You are on page 1of 9

UVOD Pod kesplataciono-tehničkim karakteristikama vizila podrazumeva se kompleks međusobno povezanih karakteristika, od kojih zavisi pogodnost vozila

za korišćenje pri određenim uslovima.Sa promenom uslova korišćenja vozila menjaju se i eksplataciono-tehničke karakteristike vozila. Današnji nivo razvoja nauke i tehnlogije nije omogućio razvoj vozila koje bi moglo zadovoljiti funkciju cilja u svim uslovima korišćenja. Zato i postoje različiti tipovi vozila, različite namene, za određene uslove korišćenja. Osnovne eksplataciono-tehničke karakteristike vozila su: dinamičnost, ekonomičnost, vek trajanja, kapacitet, kompleksna udobnost, bezbednost i prohodnost. Kako su sve ove karakteristike međusobno povezane treba tražiti kompromis između njih jer poboljšanje jedne dovodi do pogoršanja jedne ili više drugih karakteristika. Ukoliko su poznate ove karkteristike vozila moguće je odabrati vozilo koje će dati najbolje rezultate pri korištenju u postojećim uslovima (klimatskim, transportnim i putnim). U pravcu smanjenja troškova korišćenja vozila vrši se intervencija u pravcu poboljšanja njegovih eksplataciono-tehničkih karakteristika. Detaljnom analizom eksplataciono-tehničkih karakteristika moguće je izvršiti pravilan izbor vozila ili voznog parka u zavisnosti od konkretnih zahteva i uslova korišćenja. Način korišćenja i održavanja vozila ima presudan uticaj na njegove eksplataciono-tehničke karakteristike.

Slika 1 – Primer tabele osnovnih tehničkih karalteristika vozila [1] 1

vrsta puta. kao direktni troškovi pri transportu robe i/ili putnika kao i pri izvođenju određenih radnji (traktori. [3] 2 . samo se oko 30 % energije sadržane u gorivu troši na pokretanje vozila. režimi korišćenja. U faktore koji utiču na potrošnju goriva motornog vozila svrstavaju se oni koji ne zavise od konstrukcije vozila (klimatski uslovi.) predstavljaju trošak od čije vrednosti zavisi ishod financijskih rezultata realizacije određenih aktivnosti.) i oni koji zavise od konstrukcije motornog vozila (masa vozila.1. Iz tih razloga se. radne mašine. građevinske mašine itd. najčeše i navode samo mere koje se odnose na delovanje na motor. EKONOMIČNOST VOZILA Ekonomičnost vozila zavisi od većeg broja faktora. mora se imati u vidu da kijuč za najveće smanjenje potrošnje goriva leži u pogonskom motoru jer se ne može zanemariti činjenica da. Na osnovu utrošenog pogonskog materijala (goriva i maziva).). održavanje. na analizu transporta određene mase ili određene zapremine na datoj relaciji. Potrošnja goriva je jedan od važnijih pokazatelja ekonomičnosti motornog vozila. kvalitet goriva. Smanjenje potrošnje goriva direktno se odražava na efekte zaštite životne sredine. opremu motora i gorivo. otpora kotrljanja i prenosnog odnosa u transmisiji pruža znatne mogućnosti za poboljšanje ekonomičnosti potrošnje goriva. [2] Slika 2 – Primer štedljivog automobile. Smanjenje mase vozila. u literaturi. Troškovi potrošnje goriva. veština upravljanja itd. aerodinamičnost itd. tj. rezervnih delova i ljudskog rada na jedinicu transportnog rada ocjenjuje se karakteristika ekonomičnosti vozila ili voznog parka. Analiza ekonomičnosti svodi se na analizu transportnog rada. aerodinamičnih otpora. Međutim. Sa povećanjem nosivosti vozila učešće potrošnje goriva po jedinici rada se smanjuje (specifična potrošnja). na današnjem stepenu razvoja motora i vozila.

Srednja brzina vozila. stabilnost. Faktori koji utiču na moralnu zastarelost odnose se na tehničku zastarelost i uvođenje novih generacija opreme i vozila. dinamičkog faktora. Veći broj faktora utiče na vrednost optimalnog perioda korišćenja vozila. tehničku i konstrukcionu zastarelost. Isključivanje vozila iz upotrebe vrši se radi obavljanja generalne opravke ili remonta. [4] 3. Faktori koji utiču na fizičku zastarelost odnose se na troškove korišćenja i održavanja. zavisi uglavnom od intenziteta upravljanja i ubrzanja vozila.. Vrednost maksimalno moguće brzine vožnje. Određivanje trenutka. Pri planiranju obavljanja transportnog rada i pri planiranju investicija bitan element prestavlja određivanje trenutka isključivanja vozila iz upotrebe.2. maksimalni uspon koji vozilo može da savlada kao i ubrzanje koje se može postići pri određenom stepenu prenosa vozila predstavlja njegovu sposobnost prevoza putnika i/ili tereta. na određenoj deonici puta. VEK TRAJANjA VOZILA Pitanje koje se nameće. ali najveći uticaj imaju: nabavna cena. DINAMIČNOST VOZILA Dinamičnost najvećom srednjom brzinom pri određenim uslovima. ukupna masa vozila. Dinamičnost vozila je u tesnoj vezi sa ostalim tehničko-eksploatacionim karakteristikama.. mada postoje i drugi načini njegovog izražavanja. vidljivost. Dinamičnost vozila se često izražava preko tzv. Odrediti trenutak. produktivnost vozila. koeficijent korisnog dejstva. je kompleksan zadatak. kao i od maksimalne brzine koja se može razviti.). za određene uslove eksploatacije. signalizacija. ne zavisi samo od konstruktivnih parametara i čvrstoče vozila već i od parametara udobnosti i efikasnosti kočionog sistema. Dinamička karakteristika vozila grafički može se prikazati kao zavisnost dinamičkog faktora vozila i brzine kretanja. posle koga je potrebno izvršiti otpis ili generalnu opravku neophodno je izvršiti na osnovu ostvarenih troškova. Ukoliko je poznata dinamička karakteristika vozila moguće je odrediti maksimalnu brzinu kretanja. pogonski troškovi i troškovi održavanja vozila tokom korišćenja. Složenost zadatka se ogleda prvenstveno u uticaju velikog broja faktora na tehničko-ekonomske karakteristike vozila i opravdanost njegovog korišćenja i održavanja. Povećanje veka upotrebe vozila je posebno značajno sa aspekta smanjenja troškova ciklusa. Dinamičnost vozila pre svega zavisi od njegovih konstruktivnih svojstava kao što su: snaga i obrtni moment motora. primenjeni pneumatici i aerodinamičnost vozila. Istraživanja su pokazala da se cena 3 . kao I na optimalan vek korišćenja vozila. prenosni odnosi u transmisiji. Dinamička karakteristika (faktor) koristi se pri upoređivanju dinamičnosti dva ili više vozila. kad treba prekinuti sa korišćenjem vozila. Od dinamičnosti u velikoj meri zavisi njegova produktivnost. Dinamičnost vozila zavisi od elemenata aktivne bezbednosti vozila (kočna svojstva. kao jedno od osnovnih pitanja pri projektovanju. prohodnosti vozila i elemenata komfornosti vozila. Pri određivanju optimalnog veka upotrebe vozila neophodno je analizirati faktore koji utiču na fizičku. upravljivost. nabavci I korišćenju vozila i njegovih delova jeste koliki je optimalni period njegovog korišćenja.

Sa povećanjem serije vozila. prvenstveno iz ekonomskih razloga. sa većom sopstvenom masom od optimalno potrebne. Kapacitet autobusa (broj putnika koji se u njemu može udobno smestiti) direktno zavisi od njegovog korisnog prostora. Prethodno navedene mase. Masa vozila (ili broj putnika) i dimenzije tovarnog prostora u potpunosti definišu kapacitet vozila. Proizvođači vozila. Danas. Kapacitet vozila za prevoz putnika izražava se brojem mesta za sedenje. za razliku od početnog perioda proizvodnje vozila. Ovo omogućuje postizanje maksimalne vrednosti koeficijenta korisne nosivosti (ηq). Kapacitet teretnih vozila izražava se u kg. kg/m3 i koeficijentom iskorišćenja mase. Iskorištenje mase vozila izražave se preko koeficijenta iskorišćenja mase (hm) koji predstavlja odnos korisne nosivost (mk) i sopstvene mase vozila spremnog za vožnju. [5] Slika 4 – Unutrašnjot vozila [6] 4 . povećavaju se i troškovi izrade. [2] 4.vozila sa vekom trajanja od 20 godina u odnosu na cenu vozila sa vekom trajanja 10 godina povećava za 30 %. Za teretna vozila i specijalna vozila definiše se i specifična površina prostora I specifična zapreminska nosivost. kada su se uglavnom proizvodila vozila univerzalne namene. Kapacitet vozila je u tesnoj vezi sa njegovim dimenzijama i čvrstoćom njegove konstrukcije kao i mogućnošću zadovoljenja zakonskih propisa. MOGUĆNOST SMEŠTAJA TERETA ILI PUTNIKA U VOZILO (KAPACITET VOZILA) Kapacitet ili mogućnost smeštaja u vozilu (kapacitet) predstavlja najveću količinu tereta ili najveći broj putnika koji može odjednom da se preveze. ili stajanje kad su u pitanju autobusi za gradski saobraćaj. proizvode se vozila čije su dimenzije i nosivost isključivo definisani prema njihovoj nameni. Iskorišćenja mase predstavlja meru iskorišćenja sopstvene mase vozila I definisan je njegovom konstrukcijom. prateća industrija i korisnici vozila zainteresirani su za povećanje veka njegovog trajanja jer je vozilo masovan proizvod za koji se koristi skup materijal i rad uz veliko korištenje energije. u karoseriji vozila. kao i dimenzije vozila definisane su odgovarajučim standardima. Njegova vrednost za gradske autobuse je izrazito mala. To govori da treba težiti povećanju veka trajanja vozila korišćenjem svih tehničkih mogućnosti.

Primenom automatskih transmisija na vozilu smanjuje se broj potrebnih intervencija vozača tokom upravljanja vozilom.) . a s tim I bezbednost u saobraćaju. stepena automatizacije sistema za upravljanje.. Prihvatljiva oscilatorna udobnost vozila.vibracije svih vrsta . izduvni sistem. redukcija kontrasta puta. kardanska vratila. komfor sedišta za putnike i vozača.). sistem provetravanja...) Oscilatorna udobnost vozila se definiše kao njegova sposobnost da u toku vožnje. uticaj određenih površina vozilavetrobrana. buka. čiji su izvori: motor..buka. sunčevih zraka. Vidljivost vozača određena je njegovim položajem (položajem sedišta vozača) u kabini.ergonomija (udobnost sedenja. što znači da se smanjuje i stepen njegove zamorenosti. uticaj površine puta na vozača. Neki od njih su: neravnine površine puta. Sedište treba da obezbedi najudobniji položaj tela čoveka i da ga zaštiti od štetnog dejstva oscilacija primenom odgovarajućih elastičnih i prigušnih delova. rad motora.) . dejstvo sila pri promeni brzine i smera kretanja. jer njihovo dejstvo uzrokuje pojavu brzog zamora vozača i putnika i u nekom slučajevima i oštećenje tereta koji se prevozi. osobine materijala od kojih je prostor za smeštaj vozača i putnika izrađen itd. udobnost pri upravljanju vozilom odgovarajući ambijentalni uslovi (klima. sistem za hlađenje. primena servo uređaja (na upravljaču. stabilnost. udobnost pri ulazu i izlazu iz vozila. Od lakoće upravljanja vozilom. upravljivost. UDOBNOST KORIŠĆENjA VOZILA Udobnost korišćenja vozila predstavlja kompleksan pokazatelj kvaliteta vozila. . oprema motora.unutrašnji enterijer (osvetljenje. vidljivost instrumenata..svetlo (funkcija ogledala za vreme vožnje.5. u prvom redu zavisi od njegove izvedbe. vidljivost vozila. ručnoj kočnici. [2] 5 . naprezanje pojedinih delova vozila. temperature okoline itd.. Lakoća upravljanja vozilom je u direktnoj vezi sa sledećim parametrima: brojem pokreta vozača potrebnih pri upravljanju vozilom. pristup upravljačkim elementima. kvačilu. Udobnost vozila se najčešće iskazuje preko sledećih parametara: . Ovde treba dodati i negativno dejstvo oscilacija na potrošnju goriva. pozdanost. vek trajanja itd. u velokoj meri zavisi stepen zamorenosti vozača. efekti sunca. položaja odgovarajućih komandi i kontrolno mernih instrumenata koje vozač koristi. osvetljenosti puta i ambijentalnih uslova. uticaj svetla dolazećih vozila I trenutnog saobraćaja..) u prostoru za smeštaj putnika I vozača itd. neuravnoteženost pojedinih delova (točkovi. veličine sila koje pri tom treba postići. pri različitim uslovima korišćenja. Primenom hidrauličnih i pneutaskih uređaja za aktiviranje kočnica. pogodnost pri utovaru i istovaru tereta.) . ogledala i instrument table vozača.. pneumatici. predstavljaju osnovne pokazatelje udobnosti vozila. vetar.ambijentalni uslovi u vozilu izraženi preko prostora za smeštaj vozača I putnika i njihove izolovanosti od spoljašnjih uticaja (buke. konstrukcije sedišta vozača i njegovog položaja.. svede na najnižu vrednost negativan uticaj oscilacija pojedinih delova vozila na čoveka. struktura karoserije itd. . inercijalno dejstvo tereta koji se prevozi. Udobnost sedišta vozača i putnika. Uzročnici pojave oscilacija vozila su mnogobrojni.. ) smanjuje se vrednost potrebne sile za upravljanje vozilom. transmisija.

snaga pogonskog motora i sposobnost ostvarivanja što boljeg kontakta između pneumatika i puta. Ipak...udaljenost sredina otisaka pneumatika na točkovima jedne osovine. Ova vozila imaju takvu konstrukciju da mogu da rade u vrlo teškim terenskim uslovima sa odgovarajućom produktivnošću. Parametri preko kojih se može definisati prohodnost su: .) . • Rastojanje između točkova jedne osovine .parametri vuče (vučna sila i sila prijanjanja. broj i veličina stepena prenosa u transmisiji) .6.udaljenost vertikalnih ravni.parametri koji direktno definišu sposobnost vozila za savladavanje prepreka (tvrda podloga sa jako izraženim neravninama. najmanja visina ispod osovine.) Prohodnost vozila zavisi od većeg broja faktora. specijalne pneumatike ili konbinaciju pneumatika i gusenica (tzv. Vozila povećane prohodnosti imaju najčešće pogon na više osovina ili na sve točkove. kao eksploataciono tehnička karakteristika vozila. prilazni i zaštitni ugao. elastični delovi i sl..parametri gabarita (najmanja visina iznad stajne površine. krug zaokretanja tragova točkova. a ukoliko postoji potreba za kretanjem preko vode izrađuju se i kao amfibije.. maksimalne dimenzije sprega vozila. GEOMETRISKI PARAMETRI VOZILA KOJI UTIČU NA NjEGOVU PROHODNOST • Geometrijski parametri vozila koji utiču na njegovu prohodnost su: • Međuosovinsko rastojanje . • Širina . voda. gabaritna svetla i žmigavci. PROHODNOST VOZILA Prohodnost. sposobnost savladavanja uspona. kao i mogućnost savladavanja različitih prepreka. obrazovanje traga. prečnik krugova zaokretanja vozila. 6 . polugusenična vozila). koje dodiruju prednji i zadnji kraj vozila. poluprečnici horizontalne prohodnosti) i zakonska ograničenja (maksimalno dozvoljene dimenzije i mase.u širinu se ne uračunavaju retrovizori. izdizanje točka. • Dužina . [7] Slika 6 – Radijus zakretanja vozila [8] 7.udaljenost između ose prednje i zadnje osovine. najuticajniji su geometrijski parametri vozila. mekana podloga.. predstavlja mogućnost njegovog kretanja po lošim putevima i besputnim terenima. ugao prepreke.

To je ugao između podloge i ravni koja tangira pneumatik a svi delovi vozila ispred/iza osovine se nalaze iznad nje. daju proizvođači vozila. a razgranata mreža servisnih službi i te kako olakšava njihovo održavanje. • Klirens . moguće je izvršiti i rangiranje vozila za određenu namenu. Najveći broj potrebnih podataka o vozilu. može biti od posebne važnosti. uporediti njihove eksploataciono-tehničke karakteristike sa karakteristikama vozila koje poseduje analizirani vozni park. • Prepust.udaljenost vertikalne ravni koja prolazi kroz osu točkova od najudaljenije tačke na prednjoj/zadnjoj delu vozila. Određuje se pri maksimalnom opterećenju vozila." Ista karakteristika.• Visina . Na osnovu eksplataciono-tehničkih karakteristika. dok za drugu grupu vozila ima manji značaj. za jedan tip vozila. Podužnim i poprečnim radijusom definiše se veličina neravnina koje vozilo može da savlada bez dodira. Pri izboru vozila. Geometrijski parametri prohodnosti vozila definisani su odgovarajućim standardima. Do ostalih podataka. prednji i zadnji . • Prilazni ugao. koji reprezentuje njegove eksploataciono tehničke karakteristike. jeste: "Pre nabavke novog vozila. informišite se kakva je postojeća servisna mreža i kako ćete obezbediti njegovo održavanje. pored uslova nabavke.određuje se pri maksimalnom opterećenju vozila. a koje direktno utiču na njihovu efikasnost. Jedna od najčešćih reklama proizvođača vozila. pored isticanja njegovih tehničkih karakteristika i kvaliteta. 7 . Zbog postojanja te dinamike neophodno je vršiti analizu postojećih tipova vozila na tržištu. dolazi se proračunom na osnovu polaznih podataka. što dovodi do razvoja novih verzija ali i do razvoja potpuno novih vozila. posebno važan zadatak analize je mogućnost I način njihovog korišćenja i održavanja. [9] Slika 7 – Dimenzije vozila [10] ZAKLjUČAK Opšte poznata činjenica je da se neprekidno radi na usavršavanju postojećih tipova vozila.visina se meri pri masi automobila spremnog za rad. Ukoliko ova vozila imaju dobru perspektivu dalje proizvonje lakše se dolazi do rezervnih delova. koje poseduju analizirana vozila. prednji i zadnji . za izvršenje zadataka koji se pred njih postavljaju. koji definišu njegove eksploataciono-tehničke karakteristike. Pri izboru potrebnih vozila treba voditi računa o perspektivi njihove dalje proizvodnje (analiziranih vozila).udaljenost središnjeg dela vozila od podloge.

vrši se na osnovu cilja koji se želi postići njihovom primenom. uporediti međusobno i na osnovu tog poređenja doneti konačnu odluku o nabavci vozila. za svaki tip vozila. koje će u najvećoj meri ispuniti postavljene zahteve). 8 . po opštoj procjeni. Pre donošenja odluke o nabavci vozila neophodno je izvršiti detaljnu analizu eksploataciono-tehničkih karakteristika vozila koja bi. za određene uslove korišćenja. Potom se metodama optimizacije dolazi do najprihvatljivijeg rešenja (vozilo. Postoji više razvijenih metoda koje se primenjuju pri izboru vozila za određenu namenu.Izbor mogućih tipova vozila. mogla da zadovolje zahteve korisnika. Definišu se kriterijumi za izbor najboljeg vozila i razrađuje rang lista za ocenu njihove ispunjenosti. Rezultati takve analize.

smart2012-spyshots.net/forum/ [5] http://www.novipazar.grandauto.com/doc/44320586/Osnovne-tehni%C4%8Dke-karakreristike-drumskihtransportnih-sredstava [3] http://www.scribd.info/2007-smart-fortwo/ [4] http://www.org/print.motorna-vozila.org /automobile [10] http://www.jpg [9] http://sr.com/images/bushmaster-truck-mrap-bg.gif 9 .spacewar.pdf [6] http://opelsamara.com/doc/65173045/13/Prohodnost-vozila [8] http://www.ba/opel/images/meriva-ng/0Z_75.php?threadid=909&boardid=30&styleid=5&sid=&page=1 [2] http://www.scribd.maturskiradovi.LITERATURA [1] http://forum.ru/pages/models/astra/opel_astra_famil_yuniversal/osnovnye_harakteristiki11/universaln ost1 [7] http://www.com/download/Skripta%20Integralni%20Transport.wikipedia.