Statut Stowarzyszenia Studentów BEST GLIWICE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice i zwane jest dalej
Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 4. Stowarzyszenie należy do organizacji międzynarodowej BEST (Board of European Students of Technology) zwanej dalej BEST-em Międzynarodowym. 5. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtych praw. 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach na zasadach pełnej autonomii. 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ((Dz.U. Nr 20, poz. 104) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001r. (Dz.U. Nr 79, poz. 855)). 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 2. Cele i środki działania.

10. Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie nowego modelu inżyniera, b) zapewnienie studentom uczelni technicznych możliwości doskonalenia się przez udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, c) działanie na rzecz integracji środowisk: studenckiego, akademickiego i gospodarczego. d) wspieranie i promowanie rozwoju miasta Gliwice, regionu Śląska oraz Politechniki Śląskiej.
11. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) udział w pracach BEST-u Międzynarodowego oraz współpracę z innymi
organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, b) współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Śląskiej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie tej uczelni o podobnym profilu, c) organizowanie targów pracy dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, d) organizowanie wymian kulturalnych, naukowych i turystycznych pomiędzy uczelniami europejskimi, e) organizowanie wykładów, zebrań, spotkań dyskusyjnych lub seminariów, f)prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej według obowiązujących przepisów.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. Członkostwo wspierające nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Memberom przysługują prawa wymienione w punktach 16 c). Full-memberem. 15. 16 f). g) udziału w pracach BEST-u Międzynarodowego po pozytywnym zaopinowaniu przez Zarząd. członkowie honorowi. Członkowie Stowarzyszenia. d) zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 16 g).2.1.4. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem). Członkiem honorowym może zostać osoba (nie będąca full-memberem) wspierająca Stowarzyszenie poprzez doradztwo finansowe. 13. 13. 14. 14. informacyjne. Full-memberów przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) po zaopiniowaniu decyzji z pozostałymi full-memberami. Stowarzyszenie tworzą: a) członkowie zwyczajni zwani dalej full-memberami. ich prawa i obowiązki. 26 c).4. 13. 14. z wyłączeniem studiów doktoranckich. f) korzystania z majątku Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych (z wyłączeniem pkt. Przyjęcie w poczet memberów następuje po minimum 2 miesięcznym okresie stażu w charakterze baby-membera oraz po uchwale Zarządu przy porozumieniu z pozostałymi full-memberami. podmiot gospodarczy lub też inna organizacja wspierająca materialnie Stowarzyszenie. poprzez złożenie pisemnej deklaracji 16. Członkostwa wspierającego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. b) dysponowania jednym głosem podczas wszelkich głosowań Walnego Zgromadzenia.3. e) posiadania odznaki Stowarzyszenia. 16 h) 18. 13. Full-memberzy mają prawo do: 17. Baby-memberom przysługują prawa wymienione w punkcie 16 c).2.2. memberem oraz baby-memberem może zostać student Politechniki Śląskiej niezależnie od trybu studiów. członkowie obserwatorzy zwani dalej baby-memberami. Honorowi członkowie Stowarzyszenia 14. 15. 15.1.3. Członkowie Stowarzyszenia 13. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. organizacyjne. członkowie wspierający. 12. Przyjęcie w poczet baby-memberów następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym (rekrutacji) oraz uchwale Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem). c) udziału w pracach Stowarzyszenia. . Wspierający członkowie Stowarzyszenia 15.3.1. h) urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym w którym pośredniczy Uczelnia. b) c) d) e) członkowie uczestniczący zwani dalej memberami. a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. 14.Rozdział 3.

20. 20. 20. mogą ponownie uzyskać status full-membera. b)przestrzegania postanowień statutu. d) ukończenia studiów w przypadku memberów.19. Full-member lub member ubiegający się o urlop jest zobowiązany: a) powiadomić Zarząd z miesięcznym wyprzedzeniem. Osoby.4. które utraciły członkostwo w skutek opisany w punktach 20.1 a).10.8. . 20. Szczególnie zasłużonym full-memberom. którzy ukończyli studia.9. Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Zarządu. 21. 21.7. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz naruszenia zasad współżycia społecznego. 20. Pozostaje on dalej członkiem Stowarzyszenia. w przypadku nieangażowania się w działalność Stowarzyszenia: a) po 3 miesięcznym okresie w przypadku baby-memberów.1 a) i c) i 20. po złożeniu pisemnej deklaracji. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do: a)aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. b) wykluczenia przez przegłosowanie na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowaną 2/3 głosów. Po upływie urlopu full-member lub member odzyskuje swoje prawa zawarte w punktach 16 i 17 oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień wymienionych w punkcie 19. Osoby. Członka można wykreślić ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia. Status full-membera można uchylić w nadzwyczajnych sytuacjach na wniosek Zarządu przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów.1. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków.6.2 a). Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie do Zarządu. mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym statucie. Członkostwo 20. 20.2 c).1. b) po 3 miesięcznym okresie w przypadku memberów. Status alumni przyznaje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby – full-membera lub Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną 2/3 głosów. 20.11. Z chwilą rozpoczęcia urlopu full-member lub member zostaje zawieszony w prawach zawartych w punktach 16 i 17 oraz obowiązkach wymienionych w punkcie 19. 20. c) po 6 miesięcznym okresie w przypadku full-memberów. większością 20. W przypadku. Urlop powinien trwać minimum 3 miesiące. 21.5. na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim porozumieniu z pozostałymi full-memberami. c) upływu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów dla full-memberów. których członkostwo ustaje na zasadach określonych w punkcie 20. 3 miesiące.1. b) i oraz punkcie 20. regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 20.2. b). 21. b) złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji.3. to na podstawie decyzji Zarządu powinien zostać zdegradowany do statusu membera.4. gdy full-member (będący czynnym studentem) nie angażuje się w działalność Stowarzyszenia przez min. 20. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu. które posiadają status alumni i spełniają punkt 13. lecz na prawach statusu membera. Urlopy 21.3. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. można nadać status alumni.2.

6. 23. Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. jednak nie więcej niż 2 osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż 1 w przypadku Komisji Rewizyjnej. jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. 23. c) Komisja Rewizyjna. g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia. jak i nadzwyczajnych. Utrata biernego prawa wyborczego następuje w przypadku nie otrzymania absolutorium za poprzedni mandat .7. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przed upływem kadencji Zarządu. Władze Stowarzyszenia 22. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.4.2.1. 23. 22. 23. i) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w wypadku jego rozwiązania. l) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania. k) podejmowanie uchwał i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Władze Stowarzyszenia stanowią: a) Walne Zgromadzenie. 23. f) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego. 23. terminie i proponowanym porządku obrad. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. 23. c) uchwalanie zmian statutu. 23. Walne Zgromadzenie 23. 22.Rozdział 4.4.3. 22. d) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków. 23. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia może być zwołane: a) z inicjatywy Zarządu. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. 23.8. a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu. b) Zarząd. h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu.10 Drugi termin Walnego Zgromadzenia ogłasza Zarząd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków w trybie zgodnym z punktem 23. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział full-memberzy. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybranych na Walnym Zgromadzeniu. . e) uchwalenie wysokości składek członkowskich.1.9.5.2. Walne Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.3. j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. Zasada ta dotyczy zarówno posiedzeń zwyczajnych. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej. władzom przysługuje prawo kooptacji.Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Organa stowarzyszenia. c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby full-memberów Stowarzyszenia.

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości. f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. Do kompetencji Zarządu należy: a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: . c) fundusze. 25. b) nieruchomości.2.1. 24. 27. 26. d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. g) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego lub wspierającego.4. 23. działa w jego imieniu oraz kieruje pracami Zarządu. Zarząd 24. 24.3.2. rzetelności i gospodarności. 24. e) Wiceprezes ds. h) wnioskowanie o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.23. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 24.4. c) Wiceprezes ds.12 W sprawach proceduralnych wymagana jest zwykła większość głosów. 25. Finansowych. W skład Zarządu wchodzą: a) Prezes. d) Wiceprezes ds. c) przyjmowanie do Stowarzyszenia full-memberów. Pozyskiwania Funduszy.13 Załącznik Nr 1 Statutu ‘Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice’ określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Studentów BEST Gliwice.1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 4 jego członków. e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia. Rozdział 5. 25. 25. Majątek Stowarzyszenia. 24. 23. Za zgodą Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. f) Wiceprezes ds. 25. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.11 Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały w sprawach merytorycznych bezwzględną większością głosów. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. b) Wiceprezes ds.3. Promocji. Polityki Personalnej. Logistyki. b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.5. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a) ruchomości. c) rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu.

Upoważnienie takie wymaga formy pisemnej. 29. . Zobowiązania majątkowe 29. 31. W przypadku postawienia wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o przeznaczeniu jego majątku. finansowych). Rozdział 6.2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.a) dotacje. 28. c) wpływy z działalności statutowej. 30. W razie braku takiej decyzji majątek przeznacza się na stypendia zagraniczne studentów uczelni technicznych w gestii Rektora Politechniki Śląskiej. b) darowizny i zapisy. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu.1. 29. Postanowienia końcowe. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy (Prezesa i Wiceprezesa ds.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful