklapaju sa ”plavim koridorima” koji se odnose na plan izgradnje mreže stanica za punjenje KPG-om duž evropskih gasovodnih sistema /2/. Veliki deo voznog parka u SCG ove propise ne zadovoljava. Korišćenjem KPG-a za pogon vozila. Prvog Januara 2005 godine stupio je na snagu propis EURO 4 o dozvoljenim emisijama štetnih materija koje potiču od motornih vozila. ove propise je veoma lako zadovoljiti.Mr Aleksandar Stevanović Ovi putni pravci podpadaju pod koridore evropskog privrednog razvoja 10 (Salzburg – Solun) i 7 (Dunavski koridor) koji su verifikovani po odluci Radne grupe Evropske komisije za transport na sednici održanoj 07.2005 godine u Briselu. Po ovoj odluci na ovim koridorima je predviđeno da se izgradi adekvatna infrastruktura u koju može da se pripoji i infrastruktura koja se odnosi na izgradnju mreže stanica za punjenje vozila KPG-om. Navedeni planovi i propisi obavezuju i omogućavaju SCG da se ozbiljnije posveti razvoju KPG pogona na svojoj teritoriji. napravljen je u Novom Sadu oktobra 2004 godine. Na slici 5 prikazan je deo koridora 7 i 10 koji prolazi kroz SCG.03. Prvi ozbiljan korak ka formiranju mreže stanica za punjenje vozila KPG-om. pa čak i preostaje rezerva za buduće propise EURO 5. gde je u okviru kruga NIS GAS-a Procedura provere vozila sa pogonom na KPG 105 .

31. Slika 6 KPG vozilo u fazi punjenja Slika 7 KPG stanica u Novom Sadu U narednom periodu NIS GAS planira da izgradi još dve stanice koje će se nalaziti na putu Beograd – Novi Sad. Međutim. Već je obavljeno prevođenje i sada se vrši usaglašavanje u NIS-u. Nišu. Na slikama 6 i 7 prikazno je vozilo u fazi punjenja i predmetna stanica. U nekim od navedenih urbanih sredina biće izgrađeno više stanica koje će da obrazuju lokalnu mrežu stanica za punjenje. Kruševcu i Čačku. standardi i propisi koji se odnose na KPG vozila. Budući domaći propis za stanice će se bazirati na evropskom propisu prEN 13638 /CEN TC 326/.03.а Samo u Beogradu je zacrtano de se izgradi 15 stanica. kod nas. planira se formiranje mreže stanica koje u prvoj fazi izgradnje treba da se lociraju u : Beogradu. 2. Inače ISO standardi koji se odnose na vozila i stanice postali su operativni sredinom 2002 godine. koji podpada pod nadležnost NIS Energogas-a.2005 . Na delu gasovodnog sistema južno od Batajnice. Naredni korak je usvajanje propisa koji se odnosi na stanice za KPG. Natural gas – Designation of the qualitu of natural gas for use as a compressed fuel for vehicles ). Ova stanica je trenutno namenskog karaktera sa tendencijom da u veoma bliskoj budućnosti postane namensko – javna stanica. Zbog toga se sada vode odgovarajuće aktivnosti ka formiranju zakonske regulative koja će se bazirati na ISO standardima. Zakonska regulativa Iako su načinjeni prvi praktični koraci u pravcu formiranja mreže stanica i voznog parka zakonska regulativa za KPG vozila i stanice nije napravljena. a prve aktivnosti su pokrenute u smislu rešavanja urbanističkih uslova za ovakvu vrstu objekata. Ćupriji. Isti je prošao javnu raspravu i nalazi se u fazi usvajanja. Prvi standard tog tipa će se odnositi na kvalitet prirodnog gasa koji se koristi kao pogonsko gorivo za motorna vozila (ISO 15403. do sada nisu oformljeni i to predstavlja prepreku da se ista stave u redovan saobraćaj ili izvrši odgovarajuće atestiranje posle određenog perioda vremena.VOZILA SA POGONOM NA GAS puštena u pogon prva stanica velikog kapaciteta sa brzim punjenjem. U parksi. ovaj problem se odrazio pri registraciji putničkih motornih vozila tipa FIAT DOBLO BIPOWER koje 106 Beograd.

i autobus IK 104 CNG je dobio potrebnu dokumentaciju za ponovnu registraciju i stavljanje u saobraćaj. Pomenuto vozilo je tretirano kao pojedinačno ili maloserijski proizvedeno odnosno prepravljeno vozilo. Budući da zakonska regulativa za ovu vrstu vozila kod nas ne postoji. Stvar sa gradskim autobusom IK 104 CNG je bila drukčija. ispitale i dale dozvolu za korišćenje iste u datom vozilu. Procedura provere vozila sa pogonom na KPG 107 . Prva registracija je obavljena na osnovu validne atestne dokumentacije mađarskog proizvođača motornih vozila RABA i holandske firme DELTEC koje su ugradile.Mr Aleksandar Stevanović je NIS GAS iz Novog Sada nabavio za svoje potrebe i ponovne registracije gradskog autobusa IK 104 CNG.01 koju je razvila akreditovana labalatorija za kočne i hodne sisteme Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ova labalatorija je oforimila tehničke kartone za rezervoare i dala pozitivno mišljenje o upotrebljivosti rezervoara u toku naredne 3 godine. Atestna dokumentacija je imala važnost od 5 godina. Homolgacija i kontrola saobraznosti Autobus IK 104 CNG je proizveden u firmi IKARBUS a. ISO standarda 11439. U slučaju vozila koje je nabavio NIS GAS. registrovanje istih je obavljeno na osnovu dokumentacije koja je poslana iz Italije a na osnovu važećih Italijanskih propisa za tu vrstu vozila. primenjena je metoda KHS-2. i po proizvodnji nije obavljena homologacija i kontrola saobraznosti.Identifikacija pojedinih elemenata gasne instalacije pri čemu je posebna pažnja posvećena rezervoarima koji se smatraju najopasnijim elementima na vozilu Obavljeno fotografisanje celokupnog vozila i pojedinih elemenata Izvršena kontrola ugradnje svih elementa gasne instalacije Hidrostatičko ispitivanje svakog rezervoara Pneumatsko ispitivanje celokupne gasne instalacije Pravljenje izveštaja o ispitivanju vozila sa pogonom na KPG Hidrostatičko ispitivanje rezervoara i pneumatsko ispitivanje celokupne gasne instalacije je obavila ovlašćena laboratorija Vazduhoplovnog zavoda »Moma Stanojlović. koja je uspešno sprovedena. Zbog toga su sprovedeni odgovarajući postupci kao što je : Pregled celokupne tehničke dokumentacije vozila . 3.d. 2004 godine MUP Republike Srbije je zabranio dalje korišćenje autobusa jer je atestnoj dokumentaciji prestala važnost. 15500 i 15501 i Pravilnika o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimovane i pod pritiskom rastvorene gasove.110 i 115. Inače ovaj postupak je zasnovan na zahtevima ECE pravilnika br.

2005 . Na osnovu svih pozitivnih rezultata izdato je "Uverenje o usaglašenosti vozila sa pogonom na komprimovani prirodni gas" na osnovu koga je moguća registracija vozila i stavljanje u saobraćaj. Nakon 3 godine mora da se ponovo izvrši ispitivanje gasne instalacije radi provere njene 108 Beograd. Slika 8 Uverenje o usaglašenosti vozila na komprimovani prirodni gas (KPG) Slika 9 Odobrenje za korišćenje vozila sa pogonom na KPG . Na slici 8 prikazano je Uverenje o usaglašenosti vozila na komprimovani prirodni gas (KPG) a na slici 9 ODOBRENJE za korišćenje vozila na KPG – komprimovani prirodni gas. Ovaj izveštaj je dostavljen MUP-u radi arhiviranja u "Dosijeu vozila".VOZILA SA POGONOM NA GAS Sprovođenjem gore navedenih postupaka došlo se do pozitivnih rezultata i na osnovu toga je sastavljen "Izveštaj o ispitivanju vozila sa pogonom na KPG". 31.komprimovani prirodni gas Na osnovu ovih dokumenata moguće da se vozilo registruje i stavi u saobraćaj.03.

4. Većina proizvođača vozila u svetu imaju jedan ili više tipova KPG ili KPG/klasično gorivo. Slika 10 FIAT Punto Slika 11 OPEL Zafira Slika 12 RENO Megan Prema poslednjim informacijama. ugradnjom namenskih gasnih setova za KPG. delovi instalacije se moraju popraviti ili zameniti. zadovoljenja zahteva sigurnosti i bezbednosti najpovoljnije je da se izradi novo dvogorivo ili jednogorivo vozilo. Ovakva vozila se mogu nabaviti i kod na preko ovlašćenih dilera vozila. pojavljuje se problem koji je vezan za starost vozila i usklađivanje parametara elektronskih komponenti koje su danas Procedura provere vozila sa pogonom na KPG 109 . U slučaju pojave nespravnosti na rezevoaru isti se zamenjuje a nespravni odmah Uništava.postojećem vozilu koje je prilagođeno korišćenju klasičnih goriva (benzin i dizel gorivo) dodaje se gasna instalacija pri čemu vozilo postaje dvogorivo postojećem vozilu se zamenjuje pogonski agregat. U slučaju pojave bilo kakve nespravnosti. 11 i 12 prikazani su neki modeli putničkih vozila koji se mogu nabaviti kod nas.Mr Aleksandar Stevanović ispravnosti i funkcionalnosti. obavezno se zamenjuje a zamenjeni odmah uništava. Pri tome rezervoari moraju da se demontiraju i ispitaju kod akreditovane labalatorije po validnoj proceduri za tu vrstu rezervoara. Sagledišta postizanja najvećih funkcionalnih i ekonomskih efekata. ZASTAVA iz Kragujevca je napravila prototip prvog putničkog vozila koje koristi KPG i benzin na osnovi FLORIDE. U slučaju prilagođavanja vozila koje se nalazi u eksploataciji korišćenju KPG-a. Posle isteka od 15 godina smatra se da je rezervoar neupotrebljiv. Načini prilagođavanja vozila korišćenju KPG-a U načelu postoje nekoliko metoda za prilagođavanje vozila korišćenju KPG-a : . Na slikama 10. ugrađuje gasna instalacije i vozilo postaje u najveđem broju slučajeva korisnik samo gasnog goriva .izrađuje se novo vozilo koje je fabrički prilagođeno korišćenju klasičnog goriva i KPG-a ili samo KPG-a.

postoji realna mogućnost da se primene metode i postupci koji u dovoljnoj meri mogu da nadomeste ovaj nedostatak. UNITED NATIONS. ааа BLUE CORRIDOR PROJECT. 2003 3. Pored toga pojavljuje se problem koji se odnosi zadovoljenje parametara sigurnosti i bezbednosti obzirom na konstruktivne osobine postojećeg motornog vozila. Oktobar 2002. Forimirane metode i postupci se baziraju na ECE propisima i ISO standardima te mogu uz neznatnu doradu da postanu osnov za relativno brzo donošenje domaće regulative. Juli 2002. Rešenje ovih problema mora da se obavi u specijalizovanim ustanovama koje kod nas u ovom trenutku ne postoje. Neki od standarda i propisa koji se odnose na KPG stanice se već nalaze u fazi usvajanja ili rasprave te je realno da ćemo u veoma kratkom periodu vremena imati za ovaj segmet logističke podrške KPG vozilima validnu zakonsku regulativu. Claudio Koban. New York and Geneva. Gas Vehicle Report. Decembar 2004 2. "Target 2020" 110 Beograd. Economic Commision for Europe. Na slici 13 prikazani su neki delovi seta za Prilagođavanje postojećih vozila korišćenju KPG-a Slika 13 Set za prilagođavanje motornih vozila korišćenju KPG-a 5. "Less and less an alternative fuel" 4. Gas Vehicle Report.VOZILA SA POGONOM NA GAS nezaobilazni deo svakog savremenog motornog vozila. LITERATURA 1.2005 . Zaključak I pored toga što ne postoji domaća zakonska regulativa za vozila.03. Mats Ekelund. NGV statistics. koja su prilagođena korišćenju KPG-a kao pogonskog goriva i stanica za punjenje. 31. Ovo su bitni razlozi da se razvoj KPG voznog parka usmeri na vozila koja su fabrički prilagođena korišćenju KPG-a. Gas Vehicle Report.

