Rancangan Pengajaran Harian 3

Tarikh : 14 April 2011
Masa : 5.30-6.30
Tahun : 1A
Bilangan Murid : 44 orang
Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi
Tajuk : Membanding dan membezakan bahagian tubuh haiwan
Pendekatan : Pendekatan Inkuiri-Penemuan
Teknik : Penyelesaian Masalah
ObjektiI : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:
1. Menyatakan persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tubuh
pada satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan yang lain.
2. Membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai
ciri yang sama dan berbeza.

Fokus Utama Fokus Sampingan
3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian
tubuh haiwan.

3.1.3 Membanding dan membezakan
bahagian tubuh satu haiwan dengan
bahagian tubuh haiwan-haiwan yang
lain.

3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang
mempunyai ciri yang sama dan
berbeza.

Pengetahuan Sedia Ada :
1. Murid telah mengenai haiwan-haiwan di sekeliling kita.
2. Murid telah mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan.
Kemahiran proses sains : Kemahiran memerhati, Kemahiran mengelaskan
Kemahiran berfikir kritis : Membandingkan dan membezakan : Mencari persamaan
dan perbezaan berdasarkan tubuh badan haiwan.
Kemahiran berfikir kreatif : Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang
sama dan berbeza.
Sikap saintifik dan nilai murni: menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan
cara tidak menganiaya haiwan.

Alat Bantu Mengajar (ABM): Slaid gambar, Kad gambar haiwan, Lembaran kerjaAktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Langkah
/Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan
Set
Induksi
5 minit
O Mengenali
bahagian tubuh
siput.
O Melengkapkan
bahagian yang
hilang.

1. Guru mengeluarkan
sekeping gambar siput
yang tidak lengkap.


2. Guru menyuruh murid
keluar untuk
menambahkan
bahagian yang kurang
pada gambar siput
tersebut.
O Apakah nama
haiwan ini?
O Ada sesiapa yang
boleh keluar ke
depan untuk
melukis bahagian
yang kurang pada
haiwan ini?

1. Murid memberi
tumpuan kepada
gambar siput yang
dikeluar oleh guru.

2. Murid keluar untuk
melengkapkan
bahagian yang hilang.O siput
Gambar siput
Langkah 1

5 minit
O Menamakan
bahagian tubuh
lembu.

1. Guru mengeluarkan
gambar tentang satu
haiwan dan bersoal
jawab dengan murid
tentang bahagian-
bahagian tubuh pada
haiwan tersebut.
O Apakah nama
haiwan ini pula?
O Apakah nama
bahagian tubuh
badan bagi
haiwan ini?

1. Murid memerhatikan
gambar haiwan dan
menyatakan bahagian-
bahagian tubuh haiwan
iaitu mata, mulut,
telinga, kaki, ekor dan
tanduk.

O Lembu

O kor, kaki, mata,
mulut, telinga,
tanduk
Kad gambar
lembu
Langkah 2
15 minit
O Membandingkan
dan membezakan
bahagian tubuh
kura-kura dan
arnab.
1. Guru menayangkan
gambar kura-kura dan
arnab.

2. Guru bertanya:
O aiwan yang mana
satu mempunyai
1. Memerhatikan
tayangan power point
dan menjawabkan
jawapan.

O Kura kura

Slaid gambar
Borang
pengurusan
graIik yang
disediakan
pada kertas
majong.
cengkerang?
O aiwan yang mana
satu mempunyai
telinga?
O Kedua-dua haiwan ini
ada apa perbezaan
lagi?
O Apakah persamaan
kedua-dua haiwan ini
pula?
3. Meminta murid
mengulangkan
jawapan tentang
perbezaan dan
persamaan arnab dan
kura-kura sambil
menandakan respon
murid pada borang
pengurusan graIik
yang dipamerkan di
hadapan kelas.
4. Guru menerangkan
persamaan dan
perbezaan di antara
dua haiwan berikut
berdasarkan borang
pengurusan graIik.


O Arnab


O Arnab mempunyai
buluh, tetapi kura-
kura tidak ada.
O Kura-kura
mempunyai sisik dan
cengkerang tetapi
arnab tidak ada.
O Mereka berkaki
empat, mempunyai
mata, mulut dan ekor.

Langkah 3
15 minit
O Mengenalpasti
bahagian tubuh
anjing dan
belalang.
O Mengisikan
borang
pengurusan
graIik.
1. Guru membahagikan
murid kepada enam
kumpulan.

2. Guru mengedarkan
dua jenis gambar jenis
haiwan dan borang
pengurusan graIik
kepada setiap
kumpulan.
1. Murid berbincang
dalam kumpulan
untuk mengenalpasti
ciri-ciri bahagian-
bahagian tubuh yang
terdapat gambar
haiwan yang
diberikan.
2. Murid merekodkan
dapatan dalam borang
pengurusan graIik
(lembaran kerja 1)
yang diedarkan
kepada setiap haiwan.
Kad gambar
Lembaran
kerja 1
3. Guru meminta murid-
murid membuat
perbincangan dalam
kumpulan serta
menandakan ciri-ciri
jenis haiwan dalam
borang pengurusan
graIik
4. Guru memberikan
bimbingan yang
sesuai.

Langkah 4
15 minit
O Membandingkan
dan membezakan
bahagian tubuh
anjing dan
belalang.
O Menceritakan
tentang
persamaan dan
perbezaan
bahagian tubuh
anjing dan
belalang.
1. Guru minta murid
dalam setiap
kumpulan
menceritakan dapatan
mereka.

2. Guru memantau
maklumat yang
direkodkan oleh
setiap kumpulan serta
membincangkan
jawapan.

1. Murid menampalkan
borang pengurusan
graIik (lembaran kerja
1) dan
menerangkannya
kepada rakannya.
Lembaran
kerja 1
Penutup
5 minit
OMembuat
kesimpulan
bahawa beberapa
haiwan yang
mempunyai
bahagian-bahagian
tubuh yang sama
dan ada yang
berbeza.
OMenyatakan cara
memelihara dan
memulihara
haiwan.
1. Guru membimbing
murid untuk membuat
kesimpulan bahawa
terdapat haiwan yang
mempunyai ciri yang
sama dan ada yang
berbeza.
2. Guru menerapkan
nilai mensyukuri
nikmat kurniaan tuhan
dan cara memelihara
dan memulihara
haiwan.
1. Murid membuat
kesimpulan
berdasarkan borang
pengurusan graIik
.(Lembaran kerja 1)

2. Murid memahami
kepentingan haiwan
serta menyatakan
bagaimana caranya
untuk memelihara
haiwan.

Lembaran
kerja 1