Disenyo

Bangang Manunggul sa Likod ng 1000 piso (Picture from ([2]). Ang banga ay may disenyong rolyo sa itaas na bahagi nito at pinintahan ng hematite. Ang takip naman nito ay simboliko kung saan nakasakay sa bangkang walang katig ang dalawang tao. Nasa unahan ang tao na nakahalukipkip, samantalang nasa likuran ang tao na sumasagwan. May ukit na mga mata at bibig ang unahan ng bangka na waring nakangiti. Pinaniniwalaang inihahatid ng kung sinong kaluluwa ang kaluluwa ng yumao, at ang paglalakbay ay tungo sa kawalang hanggan, gaya ng walang katiyakang karagatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful