Investment Outlook

private banking - investment strategy

December 2011

global jakt på avkastning

Investment Strategy

Innehållsförteckning
Inledning ...............................................................................................................................5 Sammanfattning ..................................................................................................................6 Makrosammanfattning .......................................................................................................8 Portföljkommentar Moderna Investeringsprogram .................................................... 10 Tema: Global jakt på avkastning .................................................................................... 13 Tema: Att hitta guld som inte glimmar .......................................................................... 16 Tema: Makromiljön ger nycklar till avkastningen ......................................................... 19

Aktier .................................................................................................................................. 22 Räntor................................................................................................................................. 26 Hedgefonder ..................................................................................................................... 28 Fastigheter......................................................................................................................... 30 Private Equity .................................................................................................................... 32 Råvaror ............................................................................................................................... 34 Valutor................................................................................................................................ 36

Investment OutlOOk - december 2011

3

Investment Strategy

Denna rapport publicerades den 29 november 2011. Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 18 november 2011.

Hans peterson
Global Head of Investment Strategy + 46 8 763 69 21 hans.peterson@seb.se

Jonas evaldsson
Economist +46 8 763 69 43 jonas.evaldsson@seb.se

Lars gunnar aspman
Global Head of Macro Strategy + 46 8 763 69 75 lars.aspman@seb.se

reine kase
Economist +352 26 23 63 50 reine.kase@sebprivatebanking.com

victor de Oliveira
Portfolio Manager and Head of IS Luxemburg + 352 26 23 62 37 victor.deoliveira@sebprivatebanking.com

Daniel gecer
Economist +46 8 763 69 18 daniel.gecer@seb.se

Johan Hagbarth
Investment Strategist + 46 8 763 69 58 johan.hagbarth@seb.se

Carl-Filip strömbäck
Economist +46 8 763 69 83 carl-filip.stromback@seb.se

esben Hanssen
Head of IS Norway + 47 22 82 67 44 esben.hanssen@seb.no

Cecilia kohonen
Global Head of Communication Team +46 8 763 69 95 cecilia.kohonen@seb.se

Carl barnekow
Global Head of Advisory Team + 46 8 763 69 38 carl.barnekow@seb.se

Liza braaw
Communicator and Editor +46 8 763 69 09 liza.braaw@seb.se

Denna rapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEBs finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen se http://www.seb.se/upplysningar-is. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB. Information om beskattning. Som kund vid våra internationella bankkontor i Luxembourg, Schweiz och Singapore är det ditt ansvar att hålla dig informerad om de skatteregler som gäller i de länder som avser ditt medborgarskap, bosättning eller hemvist med hänsyn till bankkonton och finansiella transaktioner. Banken skickar ingen skatterapportering till främmande länder vilket betyder att du själv måste ombesörja att vederbörande myndighet tillställs information om och när så erfordras.

4

Investment OutlOOk - december 2011

inledning

Ovanliga tider när finansiella världen är ur led
Vi lever i en föränderlig värld där tidigare sanningar och naturliga samband inte längre gäller. Förutsägbarheten är liten och oron bland investerare stor, vilket framkallat ett behov av nya strategitankar på investeringsområdet. Det och mycket annat behandlas i denna utgåva av Investment Outlook.
Vi lever i ovanliga tider. Världen är delvis ur led, och naturliga hållpunkter som exempelvis statsobligationers trygghet gäller inte längre i samma utsträckning som tidigare. Uppenbarligen är det i vissa fall bättre att äga företagsobligationer utgivna av företag med stabil försäljning, än statsobligationer emitterade av länder med svag skattebas och stigande utgifter. Aldrig någonsin har en finansiell orosperiod varit så envist ihållande som nu. Vi får gå tillbaka till oljekrisernas 70-tal för att hitta något som kan liknas vid en motsvarighet. I faser som den nuvarande blir mönstren självförstärkande. Dåliga nyheter skapar osäkerhet, vilket gör att investeringsbeslut skjuts upp och marknader prissätts med en osäkerhetspremie. Det leder i vissa fall till rena felprissättningar, eftersom placerare inte orkar/vågar/har tålamod att hålla risk när marknaderna till synes omotiverat hoppar upp och ned i värde. Andra sidan av myntet är att det i dagens volatila marknader också föds möjligheter. Ett av våra teman i denna utgåva av Investment Outlook behandlar just dessa möjligheter. Ett annat tema innefattar en central fundering kring hur man på ett strukturerat sätt bygger upp sin investeringsstrategi i dagens ovanliga tider. Vad är det som de facto flyttar marknaderna? Volatiliteten de senaste tio åren har gjort att i princip en hel generation av placerare (som började yrkesarbeta på 90-talet) i princip aldrig fått någon bra avkastning på aktieplaceringar. Det retsamma med faser som den vi nu befinner oss i är att det mesta samvarierar, allt dras över en kam. I mer normala perioder med större förutsägbarhet i marknaden, är det större skillnad på hur olika tillgångar utvecklas, och värderingen sker mer efter förtjänst. Vår förvaltningsstrategi blir i nuläget en blandning av att försöka minimera skadan från svaga marknader och identifiera var vi trots den höga volatiliteten ser potential. Det finns givetvis möjligheter även i den här världen, men metoderna för hur man investerar behöver justeras. Igår var det viktigt att pricka toppar och bottnar, idag gäller det till stor del att skapa avkastning med god riskkontroll. Vi resonerar i temat en del om alternativa investeringsstrategier och lägger större fokus på sådant som utdelningar och löpande avkastning. Ett ”mjukare” sätt att investera som sannolikt kommer att vara i fokus så länge de extremt låga räntorna härskar, och det kommer de att göra under lång tid framöver. Det är också viktigt att inse att det kommer en ny fas efter den vi nu går igenom. Vid någon punkt kommer Europa att vara på rätt väg, antingen via en ännu mer aktiv Europeisk Centralbank och/eller en mer kraftfull skuldhanteringspolitik. Ur en placerares perspektiv behöver egentligen inte problemen lösas, det räcker med att vägen till en lösning är trovärdig. Marknaderna har dessutom ett par livlinor idag, konjunkturbilden i Asien ger hopp om en mjukare penningpolitik och den amerikanska tillväxten börjar faktiskt överraska positivt. Det kan förvisso vara tillfälligt, men ändå en ljuspunkt. Värderingsmässigt finns det också en del möjligheter, om förtroendet ökar finns utrymme för högre värdering. På sista raden är ändå tillväxt i ekonomin den bästa vägen ur problemen. Det vet politikerna, och den insikten leder förhoppningsvis agerandet framåt.

Hans Peterson CIO Private Banking and Global Head of Investment Strategy

Investment OutlOOk - december 2011

5

Sammanfattning

Förväntningar* kommande 12 mån avkastn. risk kommentar

*prognoser är hämtade ur seb House view och bygger på vårt konjunkturtillväxtscenario (se sid 19)

aktier 1)

10%

18%

Kortsiktigt Neutral, långsiktigt Positiv syn. Globalt ingen ansträngd värdering förutsatt att tillväxten inte faller ytterligare. Hyggligt makroscenario i USA, betydligt svagare i Europa. Emerging markets (EM) visar fortsatt stark tillväxt efter en tid av inflationsbekämpning. Stark utveckling i Ryssland, godkänt nyhetsflöde från Kina. Förtroendet för regionen tycks återvända om än med viss försiktighet. Negativ till statsobligationer i OECD på grund av dagens mycket låga räntor och utsikter till viss ränteuppgång/ kursförlustrisk. Positiv till High Yield som på fundamentala grunder - i termer av företagshälsa och konkursrisk - har ett omotiverat stort räntegap mot statspapper. Vid något bättre riskaptit lockar även EM Debt tack vare chans till lägre räntor/kursstegringar och starkare valutor mot DM-sfären. Positiv. Fortsatt försiktiga till Equity L/S och Distressed, men centralbankers agerande skapar intressanta möjligheter för Credit L/S-förvaltare. Ur portföljsynpunkt ser vi Macro och Trading som goda diversifieringsmandat. Neutral. Förhållandevis stabil utveckling på marknaden. Osäkerhet i världsekonomin samt volatil valutamarknad bidrar till fördröjningar av större fastighetsaffärer. Fortsatt stor efterfrågan på mindre riskfyllda kvalitetsobjekt. Neutral. Marknadsoro har satt fortsatt press på kurserna för PE-bolagen, detta har lett till stora NAV-rabatter. Marknaden har redan diskonterat fortsatta problem. Ett bra fundamentalt stöd för dagens kurser. Neutral. Svaga utsikter för OECD-området utgör en hämmande faktor. Uppgångar på råvarumarknaden indikerar i dagsläget snarare ökad riskaptit än förbättrad syn på tillväxten. Begränsad nedsida för basmetaller. Guldpriset gynnas i rådande miljö. Minskad oro för väderutvecklingen ger fallande priser för jordbruksråvaror. Neutral. Fundamentalt gynnas EM-valutor av räntedifferenser och fortsatt hög tillväxt, krävs dock ökad riskvilja för en appreciering. USD stärks i en skakig marknad där EUR dessutom ifrågasätts. Yenen anses övervärderad.

räntor 2) Hedgefonder

6% 4%

7% 5%

Fastigheter private equity

3% 15%

4% 27%

råvaror 3)

3%

12%

valutor 4)
1) 3)

3%

4%

Prognos avser den globala aktiemarknaden. 2) Prognos avser en korg med 1/2 Investment Grade och 1/2 High Yield. Prognos avser en likaviktad korg av råvaruklasserna Energi, Industrimetaller, Ädelmetaller och Jordbruk. 4) Synen avser valutaförvaltares kapacitet att skapa alfa.

vår FörväntaDe avkastning OCH risk (kOmmanDe 12 månaDer)
16% Private Equity 14% 12%

FöränDringar i vår FörväntaDe avkastning
25% 20% 15%

Förväntad avkastning

10% 8% Räntor* 6% 4% 2% 0% 0% 5% 10% 15% Förväntad volatilitet Hedgefonder Valutor Fastigheter

Aktier

10% 5% 0% -5%

2008-11

2009-02

2009-05

2009-08

2009-12

2010-02

2010-05

2010-09

2010-12

2011-02

2011-05

2011-09

Råvaror

Aktier
20% 25% 30%

Räntor* Valutor

Hedgefonder Råvaror

Fastigheter

Private Equity

HistOrisk avkastning OCH risk (2001-11-30 tiLL 2011-10-31)
8% 7% 6%
Historisk avkastning

HistOrisk kOrreLatiOn (2001-11-30 tiLL 2011-10-31)
Råvaror
Råvaror

5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 0%

Räntor

Aktier
Valutor

1,00
-0,50 0,57 -0,12 0,85 0,25 -0,19

Fastigheter

Räntor Hedge

1,00
-0,30 0,06 -0,38 -0,17 0,19 1,00 -0,05 0,66 0,68 0,14 1,00 -0,14 -0,05 -0,09 1,00 0,38 -0,07 1,00 0,02 1,00

Hedgefonder Aktier Private Equity

Fastigheter Private Equity Råvaror
30%

5%

10% 15% Historisk volatilitet

20%

25%

Valutor

Historiska värden är beräknade utifrån följande index: Aktier = MSCI AC World EUR, Räntor = JP Morgan Global GBI EUR Hedge, Hedgefonder = HFRX Global Hedge Fund USD, Fastigheter = SEB PB Real Estate EUR, Private Equity = LPX50 EUR, Råvaror = DJ UBS Commodities TR EUR, Valutor = BarclayHedge Currency Trader USD.

6

Investment OutlOOk - december 2011

Valutor

Private Equity

Fastigheter

Räntor

Hedge

Aktier

2011-12

Sammanfattning

vikter mODern prOteCtiOn
Aktier 0% Räntebärande Hedgefonder Fastigheter 0% Private Equity 0% 17% 79.5%

vikter mODern aggressive
Aktier Räntebärande Hedgefonder Fastigheter Private Equity Råvaror Valuta Kassa 0% 6% 0% 10% Tidigare 20% Nuvarande 30% 40% 0% 0% 7.5% 20% 30.5% 36%

Råvaror 0% Valuta Kassa 2% 1.5% 0% 10% 20% 30% 40%
Tidigare

50% 60%
Nuvarande

70% 80%

90%

vikter mODern grOwtH
Aktier Räntebärande Hedgefonder Fastigheter 0% Private Equity Råvaror Valuta Kassa 0% 0% 4.5% 4% 10.5% 10% 20%
Tidigare Nuvarande

17% 34% 30%

ruLLanDe 36-månaDers kOrreLatiOner mOt msCi wOrLD (eur)
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
30% 40%

-0.8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fastigheter Valutor Räntor Private Equity Hedge Råvaror

De OLika tiLLgångssLagens utveCkLing seDan 2000

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
Källa:SEB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aktier Private Equity Räntebärande Råvaror Hedge Valutor Fastigheter

Avkastningen för 2011 är fram till 31 oktober. Historiska värden är beräknade utifrån följande index: Aktier = MSCI AC World EUR, Räntor = JP Morgan Global GBI EUR Hedge, Hedgefonder = HFRX Global Hedge Fund USD, Fastigheter = SEB PB Real Estate EUR, Private Equity = LPX50 EUR, Råvaror = DJ UBS Commodities TR EUR, Valutor = BarclayHedge Currency Trader USD.

Investment OutlOOk - december 2011

7

makrosammanfattning

Global tillväxtsvacka - utan recession
• Sämre utsikter för världsekonomin 2012 • Euroland i recession, USA klarar sig bättre • EM-sfären växer fortsatt betydligt snabbare än OECD
Perspektiven för världsekonomin har på senare tid blivit mer mollstämda. Statsskuldkriserna i Europa har eskalerat, och spridit såväl finansiell som konjunkturell osäkerhet. Det har i första hand speglats i ett försämrat stämningsläge bland hushåll och företag på många håll i världen, men även synts i en del ”hård” makrostatistik, exempelvis orderingång och industriproduktion. Den största negativa förändringen jämfört med för några månader sedan är att Euroland sannolikt hamnar i recession 2012, medan den amerikanska ekonomin å andra sidan har utvecklats lite bättre än väntat. Skillnaderna mellan OECD och Emerging Markets-sfären (EM) när det gäller växtkraft förblir stora, även om EM också påverkas av de negativa ekonomiska krafterna och därmed tappar lite fart. Globalt blir tillväxten nästa år klart lägre än trenden. Under senare delen av 2012 kan konjunkturen i OECD förbättras något. Greppet om statsskuldsaneringen borde då ha blivit starkare, och lägre inflation bidrar till fortsatt nollräntepolitik i stora delar av OECD lång tid. Troligen sjösätts också fler kvantitativa penningpolitiska lättnader i de stora industriländerna.

recession i euroland
Tillväxtutsikterna för Euroland har mörknat väsentligt på sistone. Den statsfinansiella krisen och finansmarknadsoron har stegrats, fler åtstramningar är på väg att sjösättas i många länder, och makroindikatorer förebådar en markerat inbromsad tillväxt. Även för Tyskland – som länge stod emot nedgången – blir nu nedväxlingen allt tydligare. Samtliga PIIGS-länder utom Irland bedöms hamna i recession nästa år, medan tyska ekonomin växer mycket långsamt. Någon långsiktig lösning på statsskuldkrisen anas inte, samtidigt som inflationen blir betydligt lägre under de närmaste åren. BNP:s förändring i Euroland bedöms bli en tillväxt på drygt 1,5 procent i år, ett fall med knappt 0,5 procent nästa år, och en tillväxt på knappt 1 procent 2013.

skuldkrisen drabbar brittisk ekonomi
Krisen i Euroland drabbar Storbritannien via lägre export och negativa effekter på stämningen bland hushåll och företag. Stigande arbetslöshet, budgetåtstramningar och hög inflation – över 5 procent i september – hämmar också den brittiska privatkonsumtionen, som minskar i år och stagnerar 2012. Under nästa år faller dock inflationen brant, vilket i sig talar för ytterligare kvantitativa stimulanser signerade Bank of England. Storbritannien bedöms undgå en recession och BNP spås växa cirka 1 procent både i år och 2012, och knappt 2 procent 2013.

nordens beroende av europa sänker tillväxten
Norden uppvisar fortsatt betydligt bättre ekonomiska fundamenta – budgetsaldon, offentliga skulder och bytesbalanser – än många andra regioner, och kan därför klara 2012 ganska bra – även om världsekonomins tillväxt växlar ned, och flera ekonomier i Europa hamnar i recession. Eftersom Norden har stor handel med Euroland, drabbas emellertid de nordiska länderna av tydligt sänkt tillväxt nästa år. Nordens BNP prognostiseras öka 2,5 procent i år, knappt 1,5 procent nästa år och 2 procent 2013.

inbromsning - men ingen recession i usa
Den amerikanska konjunkturen har utvecklats bättre än väntat under de senaste månaderna tack vare minskat hushållssparande, billigare energi och förstärkt industriaktivitet när leveranserna av japanska insatsvaror åter fungerat normalt efter störningarna i samband med vårens naturkatastrof. Liksom tidigare är vår bedömning att BNP-tillväxten bromsar in under första hälften av 2012, utan att en recession inträffar. Bland orosmolnen finns strama finansiella villkor, frågetecknen kring vad som sker i finanspolitiken, recessionen i Euroland och det mollstämda sentimentet bland amerikanerna. Arbetslösheten kryper uppåt nästa år, och inflationen blir lägre. BNP spås öka närmare 2 procent i år, drygt 1,5 procent 2012, och knappt 2,5 procent 2013.

återuppbyggnad höjer kortsiktigt aktiviteten i Japan
Japans ekonomi dras med i den globala nedgången, men kortsiktigt hålls aktiviteten uppe av återuppbyggnad efter naturkatastrofen. Det är gott om lediga produktionsresurser, varför deflationen (allmänna prisfallet) biter sig fast. Med 220 procent av BNP är landets offentliga skuld överlägset störst

8

Investment OutlOOk - december 2011

Makrosammanfattning

i OECD. Tack vare stora privata sparöverskott leder det dock inte till högre räntor. För helåret 2011 bedöms Japans BNP minska knappt 0,5 procent, medan tillväxten 2012 och 2013 spås bli 2 respektive drygt 1 procent.

och endast något högre 2013. Inflationen i Latinamerika kan i år bli nästan 7 procent, för att dämpas till cirka 6 procent 2012. Det ihop med en svalare konjunktur gör att behovet av penningpolitiska åtstramningar avklingar.

mjuklandning och lägre inflation i asiens em-länder
EM-ekonomierna i Asien stöttar fortsatt den globala ekonomin, även om tillväxten dämpas ytterligare något under nästa år. Krisen i Euroland och en långsamt växande USA-ekonomi sänker exporten från Asien, en effekt som dock lindras av den allt viktigare intraregionala handeln i regionen. Öppna ekonomier, som Malaysia, drabbas mer än ekonomier där hemmamarknaden väger tyngre för tillväxten, exempelvis Indonesien. Inflationen har kulminerat i de flesta asiatiska länder, och lägre inflation under 2012 stimulerar hushållens konsumtion samt ger centralbanker utrymme att sänka styrräntorna. Kinas konjunktur dämpas nu av en svagare exportexpansion, medan den höga tillväxten i inhemsk efterfrågan består. Fallande priser på livsmedel och andra råvaror ihop med en svalare konjunktur bäddar för lägre inflation framöver. Kinas BNP bedöms växa något mer än 9 procent i år, och omkring 8 procent både 2012 och 2013. Indien har en ganska liten andel export av BNP, varför förutsättningar att stå emot en försvagad global konjunktur är goda. Den indiska inflationen har så här långt varit envist hög – nu kring 9,5 procent – men vår prognos är att den växlar ned under 2012. Landets BNP spås växa cirka 7,5 procent både 2011 och 2012, och 8 procent 2013.

inte så markerad nedväxling i östeuropa
Senaste året har en växande inhemsk efterfrågan i Östeuropa kompletterat den tidigare enbart exportledda uppgången. Nu är dock expansionen på väg att försvagas när långsammare global efterfrågetillväxt blir en hämsko på exporten. De starkt exportberoende länderna Ungern, Tjeckien och Slovakien (exporten motsvarar hela 70-80 procent av BNP) är särskilt sårbara. I viss mån bromsas tillväxten också av mindre företagsinvesteringar, men nedväxlingen för BNP-tillväxten i Östeuropa blir klart mindre markerad än i Euroland. Med undantag för Ungern är den offentliga skuldsättningen måttlig. Det gör att åtstramningsbehovet är mindre än i Västeuropa, ett plus för den inhemska efterfrågan. Polen, Lettland och Ukraina fortsätter 2012 sina beskedliga budgetskärpningar, medan finanspolitiken blir lätt expansiv i Ryssland, Estland och Litauen. Därför kan konsumtionen och investeringarna hållas relativt väl uppe när exporttillväxten mattas. Inflationen förblir låg i de flesta östeuropeiska länderna tack vare främst mycket ledig produktionskapacitet.

världsekonomin framåt, dock långsamt 2012-2013
I vår prognos växer globala BNP (köpkraftsparitetsjusterat) med 4 procent i år, drygt 3 procent 2012, och knappt 4 procent 2013. De närmaste åren blir således takten lägre än den trendmässiga (3,9 procent i snitt sedan 2000), men utan att världsekonomin hamnar i en ny recession. Expansionen i EMsfären är fortsatt snabb – där spås BNP öka drygt 6 procent i år och drygt 5 respektive drygt 5,5 procent 2012 och 2013. Motsvarande prognossiffor för OECD är strax över 1,5, drygt 1 och uppemot 2 procent.

Latinamerika känner av kärvare globala vindar
Trots stora framsteg de senaste tio åren avseende villkoren för inhemsk tillväxt, är Latinamerikas ekonomi alltjämt mycket känslig för skiftande globala konjunkturvindar. Därför sätter svackan i OECD-området tydliga spår. BNP-tillväxten i regionen bedöms bli knappt 4,5 procent i år, cirka 3,5 procent 2012,

14 13 12 11 10 9
Procent år/år

asiens stOra em-ekOnOmier LanDar mJukt
BNP-tillväxten i både Kina och Indien har tenderat att avta sedan början av 2010, men så här långt är inbromsningen av det beskedliga slaget, och tillväxttakten alltjämt goda drygt 9 respektive drygt 7,5 procent. Riskerna för en hårdare landning under 2012 har visserligen ökat till följd av främst de europeiska konjunktur- och statsfinansproblemen. Huvudscenariot är dock fortfarande att bägge ekonomierna landar mjukt nästa år, för att öka takten något under 2013.

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Q1 Q3 2005 Q1 Q3 2006 Q1 Q3 2007 Q1 Q3 2008 Q1 Q3 2009 Q1 Q3 2010 Q1 2011

Kina, BNP-tillväxt i volym

Indien, BNP-tillväxt i volym

Källa: Reuters EcoWin

Investment OutlOOk - december 2011

9

portföljkommentar moderna investeringsprogram

Med tillväxt i kikarsiktet
Stor marknadsoro och en dos systemrisk förebådar fortsatt turbulenta marknader. I portföljerna är vi generellt fortsatt försiktiga till risk, men väljer att exponera oss selektivt mer mot tillväxt. För Modern Protection innebär det endast små justeringar, men för Modern Growth och Modern Aggressive innebär det en ökning av andelen aktier, med exponering mot Asien och Norden.
mODern prOteCtiOn Grekland har fortsatt varit i centrum för eurodramat, men har så smått fått konkurrens om uppmärksamheten från Italien. Brist på inrikespolitisk handlingskraft har tryckt upp de italienska obligationsräntorna till över 7 procent, vilket var nivån där till exempel Irland tvingades ansöka om nödlån från EU och IMF. Den amerikanska 10-årsräntan föll till rekordlåga 1,7 procent i september när utsikterna för eurozonen var som mörkast – sedan dess har räntan återhämtat sig och handlas i skrivande stund runt 2-procentsnivån. Tyska dito, som också handlades strax under 1,7 procent, handlas dock återigen på 1,8-procentsnivån – ett tecken på att obligationsmarknadens aktörer är mer oroade över tillväxtutsikterna för Europa än för USA. I Modern Protection försöker vi bevara kapital genom att allokera det till tillgångsslag och förvaltare som kan skapa avkastning oavsett konjunkturutveckling. Marknadsoron är dock ovanligt stor och med en något haltande interbankmarknad sätter det press på alla tillgångsslag, även de mindre riskfyllda. Sedan september har vi endast gjort små korrigeringar. Inom räntebärande har vi justerat ned andelen absolutavkastande räntefonder till 34,5 procent från tidigare 36,3. De försiktiga positionerna inom High Yield och EM Debt har vi lämnat orörda. Inom hedgefonduniverset ser vi att förvaltare på kreditmarknaden har goda möjligheter att skapa avkastning, dels på grund av att flera centralbanker nu tar till okonventionella metoder, dels för att prissättningarna på krediter just nu är utanför de normala ramarna. Vi har därför allokerat 2 procent till Credit Long/Short genom att byta ut en av våra Global Macro-förvaltare, samt genom att skjuta till behållningen från omviktningen inom räntebärande. I valutabenet har vi tidigare allokerat till förvaltare med fria investeringsmandat i valutamarknaden, men de har inte lyckats generera tillfredställande avkastning de senaste kvartalen. Vi väljer nu därför att, i linje med vår valutasyn, ta en mer aktiv investeringsansats genom att söka exponering mot asiatiska valutor. I slutet av oktober bytte vi ut valutamandatet till en asiatisk räntefond som investerar i räntepapper med korta löptider (1-3 år) och i lokal valuta (för att få valutaexponering till begränsad ränterisk). Positionen är dock generellt mer känslig för riskviljan i marknaden, varför vi har tagit ned tillgångsslaget valutor till 2 procent från tidigare 4 procent. Som en effekt av dysfunktionella marknader har även Modern Protection tappat något under augusti-september, men portföljen bör kunna återhämta sig i takt med att riskviljan och likviditeten förbättras.

1.5% 2% 17%

79.5%

Kassa Valuta Hedgefonder Räntebärande

10

Investment OutlOOk - december 2011

Portföljkommentar Moderna Investeringsprogram

mODern grOwtH Eurofrågan har varit det huvudsakliga styrande elementet på finansmarknaderna under hela året – så även detta kvartal. Även om aktiemarknaderna i skrivande stund i stort ligger på samma nivå som i slutet av augusti, har resan under de senaste månaderna varit dramatisk. Samtidigt har riskkartan ritats om något. VIX-index, som även kallas för ”fear index”, har mestadels hållit sig över 30-nivån, men är i nedåtgående trend sedan turbulensen i augusti. Den amerikanska dollarn, som också är en indikator på marknadsoro, steg över 8 procent mot EM-valutor i september, men har sedan fallit tillbaka något, även om den handlats trendlöst sedan mitten av oktober. Asiatiska valutor har dock klarat sig väl med ett modest fall på cirka 2 procent sedan augusti. I Modern Growth har vi sedan augusti haft en defensiv hållning med ett aktieinnehav på 10 procent och en kassa på över 20 procent, motiverat av den stora osäkerheten och bristen på visibiliteten för 2012. Även om flera osäkerhetsmoment kvarstår är tongångarna för eurons framtid mer durstämda än för ett kvartal sedan. Och framför allt har flera tillgångar sjunkit till attraktiva nivåer. Framåtblickande P/E-tal för aktier på global nivå är rimliga, och räntedifferensen mellan High Yieldobligationer och statspapper är återigen över 700 punkter. I rådande klimat föredrar vi att investera i tillgångsslag som kan generera avkastning oavsett marknadsläge. De flesta prognosmakare spår knappt 3 procent företagskonkurser nästa år, medan obligationsmarknaden prisar in över 15 procent. Företagens balansräkningar är historiskt starka, och High Yield-obligationer ser klart undervärderade ut. Emerging Markets-obligationer fortsätter locka med höga kuponger, och i vissa EM-länder finns även möjlighet till sjunkande räntor (= kursvinst). Efter den starka dollarapprecieringen är även potentialen för valutakursvinst stor. Vi har därför gradvis ökat våra innehav inom räntebärande från 27,5 till 34 procent, fördelat på 4,5 procent High Yield respektive 2 procent EM Debt. Inom aktier har vi selektivt köpt exponering mot marknader med bäst förutsättningar för tillväxt – Asien (4,5 procent) och Norden (2 procent). Dessa regioner tenderar förvisso att vara mer volatila än globala aktier, men har visat andra goda egenskaper jämfört med tillväxtmarknader generellt. Även om riskviljan kommer styra utvecklingen på dessa marknader på kort sikt är potentialen sett över 1-2 år större såvida vi inte hamnar i en global recession. Den totala aktieexponeringen uppgår till knappa 17 procent, vilket kan ses som en fortsatt defensiv position.

För att förbättra portföljens förmåga att klara kraftiga marknadsnedgångar har vi ökat andelen CTA-hedgefonder till 9 procent. Vi ser även att förvaltare på kreditmarknaden har goda möjligheter att skapa avkastning, dels på grund av att flera centralbanker nu tar till okonventionella metoder, dels för att prissättningarna på krediter just nu är utanför de normala ramarna. Vi ökar även allokeringen till Credit Long/ Short genom att byta ut en av våra Global Macro-förvaltare. Sammantaget har vi ökat hedgeportföljen till 30 procent från tidigare 26. I valutabenet har vi tidigare allokerat till förvaltare med fria investeringsmandat i valutamarknaden, men de har inte lyckats generera tillfredställande avkastning de senaste kvartalen. Vi väljer nu därför att, i linje med vår valutasyn, ta en mer aktiv investeringsansats genom att söka exponering mot asiatiska valutor. I slutet av oktober bytte vi ut våra valutaförvaltare till förmån för en asiatisk räntefond som investerar i räntepapper med korta löptider (1-3 år) och i lokal valuta (för att få valutaexponering till begränsad ränterisk). Våra positioner är sammantaget inte så beroende av aktiemarknadens (och därmed global tillväxtens) utveckling – portföljen bör kunna skapa avkastning så länge vi inte hamnar i en global recession. Utvecklingen på kort sikt lär dock fluktuera med politikers utspel och böljande riskvilja. På sikt räknar vi dock med relativt stabil utveckling för portföljen.

17%

10.5% 4% 4.5%

34%

30%

Kassa Valuta Råvaror Hedgefonder Räntebärande Aktier

Investment OutlOOk - december 2011

11

Portföljkommentar Moderna Investeringsprogram

mODern aggressive Efter den stora nedgången i augusti fortsatte aktier att falla under september. Kurserna återhämtade sig dock långsamt under oktober i hopp om att eurozonens ledare var på väg att finna en trovärdig lösning på eurokrisen. I slutet av oktober presenterades till slut en plan som på ytan var positiv, men som saknade detaljer. Planen kunde snarare ses som en gemensam viljeförklaring och en politisk vägkarta än en slutgiltig lösning. Riskviljan, och därmed utvecklingen på diverse aktiemarknader och för tillgångsslag, slår om dagligen i takt med politiska uttalanden, och kursutvecklingen drivs i dagens marknadsläge huvudsakligen av de politiska fram- och baksteg som tas i Europa. Globala tillväxtprognoser för 2012 har sedan augusti skrivits ned av de flesta ekonomer. Samtidigt har bolagens vinstförväntningar för 2012 skrivits ned, där nedrevideringarna var större i Emerging Markets-sfären (cirka 13 procent mot 7,5 procent för västvärlden). Förväntningarna på asiatiska bolag sänktes med cirka 12 procent. Samtidigt har makroekonomiska indikatorer från USA överraskat positivt, och Kina går tillsynes mot en konjunkturell mjuklandning – sammantaget ett scenario som tyder på en fortsatt global tillväxt nästa år. I Modern Aggressive har vi sedan slutet av augusti, i likhet med Modern Growth, en defensiv hållning med ett aktieinnehav på 20 procent och en kassa på över 20 procent, motiverat av den stora osäkerheten och bristen på visibiliteten för 2012. Även om flera osäkerhetsmoment kvarstår är tongångarna för eurons framtid mer durstämda än för ett kvartal sedan. Och framför allt har flera tillgångar sjunkit till klart attraktiva nivåer. Framåtblickande P/E-tal för aktier på global nivå är rimliga, och räntedifferensen mellan High Yield-obligationer och statspapper är återigen över 700 punkter. I takt med att marknaderna började stabilisera sig började vi successivt öka exponeringen mot marknader med bäst förutsättningar för tillväxt – Asien (9,5 procent) och Norden (5 procent). Dessa regioner tenderar förvisso att vara mer volatila än globala aktier, men har visat andra goda egenskaper jämfört med tillväxtmarkander generellt. Även om riskviljan kommer att styra utvecklingen på dessa marknader kortsiktigt är potentialen sett över 1-2 år stor såvida vi inte hamnar i en global recession. Den totala aktieexponeringen uppgår till cirka 36 procent. I det räntebärande benet, som uppgår till 30 procent, utgör High Yield-obligationer cirka två tredjedelar. De flesta prognosmakare spår knappt 3 procent företagskonkurser nästa år, medan obligationsmarknaden prisar in 7-10 procent. Företagens balansräkningar är historiskt starka, och High Yield-obligationer ser klart undervärderade ut. Resterande tredjedel utgörs av Emerging Markets-obligationer som fortsätter locka med sina höga kuponger, och i vissa EM-länder finns även möjlighet till sjunkande räntor (= kursvinst). Efter

den starka dollarapprecieringen är även potentialen för valutakursvinst stor. Vi behåller våra positioner inom räntebärande. För att förbättra portföljens förmåga att klara kraftiga marknadsnedgångar har vi ökat andelen CTA-hedgefonder till 7 procent. Avkastningen skiljer sig markant mellan olika förvaltare inom denna strategi, och vi har därför valt att komplettera vår befintliga CTA-portfölj med ytterligare en förvaltare som tar tillräckligt hög risk för att passa i Modern Aggressives riskprofil, men ändå har god historik och riskkontroll. De globala riskerna och oron för det finansiella systemet i Europa fortsätter att hämma affärsmodeller med hög belåningsgrad, inte minst Private Equity. Även om rabatterna återigen är på höga nivåer väljer vi att stå kvar vid sidlinjen på grund av den generellt höga risken drivet av osäkerhet för bankers balansräkningar, finansieringsmöjligheter och likviditetssituationen i marknaden. Sammantaget är portföljen åter exponerad mot marknadsrisk, men mer selektivt mot regioner som väntas driva den globala tillväxten framöver. Avkastningsströmmarna är dock fortsatt utspridda över räntebärande, hedge och råvaror för en stabil utveckling.

6% 7.5% 36% 20% Kassa Råvaror Hedgefonder Räntebärande Aktier

30.5%

12

Investment OutlOOk - december 2011

tema

Global jakt på avkastning
• Minskad cyklikalitet till följd av behov att minska skuldsättningen • Ökat fokus på selektivitet och tillgångars direktavkastning • Obligationsmarknaderna förändrar placeringsförutsättningar
Den globala skuldkrisen ger skäl att fundera över hur investeringsstrategier bör se ut framöver. En av de teser som kan komma att bli verklighet de närmaste åren är att konjunkturmönstret kommer att se lite annorlunda ut än vad vi varit vana vid under de senaste 30 åren. Troliga effekter av de fortsatta behoven att minska skuldsättningen i statliga och privata balansräkningar är ett fortsatt högt sparande, en ovilja att lånefinansiera konsumtion och sannolikt en något minskad cyklikalitet. Man kan sammanfatta de senaste 20 åren med tre faser: • Fram till 2000 – skulduppbyggnad och uppvärdering av kapitalmarknader. • 2000 till 2006 – fortsatt skulduppbyggnad, men omvärderingar = ökad volatilitet. • 2008 (hösten) – skuldminskning och lägre värderingar av marknader. Idag är vi på väg igenom en fas av skuldminskning, med fortsatt mycket stora obalanser som påverkar marknaderna. Volatiliteten vi sett härstammar från omställningar i värderingar, likviditet och skuldminskningar. Den volatiliteten har också gjort att många idag tröttnat på aktiemarknaden som placering. Vi är på väg att få en generation investerare som inte ser börserna som en källa till avkastning. Vi har levt i en värld där kraftiga cykler har drivit aktiemarknaderna upp och ned. Penningpolitik och andra faktorer har varit motorer i konjunkturcykeln, låga räntor har drivit fram lånefinansiering och konsumtion, vilket adderat momentum till cyklerna som i sin tur skapat stora rörelser på aktiemarknaden. Det här har inneburit att den viktigaste analysparametern har varit att identifiera svängningspunkten i cyklerna, när det är gjort har sedan kollektivet av investeringar rört sig symmetriskt. En makrodriven marknadsanalys var framgångsreceptet. En annan faktor som har drivit avkastningen de senaste 30 åren är att obligationsräntor i princip fallit hela tiden. Det har troligen drivit både konjunktur och marknader i positiv riktning. Genom att räntorna har blivit lägre och lägre har det drivit kapital till investeringar (billigt att låna) och risktillgångar (jakt på högre avkastning). Framöver kommer investeringsklimatet att vara annorlunda. Räntorna är extremt låga, den penningpolitiska muskeln har inte samma verkningsgrad. Stimulansmekanismen via låga räntor biter inte på samma sätt. Aktiemarknader får troligen inte samma förutsägbara cyklikalitet att verka i. Det innebär att vi behöver vara mycket mer selektiva i våra investeringsstrategier framöver. Recessionsriskerna i OECD kommer att vara en del av vardagen framöver genom att efterfrågan inte får samma kraft som tidigare, sparandet tär på konsumtionskraften, arbetslösheten kommer att ligga på höga nivåer och vi får en något ”tråkigare” utveckling. Tidigare har det räckt att säga ”köp aktier” så har man fått en bra utveckling. Med den här trenden behöver vi vara betydligt mer selektiva för att identifiera de verkliga tillväxtteman som fortfarande finns och som skapar värden. Detta innebär att fler frågor än att identifiera konjunktursvängningarna blir viktiga för marknadens aktörer.

Låga obligationsräntor förändrar mycket
Att vi har så låga obligationsräntor som idag förändrar mycket. Obligationer har varit en enkel och stabil avkastningsskapare med fallande räntor som extra drivkraft. I portföljer har strategin att använda obligationer som riskbuffert varit förhållandevis enkel. Obligationer har bidragit med bra avkastning, medan aktier har gett tillväxt. Framöver förändras detta. Med dagens låga räntor kommer inte avkastningen från obligationsbenet att vara lika bra. Stillastående räntor ger 2-3 procent och stigande räntor som förr eller senare blir ett faktum kommer att ge negativ avkastning. Det gör också att sökandet efter stabila avkastningskällor blir allt viktigare. Dessa ska helst ha en låg volatilitet i underliggande värden eller åtminstone en prognostiserbar sådan.

Investment OutlOOk - december 2011

13

Tema: Global jakt på avkastning

avkastningsinvestering viktigare i framtiden
Idag har vi ett investeringsklimat där den traditionella konjunkturdrivna tillväxten inte kommer att vara samma grundkälla till avkastning. Volatiliteten är hög och har gjort att priset för avkastning har blivit högt. Det man kommer fram till med de förutsättningarna är att vi i allt högre grad måste prioritera de olika tillgångarnas förmåga att de facto generera löpande avkastning. Då avser vi avkastning i termer av utdelning, kuponger och rent kassaflöde. Med ett stort kassaflöde och bra utdelningar kan man bygga upp kapital och också leva med vissa svängningar i marknader. De flesta investeringsprocesser är byggda för utmaningen att identifiera vändpunkter i cykler och bedöma hur cykeln påverkar värdet på tillgångarna. Storleken på ekonomin och den stora mängd data som genereras har gjort att USA naturligt stått i fokus. Om det läggs mer kraft på avkastningsgenerering än på att fånga cykler kommer fokus naturligt att flyttas till den underliggande tillgången oavsett region eller vart i cykeln man befinner sig. i investeringsprocessen tar vi då hänsyn till: 1. Den specifika tillgångens avkastningsförmåga; utdelning etc. 2. Stabiliteten i utdelningen, känslighet för konjunktur etc. 3. Olika riskfaktorer som kan påverka avkastningen och värdet på tillgången, valutarisker etc. 4. Bedömning av risk i förhållande till förväntad avkastning (risk/reward). 5. Roll i portföljen, korrelationer, diversifiering mellan avkastningskällor.

Hur skall vi se på olika tillgångar med det här perspektivet? aktier Aktier kommer fortfarande att vara intressant att ha som tillgångsslag i portföljer. Faktorer som tillväxt i underliggande marknad, bra prissättning (låg värdering), produktivitetsökningar och stabila eller helst svagt stigande prisnivåer blir viktiga. Men i ett klimat med mindre konjunktursvängningar blir selekteringen viktigare. Eftersom vi under en längre tid kommer att ha en värld som fortfarande hanterar stora skuldproblem blir det än viktigare att identifiera var den verkliga tillväxten finns. Regioner och branscher med bra förutsättningar kommer att generera bättre avkastning. Dessutom kommer valutorna i de skuldsatta regionerna att vara en utmaning på sikt. Man kan mycket väl tänka sig att dela in sektorer och regioner i tre grupper: • De med snabb tillväxt i efterfrågan, valutor med bra förutsättningar och stigande produktivitet. • De som i princip växer med global BNP. • De som har stora skuldproblem som påverkar efterfrågan. Den analysen leder rätt i grova drag, men ska man vidare till verklig avkastningsinvestering måste man in på de olika aktiernas egenskaper. Då måste man selektera ut de bolag som har bra balansräkningar, stabil försäljning och helst ett begränsat konjunkturberoende. Dessutom ska bolagen ha en stabil utdelningshistorik. Vi har bett SEB Enskilda ranka bolag åt oss (se tabellen nedan). Tabellen visar bolag där konjunktureffekten på utdelningarna kan bedömas vara begränsad.

BOLAG

Direktavkastning (%) 2011* 11,9 6,7 5,9 6,2 4,9 4,6 4,1 3,9

Historisk avkastning (%) 2010 19,3 5,2 9,0 5,5 3,8 4,2 3,8 3,2 2009 5,3 4,4 5,1 4,9 4,3 4,0 3,9 3,8 2008 7,2 4,7 6,8 5,0 4,5 5,1 5,2 4,7

Börsvärde (SEKm)* 56,307 193,468 41,998 401,309 22,287 340,945 68,986 15,069

Hög OCH sannOLik Direktavkastning
I det första steget listades aktier på Stockholmsbörsen med positiva rekommendationer samt höga resistenta utdelningsnivåer. I nästa steg adderades kriteriet en minsta förväntad utdelning om 3,9 %. Vidare rensades listan från aktier som ställde in utdelningar något av de senaste tre åren. I det sista steget behöll vi endast bolag med ett börsvärde över 10 mdr SEK. * Värden är per den 18 november 2011. Källa: SEB Enskilda

tele2 teliasonera skanska astraZeneca securitas Hennes & mauritz sCa Holmen

14

Investment OutlOOk - december 2011

Tema: Global jakt på avkastning

I en annan ranking tog vi fram bolag som har genererat en direktavkastning på minst 3 procent de senaste tio åren (se grafik nedan). Grafiken visar också betavärdet på bolagen, och att den här typen av bolag rör sig mindre än börsen som helhet, ett av kriterierna som vi ställer upp för en bra avkastningsinvestering.

Obligationsmarknaderna
Obligationer är det klassiska avkastningsinstrumentet. Statsobligationer har dock förlorat mycket av sin attraktivitet allteftersom räntenivåerna sjunkit. Men nu har företagsobligationsmarknaderna klivit fram av flera skäl. Ett av de stora skiftena i Europa idag är att allt fler banker måste banta sina balansräkningar. Det innebär att företag kommer att öka sin upplåning direkt via obligationsmarknaderna. Den europeiska företagsobligationsmarknaden kommer att utvecklas precis som den nordamerikanska. Vår aktuella syn på företagsobligationer redogör vi för i ränteavsnittet längre fram i Investment Outlook, och här lägger vi bara fokus på den strukturella förändring som talar för företagsobligationer som placeringsform under lång tid framöver. Vi har den senaste tiden investerat en hel del i företagsobligationer – främst inom High Yield-segmentet, vilket har gett oss värdefulla erfarenheter om hur tillgångsslaget fungerar. Vår bedömning är att företagsobligationer har bra riskegenskaper förutsatt en sund diversifiering.

strukturerade obligationsplaceringar Vi ser allt mer investeringar där man lägger ihop obligationsstrukturer i olika korgar, allt för att minska företagsrisken i placeringen. Det kommer att vara en vanlig placeringsform framöver där de olika typerna av konstruktioner har olika likviditet, en del av dem kräver längre inlåsning av kapitalet. Att samla ihop en korg av obligationer är ett sätt att minska riskerna. Det är intressant i vissa fall. Portföljkonstruktören kan lägga in en finansiering av innehaven för att öka exponeringen på bekostnad av likviditeten. Då får man som investerare vara beredd att låsa in kapitalet under en tid.

Fastighetsplaceringar
Fastigheter kan vara ett utmärkt sätt att skaffa en stabil avkastning i portföljen där man dessutom kan se en viss inflationskompensation. Här har vi i princip alltid problemet med likviditet, och man får räkna med att låsa kapitalet under en period. Men i utbyte får man bra egenskaper. Det här är marknaden där de stora institutionella placerarna lägger mycket av sitt kapital för att värdesäkra portföljer. Viktigt är att bostadsfastigheter generellt ger stabilare avkastning än kommersiella fastigheter. En utmaning med den här marknaden är att antalet fonder är ganska begränsat och de som finns ofta blir fulltecknande relativt fort.

20% 18%
Direktavkastning (%)

1,2 1 0,8 0,6
0,59 0,59 0,6 0,64 0,65 0,5

Källa: Ecowin/SEB

1

15% 13% 10%
Beta

0,74 0,51 0,53

8% 5% 3% 0%
SCA Fortum Castellum Uponor Ekornes Sanoma Veidekke Wärtsilä Kemira Fabege Stora Enso Skanska Holmen Kesko Peab UPM NCC

0,4 0,2 0

0,28

0,39 0,35 0,36 0,37

0,46 0,48 0,48

Holmen

Stora Enso

Skanska

Likaviktad Portfölj

Ekornes

Sanoma

Wartsila

Fabege

Peab

NCC

Min Medel Max

Källa: Ecowin/SEB

bOLag meD Hög Direktavkastning...Har svängt minDre än marknaDen
När vi listar de bolag som har haft minst 3 procent i direktavkastning under de senaste 10 åren (graf till höger) ser vi att i princip samtliga har haft ett betavärde under 1, dvs de har mindre kursrörelser än börsen som helhet. Detta är ett bra exempel på just en kombination man vill uppnå i avkastningsinvesteringar; stabila intäktsflöden till lägre risk.

Investment OutlOOk - december 2011

VINX 30 Index

Veidekke

Kemira

Castellum

Kesko

Fortum

Uponor

SCA

15

tema

Att hitta guld som inte glimmar
• I stor osäkerhet och kraftiga kursrörelser bor möjligheter för den som vågar lämna flocken • Placerare söker sig till upplevt säkra tillgångar, det skapar köptillfällen när det vänder • Oförtjänta kursfall skapar värderingsfickor med intressant risk/avkastningsprofil
I genuint osäkra tider som dessa är stabiliteten marknadens första offer. Volatiliteten, kurssvängningarna, ökar när framtiden ter sig alltmer svårbedömd. Globaliseringen bidrar också till svängningarna då den inneburit att alla ekonomier och marknader flätats hårdare samman, på gott och ont. Under de senaste åren har termen ”risk on/risk off” blivit ett vanligt sätt att spegla finansmarknadsaktörernas beteende. Placerarna rör sig i flock, antingen in i eller ut ur alla typer av investeringar som bär risker av olika slag. Kurserna på risktillgångar faller, dels som en följd av det rimliga i att sätta en riskpremie på mer osäkra intäkter i framtiden, men ibland också för att det helt enkelt blir trångt i dörren när alla vill lämna samtidigt. Detta skapar kapitalflöden som ibland är mindre fundamentalt grundade, vilket gör att värderingar tenderar att bli attraktiva på många håll. I detta beteende bor också möjligheter för den som vågar skilja sig från flocken och gå mot strömmen. Vi ska här studera några skäl till de ibland överdrivna kursrörelserna och försöka identifiera placeringar där relationen mellan risk och avkastning framstår som extra intressant, trots det osäkra läget. föds av viljan att snabbt dra ned risken, sätts på gamla meriter utan hänsyn till att fundamenta kan ha förändrats. Ett annat kan vara att analyskapaciteten helt enkelt inte räcker till för att skilja agnarna från vetet. Här uppstår det vi kallar för ”värderingsfickor” – placeringar som har en oförtjänt låg värdering. Notera ordet oförtjänt, i många fall kan låg värdering vara motiverat. Den framgångsrike förmår identifiera skillnaden, vad som är oförtjänt och inte. Om vi först fokuserar på vanliga mönster i volatila tider är det tydligt att placerare bland annat tenderar att repatriera kapital. Man säljer av perifera marknader till förmån för det man upplever som hemmamarknader. Detta tenderar att gynna större finansmarknader, som den nordamerikanska, då de större, i sin kapitalexport, naturligt får en större andel av de mindre än tvärtom. (Amerikanska placerare äger generellt en större andel av Stockholmsbörsen än vad svenskar äger i USA). Tydliga bevis för detta mönster ser vi i det faktum att dollarn tenderar att stärkas när volatiliteten stiger liksom att amerikanska aktiemarknaden finns i utvecklingstoppen bland världens börser i år. OsäkerHet Drabbar minDre marknaDer
110 105 100
Index

90 85 80 75 70 dec 2010 feb mar apr maj jun jul aug sep okt 2011

två förklaringar till nedgångar
De möjligheter som uppstår i kölvattnet av riskaversion och stigande osäkerhet har två huvudförklaringar. Dels tenderar vissa typer av tillgångar att utvecklas bättre i tider av osäkerhet, och andra sämre, på grund av skillnader i likviditet – hur lätt värdepappret är att omsätta, stabilitet (finansiell) och förutsägbarhet i vinsttillväxt/framtida kapitalströmmar. Här uppstår relativa kurstrender som tenderar att rätta till sig över tid. Dels kan det finnas marknadssegment som drabbas oförtjänt av kursrasen, det kan vara börser, sektorer, tillgångsslag eller bolag. Ett skäl kan vara att priserna, i den stress som

USA, CBOE, Volatility Index (VIX) Nordiska länder, OMX, VINX, 30 Index Emerging Markets, MSCI, USD Index USA, Standard & Poors, 500 Composite, Index,

Källa: Reuters EcoWin

Repatriering av kapital har gynnat den större amerikanska aktiemarknaden och skapat utflöden från börserna i Norden och i Asien.

16

Investment OutlOOk - december 2011

Procent

95

37,5 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0

Tema: Att hitta guld som inte glimmar

Ett annat mönster är att placeringar fokuseras till mer stabila innehav, ofta även det större marknader, men också placeringar med en mer stabil historik. Länder som Schweiz och tillgångar som guld blir de direkta associationerna i dessa fall. Även Japan tenderar att gynnas liksom mer stabila aktier, i regel så kallade value-bolag. För att bäst kunna utnyttja dessa trender behöver vi inte bara identifiera vilka tillgångar som faller mest i osäkra tider och som därmed har störst potential att stiga när riskviljan vänder. Vi måste också fundera över när riskviljan kan vända. Att förutse vändpunkter i trender är alltid vanskligt, i dagsläget framstår mer trovärdiga och långsiktiga lösningar på Europas skuldproblem som den viktigaste katalysatorn för en sådan peripeti, som vändpunkten i grekiska dramer kallas. Det andra sättet att identifiera möjligheter i rådande osäkerhet är att analysera vilka av de tillgångar som fallit som har gjort det av fundamentala skäl, där förutsättningarna faktiskt försämrats, och vilka som bara svepts med i kursfallen. Det är bland de sistnämnda som den största potentialen kan finnas. Ett sådant exempel kan vara nordiska aktier, speciellt i förhållande till de europeiska. Att europeiska aktier generellt drabbas är inte förvånande med tanke på problemen i delar av regionen. Europa kommer att brottas länge med effekterna av stora skulder och underskott, och en stor del av den svaga utvecklingen är definitivt motiverad. Att problemen i Europa kommer att påverka de i sig starkare ekonomierna i Norden är självklart, liksom att en svagare europeisk efterfrågan slår mot de nordiska bolagens export. Men med tanke på att andelen export till tillväxtmarknaderna stadigt ökat, och att även de europeiska bolagens export drabbas minst lika hårt är det svårt att se fundamentala skäl till att de nordiska börserna som grupp fallit mer än ett brett Europaindex i år (se graf). Här

kan man med visst fog argumentera för att de nordiska aktiemarknaderna totalt sett har ett större inslag av cykliska bolag, som rimligen drabbas hårdare när osäkerheten kring tillväxten ökar. Men man kan också misstänka att Norden straffas på grund av börsernas relativa litenhet (placerare säljer av små marknader i periferin). Större kursnedgångar än snittet har också drabbat aktiemarknaderna i världens tillväxtländer, speciellt i Asien. Detta trots att tillväxten där framstår som störst och ekonomierna som stabila. Den enkla förklaringen till Asienbörsernas relativa svaghet är ländernas historik av instabilitet och volatilitet, i kombination med att flera av marknaderna är små. Detta argument börjar dock kännas slitet. En annan förklaring kan vara att marknaderna i osäkra tider inte verkar vilja betala ”extra” för tillväxt, vilket kan vara en vanlig förklaring till värderingsfickorna, att vissa marknadssegment drabbas orättfärdigt i turbulenta tider.

tillväxt betalar sig inte i dagsläget
En studie från Goldman Sachs visar att de europeiska bolag som har den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren idag handlas i princip utan premie i förhållande till övriga marknaden. Historiskt har de bolag som förväntas ha en vinsttillväxt på över 15 procent för tre år framåt (inklusive innevarande) haft en premie mot övriga marknaden i termer av P/E-tal på motsvarande 4-5 enheter. När börsen handlats till P/E-tal 13 har dessa haft P/E-tal på 17-18. I dag handlas dessa bolag till ett genomsnittligt P/E-tal på drygt 9, vilket är i linje med marknadens snitt och nära historisk botten. De rimliga huvudförklaringarna är dels att minskad riskvilja tenderar att sänka värdet på (osäkra) framtida övervinster, dels att marknaden saknar tilltro till analytikernas prognoser. Denna värderingsanomali kan ju normaliseras antingen genom att dessa bolags aktier utvecklas bättre än snittet eller

120 110 100
Index

120 110 100 90 80 70 feb mar apr maj jun 2011 jul aug sep okt nov 60

90 80 70 60 dec 2010

eurOpeiska banker Har Dragits över en OCH samma kam
Bolagen i den nordiska finanssektorn (företrädesvis banker) har kursmässigt drabbats nästan lika hårt som sina europeiska kollegor – trots en tydligt lägre exponering mot de krisande länderna och stabilare finansiell ställning.

Europe, STOXX, Financials, Index, EUR Nordic Countries, OMX, Financials, Index, EUR World, MSCI, All Countries Index (LOC)

Källa: Reuters EcoWin

Investment OutlOOk - december 2011

17

Tema: Att hitta guld som inte glimmar

att deras vinstprognoser utvecklas sämre. Och det må vara sant att förutsägbarheten i prognoserna är sämre än på länge (risken större), så den relativt sett svaga kursutvecklingen kan i flera fall vara befogad. Men när hela gruppen av potentiella tillväxtbolag värderas som om de kommer att sakna övertillväxt visavi marknaden bör det gå att finna undantag, oförtjänta kursfall. Några exempel skulle kunna vara bolag med fundamentalt stöd för vinstprognoserna, till exempel stor exponering mot tillväxtmarknader eller en bevisad stabilitet i vinstgenereringen. Samma resonemang (för att sluta en stor cirkel) kan appliceras på marknaderna i Asien. Mindre svängningar i tillväxten till följd av minskat exportberoende och högre andel inhemsk konsumtion parat med ökad finansiell stabilitet talar för att dessa marknader som grupp skulle kunna åsättas högre trovärdighet och därmed värdering relativt omvärlden än vad som tidigare varit motiverat. Andra exempel på tillgångar där marknaden möjligen inte förmått skilja agnarna från vetet kan vara nordiska banker, som fallit i stort lika mycket som sina europeiska kollegor trots att de i mycket mindre omfattning drabbas av den europeiska skuldkrisen (se graf), samtidigt som de är bättre kapitaliserade än sina europeiska kollegor – en lockande kombination. Även de noterade Private Equity-bolagen har drabbats hårt i den finansiella osäkerhet som råder. De handlas till en större substansrabatt än i tidigare kriser, med undantag för mitt i värsta turbulensen efter Lehman Brothers-kraschen. Även om den finansiella situationen framstår som ungefär lika osäker finns det inte mycket som talar för en lika djup lågkonjunktur som då. Den finansiella stabiliteten i PE-bolagen är också väsentligt högre, något som också talar för att rabatterna kan vara överdrivna, åtminstone den dagen riskviljan mer stabilt återvänder (läs mer i Private Equity-texten).

synnerhet inom High Yield-segmentet. Ett argument har varit att dessa placeringar över tid har gett en avkastning i samma storleksordning som aktiemarknaden, men till lägre risk. Den kombinationen brukar innebära att kurserna faller mindre i nedgångar och stiger mindre i uppgångar. Men den lägre risken innebär dock inte nödvändigtvis att High Yield-fonder stiger mindre än börserna i alla uppgångsfaser. Vi har studerat hur olika tillgångar har tenderat att röra sig efter tillfällen när volatiliteten på börserna, uttryckt som VIX-index, stigit över 30 respektive 40 under de senaste 20 åren. Sådana höga nivåer brukar antyda stor osäkerhet i marknaden, och markera stora utförsäljningar, vilket ofta också innebär köptillfällen, (traditionellt för aktier). Våra studier visar också att börserna som grupp, tolv månader efter en uppgång i volatiliteten, i och för sig utvecklats väl, men också att High Yield-investeringar levererat en avkastning som överträffar de flesta andra tillgångsslag, både vad avser genomsnitt och stabilitet i avkastningen.

värderingsfickor ger kurspotential
Dessa värderingsfickor stängs inte av sig självt, och även lågt värderade tillgångar kan naturligtvis falla i kurs, om osäkerheten håller i sig. Men den oförtjänt låga värderingen innebär rimligen någon form av kudde för framtida nedgångar samtidigt som kurspotentialen bör vara god, särskilt intressant är att det rimligen bör räcka med en viss stabilisering för att dessa placeringar ska kunna ge en relativt god avkastning. slutsats: Den som tror att marknaden så småningom återvänder till ett mer normalt scenario bör rikta blickarna mot nordiska aktier generellt, asiatiska aktiefonder och – kanske framför allt – High Yield-fonder. Då framstår amerikanska aktier och, potentiellt, guld som mindre intressanta, allt annat lika. För den som söker värderingsfickor i marknader, där förhållandet mellan risk och förväntad avkastning är extra gynnsamt, framstår nordiska banker, Private Equity-bolag och aktier med prognostiserat hög tillväxt parat med stor exponering mot Emerging Markets eller historisk stabilitet i vinsterna som extra intressanta.

High yield bättre än börsen
Till sist, vi har allt sedan Lehman Brothers-kraschen haft en mer eller mindre positiv inställning till företagsobligationer i
TILLFÄLLEN SEDAN 1990-TALET DÅ VIX 40-NIVÅN BRuTITS 4 september 1998 21 september 2001 2 augusti 2002 3 oktober 2008 9 januari 2009 7 maj 2010 snittavkastning Aktier 31,7% -13% 7,3% -6,8% 25,7% 15,3% 10,1% Statsobligationer 5,1% -7,4% -5,0% 13,9% -7,4% -10,3% -1,8%

Företagsobligationer med lägre kreditrating (HY) 5,0% -2,8% 25,7% 23,7% 52,0% 14,7% 19,7%

Råvaror 5,2% 9,8% 21,9% -21,7% 20,6% 24,1% 10,0%

När volatiliteten stigit har det oftast åtföljts av positiv marknadsutveckling – i sig inte förvånande. Notabelt är dock att High Yield överträffat såväl aktier som råvaror i återhämtningsfaserna, både som genomsnitt och i termer av bästa/ sämsta period.

18

Investment OutlOOk - december 2011

tema

Makromiljön ger nycklar till avkastningen
• Troligast är en fortsatt långsam och ryckig konjunkturuppgång i OECD... • ...vilket talar för beskedlig värdetillväxt på risktillgångar • I ett sämre respektive bättre scenario blir avkastningsutsikterna avsevärt annorlunda
Den senaste globala recessionen var bråddjup, och parades med den värsta finanskrisen i mannaminne. Återhämtningen med start vid halvårsskiftet 2009 var initialt snabb, men konjukturuppgången därefter har varit både långsam och ryckig. Orsakerna till trögheten behandlades grundligt i förra Investment Outlook (utgiven 13 september 2011). De viktigaste slutsatserna var: • Under de senaste 40 åren har uppgångar efter recessioner i OECD orsakade av spruckna spekulationsbubblor regelmässigt varit tröga, och bakom recessionen 2008-våren 2009 låg subprime-krisen i USA. • Gemensamma faktorer bakom trögheten har varit 1) Bostadsmarknadens svaghet, 2) Att hushåll och företag ökat sparandet/minskat skuldsättningen, och 3) Osäkra jobbutsikter som hämmat konsumtionen. Den här gången har det också tillkommit stora krav på budgetåtstramningar i många länder. • Uppgångarna har präglats av gott om ledig produktionskapacitet i termer av både arbetskraft och realkapital. Det har bäddat för ett lågt kostnads- och pristryck, som banat väg för låga räntor. Därför har uppgångarna ofta pågått under lång tid. Att döma av historien och aktuella tendenser tyder mycket på att det mest sannolika makroscenariot för de närmaste åren är en fortsatt långsam och ryckig konjunkturuppgång i OECD som helhet (dock recession i Euroland 2012) med låg inflation. Vi åsätter detta huvudscenario 60 procents sannolikhet. Ett mönster av ekonomisk tillväxt betydligt lägre än trenden – knappt 4 procent för den globala ekonomin – är egentligen inte särskilt ovanligt, utan fler än 90 sådana perioder går att identifiera i skilda delar av världen sedan industrialismens genombrott i slutet av 1800-talet (Robert Barro & José Ursúa, ”Macroeconomic Crises since 1870”, Brookings Papers on Economic Activity, 2008).

många gemensamma nämnare
Gemensamma makroekonomiska nämnare för dessa ”growth recessions” har varit, 1) En stabilare tillväxttakt än det historiska snittet, 2) Låg inflation, 3) Svaga arbetsmarknader ofta med stigande arbetslöshet, samt 4) Låga eller något fallande bostadspriser. En annan gemensam faktor har varit förekomsten av finansiella kriser av allehanda slag – i aktiemarknaden, i banksektorn, i valutamarknaden – något som ger stöd åt bedömningen att den senaste djupa finanskrisen även kommer att sätta sin prägel på konjunkturen under många år framöver. Historien visar också tydligt att vid perioder med ekonomisk tillväxt betydligt långsammare än trenden har avkastningen på aktier varit lägre och avkastningen på obligationer högre än sina historiska snitt. Under efterkrigstiden har aktier globalt avkastat cirka 5 procent per år i lågtillväxtfaser, mot ungefär 11 procent i genomsnitt. Noteringarna för placeringar i obligationer har varit kring 4 procent respektive cirka 2,5 procent. Det finns emellertid några faktorer som nyanserar denna avkastningsbild. Förekomsten av inflation är en sådan. Låg tillväxt parad med stigande inflation har varit en synnerligen ofördelaktig kombination för finansiella tillgångar, och inneburit 1) Mycket lägre avkastning på aktier än normalt, 2) Lägre avkastning på obligationer än normalt, och 3) Negativ avkastning på penningmarknadspapper. USA-statistik sedan mitten av 1960-talet visar att i perioder när makromiljön kännetecknats av kombinationen låg tillväxt/ hög inflation har aktier gett en genomsnittlig årlig avkastning på minus 1 procent, medan motsvarande siffra under perioder med hög tillväxt/låg inflation har varit drygt 15 procent.

Investment OutlOOk - december 2011

19

Tema: Makromiljön ger nycklar till avkastningen

viktigt att skilja på OeCD och em
Med tanke på de vitt skilda förutsättningarna är det nu viktigt att skilja på perspektiven för OECD och Emerging Markets (EM) när det gäller ekonomisk tillväxt och avkastning på placeringar. Medan många OECD-länder – exempelvis Italien, Spanien, Frankrike och Japan – brottas med stora tillväxtproblem som ser ut att bli långvariga, är villkoren för god tillväxt framöver avsevärt bättre i EM-länder såsom Kina, Indien, Indonesien, Argentina och Ryssland. Även historiskt har OECD-området, inte minst Västeuropa, oftare än EM-sfären hamnat i perioder med tillväxt på mycket låg växel, och bilden av en ”Two-speed World Economy” kan alltså bli ännu tydligare under de närmaste 5-10 åren.

alternativa scenarier
Med en så pass stor ekonomisk och finansiell osäkerhet som den nu rådande finns det anledning att också fundera på hur alternativa makroscenarier skulle kunna te sig. ett betydligt negativare scenario än det vi ser som mest sannolikt rymmer en djupare och mer utdragen recession i Euroland liksom en allvarligare finansiell kris med globala spridningseffekter, där både OECD och världsekonomin trillar ned i recession; enligt Internationella Valutafondens (IMF:s) definition råder global recession när världstillväxten är lägre än 3 procent. Risken för deflation i främst OECD ökar också betydligt i detta scenario, som vi ger 25 procents sannolikhet. Om å andra sidan de statsfinansiella problemen i Europa hanteras oväntat resolut samtidigt som amerikansk och kinesisk ekonomi överträffar förväntningarna, skulle det kunna bädda för en klart gynnsammare utveckling än i vårt huvudscenario, med en gradvis accelererande BNP-tillväxt både globalt och i OECD under de närmaste åren. Sannolikheten för detta scenario sätter vi till 15 procent.

slutsats: vårt huvudscenario innebär långsam och ryckig tillväxt och mycket låg inflation i OeCD, klart högre tillväxt och beskedlig inflation i em. Historien visar att perioder med låg tillväxt som föregåtts av recessioner orsakade av finansiella kriser – liksom den nuvarande – har brukat präglas av en lägre avkastning på aktier än det historiska snittet, medan obligationer under sådana perioder har gett en avkastning över snittet. Något som också ska vägas in är att aktier (och andra risktillgångar) brukat ge en högre avkastning i en makromiljö med låg inflation, än i en makromiljö med hög inflation. För en placerare är det även väsentligt att beakta de betydligt bättre makroekonomiska förutsättningarna och perspektiven i EM jämfört med i OECD. OvanLigt OrOLigt
90 80 70 60
Procent

Osäkerheten i huvudroll
Hur kan då rytmiken i dessa alternativa konjunkturförlopp se ut? Graden av osäkerhet skulle spela en huvudroll, och i finansmarknaden är ett av de bästa osäkerhetsmåtten volatilitetsindex VIX (optionspriser på aktieindex S&P 500 i USA). Under konjunkturuppgångar med långsam ekonomisk tillväxt efter recessioner förorsakade av finansiella kriser – alltså i linje med nuvarande uppgång, som inleddes vid halvårsskiftet 2009 – har VIX successivt brukat sjunka. Men det har inte varit fallet den här gången. Både under våren 2010 liksom på sensommaren i år har VIX rusat i höjden, och dessutom visat stora svängningar från vecka till vecka. En slags volatilitet i volatiliteten, alltså. De främsta orsakerna har varit statsskuldkrisen i Europa inklusive effekter på bankerna, frågetecknen kring USA:s finanspolitik, och den ryckiga konjunkturen. Ett aktuellt exempel på när stor negativ dramatik inträffat är perioden augusti-september, då oro för europeiska och amerikanska statsfinanser, en recession USA och en konjunkturell hårdlandning i Kina stegrades samtidigt. VIX ökade då till som mest 48 – högsta nivån sedan det exempellöst turbulenta finansåret 2008.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Källa: Reuters EcoWin

50 40 30 20 10 0

0

viX både speglar och påverkar
När VIX stiger är det ett kvitto på ökad ekonomisk och finansiell oro. Uppgången i VIX sammanfaller vanligen med sjunkande kurser på aktier och andra risktillgångar, vilket också får effekter på tillväxten via olika kanaler. Ökad osäkerhet brukar få hushållen att avvakta med inköp av kapitalvaror och företag att skjuta upp investeringsbeslut, vilket sänker tillväxten. Tilltagande bekymmer för konjunktu-

Volatilitetsindex VIX – som speglar oron i finansmarknaderna – har brukat sjunka under loppet av konjunkturuppgångar. Det mönstret har emellertid inte gällt den här gången, när index i stället stigit brant både våren 2010 och sensommaren 2011. Främsta orsaken är återkommande bekymmer för europeiska statsfinanser.

20

Investment OutlOOk - december 2011

Tema: Makromiljön ger nycklar till avkastningen

ren – eller europeiska statsfinanser alternativt USA:s finanspolitik – kan således lätt bli självuppfyllande. Lägre ekonomisk tillväxt skulle i nästa steg förvärra de statsfinansiella villkoren, och därigenom skapa mer oro, få hushåll och företag att minska konsumtionen och sina investeringar, och så vidare. Det är därför en uppenbar konjunkturrisk om ökad osäkerhet beträffande statsfinanserna och/eller konjunkturen återkommer titt som tätt under de närmaste åren – speglat i att VIX stiger och oupphörligt svänger – eftersom det skulle förstärka den onda cirkeln enligt ovan, och bädda för en utveckling i linje med vårt negativa alternativscenario.

med god cirkel som drivkraft
På samma sätt – fast tvärt om – skulle positiva händelser kring statsfinanserna och/eller konjunkturen kunna minska osäkerheten – få VIX att gradvis sjunka. Därmed skulle stämningen bland hushåll och företag förbättras, konsumtionen ökas och fler investeringar göras. Det skulle höja tillväxten och förbättra de statsfinansiella förutsättningarna, göda mer optimism och driva upp efterfrågan, och så vidare. En god cirkel skulle snurra igång, drivkraften i vårt gynnsammare alternativscenario. I takt med globaliseringen och sammanvävningen av finansmarknader världen över transporteras blixtsnabbt både negativa och positiva händelser via finansiella kanaler jorden runt. Det innebär att ökad dramatik i grekisk ekonomi och politik omgående påverkar inte bara de finansiella marknaderna och hushållen och företagen i Europa, utan även finansmarknader och hushåll och företag i många andra delar av världen. Överraskande starka amerikanska konjunktursiffror kan på samma sätt omgående göra positiva avtryck även i finansmarknader på andra sidan jordklotet, och få hushåll och företag där att uppleva en förbättring.

marknaderna som påminner om perioden 2008-början av 2009; brant fallande värden på risktillgångar, och stigande statsobligationskurser. Några viktiga skillnader finns dock. Dels torde en global recession inte bli lika djup som den senaste (världs-BNP sjönk 0,5 procent 2009) – även om den ekonomisk-politiska verktygslådan är nästan tom i delar av OECD – dels är utrymmet för högre kurser på statsobligationer nu betydligt mindre. Dessutom har många problemländers obligationer etiketterats om till risktillgångsstatus. Vidare är förutsättningarna för High Yield-obligationer (se kapitlet Räntor) nu betydligt bättre än de var 2008, varför dessa obligationer i detta scenario borde hävda sig ganska väl relativt många andra risktillgångar. Ett gynnsammare scenario med gradvis accelererande tillväxt skulle bädda för en fin period för riskplaceringar, och årsavkastningen på exempelvis aktier borde hamna över genomsnittet för efterkrigstiden (11 procent), medan avkastningen på obligationer i kärnländer nog blir lägre än det historiska snittet (2,5 procent). High Yield-obligationer skulle ge en hög både absolut och – inte minst – riskjusterad avkastning, medan placeringar i en del problemländers (exempelvis Irlands) statsobligationer kanske kan överraska positivt. slutsats: återkommande osäkerhet triggar ett sämre scenario, större förutsägbarhet bäddar för ett bättre scenario. I ett sämre scenario skulle mönstret i tillgångsmarknaderna påminna om förra finanskrisen. Risktillgångar torde dock inte falla lika mycket i värde som då, särskilt inte High Yieldobligationer, och utrymmet för kursuppgångar på statsobligationer i kärnländer är nu klart mindre. I ett bättre scenario gynnas risktillgångar, som i flera fall borde kunna prestera en avkastning högre än sina historiska snitt. Även i detta scenario framstår High Yield som attraktivt, i både absoluta och relativa termer. Vissa problemländers obligationer kan visa sig bli jokrar.

avkastning i alternativa scenarier
Ett negativt scenario med global recession och allvarlig finansiell kris skulle av allt att döma få effekter i tillgångs-

17.5 15.0 12.5 10.0
Procent

25600 12800 6400 3200 1600 800 400 200 100 50 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 25
Index

makrO - en nyCkeLknippa För tiLLgångars avkastning
Konjunkturens svängningar och andra förändringar i makromiljön – exempelvis trenden mot lägre inflation sedan början av 1980-talet – påverkar i hög grad avkastningen på tillgångar. Statsobligationer har tjänat på den fallande inflationen, speglat i successivt lägre räntor/stigande kurser, men även risktillgångar som aktier och High Yield-obligationer gagnas av lägre inflation. Råvaror var länge en ganska ”tråkig” placering, men har sedan millennieskiftet emellanåt erbjudit fin avkastning. High Yield brukar tappa mindre i värde under recessioner än aktier och råvaror.

7.5 5.0 2.5 0.0 -2.5 -5.0 -7.5

USA, BNP-tillväxt i volym, år/år USA, Dow Jones industriindex aktier USA, Merrill Lynch, High Yield index, USD Världen, Dow Jones råvaruprisindex, USD USA, ränta på 10-åriga statsobligationer USA, konsumentpriser, år/år

Källa: Reuters EcoWin

Investment OutlOOk - december 2011

21

aktier

En thriller utspelas
• Börser i Asien och Norden bör ta igen förlorad mark • Historiskt sett ingen ansträngd värdering, börsrallyt till trots • Vår långsiktigt positiva syn på aktier kvarstår, kortsiktigt är vi mer defensiva
Enligt den engelska versionen av Wikipedia är en thriller fritt översatt en historia som använder ovisshet, spänning och upphetsning som huvudsakliga element för att stimulera känslor. Nivåerna av förväntan och ovisshet är höga, och används för att dölja viktig information. Den uppmärksamme har redan noterat likheterna mellan en thriller och nuläget på världens finansmarknader. Den senaste tiden har präglats av att just när vi trott oss ha sett ljuset i tunneln och börjat närma oss en mer normaliserad marknad har överraskningarna återkommit och skickat marknaderna åt alla tänkbara håll. Ekonomisk, finansiell och politisk turbulens har varit mer regel än undantag de senaste kvartalen. I vår senaste Investment Outlook (utgiven 13 september 2011) argumenterade vi för att investerare skulle behålla sin aktieexponering efter sensommarens kraftiga börsfall. Nedgångarna skedde dels på grund av antaganden om en lägre global tillväxt, dels av en ökad oro för systemrisker (konkurser i finanssektorn med påföljande brist på likviditet). Enligt våra modeller prisade marknaden in en relativt modest global tillväxt på 2,5 procent, medan makroekonomerna generellt hade ett mer optimistiskt tillväxtscenario med 3,5-4 procent för 2012. Som en följd av denna diskrepans hävdade vi att förhållandet mellan risk och förväntad avkastning talade för att behålla aktieexponeringen och att globala politiska insatser förhoppningsvis skulle resultera i en återhämning på börsen från ganska nedpressade nivåer. I slutet av oktober fick en ökad tilltro till politikernas möjlighet att lösa krisen i Europa fäste i marknaden. På EU-toppmötet 26-27 oktober enades politikerna om att utöka lånefaciliteten EFSF (European Finacial Stability Facility), samt tog beslut om en rekapitalisering av europeiska banker och nedskrivning av grekiska skulder. Den positiva reaktionen blev kraftig och flertalet stora aktieindex steg under oktober med 12-15 procent. Som en följd av börsuppgångarna ligger nu en förväntad global tillväxt på 3,0 procent i priserna (med S&P 500 på indexnivå 1285). Samtidigt har makroekonomer skrivit ned sina prognoser, vilket gjort att gapet har minskat. Vi har därmed återgått till en mer traditionell syn på värdering av aktiemarknaderna, där framtida tillväxt är den viktigaste parametern. I dagsläget finner vi det klokt att inte öka portföljrisken, med den enkla förklaringen att vi bedömer det för tidigt att avskriva skuldproblematiken i Europa och att tillväxtutsikterna fortsatt är relativt osäkra. Aktiemarknaderna och obligationsmarknaderna speglar för närvarande väldigt olika bedömningar om var globala ekonomin är på väg. Medan aktiemarknaderna rusade uppåt under oktober, har en av de största riskparametrarna i rådande eurokris – italienska statsobligationer – stigit brant och ligger för närvarande väl över 7 procent. HistOriskt Låga värDeringar taLar För aktier
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Källa: Factset
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Next 12 months P/BV Price

Next 12 months P/E

En faktor som talar för aktier är dagens marknadsvärderingar. Grafen illustrerar det svenska börsvärdet i relation till förväntad vinst (P/E) samt börsvärdet i relation till eget kapital (P/BV) som i dagsläget befinner sig en bra bit lägre än det tioåriga historiska snittet. Vi ser liknande tendenser i Norge och i Europa i stort, dock är bilden något mer neutral i USA där nyckeltalen i dagsläget ligger omkring sina historiska medelvärden.

22

Investment OutlOOk - december 2011

Aktier

Det är inte en hållbar nivå, och det kommer att behövas handling från den Europeiska Centralbanken, ECB, och från lånefaciliteten EFSF för att få ned räntorna. Faktorer som talar för aktier är att värderingen mätt som börsvärdet i relation till eget kapital (P/BV ) och börsvärdet i relation till förväntad vinst (P/E), båda ligger väl under tio års historiskt snitt. Detta står i stark kontrast till hur det såg ut under de två senaste börskrascherna 2001 och 2008. Dessutom mår företagen generellt bra, med starka balansräkningar och hög flexibilitet i verksamheten, som gör dem väl rustade för oväntade händelser. Resultatrapporterna för det tredje kvartalet gav också en form av lättnadskänsla, där 41 procent av de nordiska bolagen överträffade SEB Enskildas rörelseresultatprognoser (EBIT) med över 5 procent. I skrivande stund ligger förhållandet mellan positiva och negativa överraskningar på 2,2 – den högsta siffran sedan tredje kvartalet 2010. Det faktum att marknadens aktörer för närvarande tenderar att agera digitalt, det vill säga det är antingen ”risk på” eller ”risk av”, gör det extra utmanande för investerare som söker diversifiering i sin aktieexponering. Marknadens totala fokusering på skuldkrisen i Europa har överskuggat fundamentala faktorer som skapar skilda förutsättningar ur ett land/regionperspektiv, så som tillväxt, skuldsättning och penningpolitik. Det finns ingen snabb lösning på eurokrisen och statsskuldsbekymren i Europa lär tidvis kunna skaka om finansmarknaderna även framöver. Vårt huvudscenario är dock att den globala återhämtningen fortsätter och att eurosamarbetet överlever de prövningar det nu genomgår. På sikt lär således dagens marknadsklimat – som karaktäriseras av antingen gasen i botten eller båda fötterna på bromsen – skifta till att investerare i ökad utsträckning tar fasta på fundamentala skillnader mellan olika länders aktiemarknader.

vår börsmodell blir ett stående inslag
I tidigare Investment Outlook har vi vid ett par tillfällen presenterat en kvantitativ modell i syfte att fånga premisserna för olika börser. Genom att använda en modell blir analysen mer transparent och förhoppningsvis lättare att följa, varför vi nu valt att göra modellen till ett stående inslag i Investment Outlook. Det är dock viktigt att poängtera att en modell är en kraftig förenkling av verkligheten och kommer aldrig att fånga upp alla krafter och scenarier. Modellen ska följaktligen inte betraktas som någon absolut sanning, utan ses som ett verktyg för att beskriva hur vi ser på marknaderna och vad vi bedömer kommer att driva dessa. Ramarna i modellen utgörs av att vi väljer ut de faktorer som vi bedömer kommer vara tongivande utifrån det marknadsklimat vi ser framför oss. Varje faktor poängsätts utifrån positivt respektive negativt bidrag till börsen i respektive land. Poängskalan sträcker sig från -3 till +3. Denna gång bedömer vi att följande faktorer särskilt kan skapa skilda förutsättningar för olika aktiemarknader: bnp-tillväxt, penningpolitik, finanspolitik, finansiell stabilitet, värdering och valuta. Prognoser för bnp-tillväxten i världen har successivt skruvats ned och SEB utgör inget undantag. Vi ser en måttlig global tillväxt det närmaste året på drygt 3,0 procent, vilket är lägre än de 3,5 procent som konsensusbedömningen låg på i oktober. Däremot bedöms tillväxtgapet mellan Emerging Markets (EM) och Developed Markets (DM) vara fortsatt stort, och det är något vi bedömer att marknaden kommer att ta fasta på. penningpolitiken skiljer sig markant åt mellan olika regioner. Världen ter sig tudelad med relativt höga räntenivåer inom EM-sfären och ultralätt penningpolitik i OECD. Börsmässigt är en expansiv penningpolitik att föredra, men det beror också på utgångsläget. Inom OECD lär styrräntorna ligga kvar på

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

OECD Emerging Markets

tiLLväXtFörutsättningarna bäst i em
Källa: Ecowin/SEB

Gigantiska skuldberg i väst lär tynga BNP-tillväxten under flera år framöver. För Emerging Markets i allmänhet och Asien i synnerhet är förutsättningarna ljusare. Tillväxtgapet lär investerare ta fasta på.

2012

2013

Investment OutlOOk - december 2011

23

Aktier

dagens extremt låga nivåer under överskådlig tid. Detta lär i sig stimulera ekonomierna och elda på riskaptiten, men samtidigt finns det inget krut kvar i räntevapnet. Marknaden lär inte överraskas positivt av att styrräntorna parkeras kring nollstrecket, då detta redan tas för givet, och fler räntesänkningar är omöjligt. Dock finns det utrymme för ytterligare kvantitativa stimulanser. Exempelvis bedömer vi att USA:s centralbank Federal Reserve lanserar QE3 i mitten av 2012, något som lär ge bränsle till aktiemarknaden. Räntevapnen hos flertalet tillväxtländer är däremot fulladdade. Ett minskat inflationstryck inom EM-sfären skapar nu också förutsättningar för att med gott samvete föra en mer stimulativ penningpolitik. Att vissa länder har möjlighet att kraftigt sänka priset på pengar blir centralt, särskilt i ett klimat där den globala tillväxten är klart under historiskt snitt. Även möjligheten att stimulera via finanspolitik skiljer sig markant mellan olika delar av världen. I flera skuldsatta västländer tvingas regeringar att strama åt finanspolitiken för att inte de redan skenande underskotten skall växa sig ännu större. Omfattande åtstramningspaket har levererats på löpande band, och västvärldens skuldsanering lär hämma tillväxten under många år framöver. Situationen i framför allt Asien är däremot den motsatta. Där finns generellt enorma finanspolitiska muskler att sätta i arbete om aktiviteten i ekonomin dalar. Finansiell stabilitet är en faktor som lär locka investerare allt mer. Det är ingen hemlighet att skuldbördan skiljer sig markant åt mellan olika länder, men samtidigt anser vi inte att detta avspeglar sig i dagens tillgångspriser. När marknadens risk on/risk off-beteende upphör lär de minst sagt skrala offentliga finanserna i USA, Japan och Storbritannien hamna under investerarnas lupp och finansiell stabilitet blir en god vägvisare vid regionsallokering.

valutarörelser är en variabel med flera dimensioner ur placeringssynpunkt. Bland annat kan en svagare valuta stärka ett lands konkurrenskraft och vice versa. Dagens företag är dock i många fall så globaliserade att det är svårt att veta var produktionskostnaderna och försäljningen finns. Därför tar poängsättningen i modellen istället hänsyn till den direkta valutaeffekten på avkastningen för en placerare som investerar i utländska aktier. En starkare valuta bidrar därmed positivt till totalavkastningen, medan en svagare valuta bidrar negativt. I dagens turbulenta marknadsklimat efterfrågar investerare stora likvida valutor, såsom amerikanska dollar, japanska yen och schweiziska franc. Givet att det inte blir någon snar lösning på europroblematiken lär likviditetsaspekten fortsätta att prägla valutamarknaden. På sikt – när den akuta situationen i Sydeuropa stillas – kommer dock fundamentala faktorer allt mer sätta agendan, något som lär gynna råvaru-, EM- och nordiska valutor.

Fördel asien och norden
Vår börsmodell talar för att aktiemarknader i Asien har goda möjligheter att på sikt hävda sig väl. Regionen lär inte överträffa de högt ställda tillväxtförväntningarna, men tillväxtgapet mellan Asien och DM bör åter komma i fokus. Investerarna lär lockas av den relativt höga tillväxt som Asien erbjuder, vilket resulterar i kapitalinflöden och stigande aktiekurser. Vidare har framför allt fallande matpriser och räntehöjningar gjort att ett tidigare högt inflationstryck nu har börjat tyglats. Om inflationen fortsätter ned ökar köpkraften i regionen och utrymme att föra en mer expansiv penningpolitik skapas. Vidare kan Asien, med Kina i spetsen, visa upp världens största handelsöverskott, skuldsättningen är i regel låg och det finns utrymme att sjösätta finansiella stödpaket.

17.5 15.0
KPI % 12 månaders förändring

17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 2005
Ryssland Brasilien Kina

12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 -2.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011

inFLatiOnstryCket Lättar i em
Inflationen är på väg att tyglas i flera EM-länder. Det ger centralbankerna manöverutrymme att sänka räntan, vilket lär stötta tillväxten och börserna inom EM-sfären.

-2.5

Källa: Reuters EcoWin

24

Investment OutlOOk - december 2011

Aktier

Det finns även mycket som talar för starkare asiatiska valutor framgent. Det är bland annat ett viktigt verktyg för att få bukt med de enorma handelsobalanser som byggts upp mellan väst och öst. Flera asiatiska länder bör även vara positivt inställda till att se sina valutor stärkas, då det bidrar till att minska inflationstrycket. I modellen är Asien representerat av Kina och Indien, och Kina vinner poängligan. De nordiska länderna har flera likheter med Asien. Tillväxttakten sker förvisso på betydligt lägre växel, men den finansiella stabiliteten är god och det finns visst utrymme för stimulerande penning- och finanspolitik. En annan likhet mellan Asien och Norden är att de stora investerarna fortfarande betraktar regionerna som marknader i periferin. Senaste halvårets turbulenta börsrörelser har fått marknadsaktörerna att sälja innehav på avlägsna marknader och istället efterfråga aktiemarknader där likviditeten är hög. Därmed uppvisar flera EM-börser och även de nordiska börserna större minussiffror än vad som är fundamentalt motiverat (i storleksordningen minus 15-20 procent), medan exempelvis USA-börsen pendlar kring nollstrecket. Det är inte EM och inte heller Norden som dras med minimala tillväxttal och gigantiska skuldberg. I ett marknadsklimat där investerare i ökad utsträckning jämför olika länders fundamentala skillnader, lär flera omotiverat nedtryckta börser ta igen en del förlorad mark.

eurozonen går mot ett stålbad
Lägst poäng i modellen får eurozonen. Trots att förutsättningarna är olika mellan den södra och norra delen av euozonen är vårt huvudscenario att regionen som helhet går mot en recession (sjunkande BNP). Kombinationen av politisk oro, finanspolitiska åtstramningar och stramare kreditmiljö gynnar varken tillväxten eller aktiemarknaden. Någon snabb lösning står heller inte att finna. Den senaste tidens politiska åtaganden har inte kunnat lugna en orolig marknad. Snarare blottas svagheten i en union med gemensam valuta utan stark politisk samordning. Även fortsättningsvis lär eurodramat präglas av politiska utspel som ömsom blidkar, ömsom upprör marknaden. Men det lär dröja tills en trovärdig och omfattande plan implementeras. I dagsläget är det allt för många egenintressen som leder till blockeringar i krishanteringen, varför ett samlat resolut agerande från politiskt håll lyser med sin frånvaro. Eurosamarbetet letar desperat efter fast mark under fötterna och prövningarna framöver lär bli många och svåra. Ur ett aktieperspektiv ter sig således eurozonen inte som en region att vara investerad i.

vår beDömningsmODeLL För regiOner
LAND/REGION kina ryssland norden brasilien Japan usa indien eurozonen Tillväxt 2 1 -1 1 0 1 2 -2 Penningpolitik 2 0 2 2 0 1 0 1 Finanspolitik 2 1 1 1 -1 -2 0 -2 Finansiell stabilitet 3 2 2 0 -1 -1 -1 -1 Värdering 0 2 2 -1 2 0 -1 2 Valuta 1 1 1 1 1 1 0 0 Totalt 10 7 7 4 1 0 0 -2

Investment OutlOOk - december 2011

25

räntor

Vid riskaptit frestar alltjämt High Yield
• Penningpolitiskt olika taktik i OECD och EM... • ...och utsikterna för statsobligationsräntorna spretar • Riskaptiten fortsätter att styra High Yield
Världens centralbanker kan indelas i två lag. OECD-laget, som kännetecknas av rekordlåga styrräntor och i flera fall massiva kvantitativa stimulansprogram. EM (Emerging Markets)-laget, vilket sedan början av 2010 ägnat sig åt gradvisa penningpolitiska åtstramningar – exempelvis räntehöjningar och åtgärder för att begränsa bankernas utlåning – men som nu mer eller mindre nått slutet av åtstramningscykeln. Dessa vitt skilda inriktningar speglar vitt skilda makroekonomiska miljöer. I OECD har recessionsrisker och statsskuldproblem dominerat, medan EM har präglats av hög ekonomisk tillväxt, överhettningsrisker och bättre statsfinanser än i OECD. En aktuell titt i kristallkulan visar vissa förändringar i den penningpolitiska taktiken, mindre i lag OECD än i lag EM. räntekuLmen i em-LänDer
27.5 25.0 22.5 20.0 17.5
Procent

Centralbankerna i de stora industriländerna – USA, Japan och Storbritannien – bedöms behålla sin nollräntepolitik åtminstone en bit in på 2014. Europeiska Centralbanken (ECB) – som höjde räntan i två steg tidigare i år, för att sedan åter sänka den i början av november – torde leverera ytterligare en räntesänkning i vinter. ECB:s agerande med räntevapnet kommer att styras av dels risken för recession och klart lägre inflation i Euroland, dels det fortsatta förloppet i den europeiska statsskulddramatiken. En bräcklig konjunktur i stora delar av OECD-området kan också motivera mer kvantitativa penningpolitiska stimulanser – QE, Quantitative Easing – i form av främst köp av stats- och (i vissa fall) bostadsobligationer. Centralbankernas syfte med QE är att försöka åstadkomma låga obligationsräntor för att även den vägen stötta konjunkturen. Amerikanska Federal Reserve (Fed) verkställde QE1 direkt efter Lehman Brothers kollaps i september 2008 och QE2 från hösten 2010 fram till sommaren i år, för att just nu ägna sig åt ”Operation Twist”. Operationen innebär försäljning av korta räntebärande statspapper från balansräkningen för 400 miljarder USD parallellt med köp av långa statsobligationer (löptid 6-30 år) för samma belopp. Det ska heller inte uteslutas att Fed sjösätter QE3 när ”twisten” slutförts vid halvårsskiftet 2012, och att man då köper även bostadsobligationer för att stötta den marknaden. Bank of England beslutade i oktober att höja taket för sina obligationsköp med 75 miljarder GBP till 275 miljarder. Bank of Japan ökade för någon månad sedan på sina värdepappersköp med 5 biljoner JPY, och det totala beloppet för sådana köp tillsammans med krediter till japanska näringslivet summerar nu till 55 biljoner JPY. Bägge dessa centralbanker kan väntas ta ytterligare QE-steg under det närmaste året. I ECB:s fall påverkas QE-insatserna – främst köp av problemländers obligationer – bland annat av framtida kapacitet för lånefaciliteten EFSF (European Financial Stability Facility). Medan centralbanker i OECD gräver allt djupare i sina lådor för att finna verktyg, är det bäddat för ett skifte till traditionella penningpolitiska lättnader (styrräntesänkningar) i många

27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.5

15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5

Brasilien, styrränta (SELIC) Kina, styrränta (utlån.ränta 0-1 år)

Indien, styrränta (reporänta) Ryssland, styrränta (refinansieringsränta)

Källa: Reuters EcoWin

Räntehöjningarna i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) ser ut att vara på väg mot sitt slut, och Brasiliens centralbank har redan sänkt räntan två gånger i år. I både Kina och Ryssland torde nästa steg bli sänkning, medan osäkerheten hur Indiens centralbank ska agera med räntevapnet är större.

26

Investment OutlOOk - december 2011

Räntor

EM-länder. Orsaken är att den heta konjunkturen nu gradvis svalnar, samt att pristrycket är på väg att avta. I gruppen stora länder (BRIC) har brasilianska styrräntan redan sänkts två gånger i år. Indiens centralbank höjde visserligen sin styrränta i oktober, men signalerade samtidigt att höjningscykeln kanske kan vara till ända. Vårt grundtips är att många centralbanker i EM under 2012 följer Brasiliens och sänker räntorna. Även utsikterna för statsobligationsräntorna i OECD respektive EM går isär. I OECD blir förvisso inflationen lägre och ett antal centralbanker är stora köpare av statsobligationer, men å andra sidan är de offentliga finansieringsbehoven enorma. Det ihop med utsikterna till något ökad riskaptit i marknaderna det närmaste året – vilket brukar minska placerares intresse för statsobligationer – talar på sista raden för något stigande statsobligationsräntor i OECD under 2012. I EM är de offentliga underskotten betydligt mindre, penningmarknadsräntorna snart på väg ned, inflationen avtagande och statsobligationerna frestande för placerare om riskaptiten ökar. Slutsats: EM Debt är en klart intressantare ränteplacering än statsobligationer i OECD.

procentenheter, men innebär likväl att marknaden prissätter avsevärt sämre företagsfinanser än de som nu råder. Dessutom utgår prissättningen i High Yield-segmentet från att ungefär 7-10 procent av High Yield-bolagen ska gå i konkurs. Men en sådan konkursnivå är i linje med scenariet att USA och världen snart går in i en ny recession, vilket ju inte är vår bedömning. I samband med konjunktur- och finanskrisen under 2008-H1 2009 nådde konkursandelen cirka 13 procent. Om en recession – mot förmodan – inträffar under 2012 skulle den emellertid bli mildare än den osedvanligt djupa för 2-3 år sedan, samtidigt som High Yield-bolag världen över är i betydligt bättre finansiellt skick nu jämfört med då. Senaste noteringen för konkursandelen avseende High Yieldbolag globalt är 1,8 procent (12-månaderssiffra), och aktuella prognoser från ratinginstitutet Moody´s för de närmaste 12 månaderna ligger mellan 1,4 och 2,1 procent (snittet sedan 1983 är 4,9%). Sedan årsskiftet har för övrigt endast 17 High Yield-bolag ingående i globala HY-index (1 291 emittenter) gått i konkurs, motsvarande 1,3 procent. När det gäller företagshälsan i High Yield-sektorn står sig den positiva bild som tecknades i Investment Outlook utgiven den 13 september 2011; god vinstutveckling, väsentligt lägre skuldsättning, avsevärt större andel likvida medel i balansräkningarna, och förlängda löptider på företagens obligationslån. Därmed landar slutsatsen i att den generella riskaptiten förblir den främsta påverkande faktorn när det gäller utvecklingen i High Yield-marknaden. Om rådande konjunkturella inbromsning är tillfällig – en ”mid-cycle slowdown” – och tillväxten i världen i enlighet med vårt huvudscenario gradvis stärks under senare delen av 2012 och under 2013, kommer placeringar i High Yield och andra risktillgångar sannolikt att utvecklas bättre än placeringar i statsobligationer i OECD. Och det vore helt i linje med marknadsmönstret sedan mars 2009.

High yield lockar fortfarande
Företagsobligationer – i första hand High Yield – är fortsatt ett attraktivt placeringsalternativ, särskilt sedan räntorna på dessa stigit/kurserna fallit på grund av den stora finansdramatiken i augusti-september. Även om företagsobligationsräntorna sedan har sjunkit något, är dessa alltjämt i hög grad lockande. De faktorer som avgör utvecklingen på företagsobligationsmarknaden är inte minst 1) räntegapen mot statsobligationer, 2) företagshälsan, och 3) den generella riskaptiten i finansmarknaderna. Tredje kvartalets finansoro fick räntegapen mellan företagsoch statsobligationer att vidgas dramatiskt, i exempelvis USA och för High Yield från omkring 5 procentenheter till drygt 9 procentenheter. Gapet har därefter minskat till cirka 7,5

112.5 110.0 107.5 105.0 102.5
Index

100.0 97.5 95.0 92.5 90.0 87.5 dec 2010 feb mar apr maj jun 2011 jul aug sep okt nov

HigH yieLD Har överträFFat aktier
I våras var finansstämningen hygglig, varför placeringar i amerikanska aktier och High Yield-obligationer slog placeringar i statsobligationer. Men sedan har det svängt rejält, med dramatiska kursfall på risktillgångar i augusti-september följda av en starkt positiv oktoberrekyl. Därefter har stor slagighet dominerat. Placeringsfacit sedan årsskiftet: 1:a Statsobligationer, 2:a High Yield-obligationer och 3:a aktier.

Standard & Poors, 500 Composite, Index, CBOT, Dow Jones CBOT Treasury Index Merrill Lynch, High Yield Master Index

Källa: Reuters EcoWin

Investment OutlOOk - december 2011

27

Hedgefonder

"Operation Twist" gynnar Relative Value
• Svåra kast för hedgefonder generellt... • ...men Credit L/S i intressant position • Macro/Trading alltjämt god diversifiering
Sedan förra utgåvan av Investment Outlook (utgiven 13 september 2011) har utvecklingen för Hedgefonder varit fortsatt negativ. Eurozonens kris i huvudsak, men även blandad makrostatistik från USA samt rädslan för en hårdlandning i Kina gjorde att HFRX Global Hedge Fund Index i EUR tappade 6,45 procent under Q3 och har sedan årsskiftet tappat 7,82 procent. Samtliga huvudstrategier visar negativa resultat sedan årsskiftet, där Macro och CTA klarat sig bäst relativt sett, med en nedgång med 3 procent. Sämst har utvecklingen för Equity Hedge varit, -18,4 procent de senaste nio månaderna. Även om några viktiga principbeslut tagits av eurozonens ledare i syfte att stabilisera och på sikt lösa krisens rötter lär kommande månader fortsatt präglas av osäkerhet och turbulens. Precis som i föregående Investment Outlook väljer vi att dela in hedgefondsmarknaden i fyra huvudstrategier: • • • • Equity Long/Short Relative Value Event Driven och Distressed Macro och Trading beroende av ekonomisk tillväxt kan drabbas hårdare, vilket i sig ger möjligheter för Long/Short-förvaltare. Men eftersom den totala osäkerheten leder till mindre nettoexponering lär inte ens duktiga ”stock-pickers” kunna åstadkomma meningsfulla resultat. Vi är fortsatt försiktigt inställda till Equity L/S under innevarande och kommande kvartal.

relative value
Relative Value-förvaltare inom räntebärande placeringar fick en ganska bra start i juli medan augusti och september gav en mer blandad bild. Flykt till säkra statspapper och väldiga svängningar i riskaptiten kännetecknade perioden. Förvaltare med negativ syn klarade sig något bättre och förvaltare som handlade aktivt mellan korta och långa positioner kunde generera positivt resultat genom att hantera flöden, makronyheter och tekniska beteenden på ett skickligt sätt. Centralbankernas agerande under kvartalet och även framöver skapar intressanta investeringsmöjligheter för räntebärande strategier. I USA startade “Operation Twist” i september med avsikt att hålla ned de långa räntorna. Detta kan komma att driva investerare mot den kortare delen av räntekurvan, vilket kan göra banklån och High Yield-obligationer särskilt intressanta. Vissa värderingar blev extrema under kvartalet, exempelvis prisade CDS-spreadarna in en konkursnivå på 20 procent för seniora bankobligationer i september. Blickar man framåt är sannolikt uppgångspotentialen stor i obligationer när det kommer positiva nyheter kring eurokrisen. Vi är positiva till Relative Value det närmaste kvartalet.

equity Long/short
Det har fortsatt att vara exceptionellt svåra marknadsförhållanden för Equity Long/Short. Att träffa rätt i marknadens riktning skulle ha inneburit att man korrekt förutspått politikers utspel och marknadens reaktioner på desamma, vilket är en omöjlig uppgift. Inte ens marknadsneutrala strategier klarade sig särskilt bra, nedgången blev 6,1 procent för kvartalet. Osäkerhet och hög volatilitet lär även fortsättningsvis prägla marknaden även om det föreligger stora fundamentala kvalitativa skillnader mellan olika bolag. Kvalitetsbolag kan bli riktigt intressanta ur ett värderingsperspektiv medan företag mer

event Driven och Distressed
För Event Driven-strategier blev det tredje kvartalet ett av de värsta hittills. HFRX Distressed tappade 8,4 procent och HFRX Event Driven tappade 6,8 procent medan Merger Arbitrage ”bara” sjönk 4,2 procent. Totalt sett det sämsta kvartalet sedan Asienkrisen 1998. Även om antalet företagshändelser – som vi förutspådde i förra Investment Outlook – har fortsatt att minska, var det nedskrivningar till aktuella marknadspriser som orsakade den största delen av förlusterna. Distressed höll emot aktiemarknaden hyggligt under juli, men mäktade inte med det fortsatta

28

Investment OutlOOk - december 2011

Hedgefonder

trycket under augusti och september. I takt med att förvaltare sänkte riskerna i sina portföljer blev framför allt populära innehav utsatta för oproportionerligt stora nedgångar. Företag har fortsatt höga kassareserver och generellt starka balansräkningar. Under en försvagad konjunktur kommer troligtvis åtskilliga företag att söka höjda intäkter genom företagsaffärer, vilket torde leda till ett vettigt investeringsklimat för Event Driven framöver. Dagens turbulens i eurozonen lär dock hämma aktiviteten den närmaste tiden. Event Driven och Distressed är inte strategier vi rekommenderar i dagsläget.

I dagsläget ser förhållandet risker och möjligheter något annorlunda ut jämfört med i början av kvartalet. Strukturellt negativa förvaltare kommer förmodligen att tona ned sin övertygelse om att marknaderna ska gå i deras riktning samtidigt som de mer optimistiska ser ökad sannolikhet att få rätt. Den stora osäkerheten och de markant olika marknadsuppfattningarna borde skapa goda förutsättningar att generera avkastning. CTA och Systematic Macro ses av de flesta som ett verktyg för portföljdiversifiering som förväntas gå bra när andra tillgångsslag har det svårt. Innehav i räntebärande papper är den enskilt största positionen hos de flesta förvaltare, vilket i sig innebär risk för avsevärda förluster om marknadsläget förbättras varaktigt, men eftersom förvaltarna nu är positionerade lite försiktigare kan de vara lite snabbare i sina reaktioner. Macro och Trading är fortfarande vårt förstaval bland hedgefondsstrategier den närmaste tiden.

macro och trading
Som helhet var det Macro och CTA som klarade sig bäst under tredje kvartalet med en nedgång på 0,9 procent. Liksom under föregående kvartal var skillnaderna stora mellan olika förvaltare och deras specifika arbetsområden. Mer strukturellt negativa förvaltare lyckades bäst med uppgiften att tjäna pengar under kvartalet. Framför allt de som hade eurozonen som tema under riskaversionen i augusti. CTA och Systematic Macro gjorde som helhet plusresultat under kvartalet, men även här var skillnaderna märkbara. Tillgångsallokering blev avgörande där räntebärande innehav utgjorde det största bidraget när risktillgångar såldes av i marknaderna.

STRATEGI

INDEX Oct-Nov Q3

uTVECKLING % 2011 YTD (Nov 10) -6,45 -10,97 -5,42 -6,78 -0,85 -7,82 -17,63 -3,51 -3,94 -3,72 2010 5,19 8,92 7,65 1,98 -1,73

global Hedge equity Hedge relative value event Driven macro

HFrX global Hedge Fund HFrX equity Hedge HFrX relative value arbitrage HFrX event Driven HFrX macro

0,67 0,92 0,61 1,57 -0,76

Investment OutlOOk - december 2011

29

Fastigheter

Fastighetsmarknaden står emot bra
• Stabil aktivitet i en avvaktande miljö • Flykt till kvalitet är fortfarande ett tema • Fortsatt osäkerhet, inte läge för illikvida placeringar
Den globala fastighetsmarknaden har hållit emot bra under höstens finansdrama, även om den minst sagt turbulenta resan genom det tredje kvartalet 2011 fick fastighetsinvesterarna att bli något mer försiktiga. I senaste numret av Investment Outlook (utgiven 13 september 2011) pekade vi på ett antal tendenser som signalerade denna ökade försiktighet på marknaden. Under sensommaren såg vi dels en klar trend av flykt till ”säkra hamnar”, när efterfrågan av kvalitetsobjekt steg samtidigt som mer riskfyllda sekundärmarknader missgynnades, dels talade vi om den friktion i fastighetsmarknaden som uppkommit till följd av ökad osäkerhet i världsekonomin och en betydligt mer volatil valutamarknad. Fastighetsaffärerna tog längre tid att avsluta helt enkelt. Med dessa trender som grund fanns all anledning att vara något mer försiktig till tillgångslaget under det senaste kvartalet. Det tredje kvartalet föll dock ut något bättre än befarat, och data visar nu att utvecklingen varit relativt stabil, inte bara på båda sidor av Atlanten utan också i öst.

Fastighetsaffärerna löper på i europa krisen till trots
Transaktionsvolymerna av direkta investeringar på den globala kommersiella fastighetsmarknaden steg med 36 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Jones Lang Lasalles senaste rapport över fastighetsmarknaden visar att aktiviteten på kvartalsbasis föll tillbaka i USA, efter en mycket stark tillväxt under det andra kvartalet. Samtidigt steg transaktionsvolymerna i både Europa och Asien. På årsbasis steg aktiviteten i samtliga regioner. Att Europa höll uppe aktiviteten trots eskalerande statsskuldproblematik hade delvis att göra med försenade transaktioner från det andra kvartalet. Att tillväxten fortfarande var positiv på såväl kvartals- som årsbasis var dock ett glädjande besked. I Asien var utvecklingen blandad där Japan, i spåren av den naturkatastrof som drabbade landet tidigare i år, stod för en stor del av den positiva utvecklingen. Även Kina visade fortsatt växande aktivitet, trots de åtstramningsåtgärder man vidtagit under året. En minskad aktivitet rådde dock i Australien, och i Singapore bevittnades ett kraftigt fall i transaktionsvolymer under det tredje kvartalet.

100 90 80 70

USD miljarder

60 50 40 30 20 10 0
Källa: Jones Lang Lasalle

FastigHetsinvesteringarna ökaDe i eurOpa
Europa registrerade en ökad aktivitet på fastighetsmarknaden under det tredje kvartalet 2011. Att aktiviteten hölls uppe trots den eskalerade statsskuldsproblematiken förklaras delvis av att ett antal försenade affärer från det andra kvartalet gick i hamn under det tredje. Trots det var det något positivt överraskande att volymerna ökade på såväl kvartals- som på årsbasis.

30

Investment OutlOOk - december 2011

2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3
Americas EMEA Asia Pacific

Fastigheter

stabil hyresmarknad på de flesta håll
Hyresmarknaden har också den varit motståndskraftig under hösten, där såväl aktiviteten som hyresnivåerna i generella drag varit stabila. Starkaste utvecklingen finner vi i Asien där efterfrågan på inte minst kontorsfastigheter fortsätter att växa, vilket också pressat upp hyresnivåerna på flera håll. Dock syntes tendenser till en viss efterfrågedämpning i Hong Kong och i Singapores finanscentrum där hyrespriserna föll tillbaka något. I Europa rörde sig såväl hyresaktiviteten som hyrorna sidledes. Efterfrågan på hyreskontrakt i tyska storstäder var fortsatt stark och i Storbritannien återhämtade sig London efter ett svagt första halvår. Sämst aktivitet noterades i USA där efterfrågan på hyreskontrakt fortsatte att falla under det tredje kvartalet. Hyrespriserna däremot stod emot efterfrågefallet bra. På vissa håll – såsom i San Fransisco och New York – registrerades dessutom höjda hyresnivåer.

längre krymper i samma utsträckning. Samtidigt ser vi att riskpremien på något mer riskfyllda marknader, som bland annat USA, minskar något. Detta är en signal om att vissa investerare har börjat röra sig uppåt på fastighetsmarknadens riskskala. Än är det dock för tidigt att avgöra om denna tendens blir kortvarig, eller om det är början på ett trendbrott.

inte läge för en illikvid investering
Ekonomisk fundamenta har helt klart försvagats under hösten, men fortfarande finns en del argument som talar för tillgångsslaget fastigheter. Länder och regioner med uttalad utbudsbrist som samtidigt har en hygglig tillväxt, som Asien men även delar av USA och Europa, bör kunna ha en fortsatt god utveckling av hyresnivåer. Så länge avkastningskraven på marknaden fortsätter vara stabila på nuvarande nivåer bör värderingen på fastighetsbeståndet stiga i linje med hyresintäkterna. Men som vi tidigare nämnt finns det fortfarande en hel del frågetecken kring den bredare ekonomins utveckling och välmående. Inte minst ett antal uträtanden av frågetecken avseende den politiska agendan kommer att ha en inverkan på ekonomin. Den direkta fastighetsmarknaden är en betydligt mer illikvid marknad än de för aktier, räntor och råvaror. Fondförvaltare med inriktning mot fastighetsmarknaden kräver ofta därför att du som investerare binder upp ditt kapital över en längre period. Den anledningen och det faktum att vi fortfarande befinner oss i ett mycket osäkert finansmarknadsläge gör det svårt att motivera denna typ av placering, varför vi i dagsläget väljer att stå kvar vid sidlinjen till dess att bilden klarnat.

Fortsatt försiktig inställning till risk
Även om den globala fastighetsmarknaden som helhet stått emot bra under hösten har den helt klart påverkats negativt av den senaste tidens marknadsturbulens. Den riskaversion marknadens aktörer uppvisade redan under sensommaren gör sig fortfarande gällande. Investerare söker sig till mindre riskfyllda kvalitetsobjekt, och är ännu inte helt nöjda med riskpremien på den övriga marknaden, även om lokala undantag finns. Fokus ligger snarare på vilken risk man är villig att ta än på vilken avkastning man har möjlighet att få. När det kommer till trenden att affärsuppgörelser tar betydligt längre tid kan vi konstatera att den fortgår. En fortsatt volatil valutamarknad och försämrade möjligheter till lånefinansiering – som dessutom mycket väl skulle kunna försämras ytterligare i nuvarande klimat – är förklaringar till att fastighetsinvesterare fortsätter att ta längre tid på sig att avsluta åtminstone de större affärerna. Vi vill dock lyfta fram det faktum att fastighetsaffärer, trots fördröjningar, fortfarande avslutas. Optimisten finner ytterligare en ljuspunkt i att den nästintill panikartade flykten till kvalitet som vi såg tidigare under hösten har stannat av, vilket avspeglas i att avkastningskraven för kvalitetsobjekt inte

Investment OutlOOk - december 2011

31

private equity

Riskaversion skapar överreaktion
• Finansoro och konjunkturosäkerhet sätter fortsatt press på kurserna för PE-bolagen • Fortsatt hygglig vinstillväxt i portföljbolagen och starkare finanser ger stabila substansvärden (NAV) • Stora NAV-rabatter indikerar att marknaden diskonterar fortsatt problem, bra fundamentalt stöd till kurserna
Sedan förra Investment Outlook (utgiven 13 september 2011) har den finansiella turbulensen som bekant fortsatt. De europeiska skuld- och förtroendeproblemen har blivit allt mer uppenbara. Samtidigt har den globala konjunkturutvecklingen snarast överraskat positivt. Europa befinner sig förvisso i, eller på väg mot, en recession, men från USA kommer signaler om en relativt stabil tillväxt och den kinesiska ekonomin synes bromsa in under ordnade former. Efter de dramatiska kursfallen för risktillgångar under augusti har utvecklingen för dessa varit mer sidledes eller i vissa fall lätt positiv. OFörtJänt iHOpbuntaDe meD FinanssektOrn
120 110 100 90 80 70
2010-12-31 2011-01-14 2011-01-28 2011-02-11 2011-02-25 2011-03-11 2011-03-25 2011-04-08 2011-04-22 2011-05-06 2011-05-20 2011-06-03 2011-06-17 2011-07-01 2011-07-15

Private Equity har haft en relativt god utveckling under de senaste månaderna, sedan förra Investment Outlook är fonden SEB Listed Private Equity upp 3,5 procent, med stora svängningar på resan. Dock är facit i år en nedgång på över 22 procent och Private Equity tillhör därmed de tillgångsslag som fallit allra mest. Frågan som infinner sig är om nedgången är berättigad, otillräcklig eller överdriven? Vår bedömning är att den är överdriven, förutsatt att världen (läs Europa) inte är på väg mot en större finansiell härdsmälta och/eller en period av markerad recession.

stora rabatter mot substansvärden
Kursfallen för Private Equity under året motsvaras inte av nedgångar i företagens substansvärde, så kallade NAV (Net Asset Value). Tvärtom steg NAV under första halvåret. Även den snart avslutade rapportperioden för tredje kvartalet signalerar stabila NAV för PE-bolagen. Fallande kurser och stabila NAV innebär stigande rabatter. Preliminära beräkningar pekar på att den genomsnittliga NAV-rabatten nu ligger runt 40 procent. Det är, med undantag för några månader strax efter Lehman Brothers-kraschen, de högsta rabattnivåer vi sett, även börskraschen i början av 2000-talet inkluderad. Att rabatterna ökar i denna fas är förvisso inte så märkligt. Marknaden räknar med att PE-bolagen kommer skriva ned sina värden på de ägda företagen i spåren av den senaste tidens generella nedrevideringar av såväl tillväxt- som vinstprognoser. På grund av dessa lägre tillväxtantaganden skruvar PE-bolagen upp avkastningskraven i värderingsmodellerna, vilket också sänker NAV. Marknadens diskonterar med fallande kurser som följd. Det finns dock argument som talar för att kursfallet (som lett till de stigande rabatterna) kan vara överdrivet. Att NAV hållit sig väl under senaste kvartalet är delvis en funktion av att de underliggande verksamheterna överlag utvecklas väl. Speciellt rapporterna från de amerikanska bolagen visar på fortsatt god aktivitet i företagens verksamheter och i stort stabila vinsttillväxtförväntningar. För de europeiska bolagen är rapporterade NAV också i stort sett stabila, här ser vi dock en viss avmattning i vinsttillväxten. Att NAV hållit sig väl uppe kan också i vissa fall förklaras av att tidigare rapporterade NAV

Källa: Reuters Ecowin
2011-07-29 2011-08-12 2011-08-26 2011-09-09 2011-09-23 2011-10-07 2011-10-21 2011-11-04

60

World, MSCI World, LPX 50 Index S&P Global 1200 Financials

Att aktierna för de noterade PE-bolagen utvecklats sämre än börssnittet framstår som rimligt givet högre belåning och större beroende av finansiell stabilitet. Men lika stora kursfall som den hårt pressade finanssektorn framstår som en överreaktion.

32

Investment OutlOOk - december 2011

Private Equity

varit för konservativt satta. Många PE-bolag har redovisat de ägda bolagen ”at cost” det vill säga till inköpta värden, trots att stigande vinster i många fall har motiverat värdeuppskrivningar. Tillsammans med väl tilltagna premier för låg likviditet (vissa bolag har tagit upp stora delar av sina innehav till 75 procent av beräknat NAV) har detta gett en stor värderingskudde. Detta illustreras också av det faktum att många av de bolagsförsäljningar som skedde under senare delen av 2010 och under inledningen av 2011 skedde till upp emot 30 procent premium mot redovisade NAV. Detta kan i alla fall delvis dämpa effekterna av fallande bolagsvärden.

sämre tider ligger i kurserna
Marknaden har således diskonterat sämre tider och fallande NAV, vi bedömer att vinstnedgångar i storleksordningen 25 procent ligger i priserna. Det finns en tydlig korrelation mellan fallande kurser och fallande NAV, de rör sig åt samma håll. Den inbördes relationen, hur stor rörelsen har varit, mellan dessa har dock varierat kraftigt. Den stora osäkerhet som råder kring framtida konjunkturutveckling (vilket ju också påverkar bolagens värde, vinstmultiplar med mera) gör det svårt, för att inte säga omöjligt att dra exakta slutsatser, men vår bedömning är att kursnedgångarna är något överdrivna. Bedömningsbilden försvåras också av det faktum att PEbolagen är beroende av såväl fungerande finansmarknader (börser för att kunna sälja bolag) och finansieringsmarknader (banker för belåning och obligationsmarknader för övrig finansiering). När dessa marknader sviktar tenderar marknaden att värdera ned PE-bolagen. Här kan finnas en delförklaring till de stora kursfallen. Vad gäller finansieringssituationen är det viktigt att notera att PE-bolagen har arbetat aktivt med sin skuldsida sedan förra finanskraschen. Man har dragit ned sin totala belåning och i

stor utsträckning förlängt löptiden på sin utestående skuld. Den ”wall of debt”, de gigantiska skuldförfall som bolagen stod inför för något år sedan är helt enkelt i allt väsentligt ett avhjälpt problem, även om börsoron förvisso har begränsat möjligheterna att sälja bolag (exit). Om den så kallade exitmarknaden stannar av och försäljningar skjuts på framtiden tenderar också marknaden att justera ned sina motiverade värden på PE-bolagen. Det är inte orimligt i sig, men riskerar att överdrivas. Att nuvärdet av försäljningslikviden blir mindre ju mer den skjuts på framtiden är förvisso ett faktum, men givet att tillväxten är hygglig kan detta i alla fall till viss del kompenseras av stigande värden genererade av bolagsvinster. En annan faktor att ta med i beräkningen är huruvida marknaden kan ha överskattat risken i PE-bolagen. Kvaliteten i portföljbolagen är generellt högre än vad många tycks tro. Trots i många fall höga belåningar skördade den förra, mycket djupa lågkonjunkturen med tillhörande finanskrasch, få offer – endast ungefär 1,5 procent av portföljbolagen gick i konkurs då. De stora utmaningar som världens ekonomier och finanssystem står inför slår naturligtvis negativt mot PE-sektorn. Den finansiella oron gör att kortsiktiga prognoser kring värdeutvecklingen blir gamla innan de hinner nå mottagarna, den gör också långa prognoser osedvanligt osäkra. Helt klart är dock att mycket av riskerna redan ligger i dagens priser. Givet att PE-bolagen i dagsläget står betydligt bättre rustade med stabilare finanser och konservativa värderingar framstår relationen mellan risk och avkastning som lockande. I alla scenarier utom det allra mest pessimistiska framstår fallhöjden som mer begränsad än i andra högriskplaceringar, medan potentialen för återhämtning bör vara väl så god. Kvarstår gör dock risken för svagare utveckling på kort sikt givet turbulensen och risken för mer långvariga effekter av de skador som drabbar Europas finansiella system.

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

Källa: Thompson financial, JPMorgan, SEB

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

stOra rabatter För nOteraDe pe-bOLag
Substansrabatten har fallit i takt med kurserna för de noterade PE-bolagen. Preliminära beräkningar visar på rabatter runt 40-45%, i nivå med tidigare rabattrekord (undantaget några kvartal efter Lehmankraschen). Rabatterna på "Secondaries" är betydligt mindre, mest värde återfinns bland de noterade bolagen.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Noterad Private Equity

Andrahandsmarknaden (Secondary) Secondary

Investment OutlOOk - december 2011

33

råvaror

Kina viktig faktor för råvarupriser
• Världskonjunkturen ger stöd åt priserna • Begränsad nedsida för metallpriser • Fallande priser på agri när oron för produktionstörningar minskar
Under stora delar av sommaren hölls råvarupriserna uppe relativt väl trots den stora osäkerheten och oron för konjunkturutvecklingen. Mot slutet av sommaren och under inledningen av hösten har dock flera råvaror, med basmetaller i spetsen, drabbats av fallande priser. Oljepriset har däremot hållit sig kvar på nivåer över 100 dollar per fat (Brent). Utvecklingen i MENA (Middle East and North Africa) det senaste året innebär att regionen nu har många år av förändring framför sig. Utvecklingen kommer sannolikt inte att gå helt smärtfritt, utan från tid till annan får vi räkna med att det dyker upp händelser som ökar riskpremien på olja. Spekulationer kring huruvida Iran är på väg att utveckla kärnvapen eller inte har skapat oro på marknaden. Om så är fallet riskerar detta att leda till försämrade relationer mellan Iran och västvärlden, som i sin tur kan försvåra oljeexporten från landet med stigande pris som följd. Å andra sidan har den totala oljeefterfrågan från USA visat svaghetstecken under hösten, likaså efterfrågan på plast i Asien. En annan hämmande faktor för oljeprisutvecklingen är tillväxtoron inom OECD, dess påverkan på utvecklingen borde dock inte bli avgörande. Vidare räknar vi med att även om OECD hamnar i recession, eller om oron för en hårdlandning i Kina skulle öka, är det osannolikt att Brent kommer att handlas under 90 dollar per fat annat än under kortare perioder. Ett starkt skäl till detta är att Saudiarabien, som har världens största oljereserv, nu behöver ett oljepris på 90 dollar för att få sin budget i balans och har därmed starkare incitament att försvara ett högt oljepris nu, än under exempelvis 2008. Vi räknar med något högre genomsnittliga oljepriser under 2012 jämfört med 2011.

energi
Trots den senaste tidens eskalerande oro för utvecklingen i Sydeuropa och dess effekter på den globala konjunkturutvecklingen har oljepriset legat kvar på nivåer runt 110 dollar per fat. En snäv utbud/efterfrågesituation på både diesel och eldningsolja håller uppe priserna. Denna situation kommer sannolikt inte att lätta när amerikanerna nu går in i ”the heating season” – säsongsmässigt ökad efterfrågan på energi. Dessutom har Kina drabbats av torka, vilket har lett till underskott på el från vattenkraft, ett bortfall som kompenseras genom att de istället kör dieselaggregat. De låga europeiska oljelagren, som för närvarande är på nivåer nära nioårslägsta, ger ytterligare stöd åt oljepriset.

1 020 1 000
Miljoner fat

980 960 940 920 900

Källa: IEA
januari april februari juni maj juli augusti september oktober november december mars

Låga eurOpeiska OLJeLager
Oljelagren i Europa är för närvarnde lägre än de någon gång varit de senaste fem åren för motsvarande period, vilket ger stöd åt oljepriset.

5-årsintervall, högsta

5-årsintervall, lägsta

5 års medelvärde

2011

34

Investment OutlOOk - december 2011

Råvaror

industrimetaller
Aktörer på marknaden för industrimetaller har under hösten primärt oroat sig för en försvagad efterfrågan, som en följd av den lägre tillväxten, snarare än det snäva utbudet. Utvecklingen i Kina är en avgörande faktor för utvecklingen av priserna på industrimetaller, detta då Kina står för cirka 40 procent av den globala konsumtionen av dessa. En hårdlandning i Kinas ekonomi skulle därmed få stora effekter. Vi räknar med att Kina undviker detta och att landet lättar på sin penningpolitik inom en snar framtid, vilket kommer att ge stöd åt metallpriserna. Flera metallpriser ligger nu, efter sensommarens och höstens prisfall, på nivåer under dess marginalkostnad. Att produktionskostnaden är högre än priset på metallen är självfallet en situation som inte är långsiktigt hållbar och som ger stöd åt prisutvecklingen framöver. Koppar är ett undantag då metalllen handlas med marginal över produktionskostnaden, metallen är också den mest känsliga för utvecklingen i Kina. För att motivera lägre metallpriser än dagens krävs en ökad risk för en kinesisk hårdlandning. En svagare tillväxt inom OECD-området får sannolikt endast en marginellt negativ effekt på priserna. Detta då efterfrågan aldrig återhämtat sig sedan krisen 2008 och därmed är fallhöjden begränsad. Vi räknar med något högre metallpriser det kommande året, främst drivet av efterfrågan från Kina, samt att ett flertal metaller i dagsläget inte är lönsamma att producera.

sikt, men med fallande priser i det längre perspektivet. För bomullspriset specifikt ser vi det som troligt med stigande priser. Huvudargumenten till detta är globalt låga lagernivåer samt att priset på bomull efter vårens fall nu är lågt, inte minst jämfört med andra jordbruksråvaror. Då det är konkurrens om brukbar åkermark väljer fler att odla andra produkter vilket minskar utbudet av bomull.

ädelmetaller
Guld fortsätter att utvecklas väl i rådande miljö med extremt låga räntenivåer och en stor osäkerhet kring konjunkturutvecklingen. Volatila aktiemarknader och låg riskvilja har historiskt gynnat guldet som brukar ses som en säker hamn. Efter en kraftig uppgång under andra halvan av sommaren bröts trenden tillfälligt och guldpriset föll tillbaka med cirka 15 procent under september. Nu är trenden åter stigande, en uppgång som har pågått sedan i slutet av 2008. Hög och eventuell ökad likviditet på marknaderna, negativa realräntor samt systemrisker är bakomliggande drivkrafter för guldpriset framöver. Att regeringar nu för tiden är nettoköpare av guld ger ytterligare stöd. Vi räknar med något stigande guldpris under nästa år. En annan ädelmetall som efter senaste tidens prisnedgång har börjat bli intressant är silver. Inte minst på grund av att guld/ silverkvoten har sjunkit. Silverpriset kommer dock sannolikt att vara än mer volatilt än guldpriset framöver.

kina sätter agendan
Det är i huvudsak den globala tillväxten som driver efterfrågan på råvaror. Då tillväxtmarknaderna – främst Kina – förväntas vara loket som drar världskonjunkturen vidare i skaplig takt, är det mot denna del av världen man bör rikta blickarna för att bedöma utvecklingen för råvarupriserna. Den största oron, som på senare tid i stor utsträckning har präglat råvarumarknaderna, är huruvida utvecklingen i Europa kommer att påverka Kina och därmed öka risken för att landets ekonomi hårdlandar. Vår bedömning är att Kina kommer att mjuklanda, och vi bedömer vidare att USA fortsätter konjunkturåterhämtningen i skaplig takt. Vidare ser vi låga räntor, hög likviditet och skaplig global konjunkturutveckling framför oss, vilket ger stöd åt råvarupriserna, å andra sidan kommer utvecklingen inom OECD, och då främst i eurozonen, att hålla tillbaka prisutvecklingen. Vår bedömning om att Kina inte hårdlandar och att OECD inte går in i recession bör leda till att priserna på råvaror generellt kommer att vara relativt oförändrade ett år från idag, men räkna med en volatil resa.

Jordbruksprodukter (agri)
Att förutspå huruvida priserna på jordbruksråvaror ska stiga eller falla är ingen enkel uppgift. För att göra en prognos över kommande utbud/efterfrågesituation och därmed prisutveckling i världen krävs, förutom en uppfattning om den globala tillväxten och aktuella lagernivåer, också en bedömning om hur väderförhållandena, och därmed kommande skördar blir. Vi bedömer att priserna på jordbruksråvaror fortsätter vara höga på medellång sikt. Detta då det finns en fundamentalt god efterfrågan på flertalet sädesslag. Väderfenomenet La Niña bedöms inte vara lika kraftfullt som under 2010, men skapar ändå en stor osäkerhet, inte minst då råvarulagren redan är låga. Om det drar ut på tiden och det dröjer innan regnen faller kan det leda till ytterligare torka i redan drabbade områden i USA. Ett annat scenario kopplat till fenomenet är för mycket regn. Skulle detta inträffa finns risk för skadade skördar i till exempel Australien. Så länge risken för produktionsstörningar ligger som en våt filt över marknaden lär priserna på jordbruksråvaror hållas på en hög nivå. När osäkerheten minskar bör priserna falla tillbaka igen. Vi räknar därför med relativt oförändrade priser på kort

Investment OutlOOk - december 2011

35

valutor

Riskviljan i förarsätet
• Likviditet viktigt på kort sikt, fundamenta på längre sikt • EM-valutor gynnas av ökad riskvilja • Yenen är på sikt för dyr
De senaste månadernas extrema marknadsrörelser speglar ett investerarkollektiv som i stor utsträckning famlar i mörkret. Styrkan i den globala återhämtningen ter sig oviss och marknadsaktörerna är i händerna på politiker som utövar en avancerad balansgång. Å ena sidan vill de folkvalda visa på beslutsamhet och handlingskraft, å andra sidan är det svårt att genomdriva nödvändiga reformer och ändå behålla väljarnas gunst. Det osäkra politiska och ekonomiska läget har skapat en marknad som agerar digitalt. Antingen har man ”pedalen i mattan” eller båda fötterna på bromsen. De tvära kasten ger stora prisfluktrationer för samtliga tillgångslag och valutor är inget undantag. Under perioder då investerare flyr risk är likviditeten hos valutor i särklass viktigast. Stora valutor, så som amerikanska dollar, japanska yen och schweiziska franc vinner då mark. Samtidigt tappar mindre periferivalutor i värde, så som svenska och norska kronan samt flera Emerging Markets (EM)valutor. När riskviljan stiger flyttas fokus till mer fundamentala faktorer, som exempelvis BNP-tillväxt, statsskuld och bytesbalans. Här finns det en klar skiljelinje mellan OECD-länder och Emerging Markets (EM). Inom EM-sfären är i regel tillväxten hög, skuldsättningen låg och bytesbalanserna positiva. Medan motsatsen ofta gäller i flera OECD-länder. När riskviljan är hög spelar räntedifferenser en betydande roll. Då investerare utnyttjar räntedifferenser lånar de där räntan är låg och placerar där räntan är hög, så kallad ”carry trade”. Således blir det en press nedåt på valutor i länder med låg ränta, medan valutor i länder med hög ränta stärks. En slutgiltig och detaljerad lösning för skuldkrisen i Europa är långt ifrån på plats. Några viktiga steg i rätt riktning har tagits, men frågetecknen är fortfarande många. Processen lär inte vara smärtfri, utan sker troligen enligt principen två steg framåt, ett tillbaka. Således lär en pendlande riskaptit fortsätta att prägla marknaderna, vilket gynnar större valutor med ”trygg hamn-status”. Cykliska valutor som de skandinaviska och de råvarubaserade möter en tuff miljö det närmaste halvåret, med pendlande riskaptit och svag tillväxt. I regel präglas dock dessa länder av ekonomier som är fundamentalt starka och goda offentliga finanser. När den akuta situationen i Sydeuropa lugnar ner sig lär attraktiviteten för de cykliska valutorna öka i takt med att allt mer fokus läggs på fundamentala faktorer.
5%

em-vaLutOr tappar när riskaptiten viker
Ungern Mexiko Indien Polen Chile Brasilien Sydkorea Indonesien Malaysia Ryssland Taiwan Turikiet Thailand Japan Kina Peru

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

eur förlorar kampen mot usD på kort sikt
Det mest handlade valutaparet på marknaden är euron mot dollarn, och valet mellan världens två största valutor lär fortsätta att handla om att hitta det minst dåliga alternativet. Att euron ska handlas med en riskpremie känns naturligt, givet att eurosamarbetet knakar rejält i fogarna och att framtiden är oviss. Vidare sänkte nyligen den Europeiska Centralbanken,

Källa: Reuters Ecowin/SEB

Sedan september i år har EM-valutor tappat i värde mot USD. Orsaken är att investerare föredragit stora likvida valutor när det skakat på marknaden.

36

Investment OutlOOk - december 2011

Valutor

ECB, oväntat styrräntan till 1,25 procent, vilken minskar räntedifferensen i förhållande till dollarn. Mycket talar också för ECB väljer att genomföra ytterligare en räntesänkning (till 1,0 procent) vid nästa räntemöte i december. Å andra sidan tyngs dollarn av ett betydande bytesbalansunderskott. Dessutom är det valår 2012 och utgången är minst sagt osäker. President Obamas popularitet har dalat och det verkar vara synnerligen svårt att få en bred uppslutning kring finanspolitiken. Trots en jämn kamp är det USD som den närmaste tiden kommer att framstå som det minst dåliga alternativet. Vi räknar med att kursen EUR/USD rör sig mot 1,25 (idag cirka 1,35).

speglar avmattningen i den globala efterfrågan, och om köplusten fortsätter att dala utanför Kina lär myndigheterna vara försiktiga med allt för stora uppjusteringar av yuanen. Vidare har inflationstrycket i Kina avtagit något den sista månaden och dollarn har stärkts på bred front, vilket till följd av yuanens koppling till USD även gjort att värdet på CNY ökat. Vi räknar med att uppskrivningarna fortsätter och att USD/CNY står i 6,10 i december 2012 (USD/CNY handlas idag kring 6,35).

yenen är för dyr på sikt
Sedan 2007 har yenen handelsviktat stärkts med hela 58 procent. Från att ha varit en undervärderad valuta kan den i nuläget anses vara klart övervärderad. Den allt starkare yenen skapar huvudbry för den japanska regeringen, då en allt för stark valuta inte är önskvärt ur handelssynpunkt. För att underlätta för exportsektorn har japanska myndigheter under ett par omgångar intervenerat i valutamarknaden och sålt stora summor JPY, i syfte att hålla nere värdet på valutan. I en skakig marknad lär efterfrågan på yenen vara fortsatt stor, då den generellt betraktas som en trygg hamn. På sikt lär dock investerare ifrågasätta om de senaste årens yenförstärkning är motiverad med tanke på Japans stora skuldbörda, samt en styrräntan som lär vara parkerad vid nollstrecket under överskådlig framtid. Historiskt har utvecklingen för yenen varit nära kopplad till räntedifferensen mellan Japan och omvärlden. Det lär dröja innan omvärlden på nytt justerar upp sina styrräntor, men när så sker avtar yenens attraktivitet. Japan har fört en nollräntepolitik i drygt 15 år och inget talar för en ny inriktning för penningpolitiken. På lång sikt lär således yenens attraktivitet falna, men valutans defensiva egenskaper lär efterfrågas ytterligare något år. yen eFterFrågas, men Hur Länge tiLL?

minskad uppskrivningstakt för yuanen
Under drygt ett år har kinesiska myndigheter tillåtit en gradvis förstärkning av yuanen (CNY) mot den amerikanska dollarn, och mycket talar för att uppskrivningen fortsätter. I Kina är inflationen fortfarande oönskat hög, men med en starkare yuan blir importerade varor billigare, vilket bidrar till att minska pristrycket i landet. Vidare kan en starkare CNY vara ett viktigt verktyg för att skifta landets tillväxtmotor från export till inhemsk konsumtion (ett mål i senaste 5-årsplanen). En starkare valuta försämrar konkurrenskraften för exportsektorn, samtidigt som köpkraften ökar för den inhemska konsumtionen. Uppskrivning av yuanen skulle också underlätta för de pressade konkurrenterna i USA och Europa. Mot bakgrund av att Kina har investerat stora summor i framför allt amerikanska – men även europeiska – statspapper, ligger det även i landets intresse att dessa ekonomier inte kollapsar. Den senaste tidens händelser talar dock för att kinesiska myndigheter trappar ned något på uppskrivningstakten. I oktober växte Kinas export med "endast" 16 procent, samtidigt som importen växte med hela 29 procent. Lägre exporttillväxt uppskrivningstakten kan avta någOt
6,65 6,60 6,55
USD/CNY

6,65 6,60 6,55 6,50 6,45 6,40 6,35 jan feb mar apr maj jun 2011 jul aug sep okt nov 6,30
Index

130 120 110 100 90 80 70 60 50 1990 1995 2000 2005 2010

130 120 110 100 90 80 70 60 50

6,50 6,45 6,40 6,35 6,30

Källa: Reuters EcoWin

Japan, Nominal Effective Exchange Rate Index, JPY

Källa: Reuters EcoWin

Kinesiska myndigheter lär fortsätta skriva upp värdet på yuanen mot USD. Men lägre global tillväxt, minskat inflationstryck och en starkare dollar gör att uppskrivningstakten kan dämpas.

Sedan 2007 har värdet på yenen stadigt ökat. En styrränta som parkeras kring nollstrecket samt en stor skuldbörda i Japan lär dock på sikt ligga yenen i fatet.

Investment OutlOOk - december 2011

37

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag och institutioner samt fler än 5 miljoner privatpersoner. Ett område som har starka traditioner i banken är private banking. Redan vid starten 1856 erbjöd SEB finansiella tjänster till förmögna privatpersoner, och banken har idag en ledande position i Sverige och en stark ställning i övriga Norden och Europa. Private Bankings kundbas är bred och omfattar allt från företagsledare och entreprenörer till privatpersoner, alla med varierande intresse för ekonomiska frågor. För SEB handlar private banking om att med koncernens samlade kunskap i ryggen erbjuda en bred palett av högkvalitativa tjänster inom finansområdet, anpassade till varje kunds unika behov. SEB Private Banking har cirka 350 medarbetare verksamma i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Utanför Norden tar vi hand om våra kunder via kontoren i Estland, Lettland, Litauen, Schweiz, Luxemburg och Singapore samt en filial i London. Den 30 september 2011 uppgick det förvaltade kapitalet till 240 miljarder kronor.

www.sebgroup.com/privatebanking

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful