You are on page 1of 25

Fantasy Skirmish

703 | S t r o n a

Warheim

Historia Swiata
Dziesi tysicy lat temu wiat lea w ucisku odrtwienia ery lodowcowej. Poczynajc od pnocy, wszystkie krainy a do dzisiejszej Arabii porasta rzadka tundra. Zamieszkujce glob istoty yy jedynie w regionach rwnikowych - wrd nich znajdowali si take przodkowie Krasnoludw i Ludzi. Nieznacznie tylko przewyszali rozwojem zwierzta wdrowali przez dzikie lasy oraz tundr, polujc na dzikie bestie i wygrzebujc z ziemi jadalne korzenie. Nie byy to jednak jedyne rasy zamieszkujce wiat. Byy tu rwnie istoty o kosmicznej inteligencji, ktrych kaprys wpywa na los planety i rozwj jej mieszkacw - Pradawni i Dawni Slannowie. Pradawni i Dawni Slannowie byli prastar ras. Niezliczone miliony lat temu zrodzili si w nieznanym wiecie, odlegym o wiele lat wietlnych. Byli dziwni, niezgbieni i niewyobraalnie potni. W ich cywilizacji astrofizyka, filozofia mistyczna i sekrety magii tworzyy jedno, a ich yciem kieroway myli i emocje, nieznane i niepoznawalne dla ndznych umysw wspczesnych mieszkacw ziemi. Nauczyli si podrowa ze wiata do wiata, wykorzystujc system zoonych, midzy wymiarowych Gwiezdnych Bram - poznali take niebezpieczestwa prni midzygwiezdnej i ukryt groz, trwajc w regionach Chaosu, do ktrych prowadziy ich przejcia. W epoce swojej dominacji we wszechwiecie Slannowie podrowali do wielu wiatw, w tym take do tego jednego Przez wiele tysicleci Pradawni i Dawni Slannowie byli tu czstymi gomi. Sprowadzali nowe roliny i zwierzta, opiekowali si tymi, ktre przynieli wczeniej. Potrafili manipulowa struktur genetyczn - zapewne dla zaspokojenia swych nieznanych potrzeb, a nawet zmienili orbit planety tak, by klimat sta si cieplejszy. Poacie lodu ustpiy i gste lasy stopniowo pokryy obszar, znany pniej jako Stary wiat. Rozpocza si wielka migracja na pnoc rozmaitych istot, przede wszystkim Jaszczuroludzi i Elfw. Ta moda rasa, wywodzca si od udoskonalonych genetycznie Ludzi, kochaa lene krainy i zostaa nauczona, jak korzysta z darw natury. Ze swego wielkiego miasta na zachodnim kontynencie Dawni Slannowie uwanie obserwowali rozwj Elfw. Zanim jeszcze Elfy zdoay stworzy co na ksztat cywilizacji, Slannowie przetransportowali je na du wysp pomidzy gwnymi masami kontynentalnymi. Tam Elfy wychowywano pieczoowicie, a w krainie, znanej dzisiaj jako Krlestwo Elfw, powstao owiecone i wyrafinowane spoeczestwo. Tymczasem rwnie Krasnoludowi rozpoczli wdrwk na pnoc, obierajc tak sam marszrut jak Elfy. Poniewa Stary wiat przypad im do gustu, zaczli budowa prymitywne skalne schronienia pord gr i oswaja dzikie bestie dla ich skr, misa i mleka. Powstanie ludzkiej cywilizacji byo jeszcze bardziej odlege; nieliczni zamieszkujcy lasy dzikusy nie stanowili dla dawnych Krasnoludw adnej realnej groby. Wygldao na to, e plany Dawnych Slannw bd si rozwija pomylnie. Planeta bya coraz cieplejsza i bardziej gocinna dla swych mieszkacw. Powstajce rasy rozwijay si szybko, a kierunek ich ewolucji zosta pewnie wytyczony przez rce i umysy Dawnych Slannw. Cel wszystkich tych eksperymentw pozosta tajemnic. Moliwe, ze Elfy, Krasnoludy i Ludzie mieli sta si niewolnikami, sucymi lub pomocnikami Dawnych Slannw. Moe byli tylko obiektem fascynujcego eksperymentu, prowadzonego przez istoty, ktrych potga wpywaa na sam osnow przestrzeni i sigaa w pustk ostatecznej grozy? Cel ten zapewne nigdy nie zostanie odkryty, albowiem eksperyment przerwaa nagle katastrofa o rozmiarach kataklizmu.

Poczatek wladzy Chaosu


Wiele rodzajw istot przenioso cz swojej wiadomoci do wiata. Niektre byy yczliwe, inne mniej, ale wikszo bya szalona, albo bezmylna. Wszystkie jednak pozostaway istotami pustki i wywodziy si z materii Chaosu, budulca ich krain. Poniewa tylko cz danej istoty moga wej do wiata, niektre z nich ujawniy si jako stworzenia prawdziwie chaotyczne - kapryne i zmienne, podczas gdy inne miay osobowoci statyczne, czce w sobie harmoni i porzdek - to istoty praworzdne (Prawo to zaledwie jedna z moliwoci wrd wielu, jakie prezentuje Chaos). Pomidzy tymi bytami rozpocza si walka o dominacj nad wiatem, a gdy szala zwycistwa przechyla si na ktr ze stron, wypaczone przejcia na biegunach powikszay si lub zmniejszay, zalenie od tego czy sukcesy odnosi Chaos, czy Prawo. Jednak przez cay czas wypaczone przejcia pyn cigy strumie zepsucia im zmiany, w okresach dominacji Chaosu narastajcy jak powd. Kiedy nastpia katastrofa bram, due pierwotnej materii Chaosu przepyny z prni do wiata. W wikszoci by to drobny py, czsto jednak trafiay si wiksze kawaki. Znane byy jako Spacze, potne rda czystej energii Chaosu i magicznej potgi. Istoty, ktre im towarzyszyy, staway si nowymi bogami i demonami w wiecie pozbawionym ochrony Dawnych Slannw. Co gorsza, negatywny wpyw Kamienia Przemian i pyu Chaosu przeobrazi wiele istot, dajc im nowe, przeraajce ksztaty. W rezultacie powstay nowe rasy, wrd nich take odraajce mutacje Ludzi, nazwane Zwierzoludmi oraz arcysugi Chaosu - obrzydliwi Szczuroludzie, ktrzy sami siebie nazywaj Skavenami.

Upadek Slannow
Wraz ze zniszczeniem - 7000 lat temu - Bram Pradawnych, istniejca na planecie cywilizacja Dawnych Slannw zacza chyli si ku upadkowi. Ich potomkowie stopniowo zapominali o dawnej potdze i wiedzy, a miasta obracay si w ruin - prymitywne imitacje, jak cie minionej chway, zajmoway miejsce oryginaw. Slannowie nie potrafili zapobiec swojemu upadkowi, a stare filozofie, technika i tradycje powoli zamieniay si w nic nie znaczce rytuay lub nieznane legendy. Slannowie pozostali jednak istotami o silnej woli, odpornymi na wpywy Chaosu. Zachowali czstk dawnej magii i nadal potrafili narzuca swoj wol istota uwolnionym z prni. Istot tym oddawano bosk cze, a Slannowie prbowali je zjedna zwykymi sposobami - poprzez ofiary i tajemnicze magiczne rytuay. Tylko w rzadkich przypadkach Slannowie czcili bogw Chaosu, a fizyczne mutacje oddziayway na nich znacznie mniej, ni na inne rasy. Najwiksze zagroenie dla cywilizacji Slannw przyszo ze strony nowych ras, ktre zmutowane przez Chaos rycho wzrosy w potg. Odraajce istoty yy pod miastami Slannw, wychodzc na powierzchni, aby sia spustoszenie poprzez zaraz, ogie i mordy. Ohydne jaszczurze istoty z gr ryy swe korytarze na caym kontynencie. Ostatnio poczyy je z tunelami innych istot Chaosu i obecnie Chaos osign pozycj, umoliwiajc niemal ostateczny atak na pozostaoci cywilizacji Slannw. Jednak najcenniejszym, chocia niewiadomym sug Chaosu jest ludzko. Albowiem rasa ludzka jest nieodwracalnie skalana dz wadzy, zdobyczy i bogactw. Trwa cigy najazd ziem Slannw przez Ludzi ze Wschodniego kontynentu awanturnikw ze Starego wiata i surowej Norski. Te wydarzenia przyspieszaj upadek Slannw im wielu z nich potajemnie zaczo czci bogw Ciemnoci. Wraz z upadkiem cywilizacji Dawnych Slannw, rasy Elfw, Krasnoludw i Ludzi zostay pozostawione sobie samym. Elfy okazay si najbardziej odporne na wpywy Kamienia Przemian. Tylko nieliczni ulegli, wikszo jednak pozostaa wierna ideaom zakorzenionym przez Dawnych Slannw w ich kodach genetycznych. Krasnoludowi mieli mniej szczcia. Mniej rozwinici, bardziej byli podatni na oddziaywanie Kamienia Przemian; ich osobowoci ulegay przemianom, jakich Dawni Slannowie nie potrafili przewidzie. W najgorszym pooeniu znaleli si Ludzie, poniewa zostali wystawieni na oddziaywanie Spaczenia w okresie, gdy ich rozwj dopiero niedawno przekroczy etap bezmylnych zwierzt. Podobnie jak istoty inteligentne, tak i wszystkie inne zostay dotknite skaz Chaosu. I zawsze, upywu lat, skaz ta miaa powodowa degeneracj umysu lub mutacje fizyczne. U Ludzi Chaos wyzwoli te wiele cech pozytywnych, jednak zasia w sercu czowieka ukryt grob, sabo wobec za, ktra miaa doprowadzi t ras do zguby rwnie pewnie, jak bardziej materialne zo, tak czsto spotykane w lasach i grach.

Upadek Dawnych Slannow


Midzy wymiarowe przejcia Dawnych Slannw pozwalay im dokonywa szybkich podry na odlego wielu lat wietlnych. Z zewntrz przejcia te wyglday jak czarne dziury. Wiele maych znajdowao si na planetach, z kolei inne, olbrzymie, trway w przestrzeni kosmicznej. Dwa najwiksze przejcia tego wiata umieszczono ponad biegunami i tworzyy podstawowe punkty wejcia/wyjcia dla wielkich statkw Slannw. Mona byo nimi dotrze do rzeczywistoci midzyprzestrzeni, wypaczonej przestrzeni czy te pustki. Niestety, pustka bya tak tylko z nazwy. Wypeniaa j zmienna, pynna i cakowicie niezrozumiaa materia. Potne zaklcia utrzymyway j z dala od podrnikw. Ochrona taka bya niezbdna poniewa przestrze t zamieszkiway siy i potgi niezrozumiae dla umysw takich jak nasze. Dawni Slannowie wiedzieli o tych niebezpieczestwach i nauczyli si w jaki sposb, z pomoc przeraajcych czarw i blunierczych ofiar, obaskawia wiele z tych dziwnych istot. Katastrofa jednego, a moe nawet obu tych popularnych przej doprowadzia do stworzenia takiego wiata, jakim jest on dzisiaj. Mona tylko przypuszcza, co si zdarzyo naprawd - najprawdopodobniej Dawni Slannowie napotkali jak inteligencj zbyt potn nawet dla ich magii albo jaki tragiczny wypadek uszkodzi urzdzenie kontrolne bram. Przejcia nagle wybuchy, wyrzucajc nad polarne obszary planety chaotyczn materi pustki i tworzc stay pomost do niezliczonych miejsc i rzeczywistoci. Te dwa obszary wymiarowej niestabilnoci pozwoliy przyby na wiat wielu dziwacznym i niebezpiecznym istot; stamtd pochodz te dzikie i straszne potwory, jakie yj tu do dzisiaj. Jednak jeszcze niebezpieczniejsze byo to, e zagada bram pozwolia wielu istotom, yjcym w prni na czciow manifestacj swojej obecnoci w naszym wszechwiecie. Te wielowymiarowe stworzenia, niegdy obuskiwane przez Dawnych Slannw, obecnie mogy bez przeszkd zaspokaja szalone kaprysy i potrzeby w wiecie, ktry od tak dawna by dla nich nie osigalny. Wiele z tych istot to mae, zoliwe stwory, nie troszczce si o istoty dysponujce tylko yciem fizycznym. Inne byy wiksze i potniejsze - to bogowie i demony prni. Byty te potrafi zaistnie jednoczenie wielu w rzeczywistociach, chocia w kadej wiadomo ich moe si manifestowa w inny sposb i czsto przybiera form zalen wpyww innych mylcych istot. Dlatego najsilniejsze z nich czsto nadaj ksztaty sabszym, sabsze za wkraczaj do umysw ywych istot, zmuszajc je do suby nowym bogom.

Powstanie & upadek Azagotha


Zapomniany przez wspczesnych teologw Azagoth by jedn z pierwszych potg Chaosu, ktra przedostaa si przez rozbite Bramy Pradawnych. Mroczne Bstwo wkrtce po objawieniu si w wiecie materialnym objo w swe wadanie ziemie znane dzi jako Arabia, Nehekhara oraz Ze Ziemie i zniewolio yjce tam plemiona Ludzi, z ktrych w skutek dziaania Kamienia Przemian zaczy powstawa znane dzi rasy Zielonoskrych. Kilka dziesicioleci pniej, wzmocniony wiar swych splugawionych poddanych Azagoth stworzy Baalrkhi, najpotniejsze z demonw ktre odda pod komend Demonicznego Ksicia Alazrkha znanego lepiej pod imieniem Miadcego Dusze & Niszczyciela Dobra. Wkrtce po stworzeniu Balrkhw Azagoth przystpi do realizacji kolejnego etapu swego demonicznego planu. Z pord yjcych na terenie Arabii i Nehekhary Ludzi oraz zamieszkujcych Ze Ziemie plemion Zielonoskrych Azagoth pocz formowa przeraajc Hord Chaosu, ktra podzielona na dwie armie miaa wesprze podajc z biegunw planety Inwazj Chaosu.

704 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
Po trwajcych tysiclecia zmaganiach, u podna Czarnych Gr, armie Azagotha zostay rozbite przez zjednoczone armie Ludzi, Elfw oraz Krasnoludw wspieranych magi przybyych z Ulthuanu Elfich Mistrzw Wiedzy i zamieszkujcego Szare Gry Wielkiego Czarnoksinika Konstanta Drachenfelsa. Po pokonaniu miertelnych onierzy Azagotha oraz wypdzeniu jego Baalrkhw, pozostali przy yciu magowie pochwycili Azagotha ukrywajcego si w twierdzy Azul-Amon i zamknli bstwo w Eterycznej Celi, umieszczonej za dwunastoma bramami, opiecztowanymi runami wykutymi przez Krasnoludzkich Wadcw Run. Na chwil wiat powrci do pozornego pokoju, chocia wzrastajce ambicje Krasnoludw i arogancja Elfw zapowiadaa kopoty w przyszoci. Wypdzone z Elfich Krlestw Druchii dotary do Starego wiata i zaczy atakowa wioski Krasnoludw. Khazadzi nie wiedzc nic o podziale Elfw, w odwecie zaatakoway kolonie Lenych Elfw. Stosunki pomidzy tymi dwoma rasami zaczy si pogarsza, a mniej wicej 5000 lat temu (2000 lat po upadku Dawnych Slannw) wybucha wielka wojna. Pami o niej do dzi dzie rzuca cie na stosunki midzy Krasnoludami, a Elfami. Wojna ta spowodowaa ogromne straty w obu populacjach, wiele najsynniejszych miast Krasnoludzkich zostao zniszczonych. A w kocu Elfy opuciy Stary wiat. Pozostaa jedynie nieliczna grupa, ktra zaszya si w gbokich lasach, z dala od terenw zdominowanych przez Krasnoludy. Krasnoludowie uznali si za zwycizcw, chocia stracili wiele siedzib i znaczn cz swojej populacji. Od tego czasu tylko sporadycznie Elfy wikay si w sprawy Starego wiata. Ich wasna cywilizacja utracia dynamik rozwoju, staa si zamknita, hedonistyczna i odizolowana. Statki Elfw wci pywaj po oceanach, handlujc z ludmi i niedobitkami Slannw, yjcymi na kontynencie Lustrii. Przez ostatnie pi tysicy lat Elfy podzieliy si na cztery grupy: morskie, wysokie, lene i mroczne.

Powastanie Belakora - Zwiastuna Chaosu


wiat si zmienia. Podna rasa Ludzi szybko rozprzestrzenia si na poudniu Starego wiata, zakadajc barbarzyskie osady na terenach od Morza Tileaskiego, a po Czarn Zatok. Pniej powstay pierwsze ludzkie miasta. Wrd tych dawnych grodw najwikszym by Tumas, jednak bogowie zniszczyli go ognistym deszczem i plag szczurw. Bya to kara za pych jego mieszkacw, ktrzy porzucili wiar. W swej ignorancji mieli si za rwnych istotom niemiertelnym. Wypalone ruiny Tumas znane s dzi jako Skavenblight i stanowi siedzib rasy podstpnych i zdradzieckich Szczuroludzi, zwanych Skavenami. Chocia Chaos wci prbowa opanowa serca i umysy pierwszych Ludzi, atakujc take zamieszkane przez nich krainy, jego wpyw na ludzko by ograniczony. Z esencji Chaosu od tysicleci powstaway demony, jednak wikszo z nich nie naleaa do wiata materialnego i moga w nim przebywa jedynie przez krtki czas. Kilka tysicy lat temu, pod wpywem skrystalizowanej w formie Spaczenia mocy Dhar, powstaa nowa rasa zmutowanych hybryd czowieka i zwierzcia. Nazywane Zwierzoludmi, te potworne istoty mogy bez przeszkd istnie w wiecie materialnym, jednake Chaosowi trudno byo utrzyma w ryzach tak prymitywne stwory. Gdy brakowao Ludzi, ktrych mona by nka podbojami i ogniem, bestie te zwracay si przeciwko sobie, bezlitonie wyniszczajc wasn ras. Wtedy jednak narodzi si Belakor. Ten dziki barbarzyca przeszed do historii jako pierwszy czowiek, ktry odda sw dusz Mrocznym Bstwom i zosta ich wybracem. Jako potny wojownik i oddany suga Ciemnoci, Belakor otrzyma wiele mrocznych bogosawiestw. Szeptane obietnice poprowadziy go na Pnoc, ku Pustkowiom Chaosu, ktre mozolnie przemierza, pokonujc wszelkie przeciwnoci i monstra, a stan u Bram Chaosu. Cztery Potgi Chaosu nagrodziy wytrwao barbarzycy, niszczc jego miertelne ciao i pozwalajc mu odrodzi si jako ksi demonw. W nowym ciele Belakor by niepowstrzymany. Obj dowdztwo nad legionami Chaosu, niszczc kadego, kto stan mu na drodze i rekrutujc miertelnikw z caego kontynentu. W kocu zaczto go czci jak boga. Jednak wraz z potg rosa te duma ksicia. W swojej arogancji uwierzy, e jest rwny Starszym Bogom, co doprowadzio do jego upadku. Cztery Bstwa Chaosu odary go z mocy, a Tzeentch, Pan Przemian, przekl go i zmieni w szalonego ducha, ktry po wszystkie wieki mia reprezentowa potg Chaosu. Belakor sta si Zwiastunem - Tym-Ktry-Koronuje-Zdobywcw. Przeznaczone mu jest na zawsze suy miertelnikom, ktrzy zwrcili na siebie askaw uwag Niszczycielskich Potg. Nastpnym Wybracem by Morkar Zjednoczycie. Z pomoc Zwiastuna poprowadzi wielk kampani przeciwko krainom Ludzi. Historycy twierdz, e udaoby mu si podbi krainy miertelnikw, gdyby nie natchniona obrona poprowadzona przez samego Sigmara. Liczne klski Morkara obdary Belakora z resztek zdrowych zmysw, gdy bolenie przypomniay mu o tym, kim sam by w przeszoci, oraz o wasnym upadku. Zwiastun wy z alu przez wiele stuleci, przerywajc rozpacz tylko po to, by umieci Koron Wadzy na skroniach kolejnego spragnionego chway wybraca.

Rozwoj Krasnoludow
Kiedy klimat si ociepli i lasy pokryy Stary wiat, Krasnoludowie byli drug ras, ktra wyruszya z obszarw rwnikowych na pnoc. W tym czasie Elfy od dawna yy ju na wyspach przeznaczonych im przez Dawnych Slannw. Krasnoludowie zasiedlili tereny wzdu acucha gr, znanych pniej jako gry Kraca wiata. Gry te rozcigay si od tropikalnych krain poudnia daleko ku pnocy, poza Stary wiat. W swej drodze na pnoc, Krasnoludowie dryli tunele, yjc pocztkowo w prymitywnych, naturalnych kryjwkach. Z czasem jednak zaczli budowa solidne kamienne schronienia i due fortece, znajdujce si czciowo pod ziemi, a czciowo na powierzchni. Nie wdrowali na pnoc masowo, lecz rozprzestrzeniali si powoli, tak e wczeniejsze ich siedziby na poudniu nigdy nie zostay opuszczone, a cay acuch grski tworzy Krasnoludzk dziedzin o ogromnych rozmiarach. Upadek Dawnych Slannw nastpi w okresie witu cywilizacji Krasnoludw i z tego powodu u wielu z nich wida wpyw materii Chaosu, ktra dostaa si do wiat podczas zniszczenia bram. Rozwj spoeczny Krasnoludw nastpi w okresie, gdy bogowie i inne potgi zadomowiy si ju na wiecie. Dlatego Krasnoludowie nie zdoali zapanowa nad nimi w takiej mierze jak Elfy. Mimo to, gdy Elfy powrciy do Starego wiata, Krasnoludowie byli ju rozwinit ras. Okazali si utalentowanymi budowniczymi, rzemielnikami i wojownikami. Ju wczeniej spotkali i zwyciyli niezliczone istoty Chaosu i wanie wtedy rozpocza si ich odwieczna wojna z Goblinami oraz Orkami (chocia wielu Ludzi wierzy, e Gobliny i stworzenia pokrewne s zmutowanymi potomkami Krasnoludw oraz Elfw. Inni z kolei uwaaj, e te ze istoty dostay si do naszego wiata przez zniszczone przejcia). Krasnoludowi wykorzystywali kontakty ze starsz cywilizacj Elfw, Elfw uczciwa wymiana dbr i idei pozwolia im obu rozwija si w spokoju, bezpiecznym od wpyww istot Chaosu. Zanim wybucha midzy nimi wojna, Krasnoludowie cieszyli si dobrobytem, a ich populacja znacznie wzrosa. W Grach Kraca wiata wznoszono wielkie miasta, a z kamieni wydobytych w kopalniach, ktrych tunele cigny si kilometrami, wykonywano przepikne klejnoty. Wszystko to przepado w czasie wojen z Elfami, zwanych Wojn o Brod lub Wojn Zemsty - wojen, sprowokowanych przez Mroczne Elfy, ktre wyniszczyy starsze rasy. Gdy skoczya si wojna i Elfy opuciy Stary wiat, Krasnoludowie nie potrafili obroni swego krlestwa. Jedna po drugiej, ich twierdze i miasta wpaday w rce Goblinoidw oraz ich sojusznikw. Ostateczny cios pad 4000 lat temu - wybuchy wulkanw i trzsienia ziemi, spowodowane potn podziemn eksplozj wywoan przez zakoczony katastrof eksperyment Szczuroludzi, zniszczyy wiele Krasnoludzkich siedzib, a ziemie na wschodzie pokryy pyem, gruzami i wiecznymi chmurami. Wydaje si niemoliwe by te Mroczne Krainy powstay w naturalny sposb, gdy wydarzenia te zbyt dobrze odpowiaday celom istot ciemnoci. Po upadku Krasnoludw, Gry Kraca wiata stay si rojowiskiem wszelkiego typu zych istot, w tym take zamieszkujcych pustk demonw, z ktrych wiele czczonych jest przez Gobliny jako bogowie. Krasnoludowie nie zostali jednak cakowicie zniszczeni, chocia ich potga znacznie zmalaa. Ci z nich, ktrzy pozostali w zniszczonych siedzibach, byli zmuszeni do staej walki z Goblinami, tak e okres ten zyska miano ery Wojen Gobliskich. Jedno z nielicznych miast Krasnoludzkich, ktre pozostay nie zdobyte to Karaz-a-Karak, najwiksza z Krasnoludzkich posiadoci. Byo to jedyne miast wzniesione wystarczajco daleko na pnocy, aby unikn wulkanicznej aktywnoci. Niektrzy Krasnoludowie cakowicie opucili Gry Kraca wiata, zakadajc nowe siedziby w Grach Czarnych i Szarych.

Rozwoj Elfow
Najmniej skaone skutkami zniszczenia midzy wymiarowych Bram byy Elfy, ktre w swoich wyspiarskich krlestwach rozwijay si pomylnie. Posiadana przez nie wiedza na temat magii Dawnych Slannw pozwolia im opanowa i kierowa wieloma z nowych bytw. Spord nich Elfy oddaway cze kilku wybranym, yczliwym istotom, midzy innymi hedonistycznemu bstwu, ktre nazway Menelothem. W cigu tysica lat od upadku Dawnych Slannw, Elfy rozwiny swoj wasn, dumn i zoon cywilizacj; wyruszyy z ojczystej wyspy, by zbada wiat. Prawie 6000 lat temu po raz pierwszy poegloway na zachd i z podziwem spojrzay na ruiny cywilizacji Dawnych Slannw. Na wschodzie budoway osady na wybrzeach Starego wiata, gdzie odkryy mod jeszcze ras Krasnoludw. Zapocztkoway wymian handlow i kulturaln. Z pocztku przynajmniej Elfy wiele mogy nauczy mod ras i wiele zyska na bogactwach mineralnych, rzadkich skrach i cennych klejnotach. Przez tysic lat wszystko ukadao si jak najlepiej, pki siy Chaosu nie dotkny umysw Elfw. I chocia byli oni potnymi magami, to przecie nie potrafili wiele w porwnaniu z Dawnymi Slannami. Wielu z nich ulego pokusie i zaczo czci mrocznych, zych bogw. Jednak Elfy byy w zasadzie dobrymi istotami (by moe dlatego, e tak zaplanowali Dawani Slannowie) i ogromna ich wikszo opara si wpywom Chaosu. Wybucha duga Wojna Domowa, ktra przez wiele lat szalaa w Krlestwach Elfw. W kocu Mroczne Elfy zostay pokonane i ucieky do zachodnich krain, gdzie nazywa si je Mrocznymi Elfami.

Poczatki ludzkosci
Dziao si to po upadku wielkiego krlestwa Krasnoludw, gdy rozproszyli si oni midzy grami Starego wiata. Okoo 3000 lat temu i 4000 lat po upadku Dawnych Slannw rozpocz si rozwj ludzkoci. wiat pozostawa wwczas pod wpywem Chaosu. U niewielu z Ludzi wpywy Chaosu, niewtpliwie jednak u caej rasy rozwiny si aktywno, agresja i skonno do kulturowej zmiennoci - cechy te cakiem nieobecne u Elfw i jedynie ladowo wystpujce u Krasnoludw. Krasnoludowie obserwowali rozwj nowej rasy. Od czasu do czasu handlowali z ludmi, wymieniajc metalowe narzdzia, wiecideka, niekiedy te usugi na skry i futra. Ludzie wiele zyskali na tej wymianie, jednak silne poczucie niezalenoci sprawio, e ich rozwj poszed inn, szybsz drog. W cigu piciuset lat z nagich dzikusw przemienili si w rolnikw i pasterzy - barbarzycw, to prawda, ale te wspaniaych wojownikw, przeciwstawiajcych si zym istotom, takim jak Gobliny. Krasnoludowie, tak dugo zagroeni zagad, znaleli wreszcie nowego sojusznika i obie rasy wsplnie przegnay Gobliny ze Starego wiata. Oczywicie gbokie lasy i gry pozostay niebezpieczne, ale oczyszczono wikszo pozostaych terenw.

705 | S t r o n a

Warheim
Krasnoludowie nadal yli w swych dawnych siedzibach, bezustannie zagroeni przez Gobliny, a jednak znacznie bezpieczniejsi ni w ostatnich stuleciach. Gdy ludzko rozwijaa si i sigaa coraz dalej, Krasnoludowie pozostawali w bliskim ssiedztwie gr i kopalni. Przez nastpne dwa tysice lat ludzko rozwina cywilizacj miejsk i wyroby tradycyjnego rzemiosa Krasnoludw zaczy by cenione w gsto zaludnionym Starym wiecie. Do dzisiaj wielu Krasnoludw yje w ludzkich miastach, gdzie zdolnoci mechaniczne i kowalskie czyni z nich zamonych obywateli. Prawda jest jednak taka, e Krasnoludowie wymieraj. Z kadym rokiem mniej jest osad w Grach Kraca wiata, przysowiowo powolne tempo reprodukcji powoduje stay spadek ich liczby. Co gorsza, w rezultacie silnego wybuchu pnocnego przejcia, na pnocy pojawio si wiele istot Chaosu, a spora ilo Krasnoludw zamieszkujcych te regiony ulega zepsuciu, zmieniajc si w odraajcych Krasnoludw Chaosu. Tymczasem na poudniu zarysowao si nowe niebezpieczestwo w postaci religijnych krucjat, wyruszajcych z Arabii. Po inwazji nomadw ze wschodu, okoo 750 lat temu, i zasiedleniu przez nich obszarw znanych obecnie jako Kislev, w Nowym wiecie zacz panowa ukad polityczny, jaki przetrwa do dzisiaj. Ludzie pojli, e wewntrzne spory utrudniaj obron przed innymi ludmi, a tym samym przed inwazj Chaosu. W rezultacie imperium zostao ponownie zjednoczone przez Magnusa Pobonego. Wraz z rozwojem systemu drg i rozbudowa kanaw wodnych, pastwa uzyskay wiksz stabilizacj. Powstay kwitnce spoecznoci. Typowe wspczesne miasto zamieszkuje kilka tysicy Ludzi. Stoi tu wiele piknych budynkw z kamienia lub niedawno wynalezionej cegy. Nauka, literatura, sztuka i wiedza wszelkiego rodzaju rozkwitaj pod patronatem bardziej owieconych jednostek, a wszyscy z nadziej spogldaj w przyszo. Ludzie ju nie s uzalenieni wycznie od ziemi, wielu z nich utrzymuje si z rzemiosa. Trwa szybki rozwj rnych jego dziedzin: metalurgii, szklarstwa, drukarstwa, stolarstwa i tkactwa - wszystko to obecnie przewysza nawet wyroby Krasnoludw, z ktrych wielu aktywnie wsptworzy ten postp. Najnowszym odkryciem jest proch strzelniczy, chocia bywa jeszcze zawodny i rzadko wykorzystywany.

Rozwoj niziolkow
Pocztki tych maych humanoidw gin w pomroce dziejw, ale wydaj si oni spokrewnieni z ludmi. Stwierdzono, e gdy Ludzie podali za Krasnoludami na pnoc, nizioki byy ju w peni uksztatowan ras. Nie s ludem podnym i nigdy nie byo ich wielu - nawet dzisiaj uwaa si, e yje nie wicej ni kilka tysicy tych niewielkich istot. Moliwe, e s efektem ostatniego genetycznego eksperymentu Dawnych Slannw zapewne prby stworzenia rasy odpornej na mutacyjne wpywy Chaosu - bo rzeczywicie nizioki w duej mierze s takie. Ich podobiestwo do Ludzi, a zwaszcza do dzieci moe wiadczy o ludzkim pochodzeniu, jednak rozdzia musiaby nastpi na dugo przed upadkiem cywilizacji Dawnych Slannw. Jeeli nizioki bo tak same siebie nazywaj byy prb stworzenia rasy zdolnej do przetrwania przewidywanej katastrofy, wwczas naley uzna, e dowiadcze Slannowie nie dokoczyli. Chocia nizioki s w znacznym stopniu odporne na oddziaywanie Chaosu, brakuje im fizycznej siy i umysowej dojrzaoci, pozwalajcej na samodzielny rozwj. Od niepamitnych czasw yj midzy ludmi, korzystajc z ich opieki i ochrony.

Wtargniecie Chaosu
Tak, wic rozwj Ludzi wydawa si stabilny i pewny. Niewielu domylao si nietrwaoci jej fundamentw. Kada nowa generacja podzia nowe zo, mutacje i wypaczenia ludzkiego ducha. Chocia wiele znieksztaconych istot zabijano zaraz po urodzeniu, a niezliczone inne wypdzano w lasy, zawsze znajdoway si osobniki o mniej skaonym wygldzie, ktre pozostaway w spoeczestwie. Spoeczestwie niektrych miastach starego wiata i w blunierczych gajach pord gbokich lasw, ci degeneraci ludzkoci oddawali cze odraajcym bogom Chaosu. Dla wikszoci Ludzi fakty te pozostay tajemnic i tylko nieliczni Ludzie dostrzegli niebezpieczestwo tworzone przez swoja wasn ras. Co innego lasy i puszcze na pustkowiach. Tutaj zagroenie jest bardziej realne - stale powikszajce si bandy Goblinw i Zwierzoludzie Chaosu stanowio zagroenie nawet dla wikszych grup wdrowcw. Nawet miasta nie s cakowicie bezpieczne. Poniej najgbszych kanaw i studni, chaos wgryza si w trzewia cywilizacji. Zmutowane istoty, obdarzone okrutn inteligencj, wadaj wiatem jaski i tuneli, o ktrych Ludzie nie maj pojcia. Przoduj pord nich Skaveny - Szczuroludzie chaosu i sudzy entropii. Ich tunele oplataj cay kontynent sieci rozkadu, a odgazienia cz si potajemnie z ludzkimi piwnicami i kanaami. Skaveny eruj na odpadkach, atakuj pechowcw, ktrzy przypadkowo trafili w ich rce. A jednak nawet nikt nie podejrzewa, jak mocno rozplenio si zo. Ludzko zawsze szuka racjonalnych wyjanie dla tajemniczych przypadkw zagini, zarazy, rozkadu, ognia i mierci. Czsto si zdarza, e same granice Chaosu rozszerzaj si i przesuwaj w kipicych falach zepsucia. Kogokolwiek ta fala pochwyci, ten wie, e nawet prawa natury zostaj wypaczone i trac sens. Zmiany i mutacje nastpuj coraz szybciej i zarwno w materii nieoywionej, jak i u istot ywych. Kamie moe topnie i pyn, znieksztaceni Ludzie i zwierzta zlewaj si razem w potworne istoty. I zawsze w tym morzu Chaosu pdz hordy Jego Wojownikw, ktrzy morduj i czerpi rozkosz z rzezi. A gdy fala zawraca, jak zawsze dotd czynia, nigdy nie cofa si o tyle, o ile si wysuna. I ci, ktrzy zostali odmienieni, takimi pozostaj i doczaj do szeregw sug Chaosu. Tak, wic wraz z rozwojem cywilizacji Ludzi wzrastaj wpywy te Chaosu. Fizyczne i duchowe zepsucie ras, stworzonych przez Dawnych Slannw w kocu spowoduje ich zagad. Jednak zagada jest przeznaczeniem take istot stworzonych przez Chaos, wszelkie ycie ulegnie rozkadowi w spienion protoplazm, w ktrej unosi si bd zagubione, rozdarte i bezbronne dusze, cierpic mki zadawane przez bezlitosnych bogw Chaosu. Zwycistwo Chaosu, chocia pewne, moe zosta jednak odsunite - istoty praworzdne oraz inne nie chaotyczne byty z pustki sprbuj broni swej tosamoci i swych ideaw. Zwycistwo Chaosu na powrt zepchnie je w pustk, by poczyy si z bytami, z ktrych powstay, gdy runy przejcia. Tymczasem sudzy Chaosu bd wci si stara, by zniszczy cywilizacje Ludzi, Krasnoludw i Elfw - a midzy ludmi znajduj szczeglnie gotowych poplecznikw, niewinitka skaone ju pragnieniem wadzy, ktr Chaos moe im ofiarowa w zamian za dusze.

Rozkwit ludzkosci
Ludzie s jedn z najstarszych ras Starego wiata. Cho jeszcze 3000 lat temu, skcone i zwanione prymitywne hordy myliwskie poday za Krasnoludami na pnoc i zaczynay osiedla si w lasach Starego wiata. Na pocztku yli z mylistwa, rybactwa i zbieractwa. Jednak w cigu krtkiego czasu zbudowali prymitywne siedziby (moliwe, e imituj kamienne fortece Krasnoludw) i rozpoczli hodowl byda. Gdy zaczli walczy o swoje terytoria, wzajemne wanie i rywalizacja, a take ataki wszdobylskich Goblinw, spowalniay rozwj. Oba te problemy zostay ostatecznie rozwizane dziki temu, i pojawi si silny przywdca - Sigmar Motodzierca, ktry zjednoczy plemiona Ludzi z pnocnego zachodu Starego wiata i w sojuszu z Krasnoludami ostatecznie pokona armie Goblinw, wypdzajc je a do Mrocznych Krain. W ten sposb stworzy podstawy istniejcego dzisiaj Imperium. Przez nastpne 500 lat Ludzie zajmowali wci nowe tereny. Powodw tak gwatownego rozwoju rasy mona poszukiwa w czasach, gdy wybuchy Bramy Pradawnych, wyrzucajc na wiat due iloci pierwotnej materii Chaosu. Chocia bowiem Chaos ma moc znieksztacania i niszczenia, niesie rwnie agresj, zmienno i energi. Ludzko odziedziczya wiele z tych cech. Wielu spord Ludzi byo skazanych przez podstpny Chaos. Ich ciaa i umysy mutoway, a powstay nowe rasy nieludzkich stworw - znienawidzone Zwierzoaki. Jednak przytaczajca wikszo pozostaa taka jak przedtem. Tak wic Zwierzoaki i inni mutancie zostali przegnani w gbokie lasy i do podziemi, gdzie mieszkaj wraz z innymi sugami Chaosu. Tysic piset lat temu Imperium rozpado si na liczne, wojujce ze sob krlestwa, utworzone dokoa nowych miast, ktre zaczli wznosi Ludzie. Jak na standardy Krasnoludw czy Elfw byy one dosy prymitywne, a ycie w nich nie naleao do najatwiejszych - gd i choroby byy na porzdku dziennym. Wikszo Ludzi spdzaa cae swoje ycie na uprawianiu roli. Budowano zazwyczaj drewna, wysiek zwizany z wznoszeniem kamiennych budowli rezerwujc dla niektrych grobowcw, wity i z rzadka fortec. Mniej wicej w tym samym czasie ludzko rozwina spjny jzyk pisany, chocia jeszcze przez 500 lat jego znajomo pozostawaa rzadkoci.

706 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

Chronologiczne zestawienie wydarze historycznych Znanego wiata:


Kada z ras Znanego wiata datuje histori wedug wasnego kalendarza. Ponisze wydarzenia zostay podane wedug Kalendarza Imperium, w ktrym za pierwszy rok przyjto rok koronacji Sigmara na Imperatora i utworzenie Imperium. Wysokie Elfy za pocztek swojej historii uwaaj osiedlenie si na Ulthuanie, ktre miao miejsce 6000 lat wczeniej, dla Lenych Elfw jest to rok zaoenia kolonii w Starym wiecie, 1500 lat wczeniej. Krasnoludy z Gr Kraca wiata swj kalendarz rozpoczynaj w roku, w ktrym wzniesiono Karaz-a-Karak, 3000 lat przed koronacj Sigmara, za dla niziokw jest to rok przyznania im Krainy Zgromadzenia, to jest 1000 rok Kalendarza Imperium.

-7500 do -1: Prehistoria:


-7500: Pierwsze pojawienie si Pradawnych i Dawnych Slannw. -6500: Koniec epoki lodowcowej w wyniku zmiany przez Pradawnych i Dawnych Slannw orbity planety. Nastpuje wzrost temperatury, podniesienie si poziomu mrz i ustpienie pokrywy lodowej, ktra przetrwaa tylko w regionach okoobiegunowych. U zarania dziejw pojawiaj si Zielonoskrzy, cho nie wiadomo jak. Szamani mwi o Gorku & Morku, ktrzy spadli z nieba i zaludnili wiat Zielonoskrymi. Przedwieczni uznali Orki & Gobliny za zagroenie i wysali do walki Saurusy. Jaszczuroludziom nie udao si jednak wybi niepodanych. -6487: Khazad Grungni odkrywa podziemne pokady rud metali, uczy si je wydobywa i obrabia, zapocztkowuje tym samym histori Krasnoludw. -6250: Powstanie cywilizacji Elfw. Rozpoczyna si migracja na pnoc w celu skolonizowania Starego wiata. Elfy osiedlaj si w dziewiczych lasach na zachodzie Kisleva. Gry i stepy pozostaj niezamieszkane. -6000: Z nieznanych powodw Dawni Slannowie przenosz Elfy na grup wysp na Wielkim Oceanie Zachodnim, znanym pniej jako Krlestwa Elfw. Krasnoludowie pod dowdztwem Grimnira Nieustraszonego rozpoczynaj swoj migracj na pnoc. Powolna kolonizacja gr Starego wiata. -5976: Pierwsi Kowale Run tworz runiczne przedmioty. -5000: Krasnoludy uznaj zimny klimat i grskie rejony Norski za doskonae i zakadaj kilka maych osad. -4500: Upadek Dawnych Slannw. Wraz z eksplozj Bram Pradawnych na biegunach, cywilizacja Dawnych Slannw zostaje zniszczona. Wiele z jej magii i technologii ulega zapomnieniu. Jaszczuroludzie zmuszeni s wypenia Wielki Plan bez przewodnictwa swych panw i chroni go przed Chaosem najlepiej jak potrafi. Pierwsze Inwazje Chaosu pustosz regiony pnocnego i poudniowego bieguna, oraz Kisleva. Aenarion - pierwszy Krl Feniks przechodzi przez wite pomienie Asuryana i toczy zwycisk bitw z Hord Chaosu Morkara w obronie wityni Asuryana. Azagoth przechodzi si przez midzy wymiarowe wrota Dawnych Slannw i uszkadza pozostae bramy. Osiada na Wielkiej Pustyni w Arabii i tworzy potn, fortec z czarnego kamienia. Zastpy nieujarzmionych si Chaosu i demonw wkraczaj do wiata. Kilka tygodni pniej Azagoth panuje ju nad ca poudniow czci wiata uywajc potgi swej twierdzy Azul-Amon, by przenosi swe Legiony w miejsca nowych podbojw. W Norsce barbarzycy zostaj pokonani i rozproszeni przez siy Chaosu. Krasnoludy przeywaj dziki ukryciu si w tunelach wykutych w grach. Upada cz twierdz Krasnoludzkich. Era wdrwek Krasnoludw dobiega koca wraz z nadejciem Chaosu, znikniciem bogaprzodka Grimnira rd Pustkowi Chaosu i znikniciem pozostaych bogw-przodkw wkrtce potem. Zgodnie z wierzeniami Krasnoludw Grimnir po walce z bogami Chaosu zatrzaskuje potne Wrota Chaosu, ratujc wiat przed niechybn zagad. Na krtko przed znikniciem Grimnira dochodzi do pierwszego kontaktu midzy Krasnoludami i Elfami. Spotkanie to koczy si ustanowieniem przyjacielskich relacji midzy oboma rasami. Midzywymiarowe wrota polarne zaamuj si i Chaos wdziera si do wiata. Pojawia si Demoniczna horda i ogarnia wiat. Wiele prymitywnych plemion Ludzi zawiera przymierze z Demonami i rodz si pierwsi Wojownicy Chaosu. Cywilizacje korz si przed potn inwazj, miliony zostaj zabite. -4498: Azagoth tworzy swych najpotniejszych demonicznych wojownikw - Baalrkhw. Szerz oni wadz ich Mrocznego Pana i dzier jego Mroczny Pomie niszczc wszelkich przeciwnikw. Azagoth stwarza Alazrkha - Miadcego Dusze i Niszczyciela Dobra, Ksicia wszystkich Baalrkhw. Obok demonw, Azagoth przemienia take smoki w straszliwe ogniste demony plugawe istoty czce w sobie potg obu rodzajw tych istot. Aenarion stawa si w Caledorze, gdzie Caledor Obaskawiacz Smokw rozpoznaje w nim wybraca Asuryana. Wielki smok Indraugnir staje si wierzchowcem Aenariona. Razem lec do Kuni Vaula, gdzie wykuty zostaje Smoczy Pancerz Aenariona i inny or, ktry z czasem staje si rodow pamitk najwikszych domw szlacheckich Ulthuanu. W praktyce, tytu Ksicia przysuguje dzi na Ulthuanie temu, kto jest w posiadaniu jednej z tych prastarych broni zwanych Orem Ksit. Na Ulthuanie Wojna z Chaosem wybucha z now si kiedy wczaj si w ni Smoczy Jedcy z Caledoru. -4480: Jednoczc swe siy na poudniu Azagoth rozpoczyna atak na pozosta cz wiata, napotyka niespodziewany i zacieky opr ze strony Krasnoludw, pniej take Elfw. Do walki wkracza rwnie czarnoksinik Drachenfels. Hordy Chaosu zostaj chwilowo przegnane z Ulthuanu i na ziemiach Elfw nastaje kruchy pokj. Aenarion bierze za on Wieczn Krlow Astarielle, ktra rodzi mu potomstwo: crk Yvraine i syna Moreliona. -4470: Hordy Chaosu atakuj pooone na Ulthuanie ksistwo Avelorn. Wieczna Krlowa ginie a jej dzieci przepadaj bez wieci. Tak naprawd znajduj schronienie u Drzewca Dbowe Serce. Wiedziony rozpacz Aenarion leci na Nieszczsn Wysp i siga po Miecz Khaina. Dzierc przeklty or staje si niemal niepokonany. -4461: Aenarion, pierwszy Krl Feniks ratuje wieszczk Morathi z rk wyznawcw Slaanesha. Urzdzaj swj dwr w Nagarythe, w fortecy Anlec. -4460: Mag Elfw Wysokiego Rodu Caledor Obaskawiacz Smokw dochodzi do wniosku, e jedynym sposobem powstrzymania Chaosu jest wyssanie ze wiata mocy Wiatrw Magii. Rozpoczyna odbudow i rozbudow staroytnej sieci kamieni straniczych, ktre stay na Ulthuanie od zarania dziejw. -4458: Ze zwizku Aenariona i Morathu rodzi si Malekith, przyszy Wiedmi Krl Mrocznych Elfw, wadca Naggaroth. -4450: Legiony demonw, wojownikw i bestii Chaosu zostaj zniszczone podczas walk w Grach Kraca wiata, zatrzymujc marsz Azagotha. Baalrkh Rahkarz'al'Tazark - Poeracz Dusz i Kruszyciel Stali zostaje pokonany i odesany z tego wiata na 1000 lat i jeden dzie. Pierwsi odkrywcy Wysokich Elfw penetruj dungle Lustrii. -4421: Bitwa o Wysp Umarych. Caledor Obaskawiacz Smokw tworzy Wir Magii. Aenarion odnosi mierteln ran i wyrusza w ostatni podro na Nieszczsn Wysp, by zoy Miecz Khaina z powrotem na Otarzu Khaina. Ciao Aenariona nigdy nie zostaje odnalezione. Horda Demonw zostaje przegnana, lecz zbyt pno Chaos odciska pitno na ziemi. Nowa moc rodzi si na wiecie. -4419: Pierwsi odkrywcy Elfw Wysokiego Rodu badaj dungl Lustrii. Pojawiaj si u bram Pahuax w czasie Koniunkcji Dwch Ksiycw, uznawanego powszechnie za zy omen. -4418: Na Ulthuanie Malekith zostaje pominity w sukcesji i jego miejsce na Tronie Feniksa zajmuje Bel Shanaar drugi Krl Feniks, ktrego koronacja wyznacza koniec wojny z Chaosem i rozpoczyna okres wielkiej odbudowy. Tiranoc wyrasta na najznamienitsze z krlestw Elfw. -4400: Plany podboju wiata przez Azagotha zostaj przekrelone przez zjednoczone siy Krasnoludw i Elfw, wspomagane magiczn si czarnoksinika Drachenfelsa. Zjednoczona armia pomaszerowaa w kierunku twierdzy Azul-Amon, by zniszczy boga Chaosu. W potnej magicznej bitwie Drachenfels wygna Azagotha z tego wiata i uwizi go Strefie Pustki. Strefa zamknita jest przez Dwanacie Bram, stworzonych przez Krasnoludzkich kowali run. Drachenfels burzy fortec Azagotha; legiony boga Chaosu zostaj szybko zniszczone po wygnaniu ich Pana i tylko demonicznym smokom i Baalrkhom udaje si unikn podobnego losu. Niektre demoniczne smoki zostay odesane w Pustk, ale innym udao si uciec i ukry w Grach Kraca wiata. Baalrkhi ucieky w bezpieczne przestrzenie Pustki, egzystujc samodzielnie w oczekiwaniu na powrt Azagotha. -4164: Wysokie Elfy zakadaj pierwsze kolonie na wschodnich wybrzeach Nowego wiata. Malekith gromi siy herszta Orkw, Gritoka Czerwonego Ka i ratuje miasto Athel Toralien. Elfy lduj w Elthin Avran, ziemi znanej pniej rd Ludzi jako Stary wiat. Ksi Malekith zaprzyjania si z Krlem Krasnoludw Snorrim Biaobrodym i poczone armie Elfw i Krasnoludw spychaj Hordy Chaosu z tych ziem. Wraz z rozwojem kolonii, bogactwo spywa do Ulthuanu. -4300: Krasnoludy zapuszczaj si na lece na pnoc od Gr Kraca wiata jaowe wyyny zwane Zorn Uzkull Ziemie Wielkiej Czaszki. Nazwa krainy pochodzi od niezliczonych szkieletw potworw, ktre tu umary ziemia usana jest koci soniow i muldami koci. -4119: W Norsce siy Chaosu zostaj ostatecznie wyparte na Pnocne Pustkowia. Osady Krasnoludzkie rozpoczynaj proces odbudowy. Owego roku Elf Malekith i Snorri Biaobrody, Wielki Krl Krasnoludw poczywszy swe potne armie ostatecznie przeganiaj resztki si Chaosu ze Starego wiata. Midzy Krasnoludami a Elfami rozkwita handel, z Krasnoludy zakadaj wiele twierdz. -4000: Krasnoludy z Gr Kraca wiata trac kontakt z Krasnoludzkimi osadami na Zorn Uzkull. Zachodnie Krasnoludy wierz, e ci, ktrzy wyprawili si na wschd, przepadli. Wschodnie Krasnoludy, zapomniane przez krewniakw i wasnych bogw, zaczynaj modli si do Hashuta, Ojca Ciemnoci. Na opustoszaych wzgrzach zwanych dzi Mrocznymi Ziemiami powstaje pierwsza cytadela Krasnoludw Chaosu. -3997: Malekith walczy u boku Wielkiego Krla Krasnoludw, Snorriego Biaobrodego przeciw hordzie Zwierzoludzi oblegajcej Karaz-a-Karak. -3894: W Lustrii Miasto-witynia Chupayotl zsuwa si do morza, a ocalali mieszkacy przenosz si do innych miast-wity. Niepokojcy jest fakt, e zdarzenie to nie zostao przepowiedziane w adnej ze znanych tablic. -3500: Zoty Wiek Elfw. Podjcie wielkich, morskich wypraw na wschd i zachd. Zaoenie kolonii w Starym i Nowym wiecie. Elfy zakadaj osady wzdu pnocnego wybrzea Kisleva. Krasnoludy zasiedlaj Gry Kraca wiata oraz Czarne Gry i rozpoczynaj handel rzeczny z Elfami. Do dzi przetrway sabe lady bytnoci Elfw w Erengradzie, zatarte pniejszymi budowlami lub pochonite przez botnist ziemi. -3419: W Nagarythe zdobywa wpywy kult bogw wiata Podziemnego, Cytharai. Kolejne stulecia przynosz rozkwit mrocznego kultu, ktry szerzy si na caym Ulthuanie. -3164: Narodziny smoka Shataggotha. -3002: Snorri Lnicy Hem zaczyna pracowa w kuniach Karaz-a-Karak. -3000: Rozpoczyna si Zoty Wiek Krasnoludw. Zaoenie ich krlestwa w Grach Starego wiata, ustanowienie stolicy w Karaz-a-Karak. Krasnoludzki Kowal Run Skalf Czarny Mot zaczyna pracowa olbrzymich kuniach Karaz-a-Karak. Ginie sto lat pniej w tragicznym wypadku podczas wykuwania potnej broni runicznej. Elfy i Krasnoludy eksploatuj lasy zachodniej czci Kisleva. Wzdu rzek pojawiaj si mae osady. (Z tego okresu pozostao niewiele ruin.) W Arabii pojawiaj si pierwsze plemiona Ludzi. -2857: Khazad Trygg zaczyna prac w kuniach Karak-Kadrin. Tworzy bronie szerzce zagad wrd Goblinoidw. Trygg czci Grimnira i powica mu kada bro. -2853: Narodziny Krasnoluda Hargrima Rbacza Orkw, przyszego krla Khazadw. -2839: Krl-Feniks Elfw - Bel-Shanaar skada wizyt w twierdzy Karaz-a-Karak, gdzie podejmuje go czcigodny Snorri Biaobrody. Wielcy wadcy skadaj sobie przysig przyjani, a Malekith pozostaje w Karaz-a-Karak, by peni honory krlewskiego ambasadora. Przez czas jaki dla Krasnoludw i Elfw nastaje okres rozkwitu, pki Elfy nie zostaj zmuszone do powrotu na rozdarty wewntrznymi konfliktami Ulthuan. -2789: Malekith, Elf Wysokiego Rodu, wyrusza na dugotrwa tuaczk po wiecie w poszukiwaniu przedwiecznych magicznych artefaktw. rd pnocnych pustkowi, w staroytnych ruinach miasta Vorshgar, Malekith odnajduje elazn Obrcz. -2764: Malekith, Elf Wysokiego Rodu, wraca na Ulthuan, gdzie denuncjuje wasn matk i innych wyznawcw Kultu Rozkoszy. -2751: Masakra w wityni Asuryana na Ulthuanie. Bel Shanaar zostaje zamordowany. Malekith wkracza w wite pomienie, ktre pal i okaleczaj jego ciao. Tego samego roku jego skrytobjcy prbuj zabi przyszego Krla Feniksa Caledora I. Ratuj go myliwi z Chrace, przodkowie Biaych Lww. Wybucha Elfia Wojna Domowa, ktra trwaa 200 lat. Po jej zakoczeniu Mroczne Elfy zostaj wygnane do Nowego wiata. Na wybrzeu Arabii powstaj liczne faktorie handlowe i miasta zamieszkae przez Morskie Elfy. W miastach zbudowanych przez Elfy pojawiaj si prymitywni Ludzie.

707 | S t r o n a

Warheim
-2748: Na tron Ulthuanu wstpuje nowy Krl Feniks - Caledor. Malekith ucieka do Nagarythe. Wojna domowa ogarnia Ulthuan. Brat staje przeciw bratu, a Kult Rozkoszy staje si rdem niepokoju w kadym miecie i miasteczku. -2747: Bitwa na Mrocznym Wrzosowisku. Lojalni Krlowi Feniksowi ksita Nagarythe wystpuj przeciw armii Morathi i zostaj pokonani. Staj si banitami, a na ich czele staje Alith Anar zwany Krlem Cieni. -2739: W Saphery wybucha wojna midzy magami lojalnymi Caledorowi I a czarodziejami skuszonymi moc mroku. Magiczna magia pustoszy ich ziemie. Magowie-renegaci uciekaj z Saphery i przyczaj si do Malekitha. Hotek, ogarnity herezj kapan Vaula, kradnie z Kuni Vaula wity mot i uchodzi do Nagarythe. -2736: Z pomoc upadych magw z Saphery i Hoteka wykuty zostaje Pancerz Pnocy. Ciao Malekitha zostaje zakute w czarn zbroj, a on sam staje si Wiedmim Krlem. Wojna szaleje z now si. -2735: Pod wodz Wiedmiego Krla, dosiadajcego Czarnej Smoczycy Sulekh, armie Nagarythe wdzieraj si ponownie do Krlestw Wewntrznych. -2724 Krl Feniks Caledor pokonuje Wiedmiego Krla w Bitwie o Maledor. Wiedmi Krl ucieka i decyduje si wprowadzi w ycie swj gwny plan. -2723: Na Ulthuanie nastaje Czas Zmierzchu. Malekith ingeruje w Wir i pnocny Ulthuan tonie. Magowie-renegaci tworz Czarne Arki, ktre odpywaj na pnoc, gdzie Mroczne Elfy zakadaj krlestwo Naggaroth. Elfy Wysokiego Rodu nie mog zrobi ni, by temu przeciwdziaa. Tiranoc zalewaj fale, a resztki krlestwa niszczy katastrofalna moc uwolnionej energii. Elfy rozpoczynaj odbudow swej ojczyzny. Urywa si kontakt z koloniami w Nowym wiecie. -2722: Wiedmi Krl zakada na zachodnim brzegu Morza Dreszczu miasto Naggarond, stolic nowego krlestwa Naggaroth. Mroczne Elfy wyprawiaj si na zniszczone ziemie Tiranoc, sprowadzajc niewolnikw, ktrzy zbudowa maj nowe miasto. -2702: Kowal run Trygg wykuwa amacza Koci - sw ostatni bro - i odparowuje j Hargrimowi Rbaczowi Orkw. -2687: Hargrim Rbacz Orkw zostaje wybrany na krla i zasiada na tronie Karaz-a-Karak po zabiciu wadcy Orkw - Harggroda Poeracza Oczu i jego wity w walce. -2630: Mroczne Elfy najedaj na Ulthuan i wojna wybucha na nowo. Caledor przygotowuje armi Elfw Wysokiego Rodu do obrony i rozpoczyna budow Bram-twierdz na przeczach Gr Annulii. -2600: Morathi zakada Konwent Czarodziejek i rozpoczyna si budowa wielkiej twierdzy Ghrond. -2599: Na Ulthuanie dobiega koca budowa Bramy Gryfa, Niezdobytej Fortecy. To pierwsza z sieci potnych twierdz, ktre strzec maj dostpu do Krlestw Wewntrznych. Wojna przybiera na sile, kiedy Mroczne Elfy staraj si dotrze do Krlestw Wewntrznych i wity. Elfy Wysokiego Rodu stawiaj zacieky opr. -2521: Wielki Krl Hargrim zostaje zabity dowodzc obron w bitwie z Goblinoidami. -2500: Sojusz Krasnoludzko-Elfi uatwia opanowanie Starego wiata. Powstanie Nehekhary w owym czasie yje wielu krlw, a ich imiona id w zapomnienie, za wyjtkiem Neheka, ktry zaoy miasto Khemri. Wznoszone s kolejne miasta, a krlowie walcz midzy sob i krain ogarnia wojna, ktra zostaje zakoczona po koronacji Settry na pierwszego Krla-Kapana. Settra jednoczy Nehekhar i wraz z jego nadejciem wadza Khemri stanowi prawo, a Nehekhara wkracza w epok bezprecedensowego rozwoju i ekspansji. Erin. Gnom Pertolain po zabjstwie ojca opuszcza Stary wiat. Wygnaniec wraz z czonkami wiernych mu plemion przybywa do Erinu, gdzie odnajduje now ojczyzn. -2485: Krasnoludy rozszerzaj swoje krlestwo na Gry Czarne i Szare. -2464: Smok Shataggoth opuszcza swoje gniazdo, rozpoczynajc sianie zniszczenia na wiecie - zostaje nazwany Plag wiata. -2460: W Nehekharze pokonawszy Orki z plemienia Krwawego Ka, Settra uwiadamia sobie, e pewnego dnia zestarzeje si i umrze. Settra zakada Kult mierci i rozkazuje swoim kapanom odkry tajemnice niemiertelnoci. -2425: Smoczy okrt Elfw Wysokiego Rodu - Indraugnir, uzbrojony w wykuty przy pomocy magii taran o gwiezdnym ostrzu, zatapia w pobliu Nieszczsnej Wyspy Paac Radosnego Zapomnienia. Jest to ogromny cios dla floty Mrocznych Elfw i wyznacza pocztek morskiej supremacji Elfw Wysokiego Rodu na wiele kolejnych wiekw. -2390: W Nehekharze Settra mianuje Nekapha swym osobistym Heroldem. W cigu kolejnych dziesicioleci Nekaph bezwarunkowo podporzdkowuje Nehekharze z gr tuzin zagranicznych miast. Wiele innych odmawia zoenia hodu Settrze i zostaje zniszczonych. -2383: W Nehekharze krl Bhagaru buntuje si przeciwko Settrze. Herold Nekaph wyprawia si do miasta i zabija zbuntowanego krla, przywracajc porzdek. -2350: W Nehekharze umiera Settra, a jego ciao zostaje zoone we wspaniaej piramidzie, gdzie ma czeka na swj powrt i Rzdy Milionw Lat. Rozpoczyna si trwajcy cztery wieki Czas Krlw tuziny krlw przychodz i odchodz po mierci Settry. Po ich mierci zwoki zostaj zmumifikowane i pogrzebane wraz z legionami ywych onierzy w coraz to okazalszych piramidach. -2343: Mroczne Elfy rozpoczynaj badanie jaski pod Hag Graef i odkrywaj Podziemne Morze. Wiele Mrocznych Elfw nie powraca z czarnej otchani. Okazuje si, e groty i tunele cign si pod caymi Grami Czarnych Grzbietw pojmano pierwsze Zimnokrwiste i wyprowadzono je na powierzchni. -2319: Rycerze Mrocznych Elfw na Zimnokrwistych i rydwany cignite przez gadzie bestie po raz pierwszy bior udzia w bitwie i rozbijaj armi Elfw Wysokiego Rodu. Wiedmi Krl rusza na wojn w Czarnym Rydwanie. Pomimo siy uderzeniowej nowych onierzy, nie udaje si pokona Elfw Wysokiego Rodu. -2219: Elfom Wysokiego Rodu ostatecznie udaje si przegna Mroczne Elfy z pnocnego Ulthuanu i oczyci pnocne morza z Czarnych Ark. -2217: Krl Feniks Caledor nakazuje pierwsz z nieszczsnych wypraw, ktrej celem jest odzyskanie Nieszczsnej Wyspy. -2200: Elfy Wysokiego Rodu przejmuj Nieszczsn Wysp. Caledor nie dobywa Miecza Khaina, cho ten daby mu moc pokonania Wiedmiego Krla. W drodze powrotnej wielka burza oddziela okrt flagowy Indraugnir od reszty floty. Okrt z podartymi aglami zostaje zniesiony na wybrzee Naggaroth, a tu abordau dokonuj korsarze Mrocznych Elfw. Krl Feniks rzuca si w fale, by unikn pojmania. -2201: W trosce o wasne ycia, pokonani dowdcy szukaj schronienia w porcie Hag Graef, ktry z czasem przeksztaca si w potne miasto. -2198: Na Ulthuanie panuje z trudem osignity pokj. Ocaleni z Tiranoc i tego, co ongi byo Nagarythe rozpoczynaj odbudow swych krlestw. Nieliczne Elfy z Nagarythe zwanego teraz Ziemiami Cienia decyduj si na wdrowny tryb ycia i stroni od cywilizacji. -2188: Po wielu wiekach Elfy powracaj do Starego wiata. Krasnoludy dowiaduj si o zdradzie Malekitha i wojnie domowej pord Elfw. Obie rasy powracaj do przerwanej wymiany handlowej. Dobijane targi zmuszaj Krasnoludzkich rzemielnikw do wniesienia si na nowe wyyny kunsztu i wasnych ambicji. -2150: Pogorszenie si stosunkw pomidzy Elfami i Krasnoludami. Wiksze fortyfikacje obu ras wzdu rzecznych tras zagraaj swobodnemu przemieszczaniu si przez tereny lene. Wzdu Urskoj i Grnego Talabecku mona jeszcze dzi odnale ruiny nadrzecznych fortec Krasnoludzkich. -2100: Erin. Wszystkie gnomy z plemienia Pertolaina, ktre przybye na wysp, gin z powodu zarazy. -2016: W dziczy wschodniego Naggaroth powstaje miasto Karond Kar. -2005: Wielka Zdrada osabia stosunki midzy Krasnoludami a Elfami. Kupcy Khazadw s rabowani i mordowani, Krasnoludzkie osiedla s pldrowane, za dostojni rzemielnicy oszukiwani podczas zapat za ich wyroby. Krasnoludy s pewne, e to Elfy naley wini za te zniewagi, podczas gdy tak naprawd to Malekith nasya na ich tereny Mroczne Elfy, by te siay nieufno i wrogo midzy dwoma rasami. Wiele Elfw zostaje zamordowanych przez Krasnoludzkich podrnikw. Obie rasy przygotowuj swoje armie. -2000: Owego roku zza morza przybywaj Elfy i wznosz fortec w okolicach Krag Bryn. Podstpnymi sposobami scz jad midzy Krasnoludy z Krag Bryn i Kazad Thrund. Ostatecznie Krlowa Helgar Thrundsdottir i Drong Twardy cz siy w maestwie na polu bitewnym, by pomci zniewagi. Decyzja ta kosztuje Dronga ycie. W Nehekharze rodzi si Nagash. Elfy opuszczaj Nehekhar, w ktrej wadz przejmuj pierwsi Krlowie Kapani. Erin. Drugi najazd gnomw na wysp, prowadzony przez gnoma o imieniu Nemedh. Przypadajce na ten okres staroytne zapiski z miasta Zlatlan pooonego w Krainach Poudniowych wskazuj na konflikt Jaszczuroludzi z mieszkacami warowni Karak Zorn. Powstaje miasto Kavzar, znane potem jako Skavenblight. Szybko si rozwija wkrtce stajc si najliczniej zaludnionym ludzkim miastem w Starym wiecie. -1997: Wielki Krl Krasnoludw Gotrek Gwiazdoamacz szukajc sposobu na zaegnanie groby wojny wysya na Ulthuan ambasadorw. dania zadouczynienia za przewiny Elfw spotykaj si z drwin, a ambasadorowie odesani precz. Ostatecznym aktem zniewagi jest ogolenie posom brd. Od owego incydentu wziy Elfy nazw nadcigajcego konfliktu Wojna o Brod. Krasnoludy nie traktuj wojny na tyle lekko i pord nich konflikt zyska miano Wojny przeciw Elfom tudzie Wojny o Zemst. Kolonie Elfw w Elthin Arvan ponosz ciar walki obu narodw, a konflikt przyczynia si do znacznego ich osabienia. Tor Alessi (pniej bretonnski port LAnguille) przeywa kolejne oblenia. Krasnoludy na zo Elfom wycinaj cae poacie dziewiczego lasu. Elfy staj w obronie Athel Loren. -1974: Syn Wielkiego Krla Krasno ludzkiego, Snorri Prki wyzywa na pojedynek Krla-Feniksa Caledora II i ginie pod jego orem. -1968: Statek Mrocznych Elfw zostaje uszkodzony i zepchnity z kursu przez sztorm, Elfy zmuszone s do zacumowania w porcie Khemri. Nagash uczy si od nich mrocznej magii i osiga wicej ni na zdolnego uczenia przystao. Posiadszy ca wiedz, jak mogy mu przekaza Druchii, pokonuje ich przywdcw w magicznym pojedynku, a pozostaych zagrzebuje ywych wewntrz Wielkiej Piramidy w Khemri. Khazad Morgrim, kuzyn Snorriego Prkiego, zabija Elfa Imladrika w bitwie o Oeragor. -1959: W Nehekharze Nagash zabija Krla-Kapana Khemri i przejmuje jego wadz. -1950: Nagash zaczyna przedua swoj modo przez picie destylowanego eliksiru z ludzkiej krwi. Na swoich pomocnikw rekrutuje zdeprawowanych szlachcicw. Razem zaczynaj widzie siebie jako bogw, a ludno miasta jako bydo. Gdy okres ich ycia rozszerza si poza okres ycia zwykych miertelnikw, zaczynaj unika wiata i poszukuj zimnych, ciemnych miejsc, aby ukry si przed palcym dniem. Nagash nakazuje budow Czarnej Piramidy Nagasha, jednej z najwikszych budowli zbudowanych przez czowieka, przewyszajc nawet Wielk Piramid Khemri. Wdrowny klan Krasnoludw z Gr Czarnych rozpoczyna wymian handlow z miastem Kavzar, a w kocu si tam osiedla. Dziki pomocy Krasnoludw miasto rozwija si jeszcze szybciej, dokonujc licznych osigni w architekturze i inynierii. -1948: Elfie miasto Athel Maraya zostaje doszcztnie spalone przez Krasnoludzk armi prowadzon przez Morgrima. -1938: Elfy zostaj wypdzone z portw Norski. -1896: Krasnoludy zamieszkujce Norsk s cakowicie odcite od Starego wiata. Elfy sprawuj pen kontrol nad Morzem Szponw i Morzem rodkowym. -1880: Z pomoc Krasnoludw mieszkacy Kavzar rozpoczynaj prac nad wielk wityni. Prace trwaj przez cae stulecie. -1860: Flota eglarza Lorda Valdissona odkrywa wzniesione na dnie oceanu podmorskie miastopiramid. Wybucha wielka bitwa midzy Wojownikami Chaosu a pokrytymi usk, wyposaonymi w bony pawne mieszkacami miasta. Zwycistwo zapewniaj Valdissonowi Czarownicy, ktrzy cigaj na miasto-piramid komet. -1800: Cesarz Niebiaskiego Smoka jednoczy ludy Wielkiego Kitaju, by na zawsze zmieni losy swego narodu. W cigu stulecia powstaje Wielki Bastion zwany Grzbietem Smoka niezdobyty murforteca, wysoki na czterysta metrw i cigncy si kilometrami wzdu granicy Kitaju, stanowi ma obron przed inwazjami Chaosu. -1786: Pojawiaj si pierwsze wzmianki o rasie niziokw. -1780: W Kavzar zostaje ukoczona witynia, ale na miasto spada deszcz Upiorytu. W cigu roku miasto zostaje opanowane przez roje olbrzymich, zmutowanych szczurw i znika z kart historii. -1750: W Nehekharze Krlowie-Kapani zaczynaj obawia si mocy Nagasha i zawizuj przeciwko niemu konfederacj. Po blisko wieku walk potga Nagasha zostaa zamana, a on sam jest zmuszony do ucieczki na pnoc. Krl Kapan Lahmi zabiera ze sob ksigi Nagasha pozostawione w Czarnej Bibliotece w Khemri i potajemnie uczy si mrocznej magii. -1745: Har Ganeth staje si centrum kultu Khaina, rzdzonym przez Krlowe Czarownic. -1666: Wielka flota statkw Chaosu przebija si przez lewiatany, ktre strzeg wybrzey Naggaroth i lduje na jego pnocnym brzegu. Wybucha Bitwa Rozpaczy. Naggarond zostaje obronione po zaciekej bitwie. -1660: Bitwa o Trzy Wiee w Bramie Tor Alessi. Krasnoludowie zwyciaj Elfw. Krl Feniks Calendor II zostaje zgadzony przez Krasnoludzkiego krla Gotreka amacza Gwiazd. Korona Elfiego krla zostaje zabrana przez Krasnoludy jako rekompensata za straty wojenne.

708 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
-1600: Jedna po drugiej nadbrzene osady Elfw zostaj zniszczone, uciekinierzy chroni si w lasach. W trakcie przygotowa do zdobycia LAnguille, wielkiej fortecy Elfw, Krasnoludy otrzymuj raporty o najedzie Goblinw na pnocn cz Gr Kraca wiata. Oddziay wojskowe powracaj z odsiecz, zostaj jednak zdziesitkowane w trakcie przemarszu przez gd, ataki Goblinw i gwatowne burze niene. W Nehekharze Nagash zostaje zdetronizowany przez Armi Siedmiu Krlw. Khemri zostaje oblone, a nastpnie zupione. Arkhan ginie, umoliwiajc Nagashowi ucieczk. Nagash uchodzi na pnoc, by tam planowa zemst. Krlewskie dynastie przychodz i odchodz, a kada z nich stara si odbudowa Nehekhar ze zniszcze dokonanych przez Nagasha. Nehekhara cofa si do czasw feudalnych. Wdrwki Nagasha doprowadziy go do Kalekiego Szczytu, gry nad brzegiem Morza Goryczy. Gra zawiera w sobie najwiksz na wiecie, masywn bry surowego Upiorytu. Nagash rozpoczyna eksperymenty ze Spaczeniem, ale wpyw Kamienia Przemian jest tak niszczcy, e Nagash zmuszony jest do uycia magii Nekromanckiej, aby podtrzyma swe ycie. Pierwsze prawdziwe Skaveny objawiaj si jako panowie Skavenblight. W poszukiwaniu Kamienia Przemian wyruszaj w gbiny pod miastem. Zaczynaj eksperymentowa z magi i rozszerzaj system tuneli, by pomieci gwatowanie rosnc populacj. -1599: Czarne Arki Mrocznych Elfw Cytadela Ekstatycznego Potpienia i Nefrytowy Paac Blu lduj na gruzach Anlec na Ziemiach Cienia na Ulthuanie, by sta si zacztkiem fortecy. Przez kolejnych sto lat Anlec suy Mrocznym Elfom za baz do inwazji na Ulthuan, lecz Elfy Wysokiego Rodu broni si w swych grskich twierdzach. Nie mogc wedrze si do Krlestw Wewntrznych, Mroczne Elfy umacniaj zwierzchnictwo nad pnocnymi ziemiami. -1589: Caradryel, Krl Feniks Ulthuanu wycofuje armie Elfw Wysokiego Rodu ze Starego wiata, by stawi czoa Mrocznym Elfom, ktre zagroziy Ulthuanowi. Wiele Elfw uznaje wycofanie wojsk za zdrad. Cz kolonistw opuszcza niechtnie Stary wiat, inni podejmuj decyzj by pozosta w Elthin Arvan. -1586: Narodziny Wciekego Furrikssona, najpotniejszego berserkera w historii Krasnoludw. -1563: W Nehekharze krlewski rd Numas zostaje wybity przez Ksicia Apophas. Lud buntuje si przeciw niemu, Apophas zostaje stracony, a jego koci przeklte i strcone do gbin Podziemnego wiata. -1560: Bitwa Trzech Wie u wrt Tor Alessi. Krasnoludy zwyciaj Elfy w gigantycznych rozmiarw bitwie o panowanie nad Starym wiatem. Gotrek Gwiazdoamacz zabija Krla-Feniksa Caledora II i zabiera Koron Feniksa jako zadouczynienie za krzywdy wyrzdzone jego ludowi. Elfy porzucaj swe miasta i odpywaj na Ulthuan bd chroni si w lesie Loren. -1520: W Nehekharze Neferate, Krlowa Lahmi odtwarza Eliksir ycia narodziny rasy Wampirw. Kuzynka Neferate, Krlowa Lybaras Khalida z podejrzliwoci patrzy na dwr Lahmi, ale zostaje zabita, zanim udaje si jej ogosi mroczn tajemnic. -1501: Ostatnia armia Elfw Wysokie Rodu odpywa ze Starego wiata, pozostawiajc na jego brzegach garstk upartych kolonistw, ktrzy odmwili powrotu. W tej liczbie rwnie tych, ktrzy zamieszkuj skraj Athel Loren. Ich szeregi zasilaj Elfy, ktre porzuciy osady na wybrzeu. Elfy zwane lenymi ogaszaj niezaleno od Tronu Feniksa. -1500: W Lustrii Lord Quex dokonuje rekonfiguracji kontynentw. Grami Kraca wiata wstrzsaj trzsienia ziemi. Twierdze Krasnoludw ulegaj zniszczeniu, a ich imperium podupada. Podug wiedzy Magw-Kapanw, wyrwnanie przeprowadzone zostao z wol Pradawnych, jak zapisano na Tablicy z Otzli-Potec. Koniec Wojny o Zemst. Po kilku latach pokoju aktywno wulkaniczna w Grach Kraca wiata i na poudniu Kisleva i liczne trzsienia ziemi, wywoane przez plugawe dziaania Skavenw oraz ataki Goblinw wzdu masywu Gr Kraca wiata niszcz krlestwo Krasnoludzkie. Przetrway tylko pojedyncze osady, z ktrych Krasnoludy migruj do Gr Czarnych i Gr Szarych. Krasnoludy nadaj katastrofie i nastpujcym po niej latach anarchii miano Czasu Nieszcz. Kroniki wielu twierdz przepadaj bd te nie s uzupenianie, nawet Wielka Ksiga Uraz Karaz-a-Karak wymownie milczy. Z nielicznych zapisw wynika, e wiele z Krasnoludw ginie, a niezliczone osady i kopalnie zostaj zniszczone. Rwnie najwiksze z twierdz doznaj dotkliwych zniszcze czy to z powodu wielkich szczelin otwierajcych si w ziemi czy te rzek pynnej lawy zalewajcej cae poziomy warowni. Rozpoczcie Wojen Gobliskich. Zdobyte i zniszczone zostaj twierdz Karak Varn i Zhufbar. Karak Ungor pada, gdy gobliskie i skaveskie siy prowadzone przez Baalrkha Balgorga Ognisty Oddech - Spijacz Dusz i Kruszyciel Ska, wkraczaj do twierdzy z podziemi; Wcieky Furriksson walczy z demonem ogromnych salach Karak Ungor i wygrywa, wic go pod zwaami kamieni. Populacja Skavenblight zostaje zdziesitkowana. W obliczu zniszcze pojawia si grupa Skavenw, ktrzy tworz pierwsz Rad Trzynastu oraz zakon Szarych Prorokw. Stopniowo pustoszej osiedla handlowe wzdu Urskoj i Grnego Talabecku. Gobliny zajmuj porzucone osady lene, napadajc na Krasnoludy, Elfy i siebie nawzajem. Zaoenie Athel-Loren, stolicy Lenych Elfw. Twierdze Krasnoludzkie w Norsce prosperuj pomimo blokady drg morskich przez Elfy, s cakowicie samowystarczalne. Ich postpujce przepenienie daje pocztek migracji na pnoc. Krasnoludy zakadaj kilka nowych twierdz. Odnowienie wizi z Imperium Krasnoludzkim. Uciekajce przed silniejszymi wrogami, rolnicze plemiona Ludzi wkraczaj na ziemie pomidzy Grami Kraca wiata a Grami Szarymi. Zawala si cz Wielkiego Bastionu, umoliwiajc upieczym, pnocnym plemionom wtargnicie do Kitaju. -1498: Goblinoidy zdobywaj Krasnoludzkie kopalnie w Grzbiecie Smoka i twierdz na grze Gunbad, oraz przejmuj kontrol nad Przecz Szalonego Psa. Gunbad pozostawaa najbogatszym i najwikszym zoem zota w Grach Kraca wiata i jedynym rdem bryndurazu byszczcego niebieskiego krysztau cenionego wielce pord Krasnoludzkich rzemielnikw. Orkowy Herszt Hersztw, Argon Szlachtuj Wroga, zajmuje Krasnoludzk kopalni Ekrund i nadaje jej now nazw - Krwawy Rg. Korzystajc z jej zasobw wyposaa swych Orkw z najcisze pancerze. Arngrim Czerwonobrody pracuje w kuniach Karak-Azul, tworzc bronie niszczce siy Chaosu. Pniej zostaje uhonorowany jako mistrz rzemios przez Kowali run Karak-Azul. Umbrand Kamieniarz - przodek Kragga Nieubaganego - przybywa ze zniszczonego Krak Varn do Karaz-a-Karak. -1497: Na Ulthuanie Krle Feniks Caradryel ustanawia system rotacyjnych garnizonw w BramachFortecach, tak by ich obsada bya zawsze w peni gotowoci. Mroczne Elfy Umacniaj si na pnocnym Ulthuanie i na nowo wybuchaj nieregularne wojny. -1490: Odcicie Krasnoludzkich twierdz w Norsce od Imperium Krasnoludzkiego z powodu Wojen Gobliskich. -1466: Furriksson Wcieky ginie w bitwie pod Amarg-a-Don zabijajc generaa Goblinw i wielkiego demonicznego lorda znanego jako Zgniodech Rozpruwacz Dusz. -1440: Kilka twierdz Krasnoludzkich w Norsce zostaje zniszczonych podczas wojen toczonych z plemionami grskich Trolli. -1400: Erin. Na wysp przybywa plemi Wysokich Elfw. Wdrowne klany zakadaj pierwsze twierdze Szczuroludzi na terenach znanych pniej jako Krainy Poudniowe, Arabia i Mroczne Ziemie. Lord Markrit prowadzi klan Moulder za pnoc, do Krainy Trolli, by zaoy siedzib w miejscu nazwanym pniej Piekieln Jam. Lord Viskrin nakazuje klanowi Eshin zaoy twierdze w dalekim Kitaju. Skaveski klan Pestilens okupuje opuszczone miasto Jaszczuroludzi o nazwie Quetza. W Lustrii szerz si liczne plagi. Wiele miast upada a wojna midzy Jaszczuroludmi i Skavenami cignie si przez wiele wiekw. -1399: W Lustrii Skaveski Klan Pestilens zajmuje ruiny miasta Quetza. Tablice z Chaquy przepowiadaj czas wielkich trosk, lecz ich tre nie zostanie odkryta przez wiele wiekw. -1387: Rozpoczyna si wojna pomidzy Krasnoludami i Goblinoidami o Srebrny Szlak. Po dwudziestu latach oporu Krasnoludy opuszczaj kopalnie pod Gr Srebrnej Wczni, ktre zostaj zajte przez Orki pod wodz Urka Pospnego Ka. Kopalnie nazywaj si odtd Gr Pospnego Ka. Tracc Gr Gunbad i Gr Srebrnej Wczni Krasnoludy trac jednoczenie najwaniejsze kopalnie na wschodzie i w cigu nastpnych piciu lat cakowicie opuszczaj wschodnie rejony Gr Kraca wiata. -1380: Pierwsi Ludzie osiedlaj si na poudniowych wybrzeach Norski. -1367: Orkowy Herszt Hersztw, Urk Srogi Kie zajmuje Krasnoludzk Gr Srebrnej Wczni, ktra odtd znana jest pod nazw Srogi Kie. Na wielkiej wyspie na zachd od pwyspu, arabscy czarodzieje buduj wielkie miasto powicone studiowaniu magicznej sztuki. Byo to najwiksze centrum naukowe na ziemiach Ludzi. Z niewiadomych przyczyn midzy czarodziejami wybucha wewntrzny konflikt, ktry przeradza si w otwart wojn. Wyspa rozpada si, a ocalali czarodzieje rozpraszaj si po caej Arabii. Archipelag utworzony przez ten kataklizm jest nazywany Czarodziejskimi Wyspami. -1362: Krasnoludy wycofuj si z ostatniej kopalni i osady we wschodniej czci Gr Kraca wiata. -1350: Po ponad stu latach eksperymentw Nagash uczy si uywa Kamienia Przemian do wzmacniana swoich czarw. Z powodu braku podwadnych zaczyna z powodzeniem eksperymentowa nad oywianiem zwok i szkieletw. Uywa swoich Nieumarych niewolnikw do pracy w kopalniach poniej Kalekiego Szczytu i do stworzenia Nagashizzar, Przekltej Jamy, gigantycznej podziemnej fortecy penej alchemicznych laboratoriw, koszar, odlewni i zbrojowni. Pyy i odpady z kopalni wkrtce wyjaowiy pobliski ziemie tworzc Pustkowie Nagasha. Prymitywne plemiona ludzkie zaczy oddawa mu cze jako bogu i to ostatecznie doprowadzio do ich regresu zmieniajc ich w zjadajc zwoki ras Ghuli. Nagash rozpoczyna budow potnego imperium pooonego na wybrzeu Morza Goryczy. -1334: Czarodziej Frederik von Teufelfeuer przybywa na tereny, pniej znane jako Imperium. -1300: Wojny Gobliskie docieraj do Norski. Gobliny osiedlaj si na poudniu Gr Jotunheimen. -1250: Skaveny przycignici do Kalekiego Szczytu przez du ilo Kamienia Przemian rozpoczynaj wojn przeciwko Nagashowi, lecz oywiece legiony zmuszaj Skavenw do odwrotu. Ostatecznie dochodzi do ugody pomidzy Nagashem, a Rad Trzynastu. Skaveny zwabiaj do Przekltej Jamy kilka plemion Orkw i Goblinw w zamian za Spacze wydobywany pod Kalekim Szczytem. Nagash zwouje potn armi oywiecw i Rada Trzynastu kade zamordowa Nekromant. Mniej wicej w tym czasie upion od Czasu Nieszcz Gr Grzmotu wstrzsa erupcja, ktra zmusia Zielonoskrych i Trolle do skierowania si na pnoc. Tu atakuj Krasnoludzkich grnikw. Osady Valhorn i Budrikhorn lece na poudnie od Karaz-a-Karak zostaj zniszczone przez grasujce po okolicy Trolle. Wynike z tych zdarze prby pojmania, tudzie przegnania tych stworze zyskao miano Wojen z Trollami. -1245: Pocztek serii Krasnoludzkich wypraw wojennych przeciwko Goblinom, prowadzonym przez krla Morgrima Czarnobrodego. Krasnoludom udaje si wyprze Zielonoskrych z terenw pomidzy Karak Kadrin i Przecz Wciekego Psa. Druga armia Krasnoludw, prowadzona przez Logazora Lnicy Topr odbija Gr Gunbad ktra, wkrtce znw zostaje zdobyta przez Orki Nurka Twardogowego. Gra Srebrnej Wczni zostaje zaatakowana, a Krasnoludy zostaj zmuszone do wycofania si, kiedy hordy Trolli i Ogrw zbliaj si do Karaz-a-Karak. Przez nastpne 250 lat Krasnoludy umacniaj swoje pozycje w grach, wiele kopalni wznawia prac, wiele grobowcw Krasnoludzkich zostaje odbudowanych. -1234: Mroczne Elfy kradn kopi ksigi Codex Daemonica, czarodziejowi Frederikowi von Teufelfeuer. Czarodziej odzyskuje ksig, lecz Mrocznym Elfom udaje si wczeniej wykona kopi. -1222: Wielkie trzsienie ziemi odkrywa w Grach Mglistych bogate zoa gromrilu. Nagash wykuwa ze stopu gromrilu i oowiu swoj legendarn zbroj. -1200: W Nehekharze zbuntowani Krlowie-Kapani, ktrzy studiowali prace Nagasha uwiadamiaj sobie obecno Wielkiego Nekromanty i wysyaj do niego posacw. Pogoski o tym docieraj do tych Krlw-Kapanw ktrzy nie przeszli na stron mroku i zwolennicy Nagasha zostaj pokonani i wypdzeni przez sojusz pod dowdztwem Krla-Kapana Alcadizaara, ktry podporzdkowuje swym charyzmatycznym rzdom cae krlestwo Nehekhary i odzyskuje z rk pustynnych plemion staroytne miasto Ka-Sabar. Nehekhara po raz kolejny zaczyna rozkwita. Nagasha zaczyna dry Przeklt Otcha. Gobliny i Orki uchodz na zachd w obawie przed nadcigajcymi z poudnia zowieszczymi mocami Nekromancji. W dalekim Kitaju, pord arystokracji Beichai szerzy si kult Tsien Tsina (Tzeentcha, jak nazywaj go miertelnicy ze Starego wiata). -1185: Po 49 latach Krasnoludowie odbijaj z rk Goblinoidw twierdz Karak Varn. Kadrin Czerwonogrzywy, Krasnoludzki kowal run, odkrywa bogate zoa gromrilu. Krasnoludy eksploatuj zoe przez kilka lat, zwracaj si do Wielkiego Krla z prob o zgod na odbudowanie twierdzy. Do Karak Varn cigaj grnicy i gromril poczyna spywa do krlewskiego skarbca. W Nehekharze Ramhotep, najwikszy Nekrotekt Nehekhary koczy budow Niebiaskiego Grobowca Quataru. W nagrod mistrz budowniczy zostaje pogrzebany ywcem we wntrzu swego wspaniaego dziea. -1170: W Lahmi skaza wampiryzmu zostaje ujawniona. Przeklte miasto zostaje w caoci zrwnane z ziemi przez siy Alcadizaara, a Wampiry zmuszone s uchodzi na pnoc do Nagashizzar. -1163: Nagash wskrzesza Arhana, ktry doczywszy do Wampirw, prowadzi ogromn armi umarych przeciwko Krlom-Kapanom pod wodz Alcadizaara. Krlowie-Kapani s teraz zjednoczeni przez Alcadizaara i pod jego dowdztwem pierwszy najazd Nagasha zostaje powstrzymany. -1152: Nagash zsya na te ziemie Nehekhary zaraz. Nieumare zastpy Nagasha s na ni niewraliwe, ale ludno Nehekhary umiera w mczarniach. Kolejna armia Nieumarych najeda ziemie Krlw-Kapanw niszczc wszystko na swej drodze. Alcadizaar zostaje sprowadzony w acuchach do Nagashizzar, gdzie Nagash poddaje go torturom. Nagash zasiada na tronie Khemri.

709 | S t r o n a

Warheim
-1151: W Nehekharze Nagash odprawia Wielki Rytua po wchoniciu duej iloci Kamienia Przemian Nagash wypowiada potne zaklcie przebudzenia i rzuca kltw niemierci na krlestwo Nehekhary. Tu przed zakoczeniem Rytuau Nagash ginie z rk Alcadizaara, uwolnionego z lochu przez Skavenw. Wielki Rytua wyrywa si spod kontroli i wybudza Krlw Grobowcw z ich snu. Alcadizaar ginie. Tak oto dobiega koca historia ywych krlw Nehekhary. Wybuchaj Wojny Krlw zacieke walki Krlw Grobowcw o wadz rujnuj Nehekhar. Khatep otwiera Wielk Piramid i budzi Settr. Settra Niemiertelny gromi swych rywali i podporzdkowuje ich swojej wadzy. Settra rozpoczyna Rzdy Milionw Lat. -1149: Arkhan Czarny wygnany z Khemri przez Settr atakuje miasto Bel-Alia, rozpoczynajc to, co pniejsze kroniki Arabii nazw Wojnami mierci. Przez nastpny tysic lat Arkhan najeda ziemie Arabii z otaczajcych je pustkowi Nehekhary. Potna kiedy cywilizacja wadajca tymi ziemiami zostaje zredukowana do kilku osabionych pastewek-miast i garci pustynnych plemion. -1136: Goblinoidy w sojuszu ze Skavenami po raz kolejny zdobywaj Karak Varn. Kadrin Czerwonogrzywy zostaje zabity przez Orki podczas eskortowania konwoju wiozcego rud gromrilu, w Bitwie nad Czarn Wod. Nim dosign go miertelny cios, Kadrin ubi trzydziestu szeciu potnych Orkw. Ostatnim jego czynem byo wrzucenie runicznego mota w tonie Czarnej Wody, by or nie dosta si w rce wroga. Po mierci Kadrina twierdzy Karak Varn wiodo si coraz gorzej, a wreszcie zostao najechana przez Szczuroludzi, by po raz kolejny trafi w rce wroga. -1125: Zima Nieszcz. Potna armia Zielonoskrych upi Athel Loren. Orion i Ariel staj si Krlem i Krlow Kniei. Orion urzdza Orkom krwaw rze. -1096: Pierwsze krwawe starcie Krasnoludw z Norski z Krasnoludami Chaosu. Ariel, Krlowa Athel Loren, wyczuwa obecno bytu zwanego Cyanathair, znanego rwnie pod imieniem Morghur, Pan Czaszek. -1000: Gobliny zasiedlaj las w zachodniej czci Kisleva i rejony grskie, zapuszczajc si lasy obecnego Imperium. Na staroytnych, witych ziemiach Elfw i Krasnoludw powstaj siedliska demonw. Wiele siedlisk wspczesnych kultw bogw Chaosu bazuje na staroytnych siedzibach kultu demonw. Do pniejszej Bretonni przybywaj prymitywne plemiona Ludzi, zasiedlaj tereny pooone na zachd i pnoc od Athel Loren. Przodkowie plemion-zaoycieli Imperium przynosz znajomo brzu i koa. Ogrze Plemi Czarnych Brzuchw przycza si do si Lorda Dletcha Bezlitosnego, gdy te przechodz przez ich ziemie. Umowa opiewa na jednego czowieka dziennie dla kadego Ogra armia Dletcha szybko pozbywa si najsabszych. -997: Na Ulthuanie umiera Krl Feniks Caradryel. Rok pniej na Tron Feniksa wstpuje Tethlis, zwany Pogromc. -993: Na Ulthuanie pierwsze smoki zapadaj w swj dugi sen. -991: Na Ulthuanie z rozkazu Krla Feniksa Tethlisa rozpoczynaj si pierwsze formalne szkolenia wojskowe. -997: Na Ulthuanie Krl Feniks Tethlis rozpoczyna Czystki wielk wypraw na pnoc, ktra koczy si wybiciem wszystkich Mrocznych Elfw przebywajcych na Ulthuanie. -975: Bitwa Tysica Nieszcz. Krasnoludzka armia, pod dowdztwem Krla Skoriego Morgrimsona, podejmuje prb odbicia Karak Ungor, niestety bitwa koczy si klsk. Prba odzyskania przez Krasnoludy Gry Czerwonego Oka nie udaje si. Krasnoludzka armia wpada w zasadzk na pnoc od Karak Kadrin. Wielu ginie, a jedynie nielicznym Krasnoludom, w tym Furgilowi, najmodszemu z synw Skorriego udaje si przedosta do niszych sal, lecz przepadaj w nich bez wieci. Krasnoludy porzucaj plany odbicia swych twierdz, Skorri wycofuje si wraz z resztkami armii do Karaz-a-Karak. Tam wkrtce umiera. Przez nastpne wieki Krasnoludy koncentruj si na odbudowie i umocnieniu swych pozostaych siedzib, wic niewiele przesanek o dziaaniach plemion Zielonoskrych zostaje spisanych. W Nehekharze Apophas odradza si jako Przeklty Wadca Skarabeuszy i przemierza wiat w poszukiwaniu jedynej duszy, ktra mogaby uwolni go od wiecznych cierpie. -946: Na Ulthuanie, kontrofensywa Mrocznych Elfw dociera do Bramy Gryfa, gdzie wpada w starannie przygotowan zasadzk. -922: Na Ulthuanie rozegraa si Bitwa w Szarym Kanionie. Wielka armia Mrocznych Elfw stacjonujca w ukrytej dolinie na Ziemiach Cienia zostaje wzita z zaskoczenia i wybita do cna. -917: Nehekhar najedaj Jaszczuroludzie z Ziem Poudniowych, ktrzy szukaj tablic skradzionych z ich wity przed wiekami. Armia Jaszczuroludzi rozbija Nieumare zastpy Ka-Sabaru i Bhagaru, kontynuujc marsz w gb Ziem Umarych. Ostatecznie Jaszczuroludzie zostaj pokonani u bram Miasta Krla, kiedy Liczowie atakuj j promieniami soca skupionymi w lustrzanych pryzmatach rozmieszczonych na szczytach zotych piramid. -829: Na Ulthuanie Alaesir Szary Brzask ostatecznie uwalnia Aevina Rozdartego Pieniarza z zaklcia, ktre przemienio go w rolin. Wsplnie zdobyte dowiadczenie Elfy wykorzystuj do wydestylowania ze strczkw narinochy wina, ktre staje si popularnym napitkiem na dworach Ulthuanu. -815: Przeklty Cyanathair ciga na Athel Loren wielk wojn i tak rozpoczyna si Sekretna Wojna midzy lenymi Elfami a Zwierzoludmi. -813: Rok Bitwy Cierpienia, w ktrej Lene Elfy i lene duchy z Athel Loren z wielkim wysikiem usieky Cyanathaira. -777: Na Ulthuanie, na pnoc od Bramy Feniksa Mroczne Elfy wcigaj Krla Feniksa Tethlisa i jego stra przyboczn w zasadzk. aden z Mrocznych Elfw nie przey tego spotkania. Krl Feniks wychodzi z potyczki bez szwanku. -750: Gobliskie plemi Czerwonej Chmury napada na Karak Azgal, ale ich atak zostaje odparty. Gobliny kieruj si w stron Karak Azul, ktre pada i jest czciowo opanowane przez Zielonoskrych. Krasnoludy odzyskuj Karak Azul po dziesiciu latach zacitych, cikich walk. -732: Na Ulthuanie Wiedmi Krl podejmuje desperack zimow ofensyw przez Ziemie Cienia, ktra przechyli ma szal zwycistwa na jego korzy. Armia Malekitha rusza chroniona zaklciami odpornoci na zimno. Udaje si jej zdoby wiele Elfich twierdz, a midzy Elfami dochodzi do najkrwawszych walk, szczeglnie podczas niesanego oblenia Tor Lehan. Z owej bitwy nikomu nie udao si uj z yciem. -720: Pierwsze wzmianka o smoku Skaladraku, ktry w przyszoci stanie si przodkiem wielu potnych smokw, cznie z Graugiem Straszliwym. -700: W Athel Loren, wsplnota Elfw z Polany Wythel porzuca Kniej i migruje poza Gry Szare, przechodzc do legendy pod mianem Zagubionej Wsplnoty. Cyanathair odradza si w lesie Drakwald na ziemiach pniejszego Imperium i przemienia go w mroczne i przeklte miejsce. -696: Na Ulthuanie upada Anlec. Z miasta nie pozosta kamie na kamieniu, za Otarz Khaina strcono do morza. -693: Na Ulthuanie wielka armada rusza na Nieszczsn Wysp i Naggaroth. Na Nieszczsnej Wyspie rozgrywa si Bitwa Pord Fal. Tethlis umiera w niewyjanionych okolicznociach. Armada zawraca. -679: Na Ulthuanie pooono fundament Biaej Wiey Hoetha, a dla Ulthuanu rozpoczyna si najduszy okres cigego pokoju. -650: Baragor, pierwszy Krl-Pogromca, wznosi w Karak Kadrin pierwsz wityni Grimnira. Przyjmuje imi Ungrim, co oznacza Zwizany Przysig. Kroczcy t sam drog, co on, do dzi okrelaj si tym imieniem. Poudniowe plemiona Bretonnw wysyaj grupy zwiadowcw do Athel Loren. Kolejne grupy znikaj bez ladu lub popadaj w obd. Gdy znikaj pooone w pobliu puszczy osady, Bretonnowie porzucaj prby eksploracji i skolonizowania przekltego Athel Loren, ktre od tej pory zaczyna uchodzi za miejsce magiczne i nawiedzone. -642: Plemi Ogrw Czarne Trzewia atakuje miasta Quatar z zamiarem urzdzenia uczty z chleba przygotowanego ze zmielonych koci staroytnych krlw. Wiele grobowcw zostaje zbezczeszczonych, zanim legiony Nieumarych wspierane przez posgi z Wymarej Doliny nie rozbij hordy Ogrw i ostatecznie nie zniszcz najedcw. -625: Zdrada. Drzewiec Coeddil atakuje Krlewsk Polan i morduje wielu Dzikich Jedcw. Interwencja Ariel zapobiega wielkiej tragedii. Coeddil z jej woli wygnany zostaje do Dzikolasu, a magiczne kamienie Elfw wyznaczaj granic jego wizienia. -600: W Nehekharze Vorag Krwistozby jednoczy rozproszone plemiona Ghuli yjce pod Kalekim Szczytem i zostaje pierwszym i jedynym Krlem Ghuli. Dua, ale niezdyscyplinowana armia pod jego dowdztwem szybko pokonuje i niszczy Gobliny z plemienia Czerwonej Chmury. Pozostali przy yciu czonkowie plemienia zostaj zniewoleni i zmuszeni do budowy Fortecy Voraga na wschd od Pl Koci. Nastpnie Vorag atakuje gobliskie plemi Szarych Wiedm, ktre zostaje zmuszone do wycofania si do swoich grskich siedzib. Podczas oblenia ich siedziby Vorag zostaje miertelnie raniony i ginie. Pozbawione dowdcy Ghule rozpraszaj si i przedostaj z powrotem do Kalekiego Szczytu. Forteca Voraga zostaje zapomniana i popada w ruin. Wojowniczy prorok Bel-Shaiat pojawia si w Copher. Gono mwi o przestpstwach jakich dopucili si Krlowie-Kapani przeciwko Ohrmuzdowi. Zjednuje sobie Arabw zachodu i obala wadz Krlw-Kapanw. Potem nastpuj Wielka Krucjata przeciwko wschodnim krlestwom. Krucjata trwa przez 50 lat. Armie zachodu fanatycznie oddane Ohrmuzdowi walcz przeciwko armiom wschodu wspieranym przez czarn magi. Wojny koczy Bitwa pod Bhagar, gdzie zjednoczone armie wschodu zostaj pokonane. Lud wschodu opuszcza swoje miasta. Niektrzy zaczynaj na powrt koczowniczy tryb ycia, a inni zmierzaj do miast-grobowcw, by suy swoim mrocznym panom. Cie pada na kraj, ktry wysycha i umiera. -550: Umierajc, Bel-Shaiat zostawia zjednoczon Arabi. Jego najlepszy dowdca - Daran-e Farat zostaje pierwszym Sutanem Imperium Arabii. W caym regionie przeprowadzane s intensywne prace, aby odbudowa zniszczony kraj. Miasto Bel-Aliad staje si stolic Imperium Arabii i siedzib Lazurowego Tronu. -513: Po setkach lat nieustpliwego oporu Karak Omiu Szczytw pada i dostaje si pod kontrol Orkw, Goblinw i Skavenw. Twierdza i tereny w jej ssiedztwie staj si polem walki Goblinw i Skavenw, walczcych o kontrol tego, co zostao z Krasnoludzkiej fortecy. Khazadzcy wojownicy znajduj proch strzelniczy przy ciaach martwych Skavenw, co dowodzi, e Szczuroludzie zaczli uywa broni Krasnoludw przeciwko nim samym. Na koniec krl Lunn nakazuje zapiecztowa run wejcie do grobowcw Starych Krlw i Krasnoludy porzucaj twierdz. Krl i pozostae przy yciu Krasnoludy poprzysigaj powrt i odzyskanie utraconej wasnoci. -500: Znaczcy wzrost liczby Ludzi w Starym wiecie. Liczni wodzowie i krlowie wojuj ze sob, aby ustali granice swoich krain. Wiele plemion kolonizuje stepy na Pnocy i zewntrznym skraju Pustkowi Chaosu. Wiksze osady zakadane s wzdu rzek i wybrzey morskich. Trwaj nieustanne walki z Goblinami i Zwierzoludmi. Rozwijajca si ludzko nawizuje pierwsze stosunki handlowe z Krasnoludami. Plemiona barbarzycw przemieszczaj si z poudnia do zachodnich lasw dzisiejszego Imperium. Powstaj due osady wzdu rzek i na wybrzeu. Gobliny wycofuj si do matecznikw, kontynuuj jednak napady na Ludzi. Sojusz pomidzy najpotniejszymi twierdzami Krasnoludw wypdza Gobliny z Norski. -469: Dork, herszt Orkw, kieruje sw armi na Karak Azgal, ktre niszczy i nastpnie opuszcza, pozostawiajc sekrety Krasnoludzkiej twierdzy nieodkrytymi. Trzy lata pniej jego armia atakuje i zdobywa Karak Drazh, ktre zostaje przemianowane na Czarn Gra. Przez p wieku od upadku Karak Omiu Szczytw Krasnoludy trac wszystkie wiksze twierdze na poudnie od Karaz-a-Karak, poza wycznie Karak Azul, ktre znajduje si w stanie cigego oblenia. Wszystkie tereny pomidzy Przecz Wciekego Psa i Karak Omiu Szczytw s pod kontrol Orkw lub Goblinw. Smutny to czas dla Krasnoludw. Wiele z nich pielgnuje gorzkie wspomnienia przepenione upokorzeniem i doznanymi klskami. -466: Siy Dorka zajmuj Karak Drach, ktr przemianowano na Czarn Gra. Wszystkie pasma grskie midzy Przecz Szalonego Psa a Karak Omiu Szczytw pozostaj w rkach Zielonoskrych. -455: W Nehekharze Krl Zandri Qua i Krl Numas Rapesh zawieraj przymierze i usiuj zdetronizowa Settr. Jedynie dziki interwencji Herolda Nekapha Krlowi Khemri udaje si unikn zniszczenia magicznym ostrzem skrytobjcy. Zbuntowani Krlowie Kapani walcz przeciwko legionom Settry przez siedem dni i nocy, lecz to Settra wychodzi z bitwy zwycisko, a pokonani krlowie powracaj do swych grobowcw. Settra rozkazuje zburzy ich piramidy i nakazuje Grobowej Stray, by wycignli zmumifikowane trucha z miejsc spoczynku. Ciaa buntownikw staj w pomieniach, a wypalone szkielety zostaj zmiadone koami zotego rydwanu Settry. -400: Dziki pomocy Krasnoludw powstaj pierwsze ludzkie wioski w gbi Norski. W Arabii bez ostrzeenia hordy Nieumarych nacieraj ze wschodu i oblegaj Bel-Aliad. Oblenie trwa przez cztery lata. Dziki zdradzie miasto pada. W tym czasie armie Nieumarych id przez Arabi palc i rabujc. Po upadku Bel-Aliad arabscy kalifowie jednocz si. Wojny kocz si bitw pod Al-Haikk, gdzie zjednoczona armia Arabw pokonuje Nieumarych Lordw. Z ruin Bel-Aliad zostaje odzyskany Lazurowy Tron i przeniesiony do Lashiek, ktre staje si now stolic. Sutanem zostaje Motar-e Hasih. Czasy s spokojne, ale do roku 1500 wiele si zmienia. Kalifowie uzyskali wiksz niezaleno od Sutana. Kapani zapewniaj sobie udzia we wadzy. Ekspansja kraju zostaje zatrzymana, gdy wadcy spiskuj midzy sob. Skrytobjstwo zastpuje wojn jako narzdzie siy. Od czasu do czasu Nieumarli pojawiaj si na wschodzie, ale Arabowie nie daj si wicej zaskoczy. W walkach przeciwko staremu wrogowi Arabowie potrafi zapomnie o niesnaskach i waniach midzy sob. Erin. Ludzkie plemi Goidelw najeda na wysp. Jest to ostatni lud, ktry dokonuje inwazji. Zaoenie Imperium Szczuroludzi, zwanego Podmrokiem i powstanie Wielkiego Labiryntu, pierwszej wielkiej sieci tuneli pod Starym wiatem. Ekscentryczny Tkacz Czarw Ranu, wykorzystuje sw moc, tworzy Wie Wiecznego Lasu i wkracza do jej wntrza. Drzwi zamykaj si, nie wpuszczajc nikogo wicej.

71 0 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
-380: Krasnoludy po raz pierwszy uywaj w bitwie dzia, powstrzymujc Zielonoskrych i Skavenw, ktre usioway zaj Karaz-a-Karak. Szpiedzy Skavenw wykradaj projekt dzia i zaczynaj wytwarza spaczmuszkiety. Dziki temu wadz zdobywa klan Skryre. Wdz Orkw Ugrok Podpalacz Brd prowadzi hord na pnoc pustoszc wiele mniejszych osad i kopal. Wielki Krl Krasnoludw Logan Dumna Broda dostaje si do niewoli, gdzie doznaje wielu upokorze z rk swych oprawcw. Doprowadzone do szau niewol Krla Krasnoludy pod wodz Gorazina Srebrnego Rogu spychaj w kocu Orki z dala od Karaz-aKarak. Armia Zielonoskrych kontynuuje jednak dzieo zniszczenia i grabienia Krasnoludzkich ziem. Grabiee trwaj cay rok, a do klski Goblinoidw w Bitwie nad Czarn Wod. -370: Zgodnie z ustnymi podaniami Krasnoludw, w tym roku wdz Orkw Urgok Palibroda rozpocz swe upiecze wyprawy. Hordom Goblinoidw niemal udaje si zajc pozostae terytoria Krasnoludw, jednak Zielonoskrzy zostaj ostatecznie pokonani w bitwie nad Czarn Wod. -350: Skaveny najedaj Mroczne Ziemie, biorc do niewoli kilka yjcych tam plemion nocnych Goblinw. -290: Na Ulthuanie pierwsi Mistrzowie Wiedzy Tajemnej zbieraj si na wp ukoczonej wiey. W jej cieniu powstaje cae miasto magw i uczonych. -250: Krasnoludowie zwikszaj wymian handlow z ludmi zamieszkaymi na terytorium przyszego Imperium. Ludzie przyswajaj przekazywan im przez Krasnoludy wiedz raczej wolno, a i rzemielnicy z nich raczej marni. Krasnoludzcy kupcy i poszukiwacze skarbw po raz wtry badaj zachd Starego wiata. Niektrzy z nich wchodz do Athel Loren i natykaj si na lene Elfy. Stare urazy, echo Wojny o Brod, odywaj, prowadzc do zacitych walk. Pierwsi najedcy Mrocznych Elfw docieraj do Lustrii i wykradaj wite artefakty. Skaveski klan Pestilens opuszcza Quetz i ucieka z Lustrii z powrotem do Starego wiata przez Poudniowe Krainy. Skaveni zostali zmuszeni do ucieczki przez roje jadowitych wy, ktre zalgy si w ich podziemnych tunelach za spraw Soteka - boga-wa, tak jak zapowiadao proroctwo. Po tych wydarzeniach Sotek zostaje uznany przez Slannw za gwnego boga Jaszczuroludzi. W Imperium Szczuroludzi wybucha wielka wojna domowa. Pozbawiona wsparcia Skavenw armie Zielonoskrych sabn, a Krasnoludy powstrzymuj natarcie Zielonoskrych hord. -238: Kaledor Maglen odkrywa Czarn Drog, sie jaski Morza Podziemnego wiodcych na zachd, a do Wrzcego Morza. Mroczne Elfy api Piekielne We i Smoki Morskie i tworz nowe okrty, napdzane si tych morskich bestii. -236: W Nehekharze wybuchaj Wojny Rydwanw Krl Zandri Behedesh niszczy do cna Czarne Wilki plemi Goblinw oraz Orkw spod znaku Kuj Kw podczas bezlitosnej kampanii na Zych Ziemiach, a w epickiej bitwie bierze udzia kilka tysicy rydwanw. -215: Pierwsi najedcy Mrocznych Elfw badaj dungle Lustrii i kradn wite artefakty. -122: Ghular Zgniorki upi Las Loren. Roje much poprzedzajce jego siy atakuj oczy chronicych knieje stranikw cieek. -108: Daled Burzoamacz prowadzi ekspedycj, ktrej celem ma by odzyskanie skarbw Karak Azgal. -100: Nagash powraca na Kaleki Szczyt i niszczy Skaveny z Klanu Rikek. -87: Mroczne Elfy wyprawiaj si na zachd do Indu i Kitaju. -85: Tafal, wdz plemienia Unberogenw rozkazuje wznie Reikdorf, osad pooon u zbiegu rzek Reik i Talabeck. -50: Artur, wdz Teutogenw, odkrywa ska Fauschlag - miejsce w ktrym ma powsta Middenheim. W przebijaniu si przez skal i budowie potnej fortecy pomagaj Ludziom Krasnoludy. -40: Nagash odradza si dokadnie 1111 lat po swojej mierci. Usiuje zmusi Krli Grobowcw do podporzdkowania si jego woli, jednak zostaje pokonany przez wojska pod wodz Settry Niemiertelnego i wraca do Nagashizzar. Po powrocie Nagash znajduje swoj twierdz opanowan przez Skavenw, ale wypdza ich wszystkich w cigu jednej nocy. Przez nastpne trzy dekady pojedyncze kontrataki Skavenw s odpierane przez siy Nagasha. -30: Narodziny Sigmara - syna wodza z plemienia Unberogenw. Nagash wykuwa elazn Do. W Lustrii w miecie Chaqua zostaje odkryte proroctwo Soteka. Na niebie pojawia si kometa z dwoma ogonami (zwana Jzykiem Soteka), nastpuje migracja czerwonogrzebieniastych skinkw. Powstaje Kult Soteka, ktry szybko zaskarbia sobie wielu wyznawcw. -20: Marius z Jutonw zostaje pokonany przez Teutogenw i postanawia wyprowadzi swoich Ludzi do nowej krainy. Jednak nie wszyscy z jego poddanych decyduj si opuci ziemie przodkw, ktre pniej bd nalee do prowincji Nordland i Ostland. Od tego czasu te plemiona nazywano Wast-Jutonami. Marius prowadzi swoich poddanych na zachd i zakada krlestwo Jutonsryk, zostajc jego pierwszym wadc. Rozpoczyna dziesicioletni kampani w celu uwolnienia bagien od demonw mgielnych zwanych take Fimirami. W odpowiedzi na napyw Jutonw na bagna, Garbad - wdz yjcego na tym terenie plemienia Endalw - zakada osad Marburg u ujcia Reiku. Tam odkrywa staroytny miecz Elfw i nazywa go Wilczym Pazurem. Ostrze stanie si symbolem jego wadzy, na ktry pniej przysignie lojalno wobec Sigmara. -15: Krasnoludzki konwj z Karaz-a-Karak zostaje napadnity na drodze do Gr Szarych przez owiecko stado Skavenw. Szczuroludzie sprzedaj Khazadw Orkom za wiele kawakw Kamienia Przemian. Krl Kurgan elazobrody zostaje wkrtce potem uratowany przez Sigmara, ksicia z ludu Unberogenw. Z wdzicznoci za ocalenie, Kurgan wrcza modziecowi podarunek w postaci runicznego mota, Ghal Maraz. Przypadkowe zrzdzenie losu okazuje si by brzemienne w skutki: przyja Sigmara i Kurgana elazobrodego przerodzi si w wielki sojusz Krasnoludw i Ludzi. -8: Sigmar zostaje wodzem swego plemienia i jednoczy inne plemiona przeciw Goblinoidom. -1: Bitwa na Przeczy Czarnego Ognia. Zjednoczone armie Ludzi i Krasnoludw miad hord Zielonoskrych. To zwycistwo zwiastuje pocztek Imperium. Niedugo potem do kraju Sigmara zaczynaj przybywa Krasnoludzcy rzemielnicy. Obie rasy rozpoczynaj wymian handlow i kulturow na wielk skal, a dziki popytowi na rzemielnicze arcydziea, grskie twierdze odzyskuj cz dawnej potgi ekonomicznej.

0 do 1000: czasy Sigmara:


0: Zjednoczone siy Ludzi i Krasnoludw pod dowdztwem Sigmara Motodziercy ostatecznie wypieraj Goblinoidy do Mrocznych Krain. Odosobnione plemiona Goblinw przetrway w matecznikach, jednak wikszo ich osad po wschodniej stronie Gr Kraca wiata zostaje zniszczona. Sigmar Motodzierca mianuje Krugara wodza plemienia Taleutenw wadc krainy pooonej nad rzek Talabeck, a do Gr Wschodnich, gdzie rozpoczyna swj bieg potna Talabeck. Gry przeszy oficjalnie we wadanie Krasnoludw. W rzeczywistoci rejony lene i grskie byy zamieszkane tylko przez Gobliny. W Reikdorfie Sigmar zostaje koronowany na Imperatora przez arcykapana Ulryka. Alaryk Szalony zaczyna tworzenie Runicznych Kw, mieczy ofiarowanych pniej wodzom omiu ludzkich plemion. Zaoenie Imperium; wyrb lasw pod pola uprawne; budowa pierwszych osiedli. Nagash dowiaduje si, e Korona Czarnoksistwa znajduje si w posiadaniu Moratha. Udaje si na pnoc, by odzyska swoj koron, ale Morath zostaje pokonany przez Sigmara zanim Nagash mg odzyska swoj wasno. Nagash wskrzesza ogromn armi oywiecw i atakuje Imperium. W Bitwie o Rzek Reik w AS15, Nagash zostaje pokonany przez Sigmara, a jego armia prawie doszcztnie zniszczona. Zaoenie Imperium oznacza dla Krasnoludw pocztek nowej ery. Wiele Krasnoludw wdruje do Imperium, by tam pomaga Ludziom we wznoszeniu pierwszych miast. Szczeglnym popytem ciesz si usugi kamieniarzy, cieli i kowali, a rzemioso Krasnoludw budzi wszdzie suszny podziw. W miar wzrostu Imperium Krasnoludy i Ludzie nawizuj wartociowe kontakty handlowe i ziemie Krasnoludw rozkwitaj na nowo. W Lustrii Chaqua zostaje porzucona, kiedy jej Magowie-Kapani gin od Skaveskiej zarazy. Tehenhauin wygasza kazanie o Proroctwie Soteka, a na niebie pojawia si kometa o dwch ogonach. 1: Wedug legendy, Tileaskie blinita Lucan i Luccina buduj Luccini pord ruin staroytnego Elfiego miasta. W kolejnych wiekach tak samo na ruinach Elfich miast powstaj osiedla Remas, Sartosa i Tobaro. 15: Nagash zostaje pokonany w pojedynku przez Sigmara Motodzierc. 40: Talgris, syn Krugara, zakada Talabheim. 50: Po 50 latach wojen i budowania potgi Imperium Sigmar abdykuje i wyrusza na Wschd do Karaza-Karak zwrci Ghal Maraz jego Krasnoludzkim twrcom. Zostaje utworzony system elektorski. Odtd wadcy prowincji ze swojego grona wybieraj nowego Imperatora. 63: Ulryk ukazuje si Wulkanowi, Arcykapanowi. Ten, natchniony wizj, zakada we wskazanym miejscu wityni (ukoczon w AS113) - rozpoczyna si stay napyw pielgrzymw do Middenheim. 73: Johann Helstrum zbudowa pierwsz wityni Sigmara i obwoa si Wielkim Teogonist, T dat uznaje si za ustanowienie Kocioa Sigmara. 100: Przez pi wiekw w Imperium ksztatuje si systemu elekcji; osady staj si miastami; upowszechnia si Kult Sigmara. Zwiksza si wymiana handlowa pomidzy Altdorfem a Salzenmund oraz pomidzy Talabheim a Marienburgiem. Tym samym wzrasta znaczenie Middenheim, znajdujcego si na skrzyowaniu szlakw. Wzrost znaczenia Kultu Sigmara owocuje otwartym - trwajcym cztery i p wieku - konfliktem z Arcykapanem Ulryka. Napicie osiga kulminacj, kiedy graf Wulfgang (ktry o mao co nie zosta wybrany Imperatorem) zaczyna wywiera naciski na wadze Imperium, aby uzyska dla miasta status stolicy prowincji. Imperator Heydrich otrzymuje wykonane przez Alaryka Szalonego Runiczne Ky i przekazuje je Ksitom-Elektorom. Oywiecza flota Settry po raz pierwszy atakuje wybrzea pniejszej Bretonni, biorc do niewoli setki Ludzi, ktrych czeka los gorszy od mierci. Adepci sztuki skrytobjstwa z Klanu Eshin powracaj z Kitaju, by suy Radzie Trzynastu. Wiele klanw Szczuroludzi natychmiast przysiga posuszestwo, kiedy ich wodzowie gin gwatown mierci. W Lustrii Armie Tehenhauina ostatecznie przepdzaj Skavenw z Lustrii. Kult Soteka zyskuje na znaczeniu, szczeglnie pord Skinkw. 101: W Nehekharze nastpuje wodowanie Wojennej Floty Settra stara si odzyska panowanie nad oceanami i nakazuje odbudow floty. 111: Arkhan Czarny powraca do Nehekhary. Odzyskuje Czarn Wie i zakada wasne krlestwo, zawierajc z Krlami Grobowcw niepewne przymierze. 113: Zostaje ukoczona budowa wityni Ulryka w Middenheim. 118: Prezbiter Gerhard, zostaje wybrany Wielkiem Teogonist Kultu Sigmara i przybiera imi Kazgar I. Wielki Teogonista rozpoczyna tym samym tradycj przybierania Krasnoludzkich imion przez arcykapanw wityni. 120: Wielki Teogonista Kazgar I mianuje trzech Lektorw i wysya ich do Middenheim, Talabheim i Nuln, by tam stali na stray wiary i gosili doktryny Kultu Sigmara. Krl Grobowcw Bhagaru Setep najeda Ksistwa Graniczne i odzyskuje znaczn cz utraconych terytoriw. 176: Po kolejnej inwazji band Chaosu, Malekith rozpoczyna budow wie straniczych na pnocnych rubieach Naggaroth. 200: W Norsce gwatownie rozwija si szkutnictwo. Norsmeni wypywaj poza wody przybrzene, ktre stanowiy dla nich do tej pory nieprzekraczaln granic. Po zniewoleniu i zniszczeniu kilku innych klanw, zdewastowaniu Krain Poudniowych plagami oraz zabiciu jednego z Panw Rozkadu w rytualnym pojedynku, Nurglitch, Wadca Zarazy z Klanu Pestilens, zdobywa miejsce w Radzie Trzynastu. 210: Wojna o Mot potna armia Krasnoludw maszeruje na miasto Mahrak, by odzyska wity Mot Algrima. W czasie ataku Smokobjca Drong Surowy zostaje obrcony w proch gdy szaruje na Nieumarych. Pogromcy rozwcieczeni niegodn mierci wpadaj w sza i przesoniwszy sobie oczy, rzucaj si na Mahrak, by pomci mier Dronga. Pord rzezi Mot Algrima zostaje odzyskany, a Krasnoludy wracaj do Karak Azul, uznawszy spraw za zakoczon. Jednake w Mot Algrima wprawiono dysk z brzu nalecy do Krla Grobowcw Alkharada ktrego Nieumare zastpy natychmiast wyruszaj, by odzyska or. W cigu kolejnych wiekw, mot wielokrotnie przechodzi z rk do rk. 211: Pnocna horda atakuje krlestwo Wiedmiego Krla. Krlewska armia Malekitha rusza siom Chaosu na spotkanie, uniemoliwiajc im zapuszczenie si w gb Naggaroth. Ostatecznie armia Chaosu zostaje przegnana. 224: Norsmeni odkrywaj wysp Hjaltland, lec pomidzy Norsk a pnocnym Albionem. 271: W Zenicie Xla-Tepec dokonuje si kolejnych wyrwna pyt kontynentalnych. Seria trzsie ziemi pustoszy Arabi i Kitaj.

711 | S t r o n a

Warheim
287: Krasnoludzcy grnicy odkrywaj grot smoka Mordraka w grach na poudnie od Karak Azul. Norsmeni rozpoczynaj napady na albioskie wioski i witynie. Rwnie niektre wioski lece na pnocy Starego wiata staj si celami rajdw Ludzi z pnocy. 300: W Talabheim zostaje wzniesiony Dom Rwnoci, budynek w ktrym mieci si bdzie sd oraz szkoa prawa. 315: W Lustrii Lord Tepec-Inzi prowadzi armi Jaszczuroludzi na Naggaroth. Mroczne Elfy zostaj pokonane, a Gwiezdna Stela z Quetli zostaje odzyskana i wraca do swoich prawowitych wacicieli. 322: W Drakwaldzie Imperator Hundrod Zapalczywy zabija ostatniego drakwaldzkiego smoka, Mascara Wielkiego. 386: Na synodzie w Altdorfie, hierarchowie wityni Sigmara zatwierdzaj tre Geistbuch, najwitszej ksigi Kultu. 451: Wybrzea Morza Tileaskiego nawiedzane s przez floty Settry i Mrocznych Elfw, Sartosa zostaje zniszczona. 455: Kolumna Krasnoludw zostaje zaatakowana na wskiej drodze prowadzcej wzdu Czarnego Jeziora. Krasnoludy zostaj rozbite, a ich Krl ginie, kiedy tuziny Odrzuconych Chaosu atakuj spod lodowej kry centrum si Krasnoludw. 475: Horda Orkw najeda Tilee. Wiele miast zostaje zupionych. 483: W Nehekharze legion Krla Grobowcw Lakhashdara zostaje zniszczony w niewyjanionych okolicznociach w czasie powrotu ze zwyciskiej kampanii przeciwko Goblinom spod znaku Zakrzywionego Ksienyca. Szcztki Krla Grobowcw zostaj odkryte przez Nekapha, ktry odnajduje samotnego Sfinksa, stojcego nieruchomo pord morza poamanych koci i potrzaskanych czaszek. 497: Na Ulthuanie zostaje zakoczona budowa Biaej Wiey. Powstaje Zakon Mistrzw Miecza. 499: Aethis Poeta zostaje Krlem Feniksem. Szpiedzy Wiedmiego Krla na Ulthuanie rozpalaj na nowo kulty zbytku i zaczynaj rekrutowa do ich szeregw przedstawicieli szlachty. 500: Gwatowny rozwj ludzkoci. Pocztki rolnictwa - w Starym wiecie dochodzi do intensywnego wycinania drzew pod tereny uprawne. Nieudana prba eksploatacji terenw lenych Kisleva, podjta przez potomkw Krugara. Budowa faktorii kupieckich we wspczesnym Kislevie i Erengradzie. Teren nadal jest niezamieszkany przez Ludzi. 501: Sigismund II Zdobywca rozbija armi Jutonw, przyjmuje hod od wodza Marienburga i wcza Jaow Krain w granice Imperium, nowa prowincja zostaje nazwana Westerlandem. 505: Wzrost popularnoci Kultu Sigmara w Reiklandzie i Stirlandzie. Wielki Teogonista powouje Zakon Srebrnego Mota, ktrego gwnym charyzmatem jest goszenia doktryn Kultu we wszystkich prowincjach Imperium. 510: Imperator Sigismund II Zdobywca wydaje edykt, na mocy ktrego w Ostlandzie, u podna Gr rodkowych zostaje wzniesiony Wolfenburg. 513: W Lustrii Lord Zlep z Tlaxtlan odchodzi z tego wiata. W ostatnich sowach wypowiada proroctwo znane jako Inkantacja z Xetlipocutzl. Jednake Mag-Kapan nie dokoczy przepowiedni i powiada si, e jeli kto to kiedy zrobi, nastpi koniec wiata. 515: Na Ulthuanie artyci, poeci i im podobni gromadz si na dworze panujcego od 15 lat Krla Feniksa Aethisa, zwanego Poet. 530: Na mocy bulli wydanej przez Wielkiego Teogonist Otokara III, prezbiterzy Sigmara, ktrzy nie znaleli swego miejsca w Zakonie Srebrnego Mota zostaj wcieleni do eklezjastycznego Zakonu Pochodni. Lektorzy rezydujcy w Middenheim, Talabheim i Nuln zostaj mianowani Arcylektorami. 555: Dla uniknicia cakowitej secesji Middenheim z Imperium, miasto otrzymuje status miastapastwa. Mianowanie pierwszego Wiecznego Rycerza - symbolu niezdobywalnoci miasta. 562: W Bretonni zostaje zaoone miasto Couronne na brzegach rzeki Sannez. 606: Na Ulthuanie zostaje ukoczony wielki posg na Bramie Gryfa. Przeraajca rzeba budzi groz w sercach Elfich wrogw. Pomnik wzniesiono ku czci niezliczonych wojownikw, ktrzy polegli w obronie Bramy. 632: Norsmeni zdobywaj i upi Marienburg. 650: Rajdy Norsmenw na Albion i pnocny Stary wiat s coraz bardziej zorganizowane, a ich celem oprcz maych, rozproszonych wiosek staj si miasteczka i porty. Wadcy Talabecklandu prbuj podbi ziemie Stirlandu, jednak mieszkacy prowincji odpieraj najazd i utrzymuj niepodlego. 657: Krasnoludy prowadzone przez Thoriego Gundriksona odkrywaj gromril w grach na zachd od Czarnej Wody. W kolejnych latach Krasnoludy dr tunele i wydobywaj ogromne iloci rudy. Kopalnie zostaj ostatecznie zniszczone przez Szczuroludzi, lecz zoa gromrilu s ju praktycznie wyczerpane. 662: Dorin Heldour i Katalin Kandoom odnajduj w Grach Smoczego Grzbietu Utracony Kamie Serca Aldina Zotnika. 665: Kopalnie w okolicach Czarnej Wody zostaj zdobyte i zniszczone przez Skaveny. 666: Moc Edyktu Imperatora Otto von Dassbutta II zostaje ustanowiony wity Zakon Rycerzy Sigmara, znany jako Templariusze Poncego Serca Sigmara. Nieprzewidywalna orbita Morrslieba sprowadza go bliej planety ni kiedykolwiek wczeniej. Fala szalestwa i histerii przetacza si przez wiat, a niepowstrzymywane przez nikogo armie Chaosu maszeruj pod md, zielon powiat ksiyca. Nehekhar nawiedza armia Demonw Chaosu, a armii Settry z trudem udaje si powstrzyma jej napr. 681: W miastach Ulthuanu dochodzi do morderstw i uprowadze na niespotykan dotd skal. Krl Feniks Aethis zarzdza przeprowadzenie stosownych ledztw. 684: Dorin Heldour i Katalin Kandoom restauruj Topr Daila. Topr odnaleziono gboko w ruinach Karak Varn, odzyskano i przywieziono Krlowi Finnowi Scourscowlowi z Karaz-aKarak. 685: Wielki Krl Krasnoludzki otrzymuje skr smoka Fyrskara, ktry zosta pokonany przez Dorina Heldoura. Kowal Run Heganbor robi ze skry paszcz naznaczony potnymi runami. 699: Przedstawiciele Krla Feniksa Ulthuanu docieraj do Kitaju. Wracaj obadowani jedwabiem, nefrytem i przyprawami. Rozkwita handel midzy wschodem i zachodem. 700: Spaczinynierowie z Klanu Skryre udoskonalaj miotacz spaczognia. Doniesienia o efektach uycia tej przeraajcej broni zostaj zignorowane jako majaczenia szalecw. 702: Na Ulthuanie rozpoczyna si gwatowny rozwj portu morskiego Lothern. Kult Rozkoszy powraca w swej utajnionej formie. Mistrzowie Miecza Hoetha wydaj mu dug, sekretn wojn. 726: Oddziay Krasnoludzkie odbijaj z rk Goblinw synw Wielkiego Krla Krasnoludzkiego. Potomkowie krla wizieni byli w ruinach twierdzy Karak Ungor, nazywanych teraz Czarnym Grani. 742: Dorin Heldour i Katalin Kandoom ratuj Elmandora i Oldora Finnsona z lochw Czarnej Grani. Elmandor zostaje pniej Wielkim Krlem. 754: owcy niewolnikw Mrocznych Elfw wyruszaj na swych okrtach w wiat i przywo do Naggaroth cae plemiona i populacje miast zakutych w acuchy nieszcznikw. 809: Norsmeni rozpoczynaj wojn o ziemie Kisleva. Erengrad na krtki czas przechodzi pod panowanie Norsmenw, lecz wojska Imperium wkrtce odzyskuj kontrol nad krajem, jednak walki nie ustaj. 822: Krlestwa albioskie wyzwalaj si spod panowania Norsmenw. 830: Norsmeni ponawiaj rabunkowe rajdy na osady pooone na wybrzeach Morza Szponw i Morza rodkowego. 845: Norsmeni nakadaj na Marienburg pomienne podatki (zapacie lub zostaniecie spaleni.). Miasto odmawia zapaty. Norsmeni atakuj Marienburg, nie spotykajc wikszego oporu, po czym pal go do fundamentw. 858: W Couronne w Bretonni Shallya pokazuje si 18 razy czternastoletniej dziewczynce, Genevieve Brissou. Bogini da wybudowania wityni u rda i roni 18 ez - krysztaw. 860: Czarna Arka Szpon Agonii wywraca si pod naporem potnej fali magicznej i tonie u wybrzey Kitaju. 862: W Couronne rozpoczyna si budow wielkiej wityni pod bacznym okiem Diuka Archibalda Guinarda. 867: W Couronne dobiega koca budowa wityni Shallyi, najwyszy kapan Kultu opuszcza Gisoreux i przejmuje Couronne. 873: W Bretonni Genevieve Brissou przekazuje 18 krysztaw wityni ktr nazwano jej i mieniem. 876: Wojownicy z Norski, podczas podry do Lustrii zdobywaj statek kupiecki z Imperium i niewiadomie bior na pokad ciao wampira Luthora Harkona. Gdy statek dociera do Lustrii, caa zaoga jest ju albo zniewolona albo przemieniona w oywiecw. Luthor rozpoczyna budow swojego imperium w poudniowej Lustrii. Miejsce to zyskuje z saw i zostaje nazwane Wybrzeem Wampirw. 888: Norsmeski odkrywca Losteriksson dobija do brzegw Lustrii i zakada koloni Skeggi. 892: Owego roku, pod czujnym okiem mistrza Moreka Bruzdobrewego, Kragg Srogi wykuwa run kamienia. Przyjdzie mu si sta najwikszym i najbardziej wiekowym Kowalem Run swych czasw. W Bretonni samotnie umiera Genevieve Brissou. Norsmeskie Walkirie wygnane ze Skeggi znikaj w dunglach Lustrii dajc pocztek legendzie o amazonkach. 901: Gwiazda Xaki zostaje poknita przez Ksiyc Chaosu, skaniajc delegacj Magw-Kapanw Jaszczuroludzi do wyruszenia z Xlanhuapec wraz z kolumn robotnikw wyznaczonych do odbudowy miasta Huatl. 912: W Lustrii w nastpstwie demonicznego najazdu na Tlencan ginie Lord Zhul. Wkrtce potem Xahutec zostaje opuszczone, a jego mieszkacy przenosz si do pozostaych miast-wity. Magowie-Kapani ostatecznie przekonuj si, e Chaos wrci na Lustri. 930: W Bretonni, horda Zielonoskrych pod wodz Herszta Gragabada pustoszy ziemie ksistwa Cuileux. Wkrtce horda zostaje rozbita przez zjednoczone wojska Brionne i Quenelles, ktre po zakoczeniu kampanii przejmuje wadz na terenie zniszczonego ksistwa Cuileux. W Lustrii Lord Xltep z Itzy powstrzymuje hord zombie utopionych eglarzy, wypeniajc Przepowiedni Hanca-Xlanpac. 932: Bretonnski ksi Balduin z Brionne rozbija hordy Zielonoskrych grasujce na terenie ksistwa. 934: W Altdorfie Krasnoludzcy inynierowie rozpoczynaj budow Katedry Sigmara, prac maj zosta zakoczone w tysicznym roku po koronacji Sigmara. 936: Maestwo Maud du Goiscin, crki diuka Simona Beaumanoir z Moussillon, z Arnouten van Daalen, dziedzicem Westerlandu, umacnia wizi czce Marienburg z Bretonni. 948: Pnocne ziemie Bretonni zostaj spustoszone przez plemiona Goblinoidw i stada Zwierzoludzi. 950: W Bretonni, Najwysza kapanka Shallyi Madeleine II zadecydowaa rozdzieli krysztay-zy pomidzy najwiksze witynie w Starym wiecie, aby zakoczy konflikt kto ma je otrzyma. W Lustrii Lord Xltep z miasta Itza zatrzymuje armi Luthora Harkona. 952: Gilles le Breton, ksi Bastonne zabija Smearghusa, czerwonego smoka nkajcego mieszkacw ksistwa. 954: Czempioni z lecej na wybrzeu osady Skeggi pyn do ojczyzny i wracaj do Lustrii na czele wielkiej armii najedczej. Kiedy konflikt narasta, coraz wicej Wojownikw Chaosu wsiada na okrty, szukajc chway i zota. Allac Okrutny Pazur prowadzi pierwsz inwazj Chaosu na Lustri od czasu Wielkiej Katastrofy. Jego horda zostaje pokonana i przegnana na morze. Ocalali uchodz z wielk iloci zota, ale wszystkie ukradzione przez nich tablice zostaj odzyskane. 955: Armia Chaosu o niespotykanych rozmiarach toczy walk z poczonymi wojskami Ostwaldu, Nordlandu i Hochlandu. Chocia inwazja zostaje powstrzymana, mier zbiera tak wielkie niwo, e po dzi dzie hady koci stercz z wrzosowiska, suc za ponury punkt orientacyjny. 974: Liczne hordy Zielonoskrych najedaj ziemie Bretonnw. Goblinoidy upi ksistwa Quenelles, Akwitanii, Bastonne, Brionne, Bordelaux, Montfort i Parravon. 975: Landuin z Mousillon docza do Gillesa z Bastonne i Thierulfa z Lyonesse, eby odeprze atak Zielonoskrych na Bastonne. 976: Landuin zostaje pobogosawiony przez Pani z Jeziora podczas wypoczynku w Lesie Chalon, a nastpnie wraz z Gillesem i Thierulfem staje si rycerzem Graala. 977: Namaszczony przez Pani z Jeziora Gilles le Breton, wraz z Towarzyszami Graala, Landuinem i Thierulfem, wyprowadza armi z powstajcego wwczas miasta Gisoreux w Bretonni rozpoczynajc kampani przeciwko Zielonoskrych, zakoczon dopiero 70 lat pniej przez jego wnuka, Guilame Barbenoire. Wiele Orkw i Goblinw wycofuje si w Gry Szare i do lecych na pnocy lasw - z czasem zostaj cakowicie wyparte z tych ziem. 978: Dziewita Wielka Bitwa Gillesa Zjednoczyciela (znana take jako Zwycistwo Landuina). Gilles i jego towarzysze wyruszaj przeciwko hordzie Nieumarych, ktra najechaa Mousillon. Landuin wjeda samotnie pomidzy wrogie zastpy i zabija Nekromant, podczas gdy towarzysze rycerza rozbijaj szeregi Nieumarych. 979: Gilles dokonuje zjednoczenia Bretonni. Landuin zostaje wybrany ksiciem Mousillon. 990: Wielki Teogonista ustanawia Zakon Kowada, gwnym zadaniem bractwa jest modlitwa, medytacja i studiowanie prawa. Na zachodzie Reiklandu pierwsze klasztory Zakonu Kowada. Wielki Teogonista zdobywa dziedziczny tytu Elektora i staje si czstym gociem na dworze Imperatora. Panujca wrd arystokracji dekadencja wkrada si take w szeregi hierarchw Kultu Sigmara. 995: Gilles le Breton zostaje miertelnie ranny w czasie walk z Goblinoidami. Towarzysze Graala transportuj konajcego krla nad brzeg jeziora, gdzie umierajcy wadca zostaje oddany pod opiek Pani z Jeziora. Niektrzy wierz, e yje nadal pod postaci Zielonego Rycerza. 997: Na Ulthuanie Mistrz Miecza Cedrin demaskuje wyznawcw Kultu Rozkoszy w Lothern. W walce ginie pitnastu kultystw, pozostali poddaj si i zostaj skazani na mier.

71 2 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
1000: Powstanie narodw Starego wiata doprowadza do serii wojen i podziau Imperium. Zaraza i rozruchy niwecz plany kolonizacji regionw zalesionych. Myliwi, traperzy i awanturnicy podruj wzdu rzek, docierajc do rde Talabecku. Imperialn wadz reprezentuj kapani Taala & Rhyi, zakadajc osady i monastyry na brzegach wikszych rzek, czsto w miejscu dawnych siedzib Elfw i Krasnoludw. Ludwig Gruby wydaje edykt, na mocy ktrego cz Stirlandu zostaje przekazana niziokom. Przyznaje im rwnie prawo autonomii administracji i gos w czasie elekcji. Zarazy i rozruchy w Imperium uniemoliwiaj realizacj planw kolonizacji terenw lenych Kisleva. Traperzy i awanturnicy podruj wzdu rzek a do rde Talabeck. Kultura i wadza Imperium jest reprezentowana w nadrzecznych terenach przez misje Taala i Rhyi, czsto zakadane w dawnych osadach Krasnoludw i Elfw. Hrabia Averlandu Schuvaltz, skuszony opowieciami o niezmierzonych skarbach ukrytych w grobowcach Nehekhary, zbiera armi najemnikw i wyrusza na Ziemie Umarych. Ekspedycja Schuvaltza wpada w zasadzk w drodze powrotnej do Imperium legion Nieumarych wojownikw wyrasta dosownie spod ziemi. Bitw przeywa jeden onierz i zakrwawiony dociera do Imperium. Jego relacja o chodzcych trupach zostaje uznana za gadanin szaleca, ale jego mamrotanie o zotych artefaktach przekazywane jest z ust do ust. Rozpoczyna to wieki gorczki zota, w ktrych niezliczone kompanie awanturnikw i hien cmentarnych z caego wiata cigaj do Nehekhary w poszukiwaniu bogactwa. Norsmeni odkrywaj i zasiedlaj Wyspy Kuldevind lece daleko na pnoc od Albionu. Erin. Na wysp przybywaj starowiatowi misjonarze, krzewic wiar w bogw Starego wiata. Na Pustkowiach Chaosu powstaj dwie wielkie cytadele: Infernius i Czarna Skaa.

1001 do 2000: powstanie krain:


1001: Najwitsza Wieszczka wyznaczona zostaje na opiekunk Bretonnczykw. Powierzono jej rwnie zadanie wyszukiwania tych spord Ludzi, ktrzy posiedli magiczne moce, cho nie maj nad nimi kontroli. 1003: Landuin i Thierulf staczaj pojedynek z nieznanego powodu. Landuin rani Thierulfa w twarz i nigdy wicej nie pojawia si na dworze adnego z dawnych towarzyszy. 1004: W Lustrii w czasie zrwnania Tlac-Ipec, Lord Mazdamundi bada tablice z Huatl. Zagradza drog wielkiej inwazji Mrocznych Elfw na pnocn Lustri, wznoszc acuch grski Szarzy Stranicy. Ukad tablic z Huatl zostaje zestrojony z tymi z Itzy. 1005: Syn Gillesa, Louis Zapalczywy le posa do Krla i Krlowej Kniei i uznaje Athel Loren za niezalene krlestwo. W odpowiedzi Ariel i Orion oferuj Bretonni s przyja. 1017: Norsmescy upiecy buduj swoj twierdze na Sartosie. 1032: Krasnolud Skalf zabija smoka Grauga Przeraajcego i obwouje si krlem Karak Azgal, dajc by Wielki Krl wyda rozkaz odbicia twierdzy. Jednak twierdza roi si od Skavenw, Goblinw i innych potworw i Krasnoludy nie prbuj jej odbi. Skalf i jego potomkowie buduj miasto w dolinie poniej starego wejcia do twierdzy. Norsmeni odkrywaj i zasiedlaj wulkaniczn wysp Ildelver, lec pomidzy Albionem a Naggaroth. Dwa lata pniej Norsmeni podrujcy na zachd w nadziei odnalezienia mitycznych Elfickich wysp zostaj pokonani przez Mroczne Elfy. 1034: Norsmeni zamieszkujcy osiedla na wyspie Ildelver staj si celem atakw Mrocznych Elfw z Naggaroth. 1045: mier Landuina z Mousillon. 1050: Drycha, Lena Zjawa, przekracza granice Dzikolasu i docza do Coeddila. Para pozostaje razem przez kilka miesicy. 1053: Od samego pocztku rzdy Borysa Nieudolnego staj si symbolem apownictwa i sprzedajnoci. 1087: Marienburg podpisuje traktat handlowy z Albionem. 1102: Mannan zostaje uznany bstwem opiekuczym Marienburga. 1103: Laithikir Fellheart ledzi flot Elfw Wysokiego Rodu zmierzajc do Kitaju i Nipponu i rozpoczyna wiek bezlitosnych najazdw, w wyniku ktrych rodzina Fellheartw uzyskuje ogromn wadz. Dziki jej mapom floty Mrocznych Elfw upi z powodzeniem bogate wybrzea Indu i Kitaju. 1109: Norsmeni najedaj Marienburg, Snorri Prki ogasza si jarlem Westerlandu. Ksita Westerlandu wycofuj si na wysp Rijkera. 1110: W Drakwaldzie ronie liczba pojawiajcych si tam bestii Chaosu. Vilner, dziedzic tronu drakwaldzkiego, zostaje skrytobjczo zamordowany przez Skavena Mistrza mierci Slika. Imperator umieszcza Runiczny Kie Drakwaldu w paacowym skarbcu, dopki nie wybierze nowego dziedzica. 1111: Klan Pestilens uwalnia Czarn plag w Imperium. W cigu nastpnych czterech lat od chorb i godu wymrze niemal poowa ludnoci Imperium. Przez kraj przewala si potna inwazja Skavenw. W Sylvanii Nekromanta Vanhal tworzy wielk armi Nieumarych, oywiajc ciaa ofiar zarazy. Legiony ywych trupw odpieraj ataki skaveskich najedcw. Wikszo populacji Middenheim unika plagi dziki cisej izolacji zarzdzonej przez grafa Gunthara. Norsmeni porzucaj Marienburg. Krasnoludy piecztuj swe twierdze. Skaveny w ogromnej sile atakuj z najgbszych korytarzy. Krasnoludy utrzymuj twierdze, mimo ogromnych strat. 1112: Norsmeni, dowodzeni przez jarla Haralda Ryczcego osiedlaj si w Nordlandzie, mieszajc sw krew z zamieszkujcymi prowincj kobietami. Vanhal rozpoczyna budow fortecy Vanhaldenschlosse i tworzy potne imperium oywiecw. Przez nastpne dziesiciolecie Vanhal, niedobitki Imperium i Skaveny tocz wojny przeciwko sobie. Wojna koczy si, gdy Vanhal zostaje zabity, a jego armia unicestwiona. Skaveni osabieni przez wojn z Vanhalem zostaj pokonani i zmuszeni do powrotu pod ziemie przez grafa Mandreda Szczurobjc. 1115: Czarna plaga przedostaje si ze Starego wiata do Norski, zabijajc niemal jedn trzeci populacji. Norsmeni zaprzestaj napadw na Stary wiat. Imperator Borys Nieudolny zostaje zamordowany przez Skavena Mistrza mierci Slika. Imperium pogra si w trwajcym dziewi lat kryzysie. Zamieszki kocz si wyborem na Imperatora grafa Mandreda. Skaveny zaczynaj systematycznie niewoli ocalae osady w Imperium. 1116: Harald Ryczcy zostaje zabity podczas prby podbicia Lasu Laurelorn. Skaveny wkraczaj do Sylvanii. Nekromanta van Hel tworzy potn armi oywiecw, by powstrzyma pochd Skavenw. Przez nastpne pi lat obie potgi tocz nierozstrzygnit wojn. 1119: Gharad W zabija w pojedynku pod Maulwurfbad znienawidzonego Hrabiego Elektora Wolfganga von Greihardta i z jego czaszki robi sobie kielich. W czasie pojedynku Gharad ze zdumieniem patrzy na wiwatujce kobiety z miasteczka. Zadowolony zostawia miasto nietknite. 1120: Na Ulthuanie kanclerz Krla Feniksa Aethisa okazuje si by wyznawc Kultu Zbytku. Po zdemaskowaniu zabija Krla Feniksa. 1122: Graf Mandred Szczurobjca przeamuje oblenie Middenheim, a potem zdobywa wsparcie Ksit-Elektorw i prowadzi wypraw przeciwko Skavenom. 1123: Wyprawa Elfw Wysokiego Rodu na Naggaroth dowodzona przez Krla Feniksa Morvaela, zwanego Porywczym koczy si masakr. Mroczne Elfy wspiera w walce horda odurzonych niewolnikw. 1124: onierze Imperium dowodzeni przez Mandreda Szczurobjc wypieraj Skaveny pod ziemi. Graf Mandred obejmuje tron Imperium. 1125: Bretonnski krl Louis IIII Lefranc toczy przegrane bitwy z Elfami z Loren. Wojna koczy si podpisaniem Paktu Salignaca na mocy ktrego, oba narody wyrzekaj si wani i zawieraj sojusz. W odwecie Mroczne Elfy po raz kolejny najedaj na Ziemie Cienia. Po serii byskawicznych bitew Elfy Wysokiego Rodu zmuszone s do odwrotu, a na Zatopionych Ziemiach pozostaje jedynie kilka band Wojownikw Cienia. Rozpoczyna si dugotrwaa wojna partyzancka midzy potomkami Alith Anara a Mrocznymi Elfami. 1131: Mroczne Elfy odbudowuj twierdz Anlec na Ziemiach Cienia. 1133: Na Ulthuanie dochodzi do oblenia Bramy Gryfa. Krl Feniks Morvael mianuje generaem Mentheusa z Caledoru i wprowadza system poboru do obowizkowej suby wojskowej, z ktrej rodzi si wielka armia onierzy-obywateli Ulthuanu. 1134: Malekith zaczyna zsya na Morvaela koszmarne sny, ktre pchaj go w otcha paranoi. 1137: Rok wielkiej bitwy z prowadzonymi przez Cyanathaira Zwierzoludmi. Lene Elfy staj naprzeciw nim w Lesie Cienia, lecym w granicach Imperium. Wadajce niezwyk moc Wieszczki wi Cyanathaira sw moc i zacigaj go do Athel Loren. Tu ginie z rki prastarego drzewca Durthu. 1142: Guillaume, trzeci krl Bretonni, wygrywa bitw pod Armandur, w rezultacie wypierajc Orki z pnocnej czci Bretonni. 1146: Na Ulthuanie dowodzona przez Mentheusa armia wcznikw i ucznikw z Cothique i Chrace odpiera Mroczne Elfy. Oblenie Bramy Gryfa zostaje zakoczone. 1152: Rada Trzynastu zleca skrytobjstwo Imperatora Mandreda Szczurobjcy. Przed kocem roku morduje do Nartik z Klanu Eshin. Ksitom-Elektorom nie udaje si wybra nastpcy i Imperium rozpada si na samorzdne prowincje, rozpoczyna si Wiek Wojen. Miasto-pastwo Middenheim anektuje Middenland, a graf Erich przyjmuje tym samym tytu Wielkiego Diuka Middenlandu, zyskujc dwa gosy elekcyjne. Ibn Jellaba z Arabii podruje przez Poudniowe Krainy i odnajduje zaginione miasto Jaszczuroludzi - Zlatlan. 1153: Wioski w Drakwaldzie znikaj, gdy puszcza odbiera zagarnite przez Ludzi tereny, a osady zostaj spustoszone przez Gobliny i bestie Chaosu. 1167: Czarna Arka z Naggaroth atakuje Zandri. Liczne Hydry uwolnione przez Mroczne Elfy zostaj ostatecznie pokonane przez animowane Kolosy, ktre zacignwszy je do Wielkiej Rzeki mierci, utopiy jedn po drugiej w zatrutych wodach. 1175: Settra prowadzi du armi przeciwko Bretonni, jednak jego wojska zostaj rozbite przez bretonnsk flot dowodzon przez admiraa Henriego Lamorte. 1203: Tancerka Wojny imieniem Cirenivel wchodzi gboko w Krypty Zimy. Pokonawszy stranikw jaskini unosi wiele zaginionych artefaktw Elfw. 1207: Odkryte zostaj Nekromanckie praktyki Dietera Helsnichta i zostaje on wypdzony z Middenheim. Ucieka do Lasu Cieni, skd 37 lat pniej powraca na czele Nieumarej armii, ktr atakuje Imperium. Wygrywa pierwsz bitw z armi Imperium, jednak zostaje ostatecznie pokonany w Bitwie pod Beeckerhoven przez poczone siy Imperium i Kisleva. Ciao Dietera nigdy nie zostao odnalezione. 1240: Korsarze z Arabii najedaj Sartose. 1244: W Imperium nieopodal miasteczka Beeckerhoven Wielki Ksi Enrich Moltke, wspierany przez poczone wojska Middenheim i Kisleva niszczy hord Nieumarych dowodzonych przez Nekromant Dietera Helsnichta. 1247: Tileascy odkrywcy docieraj do Kitaju i pisz o dostrzeeniu Skavenw pod wielkim miastem Wei-kin. 1248: Bezcenna kolekcja antykw Hrabiego Otto von Luitpolda zostaje ujawniona i wystawiona na widok publiczny w muzeum w Altdorfie wraz ze Zot Mask mierci Kharnuta. Wyczuwajc obecno prastarego artefaktu, tuzin Krlw Grobowcw budzi si ze snu i wsplnie prowadzi poczone armie do serca Imperium w celu odzyskania relikwii. 1275: W Bretonni krypta rodziny Lamorte zostaje obrabowana przez zodziei grobw, ktrzy kradn ciao Henriego Lamorte w wydawaoby si bezcelowym wystpku. Niedugo pniej raporty donosz o nowym, utalentowanym Lordzie Upiorw dowodzcym flot Settry. 1300: Klanowi Moulder po raz pierwszy udaje si stworzy Szczurogra, dziki czemu zaczyna umacnia swoj pozycj wrd innych klanw. 1321: Kalandrithir, Wielki Zoty Smok budzi si z trwajcego tysiclecia odrtwienia w sercu Gr Kraca wiat. Z nieznanych przyczyn potna bestie kieruje si do Ziemi Umarych i niszczy tuzin piramid Quataru wraz z ca dynasti Krlw Grobowcw pogronych we nie. Kalandrithir kontynuuje dzieo zniszczenia do momentu, kiedy zostaje zabity przez strzegce nekropolii Ushabti. 1336: Diuk Melmon z Quenelles znika w noc wiosennej rwnonocy. Kr historie, e zosta uprowadzony w trakcie upiornych Wielkich oww, ktre pono przemierzaj niebo w okrelonych porach roku. Inni powiadaj, e da si wprowadzi w Athel Loren, podajc za zwodniczym wiatem. 1342: Wojska Arabii najedaj na poudniow Bretonni. Roland de Chinon opiera Arabw i zmusza ich do powrotu do Estalii. 1350: Rok Bitwy na Sosnowych Graniach. Armia Krasnoludw godnych skarbw Athel Loren spotyka zagada pord poronitych drzewami grani i wwozw. 1359: Wielki Ksi Stirlandu zostaje wybrany na Imperatora. Przeniesienie stolicy Imperium z Altdorfu do Nuln. 1360: Wielka Hrabina Ottilia bez elekcji ogasza si w Talabheim Imperatorow. W Talabheim Kult Sigmara zostaje wyjty spod prawa. Rnica zda pomidzy grafem Middenheim Heinrichem a Arcykapanem Ulryka doprowadza do przenosin A-Ulryka do Talabheim, gdzie wspiera on Wielk Hrabin Ottili. Bezbronny Marienburg zostaje zupiony po raz trzeci. W cigu nastpnych kilkuset lat bdzie dwch Imperatorw: wybrany na elekcji oraz aktualny Ksi Talabecklandu.

713 | S t r o n a

Warheim
1365: Wielki Teogonista Yorri VI wydaje bull wici Sigmara, w ktrej wprowadza pojcie witych Kultu, wybranych wiernych i mczennikw odznaczajcych si wyjtkow wiar w Sigmara. Tego samego roku zostaje kanonizowany w. Georg, Templariusz Poncego Serca, zabity przez Ulrykan w Talabecklandzie. 1366: Tileascy najemnicy najmuj si do walki po dwch stronach w wojnie domowej, ktra szaleje w Imperium. 1396: Bitwa pod Karak Ghulg Valkia Krwawa atakuje najbardziej na pnoc wysunit twierdz Krasnoludw. Armia dzikich szalecw Valkii zdobywa kolejne pozycje Krasnoludw. Valkia nakazuje swoim Ludziom otwieranie klatek piersiowych polegych obrocw w straszliwym rytuale zwanym Krwawy Kruk. 1400: W Athel Loren otwiera si wejcie do Wiey Wiecznego Lasu. Okazuje si, e Wiea jest pusta i nie ma w niej ani ladu po Tkaczu Czarw Ranu. 1412: Skaveski Klan Mors i Vygo Po Trzykro Zbrukany cz siy w celu zupienia Imperialnego miasta Vogelstraushof. Poowa miasta zapada si do podziemnych Skaveskich tuneli, a w powstaym zamieszaniu Skaveni rzucaj si na swych sprzymierzecw spod znaku Chaosu, by zdoby miasto dla siebie. 1414 Nordland i Middenland podpisuj ugod, ktra dzieli sporne ziemie Drakwaldu, co koczy wanie wywoane po ogoszeniu dekretu Mandreda. 1420: Ziemie wok Karak Kadrin zostaj spustoszone przez smoka Skaladraka Szkaratnego. 1423: Inynier, Francois Robinet, instaluje w Couronne system kanalizacji i kanaw dostarczajcy biec wod do centrum miasta (pierwsze miasto w Bretonni). 1425: Bitwa pod Ravola. Bretonnska kawaleria zostaje pokonana przez tileaskie rycerstwo, koczy to pretensje Bretonnczykw do ziem Tilei. 1430: Sutan Jaffar, potni arabski czarnoksinik tworzy koalicj kilku pustynnych plemion i dziki przejciu miast Al.-Haikk, Copher, Martek i Lashiek rozbudowuje swoje dominium do skali maego imperium. Legendy mwi, e czarownik wzywa demony i rozmawia z duchami. Skaveny z Arabii w sekrecie sprzymierzaj si z Sutanem Jaffarem, w zamian za Kamie Przemian szpieguj i morduj przeciwnikw czarnoksinika. 1448: Tileascy najemnicy bior udzia w wojnach o wyzwolenie Estalii spod panowania Sutana Jaffara. Tobaro wytrzymuje oblenie armii Sutana. 1452: Diuk Cheldric z Brionne zostaje zabity przez Ksicia Apophasa, kiedy bretonnska armia wraca po zwycistwie nad arabskim Sutanem Jaffarem rozpoczyna to cay wiek odwetowych krucjat przeciwko Nehekharze. 1487: Mroczne Elfy najedaj Remas. 1490: Prorok Macadamnusa tworzy niesawny Kancjona Macadamnusa, w ktrym spisuje przepowiednie i proroctwa dotyczce Imperium i miasta Mordheim. 1492: Tileaski odkrywca Marco Columbo dociera do Lustrii, zjawiajc si w niej pitnastego dnia po zenicie Gwiazdy Itchli. Zdarzenie to zostao przewidziane w Proroctwie Zhocl-Tlapoc. Odkrywca obserwuje klsk Mrocznych Elfw pod Tlaxlan. 1500: Wybucha wojna religijna midzy poudniem Starego wiata, a Arabi. Sutan Daryus-e Quabir wstpuje na tron jako trzeci Sutan z dynastii Quabir.Za rad swoich wizjonerw wypowiada wit wojn Staremu wiatu, aby wszystkich niewiernych owieci blaskiem Ohrmuzda. Due czci Estalii, Tilei i Granicznych Ksistw padaj przed potg arabskiej armii. Niektrzy kalifowie wycofuj swoje armie z powodu wewntrznych konfliktw. Krzyowcy ze Starego wiata wypieraj Arabw i atakuj ich ojczyzn. Stepy Kisleva zostaj zasiedlone przez pierwsz fal Gospodarw, przepdzonych z Pnocnej Przeczy przez plemiona ungolskie, nadchodzce z pnocnego Kitaju. Dziki kontaktom z misjami, nomadowie ucz si agrokultury i podstaw funkcjonowania spoeczestwa. Ksita pnocnych ludw Norski najedaj osady Gospodarw pooone wzdu rzeki Linsk i osiedlaj si w Erengradzie jako rzdzca mniejszo. Podczas gdy wikszo rycerzy imperialnych szuka sawy i pienidzy w Arabii, Norsmeni atakuj, a nastpnie przejmuj kontrol nad du czci pnocnego wybrzea Bretonni i Jaow Krain. 1501: Sartosa zostaje odbita z rk Arabskich korsarzy przez najemnicz kompani Luciano Catena. Na Ulthuanie podczas szturmu na Alec ginie Mentheus. Szpon Nocy, smok polegego generaa wpada w sza i gromi Mroczne Elfy. Krl Feniks Morvael zostaje doprowadzony do obdu koszmarami zsyanymi przez Wiedmiego Krla, rzuca si w wite pomienie Asuryana popeniajc rytualne samobjstwo. 1508: Wschodnie wybrzea Albionu po raz kolejny przechodz pod panowanie Norsmenw. Umiera Wielki Krl Vellocatus nie zostawiajc mskiego potomka. Prawowitym wadc ogasza si krl Rognvald, wadca krlestwa Taaketskog, m najstarszej crki zmarego krla, Gwynawhyry. Norsmescy kupcy i bandyci docieraj do tileaskich miast-pastw. W krlestwie Soerligslette wybucha wojna domowa; przeciw sobie staj dwaj synowie zmarego krla Sigurda. 1526: Erin. Pierwsze pojawienie si Norsmenw na wyspie. Pocztek upieczych rajdw wojownikw z pnocy. 1540: Koniec religijnych wojen pomidzy Arabi a Starym wiatem. Tron przejmuje dynastia Qaran. Sutani z tej dynastii prowadz bardziej neutraln polityk ni ich poprzednicy. Zapewni to przetrwanie dynastii przez niemal tysiclecie. Ostrone decyzje polityczne zapewniaj stabilno. Sutani z dynastii Qaran zawieraj pokj ze Starym wiatem oraz wspieraj naukowe i magiczne badania. Zatrudniaj nawet czarodziejw, aby znaleli nowe sposoby na pozbywanie si Nieumarych. Powstaje zakon Rycerzy Panter. 1547: Dochodzi do ugody pomidzy Ar-Ulrykiem a grafem/Wielkim Diukiem Heinrichem. Kult Ulryka przyjmuje jeden warunek - wszyscy kapani skadaj odtd luby celibatu (po to, eby ArUlryk nie mg zaoy konkurencyjnej dynastii). Kiedy graf/Wielki Ksi przegrywa elekcj, uznaje, e bya sfaszowana i ogasza si prawowitym Imperatorem; tym samym Imperium wada trzech Imperatorw. Rozpoczyna si Wiek Trzech Imperatorw. Wielki Teogonista wykorzystujc polityczne zamieszanie zdobywa tytuy Elektorw dla Arcylektorw Nuln i Talabheim. 1550: Rozpoczyna si Wojna Domowa pomidzy Imperatorem Heinrichem z Middenheim a Imperatorem Frederikiem V z Talabheim. Middenland znowu staje si niezalen prowincj. Rozpoczyna si trwajce 428 lat powolne rozdrobnienie Imperium. Wzrasta liczba Nekromantw i demonologw; rozpowszechnienie Kultw Chaosu. 1563: Skaveny opanowuj miasto Tobaro w Tilei, zmuszajc jego wadc, ksicia Marcelli, do ucieczki. 1565: Ksi Marcelli powraca z najwiksz armi najemnikw, jak kiedykolwiek zebrano. Z pomoc Wysokich Elfw odzyskuje tron. 1578: Ma miejsce bretonnski turniej w Guyenne, na ktrym Krl Jules staje w szranki z przedstawicielem tajemniczego ludu z Athel Loren i pokonuje go. 1597: Wojska bretonnskie pod dowdztwem Diuka de LAnguille przez pi lat oblegaj Marienburg. 1601: Wioska Escantos w poudniowej Tilei zostaje cakowicie zniszczona przez stada olbrzymich szczurw. Elfy Wysokiego Rodu z Ulthuanu d do zblienia z pozostajcymi w odseparowaniu kuzynami z Athel Loren. Wysannicy spotykaj si z Ariel, ktra odmawia nawizania bliszych stosunkw z dworem Krla Feniksa. Poselstwo gubi si w lesie w czasie drogi powrotnej. 1602: Bretonnska okupacja Marienburga zostaje zakoczona gdy z odsiecz przybywa Wielki Diuk Middenlandu. 1604: Baron Van Buik przyznaje miejsce w Radzie Miejskiej kupcom i przewonikom, dajc tym samym pocztek demokratycznym rzdom w Marienburgu. 1666: Spaczinynierowie z Klanu Skryre opracowuj funkcjonalne, jak na standardy Skavenw, spaczdziao o straszliwej sile. Eksplozja pocisku moe zniszczy cay regiment. 1670: Baron Ulrich von Schloss z Reiklandu, poplecznik Imperatora z Nuln, prbuje przedrze si przez Athel Loren i zaatakowa Quenelles. Wojska barona zostaj rozbite i zmasakrowane przez Lene Elfy w czasie bitwy na kowych Polanach. 1672: Przy kocu roku poselstwu Elfw Wysokiego Rodu udaje si w kocu opuci Athel Loren w okolicach Quenelles. Bretonnskie posplstwo uznaje je za pode duchy lasu. Posiadajcy ogromn przewag liczebn motoch wybija ich do nogi i pali ich ciaa. 1673: Z niewyjanionych przyczyn przez ziemie pozostajce pod kontrol Quenelles przetacza si Dziki Gon. Diuk i jego rodzina zostaj zabici, ocala, najmodsz crk uprowadzaj w kniej driady. 1681: Noc Niespokojnych Umarych. Nagash powraca raz jeszcze 1666 lat po zabiciu przez Sigmara. Przez jedn noc umarli przemierzaj Znany wiat siejc strach i zwtpienie wrd ywych. Cae wioski i miasta zostay opanowane i zniszczone przed kocem nocy terroru. Wielkie powstanie w Albionie i koniec wadzy potomkw Rongvalda z Taaketskog. 1690: Talabeckland zawiera sojusz z Middenlandem. 1697: Zim tego roku, straniczka Krysztaowej Toni, Ksina Elynett krzyuje plany Drychy, gdy ta prbuje przerwa moc kamieni straniczych wizienia Coeddila. 1703: Rozpoczynaj si najazdy Norsmenw na Ulthuan. Magnus Szalony wraz z dwustoma ludmi oblega port Lothern. Mimo, i obrona miasta liczy dziesi tysicy wojownikw, Magnus Szalony wydaje swym wojownikom rozkaz do ataku. Pracujcy na zlecenie ksinej Findol, mistrz kowalski Daith tworzy Miecz Dusz. Ksina Findol odmawia nalenej zapaty, powoujc si na nieistniejc skaz na ostrzu. Ulega jednak, gdy Daith podburza kniej przeciw domowi Findol. Nigdy wicej nie odmwiono mu zapaty. 1705: Gorbad elazny Pazur pokonuje armie Zogotha Miadyciela, jednoczc plemiona Zamanych Kw i elaznych Pazurw w fortecy elazna Skaa. 1707: Oddziay Skavenw wspomagaj ooomot! herszta Orkw Gorbada elaznego Pazura. Gorbad, najwikszy w historii przywdca Orkw, prowadzi ogromna armi na Imperium. Averland i Kraina Zgromadzenia zostaj doszcztnie zniszczone. Miasta Averheim i Nuln padaj upem Orkw. W bitwie Korony Sollandu polega Eldred, Elektor Sollandu (obecnie Wissenland), a jego korona i magiczny miecz, jeden z dwunastu Runicznych Kw, zostaj zrabowane przez Orki. Solland jest zrujnowany. W bitwie pod Grunburgiem Gorbad zostaje bardzo ciko ranny, jednak jego armia zadaje klsk wojskom Imperium, ktre wycofuj si do Altdorfu. Gorbad, mimo swej powanej rany, podchodzi pod Altdorf. Stolica Imperium jest oblona. W bitwie ginie Imperator Sigismund. Jednak rana Gorbada staje si coraz bardziej dokuczliwa. Przywdca Orkw z dnia na dzie traci kontrol nad hordom. Poszczeglne plemiona opuszczaj hord i z czasem armia Gorbada przestaje by zagroeniem. Tym niemniej, caa wschodnia cz Imperium pozostaje spalona do goej ziemi. 1715: Kastragar, Czempion Khorna atakuje Gobliny w labiryntach Ley Gnashraka. Po wyduszeniu goymi rkami wszystkich kryjcych si w twierdzy Goblinw dopenia swego przeznaczenia i staje si Demonicznym Ksiciem. 1720: W spowitych siarkowym oparem gbinach Zharr Naggrund z koci demona wykuto Sztandar Bogw. 1721: W Lustrii siy najedcze Mrocznych Elfw wykorzystuj Czarn Drog i atakuj Xlanhuapec, Miasto Mgie. Intruzi omijaj magiczn obron miasta i przedostaj si do zewntrznych kwartaw. Jaszczuroludzie, wykorzystujc mg i znajomo miasta, zastawiaj seri udanych zasadzek i wycinaj wroga do nogi. 1722: Egarl Skrwawiony szybko nudzi si obleganiem Zprastry, wielkiego portu Tilei. Morskie ptaki zostaj skarmione zaraonym misem. Wybucha zaraza, a bramy miasta otwarte s dla statkw uchodcw prbujcych uciec, co pozwala morderczej flocie Chaosu na wpynicie do miasta. Zorastra zostaje zdobyta w godzin. 1730: Awanturniczy mag Malofex sprowadza burz ognia na lodowiec utrzymujcy Kholeka Poeracza Soc w stanie upienia. Lodowiec stworzony przez maga Elfw Wysokiego Rodu Teclisa jako puapka na wielkiego Shaggotha zaczyna topnie. Kholek po raz kolejny uwalnia si na wiat. 1750: Ungolskie hordy przesuwaj si w kierunku zachodnich lasw Kisleva. Na pnocy zostaj pobite przez norsmeskich ksit, jednake opanowuj tereny wzdu Talabeck i Urskoj. Na pnocy Ksi Vermund ustanawia Kult Ulryka, podczas gdy kapani Taala i Rhyi utrzymuj swoj dominujc pozycj wrd arystokracji ungolskiej. Imperialna frakcja Talabheim ustanawia Kislev wschodni prowincj granicz, ale bez adnej realnej wadzy. Nastpuje secesja Kisleva z Imperium. Powstaj osiedla Norsmenw na pnocnych i wschodnich wybrzeach Erinu. 1757: Sartosa zostaje siedliskiem piratw. 1760: Pod pryzm poronitych szkieletw zostaje odkryty dolmen Lothara Bubonicusa, Wadcy Much Nurgla. Opisano na nim histori wielkiego czempiona, ktry usiek swym demonicznym ostrzem Ukszeniem Moru wielu przeciwnikw i sta si Demonicznym Ksiciem Ghururgh buyue. 1783: Po tym, jak Mroczne Elfy odkrywaj tunele pod grami i bagnami strzegcymi pnocnego podejcia do miasta, armia prowadzona przez Yrtaina Nocna Bryza atakuje Arnheim - koloni Elfw Wysokiego Rodu w Lustrii. 1786: Klan Eshin uwalnia szczury zaraone czerwon osp w bretonnskim miecie Bordeleaux. W cigu jednego tygodnia miasto traci na skutek choroby ponad jedn trzeci swojej populacji. W akcie desperacji DuPonte nakazuje spalenie do goej ziemi caej dzielnicy biedoty, w ten sposb likwidujc ogniska zarazy. 1797: Vlad von Carstein zostaje pierwszym Wampirzym Ksiciem Sylvanii i polubia hrabin Isabell von Drak. Przez nastpne dwa wieki pozostae rodziny sylvaskiej arystokracji zostaj zaraone przeklestwem wampiryzmu. 1809: W Lustrii robotnicy odbudowujcy Wielk Piramid Pahuax odkrywaj sekretn komnat. Znajduj w niej jedyne znane jajo tajemniczego Quango stworzenia z legend, niewidzianego na wiecie od czasu Pradawnych. Jajo trafia przed oblicze Lorda Mazdamundi, ktry ogasza, e z jaja wykluje si piskl, tylko jeli powrc Pradawni. 1812: Mieszkacy Middenlandu oblegaj Middenheim, ale zostaj odparci dziki pomocy Krasnoludw. Podziemne miasto zostaje zamknite po wsze czasy; podjto wielkie prace zwizane z przebudow miasta i jego fortyfikacj. Poudniowa Bretonnia i pnocna Tilea zostaj spustoszone na skutek kolejnego wybuchu czerwonej ospy. Panika, anarchia i rozruchy szalej w kilku bretonnskich miastach, gdy zdziczae tumy pal wszystko, co moe przenosi zaraz, wcznie z owcami, psami, abami i rybami. Wzniecony z tego powodu Wielki Poar w Brionne pochania trzy czwarte miasta. Ponownie, u szczytu rozwoju zarazy, atakuj Skaveny. Brionne, Bordeleaux i Miragliano padaj ofiar zarazy i najazdu. Wkrtce Szczuroludzie rozpoczynaj oblenie Quenelles.

71 4 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
1813: Wybuch epidemii czerwonej ospy sieje spustoszenie w Bretonni. Wraz z plag pojawiaj si Szczuroludzie, oblegajce Brionne i Quenelles. Mousillon cierpi straszliwie z powodu plagi, ale ksi Merovech i jego rycerze zostaj oszczdzeni przez zaraz. Wyruszaj do walki przeciw Skavenom i pomagaj wygna je z powrotem pod ziemi. Elfy z Athel Loren spiesz na pomoc oblonym w Brionne i Quenelles przez hordy Skavenw bretonnczykom. Armia Elfw docza do si diuka Parravonu i wsplnie gromi Skaveny. 1814: Szalestwo Merovecha z Mousillon. Podczas zwyciskiej uczty ksi popada w obd i wyzywa krla na pojedynek, w ktrym zabija wadc i pije jego krew. W wyniku tego potwornego czynu Mousillon zostaje najechane, a jego pnocna cz przyczona do ksistwa Lyonesse. Niektrzy twierdz, e inwazja bya wywoana raczej przez odwieczn rywalizacj midzy tymi dwoma ksistwami ni na skutek nikczemnego czynu z Merovecha. Mousillon nigdy ju nie odzyskuje dawnej chway, a znaczna jego cz podupada. Horda Skavenw z Piekielnej Jamy rusza w poszukiwaniu Spaczenia na Pnocne Pustkowia i zostaje rozbita przez Decasora, Czempiona Tzeentcha mimo przewagi liczebnej Skavenw w stosunku dwanacie do jednego. 1846: Wielka bitwa midzy Ludmi a Orkami budzi ze snu Smoka Chaosu Galraucha. Jego wcieko spada na wszystkich Smok zabija w podniebnej walce ni mniej ni wicej, a sze Wywern wysanych mu naprzeciw. 1851: Norsmeni wznawiaj napaci na wybrzee Morza Szponw. Marienburg zostaje spldrowany po raz czwarty. W bretonnskim miecie Parravon rodzi si Genevieve Sandrine du Pointe du Lac Dieudonne, drugie dziecko ksicego namiestnika. Krl Bretonni finansuje wypraw do Lustrii. Miasto Huatl zostaje obrabowane ze swoich witych artefaktw. 1856: Lord Mrocznych Elfw Maranith wzbija si w niebo na grzbiecie Czarnego Smoka o imieniu Gniew. Atakuje flot Ulthuanu z pokadu Czarnej Arki Fortecy Wiecznej Tortury. Niepokonany w powietrznej walce, zabija ponad morskimi falami wielu Smoczych Ksit. Elfy Wysokiego Rodu nadaj mu przydomek Zguba Caledoru, a przydomek ten przechodzi na jego zabjcz kopi po wsze czasy. 1867: Chandagnac Staroytny przeksztaca Genevieve Dieudonne w niemiertelnego wampira. Czarnoksinik Drachenfels upi Parravon. 1900: Na pnocy Kisleva powstaje konfederacja stanw, rzdzona przez norsmeskich ksit Ropsmenn, z centraln wadz skupion w stolicy stanw - Erengradzie, a sprawowan przez Ingjalda Czerwonego. Oddziay ungolskie zagraaj Talabheim. Stolica Ungow, Dorogo, staje si miastem kosmopolitycznym, utrzymujcym kontakty z Arabi i Krasnoludzkimi krlestwami w Kitaju. Elfi magowie z Saphery (w Ulthuanie) tkaj nad oceanem iluzj majc uchroni Elfie Krlestwa przed coraz silniejszymi atakami Norsmenw. 1903: Nasilajce si najazdy Norsmenw na Ulthuan skaniaj Magw z Saphery do spowicia wschodnich podej morskich do wybrzea wyspy caunem mgy. Krl Feniks Bel-Hathor wydaje edykt zabraniajcy nie-Elfom wkraczania na ziemie Ulthuanu. 1907: Lokhir Fellheart odziedzicza dowodzenie Czarnej Arki Wiey Bogosawionego Strachu. Jego pierwszym rozkazem jest zoenie w ofierze oficerw ojca, w podzikowaniu za boskie bogosawiestwo. 1910: W Lustrii Lord Nanahua prowadzi wypraw do Chaquy, liczc na odnalezienie zaginionych relikwii Pradawnych, lecz w czasie drogi nabawia si Skaveskiej zarazy. Cho przyzywa magiczn moc, by uchroni si od mierci, na jego ciele wystpuj ociekajce rop czyraki i zakana wysypka. Udaje si na dobrowolne wygnanie i osiada gboko w dungli, w odizolowanej wityni, ktr opuszcza tylko wtedy, gdy Lustrii zagraaj Skaveni. 1925: Krasnoludzkich kupcw spieszcych do Parravon atakuj na skraju lasu Gr Szarych Zielonoskrzy. Ku zdumieniu Khazadw, grupa Asrai pod wodz Gwytherc spada na napastnikw, wycinajc Zielonoskrych w pie. 1937: Zatruta uczta w zamku Drachenfels; mier Imperatora Carolusa. 1941: Wdz Skrouj z Klanu Skab sprzymierza si z jednym z Krlw Kapanw. Skaveny poznaj tajniki mrocznej magii, za klan Skab zyskuje nieco wicej wadzy wrd Szczuroludzi, chocia nadal daleko mu do czterech Wielkich Klanw. 1944: W Lustrii Mag-Kapan Mazdamundi z Hexoatl wywouje trzsienie ziemi, ktre niszczy osad Cadavo. Czynem tym Mazdamundi potwierdza, e to o nim Proroctwo z Querchi mwi ten, ktry dosiada Rogatej Bestii. 1974: Mroczny Elf Wadca Zwierzt Rakath prowadzi atak na miasto Brionne w Bretonni. Bojowe Hydry wyamuj bram i miasto zostaje zupione. 1977: W Lustrii Kapan Skinkw odprawiajcy Rytua Suchania przy Stranikach Xeti syszy przez chwil, jak mu si zdaje, dalekie gosy Pradawnych. Magowie-Kapani rozwaaj t kwesti przez wiele lat, by ostatecznie potpi jego sowa. 1979: Mroczne Wieki Imperium. Margaritha zostaje wybrana Imperatorem przez kilku KsitElektorw. Jest to przez blisko 400 lat ostatni wadca, gdy Wielki Teogonista Sigmara odmawia uznania tej elekcji i ogasza bezkrlewie. W caym Imperium rozwijaj si Kulty Chaosu. Pojedyncze miasta tworz wasne rzdy, a do wadzy dochodz kupieccy burmistrzowie. 1980: Rozpoczyna si trwajcy do 2300AS cakowity upadek wadzy centralnej. 1988: onierze z armii Ksicia Elektora Nordlandu odkrywaj, e miasto Debneitz zostao zrujnowane, a obdarte ze skry ciaa mieszkacw przybito do ciany klifu. 1994: Po raz pierwszy odnotowano fakt, e nie mona odnale miejsca pochwku ksicia Merovecha. Wielu wdrownych rycerzy wyruszao, aby je odnale, ale adnemu z nich si to nie udao. 1999: Mordheim zostaje zniszczone przez komet o dwch ogonach. Siostry Sigmara zostaj uznane winne herezji i oboone anatem. Pozostae zakony Sistr Sigmara zostaj reformowane. Kometa skada si w caoci z Upiorytu, tworzc najwiksze znane skoncentrowane rdo Kamienia Przemian. Skaveny natychmiast zajmuj ruiny i zaczynaj wydobywa Spacze. 2000: Pierwsze badawcze wyprawy morskie starowiatowcw na zachd. Elfy powstrzymuj ich przed wtargniciem do Krlestw Elfw. W Kislevie Ungolska arystokracja powoli asymiluje si kulturowa z Gospodarami. Ksita Ropsmenw tworz szlak handlowy prowadzcy do Dorogo. Szary Prorok Kritislik wyprowadza klan Scruten poza gwne tereny zajmowane przez Skaveny. Klan zakada ukryt na Przekltych Bagnach wielk warowni, ktrej najdalej wysunite przyczki sigaj a pod Marienburg.

2001 do 2500: nowe tysiclecie:


2001: Elf Wysokiego Rodu Finubar rusza do Starego wiata i dociera do LAnguille w Bretonni. Wyrusza na wypraw po Starym wiecie, nawizujc stosunki dyplomatyczne z Imperium, Bretonni, a nawet, tytuem prby, z Khazadami. 2005: Erin. Po zjednoczeniu eriskich klanw przeciw najedcom z Norski Bran Wojownik zostaje koronowany na Najwyszego Krla. Prba zabicia Mrocznej Elfki Morathi speza na niczym. Skrytobjca umiera przed przesuchaniem. Podejrzenie pada na rd Hellebron, ale nie ma na to dowodw. 2006: Morowa Flota tak wielka, e po jejprzepyniciu morze staje si czarne, rzucakotwic u wybrzey Bretonni. W czasie Bitwy Lamentw dowodzone przez Lorda Chaosu Kharana legiony Khorna i Nurgla pokonuj Bretoczykw. Couronne zostaje oblone. Blisko poowa Rycerzy Bretonni zostaje zabita. 2007: Lene Elfy kolejny raz niszcz potwornego Cyanathaira. Ubijaj go niedocigli zwiadowcy Scarloca, przebijajc stwora setk strza. Bitwa pod Couronne. Prowadzeni przez Repanse de Lyonesse, Suk Pani de Guerre Bretoczycy rozbijaj siy Chaosu. Bdca mod dziewczyn Repanse pokonuje Lorda Kharana w pojedynku. Jego armie szybko id w rozsypk. 2010: Zniszczenie Ostermarku przez Vlada von Carstein rozpoczyna Wojny Wampirw. Armie oywiecw przemierzaj kraj pomidzy Stirlandem a pnocn granic. Rezydujca w Talabheim Imperatorka Ottilia IIII rozkazuje zamkn prowadzc do miasta Drog Magw. Bitwa w Lesie Godu. Krasnoludy walcz u boku Imperium w wielu bitwach przeciwko Nieumarym. Midzy innymi w walce o Zamek Tempelhof i w bitwie przeciw hrabinie Emmanuelle. Erin. Dochodzi do decydujcej bitwy pomidzy zjednoczonymi eriskimi klanami dowodzonymi przed Najwyszego Krla Brana a Norsmenami dowodzonymi przez Sigurda Kruka. Ericzycy wygrywaj bitw, jednak ginie w niej krl Bran. Z powodu braku godnego nastpcy krla, Erin rozpada si na wiele zwalczajcych si wzajemnie ksistewek. 2025: Vlad von Carstein zostaje pokonany przez Krugera, Pierworodnego Templariuszy Biaego Wilka. Von Carstein powraca rok pniej, a u podna Urwiska Westchnie zostaje znalezione wyssane z krwi ciao Krugera. 2033: Elf Wysokiegor Rodu Finubar wkracza do Athel Loren i odkrywa Lene Elfy. 2051: Vlad von Carstein zostaje zabity podczas oblenia Altdorfu, a jego ona Isabella nie chcc spdzi wiecznoci bez niego popenia samobjstwo. Hrabiowie zaczynaj walczy midzy sob, a ich armia oywiecw rozdziela si by walczy w ich rodzinnych waniach. Najsilniejszym z wampirw okazuje si Konrad von Carstein. Elf Wysokiegor Rodu Finubar wraca do Lother na Ulthuanie i przekonuje panujcego Krla Feniksa Bel-Hathora, by ten cofn edykt zabraniajcy wpywania nie-Elfom do portu. Handel rozkwita na skal, jakiej dotd nie widziano na Ulthuanie. 2066: Norranowie wykorzystujc wewntrzne wanie pomidzy klanami Erinu rozpoczynaj trwajcy niemal wiek podbj wyspy. Do AS2161 bd kontrolowa niemal dwie trzecie Erinu. 2084: Spaczinynierowie z Klanu Skryre udoskonalaj konstrukcj dalekopisku, umoliwiajc natychmiastow komunikacj midzy odlegymi siedliskami. 2087: Lokhir Fellheart wyrzyna kapanw wityni Gilgadresha i wykuwa ze skradzionych poskw Karmazynowe Ostrza. 2091: Rodzi si legendarna Wielka Maciora z Grismerie - najwiksza winia, w Mousillon. W wielu wioskach do dzi obchodzi si Noc Maciory, na pamitk tamtego wydarzenia. 2094: Konrad von Carstein przejmuje wadz nad Sylvani. 2099: Aekold Helbrass, Czempion Tzeentcha szuka legendarnej kuni Serca Wulkanu. Jego drog przez poczerniae pustkowia Mrocznych Ziem po dzi dzie znaczy nienaturalna rolinno, ktra wyrosa na jego ladach. 2100: Konrad von Carstein wiedzie swoje siy przeciwko Imperium, ale zostaje pokonany w Bitwie Czterech Armii w AS2100. 21 lat pniej prbuje po raz kolejny ale jego wojska zostaj ostatecznie pokonane przez poczone armie Imperium i Krasnoludw w Bitwie pod Grim Moor. Igor Straszliwy, Ksi Erengradu, proponuje ksiciu Dorogo przyczenie si do Konfederacji Stanw Kisleva. Kiedy Ksi uprzejmie odrzuca propozycj. Igor wysya armi w celu zniszczenia Dorogo. Zmienia nazw podbitego miasta na Kislev i przez czterdzieci lat wada mniejszymi stanami poudniowego i rodkowego Kisleva, po raz pierwszy jednoczc cay obszar kraju pod jednym berem. Przez kilka dekad Igor buduje Kreml, ksic fortec na Wzgrzu Bohaterw w Kislevie, kontrolujc rzek Urskoj. Kapani Skinkw zajmujcy si zmumifikowanymi szcztkami Lorda Xhilipepa omawiaj znaczenie trajektorii lotu komarw wok jego czaszki. Ktnia wzmaga si, a sprzeczajce si frakcje walcz o prawo do szcztkw. 2111: Obywatele Rotebach odkrywaj, e ksi Middenlandu, Luitprand II zawar spaczeniowy pakt. Luitprand, kae wymordowa wszystkich mieszkacw miasta i spali Rotebach za sojusz z Chaosem, w ten sposb tuszujc swj wystpek. 2122: Ksi Ivan Lunatyk, syn Igora Straszliwego, w czasie Geheimnisnacht wpywa na czele swej armii do Talagraadu i masakruje mieszkacw portu, zabijajc blisko cztery tysice Ludzi. Ostland i Stirland zawieraj sojusz przeciwko Ostermarkowi. 2132: Manfred von Carstein, ostatni i najprzebieglejszy z rodu wampir, atakuje bdce w stanie wojny domowej Imperium. Niemale udaje mu si zdoby Altdorf, ale ostatecznie zjednoczone siy Imperium, Krasnoludw i Elfw zmuszaj go do odwrotu do Sylvanii. Postanowiwszy raz na zawsze zlikwidowa zagroenie ze strony hrabiw-wampirw, rne frakcje Imperium jednocz si i wraz z ich Krasnoludzkimi i Elfimi sprzymierzecami, przeszukuj mroczne lasy Sylvanii. Manfred zostaje ostatecznie osaczony na Bagnach Fenn, gdzie zostaje pokonany, a jego armia zniszczona. 2134: Podboje Igora Straszliwego kocz si u podna Gr Kraca wiata i na stepach Dalekiego Stoku. Pomimo tego Igor deklaruje obydwa te obszary czci Konfederacji Stanw Kisleva i nadaje sobie dziedziczny tytu cara caego Kisleva. 2141: W Nehekharze Ramhotep Wizjoner koczy budow Wielkiego Terakotowego Muru, lecz ten zostaje zniszczony w czasie Bitwy Stalowego Pomienia przez Imperialny Czog Parowy. Ramhotep poprzysiga, i zrekonstruuje mur przy uyciu koci swych wrogw. 2150: Morskie Elfy powracaj do Starego wiata i zakadaj faktorie handlowe. W Nehekharze Wielkie Krlowa Lybaras Khalida budzi si, kiedy Manfred von Carstein powraca do Lahmi w poszukiwaniu utraconej relikwii o wielkiej magicznej mocy. Horda Lorda Wampirw zostaje wybita salwami zatrutych strza, a Khalida, toczc pojedynek z Manfredem, rani go i zmusza do ucieczki. 2173: NKari przemierza Ulthuan. Mistrzowie Wiedzy Tajemnej z Biaej Wiey spekuluj, e jego celem jest zgadzenie potomkw Aenariona. Ostatecznie NKari zostaje zabity pod murami wityni Asuryana przez Tyriona i Teclisa. 2177: mier Chandagnaca Staroytnego, wampirycznego ojca Genevieve Dieudonne. 2197: Po nieudanej prbie wyniesienia syna do godnoci Lektora, Wielki Teogonista Kazgar XII wydaje bull, w ktrej nakazuje wszystkim prezbiterom skadanie lubw celibatu.

715 | S t r o n a

Warheim
2201: Pocztek Wojen Rycerzy w Bretonni. Krl Louen Orkobjca wyrusza z krucjat przeciwko wszelkim Zielonoskrym w swym pastwie. Przez nastpne sto lat terytorium Bretonni zostaje praktycznie oczyszczone z Orkw i Goblinw, spychanych jeszcze bardziej w gb gr i lasw. 2202: cigani przez ca Bretonni Zielonoskrzy, prbuj schroni si w Athel Loren. Jest ich tak wiele, e udaje im si dotrze a do matecznika Durthu. Tam prastary drzewiec, jego suebnice i Railarian, Stranik Bogosawionego Gaju ostatecznie wybijaj ich do nogi. 2205: Bitwa przy Czarnych Wodospadach. Armie Krasnoludw i Goblinw potykaj si na brzegach Czarnej Wody. Podczas pojedynku przy Czarnych Wodospadach gin Wielki Krl Krasnoludw Alrik i gobliski wdz Grokil Oko Wykol. Krasnolud miertelnie rani wodza Goblinw, lecz ten pociga go za sob w d otchani wodospadu. Armia Goblinw zostaje zepchnita do lodowato zimnej wody, wikszo tonie pod wodospadem, idc w lady swego dowdcy. 2207: Kolejny, mniejszy meteoryt ze Spaczenia uderza w ziemi, tym razem na Jaowych Wzgrzach. Skaveny wynosz wikszo Upiorytu, ale ludzkiemu czarodziejowi udaje si zabra jeden odamek. W tajemnicy przenosi go do Zamku Wittgenstein. 2211: Hans Grunsson, najwikszy kaznodzieja i mwca Starego wiata wyrusza na pnoc, by nawraca ludy plemienne na prawdziw wiar w Sigmara. Zostaje poarty przez Trolla Chaosu. 2225: Wielki Mistrz Zakonu Rycerzy Gorejcego Soca Graf Heimholtz prowadzi armi Imperium na Numas. Chocia Krl Grobowcw Pharakh ginie z rk Wielkiego Mistrza, Graf zostaje zabity przez przekltego Apophas, ktry pojawia si i kradnie jego dusz. 2231: zy Ariel towarzysz kolejnemu odrodzeniu Cyanathaira. Wiele wsplnot wojownikw przekrada si niezauwaenia do Lasu Arden, celem zgadzenia podej bestii, pki ta jest jeszcze moda. Niestety ich misja koczy si niepowodzeniem i ulegaj hordom Zwierzoludzi. Cyanathair opanowuje Las Arden. 2232: Zjednoczone krlestwa pnocnej Estalii najedaj i zdobywaj poudniow Bretonni. 2240: Saga o Wernerze Pi Gromu zostaje odczytana duga historia Czempiona Tzeentcha opowiada o licznych mutacjach i ostatecznym panowaniu. W czasie transkrypcji, wypowiedziane prawdziwe imi Demonicznego Ksicia przyciga jego uwag magiczny ogie trawi miasto Tzindlerstadt. 2247: Po rzdach kilku sabych i nieudolnych carw powstaje koalicja biurokratw i kapastwa, spiskujca w celu przejcia wadzy w Kislevie przez marionetkowego wadc. Na terenach Dalekiego Stoku powstaj pierwsze osady rolnicze. 2250: Drobne potyczki midzy Skavenami i Krlami Kapanami z Khemri przeradzaj si w otwart wojn. Wojna trwa niemal przez dwa stulecia i zapewnia Skavenom oson, dziki ktrej w tajemnicy rozbudowuj swoj sie tuneli a do Krain Poudniowych. 2262: Rodzi si Yevgeny Yefimowich, przyszy najwyszy Wtajemniczony boga Chaosu, Tzeentcha. 2267: Bretonnskie prowincje wysyaj wojska do walki z okupujcymi poudniow cz kraju Estalijczykami. 2271: Bitwa Szakali. Wielka flota Wojownikw Chaosu lduje na gorcych brzegach Khemri. Po zupieniu ogromnych iloci zota i magicznych artefaktw w jednej z piramid, z piaskw pustyni podnosi si legion zmarych i dosownie zagradza upiecom drog odwrotu. Siy Chaosu ostatecznie zwyciaj i odpywaj, wykrwawione, lecz bogatsze ni mogyby przypuszcza w najmielszych marzeniach. 2285: Dziki Gon Oriona przeamuje granice Athel Loren i jak podczas kadego przesilenia letniego, pustoszy Quenelles. Tym razem jednak, Dziki Gon powoduje kompletny Chaos, niszczy doszcztnie kilka wiosek, doprowadzajc wielu bretonnskich wieniakw do szalestwa. 2297: Wojna Faszywego Graala. Ksi Maldred i jego maonka Malfleur wi Czarodziejk i wystpuj przeciwko krlowi, twierdzc, e s w posiadaniu prawdziwego Graala. Mousillon po raz kolejny okrywa si hab, a krl wyrusza z armi przeciw nieszczsnemu ksistwu i rozpoczyna oblenie stolicy. 2298: Bezlitosny upieca Scyla Anfingrimm zostaje zaatakowany przez armi wywaszczonego chopstwa. Scyla odnosi zwycistwo i uprowadza jako trofeum przywdcw wroga. Przywizuje ich do swoich okrtw jako parodi rzeb dziobowych. 2300: Druga epidemia czerwonej ospy sieje spustoszenie w obu armiach i zabija wiele wiejskiej ludnoci Mousillon. Oblenie koczy si wraz ze mierci ostatniego obrocy, a krl wkracza do miasta. Maldred i Malfleur zostaj znalezieni martwi w ksicym paacu, wrd pozostaoci po swoich hulankach. Mousillon zostaje ogoszone Utraconym Ksistwem, a krl nie wybiera nowego ksicia. 2301: Wielka Inwazja Chaosu. Mroczna Elfka Morathi prowadzi negocjacje z Grasantami z pnocy i kieruje ich armi na Ulthuan. Mroczne Elfy z barbarzysk hord u boku najedaj wysp Elfw Wysokiego Rodu. Malekith posya Demona Nkari, by zabi Wieczn Krlow, lecz Stranik Tajemnic zostaje pokonany przez Tyriona i Teclisa. Na Rwninie Finuval Teclis przywouje przeciw Wiedmiemu Krlowi moc Asuryana. Malekith, chcc unikn mierci, ucieka do Krlestwa Chaosu. Pozbawione dowdztwa Mroczne Elfy zostaj pokonane i wygnane z Krlestw Wewntrznych. 2302: Inwazja si Chaosu na Stary wiat. W Nuln pojawia si Magnus Pobony. Jego apel o zjednoczenie przeciwko grobie Chaosu okazuje si skuteczny. Rodz si plotki o podych i zmutowanych Goblinach Chaosu. Rosnca fala mrocznej magii zmusza Szarych Prorokw, by wkroczyli i wezwali boski osd Rogatego Szczura w celu powstrzymania wojny pomidzy klanami. W Skavenblight podczas odprawiania wielkiej ceremonii w czasie Vermintide - wielkiego corocznego wita ku czci Rogatego Szczura - Szarym Prorokom udaje si przyzwa inkarnacj bstwa. Przeraeni lordowie klanw przysigaj posuszestwo i wspprac na niespotykan wczeniej skal, gdy Rogaty Szczur dyktuje plan, ktry maj zorganizowa. Rada Trzynastu zostaje cakowicie zreorganizowana, natychmiast koczc wszelk wrogo midzy Skavenami. W Lustrii przyjmujc wskazania Gwiazdy Itzla, Slannowie wzmacniaj si Wielkiej Ochrony i osabiaj moc Chaosu, pomagajc w ten sposb Magnusowi Pobonemu w Wielkiej Wojnie z Chaosem. 2303: Magnus Pobony ciera si z Hordami Chaosu i pokonuje je u bram Kisleva. Kilka oddziaw Szczuroludzi infiltruje ziemie Imperium i wkrtce wybuchaj niewielkie ogniska zarazy w Nuln, Talabheim i Marienburgu. Po dwch latach bezustannych walk Mroczne Elfy zostaj wygnane z Ulthuanu. 2304: Magnus Pobony z Nuln zostaje obrany Imperatorem. Nastpuje odbudowa Imperium. Magnus zakada dwr w Nuln. W Altdorfie Elfi Mistrz Wiedzy Teclis tworzy Kolegia Magii. Magnus wydaje Imperialny Dekret o Magii - zbir praw i regulacji, ktrych musz przestrzega wszyscy obywatele Imperium obdarzeni umiejtnociami magicznymi. Zamanie postanowie dekretu karane jest mierci. W ogniach Poncej Gry Mroczna Elfka Morathi wykuwa Rozdzieracz Serc. 2307: Skrytobjcy Mrocznych Elfw pod wodz Gloreira usiuj zabi Krla Feniksa Ulthuanu. Finubara skutecznie broni Biae Lwy. Korhil i jego wojownicy rzucaj si w pocig za Mrocznymi Elfami przez Lothern. Pozostali skrytobjcy zostaj zabici w czasie pocigu rozgrywajcego si na dachach budynkw. 2319: Imperator Magnus Pobony wydaje Imperialny Dekret o Zbawieniu i Litoci - zbir praw i regulacji nakazujcych Elektorom wybudowanie wizie i aresztw. Du rol w stworzeniu edyktu odegra Kult Shallyi. 2320: Skavescy agenci w Marienburgu za pomoc ognistych kadzi pal poow zakotwiczonych w porcie statkw. Motywy tego ataku pozostaj nieznane. 2321: Bitwa w Cieninie Krwawej Wody. Podczas zimy rynsztokowcy klanu Eshin dokonuj kilku wypadw na imperialne, bretonnskie, tileaskie i estalijskie floty wojenne stojce na kotwicy w swoich macierzystych portach. Do podpalenia okrtw uywaj ognistych kotw i nafty, z rnym powodzeniem. Pancerniki Krasnoludw z Barak Varr odnajduj Skavenw i rozbijaj ich na wodach Czarnej Zatoki. 2326: Teclis, Elf Wysokiego Rodu, wraca na Ulthuan i obejmuje urzd Wielkiego Mistrza Wiedzy Tajemnej w Wiey Hoetha. 2336: A Athel Loren wydostaje si czowiek, ktry utrzymuje, i jest diukiem Melmonem z Quenelles. W cigu kilku godzin starzeje si i umiera jeszcze tego samego dnia. 2349: W Lustrii armia Jaszczuroludzi z Itzy maszeruje na poudnie przez Rwnin Culchan. Armia tworzy most z magicznej energii, po ktrym dostaje si na wysp, gdzie ley Cytadela Zmierzchu. Elfy Wysokiego Rodu obawiaj si oblenia, kiedy nagle od strony morza atakuje je flota Korsarzy Mrocznych Elfw. Jedynie dziki pomocy Jaszczuroludzi udaje si odeprze Korsarzy. Jaszczuroludzie odchodz na pnoc bez sowa. 2350: Hala Gildii Inynierw w Karaz-a-Karak zostaje zniszczona przez eksplozj wywoan przez Burloka Bamminsona i Svena Hasslefiesana, a dokadniej rzecz ujmujc, przez prowadzone przez nich eksperymenty z cinieniem. W Nehekharze Arkhan Czarny zawizuje z Krlow Khalid tymczasowy sojusz i razem wyruszaj do Sylvanii. W czasie kiedy Khalida zabija Wampira Mandregana, Arkhan odzyskuje z jego trumny Rdk Nagasha. 2355: Bitwa pod Cholulec. Zhabiony Inynier Krasnoludw Sven Hasselfriesian wypywa z Barak Varr na pokadzie niezwykego, napdzanego par okrtu i po wielu miesicach podry i licznych bitwach z morskimi stworami lduje na Wybrzeu Tarantuli w Lustrii. Sven i jego towarzysze cieraj si z Jaszczuroludmi w ruinach Cholulec. 2369: Po mierci Magnusa Pobonego Imperium wbrew powszechnym przewidywaniom przechodzi nie w rce jego brata, Gunthera, lecz Hrabiego Leopolda ze Stirlandu. 2371: Wnuczka Gunthara von Bildhofena polubia Borysa I Todbringera, a ich syn zostaje pierwszym grafem Middenheim z rodu Todbringerw. 2377: Mapi Krl zdobywa wadz w Kitaju. Mianuje swoim doradc wodza Kishkika z Klanu Eshin i rozpoczyna handel z Imperium Szczuroludzi. 2378: Marienburgskie floty kupieckie i ochotnicze przeprowadzaj wysoce skuteczn kampani przeciwko piratom. 2379: Korsarze z Karond Kar rozbijaj si na pirackiej wyspie Sartosie. Kradn wiele statkw i uciekaj, by z pomoc Najemnych Ostrzy zaatakowa miasta Luccini i Remas. Zostaj nastpnie zdradzeni przez najemnikw i wydani pirackiemu kapitanowi, ktrego okrty wczeniej ukradli. 2383: Kilkoro dzieci opowiada o objawieniu si Shallyi w zagajniku pod Pfeildorfem. Niektrzy twierdz, e dzieci potrafi czyni cuda. Inkwizytorzy Sigmara odmiennie oceniaj ich dar i pal malcw na stosie. Ich poplecznikom udaje si przetrwa i wkrtce zakadaj Zakon Dzieci Gobicy. 2384: Na Ulthuanie Caradryan z Eataine zostaje mianowany Kapitanem Gwardii Feniksa. Moraelir, poprzedni Kapitan, zgodnie z Wol Asuryana dobrowolnie rezygnuje z tej funkcji. 2387: Saperzy Skavenw podminowuj mury Zamku Siegfried w Sylvanii. Gdy ksi Karsten z Waldenhof odmawia Szczuroludziom zapaty za przysug, Skaveny uprowadzaj wszystkie dzieci z miasta. Mroczny Elf Lokhir Fellheart najeda na miasto Tor Canabrae na wybrzeu Ulthuanu. 2399: Skaveny z Klanu Skryre rozpoczynaj opracowywanie zasilanych Upiorytem podziemnych elaznych spaczpowozw. Pierwotnie uywane do cignicia wzkw kopalnianych, ale wkrtce zostaj przystosowane take do transportu wojska. 2402: Mroczne Elfy wkradaj si na brzeg Chrace i niknie w lasach, by najeda na wioski i urzdza zasadzki na patrole. Trwa to cay rok, nim w kocu Biaym Lwom udaje si je zmusi do otwartej bitwy i rozbi szar Lwich Rydwanw. Mimo to grupka Mrocznych Elfw ucieka i nigdy nie udaje si jej odnale. 2416: Alondir Czaszka mierci, Mistrz Asasynw z Har Ganeth z Naggarond zostaje zabity przez swego najlepszego ucznia, Ostrze Cienia. 2418: Zwoki Ernezio Porcurio, kapitana najemnikw z Luccini zostaj odnalezione w ciemnej, zamknitej od rodka piwnicy jego zamku. Nie odnaleziono adnych ladw zabjcy. W Lustrii Slann, Mag-Kapan Tecciztec z Tlaxtlan, Miasta Ksiyca rozpoczyna magiczny rytua, ktry zepchn ma Ksiyc Chaosu z jego orbity. Magowi-Kapanowi nie udaje si zgromadzi wystarczajcej mocy. Ksiyc Chaosu trzsie si, a jego odamki spadaj na ziemie Ludzi za Oceanem Wielkim z fatalnym, niszczcym skutkiem. 2420: Bretonnski krl Charles I prowadzi Wojny Rycerzy na terytoria Ksistw Granicznych i dalej na poudniowy wschd. Rycerze bretonnscy odnosz spektakularne zwycistwo nad Krwaw Rzek. Coraz wicej osadnikw osiedla si w Ksistwach Granicznych. Gobliski wdz Grom Brzuch spod Mglistej Gry najeda Gry Kraca wiata na czele swej armii, zoonej z wielu szczepw Goblinoidw. Po pokonaniu Krasnoludw w Bitwie elaznych Wrt armia Groma posuwa si na tereny Imperium. Dua cz poudniowowschodnich terytoriw Imperium jest zdewastowana, a miasto Nuln zdobyte. Jednak Grom nie posuwa si dalej w gb Imperium. Kieruje swe armie w stron morza, gdzie buduj one ogromn flot i odpywaj na zachd. Dopiero po kilku latach historykom udaje si odkry, i Grom wyldowa na wyspie Ulthuan, gdzie po latach szerzenia poogi i zniszczenia zosta ostatecznie pokonany przez Elfy. 2422: W Altdorfie w pobliu Kolegium Pomienia dochodzi do potnej magicznej bitwy. W wyniku dziaa niszczycielskich zakl dzielnica Altdorfu zostaje cakowicie zniszczona. Lokhir Fellheart pldruje zatopione ruiny Chupayotl, miasta Jaszczuroludzi i znajduje w nich Hem Krakena. 2423: Eltharion, syn Moraniona, stoi na czele miaego ataku na samo Naggarond. Wiedmi Krl poprzysiga zemst swym znienawidzonym kuzynom. Nakazuje rzdzcym rodom zmustrowanie nowych onierzy, wyznacza na dowdcw zaufanych lordw, le wieci do floty, by stawiaa agle i przypuszcza nowy atak na Ulthuan. By to pierwszy przypadek, gdy Elf Wysokiego Rodu wkroczy w mury Naggarond i wrci ywy. 2425: Cieszcy si z saw gobliski wdz Grom Brzuch spod Mglistej Gry lduje w Yvresse, horda Zielonoskrych pustoszy wschodni Ulthuan, nim ostatecznie zostaje rozbita pod Tor Yvresse przez armi Elthariona. Eltharion zostaje Stranikiem Tor Yvresse. 2429: Marienburg odcza si od Imperium. Imperator Dieter IIII przekazuje rajcom miejskim wadz nad Jaow Krain w zamian za pokan kwot w zocie. Gdy skandal wychodzi na jaw, Diter zostaje pozbawiony wadzy. Tron przejmuje Wilhelm II, a korona przechodzi w rce KsitElektorw Reiklandu. miae trio iluzjonistw odwiedza Paac Imperialny w Altdorfie i odjeda wraz z czci skarbw ze zbiorw Imperatora. Wilhelm II rozkazuje przeprowadzenie masowych procesw czarodziejw, oskarajc ich o czarostwo i konszachty z Chaosem. Zostaje stoczona bitwa na Bagnie Grootsher. Ksi Frederik zmienia Twierdz Tarhelm w wizienie. 2442: Arcymag Viggo Hexensohn zostaje wybrany Patriarch Kolegium Ametystu.

71 6 | S t r o n a

Fantasy Skirmish
2448: Potop zalewa Marienburg. Nastpuje rozbudowa murw Vloedmuur i usprawnienie systemu odwadniajcego. 2449: W odpowiedzi na wprowadzone przez rad miejsk prawo gwarantujce gildiom ograniczenie wpyww zwizkw pracowniczych, w Marienbergu wybuchaj zamieszki, ktre rozpoczynaj si w stoczni Suiddock i ogarniaj cae miasto. 2450: Kaplica Graala pooona w pobliu miasteczka o nazwie Pied aCochon - najwikszy spord ocalaych w Mousillon witych przybytkw - jest oblegana przez ogromn hord Nieumarych. Kiedy stwory wdzieraj si do rodka, wszystkie Panny Graala gin w okrutny sposb, poarte przed Ghoule. witynia nigdy nie zostaje odbudowana. 2456: Jedyna crka ksicia Talabheim polubia drugiego syna Wielkiego Ksicia Talabecklandu Dietera I, powstaje dynastia Krieglitz-Untermenschen. Po mierci ksicia Talabheim, ksina KrieglitzUntermenschen wstpuje na tron jako Ottilia VIIII. 2457: Egrimm von Horstmann, Wielki Luminarz Kolegium Magii wiata zostaje ostatecznie skuszony obietnicami szeptanymi mu przez Wielkiego Czarnoksinika. Von Horstmann skada przysig lojalnoci Tzeentchowi, a nastpnie uwalnia Smoka Chaosu Baudrosa z jego piramidy-wizienia. 2458: Bitwa na Falach. Eskadra pirackich statkw zostaje okrona i zatopiona przez bretonnsk flot. Jest to najwiksza morska bitwa u wybrzey ksistwa. 2465: Rodzi si Orfeo, minstrel. W wieku omiu miesicy, jako podrzutek, zostaje zaadaptowany przez Lene Elfy z lasu Loren. 2470: Wdz Goblinw Boggrub Ogrynka prowadzi plemi Zamanych Nosw na Krasnoludzk twierdz Karak Azul. W wyniku wyprawy w jego rce trafiaj dwie potne machiny wojenne, ktre ochrzczono mianami Czaszkoup i Oowiomot. Uzbrojony w owe potworne machiny zniszczenia Boggrub sieje spustoszenie w Grach Kraca wiata i w Averlandzie. 2471: Rodzi si Detlef Sierck, najwikszy dramaturg i impresario w Starym wiecie. 2473: Belegar potomek krla Lunn, odbija z rk Goblinoidw cz Karak Omiu Szczytw i obwouje si wadc bastionu. Ekspedycja, ktra miaa na celu odzyskanie pogrzebanych tu skarbw zmienia si w prb ponownego zasiedlenia fortecy. Krasnoludy schodz do podziemi i odnajduj wiele skarbw, lecz w obliczu skrajnej przewagi przyjdzie im y w stanie permanentnego oblenia. 2475: Aktywno Chaosu na pnoc od rzeki Linsk stale wzrasta. Ksita pnocnych kolonii apeluj do rzdu o pomoc wojskow oraz fundusze na fortyfikacje. Dziaania oddziaw wojskowych zostaj ograniczone do zwalczania band Zwierzoludzi i mutantw, napadajcych na rodkowy i Poudniowy Kislev. Bolgasgrad najwiksza osada w Translinsku, protestuje i odcza si od Konfederacji Kislevickiej. Ivan Szalony, ostatni car z rodu Romanoff zostaje zabity przez fanatycznego kapana. Na tron Kisleva, przy wsparciu wojska i arystokracji wstpuje Radii Bokha. U podna Gr Kraca wiata zwiksza si aktywno Goblinw. Dolganie jednocz si pod wodz Daroka Krzywego Roga i wypowiadajc wojn wszystkim Goblinoidom. Wybuchaj niezliczone konflikty, a nie ma adnej nadziei na ich pokojowe rozwizanie. Rodzi si Johann von Mecklenberg, syn Oswalda, barona Sudenlandu. 2477: Ksi Oswald von Konigswald rekrutuj grup poszukiwaczy przygd - w tym rwnie wampirzyc Genevieve Dieudonne - i prowadzi ich w Szare Gry, aby odnale i zniszczy czarnoksinika Drachenfelsa. 2478: Rodzi si Konrad. Przychodzi na wiat baron Wolf von Mecklenberg - modszy brat Johanna. Talabheim ogasza niepodlego i odcza si od Talabecklandu. Stolica prowincji zostaje przeniesiona do twierdzy Schloss. 2479: W Bretonni, Nicolette z Oisement zostaje oskarano o czarnoksistwo i wyznawanie Mrocznych Bogw, sd przed ktry zostaje doprowadzona przez bdnych rycerzy, uznaje arystokratk winn zarzucanych jej zbrodni i skazuje Nicolette na zamurowanie ywcem w zamkowej wiey. 2482: Wojska Stirlandu, po przekroczeniu poudniowej granicy Talabecklandu, zostaj zwizane walk przez oddziay najemnikw dowodzone przez generaa Von Ruteura. I cho genera zosta pokonany, to zebrana przez wadcw Talabecklandu armia odpara wrogie wojska, ktre wycofay si do Stirlandu. 2483: Vukotich wstpuje na sub von Mecklenbergw jako nauczyciel Johanna. 2485: W bretonnskim miecie Gisoreux dochodzi do pierwszych powanych zamieszek. Ludzie s niezadowoleni z rzdw krla. Klan Mors niszczy kilka rywalizujcych z nim klanw, wcznie z wikszoci klanu Skab i zaczyna zdobywa wadz oraz wyszy status. 2486: Bretonnski krl Charles I przekazuje wadz swojemu synowi Charlesowi II de la Dure. Nowy krl krwawo tumi rozruchy w miecie. 2488: Bitwa o Przecz mierci. Armie bretonnskie zostaj pokonane przez siy Orkw pod wodz Morgluma Karkoamacza. Krl Bretonni Charles II ogasza koniec Wojen Rycerzy. 2489: W Lustrii Skink Astromanta Tettoeko powstrzymuje najazd Skavenw prowadzony z ruin Qeutzy, Zbezczeszczonego Miasta. Zmienia trajektori przelatujcej komety i zrzuca j na centrum miasta, niszczc gniazdo Szczuroludzi. 2490: We wsi na skraju Lasu Cieni mody Konrad ratuje Elyss przed Zwierzoczekiem. Enigmatyczna Nekromantka znana jako Hela Na Wp Umara prowadzi hord Nieumarych do Krainy Trolli, zabijajc po drodze kade napotkane stworzenie. Jej horda zostaje ostatecznie zatrzymana i rozbita przez potn band Trolli. 2491: Bagrain, opat klasztoru La Maisontaal w Bretonni, przenika do Skavenblight i wykrada przeklt Ark Chaosu. Szary Prorok mierciouj i jego Skaveny wyruszaj w stron obleganego klasztoru. W zamian za Ark Chaosu Szczuroludzie niszcz wojska Nekromanty Heinrich Kemmler, znany take jako Liczmistrz, odnajduje krypt straszliwego Krella, Mistrza Chaosu i wskrzesza go z powrotem do ycia. Na czele potnej armii oywiecw wdruj z Szarych Gr do Bretonni, palc i rabujc wszystko na swej drodze. W zacitej bitwie o klasztor La Maisontaal ich armia odnosi cikie straty, i zostaje zmuszona do odwrotu. Szrama, Wojownik Chaosu, przeprowadza atak na letni rezydencj rodziny. Johann i Vukotich unikaj rzezi, ale Wolf zostaje schwytany. 2492: Bretonnski krl Charles II przeprowadza modernizacj bretonnskiej piechoty i marynarki. 2495: Podniesione wol Liczmistrza Kemmlera siy Nieumarych atakuj Athel Loren, cho ich celem jest inwazja na Bretonni. Lene Elfy rozbijaj oywiecw w Bitwie na Kurhanach. Kemmler salwuje si ucieczk. 2496: Gboko pod Karak Omiu Szczytw Felix odzyskuje zagubiony miecz Karagh. Letnie przesilenie dnia i nocy. Wioska Konrada zostaje zaatakowana i starta z powierzchni ziemi przez Zwierzoludzi. Konrad spotyka najemnika Wolfa i zgadza si by jego giermkiem przez 5 lat. Mniej wicej w tym samym czasie mag Litzeinreich w Middenheim przeprowadza eksperymenty ze Spaczeniem. Arcymag Setanta Lobas zostaje wybrany Dzikim Ojcem, Patriarch Kolegium Bursztynu. 2497: Wyznawcy Nurgla dostaj si do kopalni Spaczenia Wampira Pietra von Carsteina, ukrywszy si pod zwokami przewoonymi cierwowozami. Wybucha walka, ktra koczy si zawaleniem kopalni i zasypaniem zarwno ywych, jak i umarych. W Lustrii Slannowie wspieraj sw moc Wielki Wir Ulthuanu Elfw Wysokiego Rodu. 2498: Bitwa o Czelu. Armia Zielonoskrych zostaje pokonana na zachodnim kracu Przeczy Wciekego Psa w Bitwie Szczk przez Krasnoludy dowodzone przez Duregara, ktrym jednak zadaje klsk wielki wdz nocnych Goblinw, Skarsnik. Czciowo odbudowana i zasiedlona twierdza Karak Omiu Szczytw znajduje si w cigym stanie oblenia. W Bretonni dobiega koca budowa paacu w Oisillon, dwr krlewski przenosi si do paacu z Gisoreux. 2499: Konrad i Wolf s zatrudnienie w kopalni zota niedaleko przeczy Belyevorota w Kislevie. Mag Litzeinreich znajduje si w subie Gustava Szalonego z Talabheim. 2500: W walce z Orkami ginie krl Bretonni Charles II. Nastpc tronu Bretonii zostaje 15 letni Charles de la Tete dOr. Mody ksi Couronne nie jest gotowy do objcia wadzy, przez osiem lat w jego imieniu wada dekadencko Lord Regent de Gascone. Couronne staje si sawne w caym Starym wiecie ze swoim przepysznych nad miar balw i uczt. Oblenie Praag - kislevickiego miasta na dalekiej pnocy pastwa. Praag zostaje zaatakowane przez ogromn Hord Chaosu, dowodzon przez Areka Pazura Demona, w skad ktrych wchodz wyznawcy wszystkich czterech Wielkich Mocy Chaosu.

2501 do czasw obecnych: rzdy Karla-Franza:


2501: Johann i Vukotich na Pnocnych Pustkowiach Chaosu ostatecznie doganiaj Szram i Wolfa, brata Johanna. Letnie zrwnanie dnia z noc - Konrad i Wolf kieruj si na pnoc w poszukiwaniu skarbu ukrytego w porzuconej wityni Krasnoludw. 2502: Norsmeni pod dowdztwem Erika Czerwonego Topora najedaj Krlestwa Elfie, jednak flota wojenna Elfw Wysokiego Rodu pod wodz Tyriona odpiera atak morskich rozbjnikw. Po ucieczce ze zbrojnego oddziau wyznawcw boga Chaosu, Khorna, Konrad czy siy z czarownikiem Litzenreichem. Wygnani z Middenheim za kontynuowanie zakazanych dowiadcze ze Spaczeniem, udaj si do Altdorfu. Karl-Franz z rodu Holswig-Schliestein, praprawnuk Wilhelma zostaje wybrany przez Elektorw na Imperatora Imperium. Korzystajc z patronatu ksicia Oswalda von Konigswalda z Ostlandu, Detlef Sierck podejmuje prb wystawienia swojej sztuki Drachenfels w samym zamku Drachenfels. Wystp koczy si koczy si bitw, gdy pojawia si dny zemsty Wielki Mag we wasnej osobie. Ksi Oswald von Konigswald ginie, za Ksiciem-Elektorem Ostlandu zostaje Hals von Tasseninck. Konrad odkrywa potworny plan, uknuty przez Skavenw w Middenheim i Altdorfie. 2503: Imperium. Z powodu nierozstrzygnitej bitwy z Zielonoskrymi, pod stirlandzkim Hundfeld, spustoszenia wschodniej czci prowincji i tak zwanej zdrady Elektorw w niektrych prowincjach Imperium dochodzi do proimperatorskich zamieszek skierowanych przeciw Elektorom. Orkowie pod wodz Gorfanga Gnijce Trzewia atakuj Karak Azul. Zielonoskrzy wdzieraj si do rodka zapomnianym tunelem i upi bastion, siejc mier i zniszczenie. Osaczaj w sali tronowej bezbronn rodzin krla Kazadora, wikszo jej czonkw zostaje pojmana w niewol i wtrcona do lochw Czarnej Grani. Krlewski syn Kazrik zostaje ogolony i przybity do tronu starego krla w akcie ostatecznej zniewagi. Orkowie opuszczaj twierdz uwoc do Czarnej Grani wiele upw i bracw. 2504: Wojska Imperatora Karla-Franza I, wspomagane przez Krasnoludzkie odziay dowodzone przez Hildegard Mertezun wypdzaj Goblinoidy ze wschodnich fortw Gr Kraca wiata. Zrujnowanej twierdzy Karak Azul zostaje odbita z rk Zielonoskrych. 2505: 33 Pflugzeita w Altdorfie w wieku 72 lat umiera Helmut Hauptmanson, bardziej znany jako Wielki Teogonista Sigmara Yorri XIIII. Obrady zgromadzone w stolicy Imperium Konklawe zostaj zakoczone 22 Sommerzeita wyborem nowego Wielkiego Teogonisty - Alfreda Rottenstossa, ktry przyjmuje imi Yorriego XV. 2507: Latem, dowodzone przez Imperatora Karla-Franza I i Krasnoludzk przywdczyni Hildegard Mertezun wojska rozbijaj na polach pod Okrg Gr zjednoczonych siy wadcw Sylvanii i zdobywaj Twierdz Dziesiciu, gdzie schronili si renegaccy ksita. 27 Ulriczeita w Marienburgu stranicy odnajduj ciao martwego burmistrza, niemono okrelenia przyczyn mierci doprowadza do walk midzy dwoma frakcjami wchodzcymi w skad rady miejskiej, kilku radnych zostaje zamordowany i wolne miasto pogra si w impasie. Modszy syn Wielkiego Diuka Middenlandu Manfreda von Bildhofena - Ronald w imieniu Imperatora wyrusza z samozwacz misj dyplomatyczn zaogniajc konflikt. Barak Varr jest oblone przez wojska wodza Gorfanga, ktre jednak pniej przyczaj si do hordy Morgluma Karkoamacza a wsplnie z ni atakuj Karak Azul. Orkom udaje si na krtki czas zdoby cz twierdzy i pojma lub zabi wiele Krasnoludw, w tym Kazrika, syna Kazadora, przywdcy twierdzy. 2508: W Bretonni Charles de la Tete d'Or zasiada na tronie jako Charles III. 12 Nachexena w Marienburgu Ronald von Bildhofen zabija posa bretonnskiego Luisa de Mestreux et Cavienne, samozwaczy pose zostaje pochwycony i odesany Imperatorowi. Tymczasem autentyczny pose Imperium - Rodryg von Steinheim, z powodu nieszczelnoci kaduba statku dociera do Marienburga dopiero z pocztkiem Jahrdrunga. W tym samym czasie Wysokie Elfy - po tym jak kapitanowie odmwili im wejcia na pokad - zatapiaj dwa imperialne statki handlowe pynce z Nowego wiata. Z kocem Nachexena dochodzi do ugody zawartej pomidzy oblegajcym Marienburg krlem Bretonni Charlesem III, a reprezentujcym Wolne Miasto Imperatorem KarlemFranzem. Tymczasem na polach Stirlandu krasnoludzka krlowa Hildegarda Mertezun toczy przegran Bitw o Mokre Pola, cigana przez Zielonoskrych armia Krasnoludzko-imperialna przyjmuje oblenie w twierdzy Adlersburg. Kilka dni pniej armia Orkw zostaje rozbita gdy z odsiecz przybywaj wojska Imperium dowodzone przez Marszaka Hambirga. W poowie miesica Vorgeheim zaogi imperialnych okrtw handlowych, eskortowanych przez albioskie galeony, masakruj w odwecie rozbitkw pochodzcych ze zniszczonej Elfiej atean. 20 Erntezeita poczone siy floty bretonnskiej i Ulthuanu atakuj poudniowe wybrzee Albionu, porywajc ludno wielu wiosek i grodw.

717 | S t r o n a

Warheim
2510: Bitwa na lebie Poamanych Ng. Wdz Gnashrak jednoczy pod sw komend plemiona Zielonoskrych yjcych we wschodniej czci Gr Kraca wiata i prowadzi t armi przez Srebrny Szlak na Karaz-a-Karak. Przez lata Goblinoidy pustosz grskie tereny, nawet zagraajc stolicy Krasnoludw. Gnashrak zostaje jednak pokonany przez wojska z Karak Kadrin pod wodz Ungrima elaznej Pici. Gobliska horda niesawnego Herszta Hersztw Nocnych Goblinw - Spinniego Ztyubjcy, pustoszy ziemie wok Middenheim, niszczc z gr setk farm i wiosek. Ostatecznie Ztyubjca zostaje pokonany przez synnego Marszaka, Kurta Heinwalda. Podczas walk uyto, cignitego z Nuln, czogu parowego. W tym samym roku, nieznany dotd Herszt Goblinw Gorblum ta Prenga, zdobywszy zaklt koron Orkowego Szamana, wykorzystuje jej moc, by zebra armi i przyjmuje imi Gorblum Wspaniay. Wycina w pie Krasnoludzkie wojska pod wodz krla Thorgrima i pustoszy poow Gr Kraca wiata, co przynosi mu znaczny rozgos. Sutan Hahmed Shas-a Qaran zasiada na Lazurowym Tronie Arabii w Lashiek. Kupcy arabscy przywo do Starego wiata towary z poudnia, a wracaj z wyrobami z pnocy. Arabia to wci liczca si potga. 2512: Za rad i namow gosu szepczcego w jego gowie, Azhag Rzenik prowadzi ogromn armi Zielonoskrych do pnocnego Imperium - sieje spustoszenie, palc i pldrujc rozlege poacie tamtejszych ziem. W Bretonni krl Charles III obchodzi z wielk pomp 27 urodziny. W Gisoreux dochodzi do wznowienia rozruchw. Skavescy saperzy cakowicie niszcz Zamek Wittgenstein i odzyskuj przechowywany tam Kamie Przemian. Na Prorokini Naieth spywa wizja mierci Athel Loren. Ariel nakazuje lenej szlachcie, by ta rozpocza owy na Zwierzoludzi na caym wiecie. 2514: Fritz von Halstadt, szef magistratu Nuln i kapitan tajnej policji ksinej Emmanuelle, zostaje przyapany na wymianie Upiorytu w kanaach ciekowych pod miastem. Szary Prorok Thanquol przekazywa szalonemu Halstadtowi prawdziwe informacje, pprawdy i zwyke kamstwa, manipulujc nim w celu wywoania kolejnej wojny domowej w Imperium. Intryga zostaje odkryta, a von Halstdadt zabity, ale Thanquolowi udaje si zbiec. Nieco pniej tego roku Szary Prorok powraca, pragnc wywrze zemst za pomoc hordy Skavenw. Wykorzystujc rozleg sie kanaw ciekowych, by wedrze si do miasta, Skaveny niemal podbijaj Nuln w cigu jednej nocy. Powstrzymuj je dopiero wywoane przez obrocw poary, ktre pustosz miasto. W kocu Skaveny zostaj odparte, ale poowa Nuln ley w ruinach. Szary Prorok Thanquol przysiga, e zemci si na Nuln i jego mieszkacach, a potem wraca do Skavenblight, na przesuchanie przed Panami Rozkadu. 2515: Herszt Zwierzoludzi Graktar niszczy Gortsburg i Leitenbad, ale przegrywa w bitwie pod Helmgartem. Vilitch Przeklty za pomoc zego ognia pali Tzeskagard, zaraliwy miech Czarodzieja dopada nawet tych, ktrzy zostaj zapani w pomienie. 2516: Graktar zostaje wyzwany do pojedynku i pokonany przez Khazraka, ktry przeprowadza seri najazdw w caym Drakwaldzie, pldrujc Jagerhausen, Immelscheld i Arenburg. 2517: Car Kisleva Radii Bokha umiera w wyniku ran odniesionych podczas bitwy w Krainie Trolli. Katarina Bokha wstpuje na tron jako Caryca Katarina II Lodowa Krlowa. Krl Trolli Throgg z pnocy i rozpoczyna wojnprzeciw cywilizowanemu wiatu. Pierwsze wzmianki o Czarnym Rycerzu, Mallobaude, ktry by pono widziany na dworze Aucassina. W Lustrii uznawany za zaginionego od upadku Pahuax Skink-Kameleon Oxyotl w tajemniczy sposb powraca do Lustrii. Jego pojawienie zbiega si ze spontanicznym i niezapowiedzianym wylgiem SkinkwKameleonw w ruinach miasta po raz pierwszy od tysicy lat. 2518: Z nieznanych powodw lena zjawa, Drycha, atakuje kilka wiosek w ssiedztwie Parravonu, nie pozostawiajc nikogo przy yciu. Sigvald Wspaniay, Zoty Ksi Slaanesha rwna z ziemi miasto Chamburg, poniewa nie smakowao mu wino z jego winnic. Lene Gobliny wychodz ze swych kryjwek, kiedy Ludzie naruszaj ich tereny wok Czarnej Otchani. Rozpoczyna si bitwa o Drakwald. 2519: Na wschodni dolin Grismarie spada deszcz martwych ab. Zostaje to uznane za zy znak i wzbudza due poruszenie wrd wieniakw. Bitwa Setki Dzia. Gobliska horda atakuje z zaskoczenia Zhufbar, lecz nie udaje si jej przeama obrony. Armia Karaz-a-Karak niezwocznie spieszy z odsiecz. Gobliny id w rozsypk, lecz szybko okazuje si, e przygnao je tu znacznie powaniejsze zagroenie. Kilka tygodni pniej potna armia Ogrw mija Karak Kadrin kierujc si ku Krainie Zgromadzenia. Armie Karaz-a-Karak, Karak Kadrin i Zhufbaru cz siy pod wodz Wielkiego Krla Thorgrima Stranika Uraz i wydaj ogrom bitw u brodu rzeki Aver. Gdy ruszajce do ataku siy Ogrw rozdziela rzeka, na polu bitwy pojawiaj si onierze z Nuln. Otoczone przez armie Krasnoludw i Ludzi Ogry zostaj cakowicie zmiecione zmasowanym ogniem artyleryjskim o sile nie ogldanej dotd w Starym wiecie. Spowita cieniem posta znana jako Mistrz Mroku przeprowadza bluniercz koronacj Archaona. Wulfryk Wdrowiec ogasza, e jest najpotniejszym wojownikiem ze wszystkich miertelnikw i zostaje na rzucona kltwa musi wdrowa przez wiat, by dowie swego twierdzenia. Trzecia bitwa o Przecz Czarnego Ognia. Hordy Herszta Vorgaza elazosczkiego zostaj zatrzymane na przeczy. Marius Leitdorf, Hrabia Elektor Averlandu ginie, lecz na polu bitwy zjawia si Imperator Karl Franz, zabija Vorgaza i gromi Zielonoskrych. 2520: W Lustrii Ten-Zlati, Wyrocznia Kroaka odzyskuje na wich Wyspach Zaginione Tablice. 2521: Grupa rycerzy pojawia si pod LAguille tu przed bitw z Norsmenami. Na sztandarze rycerzy widnieje ty w na czarnym polu. W przeomowym momencie jedcy wycofuj si, w wyniku czego wielu dzielnych bretonnskich rycerzy ginie z rk norsmeskich berserkerw. Aelfrik Cyenwulf i Lord Surtha Lenk prowadz swoje hordy przeciw armiom Kislevu. Vashnar Oprawca przeprowadza wielki najazd na pnocn Lustri. Skarsnik przygotowuje atak na Skavenw i Krasnoludy, by przegoni jednych i drugich z Karak Omiu Szczytw. Grimgor elazoskry nudzi si rzezi Skavenw pod Gr Czerwonego Oka i szykuje si, by rozpta now burz zniszczenia. 2522: W Athel Loren Ariel wierzy, e Cyanathair szykuje si do kolejnego najazdu na Athel Loren. Archaon, Pan Schyku Dziejw gromadzi najwiksz jak dotd armi Chaosu. Poczone hordy maszeruj przeciwko armiom Starego wiata, rozpoczynajc inwazj zwan dzi Burz Chaosu. W Lustrii Mazdamundi i Kroq-Gar zmuszeni s do powrotu do Hexoatl, by przerwa oblenie Vashnaara Oprawcy. 2522: W Nehekharze Settra Niemiertelny koczy wielk czystk i rozpoczyna now er podbojw, ktrej celem jest objcie we wadanie wiata. Legiony Nehekhary zbieraj si u jego boku, by rozpocz wielk ekspansj. 2523: Rozptuje si Burza Chaosu. Kada z przeczy Gr Kraca wiata staje si polem bitwy, a kady klan szykuje si do wojny. Pod wodz Wielkiego Krla Thorgrima Krasnoludy dochowuj sojuszy i broni swych twierdz. Na wie o zjednoczeniu plemion Orkw pod sztandarem Grimgora elazoskrego, Wielki Krl Thorgrim nakazuje krlowi Alrikowi Ranulfssonowi oczyszczeni z Goblinw Srebrnego Szlaku i zaatakowanie Gry Gunbad. Bez wsparcia Orkw Gobliny s dla krla Alrika atwym upem pomszczono wiele gobliskich przewin i odzyskano wiele dawno utraconych skarbw.

71 8 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

719 | S t r o n a

Warheim

720 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

BESTIOBJCA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model piechoty podlegajcy zasadzie specjalnej DUY CEL. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

CO NAGLE TO PO DIABLE
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk nie biegajc w trakcie rozgrywki. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

CZAS HONORU
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk nie uywajc w trakcie rozgrywki broni dystansowej oraz umiejtnoci i zasad specjalnych uywanych w fazie strzelania. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

CZAS
TO PIENIDZ
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk przed zakoczeniem 6 rundy. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

DO ODWANYCH
WIAT NALEY
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za suce w kompanii modele nie mog w trakcie rozgrywki Ukrywa si oraz deklarowa Ucieczki! w ramach reakcji na szar. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

KRWI DLA BOGA KRWI!!!


Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 50% modeli nalecych do wrogiej kompanii. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

LITO TO ZBRODNIA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna nie moe ograbi adnego Wyczonego z akcji! modelu przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

OKUP
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi ograbi kady Wyczony z akcji! model przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

KRUCJATA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

721 | S t r o n a

Warheim

POJEDYNEK
Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w druynie DOWDCA musi zaszarowa i Wyczy z akcji! przywdc wrogiej kompanii. Po deklaracji szary naley pokaza przeciwnikowi kart. Do pojedynku nie mog doczy inne modele. Ponadto, walczcy przywdcy nie mog zosta obrani na cel zakl oraz ostrzelani (take magicznymi pociskami) przez inne, nie biorce udziau w pojedynku modele.

PRBA POLOWANIE NA CZAROWNICE


Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie specjalnej MAG. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart. Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii bohater posiadajcy najmniej Punktw Dowiadczenia (jeeli dwch lub wicej bohaterw posiada tyle samo PD naley wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli model poddany prbie) musi zaszarowa i Wyczy z akcji! przynajmniej jeden wrogi model, ktry w momencie deklaracji szary nie jest zwizany walk wrcz, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka!. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

PRZEY ZA WSZELK CEN


Aby zrealizowa zadanie specjalne w trakcie rozgrywania potyczki mniej ni 25% modeli nalecych do druyny moe zosta Wyczonych z akcji!. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

STRZELCY
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25% modeli nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu broni dystansowej. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

SZERMIERZE
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk nie walczc dwoma broniami rcznymi. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

NAGRODA:
Druyna otrzymuje K3 Punkty Dowiadczenia, ktre gracz powinien rozdzieli wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
LUB

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

LUBY MILCZENIA
Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza druyna musi wygra potyczk za sucy w kompanii model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY lub MAG nie moe rzuci adnego zaklcia lub odmwi adnej modlitwy w trakcie rozgrywki. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

WIADOMO
Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY, MAG, KOWAL RUN lub MISTRZ INYNIER musi dotrze do strefy rozstawienia przeciwnika. Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

ZEMSTA
Aby zrealizowa zadanie specjalne wybrany przez gracza bohater o imieniu

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.
LUB

musi Wyczy z akcji! wrogiego bohatera o imieniu ( ). Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

NAGRODA:
Model, ktry zrealizuje zadanie specjalne otrzymuje dodatkowe +1 PD.

Druyna otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.

722 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

723 | S t r o n a

Warheim

724 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

725 | S t r o n a

Warheim

726 | S t r o n a

Kometa ponie jasno, lecz wiato nie jest wieczna. Pogrone w ciemnociach zo wysysa krew wiata. Kt ma do siy, by zej tak gboko? Nawet krasnoludy lkaj si mrocznych otchani. Tam kryje si rdo za. Jest wszdzie i nigdzie. W zewie wiatru, w furii fal i w gbi umysu czowieka.

Narody Starego wiata udz si wielkim zwycistwem, lecz to lepi gupcy. Rozlano wiele krwi, ale jakim kosztem? Czyme jest zwycistwo? Gdy zetniesz eb hydrze, czy to koniec walki? Nie. Osiem strza siga za materi czasu. Gdy nienawidzimy, lkamy si, podamy, a nawet gdy umieramy, zo ronie w si. Kto ma do woli, by walczy z niewidzialnym wrogiem? Elfy zbudoway w Ulthuanie swj wasny grobowiec. Imperium krasnoludw strzaskane i upade. Ludzie? To rasa sabeuszy. W wityniach Sigmara modl si do Imperatora, martwego od ponad dwch tysicleci. Kime jest Sigmar wobec wadcy na Tronie Czaszek? Szczeniciem, parweniuszem i prostakiem.

Niech Imperium si modli. Na prno. Stary wiat spynie krwi. Ludzie nie dostrzeg prawdy, nie poczuj dotyku skazy. Ostatnie Dni nadchodz i adne z Dzieci Sigmara nie zdoa ich powstrzyma.