TÁMOP - 3.1.

4/09-2009-0015

Feladatellátási hely:

NOKI ÁMK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2235 Mende, Fı út 10. A modul címe:

növénygondozás
„Szedtem virágot, sárga tulipánt, fehér rezedát, valakinek odaadom, de elıbb még megszámolom, ha neked jut tizenhárom, te leszel a párom!” /Népköltés/

Készítette: Barnáné Bakos Ildikó Trepák Zoltánné

Mende, 2010

1

kamilla. tapasztalat szerzések. szabályok megismerése Növényvédelem. tölgy. A szociális képességek fejlesztése együttmőködési képességek erısítésével. madárvédelem.A modul címe: A tavasz elsı virágai . közlekedés a szabadban. veteményezés. galagonya. kutyatej. a természet szépségei. a tavaszi kertek jellegzetességeivel. összehasonlításokkal. tartalma: Megelızı tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Munkaformák: Eszközök: A kompetencia fejlesztés fókuszai: Ebben a modulban a táj. kökény/ Ismerkedés a mezı virágaival: mocsári gólyahír. csalán. mezıre. Séta a tavaszi virágos kertekbe.tapasztalás útján ismeretszerzés Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. az erdı. Kapcsolódási pontok: 2 . használata Helyes viselkedés. élıvilágával /növények. : csoportos – egyéni : A különbözı tevékenységekhez. együttmőködési képességek Önismerettel összefüggı kompetenciák: identitás : HOP. a jellegzetességek megfigyeltetése Értelmi képességek fejlesztése fogalomismerettel. cserjék jellemzıi. éger. papsajt stb . élmények győjtése. Jeles napok megtartása „Természetbarát nap” a szülıkkel közösen Kirándulás a közeli erdıbe. fehérfőz. jelölése Kerti munkák beindítása. megnevezésük /rezgı nyár. a mezı. pipacs. palántázás A kertbe ültetett növények kiválasztásának szempontjai A kerti szerszámok helye. értékei és problémái iránt fogékony és nyitott személyiség formálása Tavaszi rügyfakadás az erdıben: fák. idıbeli irányításokkal. problémamegoldó képesség. a tavasz virágainak. Természetesen szorosan hozzákapcsolódik a témához. a tavaszi zöldségféléknek a megismerése valamint a természetvédelem fontosságának elmélyítése is 3 – 4 évesek csoportja alkalomként 20 – 25 perc A gyermekek és a természeti környezet kapcsolatában pozitív érzelmi viszony kialakítása. ONAP. Gazdaságos öntözési módok. állatok/ a tavaszi munkákkal és az évszakonkénti változások megfigyelésével foglalkozunk. problémakezelés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek.Növénygondozás. tapasztalatszerzésekkel. A modul rövid leírása: Ajánlott korosztály: Ajánlott idıkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök : A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek.

tapasztalások: A gyerekek és a természeti környezet kapcsolatának kialakítása. A kerti szerszámok nevének megismerése. fogyasztásra alkalmas/ A természeti szépségek iránt fogékony és nyitott egyéniség formálása Milyen változásokat tapasztalunk? Természetidegen tárgyak azonosítása. palántázás. tavaszi rügyfakadás az erdıben Fák. „Egy gyerek. a mezı jellegzetes élıvilágának megfigyelése. pozitív erısítése Kirándulás a közeli erdıbe. kamilla. formája. milyen munkákat végzünk velük? Kerti munkák beindítása.Ajánlott feldolgozási mód: Élményközpontú tevékenységek: A környezet megismerésével kapcsolatos feladatok: A táj. 3 . fontossága. mocsári gólyahír. papsajt stb. tölgy. jelölése. az erdı. virágpalánták beszerzése elıre megbeszélt terv szerint. színe. enyves éger. az évszakonkénti változások összehasonlítása Helyes viselkedés és közlekedés a szabadban./ Séta a közeli mezıre. szırös nyír. cserjék megfigyelése /fehérfőz. szabályok betartása A tevékenységhez kapcsolódó felfedezések. egy palánta” Az idıjárás változásainak figyelemmel kísérése. tavaszi színkavalkád. pipacs. hogy legyen élelem magunknak és a madaraknak. kutyatej. Tavaszi munkák és azok szükségessége Elıre tervezünk. Sóska /szedhetı. veteményezés. valamint a díszítéshez virágok egész évre. melyek egymás mellett jobban fejlıdnekbarátok A kertbe ültetett virágok kiválasztásának szempontjai: -emberi fogyasztásra alkalmas -madáretetésre alkalmas -díszítéshez vágott és szárított virágok -barkácsoláshoz felhasználhatók Tavasszal nyíló virágok illata. rezgı nyár stb. A kerti szerszámok helyes használata Gazdaságos öntözés Vigyázzunk egymásra munkavégzés közben A növényeket óvjuk és ne tapossuk össze Vannak a növények között is olyanok. /amennyiben találunk ilyet/ problémaérzékenység fejlesztése A föld illata.

újhagyma. a tennivalók elvégzése 4 . a Víz világnapja március 22. A virágok illatai. meleg. a palánták üde színei Jeles nap. Természetvédelem. halmazállapota. a szél hangjai/ Különbözı helyekrıl begyőjtött talajok vizsgálata. csicsergés. április 22. összefüggések keresése. szőrése. felhasználása. élettelen közötti különbségek. /víz áteresztése. ülepedése. „Játékos természetbúvár nap” a csoportok között Szobai növények gondozása Madáritató elhelyezése és feltöltése A virágoskert. talajlazítás/ A kert szépségének megırzése. langyos víz megkülönböztetése Talajminták megfigyelése. színe. friss zöldségek /retek. mély zöld stb. szaga. talajminták segítségével Az élı rovarok megfigyelése. a szelektív hulladékgyőjtésre. Különféle vízminta győjtése. annak feltehetı okai A fold jelentısége a növények életében. Az üde zöld színek árnyalatai /világos zöld./zümmögés. veteményes kert gondozása.Tavaszi zöldségfélék. megóvása A hideg. rovarok – természetbe mozgásának. gyomlálás. szennyezıdések megállapítása A helyi pataknál /Alsó-Tápió/ A tavasz hangjai . madárvédelem Szivárvány elıidézése locsolótömlıvel és buborékfújással A napfény és a vízcseppek által létrejött színek A víz éltetı elemünk. A különféle állatok. talajt szennyezı anyagok. sóska/ termesztésük módja. felhasználásuk. a talaj és a növények fejlıdése között. /öntözése. élı. főzöld. virágföld Korai. palánták. csiga. táplálkozásának figyelemmel kísérése Játékos vetélkedık hívják fel a figyelmet a Föld védelmére. talajok beültetése azonos magokkal/ Különféle rovarcsapdák készítése „talajvizsgáló készítése” üveg. különbözı minıségő talajok megnevezése. halványzöld. a Föld napja. fogyasztásuk A víz fontossága életünkben./ Jeles nap. a víz szennyezıdés bemutatása. megfigyelése. utána azok visszahelyezése a giliszta. A levegı szennyezésére Növényvédelem.

talicskák/ Lemosó szivacsok. frissítı. vakító a nap. helyes viselkedési szabályok betartása. kertjének rendezése. hagyma szára/ Jeles nap. sarazás közben. kosarak Tálak. virágpalánták. a levegı. gereblye. Madarak fák napja május 10. megtapasztalás. állateleségek. kincses zsák az óvodán kívüli 5 . beültetése virágokkal. bodza. teák ízlelése. a megérett termések hulladékának elhelyezése a komposztállóban /zöldborsó. sarazás Napfürdızés. A helyes hulladék felhasználás alapjainak elindítása „Felhıles” fantáziajáték napórakészítés közösen a gyerekekkel játék a saját árnyékunkkal komposztálás. Mőanyag kancsók. Idıjárás óra. seprők. fogyasztásuk /zöldségsaláta készítése/ A termések ízlelése. formájuk. Gyümölcslemosó. illatuk A víz és a homok jellemzıi. főszernövények színei. szeletelı. egymás testi épségének megırzése A különbözı természeti jelenségekre kifejezések gazdagsága. borsmenta. színeik Fénylı. ültetıfa. szárítás közbeni változások. Természetbarát családi nap a szülıkkel Az óvoda udvarának. önálló alkotások Vetımagok. sötét az árnyék A hulladékok darabolása. szállítójármővek. színeik meghatározása. kísérletek Egyéni – önálló munkavégzés. nagymérető mőanyag kádak. gyermekláncfő begyőjtése Tárolásuk. formájuk. a víz fontossága életünkben.A megérett termések leszedése. légfürdızés Pancsolás a medencében Homokozás. Földre teríthetı gyékények. a nap. hárs. dobozokban A tavaszi zöldségek. megfigyelésük. lapátok. fogó stb. komposztálása Homokozás. Madáritatók. /dömperek. kapa. törlıruhák. A felhık mozgása. pl a szél lehet hősítı. Közösen ebédkészítés Versenyjátékok szervezése a környezetvédelem jegyében Munkaformák: Eszközök: Csoportmunka – megbeszélés. együttmunkálkodás. homokozó játékok. öntözıkanna. tisztítószer.

koncentráció. hajtató edények Képességfejlesztés: Képességfajták: Szociális: Differenciálási szintek I szint Együttmőködı képesség fejlesztése. séták.tevékenységekhez Fényképezıgép Takarítóeszközök. kerti munkák. tevékenységek közben. dobozok. a séták során szerzett ismeretek rendszerezése közben. Szőrıpapír. emlékezet. zöldségfélék. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. magok. emlékezet. koncentráció. szint Együttmőködı képesség fejlesztése. a növények megfigyelése. gondolkodás. csíráztató. társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. emlékezet. a változások megfigyelése. gondolkodás. gondozása. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. üvegek. az elvégzendı munkaformák. Kísérletekhez: nagyítók. szárítása. géz a rovarcsapdához Locsolótömlı. mikroszkóp. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek közben. a tevékenységek közben Figyelem. a vetélkedıkön való részvétel közben 6 . átlátszó falú edények. megfigyelıképesség fejlesztése a különbözı tevékenységek során. koncentráció. ültetése. a kirándulások. a különbözı kísérletek végzése során Figyelem. a sokféle tapasztalatszerzés közben Értelmi: III. gondolkodás. szint Együttmőködı képesség fejlesztése. a növények. a virágok jellemzıinek megismerése során II. Társas magatartás erısítése az ismeretszerzések alatt. a virágok gondozása közben Figyelem.

fonása. azok összefüggı. bújj zöldág. állóképesség erısítése a kerti munkák során Koordinációs képesség fejlesztése a különbözı kísérletek során Szókincsbıvítés. verbális kommunikáció fejlesztése Testi Nagymozgások fejlesztése séták. ügyesség. termések. Tompa Mihály: A pitypang meséje Tevékenységhez kapcsolódó ének-zenei anyag Én kis kertet kerteltem ÉNÓ 238. könyv 194-196. o. győjtemény 114. o. élmények megfogalmazásával. folyamatos beszéd fejlesztése. Andersen: Öten egy hüvelybıl Itt a tavasz c. ÉNÓ 124. Süss fel nap ÉNÓ 270. o. Kisgyermekek daloskönyve 42. festéssel. Találós kérdések Itt a tavasz c. gyökerek felhasználásával állatfigurák készítése Tavaszi virágokból /gyermekláncfő. Százszorszép/ virágkoszorú készítése. Fehér liliomszál. nonverbális/ Szókincsbıvítés. kirándulások során Nagymozgások fejlesztése. beszédértés fejlesztése. erı. gondolatok. Mi szél hozott kisfutár ÉNÓ 253. folyamatos beszédben való elıadásával Nagymozgások fejlesztése. kitartás erısítése a különbözı tevékenységek során Kapcsolódási pontok: mese-vers. Mély erdın ibolyavirág. Találós kérdések Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. Kellene szép kert. örömmel c. Kifejezıkészség fejlesztése Beszédértés.. Vivaldi: Négy évszak 7 Tevékenységhez kapcsolódó vizuális tevékenységek Képalakítás a tavasz virágairól Papírforma kivágással. ÉNÓ 152. o. ragasztással Préselt virágokból.győjtemény 14. Tavaszi szél vizet áraszt. ÉNÓ 280. csokorba rendezés gyakorlása Érdekes formájú . játékosan. beszédértés.. o. Mesék: A kismadár kertje Tavasz van gyönyörő c. origami tenchnikával. játékosan. o.. vizuális tevékenységek Tevékenységhez kapcsolódó irodalmi anyag Tavaszváró népi mondókák Balázsné Szőcs Judit: Szabadon. Bársony ibolyácska ÉNÓ 149. könyv 187. rajzolással..Kommunikációs: /verbális.. Bújj. levelekbıl képalakítás Ágak. ének-zene. Jöjj ki napocska ÉNÓ 218. könyv 114. örömmel c.

Kiss Dénes: Főzfácska Tavasz van gyönyörő c. Fazekas Anna: Saláta Tavasz van gyönyörő c. könyv 6. o. o. könyv 43. o. o. A patak meséje Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. Sebık Józsefné: Egy almafácska története Csöpp csigamesék c. népdal cd-lemezrıl zöldségekbıl figurák készítése Virágok készítése krepp papírból. o. o. o. könyv 55. o. könyv 124. könyv 90. Versek: Gazdag Erzsi: Öltözik a mezı Tavasz van gyönyörő c. o. Fésős Éva: Mókus Péter kiskertje Itt a tavasz c. Mese a feledékeny tavaszról Molnár Andrea: Mesék a természetrıl c. színes papírhalak segítségével 8 . könyv 80. Mentovics Éva: Itt a tavasz Tavasz cd-lemezrıl Erdı. könyv 78. o. Zelk Zoltán: A kis kertész Erdei mulatság c. könyv 76. könyv 124. könyv 40.Itt a tavasz c. erdı. o. könyv 50. könyv 27. Hermanné Novák Mária: A Föld napja Csöpp csigamesék c. Pósa Lajos: Tavasz Tavasz van gyönyörő c. o. könyv 14. Fazekas Anna: Aranyesı Tavasz van gyönyörő c. o.. o. hurkapálcika és színes papír segítségével Virágzó gyümölcsfák Fakéreg és pattagatott kukorica felhasználásával Tulipános kert Nyomdázás technikájával Papírsárkány készítése Színes papírból ragasztással Buborékfújó készítése Flakon és szívószál segítségével Halastó készítése Kék fólia. könyv 42. Mese a fákról Zelk Zoltán: Erdei mulatság c. Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág Tavasz van gyönyörő c. Márfiné Werling Angéla: Kikelet varázslat Csöpp csigamesék c. könyv 82. o.

o. o. könyv 10. Bogdánfi Sándor: Májusi csoda Ünnep készül c.Tavasztól télig c. o. Osvát Erzsébet: Pattan a rügy Dúdoló c. Csoóri Sándor: Tavaszi bodzavers Gyermekirodalmi győjtemény 315. o. 6. könyv 43. Csanádi Imre: Tavaszébresztı Gyermekirodalmi győjtemény 336. o. Doszkocs Júlia: Virághívogató Ünnep készül c. o. könyv 7. o. 9 . könyv 19. könyv. Mentovics Éva: Itt a kikelet Tavasztól télig c.

Megvalósítás képekben Fényképeket készítette: Koncz Lászlóné dajka 10 .

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful