Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« Zrenjanin

SEMINARSKI RAD Drvene konstrukcije

Prof.:Ivan Tasić Student:Karanjac Sonja 2/07-13

...........................2 DRVENI PODOVI.15 3......................15 3. TESARSKE OBRADE........................................................................................................................................................................................ DRVENI ZIDOVI I OGRADE..........................................................................................8 ZAŠTITA DRVETA..................3 VEZNA SREDSTAVA..........................................................................................................................................................................3 VRSTE KROVOVA................2 1.........................................................................................................................................................................................3 DRVO I DRVENA GRAĐA..........................16 4....................................................................................5 1.................................................11 2..........................................................................................15 4..........1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA..................9 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE..................................................................................................................................................................................................................................................................17 5..................................................................4 1.........................18 2 ..... DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE.............................................16 5...........................................................................................................................................................................Zrenjanin................................................................................................6 1.........................2 TESARSKI PRIBOR I ALAT.................................3 1.....................................7 GREŠKE I BOLESTI DRVETA..............................................................................13 3....................................................................................................................................4 1.............................................................11 2........................10 2............ DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI.7 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI...........1 O DRVENIM PLAFONIMA......................1 1....16 4..........5 RODOVI I VRSTE DRVETA.........12 2.............................................................17 5.................................................................................1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA...................................................................................................................................................................................................18 LITERATURA...................6 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA.............................................1 VRSTE TESARSKIH OBRADA........................................................................2 DRVENE OGRADE......................................................................4 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA....april 2010 Sadržaj UVOD....................

pa dolazi do bubrenja ili utezanja drveta.Drvetu odgovara jednostavna obrada. Drvo je jeftinije od mnogih drugih materijala.Daljom obradom se od drvene građe dobijaju različite drvene konstrukcije.laka i jeftina.Drvo je dar prirode koji čovek prisvaja sečom i obaranjem stabala.UVOD Drvo je prirodan materijal koji se u građevinskoj tehnici upotrebljava od pradavnih vremena do danas.pa obradom priprema drvenu građu.Prednost drveta je povoljna elastičnost i mala težina.Mana drveta je što upija ili gubi vlagu. 3 .a takva obrada je brza.

Na osvojenim područjima podizali su velike vojničke tabore.u XI i XII veku vlada romantika(romanski rimski stil).ili su oko kružno iskopanih jama zabijali drvene kolce.prozori itd.trskom i sl.okruženi drvenim bedemima.potoka i močvara.Ostaci sojenica su otkriveni tek u prošlom veku na više mesta u Evropi i na ostalim kontinentima.U XIII i XIV veku vlada gotski stil koji je prva originalna zapadnoevropska arhitektura.Naka primitivana plemena podižu sojenička naselja još i danas.Osim zidanih Rimljani su gradili i drvene mostove.U klasičnim kamenim odnosno zidanim zgradama često su dodatne konstrukcije (plafoni.U 4 .slamom.što se vidi po obrađenim i ostavljenim ležištima u kamenu.mnogi elementi od kamena oponašaju ili potsećaju na iste elemente od drveta(klasična grčka i rimska arhitektura).To su sojenice.naročito na području bogatom drvetom.1 DRVO I DRVENA GRAĐA U PROŠLOSTI Drvene konstrukcije praistorijskog doba – Osim prirodnih pećina koje su ljudima koristile kao staništa.povezivali ih pletanjem šiba i premazivali blatom. Drvene konstrukcije srednjeg veka – Pri kraju starog a na početku srednjeg veka se više uništavalo nego stvaralo. U gradovima osim zidanih bilo je i mnogo drvenih zgrada. Drvena naselja nalazili su Rimljani gotovo na svim Evropskim područjima koja su osvajali.ljudi su kopali rovove u zemlji i pokrivali ih drvenim deblima.Rimski veterani su dobijali kao nagradu zemljište uz obavezu da podignu utvrđeno naselje od drvene građe.Tek u IX i X veku se pojavljuje novi grbi stil gradnje nazvan rana romantika ili predromantika.što se dokazuje po načinu oblikovanja kamena.) bili od drveta. Drvene konstrukcije starog veka – Prve svetske civilizacije pre zidanih građevina podizale su drvene građevine.DRVO I DRVENA GRAĐA 1.pokrivali granjem.krovovi.Sačuvani su ostaci interesantnih drvenih koliba iz mlađeg doba podignutih iznad površina reka.šašom.podovi. To su bila bila prva staništa ljudi. vrata.granjem i zemljanim masipom. Takve primitivne manje i veće kolibe gradile su se od davnih vremena pa sve do danas.

vrata.Drvo za gorivo se prerađuje u cepanice koje se transportuju trgovačkim skladištima i zatim prodaju.za pripremu drvene građe za brodogradnju.za drvene prozore.tehničko drvo .drvo za hemojsko iskorišćavanje .za furnire.šperploče.Za hemijsko iskorištavanje drvo se najčešće koristi za dobijanje celuloze potrebne industriji papira.spomenutim stilovima su se gradile uglavnom hrišćanske crkve i samostani sa drvenim krovovima.parketarski i roletarski zanat koji su u potpunosti ili delimično povezani sa građevinskom proizvodnjom.Tokom celog vekapodizani su zamci uglavnom od kamena ali sa drvenim krovovima.drvo za gorivo Tehničko drvo mara biti prikladno za različite industrijske. 5 .Tehničko drvo za industrijske obrade i proizvode upotrebljava prvenstveno drvna industrija za izradu drvene građe za visokogradnje i niskogradnje .Jedan tip karakterističan po zidovima od horizontalno složenih brvana i polubrvana.a za pravoslavne crkve ikonostasi.stolarski.Zidane zgrade potpuno istiskuju drvene zgrade.a druga polja se zatvaraju prućem.panel ploče i druge drvne poluprodukte potrebne za dalju obradu u drugim industrijama i zanatstvima. U drugom tipu su zidovi složeni od razmaknutih vertikalnih stubova povezanih odozgo i odozdo horizontalnim gredama.roletne i sl. Drvene konstrukcije novog veka – U arhitekturi renesanse(XV i XVI vek) i arhitekturi baroka (XVII i XVIII vek)drvene konstrukcije se upotrebljavaju za krovove i plafone.Tehničko drvo za zanatske proizvode upotrebljava uglavnom tesarski.Od drveta su bila umetnički obrađena ulazna i druga vrata..U pojedinim poljima takvog skeleta se naknadno ubacuju prozori i vrata.Pored zidanih građevina u većim ograđenim naseljima podizale su se i drvene zgrade.Feudalni gospodari su utvrđivali svoje dvorce drvenim bedemom. 1.2 DANAŠNJA UPOTREBA DRVETA Drvo koje se dobija obaranjem stabalase razvrstava u tri kategorije: .Od drveta su se pravile umetnički izrezbarene klupe za katedrale .Površine ispod krova su oblagali sa umetnički obrađenim drvetom.opekom ili drugim materijalom.To su skeletni ili kanatni zidovi.zanatske i građevinske prerade i proizvode.nameštaj.klupe i slično. U Srbiji su poznate drvene kuće šumadijskog tipa.

bor i ariš.Glavne vrste su jela.listopadno Zimzeleno drvo U građevinske svrhe zimzeleno drvo je na prvom mestu.elastična.pa se upotrebljava za izradu nekih drvenih instrumenata.Težina.Borovo drvo se naziva borovina.oplate i podove.zatim za krovnu građu i savremene inženjerske konstrukcije(rešetkasti i slični drveni nosioci za veće raspone).skele. u šumama i prašumama.Ispočetka je drvo nežna mladica koja u povoljnim okolnostima dalje raste i razvija se u stablo.deblo i krošnja sa granama.lako se obrađuje i cepa.Ona je meka.spoljni delovi prozora i vrata).smreka.pa se više ceni.Najviše se koristi za delove izložene vlaženju i sušenju(roletne.Boje i godovi su kao i kod jele. U Evropi rastu dva glavna roda drveta: .Za građevinske svrheupotrebljava se isto kao jelovina.3 RODOVI I VRSTE DRVETA Drvo raste samorodno u svim krajevima u kojima su klimatske i geološke prilike povoljne za život.slična je jelovini i kvalitetnija je od nje.ali je bolja od nje. Listopadno drvo 6 .1.a za stolarske još više. Ređe drvo raste osamljeno a gotovo redovno u manjim ili većim skupinama tj.potpore. Drvo od stabla jele se naziva jelovina ili čamovina.Upotrebljava se kao i borovina i još za brodogradnju. Drvo od ariševog stabla naziva se ariševina.čvrstina i količina smole su veće nego kod ostalih zimzelenih drveća ali se teže obrađuju.zimzeleno(četinari) .U jelovini ima manje smole nego u ostalim vrstama zimzelenih drva.ne propada tako brzo kao jela.a rodovi u vrste. Bor može biti beli i crni.U prirodi rastu stabla različitog izgleda i sa različitim svojstvima drvne mase pa se po specijalnim karakteristikama razvstavaju u rodove.Stablo drveta se sastoji iz tri glavna dela:koren sa žilama.slična je borovini.Drvo niče iz semenke ili iz izdanka korena istovrsnog drveta. Drvo od stabla smreke ili omorike naziva se smrekovina. Jelovina se koristi za pomoćne konstrukcije.Jela je najrasprostranjenija.tvrdoća.Smrekovina je rezonantno drvo.

isto tako i na tržištu.furnire itd. Hrastovo drvo je hrastovina.Bagremovina je žilava.Dobro se cepa i lako obrađuje.parkete.te za delove nameštaja.Furniri bukovine se upotrebljavaju za proizvodnju šperploče.Jasenovina se upotrebljava za ručke.grab. 1.Karakteristike su iste kao i kod Evropskih borova i takođe se upotrebljavaju u građevinske svrhe.vodogradnju.Upotrebljavaju se za furnire. Grabovina je pogodna za izradu ručki i držača.Lipovina i topolovina služe kao podloge spoljnih furnira na šperpločama i pan-pločama.a ostale vrste retko.držače i razne delove alata.za kiparske drvorezbarske radove i retko se upotrebljavaju u građevinske svrhe.elastična i trajna ali se malo upotrebljava.4 STRUKTURA I SVOJSTVA DRVETA 7 .brest.nepovoljno je što je napada crvotočina.u njoj nema smole ali ima tanina zbog kojeg je hrastovina otporna spoljnim uticajima.Za železničke pragove koristi se inpregnirana bukovina. Od ostalih listopadnih drveća retko se upotrebljava brest.Hrastovina se koristi kao tehničko drvo za drvene mostove.nameštaj.bukva.Brestovine ima manje u prirodi.građevinsku stolariju.brodogradnju. Bukovo drvo je bukovina. Inostrano i egzotično drvo Iz Sverne Amerike uvoze se u Evropu kanadski smolasti bor i žuti bor. Za furnire se takođe upotrebljava palisander(Američko drvo) i ebanovina.jasen.lipa i topola. Bukovina se najviše upotrebljava kao stolarsko drvo ali za važnije izrađevina uporebljava se parena bukovina koja je otpornija.Za građevinske svrhe naviše se koriste hrast.Važnije vrste egzotičnog drveta su okime iz ekvatorijalne Afrike i njemu sličan mahagoni.Ima dobra svojstva kao hrastovina ali su čvršća vlakna i savitljivije je od hrastovine.bagrem.

drvo sa tankim godovima.Drvena masa svih godova.Drvo je loš provodnik toplote.pa je zbog toga dobar toplotni izolator 1.Što su godovi bliž srcu. kupovi ćelija stvaraju u drvetu godove. Greške unutrešnjeg sastava –Tek po obaranju nekog stabla se može ustanoviti ekscentrično srce deblu a ponekad i dvostruko srce.promenljivost obima i trajnost.zimzeleno drvo sa dosta smole itd.a mekši su i svetliji.koja u deblo ulazi iz njegovog panja a iz debla se odvaja u grane i ogranke.glatka ili raspucana.pa se masa može iskazati samo kao prosečna masa sirovog i suvog drveta.5 GREŠKE I BOLESTI DRVETA Neke greške drveta nastaju već za vreme njegovog rasta.a razlikuju se i bojom.teško i čvrsto drvo.jezgro i koru.krivudavost vlakana.rasteže.Na osnovu toga koliko ih ima utvrđuje se starost oborenog stabla.pa se rodovi i vrste najčešće razlikuju po kori i lišću stabala.U drvetu je oko 95% organskih i oko 5% neorganskih materija koje stvaraju ćelije drvene mase.lignina.Strukrura se vidi i najbolje posmatra na površinama poprečnog.a međusobno se koncentrično slažu oko srca drveta.Čvrstoća drveta je otpor drveta na silu koja ga stiska.Skupina ćelija teku svojim uzdužnim smerom.dok se oni udaljeni od srca normalo razvijaju.lomi ili mrvi.Početni godovi oko srca nekih vrsta drveta vremenom postaju tamniji i tvrđi.o se naziva srce drveta.čvrstoća. Svaka vrsta drveta se odlikuje specijalnim svojstvimakoja odlučujo o njegovoj upotrebi.Za nosive 8 .Na čvrstoću drveta utiču mnogi faktori kao što su npr.savija.srce. postojanje vlage.Na drvetu je kod neki vrsta kora deblja kod nekih tanja. U vertikalnoj osi stabla se nalazi specijalna skupina ćelija.uzdužnog kroz srce i uzdužnog paralelnog sa srcem preseka.polutvrdo i meko.Živo stablo stalno korenjem upija vodu. Dok drvo raste svake godine u drvetu nastaje novi god.elastičnost.Ponekad postoji krivudavost godova . Elementarne ćelije su duguljaste sastoje se od celuloze.Taj tamniji i tvrđi deo drveta se naziva jezgro.neke pri obaranju stabla.a kad se stablo obori ta voda isparava pa se smanjuje obim drvetaDužom trajnošću se odlikuje gusto.paralelno sa srcem.Spoljni plašt drveta se naziva kora ili tačnije mrtva kora.Kora se na drveću različitog roda razlikuje.Drveću se određuje tvrdoća.od jezgra do kore se stručno naziva belikovina jer je svetlija od jezgra.to su svetlije boje.Po tvrdoći drvo može biti tvrdo.a neke zbog fizičkih i bioloških uzroka.vode i ostalih sastojaka.a razlikuje se i kora pojedinih vrsta drveta istog roda.Na zapreminsku masu drveta utiču mnogi faktori. Sve te greške smanjuju sposobnost i vrednost stabla kao tehničkog drveta.transportu.žilavost i drugo.prsten.Listopadno drvo je tvrđe od zimzelenog.

Greške zbog fizičkih uticaja – Takve greške uglavnom nastaju od nepovoljnog delovanja vetra.a na listopadnom kao smeđ mrlje.konstruktivne elementa od drveta nepovoljne su kvrgavost i čvoravost.Na zimzelenom se ti znakovi pojavljuju kao plavičaste.a stvara se i nešto malo katrana.ali samo za grublje spoljne konstrukcije jer ima jak i oštar miris.Te mrlje pokazuju da su drvo napale gljivice ili bakterije i ako se ništa ne uradi drvo će biti razarano sve dublje i pretvaraće se u trulež.pri preteranom savijanju stabla u njemu nastaju kružne pukotine.sunca i mehaničkih povreda.gljivice ili bakterije napadaju živo drvo.koja se često otkriva tek pri obradi drveta. Gljivičavost – Sitni biljni organizmi.Tako upropaštavaju ne samo živo drvo nego i građu.Zbog jakih vetrova.Najviše se upotrebljava karbolineum. najčešće se premazuje u dva sloja.Slično je i sa smolavošću. Premazivanje vrućim firnajsom – Upotrebljava se uglavnom na obrađenim površinama drveta. Ako takve pukotine zauzmu celu debljinu drveta nazivaju se raspukline. mraza.Pri normalnom sušenju stabla nastaju veće ili manje pukotine.njihovi derivati i veštačke smese.koja se najviše razvija na drvetu u zatvorenom. Premazivanje uljima i smolama – U obzir dolaze bitumen i katran.na površinama drveta će se pojavitiznakovi bolesti.Kad nagorela površina ispuca drvo više nije zaštićeno.Nagorela površina ne daje bakterijama i gljivicama da se hrane.6 ZAŠTITA DRVETA Drvo treba zaštititi od crvotočine. Farbanje uljanom bojom sa premazom firnajsa je najčešća zaštita građevinske stolarije i drugih drvenih elemenata u zgradi. Nagorevanje je primitivan način zaštite. 1.To je gljivičavost.Oni jedu drvnu masu stvarajući bušotine.tako da taj način nije najefikasniji.mračnom i vlažnom prostoru.To se zove crvotočina.gljivica i truljenja(uslovljene su vlagom. Crvotočina – Neke vrste buba snesu jaja ispod kore odnosno u drvnu masu drvetapa se izlegu tzv.nameštaj i dr.crvi.pa i on štiti drvo od vlage.gotove konstrukcije.pa se zaštita svodi na zaštitu od vlage) i treba drvo zaštititi od vatre.kiše. 9 . Trulež – Ako se sveža nedovoljno osušena drva gusto slože.gotove konstrukcije.

To je ona strana na kojoj će stablo najmanje oštetiti druga stabla a grane se neće uklještiti u grane drugih stabala. Vreme sečenja – Za seču pojedinih stabala ili manje količine nije važno vreme sečenja.U kotlove se najpre diže pritisak.pa se zatim smanjuje.7 SEČA ŠUME I PROIZVODNJA DRVENE GRAĐE Seča šuma se vrši po planovima nadležnih organa za šumarstvo. Zaštita od vatre – Prvenstveno se štiti što se zapaljivi delovi dele od svakog mogućeg izvora vatre ili visoke temperature.Prema njihovom kvalitetu procenjije im se približna kubatura.ali za seču veće količine na većim površinama najpovoljnije vreme za sečenje je zima.pravilnim rastom i jednoličnom debljinom.Čistoća i osobina po kojoj na deblu nema jačih granašto znači da se krošnja razvija dosta visoko tako da se od debla čistog stabla dobija se dug trupac za dalju preradu.Tako da se na strani suprotnoj od odabrane za padanje zareže ručnom ili motornom testerom približno do 1/3 njegove debljine.pa se predviđena za seču obeležavaju.vrši se pregled stabla.Prednost zime je što drvo nije u vegetaciji nego miruje.Stablo najpre seda na panj. Impregniranje pod pritiskom – U posebnim prostorijama se montiraju specijalni kotlovi u kojima se može postići vakuum i proizvesti pritisak.a zatim se obara i pad usmerava povlačenjem unapred pripremljenim i jednim krajem ka vrhu stabla privezanom kanapom.U te kotlove se može ubaciti drvo. 10 .Premazivanje bitumenom ili katranom prikladno je za jednostrane premaze drvenih podloga na onoj strani koja bi bila izložena vlazi.a nema ni štetočina Obaranje stabala – Pre obaranja mora se odrediti najpovoljnija strana za njegovo padanje. Jednolična debljina je osobina stabla kojom razlika prečnika drveta na donjem i gornjem delu nije prevelika.Na manjim razmacima treba obložiti drvo vatrostalnim materijalom npr azbestnim ili šamotnim pločama 1. Osobine stabla – Za tehničko drvo biraju se stabla koja se odlikuju čistoćom.Pravilan rast je osobina po kojoj stablo od podnožja do krošnje nije zakrivljeno ili grbavo.

TESARSKE OBRADE 2. koju drvna industrija proizvodi kao poluproizvod od kojih se tesarskom obradom i sastavljanjem dobijaju finalni proizvodi.njegovo doterivanje i sortiranje – Deo sabla koji posle njegovog obaranja ostane naziva se panj.1 VRSTE TESARSKIH OBRADA Tesarska obrada se svodi uglavnom na krojenje.Delovi oborenog stabla.za hemijsko iskorištenje i drvo za gorivo.bandere i sl.Grane se sortiraju na komade čiji je prečnik veći od 7cm i na sitne grane čiji je prečnik manji od 7cm.)Drugi deo stabala i granja se cepa.Od dasaka se naknadno seku gredice i letve.Jedan deo balvana i grana sortira se kao obla građa koja se doteruje ali se više ne obrađuje (drvo za skele. Pilana – je pogon koji sečenjem balvana proizvode različiru drvenu građu.srezivanje i sastavljanje konstruktivnih elemenata od rezane građe. Proizvodnja greda – Da bi se sečenjem balvana dobila greda najvećeg kvadratnog preseka mora se na kružnom prerezu tanjeg kraja balvana mora se ucrtati kvadrat pa se po njegovim stranicama seku dve i dve paralelne stranice. Oblo i cepano tehničko drvo – U oblo drvo se raspoređujuju balvani koji će se u pilanama obraditi tako da se dobije drvena građa i drugi drveni poluproizvodi za najrazličitije završne proizvode.ručno i motorno sečenje .U pilanama se dobija rezana građa. 2.Panj se retko koristi. Proizvodnja dasaka – Seku se različite vrste dasaka. Glavne tesarske odbrade drvene građe su: tesanje .cepanje .I u tom stanju kao poluproizvod se deli.Tehničko drvo se dalje rasvrstava kao oblo drvo i cepano drvo.Stablu se najpre odsecaju grane pa se deblo odvaja od granja.šiljenje 11 .Sortirana i doterana stabla i grane razvrstavaju se i sortiraju kao tehničko drvo.Zbog dopreme balvana i odpreme građe potrebno je da pilane nisu daleko od mesta eksploatacije šume.

Cepanje se obavlja čeličnim ili drvenim klinovima. Dubljenje. 12 . Šiljenjem .To je drveni ili čelični metar ili dvometar za merenje i obeležavanje pojedinih elemenata konstrukcije. a drvena letva za merenje i platnene ili čelične trake od 10m i 20m za veće konstrukcije.decimetarska. Cepaju se uglavnom kraći komadi drvene građe.Motorno sečenje je sve više zastupljeno.Tesanjem se dobijaju oštroivične tesane grede ili polutesane grede. centimetarska i milimetarska obrada.bušenje.Neki se sastavi izrađuju jednostavnim zabijanjem eksera kroz jedan i drugi sastavni deo.ne samo za zradu drvene građe neg i za izradu konačnih proizvoda na gradilištima.ili se i jedan i drugi deo probuši.To je obrada kojom se na jedanom kraju drvenog elementa izrađuje šiljasti oblik zbog lakšeg prodiranja u tlo ili neku drugu masu. Cepanje – Ova vrsta je prikladna samo za one vrste drveta koje se odlikuju dobrim cepanjem.zabijanje i poravnavanje – Pri izradi sastava drvenih delova potrebna su specijalne obrade po kojima jedan deo zalazi u izrađeno udubljenje drugog dela.jer kod dužih komada cepanje može poći neželjenim pravcem pa upropastiti građu.a kroz bušotinu se zabije vezno sredstvo.Tragovi sekire ili testere na površinama drveta uklanjaju se poravnavanjem.2 TESARSKI PRIBOR I ALAT Za svaku tesarsku obradu potreban je i odgovarajući pribor. 2.Inače ručno sečenje dasaka i gredica najčešća obrada pri krojenju i definitivnom oblikovanju pojedinih konstrukcija. Ručno i motorno sečenje – U gruboj tesarskoj obradi drveta dolazi u obriz poprečno i uzdužno sečenje balvana.- dubljenje bušenje zabijanje poravnavljanje Tesanje – je osnovni tesarski posao kojim se drvenoj građi daje predviđen oblik. Pribor za merenje – Pribor za merenje je pribor na kom je označena metarska.Balvani se tešu počevši od tanjeg i napredujući ka njegovom debljem kraju.

strugom i glodalicom. Alat i pribor za različite svrhe – je potreban za različite svrhe.A umesto oštrice sekire mogu za tu svrhu izrađenji čelični ili drveni klinovi.francuski ključevi. Alat za tesanje – Od seče stabla pa do konačne obrade tesar se služi različitim vrstama sekire.Duži pravci se ne obeležavaju olovkom već za tu svrhu pripremljenim konopcem.brusilice.lenjir.a izvan upotrebe mora biti zaštićen da se niko ne povredi.za manje građe mala ili stolarska testera. Alat za ručna i motorna sečenja – Za poprečno i uzdužno sečenje testera balvanuša. Alat za cepanje – najčešće se cepanje obavlja oštricom sekire i maljem.3 VEZNA SREDSTAVA 13 . 2.radni stolovi. Alat za zabijanje i udaranje – Za zabijanje klinova i udaranje sekire pri cepanju drveta služe drveni malj za dve ruke.Za udaranje dubača i dleta služe manji drveni maljevi za jednu ruku.šabloni. Alat za poravnavanje – Otesane površine poravnavaju se sa rendlom.A za zabijanje eksera služi čelični čekić sa drvenom drškom. Alat za bušenje – Stare vrste su ručne bušilice a novije su električne i motorne bušilice.merači.Pribor za obeležavanje – služi specijalna tesarska olovka.drveni štitnici i dr. Tesarska pomagala su potrebna za veće radove nogari.visam i libela. Za mehaničko dubljenje služe glodalice.Potrebne su različite turpije.I više vrsta testera za sečenje dasaka i gredica. Alat za dubljenje – Postoji dubač i razna zaobljena i ravna dleta koja se razlikuju po širini oštrice. Pri upotrebi alat mora biti čist i oštar.Ostali pribor za obeležavanje su:šestar.šrafcigeri i sl. klešta. pravougaonik.

zaglavci.Za povezivanje delova drvenih konstruktivnih elemenata upotrebljavaju se drvena i čelična vezna sredstva i lepila.vezovi pod pravim uglom .vezovi proširenja .šrafovi.vezovi vertikalnog produženja .Lepila različite vrste: tradicionalno stolarsko tutkalo i puno novih vrsta.vezovi uglova 14 .ekseri.vezovi ukrštanja .Čelična vezna sredstva su čelični ekseri i ekserčići.vezovi pojačanja .trnovi.čepovi i drugo.vezovi pod kosim uglom .vezovi horizontalnog produženja . Postoje različite vrste vezova: .zavrtnji.klinovi.Od tih drvenih veznih sredstava su drveni ekseri.

ogradice od dasaka i letava Pune spoljne ograde – Glavni delovi ove vrste ograda su stubovi. Zidovi od greda – Grede se povezuju i obrazuju zid.Polumontažni zidovi su uglavnom prelaz od skeletnih zidova do montažnih zidova.Polubalvani se povezuju i obrazuju zid.2 DRVENE OGRADE Samostalni drveni zidovi ili ograde su veoma pogodne za ograđivanje dvorišta. DRVENI ZIDOVI I OGRADE 3. Razlikuju se: . 3. Zidovi od balvana – Najčešće se prave od borovine.Obrađeni balvani se povezuju i slaganjem se formiraju brvnare.kombinovani i montažni.U današnje vreme se izbegava upotreba greda i balvana.a u ostavljene otvore ugrađuju se prozori i vrata(brvnare).Puni drveni zidovi su oni koji si u celoj svojoj dužini i visini sstavljeni od drvenih elemenata. Tradicionalni skeletni zidovi – Glavna drvena građa za ovakve zidove su nekada bile tesane grede uglavnom og borovine.vrtova i slično.Mogu biti sa horizontalno i vertikalno povezanim daskama 15 .1 GLAVNE KARAKTERISTIKE I VRSTE DRVENIH ZIDOVA Zgrade sa drvenim zidovima prave se još uvek u šumovitim planinskim krajevima gde ima drvene građe pri ruci.3.a kao vezno sredstvo služe žice.smrekovine i hrastovine.Mogu se spajati i slagati na različite načine.kanapi.pune spoljne ograde .Drveni zidovi mogu biti i skeletni. Zidovi od polubalvana – Zaobljeni deo bude prema napolje a ravan prema unutra.letve i dr. Montažni i polumontažni drveni zidovi – Zgrade sa prenosivim montažnim zidovima su potrebne npr. preduzećima koja sa više radnika i službenika obavlja poslove na terenima.pregrade i ograde od letava .Zidovi od greda se rade monogo ređe zbog estetskog izgleda.Drveni zidovi daju takvim zgradama posebnu atmosferu.gredice i daske.drveni zidovi različitog sastava.

. Plafoni mogu biti sa daščanom oblogom i plafoni sa vidljivom gredom.Sad se prave uglavnom na zgradama čiji su zidovi od drveta.ali mora biti i dosta lak da ne opterećuje konstrukciju.a češće kao dodaci drugim konstrukcijama..Od njih se zahteva da spreče prodiranje toplote odnosno zvuka u prostorije. Glavne osobine dobrih tavanica su da budu čvrsti.Obe izolacije se postižu ako se u tavanicama urade odgovarajući nasipi i namazi ili se umetnu odgovarajući izolatorni materijali. Drveni plafoni .i ako je potrebno da do njih dođe barem malo svetla kroz otvore.koji treba da su čvrsti ali laki idovoljno elastični.Ograde od letava rade se u svemu kao i ograde od dasaka sa istim razmacima i dimenzijamastubova i gredica i sa istim visinama.Pregrade i ograde od letava – Izrađuju se od letava.Tavanica se ne sme ljuljati niti tresti.Osim dasaka za gornju oplatu mogu se koristiti i lake građevinske ploče.da se ne savijaju ili izobličuju .Najčešće se izrađuje da da im je površina ravna. Ogradice od dasaka i letava – Ogradice se razlikuju od ograda uglavnom po tome što su niže .Grede moraju biti potpuno zdrave ižilave.Za drvene grede trbeba upotrebljavati jelovinu i smrekovinu. 4.a 16 . Daske su uglavnom od jelovine i smrekovine. sa donje strane se pribija donja daščana oplata.Između se stavlja izolacija.1 O DRVENIM PLAFONIMA Drvene tavanice su najstarija vrsta tavanice. uske i sastavljene grede.Donja površina se zatvara. Čvrstina ili nosivost poverava se tavanskim nosačima. 4. Toplotna i zvučna izolacija ..a to su grede i gredice raspoređene i povezane u drveni grednik. a gornja površina se izrađuje tako da se po njoj može lako kretati.2 DRVENI PODOVI Drvenim tavanicama odgovaraju drveni podovi.Pregrade se rade najčešće u prostranim spremištima u kojima je potrebno odvajati i posebno zatvarati neku robu.proizvode i sl.Grede mogu biti masivne.trebao bi biti zvučni i toplotni izolator.ređe se podižu kao samostalne konstrukcije. Drveni grednici . DRVENI PLAFONI I DRVENI PODOVI 4.Nasipi su uglavnom pesak i čista granulirana šljaka.

drvene tavanice sa čeličnim traverzama .tavanice sa upuštenim nasipom .krovna konstrukcija ili krovište.1 SVRHA I VAŽNOST KROVOVA Svaka zgrada se gore završava pdgovarajućom vrstom krova.tavanice sa gredama od daščica 5. 5. od brodskog poda. Praktična svha krova –u našim klimatskim uslovima krov štiti od padavina (kiša.tavanice sa jednostavnim grednikom .tavanice od samih greda .a i jeftinija su od savremenih masivnih krovišta. Krovne konstrukcije ili krovište-osim sopstvene težine moraju nositi i težinu pokrova.sneg .Izolacioni umeci mogu biti lake građevinske ploče.Krov može zgradu štititi od padavina ako ne propušta vodu nego je odvodi izvan zgrade.Zašita od hladnoće i toplote se uglavnom poverava tavanicama ispod krova.Na manjim stambenim zgradama i drugim se najviše prave tradicionalni krovovi.padavina i ljude.hladnoće i toplote.Krov štiti od spoljnih uticaja.namazi su od lakih betona.2 KROVIŠTA I POKROVI Krov se deli na dva dela. a važno je i njegovo estecko značenje.staklena vuna. Glavne vrste tavanica su: .Drveni podovi mogu biti od dasaka. 17 . vetra.grad).parketni podovi iod drvenih kockica.stiropor i drugo.vrlo dobar ijeftin je namaz od ilovače.Krov mora biti nepropustan i imati odgovarajuće kosine da se kiša i sneg ne zadržavaju.Krovovi mogu biti trdicionalni i savremeni. DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJUE 5.Drvena krovišta lako se izrđuju. podižu i sastavljaju.prvi je nosivi deo.a drugi je krovni pokrov to je spoljna strana krova.U savremenoj arhitekturi se ipak rade krovovi sa drvenim konstruktivnim elementima.tavanice sa običnim grednikom . koji se zadržavaju na krovu pa podnositi pritisak i udare vetra.

višestrešni krovovi .bazilikarni krovovi .a prema vrsti pokrova.Prema tome ima različitih vrsta krova .nazupčani ili šed-krovovi .odnosno prema potrebnom nagibu krovnih površina .tornjevi i kupole .projektuje se krovna konstukcija.obliku i položaju sa obzirom na praktične potrebe i estetske zahteve izrađuje se različita vrsta krovova odnosno krvnih konstrukcija. 5.dvostrešni krovovi .lomljeni i mansardni krovovi .Prema vrsti neke zgrade odabiraju se vrste pokrova.Nagib krovnih površina zavisi od vrsti pokrova i od klimatskih prilika.3 VRSTE KROVOVA Prema vrsti i veličini zgrada .složeni ili raščlanjeni krovovi .šatorasti i krstasti krovovi .zaobljeni krovovi LITERATURA “Konstruktivni elementi zgrada” – Djuro Peulic 18 .a to su:jednostrešni krovovi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful