Unaico Ltd.

A Frank Ricketts, zamenik predsednika 1508 Concordia Plaza 1, Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong 14.01.2011

PRAVNO MIŠLJENJE

1. Uvod Mi smo zamoljeni da damo naše pravno mišljenje vezano za primenu poslovnog modela Unaiqo u Srbiji. Naši odgovori na Vaša pitanja su: 2. Odgovori Pitanje br. 1: Da li je Unaico-ov plan o naknadi u skladu sa lokalnim pravom? Da li eventualno krši bilo koju pravnu odredbu? Unaico-ov plan o naknadi, prema kome Član Unaico-a prima naknadu po osnovu Ugovora o članstvu svaki put kada odreñeni kupac iz njegove mreže zaključi Ugovor o kupoprodaji sa Sitetalk-om, je u skladu sa lokalnim pravom. Naime, Ugovor o članstvu i Ugovor o kupoprodaji predstavljaju dva odvojena pravna odnosa, od kojih svaki reguliše odreñenu materiju. Stoga, Ugovor o članstvu kao pravni osnov za pružanje usluga od strane Unaico Člana Unaico Ltd.-u, na način gde Član Unaico-a stvara mrežu potencijalnih kupaca Sitetalk Mall/Unaico proizvoda, predstavlja odgovarajući osnov po kome bi Unaico Ltd plaćao naknadu svom Članu. Pitanje br.2: Da li je prenos Unaico opcija distributerima u suprotnosti sa lokalnim pravom, npr. zakonom o privrednim društvima, zakonom o trgovini, zakonom o tržištu hartijama od vrednosti, berzanskim propisima, itd.? Prema našem razumevanju vašeg zahteva OFC ne predstavljaju finansijske instrumente, i stoga nisu regulisane Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ili nekim drugim sličnim propisom koji reguliše prenos hartija od vrednosti ili finansijskih instrumenata. OFC, kako su opisani u tački sedam (7) Standardnih uslova za Poslovne Partnere Unaico-a ne predstavljaju finansijske

instrumente prema zakonima Republike Srbije. Imajući u vidu prethodno navedeno, nijedno finansijsko regulatorno telo ih ne bi moglo kvalifikovati kao takve. U srpskom zakonodavstvu ne postoji odredba koja zabranjuje rezidentima Republike Srbije da primaju ovakvu vrstu opcija koje izdaje strano privredno društvo. Ovo praktično znači da Unaico može da ponudi srpskim članovima OFC. Pitanje br.3: Da li je prenos novca izmeñu Unaico distributera (“e-wallet”) u suprotnosti sa lokalnim pravom? A. Prenos novca na lični račun U skladu sa dostavljenim informacijama smatramo da ne postoje pravne smetnje u odnosu na prenos novca izmeñu Unaico članova na njihove lične račune koji su otvoreni kod banke u Republici Srbiji. U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (“Zakon”) plaćanje, po tekućim poslovima (pružanje usluga izmeñu rezidenata i nerezidenata) vrši se slobodno. Meñutim, Zakon propisuje rok od 180 dana od dana izvršenja usluge u kome rezident mora da unese novac u Srbiju, inače će se takav posao smatrati kapitalnim poslom. Sve transakcije čija vrednost prelazi iznos od 15.000 EUR banka mora prijaviti Upravi za sprečavanje pranja novca. B. Elektronski novac Zakonodavstvo Republike Srbije ne reguliše elektronski novac (e-wallet). Pored toga, elektronski novac nije razvijen u Republici Srbiji i kao takav se ne primenjuje ni u praksi što nam je i usmeno potvrñeno od par nadležnih institucija. Imajući u vidu navedeno, proizilazi da plaćanja koja bi se vršila srpskim članovima putem elektronskog novca (e-wallet) kako je to predviñeno u Unaico-vom planu o naknadi, ne bi mogla da se realizuju u Republici Srbiji. Ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije ili razjašnjenja stojimo vam na raspolaganju. U Dodatku sledi naše razumevanje Unaiqo ugovora, spisak dokumentacije koju smo primili te pravni okvir našeg mišljenja, a koji Dodatak čini sastavni deo ovog mišljenja. S poštovanjem, Vladimir Dašić

DODATAK

1. Naše razumevanje Naše razumevanje predočene situacije je da postoje dve vrste ugovora od kojih jedna predstavlja ugovor zaključen izmeñu Unaico Ltd i njegovog Člana (Ugovor o članstvu), a druga kupoprodajni ugovor zaključen izmeñu kupca i Sitetalk-a (Ugovor o kupoprodaji). Za svaku prodaju ostvarenu po osnovu Ugovora o kupoprodaji, Član Unaico Ltd će primiti naknadu po osnovu Ugovora o članstvu, bilo da je prodaja ostvarena putem direktne prodaje, bilo putem prodaje ostvarene putem njegove grupe distributera (Unaico-ov plan o naknadi). 2. Dostavljena dokumenta U mailu koji ste nam poslali 19.10.2010. godine dostavljena su nam sledeća dokumenta: Politika & Procedura [Unaico] – Engleski jez. Pravila i uslovi [Unaico] Pravila i uslovi [Sidetalk] Pravila korišćenja [Sidetalk] Politika poverljivosti informacija i odricanje [Unaico] Politika poverljivosti informacija [Sitetalk] 3. Merodavno pravo Naše odgovore smo zasnovali na sledećim propisima Republike Srbije: Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ” br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; “Sl. list SRJ” br. 31/93; i “Sl. list SCG” br. 1/03); Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Sl. glasnik RS” br. 36/09); Zakon o sprečavanju pranja novca ("Sl.glasnik RS" br. 20/09, 72/09 i 91/10) Zakon o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS” br. 62/06); Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 125/04); Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br.47/06)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful