You are on page 1of 1

Đề cương đồ án Công nghệ Luyện Thiếc Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn.

Lời nói đầu A. Phần lý thuyết:1 . T í n h c h ấ t l ý h ó a h ọ c c ủ a t h i ế c . 2 . C á c h ợ p c h ấ t chính của thiếc.3.Nguyên liệu dùng để luyện thiếc.3 . 1 . Q u ặ n g t h i ế c . 3 . 2 . P h ư ơ n g p h á p l à m g i à u q u ặ n g t h i ế c . 3.2.1.Tuyển trọng lực.3 . 2 . 2 . T u y ể n từ.3 . 3 . T i n h Q u ặ n g t h i ế c . 3 . 4 . P h ế l i ệ u chứa thiếc.3 . 5 . T r ợ d u n g . 4.Lưu trình luyện thiếc.5.Lựa chọn công nghệ luyện thiếc.6.Công nghệ l u y ệ n t h i ế c . 7.Luyện hoàn nguyên tinh quặng thiếc.7 . 1 . H o à n n g u y ê n o x i t t h i ế c . 7.2.Hoàn nguyên oxit kim loại tạp trong quá trình luyện thiếc.7 . 3 . X ỉ l u y ệ n t h i ế c . 7 . 4 . L u y ệ n t h i ế c t r o n g l ò p h ả n x ạ . 7.4.1.Sơ đồ công nghệ luyện thiếc trong lò phản xạ.7.4.2.Cấu tạo lò phản xạ.7.4.3.Quá trình hoá lý xảy ra trong lò phản xạ.7.4.4.Thao tác vận hành lò phản xạ.7.4.5.. Sản phẩm và các chỉ tiêu KT – KT.8.Thu bụi htrong quá trình luyện thiếc lò phản xạ.8 . 1 . T h u b ụ i t r o n g x i c l o n . 8 . 2 . T h u b ụ i đ i ệ n . 9.Hỏa tinh luyện thiếc.8 . 1 . S ơ đ ồ h ỏ a t i n h luyện.8.2.Thiết bị hỏa tinh luyện.8 . 3 . K h ử t ạ p c h ấ t . 10.Điện phân tinh luyện t h i ế c . 1 0 . 1 . C ơ s ở l ý t h u y ế t . 10.2.Sơ đồ hệ thống điện phâ