PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPG SEMESTER 3

MODUL 1

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan November 2009
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1: Definisi dan Konsep Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.1 Konsep Pertumbuhan, Perkembangan 1.2 Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.2.1 Definisi Pertumbuhan 1.2.2 Definisi Perkembangan 1.2.3 Definisi Pembelajaran Motor 1.3 Pertumbuhan (Growth) 1.4 Proses Matang (Maturation) 1.5 Perkembangan (Development) 1.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance) 1.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity) 1.8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) Tajuk 2: Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 2.0 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal 2.1 Peringkat Pertumbuhan Prenatal 2.2 Pertumbuhan Janin/Fetus 2.3 Aktiviti Motor Janin 2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berat Janin Tajuk 3: Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan Postnatal) Sinopsis Hasil Pembelajaran

ii ii iii viii x xi

1-7 1 1 2

2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 8 -14 8 8 9 9 9 11 12 12 15 - 21 15 15

iv

30 23 23 23 24 24 24 26 27 28 29 30 Tajuk 5: Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 5.3 Prestasi Motor Dan Kekuatan 5.Kerangka Kandungan 3.0 Kematangan/Proses Matang (Maturation) v .5.5.1 Perubahan Jantung.5 Perkembangan Badan (Development Of Physique) 3.1 Model Komposisi Badan 4.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance) 5.5.2 Perkembangan Motor 5.2 Corak Pertumbuhan Dalam Ketinggian Dan Berat Badan 3.5.1 Pengukuran Yang Lazim Digunakan Dalam Kajian Pertumbuhan 3.2 Sifat-Sifat Tisu Adipos Dalam Pascanatal 4.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance) 34 .3 Sebaran Lemak Semasa Pertumbuhan 23 .2 Perubahan Bentuk Badan Semasa Pertumbuhan 15 15 15 17 19 20 20 21 Tajuk 4: Tisu Adipos Dan Komposisi Badan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 4. Darah Dan Paru-Paru Semasa Pertumbuhan 5.4 Perubahan Perkadaran Anggota Badan 3.4 Perubahan Tisu Adipos Semasa Pertumbuhan Jenis Tisu Adipos 4.5.0 Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi 5.48 34 34 34 35 35 40 45 46 47 49 .3 Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain 3.1 Perkembangan Tisu Adipos Dalam Pranatal 4.3 Pertumbuhan Jisim Bebas Lemak.0 Pertumbuhan Somatik 3.2 Kaedah Menganggar Komposisi Badan 4. Jisim Lemak Dan Peratus Lemak 4.1 Kaedah Penilaian Badan 3.0 Model Dan Kaedah Pembelajaran Komposisi Badan (Models And Methods For Studying Body Composition) 4.58 49 49 50 50 Tajuk 6: Kematangan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 6.

63 59 59 59 59 59 61 61 61 62 64 .6.3 6.4 6.67 64 64 64 65 65 Tajuk 8: Kanak-Kanak Di Dalam Aktiviti Fizikal Dan Sukan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 8.2 Pengekalan dan Memori Motor 9. Kematangan Dan Prestasi Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 7.0 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan.1 Atlet Kanak-Kanak (Young Athletes) 8.3 Variasi Kaum Dan Etnik 7.3 Penilaian Dan Pengukuran Pemindahan Hasil 68 .Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak Tajuk 9: Pengekalan Dan Pemindahan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 9.1 Aktiviti Fizikal 7.5 Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian Menilai Kematangan Rangka Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan Pengaturan Masa Dan Urutan Perubahan Dalam Kematangan Semasa Remaja Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Pertumbuhan 50 50 53 54 54 Tajuk 7: Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan.1 6. Kematangan Dan Prestasi 7.5 Faktor Cuaca 59 .0 Pemindahan Pembelajaran 9.2 Faktor Sosial 7.2 Arah Aliran Pertumbuhan .1 Teori-teori Pemindahan Pembelajaran 9.4 Faktor Pemakanan Dan Penyakit 7.74 68 68 68 69 69 71 71 75 76 77 78 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul vi .2 6.

vii .

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 1. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. sumber-sumber pembelajaran. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. 2. Walau bagaimanapun.PANDUAN PEMBELAJARAN Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. viii . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. 3. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. dan masa anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Lampiran A menerangkan kepada anda maknamakna ikon tersebut. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 7. 6.5. ix . Teliti maklumat yang diterima.

Kursus ini akan dijalankan dalam dua mod iaitu . Kursus dua kredit ini 2(2+0) meliputi 30 jam teori. penggunaan modul secara kuliah bersemuka seperti dijelaskan dalam halaman Agihan Kursus. x . Terdapat 18 tajuk kesemuanya seperti yang digariskan dalam pro forma kursus. Tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul ini cuma sembilan tajuk sahaja bagi membantu anda dalam melengkapi kursus ini.Pengenalan Kursus PJM3105 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pembelajaran Motor merupakan kursus wajib bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan major Pendidikan Jasmani.

AGIHAN TAJUK Panduan Kepada Pengguna Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 jam interaksi bersemuka. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Pro Forma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2(2+0) 15 15 Jum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tajuk/Topik Definisi Dan Konsep Pertumbuhan. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak Di Dalam Aktiviti Fizikal Dan Sukan Tingkahlaku Motor Pemprosesan Maklumat ‘Attention’ Dan Prestasi Kawalan Motor Koordinasi Perbezaan Individu Pembelajaran Motor Prinsip Latihan Maklumbalas Pengekalan Dan Pemindahan xi . Jam 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 30 Bil. Perkembangan Pranatal Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan Postnatal) Tisu Adipos Dan Komposisi Badan Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi Kematangan Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan.

kematangan dan pembelajaran motor serta tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan prenatal dan posnatal. 1 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. diharap anda dapat: 1.TAJUK 1 DEFINISI DAN KONSEP PERTUMBUHAN. psikososial. 2. dan 3. Menjelaskan definisi perkembangan pertumbuhan. kematangan dan kesan pembelajaran motor kanak-kanak. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. kognisi. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. KEMATANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi definisi dan konsep pertumbuhan.

Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang 2 .0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Definisi dan konsep Pertumbuhan Kematangan Pembelajaran Motor Kandungan 1. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1. 1. dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1. remaja. Pertumbuhan peringkat berikutnya dipanggil pertumbuhan posnatal. Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.2. semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas.2 Definisi Pertumbuhan. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor Perkembangan dan pertumbuhan manusia merupakan paten perubahan fizikal.2 Definisi Perkembangan Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat. Pertumbuhan manusia secara fitrahnya seperti bulan sabit iaitu bersifat lemah pada awal usianya.1 Definisi Pertumbuhan Pertumbuhan manusia merupakan satu proses yang berlaku berterusan. Perkembangan manusia juga meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku dengan pesat di dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang sebagai embrio dan janin.1 Konsep Pertumbuhan. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. 1. Pertumbuhan peringkat ini dinamakan pertumbuhan prenatal.2.

contohnya. dan sistem organ. 3 .  Penambahan dalam saiz sel melibatkan penambahan unit-unit fungsi di dalam sel tersebut. organ. mature = matang Proses matang ini berlaku dalam semua tisu. hipertropi dan accretion berlaku ketika proses pertumbuhan. 1. 1.  Perubahan dalam saiz ini melibatkan tiga proses selular iaitu: (i) Penambahan bilangan sel (hiperplasia) (ii) Penambahan saiz sel (hipertropi) (iii) Penambahan bahan-bahan interselular (accretion)  Penambahan atau peningkatan ini adalah akibat fungsi pembahagian sel (mitosis) yang melibatkan pereplikaan DNA dan migrasi kromoson yang direplika kepada sel-sel berfungsi dan seiras.dialami oleh sistem biologi seperti proses perkembangan tumbesaran.   Hiperplasia. khususnya protein dan substratnya. Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek: (i) Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa) (ii) Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua) 1. yang jelas kelihatan dalam hipertropi otot ketika pertumbuhan. kematangan dan penuaan.3  Pertumbuhan (Growth) Penambahan bersifat kuantitatif dalam saiz badan secara menyeluruh atau saiz yang dicapai oleh anggota badan tertentu.   Maturation = proses matang. dan sering berfungsi mengikat atau mengumpulkan sel-sel dalam satu jaringan kompleks.4 Proses Matang (Maturation)  Lazimnya dijelaskan sebagai satu proses menjadi matang atau satu langkah ke arah mencapai keadaan matang. maturity = kematangan.  Bahan-bahan interselular adalah berbentuk organik dan bukan organik. bilangan neuron (sel otak) dibentuk semasa pertengahan kehamilan manakala bilangan gentian (fiber) otot terbentuk sejurus kelahiran.2.3 Definisi Pembelajaran Motor Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. Proses pertumbuhan ini berbeza mengikut umur dan tisu-tisu badan yang terlibat.

perkembangan adalah merujuk kepada proses pembezaan dan pengkhususan sel-sel embrio kepada pelbagai jenis sel. 2007). 1. komposisi kimia dan fungsi. tisu.5 Perkembangan (Development)   Pada lazimnya.  Proses matang tulang adalah keadaan di mana rangka seseorang terbentuk sepenuhnya. kita boleh menyatakan perkembangan dari aspek keterampilan sosial.  Oleh itu. emosi yang berasaskan kepada persekitaran dan budaya kanak-kanak tersebut.  Konteks kedua adalah bersifat tingkah laku. menjelaskan perkembangan sebagai perubahan tingkah laku akibat daripada interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya. dan amat bergantung kepada keaktifan gen yang berinteraksi dengan hormon dan nutrien.  Proses matang sistem endokrin dan saraf (neuroendocrine) adalah satu faktor utama dalam proses kematangan seksual. 4 . Lazimnya disifatkan oleh peningkatan fungsi yang khusus dan rumit akibat faktor-faktor biologi dan persekitaran.memberi kesan ke atas enzim.  Proses matang adalah merujuk kepada tempo (kadar kematangan berlaku) dan waktu (bila berlakunya kematangan khusus) perkembangan ke arah keadaan yang matang secara biologikal. intelek atau kognitif. Konteks pertama adalah bersifat biologikal.  Ini biasanya berlaku di peringkat awalan pranatal apabila tisu dan sistem organ mula dibentuk. perkembangan boleh diasaskan kepada dua konteks. Proses matang seksual adalah keadaan di mana keupayaan organ-organ pembiakan berfungsi sepenuhnya. Aspek ini berkait kepada perkembangan kecekapan pelbagai domain yang saling berkaitan semasa kanak-kanak menyesuaikan diri dalam kehidupan dan budayanya. Dalam konteks ini.  Haywood (1993).   Proses matang berbeza mengikut sistem biologi seseorang.  Bailey & McFadyen (dalam Pickup & Price. organ dan unit fungsi.  Proses matang berfokus pada kadar pencapaian saiz dewasa dan kematangan. menyatakan pertumbuhan adalah merujuk kepada proses perubahan sepanjang hayat di mana individu memperolehi kecekapan dalam pelbagai aspek. tulang dan somatik semasa peringkat lewat kanak-kanak dan remaja.

Perkaitan ini dapat dilihat dengan jelas dalam perkembangan asas pola pergerakan seperti berjalan. berlari dan melompat. senaman. proses matang dan perkembangan. mempunyai potensi untuk berkembang dan belajar pelbagai kemahiran dan pola pergerakan asas dan khusus.  Ini merujuk kepada mana-mana pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka dan yang menyebabkan peningkatan kecil penggunaan tenaga rehat.  Peningkatan penggunaan tenaga yang diperlukan semasa aktiviti fizikal akan menyumbang kepada kecekapan fungsi pelbagai sistem. Proses Matang dan Perkembangan Pertumbuhan --------------------Proses matang-------------------Perkembangan Saiz Tulang Kognitif Kadar Seksual Emosi Badan Somatik Sosial Komposisi Gigi Moral Sistemik Otot-saraf Motor Konsep Kendiri Harga Diri Kecekapan Nyata 1. kerja seharian.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity)  Aktiviti fizikal adalah suatu tingkah laku yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan konteks.  Aktiviti fizikal yang kerap adalah penting untuk penyelarasan berat badan dan accretion mineral tulang semasa peringkat kanak-kanak dan remaja.  Pola pergerakan ini akhirnya akan digabungkan ke dalam kemahiran khusus yang menjadi paksi utama perkembangan tingkah laku kanak-kanak.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance)  Perkembangan dan kehalusan sesuatu prestasi kemahiran dalam pelbagai aktiviti motor adalah meupakan suatu tugas perkembangan kanak-kanak dan remaja. pengekalan berat 5 . 1. kecuali yang mengalami kecacatan perkembangan yang serius. pendidikan jasmani sekolah. termasuk mainan bebas.Interaksi Pertumbuhan.  Sifat-sifat prestasi kanak-kanak adalah berkait dengan pertumbuhan. dan sukan yang diuruskan.  Semua kanak-kanak.

(2004). pembelajaran berlaku akibat latihan atau pengalaman langsung. mengurangkan risiko kematian awal dan meningkatkan kualiti kehidupan yang menyeluruh. Oleh yang demikian. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia definisi dan konsep pertumbuhan. pembelajaran tidak boleh diperhatikan secara langsung. yang berkaitan mengenai 6 .8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) . Aktiviti fizikal bukannya latihan. mengurangkan risiko penyakit degeneratif. pembelajaran adalah suatu proses mencapai keupayaan untuk membentuk tindakan yang berkemahiran.  Hasil sintesis empat sifat utama di atas telah memberikan definisi pembelajaran motor sebagai satu set proses yang berkait dengan latihan atau pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk bergerak yang kekal. et al. atau perubahan di mana latihan akan membolehkan seseorang itu menjadi lebih mahir. walaupun adalah aspek utama dalam latihan.  Keempat.    Aktiviti fizikal sering disalahtafsir sebagai sama dengan latihan (training). akibat daripada praktis atau pengalaman. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. Latihan adalah merujuk kepada sesuatu program yang sistematik. 1. kematangan dan pembelajaran. Gabbard (2008). merujuk pembelajaran motor sebagai suatu perubahan prestasi kemahiran motor yang agak kekal. pembelajaran motor adalah kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. Ketiga. pembelajaran dianggap sebagai menghasilkan perubahan yang kekal di dalam keupayaan kemahiran tingkah laku seseorang.   Kedua. ini berkaitan dengan tindak balas tisu dan sistem yang khusus terhadap latihan. kerana proses ke arah perubahan dalam tingkah laku adalah bersifat dalaman.Schmidt & Lee (2005)   Boleh didefinisikan berasaskan empat sifat utama.  Menurut Malina.badan. dan khusus untuk sukan tertentu dalam jangkamasa tertentu. Pertama. Ini bererti pembelajaran melibatkan satu set peristiwa.

IL: Human Kinetics. Mackinnon. Champaign. New York. diserahkan kepada pensyarah Rujukan Malina.. Hanrahan. (2005). Rowland. V. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.).).).W.T. (2004). Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. Children's exercise physiology (2nd ed.. Champaign.). IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. maturation and physical activity (2nd ed.. & Bar. Motor learning and performance: A problem-based approach. Life span motor development (4th ed.. (2004). & Wrisberg. Champaign. (2005). M.M. N. Motor learning and control for practitioners.. (2005). C. Abernethy. R. Champaign. IL: Human Kinetics Publishers. IL: Human Kinetics.. T.Laman Web www.J. & Getchell. IL: Human Kinetics.edu Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. Champaign.A. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Growth. Champaign. Magill. L.med.. Schmidt. Coker. C. T. Kippers. Champaign.. O. S.). R. Bouchard. (2004).G. 7 . K. R. (2004). Schmidt.edu/embryo_images http://virtualhumanembryo. C.lsuhsc.A. Champaign. Bar-Or. R.(2004).W.). NY: McGraw-Hill. O. T (2005). IL: Human Kinetics.unc..A. & Rowland. B.A. & Pandy.M. IL: Human Kinetics. Haywood. & Lee. A. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.

Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan 8 . psikososial. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. 2. kognisi. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PRANATAL Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan prenatal. Menghuraikan peringkat pertumbuhan dan perkembangan pranatal. diharap anda dapat: 1. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. dan 3.

kompleks dan tepat. pada puratanya adalah 9 bulan atau 40 minggu.0 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal (Prenatal Growth Dan Development) Bercirikan kepada proses-proses biokimia. 2.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Pertumbuhan dan perkembangan pranatal Peringkat pertumbuhan pranatal Pertumbuhan janin Aktiviti motor janin Faktor yang mempengaruhi berat janin Kandungan 2. pembentukan plasenta dan tali pusat. biofizikal. Lapisan yang paling penting akan membentuk embrio manakala lapisan lain adalah berfungsi untuk pemakanan embrio yang sedang membesar. satu gumpalan sel yang berbentuk buah beri terhasil dan ini dikenali sebagai morula. 9 . Jangka masa pranatal. Semasa minggu kedua.1 Peringkat Pertumbuhan Prenatal  Terdiri daripada tiga peringkat yang nyata iaitu: (i) Persenyawaan ovum (zigot) Merangkumi 2 minggu selepas persenyawaan Tempoh pembahagian sel yang pesat Semasa sel-sel membahagi. selepas persenyawaan. blastosit akan menempel di dinding uterus dan beberapa lapisan sel kelihatan dengan jelas. struktur dan fungsi yang bersepadu.

organ dan sistem. Peringkat ini merangkumi pertumbuhan saiz dan jisim yang pesat. pembahagian sel-sel akan membentuk tisu.(ii) Embrio Tempoh bermula dengan pembentukan embrio dan terdiri daripada minggu kedua ke minggu kelapan. organ dan sistem. perubahan bentuk dan perkembangan fungsi-fungsi di dalam tisu. Tempoh ini adalah masa di mana pertumbuhan dan pembahagian sel yang pesat berlaku. Pada peringkat ini. (iii) Fetus Tempoh bermula dari minggu kesembilan sehingga minggu keempat puluh. 10 .

janin masih mempunyai kepala yang besar tetapi pertumbuhan yang pesat telah berlaku di bahagian pinggang dan anggota-anggota badan yang lain.  Kadar pertumbuhan Pada usia 2 bulan. Apabila mencapai peringkat pertengahan kehamilan. 11 .2 Pertumbuhan Janin/Fetus Bercirikan kepada pertumbuhan dan penambahan saiz badan. Perubahan ini akan berterusan sehinggalah kepala janin. badan dan anggota-anggota lain berkembang mengikut kadar pertumbuhan yang sepatutnya. kadar pertumbuhan dan komposisi badan.  Saiz badan Keluk pertumbuhan janin adalah berbentuk S atau sigmoid iaitu keluk yang menggambarkan perubahan berat badan. janin lazimnya mempunyai kepala yang lebih besar berbanding saiz badan keseluruhannya. dan mempunyai anggota badan yang kecil dan pendek.2.

2. Dalam tempoh 5 – 6 minggu. Perubahan otot-saraf adalah berbeza mengikut umur. Kadar kandungan air di dalam badan akan berkurangan apabila berat janin semakin bertambah. persekitaran) Berat semasa ibu mengandung Bentuk badan ibu 12 . Janin yang dilahirkan selepas 28 minggu akan mempunyai otot-saraf yang berbeza berbanding janin yang dilahirkan selepas 25 – 26 minggu. 2. Kepekatan nitrogen akan meningkat selaras dengan berat janin. berat badan adalah lebih diutamakan. tindak balas. pergerakan di bahagian atas tulang belakang boleh dikesan dengan alat ultrabunyi. dan tingkah laku deria motor akan berubah secara ketara kerana tempoh kelahiran yang berbeza.3 Aktiviti Motor Janin   Denyutan jantung boleh dikesan dalam tempoh 4 minggu selepas persenyawaan.    Pergerakan lengan dan kaki boleh dikesan dalam tempoh 8 – 9 minggu. Komposisi badan Walaupun berat dan panjang badan adalah petunjuk utama di dalam pertumbuhan janin. Kadar kandungan lemak akan meningkat apabila berat janin meningkat kepada 1500g. tonus otot. begitu juga dengan kepekatan kalsium (pembentukan tisu tulang) dan fosforus (disebarkan di antara tisu lembut dan keras).4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berat Janin      Jenis baka (genotaip) Jantina Status sosioekonomi (tempat tinggal.  Pantulan asas.

   

Berat badan yang diperolehi semasa hamil Status pemakanan Tabiat merokok atau meminum alkohol Tabiat senaman

Lelaki pada lazimnya lebih berat daripada perempuan. Bayi pertama yang dilahirkan pada lazimnya lebih ringan berbanding kelahiran seterusnya. Bayi sulung dikenali sebagai primaparous manakala yang seterusnya dikenali sebagai multiparous

Tugasan Terarah
Bagi meningkatkan pengetahuan, anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan pertumbuhan dan perkembangan pranatal.

Portfolio
Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Rujukan
Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar, O.(2004). Growth, maturation and physical activity (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R.A., & Lee, T (2005). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Magill, R.A. (2004). Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Abernethy, B., Hanrahan, S.J., Kippers, V., Mackinnon, L.T., & Pandy, M.G. (2005). The biophysical foundations of human movement (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Bar-Or, O., & Rowland, T.W. (2004). Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. Champaign, IL: Human Kinetics. Coker, C.A. (2004). Motor learning and control for practitioners. Champaign, IL: Human Kinetics. Haywood, K.M., & Getchell, N. (2005). Life span motor development (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Rowland, T.W. (2005). Children's exercise physiology (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

13

Schmidt, R.A., & Wrisberg, C. A. (2004). Motor learning and performance: A problem-based approach. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.

14

TAJUK 3
Sinopsis

PERTUMBUHAN SOMATIK (PERTUMBUHAN POSTNATAL)

Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi pertumbuhan somatic (pertumbuhan postnatal). Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal, psikososial, kognisi, personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran
Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. Menjelaskan peringkat pertumbuhan somatik (pertumbuhan postnatal) Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini
Pertumbuhan somatik (Pertumbuhan postnatal)

Ketinggian dan berat badan

Indeks jisim tubuh

Corak pertumbuhan dimensi anggota lain

Perubahan anggota badan secara berkadar

Bentuk badan dan kaedah penilaian

Perubahan bentuk badan semasa pertumbuhan

Kandungan 3.0 3.1 Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan pascanatal)(Somatic growth) Pengukuran Yang Lazim Digunakan Dalam Kajian Pertumbuhan  Satu set teknik piawai yang sistematik untuk pengukuran badan dan anggotanya adalah dikenali sebagai antropometri (anthropometry) di mana

15

anthropo = manusia dan metry = pengukuran.  Satu cara pengukuran bersifat kuantitatif ke atas saiz, perkadaran dan bentuk badan.   Berat badan adalah pengukuran ke atas jisim badan. Ketinggian (stature) adalah pengukuran jarak linear dari lantai ke bahagian atas (puncak) tengkorak.

Panjang berbaring (recumbent length) adalah ukuran panjang pada kanakkanak berumur antara 2 – 3 tahun, dalam keadaan berbaring.

Ketinggian berduduk (sitting height) adalah ketinggian semasa berduduk tegak yang diukur dari permukaan berduduk ke bahagian atas kepala.

Ukuran lebar biacromial adalah ukuran jarak dari cuaran acromial skapula

16

 Lebar bicondylar adalah ukuran dari tulang kondil (condyles) femur manakala ukuran lebar biepicondylar adalah ukuran yang melibatkan tulang humerus.  Ukuran lilitan betis adalah pada bahagian paling tebal semasa individu berdiri dan berat badan disebar dengan sekatanya. Ini adalah ukuran lebar pinggul.  Ukuran lilitan lengan lazimnya diukur dari titik pertengahan antara cuaran acromial dan olecranon (hujung siku).  Ukuran lebar bicristal adalah ukuran dari bahagian sisi lengkungan iliak kanan ke kiri. 17 . Ini adalah ukuran lebar bahu.kanan ke kiri.

18 .  Pengukuran ketebalan lapisan kulit lazimnya dilakukan di bahagian otot trisep dan subskapular.  Ukuran lilitan kepala lazimnya dilakukan ke atas bayi dan kanak-kanak berumur 3 – 4 tahun sebagai petunjuk pertumbuhan otak. Ketebalan lapisan kulit adalah petunjuk lapisan lemak di bawah kulit (subcutaneous) dan boleh diukur dengan kaliper.

 Dari peringkat kelahiran sehingga awal dewasa.3 Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain  Kebanyakan anggota badan mengalami corak pertumbuhan yang meningkat kecuali lapisan lemak di bawah kulit.2 Corak Pertumbuhan Dalam Ketinggian Dan Berat Badan  Ketinggian dan berat badan adalah dua ukuran yang lazim digunakan dalam kajian pertumbuhan. Kadar pertumbuhan ini adalah lebih cepat bagi perempuan berbanding lelaki untuk tempoh dua tahun. dan (d) perlahan selepas remaja dan berhenti di peringkat dewasa  Kadar pertumbuhan ketinggian dan berat badan semasa awal remaja adalah tinggi. 3.  Lelaki mempunyai bahu yang lebih lebar berbanding perempuan tetapi keduadua jantina ini mempunyai lebar iliac crest yang sama.  Lilitan lengan dan betis mempunyai corak pertumbuhan yang serupa dengan berat badan. (b) malar di peringkat pertengahan kanak-kanak. (c) pesat di peringkat awal remaja. 3. Indeks jisim badan (BMI) adalah ukuran yang menghubungkaitkan berat (kg) dan ketinggian (m). ketinggian dan berat badan menunjukkan satu corak pertumbuhan yang terdiri daripada empat fasa iaitu: (a) pesat di peringkat bayi dan awal kanak-kanak.  Ketinggian perempuan berhenti apabila mencapai umur 16 tahun manakala lelaki akan terus berkembang untuk tempoh dua tahun lagi.  Pertumbuhan ketinggian berduduk berlaku dalam suatu tempoh yang panjang dan menyumbang lebih kepada ketinggian keseluruhan berbanding panjang kaki. 19 . bahagian kepala dan muka.

 Pertumbuhan pesat pada lilitan kepala dapat dilihat sejak kelahiran sehingga 2 tahun.  Sebelum remaja.1 Perkembangan Badan (Development Of Physique) Kaedah Penilaian Badan  Hippocrates pada zamannya mencadangkan dua jenis klasifikasi badan iaitu habitus phthisicus (linear) dan habitus apoplecticus (lateral).  Nisbah ketinggian berduduk kepada ketinggian diperhatikan paling tinggi semasa peringkat bayi dan menurun di sepanjang peringkat kanak-kanak sehinggalah ke alam remaja.  Pendekatan ini berasaskan kepada penyebaran variasi badan yang berterusan. dan mula perlahan selepas itu. mesomorphy dan ectomorphy. soma = badan).  Ciri utama endomorf [Rajah (a)] adalah berasaskan kepada organ-organ pencernaan dan kelembutan serta kebulatan kontur badan. perkembangan otot yang lemah. 3. perempuan pada puratanya mempunyai anggota yang lebih pendek berbanding lelaki mengikut ketinggian yang serupa.4 Perubahan Perkadaran Anggota Badan  Walaupun corak pertumbuhan atau bentuk keluk pertumbuhan dalam kebanyakan anggota badan hampir sama dengan ketinggian dan berat badan. lelaki dan perempuan mempunyai perkadaran yang sama dalam panjang kaki atau panjang badan.  Komponen-komponen yang dicadangkan adalah endomorphy.  Ciri utama mesomorf [Rajah (b)] adalah pada otot. dan luas permukaan yang lebih berbanding 20 .5 3. Pendekatan ini berdasarkan jenis bentuk badan (somatotype. tulang dan tisu-tisu penghubung.5.  Pendekatan konsepsual yang diperkenalkan oleh William Sheldon adalah kaedah penilaian yang lazim digunakan pada hari ini. 3.  Ciri utama ektomorf [Rajah (c)] adalah berasaskan kepada kerapuhan bentuk. semasa alam remaja sehingga dewasa. supaya otot kelihatan sasa. kadar pertumbuhan adalah berbeza antara anggota yang khusus.  Pertumbuhan allometric adalah hubungan sistematik antara anggota badan semasa pertumbuhan. Walau bagaimanapun.

 Antara 17 hingga 33 tahun. sasa dan kurus.   Phenotype bermaksud keadaan badan pada suatu masa tertentu. yang dikemukakan oleh Richard Parnell adalah modifikasi ke atas Sheldon dan bersifat antropometrik. tiga lipatan kulit.  Kaedah Phenotype Parnell. endomorf dan mesomorf kelihatan bertambah manakala ektomorf berkurangan. 21 . 3. dua lilitan anggota dan dua kelebaran tulang anggota digunakan untuk menilai anggaran tiga komponen badan iaitu gemuk.5.2 Perubahan Bentuk Badan Semasa Pertumbuhan  Perempuan lebih bersifat endomorf semasa pertumbuhan dan kematangan dan bersusut ke ektomorf selepas itu.  Kaedah Heath-Carter menggabungkan prosedur fotoskopik dan antropometrik untuk menganggar jenis badan. berat.jisim badan. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia (pertumbuhan postnatal) yang berkaitan pertumbuhan somatik Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. Tidak terdapat pola yang nyata untuk mesomorf. Ketinggian.

maturation and physical activity (2nd ed. M. O.. B. O. Bar-Or. S. & Getchell. 22 .Rujukan Malina. (2005).A. Champaign. Motor learning and control for practitioners. T.. (2004). (2005). The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Schmidt. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed..A. Kippers. C. Children's exercise physiology (2nd ed. K. (2005). L.. T. N. & Rowland. Champaign. IL: Human Kinetics.). IL: Human Kinetics. V.. C.). Life span motor development (4th ed. (2004). Hanrahan. IL: Human Kinetics. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. IL: Human Kinetics. R.. Coker.M. C. R.M. Magill. Champaign. R.).W. & Bar. R. IL: Human Kinetics Publishers.J. & Wrisberg.). Motor learning and performance: A problem-based approach.).G. A. New York. (2004).. IL: Human Kinetics. Abernethy.A. Champaign.). Champaign. Champaign.(2004). IL: Human Kinetics. Rowland. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Haywood. NY: McGraw-Hill. Mackinnon. Champaign. & Pandy. IL: Human Kinetics.A. (2004). & Lee.W. Schmidt. Bouchard. T (2005). Growth..T.. Champaign.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Tisu Adipos dan komposisi badan Sel lemak dan tisu adipos peringkat pra dan postnatal Sebaran pelbagai jenis lemak semasa pertumbuhan Model komposisi badan Kaedah menganggar komposisi badan kanakkanak dan remaja Pertumbuhan dan perkembangan ‘fat-free mass’. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3.’fat mass’ dan peratus lemak 23 . Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. kognisi. psikososial. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 4 TISU ADIPOS DAN KOMPOSISI BADAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tisu adipos dan komposisi badan. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. diharap anda dapat: 1. Menjelaskan mengenai tisu adipos dan komposisi badan yang berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan dan kematangan pembelajaran motor 2. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya.

Kaedah antropometri – menganggar lemak dan meramal jisim bebas lemak.2 Kaedah Menganggar Komposisi Badan  Kaedah yang lazim digunakan bagi menganggar komposisi badan dalam individu adalah secara tidak langsung. mineral dan lemak. yang mana mungkin tidak mewakili populasi norma.  Kaedah timbangan dalam air (hydrostatic) – menganggar ketumpatan badan dan menukar nilai kepada peratusan lemak badan.Kandungan 4. 24 . yang mana ini ditukar kepada jisim bebas lemak (fat-free mass).  Kaedah pengkonduksian elektrik badan dan bioelectrical impedance – menganggar jisim bebas lemak (tisu tanpa lemak akan mengalirkan elektrik lebih mudah berbanding tisu berlemak). protein.  Kaedah pencairan isotop – menganggar jumlah air di dalam badan. badan manusia terdiri daripada empat unsur utama iaitu air. Kaedah radiografi – menganggar lemak.  Kaedah pengaktifan neutron – menggunakan isotop nitrogen dan kalsium untuk menganggar tisu tanpa lemak dan mineral.1 Model Komposisi Badan  Dua model yang lazim digunakan di dalam kebanyakan kajian adalah dari perspektif (a) ahli biokimia dan (b) mereka yang bertugas bersama individu di klinik. otot dan tulang. 4.0 Model Dan Kaedah Pembelajaran Komposisi Badan (Models And Methods For Studying Body Composition) 4.  Model biokimia – Secara biokimia.  Komponen tanpa lemak adalah dirujuk sebagai jisim badan bebas lemak manakala komponen yang satu lagi dikenali sebagai jisim berlemak. pusat pemakanan. pusat kecergasan dan sebagainya (model dua bahagian). otot dan tulang.  Model dua bahagian adalah merujuk kepada pembahagian jisim badan kepada komponen lemak dan otot.    Kaedah ultrasound – menganggar lemak. kegunaannya adalah terhad kerana data analisis biokimia yang diperolehi hanyalah dari sekumpulan individu yang kecil.  Walaupun model ini berfaedah untuk perbandingan umum.

Ketumpatan adalah berkadar songsang dengan lemak badan. dan lebih rendah daripada tisu tanpa lemak (1.Kaedah-kaedah pengukuran yang sedia ada yang dilaksanakan ke atas orang dewasa tidak semestinya sesuai dengan kanak-kanak.Badan yang berketumpatan rendah mempunyai lebih lemak berbanding badan yang berketumpatan tinggi. kandungan air dan kalium di dalam jisim bebas lemak sama dalam dewasa dan kanakkanak?  Bilakah ketumpatan. kepekatan air dan kalium dalam tisu tanpa lemak dicapai dalam dewasa?  Kaedah densitometri adalah lambat dan memerlukan subjek kajian menjalani latihan keselesaan dengan prosedur.Air adalah komposisi terbesar dalam badan.Densitometri adalah merujuk kepada pengukuran ketumpatan badan.  Aplikasi kaedah pengukuran pada kanak-kanak . .Ketumpatan digunakan untuk menganggar peratus berat badan yang terdiri daripada lemak. . Pengukuran ketumpatan badan: . . .90 g/cm3 dan adalah lebih rendah daripada air (1.Ketumpatan = jisim per unit isipadu.Kalium banyak dijumpai dalam sel-sel.Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah:  Adakah ketumpatan lemak dan tisu bebas lemak.  Kaedah ini hanya terhad kepada kanak-kanak berumur 7 atau 8 tahun dan bukannya lebih muda.10 g/cm3). Oleh itu pengukuran kepekatan kalium dalam badan boleh memberi satu anggaran jisim bebas lemak. 25 .Kebanyakan air di dalam badan adalah di dalam tisu tanpa lemak.0 g/cm3). khususnya di tisu otot. . .Ketumpatan lemak = 0.  Mengukur jumlah air dalam badan: . .  Mengukur kalium dalam badan . Oleh itu pengukuran jumlah air dalam badan memberi satu cara untuk menganggar jisim bebas lemak.

Perbezaan ini menunjukkan pertumbuhan pesat jisim otot dalam remaja. perempuan mencapai nilai jisim bebas lemak lebih awal.   Peratus lemak meningkat dengan pesat dalam kedua-dua jantina semasa bayi.    Pada peringkat lewat remaja.3 Pertumbuhan Jisim Bebas Lemak.  Kanak-kanak mungkin tidak berupaya berada di dalam keadaan tetap untuk suatu tempoh yang lama semasa pengukuran dilaksanakan. antara umur 15 ke 16 tahun berbanding lelaki pada umur antara 19 ke 20 tahun. peratus lemak berada di tahap paling rendah pada 16 – 17 tahun. 4.5 kali lebih berbanding perempuan. Penggunaan kaedah kalium adalah sangat mahal dan sensitif.  Dalam lelaki.  Jisim Lemak (Fat Mass)   Anggaran jisim lemak meningkat pada 2 atau 3 tahun pertama dalam hidup dan kemudiannya tidak menunjukkan perubahan antara 5 – 6 tahun. lelaki. dan mula malar apabila lelaki mengalami pertumbuhan pesat di antara 13 – 15 tahun.  Pada peringkat awal dewasa. dan mula berkurangan semasa awal kanak-kanak. Selepas 14 tahun. tetapi dari 5 – 6 tahun sehingga remaja. Jisim lemak perempuan mula meningkat dengan pesat berbanding lelaki di peringkat remaja. dan tempoh pengukurannya amat bergantung kepada saiz subjek. Perempuan pada puratanya menunjukkan peratus lemak yang lebih sedikit berbanding lelaki semasa peringkat bayi dan awal kanak-kanak. lelaki mempunyai jisim bebas lemak yang lebih berbanding perempuan dengan ketinggian yang sama. Jisim Lemak Dan Peratus Lemak  Jisim Bebas Lemak (Fat-Free Mass)  Jisim bebas lemak mengikuti satu pola pertumbuhan seperti dalam ketinggian dan berat badan.  Pengukuran jumlah air dalam badan memerlukan subjek berpuasa semalaman sebelum pengukuran dapat dilaksanakan. 26 . perempuan mempunyai peratus lemak yang lebih berbanding lelaki. dan seterusnya meningkat apabila berada di peringkat awal dewasa. dan perbezaan jantina memainkan peranan utama semasa pertumbuhan remaja. pada puratanya mempunyai jisim bebas lemak 1.

dalam bentuk trigliserida. . .Mengandungi beberapa titisan lipid dan bukannya dalam satu vakuol lipid yang besar. Terdapat dua jenis tisu adipos iaitu tisu adipos perang dan tisu adipos putih.Kebanyakannya boleh dijumpai di dalam ginjal.1 Jenis Tisu Adipos    Tisu adipos adalah komponen fungsi dan struktur jisim lemak. . and haiwan yang berhibernasi.Banyak terdapat di dalam haiwan yang tinggal di persekitaran sejuk. lipoprotein dan kolesterol). jantung. .Nukleus adiposit dan organel sel sitoplasma (iaitu mitokondria dan lain-lain) dimampatkan ke bahagian luar sel antara titisan lipid dan membran sel.4. . . . Diameternya berjulat antara 15 – 50 mikrometer. . .  Tisu adipos perang: . serta kandungan hemoglobin dalam tisu. . . . tisu ini didapati pada tempat-tempat tertentu. khususnya 27 .Warna perang adalah disebabkan oleh kepekatan tinggi sitokrom dan enzim sitokrom dalam mitokondria. asid lemak. tetapi sebaran terbesar adalah di lapisan bawah kulit.Tisu aktif metabolisme (dalam metabolisme glukosa.Mengandungi lebih mitokondria yang lebih besar dan berstruktur kompleks berbanding tisu adipos putih.Dalam badan manusia.4 Perubahan Tisu Adipos Semasa Pertumbuhan (Adipose Tissue Changes During Growth) 4.Tisu yang penting dalam metabolisme dan setor simpanan tenaga.4.Fungsi utama bukan untuk simpanan lipid tetapi untuk menjana haba (thermogenesis).Lebih kecil daripada sel adipos putih.Terdapat di seluruh badan. hati dan organ-organ lain.Terdiri daripada sel lemak (adipocytes) yang mengandungi satu titisan lemak besar.Memberi perlindungan dan penebat ke atas badan dan organ-organ penting. Tisu adipos putih: .Nukleus tidak dimampatkan seperti dalam tisu adipos putih. .

 Tenaga yang tersimpan ini adalah penting bagi bayi semasa proses transisi dari persekitaran terlindung ke persekitaran terbuka dalam hidup.  Adalah dianggarkan bayi yang baru dilahirkan mempunyai hampir 5 bilion adiposit. satu populasi adiposit besar yang mengandungi lipid kelihatan lebih jelas.  Oleh itu adiposit di dalam bayi harus berupaya berfungsi dengan cekap untuk memenuhi keperluan tenaga ini.  Perbezaan kandungan lemak badan kelihatan lebih berkait dengan kandungan trigliserida adiposit berbanding perubahan sel atau bilangan sel dalam tisu.  Selepas minggu ke-23 kehamilan.   Tidak terdapat perbezaan dalam tisu adipos putih antara jantina. . 28 .2 Perkembangan Tisu Adipos Dalam Pranatal  Tisu adipos putih telah didapati di bahagian abdomen bayi semasa minggu ke-14 kehamilan. . tetapi pada peringkat lewat fetus.di bahagian belakang leher. bayi perlu bergantung pada bahan metabolisme karbohidrat yang cepat kehabisan dan trigliserida yang tersimpan di dalam adiposit menjadi sumber yang penting.Diberkaskan antara sel dan kapilari. Dalam perkembangan awalan bayi. aktiviti utama yang menyumbang kepada pencapaian pesat berat badan adalah pengembangan adiposit dan pemberkasan tisu adipos. dan bahagian belakang interscapula bayi yang baru dilahirkan.  Secara umumnya. .Menyimpan lemak untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk aktiviti metabolisme tisu lain.Mempunyai kaitan dengan sistem saraf simpatetik serta mempunyai reseptor sel yang berupaya bertindak balas terhadap hormon seperti noradrenalin. adiposit dalam fetus adalah lebih kecil berbanding dewasa.4. adiposit mempunyai beberapa titisan lipid yang bergabung untuk membentuk satu sel dengan satu titisan. 4.  Selepas kelahiran.

4. tisu ini akan hilang dari badan. Tisu ini berfungsi sebagai satu mekanisme perlindungan dalam bayi tidak cukup bulan kerana menghadapi persekitaran luar yang mencabar. Sejurus selepas kelahiran. Hipertropi adiposit akan merangsang pembahagian sel di dalam adifoblas (adiphoblast) dan seterusnya meningkatkan bilangan praadiposit dan adiposit. iaitu sebanyak 1% berat badan.4. dan meningkat ke 10kg di dalam lelaki dan 14kg di dalam perempuan di peringkat awal dewasa. tetapi sebilangannya akan kekal berada di organ-organ dalaman seperti ginjal.  Tisu adipos putih: Tisu ini berkembang dengan suatu kuantiti simpanan lipid yang meningkat akibat perubahan interaktif dalam saiz adiposit dan sel organ tisu adipos.3 Sifat-Sifat Tisu Adipos Dalam Pascanatal  Tisu adipos perang: Terdapatnya satu jumlah yang kecil tisu adipos perang dalam bayi yang baharu dilahirkan. Bilangan adiposit meningkat dari 5 bilion semasa kelahiran ke 30 – 50 bilion di peringkat dewasa (yang tidak gemuk). 29 .5kg lemak semasa kelahiran di dalam keduadua jantina. atau 25g di dalam bayi yang dilahirkan penuh seberat 3500g. Organ adipos terdiri daripada 0. Diameter purata adiposit meningkat dari 30 – 40 mikrometer semasa kelahiran ke 80 – 90 mikrometer di peringkat awal dewasa.

nisbah akan meningkat bagi lelaki. Selepas 13 – 14 tahun. dan ini menunjukkan perubahan dalam penyebaran lemak lapisan bawah kulit di bahagian hujung anggota dan badan lelaki. Kadar pengumpulan lemak dalaman adalah lebih cepat berbanding lemak lapisan bawah kulit semasa kanak-kanak bagi kedua-dua jantina.4. 30 .4.4 Sebaran Lemak Semasa Pertumbuhan   Sebaran lemak adalah sebaran kilang-kilang lemak di dalam badan.  Lemak lapisan bawah kulit dan topografi lemak: Data radiografik telah menunjukkan bahawa perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki dari awal bayi sehingga 18 tahun. Kilang-kilang lemak yang tersebar di tempat-tempat yang berlainan mempunyai sifatsifat metabolisme yang tersendiri. Inferensi tentang perubahan lemak dalaman semasa pertumbuhan boleh dibuat berdasarkan nisbah lemak lapisan bawah kulit kepada jisim lemak keseluruhan. juga dikenali sebagai lemak jantung (visceral).  Lemak dalaman dan lemak lapisan bawah kulit: Lemak dalaman. Selepas peningkatan pesat lemak lapisan bawah kulit dalam tempoh 6 bulan pertama . Pengukuran langsung lemak dalaman boleh dilakukan secara analisis pada mayat dan tomografi. omental.

khususnya di peringkat remaja. Lemak lapisan bawah kulit meningkat secara linear dalam perempuan antara 6 – 7 tahun sehingga remaja.  Lelaki mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit di badan berbanding hujung anggota. (ii) tempat radiografik adalah terhad kepada hujung anggota tetapi tempat lipatan kulit tersebar dengan sekata antara hujung anggota dan badan. jumlah lipatan kulit meningkat dari 7/8 – 13 tahun dan seterusnya menunjukkan penurunan di umur 15 tahun. Pada lelaki pula. Perubahan ini telah menunjukkan dua faktor iaitu (i) terdapatnya lebih tempat lipatan kulit (10) berbanding radiografik (5). Perempuan akan menunjukkan peningkatan linear sehingga remaja.  Perubahan di dalam jumlah sebaran lemak lapisan bawah kulit berlaku semasa pertumbuhan. Antara 4 – 7 tahun. dan seterusnya penurunan semasa remaja.  Perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki di semua peringkat umur. manakala lelaki menunjuk sedikit peningkatan antara 7 – 12/13 tahun. 31 .kedua-dua jantina mengalami penurunan pada 6 – 7 tahun.  Oleh itu terdapat satu perbezaan yang ketara antara jantina di dalam sebaran lemak di dalam remaja. Data lipatan kulit menunjukkan perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki antara 4 – 18 tahun. jumlah 10 lipatan kulit menunjukkan kestabilan dalam kedua-dua jantina dan ini adalah selaras dengan dapatan radiografik.  Perbezaan lemak lapisan bawah kulit kelihatan lebih ketara antara kedua-dua jantina di bahagian hujung anggota berbanding badan.

R.).Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan... T (2005). IL: Human Kinetics.).. O.). Hanrahan. NY: McGraw-Hill... R. Abernethy. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan tisu adipos dan komposisi badan. Schmidt. T. Champaign.G. & Bar. (2005).W. O. Champaign. Kippers. Bar-Or. M. Champaign.T. L. C.. IL: Human Kinetics. & Pandy. V.M. IL: Human Kinetics. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. Rujukan Malina. R. B. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. & Lee. New York. (2004). (2004). S. & Rowland. Mackinnon.A. maturation and physical activity (2nd ed. Bouchard. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.). IL: Human Kinetics. Champaign.A.. Magill.J.(2004). Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. Growth. 32 Bilangan sel lemak (x 10 ) 9 .

Haywood. Champaign. (2005).. Motor learning and control for practitioners. Life span motor development (4th ed. IL: Human Kinetics. (2004).Coker. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. (2004). (2005)..A. Champaign. Schmidt. Children's exercise physiology (2nd ed. & Wrisberg. Motor learning and performance: A problem-based approach.A. Champaign.). R.). 33 . C. N. Champaign.W. A.M. IL: Human Kinetics Publishers. T. K. Rowland. C. & Getchell.

2. psikososial. Menjelaskan mengenai perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 3. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi Perubahan jantung. kognisi. diharap anda dapat: 1. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa.TAJUK 5 PERKEMBANGAN FUNGSI ANATOMI DAN FISIOLOGI Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan fungsi anatomi dan fisiologi. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. darah dan paru-paru semasa pertumbuhan Perkembangan motor Prestasi kekuatan dan motor Prestasi aerobik Prestasi anaerobik 34 .

Blood And Lungs) Ciri-ciri peredaran darah fetus      Jantung dan salur darah adalah terbentuk daripada sel-sel embrio mesodermal. 35 . Jantung akan membentuk struktur umumnya pada penghujung minggu ke-6 selepas persenyawaan.  Plasenta (uri) merupakan penghubung antara peredaran fetus dan ibu.  Sistem peredaran fetus yang utama dapat diperhatikan dalam gambarajah di bawah.Kandungan 5.  Kedua-dua proses ini mengakibatkan 4 ruang jantung tersusun pada kedudukan yang betul dalam kaviti perikardial bersama-sama salur-salur darah utama jantung.  Salur jantung primitif akan melipat dan menyimpul dengan sendirinya lalu membentuk 4 ruang yang jelas. dan salur-salur darah utama terbentuk pada minggu ke-8.  Pelbagai jenis penyakit jantung kongenital yang wujud adalah hasil daripada proses embrio yang terganggu.0 5. jantung ini mula berdenyut. salur jantung primitif mula terbentuk. 3 minggu selepas persenyawaan. Salur ini akan tumbuh dan membentuk kaviti perikardial. Sejurus selepas itu. Darah Dan Paru-Paru Semasa Pertumbuhan (Heart.1 Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi (Functional Development) Perubahan Jantung.

di mana sejumlah kecil darah yang dipamkan oleh ventrikel kanan mengalir ke aorta dan bukannya ke arteri pulmonari. (ii) Isipadu strok dan keluaran kardiak Isipadu strok: Isipadu darah yang dipamkan oleh ventrikel kiri pada satu penguncupan. Perubahan fungsi jantung (i) Denyutan nadi Purata kadar nadi dalam bayi yang baru dilahirkan adalah 140 dsm. pertumbuhan ventrikel kiri adalah lebih pesat berbanding sebelah kanan. Duktus adalah satu salur kecil yang menghubungkan arteri pulmonari utama dengan aorta.60%.  Hanya sejumlah kecil keluaran kardiak fetus yang melalui paru-parunya kerana terdapatnya halangan (pemisah) yang mengalihkan darah dari sebelah kanan ke sebelah kiri.15% darah yang dipamkan oleh jantung telah melalui paru-paru semasa fetus. dan dua arteri umbilical membawa darah tanpa oksigen dari fetus ke plasenta untuk dioksigenkan dan pembuangan bahan-bahan kumuh ke dalam peredaran ibu.  Ductus arteriosus adalah penghalang kedua. jantung sebelah kanan mempunyai isipadu yang hampir sama dengan sebelah kiri. dan menurun seterusnya ke 80 dsm (6 tahun) dan 70 dsm (10 tahun). Vena umbilical membawa oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. Kadar dasar nadi menurun dari 140 dsm (kelahiran) ke 100 dsm (1 tahun).  Ductus venosus adalah satu salur sementara yang membenarkan sedikit darah mengalir dari vena umbilical terus ke vena kava inferior dan atrium kanan. yang merupakan satu bukaan sehala di dalam septum yang membahagikan atria kanan dan kiri. Perubahan saiz jantung  Dalam hidup fetus. 36 .   Isipadu jantung pada masa kelahiran adalah lebih kurang 40cm3.  Adalah dianggarkan sejumlah 10% . meningkat dari peringkat kanak-kanak ke remaja.  Selepas kelahiran. 4 kali ganda pada tahun 2 dan akan mencapai antara 600 – 800 cm3 dalam dewasa. Jumlah ini akan berganda menjelang 6 bulan.  Darah di dalam vena umbilical mempunyai 70% oksigen tepu manakala tisu periferi hanya mempunyai antara 55% .  Foramen ovale adalah penghalang pertama.

tekanan darah ini meningkat ke 80mmHg dan tekanan darah diastolik meningkat ke 50 – 55mmHg.5L/min (kelahiran) manakala di peringkat dewasa adalah 5L/min. Keluaran kardiak adalah 0. Bayi yang baru dilahirkan mempunyai antara 300 – 400ml darah dalam badan. Dalam lewat bayi. (iii) Tekanan darah Tekanan darah sistemik dalam fasa-fasa diastolik dan sistolik penguncupan otot jantung meningkat semasa pertumbuhan.6 juta/mikroliter dalam perempuan dewasa. khususnya sel darah merah. Keluaran kardiak: Keluaran darah dari ventrikel kiri dalam satu minit. Kedua-dua sel darah merah dan hemoglobin mempunyai peranan utama dalam pengangkutan oksigen ke tisu-tisu badan. Ini bererti saiz jantung adalah berkadaran dengan jisim badan. Menjelang umur 5 tahun. Tekanan darah sistolik meningkat lebih daripada tekanan darah diastolik semasa peringkat kanak-kanak ke remaja. Tekanan darah sistolik dalam bayi berubah-ubah antara 40 – 75mmHg. lelaki dewasa mempunyai 40% . Salah satu ciri penting darah adalah hematocrit iaitu peratus isipadu darah yang mengandungi sel darah merah (eritrosit). bilangan sel darah merah adalah sebanyak 5.- Jumlahnya adalah antara 3 – 4ml (kelahiran) dan meningkat 10 kali ganda iaitu 40ml di peringkat sebelum remaja.  Jantung secara progresifnya akan disesuaikan dengan penambahan kerja. Perubahan ciri-ciri darah semasa pertumbuhan (i) Isipadu darah Dalam kanak-kanak. Dalam orang dewasa secara puratanya terdapat 5L darah di mana 3L adalah plasma dan bakinya adalah sel.5 juta/mikroliter dan 4.  Semasa pertumbuhan.42%. penghasilannya berkurangan. (ii) Komposisi darah 37 . Dalam lelaki dewasa. Secara puratanya. isipadu darah berkait rapat dengan jisim badan dan saiz jantung. Sel darah merah dihasilkan oleh sumsum tulang dalam bayi dan awal kanakkanak. walaupun dalam keadaan rehat. saiz jantung bertambah dan ini ada berkait dengan jisim badan.45% berbanding perempuan dewasa yang mempunyai 38% .

(iii) Lipid darah dan lipoprotein Lipid darah dan lipoprotein sering dikaitkan dengan pelbagai masalah metabolisme di peringkat dewasa. . - Eritrosit mempunyai hayat antara 110 – 120 hari. Kebanyakannya terbentuk dengan lengkap semasa pasca natal. ‘pokok’ bronkiol mula terbentuk dan 3 bulan terakhir fetus. Trigliserida adalah molekul lemak dan kolesterol bersifat seperti molekul lemak dalam banyak aspek. isipadu jantung dan jisim tubuh. mempunyai lebih kolesterol berbanding protein. termasuk cecair amniotik dan komponen darah. . - Sel darah putih (leukosit) juga berubah semasa pertumbuhan. Jumlah kandungan hemoglobin dalam darah adalah berkait dengan pengambilan maksimum oksigen. mempunyai lebih protein berbanding kolesterol. termasuklah arteriosklerosis yang berkait dengan tabiat pemakanan dan tahap aktiviti fizikal.- Eritrosit tidak mempunyai nukleus tetapi penuh dengan hemoglobin dan komponen-komponen sitoplasma. Lipoprotein berketumpatan rendah (LDL-cholesterol) dan lipoprotein berketumpatan sangat rendah (vLDL-cholesterol). Perubahan fungsi paru-paru dan pernafasan semasa pertumbuhan (i) Perkembangan dan pertumbuhan paru-paru . alveoli mula terbentuk.Pada minggu ke-16. Lipoprotein berketumpatan tinggi (HDL-cholesterol). .Paru-paru mula bertumbuh sebaik sahaja berlakunya persenyawaan.Paru-paru fetus terdiri daripada cecair. Dalam kelahiran jumlah bilangan mencapai sehingga 40 ribu/mikroliter. Tahap LDL yang tinggi sering dikaitkan dengan arteriosklerosis.Pembentukannya bermula sebagai satu kantung di minggu ke-4 dan seterusnya terbahagi kepada dua. tetapi di peringkat dewasa bilangannya adalah 8 ribu/mikroliter. 38 . iaitu sekitar 350 ribu/mikroliter. - Bilangan platelet tidak menunjukkan banyak perubahan sejak lahir hingga dewasa. Bayi perempuan mempunyai tahap lipid darah dan kolesterol yang lebih daripada lelaki semasa kelahiran. Kedua-dua bahan ini tidak larut air dan diangkut dalam darah bersama protein.

Mekanisme pernafasan termasuklah:  Pusat respiratori terletak di dalam tunjang otak  Reseptor regang di dalam paru-paru. .Bilangan alveoli meningkat dari 20 juta (kelahiran) ke 300 juta (umur 8 tahun).Isipadu tidal (tidal volume) adalah purata isipadu udara yang dihembus semasa pernafasan normal.Paru-paru manusia adalah seberat 60 – 70g semasa kelahiran dan jisim ini meningkat sebanyak 20 kali ganda sebelum kematangan. .Bayi yang baru dilahirkan boleh menyedut sebanyak 3ml udara segram tisu manakala orang dewasa adalah antara 8 – 10ml.Kedua. . . kekerapan adalah sebanyak 22 nafas seminit dan seterusnya menurun ke 16 atau 17 nafas seminit. . .Kebanyakan cecair ini dikeluarkan apabila toraks ditekan dalam proses kelahiran. yang mengalirkan impuls proprioseptif melalui saraf vagus  Reseptor kimia karotid dan aortik. Di antara umur 5 – 6 tahun. .Kekerapan pernafasan semasa kelahiran adalah sebanyak 40 nafas seminit dan kadar ini menurun ke 30 nafas seminit menjelang umur satu tahun..Pertama. . melibatkan pengangkutan gas dalam darah ke dan dari tahap sel-sel atau dikenali sebagai respirasi selular. . akan terangsang apabila kandungan oksigen dalam darah menurun  Pusat respiratori di dalam tunjang otak dan pusat reseptor kimia.Proses respiratori melibatkan dua komponen.Isipadu simpanan tarikan nafas (inspiratory reserve volume) adalah isipadu maksimum gas yang boleh ditarik masuk dari paras normal pernafasan isipadu tidal. melibatkan paru-paru di mana pemindahan oksigen dan karbon dioksida antara kanak-kanak dan ruang persekitarannya.Isipadu sisa (residual volume) adalah isipadu gas yang berada di dalam paru-paru selepas satu hembusan maksimum. (ii) Fungsi pernafasan . akan terangsang apabila kandungan karbon dioksida dalam darah meningkat atau pH darah menurun . 39 .Pergerakan pernafasan yang dapat dikesan dalam fetus menunjukkan bahawa pusat pernafasan di otak dan mekanisme otot-saraf yang perlu untuk proses ini telah wujud sebelum kelahiran. .Isipadu paru-paru adalah lebih daripada jisim paru-paru. dengan bakinya dikeluarkan melalui salur limfa. .

Ini dicirikan dengan suatu modifikasi berterusan yang berasaskan kepada:   Proses kematangan otot-saraf yang berkemungkinan diselaraskan secara genetik Sifat-sifat kematangan dan pertumbuhan dalam kanak-kanak (cthnya: saiz dan komposisi badan)   Kesan sampingan pengalaman motor yang terdahulu Pengalaman motor yang terkini Kemahiran dan pola pergerakan  Pola motor adalah merujuk kepada pergerakan asas dalam melaksanakan sesuatu tugas. kejituan.  Dalam kemahiran motor. khususnya semasa prasekolah. Aktiviti-aktiviti motor ini merupakan sebahagian utama dalam tingkah laku kanak-kanak dan memberi peluang untuk mereka mengalami persekitaran yang mencabar.Kapasiti vital (vital capacity) adalah isipadu maksimum gas yang boleh dikeluarkan dari paru-paru hasil daripada tarikan nafas maksimum. 5. 40 .  Motor kasar adalah pergerakan yang melibatkan seluruh badan atau anggota badan seperti dalam aktiviti lokomotor.. Perkembangan motor merupakan satu proses di mana kanak-kanak memperolehi kemahiran dan pola pergerakan.  Kebanyakan lakuan motor merangkumi unsur-unsur motor kasar dan halus. penekanan adalah pada ketepatan. Klasifikasi aktiviti motor (i) Aktiviti motor halus dan kasar  Motor halus adalah pergerakan yang memerlukan kejituan dan kemahiran seperti dalam tugasan manipulatif. . (ii) Pola motor asas  Ini adalah merujuk kepada bentuk pergerakan asas.Kapasiti sisa fungsi (functional residual capacity) adalah isipadu gas yang tertinggal di dalam paru-paru selepas satu pernafasan normal. .Isipadu simpanan hembusan (expiratory reserve volume) adalah isipadu maksimum gas yang boleh dihembus dari paras normal pernafasan isipadu tidal. dan prestasi.2 Perkembangan Motor (Motor Development) Perkembangan dan penghalusan lakuan kemahiran di dalam aktiviti motor adalah penting dalam perkembangan dunia kanak-kanak.Kapasiti pernafasan (inspiratory capacity) adalah isipadu maksimum gas yang boleh disedut. .

 Pantulan genggaman (palmar grasp reflex) berlaku apabila sesuatu objek diletakkan pada tapak tangan bayi. Bentuk pergerakan asas ini terdiri daripada lokomotor. aksi lengan. dan sebagainya . dan sebagainya. catatan masa larian. Pantulan dalam bayi yang baru dilahirkan  Tindak balas motor bayi yang baru dilahirkan adalah sambungan daripada apa yang telah wujud semasa dalam keadaan fetus. aksi kaki. Sesetengah pantulan ini adalah berbentuk mudah dan dikawal oleh saraf tunjang manakala sebahagiannya adalah kompleks dan memerlukan integrasi otak dan pusat saraf yang lain. 41 . sudut antara sendi.  Pantulan Startle (Startle reflex) wujud akibat bunyian yang kuat dan bayi akan bertindak balas dengan mengfleksikan anggota badan.  Bentuk pergerakan asas boleh terdiri daripada gabungan mana-mana aspek yang disenaraikan. panjang tuas lengan. (iii) Proses dan hasil pergerakan  Proses pergerakan melibatkan: .teknik sesuatu pergerakan. dan sebagainya  Hasil pergerakan tertumpu kepada keputusan akhir sesuatu lakuan. contohnya jarak lompatan.   Pola ini wujud dalam bentuk pantulan semasa kelahiran. contohnya putaran pinggul. bukan lokomotor dan manipulatif. contohnya sudut lonjakan .mekanik sesuatu pergerakan.  Pantulan Moro (Moro reflex) adalah pola pantulan yang wujud dalam bayi sejak lahir ke 3 bulan.

 Pantulan postur yang terdiri daripada pantulan leher.  Pantulan labyrinthine adalah berkait dengan orientasi badan terhadap daya graviti. startle dan genggaman lazimnya terbentuk dengan sempurna sejak lahir sehingga bulan ke-3. Pantulan leher (tonic neck reflex) mula kelihatan selepas beberapa bulan dilahirkan. righting mula terbentuk selepas bulan ke-3 dan seterusnya. 42 .  Pantulan righting adalah berkait dengan hubungan antara kepala dengan anggota badan. labyrinthine.  Pantulan primitif (primitive reflexes) yang terdiri daripada pantulan Moro. Apabila kepala bayi dipusingkan ke sebelah. bayi akan bertindak balas dengan memanjangkan kaki dan lengan pada bahagian yang dipusingkan dan fleksi pada bahagian yang bertentangan.

Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak          Cara penjagaan Bilangan kelahiran Bilangan kanak-kanak dalam keluarga Peluang untuk pergerakan dan bermain secara aktif Status sosioekonomi Status pemakanan Persekitaran Biologikal (genotaip.  Prinsip Cephalocaudal Cephalocaudal adalah gabungan dua perkataan Latin iaitu: cephalo = kepala dan caudal = penghujung saraf tunjang Perkembangan cephalocaudal adalah merujuk kepada perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian kepala ke bawah sehingga ke hujung jari kaki. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip cephalocaudal dan prinsip proximodistal. komposisi badan) Persepsi kanak-kanak terhadap persekitarannya Prinsip Perkembangan Motor Arnold Gesell (1952). 43 . saiz badan. telah memperkenalkan 2 prinsip perkembangan motor yang berfokus pada perkembangan yang berlaku dalam dua tahun pertama selepas kelahiran bayi.

5 bulan 8 bulan 9 – 10 bulan 13 – 14 bulan Melompat  Prinsip Proximodistal Proximadistal adalah juga gabungan dua perkataan Latin iaitu: proximo = hampir dan distal = jauh Perkembangan proximodistal adalah merujuk secara khusus perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian tengah (paksi) badan ke bahagian yang menjauhi paksi badan. leher dan badan sebelum dapat mengawal bahagian kaki seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Aktiviti        Kawalan kepala Bergolek Duduk Berdiri dengan bantuan Menyusup dan merangkak Berdiri sendiri Berjalan dan berlari  Dengan bantuan Sendiri Berlari kekok Berlari dengan baik      9 – 11 bulan 18 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan       Umur Semasa kelahiran 5 – 6 bulan 6 – 6. kanak-kanak dapat mengawal otot-otot pada bahagian atas badan dan bahu sebelum mereka dapat mengawal otot-otot pada bahagian lengan.Contohnya. Contohnya. Kawalan motor bermula dari bahagian kepala.5 bulan 7 bulan 9 bulan 15 bulan 44 . diikuti bahagian tangan dan seterusnya pada bahagian kaki. tangan dan jari. Aktiviti  Menggenggam objek tetapi tidak boleh mengutipnya  Menggenggam objek besar dengan sebelah tangan dan memindah ke tangan yang lain  Memegang objek kecil tetapi tidak dapat mengutip  Berupaya mencubit objek kecil  Dapat memasukkan objek kecil ke dalam botol      Umur 4 bulan 6 – 6. dalam perkembangan janin. bahagian kepala terbentuk dahulu.

Membaling melibatkan koordinasi dan kuasa dalam melepaskan balingan sesuatu objek. 45 . membaling untuk ketepatan dan sebagainya. Lelaki menunjukkan peningkatan yang lebih berbanding perempuan di dalam aktiviti berlari. lelaki menunjukkan prestasi yang cemerlang di dalam aktiviti yang melibatkan kuasa dan kelajuan manakala perempuan lebih ke arah aktiviti imbangan. pengukuran lompat jauh berdiri. kekuatan fleksi atau ekstensi lutut. menyambut bola yang dilambung. pengukuran tekan tubi dan mendagu. Kekuatan adalah daya otot atau kebolehan seseorang individu membentuk tekanan terhadap rintangan luaran. Melompat melibatkan koordinasi motor dan kuasa otot untuk membolehkan badan bergerak mendatar ke hadapan seperti di dalam lompat jauh berdiri. contohnya kekuatan genggaman. Daya tahan otot adalah merujuk kepada kebolehan mengulangi atau mengekalkan penguncupan otot untuk suatu tempoh masa yang lama. Ujian prestasi yang merangkumi kemahiran motor asas lazimnya melibatkan kawalan motor dan kekuatan. dinamik dan letusan (kuasa). Prestasi motor di peringkat awal kanak-kanak   Kekuatan otot meningkat di peringkat ini. Imbangan adalah perl dalam prestasi aktiviti motor sama ada dalam bentuk statik atau dinamik manakala kelenturan melibatkan julat pergerakan sendi di pelbagai bahagian badan. gantung siku bengkok. melompat dan membaling.5. Contohnya.3 Prestasi Motor Dan Kekuatan (Strength And Motor Performance) Perkembangan kemahiran motor asas kanak-kanak lazimnya terbentuk menjelang umur 6 – 7 tahun. Terdapat beberapa jenis kekuatan iaitu kekuatan statik. Kekuatan dinamik adalah daya yang dibentuk hasil daripada penguncupan otot yang berterusan.  Perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik di dalam aktiviti imbangan berbanding lelaki di antara umur 3 – 5 tahun. Contohnya.  Secara puratanya. ‘hopping’ atau ‘skipping’. Contohnya. Kuasa adalah kemampuan otot melepaskan daya maksimum dalam suatu tempoh yang singkat. dan lebih baik di umur 6 tahun. Lain-lain kemahiran motor asas yang boleh diuji termasuklah menendang untuk jarak. Lari pecut adalah ujian yang melibatkan kepantasan manakala lari ulang alek melibatkan ketangkasan. Lazimnya kekuatan jenis ini diukur pada kumpulan otot yang khusus. Komponen kekuatan diambil kira dalam prestasi motor kanak-kanak kerana ini merupakan satu komponen penting dan juga prestasi motor sering digunakan sebagai satu petunjuk kepada kekuatan otot. Kekuatan statik atau isometrik adalah daya yang dikenakan ke atas rintangan luaran tanpa sebarang perubahan pada panjang otot.

Kanak-kanak mempunyai luas permukaan yang lebih besar berbanding dewasa pada setiap kilogram jisim badan.  Dalam komponen kelenturan. pengawalatur suhu badan. Tiga petunjuk utama metabolisme aerobik semasa senaman di dalam individu yang membesar adalah: (a) Adaptasi Terhadap Senaman Submaksimum Kajian telah menunjukkan bahawa tindak balas kardiovaskular dan pulmonari terhadap senaman di paras submaksimum berubah mengikut umur. (b) Adaptasi Terhadap Senaman Yang Lama Dan Senaman Bercorak Daya Tahan Data kajian telah menyatakan bahawa senaman jangka masa panjang dapat diatasi oleh kanakkanak dan remaja tanpa sebarang masalah.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance) Petunjuk prestasi aerobik semasa pertumbuhan adalah merujuk kepada perubahan di dalam kardiovaskular. substrat.  Daya tahan otot lelaki meningkat secara linear dari 5 sehingga 13 atau 14 tahun di mana peningkatan mendadak berlaku selepas itu manakala daya tahan otot perempuan meningkat secara linear mengikut umur. Apabila kadar haba yang tinggi perlu 46 . Perubahan umur ini adalah lebih berkait kepada status kematangan biologikal dan jisim badan berbanding umur kronologi. Kuasa aerobik adalah kuasa maksimum tenaga yang dihasilkan dalam seminit oleh gentian otot yang berfungsi. Walau bagaimanapun. otot rangka.Prestasi motor di peringkat pertengahan kanak-kanak dan remaja  Kekuatan dan prestasi motor lazimnya meningkat mengikut umur. Dalam aspek pengawalatur suhu badan. pulmonari. dan ini amat ketara di peringkat pertumbuhan pesat remaja dan kematangan seksual. lebih daripada 75% substrat yang ditukarkan kepada tenaga kimia semasa penguncupan otot rangka perlu dibebaskan sebagai haba. perempuan didapati lebih lembut daripada lelaki di semua peringkat umur. pola peningkatan ini berbeza mengikut aktiviti.  Kekuatan lelaki meningkat secara linear mengikut umur sehingga 13 atau 14 tahun di mana peningkatan adalah mendadak manakala kekuatan perempuan meningkat secara linear mengikut umur sehingga 16 atau 17 tahun. Pola pergerakan asas mula matang pada tempoh ini dan amat berbeza dalam setiap kanak-kanak.  Tempoh antara 5 hingga 8 tahun adalah suatu tempoh perubahan di dalam perkembangan kekuatan dan prestasi motor. Kapasiti aerobik adalah jumlah tenaga yang sedia ada untuk melaksanakan aktiviti aerobik. 5.

sumber tenaga yang dihasilkan oleh pengoksidaan otot rangka adalah tidak mencukupi untuk menampung keperluan tenaga ini. pemerhatian ini mencadangkan bahawa individu yang sedang membesar kurang bergantung pada metabolisme glikogen untuk menampung ATP yang digunakan semasa aktiviti aerobik dan anaerobik. Kepekatan maksimum laktat darah meningkat mengikut umur semasa pertumbuhan. fisiologi dan biokimia akan berubah. Semasa senaman. Ini menyebabkan kanak-kanak kurang upaya untuk bergantungan pada proses sejatan peluh untuk membebaskan haba yang berlebihan. yang lazimnya tinggi dalam kalangan kanak-kanak.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance) Penghasilan tenaga anaerobik adalah penting dalam pertumbuhan kanak-kanak kerana kebanyakan aktiviti mereka melibatkan penggunaan tenaga yang banyak. kanak-kanak mempunyai kelebihan kerana luas permukaan badannya berbanding dewasa tetapi mempunyai kapasiti perpeluhan yang kurang. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan perkembangan fungsi anatomi dan fisiolog 47 . berintensiti tinggi dan jangka masa yang lama. Min kadar nadi maksimum kanak-kanak boleh mencapai antara 200 ke 215 dsm dan kadar ini menurun mengikut peningkatan umur. 5. Oleh yang demikan. kanak-kanak tidak berupaya melakukan senaman di cuaca yang panas dan lama berbanding dewasa. Semasa pertumbuhan penentu-penentu prestasi anaerobik seperti morfologi. tempoh untuk kanak-kanak mencapai 50% kapasiti aerobik maksimum adalah lebih singkat berbanding dewasa. Jisim otot yang akan bertambah mengikut umur memberi satu kesan terus kepada penghasilan tenaga anaerobik. Kepekatan laktat otot semasa senaman submaksimum adalah lebih rendah dalam kanak-kanak berbanding dewasa. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. Perubahan-perubahan ini akan memberi satu anggaran secara tidak langsung terhadap kapasiti aerobik kanak-kanak semasa pertumbuhan.dibebaskan. Menjelang lewat remaja kadar ini mencapai antara 190 ke 195 dsm. (c) VO2 Max Kuasa aerobik maksimum adalah berkait dengan saiz badan. Oleh yang demikian. Keupayaan kanak-kanak menyesuaikan kapasiti aerobiknya adalah lebih baik berbanding dewasa. kematangan dan jantina. Kuasa ini diukur pada kadar nadi maksimum senaman. Oleh yang demikian.

R. Champaign. R. Champaign. S. Abernethy..M. & Bar. NY: McGraw-Hill. Champaign. L. C. Hanrahan..W. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application..). (2005). IL: Human Kinetics. New York. (2004). B.. Coker.A. Magill. maturation and physical activity (2nd ed.).W. K. (2004). Champaign. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. O. IL: Human Kinetics. & Getchell.). Bar-Or. T.). Schmidt. Champaign. Children's exercise physiology (2nd ed. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. O. & Rowland. & Wrisberg.. T (2005). Bouchard. IL: Human Kinetics. N. IL: Human Kinetics Publishers.A. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.). R.). M.. Life span motor development (4th ed. A. 48 .A. (2004). & Lee. Kippers. Growth. C.T.Laman Web Bagi meningkatkan pengetahuan.G. Haywood. Schmidt. Champaign. V. Motor learning and control for practitioners. (2005).. Rujukan Malina. C.(2004).M. Champaign.J. Motor learning and performance: A problem-based approach. T. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. & Pandy. Mackinnon. IL: Human Kinetics. Champaign.A. IL: Human Kinetics. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Rowland.. (2004). R. (2005)..

Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan komunikasi 49 . diharap anda dapat: 1. Membezakan pelbagai bentuk maklumbalas.TAJUK 6 KEMATANGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kematangan. psikososial. Memahami perkembangan pertumbuhan. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan pengetahuan tentang pertumbuhan dan pembelajaran motor kanak-kanak. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. 5. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. ‘knowledge of result’. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. dan 7. Berupaya merekabentuk program pembelajaran motor dengan mengambilkira pelbagai bentuk maklumbalas. kematangan dan kesan pembelajaran motor kanak-kanak. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. 4. jenis latihan dan perbezaan individu. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. 3. 6. kognisi. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. 2. Memahami teori pembelajaran motor dan implikasi perkembangan penguasaan kemahiran. ‘knowledge of result’ dan latihan yang mempengaruhi pembelajaran motor.

0 6. Pertumbuhan biologikal dan kematangan seseorang kanak-kanak tidak semestinya bergerak seiring dengan tarikh atau umur kronologinya.2 (a) Menilai Kematangan Rangka  Merupakan kaedah yang paling baik dalam penilaian umur biologikal atau status kematangan.  Petunjuk atau indikator kematangan dalam kajian pertumbuhan lazimnya berdasarkan kematangan rangka. mereka tidak semestinya mencapai tahap kematangan biologikal yang sama pada umur tersebut. 50 . walaupun dua orang kanak-kanak mempunyai umur kronologi yang sama. Dengan kata lain. seksual dan somatik Salingkait indicator kematangan Pengaturan masa dan urutan perubahan indicator kematangan semasa remaja Kematangan dan variasi dalam pertumbuhan dan prestasi Kandungan 6. kematangan seksual dan kematangan somatik. Sesetengah kanak-kanak akan berkembang lebih pesat dari aspek biologikal berbanding umur kronologinya.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Kematangan Konsep dan penilaian kematangan biologi Penilaian kematangan tulang rangka.1 Kematangan/Proses Matang (Maturation) Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian     Konsep kematangan bererti perkembangan ke arah keadaan yang matang. 6. Setiap individu dilahirkan dengan satu tempoh biologikal yang memastikan perkembangan ke arah keadaan matang.

 Tulang bulat adalah sebenarnya tulang tak sekata. 51 . (a) 3 tahun (b) 5 tahun (c) 14 tahun  Terdapat dua kategori tulang iaitu tulang panjang dan tulang bulat. yang kebanyakannya terletak di pergelangan tangan.  Indikator kematangan memberi 3 jenis maklumat yang digunakan untuk menentukan kematangan tulang.  Pada lazimnya tulang-tulang tangan kiri dikaji dengan meletakknya di atas satu permukaan rata pada plet sinar-X.  Kadar di mana tulang berkembang dari rawan ke pembentukan tulang awalan. Setiap tulang panjang merangkumi diafisis dan epifisis. Rangka merupakan indikator yang ideal tentang kematangan kerana perkembangannya merangkumi tempoh pertumbuhan yang menyeluruh.  Semua kanak-kanak bermula dengan rangka rawan di peringkat pranatal dan berkembang menjadi rangka lengkap di peringkat awal dewasa. ke bentuk tulang yang pelbagai dan seterusnya ke peringkat dewasa berbeza antara tulang di dalam seseorang individu dan antara individu-individu.  Tulang-tulang tangan dan pergelangan tangan merupakan asas utama penilaian kematangan rangka di dalam kanak-kanak.

 Peringkat 2 menunjukkan perkembangan awalan setiap ciri – peningkatan awal buah dada (perempuan). Contohnya. melibatkan penggabungan epifisis dengan diafisis masing-masing di dalam metakarpal. 52 . radius dan ulna.  Penilaian lazimnya dilaksanakan dalam 5 peringkat dan secara pemerhatian.  Peringkat 3 dan 4 menunjukkan kematangan berterusan setiap ciri dan adalah sukar untuk dinilai. pemunculan bulu pubik (lelaki dan perempuan). dan pembentukan kontur dan bentuk karpal dewasa. Pertamanya. (b) Menilai Kematangan Seksual  Penilaian adalah berasaskan kepada perkembangan ciri-ciri seks sekunder iaitu perkembangan buah dada dan haid (perempuan).  Perlu diingatkan bahawa kelima-lima peringkat yang dinyatakan adalah satu penilaian yang lazim hasil daripada pemerhatian.  Terdapat 3 kaedah penilaian kematangan rangka iaitu (i) kaedah Greulich-Pyle.  Terdapat 2 kaedah menentukan umur yang dicapai berdasarkan kematangan seksual iaitu (i) kaedah status quo dan (ii) kaedah retrospective.  Peringkat 1 menunjukkan perkembangan prabaligh. Setiap individu akan berkembang mengikut tahap kematangan masing-masing dan tidak semestinya semua ciri yang dinyatakan berkembang dari peringkat 1 ke 5. yang menunjukkan penggantian rawan oleh tisu tulang di dalam tulang yang terlibat.  Keduanya. (ii) kaedah Tanner-Whitehouse dan (iii) kaedah Fels. adalah kemunculan awal pusat tulang yang khusus pada sinar-X.  Peringkat 5 menunjukkan keadaan perkembangan matang atau dewasa bagi setiap ciri. Oleh itu. falanks.  Penilaian ke atas seks sekunder ini hanya terhad sehingga peringkat remaja atau baligh. pembesaran alat kelamin (lelaki).  Ketiganya. zakar dan buah zakar (lelaki) dan bulu pubik / kelamin (lelaki dan perempuan). adalah definisi dan sifat-sifat setiap tulang berdasarkan perbezaan bentuk semasa perkembangannya semakin jelas di peringkat dewasa. alat kelamin lelaki adalah sama saiz di peringkat awal kanak-kanak. indikator ini mempunyai had aplikasi dalam pertumbuhan sepanjang hayat.

biacromial.  Pertumbuhan prabaligh dan kematangan rangka adalah bergantungan pada rangsangan hormon pertumbuhan manakala kematangan seksual. berat badan dan kekuatan otot. Dapatan kajian menunjukkan bahawa remaja yang matang cepat secara seksual akan mencapai ketinggian yang cepat semasa pertumbuhan pesat.  Jika data yang diperolehi merangkumi zaman remaja.(c) Menilai Kematangan Somatik  Penggunaan ukuran badan sebagai indikator kematangan memerlukan data kajian berbentuk longitudinal.  Hormon steroid ini banyak dihasilkan oleh gonad semasa kematangan. bicristal. Min umur kronologikal dan umur rangka pada setiap peringkat kematangan adalah rapat. seksual dan somatik semuanya berkait secara positif antara satu sama lain. 6. Variasi dalam umur rangka berkurangan pada peringkat haid dan pada 95% ketinggian matang.  Ini adalah peringkat umur di mana ketinggian maksimum dicapai semasa pertumbuhan pesat remaja. Umur rangka mungkin berbeza dengan umur kronologi semasa awalan kematangan seksual. ketinggian berduduk. Kematangan rangka juga berkait dengan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. ketinggian dan kematangan rangka di peringkat lewat adalah di bawah rangsangan hormon pertumbuhan dan hormon steroid. indikator kematangan rangka.  Satu lagi indikator kematangan somatik boleh dikira berdasarkan peratusan ketinggian dewasa yang dicapai pada sesuatu peringkat umur. ketepatan ukuran anggota badan yang khusus semasa pertumbuhan pesat remaja ini boleh digunakan sebagai indikator kematangan somatik.  Umur di puncak halaju ketinggian (peak height velocity) adalah indikator yang lazim digunakan dalam kematangan somatik. tetapi keadaan ini akan berubah apabila pertumbuhan pesat dan kematangan seksual remaja bermula. dan sebaliknya. lebar.  Pengukuran ketinggian merupakan aspek yang lazimnya digunakan sebagai penilaian kematangan somatik. 53 .3 Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan       Secara umumnya.  Anggaran umur yang sama boleh dibuat pada puncak halaju anggota lain seperti umur di puncak halaju pertumbuhan dalam panjang kaki.

normal atau lewat berdasarkan umur rangka. diikuti fibula dan tulang-tulang anggota atas.4 Pengaturan Masa Dan Urutan Perubahan Dalam Kematangan Semasa Remaja    Pertumbuhan pesat dalam ketinggian adalah indikator lazim yang digunakan untuk kematangan somatik. Sesetengah kanak-kanak akan mencapai pertumbuhan pesat keremajaan semasa peringkat pertengahan kanak-kanak.  Kanak-kanak pada lazimnya dikategorikan dalam kumpulan kematangan awal. khususnya penambahan lemak adalah faktor signifikan yang mempengaruhi VO2 max relatif semasa kematangan seksual dalam perempuan. Pertumbuhan maksimum diperolehi oleh tibia terdahulu dan kemudiannya femur. umur semasa haid atau ciri-ciri seks sekunder. di mana penurunan VO2 max relatif pada tempoh ini menunjukkan peredaran oksigen tidak berkembang secepat jisim badan.5 (a) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Pertumbuhan  Kebanyakan fokus adalah pada peringkat remaja di mana variasi masa pertumbuhan pesat dan kematangan seksual dapat diperhatikan dengan jelas. 54 . iaitu lebih awal daripada julat umur yang lazim dalam transisi dari kanak-kanak ke remaja. Kelajuan pertumbuhan ketinggian akan mencapai stau peringkat maksimum dan seterusnya mula menurun.    VO2 max mutlak meningkat dari 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas haid dan kemudiannya akan berada di keadaan malar.      Perempuan akan matang lebih cepat daripada lelaki. kanak-kanak akan mempunyai kaki yang panjang. Oleh yang demikan. 6. pada awal remaja. kerana tulang-tulang anggota bawah mengalami pertumbuhan pesat lebih awal berbanding anggota atas. Peningkatan VO2 max mutlak semasa haid menunjukkan penambahan saiz badan.6.  Perubahan imej badan dalam tempoh kematangan dan pertumbuhan pesat mungkin mempengaruhi motivasi untuk bertanding. Dapatan kajian menunjukkan pertumbuhan maksimum dalam setiap tulang berlaku lebih cepat dalam perempuan berbanding lelaki. Pertumbuhan ketinggian maksimum berlaku sama masanya dengan pertumbuhan maksimum humerus dan radius. VO2 max relatif menurun dari 2 tahun sebelum haid ke 3 tahun selepas haid.  Perubahan dalam komposisi badan.

dan seterusnya meningkat dari 12 ke 15 atau 16 tahun. Kanak-kanak lewat matang akan mempunyai pinggul yang kecil berbanding bahu mereka. Penilaian berdasarkan umur rangka Umur rangka Dalam lingkungan 1 tahun umur kronologi Lebih daripada 1 tahun umur kronologi Kurang daripada 1 tahun umur kronologi Kategori kematangan Normal Awal Lewat  Penilaian berdasarkan haid Contoh: Kehadiran haid pada umur 13 Kategori kematangan tahun Antara 12 dan 14 tahun Atas 14 tahun Bawah 12 tahun Normal Lewat Awal       Kanak-kanak yang matang awal adalah lebih tinggi dan berat berbanding mereka yang normal atau lewat matang. 55 . menunjukkan pengurangan atau kehilangan lemak semasa pertumbuhan. Ektomorf lazimnya adalah berkait dengan lewat matang dalam lelaki dan perempuan. Kanak-kanak awal matang akan mempunyai pinggul yang lebar berbanding bahu mereka. Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif antara endomorf dan mesomorf dan umur rangka. manakala korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka dalam kanak-kanak berumur antara 9 dan 17 tahun. menunjukkan pengumpulan lemak sebelum pertumbuhan pesat remaja. Korelasi antara endomorf dan umur rangka menurun antara 12 dan 16 tahun.    Korelasi antara endomorf dan umur rangka meningkat antara 9 dan 12 tahun.  Korelasi antara mesomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 12 tahun. Saiz badan akan kelihatan lebih ketara dan jelas di peringkat remaja bagi mereka yang matang pada waktu yang berlainan. Lelaki akan mengalami pengurangan lemak bawah lapisan kulit di bahagian anggota hujung dan pengumpulan yang lebih di bahagian abdomen semasa peringkat remaja.

Kekuatan dan prestasi motor kanak-kanak praremaja adalah dipengaruhi oleh perkaitan antara umur kronologi. Kekuatan statik adalah berkait secara positif kepada status kematangan dalam perempuan semasa remaja. kanak-kanak awal matang akan menjadi lebih kuat dan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan kanak-kanak lewat matang. adalah sukar untuk membezakan dengan jelas kesan khusus variasi berkait kematangan dalam penilaian kekuatan dan prestasi motor.      Korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 15 tahun dan mula menurun pada lewat remaja. (b) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Prestasi      Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapatnya korelasi positif antara umur rangka dan prestasi. umur rangka. Mesomorf yang ketara di peringkat prabaligh akan kelihatan lebih rendah dan mempunyai kitaran remaja yang lewat sedikit tetapi pertumbuhan yang pesat.   Korelasi antara ketebalan lemak di betis dan umur rangka meningkat dari umur kanak-kanak ke remaja dalam lelaki dan perempuan. Dalam lelaki. Korelasi antara umur rangka dan kekuatan adalah sederhana. Prestasi motor remaja perempuan adalah tidak berkait secara signifikan kepada petunjuk kematangan rangka dan seksual. Ukuran otot. berbanding perempuan. dan saiz badan. sama ada di prabaligh atau awal dewasa adalah berkait dengan kitaran remaja yang lewat atau panjang. kedua-duanya berkait dengan status kematangan. dan adalah lebih tinggi untuk prestasi motor. 2-2-6). Prestasi semasa peringkat kanak-kanak pertengahan dipengaruhi oleh umur kronologi dan saiz badan. Lelaki yang lewat umur rangkanya sering mempunyai nilai ektomorf yang tinggi. Ektomorf yang ketara (contohnya. 56 . perkaitan kekuatan dan prestasi motor remaja lelaki adalah positif dan signifikan kepada kematangan rangka. tulang dan lemak di lengan dan betis dalam kanak-kanak awal matang (lelaki dan perempuan) adalah besar. Endomorf prabaligh akan mempunyai pertumbuhan yang awal dan pesat tetapi tidak lanjut untuk suatu tempoh masa yang lama.    Secara umumnya. Oleh itu. korelasi antara umur rangka dan kelebaran otot lengan dan betis meningkat dengan ketara dari umur kanak-kanak ke remaja. Oleh itu.

M. Rujukan Malina.medic. S.usm. Bar-Or.T.A.my/~ssu/ARTICLES/article_42. Bouchard. maturation and physical activity (2nd ed.htm http://www. Hanrahan. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.).J. Mackinnon.. & Rowland. Kippers.html Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan kematangan Laman Web http://en.. Motor learning and control for practitioners. Schmidt. Champaign. dan status kematangan semasa remaja adalah berkait dengan umur kronologi. C.edu/~lkravitz/Article%20folder/periodization. (2004).trifuel. Champaign. L. R..unm..).. R.G. Abernethy. Champaign. Champaign.php http://www.(2004). (2005). 57 .A. New York. V.. Champaign. T (2005). & Lee. (2004). Data korelasi untuk kekuatan. R. saiz badan dan prestasi.W. & Pandy. NY: McGraw-Hill. O. IL: Human Kinetics.). C.com/triathlon/triathlon-training/what-does-periodization-mean-and-how-does-it-work000625. prestasi motor. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.org/wiki/Sports_periodization http://www. B. Growth.). & Bar.A. status kematangan. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. IL: Human Kinetics. T. (2004). Magill. IL: Human Kinetics.. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. Coker. IL: Human Kinetics. O.wikipedia. IL: Human Kinetics.M.

T. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. C. Champaign. (2005).A.M. Life span motor development (4th ed. Children's exercise physiology (2nd ed. Rowland. Schmidt. A.). 58 . Champaign. Motor learning and performance: A problem-based approach.). K. (2004). (2005).Haywood. & Getchell. Champaign.W. N.. IL: Human Kinetics Publishers. & Wrisberg.. R.

TAJUK 7 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN. dan 3. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. psikososial.1 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan. kematangan dan prestasi pembelajaran motor. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. kognisi. kematangan dan prestasi Aktiviti fizikal Keadaan sosial Variasi kaum dan etnik Pemakanan dan penyakit kanak-kanak Cuaca Kandungan 7. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kematangan dan prestasi.0 7. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. Kematangan Dan Prestasi Aktiviti Fizikal  Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapatnya penurunan aktiviti fizikal 59 . KEMATANGAN DAN PRESTASI Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai mengikuti modul ini. 2. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna.

kita tidak bole anggapkan perbezaan pertumbuhan dan kematangan antara atlet muda dan bukan atlet adalah disebabkan oleh latihan kerap.  Latihan kerap telah didapati membawa kepada hipertrofi otot rangka dan peningkatan penguncupan protein dan kepekatan enzim.bebanan.walau bagaimanapun.  Oleh yang demikian.pada remaja .  Bukti kajian ke atas dewasa telah menunjukkan bahawa penurunan lemak hasil 60 .antara 2-5 tahun dan antara lelaki dan perempuan.aktiviti fizikal menurun pada waktu ini kerana mencari pengalaman pekerjaan.  Secara puratanya.Latihan kerap akan mengakibatkan penurunan lemak dan meningkatkan jisim bebas lemak  Dapatan kajian telah menunjukkan tiada kesan yang signifikkan latihan kerap ke atas somatotaip semas pertumbuhan  Adalah dianggapkan bahawa kadungan mineral yang tinggi dalam tisu tulang di peringkat awal dewasa menggambarkan kesan positif aktiviti fizikal yang kerap ke atas proses minerallisasi tulang semasa pertumbuhan  Walaubagaimanapun.  Latihan kerap juga menberi kesan positif ke atas lemak badan.lelaki mempunyai aktiviti fizikal yang lebih berbanding perempuan .latihan kerap telah didapati membawa kepada hipartrofi otot rangka dan peningkatan penguncupan protein dan kepekatan enzim.dalam perempuan.Aktiviti fizikal yang kerap adalah faktor penting dalam mengekalkan berat badan.lalu menyebabkan kekurangan hormone estrogen.latihan bertahap tinggi dalam sukan daya tahan telah menyababkan proses nyahmineralisasi tisu tulang dan ini ada kaitannye dengan fungsi head yang telah berubah akibat latihan yang mendadak.Latihan senaman melibatkan aktviti fizikal yang kerap dan sistematik seperti kali teknik.tetapi akan menurun .  Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa aktiviti fizikal yang kerap tidak mepunyai sebarang kesan terhadap pertumbuhan ketinggian.belari dan permainan atau aktiviti sukan yang dilakukan pada tahap intensity tertentu untuk tempoh tertentu.walaupun ini bergantungan pada tempoh lakuan .penurunan ini biasanya berlaku di peringkat lewat remaja kerana permintaan social remaja dalam kerjaya.  Kanak-kanak lazimnya lebih aktif dalam dalam musim panas apabila cuti persekolahan bermula.lelaki lelaki akan mengalami penurunan yang lebih di peringkatblewat remaja berbanding perempuan.  Aktviti fizikal bukannya sama dengan latihan senaman.  Tahap aktiviti lazimnya meningkatdari peringkat pertengahkan kanak-kanak ke awal remaja .

lelaki yang aktif mempunyai kuasa aerobic yang lebih berbanding yang lain. 7.  Saaiz keluarga juga memberi kesan terhadap ketumbuhan dan kematangan kanakkanak dan ini bergantung dari tempat ke tempat.selain dari ini .  Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kerap merokok mempunyai berat badan dan ketinggian yang rendah.4 Faktor Pemakanan Dan Penyakit  Malnutrasi tenaga protein yang kronik semasa hamil lazimnya mengakibatkan 61 .3 Variasi Kaum Dan Etnik  Kaum adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkait secara biologikalkumpulan dengan peratusan baka yang sama dan tinggi.daripada latihan adalah disesabkan oleh penurunan saiz sel lemak dan bukannya perubahan dalam bilangan sel lemak.semasa dan selepas pertumbuhan pesat remaja.   Etnik adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkaitan dngan budaya.  Status sosioekonomi keluarga seseorang kanak-kanak adalah faktor yang signifikan dalam pertumbuhan dan kematangan.  Aktiviti kerap tidak memberi sebarang kesan terhadap peningkatan atau penurunan kematangan rangka . Dapatan kajian telah menujukan bahawa dalam kanak-kanak prasekolah dari pelbagai kumpulan kaum dan etnik.2 Faktor Sosial  Keadaan di mana seseorang kanak-kanak dilahirkan akan membawa kesan terhadap pertumbuhan dan kematangan.walau bagaimanapun . ini adalah kerana kuantiti hormon androgen dalam peredaran tidak mencukupi untuk member kesan positif.  Pengaruh psikologi dan emosi jugak kematangan kanak-kanak member kesan terhadap pertumbuhan dan sewaktu hamil lazimnya 7.kesannya adalah tidak ketara dan jelas.perbezaan berat badab dan ketinggian antara kelas social dalam kumpulan adalah besar berbanding variasi antara kumpulan 7.faktor keselamatan dalam latihan ringtangan juga diambil kira.  Menyedut asap rokok daripada ibu bapa yang member kesan terhadap pertumbuhan dan kematangan kanak-kanak.  Latihan rintangan untukmembentuk kekuatan tidak digalakkan untuk kanak-kanak prabaligh .  Kajian telah menunjukan bahawa sebelum .

mereka mungkin menghadapi hipoksia (keadaan di mana oksigen berkurangan di dalam tisu badan ) .rendah dan kematangan lewat berbanding mereka di paras .cacing dan sebagainya.  Bagi penduduk di altitude tinggi.  Antaranya adalah deman campak .  Akibat daripada keadaan ini .  Penduduk yang tinggal di altitude tinggi menghadapi masalah mengelakkan oksigen dalam darah.kelahiran anak yang kuranng berat . 7.  Masalah fisiologi utanma bagi penduduk yang bercuaca panas adalah pembebasan haba yang berlebihan manakala bagi penduduk sejuk adalah peyimpanan haba.5 Faktor Cuaca  Kepanasan.dan sering kalinya terencat.   Keadaan ini melmbangkan status pemakanan yang rendah. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. walau bagaimanapun keadaan ini bergantung pada paras ketinggian yang didiami oleh penduduk. 62 .  Dewasa di kawasan cuaca panas lazimnya mempunyai bentuk badan yang lurus.kebanyakkan mereka mempunyai bentuk badan yang kecil.penyakit yang bahaya dan berjangkit dalam kanakkanak menjadi faktor kepada kerencatan pertumbuhan. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.kesejukkan dan altitude tinngi boleh mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan . dan berat berbanding mereka yang tinggal di kawasan cuaca sejuk.masalah pernafasan seperti pneumonia dan sakit kerongkok dan parasit usus seperti protozoa .bayi kelihatan kecil berbanding tempoh masa kelahiran . Kebanyak kerencatan pertumbuhan berlaku semasa awal kanak-kanak dan berterusan ke pertengahan kanak-kanak dan remaja. kematangan dan prestasi Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. R. & Lee. Champaign. Life span motor development (4th ed. IL: Human Kinetics.J. Abernethy. R. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Champaign.A. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application.).Rujukan Malina. Bar-Or.). maturation and physical activity (2nd ed. A. Children's exercise physiology (2nd ed.. Champaign.. Schmidt. New York. IL: Human Kinetics. Champaign. (2005). M.. IL: Human Kinetics Publishers.W. Champaign. K.. Champaign. T. B. (2004). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.. Champaign. S.).A. & Wrisberg. O.A. & Getchell.M.. Coker. Kippers. Haywood. C.. Mackinnon.A..(2004). & Rowland. Rowland. (2004). Growth. & Bar. L. (2004). T. (2005). (2004).M. Motor learning and control for practitioners. Champaign. IL: Human Kinetics.). IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. & Pandy. Bouchard. T (2005). IL: Human Kinetics. O. V.).G.T. NY: McGraw-Hill. Magill. 63 . IL: Human Kinetics. R.W..). R. N. Motor learning and performance: A problem-based approach. (2005). C. C. Hanrahan. Schmidt.

Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan pertumbuhan. diharap anda dapat 1. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran motor. kematangan dan prestasi fizikal. ‘attention’ dan prestasi. koordinasi. kematangan dan prestasi Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kanak-kanak di dalam aktiviti fizikal dan sukan Atlet kanak-kanak Arah aliran pertumbuhan. pemprosesan maklumat. kanak-kanak. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. pertumbuhan somatik.TAJUK 8 KANAK-KANAK DI DALAM AKTIVITI FIZIKAL DAN SUKAN Sinopsis Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. perbezaan individu. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. kematangan dan pembelajaran motor. tisu adipos dan komposisi badan. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. kematangan dan prestasi kanakkanak 64 . kematangan. dan 3. aktiviti fizikal dan sukan. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. 2. kawalan motor. maklumbalas. pembelajaran motor. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi.

jisim otot dan bebas lemak yang besar (L)dan lebih lemak dalam perempuan.  Bentuk sebaran atlet kanak kanka adalah bersifat pyramid.dan lebih baik dari aspek prestasi motor. Kanan-kanak perlu bermotivasi untuk berlatih dan bertanding. dan jurulatih. dan peringkat kelab atau kumpulan umur.  Kajian ke atas atlet kanak-kanak yang cemerlang menunjukkan bahawa mereka telah mula bertanding secara kerap sejak 5 atau 6 tahun . kebangsaan dan antarabangsa.dan kebanyakanya berasal dari keluarga yang aktif bersukan. 8.8. 65 .2 Arah Aliran Pertumbuhan .walaupun bentuk dan komposisi badan masih menampakkan perbezaan. negeri.antara tahap kemahiran dan pertandingan paling paling paling tinggi lazimnya dikenali sebagai atlet alit. ekonomi.  Apabila remaja mula berkembang pada lelaki awal matang di peringkat pertengahan remaja dan peringatan oleh lelaki lewat matang mengurangkan jurang saiz yang kelihatan ketara semasa awal remaja . daerah.  Peranan jurulatih adalah penting dalam pemilihan sukan kanak-kanak di peringkat kemahiran dan pertandingan yang lebih tinggi . Saiz dan ketinggian mungkin menjadi faktor pemilihan tambahan bagi sesetengah sukan.  Kanak-kanak lazimnya memilih sukan yang mereka ingin ceburi dan ini adalah sdatu faktor yang kritikal.status kematangan awal berkait dengan saiz badan yang besar (L&P). Di man terdapatnya ramai atler di peringkatan novis (permulaan) .1 Atlet Kanak-Kanak (Young Athletes)  Didefinisikan berdasarkan kejayaan di peringkat sekolah.Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak  Secara putarannya .  Faktor-faktor lain juga perlu diamabil kira dalam pemilihan sukan.  Atlet kanak-kanak lazimnya terdiri daripada mereka yang telah melalui satu proses pemilihan .   Pemilihan ini dibuat berasaskan keperluan kemahiran sukan yang diceburi.  Sukan kank kanak adalah popular dari 9-16 tahun dan tempoh ini member variasi signifika terhadap saiz bentuk komposis badan kekuatan dan prestasi motor yang berkaot dengan status kemtangan biologi. Antaranya peluang.  Lelaki awal matang adalah lebih kuat berbanding lelaki normal atau lewat matang.

 Adalah jelas bahawa pelbagai faktor terlibat dalam kejayaan prestasi atlet semasa kanak-kanak dan remaja. disertai dengan kelebihan saiz dan kekuatan .kekuatan dan prestasi motor di dalam perempuan adalah perempuan lewat matang menunjukkan prestasi motor yang lebih baik. Semasa lewat remaja ( 15 – 17 tahun) apabila kumpulan lewat matang mengurangkan jurang variasi berkait kematangan.  Bentuk dan komposisi badan perempuan lewat matang adala lebih sesuai untuk sukan yang mencabar.  Kemahiran dan lazimnya ciri-ciri fizikal akan member kanak-kanak kelebihan awalan dalam penglibatan sesuatu sukan dan pertandingan .  Dalam gimnastik .  Atlet kanak-kanak perempuan di dalam gimnastik . Perkaitan antara status kematangan biologikal.  Oleh yang demikian .  Pertumbuhan dan status kematangan kanak-kanak adalah penting. Ini dapat dilihat dari aspek kemahiran memukul dan membaling bola .  Perempuan awal matang lebih awal dan gemuk di peringkat lewat remaja manakala perempuan lewat matang lebih kurus dan kurang lemak. ii.ragbi .  Prestasi dalam sukan ini banyak bergantung pada kekuatan dan kuasa . renang dan larian sering kalinya menunjukan kemajuan di dalam kematangan rangka dan seksual . tetapi bukan satu-satunya penentu kejayaan prestasi . 15 tahun) apabila variasi berkait kematangan dalam saiz jelas. merupakan aset kepada kejayaan dalam sukan di peringkat awal remaja .  Atlet kanak-kanak dalam sukan besbol . Semasa awal dan pertengahan remaja (9 -14 atau. saiz badan dan jisim otot yang besar yang berkait dengan status kematangan awal adalah satu aset . 66 .ciri-ciri pertumbuhan dan kematangan atlet kanak-kanak perlu dilihat dari dua perspektif iaitu: i.dan perbandingan cirri-ciri fizikal atlet kanak-kanak ini mempunyai hadnya. figure skating dan ballet mempunyai umur haid yang lewat berbanding perenang dan bukan atlet .  Kajian dalam liga sofbol antarabangsa untuk kanak-kanak perempuan 9-12 tahun mendapati mereka yang mempunyai saiz badan dan kematangan awal adalah lebih berjaya dalam permainan ini. figure skating dan ballet mula membuat latihan kerap dan pertandingan menjelang 6-7 tahun .  Status kematangan biologikal awal .

A. Motor learning and control for practitioners. Schmidt. IL: Human Kinetics..  Ciri-ciri unik pertumbuhan dan kematangan atlet kanak-kanak wujud semasa zaman mereka . Champaign. (2005).. S. Atlet perempuan mempunyai kurang lemak berbanding bukan atlet khususnya semasa remaja . Champaign. Motor learning and performance: A problem-based approach. 67 .. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.. R. kadar denyutan jantung nadi yang rendah . IL: Human Kinetics. R.A. Schmidt. Rowland. dan ini adalah lebih dalam perempuan berbanding lelaki . R.M. Champaign. Magill. Abernethy. IL: Human Kinetics.). Tugasan Terarah Mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia berkaitan Laman Web http://en. M. (2005). Hanrahan. & Lee.M. (2005).org/wiki/Sports_periodization Rujukan Malina. & Wrisberg. & Bar. IL: Human Kinetics. Kippers.T. T (2005).J.). O. T. R..W. T.). Bouchard. C. O. Bar-Or. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.)..wikipedia. & Pandy.A. (2004).  Kuasa aerobic maksimum mutlak dan relatif adalah lebih di dalam atlet kanak-kanak yang berlatih kerap dalam sukan daya tahan mempunyai isipadu jantung yang leih besar . IL: Human Kinetics.A. K.. C. A. maturation and physical activity (2nd ed. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. (2004). Champaign. & Rowland. Champaign. IL: Human Kinetics. hemoglobin darah yang tinggi dan isipadu paru-paru yang besar . Champaign.. New York. Mackinnon. Champaign. B. IL: Human Kinetics Publishers. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. & Getchell.. C. Champaign. Life span motor development (4th ed. IL: Human Kinetics.).W.G. (2004). Coker. Growth. isipadu darah yang tinggi . Haywood.). L. N. Children's exercise physiology (2nd ed. (2004). NY: McGraw-Hill. V.(2004).

diharap anda dapat 1. kognisi. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN PENGEKALKAN DAN MEMORI MOTOR KEHILANGAN KEUPAYAAN PENGEKALAN MENGUKUR PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN 68 . 2. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. psikososial. Menjelaskan berkaitan dengan pengekalan dan pemindahan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 9 PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pengekalan dan pemindahan. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal.

1 Pemindahan Pembelajaran Teori-teori Pemindahan Pembelajaran Pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku hasil daripada pertembungan di antara individu dengan persekitarannya. a. Jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum ialah: (i) (ii) Pemindahan positif Pemindahan negatif (iii) Pemindahan sifar (iv) Pemindahan bilateral Mengukur pengekalan dan pemindahan (i) Pemindahan Positif Pemindahan positif ialah pemindahan yang merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada membantu pembelajaran kemahiran yang baru. kemahiran dan tingkah lakunya. Perpindahan Pembelajaran Proaktif Positif 69 . pemindahan pembelajaran adalah kesan pembelajaran lepas ke atas penerimaan sesuatu pembelajaran baru. pengalaman.0 9. Proses di mana seseorang itu menggunakan pembelajaran lepas di dalam situasi baru yang berlainan daripada asalnya. Didalam usaha seseorang itu untuk memperbaiki. Pembelajaran juga boleh dihasilkan melalui latihan. Situasi pemindahan pembelajaran boleh dilihat apabila pembolehubah pengalaman pembelajaran lepas mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung.Kandungan 9. ia secara tidak langsung akan menggunakan konsep Drowatzky (1975). Mengikut Sage (1977). Contohnya seorang yang mempunyai kemahiran gimnastik akan lebih mudah mempelajari kemahiran acara terjun. mendalami sesuatu ilmu pengetahuan. maka akan berlakulah proses pemindahan pembelajaran. sama ada secara langsung atau sebaliknya. menyatakan pemindahan pembelajaran adalah penggunaan pengetahuan dan     Pembolehubah pemindahan pembelajaran merujuk kepada kesan kemahiran sedia ada ke atas kemahiran baru yang hendak dipelajari. Manakala Singerv (1980).

iii) Kemahiran . iv) Motif .Pemain-pemain hendaklah berupaya melihat kesamaan di antara dua aktiviti yang terlibat. seseorang pemain hendaklah mempunyai hasrat untuk melakukannya. sekiranya ada penggunaan kemahiran-kemahiran lama untuk pembelajaran kemahiran-kemahiran baru Perpindahan Pembelajaran Retroaktif Positif sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama meningkat akibat penggunaan kemahiran-kemahiran baru (ii) Pemindahan Negatif Pemindahan negatif merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada mengganggu proses pembelajaran kemahiran baru. sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama menjejas pembelajaran kemahiran-kemahiran baru. Pemindahan pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan sekiranya terdapat syarat-syarat berikut. (iv) Perpindahan Pembelajaran Bilateral (sisi) sekiranya perpindahan maklumat dari anggota dominan kepada yang dominan.Sebelum pemindahan pembelajaran dapat berlaku.i) Kefahaman .Pemain-pemain terlah memperolehi kemahiran pada tahap yang tinggi dalam satu-satu situasi sebelum dapat dipindahkan kepada situasi yang lain.b. Perpindahan Pembelajaran Proaktif Negatif b. Perpindahan Pembelajaran Retroaktif Negatif sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama menurun akibat gangguan pengunaan kemahiran-kemahiran baru (iii) Pemindahan Sifar Pemindahan sifar ialah pemindahan yang merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada tidak memberi sebarang kesan ke atas proses pembelajaran kemahiran yang baru. ii) Kesamaan . Contohnya badminton dan tenis di mana kemahiran pukulan pepat dalam permainan badminton boleh mengganggu pembelajaran kemahiran pukulan kilas dalam tenis. a. Contoh seorang pemain bola 70 .Pemain-pemain telah benar-benar memahami satu-satu konsep bukan atau prinsip yang telah disampaikan sebelum ia dapat menggunakan dalam satusatu situasi yang lain. Contohnya kemahiran bola sepak tidak mempengaruhi keupayaan untuk mempelajari kemahiran golf.

Walau bagaimanapun.recall adalah lebih berkesan apabila proses chunking.keranjang wanita yang telah mempelajari prinsip-prinsip menjaring hendaklah mempunyai hasrat memindahkannya ketika dia bermain bola jaring. Prinsip ini penting kerana sesuatu kegiatan pergerakan yang telah dipelajari itu adalah asas kepada penguasaan pergerakan-pergerakan lain yang lebih kompleks. b) Kesan Pemindahan Negatif pemindahan negatif berlaku apabila pembelajaran kemahiran motorlepas menyukarkannya mempelajari sesuatu kemahiran motor baru.2 Pengekalan dan Memori Motor Kebolehan untuk mengulang sesuatu pergerakan yang dikuasai selepas tempuh masa. Ingatan jangka pendek (‘short term memory’) mempunyai beberapa limitasi : • • • • • • Pelupaan yang cepat Item yang tidak diulangi (rehearse) boleh hilang dalam 20-30 saat Gangguan dan luput adalah 2 jenis kehilangan maklumat Tetapi gangguan adalah sebab utama yang menyebabkan manusia lupa Gangguan boleh berlaku sebelum (proaktif) atau selepas (retroaktif) item diuji Keupayaan . memudahkan sesuatu pembelajaran kemahiran motor baru. v) Celik akal . kesan pemindahan pembelajaran kemahiran melalui beberapa jenis pemindahan iaitu : a) Pemindahan Positif Kesan pemindahan positif berlaku apabila pembelajaran kemahiran motor lepas.Celik akal yang diperolehi dari satu-satu konsep. 71 . Dilakukan pada sekumpulan maklumat 9. prinsip atau hukum membolehkan pemindahan pembelajaran boleh dilakukan. 9. Contohnya: seorang pemain tenis akan dapat mempelajari kemahiran motor permainan pingpong dengan lebih mudah dan cepat.3 Penilaian Dan Pengukuran Pemindahan Hasil Penilaian dan pengukuran bagi jumlah pemindahan kemahiran dapat dilakukan mengikut prinsip berikut: a) b) Pengetahuan asal dan latihan mempengaruhi pembelajaran Latihan yang asal mempengaruhi pembelajaran berikutnya c) Pembelajaran yang telah sedia ada dalam sesuatu tugasan mempengaruhi pemindahan pembelajaran dalam tugasan yang lain.

stabil danmudah.  Peringkat pembelajaran autonomous merupakan tahap di mana sesuatu kemahiran yang dipelajari akan menjadi automatik. Huraikan secara ringkas bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses pemindahan sesuatu pembelajaran kemahiran.mcgraw-hill.html Laman ini memberikan soalan pelbagai pilihan dan membenarkan anda menjawab serta memaparkan keputusan sebaik sahaja anda selesai. uji kefahaman anda. c) Pemindahan Neutral atau Kosong Kesan pemindahan neutral atau kosong berlaku apabila pembelajaran kemahiran motor lepas tidak memberi sebarang kesan kepada pembelajaran kemahiran motor yang baru. Selain itu terdapat pautan ke Online Laboratory Manual dan Related Reading untuk memantapkan kefahaman anda. memperolehi maklum balas lisan daripada guru atau melalui otot otot gelendong yang menghalusi setiap pergerakan secara dalaman. Contohnya: kemahiran motor dalam permainan bola keranjang tidak akan mempengaruhi pembelajaran kemahiran dalam permainan bola sepak.  Peringkat hubung kait merupakan tahap di mana perlakuan sesuatu kemahiran akan lebih konsisten.Contohnya: seorang pemain badminton akan mengadapi kesukaran untuk mempelajari kemahiran permainan tenis. Cadangkan satu contoh perlakuan yang boleh dikaitkan dengan keenam-enam faktor di atas. Bincang dengan tutor anda bagi memastikan contoh anda itu tepat. peringkat hubung 72 . Cuba ke laman: http://highered. Sebelum anda meneruskan pembacaan anda ke subtopik seterusnya.Model Fitts dan Posner mencadangka bahawa pelajar mesti melalui tigaperingkat pembelajaran: peringkat kognitif iaitu pelajar mula melibatkan diri dengan kebanyakan aktiviti kognitif seperti penyelesaian masalah. pengarahan tumpuan kepada pergerakan dan sebagainya.com/sites/0072557222/student_view0/ ch apter5/multiple_choice_quiz. (a) Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemindahan pembelajaran (b) kemahiran. Rumusan  Peringkat pembelajaran kognitif di mana tahap di mana pelajar cuba membentuk konsep keseluruhan sesuatu kemahiran motor denganmemperolehi maklumat melalui deria-deria dalam bentuk maklum balas sensori melalui pemerhatian.

Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. Bouchard. Growth. menghalang atau tidak ada kesan ke atas perlakuan sesuatu kemahiran dalam kontak baru atau pembelajaran sesuatu kemahiran baru.wikipedia. 73 . pemindahan negatif. dan peringkat autonomous iaitu pelajar melakukan sesuatu kemahiran secara automatik. O. pemindahan bilateral dan pemindahan kosong atau neutral.  Terdapat beberapa jenis pemindahan: pemindahan positif. peringkat kedua adalah peringkat penetapan di mana matlamat pelajar adalah untuk menguasai kebolehan untuk mengadaptasikan corak pergerakan yang dipelajar di peringkat awal untuk memenuhi situasi perlakuan dan meningkatkan konsistensi perlakuan serta melakukan Perlakan dengan usaha yang minima.(2004).  Pengaruh pengalaman lepas mungkin menggalakkan.peringkat motor di mana matlamat pelajar permulaan adalah untuk membentuk satu koordinasi corak pergerakan dan mempelajari untuk mendiskriminasikan situasi situasi regulatori dan bukan regulatori.org/wiki/Sports_periodization Rujukan Malina. C.M. & Bar.. Matlamat pergerakan adalah kemahiran spesifik dalam peringkat ini. maturation and physical activity (2nd ed. Champaign.).kait iaitu pelajar mengurangkan aktiviti kognitif perlakuan dan terlibat dalam perlakuan sesuatu kemahiran dan berusaha menghalusi kemahiran untuk menghubung kaitkan kejayaan kekonsistensian. R. untuk kemahiran tertutup ia memerlukan fiksasi (fixation) corak pergerakan itu dan kemahiran terbuka memerlukan satu diversifikasi corak pergerakan itu.  Model Gentile mencadangkan pelajar melalui dua peringkat pembelajaran. IL: Human Kinetics. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan pengekalan dan pemindahan Laman Web http://en.

Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. IL: Human Kinetics. T. IL: Human Kinetics. (2005).).W. Motor learning and control for practitioners. (2004). & Pandy. Champaign.. Schmidt. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. L. K. V. R. Mackinnon. A. Bar-Or. Champaign.T. Champaign. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Champaign. 74 .A. New York. Champaign. C. S. (2004). & Lee...A. M. O..). (2004). Haywood. Motor learning and performance: A problem-based approach. Rowland.J. Magill. T. IL: Human Kinetics. Life span motor development (4th ed. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Coker. R. T (2005). & Getchell.M. Hanrahan. Abernethy. IL: Human Kinetics Publishers. NY: McGraw-Hill. & Wrisberg. R.A.. (2005). Kippers. Children's exercise physiology (2nd ed.). IL: Human Kinetics. Champaign.Schmidt..G.).).A.W. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. Champaign. & Rowland. C.. (2004).. B. (2005). N.

(2004). Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. IL: Human Kinetics. maturation and physical activity (2nd ed. Bouchard.. IL: Human Kinetics.. 75 .A. (2005). Coker. S. (2005).W. R. IL: Human Kinetics. T (2005). V. T. IL: Human Kinetics.). (2005).). & Getchell. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.A. Champaign. Motor learning and performance: A problem-based approach.. A. Growth. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. Champaign. Haywood. O. O..(2004). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Hanrahan. Magill...Rujukan Buku Malina. & Pandy. N. Motor learning and control for practitioners. & Wrisberg. Mackinnon. Champaign. Rowland.M. R. T. Champaign. NY: McGraw-Hill. M.).). K. B. New York. Kippers.. C.M.J.W. & Lee. IL: Human Kinetics.G. IL: Human Kinetics.). (2004).). Champaign. Bar-Or. IL: Human Kinetics Publishers. Champaign. R. Children's exercise physiology (2nd ed.A. (2004). C. L.T. Life span motor development (4th ed.. (2004). & Rowland. & Bar.A. C. Schmidt. Champaign. R. Schmidt. Champaign. Abernethy. IL: Human Kinetics..

Edu. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Pend. UPM B. MPIK Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Sosial & Bestari) Penulis Buku PSK dan Matematik (Sekolah Rendah) Penolong Pengarah Unit Sejarah.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR ) NAMA Dr NORIATI BINTI A.MOKRI Pensyarah IPG Temenggong Ibrahim Jalan Datin Halimah 80350 Johor Bahru Johor Kamdin606@yahoo. EN.Sc. KAMALUDDIN BIN HJ. Jasmani) MPIK.(Sosiolinguistik).A.R.A. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sijil Perguruan Asas (PPAR Sains). (Pentadbiran Pendidikan). (Sejarah & Sains Politik). BAHARUDDIN BIN ABD. Matematik).com.(PBMP). RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD.LATIFF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ujangseradang@yahoo. MPPPP Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani ( 7 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) EN. Sijil Perguruan (Sejarah & Geografi) Kelulusan: M. UPM Kursus Sijil Pendidikan Khas (Pend. USM Sijil Guru (P. PPK (2 tahun) JE Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah (7 tahun) Guru Sekolah Rendah (14 tahun) Guru Bestari (5 tahun) Kelulusan: Bac. Hons.my 76 . UM Bac.

BAHARUDDIN BIN ABD.(PBMP). MPIK Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Sosial & Bestari) Penulis Buku PSK dan Matematik (Sekolah Rendah) Penolong Pengarah Unit Sejarah.MOKRI Pensyarah IPG Temenggong Ibrahim Jalan Datin Halimah 80350 Johor Bahru Johor Kamdin606@yahoo. Hons. (Pentadbiran Pendidikan).LATIFF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ujangseradang@yahoo. Jasmani ( 7 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) EN. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Sijil Perguruan (Sejarah & Geografi) Kelulusan: M. (Sejarah & Sains Politik). Pend.(Sosiolinguistik). MPPPP Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH ( PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR ) NAMA Dr NORIATI BINTI A. UPM B.A. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).my EN. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan– UPM M.Sc.A. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sijil Perguruan Asas (PPAR Sains). Pengurusan Sukan – UKM Pengalaman Pensyarah Pendidikan Jasmsni (15 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (12 tahun) 77 . Matematik). Jasmani) MPIK. USM Sijil Guru (P. UM Bac. KAMALUDDIN BIN HJ.Ed. UPM Kursus Sijil Pendidikan Khas (Pend. Ed.com EN.com Kelulusan: Sijil Perguruan Malaysia (SN/MT) – IPG KIP Sijil Perguruan Khas (PJ) – IPG KTI B. TAN KAIT KEONG Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat Seremban Negeri Sembilan tanmprm@hotmail.Edu. PPK (2 tahun) JE Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah (7 tahun) Guru Sekolah Rendah (14 tahun) Guru Bestari (5 tahun) Kelulusan: Bac.R.com.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful