voorwoord

Wij willen graag iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen bij het realiseren van deze thesis. Hierbij denken wij in de eerste plaats aan onze binnenpromotor dr.ir. Van de Walle Björn en onze buitenpromotor ing. Leemans Eric. Zonder hun tijd en deskundig advies zou deze thesis immers niet zijn wat het nu geworden is. Daarnaast danken wij ook het bedrijf Soetaert nv. voor de hulp die ze geboden hebben bij het nemen van proefstukken en het verkrijgen van allerhande informatie. Graag danken wij eveneens ing. Boehme Luc, voor de geboden hulp bij het uitwerken van de proeven en ir. Cheyns Jozef voor de hulp bij het bijeensprokkelen van informatie. Beiden hebben ook de nodige tips gegeven wanneer we het bos door de bomen niet meer zagen. Eveneens willen wij ook een woordje van dank richten aan ing. Bruneel Jonas die, ondanks zijn eigen werk, ruimte wist te maken om ons bij te staan bij het nemen van de proefstukken en het tonen van het werkingsproces van de techniek. Ook willen wij hierbij gebruik maken om onze ouders eens te bedanken, voor het verkrijgen van de kans om deze studies te voltooien en om de steun die ze tijdens onze studieperiode gegeven hebben. En tot slot willen we ook onze medestudenten en het ganse lerarenkorps bedanken voor de fijne jaren. In het bijzonder willen we diegenen bedanken die geholpen hebben bij het vele labo- en berekenwerk.

Thomas, Arne, Gert en Jan mei 2007

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

1

Abstract
De cutter soil mix techniek is een recent ontwikkelde techniek om grond - en/of waterkerende wanden te vervaardigen. Ze kent al veel toepassingen, maar het is ook een techniek waar nog veel onderzoek naar verricht kan worden. In deze thesis wordt in de eerste plaats een omschrijving gegeven van het CSMsysteem met zijn voor- en nadelen. Daarbij worden eerst de bestaande en verwante grond- en waterkerende systemen beschreven die aan de basis liggen voor het ontwikkelen van de CSM-techniek. Na deze literatuurstudie worden de testen en de daarbij horende resultaten beschreven. Er werd onderzoek verricht naar de verschillende eigenschappen, die een CSM-wand bezit, in diverse soorten ondergrond. Eigenschappen zoals stijfheid, buigtreksterkte, druksterkte, ... werden onderzocht op uitgeboorde kernen zodat een indicatie verkregen werd over de juiste dimensionering van de wand en de wapening die erin verwerkt wordt. De benodigde wapening is afhankelijk van een aantal factoren zoals het buigmoment, de plaats van het anker, de uitwijking die kan/zal optreden, ... . De gevonden waarde voor de E-modulus ligt tussen 4900 MPa en 7625 MPa. De gemiddelde buigtreksterkte bedraagt 1,45 MPa en de druksterkte 6 à 7 MPa. Aan de hand van de door onderzoek bepaalde E-modulus en de vooropgestelde Emodulus werd een vergelijkende studie uitgevoerd naar de buigmomenten en de uitwijkingen, met behulp van het software programma Msheet. Bij een grotere stijfheid stijgt de waarde van de buigmomenten en verkleint de uitwijking. Ten slotte werden drie verschillende berekeningsmethodes voor damwanden, namelijk de Amerikaanse methode, de methode van verende bedding (Msheet) en de eindig elementen methode (Plaxis) vergeleken met elkaar. Hierbij gaf de laatst genoemde de kleinste waarden voor de buigmomenten, en de Amerikaanse methode de grootste. De uitwijkingen waren het kleinst bij gebruik van de Amerikaanse methode en het grootst bij gebruik van de methode van verende bedding (Msheet).
Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

2

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord Abstract……………………………………………………………………………………....2 Inhoudsopgave……………………………………………………………………………...3 Figurenlijst…………………………………………………………………………………...7 Tabellenlijst. .………………………………………………………………………………11 Afkorting- en begrippenlijst……………………………………………………………..12 Inleiding……………………………………………………………………………………..15 A
1

LITERATUUR ....................................................................................................16
Historiek van het Cutter Soil Mix Systeem (CSM)..................................................................................16 1.1 Wanden die grond en/of waterkerend zijn ..........................................................................................17 1.1.1. Berlinerwand ..................................................................................................................................17 1.1.2. Damwand .......................................................................................................................................18 1.1.3. Diepwanden/ slibwanden ...............................................................................................................18 1.1.4. Continue diepwand (continuous diaphragm walls CDW) ..............................................................20 1.1.5. Waterschermen...............................................................................................................................22 1.1.6. Palenwand ......................................................................................................................................22 1.1.7. Grondvernageling...........................................................................................................................23 1.2 Grondstabilisatie door mengen van grond met substanties .................................................................25 1.2.1. Injecteren met cementsuspensies....................................................................................................25 1.2.2. Chemische injectie. ........................................................................................................................25 1.2.3. Grouten...........................................................................................................................................26 1.3 De Soil mix-methode ..........................................................................................................................27 1.3.1. Soil mix procédé.............................................................................................................................27 De cutter soilmix (CSM).............................................................................................................................30 2.1 Systeem ...............................................................................................................................................30 2.1.1. Wat is Soil-Mix ..............................................................................................................................30 2.1.2. Voorafgaand onderzoek .................................................................................................................30 2.1.3. De Cutter Soil Mixer ......................................................................................................................31 2.1.4. Werkwijze ......................................................................................................................................40 2.1.5. Prijsfactoren ...................................................................................................................................42 2.1.6. Algemene benodigdheden : ............................................................................................................43 2.2 Toepassingen.......................................................................................................................................47 2.2.1. De eerste test (Aresing – Duitsland)...............................................................................................47 2.2.2. Test in Japan...................................................................................................................................48 2.2.3. Keer muur in Nederland .................................................................................................................49 Voor en nadelen CSM ................................................................................................................................51 3.1 Voordelen:...........................................................................................................................................51 3.2 Nadelen: ..............................................................................................................................................52 Mengsel........................................................................................................................................................53 4.1 Combinatie van cement en grond:.......................................................................................................53 4.2 Bindmiddel en interactie met grond:...................................................................................................54 4.3 Toeslagstoffen.....................................................................................................................................55 4.4 Onderzoek naar invloed mengsel op eigenschappen...........................................................................56 4.5 Duurzaamheid van de wand. ...............................................................................................................58 4.6 Materialen: ..........................................................................................................................................59 4.6.1. Ontwerpfactoren.............................................................................................................................59 4.6.2. Ontwerpreferentie...........................................................................................................................60
Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

2

3

4

3

.........75 6...................................1 Haaltert I & Haaltert II....................... Damwand in homogene grond ............... Werfomschrijving........................................2..........................................................................................................................................................70 6.1................3.............................. Boringen................................................................................................................................................................... Theoretische achtergrond .......................................................... Liggingsplan boringen...................................1............................ Boringen............64 6.........................2 Grondwaterstromingen...........1 De eenvoudige methode.................................1 Prijzen die behaald werden voor het CSM systeem ........................................1 Grondwaterregimes............3..................... Werfomschrijving.................107 6...................................88 Waterspanning.............................68 6.....................................................................................4.......................................................3.......................74 6..................................4.............................................................94 6........................................................................88 Korrelspanning ...........3..................2 De voorbereiding van de proefstukken ...........2..........5 Prijzen.1................................................................................................................................... Liggingsplan boringen en sonderingen ...........1........................................4.. Geboorde proefstukken ...............................................................................................4..........74 6.................................................................3........................................................92 5......................................................................92 5................................................... Werfomschrijving............................................... De driepuntsbuigproef......3....78 6.......................................93 Damwanden.....1........................................................ ...................................................84 7........................................... Geboorde proefstukken ....................1............................................1..............70 6....87 Grondspanning . Damwand in gelaagde grond................................ Sondering ......................................86 6 7 B 1 2 3 4 5 BEREKENING CSM-WAND: THEORETISCHE BESCHOUWINGEN......................................................................................1......................................................1.................73 6................67 6......1.......................................107 6........................................................2 Machelen................. Waterspanningen...............4...................................................2................. De proef ter bepaling van de statische elasticiteitsmodulus ..........................................102 6...3...............................................................2.4.............................................61 Werfomschrijving......................................................................2...94 6............................................................................77 6..............................1................................................................................66 6............................................................................................................................................................................................2..............................................83 7.................. Sonderingen........4.......................... Sondering ..............................................................83 7.............2...........................3....................... Overzicht van de mogelijkheden van Msheet..............................2 De Amerikaanse methode ......................1..............................................................1.............................. Voorbeschouwing... De drukproef .......................... Boring....................................................................................................................3......................109 6..............83 7.................. Geboorde proefstukken ........84 7............... Bepaling van de schijnbaar volumieke massa ......2.........................................................2.........................................................74 6............4.......... Boringen...........................................................103 6...................87 Inleiding..90 Grondwater ........................................................................................................................................................................................................78 6...............................79 6...................1..........1.........5............................72 6.............4 Kortrijk..........................................................................................................................................................................................................4...........................1................ Geboorde proefstukken ........................................................................................................................3...................................62 6.............................71 6........................................... Onderdelen in Msheet ............................................................................98 6.................2..3 Harelbeke ..................................................................................107 6............................3....80 6...........3 Msheet.........1 De verschillende proeven............. Werfomschrijving.....................62 6......1................62 6.......1....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4...........................................3.......................................................................................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.... 7..3......................3.................................................112 Mechanische eigenschappen................ uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 6 4 .....................................61 5..........................1...................3...........................................................................94 6.......................................................................................2.....................................................81 Onderzoeksprogramma op de geboorde proefstukken ..................

........................................................................................... Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (7274 N/mm²)....134 E BEREKENEN SOILMIX WAND M..........1 Karakteristieken van soilmix wand:..........................................................................................................................................3 Harelbeke ................................1.................................................................................................................................128 3....................................................... Soil mix wand van 10 meter hoog:.......1 1.126 De statische elasticiteitsmodulus ......... Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) ...................................... Anker......................................................................................................................1.............................1.....................................................................................................137 Resultaten van de berekening met Msheet ........................................................................ Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) .....................2.............................................................................................................1......................................................................................................................2 Kortrijk...................2...................................................................163 3...........................132 De statische elasticiteitsproef .......... (4918 N/mm²).149 3..5 Resultaatbespreking ....................2.............................145 3................................... Beddingsconstante kh .....................2...........143 3........151 3............4........ Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) .......................................169 De eindige elementen methode met behulp van Plaxis ...........................................................................166 De methode van verende bedding met behulp van M-sheet.................................... Besluit ............................158 3..................................4 Kortrijk................................135 2...............................................................2 Machelen.....................................................................................................................127 3............................................146 3................2.............................................................................4 Machelen........................... HET SOFTWAREPROGRAMMA MSHEET..2...........3........130 Drukproef...........................................................................................................................................................................................................1........3....V........126 De buigtreksterkte ................146 3......................3..................................................................................................161 3..................................................3 De Amerikaanse methode ...........................................................158 3................................................................. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (5756 N/mm²)........152 3............................................................................ uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 5 .................. Besluit ............164 3 F VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE BEREKENINGSMETHODE’S............................. Besluit ..........................................................................................B..........................126 De drukproef .................................................170 Mechanische eigenschappen..137 2...2.........................4...........................................157 3.....................1 Haaltert I ...........................................................................135 2.........................................................125 C 1 2 3 RESULTATEN .................................................................................................4..1.................................155 3...........130 Driepuntsbuigproef .......................................................................................................................3...........139 3.............................................................................................................2 1.................................................... Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus..............................................................................................127 3...........................135 2.1.................................165 1.................................1 Harelbeke ................................................................................................................................................................3.......................................... Besluit .........152 3..........135 Algemeen .1....127 3..129 D 1 2 3 RESULTAATBESPREKING ..........7 Dimensionering van de wapening in de csm – wand ..........................139 3.... Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (7625 N/mm²)............................ Stijfheid EI ...... Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) ...........................................4....................................................3........135 1 2 Doel .....1..............................................................................................................................1...............................3...........................................................3........................................1................................................................1..............................................................................136 2....................................3 Haaltert.........................139 3.......................2.

.....1..................................175 LITERATUURLIJST ..............................................................................................174 LIJST VAN DE BIJLAGEN ..................................................................... uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 6 ..........................................................................172 G ALGEMENE CONCLUSIE ...................176 Mechanische eigenschappen............4 Besluiten ...............................................................................................

.....................................................................................................................23 Figuur 5:Werkcyclus grondvernageling .......................................38 Figuur 20:Kabelsysteem .........................................................................................................64 Figuur 40:Foto's boren proefstukken Haaltert II.....................................................................................................................................................................46 Figuur 34:Test Aresing..................67 Figuur 43:Boring 1 Haaltert.............................................................................................................................................................................................................................................................................................65 Figuur 41:Liggingsplan boringen en sonderingen ...............................36 Figuur 14:hulpstukken voedingsbuis....................70 Figuur 46: Liggingsplan Machelen ...................................................................................................66 Figuur 42:Sondering Haaltert.............63 Figuur 39: Foto’s boren proefstukken Haaltert I...........................................................................................................38 Figuur 19: kabelsysteem met zijkanten uitgezet ......................................................................................................................................62 Figuur 38:Liggingsplan Haaltert (Welle) ....................................................................................................................................................................................Figurenlijst: Figuur 1:Berlinerwand..................45 Figuur 32:Ontzander......................................28 Figuur 8:CSM frees ......................................................24 Figuur 6:Soil mix procédé ..............................................................49 Figuur 36:Test Nederland ................................................................................................41 Figuur 25:Benodigdheden CSM unit........................................................................71 Figuur 47: foto's boren proefstukken Machelen ..50 Figuur 37:Werkoverzicht Haaltert (Welle)........71 Mechanische eigenschappen..................................................................................................................................39 Figuur 22:Kabelsysteem .....................................45 Figuur 30:Luchtcompressor .....................................................................................................................................................................19 Figuur 3:Uitvoering continue diepwand...........................................36 Figuur 17:Bedieningspaneel ...................................43 Figuur 26:Benodigdheden Mixing plant.....................................................................................................41 Figuur 24:Mixprocédé ............................35 Figuur 13:hulpstukken flensverbinding............................................................................................................................................................................................................44 Figuur 28:Benodigdheden luchtcompressor en voedingspomp ........37 Figuur 18:kabelsysteem met zijkanten ingetrokken.............21 Figuur 4:Stabiliteit grondvernageling......................................46 Figuur 33:Opslagtank ........................................................................69 Figuur 45: Foto's werf Machelen .....................................................................................................................................45 Figuur 31:Benodigdheden ontzander en bentontiet opslagtank............................................................................31 Figuur 9:Types frezen...............................32 Figuur 10:Geleidingstypes.................................................................48 Figuur 35:Test Japan ..............................................33 Figuur 11:Monokelly systeem .......................17 Figuur 2:Grijper.................................................34 Figuur 12:hulpstukken geleidingsysteem .................................................................................................................................38 Figuur 21:kabelsysteeem op kraan gemonteerd................44 Figuur 29:Voedingspomp ...................................................................................................................................................................................................................................................................... uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 7 ...........................................................................................................................................................................................36 Figuur 15:kelly bar met rechthoekige doorsnede....................................................................................................................................................................................68 Figuur 44:Boring 2 Haaltert......................................................43 Figuur 27:Mixing plant....................................28 Figuur 7:Uitvoering soil mix procédé ............................................36 Figuur 16:hulpstukken sleeën ........................................................................................................................................................................................39 Figuur 23:Werkvolgorde ..............................................................................................................

.................................................................................................77 Figuur 54:Liggingsplan Kortrijk ......................142 Mechanische eigenschappen....................................................................................135 Figuur 89:Afmetingen csm moot .............................................................................................................134 Figuur 88:Algemene karakteristieken .................................................................................................................................................................75 Figuur 52:Sondering2 Harelbeke .136 Figuur 90:Anker algemeen ........................................74 Figuur 51:Sondering1 Harelbeke .................................................................................................................................120 Figuur 80:Lange ankers ...........................................................................................140 Figuur 95:Beddingsconstante Harelbeke.......................72 Figuur 49:Boring Machelen.................................................................................................................................................85 Figuur 63:Korrelspanningen .........................................114 Figuur 77:Elasto-plastisch gedrag.........................................................................................................................................................................83 Figuur 61:Opstelling drukproef........................................................................131 Figuur 85:Proefstuk HaaltertI .................................................................................................................118 Figuur 78:Verschuiving van het diagramma............................................................ waterdrukken ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 Figuur 57:Boring1 Kortrijk.....................................................................73 Figuur 50:Foto's boren proefstukken Harelbeke............................................................................................ uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 8 ...........................................................141 Figuur 96:Constructietekening met uitgraving Harelbeke .....78 Figuur 55:Foto's boren proefstukken Kortrijk ..................83 Figuur 60:buigtrek opstelling.....76 Figuur 53:Boring Harelbeke ..................................................108 Figuur75:Belastingsmogelijkheden..............................................................................................................................................................103 Figuur 71:Figuren Amerikaanse methode ...............................105 Figuur 72:Overzicht mogelijkheden M-sheet ..........................89 Figuur 64:Grond-.......................................................................92 Figuur 67:Standaarduitvoering damwand.......................................................137 Figuur 91:Karakteristieken Enormaal Harelbeke...........................................Figuur 48:Sondering Machelen..................................................................84 Figuur 62:Opstelling bepaling statische E-modulus ......................................................................................................................................................................................................................................98 Figuur 69:Damwand in grond met grondwater..............................122 Figuur 82:Wrijvingskrachten ............94 Figuur 68:Dwarskracht en Buigend moment....139 Figuur 92:Anker Enormaal Harelbeke ...............................121 Figuur 81:Glijvlakken...........133 Figuur 87:Proefstuk Haaltert..........................................................................100 Figuur 70:Gelaagde grond ................................................91 Figuur 66:Grondwaterregimes .......................................................108 Figuur 74:Spanning-verplaatsing diagramma............................... korrel.........................................110 Figuur 76:Krachtenfiguur .........................................119 Figuur 79:Korte ankers ...................................................................................................................................................................................131 Figuur 84:Proefstuk Harelbeke ................................................................................................................................................................107 Figuur 73:Spanning-rek relatie (trek) van ankers ...................82 Figuur 59:Drukbank ......................................................................139 Figuur 93:Constructietekening zonder uitgraving Harelbeke....................................................................................................................................................................................133 Figuur 86:Proefstuk HaaltertII ...en onderspanning ............................................................................................................................................................91 Figuur 65:Water over........................141 Figuur 97:Resultaatcurves Enormaal Harelbeke......................................140 Figuur 94:Eigenschappen Harelbeke.......................................................................................................79 Figuur 56:Liggingsplan boringen....................................................................................................................123 Figuur 83:Proefstuk Machelen...............81 Figuur 58:Boring2 Kortrijk...........................

...................................................................................................158 Figuur 133:Eigenschappen Machelen ...........143 Figuur 102:Resultaatcurves Enieuw Harelbeke ..............161 Figuur 139:Maxima Enieuw Machelen ...........................................................................................................................................................................................153 Figuur 122: Constructietekening met uitgraving Haaltert ............................................................................................................................................................................................................................................................................................144 Figuur 104:Maxima Enormaal Kortrijk...................................160 Figuur 136:Resultaatcurves Enormaal Machelen ..........168 Figuur 147: Momentenlijn ..........................................................................................................151 Figuur 117:Maxima Enormaal Haaltert................................................................................................................................................................................155 Figuur 127:Anker Enieuw Haaltert .........142 Figuur 99:Stijfheid Enieuw............149 Figuur 114:Anker Enieuw Kortrijk .............................................154 Figuur 124:Resultaatbespreking Enormaal Haaltert .........................148 Figuur 111:Resultaatbespreking Enormaal Kortrijk ..............................................................................................................155 Figuur 125:Enieuw Haaltert............................161 Figuur 138:Enieuw Machelen..............................................................................................................................................................................143 Figuur 100:Maxima Enieuw Harelbeke ..........................................................................................................................................162 Figuur 141:Resultaatcurves Enieuw Machelen...........................................................163 Figuur 143:Grondprofiel...................................166 Figuur 145:Grondeigenschappen (2)...................................................................................147 Figuur 109: Constructietekening met uitgraving Kortrijk .......................... uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 9 ...............................................................................................................150 Figuur 116:Resultaatbespreking Enieuw Kortrijk..........................................153 Figuur 121:Beddingsconstante Haaltert ..........................................................................154 Figuur 123:Resultaatcurves Enormaal Haaltert ....................................................162 Figuur 142:Resultaatbespreking Enieuw Machelen........................157 Figuur 130:Maxima Enormaal Machelen......................................................................................................................................143 Figuur 101:Anker Enieuw Harelbeke...................161 Figuur 140:Anker Enieuw Machelen ...................................................149 Figuur 113:Maxima Enieuw Kortrijk.........................................................159 Figuur 134:Beddingsconstante Machelen........................................................................................................................................152 Figuur 118:Anker Enormaal Haaltert..............................159 Figuur 135: Constructietekening met uitgraving Machelen ......................................................................................................153 Figuur 120:Eigenschappen Haaltert ...158 Figuur 132: Constructietekening zonder uitgraving Machelen.....................................................166 Figuur 146: Uitwijking ..........................................158 Figuur 131:Anker Enormaal Machelen ..156 Figuur 128:Resultaatcurves Enieuw Haaltert ............................................................................................................147 Figuur 108:Beddingsconstante Kortrijk ..............................................................149 Figuur 112: Enieuw kortrijk.............................147 Figuur 107: Eigenschappen Kortrijk ................................................152 Figuur 119: Constructietekening zonder uitgraving Haaltert ...................160 Figuur 137:Resultaatbespreking Enormaal Machelen............................146 Figuur 106: Constructietekening zonder uitgraving Kortrijk .....................................................................................................................................................................................................................................................................................150 Figuur 115:Resultaatcurves Enieuw Kortrijk ............................................148 Figuur 110:Resultaatcurves Enormaal Kortrijk ......................................................................144 Figuur 103:Resultaat Enieuw Harelbeke ........................146 Figuur 105:Anker Enormaal Kortrijk........................................................................................................................Figuur 98: Resultaat Enormaal Harelbeke.......155 Figuur 126:Maxima Enieuw Haaltert......................................................................................................................168 Mechanische eigenschappen...........................................................................................................................156 Figuur 129:Resultaatbespreking Enieuw Haaltert........................................165 Figuur 144:Grondeigenschappen (1).................................

....................................................... reactiekrachten en uitwijking ................................................ uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 10 ......................................Figuur 148:Momenten...................................................169 Figuur 149:Buigmomenten .........170 Figuur 150:Uitwijking ............171 Mechanische eigenschappen................................................

..............................................35 Tabel 3:Bindmiddelen .....166 Tabel 14:Vergelijking M-sheet met de Amerikaanse methode .............................................................................................................34 Tabel 2:Overzicht types machines (b) ....................................................96 Tabel 8:Ankerkracht damwand (T/Fa) ..............................................................Tabellenlijst Tabel 1: Overzicht types machines (a) ................................................................................................................................172 Mechanische eigenschappen...................................................................................................................126 Tabel 13 Momenten...........................................................60 Tabel 4:Wandkarakteristieken ............97 Tabel 9:Damwandberekeningen.................................................................................. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 11 .......60 Tabel 5:Volumieke massa's ..................93 Tabel 7: inheidiepte damwand (d/h).........................................126 Tabel 12:Resultaten drukproef............ hoekverdraaiing en de uitwijking bij de Amerikaanse methode..................................................................................................................................................................117 Tabel 11:Resultaten buigtreksterkte............................................................87 Tabel 6:Doorlatendheidscoëfficiënten................................................................................................................................................97 Tabel 10:Wandwrijving ...........................

fl [kN]: Cutter Soil Mix Continuous Flight Auger palen Diameter van korrel waarbij de helft door zeef valt Water/cement factor E-Modulus . young’s modulus of elasticiteitsmodulus Uitdrukking voor zuurtegraad Civieltechnische Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Relatieve Vochtigheid Normaalspanning Buigtreksterkte Maximale kracht Relatieve verkorting/verlenging Massa Volume Grondspanning Korrelspanning Waterspanning Schuifspanning Kracht Stroomsnelheid Doorlatendheidscoëfficient Verhang Laterale gronddruk coëfficiënt onder actieve bezwijking Laterale gronddruk coëfficiënt onder passieve bezwijking Laterale spanningsverhouding wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de horizontale en de verticale effectieve spanningen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand Fmax [kN]: Ε: M [kg]: V [m³]: σ gr [kPa]: σ k [kPa]: σ w [kPa]: τ [kPa]: N [kN]: v [m/s]: k [m/s]: i: Ka : Kp: K0: γ [(k)N/m³]: δ [°]: φ [°]: P [kN/m]: 12 .en begrippenlijst CSM: CFA palen: d 50%[mm]: w/c factor: E [MPa]: PH-buffer: CUR: RV [%]: σ [MPa]. [kPa]: f ct .Afkorting. Volumegewicht Wrijvingshoek tussen de wand en de grond Hoek van inwendige wrijving Lijnlast Mechanische eigenschappen.

5 voor sommige geboorde paaltypes tot 1 voor sommige geheide palen.mean [kN]: qc.b: pr. gaande van 0.max. als gevolg van de buiging van het anker Horizontale cohesiekracht langs het glijvlak Horizontale druk op het diep glijvlak Actieve druk op de ankerwand Actieve druk op de damwand Partiele materiaalfactor Representatieve conusweerstand Conusweerstand factor Vormfactoren Paalfactor.mean [kN]: qc. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand σ xx [kPa]: σ zz [kPa]: σ 'xx [kPa]: σ 'zz [kPa]: p [kPa]: Q [kN]: M [kNm]: Fa [kN]: Zw [m]: ]: ϕ [° I [m4]: f [kN/m]: Es [kN]: Ec [kN]: Er [kN]: E0 [kN]: Ea [kN]: γm. als gevolg van een lijnlast Cohesie Conusweerstand Veerkarakteristieken Totale actieve kracht Horizontale spanning Verticale spanning Horizontale effectieve spanning Verticale effectieve spanning Waterspanning Dwarskracht Moment Actieve kracht Waterniveau Wrijvingshoek Traagheidsmoment Totale druk op de ligger per lopende meter. inclusief de reactie van de grondveren.s: αp: qc. Gemiddelde conusweerstand over traject III Gemiddelde conusweerstand over traject II Gemiddelde conusweerstand over traject I Mechanische eigenschappen.punt [kPa]: ξ: β.I.II. Factor.σ h [kPa]: C [kN/m²]: qc [MPa]: k [N/m]: Fa [N]: Bijkomende horizontale grondspanning.mean [kN]: 13 .III.

NEN: Wel [mm³]: A [mm]: MAB [kNm]: kh [kN/m³]: Wpl [mm³]: Nederlandse norm Elastisch weerstandsmoment Doorbuiging Moment verkregen door de horizontale grondbelasting Beddingsconstante Plastisch weerstandsmoment Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 14 .

Daarna wordt het ganse CSM systeem uit de doeken gedaan met de daarbij gebruikte berekeningen om tot een dimensionering van de wapening te komen. Deze wanden hebben een grond. om de eigenschappen van het materiaal te bepalen. Tenslotte worden conclusies getrokken uit de bekomen resultaten. Momenteel worden de CSM-wanden gewapend met stalen profielen waarbij weinig rekening wordt gehouden met de sterkte van de eigenlijke CSM.en/of waterkerende functie. weergegeven. Bij de CSM-techniek wordt de grond met een suspensie op basis van cement gemengd met behulp van een freesinstallatie. De CSM-methode wordt vooral toegepast als beschoeiing en om droge bouwkuipen uit te graven. Met deze thesis wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van de wand en de mogelijkheid om de hoeveelheid wapening te optimaliseren. De bouwbedrijven houden zich nog sterk vast aan de reeds bekende methodes. Na deze bespreking worden de resultaten van de proeven. Door de recente invoering en de nog niet zo bekende problemen van het systeem is het nog moeilijk om voet aan wal te krijgen op de Belgische markt van de funderingen en beschoeiingen. Tevens wordt ook het systeem uitgebreid beschreven.en waterkerende systemen waarvoor de Cutter Soil Mix techniek een oplossing kan bieden. De eigenschappen van de gevormde wanden in de verschillende grondsoorten zijn nog niet vastgelegd. Mechanische eigenschappen.Inleiding Cutter Soil Mix (CSM) is een recent ontwikkelde techniek waarbij in de grond gevormde wanden worden gecreëerd. De thesis is opgebouwd uit een overzicht van bestaande grond. Mogelijks wordt de wapening hierdoor overgedimensioneerd. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 15 .

De mogelijkheden zijn ofwel een nieuwe machine ontwikkelen. dan zal het niet nodig zijn om deze soilmixwand te wapenen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 16 . makkelijker uit te voeren manier kon bedacht worden om een bouwput te maken en/of een bouwput droog te houden. Deze grondkerende constructie zal evengoed het grondwater weerhouden om in de bouwput te stromen.of waterkerend waren. Enkele jaren geleden rees de vraag om een betere.A Literatuur 1 Historiek van het Cutter Soil Mix Systeem (CSM) Een CSM wand is een niet-grondverdringende en in de grond gevormde wand. Een CSM wand zal een waterkerende en/of een grondkerende functie hebben. dan zal deze gewapend worden. De CSM wand is ontstaan uit een combinatie van bestaande methodes om deze functies ( grondkerend en waterondoorlatend) uit te voeren. deze tegen elkaar af te wegen en hierbij oplossingen te zoeken voor de nadelen. of wel bestaande methodes verder te ontwikkelen om deze goedkoper. Mechanische eigenschappen. Bij zo een onderzoek is het belangrijk om de nadelen en voordelen van de huidige systemen te onderzoeken. In deze optiek worden eerst de verschillende systemen en methodes besproken die op één of ander manier een voorloper zijn van de CSM wand. sneller en beter te maken. Wanneer de soilmixwand gebruikt wordt als grondkerende constructie om bijvoorbeeld een bouwput te maken. Op deze manier kan geconcludeerd worden dat de CSM wand ontstaan is uit verscheidene andere systemen die ook grond. Als de wand niet grondkerend is. goedkopere. Deze wand heeft enkele belangrijke functies te vervullen.

1 Wanden die grond en/of waterkerend zijn Eerst wordt een klein overzicht gegeven van de verschillende soorten wanden die momenteel kunnen dienst doen als grond . Indien de verticale stalen profielen de horizontale drukkracht niet aankunnen dan kan toch evenwicht gevonden worden door het inbrengen van grondankers. De berlinerwand is in hoofdzaak een grondkerende constructie maar kan na installatie ook deels als waterkerende wand gebruikt worden. Tussen die verticale weerstandbiedende elementen kunnen dan stalen.1. ingeboord of met hoogfrequente golven in de grond getrild. Hiervoor is het wel nodig dat de grond toch een zekere cohesie heeft. Mechanische eigenschappen.1. maar daar mogen geen wonderen van verwacht worden. Figuur 1:Berlinerwand Indien de platen niet ingedreven kunnen worden. zal de grond eerst iedere keer worden ontgraven om nadien de platen in de profielen te schuiven. 1. Om te voorkomen dat de grond ontspant zullen de platen zoveel mogelijk in de grond gedrukt worden. Deze stalen profielen worden ingeheid. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 17 . Hierdoor zal de uitwijking van het vrijstaande stuk wand niet te groot worden en eventueel bezwijken.1. betonnen of houten platen tussen geschoven worden. Eventueel kan er ook gewerkt worden met spuitbeton. Berlinerwand Een berlinerwand bestaat uit stalen profielen.en/of waterkerende muur.

1.1. Mechanische eigenschappen.1. Eerst wordt een sleuf uit de grond gegraven met behulp van grijpers. boorkoppen. 1. Op deze manier kan een goedkoper waterscherm met kortere damplanken gecombineerd worden om een bouwput droog te leggen. Damwand Damwanden worden opgebouwd door. Een damwand wordt vooral als tijdelijke oplossing aangewend.3.1.2. Berlinerwanden zijn wanden waarvoor veel materiaal gebruikt wordt. dat in principe wel recycleerbaar is.1. maar er is wel een beperking betreffende de hoogte van de te keren grondmassa. Nadelen Dit systeem brengt hoge kosten met zich mee. (hoogfrequent) te trillen of te heien. .1. Maar ook deze beperking valt te bezien wanneer er grondankers gebruikt worden.en grondkerende constructie die gebruikt wordt wanneer een berlinerwand geen oplossing biedt.5 Waterschermen). 1. Een damwand kan ook gebruikt worden in combinatie met een waterscherm (zie 1. booremmers. Nadelen Het tijdrovende aspect van een berlinerwand valt bij deze methode weg. Er moet dus eerst een grondbemaling gebeuren of een waterkerende wand aangebracht worden. Het tijdrovende karakter wordt mede bepaald door de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd. de tolerantie van de gaten. stalen profielen in de grond te drukken. Het systeem is ook tijdrovend. De berlinerwand is in eerste instantie enkel grondkerend en de installatie moet in het droge gebeuren.1.1. Dit waterscherm ligt dan een paar meter buiten de bouwput en omsluit deze helemaal. fraisen of combinaties hiervan. Het werkelijk gebruikte graafmateriaal zal afhankelijk zijn van vele factoren zoals de eis voor een regelmatige dwarsdoorsnede. 1.2. in elkaar grijpende. Deze wand is een water. graafschoppen. mate van verstoring van de bodem van de sleuf enz. Diepwanden/ slibwanden Het diepwandprocédé is een niet-grondverdringende manier om een wand te fabriceren in de grond. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 18 . avegaren.1.

Bovendien kan er een extra neerwaartse druk uitgeoefend worden waardoor de grijper dieper kan indringen in de ondergrond. Figuur 2:Grijper Deze grijper kan bediend worden met behulp van zware hijskabels of van een geleidestang. Deze geleidestang heeft als bijkomend voordeel dat er een betere besturing van de grijper mogelijk is. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 19 . Mechanische eigenschappen. ook ‘kellybar’ genoemd. Anders zal de suspensie blijven in de grond indringen waardoor er een verlies van hydrostatische stijghoogte is. De gevormde sleuf wordt al tijdens het graven opgevuld met de steunvloeistof bentoniet. Vroeger was het indringen in de ondergrond afhankelijk van het zware gewicht van de grijper.Het meest universeel gebruikte graafwerktuig is een zwaar uitgevoerde grijper gebleken. De stabiliteitsverhoging door de verhoging van de hydrostatische druk zal enkel optreden als het bentoniet een cake vormt tegen de uitgegraven wand. Met de geleidestang is het ook mogelijk om controle uit te oefenen op de stand van de gegraven sleuf. De bentonietsuspensie heeft ook andere functies zoals ervoor zorgen dat vreemde stoffen worden vastgehouden in de suspensie. waardoor deze niet opnieuw invalt. Dit bentoniet voert een horizontale steundruk uit op de kanten van de gevormde wand.

Bij deze methode wordt geen gebruik meer gemaakt van bentoniet om de gatwand in stand te houden. Deze laatste kosten zijn nodig voor de vervaardiging van de wand . Mechanische eigenschappen. Ze zijn ook in verschillende diktes en mootgroottes te maken. Er zijn ook nog minder evidente kosten zoals geleidebalken. omdat het gevormde gat onmiddellijk opgevuld wordt met beton.1. Deze wand kan gewapend worden met stalen H-profielen. Door het gewicht van het beton en de tixotrope eigenschappen van bentoniet zal het beton zakken en het bentoniet in vloeibare vorm bovenaan afgevoerd worden.4.Wanneer de met bentoniet gevulde sleuven tot op diepte zijn gegraven. 1. Deze wanden kunnen ook een grote verticale kracht opnemen zodat ze ook als fundering dienst kunnen doen. Nadelen: Het is een kostelijke methode. Aan de andere zijde wordt in het gevormde gat beton gestort.3. die tot meer dan 50 meter diep kunnen gaan. Daarvoor moet gekeken worden naar de hoeveelheden beton en de wapening.1. 1. Het maken van diepwanden is ook een tijdrovende onderneming. Het creëren van de betonnen diepwand verloopt als een continue werkcyclus waardoor de productie bijna dubbel zo hoog ligt als bij de traditioneel geproduceerde diepwand. maar zitten niet in de eigenlijk wand verwerkt.1. maar daarvoor is het nuttig om een verdeelbalk bovenop de wand aan te brengen. Hierdoor neemt de hydrostatische drukkracht toe. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om een diepwand te creëren waarbij het uitgraven en opvullen van de sleuf automatisch verloopt. Nadien wordt de sleuf opgevuld met het betonmengsel. Deze methode werkt met freeskoppen die gemonteerd zijn op een loopband die de losgekapte aarde onmiddellijk afvoert naar een werfwagen. wordt een wapening aangebracht. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 20 . die ervoor zorgt dat de band vooruit geduwd wordt. Continue diepwand (continuous diaphragm walls CDW) Het is een CDW-systeem die werd ontworpen door de Trevi groep uit Italië. de aan -en afvoer van bentoniet en het wegvoeren van de uitgegraven grond. Diepwanden zijn grond -en waterkerende wanden.

1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 21 .Figuur 3:Uitvoering continue diepwand 1.4.1. Mechanische eigenschappen. Nadelen Bij deze methode is veel plaats nodig op het werkterrein.

worden eerst de primaire palen gemaakt. Waterschermen Waterschermen worden op de zelfde manier gemaakt als de diepwand met als verschil dat de sleuf nu niet eerst gevuld wordt met bentoniet en nadien met beton.5. 1. Voor de losstaande palen kan elke soort paal aangewend worden om de wand te vormen. De stijfheid en de mate waarin de wand waterremmend is.5. zal afhankelijk zijn van het gebruikte mengsel.1. waarbij een deel van de primaire palen kapot geboord worden om de secundaire te kunnen maken. Nadien worden de secundaire palen tussen de primaire ingeboord. Bij de rakende palen of tangent palen kunnen enkel de CFA palen. De wand is soepel genoeg om een verplaatsing van enkele centimeters op te vangen. boorpalen van grote diameter of de dubbele rotatie boorpalen gebruikt worden.6. Hiermee kunnen zettingen voorkomen worden. Slechts een beperkt gamma aan paaltypes kunnen Mechanische eigenschappen. Deze schermen worden dan ook niet gewapend. Palenwand Een palenwand is een wand die gevormd wordt uit palen die los van elkaar staan. Waterschermen kunnen een handig hulpmiddel zijn in combinatie met een grondkerende constructie. Het staat uiteraard vast dat dit enkel waterkerende schermen zijn en nooit een grondkerende functie zullen hebben. Bij de in elkaar ingeboorde palen of ook wel secanspalen genoemd. Dit cementbentoniet mengsel zal in verloop van tijd langzaam stijf worden. Een andere mogelijkheid is het maken van een scherm dat bestaat uit permanent plastisch bentoniet om op die manier belastingsoverdrachten te voorkomen. Elk van deze drie soorten palenwanden is grondkerend. rakend zijn of deels in elkaar zijn geboord. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 22 .1. 1.1. maar onmiddellijk gevuld worden met een cement-bentoniet mengsel. Nadelen: Met bovenstaande methode wordt alleen maar een waterscherm geconstrueerd en is geen oplossing om een bouwput te maken.1.1.

De nagels zorgen ervoor dat de actieve zones. Bij de secanspalenwand wordt meestal slechts de helft van de palen voorzien van wapening.1. De secanspalenwand is een grond . 1. Hierdoor kan er geen glijdvlak ontstaan en wordt een stabiel geheel verkregen. Deze types van wanden kunnen een grote verticale kracht opnemen waardoor ze. 1.1. namelijk de boorpalen met grote diameter of de dubbele rotatie boorpalen. Figuur 4:Stabiliteit grondvernageling Mechanische eigenschappen.en waterkerende palenwand. Nadelen Het grote nadeel van deze wanden is dat het maken ervan een tijdrovende bezigheid is. als fundering dienst kunnen doen.1.hiervoor gebruikt worden. Grondvernageling Grondvernageling is een beschoeiingstechniek die bestaat uit het inbrengen van nagels in de wand van de uitgraving. die in geval van afschuiving zouden ontstaan. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 23 . en daardoor ook duur uitvalt. mits een verdeelbalk. naar achteren toe in de passieve zone wordt verankerd.7. Ter hoogte van de nagels wordt een wapeningsnet aangebracht waarna de wand een bekleding krijgt van spuitbeton.6.

Voor tijdelijke wanden kan algemeen worden volstaan met een laag beton van zeven à tien cm dikte. Voor definitieve wanden wordt meestal een laag spuitbeton van een twintigtal cm dikte aangebracht voorzien van een dubbel wapeningsnet.7. en daardoor ook duur uitvalt. Na deze drie fasen wordt de cyclus herhaald tot de gewenste diepte bereikt is. Vervolgens worden er nagels aangebracht. - Figuur 5:Werkcyclus grondvernageling 1. Daarna wordt er een wapeningsnet en een laag spuitbeton aangebracht.De bekleding bestaande uit spuitbeton is een laag met een beperkte dikte. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 24 .1. Vernagelde wanden worden in verschillende opeenvolgende cyclussen uitgevoerd: De grond wordt eerst over een zekere hoogte uitgegraven. Mechanische eigenschappen.1. Nadelen Het grote nadeel van deze methode is dat het uitvoeren van de wanden een tijdrovende bezigheid is.

deze niet meer met cementsuspensies kan worden geïnjecteerd. Deze injectiemethode is ontwikkeld omdat uit testen is gebleken dat zodra een grond in haar fijnste fractie meer dan 20% zandaandeel bezit.1. Dit cement wordt in een turbomenger in een suspensie gebracht. Deze injectie zorgt ervoor dat de grond draagkrachtiger en minder doorlatend is dan de originele grond. Chemische injectie.2. Bij een CSM-wand wordt grond gemengd met water en cement. Injecteren met cementsuspensies. De korrelstructuur van de grond wordt hierbij niet verstrooid. 1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 25 . De injectievloeistof dient bij voorkeur zeer dun vloeibaar te zijn tijdens de fase van het injecteren om. 1.en kleigronden. na een mogelijke vooraf te Mechanische eigenschappen.2. Deze suspensie is een zeer vloeibaar en stabiel mengsel die bij lage druk in de grond geïnjecteerd wordt via ventielen aan het buisuiteinde.1. Dit komt omdat de penetratie van de vaste deeltjes in de zandformatie beperkt blijft tot één of hoogstens enkele millimeters. Nadelen Doordat het mengsel in de poriën en de capillaire ruimtes moet doordringen is het injecteren met cementsuspensies een techniek die niet toepasbaar is voor leem . jetgrouten.2. De grond kan men injecteren. compenserend grouten.1. Injecteren gebeurt met een mengsel van cement en water. enz… .2. Daarom is gestart met injecteren met chemische oplossingen om het poriënvolume gelijkmatig opgevuld te krijgen. Dit is een techniek die al eerder werd toegepast in andere grondstabiliserende methodes. 1. mengen.1. Het mengsel zal in de poriën en de capillaire ruimtes van het korrelskelet penetreren. waarin de holten zeer klein zijn. Bij het injecteren zal gebruik gemaakt worden van ultrafijn cement met een d 50% die ongeveer tienmaal kleiner is dan bij gewoon cement.2 Grondstabilisatie door mengen van grond met substanties Er zijn meerdere methodes om de grondeigenschappen te verbeteren.

Soms wordt er ook water en/of lucht toegevoegd aan de jetstraal. 1. Compenserend grouten is het injecteren van een groutmengsel vanuit één punt en zo de de druk opvoeren zodat de omringende grond wordt opgespannen.2. Een voorbeeld van een injectievloeistof is deze gebaseerd op waterglas: Na2SiO3 + CaCl2 2 NaCl + CaSiO3 . Grouten.89 bij een temperatuur van 25° C. vul .5 en 5 centipoise. Op deze Mechanische eigenschappen. Eens de injectiekop op diepte is. Bij deze methode zal behalve de korrelstructuur ook de laagopbouw verloren gaan. water en eventuele hulp -. (1) De chemische stoffen kunnen vóór en/of na het verpompen gemengd worden.kiezen tijdsperiode. De oorspronkelijke grond zal worden gemengd met en gedeeltelijk vervangen door een mengsel van grout en gronddeeltjes. Deze grout bestaat uit een mengsel van cement. over te gaan van de vloeibare in de meer vaste fase. Ter vergelijking: de viscositeit van water ligt op 0. De methode bestaat eruit een injectiebuis met roterende injectiekop op diepte te brengen. Doordat de injectiekop al roterend naar boven wordt getrokken zal de grondstructuur ook in verticale zin gewijzigd worden. uitgespoten grout. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 26 . een druk van 300 tot 600 bar is mogelijk. 1.en toeslagstoffen.1. Jetgrouten is het onder hoge druk inspuiten van een grout in de grond.2. Momenteel is een ganse reeks van middelen op de markt die geïnjecteerd kunnen worden. Nadelen: De injectiemethode is een kostelijke methode en wanneer discontinuïteiten aanwezigheid zijn in de ondergrond vloeit al de injectievloeistof weg. De injectiemiddelen worden in de grond gebracht met behulp van injectielansen of manchetbuizen.3. De beste injectiemiddelen hebben direct na het mengen een viscositeit die ligt tussen 1. zal die de grond versnijden met behulp van de onder grote druk.2. Een degelijk uitgevoerd grondonderzoek is dus onontbeerlijk.

manier ontstaan gecontroleerde grondverplaatsingen. Dit wordt aangewend om terug draagkracht te geven aan funderingen of om zettingen te compenseren.

1.3 De Soil mix-methode 1.3.1. Soil mix procédé

De ultieme voorloper van de Cutter soil mix is het soil-mix-procédé met drie roterende stangen, avegaren. Het procédé bestaat uit het mengen van de aanwezige grond met een rijke cementspecie door middel van een holle stang en een mixboorkop. Het is een trillingsvrij systeem die niet-grondverdringend is en waarbij er geen grondontspanning nodig is. Doordat er geboord wordt, kan men ook in verschillende types van grond werken, ook al zitten er stoorlagen bestaande uit vastgepakt zand, mergel of grind. Doordat de grond ook als grondstof gebruikt wordt, kan men besparingen doorvoeren op toeslagstoffen zoals grind en zand. Er is ook slechts een geringe afvoer van overtollige grond, en verontreinigde gronden worden door het cement ingekapseld. De soilmixwand die op deze manier gemaakt wordt, kan dienen als fundering of als grondkering en evenals een waterremmend scherm. Doordat de boorkop voorzien is van beitels kan er door steenachtige grondlagen geboord worden. Het aantal injectieopeningen in de mixkop is regelbaar, zodat voor elke grondsoort en injectiemateriaal de juiste pompdrukken bereikt kunnen worden om een stabiele groutkolom te bekomen. De uitvoering gaat als volgt: Een metalen voerbuis wordt samen met een spiraalkop trillingsvrij in de grond geschroefd, terwijl constant cementgrout onder druk wordt geïnjecteerd. Het cementgrout wordt onder druk door de holle voerbuis naar de injecteeropeningen in de mixkop gepompt. Door de draaiende beweging van de mixkop wordt het grout

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

27

Figuur 6:Soil mix procédé Figuur 7:Uitvoering soil mix procédé

gemengd met de losgemaakte grond. De uitgeoefende werkdruk wordt vergeleken met de resultaten van de diepsonderingen en boringen. Op de boorkop zijn twee drukopnemers geplaatst om de steundruk van het grout te meten. Deze druk onderaan de boorkop is ook de hydraulische druk welke zich in de soilmixkolom ontwikkeld. Deze druk dient altijd groter te zijn dan de gronddruk. Op deze manier worden zettingen vermeden, wanneer er naast een bestaande constructie wordt gewerkt. Er wordt ook constant gemeten met inclinometers om de verticaliteit van de wand in twee richtingen na te gaan.

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

28

Er wordt altijd in verschillende moten gewerkt. De afmetingen van deze moten is afhankelijk de diameters van de mixkoppen. Standaard mag men rekenen op moten van 1000mm bij 370mm.

1.3.1.1. Nadelen: Doordat men met drie roterende stangen werkt die elk in tegenzin van elkaar draaien, zal de middelste boorstang uit het verband van de drie stangen willen draaien, waardoor er geen mooie egale wand kan bereikt worden en men een grote tegenwerkende kracht nodig heeft om deze zo goed mogelijk op één lijn te houden. Doordat men grote krachten nodig heeft om het systeem goed draaiende te houden is men beperkt in de grote van de diameters van de boorkoppen. Hierdoor worden geen al te dikke moten en geen lange moten verkregen. Hoe fijner de moot hoe makkelijker er toch nog water door de wand kan dringen en in de bouwput kan lopen. Hoe minder lang de moten zijn, des temeer voegen optreden op plaatsen waar de secundaire moot in de primaire moot ingrijpt, waardoor er toch een grotere kans is op infiltratie van water in de bouwkuip. Om de nadelen van deze methode te reduceren is het systeem van de cutter soil mix ontwikkeld.

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

29

Voorafgaand onderzoek Voordat soilmix toegepast kan worden. dient een uitvoerig grondonderzoek zoals grondboringen en sonderingen uitgevoerd op de locatie. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 30 .2. Deze bodeminjecties hebben tot doel de eigenschappen van de grond te wijzigen en de bodem in een dusdanige toestand te brengen dat deze een constructieve functie krijgt. Eveneens dient de aanwezige grondwaterstanden en stromingen onderzocht om te verhinderen dat het injectiemateriaal niet wegspoelt.. De injectievloeistof en de aanwezige grond gaan zich mengen en stabiliseren zodat er een vast geheel verkregen wordt. Deze techniek is ontwikkeld en uitgetest door de firma BAUER Maschinen GmbH uit Schrobenhausen in Duitsland met medewerking van Soletanche-Bachy uit Nantes in Frankrijk. Het aanbrengen van ondergrondse muren is één van de hoofdtaken in de moderne funderingsbouw.1.1.1.2 De cutter soilmix (CSM). 2.1 Systeem De Cutter-Soil-Mixing of CSM techniek is een vernieuwd en rendabel bouwproces voor de vorming van verstevigde grondelementen door het inbrengen van hydraulische bindmiddelen in de aanwezige grond.3. Wat is Soil-Mix Bij de Soil Mixing wordt een groutsuspensie van cementspecie in de heersende grond gebracht. Dit soil-mixprocédé kan gebeuren via een holle stang en een mix-boorkop of via de triplemixing-tools. Daaronder verstaat men scheidingswanden die indringing van het grondwater voorkomen en wanden die dienen als beschoeiing om diepe bouwputten te beveiligen. 2. 2. Op basis van deze gegevens kan een laagopbouw en de vastheid van de grond ontleed worden en zo de samenstelling en mengverhouding van het mixmiddel bepalen. Mechanische eigenschappen. Dit is al uitvoerig besproken in hoofdstuk 1.

Figuur 8:CSM frees Mechanische eigenschappen. Deze plaat bevordert het breken van de grond zodat de homogeniteit van het uiteindelijk materiaal beter is.1. De Cutter Soil Mixer Bij Cutter Soil Mixing wordt de soilmix-techniek uitgevoerd met een CSM-frees.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 31 . Tussen de twee freeswielen zit een voerbuis waarin de cementgrout wordt gepompt. die met de grond wordt vermengd. De freeswielen hebben een dunne snijplaat.3.3.1. Door het mengen van de grond met de grout worden er rechthoekige panelen gevormd. Het CSM-proces is afkomstig van de freestechniek (hydrofraise) die gebruikt wordt om diafragmamuren te construeren.2. 2. De freeswielen kunnen in beide richtingen rond hun horizontale as draaien. De CSM-frees De CSM-frees bestaat uit twee compacte en krachtige motoren die elk een freeswiel aandrijven.

3.35 tot 2. 2.8 m Breedte van het paneel: van 0. 300 kW Gewicht van de freesinstallaties: 3700 kg.2. zandige grond Type 2 : niet-cohesieve en cohesieve klei. 7400 kg In de toekomst kan de lengte en de breedte van de panelen uitgebreid worden tot respectievelijk 3. De grondsoort duidt aan of er meer nadruk moet gelegd worden op de snijdende of mengende capaciteit van de wielen.5 m.2 m en 1.4 & 2.5 m tot 1.1.2 m Hoogte van de frezen: van 2.8 m Draaimoment: tot 100 kNm Maximale rotatiesnelheid: 40 rpm Vermogen van de frees: 150 kW. 5100 kg. slijkerige grond Type 3 : harde. Type 1 : niet-cohesieve.2. dichte grond. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 32 .De kenmerken van de CSM-frezen die op dit ogenblik gebouwd worden zijn: - Lengte van het paneel: 2. 200 kW. Er zijn verschillende types wielen beschikbaar om tegemoet te komen aan verschillende grondcondities. eventueel stenen bevattende • • • Mechanische eigenschappen. Types freeswielen Type 1 Type 2 Type 3 Figuur 9:Types frezen De wielen zijn ontworpen om de grond los te maken en te mixen met het mengsel. 2.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 33 .3. RG 19T) Figuur 10:Geleidingstypes Mechanische eigenschappen. Voor grotere dieptes.2. Voor een beperkte diepte. wordt een kelly bar met een rechthoekige doorsnede gebruikt (600 mm x 340 mm). met een diameter van 368 mm.3.1. De kelly bar is bevestigd op een mast van een boorinstallatie door twee gidssleeën. De CSMfrees kan ook op een rupskraan of op een drager die uitgerust is met een telescopische mast bevestigd worden. is de standaard kelly bar cirkelvormig. tot 12 m. (RG 16T. tot 35 m. Monokelly systeem De CSM-frees wordt voorzien van een monokelly systeem. De kelly bar verzekert een goede nauwkeurigheid op het vlak van positionering en het loodrecht zijn van de gevormde panelen.

wordt een rechthoekige doorsnede gebruikt (340mm x 600mm).4 m 57 – 65 ton BG 28 18 m 300 kW 580 kN 26. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 34 .Types machines Figuur 11:Monokelly systeem Voor een maximale diepte van 12 meter.3 – 24. Voor dieptes tot 35 meter. Tabel 1: Overzicht types machines (a) BG 18 H Paneeldiepte Motor Trekkracht Totale hoogte Werkgewicht 12m 173 kW 270 kN 19 m 54 ton RG 16T/RG 19T 15 –19 m 470 kW 200 kN 21.2 m 90 ton Mechanische eigenschappen. met een diameter van 368 mm. is de standaard Kelly bar cirkelvormig.

3.Tabel 2:Overzicht types machines (b) NIPPON SHARYO Paneeldiepte Motor Trekkracht Totale hoogte Werkgewicht 35m 260 kW hangt af van model 41. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 35 .De verbindingen van deze secties worden voorzien van beschermingen om een veilig en vlak oppervlak te bekomen. In de holle Kelly bar bevinden zich hydraulische buizen en pijpen voor het suspensietransport.9 m 100 ton 2.1. Het gewicht hiervan is 18 ton. De maximale lengte is 30 meter en 40 meter bij gebruik van een extra kraan voor het hijsen. respectievelijk 23 ton.2 m hangt af van model BG 28 30 m 300 kW 330 kN 34. Kelly bar met rechthoekige doorsnede De Kelly bar bestaat uit verschillende secties. met inbegrip van de buizen en inlaat. Het monokelly geleidingssysteem met rechthoekige doorsnede bestaat uit volgende onderdelen: 1: geleiding om de buizen in te laten Figuur 12:hulpstukken geleidingsysteem Mechanische eigenschappen.3.1.

en trekkrachten over aan de kelly bar.2: de secties worden verbonden met flensverbindingen. deze kunnen bedekt worden met beschermende stukken Figuur 13:hulpstukken flensverbinding 3 : Alle voedingsbuizen kunnen aan de flensverbindingen gekoppeld worden Figuur 14:hulpstukken voedingsbuis Figuur 15:kelly bar met rechthoekige doorsnede 4 : de Kelly bar wordt vastgehouden en geleid door 2 glijdende ‘sleeën’. Een hydraulisch bediend mechanisme brengt de druk. Een draaiende regeling in de geleidingen laat draaien van +45° tot -90° van de csm eenheid toe. Figuur 16:hulpstukken sleeën Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 36 .

injectiehoeveelheid. Mechanische eigenschappen. Door de gemeten druk te toetsen aan het geïnjecteerde volume cementgrout. In de machine zijn er ook inclinometers ingebouwd. Alle parameters zoals pompdrukken. Op deze wijze kan er tijdens het uitvoeringsproces steeds ingegrepen worden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 37 .2. gronddrukken worden op een beeldscherm in de besturingscabine weergegeven. pompvolume. Nadien worden deze parameters op een tijdsschaal afgedrukt. Bediening van de CSM-frees De CSM-frees is uitgerust met de nieuwste controletechnologieën. diepte.3. Figuur 17:Bedieningspaneel De volgende gegevens worden ook op een RAM-kaart genoteerd: boortijd. toerentallen. meten. wordt de druk in de gevormde groutwand groter gehouden dan de zijdelingse gronddrukken en wordt de stabiliteit van de aanpalende gebouwen gegarandeerd. inclinatie. paalnummer en gronddrukken. van het soilmixmengsel van de nieuw gevormde wand. Die zorgen ervoor dat de verticaliteit van de CSM-frees continu bijgestuurd wordt. diepte. injectietijd. In de CSM-frees zijn namelijk verschillende druksensoren ingebouwd die de hydrostatische druk.1.4.

dit om de wrijvingsweerstand in het gemixte paneel tot een minimum te herleiden. Figuur 18:kabelsysteem met zijkanten ingetrokken Figuur 19: kabelsysteem met zijkanten uitgezet Figuur 20:Kabelsysteem Mechanische eigenschappen.Speciaal systeem Om diepe panelen te construeren met dieptes groter dan 35 m. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 38 . Voor controle in de y-richting ( Figuur 22). zie Figuur 18. is een speciaal systeem voorzien. De panelen worden ingetrokken wanneer de mixkop naar boven getrokken wordt. De mixkop BCM 5 of BCM 10 kan aangebracht worden aan het onderuiteinde van een met kabels voorzien systeem. Om verticaal controle te hebben in de x-richting ( Figuur 22) kan de rotatiesnelheid van de wielen variëren. De panelen aan de zijkanten worden uitgezet tijdens het neerlaten. kan het binnenste frame bewogen worden ten opzichte van het buitenste frame. zie Figuur 19. dat op een kraan gemonteerd is. om de stabiliteit van de mixkop te verhogen.

Detail A Detail A Figuur 21:kabelsysteeem op kraan gemonteerd Figuur 22:Kabelsysteem Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 39 .

2.1.4.

Werkwijze

Het CSM-proces kan uit één of twee fases bestaan.

2.1.4.1. Eén fasig systeem: Hier wordt, tijdens het in de grond brengen van de CSM-frees, het volledige cementbentoniet mengsel geïnjecteerd. Als regel wordt gegeven dat 70 % van het mengsel wordt geïnjecteerd tijdens het inbrengen van de frees in de grond en de overige 30 % tijdens het optrekken van de frees. Voordelen van het één fasig systeem:

-

Er is geen nood aan een ontzand in het circuit. De CSM-frees kan sneller worden opgetrokken.

Het één fasig systeem is te verkiezen bij grondkerende wanden in uniforme en gemakkelijke grond condities bij dieptes kleiner dan 20 meter. Eens het soil-mix paneel klaar is, kunnen er eventueel stalen profielen ingebracht worden om de wand de nodige extra elasticiteit en weerstand te geven. Een CSM-wand is opgebouwd uit verschillende panelen. De volgorde van de gevormde panelen is als volgt: Eerst worden de primaire panelen uitgevoerd. Dit zijn meestal de panelen 1, 3, 5,… Na voldoende uitharden van deze panelen, worden dan de secundaire panelen 2, 4, 6,… uitgevoerd. Voorbeeld: Wanneer de lengte van de CSM-frees 2.4 m is, zal de tussenafstand van de primaire panelen 2 m zijn. Dit betekent dat tijdens het frezen van de secundaire panelen van elk primair paneel 200 mm wordt weggehaald. Zo verkrijgt men een aansluitende waterremmende wand. Afhankelijk van belendingen en grondsoorten kan er een andere werkvolgorde gekozen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de panelen 1, 5, 9, … de primaire panelen zijn, waarna de tussenliggende panelen 3, 7, … gevormd worden en nadien de panelen 2, 4, 6, 8, … .

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

40

Figuur 23:Werkvolgorde

2.1.4.2. Tweefasig systeem: Eerst wordt de CSM-frees in de grond gebracht, waarbij de freeswielen naar buiten toe draaien. Tijdens deze indringing van de CSM-frees wordt een bentonietmengsel onder druk doorheen de centrale voerbuis geïnjecteerd. Door de rotatie van de frezen wordt de grond losgemaakt en wordt het grout vermengd met de grond. Zo bekomt men een homogeen geheel. De terugstroom aan grond en bentonietmengsel kan behandeld worden door een ontzander en gerecupereerd worden. Eenmaal de gewenste diepte bereikt is, zal de CSM-frees geleidelijk opgetrokken worden. Tijdens deze fase zullen de beide frezen naar binnen toe draaien en er zal cementgrout of ander bindmiddel door de centrale voerbuis gepompt worden. Zo wordt het soil-mix paneel nogmaals gemengd.

Figuur 24:Mixprocédé

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

41

Voordelen van het twee fasig systeem:

-

Er is grotere veiligheid bij het werken als men grote dieptes moet halen of als het productieproces moet onderbroken worden. De slijtage op de wielen vermindert. Hergebruik van materiaal, vermindering van de kosten voor het verwijderen van het overtollige, droge materiaal.

-

Het tweefasig systeem is te verkiezen in geval van moeilijke grond condities, grote dieptes of afsluitende wanden.

2.1.5.
Factoren:

Prijsfactoren

Verschillende factoren bepalen het productie – tarief : Gelaagdheid Type grond Cohesie Structuur van de wand Lengte van de wandpanelen …

-

De beste condities zijn:

-

Een uniforme grondstructuur Los tot halfdicht gravelig zand, slijkerig zand Lange rechte wanden Dieptes groter dan tien meter

Slechte condities zijn:

-

Een ondergrond opgebouwd uit verschillende lagen Een dichte tot zeer dichte ondergrond, stenen en rotsblokken in de ondergrond, een stijve of harde ondergrond of een cohesieve of organische grond (dit is nadelig voor de uiteindelijke sterkte). Een onregelmatige opbouw van de wand Dieptes kleiner dan 10 meter
Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

-

42

1.6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 43 . Deze machine werd in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig besproken. Figuur 26:Benodigdheden Mixing plant Mechanische eigenschappen.1.6. CSM-machine Op Figuur 25 wordt het werkoverzicht van de CSM-machine getoond.1. CSM unit Figuur 25:Benodigdheden CSM unit 2. Algemene benodigdheden : Hieropvolgend wordt een overzicht gegeven van de algemene benodigdheden bij het vervaardigen van een csm-wand.1.2.6. Mixing plant : Op Figuur 26 en Figuur 27 wordt de mixing plant afgebeeld. 2.2. Deze zorgt voor het mengen en in stand houden van het bentoniet-cement mengsel.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 44 .1. naar de machine gepompt. Om de optimale druk te leveren is er een luchtcompressor voorzien.3. Figuur 28:Benodigdheden luchtcompressor en voedingspomp Mechanische eigenschappen.1 : automatische mixer MAT SCW 13/10 (32 kW) 2 : bentoniet en cement silo’s 3 : voedingspijp 4 : schud/meng tank (4m³) Figuur 27:Mixing plant 2.6. zie Figuur 29. zie Figuur 30. Luchtcompressor en voedingspomp voor bentoniet en/of cement: Het bentoniet-cement mengsel wordt via een voedingspomp.

Dit is niet noodzakelijk voor ieder type van CSM machine. Ontzander en bentoniet opslagtanks Eventueel kan de terugstroom aan grond en bentonietmengsel behandeld worden door een ontzander.1.Figuur 29:Voedingspomp maximaal 25 bar maximaal 25 m³/min. Figuur 31:Benodigdheden ontzander en bentontiet opslagtank Mechanische eigenschappen. zie Figuur 32.4. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 45 .6. Figuur 30:Luchtcompressor 2.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 46 .BE 50 : maximale capaciteit : 50m³/uur Figuur 32:Ontzander Capaciteit : 50 m³ Figuur 33:Opslagtank Mechanische eigenschappen.

De wand bestaat uit 14 panelen en heeft een diepte van 10m. bestaat uit een doorgaans zandachtig gebroken steenslag met een twee tot drie meter dikke kleiige zandlaag op ongeveer twaalf meter onder het grondniveau. De eerste test (Aresing – Duitsland) In Duitsland werd in 2003 een ronde soil-mixwand gebouwd (Fig. 25). Mechanische eigenschappen.1. bindmiddelen op basis van cement.8 m² wand /uur - - Bij de twee panelen waarbij het bentoniet en het vloeimiddel gebruikt werden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 47 . was een productiviteit van 21 m² wand /uur haalbaar. Het bentonietmengsel had een water/bentoniet factor van 12 en het groutmengsel had een water/cement factor van 0.05 m² wand /uur De gemiddelde mengsnelheid (optrekken van de CSM-frees): 62. Er werd gestart met een mengsel van water en steenachtige poeder.2. Er zijn ook nog extra panelen gevormd die later uitgegraven en onderzocht werden. Deze drukproeven werden uitgevoerd op kernen die genomen waren uit de verschillende panelen.5. De prestaties bij het uitvoeren van de panelen die de ringvormige muur vormen waren: De gemiddelde indringingssnelheid: 18. Uiteindelijk gaf een mengsel van bentoniet en een vloeimiddel de beste resultaten. De druksterktes van het grond/cement mengsel variëren van 5 MPa tot 8 MPa.2 Toepassingen 2. 21).2. polymeren. Verdere parameters bij de uitvoering van de constructie zijn te vinden in de onderstaande tabel (Fig. De plaatselijke grond waarin de test is uitgevoerd. Hoofddoel van het onderzoek op deze eerste testpanelen was het vinden van een vloeistof die de beste prestaties op het vlak van indringing zal geven.73 m² wand /uur De totale gemiddelde productiviteit: 13. Later werden er andere mengsels geprobeerd met bentoniet.

Mechanische eigenschappen. De grond is opgebouwd uit zes meter tot negen meter diepe zachte kleilaag met daaronder een fijne slibachtige zandlaag. . uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 48 . Het onderzoek naar de sterkte van de muur was minder belangrijk. .Ongeveer 70 % van het volume groutmengsel was geïnjecteerd tijdens de indringing en 30 % tijdens het optrekken van de freesinstallatie. een continue behandeling van de grond en een goede waterdichtheid in de naden. .De diepte van de panelen waren 20m.2. De gegevens van deze test waren de volgende: .Het cementgehalte was 200 à 250 kg/m³ van de behandelde grond.2. . Test in Japan Een tweede test werd uitgevoerd in mei 2004 in de omgeving van de baai van Tokio in Japan.Figuur 34:Test Aresing 2. Het doel van de test was een wand te vormen waarbij de behandelde grond vloeibaar genoeg was zodat men er probleemloos stalen profielen kon inbrengen. Andere eisen waren het verkrijgen van een goede homogeniteit van de grond.De indringingssnelheid van de freesinstallatie was 50 à 70 cm/min en de snelheid tijdens de opwaartse beweging van de installatie was 70 à 120 cm/min.De overlapping tussen de primaire en secundaire panelen was 100mm.

De keermuur had een oppervlakte van ongeveer 700m² en moest drie zijden van een bouwput ondersteunen. Bij een w/c factor van 1.6 was de vloeibaarheid van de Mechanische eigenschappen.3. Samen met het groutmengsel werd er ook samengeperste lucht in de grond geïnjecteerd. De graad van het mengen en de vastheid van het mengsel waren zeer goed. De plaatselijke grond bestond uit een slibachtig fijn zand met een stijve kleilaag op vijf meter à zes meter onder de grond. Er was geen grondwater aanwezig. Keer muur in Nederland In Valkenburg werd een keermuur gebouwd met behulp van de CSM-techniek. Een w/c factor van 1 bleek te droog te zijn.2m lang en een halve meter breed met een diepte van tien meter. Voor het groutmengsel werden er verschillende verhoudingen voor de water/cement factor uitgetest. werd de behandelde grond in het paneel vloeibaar gehouden. Dit was te wijten aan de aard van de grond.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 49 . zodat de homogeniteit van de behandelde grond zeer hoog was. Figuur 35:Test Japan 2. De overlapping tussen de primaire en secundaire panelen bedroeg 150 mm. om zo een optimaal mengsel te vinden.33 tot 1. De afmetingen van de panelen zijn 2. In deze bouwput werd een kelder van twee verdiepingen gebouwd.Het draaimoment van de freeswielen gedurende het proces waren laag en de snelheden van de indringing en het ontrekken waren constant (aanhoudend). Door het inbrengen van grote hoeveelheden groutmengsel samen met de samengeperste lucht.

Er werd aangenomen dat de horizontale belasting op de wand werd overgebracht naar deze stalen profielen. Het cementgehalte bedroeg 250 kg/m³.4 m²/uur. Figuur 36:Test Nederland Mechanische eigenschappen. Ongeveer 85 % van het volume groutmengsel was geïnjecteerd tijdens de indringing en 15 % tijdens het optrekken van de freesinstallatie. Uiteindelijk bleek een w/c factor van 1. Tijdens het proces waren er grote draaimomenten op de freeswielen nodig.2 de beste oplossing. De snelheid van het CSM-proces was 16. maar er waren twijfels in verband met de sterkte van de muur.behandelde grond beter. maar toch werden er enkele kleine klonters ongemengde grond in het paneel terug gevonden. De behandelde grond was zeer homogeen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 50 . In elk paneel werden twee stalen profielen ingebracht.

wat bij grotere bouwwerken toch een zeker punt van problematiek vormt. De productiviteit is weliswaar sterk afhankelijk van de grondgesteldheid. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 51 .en grondremmend vlak door de gunstige afmetingen van de CSM-frees (550 mm x 2400 mm). De CSM techniek haalt ook een hoge productiviteit.3 Voor en nadelen CSM 3.Hierdoor zijn er minder naden en minder risico op lekken. De uitvoering kan dus tevens gebeuren in grond die lagen grind.of trillingsschade. Er is een geringe afvoer van overtollige grond. Waarbij het draagvlak van deze moten veel groter is dan bij een doorsnee funderingspaal. Er kunnen ook aparte CSM moten gebruikt worden als fundering onder een vloer om de doorbuiging van deze vloer te verminderen. Er kan bespaard worden op toeslagstoffen zoals zand en grind. Er kan een grote garantie gegeven worden op water. Zo kan er vlak naast belendingen gewerkt worden zonder risico op zettings. daar de grond zelf als grondstof gebruikt wordt. De CSM-techniek is ook prijstechnisch gunstig. De soil-mix techniek is bekroond met de 8e plaats op 39 aanvragen door de commissie transportbesparing Nederland. Er wordt geboord met een mixboorkop die voorzien is van beitels zodat steenachtige grondlagen kunnen stuk geboord worden.1 Voordelen: Een groot voordeel van het systeem is dat er trillingsvrij gewerkt kan worden. Verontreinigde gronden worden door het cement ingekapseld. Het systeem werkt ook niet grondverdringend en er wordt niets uitgegraven zodat er geen ontspanning van de grond optreedt. - - - - - - - Mechanische eigenschappen. wat toch een belangrijk voordeel is. vastgepakt zand of mergel bevatten.

2 miljoen euro.3. bv. De haalbare diepte is afhankelijk van de gebruikte machine. ongeveer 1. De machine is een grote investering. - - Mechanische eigenschappen. dus dit is sowieso een noodzakelijk kwaad.2 Nadelen: Er moet vooraf een uitvoerig grondonderzoek zoals grondboringen en sonderingen plaats vinden. bedraagt dit 14 meter. Echter. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 52 . Dit grondonderzoek is nodig om de laagopbouw en de vastheid van de grond te ontleden en zo de samenstelling en mengverhouding van het mixmengsel te bepalen. grond. Ook de aanwezige grondwaterstanden en stromingen dienen onderzocht. bij de freesmachine van de firma Soetaert nv.en grondwateronderzoek moet tevens uitgevoerd worden bij de traditionele methoden zoals damwanden en secanspalen.

- Zoals eerder vermeld kan cement op verschillende methodes (vullen. waterdoorlatendheid. Zo wordt een vast geheel verkregen zodat de eigenschappen van de grond veranderen en de bodem een constructieve functie kan toebedeeld worden. beperken van grondzettingen bijzondere toepassingen. duurzaamheid. 4. De injectiematerie en de aanwezige grond mengen zich en stabiliseren. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 53 . het beheersen van verkeerstrillingen en het stabiliseren van dijklichamen. jetgrouten en compenserend grouten) in de grond gebracht worden. tunnels. mengen. Andere factoren kunnen zijn: het type grond. Er wordt een mengsel in de grond of bodem geïnjecteerd. Het mengsel dat in de grond wordt gebracht. keermuren. zoals het waterremmend maken van bv. is een rijke cementspecie. Mechanische eigenschappen.. bouwputten. buigdruksterkte... schuifsterkte en draagkracht van de grond. Daarnaast kunnen er bepaalde problemen opduiken in verband met verdichting en verontreiniging.1 Combinatie van cement en grond: Cement wordt in de grond aangebracht om de volgende stabilisatieredenen: - versterken en verstijven van de grond voor bv.4 Mengsel Bij het in de grond inbrengen van een cementspecie moet rekening gehouden worden met verschillende factoren. Het verharde eindproduct moet voldoen aan verschillende eisen zoals druksterkte. lekkende bouwdelen. ophogingen. funderingen. Emodulus. injecteren. Één van die factoren is de samenstelling van het mengsel dat gebruikt wordt.

De cementsoort is afhankelijk van de eigenschappen van de grond en van het grondwater. Als oplossing kan geopteerd worden voor het toevoegen van aluminiumcement.en verhardingsproblemen opduiken.en verhardingsproblemen op te lossen. Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de grond.4. De basis voor de stabilisatie is cement. De organische bestanddelen kunnen onschadelijk gemaakt worden door ze te binden aan een fijne vulstof zoals kalksteenmeel of geactiveerde klei. Dit om een betere verwerkbaarheid te bekomen of om bindings .2 Bindmiddel en interactie met grond: Bij het stabiliseren van grond wordt een hydraulisch bindmiddel toegevoegd. Sommige zouten en metalen kunnen de cementbinding verstoren. soms worden er bepaalde vulstoffen aangewend. vormt dit weinig risico. Bij de reactie van het sulfaat met de klinkermineralen uit het cement C3A. Als de grond humusrijk is kunnen er calciumzouten van humuszuren een dunne coating op het cementdeeltje vormen.waarde (Maximaal Aanvaarde Concentratie) stijgen. worden deze stoffen omgezet in ammoniak. die niet oplosbaar is in water. Hierdoor kunnen er bindings. Sulfaat kan van nature in de grond aanwezig zijn of het ontstaat door oxidatie van in grond of in grondwater aanwezige sulfiden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand - - - 54 . Bij grond moet er rekening worden gehouden met een heterogene samenstelling en verschillende verontreinigingen. die zich als een coating op het oppervlak van de cementkorrels vormt. Door het alkalisch milieu. Na reactie met water ontstaat een CSH – gel (Calcium Silicaat Hydraat) en kalk. ontstaan door het cement. Mechanische eigenschappen. waardoor er expansie optreedt. ontstaat ettringiet. Verstoorde binding. Deze cementlijm bindt de grondkorrels aaneen en vormt na verharding een dichte structuur. In sommige humusrijke gronden zijn stikstofverbindingen aanwezig. Bijvoorbeeld: Expansie. Hierdoor kan lokaal de concentratie ammoniak boven de MAC. Ammoniakvorming.

De temperatuur van de omringende grond kan 10° C stijgen waardoor de cementhydratatie sneller verloopt. • Bentoniet wordt toegevoegd om een betere verwerkbaarheid van het mengsel en een lagere permeabiliteit van de CSM wand te verkrijgen. Anhydriet of gips.en leemhoudende gronden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 55 . Deze producten zorgen voor binding van de materialen en voor de verharding.3 Toeslagstoffen • Ongebluste kalk (CaO). Neutraliseren van zure gronden. Ongebluste kalk kan om de volgende redenen aan het mengsel toegevoegd worden: - Kalk en water in de grond gaan een exotherme reactie aan waarbij gebluste kalk ontstaat (Ca(OH)2) en een deel van het water wordt gebonden. Door toevoegen van gips aan hoogovencement en water ontstaat ettringiet. - De doorlatendheid van klei wordt verbeterd en de verwerkbaarheid wordt verhoogd. zodat met cement een homogener mengsel ontstaat. Dit verbetert de duurzaamheid. Hierbij worden er veel watermoleculen gebonden • Anhydriet of gips wordt toegevoegd om de volgende reden: - Mechanische eigenschappen.4. Puzzolane reactie - Op langere termijn reageren kalk en kleimineralen tot steenachtige producten. Bentoniet. Binden van het water. Verbeteren van de bodemstructuur van klei. - In grond met organische bestanddelen kan kalk dienst doen als PH-buffer.

Daar de interactie tussen grond en bindmiddel van uitermate belang is. Vaak ligt de water-bindmiddelfactor tussen 0.4 Onderzoek naar invloed mengsel op eigenschappen Uitgevoerde onderzoeken voor het maken van grond-cementkolommen besluiten het volgende: Met anhydriet aangemaakte proefstukken geven een snellere ontwikkeling van de druksterkte. De keuze van het mengsel of bindmiddel hangt uiteraard grotendeels af van de grondsoort. Van Mechanische eigenschappen. zoals klei en silt met een PH van 6 tot 8. Hierdoor wordt meer droge stof verkregen en moet minder bindmiddel toegevoegd worden. Een structuur van kleine. fijne kristallen wijst vaak op een geringe beginsterkte en een relatief hoge eindsterkte. Ook de water-bindmiddel verhouding is afhankelijk van de grondsoort en van het te wensen eindproduct. Indien er gewerkt wordt met grotendeels anorganische gronden. is vooronderzoek noodzakelijk. dan zal eerder geopteerd worden voor een mengsel van cement en gips. De eindsterktes lijken vooral af te hangen van het cementgehalte. Dit kan wijzen op ettringietvorming. Daarom wordt eerder geopteerd voor cement of een mengsel van cement en kalk. In CUR rapport 199 is een lab-procedure beschreven voor grondstabilisatie. Als deze grond ook nog eens veel water bevat kan eveneens zand of andere korrelvormige stoffen toegevoegd worden. dan moet de grond voldoende puzzolane mineralen bevatten om een goede binding te bekomen.3.4. zoals veen met veel organisch materiaal en een PH van 4 tot 6. Als er gewerkt wordt met een grotendeels organisch grond. Alleen met cement gemaakte proefstukken vertonen een relatief hoge druksterkte.5 en 1. waarbij de grondmonsters eerst worden gehomogeniseerd en het water plus bindmiddel in de juiste dosering en volgorde worden bijgemengd. De kristallen vertoonden onder de electronenmicroscoop een relatief korte en dikke naaldstructuur. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand - - - 56 . Het doel van al deze onderzoeken is een zo goed mogelijke combinatie te vinden van de grond en het bij te voegen mengsel om een voldoende sterk en duurzaam eindproduct te bekomen.

Na verharding wordt het beproefd. zoals druksterkte en permeabiliteit. wordt een zelfverdichtend effect verkregen. Opvallend is dat de gemeten eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 57 . Dit kan het gevolg zijn van de hydrostatische druk die in de gevormde wand aanwezig is. Hierdoor wordt een goede water/cement factor gecreëerd. De temperatuur in de ondergrond is ongeveer 10° C lager.dit mengsel worden vervolgens proefstukken gemaakt (prisma’s of proctorcilinders). Het mengsel verhardt onder geconditioneerde omstandigheden (20° C en 99% RV). wat een positieve invloed heeft op de druksterkte. Hiermee moet de geotechnisch ontwerper dan ook rekening houden. Door het hoge eigengewicht van de wand. onder praktijkomstandigheden soms 2 tot 3 maal hoger zijn. Door deze druk zal al het overtollige water ( water die niet nodig is om het cement te hydrateren) uit de wand gedrukt worden naar de aanliggende grond. Mechanische eigenschappen.

Het is het onthechten van sommige deeltjes. In Japan en de Scandinavische landen heeft men reeds meer dan 20 jaar ervaring met diepe grondstabilisatie en in deze landen doen zich geen problemen meer voor op vlak van duurzaamheid. ten gevolge van inhomogene menging. De duurzaamheid van gestabiliseerde grond wordt bepaald door de weerstand tegen erosie. De porositeit is afhankelijk van de water-cement factor. Het is het uitspoelen van fijne deeltjes.4.3 à 0.5 Duurzaamheid van de wand. Het is het aantasten van het geheel aan bindmiddelen. Het materiaal is bestand tegen interne en contacterosie als het een druksterkte heeft van minstens 0. Contacterosie is afhankelijk van de stroomsnelheid van het grondwater en de korrelverdeling van de omringende grond. De druksterkte staat rechtstreeks in verband met de porositeit. (Betoniek maart 2002) Mechanische eigenschappen. Deze erosie komt voor onder drie vormen: Interne erosie is afhankelijk van de waterdoorlatendheid van het materiaal en van de duur van de doorstroming. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 58 . Chemische erosie is afhankelijk van de duur en snelheid van doorstroming. Ook een dichte korrelopbouw is van belang. de chemische eigenschappen van het grondwater en de permeabiliteit van het materiaal en de omringende grond. Risico op chemische erosie is er enkel in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld bij agressief grondwater.4 MPa.

kunnen polymeren zoals Bentocryl 86 de viscositeit verlagen en het vocht verlies beperken.4. In realiteit wordt er een standaardmengsel genomen die goede resultaten oplevert in de verschillende ondergronden. het systeem waarbij gewerkt wordt met bentonietmengsel bij het voormixen.6.6 Materialen: De componenten van de bindmiddelen die gebruikt worden zijn: - Cement: OPC of hoogovencement CEM III/B 32. 4. Mechanische eigenschappen.en grondkerende wanden - De grond condities: - Korrelgrootte Organische bestanddelen Densiteit SPT-waarde (Standard Penetration Test) Porositeit Grondwaterstand … De verhoudingen in het mengsel zouden altijd aan geschiktheidtesten moeten onderworpen worden vooraleer de constructie van de CSM wand begint.5 (normaal) Bentoniet : Standaard bentonietpoeder Water Toeslagstoffen of toeslagmengsels (zoals vliegas) Als er gebruik wordt gemaakt van het tweefasig systeem.1. Ontwerpfactoren De toepassing: Het mengsel-ontwerp hangt sterk af van: Grondkerende wanden Waterremmende wanden Water. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 59 .

6 4.6.2. 100 – 200 kg/m³ grond Kerende wanden 5 – 15 MPa 200 – 450 kg/m³ grond Mechanische eigenschappen. Wand karakteristieken: Tabel 4:Wandkarakteristieken Afsluitende wanden Druksterkte Permeabiliteit Hoeveelheid cement in behandelde grond 0.5 – 0. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 60 .2.6.5 – 2.5 – 2 MPa maximaal 1. Bindmiddel – mengsel: Tabel 3:Bindmiddelen Afsluitende wanden Cement Bentoniet W/C factor 400 – 550 kg/m³ mengsel 15 – 30 kg/m³ mengsel 1.4.80 kg bentoniet/m³ suspensie 400 l suspensie/m³ grond 4.2.6.1.6.10-8 m/sec. Ontwerpreferentie In Tabel 3 en Tabel 4 wordt een referentie gegeven voor het ontwerp van het mengsel: 4.2. Bentoniet suspensie (bij het twee fasig systeem): - 40 .2.3.0 Kerende wanden 1000 – 1200 kg/m³ mengsel 15 – 30 kg/m³ mengsel 0.

Dit stelt het bedrijf ook in staat om ganse pakketten van nieuw materieel en kennis te verkopen.5 Prijzen 5.1 Prijzen die behaald werden voor het CSM systeem De ontwikkeling van het cutter soil mix systeem van de firma Bauer Masschinen werd op de bouwmateriaalbeurs Bauma 2004 bedacht met de ‘Innovation Prize of the German Construction Machinery Conference’. Mechanische eigenschappen. Bauer Maschinen GmbH is constant bezig met het onwikkelen van nieuwe technieken in de gespecialiseerde funderingsconstructies. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 61 . Het CSM-systeem werd ontwikkeld in samenwerking met de firma Soletanche Bachy uit Frankrijk en met input van ‘the Wöhrl Spezialtiefbau specialist foundation construction company’ uit Hohenwart in Duitsland. Dit zorgt voor vooruitgang in de ontwikkeling van bouwmachines en bouwtechnieken.

Anderenbroek. Werfomschrijving Het doel van de werken in Haaltert is het aanleggen van een collector die start in de Kerkweg in Kerksken.1.6 Werfomschrijving 6. Wilgenstraat.en ontvangstputten gemaakt. Er werd 100m grondkerende en waterremmende wand gerealiseerd waarbij de freesdiepte 14. Vanaf Kerksken vervolgt de collector via private gronden richting Mussenzele om via Eiland.1. Er werden ook 200 stuks soilmix grondverbeteringspalen/moten gemaakt. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 62 . Ijzerwegstraat (Wellen) en de nieuwe leiding langsheen de spoorweg aan te sluiten op de bestaande collector in de Kampstraat te Denderleeuw. In totaal werden diverse pers. De wand moest een waterdruk weerstaan van zes meter waterkolom. Ter hoogte van de Kampstraat zal onder de spoorlijn Gent-Brussel een nieuwe koker voor de waterloop worden aangelegd.1 Haaltert I & Haaltert II 6. Figuur 37:Werkoverzicht Haaltert (Welle) Mechanische eigenschappen.5 m bedroeg voor een ontgravingsdiepte van zeven meter. De bouwheer is aquafin NV.

Figuur 38:Liggingsplan Haaltert (Welle) Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 63 .

2. waar we later de testen op uitvoeren.6. Haaltert Op de foto’s kan de bouwput waargenomen worden waaruit de cilinders geboord werden. Geboorde proefstukken 6.1. Figuur 39:Foto’s boren proefstukken Haaltert I Mechanische eigenschappen.1.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 64 .2.

1.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 65 . Haaltert II Op Figuur 40 worden de cilinders geboord uit de CSM-wand uit de tweede bouwput van Haaltert.2. Figuur 40:Foto's boren proefstukken Haaltert II Mechanische eigenschappen.6.

Boor. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 66 .3.6. Liggingsplan boringen en sonderingen Op Figuur 41 wordt het liggingsplan van de gebruikte boringen en sondering weergegeven.en sondeerplaatsen Figuur 41:Liggingsplan boringen en sonderingen Mechanische eigenschappen.1.

4. Sondering Op Figuur 42 wordt de sondering van Haaltert gegeven. Uit deze sondering en de volgende boringen zal later de structuur van de ondergrond in de verschillende berekeningsprogramma’s ingegeven worden. Figuur 42:Sondering Haaltert Mechanische eigenschappen.1.6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 67 .

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 68 .1. die wordt gebruikt in de berekeningen.6. bestaande uit 1 laag zandhoudend leem.5. Boringen Uit Figuur 43 en Figuur 44 wordt de vereenvoudigde opbouw van de ondergrond gehaald. Figuur 43:Boring 1 Haaltert Mechanische eigenschappen.

Figuur 44:Boring 2 Haaltert Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 69 .

2 Machelen 6.1. De freesdiepte was veertien meter om een bouwput van elf meter diep te kunnen graven en een waterdruk te kunnen weerstaan van negen meter w. Door bepaalde extra opgelegde randvoorwaarden door Intercommunales..en ontvangstkuipen gerealiseerd waardoor men een horizontale doorpersing met diameter 2000mm kon uitvoeren.2. Figuur 45: Foto's werf Machelen Mechanische eigenschappen.c. werd aan de bouwfirma Denys de opdracht gegeven om een collector te bouwen. Werfomschrijving Door de bouwheer Aquafin NV. In totaal werden er veertien pers. Fluxys. slibwanden of grouttechnieken toe te passen voor de beschoeiing van een aantal bouwputten. Daarom werd gekozen voor de CSM-techniek. Het ganse project omhelst de bouw van een afvalwatercollector langs de Woluwelaan (Figuur 46) naar het nieuwe rioolwaterzuiveringsstation Brussel-Noord. … was het niet mogelijk damplanken. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 70 .6.

Figuur 47: foto's boren proefstukken Machelen Mechanische eigenschappen. Geboorde proefstukken Op de foto’s kan de bouwput waargenomen worden waaruit de cilinders geboord werden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 71 . waar we later de testen hebben op uitgevoerd.2.Figuur 46: Liggingsplan Machelen 6.2.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 72 .3.2.6. Sondering Op Figuur 48 wordt het resultaat van de sondeerproeven op de ondergrond in Haaltert weergegeven. Figuur 48:Sondering Machelen Mechanische eigenschappen.

6. Boring Uit Figuur 49 wordt de vereenvoudigde opbouw van de ondergrond gehaald. een laag klei van één meter en de onderste laag die uit zand bestaat.4.2. bestaande uit een laag leem van drie meter. Figuur 49:Boring Machelen Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 73 .

3.3 Harelbeke 6. Werfomschrijving Het kruispunt van de N36 met de N43 in Harelbeke is volgens de ongevallenstatistieken één van de gevaarlijkste kruispunten in West-Vlaanderen..3.2. 6. Doordat ook verkeerslichten niet veilig genoeg blijken. Er werd 14. Geboorde proefstukken Op Figuur 50 wordt de bouwput getoond en de daaruit geboorde cilinders waarop de testen zijn uitgevoerd.1. Stadsbader-Flamand.6. Bij het bouwen van de tunnel was er 400 m grondkerende en waterremmende wand nodig. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 74 . De aannemer bij dit project is NV D. heeft men besloten om een tunnel aan te leggen zodat de N36 onder de N43 kan doorlopen. Figuur 50:Foto's boren proefstukken Harelbeke Mechanische eigenschappen. Daarom is er naar een oplossing gezocht om dit kruispunt verkeersveiliger te maken.c.5 m diep gefreesd om negen meter te kunnen ontgraven en om een waterdruk te kunnen weerstaan van zes meter w.

bestaande uit één laag zandhoudend leem van twee meter en de onderste laag bestaat uit zand.3. Sonderingen Op Figuur 51 en Figuur 52 worden twee sonderingen van de ondergrond van Harelbeke gegeven. Figuur 51:Sondering1 Harelbeke Mechanische eigenschappen. Uit deze sonderingen en de boring (Figuur 53) wordt de vereenvoudigde opbouw van de ondergrond gehaald.3.6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 75 .

Figuur 52:Sondering2 Harelbeke Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 76 .

6. Figuur 53:Boring Harelbeke Mechanische eigenschappen. Boringen Op de boring wordt afgeleid dat de ondergrond grotendeels bestaat uit een zandlaag. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 77 .3.4.

1.c. De bouwput is noodzakelijk voor het bouwen van een nieuw appartementsgebouw “Residentie Steenkin” gelegen op de hoek van de Schippersstraat en de Belfaststraat te Kortrijk.4 Kortrijk 6. De wand moet ook een waterdruk van twee meter w. Figuur 54:Liggingsplan Kortrijk Mechanische eigenschappen.6. Er werd tien meter diep gefreesd om een ontgraving te kunnen realiseren van zes meter. kunnen weerstaan. Deze CSM wand werd gebouwd in opdracht van opdrachtgever Durabrik.4. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 78 . Werfomschrijving Het werk omvat de bouw van 80 meter grondkerende en waterremmende wand om een bouwput droog te houden.

die de krachten naar de wand overbrengen. Geboorde proefstukken Op Figuur 55 worden de cilinders uit de CSM-wand geboord.2.6. De grondankers en de profielen.4. Figuur 55:Foto's boren proefstukken Kortrijk Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 79 . zijn goed zichtbaar op de figuren.

4. Figuur 56:Liggingsplan boringen Mechanische eigenschappen.3. Liggingsplan boringen Figuur 56 geeft het liggingsplan van de gedane boringen weer ten opzicht van vaste punten op het terrein. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 80 .6.

Boringen Op de hieronderstaande figuren (Figuur 57 en Figuur 58)staan de resultaten van de boringen die in Kortrijk zijn uitgevoerd.6.4. Leem) gebruikt. Uitgaande van deze resultaten wordt er een eenvoudig grondlagenprofiel (één type grond nl. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 81 . die gebruikt zal worden in de verschillende berekeningsmethodes.4. Figuur 57:Boring1 Kortrijk Mechanische eigenschappen.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 82 .Figuur 58:Boring2 Kortrijk Mechanische eigenschappen.

Hierbij werden CSM prisma’s van 40x40x160 mm gebruikt. l 2 b . De kracht waarbij breuk optreedt. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 83 .1. h² (2) Met: f ct .1. kan volgens de lineaire elasticiteitstheorie berekend worden als: f ct . fl = 3 Fmax . fl ) van de CSM proefstukken te weten.1 De verschillende proeven 7.7 Onderzoeksprogramma op de geboorde proefstukken 7. De driepuntsbuigproef De driepuntsbuigproef wordt uitgevoerd om de buigtreksterkte( f ct . fl [N/mm²] = Buigtrekspanning Fmax [N] = Drukkracht l [mm] = Lengte tussen de steunpunten b [mm] = Breedte proefstuk h [mm] = Hoogte proefstuk Figuur 59:Drukbank Figuur 60:buigtrek opstelling Mechanische eigenschappen.

Per cilinder zal deze meting een vijftal keer uitgevoerd worden.1. De kubusjes zijn afkomstig van hetgeen overblijft nadat de driepuntsdrukproef werd uitgevoerd.2. Deze vervormingen worden opmeten met een meetklokje dat meet met een nauwkeurigheid van één duizendste van een millimeter. Figuur 61:Opstelling drukproef 7.7. De cilinder heeft een diameter van ongeveer 150 mm en een hoogte van ongeveer 300mm.3. ∆l met σ = N A en ε = ∆l l (3) Met E [N/mm²] = E-modulus σ [N/mm²] = Drukspanning ε =Relatieve verkorting N [N] = Drukkracht Mechanische eigenschappen. l σ ⇒E= ε A . uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 84 .1. De drukproef De drukproef wordt ook uitgevoerd op de drukbank (Figuur 59). Met behulp van de vervorming die optreedt tussen twee verschillende belastingsniveaus kan de statische E-modulus bepaald worden. Maar er wordt een ander opstelling gebruikt (Figuur 61). De formule is als volgt: E= N. De proef ter bepaling van de statische elasticiteitsmodulus Wanneer een cilinder onderworpen wordt aan axiale drukkrachten treden er vervormingen op in de cilinder. Een kubusje van 40X40x40 mm wordt op druk belast tot breuk optreedt.

l [mm] = Afstand tussen centerpennen ∆l [mm] = Verkorting van proefstuk A [mm²] = Drukoppervlak van cilinder Figuur 62:Opstelling bepaling statische E-modulus Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 85 .

wordt er slechts op één zijde gedrukt en dit levert uiteraard geen realistische waardes op. Daarvoor wordt een watergekoelde steenzaag en een vlakschuurmachine gebruikt. Het haaks krijgen van de cilinders is van groot belang zodat de cilinder met gans de kern gedrukt zou worden. Mechanische eigenschappen.7.2 De voorbereiding van de proefstukken De uitgeboorde proefstukken worden klaar gemaakt om de verschillende proeven te ondergaan. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 86 . Het is met deze machines ook mogelijk om van de geboorde monsters perfecte cilinders te krijgen met evenwijdige vlakken die een rechte hoek vormen met de hoogte. Bewaring in de vochtige omstandigheden benadert ook het best de reële grondomstandigheden waarin een CSM wand zich bevindt. Om uitdroging en de daarbij optredende afbrokkeling te voorkomen worden de cilinders in een vochtige ruimte. Na behandeling werden er driepuntsbuigproeven. drukproeven en proeven op statische E-modulus uitgevoerd. Met deze twee machines is het mogelijk om van een cilinder een prisma te maken. Er zijn twee types uitgeboorde cilinders gebruikt: Cilinders met een diameter 100mm en cilinders met een diameter 150 mm. Indien de cilinder niet haaks is.

w.B Berekening CSM-wand: theoretische beschouwingen Het doel van dit hoofdstuk is het berekenen van het type profiel dat per meter CSMwand dient geplaatst wanneer deze wand een grondkerende functie heeft. Hierin is de grootte van de korrels bepalend. Volledig verzadigde grond. 1 Inleiding Grond bestaat uit drie materialen. Deze kunnen gevuld zijn met water of met lucht. Tabel 5:Volumieke massa's Grondsoort zand (nat) zand (vochtig) klei veen water Volumieke massa's in Kg/m³ 1900 à 2100 1800 à 1900 1400 à 1600 1000 à 1200 1000 Mechanische eigenschappen. Echter de meest bepalende factor blijft toch de soort grond. lucht. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 87 . korrels. De volumieke massa wordt vooral bepaald door de korrels maar ook door het poriën water en luchtgehalte. Allereerst wordt een algemene uitleg gegeven over enkele principes uit de grondmechanica. wil zeggen dat alle poriën volledig gevuld met water zijn. t. In Tabel 5 zijn enkele volumieke massa’s weergegeven die onder natuurlijke omstandigheden voorkomen. Tussen de korrels bevinden zich de poriën. Deze bepalen dan ook het soort grond. Eventueel kan er organisch materiaal aanwezig zijn in de grond. water. Er bestaan verschillende soorten korrels.

Daarom is het niet mogelijk om de spanning in de afzonderlijke vlakjes te berekenen. Echter de contactvlakken van de korrels zijn klein. Ook de richting van de krachten zijn niet bekend. In formulevorm kan men dit schrijven als: σ g =σ k +σ w (4) 3 Korrelspanning Als de grond alleen uit korrels zou bestaan. Als we veronderstellen dat de grond in rust is kunnen de contactkrachtjes worden ontbonden in horizontale en verticale componenten. Schuifkrachten (T) werken in horizontale richting en normaalkrachten (N) in verticale richting. Als de korrels in rust zijn moet voor elke korrel gelden dat er een evenwicht is. Wanneer nu gerekend wordt met de gemiddelde spanning dan kunnen de Mechanische eigenschappen. worden in de contactvlakken tussen de korrels krachten overgedragen. zoals wrijvingskrachten en drukkrachten. Niet alleen de korrels zorgen voor een spanning maar ook de lucht en het water. Zo kan de luchtdruk boven de grond hoger zijn dan in de grond. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 88 .2 Grondspanning Zoals eerder vermeld bestaat grond uit water. De volumieke massa van iedere bovenliggende laag wordt dus vermenigvuldigd met de dikte van de laag en alles wordt dan opgeteld. lucht en korrels. of kan de waterspanning op verschillende plaatsen in de grond variëren. maar wisselend van grootte. Dit wordt gedaan door een gemiddelde spanning op een horizontaal vlak te berekenen. Er zal een schematisering plaatsvinden. De grondspanning op een bepaalde diepte is dan niets anders dan het gewicht van de korrels en water in de bovengelegen grondlagen. De grondspanning is de verticale druk die de grond op een bepaalde diepte onder het maaiveld uitoefent. Met andere woorden is de grondspanning = korrelspanning + waterspanning. De korrels ondersteunen elkaar onderling en oefenen hierdoor een kracht uit op elkaar. Vlak V is zeer groot in vergelijking met het totale oppervlak van de raakvlakjes. Op Figuur 63 is dat het vergelijkingsvlak V.

De drukspanningen worden als positief aangenomen.en normaalkrachten. de effectieve spanning. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 89 . De gemiddelde korrelspanning worden gedifineerd als: σ′= ∑N A (5) τ′= waarin ∑τ N A (6) σ′ [Pa] = normaalspa nning τ′ [Pa] = schuifspanning N [N]= kracht tussen de korrels A [m²] = oppervlakte Het accentteken (‘) geeft aan dat de spanning betrekking heeft op de krachten tussen de korrels onderling.krachten die in allerlei richtingen werken. ontbonden worden in schuif. Figuur 63:Korrelspanningen Mechanische eigenschappen.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 90 . De grondspanning op één meter diepte is: 18kN / m ³ .4 Waterspanning In de meeste gevallen kan verondersteld worden dat de waterspanning recht evenredig met de diepte toeneemt. Hieronder wordt een voorbeeld van hoe de grond-.t. Voorbeeld: Stel de eerste drie meter van de grond bestaat uit zand. hydrostatisch is. korrel. 1m + 19kN / m ³ . Grondspanning: De grondspanning wordt bepaald zoals uitgelegd in hoofdstuk 2. Zo is de korrelspanning op zeven meter diepte: σ g − σ w = 120kN / m ² − 60kN / m ² = 60 kN / m ² Mechanische eigenschappen. 2m + 10kN / m ³ . Onder het zand bevindt zich een vier meter diepe kleilaag. Op Figuur 64 is de korrelspanning aanschouwelijk voorgesteld door het gearceerde oppervlak. 6m + 16kN / m ³ . De volumieke massa van vochtig zand is 18 kN/m³. Waterspanning: De waterspanning wordt hydrostatisch verondersteld: 10 kN/m³ x diepte vanaf het freatisch oppervlak. Het freatisch oppervlak bevindt zich op een diepte van één meter.en waterspanningen bepaald worden neergeschreven. 1m = 18kN / m ² Op een diepte van drie meter is dat: 18kN / m ³ . van nat zand 19 kN/m² en van klei 16 kN/m² (Tabel 5).z. 2m + 10kN / m ³ . 4m = 180 kN / m ² Korrelspanning: De korrelspanning wordt bepaald door vergelijking (6). 1m = 76kN / m ² Nu wordt de grondspanning op een diepte van zeven meter wordt gegeven door: 18kN / m ³ . 1m + 19kN / m ³ . t.

zoals in Figuur 65 te zien is. waterdrukken Er werd verondersteld dat de waterspanning hydrostatisch verloopt.als overspanning zijn. korrel. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 91 . Dit zal zo zijn bij gronden met een kleine doorlatenheid. In slecht doorlatende gronden wijkt de waterdruk vaak af van de hydrostatische waterdruk. Grondwaterspiegel wateroverspanning wateronderspanning Figuur 65:Water over.en onderspanning Mechanische eigenschappen. maar dit is echter niet altijd het geval. Het waterspanningsverloop kan zowel onder. Het is zelfs mogelijk dat een plots opgelegde belasting gedeeltelijk of volledig gedragen wordt door het poriënwater.σ zand 1m [kn/m²] Nat zand 3m klei 7m [m] Figuur 64:Grond-.

Figuur 66:Grondwaterregimes Mechanische eigenschappen. Freatische zone Freatische zone: Hier zijn de poriën volledig gevuld met water. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 92 . Het maaiveld Pendulaire zone: Enkel in de aanrakingspunten van het korrelmateriaal is er nog water aanwezig: het hangwater genoemd.5 Grondwater 5. Hierdoor wordt er een zuigende kracht Grondwaterspiegel Grondwaterspiegel: Dit is het niveau dat het grondwater aanneemt onder atmosferische druk. Pendulaire zone Funiculaire zone Capilaire zone Capilaire zone: Al de poriën zijn met water gevuld met een lagere druk dan de atmosferiche druk. Er worden vier zones onderscheiden.1 Grondwaterregimes De ruimte tussen de korrels is lang niet geheel gevuld met water. In Figuur 66 zijn de verschillende zones van het grondwater weergegevan. Funiculaire zone: De poriën zijn gedeeltelijk gevuld met lucht en gedeeltelijk met water.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 93 . In goed doorlatende gronden zoals zand en grind zal de stroomsnelheid groter zijn dan in slecht doorlatende gronden zoals klei.2 Grondwaterstromingen De grondwaterstand is afhankelijk van veel factoren waardoor deze niet overal even hoog kan zijn.5. De stroming loopt van een punt met een hoge potentiaal (waterdruk) naar een punt met een lage potentiaal. v = k ×i (8) In Tabel 6 zijn een paar doorlatendheidscoëfficïenten weergegeven: Tabel 6:Doorlatendheidscoëfficiënten Grondsoort Grind Zand zandhoudend klei Klei Veen Doorlatendheidscoëfficiënt (m/s) 10 tot 10-2 10-2 tot 10-5 10-5 tot 10-7 10-7 tot 10-11 10-7 tot 10-9 Grondwaterstroming mag niet uit het oog verloren worden. De stroomsnelheid wordt berekend met de wet van Darcy. Wanneer tussen twee verschillende punten zich een verval instelt dan zal er grondwaterstroming zijn tussen deze punten. waardoor geen continue wand verkregen wordt. net zoals boven de grond. Het verval is het verschil in de piëzometrische stijghoogte van het grondwater tussen twee punten. dat gedefinieerd is als i = Met: ∆h ∆l (7) ∆h [m ] = verval ∆l [m ] = de lengte waarover het verval zich instelt . Mechanische eigenschappen. Het water zal van het ene naar het andere punt stromen met een stroomsnelheid die afhankelijk is van het verschil in piëzometrische stijghoogte en het vermogen van de grond om water door te laten. De grondwaterstroming wordt bepaald door het verhang. Het kan echter gebeuren dat de stroomsnelheid van het grondwater voldoende groot is om een deel van het mengsel te doen wegstromen. zeker bij systemen zoals CSM. Water zal van het hoogste punt naar het laagste punt stromen.

Aangenomen wordt. Damwand in homogene grond Hieronder vind je een standaarduitvoering van een damwand: Figuur 67:Standaarduitvoering damwand De damwand zal door de belasting van de grond naar links bewegen. elk met hun eigen moeilijkheid. Door het eenvoudig gebruik ervan.6 Damwanden De eerste stap in het berekeningsproces is het bepalen van de inheidiepte of steek en het maximaal buigend moment die in de wand optreedt. Naast deze methode gaan we ook de inheidiepte volgens de Amerikaanse methode eens bespreken.1. Deze belasting zal onder meer worden weerstaan door het ontwikkelen van een passieve gronddruk aan de linkeronderzijde van de damwand. 6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 94 . Verder zal ook het softwarepakket Msheet besproken worden. Men kan gebruik maken van verschillende methodes. wordt de eenvoudige methode besproken. dat aan de hoge kant over de volle hoogte de actieve druk werkt en aan de lage kant de passieve gronddruk. Daardoor zal aan de hoge kant. Mechanische eigenschappen. wordt ze soms in de praktijk gebruikt. Voor de berekeningen bij dit computerprogramma wordt er echter gebruik gemaakt van de methode van de verende beddingen. de gronddruk gelijk aan de actieve druk komen te liggen.1.1.1 De eenvoudige methode 6. In hoofdstuk 6.

De resultante van de passieve gronddruk ligt altijd beneden deze van de actieve gronddruk waardoor er geen evenwicht mogelijk is. Die kan bijvoorbeeld iteratief opgelost worden door te schrijven: Mechanische eigenschappen. Een anker lijkt in dat opzicht zeker een pluspunt. (zie Figuur 45) Om een evenwicht te bereiken is er een minimale inheidiepte nodig. Het eenvoudigste geval treedt op bij een homogene grond die grondwatervrij is. Ook dan is er evenwicht mogelijk. Dan is de spanningverdeling getekend zoals in Figuur 67. Uit het momentenevenwicht ten opzichte van het aangrijpingspunt van de ankerkracht volgt: 1 2 2 1 2 K a γ ( h + d )²( h + d − a) − K p γ d ²( h + d − a) = 0 2 3 3 2 3 (9) Hieruit: Kp 2 2 2 (h + d ) 2 ( h + d − a) = d ²(h + d − a ) 3 3 Ka 3 (10) Dit is een derdegraadsvergelijking in de variabele d. de inheidiepte d. Het is mogelijk dat dit doorgaat totdat aan de uiterste onderkant een verplaatsing naar rechts optreedt met een daarbij horende passieve gronddruk naar links. Vb in een smalle bouwput. Het evenwicht kan verzekerd worden met behulp van trekankers aan de bovenzijde. Als alternatief voor de grondankers kan geopteerd worden voor het afstempelen van twee damwanden tegen elkaar. Bij een zeer geringe inheidiepte kan de onderkant van de damwand door de grond worden gedrukt. De te keren hoogte is h (dat is het verschil tussen de grondhoogte links en rechts van de damwand). Indien er geen ankers geplaatst worden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 95 . Hierbij zullen echter zeer grote verplaatsingen van de bovenkant van de damwand optreden. en de afstand a tussen het aangrijpingspunt van de trekstang op de damwand en het maaiveld. zal de damwand roteren. Eerst zal getracht worden de minimale inheidiepte te bepalen voor een eenvoudig geval.

2K a d d ( )² = (1 + )² h 3K p h 1 + (d / h) − 2 (a / h) 3 2 1 + ( d / h) − ( a / h ) 3 (11) Uitgaande van de beginschatting (vb d = 0) worden. Fa = 1 K a γ (h + d )² 2 (13) Mechanische eigenschappen. door het iteratief oplossen van h d gevonden. Er zijn 10 iteraties nodig om een precisie van 10-6 te bereiken. h Tabel 7: inheidiepte damwand (d/h) De grootte van de ankerkracht kan uit het horizontaal evenwicht gehaald worden. De resultaten voor verschillende waarden van Kp Ka en d zijn weergegeven in Tabel 7. steeds betere waarden voor convergeren. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 96 . Fa is de resultante van de actieve korreldrukken. T= 1 1 K a γ ( h + d )² − K p γd ² 2 2 (12) De waarden T/Fa zijn in Tabel 8 verzameld. Dit proces blijkt vrij snel te h de vergelijking.

Tabel 8:Ankerkracht damwand (T/Fa) Het anker blijft een behoorlijk deel van de actieve kracht opnemen. Kp = 3 en = 0. Variërend van 20 tot 50 procent. kunnen de dwarskracht Q en het buigend moment M eenvoudig berekend worden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 97 . Als de lengte van de damwand (h + d) en de ankerkracht bekend zijn.2 zijn de resultaten weergegeven in 3 h Mechanische eigenschappen. Voor het geval dat Ka = Tabel 9. Tabel 9:Damwandberekeningen 1 a . De rest wordt uiteraard opgenomen door de passieve gronddruk.

Om toch enige reserve in te bouwen wordt de passieve gronddruk soms gereduceerd. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 98 . h 6. waarop de damwand moet worden gedimensioneerd: 0. De tabellen hierboven blijven wel geldig.Figuur 68:Dwarskracht en Buigend moment Ter plaatste van het anker vertoont de dwarskracht een sprong ter grootte van de dwarskracht. bijvoorbeeld tussen z z = 0. Het maximaal moment. wordt d groter.2. Waterspanningen Indien de damwand in de grond zit met aan beide zijden van de damwand water. Aan de bovenzijde en de onderzijde van de damwand zijn de dwarskrachten en het buigend moment uiteraard gelijk aan 0. wordt het probleem nog wat ingewikkelder. h h (15) De lengte van de ligger is dan h en de gemiddelde belasting K a × γ × (0.2 en = 1.029 × h ³ × γ . (16) Indien de damwand geconstrueerd wordt zoals hier berekend dan is er geen enkele reserve tegen bezwijken.7 × h) .2.3184 × h ³ × γ (14) Dit kan gecontroleerd worden door te herberekenen en hierbij de damwand als een ligger op twee steunpunten te beschouwen. Als Kp Ka kleiner wordt. Omdat het bezwijken van de grond volgens het Mohr-Coulomb criterium betrekking heeft op de effectieve spanning. Uiteraard wordt dan een grotere inheidiepte gevonden. Mechanische eigenschappen. Verdeelt men die belasting gelijkmatig over de ligger dan vindt men als grootste moment M = 0. zoals blijkt uit Tabel 7. Door een enigszins voorzichtige waarde van Kp in te voeren.1.

σ′xx = Kσ′zz ± 2c K (20) → Bepaal de horizontale totaalspanning σ xx door de waterspanning p bij de horizontale effectieve korrelspanning σ 'xx op te tellen. De algemene procedure voor het bepalen van de horizontale gronddrukken is als volgt: → Bepaal op elke diepte z de verticale totaalspanning σ zz . (18) → Bepaal op elke diepte z de verticale effectieve korrelspanning σ 'zz . Zie hoofdstuk 4. Eventueel moet hier nog rekening gehouden worden met de grondwaterstroming. Dit is in hoofdstuk 4 besproken. en eventueel de cohesie c. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4. uitgaande van de waterstand z w . Dit is het verschil van de verticale totaalspanning σ zz en de waterspanning p. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 99 . dat eerst de verticale effectieve spanning moet worden berekend voordat de horizontale effectieve spanning kan bepaald worden. uit het volumieke gewicht van de grond γ en de eventuele bovenbelasting. σ zz = q z + ∑ γ dz (17) → Bepaal de waterspanning p.betekent dit. met op elke diepte de van toepassing zijnde waarde van Ka en Kp. σ xx = σ′xx + p (21) Mechanische eigenschappen. σ′zz = σ zz − p (19) → Bepaal de horizontale effectieve spanning σ 'xx . De waterspanningen zijn dan niet hydrostatisch. p = γ w ( z − z w ).

Dit is onmogelijk en moet dus vervangen worden door σ ′ = 0 . tot negatieve effectieve spanningen kan leiden (trek). Figuur 69 is een situatieschets van het berekeningsvoorbeeld. Aan de linkerzijde valt de grondwaterstand samen met de bodem van de bouwput. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de damwand tot in een slecht doorlatende grondlaag reikt. Er kan ook best een zone zijn. Hieronder vind je een berekeningsvoorbeeld van een damwand met een totale lengte van negen meter die zes meter homogene grond keert. Mechanische eigenschappen. Er wordt verondersteld dat aan beide zijden van de damwand de waterdrukken hydrostatisch verlopen.Hierin wordt aangenomen dat de waterdruk overal aanwezig is. xx Bij damwanden moet de berekening van de gronddrukken en waterspanningen apart uitgevoerd worden voor de beide zijden van de damwand. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 100 . boven de grondwaterspiegel. waar de waterspanning nul is. Figuur 69:Damwand in grond met grondwater Aan de rechterzijde van de wand bevindt de grondwaterstand zich één meter onder het maaiveld. Er wordt ook geen rekening mee ′ gehouden dat de formule waarin men σ xx berekend. in het geval van actieve gronddruk. omdat zowel het maaiveldniveau en de waterstand kunnen verschillen. Daar geldt dan eenvoudig weg p = 0. en dat de waterdruk bepaald wordt door het niveau zw.

3333. dat is dus op zes meter diepte. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 101 . met een droog volume gewicht van 16 kN/m³. Omdat Ka = 0. Op een diepte van negen meter komt daar het gewicht van acht meter natte grond bij. maar wordt verondersteld negen meter te bedragen. De horizontale totaalspanning wordt gevonden door hier weer de waterspanning bij op te tellen σ xx = 120 kPa .0 en c = 0. Omdat de waterspanning daar nul is. De lengte van de damwand is vooralsnog onbekend. Op negen meter diepte is σ zz = 60 kPa en p = 30 kPa. gelijk aan nul. inclusief de waterspanning. Aan de linkerzijde zijn alle spanningen.3 kPa . De horizontale totaalspanning is dan tenslotte σ xx = 112 kPa . Voor dit zand wordt verondersteld dat Ka = 0. Zelfs in dit eenvoudige geval is het bepalen van de verdeling van de horizontale belasting in functie van de diepte langs de damwand al relatief ingewikkeld. is de verticale effectieve spanning σ 'zz = 16 kPa . De waterspanning p is daar gelijk aan 80KPa. In vele praktijkgevallen is die verdeling nog ingewikkelder. Kp = 3. Dan is σ 'zz = 30 kPa . Meestal bestaat de grond uit lagen met verschillende eigenschappen.3333 is de horizontale effectieve spanning σ 'xx = 32 kPa . Niet alleen de volumegewichten zijn dan Mechanische eigenschappen. Om de spanningen tegen de wand te tekenen of te berekenen is het handig de waarden in een aantal karakteristieke punten te beschouwen. De verticale totaalspanning is dan σ zz = 176 kPa . De grond is homogeen zand. en dus σ 'xx = 90 kPa . en de verticale effectieve waterspanning bedraagt dus σ 'zz = σ zz − p = 96 kPa .De damwand is voorzien van een anker op een diepte van een halve meter onder het maaiveld. Omdat p = 0 is de horizontale totaalspanning gelijk aan de horizontale effectieve spanning. De horizontale effectieve spanning is dan σ 'xx = 5. op de bodem van de bouwput. Aan de rechterkant is tot op een diepte van één meter de grond droog. een nat volume gewicht van 20 kN/m³. Op één meter diepte is de verticale totaalspanning σzz = 16 kPa.

Aan het onderuiteinde van de damwand moet de dwarskracht nul zijn. De waterspanning is vaak ook niet hydrostatisch. Het lijkt dan ook handig om de berekening van de gronddrukken tegen de damwand als een apart probleem te beschouwen. en waarbij een diepe zandlaag in verbinding staat met een kanaal waarin een hogere waterstand staat. maar ook de gronddrukcoëfficïenten. De lengte van de damwand is aanvankelijk onbekend. De gronddrukken kunnen in principe op een eenvoudige wijze berekend worden. Om de berekening te starten wordt eerst een lengte van de damwand aangenomen. bepaald uit het momentenevenwicht van de belasting ten opzicht van het aangrijpingspunt van de ankerkracht. door van boven naar beneden eerst het verloop van de verticale totaalspanning te berekenen. De onderkant van de damwand wordt als vrij uiteinde beschouwd. net zoals bij het eenvoudigere droge geval. Damwand in gelaagde grond. evenals het buigend moment.verschillend. alsook bij de veranderende gronddrukcoëfficiënten. Een berekening. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 102 .1. De moeilijkheden bevinden zich op het vlak van de gewichtsverschillen van de verschillende lagen. Het freatische oppervlak kan voor verschillende lagen variëren. dat voorafgaat aan de eigenlijke damwandberekeningen.3. waarna het moment aan de onderkant uitgerekend wordt. Voor een damwand in gelaagde grond zijn de berekeningen in principe niet moeilijker of anders dan voor een damwand in homogene grond. Deze moet zodanig worden bepaald dat er evenwicht is. Dit leidt tot sprongen in de verdeling van de horizontale spanning. Dit is het geval als in de bovenste lagen de grondwaterstand bepaald wordt door het polderpeil. Het verloop van de waterspanningen is afhankelijk van de ligging van het freatisch oppervlak. Het freatisch oppervlak van het grondwater ligt ook niet vast waardoor ook dit voor complicaties kan zorgen. Deze berekening gebeurt iteratief bij voorkeur numeriek. De verticale totaalspanning komt voort uit het totale gewicht van de grond met eventuele bovenbelastingen. De lengte van de damwand wordt. 6. Tenslotte wordt de lengte beetje bij beetje verkleind tot het moment aan het onderuiteinde gelijk is aan nul. De verticale effectieve spanning is dan σ’zz = σzz – p Mechanische eigenschappen.

Deze inheidiepte is zeker nodig om de stabiliteit van de gegeven situatie te verzekeren.2 De Amerikaanse methode In Figuur 71 geval a. Wanneer de inheidiepte groter wordt. σxx = σ’xx + p. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 103 . zijn de passieve gronddrukken te klein om de wand ter plaatse te houden en zal de wand bezwijken. Figuur 70:Gelaagde grond 6. maar wel nog steeds een hoekverdraaiing. zal er een diepte zijn waar de passieve gronddrukken voldoende groot zijn om de wand op zijn plaats te houden. moet de lengte van damwand langer genomen worden dan de bekomen minimale Mechanische eigenschappen. De horizontale totaalspanning wordt berekend door de plaatselijke waterspanningen erbij op te tellen. Deze minimale inheidiepte wordt weergegeven in Figuur 71 geval b. Om een mogelijk tijdelijke overbelasting te kunnen opnemen zonder bezwijken. Wanneer de actieve gronddruk toeneemt omwille van een toename van de bovenbelasting zal de damwand bezwijken. Er is geen verplaatsing van de teen C. Ter plaatste van de laagscheiding kunnen er sprongen in de horizontale totaalspanning optreden omdat de gronddrukcoëfficiënt per laag kan variëren.De horizontale effectieve spanning σ’xx volgt uit de van toepassing zijnde formule voor actieve/passieve gronddruk. Ter plaatse van C zal de wand over een afstand van C uitwijken en ontstaat een hoekverdraaiing.

welke de neiging heeft om de hoekverdraaiing te reduceren. De ideale inheidiepte is deze in Figuur 71geval D: waarbij zowel de hoekverdraaiing als de uitwijking van de teen van de wand nul zijn. maar is wel minder uitgesproken dan in het geval Figuur 71 geval B. wordt een deels ingeklemde wand bekomen in punt c. In dit geval hebben we een zekere reserve aan grondweerstand die de stabiliteit bij een supplementaire belasting verzekert. Een inheidiepte dieper dan dit punt is niet zinvol met het oog op de stabiliteit. De hoekverdraaiing bestaat nog steeds. In Figuur 71 geval C. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 104 . In dat geval kan de damwand in punt c als ingeklemd beschouwd worden.lengte. Mechanische eigenschappen. Bij verder verlengen van de wand ontstaat er een grondweerstand aan de achterzijde van de wand.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 105 .Figuur 71:Figuren Amerikaanse methode Mechanische eigenschappen.

Hierbij moet ook het moment nul zijn. Onderaan ondervindt de damwand weerstand van de passieve gronddruk. Volgens deze methode wordt de minimale inheidiepte bepaald waaronder de damwand nog stabiel is. Met deze inheidiepte is er geen reserve. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 106 . Als veiligheid wordt de steek met 20% vermeerderd.Om de inheidiepte te bepalen kan gebruik gemaakt worden van de Amerikaanse methode. Mechanische eigenschappen. De ligging van het tweede steunpunt wordt in dit geval zo bepaald dat er een evenwicht is tussen de horizontale gronddrukken en de reactiekracht R. De damwand wordt bovenaan vastgehouden door het anker. zodoende M = R = 0.

als gevolg van de invoer van een normaalkracht.3. Overzicht van de mogelijkheden van Msheet Figuur 72: Overzicht mogelijkheden M-sheet • Damwanden Msheet modelleert de damwand als een elastische ligger/balk op een fundering van losstaande elastische veren (die de grond voorstellen). zal een bijkomende buiging veroorzaken. De kenmerken van het model zijn: stijfheid: uniforme of variabele waarden kunnen gebruikt worden voor de elastische buigstijfheid en normale stijfheid van de wand volgens de balk-as. 6.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 107 . geometrisch niet-lineair: een normaalkracht (druk).1. Mechanische eigenschappen.3.3 Msheet 6.6. Een damwand wordt gemodelleerd als een ligger op verende bedding. Msheet berekent de bijkomende momenten en verplaatsingen. door een last die drukt op het bovenvlak van de CSM-moot. Voorbeschouwing Msheet is een software programma ontwikkeld door Geodelft. Het programma wordt gebruikt om damwanden te ontwerpen en te berekenen.

• Grondlagen Horizontale grondlagen kunnen worden gedefinieerd. die een elastische fundering vormen voor een onderlegger/balk (die gebruikt wordt om de wand te modelleren). uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 108 . een nultrek toestand en een begevende kracht. Figuur 74:Spanning-verplaatsing diagramma Volgende Modellen kunnen gekozen worden om het spanningsvervormingsgedrag van een grondsoort te beschrijven: Mechanische eigenschappen. als gevolg van meegeven of grondweerstand. optioneel in combinatie met een niet-horizontaal grondniveau. Msheet modelleert de stijfheid van de grond als een serie van onafhankelijk werkende. De stutten worden gekarakteriseerd door een normale elastische stijfheid. een nuldruk toestand en een capaciteitslimiet. multilineaire veren.• Ankers (trek) en stutten (druk) Figuur 73:Spanning-rek relatie (trek) van ankers De ankers worden gekarakteriseerd door een normale elastische stijfheid.

alsook die van de ontlastingsfase en herbelastingsfase. - Bijkomende spanningen.- Fysisch niet-lineair Msheet maakt gebruik van multilineaire relaties tussen horizontale spanning en verplaatsing. - Elasto. worden berekend.3. Bijkomende poriëndrukken kunnen ook worden gespecificeerd. Deze poriëndrukken kunnen lineair variëren in de betreffende lagen.3. als gevolg van supplementaire lasten of een niet-horizontaal grondoppervlak.1. als gevolg van de invoer van een freatisch oppervlak. Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 109 .plastisch Msheet kan de grondstijfheid van de beginlast situatie accommoderen. aan beide kanten van de wand.3. Belastingen De mogelijkheden van M-sheet zijn: • Vloeistoffen in de poriën Hydrostatische drukken van de vloeistoffen in de poriën. Initiële spanning - Msheet ontleent de initiële horizontale spanning aan de benaderende initiële verticale spanning. gebruik makend van de spanningverdelingstheorie van Boussinesq.3. 6. Onderdelen in Msheet 6. gebruik makende van Jáky’s vergelijking voor de K0. met verschillende waarden voor actief en passief gegeven (gebruik makende van de theorieën van Culmann. Kötter of Müller-Breslau).

• • • • 6. De betreffende last kan dan nog uniform verdeeld zijn of multilineair variëren. Mechanische eigenschappen. Constructie in Fase Een aaneenschakeling van constructies kan gemodelleerd worden. Momenten: buigmomenten.3. Dit betekent dat grondsoort. Supplementaire last: Er kan gekozen worden uit een eindige supplementaire last of eventueel ook uit een oneindig uitgestrekte supplementaire last op grondniveau. Krachten: Er is keuze uit lijnlasten of verdeelde lasten. en/of variabele normaalkrachten in de richting van de as van de ligger.Figuur75:Belastingsmogelijkheden • Constructie: De keuze bestaat uit het uitgraven van de grond of het verhogen van de grond. en de watertafel gewijzigd. die loodrecht aangrijpen op de wand.2. Starre steunpunten (dan zal de horizontale verplaatsing verhinderd worden) of veren (hierbij zal de horizontale verplaatsing verkleinen) voor verplaatsing en rotatie.3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 110 . steunen. ankers en stutten kunnen bijgevoegd of verwijderd worden. voor elke bouwfase. gebruik makend van een stap-voor-stap analyse. belasting.

gebruik makend van een glijvlak theorie volgens Kranz. 6. Bijkomende modules Als een alternatief voor de Ka.3. buigmomenten.6.4.3.3.3. Ontwerpprocedure • Lengte-optimalisatie: Msheet kan de kritische lengte van de damwand bepalen door stap voor stap de lengte te verkleinen tot instabiliteit optreedt of een maximaal toegelaten verplaatsing overschreden wordt. ϕ ..3. 6.5.3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 111 . zoals de verificatie module. Resultaten Msheet toont een verslag met tabellen en grafieken van verplaatsingen. Kp -methode. delta methode gebaseerd op de formules van Culmann. scheerkrachten. kunnen de actieve en passieve gronddrukcoëfficiënten bepaald worden.3. gebruik makende van de c. zijn tevens beschikbaar. 6..3.6. Beperkingen • • Verticaal elastische wanden Horizontale grondlagen Mechanische eigenschappen. Ankerkracht: Msheet controleert of de aanwezige grondweerstand voldoet • voor de ankerkracht. E-raadplegende module. Ko.3. Andere modules. waterdrukken en grondspanningen langs de as van de ligger.

4. gebruik makend van de eindig elementen methode.inclusief de reactie van de grondveren. In de knopen zijn de verplaatsingen en rotaties van beide sub-elementen gelijk. Zodoende wordt een continue ligger gecreëerd. Dit betekent dat de doorsnedes van de ligger/balk altijd recht en loodrecht op de as van de ligger worden verondersteld.en gronddrukken worden bepaald voor iedere grens van zo een sectie. Mechanische eigenschappen. Elk sub-element wordt onderverdeeld in vijf secties. De verbindingen van de subelementen worden automatisch gekozen door Msheet op de volgende plaatsen: • • • grenzen van grondlagen grenzen van waterdrukken grenzen van wanddelen met verschillende eigenschappen • punten met discontinuïteiten (zoals ankerpunten) De lengte van een sub-element mag nooit 1/20 van de totale wandlengte overschrijden. EI [kNm²]: E = Elasticiteitsmodulus. N [kN]: normaalkracht in de ligger b [m]: de werkbreedte van de ligger Deze vergelijking wordt numeriek opgelost. I = traagheidsmoment x [m]: coördinaat langs de as van de ligger. Verplaatsingen. buigmomenten en horizontale water.3. dwarskrachten. Theoretische achtergrond Msheet modelleert de damwand als een elastische ligger/balk op een fundering van losstaande elastische veren (die de grond voorstellen). uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 112 . Dit wil zeggen dat de ligger onderverdeeld wordt in een eindig aantal subelementen die aan de randen verbonden zijn met elkaar. Msheet past de hypothese van Bernouilli toe.6. Het gedrag van zo’n ligger kan beschreven worden door de volgende differentiaalvergelijking: b × EI × d4 w d2 w + N × 2 = b × f ( x. w ) dx 4 dx (22) met: w [m]: horizontale verplaatsing van de ligger f [kN/m]: de totale druk op de ligger per lopende meter.

3.4. Passief bezwijken treedt op als de maximale grondspanning onder samendrukking bereikt wordt. Voor het bepalen van de gronddrukcoëfficiënten Ka en Kp kunnen verschillende methodes gebruikt worden: Mechanische eigenschappen. Dit is vooral het geval bij gronden met grote hoeken van inwendige wrijving. Nochtans. ′ K = σ h /σ ′ y (23) Om de laterale spanning voor actief en passief bezwijken te bepalen. Laterale gronddrukcoëfficiënt De laterale gronddruk coëfficiënt K wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de horizontale en de verticale effectieve spanningen. Deze methodes worden dan ook enkel gebruikt als de grond een hoek van inwendige wrijving ( ϕ ) heeft. zullen steeds gebogen glijvlakken voorkomen. bij het berekenen van de actieve gronddruk coëfficiënt. Aangezien wandwrijving in werkelijkheid altijd optreedt. Bij het berekenen van de passieve gronddruk coëfficiënt daarentegen. De veronderstelde vorm van het glijvlak zal de berekende gronddrukwaarden beïnvloeden. maakt Msheet gebruik van glijvlak theorieën. De methodes van Culmann en Muller-Breslau zijn gebaseerd op rechte glijvlakken.6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 113 . kleiner dan of gelijk aan 30° Bij grotere . Theoretisch treedt een recht glijvlak enkel op wanneer er geen wandwrijving is. gebruik makende van Jáky’s formule: K 0 = 1 − sin φ (24) Deze formule is geldig voor normaal geconsolideerde grond. hoeken wordt de methode van Köller toegepast. Initiële spanning: Msheet berekent de neutrale gronddruk coëfficiënt voor een horizontaal grondoppervlak.1. Actief bezwijken treedt op als de maximale grondspanning onder trek bereikt wordt. kan de waarde bij een rechte glijvlak theorie de werkelijke waarde sterk overstijgen. zijn de verschillen bij gebruik van rechte glijvlak theorieën en gebogen glijvlak theorieën miniem.

het grondgewicht W. de totale kracht van de wand Q. vereenvoudigd voor een verticale damwand en een horizontaal grondoppervlak: Mechanische eigenschappen. worden de coëfficiënten voor actieve en passieve laterale gronddruk (Ka en Kp) gevonden uit de formules van Culmann. 4 4 Msheet gebruikt de volgende vergelijkingen. Msheet bepaalt iteratief een glijvlak dat overeenkomt met de maximale actieve druk en de minimale passieve druk.• Culmann Voor niet-horizontale grondoppervlakken. Van deze druk worden verschillende coëfficiënten berekend in elk punt van de top tot de voet van de damwand. De methode is gebaseerd op het evenwicht tussen de bijkomende belasting B. Figuur 76: Krachtenfiguur De gelaagdheid van de grond langs het glijvlak wordt in rekening gebracht bij de methode van Culmann. de normaalkracht N en de wrijvingsweerstand T langs één recht glijvlak. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 114 . • Müller-Breslau: De formule van Müller-Breslau veronderstelt een recht glijvlak onder de volgende hoek met dehorizontale in homogene grond: ( Π φ ± ).

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 115 . (27) In vergelijking(27) wordt α gedefinieerd door: (28) Mechanische eigenschappen.(25) (26) φ [°]= hoek van inwendige wrijving δ [° wrijvingshoek tussen de wand en de grond ]= • Kötter: De formules. gebaseerd op de vergelijkingen van Kötter veronderstellen: Een onbelast horizontaal grondoppervlak Een homogene ondergrond met een volumetrisch gewicht gelijk aan nul De vorm van het glijvlak bestaat uit een logaritmische spiraal en een recht stuk.

3.Bijkomende belasting: Msheet gebruikt de formules van Boussinesq om de bijkomende horizontale gronddrukken te berekenen. Grondsterkte en stijfheid Msheet gebruikt een elasto-plastische beschrijving om de sterkte en de stijfheid van de grond te modelleren.y [m] = horizontale en verticale coördinaten 6. f = 1 voor x >1 f = 2 – x/l voor x ≤ 1 r² [m²] = x² + y² P [kN/m] = lijnlast x. 6. wordt de belasting niet in rekening gebracht. De formule is gebaseerd op het principe van superpositie. gebruikt Msheet de volgende vergelijkingen om de bezwijkspanningen van de actieve en passieve laterale effectieve gronddrukken te bepalen: Mechanische eigenschappen.3. 2. σh = f . om de invloed van de damwand in rekening te brengen. als gevolg van een lijnlast f = een vermenigvuldigingsfactor. Sterkte Wanneer de formules van Müller-Breslau of Kötter toegepast worden. Als de afstand tussen de belasting en de damwand groter is dan vijf maal de hoogte van de wand. r4 (29) met : σ h [kPa] = bijkomende horizontale grondspanning.4.3. Een bepaalde belasting kan zo worden bereikt door meerdere lijnlasten toe te passen. als gevolg van een bijkomende bovenbelasting. Een niet-horizontaal oppervlak wordt gemodelleerd door Msheet als een horizontaal oppervlak met een bijkomende belasting.x ².P.4.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 116 .y π .

k= dσ h ×H dw (32) k is geen constante waarde.3.4.3.5-10 d50 0.5° en ≤ 27. Voor veen moet de waarde op nul gezet worden. Wisselwerking met andere data (vb.′ ′ σ a = K a ⋅ σ v − 2c K a ′ σ ′p = K p ⋅ σ v + 2c Kp (30) (31) met : c = cohesie σ′v ≥ 0 en σ′ ≥ σ′ ≥ σ′ ≥ 0 p 0 a De lineaire verdeling van de verticale spanningen welke Msheet veronderstelt om deze formules toe te passen is enkel nauwkeurig voor geen of uniforme belastingen en horizontale oppervlakken.5 φ 0 6. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 117 . wandwrijving De waarden voor de wandwrijvingshoek uit Tabel 10 mogen gebruikt worden voor klei. Mechanische eigenschappen.5.4.4.1 d50 δ voor een recht δ voor een gebogen glijvlak 0.5° 0. beschrijft de verhouding tussen een verhoging van horizontale spanning en een verhoging van de verplaatsing van de damwand.67 φ 0. conusweerstand qc) wordt vaak toegepast. Stijfheid De beddingsconstante k. 6. maar hangt af van de diepte in de grond en de grootte van de vervorming.5 d50 < 0. zand en gravel.33 φ 0 glijvlak ≤ φ-2.67 φ 0.1-0. Tabel 10:Wandwrijving wandoppervlak Zeer ruw Ruw Half-ruw Glad Ruwheid > 10 d50 0.

In zo’n geval gebruikt Msheet de volgende berekeningsprocedure om de sterkte en stijfheid van de grond te bepalen: Als de verticale spanning wijzigt..Algemene richtlijnen om k te bepalen zijn terug te vinden in Terzaghi en Ménard (CUR-publicatie 166). krachten en verplaatsingen is miniem. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 118 .. aangezien het effect van k enkel tot de macht ¼ is (zie (22)) De stijfheid gedurende belasten verschilt van deze bij het ontlasten of herlasten. een verandering in de watertafel.. als gevolg van uitgraven. De horizontale spanningsvermeerdering staat in relatie tot de verticale spanningsvermeerdering door middel van de volgende uitdrukking (zie Figuur 78): σH = Ko x σV - (33) Mechanische eigenschappen. Ontlasten in Msheet resulteert in een elasto-plastisch gedrag. zie Figuur 77 Figuur 77:Elasto-plastisch gedrag Het berekenen van een constructie in M-sheet gebeurt in fases: Een berekening in Msheet kan verschillende ‘constructiefases’ omvatten. De invloed van een verandering van de k-waarde op de resulterende momenten. zorgt Msheet voor een verschuiving in het diagram dat de horizontale spanning aan de verplaatsing linkt. Van fase tot fase kunnen de gronddrukken veranderen.

Figuur 78: Verschuiving van het diagramma

-

Nieuwe horizontale grondspanningen die op de wand werken (σh*) worden bepaald op basis van de nieuwe veerkarakteristieken (k*) en de wandverplaatsing van de vorige fase(wo). Deze nieuwe drukken zorgen ervoor dat er geen evenwicht meer is voor de wandverplaatsing wo. Daarvoor worden nieuwe verplaatsingen berekend, gebaseerd op de nieuwe veerkarakteristieken.

-

6.3.4.6. Toegelaten ankerkracht

Msheet veronderstelt rechte glijvlakken en gebruikt de methode van Culmann om het actief glijvlak te bepalen van het rotatiepunt van de damwand. Het rotatiepunt van de damwand is het eerste punt boven de voet van de wand waarvoor de dwarskracht nul is. M-sheet bepaalt met behulp van de methode van Culmann ook het passief glijvlak van de voet van de ankerwand. Als de beide glijvlakken elkaar kruisen, wordt het anker als een kort anker gezien. De theorie van Kranz neemt aan dat een glijvlak loopt van het rotatiepunt van de damwand tot de voet van de ankerwand.
-

Als de glijvlakken elkaar niet kruisen, wordt het anker als een lang anker gezien

Groutankers worden altijd als een kort anker gezien.

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

119

Korte ankers:

Figuur 79:Korte ankers

De analyse wordt uitgevoerd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er een diep glijvlak optreedt tussen het rotatiepunt van de kerende wand en de voet van de ankerwand. Het krachtenevenwicht van de damwand, de ankerplaat, het glijvlak en het totale gewicht van de verticale grondlagen leidt tot de toelaatbare ankerkracht:

P = ( Ea – (Eo + Er) + Ec ) / Es

(34)

Met: Ea [kN] = ½ Ka γ H² - 2c√(KaH) = actieve druk op de damwand Eo [kN] = ½ Ka γ T² - 2c√(KaT) = actieve druk op de ankerwand Er [kN] = γ L cosβ
(H + T ) tan(θ-φ) = horizontale druk op het diep glijvlak 2

Ec [kN] = c L cosβ = horizontale cohesiekracht langs het glijvlak Es [kN] = cosβ – sinβ tan(θ-φ) = factor, als gevolg van de buiging van het anker
 1 − sin ϕ Ka =   1 + sin ϕ    = laterale gronddruk coëfficiënt onder actieve bezwijking  

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

120

Lange ankers

Figuur 80: Lange ankers

Het krachtenevenwicht van de damwand en de ankerplaat leidt tot de toelaatbare ankerkracht: P = Ep - Eo Met: Ep [kN] = ½ Kp γ T² + 2c√(KpT) = passieve druk op de ankerwand Eo [kN] = ½ Ka γ T² - 2c√(KaT) = actieve druk op de ankerwand
 1 − sin ϕ Ka =   1 + sin ϕ   1 + sin ϕ Kp =   1 − sin ϕ    = laterale gronddruk coëfficiënt onder actieve bezwijking     = laterale gronddruk coëfficiënt onder passieve bezwijking  

(35)

De toepasbaarheid van de methode voor lange ankers is beperkt voor ankerwanden waar T kleiner is dan ongeveer twee maal de hoogte van de ankerwand.

6.3.4.7. De algemene stabiliteit

Msheet gebruikt de methode van Bishop met cirkelvormige glijvlakken om de algehele grondstabiliteit te begroten. Het cirkelvormige glijvlak wordt gedefinieerd door een centerpunt en een raaklijn. Msheet veronderstelt dat alle uniforme lasten eindigen op een afstand gelijk aan vijf maal de hoogte van de wand.

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

121

De som van de krachten die neerwaarts op de damwand inwerken mag de grondweerstand aan de voet van de wand niet overschrijden. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 122 .3. werkend op de damwand te berekenen: Normaalkrachten. waarbij verondersteld wordt dat de verticale spanning gelijk is aan de horizontale spanning maal de rakende aan de wandwrijvingshoek δ. werkend op de wand De verticale component van ankerkrachten De neerwaartse kracht. De resulterende opwaartse kracht wordt berekend. bepaald door de wrijving aan de actieve zijde De opwaartse kracht. Verticale krachtenbalans Er wordt controle uitgevoerd van de verticale krachten. De volgende bijdragen worden in rekening gebracht om de verticale kracht. Dat wil zeggen dat de kracht neerwaarts werkt en zal overgedragen worden op de grond aan de voet van de wand. resulterend van de wrijving aan de passieve zijde De resulterende verticale kracht door wrijving wordt bepaald door integratie langs de damwand. De wrijvingskrachten worden verondersteld opwaarts aan de passieve zijde en neerwaarts aan de actieve zijde te werken (zie Figuur 82): - - Mechanische eigenschappen.8.Figuur 81:Glijvlakken 6. Dit zal als alles goed verloopt een negatieve waarde opleveren. zoals wanneer de CSM-wand dienst doet als fundering.4.

pr.max.max. qc.I.b Met: Fmax [kN]= draagkracht van de ondergrond ξ = conusweerstand factor (36) pr. A .mean)/2 + qc. Traject I loopt tussen het paalpunt niveau en een niveau 0.punt = 1 αp β s ((qc.max. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 123 . Traject II start aan de bodem van traject I en eindigend aan de paalpunt.b = partiele materiaalfactor De maximale puntweerstand pr.punt .3.1: pr.max. b) / γm.met deze waarde niet groter dan de vorige waarde in het traject.dan voldoet de capaciteit van de grond. Als Fv > Fmax .III.I.mean = gemiddelde conusweerstand over traject II.punt [kPa]= representatieve conusweerstand A [m²]= doorsnede – oppervlak b [m]= werkbreedte γm.mean = gemiddelde conusweerstand over traject I. Mechanische eigenschappen.II.punt wordt gedefinieerd in de NEN 6743 artikel 5.dan voldoet de capaciteit van de grond niet.mean + qc. Met: Fmax = (ξ .7 tot 4 maal de equivalente diameter dieper.mean) 2 (37) met: qc.Figuur 82:Wrijvingskrachten De berekende resulterende verticale kracht wordt vergeleken met de draagkracht van de ondergrond: Als Fv ≤ Fmax .3.II.

Zo wordt de richting van de wrijvingskrachten omgedraaid. gaande van 0. Daarom kan een negatieve waarde voor δ ingegeven worden. begint te werken. Traject III loopt tussen het paalpunt niveau en een niveau 8 maal de equivalente diameter hoger.5 voor sommige geboorde paaltypes tot 1 voor sommige geheide palen.III. Mechanische eigenschappen.qc. Dit betekent dat de wrijving aan de actieve zijde ook opwaarts. β. αp = paalfactor. net zoals aan de passieve zijde. begint de wand te zakken (neerwaartse beweging relatief ten opzichte van de grond aan beide kanten van de wand). uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 124 . in de onderste laag aan de actieve zijde. met deze waarde niet hoger dan de vorige waarde in het traject.mean = gemiddelde conusweerstand over traject III.s = vormfactoren Verdere definities van factoren en speciale uitzonderingen zijn na te kijken in de NEN standaard 6743. Als dit niet helpt kan ook in de bovenliggende grondlagen een negatieve δ ingegeven worden. De CUR methode laat toe om bepaalde dingen aan te passen als de verticale balans niet wordt tegemoet gekomen: Als de verticale balans niet in evenwicht is.

en geen rekening gehouden wordt met de maximale buigspanning van het soilmix . Zodoende weet men niet welk moment dat de soilmix kan opnemen. wat een lichter profiel als resultaat zou hebben. zou men effectief kunnen besluiten dat het soilmix – materiaal een bepaald percentage van het moment kan opnemen. is dat de soilmix . is dat op dit moment niet geweten is hoe het soilmix – materiaal reageert in combinatie met een stalen profiel. Dit is te weinig om het moment op te nemen. verkregen uit de momentenlijn Wpl [mm³] = Plastisch weerstandsmoment Uit de waarde van W pl kan het type profiel gevonden worden. met behulp van het software programma Msheet. De reden dat het volledige maximale moment gebruikt wordt voor de berekening van het type profiel. afhankelijk van de staalsoort M [Nmm] = Het maximale moment.materiaal. Zodoende zou men dan het stalen profiel kunnen berekenen met het overblijvend percentage aan moment. Zou hieromtrent nog verder onderzoek verricht worden. bekomen met behulp van Msheet.wand een zeer beperkte buigtreksterkte heeft. wordt de wapening gedimensioneerd. Hierbij wordt de volgende vuistregel toegepast: σ = M/W pl (38) met: σ [N/mm²] = De maximaal toegelaten staalspanning. Normaal gezien moet bij de berekening van het type profiel Eurocode 3 gebruikt worden.7 Dimensionering van de wapening in de csm – wand De csm – wand wordt berekend als een damwand.45 N/mm². wordt met behulp van de deterministische methode bepaald. Het type profiel dat in de wand gestoken wordt. Mechanische eigenschappen. Uitgaande van de momentenlijn. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 125 . De gemiddelde buigtreksterkte bedraagt 1. De reden dat men het moment nog eens opneemt met een stalen profiel.

9 1.63 11.77 6.32 7.73 8.064 1.810 0.513 1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 126 .95 6.32 4.286 Haaltert II Machelen Harelbeke 2 De drukproef Tabel 12:Resultaten drukproef Proefstuk Kracht F [kN] Buigspanning [MPa] Haaltert I 13.71 Haaltert II Machelen Harelbeke Mechanische eigenschappen.12 10.C Resultaten 1 De buigtreksterkte Tabel 11:Resultaten buigtreksterkte Proefstuk Kracht F [kN] Buigspanning [MPa] Haaltert I 0.550 1.454 0.658 0.

46 N/mm² 3.76 % Proefstuk 11b: → Egem = 7685.76 % 6879.13 % 7094.34 % 7718.40 % 6464.83 N/mm² 3.64 % 7332.43 % 7659.35 % 7718.06 N/mm² 8.3 De statische elasticiteitsmodulus 3.32 N/mm² 7.64 N/mm² 3.12 N/mm² Gemiddelde E-modulus: 3.30 N/mm² Proefstuk 23: Proefstuk 24a: Proefstuk 24b: → Egem = 7718.12 N/mm² 5.2 Machelen Proefstuk 11a: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: 8845.41 N/mm² Proefstuk 12c: Proefstuk 13a: Proefstuk 13b: → Egem = 6779.54 N/mm² 14.13 N/mm² 4.66 N/mm² 33.58 % 7274 N/mm² Egem = 6363.12 N/mm² 8.87 % 7220.78 N/mm² Proefstuk 11c: Proefstuk 12a: Proefstuk 12b: → Egem = 7686.70 N/mm² 7.79 N/mm² Mechanische eigenschappen.43 % 8179.70 % 7739.31 N/mm² 4.28 % → Proefstuk 21b: 6074.1 Haaltert I Proefstuk 21a: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: 6652.74 N/mm² 5. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 127 .

62 N/mm² 3.02 % 2423.91 % 7625 N/mm² (laatste eruitgelaten) Proefstuk 14b: → Egem = 8348.93 N/mm² 10.14 N/mm² 16.30 N/mm² Proefstuk 15: Gemiddelde E-modulus: 3.78 N/mm² 5.29 % 4918 N/mm² (zonder prfstk 5: 5541.50 N/mm² 3.97 N/mm² 3.68 % 7772.71 % 8234.83 N/mm² 3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 128 .67 % 4015.00 N/mm² 8.83 N/mm² 4.54 N/mm² Proefstuk 5: Gemiddelde E-modulus: Mechanische eigenschappen.05 N/mm²) Proefstuk 2: Proefstuk 3: Proefstuk 4a: Proefstuk 4b: → Egem = 7383.Proefstuk 14a: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: 8461.03 % 11857.50 % 6661.88 % 6994.3 Harelbeke Proefstuk 1: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: 4103.

3.34 N/mm² 11.79 % 6896.31 N/mm² 3.4 Kortrijk Proefstuk 31: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: E= Meetfout: 5744.97 % 5756 N/mm² Proefstuk 32: Proefstuk 33: Proefstuk 35: Gemiddelde E-modulus: Mechanische eigenschappen.10 % 5410.70 N/mm² 5.66 N/mm² 0.77 % 4971. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 129 .

De verklaring hiervoor wordt gezocht in de ondergrond.D Resultaatbespreking 1 Driepuntsbuigproef De gemiddelde waarden voor de buigtreksterkte van de CSM-wand van de verschillende werven varieert van 1.45 ⋅ 10 6 × 1 × 0. Het moment dat een ongewapende CSM-wand kan opnemen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 130 . De CSM-wand zal dusdanig met stalen profielen gewapend moeten worden. In de bijlage is te zien dat er grote verschillen zijn tussen de waarden voor de buigtreksterkte van de verschillende proefstukken per werf. Een mengsel van zand en grout zorgt voor een grotere sterkte. Het maximaal moment die op de CSM-wand kan voorkomen. wordt via de onderstaande formule berekend met een buigtreksterkte van 1. De resultaten van de boringen in Machelen en Harelbeke tonen aan dat sommige grondlagen uit zand en leemhoudend zand bestaan. in tegenstelling tot mengsels van grout en grond die grotendeels uit leem bestaat. zal meestal groter zijn.55 2 (39) Het moment dat de ongewapende wand kan opnemen is 73kNm. Mechanische eigenschappen.55³ 12 = 73kNm 0.9 MPa. M M fct × I fct = = →M = = I W v v 1. Dit zijn kleine waardes voor de buigtreksterkte.064 MPa tot 1. Het volledige moment zal zo goed als integraal opgenomen door het staal. terwijl in Haaltert vooral een leemgrond te vinden is. De buigtreksterktes van de CSM-wanden in Machelen en Harelbeke zijn iets hoger dan in Haaltert.45 Mpa.

Dit is duidelijk te zien aan de proefstukken op Figuur 84.Deze verschillen zijn grotendeels te wijten aan de heterogeniteit van het CSMmateriaal. Zo heeft een proefstuk van Haaltert II maar een buigtreksterkte van 0. Bepaalde stukken van de wand zullen dus slechts een kleiner moment kunnen opnemen dan 73kNm.45 Mpa. Figuur 84:Proefstuk Harelbeke Door de kleinere waarden voor de buigtreksterkte wordt het gevaarlijk om te rekenen op de gemiddelde waarde van 1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 131 . Sommige proefstukken bevatten delen die niet goed gemengd zijn en verschillende grondkernen bevatten. Figuur 83:Proefstuk Machelen De verschillen tussen de waarden voor de buigtreksterkte zijn bij Harelbeke kleiner.352 Mpa. Dit is te wijten aan het feit dat de grond goed gemengd werd met de CSM. De verschillen kunnen Mechanische eigenschappen. Er zijn proefstukken uit Machelen en Haaltert die opvallend kleinere waarden vertonen voor de buigtreksterkte. Zeker het linkse proefstuk bevat grote grondkernen. Op de Figuur 83 zijn duidelijk grondkernen waar te nemen in de proefstukken.

(0. De afmeting van een CSM moot is standaard 0.4m. Mechanische eigenschappen. Hierbij werd de norm voor mortelprisma’s gevolgd. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 132 . 2. De CSM-wanden worden daardoor ook als goede fundering gezien voor gebouwen.anderzijds ook te wijten zijn aan het feit dat er met kleine proefstukken gewerkt werd. Voorbeeld: Een CSM-moot met een druksterkte van 3 MPa. Dit is een relatief hoge waarde en betekent dat de CSM-wand een goede druksterkte heeft. De grondkernen in het materiaal zorgden er wel voor dat het maken van een prisma vanuit een cilinder moeilijker opgave werd. Door het aantal proefstukken te laten stijgen. De bedenking werd gemaakt dat de kleine monsters niet representatief zouden zijn voor de volledige wand. Dit was deels om praktische redenen. σ= F → F = σ × A = 3 ⋅ 10 6 N / m . Dit is hoogstwaarschijnlijk het geval.55m bij 2. 2 Drukproef De gemiddelde waarde voor de druksterkte van het CSM-materiaal is 6 à 7 MPa. Dit betekent dat de sterkte van de palen een stuk groter moeten zijn om een zelfde draagkracht te bekomen als de CSMwand. Dit is terug te wijten aan de heterogeniteit van het CSMmateriaal. Het voordeel ten opzichte van een paalfundering is dat het steunoppervlak van de CSM-wand groter is dan deze van de palen.55 . Dit wordt via onderstaande formule berekend. De afmetingen van de proefstukken zijn maar 40 x 40 x 160 mm. Rekening houdend met het feit dat 3 MPa de minimale druksterkte is die gemeten werd op de proefstukken.4 ) = 3960 kN ⇒ Massa = 396 ton A De verschillen tussen de waarden voor de druksterktes van de verschillende proefstukken per werf zijn toch wat kleiner dan bij de driepuntsbuigproef. die een druksterkte hebben die een stuk onder het gemiddelde liggen. zouden de resultaten misschien nog correcter zijn. kan de CSM-moot een gewicht dragen van 396 ton. Toch zijn er een paar proefstukken.

32MPa. Figuur 86:Proefstuk HaaltertII Mechanische eigenschappen. Dit is te wijten aan het veelvuldig voorkomen van kleikernen in de proefstukken.77MPa. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 133 . Dit is duidelijk te zien op Figuur 86. Figuur 85:Proefstuk HaaltertI De druksterkte van Haaltert II is lager dan de proefstukken van andere werven. De gemiddelde druksterkte van Haaltert II is namelijk 4.De proefstukken van Haaltert I hebben de grootste druksterkte. Dit komt omdat deze wand goed voorzien is van groutsuspensie. De druksterkte is namelijk 8.

Mechanische eigenschappen. Dit is te zien op Figuur 87. Figuur 87:Proefstuk Haaltert Toch zijn er bij Haaltert. Machelen en Kortrijk geen extreem lage waarden te vinden. Sommige proefstukken hebben zelfs grondkernen van meer dan 4cm.3 De statische elasticiteitsproef De gemiddelde elasticiteitsmodulus van de CSM-monsters varieert tussen de 4900 en 7625 N/mm². hun berekeningen doen. De oorzaak hiervan ligt opnieuw bij de grondkernen die in het CSM-materiaal zitten. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 134 . Per proefstuk werd de test verschillende keren uitgevoerd. De verschillen bij de E-modulussen tussen de proefstukken van eenzelfde wand zijn te wijten aan de heterogeniteit van het materiaal. Enkel bij Harelbeke is er een proefstuk dat maar een E-modulus van 2424 N/mm² heeft. De relatieve meetfout van de proef varieert ongeveer tussen de 3 en 10%. Deze waarden liggen dicht bij de vooropgestelde E-modulus van 5300N/mm² waarmee het bedrijf Soetaert nv. Sommige proefstukken hebben namelijk meer of grotere grondkernen dan andere waardoor de E-modulus iets lager ligt. Dit houdt in dat de vervorming van eenzelfde proefstuk bij een zelfde krachtsvermeerdering soms wat verschillend was.

b. Deze put wordt in totaal acht maal berekend. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 135 .1 Karakteristieken van soilmix wand: 2. Soil mix wand van 10 meter hoog: Figuur 88:algemene karakteristieken Mechanische eigenschappen. 2 Algemeen Een fictieve put werd gemodelleerd met volgende karakteristieken: maaiveld op: Actieve zijde Passieve zijde 0. In het softwareprogramma Msheet wordt een fictieve put gemodelleerd. De resultaten worden vervolgens vergeleken en de invloed van de proefresultaten wordt nagegaan.00 m -6. éénmaal met de door het bedrijf Soetaert vooropgestelde E-modulus en éénmaal met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus.00 m -6.1.E Berekenen soilmix wand m.v.00 m grondwater op: -2. het softwareprogramma Msheet 1 Doel Het doel is om na te gaan wat de invloed is van de proefondervindelijk bepaalde Emodulus op de uiteindelijke CSM-wand.00 m 2.1. Voor elk van de vier werven twee maal.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 136 . afhankelijk van werf tot werf (zie hoofdstuk C §3) 2.1. eenmaal berekend met de vooropgestelde E-modulus en eenmaal met de door ons bepaalde E-modulus.2. Stijfheid EI Zodoende wordt de stijfheid EI eenmaal 5300000 kN/m² * 0. Elasticiteitsmodulus E De wand wordt eens berekend met een E.2.2. Traagheidsmoment I Er wordt standaard gerekend met een moot van de CSM-wand met een lengte van 1 m en een dikte van 55 cm zodat het traagheidsmoment: I = bh³/12 = 1*(0.1.01387 m4 (40) 0.01387 m4 = 73000 kNm² (naar beneden afgerond) en andermaal het resultaat van dezelfde berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus.2.55 m 1m Figuur 89:Afmetingen csm moot 2.1.55)³ / 12 = 0.2. Stijfheid EI De stijfheid kent per werf twee verschillende waarden.2. De stijfheid EI van de wand wordt op de volgende manier berekend: 2.1.modulus van 5300 MPa en eens met de E-modulus die proefondervindelijk werd bepaald. Mechanische eigenschappen.1.3.

Methode volgens Terzaghi .”uitgraving”. 2.3. damwandconstructies.1. Anker Op een hoogte van –3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 137 .4. Deze beddingsconstante kan een wezenlijk verschil maken in het eindresultaat. waar de grond aan de rechterkant van de wand zes meter wordt verlaagd. zoals aan de passieve zijde.00 m werd een anker geplaatst met de volgende karakteristieken: Figuur 90:Anker algemeen 2.2. Een eerste stage. wordt bepaald met behulp van het boek CUR publicatie 166. Er bestaan verschillende methodes om deze te bepalen. Werkmethode met betrekking tot anker Er zijn 2 stages aangemaakt.1. waar de grondlagen. het grondwaterniveau.3.1.1.Methode volgens Ménard Mechanische eigenschappen. Beddingsconstante kh De horizontale beddingsconstante van de grond die wordt ingedrukt. Ten eerste bestaan er methodes die geen rekening houden met de optredende vervorming van de ondergrond: . “new stage”. de wand en het anker worden gedefinieerd en een tweede stage.

Het is deze methode die in de hieropvolgende berekeningen met Msheet zijn toegepast. in combinatie met gegevens uit de praktijk van diepe bouwputten in West-Nederland Op deze methodes zal niet verder worden ingegaan. en van de zijdelingse kleef (wrijvingsweerstand) f.Methode volgens DIN 4085 Beiblatt 1. enkel toepasbaar voor zand . uitgaande van de hierboven vernoemde methodes. in het geval van zand. Volgens de laatst vernoemde methode is de beddingsconstante afhankelijk van de conusweerstand qc. in het geval van klei of leem.Methode.Ten tweede bestaan de methodes die wel rekening houden met de optredende vervorming van de grond: . uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 138 . Mechanische eigenschappen.

Maxima per stage Figuur 91:Karakteristieken Enormaal Harelbeke 3.1.1.1.1.3 Resultaten van de berekening met Msheet 3.1 Harelbeke 3.1.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) 3.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 139 . Anker Figuur 92:Anker Enormaal Harelbeke Mechanische eigenschappen.2.

1.1.3.4. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 140 . Eigenschappen van de grondlagen Figuur 94:Eigenschappen Harelbeke Mechanische eigenschappen.1.1.3. New stage Figuur 93:Constructietekening zonder uitgraving Harelbeke 3.

1.3.6.1.5.1. Beddingsconstante Figuur 95:Beddingsconstante Harelbeke 3. Uitgraving Figuur 96: Constructietekening met uitgraving Harelbeke Mechanische eigenschappen.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 141 .

1.1.1.1. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 97:Resultaatcurves Enormaal Harelbeke 3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 142 .3. Resulterend moment. Bespreking resultaten Figuur 98: Resultaat Enormaal Harelbeke Mechanische eigenschappen.8.7.

2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 143 .2.1.2.1.1.1. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus.2. Anker Figuur 101:Anker Enieuw Harelbeke Mechanische eigenschappen.3. Maxima per stage Figuur 100:Maxima Enieuw Harelbeke 3. (4918 N/mm²) Figuur 99:Stijfheid Enieuw 3.

Resulterend moment.1.1. Bespreking resultaten Figuur 103:Resultaat Enieuw Harelbeke Mechanische eigenschappen.4.2. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 102:Resultaatcurves Enieuw Harelbeke 3.3.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 144 .3.

Hierdoor wordt het moment met 2 kNm verlaagd. Dit is een vermindering met 1. De uitwijking van de wand wordt met 0.3.3. Dit houdt in dat de wand in werkelijkheid minder stijf is dan gedacht.4 mm verhoogd. Besluit De E-modulus wordt van de vooropgestelde 5300 N/mm² naar de proefondervindelijke 4918 N/mm² gebracht. Het gemobiliseerde moment aan de passieve zijde wordt verlaagd met 0.1 %. Dit betekent een vermindering met 7.2 %. Mechanische eigenschappen.5 %.1. Dit betekent een vermeerdering van 3 %. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 145 .

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 146 .2.1.2.3. Maxima per stage Figuur 104:Maxima Enormaal Kortrijk 3.1.1.2 Kortrijk 3.2.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) 3.2. Anker Figuur 105:Anker Enormaal Kortrijk Mechanische eigenschappen.

De beddingsconstante Figuur 108:Beddingsconstante Kortrijk Mechanische eigenschappen.1.3.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 147 .4.5.2.2.1. Eigenschappen van de grondlagen Figuur 107: Eigenschappen Kortrijk 3. New stage Figuur 106: Constructietekening zonder uitgraving Kortrijk 3.3.2.

7.6.2.2.3.1. Resulterend moment. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 148 . Uitgraving Figuur 109: Constructietekening met uitgraving Kortrijk 3. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 110:Resultaatcurves Enormaal Kortrijk Mechanische eigenschappen.1.

Maxima per stage Figuur 113:Maxima Enieuw Kortrijk Mechanische eigenschappen.2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 149 .2.2.1.3. Bespreking resultaten Figuur 111:Resultaatbespreking Enormaal Kortrijk 3.8.2.1. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (5756 N/mm²) Figuur 112: Enieuw kortrijk 3.2.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 150 . scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 115:Resultaatcurves Enieuw Kortrijk Mechanische eigenschappen.2.3.2. Resulterende momenten.3.2. Anker Figuur 114:Anker Enieuw Kortrijk 3.2.2.

4. Bespreking resultaten Figuur 116:Resultaatbespreking Enieuw Kortrijk 3.3. Besluit De E-modulus wordt van 5300 N/mm² naar 5756 N/mm² gebracht. Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 151 .3 mm verminderd.3. Het gemobiliseerde moment aan de passieve zijde wordt verhoogd met 0. Dit is een vermeerdering met bijna 1.7 %. Hierdoor wordt het moment met 1.1 %.2. Dit betekent een vermindering van bijna 1.6 %.4 kNm verhoogd. Dit betekent een vermeerdering met 8.2 %.2.2. De doorbuiging van de wand wordt met 0.

3. Anker Figuur 118:Anker Enormaal Haaltert Mechanische eigenschappen.3.3. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²) 3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 152 .1.2.3 Haaltert 3.1.1.1. Maxima per stage Figuur 117:Maxima Enormaal Haaltert 3.3.

Eigenschappen van de grondlagen Figuur 120:Eigenschappen Haaltert 3. De beddingsconstante Figuur 121:Beddingsconstante Haaltert Mechanische eigenschappen.1.4.3.3.3.1.3.3.1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 153 .5. New stage Figuur 119: Constructietekening zonder uitgraving Haaltert 3.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 154 . Resulterend moment.1.7.3.3. Uitgraving Figuur 122: Constructietekening met uitgraving Haaltert 3. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 123:Resultaatcurves Enormaal Haaltert Mechanische eigenschappen.6.1.3.

3.3.2.1. Maxima per stage Figuur 126:Maxima Enieuw Haaltert Mechanische eigenschappen. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (7274 N/mm²) Figuur 125:Enieuw Haaltert 3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 155 . Bespreking resultaten Figuur 124:Resultaatbespreking Enormaal Haaltert 3.1.3.2.3.8.

uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 156 . Resulterend moment.2.2.3. Anker Figuur 127:Anker Enieuw Haaltert 3.3.3. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 128:Resultaatcurves Enieuw Haaltert Mechanische eigenschappen.2.3.

3.3.2.4. Bespreking resultaten

Figuur 129:Resultaatbespreking Enieuw Haaltert

3.3.3.

Besluit

De E-modulus wordt van 5300 N/mm² naar 7274 N/mm² gebracht. Dit betekent een vermeerdering met bijna 37,3 %. Hierdoor wordt het moment met 6,6 kNm verhoogd. Dit is een vermeerdering met 5,3 %. Het gemobiliseerde moment aan de passieve zijde wordt verhoogd met 0,3 %. De uitwijking van de wand wordt met 1,1 mm gereduceerd. Dit betekent een vermindering van 6,6 %.

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

157

3.4 Machelen 3.4.1. Berekening met de vooropgestelde E-modulus (5300 N/mm²)
3.4.1.1. Maxima per stage

Figuur 130:Maxima Enormaal Machelen

3.4.1.2. Anker

Figuur 131:Anker Enormaal Machelen

3.4.1.3. New stage

Figuur 132: Constructietekening zonder uitgraving Machelen

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

158

3.4.1.4. Eigenschappen van de grondlagen

Figuur 133:Eigenschappen Machelen

3.4.1.5. De beddingsconstante

Figuur 134:Beddingsconstante Machelen

Mechanische eigenschappen, uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand

159

1.1.7. Uitgraving Figuur 135: Constructietekening met uitgraving Machelen 3.6.4. Resulterend moment.3. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 160 . scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 136:Resultaatcurves Enormaal Machelen Mechanische eigenschappen.4.

3.2.8.4.1.2.4. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 161 .1. Maxima per stage Figuur 139:Maxima Enieuw Machelen Mechanische eigenschappen. Berekening met de proefondervindelijk bepaalde E-modulus (7625 N/mm²) Figuur 138:Enieuw Machelen 3. Bespreking resultaten Figuur 137:Resultaatbespreking Enormaal Machelen 3.4.

4. Resulterend moment.3. scheerkrachten en verplaatsingen Figuur 141:Resultaatcurves Enieuw Machelen Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 162 .2.4.3.2. Anker Figuur 140:Anker Enieuw Machelen 3.2.

3. Bespreking resultaten Figuur 142:Resultaatbespreking Enieuw Machelen 3.4. Hierdoor wordt het moment met 9. De uitwijking van de wand wordt met 1.4 kNm verhoogd.3.2.9 %. Besluit De E-modulus wordt van 5300 N/mm² naar 7625 N/mm² gebracht.4.7 mm gereduceerd.4. Dit betekent een vermeerdering met bijna 43. Dit betekent een vermindering van 13 %. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 163 .9 %.5 %. Dit is een vermeerdering met 6. Mechanische eigenschappen. Het gemobiliseerde moment aan de passieve zijde wordt verhoogd met 0.

Dit heeft gevolgen voor de eindresultaten. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 164 . wordt gezocht naar de goedkoopste oplossing. Er zal dus eventueel een zwaarder profiel moeten gestoken worden. wat dan betrekking heeft op het type profiel.6 % hoger. heeft dit een invloed op het bepalen van het type profiel. Aangezien de wand nog versterkt wordt met staal.3.2 %. Eventueel kan dus een lichter anker gestoken worden.5 Resultaatbespreking De E-modulus werd veranderd van de vooropgestelde 5300 N/mm² naar onze proefondervindelijk bepaalde E-modulus. Dit effect op de stabiliteit van de wand valt te verwaarlozen. In de wisselwerking tussen de uitwijking. Het maximale moment wordt verhoogd met een gemiddelde van 3 %. Deze ligt gemiddeld 20.6 %. Dit betekent dat kan bespaard worden op de ankerkracht en dus op het anker zelf. Enerzijds wordt het gemobiliseerde moment aan de passieve zijde verhoogd met een gemiddelde van 0. Vooral als naast belangrijke bouwwerken of belendingen gewerkt wordt. Dit betekent een verhoging van de stijfheid EI van de wand met een even groot percentage. en het moment. wat betrekking heeft op het anker of ankers. kan dit van groot belang zijn. Mechanische eigenschappen. Anderzijds wordt de uitwijking gereduceerd met gemiddeld 4.

00 m Figuur 143:Grondprofiel Mechanische eigenschappen. Een fictieve put (zie Figuur 143) werd geconstrueerd met volgende eigenschappen: maaiveld op: Actieve zijde Passieve zijde 0. Daarom wordt gebruik gemaakt van de Amerikaanse methode om tot een resultaat te komen. Om de verschillende methodes te kunnen vergelijken zal gebruik gemaakt worden van een fictief voorbeeld.00 m -6. Deze methodes zijn niet zo gemakkelijk met de hand na te rekenen.F Vergelijking van de verschillende berekeningsmethode’s In dit hoofdstuk wordt er een vergelijking gemaakt tussen de berekeningen met Msheet.00 m grondwater op: -1. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 165 . Msheet maakt gebruik van de methode van de verende bedding terwijl Plaxis gebruik maakt van de eindige elementen methode. die hieronder wordt besproken.00 m -6. deze met Plaxis en de berekeningen met de Amerikaanse methode.

In Figuur 144 en Figuur 145 worden de grondeigenschappen gegeven die zullen worden gebruikt bij de verschillende berekeningsmethodes. Er wordt een anker geplaatst op een diepte van 1.13E-05 4.67E-05 diepte [m] 4. hoekverdraaiing en de uitwijking bij de Amerikaanse methode diepte [m] 0. zal de noodzakelijke inheidiepte van de wand gaan bepalen.79E-06 1.06 0.2 0.3806 2. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 166 .3057 2.26E-04 2. De berekende waardes kunnen in onderstaande tabellen en grafieken teruggevonden worden.98 -36.1 0.8236 0.16 -44.5 Moment [KN/m] 0. De berekeningen met behulp van de Amerikaanse methode zijn terug te vinden in de bijlage cd-rom van deze thesis.1 5.4m.8851 0.6607 Uitwijking [x 10-3 m] 2. Tabel 13 Momenten. 1.48 Hoekverdraaiing [x 10-3] 0.26E-06 1. Figuur 144:Grondeigenschappen (1) Figuur 145:Grondeigenschappen (2) De wand krijgt ook nog een stijfheid EI van 73000 KNm² als bijkomende eigenschap.83E-04 Uitwijking [x 10-3 m] 1.3 0.9347 0. die in hoofdstuk B.4467 Mechanische eigenschappen. Dit is dus de inheidiepte die gehaald moet worden.01 0.08 meter.02 0.26E-06 5.26E-07 1.95 -54.1348 2. wordt er nog 20% van de steek bijgeteld. De totale lengte van de CSM-wand wordt dan 10.00 0.53E-05 1.2233 2.1 De Amerikaanse methode Deze methode.2 5.3 Moment [KN/m] -27.5 meter.11 Hoekverdraaiing [x 10-3] 1.2 al werd besproken.4 0.6.9 5 5.84E-05 4.7491 0. De wand wordt stabiel op een diepte van 9. Daar er nog geen rekening werd gehouden met enige vorm van reserve.39 -64.

1010 1.4336 1.30 -300.6107 -6.79 -279.0414 diepte [m] 5.82 21.3 7.3 8.8215 -4.2710 0.42 33.78 16.9506 1.01 -155.67 0.2 6.31 0.2137 -0.99 -188.4 8.6 3.3287 -0.81E-03 5.1815 0.25 -257.67 13.7 7.0801 -8.49E-03 7.1501 -0.3311 -20.9730 Uitwijking [x 10-3 m] 1.0010 0.72 34.6252 0.8632 0.7 0.0526 0.1256 0.71E-03 0.27 -170.15 -270.98 -293.93 -295.0142 0.2 8.41 -165.2 4.6 1.2 1.0290 1.3184 0.4 4.5681 2.42 Hoekverdraaiing [x 10-3] 5.3258 -1.34 -306.99E-04 1.7 3.3680 2.20 0.3 6.diepte [m] 0.86 -125.03 -83.80E-03 8.4594 2.9218 1.1195 -2.3692 -4.55 -140.7508 0.42 -286.2 3.1 7.39 -208.1885 -1.4 6.4 9.0659 -11.9952 -17.8665 -7.7598 -13.1881 -9.14 -50.0996 0.3 3.01E-04 3.7940 0.47 26.5 2.48 21.5576 0.2217 0.14 28.22 13.44 -20.3413 0.1258 -6.1 6.5 7.0774 0.0133 0.15 -7.6047 -10.2 2.7 8.2281 0.9 8 8.8 0.0995 0.74 -98.2 9.5463 2.74 -226.5204 0.09 2.7101 -11.0303 -6.1897 0.44 32.7797 0.8335 -10.1550 0.55E-04 9.3 1.7003 0.1262 0.8557 -8.38 31.3 4.73 Hoekverdraaiing [x 10-3] 0.7972 -10.6 6.7920 -2.03 34.0194 1.9441 2.9100 0.6391 1.1273 Uitwijking [x 10-3 m] 2.11 33.70 -185.57 30.62 2.7221 -12.8 7.23 1.0125 1.1 4.5917 2.59 -302.49 -113.32E-03 3.0416 1.55E-03 2.4 1.0248 1.4264 -0.01 22.8 6.8 8.5254 2.64E-04 6.6 5.1018 -18.0106 0.63 -270.2154 -19.26 -86.35 9.63E-03 2.5 8.91 33.35 17.6602 0.4813 -1.63 -200.2787 -7.4 2.70 -227.3323 1.0589 0.3 2.02 -13.1 3.1 2.92 1.4496 -6.5 5.9146 -1.3844 0.5049 0.08 -304.5 6.8 1.5 Moment [KN/m] -75.56 -261.8 5.3 9.2329 1.0208 0.8 Moment [KN/m] 0.8624 0.3178 -6.7 4.4272 0.6 8.9 7 7.1354 -11.79 -239.5767 2.7060 0.24 27.7 1.61 20.96 -243.8065 -1.4438 Mechanische eigenschappen.9942 1.01 4.60 -140.7267 -10.0434 0.53 -305.39 -298.4646 -8.13 30.3705 0.16 -280.8205 -3.4 5.5 4.5546 0.9 2 2.9673 -4.1556 0.1571 -11.18 23.8869 -2.7 5.47 0.1 8.8 2.5361 1.5220 -9. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 167 .7783 -5.38E-03 4.6840 -8.7098 1.4886 0.8348 -9.09 -250.7420 1.4388 0.18 -1.4 3.93 -111.1082 -0.9 9 9.3778 -10.2996 0.6 0.4627 -2.2 7.9 3 3.19E-04 9.1914 -3.93 19.1359 1.6 7.9706 0.3033 0.1 9.8742 0.1198 -10.5494 -5.0323 0.5024 2.2491 2.8 3.0306 1.55E-03 3.1349 -3.8353 0.8203 -14.7 6.4742 0.0307 0.1 1.9424 0.49 32.1927 -5.35 26.00 -213.6 4.22 14.13 -306.6603 -0.4899 -3.9 1 1.6138 0.0219 -0.9723 -7.4636 1.90 -289.5 3.5671 0.63 17.0750 0.8440 1.4 7.74 29.5 1.7 2.17 33.5742 -3.5895 2.1858 0.9 6 6.2597 0.9 4 4.67 31.75 -15.9520 -11.9000 -15.6 2.7745 -9.02E-04 2.86E-04 1.03E-03 0.4288 0.

deze methode weergegeven.005 0 0 0.In Figuur 146 wordt de uitwijking gegeven die met de Amerikaanse methode werd berekend.b.02 0.015 0.01 0.v. In Figuur 147 wordt de momentlijn m. Uitw ijking (m ) -0.025 2 4 6 8 12 Figuur 146: Uitwijking Moment (Knm) -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 0 50 100 2 4 6 8 diepte (m) 10 12 Figuur 147: Momentenlijn Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand dipete (m) 10 168 .005 0.

6 KN. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 169 . De ankerkracht heeft een waarde van 154. de scheerkrachten en de verplaatsingen van de wand. 1.3 mm. De ankerkracht die wordt uitgerekend met deze methode is 143Kn. Figuur 148:Momenten.Uit de Grafieken kan afgelezen worden dat er een maximaal moment optreedt op een diepte van 7. Mechanische eigenschappen.2 De methode van verende bedding met behulp van M-sheet Op Figuur 148 worden de curves weergegeven die symbool staan voor het moment. De uitwijking haalt helemaal onderaan de CSM-wand een maximale waarde van 20 mm.7 kNm en een bijhorende uitwijking van 33.7 meter met een waarde van 306 kNm. reactiekrachten en uitwijking Met behulp van de Msheet software wordt een maximaal moment bekomen die gelijk is aan 262.

1. De totale verplaatsing van de CSM-wand die berekend is met Plaxis wordt in Figuur 150 weergegeven Figuur 149:Buigmomenten Mechanische eigenschappen.3 De eindige elementen methode met behulp van Plaxis Figuur 149 toont de momentenlijn die werd bekomen door gebruik te maken van het software programma Plaxis. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 170 .

De ankerkracht heeft een waarde van 136.34 KNm en een bijhorende uitwijking van 25. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 171 .28 KN. Mechanische eigenschappen.Figuur 150:Uitwijking Plaxis heeft een maximaal moment berekend die gelijk is aan 165.57 mm.

buigmoment Ankerkracht Max. dat je niet snel helemaal onder de knie krijgt.1. Het verschil is niet van deze grootorde.4 Besluiten Tabel 14:Vergelijking M-sheet met de Amerikaanse methode Amerikaanse methode Max. Uit deze vergelijking mag dus besloten worden dat Plaxis de meest economische oplossing biedt. Dit verschil is te wijten aan het gebruik van verschillende methodes. De uitwijking die berekend werd op de Amerikaanse methode. maar bij de berekende buigmomenten kunnen toch enkele bedenkingen gemaakt worden. maar hier moet nog een veiligheid ingerekend worden. dat het doorslaggevend is bij het kiezen van de beste methode. Met Plaxis bekomen we een buigend moment die veel lager is dan deze met de andere methodes. kleiner is dan deze van M-sheet.3 mm 9. Kortom een lagere productieprijs voor het ganse CSM-werk.7 KNm 154.28 KN 25. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 172 . Een grotere uitwijking zal ervoor zorgen dat er een groter anker dient geplaatst te worden. Er dient wel opgemerkt te worden dat een lager buigmoment zal zorgen voor het plaatsen van minder zware profielen wat economisch zeer interessant is. een snellere voortgang in het proces.5 m Plaxis 165. uitwijking Inheidiepte 306 KNm 143 KN 20 mm 10.34 KNm 136. De initieel berekende inheidiepte van de Amerikaanse methode is ook 9.3 m Het verschil in ankerkrachten van de drie methodes is gering.6 KN 33. is dan weer een stuk kleiner dan de uitwijking berekend met Plaxis en Msheet. Een kleinere inheidiepte zal zorgen voor een materiaalbesparing. enz.08 m M-sheet 262.57 mm 9. minder lange profielen die dienen geplaatst te worden. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat Plaxis een professioneel software programma is. Als laatste kan opgemerkt worden dat de inheidiepte bij de methode die Plaxis gebruikt.5 m. Mechanische eigenschappen.

Er dient ook rekening mee gehouden te worden dat de vergelijking maar op één voorbeeld is toegepast. waardoor M-sheet soms de voorkeur krijgt.Msheet echter is een gebruiksvriendelijker professioneel softwareprogramma. Hierdoor kan niet besloten worden dat Plaxis altijd de beste oplossing zal opleveren. Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 173 . dat ook goede resultaten levert. De Amerikaanse methode zal bijna nooit gebruikt worden omdat dit een arbeidsintensieve methode is.

Dit heeft een effect op de resultaten. is deze waarde meer dan genoeg om het materiaal dienst te laten doen als funderingsmateriaal. Dit komt doordat het materiaal sterk heterogeen is.3 mm kleiner. In dit geval wordt met Plaxis het kleinste buigmoment bekomen.3 KNm groter dan deze uit M-sheet.45 MPa gering. maar grote veiligheden moeten in rekening gebracht worden. Enerzijds stijgt het maximaal moment met een gemiddeld percentage van 3% en anderzijds wordt de uitwijking van de wand gereduceerd met gemiddeld percentage van 4. De wand is dus stijver dan eerst werd aangenomen. Het maximaal moment berekend met Plaxis is 97. De uitwijking daarin tegen is dan weer 13. De E-modulus ligt met een gemiddelde waarde van 6393 MPa iets hoger dan de vooropgestelde 5300 MPa. verkregen met Msheet. in combinatie met een stalen profiel. Naar het moment dat de wand effectief opneemt. De buigende momenten die hiermee kunnen opgenomen worden zijn dan ook klein.36 KNm kleiner dan het moment bekomen met M-sheet. Uiteindelijk kan bij gebruik van Msheet een lichter profiel gestoken worden als bij toepassing van de handberekening. Dit is tevens de reden dat niet gerekend kan worden met gemiddelde waardes. De bijhorende uitwijking berekend met behulp van Plaxis is ook 7. kan er besloten worden dat de spreiding tussen de verschillende proefstukken groot is. Bij de handberekening zijn wel bepaalde vereenvoudigingen en veronderstellingen toegepast. Door de gunstige afmetingen van een CSM-moot. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 174 . Mechanische eigenschappen. wat uiteraard beter is.57%. Uiteindelijk kunnen er toch enkele conclusies getrokken worden in verband met de proefresultaten. Het maximaal moment bekomen met de handberekening is 43. De handberekening is uitgevoerd met de Amerikaanse methode. moet nog onderzoek verricht worden. De druksterkte heeft een gemiddelde van 6 MPa. wat resulteert in een lichter profiel.G Algemene conclusie Uit de resultaten van de drie soorten proeven die uitgevoerd werden.73mm kleiner. De buigtreksterkte is met een gemiddelde van 1. Er is een vergelijking uitgevoerd tussen de resultaten uit Msheet en de resultaten die bekomen zijn uit handberekeningen en het softwareprogramma Plaxis.

methode Bijlage2_Msheet Bijlage3_Verwerking E-modulus Bijlage4_Druk en buigtrek resultaten Bijlage5_Afmetingen Bijlage6_Samenvatting resultaten Bijlage7_Foto’s kleine proefstukken Bijlage8_Foto’s grote proefstukken Mechanische eigenschappen. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 175 .Lijst van de bijlagen De bijlagen staan allemaal op de bijgevoegde CD-rom. Bijlage1_Am.

Nanterre-Frankrijk Bauer.Literatuurlijst Boeken: VAN WEELE. Germany. BAUER Maschinen. CSM Cutter Soil Mixing Equipment Construction Procedure..F.A. Schrobenhausen.. 1999 Trevi en Soilmec. 2005 Bauer. Waltman. VERRUIJT ARNOLD. CDW Continous Diaphragm Walls CD-rom: Bauer Maschinen GmbH. 2006 Bauer. 2006 Hercules Trevi Foundations AB. Germany. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 176 . 2001 Brochures: Soletanche Bachy. Technische Universiteit Delft. BAUER Maschinen. SMW Soil Mixing Wall System. 1983. Germany. Schrobenhausen. Nanterre-Frankrijk Soletanche Bachy. Equipment programme-Equipment at work-Construction systems (2006) Bauer Maschinen GmbH. BAUER Maschinen.PROF. Verfahren-Construction Methods (2006) Mechanische eigenschappen.IR. Schrobenhausen. Grondmechanica.Hydrofraise. Jet grouting. Moderne Funderingstechnieken. CSM Cutter Soil Mixing Project References. Delft. Bauverfahren (2004) Bauer Maschinen GmbH. tweede druk. Paroi CSM (Cutter Soil Mixing).

In: 16 ICSMGE(International Conference on soil mechanics and geotechnical engineering).jsp?page=1210#11.html • http://www. 4pag’s Stötzer.be • http://www.trevispa.E.com/gate/_vti_g1_1.soil-mixing.be/franki/ewcm. and Schoepf M.uk/jsp/effc.foundationworld.olivierbf.votb.-W.org.com/ • http://nor-trade.R.sbmasystems.com/ • http://www..nsf/_/2671EAB6B21C15C9C12 56F4E0045EABB?OpenDocument • http://www.M.soetaert.vmsw.dk/SoilMixing.nl/ondergrond/ Congresliteratuur: Fiorotto. Osaka- Japan. Gerressen F.dk/CutterSoilMixer. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 177 .E.A new technique for the construction of subterranean walls – Initial Experiences gained on Mechanische eigenschappen.hoffmanngroep.ca/uploadedfiles/Site_Structure/Corporate_Services/Cor porate_Administration/New_Nanaimo_Centre/NR060120SoilMixing..aspx • http://www. Schrobenhausen.htm • http://www. BAUER Maschinen.pdf • http://www.htm • http://www.be/VMSW/professioneel.htm • http://www.be/ • http://www. Germany.berekeningvanconstructies. 2005.com/anchorman/pdfs/RMATP3.bauer.12 • http://www.frankigeotechnics.jsp?lnk=042&id=120&pageid=235 • http://www.bauer. (2006) “CSM Cutter soil mixing .votb. (2005) “Cutter Soil Mixing(CSM) An innovation in Soil mixing for creating Cut-off and Retaining walls”. and Stötzer.Elektronische bron: • http://www.be/ • http://www. 15 sept.de/en/maschinenbau/produkte/drehbohrgeraete/bg_system /smw.de/en/spezialtiefbau/index.pdf • http://www.nl/ondergrond/8.nanaimo.Schöpf.htm • http://nor-trade.

In: AGS Seminar. Piling Conference Amsterdam 2006. Schrobenhausen.J. Schrobenhausen.completed projects”.D.G. Germany CSM Cutter Soil Mixing. uit ‘In de grond gevormde waterkerende wanden en schermen – Mechanische eigenschappen.D.E. en Brunner.Chicago – Illinois..Stötzer. BAUER Maschinen. BAUER Maschinen. 1999 Fiorotto. “Cement Soil Mixing in soft ground”. McBarron.Cutter Soil Mixing system for constructing Retaining walls and cut-off walls”.2005.L. BAUER Maschinen. Germany 6pag’s Barley.an innovation in soil mixing (2005). Schöpf. Schrobenhausen. en van der Wouden. University of Housten..M. London November 1998 Nicholson.. “The innovative CSM. (1999). uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 178 . Presentatie’s: Deep CSM – New development with wire rope suspended system (june 2005) (38 slides). Germany SMW Soil Mixing Wall.W. Germany Film: CSM Cutter Soil Mixing. Germany Artikels / Papers: De Buysere.R. In: Cigmat ’99 (Center for innovative Grouting Materials and Technology).. BAUER Maschinen. In: DFI 30th Annual Conference on Deep Foundations.P.G. 9 pag’s. ICE. P.A. Schrobenhausen. Payne.. “A reinforced soil mix wall cofferdam supported by high capacity removable soil anchors” . “In de grond gevormde waterkerende wanden en schermen 1” .W. BAUER Maschinen.A. In: 10th Int.Construction Equipement Performance (april 2006). Schrobenhausen. (1998).an innovation in soil mixing for creating cut-off and retaining walls (2005)..

A.. Vanden Abeele.. Gouda Cursus: De Smedt.M. Lab fysica Foutentheorie Handleidingen: “Msheet Version 7.L.V.J. uitgave maart 2002 “damwandconstructies”.M. Leroy. kwaliteitscontrole en eigenschappen’ van Cebo Holland B.J. A. en Wolsink... prof.Injectie kan bestaande fundering verstevigen”.V. (1998) “vergelijking verschillende technieken . Design of Diaphragm and Sheet Pile Walls”.S.. kwaliteitscontrole en eigenschappen’ van Cebo Holland B.. Ir.E. nummer 7/8: 13-15 “Cement in de grond. VUB Maertens. F. Visschedijk. Meseck. H. ontwikkeling. en Jansen.T. “waterkerende wanden en schermen 2” .. uitvoeringstechniek en performantie van een Cutter Soil Mix wand 179 .T. Publicatie 166. Land + water.. L.. Vanderhaeghen. en Lefebvre.M. uit ‘In de grond gevormde waterkerende wanden en schermen – Uitvoeringswijzen en toepassingen. eigenschappen/uitvoering”. J... Borel.L. M.C.ir.. cut-off walls and soil improvement” van der Stoel. the Netherlands. en Owaidat.L. Cement 1990 nr 9:16-21 McKnight..J. Betoniek. 1995 De Coninck. “CSM: an innovative solution for mixed-in-situ retaining walls. 2005 Mechanische eigenschappen. Geil.L. CUR. “Afdichtingswanden van cement-bentoniet”. Cursus Grondmechanica. Geodelft.”Quality control and performance of a cutoff wall for containment of DNAPL plume Mathieu. ontwikkeling.dr.H.Uitvoeringswijzen en toepassingen. de Vries.. Cursus Bouwputten.G. VIK.F.I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful