You are on page 1of 2

Eø#ø Eø#ø Føµo Hø

@Iµøµø (EUÇD)
at _ooIòott _oottsto
Katatapos pa Iang ni Maya
ng kinder ng maIaman ni
Lea na dumating na paIa si
Raffy, ang kanyang dating
asawa. Nakipagkita si Lea
sa kanya, sa pag-asa na na
baka manunumbaIik pa ang
kaniIang dating reIasyon.
Pero sa kabiguan ni Lea,
makikipagkita Iang siya sa
kanyang anak na si Ojie at
naIaman rin niya na may
bagong asawa na ito. Isa sa
mga pinagusapan din niIa
ang mungkahi ni Raffy na
daIhin na Iang ang anak sa
states kasama niya.
Ipinagtapat ni Raffy iyon sa
anak ng nagbaskasyon si
Ojie sa kanya. Nagpasiya
rin si Lea na pabayaan na
Iang ang anak na
magdesisyon para sa
kanyang sariIi kahit na
mabigat sa Ioob niya dahiI
si Ojie ang mayhawak sa
buhay niya.
Nagkaroon ng PTA miting
noon nadmaIo si Lea.
Nagkaroon ng maIaking
pagtataIo doon ng inisuIto
si Lea ng isang IaIaki.
Napunta sa miting ng isang
pagaaIitan ng guro niIang
Ojie at Maya tungkoI sa
apeIyido ni Lea. NaIaman ito
ni Ojie at haIata na rin na
naapektuhan siya nito.
Hindi na siya pumapasok sa
paaraIan.Isang araw, nakita
ni Iea si Ojie sa biIyaran.
Pinauwi niya ito at
nagIabasan siIa ng Ioob sa
isa't isa. Umiyak si Lea at sa
matinding gaIit niya,
nasampaI niya si Ojie.
Unti-unting nahuIog ang
Ioob ni Lea sa kaibigan
niyang si Johnny. Nang
makakita siya ng
pagkakataon na pumunta sa
Bagiuo at mapag-isa
kasama si Johnny,ibinigay
niya kaagad ang mga batasa pagaaIaga ni Raffy. Pero
hindi sumipot si Johnny.
NagaIit si Raffy sa kanya
Isang araw, naaksidente
ang daIawang bata sa
kaniIang bisikIeta at dinaIa
sa ospitaI. Binintangan ng
daIawang ama si Lea dahiI
sa nangyari. Sinasabi niIa
na waIa nang panahon si
Lea para sa anak niya dahiI
paIahi na Iang siyang nasa
trabaho. GaIit na gaIit si
Lea, dahiI dito iniwan niya
ang daIawang ama para
magaIaga sa kaniIang mga
anak.
Umuwi na rin ang mga bata
sa bahay. Lumipas ang
Pasko at Bagong Taon na
hindi kapiIing si Ding.
Umuwi si Ding kay Lea na
daIa-daIa ang baIitang kasaI
na paIa siya sa iba niyang
nabuntis. Sana Iang bago
siya umaIis madadaIa niya
si Maya. Kagaya ni Ojie,
ibinigay ni Lea kay Maya
ang pagpasya.
Sa wakas, umiraI pa rin ang
pagmahaI ng daIawa sa
kaniIang nanay, sa haIip ng
pagkasabik sa tatay.
Nagpasya ang daIawa na
manatiIi kapiIing si Lea.
Bago umaIis si Raffy,
humingi siya ng isang gabi
para manumbaIik sa dating
tamis ng kaniIang
pagmamahaIan.
Nagtatapos ang kuwento sa
pag graduate ni Ojie.
Nagbigay ng isang
inspirasyonaI na taIumapati
si Lea, daIa ang kanyang
inosenteng tanong; "Bata,
bata. Paano ka ginawa?"    .