You are on page 1of 4

Regulamin konkursu Niniejszy regulamin Okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na blogu www.irminastyle.blogspot.com 1 Postanowienia oglne 1.

Organizatorem Konkursu jest firma Atlantic Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, przy ul. Wooskiej 24, 02-675, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy, pod nr KRS 0000057713, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-10-71-293, wysoko kapitau zakadowego 914.000,00 PLN, zwany dalej Organizatorem oraz Autor Bloga , na ktrym odbywa si konkurs, zwany dalej Konkursem. 2.Regulamin okrela zasady udziau w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, ktre uczestnik akceptuje w chwili przystpienia do Konkursu. 2 Zasady oglne konkursu 1. W Konkursie moe bra udzia osoba penoletnia, ktra najpniej w dniu przystpienia do Konkursu ukoczya 18 lat, jest zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada pen zdolno do czynnoci prawnych. 2. W Konkursie nie mog bra udziau pracownicy lub wsppracownicy Organizatora lub Autora Bloga oraz czonkowie rodzin pracownikw Organizatora, w tym take wchodzcy w skad Komisji. 3. Nad prawidowoci przeprowadzenia konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu bdzie czuwaa Komisja Konkursowa (dalejKomisja). 4.W skad Komisji wchodz pracownicy dziau Marketingu Atlantic Sp z o.o. 5. Konkurs odbywa si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu pod adresem www.irminastyle.blogspot.com 6.Konkurs rozpoczyna si w dniu 2 grudnia 2011 roku i trwa przez 7 dni od rozpoczcia. Konkurs koczy si 9 grudnia 2011 roku. Okres ten jest zwany dalej czasem trwania konkursu. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 8. Aby zosta Uczestnikiem Konkursu naley wykona czynnoci, okrelone przez Autora Bloga w konkursowej notce. Konkurs polega na dokoczeniu zdania: Mj sposb na podkrelenie swoich atutw to i pozostawieniu komentarza ze swoim imieniem, mailem, kolorem i rozmiarem biustonosza w konkursowej notce. 9. Udzia w Konkursie nie wymaga wczeniejszego zgoszenia.

10. Z tytuu uczestnictwa w Konkursie nie przysuguje zwrot kosztw ani innych poniesionych przez Uczestnikw Konkursu wydatkw. Nie ma te nagrd przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie 11. Przystpienie do Konkursu jest rwnoznaczne z akceptacj przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w caoci oraz zobowizanie si Uczestnika do przestrzegania okrelonych w nim zasad. Przystpujc do Konkursu Uczestnik potwierdza rwnie, e spenia wszystkie warunki, ktre uprawniaj go do udziau w Konkursie. 3 Dane osobowe 1. Uczestnicy Konkursu wyraaj zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celw zwizanych z realizacj niniejszego Konkursu. Organizator bdzie mia prawo udostpni te dane osobom i podmiotom wsppracujcym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyonienia zwycizcw konkursu, (III) dorczenia nagrd, (IV)zebrania opinii od uczestnikw o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyania e-mailem lub/iSMS-em informacji zwizanych z konkursem. Organizator zapewnia ochron danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4 Nagrody 1. Nagrod w Konkursie jest prezent od Organizatora w postaci biustonosza Magic Push Up, dostpnego w kolorach: czerwonym, ecru, fioletowym i rozmiarach: 65 BC, 70 ABC, 75 ABC, 80 AB. 2. Organizator owiadcza, i Nagroda, ktra zostanie wrczona w ramach niniejszego Konkursu, korzystaj ze zwolnienia z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z pn. zm.). 3.Zwycizca konkursu owiadcza, e jest autorem nadesanej do Konkursu treci. 4.Autor Bloga po wyonieniu Zwycizcy Konkursu zawiadamia go wysyajc informacj pod adres e-mail podany przez Uczestnika oraz publikuje wynik konkursu na blogu.. Zwycizcy zostan poproszeni o potwierdzenie gotowoci odebrania Nagrody w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji zawiadamiajcej o wygranej. 5.Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za bdne wskazanie mailowego adresu do korespondencji. 8.W przypadku, gdy Zwycizc Konkursu bdzie jakakolwiek osoba, ktra nie spenia warunkw wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej dorczeniu osoba ta bdzie zobowizana od jej zwrotu. Organizator uprawniony bdzie do przyznania Nagrody Uczestnikowi, ktry zajmowa kolejne miejsce w Konkursie. 9.Organizator wycza moliwo wypaty ekwiwalentu pieninego za ktrkolwiek z Nagrd. W przypadku braku dostpnoci Nagrody z powodu braku asortymentu istnieje moliwo wymiany Nagrody na inn o tej samej wartoci.

5 Reklamacje 1.Reklamacje dotyczce Konkursu naley zgasza poczt elektroniczn na adres Pr@atlantic.pl 2.Wszelkie reklamacje czy uwagi zgoszone przez Uczestnikw w sposb okrelony w punkcie poprzedzajcym bd na bieco rozwizywane i rozstrzygane przez Komisj konkursow. 3. Uczestnicy Konkursu mog wnosi reklamacje w czasie trwania Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakoczenia. Po upywie tego terminu reklamacje nie bd uwzgldniane. 4. Prawidowo zoona reklamacja powinna zawiera: dane Uczestnika Konkursu (imi, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komrkowego) oraz opis problemu bdcego podstaw zoenia reklamacji. Ponadto, reklamacja powinna zawiera precyzyjne sformuowanie roszcze Uczestnika Konkurs. 5. Organizator dooy najwyszych stara, aby reklamacje byy rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. 6. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwocznie za porednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgoszeniu reklamacyjnym lub poczt. 7. Reklamacje niezawierajce danych umoliwiajcych ich rozpatrzenie lub zidentyfikowanie reklamujcego nie bd rozpatrywane. 8. Reklamacje produktu Atlantic stanowicego nagrod w Konkursie realizowane bd zgodnie z ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego. 6 Postanowienia kocowe 1. Wszelkie spory wynike z tytuu wykonania zobowiza zwizanych z Konkursem bd rozstrzygane przez sd waciwy dla siedziby Organizatora konkursu. 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mog uzyska kontaktujc si z Organizatorem pod adresem e-mail Pr@atlantic.pl .Odpowiedzi bd udzielane wcigu 7 dni roboczych. 3.Niniejszy regulamin jest do wgldu w siedzibie Organizatora konkursu, na stronie www.atlantic.pl oraz na Blogu, na ktrym organizowany jest Konkurs. Na stronie internetowej zawsze znajduje si aktualna wersja regulaminu. 4.Przystpienie do konkursu jest rwnoznaczne z akceptacj przez uczestnika regulaminu konkursu w caoci. Uczestnik zobowizuje si do przestrzegania okrelonych w nim zasad, jak rwnie potwierdza, i spenia wszystkie warunki, ktre uprawniaj go do udziau w konkursie.

5.Organizator jest wyczony z odpowiedzialnoci za wpisy dokonywane przez Autora Bloga oraz przez uytkownikw na jego Blogu. 6. Niniejszy konkurs nie jest gr losow, zakadem wzajemnym ani loteri promocyjn w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakadach wzajemnych. 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.