You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian 1

Tarikh : 15 April 2011


Masa : 8:00 9:00 pagi
Tahun : 1A
Bilangan Murid : 44 orang
Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi
Tajuk : Haiwan di sekeliling kita
Pendekatan : Pembelajaran Kontekstual
Kaedah : Simulasi
ObjektiI : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat :
1. Menyatakan haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan,
burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.
2. Menuliskan 6 daripada 8 nama haiwan.
Pengabungjalinan Kemahiran :
Fokus Utama Fokus Sampingan
3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian
tubuh haiwan.
3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat
di sekeliling seperti kucing, ikan,
burung, ular, katak, lipas, siput dan
rama-rama.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat gambar-gambar haiwan dalam televisyen.
Kemahiran SaintiIik : MemerhatikanBerkomunikasi
Kemahiran BerIikir : Menyelesaikan masalahMenghubungkaitkan
Kemahiran Nilai Tambah : Teknologi maklumat dan komunikasi, Kreativiti dan inovasi
Nilai-nilai murni : Bekerjasama, Berani mencuba
Alat Bantu Mengajar (ABM) : maker pen, kertas mahjong, power point, kad nama
haiwan, gambar, sampul surat, lembaran kerja


9ivi9i Pengajaran Dan Pembelajaran

Langah
/Masa
Isi Pelajaran 9ivi9i Guru 9ivi9i Murid Ca9a9an
Set
Induksi
5 minit
Guru
mengemukakan
soalan teka-teki
yang berkaitan
dengan haiwan.
1. Guru
mengemukakan dua
soalan teka-teki.

2. Guru
memperkenalkan
tajuk pengajaran
hari ini: Haiwan di
sekeliling kita
1. Murid meneka
jawapan.
i) gajah
ii) kambing
2. Muird mendengar.
ABM : power point
KB :
Menghubungkaitkan
KS : Berkomunikasi
KNT: TMK
Langkah 1
15 minit
Murid
melakonkan
haiwan.
1. Guru memilih 8
orang murid
melakonkan haiwan
yang ditunjukkan
olehnya.
2. Guru minta murid
yang lain meneka
jawapan.3. Guru memaparkan
slide power point
minta murid
membaca nama
haiwan.
1. Murid melakonkan
haiwan yang
ditunjuk oleh guru..


2. Murid meneka
jawapan.
Contohnya, kucing,
ikan, burung, ular,
katak, lipas, siput
dan rama-rama.
3. Muird membaca
nama haiwan.
ABM : nama haiwan
KB :
Menghubungkaitkan
KS : Memerhatikan
Nilai-nilai murni :
Berani mencuba
KNT : Kreativiti dan
inovasi, TMK
Langkah 2
15 minit
Murid duduk
dalam kumpulan
dan
memadankan
gambar dengan
namanya.
1. Guru
membahagikan
murid kepada 8
kumpulan.
2. Guru memberi
setiap kumpulan
satu sampul surat.
3. Guru minta murid
keluarkan bahan
yang terdapat
dalam sampul surat
tersebut.
4. Guru minta murid
padankan gambar
dengan nama
haiwan.
1. Murid duduk
mengikut kumpulan
masing-masing.

2. Murid mendapat
sampul surat.

3. Murid keluarkan
bahan yang terdapat
dalam sampul surat
itu.

4. Murid padankan
dan susunkan
gambar dengan
nama haiwan di atas
ABM : gambar, kad
nama haiwan,
sampul surat
KB : Menyelesaikan
masalah
KS : Memerhatikan
Nilai-nilai murni :
Bekerjasama
5. Guru memeriksa
jawapan muird.
meja.


Langkah 3
15 minit
Guru
menayangkan
gambar haiwan
dengan
menggunakan
power point. .
1. Guru minta murid
duduk dalam
kumpulan masing-
masing.
2. Guru memberikan
murid sekeping
kertas mahjong dan
sebatang marker
pen.
3. Guru
menunjukkkan
gambar haiwan
dengan
menggunakan
power point.
4. Guru minta murid
menulis nama
haiwan di atas
kertas mahjong
berdasarkan
gambar yang
ditunjukkan.
5. Guru menamparkan
kertas mahjong
murid di atas papan
hitam dan
memeriksa jawapan.

1. Murid duduk dalam
kumpulan masing-
masing.

2. Murid mendapatkan
kertas mahjong dan
marker pen.


3. Murid
memerhatikan
gambar haiwan.4. Murid menulis
jawapan di atas
kertas mahjong.
5. Murid membantu
guru menamparkan
kertas mahjong.
ABM : maker pen,
kertas mahjong,
power point
KB : Menyelesaikan
masalah
KS : Memerhatikan
Nilai-nilai murni :
Bekerjasama
KNT : TMK
Langkah 4
7 minit
Guru
mengedarkan
lembaran kerja.
1. Guru mengedarkan
lembaran kerja
kepada murid.
2. Guru minta murid
membuat lembaran
kerja tersebut.
3. Guru bincangkan
jawapan.
1. Murid mendapatkan
lembaran kerja.

2. Murid membuat
lembaran kerja.


3. Murid membaca
jawapan.


ABM : lembaran
kerja
KB : Menyelesaikan
masalah
KS : Berkomunikasi


Penutup
3 minit
Rumusan 1. Guru minta murid
menyatakan haiwan
yang telah
dipelajari.

1. Murid menyatakan
haiwan yang telah
dipelajari seperti:
kucing, ikan,
burung, ular, katak,
lipas, siput dan
rama-rama.

KS : Berkomunikasi