55.Z2.11. 80 i 90 lit. Ostrava – Radvanice.yu Tekući račun: 340-26997-31 PIB broj: 100292155 Šifra delatnosti: 28710 Matični broj: 17237209 Reg. 22300 Stara Pazova Srbija i Crna Gora Problematika razvoja proizvodnje i plasmana rezervoara TNG u “Lifam – M” Stara Pazova “Lifam – M” je proizvođač butan boca od 1956. Kako se u našoj zemlji intenzivno radi na usvajanju direktive ECE 67 R-01 “Lifam M” je. ne opterećeni porezom. “Lifam M” se bavi proizvodnjom cilindričnih rezervoara za TNG.“Lifam M” Preduzeće za proizvodnju i trgovinu d. što čini 80 % potreba tržišta SCG. uređaje i laboratorije za proizvodnju i ispitivanje.yu lifamm@ptt. ∅600 i ∅620. U proizvodnom programu su tri familije cilindričnih rezervoara prečnika: ∅300 (50. godini na ~ 15. Početkom aprila očekujemo odobrenje za proizvodnju po ECE 67 R-01. na “Fizičko – tehničkom Ispitnom Institutu”. 70. radi usaglašavanja kompletnog proizvodnog programa sa evropskim direktivama. Ova proizvodnja je značajnije intezivirana u 2004. godine.) i ∅360 (40.000 komada na mesečnom nivou. Tel/fax: + 381 22 312 210. Fabrika je u fazi otklanjanja uskih grla u proizvodnji i sprema se da pomenutu količinu proizvedenih rezervoara udvostruči do kraja 2005. nisu po našem standardu i često se uvoze na crno pa. overava ih inspektor parnih kotlova čije odobrenje važi za područje SCG.000 jedinica na godišnjem nivou. 312 271 312 324. sertifikatima Evropske zajednice i nacionalnim standardima zemalja kupaca. 60 i 65 lit. 50. broj: 23517237209 . Od 2003. završio sva potrebna ispitivanja za homologaciju rezervoara. Ispitivanje plamenom po ovoj direktivi urađeno je u češkoj republici. 310 437 C:\Documents and Settings\NJ\My Documents\savetovanje TNG\ZBORNIK V2. a ostala ispitivanja u našoj laboratoriji u saradnji sa TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe – Minhen. odnosno ~5. Fabrika butan boca Golubinački put bb. planirana je izrada prototipova do juna 2005. godine po domaćem standardu. Od 01. Kod plasmana naših proizvoda preblem nam pričinjava veliki ulaz turskih i bugarskih rezervoara koji nemaju homologaciju. dovode u pitanje cenu i plasman naših proizvoda.co.o.doc E-mail: lifamm@vojvodinaonline. godine “Lifam – M” uvodi 3 smene na izradi rezervoara što dovodi do proizvodnje od 230 komada na dan.). Intezivno se radi na osvajanju tehnologije izrade toroidnih rezervoara prečnika: ∅580. godine. Fabrika poseduje sve neophodne mašine.o. Trenutno se rezervoari izrađuju po JUS M.2004. 55 i 60 lit. ∅315 (33.).570.

22300 Stara Pazova Srbija i Crna Gora Kako je naš proizvod urađen od 100 % domaćih materijala sa svim potrebnim sertifikatima. “Lifam M” d. 312 271 312 324.2005.o. kupuju komponente koje se proizvode u našoj zemlji. 22.yu Tekući račun: 340-26997-31 PIB broj: 100292155 Šifra delatnosti: 28710 Matični broj: 17237209 Reg.o. apelujemo na sve servise koji se bave ugradnjom opreme da. Fabrika butan boca Golubinački put bb.“Lifam M” Preduzeće za proizvodnju i trgovinu d. u cilju zaposlenja domaće privrede i sprečavanja crnog tržišta preko koga ulaze proizvodi sumnjivog kvaliteta. U Staroj Pazovi. broj: 23517237209 . kad god je to moguće.doc E-mail: lifamm@vojvodinaonline.o. a za kratko vreme će posedovati i sva odobrenja po ECE 67 R-01. a da kod uvoznih komponenti vode računa o neophodnim dozvolama.o.co.yu lifamm@ptt.03. Izvršni direktor Popović Milenko Tel/fax: + 381 22 312 210. 310 437 C:\Documents and Settings\NJ\My Documents\savetovanje TNG\ZBORNIK V2. jer zadovoljava kvalitetom i konkurentni su cenom.

propisi. kvalitet i cena na tržišu 55 73 85 92 96 propisi koji su vezani za gasnu instalaciju vozila koja kao 99 pogonsko gorivo koriste TNG i prirodni gas Procedura za proveru usaglašenosti voztila sa pogonom na 102 komprimovani prirodni gas Problematika razvoja. reklamni trik ili potreba? TNG kao motorno gorivo. Nenad Nikolić Jovan Todorovoć Milan Milovanović.Sadržaj Autor Branimir Pejović Demir Hadžić. energija 34 Bezbednost na radu i zaštita od požara pri ugradnji i 45 održavanju uređaja i opreme za pogon motornih vozila koja koriste TNG kao pogonsko gorivo TNG stanice Ispitivanje vozila ECE propisi za vozila sa pogonom na gas Sistem licenciranja. Vera Vučković Goran Nedeljković Branko Radonjić.ekologija. Saša Spasojević.propisi i njihova primena Zadatak i cilj novog Zakona o bezbednosti saobraćaja Gasovita goriva u motornim vozilima Serijska proizvodnja vozila i TNG oprema Strana 2 10 17 26 TNG . proizvodnje i plasmana rezervoara TNG 111 u "LIFAM .M" Stara Pazova . Slobodanka Radojević Dilijana Ivanova Milan Došlić Vladan Popović Nenad Jovanović Milivoj Mehandžić Miroslav Vulin Aleksandar Stevanović Milenko Popović Naslov rada Vozila sa pogonom na TNG . ekonomija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful