De diffettione parnum corporis hurnarn, Libcr Iecundus

,
Procemiurn,
partes in humano corpore folidiores & exre- Q!iJ ditrHm riores eranr.quz' q; ipfam machi na m porifllmum fL5rofHptriO. confhruebanr.Iaris iam explicate nobis videntur reo libro fup~ri~re.Se~uitur, vr i.nrernas percurramus Q!l_id fecU"~ qux rnaxrme pertInent ad vitam, & ad earum fa~ do fi6ro d'iccculrarurn quibus incolurnes viuimus conleruario- 'HT. 15 ncm.In quorquernadmodu infriruimus) fubflantia,fitus.forma,numerus,conexio,earum parriurn l!!I!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~:='~ de quibus fermofururus dl.breuiter exponenda, Ad quod munus {tatim aggrcdicmur.fi pauca prius de infhruro ae de iudi= CLO noilro fubiunxerimus.Q. uanCj enim hie nofter in fcrtbendo ac diflecan 2.0 do labor .complures non modo in anaromescognirione.fed criarn in Gale Purgafio al. ni Ienrenne inrcrprerarione iuuare porerir:ramen inrerdii verernur.ne quibufdamnomen hoc anaromicum fit inuifurn : mirennirq, in ea diffefrione IInatomes in~ ranrum nos operz & rcmporis ponere: cum alioqui ab ijs qui nummorum (~t'ationem_ 2.$ potius quam artis aucupio dam operam facile negligatur.Atq; ira nobis oc,mnHsFro5,,' curritur.durn quserunr.fariine confiamer faeere vidcamur.qui cum corpo:ris humani parrill longiori indagarioni Ihidemus , quz magis fune vrilia, imprimiiq, ueceflaria przrermittimus:fatius dre affirmames,eius rei cogni rioncm ficco eve aillt)pedc percurrere.in qua alia cerra.alia incerta efle di~ o cum:alia probabilia,alia minus probabilia inueniri.Q_uod cerre dicrum(fi ; qui ramen inueniamur qui hoc dicant) hominum mihi vidcrur paru confyderate loquenriumrarq, in maximis rebus erranrium, Q_uibus vellem fa~ tis cognita cffct noflra fentcmia.Non enirnrvr inquir quida) Iumus ij quo rum vagerur animus errore: & incerns rebus demus operam,neque habeaH mus vnq quod fequamur. Q.uid enirn ell.per deos.abfolura anatomes co~ AI~a.to"!esco: gnitione oprabilius! quid. prxfiantius?quid Medico vtiliusiquid Chirurgo ~~:SIO~/c!J.\I= dignius~ qua qui expctunt & adlequunrur.tundermi Medici ac ChirurgL di tas. \B cendi fum:ncc quicCj eft aliud.quod Medicurn aur Chirurgum magis com mender.quam ipfa anarorne.Cuius ftudium qui viruperat.haud fane intelli 40 go quidnam.fitquo~lauda~l1~ i~ huiu~modi viris aut. arribus pur~t.Nam fiue obleceario qua:rItur anirni.quid ~que deled ar.aur ingenuos anrrnos af ficir.arq; condiroris nollri.in hoc microccimo procreando, diligcnter per::: [crurarurn arrificiumffiue pc:rfcc..tio.~ abfolura quzdam ars petitur: cerre abfq; anarorne.Medicina aut ars no eric, aut nulla ornnino.Iraque necefle dl,qui hzc omnia in quibus tamopere infudamus, neglexerit:artem quoq;
10

ijiijiiiif!iiiii1 v z

Bemba

Garamand

;:~{:~;~;eltl

~~·~~.;t.~",wo;&ho~'~'f+:M.M

A
U N

C.LARAT
REP' It ESE
I T
E
.Ii Y

IN

CON

GrR- E S. 8.", J

ULY

N T ,A ~r 'V E :9, I
,0 F

D
,

S

T

'I N

A

GEN',RRA,L

M

E

~

C:ONG_RESS
_!'tn! 0( .....

RI
f"'q,~,,,,ri,u.I:
F",
J4T

A

c
~

T

E

A,
- !r

1:1. b .. ti:1'" ~

lIe I.b .~~ ,0 ~r tlR mitim]!; iliII!:~O"! c(, -011' r"~I," !, II'. 'L:!J~·O:.,! Jl<"!l'r. ' Ili~ ""'.w:n'lia..~ witlMllh.n: '00 (.lI9m Ill' !.. jU~rd,'iRidii,r"'';I~" "" ~ <I'il':, .!M u~~~~~..f~JI ='U~wr; :l!r""1Ibi".4.ulll",' , ~~str ~,ul""",~ k;;:1~.taC!.

~~~"'O

.... ;'1- ... elf f'I'-, 11,00'"11 ~".fcJ," ,,!ItIiii! l!r~

=~,tg,~ .

;.'!lO'~ ... l:;KI!!

1.~~<l1"0IIpI ~"""'.Ii'O!'!' ~~,~ 111 b~ • ~ .... 1.lll. J...... IlIil'·,II!;,,~lJr"" "'J II!!<'I ~ld _mil «I ,~ot in .~it_".. 00 ,!ori~ fl.!:L, .. , !lLTcuJ:. ". ''-;:1 OlD 1 w1~ ;dJ.Jl'U"LtlJ~~ "'!'Qrl~~
1.:nyu5oe, rJIi!I C!il Lt.f Iilll-bouC m!lr4t;;£.

r<!l".:q"", ....... - ... n~... I.,..,"'! • !.\<nefi .. of'l'li.dbj'jllr:l'~ }'lIf, Ifj!j~~ "~ (<3"" ~ 'I""'" "" 1I'''kJ:L'5I olI'':'''''', _v.., .hoI""!n !.c irc_c , -I.m" ,1'.nRII,h, I_';n" Klg.l.~i"~ ~ ........ ,,; bI,fh.JliS: ~ .""""1"'lr1 G ... ~". '!;oJ .6r:.'11 i.. !-n;l liI;nLQ re .D<lIe." ....... e . n.<pmpO;:'.-..I 1', ;~m"_!b~f,,,,,
1iI~!I.!
iiI~

~r.
~1

I

1Ir.I,.

~'

... r

ll'if (~

broll(I'~' TUt!! II! ... I

~ fufl"'cJI<rt O!I' ~1!''' vI~ 'f!!«:~zn,' ibl.,,"i': ib~ iKul ia.¢~fkil P 'II1lh ~ '" 'l!,n... r", ... in.l]ur~'!!"'rr ... ti'. lilt blhl"i'~<'lI ~Jo)\""',_ '"-. ~F o!«w,".Ir ...... , «f bi. pr.. ; 1~1!o!i.1~~ ~,g~ _, -oJ-" 11 .... ~~.; tblIJ p~Uf~r.~ OIl!!' IIWIgtd (IDe- ~-~.P.! b::;Ii~2! !WI_C' ~'I:n"-n~!g_J ~ d!11;ro}~ Ir.. 1<..." oil our ro>.Pl<> ~ 1Irl['lii. it ,Wi ~Iifi~~ 1~"'~l'IInI'c:L11; b '1 :lliP'lh~ ~ (i>I'~lp! llI!!rallliffn ~"o:om,~Im'IE.. ..... ~. of J .....r.. .r~, iOO ~ !,I'r.i;;iir. ol.t.Jjl· w., .., .."h."t!D;lt~_. <II Cnlfl'l _I""fr.!~. r"'r<:'t'I), '''ill''~d i:! ,t; ' ~ tilllloitlN ~I ~.o! ~MlI11O"""'lrq .r..,b~"'oi'~ •• i.ll'I""r;;,.... !: Jl¢ h .. _i1r.>~n!'d OI!~ f.lk ~''I!.n ... r:o... ~~~ .. 00, l~. l,i... ~D t

!IIh:~'iJ.Bri, 'J.~,~

~''''1 t ~f OI>r ('1'II'b<fI •• bol :!!;HS

tli! t. r)I~",

~hcJctIIiI

DIi

aye-

~~rIl1llIiiq~~

,m"

",.il ...D>1!I~ 1
ii

!

" .....

r~.

j'''~no!... ~ Iio-.. hr<ii, or 10, I'a.IJ clo rol_1lf I~<i. h,n.'~ ~ tk ""(,~Ilil'HI,,""~;; (qrroR "lIl'Iu ' .n.! Ii- .Nt "" n.. Yr Cot [jj !;ri~ CII !I!~inl'nbi' .... Qi'!.lIIr rt<oul;· .... ~h. "-I!I.l'!1 [ 'wo .• ' D ~~I .. 'llihDl~ tM_-eele tir ....uif. ~! tj illllIIJId-'.u.1 ft~r"I.I1.eJ l!~I~'_c;..,oITt¥J,_ ..:F.1I ~ .oo ......,itiaaL ., Iii '''''1 nil,iC 01 [her. (lji>1',~iIt""",~. h~'I'!t'IiI~i<>~' fJ" in ,; ,~i!i911 h.. IJIIij !(tfi't" (j'\!;r ~",II»i1 f"lL"(Itn JIw~~ ton" <[OJ ""II' t/if l'<~ooJ i"j'n~'. 0\ noc:. .1M,.(Irr " ,~i:" '"' rb'd 'boy ~-" ~ ",bidl ~~l ~~ • fLJ "",Sl io J.c ~~~ Fr{lO" :I"""!'~ 'ii!' '11",,11_ ~ toml 'Ift~tiQS';D fltad ..... ~ ""tfl, i,ili'. 'I!ot..rbffjl. ''II'~ ~ 1:.l,'"'OilIml'il,tclll [iIVm '~N lO Liil:<: "f ""n>l"~ l>j' 01•• :, ,~;~~.'" ~ 'I' ~Pfa.;! en Uiri r.',l[iI:;J~ ~"Dn...ij~ Q1ct us, 'We; h;!i'!'e Dill iO!;J L 'l:LM '!!I:' ,go{ {he <-i"uml\1.M~ Cit iW[ ~mi~ruiiJo ~ Jti:t1~~i' ,b!h",!'.. \\ II: Il...,;f- 'W 11:IfWl~~ Ii!) ~fK~r. ..!jwt1~ I~d ~'~-n;i,-r.ift1.~tr, ~ ~[j ... tJ..a!Ii!!! Ibt!!li b-J rlit! .'iEllf1f'OOi'~ .,J'I.tJUd II'H,ft:: U'U~~'lf w.1iKr.~ ;n~I;~~l~i~ '~., 6t.I."",,,,,",,,, .!Jill «itt'< .. .<10 I!'J¢ b«P <!ie~f'I>' r,l!)! ~;j";~~,,,,J _,.'~" 11. .. 1 'We !!>'IIIl, ''b~,c[_. '""i:_I<f~ 'In ,''' 1!c.dli, "'b!.iIIJ dlrnuo,'_",' III 'r"JI'!f:>lio;Q. OM ln 'how. ,.. "'C' ldI! !h~ ocII <If 'I><ml~1 in 1Ili.J1'; iio, ~i trieuJlo W., .i1c,,;j\,•...,. ~,< I·prtrt~~i .t .. ,":hh~ UlflTl.1Ji :;1' T.f. I 'Ii' j\ 'IERJL,I!.. in O~ .. n.. ~qR. ~, U .m:m~ "l'pr","g I~,h .~ I.RiM J'Jd~ o:of ~bc'"'lIl1 NOI'he ri'fl,md. oF .... r '"I. ,j..n, '1ft . lti~!i>'ii' ."", h~ rh. ",,'hoc"~7d <I, .. !l'w r.wpi. of ';';'1. • ~'h, '?'irnu!~II1'.'IoI;a; .oM d.. ,*'~, 11hA'l',t.dii U.i t~OiJ;.. •. ""r. ,.,. EP! .' .nib, ~II[ 11]0 l!oi:. ~a ... " .. I~!'''.t,,~ w ~T"t~'. !~'I ~ .*1;~~1 from i'lL .1l<!li'"~ '" "". ~1"_'h ,~""",,'11, .00 ~~'",][ ~'led__ l1.aioo I;o!ifltrn U"I!I ~ ;!o.e Si;u. '" ~r .... 1 .~.rPJ'", " ",,!('h. 00 b,; 1iiIi~'11f Jilrdrcoir. ~ ,~li,rt ,., li'o,...•• "Ii ~ ... 5!-J:"'Y~"" .~ ~:n&!: I!iill POWft Ell. h:tlW 'w;.t. r~oJ~ ~~rrl:rli ~ r.r, .J~«,,, .rL~lidJe:.....<~. '...:I -Ii Qlflirt .<ill .,.1 L"OJ' .\" , h'>L •• "~, ... ii' 6r"'TE~ "' 1 'i.r.!",.oo. .!!!iiI (01'1'.". I.e, dIot!li~'!_I.!oo, i,i) • iimJ ~ ~<I tb. ~"",.011 ., '" Ui, ill<' !" .... ~ ~ .... , 11.1' ,plod'g" co .... b .. !l.cr!l ..... 1,.3. ""I , ....

m be:.I1f

iI[UUi~i1:

mialJ'

COW:Jr8}' .. 10 ~f'

[...c:

~~r:lun.l£11

ii:f

~II~I

~,

l."" •

rur ,~,~

r,,=...

I~""'.

"'I<.r ~ "

n."

'''H':Jr,,~

1i'fifiP'1~~ ~

..J-_,:
M

~

.".xi:

,1.,·

r, ....

or

,oJ""

Q-'!:~~--'"

P. V I R GILl

I

MAR

O.N I S

BUCOLICA
ECLOGA
MEL

I.

CUI

.

nomen TITrR US.
TIT YRU

I B OE U S,

s.

tu patulee recubans fub tegmine fagi Silveflrem tenui Mufam mcditaris avena: Nos patriee fines, et dulcia linquimus arva; . Nos patriam fugimus: tu, Tityre, lentus in umbra 5 Fotmofam refonare doces Arnaryllida filvas. T. 0 Melibcee, Deus nobis haec otia fecit: N am que erit ille mihi Iernpcr Deus: illius aram Sarpe tencr nofiris ab ovilibus imbuet agl~us. Ille meas errare boves, ut cernis , ct ipfum 10 Ludere, qu;e vcllern, calamo permilir agrefii. M. Non equidem invideo ; miror magis: undique totis Ufque adeo turbatur agris. en ipfe capeilas . Protenus reger ago: hanc etiam vix, Tityrc, duco: Hie inter denfas corylos modo namque gemeIlos, 15 Spem gregis, ah! filice in nuda connixa rcliquit. Sarpc malum hoc nobis, fi mens non lzeva fuiffet, De ccelo tac1as memini przedicere quercus: Seepe Iinillra cava prredixit ab ilice cornix. Sed tamen, ifle Deus qui fit, da, Tityre, nobis. 20 T. Urbern, quam dicunt Romam, Meliboee, putavi Stultus ego huic nollree fimilem,quo frepe folemus Pafi.ores ovium tencros depellere foetus. Sic eanibus catulos fimiles, fie matribus hredos
ITYRE,

T

A

Noram:

MANUALE
TIPOGRAFICO
DEL CAVALIERE

GIAMBATTISTA BODONI

a eos

VOLUME

PRIMO.

PARMA
,·"•.........._.t~ ...•

PRESSO

LA VEDOVA

MDOOOXVIII.

XXVII

dono puro di Dio e felicita di natura, henche spesso provenga da lunga esercitazione e abitudine, ehe Ie piu difficili cose agevola a segno che in fine senza pin pur pensarvi riescono ottimamente fatte. Che pero la grazia della scrittura Forsepili che in altro sta in certa disinvoltura di tratti franchi, risoluti , spediti, e nondimeno COSI nelle forme esatti, COSI degradati ne'pieni, che non trova l'invidia ooe gli emende. Ma forse pin sicuro e ristringerci a dire che han grazia Ie lettere, quando sembrano scritte non gia con isvogliatezza 0 con fretta, rna piuttosto, che con impegno e pena, con felicita ed amore. Tanto pin hello sara. dunque un carattere, quanto avra piu regolari-

d.

Gr,ea:test Am,ericaa T"pe
Design,e1",H,(l,s .lmp1"iliR£
Ill,.

LeJ't His

:,.JLe: WtlJifld &"
to

Cre,(J,nng M,oT'leTha.B 100

Beauri/ld

Faces

Give

D'Ig'Hit, ,aDd SiMplicit,

to dIe Pa.,ge,s
Man Retion&

011:

W,h,ich

Hr£sDt-ea'nl!S

TYPE BY GOUDY
.~t9 tne. .Hei1liillU.ypel;lo:~ultam.t,
woodlilli~tt I'i~r.
fOol' Und~J"" mftn~l',act!lll:rel"1!ii aif tYIP.@I

F

At 4:0j 'tJilii ,:shQId:, plump. pWiilIrldiSh. ,~a original des:ipiS~ from drawing ·tQtb,e fin,.. pu,eklsb ~tte_al!Di kept 'books f'oil' 8, C:iw~- iJ!iilhed 'D.etal. Hi S, 1181:me spdLs ~U!thQrj.ty to eag'Q ~arutoJ:'.~ndM:iI!!Hf~d~lIed h:~mse1t :a. fa:~l- t:M~f who :know type. UR_ t'lur_g tho ~eX!t ,:36,-;ears" 5t.a;rtlngal, GO'ud:ytra:veled 25,HO mileiS :~.t ye~itt' 'Im,MMt fr-o,m, Slel',dclll, alii:. n, 2i!'e; willl.en most ,:me.liI, a tr~iI:! pd aj~,prupe. Nil8:c!ii!!ilBg to p'!!'mte~ p i11.. ~e: peir,mn,emwt:ly ~et ~iilIr, tb,eit cboo~ vo'Ca,.. th'i!: ~el Qi :s:j.mJl~ie:jty.bBa'Ult\y, leglb!i1~it,y. tw:l:lsl;, bi!!: cUlt Ul3 fo~b, of typ~. th.ere'by cr~WIld d'!ignJty. "The!}lGrfeet t::ype':' lie tBl~s invi:!!~'Q~e.",)Jut :a\ting MOl"B usable iiaces: tban, di.d t!lle ~e..,;l\en tb.,em, "wPtl!ldibeoo:.p1!ete.ly g,rea:test 1nventoll',s, of itype and, hoakfll, tf:lom Biin~eIDlmj'V'.~iS.ib:urty Woul.ddefe~t~t$ iPiIlJI1"poO$(!:, GtlIten.bel'g: to 'Garamond:.Noi~V 76, he: :ig:th,e wbleb.iii9: oo~:a,\"~y :tI;!!l!J!!~~1f:'e, ;bIll' e~de&VO:fS d~aD: of 'twen:f;idh-c;ent;,urry dMrugllii~r,!3. .~ app:I!'O~Jllbt·ba:t ide!il<las closely 00 possiibl:!l. YOU D€Ver is!3e ,9,\ tlw~iboy~t CiHt1i:a:~te!tt' Cb~oes are you lle/V'!il(!.' ~e3.\rd 6:f Go~.dy. Bi,mon; b.1~destgniS •. He ~SI a p!Lclnte:!I:"',s ;pr1n,tel'. As art oovtser'w ~e MonQtype~q>01'aUo:n, .~~$ expelri& leye ·'Creail!;iO:itl:"tQ thii 5 6lit!, m:ast,@too~~i;sts :MlIot ;soonaevery d'l'lllw!eg bej;@if.e' .~;ti$ ItrenslJaited :~111jll.lnllb~Ling' severa]lity1ts ~l:!d O(l!py~m!L,g the

'tooay.

l!TU~E ·,en .. ,~tjJj;1!J> 'WiM :kD,ow 1F1'Iedttic .. ·,.,e;r Vi. Got.l:dy_ 'il.b.@ mg \'lI'bo' l~:ft a"gI'€'a:tex ~m,prr,~,t upon the l'>ec@:l"de.d:swry of lJls, time Ul:a)~ a;!l!ily btswl'ian, or ,crflits\IllJmUving
.g.

w.r~iter,s: and. otllel"
J{(Nll.1"
R

old

:frame

h~m:e, w.Mc-!ll. overl'1l(llk$
~.

eql:lJ~!!,uD!@Dt.

In ht~ 000-

:SMIlI~.,strea.tn spit~:s!l1i~iIlg'acro!!$!

lJD~a(J[re19:5-

a.

'ta:te at ~~l.bOll'O-Q:!l-tb:&-H1.lidso:!!!" i::.rqmN@w ;C'ark Ciifr.y,!bJe ~Cjcut~
tomeil"lS !flom M'as~hw;etbil,

7Q mi!:~'1i 11m: eus ...

to, 'C'8~ifoIl"D~a.

114

............ ' .. 'G: ..' '.' ABCDEFH

-, .......••..... ~.' OPQRSTUVWXYZ abc d. ·•·•fg···.·...·.hiJ.·kl .•• ·e····· .·. lmn
·,!··J·-K······"..··-L···
'M" ..·-··'N·"······
.....•

,.'

/\>

a

-

'.'

'.

.'

,.....

.,",'

- •.

,'

.

'-Had nano

.. ·" , 0p
q.;

.•..

.,

' --

rstu vvvxy< ····,··7 L.f
.•.
L.

'..

. .'

REGULAR

'L'

crt .•.....• rvers PI,a·:.,·,s< t-'l' C.' ul-.rg.·. ··'/-·,ery'
f":"'"

0··:·······
,"' "

....

",

ITALIC

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
ABC,DEFGHIJKLMN
OPQR ST1UVWXYZ > ru < ........•..,....•......•..•..
Copperplate

v
SMALL
........

S·····~.
.• ..'

I•. ,:'

'.

.

.•,."'

.'

.".'

'.'

...

.

.'

: ~:.

..

'.'

I

....
.

,I

CAPS

'_."

,"

··········:ELV·····E·T· - ·LE"TI-TU·C:····'E·"
__: .. 1·.··:·: ._', -r-r " ','.

.-1

o LC> STY

1

h 7 PI-lone
SWASH

LE FI G U RES

. mes
-e

j

2'4' H'OU'S
Deepdene

ITALIC

erGO',fO'
1'.l~

r:nI\....JJ"1'L.' f2J.A ..•~r . '

·TYPE
EOUNDERY
:"IQ.·'''·I:i! I- ' A~ N...: "..v L
Jl:i, ~

A NOVEL

,n
·S;r..I!ClM:lN OJ 'THi ~ES·IOR· DElS AND PAGB,ClIN.AME'NTS DWS.EGNED fit som Fr fIlED!.MOW,GOtl[')Y,THIl v.ru:.AQE I7i LETTER FeUNDERY lf~\V¥aRK

Dl5SEltTAl'UJ,~\: '~ ntH O

DmU:;N .iYNOi1Ir1J!!'VWtAGE 1YfU
'1iOO£TliI!R ~'1ITU A.

PJ.:US

SJPI10lMEN OF
1'ilfi " 1it0!tID~R.S Nn A QB:NNMENft,

fie.

~mf'·wM;. 1'H:I 'Vlft.1.Jil.G'B 'p,p;~
o\\'!1fl) 1n.'B'n\1!l~ ;F'OWD'~lI"

~9l4

IlEVlSIDN _ t~tw d~~,
is fiG
if! Y ialUl~~~. 1" ,--tlJi~1Il '1l'rJ,S, Ill} 'h;~nd ,~'~w: ~1imS t:krut '!e;ttcm.-~ tlJ ·_k~ d~~t' ~'~ mrun\v,ho i3Juem~ ~

'L"3'I)~i'~¥QlliJdg. ~,Md~.IlfI$h~l, H fromlth~t~f>

"

, eMilllF 'mus~. l~~p~:~ ''I,!,ul"' a

d~~w~~nt'Df :~~~:tll". 'b!~,a,~.~ ~~ ,~_tllf tig*riSdI~NI~'~ ~~ ~~~~ or.l~o' ~ h!:lt:O'I:C ,dO's mJdi!: ,~~a ~1l'IJjll~ t~fUrtiYm So
~hilJtllJ~.ruv.!ll(IJ:; W~'Gg'IJD~'\\_'kllrndJ~p'~

af his \~~~~lh~' 1~\III~~~JIj ,o;f I'~t~ fQt.m,s ,tlru:i, ehee~t~ .of 'tyl~ :r~ 'w ~~~~~ had ~ 19 ba~ ~o~~ fi:r~~fb '~. e~liiui~) Mltd,'~~n from f:lt~ r.f lw ',",~d ~U~ C~~ i]1\ mleiM~~i;l!ill~~ ,~m~ of!lJp:: ~~p. ...
,a~~~
WI:}i'iS'tU\1.\

~.~ .lg'~ I~~ ~~i'!I('''': Q Pnl!!~""r:uu.W ,Cnf~'o"

~m ... ~

W. IrJtn;r~if.
s.."ctc.

,.,

'by '"V~

_- - - G SP'RIN'-I I: '. I>:_~-' GO.' .",'WNS

Buy Practiical 'W' . h't' . ,~ellg Fi""Ion··,t-s
_!II ...

'l~~!!)l'~iilloffili'li~l~l

~tr~~l'I'

I_

-

I.~'~I~_
.
'Ii!".

',I\'~j~~1iiI1Ir~iIlfiIiiI

.• ~~~'~~n
(l1~,g1

''--hi:;,~~ari'"Jilt5lJll"i 01' i!ff&~~ri _,'"I-CiJ 't.!M ~

ttMll4r ~~.

L'l'

iIh!ll~

I~
'§.~ -,_

~

I.

liP' ~

pWil!i

American l.ine

'Iype Faces
I

't:fi!21 PuBU~lfri~ '1lnE'!fIh}l e ,a!n~
ali-ve! ~bl(('

~c'

1i'1.el'ptlisel~ m~mhiHvt: wlq rllt~Kt5· to heed 111150 'fij:(:~ Us ill d'-alrrgef' Qf 'md'lng himS!JU! i@~ft inl >!lI '~'~I' d~~g£ro:u~ Gbl'f¥ioo~ It h~:l,beC~~

5!,"~, 'th~l ~eeps iIJiltere5-'1, ~n ~ bu_s~l'I.e!S pl1olesion:i1 millln ilJ:J'

~'

ptin~~s ,i'!lnd acti:--!'.J1i~,' D ~iitfljdyii:f.es -IR,nS I~dlJpe ~fld ':d~~e'_1;er ODm f\~ up mu to a re~n~Btft!~m the ,~e:n aova'tltl~fi:~

~n

wtlllt\.

w:.t}i'

~ssalY.

lilt,

.aR ~o

'm 00·gein~d1~llm,I!njlir.eriti~ine..llle
1

.,

tlili!lili@i

g$
•I

that

eJfi~lt.i\i]o",",C_C_< ,,,,... ..Ii ,iii-; 'or- Ik"Mi I,! """\I' iIl!!~U n-IL~ ,u16 ~ujj"all'f~e ,~ im-wiIvt;$ nQ ,~ull~Xoo!it~1 e~~'t$e .OW' '~~e<
_ __ _'!!I I!;i; '!iO

~anl (Je;~e'j1d 01 tih1~fI,tl eiilDIJii!:~' ~pe '~~fiE!t '~l~eJ~OD!, wlil:i~", ,t1im in!!i\M~S lfu;e~~rWQ~rr.. fh~ use mag i~'titi~lli'!o!'ii;:, faoe ~f'~ I~r',~ 'b;oo:kJe't'~r ~i~· oo~~r is, '!Sure 'tiO add 1.0 ~IS
yW

3~d_~l'Jjt~h_1'~ ~a~s d!!s;~p-~I'and1~I~o mBlll1ll1~iI~11u'e!iJ~ ~h~$, nin_pail,lf. ,~fld 'iW 'by Q '~rvsi$l.ent~'~::i~ltil~ed in,~ releted {;a'mUI. h:fjV@ ~~~ij' ~f ,RrQ'~~j)e no)" In stimJ!.dEl~ IAI, ~liIe demalr] cfiku ID~~f pnn~iiti i_Ii both l t~~ oommeroiai ,~n~adve~isillll·~u~I~. A,

new

,@il~lJiill '~X2lmii'i!a~llCn IIWVildemo I1s1ll!te 1110 pc;gt: qrtill '!:Jr ~niI;erical)lLine 1)tp:a' fa.~~s

I

(

AMERICAN

I
",'

American Type Fo u n d e IrS, C O~

TYIPE. FO,IUIN:DE,RS C!OI~


Franklin Gothic

News Gothic

R' 5-' E .....~ S~· ;E 1 FIU1 IA' UI'ECHI1_--'= G"1... E ',", 5" EIR'",_'_ I F"IRA'" IN" K···· R····yA' M" M-':- A-' II N" 1-----_',,_I__ 1'-, I .... ,[ .... , ,'.__ .... ,'
~r ~~I~~.:rIi

1

~ ... ~k;~
~1;,tU!Ii

,!I!t!,.,.~,~~ till, t
'"",,Ob.
1!I;Ij!'

,~I\I!'illd!t; '!!ll'l!!~.,!!!i!I1IiiI ~r ~~ft"""~~~, .... ~f.,;I16 ~ a...;ljfif~l'i,
1'iiII' ,i

lKiiiJ'iiil,eor'JiI' IJIj !iii"'!!! !klt.""-~ lin, ~.!!ti'! ....:!!' ~ ~~ ,~~~

,"*~ ~~~"""

':-,()~~~~"""!i::i;!'

I

.....".~::>O'.-:I
U' ..... ,,~~,

~~,
~"_ ~~,~ ~ ..1r~ g

"!!i ~J~

,~,~'M

,~~!i!!~

IiI:i Ali""i~'I_;i!Ii!I'_;~{~~

"';...~.M
JQ~~'';''

!)ANN 'IU:III! iNl!lii~ 'DIM 1iIiOIll!NIKH'I,N :5,1!"J~ p.LAtz fiiil: .. I'niliin, 1'0 lid'!! iii!'!' hi!!!~;j;!!~.t~lill;hljjjiA i Mian II!iCl~'>!i!w '!!!'!!'I1j;~i'ti!!<'iiiI' b"~!ii~;P'iII.t1< '!ilibl;~I iii' .1 'WJr'JU~~'~ ~~i'i!i: .. .Gil., ~h!. !i'!iitM ,.bil<iitO,!tiii' li:liUlihl ... k!b-.. ikO'mp~Jl!;JII!"i!illi !PIQ-iffi"i;j.i'il jfii::li_UIiM!l!.IlM, M~i.n.i'iI ~ 'ilil[fHi!Jii~IiI:.':2' ~

liitoeiiil

",.!~~lg,~'li""

""'~~~,,~
7j'~~,t!

Dill MAS(HINI 'HA"II' 'DA~S [DOCH :S,CtU)~ CiFlII!E,WI.IES'EIN~

AM, d ... :StlliwlUit,
1i'I.lllil~hI",,"d
Ciill!!m,

~m_I';i!.'":1.1'1 wlJil • !Ii, "!Ii"d.liil!;~ ...
iU~ ... ;. Nun
'ilil',1* 'W!I!,!' ,Ii!llliili

'W\I",;:.111:'

illt' ,elin;·, ,I'.lilt' ... iIli~,

,M'O,D';E:R,IN'E: ,ZWE'CK:I,AUTlIN D'i'e' 'Walndll'unlg'en d'er IF'Olr';m

ii'o!,.,!~:l~:1", hR!Jt ""'-,-~.l2 .~

lG-'"

~,a

d~ei M(!:I!.thhll.'"

i~ ''iii'.'''ilf!l;hililli

lu;nd :I!hl

~!.!!I

b.rilIi,,:iiJtjim.,

... , ~.k~ 1:l11\.!l<'tO!i .,~,Mi;

2l:l." :7¢'t!

DI E

IDIRIUClK.n"E IS' IDIf:r;t ,MA,'S,(iH .NELLE: AlIDRillI elK,

'IEC'HNI KUM D'R,ES,D,E,N
B,luc:h,dllriU',c:k';'Werkslitte

1I!i,_,!~~! ~ ""~I!io ".1, '-I! 11)0'" ~,a

mC!!i!ll~Jr1II'A.Utt."1I':9:O:lhUte .. MI!,tail,.",I!.iM1"rifll,i!' ,dIe Ii'i:'I elbli' l.!SielJ:.,l•• ~lsilind ab: SclilrtriJiR., Unselie, IDlriudc:llc.1iW'.ill l:tt klelillie ,Au.l'd~nI!.s!b"W\I!g~'n:91 'wilodhl' Hgn,dls'~hlli"'I;R'.,

f1:iI,tj,l)i1,,~ti" ~

,..,. l~!lII 101J,lI;.~ ..

DillE: GIR01'E5ICSCHRlltTlE'NI :511 Ill) D,I ElINA 1iU:." N ~IUI d8f! Wllir j;,uiriidck;ehrrren _IUI551'111;: 5,1., be;· dl8l1l1rHlI'I, unl5, d'Gs:sel'bo\;I' 'was ,dem Imo-dlet,l!iilllin, A!i'ddIQkle'~, ,cUe »1111il genile,glrtJlQuteln,«, ,iind'i

MEIS'TERSC,HU,LIENI
IHa'ndwerk,skIUnIA'

1l'U' ,~~M' ,..,~ 16 I~I
Oil!.

'~,a

.u'''''''I·~

I
I

....,

~~lo3o;6 !h!'-"ti! 1+;1,. 5I!!~

"'-"'"-

~"-;'

'W,I,II HIAIBE'NI D'IE SCIHRIIIFJ UN I IIE:R, ZEliI
geif'U!ndle~'nl' 'wenlll M UIlII5, ,g.liingf,
,StaiR: ,ZJIlI

,clUes."

MA USKRliPI
,
.
_I

Ij;!,

~~""'~ ~~ ;;.,.."" •

"""" !~'-w
, ~"" '2"D

&'ewGltigi8In ulnd cilii,eser'N,aliu,r

cl'l:s,KJinstli.r Hi.rr ,zu 'word.IillI' "~ 'R,enn 8;r

S,chriftpl-oi en
..

IUTUR,A

ID:IIE ,SCHI'RIIFT' UN,SE:RE'R

ZEII,T

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHljKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDE FGH IJ KLMN 0 PQRSTUVWXYZ abcdefghiiklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRS TU VWXYI

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ obcdejqhijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghiik1mnopqrstuvwxyz 1234567890

AB CDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 7 234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCOEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ obcdefghiiklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ A BCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ

abcdefghiiklmnopqrstuywxyz 1234567890 abcdelghi;klmnol'lrstuvwxyz' 234567890

abcdefghiiklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghi;klmnopqrstuvwxyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghiikimnopqrstuvvvxyz 12345
A8 CDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvvvxyz J 2345

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWIYZ abcdefghiiklmnopqrstuvwxyz 1234 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSrUVWXyz ab,defghijklmnopqrstulfwxyz' 234
light - light oblique book - book oblique Futura (plain) - oblique bold - bold oblique extrabold - extra bold oblique heavy - heavy oblique condensed light - CL oblique condensed - C oblique condensed bold - CB oblique condensed extra bold - CEB oblique

Futura Type Family*
Paul Renner

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghiiklmnopqrstuV1ArXYz 1234

A8CDEFGHIJK1MNOPQRSI'UVWJCYZ •• ccle'gltiilclmnoPCfrsfuV1ltfIYz 1234

*A set of typefaces derived from one basic design

·A·B·C·D·E·F·G· ·H·!·] ·K·L·M· ·N·Q·P·Q·R·S·T-

- u-v·w

-x·y·


"WHENCE DID THE WONDROUS MYSTIC ART ARISE 5 OF PAINTING SPEECH" AND SPEAKING TO THE EYES? THAT WE BY TRACING MAGIC LINES ARE TAUGHT" HOW TO EMBODY" AND TO COLOUR THOUGHT?
WILLIAM MASSEY

J

Optimal"M nova Reglullslr
::Mpt

0···H .. - ib .... · .. ... ' '_ .:am,urg:e ·f'·onstiv

Optima (1955), Zapf Book (1980s)
:24p~

0'····H· .. b . . C !_'~-,a:murg,elonstiv'.

Hermann Zapf

SSp!

,OHamburgefonstiv··

PI

OHamburgefonstiv
4. pI

46 pI

'OHamburg,efonstiv
I . I

'OHalllburg,efonstiv
I .

aop.

Ol-larnburg~ ...••......• ...........•. cfon' OHamburg.efon ....•....

64 pt

u

U

UU'-'U' U Y '" UU
,U··_· •..
....
,:

u
/

.

····.·i

U· .

"

.

"

.

.'

:

.

.

'.

"

.

.

.

,

.

.

.

....

.

.....
.-

'

.

.

.

:

.

.,.

'I

.-

.'.

.'.

"

ottrinapura del dirittoe unateoria del dirittopoeitivo, 'De] di... posit:ivo semplicemente, non di unpartieolare ordinamento ~dico.Eteoria gener.a:le, del diritto, non interpretazjon e di nor ... ~urid icll.ep,articola ri, n aeio n ali 0 intern asio nan~ ES8a.~eom e ·t,evuo ~econoscere esclusivamente eunicamenta ileuo o:ggetto. cerea dirispondere ana domande :che CO:8,fl e come ei] diritto, peroalla dornanda; eomeeeso de'Ve essere 0 deve essereconsto.Essa 'e acienza, del diritto, non giapolit:ic;a del diritto" Se vie dicata come dottrina «pura'~ de] diritto, cioaecade peril fatto orrebbeaeeicurare una conoacenza rivolfa sol tanto al diritto, ~rebbe eliminare da tale conoscenza tuetocio che non appar-~al suo oggetro esattamente determinatoeome d:iritto. Essa e Hbe.rarecioe Is sclenza del diritto da tutti gli elemenei ehe le estranei. Questo ei~. suo principio metodologieo fondamea ....

Mit: wacheender Kultur 'muBten die BedO:rfnisse mannigfaltiger w,erden und derWen: der .Mittel ihre.r :8efri.ed'igung umsomehr et:eigen,jeweiter' die racralieehe Gesinnung hinter allen diesen Erfi,ndungen des Luxuahinter allen Raffinements dCBLebensge ... , nasses und der Belqu,em[~c.hk,eitzurfi,ckgebI~.ebenw,a,r. Die Sinn ... Iiehkeit hatte viel zu :8·mnell ungeheures Feld g,ewonnen. In eben demVerbiltnisse" ala die.Me.nschen auf diesel' Seite ihreNetue ,3UBbildeten und :Elich in dervielfachsten'Tatigkeit und dam bc·hagHeh .... sten Selbatgefuhl verl 0 rent mulste ihnen die andere Seite ganz un .... _L •b 11... d seheinbar, eng unad·~ Iern vorkommen, 'H' nun memten sie nen rner r,ecbtenWeg ihrer Beerimmungeingesehlagen zu haben, hiefur alme 'Kriete verwenden eumassen, So wurde groherEigenn.Iltz zur Leidenechefc und zuglei.cll. seine M'axime zum Resulta't des bach .... sten Veretandee'i und a[1 dies meehte die Leidenecheft gelahrlich

. the e 't e : .... U·In··f'o-ilrtl-u·--n'a·,'t.·~lly··,·. Ib:y· the ·eln,d·o·.,f··;~I" ,g'··-r'~,a:,'t nelosingo;II,.!III,:_,,,",,,perio ·d-··· .,h·· ·· la'.,_ _ - I _' _ ' _ '~,." ., ····1-· ,', t ,a I an ,a,._ af .au' an_s,cape", h. ·h·'···d" ,e I ac b,ourer,.. , Ih: ·dl.. h ecome more tha --, bl 0, on.,~ '; I. -··d-I·, ',-..
II., .. , .: -. .. .."
'I;Ot,

"II!..!P

= ...

",'

, ..

,

,= ..

="

C

'...

.

'I'

c

become a menace, A,n the economic literature o.f that period rei ..
p·o··.··.·o··'r,:H",-'··· gle'Ln. o!'f- '4lL.!e , .' ',' ,ow.ot·" .,... 1" rld .,. th·:·· ... burden I There was the briglht idea of' rnakinq up their w'ages to bare subslstenceso that the farm er could buy hls labour dirtcheap: but the diff,e-rencie had to come out of' rates, 'You could de .. mol ish cottaqes tO 8iVO'iid 'the cha'rge' the, linhabit:ants mlight: be on '-p··a·r-1s··-:1!- ·1,could....d epon beeca Ii··S:· ·0· th.. nextoa pg,r,ISI!I •. 'v· ,[.,.OUCOUk ild' .;-~ n~ You .... uL ·1,_I~', .. ~gg, ·' !L,e,,~x~,
I

~r·'a· t- , rtes ~, !L~_

thee, burden !L" u. .

of the Ev'e·,,1'a·tine s l .... _ ..r II.dg,

I

I,

..

J"

J

.

j.

",,'

hasten eml~gration to the towns and the colonies. You cou I'dtransport those caught poachinq to the, other slde of 'the 'w'odd. But the system eneou ragled breeding ~espeeialtv of the illlegi'tii'mate kh1d,tand even 1111tv ru _. .. othe ~ ~.:- -- h . .,,:..... e v ..··tuauv socretv hlt . on ve 't·. anotr er pran n 'was er eaper t,IO fe'·ed tne, ,polor in mass and easier then to get 'wolr'k out .of the chil .. ,
,~.:: .

.,.

la dottri na pura del dlritto

e una. teoria

del d iritto positive. Del!

dlrhto positivo sernptlcernente, nOIl1d~un partieolare ordlnarnento giur'id'ico ..E teoria generale del dlrltto, non interpretazione d il norrne giiuridiche partlcolarl, nazjonal ii ,0 lntemazlonall. E,SSI, CQ-' me teoria, vue II!e eonoscers esel u sivamente e un learn ente iI su 0 o!g'getto. Es:sacerca dli: rispondere a':III,adomanda: che cosa e co merna e'ii~diritt:o, non pero alla domanda : come esse deve esssre - -tit .. 'Es·sa n C:OSIUh',.-·0· : >' .' e"·s c "Ie· Z'~ d-.Doll d-. iritto no··n· g. 'I'a~' p o~tt lea d 'el ... d, 1'1r'l • tto <'<I .•.. ~.Q,,~ .I'.:.J ... ··.i I ',.',
I ~~', .. ' ... :., ,:_ ......•. '

Se viene lndicata come dottrina «pura» del diritto, cia aecade
per

n fatto

the vorrebbs assleurare una conescarua rivolta sol ..

tanto all dlrltto, e vorrebbe elirninare da tale conoscenza tutto
cio che non a ppa rnene ,allS,IUO ,oggetto esattemente deterrnina .. to come diritto. Essa vuole Ubera re cio'8 lascienza del dlilrij'tto da tuttl gU etementi che lie·sono estranei. Ouesto e ill suo principia
6,

IFrutig,er1M 4f5 Liiglht
;Mpt

Frutiger (1968), Meridien (1957)
:24p~

'Q'H,almlburgefonstiv

Ol+amburgcfonsriv

Adrian Frutiger

Sop'

OHamburgefonstiva6~!OHamburgefonstiv

··P'

OHamburglefon,stilv

4BpI

'OHamburgefonstiv

~pl

12 pi

0'- -amburgefo'n 0
I.........

BOP '

OHamburgef,on

.. .. a

Cltlz'@l1

EI~ktr1x

Journal

t.unatlx

Oblong

Matrix

Matrix 5crl pt

Ml}odlul.a

A· N·' S
_', ',,",
,: '.....
.. c" '._. '-, "',

','
'DI .'

:':
,",

'Y'" ,. '8
,.',_."",,:
'.:
".,_.

:,.1
1 '
"',"',

:
'RI .""

':.
. "- ••

0·····
.' "',',
,'
"

__

'W·" ".'
';'

",

.
.,', '

.'

:

N''
. .
'-, .•.•

.-

"

-'

."

Mrs i5av~ Ug'Bture:9

... •••• .- . ..
,. ,.
' 4)
• • ,.

Marly

..

'.

;I

o blOI1QI

Turquoise
Matrix
Tota Ily ,Gothic

T.all p.ack

,

'riME GRAPH,~C L.IAHGUAGE OIF

MEVIIII.II..,E II.OIDY

A'BC'DEFG"'HI P r._ J K· M····"N'- 0'" .,......
..,

.'

I"

.

.

I I

'-,

"

.

.

.','

~_

......•

'

_

_

....•..

I

I

,-

..•.

L..- I -

I

1 ......••

I:.'.

'..

- .... ..' '.' '.'

_

_I'.',

1

I

Q....

R ....•
'. '/

I .

STUVWXYZ[i']
Insignia
HARTEMI

A 1M I;

s

-

WIT!

... d

---

'1-11.

1'.. 1..1JS.1~iiI'J'IOI'ti'!:i. -

Jl01

11"1

F'I..i'_L

Co-tOUR

,

I.: . _= AIS··C·····D···1EIF··
i _' .. '

Industria Solid

rMIT_M_C__

iiiiiii 'I"rr

,£Ii. _." ~~ .D

O~· d

·m!

'p rD.]'L_ _

1- DllTEDlDA,-

-

Matthew Carter

ABCDEFGHIJKLMN
I\.,

AYlJ
":'
.
,',,'.

'. <" .'
./

·:···········(J:·············~··:·· ··::·:·6····,··~·····~:~·,·· /.;.:~ ,'.> " ,: "...... . , ','_/
.'!'" (. . .: .:.::' '. . ..' . ' . ' .. ~'.~ : ". ..: ~

: /~
I.,.. .',

.>.'.

I.,'

:.,' . ..,. I

.

'.'

..

OPQRSTUVWXYZA o ,. AEla bcdefg h ij-. m n kl opqrs t uvwxyzaaero &1234,567890 ($£.,!?)
~

"

.... .>/ :."..'.:.. :. . :.....
.'

••

. " z. ,:::':~.::.~:
. . . '. .'. . '. '.,,: i ••. ' '.'" ", ,,'.' .. '.' :' .

_01~gf1tJ: ·.. ":YU//'" / (!J.,'

.

'.

. .•... .

:...",'.

..~

',,'.

'.
'.'

':, ".

.':

'_.'.

..

".

(:'~"'.: ~.: ..

,:.'
'

'."'" '.
. .

',<
.'

:: rs ..:.~.:
. >:

'.. '.

.'
"'.

/

',:

.e

,,':

:.:',

".~.

.:..........
.

r: ·.,
!.

.

.r ..
.

.

I

..

.•

.

w.·.·

.. '~'

,',

.:;.,'

,

:,'.'

',:.

"'~:'"

.> ,': ",

upff): rr
:';'
.. :'
. .

I, ·1.:

.•

:' ,'; ..'
..

a-

./:.

.... -: ':"'Ji'
. .
.

..<~."
• •.•.

~
1...

.<'." .. '.' . :..:" A ~
.'
"

.

.

.

,

....,

r

.r

r:' ~ O·.···./tJ·.··h'.l:fP··u·.···· .. :
.
'

<......

..

'. _.
'.'

_

.

'.
.'
, I' , •..•.

Ii
,

~

~.

..

".

:

.•

::'

I.'

,

1...

• •..

:.:.,

'..

,:'

.. , •. :'

I.

'.

:,'"

. .:.

' .... ~ .'

,,:'

.: •....... ,01 ;:

".>'

I";.

. .. :....'....

0·:·

__,._.,,.

,'~

Bell Centennial

Snell Roundhand

ABCDEFGHIJKLMNOP
.' .... I' ..'
I ."
1

·'A·····'A,.., QRSTUVWXYZA·.·.EIO
.' ". ""' .' r-

ABCDEFG HIJKLMN
OP
I
..

-

···"Q· ..
1 ".

'•

········RS·
..1
.'
'

_

<··· ~.". ..
".

-··T-····..' . "> :..... '". ".".....\:."..: "..",".....'...zAA"·.''.. '.. .... .'.:'..... . .... ".'
<.'
'

"'U~~l-C e 19 hitklrr no p a bcdef - ·11 J '. m - - " • - rsuvwxyzaaello0u> -t ' 0 ", q
I

" A.I 'JU '.'..' a b"'IC.elg h"l. ik]"1 .. ..::O~fAU·,·,·,·~ ~ d .c. I11J ,em E
'.,. '

":'

'.

.

.~'

.

.

'~:

-'

"",'

....'

'"

.""

.

·iIi·

I

..•

A~'

-'.

ii

&.,.. .... ,

1234567890($£.,
Verdana

~?)

nopqrstuvwxyzaelo0u &1234S678go( $£., !?)
Georgia

"'A~

....

,AIB!CID,~'IFGH I~JI ,KL,M INIO ' IER:-I ,F'U THE W-'A,,'lK< ~NI " -~, C", NTA[1N5[ F 'VE: DIF, ,,' I" ,-, ,',

PQIR,STUVWX,YZErAECE t£M3!PIE,'lI2:3, ~-,5,6'7,8,90:
I

WALKER ART c~:tttED

FEREN
[

r.rSNlU'<JN" 5 ,-=IRII -~sANt) - REE
~l__

JO

I-'

I

ll~lr~ STRI~'
H,'

I

:

", ':-_'_I_:_II~I 1

- 'Of(' -'~' ES-I':::-,,'

'W.A L V'[E'[n ", n r\l Ir\: .

A All'

I'!lIl'r

i"' lollY' i,- E',I~

E 11,\ .1~

iii!!!!!

HI-'I_' H-"_

I_I

H 'LIII' ~ '_:_,n [HI
iIiiI

='H' H ~:HHI:H : H 'H H ,:Ili !+lI,~~~

,'~

-,I HH'H'HH
, I~
1 _,
" , I I

WALKIER 'WA"lKER-,,'TAL,',C
WA,L,KIEIR~UNDIEB, wALKIEIR-B~oTH

w,(,[KE-RiOiO,V-E"R.'

OtT

I MIS

T_

1990

1990

1990

1992

MyriadMyriadMyriadMyriadMyriad MyriadMyriadMyriadMyriadMyriad MyriadMyriadMyriadMyriadMyriad MyriadMyriadMyriadMyriadMyriad
co-designed with Robert Slimbach (1992)


MYlria,d Pro Semibo·ld

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful