You are on page 1of 4

Синиша Ковачевић

Ако Србија може без Косова, може и без мене


Моја генерација је одрасла уз пионирске мараме, имали смо и пионирске
руководиоце, касније смо мараме скинули а пионирски руководиоци су
напредовали у омладинске руководиоце. Одрасали смо, полако, уз америчке
!илмове, енглеску музику и руску лиерауру. "ормирани смо чиајући велике
српске песнике, #учића, $акића, %анића али и оне, савремене, наше, ек
деценију&две сарије од нас, Ми'ковића, (рану )еровића, #анојлића, )опу,
(ећковића* Сви ми, осим омладински+ руководилаца. Они су слушали другу
музику, чиали друге песнике, гледали другачије !илмове, бивали пресрећни кад
,алер одбрани Сарајево*
Ми смо слушали радио -уксембург и глас Америке, још памим у.кави глас / Овде
глас Америке, говори 0рга 1лаопер* Ми смо данас, којекуда, они више нису
црвени, сада су жуи или су чланови ,ојво2анске академије наука*Ми смо волели
3вропу јер у .ој су живели 4егер и )ол Макарни, 5онеско и (еке, "елини и
%аброл, амо су сановали 6ерчил и #е 0ол, 4ор7 (ес и Сид ,ишиз, амо је било
свела, амо је био 7инс и слобода* Они други, малопре поми.ани, 3вропе су се
гнушали8
Ми смо је волели јер је амо увек било воћа, најлон чарапа, сви су возили
ауомобиле, никоме нису одузимали куће и зем'у, .и+овим дедовима нису чупали
бркове, нису +апсили песме и песнике, к.иге и !илмове нису забра.ивали, сви су
имали посао, својина је била свеи.а, нису приводили и шамарали због вицева,
нису имали !араона коме су једном годиш.е носили бронзани !алус, који су
звали ша!еа, да му чесиају ро2ендан, нису организовали у пресоничном
дому омладине, конаке за бронзу у ерекцији, певајући јој и играјући, нису на
азијским мани!есацијама које су звали слеови и дан младоси, клицали
непогрешивом и бесмрном во2и. 1ао смо ми 3вропу волели.
9згред, знае ли где су данас организаори ша!ени+ конака и слеова: )а
дабоме, у вр+у власи.
; данас они воле 3вропу више од нас8: 0оово као шо су волели (роза. #о
избезум'е.а, до оргазма.
,олели смо је и због ога, 3вропу мислим, шо су нам амо судирали прадедови,
шо нам је оуда са #авидовићем дошла шампа, са %лезингером музичко
образова.е, са #осиејем и Серијом кулура и просвеа, са 5ованом <ор2евићем и
5оакимом ,ујићем позорише, оуда нам је сигла железница, поша, савремена
медицина, ар+иекура, вр+унско сликарсво* ,олели смо је, 3вропу мислим, јер
се у .ој на елевизији, крииковала сопсвена влада, новине су окривале
полиичке а!ере а радио није преносио само конгресе и извешаје о водоса.у*
#раги пријае'и, да би човек био срећан, поребно је да живо проводи са особом
коју воли, да ради посао који воли, да је здрав и да је слободан. А ми нисмо били
слободни8
1ао смо, када је непогрешиви, плавооки обожавани, изненада и сасвим
неочекивано, на .и+ов ужас и огромну жалос, умро, помислили, ево је. А слобода
је изосала. 1бог ога смо, и због имиације демокраије, која је уследила, почели
да се бунимо, да шеамо, да звиждимо, да организујемо миинге. =ели смо у
3вропу8 1бог .е су нас пендречили, поливали воденим оповима, гушили
сузавцем, +апсили*
=ели смо у 3вропу, ме2у у'у2ене, пошене, праведне и насмејане народе. =ели
смо да живимо као сав нормалан све. Као 3вроп'ани са власиим именом и
презименом, са нашим идениеом, као своји на своме. 3вропа нас није +ела
акве8
=ели су нас понижене, избомбардоване, раскомадане и снис+од'иве. =ели су
нас под својим условима, без поноса и без Косова. ; добили су, и инсалирали су,
бо'е речено, акву влас и акве рабанске парије, влас бескичме.ака и
климоглаваца, опозицију бескичме.ака и климоглаваца, који до бесвеси
понав'ају манру / 3вропа нема алернаиву. Све има алернаиву, драги
пријае'и, алернаива рау је мир и обрано, да није ако не би било >ермопила
и 0алипо'а, Мојковачке бике и ,аерлоа, Косовске бике и Солунског !рона?
алернаива живоу је смр, алернаива сва2и је помире.е, алернаива мрж.и
је 'убав, алернаива поносу су у.кавос и снис+од'ивос. Само породица и
оа7бина нису алернаивни8 ; можда вазду+:А бивши пионирски и омладински
руководиоци, поносни носиоци ша!ее, паријски+ к.ижица и !ункција,
данаш.и минисри и опозициони лидери су управо акви. Снис+од'иви до га2е.а
и презира.
9вреде из 3вропе годинама сижу у аласима, увреда за увредом, пониже.е за
пониже.ем, услов за условом, уцена за уценом* Одговор је присаја.е,
снис+од'ивос, клима.е главом, смешак*
#а је неко водио дневник увреда, имао би неколико +и'ада срана. 1а европског
гаулајера у Србији, одредили су човека који је у Словенији дирекно одговоран за
смр наше деце, о је само један у низу примера. Косово и Мео+ија, које је месо
ро2е.а сви+ нас, у личним карама су нам уписани погрешни подаци, Косово и
Мео+ија где нам је ро2ена држава и црква, и језик и вера, најлепше песме и
најлепше жене, неуки европски +ирург одсекао нам је без анесезије и још нас,
ликујући, ера да говоримо како нас не боли и како нам је лепо, како смо сада
здравији и лепши. >о је 3вропа данас. (езочна, безосећајна, ба+аа и осиона. ; још
инсисира да о шо називамо сопсвеном душом, дабоме да мислим о Косову, са
осме+ом и за+валношћу предамо узурпаору, као да је о заиса .егово* Као да
смо ми амо дошли као узурпаори, иза сини+ ко.а и сине соке, као да су оне
цркве амо никле саме од себе, као да је 0рачаница самоникла као брш'ан а
Симонида ек зидни апе, куп'ен у оближ.ем Меркаору. Милоси.а, зајам,
креди, мо'ака.е је подигнуо на ниво кула а зеленаше.е и каишаре.е до
апсолуа*
@амећу нам се свари које код нашег народа изазивају осећај сида и неверице,
говори се о реалноси која се мора при+ваии аква каква је. А ша је о
реалнос: Ако вам је дее у кан7ама наркоманије +оћее ли при+ваии акву
реалнос и осавии га милоси и немилоси улице и наркодилера, полиције и
локални+ кабада+ија или ћее учинии све да га извадие из е ка'уге ангажујући
ро2аке, пријае'е, варогасце, војску и председника. Ооманска окупација је
ако2е била реалнос. #а су наши преци присајали на .у као неопозиву
консану, и данас би плаћали данак у крви, шеали опанке, рпели агино право
прве брачне ноћи и AакивноB учесвовали у изград.и неколико нови+ Cеле кула.
-обира.е поједини+ минисара за улазак у @А>О прелази границе присојноси. 9
исо време укидају војску, намерно преви2ајући да је војска, уз цркву, суб носач
српског идениеа, преко две +и'аде песама посоји у Србији о војсци, војска
није само да се брани оа7бина, војска је о'у2е.е, иницијација, начин да се
упознају 'уди и све, да се секну пријае'и, да се усвоје нове вешине и занаи,
да се научи да се брани свеи.а кад се оде у резерву. A>о шо није кра'у за
војника, нећу мајко да ми буде дикаB. ,ојска је, каже један мој пријае' из
%умадије, да се буде Србин. 5едно пиа.е, драги пријае'и, ша је следеће после
Косова: $епублика Српска: $ашка облас: %а је следеће шо ће оваква 3вропа
ражии од нас: ,ојводина: )ромена +имне, писма, промена исорије, имена,
поновно уво2е.е права прве брачне ноћи* #анак у крви нам већ узимају, све шо
у Србији дипломира, узима се без дилеме. @икакви+ скрупула у нема, дај га
овамо, млад је, школован, нисмо у .ега уложили ни еврић.
,исоки европски !ункционер, %е!ан "иле, изјав'ује пре неки дан, циирамD
A,реме је да 3вропа озби'но с+ваи кандидауру СрбијеB. Колико цинизма и
сарказма у једној реченици. )а ша о значи8: Ово је досад било неозби'но, шала,
шега, завлаче.е, превара* #есе година лажи и никовлука. >о није 3вропа 1оле,
;гоа, Сарра, $оселинија, (ергмана, =аролда )инера и $оналда =арвуда, о није
3вропа часи и алруизма, +уманизма и индивидуални+ слобода, радни+ и
+игијенски+ навика, синдикалне солидарноси, 3вропа речи и принципа, коју смо
волели. Ово је 3вропа инереса и само инереса, безочно и по сваку цену, по цену
лажи, преваре, уцене, прииска, кра2е и оимачине. >о је 3вропа у којој шаргарепе
морају бии иденичне, красавци морају бии прави, пречника ри санимера а
дужине деве. Можда су о димензије које .има одговарају, даме и господо, о
нису моје мере. >о није 3вропа за мене8
0оворе да ћемо, уколико не у2емо у 3вропску унију, по сваку цену, поцркаи од
глади, да ће се поново ораи дрвеним ралом и лечии мокраћом од седам удовица.
Као да смо реардирани народ, неспособан да о себи брине сам, без помоћи
добронамерни+ уора. 9давићемо се у блау и сопсвеном измеу. @ајсрашније је
о шо о говори и српска квазиелиа / или, глупаво, заиса верујући у о, или
синекурама и синекурчинама наерана да ако говори. Само се ми радујемо јарму
и подре2еноси, славодобино се објав'ујеD још један Меркаор, још једна ;деа,
још један Меркур* )а где иде новац из Меркаора: 9 -апово или у Eуб'ану8:
@амеће се идиоизам који се зове либерални капиализам у коме је све
дозво'ено, баш све.
#раги пријае'и, ако смо народ који не може да живи без милоси.е, нек нас не
буде8 @ек несанемо8 Са 3вропом се може сара2иваи и рговаи иако немамо
чланску кару. Као @орвежани. Као %вајцарци.
%о се мене иче, мени 3вропа без Косова и Мео+ије не реба. А о ће бии
коначни услов, живи били па видели. Ако Србија може без Косова, може и без
мене. Ако ће о, ој и аквој Србији, уопше бии бино. Fивећу у $епублици
Српској. Ако и .е, поред ови+ и овакви+ на власи буде било? ако не, онда одо+ у
Аусралију. >амо бар има Срба и ћирилице.
1а крај, дозволие ми једну аниципацију. Мудри, од брига оседели председник,
рону али смирен, одржаће узбуд'ив говор у коме ће објаснии како је, изме2у
Косова и будућноси Србије, морао да изабере будућнос. 1бог наше деце, због *
)омало невин и попуно рудан. Медији ће о подржаи, блогери ако2е, @,О ће
се уркиваи у +валоспевима, зарпаће га елеграми подршке. >ако ће кува.е
жабе бии завршено. 1нае онај експеримен са жабом. Обећаће се нова радна
меса, коридори, !абрике авиона, ауомобила, ски ценри, кондоми за
вишекране упоребе*
Анесезирана и препарирана нација ће о прогуаи. 5а и мени слични нећемо. Ми
никада нећемо присаи на распарчава.е оа7бине8 Ако је о услов да 3вропа
уплови у попуно благоса.е без нас, нека уплови. 0оспо2е и господо, може ли
понижен човек бии срећан: 6ак иако је си. #а ли је за један усправан живо,
досојан човека, дово'но да је чанче пуно а о шо, да бисе из .ега јели, морае
да клекнее, није бино. ,ажно је да се лапће. Све у шеснаес. ,ажно је само да је
чанче пуно.
#раги пријае'и, бечки валцер, еге одело и 'убав према оа7бини никад не
излазе из моде. 3вропа ће увек бии у где је. Ми ако2е. =оћемо ли бии у 3вропи
или не, не зависи од нас, него од .е. Мени оваква, каква је данас, неће
недосајаи.