Svetlosni signali-Semafori

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije. Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa:
       

semafori za regulisanje kretanja vozila; semafori za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama; semafori za regulisanje pristupa; semafori za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama; semafori za regulisanje kretanja pešaka; semafori za regulisanje kretanja tramvaja; semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom, i semafori kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.

Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene, žute, zelene i bele boje. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće. Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom, koji dodatno objašnjava njegovo značenje. Animacija promene signala na semaforu.

Na gornjoj slici prikazani su svetlosni signali. s leva na desno.). na vertikalnom stubu. Svetla su tada poređana horizontalno. je :     zeleno svetlo – dozvoljen prolaz. osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka. najpre s leva je crveno. po horizontali. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. crveno sa žutim – zabranjen prolaz i nagoveštaj da de se uključiti zeleno svetlo. Zeleni svetlosni signal. a zatim slede žuto i zeleno. koji se ukršta sa drugim pravcem kretanja(saobraćajnim tokom) kroz raskrsnicu ili pešačkim tokom. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. Svetla su postavljena vertikalno. sa ili bez dozvoljenog konflikta. u određenim vremenskim intervalima. žuto svetlo – zabranjen prolaz.Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. primenjuje se na pravcu kretanja. jedno ispod drugog. Značenje svetlosnih signala. Svi semafori na prilazu raskrsnici ne moraju imati svetla istih dimenzija. Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. . Semaforu se može pridodati i tajmer za odbrojavanje preostalog vremena do pojave zelenog svetla. Najviše je postavljeno crveno. koji se pojavljuju na semaforu. Semafori koji se postavljaju iznad kolovoza mogu biti većih dimenzija u odnosu na one pored saobraćajne trake. Vertikalno postavljen semafor. bez grafičkog simbola(strelica i sl. crveno svetlo – zabranjen prolaz. pored kolovoza.

jednom ili dve strelice. odvija bez konflikta. u smeru određenom strelicom. ili za kretanje vozila iz jednog ili više smerova kretanja. . ili na jednom ili više krakova raskrsnice. primenjuje se kada je obezbeđeno da se kretanje vozila. za zeleno svetlo. Žuto trepćuće svetlo upozorava vozače da semafor ne radi i da smanje brzinu i povećaju opreznost. Horizontalno postavljen semafor. zeleno trepdude svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog. sa grafičkim simbolom. Semafori koji daju direkcione svetlosne saobraćajne znakove koriste se za regulisanje kretanja vozila na jednom ili više prilaza raskrsnici. iznad saobraćajne trake. izvodi se kao crni uz crveno i žuto svetlo odnosno kao zeleni na crnoj podlozi. saobraćajne znakove ili saobraćajac koji reguliše saobraćaj. Grafički simbol strelice koji označava smer kretanja. Zeleni direkcioni signal. a zatim crvenog svetla. U ovom slučaju potrebno je primeniti druga pravila za određivanje prvenstva prolaza : saobraćajna pravila. odnosno strelicama.

u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. upaljeno crveno svetlo i označava slobodan prolaz za vozila koja se kreću u smeru zelene strelice. . Slika označava slobodan prolaz u saobraćajnoj traci. u visini na kojoj se nalazi zeleno svetlo. na način prikazan na slici. vrhom okrenuta nadole. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. na kome se nalazi. Npr. Ovaj dodatni znak (zelena strelica) prikazuje se samo kada je na semaforu. Dodatni svetlosni saobraćajni znak postavlja se sa odgovarajuće strane semafora. ali tek kad propuste sve učesnike u saobraćaju (pešake i vozače) kojima je upaljeno zeleno svetlo. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. u određenim vremenskim periodima. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci.Semafor sa trobojnim svetlima može imati dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice – USLOVNI ZNAK. odnosno ako ne ometaju saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji nailazi. Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno. Grafički simbol koji označava zabranu kretanja određenom saobraćajnom trakom je crveno X na crnoj podlozi. Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama. a simbol koji označava dozvoljeno kretanje trakom je zelena strelica na crnoj podlozi.

Svetla mogu da budu postavljena vertikalno (crveno svetlo iznad zelenog) ili horizontalno (crveno svetlo sleva u odnosu na zeleno). . Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala.Slika označava zabranjen prolaz u saobraćajnoj traci. iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom. koja ima promenljivi smer saobraćaja. Simbol koji označava zabranu prelaza za pešake može biti crvena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na crvenoj pozadini. Simbol koji označava slobodan prelaz za pešake može biti zelena silueta pešaka na tamnoj pozadini ili tamna silueta pešaka na zelenoj pozadini. Saobraćajna situacija sa jednom saobraćajnom trakom.

označavaju : slobodan prolaz. s tim da zeleno svetlo može biti trepćuće. u određenom vremenskom intervalu.Svetla ne smeju biti upaljena istovremeno. Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. zabranjen prolaz i zabranu kretanja pravo. Ovi semafori mogu da se koriste u kombinaciji sa semaforima kojima se reguliše kretanje vozila. slobodan prolaz. s leva na desno. pre pojave crvenog svetla. Semafori na slici. a dozvoljeno desno. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja. . Svetlosna traka može biti u horizontalnom.

Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini. biti "otvoreno" . Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. sledeći semafor. . spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik. koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše. kojom vozila treba da se kreću. polubranik u spuštenom položaju."zeleni talas". čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti. odnosno polubranika. Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. ili više njih. da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. sa ili bez branika. Semafor na slici označava da će vam.Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu.

0.323.2.34974:.4-7.8.147  .3.54:-7.. ..5704 003 057:0:3.4: 3.2089:3054870/348570/570.47034 0039..09.3. .8    WSX[^ZS\^WS a\a`S\^W[eWW Z W\^aYWa_`[Zb[a $./.080: 47439.203 345.43.3.0948328.3.3.:432.3.7.570. $. 85: 9..24: 2-957/4/.4:  8.8.803.4-7..4... 4/3483454:-7..3:85: 90342544 .83489  .33..9..: 3:70 .094838.342544 ...30. 80/0 802./.:08057- .:3.203 325.. 0  0-4020704/4.5704 003 057:0:89423.4.34897..3.03.4-7.45.805489.803.7. .  .0-7.3  54:-7.2.:   $.:803.4.2.5:9.7424703:923.-0-7. 03 -949.4.30-7..47:.3.3.09.4.9..0302/.:5:9...- 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful