Rancangan Pengajaran Harian 2

Tarikh : 15 April 2011
Masa : 8:00 9:00 pagi
Tahun : 1A
Bilangan Murid : 44 orang
Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi
Tajuk : Bahagian tubuh haiwan
Pendekatan : Pembelajaran Konstruktivisme
Kaedah : Penggunaan Teknologi
ObjektiI : Pada akhir pelajaran, murid dapat :
1. Menyatakan bahagian tubuh haiwan seperti mata mulut,
telinga, paruh sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tandu,
seseungut dan cangkerang.
2. Menulis nama bahagian tubuh haiwan.
Pengabungjalinan Kemahiran :
Fokus Utama Fokus Sampingan
3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian
tubuh haiwan.
3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian
tubuh haiwan iaitu mata, mulut,
telinga, paruh, sayap, kaki, ekor,
sirip, sisik, bulu, tandu, sesungut dan
cangkerang.
Pengetahuan Sedia Ada : 1.Murid telah mengenali pelbagai jenis haiwan.
2.Murid pernah melihat pelbagai jenis haiwan di persekitaran
mereka.
Kemahiran SaintiIik : MemerhatikanBerkomunikasi
Kemahiran BerIikir : Menyelesaikan masalahMencirikan,Perbincangan
Kemahiran Nilai Tambah : Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), Kreativiti dan
inovasi
Nilai-nilai murni : Bekerjasama, baik hati dan penyayang
Alat Bantu Mengajar (ABM) : maker pen, kertas mahjong, power point , gambar sampul
surat, lembaran kerja
9ivi9i Pengajaran Dan Pembelajaran
Langah
/Masa
Isi Pelajaran 9ivi9i Guru 9ivi9i Murid Ca9a9an
Set Induksi
5 minit
Meneka telinga
haiwan

1. uru menayang
gambar pelbagai jenis
telinga haiwan .
2. uru menyoalkan
soalan: Apakah
haiwan telinga yang
didapati dalam
gambar.


3. uru
memperkenalkan tajuk
pengajaran hari ini:
Bahagian tubuh
haiwan

1. Murid memerhatikan
gambar.

2. Murid meneka
apakah haiwan
tersebut.
i) Arnab
ii) Lembu
iii) Anjing
iv) Harimau
3. Murid mendengar.
ABM : power
point
KS :
Memerhatikan
KNT: TMK
Langkah 1
15 minit
Mengenali ciri dan
siIat haiwan.


1. uru menayang
pelbagai jenis gambar
haiwan seperti ikan,
lembu dan burung.
2. uru menanya soalan.
O Apakah nama
haiwan ini?
O Nyatakan ciri-ciri
bahagian tubuh
haiwan.
3. uru memperkenalkan
bahagian tubuh
haiwan .
1. uru minta murid
membaca nama
bahagian tubuh
haiwan.
1. Murid memerhatikan
gambar haiwan.


2. Murid menyatakan
nama haiwan yang
telah dilihat daripada
slide show.
Contohnya, ikan,
lembu dan burung.
3. Murid menyebut ciri-
ciri bahagian tubuh
haiwan.
1. Murid mengenali
bahagian tubuh
haiwan.

2. Murid membaca
nama bahagian
tubuh haiwan.

ABM : power
point
KB :
Mencirikan
KS:
Memerhatikan
KNT: TMK


Langkah 2
15 minit
Murid duduk
dalam kumpulan
dan melukiskan
bahagian tubuh
badan haiwan
daripada gambar
yang tidak
lengkap.


1. uru membahagikan
murid kepada 6
kumpulan.
2. uru memberi setiap
kumpulan satu sampul
surat.
3. uru minta murid
keluarkan bahan yang
terdapat dalam sampul
surat tersebut.
4. uru minta murid
melukiskan bahagian
tubuh badan haiwan
daripada gambar yang
tidak lengkap.
5. uru memeriksa
jawapan murid.
1. uru berbuat
perbincangan dengan
murid tentang
kepentingan haiwan
mempuyai bahagian-
bahagian tubuh yang
lengkap.
1. Murid duduk
mengikut kumpulan
masing-masing.
2. Murid mendapat
sampul surat.

3. Murid keluarkan
bahan yang terdapat
dalam sampul surat
itu.
4. Murid melukiskan
bahagian tubuh badan
haiwan daripada
gambar yang tidak
lengkap.


1. Murid menyatakan
kepentingan haiwan
mempuyai bahagian-
bahagian tubuh yang
lengkap. Misalnya
burung menggunakan
sayap untuk terbang
jika kekurangan
sayap ia tidak boleh
terbang.
ABM : gambar
haiwan, sampul
surat
KB :
Perbincangan
KS :
Memerhatikan,
berkomunikasi
Nilai-nilai
murni :
Bekerjasama,
baik hati dan
penyayang.

Langkah 3
15 minit
Aktiviti permainan
puzzle.
1. uru minta murid
duduk dalam
kumpulan masing-
masing.
2. uru memberikan
murid gambar puzzle.
3. uru minta murid
menyusun gambar
semula supaya menjadi
gambar yang betul.

1. Murid duduk dalam
kumpulan masing-
masing.

2. Murid mendapatkan
puzzle.
3. Murid menyusun
gambar semula
supaya menjadi
gambar yang betul.
ABM : Puzzle
KB :
Menyelesaikan
masalah
KS :
Memerhatikan
Nilai-nilai
murni :
Bekerjasama
KNT :
Kreativiti
Langkah 4
7 minit
uru
mengedarkan
lembaran kerja.
1. uru mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid.
2. uru minta murid
membuat lembaran
kerja tersebut.
3. uru bincangkan
jawapan.
1. Murid mendapatkan
lembaran kerja.

2. Murid membuat
lembaran kerja.

3. Murid membaca
jawapan.
ABM :
lembaran kerja
KB :
Menyelesaikan
masalah
KS :
Berkomunikasi


Penutup
3 minit
Rumusan 1. uru minta murid
menyatakan bahagian
tubuh haiwan yang
telah dipelajari.
1. Murid menyatakan
bahagian tubuh
haiwan yang telah
dipelajari.

KS :
Berkomunikasi