CODUL CIVIL din 17 iulie LEGE nr.

287/ 2009)

2009

(*

republicat*

)

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN :MONITORULOFICIAL Data intrarii in vigoare:

I
1

nr.

505

din 2011

15

iulie

2011

o

Octombrie

*) Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea In apl Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Parte nr. 409 din 10 iunie 2011 Legea nr. 287/ 2009 a fost publicata in Monitorul Oficial al Roma n i.e , i Partea I, din 2 4 iulie 2 0 0 9 a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 :;;~rectificata in Monitc Oficial al Roma n i.e , i Partea I, nr. 427 din 1 7 iunie 2 0 1 1 s i, in Monitorul Oficial al Rc Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2 0 1 1 . TITLUL Despre PRELIMINAR legea civila* Dispozitiile 71/2011. de

~~

~
* punere in aplicare a titlului cuprinse in art. 8

**
Legea nr.

CAP. I Dispozitii

generale

ART. 1 Izvoarele dreptului civil ( 1) Sunt izvoare ale dreptului generale ale dreptu legea, uzantele :;;iprincipiile ( 2) in cazurile neprevazute de iar in lipsa acestora, aplica uzantele, dispozitiile legale privitoare la iar carid nu exista asemenea d i spoz i t.i i , principiile generale ale ( 3) in materiile reglementate prin uzantele se aplica numai in masura in care Ie trimite in mod expres la acestea. publice :;;ibunelor moravuri sunt recunoscute ca izvc 4 Numai uzantele de drept. ( 5) Partea interesata tEebuie) sa faca dovada ex i st.en i. :;;ia continutului t.e uzantelor. Uzantele publicate in culegeri elaboLate de catre entitatile sau organismele autorizate in domeniu se prezuma ca exista, pana la proba contrara. ( 6) in sensul prezentului cod, prin uz an t.e se Ln t.e qe obiceiul Le (cutuma) s i, uzurile profesionale. ART. 2 Obiectul s i, continutul7" Codului civil patrimoniale :;;i nepatrimoniale ( 1) Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile dintre persoane, ca subiecte de drept civil. care constituie dreptul com ( 2) Prezentul cod este a Lc at.u t. dintr- un ansamblu i de reguli pentru dispozitiilor sale. toate domeniile la care se refera litera sau spiritul ART. 3 ~ Aplicarea generala a Codului civil ( 1) Dispozitiile prezentului cod se aplica s i, raporturilor dintre profesioni:;;ti, pre cum raporturilor dintre ace:;;tia :;;iorice alte subiecte de drept civil. ( 2) Sunt con s i de ra t.i. profesioni:;;ti t ot.i. cei care exploateaza 0 intreprindere. ( 3) Consti tuie exploatarea unei intreprinderi exerci tarea sistematica, de ca tre una sau multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ. 4 ART. Aplicarea priori tara a tratatelor internationale privind drepturile omului ( 1) in materiile reglementate de prezentul cod, d i spoz i t.i I Le privind drepturile s i, libertatile persoanelor vor fi interpretate :;;iaplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, pactele :;;icelelalte tratate la care Romania este parte. privitoare la drepturile ( 2) Daca ex i st a ne co nc orda n t e intre pactele s i, tratatele s i, prezentul cod, au priori tate fundamentale ale omului, la care Romania este parte, cod contine dispozitii reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul mai favorabile. ART. 5 Aplicarea priori tara a dreptului Uniunii Europene in materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplica mod priori tar, indiferent de calitatea sau statutul partilor.

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

1

CAP. II Aplicarea legii

civile

ART. 6 Aplicarea in timp a legii civile ( 1) Legea civila este aplicabila Aceasta nu are putere cat timp este in vigoare. retroactiva. ( 2) Actele s i, faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savar:;;ite sau intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savar:;;irii ori producerii ( 3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de la dati intrarii in vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, considerate valabile ori, dupa caz, eficace potrivit d i apoz i t i i Lo r legii noi. intrarii ( 4) P'r e scr i.p t.Li.Le , de cede r i.Le s i, uzucapiunile incepute s i, neimplinite la data in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care 1e- au instituit. ( 5) Dispozitiile legii noi se aplica tuturor actelor s i, faptelor inclteiate sau, dupa Ci produse ori savar:;;ite dupa intrarea sa in vigoare, pre cum :;;i juridice nascute dupa intrarea sa in vigoare. ( 6) Dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplicabile viitoare ale situati juridice nascute anterior intrarii in vigoare a starea :;;icapacitatea persoanelor, din ca sat.o i.e r, f i Li a t i e , adop t i.e s i, intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a legii noi. ART. 7 Teritorialitatea legii civile ( 1) Actele normative adoptate :;;iinstitutiile publice centrale se aplica de autoritatile pe intreg teritoriul tarii, afara de cazul in care se prevede altfel. ( 2) Actele normative adoptate, in oo nd i t.t i Le legii, de autoritatile :;;iinstitutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala. ART. 8 Extrateritorialitatea legii civile in cazul raporturilor juridice cu extranei tate, determinarea legii civile aplicabile se face tinandu- se seama de drept international privat cuprinse in cartea a VII- a din prezentul cod. CAP. III Interpretarea

:;;iefectele

civile

ART. 9 Interpretarea legii ( 1) Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca :;;iinterpretarea ei oficiali ( 2) Norma in ter]2lretaiva produce t efecte numai pentru viitor. ( 3) InterpretaI!ea legii de catre instanta se face numai in scopul aplicarii ei in ca zu. dedus judecatii. ART. 10 analogiei Interzicerea deroga de la 0 dispozitie generala, care restrang unor drepturi Legile exercitiul civile se aplica numai in cazurile expres :;;i limitativ civile sau care sanctiuni prevazute de ART. RespectaEea ordinii publice :;;ia bunelor moravuri Nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica sau de la bunele moravuri. ART. 12 Libertatea de a dispune 1 Oricine poa te di spune liber de bunurile sale, in mod expres daca legea nu prevede altfel. (2 Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, daca este insolvabil. ART. 13 Renuntarea la drept Renuntarea la un drept nu se prezuma. ART. 14 Buna - o red i.n a t ( 1) Orice pe rsoa na fizica sau persoana juridica trebuie sa i:;;iexercite drepturile :;;i civile cu bun a- credin t.a , in acord cu ordinea publica :;;ibunele sa i:;;iexecute obligatiile moravuri. (2) Buna- credinta se prezuma pan a la proba contrara. ART. 15 Abuzul de drept Niciun drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe altul ori intr- 1 mod excesiv s i, nerezonabil, contrar bunei- credinte. ART. 16

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

2

Vinovatia (1 Daca prin lege nu se prevede a1tfe1, persoana raspunde numai pentru fapte1e sa1e~ savar~ite cu intentie sau din culpa. (2 Fapta este s ava r s i t.a cu .i n t.e t i.e carid autoru1 n prevede rezu1tatu1 faptei sale s i, fie urmare~te producerea lui prin intermediu1 faptei, fie, de~i nu i1 urmare~te, accepta posibi1itatea producerii acestui rezu1tat. ( 3) Fapta este s ava r s i t.a din culpa carid autoru1 fie prevede rezu1tatu1 faptei da i nu i1 accepta, socotind fara temei ca nu se va produce, fie nu prevede rezu1tatu1 de s i, trebuia sa i1 p reva da . Culpa este grava atunci ca nd autoru1 a a c t i.oria cu 0 t; neg1ijenta sau imprudenta pe care nici persoana cea mai lips ita de dibacie nu ar fi manifestat- 0 fata de proprii1e interese. ( 4) Atunci carid 1egea oo nd i t.i one az a efecte1e juridice ale unei fapte de savar~irea sa d culpa, conditia este indep1inita ~i daca fapta a fost savar~ita cu intentie. ART. 17 Eroarea comuna ~i invincibi1a ( 1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai mu1te drepturi e1 insu~i. ( 2) Cu toate acestea, ca nd cineva, Lmpa rt.a i nd 0 s invincibi1a, a considerat ca 0 pe rsoa na are un anumit drept sau 0 instanta j ude ca t o rea sca , t.Lria nd seama de imprej u rar i , va putea in aceasta stare va produce, fata de eel af1at in eroare, ca s i, carid ar fi va1abi1, a f a ra de cazu1 in care de s f i i nt.a rea lui nu i- ar prejudiciu. ( 3) Eroarea comuna s i, .i nv i.n i.b c i.La nu se pr ez uma . ( 4) Dispozitii1e prezentu1ui artico1 nu sunt ap1icabi1e funciara de carte ~i nici in a1te materii in care 1egea reg1ementeaza un sistem de CAP. IV Pub1icitatea

drepturi1or,

a

acte10r

~i

a

fapte10r

juridice

ART. 18 Obiectu1 pub1icitatii ~i moda1itati1e de rea1izare ( 1) Drepturi1e, acte1e persoane1or, ce1e ~i fapte1e 1a starea ~i capacitatea Le qa t.u ra cu bunuri1e care apartin orice a1te raporturi juridice sunt supuse in cazuri1e expres pub1icitatii (2) Pub1icitatea se rea1izeaza prin c~rtea funciara, Arhiva E1ectronica de Garantii Real Mobi1iare, denumita in cuprinsu1 prezentu1ui cod s i, a rh i va , prin registru1 comertu1ui, pre cum ~i prin a1te forme de pub1icitate de lege. ART. 19 Conditii1e de pub1icitate (1) pUblici tate se stabi1esc prin lege. Procedura ~i (2) Indep1inirea forma1ita~ii de pUblici tate poate fi ceruta de orice persoana, chiar lips ita de capacitatea de exercitiu. daca este (3) Orice renuntare sau restrangere a dreptu1ui de a indep1ini o forma1itate de pub1icitate, pre cum ~i orice c1auza pena1a sau alta sanctiune stipu1ata pentru a impiedica exercitarea acestui drept stlnt considerate nescrise. (4) Nimeni nu poate invoca faptu1 ca nu a cunoscut dreptu1, actu1 supus sau faptu1 daca forma1itatea de pUblici tate a fost legal indep1inita. pub1icitatii, ART. 20

de

a1t mod

fapt u1 ui, precum ~i a orica a s i qu ra opozabi1itatea dreptu1ui, actu1ui, si , da oa 1egea prevede in supus pub Li c i t a t i i , s t.ab Le st.e rangu1 i acestora eorrd i t.i orie a constituirea az sau efecte1e lor juridice. ( 2) Intre pa r t.i, sau succesorii lor, universa1i ori cu tit1u universal, dupa caz, drepturi1e, acte1e sau fapte1e juridice, pre cum ~i orice a1te raporturi juridice produc efecte dep1ine, chiar daca nu au fost indep1inite forma1itati1e de pub1icitate, afara de cazu1 in care prin lege se dispune a1tfe1. 1a pub1icitate. ( 3) Pub1icitatea nu va1ideaza dreptu1, actu1 sau faptu1 supus ori admis efecte toate aces tea, in cazuri1e ~i conditii1e expres prevazute de lege, ea poate produce achizitive in favoarea terti lor dobanditori de buna- credinta. afara de cazu1 in care pr ( 4) Pub1icitatea nu intrerupe cursu1 p re scr i pt.i i. extinctive, e lege se dispune a1tfe1. ART. 21 Prezumtii1e act sau fapt a fost inscris intr- un registru public, se p re zuma c ( 1) Daca un drept, sau modificat in conditii1e 1egii. ex i st.a , cat timp nu a fost radiat in care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezuma ca e1 nu e x i.: ( 2) In cazu1 ART. 22 Lipsa pub I i o i t.a i i . t Sanctiuni iar aceasta nu era prevazuta ( 1) Daca forma1itatea de pub Li c i, tate nu a fost rea1izata, supuse juridice lege cu caracter constitutiv, drepturi1e, acte1e, fapte1e sau a1te raporturi 1e- au pub1icitatii sunt inopozabi1e terti1or, afara de cazu1 in care se dovede~te ca ace~tia cunoscut pe alta ca1e. 1ipsa de ( 2) Atunci carid 1egea prevede ca simp1a cunoa st.e re de fapt nu sup1ine~te (1 ) raport expres,

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

3

publicitate, t.e rt.u care L pUblicitatii.
( 3)

a

absenta acesteia poate fi cunoscut, pe alta cale,

invocata dreptul,

de orice actul,

persoana interesata, faptul sau raportul

inclusiv de juridic supus

in toa te cazurile insa, simpla faptului sau rapor actului, curioa s t.e r e a dreptului, juridic nu supline~te lipsa de pUblici tate fata de alte persoane care, in fapt, decat tertul le- a cunoscut. ART. 23 Concursul dintre formele de publicitate Daca un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus in acela~i formalitati de pUblici tate diferite, neefectuarea unei cerinte de publicitate nu este acoperita de indeplinirea alteia. ART. 24 Consultarea registrelor publice ~ Orice persoana, chiar fara a justifica un interes, poate, in conditiile legii, sa consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau 0 anumiba juridica situatie extrase de pe acestea. sau copii certificate ~i sa obtina CARTEA Despre I persoane*) ~i de punere in aplicare
I

~

*) Dispozi tiile tranzitorii 13- 19 din Legea nr. 71/2011. TITLUL I Dispozitii

sunt

cuprinse

in

art.

generale

ART. 25 Subiectele de drept civil 1 Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice s i, persoanele juridice. 2 Persoana f i.z a este i.c omul, privit individual, ca titular de drepturi ~i civile.

de

obligat

Persoana juridica este orice organizare care, intrunind cerute 3 conditiile civile. este titulara de drepturi ~i de ART. 26 drepturilor ~i libertatilor civile Recunoa~terea Drepturile ~i libertatile civile ale persoanelor fizice, pre cum ~i drepturile ~i libertatile civile ale persoanelof juridice sunt ocrotite ~i garantate de lege. ART. 27 ,) Cetatenii straini ~i apatrizi~ ( 1) Ce t.a n i i, s t ra i.n t.e i, s i, apatrizii sunt a sirn La t.i , i in oo nd i t.t i Le legii, cu cetatenii r oma n i , in ceea ce prive~te drepturile ~i libertatile lor civile. (2) Asimilarea se aplica in mod corespunzator ~i persoanelor juridice straine. ART. 28 Capacitatea civiIa ( 1) Capaci ta tea este recunoscuta tuturor persoanelor. ( 2) Orice pe rsoa na are capacitate si , cu e x cep t i.a cazurilor prevazute de folosinta de lege, capacitate de exercitiu. ART. 29 capacitatii civile (1) t.a sau lipsit, in tot sau in nu poate fi ingradit in capacitatea de f o Lo si.n parte, de expres prevazute de lege. de exercitiu, decat in cazurile ~i conditiile (2) sau la Nimeni nu poate r enun t.a , in tot sau in parte, la capacitatea de folosinta capacitatea de e xe rc i t.i u , ART. 30 Egalitatea in fata legii civile Rasa, culoarea, nationalitatea, originea etnica, limba, religia, va r st.a , sexul sau orientarea s exua La , opinia, convingerile personale, a pa rt.e n t a politica, ne s i nd i ca La , la 0 categorie sociala ori la 0 categorie defavorizata, averea, originea sociala, gradul de cultura, pre cum ~i orice alta situatie similara nu au nicio influenta asupra capacitatii civile. ART. 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale ~i patrimonii de afectatiune ( 1) Orice pe rsoa na f i.z a sau pe rsoa na juridica i.c este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile ~i datoriile ce pot fi evaluate in bani ~i apartin acesteia. ( 2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei a f e c t a t i.u i, numai n in cazurile ~i conditiile prevazute de lege. ( 3) Patrimoniile de af ec t.a urie sunt masele t.i patrimoniale fiduciare, constituite potrivit d i spoz i t.i i Lor titlului IVaI ca r t i i. a 111- a, cele afectate exercitarii unei profesii determinate potrivit legii. autorizate, precum ~i alte patrimonii ART. 32 Transferul intrapatrimonial ( 1) in caz de diviziune transferul drepturilor dintr- 0 sau afectatiune, ~i obligatiilor lege,

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

4

masa patrimoniala in alta, in cadrul a ce Lu i a s i. patrimoniu, se face cu respectarea conditiilor prevazute de lege ~i fara a prejudicia drepturile creditorilor asupra f i eca re i, mase patrimoniale. ~ (1) , ( 2) in toa te cazurile prevazute la alin. transferul drepturilor s i, obligatiilor masa patrimoniala in alta nu constituie o instrainare. ART. 33 Patrimoniul profesional individual ( 1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitarii in mod indi vidual a profes: autorizate se stabile~te prin actul incheiat de titular, cu respectarea conditiilor ~i de pUblici tate prevazute de lege. ( 2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator sau ~i in mic~orarii patrimoniului profesional individual. ( 3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face in dispozitii art. 1 . 9 4 1 - 1 . 9 4 8, da oa prin lege nu se dispune altfel. TITLUL Persoana
II

fizica

CAP. I Capacitatea

civila

a

persoanei

fizice

1 SECPUNEA Capacitatea de

folosinta

ART. 34 Notiune Capacitatea de folosinta este aptitudinea ART. 35 Durata capacitatii de folosinta Capacitatea de folosinta incepe la acesteia. ART. 36 Drepturile copilului conceput Drepturile copilului sunt recunoscute Dispozitiile art. 412 referi toare la timpul SECTIUNEA a 2-a Capacitatea de e xe rc i t.i u ART. 37 Notiune Capacitatea civile.

persoanei

de

a

avea

drepturi

~i

obligatii

civile

persoanei

s i,

inceteaza

odata

cu

moartea

conceptiune, insa legal al conceptiunii

numai daca el se sunt aplicabile.

na~te

viu.

de

exercitiu

este

aptitudinea

persoanei

de

a

incheia

singura

acte

juridice

ART. 38 inceputul exercitiu devine majora. exercitiu deplina incepe la data cand persoana ( 1) Capaci ta tea majora la implinirea varstei de 1 8 ani. ( 2) Persoana devine ART. Situayia minorului casatorit ( 1) Mino:uul dobe nde st.e , prin ca sat.o i.e r , capacitatea deplina de e xe rc i t.i u , ( 2) In cazul in care ca sat.o i a este anulata, r minorul care a fost de buna- o red i.n a la t incheierea casatoriei pastreaza capacitatea deplina de exercitiu. ART. 40 anticipata Capacitatea de exercitiu recunoa~te minorului care a implinit temeinice, Pentru motive instanta de tutela poate scop, vor fi a scu Lt.a t.i. s i, ani capacitatea deplina de exercitiu. in acest va rst.a de 16 s i, avizul consiliului de familie. minorului, luandu- se, ca nd este cazul, parintii sau tutorele 41 ART. Capacitatea de exercitiu restransa de exercitiu restransa. ( 1) Minorul care a implini t va rst.a de 1 4 ani are capacitatea restransa se incheie de ( 2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu iar in cazurile catre acesta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, poate prevazute de lege, ~i cu autorizarea instantei de tutela. incuviintarea sau autorizarea fi data, cel mai t.a z i u , r in momentul incheierii actului. face singur ac ( 3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exe rc i t.i u re s t ran sa poate de conservare, acte de administrare care nu il prejudiciaza, pre cum s i, acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent ~i care se executa la data incheierii lor. ART. 42 Regimul unor acte ale minorului ( 1) Minorul poate sa incheie acte juridice privind munca, indeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu incuviintarea pa ri.n i.Lo r sau a tutorelui, t precum ~i cu respectarea dispozitiilor legii speciale, daca este cazul.

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

5

in acest caz, minorul exercita singur drepturile :;;iexecuta tot astfel obligatiile din aceste dispune singur de veniturile dobandite. acte :;;i poate ART. 43 Lipsa capacitatii de exercitiu ( 1) in afara altor cazuri prevazute de lege, nu au capacitate de exercitiu: a) minorul care nu a implinit va rst.a de 14 ani; b) interzisul judecatoresc. (2 Pentru cei care nu au capacitate de exe rc i t.i u , actele juridice se incheie, in num acestora, de reprezentantii lor legali, in conditiile prevazute de lege. Dispozitiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator. ( 3) Cu toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de e xe rc i t.i u singur. actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum:;;i actele de mica valoare, cu caracter curent :;;icare se executa la momentul incheierii lor. ( 4) Actele pe care minorul le poate incheia singur pot fi f a cu t.e de reprezentantul i- ar permite legal, afara de cazul in care legea ar dispune altfel sau natura actului a ce s lucru. ART. 44 Sanctiune ( 1) Actele f acut.e de persoana lips ita de capacitate cu capacitate de exe rc i t.i u r e s t rans a , altele de ca t; cele prevazute la art. 4 ( 3) s i, la art. 43 ali ( 3 ), pre cum s i, actele f a cu t.e de tutore fara autorizarea tutela, atunci ca nd aceasta autorizare este ceruta de lege, sunt anulabile, chiar dovedirea unui prejudiciu. ( 2) Cel lips it de capacitate de exe rc i t.i u sau cu capacitate de e xe rc i t.i u r e s t ran sa poat invoca :;;isingur, in aparare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultata din minoritate ori din punerea sub interdictie judecatoreasca. ART. 45 Frauda comisa de incapabil Simpla dec lara tie ca este capabil sa contracteze, facuta de cel lips it de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, nu inlatura anulabilitatea actului. Daca insa a folosit manopere dolosive, I ns t an t.a , la cererea pa r t.i i. induse in eroare, poate mentine contractul atunci cand apreciaza ar constitui 0 sanctiune civila adecvata. ART. 46 Regimul nulitatii ( 1) Persoanele capabile nu pot opune minorului sau celui pus sub interd: de a contracta judecatoreasca incapacitatea ( 2) Ao t i un ea in anulare fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul care a implinit va r st.a de 14 ani, :;;ide ocrotitorul legal. ( 3) Atunci carid actul fara autorizarea instantei de tutela, necesara potrivit legii, va sesiza procurorul in vederea exercitarii in anulare. aceasta actiunii ART. 47 Limitele obligatie~de restituire Persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate r e s t ran sa nu de exercitiu 1.635-1.( este obligata la restituire decat in limita folosului realizat. Dispozitiile art. se ap l i ca in mod corespunzator. ART. 48 Confirmarea actului anulabil Minorul devenit major poate confirma actul f acu t. singur in timpul mi no r i t a t i i , atunci ca nd el fie reprezentat sau asistat. Dupa de sca rca rea tutorelui, el poate, de actul facut de tutorele sau fara respectarea tuturor formalitatilor cerute va Lab i l.a . in timpul mi no r i t.a i , t.i confirmarea actului anulabil se poate face numai in art. 1. 2 6 3 s i, 1. 2 6 4 .
(2)

izvorate

SECTIUNEA Declararea ART. Cazul
49

a

3- a judecatoreasca

a

mortii

general ( 1) in cazul in care 0 persoana este d i spa ru t.a s i, ex i st.a indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea o r i care i, persoane interesate, da oa au trecut cel put in 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata. ( 2) Daca data primirii ultimelor .i n f orrna i L sau t indicii despre cel d i spa rut; nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevazut in alin. (1) se socote:;;te de la s f a rs i t.u lunii L in care s- au primit ultimele .i n f o rrna Li, sau t indicii, iar in cazul in care nu se poate stabili n: luna, de la sfar:;;itul anului calendaristic. ART. 50 Cazuri speciale ( 1) Cel d i spa rut; in imprejurari deosebite, cum sunt inundatiile, cutremurul, catastrofa de cale ferata ori aeriana, naufragiul, in cursul unor fapte de razboi sau intr- 0 alta imprejurare asemanatoare, ce indreptate:;;te a se presupune decesul, poate fi declarat mort, luni de la data imprejurarii in care a avut loc disparitia. daca au trecut cel put in 6

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

6

. data mo r t i i. 53 Prezumtie Cel disparut este socotit a fi in viata. dobandite in conditiile legii.i Persoana fizica are dreptul sa dispuna drepturile :.tenitoru~ aparent care afla ca persoana care a fost declarata decedata prin hotarare judecatoreasca in viata pastreaza posesia bunurilor :.a declarat moartea.a r i i. 52 Data prezumata a mortii celui disparut ( 1) Cel declarat mort este socotit ca a incetat din viata la data pe care hotararea ramasa definitiva a stabilit. 59 Atributele de identificare Or ice pe rsoa na are dreptul la nume..a produs.. la domiciliu.te fructele acestora.te ca nu era posibil declarata moarta sa fi la acea data.i ILe art. (3) judecatoreasca poate rectifica data mortii dispozitiilor Instanta (1) s i. da ca a fost f acut. daca se dovede:..0 ca fiind aceea a mo r t....idrepturilor ei inerente comune ART. declarative ra de moarte. este cea prin hotararea de decedat rectificare. 56 Plata facuta mo:. ART.i.a inainte de radierea din registrul ae stare civila a mentiunii privitoare la deces. ART.tia ori sa :. ART.ipsihica ( 1) Orice pe rsoa na are dreptul vietii private.Daca ziua in care a intervenit imprejurarea ca nd a avut loc disparitia fi nu poate sunt aplicabile.11 . dupa anularea hotararii declarative de moarte. ( 2) stabilita. ART. 51 Procedura de declarare a mor t i i. 58 Drepturi ale personalitatii la v i at.te ca cel declarat mort a incetat din viata a zilei in ultima stabilite ca fiind aceea a mortii.. ART. la re:. Cu toate dobanditorul cu titlu oneros nu este obligat sa Ie inapoieze decat daca. sub rezerva in materie de carte f uno i a ra . moartea poate fi declarata prin ho t. /5 ':/ CAP.a .tenitorului aparent Mo:. (2) alin.idobande:. DreptuTIile ~o:.tepta implinirea vreunui termen de la disparitie. ( 2) Cel care a fost declarat mort cere... la integritate fizica :. fara a se a:. cat timp cel reaparut nu solicita restituirea lor. 2 011 Pagina 7 .. se va stabili ca cel mort a incetat viata in ultima ora a celei din urma zile a termenului p reva zu t. 49 alin.a . se va face dovada ca la data dobandirii :. ART. 60 Dreptul de a dispune de sine insu:. care reapare ulterior ho t. ( 3) Atunci carid este sigur ca decesul s. Daca hotararea nu a ra t a s'L ora mortii. II Respectul datorat SECPUNEA Dispozitii 1 fiintei umane :. oricand. la propria imagine. d i spoz i t. la respectarea recunoscute de lege.a . in mod corespunzator.edinta. de sau 5 0 dupa caz. se socote:. in acest caz. ( 2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.ialte asemenea drept la demnitate. cadavrul nu poate fi gasit sal identificat.i i ..a rare judecatoreasca. liberatorie. cererii de declarare dispozitiilor Solutionarea a mortii se face potrivit procedura civila. 54 Anularea hotararii de declarare a mortii ( 1) Daca cel declarat mort este in v i a t. ART. precum :. de s i.tenitorilor aparenti Plata facuta mo~tenitorilor legali sau legatarilor unei persoane.. restituirea lor prin echivalent. la sana t e t. inapoierea bunurilor sale in daca aceasta nu este cu putinta. este va Lab i La s i. (2).. daca nu incalca CTCE Piatra Neamt 1 0 .i la o stare civila.. anularea hotararii prin care s.. ART. ART.i de sine insa:. 55 Descoperirea Or ice pe rsoa na interesata oricand anularea hotararii declarative de moarte. in cazul in care se descopera de deces al celui declarat mort. se poa te cere..tie ca persoana declarata moarta este in v i a t. cu exceptia cazului in care cel care a facut plata a cunoscut faptul ca persoana declarata moarta este in viata. daca nu a intervenit 0 hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva. pre cum :.e . (2 in lipsa unor indicii indestulatoare..

unei boli eredi tare grave legate de sexul acestuia. umaria ( 2) Se interzice prelevarea de organe.e rve n t Li. 61 Garantarea drepturilor inerente fiintei umane (1 v i at. instanta poate lua toate masurile necesare pentru a impiedica sau a face sa inceteze orice atingere ilicita adusa integritatii corpului uman. binele f i i n t. medicale asupra avand drept modificarea de scende nt. ART. 66 Interzicerea patrimoniale Orice acte care ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman. de la minor tesuturi de origine ~i celule din cauza unui handicap precum ~i de la persoanele aflate in viata. SECTIUNEA Drepturile 2-a la viata. in cadrul unei proceduri civile sau penale. in conditiile legii. ART. 64 Inviolabilitatea corpului uman ( 1) Corpul uman este inviolabil. i scopuri medicale sau de cercetare ~tiintifica. precum ~i pentru a dispune repararea. 65 Examenul caracteristicilor genet ice ( 1) Examenul ca rac t. e Lemen t. 62 Interzicerea practicii eugenice ( 1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. sau produselor sale lovite de nulitate absoluta. prealabil s i.e persoanei. liber.libertatile altora. ( 2) Identificarea unei pe baza amprentelor sale genet ice nu poate fi efectuata de ca t.2 5 6. integritatea fizica ~i psihica a oricarei persoane garantate ~i ocrotite in mod egal de lege. 68 Prelevarea ~i transplantul de la persoanele in viata de origine umana de la dc ( 1) Prelevarea s i. in toate cazurile. donatorul poate dat. in viata se fac exclusiv in cazurile ~i conditiile prevazute in prealabil. ART.a . tesuturi s i. sau in scopuri medicale ori de cercetare ~tiintifica.i nt. s ana t a t ea s i.11 .i nt. 67 Interventiile medicale asupra unei persoane tratamentelor Nicio pe"rsoana nu poate fi s upus a expe r i en t. ( 2) Interesul s i. efectuate in conditiile legii. a daunelor materiale ~i morale suferite. 2 5 2 . cazurilor expres in afara grave sau dintr.e i. unei tulburari mintale similar. dupa caz.a celor care prevenirea tratamentul maladiilor genetice. cu acordul scris. ( 3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umaria asistata medical nu este admi sa pen tru alegerea sexului viitorului copil decat in scopul ev i t ar i i. numai dupa ce au fost Ln f o rma t.e r . limitativ prevazute de lege. a ordinea publica sau bunele moravuri. precum ~i crearea umani in scopuri de embrioni de cercetare.c or genet ice ale unei persoane r Ll nu poate fi intreprins de cat. p re Le va r i Lo r . expres al acestora s i. transplantul de organe. 69 Sesizarea instantei judecatore~ti La cererea persoanei interesate. ( 2) Orice pe rsoa na are dreptul la sa fizica ~i psihica.un alt motiv prevazute de lege. in condi tiile prevazute la art. a s uj reveni asupra consimtamantului riscurilor interventiei.e rve n t i. celule de lege. lipsite de discernamant mintal. ( 2) Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la selectiei persoanelor. 63 Interventiile asupra caracterelor genetice s( ( 1) Sunt interzise orice . ART. sa in cazurile altor inter~entii in scop terapeutic ori in scop de cercetare ~tiintifica decat ~i in condit~~~expres ~i limitativ prevazute de lege. ( 2) Este interzisa orice . ART. ART. ART. 70 a 3-a vietii private ~i al demnitatii persoanei umane CTCE Piatra Neamt 1 0 .i . umane trebuie sa primeze asupra interesului al societatii sau al ~tiintei.i. cu e xc ep t. cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.e i st i. pan a in momentul prelevarii. i. la sana tate ~i la integritate ale persoanei fizice ART.e I. Lo testelor. SECTIUNEA Respectul ART. ART.e avarid drept scop unei fiinte umane genetic identice unei alte fiinte umane vii sau moarte. 2 011 Pagina 8 . Nu se poa te aduce atingere integritatii fiintei umane in conditiile expres s i.

ita prin orice mijloace b) interceptarea fara drept a unei a unei asemenea interceptari. are dreptul de a dispune de ele. pre cum s i. fara acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care. savar:. 74 Atingeri aduse vietii private Sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 77 Prelucrarea datelor personale Orice prelucrare a datelor cu caracter personal. sau ale membrilor familiei sale.. a infati:. 72 Dreptul la demnitate ( 1) Orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale.i cella care se refera 0 informatie sau un material le pune la dispozitia un persoane fizice ori persoane juridice despre care are cuno:. ) f) difuzarea de s t.un spatiu priv c) captarea ori utilizarea imaginii fara acordul acesteia. inclusiv a isiatelor privind domiciliul. problemele de prognostic.a mea. in afara de cazurile e) tinerea vietii private sub observatie. manuscri a corespondentei. in orice mod.i limitele decat prevazute la art. dupa caz.ilibertatilor constitutionale cu buna.tinta ca i:.c red i n t. utilizarea unei asemenea reproduceri. obiect fara acordul celui care 0 ocupa in private.. sau utilizarea..11 . ea sa interzica ori sa impiedicE reproducerea. sau a altor documente personale.. personala famil nici in domiciliul. tehnice.a . precum:. 73 Dreptul la propria imagine ( 1) Orice pe rsoa na are dreptul la propria imagine.ipactele internationale privitoare omului la care Romania este parte. celui care il ocupa in mod legal. fara consimtamantul sau ori re:. ( 2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima. fara acordul d) difuzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spatiu privat. fara acordul familiei sau al persoanelor indreptatite..en t t. 76 Prezumtia de consimtamant Cand insu:. ( 2) Este interzisa orice atingere adusa onoarei :. (2) Exercitarea drepturilor :. ~ i) difuzarea sau utilizarea corespondentei.. 75. a numelui. tratament.. ART. iar in cazul in care este decedata. fara acordul persoanei in cauza. personala sau de familie. nefiind necesar un acord scris. fara acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute consimtamantul 5.iconventiilor o incalcare prevazute in prezenta a drepturilor sectiune.a .. ART.oara activitatea in domeniul informarii publicului. vocii h) utilizarea. ( 2) in exercitarea dreptului la propria imagine. interzisa utilizarea.ia informatiilor din viata privata a persoane.i persoane. 75 Limite (1) atingerile Nu constituie 0 incalcare a drepturilor prevazute in aceasta sectiune care sunt permise la drepturile de lege sau de conventiile :.. 71 Dreptul la viata privata ( 1) Orice pe rsoa na are dreptul la respectarea vietii sale private. a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate. prin mijloace automate sau neautomate. dupa caz..icu alte diverse inclusiv rezultatul autopsiei. 75.. ART. 2 011 Pagina 9 .idesfa:. de asemenea.iconditiile prevazute de legea speciala.a i Le de a s i st. dezbateri.. pot fi considerate ca atingeri aduse vieti private: a) intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui legal. circumstante in legatura cu boala :..edinta sau corespondenta respectarea limitelor prevazute la art. Dispozitiile art.icu respectarea internationale la care Romania este parte nu constituie pactelor :. imaginii.i r i . prin orice mijloace.. pre cum :. in cuno st. in orice mod. r e sed i n t. fara acordul persoanei in cauza.·icala. g) difuzarea de materiale continand imagini privind 0 persoana aflata la tratament in un i t. ( 2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa in cazurile :. ART.. ART. sa. 75.credinta :.i n t. 75.. ( 3) Este. anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privi viata intima. poate face numai in cazurile :. ART. fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. cu rea. 75 raman aplicabile.arii sale fizice ori a vocii sale sau. manuscriselor ori a altor documente personale. sau asemanarii cu o alta persoana.Dreptul la libera exprimare ( 1) Orice pe rsoa na are dreptul la libera exprimare.i numerele de telefon ale unei pe r so.a vocii unei persoane aflate intr. ART. consimtamantul pentru utilizarea acestora este prezumat. prevazute expres de lege.. SECTIUNEA a 4-a CTCE Piatra Neamt 1 0 .

e la data inregistrarii i na st. in conditiile prevazute de lege. in toate cazurile se va confesionala apartenenta a persoanei decedate. schimbarea pe cale administrativa Cetatenii romani pot obtine. 84 Dobandirea numelui ( 1) Numele de familie se dobande s t e prin efectul f i. ] i r de pa r i n t. in cazul celor lipsiti de capacitate de exercitihl sau al celor cu capacitate de exercitiu restransa este necesar ~i consimtamantul scris al Rarintilor sau. tesuturi s i. Dreptul ( 1) 86 a 2. precum ~i cu privire corpul sau .u sup rav i e t. al persoanei decedate sau.ab Le st. 82 Dreptul la nume Orice persoana are dreptul numele stabilit sau dobandit. atunci sa a i. de lege.i i . ( 2) Daca prin lege nu decat un singur domiciliu re~edinta au dreptul stabileasca sa in tara sau in strainatate. s. de rudele in linie colaterala pan a la al patrulea grad inclusiv.a s ot.i ne mai multe CTCE Piatra Neamt 1 0 . in scop terapeutic sau s t i i n t i f i c . de ria s t. legatarilor universali sau cu titlu primarului dispozitia comunei. ora~ului. sau numai a unuia dintre SECTIUNEA Domiciliul ART. celule umane. ART.z i. ~i o singura f i. CAP. iar identitatea precum ~i cele ale copilului in termenul prevazut de lege.a constatat pa ra s i rea lui. ART. al tutorelui. 80 Respectarea vointei persoanei decedate ( 1) Orice pe rsoa na poate determina felul propriilor funeralii ~i poate dispune cu privir corpul sau dupa moarte. 81 Prelevarea de la persoanele decedate Prelevarea de organe.a ~i re~edinta la domiciliu Cet.i e i. liber. rudelor in linie patrulea grad inclusiv.i .a i.o . 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate Memoria persoanei decedate este protejata in a ce Lea s i. poate t. de descendenti ori. cu acordul scris. Lu pa r i nr. prealabil s i.oa nu s i.e n i. in cazurilor anume poate cand mod liber.t i Le legii. ART. III Identificarea SECPUNEA Numele 1 persoanei fizice ART.e fi modificat prin efectul schimbarii starii civile. ~i prenumele copilului gasit. raza teritoriala a avut loc decesul. cu ~i ori sa exceptia schimbe. exprese a persoanei decedate. expres dat. ART. 78 Respectul datorat persoanei decedate Persoanei decedate i se datoreaza respect cu privire la memoria sa. conditii ca ~i imaginea persoanei aflate in viata. 83 Structura numelui Numele cuprinde de familie ~i prenumele. i r oman i. o ra su Lu i . ART. 2 011 Pagina 10 . nascut din parinti necunoscuti. se prevede o persoana chiar re~edinta.Li. ( 2) in lipsa unei op t i un i.i.11 .e i i . ART. in ordine. (2) se s t. ~i asemenea. copilul ori.u t. vo i n t. 85 Schimbarea numelui pe cale administrativa in oo nd i t.Respectul datorat persoanei ~i dupa decesul sau ART. ( 3) Numele familie care este parasit de catre mama in spital. s i. in ordine.i Lo r . in sfar~it. cu acordul scris. domiciliul prevazute timp sau re~edinta. Este de catre ofiterul de stare civila a prenumelor indecente. de 1 persoanele decedate se efectueaza numai in conditiile prevazute de lege. municipiului sau al sectorului municipiului in a ca ru i. in raza teritoriala a fost gasit conditiile legii speciale. de natura a afecta ordinea publica ~i bunele moravuri ori interesele dupa caz. in lipsa acestuia. a numelui de familie ~i a prenumelui acestea. dupa caz. exprimat in timpul v i e t. altfel.a t. r pe baza de cLa ra t. de so t. dupa caz. descendentilor.ba in a ce Lat de t. potrivit legii. se stabilesc prin dispozitia acesteia nu a fost stabilita municipiului sau al sectorului municipiului Bucure~ti in a carui primarului comunei.u i .

pe copil. 97 Domiciliul ales (1) un domiciliu in vederea exercitarii Partile unui act juridic pot sa aleaga nascute din acel act. tL De asemenea. ART. (2 Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu opereaza de cat. 2 011 Pagina 11 .an t. 93 . in cazul in care s. ori atunci carid aces tea nu corespund r ea Li t. atunci ca nd cel care ocupa sau se mu t. ( 3) Dovada Ln t.un anumit loc a f acu t+ 0 cu Ln t. ART. ART. '''~" l copilului lipsit. familia sau ART.e. este indreptatit sa il reprezinte. ( 2) in cazul in care pa r i. domiciliul minorului poate fi la bunici.ua i i Le prevazute t de lege. ( 4) Domiciliul miI1Qului. persoana f i. 89 Stabilirea ~i schimbarea domiciliului (1 Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dlSpozltlllor legll speciale. la acea persoana se gase~te. drepturilor sau a executarii obligatiilor (2) Alegerea domiciliului nu se prezuma.n a va t fi considerata domiciliu ca nd acesta cunoscut.i din declaratiile persoanei f a cu t. iar in lipsa acestor de c La r a t i L. ART.errt. temporar sau definitiv.z i. e minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuie~te in mod statornic. pre cum ~i domiciliul persoanei puse sub interdictie judecatoreasca este la reprezentantul legal.en e i. la alte rude ori persoane de incredere. ( 2) in lipsa acestor merrt i un i. in cazurile prevazute de lege.a de tutela. ascultandu. precum s i. da oa acesta a implinit va r st. in s i t. rezulta t. I ns t. iar daca acesta nu se cunoa~te.a fost dat in plasamen t. ART. 87 Domiciliul Domiciliul persoanei fizice.au nascut sau urmeaza a se executa in acel loco ART. se afla la institutia. 96 Domiciliul profesional Cel care exploateaza 0 intreprindere are domiciliul ~i la locul acelei intreprinderi.e Leq la care dintre e avea domiciliul copilul. in tot ceea ce prive~te obligatiile patrimoniale ce s.a intr. ca ro ra le. in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinti ori in cazul in care se afla sub tutela.a .a de 10 ani. Domiciliul persoanei puse sub curatela asupra bunurilor celui care a disparut. ART.11 .aman. 90 Prezumtia de domiciliu ( 1) Re aed i. domiciliul minorului poate fi ~i la 0 institutie de ocrotire. ( 3) Dispozitiile alin. din orice alte imprejurari de fapt.locuinte. cu con si.i . ci trebuie facuta in scris. 95 Domiciliul la curatorul special Daca a fost numit un curator special pentru administrarea bunurilor succesorale. va decide t. ART.i pe pa r i n t. SECTIUNEA a 3-a CTCE Piatra Neamt 1 0 . ART. 92 Domiciliul minorului ~i al celui pus judecatoreasca ( 1) Domiciliul minorului care nu a capacitate deplina de exercitiu in conditiil prevazute de lege este la parintii sai sau La acela dintre par inti la care el locuie~te in mod statornic. in vederea exercitarii drepturilor ~i libertatilor sale civile. 88 Re~edinta Re~edinta persoanei fizice este in locul unde i~i are locuinta secundara.or s t.oa este domiciliaza la locul ultimului domiciliu.a instituit o curatela acest in ma su ra in care acesta are domiciliul la cura tor.Lria nd seama de interesele Pana la r ama ne rea definitiva a h.mt. nu se Ln t. 91 Dovada (1) Dovada domiciliului ~i a re~edintei se face cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate. de ocrotirea parintilor sai ~i supus ape c i a La . ART. ( 3) Prin e xc ep t i. copilului.n L au domicilii t. la unor ma sur i.u acestora. (2) nu se ap l i ca in cazul in care domiciliul sau r e sed i rrt a a cunoscuta prin alte mijloace de cel caruia i se opune. este acolo unde aceasta declara ca i~i are locuinta principala.e la organele administrative competente sa opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului. cei chern la mo~tenire au domiciliul la curator.a i .i .otarihii j udec at.i stabilir sau schimbarea domiciliului ori a re~edintei nu va putea fi opusa altor persoane.i separate s i. in masura in care acesta este indreptatit sa ii reprezinte. ( 2) in lipsa de r e sed i nt. t.i de a avea acolo a locuinta principala.

i exercita drepturile :.i i Lo r insc un pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatore:.a a rare definitiva. prin d i spoz i t.11 . aceasta calitate. 102 Actele intocmite of iter de stare civila necompetent Actele de stare intocmite de 0 persoana care a exercitat in mod public a t.iinregistrarea facuta in baza opozabile oricarei persoane pana la proba contrara. civile. :.au pierdut ori au fost distruse.i une pe actul de stare civila corespunzator. ina in tea instantei judecatore:. Actul administrativ prin care rectificarea unui act de stare civila.. ( 3) Ho t. de pana la proba contrara. ( 4) Ho t.a rare nu s. pentru celelalte mentiuni. completarea sau modificarea unui act de stare civila. ART.v i. Alte de dovada a starii civile Starea civila se poate dovedi. 105 CTCE Piatra Neamt 1 0 .ti definitive. b) registrele de stare c i v i La s. dispuse prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ori.a rea judecatoreasca ra data cu privire la starea c i v i La a uvei persoane este s.. calitatile strict personale care decurg din actele :. de ocrotire obligatiile cu privire la persoana :. ART. refuzata... c) nu este posibila procurarea din strainatate de stare civila sau a a certificatului extrasului de pe actul de stare civila. din de catre instanta care s. daca: a) nu au existat registre de stare civila. ( 3) Starea c i v i La poate fi modificata in baza unei hotarari de anulare. in tot sau in parte.ifaptele de stare civila. d) intocmirea actului de stare civila a fost omisa sau. dupa caz.0 ho t. pri de a se individualiza. completare sau modificare a unui act de stare civila numai daca fost formulata :.v i.La s i.La sunt inscrisuri autentice s i.a re judecatoreasca ra s...i indeplini bunurile sale. TITLUL III Ocrotirea persoanei CAP. ART.te prin actele de na:.te numai in interesul aceste a persoanei fizice ( 1) Orice ma su ra de ocrotire persoaJ trebuie sa se tina seama de posibilitatea ( 2) La luarea unei ma sur i. precum:. 99 Dovada starii civile ( 1) Starea c i v i La se dovede:.i societate. ART. prin orice mijloace de proba. iar printr.ideces potrivit legii. pentru ceea ce reprezinta constatarile personale ale ofiterului c i.a rare judecatoreasca ulterioara este care s... numai in temeiul dispozitiei primarului de la primaria care are in pastrare actul de stare civila. in registrele de stare civila. a me n t..a stabilit contrariul. a merrt..a contestat starea civila astfel stabilita.a pronuntat ultima asupra fondului. ART. hotararea judecatoreasca ramasa definitiva se comunica de indata.. din oficiu sau la cerere. i~acest scop. precum :.i0 actiune de modificare s t ar i i.s printr. completarea sau modificarea actelor stare c i v i La s i.0 ho t. ( 2) Actele de stare c i. 2 011 Pagina 12 .a stabilit civila a unei persoane.. 101 inscrierea mentiunilor stare c i v i La Anularea.r i bu t i i Le cu respectarea tuturor prevederilor legale. I fizice Dispozitii generale ART. prin certificatele de eliberate pe baza acestora. pre cum s i. t. dupa caz.i de a-:.tere. afara de cazul in care beneficiarii acestor acte da oa acea au cunoscut. ( 2) Rectificarea actelor de stare ci. completarea. intocmirii lor.. modificarea sau rectificarea stare c i v i La ( 1) Anularea. fac dovada. casatorie :. 98 Starea c i v i La Starea civila este dreptul persoanei in familie :. prima hotarare la data ramanerii definitive a celei de a doua hotarari. lipsa acestei ca Li t. chiar de of iter de stare c i v i La ... 100 Anularea. alte persoane cat timp printr. se inscriu numai prin me n t.irectificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta. fizice de a-:.i un i Lo r inscrise pe marginea acestora poate face.ti.La si .a rea judecatoreasca ra prin anularea.i in temeiul unei asemenea hotarari sunt opozabile oricarei alte persoane no ua ho t.v i. sunt valabile. completarea. ( 4) Daca printr.a .a re ra contrariul. 104 Interesul persoanei ocrotite se stabile:..i ART.0 rioua ho t. a dm i. inscrierea in fals.a stabilit opoz ab i La o r i care i.0 ho t.i e a primarului.Actele de stare civila ART.

a mai multi minori cal ( 2) in cazul in care in s i t.a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parinte~ti. 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore (1 Nu poate fi tutore: a) minorul. de indata ce afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire pa r i nt.11 . sunt f ra t. pre cum s i. organele administratiei publice locale. in oo nd i t. ( 3) in cazul in care nu se constituie consiliul acestuia vor f de familie. la incetarea adoptiei. ART. denumita in continuare competenta instantei de tutela ~i de familie instanta de tutela.ez Ln st.i sunt. administratorii s i. 109 Ocrotirea persoanei prin curatela Ocrotirea persoanei fizice prin curatela are lo~ numai in cazurile ~i conditiile prevazute de lege. 112 Persoana care poate fi numita tutore da oa nu se a f La Lmp r euna .u t. in conditiile prezentului cod. ART. precum b) ~i deschiderii unei proceduri succesorale. ART. de regula. (2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdictie judecatoreasca instituirea curatelei. i. cu prilejul j udeca t o re s t i . 111 Persoanele obligate sa in~tiinteze instanta de tutela Au obligatia ca. la pedeapsa penala a interzicerii instantele drepturilor parinte~ti. 110 Cazurile de instituire Tutela minorului se atunci carid ambii pa r i n t. 106 Masurile de ocrotire (1) Ocrotirea minorului se realizeaza prin parinti.ea sca in cazurile prevazute la art.a de tutela: a) pel2soanele apropiate minorului. necunoscuti.u s i.e .a i. 108 Ocrotirea persoanei prin tutela (1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutela se tutore. de ce da t i . cel cu rele pu rt. CAP. instanta de tutela solutioneaza de indata aceste ART. prin alte masuri de protectie speciala anume prevazute lege. se nume st. 1 SECTIUNEA Tutorele a 2. persoana pus a sub judecatoreasca sau cel pus sub curatela.o i parinte~ti sau declarat c) cel caruia i s.Persoanele ocrotite Sunt supu~i unor masuri speciale de ocrotire minorii ~i cei care. de s i.i.t i Le prevazute de prezentul cod. familie. pu~i sub interdictie judecatoreasca.i a bolii sau a altor motive prevazute de lege nu pot sa I s i.. din ca ba t rarie i . t. 107 Instanta de tutela ( 1) Procedurile prevazute cod privind ocrotirea persoanei fizi~e sunt de de prezentul stabilite potrivit legii. administreze bunurile ~i nici sa i~i apere interesele in conditii corespunzatoare. cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane.i tutore. sau surori. dupa caz. pre cum ~i in cazul in care. s o t i a . cu prilejul coridamna r i i. ( 2) in toate cazurile. sa Ln s t i i nt. 1 1 0. 2 011 Pagina 13 . interdictie b) cel decazut din exercitiul drepturilor incapabil de a fi t. ( 1) Poate fi tutore 0 pe rsoa na f i. cereri.ua a p reva zu t. desemnat sau numit. ART. decazuti din exercitiuI drepturilor parinte~ti sau Ii s.a la art. capabili. in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul 110 se a f l. t. (2) Consiliul de familie poate fi constituit de catre iflstanta de tutela numai la cerel persoanelor interesate. precum s i. pre cum ~i orice d) institutiile de ocrotire. dupa caz. fie in temeiul legii. prin instituirea tutelei. retinute r ca atare de catre 0 CTCE Piatra Neamt 1 0 . fi exercitiul prin hotarare judecatoreasca. ca organ precum ~i de catre consultativ. a Lt. instanta hotara~te ca este in interesul minorului instituirea unei tutele. Tutela II minorului SECPUNEA 1 Deschiderea tutelei ART.a restrans unor drept ur i civile. disparuti ori declarati judecatore~te morti.an e t.z a sau so t. atributiile exercitate de catre instanta de tutela.a ART. un singur ART. persoana. prin dare in plasament sau.c L cod. locatarii casei in care locuie~te de stare civila.

r-e speot. ART. tutorele va fi Lndapa r t a t . (2). dupa caz.) instanta de tutela. Pan a atunci.i indatoririle tutorelui incep de la data comunicarii incheierii de numire. 0 r uda sau un afin ori un prieten al familiei minorului... in stare sa indeplineasca aceasta sarcina..r-u a tutore nu a fost revocata.an t. la art. 2 011 Pagina 14 . ART. :. din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului. incheiatE forma autentica. 1 ).e desemna. 3) in lipsa unui tutore desemnat. (4) da oa persoana desemnata pe n t.a tutore al copiilor sai . ART. tutorelui s. nu ar putea indep: sarcina tutelei..t. 119 Procedura de numire cu acordul acestuia. de catre ( 1) Numirea tutorelui se face. sa verifice la registrele prevazute la alin. 1.e chiar :.n . da ca Ln st. dupa caz.e tutore la cererea sa. in momentul mo r t.te cu prioritate ca tutore. daca sau la cer 0 astfel de ma sura . autoritatea pa r i.arid chiar sa numeasca un curator special. 120 alin. ( 2) Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii decazut din drepturile parinte:..i I art.icare i:. nu poate fi t. ART. din aceasta in corid i t. in cal instanta de tutela Atunci cand desemnarea de consiliu.t i Le art. 120 114 ( 1 d Le 114 Ln La CTCE Piatra Neamt 1 0 . t.te potrivit cu imprejurarile :. 5 Drepturile:. prin incheiere definitiva.. ( 2) in cazul in care chemat la tutela este numai temporar impiedicat in e xe rc i t a r e. cel desemnat tutore de ca t. ( 5) Notarul public sau instanta de tutela. de apropierea domiciliilor.a de 1 0 ani este obligatorie.i procedura ca s i. e xe r c i t. persoana care u rme az a a fi num i.arid 0 tutela. pu t.. (1 survine sau timpul tutelei. f) cel care. dupa incetarea impiedicarii.ide garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a minorului.iexprima dorinta de a fi tutore. 117 Garantii La numirea sau. instanta de tutela poate lua masuri provizorii cerute de interesele minorului..a mai multe rude.r pa ri.t i .iprintr.11 . il nume st.ti sau pus sub interdictie judecatoreasca este lipsita de (3) Desemnarea facuta in conditiile prezentului oricand de ca t. ea stabile:.u de 6 luni de la deschiderea tutelei. pentru motivele prevazute la art. de r e La t. ca tutorele sa dea garantii rea Ie sau personale. de catre instanta fara acordul decat daca se afla in vreunul dintre cazurile prevazute la art. instanta desemneaza un provizoriu. dupa caz.ila primaria de la domiciliul minorului. in acest caz. tinand seama.. 15 e) cel aflat in stare de insolvabilitate. ( 6) intre timp. e t.late cu i spoz i t. ART. potrivit alin. prin testament. lui.. instanta de tutela nume:. ori ex i st. d) cel care. 2) Ascultarea minorului care a implinit va r st. dupa caz. 0 4 6 sau la art. prin nu poate refuza numirea contract de mandat. ( 3) Du pa trecerea celor 6 luni.iintinderea garantiilor.n Le poate t. instanta de tutela va hotari tinand seama de conditiile lor materiale. g) cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care exercita singur. dar nu mai t ar zi.andu..eaza la sediul instal 4 de tutela :. ori.ide garantiile morale pe care Ie prezinta cel chemat la tutela. de conditiile materiale :. incheierea de numire se comunica in scris tutorelui :. dupa caz. prin act unilateral sau prin contract de manirlat. daca se opun motive intemeiate.. atributiilor ce i. in timpul tutelei.un inscris sub semnatura ( 4) inscrisul prin care se revoca persoana desemnata fi numita tutore se va inscrie in registrul p reva zu t. 113 sau prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate. ART. Desemnarea tutorelui de catre parinte ( 1) Pa ri.instanta judecatoreasca.i i Le personale.a f acu t.a de tutela a constituit consiliul de numirea tutorelui se face.. 115 Desemnarea mai multor tutori in cazul in care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore. ART.se aceea:. instanta de tutela poate hotari.au fost conferite. fara vreo preferinta.ise afi:.n a sca . din ofic consiliului de familie. cu consultarea consiliului de famili familie.. a fost Lnde pa r t a t. 118. da oa persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca tutc cel numit provizoriu tutore ramane sa indeplineasca in continuare sarcinile tutelei pana la numirea unui tutore in oo nd i t. afini sau prieteni ai familiei minorului in stare sa indeplineasca sarcinile tutelei :. de catre instanta de tutela in unui tutore desemnat. 116 Masuri provizorii eel chemat la tutela in conformi1.e ( 2) Daca una dintre imprejurarile prevazute la alin.t i Le art.

tutorele poate cere sa fie inlocuit. persoanele care indeplinesc cond i t i i .ide starea ma t.a de tutela nume st. ( 2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora.urate. rude sau afini pot fi numite :. educa 2 sau mai multi copii.a de 6 0 de ani Lmp Li.l oo nd i t..ide relatiile personale cu familia minorului. din propria initiativa sau la cererea oricaruia dintre membrii acestuia. 122 Caracterul personal al tutelei ( 1) Tutela este 0 sarcina pe rscna La .. 129 Functionarea consiliului de familie ( 1) Consiliul de familie este convocat cu cel pu t. dar nu mai mult de 1 0 % din veniturile produse de bunu minorului.11 .a de tutela. ART.Refuzul continuarii tutelei (1 Cel numit tutore este dator sa continue indeplinirea sarcinilor tutelei.a t .e ri. prin darea in plasament sau. a Ln f i rrn t a t.an t..a de tutela. ( 3) In acelea:.i i minorului sau manifesta interes pentru situatia acestuia. ar fi necesara ART. (2 Foate refuza continuarea tutelei: a) cel care are va rst.imembrilor consiliului de familie.an t.CUire. t.. ART. cuantum va fi stabilit de Lrrs t. 121 Dispozitiile art.. va putea modifica sau suprima potrivit aceasta remuneratie. 120 alin. prin moartea ori d i spa r i t. d) cel care. 120 alin.i a unuia dintre membri. Ln st. ( 4) 'I'u-t-o'r nu poate e Le fi membru in consiliul de familie. la 0 r ernunera t.ii:. sa continue ART. Ln st. afara numai daca interesele minorului ar cere o asemenea completarea.a t.a I. 12 5 Membrii consiliuIui de familie rude sau ( 1) Ln st. compus din 3 in lipsa de tinand seama de gradul de rudenie :. (1) s i. ART. 1 3 1. art. da ca acesta a implinit va rst. 126 Alte dispozitii aplicabile consiliului de familie (2) d) . ( 2) ~otul):.. Cererea de inlocuire se adreseaza instantei de tutela.i n 1 0 zile inainte de data intruniri catre tutore. i a felului desfa:. ( 2) Cu toate acestea. din oficiu sau la sesizarea minorului. lit. unei persoane fizice sau persoane juridice specializate.. din cauza bolii. a oricaror altor persoane care au cuno:. sarcinilor tutelei. Rolul a 3. membri ai aceluia:.tinta despre situatia minorului.i indatoririle cu privire la persoana :.a nt.t i Le art. alin. alte masuri prevazute de lege nu se va institui consiliul de protecti~speciala de familie.. tutorele poate fi Lridr ep t.i i . nu ar mai putea sa indeplineasca aceasta sarcina. ART. el de urgenta. 1 1 3. ( 2) survine in timpul tutelei. Ln st.i e al ca re i. cu t: seama de marimea :.a a minorului s i. cu avizul consiliului de familie. pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de catre instanta de tutela. art. Fan a la solutionarea este obligat exercitarea atributiilor. familie. sau da ca . a activitatilor departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate. tinand seama de munca depusa in administrarea averii :.e s i. cu avizul consiliului de familie. 2 sup Iearrt. in mod corespunzator :. ( 3) Minorul care a implinit va rst. a J CTCE Piatra Neamt 1 0 . 127 Modificarea consiliului de familie nu se poate in a f a ra de cazul prevazut la art.ria sau mama unui copil mai mic de 8 ta ani.ibunurile minorului.i pe perioada e xe rc i t ar i i.e s i. 2 011 Pagina 15 ..ialte persoane care au avut legaturi de prietenie cu pa r i n t. 121 inlocuirea tutorelui Daca vreuna dintre imprejurarile prevazute la art. (2) in cazul ocrotirii minorului prin parinti. a Lca t. 128 Constituirea consiliului de familie ( 1) in vederea constituirii consiliului de familie.a de tutela. poate..i : ti b) femeia Ln aa rc i.an t. 123 Gratuitatea tutelei ( 1) Tutela este 0 sarcina gratuita.icompunerea patrimoniului minorului.a de 1 0 ani va fi ascultat in corid t.a de 1 4 ani.i i . administrarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa fie potrivit legii. a tutorelui desemnat.i . dupa caz. care va hotari cererii sale de (. ART..i s o t i a nu pot fi. i 264 ART.. Lmp reuna ..i consiliu de familie. 'bw SECTIUNEA Consiliul ART.a de n tutela poate constitui un consiliu de familie.n.a de familie 124 consiliului de ( 1) Consiliul de constitui pentru a supraveghea modul in care tutorele exercita drepturile :. ( 2) Cu toate acestea. c) cel care c re st.u rea consiliului i de familie schimbare modifica in timpul tutelei. a tutorelui.

Avizele consultative s i. ART. (1). da ca aceste persoane nu sunt desemnate sau convocatE in nume propriu ca membri ai consiliului de familie. in acest scop de instant de tutela. aptitudinile ART. in cazul contrarietatii de interese dintre mipor ~i toti membrii consiliului de familie ~i autorizatia de a exercita singur tutela. consiliul fiind prezidat de persoana cea mai inaintata in varsta.e de tutela. 132 Imposibilitatea constituirii qe familie Daca in cazul prevazut la este posibila constituirea unui nou consiliu.i L minorului. minorul care a implinit varsta va fi ascultat. ~i ia decizii. 2 011 Pagina 16 . supleanti.minorului care a implinit va rst. Dispozitiile privind autoritatea parinteasca sunt aplicabile in mod atributiilor corespunzator. instanta.i n doua ori. da ca in plangerile formulate potrivit prezentului cod instanta a hotarat de cel pu t. ~edinta se tine la acesteia. ART. in care convocarea a fost facuta la solicitarea instantei de tutela. alin. ( 3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate ~i intr. i Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie. 130 Atributii (1) Consiliul de familie da avize consultative. 155 su aplicabile in mod corespunzator. 133 Exercitarea tutelei in interesul minorului Tutela se exercita numai in interesul minorului atat in ceea ce prive~te persoana. ei pot fi r ep rez en t. potrivit cu s i. in mod definitiv. 264 fiind aplicabile in mod corespunzator. convocarea se poate face ~i mai devreme de implinirea termenului de 1 0 zile dinainte de data intrunirii.a ma sur i. incheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai raspunderea tutorelui. (4) Actele incheiate de tutore in lipsa avizului consultativ sunt anulabile. prezenta tuturor memDEi consiliului de familie acopera neregularitatea convocarii. d i spoz i t. a ce s t i a r a spund impreuna pentru exercitarea tutelei. sanatatea ~i dezvoltarea lui fizic invatatura ~i pregatirea profesionala a acestuia. tutorele poate Ln ouv i i n t.i ns t an t.11 . ART. in cazul in care ac e s t i a nu se pot prezenta. va in~tiinta instanta de tutela &#167. (2) obligat sa asigure ingrijirea minorului.r tutore.a ca minorul ( 2) Prin exc ep t. 136 Avizul consiliului de familie se iau de ca t. ( 2) in cazul in care unul dintre din ofi soti introduce actiunea de divort. sunt obligati sa se prezinte personal la locul indicat in actul de convocare. ~ ART.i. deciziile se ia in mod valabil cu votul majoritatii membrilor sa i . 137 Domiciliul minorului are domiciliul la tutore. la solicitarea tutorelui sau a instante tutela.a t.e de la prevederile de educarea ~i pregatirea sa profesionala. tutorele poate cere instantei de tutela SECTIUNEA a 4. instanta de tutela va fi de indata CTCE Piatra Neamt 1 0 .a Exercitarea tutelei &#167. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ART.i de persoane c. 131 inlocuirea consiliului de familie Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu. ( 3) $edintele consiliului de familie se tin la domiciliul minorului. in cazurile prevazute de lege. pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei. 134 Continutul tutelei (1) are indatorirea de a ingriji de minor. in toate cazurile. ( 2) Cei convoc.Lo r care au caracter ART. Sotii se pot reprezenta reciproc. Dispozitiile art.1 Dispozitii generale ART. care se tine de unul dintre membrii consiliului. aiba 0 re~edinta determinata incuno~tintata de tutore.i.un registru spe constituit.a de 1 4 ani sau a .a t. e consiliului Masurile privind persoana minorului cu avizul de curent. in acest caz. cat s bunurile acestuia. sunt rude sau afini cu pa r i n t. Tutela exercitata de ambii soti (1) in cazul in care tutori sunt 2 sot i . ( 2) La luarea deciziilor. men t a La .2.a . impotriva deciziilor consiliului de familie. cu ex cep t i. familie.i I Le art. Numai cu autorizarea instantei de ( 1) Minorul pus sub tutela tutela minorul poate avea ~i o r e s ed i n t.

n t.. fara avizul consiliului de familie s i. t. s i. ( 2) Cu prilejul inventarierii. 139 Ascultarea minorului care a implinit va r st..i. sa faca acte de instrainare.se. ( 2) Ln st. de consiliul familie sau de oricare membru al acestuia.u I. ( 3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care. au fost soma t.e i de tutela. 2 011 Pagina 17 .o red i..se in mod corespunzator.iacte de ART.imembrii consiliului de familie sunt tinuti declare in scris. sa Le declare.iin prezenta de famili un delegat al instantei de tutela va verifica la f at.verbal de inventariere. d i spoz i t.a de n tutela nu poate.en i i I t proprii fata de minori.a locului minorului. conditiile de incheiere a actului. alterarii ori deprecierii. nici sa garanteze obligatia altuia..au declarat.i. nu le. sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia. sa schimbe felul Lnva t. in tocmind un inven tar.r i i.a r i i. c incuviintarea instantei de tutela. pre cum :. ART. cu no scand c. pot fi Lride pa rt. /143 Repre~ntarea minorului de a.isa incheie in mod valabil orice alte acte ce depa:. sunt p rez uma t i ca au renuntat la ele. de cat. ART. so t. bunurile i.i e . ( 3) Actele f acut. in ac scop.n a bunurile t minorului.a t. sa faca dona t i i.i i Lo r prevazute la alin. in numele minorului.i ILe art. &#167 ART.r ea nt e Le sau pr et. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ART. ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului. din t f unc t. ( 2) Nu sunt supuse a dm i. tutorele poate instraina.nuite.u pe care minorul care nu a implinit va rst.e minorului i. d eq r a da r i i .rului tutorele sau vreunul dintre membrii consil de familie. 141 Actele facute in lipsa inventarului tutorele nu poate face.a de 14 ani. numit de catre instanta de tutela. 1nstanta de tutela nu poate daca acesta~implinit varsta de 1 0 ani. cand este cazul. a ( 1) Dupa numirea tutorelui :. ART. care va fi supus aprobarii 1nventarul bunurilor instantei de minorului va incepe sa fie intocmit in maximum 10 zile de tutorelui de catre instanta de tutela. potrivite cu starea materiala a minorului.. ART. (2) sunt anulabile. Felul 3. in aceste cazuri.a de 10 ani hotari fara ascultarea minorului. dar numai pana ca nd acesta va r st. tutorele actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului. care a implinit varsta de 14 ani. disp<Slzitiile titlului V din cartea a 111.a r i i. 145 Autorizarea instantei de tutela ( 1) Ln st. bunurile supuse pieirii. actiunea in anulare poate fi exercitata de tutore. (1) s i. profesionale t.i de familie fara autorizarea instantei de tutela.u ho t.1 reprezenta pe minor in actele juridice. ( 4) Cr ee n t e Le pe care Le au a sup ea mi. Regimul juridic al actelor de dispozitie ( 1) Tutorele nu poate. f ra t. dupa caz.pa. Fac exceptie darurile obi:.e ar doba nd i t. creantele. pre cum :. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat p'rin actul de dispozitie sau. stabilindu. au fos~somati sa Le declare. 264 fiind aplicabile. ( 4) Cu toate acestea. ~ '\. de conservare :. pre cum s i..i t. afara de caztll in care prin prezentul capitol se dispune altfel. cele devenite nefolositoare pentru minor. dac testatorul sau donatorul a stipulat altfel.a i.. tutorele :. ( 2) Autorizarea se va da pentru fiecare act in parte. de s i. fara avizul consiliului :.a t. din oficiu sau la sesizarea instantei de tutela.esc dreptul de administrare. in numele minorului. (2 Tutorele nu poate.11 .a de tutela n a co rda tutorelui autorizarea numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru minor. Declaratiile vor fi consemnate in procesul. autorizarea . ART. 0 r uda in linie dreapta o tzi. impotriva vo i nt. la intrebarea expresa a delegatului instantei de tutela. CTCE Piatra Neamt 1 0 . ra sau pe care minorul 0 primea la data instituirii tutelei.ide catre procuror. de s i.e de minor cu titlu gratuit de ca t.e voluntar numai cu autorizarea instantei de tutela.e cu Lnc a Lca rea d i spoz i t. 142 Administrarea bunurilor minorului ( 1) Tutorele are indatorirea de a administra cu buna.a aplicandu.i L sau surorile acestora pot fi p La t. imparteala. sau al p reqa t i r i i. a inainte de intocmirea nu sufera intarziere. 140 1nventarul bunurilor minorului acestuia s i. acestuia.i ns t an t.a t a de pa r i n t. datoriile sau alte pretentii pe care Ie au fata de minor.. Daca tutorele sau membrii c0nsiliului de familie nu declara datoriile pe care Le au fata de minor.a de 14 ani 0 primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta de cat.138 invataturii sau al pregatirii profesionale ( 1) Felul Lnva t.

a de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea s cr i sa a tutorelui sau. instanta de tutela va numi un curator special. administrarea bunurilor sale s acopera din veniturile acestuia. da ca are 0 asupra acestui bun ori il detine in coproprietate cu minorul.a de tutela va dispune va nz area minorului. ( 4) Actele f acut. a curatorului. dispozi 144 alin. pe de alta parte.11 . ~i avizul consiliului de familie.a de tutela. 149 Constituirea de depozite ban care (1) Sumele de bani depa~esc nevoile intretinerii minorului ~i ale administrarii bunurilor sale. 2 011 Pagina 18 .(3) in caz de vanzare. (3) fiind aplicabile in mod corespunzator. 148 Suma anuala necesara pentru intretinerea minorului ( 1) Consiliul de familie s t.i. ART. minor se ivesc interese contrare. (2) Tutorele de aceste sume ~i instrumente financiare numai cu autorizarea cu e xc ep t.e potrivit i starii materiale.a t. inlocuit de ca t re Lrrs t.a e publica t. minorul are dreptul la prin lege sa ii acorde aceasta e s i st. Ln st. ( 2) De asemenea.i un ea nulitatii relative. ART. ( 2) Cu toate acestea. darurile ob i sriu t. 151 Controlul instantei de tutela ( 1) Ln st. 146 care a implinit varsta de 1 4 ani incuviintarea ~i autorizarea actelor minorului (1 Minorul care a implinit va rst. care nu sunt d: cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui. continuu asupra tutorele ~i consiliul de familie i~i indeplinesc atributiile cu privire la minor acestuia. ( 3) Minorul nu poate sa f a oa doria t. tutore sau sotul.(3) anulabile. in niciun caz. SECTIUNEA Controlul a 5-a exercitarii tutelei ART. care va validat ori. ART.un cont separat s i. pe numele minorului.a de tutela va efectua n un control efectiv s i. bunurile CTCE Piatra Neamt 1 0 . precum financiare se depun. la 0 institutie de credit ~i sumele necesare tc numele Acestea se trec intr. fara autorizarea instantei de tutela. (1 pentru incheierea.e t a so c i a La . el nu va putea folosi. instantei de tutela. ( 2) Cheltuielile necesare pentru intretinerea minorului s i. ori fratii sau s i. ( 3) Pentru motive temeinice. intr de acte juridice o r uda in linie dreapta pe de 0 parte. de indata. aceasta suma. sumele de bani s i. modului in car e s i.e cu Lnc a Lca rea d i spoz i t. potri~it imprejurarilor.r anz ac t. 147 Interzicerea unor acte juridice ( 1) Este interzisa. 150 Cazurile de numire a curatorului special ( 1) Ori de ca t e ori intre tutore s i. instanta de tutela va numi un curator special.i i . art. (4 in toate cazurile.i ne rea minorului ~: administrarea bunurilor sale ~i poate modifica.i Lo r sau prin licitatie pUblica. da ca din cauza bolii sau din alte motive tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le incuviinteaza. ART. oricare dintre persoanele alin. sub aanc t. persoane interesate sau din oficiu. familia minorului minor nu vor ( 3) Obiectele ce au valoare sau pentru vandute decat in mod exceptional. dupa caz. la 0 institu de credit indicata de familie. ~i nici sa garanteze obligatia altuia. (3) prealabila a instantei tutela. instanta de tutela poate indica tutorelui modul in care se intrebuinteaza sumele de bani obtinute.r e t.a de 14 inchei face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decat cu de tutela ~i cu avizul consiliului de familie. poate numi provizoriu un curator special. ( 4) Daca minorul este lips it de bunuri s i.e suma i ariua La ne ce sa ra pentru Ln t. va fi necesara atat autorizarea acesteia.i L p i at. (2 Daca actul pe care minorul care a implinit va r st. pe numele minorului.i i Lo r alin. 1 poa te cumpa ra Li c i t. n in ART. altele de cat. in cadrul procedurilor succesorale.an t. (4 poa te depune intretinerii. in termen de cel mult 5 zile de la data inca sari lor.i un bun al minorului. partilor. in cazul veniturile minorului nu sunt indestulatoare. la ce i or i care i. (1) .a cpe ra t i un i Lo r prevazute la alin. a unor t. minor. dupa caz. pot fi ridicate de tutore. autorizarea va arata daca vanzarea se va face prin acordul prin licitatie publica sau in alt mod. prin acordul pa r t.ab Le st. nu are par inti sau alte rude care sunt obli nu este suficienta. notarul public.an t. dupa caz. Decizia consiliului de familie se aduce la cuno~tinta. (3) Cu toate acestea.a de da oa ar fi obtinut autorizarea instantei de tutela. instr financiare la alin.

a tutelei ART. dupa caz. cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor. consiliului de familie. 157 Moartea tutorelui (1 in cazul tutorelui. ART. de reprezentantul lor legal.a de n tutela va verifica socotelile privitoare la venituri~norului cheltuielile facute nllinurilor sale ~i. Daca s mai multi mo~tenitori. de indata. ( 2) Daca f un c t. 0 ne q Li j en t.a de 10 ani va fi ascultat. 153 Descarcarea tutorelui s i. 1 5 8. mortii prin moartea acestuia. de tutela considera ca este necesar. dupa caz. aces i r sunt datori ca.an r t. 159 Numirea curatorului special de catre noul tutore. pre cum s i.e 0 dare d seama generala. Minorul care a implinit va rst.i one az a de prin incheiere executorie. la Ln st. in cazurile prevazute la art.a ingrijit de minor.i i nt. ( 3) Daca ave rea minorului este de mica insemnatate. ( 2) Pana la numirea unui nou tutore. mo st. de cele prevazute la art.a t. in termen de cel mult 30 de zile de la data acceptarii mo s t. Tutorele are aceea~i indatorire ~i in caz de indepartare de la tutela.i a tutorelui inceteaza prin moartea acestuia.a grava de a fi tutore. mo st.en t. vor n r prelua sarcinile tutelei. tutorele in a f a ra de alte cazuri este indepartat daca savar~e~te un pre cum s i. Lrrs t.o i i. Ln st. SECTIUNEA incetarea a 6.e in termen de 3 0 sfar~itul anului calendaristic.a ingrijit de pre cum s i. ( 2) Darea de s earna se va prezenta Ln st. in minorului.a i i.e se poate face de orice persoana interesata. ART. darea de searna generala va fi intocmita de mo~tenitorii sai majori sau.o i i. de la data so Li c i t. de tutela t. in caz de incapacitate a tuturor mo~tenitorilor. 154 Interzicerea dispensei de a da socoteala Dispensa de a da socoteala acordata de par inti sau de 0 persoana care ar fi facut minorului 0 liberalitate este considerata ca nescrisa. precum ~i toti cei prevazuti la art.o i i. instanta de tutela autorizeze ca darea de seama privind administrarea bunurilor minorului sa se termene mai lungi. pe unul dintre ei sa indeplineasca in_ provizoriu sarcinile tutelei. aa i. ART. dupa caz.a de tutela. la instantei de tutela. 111 in acest caz. 111 au datoria de a Ln s t. ART. pre cum s i. prin p ro cu ra ape c i a La . a institutiilor ~i serviciilor publice specializate autoritatilor administratiei pentru protectia copilului sau a institutiilor de ocrotire. a ce s t i a pot desemna.a de 1 4 ani. mo st. in termen de cel mult 30 de zile. sau orice n r alta persoana dintre cele prevazute la art. Lns t. de tutela t. ( 2) Plangerea se s o Lu t.(2) in indeplinirea cere colaborare activitatii de control.e i t.a de tutela acestuia. consiliul de familie. instanta de tutela va putea publice. cu citarea pa r t.a tutorelui t inceteaza tutelei sau prin inlocuirea tutorelui. care nu vor depa~i I n aa 3 ani. va da descarcare ART. cu intretinerea acestuia ~i cu daca sunt corect intocmite ~i corespund realitatii. 157 Pana la preluarea functiei ~i numi un curator special. 2 011 Pagina 19 .a .an t. 156 Cazurile de incetare ( 1) Tutela inceteaza in care nu se mai mentine care a dus la situatia instituirea tutelei. oricare membru a 111 pot face p l.an i.e n i r sau. 158 tutorelui indepartarea prevazute de lege. de tutela t.e 0 dare de se ama despre IT cum s.an i.an i.an i. 160 Darea de seama generala ( 1) La incetarea din orice cauz a a tutelei.an t.i Lo r s i. ci instanta de tutela va numi de urgenta un curator special. de ca t re Lrrs t. ( 3) Da~~mo~tenitorii sunt minori. ART. 152 Darea de seama ( 1) Tutorele este dator sa prezinte anual Ln st. sau alte fapte care il fac nedemn sarcina. care poate fi executorul testamentar. da ca n abuz. pre cum s i.ariqe re la Ln st. 155 Plangerea impotriva tutorelui ( 1) Minorul care a implini t va rst. sa prezinte Ln st.i Ln t. de tutela t.a rea Ln st. most.a de tutela. La tutorele este obligat. de catre instanta de tutela. despre administrarea bunurilor acestuia. darea de seama generala rod CTCE Piatra Neamt 1 0 . tutorele sau.an t.r n tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei.11 .e i t. i~i indepline~te in mod corespunzator ART. in cazul in care nu exista mo~tenitori ori ace~tia sunt in imposibilitate de a actiona. ( 4) in a f a ra de darea de s earna a rrua . despre administrarea bunurilor acestuia.e i t. sa dea oricand dari de seama despre felul cum s.a de tutela poate ART. prin indepartarea de la sarcina ( 2) Fu rio i.

165 Persoanele care punerea sub interdictie 111. 169 Opozabilitatea interdictiei ( 1) Lnt. lipsa de capacitate de Codul de de pUblici tate prevazute persoane decat de la data indeplinirii formalitatilor rd a cunoscut punerea sub Ln t. ART. cauza alienatiei ori debilitatii mintale.i e pe procedura civila.a I s i.e un alt tutore are ceara acestuia. de persoanele prevazute la art. (3) . stabilit de aceasta.e i c t. obligat la plata unei amenzi civile. in termenul numit de instanta de tutela.e i. aprobarea instanta de tute va da tutorelui descarcare de gestiunea sa. ( 2) De asemenea. tutorele poate fi s anc t i ona t. instanta de tutela poate interdictie a fost ceruta. ART. ART. Dispozitiile art. ART. prin incheiere executorie. pre cum ~i pentru administrarea bunurilor reprezentarea celui a carui acestuia.a de tutela a dat tutorelui descarcare acesta r a spur pentru prejudiciul cauzat din culpa sa. (3) Amenda civila se aplica de de tutela. da ca tutorele.(5) se ap l i ca in mod interdictie corespunzator. dupa minc mo~tenitorilor acestuia sau noului tutore de catre tutore. produce rd t efectele de la data ca nd ho t.11 . CAP.e defectuos e sarcina tutelei. dupa care se va numi un alt tutore. 164 Conditii (1) Persoana care nu are necesar pentru a se ingriji de interesele sale. dupa descarcarea de gestiune. 3 salarii med: pe economie. care este aplicabil i Interdictia mod corespunzator. ART. chiar s i. in folosul statulu: care nu poate de pa s i. va pusa sub interdictie ( 2) Pot fi judecatoreasca ~i minorii cu capacitate sub interdictie de exercitiu restransa. verificarea socotelilor s i. incheiate in forma autentica.n at. 162 Descarcarea de gestiune ( 1) Dupa predarea bunurilor. (4) il poate constrange pe cel obligat Instanta de tutela sa faca darea de seama generala. la interval de ca t e 7 zile. ART. in care se afla procesele precum ~i stadiul minorului. (2). 170 CTCE Piatra Neamt 1 0 .an t. in folosul statului. 114 alin. 166 tutorelui Orice care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract mandat. 168 Procedura Solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. valoarea unui salariu minim pe economie. 163. ( 3) Darea de s earna generala va trebui sa cup r i rida situatiile veniturilor ~i cheltuieli~c pe ultimii ani. ( 2) Chiar da oa Lrrs t. din culpa sa. afara numai daca cel de. ART. sub sanctiunea de a fi obligat el insu~i de a repara prejudicii. persoana care u rme az a a fi numita tutore a se ingriji de persoana ~i bunurile sale in cazul in care ar fi pus a sub judecatoreasca. Ln de p Li. Amenda poate fi repetata de cel mult 3 ori. 120 alin. potrivit dispozitiilor art. ( 3) Tutorele care I n Loou i e st. (2). 160 alin. in lipsa. repararea prejudiciilor pe cauzat minorului din culpa sa. 163 Amenda c i v i La ( 1) in cazul refuzului de a continua sarcina tutelei. care nu poate de pa s i.al treilea alta cale. ART. 167 special Numirea unui curator cererii de punere sub interdictie in caz de nevoie ~i pana la solutionarea numi un curator special pentru ingrijirea ~i judecatoreasca. cele p rev a z la art. judecatoreasca. III Ocrotirea interzisului judecatoresc ART. sa indice activul ~i pasivul. de curatorul special numit art. cu ame nda c i v i La . fi cpu sa unei ter a celui interzis nu poate ( 2) Cu toate acestea. 161 Predarea bunurilor Bunurile care au fost in administrarea tutorelui vor fi predate. 2 011 Pagina 20 . reprezentantul lor legal ori. in alte cazuri de cat.va fi intocmita de catre un curator special.a rarea judecatoreasca a r ama s definitiva. ART.c i.

rd minorul se afla tutela. ART.o i t. r t. sunt anulabile. de reprezentare al tutorelui nu va putea fi ( 4) Cu toate acestea.e i c t. r va fi ascultat s i. la data Rl<merii sub Ln t.1 2 IJ tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecatoreasca. sau din alte motive. necesare in cazuri a caror rezolvare nu sa ia masurile sufera amanare. un mandatar sau un administrator general. instanta de tutela poate fizice. 169 alin. instanta de tutela nume~te.11 .i e judecatoreasca. ART. 171 Aplicarea regulilor de la tutela Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 1 4 ani se aplica in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca.e rd t judecatoreasca va fi ingrijit la locuinta lui sau intr.i . Dispozitiile aplica in mod corespunzator. ( 2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere ina in tea implinirii termenului de 3 ani.e i c t i e i rd judecatore~ti i~i produce efectele de la data cand a ramas definitiva. la nevoie. va ho t. de ca t. ( 3 ). de tutore.Numirea tutorelui Prin hotararea de punere sub interdictie. incetarea dreptului ( 2 ). sa I s i. care se ap l i ca in mod corespunzator. n din cauza bolii b) da ca . IV Curatela ART. c) da c a 0 persoana. cu avizul consiliului de familie ~i cu autorizarea instantei de tutela. ART. personal. ( 2) Ce-r-erea se poate introduce de cel pus sub Ln t. Dispozitiile art.i nt.0 institutie sanitara. nici prin reprezentant. 111.e rd t judecatoreasca.a rea ra prin care se p ronun t a ridicarea Ln t.i e judecatoreasca.t i Le prevazute la art. corespunzatoare si . in acest scop.u t i i Le prevazute la art. 1 1 4 . rd se afla sub oc ro t i r ez parintilor ramane sub aceasta ocrotire pan a la data cand devine major.a i. 0 persoana. 177 Ridicarea interdictiei judecatore~ti ( 1) Daca au incetat cauzele care au provocat .a ridicareJ ei. nu poate. din cauza ba t rane t i i . fara a i se numi un tutore.i Lmbu na t.i nt.u acestuia. descendentii acestuia pot fi gratificati de catre tutore. toate bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca.c i. aitele de ca t. personal. a) da ca . de indata. ART. pus sub interdictie judecatoreasca ( 1) Minorul care. chiar daca la data incbeierii lor ac ar fi avut discernamant. un art.c i. nu i~i poate numi un reprezentant sau un cond i t.e i. cele prevazute la art. ART. ART.a rd t .. din motive administrator. vindecarea s i. de s i. 178 Cazuri de instituire institui curatela: in afara de cazurile prevazute de lege. 174 Obligatiile tutorelui ( 1) Tutorele este dator sa ingrijeasca de cel pus judecatoreasca. instanta de tutela va hotari daca fostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau daca trebuie numit un nou tutore.e i. sau a unei infirmitati a bolii de~ bunurile sau sa i~i apere interesele in ca pab. instan~a de tutela nume~te un tutore.c i. s i t. La aa t. administreze temeinice.ua e i. ART. CTCE Piatra Neamt 1 0 .c i.i nt.a i . prevazute t. spre a. a. ( 3) in cazul in care. fiind obligata sa lipseasca vreme indelungata nu de la domiciliu. corid i t. 173 inlocuirea tutorelui ( 1) Tutorele celui pus sub interdictie judecatoreasca este in sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire. ( 2) Daca la datt'cand minorul devine major acesta se a f La inca sub . da oa cel pus sub . fara insa sa se poata d~scutire de raport. instanta judecatoreasca va p roriun t.e i c t. La nu poate. rd s i. ( 3) Ho t. se vor intrebuinta veniturile ~i.e judecatoreasca rd t este ca sat.Lria nd seama de imprejurari.i i.a de n tutela.i q rab i.i in prezentul alineat. Liberalitatile primite de descendentii ifl~zisului judecatoresc Din bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca. 2 011 Pagina 21 . 0 persoana. ( 3) Carid cel pus sub . 175 \. c apab i La .e i c t.a t. ( 2) Ln st.i nt. CAP. 172 Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca Actele juridice incheiate de persoana pusa sub interdictie judecatoreasca. con su Lt and un medic de specialitate. Luarid avizul consiliului de familie s i.i e judecatoreasca.e i.a t . la data punerii sub Ln t. so t. 174 sunt aplicabile s i.t i Le de v i a t. 43 alin. de persoanele sau insti t. in masura in care legea dispune altfel. Minorul 176 ~ ~. in corid i t.e i.

. 185 sa c ea ra inlocuirea curatorul poate cere sa dupa 3 inlocuirea ani de la numire.11 .iun in acord cu interesul patrimoniu general. Ln st.. drepturile :. conditiile prevazute la art.an t. instanta de tutela va hotari ca se impune investirea drepturile :. 178 lit. 182 il instituirea reprezinta. curatorului.z a avarid deplina i. a sotul sau.an t. 114. celui desemnat. nu a La sa t.ipoate da cmratorului. ( 2) Daca sunt aplicabile la mandat.a de la domiciliul persoanei repre b) . 2 011 Pagina 22 .i care este in masura sa indeplineasca aceasta sarcina. indeplinesc toate legal Ln f i Ln t. se afi:. la cererea persoanei interesate ori din oficiu.. c) in cazurile prevazute la art. ( 3) Numirea curatorului se face de Lrrs t.eaza la sediul instantei de tutela. ART. ART. curatorului special prevazut la art.aman. se aplica regulile de la mandat. ART.i la primaria celui reprezentat. juridica Calitatea de persoana entitatile prevazute de lege. care au provocat instituirea curatelei. ART. 178 lit. a celui reprezentat sau a aceasta va fi celor prevazuti ridicata dE la art. prin act unilateral de mandat. in afara cazurile in care consimtamantul nu poate fi dat. Efectele curate lei in cazurile prevazute la art. fie instanta de la locul unde trebuie luate ma su r i Le urgente. fara a exista . afectat realizarii unui anumit ART. capacitatii celui pe care curatorul ART. prin cu acordul incheiere care se comunica in scris s i. aduce nicio atingere Procedura de instituire ( 1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat. ART. 188 sine statatoare :. in toate cazurile in care acesta din urma nu in masura sa 0 faca. 181 178. Dispozitii speciale Dispozitiile prezentului capitol nu se ap l i ca s i. care sa fie numita curator. pre cum :. propriu. la art. in mod corespunzator.. un mandatar sau un administrator general.a de tutela poate stabili Li. sau prin contract incheiate in forma autentica.d) da ca 0 pe rsoa na a d i spa rut. TITLUL IV 15 sar Persoana CAP. 187 Elementele constitutive de Orice persoana juridica trebuie sa aiba 0 organizare scop licit :. ( 2) Carid cel interesat a desemnat. 179 Competenta instantei de tutela Instanta de tutela competenta este: a) .iorice alte organizatii Sunt persoane juridice de lege persoane juridice.mt.a curator orice pe rsoa na f i. 189 CTCE Piatra Neamt 1 0 .m i t. ART. Ln st. Numirea poate fi inlaturata numai pentru motive dispozitiile art. a) in cazul prevazut la art.. 183 Continutul curate lei cu e) ( 1) in cazurile in care se curatela.se in mod corespunzator. domici instanta de la tara al celui lipsa ori al celui disparut...iobligatiile stabilite de lege in tutorelui se aplica.. in locul celui reprezentat. aceasts' va fi num i.a t.120 aplicandu. 111 . in aceste din u rrna cazuri. sa :.a de tutela. 180 Persoana care poate fi numita curator ( 1) Poate fi n um i. :. ART. a rudelor sau a celor p reva zu t i. ( 2) Curatela nu se poate institui de ca t.imoral.. cu con si. b) in cazul prevazut la art. precum :. 1 6 7.e care. 184 inlocuirea curatorului ( 1) Curatorul este in drept ( 2) Pentru motive temeinice termenului de 3 ani..c capacita~e exercitiu :..icuratorului special. persoanei fie instanta de la domiciliul reprezentate. despre t ea s i. de ART. nu sunt declarate 187 . c) sau d) .t.a o persoana cu prioritate. 159 s i.u t L celui reprezentat.iobligatiile unui administrator insarcinat cu simpla administrare altuia.e mandatului :.iinaintea implinirii incetarea curatelei Daca atl incetat cauzele instanta de tutela la cererea 111 .i n f o rrna Li.t. cazului in care. 178 lit.an t. I Dispozitii juridica generale ART. de s i.

persoanei juridice. contrar ordinii publice ori bunelor moravuri.. in una dintre forme prevazute de lege.credinta unei fraude. (1) lit. 2-a juridice ART. persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege. II Infiintarea SECPUNEA Dispozitii 1 persoanei juridice comune ART.a o rqanu Lu i. va r s a t.ivarsat. in conditiile legii.au incalcat dispozitiile legale privind patrimoniul social initial sau capitalul minim. a f a ra de cazul in care IPrin s. actul de trebuie sa prevada in mod expres da oa autoritatea publica sau persoana juridica.i institutiilor publice.. al r t.i.ar dispune altfel. Cauzele ( 1) de nulitate poate fi constatata sau.a respectat numa ru L minim de fondatori sau a so c i a t. anume prevazute lege. i) au fost nesocotite alte dispozitii legale imperative prevazute sub sanctiunea nulitatii actului de infiintare a persoanei juridice. ART. actul de infiintare e) nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociatilor ori capital actul de infiintare f) social subscris s i.i.c i pa in nume propriu la c i rcu f tiu L :. h) nu s. In toate cazurile.i. in cazul au t. 193 Efectele personalitatii juridice ( 1) Persoana juridica pa rt. a). b) prin actul infiintare ar celor care 0 constituie.: g) s. de drept a unei persoane juridice.i teritoriale. pre cum s i. statutul acesteia. c) . ART. ART. actul daca prin de constituire sau statut nu se prevede al tfel.i I Le alin. sediul sau obiectul de activitate.c se a a) prin actul de Ln f i i. dupa caz.i onea za cu nulita absoluta. 194 Modurile de infiintare ( 1) Persoana jur . ART. 190 Persoana juridica de drept privat Persoanele juridice de drept privat se pot constitui. ( 2) Nimeni nu poate invoca impotriva unei persoane calitatea de subiec de buna. in mod 1iber .a Lo r administrativt. T CAP. 197 Aspectele speciale privind regimul nulitatii CTCE Piatra Neamt 1 0 . precum:. al un i t. 195 Durata persoanei juriclice Persoana juridica se infiinteaza pe durata nedeterminata.. subscris :. da oa prin lege nu prevede altfel. 191 Persoana juridica de drept public ( 1) Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege. obiectul de activitate este ilicit.a r b) toti fondatorii sau asociatii au fost. (2 Daca prin lege nu se dispune altfel.11 . potrivit legii. autorizat. daca prin aceasta se urmare:. dupa caz. c) in orice alt mod prevazut de lege. lege.a Lo r s i. celor cuprinse in prezentul cod. ART.. declarata de Nulitatea unei persoane juridice instanta judecatoreasca numai atunci cand: in forma autentica a) lipse:.t~ ascunderea au abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii pUblice. ART.te autorizatia d) nu prevede denumirea.te actul de infiintare sau nu a fost incheiat in situatiile anume prevazute de lege. c) administrativa necesara pentru infiintarea acesteia.i al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativteritoriale. prin act de infiintare actul se intelege de constituire a persoanei juridice si . in cazurile ( 2) Prin e xc ep t. lipse:. prevazut de lege. 2 011 Pagina 23 .. la data Ln f i Ln t. (2 Nerespectarea d i spoz i t.. competent.n re t.id i.o i t.Categorii de persoane juridice Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. ( 1 ). 192 Regimul juridic aplicabil Persoanele juridice legal infiintate se supun dispozitiilor categoriei din care aplicabil~ fac parte. incapabili.i i Lo r alin.iraspunde pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii.g) se aanc t.e de la d i spoz i t.

dupa caz. pana la inchiderea dezbaterilor in fata primei instante de judecata. (4) In toate cazurile.0 pUblicatie o f i. daca legile care Ie sunt aplicabile prevad aceasta inregistrare. 198 Efectele nulitatii ( 1) De la data la care ho t. dupa caz. persoana juridica inceteaza fara efect retroactiv ~i intra in lichidare. 200-203 sunt aplicabile s i.Nulitatea relativa a persoanei juridice poate fi invocata in termen de un an de la sau infiintarii acesteia. 203 Raspunderea pentru neefectuarea formalitatilor de inregistrare precum s i. pana la data notarii in registrele publice a hotararii prevazute la (3) alin.11 . (2) Prin hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii numesc s i. ( 2) Nici persoana juridica s i. 200 Inregistrarea persoanei juridice ( 1) Persoanele juridice sunt supuse i)'lregistrarii. dupa caz.a efectuat publicitatea pr-e vaz u t a in acest scop de lege.a persoanei ( 1) inregistrarii juridice ART. in afara de cazul in care se face dovada ca ace~tia cuno~teau ca publicitatea nu a fost indeplinita. tertii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte. declararea nulitatii atingere actelor incheiate anterior in numele persoanei juridice de catre organele de direct sau prin reprezentare. (2 insa inregistrarea este c eru t a numai pentru opozabilitate fata de terti. dupa caz. toate registrele mentionata. spre a notata in publice in care persoana juridica a fost inregistrata sau. in cazul inregistrarii modificarilor adus actului de infiintare a persoanei juridice. ART.i Lo r . actele sau juridice facute in numele sau in contul persoanei juridice. SECTIUNEA a Inregistrarea 3. pentru care nu s. in legii. dupa caz. in cazurile anume prevazute de lege. in afara de cazul in care se dovede~te cauza de nulitate la ca ace~tia cuno~teau momentul incheierii actului. fondatorii sau asociatii raspund. nici fondatorii nulit sau asociatii nu pot opune tertilor acesteia. lichidatorii. dupa caz. nu pot fi opuse t. cauza de nulitate a fost inlaturata. CAP. tate de lege. pentru persoanei juridice care s. in sarcina infiintarii obligatiile ei s i. orice alta se intelege formalitate de pub Li c i. inmatricularea sau. dupa caz. III Capacitatea civila a persoanei juridice SECPUNEA 1 Capacitatea de folosinta a persoanei juridice CTCE Piatra Neamt 1 0 .a rea ra judecatoreasca definitiva se comunica. in persoanelor juridice legal infiintate.c La . de administrare ~i de control ale acesteia a solidar pentru prejudiciul cauzat prin neindeplinirea formalitatilor de inregistrare persoane. din ofi ART. ( 3) Ho t.a In caz de neconce-rdanta. (2) Prin inregistrare inscrierea. realizate cu respectarea conditiilor prevazute de lege sau de actul de infiintare a acesteia.au na scu t. 204 Inregistrarea modificarilor aduse actului de infiintare Dispozitiile art.a rarea judecatoreasca de constatare sau declarare a devenit definitiva. facuta in scopul dobandirii personalitatii juridice sau al Lua r i i. 199 Regimul actelor juridice incheiate cu tertii ( 1) Constatarea sau. i. din oficiu. ( 2) Nulitatea absoluta sau relativa a persoanei juridice se acopera in toate cazurile~ daca. 2 011 Pagina 24 . 202 Lipsa (1) inregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv. reprezentantii persoanei juridice supuse inregistrarii. ART. persoana juridica nu considera infiintata cat timp inregistrarea nu a fost efectuata. raspund nelimitat s i. in afara de cazul in care se face dovada ca ei cuno~teau textul depus la registru.e r t. (3) Inregistrarea se cerere sau. ART. ai organelor de conducere. ART. 201 Obligatia de verificare a documentelor publicate Persoana juridica este obligata sa verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului ~i textul depus la registrul public ~i cel aparut intr. daca aceste formalitati trebuiau sa fie cerute de aceste ART. primii membr: Fondatorii. persoanei juridice.

a soo i a t i i .a p r e va z u t. independen t de prevazute sanctiuni de lege.be ra Li t..e numai din momeFltul obtinerii respective..ART. 211 Incapacitati :.creata.i autorizate competente. persoanele fizice care.i v i t.a i Le nu sunt necesare t pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mGQ legal.urarea activitatilor autorizate ( 1) in cazul ac t. in cazul fundatiilor testamentare..tenirii testatorului. r a spund nelimitat :.i actele incheiate de alte persoane nedesemnate obliga persoana juridica in conditiile gestiunii de afaceri. de la data actului de infiintare sau.a Lo r care trebuie t.ide control ale persoanei juridicE incapabilii.iobligatii ci care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin de constituire sau stat ( 3) Actul juridic incheiat cu Ln ca Loa rea d i apoz i t i i Lo r ( 1) s i. 2 011 Pagina 25 .. prin natura lor sau potrivit legii. juridice. (3). la actului de infiintare. ( 3) Cu toate acestea...i i:. actului de constituire ori statutului. indeplinirea obligatiilor care privesc persoana juridica se fac de catre fondatori ori de catre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate in acest scop.r persoanele e desemnate cu depa:. 208 Capacitatea de a primi liberalitati Prin e xc ep t.i solidar pentru t. exercita drepturile :. in afara cazului cand prin contract a fost exonerat de aceasta obligatie.iproduc efecte depline. de la data constituirii de administrare. iar persoanele ~ef a c u t.i i Lo r alin. insa masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil... civile.a Capacitatea de exercitiu &#167. 206 Continutul capacitatii de folosinta ( 1) Persoana juridica poate avea orice drepturi s i. pe seama persoanei CTCE Piatra Neamt 1 0 . de la data actului de Ln f i i.i in lcazul in care Li. 205 alin. pentru infiintarea persoanei juridice. cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse. din momentul deschiderii mo:. cei decazuti din dreptul de a exercita de e xe rc i t.nt. actul de constituire sau statuto ART.1 :.i u capacitatii juridica I s i.i indepline:. 205 Data dobandirii capacitatii de folosinta (1 Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii au capacitatea de a avea drePt~ obligatii de la data inregistrarii lor. 209 Data dobandirii (1) organele (2) persoanele in actioneze. (1).. (3) s i. desfa:. le. dupa c.. 210 Lipsa organelor de administrare ( 1) Pana la data constituirii organelor de administrare.iasume obligatii.a . ( 2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi s i. ART. dreptul de organele de a se ria st.. prin analogie. in numele s i... exercitarea drepturilor s i. ART. daca prin (2) Actele :.ite fara autorizatiile prevazute de lege sunt lovite absoluta. a f a ra de acelea c.. in sensul alin.Ln ut. (3) Raporturile dintre persoana juridica s i.te obligatiile prin lor. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice inca de la data incheierii lor :. ( 2) Actele juridice incheiate de ca t re fondatori sau de ca t. (1) pot. re de la data au t.. ART. orice alte persoane care in n ume unei persoane juridice in curs de constituire raspund nelimitat :... 194. sa dobandeasca drepturi :.. potrivit art. fizice..ifunctionarea de exercitiu persoanei juridice Capacitatea ART.isa i:. da oa prin lege nu se dispune orice persoana juridica poate primi liberalitati in conditiile dreptului comun. ( 4) Fondatorii. ( 2) Persoanele juridice fara scop lucrativ pot avea drepturi :. fata de terti daca aceasta nu se infiinteaza ori daca nu i:. regulilor mandatului. da ca nu s.irea puterilor conferite potrivit legii.i.e de nulitate prejudiciile cauzate. sunt desemnate sa raporturile cu tertii.i operatiunile savar:. chiar :. (2) este lovit nulitate absoluta. obligatii. individual sau colectiv..e de la prevederile art..oa t. ( 3) Cel care contracteaza pentru persoana juridica ramarie personal t. persoanele juridice prevazute la alin.isolidar fata terti pentru actele juridice incheiate in contul acesteia cu Lnc a Lca rea d i spoz i t. ART. in afara de cazul in care persoana juridica nou.a preluat asupra sa. altfel pri lege. prin actul de constituire sau statut.11 .iincompatibilitati ( 1) Nu pot face parte din organele de administrare :. reprezentantii s i. 207 Desfa:. SECTIUNEA a 2. precum:. dupa ce a dobanQit personalitate juridica. nu pot apa r t i rie de ca t.ura asemenea activitati autorizatiei lege nu se prevede altfel.iasuma obligatia contractata.o i za r i L constituirii r 10 sau de la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute de lege. cei cu capacitate de exercitiu re s t rans a .

nchei_qt in frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare. persoana juridica este reprezentata in justitie de persoana desemnata de pre~edintele instantei dintre membrii persoanei juridice.i ona t. administratorii.an e t.a in registrul public in care este inregistrata persoana juridica. ( 2) Ei nu pot folosi in profitul ori in interesul lor sau al unor terti. 2 011 Pagina 26 . 214 Separarea patrimoniilor ( 1) Membrii organelor de administrare au obligatia sa asigure s i. in anulare. suspendarea executarii actelor atacate. ART.a ri. re &#167. deciziile ra luate de organele de conducere ~i administrare in conditiile legii. trebuie sa persoana juridica ~i sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta.a .I. Hotararea supusa numai apelului.e s i. ascendentii sau descendentii lui.a rea definitiva ra de anulare va fi me n t. daca revocarea a fost nejustificata sau intempestiva un prejudiciu.an i.0 problema s upus a ho t. afara de cazul in care ar fi autorizati in acest scop de catre cei care i. ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicarii lor. inclusiv fata de membrii acelei persoane juridice. ( 7) Prevederile prezentului articol se ap l i ca in ma sura in care prin legi speciale nu dispune altfel. ART.I. in termen de 1 5 zile de la data ca nd li s.ar fi putut o b t. dupa caz. daca fara votul lui nu s.ama .verbal de s ed i n t. iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata. 217 Suspendarea actelor atacate ( 1) Odata cu intentarea ac t. da oa nu s. Lrrs t. fiind opozabila de la aceasta data fata de orice persoana. pan a la gradul al patrulea inclusiv. rudele in linie colaterala sau afinii sa i .i une a in constatarea nulitatii este imprescriptibil. ra aces tor organe. va alege 0 alta persoana.i e .t i Le legii.a il poate obliga pe reclamant sa de puria 0 CTCE Piatra Neamt 1 0 .au cunoscut pe alta cale.on za in camera ea de consiliu de ca t.a suspendarea. ( 2) Atunci carid cel care parte din organele de administrare ale persoanei juridice una dintre persoanele prevazute (1 are interes intr. deciziile ra luate in corid i t.Ln majoritatea e ce ru t a . daca acesta din u rrna . 213 Obligatiile membrilor organelor de administrare Membrii organelor de administrare ale unei persoane sa actioneze in prGlpEietar. sa me rrt na i separatia dintre patrimoniul persoanei juridice ~i propriul lor patrimoniu. (1 sunt anulabile.i un i i. ART.a comunicat copia de ho t. Ei au a fi despagubiti. ~i au ( 3) Cererea anulare se ao Lu t.( 5) raman aplicabile. ( 4) Daca ho t.i. in contradictoriu cu Ln st. aveau vreun interes sa se incheie acel act s i. (3) . actului de constituire ori statutului pot f atacate in justitie de or~care dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care n au participat la deliberare ori care au votat impotriva ~i au cerut sa se insereze aceasta in procesul. (2 ) nu pot insa ataca ho t. precum ~i cei declarati prin lege sau prin actul de constituire incompatibili sa ocupe 0 astfel de functie.a competenta in circumscriptia careia persoana juridica i~i are sediul. ( 6) Daca se Lnvo ca motive de nulitate absoluta. actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei cark nu au luat parte la deliberare sau au votat impotriva. in afara de cazul in care se face dovada ac e s t i a le.a ri. ( 2) Pentru a Lno uv i i. dreptul la a c t. in cazurile ~i conditiile prevazute de lege. pe cale ordonanta pre~edintiala. reclamantul poate cere instantei.i.ria pana carid organul ta de conducere competent. Dispozitiile alin. interesul acesteia. cu prudenta ~i diligenta cerute unui ART.2.a rea ra respectiva ori de la data ca nd a avut loc se d i nt. ( 5) Ho t. el raspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice. deciziile ra contrare legii. ART.e s i. sau pentru ca acestea au fost numite cu incalcarea dispozitiilor legale ori statutare.au numit. ART.a .o functie in cadrul aces tor organe. convocat in acest scop. da oa partea cealalta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca acest lucru.a rea privitoare ra la revocarea lor din f unc t. 216 Nulitatea actelo~ emise de organele persoanei juridice ( 1) Ho t. bunurile persoanei juridice ori informatiile pe care le obtin in virtutea functiei lor. ( 2) Fata de terti ho t. Acestea nu fi anulate pentru simplul fapt ca persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile incompatibile.r Ln st. este t. dupa caz.e persoana juridica in cauza. dupa caz.a r i i.a rarea este atacata de t ot.n t. sotul. 215 Contrarietatea de interese ~ ( 1) Este anulabil actul juridic i. caz contrar. ( 2) Actele incheiate cu Ln ca Loa rea d i apoz i t i i Lo r alin. reprezentata prin administratori. Actele Functionarea persoanei juridice 212 emise de organele persoanei juridice ( 1) Ho t. care va indeplini mandatul cu care a fost Ln aa rc i.11 .a ri.e s i.an t.I.a produs 0 va t.

organului de conducere competent. care va decide cu majoritatea c eru t a de lege. IV Identificarea persoanei juridice CTCE Piatra Neamt 1 0 . sunt actele persoanei juridice Ln se s i ..iserviciilor publice din subordinea acestora atunci cand acestea au personalitate juridica...terii acestui fapt.. in numele persoanei juridice. mandatul acestora inceteaza de drept :. ( 2) Dispozitiile alin. afara de cazul in drepturi :.. Publice.u ra cu atributiile sau functiilor incredintate. ART.. un i t. daca prin lege nu se dispune altfel. persoanele juridice de drept public sunt obligate r: faptele licite sau ilicite ale organele lor.. ( 2) Hot. speciale ART. (1) sunt aplicabile in mod co re spun za t.ite de organele persoanei insa:..i a celor care le.at. (2 in raporturile cu tertii. C: CAP.o s i. (3) Clauzele sau dispozitiile actului de constituire ori ale statutului. directorilor altor persoane care au actionat in calitate de membri ai organelor persoanei juridice.tia sunt suspendati de drept f unc t.. ( 4) Daca s.au sa va rs i t. statul participa prin Ministerul Finantelor care legea stabile:. chiar daca au fost publicate.esc puterea de reprezentare confer ita prin actul de constituire sau statut..ia unitatilor administrativteritoriale ( 1) Daca prin lege nu se dispune altfel.11 .ti. fata de persoana juridica.a ho t.i niciuna dintre aceste persoane juridice nu raspunde pentru obligatiile statului.. 218 Participarea la circuitul civil ~ ( 1) Actele juridice f a cu t.mcn a La i Persoana juridica avand in subordine 0 alta persoana juridica nu raspunde pentru neexecutarea oBligatiilor acesteia din urma :.. ca titular ( 1) in raporturile civile in care se prezinta nemij locit.liunii in raspundere impotriva administratorilor.. unitatilor r administrativteritoriale care participa la raporturile civile in nume propriu. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei constituie dovada cunoa:. in limit puterilor ce le.i persoana juridica.. ( 2) Faptele ilicite atrag :..... 220 Raspunderea membrilor organelor persoanei juridice s i. (1) sunt aplicabile in mod co re spun za t. persoana juridica este angajata prin actele organelor sal chiar daca aceste acte depa:. ( 1) nu figureaza pe ordinea de ( 3) Organul de conducere compe t. in afara de cazul in care ea dovede:.i conditii ca persoanele juridice de drept privat. 221 Raspunderea persoaneloF juridice de drept public Daca prin lege nu se dispune altfel. cat s i. cu majoritatea ceruta de prevederile statutare.tia prin incalcarea indatoririlor stabilite in sarcina lor. 3.iinstitutiilor publice care sunt persoane juridice :. apartine. fata de ART. in acelea:.inici persoana juridica subordonata nu raspunde pentru persoana juridica fata de care este subordonata..i une . in mod subsidiar pe obligatiile organelor. 224 Raspunderea civila a statului :. 2 011 Pagina 27 . pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de catre ace:.e nn persoana insarcinata cu aceea:. 219 Raspunderea pentru fapte juridice ( 1) Faptele lici te sau ilicite savar:.a t. prin organele prevazute de lege. iar in Li ps a . introducerea ra aC1.iobligatii. ace:. . 223 Statul :.e de organele de administrare ale persoanei juridice.. pre cum hotararile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaza sau largesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise.teau la data actului.te un alt organ in acest sens. insa numai da oa ele au Le qa t.au fost conferite.i administrativteritoriale care nu raspund decat in mod subsidiar pentru obligatiile organelor.te ca tertii 0 cuno:.iraspunderea personala :..a Lo r r t. autoritatilor :. cenzorilor. & # 1 67.ca ut. persoanelor prevazute la alin.2 2 Independen tal pa t ri.i e pana la ramanerea defini~a hotararii judecatore:. ART.iunitatile administrativteritoriale in nume propriu.i majoritate sa exercite actiunea in justitie. institutiilor :.. statul nu ra spunde de ca t. (5) in cazul in care ac~iunea se introduce impotriva directorilor angajati in baza unui al t contract din decat a unui contr~~t _ i~dividual de munca.. in conditiile legii.a rea poate ra fi Lua t. ( 2) Dispozitiile alin.o s i.a chiar da ca problema r a apunde r i i. a ( 1) Aot i un ea in r a spunde re impotriva administratorilor. ART. a t. ART. ART.iorganul de conducere competent va proceda la inlocuirea lor.

care erna na de la persoana juridica trebuie sa cuprinda denumirea ~i sediul. t. care are ca efecte infiintarea. prin divizare sau prin transformare. ( 2) in lipsa acestor men t. juridice. persoana juridica mai poate avea ~i a: atribute de identificare. 227 Sediul persoanei juridice ~ ( 1) Sediul persoanei juridice se s t.ab Le st. ART. transfera in patrimoniul persoanei juridice juridice.11 . ART. 229 Dovada denumirii ~i sediului ( 1) in raporturile cu tertii. stabilirea denumirii ~i a sediului nu va sau schimbarea fi opusa altor persoane. potrivit actului d constituire sau statutului. actul de constituire sau statut se dispune altfel. 236 Divizarea ( 1) Divi zarea poa te fi total a sau partiala. V Reorganizarea ART. 230 Alte atribute de identificare in functie de specificul obiectului dt'activitate. Dispozitiile art. persoana juridica poate avea mai multe sedii caracter secundar pentru sucursalele. 234 Fuziunea unei persoane juridice de catre 0 alta persoana juridica Fuziunea se face prin absorbtia persoane juridice pentru a alcatui 0 persoana juridica noua. Li in a f ara de cazurile in care prin lege. lege. prin de constituire sau prin statuto in registrul public ( 2) Odata cu inregistrarea persoanei juridice se vor trece ~i celelalte atribute de identificare.o . 225 Nationalitatea persoanei juridice ~ Sunt de nationalitate romana toate persoanele juridice al caror sediu. este stabilit in Romania. sub sanctiunea platii CAP. ART. reprezentantele sale teritoriale de lucru. r ART. cum sunt in registrul comertului sau de intr.i un i . (1) persoanei juridice juridica persoanei juridice este operatiunea juridice s i. ART.e transfera in patrimoniul persoanei juridice ART. in conditiile legii. ART. (3) Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane CTCE Piatra Neamt 1 0 . codul unic alte elemente de identificare. ART.o La se face prin t.i e de obiectul de activitate.a . in conditiile legii. atribute de identificare.e potrivit i actului de constituire sau statutull ( 2) in f un c t. in cazurile prevazute dE persoanei prejudiciate. in care pot fi modificarea ori implicate incetarea una sa reorganizare Reerganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune. 2 011 Pagina 28 . ( 2) Reorganizarea se face cu respectarea conditiilor prevazute pentru dobandirea pe rsoria t a t. 231 Mentiuni obligatorii Toate documentele.ART.i i. ART. ( 2) Divizarea t.un alt registru public. drepturile ~i obligatiile (2 in cazul contopirii persoanelor acestora se nou.a intregului patrimoniu al unei persoane impartirea juridice intre doua sau mai multe persoane juridice care ex i s t a deja sau care se infiinteaza prin divizare. 235 Efectele fuziunii juridice absorbite (1 in cazul absorbtiei. dovada denumirii ~i a sediului persoanei juridice se f a ce mentiunile inscrise in registrele de pUblici tate sau de evidenta prevazute de lege pentru persoana juridica respectiva. drepturile ~i obligatiile persoanei se care 0 absoarbe. 97 sunt aplicabile in mod co re spunz a t. 232 Notiune Reorganizarea mai multe persoane acestora. 228 Schimbarea denumirii ~i sediului Persoana juridica poate schimbe denumirea prevazute sa sau conditiile de lege.Ln f i Ln t. mai multor sau prin contopirea ART. 226 Denumirea persoanei juridice ( 1) Persoana juridica poarta denumirea stabilita.

i oria a de acordul t pa r t.te celelalte persoane juridice nesupuse inregistrarii.La nt. juridice.infiintate.r organul e competent a inventarului. obligatiilor.. ( 2) Daca men t. 194 alin.. in locul ei.tiintarii.infiintate.i L interesate.or repartiza. b) pentru celelalte obligatii ale persoanei juridice divizate.i rea partii desprinse se va face potrivit d i apoz i t i i Lo r alin. cat :. daca este cazul. 240 s i. cu exceptia din u rma in care prin actul prin care s. dupa caz. se realizeaza a t. art.u i.> a ince cazului existenta se transfera in patrimoniul persoanei juridice nou.i in transmiterea acestei catre una sau mai multe parti juridice care ex i st a sau care se infiinteaza in acest mod...z carid 0 parte din patrimoniul unei persoane SE desprinde :. d i spoz i t.iobligatiilor transmiterea ( 1) in cazul reorganizarii persoanelor juridice supuse inregistrarii. 237 s i. aceasta va fi notificata sau. (1). prin actul de reorganizare se va putea stabili :.i a repartizarii tuturor contractelor in curs de executare. 2 011 Pagina 29 . 241 persoanei juridice prevazute de lege. ( 2 ). 242 Data transmiterii drepturilor :. efectele. ce se vor a~lica in mod corespunzator.a facut desprinderea potrivit dispozitiilor alin. cu respectarea dispozitiilor art.ipersoanele juridice dobanQitoare se va face juridica fata de care s... proportional cu valoarea drepturilor dobandite sau pastrate. (1). ( 2) in ceea ce prive:.i da ori nu oo ns i mt ama nt. a evidentei:.tiintata prin scrisoare recomandata. a b. cat s i.care continua sa existe.a a unei alte perseane juridice.e a in acest mod. obligatiilor decat ART. (2). dreptul de proprietate ( 3) in cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii. in cazurile prevazute la alin. daca prin actul ce a dispus divizarea nu s. dupa caz. 240 incetarea unor contracte ( 1) in cazul contracteloIi incheiate in considerarea calitatii persoanei juridice supuse reorganizarii. precum:. 238 ~ intinderea raspunderii in caz de divizare (1) in cazul divizarii. cu exceptia cazului in care partile au stipulat expres contrariul sau ori repartizarea contractu lui este conditionata de acordul partii interesate. obligatiile persoanei juridice care s i. ART. certificatul de inregistrare a persoanei juridice nou.i ne re a sau repartizarea contractu lui este cond i t... a) .a prin divizare se imparte in mod egal intre persoanele juridice dobanditoare. in ambele situatii insotit.i e . ART.a intre t.. in aceste cazuri.i a Le . numai drepturilor :. concomitent cu Ln t i i n t. ART.a stabilit 0 alta p ropo r t.v a r i i. persoana juriaica i:. 2 4 3 raman aplicabile. 237 Efectele divizarii ( 1) Patrimoniul persoanei juridice care a incetat de a avea f i i n t. transmiterea drepturilor s i. astfel incat eK~cbtarea fiecaruia dintre ele sa se faca in intrec de catre 0 singura persoana juridica dobanditoare. 239 Repartizarea contractelor in caz de divizare 20( in caz de divizare. (3) in cazul in care partea desprinsa se transmite mai multor persoane juridice deja existente sau care se Ln f i Ln t. in baza celelalte drepturi rea Ie se dobandesc numai prin inscrierea in cartea administrativ actului de reorganizare incheiat in forma autentica sau. fata de terti. (2 in cazul d i. 243 CTCE Piatra Neamt 1 0 .. :. de ca t.i inceteaza existenta. ART. prin inregistrarea operatiunii :. contractele se v. acestea nu Is i. (1 lit. a actului de prin care s. ART..i rea patrimoniului intre pe os oa na :.a dupa scaderea obligatiilor prevazute la lit. socoti t.iobligatiilor se realizeaza atat intre parti.oa .i. afara numai daca aceasta nu este cu putinta. iar intre persoanele juridice doba nd i t...ifata de terti. drepturile s i.ise transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se in acest mod. numai pe data ap roba r i i. az Lmpa r t. persoane (2) Daca o persoana juridica infiintata in conditiile art. a) supusa divizarii. atunci can ( 1) Transformarea persoanei juridice intervine in cazurile rea . pa r t.> primirii. f uno i a ra . in:. fiecare dintre persoanele va raspunde: pentru obligatiile legate de bunurile care formeaza drepturilor dobandite a) sau pastrate integral.i un alt mod de repartizare acela prevazut in prezentul articol.i I Le art.a dispus transformarea se prevede altfel. pa r t i .. Lipsa de raspuns in acest termen echivaleaza cu refuzul de mentinere sau preluare a contractu lui de catre persoana juridica succesoare.. 2 3 9. ( 2) in cazul transformarii. pentru a-:. 2 3 8.ide la data acesteia. i. contabil Lu intocmit in vederea pr eda r i i. cu confirmare de primiTe.a dispus reorganizarea. reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este proportionala transmisa. ART.u in termen L de 1 0 zile lucratoare de la comunicarea~ notificarii sau in:.11 . re Lmpa r t.i a oricaror alte asemenea acte prevazute de lege.

b) da ca scopul a fost realizat ori mai poate fi indeplinit. 245 Dizolvarea persoanelor juridice de drepE privat Persoanele juridice de drept qi~olva: a) daca termenul pentru care au constituite s. e) prin orice alt mod de lege.L pana la r ama ne rea definitiva hotararii judecatore:.i e . VI incetarea persoanei SECPUNEA 1 juridice Dispozitii generale ART. ( 3) Daca incetarea persoanei juridice are loc prin fuziune.eaza procedura lichidarii. lichidatorul propune cel pu t. CTCE Piatra Neamt 1 0 . ART. d) prin ho t. 244 Modurile de incetare Persoana juridica inceteaza. unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. 246 Dizolvarea persoanelor juridice de drept public Persoanele juridice~de drept public se dizolva numai in cazurile :. bunurile persoanei in primi destinatia stabilita in actul de constituire sau statut ori destinatia stabilita hotararea organului competent luata inainte de dizolvare. prin opo z i t.. daca prin lege nu se prevede altfel. da ca prin lege nu se altfel. dizolvare prevazut de actul constitutiv sau de lege. ( 2) Opoz i t i.Opozitii ( 1) Actele prin care s.La pentru ope ra t. ( 2) Persoana juridica I s i. d).t i Le alin..a competenta. la propunerea lichidatorului. 249 Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare juridice ramase dupa lichidare ( 1) Oricare ar fi cauzele d i zo Lva r i i . prin ori printr. orice alte persoane interesate. (1) efectul d i zo Lva r i i.a mai multe astfel de persoane juridice.r creditori e s i. bunurile ramase dupa lichidare se atribuie de instanta competenta. luate ra in oo nd i t.a t. SECTIUNEA constatarea ori declararea nulitatii. persoana juridica intra in lichidare in vederea valorificarii activului :. caz in care bunurile se atribuie prin tragere la so r t. 2 011 Pagina 30 . 243 pot face opozitie. CAP. sau. dupa caz.a ho t. dispozitiile aplicandu. de ca t.a implinit. de Ln st.i n 3 persoane juridice. actul de constituire sau statuto ART.tinta de aprobarea reorganizarii.ti.. precum:.i Lo r .. creditorii sau alte persoane interesate art.i in cazul in care prevederea sau hotararea este contrara legii sau ordinii publice. (2). nu se declan:. de la data aprobarii acesteia de catre organul competent. Atunci carid ex i st. in termen de S @ zile de la data cand au luat cuno:. pre cum s i. c) daca scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea un alt scop decat acestuia au devenit contrare legcii sau ordinii publice ori daca ele urmaresc cel declarat. prin hotarare supusa numai apelului. transformare sau prin diviz totala. acestea vor trece in proprietatea comunei.. potrivit legii. ( 2) in lipsa unei asemenea prevederi in actul de constituire sau statut ori in lipsa u ho t. ora:.ia platii pasivului. 247 Opozitii in cazul in care persoana juridica se dizolva prin hotararea organului competent. dar nu mai tarziu de un an de la data publicarii acesteia.i .11 . transformare.a r i.i un i Le necesare lichidarii pan a la finalizarea acesteia.se corespunzator. (4 ) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului. in cazul in care nicio pe rsoa na juridica nu este de acord cu prelu bunurilor rama se dupa lichidare in condi tiile alin. dupa caz.an t.a rea organelor ra competente ale acestora. reorganizarea ra pot fi atacate. pa st reaz a capacitatea c i. (1). prin fuziune.a se j ude ca in camera de consiliu. ART. in afara de cazul in care persoana juridica debitoare face executarii obligatiilor sau of era garantii acceptate de creditori ori incheie cu acord pentru plata datoriilor. ART..a s u spe nda executarea fata de oporie nt.un alt mod sau desfiintare a Dizolvarea 2-a persoanei juridice ART. cu citarea pa r t. ( 3) Opoz i t i.ului sau municipiului in a carui raza teritoriala se afla bunurile.v i. divizare totala.. ( 3) in cazul in care persoana juridica a fost dizolvata pentru motivele prevazute la al 245 lit.i in conditiile anume prevazute de lege.

a) incetarea incalcarii pentru vii tor. integritatea :.r e sa il oblige pe autorul faptei sa indeplineasca orice masuri socotite necesare instanta spre a ajunge la restabilirea dreptului atins. cazuri.o n ree sca poate sa d i spuna in special: a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie.ama rea este pa t. da oa organul competent nu a dispus altfel.a t. ( 2) in acest caz.ti recunoa:. (2) ori (3). pe cheltuiala sa.i demnitatea.11 . nesupuse dizolvarii. daca tulburarea pe care a produsc) subzista.ica aceasta actiune judecatore:. dupa caz.a t. cere despagubiri sau.o i t. di spoz i t. cum sunt: a) obligarea autorului.. ( 2) Celelalte persoane juridice inceteaza la data care s. b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. 250 Desfiintarea unor persoane juridice ( 1) Persoanele juridice Ln f i Ln t. cele in materie de carte f unc i a ra raman aplicabile. ( 4) D~semenea.. de condamnare. ART. 1 244 s i. in cazurile prevazute la alin. ho t. constituie titlu de proprietate sau.irii ilicite. in cazul bunurilor imobile.ti sa dispuna nelegitime. ra repararea b) orice alte masuri necesare pentru incetarea faptei ilicite sau pentru prejudiciului cauzat.a Le publice e r t. dupa caz..ide obligatiilor respective. ART. obligatiile persoanei juridice desfiintate se transfera persoanei juridice dobanditoare. CTCE Piatra Neamt 1 0 . in tot sau in parte.. (3) Dispozitiile prezentului articol se ap Li ca ..a fost cauzat. 253 Mijloace de aparare 1) Persoana f i.r au t. persoana prejudiciata poate 0 reparat ce i. 2 011 Pagina 31 . 254 Apararea dreptului la nume poate judecatore:. TITLUL V Apararea drepturilor nepatrimoniale ART.a infiintat. ma su r i Le prevazute la alin'-' ( 1) lit. chiar nepatrimonial. (2 De asemenea..z i. dreptul la actiune este supus imputabila autorului faptei prejudiciabile.a jude ca t.i centrale sau locale. la publicarea ho t. poate sa ceara instantei luarea unor masuri provizorii. sanatatea. pot fi desfiintate prin hotararea organului care le.. nume este contestat sa ceara instantei dreptului sau la acel nume.e de ca t. in mod corespunzator. 251 Data incetarii personalitatii juridice ( 1) Persoanele juridice supuse inregistrarii inceteaza radierii din registrele iJ care au fost inscrise. Masuri provizorii sale ( 1) Daca persoana care se considera lezata face dovada cred i b i La ca drepturile nepatrimoniale fac obiectul unei actiuni ilicite.se insa seama :. b) constatarea caracterului al faptei savar:. in cazul incalcarii drepturilor (2 Prin exc ep t. 255 ART.oa ale drepturi nepatrimoniale au fost incalcate ori amenintate poate cere oricand instantei: interzicerea savar:. c) poate cere insta ( 3) Totodata. tinandu. actuale sau iminente :. a numelui acestei atingeri incetarea poate sa ceara oricand instantei judecatore:. cum su viata..a rea judecatoreasca ra r ama sa definitiva.i apararii ales in conditiile legii. daca prin lege nu se prevede altfel. instanta poate dispune numai nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare.. 252 Ocrotirea personalitatii umane Orice persoana fizica are dreptul valorilor intrinseci fiintei umane. :.tere (1 Cel al ca ru i.mon a La pentru i prejudiciul. cel care este lezat prin uzurparea. la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute lege.( 4) in toate cazurile.ti risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat. dupa servi drept temei juridic pentru intabularea in cartea funciara. (1) .primire s i. (2 Ln st.ite.i I Le art.a r i i. ceiYcare a suferit 0 Lnc a Lca re a unor asemenea drepturi de ca t.. intimitatea vietii private.ire de la prevederile alin. libertatea de con:.r i. Procesul. R~oportional cu valoarea bunurilor transmise acesteia. in aceste prescriptiei extinctive. dr~pturile s i. d up ~ caz SECTIUNEA Dispozitii a 3-a speciale ART.a dispus incetare sau. da ca aceasta dureaza inca. transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rama se lichidare are loc la data preluarii lor de catre beneficiari.. creatia ART. dreptului la pseudonim.verbal de predare. literara sau tehnica.tiinta. b) s i. da oa va t. daca aceasta este iminenta.

copiilor CTCE Piatra Neamt 1 0 . in toate aces tea. Ln st.a t..t. sa repare..e se stabilesc r i.interese. *) Dispozitiile tranzitorii s i.. la cererea prejudiciul cauzat prin masurile provizorii luate. i la cererea reclamantului.un i . femeia Le L casatorie. cu titlu provizoriu. ( 5) Ca aa t.a nu apare ca fiind d i sp ropo r t.( 3) in cazul prejudiciilor aduse prin mij loacele presei scrise sau audiovizuale. 256 Decesul titularului dreptului ( 1) Ao t i un ea pentru nepatrimonial Lnc a Lca t.eq i t..I.i ona t.. instant judecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea.i un i i. pe egalitatea Familia pe casatoria se intemeiaza liber consimtita precum cre:. prin ho t....ifemeia au dreptul de a se ca sa t. Dispozitiile art.a rarea prin care s.edintiala. 71/ 2011 a sunt cuprinse in ART. ( 2) Ao t i un ea pentru restal5ilirea Ln t.idrepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. 253 alin. ( 4) Ln st. prin prezentul cod.i one az a cererea n potrivit d i apoz i t i i Lo r privitoare la o rdoria t. de oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate.i indatorirea parintilor de a asigura lor. Familia (1) 258 intre so t i .o i. poate fie sa refuze de partea adversa. instanta va fixa un termen in vederea introducerii ac t.a in raport cu prejudiciile cauzate. incheiata in conditiile legii.a L memoriei r t.o ri. potrivit art.a va dispune eliberarea ca ut i. (2) raman aplicabile. incheierea precum :. cauzele de nulitate ale ca sat. ART. in scopul de a intemeia r o familie.i. Cererea se judeca potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta pre:.a numai dupa incheierea casatoriei civile. (6) sunt aplicabile. Dispozitiile alin.iconsolidarea familiei.i unei persoane decedate poate fi pornita de cei prevazuti la ART. ( 7) Reclamantul este t. 0 femeie.o ri. de fond. (2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii :. ( 8) Daca partea adversa nu solicita daune. catre sotul supravietuitor. in cazul in care cererea este inainte de introducerea ac t.i un i i.o i. sub sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cautiune.an t. (3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi f a cu t. 257 Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare :. a 11- art.i Lo r . ART. daca actiunea nu este in mod '~ evident justificata. la despagubirile cerute raport cu circumstantele concrete.an t. care nu poate fi mai lung de 3 0 de zile la data pronuntarii hotararii. fie sa dispuna reducerea acestora. de drept a acelei ma sur i . prin masuri economice :.i de oricare dintre rudele sale colaterale pan a la gradul al patrulea inclusiv. s i. sub sanctiunea incetarii de drept a masurii dispuse.itermenul in care actiunea in fond trebuie sa fie introdusa.a este uniunea liber con s i mt i t a intre un ba rba t. se Ln t. (4 Corid i. prin so t.isociale. casatoriei. dupa moartea persoanei vatamate.a dispus ma su ra provizorie se va fixa :.a inceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mo r t i i.edintiala.a de Lrrs t.51 din Legea nr..a familie* in aplicare a ca r t i i..Li.e qe ba rba t. daca actiunea de fond este Cu ca neintemeiata. ( 5) Daca ma sur i. 7 5. ( 6) Masurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii actiunii in justiti pentru apararea dreptului nepatrimonial incalcat inceteaza de drept.i i. un i t.. daca reclamantul nu a fost in culpa cplpa u:.i un ea I no e t ar i i. educarea :.Le de incheiere s i.a rz i u de de zile de la luarea acestora.11 .a n pre:. (3) Statui este obligat sa sprijine. de fond.idezvoltarea :. sub aanc t. prin ho t. a actiunii prejudiciabile ~ decat daca prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave. s i.oara. adverse. daca reclamantul nu a sesizat instanta in termenul fixat de aceasta.terea s i.. instanta.i pe dreptul :.Ln ut. de punere 24.. prin (4) in sensul prezentului cod.u s i. 259 Casatoria ( 1) Caaa t. poate fi continuata sau pornita.i.a s o Lu t.e luate sunt de natura sa produca un prejudiciu pa r t. instanta il poate obliga pe reclamant sa dea 0 cautiune in cuantumul fixat de aceasta.ia statului. dar nu mai t. in cazul in care paratul se opune la eliberarea cautiunii. (2) Barbatul :. CARTEA Despre a 11.a re data cu citarea ra pa r t. unuia acestora. precum:. 2 011 Pagina 32 . da oa ma sura Lua t.. care se aplica in mod corespunzator. care se aplica in mod corespunzator.

i i Le dintre pa r i n t.i copiilo lor minori.iinteresele parintilor referitoare la copii pot fi aduse la cuno:.i ( 3) Orice copil poate cere sa fie ascultat.te. ART. 260 Egalitatea in drepturi a copiilor Copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie. daca este respectata.t. potrivit legii.irelatiile de familie sa nu fie afectate.o i t. luand in interesul superior al copil ul ui. in privind consimtamantul sau prezenta (5) legale speciale de ca t.i. ascultarea copilului ca implinit varsta de 1 0 ani Cu toate acestea. in primul rand. :.ipoate fi dovedita cu ori ( 3) incheierea logodnei nu este supu sa niciunei f o rrna Li.t i Le de fond pentru i incheierea in mod corespunzator.iasupra oo ns ec i n t.i L aa i. sau. cu cei adop t.a t. Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata.soti.. in conditiile legii..i L aa i. poate fi ascultat s i. fara incuviintarea acestor. de a fi informat asupra consecintelor pe care l~poate avea aceasta. casatoriei nu este conditionata logodnei.. ( 2) Copilul care nu locuie:... a unui in caz de conflict Instanta competenta j udeca t o re s t i . ART. 264 Ascultarea copilului ( 1) in procedurile judiciare care il privesc. au t. 261 indatorirea parintilor Parintii sunt cei care au. 266 incheierea logodnei ( 1) Logodna este promisiunea reciproca de a incheia ca sa t. pre cum :..tia.. a primi .L mijloc de proba..un timp rezonabil.e Leq e persoana care nu a implinit va rst.i s i. copii trebuie sa garanteze ca dorintele :.. ART. Exercitiul acestui drept limitat decat in conditiile prevazute de lege. potrivit cu va rst.. copilul c nu a implini t va rst. prin copil se Ln t.. ( 5) Logodna se poate CTCE Piatra Neamt 1 0 . ( 2) Pentru rezolvarea cererilor care se refera la copii.i cu gradul sau de maturitate.o .. 262 Relatiile dintre parinti :. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. cu exc ep t. ( 4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare in raport cu va r st.tere :.a i Le r t competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a conflictelor pe cale amiabila. a-:. art.i exprima opinia s i.a avizului medical s i.o i a ...a de 1 0 autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea or ( 2) Dreptul de a fi posibilitatea copilului de a cere s i. r TITLUL II Casatoria CAP.a sa. capacitatea deplina de exercitiu.o i za r i L instantei r de tutela.i femeie. ( 3) Procedurile referitoare la r e La t.. Logodna I dintre ART.i n f o rrna i.imasurile a Dispozitiile copilului prevazute in legi speciale sunt de competenta instantei de tutela. ( 6) Ca aa t. r casatoriei sunt aplicabile ( 2) Dispozitiile privind corid t.a prin d i vo r t. copilului. indatorirea de cre:.11 .a de 1 @ nici nu a doba nd i t. ( 4) incheierea de incheierea incheia doar intre barbat :.ica aces tea tin cont de ele in hotararile pe care Ie iau. pre cum :. toate Toate masurile date prin prezenta carte in competenta instantei de ocrotire litigiile privind aplicarea dispozitiilor prezentei carti.a poate fi de s f a cu t. as incat interesul superior al copilului :.. a au t.o ri. pentru motive temeinice. (1) (2) :.a i .e r o r i care i. 107 sunt aplicabile in mod co re spunz a t. dupa caz. indiferent de trebuie sa fie Lua t. ( 4) Procedurile privitoare la copii trebuie sa se de s f a soa r'e intr.. t ART.. ( 5) in sensul prevederilor legale copilului. la dintre ei are d de a avea legaturi personale cu ace:. 263 Principiul interesului superior al copilului ( 1) Orice ma su ra privitoare la copil. potrivit prevederilor alin. ART. ~ecizii Lo care il prive:. 2 011 Pagina 33 . pre cum s i.a respectarea interesului superior al copilului.a.r instanta e referitoare la desemnarea procedurile privesc.a :. prevederile de interese raman aplicabile.tinta autoritatilor :.te la pa r i n t.e t . pre cum s i.icopii ( 1) Copilul nu poate fi separat de pa r i n t.

i primit in considerarea logodnei sau. sunt aplicabile atat intre ce ( 3) in cazul a dop t i.. ca sat. intre rudele in linie dreapta. cal t. ART.e efectul adoptiei. 2 6 9 se prescrie intr. cu incuviintarea pa r i n t.o r i t. pe durata acesteia.ti. darurilor obi:. 3 9 8. nici tutore care sa poata incuviinta casatoria. 273 Bigamia Este interzisa incheierea unei noi casatorii de catre persoana care este casatorita.. 272 Varsta matrimoniala ( 1) Caaa t. este suficienta incuviintarea pa r i. ( 2) Pentru motive temeinice.t i Le art. 274 Interzicerea casatoriei intre rude ( 1) Este interzisa incheierea ca aa t. precum:.. cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul i:.. (4) asemenea..a de 16 ani se poate cas ate in temeiul unui aviz medical.ART. instanta de tutela hotara:. minorul care a implinit va r st.idebilitatea mintala Este interzis sa se casatoreasca alienatul mintal :.i manife vointa.o i e i.nuite.11 .o ri.n Lu i.. nu mai este cu in ma s t daca aceasta imbogatirii.. 267 Ruperea logodnei ( 1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi con s t raria sa incheie ca sa t. cat s i.iare domiciliul. incuviintarea celuilalt parinte este suficienta. ( 2) Pentru motive temeinice.i L care a fost abilitata sa exercite este drepturile parinte:.iare domiciliul cel care cere incuviintarea. 268 s i. (1). avand in vedere interesul superior al copilului.a Li t. ( 3) Obligatia nu exista unuia dintre de restituire daca logodna a incetat prin~rtea logodnici. II incheierea SECPUNEA Conditiile casatoriei 1 de fond pentru incheierea ART. 270 Termenul de prescriptie Dreptul la actiune intemeiat pe dispozitiile art.iliber al acestora.i Lo r aa i.ipersoana minora care se afla sub tutela Casatoria este oprita sa. in oo nd i t.t i Le alin. ART. ART. 271 Consimtamantul la casatorie Casatoria se incheie :. 1. in mod culpabil. poate fi dovedita cu orice mijloc de proba. 276 Alienatia :. s i. in vederea casatoriei. 268 Restituirea darurilor (1) in cazul ruperii logodnei. persoanei sau a au t. (2) d i spo z i t.. in cazul in care unul dintre par inti refuza sa incuviinteze casatoria.i intre cele in linie colaterala pan a la al patrulea grad inclusiv. sau. (5) nu exista nici pa r i n t. .e exercita parinteasca. CAP.t i Le alin..o i a . a tutorelui s i.iasupra acestei divergente. Instanta se va putea pronunta pe baza unui aviz sens. 269 Raspunderea pentru ruperea logodnei ( 1) Partea care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligata despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea in au fost potrivite cu imprejurarile. ART.i .i. medical special dat in acest (1) s i. ART.a se poate da ca viitorii so t i au implinit va rst. 275 intre tutore :. ART. CTCE Piatra Neamt 1 0 ..o i a intre rudele in linie co lateral a de gradul al r patrulea poate fi autorizata de instanta de tutela in a carei circumscriptie i:.i pentru (2 Partea care. ART. r precum:.idebilul mintal.. r ~ ( 2) Clauza perie La stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa. ( 2) Darurile se restituie in natura sau.un an ruperea logodnei.ipersoana minora Interzicerea casatoriei intre tutore :.i. 2 011 Pagina 34 ... ( 3) Daca unul dintre pa r i n t. dupa caz. este decedat sau se a f La in imposibilitate de a-:.a sa rupa logodna poate f: obligata la de spaq ub i r i. intre cei a caror rudenie fireasca a incetat prin au devenit rude prin a dop t i. sunt supuse restituirii darurile pe care le. ART.a de 1 8 ani..te :. ( 3) Ruperea logodnei nu este s upus a niciunei f orrna t.e i ..ifemeie prin consimtamantul personal :. in corid i t.a t.

termen in care se cuprind atat data afi:. (5) raman aplicabile.r cuprinde. de ca sa t. 281 Continutul declaratiei de casatorie vor a ra t a ca nu ex i st.i Spatiului Economic European raman aplicabile.e r.i sa se dispuna sa se faca 0 noua declaratie ART. fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania.v i. 272 alin.na a t e t fie de cetateni romani. ( 4) Primarul municipiului. incheierea ca sat. primaria unde urmeaza a se ART. 278 Comunicarea starii de sana tate Casatoria nu se incheie daca viitorii soti nu de c La r a ca reciproc starea sanatatii lor.e inainte de implinirea r i.t. viitorii so t i pe care il vor purta in timpul legal la casatorie :. Dispozitiile art. 2 011 Pagina 35 .iin:.. ART.edinta a viitorilor soti. numele oricaruia dintre ei sau numele un sot poate sa i:. al o ra su Lu i. dupa caz.e r .o i. prin afi:.idata incheierii casatoriei.La d i. dovezile cerute de lege pentru ( 2) Odata cu de c La'r a t i.iau domiciliul easatoria..o ri. ~ ( 2) Casatoriile dintre persoane de acela:. care 0 transmi te.o i a dintre persoane r de acela:.o ri.. ( 3) Ca aa t. (3). declaratiei de casatorie publicarea acesteia.. tutorele vor face sot este personal 0 dec lara tie prin care casatoriei. dupa caz.a niciun impediment ( 1) in de c La ra t.i sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani. ART. cat :. ViitODii soti pot conveni sa ia numele lor reunite.ivila. la alin.a se incheie dupa 10 zile de la afi:...o i.i.i pastreze iar celalalt sa poarte numele lor reunite.ipastreze numele dinaintea casatoriei.a care sufera de anumite boli raman aplicabile.ti...e .area deo La ra t i e i. fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania.. ART. de ca sat.un loc special amenajat la sediul p ri.edinta viitorii soti. ( 3) At unci carid vi itorul sau. 282 de familie Alegerea numelui sa i:... ru la sediul p ri..11 . o f i t.La ale vii tori lor so t.i sex incheiate sau contractate in s t ra i.. 285 CTCE Piatra Neamt 1 0 . 277 Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria ( 1) Este interzisa ca sat.i e i.i a de ca sat.e L de ru stare c i. 284 Reinnoirea declaratiei de casatorie de 3 0 de zile de la data a f i s a r : in cazul in care casatoria nu s.. sau al com unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze.i zi cu primirea de c La ra t.e r .... raza urmeaza a se incheia casatoria.o i a se poate r celebra. in termen de 4 8 de ore. incuviintarea pa r i n t. in termen de 1 0 zile de la data a f i sa r i i . in vederea publicarii. oeclaratia de casatorie se poate face s i.ira de ca sat.i sex.v i. pre cum :. la teritoriala i:. ( 3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acela:. de ca t re un of iter de stare civila de la 0 alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau i:.e . 280 Declaratia de casatorie (1) Cei care vor sa se casatoreasca vor fa~e personal declaratia de casatorie.e L de stare e.a de ca sat.i. datele de stare c i. ART.ivor mentiona numele de familie casatoriei. r dupa caz. ca sat. s i . ( 4) Dispozitiile legale privind pe teritoriul Romaniei a cetatenilor libera circulatie state lor membre ale Uniunii Europene :.iare domiciliul sau re:. intr.arii. s i. Dispozitiile legale prin care este op r i t.. de dina in tea easatoriei. cu obligativitatea in:. la sediul primariei unde celalalt sot i:..o i a s i . (4) parintii sau tutorele nu se afla in localitatea un Daca unul dintre soti. ( 2) Extrasul din de c La ra t.. 279 Locul incheierii casatoriei ( 1) Ca aa t...e i.area in extras. SECTIUNEA a Formalitatile 2. pot face declaratia la primaria in a ca re i.ma ri.ma ri. trebuie de casatorie :.o ri.o i. in afara sediului primariei.o i. i ( 2) Prin e xc ep t i. termenului p reva zu t. al sectorului municipiului Bucure:. (2) in cazurile prevazute de lege. ie in mod obligatoriu: data a f i sar i i . la pr .a se celebreaza de ca t re o f i.ma r ia unde urmeaza a se incheia casatoria. ei vor prezenta incheierea casatoriei.a pentru incheierea casatoriei ~ ART.tiintarea ca orice persoana poate face opozitie la casatorie.i regimtll matrimonial ales.. De asemenea. pe pagina de internet a acesteia unde urmeaza sa se incheie ca sat.iau re:.s ur p publicarea acesteia.ART.edinta.a incheiat in termen sau daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala. pentru motive temeinice. potrivit legii.o. precum:. ART.i Lo r sau a tutorelui. 283 Publicitatea declaratiei de casatorie ( 1) in aceea:.. cu aprobarea primarului.tiintarii primariei de domiciliu sau de re:.e .

noua casatorie ramane valabila.u potrivit tL art.a re ca aa t. ART.a incheiata de minorul care nu a implinit va rst. 290 Actul de casatorie Dupa incheierea casatoriei. ( 3) Persoanele celebrarea casatoriei care apartin minoritatilor nationale in limba lor materna. 287. poate CAP. Prima casatorie se considera desfacuta pe data incheierii noii casatorii.a de 1 6 ani este lovi t. sa comunice la registrul prevazut la art 334 alin. 287 alin. a opozitiilor primite sau a informatiilor pe care detine. rude sau afini. 276 s i. hotararea declarativa de moarte este anulata. ART. (2) Cu toate acestea. s i . ( 2) in cazul in care sot. ( 2) Cu toate acestea. in masura in care aces tea din urma sunt notorii. in p re zent. conditii mentionate la alin. ART. de cei 2 martori s i. 294 Lipsa varstei matrimoniale ( 1) Ca aa t.i. CAP. ofiterului de stare civila.o i e i.r e o f i t. 2 011 Pagina 36 . ( 2) Nu pot fi martori la incheierea ca aa t. (1) cu actul de casatorie de ~i prin certificatul casatoria se de casatorie dovedi cu o eliberat mijloc pe situatiile prevazute lege.daca Opozitia la ( 1) Orice alte cerinte ( 2) casatorie pe rsoa na poate face opozitie la casatorie. ART. IV Nulitatea casatoriei SECPUNEA Nulitatea 1 absoluta a casatoriei ART.aman. ofiterul de stare declara casatoriti. in cazurile prevazute stare c i v i La poate de lege. se dovede~te baza acestuia. 293 Cazurile de nulitate absoluta (1 Este lovita de nulitate absoluta casatoria incheiata cu incalcarea dispozitiilor prevazute la art. in de proba. Opoz i t i. 1) . dupa caz. r dupa aceasta.e r u L de stare civila. (1).> au exprimat con si. sa ateste faptele prevazute la alin. (1). de CTCE Piatra Neamt 1 0 .e se face numai in scris. El are obligatia ca. de indata. 287 Celebrarea casatoriei ~ impreuna la sediul pentru a( 1) Viitorii so t i sunt obligati sa se prezinte da consimtamantul la casatorie in mod public. ( 3) Martorii pot fi s i. III Formalitati ulterioare incheierii casatoriei ART. 291 Formalitatile regimul matrimonial Ofiterul de stare civ±la face mentiune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial ales. r pe baza pe care este obligat sa Le efectueze. 286 Refuzul celebrarii casatoriei Ofiterul de stare civila refuza sa celebreze ca sat. cu oricare dintre viitorii ART. care oficiaza cu conditia ca ofiterul de stare casatoria sa cunoasca aceasta Li. (1) .credinta.a nulitate absoluta.i_nd:te conditiile prevazute de lege. cei care din cau unei de f i. actul de casatorie. r precum s i. notarului public care a autentificat conventia matrim o copie de de casatorie.a a 2 martori.o ri.e sau fizice nu sunt ap t. 289 Momentul incheierii casatoriei Casatoria este incheiata in momentul dupa ce ia consimtamantul fiecaruia dintre viitorii soti. care se semneaza de catre soti . ART.o i t. de indata. din oficiu s i. 2 7 4. daca exista un impediment legal ale legii nu sunt indeplinite.i L s i. cu a ra t. 273. 2 7 1. pre cum s i .mt. indiferent de grad. 288 Martorii la casatorie ( 1) Martorii e t. ART.11 . of)terul de stare civila intocme~te.u unei persoane L declarate moarte s. in registrul actelor de stare c i v i La . de ca t.o i a da ca . constata ca nu sunt indepl. art.c n t e psihice i. ofiteru1 celorlalte celebra casatoria ~i in afara sediului serviciului de stare civila.e t a faptul s ca so t. daca sotul celui declarat mort a fost de buna.o ri.mba . incapabilii.a la ca sa t.a a dovezilor re pe care se Si intemeiaza.

a de 1 8 ani sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata.a incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia 0 familie este lovita de nulitate absoluta. CTCE Piatra Neamt 1 0 . ( 2) Eroarea constituie viciu de numai atunci ca nd p ri. ( 3) in toate cazurile. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatore~ti. SECTIUNEA Efectele a 3-a nulitatii casatoriei pana ART. sotia sau a r ama s Ln aa rc i. situatia unui sot pastreaza. nulitatea casatoriei intre timp.i i. 3 0 0. 272 alin. ( 2) Cu toate acestea. pana la rama ne rea definitiva a hotararii judecatore~ti. de la data la care cel interesat a cunoscut ori lipsa vremelnica a discernamantului.o ri.11 .a Le . ART. 303 Acoperirea nulitatii (2) . (3) pentru vicii de consimtamant ori pentru lipsa discernamantului. 296 Persoanele care pot invoca nulitatea absoluta Orice persoana interesata poate introduce actiunea in constatarea nulitatii absolute a casatoriei.a poate fi anulata la cererea so t. 300 Existenta tutelei Casatoria incheiata intre ~i persoana minora aflata sub tutela sa este anulabila. ( 2) Ca aa t. s. da ca actiunea ea poate fi continuata de ca t re oricare actiunea a fost pornita de ca t re unul dintre soti. 301 Termenul de prescriptie ( 1) Anularea casatoriei poate fi c eru t a in termen de 6 luni. ART. Dispozitiile art.e i t.a la incheierea la data cand hotararea judecatoreasca ramane unei casatorii nule sau anulate definitiva.au ob t i. termenul curge de la data incheierii ca sa t.o i Lo r . prin dol sau prin v i. dintre mo~tenitorii sai. con si. nulitatea casatoriei se acopera daca. procurorul nu poate introduce actiunea dupa incetarea sau desfacerea casatoriei. 46 alin.o ri. nulitatea casatoriei se acopera daca. cu exceptia cazului in care ar actiona pentru drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdictie . n r Cu toate aces tea. Cu toate acestea. 304 Casatoria putativa ( 1) Sotul de buna. ART. anulabilitatea ( 1) in cazurile prevazute la art. (2). (4) se aplica in mod corespunzator. ambii soti au implinit varsta de 1 8 ani sau da oa sotia a nascut ori a ramas insarcinata. 295 Casatoria fictiva ( 1) Ca aa t. SECPUNEA Nulitatea ART. la art.a nu poate fi ariu La t a da oa s o t. a intervenit convietuirea so t i Lo r . ~ 297 incuviintarilor cerute de lege (1) Este anulabila casatoria incheiata fara inCUViin'd~ autocieacea prevazute la art.rnt. 298 Viciile de consimtamant ( 1) Ca aa t.(2) Cu toate acestea. (4) s i. ambii so t i a se a cope r a da ca . u acopera daca.n t. (4) s i. r ART. personal al actiunii in anulare nu se transmite mo st. ART.o i e i . a erorii ori a lipsei vremelnice a facultatilor mintale. 297. (5).o ri.ve t e identitatea s fizica a viitorului sot. dupa caz. 2 011 Pagina 37 . pana la definitiva a hotararii judecatore~ti. ART. ART.ria ori au trecut ta 2 ani de la incheierea casatoriei. in cazul nulitatii termenul de la data incetarii violentei sau.cred i n t. (4) p reva zu t. al ca ru i. viciat prin eroare.o nt. termenul curge de la data la care cei a caror incuviintare sau autorizare era necesara pentru incheierea casatoriei au luat cuno~tinta de aceasta. au convietuit luni de la data timp de 6 incetarii violentei sau de la data descoperirii dolului. 272 alin. (5) (2) Anulabilitatea poate fi invocata numai de cel a ca ru i. incuviintare era necesara. 299 Lipsa discernamantului Este anulabila casatoria incheiata de persoana lipsita vremelnic de discernamant. incuviintarile ~i autorizarea cerute de lege.u i. ( 2) in cazul prevazut la art.aman a fost Lu t. ART. implinit va r st. Lipsa a 2-a relativa a casatoriei .

ca fiind casatoriti matrimonial al sub regimul cu tertii legale.i 335 aplicabile in mod corespunzator..i raporturile patrimoniale dintre fo:.. ei pot hotari sa locuiasca separat. 310 Independenta sotilor Un sot nu are dreptul sa cenzureze corespondenta.e rt.i copii asemanare. 281. unul dintre so t i nu poate cere schimbarea acestui nume pe c administrativa decat cu consimtamantul celuilalt sot.o i. Sotii ho t. prin asemanare. in afara de cazul in au fost indeplinite formalitatile de pUblici tate prevazute de lege cu privire constatarea nulitatii ori in anulare sau tertul a pe alta de incheierea actului.i i.ti ( 1) Hot. t. dispozitiile privitoare la divort. ( 2) in ceea ce prive:.i a casatoriei este opoz ab i La t..tii soti supuse.i sprijin moral.iindatoririle personale ale sotilor ART. (3) Neindeplinirea formalitatilor de pUblici tate face ca sotii sa fie considerati. 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soti Dispozitiile prezentului capitol se aplica raporturilor personale dintre soti..t i Le legii. ART. CTCE Piatra Neamt 1 0 .e r persoane. ( 2) Nulitatea ca aa t. dispozitiilor privitoare la divort· ART. 311 Schimbarea ( 1) Sotii sunt sa poarte numele declarat la incheierea ca sa t.. 312 Regimurile matrimoniale comunitatea legala. r ( 2) Daca s o t.. afara de cazul in care ace:.i un i ..i 335 s aplicabile in mod corespunzator :.o i e i. relatiile sociale sau alegerea profesie celuilalt sot.ua a pr-e vaz u t a la alin. sau de anulare t. 313 Efectele regimului matrimonial casatoriei. 308 deciziilor Luarea de ca t re so t i ra in ce prive:. :3 3 4 :.a . fidelitate:. Pentru motive temeinice. CAP. care pa s t reaz a situatia de copii din casatorie.. Dispozitiile art. V Drepturile :.tia 1. s i. ART.. oricare ar fi regimul lor matrimonial. regimul matrimonial produce efecte numai din ziua incheierii ( 2) Fata de terti. comunitatii 314 ART. 306 Opozabilitatea hotararii judecatore:.te casatoria.au decla potrivit d i apoz i t i i Lo r art. ART. Lo in corid i t.iobligatiile dintre par inti :. 334 :. au convenit sa poarte in timpul ca sat. ART. (1) ( 2) in s i t.ipUblicitatii actiunii in nulitatii sau in anularea casatoriei. matrimonial ales. da oa prin lege nu se prevede ART... se c t. 2 011 Pagina 38 .casatorie valabila. nu se poate deroga pr e ze ( 2) Indiferent de regimul de la dispozitiile altfel. ( 1) Sotii ( 2) Ei au inda tori rea de locui impreuna. in raport de buna.a rea judecatoreasca ra de constatare a nuLi t.11 . 291.e un nume comun r i. 309 indatoririle sotilor i:.1 1 patrimoniale ale sotilor comune Despre regimul matrimonial in general ART.o i e i.o red i nt. ( 1) intre so t i . 0 dintr- CAP. 1.a sc de comun acord ART.. cauza de nulitate a casatoriei.a copiilor.o i e i . 305 Situatia copiilor ( 1) Nulitatea ca aa t. nu are niciun r efect in pr i v i n t.te drepturile :.a i. obligatiile SECPUNEA Dispozitii &#167.idatoreaza reciproc respect. nu poate r fi cpu sa unei terte persoane impotriva unui act incheiat anterior de aceasta cu unul dintre soti. ( 1) Viitorii so t i pot alege ca regim matrimonial: separatia de bunl sau comunitatea conventionala.au cunoscut pe alta cale.. regimul matrimonial este opozabil de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

2 011 Pagina 39 . ~i orice (3) in raport cu institutia de s ot. in Li. r ART. potrivit legii.a in s i t.a a familiei. (2) in cartea funciara.e . niciunul dintre so t i . regimul matrimonial se lichideaza potrivit legii. in conditiile legii. ( 4) Atunci cant! in'f'0rmatiile solicitate de un sot pot fi obt. ( 2) Actele incheiate cu nerespectarea ho t. f orrna t.ua i i. caz de refuz nejustificat se poate adresa instantei de tutela. & # 167 2. chiar s i.i imobiliara sau mobiliar&. dU. da oa unul dintre so t i incheie acte care pune in pericol grav interesele familiei.u scris al celuilalt tL sot. 3 4 7 sunt aplicabile in mod co re spunz a t.i nut.an i. limitele ~i perioada de valabilitate a acestui pronuntata (2 ) in afara altor cazuri prevazute de lege.11 . insa a se de pa s i. Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an. Ho t. 315 Mandatul judiciar (1) in cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a. depozite bancare. dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata numai cu oo ns i mt ama nt. inscrisul intocmit in forma autentica notariala constituie act definitiva sau. Oricare dintre soti poate cere notarea a imobilului. Hotararea judecatoreasca buna invoiala sau.a t. un curator.mt.i (1) sau ca nd este ~mit un tutore ori. matrimonial Lichidarea regimului sau de schimbare. 346 s i. se in vederea e f ect. (3) Dispozitiile art. poate fi p re Lunojjrt.a rarea de incuviintare a ma sur i i.u L s au expres. Prin ho t.a rea ra exercitarea se stabilesc conditiile.u titular L al contului are. refuzul acestuia de a Ie solicita na~te prezumtia relativa ca sustinerile sotului reclamant sunt adevarate. ART. nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei ~i nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinta acesteia. 316 Actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei ( 1) in mod exceptional.Mandatul conventional Un sot poate sa dea mandat celuilalt sot sa il reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care Le are potrivit regimului matrimonial. 347 sunt aplicabile in mod co re spunz a t.a .u L celui care a sesizat. r ART. 346 s i. dupa caz. potrivit legii. un sot nu poate deplasa din Loou i nt.stzi ra sunt anulabile. Locuinta familiei este locuinta locuinta sotului copiii. 319 matrimonial matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii. mandatul inceteaza atunci carid reprezentat nu se mai a f l. ce La La Lt. da ca prin hotarare judecatoreasca altfel. sa furnizeze informatiile cerute ~i sa probele necesare in acest sens. ( 2) Ln st. in conditiile legii.a r i i. fara consimtamantul celuilalt. executorie nu s.p sa . chiar da oa este proprietar exclusiv. 318 Dreptul la informare ( 1) Fiecare sot poate celuilalt sa il informeze cu privire la bunurile. sot poate cere Ln st.aman. desfacerea sau (1 incetarea (2 casatoriei. ( 3) Dispozitiile art. depuse.o .ua a p reva zu t. regimul matrimonial poate fi modificat. t. ( 2) De asemenea. refuzul este justificab de pastrarea secretului profesional. in total 2 ani.F'a caz. precum alte operatiuni in legatura acestea. care incepe sa curga de la data cand sotul vatamat a luat cuno~tinta de existenta actului. unui imobil ca Loou i nt.a poate n sa s ot. de lichidare. Notiune (1) 321 comuna a s o t.o . 317 patrimoniala Independenta a sotilor ( 1) Daca prin lege nu se prevede altfel.e pentru 0 durata determinata.a ART.i lor sau. dupa caz.0 sau pe orice t er t. ART.a la alin. (2) Fiecare sot poate sa faca singur.1 reprezenta pentru drepturilor pe care Le are potrivit regimului matrimonial. 3 Tertii pot sa refuze furnizarea informatiilor cerute atunci carid .a bunurile ce mobileaza sau decore la care se a f La CTCE Piatra Neamt 1 0 . 322 Regimul unor acte juridice ( 1) Fara con si. t. in caz de neintelegere.~i manifesta voi celalalt sot poate cere instantei de tutela incuviintarea de a. Durata acestei ma su r i. fiecare orice sa incheie acte juri sot poate cu celalalt sot sau cu terte persoane. Locuinta familiei ART. chiar da oa nu este proprietarul ART. anularea. dupa desfacerea sau incetarea a dispune de fondurile casatoriei. nurr la cererea celuilalt sot. j udeca t o re. in caz de incetare pe cale judiciara.a Lo r de publicitate r Li t. veniturile ~i datoriile sale. ART.

&#167. familiei r t.mt. • atribuirea beneficiului Lo cu i n t. pentru ca aceasta sa autorizeze incheierea actului. in care bunul proprietatea comuna a celor 2 so t i . so t. Daca ex i st. 3. ( 5) in lipsa no t. dintre soti este . fiecare sot are un drept locativ propriu.u Lud de inchiriere se face cu citarea locatorului s i.i nu t.t i Le legii.u L care nu ~i.a in temeiul de inchiriere. de ca t re ambii soti ~i ace~tia nu se inteleg.u este refuzat tL fara un motiv legitim. calitatea de loctlinta exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut. da oa nu este po si. ( 6) Dispozitiile alin.4.0 alta Loc u i nt.( 3) se ap l i ca in mod similar s i. 328 Dreptul la compensatie Sotul care a participat efectiv la activitatea profesionala a celuilalt sot poate obtine compensatie. ( 2) Ei sunt ob I i qa t.La t ea sca celuilalt sot 0 Lndernn i za t. 1. ( 3) Grice conve n t.aman. Alegerea regimului matrimonial ART. Loc u i. ce La La Lt. Cheltuielile casatoriei ART.o i.e r i.a cazului in care a fost p ro nu n t a t.e i. din culpa e xc Lu s i va a acestuia din u rrna . cu pe alta cale. in ordine. ( 2) Dispozitiile art. dar nu mai tarziu de an de la data incetarii regimului matrimonial. asupra cotei cuvenite sotului caruia i s.a atribuit beneficiul contractu lui de inchiriere este dator sa p. ( 3) Atribuirea beneficiului co nt rac t. la cheltuielile contributie 327 ART. ( 2) Sotul ca ru i a i s. (4) ( 'E ) . se aplica in mod corespunzator actelor 5 cu 2) incalcarea prevederilor alin. cu e x cep t i.b La folosirea i Lo cu i n t.u L dreptului sau locativ..> a dat con si.i e cheltuielilor de instalare intr. daca nu renunta in mod expres la termenul prevazut la art.i e care prevede ca suportarea cheltuielilor ca sat. &# 1 67. chiar daca numai este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte de casatorie. in masura imbogatirii acestuia din urma. acorde sprijin material reciproc. sa contribuie. de Fiecare sot este liber sa exercite 0 profesie ~i sa d i spuria cheltuielile casatoriei. 325 Contributia sotiIor ( 1) Sotii sunt obl!igati sa I s i. 330 incheierea conventiei matrimoniale decat cel al comunitatii legale se face prin CTCE Piatra Neamt 1 0 .u la incheierea tL actului poate cere anularea lu: in termen de un an de la data la care a luat cuno~tinta despre acesta. ART.n i. la partaj.a este de t.a i i.Lria nd seama. la cheltuielile casatoriei. so t. 2 011 Pagina 40 .a . 3 2 i3 Munca so t i in gospodarie copiilor reprezinta Munca oricaruia dintre cre~terea o ~i pentru casatoriei. de interesul superior al copiilor minori.a dat consimtamantul nu poate cere anularea actului. 324 Atribuirea beneficiului contractului de inchiriere ( 1) La desfacerea ca sa t o r i e i . 8 3 4 . in raport cu mijloacele f i. de culpa in desfacerea casatoriei ~i de posibilitatile locative proprii ale fo~tilor soti.a prevazut altfel.locuinta familiei ~i nu poate dispune de acestea fara consimtamantul scris al celuilalt sot· ( 3) in cazul in care con si.e i. 329 matrimoniala Conventia unui alt regim matrimonial Alegerea matrimoniale. 323 Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate ( 1) in cazul in care Loou i nt.e in cartea f uno i a ra . ART. ci numai daune. 322 sunt aplicabile in mod supravietuitor continua exercitarea ( 3) in caz de deces al unuia dintre so t i . indemnizatia se poate imputa. in cazul Prevederile alin.a bunuri comune.a atribuit beneficiul contractului de inchiriere.aman. revine doar un u i. conjugale producand efecte pan a la data ramanerii defini~ive a hotararii de partaj. in oo nd i t.i. t. daca participarea sa a depa~it limitele obligatiei de sprijin material ~i ale obligatiei de a contribui la cheltuielile casatoriei. sot~ poate sa sesizeze instanta de tutela. ART. Veniturile din profesie .considerata nescrisa. incheierea unei conventii ART.interese de la celalal~ot. veniturile incasate.a . daca prin conventie matrimoniala nu s. (4 Sotul care nu s i. cu respectarea obligatiilor ce ii revin privind ART. a familiei. produce efecte fata de acesta de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva. beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre sot i .11 .mt.e caru i.

33I Simulatia conventiei matrimoniale Actul secret. (I). ART. in oo nd i t. comuni de a u rrna r ( 3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor chiar inainte de incetarea comunitatii. i 46. oonve n t i a mat r i mon i a La nu poate fi cpu sa t. 336 Modificarea conventiei matrimoniale inainte de incheierea casatoriei. 333 Clauza de preciput ( I) Prin oonve n t i e mat r i mon i a La se poate stipula ca fara supravietuitor sa preia plata.june pe actul de ca sa t. ( 2) Dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul ca aa t. 335 Inopozabilitatea conventiei matrimoniale incheiate ( I) Conv en t.Lriu t. exprimat personal de notarul sau prin mandatar autentica.(I ) absolute. 096 alin. fara a fi t.a fi cpu sa t.i Lo r cu privire incheiate de ace~tia cu oricare dintre soti inainte de incheierea casatoriei. un exemplar al conventiei la serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei. 334 respectarea oo nd i t. 330 ~i 335 aplicabile.11 .a t.i ona t.t i Le legii.e r t. succesorale legale.e i r i i .oria la t. numai intre soti ~i nu poate fi opus tertilor de buna. conventia matrimoniala se incheie prin inscris Sub sanctiunea nulitatii autentificat public.t i Le art. cu consimtamantul tuturor partilor. notarul public expediaza. eliberarea de extrase certificate. prin care se alege un alt regim matrimonial sau se pentru care sunt indeplinite formalitatile de publicitate prevazute de lege.La mat r i.La incheiata in timpul casatoriei produce efecte de la data prevazuta de sau. (5) persoana. p rec i s i. care se aplica in mod CTCE Piatra Neamt 1 0 . 2 in lipsa incuviintarii sau a autorizarii prevazute la alin. ART. 334 Publicitatea conventiei matfimoniale ( I) Pentru a fi opozabi1'e oonv en t i i Le matrimoniale se inscriu in Registrul national notarial al regimurilor matLimoniale. ART.oria la alin. 2 9 I. (I). de la data incheierii ei.a ma t r i mon i a La poate instantei de matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal ~i cu autorizarea tutela. 332 Obiectul conventiei matrimoniale ( I) Prin conventia matrimoniala nu se poate deroga. la alin.t i Le alin.a in registrul men t.e r t.o ori Lu r carid la cererea decedat in a ce La s i.e I. ( I) s i. sau dupa r primirea copiei de pe actul ca sa t or i e i . obiectul ei au fost vandute creditorilor comuni. 2 011 Pagina 41 . inainte de partajul mo st. ( 4) Tinand seama de natura bunurilor. ( 3) Co nv e n t. potrivit art.mon La nu poate i. 3 3 2 Dispozitiile art. pentru a se face rne n t. conventia incheiata de minor poate fi anulata in corid t.i Lo r cu privire la actele de ace~tia cu unul dintre soti. n unul sau mai multe dintre bunurile comune.i. autoritatii parinte~ti sau devolutiunii ART.e . inscrie in registrul comertului. (I). oonv en t i i Le matrimoniale se vor nota in cartea funciara. conventia matrimoniala nu poate dintre aduce soti. 334 sau da oa tertii au cunoscut. la celelalte registre dev publicitate. speciala ~i avand continut predeterminat. in Li ps a . la registrul me n t i. ( 3) Dispozitiile alin. 337 incheierea conventiei matrimoniale de catre minor incheia sau modifica 0 conventie ( I) Minorul care a implinit va rst. ( 2) De asemenea.o i e i.i un i i . (2). in timpul vietii ( 4) Clauza de preciput devine caduca atunci ca nd comunitatea inceteaza ac e s t i a au so t i Lo r . cu procura (2) incheiata inainte de casatorie produce efecte numai matrimoniala de la Conventia data incheierii casatoriei. la dispozitiile legale privind regimul matrimonial ales decat in cazurile anume prevazute de lege. sub sanctiuneg nulitatii absolute. decat daca au fost indeplinite formalitatile de pUblici tate prevazute la art. in donatiilor.Lo de publicitate r speciale nu fi acoperita prin inscrierea f acut. Clauza de preciput poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei. organizat potrivit legii. in corid i t. de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate. neindeplinirea f o rma Li t. bunurile ce fac obiectul clauzei. ART.e ( 2) De asemenea.u i. oo nd i t.credinta.t i Le art.0 pe alta cale. ART. poate solicita. • lucru nu este po ( 5) Executarea clauzei de preciput se face in natura sau. (2) nu exclud dreptul o r i ca ru i a dintre so t.u beneficiar L a decedat in:{ntea so t. precum ~i in alte registre de publicitate prevazute in toate aceste cazuri. Conventia matrimoniala poate fi modificata cu sun s i.i.a sa justifice vreun interes. parti ART. (4). detinute in devalma~ie sau in coproprietate. din oficiu. carid so t. I.o ri. ( 2) Clauza de preciput nu este s upus a raportului ci numai r e duc t. t. poate cerceta registr men t i. da oa acest prin echivalent.t i Lo r prevazute la art. timp sau ca nd bunuril::»aiLe au f a cu t. (I) s i. d i spuriat. la a c t.

la data dobandirii lor. ART.o red i.n a . d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale ~i asupra semnelor distinctive pe care le.i. in Fiecare sot conditiile legii. de publicitate apartenenta ART. Oricare dintre so t i poate in alte registre prevazute de lege despre unui bun la comunitate. ( 3) Ao t i un ea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei.corespunzator.u expres tL al celuilalt sot.e prin mo~tenire legala. precum ~i acte de dobandire a bunurilor comune.11 . c) bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti. e) bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa.interese de la celalalt sot. schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor.ored i. ca bunurile sunt comune. dupa caz. dovada se face in oo nd i t. ART. (3) bunurile mobile dobarid i t. 322 raman aplicabile. inainte de incheierea acesteia se de ca t re notarul public sau sub aemna t ura privata. 339 Bunurile comune Bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare de soti sunt. ( 4) in ma sura in care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudic: printr. in mod expres. 2 011 Pagina 42 . bunuri comune in devalma~ie ale sotilor. 345 Actele de conservare. pana la proba contrara.un act juridic. ( 2) Dovada ca un bun este propri u se poa te face intre so t. manuscrisele ~tiintifice sau literare.e anterior ca sa t o r i e i . sumele de bani sau care inlocuiesc un bun propriu. h) fructele bunurilor proprii. prin orice mij loc de p roba cazul prevazu~la art. 338 Nulitatea conventiei matrimoniale in cazul in care oonve n t i a matrimoniala este nula sau anulata. acte de administ cu privire la oricare dintre bunurile comune. ( 2) De asemenea. 343 Dovada bunurilor sotilor ( 1) Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.u care nu a participat L la incheierea actului nu poate pretinde de ca daune.t i Le legii.a inregistrat. 340 lit. 346 Actele de instrainare ~i de grevare ( 1) Actele de Ln st ra i. ART. ci bunuri proprii ale fiecarui a) bunurile doba nd i t.aman.ria sau de grevare re cu drepturi reale avarid ca obiect bunurile cor nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti. intre soti se aplica regimul comunitatii legale. 340 Bunurile proprii Nu sunt bunuri comune. f) indemnizatia de asigurare ~i despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti. fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna. t ART. Cu toate acestea. 344 Formalitatile de pUblici tate cere sa se faca mentiune in cartea f un ci. 342 Regimul al bunurilor proprii administra ~i dispune liber de bunurile sale proprii. t SECTIUNEA a 2. se prezuma.i Le convin inventarului.a Regimul comunitatii ~ legale ART. ( 3) Dispozitiile art.n a . pre cum ~i dobandit in schimbul acestora. ART. proiectele de inventii ~i alte asemenea bunuri. ART. ale daca nu sunt elemente unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri. a). ART. fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna. schitele ~i proiectele artistice. legat sau cazului in cu exceptia care dispunatorul a prevazut. de folosinta ~i de administrare ( 1) Fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara con si. g) bunurile. sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale ~i altele asemenea.mt. fiecare sot poate incheia singur acte de conservare. preaum veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri indiferent de data dobandirii lor. sot. CTCE Piatra Neamt 1 0 . da ca pa r t. insa numai in cazul in care creanta privind incasarea scadenta in timpul comunitatii. ca ele vor fi b) bunurile de uz personal.a ra ori. 341 Veniturile din munca ~i cele asimilate acestora Veniturile din munca.

ART.i. te. ART. din comunitatea de bunuri. in conditiile legii. comune ale au sporit bunurile apartinand unui tert. daca. 349 Regimul aporturilor ( 1) Sub aanc t. 351 Datoriile comune ale soti1cH ) Sotii raspund cu bunurile CGmune pentru: a) obligatiile nascute in Iegatura cu conservarea. cel care a p La t i t. datoria comuna in oo nd i t. pe care le. potrivit legii. de la prevederile ART. 353 Urmarirea bunurilor comune (1) Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. (3) (1) Sunt. 2 011 Pagina 43 . f urida t i i .un i. ART. C' 1':3 CTCE Piatra Neamt 1 0 . creditorul Cu toate acestea. sociale ori. da oa acesta s i. datoria comuna se subroga in drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota.interese de la celalalt sot. pre cum s i. (1). de mobile comune a caror instrainare nu este supusa.u L care nu comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe 0 piata ~i. t. Dispozitiile art.(2) oricare dintre soti poate dispune singur. cu exceptia 351 lit. ART. ( 2) 'I'e rt. ART. in acest caz. (4 aplicabile. dupa caz. (1) are un drept de rete asupra bunurilor celuilalt sot pan a la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i Ie datoreaza. darurile ob i snu i. c).a dat consimtamantul scris la intrebuintarea bunurilor decat daune.i Lo r sociale ori. atunci cand el este necesar potrivit legii. 355 Lichidarea regimului comunitatii ( 1) La incetarea comun i t. cu titlu oneros.parte ce i.11 . prin aceasta. cu bunurile proprii. cele asimilate acestora nu pot fi urmarite Veniturile comune asumate de ca t re celalalt celor prevazute la art. administrarea sau dobandirea bunurilor comune. ( 3) Calitatea de asociat poate fi recunoscuta s i. ART. a bunurilor d) in masura in care. prin conventie. fara a fi afectate drepturile de terti. impartite ART. 52 Raspunaerea ~ subsidiara pentru datoriile comune (1) ma sura in care obligatiile comune nu au fost acoperite prin u rma r i rea bunurilor comune.ar cuveni.e . 3 4 7.Lo r de t i nu t. sotilor. dupa caz. personal poate cere partajul bunurilor comune.a i . 348 Aportul de bunuri comune ~ Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societati. calitatea de asociat este recunoscuta sotului ca aportat bunul comun. prin insu~irea.q en t.u expres L al celuilalt sot.au contractat impreuna. insa numai in masura necesara pentru sale.> a expri vointa in acest sens. de asemenea. (2) dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor. 350 Dispozitii testamentare la incetarea casatorie Fiecare sot poate dispune prin legat de partea ce i s. 345 alin. Cu toate acestea. exceptate alin. 347 Nulitatea relativa ( 1) Actul incheiat fara oo ns i mt ama nt.i un ea p reva zu t. in acest caz.a necesara pentru a se informa Ii natura bunului este aparat de efectele nulitatii. ( 2) Sotul care a p La t i t. Sotul asociat exercita singur drepturile ce decurg din aceasta calitate ~i poate realiza singur transferul pa r t. 354 veniturilor din profesie Urmarirea din mun oa ale unui sot. celuilalt sot. la alin. de cazul societatilor so t. so t. b) obligatiile asumate de oricare dintre so t i pentru acoperirea cheltuielilor al c) obligatiile obi~nuite casatoriei. este anulabil.a rare judecatoreasca sau act autentic notarial.o r care a depus d i Li.i f raspund solidar. pentru datoriile sot. repararea prejud:i!ciului cauzat de catre unul dintre soti . sa dispuna de bunurile la 0 societate sau pentru dobarid i rea de pa r t. niciunul dintre nu poate singur. Dispozitiile art. al a c t i. 345 alin. ( 2) in cazul p reva zu t.u L dobarid i t. acoperirea creantei (3) Bunurile astfel devin bunuri proprii. sotii nu au stipulat alte parti. dar partile sociale sau actiunile sunt bunuri comune.a la art. Partile sociale sau actiunile ce revin fiecaruia dintre soti sunt bunuri ART. fiecare dintre soti are calitatea de asociat pentru partile sociale sau actiunile atribuite in schimbul a jumatate din valoarea bunului. far consimtamantul scris al celuilalt sot.t i Le alin. raman aplicabile. anumitor formalitati de (4) publicitate.i aceasta se lichideaza prin ho t.a reveni din comunitate daca lichidarea s.ar face la data platii datoriei.

parti ( 1) Bunurile doband i te impreuna de so t i apa r t. (2) se aplica in mod corespunzator. potrivit legii. in ma sura in care nu este compatilliiJ§: cu regimul comunitatii conventionale. cat ~i la indeplinirea obligatiilor comune. ART.t i Le legii. 357 Lichidarea comunitatii.u i.a nd fi p l. prin act incheiat in forma autentica notariala. se poate dovedi decat prin inscrisul care indepline~te formele cerute ART.i .a L se face in corid i t.a cota. (2 Se poate intocmi un inventar ~i pentru bunurile mobile dobandite in timpul separati de bunuri. 7 sa restituie numai fructele existente la data solicitarii lor de catre celalalt este dator estJ CTCE Piatra Neamt 1 0 .i n acestora in proprietate comuna pe cote. comunitatea subzista bunurilor.i inceteaza decat in oo nd i t. dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune ~i la regularizarea ( 2) in acest scop. creanta de participare reprezinta jumatate din diferenta valorica cele doua mase de achizitii nete ~i va fi datorata de catre sotul a carui masa de aoh i z i t i i.pa r t.e i ria mai Ln t. Lu sotul supravietuitor ~i mo~tenitorii sotului decedat.i fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii. inventarul se anexeaza la supunandu. ce revine fiecarui sot. ( 3) Dispozitiile art. pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune.i 361. ( 2) Dovada cop rop r i e t.pa~ti ce revine fiecaruia. 358 Fartajul in timpul regimului comunitatii ( 1) in timpul regimului comun i t a t i i . /361 Inven~rul bunurilor mobile 1 adoptarea acestui regim.a L nu t. bunurile comune in tot sau in parte. 362 Bunurile proprietate comuna pe cote. (2 se ap l i ca in ART. pana la proba contrara.i L au avut eq a La . (3) Bunurile atribuite fiecarui devin bunuri proprii. ( 2) Frevederile art.( 2) Fana la finalizarea Li ch i da r i i .e de bunurile celuilalt sot fara impotrivirea acestuia din urma are obligatiile unui uzufructuar. in caz de neintelegere. de proprietate exclusiva nu de forma pentru validitate ori unor cerinte de publicitate. chiar daca toate bunurile comune au fost impartite potrivit acestui articol. lichidarea se face in tEe caz.a Regimul separatiei ART. care se aplica in mod corespunzator. r t. 364 alin. in baza careia se va calcula creanta de participare. de publicitate ca ~i conventia matrimoniala. cu ex cep t i. iar bunurile sot prin partaj neimpartite raman bunuri comune. atat in privinta in privinta obligatiilor. pu t.ch i.e un inventar al bunurilor mobi proprii.r ra . (3) in toate cazurile. comun i t. in corid i t.i L so t. indiferent de modul lor de dobandire. 363 Folosinta bunurilor celuilalt sot ( 1) Sotul care se f o Lo se st. pa r t. ori pe cale judecatoreasca. ART. ART. 2 011 Pagina 44 . ( 4) Regimul comun i t. in invoiala. in acest decedat se divid intre mo~tenitori proportional cu cotele ce le revin din mo~tenire.da i i.un act juridic supus. dreptul de lege. nete este mai mare.11 .a i t a in bani t sau in natura. se de t. printr.t i Le legii. in nume propriu dupa ~i a celor pe care le dobande~te aceasta data.parte rm i.a bunurilor dobandite inainte proprietar soti precum de incheierea casatoriei. ART.a i . unei cond ( 5) Daca bunul a fost doba nd i t. 359 Conventiile contrare regimului comunitatii legale Orice conventie contrara dispozitiilor prezentei sectiuni este lovita de nulitate absoluta. 726 s i. ( 3) Carid comunitatea inceteaza prin decesul unuia dintre soti. f o s t. pentru opozabilitate fata de terti. ca dreptul de proprietat exclusiva apartine sotului posesor. cat ~i SECTIUNEA a 3. Fana la proba co nt. t.se acelora~i formalitati conventia matrimoniala. notarul public I nt. ART.i.i Le pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim in functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei. Fartajul ( 1) in cadrul Li. ( 2) Frin conventie rna t. Daca partile nu au dintre convenit altfel. raman coproprietari in devalma~ie asupra bunurilor comune pana la stabilirea cotei.t i Le art. 356 Efectele incetarii regimului comunitatii Daca regimul comunitatii de bunuri inceteaza prin desfacerea ca s a t or i e i . (4 in lipsa inventarului se p re zuma . Regimul de bunuri 360 bunurilor ( 1) Fiecare dintre exclusiv in pr i v i n t. 357 alin. 7 2 3. obligatiile so t. a se p re zuma ca so t.a celor prevazute la art.oorne st.r i mon i a La .

b) r e s t rariqe rea comun i t. a celor pentru acoperirea cheltuielilor legate ~ c re st. 3 3 4. in parte. c). din valoarea activului net al comunitatii. la data Ino e t ar i i. ( 3) Creditorii p re j ud i c i a t. de bunuri apa r t.interese de la sotul dobanditor. 335 s i.. inopozabilitatea modificarii sau lichidarii regimului matrimonial facute in frauda intereselor lor.i narid celuilalt sot. 369 Conditii so t. cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut ca bunul a fost achizitionat de catre sotul vanzator prin valorificarea bunurilor celuilalt sot. prin echivalent. regimului r matrimonial.nuite ale ca aa t.a t. de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale. dupa caz.i L pot. SECTIUNEA a 4.i exprima vointa sau se opune in mod abuziv.e ori ( 1) Dupa cel put in un an de la incheierea ca sa t o r i e i . s i. 364 Raspunderea pentru obligatiile personale ( 1) Niciunul dintre so t.r i.e rea s i. 365 Dreptul de retentie La incetarea regimului separatiei de bunuri. 340 lit. de cand au luat cuno:.. 3 6 1 sunt aplicabile in mod co re spun za t. acesta din u rrna poate alege. de preciput.if bunurile sau datoriile anume determinate in conventia mat. cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru matrimoniale. Proprietatea nu poate fi insa reclamata decat inainte ca sotul dobanditor sa dispuna de bunul dobandit. conventia se poate referi la unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte: a bunurilor dobandite sau a datoriilc a) includerea in comunitate. d) includerea c Lau ae i. executarea clauzei de preciput se face in natura da oa acest lucru nu este ·posibil.lte dE ce La La L t sot. Daca unul dintre so t i incheie singur un act prin care dobande st. 366 Domeniul de aplicare atunci carid . se deroga.i limitele Regimul comunitatii conventionale se aplica prevazute in prezenta sectiune. sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial incheierea conventiilor modifice. ( 2) Cu toate acestea. i indiferent ori. CTCE Piatra Neamt 1 0 . in oo nd i t. ART.o r i e i. 368 aplicabile Alte prin oonve n t i e matrimoniala nu se prevede altfel. e) modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale.a prevazute la art.1 matrimonial conventionala Modificarea ART. in proportia bunurilor proprii folosite fara acordul sau. bunurilor prevazute la proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei..mon a La .a Regimul comunitatii conventionale ART.. in acest caz. intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat :.e un bun. (4) Creditorii prevazuti la alin.e inainte sau in timpul ca sa t o r i e i ..i. ART. insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela.t i Le :. folosindu in tot sau in parte. ori sch i. SECTIUNEA a 5. b) s i. regimul juridic al in se completeaza legale privind regimul comunitatii cu dispozitiile comunitatii legale. ( 2) 'bw. 367 Obiectul conventiei matrimoniale ~ matrimoniala in cazul in care se adopta comunitatea c~nventionala. 2 9 1. c) obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare. ori sa il doresc. na scut. prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot form actiunea revocatorie in termen de un an de la data la care au fost indeplinite formalitatile de pUblici tate sau. celalalt sot poate sa incheie singur actul.tinta mai inainte de aceste imprejurari pe alta cale. 351 lit.dupa caz. c) .11 . ART. 2 011 Pagina 45 .. daca unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-:. ( 2) Dispozitiile art.i. in tot o r i. so t. cu exceptia art. ART. prin conventie matrimoniala.i. nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savar:. cu e xc ep t. fiecare un drept de r e t e n t i e asupra bunurilor celuilalt pan a la acoperirea integrala a Le au unul fata de c e La La L t. ( 3) pot invoca o r i carid . sau.mba i i. ori de ca t. pe cale de exceptie.i L r a spund solidar pentru obligatiile asumate de oricare dintr obi:. sot sau. dupa caz.ia pretinde daune.a Modificarea regimului &#167. educarea copiilor.

o ri.. 334..a t.11 ..i sau conventionale Ln st. poate p roriun t.i lor nu pot cere separatia interveni in cauza. 374 alin. ART... 361 se aplica in mod ART. la cererea oricaruia dintre ei. (2) Divortul prin acordul nu poate fi admis daca unul dintre sotilor soti este pus suI interdictie.a s epa ra t.e din afara casatoriei sau adoptati.a face ca regimul anterior sa inceteze.Le un certificat de d i vo r t. sunt de acord cu d i vo rt. re educare.st-e aplice de la data despartirii in fapt. eliberandu.u s i. Ln st. sunt parinte:. L na scu t. efectele s epa ra t.ti de catre ambii parinti. 371 Efectele intre soti ( 1) Separatia de bunuri p ron un t..a L legale t. 375 Conditii ( 1) Daca s o t. 291. 369 alin. exercitarea autoritatii parinte:.1.a va face aplicarea d i apoz i t i i Lo r art. CAP. t. (2) ART. (5).. ( 3) Dispozitiile art. 373 Motive de divort poate avea loc: Divortul a) prin acordul la sotilor.ineviciat al fiecarui & # 167 3.i. nu au copii minori.u prin L acordul so t.i Lo r este cel al comun i t. 374 Conditii (1) poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei :.ifiecare dintre copii.istabilirea contributiei parintilor de c re st. ( 4 ) ( 2) Dispozitiile art.2.i e i. din afara casatoriei sau adoptati. ( 2) D'i vo rt. invatatura:. &#167. 357.i pregatire profesionala a copiilor.a la cererea unuia dintre so t i . de ( 3) s i. modali ta tea de pa s t rare a Le qa turilor personale dintre la cheltuielile separat :. sunt aplicabile in mod corespunzator.a de ca t. 335 s i. atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei. mod corespunzator.i Lo r . la cere rea unuia dintre dupa 0 separare in fapt care a durat cel pu t. 2 011 Pagina 46 . 376 alin. potrivit legii. de soti sau a unuia dintre soti acceptata celalalt sot.i i.r Ln st.an t. ( 2) Totodata.&#167. (3) este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber :. ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul s o t.e . in cazul in exista copii minori nascuti din casatorie. se ca a ce. cu except cazului in care instanta. stabilirea locuintei parintele copiilor dupa di vo r t.. 370 Separatia judiciara de bunuri ( 1) Daca regimul matrimonial al so t. 372 Efectele fata de terti ( 1) Creditorii s o t.i Divortul sotilor indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie. casatoriei 1 de divort Dispozitii generale ART. (3) Dispozitiile art.i a de bunuri. daca sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sa il poarte dupa divort. dispune efecte sa Li. Daca din raportul de ancheta sociala rezulta ca acordul sotilor privind exercitarea in comun a autoritatii copilului. iar sotilor Ii se aplica regimul matrimonial prevazut 360-36~ ( 2) intre so t i . se produc de la data formulaEii cererii. 376 CTCE Piatra Neamt 1 0 . din ca sa t. Modificarea judiciara ART.an e t.icontinuarea casatoriei nu mai este posibila. VII Desfacerea SECPUNEA Cazurile &#167. atunci carid . pre cum :...2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara ART.i Lo r poate fi constatat de notarul public s i. din cauza unor motive temeinice. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala ART.i n 2 an: c) la cererea aceluia a carui stare de sana tate face imposibila continuarea d) casatoriei. raporturile dintre soti sunt grav b) vatamate :.an .ti sau cel privind stabilirea locuintei copiilor nu este in interesul aplicabile prevederile art.

o ri. notarul public verifica daca sotii staruie in acest sa divorteze ~i daca.a de art.ua a pr-e vaz u t a la art.e t i . pe cale separata. s ofiterul de stare civila sau.i 379 alin.e Mentiunea ( 1) Carid cererea la primaria incheiat casatoria.i Lo r s i.i une despre culpa so t. dupa caz. dupa emi terea certificatului de in cuvenita mentiune actul de casatorie. se depune de soti impreuna. sunt aplicabile prevederile art. Daca se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort ori.t. de divort este depusa ofiterul de stare civila. c). mo st. Lu ca rora so t. b).e i t.a constata culpa exclusiva a sotului parat. 373 lit. ofiterul de stare civila emite certificatul de divort ~i inainteaza.e in d i vo r t. prin r acordul so t.v ru i. pot n r continua a c t. 380 Continuarea actiunii de divort ( 1) in s i t. 381 Conditiile divortului in cazul prevazut la art. 0 copie certificata de pe acesta la primaria locului unde s.o i este adm. ( 2) Ao t i un ea continuata de mo st. cu exceptia situatiei in care paratul se declara de acord cu divortul.e i t. oh-ira r da oa numai unul dintre ei a f a cu t. me n t. d i vo rt. notarul public emite 0 dispozitie de respingere a cererii de divort ~i indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.v ru i. spre a se face mentiune in actul de casatorie. de a emite certificatul de divort. (1) s i. cererea de divort depune la se poate public ~i prin mandatar cu procura autentica. 375 . ( 2) in cazul depunerii cererii la pr i. 379 Conditii ( 1) In cazul p reva zu t.o i i. desfacerea casatoriei se pronunta fara a se CTCE Piatra Neamt 1 0 . ( 2) in ipoteza p reva zu t.o i e i.o i a La s o t. r ART. t. iar ofiterul de stare civ sau.4. notarul public respinge cererea de divort.v i.Procedura ( 1) Cere rea de di v or t. in cazul prevazut la art. (1). Cu toate acestea. d i vo rt.i ns t an t.i sa numai da ca Ln st. sens. ofiterul de stare civila dup caz.i i. 375 alin. dupa caz. 0 copie certificata de pe acesta la p r i ma r i a locului unde s. Divortul din culpa ART. ART. d i vo rt. au avut r r ultima locuinta comuna.i i.i une a de d i vo r t..i Lo r . . ( 3) La expirarea acestui termen. ( 6) Solutionarea cererilor privind alte efecte ale d i vo rt.e de judecata.a din culpa exclu sotului reclamant. instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna . dupa caz. oricare dintre soti se poate adresa. ( 4) Daca s o t. r i pentru a dispune desfacerea casatoriei prin in baza unui alt temei prevazut de lege. de indata. dar so t.ma i a in a ca re i. la art. in comun a drepturilor pa r i nt.a i i. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot ART. de stare civila Ofiterul sau notarul public inregistreaza cererea ~i Ie acorda un termen de zile.a da oa instant stabile~te oulpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei. (1). notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la CUl~ sotilor.e L de stare c i.i i. s t a ru i.vo t. 383 alin.La sau.u i. acesta emite certificatul divort ~i inainteaza.a incheiat casatoria. raza t.u L se poate p roriun t. (3) se aplica in mod corespunzator. ART. SECTIUNEA Efectele a 2-a divortului 373 lit. ( 3) Pentru repararea prin refuzul abuziv al o f i. daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti. 5.i L nu se inteleg este de competenta instantei judecatore~ti. instantei competente.La sau notarului public nu e x i s t a cale atac.i. ( 3) in cazul con st at. 378 Refuzul ofiterului de stare civila sau n0tarului public ( 1) Daca nu sunt indeplinite corid i t.. potrivit prevederilor art.e de la prevederile alin. de reflectie de 30 ( 2) Prin e xc ep t. da ca so t.e r i t. &# 1 67. r spre a se face in actul de ca sa t. sau. 373 lit.o i a .i L se pot adresa de d i.u L reclamant decedeaza i timpul procesului. cand acesta se pronunta fara a se face mentiune despre culpa sotilor.o i e .u i. d) .an n r t. consimtamantul lor este liber ~i neviciat.11 . (2) asupra e xe rc i t ar i i.a incheiat ca sat.e Lu i. 374.La sau notarului public de a constata ca aa t. ( 5) Dispozitiile art.t iLe art. s o t. Daca culpa apa r t i rie in totalitate reclamantului. aa i. de stare c i. se prezinta personal. de ca t re notarul r Lu public. &#167. 388. cerere de d i vo r t .u L se pr onun t. ( 2) impotriva refuzului ofiterului de stare c i. o f i t. de indata. 377 in actul de ca sa t. 2 011 Pagina 47 .

i L pot in timpul casatoriei. da ca actiunea de divort este continuata de mo~tenitorii sotului reclamant. d i vo rt. 375 sunt opozabile in conditiile fata de terti. pot cere instantei de d i. ( 2) Sotul impotriva ca ru i a a fost p ron un t. sotul sufera un prejudiciu prin desfacerea casatoriei.11 . Data desfacerii casatoriei ART. pre cum s i.a rarea prin care s. 388 Acordarea despagubirilor Distinct de dreptul la prestatia compensatorie prevazut la art.. Opozabilitatea fata de terti si . din Lu s. 375 ART.a din ziua ca nd ho t. 345 alin.e . de art. justificate de interesul unuia superior al copilului. 291 334 sunt aplicabile in mod corespunzator. ( 3) Prevederile articol se aplica in mod corespunzator ~i in cazul divortului prevazut de art. t 346 alin. nevinovat. 386 Actele incheiate in frauda celuilalt sot ( 1) Actele rnen t. ( 2) Sotul divortat are dreptul ob L'i qa t. (4) raman aplicabile.o i e i.u i.njon i a L la raporturile patrimoniale dintre soti ART. 390. in cazul divortului dintre soti sau arnarido i ..3 I. ART.a rea j ude ca toreasca ra prin care s.r i. potrivit art. oricare impreuna. matrimonial inceteaza intre soti la data introducerii cererii de divort· (2) Cu toate acestea.a p ro nu n t a t. culpa pe e xc Lu s i va care legea prin sa drepturile sau al d i vo rt.a d i vo rt. ART. 3 7 5.o i a este desfacuta r pe data certificatului de divort. ( 2) Prin e xc ep t i. ( 2) Dispozitiile art. daca se intre soti inceteaza. r so t.i a la de intretinere intretinere.u pierde t. & # 167 2 Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale soti de familie dupa casatorie ( 1) La desfacerea ca aa t. prin d i vo r t.u L este considerat p ro nu n t a t. incl ~i 335 cazul prevazut la art. impotriva s ot. prin acordul lor.a desfacut casatoria. Lu a co i &#167. 375 II. ca sat. poate cere sotului vi nova t sa i 1 despagubeasca. casatoria se socote~te ( 3) in cazul p reva zu t.&#167. ART. (2). desfacuta la data decesului.i oria e la art.a este de s f a cu t. ART. Efecte cu Efectele privire divortului la regimul cu ma t.1. instanta poate sa incuviinteze ca sotii in timpul casatoriei.a pronuntat divortul certificatul de divort prevazut la art. 2 011 Pagina 48 .u L a ramas definitiva. dupa caz. afla in nevoie din pricina unei CTCE Piatra Neamt 1 0 . 382 Data desfacerii casatoriei ( 1) Ca aa t. Instanta de tutela solutioneaza cererea prin hotararea de d i vo r t. III.vo t. Numele 383 numele purtat divort· soti sau de interesu numele purtat dat incuviintarea. 389 Obligatia de intretinere ( 1) Prin desfacerea casatoriei.ir i. sa cons tate ca regimul r matrimonial a incetat de la data separatiei i~fapt. ( 3) Aceste drepturi nu sunt pierdute in cazul culpei comune sotilor. Dreptul la de spaqub. fiecar a ca ru i. actele din care se nasc c de unul dintre soti dupa data introducerii cererii de divort facute in frauda celuilalt sot. legii. chiar in lipsa unei intelegeri intre ( 3) Daca nu a intervenit 0 intelegere sau da oa dintre fo~tii soti poarta numele dinaintea casatoriei.o ri. 384 Drepturile sotului divortat ( 1) D'i vo rt. 385 incetarea regimului ( 1) in cazul divortului. 380. ( 1) Hot. Instanta ia act de aceasta intelegere prin ( 2) Pentru motive temeinice. Obligatia de intretinere intre fo~tii soti ART.u i. L conventiile incheiate anterior cu tertii Ie atribuie acestuia.

a rea ra o perioada de d i vo r t. 395 compensatorii incetarea prestatiei so t i .te pan a la o pa t. aceasta indexeaza de drept.icopiii lor ART.. Prestatia compensatorie i ART.i l<I2ufructul se pot constitui pe toata durata v i e t.iurmeaza sa 0 aiba fiecare sot. de v i at.4. 396 s i. tit/!' compensatorii sau mi csora pr e st. ART.i e i .a de n tutela hotara:.a t.a poate n mar i. da oa este de ancheta a s cu Lt a .. copiii lor minori Raporturile dintre parintii divortati ( 1) Ln st. 393 Garantii cererea sotului creditor.a e i. altele asemenea..me din venitul net al celui obligat la plata ei. copiii lor minori.ide orice alte imprejurari previzibile de natura sa le modifice.o i a a durat r CE pu t. 397 Exercitarea autoritatii parinte:. de intretinere. care Lu solicita.. ori in forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobil care apartin debitorului. pe care ii 2 64 sunt aplicabile. ( 2) Renta poate fi stabilita intr.te in decurs de un an de la desfacerea casatoriei. de concluziile raportului p si.0 suma de bani. compensatorii t.u L ( 1) in cazul in care d i vo rt. ( 3) intretinerea datorata potrivit d i apoz i t i i Lor alin.. &#167. prin recasatorirea compensatorie inceteaza prin decesul unuia dintre Prestatia sa ii asigure precum :..a t. un dezechilibru semnificativ pe care divortul 1. 391 Stabilirea prestatiei compensatorii ( 1) Pr-e st.ho soo i a La .iresursele creditorului.i n 2 0 de ani. ART. in raport cu mijloacele sale s i.r i. pa r a t. ri ( 2) La stabilirea pr e st.a t.u se p ronun t a din culpa L reclamant poate beneficia de 0 prestatie care sa compenseze. il poate obliga pe sotul debitor sa constituie 0 sa dea cautiune pentru a asigura executarea rentei. (2) se stabile:. posibilitatea de a 0 producatoare de venituri s i.ar determina in viata ale celui care 0 solicita. prestatiei mod se Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti :. cat :.a t. cu s t.iatunci cand incapacitatea se ive:..e . 392 Forma prestatiei (1) fi stabilita in bani. posibil.11 . de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului :. odata cu pronuntarea divortului..i..a de nevoie a creditorului. s ot. asupra s i.ti de catre ambii parinti raporturilor al cazul.survenite inainte de casatorie ori in timpul ca sat.. pre cum s i . pregatirea profesionala.u Lu i.o i.a a compensatorie. odata cu desfacerea ca sat. nu va putea depa:. obligatia de intretinere recasatorirea celui indreptatit.u i. sub forma unei sume globale sal Prestatia unei rente viagere. t. in semnificativ.i Sotul pensie in conditiile art. timp de un an de la (5) in afara altor cazuri prevazute de lege.terea copiilor minori :. Aceasta intretinere.. 2 Pr-e st. de CTCE Piatra Neamt 1 0 . (4) Cand divortul este pronuntat din culpa exclusiva a unuia dintre beneficiaza de prevederile alin.i se tine seama a t. 2 011 Pagina 49 . invoiala pa r i n t i Lo r .i. ri El are incapacitati de munca drept la intretinere :.a asemanatoare conditii ( 1) Ln st. (3) care solicita compensatorie nu poate prestatia cere de la fostul sau sot :.a compensatorie nu se poate solicita de cat. IV. insa numai daca incapacitatea este cauzata de 0 imprejurare in legatura cu casatoria. (2) s i.( suma de bani determina (3) Renta :.a de resursele t.0 cota procentuala din venitul debitorului sau intr.te prin ho t. ART.istarea de sanatate a sotilor. sotului celor din timpul casatoriei.te.. cum :. ART. s o t. mijloacele debitorului :.i jumatate din venitul net al celui obligat la plata. 389..e . contributia la cre:..iatunci cand acesta obtine resurse de natura creditor.i daca se modifica. care se stabile:... in functie de rata Ln f La t. trimestrial. (2) in cazul in care prestatia compensatorie con s t a intr.. 390 Conditiile prestatiei compensatorii so t..o i. tinand seama de interesul superior dintre parintii divortati copiilor. ( 2) Dispozitiile art. (3) de ca t..ide mijloacele celuilalt sot din momentul divortului. ART. impreuna cu intretinerea datorata copiilor.a compensatorie se poate acorda numai in care ca sat.i L celui care solicita prestatia compensatorie sau pentru mai scurta.

a de tutela poate hotari plasamentul copilului la 0 r ud.i sau contrara interesului superior al copilului. ( 3) in mod exceptional. 402 Stabilirea contributiei parintilor ( 1) Ln st.a i Le de exercitare t a acestui drept. dintre pa r i n t.an t. cu privire la persoana copilului. 2 ). parintii separati copilul lor au dreptul de a avea legaturi ~er~~nale cu acesta. ori la 0 insti t u t.e unei persoane i. (2) Dispozitiile titlului V privind obligatia de intretinere se aplica in mod corespunzator. dintr. Notiune (1) generale 405 Rudenia fireasca este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr.a de n tutela. in TITLUL Rudenia III CAP. 4 pa r i. ( 2) Rudenia este in linie co La t. a institutiei de ocrotire. sau intr.0 alta persoana ~i poate fi ascendenta sau descendenta. 398 Exercitarea autoritatii parinte~ti de catre un singur parinte ( 1) Daca e x i st a motive intemeiate. la adoptia acestuia. tinand seama de interesul sau superior. Rudenia in linie dreapta sau co lateral a ( 1) Rudenia este in linie dreapta in cazul de sce nden t.a ho t. ART.e dupa caz.v r t. Acestea e xe rc i t. numai da ca este in interesul superior al copilului.11 . 264 fiind aplicabil.e daca drepturile cu privire la bu nu r i Le ~'U1Ui se exercita de catre parinti in comun sau de catre unul dintre ei.a drepturile s i.an t. 399 Exercitarea autoritatii parinte~ti de catre alte persoane ( 1) in mod exceptional. indatoririle care revin pa r i n t.i Lo i. Acestea exerci t a supravegherea copilului s i.0 institutie de ocrotire.ab i Le s t. 396. numai de ca t re unul dintre instanta hotara~te ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata parinti. ART. ART. ( 2) Ln s t.a rarea de divort. pre cum ~i dreptul de a oo ns i mt.a t.e La atunci ra ca nd rezulta din faptul ca mai multe pe r so. cu consimtamantul acestora. 401 ~ Drepturile parintelui separat de copil ( 1) in cazurile prevazute la art. 406 ART. Ln st. la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie. instant poate stabili locuinta acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane. locuinta copilului minor la parintele cu care locuie~te in ( 2) Daca pan a la d i.e de ocrotire.scultarea copilului este obligatorie. avarid in vedere interesul superior al copilului. ( 2) in caz de ne i n t.an t. ho t.a n t. divortului. ART. ART.a s t e asupra ra raporturilor dint lor minori. Lrrs t. sau la 0 alta familie ori persoana.i.i..403 fiind aplicabile in mod parinti ~i copiii corespunzator. instanta de tutela stabile~te.n l.0 alta pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. profesionala a invatatura ~i pregatire copiilor. instanta de tutela poate modifica masurile cu privire la drepturile ~i indatoririle parintilor divortati fata de copiii lor minori.e qe re intre pa r i nz'i . t. autoritatea parinteasca revine in comun ambilor afara de cazul parinti. ~educatia ~i invatatura sa.a de tutela decide cu privire la moda Li t. art. copilul o a locuit cu ambii ii stabile~te instanta locuinta la unul dintre ei. 2 011 Pagina 50 . s i. 400 Locuinta copilului dupa divort ( 1) in lipsa intelegerii dintre pa r i n t.e sau. Le Ln st. a copilului. indeplinesc toate actele obi~nuite privind sanatatea. copiii lor minori in alte cazuri in la art. dispozitiile art. care instanta decide altfel. 403 Modificarea iuate cu privire la copil in cazul schimbarii imprejurarilor. persoana sau CTCE Piatra Neamt 1 0 . (2 Celalalt parinte pastreaza dreptul de a veghea asupra modului educar de copilului. ART. I Dispozitii ART. s i.Dupa divort. au un ascendent comun. lj. 293 alin.i. (2) Rudenia civila este legatura rezultata din adoptia incheiata in conditiile prevazute de lege. cu consimtamantul acestora. contributia fiecarui stabile~te parinte la cheltuielile de educare. ART.a s t. institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.

.oa i da din intervalul de timp prevazut la alin.. 1 ART.i ART.11 . publica s i.a t. trecute in registrel~ de stare civila. i. ea se poate stabili s i.tere :.e fata de mama de cat. in oricare dintre urmatoarele imprejurari: a) 0 persoana se compo rt.Nd.se de cre:. de gradul al doilea. (1) sau chiar in afara acestui interval.icu certificatul de na:.i grad. 408 Modurile de stabilire a filiatiei ( 1) Filiatia fata de mama rezulta din faptul na:.a t. 407 Afinitatea ( 1) Afinitatea este legatura dintre celuilalt un sot :.terilor: astfel. ART.r familie. (2 Prin mij loace de p. 412 Timpul legal al conceptiunii ( 1) Intervalul de timp cuprins intre a trei suta s i. se poate face dovada ade va rat.o.. &#167.. ART..o i e i.i .i linie :. astfel. . dupa numaru L na:. pa r i n t. nepotul. copiii s i.a t.~ CAP. t. nepotii :.a fata de un copil ca fiind al sau .. ( 3) Filiatia fata de t. unchiul sau ma t.te prin efectul pr ez umt. ART.i prin certificatele de stare civila corespunzatoare.i rudele sot· ( 2) Rudele s ot.. ART.terilor..r L i e se stabile:.i i..r oba s t i i n t.u . sot.u i.ipersoanei majore carei filiatie este cercetata. CTCE Piatra Neamt 1 0 . b) in linie co La t e ra La .tere :. Lu in aceea:. Ea consta. u rcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun :.e f i Li. ca nd este cazul. aceea ce rezulta din sau de na:.a fata de mama a persoanei care are 0 posesie de conforma cu actul sau de na:.. ( 2) Filiatia fata de t. ni El se calculeaza zi cu zi.0 ho t.tere (1 ) pe rsoa na nu poate reclama 0 alta f i. afinii ce Lu i La Lt. de e paternitate. ( 2) Posesia de stat trebuie sa fie continua. prin recunoa:. 414 Prezumtia de paternitate ( 1) Copilul na scut. in principal..te astfel: a) in linie dreapta.i acela:. 413 Domeniul de aplicare Dispozitiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile :.a din afara L casatoriei se stabile:.u L mamei.Li.terii.ieducarea sa..Li. Prezumtia de paternitate ART..u sa s i. dupa numaru L na:.. b) copilul de ca t. da oa printr.. precum:.a L cu orice mij loc de p roba . dupa caz. r are ca t. pa sn i ca . sunt rude fratii verii primari.( 3) Gradul de rudenie se stabile:.a stabilit ca a avut 10 substituire de copil ori ca a fost inregistrata ca mama a unui copil 0 alta femeie decat aceea care 1.i.. 411 stat conforma cu actul de na:.a t.. ( 2) Nimeni nu poate contesta f i.icoborand de la acesta pan a la cealalta ruda. e in societate si .tere.tere elibera~~~ baza acestuia.. neechivoca. sau conceput in timpul ca aa t.2.. Filiatia II SECPUNEA Stabilirea & 1 filiatiei Dispozitii generale # 167. ca persoanei despre care se pretinde ca este parintele sau. ingrij indu. de gradul al treilea.u... c) copilul poarta numele persoanei despre care se pretinde ca este parintele sau.a t.i rudenie de filiatie dintre copil :.e re intocmit in registrul de stare civila.l' de ria st.. 2 011 Pagina 51 .iprin ac casatorie al parintilor.a na scu t.te prin recunoa:..uri i L copilului intrarium t a pe ri. iar co~ilul se comporta fata de aceasta persoana ca fiind parintele sau. de ca t r autoritatile publice. ( 2) in cazul copilului din casatorie.ibunicii sunt rude de gradul al doilea.ifamilia din pretinde ca face parte.ovada se face prin actul de na:.. 409 Dovada filiatiei ( 1) Filiatia se dov ede st e prin a ct. 410 Posesia de stat ( 1) Posesia de stat est~taEea de fapt care indica legaturile :.i i sunt rude de gradul intai. de gradul al patrulea.a pe so t. sunt..a optzecea zi dinaintea na copilului este timpul legal al oon oep t i. a 0 su t.a re judecatoreasca ra s.tere sau prin hotarare judecatoreasca. precum :.a din ca sat.tere sau pri hotarare judecatoreasca.i.iposesia de stat conforma cu acesta...tere :. ( 3) Cu toate acestea.. ART.i f i ce se poate face dovada cono ep Li..

( 2) Pr-e scr i. r-e chiar da ca a fost f acut.tatal (2 ) Paternitatea copilului. violentei r ori. care fac demria de crezare actiunea formulata. inclusiv prin posesia de stat.a prin inscris a acestuia este trim: din oficiu serviciului de stare civila competent. dol sau violenta. filiatia stabilita printr.i a se dov ede s t e prin certificatul medical constatator al na~ter prin expertiza medico. dupa caz. filiatia fata de mama se poate stabili actiune in stabilirea maternitatii. ( 2) Daca r ecunoe st. daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie Recunoa~terea copilului ART.p i.i une incepe t Lu sa cu rqa de la data Ln ce t. pentru a corespunzatoare in registrele de stare civila. &# 1. 422 Actiunea in stabilirea maternitatii face prin in cazul in care. CTCE Piatra Neamt 1 0 .a prin este irevocabila.a i i. Actiuni privind filiatia filiatiei ART. de copilul recunoscut sau d filiatiei este in sarcina autorului recunoa~terii descendentii acestuia. II.e rea poate :Bi anulata pentru eroare. in cadrul careia pot fi administrate orice mij loace de proba.u i. (3) sau atunci ca nd e x i s t a inscrisuri art.e a este contestata ee de celalalt parinte. 418 Nulitatea absoluta a recunoa~terii Recunoa~terea este lovita de nulitate absoluta~aca: a) a fost recunoscut un copil stabilita potrivit legii. 421 Actiunea in contestatia filiatiei ( 1) Orice pe rsoa na interesata poate contesta o r i carid . recunoa~terea este valabila.u t.a dupa decesul acesta nu a lasat descendenti fire~ti. ART. 416 Formele recunoa~terii ( 1) Recu noa st. dovada sau a mo~tenitorilor sai. b) a fost f a cu t. prin inscris autentic sau prin testament.3 poate fi tagaduita. 2 011 Pagina 52 .a ra . &#167. ART. 417 necasatorit Recunoa~terea de catre minorul Minorul necasatorit il poate recunoa~te singur pe copilul sau. c) a fost f a cu t. in lipsa certificatului ori in cazul imposibilitatii efectuarii expertizei. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama ART. mama il recunoa~te pe copil.0 in certificatul constatator al na~terii. ART. a descoperirii sau dolului. dovada filiatiei nu se face prin martori in cazul prevazut decat 411 alin. acesta poate fi recunoscut numai daca a 3 descendenti fire~ti. Ln La t.a dr ep t. nu a fost filiatie. din orice motiv.e rea nu a fost inregistrata in registrul de stare c i v i La sau a fc trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti.a in alte forme prevazute de lege. ART. la daca are discernamant momentul recunoa~terii. (3) Cu toate acestea. ART.i une in justitie.e rea este f a cu t. 420 Contestarea recunoa~terii de filiatie (1) Recunoa~terea care nu corespunde adevarului poate fi contestata oricand ~i de orice persoana interesata. Cu toate acestea. Dupa moartea copilului.a re ra judecatoreasca. prin orice mijloc de proba. ( 2) Daca r ecunoa st. 415 Felurile recunoa~terii ( 1) Daca ria st.un act de na~tere ce nu este conform cu posesia de stat.e a .legala de stabilire a filiatiei sau. ( 2) in acest caz. 419 Nulitatea relativa a recunoa§terii ( 1) Recu noa st. ( 2) Copilul conceput ~i nascut in afara casatoriei poate fi recunoscut tatal sau. dovada filiatiei fata de mama nu se poate celor cuprinse certificatul constatator al na~terii ori in cazul in care se contesta realitatea printr.11 . la ac t.e rea poate fi facuta prin dec lara tie la serviciul stare civila. f i Lia t. ( 3) Re cu noe st. da oa a fost inlaturata prin ho t. prin ac t.

. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei ART.u t.i une a se porne:.11 . de catre reprezentantul sau legal. 429 Actiunea in tagada paternitatii poate fi porni t.e stabili prin hotarare judecatoreasca. de tatal biologic. Sotul mamei poate introduce actiunea in tagada paternitatii ca este prezumat t. ca nd acesta este Actiunea a c t.i e i. de mama.i a copil ul ui.a t. ART. actiunea (5) :. da oa nu a formulat s i.. 428 Despagubiri ( 1) Mama copilului poate cere pretinsului t.terea copilu: ( 4) Mama nu poate cere aceste de spaq ub i r i.terii :.tenitorilor lui. mo:..tenitorii copilul in conditiile legii.a a soa j uma t. se aplica ART. Ea poate fi po rn i t. chiar s i.a al copilului. 4 in mod corespunzator. mort a murit inainte de pronuntarea hotararii privind stabilirea paternitatii. continuata s i. 426 Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata (1 Paternitatea se pr ez uma da oa se dovede:.tenitorii ei au dreptu despagubiri orice alte prejudicii. este deced se porne:.tenitorilor pretinsei mame.. chiar daca este catre reprezentantul lui legal. (2 Mama poate solicita aceste de spaqub. cu mama i copilului in perioada timpului legal al (2 Pr e zum t i. pot sa 0 introduca in termen de un an de la data decesului. ART. continuata s i.a dov ede s t e ca este exclus ca el sa il fi conceput pe copil.ART. a altor mo:. b) cheltuielile facute cu intretinerea ei in timpul sarcinii :.. ( 5) Daca insa copilul a decedat inainte de a introduce a c t i une a . ca pr ez umt... (2) se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului..tenitori a decedat..i une a in stabilirea pa t e rn i t. actiunea poate fi pornita numit de instanta judecatoreasca.a t..a sau. mo:.ab Li i i paternitatii..te. IV.a sa ii p l. in numele acestuia.a i.te pe copil.a sau. se porne:.. ace:. mo:. ( 3) Ao t i un ea poate fi introdusa s i.i. 427 Termenul de prescriptie ( 1) Dreptul la a c t..i i. ( 4) Dreptul la ac t... aa i.i impotriva mo:.e t. 2 011 Pagina 53 .a sau.tenitorilor Actiunea paternitatii pretinsului tata. in conditiile legii. chiar sub interdictie judecatoreasca lipsa.i se prescrie in timpul v i e t. ( 2) Ea poate fi po rn i t. pus Lu si . 430 Tagada paternitatii de catre sotul mamei (1) in termen de 3 ani.a de sotul mame i.te impotriva mamei sale :. dupa caz...a a oo nv i e t.te in numele lui de catre mama.ise porne:.i une a in stabilirea f i Lia t.te impotriva mo:.tia sunt decedati.e i t.tenitorii acestora.a este Ln La t. de copil. CTCE Piatra Neamt 1 0 .u rat. copilului. potrivit dreptului comun.ir i. mama s i. (1). ac t. da ca este cazul.. ART.tenitorilor. din rn t afara copilului :..i urie pentru s t. ( 3) Dreptul la a ct'Lune al mamei se prescrie in termen de 3 ani de la na:. (2 Ao t i un ea poate sa fie po rn i t.. (5) afara cheltuielilor prevazute la alin. impotriva mo:.iin perioada de lehuzie. continuata s i.a i i. fie d care curge fie de la data la care sotul a cunoscut cand a aflat a realitatii. 424 Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca Daca tatal din afara casatoriei nu il recunoa:.. precum in conditiile legii... de un curator (4) Daca acesta Mama sau copilul poate introduce actiunea impotriva sotului.te impotriva mo:. dupa caz. fata de mama apa r t i rie copilului s i..i une este imprescriptibil.iale lehuziei. (3) iar in de tutore. (2) (5) Dispozitiile art.tenitorii copilului. ART. Daca sotul este pus sub interdictie..te ca pretinsul t. dupa caz. privind filiatia fata de tatal din casatorie ART. acestuia se poa t. ( 1) Ao t i un ea in tagada paternitatii de s i. III.a na scut.a t.a t. (3) in stabilirea poate fi pornita :. la 0 data ulterioara.a t. 423 Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii (1 Dreptul la a c t.e t. atunci carid copilul s. de mo:.e din: a) cheltuielile na:. Dac Tatal biologic poate introduce actiunea impotriva sotului mamei actiunea se porne:. nu t.u i.i nu corespunde (2) Termenul nu curge impotriva so t. 425 Actiunea in stabilirea paternitatii ( 1) Ao t i un ea in stabilirea pa t.

i urie privitoare la filiatie in numele unui sau al unei puse sub interdictie judecatoreasca. . bioloclic. ART. ( 3) Daca s ot. introdusa rn t de ca t re cel care se pretinde t.daca actiunea nu a fost pornita de tutore. Citarea in comunei. (4) (2 Dispozitiile art. 433 Tagada paternitatii de catre copil ~i de catre mo~tenitor~ ( 1) Ao t i un ea in t. 0 astfel de ac t.oria la alin.i i. proces a renuntatorilor.i un i Le p>rivitoare la f i. ART. 431 Tagada paternitatii de catre mama (1) poate fi pornita in ani Actiunea in tagada paternitatii de catre mama 3 copilului. 441 2-a umana asistata medical cu tert donator CTCE Piatra Neamt 1 0 . ( 2) in cazul in care admi te 0 actiune filiatiei. ea poate fi introdusa de sot in termen de 3 ani de la data ridicarii interdictiei. 432 Tagada paternitatii de catre pretinsul tata biologic ~ ( 1) Ao t i un ea in t. 429 alin. se po rne st. aceasta poate fi pornita de catre mo~tenitori in termen de un an de la data decesului. actiunea poate fi formulata de mo~tenitorii sai in termen de mult un an de la data decesului.a t. SECTIUNEA a Reproducerea ART. dupa caz. poate stabili. (3) ( 3) Dispozitiile art. corespunzator. este obligatorie. exercitarea s i. 0 actiune privitoare la filiatie poate fi pornita in cazul in care. (3) Dispozitiile art. iar mo~tenirea este vacanta.a biologic poate fi admisa numai daca acesta face dovada paternitatii sale fata de copil.a crescut. daca exista.a t. t a t a Lu i. ( 3) Dispozitiile art. 2 011 Pagina 54 .a qa da pa t.i ns t an t. chiar citati ~i atunci carid nu au calitatea reclamant sau de parat.u a murit L inainte de implinirea termenul me n t i. aplica ~i art. r v.a i i. ART. t. 435 Filiatia legal stabilita (1 At at. ob L'i qa t.a qa da pa t. 430 alin.e i sa cons tate ca nu sunt intrunite conditiile pentru ca p re zumt.i une nu pot r enunt. hotararea penala nu poate fi pronuntata inainte de ramanerea definitiva a hotararii civile privitoare la raportul de filiatie. art. 439 in caz de mo~tenire vacanta Actiunea formulata potrivit legii. ( 2) Dreptul la ac t. o r i c arid . timp cat 0 de filiatie legal stabilita nu a fost contestata in cale. cel care introduce 0 ac t.i a parintilor autoritatii parinte~ti de a. ART. (1).e i t. precum ~i copilul minor care a introdus legii.e nu se poate r enunt. Dispozitii comune privind la filiatie ART. se ap l i ca in ART. (3) se ap l i ca in mod ART.e de rn t timpul minoritatii sale. o ra su Lu i sau. cc (1) la de admitere a actiunii instanta se pronunta ~i cu privire stabilirea numelui copilului. ART. 437 Inadmisibilitatea renuntarii ( 1) in ac t. raman aplicabile. far'a porni actiunea. in contestarea instanta da oa este cazul. 436 Citarea parintilor ~i a Parintii ~i copilul vor in toate cauzele referitoare la filiatie. municipiului de la locul deschiderii mo~tenirii. justitie. ( 2) Dreptul la ac t.a la judecarea ei.Li. (5) s i.i une nu se prescrie in timpul vietii copilului.e i t. ART.i une nu se prescrie in timpul v i e t. 429 alin. ART.a la drept. ( 2) De asemenea. 440 Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal in cazul infractiunilor a caror calificare presupune existenta unui raport de filiatie care nu este legal stabilit. 434 Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie Or ice pe rsoa na interesata poate cere. modul in care copilul pastreaza legaturi personale cu acela care 1. prin reprezentantul sau legal.i. Daca acesta a decedat.1 intretine pe copil. de la data na~terii (2) (3) (2) s i.a i i. 423 alin. din ca sa t. 429 alin.11 . nu se poate o alta filiatie.i de paternitate a sa se aplice unui copil inregistrat in actele de stare c i v i La ca fiind na scu t. actiunea poate fi introdusa impotriva impotriva mo~tenitorilor.o i e .

448 Egalitatea in drepturi a copiilor Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita potrivit legii are. 446 Raporturile dintne tata ~i copil dl'epturi ~i obligatii nascut prin reproducere Tatal are acelea~i fata de copilul prin conceptiune asistata medical cu tert donator ca ~i fata de un copil nascut naturala. in lipsa unor astfel de Lnf o rma t. El poate fi revocat o r i carid .Lo sa i . ART. CTCE Piatra Neamt 1 0 . in mod confidential. ART. in conditiile legii. 450 Numele copilului din afara casatoriei ( 1) Copilul din afara ca aa t.i n f o rrna Li.a r i i. asistata medical cu ajutorul unui t er t. ART.11 . aceea a unui copil din de fiecare casatorie. dona tor.i fata de care filiatia a fost mai intai stabilita.Regimul filiatiei ( 1) Reproducerea umaria asistata medical nu determina nicio legatura de cu tert donator filiatie intre copil ~i donator.e ia numele de familie comun al pa ri.Li. daca faptul de a fi privat de informatiile pe care le cere poate prejudicieze grav sanatatea sa ori pe cea a unei persoane care ii este apropiata. comun i ca de indata ra hotararea ramasa definitiva la serviciul de stare civila unde a fost inregistrata na~terea. 442 Conditii ( 1) Pa ri.a t. 447 Reguli aplicabile umana asistata medical regimul sau juridic.L.n t. il'lscris.rnt la reproducerea i t. 4 2 3 . la serviciul de stare civila. asigurarea cu t er t. medicului sau autoritatilor competente.a s t e s i.i. dispozitiile privind tagaduirea paternitatii raman aplicabile. ( 3) in lipsa acordului pa r i n t i Lo r . nicio actiune in raspundere nu poate fi pornita impotriva donatorulu: ( 3) Pa ri. ia numele r de familie al aceluia dintre pa r i n t. parinte ~i rudele acestuia.i i . SECTIUNEA Situatia a 3.u efect in cazul decesului.n i.a r unui prejudiciu grav pentru sanatatea unei persoane astfel concepute sau a descendentilor acesteia.o i e i. oricare diA~re descendentii persoanei astfel concepute poate sa se prevaleze de acest drept. sau 0 femeie singura. 411 s i. recunoa~te copilul astfel nascut in afara casatoriei~raspunde fata de mama ~i fata de copil. doresc sa r ecu rqa la reproducerea medical cu tert donator trebuie sa i~i dea consimtamantul in prealabil. ART. in acest caz numele copilului se stabile~te prin acordul parintilor ~i se declara. 443 Contestarea filiatiei ( 1) Nimeni nu poate contesta f i. s i. Lrrs t. 0 feme sectiune. consecintele actului lor cu privire la filiatie. dupa ce a consimtit la reproducerea~asistata medical cu tert donator. 444 Raspunderea tatalui nu Cel care. instanta poate fransmiterea lor. ( 2) in acest caz.arna L r amarie fara nt. ( 2) Con si. ( 3) De asemenea.i L nu au un nume comun. aceea~i situatie ca s i. paternitatea copilului este stabilita pe cale judecatoreasca in oo nd i t. ART. 2 011 Pagina 55 . in acest caz. ( 2) Cu toate acestea. 449 Numele copilului din casatorie (1 Copilul din ca sa t. in sensul dat de prezenta nu pot fi de cat.n t. in fata unui notar public care sa le in expres. un ba rba t. survenite anterior momentului conceptiunii in cadrul reproducerii umane asistate medical.a copilului pentru de reproducerea asistata medical ~i nici copilul astfel nascut nu poate sa.Li. pentru a avea un copil.an t.a legala a copilului ART. ART. ( 2) Cu toate acestea. ART.t i Le art. so t. al f o rmu l. in in care.a de tutela ho t. (3) in cazul in care copilul nu a fost conceput in acest mod. copilul ia numele unuia dintre ei sau numele reunite. donator. ex i st. da ca nu a con si. precum ~i modul de transmitere a lor se confidentialitatii informatiilor care tin de aceasta. inclusiv in fata medicului chemat sa asigure asistenta pentru reproducerea cu tert donator. in conditii sa asigure deplina confidentialitate. ART. t r (2 Daca pa r i n t. care. odata cu na~terea copilului.mt. de divort sau al separatiei in fapt.o ri.u mamei L poate tagadui copilului. j stabilesc prin lege speciala. 445 Confidential ita tea informatiilor ( 1) Orice . privind t umana asistata medical sunt confidentiale.

Adoptia intre frati..i u .i so t i de ca t re acela:. copilul...a a fost stabilita ulterior s i. poate lua numele de familie al pa r i. 454 Procedura adoptiei ( 1) Adop t.i n 1 8 ani mai in varsta decat adoptatul. 451 Notiune este operatiunea juridica prin care se creeaza filiatie intre Adoptia adoptator s i. persoana care a capacitate deplina de exercitiu. (3) ..i.ieducarii copilului.i legaturi de rudenie intre adoptatorului.te adopte.. 457 Interzicerea adoptiei intre frati indiferent de sex. da oa este superior al copilului :. 449 alin.Lo t r se aplica d i spo z i t. d) celeritatea in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei. dar nu mai put in de 1 6 ani.. Varsta dob.a t.. ( 2) Pentru motive temeinice.i timp fata de ambii (2) s i. de adop t. :. adoptat. ART.i a se incuviinteaza in interesul de catre instanta de tutela. poate fi adoptata.i.iculturala. religioasa :.i. ART. adoptator este mai mica de ca t. cu boli psih: :.... 453 Adoptia internationala acesteia asupra Conditiile :. ( 2) Procedura adoptiei reglementata prin lege speciala. de ca t. ART. precum:. 1 8 ani.Li.. sau familii se poate numai daca acest lucru este in interesul lor superior. 452 Principiile adoptiei Adoptia este supusa cumulativ urmatoarelor principii: a) interesul superior al copilului. SECTIUNEA Conditiile &#167. CTCE Piatra Neamt 1 0 . este interzisa. ART.2 ART.terii :.i . in lipsa acordului pa ri. se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. Noul nume de familie al copilului declara de catre parinti.terea. in oo nd i t.t i Le legii.a t.n Lu i.e a stabilit filiatia ulterior sau numele reunite ale acestora. 449 alin. fac pre Persoanele care pot adopta ART. s i.n i. 459 Capacitatea :.i handicap mintal nu pot adopta. educarea copilului intr. 2 011 Pagina 56 . 460 Diferenta de varsta ( 1) Adoptatorul trebuie sa fie cu cel pu t.t i Le art. ART.. CAP. b) necesitatea de a asigura c re st. ART. poate instanta de tutela incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat s i. (3) pa r i n t.( 2) in cazul in care f i.i.r persoane e fratilor.i persoanele de exercitiu.. sau f o s t.i efectele cetateniei copilului se stabilesc prin ART.istarea de sanatate Persoanele care nu au capacitate deplina pre cum :.iprocedura adoptiei ca :.isunt indeplinite toate celelalte conditii prevazute de lege.1 a 2.e rea s i.se seama de originea lingvistica. Adoptia III SECPUNEA Dispozitii 1 generale ART.stabilit a filiatia in acela:. ( 2) Cu toate acestea..ti soti sunt interzise.i adoptator sau familie adoptatoare. fata de care :. la serviciul de stare civila la care a fost inregistrata na:... &#167. impreuna.. c) continuitatea cre:.i surori diferite indiferent de sex.i a a 2 so t.i Lo r . 458 Situatia sotilor Adop t..a de fond ale care pot fi adoptate Persoanele 455 adoptatului ( 1) Copilul adoptat pan a la dobandirea capacitatii depline de e xe rc i t. frati:. parinte. sa tinandu.it. fata de ce La La Lt.un mediu familial.. (3) in cazul in care copilul :. daca a fost crescuta in timpul minoritatii de ca t re cel care dore:.iadoptia intre soti sau fo:. prin acordul pa r i nr.11 .

e al pa r i n t.e t a de ca t re au t. nici simultan s i.n Le t.i L este necunoscut. Cand ambii parinti se afla in una dintre aceste situatii. 0 no ua a dopt i e poate fi Ln cuv i Ln t. dupa caz. este necesar consimtamanEul urmatoarelor persoane: a) pa r i n t. nici succesiv.t. de lui.n s t i. numai dupa ce au fost informati legaturilor de rudenie ale copilului cu consecinteloli adoptiei.e este in interesul superior al ca acesta este abuziv ~i instanta apreciaza ca adoptia cu motivarea copilului. 461 Conditiile morale ~i materiale ( 1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale s i. manifesta ( 2) Nu este valabil considerarea promisiunii sau obtinerii efectivE consimtamantul indiferent de natura a unor foloase. educarii ~i dezvoltarii armonioase a copilului. adoptatoare. ~onsimtamantul parintilor fire~ti nu mai este necesar in acest caz. dupa caz. adoptia se poate inc~eia fara consimtamantul lor ( 2) Pa ri.a a ce Lu i a s copil de catre sotul sau. cazului in care sunt sot ~i sotie. in mod corespunzator asupra mod liber. c) cand ace~tia adopta sotii din familia impreuna.t i Le alin.a e de a.aman.~i da consimtamantul in mod exceptional. cu orice mij loc de proba de a consimti la adoptie. Consimtamantul la adoptie ART.u fi dat numai copilului. al tutorelui . tutorele copilului par inti fire~ti sunt de ce da t i .a cazului in care lipsa discernamantului il pune d) sot ul cel ui care adopta.ART. al tutorelui poate ( 1) Con si.arna L dat nt. potrivit legii speciale. 468 Conditiile exprimarii consimtamantului Conditiile in care i~i exprima consimtamantul persoanele chemate la sa consimta adoptie sunt reglementate prin lege speciala.i i.e sau parint\ii decazuti din exe rc i t i u L drepturilor pa r i. 463 Persoanele care consimt la adoptie (1 Pentru incheierea unei adop t.a t. adoptatori au decedat. b) a dop t i. mort.a atunci ca nd : a) adoptatorul sau s o t. 465 Libertatea consimtamantului parintilor in tutorele trebuie sa consimta la adoptie parint. refuzul parintilor fire~ti sau.mt. 2 Cu toate acestea. oo ns i mt ama nt. dupa caz.11 . sau disparuti in ori pu~i conditiile legii.e ca ro ra Ii s. cu e xc ep t. in imposibilitatea de a.a i Le s r t competente. ART.s i. ( 2) indeplinirea corid i t.a . 3. din orice motiv. 2 011 Pagina 57 . t.i.u in oo nd i t. in acest caz. fteconditionat s i. manifesta i t vo i n t.i. ART. instanta de tutela poate trece peste dupa caz.aautoritatea parinteasca este ~i el oBiigatoriu. acestuia. ori t. SECTIUNEA Efectele a 3-a adoptiei CTCE Piatra Neamt 1 0 . in Lmpoa i.s i. daca se dov ede st. 466 Darea ~i revocarea consimtamantului parintilor sau. adop t. 467 Refuzul parintilor de a. & # 1 67. data in corid i t. dupa trecerea unui termen de 6 0 de zile de la data na~terii (1) poate fi revocat in termen de 3 0 ( 2) Co n si.i a se considera desfacuta pe data ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti de incuviintare a noii adoptii. ~ conditiile materiale necesare cre~terii.a r i i.i a copilului. adoptatorul sau.i i. ori. ( 3) Persoana casatorita care a adoptat un copil trebuie sa consimta la a dop t i.b Li t. ART. declarat mort.a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parinte~ti pastreaza dreptul de a consimti la adop t.mt.Lria nd seama ~i de opinia expresa ra privinta. se a f l. b) adoptatul care a implinit 1 0 ani. dupa caz.a anterioara a incetat din orice alt motiv.t f i re s t. 464 Situatii speciale privind (1 Daca unul dintre pa r i n t. ( 3) Do ua persoane de acela~i sex nu pot adopta impreuna.o i t. 462 Adoptia simultana sau succesiva ( 1) Do ua persoane nu pot adopta Lmp reuna .t i Le legii.i .i L f i re s t i. in special asupra incetarii familia sa de 6rigine.i.a . de la data exprimarii ART. con si. ne cuno scut. mor t i. in aceasta ART.u t L celui care e xe rc i. ai copilului sau.arna L la adop t i.t i Lo r prevazute la alin. in aceste cazuri.mt. de c La r-a t. ART.u L celuilalt parinte este indestulat0r.i Lo r fire~ti nt. (1) se e t. precum s i. a ho t.

in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai fire~ti.a nt.u L adoptat poate lua numele adoptatorului. 475 incetarea adoptiei Adoptia inceteaza sale. pe parte. precum ~i regimul juridic general informatiilor ~rivind adoptia se stabilesc prin lege speciala.and adop t.i a este de s f a cu t. ART.Le de r ale adoptatului inceteaza numai in raport cu parintele firesc ~i rudele parintelui f±resc care nu este casatorit cu adoptatorul. pre cum ~i atunci cand adoptatul s.a la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.i e i. ( 2) Raporturile de rudenie inceteaza intre adoptat s i.a se face de ori ca t.e numele de familie al celui care adopta. un nou act de na st. 472 Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parinte~ti Daca adoptatorul este decazut din exercitiul drepturilor parinte~ti. adop t. ART. descendentii sai . SECTIUNEA incetarea a 4-a adoptiei ART.a poate fi de s f acut.e re se pa st. prin desfacere sau ca urmare a anularii ori a constatarii nulitatii ART. unei persoane ca sa t o r i t.oome st. ( 4) in cazul adop t. (2 Daca a dop t i.u care adopta L copilul celuilalt sot.i a poate fi de s f a cu t. .a Dispozitiile art. Daca sotii nu se inteleg. mentionandu. de copilul sau firesc. Leq at.u celuilalt L sot.i a se considera masura de protectie. adop t i. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. 477 Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului ( 1) Adop t. 470 Efectele asupra rudeniei ( 1) Prin a dopt i e se stabilesc f i Lia t. 473 Numele adoptatului (1 Copilul adoptat dobande st. ( 3) Adoptatul are fata de adoptator drepturile s i. ( 3) Carid adoptator este so t. cu consimtamantul copilului care a implinit va rst.e . sot.an .ART. hotara~te Ln st. ART. care poarta un nume comun cu ce La La Lt. Ascultarea copilului este obligatorie. Adoptia produce efecte de la data ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti prin ~ care a fost incuviintata.e are fata de copilul ~i indatoririle~ pa r i. in acest caz.i e i. in cOFlditiile legii.e . pe care Ie are orice persoana fata de parintii sai fire~ti. (2) in cazul in care cel care adop t a este sotul al adoptatului. Lnouv i i nt. precum s i.e i. serviciul de stare civila competent I n t.a facut vinovat fata de adoptatori de fapte penale pedepsite cu 0 pedeapsa CTCE Piatra Neamt 1 0 . au nume comun.a in cazul in care fata de adoptat este necesara luarea unei masuri de protectie prevazute de lege. Modul in care adoptatul este informat cu priv~e la adoptie ~i la familia sa de origine.i a . legaturi de rudenie intre adoptat ~i rudele adoptatorului.a . iar s o t. 476 Desfacerea adoptiei 462 alin.e re al copilului.r eaz a . in cazul in care sotii nu au nume de familie comun. (2) lit. instanta de tutela. tinand seama de interesul superior al copilului.u pa r i nt.a . ( 5) Pe baza h0tararii definitive de incuviintare a a dop t i.n Lu i.i i. la art. t.i n at. ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti prin care se dispune in conditiile legii. dat in fata instantei care incuviinteaza adoptia. poate sa instituie tutela sau una dintre masurile de protectie prevazute de lege. drepturile parinte~ti se exercita de catre firesc ~i indatoririle casatorit cu acesta.a de 1 0 ani. firesc L Lu sau adoptiv. cu oo ns i mt ama nt. ( 2) De asemenea. Vechiul act de na st. ( 1) Adop t. ei sa declare instantei care incuviinteaza adoptia numele pe care acesta urmeaza sa poarte. ( 3) Pentru motive temeinice.se pe marginea acestuia intocmirea noului act. la cererea adoptatorului s a familiei adoptatoare s i.11 . dispozitiile art. cel care adop t. daca desfacerea adoptiei este desfacuta la data in interesul superior al copilului. ART. dac adoptatul a atentat la viata lor sau a ascendentilor ori descendentilor lor. 471 Raporturile dintre adopta tor ~i adoptat ( 1) Adoptatorul adoptat drepturile t.i a dintre adoptat s i. pe de alta parte. 474 Informa~i~le cu privire la adoptie Informatiile cu privire la adoptie sunt confidentiale. poarta acest nume. ART.a de drept in cazul p reva zu t. 264 fiind aplicabile. 2 6 ~aman aplicabile. s ot. ART.u i. parintii fire~ti ~i rudele acestora.r e so t. 2 011 Pagina 58 .e i . 469 Data adop t.

ART. pre cum s i. cea incheiata conditiilor de forma sau de fond. ca urmare a faptelor adoptatului. dar nu mai t ar zi. ART. ART. Adoptia poate fi desfacuta la cererea adoptatului daca adoptatorul de adoptat de faptele prevazute la art. (3) poate fi desfacuta la cererea adoptatorului numai dupa ce adoptatul a Adoptia dobandit capacitate deplina de e xe rc i t. d i spoz i t.i e i . in acest din u rrna caz. bunurile copilului s i. ~i il asociaza pe copil la toate deciziile care il privesc. (2) De asemenea. a dop t i. dupa ce ii asculta pe parinti ~i luand in considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosociala. (2 Pa ri. da ca . 481 Mentinerea adoptiei Instanta poate respinge cererea daca mentinerea adoptiei este in interesul celui adoptat. legea nu 0 saflctioneaza cu nulitatea relativa.11 . ART.aautoritatea pa r i nt. in conditiile legii. chiar daca faptele au fost savar~ite anterior acestei date. 486 Neintelegerile dintre parinti Ori de cate ori exista neintelegeri intre parinti cu privire la exercitiul drepturilor sau la indeplinirea indatoririlor parinte~ti. incuviinta (3) Adoptatul esEe intotdeauna ascultat in conditiile art.i a fictiva.t. i pa r i n t.i n in mod egal ambilor pa r i n t i . conditiile legii.e cu exoe pt. d i spo z i t. de gradul sau de maturitate. t. indatoriri care privesc at. ( 3) Ambii pa r i n t.t i Le art.i a poate fi anulata la cererea oricarei persoane chemate consimta la incheierea ei ~i al carei consimtamant a fost viciat prin eroare asupra adoptatului. adoptatul redobande~te numele de familie si . t.n st i . I generale ART.i I Le art.i can du . cel al ocrotirii interesului superior al copilului. 477. instanta de tutela. ART. hotara~te potrivit interesului superior al copilului. ART. 264 fiind aplicabile.a s i.se in mod corespunzator. 2 011 Pagina 59 .at. libertate de cel putin 2 Daca adoptatorul a decedat la cererea celor care ar fi ani.privativa (2) de fi desfacuta lipsa ~ acestuia. dol sau violenta.i u . ART.i incheiata in alt scop de cat.a poate venit la mo~tenire impreuna cu adoptatul sau in 1 TITLUL IV Autoritatea CAP.a f a cu t. exe rc i. 264 apl . persoana. ART. pentru motive temeinice.i ra spund pentru cre st.n t. apa r t.ea sca este ansamblul de drepturi s i. (3) Actiunea in constatarea nulitatii adoptiei poate fi formulata de orice persoana interesata.c va da ca a fost t. Ascultarea copilului este obligatorie. instanta poate de incuviintarea ca acesta sa pastreze numele dobandit prin adoptie. ( 2) Ao t i un ea poate fi formulata in termen de 6 1un i de erorii sau a ani ori de la data incetarii violentei.a cazului a cand instanta hotara~te ca este in interesul superior al copilului sa instituie tutela sau o alta masura in de protectie a copilului. ( 2) Adop t.ea sca numai in interesul superior al copilului. prenumele avut inainte adop t. Autoritatea parinteasca (1 Autoritatea pa r i nt. 479 Anularea adoptiei ~ ( 1) Adop t. 484 Durata autoritatii parinte~ti Autoritatea parinteasca se exercita pana la data cand copilul dobande~te capacitatea deplina de exercitiu. cat s i.e . cu respectul datorat persoanei acestuia.i L fire~ti ai copilului redobandesc drepturile ~i indatoririle pa r i. 480 Nulitatea absoluta a adoptiei ( 1) Sunt nule adop t.e rea copiilor lor minori. 478 Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului s.Lria nd cont de va rst. 482 Efectele incetarii adoptiei (1) La incetarea a dop t i. dupa caz. 264 . Cu toate acestea. CTCE Piatra Neamt 1 0 . 485 indatorirea de respect Copilul datoreaza respect parintilor sai indiferent de varsta sa. Acesta este ascultat.u de 2 incheierea adoptiei.Li.i a este f i.

Le Ln st.i pe parinti ~i pe copil. dispozitiile art.ua . opinia.c rrd Ln st.Li. potrivit propriilor convingeri. so c i a La in mod armonios. varsta ~i de gradul in condi tiile legii. ( 2) Daca pa r i n t. ART.an i.i L aa i . Luarid in considerare concluziile raportului de ancheta psihosociala ~i ascultandu. locuinta copilului. 496 Locuinta copilului ( 1) Copilul minor Locu i e s t e la pa r i n t.Lria nd seam~~e fara a. aplicarea unor pedepse fizice. 487 Continutul autoritatii parinte~ti Parintii au dreptul ~i indatorirea de a cre~te copilul. precum s i.an t. in oo nd i t. CTCE Piatra Neamt 1 0 .a t. d) sa coopereze cu persoanele fizice ~i persoanele in domeniul ingrijirii.Li. ( 5) Pa ri. ingrijind de sanatatea ~i dezvoltarea lui fizica. invatatura ~i pregatirea profesionala a acestuia. cu ascultarea copilului.CAP. ac e s t i a vor stabili. La mora La s i. ART. t. da ca a implinit va r st. la locuinta acestuia. psihica ~i intelectuala. de maturitate ale acestuia. stabilita potrivit prezentului articol. ( 2) Copilul care a ani are dreptul sa i~i aleaga liber confesil de 1 4 religioasa. 490 Drepturile parintelui minor ( 1) Pa ri.i L sunt obligati: a) sa coopereze cu copilul ~i sa ii respecte viata intima. ART. 495 inapoierea copilului de la alte persoane ( 1) Pa ri. ( 4) Lo cu i.11 . (2 in acest scop. 264 fiind aplicabile. pot cere or i. i 264 . altei persoane. ca nd este cazul. Instanta de tutela poate limita exercitiul acestui drept. in conditiile legii. ( 2) Ln st. insu~irilor ~i nevoilor ei sunt datori sa dea copilului orientarea ~i sfaturile necesare exercitarii a drepturilor pe care legea le recunoa~te acestuia. 489 Masurile disciplinare Masurile disciplinare nu pot fi luate de par inti decat cu respectarea demnitatii copilului. Dispozitiile art.a de tutela ho t ara st. parintai sau reprezentantii legali ai copilului in va rst. 2 011 Pagina 60 . ( 2) Drepturile s i. 492 Numele copilului Parintii aleg prenumele ~i.e care a implini t varsta 14 ani are numai drepturile ~i indatori i:l:e parinte~ti cu privire la persoana copilului. b) sa prezinte ~i sa permita informarea ~i lamurirea copilului toate actele ~i faptele care 1. ART.t i Le art. indatoririle cu la bunurile copilului revin tutorelui sau.1 putea obliga sa adere fa 0 anumita religie sau la un anumit cul t religios.a de 1 0 ani. de natu a afecta dezvoltarea fizica.e in mod statornic are dreptul de a avea lega personale cu minorul. Neintele~erile se solutioneaza de catre in corid t. numai in baza unor motive temeinice.e . in alegerea unei religii. du caz.. nu poate fi schimbata fara acordul parintilor decat in cazurile prevazute expres de lege. ART.t i Le legii. pa r i n t. sp i r i t. :.a copilului.ar putea afecta s i. psihica sau starea emotionala a copilului. daca aceasta este in interesul superior al copilului.e qe re intre pa r i n t.i L nu locuiesc Lmp reuna . instanta ani. 494 Rela ti:jJ:e sociale ale copi 1ul ui pot.a de n tutela poate respinge cererea numai da oa inapoierea este vad i t.n t. II Drepturile ~i indatoririle parinte~ti ART. numele de familie al copilului.n Le minor t.:i! demnitatea. educarii ~i formarii profesionale a copilului. ( 3) in caz de ne i n t. indruma copilul. 264 raman aplicabile.a de pana la 1 4 personale ale copilului sa impiedice corespondenta ~i legaturile de tutela. de comun acord.n t. sa ia in considerare opinia c) sa ia toate masurile necesare pentru protejarea ~i copilului. Sunt interzise luarea unor ma su r i . contrara interesului superior al copilului.e nu Loc u i e st.n Le la care copilul t. ART. potrivit propriilor lor convingeri. ART. 491 Religia copilului ( 1) Pa ri.n t. de tutela a t. ART. men t a La .e inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept. 493 Supravegherea copilului Parintii au dreptul ~i indatorirea de supraveghere a copilului minor. 488 indatoririle specifice (1) Parintii au indatorirea de a cre~te copilul in conditii care sa asigure dezvoltarea sa fizica.i . de educatia. ( 3) Ascultarea copilului este obligatorie. ART.

Ascultarea copilului este obligatorie. 264 fiind aplicabile. sa dea lor minor. nu se intocme~te inventarul prevazut la art. pre cum ~i contributia fiecaruia dintre parinti se stabilesc modalitatile de Ln st.i pe parinti.a L sau al unor r t.i .i L copilului din afara ca aa t.a impreuna s i. autoritatea pa r i.n t. pana la terminarea acestora.11 .a s t e ra pe baza raportului de ancheta ps i. ART.o i t.ho soc i a La . ( 2) Fata de tertii de buna.n at. a .e a ca ru i. cu acordul prealabil al celuilalt parinte.i.a t. copilul poate sesiza Ln st. 505 Copilul din afara casatoriei concomite ( 1) in cazul copilului din afara ca sat. fiind aplicabile asemanare dispozitiile privitoare la divort. ( 2) Daca pa r i n t. ( 2) in caz de ne i n t. nu conv i e t u i e so .i . autoritatii ART.i cele necesare traiului.e de tutela. dispozitiile care reglementeaza tutela fiind aplicabile in mod corespunzator. 499 -'" Obligatia de intretinere ( 1) Ta tal s i.ART.a de tutela pe baza raportului de ancheta psihosociala. in mod egal autoritatea pa r i nt. asigurandu. in conditiile insa numai cu incuviintarea parintilor ~i.o i. sunt ob I i qa t. hotara~te instanta de tutela potrivit interesului superior al copilului. pre cum s i. iar aceasta ho t. t. 502 Alte dispozitii a~licabile ( 1) Drepturile s i. cele de uz personal. dupa caz.e Leqe re intre parinti.a.an t.Li. sa profesionala.v r t. succesiv fata de ambii pa r i n t. educarea pregatirea sa profesionala.e singur e un act curent pentru exercitarea drepturilor ~i indeplinirea indatoririlor parinte~ti. impreuna cu parintele la care locuie~te.o i e i. ( 3) Pa ri. f i Lia t.e comun ~i in mod egal de catre parinti. 501 Administrarea bunurilor cop i Lu Lu i.i drepturi parinte~ti. e xe rc i. 504 Exercitarea autoritatii parinte~ti in caz de d i. ( 2) Daca minorul are un venit propri u care nu este pa r i n t. dupa caz.a sesizata n cu 0 cerere filiatiei este obligata sa dispuna prin asemanare pa r i.i L se opun. i ART. privind stabilirea ( 3) Ln st. luand in considerare concluziile raportului de ancheta psihosociala ~i ascultandu.e fiind aplicabile asupra modului de exercitare a autoritatii CTCE Piatra Neamt 1 0 . felul s i.i L au obligatia de a. (4) in caz de neintelegere. modul ( 2) Daca pa r i n t.i e a fost stabilita r i. mama sunt obligati. nici copilul asupra bunurilor pa r i nt. 498 Schimbarea felului invataturii ori al pregatirii profesionale ( 1) Copilul care a implinit va rst. ( 2) Cu toate acestea.a de 14 ani poate cere parintilor schimbe sa invataturii sau al pregatirii profesionale ori locuinta necesara desavar~irii invataturii ori pregatirii sale profesionale. ~ ~ fe: ART.n s t i . ART. art.a de tuteJ!. in solidar. CAP. educa t i a . ART. Ascultarea copilului este obligatorie.i u L au t.n a sca se exercita t. 264 fiind aplicabile. sa il Lnt. in cazul iJ copilul nu bunuri de cat.i ns t an t. nu poate avea loc de ca t. iFldatoririle pa r i n t. da ca se a f La in continuarea studiilor. sau.i Ln ouv i i n t. o parinteasca se exercita potrivit Daca parintii sunt divortati.a . este prezumat ca are ~i consimtamantul celuilalt parinte. intinderea obligatiei de intretinere. pl Parintii au dreptul ~i ~i de a.ea aca . 497 Schimbarea locuintei copilului ( 1) Daca afecteaza e xe rc i t. r a de exercitare prin autoritatii parinte~ti se stabile~te de catre instanta de tutela. care Ln de p Li.n t. dar fara a de pa s i.1 reprezenta in actele civile ori de a. executarii. 500 Independenta patrimoniala Parintele nu are niciun drept copilului s i.Li.a de 2 6 de ani.e i . autoritatea dispozitiilor referitoare la efectele divortului in raporturile dintre par inti ~i copii. (1) de a administra bunurile copilului lor minor.o red i nt.i asigura conditiile necesare pentru cre~terea.i ILe art. d i spoz i t. ART. ( 2) Du pa implinirea varstei 4 ani minorul i~i exercita drepturile ~i i~i executa obligatiile singur. in dupa caz. schimbarea locuintei copilului. daca ace~tia convietuiesc. Modul parinte~ti 503 de exercitare a autoritatii parinte~ti ( 1) Pari.r e t i na pe copilul devenit major.i Lo r cu privire la bunurile copilului sunt acelea~i cele ale tutorelui.a aceste acte.t. ART.an t. oricare dintre pa r i n t. 140. Lu in a f a ra de dreptul la intretinere. va r st. 2 011 Pagina 61 .

CAP. sanatatea sau dezvoltarea c0pilului prin relele tratamente aplicate acestuia.r e t.a de n tutela.a poate ingadui pa r i.i LI prevazute de lege. prin consumul de alcool sau stupefiante.i ne re nu poate fi cedat s i.i ne re are caracter personal. ori s la ariurn i t.e total a s i. d i spo z i t. Obligatia CAP. 2 011 Pagina 62 .ua a de a t.i e i copilului. e xe rc i t. I Dispozitii de intretinere generale ART. 514 Caracterul personal al obligatiei de intretinere ( 1) Obligatia de Lnt. 508 Conditii ( 1) Ln st. ART. ART.~i exprima vointa.r e t. Ascultarea copilului obligatorie.r i bu t. ( 2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligatiei de Lnt. este t. de ca t. 509 intinderea decaderii ( 1) Deca de rea din exe rc i t i u L drepturilor pa r i. ART. da ca este respectat interesul superior al acestuia. ( 2) Cere rea se j ude ca de urgen t. t. ( 2) Cu toate acestea. cu citarea parintilor de anche ~i pe baza raportului psihosociala.L copii.e i. afla in neputinta de a. in domeniul p ro t e c t. nu sunt primejduite cre~terea.n s t i. poate p roriun t. Ln st. sa aiba t. de ingrijirea ART. invatatura ~i pregatirea profesionaLa a copiilor. prin purtarea abuziva. celalalt parinte exercita singur parinteasca.a .n Lu i.t i Le art.a pentru vii tor la dreptul sau la intretinere. 512 Redarea exercitiului cirepturilor parinte~ti ( 1) Ln st.i ne re . datoreaza numai daca sunt intrunite conditiile cerute de lege. daca prin lege nu se prevede altfel. s incetat da oa au imprejurarile care au dus la decaderea din exercitiul acestora ~i daca parintele nu mai pune in pericol sanatatea ~i dezvoltarea copilului. 511 Instituirea tutelei in cazul in dupa decaderea din exercitiul drepturilor parinte~ti.i i. Ln st.a t. CAP. ( 3) Dreptul la Lnt.11 .e t i . II CTCE Piatra Neamt 1 0 . 510 Obligatia de intretinere Decaderea din exercitiul parinte~ti nu scute~te parintele de obligatia sa de a da intretinere copilului. se intinde asupra tuturor copiilor nascuti la data pronuntarii hotararii.a peate dIspune dec ade rea numai cu privire la anumite drer pa r i nt. nu poate fi u rma r i t. 507 Exercitarea autoritatii parinte~ti de catre un singur parinte Daca unul dintre par inti este decedat.a t. IV ca de rea din a este pus se De exercitiul drepturilor parinte~ti ART. prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor parinte~ti ori prin atingerea grava a interesului superior al copilului.e personale daca aceasta este in interesul superior al copilului. 506 invoiala parintilor Cu incuviintarea instantei de tutela parintii se pot intelege cu privire la exercitarea autoritatii parinte~ti sau cu privire la luarea unei masuri de protectie copilului.a r eda n pa r i nt. dar numai in acest fel. 513 Caracterul legal al obligatiei de intretinere Ea se Obligatia de intretinere exista numai intre persoanele prevazute de lege.i oria rea cererii.r e t. educarea. Participarea procurorului este obligatorie.privitoare la divort· dispozitiile ART. declarat mort prin hotarare sub interdictie. decazut din exercitiul drepturilor parinte~ti sau daca. ART. ART. 264 fiind aplicabile.n s t i. legaturi (2) la so Lu t. in cond i t.i ambilor parinti. la cererea publice a t.i u L drepturilor Lu pa r i nt.e daca parintele pune in pericol viata.an t.a de ca de rea exercitiu)! pa r i. ART. copilul se afla in s i t. se instituie tutela.an t. 515 Inadmisibilitatea renuntarii la intretinere Nimeni nu poate renunt.e t i.

( 2) Daca pa r i..a in nevoie intretine din da ca nu se CTCE Piatra Neamt 1 0 .i ne re tuturor celor indreptatiti sa 0 ceara. 519 Ordinea de plata a intretinerii Intretinerea se datoreaza in ordinea urmatoare: a) sotii :.tii soti i:..r e t.r e t. in caz numai impotriva unuia dintre ei. urgenta. ele vor contribui la plata intretinerii. in grad mai apropiat inaintea celui mai indepartat....se Are drept la intretinere numai cel care se afla in nevoie.r e t.ifo:. sa porneasca actiunea intretinerea se poate intoarce impotriva celorlalti obligati pentru partea fiecaruia. b) descendentul este obligat la inaintea ascendentului.2 2 Obliga~ia subsidiara nu are mij loace In care cel obligat in primul rand la intretinere de tutela Ie poate obliga indestulatoare a acoperi nevoile celui care 0 cere. rudele in linie dreapta. pre cum :. 516 Subiectele obligatiei de intretinere ( 1) Obligatia de Lnt.r e t.i ne re de la mai multi copii.t sau. 2 011 Pagina 63 .i ne rea intre persoanele care urmeaza a 0 primi. 516 sunt obligate intretina aceea:..e .r e t i ne r e a copilului celuilalt sa sot este obligat presteze intretinere copilului cat timp acesta este minor.. el poate. ART.i-.isurori.Persoanele datoreaza intre care exista obligatia de intretinere :.. sa continue intretinerea. ART. instanta in ordinea stabilita la pe celelalte persoane indatorate la intretinere sa 0 completeze..tenitorii persoanei care a fost obligata la unui minor sau care i. ART. poate cere intretinere numai de la rudele sale fire:.e i . este minor. daca parintii minorului au murit.i ne r e e x i s t a intre f o s t i i.tenite.a ( 2) La r aridu L sau . astfel timp de 1 0 ani. dupa caz. I n aa numai cat timp cel Ln t. copilul poate fi obligat sa dea Ln t. tinand seama de nevoile fiecareia dintre aceste persoane. poate hotari fie ca intretinerea sa se plateasca numai uneia dintre ele. 519.idatoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati.iintre celelalte persoane anume prevazute de lege..ti au murit. 2 Dispozitiile alin. ART.i. 520 Intretinerea in cazul Dupa incetarea a dop t i.tenite.e la Ln t. ART. proportional cu mijloacele pe care Ie au.. modul in care se imparte Ln t.e are drept t.an t.n l. Lnt.t i Le prevazute lege. (1) privind obligatia de Ln t. iar da oa sunt mai multi descendenti sau mai multi a sce nden t.. instanta de tutela.isurorile i:.isurori sunt aplicabile :.i timp...r e t. totodata. 517 Intretinerea copilului de catre sotul parintelui sau ~ ( 1) Sotul care a contribuit la Lnt.. de la sotul ART. Lrrs t.i i sa i. 518 Obligatia de intretinere apartinand mo:. ( 3) Obligatia de Lnt.r e t..r e t.i nut. sunt d i spa ru t.. obligatia este so Li da ra . pre cum :. in acela:. se a f l. ( 2) In cazul in care sunt mai multi mo:.i persoana.r e t.r e t. s o t i e .11 . 523 Divizibilitatea intretinerii Carid cel obligat nu poate presta. III Conditiile obligatiei de intretinere munca ART.i . s o t i .i intretinere fara a avea obligatia legala sunt tinuti. 521 Pluralitatea de debitori ( 1) In cazul in care mai multe dintre persoanele prevazute la art. I n aa inaintea bunicilor.i nut. fiecare dint ei contribuind la intretinerea minorului proportional cu valoarea bunurilor mo:..tenitorilor ( 1) Mo:. sau din bunurile sale. insa numai sai dac~ parintii fire:. sunt disparuti sau sunt in nevoie.iintre frati :.iin cazul adoptiei. art.1:5. 524 Creditorul intretinerii neputandu.i ne r e e x i s ta intre sot s i. Cel care a p La t i t. In acest caz. in masura bunurilor mo:. in oo nd i t. ART. fie ca intretinerea sa se imparta intre mai multe sau toate persoanele indreptatite sa 0 ce ar a .i ne re de la pa r i n t..idatoreaza dupa pa r i n t.i ne r e intre rudele dreapta. 525 Dreptul la intretinere al minorului ( 1) Minorul care cere Ln t..a ho t a ra st. ori sunt in nevoie. c) fratii :. ART. care 1. intre frati :. CAP.i ordinea in care aceasta se ART.tenitori.

.r e t i ne r i i. potrivit legii. ( 2) Carid Lnt. a cheltuieli'tor pentru educare.r e t.a f acu t.r e t. la cele stabilite prin hotarare judecatoreasca. 0 j uma t e t. 532 Data de la care se datoreaza pensia de intretinere (1) de chemare in judecata. da oa sunt motive temeinice.e pentru 3 sau multi copii. pa r t. vor fi avute in vedere celelalte obligatii ale sale. (3) raman aplicabile. pensia poate fi acordata daca din culpa debitorului.ar p~tea .i ne re nu se executa de buriavo i e . ART.te mijloacele celui care presteaza celui care 0 prime:. ( 3) Cuantumul Ln t. ( 3) Pensia de<intretinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau intr. ART. dupa caz.r e t i ne r i i. in cazul in care parintii n.0 co t a procentuala din venituI net lunar al celui care datoreaza Ln t. a decedat in perioada corespunzatoare unei rate. IV Stabilirea poate :. trimestrial... de asemenea. pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei. primejdui propria lor existenta. nu era datorata. j udeca t o re s t i . ART.din munca sa. cu exceptia celor de stricta sa se asigure necesitate.an t.e in rate periodice. instanta de tutela.imijloacele celui care datoreaza intretinere pot fi dovedite prin orice CAP. cel care a executat a unei ho t. ( 2) La stabilirea mij loacelor celui care datoreaza intretinerea se seama de veniturile :. impreuna cu intretinerea datorata altor persoane. datorate cOJpiilor.e st.an t.a obligatia poate sa C:_ CTCE Piatra Neamt 1 0 . 534 Restituirea intretinerii nedatorate Daca. 529 alin. intretinerea poate ma r i. vinovat fata de cel la intretinere de fapte grave. introducerea cererii de chemare in judecata a fost intarziata ART. 527 Debitorul intretinerii ( 1) Poate fi obligat la Ln t. 528 Dovada starii de nevoie Starea de nevoie a persoanei indreptatite la :..a in stare de nevoie din culpa sa poate cere numai stricta necesitate..s i..presta in~retinerea fara~ a.. ( 3) De asemenea. ( 2) Chiar da oa creditorul Ln t.te ca intretinerea rar i.i ne re acela care s. pre cum :.iincetarea pensiei de intretinere (1) se ive:. de bunavoie sau ca urmare se dovede:. stabilita in bani. Ln st. invatatura:.i ne re se p La t. in masura in care debitorul intretinerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligatii. (2) Pensia intretinere stabilita intr. contrare legii sau bunelor moravuri. 2 011 Pagina 64 . 530 Modalitatile de executare ( 1) Obligatia de intretinere 5e executa in natura. (2) s i. 533 Plata pensiei de intretinere ( 1) Pensia de Ln t. 529 Cuantumul intretinerii ( 1) Intretinerea este datorata potrivit celui care 0 cere :.te. instanta de tutela poate lncuvllnta ca lntretlnerea ~ prin valorificarea bunurilor pe care acesta Ie are. prestata..0 suma fixa se indexeaza de drept.i Le pot conveni sau. ART. prin asigurarea celor necesare traiului si . in lipsa acordului lor.ipentru Cu toate acestea. in natura. 531 Modificarea :. de la data cererii Pensia de intretinere se datoreaza (2) o perioada anterioara. potrivit imprejurarilor. ART. la termenele convenite de part sau. 526 Comportamentul necorespunzator ( 1) Nu poate pretinde Ln t.i pregatire profesionala.icu mij loacele CE cu nevoia care urmeaza a 0 plati.i jumatate din venitul net lunar al celui obligato ART.. intretine ( 2) Cu toate acestea..iexecutarea obligatiei de intretinere ART. ( 2) Acela care se a f l.. in functie de rata inflatiei.r e t. ( 2) Daca obligatia de Ln t. :.r e t.a de tutela dispune executare~ei prin plata unei pensii de intretinere..i ne re numai cel care are mijloacele a 0 plati sau posibilitatea de a dobandi aceste mijloace. chiar da oa ar avea bunuri.r e t... Ln st. ART. nu poate depa:. din orice motiv.ibunurile acestuia.te pan a la 0 patrime din venitul sau lunar net pentru un copil.11 .te 0 schimbare in ceea ce prive:.a de tut poate hotari ca intretinerea sa se execute prin plata anticipata a unei sume globale care sa acopere nevoile de intretinere ale celui indreptatit pe 0 perioada mai indelungata sau pe intreaga perioada in care se datoreaza intretinerea. intretinerea este datorata in intregime pentru acea perioada. 2 copii s i.i ne re . Dispozitiile art.r e t i ne r e a este ea se stabile:.ide posibilitatile de a acestora.

ART. in mod natural sau incorporat in acestea cu caracter permanent. 535 Notiune Sunt bunuri lucrurile. pre cum :. de orice persoana s i. ART. 539 Bunurile mobile (1) Bunurile legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile. ma su ra sau greutate..e de fapt pot. plantatiile in natura lor individuala in vederea deta:.a . ( 3) Prin act juridic.i forma.a (2) de terti. CTCE Piatra Neamt 1 0 . CARTEA Despre a 111. ( 2) Materialele a fi intrebuintate in locul celor vechi devin bunuri imobi din momentul in care au destinatie. fructele neculese inca. plantatiile prinse in radacini.u sc universalitatea i.. in limitele prevazute regulil de lege.r ebu i nt.. corporale sau necorporale. sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile :.iimobile Bunurile sunt mobile sau imobile.i n aceleia:. (2) Sunt :.. care obiectul unui drept patrimonial.. *) Dispozitiile tranzitorii s i. in oo nd i t. ART.: drepturile reale asupra acestora. ART. ene orice fel produse.a bunuri*) 0 sau de la cel care avea.n t.. 536 Bunurile mobile :.. sa f a c.e a t. ART. puse in serviciul sau .ibunurile nefungibile ( 1) Bunurile sunt fungibile sau nefungibile. a din nou Ln t. 2 011 Pagina 65 .82 din Legea nr. 537 Bunurile imobile Sunt imobile terenurile. un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil ART. in sol devin mobile prin anticipatie.i Le integrante ale unui imobil care temporar deta:.i cursurilB) de apa. obligatia art. ( 2) Bunurile care a Lca t. ART. impreuna sau separat. pot fi inlocuite unele prin altele in executarea unei obligatii. atunci cand.arii lor. izvoarele:.. pa r t.. pre cum s i.i alte instalatii de exploatare a resurselor situate pe platoul continental. astfel Ln ca t.iau 0 destinatie comuna stabilita prin vointa acesteia sau prin lege.separate in mod provizoriu pentru de un imobil. ( 2) Sunt fungibile bunurile determinabile dupa numa r . 71/ 2011 T1TLUL 1 Bunurile :. obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte. (2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse. daca sunt destinate spre a f reintegrate.ceara restituirea de la cel care a primitin acest din urma caz.. temei ul imbogatirii fara justa cauza..a t. precum s i. platformele :..i pe r so. pe sa 0 presteze. 542 Regulile aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor ( 1) Daca nu se prevede altfel. este necesara notarea in cartea funciara. 544 Bunurile consumptibile :.i tot ceea ce. :.idrepturile CAP. Despre 1 bunuri in aplicare a cartii a 111. 540 anticipatie (1) natura ale solului :. timp cat sunt pa s t ra t.ibunurile neconsumptibile (1) Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile.ate de acesta. constructiile :.a sunt cuprinse in reale in general in general SECPUNEA 1 Despre distinctia bunurilor ART.iorice alte lucrari fixate in pamantrcu caracter permanent. transmise. de punere 55.. indiferent natura mobiliara sau imobiliara a sursei acestora.isubsolului.. 543 Bunurile fungibile :.iundele electromagnetice sau asimilate acestora. Universalitatea de fapt ( 1) Constituie 0 universalitate de fapt ansamblul bunurilor care apa r t. in realitate. 538 Bunurile care raman sau devin ( 1) Raman bunuri imobile materialele . t...11 .e in aceea:. ART. ART. prin v o i.t i Le legii. referitoare la bunurile mobile.

(1) s i. CAP.e rverrt e i omului. avanseaza cheltuielile necesare pentru producerea ~i perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea cheltuielilor.i a omului. productia sporul animalelor. ( 6) Drepturile unui t e r t. (2 Fructele naturale sunt produsele directe ~i periodice ale unui bun. da oa prin lege nu se dispune la dat (2 ) de proprietate asupra fructelor naturale s i. ( 5) in acest caz. 546 Bunurile principale ~i bunurile accesorii ( 1) Bunul care a fost destinat.m i i.a i e : t 6 dreptul de servitute.(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a caror intrebuintare obi~nuita implica instrainarea sau consumarea substantei. obtinute Ln t.e rven t. in mod stabil s i. civile. ( 5) Separarea t. 2 011 Pagina 66 . 547 Produsele bunurilor Produsele bunurilor sunt fructele ART. ( 3) Fructele industriale su~ produsele directe s i. Cu toate acestea.ua a juriciica a bunului t. prin act juric se schimba intrebuintarea. ( 3) Daca nu se prevede altfel.a L de bun accesoriu t. economice a altui bun este accesoriu atat timp cat satisface aceasta utilizare. privitoare la un bun nu pot prin transformarea acestuia in bun accesoriu. 7 dreptul de administrare. Fructele civile se numesc substanta acestuia.11 . /5 50 Doband1rea fructelor ~i a productelor a Lt. 2 dreptul de superficie. inclusiv in caz de instrainare sau de grevare a bunului ( 4) incetarea ca Li t. ( 3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil da ca . 549 Productele Productele sunt produsele dintr. ( 4) Cel care. ( 3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobande st.ernpo rara a unui bun accesoriu de nu ii inlatura aceasta calitate. exclusiv. arenzile. 545 Bunurile divizibile ~i bunurile indivizibile ( 1) Bunurile sunt divizibile sau indivizibile.i nu poate fi insa tert care a dobandit anterior drepturi privitoare la bunul principal. un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat ART. de bunul care le.a produs.0 cariera asemenea. dobanzile. . cum ar fi pe care pamantul le produce de la sine. bunul accesoriu urmeaza s i t. fara a d i.e zi cu zi. 551 Drepturile reale Sunt drepturi reale: 1 dreptul de proprietate. productele se cuvin proprietarului. precum copacii unei paduri. periodice obtinute ca rezultat al Ln t. proprietarul poate cere obligarea posesorului la predarea produselor ori a contravalorii acestora daca furnizeaza 0 garantie indestulatoare.un bun cu consumarea sau diminuarea substantei obtinute piatra dintr. fara acordul proprietarului. ~i altele ART. Fructele sunt: venituri.i principal. produsele sau contravaloarea acestora pot fi re t i riut pana e la r e s t. pre cum chiriile. ( 2) Destinatia comuna poate sa fie stabilita numai de proprietarul ambelor bunuri. ( 2) Bunurile care nu pot fi impartite in natura sunt a li se schimba bunuri indivizibile. ( 4) Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de ca t re 0 alta pe rsoa na in virtutea unui act juridic. 548 Fructele (1 Fructele reprezinta acele din folosirea unui bun. 3 dreptul de uzufruct. acestuia.a bunurilor ART.n s i. ART. i cum ar fi recoltele de orice fel. SECTIUNEA Produsele a 2. ( 3) Prin act juridic. venitul rente lor ~i dividendele. industriale se dobande~te sepa ra r i i. ART.) ale unui bun.f e . 4 dreptul de uz. 5 dreptul de ab i t. II Drepturile reale in general ART.i t i cheltuielilor. CTCE Piatra Neamt 1 0 .

ART. perpetuu. :.. ( 2) in corid i t.n a in cazul bunurilor t mobile s i. dreptul de folosinta.. prin corrve nt. ( 2) Daca prin lege nu se prevede altfel. da ca prin lege nu se dispune al tfel.a fost asumat pieirii bunului. e ( 1) Dreptul de proprietate se poate uzucapiune. Proprietarul suporta riscul daca acesta de o alta altfel. ART. 888.o red i.e dupa caz.. precum buna.iintra in domeniul privat al acestora prin hotararea ( 3) Mo:. ale un i t.a L private t. Ele pot pot face obiect unei urmariri silite :.. atunci cand ea este translativa insa:. ART.tenirile vacante s i. proprietatea se poate dobandi prin efectul unui act administrativ. prin natura lor prin declaratia legii. raman in circuitul civil.te prin inscriere prevazute la art.a numai in rna. ( 3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata s i.~~. ( 4) Bunurile obiect al proprietatii private. dupa caz.a Lo r administrativt. prin oc upa t i une . imobilele rnen t.i teritoriale care.a cazurilor anume prevazute cu respectarea dispozitiilor in cartea funciara. in oo nd i t. proprietate se dobande:. 557 Dobandirea dreptului de proprietate doba nd i . dupa caz. al de proprietate prin ea :.iprin hotarare judecatoreasca. ART.ucd Cdce . prin vointa proprietarul ui exceptiile prevazute de lege.11 . fara inscriere in cartea funciara.a succesorala s i. ( 2) Mo:.. de proprie~blica.. (2) in cazurile prevazute de lege. a dreptului de proprietate.tenire legala sau testamentara.. 554 Proprietatea publica ( 1) Bunurile statului s i.te acest caracter. 2 011 Pagina 67 . 11 al te drept ur i ca ro ra legea Ie recunoa:.ipot fi dobandite prin orice mod ART. care formeaza obiectul dreptului Acestea sunt limitele corporale ale bunului de proprietate. insa numai daca au fost legal dobandite de catre acestea. ca efect al posesiei de mo:.i dispune ( 1) Proprietatea lQri'Vata este dreptul titularului de a poseda.i une .tenirile vacante se constata prin certificat de va can t. cu ingradirile stabilite prin lege.unt in CAP. (2) se dobaride sc .n .t i Le legii. alte moduri de dobandire ( 3) Prin lege se pot reglementa in cazul bunurilor imobile dreptul de lege.i oria e la t in strainatate.. fara inscriere in cartea f un ci. in. absolut s i..i . Imobilele cu privire la care s.dreptul de concesiune.t i Le aplicabile z dreptului de proprieta 8 9 ~~~~:~:. sunt de uz sau de interes public formeaza obiectul proprietatii publice.. 10 drepturile rea Le de garantie. persoanelor juridice de drept privat sau de inclusiv bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului :. sau municipiului.t i Le legii. t. ART. cuvin statului roman. 5 alin. in limitele stabilite de lege. I Dispozitii generale SECPUNEA 1 Continutul. accesiune. persoana sau daca prin lege nu se dispune J CTCE Piatra Neamt 1 0 . ( 4) Cu e xc ep t. o ra su Lu i. ra de o ra s sau municipiu.~~~:":~~~~e'~~i~~~t~.. 555 Continutul dreptului de proprietate privata folosi :. fructelor. d t'spo i t. /5 56 de proprietate privata Limiteie exercitarii dreptului fi exercitat in limitele materiale ale obiectului (1) de propr ieta te poate sau.r ad i t.. 553 Proprietatea privata ( 1) Sunt obiect al p ropr i e t..a . indiferent sunt s i. 552 Formele de proprietate Proprietatea este publica sau privata. intinderea :. dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati de zrnemb ram i. intra in domeniul privat al comunei. 558 Riscul pieirii bunului n.istingerea dreptului de proprietate privata ART. ( 2) Prin lege poate fi limitata exercitarea atributelor dreptului de proprietate..a renuntat la dreptul de proprietate conform art.i. de un in mod exclusiv. t.i.i toate bunurile de uz sau de apartinand persoanelor fizice.ial unitatilor administrativteritoriale. s i.

ide a utiliza. ART. :.a dreptului de proprietate privata ART. apa izvoarelor :. asupra subsolului :.a s i. este pe deplin recunOSGut.u va L fi obligat la vor fi restituirea productelor sau a contravalorii acestora. respecte. altul de cat.n a sau detentorul t precar va fi obligat. izvoarelor:.a ..i expropriator. plantatiile :. la dreptul de proprietate bunului imobil.. prin de clara t i e autentica. se face extrasul de carte funciara.i i .. acesta se stabile:. apa freatica..iapele pluviale. ( 3) Exproprierea se poate face numai pentru 0 ca uz a de utilitate publica stabilita potr legii. in toate cazurile. in conditiile prevazute de lege. ( 1) Proprietarul unui bun are dreptul de a .i la restituirea fructelor produse de bun pan a la inapoierea acestuia catre proprietar. 564 Actiunea negatorie contra oricarei persoane care pretinde ( 1) Proprietarul poate intenta a c t. dar nu se stinge pr neuz. prin inscrierea in cartea funciara..i ingradeasca proprietatea. in subsolul terenului.o red i.. ART. ( 3) Proprietarul poate fi obligat. cu respectarea limi telor legale. ART. lucrarilor subterane :.n t .. toate co ns t. Dreptul se stinge in momentul pa ra s i r i i.. bunurile destinate sau folosite pentru s ava rs i rea unei infractiuni ori contraventii rezultate din acestea. cu exceptia cazurilor in la actiunea in revendicare prin lege altfel. El poate fi I n aa dobarid i t. cu justa :. cu bun a. ( 3) Apele de s up ra f a t. 562 Stingerea dreptului de proprietate ( 1) Dreptul de proprietate privata se stinge prin pieirea bunului.i une a negatorie asupra bunului sau.iprealabila despagubire. fixata de comun acord intre proprietar :. de altul prin uzucapiune sau intr.te de cuviinta. iar da ca bunul este imobil.i a spatiului de deasupra~ terenului... la cerere.. ART.r uc t i i Le .. in afara de exceptiile stabilite de lege. cheltuielile ocazionate de aceasta.i une a in revendicare este opoz ab i La :.un alt mod. poate trage din ele toate foloasele pe care aces tea le. civila.ialtora asemenea.i oo nd i t. cheltuielile ocazionate. 565 inscrise in cartea funciara Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor dovada dreptului de proprietate in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara. in conditiile legii. vreunui drept real.1 revendi ca de la posesor El are.ART. 560 Obligatia de granituire Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa reconstituirea hotarului :. ( 2) Proprietarul poate abandona bunul sau mol:::iil sau poate r enun t. in conditiile legii. daca este cazul. pe terenul respectiv.te pe cale judecatoreasca. cel de proprietate. persoana care il detine fara drept. 563 Actiunea in revendi~aEe sau de la o a Lt. 561 Dreptul de ingradire Orice proprietar poate sa i:.a . 559 intinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor ( 1) Proprietatea terenului se intinde s i... 566 Efectele admiterii actiunii in revendicare ( 1) Paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la de spaq ub i r i.t i Le legii. in cazurile si conditiile anume determinate de lege. despagubirile evaluate in raport cu momentul restituirii. ART.ifixarea semnelor corespunzatoare. SECTIUNEA Apararea a 2. El este t. albiile acestora apartin proprietarului care se formeaza sau curg..credin t. inscris in cartea funciara.i poate fi executata s i. Proprietarul unui teren asemenea.ilucrarile pe care le gase:.Ln u t... la cerere. dreptul la despagubiri. de asemenea. in caz de divergenta asupra cuantumului despagubirilor. sa restituie posesorului cheltuielile nec CTCE Piatra Neamt 1 0 . mobil. a declaratiei de renuntare.t i Le Codului de procedura tertului dobanditor.i une a negatorie este imprescriptibil. pa ra t.ar produce. ( 2) Proprietarul poate face.iin limitele determinate de lege. ART. deasupra s i. ( 4) Nu pot fi supuse de cat. este titularul ( 2) Dreptul la a c t. (3) proprietate dobarid i t. in conditiile :.a admis a c t. in conditi±le ~egii.. drepturile terti lor resurselor minerale ale subsolului. da oa bunul a pierit din culpa sa ori a fost Ln st ra i.i lacurilor af . (4 Hotararea judecatoreasca prin care s. precum :. a in acelea:. (2) este imprescriptibil. in oo nd i t.11 . 2 011 Pagina 68 .i apelor subterane. s i. ( 2) Posesorul de rea. impotriva in corid i t. dreptul de a apropria :.

au ri. p ub Li. r-e inconj ca ra terenul unui el ramane proprietar asupra insulei astfel create.~i insu~i lucrarile efectuate cu aceste cheltuieli numai daca prin aceasta bunul nu se deterioreaza. partii ART. daca legea nu prevede altfel. caz in care incidente dispozitiile corespunzatoare din materia accesiunii imobiliare artificiale. CAP.e a SqU incorporarea unui eveniment este urmarea ori a r t. proprietarul va putea fi obligat. un brat nou.a facut.u ra cu terenurile mediu al apei revin proprietarului albiei. 575 Albiile parasite de apele curgatoare CTCE Piatra Neamt 1 0 .i n proprietarilor r riverani. SECTIUNEA Accesiunea a 2. ART. terenul lasat de apele curgatoare care s.formate de proprietate in cazul in care 0 apa cu rqa t.a i.e .i asupra e produselor pan a la restituirea facute pentru producerea ~i culegerea acestora. jumatatea apei. ART.i f i o i a La . 572 Avulsiunea 0 portiune de mal din a smuls brusc Proprietarul terenului de la care 0 apa curgatoare dreptul de proprietate asupra teren. la restituirea cheltuiel necesare pentru producerea ~i culegerea fructelor sau a productelor. 2 011 Pagina 69 . carid rezulta din fapta proRrietarului ori a unei al te persoane. ( 5) De asemenea. PosesoruI are dreptul a. daca p lege nu se prevede al tfel.s i. ca nd un i r. ca urmare a trecerii unei scurt de timp.i ne proprietarilor riverani s i. de asemenea.a facut prin violenta ca nd produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse.oa . 573 Albiile raurilor. ART.11 . 574 Dreptul asupra insulelor nou. fac obiectul pr op r i et. cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului 0 garantie indestulatoare. alipind. 571 Terenul lasat de apele statatoare (1) de hele~teie. p rurid i. cheltuielilor ( 6) Paratul are un drept de r e t errt. 569 Aluviunile Adaugirile de teren la malurile apelor curgatoare revin proprietarului fondului riveran.en e nu poate t. ART. canale ape terenului inconjurat ~i alte asemenea aparute prin scaderea temporara a aces tor ape proprietarul terenurilor statatoare scurgere. sub (2) astfel.c . trece peste spre el pornind de dintre ei are dreptul de proprietate asupra partii de insula ce se intinde la jumatatea apei.0 la terenul altui proprietar riveran.pe care acesta le. la cerere. proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipe~te cu incorporeaza in acesta.0 lucrare noua. t. nu pierde desprinse daca 0 revendica in termen de un an de la data faptului. ART. proprietarul acestor ape nu dobande~te niciun drept asupra terenului ca urmare a unor revarsari sporadice. 570 Terenul lasat curgatoare Proprietarul fondului riveran dobe nde st.Le care nu sunt in Le qat. insulele ~i prundi~urile potrivit ( 1) Albiile r aur i. cu exceptia ace lora care.au retras treptat Be la tarmul respectiv. in limita sporului de valoare. 567 Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune Prin accesiune. iazuri. legii.Lo apa r t. proprietar riveran. la cerere. ART.i fi exercitat in niciun caz asupra bunului sal ori frauda cand intrarea in stapanirea materiala a bunului s.a imobiliara bunul natural ART. 568 Formele accesiunii Accesiunea este naturala. (4 se aplica numai in aceie situatii in car ~i ( 8 ) cheltuielile nu se concretizeaza intr. unei scaderi semnificative a valorii lor. II Accesiunea SECPUNEA Dispozitii 1 generale ART. fiecare ( 3) Daca insula apa r t. ( 8) Proprietarul nu este dator sa acopere cheltuielile voluptuare.i e avand malul la n i ve ( 2) Insulele s i. formandu. ( 4) Cheltuielile utile se restituie. (9) (3) Dispozitiile alin. ( 7) Dreptul de r et. numai da oa ele se formeaza treptat.

te pe terenul al tuia ii revin acestuia din urma daca la proprietarul nu le revendica in termen de 3 0 de zile de la data declaratiei facute primarie de catre proprietarul terenului.Albia pa ra s i.e din valoarea CTCE Piatra Neamt 1 0 . a manoperei.a LLe t. t.i s i.te in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii.1 Realizarea 80 juridic in care lucrarii cu materialele altuia Regimui (1) a realizat devine restituirea ( 2) repararea.credinta ( 1) in cazul in care autorul Luc ra r i i. ( 2) Porumbeii. de mn in continuare lucrari.r autorul e Lu crar i i .credinta. revin proprietarului acelui imobil daca prin nu se sau act juridic prevede altfel. & Lu crar i i . atunci sunt f a cu t.e nu au caracter de sine s t at. Proprietarul materialelor are numai dreptul la in conditiile legii. ca este a lui. ( 3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia daca proprietarul roiului nu il urmare:.a de proprietarul imobilului. ( 2) Lu crar i.0 da ca lucrarea nu s.a imobiliara artificiala comune Dispozitii ART. autorului Luc ra r i i. Realizarea unei lucrari autonome cu contravaloarea cauzate.ar fi efectuat. la alegerea sa.11 . autonome cu caracter durabil asupra imobilului al este de rea.a or . acesteia proprietarul :.a constituit un drept de superficie. durabil precum s: # 167 caracter asupra imobilului altuia ART. orice alte Luc ra r i. b) utile.5 7 9 ~ f Lu i . t Ele pot fi: a) necesare. bi 1 1 ' Prezumtll 1 e In avoarea proprletaru Ul lmo l u Ul ( 1) Orice lucrare este prezumata a fi f a cu t.Le adauqa t. &#167. proprietarul imobilului are dreptul: a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al Lu crar i i . 582 Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu rea. fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrarii.i i. ART. ne pu t. ART.intabulat a dreptul de proprietate asupra lucrarii noi sau in alt cazuri prevazute de lege.> a format un nou curs va avea regimul juridic stabilit in legea speciala. atunci carid sporesc valoarea economica a imobilului. a j uma t e t. 2 011 Pagina 70 . dreptul de proprietate asupra lucrarii se na:. p. imobilului materialelor intrebuintate. 581 Lucrarile autonome cu caracter durabil efectuate cu buna. atunci ca nd in lipsa ace. iepurii.i s i. orice alte Luc ra r i.stora imobilul ar pieri sau s. cu cheltuiala s i. carid proprietarul imobilului nu :.credinta. alte asemenea animale care trec pe fondul prof: apartin acestuia cat timp raman pe fond. pe masura realizarii ei.credinta in cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia e de buna.1 a 3. p La nt. ( 2) Carid lucrarea este realizata de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia.e pentru simpla p La ce re a celui care le. fie valoarea materialelor s i.. a oricaror alte prejudicii 3. 576 Accesiunea natural a asupra animalelor ( 1) Animalele domestice ra t a c i. pe st. proprietarul imobilului are dreptul: a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al Lu crar i i . cu caracter de sine statator realizate asupra unui imobi~~ ( 3) Lu crar i. unui imobil..rid la alegerea t . cu plata. s i.te sau inceteaza sa il urmareasca timp de doua SECTIUNEA Accesiunea &#167. . ART. c) voluptuare. 577 Dobandirea lucrarii de catre proprietarul imobilului ( 1) Constructiile.arid fi lucrarea obligat cu la materialele desfiintarea altuia.2 ART..La i. ART. 578 Categoriile de lucrari ( 1) Lucrar i. sau b) sa ceara obligarea autorului lucrarii sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pE care acesta ar fi avut.a LLe t. p La nt. ( 2) Proba contrara se poate face carid s. /5 .Le pot fi autonome sau adaugate. cu exceptia cazului in care trecerea a provocata prin frauda sau prin artificii. ca t. cu caracter durabil sau provizoriu.inici la materialelor..a de 0 apa curgatoare care s i. sa.Le autonome sunt construct{ile. daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.i.ar deteriora.a realizat fara a spori valoarea economica imobilului. pana la proba contrara.

( 2) in cazul in care lucrarea a fost efectuata cu rea. (2) sunt aplicabile ~i autorului lucrarii care se int pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care. sa devina proprietarul acesteia.materialelor ~i a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului. cu readucerea imobilului situatia anterioara ~i plata de daune. b) sa ceara obligarea autorului de rea.credinta daca se intemeiaza funciare in ca-r-e.i i Lo r legale in materie. utile este de rea . cu caracter durabil realizate cu buna. dupa caz. in raport cu valoarea contributiei fiecaruia.credin t. realizand lucrare asupra imobilului altuia. cu repunerea imobilulu in situatia anterioara ~i plata de daune. (1) s i. nu rezulta din cartea funciara ~i nu a cunoscut pe nicio alta cale viciul titlului sau.a .interese.0 da ca lucrarea nu s.c red i n t. daca este cazul. cu sau fara in functie inscriere in cartea funciara. ( 3) in ambele cazuri. proprietarul terenului vecin poate opta intre a cere ridicarea lucrarii de pe teren. ( 2) Desfiintarea Luc ra r i i. din datorata de proprietarul imobilului se va putea deduce valoarea fructelor imobiluluE cu costurile necesare obtinerii acestora. pe cheltuiala autorului acesteia.e dreptul de proprietate asupra adaugate necesare din momentul efectuarii acesteia.a . CTCE Piatra Neamt 1 0 .4.interese. proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului sa il cumpere ia valoarea de circulatie pe care imobilul ar fi avut.ar fi efectuat.o red i.a partial asupra imobilului autorului ~i partial pe terenul proprietarului vecin. proprietarul imobilului are dreptul: a) sa devina proprietarul fara inscriere in cartea funciara ~i fara nicio obligatie catre autorul lucrarii. /5 (1) 86 intelesul unor termeni autorului lucrarii fie pe cuprinsul cartii este de buna.ar fi efectuat.e t.5 ART. da ca . &#167. ( 2) Cu toate acestea. sau b) a sporului de valoare adus imobilului.a . inclusiv pentru lipsa de folosinta. se face. a manoperei. sa. ( 2) Daca lucrarea a fost realizata cu rea. cu respectarea d i spoz i t. la alegerea sa: cu a) a valorii materialelor s i. Luc ra r i i . sau c) sa ceara obligarea autorului lucrarii sa cumpere imobilul la valoarea de circulatie pE care acesta ar fi avut. 2 011 Pagina 71 .0 da ca lucrarea nu s. fie p un mod de dobandire nesupus inscrierii in cartea funciara. ( 3) Dispozitiile alin.inte~e~e. Dispozitii speciale Buna .e din sporul de valoare adus imobilului.La t i. 585 Lucrarile adaugate (1 in cazul lucrarii ~oluptuare. de regimul acesteia. ~i a cere inscrierea in cartea funciara a unui drept de coproprietate al vecinilor.credinta al lucrarii la desfiintarea acesteia. cu conditia de a readuce imobilul in situatia anterioara. chiar daca imobilul nu mai exista. 583 Lucrarile adaugate necesare ( 1) Proprietarul imobilului dobande st.0 noua carte funciara a unui drept de coproprietate al vecinilor asupra imobilului rezultat. ART. acesta din urma poate cere inscrierea intr. sau b) sa ceara obligarea autorului la desfiintarea acesteia. sau b) sa ceara obligarea autorului lucrarii la desfiintarea acesteia. poate sa 0 ridice inainte de restituirea imobilului catre proprietar.n a cel care construie~te t in lipsa sau nerespectarea autorizatiilor cerute de lege. ii permite. care este tinut totodata sa repare orice prejudicii cauzate. r ea Li.6. fie j uma t. p.z ar i i.~redinta a ART.11 . in ambele cazuri. &#167.a al Lu crar i i. proprietarul imobilu: are dreptul: a) sa devina proprietarul lucrarii. autorului lucrarii fie j uma ta te din valoarea materialelor ~i a manoperei. (1) ART. nu poate invoca buna. 584 Lucrarile adaugate utile in cazul in care autorul lucrarii utile este de bunaproprietarul imobilului devine proprietarul lucrarii din momentul efectuarii acesteia. platind autorului cheltuielile Eezonabile facute de acesta. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra altuia ART. ( 2) Autorul de c red i n t.cred i n t. (2 in cazul in care autorul Luc ra r i i. 587 Lucrarile realizate partial asupra imobilului autorului ( 1) in cazul Luc ra r i i. era inscris ca proprietar al imobilului. cu obligarea autorului acesteia la plata de daune.cred i n t. La stabilirea cote lor. incluzand terenul aferent. &#167.rid la alegerea . ca nd valoarea iucrarii este considerabila. potri vi t legii.parti se va tine seama de valoarea terenului proprietarului vecin ~i de jumatate din valoarea contributiei autorului lucrarii.

funciara.t i Le art. judecatore~ti. in mod corespunzator.t i Le legi'i>. ( 2) Autorul Lu crar i i. potrivit reglementarilor din prezenta de inscrierea in cartea sectiune. proprietarul imobilului. Lucrarile efectuate de un detentor precar Lucrarile facute de un detentor precar sunt supuse.a . SECTIUNEA a 4-a CTCE Piatra Neamt 1 0 . valoarea de circulatie judecatore~ti.i . in aplicarea unei d i spo z i t i i.a dreptului t la ac t. drepturile s i. cat. ( 2) Proprietarul initial are un drept de Lpo t. incheiata in~ma autentica. a bunului calculata la data hotararii ART. ART. 582 s i. e xc Lu s i va sau pe coEe.credinta.at. dupa caz. in absenta intelegerii partilor. ART. ART. 589. in absenta unei intelegeri contrare.e ca Le qa La asupra acestuia pentru plata pretului de catre lucrarii.a p reva zu t.pa r t.cumparare.pa r t. este conditionata. din dreptul de contributiei proprietate. proprietarul poate cere instantei judecatore~ti stabilirea pretului ~i pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare.i. art.0 pe durata realizarii lucrarii. a o r i. sa plateasca despagubiri pentru prejudiciile cauzate.pe a de folosinta. regulilor aplicabile autorului de rea. privind plata indemnizatiei nl curge cat timp el este lasat de proprietar sa detina imobilul. potrivit dispozitiilor art. 588 Lucrarile provizorii Cand lucrarea are caracter provizoriu. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. daca este cazul. ART. in mod co re spunz. (3) Pentru lucrarile adaugate efectuate de titularul unui drept real asupra imobilului sa dobandeasca proprietatea lucrarii realizate asupra acelui imobil altuia care nu ii permite in mod corespunzator. de buna.e ori.credin t. (2) unui drept real asupra imobilului lucrarilor autonome cu caracter durabil efectuate de titularul lucrarii realizate asupra acelui altuia care nu ii permite sa dobandeasca proprietatea asupra imobil. ART. respectiv a cote lor. sau.11 . 590 Dreptul autorului lucrarii la ridicarea materialelor ( 1) Pana la data incheierii conventiei sau a introducerii cel indreptatit la inscrierea in cartea funciara. in mod corespunzator. se aplica. 7 1 6. din prezenta investita sa stabileasca ea va tine seama de intinderea indemnizatiei sau a de spaq ub i r i i .interese.a este sectiune. da ca nu s. 597 ART. 596 Cazurile speciale de accesiune real asupra imobilului altuia ( 1) Titularul dreptului de superficie ori al altui drept asupra acelui imobil va ii permite sa dobandeasca proprietatea asupra lucrarii realizate reglementate pentru avea.credinta. acesteia va putea fi oblig la plata de daune.i une al autorului Lu crar i i. obligatiile constituirii dreptului real. ART. ART. ~i. autorul lucrarii materialele. 593 Pasivitatea proprietarului pe realizarii lucrarii Autorul de rea.a rar i i. cel care realizeaza 0 lucrare asupra imobilului altuia folosind materialele unui tert este obligat la plata contravalorii materialelor. da ca este de rea. ART.credinta al lucrarii nu poate sa opuna proprietarului terenului pasivitatea pe care vadit.c ror alte a prejudicii cauzate. 2 011 Pagina 72 .credinta. 594 Autorul lucrarii care folose~te materialele altuia Daca nu sunt indepl~nite conditiile legale pentru dobandirea bunurilor mobile prin posesia de buna. 587 alin. inscrierea se face in temeiul conventiei partilor. indemnizatiei sau a despagubirii Ori Lrrs t. 592 Regulile privind obligarea autorului la cumpararea imobilului ( 1) Ori de ca t e ori proprietarul opteaza pentru obligarea autorului Lu crar i i. 591 Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrarii la indemnizatie ( 1) Pr-e scr i.an t. d i spo z i t. in caz de accesiune. in lipsa unei prevederi contrare. precum ~i la repararea. al ho t. inclusiv pentru Li. la cumpa rar imobilului.o red i. autorul ei Vi fi obligat sa 0 desfiinteze. instanta de judecata fiecareia la imobilul rezultat. (2) Daca lucrarea a fost efectuata cu rea . altfel in momentul se aplica.o i ( 2) Dispozitiile art.p i.n a are t un drept de ipoteca legala asupra imobilului pentru plata indemnizatiei ~i poate cere inscrierea dreptului de ipoteca in baza conventiei incheiate in forma autentica sau a unei hotarari juaecatore~ti.(3) in caz de neintelegere va stabili valoarea intre parti. 589 inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara Ori de cate ori dobandirea dreptului de proprietate. in oo nd i t.

ART.. III Limitele juridice SECPUNEA 1 Limite legale &#167.1.. ART. a 2 .nesc pe acest din urma fond datorita unor lucrari subterane intreprinse de proprietarul acestuia.i valoarea materialelor. (3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica atunci cand pe fondul inferior se afl :.a confectionat sau. &#167.iprealabile catre proprietarul acestui din urma fond.tinoase.. 603 Regulile privind protectia mediului :. al apelor provenite din secarea terenurilor mla:. interesul ( 1) Legea poa te limita exercitarea dreptului fie in interes public... 602 Interesul public s i. 2 011 Pagina 73 . IV din prezentul titlu.t i Le s ec t i un i i. 601 Regulile aplicabile in cazul imposibilitatii de separare unite Daca nu se poate obtine separarea bunurilor mobile aplicabile. ART. insa numai daca aceasta curgere preceda varsarea intr. aceasta curgere cauzeaza prejudicii fondului inferior. a:. ( 3) La r aridu L sau . 605 Regulile privind curgerea provocata a apelor ( 1) Proprietarul fondului inferior nu poate impiedica nici curgerea provocata de proprietarul fondului superior sau de alte persoane. pre cum :. ramanand dator la plata unei despagubiri juste :.ivaloarea materialelor in toate cazurile in care valoarea materialelor este e qa l. al apelor folosite intr. ART.icurtea aferenta.i 'hn este comuna se exercita oo nd i t. proprietarului materialelor. agricol sau industrial. potrivit legii sau obiceiului.un curs de apa sau intr. Pentru indeplinirea fata de terti este necesara formalitatilor de publicitate de lege. Dispozitii comune ale dreptului de proprietate privata ART. in mod corespunzator. ART..11 . mij 10i proprietarul fondului superior este obligat sa aleaga calea de scurgere de natura sa aduca prejudicii minime fondului inferior.i asigurarea bunei vecinatati. determinat la data confectionarii bunului.a cum este cazul apelor care ta:.t i Le art.. fie de proprietate interes privat. s i. revin proRE±etarului.i sau apele CTCE Piatra Neamt 1 0 . impreuna cu gradina constructie. ( 2) Limi tele in privat pot fi modificate ori desfiintate temporar prin acordul partilor. sau un cimitir. 5 9 9 .. proprietatea asupra bunului :.2. 598 s i. 600 Unirea a doua bunuri mobile in cazul in care se unesc do ua bunuri mobile avarid proprietari fiecare poate pretinde separarea bunurilor daca prin aceasta celalalt nu un prejudiciu mai mare de 0 zecime din valoarea bunului sau..Accesiunea mobiliara ART.. ( 2) Proprietarul bunului datoreaza despagubiri egale cu valoarea manoperei caz materialelor.un s an t. ART.a a cap.. Folosirea apelor a apelor inferior nu poate impiedica in niciun fel curgerea fireasca a apelor pe superior. in functie de raportul dintre manopera :. CAP. suportand toate cheltuielile ocazionate. d i spo z i t..ila respectarea celorlalte sarcini care. proprietarul acestuia pOi cere autorizarea justitiei spre a face pe fondul sau lucrarile necesare schimbarii directiei apelor..un scop casnic.a cu manopera sau exista o diferenta nesemnificativa. 599 Raportul dintre valoarea manoperei :. proprietarul fondului superior este obligat sa nu efectueze nicio lucrare de natura sa agraveze situatia fondului inferior. ( 2) in acest caz. caz. 598 Accesiunea mobiliara ( 1) Bunul mobil produs cu materialele altuia apartine celui care 1.ibun a vecinatate Dreptul de proprieEate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului :. cu valoarea ART. 606 Cheltuielile referitoare la irigatii ( 1) Proprietarul care vrea sa foloseasca pentru irigarea terenului naturale :.

.e sau ramurile arborilor apartinand proprietarului vecin are dreptul de a Ie taia.3 Picatura stre:.a i Le curente t este obligat ca.i. d i spoz i t.r area unei d i st. a p Lan t. arborii trebuie s ad i t..an t. Vederea asupra proprietatii vecinului ART. precum:.r putea a procura apa necesara pentru fondul sau decat cu 0 cheltuiala ( 2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligatia p reva zu t. 605 alin.a de cel put in 2 metri de linia de hotar.a i i Lo r ori t a gardurilor vii. plantatii :. la Lna Lt. ( 2) Proprietarul fondului pe care se afla izvorul nu poate schimbe cursul daca ~ aceasta schimbare ar lipsi locuitorii unei localitati satisfacerea de apa necesara nevoilor curente. intermediare cerute sale astfel incat apele provenind &#167.r proprietarul da oa nu se prevede unei d i st. 615 Distanta minima pentru fereastra de vedere ( 1) Este obligatorie pa s t. (2) se aplica in mod corespunzator. ingrad apartinand proprietarului vecin :. Distanta minima pentru arbori ( 1) in lipsa unor d i spoz i t.inii de ART. pe cheltuiala sa exclusiva. proprietarul poate pretinde restabilirea situatiei anterioare atunci cand apa era indispensabila pentru exploatarea fondului sau.. a a alterat apele sale. ( 2) s i.e minime de 6 0 de cm de linia de hotar.ina casei proprietarului vecin..te apa pentru ne ce s i t.i scoaterea ori. pe cheltuiala proprietarului fondului pe care aces tea sunt ridicate. t.i. ART.i dreptul de a pastra fructele cazute in mod natural pe fondul sau. 607 Obligatia proprietarului caruia ii prisose:. ART.un inscris autentic. CTCE Piatra Neamt 1 0 .. 608 intrebuintarea izvoarelor ( 1) Proprietarul poate acorda orice intrebuintare izvorului ce ar e~ista pe fondul sau.an t.a la alin. 614 Fereastra sau deschiderea in zidul comun Nu este permis sa se faca fereastra sau deschidere in zidul comun decat cu acordul proprietarilor. 610 Regulile speciale privind folosirea Dispozitiile prezentului paragraf se cu reglementarile speciale in materia regimului apelor. ( 1) s i.an i . 5. Orice derogare de la distanta acordul printr. 609 Despagubirile datorate proprietarului fondului pe care 'zvorul ( 1) Proprietarul fondului pe care se a f La izvorul repararea prejudiciilor cau de persoana care. se aplica in mod corespunzator. ( 3) Proprietarul fondului peste care se intind r adac i n i I.ilucrarile pentru anumite constructii.rnea cuvenita. ( 2) Daca starea de fapt 0 permite.. cuprinse in lege.i. rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobandite de proprietarul fondului inferior. t.a t. schimbul unei juste :. 2 011 Pagina 74 . & # 1 67.artificiale de care poate dispune in mod efectiv are dreptul ca.. dupa caz.ifereastra pentru vedere. la 0 d i st. sa c ea ra t. balconul ori alte sau neingradit.e proprietarul vecin este Lridr ep t. p Lan t.a ace lora mai mici de 2 metri.i n 2 metri in tre fondul. regulamentul de urbanism sau a ob i ce i u Li locului. cu e x cep t i.a nt. 611 Picatura stre:.e de cel pu t.Lria nd seama de intinderea izvorului pe fiecare fond..e efectuate. faca pe terenul riveranului opus lucrarile necesare pentru captarea apei. sa of ere acest surplus pentru proprietarul care nu :. a arborilor.inii Proprietarul este obligat la ploi sa nu se scurga pe Distanta faca strea:. prin Luc ra r i l. ART. t. ( 2) in caz de nerespectare a d i st. minima se poate face prin drepturilor vecin..te apa ( 1) Proprietarul ca ru i a ii prisose:. cu de a dovedi existenta reala a destinatiei pretinse.iprealabile compensatii.i i. lucrari ART. lucrari sau plantatii se pot face de ca t. 612 Distanta minima in ~onstructii e fondului numai Orice constructii. a gardurilor t vii. a secat.a i i Lo r s i.a i erea .11 . astfel incat sa nu se aduca atingere prin regulamentul de urbanism. &#167.. ( 3) in cazul in care izvorul se intinde pe doua fonduri invecinate. ART. ART.i ILe alin. ( 3 ) ( 2) Dispozitiile art.4. (1) ci putea acorda surplusului de apa 0 alta destinatie decat satisfacerea El poate insa cere despagubiri suplimentare proprietarului aflat in nevoie.

( 2) in cazul in care inceteaza dreptul de trecere. in schimbul unei despagubiri. 621 alin. 615 nu exclud dreptul proprietarului fara limita de a.-a proprietarului care pretinde trecerea. sau pentru proprietarul este obligat sa permita folosirea fondului pe terenul efectuarea unor lucrari necesare fondului invecinat. pe linia exterioara a balconului. ART. ( 2) Carid lipsa accesului este imputal:::iiJ.ua a in care t. deschide. pan a la aceast linie.un alt act jur trecerea nu va putea fi ceruta decat celor care au dobandit partea de teren pe care se facea anterior trecerea.i trecerea prin alta parte a fi imposibila. ( 3) Distanta se calculeaza de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar. 619 intinderea ~i modul de a dreptului de trecere intinderea s i. juste. Le s i. in cazul in care acestea noi.ar aduce cele mai pu t i ne prej udicii.a t. balconul ori alte asemenea Lu crar i.p e pentru t. sau printr.i Li t. El se stinge in momentul in care fondul dominant dobande~te un alt acces la calea pUblica.asemenea lucrari ce ar fi orientate catre acest fond. 2 011 Pagina 75 . ( 2) Fereastra pentru vedere. gaz sau altel deservesc fonduri invecinate sau din aceea~i zona.i. de natura conductelor dupa caz. pre cum ~i accesul vecinului sau pentru t a i erea crengilor ~i culegerea fructelor. daca ea are ca obiect conducte ~i canale subterane. ( 3) Dreptul de trecere este imprescriptibil. aceasta poate fi stabilita numai cu consimtamantul proprietarului fondului care are acces la calea publica ~i cu plata dublului despagubirii.a zidului in care s. sunt aplicabile. daca este cazul. existent f a t.Le . se masoara tot perpendicular.a numai q pentru s i t. ( 2) Aceasta ob L'i a t. ART. 622 Dreptul pentru efectuarea unor lucrari de trecere ( 1) De asemenea. de la punctul cel mai apropiat al Luc ra r i i. prin hotarare continua pe timp de 1 0 ani. a cablurilor electrice. schimb. periculoasa sau foarte costisitoare. ~i in cazul lucrarilor neparalele.i. & # 1 67. ART. 616 Fereastra de lumina ~ Dispozitiile art. ART. (2) ( 2) Dispozitiile art. despagubirea trebuie sa fie ~i prealabila. de linia de hotar s i. precum ~i asemenea. dupa caz. d de lumina daca sunt astfel construite incat spre sa impiedice distanta.i e s ubz i st. cu deducerea pagubei suferite in raport cu durata efectiva a dreptului de trecere.a deschis vederea sau. Distanta.11 . proprietarul fondului aservit este sa restituie despagubirea incasata.0 folosinta ART.s i. limite legale trecere pentru utilitati edilitare Proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a retelelor de apa . neparalele cu linia de spre fondul invecinat sunt interzise la 0 distanta mai mica de un metru. ART. se va face pe fondul ca ru i a i s. partaj sau dintr. oricaror alte instalatii sau materiale cu acela~i scop. pana la linia de hotar. Dreptul ( 1) 6 617 Dreptul de trecere de trecere Proprietarul fondului care este lips it de acces are dreptul sa i permita trecerea pe fondul vecinului sau pentru exploatarea ( 2) Trecerea trebuie sa se faca in condi tii de stanjenire o minima exercitarii dreptului de proprietate asupra fondului ce are calea pub Li ca : in cazul in care mai multe fonduri vecine au acces la calea publica. ART. 623 Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie ( 1) Proprietarul unui fond nu poate impiedica accesul altuia pentru posesia a redobandi CTCE Piatra Neamt 1 0 . cu r t. de t re ce i ( 4) CLad i r i. vorba despre utilitati noi. Daca ( 3) in toate cazurile. modul de trecere sunt determinate prin intelegerea de a dreptului partilor. proprietarul are dreptul la plata unei de spaq ub i r i. a canale lor s i. & Alte ART.i dreptul la ao t i urrea in de spaqub i re pe care o are proprietarul fondului aservit impotriva proprietarului fondului dominant incepe sa curga din momentul stabilirii dreptului de trecere. q rad i n i Le acestora sunt exceptate de la acest drept sunt ut. ferestre fondul invecinat. subterane ori aeriene. 618 Exercitarea dreptului de trecere in situatii speciale ( 1) Daca lipsa accesului provine din v an za re . 620 Prescriptia actiunii in despagubire ~i restituirea despagubirii incasate ( 1) Termenul de pr e scr i.

( 3) Nu pot fi supuse u rrna i r i i. Lns t. din considerente CTCE Piatra Neamt 1 0 . prin exercitarea cele normale in relatiile de vecinatate. clauzei de inalienabilitate de catre dobanditor.un contract cu t gratuit. instanta decat dreptului sau .bun al sau . ea este opozabila ~i creditorilor anteriori ai dobanditorului.11 .interese proprietarului care nu se conformeaza acestei obligatii.a sa d i spuna de bun da oa interesul care a justificat clauza de inalienabilit~te bunului a disparut sau daca un interes superior impune. ART. 628 Conditii de opozabilitate dobanditorilor bunului ( 1) Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocata impotriva sau creditorilor proprietarului care s. t. Termenul in cepe sa curga de la data dobandirii bunului. clauza de inalienabilitate trebuie sa fie supu sa f orrna t.a obligat sa nu instraineze decat daca este valabila ~i indepline~te conditiile de opozabilitate.n rea unui a bun. ( 2) Pentru opozabilitate.e Lea sa in oonv en t i i Le din care se na~te obligatia de a transmite in catre 0 persoana determinata sau determinabila. in toate cazurile.~ ART.an t. pentru In cazul in care clauza de inalienabilitate a fost prevazuta intr. 630 Depa~irea inconvenientelor normale ale vecinatatii ( 1) Daca proprietarul cauzeaza. ART. SECPUNEA a 2-a Limite conventionale . proprietarul fondului are dreptul la 0 justa despagubire pentru ocazionate de reintrarea in poses ie.t. ( 3) Nulitatea clauzei de inalienabilit. cum ar fi terenurile ~i cons~ructiile de orice fell bunurile sacre ale cultelor religioase. bunurile r pentru care s. bunurile din patrimoniul national. (5 Neindeplinirea corid t. daca este cazul. precum ~i altele asemenea. 626 ~ Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice Proprietarul poate sa consimta la limitarea dreptului sau prin acte juridice. caracterul determinant se pr ez uma . proprietatii prin posesia de buna.o L poate ru fi autorizat Be ca t re Lrrs t.o L.a Lo i Li t. Starea ajuns intamplator pe fondul respectiv. Conditii.t i Lo r de opozabilitate i nu il Li ps e st. proprietarul bunului are dreptul sa despagubire echitabila numai de la cel care a fost s a Lva t .a stipulat in favoarea acestuia. 627 Clauza de inalienabilitate. inconveniente mai mari de judecata poate. legitim. sunt aplicabile. precum ~i pentru cele pe care bunul le. daca prin lege nu se prevede altfel. pan a la proba contrara.e rt.un contract atrage nulitatea intregului contract daca a fost determinanta la incheierea acestuia. ART. ( 5) Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi op r i t. in contractele cu titlu oneros. I da oa inalienabilitatea s. regulile p r e va z u t (3 ) cazul bunurilor mobile. ( 2) At at. da ca eJ'lIsta un interes serios s i.credinta.ate stipulate intr. insa numai pentru 0 du rat. (2) Nu poate pretinde nicio despagubire proprietarul care a provocat sau a aparitia pericolului.a prin stipularea inalienabilitatii. daca nu incalca ordinea publica ~i bunele moravuri.r i na t. ( 4) Clauza de inalienabi1itate este sub i nt. 2 011 Pagina 76 .cultural.i de pUblici tate prevazute de lege. padurile.a stipulat inalienabilitatea. 625 Reguli speciale ingradirile cuprinse in prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile legilor speciale privind regimul juridic al anumitor bunuri. ART. (2) prejudiciile fondului. ART. daca a fost in~tiintat in prealabil. cat clauza produce efecte. SECTIUNEA a 3-a Limite judiciare ART. ( 2) Dobe rrd i. a ru cat s i. 62 9 Sanctiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate ( 1) instrainatorul poate sa ce ara rezolutiunea contractu lui in cazul Ino a Lce r i i. in mod corespunzator.u .a de cel mult 49 de ani s i.a cau 624 de necesitate (1) in cazul in care 0 persoana a folosit sau a distrus un bun al altuia pentru a se pe sine ori pe altul de un pericol iminent.e pe beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune. pot sa ceara anularea actului de instrainare subsecvent incheiat cu nerespectarea clauzei. Domeniu de aplicare ( 1) Prin oonve n t i e sau testament se poate interzice Ln s t ra i.

pana la proba contrara. 632 Formele proprietatii comune (1 Formele pr op r i et. ( 2) Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun Ln su s i t. cale de o rdo na n t a pr e sed i n t. e xe rc i t. fost schi comun proportional cu cota 1.an t.I. ( 3) Daca prejudiciul este iminent sau foarte probabil.e de un copropri fac parte din masa partajabila cat timp ele nu au fost consumate ori instrainate sau nu au li pierit ~i pot fi identificate distinct. pre cum ~i la restabilirea situatiei anterioare atunci cand acest lucru este posibil. SECTIUNEA a 2.i a La . 633 de coproprietate Prezumtia Daca bunul este s t apan i t. coproprietatea pana se prezuma. in proportie cu cotele lor parti.i. IV Proprietatea SECPUNEA Dispozitii 1 comuna generale ART. in caz contrar. 639 Modul de folosire a bunului comun prin acordul coproprietarilor.e ce Lo rLa Lt. cu exceptia cazului in care fructele au pierit in mod fortuit. prin act juridic. ART. iar in ca~ comun se stabile~te Modul de folosire a bunului judecatoreasca. 638 Dreptul la restituirea cheltuielilor ( 1) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau culegerii fructelor dreptul la restituirea acestor cheltuieli de catre coproprietari.e ori. 631 Notiune Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori de ca t. ma sur i. CAP. ( 2) Coproprietatea poate fi ob i snu i t a sau fortata.enecesare pentru prevenirea pagubei. fortata ART. ~i poate dispune de aceasta (2) Cotele. 2 011 Pagina 77 . a fi egale.de echitate. potrivit dreptului comun. Dreptul actiunea in despagubiri este supus prescriptiei. ( 3) Dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun Ln su s i t.i. (2) impotriva vo i n t. nu se va putea face decat prin inscrisuri. (3) Coproprietatea nu poate inceta prin partaj judiciar.pa r t.a in mod exclusiv poate fi obligat la despagubiri. Actele de conservare Fiecare coproprietar poate sa faca acte de conservare cu privire la bunul comun fara CTCE Piatra Neamt 1 0 .pa r t. potrivit dreptului comun. 635 Repartizarea beneficiilor ~i a sarcinilor intre coproprietari sarcinile Coproprietarii vor~mparti beneficiile ~i vor suporta coproprietatii.proprietari. 640 ART. proportional cu cota lor parte din drept.parti din dreptul de proprietate in lipsa de stipulatie contrara. ART.a Coproprietatea obi~nuita act are 2 juridic sau mai la proba contrara. 634 intinderea cote lor.parti (1) Fiecare coproprietar titularul exclusiv al unei cote. coproprietarul interesat are dreptul la despagubiri. Cel prejudiciat va avea insa dreptul la despagubiri. Lrrs t. sa il oblige la despagubiri in folosul celui vatamat. i. b) proprietatea in devalma~ie (devalma~ia) . parte din drept.e de un coproprietar supus prescriptiei. in sau al altui mod de doba nd i re prevazut de lege. comune t.11 . ART. 636 Exercitarea in comun a dreptului de folosinta ( 1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun in ma su ra in care nu destinatia nu aduce atingere drepturilor celorlalti coproprietari.a i.i. Daca bunul a doba nd i t. instanta va putea incuviinta desfa~urarea acelei activitati. coproprietatea) .i sunt urmatoarele: ~ a) proprietatea pe cote. ART. in comun. ART. prin hotarare neintelegere. ART. (2 in cazul in care prejudiciul cauzat ar fi minor in raport cu necesitatea sau uti'is desfa~urarii activitatii prejudiciabile de catre proprietar. Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor. dreptul de proprietate multi titulari.a poate sa Lnouv i i n t ez e .

fantanile. ART.e sa t.a ri. 643 in justitie Actiunile (1 Fiecare coproprietar poate sta singur in justitie. daca este cazul. in sarcina celor care au participat la incheierea actului. 1. ART. pa ra t. in cazul cotitularilor altor drepturi reale prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator ~i in cazul exercitarii impreuna.u poate L cere instantei de judecata introducerea in cauza a celorlalti coproprietari in calitate de reclamanti. 644 Contractele de administrare a coproprietatii ( 1) Se poate deroga de la d i spoz i t. coproprietarii. inclusiv in cazul actiunii in revendicare. i se r e cunoe et. la incheierea actului. ART. ART.I.r ceilalti e coproprietari. ramanand aplicabile regulile din prezenta sectiune. 641 sunt inop coproprietarului care nu a consimtit. 6 3 5. destinatia acestuia ~i sa permita ( 2) Carid bunul comun are caracter accesoriu in raport cu un bun principal. indiferent de calitatea procesual in orice actiune privitoare la coproprietate.1. 6 6 0.amat. 646 Cazurile de coproprietate fortata Se afla in coproprietate fortata: 1. 2. fiecare CTCE Piatra Neamt 1 0 . art. bunurile prevazute la art.i e cu privire la bunul comun.e dreptul ca.e folosul cop rop r i e t. situate p linia de hotar intre acestea.interese. ( 3) in cazul in care. pre cum s i. ( 2) in cazul in care oricare dintre coproprietari de nu n t a contractul de administrare.e j udeca t or es t i ra p r oriun-t at. 641 Actele de administrare ~i de dispozitie ~ (1 Actele de administrare. cu oo nd i t. cum ar fi potecile. se a f La s i.i tuturor coproprietarilor. 6 4 9. 641 s i. 2 011 Pagina 78 . in termenul ~i cond~tiile prevazute in Codul de procedura civila pentru chemarea in judecata a altor ART. 642 alin.parti. ( 3) Coproprietarul sau coproprietarii Ln t. Orice act juridic cu titlu gratuit fi considerat act dE dispozitie.lineasca acordu t.e actiunile posesorii impotriva tertului care ar fi intrat in posesia bunului comun in urma incheierii actului. printre bunurile aflate in coproprietate.ar ea unor contracte de locatiune cesiunile de venituri imobiliare ~i altele asemenea. a unui alt drept real principal. 3 bunurile comune afectate utilizarii a doua sau a mai multor fonduri. in acest caz.i une a nu este introdusa de t ot. persoane. inainte de partaj. Hotararile judecatore~ti unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalti coproprietari. (2 Actele de administrare care limiteaza in mod substantial posibilitatea coproprietar de a folosi bunul comun in raport cu cota sa parte ori care o sarcina excesiva prin raportare la cota sa parte sau la cheltuielile suportate ceilalti coproprietari nu vor putea fi efectuate decat cu acordul acestuia. sa e xe rc i t. celorlalti ART. (2 Hot.an i.a Coproprietatea fortata &#167.coproprietari. cesiunile de venituri imobiliare ~i locatiunile incheiate mai mare de ani. actele care u rrna sc exclusiv re infrumusetarea bunului nu se incheia de ca t cu acordul tuturor coproprietarilor. 4 orice alt bun comun p reva zu t. contract de administrare a coproprietatii incheiat cu acordul tuturor coproprietarilor.~i exprima vointa sau care se opune in mod abuz i.e cu nerespectarea regulilor la art. ( 2) Coproprietarului va t. bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine. expres ori tacit.i a sa respecte exercitarea folosintei de ca t. cu privire la bunul comun pot fi facute numai cu acordul coproprietarilor ce detin majoritatea cote lor. 6 3 6. ( 3) Carid a c t. 687 s i.i. un drum comun intr. precum incheierea sau de nun t. 1 4 1 .x la efectuarea unui act de administrare indispensabil mentinerii utilitatii sau valorii bunului. restituirea posesiei bunului se va face in folosul tuturor coproprietarilor. re pot cere Ln st. cum ar fi 0 centrala termica sau alte instalatii care deservesc doua sau mai multe cladiri. drumurile ~i izvoarele. cu daune. bunuri imo contractele de administrare a coproprietatii ~i declaratiile de denuntare a acestora vor fi notate in cartea la cererea oricaruia dintre coproprietari. acesta i~i inceteaza existeflta. doua sau mai multe SECTIUNEA a 3.a L profita t.i ILe art.11 . 647 Regimul juridic general ( 1) Fiecare coproprietar poate exercita folosinta bunului comun. Dispozitii comune acordul ART.e coproprietarului aflat in imposibilitate de a. 642 Sanctiunile ( 1) Actele juridice f a cu t. de lege. ( 4) Orice acte juridice de d i spoz i t. sa sup. actele de folosinta c titlu gratuit.un cartier de locuinte sau alte asemenea bunuri.i.

coproprietar poate sa dispuna cu privire la cota sa parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun numai odata cu exercitarea dreptului de dispozitie asupra bunului principal. fara a aduce atingere de asociere.i.. CTCE Piatra Neamt 1 0 . instrainarea sau ipotecarea cotei.. precum:. peretii perimetrali comune. II. ART. ( 3) Cheltuielile pentru Ln t. rezervoarele de apa.i.i/ casa s ca r i Lo r .i majoritate. Notiune ( 1) Daca intr. b) f urida i a .iexploatarea partilor comune. fiind destinate intrebuintarii spatiilor respective.e i Le s i.at.2.. ART.i e de locuinta sau cu alta destinatie avand proprietari diferiti.i e i .iascensoarelei c) Lrrs t. de decizia se adopta de ca t re adunarea qe ne ra La .a t i i Le de apa La s i.e ru i. ( 2) Partile comune sunt bunuri accesorii in raport locative.ul.i din cea neconstruita necesara..r e t. 650 Atribuirea in fo10sinta exclusiva a partilor comune ( 1) Partile comurie pot fi atribuite coproprietarilor in f o Lo si.a construita.. p i. 647 raman aplicabile.a exclusiva numai da oa prin aceasta nu sunt lezater drepturile celorlalti coproprietari. in absenta unei conventii contrare..vn t.i ne rea s i. comune coproprietarii care utilizeaza aceste utilitati in conformitate cu proiectul ART. in conditiile acordului de asociere.. nu pot fi folosite in comun sunt obiectul unui drept de coproprietate fortata.a exclusiva trebuie adoptata cu 0 majoritate de don treimi din numarul coproprietarilor :. de gaze de la bran:. ( 2) Decizia de atribuire in f o Lo si.i rea . pentru eventuala s up ra f a t.parte din drept a f i. paratrasnetele.parti. 2 011 Pagina 79 .0 c Lad i re sau intr..t i . precum:. ART. centrale Ie termice proprii :. canalele pluviale. partile care. antenele colective. pa r t. 546. cote le. din dreptul de proprietate asupra partilor comune are caracter accesoriu in raport cu de proprietate asupra spatiului din cladire care constituie bunul principal. in cladirile unde sunt constituite a soo i a t i i. structura de rezistenta. care constitui bunurile principale in sensul art. t cur tea interioara. terasele.parti in lipsa unei stipulatii contrare existente in titlurile de proprietate. scarile:. apartamente 1. &#167.iexploatarea partilor comune ( 1) in lipsa unor prevederi legale sau Ln t. holurile...ament/ racord pan a catre partile aflate in proprietate exclusiva.a o Lad.te in functie de intinderea bunului principal. in lipsa acordului d i spoz i t. Drepturile :.ifara a schimba destinatia cladirii.i Le comune. d) alte bunuri care.nuite. partilor.pa r t.i :. 653 Exercitarea dreptului de folosinta Fiecare coproprietar poate folosi.. cu aceea:... comune.. contrare. de Ln ca Lz i re s i. in proportie cu cota sa parte. compus a t.n t. cat s i. atat spatiul care drepturilor constituie bunul principal.a excedentara proprietarii sunt titularii unei coproprietati obi:. in masura in care ori prin act juridic n prevede altfel: a) terenul pe care se a f l. ca Carid bunul comun are caracter accesoriu.e Leq er i.. conservarea bunului comun se supo rt.ial cote lor. repararea :. repararea :. de t.iobligatiile coproprietarilor ART. necompartimentate. privind cote le. potrivit naturii sau de s t i na t.idespartitori dintre proprietati :. 654 Cheltuielile legate de intretinerea. oorrs t ruc t. coproprietar. ( 2) Co su r i le de fum aerisire. pentru a asigura exploatarea no rrna La a acesteia.i e i. ~ se Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe sau Partile 648 comune ART.i.n t. acoperi:.parti nu se va putea face decat odata cu dreptul asupra spatiului care constituie bunul principal.i alte asemenea parti.i ILe art.un ansamblu r ez i de n t i a L e x i s t a de s t i na t. 649 Partile comune ( 1) Sunt considerate pa r t. fiecare coproprietar supo rt. ART.pa r t.iuscatorii spatiile considerate pa r t. cat :.i pentru spalatorii :. din s up ra f a t.11 .i. se stabilesc prin raportarea suprafetei utile a fiecarui spatiu locativ la totalul suprafetei utile a spatiilor locative din cladire. celorlalti proprietari :.parte din drept a fiecarui coproprietar stabile:. legii sau vointei sunt in folosinta comuna. 652 Stabilirea cote lor... cheltuielile legate de intretinerea. cota.e Le oomun i ca t..a in mod proportional cu cota .

11 .a comuna pentru aceste pa r t. ( 3) Vor fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac sa se prezume c zidul a fost construit exclusiv de unul dintre proprietari.a exclusiv t.u i. ( 3) in cazurile prevazute la alin. dintre III.a comuna pentru pa r t. atunci Lu ca nd paman t. daca nu rezulta contrariul din titlul proprietate exclusiva dintr. respectiv partea din imobil care rezulta din incetarea de s t. san t u l. Daca unul sau mai multi coproprietari refuza sau nu pot sa participe la refacere.u i .u este aruncat L ori Lria lt. Zidul este prezumat a fi in proprietatea exclusiva a proprietarului fondului catre care este inclinata coama zidului. Lu $antul este prezumat a fi in proprietatea exclusiva a proprietarului fondului pe care este aruncat pamantul. ei sunt obligati sa cedeze celorlalti coproprietari cote Ie lor parti din dreptul de proprietate. de catre instanta judecatoreasca. 659 ConstituIFea asociatiilor de proprietari in cazul cladirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau in cazul ansamblurilor rezidentiale formate din locuinte individuale. in caz pe cale judecatoreasca. orice alta de spa r t i t.u ra intre doua de proprietate. coproprietarii care nu au votat or caz. de f o Los i n t. s.a s temporara. in conditiile legii. a fi in proprietatea comuna a vecinilor. sa solicite vanzarea la licitatie publica a terenului care constructie ~i a au rezultat. dupa caz. 651 sunt aplicabile in mod corespunzator. 660 Prezumtia de coproprietate asupra despartiturilor comune fonduri sunt prezumate ( 1) Zidul. ART. ( 2) Exista semn de necomunitate a aarrt. 3. ART. cheltuielile legate de pa r t. ART. care se organizeaza ~i functioneaza in conditiile legii. instrainarea s&u ipotecarea se poate realiza daca exista 0 majoritate de doua treimi din numarul coproprjetarilor. pe 0 parte a aarrt. astfel incat cladirea sa se pastreze in stare buna. pre cum s i. t. in caz de neintelegere. Asociatia de proprietari ART. (1) s i.au opus la instrainare ipotecare au dreptul la 0 despagubire justa stabilita pe cale conventionala ori. perpendiculara spre un fond ~i inclinata spre celalalt fond.0 proportie mai mare de jumatate din valoarea ei.( 2) Cu toate acestea. in exista proprieta~i comune ~i proprietati individuale. ( 2) in caz de distrugere a unei pa r t. ( 2) in acest caz. Pretul se stabile~te de parti ori. se constituie asociatia de proprietari. Cu toate acestea. in lipsa intelegeri contrare.i. in~iruit sau cuplat.s ru sa in intregime t OTII intr.i e i. 2 011 Pagina 80 . Coproprietatea asupra despartiturilor comune ART.un semn de necomunitate ori daca proprietatea comuna nu a devenit prin uzucapiune.i Le comune folosite exclusiv de catre coproprietari cad in sarcina acestora din urma. 657 Regulile aplicabile in cazul distrugerii cladirii ( 1) in cazul in care c Lad i rea a fost d i.i na t i e i. (2).ua e . amplasate izolat.e cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat cu 0 majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. 658 incetarea destinatiei folosintei comune ( 1) incetarea de st i na t.i Le comune din cLad i r i I. ( 5) Imobilul.parti. 661 Semnele de necomunitate ( 1) Exista semn de necomunitate a zidului atunci carid culmea acestuia este dreapta s i. ART. se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari adoptata cu 0 majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. (2 in aceasta s i t. coproprietarii vor contribui la refacerea partilor comune. ( 2) Dispozitiile art. CTCE Piatra Neamt 1 0 . folosintei comune se inscrie in mod corespunzator in cartea funciara pe baza documentatiei cadastrale intocmite i~ a~est scop.i. de catre proprietarul in interesul fost efectuate lucrarile. (1). proportienal cu cote le. sa permita accesul in spatiile care principale pentru efectuarea lucrarilor necesare conservarii cladirii ~i intretinerii partilor comune. orice coproprietar poate. 655 a cladirii Obligatia de conservare Proprietarul este obligat sa asigure intretinerea spatiului care constituie bunul principal. devin aplicabile privitoare la coproprietatea ob i snu i t. 656 Obligatia de a permite accesul in spatiile care constituie bunurile principale ( 1) Coproprietarii sunt ob I i qa t. ( 4) Constatarea incetariIi_ f o Los i n t.i. mai mici cea ~revazuta la alin. ei vor fi de ca t re asociatia de proprietari sau.i pentru prejudiciile cauzate. ART. care & # 1 67.

ART. 662 Obligatia de construire a despartiturilor comune ( 1) Oricare dintre vecini ii poate obliga pe proprietarii fondurilor invecinate sa ~ contribuie la construirea unei despartituri comune. ( 2) in lipsa unor d i spoz i t.i i. legale, a regulilor de urbanism locului, sau a obiceiului inaltimea zidului comun se stabile~te de parti, dar fara a depa~i metri, 2 socotindu- se ~i coama zidului. ART. 663 Cheltuielile de intretinere ~i reparare a despartiturilor comune (1 Coproprietarii sunt t.Ln u t i, sa suporte cheltuielile ocazionate de s i, repararea despartiturii comune, proportional cu dreptul fiecaruia. ( 2) Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate sa nu participe la cheituielile de intretinere ~i reparare, renuntand la dreptul sau de proprietate asupra despartituTIii comune, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile. Coproprietarul nu va putea fi aparat de a participa la cheltuieli, in cazul in care are 0 constructie sprijinita de zidul comun ori in cazul in care trage un alt folos din exploatarea despartiturii comune. ART. 664 Constructiile ~i instalatiile aflate in legatura cu zidul comun ( 1) Oricare dintre coproprietari are dreptul sa oonstructii ori sa instaleze grinzi in zidul comun cu obligatia de a La sa 6 centimetri spl?e ce La La Lt; coproprietar s i, fara a afecta dreptul acestuia de a sprijini constructiile sale de a instala propriile grinzi iJ zidul comun. ( 2) Un coproprietar va avea dreptul de vecinul de a scurta sau pan a in j uma t a t.ea zidului, in cazul in care ar dori ori sa sa instaleze insu~i grinzi construiasca un co~ de fum in acela~i loco ART. 665 inaltarea zidului comun ( 1) Oricare dintre coproprietari poate sa inalte zidul, cu indatorirea de a suporta s i.r cheltuielile de inaltare peste limita zidului comun, pre cum ~i cheltuielile de reparare a partii comune a zidului ca urmare a inaltarii acestuia. ( 2) in cazul in care zidul nu poate rezista inaltarii, proprietarul care do re st.e sa faca aceasta inaltare este dat~r sa reconstrui~~ca zidul in intregime luand din fondul sau suprafata pentru a asigura grosimea necesara zidului nou- ridicat. ( 3) Vecinul care nu a contribuit la Lria Lt.a re poate doband i coproprietatea, p La t.i nd jumatate din valoarea actualizata a materialelor ~i manoperei folosite, precum ~i, daca este cazul, jumatate din valoarea intrebuintat pentru ingro~area zidului. ART. 666 Dobandirea coproprietatii asupra. despartiturilor Vecinul care nu a contribuit ~ realizarea despartiturii comune poate dobandi un drept de coproprietate asupra de spa r t i t ur i i , p La t i nd j uma t e t.e din valoarea actualizata a materialelor ~i manoperei folosite ~i, dupa caz, jumatate din valoarea terenului pe care despartitura a fost construita. Dispozi~iile in materie de carte funciara raman aplicabile. SECTIUNEA a Proprietatea ART. 667 comuna in devalma~ie in devalma~ie atunci cand, apartine concomitent unei cote- pa r t.i, determinate

comuna

in

devalma~ie

prin efectul legii sau in temeiul unui act mai multor persoane fara ca vreuna dintre juridic, din dreptul de proprietate asupra bunului aces tea sa comune. sau bunurilor ART. 668 Regulile aplicabile proprietatii devalma~e legii, proprietatea in devalma~ie ( 1) Daca se ria st.e prin efectul este supusa in mod corespunzator, cu cele privind regimul dispozitiilor acelei legi care se completeaza, comunitatii legale. (2) in cazul in care izvorul proprietatii in devalma~ie este un act juridic, privitoare la regimul comunitatii legale se ap l i ca in mod corespunzator. dispozitiile SECTIUNEA Partajul a 5- a

ART. 669 Imprescriptibilitatea actiunii de partaj , a f ara de cazul incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ce ru t.a o r i carid ori hotarare judecatoreasca. partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ART. 670 Felurile partajului Partajul poate fi facut prin bun a invoiala sau prin hotarare judecatoreasca, conditiile legii. ART. 671

in

care

in

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

81

imparteala partilor comune ale cladirilor ( 1) Partajul este inadmisibil in cazurile prevazute de s ec t.i un i Le a 3 - a s i, a 4 - a din prezentul capitol, pre cum :;;iin alte cazuri prevazute de lege. ( 2) Cu toate acestea, partajul poate fi cerut in cazul pa r t.i Lo r comune din c La d i r i Le c mai multe etaje sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza de a mai fi destinate folosintei comune. ( 3) in cazul p ropr i e t.a L periodice t.i s i, in celelalte cazuri de coproprietate f o rt.a , t.a partajul este posibil numai prin bun a invoiala. ART. 672 Conventiile privitoare la suspendarea partajului Conventiile privind suspendarea partajului nu pot fi incheiate pentru mal mare o perlGada de 5 ani. in cazul imobilelor, corive nt.i Le i trebuie incheiate in forma :;;isupuse formalitatilor de publicitate prevazute de lege. ART. 673 Suspendarea pronuntarii partajului prin hotarare judecatoreasca Instanta sesizata cu cererea de partaj poate suspenda pronuntarea partajului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce prejudicii grave intereselor celorlafti coproprietari. Daca pericolul acestor prejudicii este inlaturat inainte de implinirea instanta, la cererea partii interesate, va reveni asupra masurii. ART. 674 Conditiile speciale privind capacitatea de exercitiu Daca un coproprietar este lips it de capacitate de capacitate de exercit restransa, partajul va putea fi facut prin bun a invoiala instantei de tutela, precum si , da ca este cazul, a ocrotitorului legal. ART. 675 Inadmisibilitatea partajului in cazul uzucapiunii Partajul poate fi cerut chiar atunci cand unul dintre coproprietari exclusiv a folosit bu afara de cazul carid acesta 1- a uzucapat, in conditiile legii. ART. 676 Regulile privitoare la modul de ( 1) Partaj ul bunurilor comune se in natura, proportional cu cota - parte a f Le ca coproprietar. ( 2) Daca bunul este indivizibil comod partajabil in natura, partajul se va in unul dintre urmatoarele moduri: a) atribuirea intregului bun, in schimbul unei suite, in favoarea unuia ori a mai multc coproprietari, la cererea b) va nz a rea bunului in stabilit de coproprietari ori, in caz de neintelegere, la Li c i t.a e publica, t.i in oo nd i t.t i Le :;;idistribuirea pretului catre coproprietari cu cota - parte dintre ei. proportional a ART. 677 Datoriile nascute in legatura cu bunul comun cere stingerea datoriilor nascute in legatura ( 1) Oricare dintre coproprietari poate cu scadente in cursul anului in care are loc coproprietatea :;;icare SURt scadente ori devin partajul. in lipsa unei stingerea acestor obligatii va fi preluata, ( 2) Suma necesara pentru :;;i va fi vanzarii bunului comun cu ocazia partajului stipulatii contrare, din pretul proportional cu cota- parte a fiecaruia. suportata de catre coproprietari ART. 8 Execudcfr~a silita privitoare la bunul comun ( 1) Creditorii unui coproprietar pot u rma r i, silit cota lui parte din dreptul asupra bun comun sau pot eere instantei imparteala bunului, caz in care urmarirea se va face asupra pa r t.i i. de bun sau, dupa caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului. ( 2) in cazul va nz a r i L silite a unei cote- pa r t.i, din dreptul de proprietate asupra unui executorul judecatoresc ii va notifica pe ceilalti coproprietari cu cel putin doua saptamani inainte de data stabilita pentru vanzare, in:;;tiintandu- i despre ziua, ora :;;i locul Li c i t.a e i . t.i La p re t; egal, coproprietarii vor fi pr e t era t.i. la adjudecarea cotei- pa r t i , ( 3) Creditorii care au un drept de qaran t i.e asupra bunului comun ori cei a ca ror crean s- a nascut in legatura cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul sa urmareasca silit bunul, in ma i.n i.I.eoricui s- ar gasi, at.at; inainte, cat s i, dupa partaj. inaint ( 4) Co nv en t.Li.Le de suspendare a Lmpa rt.e i, pot fi opuse Li creditorilor numai da ca , de na:;;terea creantelor, au dobandit data certa in cazul bunurilor mobile sau au fost autentificate in cazul bunurilor imobile :;;is- au indeplinit formalitatile de pUblici tate prevazute de lege, daca este cazul. ART. 679 Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului ( 1) Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. Ei nu pot insa sa atace un partaj efectuat, afara numai daca acesta s- a facut in lipsa lor :;;ifara sa se tina seama de opoz i t i a pe care au f a cu t> 0, pre cum s i, in cazurile carid partajul a fost simulat ori s- a facut astfel incat creditorii nu au putut sa intervina in proces. ( 2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile s i, in cazul creditorilor care au un drept qa ran t i.e asupra bunului comun ori al celor a ca ror crean t.a s- a na scu t; in Le qat.u ra cu
, ~,

A7

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

82

conservarea sau administrarea acestuia. ART. 680 Efectele juridice ale partajului ~ ( 1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, dupa caz, al S1 ce i- au fost atribuite numai cu incepere de la data stabilita in actul de partaj, da de bani nu mai devreme de data incheierii actului, in cazul impartelii voluntare, sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti. ( 2) in cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai daca actul dE partaj incheiat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva, dupa caz, au fost inscrise in cartea funciara. ART. 681 Opozabilitatea unor acte juridice Actele incheiate, in conditiile legii, de un coproprietar cu comun r ama la bunul valabile ~i sunt opozabile celui caruia i- a fost atribuit bunul in urma ART. 682 Stramutarea garantiilor Garantiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale pa r t.] stramuta de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, dupa caz, a sumelor de bani fost atribuite pl partaj. ART. 683 Garantia pentru evictiune ~i vicii ascunse ( 1) Coproprietarii I s i, datoreaza, in limita cote lor- parti, pentru evictiune ~i vicii ascunse, dispozitiile legale privitoare la obligatia de garantie a vanzatorului aplicandu- se in mod corespunzator. ( 2) Fiecare este obligat sa il de spaqubea sca pe coproprietarul prejudiciat prin efectul evictiunii sau al viciului ascuns. Daca unul dintre coproprietari este insolvabil, partea datorata de acesta se va suporta, proportional, de catre ceilalti coproprietari, inclusiv de coproprietarul prejudiciat. (3) Coproprietarii faptei nu datoreaza garantie daca prejudiciul este urmarea savar~ite prin actul de partaj. de un alt coproprietar sau daca au fost scutiti ART. 684 Desfiintarea partajului ( 1) Partaj ul prin buria Lnvo i a La desfiintat pentru acelea~i cauze ca ~i contractele. (2) Partajul facut fara participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absoluta. (3) Partajul chiar daca nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bunurile omise se poate un partaj suplimentar. ART. 685 instrainarea bunurilor Nu poate invoca nulitatea relativa a partajului prin bun a invoiala coproprietarul care, cunoscand cauza de nulitate, instraineaza in tot sau in parte bunurile atribuite. ART. 686 Regulile bunu r i Lo r aflate in coproprietate s i, in de va Lma s i e Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile bunurilor aflate in coproprietate, indiferen sau, precum ~i celor aflate in devalma~ie. de izvorul

periodica

ART. Proprietatea periodica se ap Li ca , in abaen t.a unei reglementari speciale, ori de Dispozitiile prezentului capitol ~i repetitiv atributul folosintei specific ca t.e ori mai multe persoane e xe rc i t.a succesiv sau imobil, in intervale de timp determinate, dreptului de proprietate asupra unui bun mobil egale sau inegale. ART. 688 Temeiul proprietatii periodice Proprietatea periodica se na~te in temeiul unui act juridic, dispozitiile in materie de carte funciara aplicandu- se in mod corespunzator. ART. 689 Valabilitatea actelor incheiate de coproprietar ( 1) in p r i v i nt.a intervalului de timp ce ii revine, orice coproprietar poate incheia, i oo nd i t.t i Le legii, acte pre cum inchirierea, va nz a rea , ipotecarea s i, altele asemenea. ( 2) Actele de administrare sau de d i spoz i t.Le privind cota- parte din dreptul de propriet. aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei- parti respective. Dispozitiile art. 642 alin. (2) s i, art. 643 se ap l i ca in mod corespunzator. ( 3) in raporturile cu tertii cocontractanti de buna- c red i n t.a , actele de administrare sa de d i spoz i t.i e me n t.i ona t.e la alin. (2) sunt anulabile. ART. 690 Drepturile ~i obligatiile coproprietarilor ( 1) Fiecare coproprietar este obligat sa faca toate actele in a~a fel de conservare,

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

83

incat sa nu impiedice ori sa nu ingreuneze exercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. Pentru reparatiile mari, coproprietarul care avanseaza cheltuielile necesare ar~ dreptul la despagubiri in raport cu valoarea drepturilor celorlalti coproprietari. '~ ( 2) Actele prin care se co ns uma in tot sau in parte subs t.ant.a bunului pot fi f acut.e n cu acordul celorlalti coproprietari. (3) La incetarea intervalului, coproprietarul bunul coproprietarulu: este dator sa predea sa il foloseasca in urmatorul interval. indreptatit (4) Coproprietarii pot incheia un contract de administrare, ali dispozitiile aplicandu- se in mod corespunzator. ART. 691 Obligatia de despagubire ~i excluderea ( 1) Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol atrage plata de de spaq ub i r i, ( 2) in cazul in care unul dintre coproprietari t.u Lbu ra in mod grav exercitarea pr op r i et.a i. periodice, t.i acesta va putea fi exclus, prin ho t.a re judecato'Leasca, ra la cererea coproprietarului vatamat. (3) Excluderea va putea fi dispusa numai daca unul dintre cdproprietari ceilalti sau un tert cumpara cota- parte a celui exclus. ( 4) in acest scop, se va p ronun t.a , mai Lnt.a i , in principiu a cererii de excludere, prin care se va stabili ca sunt excluderii, incheiere care va putea fi atacata cu recurs pe cale p~incipiu, in absenta ( 5) Dupa r amarie rea definitiva a incheierii de intelegerii partilor, se va stabili pretul vanzarii silite pe de expertiza. Dupa consemnarea pretului la institutia de credit stabilita de se va pronunta hotararea care va tine loc de contract de vanzare- cumparare. ( 6) Dupa r amarie rea definitiva a acestei ho t.a r i , ra doba nd i t.o L I s i, va putea ru inscrie dreptul in cartea funciara, iar transmitatorul va putea sa ridice suma consemnata la institutia de credit stabilita de instanta. ART. 692 incetarea proprietatii periodice Proprietatea periodica inceteaza prin radiere din cartea funciara in temeiul dobandirii de catre 0 singura persoana a tuturor cote lor- parti din dreptul de proprietate periodica, precum ~i in alte cazuri prevazute de le<ge. TITLUL III Dezmembramintele CAP. I Superficia ART. Notiune
(1)

dreptului

de

proprietate

privata

693
in dreptul de teren, a avea asupra
0 sau de a edifica caruia superficiarul

deasupra ori folosinta.

constructie dobande~te

pe terenul altuia un drept de

(2) Dreptul in temeiul unui act juridic, pre cum s i, prin de sup>erficie se dobande~te Dispozitiile uzucapiune sau prin alt mod prevazut in materie de carte funciara de lege. raman aplicabile. ( 3) 8uperficia se poate inscrie s i, in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului Lond a) transmis exclusiv constructia ori a transmis terenul ~i constructia, in mod separat, catre d0ua persoane, chiar daca nu s- a stipulat expres constituirea superficiei. (4 In s i t.ua a in care s- a construit pe terenul altuia, t.i superficia se poate inscrie baza renuntarii proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, in favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate inscrie in favoarea unui t er t. pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea. ART. 694 Durata dreptului de superficie de ani. La implin Dreptul de superficie se poate constitui pe 0 durata de cel mult 99 termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit. ART. 695 intinderea ~i exercitarea dreptului de superficie ( 1) Dreptul de superficie se exe rc i.t.a in limitele s i, in oo nd i t.t i Le actului constitutiv. lipsa unei stipulatii contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitata de suprafata de teren pe care urmeaza sa se construiasca ~i de cea necesara exploatarii constructiei sau, dupa caz, de suprafata de teren aferenta ~i de cea necesara exploatarii constructiei edificate. ( 2) in cazul p reva zu t; la art. 693 alin. (3), in ab aen t a unei stipulatii contrare, titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura constructiei. El 0 poate insa demola, dar cu obligatia de a 0 reconstrui in forma initiala. ( 3) in cazul in care superficiarul modifica structura oorrs ruc t.i e i , t proprietarul t.e r eriu Li poate sa cea ra , in termen de 3 ani, incetarea dreptului de superficie sau repunerea in s i t.ua a anterioara. t.i in al doilea caz, curgerea termenului de prescriptie ani este de 3 suspendata pan a la expirarea duratei superficiei.

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

84

(4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau , Cat timp constructia exista, asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata dreptul de folosinta cu dreptul ~ de proprietate asupra constructiei. ART. 696 Actiunea confesorie de superficie (1 Actiunea confesorie de superficie poate fi intentata impotriva oricarei persoane car e impiedica exercitarea dreptului, chiar ~i a proprietarului terenului. (2 Dreptul la ac t.i une este imprescriptibil. ART. 697 Evaluarea prestatiei superficiarului ( 1) in cazul in care superficia s- a constituit cu titIu one r os da ca P'li'ti~ au prevazut alte modalitati de plata a prestatiei de catre superficiar, titularul oreptului de superficie datoreaza, sub forma de rate lunare, 0 suma egala cu chiria stabilita pe piata libera, tinand seama de natura terenului, de destinatia in ca zu L in care constructiei aceasta ex i st.a , de zona in care se a f La terenul, pre cum s i, de orice al~e criterii de determinare a contravalorii folosintei. ( 2) in caz de ne i n t.e Leqe re intre pa r t.i , suma datorata terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca. ART. 698 Cazurile de incetare a superficiei Dreptul de superficie se stinge prin radierea din pentru una dintre urmatoarele cauze: a) la expirarea termenului; b) prin consolidare, daca terenul ~i constructia devin proprietatea aceleia~i persoane; c) prin pieirea constructiei, daca exista stipulatie expresa in acest sens; d) in alte cazuri prevazute de lege. ART. 699 Efectele incetarii superficiei prin expirarea termenului a), in ab aen t a unei s t.i pu La t.i L contrare, ( 1) in cazul p reva zu t; la art. 698 lit. asupra constructiei edificate de proprietarul terenului dobande~te dreptul de valoarea de circulatie a acesteia de la superficiar prin accesiune, cu obligatia data expirarii termenului. ( 2) Carid con st.r c t.i a nu exista u constituirii dreptului de superficie, iar valoarea acesteia este eqa l.a sau mai mare aceea a terenului, proprietarul terenului poate cere obligarea constructorului sa cumpere terenul la valoarea de circulatie pe care acesta ar f avut- 0 daca nu ar fi existat constructia. Constructorul poate refuza sa cumpere terenul daca ridica, pe cheltuiala sa, constfuctia cladita pe teren ~i repune terenul in situatia anterioara. ) terenului, ( 3) in abaen t.a unei intelegeJ!i contrare incheiate cu proprietarul dreptului de dezmembramintele consimtite de superficiar se sting in momentul incetarii sumei superficie. 1potecile care greveaza dreptul de superficie se stramuta de drept asupra se extind de drept aSH primite de la proprietarul terenului in cazul prevazut la alin. (1), materialelor terenului in cazul pre'Jazut la alin. (2) teza I sau se s t ramu t a de drept asupra in cazul p reva zu t; la alin. (2) teza a 11- a. existentei superficiei nu se ex ( 4) 1potecile constituite cu privire la teren pe durata in cazul cu privire la intregul imobil in momentul incetarii dreptului de superficie de proprietaru prevazut la alin. (1). Ele se st ramu t.a de drept asupra sumei de bani primite de drept cu privire la intrec terenului p reva zu t; la alin. (2) teza I sau se extind teren in la alin. (2) teza a 11- a.

superficiei prin consolidare ( 1) in in care dreptul de superficie s- a stins prin consolidare, in ab aen t a une stipulatii contrare, dezmembramintele consimtite de superficiar se mentin pe durata pentru care au fost constituite, dar nu mai tarziu de implinirea termenului initial al superficiei. ( 2) 1potecile na scut.e pe durata ex i st.e nt.e superficiei i. se me n t i n fiecare in f unc t.i e de obiectul asupra caruia s- au constituit. ART. 701 Efectele incetarii superficiei prin pieirea constructiei ( 1) in cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea oorrs ruc t.i e i , t drepturile rea care greveaza dreptul de superficie se sting, daca legea nu prevede altfel. ( 2) 1potecile na scut.e cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata existent dreptului de superficie se mentin asupra dreptului de proprietate reintregit. ART. 702 Alte dispozitii aplicabile Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile ~i in cazul plantatiilor, pre cum s i, al altor lucrari autonome cu caracter durabil.
CAP. II

Uzufructul SECPUNEA Dispozitii 1 generale

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

85

ART. 703 Notiune ~ Uzufructul este dreptul altei persoane :;;i de a culege fructele a ce s t.u i.e de a folosi bunul intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a- i conserva substanta. ART. 704 Constituirea uzufructului ( 1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri lege, dispozitiile in materie de carte funciara fiind aplicabile. ( 2) Uzufructul se poate constitui numai in favoarea unei persoane existente. ART. 705 Actiunea confesorie de uzufruct (1) Dispozitiile art. alin. uzufructului in mod corespunzator. 696 se aplica ART. 706 Obiectul uzufructului Pot fi date in uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ortl incorporale, incl patrimoniala, 0 universalitate de fapt ori o co t.a parte din o masa ART. 707 Accesoriile bunurilor ce formeaza obiectul uzufructului Uzufructul poarta asupra tuturor accesoriilor bunului dat pre cum :;;i asupra a tot ce se une:;;te sau se incorporeaza in acesta. ART. 708 Durata uzufructului ( 1) Uzufructul in favoarea unei persoane fizice este cel mul t viager. ( 2) Uzufructul constituit in favoarea unei persoane juridice poate avea durata de cel m de ani. Atunci carid este constituit cu de pa s i rea acestui termen, uzufructul se reduce de drept la 3 0 de ani. ( 3) Daca nu s- a prevazut durata uzufructului, sau, dupa ca~ se prezuma ca este viager ca este constituit pe 0 du ra t.a de 3 0 de ani. ( 4) Uzufructul constituit pana la care o alta pe rsoa na va ajunge la 0 anumita varsta dureaza pan a la acea data, chiar persoana ar muri inainte de implinirea varstei stabilite. SECTIUNEA Drepturile
&#167;1

a

2- a :;;iobligatiile

uzufructuarului

:;;iale :;;iale

nudului nudului

proprietar proprietar

Drepturile

ART. 709 Drepturile uzufructuarului in lipsa de contrara, uzufructuarul are f o Lo s i n t.a e xc Lu s i va a bunului, inclusiv dreptul de a fructele acestuia. ART. 710 Fructele ±ndustriale Fructele naturale industriale percepute dupa constituirea uzufructului apartin uzufructuarului, iar cele percepute dupa stingerea uzufructului revin nudului proprietar, fara a putea pretinde unul altuia despagubiri pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor. ART. /I 1 1 Fructeie civile se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului, dreptul de zi cu zi.

a

Cvasiuzufructul Daca uzufructul cuprinde, printre altele, s i, bunuri consumptibile, cum ar fi bani, gran bauturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, I n aa cu ob L'i a t.i a de a restitui q bunur de aceea:;;i cantitate, calitate :;;ivaloare sau, la alegerea proprietarului, contravaloarea lor data stingerii uzufructului. ART. 713 Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile care, fara a fi consumptibile, se uzeaza ( 1) Daca uzufructul poarta asupra unor bunuri :;;i urmare a utilizarii lor, uzufructuarul are dreptul de a le folosi ca un bun proprietar potrivit destinatiei lor. ( 2) in acest caz, el nu va fi obligat sa le restituie in starea in care se vo decat la data stingerii uzufructului. ( 3) Uzufructuarul poate sa d i apuna , ca un bun proprietar, de bunurile care, fara a f: consumptibile, se deterioreaza rapid prin utilizare. in acest caz, la sfar:;;itul uzufructului, uzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut- 0 bunul la aceasta din urma data. ART. 714 uzufructului Cesiunea ( 1) in absenta unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda dreptul sau unei alte nudului proprietar, dispozitiile in materie de carte funciara fiind persoane fara acordul aplicabile.

CTCE

Piatra

Neamt

1 0 .11

. 2 011

Pagina

86

e sau Lmbuna t. inscrise in cartea fU)Jlciara.n i. t de a inchiria de a arenda uzufruct. vor fi aplicabile. uzufructuarul nu poate t.a r i Le au fost f a cu t. de carierele la constituirea dreptului de uzufruct. dispozitiile legale din materia fideiusiunii. (2 Lo ca t i.ipentru celelalte lucrari adaugate sau pentru imbunatatirile facute cu jncuviintarea proprietarului. 715 Contractele de locatiune (1 Uzufructuarul are dreptul sau.a sporit valoarea bunului. f o Lo si.t i Le legii. de un daca la data stingerii uzufructului nu au fost niciun caz..( 2) Uzufructuarul r arna ne dator exclusiv fata de nudul proprietar numai pentru ob Li qa t.a sporit valoarea bunului. chiar atunci carid prin acestea s. sau dispozitie din materia artificiale. el va putea cere echitabila :. ( 2) Daca Luc ra r i l. 721 :. Loc a t.r ebu i nt. dupa caz.ide nisip aflate in exploatare carierelor de piatra Dreptul asupra se folose:.se d i spoz i t. da ca prin aces tea s.a fost incredin~at. 720 Dreptul asupra pomilor fructiferi Fomii fructiferi ce se usuca :.. 2 011 Pagina 87 . dupa caz. sau pentru imbunatatirile aduse unui bun mobil.. dupa caz. mod corespunzator. potrivit regulilor stabilite de proprietan iR conformitate cu dispozitiile legale...i proprietarului.tenitorilor sai pe 0 perioada de cel mult dupa caz. cu exceptia celor necesare.e proprietarului. fara ca uzufructuarul sa poata pretinde vreo despaguBire pentru partile lasate netaiate in timpul uzufructului. 1ipsa de stipulatie legala contrara.e a uzufructuarului. ART.a i a arborii Lna Lt.te intocmai ca nudul proprietar uzufructuarul in corid i t.ide nisip nedeschise :. 716 Lucrarile :. in limitele dispozitiilor legale. 722 Situatia carierelor de piatra :. ART. acesta poate cere obligarea uzufructuarului la ridicarea lor :. de nisip piatra ART..e dupa notificarea cesiunii. ART.i un i Le pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii (4) s.te inlocuirea lor. ( 3) Du pa notificarea cesiunii..imo:.rru. juridice t.i i Le la care este obligat. Fana la notificarea cesiunii. ART. 719 Alte drepturi ale uzufructuarului asupra padurilor ce fac obiectul uzufructului Uzufructuarul poate lua din pa du r i. arbori oa zu t.. obi:. dreptul de uzufruct continua. cu respectarea folosintei obi:. uzufructuarul s i.nuite a t. aceasta trebuinta..icei cazuti accidental se cuvin uzufructuarului cu indatorirea de a. ( 2) Arborii care se scot din pepiniere fara degradarea acestora nu fac parte din uzufn decat cu obligatia uzufructuarului de a se conforma dispozitiilor legale in ce prive:. odata cu stingerea ART. in mod corespunza tor. ( 2) in celelalte cazuri.tenitorilor acestuia. tinere destinate de proprietarul lor unor taieri periodice. ( 3) Reinnoirile de inchirieri de imobile sau de a rerida i.i i Le inainte de cesiune. uzufructuarul nu poate pretinde vreo de spaqub i re pentru lucrarile adaugate unui bun imobil. inscrise in cartea funciara inainte de expirarea contractelor initiale opozabile proprietarului :.un i. in acest caz.i : va putea I n aa Ln t.. pana la implinirea termenului lor. ( 4) Dupa cesiune. dupa stingerea uzufructului prin decesul sau. dispozitiile ART. De asemenea. in toate cazurile.iimbunatatirile ( 1) La incetarea uzufructului. exploateze partile de paduri inalte care au fost destinate taierii fie ca regulate. incetarea ex i st. cu indatorirea insa de a constata.. sunt opozabile proprietarului sau mo:.ia comorilor nascute solidar ~" CTCE Piatra Neamt 1 0 .i i Lo r legale s i..i. pentru a face r epa ra t.i accidental.nuite a proprietarului..Le de imobile incheiate de uzufructuar. de asemenea.i inlocui cu altii.e fara incuviintarea t..i pe toata suprafata fondului. poate. bunul p r i. 717 Exploatarea padurilor tinere ( 1) Daca uzufructul cuprinde padu r i.a in cazul in care uzufructul locatiunile inceteaza.. fie ca aceste taieri se fac periodic pe 0 intindere de pamant determinata..icatimea taierii. ( 3) Uzufructuarul va putea cere 0 echitabila pentru lucrarile necesare adauqa te. ART.ila readucerea bunului in starea in care i. pana la implinirea termenulu initial sau pana la decesul uzufructuarului initial. uzufructuarul este dator sa pastreze ordinea :. dar nu mai mult de 3 ani de la incetarea uzufructului. in prezenta nudului proprietar. cesionarul raspund~ pentru indeplinirea tuturor obligatiilor fata de nudul proprietar. r de uzufructuar s i. araci pentru vii.a . uzufructuarului i in se aplica.en i.11 . (4) in cazul lucrarilor autonome facute de uzufructuar asupra unui bun imobil. ce sunt in exploatare s i. cesionarul este dator fata de nudul proprietar pentru to obligatiile na scut. /I 1 8 Exploa{area padurilor inalte ( 1) Uzuf:utctuarul poate.. in acest scop poate chiar sa taie arborii trebuincio:. se fac numai pentru un numar de arbori ale:. conformandu. lua produsele sau periodice ale arborilor.

11 . 731 Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit Uzufructuarul ~i nudul proprietar nu sunt obligati sa reconstruiasca ceea ce s. donatorul ru care ~i. la inlocuirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic in ansamblul sau. Modul a reparatiilor de catre uzufructuar ~i nudul proprietar ( 1) Uzufructuarul este obligat sa efectueze repa ra t i i Le de Lnt. 723 Inventarierea bunurilor ( 1) Uzufructuarul preia bunurile in starea in care se afla la data uzufructului.oome st. cu e x cep t i.a cazului in care se a valorii bunului sau cel putin nu se prejudiciaza in niciun fel interesele ART.i pu La t. fructele i ART. ART. mari acelea ce au ca obiect 0 parte importanta din bun s i. ( 3) Sunt repa ra t i i.e ze pe nudul proprietar despre necesitatea reparatiilor mario mari. uzufructuarul ( 2) Atunci carid nudul proprietar nu efectueaza la timp reparatiile contravaloarea lor poate face pe cheltuiala sa. ART.i. sa de puria q aran t i. instanta. acoperi~ul. contrare.e pentru indeplinirea obligatiilor sale. (3) in cazul in care uzufructuarul este scutit de garantie. la cererea nudului propriet va numi un administrator al ~i va dispune ca fructele civile incasate ~i sumele ce reprezinta contravaloarea fructelor ~i industriale percepute sa fie depuse la 0 in acest caz. uzufructuarul va putea cere sa ii fie lasate 0 parte din bunuri mobile necesare folosintei sale sau familiei sale. 728 in depunerea garantiei intarzierea in depunerea garantiei nu afecteaza dreptul uzufructuarului de a per cepe intarzierea de la data constituirii uzufructului. instalatiile electrice.e numai in prezenta proprietar ori notificarea nudului acestuia. uzufructuarul este tinut sa respecte destinatia data bunurilor de nudul proprietar. care imp cheltuiala exceptionala. 725 Raspunderea uzufructuarului pentru prejudicii Uzufructuarul este obligat sa il despagubeasca pe nudul pr0priftar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzatoare a bunurilor date in uz u f ruoz . termice ori sanitare aferente acestora. cum ar fi cele referitoare la consolidarea ori reabilitarea constructiilor privind structura de rezistenta. ( 3) Cu toate acestea. uzufructului revin uzufructuarului. e ( 2) Reparatiile mari sunt in sarcina nudului proprietar.un caz fortuit. 727 Numirea administratorului ( 1) Daca uzufructuarul poate oferi 0 garantie. ART. ( 2) Inventarul se I n t. uzufructuarul este obligat sa depuna 0 qa ran t i. nedeschise inca ~i nici asupra comorii Obligatiile uzufructuarului ~i ale nudului proprietar ART.2.i Ln t. 724 Respectarea destinatiei bunurilor in exercitarea dreptului sau. ( 4) Reparatiile mari sunt in sarcina uzufructuarului atunci ca nd sunt determinate de neefectuarea reparatiilor de intretinere. zidurile interioare ~i/ sau exterioare.au rezervat dreptul de uzufruct. pune in pericol drepturile nudulu proprietar. acesta nu va putea intra insa in posesia lor decat dupa inventarierea mobile ~i constatarea starii in care se afla imobilele.e va nz at.a .ar putea descoperi in timpul uzufructului. actualizata la data platii. 730 Efectuarea reparatiilor mari ( 1) Uzufructuarul este obligat sa il Lns t. ( 2) Nudul proprietar cere vanzarea bunurilor ce se uz eaz a prin folosinta ~i depunerea sumelor la 0 institutie Dobanzile produse in cursul de credit aleasa de parti.o L s i. 726 Constituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor uzufructuarului ( 1) in lipsa unei s t. ( 2) Sunt s cu t i t. prin fapta sa ori prin starea de insolvabilitate se a f l. instanta poate dispune depunerea unei garantii sau luarea unei masuri conservatorii atunci ca nd uzufructuarul. ART. 732 CTCE Piatra Neamt 1 0 .i i. nudul proprietar fiind obligat sa restituie pana la sfar~itul anului in curs. ART. ART.ce Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor s. 2 011 Pagina 88 . cu obligatia la stingerea de a Ie restitui uzufructului.i ne re a bunului. uzufructuarul va incasa numai dobanzile institutie de credit aleasa de aferente.r t. ART. &#167.a distrus datorita vechimii ori dintr. cu exceptia cazului in care uzufructul unui bun mobil este dobandit prin uzucapiune.

de creanta ART. sa indeplineasca toate actele ne6esare pentru conservarea ori incasarea dobanzilor. ART. ( 3) Uzufructuarut'suporta toate chel tuielile s i. 739 Uzufructul rentei viagere Uzufructuarul rentei viagere are dreptul de a percepe.i. unei pa r t. 743 Obligatia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar CTCE Piatra Neamt 1 0 .i. 737 Opozabilitatea uzufructului asupra creantelor in a ce Lea s i. ( 2) Dupa plata c rean t e i . ART. dupa caz. are actiune contra nudului proprietar. sarcinile referi toare la doban z i . cheltuielile proprietarului de uz u f ruc t. ART. dreptului de vot in alte cond i t. 735 Suportarea sarcinilor ~i a cheltuielilor proprietatii ( 1) Cheltuielile s i. ( 1) s i.v e i. (2 Daca turma nu a pierit in intregime. in conditiile legii. acesta va restitui numai pieile ori valoarea acestora. cum ar fi capitalul social sau bunul detinut in coproprietate.z unei cote.parti din dreptul de proprietate sau oricarui alt bun apartine uzufructuarului.1 restitui creditorului la stingerea uzufructului.3 Dispozitii speciale ART. 733 Suportarea sarcinilor ~i a cheltuielilor in caz de litigiu (1 Uzufructuarul s upo rt. care va da so co t. 736 in caz de pieire a turmei Obligatiile ( 1) Daca turma data in uzufruct a pierit in intregime cauze neimputabile uzufructuarului.interese. sarcinile pr op r i et. folosinta (2 Daca bunul este asigurat. Acesta va fi obligat numai la restituirea veniturilor incasate cu anticipatie. sa pe rc ea pa doban z i l.Uzufructul cu titlu particular Uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilor pentru care fondu~ ipotecat. ART.ea La la sfar~itul uzufructului.e r t.a toate sarcinile ~i cheltuielile ocazionate privind de litigiile bunului. de adunarea Dividendele a caror distribuire uzufructului se cuvin uzufructuarului prin hotararea generala in timpul de la data stabilita adunarii generale.i ( 2) Atunci carid sarcinile s i. 741 Dreptul de vot ( 1) Dreptul de vot aferent unei ac t i un i. iar uzufructuarul are numai dreptul de a exercit asupra bunurilor astfel dobandite. iar daca Le va pia ti.ua i nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora.rid i. la a de proprietate. 742 Dreptul la dividende a fost aprobata. a f a ra de cazul in care ac e s t i a au cunoscut. Titularul dreptului de creanta poate face actele de dispozitie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului. cele prevazute la alin. conditii Uzufructul asupra unei creante este opoz~~il tertilor ca ~i cesiunea ~i cu indeplinirea formalitatilor ae~publicitate prevazute de lege. cu ob L'i a t. de cat.( mod expres. pe durata uzufructului sau. v en i ti doba nd i t. ( 3) Repartizarea e xe rc i t ar i i. uzufructuarul este obligat sa inlocuiasca animalele pierite cu cele de prasila.i i. 734 in~tiintarea nudului proprietar Uzufructuarul este obligat sa aduca de indata la cuno~tinta nudului orice uzurpare a fondului ~i orice contestare a dreptului ob li. ( 2) Cu toate acestea. apartine nudului proprietar. pe durata uzufructului primele de asigurare uzufructuar. . apa r t.i ne nudului proprietar votul care are ca efect modificarea substantei bunului principal. ori schimbarea destinatiei acestui bun sau incetarea societatii.i Lo r . &#167.i a q uzufructuarului de a. /I 4 0 Dreptui de)a spori capitalul cum ar fi cel de a ( 1) Dreptul de a spori capitalul care face obiectul uzufructului. ART. culegerea fructelor ori incasarea veniturilor. iar cand este cu titlu oneros nudul proprietar datoreaza acestuia ~i dobanda legala. ART. uzufructul continua asupra capitalului. (2) Daca nudul proprietar cedeaza dreptul sau. bunul dobandit in urma instrainarii este predat uzufructuarului.a i. sub plata de daune. revin nudului t.e zi cu zi.11 . a unei intreprinderi. 738 Drepturile ~i obligatiile in cazul uzufructului asupra creantelor ( 1) Uzufructuarul are dreptul sa incaseze capitalul s i. sau altei valori mobiliare. ART.q r i i.e o rean t. ART. (2) nu este opoz ab i La t.e s i i. 2 011 Pagina 89 . ART. reorganizarea ori incetarea persoanei juridice sau.

r e t. copiii L sa i .a implini t. legatele cu particular avarid ca obiect obligatii de Ln t. fortuit. pentru viitor. in situatia in care dispune de aceste de a Ie obligatia inlocui cu altele similare :..ide a.a constituit ab i t.i ne re sau.a r e a la uzufruct.te aceste datorii.. incetarea pe rsoria t a t. incetarea existentei juridice se stinge prin a uzufructuarului chiar daca termenul nu s..a poate dispune inscrierea unei ipoteci in cartea funciara.. 747 Stingerea uzufructului abuz de folosinta ( 1) Uzufructul poate cererea nudului proprietar atunci carid uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului. 749 Dreptul de uz Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia :. timp de 2 ani in cazul uzufructului une: creante.e datoriile prevazute la alin.i i. Lmp re j u ra r i . Ln st. ART. t. cu obligatia acestuia de a plati uzufructuarului o r ent. CAP. 2 011 Pagina 90 . sa Ie plateasca el insu:.a pe durata uzufructului.a n dispune. 751 Constituirea uzului :. c) consolidare.ide valoare egala. uzufructul va continua daca aceasta nu este folosita pentru repararea asupra indemnizatiei de asigurare.i sau sa vanda 0 parte suficienta din bunurile date in uzufruct.11 . creditorii pot sa urmareasca bunurile date in uzufruct. bunului. a fost distrus in parte. cazurile. e) neuzul timp de lOde ani sau. juridice. nud proprietar poate.i industriale numai pentru nevoile proprii s i. 746 Cazurile de stingere a uzufructului (1 Uzufructul se stinge pe cale p r i nc i pa La prin: a) moartea uzufructuarului ori.e datoriile aferente mase: patrimoniale sau partii din masa patrimoniala date in uzufruct.. 744 Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului Daca plata datoriilor nu se va face in modul prevazut la art. ART. (2 Uzufructul ori. 745 Uzufructul fondului de comert in lipsa de stipulatie contrara. ART. la stingerea uzufructului. Daca insa nudul proprietar plate:. ( 3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este obligat sa in proportie cu obiectul uzufructului :.i culege fructele nat :. fie preluarea folosintei bunului de catre nudul proprietar. atunci carid calitatea de uzufructuar s i..an t. chiar da ca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data la care s. ART.a a . dupa caz. uzufructuarul unui fond de poate sa dispuna de bunurile ce il compun.a uzufructului ART.Li. Dispozitiile art. 752 CTCE Piatra Neamt 1 0 . III Uzul :. ( 3) Ln st.. nudul proprietar trebuie sa restituie sumele avansate. SECTIUNEA Stingerea a 3.. Li b) ajungerea la termen.iabitatia ART.u s i. rente viagere. fie stingerea uzufructului.i pre cum s i. ART. ale familiei sale. la alegere. ~ (2 in cazul in care uzufructuarul nu p La t e st.. dupa caz.ia abitatiei Uzul :.ifara niciun drept de restituire. stricaciuni acestuia ori il lasa sa se degradeze.iabitatia se constituie in temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevazutE de lege. (1). 750 Dreptul de abitatie Titularul dreptului de abitatie are dreptul de a locui in locuinta nudului proprietar impreuna cu so t.i persoana. ART. 748 in caz de pie ire a bunului a fost distrus in intregime dintr.i i ori alte persoane aflate in intretinere. cu pa r i n t. fara nicio dobanda. d) r-e n un t. ART. Carid bunul este imobil. 743..un 1 se stinge in cazul in care bunul uzufructul continua asupra partii ramase. ( 3) in cazul imobilelor aplicabile dispozitiile in materie de carte funciara.a t. 712 se aplica in mod corespunzator. dupa caz. pentru garantarea rentei. caz.( 1) Daca uzufructuarul universal ori cu titlu universal p La t e st. ( 2) Creditorii uzufructuarului pot interveni in proces pentru conservarea drepturilor lor se pot angaja sa pot oferi q aran t. de nud proprietar se intrunesc i aceea:. dupa caz. (2 asupra despagubirii platite de tert sau. uzufructuarul datoreaza dobanzi pe toata durata uzufructului.

sa ocupe intreaga Loc u i nt. ART. cele privitoare la uzufruct. ART.a i i. 757 Actiunea confesorie de Dispozitiile art.0 sporire a confortului acestuia.Lo r fondului aservit.i u este sau poate fi continuu fara fi necesar faptul actual al omului. 758 Constituirea viitoare servitutii utilitatii Servitutea se poate vederea unei utilitati viitoare dominant. cum ar fi servitutea de vedere ori servitutea de a nu construi. in cartea r f un ci. 762 Servitutile pozitive ~i negative ( 1) Servitutile sunt pozitive sau negative. dupa caz. o fereastra. (3) Servitutile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este obligat de la exercitarea unora dintre prerogative Ie dreptului sau de proprietate.i na t.Limitele dreptului de uz ~i abitatie Dreptul de uz ori de abitatie iar bunul aces tor dn nu poate fi cedat. a fondului ART. ART.i a economica a fondului dominant sau coris t. ART. 756 Constituirea servitutii ~ Servitutea se poate constitui in temeiu:t tinu i. act juridic ori prin uzucapiune.i a no t. cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de transport. 761 Servitutile continue ~i necontinue ( 1) Servitutile sunt continue sau necontinue. 1 in mod corespunzator. 760 Servitutile ~i neaparente (1) sunt aparente sau neaparente.a . un apeduct. dupa caz. ART. (3) necontinue sunt acelea pentru a caror ex i st. 753 Obligatia uzuarului ~i a titularului dreptului de abitatie ( 1) Daca titularul dreptului de uz sau de abitatie este indreptatit sa perceapa toate fructele naturale ~i industriale produse de bun ori. ( 2) Servitutile continue sunt acelea al ca ro r exe rc i t. ( 2) Daca titularul dreptului de uz sau de abitatie nu este indreptatit decat 0 parte din fructe ori sa ocupe decat 0 parte din locuinta. este dator sa plateasca toate cheltuielile de cultura ~i reparatiile de intretinere intocmai ca ~i uzufructuarul. in mod corespunzatoTI. ART.11 . pentru uzul sau utilitatea imobilu proprietar.t or i.e t a este necesar n faptul Servitutile actu al omului. va suporta de cultura sau de intretinere in proportie cu partea de care se folose~te. CAP. 759 Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit ( 1) Prin actul de constituire se pot impune in sarcina proprietarului fondului aservit anumite obligatii pentnu asigurarea uzului ~i utilitatii fondului dominant. ce face obiectul nu poate fi inchiriat sau. de neaparente sunt acelea a caror existenta nu este atestata de vreun semn vizibil de servitute. cum ar fi se abtina servitutea de a nu construi. cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a nu construi peste 0 anu inaltime.a intr. dispozitii in materie de carte funciara ramanand aplicabile.a . ( 2) Servitutile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exercita o din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit. IV Servitutile SECPUNEA Dispozitii ART. arendat. ra obligatia se transmite dobe nd i. cum ar fi servitutea parte trecere. 2 011 Pagina 91 . Notiune (1 1 generale 755 Servitutea este sarcina care greveaza un imobil. ART. ( 2) in acest sub oo nd i t. 754 Alte dispozitii aplicabile Dispozitiile prezentului capitol se completeaza. (2) sunt acelea a caror existenta este atestata de un semn vizibil o u sa . 763 Dobandirea servitutii prin uzucapiune unui alt CTCE Piatra Neamt 1 0 . 696 se aplica ART. ( 2) Utilitatea rezulta din de s t. ART.

i L ca s i. 771 Stingerea servitutii prin neuz (1) ani prevazut la art. ( 2) Daca fondul imparte. iar prin uzucapiune extratabulara pot fi dobandite numai servitutile pozitive. 770 alin. prin exproprierea fondului aservit. situatia fondului aservit sa poata fi agravata. de asemenea. servitutea va putea fi exercitata pentru uzul ~i utilitatea fiecarei parti. pentru uzul ~i utili fondului dominant.i Astfel.m i t. c) ajungerea la termen. proportional cu avantajele pe care le ob t.e ori impiedica exe rc i t i u L s erv i t. 765 Regulile privind exercitarea ~i conservarea servitutii ( 1) in lipsa vreunei prevederi contrare.a inclusiv fondului exercitiul servitutii sunt necesare ART. ART.u L. da ca s e rv i t i este contrara utilitatii publice careia ii va fi afectat bunul expropriat. profi t. in ma su ra in care efectuate pentru s i. ART. da oa servitutea exercita decat pe una ori nu se poate uneia dintre partile despartite din fondul dominant servitutea asupra celorlalte parti se stinge. ( 2) Servitutea se stinge. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile. (2) Exercitarea ori de catre uzufructuar profita servitutii de catre un coproprietar ~i celorlalti coproprietari.i n . toate lucrarile pentru a s i. b) renuntarea proprietarului fondului dominant. pe rezultate din impartire. dintre din fondul aservit. proprietar. proprietarul fondului dominant poate lua toate masurile ~i poate face.a j servitutilor 770 de stingere a servitutilor (1) prin radierea lor din cartea funciara pentr Servitutile se sting pe cale principala una dintre urmatoarele cauze: a) consolidarea. ART. servitutea se poate exercita. d) r a s cumpa r a r ea : e) imposibilitatea definitiva de exercitare. 769 Exercitarea in impartire a fondurilor ( 1) Daca imparte. SECTIUNEA Drepturile a 2. pentru uzul ~i utilitatea exclusi este exercitata ( 3) Cu toate acestea. t. f) neuzul timp de lOde ani.a de ~i obligatiile proprietarilor ART. ART. atunci ca nd ambele fonduri ajung sa a i.ba ao e La s i. 768. ART.i ria de la orice act care Li. ( 2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrari proprietari. 2 011 Pagina 92 . 772 ART. g) disparitia oricarei utilitati a acestora. 764 Alte dispozitii aplicabile corid i t. dreptul Modul de exercitiu al servitutii se dobande~te in acelea~i servitute. 766 Exonerarea de raspundere in toate cazurile in care cheltuielile lucrarilor exercitarea ~i conservarE servitutilor revin proprietarului fondului aservit. respectiv nudului proprietar. f) curge de la ( 1) Termenul de lOde necontinue ori de la data primului act de exercitiu act contrar servitutilor al servitutilor continue.Prin uzucapiune tabulara poate fi dobandita orice servitute. Partile despartite '/' ' SEqIUNEA a 3. 767 Schimbarea locului de exercitare a servitutii ( 1) Proprietarul fondului aservit este obligat sa se ab't. pe cheltuiala sa. Cauzele CTCE Piatra Neamt 1 0 . sub rezerva prevederilor art. lit.11 . conserva servitutea. se va exonera de obligatie renuntand la dreptul de proprietate asupra fondului aservit in intregime sau asupra partii din fondul aservit necesare pentru exercitarea servitutii in favoarea proprietarului fondului dominant. el nu va putea schimba starea locurilor ori stramuta exercitarea servitutii in alt loco ( 2) Daca are un interes serios proprietarul fondului aservit va putea schir locul prin care se exercita servitutea in in care exercitarea servitutii ramane la fel de comoda pentru proprietarul fondului ART. 768 Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservit Proprietarul fondului dominant poate agrava situatia fondului aservit ~i nu poate produ prejudicii proprietarului fondului prin exercitarea servitutii.

sub s anc t i une a nulitatii absolute: reale.a unei(stiPulatii contrare.t credit. (2) Legea in temeiul ca re i a este stabilita fiducia se completeaza cu dispozitiile prezentului titlu.idioa. 2 011 Pagina 93 .un act scris inregistrat in acelea~i conditii.mon a La f i.an t.u i Le de t. prezente ori viitoare. p\:~ste drepturi a Lca t.11 . ca t.f e r e r forma de exercitare a profesiei. 774 Izvoarele fiduciei ( 1) Fiducia este stabilita prin lege sau prin contract in forma autentica.Rascumpararea servitutii de trecere ( 1) Servitutea de trecere va putea fi r a scumpa ra t. f) scopul fiduciei ~i intinderea puterilor de administrare ~i de dispozitie ale fiduciaru ori ale fiduciarilor. ART. garantii ori alte drepturi patrimonigIe sau un ansamblu dE asemenea drepturi. ~oate i. drepturi de creanta.a i.a de proprietarul fondului aservit exista 0 disproportie vadita intre utilitatea care 0 procura fondului dominant ~i inconvenientele sau deprecierea provocata fondului aservit. ( 3) Desemnarea ulterioara a beneficiarului. societatile de asigurare ~i de reasigurare legal infiintate.t. la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativteritoriale in raza carora se afla imobilul. 778 Reprezentarea intereselor constituitorului In abaen t.a .duc a ra cuprinde i i drepturi rea Le imobiliare. c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor. 779 contractu lui de fiducie Continutul de fiducie trebuie sa mentioneze. 776 contractului Partile de fiducie ~ ( 1) Orice pe rsoa na f i. b) durata transferului. . s i. sub aceea~i sanctiune. ( 2) In caz de ne i n t.z a sau jur. instanta va tine cont de vechimea servitutii ~i de schimbarea valorii celor doua fonduri. La stabilirea pretului de rascumparare. sub aceea~i sanctiune. ART. in orice moment.i . e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel put in regulile care permit determinarea acestora.a poate suplini con si. Ea trebuie sa fie expresa. la organul fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar general consolidat al statului. ( 2) Carid masa pa t.e masa patrimoniala autonoma. ( 3) De asemenea. avoc a t. societatile de servicii de investitii financiare.c fi constituitor in contractul de fiducie. 777 Beneficiarul fiduciei Beneficiarul fiduciei poate constituitorul. Le Ln st. in termen de 0 luna de la data incheierii bugetului acestora.aman. 773 Notiune Fiducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale. trebuie sa fie facuta. acestea sunt inregistrate.i i .i un ea nu Li t. d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor. ART.mt. in folosul unuia sau mai multor beneficiari. TITLUL IV Fiducia da ca ART.i t. t. constituitorul poate. ART.i contractu 1 de fiducie ~i modificarile sa fie inregistrate la cererea fiduciarului. CTCE Piatra Neamt 1 0 . 780 Inregistrarea fiscala sale trebui ( 1) Sub aanc t. dispozitiile de carte funciara ramanand aplicabile. absolute. care nu poate de pa s i. • ART.a cu un scop determinat. ( 2) Pot avea calitatea de fiduciari in/acest contract numai Ln s t.u tL proprietarului fondului dominant. sa desemneze un tert care sa ii reprezinte interesele in executarea contractu lui ~i care sa ii exercite drepturile nascute din contractu 1 de fiducie. in masura in care nu cuprinde dispozitii contrare. drepturile de c rean t. fiduciarul sau 0 terta persoana.u sc i. pot avea calitatea de fiduciari notarii pub Li c i. in conditiile prevazute de lege.i nd i. patrimonia: garantiile ~i orice alte drepturi transferate.r e unul sau mai multi fiduciari care Le e xe rc i.r i. in cazul in care acesta nu este precizat cl in contractu 1 de fiducie. 775 Interdictia liberalitatii indirecte Contractul de fiducie este lovit de nulitate absoluta daca prin el se realizeaza o liberalitate indirecta in folosul beneficiarului.e qe re intre pa r t. ART. societatile de investitii ~i de administrare ~ investitiilor. printr. ART. distincta de celelalte drepturi ~i obligatii~din patrimoniile fiduciarilor. 3 3 de ani incepand de la data incheierii sale.

mon a La f i. indepline:. ART. Dreptul de urmarire poate fi exercitat ceilalti creditori ai constituitorului. bunurile fiduciarului sau/:.u Lo ra cu bunurile din masa pa t. va prevala reprezentantul sau legal.. unic titular al drepturilor in cauza. va fi u rma r i t. 786 Limitarea raspunderii in functie de separatia maselor patrimoniale ( 1) Bunurile din mas a pa t. ~ ART. in cartea funciara. el poate sa faca me n t. Daca pentru transmiterea unor drepturi este necesara de forma... ART.(4) speciale cazuri. iar in lipsa acesteia. fiduciarul va trebui sa i:.iremunerarea fiduciarului ( 1) in raporturile cu tertii.i. anterior stabilirii fiduciei.a sau a devenit t.e r na scu t. s. beneficiarului :. desemnarea facuta de constituitorul ori de concomitent un administrator provizoriu.i un i i. prin care a fost de s f i i n t. prin contractul de fiducie.ia carei opozabilitate este potrivit legii. ART. in acest caz..tinta de limitarea puteri. ART. constituitorul. inlocuirea fiduciarului pune in pericol interesele car ( 1) Daca fiduciarul nu I s i. sau. ART.iin ordinea prevazute in contractul de fiducie. potrivit regulilor care carmuiesc bunurilor altuia.i ~recizeze l calitatea in care actioneaza.i oria rea cererii de inlocuire. reprezentantul sau sau beneficiarul justitie inlocuirea fiduciarului. in caz contrar.. provizoriu al masei patrimoniale in lipsa acestora. inlocuirii fiduciarului ( 3) Mandatul administratorului provizoriu inceteaza in momentul Solutionarea cererii de sau in momentul respingerii definitive a cererii de inlocuire. 2 011 Pagina 94 . 782 Precizarea calitatii fiduciarului ( 1) Carid fiduciarul ao t i one a aa in contul masei patrimoniale fiduciare. cu exceptia cazului in care. ART.i a constituitorului de a raspunde pentru 0 parte sau pentru tot pasivul fiduciei. in corid i t.a cazurilor prin in care acest lucr~ este interzis contractul de fiducie. mod.. 783 Obligatia de a da socoteala Contractul de fiducie trebuie sa cuprinda conditiile in care fiduciarul da socoteala constituitorului cu privire la indeplinirea obligatiilor sale. in registrul de publicitate sa se mentioneze denumirea fiduciarului :. (2 Fiduciarul va fi remunerat potrivit intelegerii partilor.te obligatiile sau poate cere in i. reprezentantul sau ( 2) Pana la so Lu t. 788. contractul de fiducie. pentru fiecare in parte. constituitorul. mai Ln t a i..lii aveau acestor cuno:. fiduciarul raspunde numai cu celelalte drepturi cuprinse in patrimoniul sau. in limita :.icalitatea in care ( 3) in toate cazurile in care constituitorul sau beneficia:~l solicita acest lucru in conformitate cu contractul de fiducie. activul masei patrimoniale fiduciare.i ale constituitorului.i une expresa in acest sens. beneficiarul va numi un administrator reprezentantul sau sau beneficiarul desemneaza fiduciare. lege. (2) c rea nt.i reprezentantului constituitorului. 781 Opozabilitatea fiduciei ( 1) Fiducia este opoz ab i La terti lor de la data mentionarii sale in Arhiva Electronica d Garantii Reale Mobiliare.. 784 Puterile :. ART. cu e xc ep t. da oa este necesar.au fost incredintate. cu exceptia cazului in care se dovede:. in cazul in care constituitorul. inopozabil. de titularii de creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au 0 garantie reala asupra bunurilor acestuia :.. cu efect retroactiv.duc a ra pot fi u rrna i t. la intervale precizate in contractul de fiducie.r i. in aceste Ali administrative prevazute de . la cererea acestora. 787 cauzat Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile Pentru prejudiciile cauzate prin actele sau administrare a masei patrimonialE de conservare fiduciare.r i.e in Le qa t.a prevazut obligatia fiduciarului sau/:. iar apoi.11 . fiduciarul trebuie sa dea socoteala.. ca fiduciarul are puteri depline asupra ma s e patrimoniale fiduciare.mon a La i fiduciara nu urmari decat aceste bunuri. 785 Insolventa fiduciarului Deschiderea procedurii impotriva fiduciarului nu afecteaza masa patrimoniala fiduciara. insa numai in temeiul hotararii judecatore:. ( 2) inscrierea drepturilor reale imobiliare. inclusiv a garantiilor reale ca fac obiectul contractu lui de fiducie se face s i.e i i r ..t i Le legii. se va incheia un act separat cu respectarea lipsa inregistrarii fiscale atrage aplicarea sanctiunilor indeplinirea unor cerinte cerintelor legale. actionand ca un s i.ti de admitere a ac t. da oa actul este paqub i tor pentru se va considera ca actul a fost incheiat de fiduciar in nume propriu.. CTCE Piatra Neamt 1 0 . carid masa patrimoniala f i du c i ara transmitere este supusa publicitatii. ( 2) De asemenea.te ca ter1. De asemenea.

aplicandu.11 . prin lege ori. modificarea s i. 7 8 1. Le ulterioare a partilor ori imprejurarilor concrete. se va tine seama de uz an t. concrete sau imprejurarile aplicarea un~'''''alt regim juridic de administrare. a administratorului provizoriu poate fi dispusa de instan numai cu acordul acestora. daca este cazul. regulile de la gestiunea de afaceri. 791 Efectele incetarii contractu lui de fiducie ( 1) Carid contractu 1 de fiducie inceteaza.e s i .e qe r i i. potrivit legii. masa patrimoniala f i du c i ara existenta in acel moment se transfera la beneficiar. prin ho t. noul fiduciar sau administratorul provizoriu sa inregistreze aceasta modificare a fiduciei. ART. 794 Domeniul de aplicare legale speciale. in acest ultim caz. ( 2) Contopirea masei patrimoniale fiduciare in patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se va produce numai dupa datoriilor fiduciare. 780 s i. inlocuirea fiduciarului se produce numai dupa inregistrare.n legat produce efecte da ca este acceptata de administratorul desemnat..e qe rea ulterioara Le a pa r t. ART. administratorul are dreptul la 0 remuneratie stabilita prin actul constitutiv sau prin Ln t. in Li. actului constitutiv sau Ln t. ( 5) in cazul in care Lrrs t.z a trebuie i. ( 2) imputernicirea p-r i. I Dispozitii inlocuire a (4 de judecata bunurilor altuia generale ART. de asemenea.a precizat cum vor continua raporturile intr. ( 4) Administratorul pe rsoa na f i.ti. urmarit cand aceasta intervine inainte de implinirea ( 2) El inceteaza.ba capacitate deplina de exe rc i t i u . revocarea contractu lui de fiducie ( 1) Cat timp nu a fost acceptat de ca t re beneficiar.o.fiduciarului se realizeaza de urgenta :.a unor dispozitii se aplica a bunurilor altuia. 789 Denuntarea. (3) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile oricarei administrari a bunurilor altui actul constitutiv impun cu exceptia cazului in care legea. in cazul in care r-e nunt a la fiducie.. 7 9 1) Remunera~ia administratorului ( 1) Cu e xc ep t.. a urfe'i.c sa a i.iobligatiile prevazute in contractu 1 de fiducie.icu precadere. va avea t. prin legat sau corrve nt.a de judecata a numit un nou fiduciar. contractu 1 de poate fi denuntat unilateral de catre constituitor.a rare judecatoreasca. Formele II de administrare SECPUNEA 1 Administrarea ART. reprezentatul acestuia. de valoarea serviciilor prestate de administrator.i formalitati inregistrare ca :. contractu 1 nu poate fi ~dificat sau revocat catre parti ori denuntat unilateral de catre constituitor decat cu acordul beneficiarului sau. in lipsa unui asemenea criteriu.a cazului in care.i .i Lo r .se in mod corespunzator d i spoz i t. Declaratiile de renuntare sunt supuse acelora:. in absenta acestuia. prevederile prezentului titlu in in abaen t. ( 2) Dupa acceptarea de ca t re beneficiar. ( 2) Persoana care ao t i one a aa fara a avea acest drept sau fara a fi autorizata in acest sens nu are dreptul la remuneratie. ART.. administrarea se realizeaza cu titlu gratuit.p sa . mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu ii apartine are calitatea de administrator al bunurilor altuia. 795 simpla CTCE Piatra Neamt 1 0 . la constituitor.0 asemenea situatie. ( 6) Constituitorul. 2 011 Pagina 95 . ramanand aplicabile.i I Le art. TITLUL V Administrarea CAP. ART. ART. iar in absenta acestuia. e unuia cu administrarea mai multor bunuri.i contractul de fiducie. incetarea se produce la data finalizarii formalitatilor de inregistrare pentru ultima declaratie de renuntare. 790 incetarea contractului de fiducie ( 1) Contractul de fiducie inceteaza prin implinirea prin realizarea s copu.i.an t.. iar in contract nu s. Numirea noului fiduciar s i. 792 Calitatea de administrator altuia ( 1) Persoana care este imputernicita. cazurile de administrare toate CAP. cu autorizarea instantei judecatore:. acesta drepturile :.

sa qa fructele bunurilor ~i sa exercite drepturile aferente administrarii acestora. t in celelalte cazuri. 796 Atributiile administratorului Cel imputernicit cu administrarea s i.o pentru r pieirea bunurilor pricinuita de f c rt. cu exceptia cazului in care este autorizat de catre beneficiar sau. este necesara autorizarea prealabila sau. ( 2) Administratorul incaseaza c. ART. in in care cauzeaza prejudicii. folosinta potrivit destinatiei obi~nuite a in caz de impiedicare a acestuia ori in care acesta nu a fost inca determinat. 2 011 Pagina 96 .a i i .n z e . ART. CAP. (2) Administratorul poate. administratorul va p sa instraineze cu titlu oneros bunul sau sa il greveze cu 0 qa ran t i. 2) Un bun supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate fi instrainat fara aceasta autorizare. inclusiv orice forma de investitie. vechimea sau natura perisabila a bunurilor ori de folosirea obi~nuita ~i autorizata a acestora. masei patrimoniale.muite. ART. 800 Atributiile administratorului persoa~a~mputernicita cu administrarea deplina este tinuta sa conserve ~i sa patrimoniul sau sa realizeze afectatiunea exploateze in mOd~ profitabil bunurile. pre cum ~i actele utile pentru ca aces tea sa poata fi ~ folosite conform destinatiei lor obi:.11 . actului constitutiv sau intelegerii ulterioare a partilor. poate sa instraineze un bun individual determinat sau sa il greveze cu 0 garantie reala ori de cate ori este necesar pentru a un i ve r sa Li t. t. ( 3) Carid administrarea are ca obiect 0 ma sa pa t. sa sporeasca beneficiarului. ~i exercita drepturile aferente valorilor mobiliare pe are in administrare. in masura in care aceasta este in interesul ART.r i. in caz de impiedicare a acestuia.o s t i .Lriu cu Lee SECTIUNEA a Administrarea 2.mp este t.a majora. totodata. de catre instanta j~decatoreasca. 803 CTCE Piatra Neamt 1 0 .i one az a numai in limitele puterilor ce ii sunt conferite s i. administratorul va putea sa Ln s t ra i. a instantei judecatore~ti. pre cum dreptul de vot.an i.mon a La i sau un patrimoniu. ( 1) La t. este tinut. se1 intinderea puterilor administratorului Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor sale. 802 Limitele raspunderii administratorului ( 1) Administratorul bunurilor altuia a c t. a Ln st. achitarea datoriilor ori mentinerea modului de numai cu autorizarea beneficiarului sau. 798 Investirea sumelor de bani ( 1) Administratorul este obligat sa investeasca in administrarea s in conformitate cu dispozitiile prezentului titlu referitoare considerate sigure. 799 Autorizarea actelor de dispozitie ( 1) Carid administrarea are ca obiect un bun individual determinat. efectuate anterior sa modifice dobandirii de catre acesta insu~i in calitate de a calitatii sale ori efectuate administrator. dupa caz.r i bu t i i Lo r sale. sa respecte obligatiile ce ii incumba potrivit legii.e re (4) incheierea actului in lipsa autorizarii prealabile cerute potrivit prezentului articol atrage.a ART.Notiune Persoana imputernicita cu administrarea simpla este tinuta sa efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor. ART.e r ea La . Regimul III juridic al administrarii SECPUNEA 1 Obligatiile administratorului fata de beneficiar ART. ART. precum ~i sa efectueze orice alte acte necesare sau utile. atunci carid este necesar pentru conservarea valorii bunului. obligatia de reparare integrala ~i reprezinta motiv inlocuire a administratorului. bunurile sau sa le greveze cu un drept real ori chiar sa le schimbe destinatia.r ea nt e Le administrate. e Li be rand in mod chitantele corespunzatoare. adrru n i s t ra t. in exercitarea a t. de conversie ~i de rascumparare. 797 Mentinerea destinatiei bunurilor ~ Administratorul este obligat sa continue modul de folosire sau de exploatare a bunurilor frugifere fara a schimba destinatia acestora. e cu titlu oneros. ( 2) Administratorul nu va fi ra spunz at. j udeca t.

ART.a s i.i. in cazul in care. Aceasta obliga tie s ubz i st. personal raspunzator fata de tertii contractanti.e mentionate. prin actul in absenta acordului constitutiv ori prin a pa r t.i Lo r . onestitate ~i loialitate ( 1) Administratorul trebuie sa a c t i. ~i ale beneficiarului in raporturile cu tertii ART. pentru masa patrimoniala fiduciara. 809 Interdictia actelor~de dispozi tie cu titlu gratuit dispune cu titlu gratuit de bunurile sau drepturile care ii Administratorul ~u va putea in care interesul unei bune administrari o impune.i une avarid drept obiect administratorului administratorul este t. asuma in numel obligatii beneficiarului sau al fiduciarului. instanta judecatoreasca va putea reduce intinderea acestora. ( 2) Administratorul este personal r a spunz a t. SECTIUNEA a 2. 805 Anuntarea conflictului de interese Administratorul este obligat sa il anunte de indata pe orice interes pe intr. totodata. ART. 814 CTCE Piatra Neamt 1 0 . acesta este tinut sa i~i exercite atributiile in interesul comun al tuturor beneficiarilor. 812 Atenuarea raspunderii administratorului in aprecierea limitelor raspunderii administratorului ~i a despagubirilor datorate de acesta. 2 011 Pagina 97 . in caz de impiedicare a acestuia sau in cazul in care acesta nu a fost inca determiflat. ART. 806 Interdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile administrate ( 1) in timpul e xe rc i t a r i L ca Li t. c exceptia intereselor ~i drepturilor nascute din administrarii. dupa caz.i ILe alin. ART. 804 Evitarea conflictului de interese ( 1) Administratorul nu i~i poate in interesul al u exercita atributiile sau terte persoane. dupa respective.a Obligatiile administratorului t.a L sale. altfel decat prin succesiune.Lriu Daca e x i s t a mai multi beneficiari. ART. a instantei judecatore~ti. ( 3) in ma sura in care administratorul I n su s i este s i.0 arium i t a activitate s i. ART. pentru masa pa t. 813 Raspunderea personala a administratorului ( 1) Administratorul care. sa actioneze cu impartialitate.orie ze cu d i Liqe n t a pe care un bun proprietar 0 depun in administrarea bunurilor sale.Obligatia de diligenta. care este de de conflict de interese. ( 2) Administratorul trebuie. precum ~i datele care sau informatiile ii parvin in virtutea administrarii. nu va fi t. pre cum ~i drepturile pe beneficiaru: sau a bunurilor administrate. in vede sa actioneze cu onestitate ~i loialitate realizarii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmarit. 807 Separatia bunurilor administrate Administratorul este obligat sa 0 ~v~denta a bunurilor sale proprii distincta de cea a bunurilor prel ua te in administrare.0 situatie care 1. ( 2) Prin e xc ep t.mon a La fiduciara. ( 2) Administratorul este obligat sa evite apa r i t i a unui conflict intre propriu ~i obligatiile sale de administrator. incredintate. tinand cont de drepturile ART. administratorul a nu este obligat folosi in propriul sau avantaj administrate. beneficiar. sub rezerva drepturilor detinute de a ce s t i a impotriva beneficiarului sau. 808 Interdictia folosirii bunurilor administrate in interes propriu sau a imputernicirii conferite prin lege.i urie referi toare la ~i poate interveni in orice cerere sau ac t. nu a fost intocmit un inventar.ar avea intr. tinand cont de circumstantele asumarii administrarii sau de caracterul gratuit al serviciului administratorului. concomitenti sau succesivi. 810 Dreptul de a reprezenta in justitie Administratorul poate sta in justitie pentru orice cerere sau ac t. Lnd i carid . a fiduciarului. administratorul va putea incheia a c t. cu imputernicirea expresa a beneficiarului sau.11 . cu exceptia cazului ART. (1). la preluarea bunurilor beneficiarului administrarij. ~i interesele fiecaruia dintre ei.r i. in limitele puterilor conferite.i administratorul nu va putea deveni parte la niciun contract avand ca obiect bunurile administrate sau sa dobandeasca.e de la d i spoz i t. orice fel de drepturi asupra bunurilor respective sau impotriva beneficiarului. I s i. i ART.Ln ut.o r fata de tertii daca cu care contracteaza se obliga in nume propriu. t. prin acordanea unui tratament egal interesului sau ~i celui al celorlalti beneficiari.

817 Administratorul aparent Or ice pe rsoa na care.an t.a judecatoreasca va tine seama de valoarea bunurilor. 821 Bunurile de uz personal in masura in care patrimoniul administrat cuprinde bunuri de uz personal ale titularului sau. Izvorul a 3. 820 Cuprinsul inventarului sa intocmeasca un inventar.i ona rea cererilor prevazute la art. nu a ab aen t a acestuia din u rrna . inscrisurile personale. c) lista instrumentelor financiare.oome st. (2 putea admite cererea de stabilire a obligatiei administratorului priv Instanta inventarul. administratorul va putea solicita instantei j udeca t o re s t i . nu constituie 0 incalcare a puterilor exercitarea acestora intr. confirmare de primire. in masura in care ace~tia nu au cunoscut faptul depa~irii puterilor ori beneficiarul nu a ratificat in mod expres sau tacit actul incheiat de administrator cu depa~irea puterilor conferite.a de a si. ART.n culpabil d administrator in exercitarea atributiilor sale numai pan a la concurenta ca~tigJlui obtinut. pentru motive sa fie dispensat de indeplinirea ei. ART.e in mod i. u sau sa furnizeze 0 alta garantie pentru executare a indatoririlor sale. a unei dispozitii legale contrare sau a unei hotarari judecatore~ti pronuntate la cererea beneficiarului sau a oricarei persoane interesate. pasivului. sa subscrie 0 po Li t. (2) corrt i ne . ale defunctului. daca pe aceasta cale s. de situatia partilor. ( 1) in cazurile in care administratorul este obligat acesta trebuie sa ctlpr~nda completa a bunurilor incredintate sau a continutului masei patrimoniale supus administrarii. cu indican valorii acestora. ( 2) Prevederile alin. b) identificarea sumelor de bani.un mod mai avantajos decat acela care ii era impus actul de imputernicire. data ~i locul intocmirii inventarului. 819 Criteriile pentru temeinice (1 in s o Lu t.a garantii ~i asigurare 818 obligatiei privind inventarul.e de la prevederile alin. a inteleger~i u~t~rioare a partilor. 822 Starea bunurilor indicate in inventar CTCE Piatra Neamt 1 0 . descriindu. avarid capacitate deplina de aparenta despre o alta persoana ca este administratorul bunurilor sale va contractele pe care aceasta din urma persoana le incheie cu tertii de bunaSECTIUNEA Inventar.i a sa notifice beneficiarului. garantiiIe ~i asigurarea ( 1) Administratorul nu este obligat faca inventarul. (1) se aplica. iar in cazul unei universalitati de bunuri mobile. s i. in inventar se face 0 me n t. ( 3) De asemenea. de 2 martori. in cazul administrarii unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu. 2 011 Pagina 98 .c u i't. Lrrs t.i une de ordin general cu privire 1 acestea. in mod corespunzator. ART. 816 Limitarea raspunderii beneficiarului fata de terti ( 1) Beneficiarul r a spunde fata de terti pentru prejudiciile p r i.ar incalca 0 clauza contrara din actul constitutiv sau d±n intelegerea ulterioara a partilor. ART. in absenta unei clauze a actului constitutiv. asigurarea.11 . 0 identificare corespunzatoare a universalitatii respective. pre cum ~i de alte circumstante.i.e fie prin inscris autentic. (1). cazul masei patrimonia fiduciare. fie prin inscris iar in privata cuprinzand data ~i locul intocmirii ~i semnat de autor ~i de beneficiar. ART. ART. bijuteriile sau obiectele de uz curent a caror valoare individuala depa~e~te echivalentul in lei al sumei de 100 euro.q r. Constatarile cu privire la care beneficiarul facut obiectiuni au deplina forta probanta fata de acesta din urma. ori de ca t e ori este cazul: a) identificare a bunurilor imobile ~i descrierea bunurilor mobile. ( 2) in cazul in care o asemenea in sarcina administratorului obligatie a fost stabilita prin lege sau prin hotarare judecatoreasca. sub semnatura ( 5) Inventarul se In t. 815 Depa~irea puterilor incredintate mai multor persoane ( 1) Se considera 0 depa~ire a puterilor conferite fapta administratorului de mod individual atributiile pe care trebuie sa le exercite impreuna cu altcineva. dupa caz. inventarul cuprinde lista datoriilor ~i se incheie cu 0 recapitulatie a activului prin scrisoare recomandata ( 4) Administratorul are ob L'i qa t. ART. ART.se doar obiectele de imbracaminte. 8 1 8.Raspunderea personala a administratorului in cazul depa~irii puterilor conferite Administratorul care i~i depa~e~te puterile este tinut personal fata de tertii cu care a contractat. ( 2) Prin e xc ep t.

2 Cu toate acestea. t. in cazul in care este efectuata cu sau a patrimoniului titlu gratuit. precum ~i oricarei alte persoane interesate despre care acesta are 2 Inventarul poate fi f a cu t. una sau mai multe dintr~urmatoarele masuri: a) stabilirea urtu i. me n t i. 824 Asigurarea facultativa ( 1) Chiar in abaen t. ART. acte administrare a bunurilor altuia vor putea fi facute. 3 Orice persoana interesata poate contesta in justitie inventarul sau dintre intocmirea unui nou inventar.a desemnat beneficiarului. asigura bunurile incredintate impotriva riscurilor obi~nuite. 825 Adoptarea hotararilor in cazul in care sunt desemnate mai persoane in calitate de administratori. actul sunt repartizate prin lege.a de un document ~ doveditor. stabilite constitutiv sau pr: intelegerea partilor ori prin hotarare judecatoreasca.2 7 solidara sunt raspunzatori in mod solidar pentru indeplinirea atributiilor lor.i a sa in oo nd i t. SECTIUNEA a Administrarea 4. administrator este raspunzator doar pentru ART. instanta va putea dispune.un in momentul adoptarii hotararii ~i nu a notificat aceasta termen rezonabil. cu exceptia cazului in care delegarea se face catre un coadministrator. iar repartizarea partea sa de administrare. 829 Delegarea delega partial atributiile sau poate imputernici un tert ( 1) Administratorul I s i. 826 Adoptarea hotararilor in speciale ( 1) Administratorii vor in mod individual acte de conservare. daca legea nu prevede hotararile se iau prin vointa sau actul de desemnare majoritatii acestora. public numai in cazurile s i. la solicitarea oricarei persoane interesate. in cazul in care atributiile a fost respectata. 8.a unei ob Liqa t i i.i t. ART.11 . c) conferirea votului decisiv. ( 2) Administratorul poate subscrie totodata 0 po Li t. in caz de urgenta. unuia dintre administratori d) inlocuirea administratorului sau. potrivit proceduri~ lege. iar administrarea este serios afectata. ART. 828 Prezumtia de aprobare a hotararilor adoptate de ceilalti ( 1) Se p re zuma ca administratorul a aprobat toate hotararile in care nu s. 2 011 Pagina 99 . cu exceptia cazului in care inventarul cuprinde 0 mentiune contrara agreata de beneficiar sau.a rea adoptata ra in ab aen t a sa in masura in care nu i~i face cunoscuta opozitia celorlalti administratori ~i beneficiarului intr. mentiunile continute de acesta ~i va putea solicita participarea unui expert judiciar. mecanism simplificat de adoptare a ho t a ra r i Lo r : b) repartizarea atribtltiilor intre administratori.t i Le alin.a acordului beneficiarului.ua a in care nu a putut. ( 2) Se p re zuma ca administratorul a aprobat ho t.a profesionala pentru bUJ executare a obligatiilor sale. 823 Comunicarea ~i contestarea inventarului ( 1) 0 copie a inventarului va fi predata de administrator persoanei care 1. ART.i pentru motive temeinice. ( 3) Cheltuielile prilejuite de asigurarea prevazuta la ( 2) sunt in sarcina beneficiarului fiduciar. poate sa il reprezinte la incheierea unui act determinat. ( 3) in ma sura in care neintelegerile dintre administratori persista. a administratorilor carora le este imputabila situatia creata. fiecare desemnare sau hotarare judecatoreasca. ART. (1). dupa caz.a opus administratori ~i va raspunde pentru acestea in solidar cu ei in masura opozitie beneficiarului intr.un termen rezonabil de la data la care a luat cuno~tinta de hotararea respectiva. in abaen t. cu atlto~izarea instantei judecatore~ti. CTCE Piatra Neamt 1 0 .un ea este Ln so t. in caz de pari tate de voturi. ( 2) in cazul in in mod valabil din cauza opunerii cons tan unora dintre administratori.Bunurile indicate in inventar sunt prezumate a fi in bun a stare la data intocmirii acestuia. sa notifice opo z i t. precum sau pe cheltuiala beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar. ( 3) Administratorul nu va r a spunde in s i t. ( 2) Administratorul nu poate delega unei terte persoane administrarea generala sau exercitiul unei puteri discretionare.a colectiva ~i delegarea ART.

repa r t. Administratorul sa realizeze un portofoliu diversificat. (2 Administratorul nu va putea ach i z i t. 831 care nu a fost autorizat expres de catre beneficiar va fi tinut sa repare prejudiciul rezultat fara a se tine seama de existenta culpe.n i s t ra tzdr u L va putea totodata sa de t. pre cum ~i de practicile contabile general acceptate.i t. 832 Limitele prudentiale ale efectuarii plasamentelor ( 1) Administratorul ho t.i i Le in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni. intr. administratorul va acoperi personal pierderile cauzate beneficiarului. raspunde numai pentru lipsa de diligenta in alegerea ~i indrumarea inlocuitorului. ( 3) in lipsa la alin. 830 Raspunderea reprezentantului administratorului (1 Actele prin care reprezentantul administratorului a Ln ca Lc at. 835 de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure Obligatia ( 1) 8e p re zuma ca un administrator actioneaza prudent daca i~i indepline~te a t.r i bu t. chiar daca era autorizat expres sa incredinteze SECTIUNEA a Plasamentele 5. eel al capitalului se va realiza in conformitate cu prevederile actului constitutiv. t. administratorul nu va putea efectua d pe perioademailungi.i t. ART. a pierderilor intre beneficiarul fructelor s i.i a se face echitabil. exprese in act. 834 Mentinerea plasamentelor anterioare ( 1) Administratorul va putea men t. ART. obligatiuni mobiliare ale unei persoane juridice care nu ~i.a considerate sigure ART.i ria valori mobiliare care Le inlocuiesc pe cele detinute anterior ca urmare a reorganizarii. ( 2) Admi.cu in care instanta il autorizeaza in acest sens ~i in conformitate cu regulile de aceasta. in ma sura in care depozitul este rambursabil la vedere sau ih urma unui aviz de maximum 30 de zile.e la 0 Ln s t.i oria mai mult de 5 % din actiunile aceleia~i sau alte valori societati comerciale ~i nici nu va putea achizitiona actiuni.0 proportie stabilita in functie de conjunctura economica.i ne plasamentele existente la data p re Lua r i i. de circumstantele care au dat na~tere la administrare.( 3) Administratorul r a spunde pentru faptele celui substituit in masura in care beneficiarul nu a autorizat in mod expres substituirea. ( 2) in lipsa unei Lnd i ca t i i. de Fondul de protejare a asiguratilor. ( 2) Administratorul care efectueaza un alt plasament decat cele me n t.e rea e s t.a s t e cu privire ra la efectuarea in functie de randament s i. beneficiarul se poate indrepta impotriva reprezentantului administratoru pentru prejudiciile suferite.a t. ( 2 ). ART. de c re st. prevederile actului de desemnare sau uzantele sunt inopozabile beneficiarului. 838 Debitarea contului de venituri CTCE Piatra Neamt 1 0 . plasamentul ~i profitul aferent vor reveni tot beneficiarului. vreunei ART. iar in cazul in care autorizarea exista. 836 Obligatia administratorului de a. SECTIUNEA Repartitia a 6-a profiturilor ~i a pierderilor ART.e la art.i credit sau de asigurare ori organism de plasament colectiv.~i arata calitatea ( 1) Administratorul trebuie sa indice calitatea sa ~i persoana beneficiarului pentru plasamentele facute in cursul administrarii. chiar daca acestea nu sunt considerate sigure. ART.Lria nd seama obiectul administrarii. 833 Plasarea sumelor de bani ( 1) Administratorul va putea sumele de bani care ii sunt Ln cred i n t. care sa produca venituri fixe ~i. 837 Repartitia profitului ~i a pierderilor ( 1) Repartitia profitului s i. 2 011 Pagina 100 .11 .i e i.a a valorii. (2 De asemenea.i ona t. de Comisia Nationala ART. (2) in caz contrar. ( 2) Administratorul va putea efectua to1Zodata depuneri pe perioade mai lungi in ma su ra care acestea sunt garantate integral de Fondu~ de garantare a depozitelor in sistemul bancar sa dupa caz.i ma t. 831 Categoriile de plasamente considerate sigure Sunt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite periodic de a Romaniei a Valorilor Mobiliare. lichidarii sau fuziunii persoanei juridice emitente.a indeplinit obligatia de plata a dividendelor ori dobanzilor sau acorda imprumuturi persoanei juridice respective. ART. variabile. Daci plasamentele sunt nerentabile. f unc t.u e de t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful