Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Seminarski rad
Tema: Bilans

stanja i bilans uspeha

Profesor Gaćeša

Student:

Željka

7 3. Stvarni (obračunski) bilans stanja……………………………………………………………………….3. Bilans uspeha……………………………………………………………………………… ……………………. Planski i stvarni bilans stanja…………………………………………………………………………………… …….6 3. 2 . 2.3 Bilans stanja………………………………………………………………………………… ……………………. 2 2..5 3. Vrste i klasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha………………………………………………4 3.…7 3.indexa Beograd. ……………………………………………………………………………………………. Stvarni (obračunski) bilans uspeha…………………………………………………………………….Dr Nebojša Pušara 3049/06 br.1. Uvod……………………………….. Planski (predračunski) bilans uspeha……………………………………………………………….. 2010.4.3 2.3 2.3. Bilans stanja i bilans uspeha…………………………………………………………………………………… ………5 Planski (predračunski) bilans stanja…………………………………………………………………….2..1. Sadržaj: 1.2.

ekonomski i društveni razvitak koji sa sobom donosi neprekidno merenje uslova poslovanja i odnosa sa 3 . ili mogu uticati.. Uvod Osnovna pretpostavka funkcionisanja bilo kojeg privrednog subjekta je da menadzment pravovremeno raspolaže relevantnim informacijama o dagađajima u preduzeću i izvan njega koji utiču. Literatura………………………………………………………………………………… ………………………………….10 1.4. na njeno funkcionisanje. Zaključak………………………………………………………………………………… …………………………………….9 5.. Raspolaganje relevantnim informacijama je od posebne važnosti za preduzeće s obzirom na veoma brz tehnički.

PLANSKI I STVARNI BILANS STANJA I USPEHA 2. U ovome radu određene i analizirane su sve funkcije računovodstva koje se primenjuju u poslovnoj praksi preduzeća. Računovodstvo je potrebno za interne i eksterne potrebe. Poslovanje preduzeća se ne može ni zamisliti bez postojanja računovodstva kao registra poslovnih događaja i izvorišta mnogobrojnih poslovnih informacija. Uvođenjem privrednog sistema na tržišni način poslovanja uslovila je korenite promene u zakonskom uređivanju poslovanja preduzeća i svih privrednih subjekata. Za donošenje optimalnih odluka potrebne su kvalitetne informacije koje trebaju omogućiti rešavanje problema. ali da se dosledno primenjuju  da propisi budu rasterećeni nepotrebnih sadržaja i da se ista pitanja ne utvrđuju na više mesta. Bilan stanja Bilans stanja predstavlja sumarni prikaz stanja sredstava i izvora sredstava pravnog lica na određeni dan izražen u finansijskim pokazateljima. Interno računovodstvo ili menadžment računovodstvo zadovoljava potrebama organa upravljanja.njenom okolinom. da propisa ne bude previše. Istovremeno taj razvitak uzrokuje rastuću složenost strukture privrednih institucija. Ova okolnost donela je i novi pristup sa atnovišta uspešnog menadzmenta. 4 .1. Takva situacija postavlja sve veće I sve teže problee pred organe upravljanja. a eksterno ili finansijsko računovodstvo služi za obračune obaveza prema kupcima dobavljačima i državnim institucijama. pregledni i razumljivi  da sadrže pravne I poslovne standard prihvaćene u razvijenim zemljama tržišne ekonomije  da se pravno poslovna regulative svede na razumnu meru tj. U savremenom tržišnom privrednom sistemu relevantno je:  da propisi budu jasni. Računovodstvo je od svog postanka bilo izvor najvećeg dela podataka potrebnih za donošenje odluka u preduzećima. 2.

Zakona). otpis nenaplativih potraživanja. koje pokazuju da ta stanja trebaju da budu istinita i objektivna. 2. a klasificiraju se kao redovni prihodi i vanredni prihodi. Bilans stanja predstavlja jedan od računovodstvenih iskaza koji se prema zakonu moraju sačinjavati na određeni način i na propisani dan. neplaćena otpisana potraživanja i sl. Zakon o računovodstvu nalaze da se bilans mora sačinjavati na kraju polugodišta (polugodišnji obračun) i na kraju godine ( godišnji obračun ). Razlike se javljaju u načinu definisanja prihoda i rashoda kao osnove za utvrđivanje poslovnog rezultata. Bilans uspeha može ali i ne mora da sadrži i raspodelu ostvarenog poslovnog rezultata. kao i direktivama 4 i 7 Evropske unije. penali. Sama raspodela tog rezultata se može iskazati i u posebnom računovodstvenom iskazu.2. neplaćene kazne. Prema međunarodnim standardima rashodi umanjuju sopstvenu imovinu pravnog lica. sto je u osnovi tačno. penali. viškove. manjkovi. Iskazivanje bilansnih pozicija se mora zasnivati na načelima procenjivanja ( Član 21. Redovni prihodi se javljaju u razlici prodatih ucinaka i prodajne vrednosti tih ucinaka uz uslov da su troskovi manji od vrednosti prodatih učinaka. Neposredni rashodi po pravilu nisu vezani za učinke i predstavljaju neuobičajene stavke ili stavke prethodnog perioda koje deluju na smanjenje sopstvene imovine kao npr. Prema izloženom poslovni rezultat bi se dobio na sledeci nacin: • vrednost prodatih učinaka • • troškovi prodatih učinaka redovni prihodi 5 . a klasificiraju se kao redovni rashodi (posredni) i neposredni rashodi. Vanredni prihodi po pravilu nisu vezani za učinke i predstavljaju neuobičajene stavke ili stavke prethodnog perioda koji deluju na povećanje sopstvene imovine kao npr. Redovni rashodi se javljaju u razlici prodatih učinaka i vrednosti prodatih učinaka uz uslov da su troškovi veći od prodajne cene učinaka. Bilans uspeha Bilans uspeha predstavlja sumarni prikaz elemenata za utvrđivanje poslovnog rezultata kao i sam poslovni rezultat ( pre i posle oporezivnja ) na određeni dan na kraju obračunskog perioda izražen novčanim pokazateljima. Prema međunarodnim standardima prihodi uvećavaju sopstvenu imovinu.plaćanje kazne. odustanice. Brojni autori smatraju da su elementi za utvđivanje poslovnog rezultata prihodi i rashodi.U izvore sredstava koji predstavljaju bilansnu pasivu uključuju se obaveze prema trećim pravnim ili fizickim licima.

Periodicni bilans je bilans koji se sacinjava u duzim vremenskim intervalima. Pocetni bilans je karakteristican samo 6 . Vrste i klasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha Sa stanovišta subjekata za koje se sačinjavaju bilansi mogu biti: • Pojedinačni-izvorni Konsolidacioni • Pojedinačni bilansi su bilansi svakog pojedinačnog pravnog lica u kojima su sadržani svi ekonomski odnosi koji su imali odraza na njegovo poslovanje i poslovni rezultat. prihoda.ekonomski odnosi. izvora sredstava. bilanse u redovnim-normalnim uslovima poslovanja 2. Konsolidacioni bilansi predstavljaju bilanse statično povezanih pravnih lica pri čemu se iz bilansa stanja i bilansa uspeha isključuju interni tj. bilanse u posebnim-izuzetnim uslovima poslovanja U uslovima redovnog poslovanja tekuceg ili normalnog poslovanja bilansi se dalje mogu podeliti na: -probne bilanse -periodične bilanse -početne i konačne bilanse. Probni bilans je bilans putem kojeg se vrši provera ispravnosti knjigovodstva ali se istovremeno pruža uvid u stanje sredstava. Pocetni I konacni bilans su bilansi koji se sacinjavaju na pocetku poslovanja preduzeca ili na pocetku godine i na kraju godine.3.• • • redovni rashodi vanredni prihodi vanredni rashodi dobitak gubitak • • 2. Sa stanovištan uslova kojima se bilansi sačinjavaju podela se moze izvršiti na: 1. koji su najcesce propisani zakonskim propisima. iskazuju stanja organizaciono povezanog sistema prema okruženju tog sistema.rashoda.

Planski (predračunski) bilans stanja Računovodstvenim standardima je predviđeno da svako pravno lice u sklopu računovodstvenog planiranja.Izvesno je da se taj bilans sačinjava kao godišnji planski bilans u smislu projekcije bilansnih pozicija na kraju tekuće godine. pri čemu se sintetički izražavaju u finansijskim pokazateljima svi oni ekonomsko-finansijski efekti koji se očekuju u poslovnoj godini. Kao što je rečeno planski bilans stanja se prvenstveno zasniva na stvarnom bilansu stanja iz prethodne godine. odnosno izrade računovodstvenih predračuna sačinjava planski ili predračunski bilans stanja. Planski bilans stanja predstavlja kratkoročan ili tekuci plan poslovanja i iskazuje planirano stanje planskih pozicija na kraju godine za koju se donosi navedeni plan. 3. Konacni bilans uspeha iskazuje prihode. a imaju uticaja na promenu stanja sredstava i njihovih izvora. Svaki od pomenutih bilansa se sačinjava za potrebe posebnih uslova koji se javljaju u poslovanju pravnog lica. BILANS STANJA I USPEHA 3. rashode I poslovni rezultat na kraju poslovne godine. Pocetni bilans uspeha ne postoji. Planski (predračunski) bilani predstavljaju projekciju stanja i poslovnog rezultata subjekata na određeni dan budućnosti.1. Stvarni (obračunski) bilansi imaju istorijski karakter u iskazivanju stanja i poslovnog rezultata i uvek predstavljaju izraz prošlosti. Bilanse u posebnim-izuzetnim uslovima poslovanja je moguće klasificirati na:  fuzioni (integracioni) bilans  difuzioni (deoni) bilans  poreski bilans  sanacioni bilans  likvidacioni bilans. a to su: 7 . odnosno mora da postoje brojni funkcionalni planovi pojedinih delatnosti. a zatim od kvantifikacije svih poslovnih aktivnosti koje se planiraju u tekućoj godini koje ce imati za posledicu promene na sredstvima i izvorima sredstava pojedinog pravnog lica.za bilans stanja. Sa stanovišta vremenske dimenzije bilansi se mogu podeliti na:  planski (predračunski) bilans  stvarni (obračunski) bilans. U tom smislu planski bilans predstavlja završni proces tekuceg planiranja. Da bi se obezbedile osnove za izradu planskog bilansa stanja postoje. Što se tiče vremenske dimenzije sačinjavanja bilansa stanja postoji dilema u pogledu mogućnosti i racionalnosti.

Ostvareno u tekućoj godini 3 1.751 ostali troškovi 91. Polazna osnova za sačinjavanje planskog bilansa stanja je početni stvarni bilans stanja.1 248.6 amortizacija 63.45 1. plan kanala distribucije i prodajne mreže.3 80.231. plan istraživanja tržišta itd. plan servisa reklamacije.358 101.484 68 1.541 troškovi energije 55.375 68. plan troškova prometa.431 Usluge 36.418.4 plate i naknade 220.115 187.računovodstvo-ekonomskifacultet. plan prodajnih cena.100 50.250 690.923 (3-8) DOBITAK (I-II) 157. Na sledećem primeru predstavićemo planski (predračunski) bilans.5 42.254. ukoliko je pojava u privredi prisutna.2 UKUPNO RASHODI 1.plan marketinga plan proizvodnje plan sredstava za rad plan radne snage plan predmeta rada plan troškova plan kalkulacija gotovih proizvoda i usluga plan poslovnog rezultata i njihova raspodela plan obrtnih sredstava plan investicija plan istraživanja i razvoja plan društvenog standard Plan marketinga pojedinačno ili integralno obuhvata plan realizacije (prodaje) .Prilikom izrade planskog bilansa stanja čime se podrazumevaju i planske podloge za njihovu izradu.394 troškovi materijala 630.250.com 8 .5 1.061 Izvor: www. mora se voditi računa i o inflaciji. preduzece planira sledeći godišnji bilans: • • • • • • • • • • • • Redni broj 1 1 2 I 3 4 5 6 7 8 II III O P I S 2 Vrednost prodatih proizvoda i usluga ostali poslovni proizvodi UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (1+2) Tabela broj 1. Na osnovu tog bilansa nužno je izvršiti transformaciju linijskih pozicija koje će se izvesno desiti. plan svih vrsta pogodnosti u korist potrošača.097. Na osnovu plana i nabavke proizvoda i roba na inostranom i domaćem tržištu.987 Plan za narednu godinu 4 1. plan snabdevanja tržišta rezervnim delovima.plan privredne propagande.350.

Sačinjava se kao godišnji plan. prvenstveno sertificirani racunovođa. Planski bilans uspeha spada u domen kratkoročnog planiranja. Dileme se pojavljuju oko toga da li je potrebno planiranje neposrenih prihoda i neposrednih rashoda u okviru kojih se javljaju i prihodi ili rashodi koji će nastati po osnovu uticaja inflacije na poslovanje pravnog lica. Na taj način se obezbeđuje efikasna analiza i računovodstveni nadzor. služba plana vrši analizu ukupnog poslovnog rezultata. U slučaju inflacije u cilju obezbeđenja realnosti bilansnih pozicija nužno je u skladu sa standardima izvršiti revalorizaciju sredstava i izvora sredstava u cilju utvrđivanja efekta inflacije u tekućem poslovanju pravnog lica. To su isti planovi koje smo naveli prilikom izlaganja planskog bilansa stanja. 3.Bilansna stanja imaju statički karakter i prikazuju planirane elemente uspeha na kraju godine ukoliko se radi o osnovnom planskom bilansu uspeha. Stvarni (obračunski) bilans stanja Stvarni bilans stanja predstavlja racunovodstveni obračun koji se sastavlja u obliku iskaza o stanju i procesima u prošlosti. Sadrži bilansne pozicije koje služe za utvrđivanje poslovnog rezultata. te da ga podnosi propisanoj instituciji na objavljivanje. kao i po ugovorima pojedinačno.2. Ako se razmatra struktura planskog bilansa uspeha neophodno je da se kao elementi utvrđivanja poslovnog rezultata planiraju troškovi učinka kao i vrednost učinka koji se planiraju ostvariti njihovom prodajom. Svako pojedinačno pravno lice je obavezno da sačinjava stvarni bilans stanja u određenim zakonom propisanim rokovima. iskazujući novčanim merilima njihov kvantitet i kvalitet.kao i sam poslovni rezulat. Planski (predračunski) bilans uspeha Planski bilans uspeha predstavlja. Za istinitost i objektivnost bilansa stanja garantuju određena lica. jedan od osnovnih planova pravnog lica. Po završetku obračuna poslovnog rezultata od strane sektora za knjigovodstvo. 9 . sa obrazloženjem uzroka o novonastalim razlikama. 3. Godišnji planski bilans uspeha predstavlja završni proces tekućeg planiranja. odnosno planove pojedinih delatnosti pravnog lica. a izražava se u finansijskim pokazateljima elemenata za izračunavanje poslovnog rezultata. Ukoliko realizacija značajno odstupa od planirane. Da bi se obezbedile osnove za izradu planskog bilansa uspeha nužno je sačiniti brojne funkcionalne planove.Usvojeni planovi na početku godine prate se i analiziraju u tekućoj godini. takođe.3. kao i sam rezultat koji se planira na kraju godine. zbog nepredviđenih i objektivno novih uslova rada sačiniće se rebalans plana za tekuću godinu. Planski bilans uspeha se sačinjava u formi i po strukturi kako se sačinjava stvarni ili obračunski bilans uspeha.

Svako pojedinačno pravno lice je obavezno da sačinjava stvarni bilans uspeha najmanje u određenim zakonskim rokovima (u našim uslovima polugodišnje i godišnje).koji proizilaze iz određenih vrsta poslovnih promena i događaja.4. Ovaj Standard se primenjuje u računovodstvenom obuhvatanju prihoda koji nastaju iz sledećih poslovnih promena i događaja:  prodaja robe  pružanje usluga  korišćenje sredstava pravnog lica od strane drugih. tantiema i dividendi. 10 . na koji zakon računovodstvena profesija upućuje. i da ga podnosi propisanoj instituciji. Stvarni (obračunski) bilans uspeha Planski bilans uspeha u skladu sa računovodstvenim standardima pedstavlja računovodstveni obračun u obliku iskaza o stanju i procesima u prošlosti. osim onih povećanja koja se odnose na udele učesnika u vlastitom kapitalu. Prihodi obuhvataju prihode i dobitke. Prihode treba priznati onda kada postoji verovatnoća priliva ekonomskih koristi u pravno lice i kada se te koristi mogu pouzdano izmeriti. Tako na primer Međunarodni računovodstveni standard 18. Prihodi predstavljaju prihode od redovnih aktivnosti pravnoga lica i iskazuju se pod različitim nazivima. Kod računovodstvenog obuhvatanja prihoda. pored zakonskih propisa. ili smanjenja obaveza. iskazujući novčanim merilima njihov kvantitet i kvalitet. Prihod se meri po fer vrednosti primljene naknade ili potraživanja. kao sto su:  prihodi od prodaje  naknade  kamate  dividende i tantieme Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveno obuhvatanje prihoda. najvažnije je kada prihode treba priznati. čime se ostvaruju prinosi od kamata. Ovaj Standard utvrđuje okolnosti pod kojima će navedeni kriterijumi biti ispunjeni a time i prihodi priznati. Prilikom sačinjavanja stvarnog bilansa uspeha.3. prihod definise kao povećanje ekonomske koristi tokom obračunskog razdoblja u obliku priliva ili povećanja sredstava. koji dovodi do povećanja kapitala. nužno je respektovati računovodstvene standarde i kodekse.

Na datom primeru finansijskog plana predstavicemo ostvarenje i analizu bilansa uspeha: REDNI BROJ 1 1 2 I 3 4 5 6 7 8 II III O P I S 2 Vrednost prodatih proizvoda i usluga Tabela broj 2.5 usluge 42. vlade. pa i države u celini. ZAKLJIČAK Kada se govori o računovodstvu. danas se može govoriti o računovodstvu kao sistemu.357 troškovi energije 68.1 plate i naknade 248.55 ostali poslovni proizvodi 68 UKUPNO POSLOVNI 1. crkve.5 UKUPNO RASHODI 1.3 79. mnogi misle da je reč o vrlo području kojim se bave i razumeju ga samo profesionalne računovođe. svaki poslovni čovek (biznismen) treba da razume računovodstvene izraze.com 4. Da bi bio uspešan u poslovnom svetu.3 305 43. ne samo u mikroekonomiji već i u makroekonomiji.500 71 1.484 PRIHODI troškovi materijala 690.115 (3-8) DOBITAK (I-II) 187. Popunjava zahteve za kredit. analize i delovanja na ekonomske aktivnosti uopšte.358 ostali troškovi 101.552.418. Računovodstvo je jednako vazno za uspešno delovanje kako pojedinca tako i preduzeća.484 OSTVARENO U PTOTEKLOJ GODINI 4 1.500 745.4 102.481.357. PLANIRANO ZA PROTEKLU GODINU 3 1.369 Izvor: www.5 1.950 194. S obzirom na vrlo visok stepen razvijenosti računovodstva. Mišljenje da je računovodstvo samo savremeniji naziv za knjigovodstvo je pogrešno jer računovodstvo. Svako ko je uključen u ekonomsku aktivnost imaće koristi od razumevanja računovodstvenih informacija. prima stipendiju itd.3 amortizacija 80.350. Međutim računovodstvom se ne bave samo stručnjaci.računovodstvo-ekonomskifacultet. Skoro svako se svakodnevno bavi računovodstvom u nekoj formi.45 82.231. popunjava svoje račune. sem 11 . naučnom metodu kojim se kvantitativno obuhvataju ekonomske transakcije u cilju kontrole.

com 12 .knjigovodstva obuhvta i računovodstveno planiranje. poslovanja. 6.racunovodstvo-ekonomskifakultet.. Kroz računovodstvene analize i izveštaje sagledavamo uspešnost obavljenih komercijalnih poslova na pojedinim ugovorima. Literatura: 1.wikipedia. tehnika i osnovi organizacije. 7. 2008 Škarić-Jovanović K.. 4. Računovostvo.. Beograd.. 5. Centar za izdavačku delatnost. Kroz računovodstvene izveštaje prati se efikasnost rada svake pojedine komercijalne sluzbe u okviru određene oblasti poslova. Beograd.Privrednik. 2009 www.. računovodstvenu analizu.rs www. Visoka turistička škola. Jezdimirović M.uvoduracunovodstvo. 1967 Kovačević M. Sistemi obračuna troškova. Računovodstvo i računovodstveni izveštaji koji se vode u preduzeću omogućavaju računovodstvu donošenje važnih odluka iz poslovne politike preduzeća. Beograd.com www. Budućnost računovodstva ukazuje da će se u budućnosti sve više koristiti kao merilo poslovanja preduzeća ali i na osnovu koga će se donositi odluke da u vezi planiranog rada preduzeća. 5. 8. Privredna štampa. 1982 Čuković P. Teorija računa. Beograd. Beograd. Knjigovodstvo teorija. Zavod za savremenu organizaciju 2. Finansijsko računovodstvo. računovodstvenu kontrolu i računovodstveno izveštavanje. 1970 Šikanjić B. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful