N. OLTPOBLKI.

rrQI:

·~ENOTANE
T"ATI:AAI
o AN0PQTIOL .HI: KAINOyprIAL , K:OINnNIAl:

,

. KIlOTlKOl: OIKOl:

«rNQ:EEI:E»

I

A0HNA

NIKOAAT

OITPO

wZI{!

(0 AN0PfJfIOI

THE KAINOl'Pl'lA.I

JWIN/IN/A:::'')

EK.~OTIKOL OIKOI

"rNCIE.II ..
,1,1

A,9'HN,A

MEPOl:

TIPQTO

KE<IlMAI.' A'

-noto!a~6 ali .. -~paoc\l£ 'It'p(y Gift't!; yeo,pti.. CJW :an:L1:l ;l1ouytii~nlXo6ooye; •A .. "1Jxw6oon! _ ..EVOl, 1t.~l¥aa:p6; pa:oopopo; ;11£ ~a;p6 a'eClupo ad Aa:,~ I1'0 "QU, 'll.oh:«ee ~rpta: t06, I1l.1i:a1Jt€~. TeE I't'll.pGil'oX61Jpli ILcmixtO! tou O'ci yGiftTjptHh ..,"oocy IOU, le,t IlGl911d" 7tOU oTjxw6lJxGEY .:in' to 6'FQlvIQ. -H'iCIIY daoepGII &/opta; xa:! olloxopltata;. TeE 7tlltOfGi xoltaelXY "poil'OIYI1,iva:; to pa;ooil6po. . -'East, xQl6t)au ! IrvicJie b n;1X7tcE, Otr.E xophoell. 'Exitva;xc£6Tjoa;y rp~r'opa;lu dllo:atsYIi~ocyel1· d:yCC~ XO"iltOl'l. 1:6. IJochtlX toil na;Ita:-B:l:.a£),ljxo:ppw61j'lti.., -';:Ulj?« .nctvw atC£ daaeplX "yoptoc. . -'EA,xtS am 1t£pt"'t'6p(b~a; 11-00! '0 7to:n;OI~Ba;afA.1J£ a1Jxwa1j~, 'It'QlPa:IJoEptae f~1I 'll.ocpiXAIX x(lE. 'ltA1jo£a:oe at« 7ta:tot& 7tOO dxIXY !liOIJAW~Et. -Do to, . alta ali" xa;'teprcXplJSe,!xocn;lIl~et; Ko:£ o[ daoe!'£t, dmf'l'i1joa.v ocy!i= -·.E!1.s~, abxC:l1rYl~oul1'e, IMup. T6 7tpoam7to 'too 7'Ca:n:1i xoxX,!yeaii .. -dEY Xa:n:\I£,EtE" I1'0P1:l'jOSi! Ka:( tau 7l:0t6, dl1:Q xha;~Eto'Yx"l1:\l6 ilEa" CltO CUllap.t; dEY xaltYI~sn ;T,wpa; t6 OOO",,! lXutO A 'YOC7l:oooyuplOt£ d, 1:aerce, cJ(~~1. M.7l:po" r,p~rOlpct:! KaYts auto n:06 oa, Ae(tJ I 'AvlX1toooruploutt, .1 . Tcitp.!a. ir6pt.:x iiPXtoocv \Iii .~y~~ouv '!tal.,.' dxou· lp.ntfvlJ ate tpan:E~t6,.tt erxa:\lE :flEOIXO-e!, tOEn:£.. tOU,

'a

",:2,

:!"

7

'p!P:I1(J'tIX 'IIO:'CX(I1;«

'0 n:cur:a, £~hIXClI n:poosX'tllicci ,;£, PGllfll;, ~'I]t'wV~cx, vii ~pl[ It(Z1t\Ioii. lU ~pill!:1 3p.roc 'thro'l:tl,.xcd ns?tC£ap~£ ,0 d.tOlptO tlr6pt, ,hOI :rco:t5'f 111£ x,,'tCi~J14upcx ","tIll, .cou 'P0poual! '(xpl'o'ltotlxalltaO XCI£ .11"1'£),£ nCX'llu)'6YLI1"E ,Utllil.w,(0'110:.(1.

-'Eau, t! adxl!aCl.~ oayxoo;aoupa; '0 !l~xp6"ftoo xo~'to6ae J.LE xpu~6t-L[ao, 'tOY 'ZOOId. d'ltQ;Y'njaE Ilie arc' 't.!iOOVfUX: tou, 'II:'1tX'tci: -'Ey,w ai'll ~Xb)'lCaf1t£' .. Kt loups ~ci Xel'WI tOU n:Givoo a~~Otalj noo xchtotl ~'ttXv of rain£!;. . , . -~ A I '·E'tOI, OEY IXillc usn;,; KcdvotL[tEt' OiCt ,epoo 1tot6, I-LnopO!)16 \l1:t XI:tVSt a:(r;~'I;~" TtIXAUZvapumtci, .•..• vei XQl).4a.~,:O ~u ipt; 8IXppl~' 11:0" eei of xpczt~aOU"'E mC£atooxo).et,6; OX! TtEfItCJ'u,pbt l10u! AOd a,sea ao6 ~Epciait. T~'11 'ltEpCl.:!JjJoevljipopa p.i Ttl1plXXC£).Ea,£ ~. JltiylXOOU xtxfai 'Kpeit'ljClIX, toopo:: 0tLoo" n&el, d),Wil06. M1t,p6" Pre,

~'\I

lew 1

.

To'll 'tpGi~1'j~£ ou,'IIcwL tin6 'C. tiq)'tE,IC6¥ ni~Gl~' O~6 otaop0tL0 '1,,1 bAWlS nLQw 'COu 't~Y 1tOptrx. .. I~~... ~ci;.Tj£nu!.pGi't:'I]CI£ aty~. "0)'0" ~CXpWa"Y6 Ott, Oi(IE', 11(1); xcd X'ClVEYtxC oiy 'X''"txi..cl,~GltV£ ,(!'Cl:tE atliJX~'lx£ ,ano'C,Q aXOAatO 0 llcicpxIX Kop'totirLY.. MoYeXX'" 0 tept60'l!.t1 M 1tpou~lix, 6 tpEAOe xcd aUY1:porp6~ 1:01.i. toY £ZXE I~SC vGi piXY6' at'6 ~UP.ciPL '(tei ~6 11:1II::1X(lA""'O faoDp~'XltO'O nil'ltap,'tGE xou'PlCa: xa:1t'v6. lX6l a'C'li·JX(1)~!ya:. t~Y &pa:nou 21;IFtp.lvexVEO£i§t x(l6ud'CEpTjP.£\lOt p,a:67)'l:iC'IIa ~;6."QtOfi\l£ .. ·0 ll&pXCl. 0 Otrorp,EYO" :lI.ci81jClII (no 1:IIAIU1:«t'o aXilA'odtt at~VErOoOO 'tot) 0XOAEtOf:i x,d aXltpt61:lXliE 1t(i), vei n6:Et a Jtl't t, Xa:.L tf\lciJtE~ at~ p,a.vtJ. reu, noo BOOhEUS liI:6 t6 gpool &pyti t~ VO;(ta: ",,",(dploa« atOll ltp6pou. 1',6-, Uatpxa; tOY TC'I!YClY£ -;ci Oebpttx. « Ked 'C' aci x·llivw tWpcc: K t 3la. a:Otei ,(Lei 'tOV XO:~ ~,,@cclltYO toV rta::rcci I 1'£ O'tciO.AO ~ad.IXYci 'tOU pl;oo dy 'l!.tznvo; l':o:d v' axouaw d I,aptoaxOl;... "lAO:, &, P'~OI)1'E xa:7tYO 0Xtlif' f.L0u ,etXE gd, 1I:O:! 1:06 pie"1l6. '0 EEp(6axa: t!rcOta: OEY ~1ta:6B! 'Ep.£va:31-L00,,3n,w, 'Po:ivEtQlt; act :IiE ouiJ ~ OVYE) .• To "lao,'Cou n~'Pxa:. rIa t6'11 mx'lta:-B.~CI(A'I] ~tal\l «Tt,

'JtClA.tOtEpa:. Kan;o'U: 0 H&rpxtx dX' "do,aEt f.LE 'Co M1Qxlt A£tp'EIJ'ou.x XIX!. 'toY 1:tllrop~aGl:"e 1'6 YlJ01:E![a:. rca "tJ f.L~Y XC£v.St3!'00, atlX~{J6' atYjy(iouO::IX!:6ouoa, ;, OciCl)tClAO£ ~a'CEt.(E 'COY 't'!1~PlJp.tvo CJ£aJ..A~ aroouocr:, 3ltou dW.II\I£ l1"C£a1jlla: ta m:uota: 1:li' o9un.p'l't,:Je~,.·O UGitpxao n;j'(1 XIX! Xti 6ljClE at~ TC.fooo '6paw!:z:. . ·0 OciaXQ;Ao,. gva:~ ~EPIXXta:\l6',lli Illlfipo acutrixt, p.tAOUCE lta 't~ yfl XII! 'to ~Ato:x6 auat1)I',a. '0 1l6.~xa: ,cbOU'(E IJE to a:tOIl-1X dvOtlto. '0 8&:oxO:Ao,' U£II 11lI.or; f, rfJ unGipX·E( ~O(i)l(1 b'CI'tci~1l6pco:' XPOVCQ;Xt ,3n t' dadpttx E!YCU roto:: xt 3fLOtQ: liE t~ '(fl. Tou fPdYTj'ltOl:Y BAa: a:o~a t600 nClpi:Xe6VI1! Toup6E p.C!).tOtCC vei01))lW66' xa:! \ltxmt ot6 orIaxlXlo: -L'Cti 0p"l0'lteuttxci IiEv elvat hac rpa:p.!1EYIX! 'AHa. rpo,~~IOrjxevei f.L~ tyl';' m.i6st. t1:ci, 6PlJaxGt.rmca b na:rci, ~~Q;~E gaytlX iUxII 0't6y UarpJta:. "010.0:: ,.tl;,.porcapca:. t~'11 U",)'ui 'Kell t~ .ruill .At«(l~xTj, 'tci~epe an' !~oo. ~H~£PE ;f.Hci XlXpa .£ OlJ!lCOUFr~6"1XE tirco to ge6t~\I d6'E IJIIX I-lEpa: riI' o1jlJ~oupyfa:,. Kt boo
l

fP~ata.6

'Utitpxa Y" 'JIl~Op!a:, xe,p' I:~, 'Iep~, 'Co to ... !l6.~t'
pwt~a6C

TtQ:;TCII-Bccal"'1) •. l':dTCflCiJ'tO

() TCa:d,

&'!IE~1)X£ atlj\l

~[ld61jj.t1X

w~

t~,

-IIeXtEp, rtlltl a 8tiaxlXAo, o't'lj IlEyaJ,unp1l ta~1j A£&:, ;6tl ~ l1/DncipXE.r iGiw X,t exCt'tOfl.lliJPlc:t Xp6vto:, h(i) ota 6P1)ClXEUttltat J1c2~ )'it£D'tt bdpXEt 'I'-0vtXXa ninE X.t). ••.... ~£\I 21;potp'tocaevci tEhlwau, 6 narcGIC.BlXoi1"l' l~"~E 1:l; q1oo...ec;. Kt a.!h6, aa:attap.EYQ, JJ.Cl~'EUt't)xe at6 Xct~OUXt tou. -Tt EZ1t'E~, !lopt1); "E'tot :J1o:.6GlfYI;t~ d AOrO tor, Kuptav; ~EY 1tp6rptaoe. H~7J veE ~r&).Et 6 U&rpxa: XIX.! b 7tomci~ d", &plt(1(~e ,aTto t' aft~a x«!tiPXto,E yei tOO XttJ1tdet to x6cpdAt at6Y torXol ''ronplX, Etat~lIAoOtX,pJJ.bo xa:£ rpo(lClYI-l£VO t6Y TeEta;E ato o:ld8p0f.L0. 'ApyltiFQ: (Ito O'ltln lrplXyEEYII '(Epa e6AO Xl altO t~ f.LtXv« tOll. TYIY C£H 1) f.L£ptx Tt'q'(e ~ rO.ta! at6 0xo1£Io 11.11.£ 7racpa:1!.&:.AEo£tOV ncurac· Baa!)" 1jvtX o£Xnr nlaoo ~6 rto -tllC'Am' 't~ l1'Epa; xElYl) 6 Uatpxa: 'p.lolJClit:Ov 1Ca:mt~ Ba:elh~ p.' '01.0 'tCiut6 Elva,- 1'0\1 !ltaouee, tLclxGlC1 to'll CPO~6tCXVE.•
9

A~a£"

a~xwae (1))(0061))(6:

eeu, Ked ociy tty/pe

.

doe,,,

go,pcx, 0 vd. f.Lt-

8

r

To ;u),ox6rtl)(.l.Gt6ev
(lUI:16"''''''E

'1:6 ;exvo()ae XIX! M.ri6E .;popa. rtOU'CO
X(I£ XOXl(.'V'~E •.

n;ClaoGE:w.c a'lt to".n:CI7tI1-BIX(Jl~'l: Tov !Stool"'; ax6t~y 'l:cEh) blaICEpE, 66oflci8e" 1:0YcJ~xw'll£ CI~ rwVtci ttJ1wp!ix,. rta 'l:O'l:tltOtlX;Xt:l!r'" Ilci61JI'rx oOtS :bWX cpopti aEV '1:0 dxe O:ljxooa". 1',' o:lIr6 "'p£l..drt'tf, ytOp"C£' 'too, UaoxCl ij1:a:ve dVO:YI!.IXOIlEyO' vctlt'Glet :11£1:06, l'ltiXye~na:(I"Eou, 0'1:0 o:idt[ toil naomi, \lei ,e~no:o'l:s~.'.iExE[, ,b:.p',~Gl, Ot~'IIXOI)l,;!VI1 tOOltOlifC,x, !ptea 6 IIa.;pxa. tOY XO:7tYO ato CUfltip' ytci 1:0 7tClClXa:)..WO tOOllpExt. 4>io.. tOY erOi XGl:.yEVO:,. MiX 0 :rt(l~ tto:· Ba:a!A'17' Xa:tcEACII~e a:llhw, "'OC(lVOll fjfa:YE!l6dj ~ 80lJAtci. , ,'" • LQ:'iI d).SHJ)OEtOl:ld6'YjJ1a:. 'tel ftGno,ri XU!i1jXIX'II o't~y ~o),7). xat ltipttptyup£alX.,,£ toV llcicp'l!.Ol. Aih6, a..un:a:lYE )tcuaoucpt«oJ1SVo, .. 'ore:ptoaxQ;; Mn;,p(1)~IZX 06\1 e~x.e ~rer cift;' "T~.v t&~Yl" .Mo6a;yo'CO:VE 't~Y, !~YOX~ tou, ",aBE'" l,~,pcaxe 06 'tt .1:l7t~pooae. "'cr ~o1)f)~al~ 'l:o.cp!lo 'tOtl, Ee Il.(ci attrj:l~, ~e~p6~o:Ae. art t6 no:pd6upo toiiypo:tpe!olJ to ItECP«At 'tOil a~£~al)lIt'i'l, 'ET,peJiL B(lo:IAe~tt'. <H 1~Q!pta G?WY~ 'touba:y,e ,tOY \I&: ttyo::X"t:Ef t'PO,I1G!'t!l..E!"O';, -1:n'l\.;s ;110U . dl1Eow, . dn;a .."ou 'tOY Kop~odrtv! lW~ 'Y(l~i 6 Ste1.lauYt~,. Kt 6 Ucl:q;>)lO:: dyi~'lxe (.I.E XllpOCOXtU1t'1. at6ypa;q;.eto.
'to

,

Kt ~AAE'"

"YP!SUE

'It~nt, ~K6j.Los _ p.'xpE'rtpo.CI~o)'E,~n:oCPEPE

Mliltod..Sb.

t60etXvEi.

-Z!ya, ftYjya:tY6 .0 ,.UXpO a1:~ ),rX.",,« u! 'nE, 01:~ ~p6aa\lxCll 'lei. fo6S6as(6oultrX, <I't~ 9tOllil:oli rplolloQlI 'H Z!VIl !lcpl]ae a"Cov ft~rXO ,.6 "'QCx~!Pt n;oultO~e ;0 xotpw6 Xt~'(y,tJis O;OY IIaiq?xlX. llipa::OE «'Ita 't~ "Cp«~ ~Wy't!X' rtp6, f~V n:O,ptlZ nou ~~rlX~ea't~ .kciY~liC. To n;Q;'~ at 't~Y .ixo).o661JOE.·H Ilayo: .~'lIanx~f,ou,~tj,PE ~wn!(JId, l1ouP!,oupi~ovt!lt; 0;0 ytoxa: "t1l' yp~roplX' yp~ropa:.: -'Eou. lla~lto6axdc P.OU, 'to vcf) eou "toopa: Il~ npo-

oai,,"

7t(a:out Ii. Kc acpo() 1tFO~OOIOE

n"Tlt~

'0 ~8.toX't~t'1j'; tou {«(.I.rtoucpb 'too ",ollPOOpoJ1t1tOil (lta:!)· 2Lo~, f\lQ;'~k~xtWfL€YO'. wXP6, a:",a@W1to,;, .JiLe ~t6IAp" Ilei1:(GI:, f'@t~~ .I:ltli !,lXtLa 3t'OY U"fxa. 1tOU otex6tGl:'II rtIXpcillepGI::

'" • '*

"t6y llriTXa: !lE 'to 6')"t!lIl6vO ~Ael1' 'tau fl-Q;y,Q;'w6. ~"C~ J.civcl;Q;. l~PGl~e 'i OOU.).'". Boullo 'trX mU";tGt. BeeYO rei 'I.I.fl,XQ;tpur;~Gd 0;" 1tl],POUVta:. Ka!Lnoos, jlJIJatxs, ta ox.ou1tI'avlO !L' t!, llQ:xpoaun, xn:ohl., rtoueZxa:v ,p.ty!Ji. 'tIS, CI"C01il' wllo tOU,. -Eva:, xO'IUJUYQ'C,pfXl'I' Il£ ay,pta: Xll! aX1:btota: 11-1iC).Ata, A£'(o mo tJ.EraAoC a'lto .. 6... ]UcpXIlI,. CppO\ltt~1I Suo IlE'(,fAx ai%(.I.o~apta.. , 'Hxou,ly" ~ta;v YEIlGh:lj cictP.OUc. :'tou ,~ja£\lQ.YI alt6 1:~. :l1i::raAlj Cld:q;>lj IJ.E ,1:0 ,~'pGl.od III.E,poyta "Ca oep~!"Clta:. '0 n~q;>xa;, d.n:6 'tOY. I1tp.6, iSh ~EXOOpt~Etf, rplX't:Je,'l:lbv YUYCIn!.lbV 1tOU ,iSoUAEu(l.'IIE. l:~ex6'trxys bEC. ot~ 11£(1), xoop" y« ~EpE.t olhe tl, \1« xci'll''''. ;oClts '!tOU \leX xoo6eL ·H Uygc '1:0'1:1 r.A ljola:ae ,lila &n;' tt, YUVOIt K£~. "C~ XtU1t1jClS OtO\l wll'O !l"
UJIi,

yuptae

o't~v~~ooo

XQ:! 1:f <;; e~'It!:
j

-noaa

'to

Ka:Aci! "A, fiLsfv,r;t. Of 3pot sZyo:t ox.too p06~At(l e6 .;p"! ffi' :llsPa:, noo ,aa ~ouA,E6e,. ~E ...GC !!-E~ 60UASUEt ClUYEX,S'GI: xc !VGI: S:X !;a1tootO:!VSt o1tl~ 'tt. Kat yei !!-~,\lxAE~e, ..• -1£ A£fd Til Hul Au'to, aty xH,~e!..'Erruoij!!-Gl:t! ~.bc6.vt1JaE 'tP0I:lCliIlEYlj ~ !!-tZVOI'tOU U".;pKO:. -KGl:Aatots,! • Av:csrtt&oe «'lt6 CI~'''''P" OOUAt«, n;p6o.ar;~1 t' iq;>EY'tt'JI.o xa:l yuptCl; at~v It'w)..~tP''' 1t'OU a,., ..ota:\1£ 1t'!aw, Girt' ,6\1 rtciyxo. -~E:I
!l~ya: pOYUXtO

-Awoe'ICQ:, dd"IC7JCI£ ~ 11(£'1''' rou.

XpO\lWV E~\I(I!;

ali

KQ;!

-Nt£, ~,@CaEYlta;" lVIl xa:tvou'pyto 'ltatS£ ot6 n:06t tQii rp!aXAX, d" tOt! t£ n:P£1CE.t va )Caved ·ronpa; YU'fWlE adv llafj?xa:.. 'tou8et~E 't~ <l'>pOOSYX:iX. x(ll tou E~7tE: ' -Mi't~ dya;t iSlb Ilsa(l ~npotof(lllh1j. 6a XGt'ilEtIi6,.'l:1 OODI-EEt. K, f.\anpa yUP!.OE xat n;'lJYE OtO l'L'ltol'lcpe. -KCX:AGl, illaXYt1joe OtYQ;YIZ 6 ll.:t!p~~ liCOIt ltol1:o::e, l@wtlJj.La:'t!.~ci t~ ct>@tOS'llXIX '!tau ouxQ\,a;vs l1-1tpoota "Cou. , 'Exe(v1) aI(061ft~E tOY [0,,,00'1:01 «:ItO t6 jJ.E'twd. t'YjC'xa£ XO!tlX~E ,lJt6 n;GtYw &~_ xa'l:w'Coy llaq;>xQ;. As, ,xa;E ~6'(c(I. ~E ,tei ttpoaovtac;,;ou. rtlp£~ona:, Uo:tE;pO: 'to ;!lOlY!Xt 't1J,n:06
jAfo"CPYloe
xa't.lJ)

d xa! "CfMPEp:i: -.iSY eIva:t xo:£ OUOXOAYj ~ oou)"a OCU, P.[ltpOUAl] Ilou.
11

a'~6'to"

d.YXWWl,.'COD sln:;· n:poatDltelJ'tl.~

10

:aiD 'r,6 X"~"\ltX,U)1 '(IS ~,palcn:6 \I,EPO, O'C£ x6~et' ~O).OI r'"t:~
~OUt<l

8' ,a:)I,t~lt'

tr,pw! rui

VC£XEt TIQ:\I-

8m ,C£ OClILO~«PtCl: dlt
xcdlalpl,Et,'ci

8'1!.~aou

i50uAcci ,[\I,:xL, "f o;'!pII6C£
il

ilWttC£, XCI! ~oi)tl1

~,pwp.ntCl:ye,pc£.l1ol.lA.,tli l''ltOAtltlj,'IUx,POUA1J P.ou ,O&,xoupti~E(JOI~. as )'l,to. :rr,p6neol 'Ile rljv la!llll':.(mx~. 11:poq:topa nJ" tOll!~O_Y_t(l' ~ex,fI)p(l to «QO)" "H 1t:pofOpat'l" dkGC"OI,XOXXtVO' 1tpOClWTCO 'nI' xat '~ &;VClO'l'XW:ILS\I1j !"udtaa: '1::'11', X«\la:'IIlIt6\1' IIdipXCII:\lci 'l'tenaEl 'llLO Ei'50UIJoO" ('H f.imiGllori;. on:,w, fOl!~etGH, E~V,:x1 )l.CIIA~)}, 01£1-'1:71'lI£ to 1I:,nol 'X.Gd mdpyoYt,,; '~cippo, ~ pWTljOI: -It vii" dyw: 1:WPII, 6'Et" ~p6ae\l7la:; Up!'" Ya: tdEtW~ Ol!t x,ccAt:E~"'OIA" 'C~\! xou~iy'COI tau, otl:'u,yafx,E, nou aoulE(j«~ II' (Jt~ Ac:tYt~Q: ~6om:"OIXY OEy6Ata:. 1'6 7tat8l ll'EtVE 1-'£ civotXto 't6 ,0'f0I'CI. __ -Xci! Xtt! XC£I 'H 'cI)pooe,vxa:'!XE't xed &vs~fat. Xi!

II'rJ:l(CdPL(I iltrJ:ft:di 1r1JPOUVtIlXQI!

6c:£,xova~, 'l:ct

!-lIZ,. 'U 'IIo~xrn!.upitou p.a:rOltto6, eli j.Lct:,nntf~.1 'tf, x)'w;"tt,. -IItiJr;; 1i.ouivOt'X.oxupli; .ib xrztcil..l'Z~E ,0 Utfrpxcr:. . -'ESw 11:L60rl,Oe ~OO'l:O to II1-a;r!l~! OEv e~Y!l!t 'II0'XOdP'l' ..bet'llor; nou ;14S n:j')@! at~ Sou).,ta; '8, i'U\!QI£XIX ro'·IXo£. -1' O:.l'£lI ;tXO !tel';, n:GIi,Scixt II'OU' ,elvCllltrtrp£yttXO rtri rp,yooprx. Elvera vii nODIl8 1:0 ,. ,.otoAfat.1:ou, l'el:r:cc~tOli. T6 xEfc.ih !Sw 'l1-£aa, 0' 3).,11 x a:; [ nczvtoiielliolC ~. YOt'ltoxuprf. AOt~ ",]IlSPrz OEY iZVa! SOw ... A.e!n£~, Ha, aOulE~iit' xtd 'Oci "A)'[IJoO\lQ

,u.

Xtt!

X&I

..

reA·cxoE x(Xf .~ lO~1I ·~(j)pecrEvxrJ: 1tto '!;olu a7t' 0),1,. '0 'IfOO.KClpC£, b IIlirpxcx jle; Ot6y a:'!Lo,86V "aH~AElte 16 npoown'o ~~,~@6rll\lXcc. noo: T,~o:.\lE allY ~ta.lIIe dxC!"a.
Be?cQloXcw XPO\!GW.

-Xci'

X,C£I X:C£I

to,.,

to 'ltatC! 'l',EA!Zoe 'lI.Gpolo.eut;xci. lila pwtcf't~ ee~ci eeu .. Aih~ OaO't1Z .A£S.! 0.)",:. 'ET"') ~~GI .!1EOCI ;lJ.Lcn Itpoo:wptvo,. rUpIOE 't~v n),&nj ato'll DarpxQ; xa;! tP~~lJ~E x.lna t~\I ~6P''rOC:1CO(j~~fQltV'E 0'011-«1£tpto. -"E)"Q; oID. B6i)6c:t IJ.'E ,Va oxotJrtEaOIlIl·e la TClJPOUYtll, bauer, 0 IItf~xQl I.uti ,:In'll ,(UYlXlxrx, 11:06 &n:' tf) rpWVTJ ;1)' flltVO'rQlYE va 1l~\I- ,.rV«t xa£ -;000 'l/.e«. -Nti,. m£I's IIarpxa: 'o;T]V . rt:E.tOEtIl, 'l!.p&t1jOE 't~ !ila: 111' Ihp7l :11' lci Sonta. xaf t~V tlHlj ate n:A£U,pO j.LS'tOY ctyxooI,' d'lt6.\l'tTjolj

XOXXtycl'cplXlJ xed t611 pwtljoe: - n ya: xaYfI) 1:WPIX; -'Eau

w.iEtr:"xCl tQl'YtPG1t! CEOI-'E\I 0;

yu(nae

n;,p6,

&yo,~e xrz£ 1-'1tf)~!Xvtpe~, (JI!P~t't6,pOt,rpeiP~ - Eycc, circ6 toli;. _pI!I". ;11-'E 'ltAcXte:, CPl.lp~,£" i!).oWropor;,!",B tEiCPC£y,WYO KErpci).c, d7l:1!: -Koll'Y'tj6etn rpf(topa: I r.i Al1'o tPX6icn t6 'I:p"tvo tWY «12) _~x«fru[~ dx6,,0:, piv' 8~OCIIIO:tS hot:llol!: KotdCoytor:r; 6otiplXt.6v nf£,xCIII ,pw't'fjoe: -Dot6, dY:iXt OI6t6,; AlIte, 'EtVOIt bac~ )UltYOU,Pl':wr;,. d'liiv-rq'" .~ ~,P6QE\llI4. " . .'.. _ ~A'I.. XQ;tVOuprco,", lxSVE OaEp~'1:tpo, .. n£ 11:,POO'tEOI!: ·.Axrj\~yti.oou, '1>00., ... xoc:l XePOU)tAQI tOl) ~OIplCi .In:sa; at'oY &,!l.0 COD IIcifxCI, ~6y xouVljoe SUYQI;" x '60n"",.6'11 !cutpw, rt:po, 1>& oa"o~c:iptQl. -Ao'ta isllIDItPSItEt '11& etvI:I!I ndvtCIII ,lVlri;U. Ko!t" '~J1ro, Y& /leC,: ~6 f\lrx ~(J~1)(Je XIX! t6 ii.no 'J.L.0)..tCliTJIIXOQl£\lEt. L~I,L£pa: 0 co axropvrXUl., ~Ha OIUP[O if.,; ~ar:ya:'''!\Iet, 60i OEXo:ta:XE~trXOW ytdta xda. Ka:"'iA~~E'; '0 U:bpxa;. xwpfC V:l d\lt~!ltAllai'xa;'t'l1mtanpts 'l'P~~
'IIOY'l:QI~Ofl)P!)I), '£1l').U~O: mrita:.

.

~~ olr,.

'H'lto,p:GIi

n

e,

ro.p,,·'(p~ropCl

'1'41.

KIZ6per;p_1j \It! tat 'l!.lbe~,,·Eaw,. ~A~KEt~,.eXtt p£'(c:iA71 cdof7lP6t1jtiXO' ,cxut6 d ~~·n)I-'a:. 0[ 'ltiA&nc e~£"rrXCouv£ 11~ ltpooox~tci 1t'lPOUYtCl. K~ liv ~@05Y)!ClV!Y(1 o'l'jj.LaBt!xt ...••

N c£.

'l!.cd .. Ii. 11:1jPOUVtiX.

KalE 'ltpOOOX~

QltcX

SontO! t'Ou~.

"R~o, ,x@X~CJE 'f~ ~w~ lOU f,@rcXtlj. nOtEC to'!! 0 [[rXr;pxcc OE l1ox91ja,SXQ;tlh x.,ovpoiatljXE 10(10, Sao tOOtlj ~~'Y npooI t1J ",~epac; til; 1l0UA,(f,. ·.~tOt xOlt&A.a,~E fUX xaA& ~W, l8w' Bb ~.ta.v Olt!tt eeu, on:ou 1l11:0pOfjOE xad· '11& 7ta:pGl:xouaet l~ j.Ldntou. . ·'0 d).ol.6wpo" ~of:i dne xa:9'o;plii.: .:» A vah axol)" ad 'l:f~t:poo, "t4 !10utPrJ:. 'A7t' tf, xoV'Cpe~ xo,).t£, too\! orx!"o~OI,!nwv-ltoo OGl xWp"r,:x\lE raIXl1'e doaGpet~ ~ou,~f£IlE~ ·np6-ltu:r!ro,yta:v

il,LE lei a~1l0~cX,pLQI.

13

:J:n:16EiXo:6w, 0 IIacpxa; l~ycx).,a (itt' to nOal t~J.Ln:OtlX tou xcd 't~iy' l~a;).,E 'mCi~ro oto OWA~VQ:, yt,* tPIX~~~8.t ~ IfWtUX. 'Toupo: 5.p:n:a;~E 'tou, xou~t£SI' ),I.Eta ~PWllt.x~Y.I,p&, xo:[ 'tou, a.aE~IXOS Ot~V xo:tcc~6epa:, ~~(x).,E ~U).,IX ad Xo: ri'lit XIX! Od'(~WOE 'lttivw att£ XIXcpt& OO",iO~cXPto: ~pIYlJ.e,'liS, nUQ£-ts;;."ElI.Q;Ya g,t, l'OO ).,ircxve. 'Apya to ~pt£ou, XQUPIXO),l.SVO" X.o:tE~1jXE Ol'~V xou~lvlX, Mta ~).,tXtWII-£v1) ).,avt~EPtOO:, ~ 'AV'OlO:, xoll'Q~£. JlE ltEplSPYWZ: tOV nlirpxlX '/tau ~CPEUYE XIX! 3to:v 6 xtXtlloopytO, aou).el).~' Xci01j'l!.8 :n:!OI1l altO .f,v :n:opt", eZn:s: -Ao.o to ncxtoaxt Qiv £ZyCU o't« xaAci tOI). (1)tPVEtext aay 1ta;ACII~6, My 'to ats!).cxvi ebb nA6 tau, tom JJ;1:JCX, ),1.00 rpCII[yetaa. _·Oxt oal ·0 VECXpa,eZVQ;t lvta~£t. EZlliE ~ 4>p006 ...XaI, OalJAEUSI aLXIJ), vf .6'011 on,pwxyouv. -Mmi I, 8&:xoupcumt YP~TOPQ:, ~a;\lIi:ree '~ 'A",[,ota;. "O).,Ot Ot~V cipX~ ~ei~OUY 'tei SU~IXtci 'tou, ••. £'tf, €cpta 'li0 n:pwl, b TIc:i:rpXCII, ~GIIOO:\I'Oj.L6VO'. 'X.oupa;0)1£",0" &n' tiJ ... tiurevllX t'l)' VUXtCl,XCII{ ,. chU,"lJ)t(11t~jCE[YE-U.o:, 'ltocpeiSoae tci aCl~o~tXp,o: t',ld~",~e to YipO yi ~pGiI;$t ouveXEtal, o· gyor; xovtpo~c6ptxo 'It(xlal 1'£ !La'tlal y E}.Lata de ci OElOC. . •Acpou ~ «~cipSI~x» ~E~anw61JxE, rtw, Ol.aI ~tGl\l htGifet xalL '01£1'6 o:ta aacJ.Lo~apLcr: l~por:'E, lxrooe d Xip'Q; ad, ,;aE'lt'e,. ~arpteE .• 1i XeIA1J x[ll tOIl'ci:a'tllxE ',lei :ptuaIC. KIXtClSIXtTJ,1t6 yC£p!~Bt I'ta I'GitllZ ot6y fltirpxrl.Jl-s '1:6: ~86ro,pcx JlchtGl ~Otl'. uyO'tlpCX, p.t 't6',1o.,lt06 Of. a~xwy,e ~yttI'U~I'cr:: . -'Eau tJ-alt'.t, vap6,£I, (l.OptO o't£, f~t t6 repro£ r1ti t~ ~apotCl: OOU, eln;E. -run! od~ £~t; PWt1)OE 0 rUrpxa. ~OAOt lttavouy 30UA(ei ott'i tcpt&. AlJ''CT) 'titv wpa anciCOVY6 ot ~eipSta,. -Ol 4>").,0£ a, &Ha~OVYE Ot£~ &lfta. >Eo6 6C11p6,Ct;; e8Gl atl, e~t. K t av P.OD xciVEt, to'll E~VrtVO! Sci: 000 xcxHow 't~ tCor:p.!1p£a. rtci: St~ fYQ; 'toovtaext her, 1-'6)..1, ~paE at~ oouAlci: XIX! 00& xc:i:vlit tall ~aF't'a! Of '(UVa:txEt;; :reou e~XalVe1ter:pCllaOaEt. t:Tj ~fpoto:. tOU" mxpCllxoAOUOouolXve Jl' biotCllrpspo vi'll xo:uya "tooY 1tOCt-

va.

.1,

'to

T' "i:I&cio,xo 6rpo, xcx! ~rrpox).,lJttxTj O'EQO'tj tOU «'01tt:ltatQ;otat1j tau X«VCXYE lelJ)cppsvG.lY tOY llcirpll.tX. "Exor:v£ bcc ~1jJla;, ~tol)1.0'YO; tou ptXnE, 0 cp6~0, a:!4W, no', j;tltOpoooa;...ya 'tOY atOO~O!)'" an:' t~QOUAui, &rt6 'C~Y 'ltPWtll ",EFCC., 'tove oU't)l;iPcit1jOI.'!.lOtaOO, ~Qlva:l'f1avo, &n:' t6 )10, sIn:E: -Ma~£tjJi A6ytor: oou ytlll'ti Sci !J.UCIIVJWOSt,. Aup'!)' ILta cpopti 6a;pOIb od, Eq;''CeX. KG" va lto:lCw ~U).O, ~tpw xcx_ Auorepa &ltO O£\lCX. 'A'll eu.", floxl)1exae. '0 &ytln:cxA6~ tau hacVE n:(OI1l n:pc, x,,'" "lit xo:£ JC,Ot.or;~E I"e ~l!.n:A-r.~'1 't6 ... &yPtil-'£VO nrirpu. 'Hta;Y6 &:/.,1J6tvtX oc;r;ottoj.LholO. l't(nl. 11-' t~y c:tA~6Etal. aty n;ep[j.LEVS 'rEttO :reer:AtxCllpbto cpsp t'f10. -'E Ixa:AGC, !lei oofi~e, p.oupJlObptOE. •H rrpwtll JlEper:. n~l'e 'l!.oc).ti 'Xt 6 IIacplta rUpt~G 'Cwpa: an;!ttfl£ 'Co IlIIra6Y)IJ'CII,;oli «vf)PW1tOU nov 'XE,pOtCiG I:!j;tt.cx to. ~wJl£'tou. Twp!l 80UAEue :Itt IXOtOt;; xo:f )!.o:YeL, OE Jlnopolioi v ti t6YE real XCXpClI'C(j)cXl'j. '0 ~Ato, ~E1CFa~Cl).E tEl.mEAtXCt 'ltlo!Jl &n;' to npcXatto tp'(ootaoto. Nci twpQ; Sei cpCCv iO~ :ltal to OltttaXL 'tOO I1&:pxQ:, ltlow tin;' t~y htXuAl'l tOU AEotoivoltt. ('H ll"r1:Epa oe XOtj;tti'CCXt xc yup£;w d:n' t~ OOUAtci», OXlqltOtClYE 0 llciT'lI.Q: ')loci ocpupf~ov'tlX~ apXtOI vii lUEHrcx'tciet 1I:.to rp~'(opac .. ({~Ev elvor;t. oci.xcd 1-'-£'(&).,0 to xa)(0/ noo 1" SCW~a'llE an' 'to aXOABtQ. ·Eto~ xc. d:HtGl, 0. )(cc'C'~pocp.tyOC 6 n:CCltO;, otSIi. Jl' a~1jYe~aux.o .. , ... lI.& 'to,pIX aty lX.'ro t~V ii.vclYll.1j tOI)) oUAAoytC6ta:ve 0 Uacpxll x~ SAo IfYO'YE 'Co tau. ~!<i.\I 'rp'COt:oe ota on; t'Ccix , 'CauxcxE !YOl~S 'C~v ltO,P'l:Gt tYi' "Q)"~" (1)I-'~e1)xe: ({'ExeCvov 3f111l, 'to'll xOULvotpfX1) Sei taVE ouyupiaro, M. tOO on:tiaw tei 1100 t.plX, 'to Stxw,

au-

or"

to

°

6a

trw

~~"'Il

ouo

aHo», 'R JldyIX 'toft1C1~' (1't~\I cxOAf) acxJlo~<.ipt. l:eiv £~8e to yt6 t1)lO. pwt1joe IJ.' dVYjouxta: -11m, ta n:flYE" Aomov; -Ko:"ci,tin;eiytljo£ 6 lla~xGl:. 'R I-'liYCX tau ~,aeAe xt£.t vii tOO neC,ytei xIi't[ va tOV JtPOItOtfltiael. ·0 1It:EII')(GI; XOC~«AIX~f .• Alt·t' dyotX.'li6 ml'-

to

I

0110'01.

15

t6 ... l~u:vo. Nil X«\IEt~ o,"Ct 005 '-in 1H 6,.n rcp£rc8l, •Av ot atW~OU"'E XL «rcOXEt, 6« al ato).(ow 000 at...natp. ",el BcZho 1(11}.6,ot6 p.u"A6 ceu ! N~ rc&~Et~ JttcZ \'1% 1ClltOEf.l£t~ n'j I'"YOC 1 ·Orcou Otci'QAO Xt Ii." xw6er~, It<<ytOD tl6AlloolX teX xaVEt" 1tIlVtOO 6& Xciii", taOC1tcZ ecu •• A}J..eX 1:WPlX, ftGiEt meX, 00, A5w' XII! I'~ 1tCXpixEt 1 aci oOI))..!cJie~i EYII XPoveXXt '" OanplX 6iJ. as ~c:E)'w at6 I''1Xctyoo'taOtO I'lX61jtEur}!levo. :E"C~ Aciv"C1;ct· t 6& rcpoXOtf1lt~. npbm VIZ p.ci6", tEXV'I! a fwplI .Zoait dx61'a:f,Ltxp6" 'too xpo"'OI) 6Gi' 1CCtpcxXIlA£:JW va ott oeX1:ouvxa:( lttouuw vGi to TCnuxw,'E",.iIlLl III .!lEta6£0"..,8 lom.'Hlllldpot 06 OOI)H~E' 2mi, a;')IcE'tci ~a,o806I.e·cfie atOu,rcQiA,",,6pwltOu, l'Eau, 0llw" n&cpXLl, 'IIol'tCI~E vei rE..,Et, Ilv6pwTeOlO! . '0 •Ap'tt61l o'tjxw6ljX, ... St&6'tjXE b<e'o}.oxopI'0" cpo?eOE 'ti oo:xch, tOU, TeOO tOx' xPEJ.1'XolLbo 01:+.'11 xo:phAa. xoci £! TeE '1:f,c !leivcx, reu : -naw at OOUAteX, 6&p6w at !,tel WP£'tOLl. "'\. KliC axb~O'ol't1l1O rta va I'~ xtUlt~o£t '1:0 ucpli)., 'too, dp'lXoe tfj'ol1Copto:. Dspvwncz, alt' 't~ 1tllpct6upo .. ,rWE : -:Eoo ~ipepll fJo1tote, xa.£~vrx oouy'rX. 'H jlrXv"f:la G'tcX S60Et .. KOI.U

ali

p.Eaa. OOUAEUtlV rca.r;a:mivw 1%'lt0 E(xoOt ciY6pwltot. ~tt6p()t 1J.7tIX'vo~'(a:lvcx ...e Ot~V llolJel'ollX. l'wpa 6 fIcitpxcx ~ftcztpYE eXt 0xtw, l1eX

'0 J.Io1toucps" 't05 otl161"05 oou).,eu£ O)'ctXEPO 'to I'epovux'to. 'I) «0~o1jpo~pojlnt6,. xtIL~Q,.» gVwn ~~t TPtll'tLE,. '0 o'tLlf:lll0,. ~tll\l '(El'rXtO' dv6pw1too,. xcz! I"0vaxc:t rteX allotPIC, Oipe~ ~\IUXtc:r, dVeXIlEOc:r aE: oUclocprxfvIl ~ouxcx~e. 'Eaw, ot6 o tllf)JlO, ~PxoYtilY XIx! ~EU'(Q:"'E rtei ,,stcitpoprx JlsPl'l lvOl owp6 CJtpcz.ttw'Ct~o.! aX1JI'Il"ttoJlo£. •A~o !1EtW1CO at fihw1to,'Alto xa! 'PxovocC&v tpczcvc:r, ill! Oc:rXOI1:i!1EVOU,", xo:.OC"ll.OJll1l1t~IlCJJ.1E:vou, civ6FWltOU,. 'A",6 olil tpc{'rllve l,poptWliEVO: pt I'1tOUAOOX'" rcrx).tXLlOtW'ol llE rxpl~ou, 0IlOtOP.O!'qiou'IlOCVOUE,. . . :1u6 Xp6:VtCX 0 IIcicpxcx dwa;or6pt'e a;fj oou {cl tOu .HlXy£tPH~XLlI AC£VtCIl I Nci d efostoiit", 'reX ou6 XP '\lto; ! l':t~.v 't:E,:uXotta; D1t0retCX xov,1"rx f~pQ;Cs it ootJ).~ci• Ex~' .
tlExlX ep"

.

... ...

ot~~poj~AtOl.

jlU..:;._._

~o6 fldr£tpa .1-1£' OtoU, 1tI1ItVOU,. Hl:oupa: T~V ~lXy~~aA"'~E lariJ ltiYft'1;CJ:. Katp6 twpa. a& t6yet~a:v£, thW~it, ,tov. U)Vi Zpm, ~ d"'E~&"'tAl)tlj tpycr:ttx0tllttX 'tOU. To dnmo~CXXtO IlIlh:6 n:at:tSl Say clreCEa~611 n:tXYtoM~a",o, tX.lilt I'aa~ ipxl~p.~ritplI. rQps,_wPE' 'Fo~ot:avE" JL~Y tOU oooEe, XQ;J.LICl. pq;Cltft& ot~."n;.l.cinJ' Mn:opolloE Ol'wr,; yei OOUA!uet ~Ip~oD1t£podn:' OAOU, xwpl, .va x~upc:i'a~(lc. . It, WPE, :!too ~~pQ;'E ~ oouAti atof!o1tO,urpE,ltrJ!Cl:IVOEptOlt'lIvEa:e ... ltCltpa:n:~ !JoG'tou, S.IClXOUr,;, n:'1)OWVtIX'O O:lta.tIX l.osi~'1Z 2t£'l'tE-n:EVU. TI~vux.n, oav XOn:a:'E ~ X£Yl101)otf, ouo. ocUe, tOU I"lIfczt~QD. x&tw ot& 'ItoEAeXpIO: 1101:),£11'[05 .a:~£UOVt~Y oE toO p Gip6%'CQPOt. Tote tiPXt'E 6 't,6yo,: «n:OVtor,;» xa:I' {(EYY[I;(P:». "0 DIi<f1xCICl~Asn:e teX n:E'tCXI1EVIX tpa:n:s~t XlXptoyof110_0 ,O,P", xwp(,. vei toll x(bovv eYtun:Cllo~, 'H~sFe 1tili, 0 XQ;' elY,,,, iKo tOU~ oep6I't,pou, 0,6 24wpo t~, ~Q pSea:, ;ou, IpritlWI aKa (C'ltovPJ,1n:OOelP»20-40.. pOUPUl. 1& Ilo:~aucxl'e ~Y'rG:-JtEY~nrx x~n:h(tlZ. p~u~).c-po~~),_t, vrcn~1Z plXYov:tID !Ii 'tel I'0DtpOl 0_0 JttOtO )lOI( CltOJtlXtXl'£O!."O IIaq:>xo: !pOUpXttflG:n n:,06 tou," lp.f.neL ,. ".' " CKIXtClCP«P.EYOt :o:AttXy6Fwn:otlaxeq:li~ot!lye. n Nei, 0 Ap-;T~JI, £lVllt xAEtOlZpa; ttFWtl'j~ xtXl:;n:G(i.pvst 48, pou~).t~tO ..f1)II. "Erw ,oh• .t Auto£ jtO! ~E' :n:61'tI. Il'CX~IUO,UYE fva. 0 I"pOwX:to. KClCt ytGnL; ITave: x fpX0'll'tczt IL£ to oloxo. Tei .''MUV 'xed 'tel Xei.yOY-YOtcX ·XtXptcth, . =_. ·0 IItfipxO:'1:au, f~AS1te tx6pt'l'tX, Gei\! dip£\lttxci, aav

r." '111)11;« ~& ouo XpaVLIX lurcH,wClI xa.l avY6:~w(J'. Ho),)," IlWia&'lI'lZ:n:ipczoE autatOV :luxlp6. "Me p,¥,ve~ . 'Ij'tCXV 1~~l)OO!O

Y"~-

PODOE va tutYet rC2 71:0).0 ato l'aYII~l, &'1' OSY n:OV).,OtIlVs ytei J.LEpcxlf PDu~)"t.a; Gt6\1 xrx6svIX 1tOuElXE ow t~ouatt1I(Q;4 5uva: JL11., '0 IIr.iiiKa: lp),en:1 Clta ~tftlO!i Cw;;" OJ!i tOY 71:eiT:O, XI ~ ~p4tLOI ~c aan:IAa,' XttmouoE a t~ flut1l' tou mualoo. :n:oo ~t~ouOE yed xlXtlett,;o x""voupyeo )taL t' ctye~tXY!Gl:otO. '0 ' ApW'1i osv xa:tal1EPS 'Iii !J.'ltaOEt tC'l c£6epcp6 tou ata 1-L1IXOl:\loattfaco, Tun! aty n:rxlpYllve !talotO: XlXtW tin6 5exan:£\Iu Xpo."iii. ·0 Half/XCI. n:EplJiEl'E t~ I1SP'1. wi epuret d:n:6 000 IlEaCII, to" tpa:~oDaE .0 tEfIXOt[O xGt.1tIl.COI1EvOxtI,pco. LUXvci n:~ra:t\le a.aD 'Ap'no!l, na:paxoAoutloiioe 't~ oouAta tou xClCi rpoo:lI~oooe vat6ve ~Oljtl~OEC 51tws; l11topouae. 2 IToAu OtEYo:xwps61)XE 0 lIeicpx.a:: aay fepUYE alt' t~ oouAcGi ~cf)ptail'x~.
Asy el){E 'lttd XO\l'C~. tOu t~V 1tp6o){ap1), xapCtwl'EY1) xc EO&01111 ¥on:Hcx, xc a U~cpxa: cxfo6&vfJ1)XEtOte 'ltOClQouVIU'~ ~'CCltVs1; If/tAlot 'tOU'. "OtIXV ll'1ta:we .'to JtPwf at~Y xou~lya xc IilUIUTE tf,n:poarpllyolto()Aec vlf /fAua:pOOV I(a:, y& cp(!}vli~ouy, l",cwf)B X8.,,0 xoel !Joova:~la.

't~,

***
LnJ l'0Xt£pt\l~ OCCIIXOn:~t~~ oou).[if" t~v oopr.t. Jtoo ~ulGl: 'G1:0 xo:~r.ivc, 'x&6l)oe tiYIXXClUpXOUOQ; 'J.LltPOOt&: Ot~y dvocXnJ noptltGat: tou xa.l I·HOQXAetoe ta .!Jocitta xortci'0~ClCCt~.7 <pWtttf. <H ;E?ta:~tlf 'too EXQ;VE EUXlXpbt'l)oyt, KClCvet, Otv YJ'tOlYE!JoEOQ;'t'l1 ).I;(...t~ct. a Xwpl, vii t6 XcttctA&~Et, ~a"Erp1) too 1t~re ~8 xe~vo frOU a:;WE or~ ~p6oevxo: tow xoe' Alro xaapo. Ko:l 6loxdflr«pa:.~ aXl'l~eE'ltp6~ct).E Iln:poattf tOu: To ~i~~to, anj VUXtEPt\l~ Otctxom],6 TIclq:>xlI xGld~1)XE at(j ... xOI)Cl...a:.Et~ atpoq;~ 't7f1: axciAcc, ciY£~lJxe cina 3rept£pYEtGt. cntfeu).a. Tla vri osr 01:0 XEA.apt 5n:ou !Joct'8UOYtCl\l o_f 2r'"~Xtg,; ';'.lc){vf6( elxe l1yt.i;t!-til.'0,Za:A!6&lIocp xp(l'tooaa, 'tgv 1t2YX? Ht~y ~ya;EJ.:l}.J.(ctal'svo, xel! ecxvO:IlJ1bo~ ~n:. 'tis aurX[V1l~. Alt tf,y axciAct ixouot1JxcxlI ~~_ lio:t«. 0 UtifXO: rO~'ClE: ' A1to1teivw Xa:t€.j9IXWEa IIpoXOOlUl. To 1t1U5[ xw(hjxe XGltW alto t~ axen.IX, 1teplfLEVOY'
l~CZ.~8

~A.lho[ law o[ n;IXAtci'll6pw7tOI, ba:vtXV '1:o6~ Aa:lCioE'," f#"QI_,~'II_!I[X~ taU, ,xed tci no:co,ci tOil'. att, KOAlttde, ,~ KAOUOto:I I». . ··~.K'8i 'J600 ipEpVJ.CV£ui i=Uiet~1I tl, XOytpE, dtt"' dl''' y -~(n'F r~Va:txE' 'tou,. xOlI' tei fCo:totci 'tou,., pl 't~. Gto: 1~ wi _TuP.\(IMl~U. «A.cpt& CPWVUlltY&XOIIV nco ~onci dn; alr.i,Y .. ~ cep~lpOU~/», ,(Jult''t6t«Y! 6 llrx<pXII., A~\I too "'Y~ ~~&~f.VO oiltl OIot61tou 1~Y6ta:Ye o'to ~a:8~ ton 1i1;J;MI'P'J'G:9. att,. dn:067/XE,.. H~Epa n;oAo, XGt.Ati xo:l JrtD, gfjE ytm.\tl~' 'It!)O £1tA&Ye ~O:l xtHIE. ltWA~'tPto: Of. IL';~

m"

To

r

18

19

~a;,toY (XUov&'

,;cpctOlt at~v xouC!vo:. 'b!xECxchoo ~'tIlV" oKotciS'1 01. 61i 'to'll !~A''R' 0 llpoX6axcw:. <0 IlpoX6oxGt tbv ,;poon;'pIXOIL Xt b n~l:fxa: eza. tTl v 1;)..at," p'*Xll xa;(t~ !LaycUT/ Xlcp,*XQl 'tou; A~6mi VUl )Ca'd~:lttve tWp:ro lI.cXII:OtOi liI-.AO, lit ~ta;cJt(xlX, £ACIICPP« ~Iio"'tIX. '0 nei:pxClI. hou:!s Iltcf rvWOt~ cpoovfl·: -Upoxoaxa;, 7t6p[IlSVI• to llpoxoaxa OtalLGttYjoe 'KOC( ruptCOYta:~ ft!gto xo~ta· ~en:po't&:n:tivw. -Tt 6Het~; f.L0lJpIlOUptOI. 1'a ~~Ila;ta aiY) (Jx.Ha: &:~ouaf1)xo::v .me, ~ci;t~. xt b U&<pKClyvwptOe 't~ <Pp6tHYX~. Eltdvl'j'tpci~~l~& &:1;6 1:6110::: vi"t 1:0 aep~,,6po xlXl J.Lt ~wvTj 1;lIt,(",£V1], ~ollf.LEv1j., to ~Z7t&:. -npox6axIX, 7tOO ECYClItxe!yIX ,;ci Afcpt& ftOU OOUBOOE o u'ltoAoxa;r6~; '0 llpoxoou ..pli~"Ij~EtO XEpL tOU c%1tOtOf1'l. - T£ AEl! t&; AI oouoo:Ja; eZ1tE ~a:IflY(X&.OUj.LWIl£vo,. -Mi mb"a;iho~ aoi) ';00a£300 POUO),[Ol! Kc ~ epWVY)'tljC; 1tV(YljXE 1'-6, atollr;; Auyf.L0C.C. -300 P066AVI At,; tl')r;; n:ha:;e f1E !1ox01)p(a; 0. Ilpexoou• Ko:l d StAEtr;; 15AI1.; 11£ oou. cpa;!vuQI(, KOP~I'OU, altpt~1i yei II-tci '(uvO:'l(o:.fj, xou,lva:<;; No~I'oo OOU!"t&YOU'll 1tcd X.I!VIl: "tIX SO RPU 00& ~5QCJIl:. Mwpe, e] ]..6" CJ7tOU~ oalo ~p:iIl'!X! lIto an:QU~Cl:r". xup££~ xo:l I'-t: tJ-cP!pW?1J . ~e..y 1;O:!pyOUY .. bail: k€qll;t!. N<.t Ai, €~xo:pta'C~ 1I,Cl:f'(t, cx6ta, r,ci ILtcXvUXtCl: EZVIX' ')I.Q:~« 50 pou~~ta. 1 Lei tp£AOU'Il~<: 7tEPCXClS,; '1'6 1tOAU'1;OAU VciCl~O Scow 10·20 POQ~Al~ ~x6~ IJ.IX.Kt &v oiv dOlll <xvolJt1J, 0" ~r6;A~t' ~OA~Gi AB~'O: •. ~'(w 6: oe ouatfJow. Ko:! dcpoil elitE o:!ltex 'tIX .AOyta:, 0 llpoX.lo o:'(uptCJ; l!.0:! tpci~'1~e yta t~Y xou~lvlX. _:rrl1A.taV6pW1tE, dpo:r;;, 'toil <pwva~E ~ «I>pooto: Xt &II.OUp;7tWV'ta:, O'tIX ~QAO:, clPXtOi va XAa:I£t ftlltX,'C6:·, EZvo:~ &.OtJVlXtOvciano660lit Xar:VE!, ta OIla6l11'a:ta: ftOU Y.UP1£!.Jia:VE 't6v, llci:pxo:, 7t0~ &XOUO~ OI.O't~ 't~ ou~~t1)o1j. L'tEKClta:v.e ata: OKOtELWi xGUOO ctltO '1j O)l.&Aa: Xt ~~ASltS t~ 4>p60to: 1tOU £'tpetLE xo:£ Xtu~OUJ£ tc5 XE!pcXAt 1:1)' ad: ~UAGC.~~V npoooae t~V no:pouo!CI: 1:0U. Kpa:touae Olto:olJ.wotKci to otOSPEvtO o.t~pq'I.L'l tYj, oK&;}.,a;, 'l!.(X,!. au.l7toav£. ~1E, ott> l1ua:).,o 1:0U XOAAlJoe I"t& lTt!IJ.0v"Ij oXE!.Ji1J:
20

«K,cxOt~ t~Y xod)'cx 1:~'II 21:ou).~aciYE at XI1.'tc¥.plXl'eIiOt. •AX, «I>POOto:, <ppootClI ••• ». .' To J.LEoo, .• ou yfli .ov llpoX6oxIX !ytve tWPex nt6 ~ex66 xa:t nl6 ouvo:to. £uXliO:qxs ~IXL p[CTljOEC),,'O t6 1tI!P'~i'i)'AOV; «"AX, wi EtXCXoovlXlil'j, 61i 0)(61:ooyar: o~6 ~u)"o CXOtoV 'tOY n:aAccht1poo1;O. r,a;tllll% ILlJv 'lfi,CltJUY'o.o, "ad ouva;fO'O(iY 'tov'.AP'l:tol-';»' °H cpwmi non tivo:~e: zed n:6tE fO~ljIlE. 0( XOKXI"£, rpAoyer; tlj' tUAtyoVtGuaa:v, tpilLar:va XIX! n-o:!pVClYEhOI; OClbaa£ xpGJILa; 1U UliqlU \l6!,t~e ltW~ )(cX1;OIO, "I:OV 1rEptyaACf XQ;£ 1:6'1' KpO)(GtAeC, odXyov'rOt, 't~ YAwaao: reu. E'to OUlIL,hto ~llolAEUe ~auxla:;l:Io\lo xaItOU' xanou 'rei ~U).CX hp,~Clv OtT,aSPllcXotPO: xo:£ ,b.' 't~ ~p601j fotlX~£ Fu6",txci t6 \1£(.16. <0 KA!IJ.Xct f.~IXAS n:lZYW (:J'topti!pt t~V nAEutexli:!: xaAoxo;Oc¥PtOlliYlj xCltOa:POAo; xlxt tWPex axovm~E ta x£pt<l reu, I.'tijv xou~tvo: otv ~~(1V xexvEl~. '0 I'ciyElpO:I; 'Ct/, U1;1I,PEO£IX(XIX! oE yuvcxlx£, 't~' xooCIY12, XOt;f1''lta.Y; .,.15 1),0:: [.l£ptOILO: 'ROU of lpya'tsr;' J~rGtCo:v 'l:cX poiiXCl. too,. TPEt, !-'ovaXO: wpr; t~ vUXttl ~ouxo:Ce ~ xooC{\oa XI o:od, d, oop.£, 0 K)'l!1x" tl, 1(£p'lOOall lLe to'll U&cpxa. ElxOtyr£VBt xa:Ao! cp!>"Ot.'O KA!ft.Xa: ~p'Qxe "t6v llti!pxo: vii xGiOnClt «YClXOUpKOUOCl.mpoatli o't~ arppotZa'tpCl.·O IIGicpxl1. erOE 1rtX! '1'(1) o'tov 'to'Xa t~ axta tau "lAou 1:0U XIX! tOO dnE otjG1: Xc»pl~ vci otp/lepd: -Kli6:q08, K),,£!1xll.. .. '0 KlJI-'II.(I avep'lxE 1;,2VC» CIt !Vll ooop6 dltO ~6)"a;; ~,21;AUlO£ xcrt XOha:~E 'tGY Ud,xCl 11:00 xa66illV8 a~oo1;1j)'6,. Xtll'oytAtXOe xexl .00 ElnE: -Tf XIZVEt, lO'GJ; fta:OXtC;q;v« I'Clvd:~Et, <tctIlEAAOUIlIWQ; •0 ITrfcpXIX nfjp" xc5~o to ~)'EtJ.IlClt ou rin:' ~ ~w· tlcl xa:i 'ret 6uo Ii,yei).et ),all1tEpci I'chtcc touxo:p!!pu.07JXCC'll n~vtJ) OtOV K).il"xa:. Miocr: o' !Z~t" 6 K)"i",xl1 p.lav bbfP(lOt1)6Af!.Jil). rt& npwtlj epopci 0 K),lJ.&xl1 rolO'I. o:o.~ o;i)f}).i~1j o't" !1ci.ttJ 'too 'lonpOipau 'tou. na:pll;eVEUtljxE. -lla:pa~fiVo, ,COllt ~lL'PI:t, nli~xtz, ErnE 'Ka£ all-taw, Boupll PWlCljO': Tt lXII,.: ·0 Uacpxa: o'lxw611ltl ~cct d~T)'le d&t atov KAlJ.&xcc,

a

Il-'

,loa

21

fxw dn'ol'cx, d'l>ciY'C1'Ios OmSxwf(l.. .&! :I£reoplil AicOGbollac, bcx ~C£po,. Ked 'Cc:i X6pttl tOIJ7t'DU 1> .. &l<'~U!LrcOi>0"6 OtGt y6vcn:i!E to!,) a~'X"lItCl:Y ai rpo9['~.. '0 K?,!tJ.xa: ,iYac'l1xwOl')xe Afyo 'Xc i~~.xo),o60'la& 'yei PUlttXlIl
'll:tc( .

eo&.

-&h

tOY

IIciIJl1ta:

xci,'lit ~mi\lta: xti~ tt :I1E~a:pCXt\l,E'., «'I>' tijy~:l'~P" n06 ~pf)(li xoftll d rlVEtGU eowneped lloul.eVQull'i cli YOlir8ooptll XIII Ylc:E 1:6 rpXcxp~atw tf; tpm,,'E)',;~6A"; xa:!' X~ytYII' ,5E ~ptax.lttlt vei Ila~ 0'1 -pa:o:motst 'EaE),II:lI.c:dIlEYa: 11,!' n'lpa.TII oUj 5011.I.tti .'&rpSViCtxc:i :fA,(l; ,([Ii \I.a. 'Coo; On:7)pE1:0aP.II.·0 iilAO_",CiI, • op.wi ,!i'lt'0PEtvcill'£' x't'UltaEt, dpxEtytixe~ !{JVQ;ill'l" Ked bon;6x0l'll,haa:va rlYEt' 'nciAe' 06 J.!.1I:OPI~,!5}t,O,j, 11111~1 Y~ 'C06, "ijX~EnOt~o:£,-;. Kt &Jl.a: OEV npol."~~t' '\lei Pr(U.It~ 7t~PiX' .Jl.t!X OOUAtei, "CEil "CpGl,. npoore~O'8t' l5).olJl;'IIti TeI'U, eOXIXp:tatf,ast; ,(,eX Yrl Il~ aoo' ~ptcmOUYI :R'PQquialtC. 'Aa,tXOM; ~t6 nooL,. cl")... XCII£ rcIJl..t!Y Q; Sty :m,PO",dOlitC d'C!, tll.!:p.ovo eeu. . '0 K~fllli:(x. t6.., bo4e 'tpOI'OI'lpjIl'O,. - M~ cpWYri~6t' hot. '(.La, ,bu,uaouYII. '0 Ucicpxr:c ns:;aXt7jx£ elmxvoo.

-As,

-MiX 1:£

~a:,pa;IYEIC~IlEpa;; 1l6VOCJ~!LEPII vGt IlE~~p!l:£ye,

os

r~

0:,&00". -K).tjJ)!.cx,. oW1I:a:!YEt,,6u;y QE 'Xtlll,na't'E, OWItO:LYEI<;; . ~.'O,nd~~a:~Gie1Joe 01'6 CXIlf.t.yolX{j.XOlltGt 01'0 'tflliftEt.".~ ·~.~Gt)(O~P.Ili1jQE t6 XO~PClQI'-£YO x£tp&~{ Clt~'j/ 1tdlll'~ "QU' •. I ~. KA[,IlX," l~Q\A£ CIt'!. a~pf.t.&atpa: ~'J)..axa:t d!l:1JOE xt Clar-;0, KOna: ato "C,pa;,1tEI,,[, . -A€ ad. SIa:~&.a~l:'!1E o~l1epa;;. pli!tljaE t6y Ua;~xL -.Ah !Xw ~t~)'to. !inciYt'ljae 0 .Ucitpxo, "Co n:EptI;T£ptI' -"£lV!XtXI.EtOtO. . -Uwe,SlY dvat dvotxto C~j!EPOC:: pw'tTjO& pl' elmpEO!: b K)"l!!u. ., .. ..., r,a::tt

-'Eau

ali

na"

&n:o a n. IA X0]-LII xa.! 't'lli ,(PalpJl.E, 'lief Zllbp'~Ul dlt' '0 Xt6Y~,Xl O:;Oto xa:),unpo@ava.t,. aQa, ••. 8~'Yllt1:cf'Q' •. "OAOl 'tou., iBm, srven 'I!.(nsp'(OIpEOt. ·OAOt 'tou, llxouY ltoHrf l..~ q:I'CtX. 'E:lleie '!La, AQYCllflta.'OUY'l'[cf dyO,PwItO\)~, Mi 'tlixopf'tatOlX«vovy orn 9EI.OUY .• Kt. b ~p£\tlEt 1I:1IJ.!.[" XIIA~ '!tat Mv'too,dvlu 'tct ,(OOC'tIl, ciJl.fom, ~ ~tQJXVOu\lli. r[yOUV' aots; oE xon:EAse: trlJ 9lat'j'Liou, ]-Lrt:opol'l'll vr1 n:cipouy 'ltpoo~u'(e" :n:oow;n tia"CEyee xOI[8£,\I(I(I.11 :n,.

. -"E,

'l!.t

a,

cixouaouv. ~Etat'

XL

l'CQit IrlO 'Od:

,orw

ol1w,Se

--: Tov ltou},.l)t~ "C~v n:taaa:v o[ xwpo1p61.a:x~. :Kcht ~oo ~p~xQCvs, -«71:"'11.1)0£ 6 U&rpxo: • -LeXv 'lif 101" tOil. ~p~'It"YE; -KGi:'tt, Aeye,rtGl: t~YnQAmxi;. ·0 KAll1)(Q\xo£to:~e }toe ~7tQplQl 'tOy IIaipxlX. -Ka:£ "CL miet VGl: 1tE~ItOAttt'lt~; '0 Ul:hpxoc~~xlOoe. 'tou, oolt0u, .ou. . -EaJl.1tw; ~EPIO xcxt 1'! !lGi n:eC; AevE trW,: _D·1t"'tX~ EZV«t wimiEt xlXv.ef,ElI!i\lt\a odv taa.po. 'OKA£~x" ttVciXt1]XE .inb ~o~o. -Kat uII:ripXOUY tS'ttOL; -L1Sv~EpW .. .imXYt1jclO b Ueiq'?xex. <n,r;:op.t(X &)'Q,t~£, xllf .11n:~xE .~ n~oOl vua"CalrP£VlI:' - Eo:et;y,,:a:tt oev X'tlt!l'o;~O'CE 7t(Xt~tlit:; TlOpII 1I:oil' ail! lXiii' tP!X~VO!!n:opE~'te VIl xQ!!!1jgeEte f.t.,ci WplX. llct"xCl" ~Y"tVE, aei 7tpoaexw £'(w t6 x«~ctVt.

roo

AO'tE, dv"a n:po'Bults, yet SouA!!pouy'(ttifvlI x,oP.!Jl.ci'tt !jimJl.L '.Eoro !l'1t0POUY ~AEn£·",Y"~,pOfiV rporJ, hE ·1'[' a:i'l,tlO dv!Xtlltotlle; ytci 0)..01. '0 Ulitpxa: "CeU,ere 31.QI anta Jl.£ -:;601j XQlx{cr,. nou 6, K>..tJ.!.'lto: ~1t6 rp6~Q ~~v '!iOU, ~XOUOOUy 01j1t'w6'1)1tS xQ!(hln~ 010 d.y n6~'li1J. 'I:t); 'I!.Ou~ba,,£ym (, ~tirpXIJ:"~'ClxolQu6oDae ya Jl.:)..a yt' !X~Jt6nou ''COY ~nVtyE.
2.2

,:ca.,a[~

on U7tlJPECI£a: ,"ou Uarpxo: eta ftIliQU!PE .,EAEtWae y~~upa: d"rc'o,lt aot'o, to n:Ep{ftSVE x,d 5)(t on:w, '9dfJlk. M£ci 'X.,pUa; IlEPOCtOfi fE\lriPl). b Hi'iqntoc dX.E nb~lO· ~et t~ Soukt&: .ou XL £'Wt~'a:C6t'a:v£ \lei ntiEt 01l:(t, 1tOU. T6 "nou Ocinpene 'COY dyt!x(l:l'Q;Cltl)QU oivtpx_6''CII.1'E. o llcicpxlI n'i'jTScto &.:p£v.txo ;(1))(,01£ S~).CJ)ae fki ~QrEt ita 'to (mitt "COU. T6 dcpev'l:tx6 o£... to'll cX~1jaE. ·0 nci~~II dva:r'K&;anjXE xouPa:oIlEvo, veX tprClOtEE aUYEXEUZ XII( 5eoupo l1epovu)("Co, xOl!~tat tij. YUX'ta: &noxOlJ.!.IO. fl}G"nlOl. M£XpL nou vcfp9st to tpa:rvo tWV tptW'l, " OIi,xI:I,

'" '" '"

'II"

on

23

[~p'~1 ydYEILta!( !l£ vep6 :eli xa~aVtlX, yux vciXEe hotl'-C ~po:a'to YEpO. , . '0 IUtpxQ:; ciyot~e 't~vdvou).1X .rea vei ~eipEe VlPC, ciUei 'to VlpO fi~y~tPIXE. To 'lItE1;tCt"tO cpa:buat,. ,8€.veZXI VlpO.,· A~7joll 't~ ~pua7j avoeX'tlj, l1t'OE m'ivw Olei ~ocut xoeJJi;6TjllE. yca'r[ 6~XS ~tc:t «ltoxa"",t. ·rOUpOt altO 1I.c:tl'ltOOOtA£cp'tri, 't6 vsp6 ciPXe'lE va 'tpjXII' o'to xa~<iYt, 'Co ~Exd).taExa( ltFEfs '!tc:tVW O'tll '/tAIXdxto: 'til' 'lI.OU~I(V«'. o:~ou ~ptox6'ta:v xlXve!t;.".Etp.se, • 000 '!tOI-U 'liEpa, '/tOU ~tplXaE x«1 a't~ a""'Il. T6 YEp6 hpeXE xch:w a:mS 'ttt; ~a:Ai'tcJl;~ xexl Ta ltplir' IlGIC't1X tGiY 'trx~'Otw'tWY 1t0u. xoqlOV1:avE. Auto lJh 'to xoctt£AOC~8 xexY6Ya~ 'Xa:£ JJ6vo 3tav to \I;PO J10uoxEtjle {YelY im~&t'l 'I1:0U XCItILOtexvE ~'X1t).Ul!J.EVO' ate 1t<XtUlI.l.CC., Qlut6, 'Itt JtE1:ciXtl'jxE .:t:lt.xyW xat IJlWV:xeE; "tOt'E 6.Aot ptX1:~)(a:vlatQ ltpGiYflctt6: 'tau,. "EyCYE. cp~oapla:. KGIIl 'to YEpO hpEXE, 151.0 ltPEXE. '0 oepoc'topo, IIpoxool!.a '/too auy6p[~E tatp(urE~tlX tf,~ aEUt'EPYl' Oc:tAa:~, axou:J~ d, .:pwvs, 'tooY tOC~tO""tG)~' XIX( ltpef;£ftl'ja,WYt'o:, '1taVW !b' ta vspci, lqJ~~d:e OIt~V nopTOI xa.! 't~v' avo tee (Joe oliYoc~1j. 1'6'11£(6 ftoO 'to O!l'(m xpa::'tooc; ~ m5p'to:, ~exuel]U aci xslllexpo, ad) CGO.GII. cpwvi, SlIvaf,lwYQlve. OEp~etOpot 't'iI' 67t'lpeata~ tpE~aYEtJ.ioa:; a~ )"avtCa:;. '0 ITpoX6al!.ct plXt'fJ1~e1tCiY(lt ,Jt'6v lU~xQ; 1tO!) xOtllon:Ys. Of ypoSeE, apxtoer;v veE 1d;~ qJ1:01.IY~pOX~ mxyw at6 XiqJc:t)..t toO llliq>xa: 1tOU ~a),,!CI'r1')x! a1t' t6 ... ltOIlO, '0 IIcicpxa IltooXOtlltoP;£VO~ dxo!1a. DEY x:nQlAa6!Jt'!IE 'tlno1:OI. 'A~' ta ""Gheer; eeu ftEtarOY'rI%V dO'l:pOlnt, xa:l l!.a:unpo,noyot;; OtGlnEpVOOaE 0:1.0 tOu t'o XOP!.l.!. KOIt'a:;XtU1t~!.I.E\lO' aoup611x! 00, to onitt 'tQU. To 1tpwt. 6 '.Apn6j!L, ~a:po, xal X!.ltOoUcptGllalJ'6vO, pwnloS tOY Dc:£cp~a: y c' a.o'ta ltQU ~uvi ~l'jXQlY. ~O [Ja,xQ: 'fa ot1Jr~lhptE tAa, 6'11:00, 4xpe~6), y!VQ;YI. -OOtO, ae Xtu1t7j,e; 'fOY PW'tlJOE 1}!)p;wJ.Levo~ b '.Ap.,

'0 'Ap:t6IL cp6peoE 'to n:£tOtvo pic vet 1t8t AEel] ~rf)xE l~w.

Ollxtht

reu

U!

(1)-

eu-

os

or

or

't

to J:l..

• -'0 upoxooxa.

-KaA6.

flAaycIXaE.

-.Mftopw veE' oli> 't6 a~p~,'t6po UpoxoaxQ;; pW't1)ae t~ fAaoIX ~yo:,. liryooato~ lprat'l!:. -Toopa:. 611pl}Et, 7tEpt~e.YEl:E, dn:civ'tTjc£ EX-E1Ylj. '0 rcyavto'lwILO, eprcit7)' dXOUIl1t1JOE ateV 'G~Xo. -KIX).,ri6«nEptp..e.yw . '0 llpoxooxa: ltOU xou~llC)"oiiOe: neXvllI 0'.0 oLaxo E:VGIt :lwp6 dno '1mit~, ~a1tfiWCE 118 'to '/toat tou 'tilv 1tOpta: xaL 1l1t'ipte IlEOa o't1] ).liY.~QI. -Nato" QlOt6, itV«t, Elm ~ f>.cioo:, 061xv')y:«,. 'CQY IIpoxooxIX. . '0 'Apt.l61L b7.ngta ltt"" 1:1£ !J.rtp6, xa:f .6~r.&pu 'tot) Xi?, bE as 1tavllI ato... wI'0 tOO aEp~rt6pou.. T6y ltol'tGllb xll.aJJQll:tX xed .OY8 poot7joe: -.l'ta:tl Xtu'!t"ljos, 'tov dOEPCPO !.I.0u; '0 IIpoxoo'lta: (W':'ltlE voXAev'CEpooOEtt~V w!.I.o'COU,I1lcXYEyp06u£ ?11oo, 'tOY~1.iltAooaEXciJl.w: .:lo:x.ll'-GIIOE 'a7jXoo6Er, dAva ~!£I'teX 0£6 •.lIp1l rpo6eGi mo aUIla;t'~J tOY dplJlwae ato 1tcXtWI-'IX. ot yU"'IX~X8' ~, AaVt;~IO, .pll~1]Xtljxo:Y tPOIla.YfiE\IiI~. ai !J.ta YblVta. • '0 A pt~6!J. yuptoeltpo, t~Y l~ooo 'lta:l ~jTj,<e. '0 IIpoxoaxllC IL£ XQ;'t(l'I1a:'tooJ1iylX Xa:101tIXOII.Ev1X tci" p.ootpcx,X!)Al6tO:VE 01:6 ltcitUlI'GII. To ~p"av6 '.Apn6!.1. 158 rUptoe oltht lilt' to fLYlXIXvootciato. "H JJ'1J'tEpa: tOU lJJtX6e ltoo; 'to'll 'Ap.t611' tOY X.:1.8£oGIIVeate 'tJ1i)JJa:. ~EY(z ~p~ou ootepa a.no g~, IlspovuXtcZ 0 ·Apttop. rupla. OlO 01t!'C1. '!I JL1jdpa' cou xotJl.6'ttXv. OA1)oICloE tOY UalJl'lta reou Xo:GO'tIlCYE 1tcXYw,ato xpE~(ht 'to!) xa::! t6VE pwtlj0E XaiO,ultxci: -'Ere"E, xcxAa dosptprbt; Kci61)all ftlrit ecu, 'r1tapXOVY xai XElpOt!p(l.-~wna:as xal 6atapll CaVanE :-db ltetp&~et. 61i ~~, atav ~Aextptxo Clt1X61l0. MlA'IaGl ytll aEvex. 'EXit 6Ii IlliGet, dxv7j. '0 U&qJ'ltlX,~OqJl;! ,fiuVQI'tci XIlC£il-'£ tci ou6 tou XEPCII 'tG 'CEpaottO xipe tau •ApttoJJ ..

...* '"

~~"'CII

I~

I

24

25

KE<1>AAAIO B'

Lei: alq;o"ya.Ii; !i7tTpte p:.bo: a"t~y 1to).,ttetou·).", ~lClX"ta7tl1)XttK~ ELOljOlJ: «P!~oe'ile 'tOY 'to::lpO». . L't1) !J.tXp1J 1toJ...lj ·at aE)"aV£Y~ to 7tt3'ttltjJouv. To tPO:(lIO lqru:as P.tli; atofJ XW"oau£A).,Q;.L't~V It)..C)l1;rpopp.a ltljoiJao:vE OU{; ~Ot'tlltE', liE 'tCi \t'tou:pexto: mxvw d11:' 'tau, J.l.IXY't09t,;'tout,; xat £ya. "tf1r;,...o: €TtcxvexattXUjliEYWY 1Da. ... tapwv liE XOX.Xtvo: 7tE;Pt~pa:Xtol;ta. Ucaoo:y£ tOO, xwpocp6Allxst,; 'tofi ata:6fLof), to yEpO aOlltCl:rp.IX'tlipX1) xo:l 'to cppouPO:PXo. T6tE li6 ...0 'to 7ttO't£!JI~ye O'tT) '.UY.p7j ltOI..1). IIlivw Otout,; XtOYtOllEvout,; op6lJ.ou~ to nAT 60t,; ~ciOtC. ltp6, 'tT) Y 1!"«Uta, '0 x6af.L0~ ,ixouye!lE olljlx 't'h; xextVOUpytEt,; M~Ett,;: A eutiptci, 1061:7jto:-. ioepq;onJto: .• Ibpaaa:vE .or Oopu,~wS.Lxe'lJ.tpe" o[ YS!J.i'tEt,;&1to£JtGt.va:Ota.ttxi) oPI'TJ xal Xo:pli. :Eo:.Vlil't~e ~ouXla.. xo:! 11.6\10 l) xoXXtV1J aWIIIa: n:&voo ato xt!pta ri), oijfla:PX!IX~. 3noo tWpo: elXIXv tilv leouO'!« Ot llEvaE~£xot XIXt o( JLltOuv1:oiptat*, cpIXYEpWVe't~v dAAayil TtODXE y(w. "01.0: ta i£Ho: ~tOCV 0";00, xo:! 'lfp!v. }';t6 dAO, tou XetJLWVOI,at~ J.l.tXP~ 1to).,ij otpatwylot1)X~~VIX £1tlAEXto a6Yt~Yfl,11 fmttxou. TeS 11:pwf altooJt(iO!,CltCl !ltlttXOU 1t1jyalyavs ato O'toc0!Lo xocl mliVOCYi 'tou, AtltOtGixt£!O noo CPEUYClVe: &ltO to ...ott~olJnx6 JLEtWltO.
j

Ol xa:~alHp1jSE~ ~ta..., OAO( tau, POOOXOxXtyot., XIXAO6peJ.l.J.l.EYO(xGC! r.epo!. Ofltspt:Jo6'tEpOt ilto't.aU,. :l~t(J)!J.ex'l:t. )tou, tou, ~tIXV x61Jo1jt&;~. X2.£ 1t1'£p::!1t£,~. ,Ot ~ltU)rloe, ,tOu~ ~'ta:ve: XPU::It" xal :O'c& '7t~...e16vta; t etXCl:Y Xpuo'ct O'etp~'ttlZ, 01tW~ otOY XlXtp' 'too talipou, aliy wiJ.l.~v lye\l6 E:ltCl:Yciataa1j. . . rIa tOY II&q;u, -tov KAl!,xa xaL to ... ~Eploaxa Mltpou~«x tfRota: OEY UA.(I.~E. DE ltalAto! i",evtao6' J.l.SlVa,VE. lXl K !-'OY&XGC ~poxep€, J.l.Epe, tOO NOEJ.I.~P1j xan apxtoe ya '1:£, rlvEta.t -, ~'to o 'to:6 1.1.0 apxtaa:y \1& x'''cfilltett V£Ot ch6pw1tot, al fteptO'aonpot dlt' IXUtOU, ~tIXV o'tpcxtCU:!tE, d1t' ta XIX,POCKWflCl:'l:O:, elXClv gVa:ltIXp&~E\lO rtapOItooux.A.t: <<fmo).· Xl aE~fxot». . . . 'A ltO noD ltYJPClYlIih6 'to 0'1,10110:11:00 O~f.Lo:t\l£ t60lZ 11:cJ.J.ti; Xct~E!t,; O£(loltopouoe 'lief xoe.to:Aci~Et. mxoc~CC)"r.tPl'jSil' ot I-tltOpoijo~v mci va ~.pIX't~a?uv tou! q;~v'tcip:lu, n;ou 'PeuY<1Ye &ltO 'to tJ..hu.mo. la 'tCctJ.l.l~ to!) o't~6[J.ou mo auxwi tWP~ Cl7taY~VE alto tou~ '7tUP,O~OAtOJAoou~. 0[ 'PIXYtrXPOIlcpeuyo:y altO .IX JAoEtuma. as ° J.l.c£a., xexl 3.",'11 x,o:vil, 'too~ t(loTtOS'~E, 'to'll a\lnJ.l.e't(~JTttCGtY lie tl, 10YX8t,;. I'CL~ &PX£~ 'taD A£xEJ.I.~P1) bA.OxAijP~ 'tJ.l.~I.I.IXtO:XIX tE~cxtYO:v mli ali XdlJ.a:po~. . m xa$a)'cip1l0E~ aZXa.y maoet 0).,'" tct noater; 0;0 ot0r:6~6 xoct vOJ.l.f'O:VE Ott 6ci J.l.1t0pEaOIJVveX 'to'll :XPcxt~OOUY,dA. Ali J.l.E 't[~ npl.UtEt,; pmE' '!;wv rcoAIJ,~6~wv alZotfoOt:YE. AOto.[ 11:0UO£ qJo~6y'to)aa:Y 'to 6cXyo:to, ~EXU\lOytOCY &)tP~t1)'COt IX 'If' ta 6~yOVlIX. 01 XQ:5«A~p"l8e, Otwy'tl)lI.O:v YP~yoFa: &rc' 'to 0't0:8[.&6 npo.,; t~Y n:6A1). OI !pClYtapot ~rtvav ?f.UptOt tOU at0:6floD ~l aT'lJvtxY' TCta .Ii 'tprxtVOC yei: rcEp\lavE' tipliooc.
p

II< II< II<

• Mfto&~tQ'~Q\=f'n.'Il 'l:fI~M.1tou'lt. '.Ep"!'cxux:lj ~ppOLel!.~ Ili l!hlICUtIXil;, 01!:OptoIlYlonx'~1:do'I~ .. (1l'lll.L. Mit.)

i'llCDQ1j

~.A VOt~lj taD 19{8. Ol 'tper, q:liAot ~y~xo:ye &n;·.6 mdtt tau ~6pt6ax,0: M ltpouCaX 3n;ou 1tIXf~tlVE «~~~vta let». IIpoxwp"l0O:Y ),Jyo 'Xoci uO't£p~ o'tpItjllXYe od J.l.tltp6 x.ij1'C!) too Koptoayty, .3aTtAwoccvE ato xopto. ·ElrAlItta v, · T& eZXOt:v ~lZpdll!l 3),IX. 2:1tqtoVtouoo:v n;&t,; vei TtEPc:iaoUYXO:~ AUUPlXtt. JLE,p~'tOIJ'. IHaoo tClUe ~1Z'Pytd &x.OU9'tl'JltE no,· ,oo~oAlJ.6 dAoywy x,o:l ~e1tp:6~o:AEI EVa, xlI~QI)'lifllj' -.~ .TcS
27

26

il..oro 1t'Ij8YjOE ILE e.... ·0&).1;·0· .0 XOl"~";1('ltOU XOOP[C'B .. Ii a; ~p6.110 drc' 1:0 xoc:Wrlc),6 rppriX'nJ 'Coil X~7t"v, <OXcr:~~A~Pl'l' l!rvc4E IlS 1;0 'Iloco.!r~o .(I.tl1. ~ilutlWll6VIX l1:(uotti: -" Ec 1'ta;).,t.xcXp,cr; .IlOo, £),til'E eew! . '0 llticpxlX x::x! b. KAl!11(1X re12o~oc:.m:xlXl tFe~Q;VE ad rpP~X'1j, <0. 'ltOl~dti:p1)' .~tClV xa;ta.Cl'ltOVtOIl~VO"" EvlX ltIXX() Cli't,PWP.1X OXCv7l,OxsnO:'E ,;6 ideo 'CoB It1)Abnou tau, to XII'II.l 1:01l reQ;Y-::El.6 ....lxcd 1:~ Illt"OU~Q;. 'An' .~ ~:lJ)a'C~pa; Ut) ...iPElJ-o'tlX.... fvOl: lJ-ErGiIl.O ltiplct:po1l0 a xcd 5UOr'Ep!lcxwd~ XEtpO~0!-'~t8e~. -~,EP~E :I1I.lUVip,6 'lief 7ttW, 1ta:I..(dpldI, 1I:cr:pcr:xa).,eoe ;; xo;~o:}".riFYj' XII.{ot"'''' 0 IIticpxo: €tPE~E OtO cnfn wi l'EPe~, YEp6. dltE (11:0 :EEPIOO'X.O:TCOO .6'01 xo!taCE -lIe, lJ.'ou, 1tcr.Atxapl,.d .t~oua!a: fXnE at~Y TCO).1j; '0 F.ept~c'll.Gt ~IO:G.ttxa toil onJr~6yp(e BAa;. 'Cel vECl.: .... . __ Ka::lJ.t;r d,pX~ ab. lXOU.!lE aawxo::! au6 ~oo(1aoe). AOtox;u~ep\ll,ollQ:Gte .•• OAOI of llchotxot lt1Jyalvouv XII! :proup~f1Y t~y nOAlJ, t~ y6xttX, Kt la£'rt;fto:o! eEoO:,Cl.tE; ;elY pW1:1Jae. -lIonel va ~ep£.t'J YP7,'(Opa. 6& '(ep&oet~, GtItIXV1:lIo:e b XO:~O:A& Pll; xocE xo:p.ore).o:.Ge. . '.Ano,.o, O'1t'!.t !:1:,p8~eb llafX:1t Il" fl\'GE hrivtyepc 0,;6 X£P'~' . '0 'ltCl~dap.ll' ~'1tta yep6 J!'>0\l 01'0 61' t 'll.t~50oe to I.ClY£lI't. 0.0\1' IIa-:pxo:, loupe 'to Xo:ltvGt,pt x,d 'T~a~r,~e &p.£aUl~,
H

. .Etc Mao, ,ltt'Clm .ilt' 'to Clltl'latoo lSa::oOtpO).«XII, neil 1l'0A[,' qia:~'II61:(1Vf,.:n;P,oXlJ)pOUalll~ 1f:t6pill1tot, &(1a~.ta:. xa.l gxt ltO.AU I'-ocxpui ,fr;tov &1J.1%~1jtO 8polJ.o.xIIJltci 8sxo:nla:tta::p'cl xl%~:lAcip1j6E' P.E tci: ... ?upbtta:: cto~)..cit. CliEA'GI:,. M1tpo~ 0";% 1I:~illtYQI\I. !Suo·: 6 fyO!,;~).tXlwl"iYo, !li XIX'II.!,ot?)..~ XIX! IleGipt1jQ1j .i~twIJ.IXt.'xo6, lL£xttil,1lI O,.OCl"i(lO,. xed 6lda: tau bKO:~"),&p7j~ noli srXtlll'£ !S,C d 11:0:,15,0; Itplvtllt6 Alro; '0 ~l..txtw!1Svo, erXe cu;.c ot~6o~tou fva;\I xrSx.xwo

t~,

!fC~rxo. . ,. - T£ GoB U,Era:: ;~CI'ltpW~ilt6\1
o

l':eptQOKa:.

DtirpxlI!l£

'1:0.... &.y ldivex

_ -HAEItS',; KOX'KtV1jxopi5eAex.·A\I't'<Xp~'r)'-\lc:i !lou 'Cii !lei.ta, iZVQ;1 c!ytlirm:'!.". rna::ClE, XI d:n't~ XIllP..x tau TdJIS1jCli «'ItO t6tppciX'tl! CltO opoll-o,. oliv rcou}..t. . . ~[ anOt au~ -:piAo! to.y. d'l!.01..0u9710Il\l, Kcx! oE t:pElctdipa::. ~tEl!.O\ltay o~v (£x,p1j t'ij~ 1S'I'j.l,I.oOtc!;xed ~AIErcGl:.v.to6;
~i"Q!H
1

,ane!,

XGl;'teX "a

ft£ox(X

nouTClV£

od pl1;a liOU

~OUyoi).

. ~notO' ~tlXYe autO,; pw'7joe 1'" &1tOp!GI: ,0 1l&:fXII tty K).!v.xoc. Ka.t nooyli eepw trw ;&ltCiytljoe h:e,vo~ o1jxwyona;; t ou~lO,v. ou;. • 'g e cpcxlv,etClt 6ciXClU,PJi ~IXYGt d)")"cxy~ 'ttl, seou~lG1:¢, yt' 'O:UtO llcxio! AtECltofvo:l!.t rtl0ya:!fe Xd,. Kt drr'l5 ctn:AOU'CltQt.isuyouve, !la :n;~l :n;w~ aIX p6oovo! ,:iYtcl.pn~-etat ::treAd Uuoe d TCOAt"~XOIXiho TCp6~).Wa: b .LEptOaxCl .• T&smXetp~I"Qit& 'rou ~tGl:vt60o 7te~atnota, :'tOU & "i,ow.. o. nrirpxllxGd o. KA!p.xtX oUl!-cpWvljoa.'1 p.o:~f eeu, . ll,plY'IIci 'ltPQcptaaouv 'tli ncxt5,a \lei t6A"WClOUY aih:~ f~ OU~~t~O~, 't'ou~. OtO ap61l0 Ib,ouot~Xa.VE nooo~oAlI't' :lAOyW..... Ko:l oE tp£C'';PE~O:\l1 0.6 cppaX"l' 28

noAuxClII"CIX. '0 rv'wa~6, xo:~:d,.o:p'l')' tP'Q~ICltci 1ta~o,ef,. UiEt~'E pl to XIl(1tO!'!!.t t6 01tl.t .wy lltECl1:ofvoltt xexl pwtljoe: -UOtO, xGif1nOltCl' a.UtC :co. arc!.. t; '0 ll&:px.o: 'It&(lXt~'E \ltiruna!vEt a!It).CI 0.' ,noro t'Oii xa;~CI),."P1JK,d a~1jyt~nve: _-"E!5w Jlbet 0 a''K~rOpO' At·eota[voxt. Toaxo:oi Xd,. Oltro; tpa:[ynO:I. oo:~ tpo~~elJxe •••. ~~exL rco(j.,6~'PEt' ltOto! e!l"exa.tes.I1EC,; -PWtTjOI xac! eZlte:: •Ap.Eaw~ il.X£V'E'talt ••.• ,m)tlito,txot~£X661JxIXY ato 0p0!L.Q xilE. xoltlXta.v !Li. rcEp:Ei?retGIC tOt«,(J:LIX, 'ltOU~IL1ta.tVS O~T)Y rec);l.1j •. Of cpfJ.Ot ote~oYta:\lxo\lt~ CltO 8"1l1oato opb!-,ou! xomft!lVE ~Qu. ~YTflE' ti')' X'6XKtY1j~ rppoupCi;, 1'tOU 'ltSpyoooGtY XQitc!ixorcOt xa! Xa;1:I:lOK':.wOJLEYOt .• ~Ota;y 'ldpa:OfS .. 0 J.Loy0:8tx6 1tupol~6AO tOO tJl~'f1a:to\: X;tl!tooYta;~ IllS 66pu~o ~:hw od, 1tEtpec, xa! d xlipa !La to: ftO~U~OA~! ta, 1t!ZtotlX ~r.PGty an6 refaw . tob~'tytaFtE' xed .on p.~YO YUPCO!llV omnac; roue, ot(xY .atJ.LT,I'-CIl atIXll-ct. _. AI:'- o:ut'o.:tetvo:,;
2/)
XGtI10rs),ooytac. 6 ~)..tx:.rolJ.tyo,. '.0 U:.iq>'II.tI eSet~E "0 qnorxo

&'iltO:pt£~

n·Qt1 eEXCl:VE TCAlICitcX:::I£t. O~'!!.:l~al..ciPlJSe, ijta:vetwp:.t

t7jaE ato X£y.po trl' mlA7j~ xa.£ ciPXta£ va: xa. tOlUAt,ltCXt atGC old.,o:. TO ~pa:ou ot~ I-1sycO':7j 'O.iAa. tWY i\ tEO'tO!VCXt, OItOU l,!lUt'E t6 emtEAftO 't'oii't'I-1~l-1cx'Co .., yupw &,.6.0I-1Ey&AO • pamse, 1-18 ta oXaAt0I-LEvo: x60tOt: xa!}6y,a.VI 1:EO(JEpEt~ &\1'tPE': tpa, alto to tm'tEA,rO xal b cS'OU(1)'l:~' 'tao 'tJl~l-La'to, c. M1touAy«xocp, fYf"~ ~)..'XtoofL£YO' fLs rJio:p.i fLex).),ta. '0 M'ltouAyaxocp avo'~11 m.iYw ato -rpa1t£Ct to Xcipt17 tTl' £rtcxpxla~ xo:t SelXYOYto:, !l£ 'to oaxtuA6 tou, El'lts 0' 0:0'tOv 1tOO xa66to:Ys et1tEvtXY't£ tOu, EYaY ci~tWfLa:ttxO JlE xov1:1'& Xo:po:xt1jptattx.i xa.£ YEPa. 66vttll. . -'Eoo, 0, rEPl1IXtohxo; ,H.. fh' 1tpS1tEt va 1tOA'l1~. oouI'EtOlil, 'Eyw 0l1oo'O vOl'ltoo .0 'ltpool.1tpe.1t£t vii cpu'(oulls, Kex! 6c;ha.ys xaAo wi cpSUTIXJl.E 'C~ VuXtIX, au.a o[ Il~X1jtE' ErVClt xouPO:0IlEYOt. To :ltpO~A l/!1a: dYlXtva cptcioaulls Ot~\I Ko:Ca1:lva. 1tpOtoo cpdoouv her 01 YEptJ.Q;yoL N' a~ttota6oiitJ.1 fl.E tl, oDvallsq; It:;u Ixoulle a(VQ;t '1'1AOrO .... ~EvQ! xexv6vt xa!tp,tiv1:a o~£os" ot(ZXO~tE' AOyXE, xtXl t~1jvtGl o7ta;(hci, _. 4>o~e?'Ij O'uVtXll-lI. l; Of Y£P!ULyol lpXona:c xaAGi t~o'ltAtal1iv')c. 'Efl.tC, 6Gi !1noptaouJ.l.E vci 1tpO~&AOU!l~ &Ytia.tX07], 1l0V~Xex otaV £vwBoo[1£ fLE a:AAa: t'f.L~IlCltex. IIpht6~ yeXxoutJ.' onorJi1J Ilex" a6npofE, 3t, tXtO, alto 'tob, r£Pllavou, fXOUIlI va civ1:tl'<:too7tfoOUIJ.E at~v 7tOpElex fLex" xaL 7tOAl..S, cinmaY.ao1:tl'l:Ixi, oUJlJ.l.opie,. 'H yvwlllJ 1J0u EhcxI, o:Op.tO 'ltpOl! Xc6ACIC" ci1tot'pl.l~1)xtoOIlE, «lj'lo5 &.vattvGi~ou!1a t6Y.icpupcixc. fCOOya.[ 1tlaoo dna 'to ata.61l6. ~£!11tOU 'Iii t6 ~a:\lIECP'tt&~OUY or. y£pp.a:llol, 61f 'ftEpGiaouv 2~3 I-'apE, )(.t hen '6« tl11toCilooul's tTIVJtPoEAexa~ .ou,. Iar" -r( Hu, aOv pOCPOI; 'El1zpo, y' c:iltoqJaolaouru, ..lnE ot06, ouv'tpotpou, '!:ou. '0 I'1:pouo'JC.ocp" 7tOU xa:66""YI 1tAcic o'to M7tOUAr.ixOcp, J.l.tXOOoo£ 'tci xE!).ta tou XIX! xoLttX~S to xapt'1). rUpIal Ii. anpa: oto MltOUAraxocp xelL S,otIlX'!:tlCa xaL 'JC.Ollma~o ...'tClC' IZ7te: -·Eyw ... Dnoot1)pftlO 'to MnoU.Aycfxocp. '0 mo YEO" YtUl1EVO, f.LE !Jo1'tAouCa: ~prcZ.7], outJ.:pwv7]o£ : -'0 MnouAy«xOCj1 lXIt o{xw. MovciXa: 6 Tra:pJ.l.lXtab-xo, SxstyO, 7to6tO 1tpwl p.tl.05as ILE.tciltIXtBta, XOUV1)01 to xecpeHt 'tou a.pv1jtcxa;

on

to

va

t'ot'a, Ylat! O[lIOAO cptta~Gl!l£ to tl171IlCl; r,c£ Il'ltpoatri atou, YSPJl.Q;VOU" xoop!t; Yfl a(Y?Ulii IlIfXlI·; 'Erw votJ.1too Ott1tpbEt vGit'ou, Xtull;~aoulle iBm. Bllpe&rjxOt mGi GlOtE, tit; bnoxwp~cS!t~ .: .• ~A'll ItEpvcxye alt' 'to Xii'lL !iou, ayw 'to O(XOO.. !HAo (".fatYtl lletXTj loti)., . Tpa~T!~£ c:i1to'tOfLct 't~v x.a:pSXAI1 'tou, aTjxw61j'ltExeXl IiPXtCE vii ~T)fLex'tfC£t !lE, (lOCO oOOl'a't'to. '0 M1tou),ycixocp 'tov xolta.~e d,nooox"Il«atl'ltet. . -Net eLYse" fLtXX"I tXEr 1tOU 'lI:PE1t£t, rroPIlCXtaEvxo. •Anei vet pf~OUtJ.E tOUt; civ6pw1toul: Jl.tX, Ot~V x(nlXotpOf~ 'ltld aniv $xtJ.1J06Vtil1)... lIot6 £Ile~, aE l1'11:opool'e vei to xtivo:ll1£ 1tOt,£; Auto 6CitQ;Y yeAOrO. IHaw ",IE, lpXEtat GAO· x.lTJPTi 11lipapxfa., IJos ~«p6 RUpO~OAtXO xed 6oopII'lttOIlEvex 0:0,;o'ltivT)'rIX .•. Ab npe1tu'Ici ttCl:t5tClpl'oufl.E, 0. repllextoEYXCI ., •• .Ked :rupl~oY;tl' el7tE at06, CiHou,; Aot.1tov d1toc:p1I:~ afanjxe, a.llplo 't6 7tPW£ 1'£UyOUj.lE. -Twpa ~PXEtQ;' to ~lj'tl,J.1." :-61y aUYOEoJ,lolO'r, £~IZ1!.OAou61)OE M7tOUA ycixoc:p. 'Ecp6oov £lJost, fEUYOU!,E tiA£:J'M~O', lXOUI'E t~V £066"'1) yea 't'Ijv o~r&ywo7] 'ti'j, OOUAta, enci !lstomo6£v 1:1.i)Y yepllQ;vGlY. 'EoGJ ElYtlt}1EyciAo, O'GljPClopoJ.l.tx6, XC!l~O'. ell 1tOA7I tlOt~ EX;t OUO ot0:61-10u,. l1FE' relt va ~aAOufl.e ot6 otex6JLo OOvtpocpo tYj, £1l1tt.,tOO{)'IT,' p.tX~. Nti «7t0cpllofooul1e 'twpex. nou;y Ib' tOU, 01'lt06, I'a~ 8' dql~oouJle n' a:o,;~ t~SouAui. Upotllvue o;c,. -'Eyw vOJ.&f~w ,1tW, npE1t£l veX IJollv£: law 6 Vexu-tTI' ZouXpcit, £lze Q fSPlilXtOEYltO, 1tA7Io:a~Ovta:, "to tpt:me~t. fi:p(i) 'Co, 6 ZouXpt;l:t a,tvex! d.7t' a6'tGi 1:cifLEpT). aeut'£po, aOto, Ilvllt OtOEPciC xext lcpexpI'oo'tfr" XI ltOt Sci Il7tOpeai' llei £pT"'l'C!Jr ot6 o'l:a:6fl.0. ~:ratEpex _lXvel, Uv 'COY 'EPEt, 'yta:tl &lv Irp'(loE J.l.0I~! !la t6 1:fLti!l" 'l1<l' xex( OE 6&1'6,£ Itplv "uXtwalt. ElvtXt !'uaAW!lEvO 1ta:AlXcip' xexl 6& atpwOEt xaAli t'I] OOUA.tt.t 'Erw v0!lf~oo l)tt ClO1:0, Ely"t 6 mo xa.aA, ~"'lAO'. '0 M7tOUAyGiXOcp oOfLcpwv7jCJa -:-Ioootei, tyw el!,OIt OUJl~ooVO' l1at£ aoo, rBp~o;'Caey· xo. I.C" ounpoqlot, "'~'ltoo, EXEC. ciY'ttp~aEt'; PWtTjOE tOU, 4A-Aou,. ·01.." Ao£1toV to ~~t1jJ.l.a: Au61Jx.e. t1'&:tp~ooulll ata. .Zou.Xp'" AatpttiX(l( yui .~ OOUAta .. - Twpa:,. a6npocpOt.tOtp£'to xOIE ul..eutCII!Q '~:t:rj~

\lei ql6uyoullE

-M&

a

caliri"

3,,0

31

El ~£ 6 M'!tou)" yaxo~. To t;~"CWa: a:o'C6 l~oplf ta altAOI '!tou ~p!.O)(O\lta:t ot~y ~6).~. 'E5w ~p!ax£t:"t ~~" 0)"6)(>'1)plj ~1r.0~ 'O~:Klj, :IlE E~xOotX.t>'tlX08~ "'Couq?£Xt",,ltOU 1J;6tv(XVE Gilt 'C~Y "tOa:ptxTJ tn:oX~' "'.01.", a:(;ta ~p!~lI'O~'CQlt ~Bxa:af1e~Gt 0"1:'11" dlt06~xlj b6~ XWptxoo., A?'C6 !lOll "C01r.£ 6. VOtX~xuplj' "I:fj~ (b06~xlj~, nOli ailetvIX 'Ca: ~Etpoptw6et. $uc:mVI 0,£'11 ~fE~
lt~t

,jTtOOn1Pt~E

'(at'l'j~ •

to

reP!.l.CEtaivxo

xld

tci

l:tpouox6cp

0 VEO~ lp-

v' d<p~ooul-Is (Ion) t1jv li~o6~lI'lj OtOU; 'l'EP,!l.exvou,. EYIll vop.l;w 5n ~p£~Et 'Cij." xtt~OU!1E. ,Ka:£ 'tlllpa: dfLEOW,. ·011(1)' Elvat lrmttVOUVO, ytlZt; ~ &:~~6Y)xlj f~ax,;'CIXt ot~v chplj "r" ')to)"ll' dvctfLEaa: ata: q:>tUlxocmta.. I ')tGtPXEt cp6~o~ '.lei XIZOOV "ta on:h'a: tGiv . XWptxwv. ~ "0 Itpouoxatp, EVIZ, yep06£11£"'0, a.v'Cpa:, 11£ ci~6p~ctOl &:,;6 1(o)"u XlZtpO rh w:t: , ~ou ttl, twpCII. 66'11 £rXE 1I.a:()OAOU utA J,o~t, xouv~6lj ItS : . r'j . '. . .t " Ii -ftlX • ", yta:... ,tCU .... , '/Ix... ~,- t"t' xa,l·ouuS' • r 'Erw a.... oXECPtO:I1IXt veil1.. • . {L .••• !.I.0tpQ;oouI1Et •••. 1:a

va

. ··-Ao~1t6y 1M. t& ,fLocpciaou!l.E, OUIlCPUlY1pe b .MltOUA;':::Ixo:;. -Aiiti eZvou.0.>-01 t,2 ;'Y/t~IJ.Gtt'C(, erm~ xO'.! o1)XW6ljXi ~Tt' 'to 'C~a.Tti;e. TwpOI 8rifLrtoybou!16 wi frauxaaoullE ttl, ta 'itFwf. "UtCXY E;J6Et 0 Zouxc;& [, Yo!F&et as J.1EyOI. t1cC toO fltl.1,OllJ trw. 'E:Jo, l'ePfLOIt'lEYXO, 1t'~yo:e:Je xo[t&~et' d, ;]x~mt~. ffU .<XV 0 M ltot)A.y&)tocp €J1£CV£ ",6vo<;, 1t~ye o't6 omAOI...6 OWI1(.(t'o, EOtFWoS t6 P.OIYtUOl tOu n:IXVW 0 ~ci atpwp.1Z ~O:f ~cidUlae.

wx

a

.".

3ltotov a.AAOV aSAEt. Kt ~tat ouv 01 Y'P!l.exVOt tOUt; 'ltlllplll;oploouv, ea. !l.1tOpEaOU,v va tOU, ~e mOllj600v. w01tW, Cf'"lve:ut ot YipfJ-OIvot 6 cipxlaouy 'tTjY 'tpolloxpcxtICl., K.t ()~tXY act cpUOst b xOlina, ato X'tbe. 'tOtl .a "'(lAt~CXpCa: 6i 1tI:XPOUYE 'ta OItAOt:.·Q Ltpouadcp Jtt~~os awat~ :1Itl '1l0tpciOOU:lJoE 't" ytoutlhtto:. tla'ta:Y XOIAO ya iSaoolJllE xtX[c,'t1X xw.ptc.i. xwPt'll.O! 6" 'ta ~a:pQ;xw(JOUY n::o ~Cl6ta. ~t otClII o[repp.!Xvo[ 0' dpx!aou.\I vrk ~GlCtlicxo1,)v'ta ~par(J.Cl't!X tou,. 'taU 6ti .OU, XPELQ;O.OUVE -to: VtOUq?Exla:. ·0 M1tOuAyaxOl' XGlCtJo0yU,a:oe.. .r r: . ' -NIl( tiUti ot yeplllllvo£ 6« oca.ta:~ouv tOY TtAlIaUoll6 vet 1ta:PIllOOOEt 'til 31r.).Cl, XQ;LoAoe 6ei ava;yxaotoov v& tOU, tel. sooouv. '.0 rep{L(n06VXa .6 avtiKpouoe ~ . .' -~E 6a ta 'n;Cl:po:06aouy CAO. AOL u:x tlX ntXpaB6couv >XIlI! &>')..0( 6" 'ta xp~t~oouv. • ·0 Mltou).;lcixocp'tou~ XO!'ta:~E !lAou, lpw:"IlltXm:~. -8.&: 'tei' (J.Ot,pGtaoup., ,6« jiotpaaoullB ." V~OUq;'El(CI%,
0'

vtoucpixta: enou, x .• , XCltOlxou,. '0 Mn;ouAych.orp r6p:aE &.noto(J.1X np6, t6 Ile.po, ecu, -Nc.i 'ta V-O!ptioou!Jo£ A~~; -Bwatti. N ,,[ l.lot6 etvOt:t owata! el'ltE (1t haouata:~ ofLo 0 r;ptJoCl'tOEVXO. Nti tcC (10CF~ClOIJ{LS c:n:ou, ~~ya:~l!i (Zl ~

To :cpwl ,0 UeiCjlxGt '1'61'[;£ cilt' toV ~A£l(.tpcx6 attx.6p.6, h:va XIPOVOtIllPa: OOU"EUE ~Ol, 66, &sPfLOIOt¥t. Lt~Y~ lIOAli ~ta;v, S~IlI[P8ttX.ij X(Y1)l1). '0 IIacp)tGt to

***

or

1tp6'E~E, Ul.o XO'.! Itto OIJX\f~ at,lva:YtOOOi xtXtofxou; 1100 ~ou~~Aoiio~y dna gVIX, ouo ~ xa! 'tptlX vtQucpe)l.eGt,·O Uc£cpxa: ~~re ~ta::lttxa atc Oltlt, 'tou, xwpl, veX 1(CltGt).a;~!llvac tl tP£XEt. 'A It' t~v En:o:U),,'I'j tOO Ateotoivoxt ~Ex,~otiactv 01 n o::ptt;c:ho[ 1100 E~XS pwp!ael 't~v ltPOllYCiOJl-EV7I I-'-£PtX. M eAt; 1l'lt~XE eta "'ltltt, x)'66rptE ypijyopo: xa;£ ~Ilaae tilt' t~ JI-'l'/tepa; roo Ott 0 'Ap'tccj.t. oey E~XS yuplCEt &x61-101.. '0 Il:ifxiX ~yY)xe E~U1Xt hFE~S 0l)6~EPt6oxlZ M1tpDU~eXx. x06 ElLsw.e Ot~V 1i).~1j ihp1l 't~, X6A1j';;.·0 LEptcoxIX ~:a;", .'P,:';; tor) ~O~i'e~O too, J.!-1]X,atVCxoo,·o 7t1Zt£PI%' tOO ElX' ~y~ ~OtOX'tll'o ~tXpO altCUxt 11£ ,.uxpb dypo':tl!.6 1oI0t?!.oxupt6. 'O};ep:bo)'.o: Q£V ~ tCXlol o'to an-Itt. <ll r, wlJdpa ~ou· 'rn~1Z , _' , XOVt~1) YUYatxOl ,.I.E a.OltpO nptaw~o, XOttlX~S 't6v IIchoxa: cpGOPY.lofli YlJ. . , - U Ol?i O,~o}.o, ~epSt xoo £!vOt:~ to~ ;·E~VYE ta xtxf,oXf.LCX'tIXM! noto.; ~'PEI 'lt05 yupvaet. El'lt£ 7rW~ )!a'ltou flOIP&CC.UY O'ltAa: xa;t 8xw, rpahEtGH E~YlXt Xl au.o~ bEt. tinS:E ;uAO b£i, fJ.t~Ic:fPIXa:. no).u ~€pa llOD 1t~pa:tE. lit f.l.ltOpo' ~Qwel, vel. t& ~r~ht nspa. 11(.1 l ca,. MteX am&a;~ p.Y} 1r.a,3t«, xed lloU HiAne 3dcx, N& itEr, a' OIuta t6 1t!I}.16'1t'1100, 1CW, ~~t gya; CfUJint yel. q?3pStOltftt,. 6.i tOO xotJ!w to XE~eiAt. t\ eX 1-1-00 :Kou~a;Ulaec idG> otaq?opa:, 'ltClAtfJO!'

33

i!le,pcc, X!UCJflIPIX 'tptXIXYcC ,fEIl'ltkiOe". Ked au rIa: ~II~~Q[:llcio't7Jx '0 UZiIp'ltIX ail.' tixouye,f( qlAullp{e, t1j;. iUr'j'<'- yp~YO,pa: £~tI).Et6 owcato QP'IJoO 1t~rO':tn ha:; dvtpcr:,,, xou~IXI..WV'tCCr: d;n:o liVQ; \ltCt.HpE~t l.acY x&Oe: wJlo -l\blipfLltGl:1 n:t!;; ~tOU 'ltD!) ,;« ~P~;XE' ;t611 pW'r~lal! tPE;(OV'tGt£ XQ\ltGt eeu 0 B&cpxa;. -'Exs~ at~ J3epxo~IY~ 'C& JLOtpC£~OU\l,. '0 II6cpxfl ltpe~E '7Op61: .ei ~eC IlEltotJ-l'illTj ""'&:001. IIipc;co£ !!luo opO~1l0U' xed £1teae 'r.:eivw a' ,Eva: 'ltCIGto!, n:ou 'XOll~il"ouae liYGE ~1I,pU Vt'QUCPExt 11£ ;l.trx7J' -'AIt,; 1tOD'Co 1tflpe, '1:6 vtoucpht ;.'to pwtYjoe. -ttO axol£~6" cinEyIXY'tc. Tli tJ.O[,P&~OU\l 01 n:a:ptt'd ~ YOLo 'AA.AtX 6£y ~XEL 11£1 £[ .. !;o;010:. ... Ii n:1')@a\l o),a:,. HUl.1l ti, vuX'ta: IlCUflcU';;Clvexa:i tWpac lLeLYQ;\lE, 01 di5E\!E~ xcia;,. 't;l'lil

l!, ;.

'tau.

10£a:. yo,pca£, lirptIXae f.1£"Cp!a rc7Jo~'Ila:tlt 'to 1t!nolrcoo 1!p1il.l5 IE:; XIl·[ .00 &pn:a:ee 116aUYal1l1'to y:courpSxt an' :cei. X,dPLa:tOU. -'Eoo ,1;(6t£ &Y", ao!) rp:t.iYSt. Auto 6ci 'to mipw ~ywi dn:s ,0 ,Ilcil'xo: 11& 'C,pGftO HOUCEY ~1tatpYE &;\ltfP1lO1j. To 1tQ\10[ l~w:pp.£VWY rUt 'C~YXAOn:~ n:QU too ay(YB p.tpa: !J.a:nH1Spt, plxtlju TC«VUlOt:OV Harpx". .iH&: l1uto~ hllVi '~WX~fj,!J.C11t!aO), tOUJtpotEtllB t~ AerXlJX(lt'fwvG!~Ei: -4;!uYE,nGl:d8i as xlXpfwaoo I TeS :n;cctSe llt),CC'l~Eii.1t· toxa:;x6tolJ xa:l f"lI'(E -cp.Exov. til') l~pl'o."tQl' drc' "Co 'IUfGJl.a: "Cou. '0 IlcCrpxlI .hple, Oto !llth:t tov !X(l\101COt1lILE\lO~. U~olJa. 1ta...w drt' d rppa:X'liJ),. 111t~XE ,",SOCII: at~y P'tXp~ dlto~ e~x7J' IxwQE 'to Y'Couf'Ext.a,tci 2)OXlXptll tOD ta::~cxvlo5 'l\.CX( IL#~'XE I.no (ml'n a:pupL~ovtll' XltPOU!LEVQ\.

Ofl-WI;rtllpa: xa.f 8eoupo V'tOU"Ext, iln:a 1tEP~ cpI.XVa .6 'read:)!. Mltc5 't6 \leo AUltcllae tpO~i,pi ,.6 ... IT&!pxlX .. «. AX.• '!h&~o)"£, ~ltps.1teytX 'tpe:§w Q;lleaw, Ulw xed ~Xt \1« ltCXW 0,,6 artl,;t. oxell't1j'Xe 11£ GhtOYIoiOlOll,· AX. 'l'CW~ fIo0 ~~qJUrE». Ka:( Q;11£oml; a"Y v ~ tOY lIWttOe ~a:CPYtx& '!.!ItcX
!)

X£upo aou StYEL ~Y eY'tu7t'wQlj 'lCOAttdac, tyro o! Quvotxfe, Ip.o.t«'OOY£ 11'£ XWFtc£. l.t~~auxo: XCll:AQXo:tptVc£ ~FaQtl%;31.lj, ~ \1£0),1%1" ~:rIX£YEt OtOU' OP'I-'ou,. 0( xrmt)"" fa nl%J;c"rjpu:c, O.}..O'EZVa.~ a1"£,~e?l:ht6J' tou,", ot06, X~1t:OU£, ata op0tJ-0, d60llta:t m;iyw ata ~UACl7t'OO ElYlXt. att~a.rl1£YQl E~W, Qu6·au6 ~G8 !-,LXP~~ Oll-aOE,. ' Axouyollttlt rHta. xa:,!. tpa:,(ouSt""O asper, Iirva:~.ye'IlQt()' tirt' ![o tXIPWIJ« 'troY AOUAOUOtWlI. BaSed at6\1 oiipa..yQ lcil-''ltGUYE d «atpiX, xaci or f'wvi, &;xOU.yOY.Cl: miFa.r,&acxPt" • - • 'r~l!I &'-la:rrclEt TrolL' ,~ q;uaa,PI16...txa tOcu b Urirpco:. M' a.'(a:n;lj'C~Y dxoulllt.rht at6y6vcxdtou.. Tet £lUOeeC!1. BaxtliAlX tOll' ,pexou ... mlVW ad nA~X'tPQl, ':t.&QAt<; rini~oyt&, tIX. l'ei Ildoo: ~OnavE X~ 'o~y61:£' ~EXU'ilOvtCCI t.&EAWotxctxo:i ).E~Evt''ltIX. 'H;.uaap:!1GYtXCl &:VOI;(OltAetvsl. Uwr,; v(f!J.~Y t6 pteE!' 01:0 xop61 .Ilt fl-rtOpi', YeX xpcnljee[~. 1':1i n:62)tlX ILGVa: tau\: XQtlVtoiJ\ltlXt. en &:,plJolvcxa: dVIX,ateyci~u 116 n:«60,.· AX t. 'E~ya;t wpacl(ll .~ ~Ul~ ! . .. ' 'Arc~cpe ·~I.a;v s.~IX,pntxci e1l6ti1lIX. .Ma~EQ1i1Jx£ '7t'a"',w "'til coX6pta,E~w .:tn' t6 cmht tOD n&1'1((I, gAlj ~ eMuj1ljYiOArda x.tti.~. m6 eCi6uILYj::b' o)"ou,. ~ raAOt01!.C(, i; YU1ioy!oaa: 't,el> .Ildcpxa:. E!YQt ~ x£P7J .·oil :n:e'tF" :tai Tij, &:p~CEt yli )(opiu£t x,d .... i tpal'ouali ILE tci 'l'CClAtlta,ptGl; , 'H e :pwvijt1)t; elvat ~a:6tci ;)!.:It ~yOClY'E~ oeA01l5£YtCl. j:Leo" lilt' d
at~f)tCII:

'1)~.

'

H&TXGI: 't'l) ilO~::ftQlt.~t tOCiO~et f'1£t~ YAwaa:rr: 'll'. Ka6nl%t 7i)..,h 'tau m:tvw otd oo!diplCl, rev ~yxa;)'!Ii. Cet atH'mi~a:! e"cllpa!~£ta:t; . ,-"E .• lau, c:in:pEt.wj:L£lIEr,&OU !J.olJoc.d' Kpfj,l<X. :reOO oh" d·(J!lIt AJro !lerClAunpO'. 'AHcw, 6aoou1Ioc)l,a)." ,pouA1)' ytci :1-'£110:, M' dpeaouy o! !J.ouacxoL Atuiwet ~ )l,O:POC" '0

«....

X'tt, pucpe, fto).ttEte,tij<; OOlCpClV,!Ql" ElYGU '0!10Pf~ -rei XdOXIXI;P~"'t''''cc ~F&OLQI•. ~E,.al Xllt0n] >:nn6filll. T6.
34

aHcibdv7j'tOv xpcnli£tyepci, oe'1 teY dfrjVet. -rcci n:oii, dyac'I'C1jI-'Ev£ I1au ;~EUr6[' ; M,wpt 1a.I1'1<;p6, I -dOtELI!UUII!. '0 IIdfXa: lIl~o6ci\ln:cu OtOV 00110 ,,"au to o:ptXt6a.fj6or; 't'fj" 'tOYn:t&Y" !-.wi tCl,PIIX~)I,tl'f «Y1jauxio:,.
ft6AII,.

au'

:!lotlr.m~oat.i 'fau,. . '0 U&rpXCII xoxxw!~et
xccl

ot

rpIXlYltlXt.

wr;'C' dqlttli-xa:l.cX ·.A:n:o'Cp"~thlXt dn:6tf,v

n;OUVQl: ~pci-

at:Cll:Xt7J xo·

.'15

xcxtyupw

AotO)!'a.

~6 Xlp' eou 'l.txl lEEL: -'E:Ju OE jl' dCP~VEt'; y.x1tQ;f~w I II~YO:tve ItGtPIZ1t£po:! Kelt ~elv<i ~£oltav 'ta 1t),ttx, t' aatElIX x,o;l lei JtEtFay-

'0 Dcif'Xel axoul'ltl.ht

I!;OU lciYSAtcx

&Viloto:tWVQlIli

;6'11 ¥ICluXO 01'61'0. o'tov wf:1o tij, r&-

:I"tx'ta.

M7C1X!V~L at~ \lEOl) ~ MGtpoUGta:. -nci~l!.'Z, ftIXf~e xeX'tt I.l.EAClYXOAtXO, nou vel OUYX,WEC. 'A pya, ~prti, avo!yovttx, ot IttllXE' 't~<; <pUOIXPJ.l.0 .. tXIZr,; 'I!.tIIL 'fa OaX.UAa: otya lAtarpOu'V 1t,xIlW a ta 1tA:TrY.'tPIX. 'AxouynIXt f, yvroot~ a' OAOU~. ayO'.ltl:I-'Ev"lj jlEAIll61IX_

"'H

fci)..otolClZ Itpwt1J

&F!ta~£t 'to l'pa.youBt.

Kal1;cm f;

·Mo:p06014 ,,(XL of cHAot,
·0).0' of 1l,1I:OU,p;l.ci:xo~· i'lp611,'I'
at' 6).OX"po 16 01WtlXO '11l1 n;,oilY, ~a 'PCtl0u~'ljoouvs ,ud yo. 16 pleouy (;1'1;0 0 po,.

x.

w~ 'to

Kelt ot CeO'tEt; YEotVt"E, cpWYE, tOu~
ociaolO.

~1'chlZve

p.cxxptli xoo-

-1I&q>xo: I &:xouOt'Tjlt£ ~ tpWY~ 'tou 'Ap1a611-, '0 IUtpxa. hAetoE 't_~ CPUOIXPJLOYt'XlZ x~l 't~v

-Nti. IZUteS IlVlZt 1'6 ii58prp:hu j.LOU. •Exdvo, laooE atov narpxa to po;,c.Ep,~o X.£p, 'tou. . ,:PX(:1;--:-E~lte 0 , pttrJj.L ol'c;vd~eprp6 1 "A • -. "A XOD~e. n& eeu. J!.:t~li~ ltW~ dpl'Wa:1jOE 6 ~Aeupo)'6ro, 'tou ~"EXtptltOfi :11'0:91100. M cHIs: ClUptO eXv ec.i Ttapouv o't~ flEO"lj 'fOU 'XCIvblXY tino. ·Av X@Ela~O'llta;t 'XCi.VEVa, Ua: v& 1112,'1:0 ml,. '0 ~Y\lwo't'o.; 1C~pe .0 "6ro. , -;-·OX:. e& mitD srw rJ.ll~t rou, aa It,H,ow 0 l8to.; p.t t' iiq;sv't!xO! ;; , -' Aorpcx)"w~ ~a_xpe!?Cov~tI" £~ItEPIZ 0 ou6f1o, 8E '.,IOUAE~E y,!Xt1 appwot'Tjoe 0 £t"vxo~,'t~. T' dCPEVttx6 '"JB ys o~o ~OpE\: va opECc2vtTItIX1'da1'Gt(1), dUd iSs ~ph.e. Kid BEv ",.ltO:,b:(E vet 6,UEt f11l:ro,; 1'6 a1'cx0f16 fL6vo fLE I to fiepfllXatlj. 0 lrhxt(o}.c.'(o~ &ppwO'tl,oe &:1tI~ tuq:o. - fl., ~Yt\le '~ oou)"I(%, helVE (; ~yYroOtO'. Aupto !hcpOw \lcl '1E ftapw VIZ 1tcXP.E llo:l;;l, eZ'1t~ot6v n&cpxa. -KO'.A&~ x. • '0 U,xr;XIX ~uvcXytr,oE tct yxp(Co: fjouxOl fJ.atf« tOU dyvWOtOu, itOU rev ifEUYGUOay 'lfPOOEX1'Lxa. To Ota6Ep6 tOI) 6)'ll.l.!tIX lxIX.'rIe tty II&q:xGl: v& ttXJ'Clxur )'lro. T6 '(lIplL " -

~o

o~'Xct'Y.( 'Ij'tCX\'E

tOl), 01:6'1'0

lSol;CI)oe.

-Me

a ya mi~ ad an:!n. ,AUa 0 naq))(.(t ~(ci~Etcc:: -"Ox.t• AuptO ali 1ta.L~ouf£E 1t"At. TWpa. 1t~tml! llei 1tlJyo:lvw. ME C:PWV~;Et ;, "Apttc\l-'IIoat 't,PlXEt ota o7Cl'tt. •AVO'~E ~~v 1I:Op1'O: tTjc xap.lZpcc, x«t ~UJ;S; to Po. lLclY, 'to OUytpo;,>o .tOO 'Aptcbl1. 'IcC x,ri6etGtt 0.0 tpctJ;lCl. m.at tOU "a,60tQl"'! gYa:, cU~o" cly\lwo'to,. _ 'E06 11'£ rpWYClee, ;-PW'tljOE b Ilcll1xex• '0' Apt' tOJL fIVE"'" OtOV IIa!pxa. II-e 'to xerpGiAt XIX!
dfte ~lI!;6 cl~vwO''l:o: ...
• MIl'ollp;l.dl'=i:X.eOIp~po', "H'l:a.'II ij m6 hl1naAAluOj.lnlj 0'1:0 ).~!J.(hl xa.t~rTop(a. ilt! ,;oa.PlxoGx,,&ao1:lilil:o~ (1:11:' 106~ 'IIa.unp1'Gt'l:21;.

'R .M(Xpo6o~~ toli AEEt TtQlPelMTj~tXa: -Kc;il'06 If,0 JL:X , Ita.l;e AtyaXL, U n:po~tIiCl!('

cpw\I&~ouv.t·rtO

qJEUYW,

~Q:At 'tOU O:1J.p[1;;6. (:1;"10 0' Eva:, ,Duvcno A12qJ.60Glv OAo tOU 'to :x.cPlli l8etX~EfJ.tGt thta: 3uvcxp."ljitOO tJ.tCs YEP!'I!'Tj OcxAavtOta. ~U't'O:\I ~6v anoXlXtF£'tOoOs, ,0' Ap'l:tcl-' e~'ltI!.: • -rta tT)v &pa: OtO XIX),O, Zouxpc£!. A ilpto
1:'

x~l

~t~VE'ltOU!11TW~ho dno 1t<iYw y[a tT,V nAlXttt% OUV[U~ p,xX1J 1:0U~

w~ ~ci'tw.
tGtuFOu.
0'00

To

)(E-

6u.

aOEpcpaxt

fLc.u )tal 6& xIXvovloet<;

3A1) t~

80UAtcX.

ali Jtd~ 11-£

*•
ch
flEpS," 'tW'p1Z ~totV

*

, t>,! YEP.fl~vot ,fl1t~xacv O't~v .ltcD'1j, 'tPEC, I-'tr~~ !latepCl "to !:fEUY'o tOO 'qJ:T,IJ.(X1'O,.'" T,ev £PX0J10 tClU, t,y &~drr~t),E ~ ,oecpr,va. t'i' &:1'fl.of11)XIX\ltj, tOU OtcxOJ1oo, ftOU tpel~
~PWo,. :Et~V 1t6A.T) ILaOsut1j)ts ~. ErSr,01/:

-"EpxoY'tO'_' 01 yep\lzyol. 'H 1tcJ..1/ aVtlota:TW&1)XE aGi jluPI1"1jyxocpw"tt% ltOO 'tdpa~e't~v ~ouXIGt 1'1)10 po' oAo !too 0)".0( etpGtVEi &:n:c XCCtpO ftW\\ o] YEP}1IX'Iof 6& pxonouaa.v. de J.l.1tOPOOOtlll 0ll-W, Ya 37

:J(j

..6 1tta'tE~ouv. Ked Y,r¥. 1t0,) o[ "tpoJ,Lspoi o:o'!;o! yspJ,La:voi DiY stVGl!t xeXftOU Jlcxxpcci, tiH&. SOW, a"t~v 1t6hJ. ·OAOt ot x«tO(ltO( 1tst6X«j~();Y cS'tOVC; (J)P:;!X"tE~ )(0:[ atl~ l;OOn:OptE'. ~t6 °1'0110 cpo~6vtol.loGl!Y, vel oyofrve., , or 'tEPJl'.l:Yof ~a:6Lt;a;ye 0'1:£, OUO ,dY,tEI; OGl!V ci~l.Ialaa:, (hp~voy'tcxC AeOtepr, t7], o~p.oa(ci, p.£ 'tOUI; ~();f.lI)~pO:.~cvou, ,-,,2.VtUEo;; tOu~ XIX! ILE tOt 01tAClxpq.t.a;OJLt.o:" OtOUC;IJI(J.OU'. llciYw at&: VtC.Ul£lWI "tOU!; tXotpa:lfItCXY o[ AOyXS"~, 1tAuct, ali ",a;xaip:a;, ~ta xscpeH,LI% ~OU' e[x:t.Ys Scxpc&: «tOCXAE.Vtrx xp&:VTJ. EtLo;; paXe, tau, upaoteouo;; ruAtOU~. Kcxl 1t~yo:.lvClvE a1t' 'to ota.OJL6 Ot~V 1tGAlj ot !Lta «0 ecixo 1''''; XOpOEAa:' 1tlj' ro:!VCl\YS 'fuACl\Xd, cpuAO:Xtci, EtOtJ.t0L 1(ciOs AECP'tO v' &111.1\Ooov, '!tGIF' 6',0 'ltOO OEY ~to:ye xClYEv(x~ va 'tou, Xluni,oec. llF0ltOpEUOYtOUOd'" OUO d~CW(1iX"t,~ol f.l~, tel IL&OU~~p <ita ,x£pta:. Lt1j )ieolt tt,~ o1Jp.oa:a:c: ~'lC;t'e SV~ .. ':F060'tG~ 'too xw:ptOU, o(ePl*ot,ViEO:~trov T,epII-Q\Ywv, 1:'VE Il1tAE ouxpcnn:o Ila:VtOa: xo:! oanXGl!. . ..' ., , LU'it&:X'tl')XOI;" xo:! cXlJl1C1:t[aaY eva 'tEtpcxyW\lO at1)v 1tAa:telo:, at6 xtvtFOtij' nOAll" Bc:i~Eio£ ~ aciA'lttna, Mtxi:,;eutTjYE fHel OlteXoa Ilcxpoa· arot XlXtOtXO[J :!tOU ~e6~PFE!J1t¥\I. 'u -'!tPOECltO,. flE -c6v P.!;AE JLI1Yto?:,. dV£~Tjlti eta xerpa:Acaxa),o 'too :ya:PIlCO(EiouXl1t IJ.E OUYGl!t~ CpWVT) Be&~o:ae 't~ otcnl1Y~ 'tot> a[(I[xlJti'j talYlla:tapXTj K'PlP· 'H StOltay~ ~AEyE: d a;'taOGw: l. ·O),O[ o[ xcXtOtXO[ P.EOOl 0' fvo: ;lY.OOttEtpliwpo bno·
r ,

~-djv E81.at czo).~ ~'ta:\I' ~ cbcoa~x'l' o:rtou &ci nCl~ 9cxoWOt,aYE b QJtA[CP.O,. ' " . ·0A6xATlP"l. [J.ep!X, 1:P0J,1oxpcz'tT,[levo, an' ttjY aTt"l.~ tOO YtOu:pEXtafJ;0u, 6 ,,'x,po(x;OIt,Ix,q~'.'~).1!~uoIlO,. xou~:XAo6oE .. 3JtACX. Of .6yt.AtxOt De" 1t~pciQ.o~&Q:f7P~CZ\l. Ta 31tAct 'rt% Ii :rt~1a:evE ~ 1IEOACX10: xed ~c:i ''icD:t~~1t~_,}~IlYh(l' at" m&atll~ XE ;.tn:·fOD'YE,PI£a:Y04'.'~.ooo, ',aB·~,~t~QjVEv,a ltczpaOOOoUVE fa O'ltAd, taltE'CouaayE", ~~)IOXt_~ ~l]~~atd xal to 1tptJ)[ ~' rEPJ1t1Y'X~ mplTtolp~" .oetJLd'S!J&; j~f~6p~w\ls CIt OtpCZ'tcwtt'XQ xr;lpo xa:t til xou~~AGifc:, dtO~po9p~pxero, Ed; 1- ,,6 J1eoljllEp: ltOU tEAE!WO£ f, ~poaEeJ1la t'ij; 1tapciBoo:'rj; "wv O'ltAWY,. ol YEpfA.a;yof_ atpa'l:,~u, p.EtpOUOGl!\IS 1:a .Aarpl.l'F~ tau,. LUVO).IX,ci:<,:rt,a:pa.a'6e1Jit:IX·~ rJexCl do:r6lpet, xtllciS., vtOU:pExtlX. Kt f'Cot £~:'xi}:edos<; VtClllli£Xto: sty 'lrGtpIXS60ljXC&v. Lt~ YEY[xi) ~p£uvcx :It,OU XcXYO:VE -~p¥j'Xa:v UdXtatcx. Ta~ljJ1S?w,",,(l"Cl'l:'lj,. Elt6!l~\i1J~ 1'£1'0:;, E~'u) a1t' "t~v7t6PEAlioe,If;.

~m·

A'7j, yovd

ou6 £Py'*teo;; .tOOV 'ai6rJFoSp6!J.w'II, 11:0U tOU, XQ;V o.~\1 epElJ\lO: XpUl'J1EVa: On:ACX, rpexel!1£vOt

OtO "aAt6 E~pahxti ~~pOt'lXrpSIo,

~pMl'/lClX"

vrcu-

~pil-

xpew1IoYtat Va 1t"a:PQBocouli dEle etoo\ nUFo~tho i a),).o o do. Ot 'lra:pGII:~&te, 'tT,,. ota'tGl!yr;,a& 'tGUCfE)(i~oYtOi:t_ 11. Lti}lI ~OA1J xTjpucaeto:[ b OtpcxttWt[XO, v6110t;. 'H XU)(Ao~oplCJ: BO~EFcx alt' ~!, 8 1l,[J., d'lrl.tyopeuEtl%c. '0 (fpo6po:pxo<; 'tClYflrJ.t6.PX1J". K6prp

T6 anltt, 1tClU YjtQ.VE npwta 01jiLilPXerO, lH 6~tepCl:' «'lrO t~Y l1tayciatao1j slX£ T!Vlit Lo~ch tG)y dV'tmpooUJ1twy 'liGiv tpyGl!"C'G)v. 'twpa. tyxGI'ta:a'tci9ljx'E '1:6 rrpJ.lo:vtXC cppoupapxdo• tt~V sfao06 'tou otex6"taYs 0 OX011:0" oXt 3!-'w, (.l£ a't'ea:' A£Y(O' xp&:YO" tinei rpoPWY'l:O:~ xciaxcx J.LE t6 OlxEcpa:;'O cxo'to'XPIII~optx6tin6" 4n' ar:'i'n:s, TtOU ~opoi)aa.v 38
to"CE

a~l, ft(1-

6~1X'C"lXr~. 1t'ijye ~tcxottxd ata cmh,. };t~y oQ.ij).~ dV~aj1IDOe t6y lleilly.a, 'tov ~1tt!Z:GE :t1t"' tOY wllO x-ed t6" pW1:Tjae at.ya: I£oc iltL!'OYQ;: -"E:pepE~-~au t!l't'o'tl2; ,b'-niy &Jto9~)tlj od a1tttt; '0 llarpxcx aX£'Pt1JxE at~Y dpx~ va XpU<jlit 1:~V d"Ai)6;ICX,. dHa ijgellil 1tI.:D,[y!i me $ep.!XtlX O'tev aOE.p:po tau, 'IU f'tO't 'too d, Ot1jy~O"'pI.Ei o;l..CI:. llil'(l1v ati)v a'lto()~xlj Ila~u, 0 'ApttOJ11tTJPE t6 VtOU~ rpEX!, :rcOOtaYE XWP.EvO civlilLEO(); ota DOxc;trW:t. e~ya:;l..E 1:6 XIV'7jtO'Oopa:ro. t~ ;U1yXy/. xa! ·~eavo".a, 1:oilt' t~v 'It&v'111),. to XtUTtl')OE Il.' 3).lj 'tau 't~ OVYCJ:Il1J to atuAo tof> rppct~ O Xt1i. T6 xoy~r.bt XO.I1ILlltt&ot1jx:e. T~xollllciml tau 't~ n£~ ""ta~£ )iGl!xptci. at Ilt& l1xv'tpGl! .,.£000 cbt' tCV xjj'lro. To XtY1jtO ollpcxlo xed ~~ AOYX1/ 'tap[~E o'tov tiJ;OIt!1to. . ~ratEpct t!J;' Cl:e'1-t6 yuplae Xt Elltea'tcv aoep(fo eeu: -'Eou SEV ,ZaCEt m" l1e~po" nc£cpxcz, XCZ't'CXA(l~CX£Y!t' ote. ,l1s tci on;;l..11 oty ft(X'~ouJL!. Loti IJ.tAG) oO~lZpci. M~,." xeu~oul.li, d1to~Q; oftltl. :Eipe" O"t cc6d !l2'topel ~Gl!vl\llZ' \leX

'O'ApttOJ1

!L6A'~ &;xou:J€"t~

**

*

u."

to 1t).,1jpWOEt t.L! "I:~ tlll~ 'tOU. KoftczEE I"~y ",00 1til, ~tJiIX'!:". WAy ~!ZVlIcpEp£t.'. xa:! "1:0 ~,poovr ljUvCI 6ci Ytoucpe.£CJouv 1tpG)'to., i.OEvllt6 P.~~t~PIXO DE, 6d at ,.;etptieouv. 01 xa;tpo! t'wp.: dva:t (lxu).latot. T6 xa;ta:).,a:~2!VEt'; '0 llti:p'll.'-' lao:ll to )"61'0 tau ya Il~Y ~ClYIlXOU~(lA~aE( 'C£'!tota:. ·Otcxv rOpt~a:v «'It' "I:7rv II~A~ CJ'Co 01t!tt, y'O\lt~ o"l:1jY ~w1topta 'l:iiw Ateo'to[.,.axt a~p.itl'lae {ya. aJi.2~t. 'A'It' ~. a!La~t ~r~XIX'fE (; BtltTjYopo, ~E nj ruvlXlu tOU XII! ta 1t1l1' at~ tOO, 't1] NUl) X(I! t6 .Bb'topa:. -:Ea:"a:y6pt~a:Y'ta 2tOUA~XtGII !lOU - !l0Up~oop,all li£ cpoupXt:i IJ 'Aptltll' "E, p' XII! 'tf oa;~a:ta, 6.xpxfallt I 1'6'11 t'PWEt 'to xecpGiAttoul Ka:L JI.'ltv,xe altlt,_ -m'1j ",epC! (; n~cpxlX Ji~pjCwve rtdt6 nou:pbt. ~8ta: lDprz '0 :piAO' 'tau (;~rpt.taxa: ~OKa:~E 'po' 6A1110U "I:'i) BUYI.I\11j."t~y nCZAtt.X&XP1l:Jt,\lOlto!1")tl) .«1Co6f 'ltl),'ltI'tI!JV1Cl, !Jot ';0 cptucipt Co X6)tJ.~ '!tpO, t6y' 'tol'"lo.'~'lttteJ,ou~ 0 .Aaxo, hoq.l.Z:J~1JX.E, '0 kept6aXlX 't01t06Et1j.J6at6 )'d'Xoo, eo).IYI1"-'1I at 1tcr;~oa:~OOp"r :; 'ltGlltyoupytll ytoucpbta:, rcoutcXXf mtpet~ihs 1to6 'tc.l !1'otpciCGllva. . Nt! 'tci n«pa.S6'X, atou~ YIPlLalvo6, Sh ttO£A!. AI,I'lt0'tIlV6 'tau, 'ltt'Jtou, eeu, p.:a li).oxl.l'lPll YUX1:«, xa.l 13b ~e!h 'I'd d1t0xrop!onr ,;a I.dl1uP~. 'tau. •Acpoo lpL~! 'to Xm",a. 'ltcz! 'to 1tlldxwo£ XIIA&, XO[)~c.l)'1]01 CJ' «ad 'C6 !OO1tiOIllI1EVO ",spa, ~VII ooop6 aXQu'It!8t« r.a:( clXP7)ot'oc 1tP~ILGt"l:«. ZUllO' ",' lva6HI-L"'a. 'to 'htOtE:" ).eOJia:,;cOX07tOU 'tou,. 'x«l '6.p!alCov'tci,. 'to ht«vono!7JtIlt6, !~ra:Ae 'toxaloxha 'tooxGllf a<pouyyte, 11:6\1 [opwtac &: It' ';0 ",hwrc6 seu, «AomOv 'twpor:, !~~d~cuy vci td ~pOi)yE. Kt Ii'll 'ta 0pODY; e:lvClt ~ ci'lto~~xll; ..AYYlIlo'to}).

T'.y

j

nyO,

'0 II«~xa:. xoopf, Y4 "1:0 xa;'ta;l.~~E!, auv8£61jxe OUY&: I1E 't6v xcnoovcpl) eEpl1a;a't~, '!tQU lllGi XI lvlX f1T.l'ac 500AEuE e'toY 'f)l.u'tptx6 a~ct6fL6. . ·0 Zo'Uxpat l~lIrouaE ot6 ~oTJe6 ToudjV xtml:axeuil "too p.odp, xa( 'too[L~l;Io:t\Ie t~ aC\)l.t~. To ntpGll3'tiplZ'to CIL?h:6 &:r6pt liPEOI 'ltoH .00 Vtlu"tl). 40

•••

tf, ).1£PE' 7tOU U 80UAEU!, a6xya:~E o'l:'au 'Ap'0 ,,"U:xAIIl.I1£YO'xld ooo4Zp6, va:u'tl)' cbouys ;mol1oVEttXtX 3AE~ tf~ f.CJtop£e,yta 't~ Cw~ 'tau" XIX'! 'JtF01tci'!ltwv :~"tCEY ~P.ciVII%lIpor:n:O"'IGtrzYI rtci '1:£, atQ#e, 'too D alt' It«, Xo:ttirpE(.we wi 1ta:pllyopci&t t~Y mxpap.svl) !lfllpfGII 1'1.:ut6~).e~vCII XIX! \1& ~v xcivet va e'xY!2 ,;1,. oua)cOAte, xcztya rc«lpyet xoupciyto. . Mtci l1€pa; /; ZOUXi;I(X' otlll.l.a't1jo£ tty TIcicpxCII at1,v 0:0A~ 'too ~AElttPtXOO OUO",OD, aY61lsaa a"t!' a'tt~XWEVI' tpa~£paE', XGllt X2f1oyEAWllta:, tOO Elne: -:-'1J 111J!:£Pa. OOU Iloum, 81'( 0' dp£c£t Yc£ IlrzAWYE~~. CAotoo;-A'Est-dYGlt XGIIUrOi:t\;~" a:iy x6xxop:x,». '0 ZouXpch ~£;mQ;CE 0' fya: ro..10 i:lu80'Xotl1Q:cJ'ttx6. Nii ~rz)'WYEt xanl, BEY 1tEtp&Cet. 'Anci 'ltr£rce~ \oct ~{pet 1t0,t6vY~ xtUltti x,d ytCl:ti \lei tOY X"tU7t.:2. '0 UGlql1<o:, XlIlp!, '~a tEpel Ilv I; ZouXPIi: tOy 1tiPt'(EAciEt t, 'too p.tl.eX,,, oo~apa, tin GtV'tlj06 : -'Eyw lls .1l00AWyWxwpl, Uro. MGVO oGiv lXro o[Xto. '0 ZOUXP2l 'ltPOtEtY8 d1tpoaoc;x1jt(1. -SEAEt, vGi at 1.1.&6001tW' 11a;).wvou\I& at' aAT,6wl; '0. II&cpu 't6y XO{tOi:~1 fJo' 'htop£r:r. -I1 ~1jA(XA1). 0.> !ili,6;ta:; . -Na fH oer,. . '0 ·ll&cp.xGt lixouo£ ttpGitO ClUV'tOP.O 11&.6111la:r'~ t6 'o'er Aut6 112l:G. llo)uxon-o "toi) x6attce aOt~ ~ E1ttOtTJfL1j, Gi).,M ·t~Vg XWYI4ti xa:).Gi. IIoHE' q;OFE, 0 HGtcpx.GIC. haVE tOU\l1tE,,· r~cxtl 6ZouX~Ii, IlE ilIa. ypo6.:atoYl'ptXve >:&I10u, &;U& altoOdX't1JXE en:q.LEAij, Ila~l')'t~' xo:£ omlp.OYE"tOtt,. lIla alt' t!, Cea~E' ",epa, Ii nd cpu, ,(Up[/;OYTa:o; a1t' "tou K).!J.1xa:x[ ~fofi, "tp'rupla, 0';0 cro~&ttO xwpt, \leX 6pe~ oCiultd, a'ltoJaataey' &\I£~Et eto &YCX1tlJl.iEVO'tou 11£1'0" rc~Yw OTlj ad'f1l tij, d1t~6~x1J" 1tOU ~ta.YE a"l:ijY ch.Pl'/ "tOD X~1tOU, 'lttooo ti'lt' 'to 01tftt. DEpace ti1t' n,v IIO)"~·, l17ti'ixl! CJTOY xij1tO, )Cal cp6eXvoytrz, atTJ OCZYIO&Yla; d7t06~x1), &\li~1)XI Ot~ axe'lt~ T7I" Oltapcpa;AW\lOYta, (ltov eUAtVO 'torXo. -ra1:epGl: nepYtl!Y"tIX., an' ta 1tu.xvci xAa81& "twY~uat.Y:cilY, :':ou lrepyx'l m:lvw Ot~ O'ltE1t~. oy1ixe a,;~ Il1e(1) 'tij, aXE:rtf), "'1X,!ed:rtAW~ ~'t6v~t-to.

'0 ZouXpft

':eta".

<il,

e.

to

41

Alt' .nj p.ra :P.'fl~ti l:'i';.~ Qxml)' ,p.1topooaec vei P.,6001 oto", x1'j~o 'tWY AteatCJ!\I(:nc.t. ~ci q?tciaa" W,; 't~Y tixPlJ. arvllyts6EI~ 0).0 'tGY x1'ino xld t~ .!,ux5cjl1) 'tal) amtt06, '0 ncirp.KIX !~'(rx),e 't'6;wpa.A.t 'tou &lt6t~\I ltpoe;ox~ '!:f), CJtE¥lI' ·Xt e~OsEva. !-tEpo, 'tlj,; QlOAlJ' , 3.. ou ~ta:,v otalJ;O!:tYJ~ !lE\lO itVQI a",cX~t. Kroll trl"l opvttva.toQl tOO y,£p!'-a:VQU, Orco).,,· XIJ,(OD,7tOU e~e\lECl,.r;~ oretet twV AtElOt'OlY3x.t.,;::i: 1tllaa,p!~,s,. ",6 t~ ~OU'p.:J1X 'Cl, .:htoocJl,sUS,tOO acpEVtlxofltou. 'U lI]iX· iJlxa: Eti(e o£f ~OA:U~ q;opE; tOVU1tOA,r;XCllrC at1prl aDA,onop1''1.

aet,

{jolepa:

tSj~ bO:U,Alj~.

.

'0 OlrOAOXIXY0'; ~ta.llE XO\ltoXOY'tpo,., xoxxtvop.ouPlJ'" I-'E !Jl::x},:6t01t6YO !J.ouQ:tcbtt, J1s rtlX).axta: u! ::pOpOUCI.61tTj)..!lIto p.E AOUatptye.\llo 7EtOO. '0 llarp1tCII ~~eps. 1tWC 0 U'ltOAOXIXYC';; JlEvet oto omA/Xvo SWll-cino, ~ou \'Co 1ta:.paOupo tOU ~AE1I;et otov xijltO xcd :por;iYE.CIIl &:n:' .tTj odY:IJ.· . <0 OltoAQxa:r6, XCl.6onJ:v6 ato tpa1>~'( xal dtt frparpe. ardtepa: 2t1jpe: .0 yplXiJl't6xai ,~ri1116.viEaoas 'CO ':I:'pi;l'I-&IX atf,v op\ltLYatoa cou xed :rtepvwYtCII£ !AE, &:1>' t6yxf)n:o tpcC~1j~E 1C,p6~ 'tij ll.tlCp~ :rcgptQl n:"o ~oya;~e 0;,6 01"110. Koy,a ato :rcspl1>tEpot'oo xfl1toIJ OteX6l1Xi xed rpcx!yu'cxI TCW\";J1tAOuClE ~e xrXn:Otov .. ' Arc' aodtb n:e:plmlpo ~'(ilxe ~ NO'l) A~e:l'ca!\lo:xarta: .. Tilv ~mlXae. arc' ;6 ll1tpatOO 'Kt!lI. TCpOXWpWYtIX~ 1I;P', g~coo ~YilXClV o:tO 151'0110. ~O).a ecUta ttl TCapo:tl')PQOOE (, ll&iJlxa. 'E''to'Il,,~6tlX\le lt~aycC )[oq.1T}&8t, 01:O:Y sto.e, 1tW~ OtO Ooo!.Itil:tO 11:06 O'1tOAOXa:']'oo J.Ln:Y,XE·~ OPVt.t.yci1:0(1, xpEttQ:a£ a't~v xpel'lao-cpa; TO JloCl.YtUCt, ti\lOt~E .,.6 napflJupo 2'Cp6~ 'tty xYj1tO Xt afoD ,OIJyuptoetijv xciI£O:Pa:, 6'(~xe ~~W.'II;A.EfYOVta:, ~laoo, tOU t~y rc6p ttl. ·A!.IIiaw," fjareplX 'tov ",las 0 IId(fl)((X ad o;cxo)..o, 3'1totl ~plO:lCO\lta:\I ta.AOYDI. 'An:' 't&vot~t6 7tCtp&6upo, 0 Il&(flxa, !~),ane xcx)..' 't6 QWflo~.tlO. E;t6 "Cpa:n:e~t ~'C"ve )(ChL t';aptuae"Xl ixo,lJ.a x.a:n ItOU ytGt).l~e. KEnptOJllEVO, &;rc''IC~Y n;eptEp'(.lwl,n;~01JClEh't~ ad-

t~'"

Toil, x61tl'jXE ~ "v(£oa.. KIiIl1tOOCl I..ITtti a.YW\ltOUOE X~ iliO\! xup!e4JE !lta 'Cp£).~ d1toxotta .. Tp61twoe Illao:, &pm:t;~E t~ 6~xlJ' S~ra;AE al;6 :floECla "to XlXtyoopyto &).0IlOlu, po 1tepfotpo:po' XlXf ~a.vo:1t~ollCl£ ato\, X~1tO. Ko!to:es 6A066.£ rupw, tou,~xwae rrpoo3Xttxci to 1tBpbtpoq:'oIH~VtaE1t1'j tOU, Xt e:tiPE~£ d,.v' XEpa.Otc.i. LICO:PG?"AWYOnGl:iIP~rOpll. oi fl;o:tlloo ani a;Eyr;, 6 llarpxQ;, fpt~E Iltci j.Ll&tteX 'rt£ow 'tou. <H op\l!:ty'ha~ XOu~EVttaCE ~OUXIX 1£&. tOY hmoxOflO. ~tOY x'ijn:o ~tGl:Y~,F"7:J.!.ta.... '0 IItXl'f'u U;E~1jX£ &,,' t~V &n:oa~'It-~1 XI hpe~EOt6 on:l'tt. J1l1tEP:X tOU at~Y XOu~lYIX, hof!J.IX'E to :paY1Jt6 l(O:! ob 1tpoas~; 'l:6v U&q>xo:. ..Apn:O:~E l!I.!cX ltlXta,,~ou.,,1X n:lo:oo an' t6 aEYtOOXt, 'tijv ExooCle o:t~Y1:o:'ml 'tOU', xo:f ~yi)xe dno:po:'C~p1)tO'; &n:' 01\1 TCo,Pta:. ~,eax,aE tOVdj1to, rc~,~hjas to ipliX~ll xal ~r7jxe (J1:6 OpOIJ.Cl TC('U o01)yooae otoo!iao.;. KpQ.'Cwv'to:.; ;,6 n:epf~tpoFo, 1t'U :X:.UItOUaE ouVa:'Ca ot6 ')tOOt 'too, ~.pE!;e 1.1' Oh~ tou t~ OUV();fl1J 0.6 1texAto yxpe!:t.toI.1EVO 'tou~)'oXli!J.tYo. n:lottl eeu f!0At .. &.yyt~'Xy tij YYI. 1<, (; 11\1101£0',01'6Pt~E at' &'cptta tou, .Ztfjv ml:/wi rpGlI11l;,ptxtX ~ta;v~aux{o:. 006 XIX!. noo rpIXC· '16ta:ye~EI'f''ttCl(J'\lo 'to eUAWO' to:~ci"'t )t0l( owpo[ dno omxOP.EVIX t!)fl~Aa.. TG£ yxpejJ.tCJI'EVCII xa:tt.!YtQ;, oO!i:pe,pvou'le fLta.

npo,

on

r.tiXv

rei

).LEAa:·t;(Q)'IIX. GO)."

'E6wl,tlX'I

tper,:p!A.Otf1G1.~EU6'1't(lY;

:KOPJlo' ti'), xep(%o[~, •. xo:!xatE~l)xs ad .. x~n;o t'tOV AtsotoEvoltt.wEoxu<fJE" blZ,.,.,e X&,flo'l1:001Z TC1JOTlllo::tCl xo:!:p"tG£YOytO:"Ot' avotXl:o na.:pci6upo, .xoft,,~efl'E,(a~y'xcilJ."fiQ:. UGtv(O ato fP«2'C6~t XQ[.toy'C!Xv b 'WOl1j~r:&'; 11l£~Y lelipw01j. 'lU ~ 6~xlJ 1:1' ~ylX owoex«oq:'OItpO ('1.Lliltyxep».
'(1j at"V

~~eps: 1tOAAS, xFu!Jiwvs, 67joo:upo.. XWaTjXE ~11£' ato xt2",lvt n:poaex'Ctxci, xol'to!:~E &:1I:'t6 ,«YOtYIla:, &H' 0 Op61l0'~'t(llVlfoEtO'. Itt« 6poooacxy 'ta TCsflxa;·xIX( d).oc:pp6, tiVEIJ.O," CI."tcpoy6fit~e ~ oxov7j tou 8p6~ flOU. To pna,[\lt f1uptCe oU\la;tcl. l;tcv ,"«to 'tol) xaJ1tYtofi, at (J'&Y &xpljE~a;AE b lla:~ tfxa. tUAt'(/1lSIIO at~v 'ltO:'';)GI:~06pGl: t6 n:,ep!atpo:po, Xl.lt t6 ad~tlaE II' ~ya:' awp6 b6 'tOi)~Aa:. Byi,xe ci1tO j.LEact,.l'Fpo;~E 't~\I sfaooo 'too' :lIIXj.Ltvtofi Il~ "toli ~Aa, awGtos\JIe IJ.E. -CQVOD .ou ;;&.'tOl)~AIX xa! ~rlX!"oYt'Gt, emS OpolJ.o ~Cl!jla:TO"tc:rE !ipy&-&:pya.. .

X~'l1:ote :pcX veX n:lXr~ouv .. 'O llchpxa; ytci veX n:a:p:xxwoet 'COY XAellfiLEYo

Xop'ta:p~(lajJ.E\lO:

x.a.! 1:16'010 oE

lei YOyQt'tcx 'tau tpElJ.ccv.e. .3

42

&' &;"orflill ;.» '0x;ip1:6~~v£, xc .~ x«p8tci tOv ti·r(t)vf«.,. I.t6v ~I.EKtPtx6 01:1%6",,0 ~~r,e vwp!u,PGl:, rtef vli.,,~ 'llE!vetan:ltt. Uf)PE dll'tQ IiFOAIlXGCtOXA£tof, Xt I!YOt~E rljv 7t_I.GCl'tdi ,U:ip'tCl, 7tOU oi!illyo!)a£ o't~v IXE60uaet ~Wy Ilotep ..• K«'[XErTtOOxCleGi(ilt~E rlj'ClXQPGC T.~Y &pOl noo r'Il'~E t:o )(a.~Giv, I'8Y£p6 xc a\l,Cl~E 't~ q:wtlli, (lXEip'1:6ttlV£: <iT! vcirf\.8tGllt 'twpacCJ"c~V~,"IXUA1/ 'tIDy Ate.Clta!vox[ 'Apr'. xeu" 1'1, fYUl«O: ~F&·E is ZouXpcit. T6Y£(f,wY!l'~E l~w 'll.cdt:Qve iFwn')ClS olra: -felli" 0'C6 an;!t~ta", bll\lQ:.1I O~P.EpG: !p.EOVa:: '0 Olf:pxo: d"'«ttV~X1:1jXE tp0I'!XY"'evo,;,. - n; ~.E,psl:lv(l; '0 ZQuXp:h oum:I:ClE. Itt !l:JtE,p.1% '",poalie.ae: -Na:f., oxoflprz dVQ;[ d n.p"lla:tll. !epe" 1:£ tll1iOU«TQ;XQ;~i
Clip.t·rrihl%lI'£ci,,6

'ii.

tal'll&: XA«p!yO. ·EJ;Q;t~E ~A.tcpa:pa. ';OU" a~lI.,,6;'tQ;1I q:J'ecr;i'Xtl'J' xa:£ 1tE.plI1BYS 1t2;(1)ttxti \It! S.~ 'tIE 6'&'J;or,fv£,t. Kt 6oex:qr6po;,noo 'tty :PWV,x~txVE vii 060Et iellYf,OEt~, ~uvs 1i:r,,~a:Xttaf:t·~vo; 1!.cd YUPSUE ovnVwl11J ,(celtiS OUO&:PECI'tQ re.rClyl~> :n:oti CluvtOll'llE 0,6 CI.J;ln 'l:ou. '0 Bhc'to,p~, A:eotoE'IIoxc, ,"eo.ux! e'XEr,.. arnE 0,6v 7ta:dprz teu, 1tW, lOUl, .61tEp~fCltpOq'JO ~6 xH~~'IIe oE '(EttOVOl ul ltp01taVtmllO d).,Yj'tlj,. 0 II&~E). K.optoGiyt.Y. ·0 :n:ntp:X1; ~PX'?S \I.eX &~ljyEf CltOY tlltOA.CXo:y1 t1] ,d:'1.j11J too ytO'D tou xt bErVO; al1EoOO; ~"'ooe a:Q;to:r~. v:tp6et ~\lQ: &rc6aJt~ClIl(X :u.! \Iii X.xVE!. ~"EV\I!x. !pSUVCI OEY fooaE xa:vt'iI" ~!todAEa!J.aI. '1'6 1t£,ptaliCllttx6 '!;O!) "ep!(JtfiOipOu In:ecosdY ITliq?xllC 3'tt xal:! tittS' p'clJloX(VO\:l\lE, smXEtp~:lEt~ ~c:bton, iCEAEtWYOUYE e6;vo!x.,ri

t'

on

'0 n'~lI.Q; ~~£Pi la:p.n:p:id I:ooaa.v£, ",Gi ab dm)·"cia!;e vci o t'IJrrjfi<;.t ·at6 ZOIJXpcn, :rew; XAEip"C1jXe ,.6 1upl.atp0q?0. TpEI'0UAfcl:,ovu, ci7to dV1jouX1a: 'to'" pc.irt:l)o£; -.M~:rrm, maoa.V;E ttSv 'Afmc",,; -K~vivCl: 8£y mcioacYE" dHa,;' d\la;~06oyup(ClQ\v 5),Q\
o;Oolt£1:(,

ClIlVE;

'Tj

• A,,' ,a:u;ci: d ),6yta: "u\l~)'6e.
1:0fi 2I:E?vofioi, Kc¥IILltoocx

ytci tl, OUYE:rrm" b·line, Sb t.~;FE Xt at>:.1 ivteivst t~y ~poaox~ 'tou. . «Tf OtciOl.OClUP.~2;lvEtl 1l~n;UJ' p.uplalrj'tlXv dn:ota: "(It;i. "b:x ;'0 'Apt :·6""61\" ~Epe" dlto1ia:r tli IllYa:, cU),C£ rlGl: t £ to!) x"\lo:.\1 !peuvOl; llpSItE.t va"''''t ~poaEXtt)(6t!ipo;», Cllt·Eq;lt6tCl\lS 0 ZQUxpaL . r.[m~TJAGi: 'tpa:~'ltE6 lCa:6ha:~ o'tij OOI;,lAta 'liOU,
Q;hlt1. . tYjr;fF£u"IX" !\lljouxofio£ L ~~'iI~n:a:uA TJ~ta:v :1J.£ra),J]&VIXalia:no'Cllj, °0 01;0);.,ox«r6" "OAt, dvo:xa).utj!e 11iWC).Ehm d ltSp!CltpO:PO. x&).Eoe t~V OP'llttllGi.tG:l. Eliv ~"Gt6e lIW, d ~Ep!Otpoq'Jo Xi6cT)xt. 1I0't6, r.OrJ1:a:"Ercavt:«$uxp«tp.o£ "lilt OU1'-

y!ci Aora:pcl!01'6;ou.

.1.,,,':"0 '0 .§\lCX, &11:'

cou,

~OIflt\l'"

'AU.i·~ dVllCluX!IJ61:y au)"'loyt~:otQ;'"
'0\:10

e'€pO"'I11~ I~Y

xpa:'tlJI'tvo,

XtOTC1jOEtT,V

"0

It:pcmwtlj'

01'11,,1'11&:.0'; ,;pa:V'"(£X61jXE .::litO 'to

eeu ~VIla.tGi Ot' d:~tL Xa.otGthtt 0fLW~ OiCiXO-

44

45

",a:1:7J,(]86111O£

X.illl~.AGi: 'at'~ ).(p."'17ba:: djxfcl'tl't "'E:p6 .• ·Eali(u~£ 1tci'l'w &"g' 'l:~tupt~ O",\llj, xcc£ :a:P"llfFt,ae (.LEd XEpt "ullO'CtX xAIXOuX. t 'C1.a.;.. Era.E .jgYa:. ~]l.IOlta:P.t~Ulf(l\ltil'
016 1tOU 1tVGlX1:1)xs.

KE<I>AAAIO.

r

d,
GtO

~'Ca:'\1 €va:, (lXOUPIl%Gj,LEVOC "CEYE~ P.,EOOAOOlJ'cnCl. To Rde.apt. ~'rQi'" .000 a1tClOxoAljl1£YO l't'C~ aouf.tGttou,nou aill ~\ltUlaE OtL .6 ~AEI1.P.O:: 't'l' Tc\Ito: xllIpcptiJf:hl'tS mbw 1:0U.
lei 'l:'6vlI;rx •. ~£1tACl 'Eot) '-Dld'lloYtc:u

YO' 1tIZAtxri;pt

«II:'

eOI(6).uto,

il1£ tci mX\lnA6'1~Gl

"C~'

I'"CEif1£YII

r.c&YW

'.0. '1'6'1'" cl!fsdtcxva'C' d'lo'X~6 TCa:pcl.aUpo.KohCil~1 11-&lClllYX:;!).txcE t6rvwpql.o ay:GUr'1JIl6.vO't'l1' x:tjno, 1t8 PltPIYUpttl'.!1bO «n'6cf.!1J)'6xo,PftOl,o(1o,p,a; lAII'CQ;, nov !Jo0)." all ~6,,'t',,\I' dn' lO tAOI:PPO tie,lfJtix[. 4lvnfouUE1tW, §va: ¢1I.,6xA1JPO XP6'10 :erXE vlX aE~t~y aYClm'lllt'l'1l nj' ho:ul'l'l. Tr", ",vt;l.IiVSliW, pUt, X'1:" ElX.:E d,.oxwptcnd alQl 'Coutil II:Gt p.ep'l,' nou, 'rYWPcl;' f,1t'tcX 1tac8txa:t1lj¢ XflOY'C'I,xl1f n:w.; O~"Epll. Xl6).lIi dXE yupf.ast JlE ,.0 1tpW'Y6. tFal\lo. T!n·o'tcz i8m o€v dx,e tUAd'~Et: ~Omj)iXGd np v of .~,pllr,E,; xa.t Of~iI'tOpoupt'E' ~'tClV xAClloe.IlE\lS'I-',i ,6XY'l ,;(01' ~~ o,po,!1<iix't!X~IClY ,lip.OPfa:, ,(ewpn,pnui. ta:xt01tCltllI'Q\lIZ,. lite ~tCIIYE ftlu[J.htx '1:' <iYIl1CljJ:LEVOI 1.01:11.060101 tf)' J:L'l;~PIX', ;11 1 «llci"CIC'liCij; • AYtoota,». ~m,Cl xQ!6Q1pci xcI!! auyopt0I'ElJICX. UClViC05 q1lJtvhcu1et:6 oxola;am: 6 X€pttOD slilat'ljI10Ylloa:oox6p;ou., '0 T6vIII. xU,p;tEot1jxsdn:oyoat«).r!a:,. ~)':S"OlJl'II' C116;d,tE ",alltClCd8ll1pOl XI 6P.Optpoxcrpa;yl1'"£vOI ~polla~ulI. II~,pE 'Co l:u(lOa'Ql~Qla",evo If,l.u6to,6p1)~a;. d;.Yolfl djll li6ptClriji . ~I,PciYtCl'. xlld~ljXE ''dj. allici)..11 iou, x~nO'u.~fanpmf£ t~ Illx,p~~f,I.~blj 1tO,ptOUACI X(I' "FreE tpt:i~ljee: n,p6, t lilY'
1

"EwJ:ayvwxoph;cn. lOl!.ll~e :poi 'to vE'p6 ma;ol1Evo d1C''t~ 8::1'\11]. ~OFoijl.E ilulfplj ya:uttl{~!,n"ou'o:, '!Jk P.li}..Sptye . 'tta:l0.GiGi:ICC, '11.(1£ yxpt 'XOV~ ,ouoter. Ta ooaht« t1ji ~acp!na:v 1;11 xa;.l.oXClIJ;Olll'hIX. f,AtOX(l!:'E'YiXliQOIQ; 't11" 1"£ .Ii. MtpS 1ttl:~ lieUt :110:. Tei xa;a;o:vtX fta;)J.la 'tlji ~lQ,Y 1tAE,(J:I!ya; a~ ~a;pIa '11.0.0(011. l' 6 XEpt 'tou ftE 'Eodyx(al:p' ~O:ipYnca 1(Xplix'6ljxexa;! to ~:JtlXO YEpa puttowlh'jxe .•. <H ~w\lou).fX(b6 n!,awtoii"e ,b~GuXa::: . . -Dlen:ns; ta!:lln1Ja~ ..• ·0 naif);a:: ~"XQlCle b)"6nAa::. TpcX~,~e t' drda.pt xa;( ftCl,i !111 ~a1rt10'Al(],Il'!I.,,;o6 VSPQD" cyclvlJxe .6S0A'W'jAlZ •.• «Twpcx OXt :PcXP~, fLa oCin .5tGiOAO.... b acnGi\l6l.; !1{;lU "'~\I l.netllE 4000 ;» 'OxEit61::\lve YEII,puxap.hcx b Dciipxcx XGlL '(tei xpu~et .~vei!lljxa\l!a 'tQUd~O:~fi " dyx[atpta: !1a;~ xpu:i.o;6vepo,sx.r; . TtOU lie 91iItP!'fE Yc£ td pf~et, y,a:d I'FOpoualXv \Iii IlJonepoEu'toOV as 't!lt'o1iccao:nt6~lJlQ;. . "ra'1C£p:Xi~I"et',.S )'('1'0 oxerpttxo, XClf xwp!; vc:i yuptOEt, ElliE eUl:1w~btll Clto xopftat.: -M~ 1lE.o'll.odtns. '8'ciipu'I"oUY 6),,,, -eli ~ci:ptCl. '0 Da,xtl

laGl 1tEpa: f.jJ&pto:; yuptaa ,6ul1w!'Evti to xEtp&lt'ColJ.

'II"

TfJYiiXOUClE a.d

-rca
nou

KtiVWVa: teu, '"OIV"£I liOlri ~;;Pt.1I Ilt~i,ji'tE; ..,.. AO;1i

,6 :1l',.xpoY1fuP,xlI! ~l'~xs (ItO SpOllo, nOli <flUII, Z'l'~ 81Ctd .::.:1' If Xi' 't~... 'I:IX\I1'j"~ 1£1:'''''(1, tPlyup!op;iYll pi oaf".' u(ItUX'IIEi l'l:!k 'AptOtEp&: !lpXi,tl1:6 &iOCK. . Tpt.E~'l~I·Tt'ri If) A[lill~. =po, 1'6 ,,(1)':6 nClIJo&:pt, a'l1mpllo,
:~ ,lp.olll.CE

nXWjl:q

>.t"Yl1' '1:.05 0'tIl,61;'00,

XOY~tX

od

(JtI"tPt~"VI,

Cl1tr"'~

A016 fJtCII'll.1$ ,,0).6 'lui. 10V UIi:pXCl. lio6geAlvcivClnBo, YI'llI,,6,. •A-YOI07puMllxe, "po ~11;:1 ~6 xlloxit:o 'odphwn6 loou'-XltPOyol1tCl nob58tXYS ""nil liW, ,ZX. lCIJxtwlm-x[ d1flo:tdie'(oytll, tcixt6-nlluxch:Q; ).0'1:"01: 47

Mwpe ~Q;pcE, tl:ou 'sloUG! IUC, 'I

041; KPUl1:0Ii,Ba.v.

1(1"111=16110

elf/o,r"v d.m' 't~ xoollO; t~y ~P£f!l;

ncpmcuxnd!

- 'Eur" BEaROtvl" xae}"ci eli )t(i",nE ~ci "couolvan:E dna Ow :rctpa:••. Tcip.citta: 'tfi' Tovl:lZ .luX;;uVtXYE xt lfatplZtVlZY cilt6 fycx Xt1J.Loyel.o. . -M~ltw; a'lf, iJl-ltoolCw; r.t~ epwv-q 'tTl' OS'll b~PXE 'It:C£ E~pwvilZ, d).)..&. xettt :pt).£)(;6, aUJ.LeptAtWnxo. Kc 0 U.iq>X.IX, 2);06 ~ ta:v fto[J.Lo;v!X XQ:lt!JlLt).,~aE' o· IIO~~ -'i «oe::I1tOtVto:z», 1tc.6 'ltO:OIO~EPEt &;n:6 Jtoo ~p9£, &,Olt)..£O''t1)')(.£. -KOLt<lx'te )"otn:6v a.v 60.£tE. 'Eyw OSY tatyxot.lveuo}lext ~ov "'011:0. oUJl-cpW"TJ'E. :EaovCU.:i6TjOExlZl XO{U(;I to x,Q;)..ciflt tau .. K&11:oU '!XI ILltAE~it ~ lts.Oytc:1 'tou IU 0 IIcXcpXIZ OSII .tlt'o:pcia:'EVci tpOL~~eEt to, xa:Aafu. «·0 tlZV IUtAEXtEC xcXltOU, dVllIt c%Oll.OAOvcitr,v b1CAE,EL,. xt eEo't~ ~S~l1tex e~ rEA«St ••• ,Naq:>8Ur.Etou).,ciXtcJto ••• Il aXEcpt t 'l:Q;YI. 'AHti ~ T6vtGl xci61]OE avct'ltlJunltoo;ep" a' Iva: xAGlpl, l~cx).,Eatci y6Yt1l:ci tTj' tO~t~A!Ot xt dpxtaevei ltGlpa.t1JptZ t6 AtOxa:}levo Ji2uPOflcit~ Jl-6pUJ, no6 sty t~v dXI1I,CZAOa'X'tEt XeE! ltOU twpa: lr;lt1jo£, ot\l t1, \I n:pCO£X£. . ·0 U:Zq:>X(l~~.l..lt8 u&acpcE dj\l XOIt£).'rx liS:' 01:611 XIX6ptrp1:lj 'tOO'll "'pwy, 'l!;x1ivlJ Otcl~(x", x, Q:Ot6, tP(z~OOOE ltPOOEX"'U to Xlll..clP.t. '0 cp;A.O, ~Q6UJ~E, ,Q alt2no, 'EV.W~1'jIC:E. . «II t«at1JltI d XIZ~lZp3:Jii..,o h> axe :p'tlj'W,s. Kext IlE I..ot+. flllttei .• l(oL1:cxee CltO YEpO t6 reAGla~O 'lj~ !LOutp'b.t. 'Art' d r~ocp6pt,. XOYtei a:6 al.l'Jtp· ~.:iYt,J;EpVOOaa;v QUO nexpo! Jiac6ljd, .. 00 yuJl-...Gllfou. '0 EU, ijttl",E ytO, tOo OtEI.I~IJYt~ too JilJxcxvootllololJ,to!i I'-lJX.CZVtIlOU~OuXtZFxo. ~lhlZ\I hili' xOU:pt~XEcpcxA(hr;"Ij,raGlILIl oexCllecp~ri Xpovoo. I!:lxe JlClHtei nOAu ~Clv(Jci. aaY «xupex xed cp::r.1tlc!ie, at6 'ltptOWlto. '0 cpLA6\1en!.O~ .xar! ~)..oytO~O""P.6yO~ Ioupl<CZ, 3noo, ..6... AtyaYE a ~6 ax0),wS. ~Giata:yl £"'11 XQ:AO XGlAO:J1t. ')I,( I!X' xpEIlClo""eY" tltt~e!Xtt)tGi at& XdAttl '1:01.1 EYGI tatycipo. 4l-, nAcl:tou ~:B'~EI 6 Btx'top:x, AI.atoll/cuu, XOILr~6, xed .).e'It'tS It!).,u to, • '0 Eot.lXQPl(O §y\lS~E IL€ to flatt u! oxu.~oytcr:, ate BbttopCl,tOOm :
48

, -Aoo;6 to xop!Ut ElvQ:t r;;C:iX.:CPl'l.".A}..AO dtto .8liv lidpxet at6.,. "O'lto.. It ~'~~«1Jvw: pro-JiGl-v'n·xolO tU1tO~. :EltOuo~'Eta.6 .Kfaoo. ~Hp6c: atOll na:rtpex \lcl nGlpa{lEp£aet. 0 na;dpcx, tlj' elya:t 5w emxErpex),~, ..i'l' oexcmt',,' ·01tlJPiO(~i. rYw..pl~QY'I:(lt 't~ Af~Q: 't~Y a5spq>~ ,,"ou. Tlii Et~oc YP~~£t .Xa:~OtB XI: eyoc YPIZPfL:nchut ""tlt'otTJt'-Xoliq>ol'. Eq.tlZt t~Xcx lPW'tEU.1i'6y~' l'lXpt ~p£A.CX' Iil.GltltSPt,116YW :bu1to""cva t1/,i &"dvtTjolj 't~,. KlZt J.L,Utlta:t~, eOntAa: Xl ~Ylll 'tcz'pta:at6 JtotTlJ.LIXtaXt 'tOD Nchaoy, ;--Ao'ft6~; pwtTJoe 1t£ptepya: 0 Bhttopl2,. o l:.ouXlXpxO OUYSXtoE )'£;0 vtpomat:0l1svo,; ~... -~avE' t¢~ xQ;~Jt6ao. ~tpSt,.M~ XIXA\la, t6 Xa:p'tf, 110ult£. A.Hci ItCZY1:GI ltat xavouv 1:tixcpft.(lr(Z. ':Erw at exfi~ E d, tk OOU~t£' ell'txt J.Leiatopa: ... :E:epEt~, 6J.Lw" 5ty fxw l);;£eTl_ va .~OAOO£fYOUJ.LCZ[ o).,uvxa:tp6. n UpO~tJl-o't£po e:Zllext vii Ita;, ',0 ~pQ;~:xKt Otei ltQ:ptxn;~rJ.ta:tcx. l:pla: pO{j~AtCX}lltOpEr ya; 8'ClAE~£t' !1ta~ ojJoPCPlj, lt06 \la aou 'tptxouv tei adAtlX. ~,lZt X~pl, XGI""wl1!1'tGl:,U~y«Jl-E ,Jl-t 'tov Bapxa Tlxo~ voep •• 1011 ~EPEt' ac:ECI;OtO\I to", trrlXt'lj .. w\lypexl1lltOY; O~ Blx'topGI' atPGl~oftot.ltaOUVtcxae lt~P'IfPo\l1]tt1!,ci. 0)..0 'tEm; ~PWI'[E' dYe" ,",wpe: BOU,pM •.•• .. ·0 Boupx« c!iC£yxwos to tOlycipo 'tOU, e:pwO'E xed 1:0U .ZltE xop,oroeoo;txci; .. -l\c:E. rpa:vtc:Eaou I 1'£ Gf:'(vo, 1tOO staGlt I 8ipoUJ.l.fl od J.LE 'tt aOXoAE(aiZt Xl ~au ... <0 BlXfopa, 'tty c!i,bOCPE XGI vb"" flWtTjO' : £ -Mrtopsc,vei Jl-oo 't~\I ,(YU1ptoSt,; - :EYt&est• Pa./LE rp~yOpCl, Va '~Y npoxa\loul1i• X6E, 'to 1tpW£ cj1exP&UEJ.L0VIXX1J. 0[, q:>L~ot ~U'(W~a:YE at~Y T6YtGl. ~E~YaAE 'to .1:ot'(apo tau art 'to a.OILa: 0 :EOt.lX«pxo xext 1'6 xlv~ait' oaov8?j, 07tO~ xAt61]K£.: -KOCA1JfIoEpa: aex, }lexll'tEjtOUCX~V,Tou/Ltho~ex. IJI'a:peUEtE; 'lta:pa:t~pG) n:liI, tV«pe6ouve':""dmivn')ae ~ T6vtGl. - . 1.e '(VWpt~(JlOCate; pwt1jalii ~'«at'xti ,Q .EouXap:lto "a{pvovtat; to BlxtopGI dn;o to X€pt: '0 ,tAOt; Jl-ou Bl~ x~opcx, A:ea~atyoxL. '0 BlxupGI., \ltpo1l:~'laflsvo~ &It"wae to XSP' tou.

nr.,

~e

Me

mo

-~o.~'

-rt.xt.! a~tJOE.p.xaEv cjI.xpeu£tE; npoon:li(j1)o~ y' ayo!~lt· Kou~hta: (; l:ouX&pXO. -A€,\I nfjp.x lLa:~! lioU xa:).allL-dn:c:EvtT;oE ~ TOvul. _' Ap.Eow, 6a cptpw ana f'yo:-dn:E ~Ulatn:c£ (; l:.ouxa.pxo. 'Ea£r, '(ta 't~v WPel n:aptE to Stxo f10U,)(oc! ytlf f1EvGII miw va cpspw ha. !HAO. Kp.xtouo£ ~tOf ';0 1.6'(0 1:0UOOO£ ot6 Blx'topIX, XGlli n:poan:cxSofloE \la 1:ou< dif~Qil f:l.0vou,. -"Oxt, low && EIln:ooil;oull£, iolil !.fJapEUOU\I d.AAO: -~1I:a\l't'1jaE .~ 1'6vta. -notOn Sa tfJ.n:o~!aOUIlE; pwtYjaE (; LouXaFXO.-" A! aOt6v laG!; MO).t, twpOCelXE olr ';0\1 llaqntoc,· nou :sta6b· tOl",8 xovta OtO 66:p....o.- "E! ,a.O:r;ov toV otWXvw tXIlEOW'<H ToYtat OEY 1tp6~to:ai va to ... KPGtt~aEt xa:i XElYO,. )(.xd,~7jXE dtw oto ... II&~x'X, nob !.fJ&pEUE: -M&~t$I dIlEOW, t' d,(xio'tpttx oou-d'ltl (; LOUXcXpX~ CltOV nci~xa:. rF~'l'opa.l rp~yopClI-~IX\I(,hts, ~AEn:OV't.x, 11:1.0," b UchpxCI 6~Cll!.o).ou6s[ d ..c:ipa:xo, va: tp«PIUEI. '0 llaipxa: o~xwoa 'Co xE~c:iA( xo:l xolta:~1 to ~ouxapXO, p.l 01(.01:lty6 ~ASIlIl.:a:.. --E, 1I:tO Otrci. Mi ,e,nGuq:Hl!i'E,! -Till I ;-d.Va:$1 a Louxc:ipxo.'Axllla: IltA12" xouplAVj~ xocxop.olpl'l; <pura ino oG!-tofl ben·s xal XtU1t71Ci 11' 56voc\ll'l .,.e: t~ l£u'C1j tau nocnoutatofl 'tou 'tG 'II V'C'\I.x~Jl't Ii 50AW}1Q1'C<1. \I'tEYni, 'tt\leiX't'lju OtOI CUpIXxal l1tlOE Ill, '0 0.6 Yep6. Tei ltt':Ct).!ol1<1't1l c:i:n:' ';0. YEpb lcptCloaY WIO't6 "poollmo 'ttl, T6v'I%, -:EouXdpxo: SlY npErteoti ;-~WVCX~I ~xa£\l7j, '0 lleicp)(CI 1tEdX'Cli.xE otO noS,. "H~EPS 1tW, a 1:ouxciPI(O ~'I;IXYycCS, tOO 8tEU6uYty; tau IlTjXCXyoatiXolou, 5n:oU' ipyo:~6'taY b 'Ap'ttOIl, xC d.v 'Coo 860Et xIXp.:ci ad 1I:Aac5cxpb xltptvtapt'l!.o !.l.oo'tpo eou, t'u'to. YU!1\1o:ato1t(l,tOO n:a8ci. pOC1l:OYE6aC o'tov 1t1l'tEprl 'tau xa.l to npcillO: aa cptcioetw, 't' c:i:qmcX'tof> A ptt6IJ-. Ai'i't6 Ilov&xoc t6v litpatOoc£ '(ttl vii f'-~v tOO ptX tEL . '0 LOUXapxo 'Jtpoa.~a6av6!1evo, (he b ll&ipxQI Sa tOY XtUn:~Cl8t, oP!1T1cZ xa:l ,;6v faltp(l)~E liE 'ta euo tau XEpla :rcG otij6o;. 'El(dYor;, n:ou Clt£x6:a.VE Mvtli ot6Y£pp, xAOt

vlat:IJxE &:'Jt' .,;6 xtu1tl).I:l.O:, loxu~e Alro, c:i:AA& xpa.t76Tiour· '6·' J I XE xa I ~'v e1tEOS OtO vel' . uEY , '0 >.:.auX.ciFxo,Tlt~v ou6 xp6y:allEyaAUupoc &'rt' 'tty na:C'f~~ 'Itt ,srX6 'tYJ <fl:r:JIJ-l) .00 2tpwtou xlZl)ya:t'r,. o . lla::PXo:,[)::stE po: c:i:n:' aO to '0 Xt6 n:l)!-La, 'fl p£~ tClOE. - A! "EtClt; '"Ap'lta: 1:lI\1! Ko:l '!:I.E !l:xp~ x!vlJ01J .ot) XEptOU touoooe EY(X ouva:tO Xtux7jJ.1" ot6 rtpOJw?to. 'Toupa, 'ltp!\I n:po)..&~" b nAo, Yd ,ao"'~ASet, 'too J1.&y~waE 'to OOl:"&')(t xell tOY 'tpc:i~1)~E n;po, '1;0 p.epc;, tOU, OtO v£po. Xw611xE &, to lova'to IJ.€~ 0';0 YEpO .M E ~p£r!L£YIX • tei rtaAtoupci eou n:a1tou'toto: x,,( t6 'lta:v'l:eA6\1~ 'tou rt&AOCt~EIl' oA1) tOU t~ ouyap. 1) ...ci ABOtl!pw6sr ci'lt' 't~ o.t~Clp& xtptlX 'Coo ll&flxa.. . . ' A~oi>, fo,~pw~£t6 yu!.wa.at02tlllOO 0;6 VIPO, b llcicpltoc 1t~S1joeotYt .. oX~1j. 'E~w~peYiilY b ~oux.&p'ltCt, ptX't1)XI 1tfaw 'tou hOtll" va tOY :XOtJ..I1C1:ttaOEt. nCXrflxa dYttxplColltl1~ ~6l1 l:ouxap'0 XO, 11:06 ~ta ... hot!10~ va tOO imu.6sc, 6up.+.67jxe: «l:'t~ptrl1a OtO &ptCJupo xU;t, 'Co ae~tO 'tEvtWtUVO Xl Ua~pt& .).U'(tOjlEvo, X1:un:7Jl.la OXL Il-0YOIle t6 X·tp: dU& xIXI jl' 3AO 'to xop!!l, Ibo xchw n:p6~ 'ta. 'ltciv:O, ad 1I:1Jy'IlUVC». -'E~npolj I . ra ~6Y'ttoc tou l:ouX&p"o I:pt~a"'i. OOp.Ataas &:n:' to ao\la:tOlto\,o ltO!) htWOE atg aa:rOvt, XCII£ dyxwoe' 't~ TAwoo 001 'to~. MClllXt" n:poan:~61jXE v& 'lCpo:t7j6aC'ltal ~OI:pttl,!Jo' 3AO tou 'to aWIJO: biOS .0tO YEp6.. 1:t~V tJX61j ~ T6YtOl, ~Ean:CloE o· dxp&tlj'ta: ~xep& ril-ta. -.Mnpti~o, 1i1l:Pc:i~oI <pwva:ee Xtun:WYta.c 1t(l)..aJUiXtIX. AO ..o dYOIt ie"fpato I '0 IIdrp:xa: 1ip1Ca!~E-tOXa:AcXllt, t6'Cp&~1)~E. XI c:i:foo bocjls to o1l:arro '1tOUXE lC1:Vt'Cw9si, ~rf)xe OtO OPOIlO. <tSUTOVtCl:, a'll.OUOE7tW, b B£xtopa:,f),eye: orljv rOYta: -Aoto, slvCllt t6 rtpriltO c:i:).IiYC.0 ll&cpm Koptadl'V.

* .....

50

~t6 ,(£t'COYIXO fLEy&J.O O1;a:f}",o, or lpya tE, toil Ill)XClYoota:'l£OU rltG:v &'vGtata:tot, O[ '(Sp j..Lavol hto:aa:v 006 [.LTJx.a:VOOl'rrOO~, 1tOU 'too, 6Jto~tGtotljxGtY ~tt XOU~a:AOUOIXV 7>pO¥.TjpU~Et~,. U[£@rlXtE~ 1tot) aUV060YtGtV j..LE ta XC!.Iplcl a.,PXIOQ;Y v' &rcxytlxtoilv ,,&pQ; "oM, yta njv ht[(HPO'f'~ t~~ ,('1/>; 0.00< "tcwpAtxGt8:;:,. To xvoii.o'tTj' 'OxpaYQ;,. Q;~~altwye 'tl~ pciXEC; 'CW'II l.I.0o,lxwv. :Etijv £1t:xpX!a:t6 1t%Ptl~eXYtXO xlyl'/[.La. &v·a;~"Cuao6t.a;v£. ·ErXO:YEY!YE: raaqJ.e i3eXQ; TCQlfmC.:iVtxa; tp.TtIJ.a:ta: TCOU clr.c dXa:v 0pYlXvwasl o[ fL1tOAaE~lxot. '0 Zouxpal 0:0 d, t!, !tEpee; OSY ~~PtOXE ~cuXla:. AutOY 'tOY 'llaa;:o 1tOU x0:96"Ca:v OtT,V 'ltOA1], ~lxe ')(<<V£t xa),,~ 50UAI<:C, r\lWp'~t7jXE fls 1toUOU, Oto1jpoopofltxou~, 'EItGttpvc IiEPOC; od, ~£rr£pe, t~, vso.A.a:la:" Xl glXE ono:.VWOSt lite( yapfj 0I1Gtoa:, arca xletSOUXOUf; xo:£6J.o.6110U~ toil Ii7]X!lYOatcxo£Ou, 6.ox.lI1'%a.E '.1& ~OA,SOOX01t~c£t x.~L t6v·.A(?tn~f:l-. ~OUY pwdj971x8 't£ rvwl11j fXEt yttX t~Y fl1tOACS~lxlx1j GOUAla xa:! '(Ii .. 6 xOI'-I.!-a:, b repo5ej-Lbo~ fpyat"l~ chtGl:ytljoe : -:EEpet' <J>;;~VtOp, eb' O:OtGt 'tel: :x0J1I.1.CJetQ::O_y 1tOAIIXCCta:la:6a:lvw, !-l<:C6& ~o1j6~ow, OItOU xpetIXOter, ]lAl'lcu m;EI'ta: 1tp66ol10i:. MItOPEf, y~ ~o:alCEoa:t CE 1.I-6\1CC .. '0 tPeovtop £f:l-EtvE eiixo:p[otljtL-EvO;xGtt 0' a: {n:o, ~~~£,£ 5te b 'A pttOfL ~ta:\I tilt' 't'ou~ CIXOU, tOU xo:l nw.; oav nEt xctt(, to xtXvet. ·000 Y'eX to I!.~J.I'J!CC, Slv f<pta:OE ,tx.6~ I1IX b il",6pton:ol: 00, hE!. «~E'" 1tEtp~C£I. '0 XQ;lp6, eZw:tt 'twpa: t5t[0" 1t00 '(p~yopo: 6Gt I1TCEt at6 V07jl.l.o,» Cldep~lJxe YIXUtl'J~. '0 (1)eoYtopf:puys .iii;' 'tov ~),Ex.tp[.x6 ota:6j.lO ui Itfjy£ YIX ep1'a:ot'el CltO fLlJXlXvOotaato. '!l;oG! tou,px6ta:v 6 mo ooled ~ c5ouAta. Lt6v ~).£Xtptx6 0'Ccc6110 ~tO'.II ti1tOP.rIltpuoIJ.EVOl; tilt' t~ C(01)pOOpOf.1tx~ ypa:I.I.Il~' 'R xivlj0'l ot6 op6f10 ~tQ;Y tepGl:ct~Gt. Of 1"PI.I.I1VO£ ad).· Ya;'JE Clt~ r,epJtO'.ylo: XtAlc:foe,~a:r6YI"l O!xat.ll, CltciPI, llX XA£P.j-LE\la:d1t' t~V 06xpa:v[QI .•

7tOO blZ"'t (; POlleXY ~IVtOP£YXO, 0 QUV&OEPfO, ~Oo' Ap'Ctoj-ta<eo Il1)XClYDO'~C"O. T6 POfL&V toV mjpl1\1 c:bt' ~~oou.ltci 006 r£pp.o:yO£, xt, Iva:, d;,.;: too, oi'JlC.@a:\lo6~ CU'II£Pl'lhe, fOut;,'Huv 0 ~Olj' 66, too ~pOUPl:pXOU toti ota:9J10o. Ao~6, CuywCJ£ 0,;6v ItCzyxo 7tOO 500AElIE 6 POJ1G1:.v ~(X£ X(I)P!, veX 7tEl Hf-q, 'tOVE Xtu. 1tljOE at6 n.p6owrto Jl.E t6 p.lZo;lyto. -'Ef17tp cx&6Q1p[.L'l. dxoADU61jai Il~'! ~EXOllJ.L8 vel: Iit)..~CJoulli X"1:I. tOO1tE. Kid l.I.e dypt6'[lEV1j '15/ll7l,;6v &p1t(J~8 art't6 I1O:V!xt. ~E),a: XEt va Jl.a, xeXV&lt, rtpo"Gtyli ...~a: f '0 'Arm61l 1tOU oou).eue OtT) rSmAa:v~ npeoaCl:, Ttha~E to CtOSP01tptovo a1t' faX£FIa: eeu xa;Lf1t 'l:GV tsp&atto orxo tOU, 1tA"Ijc!aCl£ 'tOY o{)xpcevo 1tpooo"t~. 1\16)", ouyxpa-

o r"i

~yw

7ttOto).tOO

ttllY"ta:~ . 't~Y 0pr~ ,"au, 'EOtoj.L(Oetl;;ptEf1hcx: -Uti), toAp.if, Xtumf" OXI~; 'ExElYO, 1ttowop0Jl.1'J0E xed eSXOUI.I.1tWOE

va

tau,

l~

6~x"l too a1t' xa.l

'0 xa;p.ljA6, Xovto1tooa;po, t6v ilJ!,O fOUta ~o:p6 v'tou~£Xt,
aVotyoxAetCE t6 xtv'ljt6 oupo:lo:

YEP)la:VO~, ~UP£I.I.a:OE f1£ t~V 1tl~ttaAOl'Xll,

_. Ah ! ra6'(lo£, Fa:lltxpGnpl') x£"'1)a'l' otel a' IZU'l:O 'Co... tmothto
.l7tOta:.

ftot:l1o,

vii 7tUpo~o)..~aeto~Y7ta:aei Xr1l1tvo" ll1tpOavlxccvo; ya ,,&\lSt

'0

1tEAwptO'

xAEtOIXPeXt; a1t6IlSCYE ol'pa;.tn.ot1j

o

Too, ~1tta:orx ... X(X£ 'tOo, ouo. Ttv'Aptdip.toy dq?~oo:' \'s at !-luiv wprx. Tov POfLciY 'tOY xA&ia(X'IIE c't~v fmoyElCx d1to9~'1n] 'toij ota61loo, AEtp'CcCot6 f.tljXavoo'CaOtO OE OOUA£ue )(!lIl£\lO:,! Q[ tp'(~tEI; tali I17jXGtyootGtofou ollyxEvtpwflr,x(lY ato'll )Cli7tO

Le oha:

,w!):,

t~
XI

~ <ppoup<:c tif' 1t6)."7~· ~'ltcQjoe tOil tljAiypa:<p1jIIoyo!'-"ptvyl!.o. Toy! x'tUIt~atx"'E til' {'ta: ot6 <ppoupa:pXeCo :EO:<pvtd
Cl:e.tO~,oltw''I?a:fY&tau, of1oA6Yljoe yto: 't~v ItPDlttlyel:VOa:

'" '" '"

of x)"etOo1ixot xt o[ fpratE' t1;1: &1tQ9~x.7j~ M:xGo., ·O~O( ~tIXYE ayava:xttCJ.lEvOt: K&1tOIO, lYP(JtjlE fLt~ 7tpO)(~pu~ll [lE t~V tirta:lty,01j II' ti<p~couv to\l POI1&v xa.l tOY Ileve<PQuvtwo£ otay J,p6e ato... xi)1to 6 QUl!.pa.v6, 1tPOOotlj', V-E :111tt <p,poup06, xa;f XOU'llW'llta:, to 7ttcnoAt t,ou Cfwvo;~£ IiItEtAl)t.CX&: Av o£v 1tIXn OAOt a:Ot~ 't'~ a'nw~ Ot~ fJic1j ca,",

toil o'ta6f1oil.

Is Alro 1tpoot's61)xiv

xcmoupyot

d1tEpyoi:

I1rJ.PEvy'lto. <R &ya:vtfXt"'lo1j

o",aoo:

_7

52

53

m CPWyj~ .(1)\1 $~a:rptWf.LiVlIlli epya:-;w,\I,.tOV d.varU;'2:V ya tp:r:,~7]Xl'S~ 21:,,,00· ato o~tx61l6.·An' t~y m5Atj cptaVO:YE cpopt7Jra O:OtOX!V1jtO:YE!1'*to:rSp""a:vo(i, I1Itpa:;tWU, nou t06, x«AsCls 0 alOt't'qtij~ 'tOU Cl1'0;6p06" Of tt:lyat£, dPXtoa:y v& Sta:A60VtGII, tpa:~wYta:, rui tli ani1aa: tou, ,'A n't~ SOUAtli ,(irav; 3).0[. ,b:6J1cx X! 110 t6, ,.OU'tOlY t7)'& 1t7J[)salll'. "0 A' 0;.0 t6; l-1a:ptUPOOOI.XY t~y )(a:).~ OOUAtci . n:06 EtXE xavn 6 ZOVXplll.. AUt~ ~tCXY f; npwt7] p.1J~tx~ ExorJAwCl1) a to GtGl:6",,6. . 0{ YEP!La:.VOt~CJtTJO:O:YOt~1I nACX'l:cpop,p.a: eya: ~a:pu RO.Au~6Ao. ~E!10to:;£ !p.i ifypto 0:)(.61...0 :rc06 ;116)'!, 't6v Cluyxpa:'ter ~ ,£)..UO£OIl. <0 yepp.o:;yo, oexa:vEII, u.6tOlltvo, XcXllou, lXI! £'to[J1ot6 StiXtuA6 tau ot~ CI'II.(I\VO&A1j. '0 a~:J:.'61l6, tP7J!J'w01jx£. T~ 'IIUXta: apxtaQ:v 01 OtJAA~tJiU~, U'tla(lVE xlll tOY 'Aptt6!1. '0 Zouxpat. alv 1tOt!10ta:veo,.!tt •. &h t6v~,p~'I'.a::'liE. "OI.OU( tOU, att~ci~ocv£ at~y &:rco6~x7] xQ'ftOUii 0600:-

(la, ~iAoo bAOU, JlEOa: atoy tOrxo! .

6"

1to:.i :IJ.'r:m(o&~ ,f]atou,

G'C~"w

tp~OUpCtPXOU
~olJf.loij

cpWYQ:~; tW,PIX t&: E:nWE'to: t06 j4.YIXIXVtxoli, tOO )tId "Iioq a;p!1o:gtil~oij h:oI1-E'lIou t,pa:l\lQIJ'.

VUxto:,

.. °H "lJX'I.XV~ l6'(tX~£ oRlge, xc ilyxo!'-(lXOUC£ xcdoX(' ~O\lt(l' 'to axotao,., yl.tCl'tPOOOE' ~livlI)at£, pa'(Q; (l£aa: t'l'l:~
. .

*.'.

. '0 '.Aptt6!1 fpl.~£ato . CPQUpY£AO "tiiP~OUYO., ~xle,oe ~I at5E,P~y·t(l 1(Opt(,:o:a:, xo:'t'&:ltle !1lIX'I'OUl.tavep6titr· t~VtOIX-. '(tEpa: XCit! rU,p';'WYtor;, ato y,EPOI'7IXCZYt'Xo Do,A.tt01i0'lCl, "~:n:E: ;- N Ii :n:oli tOv, xou<~cxAIiJ.l.£ ).ont6\1, IJ;naF:fJ.-n:a: 'I .. EXI![\lo, frvs$e dtoo &on' td xpsl1-tXajlho: tau cppuOtiX • -No:t DIb, y~ "~Y 'Cou, ntX~, 3uII oou'tPU1tIi'l'£ [J.E t~ ).oYX1) 1:0'11 mawo I' ' -Ntitd :l'tsfclleou[J.8 o}"oc u(vcX .. 6 oxGtooullE 1'1), I1ljX"Y~-2I:p6utye 0 l\htpou~&ix ).o;oxo.t'tW\,to:, 10 't'EPI"'-

ti,.·

lie td£o'rpocq1o:
-'E7t'tatpocp~

o[ otlhiPO' apOl1tKO! dmpyotbocYE. T6 £~)!oa('Cnpdoopo h.stvo afv~pqE otln f\I(Xtpa:rllo. LE bom5v d)(oa~ X[).t~r,lE'l:Po; Ii1COClt!lGll ,(tvatCm IlIXX'Ij. !L' 118r'*)'0 clv~"'p."'CtXO 'q.l:ij!lO:, 11:'06 fxoijJe t~ rpllllJl""~ xa:l. d\lo:t!.'jIa~£ tl;; yerpupe.; .. T~ !,I6Xta: ato GtdOjlo'{{FOe !,[a: &J.l.O:~OCltOtX!OI Jl£ yE,F~ ",,0:\106, Otpa:,ttwts, .. 'Ana 0 JlllX.J:IIOBlIy6" 0 ~0l'/(j6, tau xc b 'OEPl-1tlOt~, 1:00X"00l:\I &1C' t~ !ll)Xo;v~. 'Ext6, &n'l1o ~6"to o:tp?:t:OOttXOt,pocC."o, aHa: Suo 'tpa:P ...x nsptfiE.IIC1:YE O:Et,PtX. '0 rpp:lIJpapxo.; "tof> ata.6'fLo6, 6 yePfl.oc\lo,u'l'CoAoXo:y6" b ~01)e6,tou,)(a:t!1tli 011&00: yepp.o:.ywv, . .i';OI~tXVE t~ ~Q!,pta 1t6pto;t'i/~ (b:ofJ~xl)"'O ~olj66~ 'tof> CPPouPO:PXOUI CPWVO:~E: . -Kop't'o,xyw, IlOAtt6cp,xt, M:rcpou~(h .. Of tper, 0' &'11:0't"£A£OET;£ 't6 OUYipYEto.,noo Oli Xtll~OE' t6 'tpa:ryo .. ~Av &:pYYj~ Oeft.E, ytoucpE)w'liJ'6~ enT'cortou! 111i't'£ .~ or 'tP£" spyciu,; £OX.UtJiiXY ~iJP66!)[.1Ct 'ret XE<p&:Ar.a. 1'06.; n~p(l';v o'tY,Y ~t[J.oJll)y'O:v~ !,-£ oUYlJoe;!«.'O BOlJaa~ 't'O[)

. at~ Bou.I.,~ ~ capo::l:oQtxaco. r,' 01.'1') aXEo,v 't~ atB1JpoBpol1tx~ ,(P«!1f.L~,

oxt ;

...6 .otP~ttw'tl) :n:oUCltexOuy£ cJ't~v 'lCtXp~Quya:n0'9;j'j(l). -'Kt 'e:y,w hen AECO,It ItS 0 • Aptcojl. M.ci Ya:ltou «ad to Xti'jYO, 'Cltih!na:!ftlaw ti:lt' :t~ p:iX1J I1Ql~. v . -Nexl, !!:n:~ &6ptatcz b M"7tyou"bl., ~rGi~,o\lta, t6 xe'P«)..' 'tou chi: to nr.xpci6upo. ~O DOAt~6:p<Jx.t ~Orooo6tQY 'Aptt61Jo xed "of) tJit90@~ae Otrci: , -4.b ltpSnEt vot .'"06, millE. inf. Ko:t(IClt:t~Clfv£t' ; .EXit.yiIlE·U" !;LIZX~. Of ncz,ptt~"YO~ «va:dva:;a:1I t:1,yptX~p.£,. Ay ll1er, "~,f,LE «Ot~t"a)ttJA(oi~ t6te tab, ,eiX«VOU\I dIJEClW, •. :Eep£t'~ lJo0u, ate'll xQ:tp6 'tGU toapoll, &",tX ~ealta:rE a:lt£pyta:, Sly 681jy06occ no~,£ 'tpaCYo. Ktd t4p« hat 6oidvw. 81l ';0XOU!LEVt:p01Cf, IJotl, ,ffia:n:ot) vei . nE6.:ivotlf1E. 'YXOU~(lA~(lOiJ!1e atov, 0''11.06, !1O:~ £X6p6. BHne:~,. t6 atJYEpy£!O tij~ fl1JXa:vij, 0,,,)'667])(£. KLVI:UVEtPCZVS 't~ ~oo~ XtOI1W; olGCM'6rptcxv tdn:a:ltx~p,Gt .. ME xO:\leYtXv tpOftO OSY, ~pbe:,voi na,fLE. Tf All, lou; -~rw' Elll'" Clu;"fwllo~ ijim) P!l'ltGt, ,iA),rX, d YcX :JC,cf~ 'YOUI':.E·11 a:(I';OV ~oGl; .1(.( laEt~E ¥£ \'6 ~AE[J."'O: tou t6 rEp[J.~YO .orpo:'ttlllt1j. '0 !11)XIl\lOo7lr6, 1tClt:ta06~rHlXaQ., Ilxo621i~O:I 'C6 lOPW[J.6yO J4£tOO,.o tau xa:l 'Kot'tG\ee ",e ib'CK.I1-f1Eva: 11·l.itt<Z .. 6 I1-tXV0!LE'tpO. a~ va ropeue Yil~psr hec ddvt1JCl1) o<cofpwt1Jl1a: ,.ou

rte

trw

ali

to...

"au,.

'tou,

54

55

tOY ~a:a&vt'"

·raupIX

~AI1Ot~JL1jal

ti'(PtO~

x( dr(1"'~xtt-

·0' A:p;w:lJLPouCP1j~' m:Ut. vep-a tin' 1:~Y ~a(1rEp(l. K~. of OUO OxEcptO\ltCXV t6 ratC 1tp<X'tp;a:., !iii an:Ocp&(Jt~EXCX\leva:, v& I,UA~O't npwto'. . '0 '.Arm6f-L 6u!l~6l)XE ta Aerta nou toO EZX' net 6

°llbo,.

oiY
_

ZOUXPGh:

({6!ltLIX 'll.cxl '(U% 't'~v "Of.l",ouVtGttX~ lOECZ; 'e 'Aptt6", ~oo £lXEbl1.,.~aEt: . -rtr.i wi ~o1j6~ow EZJ1CIt 7I:<XVt« npc6u!,0" !,~oper~ \lei ~(lO!CEOa:t CIt. ",tva: .• '. . '1:( KQ);~ ~o~O"a: xou~Q;Ac2JLI 'rwpa: t06, S~!J.tou,1 ... »p '0 llo),ttOilOXt ~axu4JE d\lw cin: 1C~V x&a!lll' til. ApllI.Alta, ftCutGlYEO!1tAa: ot6v·' ApnollX(1!n:p6cpEpa Iii ouoxo;l.,,!o:: -Auto'll ixEfnpbclilt v&t6\l ~E"civoulLe! xo:'tOlAa:~I2.IY8t1.; '0' Aptto!1'tt\lGlXtl'j'llf. '0 llOA',tOipClXt!'E ocptj'JlllICl! 80y'I:,« 1tp6atSaE: -- .A).).l) O[£~OaO olv iXi'. 8a tOY ~u(dvOUIL£ 'X,d Sci 1tna~oup., 1:0 fuOJLto't'lj XI7.£ 'tau, !l0X).oo~ atij cpw'tla. 8Gi ~aAOu!lE I.UXP~, 1pO!youoa: 1:a:xutl)'ta: Ot~ !,1jX(1V~, ytc~ va al'ClCJ.l.a:t~aEt xatw XQ;t 6& 1Il'lO~~ouJ.I.£~~w. Ka:! ad va ttEta;~E gvClC ~a:.pu aen.! 4ft' tOUCroll0ltc tau

-1't ,(vwf.ll) ~XEt~ £ou" cpU£ !lOU, rtc£ to M 1toAa.~httxo

va

mo

'0 'Ap1:16Jl.,ElTCS:

-·Evtd~£t. '0 '.Aptt6!1 !OltU4J.i Ot,6 Mn:pou'6.r.. xc d;yCl.l!tolvwae CltO ~ol)a6 t;/v e6xt:iptot1j &:noi'a:ol). '0 Mnpou;dlt Uv d:n:ehtl)oE d:!1£owc. '0 xa:6lva:, tOU~ Pt~O~t\laOYEue. :O),Ot 'rOue cii''IJ~av 1tlow o~xoyeV£tlX. xc ~1t0 oAouc tOUe !1&raAuU(1) elX! 0 llo),.n:6cpa)!.c. A ot6, Elx' onl'tt 't01J 'lvvtd ~UX6~. ·OAOt ojJ.wc X~1:Q;)'ei~~tVIXV '!rIO, BEY In:pmE .. too. ttE'ta:cpepouv, -Aocncy ~lJ.l.ac oUIL'PWIIO,-ldItE b Mnpou~&It-ana 1tO[OC ad ..• xal olli altodAw'!)o£ 't~ cppao1] 1I'0U b 'ApttlfJ' t~V xa:tCl).ci ~«!YE me:C. . . '0' .Ap't(op. yuptOE 01:0 repo, nOli dtt hawS'xovta ota pue[ltat~. Too !yyel!JE IlE x£cp«At. 0&\1 va 'touAey!! fl:W, xt 0 MtrpouCcix e1Y-1.t aOJ1'CfWYO, !l6 t~yvwW1) 'tau,

lvw t6v ~ClCocht's t' aAU1:0 trp6~AWQl,trA1)o(QlOE 1t(0 xovtd OtO llOAtt6cpoxt ~ -Ned, dl.:Aex trw, 6& rEvet; '0 Uoh.o~oxc XO!tGI~E t6v I Apn6p.. ~'Eao &pX!vcx. ElolXC 6 BUYCXto'C£po,. Mea 118 to of· oepo xed ~i'l't£paEOOUI1E.;-·O '(EPO' ~ta:v ?toM ay~ouxo, ... '0 '.Aptt61l xa:tOOU'PtCICoe •.. as Od !J'ltOPEOW vri_ t6 xavw a:utO. 1.\.6 f11tOpw lIa Ol')xwow to XEpC ILOU.• A", to xa:AoE~nc:ioouf1E xc a:uto, otpeXl'uil'n;c ElYClt xa;! OE cpt(1[Et. K, 17.0t6", liE t~V UrXlj t6y d;vll.rxdoQ;VE. Tei lL<hta: tOO IIoAt~o'Pa)(t &atpatP"'.,.. O~. !p1:aie:I;' AUci Xt 6f.1£r'!1fltrWC ~ta:~J1e n:ou I1lfe lont""Y 8~W; To ~~PEt' trw, IlUCICipEpvoul,u 'l:aYIlOl it6Vtwo7J'; .AOto! o] dawoc Oci t,oucpe:x!OOU'iI tau, na:ptc.l;;&~ YO~'. K~fX&tY,ot cp'Ca;tYE; ElOQ;C a~ljto,,; d)(6!1~'" Kpllla: 'HO ttmn aou I ... - 'EYtci~Et £C1tE b '.ApttOIl XQ;! 1't~pe; t6 aloEpo.-;-' AH' D IIoAtt6fJoxc 4JtfJuptOE: _ • .AOtO, n&pw Bd tei xa:tl2.cpepw xa:AOt£pa: ••• 'Eao mipE to 'Ptt&p~ x~ aY£~01 \1& pf~", 'ltap~Qu\lo dn:a t~V xa:p~OltV(l'n'Oe~xl). • A II XPEta:01:St, 'Coo 8!vEtC !J.t<i.. IlE cpt[,xpc. Oa 1tGlW 'tCiXa: ·..,a eUtaaw to dp. I~OOYo. '0 linpouC&.x ~ou cixouye 't'ov lIoAttlrpoitt OU'(X",dvE!pe: -KClAci tct I.E" r£,po.-KQ;L Ota07JU 'ltov~&. ato puGJ.l.tO'~. '0 ,(e:PlLo;vo, cpopWVtcl:~ 'to tooXtYOn1)A(xco iJ.6: 'to\l xoxXtYO rEtao, 'lt26thav a~~.,. tixP1j 'tfj, XClp~OlJVa.n:oO~x1)~ xa:i dXE ~dA&L to VtOufExt rou civdlLE:JO: ota yOVGltlX. Ka~vt~e 'totydpo, 1tpoaexov'ra:c 1tOU XCICITtOU ~6 oUYEpyeCo t~,
XC

-'Eyw

- ae;

ac:t'to

rw.

'to

'Erw

aa

a

to

uOta:Y (; )ApttcfJ. d"'£~1j)(E l1tdvw, rIa va pf~&t x&p' ~OU\lo. 6 oxonc, 01\1 -rouooas ~otlXlup1j o1jjllXolcx. "rOtEpCX 6 nOAttGcpa)(t,aBAovtClC~ taxa: lei ~rei).e;t "'EydACl XOJ..l.J.l.Glttex )(Gip,~ouvo d~ t~Y cixplJ t'fJ~xo:p~ouvom06; )(1)" tOO ~rVS'.~E vel tP"01jXnC n:,e6 xet, '0 yepjiLa:Yo, u1faxouoe xa:f tpo:~fJXtl).)(E n:pc'ta xeXtw, Ot~Y 1Top~o6AI7. 1tOU b51JYoooe DtO xOU~06xAtO t~c !J."1JXcxv'I'.

I'1]Xt.l:v7j,.

56'

57

~Ev(X ~a:pu, a~6toJ1.0 tU1t1)IJ.a:I1£ 't6 .01815£10, XCII! 'tc. xpa.v!o tau ¥'P!1a:vou lolttxae:. '0 •Ap'tt0!L )till! 0 M1t'poo~cix
'tGCpGtXt1)XIlIV.

x

1'6 aG)IlCl: ~oo tl'C,pa:tLWt1j xOAfat1)xsat6

8ttiop0tL0

ocX

aa:xl.

xO~'l!.lvl'jo£ &I-'£ow, c:lrc·· 't6 Oto OtOipEvtO toLxwJJ.a: tVj' J1.7IXa:vi),. ~~r(XA.E ~Ya: eEp6. xpo",o. -TO.£twos-tp,6uptos b IIo)..ttoipaxt. lls'l:wVta:, a(ospo xa:! Ytw6oy'tlX, XareQlelY dva:tptXt>..<x, repaauas: TwpCII met o£ xwpa6t 01t0xwplja1J. °H qiWV~ tOu 'l!.01t1j~, ft.&: 'I:~., latex a'ttjJi~, VtxuWtcx, ffJ ~ov~(XJJ.dpa: reou rcAaXWYS 3).ou,

To '(xp!' t;l0XLYO ~'lAhtto alJJ.a:. T6 Vtouipb.t X'tum»Yta:,

to

~eClltelOE:

'or Otepa: ad 't1)ttX '1:1),.

-:E@~[awae: '(p~'(opa:

ob:a: ).eqlt&:

'H!L17xa:Y~ftxu

t6 pu6JJ.,ot~ I :Yjto:vo).a: ~'liOtfia:. ~£fiV1)t1j ,fXo:ve Otra .otydt~

tlZ){tJ-

Ms, OtOU, CPWULYOUr; x6x)..ou, 'l:WY IllZttWY "Ci)t; fi1JXIZVfj, O?IlOUO/lW ol atAOUEtS; tWY OEYtpWY XL dfl-tow; ~a:yaXIX~6vtouaa:y !1t~ 0.6 'tmp)..o oxOtaOt. Ttf !lettta: 'til, at lLoll1)xa:vfjr;. rcpoa7tCz6wVtt1r; va. tpu1t~aouv to axotcXot, rc£:pta:y£ ot6 1tUXVO (J-a:YVC£OL tOU x,d rpw't,~~y f-L0).[, oba: tJ-hpwy drcoata:'l1). Zci vet ;68e~s XIX£'t£C t6).8Utext6~ 'tlj' 8uva!1e:e, ~ f.L1)Xa:v~ civaoa:tVB 3).0 XIX! \'t(6 ciplXt& .. -II~o1)a6, rLi !J.ou[ -bouoe 7tbw "!;ot) o'Ap't[6Jlt~ tfWY~ 'too llOAt'toqiOXtXl &:;P1)ae al-L~ow~ t6alo1Jpo 'tfj' axcUIX, 7t06 xp(Z'I;ooae. T6 OUYa:toXOPf-Li 'Cou rc<x,p12:cHJpOljX& 1't,p6, t& !ll'tp6; "lXt "I;IX 1t6~t(Z tou Xt6r.:1)oo:v ~ap:(& re&,>,w ate XIiiIlGC, rcou ,(Alotp't]os ~at'w -in: tt; m:l1toutOS; 'tou. "Exo:YS QU 5 ~~l1elt'a; XIX£ b£os )(DUtpOU~x)"WYto;,. 'Arc' 'CI:t OUAodttCl 'C~~ (J-1)xo;vTj~, 7C~81jalXv &;f.L{aw, ans; ou6 axti;. • "'*
'tau Af1tpou'cb, ElXa:V d\l1)JuXia:. 'R 'AV'rUlvlva: Ba;aL~tE~YIX, ~ j.L1)tSplX tof> rept6oxa:, tf, tEAe:OtGCts, doolOp~t' f-L~PE' elxs b)..OUAQ: XIX'ta.~A1)fjsr. aey s!X8 xlX(J-tci 8~oljalj dfto to'll ciYtp,;( t1)~, 'R;eps 3.'1;1 "I:6v 1t~P2Vi ol 1'PJ:l.lXyof I£IX~f !lEtav Koptaciytv XIX! tOY UOAt.l:6:poxt. Eta o1tltt

-t)p601YS tpe', t1), cppovpa, xa:! 't~v dv~xp[vcx.vs6civa:uacx rLa tOY ~Vtpa:. 't1)" 'Aft' lXot6 !1!aox<X'l:aAo:~e 71:0" XIi'l;! )(Q;)(O etXE CIU",,~e[. ~OtO:\I lqiuye·~ rppoup&:, ~ ruvexhulI, ~:loa:Vt0!1£V1J&r.: 't~v EYIIOta;" spa:Ae t~ P.exVt'Ij.AIX 0"'0 't1lt; XL hOLfL:xo't1)Xi vtX '!tete, ot~ Map[o; r:a:X6~Ae~ya:,)J.£ t~Y £A1tfolX rew; 6a !laOSI X&tL ,(ta'toY chtplt t1j" 'H )J.sycxMteplj 1<0(1) t7l~." Bc:£).tlX, \'tau ouyup[r,e xEfV1l t~v &pa; orljY xouC(YCC, ~H1toY'tIX' "!;~. fLcx...a: t1)c.; veX qiEOret, pwt1)OE: -6' dpr~os(, l'-1)t£pa; 'H 'Avt'oovlylX BQ;oiAte~va: &Y'ttlr.p!~ovtc:t~ t~Y x6pl'l tlj;. J1.E ~OUpXUl!L£Va. J:l.a'ncc, &n&:v't1)os; -8& 1t&:w at06r; Kop",a&:rLv, ~aUl' x.cX'ttVtX .ftc:i:Ow ytcE "'t6y1tlXdplX,"Av lpOsl 0 EeFL6oll.Q:, 7tS, 'tau' ~Ii. naB[. ot6 atlXOf.Lt, Ot06, IIoAt'torpoJ!.t. OR xopll &yxa:At&:~oVta~ fjepl'&: drc'tou, ro!lou, n1llljttpa: t1J' 't~Y xC&'louxa:ae, ouvooeuov't'ci, tT}t; 00, 't~\I 1t6ptll: -M~y dVT}auXElr; !J.T}'tEpex.

""<Fa",

II< '"

II<

()7tW,

:!u,

OltOOEXtlJ x iii t~ Mrcpou~C£x, }Jk £~xapfo"t1Jo"l. Kt of auo YUVQ;!xsr; 7t£pff-Lsvc¥" y' dXOUlOUV ~ f-L~eian:' n1Y nAlJ X.Q;VEvtX Yio, eire' 'tci rcplii'ta: 31100' AOytll EXa:OO:V xd6s: EAltloa:. Ka:( Ot06, Koptaar£lI srXa:v 'JttXY£1 IpeuvQ; 'C~v V(l'lt'CX., ru@wa:y \lei ~poi)v t6Y •Apt.t6j.L X'2£ 7tp6ota~lX\I 't~ Ma:pllX rtll'Jt6~AS~YIX, jJ.6>..t, yuptoet 0 '1'[0, tT}~, va: d 01)AwOet dJ:l.EOW' 0.0 rppoupa:pXero • •H Kopto&rtva. ~ tltV rcOAU tpo(J-a:,(f1£YlJ! ~7t t~ vuX teptv~ trc(axe~lj Pl~ 7tEpm6Aou. YHta.v J1.6vlJ OtO on:lt'c, rtextl b lIaqill.a: £pycxI;;6ta:v, oJtw, rcav,;cx, 't~ vux.a; 0.6'11 1)A£Xtr:;txO ata:6!J.o . ·0 IIcl:cpxc:c yuptos vwpf~ 'to 7tpwt. • Axoua£ 1:~V dqi~YljoTJ -t1)r; (J-rXvo:, 'tou yleX t~ vuxnptV~ lpeuvQ: • .ix9uae 3'1:( l;;7jtOOOa:1I tOY 'AptI6!, ~t lVIWOE 0).0 tou 't'o e:LV:l:t YEllate &;'ltC XtltQ\6Am'tlx~ dY'UlvlCl yut t6Y &:osp1'6 '1;00. • A'll XL e:rxa:v Ota:popittxo6, xa:pQ;xtf)p£~ XL 6 'Aptto!J- q:1a:L\lO~el'" tpIXXU,. ttX au'; a:O€pcptll l1ya:m6v't'ouoa:v rcOAU. E:!Xa:v I·wi
'ltciYta:.

°H Mllpill

r:a:x6~Ae~vc¥

58

59

fXuat'ljp~ ararel'] xwpt, £l!.!lU'l'tljpEuaet" Xt b IUcpxCl fytW6e ~IX6'tci rew, 6rtc£PXEt '8ua!a, 1t'OU YlX I1rl'" ,~v n:poa:pEpva aolatClX't1X yla 'tOY aoap~6 tou. 'A v~a~xo' ltpS~E CltO CltClS",O, ato Il1)XClY,OOt!XOlO, 'vel aYtccfttOOU '1:6.,. Zouxpeh, fttX 56Y t6y ~F'i'jxE XIX! oi !,-'!topiOE vel "dBet thto!tcc art' !tou~ YVWOtOU, iPTcit£' ytc£x.ccY~YClV arc' cxchoulO: n:ou cpur«ys. Ked Otou I17JXavOoljYoo 110· AttCCPOltt ;!1tO'1:a: aey ~~£pav. '0 IIalf'xa: ouvc(Vt1jo£ OtijY "01..1) 'CoY &OFI~. 'tOY f.l.txp6tSpo yt6 'tao Ih)..tt6<poxt. ,A 1t' a:OtOV fl1o:&e mit, t~ YUX't'cx bavav epEU\la: ato (mi~ tl 'CfJU, xal YUPIil4rav .by 1t"ccdpa: tOU. Xwp£, fiaBEt tlltota, rUp!OE Ot~ f.l.civcr: tOU, EftEas xoupexO!1ivo, oto xpe~c£tt )tccl~uB!otT)XE a!J.eow~ aE &y~~

"Xa: etXE

ot"

~8XWp!at~ &:ouva.!J.la. o· CX6t~ 'tYI XIXP!tWJLEYYj xol;Ei.t"QIX.EZ"'CCl &:A~f:iEtlX,. 3tl 0 aEW,lci~ tOl> JLciyetpoc,fts xay£vaytp6lto ob ~aEl..a vci p.O>-Or~OEtt oOtS xed atov ecxuto 'tou IlXOJ.LCiC"'ltw~ .ou &pEae(. ~ &:oEpcpouAO: tOO :Eeptoaxa. 1';,),fOO'E 'to xa:ptaxt XI txel"'lj t6 Otci~«OEI rp~-

~cljao,

va

«'Ara:JtljJL£v1) 1'oll'«! M~v &VljOUXEC,. ·01..0: mtv X'XAcl. E~",«a'tE owor xa:l d:~Ao:~zr;. rp~yop(X f:i~ l1clBJ'~ nEp,oaonpa:. m~ )Cu., atOU, .dHoo" on oAoc 1tctV xCI.}.,a, }((Xf v(£ IlTjv &lIrla\,l):oo\l. ':'x{· Cl to to 01j!J.E1wP.a:. Z2xap». 'Aq:;rw lilcl~!Joe t~ Clljl1E(W jlJ ~ BlAtcc, pfxtl)XE a.6v Xo:@uw!1-tvs '!l.ou, 1tOO t6 ~?~xe~ i lIe, j..LOU atpGY:~o1tOCiIZ,pO &:pxooMxt :r-xat tp&\lta:~E 1:oy K).!ll.xo:, n:oOtaxClce, !L' o.)"l)t1)' ti) oova:!J.TJ. liE'" np6cp-co:o:; vi ouvfpflet Xl bor;ve xa:f t~ OeOtEp1J aItEptCl\l.E4'la:. -MOll t0800s 6 Z~uXp:f't ot6 Ota:6110. Ma 6t)~~a1)'liE (in otv [rcp£7tE ',1& to 'ItEr ClE Xa:yEVCl.V XCI{ 1tp6ateae. Movo 1t'OU !'-ouJt€ va lL~v t6 06aw OE XO:VSVCI.. -Aot1r6v! xccA&-xaAci !-yEA.o:ae ~ BfA.ta:-'Eyw at xaVEvay at Bf to ?too. Aom6-y tpEX« xoxxlVolLcH"1J O'tov llacpxCl. ·Exer aci ~pEr~ xa:l 't~ P.1)tEPIX-Xt fO'ltPW~E tAo:cppt« a1:~ P&X'I 'l:6~olja:s 'tau !LtXyetpo:. E' SVO: Asept6 to:ltOX)([VO.P.eXAAtXO xEt'xA[. tOO Ki..l!LX,U., 1iPi£v lJXE rceplZ dreb t~vl~w7C"opta:. KCI'IIE:!~:i7C"6tClU," tper, OEV ~ava:yup~oe ot6 01t!tt. 1'6 ~ptf81 0 ZouXpdc ~pa~ aroui KOp't'~tfrLv xal Citl)y~f:ilJxe o~~ MOIpfCl. r[UO~)..E~VCl, o:ud ftOO ouye~l)xs ot~ l11jXa.yry. Ka:fhl'uxo:aE, Oltw.; ILJt0POUOE, t'~11 tpop.ocYI:LEY1j yu~oclxa. l'Yj, «:JJt£ !ht 'Kt oE tper, elllClt 0' gyo: fl.1Z~pUVO Iln:op.epo Xroptci, O'tOD 6elou toii MJtF0tJ~&:x, fl-xxpt&: areo xdf:iE 'lIlv t!)uYO, J.La vii yu?faouv oE ylyEta(. 'AUd ot YEpll.txvof 1:~Y lxouv aa):11!loCI x(li Iln:OPEC vi v..'!tl~O!JI1E at rp~yop~ anay~, npl06EO£. . ADtb ftOU auve~"f/XE) oft£/hple &cpop",,~ YeX OTEYE4roUV -Koxxl\I6JLa:Akr/

rOpct·yp~yopa:.

KAIllxa:.

OUXQ

6~YQ.

,~?~IXS'IXUt6;

TIE, !LOU Jtou

d:pxouooc,

to

pwt7jOS xcx! 'l:pc£~l)~et6 ou.ptl). n:optCC rpclnjl(S 'to )l.0)(xtv6",,'1),),0 dxttVtCltO ltECP&:At tou Moptosv'lf.o KAf",xcc."O KI..(l1xCl 3'1tw, :pcx(vu«t £lXE 't'pt~lat rp~yopa. THt'cxY AaXCl.VtaOfJ.£1I0, xaL x6xxtvo,. - 'II J.Llj't'EpGY: ou eZvGY:t 01t!t(; pWtljaE '1:~ Bcil..tcc. a -~OXt, lepure• -Kilt 1t06 1t~.re; -Moi) rpO:!VitCilC 01:06, KoptoGiytY. en Bci;l.,qr; x.pauj:J£: «ft' 'to J.Ltlvlx! '1:6'11 KALp,xCI 'ltOO ,x!v1jaEYtX epure~. 'EXElvOi x,o.!tOlfa Ota1:OCX'C"tXcl 'Co xopi't(u: -Nd, elXci, ~tpSt', Vcl 1t"(i) x&:tc at~ Ilawx OQ~. -1'£ ;-SthOt/iE ~ BeiAtCl. Aeye yp7jroplll)l.OXXCY~p.ccAAl'] «.pXOOact. M!i..IX Aom6v. M~ 1Jo0u· ~raVEt~ 'C~.j4ruX1)

to XE'P!XAt t'lj'.
-11ot6,·

en

>I<

Bei)..,a

&xoorOVI:",
dVClt;

t~" 1tOP1:CX va.

...

"".

X'l:UfttXat lotpe4re-

r.~v

&:VOLX'1:~

KA£j.LXa. ~£xor;aE 3AE~ tli oUIJ.~ouH~ XIX! t~V xa· tllYOpTj!J.OC1"X~ tV'l:OATj '1:00 Zouxpci~y&: Boaet 'to olJllElWI1a. 116'010 o·.-Ijv 'Aytwy£'IIO: Ba:Cl!Ate~yGY:,. 1rpoClwmd, f.~rCIIAe.a:rtb
'0
't~Y
!l:ai7tTj 'tou

-http.eYE

to

XOpl{OL

7iPOCltCl.Xtt'llc£.

800EOt6x.opLtot.

Q).c~tlv6'l

S'IIGY:Xcttor;A&PW""E\I,a xOJ..I4L(Xtt xcc,p·t!xo:L ,~£ elxs ,,~ ~U"'ClCJ.l.lJ v Ii -c' &pVlj6,Et Ot~". GlOtpcpoui..oc tOU t,ptooxor; .• 'OXOI'.XtVO!'ctA)..'lj' K)"ll160

to-

~r(v..1J X~pli

ot CPIl.td!O

axtoH' avcXll-sClO'. ad, tpat. oexor£vue~.
Stl.i~CI~OCY

;c£ o1jI1EtW!'-UGl: 61

Ms lJoe-

1COUPX0Y'l:O'.Y (J'ltliV~CI,

,dvadvux«, r,F6s Ot~ ypta 'tOO IIo)..tto'Pox, is Zouxpa~ :x.a( lq:epe AE'Pt&. . -Nan:ap.e Owi. Aeita 'leXotS.A'm 15 dv'CptXC cou, 'A).,)..a n:poooxfJ tJeUK, taL!Lc.u8ta of 'ltayiYGlv. 'H YPLeXtouo'Pt~e to XEPtlL£ EOYHOf.LOOUV1). -l:~euxaFto'Cdi noAu. 'AAIJ.tov6 !Lou. ~Av ofv TcXryepOSY e!xlX Ill'll vt£ cjJoovlow '(teX veX 'PO:" 1'eX tta.t15ta. 1'eX l.sfl1'ci rj'ctXy dre" x.E~va 1toti 6.ql''l0e 0 MJtoUA-x,cbofj? « Aom6v &., XOtt&~ou"e 1'1 6ti yl.VEt n:apanEpa:. 'H :i1tspyia: t!v Xt EcmlXOC J1£ 't~y chrStA~ 'too y'toutpeXot0!J:0D 6.'01 xt ~Jttaoav o~ lpyli nc oouA'ci, ~ tpootlci O!JWIO dVIX<J;s xa:l of. fJcE o6~oet ,",ci. Kt EXerYOL o[ tPEt'! Mnp&~o ttulO. IXtJ'l:otetvlXt repoAE"CQFtOtJl, odtptlJxe 0 v"u'l:1I' f.L' bfJouot,,0:1'6, YUPVWVtGl:, a.re'tOUc llOAt'tCfllcllU 01'6 J11}XOlYootcio,to.

iAA.eX ota oltlua POIIIOlXfltlpa. . Mta ~OP",

'tOUC

At'}'6ol'scjJe ~ xlv',/:n'j
.

xexl 117t1jxE ~

t~,

~!'

t6 'll.a.ta:H.6KXt~O oioaFo XlXl npooasos QO~a:pcX: I!:ILEt, 't~Y &'OXl)I101, ytEf.LOU •• Av O£ Otweouv 1'00, YEFIlIXVOUC, 1'01'6 rp~yop~. a' «yexyxa01'OOIU vt£ nallE 'lei OouAicjJout.u: o:c·6 AfxOlt£ptvool.a~ 1) ato POOtt~,EloEIi~Bri v.d, &pd,fouy xa:l 6t£fIol2, XPElicfoCluYe dvcflieo3; a'' oopo:voxa;! yf),. -Na.I, Iiouyxptoe 0 'Ap'tlotl. -at olxol Ila:, "po:to:ve tXEt reipex; Mmx, Xl lxoU\I cpo:orxplE' Jie tov, y«1'oa:f.1axou,;* . -NOll, IlJtapJi'lt<%, tcidvaysl)aAa;ooo:xa.11wpalt.pEJ

lxoulls

T

Nei, 6ei OOt>AtcjJOUJ.LE J1'&'ouo ~ooa:hao; J.Lce~ )"ap8£ XI dA.vpt. 0[ 1" ·~IJ,. to'll 1'll.:Ct.Ji«ve :cov oLospa. 8" djv fCGI'twvoul,lt oci P.Jto~p~OUt£OE'. XGE! Xci I Xci I ~·A):)'o np4Ti-L" 1l~'C6, 6 Z"'Xap, 3).0 &ypol"I.£, aOU~ Ati" )tcb., .jLi '-reS' Guo 'ton. Ka:l ob t6 ~ploxw 'Jto;pd~E'010. 'Eyw au •Ap'n6J1, atv .xouJ.I£ d)"l.o l~w d'lt' tt, RAeinc "cd ,a'Xi-ptCl J.LCI'" AtWytO repOAita:ptcho I Xi I Xt f 'EvGl 0 Z"X«P.I"Ctpc.iCI:t'Clt 15uo, 1'6 ha:'too nco't a'l:~ I:I''lX(l~Tj. 'to .d)).o· 0·16. XWpLO. 'EmQ;oe J.Iof 't~ f.LGlCltci.
f.Ltioe,xcd XWptc.in" ~rf cndAOUJ.L"

J.[" 6p£axlt'

BopolJoret6~GI Mredl..u. 1CtXAtO P1JllatYI1£VO alospaOtxo, 7rOU fJ .I1L<1tou n'AW,£lei M)..e:.ItE. re~6,. 'Co optJl.O, 0 DOAt1:ecpOX[ o:mio'CatY XOVt!%' OtO Xa.I1!VL.. 1:'1'6: XtptCl 1'OU xpo;'Co[)as J.IoE ouo J.IoGlXpuvtC -cO(I'x£oec EVo; al6lpo, xa.l JtpOfUAdyo\l"Cer, 't" !latta; rcu tino 'C~ cpwtta, '(6 a'Cpltpoy6",~e, xce~cex'X'XtYo J.Io£C1G1: Cltic cpA6ye,. '0 'Apt(Ol' n:erto6ai di J.L0XAO, 1tOU l6«ve of. 'll(yTJ01j 'tGi oepllC£'CtvGl: (pullepci.. '0 !l7jXt1\1~17 yee XaP.qYE/..w\locer, ,oeuf.La, xrl'tOO alO' 'tet rheto: 'l:QU, IAcrs: . -~E ..CI~ ,.aCl~OpCl' x,:£vtta.t 'tWP" 010 xwpt6, OOUj.1ioa:

'Ex.it OtTjv

a-to

&'1IPll

"C06 xwpwo

'" '" '"

'0 J,L'I}Xa:v,x6C 1ipJtiX~E !l'I'C' to 'lI.ClJl.lvt t6 n:UpOOf.L9VO af~lp01 xal t6~a:)..s 6ta.<l1'txa. 1tQVOO Ott dJ.Ltvt. -~EAo; 'twpat yt£ 110u, X 'tun: a. ! '0 'ApttoJi a.p'I'Ca~e to ~(lpV acpl)pl, n:001'o;Y6 .xov:ccX Ol:' ti.f.LOVt xcII! oljx.wvoYta, to </I'l1A.ci, ncivw dre' 't6 XEqJci)", 10U, "Co 1(o;d6C1:0E if.LEOOYI.lJl.1). Mlci cpwtet"'T) oioJ17j antfJe, ~Exu£:l1)l(S Jl.f. )"arppo OpatO"CI Jit, o'to 010£pC£Ot1l.0, xocl tpwuo£ ytcX Jl.IC£ at(1).L~ "Cl, GXOY£tvi, tOU YWVttC;. '0 DOAt1'OrpOilt yuptCe to 1tupaXtwl'-ho aiaE.r-o .• XC£tot !In" t.i ouvo;'CcX X'tu'I'C~).L,:ua.,IC,d :ct alocpo Tt\l6."\1 "GIIAceaeiy xEpi. 'H axoulv~ vuXta: fOUAVS t~ ~EOtTJ 1:1)' <ivan, in' ~v tiYOtX't~ re6p'Ca: 'too atoEpcio~'Xot).

Itst

v' I.hcapv7j60Ufil8

')tOIL 'ta· 01t£'CMlfLa,.

xo

307) IlH"c.

a,

X(l'Ct:!IlCl:UPT/, alttplY'l'lj. T'ci n:li))la 1:~Y d:rltci).,a.~av clre"o~tX 1'Q; I1£PlJl O](U~OVt(l' 'I"Ii 'uver'td: 1'OU, 'K$cpaA[a. «:Ea 'wY~o;v.1 l», ClxecptTJltE ~ !Ovea., nou ~tCl:V ~"n:).wpblJ Rcivw ato XOPIiO, ot I1ta RpOEeOx~ )tov-ca o't~ yptzy,dVlo; 5XOl). Alro cJil)AGUpo; ijU;VE ,.0 1t£ux6oa:ao xerl xci'to) ad .7I:615to; tfj, reAaytl2,., ~dwv6tGllv .~ A1IlV1j. O! OX~f., 'tGlv ~P.iXW\l, n:ou 't~v lCoovczv, berYczy d, ilxpe, 't1J~ mo dlW,
GXOtitVEC. .

'H )..!f1\flJ

liJtAwvhtXV

.

'" '"

.,,·f

AOt~
:ALo6po. Ix~.
'. ··Eft7Ulo.

elvat

~

tira'lt1]!J.b7j
".UIIG)V

yu>Yl'toa:
ODltp(J'I'6!1¥

'tfiC .6v

Tovt",
)(r;ttp6
'taD

'EaGl
Du-

of

.~"'''t

''Ij. (.:!1'1jIl.

~f'~f.lo.1:a:;

Hat.)

62

:, ..... '.'.·;X~·,:··
1 ; ,

.i_:~ ..

mivw,

XLAtQ: II-t~FIX «It' 'to OtIXOfLO, Ota mx)..!"x ~"tQ:lI-cXptQ:: fLE, ode; ~:.:e't>: xa;p,il3p;" «yci~)..u~Q:v lpEI', 7tYjrEc; 7tOU 'twpo:: a~(~!l&:tt.,«y 'tF£~C AtfLvooAe<;. 'ExeC xGttW &7t' t~V XQ\t1)q(cp:, dxouyu;a.t to xd.&pta,fl.GI:: tOO VE!=lO!). 'n ~'6vt« ~lJxw~u t6 XErpOCAtXt &'vol'(ovtGl., 1'£ q;ci XSP[GI:: tG:x)..«Ot«, xo:~Gi~et ltp6<; "CGt )t1Xq;W. 'A n' "C~v DX01) 1tpO, t~ I'ECfYj 'ti'j,

1'6vtll.

-Aaut6v
-KIX!

Oat;

Aen

lItirpxa:

«;"":,,oL£xoljie

t~

OtW7C~

~

All"rqi, XOAufJ.TCooaE ~V« AtOX'lI'EVO a~i/.,:I:o xOPI1-L 'H T6. YCal :lHlte~ 't~ fLe"aI~~ pfXl1 XIXl t6 I'EAIXXPOWC :KEllaA' tou XOAlJfi.~1]tl).. <lluo~iC. 1:6 vepa 1tOU J.L7t~XE a'C~ fLUl:l) to?, a)tI~Et 'to XUfL!.I: aliv t6 tjJ:ipt, dYGl::1toooyu .'(~Et, XOU,AOUptQ;CEtQ:t, l-joutae.t, dAo, xoupxa~Efoc; ~cr.1tlWVEt avia~EAO: xcr.£ dE[VOVtll:C; t.x ",<:t'l:tlX 'tou an' t6 AIXfJ.1tEpO ~AtO, ~auxci~et 1..('1'0 ~1CAWYOvta, -d 7.EPtlX 'Klli AuylCoYtlX<; U!lcpptli t6 xOPfLl ecu, 'R 1'oVtQ; OCCfi1]OS tOlilAIXO!. «M' lXuta sly' d.nFenO>l-:Jxtqlt'ljxe XOPOtDEIJ'ttxa 1(0:;1 Uto:;1t.,:iau x£ ~s t6 ~,a~OIall~' .' , A1tIXOXOA-'lfLhr1) fLE d 5[~Alo, 1tOU 't'ii' oivEtae Atsa· tatvaKt, DEV TCa:pIXt~p1jae TCW, x.ano[o>: ~epGtae 'tijv «hp'v7j 1ti~aUAa;, '!tou xwpc Ii '!iYjV '!t~'l utt~~ t6 Mao, XIJ.! 116vo ofv heaE /tV:1. Xa;).!'lt( ci'!t to noo( eeu OtGt~~"C'YlO;Q ~c~Afo 'tYj'" tp0ll-o:e61. TotE o~x.(jm: '1:0 "spH" ,,, HO:"l:QY llfqlu Kop:caartV, 1tO'J OtSI(6~o:;VE at~ f1.(XP'l 1tAa..tE~GI. Ta:p::trfloho,,; XL a:0:c6, alt6 't~v &'va1tivuxY'J auvQ.vtl)011 atdOT)xe be! xa;l u:JtepIX hllve v<i qiu_Y!i:(. .. «AD't6~ iitavE lxitvo; n:ou xo~utJo!tooaE», Il-Q.VU<y6 ~ T6.,,(7:,. ~H1tovto:, tli 6pEYll-tV~ tOU ll-'lU[a. . -1'£, aac; tpOf1.CC;a:.;' O£y iieep:1nw, eZatBOW XL ~p6o: hat ~a::pv[d. Toe!ItE a:u:c6 b Ulitpxa: x[. ~mGtai 110£,,6 X,ipt tOU .~v m~ouAIX. K( ClutO\,; eZ~ervU)p:ClE( t~y xod_:}'a.. -~E fJ.t fJ.TCoD£~€te, 'l!.( OCy eeAel:E Jl:l:AtarGC f.l.1tOPOOIl-S \leX 'Xou~svttciaou!le 'X[6>.IX,. '0 Iltitpx:1 lS).,e1tE t~V T6vtl.l: lit ci'1top~Gl. -I'~&; ;1 1tpliJ.L1X 6:* Ilt.A~ooup.e j 'H T6veo: xa:ILOreAIXGe, _ , -I'tnt fL£vE~e opfho,; MltOpeLn veX x'l6~a~te, vGt £olil-x'lt 'to6oet~e: tr/y '1t€tpo:;. m.ats fLOU relil, ali, 1Eve' -'.Erw e:!!llXt 0 ncX~xa: Kop'toa~tv, ,_ -'EfL6Va. Vo-EMve Irma:. Net nou yvw?ta:C'lx,a:(u, '0 Uicpx,!X "l:G:J.MII.W,/E 't6 XIl1tUO 'touvtpo1tIXA6,.
j

.AutEP~ niOsA. 'Erw eCOt fJt£ aa, cpw,ya.~w .• '.Epx6oa;ote auxvii lBciJ dpa:."HfJeA'E Va 1ter.. XOAutL7t~.e, aAH I'~ 6iAovu, osl~et g'rl 'tOY e:!oe: va Ao6~stQi, '1tpoanas ;-'It'splIta: ro ; _YOXt, oEv tPXOIlIXt auxya, 1i~"'O Oto:;." €X!.O, £)'666epo xaap6, d1t~v'rl'J:Je 0 lleXqlxIX. -Kat 1toii OOUAe:UEtE; pwlt7J:le ~ Tovtcr.:. -~rfJ.a:t 6sPfLlXonj>: atoY ~)..EK'tptx6 o"ClXfJ!'oo. -UEote: fLOU, noo p.<i6a:;e; VIZ X tlma'rE hot lilXOtOptXcX; -tOY pwtljoe ~Gl:qly,x& .~ TbvLIX. -K«£ tl GlIi~ J.LEAAlit yd ta )1G1:AW)1(;1'rtX ;-elIrE lioU 0 Ua!plta; f1.E OU:llXpEOXetCII.

rtcu:f ITacpxa.; AfJt6 Dell axouye't'l[5J.L0pqllX.

Ka: ..

va

.va

°

=.

.:bt' "C~\I epwtl)::J~ '1:1)<;.M' botlXiptpEt I(OAU (;Ith6. N&, 'b.etvo iiflXVE XtU7t1jfLQ:. ~S... '1I:pE1te~ xavEf, XtUlrrX tooO dMlt7jflX-xl11 ~exQ:FBlat1j1(S o't& -yeAtil. -M~ltwl; Aun1)(J~XGlte ;-pw'rl')ae 0 II&~xa.. --~OXt. Ka:66Aou8'e Atlrc116ljxa:, altsvo:;vtfa:.; 't05 .E.ou-xaPlto tOD ilet~e:. Au t~ Ii a)l1j'V~ l)1ava: Il-s BUXlXpb'tljae: 1(0 AU. Ahe 1tW; !la:AWYEta auxva. -Hota, 'l:6);tst ;-1'1.01:1)09 £'ltttpOAO:;XttXa 0 IIcfipxa.. -N i. (; ~£XtOF(I' Ateotolvoxt AeSt 3n eZots fLsyaUaq>xlX
dO::JO'peJtf;(1)llE

-M~eufJ.wvete,

Koptoayty-eln:e,.

VtwOovta:~1tW'

6

va

4

!Va:~E: -'0 BllttoplX~ S!~(lt x&6explf.a:, !l«JL0(JPEil'to."AC 1tEt eOA.Glf'ta~Gl. nou OEY te;y 1I:epmoti1fhjxa;, ~AlIoua« tl eZTCe reef 'PhIX, ana OEV ij6liAIJ va).epw::Jw 'ta XiptlX.J.LotJ •. -.r~IXti tlt~at6 tioXljfLGl, na~EA; AOt6 OtY '!Zvo:t XIX.)..6-;6 ... OtEl!.OIjlS .~ 1'6\1,a:. '0 nacpxa: XOpDw61lY.£. . «Ka.l tl OtaOAo b£AW rw xa:t J.lt).O;Q) Ii' IXth~ ,,1,9 'ItOTCEAa:; Kolt~ 1tW, Otllta~et... n6u ,,6 "lltiipxQ:" O£Y .~, &pEoSt\ ~6'tE ,,!l~ fLGl:A<1wet'''»-adrp't1)Xi. . -rtat£ 'l:4XEn <.I'E ~6v .2'\..ceatalyaxc';-pwt1jae ~ T6Yt~. -EZvGlt l'uytanlXI'O" apXo't' .. 6rcQ:tS:o. 41Y'ttv XblYiUW!
6[1

Ao.,

xlXtly(xtC~, •. '0 IT 0) CfiXQ:

64

K,Il,;t dteo:l, POOPXlt,(lt yCi 1:0U~ QdG(d, 01:6 e6).o. "Olo aalpunJ' '000 pn:Clfll,Et•. 'Eltua~ dY,l'Jt 11'),06010,., Yo.l"I~E' z:wc 2ilCltof) bntp'1to\lt!,u. "Ofi!m; .i·r61 'rci11');oUi1:~ eeu tciTPIi~ !pm OICr.t 1tC1),ttiP.OU trZ, 1tGU"OOt(l~I'J. ~A, 'tol,,~aet y&:11'11'''pri~., X'I'JE d" xr.r;vo.,fGto, I',eEXCl£ MA.~. Keitt d'!Clot ,,61110 ~l, Y,Po5,te, ,~:i\lO"'\I' l'uQ;l.6-eZnl j.Li ,riYCI(lV(ltlil!1boi. "H f,6VUI Au~51lx' nou I!VOt~B xou~£v;« rtci '1:6 .A.u,o~

at!

'to£voxJt.

11' ,;6 llrt'u7tt).En:'toyup.Y.rxot6n:tXtao. Kt i).).Il~Eaill«' ".ApX!!,lvdi 'to" ,j:tliltlf 'ftci "~j,V olxorhst" touxcd ~ oou,-cei eee, Xwpf; "eE v6)tr.r;tct).Q;~It. 6 II&rpxtJ,lipXlaB '0" dn:tJ\I'Ccist p.i AIn:IOP.tPEtIi' atti ipwt~Il'IX'ta; tau xapttatoil, I;Exvwncr;KWC ElXlihcoipllO!O:lt litirpU1,Et. -IIEGtE 110U, GIf; IrtJptxxr.r;),ro, Tt!Xd lib iell1(ol,ou6~'line va Cl7tOUo'~.E.n;-pw:t1Ja. ~ Toyccx .. -HIE O'WeIiVE d:1t' t6 GX.olu6. ~rulI't!; '0 nc.lrpxa; XiOXX(VLOI.• - ·Ep~~IZcn;OD 1fOlm'2 t6 ',Ullcipl u1;\l6. K«l r~' 0''56 « !lS 8ullecxYI.·01t(1Kci, ~uv 'IlIx,6,. XCII ,8i." 0' iCP1)VE 01 ~OUX£CI-Xt '0 IIdrpxCll. t~"ti a,t1j'(fj61jXB ·gAII. • 'H nVCCl'C·a.x.OUra n:e:,pIEPYll.'ExECVOC b.xra:a! iC'Ij) dil1llXIIV(/x 'rOU~QI£t~, :I'LA'Oi:lCli a:iY EVllc 11'r.r;l,t,. ,(Y,wat6t,_ ,(tZt.o 2CfiJ, SlY rup(al d:X,0l1eE. (I dcepcp', '01.1. ME t~ftIt'll,~xou,~htCl, dIn 0 ivcx" cl'lu 6 ahAo,-xOl;d).,Q~1V Ot~ lC!Cl'6~(Jo::\I~an'j~ n:A.tlfE.h:OIX, xti;IlROClEe oopa,. TE~oco ndcplUI OIJVV.A~£ XQI! a'l!l ,wlhjXE. ..' ... ._ • -Kilt.p" va rp£uyw iti. '1:~ oouA,ci. NIf, 11& ,rjV "0, Au),,0rICl !lOU A7jO,1l6:J1jacxrcoo. rcpbts, va 1tQIiI. v' ivaq_.w1:1i'·xQ;'iYt~.·O NtllY!).o 1:00.@(16cE ;ti ~rilatl'cx'! p.:ou-1I.IZf (JUV6XY" clY~,auxClt: ., . - Xa:l,PEtE,.81~1tOtV'!', ttpinet. \lei n:I.Epw apollo. 7tifvcX
'ltpoAci~w.

.Aoc6 '0 .01).'1(6pt EfX! 1t1ZA.'tOU, ).O}'''PtIlOI'O':;"

'0 U&cpXII t~\lXOf.iOleln:8pl~po't'llmui. -IIcxptll~rr.r;lvoy~r.r;c; na'ti vit l'e.nporp1:tiaE18~oEf' ! -81i d' 006,11'6.," A~ ,~rOij"Id:ItO S6). .. '0 II<:Erpxc:t x~a7l0S mi\lw '~1C~ 1:r.v d1: Pcc., "tfj~ 5BooB' ,c$ XEIP,xc;d ot Suo 10UC~r~X(1\1. ,0.1:0 O'lioo;, atOKAlZtU rOta t1oYc'ltcin xo6~~rcx'tYE at6 (I'tCl6Iio. '.8 'i'ovtOlo'ta!l1til:lj_Qi (I~ :I'eo'l 1:00' O,pOI1'Ou•. -Aomov 'twpa: 3d It'p.EtoU116.... , "Elyr.r;, ou6, 'tpf,(jG, mciaeG 1'6 I Kt 0'1'11'1')0£ lII1tpoo:tti. MQlt~ qla:ivGYl:oOOQ;\lo! (161.., tlI)',> nilItOu't(l)lWII 1:1)', ~ jln:).e ~lu:e't<X 't'IJ' ~V£IJ'~'I. '0 U&cpXQI hpe;;x!Xl:Qn' '1l" «"nanou\ld 1te~~ Xp£111100:, ,;r.v~'tOlQr.r;,r-odcpt:1'Jx" 20t6, vpli,)(o'l''!CIX,.I'' 0)1.1] 1"OU 'dj' MVIXI11J n:!olild,.' 't~ ~r1XS1;(X noli th's",~s. •AHct t~Y €rptc:tos 110l" 0't61:.£)I.,0; fOO POV01l:0I1:COO, l(ovo;:ci Oli~ CltQ]6p.o •. Ml iliTJ· rp6pCil nousPX:Q,:lIIve" t~'iI' £p1t(l~
I

'~E

dn:' 'liOU~ ii)IlQU~~

.
IfIwVII~£

l1I<:Erpxa:.

- L.' ,fmc&os,

;661.11:':1

'lI,(I(

AGlXIIYltJ3,""'1X

&

-' Arpl'jou I1E, no·Y·ID,-sZ7te ~e:CPEutOYt'GI' ..~ T6\1,"oc. 2:1:"91]11;01\1 )ttl! oE ou~ ACltXc:tVtlX0I'EYOt.'H l'Oi'llU% ~n:oxa:p.m,I'Evl'Ii:txo vo!pe1i.6 tpS~tl'o oTtxtlj1te. i.ve'lt!l£o61j~(Z: dvw o~·~v n~rpx'Q;. l'~b qiIiY1jX:1i OTt·~ ~1tCl:rpll.';~\I' .g!PEpe: no).,.u x.o....ci tOtl. A.t'it6 '((Y7jXE ,(Lei ,,"vi (l1i'rll~,&:A).rZ X.Clp~-

tJ"€ Tt~a£'-Itn:£ Ot:x.VAliut~pwG'1jxa ,lIt' <eli xe(Jt" iCCU. Xlilpfaillxcx.v ciI1Eom;. °0 8::fTI(Q:; It\lEl'-tQ'8 'CQ Xlllt,e)..!)· tou x'hp£~e. on'jy 1t6};:1j.~Ouv Q. UdrpK:I:. d.vo.t;e 'C~Y n:6p· .~" 0 Ntll."t~o ~~lJiI Xovttiat~ qiW~LCt fU,ptOIl :K~£ 'C06 £~-'EIl£Y(Z:
lti

X~1l1le:6d'l(~

at1j. "'Y~Il1J "11'. XalvE!, of. tJ'1t0POuoEVGi

SUll-WIlEYr.r;:

_

on T6v!;oc G1jiu161'1XE rp~ropII. me 1f16fean~, C~xha tT," -K' 'ltfiE7tS,[ 'JIci 1',eo¥,w.. U(£I:'E !la~!. . _wOxt.irw aGE 'Cp:iXIiI xrJ£aer, a.E 6ci IJ.e 1t~.o"'ta!VEtE-rtU£; ijd 't'pE~GU"e n:!xPal~l:'l).tvO\ltr.r;" VciOOUillE 1fo~6, 6« Jtep6:oE! ,,6... en.Aa. , .

trw

-rp~rQP~ ~pee;; Kall,~SvI.l '.Era, Gli xa\lmt'~ 80uAlei aou 'tw,PIJ •. '.0 Dacpu xt61t1Joe E~6u"tI tOY W:!"O toli 6ep(Ji!xCJt'l, xar:t toil e!lte O-UllrptACWltxci-" -L.a !IUa attr~~ Y€ipO :11°0"~!p~1"ti6ciVII,!§~at"l/-lI:t :i,RXLOS 'Iii XOU~2:),"Et ~6)'r.r;,· . Kelt" fa: I,I-EQ'dVtlXTIX, (hOlY 0 NtIX\lO.·o IiPXtoe ya ipa6-7

66

XOlAl~st 0;0 xpE~itt tOO. b Uc:iTlxa nT,i'E to A. a: owdjpt, Xa[ Ao.OW:;e OAa 'to !Jo~ep, !JEt&: Clx06mClE 'ta Xtpt(X 'tou !L' twa c,o:J:n:'" E~ra:AS &~' ..-1/>1 xaCla; to €~7jXOa'fO ,o£6upo rpu)J.,Ao.8l0tOO «rXL01)~E1tr:1 fxo:p'I,l,mi)..YtP>, xa! ~UOlO.;q6 XE ad otapr.top.a: '!of:i JJuf)tatopr,ll-2:to';!lS 'ri.; ci'tEl£w.)'t'e.; 1tiiFt1tEtElE!;; '1'00) J1Uf)lXOf) .t~X"'lyor) tWY VQ;Jt,o).tt&vwv e,mxva:oco:tci}y JlE 'fet XlX1UYa nouy,o ""t02. « .• :Exd"'l] x.o£t,,~e to ooux" liE ta 0fl'0PCPQ: ),lXAa),Gt ""cl ttCl: 't'rr; ..• » . «Kt aut~ ~XEt ,a)..,,\lO: l4~ttcr:-a:)Jlf,e7JXS b UacpxtI. Aut~ E~\lc:tt ~exwrao't~, o~ J1otci~et £xtrvs, tf~ 1t)..oucJ(e~ -Clx£rptl]x;;-xa;L tpexec CIa:olcioAG; 1». , , Bu6tO'I-lEVr., ,J;Ir;; &YCXf1I1'1jow; t9,'; ~J.L£pl2' b Ilarpxa:, i3£v cboure 'tiy )(1'6'1:0 'toj) !lodp, 1tOU 0)..0 xa.L l1eyal.ttWE, 2tOU oAO Xl erpEI1E 1teptCloOUpo alt' t~ILQrGiAij ttlxut1Jra.·O tep&otl,o.tpoXl£ rUpteS AUClOO:CI:J.EV~ ~ 1tAatcp6PlLlX 't!p"''''Xt 'ta.COtaVE YWFLxa. '0 IlorpttX EP[;E Juri Jtlltt& ate JJav611.litpo, ;>tou a oE!X'tljC; 'too iorXE iltjJWOEC mlvt!), an:', ~~v xtX'ltlY1: ypa:J.LJl!J' .:» A <t,o otGioAol-'O llGicpxQ\ 1tit:lXt'ljltE a1t' "tTjY xaoa x t £tpE~e CIteS JlOX).,o, 1:6\1 ru~tClE 6u6 rtOP£t;, 'Xl 0 a"t1L6~ apXtcre va ~yg;fYS;t d1t' "to O't!)AitVa:. Ka:'ti~Gloe 'Xeitt!) d I10XAO xal fJ.EtErp£?B 'to\l fJltXlIta: 0.6'01 tpo%,6, 1tOU xnoo:l"

V'll 'tTjy t«C7;, ]WU p.a.I,;i. t1'J, ~ T~\ltlX, no).).i,ClxeOlt.;.' .

lOllllE

"Cwpa.,

«Aih6v l11tOPIC, 1II1i'l:6\1iU«~it,-axEq,.cc:to:v&.-As eliVa:( IiQXljl.&~, 6a:ppG;. ya r{VOUJ.lI!pCAOU}. "Of"V !").TjO[IX~ Cs ata o~it' ~ Tc!.vca, eta" 'f'it AU;Cl. L.OUXapxo, 'n,! NeAlj x,,£ to Bixtopa; At£otolvoxt. '0 BhnopCl:, at6.~CI~e. TTj\l ~e~
p'",EY:lY
0; ,

,

ob eZXE

-n111&Vt).!'1.
'0

fj,ux",

ll2cpX.a: XO{tOl~6 'to N'(Q\\llAQ, 'E,xetvo!i: XO'fL~'l:a:vl fL' avo[Xtc.. 'to OtCILa. 'Xl l~ya.~E a~> t~ I'Ut1J 'tou !po~epou; ~XOUI>. L.el-'too Ae!pt'o, 0 'OE!Xt7]~ tOU I'g;yOj.l.6tpOU rUp(oe o'titv 1t'a;Atti 'tou 6eolj.
'Arpoo -i1toXatp€tl'loe tCY IIicpxa, ~ Tallla; 'tp&~'1eE (11; IS a Itt tl. ~ xErpt6 ta.VE tfj 0 UV t:lvt'tPYJ 't'l)' 1J.' exlito t 6 1~a)"x&pt JJ£ "Ii JL.a.upa: I4Gi'CU1'ltIXL xwpf' vtt t' OILOAoya, i}t!X ... 'Y" O:UtO xapoul!£v7]. «Ii qJJ..6rCll, 'lC."f n:o CI'1':, t1tlf.LOV~ lXEt! xa! CEv alYClI xcxOoAou au6&.oq" 5ltw, !loi) cpGi"""P<,E atit\/ apx~. At !'ouxtat xa;(;lcAou Ill' "Ot" tc:E: OGl:l.t~Pt.xQ: rUl''IIo:atC7tOlci3a.». A~to, ~'l:ClYE arc' ,iiH:J) n:aotlZ. Alioto, l1to:VO: .!n:i6 ~Ef·

Xa:tyEt1JCle OAOU, xcd x«!}Tjoe o' fyIX oxtXlLvl. MIAOUOa:V8 r ,ct t L 7tOtEyta n:p& JJCI'tao '0 Bix:topa:, AtEO;oLvoxt tit." ltA7jolCl:oI xal tit pw't1JOE Qtycz. ~AtQ~Gi,o"'tE 'to lluf)tCl'top'IJI'!X; , ,. -"AX. ·vcd to llu6"topTif.LCX I f)u J.!o1j 61jXB ~ TOVtlZ, t6 ..• -K6vt£ljIe YIX 'Iter, 3tt 'to eZx£ (icpijOBt. CJt~ l.f,I1I1'lj' -~a:; a;EO's ;-XCI:( "~V)l.O[tD~E Itpooe)(tlxci. 'H T6Y[a: CXErptl]XE, IU boo .l1e 't"I,v !J.U1:lJ tal) 1tCII'ltOU'tenoo tT.~ iJXE(;faCe Otra-atra ).LLGl I1ltSPO .. JlEV"IJ Cf'lYOUPg; otr;v ci!LJJo x1}itou, or,xwoe 'to XEq:GU~ x~L to." xoito:.e"., -yO>:, .• ApX:oCII dUo l1uf)totoPlJl1a, tvlt('l;CPBPO'f an' -cxorh noo 140') cpipom;, -"Etot; -"C.ne ~ap'X'It()veI16"1Z 0 Bflttopa:, uL pw1:1)OE :-IIoto, EllIlZt () ouyyplZ4fEa,; 'H TOYla: t6v xo£tlZ~e XOPOlOSuttx.a, !LE "C. ao'tPQlcptspili: ·t"1j' J1eh to! .

onw,

CPCXlvo'tcx."e.

tbi)

mo

.'"

'"

-H\llaxeXAEoe tOU, cp.!)."ou, aob I. 'EAli'l:E ILsOCll. oa, ltE.pt!lEVEtljG to&i"!-eZItE a1t' t6 p'lt:&)''X6vt '~ l1l'lttpa: ': ~~. 'R Tavta n:1jpe 1f1t' trX X€fHIX 'tcX auo 1to~ftotCl! xCl.L t« 'tpa~1)~e o-ro d1t£n. . '0 Bht1:opcx, axo)..oIJ6wYtCl.,. o1toiioe to XI!pIXAI tOU ytli -ra A6ytlX 1I;0u· d.~ooa! &n:' tity T6vt!X, Xt!)pf, va XIX'ta.:).a~at t6 'Jbrjl'~ "to u, .

~Ka;ye"a:,

. _..

68

To 1tpwto., 6a:JJ1to a'lC.6J.LCI lU a:ll.,,66pt.ato ,,!Cl9wClli. rcou 'ti'{mwol' o't~ ~w~ 'too "'EOll 9EFI1a:Ol~t Tjto:;y ,,600 xc:uYOO,l?ltO,t600 yA.thto XQ! ~cip'bvo,. nov aYQiO'l:atwOEtO id6ClCJO xed 6otPFCl:Aio 1ta;Xix~pt. '11 ToY," 1)t(lVI x6p71 tOU otlCJov6JUJu, xc '0 ~O!oov6I1o,
69

..

,.

5,tl ~l 0 51JtljYOPO, AIso'tatYOltt. '0 n~~£A nov I1EyaAwa£ IlEoa: Ot~V ndv!X x!Xl Ot~y XIIX0p.0tpta, XPCl'COOO£ £X6ptl'.~ 0 ttb1l 0' a:UtOUVOUIO. Iton ~t"YI 'I"ttl to\l nci~eA,

-Dol6 ptoa6upo;

~t«v£ 1:I.OUOtOI. ME try Tovea: ~tllV 1COAV tlttl'OAGlt:Xttx6" xa:£ OEY rtJepy6ta:VE ~'au t~\I 3m.,~ ot~yx6plj too AIXtOJ.loOU,rIj rxa:Alva:, nou 't~ 6ewpoii01 _lttltepo aei Otl(~ "COU, 11:0U :ijtczvI &1CAot itT), 11:06 I1ltopOD08 va t~ \It..oaet JtIXl6''Cep·a:. EtT)v·l'lvta: rtJepvotcxve 'I1E ooo~r;totta: Xl ~ta:v lto:p.o, mXVtOl: \I' af.Luv6e[, OE )(66e xepw>lQ; x( cfOta:l'opiCl.nou 61OE!XYe 0' dt,;y 't6v P.Ollt~OupWp.EVO aE,p!L2oDj,a:l1t~ ~ '~!LOprp'l xa:£ :l1oPrpwp.h7j 1t0ltf;,Aa:. ·~AOxAlJPlj ~~OfL;,HilZGSv tt/" Elxatet xa:1 o~f1epa: d1tocpaOIOE vex TeaSl Ot7) AIl'v1l. IIEplXoE trc£tlj3e, XOYta &:1t' 'to Oltht t~'-.. M.s t~v. V..jt1Sa: Vtl t~V ,d,VUI1W:JEt 1tSprcl1't'()iiOE otra, 1tl..cit eH'o rppciXtll 'tlj, ha:IJAlj,. l:tTj ... ,:h.P7J fOU xTj. ltOU, elae orr, rywat~ va:utt'll.~ jJ.1tAO,J'a. E~XWJE Eva xooxouvapt Gilto neoxo, nou ij1:a:v£ It£'''''£vo XOVta ot6 CPPO:Xt'1) Xtx! tOp:ee o1j!l«!5euovu:e ~v cio1tpl) Ildo6Co:, 'H ToYta:yuptoS rp~yo,pa. MOAt, ,~SE ,;ov nci~e)" ltp.~,OtO ippaX"I. TOD XIXjJ.0r.eAa:oe ei'S6ujJoa:xa:l 'tOMOGE tc
1t~t«

~~v dv'tt),1)$~

'tou

rX«,i'tll'l1:ciAYtt. r~txp'l.l.mtAv'tt-t6... ot6r-awol ~ TO'lltGlt:. l:.d, tlpeast 1tOAU ,,0 .ot6 ~t6A£0; -N a:l. Ot& ~a::oa: f~f,yta: oXtw !pu),).ci3tIX. 'A lta d6, I1tClOO jJ.ou dyop,H';w dvte )(ol1{.1.cinac. TL dv6pwlto; ~'to:v auto, 0 rXCXpt:p.'I1:a.".,.td-IrP~CPEPB 0 na~£A.!il I1IX.ul1C1:0[.L6. N&: 1}pWGllt;;! P~tO' tOV xa:tQ:)"o:~~IYW tyw, H6os, CPOF£t;; 'tou"tUXE va Xtu1t1jfhc Ils tOU, Ex6poue )tcxt 'ltciY'ta: Ytxouoe. L' 6),E' ti, xrope, :Il~£oe$e! -AX. Xl ,iv ~tllY tW,PGII, 6ci 1t~y!X!ya {.I.Gll,;f 'tQU, '·.Erco:tpVE l1a:at6pou, otTjOUVtpocptti tou, 'XIl£ 1toAE!Looas 01.0 ytci tOU, ~'twxou,. , -8Ueu \lei aCi, adew l:~ ~t~"t06~xlJ I1G11,j-tODltE it 10vtIX xlll tOV nfjFE lilt' to XEpt.
...:....I'xtou;h:.e IJ;1tGII(vw-dpyYjf:hjlt£ i1tocpa:matt. -rtnl elots 1tItOI1G11taPlj,; «Po~1al1an {.I.~'/tw,; ''0 Uci~eA )(ofta:~e. ta ~u1CoAlltGII rcl-O.to: tau, 1t0,:, Siy lA~I11CQ;;' li1to xa:a~pL6t1)ta;, ~c Icuos t!) xEcpci).t tOU, -Kat IH 61i 11£ ~hw~ou\I~ p.ljt£pa: Xt 0 'ltlXtEPGlt:Ii oIX,; -'A:pfjOt'E lXod, tI, XOU~£IIUe, dUtro, 6ci 6u!iwom Cltci aO~llpei-d'1t6 opytOIlSYTj ~ rance. . AtEa~alvClxt· at 111i, 1l1tlX,al at6 0'11:£1:1.r.t~V )(08'~lvtl IltAc¥Et IlE xcht d'tto~, aaY I(~t Ila, •• ~tUX' yei "eim ytti ILcciSouf..ti Xl ~ ND.1jolln vel Illtw oE lJ.-'tiip1Jal. "101010
Cite

-rIl.COuCUt(1

'0 Ua~E). ad!pt'YJu

.tit' 'tG1 ~t~Al:a: ~oOO,o:~ciClGltlaa, xt idllt1)oe:

I'lPCCJI rei"

xci

6 llti~E"'.

-'·oxt,

oltltt

ot

xlpt.
xa:n

-'En-CfEAOU, t.P6o:u -tOOnE xapOUIliS\la. 1106 Xa:6~toao ... x«tpo; 'Eyoo' 'It~ya: at~ )..fI1Y1j ~!XYrX,£rXa: irpt')6 aet txet 'to ~,6lfo l1ou. . N6J1tC« nwc 6a p6etn. ·E).atl Uiw ot6V xTino 110:,.'0 IIei.~ll xou\llja& &:PIl1jttx-i ,;6x&:fliAt 'tou.

-:- co.

-Ae

6~Few.

ta rppu5,a: t1)' Il' «1t0p!Gl:. --Jaw, \lei aa, Il!XAwaflt 6 n«dpGltC all" 8« ali. neC, rCCld tplptxorsa:Ot611 t6y X~UPI"~, xcI:! ali ~PEt:t£ 'to !1.msAa ao:e, -Ah~ xou,;ocllapec-6ullw(J1 ~ T6yt~.'EI.c2t£ c:l1J.£.oW, ll£alX. 0 lto:dpac !LOU Sh 6a 1ter 1COtE th~ota xc 0:0' "t6 Slf 't6 SeCts J.1eYOe aa:e, IIIi.!iE. ·EtPI~E. ciyot~. vJ1v aOI.07topta: xc b n&~d, ,;~...c:lxo· )..ou61)o£ !5ca'C(lx'ttxtf. . -rae ·Q;?£OOUY· d: ~t~A£O: ;-pwt1)os tx££YT}, au.., xaC01jOIX'i' ato tpo:lfiCt '1:00 x~rcou. -M' dpEOOUY nolli, dYGl6d!ppl$e 6 IIci~QA.

-rco:d;-Ceipmoe

11a VIX I.I.~ Aepwow 'eli Xdtcitou,. Uot6, attioA(K ~ir";u; -XIX ....oreAcxae b U&:~e:A. . -IIaILE, 'I1:tlj.l.e.- Tov 1t~p, lin' tau, roIlOD' XIXl tOY
fO'/tPW~.E.

cpt4tKa

Ot~'

npGiono vtou)..&:m d1ta ~a:).(lytcheiXt tiVOt~, tci tpul)..(1 tau. '0 IIti.~eA eZSe cl?X8t£c bcnOytaOEt;; ~c~),l(X, .~a:A111£'11« O' COtE, OELpi, XIX! 1l"j.l.zwlbIXE d1t' t,ov repw~6!p:tYtQ
{vac

11-'

To... bo~r1)a;,

dn-·

~EPc(\ltct. t~Y

tpGll1Cel,;GII",Ia: oe

ilL"

xcip.a:pa:

-Sa ~poijp.e twpa; eva: 6L~Alo' reo6 vci o~~ tMhllrpiplC xce,( va: jJ.OD 'tcie''!:E 6«PXEClt's CluX,,1i va 1t«LPIIEtE ~L~J..,!a:.

1tAODtO.

1t..o,

}:U{.I.CPWYOl;

70

71

'0 na,~SA XQUVl'jOS XIXP00!iE\G -c6UfciA!. 'tou. - 1" drC"n:6'lt!X ~[~Al(%. fiEF"a::.:v :Klip.ltoae, oo9Et; euxaptatGII: Xt ellfJU!iIX. 1'00 Otbtl'jOEt~ jll'jtEpa: "elJ;. Auto 03V 'tOU :pav"tj'ltEXa£ 'toao (J1o~Ep6. 'H WlJdp:%'t1j' aFeas (ltG'''' IId~eA. 'R l'6~t" oorj'(7103 1:~V IIGC~eA Ot6 5wllQ:tlO 'tTl'. 'If.ai tOU fee:~s t~ ClXOAUt,x XQ;i 't' dna: pt~A1Q; -::1I~. Koytct at~v .ouIXAha: l'lj" ijtGl:'S £vac; I.Ltxp6,:x."f)pe1F't1l" '8 Tovtll "Covl(fspe xona. atGv xd'pe:p"l xld 'toam X 0:p.orE.AWvt«, ..
- ~O't~Y IlSya.A.W;10UY "ea x6~w a6ppt~,~ n tlUO'llGC tOO, xa~w ;-OtXa.tOA'OyTj01j\(E 0 U&l:pxa: till-~xo;va:. 'H J'6...a: ys;,1,fJJYta"ltl';ps t t6 Xtiv! tilt't~V tcuo;)'hcx xed, fls O~ID,TE' X,WYjOEt' 'tOO Xtenai 't.x ifLn;,,~OSl.l.€\lX 'tou 1J.o:Ud.. -1\ ri. 'twpa: t£A)..o:;~e t; o471 aa:,-toihu XOtt,,;o'J'r&r; tov.-T&. li2:),J,.t::C oa, ltPEltS: Yc:tt!X)(04e't9, Y!Atl !10d~ete: 1.1.' &rptciy6~(O~0. . 'H rOve" xoftll~e 116 E~s1:GConl(6 ~AE!JJtGt 10 ~;~2:IL!1e-

ah tat

-rtlXtt

eXEn

-coila
~Ote;

dypta:

Il-GCAl-tO:; .1b ..

ti

x6~e"Ce,

XUYI~it::

;tJ.1Jdp'l It,poolrrx60f:l~e y'dn:ooelge:l, at.t d",a.t dn'lX~ -VcX£pYlXotet 'Anri 0 IIC£~z" n:dCl}LWClE Xt!);o'tfj llyo:yxaCl'tl)xE 'VlXOU!L,ooY~ClEt 110111;' 'to!.). . T~'" ciAAlJ tJ.Epa: ii U"~i!A, itttlXCJe oouACct ato vepoItployo. "An:),w"e veE aUr~W:l:Ou", Clt6v~A'O' 'tc:t ~,pEa'ltOXOIl(t6'11Clall:vfo:Cl. : Avta!'owoe be.f YV(OCI'tci tou 1trxtOt~: T6 MlaxCl As:pta:oult0:p, cxOtOY 1tOU 1tlJYalvlXY !LO::~( Clt6 axCIAu6. XIl! tov Bivta: KCUJ.EClGq:>. L.uv.:pwll1jae J1e. t6 M la{a; 1,1& a,ouUij)OtlY &ItOl¢QIt~.. Kep8!~~v~ &pxnr.i .. T~ ",epa 't~'II ItEpvouasatb v~pon:"foyO )tat to ,~Fc:t8ul'tpexs atoll ~AE' uptd ClaOjJo.
jI!dtljto

0 Ilr.i:~eA d;Y'tlo'ta61jltE... . -"OX,! JdYIX,,'Eyw act .~p(i) ciAl.lJ oOu)..,·I%. .E'CO \1£POltp(ovo x,p;la~ovtaa o't(~:ZXd, tliiv oa:vlotliw. Mto~ Ii£~ PIX Oi OOUA"EUW £Kae XI a:~t6 6.:£ 'I1'ti' ipt~..,el. Ire 6136 y.a p.~ .OOUl.E4Et, 1tla. yelX'tE b 'A.p'tIOIi 61£ j;I.£ I1C1Awa" • .1£ ,.mo· POliO,i" fiiltSl, vii :1£ pEpsI, ~~)..'t0l 'It!);.! .,,&: :11~ :~'D'£I' 1:~ l'71d,pa: ot6ou). td ;
•A),)...a

"t

en

110

y'oxx~v(o'I;6 ·0

ltouxtij;l.tOQ
;ht'.()tIX.

tOU

xed t6 1tIlAc6

:ltntl!),oy(

.au.

fJ.~ 66Y 'tCOltE,

~ 1'0'lltO: 1:011 n:pOaltaAEOe v:ipXe..Gtt ate an:ltt .ou,. Toil :Jtl)ps fl]\I b6axeCllj, \lei pGet ae OUO v.tpa" YeX xCiv,e f.!'!%~( yca IJlGE,psp.a:. ·0 II&::pltoc 7t~"ljfle 01:6 ... xf):o ih.' 11;0 ~a:Fti6IJpo. M" ~6;Ae YIZ mp«aet OArx, -rei 0(01-'""'1% XIX!, va ouvrx\l't1,6e[ IlE 1:~ Illj-rE;pa: 1:1]/;.
'AlCQ

to

fH(!j)Y.:a: ,""oases d YtOlt!'-O !taU. ·OtQ;1I 'COY an:oxcupetouae,

~AEP.:I1(t 1:1)' 'lta:l vtpcin:ljlU!

rei

lP«atoa

'tOU nri~EA Bev ~cpt(l",e_ 'H .M«pflX r'IXx6~).E~Y(l vii auv,eyyoTj~el '",e 1:6 rt6 1:lj~ 1(.Q;t v&; mi£IVcX !,lXy;(p!OOI1 ot06, Ateo1:a!lIoxt.
!,0I~0

talirt\'

tote 11:06 ili'u},s o· A,pttoll. ~. O~'II.OrEvEt" .Kop,t!PXtoe yli atE'IIOIxoopti .. a:,t O~1(ovo!1td:. To f1epoxarin:olutd

'lice tYl' 1tS't \,tpo1tClA:Ii. -:Espn; xin J:l.7jtSplX; N:i p.' iropaClee, !Jot" j;l.1t)..oo~QG '!L1tA£ ClXtEy. eUf.LdCl::CI. CI~'J xxf,xe(vlj 1touXa: 1tEpat .. 8" '~OaE.pe:t' 'tC£ ilIaci: &'lH Ii~ ipO~~Cla:t" syw 6d.xepo[owxt ,iU.~ ACS. l'ou'tlJ aeil l1'JO mH,looJE.-4tx"to)..oytCtCl.YE xQIIl alill wi 'tfj, ~1l'to;)CJeaUrrvwli7j'ttli ely l'ta:pdKA7ja~ tou. . ~m~Q;ta;, ~ii~o:tQ; 6.i aoiJlt«(Jw. E~!1epa: xtCACi.r;. Kt. "tlptoax(n~ 1'&4100. ·A)..~aE'Cl oiv lXe:I' XGUVOUPfiltt lJo1tA06~a:. 1Ia:~Ato6o'X.- l{a:£ xo! t«~e 'l:FU:pip<i '1:6 l't6xa: nj~. . ·0 nce~el.otlXl.I.cE'ClIas 6!1t.l.cx Clta xou?£fo XI tiq::>ofl x&:'~!!J!Egya: poU:~),t a"C~", tOERlJ 1:01.) lilt'1)(.1 !,eo". ·0 X,OUPB"c. IvlX gl;U1CVO1t1;).~X"Pt, "Co,etoE \lei 1l-~lidv£l, touy\l8i,J1l. oe!xvovtO:1i J:I.!d :'roAIJ6fGVQ;, -K",6eta'Ce. MOAI' x::i.f)1jos Ot~ ~a:6t.:£ :~Q).tx~. n:oAu6poyo:. 6 Uri~I)., EloE o-;:OVXa:6PEtptl] 1:6 OUV601:IXl.l'ho X,t ¢l'ljxlXVO :JI:,p6aum6 'l:ou. -ZUpptCo:: ;-1:6.., pW'C1]ae 6 xoupaa:,. -MdA.tata:. VIX!, 01jAa.S~ ,l)Xt. 8i).00 vii !'OU 't&: d-

).e~tli

T~~ wprt. ~ou 'tT)i't<XOl\ls.'toll:l1lae

~1;6 'tEI-O; ttj.;; CEXCCtlJiO !1EPrx, ~:PEPE at~I1:iYo: ~o6 XE,pO!.:;e.

tau

...IX

""~).t'

72

73

tile",

-K«t:Cllk"~tlfYW , .• -Xal'0riba£ 0 l(OU,P£GII:'. _ t.' !II~ d~Cllpto 'C~'. wpa:.;,6 Uli~d ~r~ItE d'1t' d Xcoup~fQ~:xosyta,tJibo, Xt :[oPWI'£VO', tiH,Ii. ,,£x~).'OXO!1p.'\l1X XIX! xa;)..'ox~eY'O!i£Y" JlC(AAcci.. . '0 'If.oupio:,SQUAif.jJS 11:0)..6 Xt b:£p.OYIX,1I:civw Ot" tinail I"tI~)\ ..tcX 'toil ncX~;l.' &);.).« t6 x.dYt xed to \I£iP6 VtX~ ~ xld d: p.o:),).ta.'tou ~CItPWOllY o,!-,OPFIX •. .Eta BpaJlo 6 Uo:E~E), &v%odvttee Aeth8ptt Ito:! 'e:P'~'ieE 1I:tO ~"(h&: ~Y 'tP"ytO:O'lto: 'tou. «T£ eci 1tEr ~Jl1'jd,pa:, 0« 11£ Sd lto, ;ll

"f 'to .aIiX'CUAO.

K"w,~6

Un, ,.

Xf

b,a",

.

1""" dnIA7I:CoJl£Y1)

xlv1)GYj

XIJ

o),e,

tlOd'tt,

I-&E,p'" yti

Y'

i:.'(optio,.tl-L~Aoli;1X

u!

x"cIYt·e)..tyt .•

'H Tavta: '1:0 xntu.or:~; p.6\1lj 1:1'1' x:z16A1'I 't1'j; ~ au· .:ntpbxElor:rc£por:o;., X,wp£!; y' al'~:JEt oOte rXVO'; . .' -U~Jla~ep!n:Gno, o't~ .A:!I-'-"lj-1i:p6nWE o:OtTjxa;£ pr~Ita:VEI':m5 ... li;~no itt 1I:ta.

Ott"',

'I:~~h(l,e

'"

'"

II'

Na po:petllouv, 611:w, E!X' t&:eEC 0 ncf~d, SEV1l:~TE, K! 0:0t6 't'fJ AUn:1)Oe: 1tOAU tf,\I 16\1t02., «l1~!iI ILl ft,poasXl!t autO, 6 II'Cl:upo;!J.ch:t:jiO ,alpl'c:nt~'» -olts:ptOttty, :IL'ay"Yc£XtljaT/Xtoto:v as'll ~pfJ.e 0 II&:~I). Ited 'tI, e1li6!*-Eye, t-LEpe;, ~. TOYCIl i,PXtosya OtEva: 7(wpthllt. ·EtOtp.-o:~OtaY.E va miet :ltEpfrcCilitO, 31:0111a;YOt~e ~ J.L'I' 1lE,p:z, 'tlj' 'CiJY :lt6,p'ttJ 'lis:)' xr.ip.a:pli, rq;. !ttl I 't~~ ElK': -};Olip&O:YE lrnoxen.E", T6YlCl. 8d 'fOOl; ,SEX1:e[,;
c

I'eei . ,fit' t(,xov'me, rtdOXOJ;o~ol~. .. -Koh:Gt :I'1j I'i n:poatoE.:,,-t~I'; ,aZltl xc tirepoCl86Kl)tGl XP1jO:lp.Olto:~aE d (tClU). . -'E'(w,l:JEvCl; IIod, oi l(Q:v,h« lSi eci oe repoS6-aw-,~o:lXHl~lte: lrelo1jJl!l ~ Tovto:.

iKOIl toopa: AO p.:UOttxO rta

'to

mClI:OAC 11:00 e.ltlarpB

oao£

dr-o

,u;r

CI.tO

q>[);.o

1~n:E

SpOILO. ClII:~Y

'fhtGt

to

~r,&£ra·

<in'to "oxo:r6xtJ1 p.ep!I(vlZ niXve o!;e ,8aoo,

,(VooptoE tipJow, .. <l>OP050E XCl:CYCI1JPlUI p.n.~ou~a. :II-ItAe liII:6 001'1:16\1 !ttll p.Q:opo .xat:ns).6lr't. Of XdtlpE'~OU J.L1t'lu'ruaJJ~OI"". 'EXE~'110 71:00 7I:p6aE~E ti.!J.£::Jw, ~ T,ovttl' ~tccye d !I-'-d"tli tau, noy OE'I ~tOl" ottw,,.p.l'l <i'ltEp.mot7luxto IlClUPOIl,h:71' 6sPtJ.a:·Gt~,. IJ'rillljXI (1.cpoCld tTJ' O/.6UA(lI:S.tO:fO,PEtcd,. <H T6YcQ:OO:r,oev6 'l:OU Itx1p!:io:U f~Y bnA7I~~. ~'l" ,ZOi: 01100, 1too,tci ItXE bAonACl XO:j.L£vQ: xcd8h. ~eIA&Va .6." XciVEC.Yci (JCflcn;!cUt'lrspto(Jonpo.wEX(lYE '!Coo, 8E\I' np6~
aE~E
't~'jIX(ll:ta:1I:A1jXt"!'~

Et~\I n6pto:

ClnxotOlY!

0

IItipeA. OR T6"cel SEY tO~

-DID, Bb "'tphte:on; r~tJ;d OEY ~pl)lltE \la 4ta:pi!.JlOUIJ.E ;OEto, xPO:1:(iU ';0 My,? ClO:,; -·Epr«~6!lou\lf.l' "0)'6 ,,?'d, !C!'f,1epE~ OtO vEponplove xalSE IL'!Copooo(l !J'ocp6'ID. liE'll ij6~).e:ycf 'Ciil: 'ltsr 3tt £P'l'el'C'lia:YE t6ao x·orc~Glo.t~
74

'Ap;(tCl~dXa:

vii .. 6\1 1J.Q:),ooYEL,

aAAOCr~.

75

KE<J)AAAIO ~:

'H tP"Xta x{ <i1le:lhXtlj mXA1, tlOY ta~,wY. &ydAta.cre OAll 't~v· OUXPllyllX. "0).,0 x!ll mo 1tOAU !L~rCUUlYS 6 riptS. fLO, 'twv ch6pwltWII, nou 1t'l[Pya,YE tei O:r).o; y.al 'Y.ri6z (JUJ.L7CAOXYIy£VYOO~~ XXtYOU;>YlOU, ""!lXl'jti~. rcci tau; 110tPO~Otou;, fit YIOUXE~ J,Lep(>; ¥!Xa.\I ItEP'.iOEt. '0 d:\le·.Lootp6~~)'o~ Clo\b::up~e x'X{ ~"oi,xWYE F~r:E' 1tCl).U~?AOOV•'Iii !to:).,(£ OltL'ttixto:, XI '0 lLtJ!.poO:::ltc<; X·oo'I6-;(I\I£ at&; {morels xa.t ota opuYlLCl:ta.. Of opoe, tOO ITEtACOUp2.* ~I1XUa"fJx(x"', oay, riW·q.LfLEy'! A~~'1 lLEoa at~v Emtpxla.. Mlxpol xa.( J1e:YO:AOl (j1t)..~P~1jyot 6lGl::fl6pwv Xpwl.I.<hwv Xl ttnoxpctloewy, 6t&r;opo, fXOAC.UJ!:-t, , Apxane),m, "AyysAoL, ropt~loL, 1U dHot ih61la. &.vapt6· l.I.1jtOl yE(ltaa.v 1:1) XWFO::· 4>a.v,,-ttaJ.LEYOt oO!'-J.Lopiu" !tFwT)Y &~toof!.o::t~ltO£, QE~t: of xt &'P:01:£poC ollxpi1vot iOEPOI. b dBe tI>XOOlWXt1l' nou f!.ci~lOl)£ &:n-Q p.tci oJ.Lei5a: cpOYlcXOWV,&.vaxfpuxve tGV fa:uto reu (ha.J.L~vo, ~et6Atye !it" Xttptyoyei),a:Clj 01Jl1"1~, o:;OtOoyo~0::;6itay OltIXOO, 'tOU D6tALOUPIX Xl ~na:'pvi t'tjY i~ouala; 9.1'ODu J.L1topoooe Xl dXe t~ oUVO:J.L~. lICIt' ,,0.£<; t!<; 1tOt)tlAOXPWjlE<; OLlJ.Ll'ople, !tou d<; 01tOa~ptl"ttV ot IJ.eya:AOXWplatE,XIl( ta OOY1iQYfLcxtcz"too 1t?AtOp X1jttXOO OWf!.GIIOCO' toli .:ita:J.Ldvou KGvo~:iAt~, 01j.tJ.tOUFn~5 tGi cov'tarJilXta. xa.l d, p.ep"Pxl;, tOu 0 «Y8YeXO' &.tGl!,-Cl:~ VO~» UUA.tOOpll.. MEoa; a' 0::0't6 "t6v !QEptXO xa.!xou),ch(t-

I~e

itO ~OOpltO, ai XClAu~lhya: x6xxtvOiI v1JCllix~cx, clywYtt;6Y'ta.VE tei I.&1tOA06~iX{XGl:1ta.p~~~eivtXa: ci:.oo1taol1lltta: xal tpivto:l;s ~ rfi' dtw d:_lt6 ha:~o\l'&os, XGIIt XtAtcioSIO '1tEtczAO:, tf~ Trxto{civltE,* XGI:! tei )tapa:. tOO 1tUFO,~OAt1(ofl.• 'l!:xEfYO t6\1' A1tpl).:rj tof) ta:pa:xwo"xou 19196 l·mtpO«OtO" l)(a:t"t~o",rxYl1ivo, xact I;Gl:AtO(lEvO', 'tpl~oyu, .Ii vuata:YI1Eva: w:l:tta: eou, ciyotys to 1tpwf 'tci 1ta:p:Wup:x t05 ~1tmou tOU xGllf FW'tCiOClS av~auxa: to '(sl'toveI: 1toi>xs ~u1t"'~OEt vwpfnpa:: -Aottlvol1 nEtpb~!t',. 't! 6~oual(l lXOUJiE a~p.spa:.Ot~y n;6A:rj; Kt b AOto'llc!,nn'p6~tt~, oevOYU, tel 1t(XVt£AOVla: tou, 'lI.o(uCe yupw-yupw 'tpoflO:YI.I.£Va:. -Ai\l ~EPW, •Afl(lYci~ KupfAO~tt~. T~ vuX"ta: xehtoto, ~pacni. tlci OOUl'E. "AI} )..~od4'ou\I tOU; t~pcllfcu" fJri Iter 1tW' Elva.! 1tit),touptXO£, liv 0IlW,~ZVa:t oE «06ytFO;>Ot», tote 6Gi 'to xat"Aa~oUlLE dlLEow, a,.' tT,V XOU~EVta:. Aot6 ,,, lyw XG~tGiw, 'feci vG\: ~EFW tivo, q:)(J)tOYPGl:pfE; vGi xpe""Giaw. 'IIi flfJy 'l;cX6w xa:l1tcX fo'topfa:~ rtllt! ~EPEt', b rEpeiatlL Ae6yto~lt', b ysl'tOVCX, J.Lou, Sty 1tp60e~6 xcx)..ci nf,pE ul xpEjlIXoe 'to AhlY. ~cxl 't~Y rOter. (mYI!i~ r,p&aYEi 'tPQf, Ii,.' to 'ra'f'Ila: toli lIn/.louplX. l::iv er8IXv t~ ~WtOrpCXcptIX, p[Xt1)l!.cxv l'tavw o't'O YOt!toxup7j xal tOt) J.L€tFTjOIXve: xlltJ.ta .cxoa:xpca ~OUp8GUAtEt;. « ' E",e,~,-)"ErGl",e-cxuAoU rtt, !:ptc:i 1titos, Oci ~yco.OUJ.L9 &1t' 'to XOI.1jlOU\l!Ottxo aou J.L0utpO). ·000 x~ a.y ltFOO1tcXfhlae vei o~xatoA0YT.BEr, o£tl1to'tE oev .0'1 Wcp£A1jClS. M6J.t; l~A'1te at6 0polLO b J.LtlCPO(lO ~6, oflaoillO tiPlL"tU)I1EvWII 1tOU neplIoflca;v &n'tfJv 01jl1oota, bAEty£ reX 7I:1lpGiSUPIl xod XFu~6taVE. ·EtPE!J.i 't~v xa:~~ ropa ..• m epyan, J.L£ ~ou~6 ",lao" ~U1t(ZYE 'tl, yaAa:~oxl'tpc~e, o7jlLcore:; tliW 'XAta:.tOlXOA6ywv tOD lle.dcoupll. > AouYOItOt v' ,xvl;lato:Soov h&Yno:: o· 0:6t6 'to xUJl(z itOO IlUtOVOlL[o.t)(OO aw~tYtCllLOo, d:... a:FP'SUa:Vi d 1L0YO .,CitS, otay ,.ma:[vlX'Is ad acp1)ycx at~Y"~"'T) .ei X.OXXl\la: -1LT,11'l."CQ:. !too tlrtOXpOUQ;V ClxJ.1jFa tau; X'tpIyo'fdA«~OU', 1tOU 'roDe 1tept'tp'rbpc~tly ti1t6 1tIlVtOU, MIa-Suo,. J.L;~PE', xUI.d·uCs ~ dya:-

77 76

It~ Jl.lvJja:qlJ;CdlX. It(iYco an: ''1:0 ~1j !J'''px6 Co xt otG:V!q:>" urE '1:6 &1t~(m«ap.«,ea:va:'Il:A&'X(oV" 'to aXo1:dot. TtiJpo: YQtXOIUJ"71"tfj' n6)'''lc ~tIXY 0 aUYTa:rllo:;;d,PX1l' rx,6)'OOJJ.fC, «~ OJJ.OPfui xo:i 1:oxIXJJ.ap! tije jtsPIJlPx!a:c ZIXnIItlltp6q:>ox». X't'Ecfva; :cdr!'o:; q:>ovtlitwy j,LltilX6 6p'!lP.~IiU'tt)tci, a,~'!1 noA1). '0 xop,o, QuYtayp.«;apX1J' npo1topeoo'tQ.vl., na\lw Q'IVGI: &rl:lpoxo Jla:o,po °cU.oy,oxo:;[n:"p· 3l01tOU lACtllns )taq!'to, b dftp,)",(i1WtOlO ijAtOc, cpo,polla'l""l)xQ:a~a.v~ J.t.rcEptGl: xa.£ .. tn:o XlfciAt 'Cou yOO\ltllo UAIt(bu, IlEx6x)ttvO «'u:1d ».'Afto 11£0« CPOp0006. tOEplI.iCuc1j (ltO).~,I1£ ItATIFlj £~tfptualj. ha; attl.hoxt bo:;· an:a:6L,Ii'll:o xIX.).oSou)"B!4ho a:a~J.l.t. 'O;lulI'tO:;YIl(lltclpXTJC rx6A,ou,Il1f, ~t~V £ya., 0IlO·PCPOt; !\l6pwltoc III IlCiOplX cppUata:, 11£ Itpcaoo'lto XAIll,!,-O 'In £1..0::ppd K!tptYO, tilt' e' atU,6twtGClLdJbatl1. ~Heepe:ll.d.1i t6\1 torto. DpLY ,i:' tTlv !En:lXyciata:Ql)~tIlV6 yewlto\loe ad, CPt)~ ntecbo, !,proG1:datou ~&.XIXP1]~1 31100, ~ ~w~ Q;o1:~~ta\li: Jf).ljXtt)(~ :M.to(ltE:Iln:OpoflCli va Clu'(xpt6d ,",,6 .~ ;oo~ 'Cof,) «tlZl1«1I0U.. r~' "ut6 XI [) rlOwm~Yo, "C~Y 1fQ:p,ri'C1jCle 'ltt lipxeal! vcin:£PttpEPEttxt !-leaa: a.flY Oo)(p~~f(l, acXvxupro, OUyta:YJ.l.Q\'CaPXTj, r)t.6).Qu~lt. E'l:Q :l1oVIlStx66i"tpo t7jc; IltXpi'jlOltOA1j, Otvo.a:ye e(mep.!Sa: «7tp6, ttll'j',1 'Ciiw dlltX6£V.W'll)}. ·0),,0 ;6!i",f)o, l:ooV OtIXYOOUIlEYOOY tOO Uet),,(oopGC 1Ca;p~~ptaxcitlJl\lEa' (lOt~,,; at OO.KpQ;.1I0£ o:.Ec)!.Il).Ot, BUQ x6pee 'tOO ltQ;1CIl, ~ jJ.eYIXAu'tEI'll, ~ 81l0FflJ • Avvttxxt ~ IltX,p6~8p1j N tl101Ct,. of IltXpo,,· tltot 1tplO~jY On:aHlJAOt .00 xiflilJ Uo.6tolC.t,. o)'6XAllPlJ 0llaSo:. I,.U'lCPCP.n:oupCouciowy, ItOU ii\t61l(X~IXY 1:0Y ~Qmt6 'tOU, ({ '.E;l.eMe,pou, Ko~c:ixot)-;» xed tc:i .)lto),,£lILI'a;ta:t(i)\I OU· XPIX'tIOO\l taepUlv. . '1'6 flE(1tpo ~tIXV yel1<X'to. O[ S(lOltc:iAe;,. 01. 1tnGl:cSo lt06A£-;, oI jltXPOGlO'l:£". Y1;UP!!""E';; IlE -reX t01tClC.cC ouxpa:\ltxa XOQt<:HJl'ttx, X'l:u~1j't4t XEVtlJIl~\lO: pe ).ouAo6ata;,~£ .id:

·Ul.e:xtpncet ,Bb dxa,cc(I1:6~o .d:y4cpliprtY a1:6 ... xuptO GuV'ta:rp.lJltetpX1j,o"Co iltt:relICO, ca:o.o, 01100' ItOU ~6£AI \let 'l;t"~Q.t 't~ ~f1C1P;t4 !Ii ~Y ItccpouollX "COI:I, ill.QUGI fOY beeOItCCl"C~ tou U:d,tllvi"t.CJIX XGI:£ 1I0tIXPXtXlZ x!J.l o 'It I po;mxCi too
n:h(:tes:
0

-N:i ~pE.ael tp~. DE6I:YB. d).)..dC ~PE' tOY :fp.n1:po~. ),6'(0 Krd ~-.EJ..E as x£\I7jal) to'll 'ijl.lxt,ptx6 01:116,116I __Ed, OtCttQ;y',allC', xU,pteauYtLZrl'a;tlipxlX.

'0 Uo:XulIyhoex, xwpi,vet 1te6d\lIt,~,pS'lx. 'ijAeX1:p0l.oyou,. wrenep" tiltO Ilta £Opec, 006 otpllttdln;. "tca llu1.:toupa;"

Iptpa.vea1:Q\I ~AeXtp.£.M Clto:eIl6~6.y nd,~d,"t6Y~Ae'll.'I;po).01'0 u£ ~'ljXCl:vtx6. ·0 Ua).,!iiIt ...£~aar;"CGU, e!:JtS 'lI.oftti:· - ~Av iSh lX',t'PG)e 0), d,7 6« a~c 'lI.pIlI.eiaw 'Xolxi tOo, 1:pEr~!-:lI.tl'oEles :P;Et6 Xip' "Cou t60tSspbto rc!V1:Co.

to

J.EtW"CCJC ,(fOP1>''l:c:iYIQ; n:OCpSIlIAcX, rl'ta.vB

ol,ox)"lj''ll

~OtJ:J't(jH%r:

P.O(rX~lXy.e o~ y/itQ;Yi ROO 'It!2paat£YIX v s .Ii n;aAt)r"apta.

,toY 6"x~a~p:x

oXl111~ 'tOtP.&.~Gl'.l6

.0 £pyo '« Na;;a,p
.78

"tou' ZGtn;op6~e. .0U OU'II.c:iYlLlltQ!O ~?'J""Qii:l".

ltipnptrUptOIlE:IEC;ci'lt bn;a~loolilX.:xIiW"p.s Gltcpouvta, 'It~U 'axoAJ.ljIlEyO{ diTto :rrO:AulC ~Illypo:q;t€'"

-tee; geIXtp.!d,
0

'H ~entplX~tLZ\I. o'li6cp6p'rE ~1J'" !hllv ~pae b xU,ptO, ClUYta.YI1Q:;GipXlJ' J.tEt~ cptAa.,,"oca: ;01.1, ";'\1' x'Pll 1(;1il Xrt.qlEt'1I, ";06 tOY tpt;l.,o~6v,ooae CltQ a7tLtt1:0D. ·Hcave ill.lrX )!.CJn!),,, 1L£7CA.OUOtO ot$j60, XCl:t 7tA~tl\lEv:'1 IlIXAl.U:£. ·0n:).OU010,:Jt1dpo:;, 1:'1' t~V !anl.vi \lei a1CQu8eiaEt o:eo yup.lIliaco EItCC,PXllX'tou .. , Ki.6l):lIll' Cltfj\l t'l'7Jttlt~ 6£011, xov~&: Ot~ aXl)"~' Xt ,b )tuPtO, au1l"tCtYI'IXdpX1J,I'YIIEtjle 'I' &'''X£ooo", 'U ixo).a:!« ~£Yot~E d(lofaoo.; XIXE oE 6.£LZ#C; erOIlY' a'j P&:X1) too oX1]\lO9h'1J 11'06 [f£\.I1£ , . T~"" wpa; ItOU YWtt'(1\1E Yj 7t1X.pia'l:a.o'1, ol 6mr:e'wJ.tOl:t~XOl ;[.1£ "Ci.. :ptAEy&8e, fOU" l7Ct\lIlV tipxn0ll.ljOC1:0 XIX! ~cu« 7tOU 'rd fifEFiYE 0 nO:;\lli«X0i'lnapw\I fia).,a;y!toll rId ;6 !;Ln:01:.I~£. l:'too ll'ltOucpt~pto.lClvr"ua'1·Y x,d otacpopa.yAuitl0l4ccta; RO~ .d sZx.a:.v xrt.ca:axE:let.Et6 tHo.; ;~f,n:Q:priata(1)' OAot· o~,"Iia.YE 'Il:o).;u II.E6ulP.S'oIOJ. '0 lI::tA.tlXv(l'",a; ti\l'~J'))(' al~ aXlJvij XIl£ eZ'ltE, xavo\l ~

OptO!,-EV'I1 1l:Fo6EGI1£1X~p6E 't6rfCi,.

Ai'Jtci

d

.AtrlX l6y,GC

Xliya;y

~~ OOiJAU.i ~OU'X!lt

at~v

t~,

XEq:;o\lo,,£e,:

In ... :CAtCl »,

IIavw

G't~

-i:g.pI°!Xatoxotv6. tlOPec &tJ.e.ow~ dFxl~et b Xop6~. ~fa, 0' t~a&:Aa: xetpoxp~t~aa.IIEiJ6uI'O:. "'O).Ot ltstciX1:1jxa\l. OtTI''' tXu),,1] , '(cdya IlIt0PEClOUII of o~Fa:nw'tei v' aoetl:ioc:Jv "t~ Ol),a: tl, xa;pbAE~ ..

«It'

ro

1:E .lltO~ &I"Ol XaJ.oi>o:S 0 l(~O.ftO~ Q;1>Q .6 xap~. im~~twfJ.\l.t:toltOu Uet:Atc.6p« X'psuO:l} o~EAta:ti «l'XOltcX)!'»* ilJ.E d,xa:'tOlX6xxtvE' &"'t~ ~eOtl) vti;,~,e, Qif1op1Jor!JVa.tx;E~.X~ d~'t6v xp6to tooV ltochwv 'tou,hp:!!lClY Ot t{;)t;(Ol 'tOO'l't{lAtO;j 6e&tpoo, l'~v rata; cmyp.lI, &r;:' ~Y rtAeUpa 'too :iJ.6).co, EP.ttCl:C.VE (Jt~\I re~A1] ~va: tP.1i!lCl ~Y01tAWY xo:~"Aap:r;owv. :Et~y Ii.xp~ ti1' re6All' oE n;pOfOAa:xt, 100 lle.t:l:.t.oUpCl, 'ltOO etXO:v OtlJ'!lEvCX best l'tOAU~OAa:, tau; :!-,up!.otlJ',XGl:Y, «Yll(JtlX~(lellv' xo;t pfXtlJ1tClY cnt:t ott).lI. 'AxQuotl'jxcr.v tei KtllY]ta 'OU.P%ta: nov aVOtraKAEloa:Vxtfl (bo'liop."lI 'Pwv~:

m

- •AA't I 'A:n;' to axo't«ol c:ht' ClOtE~ xblata:os.6 00 cpWY(x~E:

n, Ee;

,~rj'IXQ::V ou6 p.etilpe, Qtl.ooen,. MId 'Pol-aX,tO xrx!Il-S QU Yet.6 ~2;6u I1di

O«ultcux.

---"Erw eIp.Clt-O 'Au!lav na:u.1.~(6)!. !JoEt6 tl17')l1« ,.{lv, 'EoeJ; e!3tE toil fxo).cjljl-"n: i -Neill, axtivnjoi 0 c%FXc;U).,o:x(Xc;. -Doil 9& otprnwvtonrt6 .1"1'111(: !lOU ;-Fwt1jOE 0,
-TwplX
(I" 'C1j),Ef1wII~altl 010 Erttt£AELO-'eOUrc$. X«61jl!.E flEOCl: a' ~Ya: p.t:l!.PO orcln,

XtrpUAO:x""xcxi ota op6~~o.. -DtXP1:i

0 &pairel-IX

,;pEXOYto:, alt'EIt£!XII:t a.tdt"o;~1: mI:A!xd·p:O:Ilou 'to n:oAu,~6AO arc'to QfQf10 Xt arpr10n lIIGi nE.pdgu 0 1¢6p.t.o~ (.halp.a ...o~. '0 UcxoA.to6x tp&~ll~1 '1:0 rd\it. 'l!.a.,E OtO\II&.1/0£ "1:0 i!lora 'tou,ltoYta ot6 q:;WttOJl'EYO OE(X.t,pO orcG!) &YIX~S to
yAhtt. -Mn;pci~o. ~awtZY";' Eu6~1JGII.-drcs rup(~OVlla:, ot6 v &:~,oojJG'C;~x6 n;ou' dv dltOAOlJ~of.lGe ...-· A, xlXn~Oi)l-"i taw wx rA&v.~OOlJll;. 8&iS.tIXH;Qu!u ,(Ulla:(XS, tou'{otp.ou, 11a;!;;, loti lXlt {l-ltOAtY.E;. CP'WYIX~'E 1'6 EtI1ASax'J-lI:cxt 'tOO elm;; ve( atpQ;"twv!aEtt"<X na:ltXGipt« too. - 'E!fUr, eei l!-elVOUI"-E low. 'H aOOIJlXtOCfuA'n~ . 6ti p.elvEtIl-2~1 ILOU-xa.i po'o),o toU l~ ~tipo, rc1,01jOI ;bt' .6 &)...0,(0 tou. n:QO xAovfonpu;,

.kE IL,1i a:C[11l~ yupto.

'H Gl8epEYlIJ: lPollt« tau flt£aelt.xyw taD, TPoupail.

a.Ii,

xetpriAt

80

'tijaCX1ll1

,au6 6dca:p.hoc -E~a't:-lJip~o ;

E,t~'II ,.raoBo ..06 '!}Etitp,OU,

a'pcctuilte,

'1:6" UrxuAC,QUX 't'6v
'l:OD

Q~rlll'!l-

.DnIUQOpcx:.,

Jd~pro~£ tOV b«y 1:18 .6~

w,llo tOu. maIO 'tou IpxovtlXY t2 clvtpe'l: 'toli tfJ~p.«'t'6, 'tau. T' !lAordtou~ amc6y'touClIXY lew XI ~'tO::Y OI!(1EVIZ ,,'Co :ppciX1:7J. ,. . Tou', Y£O!flEPIlE,YOIJ~ 'tou~ ~p6aa~«y tip.Earo,. HEptao6-

'E'ltstvo,' 3fLW';ou~

xof.'tcc.~e

:rcEPtTIPO"'l'J"11tCil;~cct~-

§\lCI:«llaoul;I!,p')

upo ~ou, x«l~

6 D«UAto6,.." 1tOo!flopoiia,; afOl~ «;cro,fLQ;'ttx.oii, dna
llio6XCCXCl(
"'(;().o Xt ·arc· 't~Y1:oerc'l

&;,;'

0).01:

X1:Ult:ODOe0'1:6, !lcEt:~. Poi

'to

npciano

xOPI1£

:xecpo~op.~tSIX'., ~not6, ;atvO::t d'ee, ;-!jIt6upcaClY beC"vot1tou.odltoy'tillY xOlltd o;Ciu, xop£ud" Bltou 'tWPCl X6piUE (,MnU,ctatl»t 0, ~oTJ6!6.. t06 rx6.houp.1t. . MIXl;E 'tou x6pauE fj (1I!YQ.)"uu,pl'J dplj1:00 n:o::1tlf., ~.H !flOUCI1:O:: «... !Clj, sp.tCe ali ~8\1;ci).cGII, ~o" ad fLtf!CCCE
!)1XJi!.1Cw:ll-hroy 1tOAE(1tOt(iQW\I
q?6pllZ

p'ea,

"'!IAmb.!. l:dv W!:'O 'l:DU XP,iPOtlZ,Y tau n:,p6~iXll! ~ ib.,P7J

1t,p6~ccliJY

It,,, ~Ii Jli'CiJ~rotei

,.6)"

pIOO-

'0 U:xu:li.tou'!t CllWuYnl~el'E '1:06, &I'0u, ~ut6 :).il~ '60, xiX'p.~fJ:Ke I'l, ·OtOy X.UXAO. Mi6oArS, ~).'~:I':I1'O::li~).ti1Ce '1:& :n:6~1Q;: ~,. l~p.• I"i~ b y.l.wCloQl '1:00, tci CltlyYro"hOl tOU XE[).tll, :n:!pexa. p.i" cl&' -;6·" xudo, 'l:WYXOpOU'l:oov,:n:POX'WPTlO; :rcp6, 't~Y' &,pX~O'C'PCI xCil TWYIX~I xouyd!vn, \'6 :"Cla~£yu) tOU.. . -Ua.~~~1 !,ot.! «fxo·ltci)t)7. '0 "dCltpoc 6eY'l:6Yltp6al~e. T&n ,0 DClult06x a~xwal tirt6:rOlltl \'6 XEpt. tau x(1f ,.0 X"d~a:OE o~ ,pGiXIJ taD llQ;ia;,pou.. 'EXB'VO, n:ncix'I:~~
XEO"ti

';1)';

'R .!Joouacx~ cillsoro, 12tIl!jllxa:E ~ QtfllZ ~(iU~:ie~xs. -AI'J;a dv,,, cl\ltlf~.III! i~GI:':II! ~x6p1j tOU xlXfnC~.• Ai\! n:phm'lla d In:I1:pE~Et,.-£Zrt£a;6 rx6),.al.ll"~.2toU: xd6\,txY8 BEn:).a. XCl:f 'ta6oq;H~E\I£upntrX 1:6\1' arXOJ\lIl 'l:OU. '0 rx6louI'n: CJ1puiJ8ljXE ~lZpC&. !(lItP~. !JoE ;6 die 'tou vljvxccpid.Q:; ftou, ijttlYI IlIt.poaflX 'COLI, b.tlye Ura: ~I!.

tlJi!.lZtUJ~'o!O'.

Nt!; p.o:;l..'ti)Ye~ x"vd, aly nEtpt!;C~(. 'A)J.a ~:ip£t noto ... 'va: x"ttllta xcd Yllt'!:1 vcZ. ·t6~ XtU7t,f.

:n}E1m

.,.Gi

11'11'Ct xpo, tGY IlcxUAtoux XCX( atGlJ.Lcl't1/ClE. > A",EOW, to", YVWptOE. ErXCtv (,LnCt~v 'l;OU, 1r«AtOVt; AQyCt~.tQ;af.L0u" '1tci 'I;~ oto!lnPlI ';lit; £!tIXPXLCllt;. Up(V IlItO IUcl ~o~f.L2Bs {) rrllU~ AtOO)( ~OD .eXE XClvltlUci ~pwP.OOOU.Atct. r.t~Y iXtjlQI 't'fj' f.LliX1J' fl' lycc XOll.'ltIYCl (II)'" rlX'I'IJ.Ct" !tOe.. xtU7toi>a'E OX' rtlt ~pw't'1J !pop:i to rKO}.,OU!1lt, (; llacuAtoU'll. &'Vt!, ',Iii x 'I;U7t~OI t to 6; flfto). aE~h~ou, maw 1tAac~cJ, Il "f,1I.£ at~'" 1tol:Tj, Xtv1t1Joldc Airs;: 1tpOpuAClld, tID'" KOXXIYWV r E~QI).E r6pw-y6pw ~pOI)PE' ~Qll bCl\l6 !.Ltd &.~')tC:.o:lt'1 ).117]Allotac. "T Ot~PtIC aa. awclto, o:n;QlS6, 'Coo net.At'OOp(Xopr'rX~ "'WOE to Jtoyx"6,,, lY,,\l1::O: ato\l t~pa:rlt6 TCA"l6uClJ.'rJ. l:'Cl "'E'I;0:~6 of XOX'ltLyot. XciVQ:'IIE axoY1j 'I;~ a.~tct red· FUyQ: 'COD fx6).oup.n ')(.'2.1 <purelya. Kcxf tWpll a:Ot6, b btoL:n;w.o, ~p61 lBw xa:! tHtL1j'" vi X't:u1t~alG p.npocJl:c:i cl;(i I'tit:ex. :;ou 1:0 I-Lcx'~tpo. "OX' «Oto BE 1'1t0pouo. \I~ to. E1tttpi$at.. 0 fx6).ou",re ;j~EPI !Stt liv SEv t6y ~IiA.t I'll c:tl-Liowt; o'C"~ 6£Q1j TOU, d xupo, tou at6 aUY~(lrI1C1 6c{

'tw-

A'Tj).oolflti~OY'1:OI'"I'i 'l;a Cl1tcc6lC¥, ci"tt&COYtIlV dre' tet tOO!)).O~ft~ Xt dn:', t6 Ao:,,,,6, W/I) o~ rUYCX~x." el~uxtc'j.Io've, ire 'to!p6~0 tOu,tiYIII"'Ep!~OIY' otfW(Tl.!tOy,~IlI' .. . Ii lira: )"'ftel, nnli~a:ys a~y(ll;o.A~xCl!x(n6m (ItO ~p6l-LOt '(06, c:tfod~0l-LsyOU' xex! ~Clp,& X'tu1tWhou, o'CPQ:TtGJn, 'too HcxuAtOUx. '0 llIlUAlOVX. fXlloe !A£' 0",,6v xcxuya to XCXAfClbu ""Ou ""00 (lredOat;YE ~ri I-L00'CPOlt xa:i 'tOy· dtpo1tl!oow£. WHtat;YE i~w: Ippey/I)v •. M' 6),,0 1:'01) -t6· 'C""~I1a: xII~dAl)OI (I';' ilAoytxxcxl :rcijpa 5p61'0' ~Err£PGl t~ Xel).aoGlva. ufanp". 2:rc6 't~v .!o1:opfll lIo·n~. BEv £lX' XCXVEVat;, ope~Y] ytci y).tY'tL or YUVtxC'ltt; dpvijOlJxcxv l(o:tllyoPTJ",a:'tlxc;i vci XOPE!JlouV, X.«L dr.lIltOuaexva va ,d, OUYOsttjlOUY a;ci OI;!'I;to: 'COU,. '0 rXO).OI)!1TC SI1ID( ba:vttwfhjlltE ~e:t0l'a:;'xa. -KIlIVEVCI, yC£ 11~ ~'(Et d~' -1. OciACt. Etl, 7t6P'CE' vC£

:r~

;(0:6Il.

fLJtoD'ilS

Beunp6)",utCl a(W1t1jAo!.

. KOttlXXtllXClV

xcx'tcip4'tC1

Xt

lfJiEtYClV

hat

X~fi'lfOClIl

:Eep[nOllta:,OUya:t,x ot6 XiI" tOIl,!;~ ACl~~ to OKai:· 8wo xClltjlIlXOUAEt'IOYtCl, aaiv tcdR"1 'CouCo n(.Ot6Ar, 6 fx6AOUJ.L1t !pWYCle.: -II&c tOAJ.&cf" 1tCxAt6\LoUtpo, \I~ XtUlI'!itO tau, ely Ilpwftou, !lou; .. T6 Xipt WD DeluAtoh rAiatF"1GI c:tPTci rep6, t~ f)~x7j ~oij
{(",IiOU~EP"" . .

'(JQ)

c:tnCXYloooe I'i7rE~cil'CI ot!; -'0 xop6,.61i XPIX~ClEI iii, t6 1tPCllt t6 tt,*,tO ~t.fA,•.

:0 rx6loul're '0
4'"

ClX02ttt,,-oth(l~s.
ndttlVLtOCl

iX"eAeoe d,

BtGl:uyt~ ~'Cianxc.i • B,acfltZptup!e,. 'Erw 6' lipX!-

'H l-I.Ouo,.'I) ~IIY~PXtOI, oxe&ioouve.

c:tHci

oty ~'C"II" ~uX,p6

,,&.~tQl.

7(oulll

n:p6!p'tCXOl 0 OUYtllY",lXtc.ipX'l' 1" ~v y·ci .cbOGY lVIl rVpo, xt :t"taw, o( axomf.(

8111;1150-

citro 'tl,

-.tt'J6npll Xuptl rx,6.).OUfi1l:. r.ty6UpCl, I'~ oXoVtd!!JIlt, "Ill p.I Jta:t~ t611 ""Ao. 9ci. 6ul'w lW. A6t"6 b:ClIv~ t6 fdAOUI'# vii xiXm t~V 6n:ol1oy~ 1:OU. -U£tci~tI tou~ lew cl1t6 d O£lItpO, XIII! I'nplto'rl tou, at6Y x0:6iYci. IZxOClt1tIYn ~'P'1tOt1'j!JlYl',-tpWVCle.1 (j fd).oup.re. :Eti'll xon:tXOUX titt6 ).Ux6C1XDACI,. piXt'lxClIY Ii,..' 8>", d,

,It,

At06x. .6.,
ncillitlll

XAlupt,

of trentl<pClAf)~tt; IfIPoupcf, atpX'ttGlu,

too

nCl~

'AXOUCltljXE

'()"tp.n:OC

lVlle nupo~oi.t0J.L6~ aci ycfOfto1C!C ~).n'Cp,xa:! I1I,at~ 0«).11 xuALatljxcxY,.ali\iou6 Xo).uxOaxu),cc ,olc:bdnd.ol. Hl, ,a't~lI 1;Uf.).O XClu')'ci, cI).82

-'0 Dcwl..,toux tau, CI~pUtfi)tI' I'li 'tou XUxAWYIt ,6 e£«~po! . T6 8sp«8upo t1j, aX1Jvl'jt;, 7tOU~A.nl ot6 ~p61'o, 'OKCIIal. r.WaY(nl~ tou Xci:6T)XI ~1l0t.ltClOUYGI 'too nOAu~6Aou. rUpYOOClI c:tY0T)1:CIC, oljI-LGlOI60V'tCllr;: 't~ o,).ouh", 1t06 hp.IX«Y KII~uw~''''1n,xcd fIOYCX'lll1 ~pOIi: 't~ p.l"1t~, altlrx~ Cleiyci .tallY t6 auio).o. ., '0 IIClA.tIlY('tCiCII ~po~6A'tIal ad tEo}.u!pw'C"oJ no~ i'jtIlY. XplJI4OplYO Cld 'ICljkiYt, a:{j't6 IO'MICK a!'i IUt61-L~CII ",a:i 'tci TUliA", 'tau, ~ta~vl oC£y 4"A~ ~poX~ d\i1D 0",6., x6al'0. Exard'lGI. AK d cSp6I-Lo IpW\llttIlV.: -.Nci ~yOijYl 3).o,at~v ,dA~.-xtcbouJonll.Y ](OV-

n~ptC'

IfI.Yci~sv.:

"Cpt,

~P"'t~,.

8a

)

m iiYP~E' UO~EPtXE' 'Pwvt,~ti)v yU!llXtXWV.·~ }'UOOGlOI1Sv1) O:o:ta:r~ .OU rxo).ou;I11t, 11:06 ~tpExeCm' t"~ I'~& a.xpl'J 'tYJ' a&:Aa:o; a'l;~Y iiA/..Tj xo:l lOpoalta:,90uClEvci .. I'OI:~I¢lic tOus: atpa;'ttfu.e, 'Cou, of 'It!JpO,~OA~ClI'O£ xa:l of ~,ptat'B'Cll~V a:OA~, S).o a;o.o i~:f.10tGl~'E jIIEcU'lJ1'Jtv6 1tOlvoIXil'clito. KIX\lbll'
1tpoa~e 100,.; 0 llIXAt«Y!tOo;, ~'rijxs eltD op~"o, d1t' t~V r::taw 1I:OpU, xt ~tpe~E OleO ,tmuAeCo tOU fX6).OUjl1C.};S ""o~ w:po: al;~'" 1t0).1) cf.Yo.t~s. dJ.'1)6tv~ ~ld:X7J. 1'~Y ~auxlOl: "'(,Xt«; Sto:d.plX~e 0)(p61:0; !Crull' 1tt.lpo~o).,a,,(j)vx(d.6 rri,wf.1cx, 'tOOY 1toAu~6AWY. OEdtotx.ot, 1tOU ~&:XClO(J\I 6"6'1:£/..01, 1tE1tc:tXUJxo:y dlt' tli xpe~cittOl tou, xcdX'I:HiCOiiao:Y ntow an' tti nOlpci6u.prx .. ·rOts.pcc ot nu,Fco'~CI).tOjlO' n&:~(I\lE. MOllO (I!c~Y' c£Kpl) tij. n6Alj, 1toAu~6AO YIXUrl~e. act ClxuAI J.I'~. B.tlJ.xQd,. ".0 P.tiXll atIX,,-X'tTj Cle. v ApXtOE ya Xa:pri~s£..

:11111711ltou, tHan,. TOu,u).lundo·ui ! 't6oru1CoYpGCq1Sio l,prCl~6tGtYi xciS'Topti
'(IAl«_
16 LIP:OO'X'IX

2l!GlpiXY~ TUltWV4'116dc bXA~gll' ~OD <mpo,TOu» •AtiXl'avou. Mtal'eplX 0 cp6tOllx6, ,crtO.tX610BhTj, MbteA, q:)(dYCilb

2106 bi)PXI

"ClXptt,(I"ivotJC I'~y.,.

oev

1~'

lauit': -EEFEI'

TOl}

oi p..tei ruw1c£ fO!) TunoYPGup.'{ou. . XOl-ra:,E t£i va fLEAa::YXOAtxi. 1:01) f.L&na: ",a::l

!htaliijv Jt61lj Briy'''''' Jt0yxpol1; '0 I£p~6a"01 tOy x,o(t'Il~e fliE' 4:lto,ploc. _wOX't, 8s'JtO ~EpW. ·U MbuA '~".l.;t6 ~pa:xtlXy6 xl1ipt"'o Xlpt TaU (11:6'1' cOlJ!) IOU Lspt6ol((X xa;! aliy mnEpll'; 'too 8~1tiif.Lmo't'£u~

to

~Ixa .:
-1'6 noyxpG!1 61£ rlVEI, Q:{I'~6er\lGn ,(elov6,. 8c:Er;£,:oor.6~ou\l 1:.00'; &~pa!ou,. pW1:w: 86),1', YtX ~o'lj6~a£I' tOU!; ouv't{Hlcpol.l' oou a' oco't~ 'Ii~ QUI',opGi, ~ 6X1; ~BE:~II:tac 'ento, ·liy 61i tti Xllttl\PtpW.. AiyE, MbtEl.

r.e

)..1{. wE:pU.OEXCI£

'H CP~II11 yta itO ~orxpeill. ~a:Jtlru'a1'j'!t6 cn;~ IcLIXP~' 2tO~ otC;£ fJ.1xpci XQ:I111Aa:e~,plXh·xCl(ln:,t'httCl. 'poi 'ta loeei 2l;~pllaupc:Exl.Gl1tOU ~tll\l OtPtl'U)YP.~VQllCOY;tf 0' Syt;C '(XI'6IA-YO 1;1'6, ~6 nOtal.H .. M1oa:al· ,o;f.ltl.i 'C"tf1iIounGt., nou mxpciatQ;tya;yt« a1t!'!;111 e~p:l'."xTJ ;ptwXOAO'l'tri ~of)a, dll'd\l~ ~ t czc:n:rxo tptt£WYI'EV1). " Ed' tUROrpa;!p8to,. SltOU rca 516'uP'I 1:Wj?CI xpov~' 300laQi 0 I:aptaOXIl MJtPQt.I~tb, or o.Ot;(l!!t.oU,,, XIX'£ ot Cpyin, ~trzv t~(Ja;t'lt. 'Ol:Ept6axa: ~ofjoe P."~' lOUC, oi vei ~~cr;v aUrT6V~' tOu~. ·Q)..ttOU'~trxV8 o ","O\ltQl(Jl'iYOt ali !"td I".il~orbeta: Xllt tlleXlittOt 01:' Ii(fEllftXO, 't6", xQ\~!QfJPll1frL'vo :K«fIOX«ptOnjp.£1I0 thC'1;Q'" 9,;uIC6 ',"ou', :l.Up,itO MdDUP.:r,t.hv. •AVIil'liall ot:'dflEvn~o xCil t06, lpyliur;; 1:0DtU&:0YPGI~Elou, xouql6~PGl~,e ,B.t!lxo1tOC aro,YIl,. ·0 M2tAOUfJ.0t",v R"oit~'ev' tipn:d,Et IiIt'tou, ~PJli1;~, aae JAorco,pOfi(li ~.Pt.(I~ CJou,po, xoclyli 'l:06t; n).TjpWYEtOOQ IlItOPOfiGE ;l.q·Of'po,. OIh6 3tclY ci1C8p:yoDaGlY ·of ttHtoyp6rpo£ ~x;l..EtYI alJxvri reci 6u6-tp8£' ~80J.L:iaE'. ,6~u1Coypcr;qJe'o. OftuJtor,pticpO£~t(X'IIE ,QIX4I'tEoaepUq, '0 I:i,plGOX'CII, Ii :ni:tO!1txp6" rUpt~E .Cnl 600,SIX« 001';' ~e8 ILipa: 1:01.1 'tpoX6 tfiC tun;oypOI!ptXijCWQ-

~ Eracct xa:l61ta;)..tx&:pt, I.ptoaxcc, OOOXQI'£ i;"ntato~ OOYlj,XI Q JtGt'tl£pa;, oou dytxt sp:ratll'" TFE~e dllliooo, onlTC ~C:d pw",," lOY, IiY ~XEt veX xpuIjJEta~I'tt tOuxGlI:m6aou, r'pOU, x(lL '(U\I"dr.s" xexl !tsr, 6,* Xtx\lOY.fool)tJie~wp" 2tola, 91i XpUrptEt ato ent!t, OQ:,. MIXer: livl}a. ll)topoijIUVt.i:ltp6~ /IIou~ dv6po,nou~ x(d ClE xa;v..t«\1 ,u).l'jO~XOrEY"Il. Tou, pwaou, yttirljy &pl1, r,lfl1:0t 'otau;~p.oplt'e,. aEY t'ou, pdtouy. T,piXIl Ie,ptoClIt(X, O{W,pI, eJ\lClt ~uP1lp.bl'. -Ka.Aci. MaYtIA. N ~alX£ O£YOllP0'"' d!tEaw, GeX ""p£~(I) Q~6v nd~EA XGtlolt'oY KUp.xa:. A,O""o( 8l!xw, IiU.o '81i aE~

Of (JtotXa~o9h.c

axooyiXY.e

t~atIYO~"uA,E«.

"'1-

XfOOV •

nA,

-Ds,pflJE:\lE

rt'

_ . Xlll&: .

par; "If cpuyet. -Dot6,

2t'iPooxQ:6o,¥1:rx,

!-Ltd O~tw~;-slne II' dV1jouXtllC 0 MEVYa xp'Xt'~oet ""0 liepuSoltex tc"OO1:II\I ho~;;

elVlXt

na~£A

Xt

6 K)'f;!L1((x.; TOu,eepEt'

x.CI~"

I:~IiEpClC 0

EEptOJltlllC

1C"O:PII!l:~PlJaE lIeeXlt' dVYlouX£Qi &,,,,ri~

'C'a XE rpcU, 'l:ou. . slYiXl onv,ol I'O'U 'f£),OI.·O D"~e).. Kopt:a"rtV S~\la:t dOEA.rpor; tOOXAelSa:pIX_. _ .:» A I >6 Kep'Ca'Yty,-~ouXlXa£ Q Ml\ifl),.-Tov ~ip(J). ZOOGrx P.OI~! 1:'01) 0' 'va: antIC'. I' !10;·OU\lootO o:n::£it't 'liIlvllt
<Otepc6axa: .06\11)oe xenacpOl'Ct~ci
vlf rivetllt, -OiJtIJ )..oro,

84

85

1tIlAGi. T pGi~a: l:£p~101ta: )f.a;l ~Ep£ rp~rOp~ '0 :EEpthU n£teiX'tl))ti a~6 apolLo.

'tijll

dnGivtlj0'l.

T6 1toyxp61' Ifpxtaa 'C~y 'tp!tlj l'iplI. 60t8PII &;ft6trj llaX1) lilta.eOtG>Y tp.ljt.t.atwv toil llauAtOuX xo:l toi) l'xol..otJI'n:. T6 01l1ta.pa:).to:oj1£vo ccijlltX 'too UIIUAtOUX, n:ou~6 6 tW~ ~o:v£ dn-' t'Ijv'ltOAlj, yuptoa n:faw 'Itt" b:uxo,' 'tij rntov[xTj 7toA,ntoulo:, tiipOD lXataE a't1] p.«XlI 'M.fLt« shtooatptc:i avo 'CP". Toaou, lXaoe: xt b rx6)..ol)I'1'I;. Tou~ oWJ'tWfLEVOl)' 'Coo, 1tf,YO:VE &!-'-£awe 0.6 Y8XpO'ta.r.p&:lo u! t oue 9a!Jia:vl t~V rSt(! Il£Pa., xwpl, 1CClp~t.,. YLelt! cJ' t:r:O'l;~ 'tljv n:;PLfttW07j aEv ErXllve rux d vii 1t£. Pllr.patYEu\.oi'iYI. 'wllrw9~xo:v£ aliI,' tli ,0xu.Atci aue c:i~a:lr&ci!at xa:f S~Y -:co:£ptacCsvli T£\IIt ,a6pu~o,. p.E tf'Xlj~ltI, .. ·O nIX· At!lvLtOOt Tj6ele vcE t06, x1j5e!JiEt £1tlOllllll Xt E~Xe xJ)p6~lnt6v UO:UAtOu)(,' XOX'lttYO oUI'I.I.Op£t1), iUci tOO £VClyttWe1jxe ~ em .p01l:~ t:fi)Y £oepwv, It£ tmx.6~a.Afj, 'to'll 1tc:tftCIIBa:o£,,1j. <H vuXt£ptv~ oUYXPOUCllj. ~EO~1tooClI 01:6 aUlltllYI''' tOO rx6)..ou!l1t Suaa:psax£!Q;, 1'I;pomivtwv. Ot~ OWf.LIX'tOtpUA1U:i) tOU, 1'I;0UI[XI -if, 7tEp,006up~ ci1tWAm, XII! yeci vei a~Tj. <m a.O'l'ij t~ ouaa:pEOXita:xa;! VIi o$waEt 'C61j9tx6 wi) atpa.tou, 6 IlO:Ata;Y!toOt 'ltp6'tIHve ata fx6).oujJ.1t, vci fll1to-

c:hal-LcCvo~ )tt:r:~6~epe tl_ ).o,rf;; CS~p"t~liin, lX;~, x~ 0 ,l6to, no).,).£\; r.popi., amxttooa£ vei eeu S£VOUy I-'E.PtIXO <in: tci xAceitalltcX nov Xaya:VE. ..AHC))cl'~e ~ 06';a: tOO, (Jav &:PXllroo 'tIiiY 'ltoyxp0f:L' ~'Ca:v dpxetTJ. M'ltopoooe 0lMO' yli n:poQ6£·o£t ~)...~lJ. en I..flJAt:r:aiC{ lipXta£ trf ~1)I1epwlLo:'ta:. :Et'ljv 1t?2-lj <fn:AWyO.a:yS ~ a:oYt\I~ xa:'l'a:XYtcr. Of 40EtO~ Sp6Jl;ot 7tOU ayXtXl..tClCa:V 1'« aXap2ttCl €~~arlta omtaxta ali ~peYl1tYE' )..ooploE.; AtVataa:li, ~ta:ve XC))plt; ~w~. 1'C£ p.txpci 7ta:pa:Oupax.t~ i/UVE f.LfXyta:I..Wp.£VlX elxa:vE xa:ia~a:ol1fxa:L VOU, 'tou, p.l't'SpV cUist;. •Art' €~w q>!uveta:ve 1tW, b aUllotxtoJL0-; ~'I;lIVE ~u6t011£1110, a£ ~t:r:Ou Ul't'VO~ !lEaa: 0';« on:ltta: Ill1WC. a£v "ocl-L0uvs xa:v£vo:,. m ol'lC'o:re.YEts, ~ta:ve Y'CUpkYE' xa:£ItEplfiEvonl ''rij .aul'r.po,pci, 7tOU 6:i tit; l~fltaxE. ~O).,Ot ~ta:v atpt~lIlr",hot o~ llla:I:l()).fLQ;.ta.xt.~a£ .I'6vo.6: I1txpci 'It.c.¥tQt,*,-· 'ltau aEY lYcro61lV 'CI'ltota;, xoefLo~t:ouoo:v fjauxtX xa:! eSYOtClOt:Cl aorti X ept(t 'tOO'll lla:v«6wv. nOA)"~ wpa: tx,lyo to 1tpwl, 0 apXlIYo, tf), a!ilI.l.QI'l:o~u· ).a.x~, 'COD rxo).oul11t, I:o:lOJL!ya: "'poan:doool yei ~un:Y'ljOIt 61taamo't~ II a:A ta.yL'tOa:. "Hta:v£ !1O:opo,. }LE' 'talydvl~ xo 1tp0.luntO lto:t I't IJot& (L£Aa:Yl& OUA~ orta:th12, ate }La~

"t

.0'"

AUaOUIl1toyxpop.. Too ti1C6i5et~&3'tt !Zvcxt .. d:1ta:pa;h'tj'to va yfvet. T6n a GUVta.tl.l.Q:'tapX1)" n:ou Sb~68ke. v&: Xdli· oel djy~aox£a. Clt~1I 11:61..1). tt, 1ta:PlIJLOVt, 'Cou ycil'ot.l'l;OI) I1i t~1I x6plj tOU 'lta:l'et~fj, aUllcpwYljoe .«too an' tf, tl1tEC~ At, toii Ila;AtClvL'tOOt. ElVOtt d)'~6ELa., 1tWC to'll tapel's Atydxc (lto't~ ~ 81ttXelp1j"Ol'j, rne,o~ tn:pOXEttO wi ytYSt fLU.o, 1:00 xtji",OttOC; "t«aV Eo.6pwv. ijci tJonopoiioo:v o[ ax6pof 'tOU vii a7j\JitOUpr~OOuY jUpW at' 1)vOIl&: 'tau, ~ye1tlaUP.lltO 66pu~o, ott "ttfXCl 0:0t6,. 0 CJUytlll11a.tapx1'j' l'xo).,oup.n:, Ilnlt 6prt1vwTlj, too 1'Coyxp61l. xa.l o£xwt; fiHo 'IcE p.a.9£:u'Va~lin' .. tv «.~pG>tOll! litGC~avo. 'AU' C rX-O.AOUji1t. 3tYlitXI atlvf!afapnJGlj Q.1t"' tOY «1tp6)'1:0» atccp.a;vo p.ea Xlii xQI'Car.plplflva ,tq:'O,StliCEt "to :tP.i')I'1I tau, pt4JoxcVOUY£UOVtCX, b riSto,. K~ a «1tpG:lt~)1

<0 D'ltOHJ1ttodj, fon: 111/0£ 1tOAU OUOXOAIX. ~Jy }L1tOpOOva auvSJ..Ost art' ~ya: &v61)to l)ve~po. ·0).0 xaf tOU toou1X.,ptb~~e Iii tayuXta: .6 Acup.6 qaYEUpOomXoto §va:, xa.l'rtooP1J' .4t:) olo,,1tou, 15.£\1 tOY ~:p7jaE va ~otJxaae,3).lj yOXt«. Kt 3t(ltv telo, O~)(WaE 1'0 ,dt0l.l.evo tin' tav 'ltO'0'0 x£ipaAt tOUt Xot'C,UO:~E nw, 1:0'11 '~U1tYC£Et ~ Ea:).oji.fyo: -~~xw tmt£Aou" QltXoll-tOv 't(Va:~E mehloyt"' 'to'll an:' 'Wu, &I1ou, 6 l:tU.0Ii£ya.~Elvaa ma dpya, utp6 .. v' &:pX!OOUIJoE. H tQ;V dvciyx'l va. lu6ollSc,; <0 llo:Ata.y! too: ouVij).O£ Xl lxlX"COE ad 1tp,~att. ElXI ~UY(Aac;. wE~r"Ae ",ta poxa)..tX. -1£ "'PErtEt 'II' dfxioool1' ;-pw"tljoe xC!1 xoL.tcx~e fl" a-1tO~Aa:~ooj:LEya: llateGC 'tOY :Eo:).o}Lfy«. I#" -:iexa:oe,. 'l'f 0' ciPXfoool1,I;· ali e'Xl3tAcacJoullE 'Cou, 'Cot1l06 t7lQ&,. bob to e£ps",; '0 Ua.Ata:\I!'tOO: 6u}Lfjfhpta, No:;l, &;)'~6eto:, eexaoEl.
7

rOUAO•

tax£

86

87

X ~~E'XIXVe: me' n:OAU a' §YOC XWptol1a.,l I1E to'll ltUPW QtlYtIX1"a:dpX1).,",~ YU(frq j.ltci j.leyGtI..1) n:lXpea: •. Too rx6}.otll'lt tOll ~OAeIJE y.i le,fm1't ::ir;:' tiJY n:OAt:1I[Qlv :Ii~\I OOplJtoil noyxp6f1 ...•. MxopoOasOC"~EPIX \lCXXE.L 0'"'t6yt\l£ I(·GtKOtOC n:a:pE~i)r1'j01'j 3·'tIl\l i3'.AEmE lXutb~. 1I.td,O ncxA.cocvftall: 6" tei 1I.1X'teirpep\lE3}.,oc fltei Xa:?ci. YB ! A 0't6, ;) IIcz).tlXyltooc eZYa:, elStxo, ato xIX6ciptojlQ:! -EXUOE eva: X.Oll~:i ysp6 at6 xerpril.t 'tou xod to ~ua:),,0 tOtl Iipx~aE wi OOU)"EOI" • ApX(OE wi tPEXEt ~tOIl: Oto bmEAICo OL\lO\l'tIJ, olci<poPE, ~CIX'tlXrE,. <H OWJ1C1'tOipll}.,IXX~ e:~Xi chE~Et 0';' tX.Aoya. <0 .. pc~l.Erptt1(6~ IIlXl..clXvitacx yeti ya ~erpurec 'tti WI1;}.,Il~!flQ:'ta:, 6ta~I vei JL7l:iC rppoupci, be~7tou XWp!CEt " tpyCl:,·mc.~ CRIyotldll 11.' 0 01;«0"0,,, 4n:'t~Y n:OATj .• ~~6y xfjno 'tf),~n;otul.1)~ttov AtEOtO:(YCnu ~ei)"otYE lvlX n:oA.u~6>-o. n:otJ~~lenEatO opelLo .. . •Av tuXbY O[ lpycin,dn:o<paat'IJY Ya In:efl~OUYE, 6a: tou; 7tSp(J16V6 xIXrpt6 'to Jl.o}.,o~t. "Ota:Y d),,6twcrCXY 6A6, at n:ponO~Jl.CXOL6t;t 0 tiTt'Cl011a(St~' Xt 6 ~dOlilr(l: a.Y&~1J'II.a.y a~' IiAOY". ~ay ~f"V €~Otf10L n:t& vei ~ex'\l1}oot1v. 0 II,,)..tavftoll -E;ciaou, ~sxcxalX.cl>ep£ OUo &.J1cE~t\l.. Dpe1tit 'lei :pePOlll.tE xpof1l.cx <ItO rx61.ouj.lTt' ••• Xci ... X~ ... Xei ... °U 7tpOOt7] Aeiar: thew, 7tclVtOI:£ a'l:o\l cipX'lr6,.xt 'fj 1t,pootTj rl.lYCX('II.CI Xci... Xa.... Xci.... r leX !Lty" '1:6'010 JtClomat~ ~I KIX'tcl).IX~£' t£Ylild ~eya"'wtIi. ;-t6 Xon:AIJ!Eno ijta:Y rtci tG
Ecx)..o,r,LfyCl. .
Xttpt\<WXIX

~c"

l,~bt" xar:n~lt~ an' t' ~Hoy!X-£lIt, 1;06 'taY tpt.rup~~CXY. on mzp«atIXCI'I, dpXf~'~, nlXl.,'dpllX :I'0U. KlX\lhlx: ytz ,11~ XtU1t~CletE' 01:6 u!p&).!,,~xouJl'e (b6J1.IX 'lIoextp6 It' Cli)~6.. .Ka:! d; l'UYa:[)(.e:, !y ~''o' IXEtE I-'£Y'£)'1I ~PE~l], C>, 'to ~paBu fI~Y 1'1, dtyyfene. -Ev«t; ~n;' 't~ crwfl4"orpu)"cuc~, .",£ lianptx OUY(lteX a6y-'EJ:1ltp6,
IKOU, aoop.QltorpUAIXXE,

'I:(CX, «VOC';:lVaXt1j'lCo£. -TI Ii~ A'C, 'l(.6p" dC(WIi«ttd,
XCI

ILl £1t,aOX~JLIXO{Cl.
ll£vfXBt

Oil" p.6Y1j'"I' ; ·O)'O( l'upw YPuAloIXYI.
otXlXlool11X fia:l..lQ;vh:ollC

XI Ii'll xczf1'" . '0 TIa:;l..cczvf'Cocx ';06,

yuvlXl~xoftexb:

6u·Ii~61j1tE ;

,tdollt yeel !)),ou,. TplX~~;lZye o~ ol]J.LOOt&'. Mnpoo'l:a 0 bTt'(xamat~' )(t b ~1X)"oJ.LlrQ;, &n6 n:iooo J.L1toUA06xt of aWl'cxtorpul(ll~'. cH 1t.pOOt\l~ XlXtlXXVlti Ot(l).UIh)X6 • .6.tn:l.a 0' bCl ot6po,o 01t£U, !JoE Ox.ouptlXar,Lbl] tOl.I'n:'A", «K.a.tciCt1]1-'1Z IV,· AtX!iJII cl>oUe», 6 UIXA·lotvLtOCl ltp(hTjoe t6 xcxA'Vapt. °H 4Q;p~ cpopc.iocx eeu, fl' 'I:&. AeJttti 1toocipux, Xtu1tOO~ 01 dy~auXQI:t, nhpl' l1'E ~a: 7th«;l..&,. 't'fJt;.

Aotol: to\l xoltlJ~e fiE tei

-8a

".4tta.

1:0U.

oOn ooC~"l(1), xa;vlva, Olil: lJl.noo!_Q6t. '0 nA-'1ala:oe 1'~Y ";"stOt~ n;6p'tlX II:ouILCIl'cx~,O!), It(CX£t~\I lOTt'PWCE .Jl.a 11:6 reu, ·AA"ci·~ rsp~ o.pUI\/''l n:o,pm o(jn 'l!.ou...~O'Yjl(e:xciv. - -.6.£'0' ltcpln:S v' apx!ow dno lito', '0 on:lXolttd't~; f~ G'!::ptrJis al'~ YbWlcl xcxt It~r' O~~Y n:6ptCl, 7tOU 001)1000. ad ad'!::t 'too ~o6C, 1(pa:tOOYt~ !U d Xipt tau to am,,01 tOU rIa 'o'a p.~ OOUPVE't41 xap.w. ·Axo).ou6~aE 0 LCXAOl'Elcx. . ~'t6 (mIn 4",saw, «XOUO(1Y6 'to 66pu~o rtoy nEtcu.wv ocTJ 01]1'001&'. K, hClY 0 6opu~ol: atQ 1'"'t7joe 'l!.OY'tcX a16 'u cixooo't1)xa;v o~ cpwYe" of xapote, 'tOU; ol'CltJoa1'1)OIlY \lei X't~.lTtavxz£tcX T6Y:x'ta tau, XOm'jXClWE. ~t6 on:l1"C 1jtIJYS t,per,. '0 1tAoucrto,1)06c, ",,6AII: Xd, ~p&.ou eJx:. rpurec 4n' t~V 1;0).71 Ils 1'(, xcpe, xed tij yuyi:dl(cx tau. Z'to an:ltt d.rp7jOE '!I to!) rpUACiec ,;' «YIXt]ci reu, 1:~V OItTjphpta: PIN, ~,a f]o~Xl] X01tEl..IJ. a'l(Cle:~\ltC£ Xpov<uv, xa;{ ytl~ \leX tJo~ rpO~:flClt ee 6.6"0 a1tLtc f,L6VTJ 'n)o;, tV., 7tp6tElliB \lei !pipet YOlltxa 't"l' va !LEvouv "a:~l we '1:6 yuptat.to 'tou. ~O ~OYl]poo; ~,..1tOpO' xIl6lJauX(Z(Jet~ Pf~IX, nov too!pSpYI 81tU, dV1:IP~Olto;: AtyO\l~&.' 't1]' rcrfil\: 'X3Il Yel II.~ 'Ifyet 'ltOY1CPOIl.. -KGd nato xcitw-xtitw IXQu\I 1tapoull «1t6 aa, TOU, ~t.il1tp;:wxou,. *y,o, 3"'11'11yup.!aw-TSj, dftl-Ela ·aofi Xa:,.

-"'E, ~e~a:U1•• A ... 1:0 OH"

va.

noe,

"'''1'"C',

a

t"

'II'

-A,ot1to'o' O·t.!PXfooul!l cb' fo6:i.~AWtE ~ r~ ~o~6&tOl roo I!:IEou'l Iln:e b TIa.Atccy.ftoex ul ~.En£'ilj)£. 88

pLow §vcx CPOlJo:c.i.vt,

..

Ked of 'tP&C,

Ot~VOI\IC t'

tlcp'lil tou~

tircnlltwaUUIC

aU"

89

xezi Jl.s xli no'" ~).Jtlocx. wIaw, CPUYOUYE,reno, xchQlY£ A«60"row~ Cl1:Qlf.'II't~CJ"VIa' IIUo CJJttt~. !OW'" vii JtClpaxouOCIV ~t Ot 1:p£~' tou; .• AHIi 'lei", ytli veX Oto:4'eua&oolJl cx.od.; ot. EA1t!OE~ 'tau, 4x06a1:7)XI ~YClOlttXtl}cpo XtUTl:1j!'CI ot~v nop;a;tOl>lLlZyo:CtOu. '0 yspa-UEraax I'E daT)Il~\I'tO X£CP~AC, JI.£ JtQ:tOtXll ydatveX xed tpOJl.atYl'hat Jl.cZnCl, fauKE at~Y Jt~Ptat 1tOU £~rex~e CltO lL(Xra.~i xlll 1t?OaEuxotatve !f,Ouptcmt. nlXpatxctAoDae 'tOY 1tatVtOOUII:l:fLO 'Ie.xw~tf Jl.E 1tcUJo, CP2:YCX'tIXOO mo'tol>. Toy no:pO:1!.cxAoUCl9 ei I'-~'" Ip6Et ~ aUlopti. 0' ClO•... 'to 'to a1tltt, xat ~ YPlei 'Cou JtOU, auxoe" ..., Oilt).." Xl aXOUE t~Y 1tpooeux~ tOU, at. Iln6peae vel ot"xplvat d!!EOW, d ~~J.La.tC1nou at,I'-wvo:va. . <R P!~a. xp6cpnptE 0'C+,'" Itt? 4no!'Cl:'XpuOj.thll ~tXl:'tXP!X' ntaw cbt6 1:6 IlSy&AOOpUt.vo po TI:!lucpe. -E.va: lin6'Collo llypto X't61t1jJl.a;cn:~v 'ltOP't " , h,a:vs 't06, yepou, veX -ttVQ;X'tOOVE. -'Ayo[~n t-ixOuat1jxi oEunpo xnl1tljJ.La; tUO 47t6tof.Lo 41t' to 1t?{i).o x.«f ~A«at~""tE' 6ul:'wl-'6\lw\l «v6pwnwv. •Anci oi." IlX"v; OUVCCIl~ vet cnptwaouy tci XeplCl: 'lCa:1 va 'tpa:~~;OU\l to OOfl1:1). •An' lew 1tu)tywoav ~a xtun~(1a. to: J.Ll: 'liGV o1toxona:~ YO. 'H 1tOpta: dY(l1t~61)a£, hptee x: onoxwPllli. To altt'li' yal'-tOi cin6 CmAt:l!i.SVOu, civf}pwltoU, 1tOU OIl.ClA!C~VE ad" YWYtS,. TTJv 1top'CQ;tofl !Joa.yccC~OOt~ a ~&a(lYe poE tOV U1tOl!On-o:vo. M1t~XO;y£p.Eaa, ~y(u.a:v· t(~ J.L1tclpE' Xt avot~Q:V t~V l~wnpt~~ n6pta, ApXtll£ ~ A61jAa;a(cz. ·0tav 't' ctlla~tcx YSf1facxy£ Coa:J.LE1taVw,I'E urpclaf/oOt:ta, 1tomOUtoux xc 4AAC1 1tAtlholXa, toC ItYjY(I\I ato !lltltt 'too rxo)."ou""n. rUpywvtar;c b IaAo",lyo:, 4~ouo' l.Hdy 11rpta. cpwv~. '0 lld:OIvl'tacx, «cpoo £1;oall o~cn:a.y1J vii A&l)AOIt~aOuv 'to I'-a:r(l~!, !Jontjxe.a.o ard'tt. 'ETl:t6swpljos 'Xoal tou, 'Cpa!, J.LEtd 1tpeX:nvo; (1(hta. teu, xt s~'It£ atour;; rt.pou~: -':Euou",,1ttaulu I Olite b yip or;; oate ~ yptGi Sh xouIl1j6l]XE. '0 flClA.I.a:llt'toCl ba:ve €vat 6~J.L'1 J.L1t.p6c)ta:! Ot·1&-Oty" ~~rQ:).e.6 c1to:6l dlt''to 6T/x&pt eeu.
2

-M:rrdpa:-cpwv«ee a1tczpo::xmca ~ x6p1]. Ab.~ "t~ rpw'V1) !ixouae 0 ICZAOJ.Llya:. . ''0 l1acAtavltacx yuptal atou, auytiPocpou, eeu xOt:! et'JtS XQcptci: -ned~'t£ .ou" ~~w I XL 10Stl;£ tou~ r£pou,. KtotCl\l tOUt; l~rdIXv cin't~\I nopta: J.LSto ~6pt. b lla:)..'a:vl"tGa: EZ1tE ato IaAOllfra. :-'Ea6 at&cou fBro, 1ttow d1t' t~v 1tOP-CCl, Xt i1'w 6a nw x&tt, ato xoptta:ht. wOuv 0 r£po-llsta«x, cixouypvtQ;C d, CPWVE'tOD xepttatou jlt., drt' 'CO art!tt, p!Xi1jXE O't~Y ItOP'tGC,€vcc Suva.t6 x~61nll.L(1 ato o't9)&o, "tOY lpt~E atov 'tofxo. <0 1'£1'0" 1tV£yTjlll! It' .6Y1tovo. Tot£ ~ fl:civtQ; ~aux.'1j lpteX TotIl1tCl, SpJl.~aa oeXYAUXCZtVCI n:«'IIW ataY ZatA 0:1' frex. -'Ot, d~'i)!lu t1jv I T!xtXvete; '0 l:.IXA0!11yat at ;""ltop06as., y(£ ~E'XOn~OSt alt' t~ XAO:!VlJ tOu teiyspo\lttxci t1/: 8c:£Xtu),a:. '0 lldotiX 1tOU OU\l~A6s, ptXtTJ~E vei·rlj ~OT/&f,al!t. .:.._'Acpf)OtE 'tlJV I • Acpljan 't'1jV! KopOOAat '"'OUI KGCI ot OliO .ou, anpw~a:v~ to I.a:AOILlylX .~v 1tOp'tCX. 'E'Xodvo, cppEYtlXa""Svo, l~YO:AE cin' 'WOt7jpat eeu 't6 1t£p!atpocpo XCI! xtolt1)ae 11£ 1:~ M~~ 'to aonpo X€rp«~ At tOO yepou. '0 lleraGix fmaE ,-4AGC1.o, • 'AIt' to oWJ.LeXttOdxouyotcxve: ~ rpWyij 'til' Pf~lX_ ·Ota:'II pyeiAC1VEata op6J.Lo 't~. IltaihpliA1J Tot""nCl, 0 01'6,,0, TElltoe 411:0 &.Ypc&' ~pa:UrE!t Xl'll t1ttXA~Oel' ~O~6EtCl~. 'f!WII£, ad 'l2dtl OtatJ1a't1ja~v. '0 ll~).tIXVf'tocx~rf))(E d:7t'.'o oWlI-citto xwpl·, vei XO(ttX~at 'to :Ea:)..o""l1'a, reoD e:lXE mc:£oEt .0 xePOuAtt,/),nop'tcx, lta v«liner. To'll O'lXl'oCtl]OE, -M-Ijv Ita.;, fllll.IXae. T-Ij.,. dXCl axenaaet JdyCi 11£ 'to n:poadcpdo, 'Xot£oxa:ae. Kt cicpoo 8p«oxEAc!'e 'to Itt(i)lI-a: tou IIeto«x. U(,£tTl0E ItclVW 08 ",leX 1tljx.-Ij JlClUp1j),fIlV1j C1tILCXtO~. -" Aax'l')J.LcxdPXfo(lJ.LE, eln£ "Clf ~y'l)Ke a to 01'0(10. IHaw tou (Jtyci, to." Gt'XoOAo6a'l!lIXV D1tOAOtItOI. K t aE an' 't« reootrl 'tou" f1SIVClVI J.La.'tW!J.EYa: &XV&ptC1 0.6 ncX-cwfJ.Q; XQiI oIeX oxcxAonchtat. E1i~'" reoA7) iipXtoe a<pr.a;r~ 'ltcc! AElJ)..cxolat. TpwyovtlXV, 1twt;;vci l:l0tpeX.aouv 'ttl ItAtatanca:. Kat x.ciltou -'Xoci1tou :rctqmllYE xcx.! a,;0.6ti,. EXea6 ... :7tCIV1:00ypoeoxomoovtocy.

a

.i,

a:n'

m

90

91

, An' 't~" :I-LnUpacp!o: nf,pOlY xcitt 1:4 XUA(I?ela.yO't~ ollP;Oct,c£, J~'n61tt 111ta:tVOGYE ncX Cl1tltIO:.
KOGy.EyOGC 8b dv't:tou)\tha:Y6.

JierciA.a:
KcivC&Ye

~OIpeA'O: "xa.E
&'YCIl-xci'lllJ)tlX

KII!

.An" .~

OWP.~'t:tlX, l!JiiXXYIXY rp~'(op!X tl, Xge! Ma.!vQwe ipopwl1EvOt. ci~~\lOYt«(7t£alO ;ou, alOp& 4l!6 xoupU.ta. xa.' no{moul«,tt7t6 (IoCCe,;l;.apta. xa:! atpwp;a:to:.: T~v 1CPW1:l'j!lEpa: e!x"Y j.L,OYOouo"6uj.LCI'tQC.: Til Pt,~~ XIlI! 1:6., na:dp(lt1J" 'YQXta. 11:00 lip't'IXY£ lipEpeI1GtC!t7J' ,ivlX1fQtPS1t1W x~x6. ' lIp6.;!:c ~p:fQIJ3A1j ~ 2t«pocc;l.~ AU:KOaUpp;oIP!1X l'(WE otou'ltL ME 60AroP.EVOI j.LrX IX, 01 OT,pa:ttliiu, tt -ioo IIe:d.ioupa 1tepq1.EvCCVe t~ \lUxta:. . T6CJxotaot" ,fluaE 1:1i xepco:;oucl :Eon1 :fla:6PlJ axOUt...tti dYOIt SOxOAQt'SpO vii telOlxf"aEt' tOY ,c!v6 pron;o. Ke 0 AUxo~d'(a.mfe, 't~ ... xu:xOIf 6 p!XViit'GU j.Lovo mhro ot'ou, ,e·er Pa.;IlP!\lOU,. " lIoUot OEl:iIX~EXtioouV nod t'1I> Suo a.od~ 'I:;PO,IlEpe, v6X-U' XIXl 'l:f, tp8~' !f;EpE,. noS's, oaXQlt£6 tTjxa.v 'l!.tXf xoupaltGiCl'tTjl!.IXII! nOOQl Y.;I'1I:Ynca x.sipd).,QI iaKp'a.:llV GlOU, ~l, !1.GC"Cwp.iv",w.pe, I U6(J~ 6d~,Ptll xu6Tj?l.IXVnt ft:oco,"" 'to ~epe,ci\l E!YOC' m6 eOiUXCOj.1.EIIOt b,ECYOt nooj.1.StVClVJrat~ j.L' &66101 4I1JX~' '1'1:00 'C06, ~Qlao:l!lir:llt ci~ n;Giy6,pwn:~ ~6 o:Zaxo, 71:06 5iY ~EnUvl'C'u x!Xt 6 XA1U"01-1.6;;, ~liye£n:w~ 6A!4lJ,. Xt (, ClltO:Ptlf1L6, rca t'ou,6~xQu,' 'tOU, 1tOO X·ci.61JxIXY reti miv'!;o:. Ked 'twPQl o'tci ClUyi Spo:",&Xto: x.sE1:o\l,a;yxaptt'cr£at.tXCl XOP!UcX, xaxOlta:611l-llva::, ~oc· O!X·Mp.£VIX, I-1.IX~W,I-'EVa; lLe cllfa:oj!roatxci &y~p'rll'Ev(x 't'~ Xe,ptCl., d5t~ipopa. feet xo:en!. .Ked 1-1.6yo XOV';" "Ot6 reotct!1.aXt, ato CJ1C-ct(hutOV o:t· o.ep.:2'1:oo, NacouIL, ot luxo[ 11:00 PtX~~XO!'oIE :m&.vw O'CT}'ilEo! YU\lCl(XO: il:OU :Et:tpQ;, ax6v'liIXt/JCI;I/ af 'ClX).lJP~ dVtEata:Cl7/. '0 ti6Aljttx6'-ClIoEpa,. YSIL,ho, li1C' t'~ a6\1Glllljt.GiY elx.oOt'tEOoapwY .XJJOVf.OV 'l:OU, ILt .iU(I)Jvt(x jiOUOXOUAQI," Be:; ?tttpa;)(61 P7)OE t~V cira;l't'lf1EYlj ~ou • .r.t~ 'axAlJP~ :ltGO.1j 11'06 fytYE .01:0 j.Ltxp6 O'lt'ttc:i:l'.(, restciX1:7jXI1Y od'll 'oGfma: XIlP1tOG~[o:, ou6 x£cpi;l;.ta: 'It'E'tI.,[OlJP[xGlV. Tp0l-upc, od6uIL6 -rov 0 'aypa:Il.'I1£vo,atOEpct" U"lt'GI~ p«an:la.1jxe ,1-'£"00'0'(1 t~ YU\lQ;!xcc reu 'It"l t'6." ~Q;u't"6 'tou.

rro...,f"

~we,

'w~

n;oAM OOpIXt'pt~ClVE of ~Epol 'ltupo,~o).taj.Lol. 'Xo...'tli CltQ 'It'lot'Q;(.Llixt, altou Il.ar:~EU'l:~X(I\I'E aE CllJJ1110pttS, tOO fx6.).oUIL1t !tou !f.Lupl-at7jxa. ... to... X'yOU\lo •• Arpa!) ~68s+E Q" 1.1X tOU tGt. ~6A'tlX 6 Na;ouJ1. 't6 tBAEU1:t1rO ~o.).t .~ooaIE ClUj tlipcx, xt b loto, .p(Xt~P(i v' O:Vt'IX!lWtlEt 't6 66"'(1.'1:0 "t :c~ ).6)'XlI ,,'Co X'PL..• ~n:iQ' 61,pta",hro, dreG !1.0;l..u~tVtQ xoc1c£Ct atO n;pli.lto aX(II;).oneX't'txQll 't6~~pul:ou xOPIl! ~QlltAiO4)1Il!.Eo"'C6 Xlii""" .• " n<ivw ol d)..oyaxta: :ijp6a:VE. Otf,Y 2fOAt'CStOUAll: xdt', xa;Ao6piI1IL£YOC xwptchs". 0:1n;' t«xoYttyonplX xwptli, r.ep.I~Gtv~ .' ciJl.ti~: ".' O. tt t'06, &peO'e )«(11 ol)\lOOEUOI.LSVotiln:6 '(wO, ",a.t O'UHE'IIIOC" c2to6un7jp.'CooaQ;v at6 '''''lJ~''t'o!j rXOAOUj.L'It, ~t,,~6t'o'.\l£ valtli,f"ouv OlJ~·-tPEt, OpOJl.ou, 00, to . . wpt6, ·0 keptOOxlX M~pou'lix, 7tOU hPU!JiE !'ot -cOv n:a:dpa: tOU OtObn;o'(EtQ XIX! xJ:hoo &It' 't~ oteYTj,to6, j.L[O'06, .oUytpcqiou, OClt' 1:0 'tlJltQyp"'PllrO, 'r'lJpl~oy"'CQ;' illt ·~o ltEpt,~6)"t ato a1ttn tOU,. erSE illO:Y «'ill:ipwno ltootpexe at~ allILocmi. ·EYo:~ ,(E,pO, e~fHlCrO' poe j!QlXPO ;j.L1tGCAWj.LEVO .aouptoo)(,0, ,~!aXou'iPlOto" ~'i Xa.t(ll;Cl1tpO &It' t~ WLX1J 'It'poO'ro2to h?IIXe lCl.X:lYlrJ:0I££YO" xouvwVtQl£ ta X'pux 'tau, 'A1I:01t[aw, Etot!J.o£ rtrX XW2tljlJ.GIC, Xc£:'),2t"~E 1ttiYw eli yxp.!'o iHoro lvtl, ltatltoupu~6~, •Axouovn£ 'tOY xa;Anr.:::ap.6 t ' ,fAoyou 1t(aw &'It"t~ pliXlI 'tOU, crepo, IJ~XroClS d X~f;ta: eou 'II&. <plJAa;XtaL '0" I.£ptOo?ta:net·lixtl]xeat~ OYJf.l.fJO~,i,pfXtl]XE CI~' lI).oyo xIIl oXEn;Q;oe 1-1.£ to ali.lILa.totJ 'to ytpo .• -M~v 'tOY It£t;paCu,,ol)l1j!op!t~, Ol!.UAEt XtopI, ...& a'C!XI1a;'t~OEt C xrx61),aPlJ~, XttlKlJOE fJ.E t~ ,mah tau, "t6 2tGICtonto ,e:(Zyl:i6Xi~(lAc£ltt •

x

I

92

9.r)

KE$AAAIO E'

Of xQXXL\lO, ci'ltw6oDClIJY i"lt£I-L0YIX t!Jo~pOI1:cr;'tot)~tc£ yliAOU. littll'livou IInALouptx. T6 g6Y~lZrl'rx tOO rxo;l.olJprc: 16 Xa:A6C1G11YE phlll'lto. It+,'o' 'lto),rnHo6A.GC ~"et\le I-Lta:IJ.'~ o'to 'XP~ ippoupGi tlDV l1£t6itto6£y xa:£ d cppoupa:PXeto. . :E,6Gipp£4G11Yot .iv6pro1t01. ·0 ~~pot!,xo, 'ltAlj6uClI-L6~~p1jx£ xIXtp6 ',lei 6d:PEt t'ou~ aXOtroI-LEVOU, lit 't~v ~ClUX£GII OO t 'Xa::i 0';<£ IUXP" O'zn:GixtlJ tOO t~PlJftl(.OU OUYOtxtaf10f) cpciY'l'jXE miA' ~ ~m~. Ta~ouxCl ~pci8ta: 'be6 prxxp~a h" unoxwipo ~o1j't'6 clxouy6't(lVi. KeX1tou 'XOV1:eXytVOtCIv£ ",ax", or atli7Jpo8p0lJ.tx;oL 1t7JrCZlYOEPXOVtOuaa:Y(,hr;' 1:0 01:«6p.6 01:ci XWptti, !JIaxyo\l"CIJ, yt(j, oou).t«. T6 YUP.Vci<JLO bA.wJI. ~'I:~'o' n6A7J x1jp(i:x't1j'M~p'nC[1Il''t,tX6, v6",0,.

.......

MtlUP1J xCltaoUipca::aj.L6v7J vUxt«, . The., vux't" ~Gd o[ 'ltAomei IiYOtwtVlC xOP" tlb't' "lJuGlY. lSi .",nopa!}v YeXVt"~ClOUY 'toaxotciol.. K, ~[ 4'16pw'ltOt XOUY'06Yta:L!JIClXOUAIU'teX 0'1:& 'tUCPAti xt~.~UY£UOY'tIX' yii yxplj.'unooy 06 'XGIIY,YGII xClytciXt. . Of I'lXPOIZ4noi (tPOUlI •. 3tt the!'; <OPE' 1I:p'1t11 YeX 1-'8~Y"'; O'lt!'!:t "at 1tW, ...ctIOU, XCltpo6" O£'o' 1tpi1tit 'Y' civci6etc; cpGl, XfJ)P£, A6ro. 16 q,Gl, pnop't YeX 'tpa.~~~£, xtinocoy ,1i1l:poox.).1j'tQ. Kd6~.pt:C. vii X.&I'tClC 'XClyiYllC ,O't6 O~tciOI. "Eta, dYClG in6 i'jIWXCC.°rnapxov'l !... 6pt1l1tot '!;ou nod ae.y 94

~Cluxa~ouv. Ao'tot .iC 7UF1tettOO\i. 1'6 I-Ltxpoa:ca6 86'0' t~\' 1I0t6~E'. AiJ't6~ at 61i 'Xc.u\l1j6er. NaCl'U ~e~Cl.tot. at ()& n;&n 1tou6£va. . Ka:t va, j:l.t& tEt-UX;YUx.ta: lycc, .i!v6pu>7toc n~rQlW6 :)teinov. ~&v lptt1ca ato Cl1tt'tax[ t06 Kop'toarCY, X'l:u'n;1)OE I-Lt 11:poaox~ aT6 1tClpa6upo 'X(dhtEt3~. lit'll bOUClE ~rnkv·nloTJ. eQlva:X'tute1jc£ ~uyccdnplX 'XIX£1ttO t1tLlLoVIX. .. '0 IU~!A txe£vlj ~ attyp~ ~~AE1tE O\l£tpo. Kd:n:oto 11:1Xp«f£yo on;o:ltElI-LIilYoteot) ,Sh €I-LOC«~E :ILE ih6,pro1to.'(UptOI taxa: 1toAu~6)'0 'XGlltCX;1t~VW aOXtlieiCEt vei ipuyet,d>..eeu, ).ci ~£Y lX~~ ft06 va 1t~E.,. Kcx;£ to 'ltol.u66AOXPOUIA£C![ cfypux. T6 tC<XlLt 'tpepE' lift'. t1tLpoyo x'CU1t1)pcz. '0 na~IA 1t~a1)Cle dn;' to otp61pa; tOO, ,uyroaa!Co n;czpli6upo 'Itt lxa;YIi Va aE' not6.; x'ton;aEt. T011-6\1on06 da. ~ta;y \fotlX 4xa;66ptc'!:1) ClXOtEtV1) a[Aouha;. . -Ht""vE I-L0vo, ~ou 01:0 o1tltt. EU ",&:YQ;tC;u £lXE 'ltcht o-dj ILEl'a:AUUP7J x6p1J '1:1)" 1tOU ~'CQ. ',II yuya;lxa; 1:00 \fo'JIXIJYtxoo 'tfj, ipt.i!Jo1tP'Ja::.; t:ij' ,IiXClP'l" '0 • Aptc6", aouAsul Cleo'pac cta 'l'Ettoy(x6 XW;P'o, xlpoLCoY'Cex, I'-t t6 acpupt d. Icoi5& too. M6vo 0 •Ap'tLOp j1o'ltOpOfiOEva X'tu'ltli,," '0 nci~£A d:c.iI«atai y' civo(~1t 't6 1I;Q;p&:8upo. -IIOt6, ,!Ya::t ;-pc1l1:ljae ata a'XOtciaf. ll1o~ dn' 'to 'ltrxp~6opo xouvij6ljx£ !Jota otAooi!CCl XL €va::: xonpo .OKOxroipO ILftaOO d'lteiv't1)Ge.: -'.E1W et",Q;t. '0 Zouxpac, ~t6 'ltap~clC, 'lttcfct7jXClV au6 xipta; XQ;£ t6 xOPlLt 'tao ct>IOYlOP ipci~ljltl adjv XOPV£i;:CI. 'too 1tClpCl66pou. - "HE'Oa; vii XOLP1)0Gl. Mi i5iXloex, a8epipclxt ;-!JIteUp,'

to

to

t« wi

-Bi~IXI«.-'toi> a'lttiyt1jOl iptAtd 0 IIci~£A,-Kou~h. 't £\lltelt; 'E",n:rx a'lt' d nlXpci8upo. °H 6Clptc:iotl.ouircc 'tou ~I6y"top xw61jxr d'lt''to 'ltlXpIi6upo. K"dyoY1:rx~ d 1trxpti6upo opro" 6jv (ipU'(E cip.iow, cin;' ClOtO. ~nx6'tQ;v'J dxoup",a;C6trxll£. Xt o't'a:v '1:0 ip1napt ~y;;1&1 ntow an' !CaaUV'III,1X xad tp&'oIljXI 0 ap6",o" 'toY l,PI6V1}6 ..lIE npoc1x1:cxci xccl yuptOl CIt6\! I1ci~IA. . 95

a,

iXElllo,.

-M Rti, It.a::( aun:vTjooullB t~ J'T/dpa:; 9a XOtlLtitlZt ~£~UIC. '0 I1eX~EI.. ;00:11 mil, ~~w .i1t' a:.01'6\1, Uv ~1'IZ" ~"\ltVOlC;01'6 on:tOCt. '0. va;U't'l' a:laSliy6l)ItESft<i IlVEtO: XIIi :!l'O.1j,O&CPf.OVClXta: -Aot:o!. 'Qlyoapn" xa;to:1t,a:~~x"Ye:atct oo~a:pci pi J:&~VIZ. £AOI)V vti ~o:pA~aOUY yeci t~VtB).EUtcz(ar; 9 [otO,pf«, 1t06y£YE o~6 o'CdlLo. •A'll 3)..Ot ~to:v, xClAhepa:: ,OpYClvwp:e',lOt, Sa ILn:OpooolXlLs to'll XQ;tp6 tOU :oyxp6J.Lv« t06, 1te:pt1tOt1l6oul" l(.CXAeX touC; OOILJ.l0plte" &:AAeXxo:tCl),.Il~oclvEltC Ott ),,«6, .ix61l1Z oE'>' &Jto'l'a:.ol,£tvti XMfh[ 0't1] rpw"Ct&. Ai" 1t£tUXa:I-LE. TwplX 1'-£ xUY7jyaYe:. duo CPOFE, ILE Il1tAOlf;eXPClVI. .I~IJ.£pa: n:Clpa;A£Yo 6eX td totIlJtouoa.ve. DAllolaao: Oto ORin, altO 11:low, I:t&61jx,a: xovtlf CltY '>' a;1t06~"'lj. BU:n:w ot6v xT):o. Kci1toto, I]texlta:v Xpu!l'IL&\Io, n:looo· dna ~va. oevtpo., tin' dort .~ )'6YXll' 'Eyw ~S~IXLa:n:fJ.PIZ Spop.oxa:£ Y!2!l'lZt 'l:Wpo:. KGifJn:ooe'fJspe, ,B' dpct~f.O £1500. As OeXXI.t, ,(lydpljal'l. ~: Kd.cX AOtrcOV. . '0 ZouXp,x't ~srpuawvta:, ~~ya:YE fJE SUOlf;oAta: 'd~ x(z·.GlAClo1twlLivei ILn:6n;, 1:0U. '0 II~~eA xa~1(E ~ov ~p6E oZouxpeXt. , To'll ,t£A£utQ;CO XlZtfiO o£ OOU).BUE a ~AElf;tptx6,ata:l)p.o~ xt 0 IIci~EA O1'eV(lXMptOtlZ'IIS 110YcXXO' tau I!eoo: ot6 IfSEtO on£t(. moavs ya XOtfJ'1!I)OUY. '0 I1ct~~)' XQLp.ij6ljXE 6:.l1saooc. .MeX {; ~EOVtop 'I!.ti:vtoe 1to).).~y &1'7.. "'fateI'" a7jxw6T)u <In' to xpe~ctt'x(d. eult6l'r~o,. Ua:.rpPOn:a:tooHO:" 1;),.ljO£CIIOf' 01'0 :a.pcteupo. DoAl~Y &,p" XOf;II.~E';O ,opolLO. rUpVW'Y'fIJi, ot6 Xp,G,~~'t't. xotl'~6'1lx£ytxlJ!l'~YO' .,b't~Y xoo'pa:oll' To x£p.t. X.OOJ.L5YO 'It<:hoo l.h:'t6 '1'a:;tl.c:Ept, chou,l1ltouae: rc«VWl 01'6 ~a:pu .«idAt,» 'l!.o:i tOU lLuaa,I,I.e ~ ,eota:otli tou.

o

j

6X'fw

ttx6 lljQVO,. r,eX aa: :oAla OI./Yta:p2.XttXcl. altou~a:ra: x«£ xa:tYOUPTta: Itp&I1e1tel, xc cx~ll;a, ot I'£PE' at'9'l ~o:v TteX t6 '!IEa:p6 6EPlllZodj &:n:O-fQ;Oto'tLX~. '0 III%Utlj' OtptJ.Looyl'-£YO, CIa oi cpaKa:, 6O"Cspa: &'l'tO't!X (iuo I'lti..6xa:, lItMTeA~61j'lte &:n:' t6,tiv:xrlC~g:nx6tou :ltcd;l-q-

co ~tt(j)yu,6, VGXtEptv6, p.tpe, rcot) '~oQC;ye

,...~'f. 1jn:ve rt.x 1:6y Ih~l). ~ea:cpen:poo1:11qlopcX·ci.xouos lilt' 1:0 Ya:Ut'l, ;6-

..

...
1:06 Zooxpat

tpxoll6,

xCll o(

1tll vei l1£'iccS60st (nov na~£l.. :06 tpy bOUrE !:).1/5:)..71 t'l) l.lipl11/ t06 n-ciSQu, eeu Xllt t06 XCZrptEpOO'tou J'loou;,ytc£ tq_v, ya:A(z~OX{tPt.vou,". ·U Z6uXPci, JltAoiial:ttU2t~tcE, CSt,CZpcitCl, ~xOAoy61)tQ;, £ os G£nAcfj ,(l..ooo!lcc.Atv ,lX's '1:£,.01:« <i~Excz6a,ptato .. '10. VQ;6~ 'tlJ' ~~eps xrt}..!X t6 BpOILo, 'tau Xt b Ha,~EA liPX'08 vet XQ;·"CUQ;~Q;IYEt.Z"Ct 31..0 (Zijt6 t6 )toaocipc .my 8t«rpOPM\I xOlLl1atli)V,ILS tii ~v.opcpa:O\lOJ.lIX"Ca:: OOO,rtAE1tOCVIXOtaU" oooca:.),,S1JIlQxpan,. 1tOAWVUto..OOOta:l.,o"CtXO xOlLlLcz elyrttlio1tovSot tX6pot tID'll £pra:r;Glv, xed 110\10 'to xO,",,!4-" 'tIDY Il1tOAO£~tXWY, ~~o:v fvlX xtl£lLCl l1ta:VClOtC7.tCxO,'!tou dywvtCotlXV &;If;AOvlj'ttX ~Yclv1'tCl o' SAou, tOOt; '!t~ouatOUC;, I1po~'l:epa:, 0 IIcE~sA. 1L1t£POEOQ'to:V£,XWp£t; H1t£o(l ',leX ~E1tAfee'(I~tc; t6 C~tlj}Lcz. . K, {; I'ey(U.o, ouv(lt6, IlV6PWRO;, ILrcoA.a'~i)l,oc; ,!'os 1t£'01:1), l)o:Ao:aaQoClp!l'evo~" ILSAO, toO I:AEKP (Mrc) a;:6 'to lQ,l5, YlXo~7j" Ba:hudj,.6~el6\1tOp ZouXp&, S'1/y6tlZva t~ 0'ltA'fJP~a.'Al)6Etrt tfj' CW'i')' ot6 vEo:p66EP!1a:CSt~ 1tOO tOV :xot;a:~~ XPEIla:oIlE~O' &:1t' ta XdA'~ eou. - Eyw «Sepcp&Xt, oiy '1J.l0uva: mEta!, iillouvo: ativ ~a:! otVQ;, --'t:OUAEYE xErvo,.-db ~~epa: ~ob \leX 060M tl, ouv&p.!t' ,",ou. rbpeuE vii ~sa1ttillit 'to d~(6(1C1oo ..Zvo:t IJoOu. Zouaa: I£E~ o't:~ ~twxta:, !~A'1t!l. 'tC£ xoP'ttXo!-t£va: )t!l.( xa:lovt'ul1iYa: 1t).ouot,Q1ta:,oa: 'ltcd !-t' ~1tYLrE t6 p.ioo,. ~UXYeXora 'X.'l:Y1t900'l. d).u1t'J]'t!l., J:.I.& ~!1tot« ob ·«~rQ;'VE. lint 0:0t6, lAo. ~~ ~fJucpb)rQ; tUAo. ~:' 't6vn:tl'dpa: !LOu. rra:A"£~O'ft:rt, {; ~a:8bs,·XWptoteX dn: .'tOY IlUo,. OE 1Jo1t0pooj.&E: &:),,,cieouvef I'E a'J 1~,ca~.'EClU" U£~'A,. :pircEt vrf 'll!YEt, ~VQ;' 1(1Z).6, p.a:X1/'t~,. reci 't~ ... un:6BECI1) ipya:'tca" 1'& iroa:t (b.6ILcz ree),,6VE~' XClt 8h ~X£(' eexa:BczptOIL£\l1j yvoo!L'l YLGi'tOV 'ta:~t. xa &:1001l1Z.911 OOU os£e«l. d8EpcpaxL, tOY ~I.Tj6tv6 Opal'O, i1tetO~ eEpct3tt &:n:6 OIYIZ Sri ~YEt 6.lrpU.EllZ. Tou, f)ClUXOU<; out tOO, ~o).t".ou~ OEY t06, &:yexo",o:,~ Twpor: dV!l.~E a' 3AO 'tOY 11.601'0 ~ rpwtta. :Eso~xw6ljx(l'" ot ox),c;£~ot ul 1tpl:'t vci YXPEJl!OOUV ~v 1t«ALeX~Wft. rt'a:Ot~ '(~ ~ou).ui 3j.&w, XPEtri~OY'tlZt YEVYQ;lQ;~Q;l.e".efpeor:, ~Xt ,",CZIl66pEtpta:, dHti MO~ ano y8~~ pti~alZ, ~o6 ~p(v &no t:I} J.Lc:EXll e... tPU1tWB VEt ad, XQC;p~J.La:'ttl,,3:w, uvouvol xll"CollpISe, ita y' &::0:puyouv t6 cpm,,&:U..ci XtUm2 &:)'U1t~~IJ.

ow,

QtCC,

1:~'

1:~'

96

7. U"", ."

f'

.6...", .•

97

X ';O!RYjOI ";~ rpo'6t..x .ot) QlOCO 1:pa:TttCt. '0 Zou)(plit o1Jxw(1)xs,~xwoe t6; xe,pta. reu cn:(,tOE1CSr.; xed ~7JIlIi';to; xQ."Coou!pto:.0!l!£YO'Il" 0nlV Xt2Ila.P1J. To'll (Ps6vto p1:6v xo:..tomls~; ~ .dSpC£veu:t.. Aun6f~vE 1CO).,O'!tou lp.nvs. o' Clut~ t~V 1tOAltSta6AIl. :xa.!).,0raptdt;OYU' Cl'llwf·e.Alj ;-qv' nllpcr;td@a! TtapCil:lJ.0vfj tou, d:rrorpciotoe oto:6.pa vei esxty~a£t xed 1t,P'IIWVtcx, 'to l16trono, 'Y' iIi'll"CtXIllwoEt orr! xQl(xtYo: 'I'.q:!,cxu. l:t~y nol1j 1CCXPEI1EtYS J.Lt~ 0l'&oct: ,d1to ~VVtGi XG"ll-OIttxci ~e>"lJ, 'ltOU 6& Otl'Y6X'~Q;Y t~ 50~),tci. «Keivt,IXCI£ xwpf~ lI1BYIZ. l16 !l~OptD ltta yc£ d00Jl.a:t :116o","cxu@lilllba:Xipta:.'ApxntX dello", X «PIXlltOtX. hot BiXIX ll~YE,»,-ClxlrptcS"Ccxv txv.eup~ClllbOl 0' ZouX:pc:it. -Tt dOlXt 'OU" (:l,EoVtoptove PW"CljOI xaltore 0 IItX~EA~ '0 Zouxpac 01J1.w61JxS XCX[ ~.xwoe ..d XEPCO: o"C!f, coe.ns, 'tou.. 4evxo:'tcD.lX~elI'Ea(l)' t6 rwtljp.a. .. -Ab ClPi::t't:! ,elIJ.Gu.; -N.oW!'w :EZOllt :l"noloE~!XO' ~ )top.!-"OU'II.tCl'llIj.!! ci1CllvtljOE Otyc£ 6 II&.~d., ·0 ZouXpGh eEXOCpOLOt1j1!.6XIJ! ;(1:u,"ljQ£ Xwpa:t£UOY'C,,; ,.6 n),«1'6'1:()u atf,6o" O~lrll£\lO 116' O''I:~ ptyi 'IIIXU1'tW.~i'f'''y£Ao:. -Aod dVln oAorpci\lEPO. GtO&prpGiXt. EZY,,~'1:000 O'lyoupo, 300 Iln:o},oei~!xa, xed 1c.oI11l0uv&(I~; dycx,'to Uha np"~ Illli-xt «",iO'(O; oo~o:p.6nJl'I. Kt drpOB to· xCIIJ.tdCII,~QllY£c' abn,pi.n:e t \lei nsf, CI~ XClY£VQlY 'I:[n:O'l:" :rt' «,01'6, IiII SHEt; \lei p.~ illi ~iXOtlldoouY. K""I:ciAGC~I~; -KtI'I:'U.IX~IX. tixcXnlj(J16 Uci~.A o:u:9s,pcE. l:'C~Y (XOA~ ixouatT}xcx'll Tto'll', Xt a.YOt~CllJYnopte, xoo.pt, \lei X:cun:~oouv. To Xip! tOU Zouxpae r1£o'tPlJo£ ot~\ltalreYll1a ,~rij~ XI dlliClQ),tin:o x.t. L';O 8wp.citto l:l.mcuv,£Il£ SE,IlEVO'l:O XlrptlA't ,61::6:pt60XII M.r;pou~"x, ):).00,116, Xt .:t5U YQ:1:o,. Toy dXOAOU~o')CllXve ~. BGi),ta: Xt b KAIl-"xCI. -l"Eilti (lOU .:!cEFtfaXt,-XIX!1oyEAa:as 0 .:Espt6oxoc Xl looos'to Xipt 'f,OU atily Uci~e)..-"Hpacxl1& 11',:;( 0' EmaXEtptOUJ16 xa;t of 't,pet; !ia:~!. 'H B&'ua. OEIl' .:!rp~VEtIl6yo, ~o~at:a:t. K.t 6 KAIIlXQC6iv.:iT~vit '110YTJ'C~ Bci).,cGI .. Kt "0'1:0' rpCi~(f'l:OCt. ~ Av xed elyce, xoxxtyo!1ci).}..'l)' n:ci},txIX"CCl:AOIi

~~tX!YU, !tou

xo:E notoY elVClt£1CtXtVSOYOv·· drp~o'tI. 1~~61110. •H Bliltr;c xwpoc.uuov'tGl,!. 'fo6daCClE 0;6 CI'l:OP.a: "Et:~ 'II :ltIl£Acip.1]. • - Nli .§Y1X; Aorl£,-'{UQCCle.,....-:z~I-'E,pIl£8£y &:!p~m fjClUXO t6v KA£J.t:ll.IX. ... .. . ·0 KAI:Il'IC1ll '(EAooal &V01X't'OXlI£pBIl ,adXvo\lu; 't' ,I'an'iPcx eeu Bonte". -Tf vei x«vtC, il1'gyCl:Y i!ppooo'eo .hOpw!Ro; "8 xe,GiAa 'tou a·[\1/Xt X1:umJIlBVlJ )tll[ reGGpCll1t),aet. . "OAot,(H.IlClClY. ·0 .:Ee,ptOaXIX 7;0,) 06,'1' etXe Y''''l:peu''I:,et lixQIlCl:dlf ;0 X't61CTjlLa: CI"CptllwXt7jxe o:coo ncE~sil.tQ Xe&~ehl. xc £px,tae 7p~rOpcx &:vrXp.eaci :cou'~W1)P~ 'XOU~Eyt:GG.'O 1CtXYtor;sMul-'O'X"t~6VOtCll;at,~ :tSPU50)tOl, n:oo ~:COl:v 'Cwpa: iJouX.o' XCX~ x«tll~)..1j1l6yO', onlyt6:cay.e ot6 .zouXp«t~Wi :COVE X'l:un:'1jO£

nw,

rpope, alx" mf.t CI"C06,M:rripou~Gix, Too Ilpe~s 'IIO'~ ~ v£o}.afoc,rcou Bb ElXE ~PEt d ,SpOllo 'ell', Ii" aalj olvlj"CootirwvlX, &;).A« 1'1:06 ~adaa.poc brppa~e 't~Y 'l:lIetX~ "Clj' d01J. ~AxQuol 1CpoCl.aXttxti !Cf, otTjr~oet' 'ttDy VEa.pGlVi RID, & ;x0:6EYOI,'tOU, Ixpu~e an:!tt tau e~po:itxE' otxoyhete'YAu'l:W'llOY"C&:~ 'Cit; lire' ,;6'. 'ltorx,po". AO't6to ,~pt!ou :,rna' fCO)')"Gi'(ttf 'tOu, Illlio)..CI£~£XQU,xo:t. rtt! coY A,ht", ~OllOW\l(O:' 'l:6vx.cx6SYGIC 'I:()U,
V.ciXOC"CCII;)'e£~. t'tet.. YS:Y.DYO"CIX.

0' n:StAt6u,ptdo;. . ·0 Z01)Xpcit 1:0U; rYWp~~e ,I)/...ou,. 110).1:.,£,

·.Ap'(tX 'to ~pcfau ,auv68e$1

6, IIGi~I).

,

llii~'tQlI.

"'"ou,

'!'OUOGqJ!P1j-

'0 ZouXplh~:pEu'(e dn6 ~p"au,xcd K(I\l6vt~1 n:pfy &1t';~Y dva.xwpljO~ :eei"" Ollvtp6IPwv nou f.Ici P.~YIXVE .f~Q).
Ao't~

rUp'~B v6XtCl •. 'tOU,. .dj ~oul.ui .Eeiv

i

t6'1tpw~6 IIcf:~E.),., £~ae.'to xpe~ci'l:' MItClV6~ KUPt8118vO, an6 Ilta: aO).~lIipoQi!a01jo1J .•. ,6 Kop'l:oaytY, nu6vx£ ~tCl:attxci x,d ~r'i/X&. ~EXA&to& ,;6, or;ftt xcddrpo6 l~a:AE1:0 XA6tO! a"C~ o:.lp.CPWYlJIlEV1j&EGlj,n:lira ato ... KA!p.x!tl"s '1:~V' ~l1t!8o: ,,"Wi 9c:i,,!19sc )(;Q;"C:' '(tli to (PloVtC!p •. ·,H~tXva. .ou K)'CP.'l!.OI, !,Hi XOY\,OUl,"., pJ n).l.ntJ ~A.oTtoxOP.~ :116.110n:poaw1to, 63},eYII 't~ pOBXIX XClt CltfjY EjlW'tllCl'l "Cd6 1l'd~eA. <Xv gepu reoo IlvtX£ 0 4I&O'll'l:OP, dd'll"ljoll ~O't":
9.9

II:'Ij v6X'l:0I 0 ZouXpc:h

8s. ')'6p,01.

.. ~61M')ClI .

98

-"AU1J aOl)lt~06v ex.oo, 1t'ilP~ wi ~Ct,;doo ltoovaa 0 <l>eovTco,paot) 'I r,'lIutOV t6 Ot.ioAo,,;6. capqJ.p.ho, tlYCXltOOOrtJPt01~ ~6 o!t!n '1:7;,,; ZOU~OUA'Xa:. Ka:! 'ttt6V '(ji,tau; 1'£ naps£w dy' cxod,; na:pta: '116: aa~ 1CetuXEt. £OEya; x(d ';00 Kl.!p.lta:,. £ou •. ,I-xc E'tpt~£ta PODXa: pJ 6u1l6. 'H p.1jdplI ';Ot, KA!:I'M ~t!tY£'(Aoooao6 XIX! lXptYtcXpCl. 'Alt' 'tou K).,!l-LxCI (; nti.~£A 1tYjye Clt'OU Lep,ooxa:Xt altl1l.iOt1j,p6ut1jXe t~ ... aVijO!)XfGl to!). <H B~A.,a: !L'It'E,paeUtlj~ xe o;~ oU~~'ClIa1J: -rtc:ct! GtY'louX£h;; Au.6e;: p.1tOp~' y~y(1;t oe':tltota: rVIOOtOO, tou-;')'AcX ~ I'f'wY~ '1:"11: OEY ~'U.Y olyouPlI. L·~6 orcin 'trov M1t'pou~c:b, 0 DIi~d QE ,l1'ltO.pOOOE .. ei ~ouXG!OF.t. ·E!pllYE dv Xtl{ (0.., 'l;poalUfleocxv yGtfi£lv,EL yta t6~a:y1)'C6. UAljollXCe :rep6c;: 'to CJlttU,. il!E t~!Y nJt£o« ',lei ~Pi' to ZouXprit. . '.8 :re6pt« ~taYKAEtOt~ :1'6 t~Y x).e.tocxptti. .:E.tlZfLcCt1Jes, IJ.E~\ltx ~crpu IXfo&1jl'cx.. Ae... ~6el£y"p.1tE'r p.Ei, at'~· OEtO tln£'tt. KIi,I!1toaa: AEl'f't.cE CUxO'tIZYE Ot~Y o:OA~. l:.KerptOtIXVe x·t ~lt6t;o: a!tplOyp.il,lo, i1t'o x.i.b.o'lX~aootEpt1t~ :reo:po,pp.l)Cl'j.
rci'jye o~~v
ciROe~X1).

t6 nto oo~a:p6tou, 00; -ra tWplX.,. "Ey!\le ~or;q>VlX(;i: Q'XEo6v, np!v a1to gy(» Il~v«, HtlofCoYtat;; apre( 1tpC, "til'" 1t'OA7I, 0 nr.C~eAlxwos ~a6tel atl.; 't'a£:rte,,' tel Xiptlill, xed ~YCt6u~~6t!lY£ t~, o)!,l1\1~ toO'l:aoIJYKFlap.IX'l:ot;; • I:t p.ta d:m~.f, 1:UX.a.t£.; cuVacYt~OE!~ tou,ot6 QPO~O, .~ ToY,a: f6v xa).eoE a:relt! t1)r. -"0 1ta:tEPO:!; x(J.l ~ tJ.lI'tE,PIX ;61£ :rtdYE Cl'tOO£ M1tOAO!XVClxt, a't~rtOpt~ tau,. ed:p.a! 1l0Ylj P.Otl a1t[t't. "EAIX nli610>.. elf Bto:,~aoolJp.s Eva :reOAli tVSCCXl'f'5pOY ~,t~Alo t'05 A£wV£02 'Avtpaytsl'f', «~,bxGt Z:YOUA:Oip». 'Eyw to StcC~OJ:Cla:: 1ttl:i, GtAAel Il' EUXQ:p!Cltl)ol'jto ,~avtxOta::~&~Wf.La:~£ eeu, 8a It:epGioOtltJ.E ojJopl'f'ct:to ~paQu., €lapeer,; Kat'oo alt' ttionpo ,.,«n:eAcbt, 1tOU:ll'f'tyretc:i XtXOtllYGt f.La;A).~a t1J~ ."" fLeyeD-a. 't'lJ'l1l:lt!(X xoita:'av cXvu1t61l0~a -roY Kop1:oaytv.
-8a.pl}w., '0 Del~eA ~tll'6'to:ye YeX 1tcb[ ot!; P::ljXaYE,. xa:! Ot~ ad41J l'tch, nepGiaet 3Ao to ~pc(ou OtlVtpoq;eri IlE t~y To. yta:, . tOD 'fQ;WOtaVE 'Ito" ~ :pwmt '4va:~e mo 'ouva:tGi, x,(Xt

Ko:t xoop£at1Jx(Xy.

sa

X)t(XP't'!ilOO03&, c-dj odyl). 1t'cxpa:jleptC.oy;a;, ~l~ Y",alldl.e,; ¢n'tl; cipaXVE;X! ~hcxAe a:re' rij 700Y.!tOCl ~6 'tu.At~ rp.EYO ;p.£,cltdxoupHto: ~lXpU «P.,O..t~xep». Bri'jK6 lt1t'~~v dltoe~?!.1'l KQ£ \lJcxxou.}..e60na,cl'~f;v;as· 'It'll tou to &.ra:1t1Jp.ho ~eXpo~, tpli~1J~e jtd 'to atGl:6:fJ.0• rtii to ZOOXP~t Sill !!lcx6e t!'It'otlXxGti rupi'oYtClll" XOllt'« a:'t~ rYWo.~ bIZUA1J '1:00 "aotipXlI, «pyon;6pl)aet6 ~f)flcx 'tou. ME ~tr£cbt(X66pt.ot1) tl:re.!Sa. xoh;Q;~e t6: 1ta:pa~ 6t1pa:. "OI1W, /j x1)1to,; xed t6 on;!tt ~1:O:Y ~Pl)I1Q:;. "O'l::a:Y d· XI' «pooltEpciOlt ~\I lItIXUA:YJ, ,(uptasxa.l KO£t«~E 't« GIEmXO!lElla: 1'-6 :reepCltwz .x~'l::pmOlliYcx I'f'UAAa opop.t£XtQ; 'l::oii x~1tOu •. '.0 xl')n;o.; ripClWato:Y 1tO:pCXP.EA1)P.£YO' 'II.«t !XOIl(O';. CPa:tVCt"" xw, !tOAUY xa:t.po oiy tOY 6.rrt~et6 GAO cpponrao:. XEpt 'too votxo~6plJ xc cXrc' a:u't~'" t~v lplI!'l.tcXXa.£ t~y ~auXl~ tOO fLeyGiAou na;).tou Oltt<ctou, liela:yx0A.1)as ltEptoa6npo. TOUAEutQ;JO 'tal), t'GouyxptOfLa: p.£ tf;v T,o\llto: ~'tCl\l
100

';eX ~uAa tP'~(xY.E e1i6uj.Ltl. . 'E'l!.etyo 'to ~paou, Iho::y X'tU1tlj08 61:~Y n:latt& 1t6pto:: 'tll' xuP£CXt; £iaoSou. tOD :iYOt;E 'It TOvea. AtlO ytp01t[IX0!L~vo::too:reEi : - ~Exw 1l0IJoll!plp.lIO££. .dey tOO, 1tSp!!1E"ICX nci~£)' •. !lei S~V :It{J£1tE' y.C£ q;uret~. '0 KOptaC£YLY rupeos: w.i q>o'(Zt. -lllip.e,-t6v 1irmaee Eulv1j ax' t6 IlGII\lhu,-8ei tOO, Elycxt!l>~Utf1O yli yvwptatouv p.a,.! oou,-xac! tali ciYXIXAtlXGe p.e to Xlipt 'tlJ~, tCV :ttEplXoe .t:t' 't~vtp'uteCo:p!a., ')f.rd tOY IcpEPE ad8roj.Lcitto't'1lt;. IIf", !l:re~xe o'to OWIl<1'tf6 't1)" yuptOE at06, smoKbte~ xa:E xa:p.oj.e).,wvtac; ebte: -.Ii£yvwpf~eors; '0 'PO.a, P.OI) 0 IJ&:~e),. Kopto.:ijtv. rupro ad litxp6 tP't1tE~t, ot1j ",s(1) '1::i)~ 1t&Ila:pa, Xd96\1touaGl:Y ~. AI,a l:ooXcipxo, p.ta oP.0PfOUAIX!1EACXXPOWTJ Il£ x~rcFttot6'txo a'toj.Lo::,;,btt, !lE xOxS't'tx'l) X'tEv:O!.:i !1«6l{t.ptOO.AQ:, YUIlYCl:a!ouj xcin:o~o, 6.,('10001:0£ !lit p.a:5po Gaxax:, 101

me

!Jot ylUJ1J:LEVQ: !,ia:AAta. '!tOU yua),£'a:1oI 1!1'!tPtY'IXV't'(Y1),!,i£ 0'1'01x'mi '!,ili't tlX XIX!vOO'ta.Art'll-Q ~A,EP.:P.a:,lItt avallEoa 'tou, xa:06'tCCVE ,6 B!xt0PO::I; A.tEatalvolt~ .• '!tou, cpopoiiaE ~v!x or.xXctXt S~E"'1tlJllE:...lJ' Il'~atx' •. AOtov n,poo1:onp6o.e~E 0 IIct~EA, 'p.oAt' ~ T6\1tOl d.YOt~E 't1Jvdpta. . •.0 At~O'ta!Yaxt a,I:I-6:ooo, YVWPtos. tOY Koptad.'¥'tY xcc( lei .AE1t':Ca t'o~Wta <p,POOCQI1'ourlvtx01Jx.wB1jxIXY 1tIX;pa~EVIX. '0 IIct~d' atIi6l)xe:ltcip.1toaat: a,Eute,polE7CtGC X,O'IItIX O'~Y 1tO@tOC atOO1tlJAO .. , XOttW\,';Q;i to B£x;co,pa. p.~ XIXXO ~U,I:I-ILIX. <H 10vto: lam:uae va atIXx64et C!lonj ttl'll af.t~XlXv7] Ot,,?1tt. KoU,ea6 to.v Ulif)SA. WX f.t1te~ IlEClO: 'M:L Ibtotenl6jUv'l a'tij Al~IX d~e: cHEouXGipxo 'ElOY xotto:~s :11£ .1tep,tEpyeta:xa! olJxw61Ju. '0 ntX~E)..r6p,aE anotollO: ,'l(.t lcpuye lP~ropGC d!t't1j axo'mY~ 1:pa:1teCexplo: '!tpe.; t:~v ,g~ooo. ·U 16"'to: t:OY 1tp6cpto:ae CltO X$rpa:AOCUtil).O, t:OY &p1tlX~e Gtn' t'OU, oo:IIOU, xoc! '!;oiin£ ",' aY1jouXtlX: -rtad ~cpurec; "'Had.cc ,i~ft'ljae, Ya ol rIlO)piaou,y. ''0 nt!~EA l~rlXl.E al" t06;00p.ou, ~'.lU ~ti XE@lIXt'l' :lU ad .... ~aE an:o'toj1": -fta;t£ tHAst, yet ;Il>f aet~Bt' 0' '!lOtO\! 'to'll ~AaXIl; ·.E,(WIl'E 'tltta: 'lC!Xpea:06 lL7toj:iwvci xtit:aoo. 'EClS\I.a: roil), a' 6oxo:ptatoiW,d:AA' £yw ~ou" fHClW. ~h ;6~epa; mil, ~X;~~ :!La.~[ 'tou~ rpt).ta:,d:AA~W, !tote 06 6 (:I;.p>:,o,...ou;\I. .. 'H TCvtC.c:auyxpcl:twvu, 't'ijv ~P'(~ c'lj{, o;Ovotbto<fJe. -Uot6~ aoucoO'e '1:0 a.tx..iI(w;~(l \Iii Il0ti II-tA!, hat; 'Erw as of PWt1iJ 1'-£ 1tot6v lX£t, cp.t/;,Ja:, xa:{ '!tOtO, lpxs;cct an£fL OOIJI '0 IU~£)' 'l!.a;t£~a:!YOvt"a:.; d OXQ;AOZCGt.to:: n:po, 'COY x~'"0, dl~1teta;~£ dnotOIlQ;: . -"A,~,pxoY'l:a:t oaot '6SAOUY, t'(w 'It«YtW, city ~Q:\lGi:pXOllilt. Kt ~ps~snpo~ tOY £~WaiC"l' . . ., An:6 'COtS O€..... ~Q:va:ercet~v T611tll. L'tOY xiltp6 tOO 1t'oyxpoll. atQ:Y b na,~sA!JoE t6V'~AE'lf.tpoA6'(0 KpU~l%ye at6'11 ~A6'11:.ptlc6 at0::61l6 tL, f~,pa:ltX;~ olxoyhet£" t6 to'o~r'ltptalla; p.s 'C~II T6y[a;I;;:ex:iCltTjx;, .~fjllepll 011-00, ~(8).evC£ t~V
\I.o:oel..

-piILIiYE at6 CUth::, ibtLl5pofJaE dJ1:cXVW 'l:OU XlltIl6'AUttt:U. 'H rxpf'" AOUp£Sa: tij;olj,lloo!,c2" neu 6£ Otty",O)oad:x6f1Cl: d,;' "t~y &.yot~((b£itlj )",ciolUj, lie di Ao;xoii~E' yep.cite, Ao;ClX6Y.lp"', Wtpt~e CQ~~". Ut"oo lm' £Ytx "n!t' dn,xg:Yoll'td X1:COIISvO. III p'r'Il-EVO!);' 11:'06; OO~ciCE'. aV'l:Il!1wYQYta;y S06 O'p6110t•

•*

oj!

-Na

o'Co.,.aua-:e~a(j).

Et~ QUXG'l:IXUpW01j. XO\l'l:6: ad '(xP£:!1tClp.illo nsphu:epo, IJ.E nj a:r:pa:n:ccoroa:ptoI'Ev1JdptlX, :!t1X! t~y 4YQl1tOaol'UptOIlEYlj 1:ccI:'1("£)..cc:DOOAOUYlCllt«'lillla:'tuui 6BIXtlX» 0 Bf'lf.toplXC AtIOtO'(volt£ Gt1toxo:tpetof)oE rlj Al~cc. .EurxplitWY~~ '1:0 X:EPC ooro O'lx6 tOUt'),
~I

-9ccp&lln; At M fiE '(EA~aStE; 'H AICCII to\) an:cXvt1ja£ XOXEtlXGIC; ~eiXp8G). 9o:p6w. N ci I'i n:er.HIliYste. KlXlfCJcXvf<pure 'too XiXl1oys).oDa( liE 'ttX XQ;oto:v!i 11:1]' ""ti'ttCC, ';06 onoGx6noIJeJI1Y :n:o.UIf.. . M6lt, aE~a. ~~f.to;tll 1tcr,pr.tneiPIX ~ ALCo: eloe Ot~ Ot,pO(j)~ 'tou C,p6f.tolJ cuo tiyapwnc;!t~;. MnpoatGi. ft~ro:t'lE fY«~ PWlltXAEO' ipyci1:1j'. I'EnAa:'l:U 0''1:1)80" :IlE ~exoulI-1tooIlEVO aa:xaxt "·06 dlf'1Jve vcXrpa:!V£tll£ ",tel ,pq:'6: cpo:yEArt. 4>opoiioe pcuiPll xo;;,£.~a:o!,hll t,PI1l'tciOXIX xt efXE §VQl!'61,O:VtI1CJl1ho
11£ Afyo ).uytap.EYQI ta 1'0'1'011:", xed ipopl1'(e 1(oyd, ,,'t,pt"', ILno't£,. . 1,p£0: .~~"lJn:; n!aw 'tOU, oX£06'1 axouj!nWVtcc, t~ )'0,(X.lJ Ot~p&X'ltou 1t~1'(nV'£ EYQ:C ~etl.t(1).Pt'ltO, poE. a;a:xtu. !1«YtUIX xcc€ IlEou6 Ilna:).IXClXi, (Jt~ ~UlYlj. Kif tOO a1t'tO q;ouV'tIDt6' 'lt1l).rcGiXt 1tomi~Clv£ 't6y xpa:toolJ.lVO Suo Cluvrfal'PtOO1ta p.citta:. Tet xt;,pmr:xo:nVtap.EYCC J1ouo1C:cbtrx 1tEtQ:y,onouao:v. dd9ccaGl. OM AI,a. &:p1'olt0P71ae .).traxt x«£ I'-etr.i nip"", O't6 adVa;Ytl t-LEPO, 'tf)t; O'ljp.oCltC2,. mom t1J,f'~TOItn CI't~8'l" XtU1tljILIX 0'1:6 I1Gt'tt. D.pnGitlXye ato:6e:pci.

XOt"tWY'CO:,

'"IV

lXTpao1it.XcX

tTi''"'s,
ata

~tit~a.:

£z-

e,,-

°H £~Glrp"yt01J

'too ZQuxpc1~ xt ~ p.oYa:~:tc1 R06t6vlt~-

Etp'£~Qyta:, o;ecrX ad Q;Ot6, ~ CJu·yood".

",oata

,Q IIe%~E)..

0.p6110 '!tp6,

to

onttt,slS£

'Itt

102

103

Ta n08toc tou p!~lJ)aIXv at~ yjj. HEXE Yll00plOEtt6 li-1tpO~t'IXV 0 ZouXpGh. «N« rux'd yuptOEl)!~ '0 Ztl0xpat ~U'(IJ)VE. <H .XGlpattf~o!i J{optGIC£ywXnl1tonas O'uvlXta. OE aItE""E!~ tou 'l:p~xav£ ~ Ilta1tlato «n:' t~V UA1) xCII oE f.L1topoiiaa wi tl, llaCe4£t )ttd va ocl; #Et_' I.lIXPX~oEt. I1h tOUPEVE 1to:pci i).!iXtato, XCltpO, yca va n:apEt «1to<PO:071."Eva. jjtO:lIi ~EdQ~po: '0 ZooXpcl t Xo:v6ta:v&_ Ko:l 1ta:PCltl)PU)\I'to:, too; vei d1)a.t"~ouV, 0 nci~E). r".tWBE gva: owp6 ouva:to!l~f1Q;ta \102 .Oy 1t'l'fyoul'. «Tl \lei d",to»; T~v ,td.su ..o:(<< a'ttyp.~ 6U",~elptE: «"Exto 'to 1tEpfcnpocpo at~v 'tGS1tl) 1l0U» axttptljXE, «itOAtt; 'ltEpdaouv «-1tOxevtctpou, fld 1tOpO~OA ~ato a~ pliX1J Clod." Ile 't'6 v tOUfext, xc !tat 6 CPe6v'top ).£utSpwlIuext» • .Ka.l 1'6 -r:IJv ~ClCPVtX;~ «0't~ ,b6cpaal) a..a;",atl)oE XciaE &AA'I oX£~7j. Tci 66VttCl tOU ClrplXtl)xlXV OUVCIC't&, 0;600 noo 1tlVEOE. •Ax611C1 Xd, 6.~eoytOP 'tou slXE 1td: «rt' OI:o'to XPEta:COtO:Vi y£vvOl:~!11I:aAtdp!a: ••• }) '0 IIci,~s).. )to!'t1%~8 rp~ropll n[?w. '0 op61l0, n:066671,(ooaE at~v 'lt6AlJ~tllv ~Iua,po,. qrux~ oEv l~).;'ltE,.M'ltpoatli ~t(l'at:a:\I va n:EpeiaEt p.tcX yU\lClt'XEIO!OtAou£tlX""l livo.t-· ~tatt)to 1ta:vwcpopt. «AotTJ lJh t""'ltOOl~6t}). T6 OIlU1:EPO, ou n 1t~yCltVE KAaytOl a1t' to OtIXUPOOpO""t. 8~y t6y rcpooeell.M6YO J.LGutpta o.a 8pofLO 1tpO, 'to Ota:6p.6 'cpIlLVOV1:OIVvOpw-· a mYe~OtAOUe n,. '0 ni~lI;l" ftA1)0(1I011an') ih.Pl'l tfj, 0'l,,"ootlf,. '0 ZeuXpcb etoE 'to... Kopto~ytV at anoo'Ca(1)J.L'ptx(ijv ~lj"'~'!.oov. TOOPt~E p.cmcl. Tct ftuxva- eeu . cppuOto:. tapciX.1)X!lll. Tov 4Va:yvWptoe xt 4ft' 't~v .lx'lt)..lj~1) ouy)tpa·t7jOB . to ~fjiJoa 'tOu. 'H P~Xlj reu dxoup.ftoiioe on'l J.Lu'tljtfj' )..6),X'I1'" -Kou ...~oou, jjSa as x'Cun~aoo,-oOpAta:fE '0 I9Poup6,. '0 ZouX,pal 2tSp1tcX'tlJoe 1tt6 rp~yoplI. Keitt ~aEAE yet nd atOll II6:~EA, «;Ud aur)tpCXt~61jXE xQ:f 1:« Xl%tpEttoJ.L6 tOuyvE~e Its t6 Xipt. 'Afto cpo~o "Tjv tuX6v xtll npoaeAxOOEt-'toY, xOXXtYO'tpLX~ippoup6, b'IIIi~IA cf.CP7jOE Zouxpat "'~ 1tpoonE,pcioet. 'to . rup.tO£ O'(;~ J.L1T"Vtat:, d"\I V'dO~CI(fOp05CJI ytliS, 1:C ~UVi~l!ctVE. anv6,

ae

"'t~

•An" ""tel .ivijouXll od""1) 'tpurClbiCIL "1:0 xs!paAt 'tou: -«-Av to", nupo~o}.,.~a(l) Xl ano'l:uXIJ), 't6 ~o;l"t",'ItOpd vei PI' lit t6 ZouXp«t ..• », M~7tto~ ,.mopoQos 'lllvd,vti aXEtptet t~ OtlYJ.L~1to6 6 'ltE1:AtOUpuco, ~t:«\1 0[,.),,11; Kt ~rtll8 ~..at; '0 1UI'ltXtYOtp£Xll' cppoupo, 1tlpvwvto:, ~uytoaE "tOv IIci~E).. '0 Kop'taliytv ea;fYtxi p(XtljXE bciViii 'tou, &pmze£ t6 VfOUrp£xt XIX'! I'e 41tot0J.Ll'I xlv1jCl1j 'tc, ~rEtpl 1tp6,t:~ rf/· ).6yx:q p£ xpato Xtu'ltljoe (H1 Y'It£tPIl. '0 fts.Atouptx6, 8h 'ltsplj.illvi l1;£6ealj xa:l 'wi l.Ltaottyp~ taxtXOl, &AAa aJ.l.soto; &pftlleE to v'totJ:pi'lt' J&' 6AE~ "t:OtJti, SUyGtI-I.Et,.0 IIGt~aA &:xoup.lttUVta:, p.' 01.0 tOU '1:0 xop' ' III to ouyxpOltooos. 'EX'ltUPl0Xpo·'tl)oe. To ,~6)', xt6nljo~ OtYJv n:itpll XIX! a:pupf'ollt'a:''lteccXxt1)1'ce Oto xa:neLxt. 'A~' to". nupo~0.A,0j.i6 6 ZouXP~'Jt~SljaE o~ p.mi:yu xoc£ yupta!. '0 rppQup6~ Aoo~a:aflo£vo, XPlXtOuOE to v'toucpht XCII o;OO'tPt~1Iatpl~ollta:, XQ:! tli xepta; o;oii 1tp:).cxa:-· FHon, .iHa b nti~£A Q.tv t' t!~l)VE. T6n~~tlno, ( '1tE'tAtouptx6r;, !" an:o.olll? XtV1J~' fpt~e.t6v IIa~sAI&:A,,1i 'Xt cxOt~' ~ ti1t01tECPIX,Vti AEUtEpWOEt'C.O VtourpS1I.t,S£V1tE't'JXE• mip'tovta:~ at~ OwoateL 0 II&~EA aup.nIXpaaupe XIX!to ip~oupo )tilt 8EY DIt'i/PXe aOVocJ.L1j; oo vii J.L1topooaz va t6v dn It" Y' 4tp~aet '1:'6 Ytouipbt ae !1(cl "t'£t:tlX attrfJ.~. ME 8uo ~~I'ctta: 0 ZouXp~t ~PE!l~P"E 51ft)," 'tou,. 'H ,o:l5£p£vta:,(p06teL't'ou l:1tEOE 7tayw ota xsrptiAt toii cPpoupoo • .r,'fv« oeunpoAalttO, 6 'ltadtoupc'l!.6, d1toTj)cx~1Jy!,ho, ma «1t' tOY IIIi~EA,'ltoU xEttOVta:v XtX).Lou &.rpoo 8£X'tl)1CE dx0t-L,x 8u6 I.I.O)..O~EYta: XtU1t~JLa:ta: ata !loti.pa., xu}..tOtll'cs atO xIXy.aXt oay €va. ~a:pu aax!. Tci t8ttl ouvIXta XEPCIXGijXWOa:YE'toy [Jape). xex! tOV ot1jo"'t'e Opato ..

on

j

'0 Blxtopa:~ rpEoYOYta, a1t' to otaop08pb,.r.L, 1t~yIXCVE arpup£~ov'ta:~ to ({cflnpo a.aV IiVil.l.0». ·HtIXVE &:XOJ&CI XUptEu",ho, &:It't:~y 6.VtOlttilGl) OUyaVtl)01j'!lE 't~ Af;IX )toct t~.Y 'DJt60XEo~ t1J,vlXp6Et lluptO aEpa:V't8~Oi.), oto ItOCAta ~pyoo'taa to.

•••

.ii'

104

705

'AYCllUaa; atou,xoptcix1jo~ tOD 1'U~\'Gt:a!OUt ~ fTll-"lJ on ~ Al~CI ~.cxv tOA~lJp6 xopltat (mf ~lJt~f.LGt:tCl
tfj'

ozfjpx'

'0 6pa;Qu, :l.cd rtOIl~ho~ 110to11:611:0(61')0'l l:slltOY' ZCXAtetXa SL7lYl')6et X«11:0t£ at6 B£xtopa:, dxs "'CXtClxt~aEt 't~ 4l~cx.· A ... xo:f oty 'tov n:oAUltfo'tlu£, 0 AtEOtalyaxt, n:C£vta; 't~ AlCa: '1:~... ~~ptax£ n:OAU lyStCl:(j)lpouao: xc !AXUOttlt~, yt' a;ut6 ~7tO~ciataE cxi:lptO v.z j.Io,z6" d ... 'tOU £[XI 1tel 'C'fJv «A~6Eta; 0 Za;At~~bo~. «" A ... 6tip6st, 6lip.a;t 'tOAP.lJPO,. •A:poD hmpE1tSt vii 't~ ~tAcfVE, XI Ii...6tlllli6v ot. .AEn ljItp.a; ta:.•• », oxetJ!l" ,"GU otQ;Il,z't1)acx v. ·A1'Cotp(l~~X't1jxe, clcp~...oY~Ii, vei 1tf.paacu\I Suo 1'C&l'AtOuptXo£' 'U !va;, .i1t' ClQ'tCU, xCl~edlxsDs EVGt: p.txpoawlLo a.Aor~ Il£ ltoJlI1!1I1) oop« xa.l xpo:touas £YGI: xou,~i" OrtW, !pCX!.YEt(l(t yeti va. t6 n:oll:l.~JEt.'0 ,x),),o, cpopouas «J.mExuwo xa:l 1tAo:.U Jlr.AEIta:Ytd.oVI.EZX£ 'to Xipt tou at6 r6vcxto 'too XO:~ClCAcip'l xa;£ tOU ol1jyou:vaxtXtL EMuI'O. '0 BlxtOplX, '1;00, «:PT/os vc£ respGiaouY «reo J.l.1tp6, tau Xtetot,I'IXCOtO:YI yC£ repoxwp~CS£t.o:cIXY 'toY a:CClJlatljal !va;, n:Upo~oAlaIl6, «1t; '1:Tj 01lJloat&. rupl~oytlX' b B~lttoplX' EEOE 1tW, 0 XI.l~IXA&p7)' hPI~E 1106 'to ,xAoyo 'ltp6, ,;c£ ixE~ nov dXOUCl1:'1)x£ 6 7tUpo~0).tClJl6,. mow. reu hPEX£ 0 cUlo.; XPIX'1:WV'1:ol' JlE to XEpt 'tau :to on:a;IH, rccE VtXlli) aep~ivo:p

«1'«.11:11'.

~w,

m

ptOE O't6 n:p6?w11:~ hEtVO~ltou sEXE lltt'l:£6;[ ~tov 1tEtA(OU~ ptXO to VE7.pO ..n:ou6eAe VIX t1), yvwplOEt fj TovllX. '0 II<i~eA xc o. ZouXPcit ni)o'YjoGtv ;0 rpptfX't1j, 'fl'cci, ~1tCcuJ..."l" lvw dlto ltiJw !tPEXE. re«vw OtT] ,S1Jj.IoOatcfOXCII~a;)..tXP1J';, EZOE 'to Zouxpott n:OU'PeUrE 1'£ to y'touq>b.t xed 'to q>poup6 1tOU rtpoorta:606oE vel a1JxW6El xt hPE~6 Il£ '1;' iiAOYO'1:0U 1tp6.; 'to cppdX't1j· ·0 ZouXpc:h ~atpctJ!lt6 XSCP«At teu, o~xwo£ to vsoucpb! xa.l 'to'll 1tUpO~O)..lJOE. co XotBa:Aa~1J' (mo~Wp'loE,. Mo,At, xouvwv~a:, teX XdA"l ~ou 0 q>pou.pc" o(1)Y1)61)1(£'1:0 £ttsta6oto. -rta.'tt, ~l.C£xa. 000 ~ecpuYEtL1tp6, o'tcX fl'«'tCGI: (lOU 0 xpa.tOOI1EVO,; Twpa. 6a 006 Illtp~aouv Elxoam£v" ~oup,oouAtl, 01:6y malva. ·0 q>poupo, (j)oupxtajiEVO' d'ltavt1jOE: , -mOa:l 'ltoAli r~U1tVo,. Moil ~t:ptlrE IInpQo'tci ata IlGl:'tta. Jlou! Ka;{ 1t010,. to re&p{Jlavs va 110iiplX'tE! ali AUG·OCZOjiEVO eXE!vod cJioipljit... Ka:l t~ Af'a:t~v i~,'licioa.vs.

Aut~ Ot1jYYj(l'llXE 1;01 UltCil Jl6 'to cppoupo, dHa bputjJe r\l~pt~E a:Oto.,. 11:0U stxa iltttQ6&~. Kt oflw, tOU, bo~rl)aa.Y 01:0 cppoupa.pxeto. M6vo 'to ,~?Q:au" IlE Ottll'l:lZri) 'tOU fPpoopa.pXou, 'tou,

.r

.

,.

nw,

'll&t 0: I.

dXOAUOa.YE.

'0 AC£CJtolvClxL !tpS~E X IXt.O7tt 'tau:, xc O'tIXV lq>ta;OE 811J.1.00'" «xoua£ aUo reu.pa.~OAtOllo.· Art' .~ atpocpi} " xO:~O:),&P'l' ltpeX£ ttpO, 'to .B!XtOplX. XtUlt06aE t' nora 11£ ta 7t6o~a: xlXL JlE 'to'll XOl!~;' Mlt1)XE ati)v1tpwt1I aolbopta; xOll cpWva:~E a' CXOtoo, 1t!:lV J.l.CXCI0t1/XO;:V: -lla:lcxtXptlX ata 3nlo:! K£txlXtw Gxotwao:v hlX a,·

CI.~

'Ex6tvO("" rep6nwE I1cU,Ota. OtO a1tltt, d)..A· bdv1j q1poupa:pxou lluP~~IZV ~OtXlll. Xl

At;"

va ?UVOOlt¥E: b lotor; 't~ «PVyj6>:jXE. TIZ XYUlta. '1:00 ~ ''ltp6'tCla~ tOU oty repol11j-

XOIIO:, I
'ltO'

1:' Eya; Aecpta hPE~or;v dre' t~.,. 1l.0A~ 'X.tiJ,LltoaOt av6pwrsl'£Cov'tlX, 'tci Ytouq>hlll ,ou,. To B!xtop:.t to'll auyellX~a.y. l:t~ olj,j.l.OOt&· f1a~E6t1/xa;v xtXIlreOoClC av6p1I.1lt01. 'AvaIlEoli tau, ~p!axoYt(l\l b BlxtoplX, xt ~ A'~2:, noo t~V xpo:t~oClCVi rta IlotXp'tupa;. 'Are' t6y tpOIiO ~,xlZpqHbb·,.xe ot6v .01tO, 'oUY lid S£rel.cx dpacsE 0 Zouxpat Xt 0 Koptaaytv. M' Gtn:oplo: rvcfJ-

'to n:plil1a;,

YOUO£ t{n:OtCIC XCXAO. T~ Af~a. '1:1) auvOOet¥E 0 Bix'topa;,. 'to ato:6flo 1jtClCve JllXltptcf XO:~ 1t1)ya:tVo\,tlX,«rxGt:· tJ.E 't~ A!~o: 0 Bixtop"" 1jeolYs XIZPoUllivor; '!toiipee hac

,&

.g,

-8EPE't6 7tot6~ )..su1:£pwal 'toY xpa;tOullS:vo ;-p'W'tlj<SE ~ A£~IX 3tIXY Ecpt(laa:v ato an:ltt. -"OXt. 'AltO 1t06 YtXt6 ~lpw; -8ulla.!ltE EXE!VO 't6 6paau 1tOU ~ 1'6vto: Yj6EAE veX lJ.e2r; auO'tTjOet ~va.v VEotp6; '0 Bbcitopa:, ota.p,ci'tlja£.

-Tov

nci~e).. Kopta&:Ylv;-pwt1joe 107

Jl' &reop£a:.

lOB

-NOlL '801PPro ~l:(n dy ).iv£. 8u(J.c2o'tE; Aot6q 1COUfure x,hI:rp, 1Cipi~iV(x. Aod,~,OIv .•. '0 Bhtl:opCII" (HExotO:YEi ali XCI:(J.EvO'. -M~n:u:i, Monts Ad'fio~;-pWt1)aE ' C1] A£~Il. --;-"OXt. aO(J.~(J.'n 'l'Co)'6x")..~t6 'l'Cp6'Own6 o;ou. -Ked ytCCt£ Sty 'liQ1tIXTE ato~po6p«pXo: 'n Al~a: dya:vtXX'(;"lae: -Kat v0I'!~£tE :1t(u,eyw I'1COpW \la( d!1w't'e~to: 'lrpO-noco aewpE~n 1CPOO'tI:JXct.%; .Nci fI:E~'t'eon IpfXt~xe 0'0 fPoup6; !xe'tlt~ yvwll'lI ~W, sZv(Z: 'l'CpOOtuXt~; -K«td, t~ S'x~ ClCI:' yvo,l'1) EZvat:tlp.!o; EeX.ioa:tl1> ,;( )CcXvOtlV ,,0';0£; SextiaGII'te,.6oQ;opq)(Xvtt£~p«t6'1to!Jl~ lXOUJ1E o't'oru(J.wkom; Kat 6eAlilteva tOU, Cit:q'(1I6G:1 yeti tCY KoptoartV; l:~,.oXa:pcotlil, OEV t6. 'ltef!I'EYIl. e .• '0 AtEOtOeVCIlU aEY 'ltSpt(J.EVE .. iucc ti1ta. ...t1j01j. llh ELx.' 01(011:6 \lei IIccAo,aetf,LE 'ti~ AI~cc. ~Gt! npoalta:6ouoE yei -M~eup.wYS;te At~OI. 'AatEUHh'1jXCC, 4iv .1j;epQ: 1t'o" ,Zau dao Cln6e,pTJ .. - T6' xwpa:t6 Uy~tat:v n06AOU XQI),o, 'CoB dmxlt't1jCI£ ~ A,(,a hpt£ .. KovtGi CI'toalt!tl t"l" 0 Hiltt'opa:, tiltOXa:tpEtWV~'IX~ 'l:lj. pUl'tllo£: .. -8Gtp6elte A!~Q:; 'Exelv1jd1t.iVtljO's Mpt.o1:(It: -AiY ~epro. Bc:ta£'OVtlX~7C1P6, t~Y nOAlj,o B{xto~ po:"Clxecp'l:6tGu1s: . .. . .. . .' «Ao£:ltovlill laEt, ~ECmOtll{'t6 6eoopettE ,iullo,. Irw 1I[IiOl.~btEllil,i5to:cpo,p£t'x1j, j:'vwp.1j"'. ~e~alcc p.o!) eZvQ;~d:aui. tpo,po nOtOIO not6v d:ltEAEU6epoo(J£» .• . A!h6, ~tQ;Y :n;oAwv6, d,PlClt()Xp;I'i'l:l)'" lin.o. a6~ XGII!,JcI 0000£ xext tOU; IlEV:ltGtt tQu~ ot «' AHti e!XpaOiiY~ rp7Jro~ po:o[ nOAwY,xi, AErEWye.; x(tIton n:pQ:rp.(Zttx~ l~oua!a:. 1:' CitU!l:~ t~Y 'l'CEptotat:alj 61J.w~ E~\I eUXOAOYcX x.avoup.s to Xui5a:ro tOY ){opulXrtY. rp~rOPGII ali t'6VXAO:6'!40I)Y», '0 B!XtOpa:.; !IIE\leo't~Y lto),~telOUAIl p.6\1o,. "'EI'EV~ C,tY;; IlEtl2, tau, nOli ~t"V' '(tI\lalxa: toO 6ltOSIEtl6t1vdj ~oo
dAAaeetxOIJ~tYtGII. .. .
otU'i(ta; . . ...... _ . •

S,proa1:Q:OtOU ~Q.XlXp~,.<~ n:a:tipo:, 'rou,! ~ J£'Qd;p_1X lO~ XI ~ N6A1j.,Gl'Jt6 XQ:'FH'J. !;Le en1i. Ot~ BIZ,pCJO~tlZ ,3:ltOU ,IS v X£yxp.ovviI: AIECI'l:Otvcuu e[Xi l£eltU~ 6E'"l' U).,ljO(a:OE· (J1:0 tppoopo:pXdoxtd ll1'tfJX6 Ot~Y Gl'volx't nlptCl.. . . "T Clt'Spo: tiJ;O AlY1J 001'0: n~rQ;WE, ,11£ oU\I.pa'.fo: 'It£tA:OUEHXWY, 1tp61O 'to Cllth, 'twV Kop,;ct.%ytY. . Adxyov'to:, 'li0 tpUlttoll'e.vo 'lto:pcW!.IPO elm. O(yc:_ -N' eo!iJ,.-x~ dn:ot'Stv6 !1-evo, 1tp6,toY elttl(9rpM.1'l' noo atsKo'ta:ye 8fltAa: tOI) ,pw~l)oe: -Mnopwva ipurm; ., __:1:Ii~ 'ltt:e:pcCX(7.AW.'E1IlE', .61i ttl xQ:tQ:cptpouIJ.e :llo\lOt p.a:;. .EalO EOXQ;pIO'Cffi rtGi 'C~v t~tllt1jph'l'lal).. , cO B:httopa, ~111-'-::h::a6 rp~rOpQ;. 0'1:0 'ltB~.o~pop.to.

!I:~'

* '" ,..
'0 ITc;i~iA., (l:Jnpcc cina t6 'tEAeuta:to XtU"l'J~a: ot~ (,itX1j,beoe :1:'£ drc.AWf.:tev,:x ta XeptCC mlvm o't6vtotxoXli~ 1totQ;,.oxotew'l)' Itr.iji"Pll,.orcotl ''tOVI'UCCipEpt:lye.. • III' GIIl(OuAeuOv to:~ ~p1jl(e d'''' rcoo ~:1I0tQ;~,S j,l;6 ~u).,t'!lO xpe~cttt. KiXO1)0. ~o:oa:\I~1p.ho" xQ:ta:xtulTIn.t.bo,. e XllIto:'1!:oO:Xt0I'E'YOIO. . .. T6y moioa:ve as anrp.~ ltOU ,8h to nepi[.LETI'E.«ITm'Il1t6 .. pS{JO:v :Kccl 't6fLo:6cc'll o~ ltetAtOuptxo!; KQ:v£vo:, S€v tOV at.. aEon 6' I%1tOY(VEt,: IIou V~YClt 6 Zoux;pr.b;). . Xo,ptae 11£ toyaul:t) ot6, CI'lti'tl .. oil [()'tP'lIIa:.'O 1I~~E>" 1tfrre Ot6 E::pt6(]l(oc Xt '0 Zouxp&t n:E,p:IlEye Vc:i\IUX'HIIa.t, Ylri Yctt6 oxaoet dl'C" 'T.~IV :n;o)..l'l' . . «T! )to:;)." 'ltothr.pu4Q:';0 mottlAt at~ CPWAU:i t5'i'~Q:pcxd~"' .•QdcptljxS 0 na~EA-ti\l to ~plo)to:\i'e; 'Con 1:1AtHwv(.(ip.e. • AUa ~(ij''l:6 :Il&6O:VE j». Auto 'to apwt-qtJ.CII ~OIaallt~E, :p.s 't~ :OltO't'Et.Yta tau. . .. Ah t6l!1hot!l~E 'CE 6ct tOO 1ttiPOIJII «11;' 'to ~t6~ to~ Ot 'l'!;Et)"to!)P~l!.ol. T6 ')!.ooto6p.~t 1:Gu)tCIIlt~\I apllcvtxat:, 0 &.oepcp6c "OU· 'tiel l'C'~PE ot6 X{J)p~o. 'Hp.&:y(Z t.ou 'I'C~Pi t6 061"'toux~ 'C1)'. Kat Ot nEt'AtOuptXo!,. 1tot) aXGIIAloIlVEO' 3),,£, tf, YWVt.e,. ~p~X!XYEltO.AU Aljat:rtj'IX'l1tlt(.(. . '0 nC£~EA o~ (:iii ~E.XdlO:Et t6 opop.o &'1'1:' .. 6 olt.tn ltp6, !l:O :PPOUpa:PXECO. 'H vuXta: ~tCl:ye axo'tEw~, 1'tOO oEv~~),e-

ta"

a,jV~,

ee-

109

108

1tB, "tT) ....U't1l eou, '0 OUpotvo.; ~'tot'l'6 OUVVE"tClO'Il£VO';Xt b IIa~eA n~rottYE dOUYot!all'l'tCI, aay d1tO~ACI1llJ)fiEvO' d2l:' tlt; xAUltOli" :nou n:t"tIXve ~poX~. lIiow :in' tl)Y n:Op'tCl ,ciXOu0'D)1lCIIyewyl1, •. !'to OIJtAct~ , YO ow!-'-a1:U) ~'tcc\le .~ cppoupa 'too rppoupccpXdou. Kti:too lin' 't~\I 'lCOP1:otcpClIv61:CLYS(lIGi AouploCl 'I'm,. '0 Kop-;oar.ty OTjxc:06~x£ xed ooupv«p.&l\lO' cift' 't6 ~uAo"pi~atto, ~l)A&cptaE 'to 'lCap:£6upo 1tOO ~'tClva cppayJ.L6vo J.l.E otePEcX !1utepd XdYXEACI. Tdryl1;e J.L£ to XEpt eeu, "Htava yepd xlXp.wlL£va. 'Eom til, cpot(VEtCZt. nplv, ~'t,nE xaArXp'. "Ecp'ta:ol! 0't~\I r.6p1:CI, a't(61)Xl! fV(l Ai'ICtO XI cicpourxp«ot1)XI. -ranpa 2ta1:1)OE tAClcppa 'to X;POUAt. 'R 2t6ptGl {':ptes. -Ncl 1trXPit 0 otdolo" 8''1' e!va:t .AClowliEv1JI-~AIIa1:~J.L1)aE 0 nci~al. 'Aft't~\I dyotXt~ XCl~ftGiOIl at~V a:x(1) £\l6'XPE~Cl'tt05 .Zoe tci dota: x,anOtOlYOD. Ii MX1iUA& 'tou ~tCl:VE ~CIpwp.haxcd xoY'lpo1tnowliiva:. A1t' to xpE~dtt ol)ltw61jxl l.uaoxoqJ.tOfiho, Jl' civciafa'ta J.LotAAlGi,lvCl Gh6pc:01tlvO eouAoum ;UYOIIU, od 61Jpt6 1'£ .6\111 XtPI 'to !JiElpta0J.LEyOXETldA' 'tOll. M£AljO~. :EEot6(l(OE J.Lta ~Clptd ~J.aotY/fit(l, IL£ 't£J.L1I:SAnt1J J.L0\101:0V1J :W\ll), tJlOIxouAe!Jis t6 Y't'ou"bt q 'ltOU t}~CCVEtit2tAot en: 0 XE!feU, 'tou x«t ,r 11:1. ~Epd: -K),ela' .-Ijv 1I:Op"CII.K, a:'" ~avccxoL 1:rX~e[, clAi..1j J.Lt¢ :popci, 6ci mxps" 7th,. esto ••• '0 nci~EA b:)..ltOI ~... 1tOptCl:. );":0 0£reAot\l6 O:wlJo«tto. XClall.°YI>'oOcsCl,Y. Ho).).1i ouI.Aoyfo1:7jXI 0I0.~ ~.~ vuXtOl."H rcPW1:7jd1to1tEfpCl, \lei ntipEt PfPO' 0'1:0'1 aywvOl, U.,. 'l'ChUXE. Mi to 1tpti)·.o tOu ~1')JAlCII lipnOl,Cl'r xed 'l:tv lxJ.ELOaY O«Y 7tOIl-' ~6y tlXL pJoa at~ qu;b.(I. Kt 3.«'1', 1l«6w, xoc66't1l'f', toY j.uoOltfipa 6 GIlVO" el0& ...it !J-oprp~ 'tr" "livOII; tou, t6 d~u"'OIto ~CXFool1ho "'1); 1tpoo(t:)1tO r.t.i'tri. tOOO rVUlo1:d OCtct7t1)PEVCl.L&ttOl. 'H OXE~l'I J 'tou ..a:~tosu',: ({KcxAcf 1tOU )'dltE[, A['(l'tepo~ xa:l.iJ.Lo\)}. 'All' t6.1tOlpc:i:6upo apXLoE v.& ~WjPO:Tll'Eta:L ato 7tlltWI-'ll: [YO: '(xpCCo fEtptf.ywvo. "U aXOIUtYLGt J..t.ro·Myol11t0XWPOUOE. n},1)o£o:~OIY ttf i~ljl1~I~W::"OIt« .•
I

KE<1>AAAfO :ET'

otO 1Jo''I'ciAO t1:~\lClU).1j Yll6y,tOI I't~(I,ptd epmvijo ciAU(l051;"bo, Ox6AO, TFe~op. Meoa ot6'1 Grevo t1l" ~ T6vtCII, tiXOUOE dj aLYOlY~epooKClAC6 onf.,t.

lloyo

Eya. nOl,ptiaupop.Exoup1:fvcr.~cp&nS

.-

-~OXL. 8b xO'l'litOlt clxtlJoCil. 'Elan, A!,OI. Ia Ua:cppci ~~!llltCl XCII 't6 XCZlOIU1:tXOOPl'1)t£,,6 ciy.').tClOfiCCtfj£: rptAEVc:i801c't1)" odjv euKYljo~y tVUAGl,. <H T6v(0I X«l'0yilClol l'i xouPCl0tJ.£\lO Xa.p.0Yllo. . Kcr.).Gi ~oi>p6!,At'a. ·Ep.af,. !XOUI'I xapl,. Xd, rcipCloe ~ xplolj tOD notupOl xClL O~p.epOl 'J(OLJ.t.ti'tOltfjauXOI 5All 't~ J.LipCl. Kilt J.LIC, JLI; ~l) tJ.1Jdpa: ~oux&oalLl an' t!, Ilyputtvlt; vuXUt;,. Dl, 110u BACIL V£OI.- 'R TovttX 'tPQ~T/· 'tli ,ee ~ qdeyri~CII -ill' odv xotVt;l!CE. _'gl VEil 'xw liep6ova.. Krd tJ.lpL'xci :lLovo oeahll !",,"opGl vci 1:ri 2tGl,-Xc:t:J.LOyiAClO'.~· AI~CI, xo£'tWyttXC novljp« 't~\I ACxtlCupl\lot MtXOI~},o~ylX. . 'II f11Jt£pcr. 'lSiC TtYtl1 xtXIlOrUCl06 XI 0I0'l:ij. "Hta.Y IV7tr%POUOtClOt1)xUFlOl, av Xt ~tq;\l1 .36Xpqv(ilv, ,LXE '00'1'';Cl:vtc xlV1]oet' VEtlCpfic X07tn~, CJ'toXdto'ttx6: 'lxpf'CII p.atlQo XCIIl OU(LmxOlj'l()(O XL t\lsPlllnx.6 1tF6ow1t0. -:m eoXo:pllt1]o1J. at Al'(b,. Gci oaC dcp~aCl) ,,6'1'10,. •AHC£ 'twpa. OtlJn6lt1:E ta. oIJvlj6talJosvCIl vtCl,-XW?QucJis x.CI:!tpd~ri~E t'ijllxllpbAOI tljt; ~p6, 'to IItl~civt. -1'6 npwto v£o. !.tCl:l1atall~ d!1o:6~"attOl, T6oxo)'tx6 OUfi~OUA£O t\1tocp«ato,ll. '11&. SOCII! 01:~'" §~o:ofi1J tt:i~l'I

vt, ~,

)lebar;

njt;.

,

>

" -.
'p. :

110
"',

111

.

..... . .
•• J. '_
:.: .. I

~n:OAtJ~~Pti1. 'Eyw XciPl'JXIX n:OAUJ-O'l'Jyo~a;vB 'w'I'JP~ ~ A!'\X.-"'EXro ~Clpdle[ ~~v tl).l£~PCl "ext 't~ yeWI1'Up!ex I KGt! Tl\Xd v4 'ttl (!.i60tJ,l'£ (Dux llOttl; T' ,iyopttx "moper ...Ii eu""EXlaouy t"l; OfCouot, touC &... Xt Cl6tGi ~~pouv n:ofl. UtxV'roi) lI'itoon:ex xcdlJotiX ee .4>p!Xlj. .• 'EII'(f~ 6& (!t2Iin:a. v t,pt. ~ouv !ta;f Ot~ yuvtxhtll ,0£ XpE,"~na;t "Gl:f1.t:i &>..ye6pi1. AEJOY;&, ti1 OCOt« ~ AtCor; yEAa:as. . 'H AfltGneplya:MtXC1f,).,o~YIl x&61]o; dxo~a; ).,!'(o (!e ta xopttala: xal !.L£tei R1jye o"to SwP.(Xo.tO 'tl'j~. 'H A{~a otPIlJ.wXt1JxE n:t6 xoYtrX O~~\I l'ovta; .• 'ArdA(a;OE ~~ Ipt},slIeioa; t1')' xo;l tJlt6uptOd tll' e!n:e ylei to En£la6oto noo. ~rtyE Oti1UpOOporu.-<Pa:Vt&oou 't~" hn:).7)~~ p.ou, ToVtOl, atClV TYWptOa; a' a:01:0V tcou ~~pIiIXE.•• ~ot6v VOP.fCEtC; 'M 1'6""(14 tcOO ",E 1'I:SptE@yeta: &'x:ours t~V &:rp~rljmj' dyexa~x.w3E 'too, ooj.Loue t'l' !Jo' cbtopfa:. ~ T6 ... Kopta4rtv 1-~eot6j.Ltae &:t;LEOW~ ~ 1U'ee;. H Tovta: ta:paXtl'lXE xex! OUl"JlQ:'EUtljXE ltOVE!.I.£VIX. -Tov Koptaartv: 'H Af,ct aoxa:plot1jf'tEV1) atc' t~V lll'tumualj n:ov tcpO~Ev1jOE ~ ,ii'fj'(lja~ ~1]' Ot1Jr6'ta.ve .. 6 tJct).w",c.t 'tll' I"E 't6 B!x~opa.. EtWErta.p!JoE\l1j d~' ~ Ot~1TJa~ n]~, ~ A£Co: 8Ey tca:p"t~Pl'Jai XAW!1tOlOE 't6ftp6aw1to 'til' TovtClCxrz£ tcw~ ~& Aun« t1)' OciXtuAa. Ccipwaa:Y t6 lirpa:ojl.a: ItJon;H!Ln:Aou~IX' 1:1)" !i ... ~eipE ~ AI~~, 1t~OO civ~ouxo;; o~LxnptE ~ xor;potci . T6ytClC. A.EII 'fj~EPB !Li 1t6a'lGtjw ...la: "tp£:p.a:...e.tcl ltuxveiu!YOUpQ; ~\I tlJlOprpOO\l II.1a:tuiW 1:11" "H 'I'6 v tct oty !lxouyemci t~ ot~y1]a1] ytti 'to 1'-i16uajiE"'O tppoupor;PXo~ etX6!1tt1 "'0'010 odtJI'tj: «0 Blx.opa, A'EO",otvaXt ~iPEt nota, £nuE8'lXE. rta:d tau '1:01'1:£~ A!~a.;». Ka.£ MeAee; rcpocpe;pe: <pW ...a:X'tcl OI/hr, 'C'7j cppci(7). -1'£ drcs, ;-oh x(nciAO:~E ~ At~a:;. -rta:tl Otllr~Oljxe:, otO Atsotclvoxt rtei tOY llexPAtOUCOl, OljAa:O~ ')'cc:( 'to", Koptociyw; Ao~o, tOY tcp086oEt •••. <H Al~1X eZnE: _·Oxt! oSvn:~OtEuw.... Ked ttcztf ot6 XGltw·x«'tw vel ;6 dYE[; 'U 1'0',1[0: ga:pt~Etcir6yllO't.i 't'l' OUVClCtf.t

oe...

a~o

C

~w,

'I:~'

"ii"

eli

-'Eo:u.. Ai~OI, ~i1l:o'ttX of 'I xGl'tIl.l.a:~Cl:LVE": A{J,~6, IlE to'll· KOF1:olir'\I .E~~Cl:t EX'6pof. .KilL 'lei 'twpa: x, t!.uo ba. ftEFto't<l1:nto ..•• XCI! OU' hCl"', II'IT,tflo )"cleot; ',lei "'6t, 0.6 Blxt.OplX "{tci 1:6'1 nll~).~oua(Z. 'H Al~(X. 1l6vo ;wP" 1tIlP(Z~~PljOE: t~\I a"Tjaux(a:t7je T6v[0; xetE Q&UtO 1:6 'ttJXextoc IlrtWJlBYO «Ua;~}.,to60IX» civOt~$ 'ta f1.r:it(OC ria xdvo 1tOU t~X:1 110\'0 dllu8F8' Dn:o~ll'. ~A8eAa "'Lw6oYta:~ 't6v la:u'l:6 tTl' ~tCl£Xt1], aWK~aE ...tP01fexACl. «~P.at£ ,1'11' dA~6atcu. adcp'l:1'jx£. U2pa~no 1tPa:Il~, ~ T6vtt.l vtXxlt fpt.ottz, yui no tOY ; • ~~VOlv Cihr).6 £PytX'tlj •.. vU(1)., JtOAUII« J.1t).~a" rt' aod, It).)..' atc? ex~o81jp.ex ).eltt6'lj'tClC\; our.llpa;.fj8ljItE. n@oG7ta:6w\lOI(EJtliOEt xrbw,.6 q:J'tIXt!;t!16 tlj" aptcGlee 't'ci Xtpta: 't~;, 1.6y ~O::. -'AYlj~:JOxerc; fto)'6 l'6 ...ex; t -H l'6vta dnciyt1]GI GtrpljPTIJlhex: --·OXt. "low, 6 B£,,'top(I, eZvoct "'to t£lltO, an'!), 'tt Y0l"lCw. U Afro ~p6e b .NullttlvOCP, bet, aep.yo, IntOu\ltQCl«~ v Ea p6.;. aUI"l1a:fJlj"tij, tau,. 'Oo1:lao ~ xou~tvt« OtClXOJttQta.v a:no ony6xwp~ 1I:1X00e:,. 'A~,o ~elt,po~lotol 'tob, q:J!).ou; 't7]C ~ TOIICtI, £1'1t\'£ Ttl£ 1tol.u P.O\l1.. 'Axo6p.1I:TjOIO'tfj'j' s·ewnop1:IX XIX! xol~l.I~e t~ oX'o't£tY~ .).oupl8a:; "toli 15,[101.101.1 6o'IJYof)oe Ot~,V fto). 'I. n;ou 4)000uol xQ;;OI1tci ...m t7]' 0 dyipacyel'lbo;:xpua: ii·r.plIaEa: xcI! dVOt~,ciCtI(O p{roc, l:eiv 'IIoX'lttlla !Leina: ~£rravE c:ht6 lla:xP,",tcX cpwno",Svex 1tIl'PQ6upex 'twVin:or;U).EWV 'til' 11:6A1jC. Nat1jv, a;ot~ ~ ~EVlj 1tOAtt6tOUAOI. MEaee; a' lJt)t~, xcitW tho I",a Ot6rll. xwpl, vei eErEt .6v ",(YOUVO, ~p,ox6ti1' ve (, 4t£6(1:oot; q:JlAO' 'tll" "'Kill Cow; t~y ~lXa:OE ... JI6ae,. J.1Epe" 1t£pciOa:YE uo.apex ;;t",' ,,~v 'tEAEtJufQ; 'tou, QUVt.lv· t1!~7); ElXE ciEit1to ,,6tE, dHa 3).0: ma ~eX(lot~xa:VE. Allrno Ocit'V GEl xa,t6a ee,;xo},OU9r.0Et ~ cpO.lee; tau,. tcou't06, .:tya:Ot(xlWV£t lItr.t! 1:DU~ E6Xex@~ouL Ked a&: ~a:V(:ip&Et, ~ 'fo· 'Ita: a:uto 'l:6~e,@et. M6vo vel (.t~ y f.... e:t t!lto~ee; l!a:XO GC6~~ 'til vuX'tex. 'H \iUXtex ellla:! cimdota: aG!: \leX na:pll~)UA&'e[ feci xatt 1(.or;x6." KaVEt I(pUO~

'1:~,

'tar,va

112

OtO

• .EPL;; fvoc u),eutOCrO ~)'EIIJlioc OtO '01'1511'03(11'( P.lrijXE ontt:t. tdxpe~,ht '"'I,;. ,uA,yphll 'Gto 1C"GtftA(OIIII,tinox;o~IJi~6'1Xe ..~ cnE~~: M~riYEt tiftota: OCQ~' t~ \lV):'CI! ,.•. , p.i N(O~ti .. 0 :poo£,o\COCY oloe :XOtPOOY1:IlV dlfiO,lItI, fj 1'6-· IIUII evJtv1)oe XlIt Vt06'l'ltE r,p~ropll.r.trli:rtli ",a p.~Y ~u;' 1cv~aEt Xa.VEV(;C,,~r1JXE at~'; o.&l.~, U,uoe .. 0'" l'paC6p, 'Co (isfeU.o. I-L"Utap6ax6),o, tOY mjpe IIQ;Ct' 'C1i' XClt xQ;d~;'!Ilta. Ot~Y :OAlI.MltpOcl1:a ad 0:(.[ ~tlil'J Koptaayt." CJtQ;p.atlJCE r:ttX hl1. 1.1~'C6 6tC3'CIXX'Ctxd. Ka:tom €a1t'p(o~Et~Y se,U,ItOptfl XII' '!'n:Yjx£ (]t,~y a:u).~.<O r p.E~6pf1:Fexe p.'ltpoa'ta xouvwVtlJ:, tijv oOP:X tau... . 1'6rOto 1tp(O£ ruplas tilt' '..0 Xwpt6, 0 'A.pt.t6JJ.. "'EfltGl:aE JlE ,~;p.«~t JlClC~t !,&E.6 at~ipl£7tou !50U),EtlE :xoY1:atolJ, 'CP6ptwas od\l wllO tOl>t6 allx[ p.E ,;' d).suptnoo e[xa .xEFS£Oit, xrod \-LJt~x£ atllV 1l0A~. T6\1 ti'XoAou6olio! 0 otB!pGt, l'to6~epye 'tcit bdAOtl'IX. np&ip.cct'li ~ou. Ke \11; !X.. Ot~Y tivOtXt~ 1t6ptoc 0 '.ApttOJl,' lpt~E xri'l:W;O ,aou~a).1 'Xld cpoov.llt~e: -I1Gtcpxal K~\l6ya:, ,Siv dmivt1jas. -Kou~IiA:" 'to p.ea«:1 1'! o:t,161)1I.III; 'tou EU~£ is (]toepelt; 'ltou2tA1jal(Xa; •• .0,' Aptt61l e.~1Xl1"eli ttpalllXt~ o#lv xou;!va x(X[ :!LEta. ;P.ltr;XE ,a.t6 Stop.dno.·.iEalil~:I"£t\lE aei... dnoa.~o AWJ:LElII~. . ~m.a;T(tcc'" !iyW xtX'tw. Tei 1tocA,(i£ XOupEAta; ptrp.ev" oto 2tchwJ:LIX. -'n a,aoAo! d 7C£ p.s dnoptll b 'Ap"toJl,
3to

~tSiOo, t'l"

'Alt' trjy e~w:ltoptocltp6,'Co 0'1'!;" £PXOto:y €vcr; i!jiolWxopEto,.. . . -llpS1tEt 'vei alii to'll nGi~e). K.,op'toajLY.-dne (nrei· y"O!tUJYtcr;~tOY 'A tilttclfL. -KccI roo ~,pE1tet \Ie( .61.1 Qw.-llo,6; ;epet tL '&1tOY!YS! N<i p.6),tll ~p6<x. '1'0 01tltt allQlXt6 Xl CUitO' ).dltEt. KQI£ o£~, o:.O.OV 1jp6nE ;-&:otliv<6'tj'l'.e :1'6, to xoplto.t. r, . Q;1tCCYtTjoTj&XOUGe to ipUl't1JIla:: -Et::ltEO doepq::6,. tOO Koptoci,(w, b 'Ap'ttop.: -Noc£, .L 'tpeX ..t; , 'A)')'rt, t6xopita.t xwp!, VC£tOo &1tOCVt1jOEt xo'tcr;~e: :xv,auxo: ~~!01 &YOtXt~ 1tOP~II. c(fto:tt va Il~V fp6w X'ts,; Y'll~w,. fL~7t'W;;; ..•• » K, lX:~oaeiva1jXE tJ.GytxAtmpo ~apo~ ad
:ltD

s:

-- 'Ea£~, ~.p~xQ;n t6. G1tt:ct 1,1« ),d1tE: ;-,pwtljOE telv 'Apnop. -IfClCl oe~, t! l'xeta fLl t6y 'H TIii\lu:c tOY 'ltll'Ja~«oe XIX! .0',1 6XOOV
YEUptXOC.

dvotXto xal 'tOY nc£~e),. '/tou ;:~Y XO£'tol~E. XOttC£'OVto:£ yupw );cr;xcr;·
elV.OH

na~E),:

v tOCOI1EYlj, tOUltE: -Llh ~epro axpt~W<;,
ncaoe!.

J.L& civ liE'll

(ml'!:t 0 nGt~e).,
Xt

. . ---;-r'cXt!

l'paJloc ;-pWt1)ae

0 'Ap;t6:j;I.

civocttvcXXt'tjxe

CltB~pd.

.

70,:;,1'°""",.
'

,

-Nell, cbCfto:a:n:a:atrx,-ClullilWVTjOB tx!tIJO'_ - T£ VIiYLVi:t:6 mnScixt ;_:'O 'A.p"Ccop. tiPXUJ8 y«Ou'.

'AHtX to on;£tt ~"C"Y i1oeto 'Xat 8£v eZxs no!ov v& prot1jOSt. '0 CJ,oep.:X~ tOY XClCtpe'tTjoe xt ~q:lJie.• '.0 'Ap1:',oJl ~if/xEat~v OCO),~, XI. a:,PXtOE vliXOttGiEt tptyupw. «~EY 1!.GCtClCl.'IX~:dyw d atd,o~o 't'piXEt. To anh;c &;'~o~Xt6 xa.L (; I1ticpxcc AS£1tEP). -Wow tou dxou:::Jt.1Ixoc\l ~~pOlt", 0 'Ap1:toll r6pIO!., M1tpoat4 'tou 'CltEX01:Il'j/£ p.e ':t'EYttOl1EvQl IXOt"ci, .!!;I,IXt;p',ya.}..o;

IJ;WVEt. .

__ ~A, ll1to0l"-e at6SWllcX'CtO, eln.E ~ 1'O\lto:. ·D'Aptt6p. tnV&'XOUYE, atoo1tl)l.o<;. "0;0;'11 tx£i\ll) "1:00ItS 0::1(11. ~~epl. 6 'Aptt6p. ~p6E OE Gt1toyvwo'lj. . -KClCta;pocll£V1j t6X7j! dEV ~:Pt1XV.S t6 X,Ut !J.GI:!O, ,r,ta£ ~p7j)cE xClCtYQUPl,tlX ~u,p.~opCi,qJt6up!oa IUlt,a.}..UItTjILEvO,.-l'wpIX. :xa:ta.Aa;~~·bw '(Io:d elYfl~ iCE'CtCC dVllat,xt'wo,'lI OtO Ol't!;,. 'H xa.xt ~ (Opo: 'tOjJo7CAEb tOltcr;tSGlxL a' a.Ot~ 't~v [rnop!GI: •.•• Uoli vei 'tOY j;'upeqJw 'twpo:; 'EosE" as(mo~"!II, 't!YO~
SrOClon;, .

Olto).,o,.

,-Elp.Qa ~ xGjl'tj '1:00 Sa:aaPXll 'l'oull,hocp. To", rr&:,~eA tOV rYWp'!~IiI, -"A! !!-ltFG~Epe aXCl66FtaU 0 'Ap.~oJl.-N&: ~~e110: alsupt VcX 'l:CltClro t6 ltQ;tolixt xed Y~ ;! r1ve,tGl:l ••• <8 1'6\>'(OC Xl 0 •Apt.:6Jl :x.Ot.«~IXY6 b. Eva, 'tty lD.AO\l :nw:1jAol. . -'Eyw ~eurW,lael, tClw~ ~pe:rre,.-eZ1tE Otra ~ T6-

.ov

114

no
\

1ttc{OIlIl£

'1IIKou~
lItll d1t0x"'pe~wYto:,"

tOy '.Apt.t6p. .•-1'6

~pa:ou

!j",pfj'{ij

~Illf

6«!-,00

'0 'APU0IJ.ICOUY1JOiS

Itdti.

to

XIE'PtiA('l:Otl

(I(OOIt"l'jAGi.

.tv

£1te:\lOY toY ZOtlXpditltou ~EO~Xl!la, tou,g,8T1POOpo~ 4", BuI'a1J au. -Ao,m6 v.; Aotrrov ;-~ya!af£p6lj~E 0 Bdo!:,lro: xed

nAl'l0laae:

Bt~ YOOyt« tau :Il:o:p&6opou ~OU'~'E l-I.'la d:8uYO:JLl1 J!UYIl. nob, ~UIt"'7JaE tilt' d XE'Il?l'Y'!Xttltc) urevo. Et~y lilCFlJ t~O RIX.l.l.oii -rp :IJ.!-'EVOllYttO(lytOii chtouIJ.1tWy't'a:, to XEPl G,t« .\:,0YOItlZ X(l.(I ~'to:\I luti .,.,e2p~ XroptGittaalX ul xe[ta:;e :(1£ti'1IP7JI-'EvO ~Ae",!J'1X ,t6 AQ;01tWIlEVO IttitlUj-La:. '0 CPPOUPOIPxo,SGirxrooEIJ.£ t~,Y IXX,P1J '!;,ID'II xs,).tWY to tacrtfpo, an:ou.l.dWJE j-L£ n:Allt&lh; 'lwl~oe,.;' ..6 rplltjl'JLoxa:l ~tW alt' t6v1:hAO {(a 'PPooP!XPXG, 2tOA'IJ' l::£ltet6fx~,. bo;l(oXa:yo, 'l:u>y .xo~axl.tJly)} ~~X"£~E eilXDI(iotljo'l, t~ ouGxo,loolci~OI(Jt1J 'OIf()liPO::P~ tOu.l:t1Jvrr6pta iXOtlOt1jXIllII OmpOUYlor:" 0IJlPOU,PCl:pXOC a~xoo(le to XEIiPci:)(~ tou. , 'Mn;poatci tou Qit£xatav JL~ BeJLEvo Xep' b Ea:AolltyIX, -Hoto, Gitpo:,o' ~'Pepe UUb; tOY XIX'plbao; 6 cPpou-

* * '"

-AG:lfC \I , xo:tll).a~o::.!VB[' b 'OlleA1:aevxoo xovtpodrpo:),o, CflpoupaFXo\O tOii 0'1:0611(1) tbv EO,t!StAS os !la, Il' il'ifClY )(0,")(0. Mltc" :n:ou t6VEXI.tJI !;lEoa: 'twpa, IJIFpa: 1l6a~IlEpC ley l"Ath'wae. "\1'01tA[OO:VE. t6v xoCa:x,o, !too O,/HtOO:VI~" OOIl'Ci.a:X.a:L l'p.exIX yup.aui. Tou, Z(ltlXPGhta~XY1j Xci'61)x(xv,

aU.'

'OUa£L~e

aoto~

n:llcJt1jXE..

~VCll

p.!itao

t~,

'0 cHlo, tGi .. aplanpo yepo 1'0 q;',po9papxo:

Nei" atcl~iXOEd, dvot:XFtC;C,: Ked '(F<Xj:&j:LEvGl: !:Ip'Cu:i.• X xohGl:~e ~'ClIottxci ~'!pI.lHKo'll"Cti, til liE. XEpttOU XI &cpoil ,,&: at~601aE" pwt1joe

pll::PXo;. -K('jI)"o, atp",. Moo odo,,:vs t6 lip, &,to )(G.XIXAO'. '0 l:~).,o.f.Lfror:., xwpf'lIci o6::Je:~7t,PQaox~ Ot~ rr.wcdn, PACloti, P'IJ.a:slXaxwo::. - ~ pGE' SOw vii tiVIXPPWOEt'; H -(hE d;YllppWOOUI"E OtoV 4),),oxoo,II-0, ~1:6 IIlEtoo,r,C. o<p.trrOUY ,ftcn "ob I'1i, ~JlXf\'£~d~otlJLL , '0 <ppoupo:pxo, tOY Clit«J.!'tx,:1jae xc ~O;t~E J1's ~G xEpci.

~If'

- Ked 0' p.rcopeae, d. tOil 6,):,(0.EC, tl1ton.; ·0 q:poupapxoo; fpGi~1!~'EYEUptx& toysfao t06 Xa:1tElootou. -lUvt£ !J.~pe:, ~(Xaav!'oIlO:' :[l' exOt6 v, Ew1t~f.vEL: <<1'!ItOt(1-.AtEt-Olv ~EPW, trw BEY 'COY ::i1tlaAEU6epwCOD)., E~"'<Xt otlj:L(J.oplnxo a1t£p!1tJ. KGn:a:AII!oo:.!V;t', 0 If'poup6; t6\1 tiVIX· Y\iWptaE )tilt! liro .€'Henpe VIX t6:!C\I.i~E' '1:0 q?!Sclxl.'Eyw 1-'£ t,6 tope .6...a1tOt,,&~YJ~tX. '0 'O:!1£l1:oEv')to ~SoaB otiyxoCch"o e~XO'lt1rEVn ~OtJfI~OUAIE,. Kat YI' 'C;U),tti £'CEfVOCtO ... touyu,pcas. Nci t6v 1tp!l1:f,am clno eZvOII i!(lXO'ltO. td)'vl.tJl tci XIX;ptte( ato £2t:'tSAdo '(tci veX jiOOO(;oou.y cioeta: y,tftov
eEXQI-'(Q.
l~ttlg; :rcepl.tppO\l7/,~cxa .• at& Xe:p,~ !lou,. vel cd, 'ltW~ 6&~lltAOuOS, Ut d:va:x~'[Clet~ alii EZ\lO::~ reci o~ya; 1CQ:.'lra:001C<xiot. 1£ tpr;ouP"PXO, linopd va: ~rEr citro §YII: (leo)..6yo. Too lOOOE, ~QUP~ OQu).,s, ; '0 CPpOUpllPXO"; lrtvs l§wrppev(i)v: -l1oAU 'tOXiC, na:pec h&vl.tJl (IOU. 1f, ')topo,afe, va d, EXEC; rca 1:6'11 e:o:uto aOtl.... 'Erw e:Zp.cu loG) tp,pou,pa:p)(0," xed O£ oOaeJmpElfmV' !I'IIa:X!11:EUEOC;U.,. '0 Edoll'fy.x l,~AmE1:0 ~po6pr:tpX'o ...i:E"oxopEUn(l~XlIl f;Sxt.lpot~6'tCl'lle otcl riA!OI. -x& r Xci I. •• IIa2ta:oo'lra:ta~ jJ.~ (j'OUOXWY;'~., yta:tt

'0

At

t~ rU\I(dxa .• -'9& JLcA.~aou",£Ootep:l:. '0 LIXAOf,'fror: xci67joE ~IXPt" a'htX OKQ::~V!X~ E~rrU.'B 'itO 7tlJAhuo ';IJ.£t6 odJlIlQl·· , .• -M' ~atil"e 0 rl!.OAOUI1It-tipXtOeClIY.i. -rp'lYopo:: 6a;p6st ~ow .~ '!1EpapX[Q: t6.lVltUVtjj'WII, XlXt 16i Y(V£(tiylX01:!itooOlJ. 'Eyw 1'tpimo!. va e.1I:t,~:iAW trj'fta~:q. ~I(lm~"'«p· fit:t «0, l1eY«~O,))x(d ,,'X~t tOU 1!.a:viva:I;; erdol'j!lo, ,cin"ta £~mupt.Q. Upl,.;t vcE !L~ 1I1:.£6'etx.!X\lI£va:_ '(utt6 n;orx,po,Jl'
tOu

.:» A,

LlI:l.OIJ.'!ra Y)tilV.

',l1;au d y,rtfcpet;; '0 rppou,P~PXo, (1Etaipepe cO 'CW\l XEt~.t(i)\I'l:ou. -Nci, .i~w€X.'w ,fy.Q; uor).livt.

tg"rGipO

at~\I £1).1'1 bPlj fO(i)oto
CltlX!JI'l

::Etpet,

117

116

6a ox~oet'.

'0 5t~o)"o~veX as 1t'eXPEt )l£ tf; oouAc£, oou. p..OYXo:AVtSP" 1tOU 6a. ~pw ~uo )lftOUX,Utc:t ~O'tXIX. -All'tO p..'"0pw veX att;; 1tW. -'AU" IXOtO\lCX,-lI.t b l:IXAo!:,-fy" Uist~6 I1E .ooaxtuA6 eeu 'ta xcxptcGt,-~v 6U.£t, Yatov ~exavEc~,ltpbt&t avtt Oliltti:et Xpovwv veX toV ~aAGt' OEXCXOXtW yto:d antw, JlltOper: va fL~\I £1WWpWaOlJv 'Cr,y xc:ttaobtTj.

m,

<H yuva!xa:: yup~ac YF~YOpa. n:p6, 'to xpe~tXt: tOll rEpou: -'Eau 'tf «1Ia:xt:tt'EuSaGl:t; 'Eo£\l1Z !J.[A.TjOor:;
'0 rEpo, lcptuOE. -M~Y xo)".l.Cli, aou AEw, Clt~\I xo1tH.rx. :£1:'0 x£A&.pt Er~VE ~ouXfa.. 'HxonD.a &7tAWIlE 2\1(X !tEY&:AO J.LIX\lt~A[ XIX! 'lI&:e~OE «xOU!L1tWV't1X .0 XE:PCU: ata XEPllX nji. 'H rptOUAa: dfl1)aE vei <past. '0 y£po, Xa:tiBa:OE 'ta ftQO.tlXtOu a.6 itl%'tWj.l.1Xxed xwpf~ 6!aolj eatptt/JE tOlyapo xor:f )(ct'ItVtOE. To XEAcipt YSl1ta; o:XXtul.lOla: eXltO ~FWI1t)tO XIX it YO. Mt yej.l.ctto to at0!J.a: ~ YP:OUAIX rXpty!o:~e: -d~ j.I.' ci:p~ve:tt; va :paW)LE t1j\l ~auxfo: flOU. Hpw· j..I.:ae" 'to OWl1atlO. '0 TEpOi xa:X,htOE netpt:txttxli. -41o~aaa:t)l~Y :aOtlya:.(aet~; "H nop'to: aE O£ XOOFlii:. le OlVEt, I,lyo XIX £ ato 1taltOeXXt! "0).,0; fJ-0vC<X1/ aou t:i VtEpAtlUh"Et;;. 'H rpWUAo:tOU1tE rcetpctyp.£vTj: -'Erw'.oli Uw: cpae Xt ",rjtO aE flEAEt. ~Oao y:ci leya; )L~V nfJAlJl1tAa~, oE aoo 'ltE<ptll xoo~£Vta:. a£y 'tpww to 5tx6 ceu. '8 YEa: "(UYor:£xlX yuptoe CH~ yp(OOAa:, xlXl oe£xyoyto:<; tOY Kopto&ytV pwt1)OE: ,_r,o;tt 'tev EXOUV IlEaa:; CH tptOUACL xapljxe 1tOU t'i)~ l1iAYJaav Xl amhtlJoE ftpof)ufLO: : -Auto dvo:t. HClttO n,,)..txcXpt. I£lVllt to a.ipvonalo: :ij, KOFtaliyt\la:!;;'t1j' Il"'YIii(p,aoo:~. . 'R '1'0'0'0:£"0: laxut/JE at' «cptl '1:1)£ xo:I :r~, $tfluptas: -AEudproae §YO:Y !L7tOAae~£xo, 2V/1\1 \lor:61:1j. >R to:'J ~OWI l)lE''''' at~ ZOAOOAtXO:, a't~ ,(EttoVtaoa !£OU. "H YEet YUYO:!XGG6u(L"lj61)xe: «ZtD.vw ot6 €7tttSAe!o ytC£ vii !l0D OOOOU\I "C~v aoeta: yet tOY ~e~cXvw» ..•. Tct tp«lva cp6livcxve ate ata:O\lo, "COVO: Ilet« to ~AAO, YE\ia"ClZ•• An' ta ~O:yOVto; Xo:d~CLtya:V. xwpl;; t«~1j tci 'Ii!lYr I1GG'ta: 'tWYXUIl1)YwV.. Zoe!, ypa:!Jo!iG, aepv.oto:ve &PYI%, to ~lI)prxxt0I'£YO,. &:taet;A£VtO "po:tyO «Zo:nope~np)").LE tEaaEpa

MEa" O'CO xe;)"apt ijtet;yS 'CPSt,. "EYet;, (J.IXXPOyIV1)t; ripoe;; I1E ItIXAtO xo:cpteXVt nou r,tOlve YEP)lEYO~ nAGtTto:o'Ccl, )(: slxe omAw)l6VIX d ACYvIX tuu 1t'OOtIX )lE' ata. 7;),a:tto( AtVa 1t!XneAOvIO: tau. To'll ErXO:VE maOEl ytcx't! XGi6l'jlts <t7t' t~V ,bo6~x1j to 'too 1t£'CAtOUPO'OD, n06 l)lEVS ato aft!t( tOIJ. Ltc :n;chw)l1X x~60to:ve I1La ~Atx.twp..£YlJ 1U1/et;lxo: liE 7toY1)pa xUcptcxa ll"tGtxta xed p.utEp6 :ltllyotl'>H. '.I I Sembi tlj' ~tave va cptttXVEt ~otxo:. T~\I maao:YE \l£ 'tl]'iI xa:t1)Yo1'(0: o"Ct bAe;~s pOAOyCcr; xo:i ana: 7tpa!J.a;ta: «~la:,. Zt~ yoo\Ita xchoo &:71;'to 7tlilpci6upo, 11£ to X€ipciAt «xou!J.nto!Leyo at~" taa:Aa:xWI15V~ tpet;ytaoxa:xottO.'tO:VE b na~eA fuaOXOt!Jota)Lho~.

***

noro

MEoa: ato XEAapt cp€pt:t'l'e !Lta \ltel YUYGElxa: )LIX\lt1)AO~ oe P.Evlj p..t ACUAoUoatO ftlXVtlJAt ~IZ! 118 ~a:cp\lta;a!l£vlZ !ieycEAa; fLchtlX. OR YUYQ:t'lta: atcXO"t)xe Eva: Ae;1ttO x.ctt x&:O'l'jae: a£ftAa at~Y ~AtXtW!iSVlJ. 'EjCet\l1) £pe6v1)aet~eta:o·nx&. 't~y xatvoupyta: xa:ltl'j~ dta:~E: -Kpa:1:ou!LeY1) c' exouy xop[tatl1ou ; Kal xoop!, vcC 7teEPEt «mh 1:1) olJ , t~O:'II.oAou6T)a;: -rtCld aE <pepor:YE £aw; Mij'ltro, ytlXtt bet;vs, po:'Xi; 'R XWptlXtOftOU),O: a1jxw6ljxe, xol'ta~E 't~v ;VOXAljttxY, YU\llZbtlX Xl an:aVtlpS aty~: - 'OX r, 'flcX toV &:oepcpo !lOU [.LE cpspa:\le. - Kt a:O'EOi 'tl hO:\ls;<H '(ptOUAQ: Siy ~ClUXO:~E. '0 YEpO, Jl.nY)XE Ot~ auC~'t1Jolj: -M~ 't~\I EYOXAEr,. Aut~ law; v~ f.L~V eXEt ops~", veX ~)Jlfte[toYx6aJ:lo xet;f aU yUPEUSt~)!,ou~tYra:. J/8

* '" *

119

~1I'(61't!X .. 'Aft' " .:ivoexrci ~a.r6\1~tl. Xa;'I:E~ci'IXYE 'tci XclYOYtQ xc a:n:' 1:ei q;op~ra ~G\:y6yt!X ~rC;£~IX\lE " .lAo,((I. Tei XClC~Gl·"hCEUIXYXIX! a7tpWxYovta.~ TO n;l. ~60~tbii7tE~ncoi), :n:epvooa.O)'~ toO ato:6i1oo,oltOV (JUII"CliooOnGlYSYCI 'tlJ.fj!lll £R7ttXQO.·m op.o:S:iPXEi xcX\lQ:Y.a7tpoax;'''1't~p!a. . '0 aT;(le.1l6~ ~oo:~e ael: !,EIII.oot Ky!"~VW\I. '.Alt' d ~p.op!pO: q;W\lDnCllaaUCII: Il1tOu).,ouXta., aX7ll' «tI;;o 'oI'tQ; Y t,npC£rW\ltX OLIJ.OtptGlY 'Ita;! rp~ropo: ~ 1CAWl10pa .,tj)y 01tAt0l1bW\I &.\16ptlJI'CtIly XUVOtilYE at~Y :n:OA1]. "S~, :CO ~pliao ,8111'0::wx 60pui~ooal.iv'·!%,[J.f~C()l, ulxlJAouao:v c.[ q;lil.«'('(E'twV .(LEuyw'(tx6.1\l 'Il"EP"?X!Cl; 'tWYXUY1)'('wv 1tOUIl'7tIXCYIXYOt~V 7tOAll. Ked. ate1:t),o, !ltA!'V! tl)'II 7to,...7t~ ~1)I'Q;d~OY;cl~ b A6xo, tOO is:n:Ct'EAefou noo rdpt~E Ili bQ:.tQ AlXpUnU1;
O(l·V ot~y

an;

_1'),

'rt ~o~, T;f I(O:x6 VIX QtlJ.I~Q:.lyse ; , "0 DnAL';i6po: !lID dpo: mit J.l2to:!nt

POUlfWlJ.tI p0).1j1a,

'U. Kop1aciytv Cu'tl.JlaE ot6 1tilllpGi6upo. M.£~ oto oou,_ a.'Kouas '1:6\1 xpotO -eUlY;poxwy' Gto ·OPOIlO,. 7tOaa· xcx(noAU;PWYlXt fHzrOUStCl. 'Alto 1tlawxcilto.to~ EZltE ot'(<<.: _'U; '::P"t'l'EtClCtt« Ot,FCZtEulllltQJ: JiL1tllhIOtlYCJtTj\l lto);~. '0 Ko,Ft""1wyuptOe. MtAOoOI 1:6 x.optlCat =06 ;6 rpipOt\16 XtE~ .... A'KOU'E 1:~'II ",il't~o~'t'1J" 'Hyp.tOUACt xo:top6waa '11« :lltl6st6tt illicit i:n:' .bQ; x,wpt6 t~iGi ~Ep(mo: ~O:'M.PtcCtiJ(' t~\I 2'Co).,n'!l.cou).,cx,0 flE1'O:. AU1'PO~ doe),tf/6, 11]<; rxpt.tax6 £lVII, x6)!xwo~=tlPtt~ct",o,. xc. 3to:Y ~1Q;Vi'& tODtit, i'jet«"'E :n:POYoocti,f.LS1oIO, 01~V lmtpo. 'It~ q:l1WXOI-O,(t£,. ·Otav 'cpurQ;)lS o[ x6xxwOt, l!pUrE Xt 0 l'xpcICox6, ~W0IlEvOt; J1£!Lttidpl'ci.f.iQ; !pucdrrux.K at 'Cu'paoEv &CFTjVQUV ~OtlX1) 11,Y oZxoY£Vlita 1:01l. ·,EYatUoroltxG'CY xed t0610 'Co :n:f;pr,xv. fly 1I:Q;dpa:rou "CoY 1t~ra.v. Ot~Y rt6.AlI.: l'ICEC dYE ~()loa.y£aa:vExtll .;oy 'q:uAIlbuO'IXV,'O nFllopot; IiZYlXtd":n:' o:6,ou,~oUt.ou, Eoq;d;£ ~ f:xpt'tox6 ;:Ill rtti vii dy idtx'l6e~ ?t'GlvttX !Cou, '::PEFYe., ad o1t£,tlYGil orope &:",6pW11'OU,. ~twxuv. 'lYnAIll\i ~ .'O~xOrEV;to:. X 'til; ~p6E ad xwtd b cPpOUPCIIPXO,. rcd "'Ir~6'Xo,. Tty lq;epi 0 np"apo, CI.;6oft!\f: 120

vii :n:eEEt d.

tOU" '1'00'· .!peoE ~ XO:n:EAtXXCc[ to nptllf -eljV :n:llps "a~t reu o.~v:l'C6)...1)rtl:i «d;whp.to1j}). '0 'Ko,ptQ~rlY Bt I.I.ttO~ iPODoe va: xotl11jfleL Touf\fuye b~01:£AGII ~ ~oI.lX11X. 'Ked I1ta EltlllovlJ aK£!jJl1 >;0'1 'l:upGl:VYOflae: «n ~~ "(l'let It'al,paltipcc;>> . To xtXta;('!:un:lj;Il6vO )co,p[Jl tOll novonas. '(I xo~Gi.~o£ '1:6\1 e~xe ~:&aa:\I!ae~ [JE 11:1)\100151)xGutia .. J\ri y.f: ~exctoit 1'!, Iltarjd, o:d$m tiPX'tOE v'bou" :rl $t%pt.;a:v oE'(d1:oYE~tOU. T6xop!tot at1lyOtalYE1tOJ.,OOtyIXltw,. '~Y b6!Q;~E lIIa.l ltGi, ;~ql"~£iP!~E ;; rppoopa:pX0<ii, Xt &rpa5 .0'1 linoxpotlc;, 0:15t6, 6£.pH4'6.,. {(~GiaE ~&:A'tIl J!EaCl,.-eZne-66: ot XWOOI at6 oltoyeto ~, <in:6 )eel ot 6ri ~r,elp). 'H I1G1:UP{AOC: .uA'Y6 'Cl, jWVIE,. 'H "UXtGIIEPX0-eGilYE nVt.'(efJ~, Gb~auX1j.xa:t JiLa:~!tTj' ,ot OXE~et' d:rvtll. ala a.1lfHQ. 'Bfav ~ E~6Q~~ \iUXtGl: iH.Gt toO <patYotQ;YS g:X1I V6:ftEPCCClQ:Y!J.TI'/E'. Ounvci It'AtX'(tGioEt oell,,"opoiioe '(t«dOEY tOY d1'''l\iS 0 1t6yo~. Mloa: at6XEA&p.t lewpa ~,Ca:IIE I'~vo 1:PE~'. <0 1ta.lt'o6bJ~ poXa).C'E a'to)('''~&.n .OU, 01tW, a,t6 o~l'tt 'l:ou. 'lI:cccvox tf/tMaorpo, ljOUX!J, XOIiI :XOtJ.LO~tX ... ~dldt!'illux '1;6,. 1'~ :r ptoulGl: -r:ljY ilcpTj,Ga 0 rppoopa.PX0t;

rt« to

CJta :rccitwl1"

"tva

tau ~PEt IPa:x,f:,'H X,Plat!VQ; Xt ,6 n:f~E);.~~« ... aXE86\1 Sb:;l.". X de: eno RlZpa:6upc:txc eros ~o Eept6::JxlX .. t.nxQtOlV ltOA~&,pr.t. ad opotJoO :XGlltxo(tGl:~e 6),t,...-

xplalt' 'C'lU OrpPOUFocPXOt;. - T£ aTj!LGt:I"'i~!Xot6; . .' .. k.d,. ava:Kp!oStt; aeY el:n:s dlt011Z ! 'Apy~611'j(E ." R,,\IrtG'Ctt awn:Q;LVS, olIn 0 Bu:), 6b~~lpE. 'H 6sA£ Yava;~ toJ.Wl)~6,. ~H6£AEYIiYa:.t oUlla; ::6, gay £xshout; 1tOU ~s 01:" ,~t,~A!cr:i XL 3tCliY tOY tt~pl.ye x!Xi tOY 1t~Ia:ye rlj \10X'CtX XO'll'ttiOt0Il'S'IaAo, itfl0,",UAO, iivoc:. &'1>'. tOU, au/oBoll, d7t6: «f''''tt \lei" tOY xot)~:;cAiip.E XUp.tli rppOUP«PXE; ~}t-::yOC .~6At (]l:~. ptiX1Jxctl dAwuae »,. "UtCXYS ,0~ep6. N«!,.cpO~E· 1'011« 'xeflriliEtl; 16 XpovU'J,. fuxt! 6.IXVtX'Co, ol)I'atvlu,vd IX~ CEf' :n:Lci. KQI!. ~ Xp,odytl axlq;tstrtt, Ab'l:~ ~epu 1I:EP'COlOUpa:

~epet nt[" IIi.f!lJocct aUl», s ~Oi) rpepYtlys lloVO ~uy61'tX1J,po ~1O"1. noco, ;6rpepv. ali,.. 1:QU7ttXW.. Au6 llipE' 1:6y lyoXl-ou'" :11-' II~ &VCC~
«'g, Tlper,
qJ:IItYUOIt

'l:dxlllpaIJup«

,,'pa,

"tou,altt

tlOU.

.

t".

at&~"-

121

IlttlA'tXlXpt, IX.od, 81'Cw~ ::ptx!VEtOltOtElIi ~epE~ 'A)J.a 0I6't~ bOUttE. ~b ~O'P.tl'tOlt. atpt'Poyupl'E~dilluXts:~. no).6 'tOY AU'l'Caut .~ Xptadva. x, O::Ot~ iXe~ ot-x6 t1j; n;ovo: O£ j.L'l'COFE~'I''.i ;EXcXOSt 1:' doTPtQ; ).Oyter: 'Coocppoupa:pXou:

tb'

aliho t6

-:lt1jf1iYo

cbr.6p.tx ...

ana
let

to

«AO,p~o a& ae ~ExrtVW. 'Acpoo OS 66AIl>t' Jta;~! 110U, 66: 1ta~ o't~ ('{I,poupli. o!.xc~,htotaE ,a' dp\llj6ouy. dtGU,£~E».
i5Ep.1Cope~i vii 1tE,PInoo b I'X,Pl1:0X:0 lt7)yl !is tOUt;; xOx)ttyQU, j. t!~O':pu 'l'Cpal1G1:elvrx, ~ ~w~!» ~EYO':, 'SCl\pU~ rcOYO, 'tij, acpfns: l.o:t[lO. 1'7)'11 xople.t,lJe d'I'C6y\lwa1jx' ~ Xpta't!vGI:, ur.6xwCfJGI: ~ea1ta;OB at .AoyP.OU~, T6 YEa::p6 xopp.! 'tl),dvo::tQ;,pCl:bOto:ye dn:' 't~y &ItEAmO(JoE'I'lJ 6).t1jll'j Xt {tn' n]v &re6yywolj. r;t~ y,wytli MYt" ot6\1 totxo Xt""j6'1'jItE :p.t& axta. -T1 )t&VEt, £ltet; l'tOt't! XA.x~C; 1'6 xacpt6p.oupf10upt'Co tilt;; X,plotiv!X; p.E.eooae til

p.hst'

«"g, tl 'fl0~Ep6. U'I'COOt~Pt~1j.!

Tt CP'tt:dit rxOt~

dlt6 ltOU6E\la

'1'~,

to

•AAAa 'ttX'cUYlXtci t'l' XEptOC. ~8t'1;d. O"'pXW81/ Xd),'I'I't1)" ltOU iZVa:t OOO:XOAO \lata ~atf'6'(Et', o£v toY Ilrpljvo: v, TiZ ).ortlx too xopn:o~ofi ~ta;v' :ire).,a XClt ot'oPY:)ti :It: :x!lt6ro XQ;to:)..i6::w"t:: tf Sy,>,oooal1v. T61tap6 ... fr:pEUjSP.a.X.pta:. :Eexaae 'todetcf ~ta:va;-ijv 1t0PtlX,. ~Ex"a~ tOV ~tt,P~\lOfLtX).l.ljxO~Gbo, 'to r;pc.6po:pXo., teE 6'llptwo'l) X'tU'I'C~!1"..to':,. tiC -etptti nvt1'ep£, iiultvsc;: voxu, x,d ycC£ (JOtCt a'ttyp.Tj f1dYavs p.6vo ta 6app.IX Xei).,tGl: x~,d to "ouoxell:Il!'liO~1t' tif

§xervo· 'to cntuAI. -T1~ AS, XPf"tiVQ;;

fJ'GU

recuSd'IH,.

'(ta

\leX j,i~ J.l'oj) naPEIt.

t~V

n:OlF&svd

ta

ot,

a'to olw'l'C1j1..6· ,(s!'tovli t'l'j';, •AXOUE o(w,c7jA.6, XEP~ t:oufn:~(XaE .d; XSp'tlXt~' XptodvGI:_c. -Sa; .11-6 t:upCCV'l'~OOUV,o£ xrxt«pccll£\lOI. l!Jt.6Upt'E. M.tcut(voYta;, tIXocixptcc J.l'6 &:guva;[o67j't'1j'Pphl.lj.-XC£6l)xa. 'H aov(Xllll dyczc StxTj tou,. Tf Ilreopoilol£o na~e). \lei 'l'Cst 0'. 0:0t6 t6 xop£tatj

'It"' [lO\lO

(lAth

XrA.l

to

t6 O'2td£ XCI:£ "C'£).&Itwas. K.llt ytli \ld YOCA1jYE'l!Jet "'IrQ ecot:6 :co xoiP.!tat,. 't6 CP«PIiO':XWI1EvO &'I'C' ·t~ },Uft'll, Xlilli5e$s 'to xEpt tOu, or ),uYIiO! tOu xopt'tatofl Atr6a'tS~a:'i. Uouxczl noo 6 tpipou,p6£ XOYtct CJt~Y ,reloao cpwvOl'e aT/OU, Ot",~citE' to OUV7]6tO'I1-EvO: «'I'k sr.»),- XCI! n:tl.l..t fJauX£o:.. '0 na:n:oOA'lI' pox,Ut~e aUYcc'ta.,m &aO),A1j1tte, Cltty!J.G~ reE,pVQ:lao;ve dpy&. ~h fvtWaE rcw, -cOy &1'xa).[O:::JQ;\I 'faXeptOl t7)' xa! .Oy !tpa:~~I~iXVE XOV1:a.'t'l" -".Axou 'lteptatepci'Xt,-$t6uptaI1V t&: 6epltci XEll.l)t'l" -'Erw~tal X! €'tOt &a n:G!.w X"'l-tEY1j; • Av oe e~\la;! o &:~tw~L'mx6,61i p.£~aoo:v~oouv 01. «:nOt. II..tp5ltS ~'(a~

Ah on:dpxouy )"e~et', Uv· dXE tivci tli~ ltet. 'H ~w~ tOU, ~OqltrrEJLt t6.,. x).ol6'1j" , N& JL~ t~V i.ql~aw o:uptO; N' GirwlIlCJ't&; ,lr:tri p.s eupQ;YY~OOUV IlEXpt 6(1\1chou 1i ,Oct j,iot) 'J!.6l!JouY .. 6 'Ksrp&)..t (JoE

5C£xp tCC 'ltP oawlto. Kt. d;~qrv'" aU!J.';ja-IJ~S t1jy l'6Vtl:X. «UWi I-£'lto,peoa: ",a t~Y~Extiaw !tio:.op.Gi:otQl, &.rGl7tlj!leva I1tXtta». 'Areo,tpa:,~rO:nj')te orX p.E6u 0 P.EvOI; , o'lXW6ljXE xc lmaae !ie 'to Xlipt reu .." xr.i1'XEAIX,. Tei; XeptD: 'tfjii Xpt~ ::;ti\lIX~ 't6 ... opf)xavE-Ma l' [(1:t 1 ; Ileeo o:rolll)l1ct ~tav a Cl.Oto 't6spw't7Jl1Q1! ~x6~st a' a:ot"~ya:,. O:pfyyEC ta XiptQ; t1]'; euvna xed. t;';, HEt: -ll.E 'l'1topm XP'eI't£VGl.. 'EoueZaer:t XO:A~,Xt dx6!1'di: xtX.tL IAsys n06, os Jl.'ltopoDoe Xt 0 rscoc;: ...di \ltruOEt. . r1jxw61]kEx~frtci vGix6~.[ t~V &:vtl1t6~op'If,O:!)Xlo: ~GiCi~ae np610 ~6 ItPI~c£.t. Kd61Jas O'l:~\I. &xP7),. xal 'tPIX'ftIX;e to... mz'ltou·: -IIa::1toUA1j, .lt0Y at 1tlllpccxaAli) €VIX 'tatyGilpo. r;t~ ywYtct,ry X01tEA(x 6pl'jVOUOE 'tOAtYP.tV'l) !J.Eao: atf, fJoGIIY't~Aa: 't11~' 16 'ltpwf~p6,E 6 q;poupor:pxo, Xt o[ XO~"ItOt 1t~pt:¥ve t~ Xptot!va •. 16v d'ltOXo;~pSt1]OE p.e 'ta p.GittGl:, .. M~al1 t,OUt; ~t(xy €vGl: rcapcbto.vo. Kt exAe~aE relaw 't1')10 fJ reop'Co:, ~ 'tPuX~ eou eytYe me. ~ap.tt£~ mo a'llOtew~. . '0 ItCl:1tou),1l1O ae f11t15paae 11« ~rci"'E' we 1:0 ~ptieu .in' t6 YEtXPQ (1)'1:6 ),E~1')'" A),A&~O:YE. t6 axono XIX! t~ oto!')!.'I'/01j 'tou rppo'jpapxdoO'. -1'6 ~pr.E.QU ('{IEPOlVS sva,v 1Ccnvoupyto .. '0 nli~eA .ov rVwptae, ~tc;cv 0 Nto).!.YtX,. ··S'VI1, I-£lXpl:X.yioq 'tou tpyoo'CII:~fot.l . til' ~aX"'P1J" ~y(X, XO\l 't 06.;1.1110 rsp6" , Iif~6. ~a:It(JoiYO xl'Cpt\lo reouxcif.4~elo, xchw &:re'€IIa: 'lta).t6 oGl:xibu. Koh'!X~E 'to XEAapt liS ~AEf1l-ta:~ 1tPO:l6X'CLX6.

a6,

ot"V

122

123

'0 lla~sA to'll El5e otci t 917 <l>Ae~apll, otav ~ ErcO:'II<iOtaoll lq)'~IlC(I£w, -CTj" rco~tUtouAo:.L·d, 6opu~w8xE," Ota.01)AwaBt~ ~ ~OUrE !lOVO lva J..LTCOAOe ~!lCO )l,1Z( llCot6, ~tr1V a N.OA!Ytx .. 'E~rcx'e lOy!) atOll, otp:mGin, XCX~Ql.;l(WVtlZ,tO \f'p:iXt1) "tou apGJ.UI'.). ij!ul.n'){l'l}xe ta uleuta!a

to

rca

-L'tp(lttcj)tE~, rcpoaxwpetou o'tou, J1rcoAaE~hcou~. Au~ toi O£ 61f aa, 7tOI)A~OOU'll ! Kt &rc~ )(Elvo 'ttv xcup6 06'1 ~~VOIvtti!J.wae to J.LlZpa.p.G. '0 '(Epa; XeXP"lXE rtd t·~Yta. oOlltpOf(a.. l'oo~'Ca:YE. ouoxoAo vei ~OO~IZ!vl!'tOlt 3/..1] t~ )1EpOC. ·0 Ntol!\ltX xri6'las xav.a tOU, xeX7t'lltas (.1.'1'£ tOU fVa tCIIY&pO xed to'll pwtTlCle r [d P)ACl. Ka:t6m xGi61]o, xovta attv Koptaay,y. -'E::nJ tl XOCA&~XU'; pwt1):iE to 1'CI;(Atxapt.-IIGi, ~btEaS' E~Gi; _ Too circ:lVtoil:al 1L0'lloo6HCl~!lC Xt 6 NtOAt'lit'lt aCaOIlYota'll£ n:w~ I> ouva!Ltk'l c~;; 'liou tlY '(ooXe EIl7tLOtOCIIJY1J xr;ct Jietpoti,. _.ei AlrtOl tou, ~0~a.\I lJ.&a6E 6 f,&cxp"yxo,. '(,a:,;! xan]rOpOfi'llE 'C'6 • rcaAtxapt. XOCt-IZ~E t611 Koptc~y(\1 IlE ~a ctlOXGUttXIZ ll'atca: tOU xa:f xlf61):Ja oln:~a tou: -'.Eati A1S,n:W' r).utwoe, t6 ZOI)XPtX~; Kcd yw SE'II

reu Hj'llZ:

·0 II«~d,'l:C'11& XtljlCE b' 't~1I ava:walluX1J £PWnjOY, Xt cixovf,&m;al at6 ... ~rXWVCltOU. -llatty ZooXpch; 'Erw ~EvC£Pw tl~ot~ lIoHa l.Uta· pOi)\i vei "EYE ruil1£v.cx. -" Aava: a.Ot,x rp().e 1:10u, f.t.~ f.t.0fi XpU~EOlZt. 'Eyw ~ipm rcepta~6«po: a1tO o£va.. . Kill ac,!,a rtrX !lei p.iy &:xo6aEt b ytpo, tOu Elm:: -'Eyw 6 ~oco<; oov6oeiJIcc ';0 ZouXP(h, nou .wpa: EXE[ rptd:lI!to:t6v n:pooptap.b 'tOu.'O ¢leono,p lLoOuotllpl,6lJ~E IlAC ClOtO t6 A1tEtOOOCO .. :EW1to:oe rca Afro,oxetptJ)xl dtt xo.£ ~p606;aE: -EZaou 1tCXACx2Ft 3n:ro, rcpsn:£l.. ' AAA,x at....d XCll'tci!pEpE, x«lei. NGt, 'tWPIlI ataa, \'o£ocx, xc Cluta( -::a ~EpOUY (5)..0:. ·E~ra:h tt oa:x(ht tou, ocoatpwos Xall'w, xci6J)ae: cixou· I17tW\ltrz't~ pciXTJ ',em 'J!.Qlf ~1X.vcipxcae vci atpl~e, ~6 tatr6pc. 124
'A)")"cXo
N'tOA('IItX

tC~Epa

rHO(

as. rcta:oa.vs

..

XCI[.I.0ye)..wYta:;

tOY '!t).lp(cxoe.

"oyta. -coo NtOA£\ltX lBoaaw o'COY nci~E), oAa •• A:poi:i O:UVOBE'r.Jl' t6 ZouX9dit 61£ n,C ••. To 'Space ~fEp8 on to Nto).!\ltX tOY ~~CllQlY tfUAllxij 'J'tQ.'t£ h:«v£ 1tpO'ltGlrcivoa;. atou( 'ltIltAIOUpeXGu, ,,"oCcixouc. 1'6v ~'ltCo:.:OIXY'It' cxlho:ptpw IS'tClII lAo{pocC, 1t'pOXT)pue£t( tfjc 'Emxp£ XeOlXYjC 'EltQ:vaorntxlje '~nlTFo"lj, 1tOU fOO, XQ;AOtiOI:tY va: 7tGlPa.o£yoYto:c X"( \lGi1t'EP\l(iV J.LE 'Co pepo, 'tWY XC;'XXtywv. Afya:npaJloo:ta 8trjr~61lXE ad'll· na~EA 6 EmrpUAaXt[XOC; N "o).h'~~. ' ~EFE: d rlVEto:t-axEtptTj')(£- ota:.v «PXloouII vei xtunouv talho 't6 n:0:.:)",')(6 pc J.&£.to xyoho. ElYQ:' dxtp.1l \ofo.». 'Apy& 'to ~p&eu. guv hEtptE vel xocp.7jl)eC EZne tou," ~c;~ou," ,tOUt !J.' a.6t~ t_~ OUyttJL'l1 rlytX~ q:ptio'l: - H Elfol] lLa, K,o,ptaOJrtY, Il~o,pcup.e \Iii nou!1E, ~Z\l"' fi).e"y~. •A, XOCtO:~OUj1E -:1 6ei l~ref tb;' aOTo. ' T~v UA7j f1£Fa ata UAci:pC ~~(le ~\lar:c xa:['IIOUP'(IOC ltprztQUI1EVO, '(ywatQ~ (1£ OAll 't~ ... wtA71' b :EHILIlr: Zu.'Carp, ~t IUrtlACIt &q:;tc<i XIZ! I.S7ttO ).at!lo. 4t1jyttGl:ve otcl'll N,;<!· )..Ivnt XEtpovo.f1WlI1:o:r; (lu,lLwJLhl:t:. -.N« AOln6'11.: cxa"", 0 <_I)ou~,o M1tlou.l1otllry I(t '0 TpeiXtEVf11tEpX fJci too rcpoClCf'ptUV «r'iY XCI! (iewp»,'Eyw tOU El'ltIZ. f)E),etE yli tof) 1tpcdrpl~E'tE, npooq:fFEd tOU, &lJ..a 1tatC, 6ei acc,to u'ltorpd<Ji£t 5~ th·6!,-ato~ tOU t~pochxou ~lYJ(luCllLoo. ME auyxwpdn, ltClV£ycx(.·Olot £X0I)\I dvoIXto ~orClptaOIL6. '0 ct>ou~ ~x"J.&area,!,. 0 l'paxullp.nE,px ",UA,?, .E1'W d lxw; KcxE 01. (1:).)..(,.[, t6~I:.I'Ito).utOlpc.6; _A·UTOL ·o[ XGups)s;ae, G£V lxouy 'tfnotlX. 'AAla srili EXW!1IXxFta r).wo:oct., l:~l-Iepa:. ~up:'~ eyl:t'll t:f~CWf.LIZ"ttXO an' tOU, xcmc.upytOU, 7tou~~h;ye 'lC rcpo!H.l.e,_ «0£0:; floc.u-tOU Atw-6 citGlf.Lci'llo," n,etAtoup-x, ~EPE' Y'& to 7tcyxpcJ.L. lj oX'; tH oeXnr Glll'l:+, 'tYl~ &Yttn:poClwns(1:t ;». niOE, qropi, ~pj';xo: tOY i1-l1UI-.& !lOU ycrx .~ rAwaClQ: lI'0u, Tf Y0l-d'ne :ltW~ b:rxf1EClUtG( 0 d~'Wp.anxQIi,f16At, to'll ~uptoo::, tiv 7tOUVfpa F-tCla; X 0:; ( tr.UXIXVIZ tt, ~EpmOli,aE:" Lllxwv.'tClt )1.1 :i:v,;ic vil1.i 7tA1)pwoet As:ptci. (.I.E too:xwve, ytci 1Cpo'ltcxyo:y51Z hl:tlltto", ti" E~ouol:x,. . '0 ZO,tOEP Xtun'lOI!:c at~'60;tou JIl£ 'ttl na(lta '(QU. -Ii 1tpOltlly&vSa; 'flotaoAo dn:cx; 'Erw!,-o\lo' ';CY ylo't'l')alZ ••• Ka:1 rt' a;Ut~ "'£ ~CnIZYE !J.iao::.
~cX
ta IUItCl).cX.~.,

'fa fEleutGlCa:

«no:o,

6"e,

125

'0 ZiA~a,p £otPt~£ 611(J<b.l~EVCZ 'XOll)l~£ OlO ~OUX~lO ,I',ao tOO N'toAhmc. '!tcz! to'll 'tpcz,~o&a£ !lt~ d1t' 'Cc.YCZxa:.: Ilt~ Ib' .' nAo Xipt. '0 NtoAivut d6BAIX X"!Jo0YSAGl:OE d'itouyoVtGl:~ to'll liya. va.XttOIlEVO L.AE)lCZ. ·0.",'11 b XOllP£<X, OWlto:O&, {) NtOA!VtX ~('ltS oo~o:pci: Arvu }:ASJJoIX, EZO~:",JJoUCl.AW!LEYO sou ltQ:AtX~Pt~ ~A}'Gi bteae~ at yxcicpCl. BpYj'XE' xcupa v aHaEt; )It t'l) '(Awa eeu, 'Elw OE eci OE (1)I-'~06/,eua \1& ~Elt£aet' eow .• '0 ZEAtOEP xa.'CIiAo:~e t! tou elite, t6v XOlta:~E xal xouvYJoe d1tSA1tt0tJ-EWX to Xip' tOO, "H 1t6ptcx ciyot~e xal :Jto xe)..cipt o1tpw~av£ .~ '(ptou).altou:pttave t~ ~o'txa:. BAGl:Cll1J!LOuOe 6uI'W!LEva. to'll 'XoClbo ltOU 'til OllvooEoe: :_<!>Wlttl: '11« aa, )(cX~St !-LEtO CPpouPCZFXO! 'Ii US! ilt' t~ ~o'tx" ,P.01)! '0 !ppoop6t; £'itA:£ta£ Jt(ooo t'1)~ t~V mipta xt dXOU(]1;11xe to tpl~'!-L0 ~; xAEtOaptli e. -Mti.. ~aV6'pee, ,(AoooaO'XO'ltcXva:; Kehae, 1l0UalXllpto:lGI:6Ii:lc:tt. Aot'lj xo!ta.~e ~U)lW"'EvO: '1;0 lepO, a,p1tO:~s .0 fL1toyo ',;71' xt ~xCl'toa Xclf1W S£JtAO: 0.0 N.OA(V~X. T~v ea.vO:Xwaa:lI£ ato 1IP£0)(0 a:pou 'i'i~ r,'lttClvS xciI'ltOOCZ I'1tOUXciAIIX ~t'tXGl:. llIaw dlt' t~V 1tGF.'CfX, rSwtJ;atto .li~!ppoupd,: &x.ouata at~xa:";, Toovt, xed xt .... 1joTj, KtX'lto(cxtP~Xtcl cpWY'rj E~lY: 5c(%'l:0I'I'£'.'. "Olot olxpGn:ouIlE'IIOl ,0tO !IlEAIX?' yu.p(aGl:\I,E .0: Xiq:iGO.(IXtOU, 'ltpa, t'1iv fttptcx. .
_w

,0:

L't~'Y 1tAcuelCl, .xon« o'trjY lxx)..1I0GUACXfLt. to 1tIXAtC xCJ:!LxavClFtOt ytV6tOl.VE£vac:tauy~6(oto '(eci t~V 'ltOA'I'j ,(6'1,0vo,.' AyxccA'la~oVtCJ:'ti,Y 'ltAa,'~£IO:ta1t'tlt; tper, 't1J' I1EptEIi, 1tIXPOl:tGlX6T)XQO;V XGl:VO\ltx«'Ita pClAA 7IHYf(XI1tJ;a: tci~JL~l1aat tcr. t'ij~ I1IiPa:PXtGl:; 'toov XO\l1JYwv, )It ltATjP1J 01tl..tO)lo. , M1tpoatcf. apxtvwy'to:, (ht' t~V ErOOOO tr,; lx.xA 71Ql;:tQ, '11:0tXe0v-hOl, lI:ol),,1JtGf otQ ~pciXt1J TaU axoAEWu, 1CCZpa:to:OOOY'tCXV aelV t;o'tpliywyo; 'tOO O'l(o;)((OU 'tp!a. aoYtclYflcz ta m;1}l00.

'" '" *

L:'l !L'c£ rx~f~a:

~FlU!1tx1J v-&tcr. IlE t~' 3ltAIX «1tCl:~a.1t6126

Ba,», fLE bOJ.L~2: ata~p£Yta:. pouotxa xpr.hl1J~ ROV f'O,tiCClYI On:",O"",VOl' xol.oxUOta:, tp0P;u)I1£VOtl" §YtZ OblPQ 1IUQltntlX, ao;£xonolV . of ctpc:m6JtI, ~,. mo j.LGl:X:ljttX~' IJAP!J'PX£a:, tOO Uedto6pa. .. 'HtClVe XQ:Aci Y'CUj.LEVOt b' 't'ciJt06iJ.Lo:t(l I 't'ODItPUJ"ljY toa:ptXOU OtpCltoU. m ltEptoaOnpQt Tjta:ve xouAaxoc XOIt 1tOAe!LOuoQ:vE OO'll£to'lta. £vciVttcz at« LO~th. AQ~~ t~ IJoE?"PXfGl:. t~\I l.LEtS!Plpcxv ot~y ltOA!tlWUAIX y·,ti",ci Oltl/?CZcmicQuv ~O oJtoui5lXtO Otol1PoSpotJ.tdc'tpCl'Cl)Ylx6 .. o,,~o. ,AIt' 't~ :E£7Ci'tOrpXa: ltp6, 'ltEV't6 a:cirpop~c; ~a.t£t.l6uyoat' el!"tVot)c<xv O~'(1)ar:AtOt£pt, AO~p[at~ T'ij, OtO:1IpooPOlltx?jC; rpClllfL~I=, A\I ~XtJVE .~ LI7CUO!pX4 0 Ih:'tAloupa: lXQlY! .a 1tavtcz, E'tot 'lU £'tal toi>Xe 1U!~el lto)..U Atyo," .C1tQ,. Dpw. t'iuouaa 1:01.1 e!xe b DnAlouplX ",t!Xv aa~!1a:v.1J 1tOAmtOUAtJ,. t~ B£vetolX. '0 tiPXtGl:tClj.Ldllo, tiltorpciatal veX eltC6EWp~CJ£! 'ltPOOoo7tt~tX oAIXtGi 'tJl~)lOt"Co:'ltOU ~tGl:VhOt!''' '(Ia t~V 61toaoX~ .GU. :Et£~ ltLaw aetpi" J.l.Ilxptli ,iIt' 'lcf ~lilll'"'tl%. 0,;'Ij TW\lL« 1:il' nAczlEfa:li. ~ciACII\le.6 d.UYttxTI1" 'twv \liQQUAAEX'CI.I)V. 'E6Gi ~tClVE ~ VEOACXfCl ult6)" 'Ij't1J xcII Y"tl.IJ:1h1) It'''pi5cV.Gi. ~ K CI~Eva:~ ci1t' 1101:06, 'tau; Ylo:p06" :!tou tou,,,!Il;tljlC:CYI! liE to \luXtepwo )lltAOXO dn' teX" ordttGl: x(X1 'to SpolJoO. at :JX07tEU! yei 1toAeIJo~ae,. -llEv 't'PEAGl:6~l("~E,-HylX"". 1'6 j,L6vo 'ltOV ILJtopooaClY ."ci XllYOllY oE ~~'UlJ.Lar;'t"xo( too llEd.toupCll ~'t'elIVE yGi cr-EflOU'IItou, £'ltCCJ'CPlXtEup;iYOU, ' :11£ 1lpoupci Clt~V ltOA7j, Yli .0'0, xwplaou'IIa£ '-6xou, X GIl I 8lJLotpll' xal \I~ tOOIi S6aouve odell. 'Ana t~v tiAA1J j.Lip" O( ",loot c:tn' (I(1'1:0U, XGfvov. touoa:v xal v-tplX j.LE t1] IlEpa: AtYOOtEUIXY£. Mv taue 8!VGl:VBjlonCuIi,. Tt«d elIo't6 6'Ci'ta.VE j.Lsy,U1J ci\l0l):JEGI:,xt &.Hwon oev ilXIXV xll!no}.).i,.· By?ju Otell'lly~ ... ciIf6ouvl! 0).01 nCl7tolJ'towl'-ivOI. ~Hatll'ta:r~~~OO! !~czt?utxd ci1totlAEo)lQl'Ca: 1ta:pouataoC7jxlXv III dttGl: m~).toltd.;. ltoutOGl: 'ltOU )lOAt, xpc:tTt6tellYi otd ltoStGl: tOU, !JoEoUflf1a;· -=« ~ jLt OXOtVIt.E. . . LtYjV 1tOlpiAIXOlj tOO; l':p£pIXY ~U1t6A1I'tou,. IIlaw che· 't61tE~txon:lXp«'t'a.xlhp(e to aU'oItc:tYIlO:[:n:n:tl(OU too r:~OAOU·:.I.'It.
w

127

auyxpll:1:ouaa.v' 'tci Ituxvci nAt.G71 ttl> .. 7tlpttpym v. ~OAOt at).a"', vii QOUV, 'ti,Y 'ltapcha. 8IXpX6tIXv 6 [OtO~ 0 &pXtlX~«p.ci\io~.. Lt~\I n:o).71 t£tla: "('rOVel'ta: 'itav, a1trXH:l, y" a:u~6 BAOl Oll.a:vs wi ooflYt6 &.,,£~oSo gea[J.IX. 1:tl1 axa:lomhtlX~'ii~b)t)"'lafa:~ [J.atsu'tl]xav of civ'ttauYtCIIY[J.tI'tt1PXs~, at ou6 xCI's,; too 1t(t1ta, }ltCi oJ,Ldoa: oux;Cllvlilll oa:altcil,wv, 'I.uli 6}lGl6a:«ElEue,EFr.oV~) '1U),IiXUl'ol, 6, sA~cppci xa:P.7tOUPI~ 7tr6£oj:0, 't?,~ er.l1o.pxfa:t;;, BAo[ Ot hl.,1("'0£ t¥j, «xat'r:Ulv.tCit,» )l.t &va[J.eta:.~.u "Coil" f!E .aepI(E~tlC1:i OtOA~ b hu6eUlp1j't'lj~ f1E~txOi). AOfO, ElXE to 1 E'I'l)u!i 7tFO-01:1X1P.a:· l:t~'oI £xxkr,otlX 0 1tQ:It,-Ba:alAl,' CPOpoiiOEta n:a:axaAuhtx« tXILcpllZ. l:t~C(1'1E t~yClAa.Cox(tPlv'l aT,luda.. Too IIe:rAtoupa tOO 'tOltJ.&CI1VE E1tlo1jll1j urrot;oxi). L' a:6tly Uri. opxi~onll" or VEoaUA)..EX.tOt. '0 p.ipIlPXo, ILE gvtt. 1l00PGl~:l:A;a:aIlEYO )tilt ~E!.I.1tOTta'laaJ1iYo «4>oPV1:» , 'It?.-r; ot6 0'l:",9,(J.0 nt1pEt t6v IIEtA~GUPQl. '0 tsAt't&pXl,~ q;w"'l)~e 'to AE~Evtlxopl1o auytotrll(l~ tei·PX1J Tospvcax, .1:'-£ t~ tO~ITIAUl'tci 110uo"CcXXtCl. -11& pn 'l1o:t'tCot, xcbtOtoy xt .Eltt&e,wpdotsto cppoup«pxeto xal 'l:a IlEocl'lttaOEv, yca Elvcn OAot xo.fJ(Zpci )ta:E auyuptop.ha.. • Av E.~YQl.'LxpatOup.EYr:lt,. e~Et&.alE tOI)~ )tilt SlIven oaou, XpottLOf> ....tllt ytcX £AGl~p:l 1ta:PCl7tt WtJ.lltCl:. 'O·l'oe~..,tlb. XtU'ltt,O£tcX 'ttlllothta: 'tOU, It'f,pi t6'1 Itplilto &~lWtJ.llttXO 'ltOo ~pYjn tJ.ltpoat6. tOU xat ECPUYE. '0 u)..stri.pX1J' tiltot:i,,61ju eaTE\ltlta at~f1Era:)..U'tEpl'j 1tCl:1totoonoul..ll : -E[v' ftottJ.o to ':pClY1)'t6.; 1'0t[J.ri.0t1rt~V oAa ; - .~~, Il(XAtO;a:. 'U :PFouP:'FXO, 'PpovtlCE[,-cim.htT,aE 'I, n:a:1ta:oor.ouA(Z xed XOFq:WOE ta P.1ltCiX ':1,' OiO'" 0f10ppO e m6 SWFljt~ . ~A~a:cp\lot 6Ao: ):OUY1/) "I;)(O:Y, l1chUl aty, or.l1oa[6. 1tstoii· OE, ox6~ovttl~ m:i.\'Ul <in' vi, y'c:rlt1] teAi tV-GrOU 'tGIJ, ~IIGt~ X1X~OC)"cX~1Jt;, Kouvoila£ d Xtpt tOIJ y;o:l q;oWa:CE:

Ot x«~lI:AGl:parOt

va

. "O,elV 'to (4>0P\l.» ~nCIIIl6.'t'1JOE XO\l1:& at~y eroooo 1:f;' 'zxXA1)aiai, ~ GpX~ltpcz ~pOVt1JOS to «'Axof1a: U." r.£6O:lI.E '1) O~XpIXY£a:». . 'An:' t' cxotoxlYllto. UO.Ep" dr.' tel' cipX"'iy6 't'fji f.:LEpa:PXfa:,: ~Y~XE ~pczouxll'1J':o~, (0 rO!O~ &, dpXla:to;;f.:Lcivo~ rlE-.AtO~Pa.», €ya:~ cfv9pwlto~ f.:LE J-LE:tpW f-LTtOt, fJ.E ywVtWOt~o x~:pGl:lt. ,ysp~ ~IX6t~fL£YO 0' gV,axcxxtllo AlXtllo, I:l-sJ1TtH !-LCl:You:x ci1to 1«XAY) ,.ooXot, ~WaI1EV~i fLE xttp",,"') Cwn. 11' EVCX ~t~po6tQ(xO (f1r.ptloulltX» at ,ilIa: O~'lt1J .:ht6 xcxA.6 1tEtol. E't~ xEcpri.A[ 'tOu cpopo!ioe Xa:xl Xa1>EAO fJ.E xoyxcfpolX IlE D 1'0:).. 'tLV1J tp,!«,yot. _ :ilto'tCl: t6 a~pQ:'tlWttxo o!v li1t~PXE at6n:o:p:iatWa: too Ell10v llUAtOUpll:. At ... f,P.OtIXCS xo:fl6AOU 11£ otpo:nw'toc6. . ,.Au~cxpEat"'lf16vo, &re6 X"t't, (lxOlJoE't~a611toJ:t1J &vcz·:popa: 't01.) £~~6EUlF1jtij,. Xl liluplX ~l(OUO~ .6 y'CXtpsttOf1o tOl) npoe:opou 1:'0.0 o~fJ.ou. ' ·0 llEdtoupa; axous .:x iplJp1JfUv a:, 'XO[tUlYto:S; -reX n:apa. uYf.LEyot aUII·r.tYIlIXt'IX. _, _. A~ .:XpxlaOU!-LE .~y £lttOSWPTJOlj-SC1tE 0.0'1' iimfJew.
(1)t'l.

va.

_VEpxoyta:t!

- tt!t;;' 6£0£(, aa:~! ~poVToq;wWJ~$ 6 1:EAEtctPX7i'· &~tUlI1a:tlXoi 'tpl~?:v£ (ItOU, aX7If1a:'ttOI.LOo<;: 'tou,.

at

'AYE~ljItE n:~IIWO' ·fvcx fJ.tXpO .ucJiUlIl!X xovd Ot~ OT!fiotl,a: Xl &1totavfJ1jxe atOu, atpattwn; fi' eva: )'6yo, '1I:du xpGCtlJae o&:xa:. AEcptGt •. :0 A6ro~ to!) o£v ~ta:ve Xa.flOAOU 1tEtClttx6,. '0 IIEtACOUpCZ f1~A7I~E XUlpt, 6f,Pf1ll, iltEtO~ CPCcfVEUt ~ta:VXO!)PCXof1£vo; Gilt, to T£AEfwOE xatW Ghro 'tl, aU'oI1j6tof1E"'EIO, xpczuye<; tlilv o-rflXttwtWY .:«A6~a:! A6elX I». Ka:d~1jXE .:X1t t6 D41Ulf1«, aXOU1tlOE JlEt6 JlIXVtl)At 'tou to IOPWIl£VO 'tOUflhUl1tO" XL OOTEP« 11~~l Il£ t6v l1ttOECJJprrr;~ XCIIi t6 11&pa:PXQ .altt9,EWPljOS 'I:~tll'lP."t.x. . IIa(l\lru~tCII' a7t' aEtpi, tGiv y,oau),),£xtW\I, xa:d~2,OE t,x flOOtp« rcu mptcppo\'Jj"ttx,x 'lex! oayxwas VEu,ptxc:i 'to: Xel). tel. . ,~tO 'tHo, lltt6£wP1l01j" ihexv of OLI-L0tpi£\t t6>\' VEoouAl.I:XtW•J, .~, !-LtGi (btEp« a1t't~~ ciu'1j, cioXljf1ex ouvta.YrUve" ,1t).1jata:Co:v, t~ CJ1]fia.£CII, O'ltOU atuota:ve I.d "Co ~a:TY~AtO olto:ncx·Ba:oIAYJ<; XIX! iptAouao:;vE at~Y &pX~ to ~Cityyi,AtO x~ (lanp« 't~ ywytri 'tfjl; (1)f1Il:I«" ~y,ye xa:tt aVIl1tavtlXo.

ttI~fo"

.1,

t~,.

t /')s -'

•Ayywato &'1tO !too, ~El:pUt"wOEflE' ani'll 1tAezte£1Xxezt tpa~1j~E 1I:p6,' t6v lledtoupa: fluX ciytt1tpoow1te£cx. J.Lt «!JIroIII xt c:uatc». '0 1tAOUOtO, ~u).Efl1tapa.; M1tAOUf.1atGfr:v'i)tczvEn:pwta,. Kczt611:~ 'Cou ~PXOII'CCZV ofll1tOPa:, !JItACXOOV CPOU~, Xl dx6J.L1X "Cpe~, !1Eya:A£I11t0pOI. '0 M ltAOUfJ.ota.l'V, AUrtae t~Jl.Ea1J .. ouoaAa:x8~ 1\( EaOOE ato." llet).toupa: to oia')f;o. Tev 1t1)pE b d~twl-La:ttx6, 1tOUO't'EXE O£1tAa:. - '0 e~pa:ltxo, 1tAl 6uCl/lO'; h~pa~st ""Jv sl.l.c'Xpcy~ tau !oyvwJI.'ooth'lj xac! btiJ.L1Ja~ n:p6.; 'Eal2,. t~V XEfoJ.~ 'Coo x,pCXtou,;. 'OpiatE to auyxa:p1jtr,pca 01t6f1Uil'a:. -K«lei,-d1tE 0 lletACOUPIX xrxl XOlTa.~8 rp~yopOl; 'tc Xa:,pt!. ' AHcX toO> 1t~PE t6 Aoro 0 <l>ou~. -.Eti, 1ta:prxXrxAODtJ-Eva !,-ci, MaEt'E .. ~ OtJVCUOl1jtIX, y' dvof~oul-Le E,1ttXEtp~aet' xad \1.2 (loa, on-EplXonlaeu ctn-' 't'c ltoyxp611.' 'Oc;J)06~ 1tp6cpeps J.L£ ouaxollGl 't~ ~6pt'lt'q )J~lI' '0 IInAcoupa: ~C1taoucpta:oE. . -'0 c'tpa:t6.; f.Lou 08\1 XcXVEt1toyxp6Jl. llPE1tEt vei tG ~ci),EtE ato f.Lua:.l.6 alX,. '0 <1>06; &yo(~e, teX Xilarx tau ch!oxupo,. . '0 DIltA'OU,pa: tLvczes tov wJ.LO tou a1trxal-'wo,xei. "HeeliE !,;h.l!Lw!Lho~ ytci to\, 2talpGiX(ltPO lPX0!l6Uj, .:iYtt1tpoow1tdcr,. rupcae 1t(aCl). moCl) an' 't~ p&X1j' 'tOU aU¥OtIXVE, 0(1,(XW\lOV1:CZ,'to f.Lal0po tJ-ooatt.ixt 'tOU, 0 rXOAOt)tJ-1t. -'Eow lXOUYE 1tlXpa1tQ\lGt yca tOU; xo~&:xou; aa:~, oU\''tIXl'I-'GttctpXIX. Nci ~~itaae'tE d OOll~"f!Jis[ 'XIX.' veX 1t:XPE'U teX I-Le.PaI; oCIIll-e!1tEO IInAwupa: xt ci1tO'tEIVC;!LEVO,Gtev ~n:c6'wP1Jt~ atttlXeE--A~ ciPXLO&t ~ 1tlZpH..'101j. 'H x,,61l6v1j ~ 'htoatoJ..~ OEY mplllEvE YeX auya;y't~aEI tOY fxo).OUIl1t xcz£ ~,ao'P)l(e va e~a.cpcxycdlEE. • "OA1j 1] 1tPOOOX~ twV 6ea:twlI fjt"Yi yue,allbTj ~'U'l" !tpoe'tocl'tXota: to& t",,6a.1:Tjp!ou tYi' 1tGlplAClO1J" Axoua'C'fJ,xez'liE 41t6tO""E, OCClttXl'E;'71!i Ot,o!X1jOTJ". '0 rXOAOUll1t, tPal~wvta, 1tp6~ ,:6j M n:J..OtJll0'ttll'v, Il'~ ECwUptxci '+jouxo trp6~w'n-o,tOU EtnE ~ixt:i6a1pOl, !JIc6upCotll; ..-:Enou!L1ttOteCtS &.d 6w, &~6q;'tco'tE!i lJIuxl" OUICPOps'ttxci 61i ati; XcXyCl)XOtO)'hEC;. . 'H bpx~a'tplX ~Fov'touai xaE· tri 1tp6)'tOl t""fj""a:tlZ elp·· xtOl1\1'1'a1tlZpeAa:uvouV O't'~V tt),lXtElcz. IIJ..."l0lci~ov'tIl' ftp6G
j

t6 J.LEpO' 1tOU CI't'EXO'tClVE ne'tAcoupcz, ot o'l:pIX'ttii)'u:, aopb ).,eX~a.YE 1-L1j'X.,,"ycxa«A6~IX» xa:l a'tpllk&vE d1t' 't~ a1Jlloatei at06, x.1i6nG,or; Op6ILoo;. M1tpoOtci a1t' tOUt; ),6xou;, YtU!LevoL J..tE xa:'YOUP'(tS, Xa:x( atOA£Ii,o[ &etlO!lcz.tntO,! 1tEp...litlJra.y livna:, oav vel 1t~ra.mt\l n-Epl7tt;l,tO )Ca:t xouvooo(XV ';'el !J.lXat!ttCli. Aiitf, t~ ILOOa., YIX mlp£Aa.uVOUV ,pok teX f:Iorx:rdycalt t~ ).rxvaeXptoa:y tWPGl 't'E).,u~(XEtX. l:t~1I Ob,?" 1I:1J'I'CdVrxvE \lEOauAAEX't'ol, Xf.IlpL, ~¥jllQ'; of xed a?toYttX~OYt(l' 0 l'lrx,1teiYW ot6v aUo. T6 oo6potl10 toW ~U1t6AlJttllV 7tOOa:PIW'I' a)CoUT6tIXYE CIt· rei. Ot d~twllamxo' :n:pocma:60fioa.\I ",,~Q}.E' tou~d, o'uv&:p.Et!i vd i"'t~lZ)"oUY t~\I, 't'1i~'fj.!1c1 ab tel "'IXteil:pEPVIX\I.rotczV :Alja!a.aE 0 aE6't~po, ).6X0t;, 0 aEetO, tl'); ,;pwt1]' tptrioClC; ba; Via;po xacAtXapt !Lt· )"tv6 1tOud!LLao dcpa;tpte1]x£ xoctWVta, '1:6'1 IIUAtoupa:: xt l1tEO£ Ot~ a1)fLoa~c£., T6 :n:6St ';ou ElX. axonC£4£t o~ ""teX).a.lI'.OU~(l. T6 vtou,ixt tou X'ttJ1tWVttX, xu'l.£at1jxi 1teiyCI) ad!i nt"PE!i. T6 1ta.A.txcipc 1tpoo!t1Z6ouOE vei 0'lxCI)6CE, J.Lc.it6 ea.VclptXVa:Y Clota( 1tOU tpXO\ltouao:v :n:tow 'tOU. 'AvaILsaIX a~o6,6Ea.d, cbou~xOlY xaxa:ya. 'H at""etp,fa; lCPiPE IlvwI'Ill!a: a:c~v naplXta:e-q, II,pYo6a1lCY 't~Y lOAcnata. 31tCl), 'tuXEt. TiS 1tCZAtll.r.ip' 11:06 CJX6ytIXCPS, ltp'~1 vanpocpteia.t 't06,&)I,06, tou. '0 IIn).t06pa: yuptOS, veX JI.~ SAinI[ t6 aVl'Itc6uJ.L1]to 6ia.P.CI, XClt xwp" ',leX1tSpt!LEvet 16 dAoe t~; :n:a.pO.a.a1jt;. tpd~,1je. '(tli t' aO't'ox!v1j'to. '0 im6EWp1]t~' axol.ou6wYfczC tOY,. 'rOY pwt1Joa imcpuAa:xuXC£: -K6pGI «1:IX""eiY£, at 6ci !Utntl rLei to cpat; _"OXt-toi> 1thaeE 0 IIEt).toupa. xocptti. Wow Ilx' tei $1]).ci xciyxe:)"IX .", lxx)..l']alCl" !LEO" 01:6 rcA~60, 1:6)\1 6lcztiiW. ~t:IXVE 0 EEpt6oll.a. Mftpoul;;cix, ." Bciita; Xt b KA!Ilx",. '0 l:ept6alHl ,zx£ 1tleXO£t Buva.tci 'ttX Xci'l'XEA(X, XlXl ",t ~).£IL!L(XrEJ.Lei-ro lLioo" xoltIXCa 'tei 1tp6a~ ...a. 1to6 adxoylezy xc.i1:CI) • -DIl!'. BeUla:, to 1tCXy'T;'(upt dAEtf.llOE, Et1tE ",pox).1jtlll.« x(Xl OUYClC'I:li yteX, vei t6v ihc.ooaou\I 3),,0' x,d xt:ni~1xE ei1t' 'tei X«rXEA",. fuptoGlY x(Xl 'tOY xol;Clecz'll 1tCXpci~IvCl. 131

130

Xwpl~ vei ooou OE XO:YEYO:Y 1tpOaOX~, 1t'i'j'(10 7tpO~ 't~v o:u)..67top'tlX. IIbw 'tou Ch.O)..';lU6~OIXVE~ &OEPIf'~ tOu Xt (; K),!J!.)!,(I.

'0 OllV'ta:y!!a:'t&pX1)~ ToepY!&:x, ,!!'EVQI\I &~(w!!o;t[x6, rptrXoa:v£ OtO Cf/poupa:pXeZo xed xGt't:E~~)('tXye d7t' 't' &).0'(& tou~. Tei n:IXpa:oo~'lIX'';e o'tov &YY£AtOip0PO XIX! J!.7t~Xa:VByp~,(opa: O3't6 OWI-LGittO't"'~ rppoupd~. r: -llouva;, 0 fPpOUPIXPXO~ ;-pw't1/o;; IX7to'tOl-La tOV t:iyyeAtorpopO (, To&p·;[&:)(. -t18V ~£pw,-eZ1t£ t)t£'vo~.-KGt7toU 6d rty/ye. '0 ToepvlGtx xoltct:~e to ~FwJLtxO douyuplc:JtO BWI-L&:teo tY1<; rppoupcX';, j.L£ 't' &vGtl(,o:tlJ.l.EYa Otpwo!Oto:. ll..xvw tOu, ~'ta:\'e ~a;1t)"wIlEvO,t at xo(;&XOt 't'i'j, rppoupii~, n:ou of O3xerpt1ix(J;voute V& 01lxw60ovihOl:v Jt1C'i'jXO:Vr &:~twJta.ttxo!. o - n'l'0Upouvoom to dv' dt6 ;-~!rpwY1)oe b Toepyteix. - T! ~a:1tAWa~xrx tE pe -"& yXIXOtPW~',EY" youpoovl<;; "Eva, &n:' tou.; xo,ci.'If.OU, 4vo:xei61/oe, FEutllXE xrd ....oup(LouptOE ~Xaptxa: - Ii ipwv&~etii; 'ExouJL£ OtXO (LIX';rpwwu!.Aci. - Tt et1te, ;-1t~oll"e xov'ta 'tOI.) 0 T03spvtax.-ME 1tOtOV I-LLAii<; e),aoof.Loop1) ; El~eIC[ b ouYto::rJ.l.IX'tdpXl)~ Taepvt&x! y • AXOUOE<;o.xul.o:mops; Lljxw6e1'rE tiJ.l.EO:W,ytO'tt 6& 7tEOEl ~<?upaou)"a:',-i;pWVO:~E "tpeXOVtO:'fLE, ,0tO oWl-Latto o6vJ.l.wJ.l.e\10<; OUY'ta:j!J.at'cl:pX1')~.-N& xa:&a:ploete ,iIlEOW,. OA1J'tOUt1j .~~ ~PWJ.I.:Gi. Nei ooyuptaetEta xpif16:nlXxcx! v6: dyne 1:'cX ~ODtpli aOl~ &vf)PWlttYrl. n 1t(xpOlo'tcxiIiEte; KoCGixot eCo'tE 11 c:o..~'t(xlj oUI1I-1-0P£O:; cO 6u1-I-6~ tou oty E~xe apta. ·EoTtpQ)~E !1i Auooa: J.!E 'Co 1t60t rou ,0 ~Q:pU· IL£ tei 1tlXl.t6vepo:, 7tOU ~p[oxthlX'" hEL cO o7to:a7t:o~~t; ;tou alII £!1EVE nlow. BACl:at1j~oii lE, OtptipoyupcCe to 1-lt10tlYCO JL£ tl~ tpEe, yAwooE~ xc fOCWXVE tOU~ ~'mAw!1£YOO' xoCtXXQU~. ' - <0 &PXto;tlX(-LeiVO, htgewpEr t~y nape).o:olj, J.t7tOpE' va.p6et xo:£ow! Kou\llj6eCre yp~yopo:! l:civ El6a.YE ott.·~ iDIt6.ElEol) 7ta.1PVEI OO~2:P~ tF07tftx,o;l l·mOpEr va ?tEaEt l~ou,pBoUAII'_'rta·.! 't01l0f,!CGtou Toe,pvccC1!:
I

*' '* *'

-IIpt~'ltIH v& XOt't&~ou",e 1t0:1 'tou, xprxtouI1E.VOU;,.-7tpO't,,\le 0 b'ltClo;r[O't~r;.-nolo~ ~EPH n:owU.; xpcn.:i1lE; Kl &V 'tour; oet b 4PXlIy6r; JL1tOpel vel: ~pooJLe: 't6 I-l1t£Aci (-Lat;. ......:...TIolor;XEt t6 x/..e,S£ ;-pwt17oe l t6 cppoupo b Teepvtax.-.' AYOLXtE &J.I.£ow,;. <0 ~mxErpa:I..~~ tiyo~e yprjyopo: 't11'J xAetOlXptci, -IIovva:t ;) 1OFouPo:px0t;; ~rX 'tov 7tEptJLEVW7to1.6; NIi tOil ~per't£ d!J.EOW, "'0::1 va jJ.oil tOV Cltef).e't'E-Otthcx~e & '1 aepvteix,- T~ cppaupci va 't~ ~ylXAets 'Jt~V o;Dl.~ xal va t~lIltcxpClt<xfs'te ..• rlCl'tf tli v'tQU#XtOl elYCXtxwpl, A6yxe~ ; -Xte~ 1L0),t~ d:Vttxct.a:Ot~ClII!1e: t~V 7ta:),ta ~apotcxr.hltlXtOI..Oytota:VE 0 6:mXE~ctl.'i'j,. ·E,'tPIil~e: It,PoCt~V 'ltOp'tGty« ~pEr to ipPOuPClFXO. 0 t)'ltlXOlttOt ~~ fO'/fp(j)~e Ils .0 ?Coot t ou d v 7t0 pta tOO X£Aa:ptOO. 'A2fo XOCtClyf/, o1/XWa~Xa:IIE XGtj.L1tvOOt. m ino~ x£I'toVTlXv. _' AvofX't1l 'ti,v 7t6ptct-otha~e 0 ToepYtch.-E[yat , OXOCELVCI. Kqltll;e: t& "poollma: 'tWV rpu),CXXto!-'£vwv • -rtlld as 'tOt,~7t~OClYe; IPWtljOe: &ltO't.OiJoCl y'po. 't6 'Exetvo.; O~XWel)XE, otdxtlJx£ xal, Afyo $&u8&,01X0;tOIL Eva, tilt' -t~y cl1tiholL"7 q'lWV~ '!LouPI-l0UptOE: -Out! xa:l 100 oey ~spw. ME ~,u.o:."e (-LEoa;ltlXl ...ii).LtXt £ow. "Evo:: cUoro Xa01jxli tilt' t~V CXUA~, J.l.Gtto.,· ot cptcdw at 'tlno,a.. -llotcxYOU &),oyo ;-.0'" OL£XOtjl£ 0 61tlXa7tla't~'. -Ltprx'ttWttXO, 'to 7tOU),fjOIXVxal tOltta.YE of vOlxap1j' ot, !J.ou 'Ilcz( t6 p{xvoov ot IlEVOI. '0 To£PVt<xlC ltol'toc~e to '(epo i'(It' t~v 'ltOp~~ tli VUX La Uta yp~yopOl x'ocl a1jxwoe .6'11 (1lf10 tOU dvult0J.l.0ya;, -Ilape 'ta :f.Llto;'(&~ux eou )ta:l OIYE reu I -taU q;wva:'~EXa.£ ,(uptoe at~ rpCOUACI. <0 jePOr; Q£v n:lon.tjJe 'ot'" d.cptt~ t:ou xctl ,(upvoovu, emSv 67tcxo1ttot~, E'(yetjla !JoE d l-'.to6otFlX60 !llh! 'l;ouxa:i
<

f, tOlVE yvwod ylc:t t£t.IQ:-O[ "('opa. v6: ovyu:p.fo.OUY. OR OOUAta C!v0I:4s.

)CoCdxot

l(rxta:'ltlrxOt~)Cavs ypYj-

.

w,

132

~7ltS :

133

-"Oem; Illtopw \lei cpoyw; 'Exetvo, gyys~e. xCHczpattxci. -:£t1'£66, atpr~e: jp~yo,pa:. <0 '(£po, 'lrijpE ~~Gl:a1:tXci t6\1top~i 'Cou xa:l nAa:t-1t),a, ~y~XE a1t6 't~v 1t6pta. . -' Eoo 'Cl 6t, loro; d·;Gl.XptYE 't~ yuvodxa:. 'EltdY1j p.a;ow\ltGl:~ x1'Ea:t67tlj'tex 'tOU1tE tatptXl:ri: • - 'E(L£vfJ", dPX1JYsl.I.0u, ciotxa: lit 1t~pClVS. E~(LO:t XllP", E:cpnl1XvIX pax( XIX! nouAouo,:t. rt' auto 1'8 2t~PO:VE. -P"xl 1taUAct~; t~ PUlt1)OE. -Mwpe 1tOUA.1jo1jt-e!1tE xa;x0I'0(ptXIl,-'O q1poopa;p~ Xo~ 1tjd)S 'tEoaEp« J.11toux&:J.tot oE I'OOOOOE osdpa: 'taO:l!.tNci h:at lioD xcivouv OAOt. ll£vouv 'to pa~d lioU 'lttll !IE floll 1t).lJPWVOO\l OEItGtpa. LltouocdOt: nooA 1)07]. -<I> tot v ;t, yxpEfl0'toa'lt.taou. <H yuya;lu BEY ItEpl(LEVE \I&: tl'l' to ~a;VCt1tOllY. "Ap1t~e; to xa;)"«6, 't1l~, 6ItOxAf61lX6 EOXlXpta"CUlYtGl:~ xa:t 1tta~a1'OIl'ljOE 1tpOS 't~v 7tOPl:a:· -N& acts 't' &1Ittl1too6cm 0 66.0" xup~oc dpXl),(ol. '0 NtOALytX' xoltot~S a;Ot~ 't~'I xW!Lwola, !LEop6ivotX't« fli'tur;. Ka:vEva, o£v X~tOCAei~CI:ve; tf "F~XEt. ~EYc' ~tCl:\Iii qJ%\lEp6, .o[ civ6pw1tot 1tOUp6G1:YE1]~a;vE XCXItOtOL %PX7IYOL, J'E£~OUO[tt atou; q>UAClXtOj.loEvOO,. -'Eau '(t(nl xa.6soa;t ;-yuFtcs ct6 Nto).(YIX b TOEP~ \Itax. . -E~'j(,W !L1tpoot& CltOV XOplO ClulI'tCl:yltlX't&PXlj-TXGlpt~E 0 ulta:omonJ" . <0 N'tOAtYtX o1jx<.U61J,xa &:pyei xa.l Papt&: &:1t'~ 't6 -tWJ.1IX. KcillnoolX ASq>'tct Y.Ot'tIl~S 't-i O'tPtllJ.1EV« IJ-0uCl1;aXtot tOO OVVtIXYl1ot",;cXPX1j,1:0 q>Fsoxo~uptal'E:vo npoooon:o 'tou, {kmp!%. to YE!ao 'tOO XGl:tyoopytOU tOU xlXdAOU ],1£ t~ o!lcX)"ttv1j XO\l)l.cEp6cx XI ci~a;<:pyczto&pfJeJ.1ta ax€.41J: {(l(att J.L1tops~yci ~yet)}. -ME 1thpa:\le; '(tGl:d ~OXA01'0pooaa: at~V 1t6A1J flE'ttt tfS oX~w.-El1t; to 1tpWtO 11:00 to5p6~ 01:0 YOD x«l neplIlSYE Ili ~czaa;vtcntxi} S\lto:oTj. -Ka:£ ,(text! yuPV12i tlj YUxta:; _·OXt 't~ ~oxta:,)ta'ti do:; lvte,lttl. . . ,, T6).ays: Cltot6 xal OEY 'ltlatEUQ at7j" £1tttuxta;. 'h '(6Yext,IX tOO tp6fi06AtCXa:xv 3.«\1 ciltOUOE fyoc OOV1:0lJoo.:

o~.

=:

-CP6ye. ,. NtOA!Yt~ ~lXa:a£ to O!ZXGlxt tOUU( tP"~"I~& ,.6p.«, Sl'cilOD1t:10lttGnJ' pw.oDae tOV €ltO!-'EVO. '0 KoptacirLY 'ijtaYI uAsu t(do~. K«66t!ZYE ot6 mitWfiIX. l'eixaaE 6M'CEAIX cb.;' o,tt ~~)"sns xt Ga.e npoqlto:as 'lI.i )t(ltot),"~Et nOli clql~!lClVE "to NtoAlv,x. Not ""taJ..i~Et c .t tPEXEt 6£. finopoDoe. "O),ou, tOO, &4'~VOUVE. 'Anti 0 NtOAlvtx, (; NtoAl ...,x •.. htelYO~ dm tOY xpaa10lXYE '(ui nIXpc,h'olllJ )tUxAOCPOp!lX. 'Elttd~ou, xa.tci1IX~~. . • '0 GU\lta:YIlCl'trXpX"I,ciPXtosyCl dVa;xpt"Et tO\l &SU\lt:u:o U)"taep: --rtat! OE qlEpClVi; '0 XAwfi6, cuYXtol1£vo, xoupeo:, cimlVtl'jae 0PIUlttd. -Mati "EVE ott xavwnpona:ycivoo::, dna oiv ~EPW as d OUYXEt'tOH ~ np07tl.t'(&volXI-L0u. <0 l'O:EpY,cb. ltpOOE~E. . -T! npomtYclyoa:; I'tli tl ltpallQ. 7tpon:Q;yQ.VO!~E['; '0 ZEAtOEP fxa:YE xscPO\lOIl£a: dr-opfa:,. -~EY 10£(1;. E!mz flOYO Ott flGl:~auouv .unoyptllf'ei lcei t~y a:ltl'lo1j at6y .iPXcIXl;cz,fl,iyO .in' 1::''11 e~p"dt1(;Q 1t"1)fJuoflo. . -1'£ IX~t1)C1)j-li:CltI1V IlOt:C!£> 6 n:I.tOIt'o't~' xa:£ 0 TOEPy:cb;. -Ar't1la1j r'& t~'" x«triPY1jc1j tWY noyxpoll. 8£psti ECXGl:I'E 4'0~Ep6 1tOr·X?OIl. '0 1tA1j6uojJ.6, qlo~al;Cl:t. -Ka;tciAee~a:-t6v Oth.o~. b 1'ac:pvcrilt. -'E!Li', flci cou rl?rX~00I'Eeet1;1jalj i~1'CXtOIlOutPO-x.GI:( yuplCovtcz, 1tp6, t6.v 6'1tCZ01nat1) 'rofi d1tE : -A~'to 't6 q1pofi'tO rrp£1tEt Va t6 xpU~OUl1i 1tGl:pGl:n£pee. Ene), U tOY ato t1tttEAEtO. 'Exst6a t05 fltA~aw ali "",,&oul'£ not6, axonEuEt vii oooa, exCtlj01). .. '0 Z£A'tOEP altoltEtpli61)XE .... Iiv,ajJ.t),,~OEC, dn.'. 0 !l7tIX07WJIC'~' dv Xl;u1tlpedItOt0l.l.« p.£'t6 XYOUtO ot~ 1'aXll .. -EdGE, t1Joq1lflt! Za;1'wjJ.t\lc, d:rt' toV n:OYO b Z6A,'COEP, tPGl:~ijXt!lX! o~~ Ylilytri. Tci XelA1j tOU '1:P£!LCIt\ll xa:~ tJ.QAt' auyxpCl:'tOOOE tau, AUTfl06,. . E' a:&t~ l:ijv UA.suut« oX1jY1J, b Koptociycv cllxw6l'j.XE. t'to ·~EAotPt d1t'tou,xpa:tOU,f1EVou, dlt61'EWIXV Ot:b't6~ xCltf /) ZiA taap.

o

at;....

mo~

~xw

trw.

134

135

'0 Tos,meXK aUKOtor;ve 1l~,pOOtti ato 1t(IA!xapt xed 'tc tpSUYOOClE 1-'£ tlf J.Lor;iipo: tOl) I-'tit t" , -'&6 Aot1'C6... tl 6t; £.0& ;-:Ed' ~,PWtTjIl&tOtJ 0 OU\lt«YllnaPX1J' axotJos rp~yop'l'l tb&vtl'jo'fj, - ~Exo!ftX Alyo 7tEto! «1t' 't~ aUo:, Y'eX oo).s,. -'A1t6 1tOla oiAO: ;-o£y 'XCldAor:~£ 0 oU\I'O:YI.I.Ct:dpX~t;_ -:&'1;6 cn~ltt tJ.a, !-LEW.I ...E i3uo )l;O~Ib.Ot x~ gym &:na t~Y 1t«Ala oU«, £xotl;a !YCC XOl-'l-'eX'tt '1'((1 OOAE' XI ot xo~axol j.t.€, cpiplXva ow ... '0 ot)Ytor:YflO:tapXl)~ XOh:O:~E nEptCPPoV1J'wtGitOY KoptoaytY. - n bo:',I£ IXOto, 0 <pPOUPIXPXO,! ~Iwpi KIX'XouPiou~. 1tOU p.of)~pTjxs I KQ;t yup.I~OY'ta, 'ltP'';: 't~V naptlX, cpwva:~e :-Tpa~Q; cmin KCC( ret, Otov ~o:d:pll (IOU va ooi) tit; ~pE~el..3e x:oulJ.1tlaot) Aom6y! Xwplt; v!Xoco 1tCOtE<pII, liE 't~\I XO:POtlX ho'lJ.'I'I veX cpuyEt _,bt' to a1:fj60, too, 1Xpnll~e .6 OQ;XIXXt tou N .oAfvtlc 1tOU' ~tQlve Xclll-O!) 'X;Q;( tpti~1)~E n:p6, ~v nop'ta.. IIfpcxoE fJ.E~ o~ dn' 'to oWf.Lc:h:!o tV), cppoupi, Kilt 1tlow a1t' ti) paXlj 'tau TospvlaxYA£o'tPljoE o'CilY O:OA~, dno xSt Ot~V atof..6nop· tlX Xl dna xel OtO Op~}1o. ME, 01:6 xeAeXp! Ef.LStYi 116\10, a OUOtuXI0I.I.EVOIO ZsltOEp. ME ~ocao:vI(mx~ B HcJiTj "ltO£tCX~E yupw, lxa:vs xeXJ11tO00: ~~Ila: ..a: rcpo, t~V f~oBo, dUcX ata S(OlJ.rXt~O \:~~ rppOUplf' J11tTlXE 6 rppoup6" lX)_E(OEt~V n:6ptCX,KpEJ1a:OE 't~\I KAEtBa.pteXxcr;! x&B'I'IOE a!dcx a'rNa: ClXa:!l<V(. Lt6 xE'PCCAOal!.a:Ao b Taepvlax, EOXIXP!Ot1)ll.evo" elrte at6y61ta;omat~ 'tOt) : -Ko:}..!X rcOUpBIX[-LE ow. Ko£t"~E t£ xon:ptci 1tOOtIXY J1cx ~eJ1EY"Ij. • AHa 'to cPpoupcr:PXo 6a t~Y xAE!oouJlE flEOCX ytci Buo ~ool'aQ£,. IIdJlE Aomav; _ E"t~Y CXUA~ e'ltlxEqJlXA'I' 1tatp£.cxoos 'to tjJ.lil-'ooc tou. Lav EZOE 'to auvtccYI.I.CltapX1), Etpe~e xcx! tOUOoos «YllCPOp~. - "0}..(1 eZvcxt E\lta~el. XUpIE auYtcxnl.lltapxa:. TospYtcbt E~a:Ae t6 1I:61)( tou atoy aVCl~oHcx xcxL n:~01JoEeA«qJp& o't~ O'UIX •. '0 area:amot~.. 1I:ClIOEuotCXYEI1E t6 at£6Q;(lo riAoy6 eou, U,aVOYfCl, 'Co XO:AlV«PI, b TOEjl:Vttb,eZrcE o'tOY £'I't"tx£:;PIXA'I'.

-fiE, a.6 ~pOUP!lPXO, ott Uitw~(1 OA'IJ 't~ ~pwflO: 11:0 jxwoe~BUl. BE, tClU dXO!J.d, nw.; Bci. tOYD.tHoo !Jib", Y"& QUO ,6B0t.t.aos£ '(lrX~!' Ko'Uttl:t.t.cipe£tou. 'EXELYOV 1tOUVCl:t p.8Qat \1('£ .. 6'1 I'etcxrpeps'tE ata tnttEAEtOj ~ cppoupci vdY' ~tolll1j· -:ret!, ola:ta:ye, ao:~, KOptE al)vta:·YI1tl:'tIXpxa;-xa:tphlJ~ oe b !1t!KEl"tl:Ajj.;. '0 OUYtO:YI.I.CXttipX1j'; f1E tall ur.cxClltLO't~ O'mpOUV((l.ClOCV t' d)..oyo: xcx{ 1.1.£ YF~Yopo YXIXAO,. ECPUYCCV YLa t~1I 1t"~teio:, oreou Teta ElXs !ipXfoet ~ TtlXpEAIXOlj.
1t~o1/O'e tOY E~00r.t.0 cpptiXtT/KCX! ot~r.t.a~ ujae. dEv EZXI t~ !%vO:]J,lj wi tFe~Et n:a:p,meplX .. 01 flEPS, tfjlO 1td...X~ ata 'ltA1jXnxo l xeAcXpt toY ~~o:vt).~aO:YE. En:ht wi 1teXE~ :111t0pouoi. •Av rrGisl atou, lf~pou~ax,.BeX ILGt6E(XCXVEVIX'; x.~i6a tTjv 1taBE! 3).11 ~ Otx-oyEYEtCX. IIou vei 'It&et; .. • ,:ltv lj~epE t! va dYE! K( £tpeXE, «q>rIVOVtcx~ 1'C!aw tOU 1tEPt~OA'Q; xo:l l1tIlUAEtt;;. EUV1)A6E 1J.0YO 3tcxy ox6vto:cJis I'l ot7)60lO 'tQU at xa1totO tolxo• KoifCXe';-Xcxt JiClPlLapwoE. maw «1t'tOY 4;1j)..a oo:Yt~ewo t'pciXt7} &pXtCe 0 x9)no, t05 oClO'eXp~lj, Na ~OU tOY cp~FaYE httt£AOU'; ta XOUPClOf.L6Yo: tCiU neot<x. MYjltw.; aXEqJt'to:'1£ 1t0t£ YeX ll''ttiOEtw.; tBw; ·OX'! Ma yta;t[ ~p£61Jxs fOtlX-tota: £000, CltrjY ~no:u.Alj tof) 00:arfpx~·;. ,. • E' IXQ'tC OEfl1tO·POUOE Y &:1tcxYt1jael •. IIpEltIlt xeXltOU ya~auXrXoEt xt h:ett<x vii oXEcptel, 1tot) 'Ja1tIXEt. It~Y xf)no ElvCXt t6 ~6)..Jv? x,oax(, 'EXE~ O€. B& 'toY OEl Xa;VEyCC". '0 KOptO~YtY 1I:r.0ljae, &p1tO:~E liE 'to XEpt taU 't~v bplJ fOU OCXYtOIOU, xo:~a)..1'jos to cppaX'tlj xal re~01JaE atav xfj'lto. Kol"tCl~E to <mItt, noo cpo:tVota:VE 'ltlout an:' ta 8ivtpa: xo:f 1:pIX~1JeE 'l't"p61O 'to 1((00'11" Twpo: '~t"V avolXto .:ire' 3),;; "tL, 1I:),EUpE~. Ta xaJ.oK;,lpt t6 n:EP~t,p,'(upt~e .~ "ltA1jIia:tcr:PleX, &:Hci tWpa: l'ltQ;VE YUIlYO' rUptOE n:po, cpptXXtl'),dH' ~tcxV a,~yli. maw tOu axouo& 1'(101"O'l'Cl. 'Are' 't6 on:ln n:cZvw OtO OPOl'clK' 1tOU

'0 Koptociytv

'" '" '"
o~

to

to

a

eo

to

136

13i

gYGI:,' 'CEpcia~,o, Ox6AO';:. '0 IId~EA hO~l1-da.l'p(E .... &.p.uv6er. . 'r~Y ~PW1:lj ~'lt(6E01j-r:fiY cl1;OXPOUClE p.B XtUltljj.LOI toO ltoS~oii. 'AA).:i oaxUl.o, hOtllet:t6'1:IlGY yea oeofEplj •. 110:6.;: ~ep.lit lttQ:; tE:AEtOOy,ctOnit, llaXlJ, !Y '~rvooat'~ ot6 \I IIri~e:)" ~X1jP~ rpwv~ ot rpWVCX'E: -Tpet6p,lttow I IItivro, Ilt60pof,L,b~l ~'peXE ~ T6vttX.. 1'pti6lJ,e tin' ti5 'ltE,ptAO:£!l'tO tOY l'pe,6!=i xcdehte at6v Ua~sA" 8'06 1l'C 15x6· 'l:GCY6 xovd: ad rppaXtlj. -lIm.;: ~1i:rc'OO:U ~8ci); MltOpODOe \lei olf, rpcEst 'to 'oxu1..£. KIlAciltou !hoo.,. KOltljlCE ~ 1..0:AC2 'tYJI; Xt !YO,eS ttlOltUxttilllitto: tl')~. nOao !LOtti,S! P.E t'01l Kopta6.y,v o:tld, a liyvoooto, Y!lClP", lt06 ltot6q eEplH d1'l;0 'ltOO ~p61!i! 'R atAouh" :lI.O!l''tCEOtQ rppGiX'lj l!.W~61JXE xllt 'ltp6rpEpE Cltri: -.6.£ .... &t .11&YYWp!,E'I:E; OR T6vta; ;ErpWyta;. Xt ,5PlllJOE xa:ta:lt"VW !liOU'. -UtX,~lt060G!,.eo6 ; "0 TpeC6p KIXtli"GI~e t~ rprov~ oti OLYt«AO '(t<i ;1;£6'eo'l] xa;[ll-sotllya;.o ~olJI'a; P£X"ClJXi p.1I:poll~ci.
Xo:'tet:~&:YOO' 'COU

'qecQ;V a.XElta:a[JSYO JlE ~Epli rpU)..).,Cl, tt).UX'tUl\lta:.;: ouv(X~a~tpEM

XS

to

eli

-'E~w'

.

.

Ka;! 6 l'pe'6p &,oD~cpCl'(a cb' 'tfjY Tei!jl!a; XrllJl.ttOOS' ~tUtE,. !J.ti~EcjJE :n:a:P0:1I:OYt«ptxa; ~~v oup6 'tou :Itt ~cpUrE '(t~ t1, Y ~:n:a:UA lJ. ~H 16'11,0: ICltp~nE 'l:a XEP'" '1:01) Kop'CocErLVXil:! '\'06)..aye: . -EZoi%t ).eunpo,; -Ko:!au:n:ooto ~Ep.Et'; 'n T6",,0: os I':rcOPOOOI \Iii Clup:pu~aEt "C~ o6YXtO'lJ "ClJ; XI a:n:tiY1:TjoEo"Il-"l'nxd: -'Erw~A.tx"d e4pro. Moo 't~'ltE .~ At~lX.'AAAti ~m, ·6pE6l)xe, £0'00; I.' arp~Cla;y,e ; '0 Koptaayw &:n:ri'l''e1Joe xOUpct0Il-EYQ\: -M' &iI~oClye xO:1:« ).ciao ... T60 lI.a;00:, raUl, Y& IlE "tIXYS.. 'Eow ~pe:a1J'lI.i%Xrlt'a 'tUX:!]. 1)6s).." yei ouXeiow ot'6xt6~ Clxt,-K"Eotiy '114 ~lj'tooal aUnVoojLYJ :n:"OOaEOE;E~lIllt TWA6 ')I;oupa:ov.fyo, I:

T6Yxo!'ta:e,e ?tti(J.ltOClQ;Aetpt'rl xlXl rel:'dt"q OIlP.:n:OYta:, (hpli~ cll:op.r~ 11.«£ dVTj:mX[Q;.o!ptYrE ta XiptIX tau. i -na;~lto,oClOILI aycut1jj.LEvB.,'Aya;:n:1jIlEYe IU~El. 8txe p.0u, xecH !1-au... 0' &ya.nti:l.•.. ~lbtOii,;.... UiltCllJoa:-cri.ptx6 , J:P.0U d:yop~htt. rL«'t! lipure, tOn; Ttilpcc '6cip'6m,. at 1Jo1f", jLBva:•. ME lI.ClyEY(l:Y'tp6:n:o OE ali 0' arp~aU). 'Eati:l dva.:c 'fjOUXI:¥ xa.:! 6cXp.e!\lEt' .000 ltpbEt. ·0 Koptacir.wlC.ouY7jas to U!pciAttOU &p:,l'ljrtxGE. -~Ay 6i :tJoE~poijy tOtE ~ 9,cX rfVEt: AiI'~o,ptiJ 'Y.i,,!iw ard't~ 'o~,. . . . 'fax6pta.: nJ' to!) "1J£YYCllllS 'lttqaIJYIX1:~ tGi SciXtU);,1I xed 'tr..C c"CoLYopli "ttl.;: tp.EP.a.:Yi.• 'Iii p.~!lito: "t'l,ntXl£'a;\le •. .:» Av oev lp6et .. ,ltotE as 'M P.E ~(lydEr,. "O'Ap~ ·u61J.8£VE~ya.:L aldtc, t6v i:rctOtpo:t'lhJ!I:¥\lE. "OhU'tOU~ ,o1jpoop0!LUGOU, 'tOUI; tl'nOtpcitE.!.JIa:v, nOD 6Ii 'ltti, ; '0 KoptotfytV ~a.:U:"6.~OILYE 1:~Y ,blJoUXfll 'ClJ,,&HC£ ,0 rp6~0, !JI'c;E~'2:).Et as 1ttvOOYO '1:6. aYQ;1I:1JIJ.6vOtOuxopt';<Jt., 'tOY otll:iJcXtljoe. "Q).I:¥ Oaa.:. ~pc;E~1J~E t6v)(otlpciao:Ys Xl :)'jlllle y~ ijal>xd::lu. T6y ~~OcXY!~E ~ :ltd\la.:, "rdxu!.JIs. T~y wpo: J1iQU u96't'IXyotoy xa.:llecn:i.od~ O(lll'rittQ ti)t; TQvto:. at~Y xou~fv~ p.eta:~u J:P.lJocEpac, 'l!.tXtx6P'It; yt\l6'tClVE ~ n:(l,pa.:dtlOXOU~EY'l:~. "_. . .'. _ " , . -~ Axouoe I'et:l'r.l. I,o QWIl'in6 j,iousZyo:! tWpll 6 KoptaiXytY, 6ull-IfOl:¥t: '0 l£o:Bl)t~' IlQu. l'f:n:ota.: oE ,aci aoi'l xp6~oo, Toy rpuA:bta:l:v ytcttt l..Eudprooe . ~YlXya:6t1J J1ttO).OE~ .131:11.0. :Escpoys XCI[ olY ~xet !too va: xpu!p't&t . . -'R 1JWyfJ t1Jo; !tpeJ:P.E,-EE :rcllp«xa;lw 1l-00!l-i£,Ycialtttpe{luO;YGl:lli!V" o1tl'tt :p.I1,..., .. Td :t14tt(l ,;Yjl; )toP1)!; :l(,O'!tet:~OI\IE)!.E'teu~t)t~ 1~I-L1jripQ\. ·El!.dvYJ 'll.oltlX~eapsu"'1j'entr:E -djy T6Yta.: at' !L1Z'l:ta.:. -K~)'ck O't.v lxw ~ydpl')"lj. '!),,,,,, ~o[)aGE t6y ~IiAEC~' ~H 1'0VtOl xOXX(VTjClS xlll Ytp01tlGl:IlIiEY1j"ClUYX10IiSIl''l,'

ot

eooo,

0'-

d;1tdVt1joe.

'1J-

-8* .. 6'101~ot).wo.6 oW!l-citc6 p.ou, a'C6\1tt~civt. tta: 1:Epa; ytei 't~." ro~a. ,Bs61i tOO :n:Oiil'E.. "H~!llJtEpa: ~oltOl~e 't~Y Tovta.: !'<E, Cl'Ca I:'GtttOl. ·-rt' o:o'C6y ~xuve, t6ao: a(ixptQ:; -NOlL. -Aih6, dya:;, bl..6tsAOI m:u6Iixt.

!'';OY

138

139

-@£AW

an' liv BlY ~ET'eUrQ, 9~ tOil ~OO1lExL'GtY ad( :Il~·j,x).o. . , . A<" ... 6 'H A~ltCItsp!v"MtXO::~iI,ot'vlX ''ltor;Vlto,:,u ",YYjClUX1J Ill. t~V 1C(lpOuo!ar;'tou Koptociytv ato a1th~ tou,". l~v&V:ljO~XOUoE xc ~ cpu)'GiXt~~ tou, XL ~ dYa~l'(~OA1j oUII-d9EtIXtr" Tovto:: a' or;ot'o 'to 1tGUO(;()(t, fCOO tYi' "fj'tar;v teAe!w, aYYWoto. T~v 1'6'1'10::'f~v dXE Xuptfr.jlEt olot,po, VOtXOXllpOoOVl)~. -Upi1m veX.Aouater, II-O:l1:ci. Alita 9,4 x~;voo, tOOpQ:; EZvll!L ~,poo!1txo," aay 1tp(l:n.t.CC'tLl!oO~ 6.EPII-IX.ClI:Tj,. 100GYXQltpO elv' Ii1tAutO,. .. . . 'Etpexs, :n:~yo:tVOIiP xot'a.~s:, d.Vo:tjJE"to :p.n:1iv t~.E t~lp.~~e: lowpouXO: )It aile ow,. an:0:f£uyOYto:, l~"tjy~ClE!'; IXpn:(x~i to'!l IIa~E). an:' to p.O:'!Ihct XaI!. t~'" t,p&~l);~YcX ).OUCJ·U~. . , -l1petm \la ~yrH.et' oAo:: 'fa pooxo: eou, Na,. ~Bw d: yen ';0 XOUCl1tOUI'(' T!i poi.iXGt.eeu n:phw.Yci n:lu9o~\le. ace ~a.A£t( OIut&-E~:n:6 'l\t Eoet~e ~v x«p,f:do:, 3~ou 1,tay xo:\/ovexGC 6mAwIlSva:, l.. tll1tA£ m VQlll't!X'l'J!"!t'AOO~a: :p.e ilorcpo perl ytllxo:M:Kt XL £va. cpo:pcu n:O:YtEAGVC. . '0 n,*~e). )toi!ta~e yupoo J!' .a~op!o:. pn Hvtcx x.a:I1OyE~
t.. .

~«~tYi'

'H l'ov((x 'fpa:~oi.ilJe veup~.xtX

to

p.o:.vhtt~7j'

p.n:lou-

~~Na:I.

-8£1.00 lI',J: doo Ott OiJl1IXV a~6 Kte,~o, dHti OEY ~epoo &')1.0'1101: ,.,ci),a. ilIXUl, ti).}",o 'npsn;"va ~urw rid. ow. '0 nct~£j\ otv n:£auuen:oo, 0).0: aJJ.(X~o:v hat p2:. •AKoilltz. d 1t,poot ·~tiJ.Y rpUAIlX~. x«!tw,pO:, Bin:Ao:tOO ~ 'fo",~a:, n:IlGtptxci pOiiXIX kcct to xlIrmlt"spo fI ;l.EUnp~tX. Nci 'ltw,x:f1tote yup!Cet ~ ~w~. Hon 1t:1IXto Ol(o't&o:, !tOte ~"'\lri xo:p.o'(e).,(f 6 ~AtO'. ~A." OS'll ~to:v 0 xlvouvo; 'J!.lXtvo6prto:,a6nT)~:IJ" ,6&tOlVe ttiJpa:60tux~aIl-6vo,. . ~Ioll-EClcx 'toopo:, eV6000 .slvtxt coo,a' a:ot6t6 ILEyciAO

-r,~1toi.i;

vei QW 11:6" 'Aptc6p.

)et

EItEt'tO!

vei rpuyoo

alta

Sm.

r:

rp~ro-

t~'

--:oAti ..6 eZvO:I 'to IXrccxplGttl'J!.O !:Lou,. Sci aOOYGlit:ltQ;AO. Aomov vOtxOX1JpE~OU. 'E¥4 0' ,hp~yftl .. 'Eau 6d xliv"~Il1tCi'lito X! lyw aci aofi 'to!llaaftl ytf ~.ExAataEt~Y n:6ptac. I.H '(WO'tGl:YE XL «nail'. co Kop~ "tQ'cirtY rCiUOl'j)<'E yp~'(opo: KilL ,"uti/xe a.6p.n:tXvto. . ~ratEpo:dn:o J!tei oopex 'I(.(;t! ,o!tp.e:r' __ ~Il1);iplX •. ~ XO,P'l XL b Kop'tacirt'l'-reull'o:d~a.YE o't~\lxou~!vo:... . '0 'ltEtvo:aIlEvo, Uci~6)., (lowxoe XUlp!, \lei .6 n:expa.'t7j~ p~aE.t, . to 'fpE'to mato. :Et.~Y .ilpxilytpsl'I"Ot'CCYE n1vM~Gn:'~ plvo: M,x«~).o~Yo:, dna ~AE1tOV.a.~ 't~ CPCAtx~ 't1J~ aU!11t£ptcpop_& ~e6apFEtjJe. .• , ,. "' ., ~O'ta.y II:nE,plX arc 'to ~2t 1100"eu1:1)xo:y 01:0 ow p.o;, ~o t1j, T6y!o:, .~. A~xl1npf'!lIXMtXa:~j\otivo: rcGl:PO:XQ:AEoe: 'tov na~5A ya a,'l't1l6ettljv mpmEtl!clii 'tall • . -1'( ax61tte·au \18 'll.riVEtE '(ooPIX;-tOV pwde! ~ AL~

Aoi.iae:..

.

.,

1("".

__

dlp£1tet va cp6roo o!tOUO~1tOte, YeX f't.~ iIiEVftl6.0w •• A),,I;,a va CPO'(Ul an;1 Ow OSlitG 'geAftl :x.IX~6)"ou. 116::10 EO )(&ptot'o t,1:O:YE vet Cita;~Gi~oo ytGi: tOV ~pwa rXCXptp.n:aAY'tt! lIw~ -:'v ~~I.EU:X, an" ~ ~oo~tou -t)tGl:v;~apt& •. tOY OtooXVO:VE &.71:' oXo 'tOv x601:10. Ko:t y& 0:0t6, 6 fI&~e.Ai :p.6At,ell't6: Slap., e:C"tjo; oe Cp,p:txte, t(lAo:t~Wp!E'. dnd 1:00 rpl1!YEfo:t 1tw.; '1t£pa:aE ~"'IX' xpOYO,.. il£ 6Ii. ~r6' !Cd6, ~pwcc, the' .6'1' II&~E" a n;oo, rpr:dvetcct».. . .. . -Tf (lXecptE01.t ;-e:a)(u~ell.lX! tOY poot1joe ~ T6vta:. Tri 'P.lXttilt1j' 'too <pCX!YOYI:Q:Y ,&~oaaO'I1-E t6 !~o:a6tou, XpWj.1a:. -1'6vta: 6HEE" yei aou ,i5(1)YlJ6ib y~& t~ Xpl!'tf,yxa:; •. -dtlj'(Yj::lOU,-tOO eln;s Cftl1jpri ~ T01l"(GE. • •. x, O:Ot~ i5h ~o:v.apaE.-l'a. tiSA.eOtCEta >.6,((a: tartE ~to$"oo!L.d:1:tO ibtou'l(;tQ;\lS 0 pu6lJotx6, XPOtO, tOO pcJ..oytoii •. ~ T6vEIlt xa:d~a:as t6 xE~ci:),t t1)" EtOtllTlveX ~Eon:d·Olt oE r,).&p.cc,airxooos 't'1X Xe!A1j t1ji doo OUYlXtGt n:ou 'lt6'l'E.,IXY.

Xl1t ~ouxo

Clni"!:t" !11to?oiioIXY v& .. tva ~,i?OUYE.

III

OU'lXOA£CC.

1tE

'ltota:Xto:!"ccAAta

<itiocpo:atCJttxtf •. -"OXt, ·tfj!lEPO: 1toI.l6ey& 13£ M 1t&~! . Ta ~EtI"& S&X1:UA&tll' XW~rIXIX\l5 Otrci !JlE., at' O:YlI-

'0 nti~el t~'!I XO!ta:~E. .... ... ~UpbEl va qiu,(ftlcXn:6 600 xo:L arl!Jlepllt fl'Gu:,Qta:,-E~-

ox'!

",!:;nip!y« UtXtx~).Q~\la.

-'l'6YtOC, 'ltpe1tEt \la ,11-£ ~o~i6~aEc,;, npE1CE[ vei :!Jl::H1Et, ato 1'11xceYOOt«OtO '(cti '(6v 'Aptcrll-L x«! va rcCi''''tcia1;~ JlEfftlolJ at' tept6axo:.Et~ 'fooAta tt,~ XI%,pcxxO:~O:~ E.~YQ\[ 141

tOll

xa:i

tc:£ Xl1tOEUO:YE..

.

'0 UtX~EA axEqJt7Jxe.

140

t07tEP[01:POfo. Nt! %ttiro txs~aE y(vnat, cHI,' 0. EE,P,.QOl"" ftpE1tEtVa p.ou ~6 ,£,pSI.. M7toper, vii 1'01), xcivu, ,6tfj ,t~ X'(1);
X,PIJIlI'-EVO OR 1'6VtIX01jxw61]XE.

-'9ci lttiw 01:~ l:oux«pxo x,d OJ "(filE '1'-~~(ot6I1lJx~voor.t£QtO:. rpcl4·et~ OlJllstwCl'l1 )tlde« t~V na,w at6 l:EPIOClII.CX. nou !1£Y£t; K, Ii'll !leA~OEt Y"p66r,"'« tau :!tooftOU sZOQ;t: '0 IIti~E). oXs~tlJXE Xill ddY11jOS: ~~A, tt rpSpEI 'to 6pclo1JCI't6v~1jrco. 'H T6YI" rUpI-' :lE01:0 Cln£rl apl'lI. '0 nd~aA XOt;1l6tOlYE ~Q;6,tf. .86"v1j01 lift: to lirr'Ylla 'tou XEPIOO t1]" 'EX£LVlj XO:;fto0rEAQOOE XIXpOUI'Eva. -'0 •AFttell- aE )..(.yo 6a;p6et. M6)"!.; Erp'taOE_ ME t~ .... e'{'tulJo1)ttlii mxdplXt~; A!~IX'. !latov cirp~oou\l rIa I'Itf i1lpOl. 'H f.1.'(IXQ;Y~ ,EZya:1 OteS !ll'jXGtyootr:lato •. ll.£ !l1l'6psoa: Va too It(i)n:w,e~Ollt £5(0 Too eC,,1X !l6vo .. 6a tOO ~fu xatt ."_OAO, cmouaa:ro. -.A, Ytf.'to, :1'HpOe ! H TovtCII .~tpe~E nTjY dl'1:a. '0 'APt~bll,6h "fateOI> 1'1i ~ci:t:ta:: tOY XIX! OtGl:l1cit1)OE (J1:~Y ,,6pta:: ',,&V&::ltO).IO(OIlEYOt;;. 'R TOVla: ExA.et(fB :It£.c:ll1ltOU dl" :rt6pr.a:. rtci va !I,L~V bo60£t 0 t!PPWOtO; cht6'!:u'Po :ltczdpa:, tTj~. ltOtl~tot:V 0,.0 rpllcpe~o.. ·O';OIV tIi xI.p.t(t 1:00 • A,p'tt61J l'FIi~l'j~IXV tOY nCii~eA. at~y' cirxCl:A,ti to 1:1., 1:1£ xOK!XAI1 'l:oi) ncE~eA.'tp!elX\le •. -' A8EPl:fcilLU floy I IIcE~E)"1

nw~

'A7tOTIXOiotl)XE "ei 'PUret 1:7(11 liU"I Il~PIX b U6.6IA. '0 "Ap'C'tQIl' 6= '1:6" ~Gi).UO'l:~p.Tlxa"'ll xOYlI:di.ato M.rcpou~&x. reOtl lrpauyc CJtQ KGI:;C£tIY. '() •Aptt61l .xoo ~tGtv,ovv"j6w~0'lCt.lepwlta,. fxexoe t~\I lao,pcmLoc tQU, II p!v ~'l:exllrE,p.'ho,c:irwV.!o!'{la 'tOV <.Hl£ppo tOu 'YltI'!:! tiyvooiioe .~v wXl) reu, 1'4pCl:~ta:\I d;r;EI,etWf« EhuX~" -lllXvamef.tO 7tpwl 0'1:£, XEVtE 'O,xrOet, (J~y .tn06~)(1j0)"Ix05. 1'= ~6)a tel fOp1:waOuY (J1:~Il1jX(lv~. ·.EXE~ 'Ott xatoet,. wWhlAOI Ya IltA~(J1!.I IlCl:~,t -gOU, tiUa. nphm ya ,(upfow:. AU.plo Sa 01 (Juvo8f4-'w. 'Ad !la, eli aX"Illltlt!aOUY

ea

'0 •Apt:~1,1 .t'ICOXdtFEICl)OE Xt, fcpuye. 1'6 OtiUpourco §'lCEc:e'(p~l'opa. '0 .£epI60)(1'% bpe7teydp~ 61, 0'1:6 q:;pciX1:1] rou x~n:ou. llefitiI1S\loYtci" tO\l b Ko,Ptati'(I'll, il:&:pxo:;tO!i,as CJtO O'ltOtet\lO SWJloc£tlO, ciltcillw-xchw.·R 1'6vla: J1t t1) I'lJt£pa 1:1)' f;UYE ot6 OWllatlOfOo mX'dpOI tll'. 1'6 Ispl6oxOI tOY auv&Yt1)Q:scJt~ aXO:lilwHrX 'ltQ;1'lqll~o:ye IBuVOl'l:tXta. XaPUll. MQ;~t tau ~FaE 'lU ~ BIi)..cct:,. ~it),ooaa;y 'cnyci. -To nEpEGI''l:po~O ,Sfv trl~BpCII. I't~v or:li~~ aou srVllt n6tAcouptxol, elva, &,I1c.C;la xt ,~xouv &v'cXrp~t q;WtCE,. J1EY ~tQ;V ,.mopet6 \I' dYE~W. ad 8h't'po. N&: dtuXI«! alxo:to· AO:r,~oto:vs 0 £epc6oxt1. '~ .:» A,211aet at6 ,SCcitlAC-t6y xa.61)auXtlas b na,~EA. ·1011), helt slYclt 'lttlAUtlpOl. £"0 6p6lio Jl.1l'OpE~y&: .. 6 j,luIp'Ot06:,1;,. x,,[ vei p.ooxoilouv TO X6'PcXAt. U&pfO 0IJWC sau -c6 8IX'I1l, nACo 'H Bal.,,:.: tOy nA1)o!o:;al. ·-ut'CtrpeuYEtC; -AOpco, B&AtOl,P.OAtC ,~tlilpWGlet. -.MIi :!too, ~lJl.1l'Ai~E'; Ulel'lI, I '0 Uci6d. yp~'l:'Optl, ,~,euplatcE,. a~ilJr~'61)Xi 'triftCl6~p.Q;''ti tou. . •A"oXGt,cpn£0'r1)Xalv 6epllci. '0 ):ep.t6axOI e6 X'l1lpanuI, ~'rCC\l£ CJUYOxwP1Jllboc. -ItO 'ltCl:AO, IIti~EA.M~ ",ci,~exvciC.-:!tp6:pE.pi 1'£ 15oo:xoAfa ~ Bci}",tOl .. c})0YIXVE alJEowc. 'XQ; .. 6.me to .(JXG'CGiat. . I'l:o CJil:h.c ~'l:Q;\I toUX,IIX, 116vo 1:'0 !;e,pot£x-'C«x t06 iPO},,'Oy!tOO d.xovr6to:vEl.Ko:~£vCl' Bi odrpt1)xl ycixOCl.l.1J6et. Ei~t rops, (lIiX:wpt~lV1:tlYS XI[Oro'ftOt~fttC£ 5i leti~As':Ii 0 .[ytll!,t6v lilAo, .Mij'lt(j),~tIXY 8uvoll'l:o oi 'Coao p.tXPO 8ttfatlJp.cct y'«VOl~6t XtlyelIO tTlv XCCp8Ul ~oux"t 't~V ;O:Atx:ppwoSt cln' 'tC£ §Xtlt0Jl'I'Up.tIl, 1:!, Ox€~EI' Xldt!, .AS¥ ~":'fto{j rl] rEllt~CCV; Tcivlattl, 'Cti DftEPOXa: y~ti'CQI"ih:"\I ~o ntiSo, Il'l'G!:.t b6p.CI ciouva£aOl)to,uf 'to vuh&u. XQ;\tEVIIC cil'lI~pt!,. an'

voada.

ouvEpyeto,. ~Onw; xcd ~.ltl ltp!J.(l\lliiv

6d !l~1O 7tClve au-

Tou,

va

142

148

X'tU1tDXapOt, 6-'0:',1'1:0 Xipt 1:FolJ£l1yp.EYOt'ClpciC!£1:Qlt ,htQtPa.~t£t'Qa, a!iydrr{~st tUXGl[i:ttG atf,ao~ri'I;qlLA1)~,. XI 1ha'll ~ <P!t)..!1X t:fj, YtoQj, 1tp0qluAcfEt cb' 'to n:AEU' uCo ~9jIJ£"! n J.utopeE yQ;YGU m6 0.Op1"'0 11:, .c£ XEpt" tfie: &:'ro:rc1JIIJyl'j~. 1t06 ap:Q;).,a~ouy .QAa:tP.D ~[ &:11:' 1:6 XIX'P't'EPO cplAL 11:00 EZY", Cl,;X X'tU1t1jI11Ql ~"£xt~m,oii PEUj!txtqe;! l:1:6 ~t1iatJl"''' tYj' <p.I).!a:, tau" ~tOlY'E 1:9 oevtEFo q?t· At Toy Kop'toaytvi'lttO, a 11:, t~ llavGltoo, xo:v.EI, ohtey X&tSEUe, 1-106'1'0 'tty X'1:U11:0uaa:Y.E 11:0.).0 .• rt' 0:61:6 lVtw6E ret6 OUYo:ta: 't~v euXaptot'IJCl1) ~06 olvo!}''11 x«Oto:, l:t~~W~, t1jv &'Xa:pCll,x,d O:XA1jP~ OEY 1jeepe 0 •.[ brecip. XE(t£.tCl Xa:pci. Kta:ih6 to xapltclt ~t'0!\I ot'6 Ilp0l10 tOU u£

'to

auXv6

a

ta

:Ilt& J1ertiA1J ;.\llwBet
~Un:E.~ t'a

!Gut'!Jxto:. t~

:!J.u,pwa,a:
't1)~.

tooy !lcxU.tooV tl2£ x«! Ba:pFEt

ya
Gilt'

ot6 ?too. tHy ~;pw. K6~ovt:Guo[ ad~Et~

-'Eyw,

IlGltt"

nw,

T6vlct,a'

liyctltcXm t6ao
'tou.

11:0),6" reotl Se !111:opID oltGbtouo· 6r\la~ to etYCI:t. rc:lillm

dlMYLOtO

o.AI.t.
~\I

xopfJ-E .••• 'An' ~ CP(AtOl1ii1'\lt6t71~

n6,0

-ToYt",.

xm?!~!i)J.o

"'1)ea~..,
\11:,(

a&

:il:UrtVOOClE m«.a 1tpwt. ota:v XOtlJ'1Ja~Xa\lE, &:cpo!i opx(a.1jXGv yti Il~ ~exC£oE' ·1tod bha,'t6". IiUa. Nm!pE, to, rcpw!, ~ Allto:.tepfva: MIXIX~"o~Y(l ~(mYl1ae 'tOY Koptacirtv .. •E?lE~Vat; 11:6"Cr£X.rl't'E &::I,Liaw£. ~OtGCY !iHa;~e 'ttl .po5XGICtOtJ ot6 j11t(Xvw,. cp6pEClE tE, :1ln:Oti, ':OU xa:! 1.'6 occ%ciXt 1'06 . tolE\I [\I, 'H !1lJ'tepa: ~u. 11:Yllo: '1'OYIO:. Ot~V 6r?~ 1t,pw:Y~ '1UjyaCYO:;YE yprrj·opa. n:PO,to a'CQ;a.~6.q>t',ba;YE "It' .0 1tlCl:w :118pO; cn:po, 'tl, ·eU,Aa:· 1t06f)Xi'. '10 'Aptt0!l'l:ou, 'It:ept'~ eVE 11' dVtJ'lto:l1ov1]O!&: XOY~ 'tGi a"t~ rpop tmj!6Y:q ll'E ~6),Q; !1-1JXOI:llil_

'Kattou,

6(;( r(\l1I) ~AEXt?o".oya~.x[ Ii." ot'll 11' eire"p" 11:pO:W0: nxa. atci aO~Q;p~!4' &:YCX1ta:, x: 5Xt ,(,IX n:cxL~et', tote oCijlat rtct a£\lct xCiI:,,6.;tiytpcc.;. n"d lie aE SElf/w,. Na: !lOu ~'(6f ~ cpux~&:Y 1tCI't:EO£ n::txpGlvm •. Ked IJ'Et6 'P6~o lL~Y &rc:oxa['1l116ollY ,xyxIXAtCloIlEYOt. OE' ~ ll1Jdp". 'nl,xa:'[
aXlcp~er

Bta:v 0"

.

'HI..StW(J6t a;Ot~ ~ &YGCI;l-ItOIJIln:06"G1:,

)(11%6, XWpto'Cl]'ltCl:v •.

!lre,

t~'"

ol1-'xl..1)

144

~o£'tCiCS 0 )f1tpou'd.x .. 'A1t0XlUpsdotljxOCY 'I'p~ropClt. ~Ermr.o£ ouYculi to ota£~· pO 'ti)' 1t6ptQ:'~ &\li~1jXi (trta:vw xld yuptO! ';1'6, 'tli ';(000. Konia'Clj ota:atClo,pwOlj 1:WV ypIXI1I'WV, axex,onouoClv ~u6 jywod, atAoultc,: ~ Ill'rl).i] too 'Apttol1 xa:( BfnArz tOu ~ I1tXpfJ XlZt Atyep'IJ T6vtQ:. '0 tiytpIX' aipc:wy£ fh~l1ool'ha: 't6 yta:X"tfj, I.I.nAou~oc~ 1:11', x.t t!\lczxchwy, d I'oc}..Atci '11'. 'Ex.dYl'/ XQ:tp£to~aE j.t.E. ·t6 Xipc. '0 'Ap·tt6p. Ipt~£f'vOl: ).,o~6 ~).,£tLfL'a:: Ot~\I 1'6\1tQ:, nou 1'6)." (Juyxp:t'toDo; too, AUYJ.L0U" xc &YOl:OftVGIl~': -~Cn i'(cO '(j.t.GIll oA6uAa: &'1'0111:0, ~ a:~tOI)\lG}\ltOU' )'£tltle "'tGi~,!aa:. Nch:o, 6 U~Ell M1tpli~o, j.t.tXp€ pou I ·Otou.' t6 t.pGCC\lO lOtPtcJIE~ b 'Ap'Ctop jUp-tOE n:p6, t~\I T6y~. -Aotnoy fHI'ClClu: "P'lot.; ~lZt ""ad, 'Up~.!1'CKI xipt "tau XpU:pnjXE d lJ.txpoo'tOtltO Xip! 't7j~ T6",t¢. 1'6 trGll.,.o &xou'(l1:OI:\I£ xt6}..cz,p.«.pta. Mey.i).IIl\l£ t~\I -r«xut1jt« 'tou.

rH ouva;t~ <l'l:l'o.I11iXa:y+. «Ltatouxa;» n),:fjo!a;C£ d:pji "'I:1)),tr,,","'1 II' xUx).01:.l, d:1:1101). »AK' ~6 1(jlpci6upo til' xczI111:{\'(I' til' d:'"'f10I11lX"'I'i)~

1:~'

'1l't«\1£ ~£c:ry,oulflw'to" ewol'eyo.
)!.!); [

I'E1;1) fllOtYYL09ijX1j,

't6 y'tolJcpbt 0.0\1 ihllo.

KE<t>AAAIO Z'

X"'&~QlY' «",ia.." Oll:~ xt 0 cipX1Jr~ ~OU' :M6vo 0 ~~Y'(op'totOUX ~XCI)gl '(6 ~QlPU tOu xlfr:iAt d1rp66ujLIl •. - Tf6X'''' ~lllllpw(JEt rllurl~ouvll TI Xtll'ta.pca:li-£vo I·mouloux~! . . '0 ZCK~aXtY ~~lIp~lonj1tl (J'Ccl rEAta• _. AauYI£olj'tCl otOtXECCl, r,tY't0P1:otoux. ~iv 611:0).0Y[~ouv 't~ vu<na: 001.1. '0 &UPO~OAlj'ri'j, G'Jl~!hIXE(LOUP,I"Oup(~o\l'ta;c ouatXp~-

.f&6~',

'016XA"IPl] ~oo(L6;oa: ~ nOAtt"oUAQ: f,1:tX\I£ n:£Pt'tP'YUP" oJloivlj ,11£ xa::pa:XWJIoIX'tIl' xa:l cppllrlJ.hlj J.LE ItUXyGIi.OUpJloa:tOreAEYIla;tCl. Sunvouaa xa:t xotp.6ta:vI f.'i lOY xp6tO 'l:WVxa:VO\ltli)v XIXt t'wv otIXo'tCt:upouf.'eYwy 1tUpO~OAt:lIlci)V. Moyo ciprei .~ YUxta: f,ouxa;CE. l:n:civta: t6u o[ tPOJ.la.YP.EYOt OUY· awa:tIXQ! reupo,~oAtap:ol Sta:x6rpuYI t~:y ~ouxf(X. Of oxo-· no! (ld, fy£op£, ~7jAa:cpofjoa:v 0 £VtX, 'COYclUo. lei ~1J!1&;. pWJ.La;"Caot6 00;11.6,...6 ~OVta otTjvnl}(o~oAa:PX:(I dPXI\lOUOa;'olEYci. J.LIX~eUOVl:~ta.V6pWn:01. 'R tJ.CXUPllI'nou'lf,(X 'tOO xaYo'oItQQ, l~1jXI &',(p.t'OI: 1!.a;! 'c:po~ep".. OI a.y6plO1to~ ~tciCov.a:v yQ! tC .. edaouy 116 Y£Ql oo01j P.OAU~IOij. '0 nU(lo~oA1}1:'l]~ 1:1'0:;' ~OiJOE to .XAEtO'tpOtOU xcx! &:1Ia:'l:tlpaC6tlX\ll ~ rfJ'. T pt" ~EP' a"Cto:;an' t~Y nob]. re.:ivoo ti:' to XWPIOft'OU .6x.a:v ot xOXX.tVOl, 'tel ~A~J.La:"Co:; IcptaolXY P.6 ~ou~ XIX! ocpbptyl'"' x06,a:I.va:v .IX mhta; XIX! dcptoVtCl, dvo:o~xw ...a.y "C~v dya.OMJLJ.Lblj yij. r.'t~\I a;u).~ ~oij :«1..'00 ftol..WVtxoiJ f.'0va.Ot1jptOD ~ta:.v to1to6etljIlE\l1j ~. n:upo~o;l.a;f'xlo:; tWY xOXXty..,.... T6 JIo0\lIXo't~Pt 01;EXQta;y o'flla: 4'11;1.0 ),orpo a t~ !,-EOT)"Coo Xl.Oploii. '0 ClOY'tPOc:po,Za.l'OOKLY dllE~1jxe cnT.Y 1tUpO~oAccpxla. ft'QU OtOtxODOE 1!.0:1~a;Jt)'w911xl "ttyW at ba: xo:yCY!. £"t1:'yOVtlX~ tT, 'wo't~pa: 1'£ t6 ~a;pu ':Cot) joLcfouCsp,a:pouyxpa.~0:C11Y6 t6 a::pupty",a; too ~Hj}La;to" n,p".I.EYOHIl~ 1:Tjv bplje~. 'H IXO}"~ £txt ,(,,,,lem &11:0 t~ Xa:pouJUYTJ IJIwyfj tOU : -Sa XOt!Ll)606!JoE a:{)ptO, OUYtP0'f!Ol. };1j-XlO-6et·'tE.! Q[ 1tUpo~oA1Id, XOtI10UY~IXVXOVtei orQ! Xa:yOYla:. LYj-

Lo£ xcillnoorx bcptci Ot~Y IlIOA~ 'Coo }L0YGtljptoiJ ~povtoiioa:v xa:,;6v~ca: XIII:;!a-djY n:6).1j O:M.tiyIXVE o~181'. £1:0 ot ""'1/).6 cpouycEpo 1:00 ipyootQl"[Ou t'7' ~axa:pl)' atp'[J(i)X~~XClYI mXvw atGi OQl\l!OLCI, €YIlI' 1I:£,;).louptXO, &'tWf.'ClUXO, Xilt 0 't1JA£CPWV1jt~'. EZxay &VE~Ef Clt,:io,SSphrla: aXGCAomhtlX ftOU nifwoooa:v [JE,&:J;' to cpouyapo. . <PGltV01:IXVIxllIAci 3Alj ~ fto). lj. 'An:6 olll ot1/b(JUYIXV't~ ~OA~ tau ftl)pO.~OAtXOD. BA£n:a:VE 't~y xa6e xlvljo1j 'CGl·"xox· x,vwv reOAtOpx1j'twv 'i'j,,; ftOA1j,. :£f,f.'E.pIZO{ ,,,,mAoE~!xO'~ E~X"'" (LEya).1) Spa;ot1)p~Ot'lta:. m 1ta:pa:1:1JPljtE' l~AI1ttX"" t~V ')t{vljolj 'tGly aXT/l1a:tt0J.LOOv.£1:~ (:n81jpoapo!1tX~ ypa:!1}L~~ repo, "COo'CIX610 'Coo Bovt6).ox. 1 xu)..oilo£ dpyci. 1:0 6wpa:1uOllEVO 'l:pa:rvo l~a:xo).oo6tilY;a:,vci ~:i~£I. BLolO to:.. cpa:t\lOyta:VE ot ypa.!1Il£' tOO\I ~6CooY. ~cXJ.Lreoa£, cpop" ol x6xxLVOt ciPXtVOUOa:VE tn:f660l], 7fpoo7tcx6W\I'Ca:, 1(,Up£4' ou,;£ , l:~'" n:6),1I, «).).;1 oE dxpo~o).:ot£, tOU IIn).t!lupIX ~ta:y XIX: Ali 0xuPlOfLBvot atci nporiatlHa: "C~~ n:6).1I" Ka.t'''yt:J'ttxa;. reupa oX.n:ci~a:VE ta xa;pa:xwJ.LClU. ~O).a. -c& ,(upto r6!Jo£C~.... dn:' 'toll ~~lO~p6Ytx6 xp6'to tWY bn:upooxpotijaewv. 0 xP0'tO,3AO xed tJ.EyciAwVE xa;6w, ~ 6JtI6£a1j~c:p1:IXYE o:co m6 t PI'1jttx6 t1j' 01l1lEro, W01tOU ,(tvotavs gV4 ouva:tO C.UpAICXOl'GII:. CPtlAQ:yjE' faw Ilfto).(JE~bt"'''', I'~ IlJtopwna;, ot vei t.ivd~ouY, X«flO cin:6 'to'll xa:'tGllcYlofL6 'too P.oAU~IOiJ, yu· Pt~tXY 1't'OW &cp~YOYta:, xc:!. tOO otO 1tai!lfo 'tfj, f.'riX1IC dX£Y1jta:awp.a:tll. ~ Lo~J1.Epa;'1:0 npoot 01 ftUpO~OAla",ol (lt~V n:6).1l l'j'tcz't' m6 JtlJXyol xc l1rfJ.Lovoc+ OE bl'0~pont£' 'tWYMVOVtOO\I .iva;tC£pa;Ca:v 'tOv a.£pa; 1'£ t6v _xp6'to touc.'An:' t~~ xa.p.tvcE oa: 'too ipyoata;of.ou f.'XO,pODOS vei OIC x"vat, 'ltW, or cpGi-

O;'J]J.LByO,.

va

9

146

147

lQ\Y1E~ 'tW." ~1tOAoE~txw." npoXwpouocx." ,bp"'tlj"'cx, rt01:S oxoytciq;toY1:cx, XrLt 1tOtE 1tEtp1:0."ta:, 1tp1)"1'lo6y, rca ,~Ii ;;0J"cxX1:0UY. K,n«AQi,~a:v£ aXEoo."tO otdll" •• T6 mil;tx.c ?uyXbtPWClEGttll"X1IOA'E,'l:OIJ tf, icp.S,p.t£.;, xw,r?!~ va: 1tStUXEt '111% iP"~et to pflYIlCX1tOoxeyly" eao atdIlO .. ,...(hE~ clno p4(no'ttXOt'I'j'tIX O!Il1toJ...aE~!XtU' t~op~ llooaa:Y 01:00, Opo[.Lou; yupw aoco a'Ccx6",o. ot 1t1t).,touptx.ot 'tOD .tpltou auYtc:£yp.a:to, Jtou 6ItEplio1tt~(ly to ou6",c. ~ta:v <X'Ia:yxc¥ol'£VOt y' <XItOtPII~'1XtOOV Iita:Xtll C1t~V ~6ATj 'X.a:£ hat v' <xcp~oouv to UAEut«ro tau, fpEtClIlCX. XWP'~ 'wi tau, Boaou.., XIItpo ~ci ,uv£Aaouv, o~ X.OXXtV" cpcihnE' TEl"t,a:'IIE tOO, 0pollou" xcx6ClpICovta:, IlE d, )'6rXEI: 'tl, lx6ptd, tad~ .tvttOtCX(1)';. . , KQ\jlca au"cxll1) !lrtOPOO(lE aUlxplXt~aE[ to ~e,ptoax.a: ,Mn,pou,tix at6 OrtOr'to, on:ou!lIl'eo't1)1tE ~o~xorlV,Et·a iouxa;£ o[ rdtoYi, 'Cou. Keitt t6v tpa:,~oijaE ,lew,. ,Aiv cb.OU'JE ,tt, ouJt:!1Oi:ptupla, tfj, jl1)dpQ\tO 'tou xo:! ltu,xxupc£ ~~w alt' t6 6poacpo 6n:0rWI. Kov'tei at6 a~!tt,rtUpo~c.AWVU" npo, 5A., ti, !lIP"', UpO:OE .. 0 IkIIP«XIO!fl."O cxu;ox(vlj1:0 «E"ra.i:V'tcitallo) 'Ano rtlow tOU 'tpiXCXVE ci1:«X""II (): ncxYnc6~A1]t£' f41(H.IX'l'Y£' 'tOo Iht;l.tovpcx. ~'t~v 0:0AT) 'tao l':ep,6oxcx IlltiiXE €vII. cln:' t06, d~po~oAto:i'. ~E~YIXAI ~t~ 1tCIIAeioxe, tOU, 't6 xpeiyo\: 'X.Q\1 to vtou!peXt, n:~oljoe <<It' 'to CP¢Xt1) ul'X.pU<pt1]XE at,x ltSpt~OAto:. 'u l:eptOOl(1X cirtocptiatOE xottei,et OtO ap6f:Lo. nEtAtOUptXO! tpeXGI.vE ,.p6, ~A o till 6,!'-0 ,. T~v o1C.t06oxwp1)011:0tl~ 't~\I :ttPOOtctt;ul.t6 6wpauuCl!,£vOtpCl~Yo. H i5l1!,oolCil ~ou oB1]'{ooa. o't~v 1tOA1J ~tClV lP1JIlYj: Ked. ',lei! op6fL~ r:pi,,1'l'u gvcx,)!.6xXtYo~ atpcxttw1:Tj'. ·.EnEaE jl1tpou!luttJ. XClCt 'ltupo~6).lIe" at~ o1)l'oatii. Kllltcm 0 aEUnp~, b cpt to; ... '0 LEploa,xa: tOO, ~A£lte!! Auto! ltpoxwpthe axocptci, nuf'0~OJ..WVtlX' .• A rtpor:pu).,o:xtO~ ~tPEXE fva:, ~AloxcxfLho, X,tv£~o, ILE cpAOytGjlEVO: IlcXttCX, !JoE l'CXV6AGE ocptYjl£vTj at~ 1'1(1) tou,!l£ ilIa. CWIIl) ri!lat'!) If)UoftytCJC;, f:LE xa,po~ojl~£al' a't" OUO tou Xe?t". M .. poota, Il' lvcx ClOtOjlOl'tO 01:0 ~~f't. tpEX.t rycx. ltO).V ye«p6cxoxxtvO, 0l:P"ttw'C1), ... A~t6'tj't~v 't6 repwto 't1l~!l0: tOO x6xx(You ~P(lt:o!i, rto,) !ln~x.e .OtfjY 1t6),.'tj. '0 l':eptoaxcx ll'twae J.LCrcXA:1) «pci. netlEtCuO't~ X aljpoat!!. )(Q\( :pwwxCet ....• 0).11 tou 't~8U\lIX!l'tj:

qux).a:n',

rEo,

as

va

'to

va

or

~;6

-Z~'tW el avv'tf-l;'l>0t I '0 x.tVe~o,A!to UEt4E vet tOv d'1lCXltbSOYUP£olt, x«&~ . ~pe!hjx' d.\lGl1tIi'IIt£XIX I1ltp6tO eeu, '~!hl).6 vei t6... xcuKf.a.t,. &;nci(iuyxIPa:'t~e1)XE Girt' tTjy i~60ua'IXCllliY1) lS~lI tOD. nc:cpo.i.i;. ' -rIa nOD 'tp&~'1~E 0 11"').1061'01 ;-'tOb CfWYlZe.o Xt~E;OC:: Aa:XGIIVta:0!lEvCl. •An' {; LeptOaxo: aiy '1:0'11 boora. Mn'ljxl rp~rOptl o't~v a:{jA~j iiplta~E 't~ ~w"'1) jll tei IJIUotryfCII KOV Itxe ctcp~alt 0 ,bpo~oA,atiJ, 'X.otf t6 VtOUCPExt Xt ltp.~1 cptciOlt .6 t!ltiIL" toO otpo:too. M6vo ton 'tOv IUOi:Ve, OUY 'XCX'I:a:)'ci~«V8 'to NA ota6,,0. 0[ XQx'XtYOto'ts!lei"ClIocxv d:jJn:oacx tpcxrVQ;,noo !lE CiCPEpGIIV6~(SI' xcxl StcXcpop., rtPOf1~~ {jEtE" pttGIIVE to.vlX6pO a'to oeiao, xcxt at«""n~oQ\vEII ,h GIl Itcxo6oii v, 'XOi:! v' ctvl1alJv'tCl.xltOUY, "'Evtl, YIClP0'; ltlJpO60.A1It~'ItA1Io£«aEtO ~Ept6axa; XIX! to\l PW'C1)C1' !l' drtop'!cx:-' Ano ltoii etalltt OOY'tpOcpl; -Eljlo:t \ltOItW~, &1t6 .~II 'l"COALtEt(6).«. -Evtl 110'010 mpL!lEYGI: vllp6IC'tE. . To LEptoaxlX tOV ltEpttptyup!oaYE oE xoxxtYOt otpCC~ tlortE,. -'Eyw ~'PEI lXo'tov-llltE x«tf-0yeAWytlX, xccpou ....£Vtl (; xtvt'o,.-Auto ncxlal ffwYII'e: «ZiJ'tw aovtpocpOt I» Aoto It<<'o£, 6tx6 ).LtlC;, ILnolol~hto, vio, xa:l6c-ltp6a6Ial 0 xlYe~o<;, xoc.l, xa:uV60UOtCIIOjlho" X1iunoDol 'to l':lptOaXOl atc" oo!lo. 'H xa:pota '1:00 .~ePt6aIloCl XOpO'I"C'tjooooe, T6YOIX't~XII'liE oei 0lx6 'l:01J,. Ms lrp' OrtI-OUA.01XlI 1ti'JpB Illipo, otiJ'1I lrpooo tOu otCll6!l00. eij 'ltOlttE(oUAGI ~(lyo:1t~p£ ~w~. or ~CIIOIX'1ItafLivol xci'tOlxOt ~ra:(va;YE .a:lt' ~ei tl7tOyttlX xee! tl, xar;'C«xc"'~E', xa:f tpa:~ouaGlve ltpoc:: tl, 0:0 l.6noptEC::, Yla \lei 600Y tei xoxxt· VII tll~!,II.a. nou !lltGl!VO:'1IE a",,~v reoA1). <ff 'Avtw'lltvlX BeO().tE~Y« xcxi ft Hal-Icx, ~Ixwp,acxv ~ept6axo: a'l:l, .oc'pe, tli'>v XOXXtllwV ao;pIXt(wtli'>v. ·H-r«v£ ~£ax.oi>cpw'to" ~wojl£vo, Il£ t~ cpuc"rrtOe~xlj, xa.t'l:O nouqlbt o'tOY O)!lo., , <H 'Avtwv!yc:c BOi:o£)..t£,~YCX,clytlya:XttO!i£v1) Xto1t1)o~ 'ttX xipto:. 't''I'' <0 LI~tlGxo:. 0 ytO'tl')' !lree,pSeut1)xeo!l:ov xlXuyli. ,AU' 0:0l:6 Ot Sri tou ,.ep&o.,. !pIXvniaou.1 TItf'Vif jlt

va

to

r,';£

148

149

-;o't"Courpbl Jmpoa'Cti. a' OA11t~V 'ltCAl'j. n Oayl .." {ioup"; Kef 1-" Q;od~ fic ox£t/I~" ~ •A \I'l:o)';lvlI BlloO,(€~ve, xwpf, vii ouyxpluthct ma, 'WV~€: -E£pt6(1~II,. tJ.ttpo" Uti. (11th" 41-'£Oll)l;, 1:Wpoc! 9ct GOO ~d~w, 'Jta;),crive~Jt€. tErw Ot.i at· Jl-ci6co vei 'ltOA£I-'(fc! -xa:;l1:fia~l'j~1 vri ot(lI'a:'t~O£t d ytc <;1/' . 'AHei /) tspt60xa: t'll" 1(OU'JtoAAkrpopi, ~ou tpci~1J(£ 1:" .clqmci ~Y xol'ta:~£ 'twpa: axuOpwM, 'X.t.Cl XOCt'a:lCOXxivo, .<:ixo t'~ V1:P0ml eeu . .....:.M~ rpwwi~Etc! il.£v '1'1:«00Jtou6svIX! rilc rdtc~€ XI iea:XOA0601JOE 'lei n:pOXWp6E!. 'Avtlll",Lvoc Boco[l.lE~YClt !'IIIItJii: -"Eto! I-'tl..(fc a't~ . p.1]dp« eeu ; Nti I'~v t'o)..ll~a£IC !lanp" tilt' oc~t6 \lei yupfoe,c a't6 (mit,. -Kill ~E~Q;[a;aE 'Oci rup.Eaw.t~' q?WV'.1el 0 .:E£ptOOl\t,X )(wplC va t'~v xOtt'ti~lt. 'H 'Anwyl.,.oc BCIIOtA"~Va: xoxti).wo£. 'Ad xon« -:1')' 1IieP'rouoG:v£ or Oltp', t'6Jv ~).,oxGll!Jdyrovuf axOvtaf1iYwy "CIIX1]t6>V. - M1jv xA."" xupci I'ou! To yt6xIX eeu Gci t'o." xtiVOUfJ.1 xOlltO<xpto,-,:boGa'tljx£ fJ.lGE 3uVCll1:~xt e1p(gvtx~ IFwv~•. 'H BefJ.o,?'S fa !t«01 atei yE),ta:;.. Mn:poatli ot'6 )'6xo aU'IIcnl"WYE'''!pXtOOCytocu'l:0XPOYIX't6 'l:PCIITcoBI:

4htl~ ~UY b~ ipl.0Ylp6 'lCAalX''h. 'E",hw ~tII'1I ~w'YpoctpE"I'bo, l~z, !,6xlmo, aTpn'w'tlj~, ,.-ou €tiitXV£ flE "c; ~4.~'tuA6 wu ~~Y *RtYPIICP~: ('l4.lau J.l.ltr,x', <ltC, YPQ;!1p.i, ·"ou.dxxtyou.atpc:no5 ;) . T~ '1UX1:11IlXdlY to(xoxo).)..~o't lX~tOU; :ou, ~oui3ou, 1tpon:Qlyocyl5tad,: Tou, ~otxox6A~ljalJ;\I OtE~atxol f1.spCIIPX{QI,·'Eail~tCII'l ,0txo)(oA.l1]!.Lb~ xIIi ~ 1tP.W'tl'jh:xA1j'alJ ~~ lltllYdlCltClttxij, ~nt1:po1t1), a oloo, t'ou, tpyIX~c!,&You, 'ti}.; rc6A'I~ ~'n:n6tpxlX:

"lj,

. on

_. «tu\l~~,od 'ta. "-PO).UIXP4C11Xdatptl1:£up.Q;tC! n:~pCIIV6 "Iy rc6A1J. Eyxdt5pu8Tju ~ CSO~tEt~X~ l~oua{a:. Ka:A06!1£ d~ n:l:'1iual1o yei ~auxliol.t. 0[ 1t0TxpoJ.l.'au~ BtwXt'lxt,XY, ~U« rtti vii fJ.~ yuplcrouv n:od mel "law, rtl! vei t06, i~o).oOpfcpoufle. tdllllmx«, J.l.ltlrU ad, rpCII:III;'" :COo x6xXt\lOU atpOC1:0D. IIi 5;1." ClIllCtl, OU'ItiI1E''', ot'ljpthe· l"~Y i~ouGltCil 1:iI", ipYIX'OIl£VWV. eH atpa:;t"w'ttX~ t~o(J(lla: ord1v 1I:o).1J d.v~xll a,6v «pX'Iy6 ell' cppoup(f,. 'H n:ol.mx~ £~ouallX ,fY~XEt CJ~Y i1tCEYOCna:;l'tx."l1tt'tpo1t~. '0 7;1'6101'0'; ttl.; In:tlYlla~Cl'ttx'it; In:c'tpo'IC~t;

NTOAIN.IK».
t:cTjv !n:IIUA'l 1:00 ~t60'tO£1I0xt fCIIV~X(1l'E XClltYOOprtOt 'if~DpWKOt. .H A't~: ~auY'tpocpOt» 'Jto:)!V ~~V ~ea1:0I'IC'~ -xdC, IllropoiiaClv vti at Y'toufufoouv, clxouy6'tIJYc tW.pII at6 x«8s ~~fJ.CII.A~t~ ~ )j~"'l «ouv'tporpoc' arValt dn:'plypz~Hauyxn'1jttx~. NtoAtVtX ~iXIIOI XCilt,6." un:YO xGl:L 't~Y dYti'ltocual'/. o Jl-IIPQlyx6c oFy.:hwYS t~\I lnca:vllat'!I.cx~ teouGI£IX. UliWII' a1:~Y .ft'Cptll ~, fJ.IXP'!, dJ.l.tlp'l' ~, fm:lIJ).r,i. "'I'jtSYI !voc fJ.IXpO Xa:pd. A'lCavw fau 'ijttlVl rptXl1!.Lbo ,,£ f10.~U~' ', «KOfJ.fJ.II'ttx.~ 'En:tt'poft'~». 'E~. ~OOA.IUI~ OU\ltp6,!oaCl Iry;it'''~II, ""lei ijOUXlJ xCllffJ.np1Jl:Liv'lyuva:;!XII. Eo lXt)t~V xa;! ~n6 NtolLYtx clyeie,al I) ~'Otx1J't~, 11-£?1I:px:£«,",ci 0pYIXYWGlOUV 5prClY'" d), aO~(lmxjj, ieoua£oc~ • t« }f6lc~ IfX' n:.pcZcrac IIt« ,"I'll xar:i d80nczt xt6A.II~ 0:« rplXfl:t,!" to~, of auvlpyliu" ~ rpCl'QI''1XSY~ XtUMOal, oP'l'II'IW8'1XI. oin;tat,uGlfJ.d, n:6).1J" '0 xo1-'10«1'10'; TtChaxt lZYlZt o~~Ato~ 'lI.CZ! YlUPI'lo6C. 406AEUE

HI'I;po·t;;; CltoV lircilv«, 1'106 fJAtO ·odb.t a' '&>':'1 'nj 191· Odlt;; "al)t.ptc'ltC ~.6 ~oCO(AatD, ouvtpOlpClC, IJ.IlC 6~'I]1.t••!.

:0

To tpIXToU;, 1n:a:;"'CIIAa:~CII[YOUV xCI'ton:'Y'~ CleFt, el ~poYtap<x XCIIi4v61fo£oa:; ~l, V,,)..I( rpwvi, ~8XWp€C" 'Ir ~UVCII~ !f'WV~toD tept6au,. 'Jt00 SpijxlfJ.cci 1I.OC,youpytoc. ol~ XOrivltll, XIX! 0' 1I0t~ t'~v olxol'ivltCil ).LecZl6rX7J OlX~ 'tou, Xlltll~IX~ tou, 1:0D I.'cPt6axlX.

to

y

•••

"'ii'

~'tTjy a:;O).6n:O~CI flit; 11tClU).'l' AlIiGltaL'IICJ1UxpEfJ.6texy iva; clempo X«pt6yc X'II! 'It«IIW o· IXth6 ~1:ocvy,PtlJ.l.).LE,,,,O; «·E1tlXvCllotCII·m'.~ ·Etrttpo~J. 150

t~,

151

7tp!y ato tpyoo'Caate 'CfJ' CIa ~0l:)66, COD .1ll'/XGtytXOO. .ME 01taYtcx un:o.f.10Y~ elpXtOE !tn:' 'tis; 7t,pw'U, Ilipe, 'tfjro ll':ltt16!o,puGl')' dj, oo~tEt,tdj" l~'OUO'II' YaCltPtl"UtlX!J'EL 'tl, 6ptotoxptu'cd, (CUtPlJAOt1')tIC» 't~" otolx1l0'l')' til' fcX"'1I:Ptx~" 11:06 ;6:pwacx\! lEp.citet 1tpu(j'6. Iltao,' yta 1:ou<; I·U"O)'os~I"'ou!;. r.t~ auv,Sptllo"'l tGly £p't'cnGW 'tij, (j'&p.1I:PtXIJ~, Xtu7tW\lt~, 't~ yp06ta Ol~\I gop. J.Lt leCltP7J. lAeYE CI'tOU, tpyeiu, 11:06 to\l 7tEpttptyOpl~ClY, ciJJ.EOtX't1l xed ox17lPr.E AO.. rCIl ly(ivtttX atou, £lI.IlEla.)).lUd,. -B.E~lna.-I;l.Er,-3,'tc r.tIXYE ot. eli. ~Cl\lllrl\l8t. 'ApXilIX o( 7tCl't£F" I,IIJ, xai fJ.'t!; oE (OtOt ~oU)'ltPCXP.E,. ""ca 0).6XAl')P'I'J yeti va ~~ae[ 0 Uo't6uxt. ·EJJ.lr~ lOOc Xt!'CC!U nccAthtcx xed yt' 111.r1:0 .~ GlUtOO «l~oX6't1l1:1I» 6 x.o·· p.ljC .1112, lOtYE ra~·roa OClCX XpEtci'o'll1'Gl:Y yca \la Il~v 40:pllip.e 'tv., ne!ycx'i. lloocx Xp6YUl o[ xOIll)'tE' Uo'tOtoxt, Xt ot nplyxt1tE' L.Q;YXOUOXL xOpftPa.v JtGiv", on/f 'Ml1l7t06pa: !lac; M~n:"', eC\lClt Aiyoe «vaJUoa: o· lila, tou, 7t0).mv06, lpyan" nou· b Doto'toxc tau, XPCX'tOUClE oXAa~ou", onw, X~{ tOU, oa pwoou, ')tal tau, OOXpCXYOU,; Kat yei, clvrXluacx 0' Q;CI'1:ou, tOUe; spra.u, XUXAOcpO.pouv(j'7')J.LE' :06 'd, odpvouv ta tOLP«XIQ; laO x611'I'J, Ott alja,\I f, OO~(i'ttXTj t,oualcc, 61f tOu, ocp!~" Cle IlUXOtOEPSVtCX yp06tli. AOt~ £~VIXL 1tp60tUXlJ ouxo(j'a.nicx aliY'PO.:pOl. Do'te ffi,lWpa: of lpyate, fitIXcp6pwY UhtxOt~""alV ~£v !fXIX'iI' d't'I~ l)...Eu6eple,. ·UAO! ot 7tpoAElciptot dYClCt «"'P'FCIZ, a",),a 'Cou, cll1svtciBE" illsre; efi tClUe; o:p[~oUJ.LE,v(iat8aLroupotT6 xtpt tou otlYPIl!/Js £vcx~Il'XUXAtO xa:l ~1I'ia1tiO£ ot1)V lBpa:. IIo~6, J.La, aya;yxa~E! ...Ii Xb"'OUfiE '(0 cxcp.a:'tWY «OIA(j'cUV fLa.C;; O! ~exo'Aca.Be, XIXI or r~)..Q;'oClCI!JIltott chI" tci 7tdtci ta xpOYto: o'ti).va;vE 'toue; no)..wy06, Xfllfnxou, vci 1tO)..lifL~p ceuv tau, 'teupx9u~ uL itciV'tQ; 6 lvacc; "'ClIO, p:xvou.v )tal X'tU1&a;YE't6y ({Ho. Doao, )..a;o, Xri&rjXI, noaa; ~uatuxilp.a:'t<X Y[VIIYE! }rcx! 1tOtO, 'to6d! cc6t6; 'ElLIC,; 'AHa yp~ropo: 3).. cxOta ea UAEU),OOIW.•. H,p61! 'l:6dAO' YL' ao" d, d, 8X.L'c. 01 ll.7tO)..08~lxot It£tlleaw 0' flAGY '(6,'01 xoOIlO 'ta tP0!lEp"yta 'tou, «o'tou, AOrta:: dJp0Aadpto(o-

'!lx~Pl')'"

'w~,

F

.l.wv tGlv xwpGlv ivw6l!tub) Nci noo elvll: ~ oWt1'/plti Ila:" f, i},.rt(B« Ila:,. rId ",tli lOtU.Xt0J.&""'1 ,wTj, rLa' y,!vat alp. yrill')' dBel.q?6" tOll 'lpya.'t1j. rpGlrpter'te, ClUVC,POrpo:t,atO XOJlJlOUYlottXO x6JlJlQ;. 91i rfVI~XII£ noAWVClC.~ A1)!-I'OXPIiU:!II. &:)"H LO~UtlX~, xwp£C; 1:0U, IIC.tO'tOllL ItOU fJd ~ClUc eexGtvoup.E OUpPt~a:t 'If,(x( otTj EO~tntxiJ 1I0Awvi" eci yh'OU!lE YOtxoxupaZot p.oY0' ",ex,. Hoto, «no ode ~t.v ~iFIt 'to.,. Mnp6 ...nt fl'tQo!yaXI; 4top£atljxe: bci '1:1)'01ltlly"otcxttX~ l lm1:polt~ xo""oO:P'~ ti'j, ,1iJJ.7tpexti, P.II,. (\·OnatOC at.... 'tlly 'tlnotQ;, 61i ~ y(nt 't6Kifv». l;«xouJl' Xllt !l8[C rtOpt~, OUYtporpOt, p.oV«XIX t.ldta '1:" xpucpa !pISt" va ",~v «xoDu.1 Ka:l Ii... ~ ~cx~ :fL'" ~lpra:ttX~£Jl7ttOtooulllj ~o1jfJ~OQt, 'to'u 6& 6pTII\I~OOUJlI 'tT,V «~alCPOOUlllj 3~wv tlilY AllOW, ·0'0)..0 to'll x.6oJJ.o! . '0' Botra)..0l1 iZJtEO)..1I Q;lhci tcixCl.woup:rtex )..orta,. «It' td ~"61j t11, !It). 'ij' lp't'II'mc'I' Xa.POlcf, tau, ~O'tcx... xad~l)lt£ In' fA.v IBplI, ~ y.o),cda: 1:6'l1 aU'Pio e!JIe: p.£ ouy x CY'f)tt xic l; 1jt(IUtpll urtc. Movo o[ 1'£PO\ltOUPOI rpO~6\1't11\1Eyli "'t).~oouv. Dotlc ~ip£: ;·Jow, aOpto o! !.Ln:oAo£~b(ol vci ntoeox",p~aouy xa! toU (1' dxpt~01t).l')PWClouJ.1;: xaG, Il~.' l.i~1), Kt ely ot ot xP'lJocioou\I., olrouplX of1w; 6ci of OtweOUY «It' 'to .tPro01:fiOlo.. '0 xor.uoQ:p:o, t~C EX1ta.£BtU:I'I)" eVil' ).!I:1:0" x«Ao:pnaYIl£YOi !oaol(IlA10f, '0 TOIPVOlt!OXt., oq'l:lIlI rca t~y UJ,p~ o J1o~o, liv6pW7t0, alt' t06' ....dn:toUC OCloxeUou, ItOOtO-v !i:POCtwp.£vo, otou~ ll7to)..oE.~fxou,. 'AVtfxpu o't~v tltaya::n:o:ttxr, lmtponil £tx' irxcctcx"n6et 6 J..6Xoc d8tx~~ n "FEOla., TeOU 01 l£.,.tpE, tau ~Foupouoa:Y t~Y £1lQ;v(xCltOmx~ tmtp07ti'j. To ~FaSu ot6y xY,7tO, XOVtci: O'l:~Y eECloao, :Jtnou:v, iypu1tY" £VO; « Ma~tfJ-» IlE 't~Y tcc,vfex aa (j'Lo( 1tOU 'tl'unwve Clt~ 6a;Ac! fll'J tOU. nAa: tau OtExOlitIXY 01.10 EV01tl.O~. };'t~v EIta;YCCOta:ttll.~ £"'ttp07t~ «lIi~1jx, ~ Cluytp6(j'tooa 'JyV(htEpCX. ".Ep,ee p.ta J.LGltt" 0' €YlX: YlrlPO XOXXtY.o CltpQ;ttwt"q xcdt6·y PWtljG8: -lloClwy XP~IYWVdatle aUlltpo:pe ; -H:Xtljoo: 'teX 8~'X.Gl:Etpt,t

o-

11)2

153

xa:p.CrEAIZClS.. -Nid, P.OAt, ~poxd, &1'7. til' p.GiXJ),xina:triXtlj'XoZ ato g'F'lXtc. . 'H 'J r"li t [e;~a; t6'1'XQlAoXof.'II~E. -'1'£ E~'I'''t 0 1Ca:dpa:, aa:,; -Bo'ljfJc, !LYJXa:Vt)(ou. Et/jv tlOA01tOptCZ !1JtCZ[VSl b N10AtVt)C. f,LS 'Xtbotc atplZ'tlw·m(c. 'R ·Ir-\I(.h'I~c( rUptae 1tp6~ to' f,LEPO' l'Cu XII( too~l: . -Nfl ~PliX.a: ~V~V 0PrCZVlJ)t~ rtGi 1'~\I ~ltttp01t~ ti,; .VEClAIX fIX,. '0' NtoA!Vtx l~I('! E"'lIyp~ropo ~).£(J."cc a'to E:eptcaxlZ .• -UOta:yOO .zva:t; »A l 0 rc6, 'too Za:xcip! Mltp6;, eli O:OUAit~Ct' "'tei 1tl1tOlri. -Mcit! eallv!t I1E.6 A6xo ;-ll7CE 6 .E'I'16axa:. '0' Nto~tYtlC 't'OOVIX~E dv£~ClI\lo,ytl);' ttl aXIIAo1tGhcCI: -Auto eci tOXIX\loylgou",E tJ1er,. T6 ~p:(51) tll' BIUl'EP'Ij' rIEP!X' elX' 01Jf,L[O~py1jeE' ~ t7tttp01tl} lt0flflou~'Ottlt1j, YEoA.!Xia; 'tij; OoxpayllZ;. 'H xatVOUprtll Cwlj \L1l7)XI GtVa:1t<XVUXCl II( TP~ropCl. X ~Ot~ 'tG,V rtJ.ttoe 8).,0\1. Toy rpt.i~YJ~e fJ.£aot arlj o£"lj tTl" 0' .EEptOClXtX~£Xa:OE .1,'1 otxO,E.VEtc:i tau ,Iv xt a:Ot~ ~UY xci 1tOU tSw, 'Il:OA xoVt Ii. U Auto" 6 .Eepct Ol\a: M:ltFou~cix dva:t "'R'OAClI~£X~XCII£ )'t~ oedt'lj ma: ,opt ~~rIXC' d:lt' rljv '\'O£ftljt9U luri. AOUp!O:I1 aOJtPo Xllptl IloEt"I]y £7C.typllrp~:. EUlTPOllH KOMMOfm.ETIKOr KOMMATOl:. OYKPANIA.E XIX£ 'lflXpOll.'ltritW lyp«::pl CIIo.6" 0 IlptOaXII, dYCIIIJ1£AO' tTj, Koj.L/J0J10A xa:l rflCl\!Lj.LtXd", tii' ~ltttpoJt1j,. KtXl a.y ltcxvl£, lnpoutto ,,' til'-'Pt~a:A", 1ta" .. ano t6 CI~xcbu eeu, otY,Y leciptuoij ecu, xpe,,6ttXve f,Lioa otf] a~x1j '1;(1) t6 «flHt\lX'P»), 1'0 O<ilpo '!:OD tiTCI\~"llJbotl llci<pxlX. K, dt6 ~'tCZ\ie EV:Z JtEtottx6 VtoxOU!1£vt'o. 1'£ xp{p.ot 1tOU A.ELJtlt (; IIei<pxlX! '0 .Eepto<l'XoCil b>..6d1)p', ",ipe, l~p'XI 11£ lVtOA~ l'tj, ia-CLYClOtQl:'Ctxfj,i2t,"po1t~,. Nti xcr:l 1:WPIZ ~ ·Iyyc:ittl~oc. l'OY 2tEptlJi:ye.t. 9ci 1t"YI OtO ou9",6, Ot~ J.LIFCIIPX£IZXII! Ori dpOOYE yta ,.~v Inl1YClotlXnx~ bCtpon~. ~t;~A£a:, '"pIOa:td XL l,,,l'IuI'£O"" rp~'l'OpCl. ~rf)xE O'\'O 0.1'61'0. ~E\la:,

'0' o~p~'mim/,

-N-'C01tt:l" .;

'~Y

'I:~,

on

auveprcitl]~ l:OU nOAmxofl t"~jJocxto, 'Co,), mp.tf1iv't Clt~y CIIOA61top'CQ: t~, lltIXYIXCS'CllttX1j, t1tctp01tf), !Jo£ t6 IXO~oX£Y'I'I1:o .• wQ., '1:0 ou61l6 alYIXI!L7.xptci .• L-;O ai'CQ:6p.6 :t,Io£, at" ~a),O'llCII ~ta:VE '1:0 ~1tttlA£rO 'X1X£t6 n:o~t'Ctx6 tJ11jfllX t1), 1tpm'tll' oo~CS,;txT), ouxPOCVtx9j, llepa:pXlll,. 'H 'l'(Y'h"~QI a' ClUt6 'to toc.~lt)1 8c£ p.cieee 7CW, dE! ~ OOUAtli ItO.) .:lvci6EClE Of 0 LEpt6oxa:. -T£ bQ:v" j.Lt "CTJ OOUAteX; Iiwtoupr.T/os, t~V bprc:ivwall; IJpercEt vii XliYit, JtPCl1t(11tXYOI% tou, 'f()..ou, coo, a oteX 1ttXtOtc£twV ~prCttGlY. Au.e:, ~f, "'P" 1tPS1t£t yli 01jp.tOl;.lpr~OOUf1E j.Lt&Y OlliXSIl X0I:Lj.Lolmattltl" V;OAIX!Q;,. AOpto act hOtf,LciooulJ.' xa:( fJt£ 'tU1tOOOOIJI:LE bXAT/"1j tij, t~y KOJLoo)lool... KCltoJtt 6« "1I'E~Ol;.ll1iai6 IHatpo t~ V£OAIl(II,. Oct x'h'0lJll~ Guyx.£Vtpwoy/. '.E'l'w&&:aou oua,~alJ) 'r:~ cuvtp6rptaCI(l OUCldyo~!t,. Aunj til, 't'tltVEtotC, EtVlXt 1in:'toUI; bpYIXVl!)tE; Oot,. 'H Ouatlvo~l'r, ~'totye g",a; xopito~ 18 Xpovwv I'i oxoupo: XOII-,,£va: 1'11).).'&, l1e xClltVOoPltO xccxf XttlOYto. motav""vo Clt~ J1€Cl1jli'E ~IJ)Ot~pOl. '0 .EEpt6oXCl E[.la:6~ (iJt' 1I0t~.,. JtoHtf yta: 'Xt h.6, Gt$' a:ur6 too DJtoaxe61jxl Ya t6v ~o1jea Ot~ OOuAt~, wO'tccv 't6y d1t0XlltpE'toiioe. tOY <p6p't1J)0' ~. fvtX ClIJ)Ft) ~t~).£01 xt 1ottX,dp(ll, fl' EVil fltXPO ~t~).taFcixt-t6 npoyplXllllot xotl t6 XGlt(10tClr:ttXO tii' Kop.aOJ1tlA. 'Apr~ 'tci ~pGiou 'Cl\la;yuptaolY Ot~V £ltotYClClClXttx,; £1tt'tpoJt~. ll:c6v XYjJtClItB:p{llrLiYB ~ HriA[II, tof) p[Xtl'jXE!latAWl'oYtci;; tOY: -At v't'ph'eolXl! 'A1tllpy~61lXE,bA6u).(I. Oltttt. 'H j.Lljripoc. !~CC!tlQ;' ao!') xblEI xC£6e !lEpoc.. '0 1tCttlpcxl; &u~ ",mYit., 8ci rivet oxtiVOClAO. -Tl'll:OtrZ BIi)..(Cl St eli ,£Vlt_ o1Cl~l atv €XIJ) 'XCl:tp6 vtJp6G1. Lt~V tt!l~ 110u, SlY iUlllltpW. KlXl a~~EplX ot e«pew. 'AAAci 1tp£1tft \lei j.Lt)..~ow JLot~~ ccu. "EAIX J1laot. <H Bci).,t(l. 5EY dva:yvoopt', r6v GtOEP'f6 tTl'" Elxs btEAW, Gtnli~ll • .Eli va: tOO o(oXhEtliQ:\I ~AEx'I;.plaIl6. K«etaE t~V dOEA't'~ tOO at~Y xcr:pb).a; Xt 6.pxtOE ti!L£ClIJ), xtOpt, Ep6AOrO: . -NC£ JtGl~ exouy 'tci npcrlloc.'tG:: Upi1tIt v 1i 1ptX't'nC,

to

154

155

0.1,'1 Kop.ao~6A. J.lv xQ:t:IlAcxoah'.,,; K0!lJ.LOlJ"'ICltL)t~ s~w(1) v!o)",dGII:,. 'Eyw, a' IXUt~ .~ 50UAt« EZJ.LtX~rcp6eoFo,. ~E IJ.E lttClt&UltC; Nti OL~~SCl£ ! 'H B6:AtQ: Bta~QlCle xed XO!tlX~£ Ytprmlcx0J.LEYl1tOY i06p:p6 'nl~. -T£ eel: "JI.r:EYw at~y K0IJ.00Il6A.; '0 ~Ep(601l.'' ivo t~e, 'tel xlpttXtOO.. .. •., . -TESs ... '~X2' 80UAI,Givollt~EL'; KI1A1j !loo! Eyw OAOxAljP£' ,,6)( , st'll )(Otl'tlIlCZt. Upbtl~ 'Iff dV~IJ.I1£ltP07 tra:r&yOOl. '.H ·,Ir title~" }.i;t.: tt6. J1a:"tJIoUliE ". 3).01.1; ato &.6CltIPO')tcd6« p.tMaOUIlE ·(tat~ O'o~tn:tx~ £~ouafll. Kex66pt~, "tiAtOta: 'l:lli"a: j't« bllt).~t~. ·.~jWVOlll~w,:w, O~Y bexY;; xell-Ii ,,:t. Itof> a... :6E05t U1:LO ltPrZlla: YLCXt! Se\l ~e-' a PI!) rcWlO vti IlIA~a:w x.txt :aci d X&O:<d XUpIO.AeX't.txct AOI.ttO" Atrl .. Tt adqm:c:1Gu., rtcit~'II KOJLO'o!l'o).; -'E'rw oiY ~tPbl. 'H ll1)dpllC9d &up.waet rciptd06npo. -'EOuY4 Jt~y )totta, 'C~ ll1jt:EpCX, B,OtQ:-eInl 0 ~EpL6axQ: ". AOt~ ot'll XGl12:A«5r.dvltiirc·a:otiX ·~Ii. ~pfil1!1ttx•. IlU d) x.otd~e t 116vo 'tct na:.t6rti veba: t '11Cr:~ft1j" H !L1JtipCl SE'II ,1~YllttVtiVtt(l Ot~ ao~tattxT)t~OOQ!a:,&:1ti; ...a:.'Ytla,,; 'dJ 00l1n46I[, ,i).).cX 6:£).EtVa; nOAEI'dv ad "hul1to .Inol, ~Xt O!ltot t1l~.E!.,ext owatcS ooc6t6 1rp&J.L(I; ijup.aa~t it Ita, fAEr,e 6 ZouX,Pch; Nri a Ur:i.:px~o£vxOt1:tX£I 'II .eti ttlC ~1l6.va: iOU. r wpa: ILIi, O'olhpC6 'to 6tlCa:!(I)tJ.a:vatY,O'oop.1 C!'CQvxoa.p.o oJUll, '1tp!nE~. Mt1~w, 6' clpvrJ6er, BdAta:.; Ked tt xczA(i6di.tQ:Y£ I 'Eo:u fld iP'fec:tlcou'Ia: O'tci )(.0pit"tCi )IX! '(ttl 01' .:ir6pICl.• Tovxttplyop.ti);J.1j Bccf~OAO'COV K).!lJ.xcx, o~J.l.epa: 61i t6v X'UOHfSPW. Tl He Bri),I«. 6a~&.r~ 11«'! l1ex:c ~ tiXl.; Nti, aoof.xoo €ya: ~t~AtlXpr:iXt yt.' Clot6 "E6j1XAe cX1r' t~'II tah~7Jtou xcd tfjo;; t6So0l, <H B6:~ Ata: xwp(C;Ya tpCII.6~~et leX Ileltta: 11)' cin' t6'11 ioeA:p6 'tT,' tOY PWiClj06 at ygcv« : '.' -Ked t! 06: Y!YU ely ~Q:yapaOU'JI or ltE'tAtouptxol; ·OElptOaXIX 'rIa 1rP9ft1j .:popc:i OXE.:pt1)'X.S YI' exOt6 to ~T)tw?:· '. - 'E:y ~E~",a: 'Od rpiJrblllcc~! fl' GAou,. 'A.U.cX Ji"~.!,00l.lti 6&: rl\ll.t;. 'HIL'I1dpa; n:P'''r'JL''ttXcE 'Belva.c a001U· X~0f1EY7l'-'O .f~~)l!SaxGl: own:q:oe.

-rptie/Je: !lS, l:epLoClxIX, an" vrZf.L~v d !l«Git .~ P.rl-tE,pa: oo:n ~Gll:yba..; c1),).o" IJ.Qv.o ly.w xa:t au .. 'E.r·w 6d .~o-1)800 a' 5)..GI:, ,f:-cot ,a6:vClt x.ac),onp2 • .:.__ l:mota, B&:].. ta:, l:~~v xdJLa:pa: !,RilleE" '.I YYl.£'l:te:~Q;. -AOt~ IEIva:t ~ Gi6e)"rpouAGI: fLOII, auytp6rptOaCl 'llVIi~t;~'" ~B"Ata:. Ttj, '111]..1]0(1 yt« 't~Y lota:. Aorij ,sly", 0,'1; [ n:piltEI.' AnGi ... i,xa:UAIJ~a:!.yetE, ~ f1lJt£P« I eZvlu a:uot1jP~. MltoPOOIlE yd. t~8EX'CQO!lE xmpl,. vii ~6 ~,Ep.et XIilnl,; ~A'll Olt06EOOUJLE !;W~ S' cl\lOlyxacOtODIl" vO:. oJtQXm· p~aoUIJ.E,~rW ~E,~Cl~" ad 1tlfpw 1:6 v,OUip!xt Xii! (hi ,urw, !.ina .~ B:XA'LIIl Aun:IX'C"t vq pT{tEpex:. 'R '1'(\llftt6~" X0I66tQlya ot~"'ixp"l UO tpOIlt'~,oii XOI£ tOV Ilx.olJY£ ltPOCl1X1:t,xli•. - KIIAIX,hoL BjfYlI1 x«Al,heplX.

!Ji"'

'"

",.

oj!

to

~~tW'%.

e

.. ~

T6 fJtGCtpO '1tex:\l1 ti:l:PUXttX.1X r'lllit'o tircovlOl.GdlX. noo ')"UlXpOO·~£. 'n. 2tPQX~pu~.1j ytli t~ ourdvtpooalJ ttou rtYO'rOlVI., ,dX' Ii1I1~i~f,t 3A'IlI~t&: t·:.f mltatci.~EltQ;L'E ·~IJ'GCv' :pciplX t.liylpYllt,wy ~'. ,""nptxa;, 'fr" t.ciXIlIP'I" UEpta. oonp.ot in:' o).ou'~CIIY' ;o"C'~ (72),11 :Ilil&'ldc;x.«! IlCl6~tpts, 'tao r0p.vcca[O\) "act tOD ax,o),«PX'£ou .. - "O).ouo;; t06'tptf~lJf£eaGl5Xt, -eooo ~. O'uyxEIt't,Pbl(1). ·oao ~ rcex:paa'l:OIo'l' 'Ellitdlou,olJxw(1)xs '~ClOAlltl« xed na~ 'YW atTJ "Xll,'JI~ ,ciYlJu 0 i,P"I:'J.Lttdczi 'l'l:OU ~p6E alt' t6 .bllPXtacd tP.~"1X ~, iKolloop.61..·O 'cW'JI'l:porpo, P,Ii!;!v. -.BUYS :lltxp6" d56wz"C'o" I'E ooo~).Ep~JLud'totlxtXt ;;pci61)e. 't~" 'npoQloX~ 6),0'1'(00;.• To ).6TOtou t6\1 !houaex:v ItE ltI£.y,cilo'£lIIat!lIJH~pO"~ 111),050e1"" c6,y 111no':' ciTXciA,ClOE ;15)..1).t~ xwptX, ~iI! X.«AOOJ£ t~YfOAIX'« ",tiGUon,,' plO6E'iuplO irc6 t6x.oIlJLOUy~al:tx6 x..6:&,1'«' M,tlQUOE aci" rcPaclllOlttx6, P~tO~lCZ'. .MEOCZ 'G::O', Hyo 'l'OU ']'1:11 ...' m£p'X -noA.)..,i; il:hts, H!;Eto;; alii,,: « op66Bo~'o.t "lXp~tOt't.;», «00otczAow~ty,atE'» "').!It. 2tOu of &'xpo.,d, rpua"t« OEY .ettth

.1'w...

w

~OcGC"'tU.ltma. .6laro 'toU,tixoullt1)XD:'II OU'llIX'ttX X'Et~O:lt:pOt~Il"'C'Cl. "EBoa. '1:0)"0'1'0 at6 ~Ep,6oxtX x"lllfl.lYE. , WEytY! o"n .:pO~~e1)X.E 6 t'ptOO:IUX. K.6;li1nLcz'••

l.::ii~OItVII\l.

.

,

15G

157

«T! yli nd; rIa tt '116. p.cA~as,; J BIX.:JClCvICchCl\l£ yupEvon", lOyux xwp£, veill1f,OP" vei 't~ ~pl~., • . <H'J rva'm~CIC ~6y ~0'161ja,. Too cfJc66pto£ c:ht to. tp~dCt: . -Ml)..(l ,((ei t~Y 3prrXvwo1j tOU rtup~V(l. . '0 l:ept6oxar; a,"oUli apxtoa \lC£ )'bc rLl'i "~\lrtpar;;('w' x f) oou).cei: _ 'I" cixovotJt£ 6ACIC, ounporpot. TwpCl 7rt,z 'ltph;£t '11« Olj!J.LOUpyy.0ou,tu 1tUp~Y(l. IIot6, d.n6 012, oUllqJOOYH; l:tf, O«ACICl1ftXpeitl'jOE ~auxfClC. , 'H Ooatfyo~t't, t6'11 ~OTJ6Y)CI' XL apXtO£ '11« ,O(1)YEt1:CH. 01:0U, ciXPOIX-r£C ycci .~\I O?yc:hWCl11 v~oA,dOl'. Otl'l. M60;(tJ. '0 r,'pt60XCI Y'tPOntClCOf.l,EVO, ot£xO'tCXY£ as JltocY (ixPlj. T6y dV1jouxoo 0, ",tei dtta: lmooox~ rId t~Y o~yeivwCl:"I 'tau 'ltUp~lIcr. 'lUll XO!tGl~1I t+, ocO..o: xcUttoof.I,E'IIO, ... 1f,!,' 00o'tl ...o~tte 't~v tb.ouyCl.V£ JlE 1tpOOOX~', '0 ZIX)",~ivo~ xan <jI,6UptOE 'l:lj, Al''J, L.ouX&'''XO XL ar;0't7) x?ftah. 1tEP'C'PPOV1jttxci~ ... OOot!IIO~L.'. l:tiJv 'l'Cpwtl'l cmpar; xcif)ollta;V of ",ar;6~.pt£~ 'tGiY !J.EyIXAuUpWV td~EooV tou YUJlYQ;~f?u JlE 7tou: vtpar;pLOILEv£, !,u-cl'toe, ,x~l 11£ 4o'tpa:qJ'ufci lIa:ta:l<.ta: .XQ;£. 'toc )..£rClCnliua:~o 'too,. ~~'I] rooVt&: xov;a: Ot~~ £rC!~80 'tijo; O)(1jv~, 0't,x.6tGlVI jJ.ta: of-LeiBa; dlto VEClPOU, XGxxtvou, atpa::t5m,. ' AvcE",ecu:t 'tOU, ol:eptoo,-cx ,elo, 'to p,w(:rt6 'tou v£ctpo n;ol..u~o/;lJt~.'ExEr"'O,xd:;tO:VI, XOUVWtl1;£ YEuptxa xar;l xohCl~£ jLt Jl~ao, t~ Al~o:l:ouX«P~o x~a:( n)\~ "Avo: 'AvtIi6~oxCl'(tOl 1tOU . TltCICY nUJ.LEYE' «tTj!; ltlP~P. Kou~htta:~Clv !-L£to6~ ?to:~ClALEpOU'. tou, oixw, npo1ty). N"u6oVt«, ltW; Bh 't~Y dXODY; ~ Oootlvo~tt~, rsAelwoE '(P~yoFCIC .6 )'6yo tll' xtxl nczpCXXWpljOE 't~ 6€0l'l t'l]o; Ot~\I ·Jyv!Xn£~a:... " '0 -fjouxo, )..oro, 'tfj" 'Jrva'tt£~ar; xa:6TJOUXa:OE 'tou, Gix,poa:d,.· '. , -l:U\I'tpoq:>Ot I,I£OAlXrol-!)..rys-xCl:6{va:, dn6 otic J.L~OP&t VIZ O'JtEqJut 'Xcx)..cE. OAG!; 0011 tl_l(OUO~ low, ,It ~r!J.Cllol~oup~ mh, dyC£f1E~ oa, .~.ri~pE6oUIIO~vtPOCf'?t 7tOO ea ~aFt u~ iYlpyo flipo, l1to:yaotlX~1) xo:t Si.ao: I1,Elvouv 110\10 fiE, "d,. Ot lt6P"'E~ rta. (la, ely ci\lotXors, X~t !-LevEt. va :0 01jAwOet£. ·'EjJ.lltt;; GUoUlli wi J.LCATJOEtE'l1o'lOt 0«,. K«AOIJIU ocsou~ ~m6uJ.Lo5Y 'Vel 't6 xavouv.

"'li'

ant"

02ACZ ~£oJtllaIXY y6ltcx. '0 "OXOUOEqJ l<.CldG7Iu &10' 't~ "x'll ...~ XClf It&6'1joe. T~ 6;o1J'C('lu 'C~v nj'jpe ~va;~ "~CI7tOAtJ~OA1jtT," 8o'_'w !J.EvO(. xClri~a:al fQ x(toxho 'tOt), lpc~£ EVct XQ;1UU!!J.SVO ~HIlIlCl O~" xct6loJLlltCl; XIX! ~i'WvL.Qe ~uVQ;tci. -relate, OXI£'! TeE ,.,.citla: tOU ~'tOl\l oliv dYClflflSvQ; xcip~ouy(l. •A \leiOl¥tve 6dlcE XCIE rp'ILOYta:, l:ln' t6 6uJ.Lo f.l,l~llol: - T6hd6n6 fLO!) etvClCt ZciPXL 'I~a:.", At yvwptaa; o~n J.LeiVCl, OthE ~a:dp'.l:. AEJSZXtl onitl. l:2 '1I'tt"1I0, xu).,o-. 1I0UV xci't'oo £tn' tou.; 'fpciXtEt• llelyooall XCIi noul.lev« ofy-

d hxuL

.Mfo:t o.~ O(H..a:~CI\llirt"'E JjgUxttl. Kill vei" alt'tl,· OEtpi, duuotllXE IIta:' q:>Wy~. -'Eyw 60 ..<0 vti; J.LtA~ooo I }:'d'j ,oxlJv~ aVE~l'l1(£bcx,~ouflolCl~e jJ.E dplCouaa:x~, 11£ At yo d)"oHlwpcx J.L1oi'l:(Cl, 0 Mia",« .AeqJtotoux. _. A\I li1~v' hat ~ OOUAtcE, ~pt1t1t '11« ~0l'l6~oOUIl' tOO, "mo)..al~lxou,xt iy'w oixoJ'«t. \,r,'f"GOXII J.L£ ~£pEt. 'cErw rpd:poJ.Ltlt o.~v KQflaoJl6~. ·0 l:£ptooxo: xClIIOr£ACllo.£ XCXPOUJ.LEVCC. -Nloi. ~)"ii7tE't' a6npoqJo, ;-plX'tlJxc dJ1EOoo~ o~~ IJE01) ~, oX1},,~,.-'Erw 81. aa, lAIYO:; NIi, 0 M!axCl IZvac otx6 fla:~ 'ltlltO£,tn;EtO~ 0 1ta:dpII, fou ElVtlL XAEtSo5xo., u£ 't6v 1t.it1)o£ .~a:T6vL )tell yt' «ot6 6 MloXCl BE JLnopEl yei Gn:ouoa:o", 'AAlei 't~ OtX~ 1-'«. Olt61.1EGlj dl'EO<O; t~Y xlXtti)..ar;~£ XL Ii, f.L~vf~r«)..' YOJ1vc.icI[O. Miaa: a'r~ acib dXOUlt1Jxl ()6pu~o. XlXl q:>wvk T6 1.0'(0 rttjp' 0 Il0c6Trl:~' 'tOU rUII'IICXO[OU "OxQuae<p, 6 '1'16, 'l:OU :f"PflCXX07toto5,lvOi: ItIXAtXc:Xpt .118 n:POOIXttxa XU\lCOJl£VII Iltl)..)..tci. Tpci~TJl;r ,;6 oucht eeu X«( n;~p, -r6 ).6yo. -l:ef, ~lj'tw auyyvwl-'1}Y, auYtpO<pO't. trw at" XCIC'tcU..a~tll\l(l) t£ yupeuculil d7t6 !,Ii,. Na: &:0;(OA1/6O'ol1' IlE '11:0')..,.; tUI;~; Kar;l ~ot6.; 6« a~ouaci(", 1:6n; 'EjJ.EC, 1tP£7t.( vei UA£tWCJOUIiE '1:0 YUj1Yciato... An1J OOtlAtti, elY np6xettllt va oprClyw6eC xa:\I,htl, d6A1Jttd, OJ.L~AO' ~ )..8ax'II nou 6ci fl~oPOOOI "-tIIvEl, VIi IIcx'Euu~, \leX o:Q;~faec.· • Av 3f.Loo, doxo)'1J60oru 11£ 't~'t 'ltoAmx~. j17tOpOOY x.a:'t'onc. ?tcxl va. XPElldCoouy. Mi QUrxoopl!~cl!)vol1.f~oo. 'l'CW, a:o't'6 x~n£, Si fhi
1ttOtVE;

'to

"If.

.E.l:f.

.

~o,

158

15[)

~~ptax£x ,btOXOlJlLltf.'U ;,w~ !LOU vs axuAi:Hcc" eXt aav trl o:x~i a~, J.I.:ltJ.l.66p~rp"t:L. Yl:,twpa: l1P6E ~ oo~(enx~ leouKa:i 0('.%. 'E!J.Eva: Ot xOntvot atpr:Xtt6}tEi JLE TtEl':!J.~CE1jIciv, J.l.i ut06h'l'lae oAl) ~ Otl"0tl'£et.,I1E ","uao:ve, 11-£ J.I.,HI'.X'tI,E Yl'aI-'I1O:1:£X, xcc£ 'to xUptO cepo J-I.oo 60aa:vE ..c:i x<X1:etAa:~w '''[ TtCXYOmE! h6pw1to,. l\H XriVetVE I1n:OAoE~lxo l(a:t 6,fJLa:t tit to.; ILE~ Xl't 6iJ.\latou. :EtPWXQ:;Ac:t yto:d Y!VEtOa b dywv<x,: r:ci fia~. yd too.; rptwxoo.;, rtt'i t~V lP)'(HfX~ £~ooola:. 'EaE:~ XAtl-LtvtpiCetE oav dAo)'o:, d)..Ac:i oev ~EpEti 1tW~ reci IIi mipOUJ-I.E I%\h~ ti/v 1tO"lI. 6ta:x6atot auVtPO:PO.tltEOa.\lS, Xo:6~x7.ve y(ci 1ta:V1:oc.- 'H rpwv~ tOO ZGipX[ ri\lt~X1jOE aci\l tEV'tWILEVl'/ xopo~.-T~ C(I)fs tOU, GA1j ;;~ ooal%"'£ rta tiJ\I eotox££x 'floa.;, ytct t6 lpyo I'a:" }:' CAl) t~ xwl'cc xave1:a.~ x6afio,;, a' 0)..1% t&: "EtWTtex. xoei aer, tOGJ oeuta tOl' Xeltpo yASVtau. 'Eas', d1totdveatE 0' afh06, auvtp0qJot-El ~ TtE yupl'o ...tor:, O't6tpocdCt TtOU xa:!)6't/J.Y to 1tpOEOpelo. -1\:'ci, 0' Gt;Ot06~-x, lOit~E floE to MXtuA6 tOU ~ oci).a:. 'AUti p.~n:w<; 6c:it6 yt~aouv; ~OXt! '0 XOP-COC0I'EVO,OEv dV(:r;( OUYtFQ(po, too Y"l0tUtoti. 'Eow ~pe61j)t£ J16vo fvo:, ytocti dvcxt qJtwX6~, bp~oc ...6,. 9& 'ta Xtl tot'Ep01)!d~ot£ Xw~ pt, iaa:,,-Elm 6oJLwl'hat: atou,.: xor:6tO'!L£'IIour; xOVtc:i ;;ou. .AE 6:£ CIa; 1tcx~x"HoouJ-I.e. '1'£ O(c:to).o aQ!, 6£AOU{LE; TE~ ttOU, 116 ...0 {LE'to 'ltoAu~6AO "ltoper~ veX tout; oWqJpovfaSti -flwva:~e 1t'onyp.iva:, xlXd;~l'/xe dn:a dJ C3Xl)"'+, xw?f~Yo: ')toe! xOtt&~Et Xa:VEVa: 1:pci~l)~ii 1I:PO, rl]v ~~ooo, ATt' 'to rtpoeoptto Ot~ ~eyyEp~ flay fP.EtYE ')tavEl,;. HOta.V n:~'(a:lya:y 1tp6r;t'Ij ... ht",v«atoet:x~ ETtttpOmlj 0 :£.ep~6 _ O'X~ alTte 'AUltljIJoEvIX : -N& tt ErtV£ I '0 Up ...t €XEt S!XtO, Ttnece OEV If.i. VCCI1E. ' cr.Utc:t "1;« yu,,';ocatoltottflCII, fiOVO IP0rJpxa: O£ 1ttllv.c. M -Mv 1tph:Et It' «ltopeC, xocEl6Aou-toV 0tE-xo1jle~ '11'';&:ttE~a:-r.pOAEtetPtClX'ij v,oA!!;lcr. taro atv fXEt aXEOOV. 'EoGJ ely", etU f.l.lxpoCitotol, EEtE Otor:VOOUJLEVOt. IIpfn:e: vii !,ouH~ouf'oe dvcij.Woo: atou, tpyci't'E,. IIpE rtE: V2 ~a:alO'tE:1: ato UAOtOILErO)tel! at~ ,:ip.n:ptU "I' ~axo:p1j,.'Anli .:ir.' 't~ auyxEVtpW01J 6iXOU(1Si5rpEAO,. 'Avcip.Eoa: atou, fldr.de; e!va:t xa:Aoi a6vtpofOt. <H Ouadyo~tt' bTtoat~p:~E t~V 'rrvc:tm~~, -To Ttp6~A1jP.~ p.a:" LEp:6axo:, E~Y:H vi OOUAE4olJfl!
j

~"a.

ixoupClotCi yuivti lLn:tioouJ.tI o't~ Cluvdo1JCfIJ t06 xot9svCII 'tiC ~Eac JUI~, t,ti aUIl9~flar;tti I'4c. te del xar;tvoupyeo yarOIl6" 1:6 xOflp.ar; npinlt vti. 'tpar;~ti" 't~\I npooox~gl.w" 'tIDy ipyQ\~oJ.tbw'll. 'EI'IC,Oti opra:vwoouJ-I.I 1tolAi, (1))'XIV~Pu,CJa"', ouCJd!Ji." XCII!(1)'11101"0:. 'H Jl.IPClPXt« CJ't6 ouc6,.,.o illolyu '!llp,tvo&iIUpO. A~d'1:(' "ipl' &O:FO,r 'to tl'a:.tvo npozcxytiIl3C1' x<xl t~ SouAtd 91i ~v ~IOI1jX.WOOUP.1 rE~ a'tti patcx. 9ul£"l61!n dlln£ 0 Ab(y: 4£ fJli lI'x~aou"E. a'll ot... 'tpCl6~eo1)I'E 0... v d:Y'WYa:t~tO"Jl.upuz 6 t:liI·Yipya:Co!-"vw\,. "April 'to ~pti6u () LEptOa.x« el7lipo~oB7jali """v Ooatlvo~et' at60'tar;9~. l:Q'II 't>1v d:TtOX«tl'E~OUOElafi,el aU'IIQI'tti 't6 Xiptnj' x(Xl 't6 XptitT.OI fVotOIUUPOAliptO J-I.i, ad Btd tou, 'H Ooa'tlvo~tt( XotJ.l.0rU.a:O'E Al,(o. • 'Elttcnpi:polI'ttz~ o't~y 7li6.1.1j0 Iept6axCl, "I;pli~lIeE l'eci 'to amtt tou. Xwpf, VtiqJ£pVEt dll'tlpl)0"l if~u£ OtwmJl.ti 't£, !n:c9e:oa" 'tr., p.TJ,dptz,. 'tau. •Allti Bttzv antae vti 1"_ i.4 0 'lttzdpot.; tOo.. o Lept6ax.CI, Iil'Xta • ."ti d", ch~t{Ltl.tiet xc tty Gtpl~E ol dot'eoSo. .:»~1iOU "CI;;iplI. "'Ota:v In:l 1'epl'Clv6}y d1t.py~ao:cE XIII axo'twaotte 2ttivw ot~ ,111JXlIvf) 'to ,poupa, axtcpcl)x., TlJv olxoyb£tCl; l:xi:P't1j'tI' .. Kt ap'wc 1:0X(lV£', i1tlto'ij ~ lprtztu&'i~ GOU auvEtollOTj 0' &VdYXQ:;OEv4 1:6 xdv"c.' Kt lrw . od,'t0l'O:£ ~v olltOyhEta:. '1'6 xcr.1:otl.cr.~lXl'IIlI)ltW, Ii'll ' ontG60X.~OOUP.E 8ti o~, xlX't«Btweouy l~oet'tIIX' p.ou. NCll, fl." liv VtX~aou," t:on 6tiJia:an QqJEvd8". l:tO a1tlft gJ1~ 6i il'11;Op0I1ti xa:8~ ow. '.EO'u 1telreplX'tQ x(x'IlIl.I2.~«l'lllt' XtzMf. runl .JiOD ~dEVEt' ill-noBtCl; 'EYWXtz'tCl1ttcfofTJX« poi .d ~ ~01)l.lti uE 00 npbu' II" J.Lt~ol'j6TjGl"'. •AlAti loU 61JJ.ttOIlPYEC, fo't(lptr,."E"" n«dpil vll ,t)"cWClOU,IlI,' 'fan xlIl ~ J1TJt!pcz 6ti 1tr:i1jlu vti qJwllc:Etlt.-KolII:lX~r ~6v 1tlXtipCl tou '" 'td )tot9«pc:i y«l.oc·/tX 1:01.1 flctttcz, x«E .XIIJ.tOr,o.tz~. 'CI'topytU 11' t~v n:ITtQI6TjO'1j~W, Sci EX" otxto. o Ztlxtip B<xolAE~tt' xou"'~'1TJx. d~ouXor: 1ttiyW ad GXG:Jivl ltouxex661:II,VE x"',i dVc:EJiE.aot a'lt' 'ttX 1tuxvr:i .1'01.1GWXllltou xed -,; deouptat<XYElli"Z t01)~S8IeE XCIIJ1oyeAwnCl~ tti x!II:P'';« 06v'tl« 't01). . -B,Pfd,,.,.62tcztSo, 'iupeut'£ J-I.0u~pEl, 'to OqJulp.6; NofliC", nw; h~EIO~ipOp~'t6 'ltEpICltpoqJo, oE ,.L1toplil veX aou 't£, ~p£~(d ;

't~'

II"

160
11. 11~ ~'y';ra••. r'· ura,;l,

161

'A.AAa- .!1£'Ot~ ipW"'~ tOll 8b 'ltl!l J.Lop.ip~. NtP01ttIX0!1£YIll x(Xl xamu, ,&:I1~XClVIX npoa6eoe, Ol,YOV'tIX, anO'!'IXcno.IXcl a'to rIO rcu 'to FO'IClCJ!1&vo .OU ;XEpt .', -Tp~~tX LEPICO)(.a:.' A!f'OO"tpCl~cXl1e ntll npo, 'til I1'1tF(;o;; liE a' £!Jo1toSICJw. Moyo J.L~ (Let, d1tcxrmtolXt, ya.pxeaou.

ox~px'

a~

•• *
Nuxta:, .Mt~ Aouploo: ,ipwr; ~1t' t~Y dyotX't~,1t6p't« E1te!f''tE mivw ata OlCIXA01ta:'tLa:. ,LtO lI;eyaAO ~w~a'l:!o jl£ tob, xClAOUr;~Ii1AOUOtVOU'. XClYIX1te~I', rUfw dlt to tpG1:1tEd~t '1:00 OtX1jYopou, XaSOY'tCXY 1tEV'tI. :r.uveap{OI~e ~l'l'tOl; wlat~tur.~ hntpo'lt~. "Httlvs 0 Nto,A.IVtx, ~ 'Il~i£t:t&~or:. C/ itpoe5poo; ti)O;; l'ona TtJ.L0of.\lXO 1tOLl lj-LO(GCCE !JoE xtpyfCtc l!.cxl fopoooe XIXOXIXOttl\lO XClA1taX!, Xtl! ouo tHA.o! ci'l't' T~~ £mIYtlOtO:tt't~. tn:t:Cporc~, ,EVIX,.cp~~6, Ot01jPOO~OJltx_o,. 0 £ouvtlx XI 0 OOta:1ttOIOUX, d;n ,to 1tpOOW1t!XO 'tOD j-L7]XClYOOtOlO£OU, JLE ltACnOouxwttj j.&ut1).

loxu!jJe 1tI1VW ch't' 'to 'tPCl'lrECI X«! ""01'tcX'Oyu:o;; 't~Y 'IrYeitt6~a; 1tEtOllwJ.LEYcc. UEYS J.LB ~Fa.XYU:r.oJloSv1j 'JIWV~ t~ !J.tciH~l) uonpCl cin:' ~v iUA1j: -ITp£itEt yei i!pOOleiooulll '1:6 f1EtlO1tO. ~py«u, n:plnit YO: f~\I'. MOAt, ~paQ:IU.orfll1tOpO~ xoel o[ on:exouAQ.yn, 't1), 4yopa, 6cpWOOlVE .IJLI,. T« ao~".tX« vop.LoJl"_tcx ai'll 't«8exo~«t(U.Ac£ ,...0\10 ~Q: ,.dea 'tOl1ptx«ut ."01) Klp&voxt. I.~p.£pQ! "p£nEt vei X0I6optoou!!, 0'1:016£1'£' 'ttpi,. KClttcxl.CI~"lvoUP.E 21:0),6 xcxAci. 0.1 XIXVEVa., 02l:IXOUA«Y~' 8t 6ci nou);cill IlE ot'0I6,p~ .tj.&~, 6C£xpu~ou\l .IX lf1"op,up.o:: 'rCX. Tttl 6ct 'It!:£VOOf.LE lpEuV', XOIl 6" 'tli xOIuOXio0'f1 41t a.l)tou,tOur; y8t:ipuo;;. 'E81i1 8£ X(OP~Y8 ~f1~"ltp.oe. N 4cr1looul" tou, lpyau, va ,1t""~YI JL1tOpoo~. H OUY'I'pC:pttJocx ·Ir,.chtl~a: !xlt 't''l'jyyw!1'l7 va. li·~Y 'tou, 1tOAUO.ipLtOUt". 'Ey'" 3Jiw, A£1a) Ott lXlt ~tQ\'IIoouJLlylo'tnt1j i'lttllxltll. M~ 6uJUilOCt(, Zwy,cc. AE.. n'jv ll~6,'tClt. Kt l2t,EttCl ,!i p.tAIi ..... rtci I'1'ltpll1tt6pou,. Net, ~xm~l"ljpo!f'optar; the ad 01dtt tOo nI~,pVtap1j liboplr; Z6v ~1tctF~1t J'UO'tlxe bn6Ylto. L' 'luto to onorElo "cziltpfvci1t ;OU~ ptx.ou,. ol JUyd£Jl2t"opct ~"'CCZ\l' .JlI1«ACC d'lr~fjej.&a:ta; ZpOtO~'I:(oV. Ai,yov:;a;, octha xof'l:QI~.1 ix<p,pao'ttxa xal f1e xopot .. ~IU'tt~ XOlJL6YIAO 'tty 1'tJloo£-;x e.

'0 Nto),l\lIX

.f,

m

-'A1toxo6 toj:ta;ae~ ;-tlv pwt1joe £xe[yo~ 1rEplepya. '11 'tGtY dla,YOCXttOf!EVO, 1tOU 0 N'tOAiyo( b;a;tpVE rtp!y an' oc6t6y 3le, '(1, xA7jporpoplec, £vliI ~1t'pe1t. yC£ 'tl~ ~epet xpwtoe ClOtO;. -X £-Xt-XE !-lEAOUOS (; l"to)'lvLX,-~Eyw, .:HliAip£ !lOU., OAtl ~H'ltw. 'Oxt 140'110 leci 'to o1toyew ~EFw, &AAt:i xo:l Yla '1:0 1tell, Xt£<; y,rm:, f:LtO~ 111to-clAta: ~r)'Cxo: !JoE to owrpep tOO ,aeo()(.1)ty) ti}; llepOlpXloc~. '0 TtfJ.OClEYXO xouv~arJl!.Il. xcivw Ot~Y Xllp£XACX. To xtrptvwlt6 nfl600mQ 'l:OU )(o)(.x[\l1jo£. -1'£ ,,£gpo: noooccd eC7te j!£ hn:)..1J~"Ij xc dtpou ~Pt~S to ~HJ.LJ.tcc tou O'tTjY XlltOOUipta:aJ.LEv1) 'IrVcX'C(E~OC OW1tIXOS.. «Nci Otll.olou xaAtClIX! ·Ex£~ OLX~ tOu 'I'oExci}) O)(E~tOta;VE 0 TefJ.OoEvxo ~H1tov'l:oe,. tOY Itfloeopo t'ijo; 6ncxvo:o'tcmx'ij,. ~1tttponlj,. -To f!1o:6oe an:' to LSptCOXa. )fn:pou'cix-~axoAoU&OOOE b NtOA!YIX-1tOO fya;o; rp!).o, tau OOU).EUE~ ate IlnOIJ1/t Au'!:o, 't01J>«6e dn' tau, fJ.IX,((Lpou" Ott 0 ZOY £tpo8la~51tpt\l tOU, 1I'EtA!OUPIXOUo; j.&' OA(¥ .ci dnO:fla.ltTl'tcc, O£ «1t sf' tOP l;:J 't 1j X a a 0 t 1j n:. X d, 6 ~Ept60xa; 'Ir~pe 7tAYjP0q?OpiE, 3tt'to oRoyeeo tln:apXEt xoet npi«" YcX 'to ~(loof.Le •. Na, £ou Ttftoohxo, n:&pe 'tei n:IXLO[& )(,lIto kSptOoxa. I~f1Spo: )(10).0:, 1tpin:it vei ~pE6oov 8).0: I • A V 61i n:n6xouf1e, 6& E:rpo-

ta

otciaooJl'e
olliin
art~y

-r onpOl

10Uo;

E:pyan, xoett~
JLto~ wpcx
0!au6

47t6

a.

f1'
t~.

Ir~o. 1" aipIY'Hxo.lv.xo;
*l'onplll

'too, t,,~pY'&pl)..

oxtw

J:LEpa.pXf".

EY01tAOC j.Lxl)XCXyoto lulvcx.vs. o't6 ap6JLo, XO\ltc:t

)Chp1:~rA

tau,

trw

'1tnl.~:o."-

rt,nt .hla: (Opa.;-'Ano ntOO:fJ.7CW/lEVIX 'ta J:Lchta ,1rt' t6r) ullt;mto of xop£, reo. I.o om),o:vo !,chlo YtUyCtGl:Y£ ~ XQ"'t,p~ fOYOIlxc:c tOu &va:m .... ,ci'oy'ta.,. '0 l'cj.I-OatY1to 'tof) .. a ~~y1jClE 0).01 I's tpel) Ai~£tlO: x.a\lou.fJ.£ ~Feuvoe. . •E~Q;~ay x~6e 1tAcc'ltGb,L 'tao on ci1t~pa .... tIl chro01}JtYj nC/u ~ta.yS rej!c:ttl1 !1E XO/l/lEVO: ~u.l.Q; ta 1tEAa-'IN
0(0

X'ol,ctO~

XW71iW1lto:, to : tptXIl, auvtpOipOt;

l'EV'tlX·, tiPXCaEya

llono"

oAoatp6yyu).o, ~o:pt).,t, xlXAomciv'L rou, O'tjJCI'tlW~UAtYO noot tou FWn'joi ~po:-

oa

'tOU' ~.

VLI)(ux,l" j.&£ ifiID', odltoYt'IXY

ow-

-e""

'1to::twj.l.a'tO~.

162

.163

,PtOl:, .~ 'ltiou;fYOI: XII(f6 EOpUXWPO DR6rltO, 5),11 i,piuy~e'l)1;(1\1 Rpooextuuf, XIII 0JLw, 5ivGiYOI:uA.uqlhl1CIZY !XYrJ JLuO'C'LXOO 6n01&£ou.· . E' eyIJ. JLtxp6 ~tlItlcit'o KOYtli at~'oIXou~£YIlIXOtl'61:IXY' '~6n~pbptz toil U~I,p'oltcfP1J. Kotp.611iIllYI j346tci XII& 8'iy bouaEnou "rc~IXtX""E.·O:Eipl.6oxlZ; t~Yeun'lrjoE=,poalXttxa• -'Eounm aouAloet,;PWf1j,aE t6 IltaOxo,,,,t0l'iYo xop£ ..o, • .P£XVOYt'cx, o't06, OOp..CiU, t~YXOUi~sP'tilll:xcxf ll:o~l~C1Y'ta:, ~I'E,6XEPt 'i6 !pill" ibici'ol'njCJi X,w,pI, !,rei "11t"l.cx~CXEYIL ,hrotal. -Ned., lam. .Ka.l alt, rccl~6,eZ·ate; '0 :ElptoaxlI 'ttl, l~~f1IClE 3.).Q;xI l"u1'E, «<pOQ ,tt), elnl ycinuOIC. :EtTjy IOpUl(Wp:qtPIZRi~IZ,pf" 0 T,t:ll'oCJblCo ,PWt'ODCJI d Yo.tXOXUpTJ. '0 ti2~!pYtci;p~, Il').,OOCJE IlE l,ell4t71: -Tf 061uI; •Ana ,Dn·oy.lw ,chfxw ... ASc"" xaYl'U t6YQ;tp6 o~. 1:12" ~E~a.tWYWrcru, a.a,xlZ. lEfXQ; 'tll~fpva:, iHci1:wp!l.rl'lI' ,,<p'C'wxa,. lTEt'AIOuptXOt' I'S rS6aar:YI xar:t rcOl:pei llyo vii ",i Clxotm:Jou\lI.'.Eyw XQ;tpoul'4' soop .. De ~ £o~'nnt~ ·tc,Quo!cx,xclf 3,'Ct. fxw d ~ABnlt'.. -K, b«." l',1i ~ltpO'olOl't« 1" 'Cci unei tOU R«XtciX,ipca::. Tei :I-'Ii:1C~1I O,. pi X6XXIYI,<p).aph;a~It',pel(IZ!l1 W dn:' cO n:p60wKO 'too =poi6pou Tcuxeiql:o Iiep"aax«.xL arc' IEp£6o:xllxcin:ou at~ ywyui 'bE ~6 "!I~ctyc. '0 T,",00'yx0841'I((O"" Vlulnxlid XafAtIlI 1:0U. -Kc bat Aomey; ·EfGlxo).ou6aln 'ild 1'4, to .pulUu; rtci ,;,.I..£Uflllfll tpopcia4,n:,pow(yw va aileEn nOD aly.~:to OK,6YltO. -Kd. ..£ lh.,au\ltpo!pe ciCKt.ll'!Xtnr.i.,riYI&Uw1itllltl ~. YUYI&f1to:ltO!i, t!X~£p¥,eip'fj.·.Eps;[, ot t5fot n£(\l411.! Kif, d ~pctYi 3l1l.-'"H6d.1 VIi. xAci4Et, Ilclai" tii '"tci!plpl. -nEtya~" ,U.lei lXEtI OR-qphptcx, IrKS 6 Bepcon«. -~Ax.xQ;),i d o:rcl'Jphp,tOl:, IZY(lt fylZ'P1:WX~ xoph:llt 1tOU IlEv" tmtl:l. 11"', ail'lX'it nOD yei mut.. -A, alf, 1:el n:a! ~ tlhll ~ XptadyxGI:, :_Kdll-1'w~'. xcboytllt: q'ol ;D:rcoI'OY~ TOU '0 Tt:1IO'" ,aivxo.-· A,P'Xt~QUI'Et~ ~oul..tci lilli' ,I 1:'~Y 'IIO).~~t~"1 nux :I'f,p«, iI!).lci p.i, ~6 end!:t i'C'aI:~

"'I'

xO)..OUOOUeJl n:EtO:Ila:twOtX1j€pluva.'O 1CI1008YXO '8uIlWjiE\IOC .iI!n:' 'dj\l il!notuXfGl: fYi; Ip6u\la:" 7tOU IlX!! xPGr~~.Q" BiXll.per, 'WPI', l'in:Oqlll",tOI yei at'!Xl'lIt~aEt,. dn" <ItO poexp6owl'cit',to ttl, {,nJ),pi.tpta:.;, ,6 IEpt,6ax(I n:oota;y 11:ot~0, nta vii !PUYlt. bouCli 6Va: c:uyetYo$t6uptal'" .00 .OFtt(:no~: - <g, q;'lZf\l6t'G1t 6i\i(lC O~y~ou~tya:, p.i .. o'tO <pObpVO. 1:,~ ~ba: Asq;'tti I!x.a:y yxps],I.ta" d pw:m(c '1'061'\10 *.~AYo,~(zY "jY O'OE?EYtCl n:oPt'Q; 1:'1' x,l.ttct1tCXXtfj, xctl a£ p.tGiv wpa: 1\1111IlIG~oxlV'l'jro aUG t6~YWy,'Opt(6l'tvo IIi ~a:pU,1Z X~£ o«xtlll,&I:IY& 112;" to on[tt '01) t(l~Ep\l.ti,p1J, 7t06~t'I&YE ~pcyuIPtO!foboo .i:n:o:rc"fj6o, :n:ot} xtftEtJl.
Med ~,ot'~ IlEP« ~pee &n:' to OtClOll6, II' !Y1lI lUX;p6 11n::6ro ~'Mllp£a: rta:X6~AE~YL\."EXAQltri:n:txpci . .:txouy.Ytcx, ~Y' i!p~T1l~ tOD 'Ap,ttOllytei1:0Y Dci,xOI. 'ApXlaa:YE 1" IlIU~Y aXQ.tltY" lI.t.ip.,.&ua1:uxoo,aE. 1:n:).IVI1:<i pooXa: talY XCx1ttY.wYtpCllvtlipwy Xt fncupVI01:PClt'tOOttxO auoal1:to,. . Mtti 1'11"11xalli to ~PciOU, 2rEpa:3£ rp~rop(l .in' t.6 JtOl:pti6opo6 •Aptt0l' x(llClItpruxYOYtQ;, t~y :n:6pta: <pW\la:~E tina ta' 1ICItw,l.t: -Eta~alt' 4rc' :GGY Dci<pl&cx! c'A rCXn1j'tO t.iou.,C£JCc. •AI'':!:t6;II, -€ypCl<P£ 6· IIi';lxCI'i.1:i d!ORotii, c1:51).!fOtU,~ :I'0U. 3ttE~"a:t ~1I)\lt'CI:Y6,(b. llXt 61.du).;11 xllllti. Mof:lnipClal Eya: 66.A~ t6rcl.lupo. cil., lct t'WpCl dl1111 xd6tlpll. '0 yult'Fa, He~ 51:, t6xoul.o at" atpciX~lIxl.M~\' I!Y7IouXIE, yta pbil, 3AIII)ti 1tlprip aouY. "Ia(t}, !JLoo aaoou\' tla.tQ; ,c1:n' t6 \lOCJox.Olldo x,d t'6~ tlOsp80 XQ;tluO.iQ; on:L~I. 1'~ ji'ljd,pt:ll5h ItuX! yct1:~ 3ii:1, u£ ~pel (t(ll d n:,PciP.iI, BObll"' 'fWPIl XQX'XLV.O' at ptat1rut1J' 121 i!lui :l'C1YIiSQI hnm"oo 1tOUXIt t' ~YOIl(l 1:0Q. au ...~ tp6fOU Kcrdq>ClXl, 'ltCUYGU YVWClt6, Ttl:!; .6·'01 ~pCl)tCJ,1l6 tou. T&tOUI: i ... 8pwrcou, 5b !lXQ; 00, tilip:x.. 1'o(,xoo 1I-'8yriA'l ix'dIl1JCI1J tOO ,i;PX1JrooJLoo. rp&4s IlDUih :'IPf)1 ~ p.71dIpa: flCI~. ..A YEZ"Guanfn, 6epJ16 X(l[PEt,top.6 cin:6t6 J1txp6
i

r.

m

t~'

to

x,

a,t

• IPII)Q~'lli6iO cpo9p!lQC
ntiYI!I

IXt!

.h'e&l

§IIo.;: ,oflI?Yo~

i~d

",ipo,

6ftOll

1.lIIIOPO(ly Y~XOI'f.lo(ln(l:

:V1!lp.IQi ~QIi &n5. •. al.,apall~o:.(Z'l7Il.

II".)

164

165

n:[,

'tY,. '(:0, Xt o rt tr,c:: l1t!1. OUYXo..FEO'I'JY:cX 'C~... civl)ouXfo:. -() ciOE).,~O, oou. 'Aptt6(1 ni; r(ltVE o'toii oo:o~PXl) 'l!.Q'.! m~, yt' at:Ot6tt ';'pa !1f.11X », , . Ilo)),ci . .oGh:ptcx Exuas ~ lflXpLa: rtax6~),£~ya:. Kt b )'~C;' oute 't~ OtliUOUVO'l'/ 'toiivoooxoJ1EtOU 7tOU xElteDEV erpO:'l'e.

t~"

.

atcx6tJ.t, (no 7tP~.atvo «Tp.'Q1L1X rcpono:yaYto::, ~cxl ~u!-Lw(1)' tll' MEPO:PX1a.,». 'EoGlo' fYIX!1txp6 )(Ol):n:£. tp~yd"'ovt~t .~ OOGtlyo~tt, XIXl .~ 'Jr\l6.n£~IX .• 'JI tEAEUta:UJ: eXSt 1tO:Vto:, ato otojla t~~.G'rcXpO XO:( XIXJ.l.0YEAd 1tOYljp& ILsdc (bpE' 'tOOv XEtAt{ilY1t1i" . ~ oop(, ",.ct; to 1ta:PiX,t1)p~Oe[, b rpO:f1~tXteo:'tou 1tUP~YIX -;1)c; KOJ.l~O!lClA, £~OtXOtW01j)tE lit t1)\1 Ouatf.vo~(t' X[ inoc; o:ro;~ ti.' e~llJ.lep'o£c;; xa:l t'& ~'~Alcx :ltOU ECPSpV£ 110:1;( rcu tl~o OtClOJlO, 12rpEPVE x: lvOI !!t'Xpo o:l'J6WO: XGlpar,; a7t' 't7) auvtc.p.1] ouvtivtl'j(1). . To d\l~[Xto 6io:.po tr,C; IlSPO:pXia., ~tQW '!Cae, ILtpo: YEjlo:to efya.nr,; XCl£ XOXX{vour,; Otpo:tt~,U:r,;. naYw ad, yr;"j.L_ 1J.~r,;OtE)(OtIX~E~ tuAtylJ.£YO o£ Xtuwlj'C'(X 'It'AtXX&t t6 'tr;o:[yo tYir;;. "'P0;tO:YIX'I0;X', t7)' 'illlotx.~t1jr,; otp:xt[ar,;. T6 tpaCYo ty,r,; ~p~ltaro:,VOO:r,; O~C;)().1jIfa. !-IEPC;VI)Xto: ~ouaE !-ItcX. OpCl:Ot~P{O: . (01) .. 8.ouAWE 'to 'tlJrcoypo:cpElo, ~rC£'((yS £(/):1111,''''£0''' :n:po,t 1"" ,."Et·tll1tO "1 ta.y 'l!.ClVt&. r M[a rpOFrX, , T'lr '" ?tl)pu."Str,;., 'P'). AA'" c::m«. 0 'jI;a:t« tUX7), ~p6E 'to ~p&ou ota ()iO:1:po 0 Ieptooxa )(it dy,:~J.lEOO: atour,; x6utvour,; atpCXt«utEr;; ~PYIXE ~Y ObG'ti v o~t tC;. 'J\ pya. t~ v6Xta:, o'to:v 't~ CI!)\I6oEU~ eto ata0J.l0rc06 EfLlI[Va:V 0: Cluvi>pr~'tEr,; tr,r,; fLe:PO:PXio:r,;0 LEP[OOXO: pOt1]OE tXv(.'(;1t(h'tEX.x x«l yeli tbv !Oto: -{'!lXtl, aUVtpo~:OOCl Pita, OUw ncXvt<1 v& oF. ~U'ltW ;-xo:!. rcpOO'tEO£. Ms OivIX elv(tL toOO EOX«ptOto:! Tate:PIX dno .1) ouv::ivtl)a1] fI'lX~[ ClOI) slJ.tQ;t toOO I'lfat6oo~0r,; xat

i:uxy& b 2:eptOoY.a: rc~yQ;(\IE ot6 t1:t~o:ttxo ~,O:iOV[ .].1E t~V £mypa'l'T/:

***

Ott .an' low ~,d nErO: of. 6a lioU 'ltE(fl'tEt' OE I1E 11.' aptoouy IXOt,x. ·0 l:eptoqxlXxOniYl'lClE P.IX~l'lt~' 1tOU -t6Y II.Gl:AW.:JGl:YIl. -Ea (flLAO, oaf) pJ).,lJaa;-.ij~ S!M-Xa:J dU !lot ... 1'[ t:tY'tE7tGtYClOta:ttXQ oou .Zmt; •AHon atHltpotftaaa: Ooat(YO~tt' (fluat'l!.cX os 6a 000 ~IXY(lll'tA~Ofil atOt6. Tii' fOClas ~tao'nxti .0 XEpt tou xed oXe06y .pexcito, 'tpa6l)~e ,(ta djv 7t6~:1j. Kap.1toae, lI.£pe:, o't~ OitpcX b EeptGoxIX OEV n~r«tY£ !Jto ot«61"'0. ~O'C'a;v ~ ouvtpo:ptaoCl 'lrvcht'~cc to'll I<<<).,ou010, £A.erS e:!VCX[ ciltccoxoA1)II.EYOl; xa~ 7tpcxYlI.at'ttXcX ~'ta'lie ftoAU &rcatoxoAljILEyO,.
:p(.w~aOUII.E
).uptaf.'06,.

aa

r['

no..,

;0

Mtri (flopci, 'l!.c;r;6w," YUpLee t~V6x'C0: b .L.OUVt[x. tov nIJPO~6A1)OCXV. L.to opop.orcotJ ij'to:Y£ to G:n:t.tt tOU ~~EVO:Y dvo..tspot 1tOAfiI'/O[ udAA1)AOL 'ti')~ rpatJ.'ltpcxac; 't~' ~aXO:p1)" K«yo:ve epe:UYE,. BP~XOlVE O:n:AO: x«l YtOXOl)p.Ey tOl 'tao (fll.l"'tCltt'l!.OO euY5£CltL0u (L.X01tEUtij,l). ~E !Jotci. aUClxE4t1)ti)e; 81tCXYOIatGltOtijc; ~1tttp02tiiC; ~p6E xo:l ~ OuatEvo~t't'. IIYjpe ~IXtcXtJ.SpO' 'Co LBP[Oo1t!X xai tOY .po..t7)Oll ijouXOl. -"EXEt, fJ.lxpolXa.Lx~ EMI#a:; Tl, &tolJ.tdc; xouohn, ttc; /ivClXCC'tt;OE[C; Ot~ DOUAta; Aoto, CluVtpO~E, stv st1Ia:,( owat6.-KIX[ 0 .LEptOOltCII apxtClS 1tei).., 3.0:'11 tuXa:tve ;uxa:tp.to:, v'cX :It'flredv,e[ oto 1tp&awo ~ClyGVt. "TirE XIX! Ot~v £rcO:rx,n~ ClUVDtaOxeq.,1J.. Auo I"'EPiC; :l!J~ljtOi)OE fJ.£ p.rcploxlXf't~v l'p(t1j P.Epa: p.a,l IAt o),OXA'I)P1l 't1)V b).OP.EAEt'" :n:ijpE OnAct xa.l XIJV~Y1)OE lAta ILEPrx xo:l J..LtO: vux'tct CltcX ScXOl), 1tlofil &:n:' 'tov 1toto:p.6 t~ o0J.ttJ.0plo: slXIXv ax6f.1C1: ~excivet. "Ouv ruptae, ~P1JXE o'tYJC; 'Irv&tts~" only OuotEYO~tt'. T~y Ot.l'y60E~E ato atcx6tL6 x(XL OelV 't-ljv &:n:oxo:tpatOOOE 'tTj, EO(fllee ~O DuvGttcX~ouva.tli. '.8 Oootlvo~,~, tpr.i~lj~ E BUj.ullJilvcx to Xept tTlC; xcx( 'ltcXAE b .Eep.too'l!.CX '(to: &:pxst6 'ltClHp6 OEV rcatlJClE CltO ~IX~ '(0101: ~Yj, ftpo"cxr'hoo:~. 'EftltY)oE' QE ClUVIXVt,o~CXVE J.lE di PIta:: Xl ot"V eb6tJ.C1 EltPEftE,XCr.( Clt~V E:n:tJ.lOV~ 'PJ' &md'tOO Zo:pOU\I'tt, £yo~ 1titAtOuptXOU d~'fiItLo:'ttXOO 'It'OU

*' * *'

.0''''

~ov

xep'

OeAw

vei DouAeuQ) dtHE[fiIto:. <H Oua~IYo~ttr,; Ot&6lJXE. -L.\h1tp0'l'e: M1tpou;o:x, B& aou

7tW xit!. •A;

au!,,-

lee

16'7

~t" ~llrllOEt t~ ~~tXrwy~ tov t.,.,.l1tl ,In:ot0I'G' - Tt \I""u),~OtI.l IlCl,£ oou; neUt Oli P.OD 'l&Oll~ol" yu£ JluopOGlCl:no,,6. .rtl '(tli: npoaool~ 'C'J,iprt.n:txiJ' ttlell"
'1:1)0£ vi
:

Eto au.OJlo cptaocz\llE dt",rf~uII 't7)' "CZUxIIOtIlYf1li: JlilpczPx(Clc, nou ~tQ:"" n;czpClGY)I'0tl0P7jflblj I1E -C:o nClptio'l!'O d)c K6x1W"1J' E1jflt.dex, .. r1:~Y tn:exY"otclnx~ int"'poK"ij ~pScz'" ,;pal'fiGtI.lFH~IPO£ d~twp.cmxol. -E'JIII, !Jn1)'6, 436'11111:0'1 ~(j)Clpb~ pi aGY)tLoClxd IaJiiY7) ~ c.U\I7j, IIcU,roV£ IL' t6 N to)'l...

...

,x.

.

-'Antp~ClIt' ~£ 6 {).•.• Nc:i floU 8601t' Iud ci"Ii:~~cz XtP1:0, rt«tt· t' V.0TII tpO~I2YI. ' T6 !.EPttox~ ~6v lOtlCAIXY I'i ~I.IOx-b:.xtYol.I, CI'tpll'tlitvii ~Plt x6pn. £' b(IC xoop,6 ClU'YlIyffj(JlflYi fluixoUAcX'lI.cx'q ClU""Optfl. '.A:pOn:.A£OIlVl ~ou,dxxtyot.l' c:npCI"dil~lIi: Xl'd tou; xn~a.cz"'l 1l8XP' o tXvlicou. '0 .Ilpt60llcz llfllYI Atr6npo e6~o tin' 'tou, &).).01.1,. T6y- .Z5C1'1£ VlClp6 uf tty l:unT,6~xczvs. Too, cp£pczv; O~\I 1tOATj lli I1UTj 1:fj' lnttpo'tlic cptQ)XOA0l' l:t6 XW,HO Cln(A<J'II1 gyCZ clnoonCl0J.'". X6pto ~pYj"cr". tTtV dU-q . upa:. . '0 Elpt60xcz lp.lwi ot6 arop.dtco l~; 'IrYch'I6a:, ,(ua:tl an ~61),E Y' ciYTjOUX~Olt 't~Y orxoyiYlld "01.1. '.EpXOtIXVI Xt ~. 06G'ClYO~tt'. ru;i npwIlI ~opti:h~ ~p<i~u. czloSelv· 107lKI \16: 'COU (JqlInlt t6001:ipu,IP« xcz( 5uYcztci 'to Xiptr n:ou 5iil' dAnCel nod,.

-t.,

n~,

t~'.

·EyczOapty6 I"CI'lItLi'Pt b E.pt6oXfI ltPl~' 016 ~1I'(6yc. 51ci~ClCle Ot~ Pftcz c6 TpciflJ.LIX 't06 Koptair'" xcd a), ~t1jr~6'1xl yeci t6 cpl)'o I.Ou. "O-C:rJ\I lcpEU'I'£ ffJ( alnl ~ -9~ atit!) cn6 3c.ioo, 'lei xo).uJln~Cloo 01:~ ).fp.YlJ. 'H 05gdvo~,'t, IiCP"lo, ruz pcci o't~rll~ ~ ~ou)'ui t7l' xeel 'toY XplhTjOl. -UlplpoIYI, 6ci n;c!p.E POIICt. tta:ptI't~ClIIYI xOY'rci CI't~ lfll~~ nou ~lCZ\l fJauXTj CI~b u6pifnJ". T'oYIpcc~ouol ~cppuxiaCl 'tof) BIPflol) 5uifcz1,1·011. VI,pOO.

• ••

-U~rGuve 1tp6C .-Ijv €~o& xr:lfnEp1filvE Il£. tEy&! &t! KO).o,,~owt-a:p6atCle.1 ~ OOcn:I\lo~tt'. cO I.ploaxa: d(lTjOE 1tIiY. CI~V nh.pCl, xonli: a~ rEo i10p~I'f:OCl, ", to np60wno npo, t6v ij),to. Olow 'tounliip.b,£to "'po. •AvtiJlloo: an' 1:« ainpCl ,Uil mtvw or6 ap6(-Lo "t~ ... Tovell ToUP.tivOpCl x~l to o-c:pcr'ttul'mco XOJl(oc.iptO 'l:OD 'pll(vou 1:7'j, nponClrCiv~Cl' 1'oou'«v,v. "H'texY eVil, 6Jloptpo, ~~'wJiGl:'t'l(l~. ,,! WPClto xmhYlO, ,WOl'!'oIO, ".' telip't1JGY) cht6 nolltl AOVptti. p.' p.n:6u~ 1to),uuAslCl,. II~ro:m drx.~£ pi 1:~V l'clVtCl 'MIl xQ'tt aje £).Ir" '0 Elpl6a"Q; YYwpt:JI: tT,v T6vt(l. Au't~ tOj) lcp,pl xeE· non evCl 'Ypc.ip.p.Q: dn' 'CO'llIIeE<fl!.Il, Kc ~ ToylCZ xol-c:cz1;1 npoG£xttxa, 61; qlCdV£tlll. 'tOV yYWptCle. "O'l:ee\l~,P6s :11.0\11« od IlptOaXClhltvo, l~'tCr).E tiTc't~,\I 'Coinll1:0U 't6 r¢l'lltXXII[ o1:cxp.litJjClI t~Y TO",,,,, --Mui attrIL~,OlJv';,P6IfJtooCl. ~Exw bCl 'lPcXllP.ex not) x4stOI: ticpopt2 xcd ali,. 1';'1, tfp6uc'il hcz lPCIIlP.tvo lcz(l'"t. 'H T6ytCZ Alutipwa. to X'pc nJ' "ext alC£~lIa. 'to rpcif'J.&cz. T6 XClpd Ot« X£pt~ tll' JtTj~ODO' ).(ro. ·OuY-1:6 rVplo. !ftO lApt6cn.cz el... FrO 1)QI: , - Ttno"cz lino Sh Up.u r t' cz(,,:6,,; dmi"'''7Io£ 0 EepLooxa:. Ufooo, xd:rw tin' t« noaicr 1:\)' 06odyo~t1:', l'AtO'tP7lGfi EYCI Xd!xt. '0 Toou~ti'VtV xoi't'rJh t~ PltCl XCI! l'upL~oy~ ICZ, O~Y T6·Yt~ cJIt.96ptC:II:: -Uap •. 'H. qlooY~ til' Ooo-d\lO~''I:'t XOpOraEU'Wt~ xa:l 1tUpCZXtlX~, 'COy 01:czl'eicljoe. -.IunpocpI ToouCti'JItv, OteS ~Qlho oef, C1ltOUY oA6xA.1JP7) lLipcz t . '0 Taou'ciy,,, t~ a't'pcz;ic»tol'Cllb &vf'wl'hcz. -4'" nltpciCI', dvouy xczl XWpk tl1-ivtX. Kott«~oytCZ' til... T6vt~ xcd t6 Otpcztlwttx6 'ItOp.toc:ipta, ~ OUCl'litvO~t't' dnl: ,-no" 9ci OUUeOUY IXOtO tovlPcwto)'1)lnO I To 5«00.( &p6tC., of. alJ'IIOII,'ti.; x.op:p&.::: 'tcilv ~ClAIIVtatG.lY xouvtQVU.VI REPII llicM •. cn;U,JlY't/ OitPII~OUOI ILE. tYj tfi:peaxc:t~lI '"le. '0 ,ElptOOXCZ ,au.71Cl1 XOAI.I"n~'Cllt.

to...

-~Ox,,-~,

'II'

168

169

"rOU(l1X ~1C6 ';0 !!11ta\'tO '~f'ijxe tij... OOCl"C!YO~lt' 0' !!V(J; OPOflcbtt 7ta\!w o· Eva: XO,P[Ioo ,~QI).'w[Bt.i,.. .. npoXlIlp~aa:'\!;ll't).wvtl!~ CltO ~~6o, t'oo oaoou, xed :ltCl.6~a«lIe v' ci....a:n;aotouv o· ~VIX 1l6EVtpO poepO!; IJiI !jJl'j)'6 xopco. Keitt tP[6up[~o:v or ~o:).cxv[5[e~. 'H 003tfvo,~[~, ~tX'ltAlIlOE 1tavro, em; lJoa)..ad X",p'tOX[ ~~(l).E xcitw, alt' 'ox;.. cpa)., .'t1/~ ·d. Auy.tQfLe.'I'o XiiI" t'l" .r.ta :li.trepci'tll,rt68tcc rpOpOU06 flltIXAWJ:L£:.Ia: mxA,.i 1I:1X1tOU'tO[QI. 1I:OU Bt 'fHXtVOVtOU<llll\! Il'ECa: ot6 ,(jJljAO xop'to.·O .L6Pt!50xa: ~ptE;E. J:Lcci 1:Uxa;[CI fJ.a.tta at&: noota; ';7j"E~QE tcifLltIXA.WfJ.o:to: CIt&: 1tCX1tOUtGLCI 'tl'j', xo[.to:;£ at~v !J'ltOU toU t~vtp~mJ., a1t' 01tOO €~rQl· VB 'to ocXX"Cu).o 'tOu xa:[ ,(Ha,as. -rtiX'tt rEAd~; '0 EE(.1tI5axa lSEL~Et~V "ftO"" 'tOU. -1I6)~ 6« 1toAE!l~aOUIiE Il' Ql6d, "Tj'J:L1tChE~; <H .Plu oelli' '1:00 &rravtljoe. Ad,rxCXaE lvcx xQ;).O:lLaxt xed (Jx.cptOta: .... xan (1).1..0, 6 -·0 Taol),civt.voh 'IiitVt:lt xa:~o<; xOI!1I.tOlJycot~,-etn;E t£lo,.:"__"O),O[

"C6~ rpP!)V"Ct~6t!J'OVO r'flX A6rou 1C'OU •. EtVtl:t 'CtlXa:LtX IlE, ata XO],L1l1X ,flc,,- <H X!Xt&:cn:a:o"lj at:6 IlE'tW1tO dV~t 1tparlla.t"~~ aO~Q:p~, <H xwpa;],LtX!:: 0' !i.vttflStWTCU;;et rtll!: reoAll. xa;tpo O~A1'lP£' P.IXXE,. ,I:wlt'Gl:oe. X.t uateptXltPQQ6EOi ~-'E",e:r, 1tpelte,.,,&: OOUA£40u1l6 xtl:1 IL£ 'to .Abro xcd ILl "Co VtOuq?t'!I.e. :ESpE.C,> 't~v &1torpa:OlJ KEVtrltxi'j~'Erct"Cpo~,vcX E1tCOtplJ.'tEU'aS~ tolv" tEta:p'to 'til," Kop.aop.6A '(Iii to ],LEtamo; No""tCw I:EpttaxCl 1tw;os6~ JlE!VOU,fl6 It'o)''6 low. '10 I:eptooxa:; 't~Y &xoure: ",' d1toplrx Xt lliHIlCle o't~ \pw\I~ '1:11' &o!JlI~eto'tou, .. 6'>'0(1,. Ta brpa.'t1)~ ""a:opC!; ],LGt'tta: 'tov xo!.ta:~a;v 'l!.o:NIla:'tlX, IIrxpd A[Yo veX t1,<;; :ltsr Ott ,.IX :1l1X't'!0I '1:1)' aZva:t ar.il/ xa:6,psqilt1/' 1toe) Ilrropet, p.eoa: tOU~ vatli ~Ae?t:et~ 31..0:, aAArXQl)yxpa:trJ 61)xe ~rxo:tpo:. °H PIt'" civQ\a7jxw&l1xExcd !iXQu!L1t1Jae o:tOV irxwva "IJ'· ·-U 0 fl VII t 'to1ts,pll'tporp 6C1 0 u' ; '0 !.E,ptQaXIX 4.lXOUAE!jJE AIJItl)IlSvoX t~V &8Eta: 1;;wv1j 'Cou. -M'Di.i toltYJpe.ot6 XWfHO ~ xouA(.btxIJ alJ[J-f.Lophr:, 'H Ph" S:XW'E to Xept ot~V to£1t'r) 'toil XttWYtOU t:'lj'; xt e~y«;).E Eycr. r~CXAtCJt:ep6 «!J'~p~ouVtrx».

,ol

clrWV.tO'!;E,; ;pop dYe

axt0I-LE.yCX POLlXrx XttXU-

b::elvl1 b.s: t~ ~a:),.o:v,a,,i ;-xa:l 'tou mGtoAcofit6'11xop!'6 til, ~o:. ArA.'II[otd.. rrolita:Y Q7J f.La: P;S'IIO' , a' ,c:hi6ota:al) elxoa~ fI:£\lte 8e ~1j!lcitwv. l:~xwo6 'to Xipt OiO (l(jJa, 'tOO'll p.a:'CtW'I.' xa:.t, XWpi~ 'II~ aTJlla.oecjlEC, 'l't'l)po~o).l)ae. <H X'tu'I't'lJf1'EVll rpl,068rx ~1teas )«1t'w .. -B):,E1tU," ;-.eZ1tE [XO:;II02';Otl)I"£Y1'jxa:£ elJ.\!amupo~61lJoe :S:oXWi1tEOe Ot6 X6Pl0 .evo:. XO.I1IL&~t~)"ouoa;. .. -Na,. 1tctp.e 'to n:Ep!OtpO~O-tOii np0'tEtVe 1tECPO:X'ttxci it Pl'ta:.-Nci ooO:p.£ 1tt1i~ n:OpO~QAst" •Alt' t06, tflE~' 1tUpo~o.AtoJ.l.06'ti ogvo:~ &:atOXl/aE,·.H Pl· 'ttl: XO:IJ.OysAouoe. -'Eyw \!6!t(~a: ncb, O£ eat 1t£t:UXEt, xo:p.tci. WE~tXAe t:9 mateAt XcX!1wxQ\[ earrl.was oe6 XOP1:o. ME, &It~ 'to XttwVtO CPOUClXWVE to orp[Xt6 'ell' ot7)60,. -LSfl!OOXO: EACX OW,-tOO dns Otyo:v«. 'Exei\lo, 'ti,\I 1tAl')Cllo:oG. -BAE1tSt~ 1:ovooP«\lO; E:Zya:t '(IXAc:i'tO" Kat au lXEt, 'tht~ p.ci t I IX Ai'n:o OS'll elvo:t )(<<).6 .• Tcil-Lclt;ttX ccu '"pErrEt ... VIXY2:t yxp['a: &1'0"&),.['10:. 1'6 6011AcxaaI .9tVQ;t x/iTe 1tO.AU (;(n;0:)'6 .. Kt ~~a.ipva. &rx:!:),.ta:a,et:6ea:y,66 'l:OU 'JI,erpGU~ xo:l to\l
'toi.i e:oEt~e !J>£ 'tT,vxavlj

-B"s1te.[~ kEFco:no:a

:pD"YJaE

Oip!Xtrf

ata Xe:fAT).

t~,

* ** 61)0 IlTIVSb,'Up6eto qJ6tvcltw,pO, 'Hvox.a: ~p6E :i\lcma'llt,e;xcx XGl:t'tuAt~e !leto Ila;ilpo '1J~ ~e;\.o 'Cd: OEYtpo:. '0 't1JAEypa.tplJ'C~~ 'tou £muAs!ou 't~I'
U€pl.oa;y f.Lspa;pxta,;, m;(VW CJtclV .io:UPllo:t:O, ~OU).EUE [IoE t:6 I-LOPOtxO 'Uipc£~1J'to, &y1tGII~el.ua O'tEVT) AOUp£OO:, 1t06e:~y'UVE X1XtW an:' .6: oO:xwAatOu. ·EypGII'fs rp~ropo: mivw <n6 XIXI'd tit; ppaaec" ,"outf, 6~ra:~E &It' t:i, nk:erE' x"l 't!ro: 1Pa;P.lle, ... «rotCY E1tttEAIXPX1l tfj' Ilepa:pxto:,. TO 1tpw'to 't:!yp.o:ipO ot6v 1tpoeo,po 'I:~<; .tn:a:lIo:ata:i,axll~elt'ttpon:iJ' 1I:6J.1J~ LETtetorpxQ:,. AtM&aow va ipuyOU\! OAEIt or cipX£,'C~, itO;\.J~ ':lE abet: O)pe~" drpoil A1)rpllet 1'0 't1J~SrprX.rplJ!la:. L.'tfjy l nok'] va !lE! 'ole t EWX tGiyp.a;odd<; O.tO:'CCCyE!ii tODOtOtXlJ~ 't1) toO: ollvd.rp.o:'to," N .,1tOO a,o.cxe:t t6... 1toAE!ltx6 1'OP.EtX. 't6 Entt'E),.6~O fJ.ep!.tpXla:" oAs,; ot Otpo:ttwttd, Oltl'Jpeole" ycitp;z~"lXtOBVe. etb o'Ca:6~6 M,"%ptf"'tae~.·AvQlipEpClt-

a:... t~,

t~,

170

.171

nJY bdAEa1j. '0 S:OtXllt~e ~t.,IL'plXpXlcx~. ·r7toyp(X~~)l. U BbIX I.Eq:l"tlX, Ib' 1;06,. ciqJw\lou, o,@o!,-ou, tile rtoJ.,1;EI0UA.iX".:ltEflCla, "wtl~oY'ta, 'tau" tJ.E 10 !,-litt 'tao qlIX\lIXfltOO 1;1)' ~ ,",OtOIlU.IitAEorGt.. L't(lJ1cit1jOE XO\l1;a at~v IXOA07tOP1;GC 'til' ~1Ca.V(lO't"'t'tX?;' £m-rp01ti)" '0 ba1jy6, tll' 7tapaooCJ£ 'CD t1JlEypaflltJ.(l atov 1tPOE"@O UJ' NtoJ.[\ltX xt 01 aY6FW1tOt ciPXfa(X\lEYci tPEXOU'I'E rtEPex oGl6!. LUYtCXJOotllYE o A6xoe tijc rppoop(f,. IE I-Ltci oopex ~povtouaa.\I£ 't' al-'&~tcx :reou t.1l0""E ipop~wtJ.£Yex I-Lt 't~'I' 1t'Epto1nla: tYj, irtGltvIXa'tIX'ttxij, lft!'tpom),. 'fa ipoptwacxn at6 Otcxljll6 'too l1o'l''t6"ox tJ.EOGle at ~lXrOYtex. '0 LEpt6axClt cixouaE to 1:l)AEyplirp1'lJlcx xl tCP!~E n(aw Ib''taY 661JYo t~'I1OtOau)(Aha:,: -LuvtpOqJl, p1t0Poo va 1tciw Ila:C! aa:, ata o't!l6Ilo; -PWt'lOf; 'Co oWT~@. -KtiB:r]ae ~bo it£ow )tOil x@ot't~aou OU\lo:t&. 6.e:x«~~Il(ltIX alt' 'to ~(Xr6Yt ftOO ~'ta.\le m& 7tpOCHtOnl]p.ho (!'to oupp.6, 6 .:EEptOOXiXd7xcil.texoE tau.; wlLoue 'tllt; Ph:a:c xIX! yotw6ov'tOl:e1tW,· XC:lyEtxli" tix@t~6 Itt aVEXt!JLlitO cpt60ptoE: -vEXE yet&, PLtOl:, 1i7~Jt'I)!-,-£Y1jl10u aOY'tp6rpt'J'GC! ~& ~OIYotY1;otI-LWaOu!ll,tJ.0YO !l~ fit ~EXya,. ~EYotwo£ fI£ q;>plXTJ 1tWe (hi ~Ealt&Oit of Ao'tlLou,. "E1t@;!;E Yel rpuyaL M~ EX0Y'C(z~ OUYaILEt, vii Ilt,,~aEt, tll' Eocptyya tJ.ovo ti1tE.Am· o!,-iytJI. t& XEpta:. n

as t~ Ot~Otcxupwar, XOY1:11 ot~ q>al'KptxII tYj, t«xexP1J" (hp,t!-,-EVtlV! tOu, 1tOAWYouc. '0 Ailtoy0l' n!'tpO~tt, X'tUIl''t)OI 't~v n;ollt(:I tOUrdtOy!i 'Cou rspio!1' AI6vttE~t't,.·Exs!vQ' Siv ~t(lV d:x6j:LG1 Ytu!LSVO, XIIL I'toO~T~xr &:7t't~\I ti'l'QtX~ 1tOpta:: - 1'£ 'tp~y'et; 6.atxvov til; IYlIYx6xxtVo o'tptlt"utTJ p.i to ytoucplx, atay wJto 6 Ao!Covo" nup6~t't, lyy,~, Il'CO cpt}.o tou. -4'lurOO\lI. ~o rspdot!i AE6Ym~t1:" 'to'll 'lI.O£tlX~£ clv~ouXCI:. -Elpnl d ot:ICxpmxQ lxouy o[ 1WAWyoE; -.Mou cpotty!t«! a£'t'o Jt' ty« U1pril.t. -1100 vet 'Co ~po5pr; '0 AotoY0!i nltp6~t1;,l{uOE XOI:X'WPEya: 'Co x06n)..6 'tou. -AOtou,o!j'tEtOU'Ytc:Z~Et-ll1t1 6:J'"pex tino llYTJ axir.Jrr,.-Tei !icx~E4«v!xOl:t cpUrOl:VE.K«£ au twpCX ,odo. 1:6 xecpei).! eeu Il'oo; \lei dXa.tOl:ipEPEt' !iE 't~ II.ECI: ieouofr.& To 1tOAU~O}'O IlPXtOl yet xa.XOI:p£CEtIlEaOl:ot~Y ftouxlot. Ko'tltcX ot6 o't0l:6",,0 ~a:CPVtU orpuptl;s ~ Il1jX"V~ Xt Ii.,.' t6 rOtO !1£POC bouo't1jx! tJ.ta ~OI:ptc:i olJ.o~povdot XCXYO\ltoO.<0 ~a:plt:E ~06tCE tp1JAc:Z o'tov· oopa:v6, 'tpUrtT]Q8 tOil tiTEPIl xc bEGE ~OrrWY't"'C. n£oU) ti:re' t6lpyo,r&ato, 1tc:Zvw ato opop.o, cntEd'o\lu, JtE. yxpLCo XOI:1tVO (5).ou, t06, 16@w e&p.\IOU,. Eto apOlLO, .u~OXlI)pooYtc¥' 6).05\101 ol ,&Ar.&yte, tooy XOXX'V(!)II o't@otttWtCOY <P,EUyr.&VS x«tOOlJiptexallave,. L't'O !,-cirOUAO tOO lApc6ax.« xul.1jCJE eya. .!il:lpya:pttiXpSyto 6&.xpu. 1'6 OICOO1t!OE~tflo'ttXli Xat! 'YuP"! '01« xottti~at 'tou, auvepopou, 1:OU. Kexve£, 0"" to'll etXE SE!. llhrAex ata LEplOa1t.!X 1tY,ya:tVE lVI1t; ~1)1.6, ai$UyCIt'to, dn' 'toOA.OtOIL€LO, b •A'ftb KA01tOt6q:Oltt. 1'& SliXtUAtZ tou ~'tex'J (J"t'~ QXOI:vSet).1j'to;; vtourpex!oo 'tou.·O ' Aydx ~tot\l xtuaouq;>ta:o)Uvo,xz£ aullOrtGJ16VO". T& p.chtot 'tou OUVClY'tOOV to ~U",p.!l tOU LEPCO:U!.O: c 6 'AV"tEX 61t<PPel~t 'Cl~ x xpuJl"e ...s~ 'WlJaxi!Jiet,. -81f xU"lIYTJOOUY'tOo~ oucouc IL"~' IIportcb1:wV 't06, Otxou, I.l.~U. «UOAlI)lI'" 6ciftoiJIvE, 'Kex£'It'll'E h&Vtt,CIt otic no).wYt:de }..£ye(jjye~».. 9ti 6,too~ouve: 'to TEpo «ft" t6010to-

o~l"",

,.,'" *
1'6 7tpwf ~@iJXE "t1jv 'ltQAl'j clOE'CXx.ai 'to 0't0l:61l6 OpipCltYO! IIci!JiOl:vEmti \1« oqJup!~OU\l, ace'll' «r.oXottpe:tOUaotVE, of !-'-T]XOI:vi,tOO tsAIUtOl:!Ou, 1:pa:fvou. Kld1t£oll) a:re' to atl'lBp.6, tin;' tl, ou6 1tAeUpEe 'til' oLo1]polipo!'-txfj' rpl.lIl·q.LYj{, ~tiKAwo£ tJ.tci Xa:x! ciAuof8«, 1:05 'ttiylJ..xto, %t06 t' arpf,a~· \IE a'C~v 1t6AlJ. nEaa.~1 d. xftFtYex CPUAAoc t &rp~Oa:VE rGi Cihtp« yuX I1vci. ·0 tirEpOl:~ &P1tGl;~·E neolli\lCl ipUn«ptix'~ d tUlV 06\1tpWY xexl d XUAOUa! ot6 OpolloO cill'otA&. '0 IeptooxCll ipoPW'II1:OC'XAa:lYlj xQXXLllCiUrpGlt:v't&@ou j.!.t .ftotAa:au" '!,-OI:~(-'-' tiAAout;iibGlt: XOXX!VQU; <ptlvr&pou,. btOl:! 172

173

.fleEo lI.cd 1:0111 ·~UAOX01t~Oou v. Ehta: ot6 yepo liOU yap6oi' ,f.L0I~, dn&, Stili dXe 't:~ [0\10:1-'1) v' &.~~·ou 't~v ol?<oyE';'E.ta .au. "Ax ! xl1;OIpO::I'6yo(. a.eX llet,PlJe,~ P.Cl~! oa:, to rP"l'rO?Oupo-~cd 0 'AvtSx f:p'ttll!;sY£uptxci .6 xpciva," ROO ..TOO XCld~lP!.1 O'tGi ItGEtta-. , . Xa.~p.e aYQ;rt:TJIlS';'TJ . n9At't6tOO;!'", d:0X1JI-L0Utcl.t'.lU), ~pwp.t~lj, I-LEaaXl)J1Cl arcmi'ltta; xed 1-'£ d:vwl1a:l1'j ol]jiOO!ei I XQ:£pet£ dya~!1£YOt alJ'(rEY£~', XCi'£ps BdA.t"'; Xa:!pS'ti aO'lltporpo, :n;oo p.e{Ya:'tE Ot~'" 1C'lpaIllOlllal ·EpX?Yta:~xctxof ~bo~. rcaoOEv .~eFOUY gA.EO".~,pxo v ta:~ l.EU')I;e.~ n:OAlIllltd, .;\E1e'li:IVe~. . . O! £prc.hE~ dn"to p.1jXa:yoo't&ato v'tu!1£';'Ot atl, Aa:~WtJ.EV£' Il1CAOti~8~ 'tou~~Eftpo~6i5ta!X!t'.o6, XoXXtlllOu, OtpCXI-'a;~(

eli

KE<l>AMIOH'

ttUin,.

-8d faytipOouPE
keptOoxa:.

OUl'tporpat-rp6lva:~E

ouYXtvljlt'vo,

0

XfOUlIlIX tOu,yxpi'oycaAto .. e,pC:•. :EtTj, :IlEOcil) iiY~ouxoxcxt .6 ~~)..e:n;s xQ:\let, vlXxt~lIZOtntei:n;p6," tr.fXli'tw. 16 nO'tcXIlL~U\l 6p.oprpo" I,'ITGlAO'ltplno,. rl' aOto nO~,2Il' frpQ:~e 0 f)iloyxol 'to ,1lq:>tG¥cno «'OE~Q:£OLO' .A",ehtl,po~» ••. , cD Se~tci: 15Xe"I) :lI.CI1:£~cifYIL p' bexy ds6tol1o yxplp6 to \lap6. MottiCee or;ty, f''''IX,~pcixo, noo:l6I';'I0e neivro cn:6 4.,..!nepo Yei .. 6 .... ~)..a'Xti!ou xa' ooifl1jxl :111f.pca;C£a'tolt'ArJtOi",OD nOt<ll;lO"o .117) 'pXO,pQlVtClC 'lei npoxrop~OEt. 'H dt',:o·1:E:p~.~X'nl 'lI.anu eZvocc dl'fiOU~'P~xCld YUj.L'rij. T~II clcpT),';'lt Q 4nfnepo, floupa: ad 1:,6 d:'IIot~"ht'lWeExdlIQl1a xCII!'Ii't:I:pl~£t cn:~., xotf:1l 'tau. K,o,"" ol~6 no.cll't, X,rop.·boc poSoa Ot~ 'Y7I,o' l'lIIQ; O1:i-

CtrJ

n;otlAll' d:xfnj'tlj xoc.~t6
'ttl

e'UE 'lia
'.L

·AOl'~. To nottil'L eG¥:llnorpeyy£
'ltetpaoeixta
..

'l)11«\I'IClUXo"

1:~'0X't1p;.'H'An' 't!~ 0Xt6~ &~;~. p£~ ·t;nLqJGtyetOl:
t;, 1
J'

IlE~ cn:ijv oll'X)..~ .. Xt.h..,

'liOU rpaLY01:IXY

"at"'''

'tou

~'tQi.Y aXOtELYa,

'to

npo,

yO

_t el..-».

xQlfd".Ii"I,~,p£O¥O~;c:n 1dV1:IXQ .• ~.';Ot o;pa'rc:Uitli•• E~~ eCll1lJ.b)""lIOt 0).,'01, ,.(1,1 XClY'!:Q Ci,;6, ~)i.r.nOOltU;1) «Mo:Fill c... ,~ ,lIad) 8~WU :rtPOfUAcn~t:Yj, 71)' jiipllpxtcq .1\;1.00. KOIII"(£ 01:0 lUM:DGGl.O' pi,.o 'KPOaulKO npe; t6 "JC:mtl't Iab)..- Clt6 1t.bupo, (; II:p~6oxl1 .Mnpoll'cl~. Xd")tfnn(lUp~a''''EWl~ 6Q1;"p~ 6;no d, ad),IIW'U, a1J"''I'lo:d,~ X1UZ'f):tyVOL linD, di al'tpouYQI .t:IJ" IiPw,n~, ",ou ttu,POI'oAllI'Oi1' ;/U'Io' n.o.l. .... wy. 1ta:pCl~eoa'l'l 'to KII~O' xa.l TIEj

¢aa'lll o;~v' dp~Ocup~ 01.1:1/. 'UXuFroB~.x.n, Kllf!antp" "'POUH~cn:1 ;Uiy :n;,OAro\,ro\! ·It'Epa: I.~''''U dM1ICl71. .

&,,'

xQll 'twpoc ~ '1:0 4Yd:n;epo,

174

175

'H 6~'(JaoXwp1)Cl1j, o{ f.L8'rt'u.e:, !bcill..m, x(d '!:iAo, ~ fCtXpcioooll ~OD K£B,~Ouat6Y 'X9po, bt1'jpiIlCl£ 'l:06'JI'''XJ)'l:i,. 'H 7'1p.e:p"PX,ta: Seem.a. ~pwncc£ tOY 'MOto, rclpaiOi JI'£IO (:lit' td Sda'lju! ~ri)x. (I'C~. acS1)po6poJl'txll rpalllli~ XOY,.&: ad attll6il16 Ma;)'lv, 'Rx.:corttal arc'to ot1l6,,0 t« n;~).'to\ltxritl-L~JltlI1:lZ XtUKIlly'car:,).uaaGlGJ1Eva:, xc 49'06 tit rcEt"ee (lt6 odao" AEOtiptoOe to Bpol'o :It'p6,~6 K!I~o. TWPGl ~ou ~ 5p.o,PCP71 1I:0).1j rcar:,ptX0091jXE,O£ xoxxtYoe Ot,PCXtCibtE' "Cl6at:.;,,£ 1" xtXU~(II;al'lY" 'til P.Oli"'PIl, or 1I:OAtoYOt l~tt(l~a:y 6"0: I,uxpo Rpore~u,ptofLCI oP)vclpt.atep~ ItAIEUpdt,)C' ato1/poSp0l'ix1j, r'cpu,pa:,xa:L oew;ccVl tci xone.,." tlJ.~I1CXtll d:2t' ~ Ncipvttolll.. . 'A).)..ri BE I1Ir0PEoa:'o'syd n;poXtop~aouY%lilXplI.xci"Cto. till x,,£ xliv!Xv ;fJ.e:rriAE~ n:POClRd(.l •.tIilCt rttzt,( dVttl1£tton:tCcue: cn!')'ljPE; .iivt£ln6to", .• '0 ~Ep'OaXtX l~I.:E1Ce:rcw,ih:p£XE '1:6 1totill't xed 31 l.ucOpoDacyd ,,~ OXECPUttXt "'71 xuatv~ p.£pcr:. X d, t6 l'Eo'll'ip.t dy'C,t;IlS'CW7nOi ctoG.kluXQu, 'lro).coYOU; oedvtem6ial', xac:[ X.d" rtciRpw!t1j qloplf, orij60; p.E onj6oc dvttl'l1iwn:tae i'o'QlY dj-LoUCl1:a:xo l.sye(Gvtfpto •..Xu1i0DOE btetvo, XIIU'ltcivw cotJ Xp(l~W\I"'tX; t:Onou:,lhtt f'£ t~ p4xp.ttf,Clci andE., ra:).).jLX~A6rX1j, hp.X' I,LE'"lS~",a: .. ttX .AIXYO& xtd !pWVa:~1 Xlcht dauvlfp'1:71~O .. ftci: Ilu£ 'mrJ1'~fJ IEpt6oxa: .t~e 'tei P.c£.UII tOu n06 to!JIxot'CQI;CCII op6eiYOtXu lilt' . '1:6111£00". 'A"fold, ,Oa'CE,pl2. 0 .E!lpt6okCl XttJ2tJjClI Ill. nj P.Utlj tije ),011(1/' tQU 't~ l6rX:Il tOO 2tokl&l\,oli. 'n 'I:"lIlt~ atlp~ rQlA)..tx~ )"6yX1I ",tvriXtllXE aU) I'dY'tll. '0 1I:0kwy6, lItEOE... .. T6 Xipt too Ee,p,t6oxtJ: Sill! 'tpel'oo).ttJ:1;;e. ·H~'EP' 6"CL 6tt ClxOtwOlt xtn),ou" Q;lho; 0 l:eptO"lta:,2tOO ~epEt r.oao CltOPl:'txei y' dr«na xod vd ehttJ:t t600 mild; o~ IPtlJtX. ECY(I,EYQI .iXIIJlO II:IIAIIir!Pt,. " • ." SZYIlIOxblpo;, «Al,ef· tEPEt 2tW, of atpllttwt'E, tXOto[ plXtTJxllY III GlIptWOlxo lliCloc tvrXnu.:r: O'~II &yCC2t1JI1EvlJ tau 61)p.oXptXdlZ. KI g;O~6, b >.:ept6oxliII, Oxotw,vet twptX YIc£ yei: nl:qottfClE' ~P.£PII ItO U tl:t.i'o'to Clt~ rSJ 10£ '9 Ii C))(;occilvE' mdo ~ycr;,
to'll

-Upa1t£I. ~' cihtoaop60ol1E,
;''Ct(1)!J.'YOu.,.,

kel't6Q~O:. fllrlyopa

fjd,

I'd,

ali!)E

Xt. b DciIP:JC.Ql KoptaartV ttz~!1illtat(iv)t~ at~Y cirlXmJllEYl] 'tau xwpac i) xo:fit~fJ.ho, Oto. '&"'tI6Yt 7t::lU'Cooepys ha: '(xp!~o noro III xoI-LIloEYe .cptl.; M£OtWlE x.a.l ouvc:il:1toOE. }l:£rc:iAwVE 'p.k(~CJt«

Dt,pczoe n:&: gvcz~ XPQYO;

* .. ""

J'i:

'rijY

~,,' ",I, XtllXlol))(,!e,. 1'(tXt,pe.uUjx; ",6 GUdttOUItOOXI bl0lXp9dcht'd, ~;cc~ ~nE-' _:.ltidl'.e', "XtlV I1dvE~ 0111.0; of d)..o' ,i2t' 'C6 Aoupt ~cialXvlr\
tOu o1tAOU .... _

'n,Ao.

.

'0 Da:,p"p.ovo!p tOY tpci,~'lee
17(;

GiR' ,;ov (UIlO,

'0 ni.!p~GI: stXE aSt 2to.Uci cpo~epei: rcP"lllltl.l 'Couto ",6 Xpovo. MQ;~.£ I'li XI)..tr!O"i!l)..ou; ptzXlJd, aliv xt Q;i}tOVE, ~e·cJXtClp.eYOtl.'·,'(u!J<~ou,.,iUd 11' cfa~7j'~ 'tij Cp).0YIX toli cl'lw, YO: rtt.i Ti/~'seotl:JtlZ t'f.;'Ccie'l' tou,,61£t,pee,. tl:E~6" I:1ltp6, XIII ,doru· o#.."lt~'o' 1t1lt'pfotX tou XIIi ,,0)10 QUO CPlopt; ljILEt'tIE ~~1iI .in'. 11Ij &ue),.1,Q;. T~'" 1C;PW""lJ cpopti £rcetO~ 'It'),,1j'(w~ i1"lx£ no n;).lupo, .'"1 aluuPTJ '(tlld ;6", 'l&pUG· ~.AE~lip"l tou, 1920 c.Plpc!lo.~ac. d7t6t~(I."tt1jI'4'Ctlt,O tUfO. . Dtoqpt.I:.iR6 t«no).,roytX« 1to).u~6l(X 6epc;. 0 ~;In' :&rIfIC~ 1:U,O';£' ""ri~Et't(i\l OUY'Clly,uhwv xtXf "WII JJ.IiPIZPXt_,V t'W 121)' ~'tp'l!nli ... ·H,nptz'ttr! ilx£x!Ztar:Acl~'t fLUX updott.!!I. buo1j. 0XEo6\1 OA'I 't~ B6pitCl OOltp"''''!s XII,' cliI'Co(I, 1tol(1)YoU, 'C~v 1tIXf)(ucipa: RPO£)."CIlJ.· K6,,!, ,~rnlsx'II1« 0 Ur.i,~SA ruptOI 01:0 ."C"~!J4 'tou. . . 1',wpac t6 o:o'I'CtlWo:lll:lltpw OECI1J xov'C'cl ad (lt0l61l0 (j)pOyd;lld, on, ot4dci5 .. ,,'l 2tOU 'lCIP.!iooacb' 'C"6 KilI;GC'Cw np6, 'ttl OGIlQ;Y, . .. ''0' G1IS&i'6~ ~.t!Z" J.l'E~ ot:o acioo,. "'H1:IIYe.Y.or: lI'-tXPO ·X"TI;fptoxcd xonci 0' «utO .~ptCJx6tIlV xcitt r-.pIIlUJ!UYOt:, 2tIXPGlt1Jllb. '.;1'1:' tou,XI!l.tolxou; on:.'l:tXxttl. Nti ~'t xenl,l, a' ou:ltr! d I'-iP'll ~tCl\IIilou\I II 'CO'•. n,pVoulN Xt o. tph"" xp6YO, fl:QU, fl:6tICll;Ixci.~!Xye XQ;f1tou erl.YQi!pxt~acvE t~ p.6X'l., Ka:ffl:ot.OY Bb doe ~ ~POy't6cplltll tOD1:0 t,6v xIXq:;6 I 'g'p[I:1«CClY d).CIl'E'I:'r!~ fl'(o\l6" •• TOil x«t~ trOll ~ t 2TJlltPIX'lCI.!r!-noAU ,zPtluup.tv1) xlll ,znoIlUyQlpJY1j-6KOX"" pou", ~ciIiWIiR't~V n"(1) 1:!ilYXOAceYtXWY a~pQCtt(bY;Kp6, 'Po .K£E!50,. ~ fI: po )( If) t .~. t ,GIl x·~ 0 1) II' 0 x p« t '",. h;otlll'ctIf

xex.,·

177

,6 n,).(loota'ICt.T6 -btruAno tij.;: ~1IIloxpo:dGC' 'Kcli'toov .J1£ttOftOOY 1t'tXperI!.QAoll(ioi)oE tly pumla: t~ oUllCeHFOOoTj "O't:i'/!; ...rl'I1&~Il' 1:0U l1tlt[xao. :Ed v 'l:ClIl£GC tOO Olllla.v erXIXVE milJiEt at €X6po1tpa:~IG'. ·Epxoyta:v «Suborea 'l:ri t1jAEypO:!pr,J;l;ccto: an' t~ 1I6oxtJ. ato 18nt'tEA6.fo tou p.etwn:oUfltO .xciP:ttO~O, Xt lino oro otiX bunAErlX 141); xed {211' (:n:PlXtt~'. }:It' atEY~' .Aouptoe~ 'tlj~ 't~A£rparptx~, Utv[a:, or t7)A£'(po:rp1jd, ypa:pa:ye. ti, XpU'lttOyPGtCP1]!lfYE~ o,a:,'tllye:l;: ·«N Ii J;I;~ MOOUIJ.E drpOPJi~ va aUrx.ev'tIP~eEt ~ n',poaoxi) '!CUlV7tOAOOYWV Ot~ ouYXPOt1]Cl1j t~t; O'PO:itt·«, tOO trtn:ul.of»). K[. alii XGbtou ytVOTiCC.VE !laxe" ~t'o:y bEi O'ltOll .~ n:,pos.A.ao1) t'WY 1tOA'W'>'WY 4ftStAouas 'lIan:FoCfEAxOOEt 'a:r:~ !16.X1J tl, JlEpapx!e, toB f1t1ttxoi) tou Mnoun:t6n.

IlcxXljd, 4lJll£Yot at~ ,wtta't~~ otincx!;. "0).7) .~ rtpOClOX~ 'Avw'ta:t1)' Koxxt\'1)' A to£x·71 01J' '!C,Ot) NA :f1.~tW1totJdXE ou'(xEvtpoo6Ery,' Clod 'to n',POEtOI1101:,61'IYO bO!PCE(UO'l:tx6X'tu1nJI1GC, yui veX Jl~"" to :!'-uptou!

yli S6"e~ ..6 'tEAmo'tlx6 xtutt'{IIc1Cl a~ou, )',£u)(06, no).1E(1'~aEt :in'tic \Illite,. . •An' t6 !'tU,PlI."O BCplHO KlZoltClao, os l.lla (b;apallf).,A1j o't~ Cl'tpcmWmti) !Cl'tOpta: :nops!~, !.tE'to:rpipoy'tQ;v 0:'1:7) ... ('{,xpavlQ; 0: &tCl~).,ll;lJ1E...E~ Clt[r; !-UiXE<; J1£pcxpxle~ 'Cfj, 111' :I''tp(l'ttd~ !rnm:ou,.·11 2'fj, ~ 41j. ~ 6'1j, ~ II 1/. ~ 141) J1e-· f~px!e, hnu:o(oo ePXf;Y't'Cl.V ~ J1ldt UOtE:PCl. d1t'6't~'>' .:V.A1j 7tpo!'; tTIV £1t'apx!a: tou OUI-IQ;"'~-LU\ltcXaac.YtlXYo't& :(1£t"o1UOl)EV tou J;l;EttlJl'tOU I-I.a;, xa! 1tPOX,toPW\ltGt,ytatt<; anoq:'CiC1IO";[Xe, I't.lXe, ~ixcc.fJClCplr,;a:Y.E tOU~ 0F6iI10Ur; a.n' 1'.1, dvaFX(X£~ oU!'-J10pCS, .ou,Mo:xv6. AExaE~I1!-ttat XtAtGi:i5e, cnta:llt«,. oEx.oce~·h!,-~a: X'A[«OS,
tou,>,

AWVOU,rtouXClV

!.Jta. liE 'f~" :l'xPli :c-q~t:i JIIIlI)./UrX ~y6, tpClllJltapou.Mn:t, tP"~:q~.t6~.,(o., eeu ¥CIt ernE fiulllI)I'bQ;: -cj)tOO, 6tllo}...! ·Olot 0'tO yupo rUIICClIY. • ·E~ ,~Atxtw).1bo, ~6xxtyo, 'fCIIYtcipO, 1l£;,ao X'too"",o, 1'£ XO!lIl£VCl IlOU(ltdxtCl, nou Il°).·' , 6~XE 'll.Omi~Et Ot~ ,wtu.iib i~""."[ xd"p~ ~ 'xtXY'l 1'0.0 'lltOll!pIUUOO tau,

x'yO

t~,

. -Nci gyCl nO:Atxcipt, (J~~.Il:q XOI£ 't~~w:Cta 6b AvtE KO,pccC£ytV, .0. \lElXp6,xh,xtYo,
_w

d1l:1p.i~IX,p!Ci

!pw,,~:

n:ou xO:itllt[aot1)xI '11£ 't~Y lrtl~ rl)'" ~ep.EI. va J1t2, ot1Jr"iee~,dota6tlolr; 'I atpcn:twt"1' naan:dtElJIe '!C~y tOO~
tOu

-Upa.rl1C1ttx« tporpE'AYtpootoco6x. '0. rdtovCIC,

11"

'trj

xtlcfidc.0l'tvo:;

't~,

,

';

.IX

<U q'JOOttGt avEIlI". 'ltt.tptvw\'; q;16'(E' 1:1)" oa:Xtu).i,ettX-OQ;;(~tJ)'£Ota: 4Ve~r;Uye !Ji'lAcX 0 xClnvo.;. m aXllinE, nOli ,/5£'\1 ~lXatouoo:y OtOIl xan:yo oxopnouaQ;Y d!lE.(nt)~. At.reh,! 1tSpa.nEplX, rUpto an' t~ qlltl':wx ot W:l\X1id~ OC:n:AWia~Xcx\leo:i :~£'II"'"YtC1. <II !pto'ttGi ,XGE,>,atxoxxtvata 7tp60oomi 'Cou,. KOYt~ Ot~ 'PUll'1ci,. at~ rtJ.).,,'run:~ CllCdXt1 •• ~Et;lta:f,>,oy· t Q! xo;pQ\~o1YE'.. . M Eoa &:1t'aihi" 1tGilw irc' to M6taoupo reOD xa:t y~UYE, ~rTJXE xA;tpd !,tl.l XOXXt'll"l YAOOOJttaa tpA61Q;~ XI Ey.hU,
17R

,c,

~oll~[S" 4 xtAWY, w~ 'ri)v Cf.o'(~ eli OI&~Et. 'An:' d nOAA.!XrH.u~ XA~P.!Y'tP[oo:v 'tPOlllXyp.iVIl.'
101:,
'ltOU1IXYE

XWt~p.U1:lJ, ~OV'tCl' liE 'ra SOYttCE TOll t~Yxlwa,"~, PW't1jOE!1' nepI'pYEtCC • -f[ci gOlO'Y r,r:lIiq'JE[ cxU~oij 1tEPex ;-Kcd w).IToYt'a, O'1:+, ~EA6'vex nov' ~'CQ:YXlXp1loop.h1J ml\1(1) atfiy :It,ouxo61o:tou, t~\I xl.waorl) , n:p6auClE :-DoM £\l5ctltp£pouJitXt Ii." rpa!pEI Jliaa: y:t' dyan:'l' fupw ~exap8l"t1))(av o'Cci r£Ata. '0 MlXt~tltoou'jt o~1.000£ to XOOjlEIl£'IIO xEtpiXl.t 'tou xat, xAelvoYttl~n'ov1JPci to ll!:itt. dltotay,fjJjxs (11:0 '>'£0:1'6: -'H ara7tlj eZvcxt xcxX~ C'ouAtGi, .:EepEyt&. 'Eo6cloat €'II" nOl:).txd,pt op.opcpo oa ~wlplX!pta 't "o.JtOll XCII! a;y nail', oI xomD,e.; ~StpeAIJ(\lOY'CQ;.t ILO:~( eco, 'AAA,x !XEt, EvlXjJ,'ltp6 iAtinwll'''' ~ !1o'UjOOO SZY(UnAQ;tGOUxwt'ij. MtiO.LOp6wltEt(/II •• AIJ Ilta y6xtt:l: ol~~A1JP1j tY;, xpEJ1doou,jJE J1CciXElpO-

~t~llo E~Y'1t n:o.).ui,yollXrptpoY,auvM. JiJtopw Ya t"dcp~oto. 'rOD KO,ptociytY, ~"'IX' nlllp6~ I'E nMnoou'!fOU Iln!i).WVE ",'lmjJ£I,ELO: 'to yu)..t6 'tou., x6~

to

J1O:AAta

XIXl XiJ!lOyU.I!lOE.

no~

oeJ1£IIO: a'!Cl, t'a.to~Ii\lxe,. '0. L.EpiYtarUptaE 'tep,7tEA[XIX ato ,UJ,onAErupo. -'U oou).,[a SEY 'EtVCltJl'tY.V 0J10PiitcX, d"l.!&: (n:o XEcptii,:-x~6n1loE "co xounlO 1'ou excp.pg;ot'txci.-Nti, ~r),woalll:. :lOu e:!YQ;t toovxup~ Mb daQ;! )CoutO" 9s6xollto.;. Taul: ovvt,P6~ou, nOll 'q't'ClY EtOt"O~ \I' ip:nGtX;OflY, ~Ciu( X'WP!ClE b6utlzYSIXI: 1'Clt.Gi:ptVOtp.. .

rata,

179

-ACHcGY ,-ptl !'Oll, rt«~L \Iii kyX*tY60..u.· ~ aLGI~'" 1L.>.6np. 6 Kop~O«TW. 4y i~!'"~6 ~qwo .,. -' ApX(YOl, Ut~I).. 4PX(v«-!lxOUO'"!M ix' Ut, ~

x_)..6 aU\ltpocpo: '0 OlOprxttlO'UXO, XOjioLGlXptC' ....chci,. at' 4Aoro XL hot,,«C6tClVI wi zpOX"p~CMC.
),:_,0«'11

'1"-

OiA~ "on« G~~ .. do Xt !vOtel~tiYCd o'ttX y6Yrn« ·'COU.I.. IlOY~6xoy~po ~,~l.(o. . -A~~6 {6 ~(~Afo, aunpol.pot, )..irl'tGu «·01loY'C»· T6 ~PGl ix' ,,6 eLI)CX'l't~, too l:«n.LIX't!X. M'oi) xivI' p.q«).fj lywmo"l' •Ay lU&e~OlU ~auXGl 6« a(!, ~tGC~tlGCIt. -' APX(YGC I I( xt:i6e:oGCt; KrxYII£' 3£ Oi oi 6141:x6~,. "OtIXY d'lafoca£ XOytti at~ q:lWtr.a, bStotx.Tj~' 'tOU au¥ttlYJ1ts'to, aUY'tpoq:lOC IIou~tp'q:lO~. J14~! pol 'to" XOJ1LGtlpto • • tS. fynxGI tluy«pttz J11i.tt« ir.(Y1jtrx XGl:pq:1cojUy. .nOv
<0 Kopu«yty xti611'" ,,;«v.. 'nJ'
~P«~1j~1 ~

I"pcl,.

.,.&out'pJ, xci'67jaE 'toY'tti

'0 .flou~tp£q:la'At

"t:pti~"leE on:pc; d 1C10Ut t~ &ljx7j J1' t6. CIt~ 0'11&, 'lEI-tit ady Kop1:ali-

Tty 'AlIi .pC'Clt\l': -I{cunll~oul"; "EXbl ulo xl&n:Y6 . •AYGltjll t6 tOtY&po x«! ruptOIn:p6'16ylt1olJo~O<ip,o: -'Eou n~yQ,tye, Ntopo\ltY, 6ci jiolLvbI l8j). "A'f

iroo

"

XpiUlOtoOYOt0tnt16Alro, 1~8oon:otlIotl ·OUII Il.puy. «> N copG.YtV, 0 IIOI,I~tpl'''''t

",.

.~ 7tp6UL'II

OtOV

haryo, ttOU '~hlll~ii'£t XGd yei. lXl,Ilvo, 6 iHo" ~)'I,"t'; Tii tuinrx tau .ZY«t aliy ~ou AulL61COUI..OU,alYOIt b Kop"Oocil'V xt & Zipxt. El\lcll:t ip£).ol.·ga,ooo Sea~~Y't Gbllf&£a« 'tOLl, I'ttl xpuff}, C~ht", np£v 6 Kop'toiyt\l ~tGt" 0 .pat4YtXViUt~'. Tc.UPGt 'Xit £VCl:V twAu lItutlvSUYO 4\1:h1:GC),o. Nti. t4pGt xivou\I' O'CI'PwttCl1j xwp(!; \ltI 'I.pClfve':(Xt,

iYt&yychotTj. '0 nO~tp£TOltt juptoa t6 M<:PtlALtOO JtpO' 't6v xo",totip'D ~ ,lSue, pi :t6 xip' 'tou 't~y 61't:i~«. -.Ntitot at I'tGO! iytXYe:!1d,t06aunciyl'lX"COC, ot tiaalp'" <i1!:' cOto6c IlVlllt YEOcsU).).-X'tOt. XOI'CJOf'Ol.ot. I.U. x_6h~ tcu, ~I'e:t 3:10 Xt IYII, xOI)'6, Jtol.q.ta~,. N,rX,

o

~o,
~

Xt

'fOU,

toue: dYllt J1Er«I..T]. Ktx;l..o OVOIlIX 86aGl\IE o· 1It0iyf)pW1COU,: «NEatP~ q:lpoup(b. -Ao'to, n:o":' a,a:~iC£f Illla:t b KOAtttx:6, x«6ooljr~"C~1j; tG)'tI ci"AX\I~utlb\l ;-pwtljoe 0 )(0l'ta6pto,. - ·OXt. llo).t'Ctx6, xa;6oolJYl)t+" ICVtxt 0 Kpcip.e:p. '0 UouCtp'qloxt tpei.~1j~i I'rc.pOCltci d Uoro. -rltci oa:, ClU\ltPOCPOt I-cpwvcxee OU\lCIt«. "O)m YlJptolin. '0 OUY'rQ:r"'Cllteipx~ n:~Ol'jClE tAa:<:pp~ Ii,.' dj oib xa;[ 2t~1Joltsae t~ aUYl:?oCftci. -Zsa'tCltyoaGtCJu tp£~Ot ;-,(Ua:aE I'i :.Ar.ltU rEAto. K"l t6 tiYtpfxto 1tp6awn:o 'tau p.£ 'ti Atyei'J!.t I'Orr6)..ntl1 p..a:xpcanv« lJ.oittGC lXl&cI£ 't~ oxu6pwn:6t1j1:IX 'l:OU. T6 oOIl'tClYILCldpX'Y) 'tOY D1COOtXt:l'jl(IXV ~a:POU~EVOl, :p~£rctPO~
'tOut;;

~"tK"',

-~tti~'1 2tGlpGtltatbl y' liXOUObl XI '1~' .. 'A,Oii Itei~oltL' "").,,Utl&[£' all..£8" _0 Uei.od, 1151&AI ~6 ~~).to ~ei.Vbl a'tci rOYl&tll x(Xl xoLttxc;e ou).,).,oytO",£y~ 'T~ cpl6rGl. ... .. . • .. KIiI12tootx I..Iq:ltti 8hnp6q:llpe: XIIVEYII, o($u ).,Ie1). O).,Ot ~tax61Gn'l 1CCi'C1O tin' ti)v tnu.blO'7l toii X"l1of> tOil ·Oj50Yf~ '0 nOI,l~tp£T~lU dn:vt', '10 Utrtipo tOI,l x«l n'pll"w rljy ,2V'tGlA).Cllr~ 'too\I iYtt)2tooaWlv. . -Etvl&t ~lXpta «u't~ ~ [OtOpla.-&t£xotjll 'ti) aUDtt1j , ~nti-om:ipxouv ci)'~6.tl&dttot rlvOplOno.t at6v x6"Etat 6 rly6Pbln:o,. at 6ci.. ,.L1Copoiial v' tlvdelL, alA<i isltai) ciYWH!;6tOlYl ycci ",tti ~8'GC, g).11 tei 1ChI,lX1• t.IlAoiiae ),110 ouyxt.vYjjlbo,. T,6 ~t~)'lo "t:OGU'II I"TeE).ll lnUwll8:7Tj. '0 'A vtptouooc 4>6I't'tIu,cp, ~o7je6, t-l p1j tin' 't~Y «~h:U.CIT'" To'px~l&» tpblVt&~ I'i «T«Y'X"C1jCJT) : • . . _. A'll t6y dY'1:clILblV(t Iybl OIotav tOY 4>PGlyx6sGlzlI~ _6 '" to O"CIXUPO xoo61)x' ati)y $uxiJ tOO ·O~OYt, 6« t6v

Kopt-Tty;

ar-o;
u

?

'to"
.

~ixClYlI.

'0 •AvtpoototOU'A tpti~7j~e: Ii' hilt ev).,o tit, x«ptJ!lchGC. Kto xon. o't~ <:pwt tci , Xllt dz! I'E. ttlno£i1)01j; ., -Nti nElleEv" XOC\lSYGlC3'tGlv eipltrtrxd. '[YGCt XII).~ b60,CI1j. Tou 0 be PIO'ltO, IXlt 't~ BUY"I'1) \lei 1C,el.iv~t. Dpb;Et xClv,l, 'I ~.1Cs6cint 1'£ Dn:Of.LOY~, 3'ttZv ~ip,t Koo, o.ep407tl~nlXl ~ijv ti)'~6"tx. '·E'Cat ~1jy~hGCt 0 ~Pbl,ol'6c. 'Eyw 1j~'prx I~Cl 1CQ,l..tdpt, 'to HT4Yt: llopcitxCI. 'O'CI&Y ~6\1 al.X1"I)..limoocY ot~v 'O~1jo6 o[ ).IUXO(, Q7to'lt"pti61)x~ ~ti 'tci ~ci).l: I'i OAOX).1'IPl)~tl'ocpltJ. Up!v 1tP"~1:eEOOUY 't'iX 1:CJV

.

180

1B.1

I't t~ HrXlJ,xh2:~a lJo.dC xStpo~OI'~!a{l; JiLnp6c <ft'ci n6!ta: t'olJ,xtlf ~o"Jla::'CcciCl:'Cl'j'lte xc 6 tB:~o,xat~h;a:Y6 !Itt bel Clwp6 AEUx.otk. Kal XEtvOY, etat va 1:0.,. l~Mnl!~, -lAlfe, mo, as'll il~lCEC oexcipa.. rt.' (lOtO\l x«v£'II(I, oE.", ,~tPa.· <fie ~~~l.to, ,I:),).ci !~cCe tov'x6lto. MEt; OIttS lao ,~ltIipxoo\l 1toAAof tet'COt. 'Ava.xcitE~E 1'.£ t6 XClUt~AC 't'j\l "lXpa:~"Ya:" ooxllLtxClE t'6t(JcXt xtd atJYEXCOlE: -'AHti on:tiPXat Xlii ClXUALOr.ot; 9Qlla:to, . .AapwJlo£vo, ici,ytJto" xwpl~ 'ttp.~. "Ot'G'Y 7tOA611-0UCSO:JlE xona od 'ICca..o)'ct~l; "etl ltCXAecX fco).!ula., :real! X'l:!01:1)XE1:0\lXlltpo "WY :c:pcyxutci't'ooyltcivw at6 ,:n:ottfp.e. l'xoF[lIe, ~p~)tO:ILE ,IL,clEO).oo\lt'lt~~ItX:"ljo€cx, ocX, ,poopeo., Net n:w; :I'lt~l!.Q!"s I'ea" a~ljY lt6.l.1). '0 ,gYa:, It!aw a:xo '1:0\1 d],).,OY 'lCerJ\louaa:Jle 1:11ooxaxca:., . Etoae~t6I1-or:, I'EPO, .sIxajie 'r;ou~ l.EtOyotJc. Br~xlXlie a:'C~ oljjJoocwi "cd ~).£7tOUlle XOYtcl CltOY xfJltO tpla. libya af,AQtlLb·Cr, OBil't\l1X o~6 cpp&Xt1J. _ ffi'lta:j.Ls,: 6Gi ltCtlClOllllE 't'Ou; noA,w\loo,. Ka::p.t« ~6XlXput tid !Lei; 1-!':~x"lJe .aon111Gl:OA~. Mltp'JGtl.t,p..£ ;6 «P.'OU~'i;P», ~ciotCe li atotx'l;~; ;00 .l.6xou_~G)y AnO\l6)v.. .. CP:'CQ;OIXp.i ,lb, t6cJ'ld~,. "H :dpttlll ~t~ve &:YQtxt~ XlXl ttn~xa:IlE. N O,I1(~a:[U mu, ~tlX'tI 11E:(ltlII7to.AUl\lof, dH.« ~t-CIVS OIXOL IlIX; t!YtXYiD1i£;. M)'toI I'7tijXa:V_i 1tp£\I dna !Li,. Kat ~A£7tOLlI" 01:.t .~X.Et dX,. OI:l!L~Er I'ea aXtEOXapICltll latopLa::. T6 yeyov6\; ~ta:\iE "a::vep6. BecU;a;ys j.Lta ,(uY,d.x.a:. Zooae ixd .e:va:; ltOA'WVO; d~~wl'a:t'(,x6, ....Aot7t6v., iu!vot P£Xt1jXIXY oOj '(UY~£XCII tOl).~E\I!l1O ).u,oy6" :l1upfat1jxet6 tfywata v XI «PXtalil .rplUv'*Cs:c at~ y).waaor: tou. <Apnt:ifa:ye 'CQU,tpSZ, x«f 't.ou; 't'PIX~~~«V' otijY. ",UA~. m . pwOOt .s[pollan 8u6 'Itt 0).,01 oC ID.,AOt ~t",Ye AU:OVO!' '0 ).oxa:ri5, Aer6u", MltpEvt' ." AlIIxGtE at... 7j~SP" t~ rAWaalX1:0U;, OtlOO' XQlt"ci)"tX~a: Jtru, 6a: t~U' Vtoucpa~[aouy. rsp61;. ~el?' "Uto!. o[ AnQYO!. Uhp!\ll) ptX'COII.. TOU"Epa::YE xa::E t'ou, tpsC,x.oll'r;cf CIl::6v JtE'tptYO 01:!10),,0. II&:.t, adcpt71xlZ, Oetw6-; ·Ol(QtwaotJ'II xw;pt, c!A),O. Kthtl/O atccltOU' tpSt; tou, ~tlX· "YEltoluy.epo ~IXA'X:rXP',. L1..ell~Oe).;\I« n:a:,paoo6;r. ,B(lpu 'Coo cpei\l'l'jXI ....ei OCOVY'r;oucpEdClOUYytcE 'IltG!: yuv!1hta:. m OC.).).:o£
Xl:tJn~ClOOY

llltpell't', XlXl loi) Hw; «Lunpoq;1 AOXIXYE a~ t06~ olxcia;: to OtPGII::'CootlC.sfo,ytlXtl v IX. f1l1two6'~ iaot& XiptlZ ClO:.; £'tf)v reoAlI OSy tiAelwGE dxclla: ~ I"Gi:X1)ul fLEe_ 6& t'ou; ~Ed\lou.lLe ;». r6p~(le. .0ClO drcot0l'(X 0 ),QX"y6C, 1tOU 1-'6.4YUt!OIX rtr.C.d).,or~1Z ltI-0u. l'tX[,&&:'t'tlX tau ~'IlC:V a~\I .oo·d· ·nrQ. xa:[ p'o6~IXAe Gtci; O6Y",,,, t6 «f1&ouCep». 'J£cp'& xpO\lta xwp£; va vo axecpuc. Mof:i cpWYlXe'E p(j)at~a. Mo).t.; I'nopouaa::\latGY )t!1'1)da~Ul: «'H Cll]I'cxi(X et\l(lt ~"II-:p.ev1j p.e to, II:fp.a:xt D:[)'to! MID Y'tpolt,6;~oUYQ/'O' to GtPlltO. '0 xa:xoopro, !lito 'ea\l(XtO~O~"cfEOl . 46 1L1t6psoal wi xpa:t:lj6Gl. Byjjl(cx tpexcitoc:iJt' t~Y a:o;),~ ate Opol'o xc atco ltfOUl" c!xoura:: tOU, ltupa~ol~~ af&oU~. To,stwo; oxsq;'t1jxa:. <0 otpa:.t6.; 1!_ma:wE OE: 1[UXV£1: ,ri.l.QI.rre,. 'Hlt6A7I ~t!1V .ltlet OCX"'I J.LIX,. Kl hat €XS(\lCi,
res6cf\lIXYE aGE. aXUAttX.. A(l;O! fit(X\ls drecS l!.1t!'II0U, 7tOU 7tpo· Clxo).).:1;9ljx",y ad 'tciWIZ '!lei:, xov.a o't'~ M.EAttouJto),"l,'" IIp!v' ij1:IZYIl a.ou M.axv6*,. ~ou eZxs hr.c:oropo &).'1(cs,.. <0 ' Avtpoatatoux E~a).E t~\I Xel:F(X.~ciya:xOY.(l. at« n:68ta.tou xc c!FXtos: y'!iYo!yet .0 aOlxtotQ (.I.e .0 ejlOO(.l.C -Kc ~tat ,.ma:!yst Clt'f, tPGl:fIol"£lOl£lXiO. dttlX. ~PUlfHci. dE 1'"lt0pE~ I).ou,v« 1:0U; Xr.c.AO:repoCli~et'. Kt. lXotof 'CtXxoc ltOAE!lIXY '(di .f)y In:IXYrXClt<<01), 'It:t lin6 tet!ou,. otJo'P~lli·' ~O\l'Ctl" xt!lAl.ot. [(, 31£00' J.LOIJta:\lE1t'OAU ouaxo).o vi om "ltG); oxo'tw6~x"vQ. "1001:1'; 'trupl1 DE I'30poo yet to ~6X,tiClW -eC'lts xc c2PXCClE 'oIeX n:t\lEt 'to t'aGi:t. . '.Apra 'tl) YUx'ta: 'ltO'I"~e~xe ~ oj.i&8!1 tWY dveX\lEutIDo; too !remxou. '0 LepeyttX poX&},t'e tpor:YOUOEot.x .: ~ Uou~tpEcpaXtXOt!lOta::Ye ,.."i XE~ciAt ot~. oEAcc, XIX£ 0 no}..t'ttx6~ xor;90oljYlJt~~ K,pC£!lsphpa~E xcit! CIte ;p.ltI..Ox eeu, T~y ilU71 '!l£PIZ" 3t1l1,11 0 lltX,xQ; ,(uptaE ana 't~v IXY£XYIlUG7j, Eosoe' t' IUore touCJ't6otYtpo, cpo.,VIX~S 'to\l KpatUIP XOUl'6At, eIxe mer 'to t'oGlt tau. X!1! tOU dlts: .:: AXOUClE aU\ltpocpE. Net p.oil lte'" t~ '(\lWl'lj aou: LXEcptOf.l4t yli n:spdaoo at~Y ltPW1:lj O'l:PtXtlC£ hrmxoii. M2tpoIltatou, !XOUY CW'ilta;v~ oou}..ta .. &6\1 Tlp6'Q';V9oG) ytli aux7tOAEIl(i) dA>.l1!105p6e: ILJtoper va IlE axotwGec
XQ1tW,

a.aX1JILIX,taXQ;oa,

J£lQOI: 11:0.,;

to

ouo

~1j'toj)c:la:v V.eo; .. 'Alt' Q';?Jt~ 't~Y fCltop£a: &:\llXtpfXh'llaa:_

m,"t]Cltli~wt6

182

183

Cl)ri8a:o'l'j, hot OEV.I[VClt; 'Ev(i) 'I'd, taG) fili IlEvOU," up,lIIfLEvoc a'tov ~6no. '0 KpcilUP tOy ltO(~Q1~1 j.L1: il:nop£IX. -1'£. filii nEC, axi"OIlCln Vet. n«III'; ·u KtxxtYo, t.PQ1r,6, yeti. alvlI dVa::xtvT !1a:-tOYPti.c:po,. -d lEv' ClO;ti ;·.Av tilt!, apxtaoull' yti TpiXOUj;Li <<It' 'tOYCI ~J.Ltjllll0;6 liUe,. 61pata; aOUAIO: eei yiVEta;t I -Kid at-; dva:! .6 ratO gnou ,.,ex£ no).,,,"~a't'; -tGY ocbolfll b nti~,),.-T£ ~(i). '1:£ AXlr; 'Erw at I.moUX'l:U) 1161: on: [06£'11, '0 Kpalilp fob alfliv;:l)o, xex'"'1rop1jIlCl~,~ti: -Ka:£ 1t£tf)tlpx(a:xcnet. "C:'~ yvwlL1J aou't£ aei n:le; 'Ea6 fitfltCl atOllt xc:d.6 nClAtXGipt, Illi Ix", ."lotl GOU Xlitt ,;6 dVClPxuCQ .. ,tjU1joex-'tOX"VIX. 'A};),1i t6 x6"'lltl x"l ~ KOlloO1",,6). ,It'll"! X'ua!'svlI :n:tivw OtOlpiVtli 7t"aexpXL«. 'ro xO;I1:"'" ,lYrzt ~C£ytl) lin' 15).11. Kit b xllleb~Jtpinlt, !tci el ... ,!, , ~Xt bit Kouao.lt, (HJ.a: lXI' 2tOO npbm. ·0 IIou~t,pi,milt a06 ch«y6plq_,. 't~f18'tcielo'l'j I AQu~6.,., d"I,woll '0 !/njl6,,' AI2I:tO" xell K!'tptvtcipl)' KpIiIlIP, l~lj~E «ft' t~ aUYXtoTJ. To tincll6'11tO 1:00 'tunoypIX,,£ou I[XI nO'ftaEl tei nAIp.6"'" ~O1) yepci xoc€ atei ",ciyou/..t;£ 'lOU l~A8nl lI(". ....1, ""ei !ht01t'tlJ xO'l!.xtvc:Hill. . ·OtCIIV b KptillEP ~oux(Xal. 6 nC£~IA 'l:OUft8 a.tya aUa drcocpCloun! xci : - "Ol" 0I~~.x tty,,! amod, IHX lyw 6ei neiw Oto .Mnotlvt!6'11t .';[\I"t T''I',o\l6,.. 1'0, Ii/..).o ~p«au,. 6 nci~d, 5''1' ~'l:IlY 1Cui xonciciTfj cpw;!ci.
j

V"

ow

'lOU T01miAo! 'EP.KPcl( i&pcpcixl! .M.ouCuUXYt7j, "ploaonp'1l cpw'tui! ".AUti tci tEfciatta: BcliX'N).'IX'toil P.OU~,M'I'I:'I'j, Jtou Ill:o~ Fro'fUM&... VII Auy,laouy Ka:l n*",lo, ~uaxoAa:r).[(J'I:,pouoa:\I R«'Ito a"tli xGXelACl. -'0 fir GlXVO ad.wo.. dv KoltlillxO "AcpCl\lciot-atnl Il'· AUSfl l'l'a:, ,p..OM.I'''''~ t xCI~Aap7J'-~tIX\I b 7tpiil'to~ OPTOCYoJt!llXTlj'· "HtOlV npUl'to, O'~t& CI't~ ,ciAOCrr' Kplp." ad rcOCl.t)!'tipt, ~'t4Y X(lA.6, Ila.X1jt~', Xt OPYOCV01C4lX"'IJ' w).uupo.;. . . MEaCil Oto ... XUXAO au~o "'liE b IIci~EA. ~tiy <!xoua, ta Ul'tHClLQ llTtCl, np)xwp7JOE :p6, .~v·'tCl"ata\lXCII Xt aftAw. Gatti X'pt'2 'tOU mivlIl Ot~y ap.,.ovtx". K, ~ tipllOVt'114OtOC-

-a",

J1«'.

ae

3",

-Til (jjAIt, ;-1:0V o't,P"~01t01.t«eE " p.ou~td'f''C1jc. '0 'fOKtCU071:0U >,:cpsulod6ljXI. ruplIl cilllt:l1:'O''1lXClV 0)gGplat1J~\I£' ffWY6,. -11 tpiXEt; rtatl CI.Q;I,uh7Jo-,; '0 n'~d 'l:pcii~1f~E 0 X'P' tOu 'npoc .6 AOUF( '1:lj, d:p~6Ytu~. -46ac IlOU vei 1ta:l~Ul AtrcX1U. ·Ocnp",.twtlj¢ tOU lrInounctYt ~O: ,a:~, Il' dllCPt~OAlct ..oy 'rVWO-fO ~~ XXtYO OtFClftW't1j, ~rd:~oYta, ate ;IIX'ttXti 11K' d A.lllO eeu ti,v apJ.46vul.ct. '0 Ilci.~I).. 11£ XECpOYOllr" ICatXou. dxoup.nl'jol .~Y d:pp.C"'tX(I <n:6yo"'Q;~6 "0". T y <!"O'~I oc£ ~£"n"rt"" lU !PXt01 ...ci7l:Gli~lt j.L" obj T01)t~ OUWlIl'l.
·.1 I Ilfj:l.o III • 11<1 !toO ,lx\YCi,;
l:'t~'1

pel....

iii ••

~'I;6, Tlt'litWtXO XW.P!O. mivw O· glill 1,0c:p~.1C.t )«Inci ate 0;(01.110, IlrJ~£u't~x"VI O· eVil 7tAOC1:0 XUXAO xel~lIMpTJSI'. ~1:6 ~£a .. !'ipo, 'tct'tOtaY~, 1" .6 'm)i..tx,o pCYJ.4tvo npo, "Ii nloe. xp(l!CQoal t~V aplltVtxct lvoc, Il'y«l.oawp.o( 01:pc:t1:tw'tlj' 'liO.D M:ouYtcoVt. eH ciPI'0YLX4 ba:L~' nOAAI, ,CfiOPE' ,«),-toct xed· oth., xuxAo '1:WYXtI~lIAciplj8Ulv X0plUI «I'xenax» ivlX, )..1~h'liTJ' u~rJ"cEp'l'j' III n),cma: x6xxcv'l'j XUAO,;". Dchw o.~v 'liClI'tCJtciYXIXX(l'! 01:00' ylt'liOVtXOU, !fpciXn, il:YE~'l'jX(l\lor 71:ipflpYI,xonA"I, xc:tl d XW,Pc(lf6nOIl.l..Qy,t« 'lei. 000'11£.'1:06, AI~f'f;" 'tfj' ~'''PX,(Q;' noupO. CIteS XUlpt6 'l:O'J,.

f~'

'.na

TolXc:i Ih

6ct Ita,

b' iup'lii~.

'0 Tolt1:ciAO !oXta£ 4IltOW, Yci 'l;pa;rouQ(h t~ yVII)Ot~ l1EAWOlQ;.Kr.d xc. 'VWV'tCl" ta xe~wl.all rpnpofiyI'. rupvou!-IEC ot6 v x':'xl.o. xeXYOY'tQ, otacpopQ; oxiptallt X'l:U7tWVta,,; d, ~ton, eeu, ta r~Y«.C£ ~ou. to Q~epxo tou, 'to XOtl'u).6 1011 )(0:1 me tuva:t« alt' 3).(1 d .. OOAI, tOUXllt dAGe \!ttd 't' aVOtXto'l:ou at( 01, ':1-1' fp!J>o :txa:to ... lO1tpwXYl, teo' I~l\l£ :rop" ,,·Clf I1E

0'

184

IS5

"1:0 jlE6uO"web nJ' pu6J.Lo, b TOn:tr.iAo a,p~'f0yu?:~e a&: a~oupex p.e, atOll xuxb, t:,yli~oyta:, 'ta !to8tae too xa:l ]"cxXor.ytGU';OYt'CI<;;. -·IX~~ AX, ·JX-~AX I

......*
5 tau 'IoUYl) 1920, "T OtEpa: .inc. O'UYtop.E, O'XA-tIPi, l1ttxstp~O'et', ~ 1tpwt1j atpcxt,&: (Ttfttxoii tou MltooyttOYt Ot£olta:aa 't 6 1I:oAwv,x6 tL£toono, 0 t 6 GljIl£CO £1I:«.:pli' ti'j~ 3lj~ xa:l 41jt,; '!to)..WYt1t1j, JJ'fpol'na", . .icpoii PTJIlIX;e t~V ta.~'O:PX(Q; toi) o.plX-:7)yoii 1:a:oiaxt 1I:JU 'tfr,; E~pa~E 'ti opofLo XIX{ tpGi~l')~e np6.;t~Y XQ;UUeuvolj toO) Pou~tV. 'lei 1toAW'm(O O'l:(JiI't1Jl!lo yta Y:X E~ou6etspwoet 't~ .OttianlXCl1j 81]1ltoi>pYlJoe oteX ,(pinoplX E't'a: p.O'X1)ttx6 lllijP.IX. ll.. 6oopQ;xtatL£VOI .&\lX"71'·06 lJooAt, 'tci xa:te6~.aQiVe ato vtE oto:6jlo 1 IJP~peJ:J.7dat0'6, ota.A61jxo:y ~,a:Jt,d ata 1teolotytr; J1c%X1J" , AU« .~ O'tpet:tta tOU btmxoli uT£pcpaAciyrtoeto Zet:uV'tvh:ot, altou 1CeptflEVCXY .6 Xtll1tTjfLlX at 1tOAWVt1tEr; atpa:ttS, xa:i 6PE~1JXE O'ta Jlet6'lttae~y 'tou,. Kcxto:n6o: GixoAou6l)oe 't~Y '!tpw't1j O'-cpa:ml ~ P.Bpa:pXia: [1t1ttxoii, 'toli atp' .1jYOU Kop .. Ltaxt: ~(rt~ ;lXE tT) OlQ:ta.y~ veX Xtu1l:~aet 'ttXJ.lE't01tt0'6EV tYi' 11j6 atpIXnl2, !n2tlxO!;, noo . Ita:ta 't~ TVw!'-l'l tij, no).,wYtx'ijt; ololx1ja'1"&ti. hpli1te\l&: tpa:~~~e! ot6 0'~ou8a:t6'tspo 0 'ptxt1jyt: oawe[o 'twv IlEt'OlttCl6EV twV 1I:OAWY'WV,tO Ka:~&ttY. 'A;U,Gi «01:6 Btv XO')..ut6pe~e t~ 6£a1j tWV AEUxfiiv 'ltOAWYWy.. "Avxtx! 't~v aUT} J.l.EpO:f.LftaAWaCXY£ t~V tp61t1X tOU [Utwn:oo tau, XGI:! xl,elocxve -n1 atpcxt[a t1tmxofi., Otc£ fLEt01tt0'6ev tOUI,;, ~ npwtlj Otpa:tt& elX' l~xup~ 8Ova:(J.1) L;rc.:xoii, noo, tlqxlu xcxtciOtPE~E tl, ~eXaE!r; too£x6poo, ttot[JotXC6't'a:Y va xtult~aet t~V bWiocx twV r.oAWllmv tOU KiE~OU. L~~V fto?sia: t"l)U~ or IJoEpa.PXtc' t' - hnmc.oi) xo:to:atpe:po:vE p.txpi, O't0"lPOOPOJ.ltX€i ,(PIXJ1tLE; rt~ va 'lC.O~OUV 0',00'; 1tOAWVOO~ .6 op6tJ.o ~i 61;Qxwp1ja~~, '0 CI"Cpo:'tapXlI' til' 11), x6xxtvlj' o't'pa.ttac;:. <iq:oo '!tripE Gbt'tou~ (XlXJ1aAw"Cou, n).:ljp0\j:lop{e, 01:, at6 Zt.oJ1tp ~ptOlf.!tIXt '1:6 £'ltt'C'tA&lO. 'tfl, n:OAWVt"'fj, a'Cpo:;·tti" £Y6l 'ltPO:;'Y!£a:nx& Y, '(XV ,.6 YEYt'x6 en:ttsAElo tOU ~!1Etwr.09, c.i'1toq;::l:a:oE lSC

ya 'l!.Q:tIXA&:~;!~tou, a~~OO~tthEPOU~ cno1jpOQPOJlll(OU, XOf.L~ou, xext :IX,. O~OtX1jtt~CX XEv;pcx-Ztt6.J.I.:p XCXtM1tepVtltoEf. tau, louv1j,; '\'~ XClpIXJ.l.lXtlX,.~ 41j iJ.l.Epo:pXfa: !1tmxo~ e PILoU0'£ 1tpO, .. 6: Ztt.o f1 tp .. 1:i lu<i a1t' t!, npwtEt; rAe", O't.oy tC1tO tOU o'ICotwp.iYOU KOoAtci!J.1txo, 1tpwtO, OIi~tO' n:~'(o:tYS b KoptaartY. Tov o£xt~xa:ye at~V n.'1j en:£la~ E!XE ,(lYI", 0f'O:Otxi{ IXlt1jOlj twV f.LIXX1jtwv ,"ou Of e£).,~O'O:YE ya; Xlioouv g., ClCY d'no £~a:'PEt'xo 1.I.0;,atx6. 1:a ~EVt«rtQ; cX1tAwf)1jXa:'J rupw 0''t0 Ztt6!LtF, xet.! "rex Clrca:e,& A&:p.4cxve at6v ~)..'o aav dOllf.LSVtcx. 'Avcx~t£)llXfE ~ YYi, ~e,~uaOUa{lVE t' aAoTIX, or Jla:Xljd~ &VtXO'lj1l.oo6rpta;VE 1t1X', a'too, dVa:~OAt;~'. w rp~yopcx-'(p~ropa: ~:pSUrE xatoo cht6 to: noota: tOO, ~ YYl" Ka:l ~ 'fl.E,(cD.1] 'ltOA'lj J16 tou, 1I.~nou: .~[lx'6tC!:ye v' ~v'tt.xpfoat .~ J1e~C1pxlo:. IIEp<iaa:vE tau, 7rPW1:0U' x~nOUt;, opf.L'I)aIXVs at6 XSVtpo, x.a:t ;po~ep6. oc:hi to 6:£vIX't0 tG (<€f.L1tp6,»! dVtr.XljOE atov .irip:x. ' O£ mxvtx6~)..1jtot 1I:ol-oovo! Oey GtvttatIi6'1xIXY. <H vrcmo: cppoopC£ E£ov-:-w61jXl. <0 KoptociytY !t8'toiioE axuq?to.; 0.6 AtXtfLO 'tou &A6yolJ eeu, AI1tAIX. mivw 0' lva: "G:tcitLo:upo ci oro, ~ A£1I:t« .:0Ot!X, 1t~rCttye b T01t'tliAO. M7tpoClta ot6v na~EA b fto:),txccpr.f~ IXlh6.; 't~t; atpa'tau ~fftouytt6Yt g'lq?IX~e, xtU1tu,vto:~ 'fay dAU7t1)tIX, Zya.v 7tol-ooy6 J...eYEWY«pW, nplv 7tpocptcioet v·& 0'1)XW0'5t t6 veeu:paxt. Tei nEt(xAIX tl)1nf.iao:Y ou, o:.aC ate At660CPUltO.. Kc &~a.rpYIX ath o'CGl:O,06p6!,-t cpc£V1)XE Eva: 7toAu~6AO J.l.bo: O''te opotLo XGI:! OXU~t« ct1tO 1tclYOO tau tpar, AsYeWyaptot [JoE e :tAClaatOUt;Jla. ...'tOE~. <0 tEto:ptO" fLE xpuao aetp~tt ate YLo:x.a, 'floo).." elOE tOU~ 1ta.~o:)..tXPlj6E.;. 1tp6t£tY~ t6 XSP' 'tau 1'£ .6 (fLaou,SP»' OUtE b To~ta),o. Outs 0 nci~EA jl7tOpo5~cxv va O'urxplX't~aou'l t' ciAOra 'tou~. ·Op!'-WVta., IJoEoa; O'.eX VUxto: 'tou Gavchou 'tPIX~GiiCltxV 7tp6.; t6 1to)..u~6)"o. <0 d~t, fL!%ttx6, 1tUP006A1JO£ 'tOY Koptacirtv •.. <H O'cpa:lplX 40t6X1)aE ..• Mea v'A1J Cl~CIllpo: 1thccEe :ltX a7tOUpr(t1j~ XOy.c£ no t;a'(ouAo too xet:l -.' 6,).,0YClI1E 't6 at~6o,tourxpellt· a~ 'tc;V 1to~oov6. A,OXet:yo !tou t6XE:pc£At tau X'tunljaa 0.[, :ItEtpe, )ttU ;o:1tAIll'9'fptE d:y.xO'XSACC.

~.,;(,?

.t~,

187

TIt.. :~tiX Clt:'rll~ to nO).U~OAO apXtOEVcl 't";WVIH a.rp~Gl xai i~ttlattl!.~, (; TO:R'ra).·o!'1I:EOil ""aCC III t'~AO'tO 'rou ):tUitJ)~~n"o_ &71:0 lOoq;Jl:1!pe,. fo. tiAOyO tOD nci~IiA d~aTj'Kwhp(i. x"t . XALJAtYtpf'oy~ ':CC.<O. 1ipo;fl.ajJl.bo,. n~S1j~E 111>0 m:Xyl.Il taU' XIX£ 5pfJ.ljo£ enl r.oAu~6AO. To a7tCl6!toii Ua~li),. ot£tpa;r¥£ .fveI; t6~o ~IXl Xi1.p:;w'flljxlr:rto XecpaAt ho.:; 7toAl.Ilvoii. T6 a1ta;O! ~".\la'Jtpaljl£ 01'0'11 «,(£,po: hotfJ.o '!lei 7tE.CI£t a' ciA).o 'It£Cf4).t,&:II)'cIi~6 d:p1jVtaOJ.LEvOiAO,(O 'tFa,~~Xt1Jx£Ot~\I
Ed l.uooa:O:;I'oho, XdJ.LCXFOt; too. ~ou ...oo ~eXtia1')'K£atG atO,upo~ PO!f.Lt ~ ~)..lj. ~E)I:d;6E~ o7tQt6tli Ijx!'cxv£ 'tGvt::l.,(Epo:. 6lt:tOPOI'Ot tij''PUAa:Xf/' ,(£IJ.loa:n <pl.lle,EXEtll.top.£va: ano dvO,Pw'lt'ou, J.LE ,~a:Cla:\lt~Jl'.\lQI ~I,I£ xa:t~~"1)IIha: 'Il'pOOI.ll'ltIX, ~(la!AetJl ~ .i\l1'lauX,ltx. ItT1.... 'Il'O.Alj '(tYotaYs Il"X1'l' lloo, !1'1l'o,pervr.in:,ad~E' xa:~dc 'Il'Wo; ~p6a ~ A'UtEPt" .x/d 7;W' a:{l"l:o( of i£v6,pw'ltot, nov ;fjp6czv C£r'l/(DO.O d'll'Q :n:OD, ~ta:\lE ~{1.0t; .. 0[ :n:upo~OAt:tJ10£ eqmc(llXv met jJo5; Ot~',I 0.0)..+" Otou~ 5t&:BpOllou, tp£;(~UV i£vllpw'ltot. Ktleocip\lO:; .ix060ti'jXE t6 t,PUcpsFO, 1:6 d'o'd'ltl.llttl 1:puq;>epo: (ou'o't;pocps 'E!alX~ hv·upot;~. '0 Hti~d ..hplI~! o1:fjv xAEtOIl£\llJ.'Il'C.pt(l, liE 'Co Il'x,po 'ltQ:p(l8updXt: 3:n:0~ elX.c¥vf xa:plflJ:16Et OSxd06, P.a:~t6,. X't6:n:l')oi tiYiPIa:_ 1:'1)'01 X).ltO"ptti !1£t6 ... o1Ooxorr,,'o'o, ~GC",,~x(d ~OI\1.t. .-lhp!I1'~E. 61i 't~ o:n:liawp.&,;~, xa'Fo~oll~!Sa:-sZm ad . IIGi~." 6 Mtp6';oql l.a:l 'C'Ijv l~rQ;),." «'It'ttjV to£'ltll "Cou. '0 ~tI'O~p!"lC Tatfc:t'toEllx,e tou t~V 'It~p£. . -};;tetoou e£o:n:t:iA"~S. toe).r.iO·'jXI,; fwpa !lei cpepo\.lY -rcidl:otci. ·O:n:ou, Bf P.7;OPODI" 'llci amioouJ.Le. aciGt\lo£'(ou'!&,1; Ili ~Ii xAuoui. 1':1'0 a,a:a~o.JlOcalJr06C1C111 ;ou, aEOfJ.ecpU~,a.xe~ 01tpWX'o'O'llt«,. -au, !AE t«rttatoAta.'O OtdOF0p.o~ r'l'tClI d.rro XOUPEAr.OIl~. c!:n:AUtOU" tp£Acl XCCPOUfJ.£\lOlJ.;' d....aFw:n:ou'. '0 UGi~el tf.YOI~E 8,cht/..'HGC til IJIGI:@8ta:'lt6ptGC XCI! X,u,. ~lUI ot6 xEAL . . -);{I,III];. '10t, elatl AIUU,POt. 'EI'IC, £ri~«ljtEtTj, Otpa:t:2' tOO llnout.'il:lGY.t, .~ I'E?CXPXfllJ.Loc, xGm;Eb~lit~v !.:lA1j. Oflola:Xp60liVQt
xE/((ci .•

ltaVt".

*' *' *'

Kcinoul: run£"", I'i 6ypci i:n:' 1'« ""Ptex '1J41C~IXI tx C'7jp xs at6v Dcii~'~' ~6y' I1Y'l!.ciAtIXOI aav ,5t'l6 ICTI' xld eion:a:ae :rf ;l.ur:[LOu,. . ITth c::h:pt~~, ,be' ~AI,I d AilZipUpex, tt,t6 ixpt!~~ xc alt' t~ ",£x1) lltlltY1, ,(,tei 'tou, J.LGli:XljtE; 1ifit;. fAoe,Pt.t,PX£«" a:n:£Aeu@£pwo1J tt»y 50711l:n:olaE~!xmv, 'l;06~oo, dXlIY' x)_,,{lit of AEuxOt 7tOA'W\lOt atd d~ptYex x£)'~ti.xa:! '!tou 'tou, 'Il'ep!IlEYS \It'ou!ph:t .~ xpsll'U..ex xO:£too'l/ .2000 'Il':lAmXulY ouAEXOO'll:t'OD K6xxt'l/ou k1'pa:tOO. ftci fOO, 7000 ~'Il'Q;YIXa'tci·no; .~ 6'eot:nc6tEtVlj ...oXtlX 'til' .CPUAIXX:l1' ,y,'t'slif,liClw, aci ~Bat~ fjAloipWt,nlj I-LEpCZ~OD 'loovTj. Ewx, d.:n:'too, ~pa:t,ouJlevou, J:LExhpwo CJel. )'EJ10Vt .rce1'aE., pIXtTjxE XOCpOb)JoEVa:oeoy '~Ihexv£ 6 EII!J.Lou~l .ASXEp, §\la:.; w'Il'o,(pa<po, <i:n:'.t1j .LE'Il',edcpxa:,

t

na~I)..

VE~; L1'a

* ... *
·0 Uci~E). bouyi dj,o.t~n(n'l 'tou, La:J.LOU~A. T,o 'ltp631.1l'll'O 1COU Iil.X.E Xl.l.Il,p.tcigSt. '.0 .~cxl'ou~). ,!t'lY~al]x!ertci t~V ::r:~IlCX;})pfj tpGlym6fcx "C"I]Y~ra.rc1JJ.LhTj ~Ol.ttEt.O'U).,.I:C Kalt« A6rt~ 'tou dqmc\l8 Ot~\I XtX,POtri '1:00 ali .AUII)J.LEVO !"tOlno. Mac 'Iri),P~Y 01..0111'; Il«~l 't~ YUxtGl:. Ma:, :n:p.OOOOE €IoICC, x~xoopyo~ 'Il'po~ox,hopcc,. BpeG~xcc",e (S).Ot 01'2: ...uXt« 'tf)~. otpex"Clm.tl!.ll' IitH1JyojJ.fex,. Miiij; X~1JltOUal'lVE, DtX~el, C£yp.tcc. '.Eyw ~a:accvEanpt'~ )""y6;6,[,0 t::l1O'~orj, tiAAOU,.·'TOt£pCC .i:n:6 ta 1I:PG'l.IXX;uwi)!'cc'tcc beoIX X"'[MlI I'toon:s6ccJ.L£vo!;, d)'· AGi ,oE nAOt ~tlX\lE IttO l.itiIYa:tof. Tln;o'ta: ,cE IJ.7tOPOUOtllJ1s xpf>r:jJOUlli, ,(text! ft Otpa:ttl.llt:1!.~ <iatuvop.la:: f,~'EP£ 'X.!1! t6 ItlXpa:lltxp6. . Kllti Itt», ...& :1l~\I ij~Epe &fo6 ,hZJ'EClcX: jlCC,bV,PXE n:po66t'~". OEJ.L7tOpt»'o'Gi a06 O('1r'l~t1) r~' cc~II:£,d, ""E,p". :Eao, D&~EA'~EPEt.' 7;0),.).06" t'~ Bd:Ata:M7C,POtlClix,. t'~ P6~ ",a: .rxpitJp.~'o' .in; 't~VErca:,PXtIXX-Ij n6Al:). x'OpttacXKt &x6(10:: 17 xPOYG'l, "ltOC).~ xorcSA[tOI:C, •. 6 l:aolX MltoUYOClipt.. 't6 Xw· pcc'to:tl;~ tun:OyplXfO, ltOV .rcciv't(:C ~fttCl"'6 XCCptxa:touipe, t06 cltpevttxoo,6u6 rU(1va:at6mllcSa;. tr:l No~cia(6)"oxt xcc€ 1'~v TouCtt,. oA·Ot 'E~!Lt:la~(l\l 29 tf.v6pwltot Itt .iYlxJl'Eaci Il'tl, 6 ru'l'1X~XI,.~O).OUij; ';06, ,~CCOC:ivt.CliXV. 6"lp!GC. T'~ B2:Ata: xltE aei t~ NCo:; d<: ~t&oIXYS &It't~Y :n:pwiOj J1Eficc. Xltx·on:oW)~

u,~;:.).

va

n,

188

189

of 0XtE~ XlIlpi, va tL~ Au1toiW.a.t. l\I tOOTC£ea.,"V£~ tl, rp€PGlY£ en:« XEA,". ~rOtEplJ. dna ~af£nooE~ P.SPE' .~ P6~a -cpEH'I),pte. , Of ,ciycxxptts; oe.v TCtOUUa:\lE xa:i ae daE d:vax,pco'l') 'I:~ XtunouClGl\iI. ".ota:\I n1 Y't'oucpExlCa.VE dyptEUOOOUYCXveX ~A£reet~. To ?tpoaum6 t1Jt;EZx, rivet !1CXUP"tire' 'tcx. xtl)1t~!1a:'tCX, ta !latttl. &'HtCl, 'tPEAC£. Tj"ta.VE oli ypteX. 'H B«Ata: Mltpoo~,bt I-IoEXpt.£Aeutala: CI'ttY!l~ xpat,6tc.t:Y£ xa:AcX. IIt6exva:v XCI! c] ou6 't'Jo~ oay tn.lj6t~ t, !LGlX~"pts, My ~iplIl noi'> ~p~xa:V£ 't~ SUv(Xt'7)' Ka:! JL~1tIll' 1L1t0pEr xa;YE~~ Ycl Ot1JY1Jl.ler yta .6 ~eX\lal:o 'toue, reou Yj1;(lVEtt00 cpPtXtO~ reotl os J.L1topsI vei reEptypa.<perlLe )'E~Et .. ; •.• OR M7tpouCcXX ~tay ,iVQ;X(X1;EI1EVlj Ot1{'; ?teo bmdvouY1j OOUA(&:, xpatoi'>oEi ou"oe01j :[L£ 1;oii, PalSt01lj/\EY pacpyt'd~ an' 1;0 nohlllYtx6fmteAdo xa! .rJOtEA\lQ;.YE ot~V b:a:pXfa: ytC~ ouvoeol1o,Xt atay tl\: xaVCXVE lpw\la:. 't1j,~p1ixQ;ve Suo XEtpO~OJ.L.~£OE'xc gvo: ((!LrcpaouVtrX».. Tl\: XEtpo~o[L.~foE' tYj, .1, €OOCIEQCo"C6~ n;Fo~oY.ci'tOFCI";, 31.0: 'taxQCv cpnaast hat 6 yceX \leX t~V XQ;t1J1op~aouv yt& nlv dvo:tlvQ;9) toB ,n;oAUlYtxofi £?tc 'tEAe£ou.· •AX! Dei ~eA. aE fL?toPW vel 000 mil rIa 1:£, t£Asut«rc;~ !lips" aHa d<po1i ~O ~"'l't'a-;;.ire!!J.oyQC M o't6 ?tW. To otpCl.TOStXEtO aI'tQ~eiaLa£ yei xPEllcXOOUY 't~ BciAta: xa! tou:;: ,;uo ciAAOO, xctl 'tou, Dl'tol-omou, OUYtptrpou, v&; 'tou, ViOUCI(X\I

"I

.11'

j

:pEX!OOUV.

To YEap6 ay6u1to:omat~ pC:COtOt1fAEypa:<P1jt~LIIIEyoii pxo: reou replY ai;' 't6v n:6A£f10 ~ta:VE 1lAEXtPOAOYO, 0't0 Abte, tOil xa.nJy6p1Joa:v rca «soxti't1) n;poooo!a:» xa:t x0J.Lf10UVtOtt1I,"iJ n;pon;ayavoa: avaf1EoIX atOll, atpcx'tLliiteC; xed .6 v xata:StXaClCXIIE os v'touC'fs~tal1o. Aiho, oEIi lOOOE txrt1)Olj rtd %&1'1) xa£ CIt EtxOOtt£OOEpet~ oops, 'tty y'tou<pEII.!aa:\lE. T~ Bcala:. 't7)v xcr;Ucn:r:vE wi 't~v avaxp[voU'v itci til) ':m6!leo7J aC't~ xa;( lLaC: Snn~~aTJXE, Ot, 6l.vlexoo,pxo 0llo, AOYll<:lI.rew, lxo:ya x.O!,L:f.LOUvlat[X~ n;po1tarQVoo:, ciAAa &'Pyi,· ~TJXE Ott !Tpooooe 'djy 1tattp{OCXtOIJ. «'lIna:;.tpLoo: 110u, -S1.7l:E a:!:rt6'-E~ya:t fI Uo.AUlYt)(f) LO~lntX~ l:oOtaALClIXYI
Df)

tJ.a:,.

T06, no).w\lou, a rpo:nwte" 1COO.ivalleOcXtOUI; xdHl:IlE 1tpo?t0'1,hoa:,. tOU, ofxc¥oC:C\l OUO l1epe, ?tpO't~1EPI,l(. areo

.

.

.l1jj:l-oxpClt1a.. Ned, dliQCt !1tAo~ toil KOIlJ.LOUYlct~xoi'> K"J.L~ jll»tOC IIol.lIlylcxc )toct !l£ t1HOtpc:eulJlctv !lEt6 .•Avo.tYIl .ci Illi'ttOC .t»Y ifCXy"tdplIlY nouoci ... xo:f I'ev«. 1:0U" crd:A:.vllv£ OtO :!L£tOOlto. MnOpEt'l:& y.t.' ·a;fi'l:o va :11'£ 'J(P£I1GioStE, d:Uci "t~Yltc:c'tpl'SOI pau SEY 'ti.y repcSooa: . 'Xc:cl.at 'ea 't~V n;poo6oUl. MovciXO: oE n;cx't'ploE'fLcx, ElIICC!Ota.<P0PE;txE,. H o,xTj CIIZ, ElvQ:t tlilV 'ltOAlIlvGw 'tot<pAt'XciBwv, OtX~ f.LOU £lVII' t[)v epya:'twy xtxl .IilY XlI>P:lt(j'W. Kc:cf a txlJ.~ "t~V 1ttl"tp!OQ rt-otJ, ltOU I.la y!v£t-eyw to mouo(&) ~a:lh&-~t eei 11' ovol1aoe: X«Y£YCl~ 'ltpooonp). MEta t~V XQI"tClOi'lt'1/.L1it:XPCX'tOiiMV OAou, 11a:~1. IIptv J eh:' Ply b.dl.E~1) paC ~etl.cxv; otTj, rp~ACI)(r,,~'f. ~UX"c1I ftolJ.'Gltoa:y 'tTjvxp£l-Ioa).,a: drcey,wt:[ ce'lt .7) <pu).,cxx7j, 0';0 YOooxop.lfo. KOHIl. o't6 ~aooe xCll Aty«xt 1ttof.L«.xptcX a,n;';o lJip6",o n06 eLYClt 0 yx"sJ.Lv6; OtCll.e~o;'II£ tey terco YIO: tOV Yl:otJ<pExtar.t0.• 'Eitel ax:icj)a:VE Xt.EYGIt Aiha rl& [LaC· . tTfjv 7t6).1) 'tOlXOXOn~OCl'i'1 .-1, v x'no:ol~l') xa.l 't11Y lxdAEa~'tlj; .11" XiaVaV£ 'til IlEpa., 'tllX vet 6 xo:6ba:c xld yei cpo~«ta.t. 'Alt' 't6 replll£ &'PXtOCXV ouyx£y\leX 'tpWVOUY 'ta Ad xa'tUl &n:' ",I, cin:6YE,. MEptxol 1tl.yanvav d1tc reEpt8pl'StOl, &.v )U ~"ta:VE &.rp~o .6 6ea:J.LCl. T6 n:A1)fJO' ~"ta:VE npciono. I.~1JOa.VE't+,V xpEp.a)..a xov'teX ot~ IfUACXltTj XI .... d~ ax.ooya!l' 'tt~ rpIl)V£,. BaAtlVE rco).,u~6).,at ~tou, ~p6"ou, xa:l 1la.,e!fia:vE 1tE'~ 'XOI! l'<pt'ltf'Cljdotuvo",tOl an .3ATj tt1v brClPxlCl. -EvCI o)'6x).'l')po 'tarl-loO: £m«OE tlf ,":epl~C;A.:a. XIX[ ~06," ope!ILOU~. rfci .ou, dn;a.rxOYtaIlEYOu~ ox&i!)(xVI fva; )..&x·o xovtci. ot~Y XPEI1&ACI. IIeptlL6vlllJoE· to tHo~ Clt.wre:~Aa. EExO!p:e "'tA~OE~'(ta 3:.)'cx &in' djll nClp'a.",o\l~XtElXQq.t.E :hCOXClIpettonc. M6\1o ~ P6~a. ~t!lUptCIi :x6.'t.t a.xa.tQ\Y01j'to, Ot~v cbpll tOU XEAIOO, P.1)"W\l.a:r; 11'£ tOY ttlu.o 1:1)\. 'H B&AICX uXOJrtl61jJllVlj ire' 'to ~tllal1o 'ltc:cl TcX X'CU1t~l1lXtOl I1rcofofi~1 vei re£pltat~oEt XCIi ?t).cXYIa:~E. ilo? x01J.110uv{otpte, an t1)Y lUll 11-0n;0). j ci '(xa:l. tCXOt1jXCl Xl a1tOX II tPEt! O'1JXCXV f.L T VE , f, IL1tOpwv'ta:, vei ouyxPl1t1)OOUV 'tex x)'aJ.':l.ttZ. '0 :Eten:ayocp. EVil ~uVGltt6 xa! d6A'T]ttxo 1to:),txapt dTC" 't~v e rtO:PXla:, 1tOV 15u.y .6\1 m60!1Ys tpl1upd'tto£ oua xwPOcpU)..o,XE, dltlXltOi'>OE hcil1ovcc, aTC" 1;1, dieprp£~: «IH XPWl~OV'to:t 8etxptCl OU~tp0<PtOdE~I' :s:ea'lJl;J-aVUE ,taw, '(Iei va J.L1;v xl'lJu bd. rleX. vii ,,~ xapoliv ttl ~.tf1o~6pa: (1)(1)).1&. ~u ora xHJ.Lccto: BEY !tp6~

'ii'

~,~!.

1

~"eTt£t

oe

wi ,IJ.d, AOltTjfloliv. N Ii Jt£fltivoup.a lreft bUl<; .1tp£KIX'Js!~iht61l~' \I~ "'~ a~pyeto:.t ,,'tti '(6~lIu;. I:6¥t:po:pot Y«t6 (j"'JAoGiO"ti.. tl'iltrc£( \lei 1t£ aet VQU!l-1 1t1ZA..tx(lplO,II", 1 Kal ~pe(Xv vti JAoo:,rr"iPouv. Mn:POOtcl ~.tlu: 0 ~lJ.px6~~xt, 6 bwt£~cc#.~r;: 'tOO htt:EAiClt(XOO dn:oa1tliofLtI,Vll,. ~Ew., O'aOtat~', oooato ).,uoallCaJlo£YoaXil).!. A01:or;:, dv XIXl atl' t~!a,~! b rOtOlO, ti~7Jve \leX to X/iYOUVof xooiPo~6Aa:X!; XL 0 ~atO' ''tou<; xallciFOOVS. 'Alt' .t'Ij rpUA.!XX~[;), "tij\!Xpsp.tii..llxiMve l~Gt iStciSpoJ.Lo be xwporpu),uet;. I:UXOVtOOOQ;V «ii=ta (OtaMlptYlXl!.tIX», '!tou "tou, OY0Jlo"'ccye hat Y'tci axf'Cpc!;l« xopo6l1ta tOU" fLE.. ana(lc.:f YUJloVcI.,. . .. Mc2, ~ycO,Q:v£. altpwXlloY'ta, ,aay -eli xl1tahu« ot,6. IpoILo xa! fLc2, 'It'aptita~a:v t1aospEc,-tiaoepltr;: Qt~oS',pci. '.Avot· ea.V! 'C~Y l1o~6'1t'optel xa! .Jloa, ~'((.U.Gtvs ot68p61'O_ }la, .~,Aa.VE (Ji1tpoo.& Qt~Y xpejliltA.Cl . '(tli vci Soo.p.e to XIXJlQ'COD • auytp6~ou ILQ;~ xcd XiX'OIt! (lipX?v"tl1v Xt ~ Getpi '114" OR x(JEIl,aa: ~1:I2.V ~'l'JA~. xOt!1IllIJlE'll'lJloS X.OV1:p~ OOxiptllL iErXe 'tpet' 61jALE'; chro x,0y'tp6 O;,ptp.p'£vo axot",!. T6 dw.C~lI6po iJ.€ t~ ox,,,,, dXOUfl;1tODG£ ae O'WAO, 1tOU dlltOAGI i~£~U.tv to ,aVE ,'R &:'l&,pw1to6IiAOt;aCJtI p.6l" «Ya:G:x(Ye.t Jt.ca:t '9.pOt~'I. OA.O)\lOOIi !1Gt.tta £tVQ;t XIZ,1''fllljJo.£VIX "C" &:1ttivw~,. ·'i\..ycz:yywpl. ~'lUf.l.E 'tou, aUtOur; I'-a:.;•. :E.6 xecpQ;)..,oa a:).. e , ),(YOZCI;pCUCeptl, x jlGl~EUtl')XCIY01 eOYEY£t, jlEtrX x"XAta;,Xt d\lIXjUGci 'tQU, ti~tUl!1Gt'ttXOL.'H p(la:VEllci OOi)v£1tUir; 6ci x,peJ.lai.aouy ~oU' !foItOAQe~txoo.;. 1'6 xtClIt:l!.c:ttUl iTt' tti n:6ata;~'tlVJloiXAQ;'lt6 .• ':CO a,\bo, yxpt,o, tc:t abt,prr 1ttxolta:I..taJ.liEYQl aci- lI'e iJlo1tr£,p.ttiXL,. Ot v.t<p"ost;; -cooXtoy£oli atptpojupf,ouv,. 1teql'tOtlY .ipT,1i xo:l I.UW\lOUYndYoo CJt:£ ,!vCI!Lp.s ...a It?oO'Uln:ri !t«.; x,d to GX«ip.... t 'C~.; xPE!tclAIZt; eZya;t l).,cxcppciaXl!7CtXap.SYO X,6't't. "0)'0, P;€ e!!1Gta:co:v ax£5611 YUfLYo!, liA.A" XI2V£\Ia:t;;~b l/tfPGe ,,6 3(.pOo,. XQ;! 6:Et£lt.%vo~ ,01h:eyuiJ6sf nw.; eZva;t ,,6yo Its 1:" IttUt·OIl;. KoYtti. CJt~1I Xpi!tCao: ~.iXv .o~tpo:ttw1ax6, elGCllrre. AIlO:' M.t oE &:v~upoc. ti~tUl!,-CX"Ct'l(O!. o:fJepa'i ~ltft:!).'Out; tilt' t~ <pu).cxxTj 1:~ Bentl1 xo:! "C06, GUO tfA.AOU, ,au'lt~O~ou.,., ltOll ~to:v xt:uelatxa;alJ;£vot .oe6d:YO:1:o :IJ-E xpeJlci),o: '. KpQl1:co\ltouaa:VXQ;! el "pei, d:tt'tci ):ep.tl2. <H BIiAtO:~tCX\l'E a~~ I'sa'l, OEII slxe 5uydltet~ \llixp«'t1]6e~. Ot auYtpo<pot dj ~Q1l600~ :7O:\le, 'I(~ O:O"C~ttpoo1'l'do!lol vGt. 1t1),(tzt ...et (aeec, f)ufLQufJiEvYj
xEtta(
1tEG.

.·Ii.

'ti ).o'(to: "Coli LtBnavotp: «n:pin:et ',lei n;l}avou!le 1;IXl..t~a,pfotQ;}).·H'Co:ve xwpi<; :n:«yw:popt J1'i'ilG:, :n:ou.l..66ep, Too l:~apx6tpoxc 86\1. tood~ae :n:ou :n:1jYCX!\lQ:VE. XC:!~ r.;o1t·,cxa-ea "Ill na, ~an:,pl.l)~e,. Bet)",,, xat't el1tE xo:! It ~Ot~ 't~)"E~1) 'C~ xt6ttl]ae ato npoawlto OUYlXtGW Its t6 )(.,>,oo"Co.E'VIX, fcpmno, Xw1'orplil.a~o:,. .. K&:n:otlX '(uvIXhcQ; jiLs, tilt' -eo ~).~Iao, ~e:~w'Jtoe &r1'to:. X tu tnQ"ClXve:atE'll 'It'CXAo:~~.PlXt1jX:s dyalte:l~ dn' 1:~V &)."'0130: 1t,p6; tOU~ xlli'iotx.ou~, 'AH" 1:~\I &p1tr.i~IXV$,xaL t~y !oupGtv Xt:ln:ou•. '~!;rpa:!\lEUC 6"u;ve; r.p.liva: t1J~. "0 tl1 \I ·hta.y ma xGv'ta atf)v x,pellaAO: ~ BeUtel tPO:YOUB1jCJE MY •.. !w:oIJaa; :n:Ott fLOU thca cpoov~ ME 'theo 7t.%'60; 1'6\19 01tOta, .pa.~cillt ,(cito 6c£YCl:to'!In'opd va"Cpayouo~. T1'lYO~ooliae: tit" «BlXpClCX~taYx.Gl».O] auy"Cpo~O't7j' "C~ a,yo\lt«P';IXII, 01 ~o6poau).i' ",,6)\1 xa:~«Alip1JaOOli &Ye~oX:X~~~lXtya:~ f:tay~o:of1£Yc(' X:cunouoQ;\I£. 10U. O'oY'l:p6~ou,p.'l' liS ~ou~1j AUlCl,CX,Maoi GILW' Cia vei ,,~ \nwhv(i 1:cX X ttJ!!~!'-cx't'r.l. 'Aq:ofi lOU, oo:xat$tpo:y€ 'toli'XOU.~o:AoUaQ;VS at~y xpel',H.:¥ 02 aa.xd. Il.ta:~GiaQ;v£ ~taat~x.% "C~v utIXO!X'~ xt ifPXt(uIV vc£ tau, n:epv~Ye -rii 6l'j),L€,. To"C€ 'l:pQ;rot13~olX!fleEJ1er~:

en

PtXt-qxan n:civwfLa:, dn:' oAIX t:a J1Ep1j. 'ErUl ,sUlQ; ,,6~ lIO fv·a; CI"CPCXttWl1jn:Qu IJ-E -eO xovtGtXt X1:Un:ljOE l:Q a)(ajiLllt : ..1:., xpeIL.ib, x.«! o( tper, tOU, Olttlp'tQ;Ffaav Ott~ 61]At8' .... , I ~E J12' 'tou, 10, 11.0 .... & atOll tO~x.o, lid:~ .QtQ;~liaO:lle &It'~l'aa1J ,ot(ts aa\l~t'~~ n:o",,~ fLcr:, l1e:Q;tpE1tQt«"'~ a.e 2,0 ):PCIYtO: xO:t'spya, a,1t 't'Yjp.qQCAo6ulJ;!O: "COO(np«tllYoo. Tou, tltc6).ot1>ou, 17 .ou, lIliOUllexlollye. ·0 l:Q;ILOU~A."cp:X~'1j~£d '(tClX& tal) n:aIJxcXlltaou 'tou ac:t va "COli !'It''ilty'' 1'pe~, !lEpS' ab, Xa:tE~a:O_~V t04,. Kps~a:o!J.~you: •• Kov~ ·t.i o"C~v XPi!1'U,1X ateXO\lJ;IXV vuXtafLspa; ~poupo, ", 1a't£~o: fl<X~~e?lXv£ ~t~ q>1;I).,o:~~yeou, b?"~atxOu~-~6t,o£~t1)rrJ611~ 1I:.I1Y£: T~v 'l:E1:IXpt1j J!I-£po:bea£ &on t~a7J~'" 0 oUY1:poq;o, TOfLn:6AVtLV, 1000 ~tO:VE 6 ml ~apO't 'l!.:lt "C6te xad~a:7a:y :xcxi tOU, bn:Q).otltou, XIX! tOU, 6litJIa:ve !EX&J 8&:.. . en xpellc:t),,(l fJloaLve £XeL OkO to'll xatp6. ~E'tot ota\l !1IX..

192

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful